Organizacja pracy Role kierownika budowy i inspektora nadzoru

Kto sprawdzi, kto zatwierdzi i podpisze

BEATA KALINOWSKA

Budowanie domu wymaga od inwestora, czyli osoby budujacej dom, zalatwienia wielu formalnosci i dopilnowania kazdego etapu prac. Prawo budowlane naklada na inwestora obowiazek powolania kierownika budowy. Uwaga - ta sama osoba nie powinna jednoczesnie pelnic funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Ze znalezieniem odpowiedniej osoby na stanowisko kierownika budowy, ktoremu beda podlegac wszyscy robotnicy, nie powinno byc klopotow. Jesli nasz dom buduje firma, zazwyczaj ona wskazuje osobe z odpowiednimi kwalifikacjami. W przeciwnym wypadku kierownika musimy wybrac sami. Mozemy tez wybrac kilku kierownikow poszczegolnych robot, np. elektrycznych czy wykonczeniowych.

- Inwestor jest obowiazany zapewnic objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci. Musi to wiec byc osoba nie tylko posiadajaca tytul inzyniera budowlanego, ale takze praktyczna wiedze z zakresu wykonawstwa robot - podkresla Stefan Swierk, ekspert Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domow.

Kierownik budowy ma przede wszystkim obowiazek kierowac budowa w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe. Prace rozpoczyna od tego, ze zabezpiecza teren budowy i umieszcza w widocznym miejscu tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia, gdyz za to takze odpowiada.

Jesli na budowie wydarzy sie wypadek - odpowiedzialnosc (zawodowa, a w skrajnych przypadkach nawet karna) spadnie wlasnie na kierownika budowy. To powinno byc przestroga dla osob, ktore zgadzaja sie pelnic te funkcje na papierze, biorac pieniadze za zlozenie podpisow, podczas gdy budowy tak naprawde doglada np. inwestor.

Musi byc dziennik budowy

Kierownik budowy ma obowiazek prowadzic dziennik budowy, ktory stanowi urzedowy dokument przebiegu robot. Dokument taki jest wydawany odplatnie przez wlasciwy organ (wydzial lub oddzial budownictwa - nadzoru budowlanego stosownego urzedu administracji samorzadowej).

- Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac w dzienniku budowy wpisu osob, ktorym zostalo powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna. Osoby te sa obowiazane potwierdzic podpisem przyjecie powierzonych im funkcji - mowi Stefan Swierk.

Kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, jest zobowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywac dokumenty stanowiace podstawe ich wykonywania, a takze oswiadczenia (deklaracje zgodnosci), ze wyroby budowlane zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, oraz udostepniac te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow.

Uwaga, choc istnieja programy informatyczne pozwalajace prowadzic dziennik budowy w wersji elektronicznej, musi on jednak istniec takze fizycznie, jako brulion lub zeszyt, gdyz tego wymagaja przepisy.

Warto powolac inspektora

Przy budowie domu jednorodzinnego powolywanie inspektora nadzoru budowlanego nie jest konieczne. Warto jednak poniesc taki wydatek, zeby skontrolowac jakosc prac budowlanych. Kazdy, kto buduje dom, niepokoi sie przeciez, czy prace sa dobrze prowadzone, czy po zamieszkaniu w wymarzonym domu nie wyjda na jaw usterki, ktorych lepiej byloby uniknac.

Inspektor powinien sprawdzac jakosc wykonania robot i zapobiegac stosowaniu materialow bez atestow, a takze uczestniczyc w odbiorach instalacji i tych elementow, ktore ulegaja zakryciu w scianach lub stropach. Na kazdym etapie budowy inspektor ma prawo zazadac wykonania poprawek lub powtorzenia robot pod rygorem ich wstrzymania.

Niektorzy maja pokuse, zeby funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru powierzyc jednej osobie. Jest to niedopuszczalne, gdyz trudno kontrolowac samego siebie, a rola inspektora jest wlasnie kontrolowanie kierownika budowy.

Trzeba tez pamietac, ze w kazdej chwili nasza budowe moze skontrolowac inspektor nadzoru budowlanego z urzedu gminy lub powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego albo z Panstwowej Inspekcji Pracy.

Rozstanie z wykonawca

Inspektor nadzoru budowlanego bardzo nam sie przyda przy odbiorze technicznym domu - pomoze sprawdzic, czy dom zostal wybudowany zgodnie z projektem, czy uzyto odpowiednich materialow (okreslonych w umowie z wykonawca), czy wlasciwe jest rozmieszczenie elementow konstrukcyjnych i scian dzialowych, czy zachowano katy proste i w koncu, czy powierzchnia pomieszczen odpowiada zalozeniom dokumentacji projektowej.

Rola inspektora jest bardzo istotna, gdyz jakosc niektorych prac mozna ocenic jedynie na danym etapie. Nie kazdy inwestor poradzi sobie z fachowa ocena polozenia tynkow czy wykonania dachu - dlatego przy pracach dekarskich nalezy dokonywac odbiorow czesciowych, a podczas odbioru koncowego trzeba sprawdzic, czy dachowki zostaly ulozone prostopadle do okapu. Wyglad dachu w duzej mierze determinuje kalenica. Gasiory musza byc ulozone w linii prostej. Rownie wazne sa prace blacharskie, rury i rynny.

W przypadku okien i drzwi trzeba sprawdzic, czy nie ma odchylen od pionu i poziomu. Skrzydlo nie moze stawiac oporu przy otwieraniu lub zamykaniu. Warto tez zwrocic uwage, czy poszczegolne elementy nie sa uszkodzone - zarysowane, pekniete. To samo dotyczy tynkow - ich struktura powinna byc jednolita, bez rys czy pekniec. Po wykonaniu prac wewnatrz budynku trzeba jeszcze uporzadkowac posesje i mozna juz zawiadomic urzad o zakonczeniu budowy.

Konczymy budowe

Zgodnie z nowym prawem budowlanym, obowiazujacym od 11 lipca, do uzytkowania obiektu budowlanego, na ktorego wzniesienie jest wymagane pozwolenie na budowe, mozna przystapic po zawiadomieniu powiatowego inspektora nadzoru budowlanego (przedtem czynil to urzad, ktory wydawal pozwolenie na budowe, czyli gmina lub starosta). Inspektor ma 21 dni na zgloszenie ewentualnego sprzeciwu. Strona w postepowaniu w sprawie pozwolenia na uzytkowanie - w mysl nowego prawa budowlanego - jest wylacznie inwestor. Na jego wezwanie wlasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowadza obowiazkowa kontrole budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z ustaleniami i warunkami okreslonymi w pozwoleniu na budowe.

Do zawiadomienia o zakonczeniu budowy trzeba dolaczyc:

 • oryginal dziennika budowy,
 • oswiadczenie kierownika budowy:

- o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

 • oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoly badan i sprawdzen (np. opinia kominiarska, protokol inspektora strazy pozarnej, protokoly badania instalacji elektrycznych i gazowych, protokoly odbioru przylaczy, protokoly zageszczenia gruntu),
 • inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Potem mozemy spodziewac sie wizyty urzednika, ktory skontroluje, czy wszystkie prace faktycznie zostaly zakonczone, a dom wybudowano zgodnie z projektem i obowiazujacymi przepisami. Urzednik sporzadzi protokol i jesli w ciagu 14 dni od zgloszenia nie przyjdzie sprzeciw, oznacza to, ze mozna sie wprowadzac! Trzeba tylko jeszcze zglosic sie do wlasciwego wydzialu geodezji, zeby nadac numer porzadkowy swojej posesji, i oczywiscie zameldowac sie pod tym adresem.

b.kalinowska@rp.pl

JAKIE SA OBOWIAZKI INWESTORA

 • Zorganizowanie procesu budowy z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, a w szczegolnosci zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektow,

- objecia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,

- opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykonania i odbioru robot budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

 • Inwestor moze ustanowic inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie.
 • Inwestor moze zobowiazac projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego.
 • Wlasciwy organ moze w decyzji o pozwoleniu na budowe nalozyc na inwestora obowiazek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze obowiazek zapewnienia nadzoru autorskiego, w przypadkach uzasadnionych wysokim stopniem skomplikowania obiektu lub robot budowlanych badz przewidywanym wplywem na srodowisko.

CO POWINIEN ZAWIERAC PROJEKT BUDOWLANY

 • Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu, sporzadzony na aktualnej mapie, obejmujacy: okreslenie granic dzialki lub terenu, usytuowanie, obrys i uklady istniejacych i projektowanych obiektow budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow, uklad komunikacyjny i uklad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow, wymiarow, rzednych i wzajemnych odleglosci obiektow, w nawiazaniu do istniejacej i projektowanej zabudowy terenow sasiednich.
 • Projekt architektoniczno-budowlany, okreslajacy funkcje, forme i konstrukcje obiektu budowlanego, jego charakterystyke energetyczna i ekologiczna oraz proponowane niezbedne rozwiazania techniczne, a takze materialowe.
 • Stosownie do potrzeb, oswiadczenia wlasciwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepla i gazu, odbioru sciekow oraz o warunkach przylaczenia obiektu do sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz drog ladowych.
 • W zaleznosci od potrzeb, wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektow budowlanych.

POZWOLENIE NA UZYTKOWANIE DOMU

Inwestor, w stosunku do ktorego nalozono obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiazany zawiadomic, zgodnie z wlasciwoscia wynikajaca z przepisow szczegolnych, organy:

 • Inspekcji Ochrony Srodowiska
 • Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Panstwowej Inspekcji Pracy
 • Panstwowej Strazy Pozarnej.

JAKIE SA OBOWIAZKI PROJEKTANTA

 • Opracowanie projektu budowlanego w sposob zgodny z ustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Zapewnienie, w razie potrzeby, udzialu w opracowaniu projektu osob posiadajacych uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych, zapewniajace uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanego obiektu budowlanego.
 • Sporzadzenie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzglednianej w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
 • Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych w zakresie wynikajacym z przepisow.
 • Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan oraz uzgadnianie dokumentow technicznych, o ktorych mowa w prawie budowlanym.
 • Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wlasciwego organu w zakresie:

- stwierdzania w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji z projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

 • Projekt budowlany powinien spelniac wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

PRAWA PROJEKTANTA W TRAKCIE BUDOWY

 • Wstepu na teren budowy i dokonywania zapisow w dzienniku budowy dotyczacych jej realizacji.
 • Zadania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robot budowlanych w razie:

- stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia,

- wykonywania ich niezgodnie z projektem.

DO CZEGO MA PRAWO INSPEKTOR NADZORU

 • Wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowodow dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych.
 • Zadac od kierownika budowy lub kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywolac zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalna niezgodnosc z projektem lub pozwoleniem na budowe.

BEZPIECZNE MATERIAlY NA BUDOWIE

 • Wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczna - w odniesieniu do wyrobow nieobjetych certyfikacja okreslona wyzej, majacych istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych.

 • Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobow niemajacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz produktow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnosc wyrobu z ta dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

KIEROWNIK BUDOWY MA PRAWO

 • wystepowania do inwestora o zmiany w rozwiazaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,
 • ustosunkowania sie w dzienniku budowy do zalecen w nim zawartych.

JAKIE SA OBOWIAZKI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

 • Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
 • Sprawdzanie jakosci wykonywanych robot i wbudowanych wyrobow budowlanych, a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

Za podstawe do okreslenia kryteriow jakosci przyjmuje sie:

- opisy techniczne robot budowlanych i branzowych,

- tresc pozwolenia na budowe i zalacznikow do tego pozwolenia,

- projekty budowlane, dokumentacje wykonawcza i detale,

- karty katalogowe i dane techniczne materialow wskazanych do uzycia,

- Polskie Normy oraz przepisy prawa budowlanego wraz ze stosownymi rozporzadzeniami,

- uznany stan techniki i sztuki budowlanej, opierajac sie na stosowanych normach i dyrektywach,

- fachowe opinie specjalistow z poszczegolnych dziedzin techniki budownictwa;

 • Sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania.
 • Potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usuniecia wad, a takze, na zadanie inwestora, kontrolowanie rozliczen budowy.

JAKIE SA OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

 • Protokolarne przejecie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego.
 • Prowadzenie dokumentacji budowy (glownie dziennika budowy).
 • Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
 • Koordynowanie dzialan zapewniajacych przestrzeganie, podczas wykonywania robot budowlanych, zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
 • Podejmowanie niezbednych dzialan uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym.
 • Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu (nadzor budowlany).
 • Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem.
 • Realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.
 • Zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru.
 • Przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
 • Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia

- o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

 • Na podstawie informacji uzyskanych od projektanta sporzadzic lub zapewnic sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.
 • W planie nalezy uwzglednic specyfike robot budowlanych, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci:

- przysypania ziemia lub upadku z wysokosci,

- przy prowadzeniu ktorych wystepuja dzialania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi,

- prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych.

KONTROLA BUDOWY OBEJMUJE SPRAWDZENIE

 • Zgodnosci obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dzialki lub terenu.
 • Zgodnosci obiektu budowlanego z projektem architektoniczno-budowlanym w zakresie:

- charakterystycznych parametrow technicznych: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci, dlugosci, szerokosci i liczby kondygnacji,

- wykonania widocznych elementow nosnych ukladu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

- geometrii dachu (kat nachylenia, wysokosc kalenicy i uklad polaci dachowych),

- wykonania urzadzen budowlanych,

- zasadniczych elementow wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

 • Wyrobow budowlanych szczegolnie istotnych dla bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa pozarowego.
 • W przypadku nalozenia w pozwoleniu na budowe obowiazku rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych nieprzewidzianych do dalszego uzytkowania lub tymczasowych obiektow budowlanych - wykonania tego obowiazku, jezeli uplynal termin rozbiorki okreslony w pozwoleniu.
 • Uporzadkowania terenu budowy.

Konsultacja porad: inz. Stefan Swierk, Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domow

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.