Dzial pierwszy

Budowa krok po kroku


INZ. ELZBIETA KAMINSKA, STARSZY INSPEKTOR W GLOWNYM URZEDZIE NADZORU BUDOWLANEGO

Jak uzyskac pozwolenie na budowe domu

 

Po pierwsze - zlozyc w urzedzie gminy lub miasta wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.

Powinien on okreslac:

 • granice terenu, na ktorym ma stac dom, poparte kopia mapy zasadniczej lub w razie jej braku kopia mapy ewidencyjnej, obejmujacej teren, ktorego wniosek dotyczy, i jego najblizsze otoczenie,
 • funkcje i sposob zagospodarowania terenu oraz charakterystyke zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • zapotrzebowanie na wode, energie i sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczegolnych wypadkach sposob unieszkodliwiania odpadow,
 • charakterystyczne parametry techniczne inwestycji oraz dane charakteryzujace jej wplyw na srodowisko lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska.
Druki nr 1, 2 i 3

Po drugie - uzyskac decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wydaje ja wlasciwy wojt, burmistrz lub prezydent miasta. Decyzja okresla:

 • rodzaj inwestycji,
 • warunki wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jesli dla danego obszaru plan zostal uchwalony,
 • warunki zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepisow szczegolnych,
 • warunki obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagania dotyczace ochrony interesow osob trzecich,
 • linie rozgraniczajace teren inwestycji, wyznaczone na mapie w stosownej skali,
 • okres waznosci decyzji.

Po trzecie - zlozyc do wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej (starosty, a gdy ten przekazal kompetencje - do wojta, burmistrza lub prezydenta miasta) wniosek o wydanie pozwolenia na budowe.

Do wniosku nalezy zalaczyc:

 • trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami, opracowany zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy, innymi przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, wykonany przez osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane,
 • dowod stwierdzajacy prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (dokument potwierdzajacy prawa: wlasnosci do dzialki, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych; art. 3 pkt. 11 pr. bud.),
 • decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jesli jest wymagana zgodnie z ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym (przy domu jednorodzinnym na pewno tak),
 • specjalistyczna opinie wydana przez osobe fizyczna lub jednostke organizacyjna wskazana przez wlasciwego ministra, dotyczaca projektow budowlanych zawierajacych nowe, nie sprawdzone w krajowej praktyce rozwiazania techniczne, nie znajdujace podstaw w przepisach i Polskich Normach (np. nowe technologie lub wyroby budowlane, nie stosowane dotychczas),
 • upowaznienie udzielone pelnomocnikowi dzialajacemu w imieniu inwestora.
Druki nr 4, 5 i 6

W decyzji o pozwolenie na budowe okresla sie w razie potrzeby:

 • szczegolne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robot budowlanych,
 • czas uzytkowania tymczasowych obiektow budowlanych,
 • terminy rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych nie przewidzianych do dalszego uzytkowania, tymczasowych obiektow budowlanych,
 • szczegolowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie,
 • obowiazek uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jezeli jest to uzasadnione wzgledami bezpieczenstwa ludzi, mienia badz ochrony srodowiska.

Pozwolenie na budowe moze byc wydane wylacznie temu, kto:

 • zlozyl wniosek w tej sprawie w terminie waznosci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wykazal prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Decyzja o pozwolenie na budowe wygasa, jezeli budowa nie zostala rozpoczeta przed uplywem 2 lat od dnia, w ktorym decyzja ta stala sie ostateczna lub budowa zostala przerwana na dluzej niz 2 lata.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor sklada zawiadomienie o zamiarze ich rozpoczecia do starosty, a gdy ten przekaze kompetencje - do wojta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do zawiadomienia dolacza oswiadczenia kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu obowiazkow, zapewnia wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jak rowniez wystepuje o wydanie dziennika budowy.

Do obowiazkow inwestora nalezy rowniez zapewnienie objecia kierownictwa budowy lub okreslonych robot budowlanych oraz nadzoru nad robotami przez osobe posiadajaca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalnosci.

Organ udzielajacy pozwolenia na budowe (rozbiorke, montaz lub wznowienie robot) wydaje inwestorowi dziennik budowy w ciagu 3 dni od dnia, w ktorym decyzja o pozwolenie na budowe stala sie ostateczna. Dziennik wydaje sie za zwrotem kosztow zwiazanych z jego przygotowaniem.

Do dokonywania wpisow w dzienniku budowy sa upowaznieni:

 • inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego,
 • projektanci,
 • kierownik budowy i kierownicy robot budowlanych,
 • osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
 • pracownicy organow nadzoru budowlanego i innych organow uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow na budowie w ramach czynnosci kontrolnych na budowie.

Dziennik budowy nalezy przechowywac w sposob zapobiegajacy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu. Za jego stan oraz wlasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

Do obowiazkow kierownika budowy nalezy:

 • umieszczenie w widocznym miejscu na budowie lub rozbiorce prawidlowo wypelnionej tablicy informacyjnej; napisy maja byc czytelne i trwale, wykonane na sztywnej plycie koloru zoltego literami i cyframi koloru czarnego o wysokosci co najmniej 4 cm. Tablice umieszcza sie w miejscu widocznym od drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi na wysokosci co najmniej 2 m,
 • protokolarne przejecie od inwestora oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi sie na nim obiektami, urzadzeniami technicznymi i stalymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego i kulturowego,
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budowa obiektu budowlanego w sposob zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami,
 • wstrzymanie robot budowlanych w razie stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz bezzwloczne zawiadomienie o tym wlasciwego organu (powiatowego inspektora nadzoru budowlanego),
 • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem,
 • realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,
 • zglaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych przed zgloszeniem obiektu budowlanego do odbioru,
 • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego,
 • zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad,
 • przekazanie inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, innymi przepisami oraz Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku budowy oraz sasiednich ulic, nieruchomosci, budynku lub lokalu (jezeli z nich korzystano).

Rozpoczecie budowy nastepuje z chwila podjecia prac przygotowawczych. Te moga byc wykonywane tylko na terenie objetym pozwoleniem na budowe.

Do prac przygotowawczych nalezy:

 • geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,
 • wykonanie niwelacji terenu,
 • zagospodarowanie terenu budowy wraz z budowa tymczasowych obiektow,
 • wykonanie przylaczy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy.

Jezeli do prac przygotowawczych lub robot budowlanych jest niezbedne wejscie do sasiedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci, inwestor obowiazany jest przed rozpoczeciem robot uzyskac zgode ich wlasciciela lub wlascicieli. Powinien rowniez uzgodnic z nimi przewidywany sposob, zakres i terminy korzystania z tych obiektow, a takze ewentualna rekompensate z tego tytulu. Jezeli do uzgodnienia warunkow nie dojdzie, starosta (lub burmistrz) na wniosek inwestora rozstrzyga niezbednosc wejscia do sasiedniego obiektu. Musi to zrobic w ciagu 14 dni od zlozenia wniosku przez inwestora. Jezeli uzna zasadnosc wniosku inwestora, okresla jednoczesnie niezbedne granice oraz warunki korzystania z sasiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci. Po zakonczeniu robot inwestor musi naprawic szkody powstale w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

Rozpoczecie dostaw energii, wody, ciepla lub gazu na potrzeby budowy moze nastapic jedynie po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowe.

Do obowiazkow inwestora nalezy rowniez zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej. Nalezy do niego dolaczyc:

 • oryginal dziennika budowy,
 • oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowiazujacymi Polskimi Normami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,
 • oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenow przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoly badan i sprawdzen,
 • inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza.

Wlasciciel lub zarzadca obiektu budowlanego jest obowiazany uzytkowac obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony srodowiska oraz utrzymywac go w nalezytym stanie technicznym i estetycznym przez caly okres istnienia obiektu budowlanego.

Inwestorem moze byc zarowno zwykly Kowalski, jak i wyspecjalizowana firma budowlana (np. developer, spoldzielnia).

Pytania i odpowiedzi

 

Kto w rozumieniu pr. bud. moze byc strona?

Pr. bud. nie definiuje strony. Odpowiedzi nalezy szukac w kodeksie postepowania administracyjnego. Zgodnie z jego art. 28 strona jest kazdy, czyjego interesu prawnego lub obowiazku dotyczy postepowanie, albo kto zada czynnosci organu ze wzgledu na swoj interes prawny lub obowiazek.

Czy na etapie wydawania odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego inwestor musi legitymowac sie dokumentem "dysponowania nieruchomoscia" na cele budowlane?

Inwestor, spelniajacy warunki do uzyskania pozwolenia na budowe, moze zadac wydania odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, poprzedzajacej wydanie decyzji o pozwolenie na budowe. Pozwolenie na budowe moze byc wydane wylacznie temu, kto:

 • zlozyl wniosek w tej sprawie w terminie waznosci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • wykazal prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.

Decyzja jest wazna przez czas w niej oznaczony, jednak nie dluzej niz rok.

Czy weranda wybudowana na przydomowym fundamencie istniejacym od ponad 5 lat bez pozwolenia na budowe pozostaje w kolizji z prawem? Czy bede musial ja rozebrac?

Roboty budowlane mozna rozpoczac jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwolenie na budowe z zastrzezeniem art. 29 i 30 pr. bud. (przepisy te okreslaja budowy, ktore w ogole nie wymagaja uzyskania pozwolenia albo wystarczy ich zgloszenie). W decyzji tej organ administracji architektoniczno-budowlanej moze zalegalizowac ww. fundamenty, jesli jest mozliwe doprowadzenie ich do stanu zgodnego z prawem (spelnienie warunkow technicznych).

Jestem wlascicielem dzialki budowlanej. Na razie nie zamierzam sie budowac, ale chcialbym ja ogrodzic. Czy na wykonanie ogrodzenia jest potrzebne jakies zezwolenie? Jezeli tak, to jakie i czyje?

Na wykonanie ogrodzenia nie trzeba uzyskiwac pozwolenia na budowe. Jedynie budowa ogrodzen od strony drog, ulic, placow i innych miejsc publicznych oraz o wysokosci powyzej 2,20 m wymaga zgloszenia do gminy lub starosty (czyli wlasciwego organu administracji architektoniczno-budowlanej).

Mam dzialke budowlana na terenach wiejskich niedaleko Warszawy o powierzchni 600 mkw. Chcialabym na niej wybudowac budynek gospodarczy. Nie ma jednak mozliwosci (ze wzgledu na niewielkie rozmiary dzialki), aby caly budynek stal trzy metry od granicy z sasiadem. Poza tym chcialabym zaslonic niezbyt estetyczne sanitariaty i obore sasiada. Zapewne nie uzyskam na to jego zgody. Czy moge to wszystko wybudowac bez niej?

Generalnie inwestor musi zachowac pewne minimalne odleglosci inwestycji od granicy z sasiednia dzialka. Jezeli przepisy szczegolne (np. sanitarne, przeciwpozarowe) nie mowia inaczej, wynosza one co najmniej:

 • 4 m od granicy - dla budynkow zwroconych w strone granicy sciana z otworami okiennymi i drzwiowymi,
 • 3 m od granicy - dla budynkow zwroconych sciana do granicy bez otworow okiennych i drzwiowych.

Przepisy dopuszczaja jednak usytuowanie budynku w odleglosci mniejszej od wskazanych (nie mniejszej jednak niz 1,5 m od granicy z sasiednia dzialka), jezeli w projekcie zabudowy i zagospodarowania terenu zostanie wykazana mozliwosc zachowania okreslonych odleglosci miedzy projektowana zabudowa a istniejacymi lub zaprojektowanymi elementami zagospodarowania dzialki sasiedniej. Instytucja zgody sasiada zostala usunieta z prawa budowlanego przez orzeczenie Trybunalu Konstytucyjnego z 5 marca 2001 r.

Jaka powierzchnie w scianie moze zajmowac "wstawka" wykonana z luksferow (pustaki szklane)?

Nie ma zadnych limitow w pr. bud. wielkosci powierzchni luksferow w scianie. Obowiazuje zasada, ze roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i uzyskana wczesniej decyzja o pozwolenie na budowe.

Jak postapic, gdy przez dzialke budowlana przebiega linia energetyczna, a na jej srodku stoi slup energetyczny? Nie ma miejsca na dom, ktory zamierzam wybudowac.

Nalezy zwrocic sie do wlasciwego oddzialu zakladu energetycznego z prosba o wyjasnienie, czy mozliwe bedzie przesuniecie linii energetycznej.

Jaka jest roznica miedzy budynkiem mieszkalnym a domem letniskowym. Czy ten ostatni mozna wybudowac bez pozwolenia na budowe?

Zgodnie z pr. bud. nie ma roznicy miedzy budynkiem mieszkalnym a domem letniskowym. Zarowno na budowe pierwszego, jak i drugiego jest wymagane uzyskanie takich samych dokumentow, a wiec m.in. decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Nastepnie mozna starac sie o pozwolenie na budowe.

Zamierzam postawic na swojej dzialce domek jednorodzinny. Chce zaoszczedzic na wydatkach. Czy projekt zabudowy moge zrobic sama?

Niestety. Czytelniczka nie moze tego zrobic sama. Projekt budowlany moze sporzadzic tylko osoba uprawniona - projektant. Wymagania dotyczace osob sprawujacych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (a wiec projektanta, kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego) okresla pr. bud. Obiekt budowlany i zwiazane z nim urzadzenia nalezy projektowac w sposob zapewniajacy forme architektoniczna dostosowana do krajobrazu i otaczajacej zabudowy, zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiazujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Jestem kierowniczka budowy. Niedawno inwestor pozyczyl ode mnie dziennik budowy. Juz nie wrocil do mnie, poniewaz inwestor go zgubil. Zglosilam to do wydzialu architektoniczno-budowlanego w urzedzie gminy, chcialam zrobic jej duplikat. Urzednik poinformowal mnie telefonicznie, ze sprawe przekazano do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Czy to nie jest urzednicze naduzycie?

Dziennik budowy inwestor otrzymuje z gminy lub od starosty. Tam tez zglasza sie jego ewentualne zaginiecie. Z pytania nie wynika, dlaczego sprawe przekazano powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego. Czytelniczka powinna wiec zwrocic sie na pismie do urzedu gminy o wyjasnienie tej kwestii. Jednak dziennik budowy powinien byc stale wlasciwie przechowywany na budowie i kierownik budowy powinien tego przestrzegac.

Jakie oplaty

 

RENATA MAJEWSKA, REDAKTOR "RZECZPOSPOLITEJ"

Od wnioskow skladanych podczas procesu budowlanego uiszcza sie oplate skarbowa. To samo dotyczy decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowe. Wysokosc oplat okresla zalacznik do ustawy z 9 wrzesnia 2000 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960 ze zm.).

Kazde podanie (np. wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe) kosztuje 5 zl. Dodatkowo od kazdego zalacznika do wniosku placi sie 50 gr oplaty skarbowej. Ze zwolnienia od tych oplat korzystaja podania i zalaczniki:

 • dotyczace budowy lub odbudowy obiektow budowlanych zniszczonych albo uszkodzonych wskutek dzialalnosci spowodowanej ruchem zakladu gorniczego lub klesk zywiolowych,
 • wnoszone przez osoby, ktorych stan ubostwa jest niewatpliwie znaczny, organowi majacemu zalatwic podanie.

Oplata za decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zalezy od rodzaju budynku. Wynosi ona dla:

 • budynkow wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, przeznaczonych na dzialalnosc zwiazana z produkcja, handlem, administracja, rzemioslem, wystawiennictwem i kultem religijnym - 190 zl,
 • budowli, o ktorych mowa w przepisach pr. bud. (w tym domu), z wylaczeniem lokalnych inwestycji dla realizacji celow publicznych - 228 zl,
 • zespolu garazy - 152 zl,
 • budynkow gospodarczych i garazy - 38 zl,
 • ponadlokalowych inwestycji liniowych - 190 zl.

Zatwierdzenie projektu budowlanego kosztuje 38 zl.

Pozwolenia na budowe nowych obiektow kosztuja:

 • garazu oraz budynku przeznaczonego na wykonywanie w nim dzialalnosci gospodarczej innej niz rolnicza - 1 zl za kazdy mkw. powierzchni uzytkowej, ale nie wiecej niz 555 zl,
 • budynku sluzacego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 8 zl,
 • budynku przeznaczonego na punkt katechetyczny lub kaplice - 42 zl,
 • instalacji sieciowej, studni oraz urzadzen do usuwania nieczystosci stalych i sciekow - 14 zl,
 • inwestycji liniowych, z wyjatkiem budowanych w rolnictwie - 4164 zl,
 • innego obiektu (w tym domu) - 140 zl.

W razie wydania pozwolenia na budowe o funkcji mieszanej, przy obliczaniu oplaty nie uwzglednia sie powierzchni czesci mieszkalnej.

Z oplaty skarbowej zwolnione sa pozwolenia na budowe:

 • wydane w sprawach budowy lub odbudowy obiektow zniszczonych lub uszkodzonych wskutek dzialalnosci spowodowanej ruchem zakladu gorniczego lub klesk zywiolowych,
 • budynkow sluzby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Pozwolenia wydane na rozbudowe (przebudowe) obiektow wynosza 50 proc. ww. stawek.

Pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego kosztuja roznie w zaleznosci od rodzaju obiektu, do ktorego sie odnosza. I tak, gdy chodzi o pozwolenie na:

 • zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego - oplata skarbowa wynosi 75 proc. stawek okreslonych przy pozwoleniu na budowe,
 • obiektu wybudowanego bez pozwolenia na budowe - 150 proc. ww. stawek,
 • w pozostalych wypadkach - 25 proc. ww. stawek.

Nie pobiera sie oplaty skarbowej od pozwolen na uzytkowanie:

 • wydanych w sprawach budowy lub odbudowy obiektow zniszczonych lub uszkodzonych wskutek dzialalnosci spowodowanej ruchem zakladu gorniczego lub klesk zywiolowych,
 • budynkow sluzby zdrowia, szkolnych oraz przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne.

Od pozwolenia na rozbiorke obiektu budowlanego pobiera sie 28 zl oplaty.

Druk nr 1

Informacja dla inwestora

Druk nr 2

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Druk nr 3

Wniosek o ustalenie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu

Druk nr 4

Wniosek o pozwolenie na budowe

Druk nr 5

Decyzja o o pozwoleniu na budowe

Druk nr 6

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia robot budowlanych

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.