CZESC III

Szczegolowy podzial srodkow trwalych

GRUPA 0 - GRUNTY

Uwagi szczegolowe

Grupa 0 - "Grunty" obejmuje grunty, wedlug ich przeznaczenia uzytkowego, tj. uzytki rolne, grunty lesne oraz znajdujace sie na nich sady, zasadzenia wieloletnie, plantacje, drzewostany itp., grunty zabudowane i zurbanizowane, uzytki ekologiczne, nieuzytki, tereny wod morskich wewnetrznych i srodladowych oraz pozostale tereny, w tym rowniez prawo uzytkowania wieczystego gruntu, klasyfikowane w odpowiednich grupowaniach, w zaleznosci od rodzaju gruntu, ktorego dotyczy. Grupa ta nie obejmuje budynkow i obiektow inzynierii ladowej i wodnej na tych terenach.

Melioracje, ktore w KRST'91 znajdowaly sie w grupie "Grunty", obecnie znajduja sie w rodzaju 225 "Melioracje podstawowe" i 226 "Melioracje szczegolowe".

Schemat zaklasyfikowania gruntow wedlug ich przeznaczenia uzytkowego do podgrup i rodzajow zostal ustalony w oparciu o rozporzadzenie Ministrow Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow (Dz. U. Nr 158, poz. 813, z pozn. zm.).

Symbol KST Wyszczegolnienie Powiazanie z KRST'91
grupa podgrupa rodzaj
0     GRUNTY  
  01   UZYTKI ROLNE  
    010 Grunty orne, w tym zasadzenia wieloletnie (plantacje krzewow, wikliny, chmielu itp.) 001x
    011 Sady 001x
    012 Laki trwale 001x
    013 Pastwiska trwale 001x
  02   GRUNTY LESNE  
    020 Lasy 002x
    021 Grunty zadrzewione i zakrzewione 002x
  03   GRUNTY ZABUDOWANE I ZURBANIZOWANE  
      Podgrupa ta nie obejmuje budynkow i obiektow inzynierii ladowej i wodnej na tych terenach.  
    030 Tereny mieszkaniowe 003x
    031 Tereny przemyslowe 003x
    032 Tereny zabudowane inne 003x
      Rodzaj ten obejmuje grunty zajete pod budynki i urzadzenia zwiazane z administracja, sluzba zdrowia, handlem, rzemioslem, uslugami, nauka, oswiata, kultura i sztuka, wypoczynkiem, lacznoscia, kultem religijnym itp., czynne cmentarze, grzebowiska zwierzat.  
    033 Zurbanizowane tereny nie zabudowane 003x
    034 Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 003x
    035 Uzytki kopalne 005
    036 Tereny komunikacyjne 004
  04   UZYTKI EKOLOGICZNE  
    040 Uzytki ekologiczne 009x
      Rodzaj ten obejmuje zaslugujace na ochrone pozostalosci ekosystemow. Uzytki ekologiczne obejmuja tereny okreslone na podstawie rozporzadzenia odpowiedniego wojewody, zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492 z 1991 r. z pozniejszymi zmianami).  
  05   TERENY ROZNE  
    050 Tereny rozne 009x
      Rodzaj ten obejmuje wszystkie pozostale tereny, ktorych nie mozna zaliczyc do innych rodzajow uzytkow, takie jak:  
      - grunty przeznaczone do rekultywacji, np. nieczynne haldy, wysypiska, zapadliska i wyrobiska, tereny po dzialalnosci przemyslowej itp.,  
      - waly ochronne nie przystosowane do ruchu kolowego,  
      - tereny zamkniete, tzn. tereny o charakterze zastrzezonym, okreslone przez wlasciwych ministrow i kierownikow urzedow centralnych,  
      - grunty polozone na obszarach Panstwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe, wylaczone z produkcji lesnej.  
  06   NIEUZYTKI  
    060 Nieuzytki 009x
      Rodzaj ten obejmuje nie zakwalifikowane do uzytkow ekologicznych:  
      - bagna (blota, kapieliska, trzesawiska, moczary),  
      - piaski (piaski ruchome, plaze nie urzadzone, piaski nadbrzezne, wydmy),  
      - naturalne utwory fizjograficzne (urwiska, strome stoki, uskoki, skaly, rumowiska),  
      - wyrobiska po wydobywaniu kamienia, wapieni (wapienniki), piasku, zwiru i gliny.  
  07   WODY  
    070 Wody 006
      Rodzaj ten obejmuje tereny zajete przez:  
      - morskie wody terytorialne,  
      - morskie wody wewnetrzne,  
      - wody srodladowe plynace,  
      - wody srodladowe stojace,  
      - rowy (w tym odwadniajace i nawadniajace otwarte rowy melioracyjne).  

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.