Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

CZESC OGOLNA | CZESC WOJSKOWA


CZESCI SZCZEGOLNA

Rozdzial XVI

Przestepstwa przeciwko pokojowi, ludzkosci oraz przestepstwa wojenne

Art. 117. § 1. Kto wszczyna lub prowadzi wojne napastnicza,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolnosci albo karze dozywotniego pozbawienia wolnosci.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popelnienia przestepstwa okreslonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

§ 3. Kto publicznie nawoluje do wszczecia wojny napastniczej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 118. § 1. Kto, w celu wyniszczenia w calosci albo w czesci grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o okreslonym swiatopogladzie, dopuszcza sie zabojstwa albo powoduje ciezki uszczerbek na zdrowiu osoby nalezacej do takiej grupy,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolnosci albo karze dozywotniego pozbawienia wolnosci.

§ 2. Kto, w celu okreslonym w § 1, stwarza dla osob nalezacych do takiej grupy warunki zycia grozace jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje srodki majace sluzyc do wstrzymania urodzen w obrebie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej nalezacym,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnosci.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

Art. 119. § 1. Kto stosuje przemoc lub grozbe bezprawna wobec grupy osob lub poszczegolnej osoby z powodu jej przynaleznosci narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawoluje do popelnienia przestepstwa okreslonego w § 1.

Art. 120. Kto stosuje srodek masowej zaglady zakazany przez prawo miedzynarodowe,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolnosci albo karze dozywotniego pozbawienia wolnosci.

Art. 121. § 1. Kto, wbrew zakazom prawa miedzynarodowego lub przepisom ustawy, wytwarza, gromadzi, nabywa, zbywa, przechowuje, przewozi lub przesyla srodki masowej zaglady lub srodki walki badz prowadzi badania majace na celu wytwarzanie lub stosowanie takich srodkow,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza do popelnienia czynu okreslonego w § 1.

Art. 122. § 1. Kto w czasie dzialan zbrojnych atakuje miejscowosc lub obiekt nie broniony, strefe sanitarna lub zneutralizowana albo stosuje inny sposob walki zakazany przez prawo miedzynarodowe,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnosci.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie dzialan zbrojnych stosuje srodek walki zakazany przez prawo miedzynarodowe.

Art. 123. § 1. Kto, naruszajac prawo miedzynarodowe, dopuszcza sie zabojstwa wobec:

1) osob, ktore skladajac bron lub nie dysponujac srodkami obrony poddaly sie,

2) rannych, chorych, rozbitkow, personelu medycznego lub osob duchownych,

3) jencow wojennych,

4) ludnosci cywilnej obszaru okupowanego, zajetego lub na ktorym tocza sie dzialania zbrojne, albo innych osob korzystajacych w czasie dzialan zbrojnych z ochrony miedzynarodowej,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolnosci albo karze dozywotniego pozbawienia wolnosci.

§ 2. Kto, naruszajac prawo miedzynarodowe, powoduje u osob wymienionych w § 1 ciezki uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom, okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu, dokonuje na nich, nawet za ich zgoda, eksperymentow poznawczych, uzywa ich do ochraniania swoja obecnoscia okreslonego terenu lub obiektu przed dzialaniami zbrojnymi albo wlasnych oddzialow lub zatrzymuje jako zakladnikow,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnosci.

Art. 124. Kto, naruszajac prawo miedzynarodowe, zmusza osoby wymienione w art. 123 § 1 do sluzby w nieprzyjacielskich silach zbrojnych, przesiedla je, stosuje kary cielesne, pozbawia wolnosci lub prawa do niezawislego i bezstronnego sadu albo ogranicza ich prawo do obrony w postepowaniu karnym,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

Art. 125. § 1. Kto, na obszarze okupowanym, zajetym lub na ktorym tocza sie dzialania zbrojne, naruszajac prawo miedzynarodowe, niszczy, uszkadza lub zabiera dobro kultury,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli czyn dotyczy dobra majacego szczegolne znaczenie dla kultury, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

Art. 126. § 1. Kto w czasie dzialan zbrojnych uzywa niezgodnie z prawem miedzynarodowym znaku Czerwonego Krzyza lub Czerwonego Polksiezyca,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie dzialan zbrojnych uzywa niezgodnie z prawem miedzynarodowym znaku ochronnego dla dobr kultury lub innego znaku chronionego przez prawo miedzynarodowe albo posluguje sie flaga panstwowa lub odznaka wojskowa nieprzyjaciela, panstwa neutralnego albo organizacji lub komisji miedzynarodowej.

Rozdzial XVII

Przestepstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 127. § 1. Kto, majac na celu pozbawienie niepodleglosci, oderwanie czesci obszaru lub zmiane przemoca konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami dzialalnosc zmierzajaca bezposrednio do urzeczywistnienia tego celu,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolnosci albo karze dozywotniego pozbawienia wolnosci.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popelnienia przestepstwa okreslonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

Art. 128. § 1. Kto, w celu usuniecia przemoca konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje dzialalnosc zmierzajaca bezposrednio do urzeczywistnienia tego celu,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popelnienia przestepstwa okreslonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. Kto przemoca lub grozba bezprawna wywiera wplyw na czynnosci urzedowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 129. Kto, bedac upowazniony do wystepowania w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej w stosunkach z rzadem obcego panstwa lub zagraniczna organizacja, dziala na szkode Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 130. § 1. Kto bierze udzial w dzialalnosci obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Kto, biorac udzial w obcym wywiadzie albo dzialajac na jego rzecz, udziela temu wywiadowi wiadomosci, ktorych przekazanie moze wyrzadzic szkode Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

§ 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomosci okreslonych w § 2, gromadzi je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zglasza gotowosc dzialania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 4. Kto dzialalnosc obcego wywiadu organizuje lub nia kieruje,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnosci.

Art. 131. § 1. Nie podlega karze za usilowanie przestepstwa okreslonego w art. 127 § 1, art. 128 § 1 lub w art. 130 § 1 lub 2, kto dobrowolnie poniechal dalszej dzialalnosci i ujawnil wobec organu powolanego do scigania przestepstw wszystkie istotne okolicznosci popelnionego czynu; przepis art. 17 § 2 stosuje sie odpowiednio.

§ 2. Nie podlega karze za przestepstwo okreslone w art. 128 § 2, art. 129 lub w art. 130 § 3, kto dobrowolnie poniechal dalszej dzialalnosci i podjal istotne starania zmierzajace do zapobiezenia popelnieniu zamierzonego czynu zabronionego oraz ujawnil wobec organu powolanego do scigania przestepstw wszystkie istotne okolicznosci popelnionego czynu.

Art. 132. Kto, oddajac uslugi wywiadowcze Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza w blad polski organ panstwowy przez dostarczanie podrobionych lub przerobionych dokumentow lub innych przedmiotow albo przez ukrywanie prawdziwych lub udzielanie falszywych wiadomosci majacych istotne znaczenie dla Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 133. Kto publicznie zniewaza Narod lub Rzeczpospolita Polska,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 134. Kto dopuszcza sie do zamachu na zycie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolnosci albo karze dozywotniego pozbawienia wolnosci.

Art. 135. § 1. Kto dopuszcza sie czynnej napasci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Kto publicznie zniewaza Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 136. § 1. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza sie czynnej napasci na glowe obcego panstwa lub akredytowanego szefa przedstawicielstwa dyplomatycznego takiego panstwa albo osobe korzystajaca z podobnej ochrony na mocy ustaw, umow lub powszechnie uznanych zwyczajow miedzynarodowych,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza sie czynnej napasci na osobe nalezaca do personelu dyplomatycznego przedstawicielstwa obcego panstwa albo urzednika konsularnego obcego panstwa, w zwiazku z pelnieniem przez nich obowiazkow sluzbowych,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 3. Karze okreslonej w § 2 podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie zniewaza osobe okreslona w § 1.

§ 4. Kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej publicznie zniewaza osobe okreslona w § 2,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 137. § 1. Kto publicznie zniewaza, niszczy, uszkadza lub usuwa godlo, sztandar, choragiew, bandere, flage lub inny znak panstwowy,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zniewaza, niszczy, uszkadza lub usuwa godlo, sztandar, choragiew, bandere, flage lub inny znak panstwa obcego, wystawione publicznie przez przedstawicielstwo tego panstwa lub na zarzadzenie polskiego organu wladzy.

Art. 138. § 1. Przepisy art. 136 oraz 137 § 2 stosuje sie, jezeli panstwo obce zapewnia wzajemnosc.

§ 2. Przepisy art. 127-128, 130 oraz 131 stosuje sie odpowiednio, jezeli czyn zabroniony popelniono na szkode panstwa sojuszniczego, a panstwo to zapewnia wzajemnosc.

Art. 139. W sprawie o przestepstwo okreslone w art. 127-128 oraz 130 sad moze orzec przepadek, o ktorym mowa w art. 3 pkt 4, rowniez wtedy, gdy przedmioty nie stanowia wlasnosci sprawcy.

Rozdzial XVIII

Przestepstwa przeciwko obronnosci

Art. 140. § 1. Kto, w celu oslabienia mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza sie gwaltownego zamachu na jednostke Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, niszczy lub uszkadza obiekt albo urzadzenie o znaczeniu obronnym,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli nastepstwem czynu jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu osob, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 4. W sprawie o przestepstwo okreslone w § 1-3 sad moze orzec przepadek, o ktorym mowa w art. 39 pkt 4, rowniez wtedy, gdy przedmioty nie stanowia wlasnosci sprawcy.

Art. 141. § 1. Kto, bedac obywatelem polskim, przyjmuje bez zgody wlasciwego organu obowiazki wojskowe w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Kto przyjmuje obowiazki w zakazanej przez prawo miedzynarodowe wojskowej sluzbie najemnej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 3. Nie popelnia przestepstwa okreslonego w § 1 obywatel polski bedacy rownoczesnie obywatelem innego panstwa, jezeli zamieszkuje na jego terytorium i pelni tam sluzbe wojskowa.

Art. 142. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, prowadzi zaciag obywateli polskich lub przebywajacych w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcow do sluzby wojskowej w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Kto prowadzi zaciag obywateli polskich lub przebywajacych w Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcow do sluzby zakazanej przez prawo miedzynarodowe wojskowej sluzbie najemnej albo taka sluzbe najemna oplaca, organizuje, szkoli lub wykorzystuje,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 143. § 1. Kto, w celu uzyskania zwolnienia od obowiazku sluzby wojskowej albo odroczenia tej sluzby, powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodowal u niego skutek okreslony w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 albo w tym celu uzywa podstepu dla wprowadzenia w blad wlasciwego organu,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, w celu ulatwienia innej osobie zwolnienia od obowiazku sluzby wojskowej albo odroczenia tej sluzby, za jej zgoda powoduje u niej skutek okreslony w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 albo w tym celu uzywa podstepu dla wprowadzenia w blad wlasciwego organu.

§ 3. Kto dopuszcza sie czynu zabronionego okreslonego w § 1 lub 2, jezeli obowiazek dotyczy sluzby zastepujacej sluzbe wojskowa,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 144. § 1. Kto, bedac powolanym do pelnienia czynnej sluzby wojskowej, nie zglasza sie do odbywania tej sluzby w okreslonym terminie i miejscu,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 3. Kto nie zglasza sie do odbywania sluzby zastepujacej sluzbe wojskowa w warunkach okreslonych w § 1,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.

Art. 145. § 1. Kto, odbywajac sluzbe zastepujaca sluzbe wojskowa:

1) odmawia pelnienia tej sluzby, zlosliwie lub uporczywie odmawia wykonania obowiazku wynikajacego z tej sluzby albo polecenia w sprawach sluzbowych,

2) w celu czesciowego lub zupelnego uchylenia sie od tej sluzby albo wykonania obowiazku wynikajacego z tej sluzby:

a) powoduje u siebie lub dopuszcza, by kto inny spowodowal u niego skutek okreslony w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1,

b) uzywa podstepu dla wprowadzenia w blad przelozonego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, pelniac sluzbe okreslona w § 1, samowolnie opuszcza wyznaczone miejsce wykonywania obowiazkow sluzbowych lub samowolnie poza nim pozostaje.

§ 3. Jezeli sprawca czynu zabronionego okreslonego w § 2 opuszcza, w celu trwalego uchylenia sie od tej sluzby, wyznaczone miejsce wykonywania obowiazkow sluzbowych albo w takim celu poza nim pozostaje,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 146. Jezeli sprawca przestepstwa okreslonego w art. 145 § 2 i 3 dobrowolnie powrocil, a jego nieobecnosc trwala nie dluzej niz 14 dni, sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet odstapic od jej wymierzenia.

Art. 147. W stosunku do sprawcy przestepstwa okreslonego w art. 143 § 1 lub w art. 144 lub 145, ktory w chwili czynu byl niezdolny do pelnienia sluzby wojskowej, sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet odstapic od jej wymierzenia.

Rozdzial XIX

Przestepstwa przeciwko zyciu i zdrowiu

Art. 148. § 1. Kto zabija czlowieka,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolnosci albo karze dozywotniego pozbawienia wolnosci.

§ 2. Kto zabija czlowieka:

1) ze szczegolnym okrucienstwem,

2) w zwiazku z wzieciem zakladnika, zgwalceniem albo rozbojem,

3) w wyniku motywacji zaslugujacej na szczegolne potepienie,

4) z uzyciem broni palnej lub materialow wybuchowych,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolnosci albo karze dozywotniego pozbawienia wolnosci.

§ 3. Karze okreslonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija wiecej niz jedna osobe lub byl wczesniej prawomocnie skazany za zabojstwo.

§ 4. Kto zabija czlowieka pod wplywem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznosciami,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 149. Matka, ktora zabija dziecko w okresie porodu pod wplywem jego przebiegu,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 150. § 1. Kto zabija czlowieka na jego zadanie i pod wplywem wspolczucia dla niego,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. W wyjatkowych wypadkach sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet odstapic od jej wymierzenia.

Art. 151. Kto namowa lub przez udzielenie pomocy doprowadza czlowieka do targniecia sie na wlasne zycie,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 152. § 1. Kto za zgoda kobiety przerywa jej ciaze z naruszeniem przepisow ustawy,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela kobiecie ciezarnej pomocy w przerwaniu ciazy z naruszeniem przepisow ustawy lub ja do tego naklania.

§ 3. Kto dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 lub 2, gdy dziecko poczete osiagnelo zdolnosc do samodzielnego zycia poza organizmem kobiety ciezarnej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 153. § 1. Kto stosujac przemoc wobec kobiety ciezarnej lub w inny sposob bez jej zgody przerywa ciaze albo przemoca, grozba bezprawna lub podstepem doprowadza kobiete ciezarna do przerwania ciazy,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Kto dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1, dziecko poczete osiagnelo zdolnosc do samodzielnego zycia poza organizmem kobiety ciezarnej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 154. § 1. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w art. 152 § 1 lub 2 jest smierc kobiety ciezarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w art. 152 § 3 lub w art. 153 jest smierc kobiety ciezarnej, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

Art. 155. Kto nieumyslnie powoduje smierc czlowieka,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 156. § 1. Kto powoduje ciezki uszczerbek na zdrowiu w postaci:

1) pozbawienia czlowieka wzroku, sluchu, mowy, zdolnosci plodzenia,

2) innego ciezkiego kalectwa, ciezkiej choroby nieuleczalnej lub dlugotrwalej, choroby realnie zagrazajacej zyciu, trwalej choroby psychicznej, calkowitej albo znacznej trwalej niezdolnosci do pracy w zawodzie lub trwalego, istotnego zeszpecenia lub znieksztalcenia ciala,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 1 jest smierc czlowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

Art. 157. § 1. Kto powoduje naruszenie czynnosci narzadu ciala lub rozstroj zdrowia, inny niz okreslony w art. 156 § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Kto powoduje naruszenie czynnosci narzadu ciala lub rozstroj zdrowia trwajacy nie dluzej niz 7 dni,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 3. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 lub 2 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 4. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 2 lub 3, jezeli naruszenie czynnosci narzadu ciala lub rozstroj zdrowia nie trwal dluzej niz 7 dni, odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

§ 5. Jezeli naruszenie czynnosci narzadu ciala lub rozstroj zdrowia trwal dluzej niz 7 dni, a pokrzywdzonym jest osoba najblizsza, sciganie przestepstwa okreslonego w § 3 nastepuje na jej wniosek.

Art. 157a. § 1. Kto powoduje uszkodzenie ciala dziecka poczetego lub rozstroj zdrowia zagrazajacy jego zyciu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Nie popelnia przestepstwa lekarz, jezeli uszkodzenie ciala lub rozstroj zdrowia dziecka poczetego sa nastepstwem dzialan leczniczych, koniecznych dla uchylenia niebezpieczenstwa grozacego zdrowiu lub zyciu kobiety ciezarnej albo dziecka poczetego.

§ 3. Nie podlega karze matka dziecka poczetego, ktora dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1

Art. 158. § 1. Kto bierze udzial w bojce lub pobiciu, w ktorym naraza sie czlowieka na bezposrednie niebezpieczenstwo utraty zycia albo nastapienie skutku okreslonego w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli nastepstwem bojki lub pobicia jest ciezki uszczerbek na zdrowiu czlowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 3. Jezeli nastepstwem bojki lub pobicia jest smierc czlowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 159. Kto, biorac udzial w bojce lub pobiciu czlowieka, uzywa broni palnej, noza lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 160. § 1. Kto naraza czlowieka na bezposrednie niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli na sprawcy ciazy obowiazek opieki nad osoba narazona na niebezpieczenstwo,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 lub 2 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 4. Nie podlega karze za przestepstwo okreslone w § 1-3 sprawca, ktory dobrowolnie uchylil grozace niebezpieczenstwo.

§ 5. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 3 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 161. § 1. Kto, wiedzac, ze jest zarazony wirusem HIV, naraza bezposrednio inna osobe na takie zarazenie,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Kto, wiedzac, ze jest dotkniety choroba weneryczna lub zakazna, ciezka choroba nieuleczalna lub realnie zagrazajaca zyciu, naraza bezposrednio inna osobe na zarazenie taka choroba,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 3. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 162. § 1. Kto czlowiekowi znajdujacemu sie w polozeniu grozacym bezposrednim niebezpieczenstwem utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogac jej udzielic bez narazenia siebie lub innej osoby na niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Nie popelnia przestepstwa, kto nie udziela pomocy, do ktorej jest konieczne poddanie sie zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w ktorych mozliwa jest niezwloczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powolanej.

Rozdzial XX

Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu powszechnemu

Art. 163. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, ktore zagraza zyciu lub zdrowiu wielu osob albo mieniu w wielkich rozmiarach, majace postac:

1) pozaru,

2) zawalenia sie budowli, zalewu albo obsuniecia sie ziemi, skal lub sniegu,

3) eksplozji materialow wybuchowych lub latwo palnych albo innego gwaltownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania sie substancji trujacych, duszacych lub parzacych,

4) gwaltownego wyzwolenia energii jadrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizujacego,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 1 jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu osob, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 4. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 2 jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu osob, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 164. § 1. Kto sprowadza bezposrednie niebezpieczenstwo zdarzenia okreslonego w art. 163 § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 165. § 1. Kto sprowadza niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia wielu osob albo dla mienia w wielkich rozmiarach:

1) powodujac zagrozenie epidemiologiczne lub szerzenie sie choroby zakaznej albo zarazy zwierzecej lub roslinnej,

2) wyrabiajac lub wprowadzajac do obrotu szkodliwe dla zdrowia substancje, srodki spozywcze lub inne artykuly powszechnego uzytku lub tez srodki farmaceutyczne nie odpowiadajace obowiazujacym warunkom jakosci,

3) powodujac uszkodzenie lub unieruchomienie urzadzenia uzytecznosci publicznej, w szczegolnosci urzadzenia dostarczajacego wode, swiatlo, cieplo, gaz, energie albo urzadzenia zabezpieczajacego przed nastapieniem niebezpieczenstwa powszechnego lub sluzacego do jego uchylenia,

4) zaklocajac, uniemozliwiajac lub w inny sposob wplywajac na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych,

5) dzialajac w inny sposob w okolicznosciach szczegolnie niebezpiecznych,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 1 jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu osob, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 4. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 2 jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu osob, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 166. § 1. Kto, stosujac podstep albo gwalt na osobie lub grozbe bezposredniego uzycia takiego gwaltu, przejmuje kontrole nad statkiem wodnym lub powietrznym,

podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 2. Kto, dzialajac w sposob okreslony w § 1, sprowadza bezposrednie niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia wielu osob,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 2 jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu osob, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnosci.

Art. 167. § 1. Kto umieszcza na statku wodnym lub powietrznym urzadzenie lub substancje zagrazajaca bezpieczenstwu osob lub mieniu znacznej wartosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do uzytku urzadzenie nawigacyjne albo uniemozliwia jego obsluge, jezeli moze to zagrazac bezpieczenstwu osob.

Art. 168. Kto czyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w art. 163 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 lub w art. 167 § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 169. § 1. Nie podlega karze za przestepstwo okreslone w art. 164 lub 167 sprawca, ktory dobrowolnie uchylil grozace niebezpieczenstwo.

§ 2. Wobec sprawcy przestepstwa okreslonego w art. 163 § 1 lub 2, art. 165 § 1 lub 2 lub w art. 166 § 2 sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, jezeli sprawca dobrowolnie uchylil niebezpieczenstwo grozace zyciu lub zdrowiu wielu osob.

§ 3. Wobec sprawcy przestepstwa okreslonego w art. 166 § 1 sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, jezeli sprawca przekazal statek lub kontrole nad nim osobie uprawnionej.

Art. 170. Kto uzbraja lub przysposabia statek morski przeznaczony do dokonania na morzu rabunku lub na takim statku przyjmuje sluzbe,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 171. § 1. Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posluguje sie lub handluje substancja lub przyrzadem wybuchowym, materialem radioaktywnym, urzadzeniem emitujacym promienie jonizujace lub innym przedmiotem lub substancja, ktora moze sprowadzic niebezpieczenstwo dla zycia lub zdrowia wielu osob albo mienia w wielkich rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiazkowi dopuszcza do popelnienia czynu okreslonego w § 1.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto przedmioty okreslone w § 1 odstepuje osobie nieuprawnionej.

Art. 172. Kto przeszkadza dzialaniu majacemu na celu zapobiezenie niebezpieczenstwu dla zycia lub zdrowia wielu osob albo mienia w wielkich rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Rozdzial XXI

Przestepstwa przeciwko bezpieczenstwu w komunikacji

Art. 173. § 1. Kto sprowadza katastrofe w ruchu ladowym, wodnym lub powietrznym zagrazajaca zyciu lub zdrowiu wielu osob albo mieniu w wielkich rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 1 jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu osob, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 4. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 2 jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu osob, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 174. § 1. Kto sprowadza bezposrednie niebezpieczenstwo katastrofy w ruchu ladowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 175. Kto czyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w art. 173 § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 176. § 1. Nie podlega karze sprawca przestepstwa okreslonego w art. 174 ktory dobrowolnie uchylil grozace niebezpieczenstwo.

§ 2. Wobec sprawcy przestepstwa okreslonego w art. 173 § 1 lub 2 sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, jezeli sprawca dobrowolnie uchylil niebezpieczenstwo grozace zyciu lub zdrowiu wielu osob.

Art. 177. § 1. Kto, naruszajac, chociazby nieumyslnie, zasady bezpieczenstwa w ruchu ladowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyslnie wypadek, w ktorym inna osoba odniosla obrazenia ciala okreslone w art. 157 § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli nastepstwem wypadku jest smierc innej osoby albo ciezki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 3. Jezeli pokrzywdzonym jest wylacznie osoba najblizsza, sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 nastepuje na jej wniosek.

Art. 178. § 1. Skazujac sprawce, ktory popelnil przestepstwo okreslone w art. 173-174 lub 177 znajdujac sie w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego lub zbiegl z miejsca zdarzenia, sad orzeka kare pozbawienia wolnosci przewidziana za przypisane sprawcy przestepstwo w wysokosci od dolnej granicy ustawowego zagrozenia zwiekszonego o polowe do gornej granicy tego zagrozenia zwiekszonego o polowe.

§ 2. Skazujac sprawce, ktory popelnil przestepstwo okreslone w art. 173-174 lub 177 w warunkach okreslonych w § 1, sad moze orzec podanie wyroku do publicznej wiadomosci.

Art. 178a. § 1. Kto, znajdujac sie w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu ladowym, wodnym lub powietrznym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Kto, znajdujac sie w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niz okreslony w § 1,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 3. W razie skazania za przestepstwo okreslone w § 1 lub 2 sad moze orzec podanie wyroku do publicznej wiadomosci.

Art. 179. Kto wbrew szczegolnemu obowiazkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny albo inny pojazd w stanie bezposrednio zagrazajacym bezpieczenstwu w ruchu ladowym, wodnym lub powietrznym lub dopuszcza do prowadzenia pojazdu mechanicznego albo innego pojazdu na drodze publicznej przez osobe znajdujaca sie w stanie nietrzezwosci, bedaca pod wplywem srodka odurzajacego lub osobe nie posiadajaca wymaganych uprawnien,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 180. Kto, znajdujac sie w stanie nietrzezwosci lub pod wplywem srodka odurzajacego, pelni czynnosci zwiazane bezposrednio z zapewnieniem bezpieczenstwa ruchu pojazdow mechanicznych,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Rozdzial XXII

Przestepstwa przeciwko srodowisku

Art. 181. § 1. Kto powoduje zniszczenie w swiecie roslinnym lub zwierzecym w znacznych rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Kto, wbrew przepisom obowiazujacym na terenie objetym ochrona, niszczy albo uszkadza rosliny lub zwierzeta powodujac istotna szkode,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 3. Karze okreslonej w § 2 podlega takze ten, kto niezaleznie od miejsca czynu niszczy lub uszkadza rosliny lub zwierzeta pozostajace pod ochrona gatunkowa powodujac istotna szkode.

§ 4. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 5. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 2 lub 3 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.

Art. 182. § 1. Kto zanieczyszcza wode, powietrze lub ziemie substancja albo promieniowaniem jonizujacym w takiej ilosci lub w takiej postaci, ze moze to zagrozic zyciu lub zdrowiu wielu osob lub spowodowac zniszczenie w swiecie roslinnym lub zwierzecym w znacznych rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 183. § 1. Kto wbrew przepisom skladuje, usuwa, przerabia, unieszkodliwia albo przewozi odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposob, ze moze to zagrozic zyciu lub zdrowiu wielu osob lub spowodowac zniszczenie w swiecie roslinnym lub zwierzecym w znacznych rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisom sprowadza z zagranicy odpady lub substancje zagrazajace srodowisku.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiazkowi dopuszcza do popelnienia czynu okreslonego w § 1 lub 2.

§ 4. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1-3 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 184. § 1. Kto przewozi, gromadzi, skladuje, porzuca lub pozostawia bez wlasciwego zabezpieczenia material jadrowy albo inne zrodlo promieniowania jonizujacego, jezeli moze to zagrozic zyciu lub zdrowiu czlowieka lub spowodowac zniszczenie w swiecie roslinnym lub zwierzecym w znacznych rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiazkowi dopuszcza do popelnienia czynu okreslonego w § 1.

§ 3. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 lub 2 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 185. § 1. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w art. 182 § 1, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184.§ 1 lub 2 jest zniszczenie w swiecie roslinnym lub zwierzecym w znacznych rozmiarach, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w art. 182 § 1, art. 183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu wielu osob, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

Art. 186. § 1. Kto wbrew obowiazkowi nie utrzymuje w nalezytym stanie lub nie uzywa urzadzen zabezpieczajacych wode, powietrze lub ziemie przed zanieczyszczeniem lub urzadzen zabezpieczajacych przed promieniowaniem radioaktywnym lub jonizujacym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto oddaje lub wbrew obowiazkowi dopuszcza do uzytkowania obiekt budowlany lub zespol obiektow nie majacych wymaganych prawem urzadzen okreslonych w § 1.

§ 3. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 lub 2 dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.

Art. 187. § 1. Kto niszczy, powaznie uszkadza lub istotnie zmniejsza wartosc przyrodnicza prawnie chronionego terenu lub obiektu, powodujac istotna szkode,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.

Art. 188. Kto, na terenie objetym ochrona ze wzgledow przyrodniczych lub krajobrazowych albo w otulinie takiego terenu, wbrew przepisom, wznosi nowy lub powieksza istniejacy obiekt budowlany albo prowadzi dzialalnosc gospodarcza zagrazajaca srodowisku,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Rozdzial XXIII

Przestepstwa przeciwko wolnosci

Art. 189. § 1. Kto pozbawia czlowieka wolnosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Jezeli pozbawienie wolnosci trwalo dluzej niz 7 dni lub laczylo sie ze szczegolnym udreczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 190. § 1. Kto grozi innej osobie popelnieniem przestepstwa na jej szkode lub szkode osoby najblizszej, jezeli grozba wzbudza w zagrozonym uzasadniona obawe, ze bedzie spelniona,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub grozbe bezprawna w celu zmuszenia innej osoby do okreslonego dzialania, zaniechania lub znoszenia,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli sprawca dziala w sposob okreslony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu wierzytelnosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 192. § 1. Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 193. Kto wdziera sie do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodzonego terenu albo wbrew zadaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie opuszcza,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Rozdzial XXIV

Przestepstwa przeciwko wolnosci sumienia i wyznania

Art. 194. Kto ogranicza czlowieka w przyslugujacych mu prawach ze wzgledu na jego przynaleznosc wyznaniowa albo bezwyznaniowosc,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 195. § 1. Kto zlosliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kosciola lub innego zwiazku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zlosliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystosciom lub obrzedom zalobnym.

Art. 196. Kto obraza uczucia religijne innych osob, zniewazajac publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzedow religijnych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Rozdzial XXV

Przestepstwa przeciwko wolnosci seksualnej i obyczajnosci

Art. 197. § 1. Kto przemoca, grozba bezprawna lub podstepem doprowadza inna osobe do obcowania plciowego,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli sprawca, w sposob okreslony w § 1, doprowadza inna osobe do poddania sie innej czynnosci seksualnej albo wykonania takiej czynnosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. Jezeli sprawca dopuszcza sie zgwalcenia okreslonego w § 1 lub 2, dzialajac ze szczegolnym okrucienstwem lub wspolnie z inna osoba,

podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

Art. 198. Kto, wykorzystujac bezradnosc innej osoby lub wynikajacy z uposledzenia umyslowego lub choroby psychicznej brak zdolnosci tej osoby do rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania swoim postepowaniem, doprowadza ja do obcowania plciowego lub do poddania sie innej czynnosci seksualnej albo do wykonania takiej czynnosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 199. Kto, przez naduzycie stosunku zaleznosci lub wykorzystanie krytycznego polozenia, doprowadza inna osobe do obcowania plciowego lub do poddania sie innej czynnosci seksualnej albo do wykonania takiej czynnosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 200. Kto obcuje plciowo z maloletnim ponizej lat 15 lub dopuszcza sie wobec takiej osoby innej czynnosci seksualnej lub doprowadza ja do poddania sie takim czynnosciom albo do ich wykonania,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 201. Kto dopuszcza sie obcowania plciowego w stosunku do wstepnego, zstepnego, przysposobionego, przysposabiajacego, brata lub siostry,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje tresci pornograficzne w taki sposob, ze moze to narzucic ich odbior osobie, ktora tego sobie nie zyczy,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 2. Kto maloletniemu ponizej lat 15 prezentuje tresci pornograficzne lub udostepnia mu przedmioty majace taki charakter albo rozpowszechnia tresci pornograficzne w sposob umozliwiajacy takiemu maloletniemu zapoznanie sie z nimi,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje tresci pornograficzne z udzialem maloletniego albo tresci pornograficzne zwiazane z prezentowaniem przemocy lub poslugiwaniem sie zwierzeciem,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 4. Kto utrwala, sprowadza, przechowuje lub posiada tresci pornograficzne z udzialem maloletniego ponizej lat 15,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 5. Sad moze orzec przepadek narzedzi lub innych przedmiotow, ktore sluzyly lub byly przeznaczone do popelnienia przestepstw okreslonych w § 1-4, chociazby nie stanowily wlasnosci sprawcy.

Art. 203. Kto, przemoca, grozba bezprawna, podstepem lub wykorzystujac stosunek zaleznosci lub krytyczne polozenie, doprowadza inna osobe do uprawiania prostytucji,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 204. § 1. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej, naklania inna osobe do uprawiania prostytucji lub jej to ulatwia,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Karze okreslonej w § 1 podlega, kto czerpie korzysci majatkowe z uprawiania prostytucji przez inna osobe.

§ 3. Jezeli osoba okreslona w § 1 lub 2 jest maloletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 4. Karze okreslonej w § 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inna osobe w celu uprawiania prostytucji za granica.

Art. 205. Sciganie przestepstw okreslonych w art. 197 lub 199, jak rowniez w art. 198 jezeli okreslony w tym przepisie stan ofiary nie jest wynikiem trwalych zaburzen psychicznych, nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Rozdzial XXVI

Przestepstwa przeciwko rodzinie i opiece

Art. 206. Kto zawiera malzenstwo, pomimo ze pozostaje w zwiazku malzenskim,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 207. § 1. Kto zneca sie fizycznie lub psychicznie nad osoba najblizsza lub nad inna osoba pozostajaca w stalym lub przemijajacym stosunku zaleznosci od sprawcy albo nad maloletnim lub osoba nieporadna ze wzgledu na jej stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Jezeli czyn okreslony w § 1 polaczony jest ze stosowaniem szczegolnego okrucienstwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 1 lub 2 jest targniecie sie pokrzywdzonego na wlasne zycie, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

Art. 208. Kto rozpija maloletniego, dostarczajac mu napoju alkoholowego, ulatwiajac jego spozycie lub naklaniajac go do spozycia takiego napoju,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla sie od wykonania ciazacego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sadowego obowiazku opieki przez nielozenie na utrzymanie osoby najblizszej lub innej osoby i przez to naraza ja na niemoznosc zaspokojenia podstawowych potrzeb zyciowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy spolecznej lub organu udzielajacego odpowiedniego swiadczenia rodzinnego.

§ 3. Jezeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie swiadczenie rodzinne, sciganie odbywa sie z urzedu.

Art. 210. § 1. Kto wbrew obowiazkowi troszczenia sie o maloletniego ponizej lat 15 albo o osobe nieporadna ze wzgledu na jej stan psychiczny lub fizyczny osobe te porzuca,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli nastepstwem czynu jest smierc osoby okreslonej w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 211. Kto, wbrew woli osoby powolanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje maloletniego ponizej lat 15 albo osobe nieporadna ze wzgledu na jej stan psychiczny lub fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Rozdzial XXVII

Przestepstwa przeciwko czci i nietykalnosci cielesnej

Art. 212. § 1. Kto pomawia inna osobe, grupe osob, instytucje, osobe prawna lub jednostke organizacyjna nie majaca osobowosci prawnej o takie postepowanie lub wlasciwosci, ktore moga ponizyc ja w opinii publicznej lub narazic na utrate zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju dzialalnosci,

podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 za pomoca srodkow masowego komunikowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 3. W razie skazania za przestepstwo okreslone w § 1 lub 2 sad moze orzec nawiazke na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyza albo na inny cel spoleczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

Art. 213. § 1. Nie ma przestepstwa okreslonego w art. 212 § 1, jezeli zarzut uczyniony niepublicznie jest prawdziwy.

§ 2. Nie popelnia przestepstwa okreslonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi lub rozglasza prawdziwy zarzut sluzacy obronie spolecznie uzasadnionego interesu; jezeli zarzut dotyczy zycia prywatnego lub rodzinnego, dowod prawdy moze byc przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczenstwu dla zycia lub zdrowia czlowieka albo demoralizacji maloletniego.

Art. 214. Brak przestepstwa wynikajacy z przyczyn okreslonych w art. 213 nie wylacza odpowiedzialnosci sprawcy za zniewage ze wzgledu na forme podniesienia lub rozgloszenia zarzutu.

Art. 215. Na wniosek pokrzywdzonego sad orzeka podanie wyroku skazujacego do publicznej wiadomosci.

Art. 216. § 1. Kto zniewaza inna osobe w jej obecnosci albo chocby pod jej nieobecnosc, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarla,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.

§ 2. Kto zniewaza inna osobe za pomoca srodkow masowego komunikowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 3. Jezeli zniewage wywolalo wyzywajace zachowanie sie pokrzywdzonego albo jezeli pokrzywdzony odpowiedzial naruszeniem nietykalnosci cielesnej lub zniewaga wzajemna, sad moze odstapic od wymierzenia kary.

§ 4. W razie skazania za przestepstwo okreslone w § 2 sad moze orzec nawiazke na rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyza albo na inny cel spoleczny wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 5. Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

Art. 217. § 1. Kto uderza czlowieka lub w inny sposob narusza jego nietykalnosc cielesna,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 2. Jezeli naruszenie nietykalnosci wywolalo wyzywajace zachowanie sie pokrzywdzonego albo jezeli pokrzywdzony odpowiedzial naruszeniem nietykalnosci, sad moze odstapic od wymierzenia kary.

§ 3. Sciganie odbywa sie z oskarzenia prywatnego.

Rozdzial XXVIII

Przestepstwa przeciwko prawom osob wykonujacych prace zarobkowa

Art. 218. § 1. Kto, wykonujac czynnosci w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, zlosliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikajace ze stosunku pracy lub ubezpieczenia spolecznego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Osoba okreslona w § 1, odmawiajaca ponownego przyjecia do pracy, o ktorej przywroceniu orzekl wlasciwy organ,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 219. Kto narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach spolecznych, nie zglaszajac, nawet za zgoda zainteresowanego, wymaganych danych albo zglaszajac nieprawdziwe dane majace wplyw na prawo do swiadczen albo ich wysokosc,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 220. § 1. Kto, bedac odpowiedzialny za bezpieczenstwo i higiene pracy, nie dopelnia wynikajacego stad obowiazku i przez to naraza pracownika na bezposrednie niebezpieczenstwo utraty zycia albo ciezkiego uszczerbku na zdrowiu,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 3. Nie podlega karze sprawca, ktory dobrowolnie uchylil grozace niebezpieczenstwo.

Art. 221. Kto wbrew obowiazkowi nie zawiadamia w terminie wlasciwego organu o wypadku przy pracy lub chorobie zawodowej albo nie sporzadza lub nie przedstawia wymaganej dokumentacji,

podlega grzywnie do 180 stawek dziennych albo karze ograniczenia wolnosci.

Rozdzial XXIX

Przestepstwa przeciwko dzialalnosci instytucji panstwowych oraz samorzadu terytorialnego

Art. 222. § 1. Kto narusza nietykalnosc cielesna funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli czyn okreslony w § 1 wywolalo niewlasciwe zachowanie sie funkcjonariusza lub osoby do pomocy mu przybranej, sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet odstapic od jej wymierzenia.

Art. 223. Kto, dzialajac wspolnie i w porozumieniu z innymi osobami lub uzywajac broni palnej, noza lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo srodka obezwladniajacego, dopuszcza sie czynnej napasci na funkcjonariusza publicznego lub osobe do pomocy mu przybrana podczas lub w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 224. § 1. Kto przemoca lub grozba bezprawna wywiera wplyw na czynnosci urzedowe organu administracji rzadowej, innego organu panstwowego lub samorzadu terytorialnego,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub grozbe bezprawna w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsiewziecia lub zaniechania prawnej czynnosci sluzbowej.

§ 3. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 2 jest skutek okreslony w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 225. § 1. Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony srodowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynnosci sluzbowej,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynnosci sluzbowej.

Art. 226. § 1. Kto zniewaza funkcjonariusza publicznego albo osobe do pomocy mu przybrana podczas lub w zwiazku z pelnieniem obowiazkow sluzbowych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 2. Przepis art. 222 § 2 stosuje sie odpowiednio.

§ 3. Kto publicznie zniewaza lub poniza konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 227. Kto, podajac sie za funkcjonariusza publicznego albo wyzyskujac bledne przeswiadczenie o tym innej osoby, wykonuje czynnosc zwiazana z jego funkcja,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 228. § 1. Kto, w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzysc majatkowa lub osobista albo jej obietnice,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 3. Kto, w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzysc majatkowa lub osobista albo jej obietnice za zachowanie stanowiace naruszenie przepisow prawa,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 4. Karze okreslonej w § 3 podlega takze ten, kto, w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej, uzaleznia wykonanie czynnosci sluzbowej od otrzymania korzysci majatkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzysci zada.

§ 5. Kto, w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej, przyjmuje korzysc majatkowa znacznej wartosci albo jej obietnice,

podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 6. Karom okreslonym w § 1-5 podlega odpowiednio takze ten, kto, w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej w panstwie obcym lub w organizacji miedzynarodowej, przyjmuje korzysc majatkowa lub osobista albo jej obietnice lub takiej korzysci zada, albo uzaleznia wykonanie czynnosci sluzbowej od jej otrzymania.

Art. 229. § 1. Kto udziela albo obiecuje udzielic korzysci majatkowej lub osobistej osobie pelniacej funkcje publiczna w zwiazku z pelnieniem tej funkcji,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 3. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 dziala, aby sklonic osobe pelniaca funkcje publiczna do naruszenia przepisow prawa lub udziela albo obiecuje udzielic takiej osobie korzysci majatkowej lub osobistej za naruszenie przepisow prawa,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 4. Kto osobie pelniacej funkcje publiczna, w zwiazku z pelnieniem tej funkcji, udziela albo obiecuje udzielic korzysci majatkowej znacznej wartosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 5. Karom okreslonym w § 1-4 podlega odpowiednio takze ten, kto udziela albo obiecuje udzielic korzysci majatkowej lub osobistej osobie pelniacej funkcje publiczna w panstwie obcym lub w organizacji miedzynarodowej, w zwiazku z pelnieniem tej funkcji.

§ 6. Nie podlega karze sprawca przestepstwa okreslonego w § 1-5, jezeli korzysc majatkowa lub osobista albo ich obietnica zostaly przyjete przez osobe pelniaca funkcje publiczna, a sprawca zawiadomil o tym fakcie organ powolany do scigania przestepstw i ujawnil wszystkie istotne okolicznosci przestepstwa, zanim organ ten o nim sie dowiedzial.

Art. 230. § 1. Kto, powolujac sie na wplywy w instytucji panstwowej, samorzadowej, organizacji miedzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponujacej srodkami publicznymi albo wywolujac przekonanie innej osoby lub utwierdzajac ja w przekonaniu o istnieniu takich wplywow, podejmuje sie posrednictwa w zalatwieniu sprawy w zamian za korzysc majatkowa lub osobista albo jej obietnice,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 230a. § 1. Kto udziela albo obiecuje udzielic korzysci majatkowej lub osobistej w zamian za posrednictwo w zalatwieniu sprawy w instytucji panstwowej, samorzadowej, organizacji miedzynarodowej albo krajowej lub w zagranicznej jednostce organizacyjnej dysponujacej srodkami publicznymi, polegajace na bezprawnym wywarciu wplywu na decyzje, dzialanie lub zaniechanie osoby pelniacej funkcje publiczna, w zwiazku z pelnieniem tej funkcji,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 3. Nie podlega karze sprawca przestepstwa okreslonego w § 1 albo w § 2, jezeli korzysc majatkowa lub osobista albo ich obietnica zostaly przyjete, a sprawca zawiadomil o tym fakcie organ powolany do scigania przestepstw i ujawnil wszystkie istotne okolicznosci przestepstwa, zanim organ ten o nim sie dowiedzial.

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, ktory, przekraczajac swoje uprawnienia lub nie dopelniajac obowiazkow, dziala na szkode interesu publicznego lub prywatnego,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 3. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 dziala nieumyslnie i wyrzadza istotna szkode,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 4. Przepisu § 2 nie stosuje sie, jezeli czyn wyczerpuje znamiona czynu zabronionego okreslonego w art. 228.

Rozdzial XXX

Przestepstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwosci

Art. 232. Kto przemoca lub grozba bezprawna wywiera wplyw na czynnosci urzedowe sadu,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 233. § 1. Kto, skladajac zeznanie majace sluzyc za dowod w postepowaniu sadowym lub w innym postepowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawde lub zataja prawde,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Warunkiem odpowiedzialnosci jest, aby przyjmujacy zeznanie, dzialajac w zakresie swoich uprawnien, uprzedzil zeznajacego o odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznanie lub odebral od niego przyrzeczenie.

§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedzac o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, sklada falszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnoscia karna grozaca jemu samemu lub jego najblizszym.

§ 4. Kto, jako biegly, rzeczoznawca lub tlumacz, przedstawia falszywa opinie lub tlumaczenie majace sluzyc za dowod w postepowaniu okreslonym w § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 5. Sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet odstapic od jej wymierzenia, jezeli:

1) falszywe zeznanie, opinia lub tlumaczenie dotyczy okolicznosci nie mogacych miec wplywu na rozstrzygniecie sprawy,

2) sprawca dobrowolnie sprostuje falszywe zeznanie, opinie lub tlumaczenie, zanim nastapi, chociazby nieprawomocne, rozstrzygniecie sprawy.

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje sie odpowiednio do osoby, ktora sklada falszywe oswiadczenie, jezeli przepis ustawy przewiduje mozliwosc odebrania oswiadczenia pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.

Art. 234. Kto, przed organem powolanym do scigania lub orzekania w sprawach o przestepstwo, w tym i przestepstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne, falszywie oskarza inna osobe o popelnienie tych czynow zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 235. Kto, przez tworzenie falszywych dowodow lub inne podstepne zabiegi, kieruje przeciwko okreslonej osobie sciganie o przestepstwo, w tym i przestepstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postepowania zabiegi takie przedsiebierze,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 236. § 1. Kto zataja dowody niewinnosci osoby podejrzanej o popelnienie przestepstwa, w tym i przestepstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinnosci z obawy przed odpowiedzialnoscia karna grozaca jemu samemu lub jego najblizszym.

Art. 237. Przepis art. 233 § 5 pkt 2 stosuje sie odpowiednio do przestepstw okreslonych w art. 234, art. 235 oraz w art. 23 § 1.

Art. 238. Kto zawiadamia o przestepstwie, lub o przestepstwie skarbowym organ powolany do scigania wiedzac, ze przestepstwa nie popelniono,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 239. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postepowanie karne, pomagajac sprawcy przestepstwa, w tym i przestepstwa skarbowego uniknac odpowiedzialnosci karnej, w szczegolnosci kto sprawce ukrywa, zaciera slady przestepstwa, w tym i przestepstwa skarbowego albo odbywa za skazanego kare,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Nie podlega karze sprawca, ktory ukrywa osobe najblizsza.

§ 3. Sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet odstapic od jej wymierzenia, jezeli sprawca udzielil pomocy osobie najblizszej albo dzialal z obawy przed odpowiedzialnoscia karna grozaca jemu samemu lub jego najblizszym.

Art. 240. § 1. Kto, majac wiarygodna wiadomosc o karalnym przygotowaniu albo usilowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego okreslonego w art. 118,127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166 lub 252, nie zawiadamiania niezwlocznie organu powolanego do scigania przestepstw,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Nie popelnia przestepstwa okreslonego w § 1, kto zaniechal zawiadomienia, majac dostateczna podstawe do przypuszczenia, ze wymieniony w § 1 organ wie o przygotowywanym, usilowanym lub dokonanym czynie zabronionym; nie popelnia przestepstwa rowniez ten, kto zapobiegl popelnieniu przygotowywanego lub usilowanego czynu zabronionego okreslonego w § 1.

§ 3. Nie podlega karze, kto zaniechal zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnoscia karna grozaca jemu samemu lub jego najblizszym.

Art. 241. § 1. Kto bez zezwolenia rozpowszechnia publicznie wiadomosci z postepowania przygotowawczego, zanim zostaly ujawnione w postepowaniu sadowym,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia publicznie wiadomosci z rozprawy sadowej prowadzonej z wylaczeniem jawnosci.

Art. 242. § 1. Kto uwalnia sie sam, bedac pozbawionym wolnosci na podstawie orzeczenia sadu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ panstwowy,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Kto, korzystajac z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakladu karnego lub aresztu sledczego bez dozoru, bez usprawiedliwionej przyczyny nie powroci najpozniej w ciagu 3 dni po uplywie wyznaczonego terminu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 3. Karze okreslonej w § 2 podlega, kto, korzystajac z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolnosci, bez usprawiedliwionej przyczyny nie powroci do zakladu karnego najpozniej w ciagu 3 dni po uplywie wyznaczonego terminu.

§ 4. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 dziala w porozumieniu z innymi osobami, uzywa przemocy lub grozi jej uzyciem albo uszkadza miejsce zamkniecia,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 243. Kto osobe pozbawiona wolnosci na podstawie orzeczenia sadu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ panstwowy uwalnia lub ulatwia jej ucieczke,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 244. Kto nie stosuje sie do orzeczonego przez sad zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia dzialalnosci lub prowadzenia pojazdow albo nie wykonuje zarzadzenia sadu o ogloszeniu orzeczenia w sposob w nim przewidziany,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 245. Kto uzywa przemocy lub grozby bezprawnej w celu wywarcia wplywu na swiadka, bieglego, tlumacza, oskarzyciela albo oskarzonego lub w zwiazku z tym narusza jego nietykalnosc cielesna,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 246. Funkcjonariusz publiczny lub ten, ktory dzialajac na jego polecenie w celu uzyskania okreslonych zeznan, wyjasnien, informacji lub oswiadczenia stosuje przemoc, grozbe bezprawna lub w inny sposob zneca sie fizycznie lub psychicznie nad inna osoba,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 247. § 1. Kto zneca sie fizycznie lub psychicznie nad osoba prawnie pozbawiona wolnosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Jezeli sprawca dziala ze szczegolnym okrucienstwem,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 3. Funkcjonariusz publiczny, ktory wbrew obowiazkowi dopuszcza do popelnienia czynu okreslonego w § 1 lub 2,

podlega karze okreslonej w tych przepisach.

Rozdzial XXXI

Przestepstwa przeciwko wyborom i referendum

Art. 248. Kto w zwiazku z wyborami do Sejmu, do Senatu, wyborem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborami do Parlamentu Europejskiego, wyborami organow samorzadu terytorialnego lub referendum:

1) sporzadza liste kandydujacych lub glosujacych, z pominieciem uprawnionych lub wpisaniem nieuprawnionych,

2) uzywa podstepu celem nieprawidlowego sporzadzenia listy kandydujacych lub glosujacych, protokolow lub innych dokumentow wyborczych albo referendalnych,

3) niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia lub podrabia protokoly lub inne dokumenty wyborcze albo referendalne,

4) dopuszcza sie naduzycia lub dopuszcza do naduzycia przy przyjmowaniu lub obliczaniu glosow,

5) odstepuje innej osobie przed zakonczeniem glosowania niewykorzystana karte do glosowania lub pozyskuje od innej osoby w celu wykorzystania w glosowaniu niewykorzystana karte do glosowania,

6) dopuszcza sie naduzycia w sporzadzaniu list z podpisami obywateli zglaszajacych kandydatow w wyborach lub inicjujacych referendum

- podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 249. Kto przemoca, grozba bezprawna lub podstepem przeszkadza:

1) odbyciu zgromadzenia poprzedzajacego glosowanie,

2) swobodnemu wykonywaniu prawa do kandydowania lub glosowania,

3) glosowaniu lub obliczaniu glosow,

4) sporzadzaniu protokolow lub innych dokumentow wyborczych albo referendalnych,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 250. Kto, przemoca, grozba bezprawna lub przez naduzycie stosunku zaleznosci, wywiera wplyw na sposob glosowania osoby uprawnionej albo zmusza ja do glosowania lub powstrzymuje od glosowania,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 250a. § 1. Kto, bedac uprawniony do glosowania, przyjmuje korzysc majatkowa lub osobista albo takiej korzysci zada za glosowanie w okreslony sposob,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto udziela korzysci majatkowej lub osobistej osobie uprawnionej do glosowania, aby sklonic ja do glosowania w okreslony sposob lub za glosowanie w okreslony sposob.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu okreslonego w § 1 lub 2

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 4. Jezeli sprawca przestepstwa okreslonego w § 1 albo w § 3 w zwiazku z § 1 zawiadomil organ powolany do scigania o fakcie przestepstwa i okolicznosciach jego popelnienia, zanim organ ten o nich sie dowiedzial, sad stosuje nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet moze odstapic od jej wymierzenia.

Art. 251. Kto, naruszajac przepisy o tajnosci glosowania, wbrew woli glosujacego zapoznaje sie z trescia jego glosu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Rozdzial XXXII

Przestepstwa przeciwko porzadkowi publicznemu

Art. 252. § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakladnika w celu zmuszenia organu panstwowego lub samorzadowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub prawnej albo grupy osob do okreslonego zachowania sie,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli nastepstwem czynu okreslonego w § 1 jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 4. Nie podlega karze za przestepstwo okreslone w § 1, kto odstapil od zamiaru wymuszenia i zwolnil zakladnika.

Art. 253. § 1. Kto uprawia handel ludzmi nawet za ich zgoda,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

§ 2. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej, zajmuje sie organizowaniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 254. § 1. Kto bierze czynny udzial z zbiegowisku wiedzac, ze jego uczestnicy wspolnymi silami dopuszczaja sie gwaltownego zamachu na osobe lub mienie,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli nastepstwem gwaltownego zamachu jest smierc czlowieka lub ciezki uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska okreslony w § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 255. § 1. Kto publicznie nawoluje do popelnienia wystepku lub przestepstwa skarbowego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Kto publicznie nawoluje do popelnienia zbrodni,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 3. Kto publicznie pochwala popelnienie przestepstwa,

podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustroj panstwa lub nawoluje do nienawisci na tle roznic narodowosciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgledu na bezwyznaniowosc,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 257. Kto publicznie zniewaza grupe ludnosci albo poszczegolna osobe z powodu jej przynaleznosci narodowosciowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowosci lub z takich powodow narusza nietykalnosc cielesna innej osoby,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 258. § 1. Kto bierze udzial w zorganizowanej grupie albo zwiazku majacych na celu popelnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Jezeli grupa albo zwiazek okreslone w § 1 maja charakter zbrojny albo maja na celu popelnienie przestepstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 3. Kto grupe albo zwiazek okreslone w § 1 w tym majace charakter zbrojny zaklada lub taka grupa albo zwiazkiem kieruje,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 4. Kto grupe albo zwiazek majace na celu popelnienie przestepstwa o charakterze terrorystycznym zaklada lub taka grupa lub zwiazkiem kieruje,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

Art. 259. Nie podlega karze za przestepstwo okreslone w art. 258 kto dobrowolnie odstapil od udzialu w grupie albo zwiazku i ujawnil przed organem powolanym do scigania przestepstw wszystkie istotne okolicznosci popelnionego czynu lub zapobiegl popelnieniu zamierzonego przestepstwa, w tym i przestepstwa skarbowego.

Art. 260. Kto przemoca lub grozba bezprawna udaremnia przeprowadzenie odbywanego zgodnie z prawem zebrania, zgromadzenia lub pochodu albo takie zabranie, zgromadzenie lub pochod rozprasza,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 261. Kto zniewaza pomnik lub inne miejsce publiczne urzadzone w celu upamietnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.

Art. 262. § 1. Kto zniewaza zwloki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarlego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Kto ograbia zwloki, grob lub inne miejsce spoczynku zmarlego,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 263. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia bron palna albo amunicje lub nia handluje,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada bron palna lub amunicje,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 3. Kto, majac zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostepnia lub przekazuje ja osobie nieuprawnionej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 4. Kto nieumyslne powoduje utrate broni palnej lub amunicji, ktora zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 264. § 1. Kto wbrew przepisom przekracza granice Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Kto dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1, uzywajac przemocy, grozby, podstepu lub we wspoldzialaniu z innymi osobami,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 3. Kto organizuje innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 264a. § 1. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej, umozliwia lub ulatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. W wyjatkowych wypadkach, gdy sprawca nie osiagnal korzysci majatkowej, sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet odstapic od jej wymierzenia.

Rozdzial XXXIII

Przestepstwa przeciwko ochronie informacji

Art. 265. § 1. Kto ujawnia lub wbrew przepisom ustawy wykorzystuje informacje stanowiace tajemnice panstwowa,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Jezeli informacje okreslona w § 1 ujawniono osobie dzialajacej w imieniu lub na rzecz podmiotu zagranicznego, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 3. Kto nieumyslnie ujawnia informacje okreslona w § 1, z ktora zapoznal sie w zwiazku z pelnieniem funkcji publicznej lub otrzymanym upowaznieniem,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 266. § 1. Kto, wbrew przepisom ustawy lub przyjetemu na siebie zobowiazaniu, ujawnia lub wykorzystuje informacje, z ktora zapoznal sie w zwiazku z pelniona funkcja, wykonywana praca, dzialalnoscia publiczna, spoleczna, gospodarcza lub naukowa,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Funkcjonariusz publiczny, ktory ujawnia osobie nieuprawnionej informacje stanowiaca tajemnice sluzbowa lub informacje, ktora uzyskal w zwiazku z wykonywaniem czynnosci sluzbowych, a ktorej ujawnienie moze narazic na szkode prawnie chroniony interes,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 3. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 267. § 1. Kto bez uprawnienia uzyskuje informacje dla niego nie przeznaczona, otwierajac zamkniete pismo, podlaczajac sie do przewodu sluzacego do przekazywania informacji lub przelamujac elektroniczne, magnetyczne albo inne szczegolne jej zabezpieczenie,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu uzyskania informacji, do ktorej nie jest uprawniony, zaklada lub posluguje sie urzadzeniem podsluchowym, wizualnym albo innym urzadzeniem specjalnym.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto informacje uzyskana w sposob okreslony w § 1 lub 2 ujawnia innej osobie.

§ 4. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1-3 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 268. § 1. Kto, nie bedac do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia zapis istotnej informacji albo w inny sposob udaremnia lub znacznie utrudnia osobie uprawnionej zapoznanie sie z nia,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Jezeli czyn okreslony w § 1 dotyczy zapisu na komputerowym nosniku informacji, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 3. Kto, dopuszczajac sie czynu okreslonego w § 1 lub 2, wyrzadza znaczna szkode majatkowa,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 4. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1-3 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 268a. § 1. Kto, nie bedac do tego uprawnionym, niszczy, uszkadza, usuwa, zmienia lub utrudnia dostep do danych informatycznych albo w istotnym stopniu zakloca lub uniemozliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Kto, dopuszczajac sie czynu okreslonego w § 1, wyrzadza znaczna szkode majatkowa,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 269. § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub zmienia dane informatyczne o szczegolnym znaczeniu dla obronnosci kraju, bezpieczenstwa w komunikacji, funkcjonowania administracji rzadowej, innego organu panstwowego lub instytucji panstwowej albo samorzadu terytorialnego albo zakloca lub uniemozliwia automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie takich danych,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1, niszczac albo wymieniajac nosnik informacji lub niszczac albo uszkadzajac urzadzenie sluzace do automatycznego przetwarzania, gromadzenia lub przekazywania danych informatycznych.

Art. 269a. Kto, nie bedac do tego uprawnionym, przez transmisje, zniszczenie, usuniecie, uszkodzenie lub zmiane danych informatycznych, w istotnym stopniu zakloca prace systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 269b. § 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa lub udostepnia innym osobom urzadzenia lub programy komputerowe przystosowane do popelnienia przestepstwa okreslonego w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 2, art. 268a § 1 albo § 2 w zwiazku z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a, a takze hasla komputerowe, kody dostepu lub inne dane umozliwiajace dostep do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. W razie skazania za przestepstwo okreslone w § 1, sad orzeka przepadek okreslonych w nim przedmiotow, a moze orzec ich przepadek, jezeli nie stanowily wlasnosci sprawcy.

Rozdzial XXXIV

Przestepstwa przeciwko wiarygodnosci dokumentow

Art. 270. § 1. Kto, w celu uzycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego uzywa,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypelnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, niezgodnie z wola podpisanego i na jego szkode albo takiego dokumentu uzywa.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestepstwa okreslonego w § 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, ktora poswiadcza w nim nieprawde co do okolicznosci majacej znaczenie prawne,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.

§ 3. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

Art. 272. Kto wyludza poswiadczenie nieprawdy przez podstepne wprowadzenie w blad funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upowaznionej do wystawienia dokumentu,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 273. Kto uzywa dokumentu okreslonego w art. 271 lub 272,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 274. Kto zbywa wlasny lub cudzy dokument stwierdzajacy tozsamosc,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 275. § 1. Kto posluguje sie dokumentem stwierdzajacym tozsamosc innej osoby albo jej prawa majatkowe lub dokument taki kradnie lub go przywlaszcza,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie przewozi, przenosi lub przesyla za granice dokument stwierdzajacy tozsamosc innej osoby albo jej prawa majatkowe.

Art. 276. Kto niszczy, uszkadza, czyni bezuzytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, ktorym nie ma prawa wylacznie rozporzadzac,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 277. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo falszywie wystawia,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Rozdzial XXXV

Przestepstwa przeciwko mieniu

Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywlaszczenia cudza rzecz ruchoma,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program komputerowy w celu osiagniecia korzysci majatkowej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 4. Jezeli kradziez popelniono na szkode osoby najblizszej, sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do kradziezy energii lub karty uprawniajacej do podjecia pieniedzy z automatu bankowego.

Art. 279. § 1. Kto kradnie z wlamaniem,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Jezeli kradziez z wlamaniem popelniono na szkode osoby najblizszej, sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 280. § 1. Kto kradnie, uzywajac przemocy wobec osoby lub grozac natychmiastowym jej uzyciem albo doprowadzajac czlowieka do stanu nieprzytomnosci lub bezbronnosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od lat 2 do 12.

§ 2. Jezeli sprawca rozboju posluguje sie bronia palna, nozem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub srodkiem obezwladniajacym albo dziala w inny sposob bezposrednio zagrazajacy zyciu lub wspolnie z inna osoba, ktora posluguje sie taka bronia, przedmiotem, srodkiem lub sposobem,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 3.

Art. 281. Kto, w celu utrzymania sie w posiadaniu zabranej rzeczy, bezposrednio po dokonaniu kradziezy, uzywa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej uzyciem albo doprowadza czlowieka do stanu nieprzytomnosci lub bezbronnosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 282. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej, przemoca, grozba zamachu na zycie lub zdrowie albo gwaltownego zamachu na mienie, doprowadza inna osobe do rozporzadzenia mieniem wlasnym lub cudzym albo do zaprzestania dzialalnosci gospodarczej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

Art. 283. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu okreslonego w art. 279 § 1, art. 280 § 1 lub w art. 281 lub 282,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 284. § 1. Kto przywlaszcza sobie cudza rzecz ruchoma lub prawo majatkowe,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Kto przywlaszcza sobie powierzona mu rzecz ruchoma,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywlaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 4. Jezeli przywlaszczenie nastapilo na szkode osoby najblizszej, sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 285. § 1. Kto, wlaczajac sie do urzadzenia telekomunikacyjnego, uruchamia na cudzy rachunek impulsy telefoniczne,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli czyn okreslony w § 1 popelniono na szkode osoby najblizszej, sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej, doprowadza inna osobe do niekorzystnego rozporzadzenia wlasnym lub cudzym mieniem za pomoca wprowadzenia jej w blad albo wyzyskania bledu lub niezdolnosci do nalezytego pojmowania przedsiebranego dzialania,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zada korzysci majatkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej rzeczy.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 4. Jezeli czyn okreslony w § 1-3 popelniono na szkode osoby najblizszej, sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 287. § 1. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub wyrzadzenia innej osobie szkody, bez upowaznienia, wplywa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 3. Jezeli oszustwo popelniono na szkode osoby najblizszej, sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 288. § 1. Kto cudza rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatna do uzytku,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 3. Karze okreslonej w § 1 podlega takze ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo narusza przepisy obowiazujace przy zakladaniu lub naprawie takiego kabla.

§ 4. Sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 289. § 1. Kto zabiera w celu krotkotrwalego uzycia cudzy pojazd mechaniczny,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego uzyciem przez osobe nieupowazniona, pojazd stanowi mienie znacznej wartosci albo sprawca nastepnie porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznosciach, ze zachodzi niebezpieczenstwo utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego czesci lub zawartosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 3. Jezeli czyn okreslony w § 1 popelniono uzywajac przemocy lub grozac natychmiastowym jej uzyciem albo doprowadzajac czlowieka do stanu nieprzytomnosci lub bezbronnosci, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 4. W wypadkach okreslonych w § 1-3 sad moze wymierzyc grzywne obok kary pozbawienia wolnosci.

§ 5. Jezeli czyn okreslony w § 1-3 popelniono na szkode osoby najblizszej, sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 290. § 1. Kto w celu przywlaszczenia dopuszcza sie wyrebu drzewa w lesie,

podlega odpowiedzialnosci jak za kradziez.

§ 2. W razie skazania za wyrab drzewa albo za kradziez drzewa wyrabanego lub powalonego, sad orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiazke w wysokosci podwojnej wartosci drzewa.

Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskana za pomoca czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo te rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 292. § 1. Kto rzecz, o ktorej na podstawie towarzyszacych okolicznosci powinien i moze przypuszczac, ze zostala uzyskana za pomoca czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia albo te rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. W wypadku znacznej wartosci rzeczy, o ktorej mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 293. § 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje sie odpowiednio do programu komputerowego.

§ 2. Sad moze orzec przepadek rzeczy okreslonej w § 1 oraz w art. 291 i 292, chociazby nie stanowila ona wlasnosci sprawcy.

Art. 294. § 1. Kto dopuszcza sie przestepstwa okreslonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej wartosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, ktory dopuszcza sie przestepstwa wymienionego w § 1 w stosunku do dobra o szczegolnym znaczeniu dla kultury.

Art. 295. § 1. Wobec sprawcy przestepstwa okreslonego w art. 278, 284-289, 291, 292 lub 294, ktory dobrowolnie naprawil szkode w calosci albo zwrocil pojazd lub rzecz majaca szczegolne znaczenie dla kultury w stanie nieuszkodzonym, sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet odstapic od jej wymierzenia.

§ 2. Wobec sprawcy przestepstwa wymienionego w § 1, ktory dobrowolnie naprawil szkode w znacznej czesci, sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary.

Rozdzial XXXVI

Przestepstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Art. 296. § 1. Kto, bedac obowiazany na podstawie przepisu ustawy, decyzji wlasciwego organu lub umowy do zajmowania sie sprawami majatkowymi lub dzialalnoscia gospodarcza osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie majacej osobowosci prawnej, przez naduzycie udzielonych mu uprawnien lub niedopelnienie ciazacego na nim obowiazku, wyrzadza jej znaczna szkode majatkowa,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Jezeli sprawca przestepstwa okreslonego w § 1 dziala w celu osiagniecia korzysci majatkowej,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 3. Jezeli sprawca przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 wyrzadza szkode majatkowa w wielkich rozmiarach,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 4. Jezeli sprawca przestepstwa okreslonego w § 1 lub 3 dziala nieumyslne,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczeciem postepowania karnego dobrowolnie naprawil w calosci wyrzadzona szkode.

Art. 296a. § 1. Kto, pelniac funkcje kierownicza w jednostce organizacyjnej wykonujacej dzialalnosc gospodarcza lub majac, z racji zajmowanego stanowiska lub pelnionej funkcji, istotny wplyw na podejmowanie decyzji zwiazanych z dzialalnoscia takiej jednostki, przyjmuje korzysc majatkowa lub osobista albo jej obietnice w zamian za zachowanie mogace wyrzadzic tej jednostce szkode majatkowa albo za czyn nieuczciwej konkurencji lub za niedopuszczalna czynnosc preferencyjna na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, uslugi lub swiadczenia,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach okreslonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielic korzysci majatkowej lub osobistej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu okreslonego w § 1 lub 2

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 4. Jezeli sprawca czynu okreslonego w § 1 wyrzadza znaczna szkode majatkowa,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 5. Nie podlega karze sprawca przestepstwa okreslonego w § 2 albo w § 3 w zwiazku z § 2, jezeli korzysc majatkowa lub osobista albo ich obietnica zostaly przyjete, a sprawca zawiadomil o tym fakcie organ powolany do scigania przestepstw i ujawnil wszystkie istotne okolicznosci przestepstwa, zanim organ ten o nim sie dowiedzial.

Art. 296b. § 1. Kto, organizujac profesjonalne zawody sportowe lub w nich uczestniczac, przyjmuje korzysc majatkowa lub osobista albo jej obietnice w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogace miec wplyw na wynik tych zawodow,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach okreslonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielic korzysci majatkowej lub osobistej.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu okreslonego w § 1 lub 2

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 4. Nie podlega karze sprawca przestepstwa okreslonego w § 2 albo w § 3 w zwiazku z § 2, jezeli korzysc majatkowa lub osobista albo ich obietnica zostaly przyjete, a sprawca zawiadomil o tym fakcie organ powolany do scigania przestepstw i ujawnil wszystkie istotne okolicznosci przestepstwa, zanim organ ten o nim sie dowiedzial.

Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzacej podobna dzialalnosc gospodarcza na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujacych srodkami publicznymi - kredytu, pozyczki pienieznej, poreczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiazania wynikajacego z poreczenia lub z gwarancji lub podobnego swiadczenia pienieznego na okreslony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu platniczego lub zamowienia publicznego, przedklada podrobiony, przerobiony, poswiadczajacy nieprawde albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oswiadczenie dotyczace okolicznosci o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu platniczego lub zamowienia,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciazacemu obowiazkowi, nie powiadamia wlasciwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogacej miec wplyw na wstrzymanie albo ograniczenie wysokosci udzielonego wsparcia finansowego, okreslonego w § 1, lub zamowienia publicznego albo na mozliwosc dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu platniczego.

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczeciem postepowania karnego dobrowolnie zapobiegl wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu platniczego, okreslonych w § 1, zrezygnowal z dotacji lub zamowienia publicznego albo zaspokoil roszczenia pokrzywdzonego.

Art. 298. § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytulu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie bedace podstawa do wyplaty takiego odszkodowania,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Nie podlega karze, kto przed wszczeciem postepowania karnego dobrowolnie zapobiegl wyplacie odszkodowania.

Art. 299. § 1. Kto srodki platnicze, papiery wartosciowe lub inne wartosci dewizowe, prawa majatkowe albo mienie ruchome lub nieruchome, pochodzace z korzysci zwiazanych z popelnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granice, pomaga do przenoszenia ich wlasnosci lub posiadania albo podejmuje inne czynnosci, ktore moga udaremnic lub znacznie utrudnic stwierdzenie ich przestepnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zajecie albo orzeczenie przepadku,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 2. Karze okreslonej w § 1 podlega, kto bedac pracownikiem banku, instytucji finansowej lub kredytowej albo innego podmiotu, na ktorym z mocy przepisow prawa ciazy obowiazek rejestracji transakcji i osob dokonujacych transakcji, przyjmuje w gotowce, wbrew przepisom, pieniadze lub inne wartosci dewizowe, dokonuje ich transferu lub konwersji albo przyjmuje je w innych okolicznosciach wzbudzajacych uzasadnione podejrzenie, ze stanowia one przedmiot czynu okreslonego w § 1, albo swiadczy inne uslugi majace ukryc ich przestepne pochodzenie lub uslugi w zabezpieczeniu przed zajeciem.

§ 3. Kto, bedac odpowiedzialny w banku, instytucji finansowej lub kredytowej za informowanie zarzadu lub organu nadzoru finansowego o przeprowadzeniu operacji finansowej, nie czyni tego niezwlocznie w formie przewidzianej przepisami prawa, mimo ze okolicznosci przeprowadzenia operacji finansowej wzbudzaja uzasadnione podejrzenie, ze chodzi o zrodlo ich pochodzenia okreslone w § 1,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 4. Karze okreslonej w § 3 podlega, kto w banku, instytucji finansowej lub kredytowej, bedac odpowiedzialny za wyznaczenie osoby uprawnionej do przyjmowania informacji, o ktorych mowa w § 3, lub udzielania ich osobie uprawnionej, nie czyni zadosc obowiazujacym przepisom.

§ 5. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w § 1 lub 2, dzialajac w porozumieniu z innymi osobami,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 6. Karze okreslonej w § 5 podlega sprawca, jezeli dopuszczajac sie czynu okreslonego w § 1 lub 2, osiaga znaczna korzysc majatkowa.

§ 7. W razie skazania za przestepstwo okreslone w § 1 lub 2, sad orzeka przepadek przedmiotow pochodzacych bezposrednio albo posrednio z przestepstwa, a takze korzysci z tego przestepstwa lub ich rownowartosc, chociazby nie stanowily one wlasnosci sprawcy. Przepadku nie orzeka sie w calosci lub w czesci, jezeli przedmiot, korzysc lub jej rownowartosc podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi.

§ 8. Nie podlega karze za przestepstwo okreslone w § 1-4, kto dobrowolnie ujawnil wobec organu powolanego do scigania przestepstw informacje dotyczace osob uczestniczacych w popelnieniu przestepstwa oraz okolicznosci jego popelnienia, jezeli zapobieglo to popelnieniu innego przestepstwa, jezeli sprawca czynil starania zmierzajace do ujawnienia tych informacji i okolicznosci, sad stosuje nadzwyczajne zlagodzenie kary.

Art. 300. § 1. Kto, w razie grozacej mu niewyplacalnosci lub upadlosci, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, ze usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiscie lub pozornie obciaza albo uszkadza skladniki swojego majatku,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sadu lub innego organu panstwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, ze usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiscie lub pozornie obciaza albo uszkadza skladniki swojego majatku zajete lub zagrozone zajeciem,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. Jezeli czyn okreslony w § 1 wyrzadzil szkode wielu wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolnosci od 6 miesiecy do lat 8.

§ 4. Jezeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Panstwa, sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 301. § 1. Kto bedac dluznikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich naleznosci przez to, ze tworzy w oparciu o przepisy prawa nowa jednostke gospodarcza i przenosi na nia skladniki swojego majatku,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bedac dluznikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadlosci lub niewyplacalnosci.

§ 3. Kto bedac dluznikiem kilku wierzycieli w sposob lekkomyslny doprowadza do swojej upadlosci lub niewyplacalnosci, w szczegolnosci przez trwonienie czesci skladowych majatku, zaciaganie zobowiazan lub zawieranie transakcji oczywiscie sprzecznych z zasadami gospodarowania,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 302. § 1. Kto, w razie grozacej mu niewyplacalnosci lub upadlosci, nie mogac zaspokoic wszystkich wierzycieli, splaca lub zabezpiecza tylko niektorych, czym dziala na szkode pozostalych,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielic korzysci majatkowej za dzialanie na szkode innych wierzycieli w zwiazku z postepowaniem upadlosciowym lub zmierzajacym do zapobiegniecia upadlosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, ktory w zwiazku z okreslonym w § 2 postepowaniem przyjmuje korzysc za dzialanie na szkode innych wierzycieli albo takiej korzysci zada.

Art. 303. § 1. Kto wyrzadza szkode majatkowa osobie fizycznej, prawnej albo jednostce organizacyjnej nie majacej osobowosci prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji dzialalnosci gospodarczej albo prowadzenie jej w sposob nierzetelny lub niezgodny z prawda, w szczegolnosci niszczac, usuwajac, ukrywajac, przerabiajac lub podrabiajac dokumenty dotyczace tej dzialalnosci,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Jezeli sprawca przestepstwa okreslonego w § 1 wyrzadza znaczna szkode majatkowa,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestepstwa okreslonego w § 1 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

§ 4. Jezeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Panstwa, sciganie przestepstwa okreslonego w § 1-3 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 304. Kto, wyzyskujac przymusowe polozenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie majacej osobowosci prawnej, zawiera z nia umowe, nakladajac na nia obowiazek swiadczenia niewspolmiernego ze swiadczeniem wzajemnym,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 305. § 1. Kto, w celu osiagniecia korzysci majatkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inna osoba dzialajac na szkode wlasciciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz ktorej przetarg jest dokonywany,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w zwiazku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub przemilcza istotne okolicznosci majace znaczenie dla zawarcia umowy bedacej przedmiotem przetargu albo wchodzi w porozumienie z inna osoba, dzialajac na szkode wlasciciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz ktorej przetarg jest dokonywany.

§ 3. Jezeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Panstwa, sciganie przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2 nastepuje na wniosek pokrzywdzonego.

Art. 306. Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, date produkcji lub date przydatnosci towaru lub urzadzenia,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 307. § 1. Wobec sprawcy przestepstwa okreslonego w art. 296 lub 299-305, ktory dobrowolnie naprawil szkode w calosci, sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary, a nawet odstapic od jej wymierzenia.

§ 2. Wobec sprawcy przestepstwa okreslonego w § 1, ktory dobrowolnie naprawil szkode w znacznej czesci, sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary.

Art. 308. Za przestepstwa okreslone w tym rozdziale odpowiada jak dluznik lub wierzyciel, kto, na podstawie przepisu prawnego, decyzji wlasciwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, zajmuje sie sprawami majatkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osob lub podmiotu nie majacego osobowosci prawnej.

Art. 309. W razie skazania za przestepstwo okreslone w art. 296 § 3, art. 297 § 1 lub art. 299 grzywne orzeczona obok kary pozbawienia wolnosci mozna wymierzyc w wysokosci do 2 000 stawek dziennych.

Rozdzial XXXVII

Przestepstwa przeciwko obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi

Art. 310. § 1. Kto podrabia albo przerabia polski albo obcy pieniadz, inny srodek platniczy albo dokument uprawniajacy do otrzymania sumy pienieznej albo zawierajacy obowiazek wyplaty kapitalu, odsetek, udzialu w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spolce lub z pieniedzy, innego srodka platniczego albo z takiego dokumentu usuwa oznake umorzenia,

podlega karze pozbawienia wolnosci na czas nie krotszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolnosci.

§ 2. Kto pieniadz, inny srodek platniczy lub dokument okreslony w § 1 puszcza w obieg albo go w takim celu przyjmuje, przechowuje, przewozi, przenosi, przesyla albo pomaga do jego zbycia lub ukrycia,

podlega karze pozbawienia wolnosci od roku do lat 10.

§ 3. W wypadku mniejszej wagi sad moze zastosowac nadzwyczajne zlagodzenie kary.

§ 4. Kto czyni przygotowania do popelnienia przestepstwa okreslonego w § 1 lub 2,

podlega karze pozbawienia wolnosci od 3 miesiecy do lat 5.

Art. 311. Kto, w dokumentacji zwiazanej z obrotem papierami wartosciowymi, rozpowszechnia nieprawdziwe informacje lub przemilcza informacje o stanie majatkowym oferenta, majace istotne znaczenie dla nabycia, zbycia papierow wartosciowych, podwyzszenia albo obnizenia wkladu,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

Art. 312. Kto puszcza w obieg podrobiony albo przerobiony pieniadz, inny srodek platniczy albo dokument okreslony w art. 310 § 1, ktory sam otrzymal jako prawdziwy,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do roku.

Art. 313. § 1. Kto, w celu uzycia lub puszczenia w obieg, podrabia albo przerabia urzedowy znak wartosciowy albo ze znaku takiego usuwa oznake umorzenia,

podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto urzedowy znak wartosciowy podrobiony, przerobiony albo z usunieta oznaka umorzenia puszcza w obieg, nabywa lub go uzywa albo przechowuje w celu puszczenia w obieg.

Art. 314. Kto, w celu uzycia w obrocie gospodarczym, podrabia albo przerabia znak urzedowy, majacy stwierdzic upowaznienie lub wynik badania albo w obrocie publicznym uzywa przedmiotow opatrzonych takimi podrobionymi albo przerobionymi znakami,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 315. § 1. Kto, w celu uzycia w obrocie gospodarczym, podrabia lub przerabia zalegalizowane narzedzie pomiarowe lub probiercze,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto podrobionego albo przerobionego narzedzia pomiarowego lub probierczego w obrocie gospodarczym uzywa albo takie narzedzie w celu uzycia w obrocie gospodarczym przechowuje.

Art. 316. § 1. Pieniadze, dokumenty i znaki wartosciowe podrobione, przerobione albo z usunieta oznaka umorzenia oraz podrobione lub przerobione narzedzia pomiarowe, jak rowniez przedmioty sluzace do popelnienia przestepstw okreslonych w tym rozdziale ulegaja przepadkowi, chociazby nie stanowily wlasnosci sprawcy.

§ 2. Podrobione albo przerobione znaki urzedowe okreslone w art. 314 nalezy usunac, chociazby to mialo byc polaczone ze zniszczeniem przedmiotu.

CZESC OGOLNA | CZESC WOJSKOWA

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.