Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego


DZIAL IV

ORZECZENIA

Rozdzial 1

Wyroki

Oddzial 1

Wydanie wyroku

Art. 316. 1. Po zamknieciu rozprawy sad wydaje wyrok, biorac za podstawe stan rzeczy istniejacy w chwili zamkniecia rozprawy; w szczegolnosci zasadzeniu roszczenia nie stoi na przeszkodzie okolicznosc, ze stalo sie ono wymagalne w toku sprawy.

2. Rozprawa powinna byc otwarta na nowo, jezeli istotne okolicznosci ujawnily sie dopiero po jej zamknieciu.

Art. 317. 1. Sad moze wydac wyrok czesciowy, jezeli dostatecznie wyjasniona do rozstrzygniecia jest tylko czesc zadania lub niektore z zadan pozwu; to samo dotyczy powodztwa wzajemnego.

2. Na tej samej podstawie sad moze wydac wyrok czesciowy, rozstrzygajac o calosci zadania powodztwa glownego lub wzajemnego.

Art. 318. 1. Sad, uznajac roszczenie za usprawiedliwione w zasadzie, moze wydac wyrok wstepny tylko co do samej zasady, co do spornej zas wysokosci zadania - zarzadzic badz dalsza rozprawe, badz jej odroczenie.

2. W razie zarzadzenia dalszej rozprawy, wyrok co do wysokosci zadania, jak rowniez rozstrzygniecie co do kosztow moze zapasc dopiero po uprawomocnieniu sie wyroku wstepnego.

Art. 319. Jezeli pozwany ponosi odpowiedzialnosc z okreslonych przedmiotow majatkowych albo do wysokosci ich wartosci, sad moze, nie wymieniajac tych przedmiotow ani ich wartosci, uwzglednic powodztwo zastrzegajac pozwanemu prawo do powolania sie w toku postepowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialnosci.

Art. 320. W szczegolnie uzasadnionych wypadkach sad moze w wyroku rozlozyc na raty zasadzone swiadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomosci lub oproznienie pomieszczenia - wyznaczyc odpowiedni termin do spelnienia tego swiadczenia.

Art. 321. 1. Sad nie moze wyrokowac co do przedmiotu, ktory nie byl objety zadaniem, ani zasadzac ponad zadanie.

2. Przepisu paragrafu poprzedzajacego nie stosuje sie w sprawach o roszczenia alimentacyjne i o naprawienie szkody wyrzadzonej czynem niedozwolonym. W takich sprawach sad orzeka o roszczeniach, jakie wynikaja z faktow przytoczonych przez powoda takze wowczas, gdy roszczenie nie bylo objete zadaniem lub gdy bylo w nim zgloszone w rozmiarze mniejszym niz usprawiedliwiony wynikiem postepowania.

Art. 322. Jezeli w sprawie o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o swiadczenie z umowy o dozywocie sad uzna, ze scisle udowodnienie wysokosci zadania jest niemozliwe lub nader utrudnione, moze w wyroku zasadzic odpowiednia sume wedlug swej oceny, opartej na rozwazeniuwszystkich okolicznosci sprawy.

Art. 323. Wyrok moze byc wydany jedynie przez sedziow, przed ktorymi odbyla sie rozprawa poprzedzajaca bezposrednio wydanie wyroku.

Art. 324. 1. Sad wydaje wyrok po niejawnej naradzie sedziow. Narada obejmuje dyskusje, glosowanie nad majacym zapasc orzeczeniem i zasadniczymi powodami rozstrzygniecia oraz spisanie sentencji wyroku.

2. Przewodniczacy zbiera glosy sedziow wedlug ich starszenstwa sluzbowego, a lawnikow wedlug ich wieku, poczynajac od najmlodszego, sam zas glosuje ostatni. Sprawozdawca, jezeli jest wyznaczony, glosuje pierwszy. Wyrok zapada wiekszoscia glosow. Sedzia, ktory przy glosowaniu nie zgodzil sie z wiekszoscia, moze przy podpisywaniu sentencji zglosic zdanie odrebne i obowiazany jest uzasadnic je na pismie przed podpisaniem uzasadnienia.

3. Sentencje wyroku podpisuje caly sklad sadu.

Art. 325. Sentencja wyroku powinna zawierac wymienienie sadu, sedziow, protokolanta oraz prokuratora, jezeli bral udzial w sprawie, date i miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, wymienienie stron i oznaczenie przedmiotu sprawy oraz rozstrzygniecie sadu o zadaniach stron.

Art. 326. 1. Ogloszenie wyroku powinno nastapic na posiedzeniu, na ktorym zamknieto rozprawe. Jednakze w sprawie zawilej sad moze odroczyc ogloszenie wyroku na czas do dwoch tygodni. W postanowieniu o odroczeniu sad powinien wyznaczyc termin ogloszenia wyroku i oglosic go niezwlocznie po zamknieciu rozprawy.

2. Ogloszenie wyroku nastepuje na posiedzeniu jawnym. Nieobecnosc stron nie wstrzymuje ogloszenia. Jezeli ogloszenie bylo odroczone, moze go dokonac sam przewodniczacy.

3. Ogloszenia wyroku dokonuje sie przez odczytanie sentencji. Po ogloszeniu sentencji przewodniczacy podaje ustnie zasadnicze powody rozstrzygniecia, moze jednak tego zaniechac, jezeli sprawa byla rozpoznawana przy drzwiach zamknietych.

Art. 327. 1. Stronie dzialajacej bez adwokata lub radcy prawnego, obecnej przy ogloszeniu wyroku, przewodniczacy udzieli wskazowek co do sposobu i terminow wniesienia srodka zaskarzenia.

2. Stronie dzialajacej bez adwokata lub radcy prawnego, ktora na skutek pozbawienia wolnosci byla nieobecna przy ogloszeniu wyroku, sad z urzedu w ciagu tygodnia od dnia ogloszenia wyroku dorecza odpis jego sentencji z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia srodka zaskarzenia.

Art. 328. 1. Uzasadnienie wyroku sporzadza sie na zadanie strony, zgloszone w terminie tygodniowym od dnia ogloszenia sentencji wyroku, a w wypadku o ktorym mowa w art. 327 2 - od dnia doreczenia sentencji wyroku. Zadanie spoznione sad odrzuci na posiedzeniu niejawnym. Sad sporzadza uzasadnienie wyroku rowniez wowczas, gdy wyrok zostal zaskarzony w ustawowym terminie.

2. Uzasadnienie wyroku powinno zawierac wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygniecia, a mianowicie: ustalenie faktow, ktore sad uznal za udowodnione, dowodow, na ktorych sie oparl, i przyczyn, dla ktorych innym dowodom odmowil wiarygodnosci i mocy dowodowej, oraz wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa.

Art. 329. Uzasadnienie wyroku sporzadza sie w terminie tygodniowym od dnia zlozenia wniosku o sporzadzenie uzasadnienia, a gdy wniosek taki nie byl zgloszony - od dnia zaskarzenia wyroku.

Art. 330. 1. W sprawach rozstrzyganych w skladzie trzech sedziow zawodowych uzasadnienie wyroku podpisuja sedziowie, ktorzy brali udzial w jego wydaniu. Jezeli ktorykolwiek z sedziow nie moze podpisac uzasadnienia, przewodniczacy lub najstarszy sluzba sedzia zaznacza na wyroku przyczyne braku podpisu.

2. Uzasadnienie wyroku w sprawie rozpoznawanej z udzialem lawnikow podpisuje tylko przewodniczacy. W razie zlozenia zdania odrebnego uzasadnienie wyroku podpisuje przewodniczacy wraz z lawnikami.

Art. 331. Wyrok z uzasadnieniem dorecza sie tylko tej stronie, ktora zazadala sporzadzenia uzasadnienia.

Art. 332. 1. Sad jest zwiazany wydanym wyrokiem od chwili jego ogloszenia.

2. Jednakze w razie cofniecia pozwu przed uprawomocnieniem sie wyroku i przed jego zaskarzeniem z jednoczesnym zrzeczeniem sie dochodzonego roszczenia, a za zgoda pozwanego rowniez bez takiego zrzeczenia sie, sad pierwszej instancji uchyli swoj wyrok i postepowanie w sprawie umorzy, jezeli uzna cofniecie takie za dopuszczalne. Postanowienie sadu w tym przedmiocie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Oddzial 2

Natychmiastowa wykonalnosc wyrokow

Art. 333. 1. Sad z urzedu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnosci, jezeli:

1) zasadza alimenty - co do rat platnych po dniu wniesienia powodztwa, a co do rat platnych przed wniesieniem powodztwa za okres nie dluzszy niz za trzy miesiace.

2) zasadza roszczenie uznane przez pozwanego;

3) wyrok uwzgledniajacy powodztwo jest zaoczny.

2. Sad moze nadac wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnosci, jezeli zasadza naleznosc z weksla, czeku, warrantu, rewersu, dokumentu urzedowego lub dokumentu prywatnego, ktorego prawdziwosc nie zostala zaprzeczona, oraz jezeli uwzglednia powodztwo o naruszenie posiadania.

3. Sad moze rowniez na wniosek nadac wyrokowi nadajacemu sie do wykonania w drodze egzekucji rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdyby opoznienie uniemozliwialo lub znacznie utrudnialo wykonanie wyroku albo narazalo powoda na szkode.

Art. 334. 1. Sad moze uzaleznic natychmiastowa wykonalnosc wyroku od zlozenia przez powoda stosownego zabezpieczenia.

2. Zabezpieczenie moze polegac rowniez na wstrzymaniu wydania powodowi rzeczy odebranych pozwanemu lub sum pienieznych po ich wyegzekwowaniu albo na wstrzymaniu sprzedazy zajetego majatku ruchomego.

3. Sprzedaz lub przejecie na wlasnosc zajetej nieruchomosci wstrzymuje sie z urzedu do czasu uprawomocnienia sie wyroku.

4. Zabezpieczenie nie moze byc zarzadzone co do naleznosci alimentacyjnych w granicach, w jakich sad nadaje wyrokowi zasadzajacemu te naleznosci rygor natychmiastowej wykonalnosci z urzedu.

Art. 335. 1. Natychmiastowa wykonalnosc nie bedzie orzeczona nawet za zabezpieczeniem, jezeli wskutek wykonania wyroku moglaby wyniknac dla pozwanego niepowetowana szkoda. Przepisu tego nie stosuje sie do wyrokow zasadzajacych alimenty w granicach, w jakich sad nadaje wyrokowi rygor natychmiastowej wykonalnosci z urzedu.

2. Natychmiastowa wykonalnosc nie bedzie rowniez orzeczona nawet za zabezpieczeniem w sprawach przeciwko Skarbowi Panstwa.

Art. 336. Rygor natychmiastowej wykonalnosci obowiazuje od chwili ogloszenia wyroku lub postanowienia, ktorym go nadano, a gdy ogloszenia nie bylo - od chwili podpisania sentencji orzeczenia.

Art. 337. Natychmiastowa wykonalnosc wyroku wygasa z chwila ogloszenia, a jezeli nie bylo ogloszenia, z chwila podpisania sentencji orzeczenia zmieniajacego albo uchylajacego wyrok lub postanowienie o natychmiastowej wykonalnosci wyroku - w takim zakresie, w jakim nastapila zmiana lub uchylenie.

Art. 338. 1. Uchylajac lub zmieniajac wyrok, ktoremu nadany zostal rygor natychmiastowej wykonalnosci, sad na wniosek pozwanego orzeka w orzeczeniu konczacym postepowanie o zwrocie spelnionego lub wyegzekwowanego swiadczenia lub o przywroceniu poprzedniego stanu.

2. Przepis paragrafu poprzedzajacego nie wylacza mozliwosci dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku.

Oddzial 3

Wyroki zaoczne

Art. 339. 1. Jezeli pozwany nie stawil sie na posiedzenie wyznaczone na rozprawe albo mimo stawienia sie nie bierze udzialu w rozprawie, sad wyda wyrok zaoczny.

2. W tych wypadkach przyjmuje sie za prawdziwe twierdzenie powoda o okolicznosciach faktycznych przytoczonych w pozwie lub wpismach procesowych doreczonych pozwanemu przed rozprawa, jezeli nie budza one uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci z prawdziwym stanem rzeczy.

3. (skreslony).

Art. 340. Wyrok wydany w nieobecnosci pozwanego nie bedzie zaoczny, jezeli pozwany zadal przeprowadzenia rozprawy w swej nieobecnosci albo skladal juz w sprawie wyjasnienia ustnie lub na pismie.

Art. 341. W razie nienadejscia dowodu doreczenia na dzien rozprawy sad moze w ciagu nastepnych dwoch tygodni wydac na posiedzeniu niejawnym wyrok zaoczny, jezeli w tym czasie otrzyma dowod doreczenia. Wyrok taki wiaze sad od chwili podpisania sentencji.

Art. 342. Wyrok zaoczny sad uzasadnia, gdy powodztwo zostalo oddalone w calosci lub w czesci, a powod zazadal uzasadnienia w ciagu tygodnia od doreczenia mu wyroku, albo gdy powod, ktory zadania takiego nie zglosil, wniosl apelacje w przepisanym terminie.

Art. 343. Wyroki zaoczne dorecza sie z urzedu obu stronom z pouczeniem o przyslugujacych im srodkach zaskarzenia.

Art. 344. 1. Pozwany, przeciwko ktoremu zapadl wyrok zaoczny, moze zlozyc sprzeciw w ciagu tygodnia od doreczenia mu wyroku.

2. W pismie zawierajacym sprzeciw powinien przytoczyc zarzuty przeciwko zadaniu pozwu oraz fakty i dowody na ich uzasadnienie.

3. Sprzeciw zlozony po terminie oraz sprzeciw, ktorego brakow strona w wyznaczonym terminie nie uzupelnila, sad odrzuca na posiedzeniu niejawnym.

Art. 345. Jezeli sprzeciw zostal zlozony prawidlowo, przewodniczacy wyznacza termin rozprawy i zarzadza doreczenie sprzeciwu powodowi.

Art. 346. 1. Na wniosek pozwanego sad zawiesi rygor natychmiastowej wykonalnosci nadany wyrokowi zaocznemu, jezeli wyrok ten zostal wydany z naruszeniem przepisow o dopuszczalnosci jego wydania albo jezeli pozwany uprawdopodobni, ze jego niestawiennictwo bylo nie zawinione, a przedstawione w sprzeciwie okolicznosci wywoluja watpliwosci co do zasadnosci wyroku zaocznego. Zawieszajac wykonalnosc wyroku, sad moze zarzadzic srodki zabezpieczenia w mysl oddzialu poprzedzajacego.

2. Wniosek o zawieszenie natychmiastowej wykonalnosci sad moze rozstrzygnac na posiedzeniu niejawnym.

Art. 347. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sad wydaje wyrok, ktorym wyrok zaoczny w calosci lub czesci utrzymuje w mocy albo uchyla go i orzeka o zadaniu pozwu, badz tez pozew odrzuca lub postepowanie umarza. Przepis art. 332 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 348. Koszty rozprawy zaocznej i sprzeciwu ponosi pozwany, chocby nastepnie wyrok zaoczny zostal uchylony, chyba ze niestawiennictwo pozwanego bylo nie zawinione lub ze nie dolaczono do akt nadeslanych do sadu przed rozprawa wyjasnien pozwanego.

Art. 349. 1. W razie cofniecia sprzeciwu sad, jezeli uzna, ze jest dopuszczalne, umarza postepowanie wywolane wniesieniem sprzeciwu i orzeka o kosztach jak przy cofnieciu pozwu. Wyrok zaoczny staje sie wowczas prawomocny.

2. Przepis art. 203 4 stosuje sie odpowiednio.

Oddzial 4

Sprostowanie, uzupelnienie i wykladnia wyrokow

Art. 350. 1. Sad moze z urzedu sprostowac w wyroku niedokladnosci, bledy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omylki.

2. Sprostowanie sad moze postanowic na posiedzeniu niejawnym; o sprostowaniu umieszcza sie wzmianke na oryginale wyroku, a na zadanie stron takze na udzielonych im wypisach. Dalsze odpisy i wypisy powinny byc zredagowane w brzmieniu uwzgledniajacym postanowienie o sprostowaniu.

3. Jezeli sprawa toczy sie przed sadem drugiej instancji, sad ten moze z urzedu sprostowac wyrok pierwszej instancji.

Art. 351. 1. Strona moze w ciagu dwoch tygodni od ogloszenia wyroku, a gdy doreczenie wyroku nastepuje z urzedu - od jego doreczenia, zglosic wniosek o uzupelnienie wyroku, jezeli sad nie orzekl o calosci zadania, o natychmiastowej wykonalnosci albo nie zamiescil w wyroku dodatkowego orzeczenia, ktore wedlug przepisow ustawy powinien byl zamiescic z urzedu. Dotyczy to takze wypadku, gdy w sprawie, ktorej zakres nie zalezy od tresci zadania pozwu, sad - wbrew wynikom postepowania - nie orzekl o roszczeniu nie zgloszonym w zadaniu lub przyznal je w rozmiarze mniejszym niz nalezalo.

2. Wniosek o uzupelnienie wyroku co do zwrotu kosztow lub natychmiastowej wykonalnosci sad moze rozpoznac na posiedzeniu niejawnym.

3. Orzeczenie uzupelniajace wyrok zapada w postaci wyroku, chyba ze uzupelnienie dotyczy wylacznie kosztow lub natychmiastowej wykonalnosci.

Art. 352. Sad, ktory wydal wyrok, rozstrzyga postanowieniem watpliwosci, co do jego tresci. Postanowienie w tym przedmiocie sad moze wydac na posiedzeniu niejawnym.

Art. 353. Wniosek o sprostowanie, uzupelnienie lub wykladnie wyroku nie ma wplywu na bieg terminu do wniesienia srodka zaskarzenia.

Rozdzial 1a

Nakazy zaplaty

Art. 3531. Jezeli przepis szczegolny tak stanowi, sad rozstrzyga sprawe, wydajac nakaz zaplaty.

Art. 3532. Do nakazow zaplaty stosuje sie odpowiednio przepisy o wyrokach, jezeli kodeks nie stanowi inaczej.

Rozdzial 2

Postanowienia sadu

Art. 354. Jezeli kodeks nie przewiduje wydania wyroku lub nakazu zaplaty, sad wydaje postanowienie.

Art. 355. 1. Sad wydaje postanowienie o umorzeniu postepowania, jezeli powod cofnal ze skutkiem prawnym pozew lub jezeli wydanie wyroku stalo sie z innych przyczyn zbedne lub niedopuszczalne.

2. Postanowienie o umorzeniu postepowania moze zapasc na posiedzeniu niejawnym, jezeli powod cofnal ze skutkiem prawnym pozew w pismie procesowym.

Art. 356. Rozstrzygniecia zawarte w postanowieniach nie konczacych postepowania w sprawie, wydanych na posiedzeniach jawnych, wpisuje sie do protokolu bez spisywania odrebnej sentencji, jezeli nie przysluguje na nie zazalenie.

Art. 357. 1. Postanowienia ogloszone na posiedzeniu jawnym sad uzasadnia tylko wtedy, gdy podlegaja one zaskarzeniu, i tylko na zadanie strony zgloszone w terminie tygodniowym od dnia ogloszenia postanowienia. Postanowienia te dorecza sie tylko tej stronie, ktora zazadala sporzadzenia uzasadnienia i doreczenia postanowienia z uzasadnieniem.

2. Postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym sad dorecza z urzedu obu stronom, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Gdy stronie przysluguje srodek zaskarzenia, postanowienie nalezy doreczyc z uzasadnieniem; doreczajac postanowienie nalezy pouczyc strone wystepujaca w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego o dopuszczalnosci, terminie i sposobie wniesienia srodka zaskarzenia.

3. Uzasadnienie, o ktorym mowa w paragrafach poprzedzajacych, nalezy sporzadzic w ciagu tygodnia od dnia wydaniapostanowienia na posiedzeniu niejawnym. Jezeli postanowienie wydano na posiedzeniu jawnym, termin tygodniowy liczy sie od dnia, w ktorym zazadano jego doreczenia, a gdy zadania takiego nie bylo - od dnia wniesienia zazalenia.

4. Postanowien, ktore odnosza sie wylacznie do innych osob (swiadka, bieglego, osoby trzeciej), nie dorecza sie stronom; osobom, ktorych te postanowienia dotycza, dorecza sie je tylko wowczas, gdy nie byly one obecne na posiedzeniu, na ktorym postanowienia te zostaly wydane.

Art. 358. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym wiaze sad od chwili, w ktorej zostalo podpisane wraz z uzasadnieniem, jezeli zas sad postanowienia nie uzasadnia, od chwili podpisania sentencji.

Art. 359. Postanowienia nie konczace postepowania w sprawie moga byc uchylane i zmieniane wskutek zmiany okolicznosci sprawy, chociazby byly zaskarzone, a nawet prawomocne.

Art. 360. Postanowienia staja sie skuteczne w takim zakresie i w taki sposob, jaki wynika z ich tresci, z chwila ogloszenia, a jezeli ogloszenia nie bylo - z chwila podpisania sentencji.

Art. 361. Do postanowien stosuje sie odpowiednio przepisy o wyrokach, jezeli kodeks nie stanowi inaczej.

Art. 362. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie odpowiednio do zarzadzen przewodniczacego.

Rozdzial 3

Prawomocnosc orzeczen

Art. 363. 1. Orzeczenie sadu staje sie prawomocne, jezeli nie przysluguje co do niego srodek odwolawczy lub inny srodek zaskarzenia.

2. Mimo niedopuszczalnosci odrebnego zaskarzenia nie staja sie prawomocne postanowienia podlegajace rozpoznaniu przez sad drugiej instancji, gdy sad ten rozpoznaje sprawe, w ktorej je wydano.

3. Jezeli zaskarzono tylko czesc orzeczenia, staje sie ono prawomocne w czesci pozostalej z uplywem terminu do zaskarzenia, chyba ze sad drugiej instancji moze z urzedu rozpoznac sprawe takze w tej czesci.

Art. 364. Prawomocnosc orzeczenia stwierdza na wniosek strony sad pierwszej instancji na posiedzeniu niejawnym, a dopoki akta sprawy znajduja sie w sadzie drugiej instancji - ten sad. Stwierdzenia dokonuje sie jednoosobowo.

Art. 365. 1. Orzeczenie prawomocne wiaze nie tylko strony i sad, ktory je wydal, lecz rowniez inne sady i inne organy panstwowe, a w wypadkach w ustawie przewidzianych takze inne osoby.

2. Kodeks postepowania karnego okresla, w jakim zakresie orzeczenia sadu cywilnego nie wiaza sadu wpostepowaniu karnym.

Art. 366. Wyrok prawomocny ma powage rzeczy osadzonej tylko co do tego, co w zwiazku z podstawa sporu stanowilo przedmiot rozstrzygniecia, a ponadto tylko miedzy tymi samymi stronami.

DZIAL V

SRODKI ODWOLAWCZE

Rozdzial 1

Apelacja

Art. 367. 1. Od wyroku sadu pierwszej instancji przysluguje apelacja do sadu drugiej instancji.

2. Apelacje od wyroku sadu rejonowego rozpoznaje sad okregowy, a od wyroku sadu okregowego jako pierwszej instancji - sad apelacyjny.

3. Rozpoznanie sprawy nastepuje w skladzie trzech sedziow zawodowych. Postanowienia dotyczace postepowania dowodowego na posiedzeniu niejawnym wydaje sad w skladzie jednego sedziego.

Art. 368. 1. Apelacja powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a ponadto zawierac:

1) oznaczenie wyroku, od ktorego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest on zaskarzony w calosci czy w czesci,

2) zwiezle przedstawienie zarzutow,

3) uzasadnienie zarzutow,

4) powolanie, w razie potrzeby, nowych faktow i dowodow oraz wykazanie, ze ich powolanie w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania sie na nie wynikla pozniej,

5) wniosek o zmiane lub o uchylenie wyroku z zaznaczeniem zakresu zadanej zmiany lub uchylenia.

2. W sprawach o prawa majatkowe nalezy oznaczyc wartosc przedmiotu zaskarzenia. Wartosc ta moze byc oznaczona na kwote wyzsza od wartosci przedmiotu sporu wskazanej w pozwie jedynie wtedy, gdy powod rozszerzyl powodztwo lub sad orzekl ponad zadanie. Przepisy art. 19-24 i 25 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 369. 1. Apelacje wnosi sie do sadu, ktory wydal zaskarzony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doreczenia stronie skarzacej wyroku z uzasadnieniem.

2. Jezeli strona nie zazadala uzasadnienia wyroku w terminie tygodniowym od ogloszenia sentencji, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w ktorym uplynal termin do zadania uzasadnienia.

Art. 370. Sad pierwszej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym apelacje wniesiona po uplywie przepisanego terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalna, jak rowniez apelacje, ktorej brakow strona nie uzupelnila w wyznaczonym terminie.

Art. 371. Po doreczeniu apelacji stronie przeciwnej sad pierwszej instancji przedstawia niezwlocznie akta sprawy sadowi drugiej instancji.

Art. 372. Strona przeciwna moze w ciagu dwoch tygodni od dnia doreczenia apelacji wniesc odpowiedz na apelacje wprost do sadu drugiej instancji.

Art. 373. Sad drugiej instancji odrzuca na posiedzeniu niejawnym apelacje, jezeli ulegala ona odrzuceniu przez sad pierwszej instancji. Jezeli dostrzeze braki, do ktorych usuniecia strona nie byla wezwana, zazada ich usuniecia. W razie nieusuniecia brakow w wyznaczonym terminie, apelacja ulega odrzuceniu.

Art. 374. Sad drugiej instancji moze rozpoznac sprawe na posiedzeniu niejawnym, jezeli zachodzi niewaznosc postepowania.

Art. 375. Poza wypadkami wymienionymi w dwoch artykulach poprzedzajacych sad drugiej instancji wyznacza rozprawe.

Art. 376. Rozprawa przed sadem drugiej instancji odbywa sie bez wzgledu na niestawiennictwo jednej lub obu stron. Wydany wyrok nie jest zaoczny.

Art. 377. Po wywolaniu sprawy rozprawa rozpoczyna sie od sprawozdania sedziego, ktory zwiezle przedstawia stan sprawy ze szczegolnym uwzglednieniem zarzutow i wnioskow apelacyjnych.

Art. 378. 1. Sad drugiej instancji rozpoznaje sprawe w granicach apelacji; w granicach zaskarzenia bierze jednak z urzedu pod uwage niewaznosc postepowania.

2. W granicach zaskarzenia sad drugiej instancji moze z urzedu rozpoznac sprawe takze na rzecz wspoluczestnikow, ktorzy wyroku nie zaskarzyli, gdy bedace przedmiotem zaskarzenia prawa lub obowiazki sa dla nich wspolne. Wspoluczestnikow tych nalezy zawiadomic o rozprawie; moga oni skladac pisma przygotowawcze.

Art. 379. Niewaznosc postepowania zachodzi:

1) jezeli droga sadowa byla niedopuszczalna,

2) jezeli strona nie miala zdolnosci sadowej lub procesowej, organu powolanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pelnomocnik strony nie byl nalezycie umocowany,

3) jezeli o to samo roszczenie miedzy tymi samymi stronami toczy sie sprawa wczesniej wszczeta albo jezeli sprawa taka zostala juz prawomocnie osadzona,

4) jezeli sklad sadu orzekajacego byl sprzeczny z przepisami prawa albo jezeli w rozpoznaniu sprawy bral udzial sedzia wylaczony z mocy ustawy,

5) jezeli strona zostala pozbawiona moznosci obrony swych praw,

6) jezeli sad rejonowy orzekl w sprawie, w ktorej sad okregowy jest wlasciwy bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.

Art. 380. Sad drugiej instancji, na wniosek strony, rozpoznaje rowniez te postanowienia sadu pierwszej instancji, ktore nie podlegaly zaskarzeniu w drodze zazalenia, a mialy wplyw na rozstrzygniecie sprawy.

Art. 381. Sad drugiej instancji moze pominac nowe fakty i dowody, jezeli strona mogla je powolac w postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, chyba ze potrzeba powolania sie na nie wynikla pozniej.

Art. 382. Sad drugiej instancji orzeka na podstawie materialu zebranego w postepowaniu w pierwszej instancji oraz w postepowaniu apelacyjnym.

Art. 383. W postepowaniu apelacyjnym nie mozna rozszerzyc zadania pozwu ani wystepowac z nowymi roszczeniami. Jednakze w razie zmiany okolicznosci mozna zadac zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartosci lub innego przedmiotu, a w sprawach o swiadczenie powtarzajace sie mozna nadto rozszerzyc zadanie pozwu o swiadczenia za dalsze okresy.

Art. 384. Sad nie moze uchylic lub zmienic wyroku na niekorzysc strony wnoszacej apelacje, chyba ze strona przeciwna rowniez wniosla apelacje.

Art. 385. Sad drugiej instancji oddala apelacje, jezeli jest ona bezzasadna.

Art. 386. 1. W razie uwzglednienia apelacji sad drugiej instancji zmienia zaskarzony wyrok i orzeka co do istoty sprawy.

2. W razie stwierdzenia niewaznosci postepowania sad drugiej instancji uchyla zaskarzony wyrok, znosi postepowanie w zakresie dotknietym niewaznoscia i przekazuje sprawe sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania.

3. Jezeli pozew ulega odrzuceniu albo zachodzi podstawa do umorzenia postepowania, sad drugiej instancji uchyla wyrok oraz odrzuca pozew lub umarza postepowanie.

4. Poza wypadkami okreslonymi w 2 i 3 sad drugiej instancji moze uchylic zaskarzony wyrok i przekazac sprawe do ponownego rozpoznania tylko w razie nierozpoznania przez sad pierwszej instancji istoty sprawy albo gdy wydanie wyroku wymaga przeprowadzenia postepowania dowodowego w calosci.

5. W wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sad rozpoznaje ja w innym skladzie.

6. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postepowania wyrazone w uzasadnieniu wyroku sadu drugiej instancji wiaza zarowno sad, ktoremu sprawa zostala przekazana, jak i sad drugiej instancji, przy ponownym rozpoznaniu sprawy. Nie dotyczy to jednak wypadku, gdy nastapila zmiana stanu prawnego.

Art. 387. 1. Sad drugiej instancji uzasadnia z urzedu wyrok oraz postanowienie konczace postepowanie w sprawie.

2. Sporzadzenie uzasadnienia powinno nastapic w terminie dwoch tygodni od dnia ogloszenia sentencji orzeczenia. Jezeli ogloszenia nie bylo, termin ten liczy sie od dnia wydania orzeczenia.

3. Orzeczenie z uzasadnieniem dorecza sie tej stronie, ktora w terminie tygodniowym od ogloszenia sentencji zazadala doreczenia. Przepis art. 327 2 stosuje sie odpowiednio. Jezeli ogloszenia nie bylo, orzeczenie z uzasadnieniem dorecza sie stronom z urzedu w terminie tygodniowym od sporzadzenia uzasadnienia.

Art. 388. 1. Wyrok sadu drugiej instancji jest natychmiast wykonalny, jezeli kodeks nie stanowi inaczej. Sad drugiej instancji moze jednak uzaleznic jego wykonanie, a w razie oddalenia apelacji - wykonanie wyroku sadu pierwszej instancji od zlozenia przez powoda stosownego zabezpieczenia, a nawet - gdyby wskutek wykonania wyroku mogla wyniknac dla pozwanego niepowetowana szkoda - wstrzymac wykonanie wyroku az do uprawomocnienia sie.

2. Zabezpieczenie moze rowniez polegac na wstrzymaniu wydania powodowi sum pienieznych po ich wyegzekwowaniu od pozwanego lub na wstrzymaniu sprzedazy zajetego majatku ruchomego.

3. Do czasu uprawomocnienia sie wyroku wstrzymuje sie z urzedu sprzedaz nieruchomosci.

Art. 389. Po bezskutecznym uplywie terminu do zaskarzenia wydanego wyroku sad drugiej instancji zwraca akta sadowi pierwszej instancji.

Art. 390. 1. Jezeli przy rozpatrywaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzace powazne watpliwosci, sad moze przedstawic to zagadnienie do rozstrzygniecia Sadowi Najwyzszemu, odraczajac rozpoznanie sprawy. Sad Najwyzszy wladny jest przejac sprawe do rozpoznania.

2. Uchwala Sadu Najwyzszego rozstrzygajaca zagadnienie prawne wiaze w danej sprawie.

Art. 391. 1. Jezeli nie ma szczegolnych przepisow o postepowaniu przed sadem drugiej instancji, do postepowania tego stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu przed sadem pierwszej instancji. Przepisy art. 194-196 i 198 nie maja zastosowania.

2. W razie cofniecia apelacji sad drugiej instancji umarza postepowanie apelacyjne i orzeka o kosztach jak przy cofnieciu pozwu.

Rozdzial 11

Kasacja

Art. 392. Od wydanego przez sad drugiej instancji wyroku lub postanowienia w przedmiocie odrzucenia pozwu albo umorzenia postepowania konczacych postepowanie w sprawie przysluguje kasacja do Sadu Najwyzszego, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Art. 3921. 1. Kasacja nie przysluguje w sprawach o prawa majatkowe, w ktorych wartosc przedmiotu zaskarzenia jest nizsza niz dziesiec tysiecy zlotych, a w sprawach gospodarczych - nizsza niz dwadziescia tysiecy zlotych. Jednakze w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych kasacja przysluguje niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objecie obowiazkiem ubezpieczenia spolecznego.

2. Kasacja nie przysluguje takze w sprawach:

1) o alimenty, o czynsz najmu lub dzierzawy oraz onaruszenie posiadania,

2) dotyczacych kar porzadkowych, swiadectwa pracy i roszczen z tym zwiazanych oraz o deputaty lub ich ekwiwalent,

3) rozpoznanych w postepowaniu uproszczonym.

Art. 393. 1. Sad Najwyzszy moze odmowic przyjecia kasacji do rozpoznania, jezeli:

1)w sprawie nie wystepuje istotne zagadnienie prawne,

2) nie istnieje potrzeba wykladni przepisow prawnych budzacych powazne watpliwosci lub wywolujacych rozbieznosci w orzecznictwie sadow,

3) kasacja jest oczywiscie bezzasadna.

2. Przepisu 1 nie stosuje sie, jezeli zaskarzone orzeczenie oczywiscie narusza prawo albo gdy zachodzi niewaznosc postepowania.

Art. 3931. Kasacje mozna oprzec na nastepujacych podstawach:

1) naruszeniu prawa materialnego przez bledna jego wykladnie lub niewlasciwe zastosowanie,

2) naruszeniu przepisow postepowania, jezeli uchybienie to moglo miec istotny wplyw na wynik sprawy.

Art. 3932. 1. Kasacja powinna byc sporzadzona przez pelnomocnika bedacego adwokatem lub radca prawnym.

2. Przepisu 1 nie stosuje sie, gdy strona, jej przedstawicielem lub pelnomocnikiem jest sedzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, a takze gdy strona lub jej przedstawicielem jest adwokat lub radca prawny.

3. W sprawach wlasnosci przemyslowej pelnomocnikiem, o ktorym mowa w 1, moze byc takze rzecznik patentowy.

Art. 3933. 1. Kasacja powinna zawierac:

1) oznaczenie orzeczenia, od ktorego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest ono zaskarzone w calosci czy w czesci,

2) przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie,

3) przedstawienie okolicznosci uzasadniajacych jej rozpoznanie,

4) wniosek o uchylenie lub zmiane orzeczenia z oznaczeniem zakresu zadanego uchylenia lub zmiany.

2. Ponadto kasacja powinna czynic zadosc wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majatkowe powinna zawierac oznaczenie wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Art. 3934. 1. Kasacje wnosi sie do sadu, ktory wydal zaskarzony wyrok lub postanowienie, w terminie miesiecznym od dnia doreczenia orzeczenia stronie skarzacej.

2. (utracil moc)

Art. 3935. Sad drugiej instancji odrzuci na posiedzeniu niejawnym kasacje wniesiona po uplywie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalna, jak rowniez kasacje, ktorej brakow strona nie uzupelnila w wyznaczonym terminie.

Art. 3936. Strona przeciwna moze wniesc do sadu drugiej instancji odpowiedz na kasacje w terminie dwutygodniowym od doreczenia jej kasacji. Po uplywie terminu na wniesienie odpowiedzi lub po zarzadzeniu doreczenia odpowiedzi skarzacej, sad drugiej instancji niezwlocznie przedstawi kasacje i odpowiedz wraz zaktami sprawy Sadowi Najwyzszemu.

Art. 3937. 1. O odmowie przyjecia kasacji do rozpoznania orzeka na posiedzeniu niejawnym Sad Najwyzszy w skladzie jednego sedziego.

2. W tym samym skladzie Sad Najwyzszy moze takze odrzucic kasacje, gdy ulegala ona odrzuceniu przez sad drugiej instancji, albo zwrocic ja temu sadowi w celu usuniecia dostrzezonych brakow.

Art. 3938. 1. Sad Najwyzszy rozpoznaje kasacje w skladzie trzech sedziow.

2. Sad Najwyzszy rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym kasacje od postanowienia sadu drugiej instancji w przedmiocie odrzucenia pozwu lub umorzenia postepowania albo jezeli zachodzi niewaznosc postepowania lub gdy kasacja jest oczywiscie bezzasadna. Moze takze rozpoznac na posiedzeniu niejawnym kasacje oparta tylko na podstawie art. 3931 pkt 2, jezeli zadna ze stron w kasacji lub w odpowiedzi na kasacje nie zazadala przeprowadzenia rozprawy.

Art. 3939. 1. Poza wypadkami wymienionymi w artykule poprzedzajacym wyznacza sie rozprawe.

11. Na rozprawie lub na posiedzeniu wyznaczonym dla rozpoznania zagadnienia prawnego strona moze dzialac tylko przez adwokata lub radce prawnego. Przepis art. 3932 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Sedzia sprawozdawca przedstawia na rozprawie zwiezle stan sprawy ze szczegolnym uwzglednieniem podstaw i wnioskow kasacyjnych.

Art. 39310. Z wyjatkiem wypadkow okreslonych w art. 173-175, postepowanie przed Sadem Najwyzszym ulega zawieszeniu jedynie na zgodny wniosek stron.

Art. 39311. 1. Sad Najwyzszy rozpoznaje sprawe w granicach zaskarzenia kasacja oraz jej podstaw; w granicach zaskarzenia bierze jednak z urzedu pod rozwage niewaznosc postepowania.

2. W postepowaniu kasacyjnym nie jest dopuszczalne powolanie nowych faktow i dowodow, a Sad Najwyzszy jest zwiazany ustaleniami faktycznymi stanowiacymi podstawe zaskarzonego orzeczenia.

3. Skarzacy moze przytoczyc nowe uzasadnienie podstaw kasacyjnych.

Art. 39312. Sad Najwyzszy oddala kasacje, jezeli nie ma usprawiedliwionych podstaw albo jezeli zaskarzone orzeczenie mimo blednego uzasadnienia odpowiada prawu.

Art. 39313. 1. Sad Najwyzszy w razie uwzglednienia kasacji uchyla zaskarzone orzeczenie w calosci lub w czesci i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania sadowi, ktory wydal orzeczenie, lub innemu sadowi rownorzednemu; Sad Najwyzszy moze uchylic takze w calosci lub w czesci orzeczenie sadu pierwszej instancji i przekazac sprawe do ponownego rozpoznania sadowi temu samemu lub rownorzednemu.

2. W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania, sad rozpoznaje ja w innym skladzie.

Art. 39314. 1. Jezeli przy rozpoznawaniu kasacji wyloni sie zagadnienie prawne budzace powazne watpliwosci, Sad Najwyzszy moze odroczyc wydanie orzeczenia i przekazac to zagadnienie do rozstrzygniecia powiekszonemu skladowi tego sadu.

2. Uchwala powiekszonego skladu Sadu Najwyzszego jest w danej sprawie wiazaca.

3. (skreslony).

4. Sad Najwyzszy w powiekszonym skladzie moze przejac sprawe do swego rozpoznania.

Art. 39315. Jezeli podstawa naruszenia prawa materialnego jest uzasadniona, a kasacji nie oparto takze na podstawie naruszenia przepisow postepowania lub podstawa ta okazala sie nieuzasadniona, Sad Najwyzszy moze zmienic zaskarzony wyrok i orzec co do istoty sprawy.

Art. 39316. Jezeli pozew ulega odrzuceniu albo istnieje podstawa do umorzenia postepowania, Sad Najwyzszy uchyla wydane w sprawie wyroki oraz odrzuca pozew lub umarza postepowanie.

Art. 39317. Sad, ktoremu sprawa zostala przekazana, zwiazany jest wykladnia prawa dokonana w tej sprawie przez Sad Najwyzszy. Nie mozna oprzec kasacji od orzeczenia wydanego po ponownym rozpoznaniu sprawy na podstawach sprzecznych z wykladnia prawa ustalona w tej sprawie przez Sad Najwyzszy.

Art. 39318. 1. Zazalenie do Sadu Najwyzszego przysluguje na postanowienie sadu drugiej instancji odrzucajace kasacje.

2. W sprawach, w ktorych przysluguje kasacja, zazalenie przysluguje takze na postanowienie sadu drugiej instancji konczace postepowanie w sprawie, z wyjatkiem postanowien, oktorych mowa w art. 392, a takze postanowien wydanych w wyniku rozpoznania zazalenia na postanowienie sadu pierwszej instancji.

3. Przepisy art. 3932, art. 394 2 i 3, art. 395 oraz art. 397 stosuje sie odpowiednio.

Art. 39319. Jezeli nie ma szczegolnych przepisow o postepowaniu przed Sadem Najwyzszym, do postepowania tego stosuje sie odpowiednio przepisy o apelacji, z tym ze termin na sporzadzenie uzasadnienia orzeczenia przez Sad Najwyzszy wynosi cztery tygodnie.

Art. 39320. (skreslony).

Rozdzial 2

Zazalenie

Art. 394. 1. Zazalenie do sadu drugiej instancji przysluguje na postanowienia sadu pierwszej instancji konczace postepowanie w sprawie, a ponadto na postanowienia sadu pierwszej instancji i zarzadzenia przewodniczacego, ktorych przedmiotem jest:

1) zwrot pozwu, z wyjatkiem zwrotu pozwu dokonanego na podstawie art. 1301, odmowa odrzucenia pozwu, przekazanie sprawy sadowi rownorzednemu lub nizszemu albo podjecie postepowania w innym trybie;

2) odmowa zwolnienia od kosztow sadowych lub cofniecie takiego zwolnienia oraz odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego lub ich odwolanie;

3) oddalenie opozycji przeciwko wstapieniu interwenienta ubocznego oraz niedopuszczenie interwenienta do udzialu w sprawie wskutek uwzglednienia opozycji;

4) rygor natychmiastowej wykonalnosci;

41) wstrzymanie wykonania prawomocnego orzeczenia do czasu rozstrzygniecia skargi o wznowienie postepowania;

5) skazanie swiadka, bieglego, strony i osoby trzeciej na grzywne, zarzadzenie przymusowego sprowadzenia i aresztowania swiadka oraz odmowa zwolnienia swiadka i bieglego od grzywny i swiadka od przymusowego sprowadzenia;

6) zawieszenie postepowania i odmowa podjecia zawieszonego postepowania;

7) odmowa uzasadnienia orzeczenia oraz jego doreczenia;

8) sprostowanie lub wykladnia orzeczenia albo ich odmowa;

9) zwrot kosztow, jezeli strona nie sklada srodka zaskarzenia co do istoty sprawy, koszty przyznane w nakazie zaplaty oraz wynagrodzenie bieglego;

10) oddalenie wniosku o wylaczenie sedziego;

11) odrzucenie zazalenia.

2. Termin do wniesienia zazalenia jest tygodniowy i liczy sie od doreczenia postanowienia, a gdy strona nie zazadala w terminie przepisanym doreczenia postanowienia zapadlego na rozprawie - od ogloszenia postanowienia.

3.Zazalenie powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac wskazanie zaskarzonego postanowienia i wniosek o jego zmiane lub uchylenie, jak rowniez zwiezle uzasadnienie zazalenia ze wskazaniem w miare potrzeby nowych faktow i dowodow.

Art. 395. 1. Akta sprawy wraz z zazaleniem sad pierwszej instancji przedstawia sadowi drugiej instancji po doreczeniu zazalenia stronie przeciwnej, a w wypadkach wskazanych w pkt 2 i 5 1 artykulu poprzedzajacego - niezwlocznie po zlozeniu zazalenia bez doreczenia go stronie przeciwnej. Odpowiedz na zazalenie moze byc wniesiona wprost do sadu drugiej instancji w terminie tygodniowym od doreczenia zazalenia.

2. Jezeli zazalenie zarzuca niewaznosc postepowania lub jest oczywiscie uzasadnione, sad, ktory wydal zaskarzone postepowanie, moze na posiedzeniu niejawnym, nie przesylajac akt sadowi drugiej instancji, uchylic zaskarzone postanowienie i w miare potrzeby sprawe rozpoznac na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysluguja srodki odwolawcze na zasadach ogolnych.

Art. 396. Sad pierwszej instancji moze wstrzymac wykonanie zaskarzonego postanowienia do czasu rozstrzygniecia zazalenia. Postanowienie takie moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.

Art. 397. 1. Sad drugiej instancji rozpoznaje zazalenie na posiedzeniu niejawnym.

11. W postepowaniu toczacym sie na skutek zazalenia sad drugiej instancji uzasadnia z urzedu postanowienie konczace to postepowanie.

2. Do postepowania toczacego sie na skutek zazalenia stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu apelacyjnym.

Art. 398. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do zazalen na zarzadzenia przewodniczacego.

DZIAL VI

WZNOWIENIE POSTEPOWANIA

Art. 399. W wypadkach przewidzianych w dziale niniejszym mozna zadac wznowienia postepowania, ktore zostalo zakonczone prawomocnym wyrokiem.

Art. 400. Niedopuszczalna jest skarga o wznowienie od wyroku orzekajacego uniewaznienie malzenstwa lub rozwod albo ustalajacego nieistnienie malzenstwa, jezeli chocby jedna ze stron zawarla po jego uprawomocnieniu sie nowy zwiazek malzenski.

Art. 401. Mozna zadac wznowienia postepowania z powodu niewaznosci:

1) jezeli w skladzie sadu uczestniczyla osoba nieuprawniona albo jezeli orzekal sedzia wylaczony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem sie wyroku nie mogla domagac sie wylaczenia;

2) jezeli strona nie miala zdolnosci sadowej lub procesowej albo nie byla nalezycie reprezentowana badz jezeli wskutek naruszenia przepisow prawa byla pozbawiona moznosci dzialania; nie mozna jednak zadac wznowienia, jezeli przed uprawomocnieniem sie wyroku niemoznosc dzialania ustala lub brak reprezentacji byl podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdzila dokonane czynnosci procesowe.

Art. 4011. 1. Mozna zadac wznowienia postepowania rowniez w wypadku, gdy Trybunal Konstytucyjny orzekl o niezgodnosci aktu normatywnego z Konstytucja, umowa miedzynarodowa lub z ustawa, na podstawie ktorego zostal wydany wyrok.

2. W sytuacji okreslonej w 1 skarge o wznowienie wnosi sie w terminie jednego miesiaca od dnia wejscia w zycie orzeczenia Trybunalu Konstytucyjnego.

[UWAGA, art. 4011 jest niezgodny z konstytucja RP w zakresie, w ktorym dotyczy wyrokow uprawomocniajacych sie z moca wsteczna po uplywie terminu, o ktorym mowa w 2 tego przepisu, na skutek odmowy przyjecia lub odrzucenia kasacji - na podstawie wyroku TK z 9 czerwca 2003 r., sygn. akt SK 5/03 (Dz. U. Nr 109 z 27 czerwca 2003 r., poz. 1035) ]

Art. 402. (skreslony).

Art. 403. 1. Mozna zadac wznowienia na tej podstawie, ze:

1) wyrok zostal oparty na dokumencie podrobionym lub przerobionym albo na skazujacym wyroku karnym, nastepnie uchylonym;

2) wyrok zostal uzyskany za pomoca przestepstwa.

2. Mozna zadac wznowienia w razie pozniejszego wykrycia takich okolicznosci faktycznych lub srodkow dowodowych, ktore moglyby miec wplyw na wynik sprawy, a z ktorych strona nie mogla skorzystac w poprzednim postepowaniu.

3. Mozna zadac wznowienia w razie pozniejszego wykrycia prawomocnego wyroku dotyczacego tego samego stosunku prawnego; w tym wypadku przedmiotem rozpoznania przez sad jest nie tylko zaskarzony wyrok, lecz sa rowniez z urzedu inne prawomocne wyroki dotyczace tego samego stosunku prawnego.

Art. 404. Z powodu przestepstwa mozna zadac wznowienia jedynie wowczas, gdy czyn zostal ustalony prawomocnym wyrokiem skazujacym, chyba ze postepowanie karne nie moze byc wszczete lub ze zostalo umorzone z innych przyczyn niz brak dowodow.

Art. 405. Do wznowienia postepowania z przyczyn niewaznosci wlasciwy jest sad, ktory wydal zaskarzony wyrok, a jezeli zaskarzono wyroki sadow roznych instancji, wlasciwy jest sad instancji wyzszej. Do wznowienia postepowania na innej podstawie wlasciwy jest sad, ktory ostatnio orzekal co do istoty sprawy.

Art. 406. Do postepowania ze skargi o wznowienie stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu przed sadem pierwszej instancji, jezeli przepisy ponizsze nie stanowia inaczej.

Art. 407. Skarge o wznowienie wnosi sie w terminie trzymiesiecznym; termin ten liczy sie od dnia, w ktorym strona dowiedziala sie o podstawie wznowienia, a gdy podstawa jest pozbawienie moznosci dzialania lub brak nalezytej reprezentacji - od dnia, w ktorym o wyroku dowiedziala sie strona, jej organ lub jej przedstawiciel ustawowy.

Art. 408. Po uplywie lat pieciu od uprawomocnienia sie wyroku nie mozna zadac wznowienia, z wyjatkiem wypadku, gdy strona byla pozbawiona moznosci dzialania lub nie byla nalezycie reprezentowana.

Art. 409. Skarga o wznowienie powinna czynic zadosc warunkom pozwu oraz zawierac oznaczenie zaskarzonego wyroku, podstawe wznowienia i jej uzasadnienie, okolicznosci stwierdzajace zachowanie terminu do wniesienia skargi oraz wniosek o uchylenie lub zmiane zaskarzonego wyroku.

Art. 410. 1. Sad bada na posiedzeniu niejawnym, czy skarga jest wniesiona w terminie i czy opiera sie na ustawowej podstawie wznowienia. W braku jednego z tych wymagan sad skarge odrzuci, w przeciwnym razie wyznaczy rozprawe.

2. Na zadanie sadu skarzacy uprawdopodobni okolicznosci stwierdzajace zachowanie terminu lub dopuszczalnosc wznowienia.

Art. 411. Na rozprawie sad rozstrzyga przede wszystkim o dopuszczalnosci wznowienia i odrzuca skarge, jezeli brak ustawowej podstawy wznowienia albo termin do wniesienia skargi nie zostal zachowany. Sad moze jednak po rozwazeniu stanu sprawy polaczyc badanie dopuszczalnosci wznowienia z rozpoznaniem sprawy.

Art. 412. 1. Sad rozpoznaje sprawe na nowo w granicach, jakie zakresla podstawa wznowienia.

2. Po ponownym rozpoznaniu sprawy sad stosownie do okolicznosci badz oddala skarge o wznowienie, badz uwzgledniajac ja zmienia zaskarzony wyrok albo go uchyla i pozew odrzuca lub postepowanie umarza.

3. W wypadku, o ktorym mowa w art. 403 3, sad badz uchyla jeden z wyrokow dotyczacych tego samego stosunku prawnego, utrzymujac w mocy inny prawomocny wyrok, badz uchyla wszystkie prawomocne wyroki dotyczace tego samego stosunku prawnego i orzeka co do istoty sprawy albo przekazuje sprawe wlasciwemu sadowi pierwszej instancji do rozpoznania i rozstrzygniecia o tym stosunku prawnym.

4. Jezeli do rozstrzygniecia o wznowieniu postepowania wlasciwy jest Sad Najwyzszy, sad ten orzeka tylko o dopuszczalnosci wznowienia, a rozpoznanie sprawy przekazuje sadowi drugiej instancji.

Art. 413. Sedzia, ktorego udzialu lub zachowania sie w procesie poprzednim dotyczy skarga, wylaczony jest od orzekania w postepowaniu ze skargi o wznowienie.

Art. 414. Wniesienie skargi o wznowienie nie tamuje wykonania zaskarzonego wyroku. W razie uprawdopodobnienia, ze skarzacemu grozi niepowetowana szkoda, sad moze na wniosek strony wstrzymac wykonanie wyroku, chyba ze strona przeciwna zlozy odpowiednie zabezpieczenie. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 415. Uchylajac lub zmieniajac wyrok, sad na wniosek skarzacego w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie orzeka o zwrocie spelnionego lub wyegzekwowanego swiadczenia lub o przywroceniu stanu poprzedniego. Nie wylacza to mozliwosci dochodzenia w osobnym procesie naprawienia szkody poniesionej wskutek wykonania wyroku.

Art. 416. Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postepowania zakonczonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.

DZIAL VII

Art. 417-424 (skreslony).

TYTUL VII

POSTEPOWANIA ODREBNE

DZIAL I

POSTEPOWANIE W SPRAWACH MALZENSKICH

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 425. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie w sprawach o uniewaznienie malzenstwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa i o rozwod oraz o separacje na zadanie jednego z malzonkow.

Art. 426. Do reprezentowania strony konieczne jest pelnomocnictwo udzielone do prowadzenia danej sprawy.

Art. 427. Posiedzenia odbywaja sie przy drzwiach zamknietych, chyba ze obie strony zadaja publicznego rozpoznania sprawy, a sad uzna, ze jawnosc nie zagraza moralnosci.

Art. 428. 1. Rozprawa odbywa sie bez wzgledu na niestawiennictwo jednej ze stron. Jednakze w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa powoda na pierwsze posiedzenie sadowe wyznaczone w celu przeprowadzenia rozprawy, postepowanie ulega zawieszeniu, chyba ze prokurator popiera zadanie uniewaznienia albo ustalenia istnienia lub nieistnienia malzenstwa.

2. Podjecie postepowania nastepuje na wniosek powoda, nie wczesniej jednak niz po uplywie trzech miesiecy od dnia zawieszenia postepowania. W razie niezgloszenia takiego wniosku w ciagu roku po zawieszeniu, sad umorzy postepowanie. Umorzenie wywoluje takie same skutki, jak umorzenie postepowania zawieszonego na zgodny wniosek stron lub z powodu ich niestawiennictwa.

Art. 429. Jezeli strona wezwana do osobistego stawiennictwa nie stawi sie bez usprawiedliwionych powodow na posiedzenie, sad moze skazac ja na grzywne wedlug przepisow o karach za niestawiennictwo swiadka, nie moze jednak nakazac przymusowego sprowadzenia jej do sadu.

Art. 430. Maloletni, ktorzy nie ukonczyli lat trzynastu, a zstepni stron, ktorzy nie ukonczyli lat siedemnastu, nie moga byc przesluchiwani w charakterze swiadkow.

Art. 431. W sprawach przewidzianych w rozdziale niniejszym nie mozna oprzec rozstrzygniecia wylacznie na uznaniu powodztwa lub przyznaniu okolicznosci faktycznych. W sprawach tych nie stosuje sie art. 339 2.

Art. 432. W kazdej sprawie o rozwod lub o separacje sad zarzadza przeprowadzenie dowodu z przesluchania stron. W innych sprawach sad nie moze odmowic dopuszczenia takiego dowodu, jezeli strona go powolala. Art. 302 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 433. Protokol rozprawy powinien zawierac oswiadczenie malzonkow co do liczby, wieku i plci dzieci zyjacych, stosunkow majatkowych i zarobkowych obu malzonkow, szczegolnych obowiazkow utrzymania osob nie bedacych ich wspolnymi dziecmi oraz co do tresci umowy majatkowej, jezeli malzonkowie umowe taka zawarli.

Art. 434. Sad moze zarzadzic przeprowadzenie przez wyznaczona osobe wywiadu srodowiskowego w celu ustalenia warunkow, w ktorych zyja i wychowuja sie dzieci stron.

Art. 4341. Wyrok sadu drugiej instancji nie jest natychmiast wykonalny.

Art. 435. 1. Wyrok prawomocny ma skutek wobec osob trzecich.

2. Nie dotyczy to czesci orzekajacej o prawach i roszczeniach majatkowych poszukiwanych lacznie z prawami niemajatkowymi.

Rozdzial 2

Sprawy o rozwod i o separacje

Art. 436. 1. Przed wyznaczeniem terminu pierwszej rozprawy przewodniczacy wzywa strony do osobistego stawienia sie do sadu na posiedzenie pojednawcze, ktorego przeprowadzenie porucza rownoczesnie wyznaczonemu przez siebie sedziemu. Sedzia wyznaczony naklania strony do pojednania, majac w szczegolnosci na uwadze dobro dzieci i spoleczne znaczenie trwalosci malzenstwa.

2. Jezeli pojednanie nie nastapi, a odroczenie posiedzenia pojednawczego byloby niecelowe, sedzia wyznaczony stwierdza, ze proby pojednania nie daly wyniku.

3. Sedzia wyznaczony ma w zakresie postepowania pojednawczego prawa przewodniczacego i prawa sadu orzekajacego.

Art. 437. Jezeli stawiennictwo jednej ze stron napotyka trudne do przezwyciezenia przeszkody, na wniosek strony sad moze zaniechac przeprowadzenia posiedzenia pojednawczego. Postanowienie w tym przedmiocie zapada na posiedzeniu niejawnym.

Art. 438. Jezeli posiedzenia pojednawczego nie wyznaczono albo do pojednania nie doszlo, przewodniczacy wyznacza rozprawe.

Art. 439. 1. Powodztwo wzajemne o rozwod lub o separacje jest niedopuszczalne.

2. W czasie trwania procesu o rozwod lub o separacje nie moze byc wszczeta odrebna sprawa o rozwod albo o separacje.

3. Strona pozwana w sprawie o rozwod moze jednak rowniez zadac rozwodu albo separacji. Strona pozwana w sprawie o separacje moze rowniez zadac separacji albo rozwodu.

Art. 440. 1. Jezeli sad nabierze przekonania, ze istnieja widoki na utrzymanie pozycia malzenskiego, zawiesza postepowanie. Zawieszenie takie moze nastapic tylko raz w toku postepowania.

2. Podjecie postepowania nastepuje na wniosek jednej ze stron; poza tym stosuje sie odpowiednio art.428 2.

Art. 441. Postepowanie dowodowe ma przede wszystkim na celu ustalenie okolicznosci dotyczacych rozkladu pozycia, jak rowniez okolicznosci dotyczacych dzieci stron i ich sytuacji, a w razie uznania powodztwa - takze przyczyn, ktore sklonily do tego strone pozwana.

Art. 442. Jezeli pozwany uznaje zadanie pozwu, a malzonkowie nie maja wspolnych maloletnich dzieci, sad moze ograniczyc postepowanie dowodowe do przesluchania stron.

Art. 443. 1. Sad na zadanie jednego z malzonkow lub z urzedu orzeka postanowieniem o obowiazku malzonkow przyczyniania sie do zaspokojenia potrzeb rodziny przez czas trwania procesu oraz o sposobie roztoczenia w tym czasie pieczy nad wspolnymi maloletnimi dziecmi, a na zadanie jednego z malzonkow - takze o zakresie i sposobie korzystania przez malzonkow ze wspolnego mieszkania w czasie trwania procesu oraz o wydaniu malzonkowi, opuszczajacemu wspolne mieszkanie, potrzebnych mu przedmiotow.

2. Postanowienia, o ktorych mowa w paragrafie poprzedzajacym, z wyjatkiem postanowien dotyczacych obowiazku malzonkow przyczyniania sie do zaspokajania potrzeb rodziny przez czas trwania procesu, sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Przepisy o postepowaniu zabezpieczajacym stosuje sie odpowiednio.

3. Jezeli w przedmiocie zaspokojenia potrzeb rodziny lub alimentow pomiedzy malzonkami i pomiedzy nimi a ich wspolnymi maloletnimi dziecmi zapadlo prawomocne orzeczenie przed wszczeciem sprawy o rozwod lub o separacje, a zachodzi potrzeba zmiany wysokosci swiadczen ze wzgledu na zmiane okolicznosci, sad wydaje w tym zakresie postanowienia, przewidziane w paragrafie pierwszym. Obnizenie wysokosci swiadczen moze nastapic tylko na wniosek strony.

Art. 444. Malzonek moze dochodzic roszczen alimentacyjnych od drugiego malzonka na wypadek orzeczenia rozwodu, jak rowniez na wypadek orzeczenia separacji. Dochodzenie nastepuje przez zgloszenie wniosku na rozprawie w obecnosci drugiego malzonka albo w pismie, ktore nalezy doreczyc drugiemu malzonkowi.

Art. 445. 1. W czasie trwania procesu o rozwod nie moze byc wszczeta odrebna sprawa o zaspokojenie potrzeb rodziny i o alimenty pomiedzy malzonkami albo pomiedzy nimi a ich wspolnymi maloletnimi dziecmi co do swiadczen za okres od wytoczenia powodztwa o rozwod. Pozew lub wniosek o zabezpieczenie powodztwa wtakiej sprawie sad przekaze sadowi, w ktorym toczy sie sprawa o rozwod, w celu rozstrzygniecia o nich w mysl przepisu art. 443.

2. Postepowanie w sprawie o zaspokojenie potrzeb rodziny lub alimenty, wszczete przed wytoczeniem powodztwa o rozwod, ulega z urzedu zawieszeniu z chwila wytoczenia takiego powodztwa co do swiadczen za okres od jego wytoczenia. Z chwila wydania w sprawie o rozwod orzeczenia o obowiazku zaspokajania potrzeb rodziny wstrzymuje sie takze z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczen o obowiazku swiadczen, wydanych w poprzednio wszczetej sprawie, za okres od wytoczenia powodztwa o rozwod.

3. Po prawomocnym zakonczeniu sprawy o rozwod zawieszone postepowanie podejmuje sie z mocy prawa, orzeczenia zas, ktorych wykonanie bylo wstrzymane, podlegaja wykonaniu, jednak tylko co do okresu, za ktory w sprawie o rozwod nie orzeczono o roszczeniach objetych zawieszonym postepowaniem. W pozostalym zakresie postepowanie ulega z mocy prawa umorzeniu.

4. W sprawach o separacje przepisy paragrafow poprzedzajacych stosuje sie odpowiednio.

Art. 446. W razie smierci jednego z malzonkow postepowanie umarza sie.

Rozdzial 3

Inne sprawy

Art. 447. 1. Na wniosek osoby, ktora po smierci jednego z malzonkow zamierza wytoczyc powodztwo o uniewaznienie malzenstwa, sad rejonowy miejsca zamieszkania zmarlego ustanawia kuratora. Jezeli zmarli obydwoje malzonkowie, ustanawia sie dwoch kuratorow.

2. Przepis paragrafu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do powodztwa o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa.

Art. 448. 1. Jezeli powodztwo o uniewaznienie malzenstwa wytacza prokurator, pozywa on oboje malzonkow, a w wypadku smierci jednego z nich - kuratora ustanowionego na miejsce zmarlego malzonka.

2. Przepis paragrafu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do powodztwa prokuratora oustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa.

Art. 449. 1. W sprawach o uniewaznienie albo o ustalenie istnienia lub nieistnienia malzenstwa odpis pozwu dorecza sie prokuratorowi i zawiadamia sie go o terminach rozprawy.

2. Jezeli sprawa taka zostala wytoczona lub jest popierana przez prokuratora, nie stosuje sie przepisow o zawieszeniu postepowania na zgodny wniosek stron lub z powodu niestawiennictwa obu stron.

Art. 450. 1. Postepowanie o uniewaznienie malzenstwa w razie smierci jednego z malzonkow zawiesza sie.

2. Postepowanie umarza sie, jezeli zstepni malzonka, ktory wytoczyl powodztwo, nie zglosza w ciagu szesciu miesiecy po wydaniu postanowienia o zawieszeniu wniosku o podjecie postepowania.

3. W razie smierci pozwanego malzonka, a jezeli pozwanymi byli oboje malzonkowie, w razie smierci jednego z nich, postepowanie podejmuje sie po ustanowieniu przez sad orzekajacy na posiedzeniu niejawnym kuratora, ktory wystepuje na miejsce zmarlego malzonka.

Art. 451. Przepisy art. 443, 444 i 445 stosuje sie odpowiednio w sprawach o uniewaznienie malzenstwa.

Art. 452. W sprawach o zniesienie wspolnosci majatkowej miedzy malzonkami stosuje sie odpowiednio przepisy art. 426, 431, 432, 435 1, 441 i 446.

DZIAL II

POSTEPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKOW MIEDZY RODZICAMI A DZIECMI

Art. 453. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o uniewaznienie uznania dziecka oraz o rozwiazanie przysposobienia.

Art. 454. 1. W sprawach o ustalenie ojcostwa prokurator wytaczajac powodztwo wskazuje w pozwie dziecko, na ktorego rzecz wytacza powodztwo, oraz pozywa domniemanego ojca dziecka, a jezeli ten nie zyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce.

2. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa prokurator wytaczajac powodztwo pozywa meza matki dziecka, a jezeli ten nie zyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce oraz dziecko, jak rowniez matke dziecka, jezeli ta zyje.

3. W sprawach o uniewaznienie uznania dziecka prokurator wytaczajac powodztwo pozywa dziecko oraz mezczyzne, ktory dziecko uznal, a jezeli ten nie zyje - kuratora ustanowionego na jego miejsce, a takze matke dziecka, jezeli ta zyje.

4. W sprawach o rozwiazanie przysposobienia prokurator wytaczajac powodztwo pozywa przysposabiajacego oraz przysposobionego.

Art. 455. Rozprawa odbywa sie bez wzgledu na niestawiennictwo jednej ze stron.

Art. 456. 1. Postepowanie umarza sie w razie smierci jednej ze stron, a jezeli w charakterze tej samej strony wystepuje kilka osob, w razie smierci wszystkich osob, z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w paragrafach nastepujacych.

2. W sprawie o ustalenie ojcostwa mezczyzny, ktory nie jest mezem matki, jak rowniez w sprawie wytoczonej przez dziecko badz przeciwko mezowi jego matki o zaprzeczenie ojcostwa, badz przeciwko mezczyznie, ktory je uznal, o uniewaznienie uznania, postepowanie zawiesza sie w razie smierci tych pozwanych do czasu ustanowienia przez sad orzekajacy kuratora, ktory wstepuje do sprawy na miejsce zmarlego. To samo stosuje sie w sprawie o rozwiazanie przysposobienia w razie smierci przysposabiajacego.

3. W sprawie o zaprzeczenie ojcostwa lub o uniewaznienie uznania dziecka postepowanie umarza sie w razie smierci dziecka.

Art. 457. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa lub o uniewaznienie uznania dziecka odpis pozwu dorecza sie prokuratorowi i zawiadamia sie go o terminach rozprawy.

Art. 458. 1. W sprawach objetych przepisami dzialu niniejszego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 426, 429, 431, 434 i 435.

2. Jezeli jednoczesnie z ustaleniem ojcostwa dochodzi sie zwiazanych z tym roszczen majatkowych, do czesci postepowania dotyczacych tych roszczen nie stosuje sie przepisow art. 429 i 456. W razie smierci pozwanego postepowanie w czesci dotyczacej roszczen majatkowych zawiesza sie do czasu prawomocnego rozstrzygniecia sprawy o ustalenie ojcostwa, po czym moze ono byc podjete z udzialem nastepcow prawnych zmarlego lub kuratora spadku.

DZIAL III

POSTEPOWANIE W SPRAWACH Z ZAKRESU PRAWA PRACY I UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 459. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie w sprawach z zakresu prawa pracy, a takze w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych.

Art. 460. 1. Zdolnosc sadowa i procesowa ma takze zaklad pracy, chociazby nie posiadal osobowosci prawnej, a w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych zdolnosc te ma organ rentowy.

2. W razie potrzeby ustanowienia dla strony kuratora, postanowienie, o ktorym mowa w art. 69, moze zapascrowniez z urzedu.

Art. 461. 1. Powodztwo w sprawach z zakresu prawa pracy moze byc wytoczone badz przed sad wlasciwosci ogolnej pozwanego, badz przez sad, w ktorego okregu praca jest, byla lub miala byc wykonywana, badz tez przed sad, w ktorego okregu znajduje sie zaklad pracy.

11. Do wlasciwosci sadow rejonowych, bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu, naleza sprawy z zakresu prawa pracy o ustalenie istnienia stosunku pracy, o uznanie bezskutecznosci wypowiedzenia stosunku pracy, o przywrocenie do pracy i przywrocenie poprzednich warunkow pracy lub placy oraz lacznie z nimi dochodzone roszczenia i o odszkodowanie w przypadku nieuzasadnionego lub naruszajacego przepisy wypowiedzenia oraz rozwiazania stosunku pracy, a takze sprawy dotyczace kar porzadkowych i swiadectwa pracy oraz roszczenia z tym zwiazane.

2. W sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych wlasciwy do rozpoznania sprawy jest sad, w ktorego okregu ma miejsce zamieszkania strona odwolujaca sie od decyzji wydanej przez organ rentowy, chyba ze przepis odrebny stanowi inaczej.

21. W sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych, w ktorych wniesiono odwolanie od decyzji Zakladu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji, wojskowego organu emerytalnego albo organu emerytalnego wlasciwego w stosunku do funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej, wlasciwy jest sad, w ktorego okregu ma siedzibe ten organ.

22. W sprawach, w ktorych nie mozna okreslic wlasciwosci sadu wedlug przepisow paragrafow poprzedzajacych, jak rowniez w sprawach, w ktorych ubezpieczony zamieszkaly na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej otrzymuje swiadczenie wyplacane przez wyznaczony przez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych wyspecjalizowany oddzial tego Zakladu albo Biuro Rent Zagranicznych, wlasciwy jest sad, w ktorego okregu ma siedzibe organ rentowy.

3. Sad wlasciwy moze na zgodny wniosek stron przekazac sprawe do rozpoznania innemu sadowi rownorzednemu, rozpoznajacemu sprawy z zakresu prawa pracy lub ubezpieczen spolecznych, jezeli przemawiaja za tym wzgledy celowosci. Postanowienie w tym przedmiocie moze zapasc na posiedzeniu niejawnym. Sad, ktoremu sprawa zostala przekazana, jest zwiazany postanowieniem sadu przekazujacego.

Art. 462. W sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych organizacje spoleczne, o ktorych mowa w art. 61, a takze inspektorzy pracy w zakresie okreslonym w art. 631 moga powodowac wszczecie postepowania na rzecz pracownikow oraz ubezpieczonych. Przepisy art. 61-63 stosuje sie odpowiednio.

Art. 463. 1. Pracownik dochodzacy roszczen z zakresu prawa pracy oraz ubezpieczony nie maja obowiazku uiszczania oplat sadowych.

11. Przepis 1 stosuje sie takze w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy wytoczonej z powodztwa inspektora pracy.

2. Wydatki zwiazane z czynnosciami podejmowanymi w toku postepowania w sprawach z zakresu prawa pracy - o roszczenia pracownika - ponosi tymczasowo Skarb Panstwa. Sad w orzeczeniu konczacym postepowanie w instancji rozstrzyga o tych wydatkach, stosujac odpowiednio przepisy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, z tym ze obciazenie pracownika tymi wydatkami moze nastapic w wypadkach szczegolnie uzasadnionych.

3. Wydatki zwiazane z czynnosciami podejmowanymi w toku postepowania w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych ponosi Skarb Panstwa.

Art. 464. 1. Odrzucenie pozwu nie moze nastapic z powodu niedopuszczalnosci drogi sadowej, gdy do rozpoznania sprawy wlasciwy jest inny organ. W tym wypadku sad przekaze mu sprawe. Postanowienie sadu o przekazaniu sprawy moze zapasc na posiedzeniu niejawnym. Jezeli jednak organ ten uprzednio uznal sie za niewlasciwy, sad rozpozna sprawe.

2. Wniesienie do sadu pozwu, przekazanego nastepnie stosownie do paragrafu poprzedzajacego, wywoluje skutki, jakie ustawa wiaze z wytoczeniem powodztwa.

Art. 465. 1. Pelnomocnikiem pracownika lub ubezpieczonego moze byc rowniez przedstawiciel zwiazku zawodowego lub inspektor pracy albo pracownik zakladu pracy, w ktorym mocodawca jest lub byl zatrudniony, a ubezpieczonego - takze przedstawiciel organizacji zrzeszajacej emerytow i rencistow. Przepisu art.3939 11 nie stosuje sie.

2. Do odbioru naleznosci zasadzonych na rzecz pracownika lub ubezpieczonego jest wymagane pelnomocnictwo szczegolne, udzielone po powstaniu tytulu egzekucyjnego.

Art. 466. Pracownik lub ubezpieczony dzialajacy bez adwokata lub radcy prawnego moze zglosic w sadzie wlasciwym ustnie do protokolu powodztwo oraz tresc srodkow odwolawczych i innych pism procesowych, a takze poprawki i uzupelnienia tych pism.

Art. 467. 1. Niezwlocznie po wniesieniu sprawy przewodniczacy lub wyznaczony przez niego sedzia dokonuje jej wstepnego badania.

2. Wstepne badanie sprawy polega na ustaleniu, czy pismo wszczynajace postepowanie sadowe spelnia niezbedne wymagania, pozwalajace nadac mu dalszy bieg, oraz na podjeciu czynnosci umozliwiajacych rozstrzygniecie sprawy na pierwszym posiedzeniu.

3. Po wstepnym badaniu sprawy przewodniczacy wzywa do usuniecia brakow formalnych pisma tylko wowczas, gdy braki te nie dadza sie usunac w toku czynnosci wyjasniajacych.

4. Jezeli w toku wstepnego badania sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych okaze sie, ze wystepuja istotne braki w materiale, a przeprowadzenie jego uzupelnienia w postepowaniu sadowym byloby polaczone ze znacznymi trudnosciami, przewodniczacy lub wyznaczony przez niego sedzia moze zwrocic organowi rentowemu akta sprawy w celu uzupelnienia materialu sprawy. To samo dotyczy wypadku, w ktorym decyzja organu rentowego nie zawiera:

1) podstawy prawnej i faktycznej,

2) wskazania sposobu wyliczenia swiadczenia,

3) stosownego pouczenia o skutkach prawnych decyzji i trybie jej zaskarzenia.

Art. 468. 1. Sad podejmie czynnosci wyjasniajace, jezeli przemawiaja za tym wyniki wstepnego badania sprawy, a takze gdy sprawa nie byla przedmiotem postepowania przed komisja pojednawcza, chyba ze czynnosci te nie przyspiesza postepowania lub sa oczywiscie niecelowe z innych przyczyn.

2.Czynnosci wyjasniajace maja na celu:

1) usuniecie brakow formalnych pism procesowych, w tym w szczegolnosci dokladniejsze okreslenie zgloszonych zadan,

2) w sprawach z zakresu prawa pracy - wyjasnienie stanowisk stron oraz sklonienie ich do pojednania i zawarcia ugody,

3) ustalenie, jakie z istotnych dla rozstrzygniecia sprawy okolicznosci sa sporne miedzy stronami oraz czy i jakie dowody nalezy przeprowadzic w celu ich wyjasnienia,

4) wyjasnienie innych okolicznosci, majacych znaczenie dla prawidlowego i szybkiego rozstrzygniecia sprawy.

3. Czynnosci wyjasniajace przeprowadza sie bez udzialu lawnikow.

4. Postanowienie okreslajace srodki dowodowe i fakty podlegajace stwierdzeniu moze zapasc na posiedzeniu niejawnym.

Art. 469. Sad uzna zawarcie ugody, cofniecie pozwu, sprzeciwu lub srodka odwolawczego oraz zrzeczenie sie lub ograniczenie roszczenia za niedopuszczalne takze wowczas, gdyby czynnosc ta naruszala sluszny interes pracownika lub ubezpieczonego.

Art. 470. W razie podjecia czynnosci wyjasniajacych lub zarzadzenia osobistego stawiennictwa na rozprawe, strona pozwana powinna byc reprezentowana przez osobe obeznana ze stanem faktycznym sprawy i uprawniona do zawarcia ugody.

Art. 471. Termin rozprawy powinien byc wyznaczony tak, aby od daty zakonczenia czynnosci wyjasniajacych, a jezeli nie podjeto tych czynnosci - od daty wniesienia pozwu lub odwolania, do rozprawy nie uplynelo wiecej niz dwa tygodnie, chyba ze zachodza nie dajace sie usunac przeszkody.

Art. 472. 1. Sad moze wzywac strony, swiadkow, bieglych lub inne osoby w sposob, ktory uzna za najbardziej celowy, nawet z pominieciem sposobow przewidzianych przez przepisy ogolne, jezeli uzna to za niezbedne do przyspieszenia rozpoznania sprawy. Dotyczy to rowniez doreczen oraz zarzadzen majacych na celu przygotowanie rozprawy, zwlaszcza zas zadania przedstawienia niezbednych do rozstrzygniecia sprawy akt osobowych i innych dokumentow.

2. Wezwanie i doreczenie dokonane w powyzszy sposob wywoluje skutki przewidziane w kodeksie, jezeli jest niewatpliwe, ze doszlo ono do wiadomosci adresata.

Art. 473. W sprawach przewidzianych w niniejszym dziale nie stosuje sie przepisow ograniczajacych dopuszczalnosc dowodu ze swiadkow i z przesluchania stron.

Art. 474. W razie stwierdzenia w toku rozpoznania sprawy powaznego uchybienia przepisom prawa przez zaklad pracy lub organ rentowy, sad zwraca na nie uwage wlasciwemu organowi, a w razie potrzeby zawiadamia o tym prokuratora.

Art. 475. Jezeli strona bez usprawiedliwionych powodow nie wykona w toku postepowania postanowien lub zarzadzen, sad moze skazac ja na grzywne wedlug przepisow o karach za niestawiennictwo swiadka i odmowic przyznania kosztow lub zastosowac jeden z tych srodkow; nie moze jednak nakazac przymusowego sprowadzenia jej do sadu. Gdy strona ta jest jednostka organizacyjna, grzywnie podlega pracownik odpowiedzialny za wykonanie postanowien lub zarzadzen, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemoznosci jego ustalenia - kierownik tej jednostki.

Art. 4751. Przepisow art. 466, 467, 468, 470 i 471 nie stosuje sie do kasacji i do postepowania przed Sadem Najwyzszym, wywolanego jej wniesieniem.

Art. 476. 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie sie sprawy:

1) o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim zwiazane,

11) o ustalenie istnienia stosunku pracy, jezeli laczacy strony stosunek prawny, wbrew zawartej miedzy nimi umowie, ma cechy stosunku pracy,

2) o roszczenia z innych stosunkow prawnych, do ktorych z mocy odrebnych przepisow stosuje sie przepisy prawa pracy,

3) o odszkodowania dochodzone od zakladu pracy na podstawie przepisow o swiadczeniach z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych.

2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych rozumie sie sprawy, w ktorych wniesiono odwolanie od decyzji organow rentowych, dotyczacych:

1) ubezpieczen spolecznych i ubezpieczenia rodzinnego,

2) emerytur i rent,

3) swiadczen z funduszu alimentacyjnego,

[Z dniem 1 maja 2004 r. w art. 476 w 2 uchyla sie pkt 3]

4) innych swiadczen w sprawach nalezacych do wlasciwosci Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,

5) odszkodowan przyslugujacych w razie wypadkow i chorob pozostajacych w zwiazku ze sluzba wojskowa albo sluzba w Milicji Obywatelskiej lub Sluzbie Wieziennej.

3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych rozumie sie takze sprawy wszczete na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we wlasciwym terminie, a takze sprawy, w ktorych wniesiono odwolanie od orzeczenia wojewodzkiego zespolu do spraw orzekania o stopniu niepelnosprawnosci oraz sprawy o roszczenia ze stosunkow prawnych miedzy czlonkami otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami.

4. Przez organy rentowe rozumie sie:

1) oddzialy Zakladu Ubezpieczen Spolecznych i Biuro Rent Zagranicznych tego Zakladu,

2) kolejowe jednostki organizacyjne,

3) wojskowe organy emerytalne oraz organy emerytalne resortow spraw wewnetrznych i sprawiedliwosci, a takze inne organy wojskowe i organy resortow spraw wewnetrznych i sprawiedliwosci,

- wlasciwe do wydawania decyzji w sprawach, o ktorych mowa w 2, a takze Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego.

5. Przez uzyte w niniejszym dziale okreslenie

1) pracownik - rozumie sie rowniez:

a) czlonka rolniczej spoldzielni produkcyjnej, osobe swiadczaca prace na podstawie umowy o prace nakladcza oraz czlonkow rodziny i spadkobiercow pracownika, czlonka rolniczej spoldzielni produkcyjnej i osoby swiadczacej prace na podstawie umowy o prace nakladcza, a takze inne osoby, ktorym z mocy odrebnych przepisow przysluguja roszczenia z zakresu prawa pracy,

b) osobe dochodzaca od zakladu pracy odszkodowania lub ustalenia uprawnien do swiadczen na podstawie przepisow o swiadczeniach z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych,

2) ubezpieczony - rozumie sie osobe ubiegajaca sie o:

a) swiadczenie z ubezpieczen spolecznych lub z ubezpieczenia rodzinnego albo o emeryture lub rente,

b) ustalenie istnienia badz nieistnienia obowiazku ubezpieczenia, jego zakresu lub wymiaru skladki z tego tytulu,

c) swiadczenia z funduszu alimentacyjnego lub o inne swiadczenia w sprawach nalezacych do wlasciwosci Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,

[Z dniem 1 maja 2004 r. w art. 476 w 5 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) swiadczenia w sprawach nalezacych do wlasciwosci Zakladu Ubezpieczen Spolecznych,"]

d) odszkodowanie przyslugujace w razie wypadku i choroby pozostajacej w zwiazku ze sluzba wojskowa albo sluzba w Milicji Obywatelskiej lub w Sluzbie Wieziennej.

Rozdzial 2

Postepowanie w sprawach z zakresu prawa pracy

Art. 477. W postepowaniu wszczetym z powodztwa pracownika wezwania do udzialu w sprawie, o ktorym mowa w art. 194 1 i 3, sad moze dokonac rowniez z urzedu.

Art. 4771. 1. Sad wydajac wyrok orzeka o roszczeniach, ktore wynikaja z faktow przytoczonych przez pracownika takze wowczas, gdy roszczenie nie bylo objete zadaniem pracownika lub gdy bylo zgloszone w rozmiarze mniejszym niz usprawiedliwiony wynikiem postepowania. Przepisy o uzupelnieniu wyroku stosuje sie odpowiednio.

11. Sad wydajac wyrok w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy nie moze oddalic powodztwa tylko na tej podstawie, ze powod nie udowodnil wszystkich faktow niezbednych do takiego ustalenia; w takim wypadku sad prowadzi postepowanie dowodowe z urzedu.

2. Jezeli pracownik dokonal wyboru jednego z przyslugujacych mu alternatywnie roszczen, a zgloszone roszczenie okaze sie nieuzasadnione, sad moze takze z urzedu uwzglednic inne roszczenie alternatywne.

Art. 4772. 1. Zasadzajac naleznosc pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, sad z urzedu nada wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalnosci w czesci nie przekraczajacej pelnego jednomiesiecznego wynagrodzenia pracownika. Przepis art. 334 4 i art. 335 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio; nie stosuje sie przepisu art. 335 2.

2. Uznajac wypowiedzenie umowy o prace za bezskuteczne, sad na wniosek pracownika moze w wyroku nalozyc na zaklad pracy obowiazek dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

Art. 4773. (skreslony).

Art. 4774. (skreslony).

Art. 4775. (skreslony).

Art. 4776. 1. Wyrok sadu pierwszej instancji zasadzajacy swiadczenia na rzecz pracownika lub czlonkow jego rodziny, w stosunku do ktorego sad drugiej instancji oddalil apelacje zakladu pracy, podlega natychmiastowemu wykonaniu takze w czesci, w ktorej sad nie nadal mu rygoru natychmiastowej wykonalnosci na podstawie art. 4772.

2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do wyrokow sadu drugiej instancji zasadzajacych swiadczenia na rzecz pracownika lub czlonkow jego rodziny.

3. Sad drugiej instancji nadaje z urzedu wyrokowi, o ktorym mowa w 1 i 2, klauzule wykonalnosci w dniu ogloszenia wyroku i wyrok zaopatrzony klauzula wydaje uprawnionemu.

Art. 4777. Przepisow art. 464, 467, 468, 470-473 nie stosuje sie w sprawach, w ktorych pracownik jest strona pozwana.

Rozdzial 3

Postepowanie w sprawach z zakresu ubezpieczen spolecznych

Art. 4778. 1. Do wlasciwosci sadow okregowych naleza sprawy z zakresu ubezpieczen spolecznych, z wyjatkiem spraw, dla ktorych zastrzezona jest wlasciwosc sadow rejonowych.

2. Do wlasciwosci sadow rejonowych naleza sprawy:

1) o zasilek chorobowy, wyrownawczy, opiekunczy, macierzynski, porodowy, wychowawczy, pogrzebowy i rodzinny,

[Z dniem 1 maja 2004 r. w art. 4778 w 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) o zasilek chorobowy, wyrownawczy, opiekunczy, macierzynski, porodowy, pogrzebowy, rodzinny oraz o dodatki do zasilku rodzinnego,"]

2) o swiadczenie rehabilitacyjne,

3) o odszkodowanie z tytulu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby zawodowej pozostajacej w zwiazku z czynna sluzba wojskowa albo sluzba w Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biurze Ochrony Rzadu, Sluzbie Wieziennej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzbie Celnej,

4) o ustalenie stopnia niepelnosprawnosci,

[Z dniem 1 maja 2004 r. w art. 4778 w 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) o ustalenie niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci,"]

5) o prawo do swiadczen zdrowotnych z powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,

6) o swiadczenie z tytulu funduszu alimentacyjnego.

Art. 4779. 1. Odwolania od decyzji organow rentowych wnosi sie na pismie do organu, ktory wydal decyzje, lub do protokolu sporzadzonego przez ten organ, w terminie miesiaca od doreczenia odpisu decyzji.

2. Organ rentowy, o ktorym mowa w 1, przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu z zachowaniem przepisow odrebnych. Organ ten, jezeli uzna odwolanie w calosci za sluszne, moze zmienic lub uchylic zaskarzona decyzje. W tym wypadku odwolaniu nie nadaje sie dalszego biegu.

3. Sad odrzuci odwolanie wniesione po uplywie terminu, chyba ze przekroczenie terminu nie jest nadmierne i nastapilo z przyczyn niezaleznych od odwolujacego sie.

4. Jezeli organ rentowy nie wydal decyzji w terminie dwoch miesiecy, liczac od dnia zgloszenia roszczenia w sposob przepisany, odwolanie mozna wniesc w kazdym czasie po uplywie tego terminu.

5. Ubezpieczony moze rowniez wniesc odwolanie - z wylaczeniem odwolania, o ktorym mowa w 4 - do protokolu w sadzie wlasciwym do rozpoznania sprawy albo w sadzie wlasciwym dla jego miejsca zamieszkania.

6. Sad, do ktorego wniesiono odwolanie, niezwlocznie przekazuje protokol organowi, od ktorego pochodzi zaskarzona decyzja, chyba ze sad ten jest wlasciwy do jego rozpoznania. W takim wypadku przewodniczacy niezwlocznie zazada akt sprawy i nada bieg odwolaniu, przesylajac odpis protokolu organowi, od ktorego pochodzi zaskarzona decyzja.

Art. 47710. 1. Odwolanie powinno zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji, okreslenie i zwiezle uzasadnienie zarzutow i wnioskow oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pelnomocnika.

2. Jezeli ubezpieczony zglosil nowe zadanie, dotychczas nie rozpoznane przez organ rentowy, sad przyjmuje to zadanie do protokolu i przekazuje go do rozpoznania organowi rentowemu.

Art. 47711. 1. Stronami sa ubezpieczony, inna osoba, ktorej praw i obowiazkow dotyczy zaskarzona decyzja, organ rentowy i zainteresowany.

2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia sprawy. Jezeli osoba taka nie zostala wezwana do udzialu w sprawie przed organem rentowym, sad wezwie ja do udzialu w postepowaniu badz z urzedu, badz na jej wniosek lub na wniosek jednej ze stron.

Art. 47712. Nie jest dopuszczalne zawarcie ugody.

Art. 47713. Zmiana przez organ rentowy zaskarzonej decyzji przed rozstrzygnieciem sprawy przez sad - przez wydanie decyzji uwzgledniajacej w calosci lub w czesci zadanie strony - powoduje umorzenie postepowania w calosci lub w czesci. Poza tym zmiana lub wykonanie decyzji nie ma wplywu na bieg sprawy.

Art. 47714. 1. Sad oddala odwolanie, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.

2. W razie uwzglednienia odwolania sad zmienia zaskarzona decyzje w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

3. Jezeli odwolanie wniesiono w zwiazku z niewydaniem decyzji przez organ rentowy, sad w razie uwzglednienia odwolania zobowiazuje organ rentowy do wydania decyzji w okreslonym terminie, zawiadamiajac o tym organ nadrzedny, lub orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47714a. Sad drugiej instancji uchylajac wyrok i poprzedzajaca go decyzje organu rentowego moze sprawe przekazac do ponownego rozpoznania bezposrednio organowi rentowemu.

Art. 47715. (skreslony).

DZIAL IV

POSTEPOWANIE W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA

Art. 478. W sprawach o naruszenie posiadania sad bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznajac samego prawa ani dobrej wiary pozwanego.

Art. 479. W sprawach o naruszenie posiadania powodztwo wzajemne nie jest dopuszczalne.

DZIAL IVA

POSTEPOWANIE W SPRAWACH GOSPODARCZYCH

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 4791. 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w sprawach ze stosunkow cywilnych miedzy przedsiebiorcami, w zakresie prowadzonej przez nie dzialalnosci gospodarczej (sprawy gospodarcze).

2. Sprawami gospodarczymi, w rozumieniu niniejszego dzialu, sa takze sprawy:

1) ze stosunku spolki,

2) przeciwko przedsiebiorcom o zaniechanie naruszania srodowiska i przywrocenie do stanu poprzedniego lub naprawienie szkody z tym zwiazanej oraz zakazanie lub ograniczenie dzialalnosci zagrazajacej srodowisku,

3) nalezace do wlasciwosci sadow na podstawie przepisow o ochronie konkurencji, Prawa energetycznego, Prawa telekomunikacyjnego, Prawa pocztowego oraz przepisow o transporcie kolejowym,

4) przeciwko przedsiebiorcom o uznanie postanowien umownych za niedozwolone.

Art. 4792. 1. Przedsiebiorcami sa w szczegolnosci podmioty okreslone w przepisach o dzialalnosci gospodarczej, w przepisach o dzialalnosci gospodarczej z udzialem podmiotow zagranicznych oraz o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dzialalnosci gospodarczej w zakresie drobnej wytworczosci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, a takze banki.

2. Przepisow niniejszego dzialu nie stosuje sie w sprawach, w ktorych przynajmniej jedna ze stron jest:

1) osoba fizyczna prowadzaca osobiscie, nie wymagajaca zgloszenia do Krajowego Rejestru Sadowego, dzialalnosc gospodarcza, z ktorej zarobek stanowi dodatkowe zrodlo dochodu,

2) indywidualny rolnik w zakresie prowadzonej przez niego dzialalnosci wytworczej, dotyczacej produkcji roslinnej, zwierzecej, ogrodnictwa i sadownictwa.

Art. 4793. 1. Sprawy gospodarcze, w tym rozpoznawane w postepowaniu nakazowym i upominawczym, naleza do wlasciwosci sadow okregowych, z wyjatkiem spraw, dla ktorych zastrzezona jest wlasciwosc sadow rejonowych lub sadu antymonopolowego.

2. Do wlasciwosci sadow rejonowych naleza sprawy:

1) w ktorych wartosc przedmiotu sporu nie przekracza trzydziestu tysiecy zlotych, w tym sprawy rozpoznawane w postepowaniu nakazowym i upominawczym,

2) (skreslony)

3) inne, przekazane tym sadom przez odrebne przepisy.

Art. 4794. Przepis art. 34 ma zastosowanie rowniez w sprawach o zawarcie umowy, ustalenie jej tresci oraz o zmiane umowy.

Art. 4795. (skreslony).

Art. 4796. Organizacje przedsiebiorcow, za zgoda zrzeszonego w nich przedsiebiorcy, moga wziac udzial w toczacym sie postepowaniu, w ktorym przedsiebiorca ten wystepuje w charakterze strony. Art. 62 i 63 stosuje sie odpowiednio.

Art. 4797. W postepowaniu przed sadem gospodarczym zdolnosc sadowa maja takze przedsiebiorcy bedacy jednostkami organizacyjnymi, nie majacymi osobowosci prawnej, utworzonymi zgodnie z przepisami prawa, jezeli ich przedmiot dzialania obejmuje prowadzenie dzialalnosci gospodarczej.

Art. 4798. Pelnomocnikiem zagranicznego przedsiebiorcy moze byc rowniez pelnomocnik ustanowiony do reprezentowania tego przedsiebiorcy wobec polskich organow administracji panstwowej, na podstawie przepisow o zasadach prowadzenia na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dzialalnosci gospodarczej w zakresie drobnej wytworczosci przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne, a takze banki.

Art. 4799. 1. W toku sprawy strona reprezentowana przez adwokata lub radce prawnego jest obowiazana doreczyc odpisy pism procesowych z zalacznikami bezposrednio stronie przeciwnej. Do pisma procesowego wniesionego do sadu strona dolacza dowod doreczenia drugiej stronie odpisu pisma albo dowod wyslania go listem poleconym.

2. Przepis 1 nie dotyczy wniesienia pozwu wzajemnego, apelacji, kasacji, zazalenia, sprzeciwu od wyroku zaocznego, sprzeciwu od nakazu zaplaty, zarzutow od nakazu zaplaty, wniosku o zabezpieczenie powodztwa i skargi o wznowienie postepowania, ktore strona jest obowiazana zlozyc w sadzie z odpisami dla strony przeciwnej.

Art. 47910. Sad, z urzedu lub na wniosek, zarzadza odbycie posiedzenia lub jego czesci przy drzwiach zamknietych takze wtedy, gdy moga byc ujawnione okolicznosci stanowiace tajemnice produkcyjna lub handlowa strony.

Art. 47911. Sad umarza postepowanie zawieszone na zgodny wniosek stron oraz z przyczyn wskazanych w art. 177 1 pkt 5 i 6, jezeli wniosek o podjecie postepowania nie zostal zgloszony w ciagu roku od daty postanowienia o zawieszeniu.

Art. 47912. 1. W pozwie powod jest obowiazany podac wszystkie twierdzenia oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, iz ich powolanie w pozwie nie bylo mozliwe albo ze potrzeba powolania wynikla pozniej.

2. Powod powiniendolaczyc do pozwu odpis reklamacji lub wezwania do dobrowolnego spelnienia zadania i oswiadczenia co do stanowiska pozwanego w tym przedmiocie oraz informacje lub odpisy pism swiadczacych o probie wyjasnienia spornych kwestii w drodze rokowan.

3. W razie niezlozenia odpisu wezwaniado dobrowolnego spelnienia zadania lub reklamacji, stosuje sie art. 130.

4. Niezaleznie od wyniku sprawy sad moze obciazyc kosztami procesu w calosci lub w czesci te strone, ktora przez zaniechanie czynnosci wymienionych w 1 przyczynila sie do zbednego wytoczenia sprawy lub wadliwego okreslenia jej zakresu.

Art. 47913. 1. Sad moze uznac za niedopuszczalne cofniecie pozwu, zrzeczenie sie lub ograniczenie roszczenia tylko wtedy, gdy okolicznosci sprawy wskazuja, ze wymienione czynnosci sa wynikiem niedozwolonych praktyk monopolistycznych lub ograniczajacych samodzielnosc przedsiebiorcow, albo gdy wymaga tego ochrona produkcji nalezytej jakosci.

2. Sad uzna ugode zawarta przez strony za niedopuszczalna tylko wtedy, gdy jej tresc jest niezgodna z prawem lub sprzeczna z zasadami wspolzycia spolecznego albo zmierza do obejscia prawa, a takze wtedy, gdy wymaga tego ochrona srodowiska lub ochrona produkcji nalezytej jakosci.

Art. 47914. 1. W sprawach, w ktorych sad nie wydal nakazu zaplaty w postepowaniu nakazowym lub upominawczym, pozwany jest obowiazany do wniesienia odpowiedzi na pozew w terminie dwutygodniowym od otrzymania pozwu.

2. W odpowiedzi na pozew pozwany jest obowiazany podac wszystkie twierdzenia, zarzuty oraz dowody na ich poparcie pod rygorem utraty prawa powolywania ich w toku postepowania, chyba ze wykaze, iz ich powolanie w odpowiedzi na pozew nie bylo mozliwe, albo ze potrzeba powolania wynikla pozniej. Art. 47912 4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47915. (skreslony).

Art. 47916. Sad powinien dazyc do wydania wyroku w sprawie w terminie trzech miesiecy od daty zlozenia pozwu. Sprawy o zawarcie, zmiane i rozwiazanie umowy oraz o ustalenie jej tresci powinny byc rozpoznawane w pierwszej kolejnosci.

Art. 47917. Sad moze wydac wyrok na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany uznal powodztwo oraz gdy po zlozeniu przez strony pism procesowych i dokumentow sad uzna, ze sprawa jest dostatecznie wyjasniona do stanowczego rozstrzygniecia.

Art. 47918. 1. (skreslony).

2. Sad moze wydac wyrok zaoczny na posiedzeniu niejawnym, gdy pozwany nie zlozyl odpowiedzi na pozew.

3. Do sprzeciwu od wyroku zaocznego przepis art. 47914 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47919. 1. Wyroki, o ktorych mowa w art. 47917 i art. 47918, wiaza sad od chwili podpisania sentencji.

2. Wyroki wymienione w 1 sad z urzedu dorecza obu stronom z pouczeniem o przyslugujacych im srodkach zaskarzenia.

Art. 47920. (skreslony).

Art. 47921. (skreslony).

Art. 47922. 1. Po uplywie dwoch lat od uprawomocnienia sie wyroku nie mozna zadac wznowienia postepowania, chyba ze strona byla pozbawiona mozliwosci dzialania lub nie byla nalezycie reprezentowana.

Art. 47923. (skreslony).

Art. 47924. (skreslony).

Art. 47925. (skreslony).

Art. 47926. (skreslony).

Art. 47927. (skreslony).

Rozdzial 2

Postepowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji

Art. 47928. 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentow jest wlasciwy w sprawach:

1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",

2) zazalen na postanowieniawydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) lub przepisow odrebnych,

3) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniu zabezpieczajacym prowadzonym na podstawie przepisow ustawy o ochronie konkurencji i konsumentow,

4) zazalen na postanowienia wydawane w postepowaniu egzekucyjnym prowadzonym w celu wykonania obowiazkow wynikajacych z decyzji i postanowien wydawanych przez Prezesa Urzedu.

2. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu antymonopolowego w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.

3. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47929. 1. Strona postepowania przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow jest Prezes Urzedu oraz podmiot bedacy strona w postepowaniu przed Prezesem Urzedu, a takze wnoszacy zazalenie.

2. W postepowaniu przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow moga brac udzial jako uczestnicy podmioty dopuszczone do udzialu w postepowaniu przed Prezesem Urzedu jako podmioty zainteresowane.

3. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

Art. 47930. W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, na wniosek strony, ktora wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47931. [Z dniem 30 listopada 2003 r. art. 47931 utracil moc jako niezgodny z Konstytucja RP przez to, ze ustalajac katalog rozstrzygniec zawierajacych zarowno cechy postepowania pierwszoinstancyjnego, jak i odwolawczego uniemozliwia wlasciwa kontrole instancyjna, pozbawiajac strone apelacyjnego srodka odwolawczego od orzeczenia Sadu Antymonopolowego wydanego w pierwszej instancji - na podst. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 12 czerwca 2002 r. , sygn. akt P. 13/01 (Dz. U. Nr 84 z 25 czerwca 2002 r., poz. 764)]

Art. 47932. 1. Zazalenie na postanowienie Prezesa Urzedu wnosi sie do sadu ochrony konkurencji i konsumentow w terminie tygodnia od dnia doreczenia tego postanowienia.

2. Przepisy art. 47928 2 i 3 oraz art. 47930 i 47931 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47933. 1. W postepowaniu przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow chroni sie tajemnice przedsiebiorstwa oraz inne tajemnice podlegajace ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

2. Sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, w drodze postanowienia, ujawnic stronie postepowania sadowego informacje chronione w postepowaniu przed Prezesem Urzedu jako tajemnica przedsiebiorstwa drugiej strony tylko wtedy, gdy:

1) zmienily sie istotnie okolicznosci bedace podstawa wydania przez Prezesa Urzedu postanowienia ograniczajacego prawo wgladu do materialu dowodowego zalaczonego przez strony do akt sprawy,

2) strona, ktorej tajemnica przedsiebiorstwa jest chroniona, wyrazila zgode.

3. Sad na wniosek strony lub z urzedu moze, w drodze postanowienia, w niezbednym zakresie ograniczyc pozostalym stronom prawo wgladu do materialu dowodowego zalaczonego przez strony do akt sprawy w toku postepowania sadowego, jezeli udostepnienie tego materialu groziloby ujawnieniem tajemnicy przedsiebiorstwa lub innych tajemnic podlegajacych ochronie na podstawie odrebnych przepisow.

4. Ograniczenie prawa wgladu do materialu dowodowego, o ktorym mowa w 3, nie dotyczy Prezesa Urzedu.

5. Na postanowienie, o ktorym mowa w 2 i 3, nie przysluguje zazalenie.

Art. 47934. [utracil moc z dniem 25 czerwca 2002 r. jako sprzeczny z Konstytucja RP - na podst. wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 12 czerwca 2002 r. , sygn. akt P. 13/01 (Dz. U. Nr 84 z 25 czerwca 2002 r., poz. 764)]

Art. 47935. 1. Do wyroku sadu ochrony konkurencji i konsumentow przepisy art. 387 i 388 stosuje sie odpowiednio.

2. Od wyroku sadu antymonopolowego przysluguje kasacja do Sadu Najwyzszego niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Rozdzial 3

Postepowanie w sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone

Art. 47936. Sprawy o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone naleza do wlasciwosci sadu ochrony konkurencji i konsumentow].

Art. 47937. W sprawach rozpoznawanych wedlug przepisow niniejszego rozdzialu art. 47912 i art. 47913 nie stosuje sie.

Art. 47938. Powodztwo w sprawach rozpoznawanych wedlug przepisow niniejszego rozdzialu moze wytoczyc kazdy, kto wedlug oferty pozwanego moglby zawrzec z nim umowe zawierajaca postanowienie, ktorego uznania za niedozwolone zada sie pozwem. Powodztwo moze wytoczyc takze organizacja spoleczna, do ktorej zadan statutowych nalezy ochrona interesow konsumentow, rejonowy (miejski) rzecznik konsumentow oraz Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

Art. 47938. 1. Powodztwo w sprawach rozpoznawanych wedlug przepisow niniejszego rozdzialu moze wytoczyc kazdy, kto wedlug oferty pozwanego moglby zawrzec z nim umowe zawierajaca postanowienie, ktorego uznania za niedozwolone zada sie pozwem. Powodztwo moze wytoczyc takze organizacja spoleczna, do ktorej zadan statutowych nalezy ochrona interesow konsumentow, rejonowy (miejski) rzecznik konsumentow oraz Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

2. Powodztwo moze ponadto wytoczyc zagraniczna organizacja wpisana na liste organizacji uprawnionych w panstwach Unii Europejskiej do wszczecia postepowania o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone, opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wspolnot Europejskich, jezeli cel jej dzialania uzasadnia wystapienie przez nia z takim zadaniem dotyczacym wzorcow umow stosowanych w Polsce, zagrazajacych interesom konsumentow w panstwie czlonkowskim, w ktorym organizacja ta ma swoja siedzibe.

Art. 47939. Z zadaniem uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone mozna wystapic rowniez wtedy, gdy pozwany zaniechal jego stosowania, jezeli od tego zaniechania nie minelo szesc miesiecy.

Art. 47940. Zaniechanie przez pozwanego, po wytoczeniu powodztwa, stosowania zaskarzonego postanowienia wzorca umownego nie ma wplywu na bieg postepowania.

Art. 47941. W sprawach o uznanie postanowien wzorca umowy za niedozwolone sad nie moze wydac wyroku tylko na podstawie uznania powodztwa. Niedopuszczalne jest tez zawarcie ugody.

Art. 47942. 1. W razie uwzglednienia powodztwa sad w sentencji wyroku przytacza tresc postanowien wzorca umowy uznanych za niedozwolone i zakazuje ich wykorzystywania.

2. Od wyroku sadu drugiej instancji przysluguje kasacja do Sadu Najwyzszego.

Art. 47943. Wyrok prawomocny ma skutek wobec osob trzecich od chwili wpisania uznanego za niedozwolone postanowienia wzorca umowy do rejestru, o ktorym mowa w art. 47945 2.

Art. 47944. 1. Sad zarzadza publikacje prawomocnego wyroku w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

2. Koszty opublikowania wyroku, o ktorym mowa w 1, sa zaliczane do kosztow procesu.

Art. 47945. 1. Odpis prawomocnego wyroku uwzgledniajacego powodztwo sad przesyla Prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

2. Prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow prowadzi, na podstawie wyrokow, o ktorych mowa w 1, rejestr postanowien wzorcow umowy uznanych za niedozwolone.

3. Rejestr, o ktorym mowa w 2, jest jawny.

4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor rejestru postanowien wzorcow umowy uznanych za niedozwolone.

Rozdzial 4

Postepowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki

Art. 47946. Sad ochrony konkurencji i konsumentow jest wlasciwy w sprawach:

1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",

2) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz.1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) lub przepisow odrebnych.

Art. 47947. 1. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentow w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.

2. Sad ochrony konkurencji i konsumentow odrzuci odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia lub gdy jest niedopuszczalne z innych przyczyn.

Art. 47948. 1. Prezes Urzedu przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu.

2. Jezeli Prezes Urzedu uzna odwolanie za sluszne, moze - nie przekazujac akt sadowi - uchylic albo zmienic swoja decyzje w calosci lub w czesci, o czym bezzwlocznie powiadamia strone, przesylajac jej nowa decyzje, od ktorej stronie sluzy odwolanie.

Art. 47949. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47950. 1. W sprawach z zakresu regulacji energetyki stronami sa takze Prezes Urzedu i zainteresowany.

2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia procesu. Jezeli zainteresowany nie zostal wezwany do udzialu w sprawie, sad ochrony konkurencji i konsumentow wezwie go na wniosek strony albo z urzedu.

Art. 47951. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Regulacji Energetyki.

Art. 47952. W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, na wniosek strony, ktora wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47953. 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentow oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.

2. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentow zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47954. W postepowaniu przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow Prezes Urzedu nie ma obowiazku wnoszenia oplaty sadowej i zwrotu kosztow postepowania.

[UWAGA, art. 47954 utraci moc z dniem 30 czerwca 2004 r. - na podstawie wyroku TK z 2 lipca 2003 r., sygn. akt K 25/01 (Dz. U. Nr 119 z 9 lipca 2003 r., poz. 1121)]

Art. 47955. Przepisy art. 47932 1 i art. 47947-47954 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47956. 1. Do wyroku sadu ochrony konkurencji i konsumentow przepisy art. 387 i 388 stosuje sie odpowiednio.

2. Od wyroku sadu ochrony konkurencji i konsumentow przysluguje kasacja do Sadu Najwyzszego niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Rozdzial 5

Postepowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty

Art. 47957. Sad ochrony konkurencji i konsumentow jest wlasciwy w sprawach:

1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",

2) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 73, poz. 852, z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424 i Nr 113, poz. 1070), ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188) lub przepisow odrebnych.

Art. 47958. 1. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentow w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.

2. Sad ochrony konkurencji i konsumentow odrzuci odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia lub gdy jest niedopuszczalne z innych przyczyn.

Art. 47959. 1. Prezes Urzedu przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu.

2. Jezeli Prezes Urzedu uzna odwolanie za sluszne, moze - nie przekazujac akt sadowi - uchylic albo zmienic swoja decyzje w calosci lub w czesci, o czym bezzwlocznie powiadamia strone, przesylajac jej nowa decyzje, od ktorej stronie sluzy odwolanie.

Art. 47960. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47961. 1. W sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty stronami sa takze Prezes Urzedu i zainteresowany.

2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia procesu. Jezeli zainteresowany nie zostal wezwany do udzialu w sprawie, sad ochrony konkurencji i konsumentow wezwie go na wniosek strony albo z urzedu.

Art. 47962. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

Art. 47963. W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, na wniosek strony, ktora wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47964. 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentow oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.

2. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentow zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47965. W postepowaniu przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow Prezes Urzedu nie ma obowiazku wnoszenia oplaty sadowej i zwrotu kosztow postepowania.

[UWAGA, art. 47965 utraci moc z dniem 30 czerwca 2004 r. - na podstawie wyroku TK z 2 lipca 2003 r., sygn. akt K 25/01 (Dz. U. Nr 119 z 9 lipca 2003 r., poz. 1121)]

Art. 47966. Przepisy art. 47932 1 i art. 47958-47965 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47967. 1. Do wyroku sadu ochrony konkurencji i konsumentow przepisy art. 387 i 388 stosuje sie odpowiednio.

2. Od wyroku sadu ochrony konkurencji i konsumentow przysluguje kasacja do Sadu Najwyzszego niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

Rozdzial 6

Postepowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego

Art. 47968. Sad ochrony konkurencji i konsumentow jest wlasciwy w sprawach:

1) odwolan od decyzji Prezesa Urzedu Transportu Kolejowego, zwanego w przepisach niniejszego rozdzialu "Prezesem Urzedu",

2) zazalen na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzedu w postepowaniach prowadzonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314) lub przepisow odrebnych.

Art. 47969. 1. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu wnosi sie za jego posrednictwem do sadu ochrony konkurencji i konsumentow w terminie dwutygodniowym od dnia doreczenia decyzji.

2. Sad antymonopolowy odrzuci odwolanie wniesione po uplywie terminu do jego wniesienia lub gdy jest niedopuszczalne z innych przyczyn.

Art. 47970. 1. Prezes Urzedu przekazuje niezwlocznie odwolanie wraz z aktami sprawy do sadu.

2. Jezeli Prezes Urzedu uzna odwolanie za sluszne, moze - nie przekazujac akt sadowi - uchylic albo zmienic swoja decyzje w calosci lub w czesci, o czym bezzwlocznie powiadamia strone, przesylajac jej nowa decyzje, od ktorej stronie sluzy odwolanie.

Art. 47971. Odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu powinno czynic zadosc wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierac oznaczenie zaskarzonej decyzji i wartosci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutow, zwiezle ich uzasadnienie, wskazanie dowodow, a takze zawierac wniosek o uchylenie albo zmiane decyzji w calosci lub w czesci.

Art. 47972. 1. W sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego stronami sa takze Prezes Urzedu i zainteresowany.

2. Zainteresowanym jest ten, czyje prawa lub obowiazki zaleza od rozstrzygniecia procesu. Jezeli zainteresowany nie zostal wezwany do udzialu w sprawie, sad ochrony konkurencji i konsumentow wezwie go na wniosek strony albo z urzedu.

Art. 47973. Pelnomocnikiem Prezesa Urzedu moze byc pracownik Urzedu Transportu Kolejowego.

Art. 47974. W razie wniesienia odwolania od decyzji Prezesa Urzedu, sad ochrony konkurencji i konsumentow moze, na wniosek strony, ktora wniosla odwolanie, wstrzymac wykonanie decyzji do czasu rozstrzygniecia sprawy. Postanowienie moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 47975. 1. Sad ochrony konkurencji i konsumentow oddala odwolanie od decyzji Prezesa Urzedu, jezeli nie ma podstaw do jego uwzglednienia.

2. W razie uwzglednienia odwolania, sad ochrony konkurencji i konsumentow zaskarzona decyzje albo uchyla, albo zmienia w calosci lub w czesci i orzeka co do istoty sprawy.

Art. 47976. W postepowaniu przed sadem ochrony konkurencji i konsumentow Prezes Urzedu nie ma obowiazku wnoszenia oplaty sadowej i zwrotu kosztow postepowania.

[UWAGA, art. 47976 utraci moc z dniem 30 czerwca 2004 r. - na podstawie wyroku TK z 2 lipca 2003 r., sygn. akt K 25/01 (Dz. U. Nr 119 z 9 lipca 2003 r., poz. 1121)]

Art. 47977. Przepisy art. 47932 1 i art. 47969-47975 stosuje sie odpowiednio do zazalen na postanowienia Prezesa Urzedu.

Art. 47978. 1. Do wyroku sadu ochrony konkurencji i konsumentow przepisy art. 387 i 388 stosuje sie odpowiednio.

2. Od wyroku sadu ochrony konkurencji i konsumentow przysluguje kasacja do Sadu Najwyzszego niezaleznie od wartosci przedmiotu zaskarzenia.

DZIAL V

POSTEPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 480. (skreslony).

Art. 481. (skreslony).

Art. 482. (skreslony).

Art. 483. (skreslony).

Art. 484. (skreslony).

Rozdzial 2

Postepowanie nakazowe

Art. 4841. 1. Postepowanie nakazowe nalezy do wlasciwosci sadow rejonowych i okregowych.

2. Sad rozpoznaje sprawe w postepowaniu nakazowym na pisemny wniosek powoda zgloszony w pozwie.

3. Rozpoznanie sprawy nastepuje na posiedzeniu niejawnym.

Art. 485. 1. Sad wydaje nakaz zaplaty, jezeli powod dochodzi roszczenia pienieznego albo swiadczenia innych rzeczy zamiennych, a okolicznosci uzasadniajace dochodzone zadanie sa udowodnione dolaczonym do pozwu:

1) dokumentem urzedowym,

2) zaakceptowanym przez dluznika rachunkiem,

3) wezwaniem dluznika do zaplaty i pisemnym oswiadczeniem dluznika o uznaniu dlugu,

4) zaakceptowanym przez dluznika zadaniem zaplaty, zwroconym przez bank i nie zaplaconym z powodu braku srodkow na rachunku bankowym.

2. Sad wydaje rowniez nakaz zaplaty przeciwko zobowiazanemu z weksla, czeku, warrantu lub rewersu nalezycie wypelnionego, ktorych prawdziwosc i tresc nie nasuwaja watpliwosci. W razie przejscia na powoda praw z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu, do wydania nakazu niezbedne jest przedstawienie dokumentow do uzasadnienia roszczenia, o ile przejscie tych praw na powoda nie wynika bezposrednio z weksla, z czeku, z warrantu lub z rewersu.

2a. Sad wydaje nakaz zaplaty na podstawie dolaczonej do pozwu umowy, dowodu spelnienia wzajemnego swiadczenia niepienieznego oraz dowodu doreczenia dluznikowi faktury lub rachunku, jezeli powod dochodzi naleznosci zaplaty swiadczenia pienieznego lub odsetek w transakcjach handlowych okreslonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zaplaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).

3. Sad moze wydac nakaz zaplaty, jezeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciagu z ksiag bankowych podpisanego przez osoby upowaznione do skladania oswiadczen w zakresie praw i obowiazkow majatkowych banku i opatrzonego pieczecia banku oraz dowodu doreczenia dluznikowi pisemnego wezwania do zaplaty.

4. Dopuszczalne jest dolaczenie odpisow dokumentow, o ktorych mowa w 1 i 2a, jezeli ich zgodnosc z oryginalem jest poswiadczona przez notariusza albo wystepujacych w tej sprawie adwokata, radce prawnego lub rzecznika patentowego. Jezeli nie dolaczono oryginalu weksla lub czeku albo dokumentow okreslonych w 3, przewodniczacy wzywa powoda do ich zlozenia pod rygorem zwrotu pozwu na podstawie art. 130.

Art. 486. 1. W razie braku podstaw do wydania nakazu zaplaty, przewodniczacy wyznacza rozprawe, chyba ze sprawa moze byc rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

2. W sprawach, o ktorych mowa w art. 485 2a, sad wydaje nakaz zaplaty, a w razie braku podstaw do jego wydania przewodniczacy wyznacza rozprawe albo posiedzenie niejawne nie pozniej niz przed uplywem 2 miesiecy od dnia wniesienia pozwu albo od dnia uzupelnienia brakow pozwu.

Art. 487. (skreslony).

Art. 488. 1. Pozew moze byc wniesiony do sadu wlasciwosci ogolnej albo sadu miejsca wykonania zobowiazania.

2. Jezeli pozwano lacznie kilku zobowiazanych z weksla lub z czeku, nakaz moze byc wydany przez sad miejsca platnosci lub wlasciwosci ogolnej dla akceptanta albo wystawcy weksla wlasnego lub czeku.

Art. 489. (skreslony).

Art. 490. (skreslony).

Art. 491. 1. Wydajac nakaz zaplaty sad orzeka, ze pozwany ma w ciagu dwoch tygodni od dnia doreczenia nakazu zaspokoic roszczenie w calosci wraz z kosztami albo wniesc w tym terminie zarzuty.

2. Nakaz zaplaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku moze byc w formie skroconej umieszczony na ich odpisie.

3. Nakaz zaplaty dorecza sie stronom; pozwanemu wraz z pozwem i zalacznikami.

Art. 492. 1. Nakaz zaplaty z chwila wydania stanowi tytul zabezpieczenia, wykonalny bez nadawania mu klauzuli wykonalnosci. Kwota zasadzona nakazem wraz z wymagalnymi odsetkami stanowi sume, ktorej zlozenie przez dluznika do depozytu sadowego wystarczy do zabezpieczenia. Jezeli nakaz zobowiazuje do wydania rzeczy zamiennych, do zabezpieczenia wystarczy zlozenie sumy rownej wartosci przedmiotu sporu.

2. Powod wnoszac o dokonanie zabezpieczenia jest obowiazany wskazac sposob zabezpieczenia. Sad na wniosek pozwanego moze ograniczyc zabezpieczenie wedlug swego uznania. Przepis art. 742 oraz przepisy o ograniczeniu zabezpieczenia przeciwko Skarbowi Panstwa stosuje sie odpowiednio.

3. Nakaz zaplaty wydany na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku staje sie natychmiast wykonalny po uplywie terminu do zaspokojenia roszczenia. W razie wniesienia zarzutow sad moze na wniosek pozwanego wstrzymac wykonanie nakazu. Przepisy o ograniczeniu wykonalnosci w sprawach przeciwko Skarbowi Panstwa stosuje sie odpowiednio.

Art. 493. 1. Pismo zawierajace zarzuty wnosi sie do sadu, ktory wydal nakaz zaplaty. W pismie pozwany powinien wskazac, czy zaskarza nakaz w calosci czy w czesci, przedstawic zarzuty, ktore pod rygorem ich utraty nalezy zglosic przed wdaniem sie w spor, oraz pozostale zarzuty przeciwko zadaniu pozwu, a takze wszystkie okolicznosci faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.

2. Jezeli pozew wniesiono na urzedowym formularzu, wniesienie zarzutow wymaga rowniez zachowania tej formy.

3. Do potracenia moga byc przedstawione tylko wierzytelnosci udowodnione dokumentami, o ktorych mowa w art. 485.

4. Powodztwo wzajemne jest niedopuszczalne.

Art. 494. 1. Sad odrzuca zarzuty wniesione po uplywie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak rowniez zarzuty, ktorych brakow pozwany nie usunal w terminie.

2. Nakaz zaplaty, przeciwko ktoremu w calosci lub w czesci nie wniesiono skutecznie zarzutow, ma skutki prawomocnego wyroku.

Art. 495. 1. W razie prawidlowego wniesienia zarzutow przewodniczacy wyznacza rozprawe i zarzadza doreczenie ich powodowi.

2. W toku postepowania nie mozna wystepowac z nowymi roszczeniami zamiast lub obok dotychczasowych. Jednakze w razie zmiany okolicznosci powod moze zadac zamiast pierwotnego przedmiotu sporu jego wartosci lub innego przedmiotu, a w sprawach o swiadczenie powtarzajace sie moze nadto rozszerzyc zadanie pozwu o swiadczenia za dalsze okresy.

3. Okolicznosci faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe niezgloszone w pozwie albo w pismie zawierajacym o6zarzuty od nakazu zaplaty moga byc rozpoznawane jedynie wtedy, gdy strona wykaze, ze nie mogla z nich skorzystac wczesniej lub gdy potrzeba ich powolania wynikla pozniej. Powod moze powolac nowe fakty i dowody w terminie tygodnia od dnia doreczenia mu pisma pozwanego zawierajacego zarzuty.

4. Przepisow art. 194-196 i art. 198 nie stosuje sie.

Art. 496. Po przeprowadzeniu rozprawy sad wydaje wyrok, w ktorym nakaz zaplaty w calosci lub w czesci utrzymuje w mocy albo go uchyla i orzeka o zadaniu pozwu, badz tez postanowieniem pozew odrzuca lub postepowanie umarza.

Art. 497. 1. W razie cofniecia zarzutow sad, jezeli nie uznaje cofniecia za niedopuszczalne, orzeka postanowieniem, ze nakaz pozostaje w mocy.

2. Przepisy o kosztach w razie cofniecia pozwu oraz art. 203 3 stosuje sie odpowiednio.

Rozdzial 3

Postepowanie upominawcze

Art. 4971. 1. Postepowanie upominawcze nalezy do wlasciwosci sadow rejonowych i okregowych.

2. Sad rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym.

Art. 498. 1. Sad wydaje nakaz zaplaty, jezeli powod dochodzi roszczenia pienieznego, a w innych sprawach, jezeli przepis szczegolny tak stanowi.

2. W razie braku podstaw do wydania nakazu zaplaty przewodniczacy wyznacza rozprawe, chyba ze sprawa moze byc rozpoznana na posiedzeniu niejawnym.

Art. 499. Nakaz zaplaty nie moze byc wydany, jezeli wedlug tresci pozwu:

1) roszczenie jest oczywiscie bezzasadne;

2) przytoczone okolicznosci budza watpliwosc co do zgodnosci z prawdziwym stanem rzeczy;

3) zaspokojenie roszczenia zalezy odswiadczenia wzajemnego;

4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doreczenie mu nakazu nie moglo nastapic w kraju.

Art. 500. (skreslony).

Art. 501. (skreslony).

Art. 502. 1. Wydajac nakaz zaplaty, sad orzeka, ze pozwany w ciagu dwoch tygodni od doreczenia tego nakazu powinien zaspokoic roszczenie w calosci wraz z kosztami albo wniesc w tym terminie sprzeciw do sadu.

2. Pozwanemu dorecza sie nakaz zaplaty wraz z pozwem i pouczeniem o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarzania nakazu.

3. (skreslony).

Art. 5021. 1. Jezeli doreczenie nakazu zaplaty nie moze nastapic z przyczyn wskazanych w art. 499 pkt 4, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty, a przewodniczacy wyznacza rozprawe.

2. Jezeli po wydaniu nakazu zaplaty okaze sie, ze pozwany w chwili wniesienia pozwu nie mial zdolnosci sadowej, zdolnosci procesowej albo organu powolanego do jego reprezentowania, a braki te nie zostaly usuniete w wyznaczonym terminie zgodnie z przepisami kodeksu, sad z urzedu uchyla nakaz zaplaty i wydaje odpowiednie postanowienie.

Art. 503. 1. Pismo zawierajace sprzeciw wnosi sie do sadu, ktory wydal nakaz zaplaty. W pismie pozwany powinien wskazac, czy zaskarza nakaz w calosci czy w czesci, przedstawic zarzuty, ktore pod rygorem ich utraty nalezy zglosic przed wdaniem sie w spor, a takze pozostale zarzuty przeciwko zadaniu pozwu oraz wszystkie okolicznosci faktyczne i dowody na ich potwierdzenie.

2. Jezeli pozew wniesiono na urzedowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga rowniez zachowania tej formy.

Art. 504. 1. Sad odrzuca sprzeciw wniesiony po uplywie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalny albo ktorego brakow pozwany nie usunal w terminie.

2. Nakaz zaplaty, przeciwko ktoremu w calosci lub w czesci nie wniesiono skutecznie sprzeciwu, ma skutki prawomocnego wyroku.

Art. 505. 1. W razie prawidlowego wniesienia sprzeciwu nakaz zaplaty traci moc, a przewodniczacy wyznacza rozprawe i zarzadza doreczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawe.

2. Nakaz zaplaty traci moc w czesci zaskarzonej sprzeciwem. Sprzeciw jednego tylko ze wspolpozwanych o to samo roszczenie oraz co do jednego lub niektorych uwzglednionych roszczen powoduje utrate mocy nakazu jedynie co do nich.

DZIAL VI

POSTEPOWANIE UPROSZCZONE

Art. 5051. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w nastepujacych sprawach nalezacych do wlasciwosci sadow rejonowych:

1) o roszczenia wynikajace z umow, jezeli wartosc przedmiotu sporu nie przekracza pieciu tysiecy zlotych, a w sprawach o roszczenia wynikajace z rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli wartosc przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,

2) o zaplate czynszu najmu lokali mieszkalnych i oplat obciazajacych najemce oraz oplat z tytulu korzystania z lokalu mieszkalnego w spoldzielni mieszkaniowej bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.

Art. 5052. Pozew, odpowiedz na pozew, sprzeciw od wyroku zaocznego i pismo zawierajace wnioski dowodowe wnoszone w postepowaniu uproszczonym powinny byc sporzadzone na urzedowych formularzach.

Art. 5053. 1. Jednym pozwem mozna dochodzic tylko jednego roszczenia. W wypadku polaczenia w jednym pozwie kilku roszczen przewodniczacy zarzadzi zwrot pozwu stosujac art. 1301.

2. Jezeli powod dochodzi czesci roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postepowaniu przewidzianym w niniejszym rozdziale tylko wtedy, gdy postepowanie to byloby wlasciwe dla calego roszczenia wynikajacego z faktow przytoczonych przez powoda. W przeciwnym wypadku sprawa rozpoznawana jest z pominieciem przepisow niniejszego rozdzialu.

Art. 5054. 1. Zmiana powodztwa jest niedopuszczalna. Przepisow art. 75-85 oraz art. 194-196 i art. 198 nie stosuje sie.

2. Powodztwo wzajemne oraz zarzut potracenia sa dopuszczalne, jezeli roszczenia nadaja sie do rozpoznania w postepowaniu uproszczonym.

Art. 5055. 1. Okolicznosci faktyczne, zarzuty i wnioski dowodowe nie zgloszone w pozwie, odpowiedzi na pozew, na pierwszym posiedzeniu przeznaczonym na rozprawe lub w sprzeciwie od wyroku zaocznego moga byc rozpoznawane tylko wtedy, gdy strona wykaze, ze nie mogla ich powolac wczesniej lub gdy potrzeba ich powolania wynikla pozniej.

2. Powod moze przytoczyc nowe okolicznosci faktyczne i wnioski dowodowe nie pozniej niz w terminie tygodnia od dnia doreczenia mu pism pozwanego wymienionych w paragrafie poprzedzajacym.

Art. 5056. 1. Sad moze dokonywac wezwan stosujac odpowiednio przepis art. 472.

2. Przepisow art. 278-291 nie stosuje sie.

3. Jezeli sad uzna, ze scisle udowodnienie wysokosci zadania jest niemozliwe lub nader utrudnione, moze w wyroku zasadzic odpowiednia sume wedlug swej oceny, opartej na rozwazeniu wszystkich okolicznosci sprawy.

Art. 5057. Jezeli sad uzna, ze sprawa jest szczegolnie zawila lub jej rozstrzygniecie wymaga wiadomosci specjalnych, w dalszym ciagu rozpoznaje ja z pominieciem przepisow niniejszego dzialu.

Art. 5058. 1. Wniosek o sporzadzenie uzasadnienia wyroku strona moze zglosic rowniez do protokolu bezposrednio po ogloszeniu wyroku.

2. Dla strony, ktora zrzekla sie doreczenia uzasadnienia wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia ogloszenia wyroku.

3. Strona obecna na posiedzeniu, na ktorym ogloszono wyrok, moze po jego ogloszeniu w oswiadczeniu zlozonym do protokolu zrzec sie prawa do wniesienia apelacji. W razie zrzeczenia sie prawa do wniesienia apelacji przez wszystkich uprawnionych wyrok staje sie prawomocny.

Art. 5059. 1. Apelacje mozna oprzec wylacznie na zarzutach:

1) niewaznosci postepowania,

2) razacego naruszenia prawa materialnego przez bledna jego wykladnie lub niewlasciwe zastosowanie,

3) razacego naruszenia istotnych przepisow postepowania, jezeli uchybienia te mogly miec wplyw na wynik sprawy.

2. Po uplywie terminu do wniesienia apelacji przytaczanie dalszych zarzutow jest niedopuszczalne.

Art. 50510. 1. Sad rozpoznaje apelacje w skladzie jednego sedziego.

2. Sad moze rozpoznac apelacje na posiedzeniu niejawnym, chyba ze strona w apelacji lub w odpowiedzi na apelacje zazadala przeprowadzenia rozprawy.

3. Sad moze rozpoznac apelacje na posiedzeniu niejawnym takze wtedy, gdy podniesione w apelacji zarzuty sa oczywiscie bezzasadne.

Art. 50511. 1. Sad drugiej instancji nie przeprowadza postepowania dowodowego z wyjatkiem dowodu z dokumentu.

2. Przepisu paragrafu poprzedzajacego nie stosuje sie, jezeli apelacje oparto na pozniejszym wykryciu okolicznosci faktycznych lub srodkach dowodowych, z ktorych strona nie mogla skorzystac przed sadem pierwszej instancji.

Art. 50512. 1. Jezeli sad drugiej instancji stwierdzi, ze zachodzi razace naruszenie prawa materialnego, a zgromadzone dowody nie daja wystarczajacych podstaw do zmiany wyroku, uchyla zaskarzony wyrok i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania.

2. Uchylajac zaskarzony wyrok sad drugiej instancji moze przekazac sprawe do rozpoznania z wylaczeniem przepisow o postepowaniu uproszczonym takze wowczas, gdy sprawa stosownie do art. 5051 podlega rozpoznaniu w tym postepowaniu.

Art. 50513. 1 Sad drugiej instancji uzasadnia z urzedu jedynie wyrok uchylajacy zaskarzony wyrok i przekazujacy sprawe sadowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania. Uzasadnienie wyroku sporzadza sie takze na wniosek strony zgloszony w terminie tygodniowym od dnia jego ogloszenia lub doreczenia wyroku stronie, jezeli nie byl ogloszony.

2. Jezeli sad drugiej instancji nie przeprowadzil postepowania dowodowego, uzasadnienie wyroku powinno zawierac jedynie wyjasnienie podstawy prawnej wyroku z przytoczeniem przepisow prawa.

DALEJ: CZESC 1. \ KSIEGA 2: POSTEPOWANIE NIEPROCESOWE

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.