Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego


Czesc druga

Postepowanie zabezpieczajace i egzekucyjne

Ksiegapierwsza

Postepowanie zabezpieczajace

TYTUL I

PRZEPISY OGOLNE

Art. 730. 1. W celu zabezpieczenia roszczenia, ktorego dochodzic mozna w sadzie powszechnym lub przed sadem polubownym, sad moze wydac zarzadzenie tymczasowe, jezeli roszczenie jest wiarygodne, a brak zabezpieczenia moglby wierzyciela pozbawic zaspokojenia. Wydanie zarzadzenia tymczasowego jest dopuszczalne takze w innych wypadkach, gdy jest to konieczne do zabezpieczenia wykonalnosci orzeczenia w sprawie.

2. Dopuszczalne jest takze zabezpieczenie roszczenia o przyszle powtarzajace sie swiadczenia, jednakze za okres nie dluzszy niz za jeden rok, jezeli roszczenia tego mozna dochodzic, zanim stanie sie wymagalne.

3. Takze po uzyskaniu przez wierzyciela orzeczenia podlegajacego wykonaniu dopuszczalne jest zarzadzenie tymczasowe, jezeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o swiadczenia, ktorych termin spelnienia jeszcze nie nastapil.

Art. 731. Zarzadzenie tymczasowe nie moze zmierzac do zaspokojenia roszczenia, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

Art. 732. 1. Sad wydaje zarzadzenie tymczasowe na wniosek, a w wypadkach, w ktorych postepowanie moze byc wszczete bez wniosku - takze z urzedu.

2. Wniosek o zabezpieczenie sad rozpoznaje bezzwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie tygodnia od jego zlozenia. Jezeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, nalezy go rozpoznac nie pozniej niz w ciagu miesiaca.

Art. 733. 1. Zarzadzenie tymczasowe wydaje sie przy wszczeciu sprawy lub w toku postepowania.

2. Jezeli zarzadzenie tymczasowe moze byc wydane tylko na wniosek, sad, stosownie do okolicznosci, moze je wydac takze przed wszczeciem postepowania w sprawie.

Art. 734. Wydajac zarzadzenie tymczasowe przed wszczeciem postepowania w sprawie, sad wyznaczy termin, w ktorym sprawa powinna byc wytoczona pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie moze przekraczac dwoch tygodni.

Art. 735. Wlasciwy do wydawania zarzadzenia tymczasowego jest sad, do ktorego wlasciwosci nalezy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Wnioski o zabezpieczenie zgloszone w toku sprawy rozpoznaje sad tej instancji, w ktorej sprawa sie toczy, z wyjatkiem wypadku, gdy sadem tym jest Sad Najwyzszy.

Art. 736. W sprawach, ktore rozpoznaje sad w skladzie trzyosobowym, przewodniczacy moze w wypadku nie cierpiacym zwloki sam wydac zarzadzenie tymczasowe.

Art. 737. 1. We wniosku o wydanie zarzadzenia tymczasowego nalezy podac i uprawdopodobnic okolicznosci, ktore uzasadniaja zadanie zabezpieczenia.

2. We wniosku mozna wskazac sume, ktorej zlozenie przez dluznika wystarcza do zabezpieczenia.

3. We wniosku dotyczacym roszczenia o zapis nie jest wymagane uprawdopodobnienie, ze brak zabezpieczenia pozbawilby wierzyciela zaspokojenia, jezeli testament przewiduje zabezpieczenie roszczenia.

Art. 738. Postanowienie w sprawie zarzadzenia tymczasowego moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 739. 1. Sad, wydajac zarzadzenie tymczasowe, oznaczy w postanowieniu przedmiot sprawy oraz sposob i zakres zabezpieczenia.

2. W razie potrzeby mozna stosowac rownoczesnie kilka sposobow zabezpieczenia.

3. Wykonanie zarzadzenia tymczasowego sad moze uzaleznic od zlozenia przez wierzyciela kaucji na zabezpieczenie roszczen dluznika z powodu wykonania zarzadzenia. Z kaucji tej bedzie przyslugiwalo dluznikowi pierwszenstwo zaspokojenia.

4. Przepisu paragrafu poprzedzajacego nie stosuje sie do Skarbu Panstwa oraz w wypadku zabezpieczenia roszczen alimentacyjnych, a takze naleznosci za prace za okres nie przekraczajacy jednego miesiaca.

Art. 740. 1. Postanowienie w sprawie zarzadzenia tymczasowego, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegajace wykonaniu przez organ egzekucyjny, sad dorecza tylko wierzycielowi, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Doreczenia dluznikowi dokonuje organ egzekucyjny rownoczesnie z przystapieniem do wykonania postanowienia.

2. W wypadkach objetych paragrafem poprzedzajacym dluznikowi nie dorecza sie rowniez zazalenia wierzyciela.

Art. 741. Na postanowienie w sprawie zarzadzenia tymczasowego przysluguje zazalenie.

Art. 742. 1. Dluznik moze w kazdym czasie zadac uchylenia lub zmiany prawomocnego zarzadzenia tymczasowego, gdy odpadnie lub zmieni sie przyczyna zabezpieczenia albo gdy zlozy do depozytu sadowego sume wystarczajaca do zabezpieczenia.

2. Postanowienie co do uchylenia lub ograniczenia zarzadzenia tymczasowego moze zapasc tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

3. Zazalenie na postanowienie uchylajace lub ograniczajace zabezpieczenie wstrzymuje wykonanie tego postanowienia.

Art. 743. Do wykonania zarzadzen tymczasowych stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu egzekucyjnym. Jednakze w razie zbiegu zabezpieczenia dokonanego przez organ sadowy i administracyjny organ egzekucyjny nie stosuje sie art. 773 i 774, z wyjatkiem wypadkow przewidzianych w art. 751.

Art. 744. W razie prawomocnego odrzucenia pozwu lub wniosku o wszczecie postepowania w sprawie, oddalenie zadania albo umorzenia postepowania w sprawie, zabezpieczenie upada.

Art. 745. 1. O kosztach postepowania zabezpieczajacego sad rozstrzyga w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie.

2. Jezeli postanowienie zawierajace zarzadzenie tymczasowe zostalo wydane przed wszczeciem sprawy, a wierzyciel nie zachowal wyznaczonego mu terminu do jej wytoczenia, dluznik moze w ciagu dwoch tygodni od uplywu tego terminu zlozyc wniosek o przyznanie mu kosztow. W tymze razie wniosek taki moze zglosic wierzyciel, jezeli nie wytoczyl sprawy dlatego, ze dluznik zaspokoil jego roszczenie.

Art. 746. 1. Jezeli wierzyciel nie wytoczyl sprawy w terminie przepisanym albo cofnal pozew lub wniosek o wszczecie postepowania, jak rowniez gdy zadanie jego zostalo oddalone, dluznikowi przysluguje przeciwko wierzycielowi roszczenie o naprawienie szkody wyrzadzonej wykonaniem zabezpieczenia. Roszczenie to wygasa, jezeli dluznik nie dochodzil go sadownie w ciagu roku od chwili jego powstania.

2. Wierzyciele, ktorzy lacznie wykonali zabezpieczenie, ponosza solidarna odpowiedzialnosc za wyrzadzona szkode.

3. Jezeli w ciagu miesiaca od chwili powstania roszczenia o odszkodowanie z powodu wykonania zarzadzenia tymczasowego dluznik nie wytoczy powodztwa, sad zwroci wierzycielowi na jego wniosek kaucje zlozona na zabezpieczenie tego roszczenia.

TYTUL II

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN PIENIEZNYCH

Art. 747. Zabezpieczenie roszczen pienieznych nastepuje przez zarzadzenie:

1) zajecia ruchomosci, wynagrodzenia za prace albo wierzytelnosci lub innego prawa;

2) obciazenia nieruchomosci dluznika hipoteka przymusowa lub zastawem wpisanym do rejestru okretowego;

3) zakazu zbywania lub obciazania nieruchomosci, ktora nie ma urzadzonej ksiegi wieczystej albo ktorej ksiega wieczysta zaginela lub ulegla zniszczeniu.

Art. 748. Postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, zawierajace zarzadzenie wymienione w pkt 2 lub w pkt 3 artykulu poprzedzajacego, dorecza dluznikowi sad, ktory je wydal.

Art. 749. Zabezpieczenie roszczen pienieznych przeciwko Skarbowi Panstwa nie jest dopuszczalne.

Art. 750. Zabezpieczenie nie moze obejmowac rzeczy i praw, z ktorych egzekucja jest wylaczona.

Art. 751. 1. Rzeczy ulegajace szybkiemu zepsuciu moga stanowic przedmiot zabezpieczenia, gdy dluznik nie ma innego mienia, ktore mogloby zabezpieczyc roszczenie wierzyciela, istnieje zas moznosc sprzedazy tych rzeczy na miejscu.

2. Sprzedaz rzeczy wymienionych w paragrafie poprzedzajacym powinna nastapic niezwlocznie, wedlug przepisow o sprzedazy w trybie egzekucji z ruchomosci. Cene uzyskana ze sprzedazy sklada sie do depozytu sadowego na zabezpieczenie roszczen wierzyciela.

3. Na wniosek dluznika sad moze po wysluchaniu wierzyciela zarzadzic sprzedaz kazdej zajetej ruchomosci.

Art. 752. Zajete ruchomosci nie moga byc oddane pod dozor wierzycielowi. Zajete pieniadze i papiery wartosciowe sklada sie do depozytu sadowego.

Art. 753. 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie moze nastapic takze z urzedu i moze polegac na zobowiazaniu dluznika do uiszczenia wierzycielowi w powtarzajacych sie terminach pewnej sumy pienieznej. W sprawach tych nie wymaga sie uprawdopodobnienia, ze brak zabezpieczenia pozbawilby wierzyciela zaspokojenia.

2. Przepis paragrafu poprzedzajacego stosuje sie takze do roszczen o rente nalezna z tytulu odpowiedzialnosci za uszkodzenie ciala lub za utrate zywiciela i do roszczen o wynagrodzenie, wynikajacych ze stosunku pracy oraz do roszczen o zamiane uprawnien objetych trescia dozywocia na dozywotnia rente. W sprawach tych wymagane jest jednak uprawdopodobnienie, ze bez zabezpieczenia wierzyciel bylby pozbawiony srodkow koniecznego utrzymania. Postanowienie sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Przepisu art. 749 nie stosuje sie.

3. W wypadkach wskazanych w paragrafach poprzedzajacych nie stosuje sie ograniczenia czasowego przewidzianego w art. 730 2.

Art. 754. Sad moze jeszcze przed urodzeniem sie dziecka zabezpieczyc przyszle roszczenia alimentacyjne zwiazane z ustaleniem ojcostwa przez zobowiazanie domniemanego ojca do wylozenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiace w okresie porodu oraz utrzymania dziecka przez pierwsze trzy miesiace po urodzeniu. W tym wypadku termin do wytoczenia powodztwa wynosi trzy miesiace od dnia urodzenia dziecka. Postanowienie sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

TYTUL III

INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA

Art. 755. 1. Gdy przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad wydaje zarzadzenia, jakie stosownie do okolicznosci uwaza za odpowiednie, nie wylaczajac zarzadzen przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych. Gdy w zwiazku z przedmiotem sprawy okaze sie to konieczne, zarzadzenie takie moze rowniez polegac na unormowaniu stosunkow na czas trwania postepowania.

2. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron w takiej mierze, aby wierzycielowi zapewnic zaspokojenie lub nalezyta ochrone jego praw, a dluznika nie obciazac ponad potrzebe.

Art. 756. 1. Sad dorecza dluznikowi postanowienia wydane na posiedzeniu niejawnym, ktorymi zobowiazuje go do wykonania lub zaniechania pewnych czynnosci albo do nieprzeszkadzania czynnosciom wierzyciela.

2. Przepisu powyzszego nie stosuje sie do czynnosci polegajacych na swiadczeniu rzeczy bedacych we wladaniu dluznika.

Art. 757. Jezeli jako zabezpieczenie ustanowiono zarzad, bedzie on wykonywany wedlug przepisow o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci, z tym zastrzezeniem, ze dluznik nie moze byc ustanowiony zarzadca.

Ksiega druga

Postepowanie egzekucyjne

TYTUL I

PRZEPISY OGOLNE

DZIAL I

ORGANY EGZEKUCYJNE, ICH WLASCIWOSC I POSTEPOWANIE W OGOLNOSCI

Art. 758. Sprawy egzekucyjne naleza do wlasciwosci sadow rejonowych i dzialajacych przy tych sadach komornikow.

Art. 759. 1. Czynnosci egzekucyjne sa wykonywane przez komornikow z wyjatkiem czynnosci zastrzezonych dla sadow.

2. Sad moze z urzedu wydawac komornikowi zarzadzenia zmierzajace do zapewnienia nalezytego wykonania egzekucji oraz usuwac spostrzezone uchybienia.

Art. 7591. Przepisy niniejszego Kodeksu dotyczace wlasciwosci miejscowej komornikow nie uchybiaja prawu wyboru komornika okreslonemu w odrebnych przepisach.

Art. 760. 1. Wnioski i oswiadczenia w postepowaniu egzekucyjnym sklada sie badz na pismie, badz ustnie do protokolu.

2. W wypadku gdy wedlug przepisow kodeksu niniejszego zachodzi potrzeba wysluchania strony, wysluchanie odbywa sie, stosownie do okolicznosci, badz przez spisanie protokoluw obecnosci lub nieobecnosci drugiej strony, badz przez oswiadczenie strony na pismie.

Art. 761. 1. Organ egzekucyjny moze zadac od uczestnikow postepowania zlozenia wyjasnien oraz zasiegac od organow administracji panstwowej3, instytucji i osob nie uczestniczacych w postepowaniu informacji niezbednych do prowadzenia egzekucji.

2. Od wykonania takiego zadania mozna uchylic sie w takim zakresie, w jakim wedlug przepisow czesci pierwszej Kodeksu mozna odmowic przedstawienia dokumentu lub zlozenia zeznan w charakterze swiadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

3. Dluznik, ktory zostal zawiadomiony o wszczeciu egzekucji, obowiazany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o kazdej zmianie miejsca swego pobytu, trwajacej dluzej niz jeden miesiac. O obowiazku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza sie dluznika przy zawiadomieniu go o wszczeciu egzekucji.

Art. 762. 1. Za nieuzasadniona odmowe udzielenia komornikowi wyjasnien lub informacji przewidzianych w artykule poprzedzajacym albo za udzielanie informacji lub wyjasnien swiadomie falszywych osoba odpowiedzialna moze byc na wniosek wierzyciela lub z urzedu ukarana przez komornika grzywna do pieciuset zlotych. Grzywna taka moze byc rowniez ukarany dluznik, ktory zaniedba obowiazku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.

2. Jezeli zadanie udzielenia wyjasnien lub informacji skierowane bylo do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywna podlega pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjasnien lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika bylo utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Przed wydaniem postanowienia komornik wyslucha kierownika.

3. Wypis postanowienia o ukaraniu grzywna dorecza komornik osobie ukaranej, stronom oraz prokuratorowi.

4. Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywna podlega wykonaniu w drodze egzekucji sadowej bez zaopatrywania go klauzula wykonalnosci.

5. Ukaranie przez komornika grzywna nie zwalnia osob ukaranych od odpowiedzialnosci karnej za niedopelnienie lub przekroczenie obowiazkow sluzbowych.

Art. 7621. W razie uchybienia przez zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej obowiazkom, o ktorych mowa w art. 762 1 i 2, komornik, zamiast ukarac zolnierza grzywna, wystepuje do dowodcy jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz ten pelni sluzbe, z wnioskiem o pociagniecie go do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.

Art. 763. Komornik zawiadamia strone o kazdej dokonanej czynnosci, o ktorej terminie nie byla zawiadomiona i przy ktorej nie byla obecna, i na jej zadanie udziela wyjasnien o stanie sprawy.

Art. 764. Komornik moze upomniec, a po bezskutecznym upomnieniu wydalic osobe, ktora zachowuje sie niewlasciwie lub przeszkadza jego czynnosciom. W wypadku niezastosowania sie do tego drugiego wezwania, komornik moze ukarac taka osobe grzywna w wysokosci do dwustu zlotych.

Art. 765. 1. W razie oporu komornik moze wezwac pomocy organow Milicji Obywatelskiej. Jezeli opor stawia osoba wojskowa, nalezy wezwac pomocy wlasciwego organu wojskowego, chyba ze zwloka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

2. Sposob udzielania pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, przypadki, w ktorych nalezy udzielic komornikowi pomocy, sposob postepowania, tryb wystepowania o udzielenie pomocy, sposob jej realizacji, a takze sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow, okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku udzielania pomocy przez Milicje Obywatelska lub Straz Graniczna,

2) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku udzielania pomocy przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,

3) Prezes Rady Ministrow w przypadku udzielania pomocy przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu,

3. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w 2, nalezy uwzglednic gwarancje bezpieczenstwa komornika i uczestnikow postepowania, poszanowania godnosci osob bioracych udzial w czynnosciach egzekucyjnych, odpowiednie terminy wyznaczania czynnosci i wystepowania o udzielenie pomocy, objecie dokumentacja przebiegu czynnosci i udzialu w nich funkcjonariuszy udzielajacych pomocy oraz wskazanie organow, na ktorych rachunek przekazywane sa naleznosci zaliczane do kosztow egzekucji.

Art. 766. Sad rozpoznaje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba ze zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wysluchania na posiedzeniu stron lub innych osob. W sprawach tych sad wydaje orzeczenia w formie postanowien.

Art. 767. 1. Na czynnosci komornika przysluguje skarga do sadu rejonowego. Dotyczy to takze zaniechania przez komornika dokonania czynnosci.

2. Skarge wnosi sie do sadu w terminie tygodniowym od daty czynnosci, gdy strona byla przy niej obecna lub byla o jej terminie zawiadomiona, winnych wypadkach - od daty zawiadomienia strony o dokonaniu czynnosci, w braku zawiadomienia - od daty dowiedzenia sie o niej, a w wypadku zaniechania - od daty, w ktorej czynnosc powinna byc dokonana.

3. Zazalenie na postanowienie sadu przysluguje w wypadkach w ustawie wskazanych.

Art. 7671. 1. Jezeli komornik na podstawie tytulu wykonawczego wydanego jedynie przeciwko dluznikowi dokonal zajecia przedmiotow stanowiacych majatek wspolny dluznika i jego malzonka, sad w razie zlozenia na te czynnosc skargi przez malzonka dluznika oraz podniesienia zarzutu z art. 41 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego orzeka rowniez po przeprowadzeniu rozprawy o ograniczeniu lub wylaczeniu mozliwosci zaspokojenia sie przez wierzyciela z majatku wspolnego.

2. Na postanowienie sadu wydane w sprawie, o ktorej mowa w 1, przysluguje zazalenie.

Art. 768. Skarge na postanowienie komornika o ukaraniu grzywna rozstrzyga sad po przeprowadzeniu rozprawy, na ktora wezwie strony oraz osobe ukarana. Sad o rozprawie zawiadamia prokuratora. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 769. 1. Komornik obowiazany jest do naprawienia szkod, wyrzadzonych umyslnie lub przez niedbalstwo, jezeli poszkodowany nie mogl w toku postepowania zapobiec szkodzie za pomoca srodkow przewidzianych w kodeksie niniejszym.

2. Skarb Panstwa jest odpowiedzialny za szkode solidarnie z komornikiem.

3. Roszczenie o naprawienie szkody przedawnia sie z uplywem lat dwoch od dnia, kiedy poszkodowany dowiedzial sie o czynnosci lub zaniedbaniu komornika, z ktorych szkoda wynikla.

Art. 770. Dluznik powinien zwrocic wierzycielowi koszty niezbedne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty sciaga sie wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jezeli przeprowadzenie egzekucji nalezy do niego. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie stronom oraz komornikowi.

Art. 771. Zwolnienie od kosztow sadowych, przyznane stronie przez sad w postepowaniu rozpoznawczym lub z ktorego strona korzysta z mocy ustawy, rozciaga sie takze na postepowanie egzekucyjne.

Art. 772. Minister Sprawiedliwosci w drodze rozporzadzenia wyda szczegolowe przepisy o czynnosciach komornikow.

Art. 773. 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowej co do tej samej rzeczy lub prawa majatkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymuja czynnosci egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dluznika lub z urzedu i przekazuja akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sadowej sadowi rejonowemu, w ktorego okregu wszczeto egzekucje, w celu rozstrzygniecia, ktory organ egzekucyjny - sadowy czy administracyjny - ma dalej prowadzic lacznie egzekucje w trybie wlasciwym dla danego organu. Sad wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorac pod uwage stan kazdego z postepowan egzekucyjnych, a jezeli sa one w rownym stopniu zaawansowane, wysokosc egzekwowanych naleznosci i kolejnosc ich zaspokojenia, z zastrzezeniem 2. Rownoczesnie sad postanawia, jakie juz dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy.

2. Jezeli egzekucje sa prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub skarbowego, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwujacy naleznosc korzystajaca z pierwszenstwa zaspokojenia.

3. W przypadku wystapienia dalszych zbiegow egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa majatkowego, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony przy pierwszym zbiegu egzekucji.

4. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu.

Art. 7731. 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelnosci lub praw, dalsza egzekucje prowadzi komornik, ktory pierwszy wszczal egzekucje.

2. Przepisu 1 nie stosuje sie do egzekucji z nieruchomosci.

Art. 774. Organ, ktory przejal dalsze laczne prowadzenie egzekucji administracyjnej i sadowej, postanowi, w trybie dla niego wlasciwym, rowniez o kosztach czynnosci egzekucyjnych dokonanych przez drugi organ egzekucyjny przed postanowieniem sadu, chociazby te czynnosci nie zostaly utrzymane w mocy.

Art. 775. Przepisow dwoch artykulow poprzedzajacych nie stosuje sie w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowego zabezpieczenia, jak rowniez zbiegu zabezpieczenia administracyjnego z egzekucja sadowa, z wyjatkiem wypadkow przewidzianych w art. 751.

Art. 7751. 1. Na postanowienie sadu drugiej instancji, wydane po rozpoznaniu zazalenia, kasacja nie przysluguje.

2. Przepis 1 nie ma zastosowania do postanowienia sadu drugiej instancji w przedmiocie przybicia i przysadzenia wlasnosci nieruchomosci nabytej w drodze licytacji oraz wprzedmiocie planu podzialu miedzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji.

DZIAL II

TYTULY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOSCI

Art. 776. Podstawa egzekucji jest tytul wykonawczy. Tytulem wykonawczym jest tytul egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalnosci.

Art. 777. 1. Tytulami egzekucyjnymi sa:

1) orzeczenie sadu prawomocne lub podlegajace natychmiastowemu wykonaniu, jak rowniez ugoda zawarta przed sadem;

2) wyrok sadu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sadem;

3) inne orzeczenia, ugody i akty, ktore z mocy ustawy podlegaja wykonaniu w drodze egzekucji sadowej;

4) akt notarialny, w ktorym dluznik poddal sie egzekucji i ktory obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej lub uiszczenia innych rzeczy zamiennych, ilosciowo w akcie oznaczonych, albo tez obowiazek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy termin zaplaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany.

5) akt notarialny, w ktorym dluznik poddal sie egzekucji i ktory obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej do wysokosci w akcie wprost okreslonej albo oznaczonej za pomoca klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt okresla warunki, ktore upowazniaja wierzyciela do prowadzenia przeciwko dluznikowi egzekucji na podstawie tego aktu o calosc lub czesc roszczenia, jak rowniez termin, do ktorego wierzyciel moze wystapic o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci.

2. Oswiadczenie dluznika, o ktorym mowa w 1 pkt 4 lub 5, moze byc zlozone takze w odrebnym akcie notarialnym.

Art. 778. Do egzekucji ze wspolnego majatku wspolnikow spolki prawa cywilnego konieczny jest tytul egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspolnikom.

Art. 7781. Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spolce jawnej, spolce partnerskiej, spolce komandytowej lub spolce komandytowo-akcyjnej sad nadaje klauzule wykonalnosci przeciwko wspolnikowi ponoszacemu odpowiedzialnosc calym majatkiem za zobowiazania spolki, jezeli egzekucja przeciwko spolce okaze sie bezskuteczna.

Art. 779. 1. Do egzekucji ze spadku konieczny jest - az do dzialu spadku - tytul egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.

2. Jezeli tytul byl wydany przeciwko spadkodawcy, przejscie obowiazkow na spadkobiercow nastepuje stosownie do art. 788.

Art. 780. Jezeli ustanowiono zarzadce masy majatkowej lub kuratora spadku albo gdy powolano wykonawce testamentu, do egzekucji z mienia poddanego ich pieczy konieczny jest tytul egzekucyjny wydany przeciwko tym osobom. Przepis 2 artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio.

Art. 781. 1. Tytulowi egzekucyjnemu pochodzacemu od sadu nadaje klauzule wykonalnosci sad pierwszej instancji, w ktorym sprawa sie toczy. Sad drugiej instancji nadaje klauzule dopoki akta sprawy w sadzie tym sie znajduja; nie dotyczy to jednak Sadu Najwyzszego.

2. Tytulom egzekucyjnym pochodzacym od sadu administracyjnego oraz innym tytulom klauzule wykonalnosci nadaje sad rejonowy wlasciwosci ogolnej dluznika. Jezeli tej wlasciwosci nie mozna ustalic, klauzule nadaje sad rejonowy, w ktorego okregu ma byc wszczeta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszczac egzekucje za granica - sad rejonowy, w ktorego okregu tytul zostal sporzadzony.

3. Nakazowi zaplaty nadaje klauzule wykonalnosci sad, ktory go wydal.

4. Wyrokowi sadu polubownego lub ugodzie zawartej przed takim sadem klauzule wykonalnosci nadaje sad, w ktorym stosownie do art. 710 zlozone sa akta sprawy rozpoznawanej przez sad polubowny.

Art. 7811. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci sad rozpoznaje niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia jego zlozenia.

Art. 782. Klauzule wykonalnosci nadaje sad jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Tytulowi wydanemu w postepowaniu, ktore zostalo lub moglo byc wszczete z urzedu, sad nadaje klauzule wykonalnosci z urzedu.

Art. 783. 1. Klauzula wykonalnosci powinna zawierac stwierdzenie, ze tytul uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczac jej zakres. Brzmienie klauzuli wykonalnosci ustala rozporzadzeniem Minister Sprawiedliwosci.

2. Jezeli tytulem egzekucyjnym jest orzeczenie sadu, klauzule umieszcza sie na wypisie orzeczenia, czyniac wzmianke o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzule umieszcza sie na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.

Art. 784. Celem uzyskania klauzuli wykonalnosci tytulu pochodzacego od organu administracji panstwowej lub sadu szczegolnego, ktory sam nie nadaje klauzuli, wierzyciel zlozy sadowi w razie potrzeby oprocz tytulu takze ich zaswiadczenie, ze tytul podlega wykonaniu.

Art. 785. Jezeli do uzyskania klauzuli wykonalnosci potrzebne jest zaswiadczenie lub dokument, ktore wedlug ustawy organy panstwowe obowiazane sa wydac dluznikowi, wierzyciel moze rowniez zadac ich wydania. Gdy wierzyciel nie moze uzyskac zaswiadczenia lub dokumentu albo gdy chodzi o nadanie klauzuli z urzedu, wydanie ich zarzadza sad.

Art. 786. 1. Jezeli wykonanie tytulu egzekucyjnego jest uzaleznione od zdarzenia, ktore udowodnic powinien wierzyciel, sad nada klauzule wykonalnosci po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzedowego lub prywatnego z podpisem urzedowo poswiadczonym. Nie dotyczy to wypadku, gdy wykonaniejest uzaleznione od rownoczesnego swiadczenia wzajemnego, chyba ze swiadczenie dluznika polega na oswiadczeniu woli.

2. Jezeli obowiazek wyplaty wynagrodzenia zasadzonego w orzeczeniu przywracajacym do pracy lub ustalonego w ugodzie jest uzalezniony od podjecia przez pracownika pracy, klauzule wykonalnosci w czesci dotyczacej tego wynagrodzenia nadaje sie po stwierdzeniu, ze pracownik podjal prace.

Art. 787. 1. Tytulowi egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim, sad nada klauzule wykonalnosci takze przeciwko jej malzonkowi, z ograniczeniem jednak jego odpowiedzialnosci do majatku objetego wspolnoscia majatkowa. Przed nadaniem klauzuli wykonalnosci sad wyslucha malzonka dluznika.

2. W postepowaniu o nadanie klauzuli wykonalnosci sad, na wniosek malzonka dluznika, orzeka rowniez o ograniczeniu lub wylaczeniu mozliwosci zaspokojenia sie przez wierzyciela z majatku wspolnego.

Art. 788. 1. Jezeli uprawnienie lub obowiazek po powstaniu tytulu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytulu przeszly na inna osobe, sad nada klauzule wykonalnosci na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejscie to bedzie wykazane dokumentem urzedowym lub prywatnym z podpisem urzedowo poswiadczonym.

2. Za przejscie uprawnien lub obowiazkow, o ktorych mowa w paragrafie poprzedzajacym, uwaza sie rowniez zmiany w prawie rozporzadzania mieniem wywolane ustanowieniem zarzadcy masy majatkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak rowniez wygasnieciem funkcji tych osob.

Art. 789. Przepis 1 artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jezeli tytul egzekucyjny stal sie prawomocny przed nabyciem.

Art. 790. (skreslony)

Art. 791. Tytulom egzekucyjnym, zobowiazujacym do wydania nieruchomosci lub statku albo oproznienia pomieszczenia, sad nada klauzule wykonalnosci takze przeciwko kazdemu, kto wedlug przedstawionego zaswiadczenia urzedowego uzyskal wladanie nieruchomosci lub statku albo pomieszczen po wszczeciu postepowania, wktorym wydano tytul egzekucyjny, chyba ze wykaze, ze jego wladanie oparte jest na podstawie prawnej. Przed nadaniem klauzuli wykonalnosci sad wyslucha osobe, przeciwko ktorej klauzula ma byc wydana.

Art. 792. Jezeli nastepca ponosi odpowiedzialnosc tylko z okreslonych przedmiotow albo do wysokosci ich wartosci, nalezy w klauzuli wykonalnosci zastrzec mu prawo powolywania sie w toku postepowania egzekucyjnego na ograniczona odpowiedzialnosc, o ile prawo to nie jest zastrzezone juz w tytule egzekucyjnym.

Art. 793. W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osob lub przeciwko kilku osobom albo z kilku skladowych czesci majatku tego samego dluznika, sad oprocz pierwszego tytulu wykonawczego moze wydawac dalsze tytuly, oznaczajac cel, do ktorego maja sluzyc, i ich liczbe porzadkowa.

Art. 794. Ponowne wydanie tytulu wykonawczego zamiast utraconego moze nastapic jedynie na mocy postanowienia sadu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni sie wzmianke o wydaniu go zamiast tytulu pierwotnego. W postepowaniu tym sad ogranicza badanie do faktu utraty tytulu wykonawczego.

Art. 795. 1. Na postanowienie sadu co do nadania klauzuli wykonalnosci przysluguje zazalenie.

2. Termin do wniesienia zazalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytulu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dluznika - od daty doreczenia mu zawiadomienia o wszczeciu egzekucji.

DZIAL III

WSZCZECIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOSCI EGZEKUCYJNE

Art. 796. 1. Wniosek o wszczecie egzekucji sklada sie stosownie do wlasciwosci sadowi lub komornikowi.

2. W sprawach, ktore moga byc wszczete z urzedu, egzekucja moze byc wszczeta z urzedu na zadanie sadu pierwszej instancji, ktory sprawe rozpoznawal, skierowane do wlasciwego sadu lub komornika.

3. Egzekucja moze byc rowniez wszczeta na zadanie uprawnionego organu.

Art. 797. We wniosku lub zadaniu przeprowadzenia egzekucji z urzedu nalezy wskazac swiadczenie, ktore ma byc spelnione, oraz sposob egzekucji. Do wniosku lub zadania nalezy dolaczyc tytul wykonawczy.

Art. 798. Jezeli dluznikowi przysluguje wybor miedzy swiadczeniami, ktore ma spelnic, a wyboru jeszcze nie dokonal, komornik, wszczynajac egzekucje celem spelnienia tych swiadczen, na wniosek wierzyciela wyznaczy dluznikowi odpowiedni termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznym uplywie tego terminu wierzyciel wybierze swiadczenie, ktore ma byc spelnione.

Art. 799. 1. Wierzyciel moze w jednym wniosku wskazac kilka sposobow egzekucji przeciwko temu samemu dluznikowi. Sposrod kilku sposobow egzekucji wierzyciel powinien zastosowac najmniej uciazliwy dla dluznika.

2. Jezeli egzekucja z jednej czesci majatku dluznika oczywiscie wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dluznik moze zadac zawieszenia egzekucji z pozostalej czesci majatku.

Art. 800. 1. Wnioskow skierowanych do sadu nie mozna laczyc z wnioskami skierowanymi do komornika. Nie mozna rowniez laczyc wnioskow, ktore skierowane sa do roznych sadow.

2. W razie niedopuszczalnego polaczenia wnioskow sad lub komornik rozpoznaje wniosek w zakresie swej wlasciwosci, w pozostalej zas czesci wniosek przekaze wlasciwemu organowi egzekucyjnemu, jezeli wierzyciel w wyznaczonym terminie przedstawi odpis wniosku.

Art. 801. Jezeli wierzyciel lub sad zarzadzajacy z urzedu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ zadajacy przeprowadzenia egzekucji nie moze wskazac przedmiotow sluzacych do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dluznika do zlozenia wyjasnien.

Art. 802. Jezeli miejsce pobytu dluznika nie jest znane, sad ustanowi dla niego kuratora z urzedu, gdy egzekucja ma byc wszczeta z urzedu, w innych zas sprawach - na wniosek wierzyciela.

Art. 803. Tytul wykonawczy stanowi podstawe do prowadzenia egzekucji o cale objete nim roszczenie i ze wszystkich czesci majatku dluznika, chyba ze z tresci tytulu wynika co innego.

Art. 804. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadnosci i wymagalnosci obowiazku objetego tytulem wykonawczym.

Art. 805. 1. Przy pierwszej czynnosci egzekucyjnej dorecza sie dluznikowi zawiadomienie o wszczeciu egzekucji, z podaniem tresci tytulu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

2. Na zadanie dluznika komornik powinien okazac mu tytul wykonawczy w oryginale.

Art. 806. Komornik powinien na zadanie wierzyciela przyjac od niego pieniadze lub inne rzeczy przypadajace dluznikowi w zwiazku z egzekucja.

Art. 807. Zabezpieczenie w wypadkach w ksiedze niniejszej przewidzianych powinno byc zlozone w gotowce lub w ksiazeczkach oszczednosciowych. O wydaniu zabezpieczenia sad rozstrzyga po wysluchaniu osob zainteresowanych. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 808. Jezeli zlozona w postepowaniu egzekucyjnym kwota pieniezna nie podlega niezwlocznemu wydaniu, powinna byc zlozona do depozytu sadowego.

Art. 809. Komornik stwierdza kazda czynnosc egzekucyjna protokolem, ktory powinien zawierac:

1) oznaczenie miejsca i czasu czynnosci;

2) imiona i nazwiska stron oraz innych osob uczestniczacych w czynnosci;

3) sprawozdanie z przebiegu czynnosci;

4) wnioski i oswiadczenia obecnych;

5) wzmianke o odczytaniu protokolu;

6) podpisy obecnych lub wzmianke o przyczynie braku podpisu;

7) podpis komornika.

Art. 810. W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako tez w porze nocnej, czynnosci egzekucyjnych mozna dokonywac tylko w wypadkach szczegolnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sadu rejonowego, ktore komornik na zadanie dluznika okaze mu przy wykonywaniu czynnosci.

Art. 811. 1. W obrebie budynkow wojskowych i zajmowanych przez Milicje Obywatelska, Straz Graniczna, Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu oraz na okretach wojennych mozna dokonywac czynnosci egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu wlasciwego komendanta i w asyscie wyznaczonego organu wojskowego, organu Milicji Obywatelskiej lub przedstawiciela Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego albo Agencji Wywiadu.

2. Sposob asystowania przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, uwzgledniajac w szczegolnosci przypadki i miejsca, w ktorych wymagana jest asysta organow, sposob postepowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania wlasciwych organow,wymagane dokumenty, sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku wykonywania asysty przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,

2) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku wykonywania asysty przez Milicje Obywatelska lub Straz Graniczna,

3) Prezes Rady Ministrow w przypadku wykonywania asysty przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu.

3. Do wydania rozporzadzenia, o ktorym mowa w 2, stosuje sie art. 765 3.

Art. 812. 1. Wierzyciel i dluznik moga byc obecni przy czynnosciach egzekucyjnych. Na zadanie stron albo wedlug uznania komornika moga byc obecni takze swiadkowie, w liczbie nie wiekszej niz po dwoch z kazdej strony.

2. Komornik powinien przywolac jednego lub dwoch swiadkow, jezeli dluznik nie jest obecny lub komornik go wydalil, chyba ze zachodzi obawa, iz wskutek straty czasu na przywolanie swiadkow egzekucja bedzie udaremniona.

3. Swiadkami moga byc takze czlonkowie rodziny i domownicy dluznika.

4. Swiadkowie nie otrzymuja wynagrodzenia.

Art. 813. 1. Jezeli trzeba zasiegnac opinii bieglego, komornik wzywa jednego lub kilku bieglych. Biegly, ktory nie jest stalym bieglym sadowym, sklada wobec komornika zapewnienie sumiennego i bezstronnego spelnienia obowiazku.

2. O nalozeniu na bieglego grzywny orzeka sad wedlug przepisow czesci pierwszej.

Art. 814. 1. Jezeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarzadzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczen i schowkow dluznika, jak rowniez przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczylo, komornik moze ponadto przeszukac odziez, ktora dluznik ma na sobie. Komornik moze to uczynic takze wowczas, gdy dluznik chce sie wydalic lub gdy zachodzi podejrzenie, ze chce usunac od egzekucji przedmioty, ktore ma przy sobie.

2. Jezeli w czasie dokonywania czynnosci egzekucyjnych w mieszkaniu dluznika komornik zauwazy, ze dluznik oddal poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik moze przeszukac odziez tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.

3. Przeszukanie odziezy na osobie dluznika oraz przedmiotow, ktore dluznik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiebiorstwem, zakladem orazgospodarstwem dluznika moze nastapic na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciwego prezesa sadu rejonowego. W wypadkach nie cierpiacych zwloki przeszukanie moze byc dokonane bez zezwolenia, jednakze czynnosc taka musi byc niezwlocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sadu rejonowego.

4. Przeszukanie odziezy moze byc dokonane tylko przez osobe tej samej plci, co dluznik. Przeszukania odziezy na zolnierzu w czynnej sluzbie wojskowej albo funkcjonariuszu Milicji Obywatelskiej, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej przeprowadza w obecnosci komornika odpowiednio zolnierz Zandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porzadkowego albo osoba wyznaczona przez przelozonego funkcjonariusza.

Art. 815. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek, jak pokwitowanie wierzyciela sporzadzone w formie dokumentu urzedowego.

Art. 816. Po ukonczeniu postepowania egzekucyjnego nalezy na tytule wykonawczym zaznaczyc wynik egzekucji i tytul zatrzymac w aktach, a jezeli swiadczenie objete tytulem nie zostalo zaspokojone calkowicie, tytul zwrocic wierzycielowi.

Art. 817. W sprawach o naruszenie posiadania ukonczona egzekucja moze byc podjeta na nowo na podstawie tego samego tytulu wykonawczego, jezeli dluznik ponownie dokonal zmiany sprzecznej z trescia tego tytulu, a zadanie w tym przedmiocie zostanie zgloszone przed uplywem trzech miesiecy od ukonczenia egzekucji.

DZIAL IV

ZAWIESZENIE I UMORZENIE POSTEPOWANIA

Art. 818. 1. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie z urzedu jezeli sie okaze, ze wierzyciel lub dluznik nie ma zdolnosci procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja zostala wszczeta z urzedu bez takiego wniosku, sad ustanowi dla dluznika nie majacego zdolnosci procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego.

2. Przedstawiciel ustawowy wierzyciela lub dluznika, jako tez kurator dluznika, moga zaskarzyc postanowienia sadu oraz czynnosci komornika dokonane w czasie, kiedy strona nie miala nalezytej reprezentacji. Termin zaskarzenia biegnie od daty, w ktorej przedstawiciel ustawowy lub kurator otrzymal zawiadomienie o toczacym sie postepowaniu, a jezeli wczesniej zglosil swoje uczestnictwo w postepowaniu - od daty tego zgloszenia. Powtorzenia czynnosci juz dokonanych mozna zadac tylko wtedy, gdy przy wykonywaniu czynnosci nastapilo naruszenie praw strony, ktora nie posiadajac zdolnosci procesowej nie miala przedstawiciela ustawowego.

Art. 819. 1. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie z urzedu rowniez w razie smierci wierzyciela lub dluznika. Postepowanie podejmuje sie z udzialem spadkobiercow zmarlego.

2. Jezeli spadkobiercy dluznika nie objeli spadku albo nie sa znani, a nie ma kuratora spadku, sad na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.

Art. 820. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dluznika postepowanie ulega zawieszeniu, jezeli sad uchylil natychmiastowa wykonalnosc tytulu lub wstrzymal jego wykonanie albo dluznik zlozyl zabezpieczenie konieczne wedlug orzeczenia sadowego do zwolnienia go od egzekucji.

Art. 821. 1. Sad moze na wniosek zawiesic w calosci lub czesci postepowanie egzekucyjne, jezeli zlozono skarge na czynnosci komornika lub zazalenie na postanowienie sadu. Zawieszenie postepowania sad moze uzaleznic od zlozenia przez dluznika zabezpieczenia.

2. Jezeli dluznik zabezpieczy spelnienie swego obowiazku, sad moze uchylic dokonane czynnosci egzekucyjne, z wyjatkiem zajecia.

3. Sad moze odmowic zawieszenia postepowania albo juz zawieszone postepowanie podjac na nowo, jezeli wierzyciel zabezpieczy naprawienie szkody, jaka wskutek dalszego postepowania moze wyniknac dla dluznika.

Art. 822. Komornik wstrzyma sie z dokonaniem czynnosci, jezeli przed jej rozpoczeciem dluznik zlozy nie budzacy watpliwosci dowod na pismie, ze obowiazku swego dopelnil albo ze wierzyciel udzielil mu zwloki. O wstrzymaniu czynnosci komornik zawiadomi wierzyciela.

Art. 823. Postepowanie egzekucyjne umarza sie z mocy samego prawa, jezeli wierzyciel w ciagu roku nie dokonal czynnosci potrzebnej do dalszego prowadzenia postepowania lub nie zazadal podjecia zawieszonego postepowania. Termin powyzszy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynnosci egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postepowania - od ustania przyczyny zawieszenia.

Art. 824. 1. Postepowanie umarza sie w calosci lub czesci z urzedu:

1) jezeli okaze sie, ze egzekucja nie nalezy do organow sadowych;

2) jezeli wierzyciel lub dluznik nie ma zdolnosci sadowej albo gdy egzekucja ze wzgledu na jej przedmiot lub na osobe dluznika jest niedopuszczalna;

3) jezeli jest oczywiste, ze z egzekucji nie uzyska sie sumy wyzszej od kosztow egzekucyjnych.

2. Umorzenie wskutek braku zdolnosci sadowej nastapic moze dopiero wowczas, gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usuniety. W razie usuniecia braku stosuje sie odpowiednio przepis art. 818 2.

3. Z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne wszczecie postepowania egzekucyjnego na podstawie tytulu egzekucyjnego wydanego w sprawach, o ktorych mowa w art.5675, oraz rozstrzygajacego o zaspokojeniu potrzeb rodziny, o swiadczeniach alimentacyjnych malzonka pozostajacego w separacji wzgledem drugiego malzonka lub wzgledem wspolnego maloletniego dziecka malzonkow co do swiadczen za okres po zniesieniu separacji. Wszczete w tych sprawach postepowanie egzekucyjne umarza sie z urzedu.

Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postepowanie w calosci lub czesci na wniosek:

1) jezeli tego zazada wierzyciel; jednakze w sprawach, w ktorych egzekucje wszczeto z urzedu lub na zadanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postepowania wymaga zgody sadu lub uprawnionego organu, ktory zazadal wszczecia egzekucji;

2) jezeli prawomocnym orzeczeniem tytul wykonawczy zostal pozbawiony wykonalnosci;

3) jezeli egzekucje skierowano przeciwko osobie, ktora wedlug klauzuli wykonalnosci nie jest dluznikiem i ktora sprzeciwila sie prowadzeniu egzekucji, albo jezeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodow w oczywistej sprzecznosci z trescia tytulu wykonawczego;

4) jezeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczajacego pelne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba ze egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

Art. 826. Umorzenie postepowania egzekucyjnego powoduje uchylenie czynnosci egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela moznosci wszczecia ponownej egzekucji, chyba ze z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postepowania egzekucyjnego nie moze naruszac praw osob trzecich.

Art. 827. 1. Przed zawieszeniem lub umorzeniem postepowania nalezy wysluchac wierzyciela i dluznika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniajace zawieszenie postepowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniajace umorzenie postepowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastapic z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.

2. Na wniosek wierzyciela lub dluznika organ egzekucyjny wyda zaswiadczenie o umorzeniu postepowania.

Art. 828. Na postanowienie sadu co do zawieszenia lub umorzenia postepowania przysluguje zazalenie.

DZIAL V

OGRANICZENIA EGZEKUCJI

Art. 829. Nie podlegaja egzekucji:

1) przedmioty urzadzenia domowego, posciel, bielizna i ubranie codzienne, niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow jego rodziny, a takze ubranie niezbedne do pelnienia sluzby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy zywnosci i opalu niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow jego rodziny na okres jednego miesiaca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyzywienia dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow jego rodziny wraz z zapasem paszy i sciolki do najblizszych zbiorow;

4) narzedzia i inne przedmioty niezbedne do osobistej pracy zarobkowej dluznika oraz surowce niezbedne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia;

5) u dluznika pobierajacego periodyczna stala place - pieniadze w kwocie, ktora odpowiada nie podlegajacej egzekucji czesci placy za czas do najblizszego terminu wyplaty, a u dluznika nie otrzymujacego stalej placy - pieniadze niezbedne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbedne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty sluzace do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego uzytku, ktore moga byc sprzedane tylko znacznie ponizej ich wartosci, a dla dluznika maja znaczna wartosc uzytkowa.

Art. 830. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Finansow okresli rozporzadzeniem, jakie przedmioty nalezace do rolnika prowadzacego gospodarstwo rolne nie podlegaja egzekucji.

Art. 831. 1. Nie podlegaja egzekucji:

1) sumy i swiadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatkow lub wyjazdow w sprawach sluzbowych;

2) sumy przyznane przez Skarb Panstwa lub jednostki gospodarki uspolecznionej na specjalne cele (np. stypendia, wsparcia itp.), chyba ze wierzytelnosc egzekwowana powstala w zwiazku z urzeczywistnieniem tych celow albo z tytulu obowiazku alimentacyjnego;

3) prawa niezbywalne, chyba ze moznosc ich zbycia wylaczono umowa, a przedmiot swiadczenia nadaje sie do egzekucji albo wykonanie prawa moze byc powierzone komu innemu;

4) wierzytelnosci przypadajace dluznikowi od panstwowych jednostek organizacyjnych z tytulu dostaw, robot lub uslug przed ukonczeniem dostawy, roboty lub uslugi w wysokosci nie przekraczajacej 75% kazdorazowej wyplaty, chyba ze chodzi o wierzytelnosc pracownikow dluznika z tytulu pracy wykonywanej przy tychze dostawach, robotach lub uslugach;

5) swiadczenia z ubezpieczen osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczen majatkowych, w granicach okreslonych w drodze rozporzadzenia przez Ministrow Finansow i Sprawiedliwosci; niedotyczy to egzekucji majacej na celu zaspokojenie roszczen z tytulu alimentow.

2. W wypadkach wymienionych w pkt 1 i 2 paragrafu poprzedzajacego nie podlegaja egzekucji rowniez sumy i swiadczenia w naturze juz wyplacone lub wydane.

3. W wypadku wymienionym w pkt 4 paragrafu pierwszego dopuszczalne jest jednak zajecie kwoty, ktora dluznikowi przypadnie po wykonaniu dostawy, roboty lub uslugi.

Art. 832. Naleznosci wyplacone w zwiazku ze smiercia tytulem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakakolwiek nazwa albo z tytulu ubezpieczenia na pokrycie kosztow pogrzebu podlegaja egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztow.

Art. 833. 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie okreslonym w przepisach kodeksu pracy.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do uposazen poslow i senatorow, naleznosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i ich domownikow z tytulu pracy w spoldzielni, wynagrodzen czlonkow spoldzielni pracy oraz wszystkich swiadczen powtarzajacych sie, ktorych celem jest zapewnienie utrzymania.

3. Ograniczen przewidzianych w 2 nie stosuje sie do wierzytelnosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu udzialu w dochodach spoldzielni przypadajacych im od wniesionych do spoldzielni wkladow.

4. Swiadczenia pieniezne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegaja egzekucji w zakresie okreslonym w tych przepisach.

5. Do egzekucji z rent przyslugujacych z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasadzonych przez sad lub ustalonych umowa za utrate zdolnosci do pracy albo za smierc zywiciela lub wyplacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze swiadczen pienieznych przyslugujacych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa stosuje sie przepisy o egzekucji ze swiadczen przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow i ich rodzin.

6. Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne oraz zasilki i dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych.

[Z dniem 1 maja 2004 r. w art. 833 6 otrzymuje brzmienie:

" 6. Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne, swiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych."]

Art. 834. Dochody wymienione w artykule poprzedzajacym oblicza sie wraz ze wszystkimi dodatkami i wartoscia swiadczen w naturze, lecz po potraceniu podatkow i oplat naleznych z mocy ustawy.

Art. 835. Jezeli dluznik otrzymuje dochody z kilku zrodel, podstawe obliczenia stanowi suma wszystkich dochodow.

Art. 836. Do czasu przyjecia spadku egzekucja na zaspokojenie dlugu spadkodawcy dopuszczalna jest tylko ze spadku. Przed przyjeciem spadku nie moze byc z niego prowadzona egzekucja na zaspokojenie osobistego dlugu spadkobiercy.

Art. 837. Dluznik moze powolywac sie na ograniczenie odpowiedzialnosci tylko wowczas, gdy ograniczenie to zostalo zastrzezone w tytule wykonawczym. Zastrzezenie nie jest konieczne, jezeli swiadczenie zostalo zasadzone od nabywcy majatku, od zarzadcy ustanowionego przez sad, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu z powierzonego im majatku albo od Skarbu Panstwa jako spadkobiercy.

Art. 838. Gdy w wypadku zbiegu egzekucji sadowej i egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny sadowy prowadzi obie egzekucje, przepisy kodeksu w przedmiocie ograniczenia egzekucji stosuje sie rowniez do naleznosci podlegajacych egzekucji administracyjnej, chyba ze okreslone w przepisach ustawy o egzekucji administracyjnej ograniczenia egzekucyjne sa mniejsze.

Art. 839. 1. Postanowienie sadu w przedmiocie ograniczenia egzekucji powinno zapasc po wysluchaniu stron.

2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

DZIAL VI

POWODZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE

Art. 840. 1. Dluznik moze w drodze procesu zadac pozbawienia tytulu wykonawczego wykonalnosci w calosci lub czesci albo ograniczenia:

1) jezeli przeczy zdarzeniom, na ktorych oparto wydanie klauzuli wykonalnosci;

2) jezeli po powstaniu tytulu egzekucyjnego nastapilo zdarzenie, wskutek ktorego zobowiazanie wygaslo albo nie moze byc egzekwowane; gdy tytulem jest orzeczenie sadowe, dluznik moze powodztwo oprzec takze na zdarzeniach, ktore nastapily po zamknieciu rozprawy;

3) jezeli malzonek, przeciwko ktoremu sad nadal klauzule wykonalnosci na podstawie art. 787, wykaze, ze egzekwowane swiadczenie nie nalezy sie, przy czym malzonkowi temu przysluguja zarzuty nie tylko z wlasnego prawa, lecz i te, z ktorymi mogl wystapic jego wspolmalzonek.

2. Jezeli podstawa egzekucji jest tytul pochodzacy od organu administracji panstwowej, do stwierdzenia, ze zobowiazanie wygaslo lub nie moze byc egzekwowane, powolany jest organ, od ktorego tytul pochodzi.

Art. 841. 1. Osoba trzecia moze w drodze powodztwa zadac zwolnienia zajetego przedmiotu od egzekucji, jezeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

2. Jezeli dluznik zaprzecza prawu powoda, nalezy oprocz wierzyciela pozwac rowniez dluznika.

Art. 842. 1. Dopuszczalne jest rowniez powodztwo o zwolnienie zajetego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu nalezy dolaczyc postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiajace zadaniu wylaczenia przedmiotu spod egzekucji. Niezaleznie od wyniku sprawy sad nalozy koszty procesu na osobe trzecia powolujaca w powodztwie o zwolnienie przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody istotne dla rozstrzygniecia sprawy, ktorych nie przedstawila w postepowaniu administracyjnym, mimo ze mogla je powolac w tym postepowaniu.

2. Powodztwo mozna wniesc w ciagu dni czternastu od doreczenia postepowania administracyjnego organu egzekucyjnego, a jezeli zainteresowany wniosl zazalenie na to postanowienie - w ciagu dni czternastu od doreczenia postanowienia wydanego na skutek zazalenia.

Art. 843. 1. Powodztwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza sie przed sad rzeczowo wlasciwy, w ktorego okregu prowadzi sie egzekucje.

2. Jezeli egzekucji jeszcze nie wszczeto, powodztwo o pozbawienie tytulu wykonalnosci wytacza sie wedlug przepisow o wlasciwosci ogolnej.

3. W pozwie powod powinien przytoczyc wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mogl zglosic, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postepowaniu.

4. Sad moze na wniosek powoda zabezpieczyc powodztwo przez zawieszenie postepowania egzekucyjnego.

TYTUL II

EGZEKUCJA SWIADCZEN PIENIEZNYCH

DZIAL I

EGZEKUCJA Z RUCHOMOSCI

Rozdzial 1

Zajecie

Art. 844. 1. Egzekucja z ruchomosci nalezy do komornika tego sadu, w ktorego okregu znajduja sie ruchomosci, chyba ze wierzyciel wybierze innego komornika.

2. Komornik, ktory wszczal egzekucje z niektorych ruchomosci dluznika, jest wlasciwy do przeprowadzenia egzekucji z pozostalych ruchomosci dluznika, chociazby znajdowaly sie w okregu innego sadu.

Art. 845. 1. Do egzekucji z ruchomosci komornik przystepuje przez ich zajecie.

2. Zajac mozna ruchomosci dluznika bedace badz w jego wladaniu, badz we wladaniu samego wierzyciela, ktory do nich skierowal egzekucje. Ruchomosci dluznika bedace we wladaniu osoby trzeciej mozna zajac tylkowowczas, gdy osoba ta zgadza sie na ich zajecie albo przyznaje, ze stanowia one wlasnosc dluznika, oraz w wypadkach wskazanych w ustawie. Jednakze w razie zbiegu egzekucji sadowej i administracyjnej dopuszczalne jest zajecie ruchomosci na zasadach przewidzianych w przepisach o egzekucji administracyjnej.

3. Nie nalezy zajmowac wiecej ruchomosci ponad te, ktore sa potrzebne do zaspokojenia naleznosci i kosztow egzekucyjnych.

Art. 846. 1. Egzekucja z ulamkowej czesci rzeczy ruchomej bedacej wspolna wlasnoscia kilku osob odbywa sie w sposob przewidziany dla egzekucji z ruchomosci, z zastrzezeniem, ze sprzedazy podlega tylko udzial dluznika.

2. Innym wspolwlascicielom przysluguje lacznie prawo zadania, aby cala rzecz zostala sprzedana.

Art. 847. 1. Komornik dokonuje zajecia przez wpisanie ruchomosci do protokolu zajecia. Odpis protokolu zajecia nalezy doreczyc dluznikowi i wspolwlascicielom zajetej ruchomosci, ktorzy nie sa dluznikami.

2. Dluznik powinien przy zajeciu, a jezeli jest nieobecny - niezwlocznie po otrzymaniu odpisu protokolu zajecia, wymienic komornikowi znajdujace sie w jego wladaniu ruchomosci, do ktorych osobom trzecim przysluguje prawo zadania zwolnienia ich od egzekucji, ze wskazaniem adresow tych osob. Komornik zawiadomi o zajeciu osoby wskazane przez dluznika.

Art. 848. Zajecie ma ten skutek, ze rozporzadzenie ruchomoscia dokonane po zajeciu nie ma wplywu na dalszy bieg postepowania, a postepowanie egzekucyjne z zajetej ruchomosci moze byc prowadzone rowniez przeciwko nabywcy. Przepis ten nie narusza przepisow o ochronie nabywcy w dobrej wierze.

Art. 849. Jezeli komornik przerywa zajecie, powinien stosownie do okolicznosci poczynic kroki zapobiegajace usunieciu ruchomosci jeszcze nie zajetych.

Art. 850. Wierzyciel moze zadac, aby zajecie nastapilo w jego obecnosci. W tym wypadku komornik zawiadomi go o terminie, w ktorym zajecie ma byc dokonane. Jezeli wierzyciel nie stawi sie w wyznaczonym terminie, komornik dokona zajecia w jego nieobecnosci. Jezeli komornik bez zawiadomienia wierzyciela dokonal zajecia w jego nieobecnosci, wierzyciel moze zadac sprawdzenia zajecia z jego udzialem.

Art. 851. Jezeli zajete ruchomosci maja byc zajete na zaspokojenie innej jeszcze wierzytelnosci, komornik dokona nowego zajecia przez zaznaczenie go w protokole pierwszego zajecia. Wierzyciel moze zadac, aby komornik sprawdzil ruchomosci, zajete na podstawie protokolu; sprawdzenie to komornik stwierdzi w tym protokole.

Art. 852. 1. Z zajetych pieniedzy komornik zaspokoi wierzycieli, a jezeli nie wystarczaja na zaspokojenie wszystkich wierzycieli, zlozy je do depozytu sadowego w celu podzialu.

2. Zlozenie do depozytu nastapi rowniez wowczas, gdy zgloszono zarzut, ze osobie trzeciej przysluguje do zajetych pieniedzy prawo stanowiace przeszkode do wydania ich wierzycielowi. Sad postanowi wydac pieniadze wierzycielowi, jezeli w ciagu miesiaca od zlozenia ich do depozytu nie bedzie zlozone orzeczenie wlasciwego sadu zwalniajace od zajecia lub wstrzymujace wydanie pieniedzy.

3. Na postanowienie sadu co do wydania pieniedzy przysluguje zazalenie. Postanowienie staje sie wykonalne dopiero z chwila uprawomocnienia sie.

Art. 853. 1. Komornik oznacza w protokole zajecia wartosc kazdej zajetej ruchomosci.

2. Jezeli komornik uzna, ze w celu oszacowania nalezy przywolac bieglego, albo jezeli wierzyciel lub dluznik podnosza zarzuty, oszacowanie przez bieglego odbedzie sie przy samym zajeciu, a gdyby to niebylo mozliwe - w dniu licytacji.

Art. 854. Na kazdej zajetej ruchomosci komornik umiesci znak ujawniajacy na zewnatrz jej zajecie, a jezeli to nie jest mozliwe, ujawni je w inny sposob.

Art. 855. 1. Zajete ruchomosci komornik pozostawi we wladaniu osoby, u ktorej je zajal. Jednakze z waznych przyczyn komornik moze w kazdym stanie postepowania oddac zajete ruchomosci pod dozor innej osobie, nie wylaczajac wierzyciela, chocby to bylo polaczone z koniecznoscia ich przeniesienia. Osoby te pelnia obowiazki dozorcy. Komornik dorecza im protokol zajecia.

2. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci okresli, kiedy zajete przedmioty nalezy zlozyc do depozytu sadowego lub na przechowanie okreslonym instytucjom.

Art. 856. 1. Dozorca lub dluznik, ktoremu powierzono dozor, obowiazani sa przechowywac oddane im pod dozor ruchomosci z taka starannoscia, aby nie stracily na wartosci, i oddac je na wezwanie komornika lub stosownie do orzeczenia sadu albo na zgodne wezwanie obu stron. Jezeli dozorca lub dluznik zobowiazanydo wydania ruchomosci ich nie oddaje, komornik mu je odbiera.

2. Dozorca obowiazany jest zawiadomic komornika o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomosci.

Art. 857. 1. Dozorca nie odpowiada za pogorszenie, uszkodzenie, zniszczenie lub zaginiecie zajetych ruchomosci, jezeli zachowal starannosc, do jakiej byl obowiazany w mysl przepisu artykulu poprzedzajacego.

2. Dluznikowi nie przysluguje roszczenie do wierzyciela z powodu uszkodzenia lub zaginiecia zajetych ruchomosci podczas ich przewozenia, przesylki lub przechowywania u dozorcy.

Art. 858. 1. Dozorca moze zadac zwrotu wydatkow zwiazanych z przechowywaniem oraz wynagrodzenia za dozor odpowiednio do poniesionych trudow. Nie dotyczy to dluznika, czlonkow jego rodziny wspolnie z nim mieszkajacych oraz osoby trzeciej, u ktorej rzecz zajeto.

2. Sume wydatkow i wysokosc wynagrodzenia ustala komornik, o czym zawiadamia strony i dozorce.

Art. 859. Na postanowienie sadu co do zwrotu wydatkow i wynagrodzenia dozorcy przysluguje zazalenie.

Art. 860. Komornik moze z waznych przyczyn zwolnic dozorce i ustanowic innego. Zmiane dozorcy komornik zarzadzi po wysluchaniu stron, chyba ze natychmiastowa zmiana jest konieczna.

Art. 861. Jezeli zajete ruchomosci pozostawiono w pomieszczeniu nalezacym do dluznika i dozor powierzono jemu samemu lub czlonkowi jego rodziny razem z nim mieszkajacemu, maja oni prawo zwyklego uzywania rzeczy, byleby przez to rzecz nie stracila na wartosci. Rowniez osoba trzecia, pod ktorej dozorem komornik pozostawil zajete u niej ruchomosci dluznika, moze ich uzywac, jezeli jest do tego uprawniona.

Art. 862. 1. Jezeli rzecz oddana pod dozor osobie nie uprawnionej do korzystania z niej przynosi dochod, dozorca obowiazany jest po ustaniu dozoru zlozyc komornikowi rachunek z dochodow. Czysty dochod po potraceniu wydatkow zostanie zlozony do depozytu sadowego.

2. Z uzyskanego w ten sposob dochodu pokrywa sie przede wszystkim wynagrodzenie dozorcy, reszte zas dolacza sie do sumy uzyskanej z egzekucji, a w razie umorzenia egzekucji, wyplaca sie dluznikowi.

Art. 863. Minister Sprawiedliwosci moze w drodze rozporzadzenia zarzadzic utrzymywanie osobnych pomieszczen do przechowywania i dozorowania zajetych ruchomosci.

Rozdzial 2

Sprzedaz

Art. 864. 1. Sprzedaz zajetych ruchomosci nie moze nastapic wczesniej niz siodmego dnia od daty zajecia.

2. Sprzedaz zajetych ruchomosci moze nastapic bezposrednio po zajeciu, jezeli:

1) ruchomosci ulegaja latwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowaloby nadmierne koszty;

2) zajeto inwentarz zywy, a dluznik odmowil zgody na przyjecie go pod dozor.

Art. 865. 1. Zajete ruchomosci nie uzywane, stanowiace przedmiot obrotu handlowego, komornik na wniosek strony moze sprzedac przedsiebiorcy prowadzacemu obrot takimi ruchomosciami po cenach hurtowych, a gdy takie ceny nie zostana udokumentowane, po cenach o 25% nizszych od wartosci szacunkowej ruchomosci.

2. Zajete przedmioty o wartosci historycznej, naukowej lub artystycznej, zarowno nie uzywane, jak i uzywane, komornik zglosi za zgoda wojewodzkiego konserwatora zabytkow w celu nabycia na warunkach okreslonych w 1 panstwowemu muzeum, bibliotece lub archiwum albo przedsiebiorstwu panstwowemu zajmujacemu sie obrotem tymi przedmiotami.

3. Minister Sprawiedliwosci moze w drodze rozporzadzenia wydanego w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami okreslic inne ruchomosci, podlegajace sprzedazy instytucjom bankowym, maklerskim i innym, oraz zasady sprzedazy tych ruchomosci.

Art. 866. (skreslony).

Art. 867. 1. Zajete ruchomosci nie wymienione w art. 865 lub nie sprzedane w trybie przewidzianym w tym przepisie komornik sprzedaje w drodze licytacji publicznej.

2. Cena wywolania w pierwszym terminie licytacji publicznej wynosi trzy czwarte wartosci szacunkowej. Jezeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, zajete ruchomosci moga byc sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywolania w drugim terminie licytacyjnym wynosi polowe wartosci szacunkowej. Sprzedaz licytacyjna nie moze nastapic za cene nizsza od ceny wywolania.

3. O terminie i miejscu licytacji komornik zawiadamia dluznika najpozniej na trzy dni przed dniem licytacji. W wypadkach okreslonych w art. 864 2 zawiadomienie to dorecza sie dluznikowi przed rozpoczeciem licytacji.

4. Zajete ruchomosci nie wymienione w art. 865 lub nie sprzedane w trybie przewidzianym w tym przepisie komornik, na wniosek wierzyciela, przekazuje do sprzedazy komisowej przed sprzedaza w drodze licytacji publicznej.

5. Dla sprzedazy komisowej zajetej ruchomosci cene sprzedazna ustala sie w wysokosci wartosci szacunkowej. Jezeli ruchomosc nie zostanie po tej cenie sprzedana w ciagu miesiaca, komisant moze obnizyc cene sprzedazna o 25%. Z uzyskanej ceny sprzedaznej potraca sie prowizje komisowa.

Art. 868. Minister Sprawiedliwosci ustali w drodze rozporzadzenia przepisy okreslajace zasady i tryb przeprowadzenia publicznej licytacji, w szczegolnosci podstawy do wylaczenia z przetargu.

Art. 869. 1. Komornik udziela przybicia osobie ofiarujacej najwyzsza cene, jezeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postapien nikt wiecej nie zaofiarowal.

2. Z chwila przybicia dochodzi do skutku sprzedaz ruchomosci na rzecz nabywcy. Od tego czasu naleza do niego pozytki ruchomosci.

Art. 870. 1. Wierzyciel lub dluznik moga zaskarzyc udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisow o publicznym charakterze licytacji, o najnizszej cenie nabycia i wylaczeniu od udzialu w przetargu. Skarga powinna byc zgloszona do protokolu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomosci ulegajacych szybkiemu zepsuciu.

2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

3. Jezeli w ciagu dwoch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnieta, nabywca moze w ciagu dalszego tygodnia zrzec sie nabycia ruchomosci i odebrac zaplacona sume.

4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzajacym albo gdy sad odmowi przybicia, licytacja bedzie uznana za niedoszla do skutku.

Art. 871. Nabywca obowiazany jest zaplacic cene nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyzsza piecset zlotych, obowiazek nabywcy ogranicza sie do zlozenia natychmiast jednej piatej ceny, nie mniej jednak niz piecset zlotych, przy czym reszta powinna byc uiszczona do godziny dwunastej dnia nastepnego.

Art. 872. 1. Nabywca, ktory w przepisanym terminie nie uisci ceny w calosci lub czesci, traci prawa wynikajace z przybicia.

2. Jezeli nabywca nie uisci w terminie sumy przypadajacej do zaplaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwlocznie przetarg tych samych ruchomosci, rozpoczynajac od ceny wywolania, przy czym opieszaly nabywca nie moze nadal uczestniczyc w licytacji. W razie niezaplacenia w terminie reszty ceny platnej dnia nastepnego po licytacji, bedzie wyznaczona ponownie licytacja na warunkach pierwszej.

3. Od nabywcy, ktory nie dopelnil obowiazku zaplaty ceny lub jej czesci w terminie przepisanym, komornik sciagnie sume odpowiadajaca jednej dziesiatej czesci sumy nabycia, na ktora bedzie zaliczona kwota przez nabywce wplacona.

4. Z sumy sciagnietej od nabywcy pokrywa sie koszty zwiazane z licytacja. Nadwyzke nalezy wplacic do kasy sadowej na rzecz Skarbu Panstwa.

Art. 873. O sciagnieciu od nabywcy naleznosci wedlug artykulu poprzedzajacego orzeka sad. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 874. Nabywca po uprawomocnieniu sie przybicia i zaplaceniu calej ceny staje sie wlascicielem nabytych ruchomosci. Gdy sad odmowi przybicia, wyplacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Art. 875. 1. Jezeli licytacja nie doszla do skutku, wierzyciel moze w ciagu dwoch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika zadac wyznaczenia drugiej licytacji lub przejac na wlasnosc ruchomosci wystawione na sprzedaz albo niektore z nich w cenie nie nizszej od ceny wywolania.

2.Jezeli egzekucje prowadzi kilku wierzycieli, pierwszenstwo przejecia ruchomosci na wlasnosc przysluguje temu z nich, ktory ofiarowal najwyzsza cene, przy rownej zas cenie - temu, na ktorego zadanie wczesniej dokonano zajecia.

3. Oswiadczenie o przejeciu bedzie uwzglednione tylko wtedy, gdy wierzyciel jednoczesnie z wnioskiem zlozy cala cene. Wlasnosc ruchomosci przechodzi na wierzyciela z chwila zawiadomienia go o przyznaniu mu przejetej rzeczy.

4. W razie niezgloszenia w przepisanym terminie wniosku o wyznaczenie drugiej licytacji lub oswiadczenia oprzejeciu ruchomosci na wlasnosc, komornik umorzy postepowanie co do nie sprzedanych ruchomosci. Jezeli spomiedzy kilku wierzycieli jedni zadaja licytacji, a inni przejecia ruchomosci na wlasnosc, wyznaczona bedzie druga licytacja.

Art. 876. Jezeli nabywca jest jedynym wierzycielem egzekwujacym albo jezeli cena nabycia wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli egzekwujacych i kosztow egzekucji, nabywca moze zaliczyc swoja egzekwowana wierzytelnosc na cene nabycia.

Art. 877. Jezeli druga licytacja nie doszla do skutku, wierzycielowi w ciagu dwoch tygodni od otrzymania zawiadomienia komornika przysluguje prawo przejecia ruchomosci na wlasnosc za cene nie nizsza od ceny wywolania. W tym wypadku stosuje sie odpowiednio przepis art. 875 2. Jezeli wierzyciel nie skorzystal z prawa przejecia ruchomosci na wlasnosc, komornik umorzy postepowanie co do rzeczy nie sprzedanej lub nie przejetej na wlasnosc.

Art. 878. Jezeli dluznik lub dozorca odmawia wydania rzeczy nabywcy, komornik na wniosek nabywcy postapi jak przy egzekucji roszczen niepienieznych.

Art. 879. Kto nabywa rzecz na podstawie przepisow niniejszego rozdzialu, staje sie jej wlascicielem bez zadnych obciazen i powinien ja natychmiast odebrac. Nabywcy nie przysluguja roszczenia z tytulu rekojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie mozna podniesc zarzutow co do waznosci nabycia.

DZIAL II

EGZEKUCJA Z WYNAGRODZENIA ZA PRACE

Art. 880. Egzekucja z wynagrodzenia za prace nalezy do komornika przy sadzie rejonowym ogolnej wlasciwosci dluznika.

Art. 881. 1. Do egzekucji z wynagrodzenia za prace komornik przystepuje przez jego zajecie.

2. Komornik zawiadamia dluznika, ze do wysokosci egzekwowanego swiadczenia i az do pelnego pokrycia dlugu nie wolno mu odbierac wynagrodzenia poza czescia wolna od zajecia ani rozporzadzac nim w zaden inny sposob. Dotyczy to w szczegolnosci periodycznego wynagrodzenia za prace i wynagrodzenia za prace zlecone oraz nagrod i premii przyslugujacych dluznikowi za okres jego zatrudnienia, jak rowniez zwiazanego ze stosunkiem pracy zysku lub udzialu w funduszu zakladowym oraz wszelkich innych funduszach, pozostajacych w zwiazku ze stosunkiem pracy.

3. Komornik wzywa zaklad pracy, aby w granicach okreslonych w paragrafie drugim nie wyplacal dluznikowi poza czescia wolna od zajecia zadnego wynagrodzenia, lecz:

1) przekazywal zajete wynagrodzenie bezposrednio wierzycielowi egzekwujacemu, zawiadamiajac komornika o pierwszej wyplacie, albo

2) przekazywal zajete wynagrodzenie komornikowi w wypadku, gdy do wynagrodzenia jest lub zostanie w dalszym toku postepowania egzekucyjnego skierowana jeszcze inna egzekucja, a wynagrodzenie w czesci wymagalnej nie wystarcza na pokrycie wszystkich egzekwowanych swiadczen wymagalnych.

Komornik poucza zarazem zaklad pracy o skutkach niezastosowania sie do wezwania.

4. Stosownie do okolicznosci komornik moze wezwac zaklad pracy do przekazywania mu zajetego wynagrodzenia bezposrednio.

Art. 882. 1. Dokonujac zajecia wynagrodzenia za prace, komornik wzywa ponadto zaklad pracy, aby w ciagu tygodnia:

1) przedstawil za okres trzech miesiecy poprzedzajacych zajecie, za kazdy miesiac oddzielnie, zestawienie periodycznego wynagrodzenia dluznika za prace oraz oddzielnie jego dochodu z wszystkich innych tytulow;

2) podal, w jakiej kwocie i w jakich terminach zajete wynagrodzenie bedzie przekazywane wierzycielowi;

3) w razie istnienia przeszkod do wyplacenia wynagrodzenia za prace zlozyl oswiadczenie o rodzaju tych przeszkod, a w szczegolnosci podal, czy inne osoby roszcza sobie prawa, czy i w jakim sadzie toczy sie sprawa o zajete wynagrodzenie i czy oraz o jakie roszczenia zostala skierowana do zajetego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

2. Zaklad pracy obowiazany jest do niezwlocznego zawiadomienia komornika oraz wierzyciela o kazdej zmianie okolicznosci wymienionych w 1.

Art. 883. 1. Zajecie jest dokonane z chwila doreczenia wezwania dluznikowi zajetej wierzytelnosci.

2. Jednakze dluznik moze zadac umorzenia egzekucji co do swiadczen wymagalnych w przyszlosci, jezeli uisci wszystkie swiadczenia wymagalne i zlozy do depozytu sadowego sume rownajaca sie sumie swiadczen periodycznych za szesc miesiecy, z rownoczesnym umocowaniem komornika do podejmowania tej sumy. Komornik skorzysta z tego umocowania, gdy stwierdzi, ze dluznik popadl w zwloke z uiszczeniem swiadczen wymagalnych; rownoczesnie wszczyna z urzedu egzekucje.

Art. 884. 1. Zajecie obowiazuje nadal, chociazby po zajeciu nawiazano z dluznikiem nowy stosunek pracy lub zlecenia albo chocby zaklad pracy przeszedl na inna osobe, jezeli osoba ta o zajeciu wiedziala.

2. W razie rozwiazania stosunku pracy z dluznikiem dotychczasowy zaklad pracy czyni wzmianke o zajeciu naleznosci w wydanym dluznikowi swiadectwie pracy, a jezeli nowy zaklad pracy dluznika jest nie znany, przesyla temu zakladowi zawiadomienie komornika i dokumenty dotyczace zajecia wynagrodzenia oraz powiadamia o tym komornika i dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne. Wzmianka w swiadectwie pracy powinna zawierac oznaczenie komornika, ktory zajal naleznosc, oraz numer sprawy egzekucyjnej, jak rowniez wskazywac wysokosc potraconych juz kwot. Przeslanie zawiadomienia komornika ma skutki zajecia naleznosci dluznika w nowym zakladzie pracy od chwili dojscia zawiadomienia do tego zakladu pracy.

3. Nowy zaklad pracy, ktoremu pracownik przedstawi swiadectwo pracy ze wzmianka o zajeciu naleznosci, zawiadamia o zatrudnieniu pracownika zaklad pracy, ktory wydal swiadectwo, oraz wskazanego we wzmiance komornika. Jezeli nowy zaklad pracy, ktoremu pracownik nie okazal swiadectwa pracy, dowie sie, gdzie pracownik byl przedtem zatrudniony, obowiazany jest zawiadomic poprzedni zaklad pracy o jego zatrudnieniu, chyba ze pracownik przedstawi zaswiadczenie tego zakladu stwierdzajace, ze jego naleznosci nie byly zajete.

4. Obowiazek powiadomienia komornika o zmianie zakladu pracy obciaza rowniez dluznika. O obowiazku tym oraz o skutkach jego zaniedbania dluznik powinien byc pouczony przy zawiadomieniu go o zajeciu wynagrodzenia za prace.

Art. 885. Zajecie ma ten skutek, ze w stosunku do wierzyciela egzekwujacego niewazne sa rozporzadzenia wynagrodzeniem przekraczajace czesc wolna od zajecia, dokonane po jego zajeciu, a takze przed zajeciem, jezeli wymagalnosc wynagrodzenia nastepuje po zajeciu.

Art. 886. 1. Zakladowi pracy, ktory nie zlozyl w przepisanym terminie oswiadczenia przewidzianego w art. 882 albo zaniedbal przeslania zawiadomienia lub dokumentow zajecia wynagrodzenia nowemu zakladowi pracy dluznika stosownie do art. 884 2 i 3, komornik wymierza grzywne w wysokosci do pieciuset zlotych. Grzywna moze byc powtorzona, jezeli zaklad pracy nadal uchyla sie od wykonania tych czynnosci w dodatkowo wyznaczonym terminie.

2. W uspolecznionych zakladach pracy grzywnie przewidzianej w paragrafie poprzedzajacym podlega pracownik odpowiedzialny za wykonanie tychczynnosci, a w razie niewyznaczenia takiego pracownika lub niemoznosc jego ustalenia - kierownik (dyrektor) danego zakladu.

3. Zaklad pracy, ktory nie zastosowal sie do wezwania z art. 881 i 882 lub w inny sposob naruszyl obowiazki wynikajace z zajecia badz zlozyl oswiadczenie przewidziane w art. 882 niezgodne z prawda albo dokonal wyplaty zajetej czesci wynagrodzenia dluznikowi, odpowiada za wyrzadzona przez to wierzycielowi szkode.

4. Grzywne okreslona w 1 komornik wymierzy rowniez dluznikowi, ktory nie powiadomil go o zmianie zakladu pracy.

Art. 887. 1. Z mocy samego zajecia wierzyciel moze wykonywac wszelkie prawa i roszczenia dluznika. Na zadanie wierzyciela komornik wydaje mu odpowiednie zaswiadczenie.

2. Wierzyciel wnoszacy powodztwo przeciwko zakladowi pracy powinien przypozwac dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne. Pozwany zaklad pracy obowiazany jest podac sadowi wszystkich innych wierzycieli, na rzecz ktorych dochodzona wierzytelnosc rowniez zostala zajeta. Sad zawiadomi tych wierzycieli stosownie do art. 195. Wyrok wydany w sprawie jest skuteczny w stosunku do innych wierzycieli. Jednakze w stosunku do wierzyciela, o ktorym sad nie zostal powiadomiony, zaklad pracy nie moze powolywac sie na wyrok, ktory zapadl na jego korzysc.

Art. 888. 1. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dluznikowi dokumenty stanowiace dowod wierzytelnosci i zlozy je do depozytu sadowego.

2. Jezeli wierzyciel zglasza wniosek, aby odebranie odbylo sie w jego obecnosci, komornik zawiadamia go o terminie czynnosci. W razie niestawienia sie wierzyciela czynnosci nie dokonuje sie.

3. Dluznik obowiazany jest pod rygorem odpowiedzialnosci za szkode udzielic wierzycielowi wszystkich wyjasnien potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko dluznikowi zajetej wierzytelnosci.

DZIAL III

EGZEKUCJA Z RACHUNKOW BANKOWYCH

Art. 889. 1. W celu dokonania egzekucji z wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy komornik ogolnej wlasciwosci dluznika:

1) przesyla do oddzialu lub innej jednostki organizacyjnej banku, w ktorym dluznik posiada rachunek bankowy, w tym rachunek bankowy obejmujacy wklad oszczednosciowy, zawiadomienie o zajeciu wierzytelnosci pienieznej dluznika, wynikajacej z posiadania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, do wysokosci naleznosci bedacej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywal wyplat z rachunku bez zgody komornika do wysokosci zajetej wierzytelnosci, lecz przekazal bezzwlocznie zajeta kwote na pokrycie naleznosci albo zawiadomil komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajetej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne takze w wypadku niewskazania rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy;

2) zawiadamia dluznika o zajeciu jego wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, doreczajac mu odpis tytulu wykonawczego i odpis zawiadomienia, skierowanego do banku, o zakazie wyplat z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy.

2. Rownoczesnie komornik przesyla wierzycielowi odpis zawiadomienia przeslanego do banku.

Art. 890. 1. Zajecie wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy dluznika, jest dokonane z chwila doreczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wyplat z tego rachunku i obejmuje rowniez kwoty, ktore nie byly na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmujacy wklad oszczednosciowy w chwili jego zajecia, a zostaly wplacone na ten rachunek po dokonaniu zajecia.

2. Wynikajacy z zajecia wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, zakaz wyplat z tego rachunku nie dotyczy biezacych wyplat na wynagrodzenie za prace, w tym takze dla czlonkow i ich domownikow w rolniczych spoldzielniach produkcyjnych, rolniczych spoldzielniach specjalistycznych oraz spoldzielniach osob fizycznych prowadzacych gospodarstwo rolne, zrzeszonych w Centralnym Zwiazku Kolek i Organizacji Rolniczych, oraz na zasadzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasadzone tytulem odszkodowania. Wyplata na wynagrodzenie za prace moze nastapic po zlozeniu bankowi odpisu listy plac lub innego wiarogodnego dowodu, a wyplata na alimenty i renty alimentacyjne - tytulu wykonawczego stwierdzajacego obowiazek dluznika do placenia alimentow lub renty. Bank dokonuje wyplat na alimenty i renty do rak uprawnionego do tych swiadczen.

3. (skreslony).

Art. 891. W razie zbiegu egzekucji sadowej i administracyjnej do tej samej wierzytelnosci z rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy dluznika, w wypadku gdy kwoty znajdujace sie na rachunku bankowym, w tym rachunku bankowym obejmujacym wklad oszczednosciowy, niewystarczaja na pokrycie wszystkich egzekwowanych swiadczen, bank obowiazany jest wstrzymac wyplaty z tego rachunku do wysokosci naleznosci, na ktorych rzecz zajecie nastapilo, i niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwe organy egzekucyjne, ktore postapia stosownie do art. 773. Przepis art. 890 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 892. 1. Bank, ktory naruszyl przepisy dotyczace obowiazkow banku w zakresie egzekucji z rachunkow bankowych, w tym rachunkow bankowych obejmujacych wklad oszczednosciowy, odpowiada za wyrzadzona przez to wierzycielowi szkode.

2. Przepisy art. 886 stosuje sie odpowiednio do pracownikowbanku winnych niezgodnego z prawem dokonania wyplaty z zajetego rachunku bankowego, w tym rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy.

Art. 893. Do skutkow zajecia stosuje sie odpowiednio art. 885, 887 i 888.

Art. 8931. 1. Jezeli egzekucja z rachunku bankowego obejmujacego wklad oszczednosciowy, na ktory wystawiono dowod imienny lub na okaziciela, nie moze byc przeprowadzona w trybie art. 901 z powodu niemoznosci odebrania tego dokumentu, komornik sporzadza o tym protokol i dokonuje zajecia wkladu oszczednosciowego przez skierowanie do wlasciwego oddzialu banku zawiadomienia o zajeciu. Zajecie jest dokonane z chwila doreczenia tego zawiadomienia. Na skutek zajecia dokonanego w powyzszym trybie bank wstrzymuje wszelkie wyplaty z zajetego wkladu i zawiadamia o tym placowki banku, urzedy pocztowo-telekomunikacyjne i inne placowki wykonujace czynnosci w powyzszym zakresie. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw lacznosci oraz Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb zawiadamiania placowek bankow, urzedow pocztowo-telekomunikacyjnych i innych placowek, uwzgledniajac dane zawarte w zawiadomieniu.

2. Komornik dorecza niezwlocznie zawiadomienie o zajeciu wkladu oszczednosciowego dluznikowi z pouczeniem o odpowiedzialnosci przewidzianej w 3, w razie podjecia kwoty z zajetego wkladu.

3. Dluznik, ktory po dokonaniu zajecia wkladu oszczednosciowego podejmie wklad lub jego czesc, podlega odpowiedzialnosci karnej jak za usuniecie mienia spod egzekucji.

4. Ponadto komornik dorecza niezwlocznie zawiadomienie o zajeciu wkladu oszczednosciowego wierzycielowi z pouczeniem, ze w terminie dwoch tygodni od daty zajecia wkladu powinien wystapic do sadu o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej i zawiadomic o tym wlasciwy oddzial banku, przez doreczenie bankowi w tym samym terminie odpisu zlozonego do sadu wniosku w sprawie wszczecia postepowania o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej. W razie nieotrzymania zawiadomienia o wszczeciu postepowania o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej, wlasciwy oddzial banku, po uplywie trzech tygodni od daty zajecia wkladu oszczednosciowego, odwola wstrzymanie wyplat z tego wkladu, oczym zawiadomi wlasciciela ksiazeczki oszczednosciowej.

Art. 8932. 1. Sad rozpatrzy wniosek o umorzenie zarowno ksiazeczki oszczednosciowej na okaziciela, jak i ksiazeczki imiennej, na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o umarzaniu utraconych dokumentow. W postepowaniu o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej nie moga byc zgloszone zarzuty dotyczace zasadnosci roszczenia wierzyciela. Koszty postepowania obciazaja wlasciciela ksiazeczki. Sad przesyla wlasciwemu oddzialowi banku wypis prawomocnego postanowienia w sprawie umorzenia ksiazeczki oszczednosciowej.

2. W razie umorzenia ksiazeczki oszczednosciowej wlasciwy oddzial banku wystawia na jej miejsce nowa ksiazeczke oszczednosciowa, ktora po odpisaniu czesci wkladu oszczednosciowego do wysokosci naleznosci wskazanej w tytule wykonawczym lacznie z kosztami egzekucyjnymi wydaje wlascicielowi. W wypadku nieuwzglednienia wniosku o umorzenie ksiazeczki oszczednosciowej wlasciwy oddzial banku niezwlocznie odwola wstrzymanie wyplat z wkladu oszczednosciowego i zawiadomi o tym wlasciciela.

Art. 8933. 1. Przepisy art. 8931 i 8932 stosuje sie odpowiednio w wypadku niemoznosci odebrania innego dokumentu, z ktorego posiadaniem jest zwiazana wierzytelnosc na rachunku bankowym.

Art. 894. (skreslony).

DZIAL IV

EGZEKUCJA Z INNYCH WIERZYTELNOSCI I INNYCH PRAW MAJATKOWYCH

Art. 895. 1. Egzekucja z wierzytelnosci i innych praw majatkowych nalezy do komornika sadu wlasciwosci ogolnej dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, a w braku podstaw do jej oznaczenia - do komornika sadu wlasciwosci ogolnej osoby zobowiazanej wzgledem dluznika. Gdy osoby takiej nie ma, egzekucja nalezy do komornika tego sadu, w ktorego okregu znajduje sie przedmiot swiadczenia lub prawa.

2. Jezeli wykonanie prawa zwiazane jest z posiadaniem dokumentu, wlasciwy jest komornik tego sadu, w ktorego okregu dokument sie znajduje.

3. Na podstawie wniosku o wszczecie egzekucji z ruchomosci komornik dokona rowniez zajecia wierzytelnosci lub innych praw majatkowych, zwiazanych z posiadaniem dokumentu, jezeli dokument taki znajduje sie w posiadaniu dluznika.

Art. 896. 1. Do egzekucji z wierzytelnosci komornik przystepuje przez jej zajecie. W celu zajecia komornik:

1) zawiadomi dluznika, ze nie wolno mu odbierac zadnego swiadczenia ani rozporzadzac zajeta wierzytelnoscia i ustanowionym dla niej zabezpieczeniem;

2) wezwanie dluznika wierzytelnosci, aby naleznego od niego swiadczenia nie uiszczal dluznikowi, lecz zlozyl je komornikowi lub do depozytu sadowego.

2. Jednoczesnie z zajeciem wierzytelnosci komornik wezwie jej dluznika, aby w ciagu tygodnia zlozyl oswiadczenie:

1) czy i w jakiej wysokosci przysluguje dluznikowi zajeta wierzytelnosc, czy tez odmawia zaplaty i z jakiej przyczyny;

2) czy inne osoby roszcza sobie prawa do wierzytelnosci, czy i w jakim sadzie lub przed jakim organem toczy sie lub toczyla sie sprawa o zajeta wierzytelnosc oraz czy i o jakie roszczenia zostala skierowana do zajetej wierzytelnosci egzekucja przez ich wierzycieli.

Art. 897. 1. W celu zajecia wierzytelnosci, ktorej zabezpieczenie jest ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru, komornik jednoczesnie z zawiadomieniem i wezwaniem dluznikow w mysl artykulu poprzedzajacego przesyla sadowi wlasciwemu do prowadzenia ksiegi wieczystej wniosek o dokonanie w niej wpisu o zajeciu lub o zlozenie tego wniosku do zbioru dokumentow.

2. Jezeli w ksiedze wieczystej znajduja sie wpisy lub w zbiorze dokumentow dokumenty stanowiace przeszkode do uwzglednienia wniosku, sad wlasciwy do prowadzenia ksiegi wieczystej zawiadomio tym wierzyciela i komornika, wyznaczajac termin do usuniecia przeszkody. Usuniecie przeszkody nalezy do wierzyciela. W tym celu wierzyciel moze wykonywac prawa przyslugujace dluznikowi. Na wniosek wierzyciela komornik odbierze dluznikowi potrzebne do tego dokumenty.

3. Po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu sad oddali wniosek komornika, a komornik umorzy egzekucje. Jezeli jednak wierzyciel w terminie wyznaczonym przez sad wytoczy powodztwo w celu usuniecia przeszkody, oddalenie wniosku i umorzenie egzekucji nie moze nastapic przed prawomocnym oddaleniem powodztwa.

4. Dokonujac zajecia praw z tytulu akcji i udzialow w spolkach handlowych wpisanych do Krajowego Rejestru Sadowego, komornik jest obowiazany niezwlocznie zglosic ten fakt sadowi rejestrowemu.

Art. 898. Jezeli do zabezpieczenia zajetej wierzytelnosci wymagany jest wpis w ksiedze wieczystej, komornik odbierze dluznikowi dokumenty potrzebne do dokonania tego wpisu i zglosi wniosek o wpis na rzecz dluznika oraz jednoczesne ujawnienie zajecia.

Art. 899. Dokonujac zajecia wierzytelnosci zabezpieczonej poreczeniem lub zastawem, komornik na wniosek wierzyciela zawiadamia takze poreczyciela albo wlasciciela przedmiotu obciazonego prawem zastawu, iz swiadczenia z wierzytelnosci zabezpieczonej nie wolno uiscic dluznikowi. Poza tym stosuje sie odpowiednio art. 882 pkt 2.

Art. 900. 1. Zajecie jest dokonane z chwila doreczenia wezwania dluznikowi zajetej wierzytelnosci. Jezeli konieczny jest wpis zajecia w ksiedze wieczystej, wierzytelnosc jest zajeta z chwila dokonania wpisu lub zlozenia do zbioru dokumentow wniosku komornika. Jednakze i w tym wypadku zajecie jest skuteczne juz z chwila doreczenia wezwania dluznikowi zajetej wierzytelnosci, jezeli takie doreczenie nastapilo wczesniej.

2. Zajecie sum platnych periodycznie obejmuje takze wyplaty przyszle. Art. 883 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 901. 1. Zajecia wierzytelnosci zwiazanej z posiadaniem dokumentu dokonuje sie przez odebranie dokumentu dluznikowi lub osobie trzeciej. Przepis art. 845 2 stosuje sie odpowiednio. Nastepnych zajec takiej wierzytelnosci dokonuje sie przez zaznaczenie w protokole pierwszego zajecia.

2. O dokonaniu zajecia komornik powiadomi wierzyciela dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, i dluznika zajetej wierzytelnosci, a przy dalszych zajeciach takze poprzednich wierzycieli.

3. Od dluznika zajetej wierzytelnosci zwiazanej z posiadaniem dokumentu komornik zazada zaplaty poszukiwanej sumy, a jezeli wierzytelnosc wymagalna jest po wypowiedzeniu, dokona jej wypowiedzenia. Na wniosek wierzyciela lub dluznika komornik dokona rowniez czynnosci zachowawczych, jezeli zajdzie tego potrzeba.

Art. 902. Do skutkow zajecia stosuje sie odpowiednio art. 885, 887 i 888, a do skutkow niezastosowania sie do wezwan komornika oraz do obowiazkow wynikajacych z zajecia - art. 886.

Art. 903. Jezeli zajeto wierzytelnosc, ktorej przedmiotem jest swiadczenie z zobowiazania przemiennego z prawem wyboru zastrzezonym dla dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, prawo to przechodzi na wierzyciela, jezeli dluznik, wezwany przez komornika do dokonania wyboru, w ciagu tygodnia z prawa tego nie skorzysta.

Art. 904. Jezeli obowiazek dluznika zajetej wierzytelnosci zalezy od wzajemnego swiadczenia dluznika, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, ktore polega na wydaniu rzeczy znajdujacej sie w jego wladaniu, a obowiazek wydania tej rzeczy zostal juz orzeczony prawomocnym wyrokiem lub stwierdzony innym tytulem egzekucyjnym, komornik odbierze dluznikowi zajetej wierzytelnosci tytul egzekucyjny i po uzyskaniu na nim klauzuli wykonalnosci odbierze rzecz dluznikowi, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, jezeli to jest konieczne do uzyskania swiadczenia od dluznika zajetej wierzytelnosci.

Art. 905. 1. Jezeli zajeta zostala wierzytelnosc, z mocy ktorej maja byc wydane dluznikowi na wlasnosc ruchomosci, beda one wydane komornikowi w miejscu, w ktorym mialy byc wydane dluznikowi. Zajecie ruchomosci dokonane jest przez samo zajecie wierzytelnosci o ich wydanie.

2. Dalsza egzekucja z tych ruchomosci bedzie prowadzona wedlug przepisow o egzekucji z ruchomosci.

Art. 906. 1. Jezeli zostala zajeta wierzytelnosc, z mocy ktorej dluznikowi, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, jako wlascicielowi ma byc wydana nieruchomosc, komornik odda wydana nieruchomosc w zarzad dluznikowi. Na wniosek wierzyciela komornik ustanowi zarzadca inna osobe.

2. Egzekucja z tej nieruchomosci i zarzad prowadzone beda wedlug przepisow o egzekucji nieruchomosci.

Art. 907. Przepis artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio w wypadku, gdy przedmiotem zajetej wierzytelnosci jest statek morski wpisany do rejestru okretowego.

Art. 908. 1. Jezeli po zajeciu wierzytelnosci nalezyte wykonanie praw dluznika tego wymaga, sad na wniosek wierzyciela lub dluznika, stosownie do okolicznosci, ustanowi kuratora lub zarzadce albo nakaze sprzedaz prawa. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

2. Do zarzadu i sprzedazy stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci i o sprzedazy ruchomosci.

Art. 909. Przepisy o egzekucji z wierzytelnosci stosuje sie odpowiednio do egzekucji z innych praw majatkowych.

Art. 910. Jezeli prawo majatkowe, ktore ma byc zajete, jest tego rodzaju, ze nie ma oznaczonej osoby obciazonej obowiazkiem wzgledem dluznika, zajecie jest dokonane z chwila doreczenia zawiadomienia dluznikowi.

Art. 911. Na zadanie wierzyciela komornik sporzadzi opis zajetego prawa majatkowego.

Art. 912. 1. Jezeli zajete zostalo prawo, z mocy ktorego dluznik moze zadac dzialu majatku, zajecie obejmuje wszystko to, co dluznikowi z dzialu przypadnie. Gdy dluznik otrzyma z dzialu nieruchomosc lub ulamkowa jej czesc, sad przeprowadziwszy dzial zawiadomi o zajeciu sad wlasciwy do prowadzenia ksiegi wieczystej w celu ujawnienia zajecia przez wpis w ksiedze wieczystej lub zlozenie zawiadomienia do zbioru dokumentow. Jezeli wierzyciel w ciagu miesiaca po ukonczeniu dzialu nie zazadal przeprowadzenia egzekucji z mienia przypadlego dluznikowi, przedmioty majatkowe, z ktorych egzekucji nie zadal,beda wolne od zajecia.

2. O zajeciu prawa, z mocy ktorego dluznik moze zadac dzialu, komornik zawiadomi wskazane przez wierzyciela osoby, przeciwko ktorym dluznikowi przysluguje prawo zadania dzialu.

DZIAL V

WYJAWIENIE MAJATKU

Art. 913. 1. Wierzyciel, ktory wykaze, ze na skutek prowadzonej egzekucji nie uzyskal w pelni zaspokojenia swej wierzytelnosci, moze zadac zobowiazania dluznika do zlozenia wykazu majatku, z wymienieniem rzeczy i miejsca, gdzie sie znajduja, przypadajacych mu wierzytelnosci i innych praw majatkowych oraz do zlozenia przyrzeczenia wedlug roty: "Swiadomy znaczenia moich slow i odpowiedzialnosci przed prawem zapewniam, ze zlozony przeze mnie wykaz majatku jest prawdziwy i zupelny".

2. Wierzyciel moze zadac wyjawienia majatku takze przed wszczeciem egzekucji, jezeli uprawdopodobni, ze nie uzyska zaspokojenia w pelni swej naleznosci ze znanego mu majatku albo z przypadajacych dluznikowi biezacych swiadczen periodycznych za okres szesciu miesiecy.

Art. 914. 1. Wniosek o nakazanie dluznikowi wyjawienia majatku sklada sie w sadzie wlasciwosci ogolnej dluznika.

2. Do wniosku nalezy dolaczyc tytul wykonawczy i inne dokumenty uzasadniajace obowiazek dluznika wyjawienia majatku.

Art. 915. 1. Sad rozpoznaje wniosek po wezwaniu i wysluchaniu stron, jezeli sie stawia.

2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

3. Wykaz i przyrzeczenie sad odbierze po uprawomocnieniu sie postanowienia nakazujacego ich zlozenie; sad moze je jednak odebrac niezwlocznie, jezeli dluznik wyrazi na to zgode.

Art. 916. Jezeli dluznik bez usprawiedliwionej przyczyny nie stawil sie w celu zlozenia wykazu i przyrzeczenia albo stawiwszy sie wykazu nie zlozyl lub odmowil odpowiedzi na zadane mu pytania lub zlozenia przyrzeczenia, sad na wniosek wierzyciela zastosuje w stosunku do niego srodki przymusu, stosujac odpowiednio przepisy o egzekucji roszczen niepienieznych. O skutkach tych dluznik powinien byc pouczony w wezwaniu na posiedzenie w celu zlozenia wykazu i przyrzeczenia.

Art. 917. 1. W razie zastosowania srodkow przymusu dluznik moze w kazdej chwili zlozyc wykaz i przyrzeczenie. W wypadku, gdy zastosowano wobec niego areszt, dluznik moze domagac sie stawienia go przed sad w celu zlozenia wykazu i przyrzeczenia. W wypadku tym sad nie wzywajac wierzyciela niezwlocznie przyjmie wykaz i odbierze przyrzeczenie, po czym zwolni dluznika.

2. Wierzyciel, ktory nie byl obecny przy tych czynnosciach, moze zadac ponownego wezwania dluznika w celu zadania mu pytan zmierzajacych do wykrycia przedmiotow, do ktorych moglaby byc skierowana egzekucja. Niestawiennictwo dluznika lub odmowa odpowiedzi albo dodatkowego zlozenia przyrzeczenia pociaga za soba skutki wymienione w artykule poprzedzajacym. O skutkach tych dluznik powinien byc pouczony w wezwaniu na posiedzenie.

Art. 918. (skreslony).

Art. 919. Za osobe, ktora nie ma zdolnosci procesowej, wykaz i przyrzeczenie obowiazany jest zlozyc jej przedstawiciel ustawowy.

Art. 920. Przepisy dzialu niniejszego stosuje sie odpowiednio do egzekucji prowadzonej z urzedu.

Art. 9201. 1. Przepisy art. 913-917, 919 i 920 stosuje sie odpowiednio do wyjawienia przez dluznika stanu oszczednosci na rachunkach bankowych w zwiazku z zadaniem wydania ksiazeczki oszczednosciowej lub innego dowodu posiadania wkladu. W wykazie majatku dluznik jest obowiazany podac, czy i jakie oszczednosci ma na rachunku bankowym, w jakim banku zostaly zgromadzone, jezeli zas nie posiada dowodu bankowego, jest obowiazany wskazac osobe, u ktorej znajduje sie ten dowod.

2. Uchylenie sie dluznika od wydania ksiazeczki oszczednosciowej lub innego odpowiedniego dowodu albo wskazania osoby, u ktorej sie one znajduja, powoduje takie skutki, jak odmowa zlozenia wykazu albo udzielenia odpowiedzi na pytanie (art. 916).

DZIAL VI

EGZEKUCJA Z NIERUCHOMOSCI

Rozdzial 1

Przepisy wstepne

Art. 921. 1. Egzekucja z nieruchomosci nalezy do komornika sadu, w ktorego okregu nieruchomosc jest polozona.

2. Jezeli nieruchomosc jest polozona w okregu kilku sadow, wybor nalezy do wierzyciela. Jednakze z postepowaniem wszczetym na wniosek jednego wierzyciela polaczone beda postepowania wszczete na wniosek innych wierzycieli. W tym celu komornik, ktory rozpoczal egzekucje, o wszczeciu, a nastepnie o ukonczeniu egzekucji zawiadomi komornika, do ktorego, stosownie do paragrafu poprzedzajacego, moglaby nalezec egzekucja.

Art. 922. Uczestnikami postepowania oprocz wierzyciela i dluznika sa rowniez osoby, ktorym przysluguja prawa rzeczowe ograniczone lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomosci, a gdy przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, takze organ, ktory zawarl umowe o uzytkowanie wieczyste.

Rozdzial 2

Zajecie

Art. 923. Wskutek wniosku wierzyciela o wszczecie egzekucji z nieruchomosci wymienionej we wniosku komornik wzywa dluznika, aby zaplacil dlug w ciagu dwoch tygodni pod rygorem przystapienia do opisu i oszacowania.

Art. 924. Jednoczesnie z wyslaniem dluznikowi wezwania komornik przesyla do sadu wlasciwego do prowadzenia ksiegi wieczystej wniosek o dokonanie w ksiedze wieczystej wpisu o wszczeciu egzekucji lub zlozenie wniosku do zbioru dokumentow.

Art. 925. 1. W stosunku do dluznika nieruchomosc jest zajeta z chwila doreczenia mu wezwania. W stosunku do dluznika, ktoremu nie doreczono wezwania, jako tez w stosunku do osob trzecich, nieruchomosc jest zajeta z chwila dokonania wpisu w ksiedze wieczystej lub zlozenia wniosku komornika do zbioru dokumentow.

2. Jednakze w stosunku do kazdego, kto wiedzial o wszczeciu egzekucji, skutki zajecia powstaja z chwila, gdy o wszczeciu egzekucji powzial wiadomosc, chociazby wezwanie nie zostalo jeszcze dluznikowi wyslane ani wpis w ksiedze wieczystej nie byl jeszcze dokonany.

3. O dokonanym zajeciu komornik zawiadamia wierzyciela.

Art. 926. 1. Postepowanie egzekucyjne toczace sie co do kilku nieruchomosci tego samego dluznika lub co do kilku czesci tej samej nieruchomosci, jak rowniez postepowania egzekucyjne dotyczace czesci nieruchomosci i jej calosci, moga byc polaczone w jedno postepowanie, jezeli odpowiada to celowi egzekucji, anie ma przeszkod natury prawnej lub gospodarczej. Polaczenie zarzadza na wniosek jednej ze stron komornik, a gdy nieruchomosci sa polozone w okregach roznych sadow rejonowych, sad okregowy przelozony nad sadem rejonowym, w ktorego okregu wszczeto pierwsza egzekucje.

2.Postepowanie mozna rozdzielic, jezeli w dalszym jego toku odpadna przyczyny, ktore spowodowaly polaczenie.

Art. 927. Wierzyciel, ktory skierowal egzekucje do nieruchomosci po jej zajeciu przez innego wierzyciela, przylacza sie do postepowania wszczetego wczesniej i nie moze zadac powtorzenia czynnosci juz dokonanych; poza tym ma te same prawa co pierwszy wierzyciel.

Art. 928. W celu dopilnowania praw osoby, ktorej miejsce pobytu nie jest znane i ktorej z powodu nieobecnosci nie mozna dokonywac doreczen, sad na wniosek komornika ustanowi kuratora do zastepowania osoby nieobecnej. Kurator bedzie wykonywal swe czynnosci takze w interesie innych osob, ktorym w dalszym toku postepowania doreczenia nie beda mogly byc dokonane. Kurator moze jednak reprezentowac rownoczesnie tylko osoby, ktorych interesy nie sa sprzeczne.

Art. 929. 1. Zajecie obejmuje nieruchomosc i to wszystko, co wedlug przepisow prawa rzeczowego stanowi przedmiot obciazenia hipoteka.

2. Jezeli egzekucje prowadzi sie w poszukiwaniu naleznosci z umow ubezpieczenia lub wierzytelnosci zabezpieczonych hipoteka, zajecie obejmuje takze prawa wynikajace z umow ubezpieczenia przedmiotow wymienionych w paragrafie poprzedzajacym.

Art. 930. 1. Rozporzadzenie nieruchomoscia po jej zajeciu nie ma wplywu na dalsze postepowanie. Nabywca moze uczestniczyc w postepowaniu w charakterze dluznika. W kazdym razie czynnosci egzekucyjne sa wazne tak w stosunku do dluznika, jak i w stosunku do nabywcy.

2. Rozporzadzenia przedmiotami podlegajacymi zajeciu razem z nieruchomoscia po ich zajeciu sa niewazne. Nie dotyczy to rozporzadzen zarzadcy nieruchomosci w zakresie jego ustawowych uprawnien.

Art. 931. 1. Zajeta nieruchomosc pozostawia sie w zarzadzie dluznika, do ktorego stosuje sie wowczas przepisy o zarzadcy.

2. Jezeli prawidlowe sprawowanie zarzadu tego wymaga, sad odejmie dluznikowi zarzad i ustanowi innego zarzadce; to samo dotyczy ustanowionego zarzadcy.

3. Sad oddali wniosek o ustanowienie innego zarzadcy, jezeli sprawowanie zarzadu wymaga kosztow, na ktorych pokrycie nie wystarczaja na razie dochody biezace, a wnioskodawca nie zlozy w ciagu tygodnia kwoty wyznaczonej przez sad.

4. Jezeli dluznik, ktoremu odjeto zarzad,w chwili zajecia korzystal z pomieszczen w zajetej nieruchomosci, nalezy mu je pozostawic. Sad moze jednak na wniosek wierzyciela zarzadzic odebranie pomieszczen, jezeli dluznik lub jego domownik przeszkadza zarzadcy w wykonywaniu zarzadu. Zarzadca moze zatrudnic dluznika i jego rodzine za wynagrodzeniem, ktore ustali sad.

Art. 932. Na postanowienia sadu w przedmiotach wymienionych w artykule poprzedzajacym przysluguje zazalenie.

Art. 933. Jezeli zarzadca przy obejmowaniu zarzadu napotyka na przeszkody, komornik na polecenie sadu wprowadza go w zarzad nieruchomosci.

Art. 934. Po ustanowieniu zarzadcy komornik wzywa wskazane przez wierzyciela osoby, aby przypadajace od nich tak zalegle, jak i przyszle swiadczenia, ktore stanowia dochod z nieruchomosci, uiszczaly do rak zarzadcy. W wezwaniu nalezy uprzedzic, ze uiszczenie do rak dluznika bedzie bezskuteczne w stosunku do wierzyciela.

Art. 935. 1. Zarzadca zajetej nieruchomosci obowiazany jest wykonywac czynnosci potrzebne do prowadzenia prawidlowej gospodarki. Ma on prawo pobierac zamiast dluznika wszelkie pozytki z nieruchomosci, spieniezac je w granicach zwyklego zarzadu oraz prowadzic sprawy, ktore przy wykonywaniu takiego zarzadu okaza sie potrzebne. W sprawach wynikajacych z zarzadu nieruchomoscia zarzadca moze pozywac i byc pozywany.

2. Zarzadcy wolno zaciagac tylko takie zobowiazania, ktore moga byc zaspokojone z dochodow z nieruchomosci i sa gospodarczo uzasadnione.

3. Czynnosci przekraczajace zakres zwyklego zarzadu zarzadca moze wykonywac tylko za zgoda stron, a w jej braku - za zezwoleniem sadu, ktory przed wydaniem postanowienia wyslucha wierzyciela, dluznika i zarzadce, chyba ze zwloka grozilaby szkoda.

Art. 936. Zarzad nie ma wplywu na umowy najmu lub dzierzawy obowiazujace w chwili jego ustanowienia. Zarzadcy wolno jednak wypowiadac tego rodzaju umowy z zachowaniem obowiazujacych przepisow oraz zawierac umowy na czas przyjety przez zwyczaj miejscowy. Do wydzierzawiania nieruchomosci wymagana jest zgoda stron, a w jej braku - zezwolenie sadu.

Art. 937. 1. Zarzadca sklada sadowi w wyznaczonych terminach co najmniej raz w roku oraz po ukonczeniu zarzadu sprawozdania ze swych czynnosci, jak rowniez udokumentowane sprawozdania rachunkowe.

2. Sad po wysluchaniu wierzycieli, dluznika i zarzadcy oraz po rozpatrzeniu sprawozdan, a zwlaszcza przedstawionych w nich pozycji rachunkowych, zatwierdza sprawozdania zarzadcy albo odmawia ich zatwierdzenia w calosci lub w czesci.

Art. 938. 1. Zarzadca jest odpowiedzialny wzgledem wszystkich uczestnikow za nalezyte pelnienie swych obowiazkow.

2. Zarzadca, ktory bez usprawiedliwionej przyczyny nie zlozyl w oznaczonym terminie przepisanego sprawozdania lub nie wykonal innych przez sad wydanych polecen, moze byc skazany na grzywne.

Art. 939. 1. Zarzadca moze zadac wynagrodzenia oraz zwrotu wydatkow, ktore w zwiazku z zarzadem poniosl z wlasnych funduszow. Wysokosc wynagrodzenia sad okresli odpowiednio do nakladu pracy i dochodowosci nieruchomosci.

2. Jednakze zarzadcy, ktory jest dluznikiem, nie nalezy sie wynagrodzenie; moze on tylko pokrywac z pozytkow z nieruchomosci najkonieczniejsze potrzeby wlasne i rodziny w rozmiarze, jaki oznaczy sad, oraz swoje wydatki zwiazane z zarzadem.

3. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

4. Roszczen o wynagrodzenie za sprawowanie zarzadu i o zwrot poniesionych w zwiazku z zarzadem wydatkow nie mozna dochodzic powodztwem. Zarzadca traci roszczenia, jezeli ich nie zglosil w ciagu miesiaca po ustapieniu z zarzadu lub po jego ustaniu.

Art. 940. Z dochodow z nieruchomosci zarzadca pokrywa w nastepnej kolejnosci:

1) koszty egzekucji wraz ze swoim wynagrodzeniem oraz zwrot wlasnych wydatkow;

2) biezace naleznosci pracownikow zatrudnionych w nieruchomosci lub w przedsiebiorstwach znajdujacych sie na niej i nalezacych do dluznika;

3) biezaco przypadajace w toku zarzadu alimenty przyznane wykonalnym wyrokiem sadowym od dluznika. Uprawnienie to nie przysluguje czlonkom rodziny dluznika pozostajacym z nim we wspolnym gospodarstwie domowym w chwili wszczecia egzekucji;

4) biezace naleznosci podatkowe z nieruchomosci oraz biezace naleznosci z tytulu ubezpieczenia spolecznego pracownikow wymienionych w pkt 2;

5) zobowiazania zwiazane z wykonywaniem zarzadu;

6) naleznosci z tytulu ubezpieczenia nieruchomosci, jej przynaleznosci i pozytkow.

Art. 941. Nadwyzke dochodow po pokryciu wydatkow wymienionych w artykule poprzedzajacym za czas od dnia przejscia nieruchomosci na nabywce zarzadca sklada do depozytu sadowego. Nadwyzke dolacza sie do ceny, ktora bedzie uzyskana za nieruchomosci. Jezeli egzekucja ulega umorzeniu, nadwyzke te otrzymuje dluznik.

Rozdzial 3

Opis i oszacowanie

Art. 942. Po uplywie terminu okreslonego w wezwaniu dluznika do zaplaty dlugu komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajetej nieruchomosci.

Art. 943. 1. Przy wniosku o dokonanie opisu i oszacowania wierzyciel powinien:

1) zlozyc wyciag - a w razie potrzeby odpis ksiegi wieczystej albo zaswiadczenie sadu wystawione na podstawie zbioru dokumentow prowadzonego dla nieruchomosci, zawierajace wskazanie jej wlasciciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciazen, jezeli zas nieruchomosc jest objeta katastrem nieruchomosci - takze odpowiedni wyciag;

2) wskazac miejsce zamieszkania uczestnikow postepowania.

2. Jezeli nieruchomosc nie ma ksiegi wieczystej, wierzyciel powinien zlozyc inny dokument stwierdzajacy wlasnosc dluznika.

3. Dokumentow wskazanych w paragrafie poprzedzajacym moze zadac od wlasciwych organow takze komornik.

Art. 944. Jezeli nieruchomosc stanowiaca przedmiot egzekucji podlega przepisom ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, komornik przed przystapieniem do jej opisu i oszacowania wzywa prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej do oswiadczenia w terminie trzech miesiecy od doreczenia wezwania, czy wykona prawo pierwokupu. Jezeli odpowiedz prezydium bedzie przeczaca lub decyzja nie bedzie podana do wiadomosci komornika przed uplywem wyznaczonego terminu, prawo pierwokupu wygasa i w dalszym toku egzekucji nie bedzie uwzglednione. Na skutek ostatecznej decyzji o wykonaniu prawa pierwokupu, doreczonej komornikowi w wyznaczonym terminie, sad ustali cene nabycia zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce terenami w miastach i osiedlach, z tym jednak zastrzezeniem, ze cala cena bedzie od razu platna. Postanowienie o ustaleniu ceny ma skutki przybicia. Postanowienie to dorecza sie wierzycielowi, dluznikowi i Skarbowi Panstwa; przysluguje na nie zazalenie. Do ceny nabycia stosuje sie odpowiednio art. 967.

Art. 945. 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestnikow.

2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sadowym i w lokalu prezydium wlasciwej rady narodowej1 uczestnikow, o ktorych nie ma wiadomosci, oraz inne osoby, ktore roszcza sobie prawa do nieruchomosci i przedmiotow razem z nia zajetych, aby przed ukonczeniem opisu zglosily swoje prawa.

3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny byc dokonane nie pozniej niz na dwa tygodnie przed rozpoczeciem opisu.

Art. 946. 1. Na wniosek wierzyciela lub dluznika, zgloszony nie pozniej niz podczas opisu i oszacowania, jak rowniez z urzedu moze byc wystawiona na licytacje wydzielona czesc zajetej nieruchomosci, ktorej cena wywolania wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwujacego. O wydzieleniu rozstrzyga komornik po oszacowaniu nieruchomosci.

2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

3. W razie wydzielenia czesci, dalsze postepowanie co do reszty nieruchomosci bedzie zawieszone do czasu ukonczenia licytacji wydzielonej czesci.

Art. 947. 1. W protokole opisu i oszacowania komornik wymieni:

1) oznaczenie nieruchomosci, jej granice, a w miare moznosci jej obszar oraz oznaczenie ksiegi wieczystej lub zbioru dokumentow;

2) budowle i inne urzadzenia ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynaleznosci nieruchomosci, jak rowniez zapasy objete zajeciem;

3) stwierdzone prawa i obciazenia;

4) umowy ubezpieczenia;

5) osoby, w ktorych posiadaniu znajduje sie nieruchomosc, jej przynaleznosci i pozytki;

6) sposob korzystania z nieruchomosci przez dluznika;

7) oszacowanie z podaniem jego podstaw;

8) zgloszenie prawa do nieruchomosci;

9) inne szczegoly istotne dla oznaczenia lub oszacowania nieruchomosci.

2. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci okresli szczegolowy sposob przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomosci.

Art. 948. 1. Do oszacowania komornik powoluje jednego lub kilku bieglych.

2. W oszacowaniu nalezy podac osobno wartosc nieruchomosci, budowli i innych urzadzen, przynaleznosci i pozytkow oraz osobno wartosc calosci, jak rowniez wartosc czesci nieruchomosci, ktora w mysl art. 946 zostala wydzielona celem wystawienia oddzielnie na licytacje. Wartosci powyzsze nalezy podac tak z uwzglednieniem, jak i bez uwzglednienia praw, ktore pozostaja w mocy bez zaliczenia na cene nabycia, oraz wartosci praw nie okreslonych suma pieniezna obciazajacych nieruchomosc, w szczegolnosci swiadczen z tytulu takich praw.

Art. 949. Jezeli zostaly zgloszone prawa osob trzecich do nieruchomosci, budowli lub innych urzadzen, przynaleznosci lub pozytkow albo gdy rzeczy takie znajduja sie we wladaniu osob trzecich, oznacza sie osobno wartosc rzeczy spornej, osobno wartosc calosci po wylaczeniu tej rzeczy, wreszcie osobno wartosc calosci tak z uwzglednieniem, jak i bez uwzglednienia praw, ktore pozostaja w mocy bez zaliczenia na cene nabycia, oraz wartosci praw nie okreslonych suma pieniezna, obciazajacych nieruchomosc, w szczegolnosci swiadczen z tytulu takich praw.

Art. 950. Termin do zaskarzenia opisu i oszacowania liczy sie od dnia jego ukonczenia. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 951. Jezeli w stanie nieruchomosci pomiedzy sporzadzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajda istotne zmiany, moze nastapic dodatkowy opis i oszacowanie.

Rozdzial 4

Obwieszczenie o licytacji

Art. 952. Zajeta nieruchomosc ulega sprzedazy przez licytacje publiczna. Termin licytacji nie moze byc wyznaczony wczesniej niz po uplywie miesiaca po uprawomocnieniu sie opisu i oszacowania, ani tez przed uprawomocnieniem sie wyroku, na podstawie ktorego wszczeto egzekucje.

Art. 953. 1. Komornik oglosi o licytacji przez publiczne obwieszczenie, w ktorym wymienia:

1) nieruchomosc, ktora ma byc sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej polozenia i przeznaczenia gospodarczego, imienia i nazwiska dluznika wraz z podaniem ksiegi wieczystej i miejsca jej przechowania lub z oznaczeniem zbioru dokumentow i sadu, w ktorym zbior ten jest prowadzony;

2) czas i miejsce licytacji;

3) sume oszacowania i cene wywolania;

4) wysokosc rekojmi, jaka licytant przystepujacy do przetargu powinien zlozyc, z zaznaczeniem, ze rekojmia powinna byc zlozona w gotowce albo w ksiazeczce oszczednosciowej bankow uprawnionych wedlug prawa bankowego, zaopatrzonej w upowaznienie wlasciciela ksiazeczki do wyplaty calego wkladu stosownie do prawomocnego postanowienia sadu o utracie rekojmi;

5) czas, w ktorym w ciagu dwoch tygodni przed licytacja wolno bedzie ogladac nieruchomosc oraz przegladac w sadzie akta postepowania egzekucyjnego;

ponadto w obwieszczeniu nalezy podac:

6) wzmianke, ze prawa osob trzecich nie beda przeszkoda do licytacji i przysadzenia wlasnosci na rzecz nabywcy bez zastrzezen, jezeli osoby te przed rozpoczeciem przetargu nie zloza dowodu, iz wniosly powodztwo o zwolnienie nieruchomosci lub przedmiotow razem z nia zajetych od egzekucji i uzyskaly w tym zakresie orzeczenie wstrzymujace egzekucje;

7) wyjasnienie, ze uzytkowanie, sluzebnosci i prawa dozywotnika, jezeli nie sa ujawnione w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru dokumentow i nie zostana zgloszone najpozniej na trzy dni przed rozpoczeciem licytacji, nie beda uwzglednione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci.

2. (skreslony).

3. (skreslony).

Art. 954. Obwieszczenie o licytacji dorecza sie:

1) uczestnikom postepowania;

2) terenowemu organowi administracji panstwowej stopnia podstawowego3 i urzedowi skarbowemu miejsca polozenia nieruchomosci oraz organom ubezpieczen spolecznych z wezwaniem, aby najpozniej w terminie licytacji zglosily zestawienie podatkow i innych danin publicznych, naleznych po dzien licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaleglych swiadczen od nabywcy.

Art. 955. 1. Obwieszczenie o licytacji nalezy co najmniej na miesiac przed jej terminem oglosic publicznie w budynku sadowym i w lokalu organu gminy, a jezeli nieruchomosc oszacowana jest wyzej niz na piecdziesiat tysiecy zlotych - takze w dzienniku poczytnym w danej miejscowosci.

2. Na wniosek i koszt strony komornik moze zarzadzic ogloszenie rowniez w inny wskazany przez nia sposob.

3. W ogloszeniu w dzienniku wystarczy oznaczenie nieruchomosci, czasu i miejsca licytacji, sumy oszacowania i ceny wywolania oraz wysokosci rekojmi, jaka licytant powinien zlozyc.

Art. 956. Jezeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieruchomosci polozonych w roznych okregach sadowych, obwieszczenie wywiesza sie ponadto we wszystkich wlasciwych sadach, a jezeli obwieszczenie ma byc takze ogloszone w prasie, oglasza sie je w dziennikach poczytnych w okregach tych sadow.

Art. 957. (uchylony).

Art. 958. 1. Z chwila obwieszczenia o licytacji nieruchomosci wchodzacej w sklad gospodarstwa rolnego wspolwlascicielowi tej nieruchomosci, ktory nie jest dluznikiem osobistym, przysluguje az do trzeciego dnia przed licytacja prawo przejecia nieruchomosci na wlasnosc w cenie nie nizszej od sumy oszacowania. Przy wniosku o przejecie wnioskodawca powinien zlozyc rekojmie, chyba ze ustawa go od niej zwalnia.

2. Jezeli kilku wspolwlascicieli zglosi wniosek o przejecie, pierwszenstwo przysluguje temu z nich, ktory prowadzi gospodarstwo rolne lub pracuje w nim. Jezeli warunek ten spelnia kilku wspolwlascicieli albo nie spelnia go zaden z nich, sad przyzna pierwszenstwo temu wspolwlascicielowi, ktory daje najlepsza gwarancje nalezytego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Art. 959. O pierwszenstwie przejecia nieruchomosci w mysl dwoch artykulow poprzedzajacych rozstrzyga sad, wydajac postanowienie o przybiciu.

Art. 960. Jezeli nikt z prawa przejecia nieruchomosci na podstawie trzech artykulow poprzedzajacych wczesniej nie skorzysta albo jezeli przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomosc rolna, komornik po dokonaniu obwieszczen przedstawia akta sadowi. W razie spostrzezenia niedokladnosci lub wadliwosci postepowania sad poleci komornikowi ich usuniecie.

Art. 961. Na postanowienie sadu wydane wskutek wniesienia skargi na czynnosci komornika co do obwieszczenia przysluguje zazalenie.

Rozdzial 5

Warunki licytacji

Art. 962. 1. Przystepujacy do przetargu obowiazany jest zlozyc rekojmie w wysokosci jednej dziesiatej czesci sumy oszacowania.

2. Rekojmie nalezy zlozyc w gotowce albo w postaci ksiazeczki oszczednosciowej.

Art. 963. Rekojmie zlozona przez licytanta, ktoremu udzielono przybicia, zatrzymuje sie; pozostalym licytantom zwraca sie ja niezwlocznie.

Art. 964. 1. Nie sklada rekojmi osoba, ktorej przysluguje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo, jezeli jego wartosc nie jest nizsza od wysokosci rekojmi i jezeli do tej wysokosci znajduje ono pokrycie w cenie wywolania wraz z prawami stwierdzonymi w opisie i oszacowaniu, korzystajacymi z pierwszenstwa przed jej prawem.

2. Jezeli w warunkach przewidzianych w paragrafie poprzedzajacym wartosc prawa jest nizsza od wysokosci rekojmi albo tez prawo znajduje tylko czesciowe pokrycie w cenie wywolania, wysokosc rekojmi obniza sie w pierwszym wypadku do roznicy miedzy pelna rekojmia a wartoscia prawa, w drugim zas wypadku do czesci wartosci prawa nie pokrytej w cenie wywolania.

Art. 965. Najnizsza suma, za ktora nieruchomosc mozna nabyc na pierwszej licytacji (cena wywolania), wynosi trzy czwarte sumy oszacowania.

Art. 966. Suma przypadajaca w chwili zajecia na podstawie umowy ubezpieczenia dluznikowi, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie egzekucyjne, przechodzi na nabywce i to rowniez w czesci nie podlegajacej zajeciu. O sume te podwyzsza sie cene nabycia.

Art. 967. Po uprawomocnieniu sie postanowienia o przybiciu sad wzywa licytanta, ktory uzyskal przybicie (nabywce), aby w ciagu dwoch tygodni od otrzymania wezwania zlozyl do depozytu sadowego cene nabycia z potraceniem rekojmi zlozonej w gotowce. Na wniosek nabywcy sad moze oznaczyc dluzszy termin uiszczenia ceny nabycia, nie przekraczajacy jednak trzech miesiecy.

Art. 968. 1. Nabywca moze zaliczyc na poczet ceny wlasna wierzytelnosc lub jej czesc, jezeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.

2. Za zgoda wierzyciela, ktorego wierzytelnosc znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca moze te wierzytelnosc zaliczyc na poczet ceny. Zgoda wierzyciela powinna byc stwierdzona dokumentem z podpisem urzedowo poswiadczonym lub wyrazona do protokolu sadowego nie pozniej niz w terminie, w ktorym nabywca ma obowiazek uiscic cene nabycia.

Art. 969. 1. Jezeli nabywca nie wykonal w terminie warunkow licytacyjnych co do zaplaty ceny, traci rekojmie, a skutki przybicia wygasaja. Uiszczona czesc ceny zwraca sie. Nastepstwa te sad stwierdza postanowieniem, na ktore przysluguje zazalenie.

2. Od nabywcy nie skladajacego rekojmi, ktory nie wykonal warunkow licytacyjnych, sciaga sie rekojmie w trybie egzekucji naleznosci sadowych.

3. Z rekojmi utraconej przez nabywce lub od niego sciagnietej pokrywa sie koszty egzekucji zwiazane ze sprzedaza, a reszte przelewa sie na dochod Skarbu Panstwa.

Art. 970. Po uprawomocnieniu sie postanowienia stwierdzajacego wygasniecie przybicia wierzyciel moze zadac wyznaczenia ponownej licytacji.

Art. 971. Nabywca nie moze zadac uniewaznienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomosci lub przedmiotow razem z nia nabytych.

Rozdzial 6

Licytacja

Art. 972. Licytacja odbywa sie publicznie w obecnosci i pod nadzorem sedziego.

Art. 973. Po wywolaniu licytacji komornik podaje do wiadomosci obecnych:

1) przedmiot przetargu;

2) cene wywolania;

3) sume rekojmi;

4) termin uiszczenia ceny nabycia;

5) ciazace na nieruchomosci zaleglosci w podatkach panstwowych oraz innych daninach publicznych, jezeli wysokosc tych sum jest zgloszona, z wyjasnieniem, ktore z nich obciazaja nabywce bez zaliczenia na cene nabycia;

6) prawa obciazajace nieruchomosc, ktore beda utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cene nabycia;

7) wynikajace z akt zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomosci, jezeli zaszly po jej opisie i oszacowaniu.

Art. 974. Przedmiotem przetargu jest nieruchomosc wedlug stanu objetego opisem i oszacowaniem z uwzglednieniem zmian podanych do wiadomosci przez komornika na terenie licytacyjnym.

Art. 975. Jezeli ma byc sprzedanych kilka nieruchomosci lub kilku czesci jednej nieruchomosci, dluznik ma prawo wskazac kolejnosc, w jakiej ma byc przeprowadzony przetarg poszczegolnych nieruchomosci lub czesci.

Art. 976. 1. W przetargu nie moga uczestniczyc: dluznik, komornik, ich malzonkowie, dzieci, rodzice i rodzenstwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzedowym, licytant, ktory nie wykonal warunkow poprzedniej licytacji, osoby, ktore moga nabyc nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu panstwowego, a zezwolenia tego nie przedstawily.

2. Stawienie sie jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Art. 977. Pelnomocnictwo do udzialu w przetargu powinno byc stwierdzone dokumentem z podpisem urzedowo poswiadczonym. Podpisy na pelnomocnictwach udzielonych przez panstwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorzadu terytorialnego oraz na pelnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagaja poswiadczenia.

Art. 978. 1. Przetarg odbywa sie ustnie.

2. Postapienie nie moze wynosic mniej niz jeden procent ceny wywolania, z zaokragleniem wzwyz do pelnych zlotych.

3. Zaofiarowana cena przestaje wiazac, gdy inny licytant zaofiarowal cene wyzsza.

Art. 979. 1. Jezeli w tym samym postepowaniu ma byc sprzedanych kilka nieruchomosci lub kilka czesci jednej nieruchomosci i jezeli za te, ktore juz zostaly sprzedane, osiagnieto cene wystarczajaca na zaspokojenie naleznosci wierzyciela egzekwujacego i kosztow egzekucyjnych, komornik wstrzyma przetarg pozostalych nieruchomosci lub ich czesci.

2. Jezeli przy podziale sumy uzyskanej za sprzedane niektore tylko nieruchomosci lub niektore czesci nieruchomosci okaze sie, ze naleznosc wierzyciela i koszty egzekucji istotnie znajduja w tej sumie pelne pokrycie, egzekucje co do pozostalych nieruchomosci lub czesci nieruchomosci nalezy umorzyc.

Art. 980. Po ustaniu postapien komornik, uprzedzajac obecnych, ze po trzecim obwieszczeniu dalsze postapienia nie beda przyjete, obwiesci trzykrotnie ostatnio zaofiarowana cene, zamknie przetarg i wymieni licytanta, ktory zaofiarowal najwyzsza cene.

Art. 981. Jezeli naleznosc wierzyciela bedzie uiszczona wraz z kosztami przed zamknieciem przetargu, komornik umorzy egzekucje.

Art. 982. 1. Jezeli na licytacji nikt nie przystapil do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest nieruchomosc rolna, wspolwlasciciel nieruchomosci wystawionej na licytacje i nie bedacy dluznikiem osobistym, ma prawo przejecia nieruchomosci na wlasnosc w cenie nie nizszej od trzech czwartych sumy oszacowania.Art. 958 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Wniosek o przyjecie nieruchomosci nalezy zglosic w ciagu tygodnia od licytacji, skladajac rownoczesnie rekojmie, chyba ze ustawa wnioskodawce od niej zwalnia.

3. Jezeli na licytacji nikt nie przystapil do przetargu, a przedmiotem egzekucji jest wlasnosciowe spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, wierzyciel hipoteczny moze przejac to prawo za cene nie nizsza od trzech czwartych sumy oszacowania; wniosek o przejecie nalezy zglosic w ciagu tygodnia od licytacji. Wierzyciel hipoteczny nie sklada rekojmi.

Art. 983. Jezeli nikt nie zglosil wniosku o przejecie nieruchomosci w mysl artykulu poprzedzajacego albo przedmiot egzekucji nie jest nieruchomoscia rolna, komornik na wniosek wierzyciela wyznacza druga licytacje, na ktorej cena wywolania stanowi dwie trzecie sumy oszacowania. Cena ta jest najnizsza, za ktora mozna nabyc nieruchomosc.

Art. 984. 1. Jezeli rowniez na drugiej licytacji nikt nie przystapi do przetargu, przejecie nieruchomosci na wlasnosc moze nastapic w cenie nie nizszej od dwoch trzecich czesci sumy oszacowania, przy czym prawo przejecia przysluguje wierzycielowi egzekwujacemu i hipotecznemu oraz wspolwlascicielowi. Jezeli przedmiotem egzekucji jest nieruchomosc rolna, stosuje sie art. 982 z wynikajaca z niniejszego przepisu zmiana co do ceny przejecia. W wypadku gdy osoby okreslone w art. 982 nie skorzystaja z prawa przejecia nieruchomosci rolnej, prawo to przysluguje takze wierzycielowi egzekwujacemu i hipotecznemu.

2. Wniosek o przejecie nieruchomosci wierzyciel powinien zlozyc sadowi w ciagu tygodnia po licytacji, skladajac jednoczesnie rekojmie, chyba ze ustawa go od niej zwalnia.

3. Jezeli kilku wierzycieli sklada wniosek o przejecie, pierwszenstwo przysluguje temu, kto zaofiarowal cene wyzsza, a przy rownych cenach - temu, czyja naleznosc jest wieksza.

Art. 985. 1. Jezeli po drugiej licytacji zaden z wierzycieli nie przejal nieruchomosci na wlasnosc, postepowanie egzekucyjne umarza sie i nowa egzekucja z tej nieruchomosci moze byc wszczeta dopiero po uplywie roku.

2. Jezeli wniosek o wszczecie nowej egzekucji zlozono przed uplywem trzech lat od daty drugiej licytacji, komornik dokona nowego opisu i oszacowania tylko na wniosek wierzyciela lub dluznika. Dluznik moze zlozyc taki wniosek przed uplywem dwoch tygodni od daty ponownego doreczenia mu wezwania do zaplaty, o czym nalezy go uprzedzic przy doreczeniu wezwania.

Art. 986. Skarge na czynnosci komornika w toku licytacji az do zamkniecia przetargu zglasza sie ustnie sedziemu nadzorujacemu, ktory natychmiast ja rozstrzyga.

Rozdzial 7

Przybicie

Art. 987. Po zamknieciu przetargu sad w osobie sedziego, pod ktorego nadzorem odbywa sie licytacja, wydaje na posiedzeniu jawnym postanowienie co do przybicia na rzecz licytanta, ktory zaofiarowal najwyzsza cene, po wysluchaniu tak jego, jak i obecnych uczestnikow.

Art. 988. 1. Postanowienie o przybiciu oglasza sie niezwlocznie po ukonczeniu przetargu; ogloszenie mozna jednak odroczyc najdalej na tydzien, jezeli zgloszono skarge, ktorej natychmiastowe rozstrzygniecie nie jest mozliwe, jak rowniez z innych waznych przyczyn.

2. Jezeli skargi lub zazalenia wniesione w toku postepowania egzekucyjnego nie sa jeszcze prawomocnie rozstrzygniete, sad moze wstrzymac wydanie postanowienia co do udzielenia przybicia.

Art. 989. Gdy przejecie nieruchomosci na wlasnosc ma nastapic po niedojsciu do skutku drugiej licytacji, sad udzieli przybicia na rzecz przejmujacego po wysluchaniu wnioskodawcy oraz uczestnikow, jezeli stawia sie na posiedzenie.

Art. 990. W postanowieniu o przybiciu wymienia sie imie i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomosci, date przetargu i cene nabycia.

Art. 991. 1. Sad odmowi przybicia z powodu naruszenia przepisow postepowania w toku licytacji, jezeli uchybienia te mogly miec istotny wplyw na wynik przetargu.

2. Sad odmowi rowniez przybicia, jezeli postepowanie podlegalo umorzeniu lub zawieszeniu albo jezeli uczestnik nie otrzymal zawiadomienia o licytacji, chyba ze z tego powodu nie nastapilo naruszenie jego praw albo ze bedac na licytacji nie wystapil ze skarga na to uchybienie.

Art. 992. Jezeli sad odmowi przybicia, komornik na wniosek wierzyciela wyznaczy ponowna licytacje.

Art. 993. 1. Jezeli przybicie nie nastepuje niezwlocznie po ukonczeniu przetargu, sad na wniosek licytanta, ktory zaofiarowal najwyzsza cene, moze, w wypadku gdy zarzadca jest dluznik, odjac mu zarzad i ustanowic innego zarzadce.

2. Po przybiciu sad wyda zarzadzenie, o ktorym mowa w paragrafie poprzedzajacym, na wniosek nabywcy lub uczestnika postepowania. Nabywca moze byc na wlasne zadanie ustanowiony zarzadca, jezeli oprocz rekojmi zlozyl w gotowce nie mniej niz piata czesc ceny nabycia albo jezeli do tej wysokosci przysluguje mu prawo zaliczenia swej wierzytelnosci na poczetceny nabycia.

3. W razie wygasniecia skutkow przybicia bez rownoczesnego umorzenia egzekucji sad wyda postanowienie co do osoby zarzadcy, jezeli dotychczasowym zarzadca byl nabywca.

Art. 994. Jezeli nabywca nie uzyska przysadzenia wlasnosci, naleznosc przypadajaca na niego z tytulu zarzadu bedzie pokryta z pierwszenstwem przed innymi jego zobowiazaniami z kwot pienieznych zlozonych na poczet ceny poza rekojmia.

Art. 995. Osoba, na rzecz ktorej udzielono przybicia, uzyskuje, jezeli wykona warunki licytacyjne, prawo do przysadzenia jej wlasnosci nieruchomosci.

Art. 996. Postanowienie o przybiciu, ktore zapadlo na posiedzeniu niejawnym, dorecza sie wierzycielowi, dluznikowi, nabywcy i osobom, ktore w toku licytacji zaskarzyly czynnosci zwiazane z udzieleniem przybicia, jako tez zarzadcy, ktory nie jest dluznikiem, postanowienie zas o odmowie przybicia - wierzycielowi, dluznikowi i licytantowi, ktory zaofiarowal najwyzsza cene.

Art. 997. Na postanowienie sadu co do przybicia przysluguje zazalenie. Podstawa zazalenia nie moga byc takie uchybienia przepisow postepowania, ktore nie naruszaja praw skarzacego.

Rozdzial 8

Przysadzenie wlasnosci

Art. 998. 1. Po uprawomocnieniu sie przybicia i wykonaniu przez nabywce warunkow licytacyjnych lub postanowieniu o ustaleniu ceny nabycia i wplaceniu calej ceny przez Skarb Panstwa sad wydaje postanowienie o przysadzeniu wlasnosci.

2. Na postanowienie co do przysadzenia wlasnosci przysluguje zazalenie. Podstawa zazalenia nie moga byc uchybienia sprzed uprawomocnienia sie przybicia.

Art. 999. 1. Prawomocne postanowienie o przysadzeniu wlasnosci przenosi wlasnosc na nabywce i jest tytulem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa wlasnosci w katastrze nieruchomosci oraz przez wpis w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru dokumentow. Prawomocne postanowienie o przysadzeniu wlasnosci jest takze tytulem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomosci.

2. Od chwili uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci na rzecz nabywcy naleza do niego pozytki z nieruchomosci. Powtarzajace sie daniny publiczne przypadajace z nieruchomosci od dnia prawomocnosci postanowienia o przysadzeniu wlasnosci ponosi nabywca. Swiadczenia publiczno-prawne nie powtarzajace sie nabywca ponosi tylko wtedy, gdy ich platnosc przypada w dniu uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci lub po tym dniu.

3. Przepisy paragrafu poprzedzajacego nie uchybiaja przepisom podatkowym.

Art. 1000. 1. Z chwila uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci wygasaja wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczen osobistych ciazace na nieruchomosci. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszenstwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji.

2. Pozostaja w mocy bez potracenia ich wartosci z ceny nabycia:

1) prawa ciazace na nieruchomosci z mocy ustawy;

2) sluzebnosci ustanowione w zwiazku z przebudowa ustroju rolnego lub w zwiazku z wykonaniem narodowych planow gospodarczych;

3) sluzebnosc drogi koniecznej oraz sluzebnosc ustanowiona w zwiazku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budowli lub innego urzadzenia.

3. Pozostaja rowniez w mocy ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub zlozenie dokumentu do zbioru albo nie ujawnione w ten sposob, lecz zgloszone najpozniej na trzy dni przed terminem licytacji, uzytkowanie, sluzebnosci i prawa dozywotnika, jezeli przysluguje im pierwszenstwo przed wszystkimi hipotekami lub jezeli nieruchomosc nie jest hipotekami obciazona albo jezeli wartosc uzytkowania,sluzebnosci i praw dozywotnika znajduje pelne pokrycie w cenie nabycia. Jednakze w wypadku ostatnim wartosc tych praw bedzie zaliczona na cene nabycia.

4. Przepisu 1 nie stosuje sie w odniesieniu do ciazacych na nieruchomosci spoldzielczych lokatorskich i wlasnosciowych praw do lokalu. Prawa te, z chwila uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci, przeksztalcaja sie odpowiednio w prawo najmu, w prawo odrebnej wlasnosci do lokalu albo we wlasnosc domu jednorodzinnego.

Art. 1001. Na wniosek wlasciciela nieruchomosci wladnacej, zgloszony najpozniej na trzy dni przed terminem licytacji sad moze zarzadzic, ze sluzebnosc gruntowa, ktora nie znajduje pelnego pokrycia w cenie nabycia, bedzie utrzymana w mocy, jezeli jest dla nieruchomosci wladnacej konieczna, a nie obciaza wsposob istotny wartosci nieruchomosci obciazonej.

Art. 1002. Z chwila uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci nabywca wstepuje w prawa i obowiazki dluznika wynikajace ze stosunku najmu i dzierzawy stosownie do przepisow prawa normujacych te stosunki w wypadku zbycia rzeczy wynajetej lub wydzierzawionej.

Art. 1003. 1. Prawomocne postanowienie o przysadzeniu wlasnosci wraz z planem podzialu sumy uzyskanej z egzekucji jest tytulem do wykreslenia w ksiedze wieczystej lub w zbiorze dokumentow wszelkich praw, ktore wedlug planu podzialu wygasly.

2. Na podstawie samego postanowienia oprzysadzeniu wlasnosci wykresla sie wszystkie hipoteki obciazajace nieruchomosc, jezeli w postanowieniu stwierdzono zaplacenie przez nabywce calej ceny nabycia gotowka.

Rozdzial 9

Egzekucja z ulamkowej czesci nieruchomosci oraz uzytkowania wieczystego

Art. 1004. Do egzekucji z ulamkowej czesci nieruchomosci, jak rowniez do egzekucji z uzytkowania wieczystego, stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomosci z zachowaniem przepisow ponizszych.

Art. 1005. O zajeciu ulamkowej czesci nieruchomosci komornik zawiadamia takze pozostalych wspolwlascicieli, a o zajeciu uzytkowania wieczystego takze wlasciciela nieruchomosci oraz wlasciwy organ administracji rzadowej lub wlasciwa gmina.

Art. 1006. 1. Jezeli przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, zajecie obejmuje uzytkowanie wieczyste terenu oraz znajdujacy sie na nim budynek stanowiacy wlasnosc wieczystego uzytkownika wraz z przynaleznosciami, a mianowicie:

1) ruchomosciami, bedacymi wlasnoscia wieczystego uzytkownika, a potrzebnymi do korzystania z przedmiotu wieczystego uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, jezeli pozostaja z tym przedmiotem w faktycznym zwiazku, odpowiadajacym temu celowi, oraz przynaleznosciami budynku stanowiacego wlasnosc wieczystego uzytkownika;

2) prawami wynikajacymi z umow ubezpieczenia przedmiotow podlegajacych zajeciu, tudziez naleznosciami z tych umow juz przypadajacymi.

2. Zajecie obejmuje takze przedmioty wymienione w pkt 1 paragrafu poprzedzajacego wprowadzone pozniej oraz pozniej wzniesione budowle i posadzone rosliny, jak rowniez prawa z umow ubezpieczenia pozniej zawartych.

Art. 1007. Gdy przedmiotem zarzadu jest ulamkowa czesc nieruchomosci, zarzadca dziala tylko w granicach uprawnien dluznika jako wspolwlasciciela.

Art. 1008. Jezeli egzekucja jest prowadzona z uzytkowania wieczystego, postepowanie ulega zawieszeniu, jezeli wlasciwy organ wystapil z zadaniem rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego. Egzekucja moze byc podjeta na wniosek wierzyciela, jezeli sad orzeknie, ze brak jest podstaw do rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego. W przypadku rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego, komornik umarza postepowanie egzekucyjne.

Art. 1009. W razie skierowania egzekucji do ulamkowej czesci nieruchomosci opisowi i oszacowaniu podlega cala nieruchomosc. Suma oszacowania takiej czesci jest odpowiednia czesc sumy oszacowania calej nieruchomosci.

Art. 1010. Jezeli przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, w protokole wymienia sie koncowa date uzytkowania wieczystego oraz ujawniony w ksiedze wieczystej sposob korzystania z terenu przez wieczystego uzytkownika.

Art. 1011. Jezeli przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, postanowienie o przysadzeniu tego prawa nie narusza ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomosci powstalych przed jej oddaniem w uzytkowanie wieczyste.

Art. 1012. Jezeli przedmiotem sprzedazy jest ulamkowa czesc nieruchomosci, pozostaja w mocy bez potracenia ich wartosci z ceny nabycia obciazenia tej czesci ulamkowej nieruchomosci ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub zlozenie dokumentu do zbioru oraz ujawnione w ten sposob, lecz zgloszone najpozniej na trzy dni przed terminem licytacji, jezeli zostaly ustanowione przed powstaniem wspolwlasnosci.

Art. 1013. Postanowienie o przysadzeniu wlasnosci ulamkowej czesci nieruchomosci nie narusza obciazajacych ja hipotek wpisanych przed powstaniem wspolwlasnosci.

DZIAL VII

EGZEKUCJA ZE STATKOW MORSKICH

Art. 1014. Do egzekucji ze statkow morskich wpisanych do rejestru okretowego stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomosci ze zmianami wskazanymi w artykulach ponizszych.

Art. 1015. Egzekucja nalezy do komornika sadu, w ktorego okregu statek znajduje sie w chwili wszczecia egzekucji.

Art. 1016. Do wniosku o wszczecie egzekucji wierzyciel powinien dolaczyc dowod, ze statek jest wpisany do rejestru.

Art. 1017. 1. Jednoczesnie z wyslaniem dluznikowi wezwania do zaplaty komornik zarzadzi przytrzymanie statku i ustanowi dozor.

2. Statek jest zajety z chwila przytrzymania. O zajeciu nalezy zawiadomic takze dluznika oraz wlasciciela, ktory nie jest dluznikiem.

3. Do dozorcy stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z ruchomosci dotyczace dozorcy.

Art. 1018. Ogloszenie o wszczeciu egzekucji komornik wywiesi w budynku sadowym i umiesci je w dzienniku poczytnym w danej miejscowosci.

Art. 1019. Obwieszczenie o licytacji nalezy przynajmniej na dwa tygodnie przed licytacja wywiesic w budynku sadowym oraz oglosic w dzienniku poczytnym w danej miejscowosci, jak rowniez przeslac terenowym organom administracji morskiej wlasciwym dla portu, w ktorym statek sie znajduje, oraz dla portu macierzystego statku w celu wywieszenia w tych portach.

Art. 1020. Egzekucja z udzialu w statku nalezy do komornika sadu, w ktorego okregu znajduje sie port macierzysty statku.

Art. 1021. Egzekucja ze statkow nie wpisanych do rejestru okretowego odbywa sie wedlug przepisow o egzekucji z ruchomosci.

Art. 1022. Egzekucja ze statku zagranicznego, znajdujacego sie na terytorium Polski, odbywa sie wedlug przepisow dzialu niniejszego. W tym wypadku komornik zawiadamia o wszczeciu egzekucji zagraniczna wladze rejestrowa.

DZIAL VIII

PODZIAL SUMY UZYSKANEJ Z EGZEKUCJI

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1023. 1. Organ egzekucyjny sporzadza plan podzialu pomiedzy wierzycieli sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomosci.

2. Plan podzialu powinien byc sporzadzony takze wtedy, gdy suma uzyskana przez egzekucje z ruchomosci, wynagrodzenia za prace lub wierzytelnosci i innych praw majatkowych nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli.

Art. 1024. 1. W planie podzialu nalezy wymienic:

1) sume ulegajaca podzialowi;

2) wierzytelnosci i prawa osob uczestniczacych w podziale;

3) sume, jaka przypada kazdemu z uczestnikow podzialu;

4) sumy, ktore maja byc wyplacone, jak rowniez sumy, ktore pozostawia sie w depozycie sadowym, ze wskazaniem przyczyn uzasadniajacych wstrzymanie ich wyplaty;

5) prawa ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub zlozenie dokumentow do zbioru, ktore wygasly wskutek przysadzenia wlasnosci.

2. Przy swiadczeniach powtarzajacych sie biezace raty wierzytelnosci uwzglednia sie w planie podzialu, jezeli staly sie wymagalne przed data sporzadzenia planu. Odsetki i inne swiadczenia biezace uwzglednia sie w wysokosci, do jakiej narosly do powyzszego terminu. Nie dotyczy to danin publicznych przypadajacych z nieruchomosci.

Art. 1025. 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja sie w nastepujacej kolejnosci:

1) koszty egzekucyjne,

2) naleznosci alimentacyjne,

3) naleznosci za prace za okres 3 miesiecy do wysokosci najnizszego wynagrodzenia za prace okreslonego w odrebnych przepisach oraz renty z tytulu odszkodowania za wywolanie choroby, niezdolnosci do pracy, kalectwa lub smierci i koszty zwyklego pogrzebu dluznika,

4) naleznosci wynikajace z wierzytelnosci zabezpieczonych hipoteka morska,

5) naleznosci zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,

6) naleznosci za prace niezaspokojone w kolejnosci trzeciej,

7) naleznosci, do ktorych stosuje sie przepisy dzialu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475 i Nr 110, poz. 1189), o ile nie zostaly zaspokojone w kolejnosci piatej,

8) naleznosci zabezpieczone prawem zastawu lub ktore korzystaly z ustawowego pierwszenstwa niewymienionego w kolejnosciach wczesniejszych,

9) naleznosci wierzycieli, ktorzy prowadzili egzekucje,

10) inne naleznosci.

2. Po zaspokojeniu wszystkich naleznosci ulegaja zaspokojeniu kary pieniezne oraz grzywny sadowe i administracyjne.

3. W rownym stopniu z naleznoscia ulegaja zaspokojeniu odsetki i koszty postepowania. Jednakze z pierwszenstwa rownego z naleznosciami czwartej, piatej i osmej kategorii korzystaja odsetki tylko za ostatnie dwa lata przed przysadzeniem wlasnosci, a koszty postepowania w wysokosci nie przekraczajacej dziesiatej czesci kapitalu. Pozostale odsetki i koszty zaspokaja sie w kategorii dziesiatej. To samo dotyczy swiadczen naleznych dozywotnikowi.

4. Jezeli przedmiotem egzekucji jest wlasnosciowe spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, wierzytelnosc spoldzielni mieszkaniowej z tytulu nie wniesionego wkladu budowlanego zwiazana z tym prawem ulega zaspokojeniu przed naleznoscia zabezpieczona na tym prawie hipotecznie.

Art. 1026. 1. Jezeli suma objeta podzialem nie wystarcza na zaspokojenie w calosci wszystkich naleznosci i praw tej samej kategorii, naleznosci zaliczone w artykule poprzedzajacym do kategorii czwartej, piatej i osmej beda zaspokojone w kolejnosci odpowiadajacej przyslugujacemu im pierwszenstwu, inne zas naleznosci - stosunkowo do wysokosci kazdej z nich.

2. Wydzielona wierzycielowi sume zalicza sie przede wszystkim na koszty postepowania, nastepnie na odsetki, a w koncu na sume dluzna.

Art. 1027. 1. O sporzadzeniu planu podzialu zawiadamia sie dluznika i osoby uczestniczace w podziale.

2. Zarzuty przeciwko planowi podzialu mozna wnosic w ciagu dwoch tygodni od daty zawiadomienia do organu egzekucyjnego, ktory go sporzadzil.

3. O zarzutach wniesionych do komornika rozstrzyga sad.

Art. 1028. 1. Jezeli zarzutow nie wniesiono w terminie przepisanym, organ egzekucyjny przystapi do wykonania planu. Wniesienie zarzutow wstrzymuje wykonanie planu tylko w czesci, ktorej zarzuty dotycza.

2. Na skutek wniesienia zarzutow sad po wysluchaniu osob zainteresowanych zatwierdzi albo odpowiednio zmieni plan. W postepowaniu tym sad nie rozpoznaje sporu co do istnienia prawa objetego planem podzialu.

3. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

4. Wykonanie planu w czesci dotknietej zarzutami nastapi po uprawomocnieniu sie postanowienia sadu, chyba ze zostalo wstrzymane przez zabezpieczenie powodztwa w sporze o ustalenie nieistnienia prawa.

Rozdzial 2

Podzial sumy uzyskanej przez egzekucje z wynagrodzenia za prace

Art. 1029. 1. Na podstawie oswiadczenia zakladu pracy o wynagrodzeniu dluznika oraz spisu wierzytelnosci i praw osob uczestniczacych w podziale komornik sporzadza plan podzialu ustalajac, w jakim procencie przypada na kazdego wierzyciela udzial w sumach potraconych kazdorazowo przez zaklad pracy z wynagrodzenia dluznika i wyplaconych komornikowi. Jezeli zas komornik nie moze sporzadzic planu podzialu na podstawie samego oswiadczenia zakladu pracy, sporzadzi go niezwlocznie po zlozeniu do depozytu sadowego sumy podlegajacej podzialowi.

2. Razem z planem podzialu nalezydoreczyc odpis oswiadczenia zakladu pracy o wynagrodzeniu dluznika.

Art. 1030. W podziale sum uzyskanych w sposob przewidziany w artykule poprzedzajacym oprocz wierzyciela egzekwujacego uczestnicza: wierzyciele skladajacy tytul wykonawczy z dowodem doreczenia dluznikowi wezwania do zaplaty, wierzyciele, ktorzy uzyskali zabezpieczenie powodztwa, oraz wierzyciele, ktorym przysluguje umowne prawo zastawu i ktorzy udowodnili je dokumentem publicznym lub prywatnym z podpisem urzedowo poswiadczonym, jak rowniez wierzyciele, ktorym przysluguje ustawowe prawo zastawu i ktorzy udowodnili je dokumentem, jezeli zglosili swe wierzytelnosci najpozniej w dniu zlozenia do depozytu sadowego sumy ulegajacej podzialowi.

Art. 1031. Kwoty wyegzekwowane i zlozone do depozytu sadowego komornik dzieli niezwlocznie w ustalonym poprzednio stosunku procentowym pomiedzy wierzycieli uczestniczacych w podziale, chyba ze wskutek zmiany podstaw podzialu nalezy ustalic nowy procent. Sumy przypadajace do wyplaty komornik wyplaca, jezeli nie sa nizsze niz dwadziescia zlotych, chyba ze wierzytelnosc nie przekracza tej kwoty.

Art. 1032. 1. Naleznosc przypadajaca wierzycielowi nie majacemu jeszcze tytulu wykonawczego pozostawia sie w depozycie sadowym.

2. Jezeli w ciagu miesiaca po uprawomocnieniu sie planu podzialu wierzyciel nie majacy tytulu wykonawczego nie przedstawi dowodu wytoczenia powodztwa o zasadzeniu mu roszczenia, traci prawo do sumy pozostajacej w depozycie.

Rozdzial 3

Podzial sumy uzyskanej przez egzekucje z ruchomosci, wierzytelnosci i innych praw majatkowych

Art. 1033. 1. Plan podzialu sporzadza komornik niezwlocznie po zlozeniu do depozytu sadowego sumy ulegajacej podzialowi.

2. Jezeli egzekucja prowadzona jest z wierzytelnosci majacych za przedmiot swiadczenia biezace, stosuje sie odpowiednio art. 1029 1 i art. 1031.

Art. 1034. Przepisy art. 1030 i 1032 stosuje sie takze w postepowaniu unormowanym w rozdziale niniejszym.

Rozdzial 4

Podzial sumy uzyskanej przez egzekucje z nieruchomosci

Art. 1035. Plan podzialu sporzadza sad niezwlocznie po uprawomocnieniu sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci nieruchomosci.

Art. 1036. W podziale oprocz wierzyciela egzekwujacego uczestnicza: wierzyciele skladajacy tytul wykonawczy z dowodem doreczenia dluznikowi wezwania do zaplaty oraz wierzyciele, ktorzy uzyskali zabezpieczenie powodztwa, jezeli zglosili sie najpozniej w dniu uprawomocnienia sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci nieruchomosci, osoby, ktore przed zajeciem nieruchomosci nabyly na niej prawa stwierdzone w opisie i oszacowaniu lub zgloszone i udowodnione najpozniej w dniu uprawomocnienia sie postanowienia o przybiciu, pracownicy co do stwierdzonych dokumentem naleznosci za prace, jezeli zglosili swe roszczenia przed sporzadzeniem planu podzialu.

Art. 1037. 1. Jezeli przy sporzadzaniu planu podzialu okaze sie, ze nabywca uiszczajac cene, potracil wierzytelnosc, ktora sie w niej nie miesci, sad postanowieniem zobowiaze nabywce do uzupelnienia ceny w ciagu tygodnia. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

2. W planie podzialu sad wymieni osoby, dla ktorych przypadajaca od nabywcy suma jest przeznaczona. W tej czesci plan podzialu stanowic bedzie dla nich tytul egzekucyjny przeciwko nabywcy.

3. Wierzyciel, ktoremu przydzielono roszczenie przeciwko nabywcy, nabywa z mocy samego prawa hipoteke na sprzedanej nieruchomosci. Ujawnienie hipoteki w ksiedze wieczystej lub zbiorze dokumentow nastepuje na wniosek wierzyciela.

Art. 1038. Jezeli hipoteka kaucyjna nie jest wyczerpana i moze jeszcze sluzyc zabezpieczeniu wierzyciela, reszta sumy pozostanie w depozycie sadowym az do ustania stosunku prawnego, uzasadniajacego korzystanie z hipoteki kaucyjnej.

Art. 1039. Jezeli wierzytelnosc jest zabezpieczona na kilku nieruchomosciach lacznie, wierzyciel powinien przed uprawomocnieniem sie postanowienia o przysadzeniu wlasnosci zlozyc oswiadczenie, czy i w jakiej wysokosci zada zaspokojenia z kazdej ze sprzedanych nieruchomosci. Jezeli w powyzszym terminie tego nie uczyni, a podzielona ma byc suma uzyskana tylko z jednej nieruchomosci, jego wierzytelnosc bedzie przyjeta do rozrachunku w calosci; jezeli natomiast podzialowi podlegaja sumy uzyskane ze sprzedazy kilku lacznie obciazonych nieruchomosci, na wierzytelnosc lacznie zabezpieczona przypadnie z kazdej z sum podlegajacych podzialowi taka czesc, jaka odpowiada stosunkowi kwoty pozostajacej po zaspokojeniu naleznosci z wyzszym pierwszenstwem do ogolnej sumy tych kwot.

Art. 1040. 1. Sume wydzielona na zaspokojenie wierzytelnosci, ktorej uiszczenie zalezne jest od warunku zawieszajacego albo od wyniku sporu, w ktorym wierzyciel uzyskal zabezpieczenie powodztwa, pozostawia sie w depozycie sadowym.

2. Suma wydzielona na zaspokojenie wierzytelnosci zaleznych od warunku rozwiazujacego bedzie wydana wierzycielowi bez zabezpieczenia. Jezeli jednak obowiazek zabezpieczenia zwrotu ciazy na wierzycielu z mocy istniejacego miedzy nim a dluznikiem stosunku prawnego, sad zarzadzi zlozenie wydzielonej sumy do depozytu sadowego.

DALEJ: CZESC 2. \ KSIEGA 2. \ TYTUL III: PRZEPISY SZCZEGOLNE O EGZEKUCJI

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.