Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego


Ksiega druga

Postepowanie nieprocesowe

TYTUL I

PRZEPISY OGOLNE

Art. 506. Sad wszczyna postepowanie nieprocesowe na wniosek; w wypadkach wskazanych w ustawie sad moze wszczac postepowanie takze z urzedu.

Art. 507. Sprawy nalezace do postepowania nieprocesowego rozpoznaja sady rejonowe, z wyjatkiem spraw, dla ktorych zastrzezona jest wlasciwosc sadow okregowych.

Art. 508. § 1. Jezeli wlasciwosc miejscowa nie jest oznaczona w przepisie szczegolnym, wylacznie wlasciwy jest sad miejsca zamieszkania wnioskodawcy, a w braku miejsca zamieszkania - sad miejsca jego pobytu. Do postepowania z urzedu wlasciwy jest sad miejsca, w ktorego okregu nastapilo zdarzenie bedace podstawa wszczecia postepowania. W braku wskazanych wyzej podstaw wlasciwy bedzie sad dla m. st. Warszawy.

§ 2. W wypadku gdy sad wlasciwy nie moze z powodu przeszkody rozpoznac sprawy lub podjac innej czynnosci albo gdy wymagaja tego wzgledy celowosci, sad nad nim przelozony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sad do rozpoznania sprawy w calosci lub w czesci.

§ 3. Wyznaczenie nastepuje z urzedu albo na przedstawienie sadu wlasciwego, albo tez na wniosek wlasciwego organu osoby zainteresowanej, po wysluchaniu w razie potrzeby innych osob zainteresowanych.

Art. 509. W sprawach podlegajacych rozpoznaniu wedlug przepisow o postepowaniu nieprocesowym orzeka jeden sedzia bez udzialu lawnikow, z wyjatkiem spraw o:

1) pozbawienie lub ograniczenie wladzy rodzicielskiej,

2) udzielenie zezwolenia rodzicom i opiekunom na rozporzadzenie majatkiem dziecka,

3) przysposobienie,

4) rozstrzygniecie sporu miedzy rada pracownicza przedsiebiorstwa a dyrektorem przedsiebiorstwa albo miedzy tymi organami a organem zalozycielskim lub sprawujacym nadzor nad przedsiebiorstwem.

Art. 5091. § 1. Czynnosci w sprawach o wpis w ksiedze wieczystej moze wykonywac referendarz sadowy.

§ 2. Czynnosci w postepowaniu rejestrowym moze wykonywac referendarz sadowy, z wylaczeniem prowadzenia rozprawy. Referendarz sadowy nie moze jednak wydac postanowienia zarzadzajacego pierwszy wpis spolek akcyjnych ani dokonac wpisu zmian w statutach tych spolek.

Art. 510. § 1. Zainteresowanym w sprawie jest kazdy, czyich praw dotyczy wynik postepowania, moze on wziac udzial w kazdym stanie sprawy. Jezeli wezmie udzial, staje sie uczestnikiem. Na odmowe dopuszczenia do wziecia udzialu w sprawie przysluguje zazalenie.

§ 2. Jezeli okaze sie, ze zainteresowany nie jest uczestnikiem, sad wezwie go do udzialu w sprawie. Przez wezwanie do wziecia udzialu w sprawie wezwany staje sie uczestnikiem. W razie potrzeby wyznaczenia kuratora do zastepowania zainteresowanego, ktorego miejsce pobytu jest nieznane, jego wyznaczenie nastepuje z urzedu.

Art. 511. § 1. Wniosek o wszczecie postepowania powinien czynic zadosc przepisom o pozwie, z ta zmiana, ze zamiast pozwanego nalezy wymienic zainteresowanych w sprawie.

§ 2. Do wnioskow prokuratora o wszczecie postepowania nie stosuje sie przepisow art. 55 i 56.

Art. 512. § 1. Po rozpoczeciu posiedzenia albo po zlozeniu przez ktoregokolwiek z uczestnikow oswiadczenia na pismie cofniecie wniosku jest skuteczne tylko wtedy, gdy inni uczestnicy nie sprzeciwili sie temu w terminie wyznaczonym.

§ 2. Cofniecie wniosku o wszczecie postepowania jest bezskuteczne w sprawie, ktorej wszczecie moglo nastapic z urzedu.

Art. 513. Niestawiennictwo uczestnikow nie tamuje rozpoznania sprawy. Przepisow o wyroku zaocznym nie stosuje sie.

Art. 514. § 1. Rozprawa odbywa sie w wypadkach wskazanych w ustawie. W innych wypadkach wyznaczenie rozprawy zalezy od uznania sadu. Mimo niewyznaczenia rozprawy sad przed rozstrzygnieciem sprawy moze wysluchac uczestnikow na posiedzeniu sadowym lub zazadac od nich oswiadczen na pismie.

§ 2.Jednakze nawet w wypadkach, gdy ustawa wymaga przeprowadzenia rozprawy, sad moze, bez wzywania zainteresowanych do udzialu w sprawie, oddalic wniosek na posiedzeniu niejawnym, jezeli z tresci wniosku wynika oczywisty brak uprawnienia wnioskodawcy.

Art. 515. Sad moze, stosownie do okolicznosci, przesluchac swiadkow i bieglych bez przyrzeczenia oraz w nieobecnosci uczestnikow, moze rowniez zazadac od osob, ktore nie sa uczestnikami, zlozenia wyjasnien na pismie.

Art. 516. Orzeczenia sadu w postepowaniu nieprocesowym zapadaja w formie postanowien, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Art. 517. Sad uzasadnia i dorecza postanowienia stosownie do art. 357, jednakze nie dorecza sie postanowienia uczestnikowi, ktory bedac obecny na posiedzeniu, po ogloszeniu postanowienia zrzekl sie jego doreczenia.

Art. 518. Od postanowien sadu pierwszej instancji orzekajacych co do istoty sprawy przysluguje apelacja. Na inne postanowienia sadu pierwszej instancji, w wypadkach wskazanych w ustawie, przysluguje zazalenie.

Art. 5181. § 1. Na orzeczenie referendarza sadowego przysluguje skarga do sadu rejonowego.

§ 2. W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sadowego traci moc.

§ 3. W razie wniesienia skargi na wpis w ksiedze wieczystej wpis nie traci mocy. Rozpoznajac sprawe, sad zmienia zaskarzony wpis przez jego wykreslenie i dokonanie nowego wpisu lub wydaje postanowienie, ktorym zaskarzony wpis utrzymuje w mocy albo uchyla go w calosci lub w czesci i w tym zakresie wniosek oddala badz odrzuca, wzglednie postepowanie umarza.

§ 3a. W postepowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego oraz rejestru zastawow w razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza zarzadzajace wpis, pozostaje ono w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sad rejonowy rozpoznajacy sprawe jako sad pierwszej instancji. Rozpoznajac sprawe, sad wydaje postanowienie, w ktorym zaskarzone orzeczenie i dokonany na jego podstawie wpis utrzymuje w mocy albo uchyla w calosci lub w czesci i w tym zakresie wniosek oddala badz odrzuca, wzglednie postepowanie umarza.

§ 4. Skarge wnosi sie do sadu w terminie tygodniowym:

1) od dnia czynnosci, gdy uczestnik byl przy niej obecny lub byl o jej terminie zawiadomiony,

2) w innych wypadkach niz wymienione w pkt 1 - od dnia doreczenia zawiadomienia uczestnika o dokonaniu czynnosci,

3) w przypadku braku zawiadomienia - od dnia dowiedzenia sie o dokonaniu czynnosci, z tym ze w postepowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego dla uczestnikow postepowania, ktorym postanowienia co do istoty sprawy nie dorecza sie, termin do wniesienia skargi biegnie od daty wpisu w Rejestrze.

§ 5. Skarge wniesiona po uplywie terminu sad odrzuca.

§ 6. Sad rejonowy rozpoznaje sprawe jako sad pierwszej instancji.

Art. 519. Dla uczestnika, ktory zrzekl sie doreczenia, termin do wniesienia srodka odwolawczego biegnie od ogloszenia postanowienia.

Art. 5191. § 1. Od wydanego przez sad drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postepowania konczacych postepowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i spadkowego - przysluguje kasacja do Sadu Najwyzszego, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

§ 2. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekunczego i kurateli kasacja przysluguje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podzial majatku wspolnego po ustaniu wspolnosci majatkowej miedzy malzonkami, chyba ze wartosc przedmiotu zaskarzenia jest nizsza niz piecdziesiat tysiecy zlotych.

§ 3. W postepowaniu rejestrowym kasacja przysluguje jedynie od postanowien sadu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreslenia z rejestru podmiotu podlegajacego rejestracji.

§ 4. Kasacja nie przysluguje w sprawach dotyczacych:

1) przepadku rzeczy,

2) zarzadu zwiazanego ze wspolwlasnoscia lub uzytkowaniem,

3) zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotow spadkowych, zarzadu spadku nieobjetego orazzwolnienia wykonawcy testamentu,

4) zniesienia wspolwlasnosci i dzialu spadku, jezeli wartosc przedmiotu zaskarzenia jest nizsza niz piecdziesiat tysiecy zlotych.

Art. 520. § 1. Kazdy uczestnik ponosi koszty postepowania zwiazane ze swym udzialem w sprawie.

§ 2. Jezeli jednak uczestnicy sa w roznym stopniu zainteresowani w wyniku postepowania lub interesy ich sa sprzeczne, sad moze stosunkowo rozdzielic obowiazek zwrotu kosztow lub wlozyc go na jednego z uczestnikow w calosci. To samo dotyczy zwrotu kosztow postepowania wylozonych przez uczestnikow.

§ 3. Jezeli interesy uczestnikow sa sprzeczne, sad moze wlozyc na uczestnika, ktorego wnioski zostaly oddalone lub odrzucone, obowiazek zwrotu kosztow postepowania poniesionych przez innego uczestnika. Przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio, jezeli uczestnik postepowal niesumiennie lub oczywiscie niewlasciwie.

Art. 521. § 1. Jezeli przepis szczegolny inaczej nie stanowi, postanowienie orzekajace co do istoty sprawy staje sie skuteczne, a jezeli wymaga wykonania - takze wykonalne, po uprawomocnieniu sie.

§ 2. Jezeli postanowienie takie ulega z mocy ustawy wykonaniu przed uprawomocnieniem sie, sad,ktory wydal postanowienie, moze stosownie do okolicznosci wstrzymac jego wykonanie.

Art. 522. Postanowienia wydane w sprawie, ktora moze byc wszczeta z urzedu, podlegaja wykonaniu z urzedu.

Art. 523. Prawomocne postanowienie orzekajace co do istoty sprawy nie moze byc zmienione ani uchylone, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Jednakze prawomocne postanowienie oddalajace wniosek sad moze zmienic w razie zmiany okolicznosci sprawy.

Art. 524. § 1. Uczestnik postepowania moze zadac wznowienia postepowania zakonczonego prawomocnym postanowieniem orzekajacym co do istoty sprawy, jednakze wznowienie postepowania nie jest dopuszczalne, jezeli postanowienie konczace postepowanie moze byc zmienione lub uchylone.

§ 2. Zainteresowany, ktory nie byl uczestnikiem postepowania zakonczonego prawomocnym postanowieniem orzekajacym co do istoty sprawy, moze zadac wznowienia postepowania, jezeli postanowienie to narusza jego prawa. W takim wypadku stosuje sie przepisy o wznowieniu postepowania z powodu pozbawienia moznosci dzialania.

Art. 525. Akta sprawy dostepne sa dla uczestnikow postepowania oraz za zezwoleniem przewodniczacego dla kazdego, kto potrzebe przejrzenia dostatecznie usprawiedliwi. Na tych samych zasadach dopuszczalne jest sporzadzenie i otrzymywanie odpisow i wyciagow z akt.

TYTUL II

PRZEPISY DLA POSZCZEGOLNYCH RODZAJOW SPRAW

DZIAL I

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA OSOBOWEGO

Rozdzial 1

Uznanie za zmarlego i stwierdzenie zgonu

Oddzial 1

Postepowanie o uznanie za zmarlego

Art. 526. § 1. W sprawach o uznanie za zmarlego wlasciwy jest sad ostatniego miejsca zamieszkania zaginionego, a w braku tej podstawy - sad wskazany w art. 508 § 1.

§ 2. Jezeli wskutek tego samego zdarzenia zaginela wieksza liczba osob, Minister Sprawiedliwosci moze w drodze zarzadzenia wyznaczyc jeden sad jako wylacznie wlasciwy do rozpoznania spraw bedacych w zwiazku z tym zdarzeniem.

Art. 527. Do zgloszenia wniosku o uznanie za zmarlego uprawniony jest kazdy zainteresowany.

Art. 528. Wniosek o uznanie za zmarlego mozna zglosic nie wczesniej niz na rok przed koncem terminu, po uplywie ktorego zaginiony moze byc uznany za zmarlego. Gdy jednak uznanie za zmarlego moze nastapic po uplywie roku lub krotszego niz rok terminu od zdarzenia, ktore uzasadnia prawdopodobienstwo smierci zaginionego, wniosek o uznanie za zmarlego zglosic mozna dopiero po uplywie tego terminu.

Art. 529. § 1. Wniosek o uznanie za zmarlego, oprocz danych koniecznych dla wniosku o wszczecie postepowania, powinien zawierac:

1) imie, nazwisko i wiek zaginionego, imiona jego rodzicow oraz nazwisko rodowe matki;

2) ostatnie znane miejsce zamieszkania i pobytu zaginionego.

§ 2. Okolicznosci uzasadniajace wniosek nalezy uprawdopodobnic.

Art. 530. § 1. Jezeli wedlug tresci wniosku istnieja przeslanki do uznania zaginionego za zmarlego, sad zarzadzi ogloszenie o wszczeciu postepowania.

§ 2. Ogloszenie o wszczeciu postepowania powinno zawierac:

1) imie i nazwisko oraz adres wnioskodawcy;

2) dane dotyczace osoby zaginionego oraz istotne okolicznosci znane z akt sprawy, ktore moga przyczynic sie do wykrycia zaginionego;

3) wezwanie skierowane do zaginionego, aby w oznaczonym terminie, nie krotszym niz trzy, a nie dluzszym niz szesc miesiecy, zglosil sie, gdyz w przeciwnym razie moze byc uznany za zmarlego;

4) wezwanie skierowane do wszystkich osob, ktore moga udzielic wiadomosci o zaginionym, aby w powyzszym terminie przekazaly je sadowi.

Art. 531. § 1. Ogloszenie o wszczeciu postepowania umieszcza sie w pismie poczytnym na calym obszarze Panstwa i podaje publicznie do wiadomosci w miejscu ostatniego zamieszkania zaginionego w sposob na tym obszarze przyjety.

§ 2. Sad moze zarzadzic zamieszczenie ogloszenia w innych jeszcze pismach oraz podac je do publicznej wiadomosci rowniez w inny sposob, jaki uzna za odpowiedni.

Art. 532. Dalsze postepowanie moze toczyc sie przed uplywem terminu podanego w ogloszeniu, nie moze jednak byc zakonczone wczesniej niz po uplywie:

1) terminow przewidzianych w kodeksie cywilnym;

2) trzech miesiecy od ukazania sie ogloszenia;

3) miesiaca od konca terminu wyznaczonego w ogloszeniu.

Art. 533. Przed wydaniem postanowienia uznajacego zaginionego za zmarlego sad powinien wysluchac w miare moznosci osoby bliskie zaginionego.

Art. 534. Jezeli w toku postepowania o uznanie za zmarlego okaze sie, ze smierc zaginionego jest niewatpliwa, sad przeprowadzi dalsze postepowanie z urzedu wedlug przepisow oddzialu nastepnego.

Oddzial 2

Postepowanie o stwierdzenie zgonu

Art. 535. Do postepowania o stwierdzenie zgonu osoby, ktorej smierc mimo niesporzadzenia aktu zgonu jest niewatpliwa, stosuje sie odpowiednio przepisy oddzialu poprzedzajacego ze zmianami przewidzianymi w oddziale niniejszym.

Art. 536. Wniosek o stwierdzenie zgonu moze byc zgloszony w kazdym czasie.

Art. 537. § 1. Zarzadzenie ogloszenia o wszczeciu postepowania nie jest obowiazkowe.

§ 2. Sad moze jednak, jezeli uzna to za celowe, zarzadzic dokonanie ogloszenia w okreslony przez siebie sposob. Do ogloszenia stosuje sie wowczas odpowiednio przepis art. 530 § 2; termin wyznaczony w ogloszeniu nie moze byc krotszy niz miesiac ani dluzszy niz trzy miesiace.

§ 3. W wypadku przewidzianym w paragrafie poprzedzajacym postepowanie nie moze byc zakonczone wczesniej niz po uplywie miesiaca od ukazania sie ogloszenia i dwoch tygodni od dnia konca terminu wyznaczonego w ogloszeniu.

Art. 538. § 1. W postanowieniu stwierdzajacym zgon nalezy chwile smierci scisle oznaczyc, stosownie do wynikow postepowania.

§ 2. Jezeli dokladne ustalenie chwili smierci nie jest mozliwe, przyjmuje sie chwile najbardziej prawdopodobna.

Oddzial 3

Uchylenie postanowien orzekajacych uznanie za zmarlego lub stwierdzenie zgonu

Art. 539. Dowod, ze osoba uznana za zmarla albo ktorej zgon zostal stwierdzony pozostaje przy zyciu lub ze smierc jej nastapila w innej chwili niz chwila oznaczona w orzeczeniu, moze byc przeprowadzony tylko w postepowaniu unormowanym w niniejszym oddziale.

Art. 540. Wlasciwy jest sad, ktory w pierwszej instancji orzekl uznanie za zmarlego lub stwierdzenie zgonu.

Art. 541. § 1. Wniosek o uchylenie postanowienia orzekajacego uznanie za zmarlego albo stwierdzajacego zgon moze zglosic kazdy zainteresowany. Sad moze uchylic je z urzedu.

§ 2. Sad wzywa do udzialu w sprawie uczestnikow postepowania, w ktorym zapadlo postanowienie o uznaniu za zmarlego lub o stwierdzenie zgonu.

Art. 542. W razie przeprowadzenia dowodu, ze osoba uznana za zmarla albo ktorej zgon zostal stwierdzony pozostaje przy zyciu, sad postanowienie uchyli. W wypadku udowodnienia innej chwili smierci niz oznaczona w postanowieniu o uznaniu za zmarlego, sad uchyla postanowienie o uznaniu za zmarlego tylko wowczas, gdy rownoczesnie stwierdza zgon.

Art. 543. Jezeli osoba, ktora uznano za zmarla lub ktorej zgon stwierdzono, zjawi sie osobiscie w sadzie i wykaze swoja tozsamosc, sad niezwlocznie i bez dalszego postepowania uchyli postanowienie orzekajace uznanie za zmarlego lub stwierdzenie zgonu.

Rozdzial 2

Ubezwlasnowolnienie

Oddzial 1

Przepisy ogolne

Art. 544. § 1. Sprawy o ubezwlasnowolnienie naleza do wlasciwosci sadow okregowych, ktore rozpoznaja je w skladzie trzech sedziow zawodowych.

§ 2. W sprawach tych wlasciwy jest sad miejsca zamieszkania osoby, ktora ma byc ubezwlasnowolniona, a w braku miejsca zamieszkania - sad miejsca jej pobytu.

Art. 545. § 1. Wniosek o wszczecie postepowania o ubezwlasnowolnienie moze zglosic:

1) malzonek osoby, ktora ma byc ubezwlasnowolniona;

2) jej krewni w linii prostej oraz rodzenstwo;

3) jej przedstawiciel ustawowy.

§ 2. Krewni osoby, ktora ma byc ubezwlasnowolniona, nie moga zglaszac wniosku o wszczecie postepowania, jezeli osoba ta ma przedstawiciela ustawowego.

§ 3. Wniosek o ubezwlasnowolnienie czesciowe mozna zglosic juz na rok przed dojsciem do pelnoletnosci osoby, ktora ma byc ubezwlasnowolniona.

§ 4. Kto zglosil wniosek o ubezwlasnowolnienie w zlej wierze lub lekkomyslnie, podlega karze grzywny do jednego tysiaca zlotych.

Art. 546. § 1. Uczestnikami postepowania o ubezwlasnowolnienie sa z mocy samego prawa procz wnioskodawcy:

1) osoba, ktora ma byc ubezwlasnowolniona;

2) jej przedstawiciel ustawowy;

3) malzonek osoby, ktora ma byc ubezwlasnowolniona.

§ 2. Postepowanie toczy sie z udzialem prokuratora.

Art. 547. § 1. Ilekroc wedlug przepisow niniejszego rozdzialu nalezy wezwac lub wysluchac osobe, ktora ma byc ubezwlasnowolniona, albo doreczyc jej pismo sadowe, sad moze czynnosci tych zaniechac, jezeli ze wzgledu na stan zdrowia tej osoby, stwierdzony orzeczeniem bieglego, uzna je za niecelowe.

§ 2. W tym wypadku sad orzekajacy, w celu ochrony w toku postepowania praw osoby, ktora ma byc ubezwlasnowolniona, ustanowi kuratora, chyba ze ma ona przedstawiciela ustawowego, ktory nie jest wnioskodawca.

Oddzial 2

Doradca tymczasowy

Art. 548. § 1. Jezeli ubezwlasnowolniona ma byc osoba pelnoletnia, sad moze na wniosek uczestnika postepowania lub z urzedu, przy wszczeciu lub w toku postepowania, ustanowic dla niej doradce tymczasowego, gdy uzna to za konieczne dla ochrony jej osoby lub mienia.

§ 2. Przed ustanowieniem doradcy tymczasowego nalezy wysluchac osobe, ktora ma byc ubezwlasnowolniona.

§ 3. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego staje sie skuteczne z chwila doreczenia go osobie, ktora ma byc ubezwlasnowolniona.

Art. 549. § 1. Osoba, dla ktorej ustanowiono doradce tymczasowego, ma ograniczona zdolnosc do czynnosci prawnych na rowni z osoba ubezwlasnowolniona czesciowo.

§ 2. Do doradcy tymczasowego stosuje sie przepisy o kuratorze osoby czesciowo ubezwlasnowolnionej.

Art. 550. § 1. Postanowienie o ustanowieniu doradcy tymczasowego traci moc z chwila, gdy:

1) wniosek o ubezwlasnowolnienie zostal prawomocnie oddalony lub odrzucony albo postepowanie umorzono;

2) na skutek orzeczenia o ubezwlasnowolnieniu ustanowiony zostal opiekun lub kurator.

§ 2. Postanowienie to nalezy uchylic, jezeli ustala potrzeba dalszej ochrony osoby, ktora ma byc ubezwlasnowolniona, lub jej mienia.

Art. 551. § 1. O ustanowieniu lub odwolaniu doradcy tymczasowego nalezy z urzedu zawiadomic sad opiekunczy.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie ustanowienia lub odwolania doradcy tymczasowego przysluguje zazalenie.

Oddzial 3

Postepowanie

Art. 552. § 1. Jezeli wedlug wniosku ubezwlasnowolnienie ma byc orzeczone z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umyslowego, sad moze przed wszczeciem postepowania o ubezwlasnowolnienie zazadac przedstawienia swiadectwa lekarskiego o stanie psychicznym osoby, ktora ma byc ubezwlasnowolniona, a jezeli ubezwlasnowolnienie ma nastapic z powodu pijanstwa - zaswiadczenie poradni przeciwalkoholowej.

§ 2. W razie niezlozenia zadanego swiadectwa lub zlozenie swiadectwa, ktorego tresc nie uprawdopodabnia istnienia choroby psychicznej lub niedorozwoju umyslowego, sad wniosek odrzuci.

Art. 553. Osoba, ktora ma byc ubezwlasnowolniona, musi byc zbadana przez jednego lub wiecej bieglych lekarzy psychiatrow.

Art. 554. § 1. Sad moze, jezeli na podstawie opinii dwoch bieglych lekarzy uzna to za niezbedne, zarzadzic oddanie osoby, ktora ma byc ubezwlasnowolniona, pod obserwacje w zakladzie leczniczym na czas nie dluzszy niz szesc tygodni. W wyjatkowych wypadkach sad moze termin ten przedluzyc do trzech miesiecy.

§ 2. Przed wydaniem postanowienia sad wyslucha uczestnikow postepowania.

§ 3. Na postanowienie zarzadzajace oddanie do zakladu przysluguje zazalenie.

Art. 555. Orzeczenie w przedmiocie ubezwlasnowolnienia moze zapasc tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 556. § 1. Osobe, ktora ma byc ubezwlasnowolniona, nalezy wysluchac, wysluchanie powinno sie odbywac w miare potrzeby w obecnosci lekarza.

§ 2. W tym celu sad moze zarzadzic przymusowe sprowadzenie tej osoby na rozprawe albo, gdyby to bylo niewskazane, wysluchac ja przez sedziego wyznaczonego lub przez sad wezwany.

Art. 557. W postanowieniu o ubezwlasnowolnieniu sad orzeka, czy ubezwlasnowolnienie jest calkowite, czy tez czesciowe i z jakiego powodu zostaje orzeczone.

Art. 558. Sad, ktory orzekl ubezwlasnowolnienie, zarzadza z urzedu przeslanie sadowi opiekunczemu odpisu prawomocnego postanowienia, ktorym orzekl ubezwlasnowolnienie.

Art. 559. § 1. Sad uchyli ubezwlasnowolnienie, gdy ustana przyczyny, dla ktorych je orzeczono; uchylenie moze nastapic takze z urzedu.

§ 2. Sad moze w razie poprawy stanu psychicznego ubezwlasnowolnionego zmienic ubezwlasnowolnienie calkowite na czesciowe, a w razie pogorszenia sie tego stanu - zmienic ubezwlasnowolnienie czesciowe na calkowite.

Art. 560. Do zaskarzenia postanowien uprawniony jest sam ubezwlasnowolniony nawet wowczas, gdy ustanowiony zostal doradca tymczasowy.

DZIAL II

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO, OPIEKUNCZEGO I KURATELI

Rozdzial 1

Sprawy malzenskie

Art. 561. § 1. Zezwolenia na zawarcie malzenstwa kobiecie nie majacej ukonczonych lat osiemnastu udziela sad opiekunczy na jej wniosek. Postanowienie o udzieleniu zezwolenia staje sie skuteczne z chwila uprawomocnienia sie i nie moze byc zmienione ani uchylone.

§ 2. Zezwolenia na zawarcie malzenstwa osobie dotknietej choroba psychiczna albo niedorozwojem umyslowym oraz osobom powinowatym w linii prostej udziela sad na wniosek tych osob.

§ 3. W postanowieniu o udzieleniu zezwolenia wymienia sie osobe, z ktora malzenstwo ma byc zawarte. Przed wydaniem postanowienia rozstrzygajacego taki wniosek sad wyslucha wnioskodawce, osobe, z ktora malzenstwo ma byc zawarte, oraz w razie potrzeby osoby bliskie przyszlych malzonkow. Gdy chodzi o udzielenie zezwolenia osobie dotknietej choroba psychiczna lub niedorozwojem umyslowym, sad zasiegnie opinii bieglego lekarza, w miare moznosci psychiatry.

Art. 5611. W sprawach, o ktorych mowa w art. 561, sad moze zarzadzic przeprowadzenie przez kuratora sadowego wywiadu srodowiskowego w celu ustalenia warunkow, w jakich zyja osoby ubiegajace sie o udzielenie zezwolenia.

Art. 562. Zwolnienia od obowiazku zlozenia urzedowi stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia malzenstwa udziela sad na wniosek osoby obowiazanej do zlozenia dokumentu.

Art. 563. Do zgloszenia wniosku o zezwolenie na zlozenie przez pelnomocnika oswiadczenia o wstapieniu w zwiazek malzenski uprawniona jest osoba, ktora zamierza udzielic pelnomocnictwa.

Art. 564. Postanowienie rozstrzygajace o tym, czy okolicznosc przedstawiona przez kierownika urzedu stanu cywilnego wylacza zawarcie malzenstwa, a takze o tym, czy okolicznosci przedstawione przez kierownika urzedu stanu cywilnego uzasadniaja odmowe:

1) przyjecia oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski,

2) wydania zaswiadczenia o braku okolicznosci wylaczajacych zawarcie malzenstwa, o ktorych mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,

3) wydania zezwolenia na zawarcie malzenstwa przed uplywem terminu, o ktorym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,

4) sporzadzenia aktu malzenstwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,

5) wydania zaswiadczenia, ze obywatel polski lub zamieszkaly w Polsce cudzoziemiec nie majacy zadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim moze zawrzec malzenstwo za granica, sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 565. § 1. Rozstrzygniecie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia malzonkow, jak rowniez udzielenie zezwolenia na dokonanie czynnosci przekraczajacej zakres zwyklego zarzadu majatkiem, moze nastapic dopiero po umozliwieniu zlozenia wyjasnien malzonkowi wnioskodawcy, chyba ze jego wysluchanienie jest mozliwe lub celowe.

[Z dniem 20 stycznia 2005 r. w art. 565 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozstrzygniecie o istotnych sprawach rodziny w braku porozumienia malzonkow, jak rowniez udzielenie zezwolenia na dokonanie czynnosci, do ktorej jest potrzebna zgoda drugiego malzonka lub ktorej drugi malzonek sprzeciwil sie, moze nastapic dopiero po umozliwieniu zlozenia wyjasnien malzonkowi wnioskodawcy, chyba ze jego wysluchanie nie jest mozliwe lub celowe."]

§ 2. To samo dotyczy nakazu sadu, aby wynagrodzenie za prace albo inne naleznosci przypadajace jednemu malzonkowi byly w calosci lub w czesci wyplacane do rak drugiego malzonka.

§ 3. Przepis § 1 stosuje sie takze do rozstrzygniecia o wylaczeniu odpowiedzialnosci malzonka za zobowiazania zaciagniete przez drugiego z malzonkow w sprawach wynikajacych z zaspokajania zwyklych potrzeb rodziny, jak rowniez do uchylenia postanowienia w tym przedmiocie.

Art. 5651. W sprawach, o ktorych mowa w art. 565, sad moze zarzadzic przeprowadzenie przez kuratora sadowego wywiadu srodowiskowego w celu ustalenia warunkow, w jakich zyja malzonkowie.

Art. 566. W sprawie o podzial majatku wspolnego po ustaniu wspolnosci majatkowej miedzy malzonkami wlasciwy jest sad miejsca polozenia majatku, a jezeli wspolnosc ustala przez smierc jednego z malzonkow - sad spadku.

Art. 567. § 1. W postepowaniu o podzial majatku wspolnego po ustaniu wspolnosci majatkowej miedzy malzonkami sad rozstrzyga takze o zadaniu ustalenia nierownych udzialow malzonkow w majatku wspolnym oraz o tym, jakie wydatki, naklady i inne swiadczenia z majatku wspolnego na rzecz majatku odrebnego lub odwrotnie podlegaja zwrotowi.

[Z dniem 20 stycznia 2005 r. w art. 567 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. W postepowaniu o podzial majatku wspolnego po ustaniu wspolnosci majatkowej miedzy malzonkami sad rozstrzyga takze o zadaniu ustalenia nierownych udzialow malzonkow w majatku wspolnym oraz o tym, jakie wydatki, naklady i inne swiadczenia z majatku wspolnego na rzecz majatku osobistego lub odwrotnie podlegaja zwrotowi."]

§ 2. W razie sporu co do ustalenia niektorych udzialow w majatku wspolnym sad moze w tym przedmiocie orzec postanowieniem wstepnym.

§ 3. Do postepowania o podzial majatku wspolnego po ustaniu wspolnosci majatkowej miedzy malzonkami, a zwlaszcza do odrebnego postepowania w sprawach wymienionych w paragrafie pierwszym stosuje sie odpowiednio przepisy o dziale spadku.

Art. 5671. W sprawach o separacje na zgodny wniosek malzonkow, a takze w sprawach o zniesienie separacji wlasciwe rzeczowo sa sady okregowe. W sprawach tych miejscowo wlasciwym jest sad, w ktorego okregu malzonkowie maja wspolne zamieszkanie, a w braku takiej podstawy - sad miejsca ich wspolnego pobytu. Jezeli malzonkowie nie maja wspolnego miejsca zamieszkania ani pobytu, wniosek nalezy zglosic w sadzie wlasciwym dla jednego z malzonkow, zgodnie z art. 508.

Art. 5672. § 1. W sprawie o separacje na zgodny wniosek malzonkow oraz w sprawie o zniesienie separacji w razie cofniecia wniosku albo wyrazenia w inny sposob braku zgody na orzeczenie separacji lub na zniesienie separacji przez ktoregokolwiek z malzonkow postepowanie umarza sie. Przepisu art. 512 § 1 nie stosuje sie.

§ 2. W razie smierci jednego z malzonkow postepowanie umarza sie.

Art. 5673. § 1. Postanowienie o separacji sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

§ 2. W toku postepowania sad naklania malzonkow do pojednania. Jezeli pojednanie nie nastapi, a odroczenie rozprawy nie byloby celowe, sad przystepuje do rozpoznania sprawy.

Art. 5674. Postanowienie o zniesieniu separacji sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 5675. Z chwila wszczecia postepowania o zniesienie separacji zawiesza sie z urzedu postepowanie w sprawie o eksmisje jednego z malzonkow pozostajacych w separacji ze wspolnego mieszkania, jak rowniez postepowanie w sprawie o korzystanie przez malzonkow pozostajacych w separacji ze wspolnego mieszkania. Z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia o zniesieniu separacji postepowanie umarza sie z urzedu.

Rozdzial 2

Inne sprawy rodzinne oraz sprawy opiekuncze

Oddzial 1

Przepisy ogolne

Art. 568. § 1. Sadem opiekunczym jest sad rejonowy.

§ 2. W sprawach maloletnich sadem opiekunczym jest sad dla nieletnich. Sad ten rozpoznaje sprawy opiekuncze maloletnich z ustalonego dla niego obszaru wlasciwosci.

Art. 569. § 1. Wlasciwy wylacznie jest sad opiekunczy miejsca zamieszkania osoby, ktorej postepowanie ma dotyczyc, a w braku miejsca zamieszkania - sad opiekunczy miejsca jej pobytu. Jezeli brak i tej podstawy - wlasciwy jest sad rejonowy dla m. st. Warszawy.

§ 2. W wypadkach naglych sad opiekunczy wydaje z urzedu wszelkie potrzebne zarzadzenia nawet w stosunku do osob, ktore nie podlegaja jego wlasciwosci miejscowej, zawiadamiajac o tym sad opiekunczy miejscowo wlasciwy.

Art. 570. Sad opiekunczy moze wszczac postepowanie z urzedu.

Art. 5701. Sad opiekunczy moze zarzadzic przeprowadzenie przez kuratora sadowego wywiadu srodowiskowego w celu ustalenia danych dotyczacych maloletniego i jego srodowiska, a w szczegolnosci dotyczacych zachowania sie i warunkow wychowawczych maloletniego, sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki maloletniego i sposobu spedzania czasu wolnego, jego kontaktow srodowiskowych, stosunku do niego rodzicow lub opiekunow, podejmowanych oddzialywan wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w srodowisku uzaleznien maloletniego.

Art. 571. (skreslony).

Art. 572. § 1. Kazdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniajace wszczecie postepowania z urzedu, obowiazany jest zawiadomic o nim sad opiekunczy.

§ 2. Obowiazek wymieniony w paragrafie poprzedzajacym ciazy przede wszystkim na urzedach stanu cywilnego, sadach, prokuratorach, notariuszach, prezydiach rad narodowych, organach Milicji Obywatelskiej, placowkach oswiatowych, opiekunach spolecznych oraz organizacjach i zakladach zajmujacych sie opieka nad dziecmi lub osobami psychicznie chorymi.

Art. 573. § 1. Osoba pozostajaca pod wladza rodzicielska, opieka albo kuratela ma zdolnosc do podejmowania czynnosci w postepowaniu dotyczacym jej osoby, chyba ze nie ma zdolnosci do czynnosci prawnych.

§ 2. Sad moze ograniczyc lub wylaczyc osobisty udzial maloletniego w postepowaniu, jezeli przemawiaja za tym wzgledy wychowawcze.

Art. 574. § 1. Sad opiekunczy moze nakazac osobiste stawiennictwo osoby pozostajacej pod wladza rodzicielska lub opieka, jak rowniez zarzadzic przymusowe sprowadzenie takiej osoby.

§ 2. Jezeli osoba pozostajaca pod wladza rodzicielska lub opieka nie ma zdolnosci do podejmowania czynnosci w postepowaniu, sad opiekunczy moze nakazac jej sprowadzenie do sadu pod rygorem grzywny kazdemu, u kogo osoba taka przebywa.

Art. 575. Do osobistego stawiennictwa innych uczestnikow postepowania stosuje sie w sprawach, ktore moga byc wszczete z urzedu, przepisy o skutkach niestawiennictwa swiadkow, a w innych sprawach - przepis art. 429.

Art. 5751. W sprawach opiekunczych osob maloletnich sad z urzedu zarzadza odbycie calego posiedzenia lub jego czesci przy drzwiach zamknietych, jezeli przeciwko publicznemu rozpoznaniu sprawy przemawia dobro maloletniego.

Art. 576. § 1. Przed wydaniem orzeczenia co do istoty sprawy sad opiekunczy wyslucha przedstawiciela ustawowego osoby, ktorej postepowanie dotyczy. W wypadkach wazniejszych powinien ponadto w miare moznosci wysluchac osoby bliskie tej osoby.

§ 2. Wysluchanie maloletniego w toku postepowania nastepuje poza sala posiedzen sadowych, jezeli przemawiaja za tym wzgledy wychowawcze.

Art. 577. Sad opiekunczy moze zmienic swe postanowienie nawet prawomocne, jezeli wymaga tego dobro osoby, ktorej postepowanie dotyczy.

Art. 578. Postanowienia sadu opiekunczego sa skuteczne i wykonalne z chwila ich ogloszenia, a gdy ogloszenia nie bylo, z chwila ich wydania.

Oddzial 2

Sprawy z zakresu stosunkow miedzy rodzicami a dziecmi

Art. 579. Postanowienia w sprawach o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrocenie wladzy rodzicielskiej, zakazanie osobistej stycznosci z dzieckiem moga byc wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy. Dotyczy to takze zmiany rozstrzygniec w tym przedmiocie, zawartych w wyroku orzekajacym rozwod lub uniewaznienie malzenstwa. Postanowienia takie staja sie skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu sie.

Art. 5791. Sad opiekunczy okresowo, nie rzadziej niz raz na szesc miesiecy, dokonuje oceny sytuacji dziecka umieszczonego w placowce opiekunczo-wychowawczej; jezeli wymaga tego dobro dziecka, sad wszczyna postepowanie o pozbawienie wladzy rodzicielskiej jego rodzicow.

Art. 580. (skreslony)

Art. 581. Uznanie dziecka moze nastapic takze przed sadem opiekunczym niewlasciwym wedlug przepisow ogolnych. W takim wypadku o uznaniu zawiadamia sie wlasciwy sad opiekunczy.

Art. 582. Rozstrzygniecie o istotnych sprawach dziecka, co do ktorych brak porozumienia pomiedzy rodzicami, moze nastapic dopiero po umozliwieniu rodzicom zlozenia oswiadczen, chyba ze wysluchanie ich byloby polaczone z nadmiernymi trudnosciami.

Art. 583. Zezwolenia na dokonanie przez rodzicow czynnosci przekraczajacej zakres zwyklego zarzadu majatkiem dziecka lub na wyrazenie przez rodzicow zgody na dokonanie takiej czynnosci przez dziecko sad opiekunczy udziela na wniosek jednego z rodzicow po wysluchaniu drugiego. Postanowienie sadu opiekunczego w tym przedmiocie staje sie skuteczne dopiero z chwila uprawomocnienia sie i nie moze byc zmienione ani uchylone, jezeli na podstawie zezwolenia powstaly skutki prawne wzgledem osob trzecich.

Art. 584. Postanowienie o nadaniu dziecku nazwiska staje sie skuteczne dopiero po uprawomocnieniu sie. Postanowienia takiego sad opiekunczy nie moze zmienic ani uchylic.

Oddzial 3

Sprawy o przysposobienie

Art. 585. § 1. Sad opiekunczy wszczyna postepowanie na wniosek przysposabiajacego.

§ 2. Wniosek ten nalezy zglosic w sadzie opiekunczym wlasciwym dla osoby przysposabiajacego lub osoby majacej byc przysposobiona.

§ 3. Art. 87 § 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 586. § 1. Sad opiekunczy orzeka o przysposobieniu po przeprowadzeniu rozprawy.

§ 2. Na rozprawe wzywa sie przysposabiajacego oraz osoby, ktorych zgoda na przysposobienie jest potrzebna.

§ 3. Nie wzywa sie na rozprawe rodzicow, ktorzy wyrazili zgode na przysposobienie ich dziecka w przyszlosci bez wskazania osoby przysposabiajacego. W wypadku takim rodzice nie moga brac udzialu w postepowaniu.

§ 4. Przed wydaniem orzeczenia sad opiekunczy zasiega opinii osrodka adopcyjno-opiekunczego lub innej specjalistycznej placowki.

Art. 5861. Na postanowienie w przedmiocie okreslenia sposobu i okresu osobistej stycznosci przysposabiajacego z przysposabianym przysluguje zazalenie.

Art. 587. § 1. W razie smierci przysposabiajacego lub osoby majacej byc przysposobiona, sad opiekunczy postepowanie umarza.

§ 2. Jednakze postepowanie zawiesza sie w razie smierci przysposabiajacego, ktory zlozyl wniosek o przysposobienie wspolnie z malzonkiem, do czasu ustanowienia przez sad opiekunczy kuratora.

Art. 588. Postanowienie orzekajace przysposobienie staje sie skuteczne po uprawomocnieniu sie. Postanowienia takiego sad opiekunczy nie moze zmienic ani uchylic.

Art. 589. § 1. Zgode na przysposobienie dziecka w przyszlosci bez wskazania osoby przysposabiajacego rodzice moga wyrazic takze w sadzie opiekunczym swego miejsca zamieszkania lub pobytu. Dotyczy to rowniez oswiadczenia o odwolaniu takiej zgody.

§ 2. Oswiadczenia, o ktorych mowa w paragrafie poprzedzajacym, powinny zawierac:

1) imie i nazwisko dziecka oraz miejsce jego zamieszkania lub pobytu;

2) tresc wyrazonej zgody lub jej odwolanie.

§ 3. Z przyjecia oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przysposobienie dziecka w przyszlosci lub o odwolaniu takiej zgody sad opiekunczy sporzadza protokol. O odwolaniu zgody nalezy nadto uczynic wzmianke w protokole, w ktorym wyrazono zgode na przysposobienie.

Oddzial 4

Sprawy z zakresu opieki

Art. 590. Obejmujac opieke opiekun sklada nastepujace przyrzeczenie: "Przyrzekam, ze powierzone mi obowiazki opiekuna wykonam z cala sumiennoscia i zgodnie z interesem spolecznym, majac zawsze na wzgledzie dobro osoby podlegajacej mojej pieczy".

Art. 591. § 1. Po zlozeniu przyrzeczenia przez opiekuna sad opiekunczy wydaje mu zaswiadczenie.

§ 2. Po zwolnieniu opiekuna lub ustaniu opieki opiekun obowiazany jest zwrocic sadowi opiekunczemu otrzymane zaswiadczenie.

Art. 592. O zwolnieniu od obowiazku objecia opieki sad opiekunczy rozstrzyga na wniosek osoby ustanowionej opiekunem, zgloszony w ciagu tygodnia od doreczenia jej postanowienia w tym przedmiocie.

Art. 593. Zezwolenia we wszelkich wazniejszych sprawach, ktore dotycza osoby lub majatku osoby pozostajacej pod opieka, udziela sad opiekunczy na wniosek opiekuna. Postanowienie staje sie skuteczne z chwila uprawomocnienia sie i nie moze byc zmienione ani uchylone, jezeli na podstawie zezwolenia powstaly skutki prawne wzgledem osob trzecich.

Art. 594. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady i tryb skladania przez opiekunow gotowki w instytucji bankowej, uwzgledniajac zabezpieczenie interesow osob pozostajacych pod opieka oraz kompetencje sadu opiekunczego okreslone w art. 593.

Art. 595. Opiekun sklada sadowi opiekunczemu ustnie lub na pismie sprawozdanie dotyczace osoby pozostajacej pod opieka. Sprawozdanie z zarzadu majatkiem tej osoby sklada na pismie, chyba ze sad zezwoli mu na zlozenie sprawozdania do protokolu.

Art. 596. Do wziecia udzialu w badaniach rachunku koncowego z opieki sad opiekunczy wezwie osobe, ktora pozostawala pod opieka, jezeli ma ona pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, w innych zas wypadkach - przedstawiciela ustawowego tej osoby lub jej spadkobiercow, jezeli sa sadowi opiekunczemu znani.

Art. 597. Postanowienie o przyznaniu opiekunowi wynagrodzenia staje sie wykonalne dopiero po jego uprawomocnieniu sie.

Art. 598. § 1. Sad opiekunczy moze wymierzyc grzywne osobie, ktora uchyla sie od objecia opieki.

§ 2. Sad opiekunczy moze wymierzyc grzywne opiekunowi, ktory nie wykonuje zarzadzen sadu opiekunczego. Jezeli zarzadzenie zostanie wykonane, grzywna jeszcze nie uiszczona moze byc umorzona.

Oddzial 5

Sprawy o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka

Art. 5981. § 1. W sprawach o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka prokuratorowi dorecza sie odpis wniosku i zawiadamia sie go o terminach rozprawy.

§ 2. W sprawach, o ktorych mowa w § 1, art. 472 stosuje sie odpowiednio.

§ 3. W sprawach, o ktorych mowa w § 1, art. 570 nie stosuje sie.

Art. 5982. § 1. W czasie trwania postepowania o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, toczacego sie w trybie Konwencji dotyczacej cywilnych aspektow uprowadzenia dziecka za granice (Dz. U. z 1995 r. Nr 108, poz. 528 i z 1999 r. Nr 93, poz. 1085), nie mozna rozstrzygac w przedmiocie wladzy rodzicielskiej lub opieki nad ta osoba. Postepowanie w tych sprawach sad zawiesza z urzedu z chwila wszczecia postepowania o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka.

§ 2. Po zakonczeniu postepowania o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka sad podejmie zawieszone postepowanie.

§ 3. W przypadku innym niz okreslony w § 1, jezeli do rozstrzygniecia wniosku o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka niezbedne jest jego laczne rozpoznanie ze sprawa dotyczaca wladzy rodzicielskiej, postepowanie toczy sie z zachowaniem przepisu art. 579.

Art. 5983. Jezeli miejsce pobytu osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka nie jest znane, sad przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia jej miejsca pobytu. W szczegolnosci sad moze zazadac ustalenia miejsca jej pobytu przez Milicje Obywatelska.

Art. 5984. Orzeczenie co do istoty sprawy moze byc wydane tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 5985. W postanowieniu o odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka sad okresla termin, w jakim zobowiazany powinien oddac uprawnionemu osobe podlegajaca wladzy rodzicielskiej lub pozostajaca pod opieka.

Art. 5986. Jezeli zobowiazany do oddania osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka nie zastosuje sie do postanowienia, o ktorym mowa w art. 5985, sad, na wniosek uprawnionego, zleci kuratorowi sadowemu przymusowe odebranie tej osoby.

Art. 5987. W razie potrzeby sad zwraca sie o przymusowe odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka przez kuratora sadowego dzialajacego w sadzie, w ktorego okregu osoba ta faktycznie przebywa.

Art. 5988. Kurator sadowy jest uprawniony do odebrania osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka od kazdej osoby, u ktorej ona sie znajduje.

Art. 5989. Przymusowe odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka i oddanie jej uprawnionemu moze nastapic tylko w obecnosci uprawnionego albo osoby lub przedstawiciela instytucji przez niego upowaznionej. Jezeli zadna z tych osob nie stawi sie w terminie wyznaczonym przez kuratora sadowego, czynnosc nie bedzie dokonana.

Art. 59810. Na zadanie kuratora sadowego Milicja Obywatelska jest zobowiazana do udzielenia mu pomocy przy czynnosciach zwiazanych z przymusowym odebraniem osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka.

Art. 59811. § 1. Jezeli przymusowe odebranie osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka napotyka przeszkody na skutek ukrycia tej osoby lub na skutek innej czynnosci przedsiewzietej w celu udaremnienia wykonania orzeczenia, kurator sadowy zawiadomi prokuratora.

§ 2. Jezeli zobowiazany nie ujawnia miejsca pobytu osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, ktora ma byc odebrana, sad na wniosek kuratora sadowego zarzadzi jego przymusowe sprowadzenie celem zlozenia oswiadczenia o miejscu pobytu tej osoby. Pod wzgledem skutkow karnych oswiadczenie jest rownoznaczne ze zlozeniem zeznan pod przyrzeczeniem, o czym sedzia powinien uprzedzic skladajacego oswiadczenie.

§ 3. Jezeli zobowiazany lub inne osoby przeszkadzaja w wykonaniu orzeczenia w miejscu pobytu osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, na zadanie kuratora sadowego Milicja Obywatelska usunie te osoby z miejsca wykonywania orzeczenia.

Art. 59812. § 1. Przy odbieraniu osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka kurator sadowy powinien zachowac szczegolna ostroznosc i uczynic wszystko, aby dobro tej osoby nie zostalo naruszone, a zwlaszcza aby nie doznala ona krzywdy fizycznej lub moralnej. W razie potrzeby kurator sadowy moze zazadac pomocy organu opieki spolecznej lub innej powolanej do tego instytucji.

§ 2. Jezeli wskutek wykonania orzeczenia mialoby doznac powaznego uszczerbku dobro osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, kurator sadowy wstrzyma sie z wykonaniem orzeczenia do czasu ustania zagrozenia, chyba ze wstrzymanie wykonania orzeczenia stwarza powazniejsze zagrozenie dla tej osoby.

Art. 59813. Przepisy art. 5986-59812 stosuje sie odpowiednio do wykonania orzeczen wydanych na zasadzie art. 569 § 2, dotyczacych odebrania osoby podlegajacej wladzy rodzicielskiej lub pozostajacej pod opieka, a takze orzeczen o umieszczeniu maloletniego w placowce opiekunczo-wychowawczej lub w rodzinie zastepczej.

Rozdzial 3

Sprawy z zakresu kurateli

Art. 599. Sadem opiekunczym wlasciwym do ustanowienia kuratora dla dziecka poczetego, lecz jeszcze nie urodzonego, jest sad wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania lub pobytu matki.

Art. 600. Kuratora dla osoby ulomnej sad opiekunczy ustanawia na wniosek tej osoby.

Art. 601. Dla osoby, ktora z powodu nieobecnosci nie moze prowadzic swoich spraw, a nie ma pelnomocnika, ustanawia kuratora na wniosek osoby zainteresowanej sad opiekunczy miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej.

Art. 602. Wlasciwosc miejscowa sadu opiekunczego do ustanowienia kuratora dla dochodzenia ojcostwa w razie smierci domniemanego ojca okresla sie wedlug miejsca zamieszkania lub pobytu dziecka, chociazby dziecko nie podlegalo juz ani wladzy rodzicielskiej, ani opiece.

Art. 603. Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sad opiekunczy, w ktorego okregu osoba ta ma lub miala ostatnia siedzibe.

Art. 604. W zaswiadczeniu dla kuratora sad okresla zakres jego uprawnien.

Art. 605. W przedmiotach nie unormowanych w rozdziale niniejszym stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu w sprawach z zakresu opieki.

DZIAL III

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RZECZOWEGO

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 606. W sprawach z zakresu prawa rzeczowego wlasciwy jest sad polozenia rzeczy.

Art. 607. Do wnioskow, dotyczacych nieruchomosci ujawnionych w ksiedze wieczystej lub dla ktorych prowadzony jest zbior dokumentow, nalezy dolaczyc odpis z ksiegi wieczystej albo zaswiadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentow.

Art. 608. Sprawy z zakresu prawa rzeczowego rozpoznawane sa na rozprawie, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Rozdzial 2

Stwierdzenie zasiedzenia

Art. 609. § 1. Do zgloszenia wniosku o stwierdzenie zasiedzenia wlasnosci uprawniony jest kazdy zainteresowany.

§ 2. Jezeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych, orzeczenie moze zapasc dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogloszenie. Sad moze zarzadzic ogloszenie rowniez w innych wypadkach, jezeli uzna to za wskazane.

§ 3. Ogloszenie powinno zawierac dokladne okreslenie rzeczy, imie i nazwisko posiadacza rzeczy, a jezeli chodzi o rzeczy ruchome - rowniez jego miejsce zamieszkania.

Art. 610. § 1. Poza tym do ogloszenia i orzeczenia stosuje sie odpowiednio przepisy o stwierdzeniu nabycia spadku. Termin wskazany w ogloszeniu wynosi trzy miesiace.

§ 2. Jezeli w terminie tym nikt sie nie zglosi albo zglosiwszy sie wlasnosci nie wykaze, sad stwierdzi zasiedzenie, jezeli zostalo ono udowodnione.

Rozdzial 2a

Przepadek rzeczy

Art. 6101. § 1. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie w sprawach o przepadek rzeczy bedacych towarami, ktore na podstawie przepisow prawa celnego podlegaja przepadkowi.

§ 2. W sprawach, o ktorych mowa w § 1, wlasciwy jest sad miejsca zajecia lub zatrzymania rzeczy bedacych towarami przez organ celny.

Art. 6102. § 1. Postepowanie wszczyna sie na wniosek organu celnego. Do wniosku dolacza sie protokol z pouczenia o obowiazku wskazania w Polsce pelnomocnika do doreczen oraz o skutkach niedopelnienia tego obowiazku, jezeli protokol taki zostal sporzadzony.

§ 2. Organ celny moze domagac sie wjednym wniosku orzeczenia przepadku rzeczy bedacych towarami zajetymi lub zatrzymanymi w tych samych okolicznosciach faktycznych, jezeli ponadto sad jest wlasciwy dla kazdej sprawy.

Art. 6103. Uczestnikowi zamieszkalemu za granica, ktory w postepowaniu w sprawach celnych nie ustanowil pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w Polsce, ani nie wskazal w Polsce pelnomocnika do doreczen, przeznaczone dla niego pisma sadowe pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia. Wrazie ustanowienia pelnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkalego w Polsce, ktory nie moze byc pelnomocnikiem procesowym, jego ustanowienie uwaza sie za wskazanie pelnomocnika do doreczen.

Art. 6104. Wyznaczenie rozprawy zalezy od uznania sadu.

Art. 6105. Do wykonania orzeczenia o przepadku towaru jest obowiazany wlasciwy organ celny. Wykonanie orzeczenia nastepuje w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach o postepowaniu egzekucyjnym w administracji, z uwzglednieniem przepisow prawa celnego.

Rozdzial 3

Zarzad zwiazany ze wspolwlasnoscia i uzytkowaniem

Art. 611. Zarzadca nieruchomosci ustanowiony na podstawie art. 203 i 269 § 1 kodeksu cywilnego obowiazany jest niezwlocznie zglosic wniosek o ujawnienie zarzadu w ksiedze wieczystej lub w zbiorze dokumentow.

Art. 612. § 1. Od chwili ustanowienia zarzadcy wspolwlasciciele lub uzytkownik moga uzywac rzeczy tylko o tyle, o ile nie przeszkadza to wykonywaniu zarzadu. Na wniosek innego wspolwlasciciela lub zarzadcy wspolwlasciciel lub uzytkownik moze byc pozbawiony uzywania rzeczy, jezeli przeszkadza zarzadcy w wykonywaniu czynnosci.

§ 2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 613. § 1. Nadwyzke dochodow po pokryciu wydatkow wyplaca sie wspolwlascicielom lub uzytkownikom w terminach przez sad okreslonych.

§ 2. Sad moze postanowic, aby zarzadca wydawal wspolwlascicielom nadwyzke dochodow w naturze.

Art. 614. Sad uchyli zarzad, gdy odpadnie podstawa dalszego jego trwania.

Art. 615. Jezeli powyzsze przepisy nie stanowia inaczej, do wyznaczenia zarzadcy i sprawowania zarzadu stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci.

Art. 616. Z wyjatkiem spraw przewidzianych w art. 199, 201 i 202 kodeksu cywilnego, jak rowniez spraw dotyczacych powolania i odwolania zarzadcy, wyznaczenie rozprawy zalezy od uznania sadu.

Rozdzial 4

Zniesienie wspolwlasnosci

Art. 617. We wniosku o zniesienie wspolwlasnosci nalezy dokladnie okreslic rzecz majaca ulec podzialowi oraz przedstawic dowody prawa wlasnosci.

Art. 618. § 1. W postepowaniu o zniesienie wspolwlasnosci sad rozstrzyga takze spory o prawo zadania zniesienia wspolwlasnosci i o prawo wlasnosci, jak rowniez wzajemne roszczenia wspolwlascicieli z tytulu posiadania rzeczy. Rozstrzygajac spor o prawo zadania zniesienia wspolwlasnosci lub o prawo wlasnosci, sad moze wydac w tym przedmiocie postanowienie wstepne.

§ 2. Z chwila wszczecia postepowania o zniesienie wspolwlasnosci odrebne postepowanie w sprawach wymienionych w paragrafie poprzedzajacym jest niedopuszczalne. Sprawy bedace w toku przekazuje sie do dalszego rozpoznania sadowi prowadzacemu postepowanie o zniesienie wspolwlasnosci. Jezeli jednak postepowanie o zniesienie wspolwlasnosci zostalo wszczete po wydaniu wyroku, przekazanie nastepuje tylko wowczas, gdy sad drugiej instancji uchyli wyrok i sprawe przekaze do ponownego rozpoznania. Postepowanie w sprawach, ktore niezostaly przekazane, sad umarza z chwila zakonczenia postepowania o zniesienie wspolwlasnosci.

§ 3. Po zapadnieciu prawomocnego postanowienia o zniesieniu wspolwlasnosci uczestnik nie moze dochodzic roszczen przewidzianych w paragrafie pierwszym, chociazby nie byly one zgloszone w postepowaniu o zniesienie wspolwlasnosci.

Art. 619. § 1. W postepowaniu o zniesienie wspolwlasnosci gospodarstwa rolnego sad ustala jego sklad i wartosc, w szczegolnosci obszar i rodzaj nieruchomosci wchodzacych w sklad tego gospodarstwa oraz obszar i rodzaj nieruchomosci stanowiacych juz wlasnosc wspolwlascicieli i ich malzonkow, a w miare potrzeby takze okolicznosci przewidziane w art. 216 kodeksu cywilnego.

§ 2. Podzial w naturze nastapi po zasiegnieciu opinii bieglych co do sposobu podzialu.

Art. 620. (skreslony).

Art. 621. Projektowany sposob podzialu nieruchomosci na czesci powinien byc zaznaczony na planie sporzadzonym wedlug zasad obowiazujacych przy oznaczaniu nieruchomosci w ksiegach wieczystych.

Art. 622. § 1. W toku postepowania o zniesienie wspolwlasnosci sad powinien naklaniac wspolwlascicieli do zgodnego przeprowadzenia podzialu, wskazujac im sposoby mogace do tego doprowadzic.

§ 2. Gdy wszyscy wspolwlasciciele zloza zgodny wniosek co do sposobu zniesienia wspolwlasnosci, sad wyda postanowienie odpowiadajace tresci wniosku, jezeli spelnione zostana wymagania, o ktorych mowa w dwoch artykulach poprzedzajacych, a projekt podzialu nie sprzeciwia sie prawu ani zasadom wspolzycia spolecznego, ani tez nie narusza w sposob razacy interesu osob uprawnionych.

Art. 623. Jezeli brak podstaw do wydania postanowienia w mysl artykulu poprzedzajacego, a zachodza warunki do dokonania podzialu w naturze, sad dokonuje tego podzialu na czesci odpowiadajace wartoscia udzialom wspolwlascicieli z uwzglednieniem wszelkich okolicznosci zgodnie z interesem spoleczno-gospodarczym. Roznice wartosci wyrownuje sie przez doplaty pieniezne.

Art. 624. Z chwila uprawomocnienia sie postanowienia przyznajacego dotychczasowym wspolwlascicielom czesci lub jednemu z nich calosc rzeczy, wlasnosc przechodzi na uczestnikow wskazanych w postanowieniu. Jezeli w wyniku podzialu calosc rzeczy albo jej czesc przypadnie wspolwlascicielowi, ktory nie wlada ta rzecza lub jej czescia, sad w postanowieniu o zniesieniu wspolwlasnosci orzeknie rowniez co do wydania jej przez pozostalych wspolwlascicieli, okreslajac stosownie do okolicznosci termin wydania. Okreslenie terminu wydania nieruchomosci wchodzacej w sklad gospodarstwa rolnego lub jej czesci powinno nastapic z uwzglednieniem interesu spoleczno-gospodarczego.

Art. 625. W postanowieniu zarzadzajacym sprzedaz rzeczy nalezacych do wspolwlascicieli sad badz rozstrzygnie o wzajemnych roszczeniach wspolwlascicieli, badz tez tylko zarzadzi sprzedaz, odkladajac rozstrzygniecie o wzajemnych roszczeniach wspolwlascicieli oraz o podziale sumy uzyskanej ze sprzedazy do czasu jej przeprowadzenia.

Rozdzial 5

Ustanowienie drogi koniecznej

Art. 626. § 1. We wniosku o ustanowienie drogi koniecznej nalezy wskazac wlascicieli wszystkich nieruchomosci, przez ktore moglaby prowadzic droga, aby nieruchomosc wnioskodawcy miala odpowiedni dostep do drogi publicznej.

§ 2. Przed wydaniem postanowienia o ustanowieniu drogi koniecznej sad powinien przeprowadzic dowod z ogledzin nieruchomosci, chyba ze okolicznosci istotne dla wytyczenia drogi koniecznej sa niesporne i niewatpliwe albo ze przeprowadzenie dowodu z innych przyczyn nie jest potrzebne.

Rozdzial 6

Postepowanie wieczystoksiegowe

Art. 6261. § 1. Sprawy w postepowaniu wieczystoksiegowym rozpoznawane sa na posiedzeniu niejawnym.

§ 2. Uczestnikami postepowania oprocz wnioskodawcy sa tylko te osoby, ktorych prawa zostaly wykreslone lub obciazone badz na rzecz ktorych wpis ma nastapic.

§ 3. Nie stanowi przeszkody do wpisu okolicznosc, ze po zlozeniu wniosku wnioskodawca badz inny uczestnik postepowania zmarl lub zostal pozbawiony albo ograniczony w mozliwosci rozporzadzania prawem albo w zdolnosci do czynnosci prawnych.

§ 4. Przepisow art. 113 nie stosuje sie w postepowaniu wieczystoksiegowym, z wyjatkiem zwolnienia z oplat sadowych od wnoszonych srodkow zaskarzenia. Jednak wnioskodawca nie ma obowiazku uiszczania oplat sadowych od wniosku o wpis do ksiegi wieczystej zamieszczonego w akcie notarialnym, jezeli zostal w calosci zwolniony od ponoszenia wynagrodzenia notariusza.

[UWAGA, art. 6261 § 4 zostal uchylony z dniem 17 wrzesnia 2004 r. jako sprzeczny z Konstytucja RP - na podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 7 wrzesnia 2004 r., sygn. P 4/04 (Dz. U. Nr 204 z 17 wrzesnia 2004 r., poz. 2091). O wyroku piszemy w artykule "Mozna znow korzystac ze zwolnien" ]

§ 5. Jezeli wpis do ksiegi wieczystej ma nastapic na wniosek zawarty w akcie notarialnym, za wartosc prawa podlegajacego ujawnieniu przyjmuje sie, zawarta w akcie notarialnym, wartosc przedmiotu podana przez strony. W takim przypadku przepisu art. 25 nie stosuje sie.

Art. 6262. § 1. Wniosek o dokonanie wpisu sklada sie na urzedowym formularzu.

§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy wniosku zawartego w akcie notarialnym, o ktorym mowa w art. 6264.

§ 3. Do wniosku o dokonanie wpisu nalezy dolaczyc dokumenty, stanowiace podstawe wpisu w ksiedze wieczystej.

§ 4. Jezeli z dokumentow zalaczonych do wniosku wynika, ze nastapila zmiana w prawie wlasnosci, sad, zwracajac wniosek, stosuje art. 62613 § 1.

§ 5. Wniosek o dokonanie wpisu moze zlozyc wlasciciel nieruchomosci, uzytkownik wieczysty, osoba, na rzecz ktorej wpis ma nastapic, albo wierzyciel, jezeli przysluguje mu prawo, ktore moze byc wpisane w ksiedze wieczystej. W sprawach dotyczacych obciazen powstalych z mocy ustawy wniosek moze zlozyc uprawniony organ.

Art. 6263. W postepowaniu wieczystoksiegowym nie stosuje sie przepisow o wznowieniu postepowania.

Art. 6264. Przekazanie przez notariusza sadowi wypisu aktu notarialnego zawierajacego wniosek o dokonanie wpisu do ksiegi wieczystej, na podstawie odrebnych przepisow, uwaza sie za zlozenie wniosku przez uprawnionego.

Art. 6265. Jezeli z tresci wniosku i dolaczonych dokumentow wynika, ze nastapila zmiana prawa wlasnosci, cofniecie wniosku o wpis tego prawa jest niedopuszczalne.

Art. 6266. § 1. O kolejnosci wniosku o wpis rozstrzyga chwila wplywu wniosku do wlasciwego sadu. Za chwile wplywu wniosku uwaza sie godzine i minute, w ktorej w danym dniu wniosek wplynal do sadu.

§ 2. Wnioski, ktore wplynely w tej samej chwili, beda uwazane za zlozone rownoczesnie.

Art. 6267. § 1. Wniosek o wpis powinien byc w dniu wplywu do sadu zarejestrowany niezwlocznie w dzienniku ksiag wieczystych i opatrzony kolejnym numerem.

§ 2. Niezwlocznie po zarejestrowaniu wniosku w dzienniku ksiag wieczystych zaznacza sie w odpowiednim dziale ksiegi wieczystej numer wniosku (wzmianka o wniosku).

§ 3.Wzmianke o wniosku wykresla sie z urzedu, niezwlocznie po dokonaniu wpisu, po uprawomocnieniu sie postanowienia o odmowie dokonania wpisu lub o odrzuceniu wniosku albo o umorzeniu postepowania albo po uprawomocnieniu sie zarzadzenia o zwrocie wniosku.

§ 4. W razie wniesienia skargi na wpis w ksiedze wieczystej dokonany przez referendarza stosuje sie odpowiednio przepisy § 1 i § 2. Wzmianke o skardze wykresla sie z urzedu po rozpoznaniu skargi.

Art. 6268. § 1. Wpis dokonywany jest jedynie na wniosek i w jego granicach, chyba ze przepis szczegolny przewiduje dokonanie wpisu z urzedu.

§ 2. Rozpoznajac wniosek o wpis, sad bada jedynie tresc i forme wniosku, dolaczonych do wniosku dokumentow oraz tresc ksiegi wieczystej.

§ 3. Rozpoznajac wniosek o wpis w ksiedze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sad z urzedu bada zgodnosc danych wskazanych we wniosku z danymi wynikajacymi z systemow prowadzacych ewidencje powszechnych numerow identyfikacyjnych, chyba ze istnieja przeszkody faktyczne uniemozliwiajace dokonanie takiego sprawdzenia.

§ 4. Rozpoznajac wniosek o zmiane oznaczenia nieruchomosci w ksiedze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, sad ponadto dokonuje z urzedu sprawdzenia danych wskazanych we wniosku i ujawnionego w ksiedze wieczystej oznaczenia nieruchomosci z danymi katastru nieruchomosci [UWAGA, do czasu przeksztalcenia ewidencji gruntow i budynkow w kataster nieruchomosci, pojecie "kataster nieruchomosci oznacza te ewidencje], chyba ze istnieja przeszkody faktyczne uniemozliwiajace dokonanie takiego sprawdzenia.

§ 5. Niezgodnosc danych, o ktorych mowa w § 3 i § 4, stanowi przeszkode do dokonania wpisu.

§ 6. W postepowaniu wieczystoksiegowym wpis w ksiedze wieczystej jest orzeczeniem. Uzasadnienia wpisu nie sporzadza sie.

§ 7. Wpisem w ksiedze wieczystej jest rowniez wykreslenie.

§ 8. W ksiedze wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym podpisany przez sedziego lub referendarza sadowego wpis uwaza sie za dokonany dopiero z chwila jego zapisania w centralnej bazie danych ksiag wieczystych.

§ 9. Przez podpis, o ktorym mowa w § 8, rozumie sie dane w postaci elektronicznej, ktore wraz z innymi danymi, do ktorych zostaly dolaczone, sluza do identyfikacji sedziego lub referendarza sadowego dokonujacego czynnosci w systemie informatycznym.

§ 10. Zalozenie ksiegi wieczystej nastepuje z chwila dokonania pierwszego wpisu.

Art. 6269. Sad oddala wniosek o wpis, jezeli brak jest podstaw albo istnieja przeszkody do jego dokonania.

Art. 62610. §1. O dokonanym wpisie sad zawiadamia uczestnikow postepowania. Nie zawiadamia sie uczestnika, ktory na pismie zrzekl sie zawiadomienia.

§ 2. Zawiadomienie zawiera istotna tresc wpisu.

§ 3. Apelacje od wpisu wnosi sie w terminie dwoch tygodni od doreczenia zawiadomienia o wpisie. Dla uczestnika, ktory zrzekl sie zawiadomienia, termin ten biegnie od dnia dokonania wpisu.

Art. 62611. § 1.Niezwlocznie po wniesieniu apelacji sad z urzedu wpisuje wzmianke o apelacji.

§ 2. W razie wniesienia kasacji, wpisu wzmianki o kasacji dokonuje sie z urzedu niezwlocznie po przedstawieniu przez zainteresowanego zawiadomienia o wniesieniu kasacji.

§ 3. Do wzmianki o apelacji i o kasacji odpowiednio stosuje sie art. 6267.

Art. 62612. § 1. Osoba, na rzecz ktorej wpisane jest prawo lub roszczenie w ksiedze wieczystej, jej przedstawiciel albo pelnomocnik do doreczen maja obowiazek niezwlocznego zawiadomienia sadu prowadzacego ksiege wieczysta o kazdej zmianie adresu wzglednie wskazania adresu do doreczen. Osoba zamieszkala lub majaca siedzibe za granica jest obowiazana wskazac pelnomocnika do doreczen w Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje sie odpowiednio do spadkobiercow lub innych nastepcow prawnych osoby, na rzecz ktorej jest wpisane prawo w ksiedze wieczystej.

§ 3. W razie zaniedbania obowiazku, o ktorym mowa w § 1 i 2, pismo sadowe pozostawia sie w aktach sprawy ze skutkiem doreczenia, chyba ze nowy adres jest sadowi znany.

Art. 62613. § 1. Sad z urzedu dokona wpisu ostrzezenia, jezeli dostrzeze niezgodnosc stanu prawnego ujawnionego w ksiedze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym. W razie stwierdzenia, ze dla tej samej nieruchomosci albo dla tego samego ograniczonego prawa rzeczowego prowadzi sie dwie lub wiecej ksiag wieczystych, ujawniajacych odmienny stan prawny, wpisu ostrzezenia dokonuje sie we wszystkich ksiegach wieczystych zalozonych dla tej nieruchomosci.

§ 2. Sprostowania usterek wpisu, ktore nie moga wywolac niezgodnosci tresci ksiegi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, dokonuje sie z urzedu.

DZIAL IV

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO

Przepisy wstepne

Art. 627. Postepowanie spadkowe nalezy do zakresu dzialalnosci sadow, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Art. 628. Do czynnosci w postepowaniu spadkowym, ktore naleza do zakresu dzialania sadow, wylacznie wlasciwy jest sad ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jezeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da sie ustalic, sad miejsca, w ktorym znajduje sie majatek spadkowy lub jego czesc (sad spadku). W braku powyzszych podstaw sadem spadku jest sad rejonowy dla m. st. Warszawy.

Art. 629. (skreslony).

Art. 630. (skreslony).

Art. 631. (skreslony).

Art. 632. (skreslony).

Rozdzial 1

Zabezpieczenie spadku i spis inwentarza

Art. 633. Do zabezpieczenia spadku wlasciwy jest sad, w ktorego okregu znajduja sie rzeczy bedace w chwili otwarcia spadku we wladaniu spadkodawcy. Sad, ktory nie jest sadem spadku, zawiadomi o dokonanym zabezpieczeniu sad spadku.

Art. 634. Spadek zabezpiecza sie, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw pozostalych po spadkodawcy, zwlaszcza przez usuniecie, uszkodzenie, zniszczenie albo nie usprawiedliwione rozporzadzenie.

Art. 635. § 1. Sad dokonuje zabezpieczenia spadku na wniosek lub z urzedu.

§ 2. Wniosek moze zglosic kazdy, kto uprawdopodobni, ze jest spadkobierca, uprawnionym do zachowku lub zapisobierca, a ponadto wykonawca testamentu, wspolwlasciciel rzeczy, wspoluprawniony co do praw pozostalych po spadkodawcy, wierzyciel majacy pisemny dowod naleznosci przeciwko spadkodawcy oraz wlasciwy urzad skarbowy.

§ 3. Zabezpieczenia spadku dokonuje sie z urzedu, jezeli sad powezmie wiadomosc, ze spadkobierca jest nieznany, nieobecny lub nie ma pelnej zdolnosci do czynnosci prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela.

§ 4. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku i o spisie inwentarza sad zleca komornikowi lub innemu organowi.

§ 5. Postanowienie ulega wykonaniu z chwila jego wydania. Sad moze wstrzymac wykonalnosc zaskarzonego postanowienia.

§ 6. Na postanowienie sadu w sprawie zabezpieczenia spadku przysluguje zazalenie.

Art. 636. Srodkami zabezpieczenia sa: spisanie majatku ruchomego i oddanie go pod dozor, zlozenie do depozytu, ustanowienie zarzadu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomoscia. Zastosowanie jednego z tych srodkow nie wylacza zastosowania innych, rownoczesnie lub kolejno.

Art. 637. § 1. Na wniosek tego, kto uprawdopodobni, ze jest spadkobierca, uprawnionym do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawcy testamentu, wierzyciela majacego pisemny dowod naleznosci przeciwko spadkodawcy lub wlasciwego urzedu skarbowego sad postanowi sporzadzenie spisu inwentarza.

§ 2.W wypadkach przewidzianych w ustawie postanowienie o spisaniu inwentarza wydaje sie z urzedu.

Art. 638. Wierzyciel, ktory zazadal sporzadzenia spisu inwentarza, nie moze odmowic przyjecia naleznego mu swiadczenia, chociazby dlug nie byl jeszcze wymagalny.

Art. 639. Rozporzadzenie Ministra Sprawiedliwosci okresli szczegolowy tryb postepowania w sprawach unormowanych w niniejszym rozdziale.

Rozdzial 2

Przyjecie lub odrzucenie spadku

Art. 640. § 1. Oswiadczenie o prostym przyjeciu spadku lub z dobrodziejstwem inwentarza albo o odrzuceniu spadku moze byc zlozone przed notariuszem lub w sadzie rejonowym, w ktorego okregu znajduje sie miejsce zamieszkania lub pobytu skladajacego oswiadczenie. Notariusz lub sad przesle niezwlocznie oswiadczenie, wraz z zalacznikami, do sadu spadku.

§ 2. Oswiadczenia, o ktorych mowa w paragrafie pierwszym, moga byc rowniez skladane w sadzie spadku w toku postepowania o stwierdzenie praw do spadku.

Art. 641. § 1. Oswiadczenie o przyjeciu lub odrzuceniu spadku powinno zawierac:

1) imie i nazwisko spadkodawcy, date i miejsce jego smierci oraz miejsce jego ostatniego zamieszkania;

2) tytul powolania do spadku;

3) tresc zlozonego oswiadczenia.

§ 2. Oswiadczenie powinno rowniez zawierac wymienienie wszelkich wiadomych skladajacemu oswiadczenie osob nalezacych do kregu spadkobiercow ustawowych, jak rowniez wszelkich testamentow, chociazby skladajacy oswiadczenie uwazal je za niewazne, oraz danych dotyczacych tresci i miejsca przechowania testamentow.

§ 3. Przy oswiadczeniu nalezy zlozyc wypis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sadowe o uznaniu za zmarlego lub o stwierdzeniu zgonu, jezeli dowody te nie zostaly juz poprzednio zlozone.

§ 4. Jezeli oswiadczenie zlozono ustnie, z oswiadczenia sporzadza sie protokol.

Art. 642. (skreslony).

Art. 643. O przyjeciu lub odrzuceniu spadku zawiadamia sie wszystkie osoby, ktore wedlug oswiadczenia i przedstawionych dokumentow sa powolane do dziedziczenia, chocby w dalszej kolejnosci.

Art. 644. Jezeli zlozono oswiadczenie o przyjeciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a inwentarz nie byl przedtem sporzadzony, sad wyda postanowienie o sporzadzeniu spisu inwentarza.

Art. 645. (skreslony).

Rozdzial 3

Ogloszenie testamentu

Art. 646. § 1. Osoba, u ktorej znajduje sie testament, obowiazana jest zlozyc go w sadzie spadku, gdy dowie sie o smierci spadkodawcy.

§ 2. Kto bezzasadnie uchyla sie od wykonania powyzszego obowiazku, ponosi odpowiedzialnosc za wynikla stad szkode. Ponadto sad spadku moze nalozyc na uchylajacego sie grzywne.

Art. 647. W celu stwierdzenia, czy istnieje testament i gdzie sie znajduje, sad spadku moze nakazac zlozenie oswiadczenia w tym przedmiocie, stosujac odpowiednio tryb przewidziany do wyjawienia przedmiotow spadkowych.

Art. 648. § 1. Sad po wysluchaniu osoby, u ktorej wedlug uzyskanych wiadomosci testament sie znajduje, wyda z urzedu postanowienie nakazujace jej zlozenie testamentu w wyznaczonym terminie.

§ 2. Na postanowienie sadu w przedmiocie zlozenia testamentu przysluguje zazalenie.

Art. 649. § 1. Sad otwiera i oglasza testament, gdy ma dowod smierci spadkodawcy.

§ 2. O terminie otwarcia i ogloszenia nie zawiadamia sie osob zainteresowanych, jednakze moga one byc obecne przy tej czynnosci.

Art. 650. Gdy zlozono kilka testamentow jednego spadkodawcy, otwiera sie i oglasza wszystkie, a na kazdym z nich czyni sie wzmianke o innych.

Art. 651. W protokole otwarcia i ogloszenia testamentu opisuje sie jego stan zewnetrzny oraz wymienia sie jego date, date zlozenia i osobe, ktora testament zlozyla. Na testamencie zamieszcza sie date otwarcia i ogloszenia.

Art. 652. O dokonanym otwarciu i ogloszeniu testamentu sad spadku zawiadamia w miare moznosci osoby, ktorych rozrzadzenia testamentowe dotycza, oraz wykonawce testamentu i kuratora spadku.

Art. 653. Testament wraz z protokolem otwarcia i ogloszenia przechowuje sie w sadzie spadku.

Art. 654. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie odpowiednio do pisma stwierdzajacego tresc testamentu ustnego.

Rozdzial 4

Wyjawienie przedmiotow spadkowych

Art. 655. § 1. Jezeli po sporzadzeniu spisu inwentarza zachodzi watpliwosc, czy zostaly w nim zamieszczone wszystkie przedmioty nalezace do spadku lub czy zamieszczone w spisie inwentarza dlugi istnieja, sad spadku z urzedu lub na wniosek spadkobiercy, wykonawcy testamentu, wierzyciela spadku albo wlasciwego urzedu skarbowego moze nakazac spadkobiercy zlozenie:

1) oswiadczenia, ze zadnego przedmiotu spadkowego nie zatail ani nie usunal oraz ze nie podal do spisu inwentarza nie istniejacych dlugow;

2) wykazu przedmiotow spadkowych nie ujawnionych w spisie inwentarza, jezeli mu sa wiadome, z podaniem miejsca przechowania ruchomosci i dokumentow dotyczacych praw majatkowych, jak rowniez z wyjasnieniem podstawy prawnej tych praw;

3) zapewnienia, ze zlozone oswiadczenie lub wykaz sa prawidlowe i zupelne.

§ 2.Wierzyciel spadku moze zglosic powyzsze wnioski tylko wowczas, gdy uprawdopodobni, ze ujawniony w spisie inwentarza stan czynny spadku nie wystarcza na zaspokojenie dlugow spadkowych.

Art. 656. Sprawy o wyjawienie przedmiotow spadkowych sad rozpoznaje na rozprawie, wzywajac oprocz wnioskodawcy tych, ktorzy sa uprawnieni do wystapienia z wnioskiem o wyjawienie przedmiotow spadkowych, jezeli sa mu znani.

Art. 657. Jezeli wniosek o wyjawienie skierowany jest przeciwko innemu wspolspadkobiercy, ten ostatni moze nie pozniej niz na rozprawie zadac wlozenia na wnioskodawce obowiazkow wymienionych w art. 655.

Art. 658. Po uprawomocnieniu sie postanowienia uwzgledniajacego w calosci lub czesci wniosek o wyjawienie przedmiotow spadkowych, sad na wniosek kazdego, kto byl uprawniony do wystapienia z tym wnioskiem, wezwie spadkobierce do wykonania w wyznaczonym terminie wlozonego na niego obowiazku, z pouczeniem, ze oswiadczenie swe moze spadkobierca zlozyc do protokolu sadowego. Rownoczesnie sad wyznaczy na dzien przypadajacy co najmniej na dwa tygodnie po uplywie wyznaczonego terminu posiedzenie, na ktore wezwie wszystkich uczestnikow sprawy. Jezeli przed tym posiedzeniem spadkobierca zlozy oswiadczenie lub wykaz, sad zawiadomi o tym uczestnikow.

Art. 659. Spadkobierca, ktory swym obowiazkom nie uczynil zadosc, moze spelnic je jeszcze na posiedzeniu. W zwiazku z materialem przedstawionym przez spadkobierce sad oraz uczestnicy moga zadawac spadkobiercy pytania.

Art. 660. § 1. W razie niedopelnienia przez spadkobierce jego obowiazkow lub odmowy odpowiedzi na stawiane mu pytanie, sad stosuje srodki przymusu wedlug przepisow o egzekucji swiadczen niepienieznych.

§ 2. O skutkach tych nalezy spadkobierce uprzedzic w wezwaniu do spelnienia obowiazkow objetych postanowieniem o wyjawieniu przedmiotow spadkowych.

Rozdzial 5

Przesluchanie swiadkow testamentu ustnego

Art. 661. § 1. Kto dowie sie o smierci spadkodawcy oraz o tym, ze tresc testamentu ustnego nie zostala spisana, obowiazany jest niezwlocznie zawiadomic o tym sad spadku oraz podac imiona, nazwiska i adresy swiadkow testamentu, jezeli okolicznosci te sa mu znane.

§ 2. Kto nie dopelnia obowiazku przewidzianego w paragrafie poprzedzajacym, odpowiada za wynikla stad szkode, nadto sad spadku moze wymierzyc mu grzywne.

Art. 662. Swiadkow, ktorzy tresci testamentu ustnego nie stwierdzili na pismie, sad wzywa do zlozenia na wyznaczonym posiedzeniu sadowym zeznan stwierdzajacych tresc testamentu. Do postepowania w sprawie przesluchania swiadkow testamentu ustnego stosuje sie odpowiednio przepisy o dowodzie ze swiadkow w procesie, z ta zmiana, ze swiadkowie testamentu nie moga odmowic zeznan ani odpowiedzi na pytanie, ani tez nie moga byc zwolnieni od zlozenia przyrzeczenia.

Art. 663. (skreslony).

Rozdzial 6

Sprawy dotyczace wykonawcy testamentu

Art. 664. Osoba powolana na wykonawce testamentu, ktora odmawia przyjecia tego obowiazku, powinna oswiadczyc o tym w sadzie spadku ustnie do protokolu albo w pismie z podpisem urzedowo poswiadczonym. Pelnomocnictwo do zlozenia takiego oswiadczenia powinno byc udzielone w pismie z podpisem urzedowo poswiadczonym.

Art. 665. Sad spadku wyda osobie powolanej na wykonawce testamentu na jej wniosek zaswiadczenie, w ktorym wymieni imie, nazwisko, zawod, miejsce ostatniego zamieszkania oraz date i miejsce smierci spadkodawcy, imie, nazwisko, zawod i miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu, jak rowniez zamiesci stwierdzenie, ze dana osoba zostala powolana na wykonawce testamentu.

Rozdzial 7

Zarzad spadku nie objetego

Art. 666. § 1. Do czasu objecia spadku przez spadkobierce sad czuwa nad caloscia spadku, a w razie potrzeby ustanawia kuratora spadku.

§ 2. Jezeli inwentarz nie byl przedtem spisany, sad wyda postanowienie o sporzadzeniu spisu inwentarza.

Art. 667. § 1. Kurator spadku powinien starac sie o wyjasnienie, kto jest spadkobierca, i zawiadomic spadkobiercow o otwarciu spadku.

§ 2. Kurator spadku zarzadza majatkiem spadkowym pod nadzorem sadu spadku. Do sprawowania zarzadu stosuje sie odpowiednio przepisy o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci.

Art. 668. Sad spadku moze nakazac sprzedaz nalezacych do spadku rzeczy ruchomych, ktore sa narazone na zepsucie albo ktorych przechowanie pociaga za soba nadmierne koszty. Sprzedaz nastapi w sposob przewidziany dla sprzedazy ruchomosci w toku egzekucji, chyba ze sad okresli inny sposob sprzedazy.

Rozdzial 8

Stwierdzenie nabycia spadku

Art. 669. Sad spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na ktora wzywa wnioskodawce oraz osoby mogace wchodzic w rachube jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi.

Art. 670. § 1. Sad spadku bada z urzedu, kto jest spadkobierca. W szczegolnosci bada, czy spadkodawca pozostawil testament, oraz wzywa do zlozenia testamentu osobe, co do ktorej bedzie uprawdopodobnione, ze testament u niej sie znajduje. Jezeli testament zostanie zlozony, sad dokona jego otwarcia i ogloszenia.

§ 2. Sad bada takze z urzedu, czy w sklad spadku wchodzi gospodarstwo rolne oraz ktorzy sposrod spadkobiercow powolanych z ustawy do spadku odpowiadaja warunkom przewidzianym do dziedziczenia gospodarstwa rolnego.

Art. 671. § 1. Za dowod, ze nie ma innych spadkobiercow, moze byc przyjete zapewnienie zlozone przez zglaszajacego sie spadkobierce.

§ 2. W zapewnieniu zglaszajacy sie powinien zlozyc oswiadczenie co do wszystkiego, co mu jest wiadome:

1) o istnieniu lub nieistnieniu osob, ktore wylaczalyby znanych spadkobiercow od dziedziczenia lub dziedziczylyby wraz z nimi;

2) o testamentach spadkodawcy.

§ 3. Pod wzgledem skutkow karnych zapewnienie jest rownoznaczne ze zlozeniem zeznan pod przyrzeczeniem, o czym sedzia powinien uprzedzic skladajacego zapewnienie.

Art. 672. Jezeli zapewnienie nie bylo zlozone albo jezeli zapewnienie lub inne dowody nie beda uznane przez sad za wystarczajace, postanowienie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku moze zapasc dopiero po wezwaniu spadkobiercow przez ogloszenie.

Art. 673. Ogloszenie powinno zawierac:

1) imie, nazwisko, zawod oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy;

2) date smierci spadkodawcy;

3) wskazanie majatku pozostalego po spadkodawcy;

4) wezwanie, aby spadkobiercy wciagu szesciu miesiecy od dnia wskazanego w ogloszeniu zglosili i udowodnili nabycie spadku, gdyz w przeciwnym razie moga byc pominieci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 674. § 1. Ogloszenie powinno byc umieszczone w pismie poczytnym na calym obszarze Panstwa i podane publicznie do wiadomosci w miejscu ostatniego zamieszkania spadkodawcy na tym obszarze, w sposob w miejscu tym przyjety.

§ 2. Jezeli wartosc spadku jest nieznaczna, sad moze zaniechac umieszczenia ogloszenia w pismie.

Art. 675. Po uplywie szesciu miesiecy od daty ogloszenia sad wyznaczy w celu rozpoznania zgloszonych zadan rozprawe, na ktorej wezwie takze osoby, ktore zglosily zadanie i podaly miejsce zamieszkania.

Art. 676. Jezeli w ciagu szesciu miesiecy od ogloszenia o wezwaniu spadkobiercow nikt nie zglosil nabycia spadku albo, zglosiwszy je, nie udowodnil go na rozprawie, sad wyda postanowienie stwierdzajace nabycie spadku przez spadkobiercow, ktorych prawa zostaly wykazane, a w ich braku - przez Skarb Panstwa jako spadkobierce ustawowego.

Art. 677. § 1. Sad stwierdzi nabycie spadku przez spadkobiercow, chocby byly nimi inne osoby niz te, ktore wskazali uczestnicy. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku sad wymienia spadkodawce oraz wszystkich spadkobiercow, ktorym spadek przypadl, jak rowniez wysokosc ich udzialow.

§ 2.W wypadku, gdy w sklad spadku wchodzi gospodarstwo rolne podlegajace dziedziczeniu z ustawy, sad wymieni w tresci tego postanowienia ponadto spadkobiercow dziedziczacych to gospodarstwo oraz ich udzialy w nim.

§ 3. Jezeli w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku nie orzeczono odziedziczeniu gospodarstwa rolnego, sad wyda w tym przedmiocie postanowienie uzupelniajace, stosujac odpowiednio przepisy niniejszego rozdzialu.

Art. 678. Jezeli stwierdzone zostalo nabycie spadku po osobie uznanej za zmarla lub ktorej zgon zostal stwierdzony postanowieniem sadu, a postanowienie o uznaniu tej osoby za zmarla lub o stwierdzeniu jej zgonu zostalo uchylone, sad spadku z urzedu uchyli postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Art. 679. § 1. Dowod, ze osoba, ktora uzyskala stwierdzenie nabycia spadku, nie jest spadkobierca lub ze jej udzial w spadku jest inny niz stwierdzony, moze byc przeprowadzony tylko w postepowaniu o uchylenie lub zmiane stwierdzenia nabycia spadku, z zastosowaniem przepisow niniejszego rozdzialu. Jednakze ten, kto byl uczestnikiem postepowania o stwierdzenie nabycia spadku, moze tylko wowczas zadac zmiany postanowienia stwierdzajacego nabycie spadku, gdy zadanie opiera na podstawie, ktorej nie mogl powolac w tym postepowaniu, a wniosek o zmiane sklada przed uplywem roku od dnia, w ktorym uzyskal te moznosc.

§ 2. Wniosek o wszczecie takiego postepowania moze zglosic kazdy zainteresowany.

§ 3. W razie przeprowadzenia dowodu, ze spadek w calosci lub w czesci nabyla inna osoba niz wskazana w prawomocnym postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku, sad spadku, zmieniajac to postanowienie, stwierdzi nabycie spadku zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym.

Rozdzial 9

Dzial spadku

Art. 680. § 1. We wniosku o dzial spadku nalezy powolac postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz spis inwentarza, jak rowniez podac, jakie spadkodawca sporzadzil testamenty, gdzie zostaly zlozone i gdzie sie znajduja. Jezeli spis inwentarza nie zostal sporzadzony, nalezy we wniosku wskazac majatek, ktory ma byc przedmiotem dzialu.

§ 2. W wypadku gdy w sklad spadku wchodzi nieruchomosc, nalezy przedstawic dowody stwierdzajace, ze nieruchomosc stanowila wlasnosc spadkodawcy.

Art. 681. Jezeli stwierdzenie nabycia spadku jeszcze nie nastapilo, dokonuje go sad w toku postepowania dzialowego, stosujac przepisy rozdzialu poprzedzajacego.

Art. 682. Wspolspadkobiercy powinni podac sadowi swoj wiek, zawod, stan rodzinny oraz dane co do swych zarobkow i majatku, a takze zarobkow i majatku malzonka, wyjasnic, w jaki sposob korzystali ze spadku dotychczas, jak rowniez podac inne okolicznosci, ktore moga miec wplyw na rozstrzygniecie, co kazdy ze wspolspadkobiercow ma otrzymac ze spadku. Jezeli przedmiotem dzialu jest gospodarstwo rolne, wspolspadkobiercy powinni w szczegolnosci podac dane dotyczace okolicznosci przewidzianych w art. 214 kodeksu cywilnego.

Art. 683. Na zadanie uczestnika dzialu, zgloszone nie pozniej niz na pierwszej rozprawie, sad spadku moze przekazac sprawe sadowi rejonowemu, w ktorego okregu znajduje sie spadek lub jego znaczna czesc, albo sadowi rejonowemu, w ktorego okregu mieszkaja wszyscy wspolspadkobiercy.

Art. 684. Sklad i wartosc spadku ulegajacego podzialowi ustala sad.

Art. 685. W razie sporu o istnienie uprawnienia do zadania dzialu spadku, jak rowniez w razie sporu miedzy wspolspadkobiercami o to, czy pewien przedmiot nalezy do spadku, sad spadku moze wydac postanowienie wstepne.

Art. 686. W postepowaniu dzialowym sad rozstrzyga takze o istnieniu zapisow, ktorych przedmiotem sa rzeczy lub prawa nalezace do spadku, jak rowniez o wzajemnych roszczeniach pomiedzy wspolspadkobiercami z tytulu posiadania poszczegolnych przedmiotow spadkowych, pobieranych pozytkow i innych przychodow, poczynionych na spadek i splaconych dlugow spadkowych.

Art. 687. W braku podstaw do wydania postanowienia dzialowego na podstawie zgodnego wniosku uczestnikow, dzial spadku bedzie rozpoznany wedlug przepisow ponizszych.

Art. 688. Do dzialu spadku stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace zniesienia wspolwlasnosci, a w szczegolnosci art. 618 § 2 i 3.

Art. 689. Jezeli caly majatek spadkowy lub poszczegolne rzeczy wchodzace w jego sklad stanowia wspolwlasnosc z innego tytulu niz dziedziczenie, dzial spadku i zniesienie wspolwlasnosci moga byc polaczone w jednym postepowaniu.

Rozdzial 10

Inne sprawy spadkowe

Art. 690. § 1. W razie uchylenia sie od skutkow prawnych oswiadczenia o przyjeciu lub odrzuceniu spadku sad przeprowadza rozprawe.

§ 2. Jezeli wskutek prawomocnego zatwierdzenia przez sad uchylenia sie, o ktorym mowa w paragrafie poprzedzajacym, ulega zmianie krag osob, co do ktorych nabycie spadku zostalo juz stwierdzone, sad po przeprowadzeniu rozprawy zmienia z urzedu postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku i orzeka w tym przedmiocie.

Art. 691. § 1. Do wniosku o zwolnienie wykonawcy testamentu uprawniona jest osoba zainteresowana. Rozstrzygniecie wniosku nastapi po wysluchaniu wykonawcy testamentu.

§ 2. Wykonawca testamentu zwolniony z obowiazkow powinien zwrocic zaswiadczenie o swych uprawnieniach.

DZIAL IVA

SPRAWY Z ZAKRESU PRZEPISOW O PRZEDSIEBIORSTWACH PANSTWOWYCH I O SAMORZADZIE ZALOGI PRZEDSIEBIORSTWA PANSTWOWEGO

Art. 6911. § 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie w sprawach o rozstrzygniecie sporu miedzy:

1) rada pracownicza przedsiebiorstwa a dyrektorem przedsiebiorstwa,

2) organami przedsiebiorstwa a organem zalozycielskim przedsiebiorstwa,

3) organami przedsiebiorstwa a organem sprawujacym nadzor nad przedsiebiorstwem.

§ 2. Sprawy wymienione w § 1 rozpoznaja sady okregowe.

Art. 6912. Wlasciwy jest sad miejsca siedziby przedsiebiorstwa (zrzeszenia), z ktorego dzialalnoscia wiaze sie przedmiot sporu.

Art. 6913. W sprawach, o ktorych mowa w art. 6911, zdolnosc sadowa maja ponadto dyrektor przedsiebiorstwa i dyrektor zrzeszenia przedsiebiorstw, dzialajacy w tym charakterze, oraz rada pracownicza przedsiebiorstwa i rada zrzeszenia przedsiebiorstw.

Art. 6914. W imieniu rady pracowniczej przedsiebiorstwa moze wystepowac kazdy wyznaczony przez rade jej czlonek.

Art. 6915. § 1. Pelnomocnikiem rady pracowniczej moze byc rowniez kazdy pracownik przedsiebiorstwa, ktoremu przysluguje bierne prawo wyborcze do organow samorzadu zalogi przedsiebiorstwa, lub radca prawny nie zatrudniony w tym przedsiebiorstwie.

§ 2. Pelnomocnikiem dyrektora przedsiebiorstwa moze byc rowniez radca prawny lub inny pracownik przedsiebiorstwa.

§ 3. Pelnomocnikiem dyrektora przedsiebiorstwa i rady pracowniczej w sprawach miedzy nimi a organem zalozycielskim lub organem sprawujacym nadzor nad przedsiebiorstwem moze byc rowniez radca prawny przedsiebiorstwa, chyba ze miedzy dyrektorem a radca zachodzi sprzecznosc interesow.

Art. 6916. Przepisy art. 6914 i 6915 stosuje sie odpowiednio do rady zrzeszenia przedsiebiorstw, a przepis art. 6915 - takze do dyrektora zrzeszenia.

Art. 6917. Orzeczenie rozstrzygajace spor moze zapasc tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

Art. 6918. Koszty postepowania obciazajace zarowno rade pracownicza, jak i dyrektora przedsiebiorstwa ponosi przedsiebiorstwo, a obciazajace rade zrzeszenia przedsiebiorstw lub dyrektora tego zrzeszenia ponosi zrzeszenie.

Art. 6919. Przepisow niniejszego dzialu nie stosuje sie w sprawach o odszkodowanie.

DZIAL V

ZLOZENIE PRZEDMIOTU SWIADCZENIA DO DEPOZYTU SADOWEGO

Art. 692. W sprawach o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego wlasciwy jest sad miejsca wykonania zobowiazania. Jezeli miejsca tego nie da sie ustalic, wlasciwy jest sad miejsca zamieszkania wierzyciela, a gdy wierzyciel jest nie znany lub gdy nie jest znane miejsce jego zamieszkania - sad miejsca zamieszkania dluznika. Jezeli zobowiazanie jest zabezpieczone wpisem w ksiedze wieczystej, wlasciwy jest sad miejsca polozenia nieruchomosci.

Art. 693. We wniosku o zlozenie przedmiotu swiadczenia do depozytu sadowego nalezy:

1) okreslic zobowiazanie, w ktorego wykonaniu sklada sie przedmiot;

2) przytoczyc okolicznosci uzasadniajace zlozenie;

3) dokladnie oznaczyc przedmiot, ktory ma byc zlozony;

4) wskazac osobe, ktorej przedmiot ma byc wydany, oraz warunki, pod ktorymi wydanie ma nastapic.

Art. 694. Minister Sprawiedliwosci w drodze rozporzadzenia okresli zasady i tryb postepowania w sprawach unormowanych w dziale niniejszym.

DZIAL VI

POSTEPOWANIE REJESTROWE

Art. 6941. § 1. Przepisy zawarte w dziale niniejszym stosuje sie do postepowania w sprawach o wpis w Krajowym Rejestrze Sadowym (sprawach rejestrowych).

§ 2. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do innych postepowan rejestrowych prowadzonych przez sady, jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.

Art. 6942. W sprawach rejestrowych wylacznie wlasciwy jest sad rejonowy (sad gospodarczy) wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe podmiotu, ktorego wpis dotyczy (sad rejestrowy).

Art. 6943. § 1. Wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sadowego sklada podmiot podlegajacy wpisowi do tego rejestru, jezeli przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.

§ 2. Podmiot podlegajacy wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego jest uczestnikiem postepowania, chociazby nie byl wnioskodawca. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje sie.

Art. 6944. Dokumenty, na ktorych podstawie dokonuje sie wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, sklada sie w oryginalach albo poswiadczonych urzedowo odpisach lub wyciagach.

Art. 6945. § 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sadowego nastepuje na podstawie postanowienia.

§ 2. Postanowienia co do istoty sprawy sa skuteczne i wykonalne z chwila ich wydania, z wyjatkiem postanowien dotyczacych wykreslenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sadowego.

§ 3.Postanowieniom dotyczacym stosowania srodkow przymusu sad rejestrowy moze nadac rygor natychmiastowej wykonalnosci, jezeli wymaga tego interes wierzyciela lub innych osob.

Art. 6946. § 1. Postanowienie co do istoty sprawy wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia.

§ 2. Sad rejestrowy z urzedu sporzadza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy, ktore zostalo wydane z urzedu.

Art. 6947. W razie uwzglednienia srodka odwolawczego od orzeczenia wydanego w postepowaniu rejestrowym, dotyczacego wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego, sad drugiej instancji uchyla zaskarzone orzeczenie i przekazuje sprawe do ponownego rozpoznania sadowi rejestrowemu. Rozpoznajac ponownie sprawe, sad rejestrowy uwzglednia wskazania sadu drugiej instancji oraz aktualny stan rejestru.

Art. 6948. § 1. Koszty postepowania rejestrowego ponosi podmiot podlegajacy obowiazkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sadowego.

§ 2. Koszty postepowania wszczetego przez osobe, ktora nie jest upowazniona do dzialania w imieniu podmiotu podlegajacego obowiazkowi wpisu do Krajowego RejestruSadowego, ponosi wnioskodawca, chyba ze wniosek jego zostal uwzgledniony w calosci lub w istotnej czesci.

§ 3. Wpisy z urzedu dokonywane przez sad na podstawie art. 12 ust. 2, art. 20 ust. 3, art. 41 pkt 4 i 5, art. 44 ust. 1 pkt 5, art. 46 ust. 2, art. 55 i art. 60 ust. 1 oraz wpisydokonywane przez sad na podstawie art. 41 pkt 1 i 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym sa wolne od oplat sadowych.

Ksiega trzecia

Sad polubowny

Przepisy wstepne

Art. 695. Przepisy ksiegi niniejszej stosuje sie zarowno do sadu polubownego powolanego do rozstrzygniecia poszczegolnego sporu, jak i do stalego sadu polubownego.

Art. 696. § 1. Ilekroc w ksiedze niniejszej mowi sie o sadzie, rozumie sie przez to sad, ktory bylby wlasciwy do rozpoznawania sporu, gdyby strony nie dokonaly zapisu na sad polubowny; ilekroc zas mowa o sadzie rejonowym, rozumie sie przez to sad rejonowy wlasciwosci ogolnej.

§ 2. W sprawach nalezacych do wlasciwosci sadow gospodarczych sadem okreslonym w § 1 jest odpowiedni sad gospodarczy.

TYTUL I

ZAPIS NA SAD POLUBOWNY

Art. 697. § 1. Strony w granicach zdolnosci do samodzielnego zobowiazywania sie moga poddac pod rozstrzygniecie sadu polubownego spory o prawa majatkowe, z wyjatkiem sporow o alimenty i ze stosunku pracy.

§ 2. Dopoki strony obowiazuje taka umowa, nie mozna zadac rozpoznania sporu przez sad.

§ 3. (skreslony).

§ 4. (skreslony).

Art. 698. § 1. Umowa o poddanie sporu pod rozstrzygniecie sadu polubownego (zapis na sad polubowny) powinna byc sporzadzona na pismie i podpisana przez obie strony.

§ 2. W zapisie na sad polubowny nalezy dokladnie oznaczyc przedmiot sporu albo stosunek prawny, z ktorego spor wynikl lub moze wyniknac. Zapis moze rowniez zawierac wskazanie arbitrow i przewodniczacego (superarbitra) lub liczbe arbitrow i sposob powolania ich oraz superarbitra.

TYTUL II

ARBITRZY

Art. 699. § 1. Arbitrem moze byc kazda osoba fizyczna majaca pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, korzystajaca w pelni z praw publicznych i obywatelskich praw honorowych.

§ 2. Arbitrem nie moze byc sedzia panstwowy.

Art. 700. § 1. Jezeli arbitrzy nie zostali wyznaczeni w zapisie lub w umowie dodatkowej, a wyznaczenie ich nalezy do stron, strona, ktora wyznaczyla swego arbitra (arbitrow), zawiadomi o tym przeciwnika, wzywajac go, aby w ciagu tygodnia od otrzymania wezwania wyznaczyl swego arbitra (arbitrow) i zawiadomil ja o swym wyborze. Zawiadomienia dokonywa sie notarialnie lub listem poleconym.

§ 2. Jezeli wyznaczenie arbitrow nalezy wedlug zapisu do osoby trzeciej, kazda strona moze ja do tego wezwac. W tym wypadku wyznaczenie arbitrow przez osobe trzecia powinno nastapic w terminie tygodniowym od otrzymania wezwania strony. Wezwania osoby trzeciej dokonuje sie w sposob przewidziany w paragrafie poprzedzajacym

§ 3. Wyznaczeni arbitrzy wybiora superarbitra, jezeli zapis nie stanowi inaczej.

Art. 701. § 1. Jezeli strona przeciwna na wezwanie nie wyznaczy w terminie swego arbitra lub jego arbitrzy nie zgodzili sie na wybor superarbitra, sad rejonowy na wniosek strony wyznaczy arbitra lub superarbitra, chyba ze zapis stanowi inaczej.

§ 2. Przepis powyzszy stosuje sie odpowiednio wwypadku, gdy arbitra lub superarbitra miala wyznaczyc osoba trzecia albo gdy wyznaczenie ich okazalo sie niemozliwe z innych przyczyn.

§ 3. Postanowienie sadu w sprawie wyznaczenia arbitra lub superarbitra moze byc wydane na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie przysluguje zazalenie.

Art. 702. § 1. W braku odmiennej umowy zapis na sad polubowny traci moc, gdy arbiter lub superarbiter wyznaczony wspolnie przez strony w zapisie albo w umowie dodatkowej uchyli sie od wykonania swego obowiazku lub gdy wykonanie tego obowiazku z innych przyczyn stanie sie niemozliwe, a nie nastapi wyznaczenie arbitra lub superarbitra w sposob okreslony w artykulach poprzedzajacych.

§ 2. Jezeli obowiazku swego nie wykona arbiter lub superarbiter, ktory nie zostal wyznaczony w sposob okreslony w paragrafie poprzedzajacym, a strona zainteresowana na wniosek drugiej strony nie wyznaczy nowego arbitra albo arbitrzy nie dokonaja wyboru nowego superarbitra, sad rejonowy na wniosek strony wyznaczy arbitra lub superarbitra. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 703. § 1. Strona moze zadac wylaczenia arbitra lub superarbitra z tych samych przyczyn, ktore uzasadniaja wylaczenie sedziego. Zadanie takie zglosic nalezy w terminie tygodniowym od powziecia wiadomosci o wyznaczeniu arbitra, nie pozniej jednak niz przed rozpoczeciem rozpoznania sprawy przez sadpolubowny, chyba ze strona uprawdopodobni, iz przyczyna wylaczenia dopiero pozniej powstala lub doszla do jej wiadomosci.

§ 2. Sad moze rozstrzygnac o wylaczenie arbitra lub superarbitra na posiedzeniu niejawnym. Jezeli jednak wyznaczy rozprawe, wzywa osoby, co do ktorych zgloszono zadanie wylaczenia.

Art. 704. § 1. Arbitrzy maja prawo do wynagrodzenia za swoje czynnosci oraz do zwrotu wydatkow poniesionych w zwiazku z wykonaniem tych czynnosci. Jezeli co do wynagrodzenia nie nastapilo porozumienie ze stronami, sad rejonowy oznaczy na posiedzeniu niejawnym wynagrodzenie arbitrow stosownie do nakladu ich pracy oraz wysokosc wydatkow podlegajacych zwrotowi. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

§ 2. Za zaplate wynagrodzenia i zwrot wydatkow arbitrow strony odpowiadaja solidarnie.

TYTUL III

POSTEPOWANIE PRZED SADEM POLUBOWNYM

Art. 705. § 1. Strony moga okreslic same az do chwili rozpoczecia postepowania tryb postepowania, ktory powinien byc stosowany w toku rozpoznawania sprawy.

§ 2. Jezeli strony tego nie uczynily, sad polubowny stosuje taki tryb postepowania, jaki uzna za wlasciwy. Sad polubowny nie jest zwiazany przepisami postepowania cywilnego. Nie moze jednak zaniechac wszechstronnego wyjasnienia okolicznosci niezbednych do rozstrzygniecia sprawy.

Art. 706. § 1. Sad polubowny moze przesluchiwac strony, swiadkow i bieglych i odbierac od nich przyrzeczenia, nie moze jednak stosowac srodkow przymusu.

§ 2. O wykonanie czynnosci, ktorej sam nie moze przedsiewziac, sad polubowny zwraca sie do sadu rejonowego, w ktorego okregu czynnosc ma byc wykonana.

Art. 707. § 1. Wyrok sadu polubownego zapada bezwzgledna wiekszoscia glosow, chyba ze zapis wymaga jednomyslnosci. W braku wiekszosci glosow przewaza glos superarbitra.

§ 2. Jezeli przy wydaniu wyroku nie mozna osiagnac wymaganej jednomyslnosci lub wiekszosci glosow co do rozstrzygniecia o calosci lub o czesci przedmiotu sporu, zapis na sad polubowny w tym zakresie traci moc.

Art. 708. § 1. Wyrok sadu polubownego powinien zawierac:

1) oznaczenie zapisu na sad polubowny;

2) miejsce i date wydania wyroku;

3) oznaczenie stron i arbitrow;

4) rozstrzygniecie o zadaniach stron;

5) przytoczenie motywow, ktorymi kierowal sie sad polubowny przy wydaniu wyroku;

6) podpisy wszystkich arbitrow.

§ 2. Jezeli ktorykolwiek z arbitrow odmowi podpisu lub nie moze podpisac wyroku, zaznacza sie to na samym wyroku. Wyrok podpisany przez wiekszosc arbitrow ma moc prawna.

Art. 709. Sad polubowny dorecza obu stronom za pokwitowaniem lub dowodem doreczenia odpis wyroku podpisany tak jak oryginal.

Art. 710. § 1. Po doreczeniu stronom odpisu wyroku sad polubowny zlozy w sadzie akta sprawy wraz z oryginalem wyroku, dowodami doreczenia jego odpisow i innymi dokumentami.

§ 2. Stale sady polubowne moga przechowywac akta we wlasnym archiwum i wowczas powinny ich udzielac sadowi na jego zadanie.

Art. 711. § 1. Od wyroku sadu polubownego nie przysluguje odwolanie.

§ 2. Wyrok sadu polubownego oraz ugoda przed nimi zawarta maja moc prawna na rowni z wyrokiem sadu panstwowego lub ugoda przed takim sadem zawarta, po stwierdzeniu przez sad panstwowy ich wykonalnosci.

§ 3.Postanowienie co do wykonalnosci wyroku sadu polubownego oraz ugody wydaje sie na posiedzeniu niejawnym. Sad odmowi wydania takiego postanowienia, jezeli ze zlozonych akt sadu polubownego wynika, ze wyrok lub ugoda trescia swa uchybia praworzadnosci lub zasadom wspolzycia spolecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

§ 4. Na postanowienie co do wykonalnosci przysluguje zazalenie.

TYTUL IV

SKARGA O UCHYLENIE WYROKU SADU POLUBOWNEGO

Art. 712. § 1. Strona moze zadac uchylenia wyroku sadu polubownego, jezeli:

1) nie bylo zapisu na sad polubowny albo zapis byl niewazny lub utracil moc;

2) strone pozbawiono moznosci obrony jej praw przed sadem polubownym;

3) nie zachowano trybu postepowania przed sadem polubownym ustalonego przez strony lub przepisow ustawy, w szczegolnosci przepisow o skladzie sadu, glosowaniu, wylaczeniu sedziego i o wyroku;

4) rozstrzygniecie o zadaniach stron jest niezrozumiale, zawiera sprzecznosci albo uchybia praworzadnosci lub zasadom wspolzycia spolecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej;

5) zachodza przyczyny, ktore stanowia podstawe skargi o wznowienie postepowania w mysl przepisow kodeksu.

§ 2. Jezeli rozstrzygniecie przekracza granice zapisu, strona moze zadac uchylenia wyroku w czesci przekraczajacej zapis. Jednakze przekroczenie granic zapisu nie moze stanowic podstawy zadania uchylenia wyroku, jezeli strona, ktora brala udzial w postepowaniu, nie zglaszala zarzutow co do rozpoznania roszczen wykraczajacych poza granice zapisu.

Art. 713. § 1. Skarge o uchylenie wyroku sadu polubownego wnosi sie do sadu w ciagu miesiaca od doreczenia wyroku.

§ 2. Gdy skarga oparta jest na przyczynach, ktore stanowia podstawe skargi o wznowienie postepowania, termin liczy sie wedlug przepisow o wznowieniu.

§ 3. Sad na posiedzeniu niejawnym moze wstrzymac wykonanie wyroku sadu polubownego, moze jednak uzaleznic wstrzymanie od zlozenia zabezpieczenia. Na postanowienie przysluguje zazalenie.

Art. 714. Sad jest zwiazany podstawami skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego, bierze jednak z urzedu pod rozwage, czy wyrok nie uchybia praworzadnosci lub zasadom wspolzycia spolecznego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Art. 715. Postepowanie ze skargi o uchylenie wyroku sadu polubownego odbywa sie wedlug przepisow o postepowaniu w pierwszej instancji.

Ksiega czwarta

Postepowanie w razie zaginiecia lub zniszczenia akt

Art. 716. Odtworzeniu ulegaja akta zaginione lub zniszczone w calosci lub w czesci. W sprawie prawomocnie zakonczonej odtworzeniu podlega orzeczenie konczace postepowanie w sprawie oraz ta czesc akt, ktora jest niezbedna do ustalenia jego tresci i do wznowienia postepowania.

Art. 717. § 1. Sad wszczyna postepowanie z urzedu lub na wniosek.

§ 2. Sad wszczyna postepowanie tylko na wniosek, jezeli zaginiecie lub zniszczenie akt nastapilo wskutek sily wyzszej. Rowniez w tym wypadku sad moze jednak wszczac postepowanie z urzedu, jezeli sprawa, ktorej akta zaginely lubulegly zniszczeniu, byla lub mogla byc wszczeta z urzedu.

Art. 718. § 1. Do zgloszenia wniosku o odtworzenie akt uprawniona jest strona, uczestnik postepowania lub interwenient.

§ 2. Wniosek o odtworzenie akt sprawy bedacej w toku zglosic mozna w ciagu lat trzech od zaginiecia lub zniszczenia akt, a wniosek o odtworzenie akt sprawy prawomocnie zakonczonej - w ciagu lat dziesieciu od tej chwili.

§ 3. Ograniczenia powyzsze nie dotycza wniosku o odtworzenie akt sprawy o prawa stanu.

Art. 719. § 1. Do odtworzenia akt sprawy bedacej w toku wlasciwy jest sad, w ktorym sprawa ostatnio sie toczyla.

§ 2. Jezeli wlasciwy bylby sad drugiej instancji lub Sad Najwyzszy, sad ten przekaze sprawe sadowi pierwszej instancji, chyba ze chodzi o odtworzenie tylko akt sadu drugiej instancji lub akt Sadu Najwyzszego.

§ 3. Postepowanie w razie zaginiecia lub zniszczenia akt w sprawie prawomocnie zakonczonej przeprowadza sad, w ktorym sprawa toczyla sie w pierwszej instancji.

Art. 720. Do odtworzenia akt sprawy zakonczonej lub bedacej w toku w panstwowym biurze notarialnym2 wlasciwy jest sad rejonowy, w ktorego okregu to biuro sie znajduje.

Art. 721. We wniosku o odtworzenie akt nalezy okreslic dokladnie sprawe, dolaczyc wszelkie urzedowo poswiadczone odpisy znajdujace sie w posiadaniu zglaszajacego wniosek oraz wskazac znane mu miejsca, w ktorych dokumenty lub ich odpisy sie znajduja.

Art. 722. § 1. Przewodniczacy wzywa osoby, organy administracji panstwowej3 lub instytucje wskazane we wniosku oraz znane sadowi urzedowo do zlozenia w okreslonym terminie poswiadczonych urzedowo odpisow dokumentow bedacych w ich posiadaniu albo do oswiadczenia, ze ich nie posiadaja.

§ 2. Jezeli osoba wezwana nie posiada dokumentu lub odpisu, a przed wezwaniem byla w jego posiadaniu, powinna wyjasnic, gdzie dokument lub odpis sie znajduje.

Art. 723. § 1. Sad moze skazac na grzywne kazdego, kto nie uczyni zadosc wezwaniu dokonanemu w mysl artykulu poprzedzajacego.

§ 2. Jezeli wezwana byla osoba prawna lub inna organizacja, ukaraniu podlega jej kierownik lub pracownik, ktorego obowiazkiem bylo uczynic zadosc wezwaniu.

Art. 724. Jezeli poswiadczone urzedowo odpisy zostana zlozone, przewodniczacy zarzadza dolaczenie ich do akt. Odpis zarzadzenia dorecza sie stronom.

Art. 725. Jezeli odtworzenia akt nie mozna przeprowadzic w trybie przewidzianym w artykulach poprzedzajacych, przewodniczacy wzywa strony do zlozenia dokladnych oswiadczen co do tresci zaginionych lub zniszczonych pism oraz dowodow na zawarte w nich twierdzenia, nie wylaczajac prywatnych odpisow oraz innych pism i notatek, ktore moga byc pomocne przy odtworzeniu akt.

Art. 726. Niezaleznie od oswiadczen i wnioskow stron sad przeprowadza z urzedu dochodzenia, nie pomijajac zadnej okolicznosci, ktora moze miec znaczenie dla ustalenia tresci zaginionych lub zniszczonych akt. Sad bierze pod uwage wpisy do repertoriow i innych ksiag biurowych. Sad moze tez przesluchac w charakterze swiadkow sedziow, prokuratorow, protokolantow, pelnomocnikow stron i inne osoby, ktore uczestniczyly w postepowaniu lub ktore moga wypowiedziec sie co do tresci akt, jak rowniez moze zarzadzic przesluchanie stron.

Art. 727. Po przeprowadzeniu postepowania w mysl dwoch artykulow poprzedzajacych sad orzeka postanowieniem, w jaki sposob i w jakim zakresie zaginione akta maja byc odtworzone lub ze odtworzenie akt jest niemozliwe. Na postanowienie przysluguje zazalenie.

Art. 728. Jezeli akta nie moga byc odtworzone lub odtworzone zostaly w czesci niewystarczajacej do podjecia dalszego postepowania, sprawa moze byc wszczeta ponownie. We wszystkich innych wypadkach sad podejmuje postepowanie w takim stanie, w jakim okaze sie to mozliwe przy uwzglednieniu akt pozostalych i odtworzonych. Na postanowienie co do podjecia dalszego postepowania przysluguje zazalenie.

Art. 729. Bieg przedawnienia przerwany przez pierwotne wszczecie sprawy rozpoczyna sie na nowo od daty uprawomocnienia sie postanowienia stwierdzajacego niemozliwosc odtworzenia akt lub odmawiajacego podjecia dalszego postepowania.

DALEJ: CZESC 2: POSTEPOWANIE ZABEZPIECZAJACE I EGZEKUCYJNE

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.