Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego


CZESC DRUGA

POSTEPOWANIE ZABEZPIECZAJACE

TYTUL I

PRZEPISY OGOLNE

Art. 730. 1. W kazdej sprawie cywilnej podlegajacej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny mozna zadac udzielenia zabezpieczenia.

2. Sad moze udzielic zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania lub w jego toku. Po uzyskaniu przez uprawnionego tytulu wykonawczego dopuszczalne jest udzielenie zabezpieczenia tylko wtedy, jezeli ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o swiadczenie, ktorego termin spelnienia jeszcze nie nastapil.

Art. 7301. 1. Udzielenia zabezpieczenia moze zadac kazda strona lub uczestnik postepowania, jezeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

2. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemozliwi lub powaznie utrudni wykonanie zapadlego w sprawie orzeczenia lub w inny sposob uniemozliwi lub powaznie utrudni osiagniecie celu postepowania w sprawie.

3. Przy wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzgledni interesy stron lub uczestnikow postepowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnic nalezyta ochrone prawna, a obowiazanego nie obciazac ponad potrzebe.

Art. 731. Zabezpieczenie nie moze zmierzac do zaspokojenia roszczenia, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

Art. 732. Zabezpieczenie udzielane jest na wniosek, a w wypadkach, w ktorych postepowanie moze byc wszczete z urzedu - takze z urzedu.

Art. 733. Udzielajac zabezpieczenia przed wszczeciem postepowania w sprawie, sad wyznacza termin, w ktorym pismo wszczynajace postepowanie powinno byc wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie moze przekraczac dwoch tygodni.

Art. 734. Do udzielenia zabezpieczenia wlasciwy jest sad, do ktorego wlasciwosci nalezy rozpoznanie sprawy w pierwszej instancji. Wnioski o udzielenie zabezpieczenia zgloszone w toku postepowania rozpoznaje sad tej instancji, w ktorej postepowanie sie toczy, z wyjatkiem wypadku, gdy sadem tym jest Sad Najwyzszy. Wtedy o zabezpieczeniu orzeka sad pierwszej instancji.

Art. 735. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Art. 736. 1. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia powinien odpowiadac wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego, a nadto zawierac:

1) wskazanie sposobu zabezpieczenia, a w sprawach o roszczenie pieniezne takze wskazanie sumy zabezpieczenia;

2) uprawdopodobnienie okolicznosci uzasadniajacych wniosek.

2. Jezeli wniosek o udzielenie zabezpieczenia zlozono przed wszczeciem postepowania, nalezy nadto zwiezle przedstawic przedmiot sprawy.

3. Wskazana w 1 suma zabezpieczenia nie moze byc wyzsza od dochodzonego roszczenia liczonego wraz z odsetkami do dnia wydania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia oraz z kosztami wykonania zabezpieczenia. Suma ta moze obejmowac takze przewidywane koszty postepowania.

4. Jezeli w ramach zabezpieczenia obowiazany sklada sume zabezpieczenia, sume te umieszcza sie na rachunku depozytowym sadu, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 737. Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega rozpoznaniu bezzwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie tygodnia od dnia jego wplywu do sadu, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Jezeli ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na rozprawie, nalezy ja wyznaczyc tak, aby rozprawa mogla odbyc sie w terminie miesiecznym od dnia wplywu wniosku.

Art. 738. Sad rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorac za podstawe orzeczenia material zebrany w sprawie. W razie stwierdzenia, ze wniosek nie odpowiada wymogom formalnym przewidzianym w art. 736, przewodniczacy zwraca wniosek bez wzywania wnioskodawcy do jego uzupelnienia.

Art. 739. 1. Wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia sad moze uzaleznic od zlozenia przez uprawnionego kaucji na zabezpieczenie roszczen obowiazanego powstalych w wyniku wykonania postanowienia o zabezpieczeniu. Z kaucji tej bedzie przyslugiwalo obowiazanemu pierwszenstwo zaspokojenia przed innymi naleznosciami zaraz po kosztach egzekucyjnych.

2. Przepisu 1 nie stosuje sie, gdy uprawnionym jest Skarb Panstwa oraz w wypadku zabezpieczenia roszczen alimentacyjnych, o rente, a takze naleznosci pracownika w sprawach z zakresu prawa pracy, w czesci nieprzekraczajacej pelnego jednomiesiecznego wynagrodzenia pracownika.

Art. 740. 1. Postanowienie, w przedmiocie zabezpieczenia, wydane na posiedzeniu niejawnym, a podlegajace wykonaniu przez organ egzekucyjny, sad dorecza tylko uprawnionemu, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej. Doreczenia obowiazanemu dokonuje organ egzekucyjny rownoczesnie z przystapieniem do wykonania postanowienia.

2. W wypadkach objetych 1 obowiazanemu nie dorecza sie rowniez zazalenia uprawnionego ani postanowienia sadu drugiej instancji rozstrzygajacego o tym zazaleniu.

3. Jezeli ustanowiono jako zabezpieczenie zarzad nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego albo zakladem wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescia albo czescia gospodarstwa rolnego obowiazanego, doreczenia obowiazanemu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia dokonuje zarzadca ustanowiony przez sad. Jezeli obowiazany odmawia przyjecia postanowienia albo gdy zarzadca jest wprowadzony w zarzad przez komornika, doreczenia postanowienia o zabezpieczeniu dokonuje komornik.

Art. 741. Na postanowienie sadu pierwszej instancji w przedmiocie zabezpieczenia przysluguje zazalenie.

Art. 742. 1. Obowiazany moze w kazdym czasie zadac uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, ktorym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni sie przyczyna zabezpieczenia. Jezeli obowiazany zlozy na rachunek depozytowy sadu sume zabezpieczenia zadana przez uprawnionego we wniosku o udzielenie zabezpieczenia, zabezpieczenie upada. Przepis art. 7541 3 stosuje sie odpowiednio.

2. Postanowienie w przedmiocie uchylenia lub ograniczenia zabezpieczenia moze zapasc tylko po przeprowadzeniu rozprawy.

3. Wniesienie zazalenia na postanowienie uchylajace lub zmieniajace postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wstrzymuje wykonanie postanowienia.

4. Przepisow 2 i 3 nie stosuje sie, gdy uchylenie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia nastapilo na skutek zlozenia przez obowiazanego na rachunek depozytowy sadu sumy wystarczajacej do zabezpieczenia.

5. Do sumy zlozonej przez obowiazanego na rachunek depozytowy sadu przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 743. 1. Jezeli postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia podlega wykonaniu w drodze egzekucji, do wykonania tego postanowienia stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu egzekucyjnym, z tym jednak, ze sad nadaje postanowieniu o udzieleniu zabezpieczenia klauzule wykonalnosci z urzedu. W razie zbiegu zabezpieczenia udzielonego przez sad i organ administracyjny przepisy art. 773 i art. 774 nie maja zastosowania, z wyjatkiem wypadkow przewidzianych w art. 751.

2. Jezeli z uwagi na swa tresc postanowienie podlega wykonaniu w inny sposob, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace tego sposobu. Podstawa przeprowadzenia postepowania jest wtedy postanowienie zaopatrzone z urzedu przez przewodniczacego we wzmianke o wykonalnosci.

Art. 7431. 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim stanowi podstawe do podjecia czynnosci zwiazanych z wykonaniem zabezpieczenia na mieniu wchodzacym w sklad majatku wspolnego.

2. W terminie tygodnia od dnia dokonania pierwszej czynnosci zwiazanej z wykonaniem zabezpieczenia malzonek obowiazanego moze sprzeciwic sie wykonaniu postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia, o czym organ wykonujacy zabezpieczenie niezwlocznie zawiadamia uprawnionego.

3. Sprzeciw malzonka obowiazanego, o ktorym mowa w 2, nie wstrzymuje wykonania zabezpieczenia. Jezeli jednak zabezpieczenie prowadzi do zaspokojenia uprawnionego, wstrzymuje sie wyplate pieniedzy uzyskanych w postepowaniu zabezpieczajacym.

4. W razie sprzeciwu, o ktorym mowa w 2, uprawniony moze w terminie dwoch tygodni od dnia zawiadomienia go, pod rygorem upadku zabezpieczenia w zakresie wykonania na mieniu wchodzacym w sklad majatku wspolnego, wystapic do sadu o nadanie temu postanowieniu klauzuli wykonalnosci przeciwko malzonkowi obowiazanego. Przepisy art. 787 stosuje sie odpowiednio. Upadek, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nastepuje rowniez w razie oddalenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalnosci.

Art. 744. 1. W razie prawomocnego zwrotu albo odrzucenia pozwu lub wniosku, oddalenia powodztwa lub wniosku albo umorzenia postepowania, zabezpieczenie upada.

2. Zabezpieczenie upada rowniez, gdy zostalo udzielone przed wszczeciem postepowania, jezeli uprawniony nie wystapil we wszczetym postepowaniu w sprawie o calosc roszczenia lub tez wystapil o roszczenia inne niz to, ktore zostalo zabezpieczone.

3. W sprawach wymienionych w 1 i 2 przepis art. 7541 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 745. 1. O kosztach postepowania zabezpieczajacego sad rozstrzyga w orzeczeniu konczacym postepowanie w sprawie, a o kosztach postepowania zabezpieczajacego pozniej powstalych rozstrzyga na wniosek strony sad, ktory udzielil zabezpieczenia.

2. Jezeli postanowienie, w ktorym udzielono zabezpieczenia, zostalo wydane przed wszczeciem postepowania w sprawie, a uprawniony nie zachowal wyznaczonego mu terminu do jej wszczecia, obowiazany moze w terminie dwoch tygodni od uplywu tego terminu zlozyc wniosek o przyznanie mu kosztow. W tym terminie wniosek taki moze zglosic uprawniony, jezeli nie wytoczyl sprawy dlatego, ze obowiazany zaspokoil jego roszczenie.

Art. 746. 1. Jezeli uprawniony nie wniosl pisma wszczynajacego postepowanie w wyznaczonym terminie albo cofnal pozew lub wniosek, jak rowniez gdy pozew zwrocono lub odrzucono albo powodztwo badz wniosek oddalono lub postepowanie umorzono, a takze w przypadkach wskazanych w art. 744 2, obowiazanemu przysluguje przeciwko uprawnionemu roszczenie o naprawienie szkody wyrzadzonej wykonaniem zabezpieczenia. Roszczenie wygasa, jezeli nie bedzie dochodzone w ciagu roku od dnia powstania szkody.

2. Uprawnieni, ktorzy lacznie uzyskali zabezpieczenie, ponosza solidarna odpowiedzialnosc za wyrzadzona szkode.

3. Jezeli w terminie miesiaca od dnia powstania roszczenia, o ktorym mowa w 1, obowiazany nie wytoczyl powodztwa, sad zwraca uprawnionemu, na jego wniosek, kaucje zlozona na zabezpieczenie tego roszczenia.

TYTUL II

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEN PIENIEZNYCH

Art. 747. Zabezpieczenie roszczen pienieznych nastepuje przez:

1) zajecie ruchomosci, wynagrodzenia za prace, wierzytelnosci z rachunku bankowego albo innej wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego;

2) obciazenie nieruchomosci obowiazanego hipoteka przymusowa;

3) ustanowienie zakazu zbywania lub obciazania nieruchomosci, ktora nie ma urzadzonej ksiegi wieczystej lub ktorej ksiega wieczysta zaginela lub ulegla zniszczeniu;

4) obciazenie statku albo statku w budowie hipoteka morska;

5) ustanowienie zakazu zbywania spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu;

6) ustanowienie zarzadu przymusowego nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego albo zakladem wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescia albo czescia gospodarstwa rolnego obowiazanego.

Art. 748. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia wydane na posiedzeniu niejawnym, w wypadkach, o ktorych mowa w art. 747 pkt 2-6, dorecza sie rowniez obowiazanemu.

Art. 749. Zabezpieczenie roszczen pienieznych przeciwko Skarbowi Panstwa jest niedopuszczalne.

Art. 750. Zabezpieczenie nie moze obejmowac rzeczy, wierzytelnosci i praw, z ktorych egzekucja jest wylaczona.

Art. 751. 1. Rzeczy ulegajace szybkiemu zepsuciu moga stanowic przedmiot zabezpieczenia, gdy obowiazany nie ma innego mienia, ktore mogloby zabezpieczyc roszczenia uprawnionego, istnieje zas mozliwosc sprzedazy tych rzeczy niezwlocznie.

2. Sprzedaz rzeczy wymienionych w 1 powinna nastapic niezwlocznie, wedlug przepisow o sprzedazy w trybie egzekucji z ruchomosci.

3. Na wniosek obowiazanego sad rejonowy moze po wysluchaniu uprawnionego polecic komornikowi sprzedaz kazdej zajetej ruchomosci, wierzytelnosci lub prawa.

4. Cene uzyskana ze sprzedazy sklada sie na rachunek depozytowy sadu na zabezpieczenie roszczen uprawnionego.

Art. 752. 1. Zajete ruchomosci nie moga byc oddane pod dozor uprawnionemu. Zajete pieniadze sklada sie na rachunek depozytowy sadu, a zajete papiery wartosciowe sad sklada w banku.

2. Sume zlozona na rachunek depozytowy sad umieszcza na wydzielonym, oprocentowanym rachunku bankowym w wysokosci oprocentowania udzielonego przez bank dla wkladow wyplacanych na kazde zadanie. Jezeli z okolicznosci sprawy wynika, ze zabezpieczenie moze trwac dluzej niz trzy miesiace, na wniosek obowiazanego, nalezy umiescic zlozone do depozytu sumy w banku wskazanym przez obowiazanego na rachunku bankowym oprocentowanym jak dla lokat terminowych.

3. W sprawach, w ktorych zabezpieczenie moze byc udzielone z urzedu, orzeczenia, o ktorych mowa w 2, sad wydaje z urzedu.

Art. 7521. W razie udzielenia zabezpieczenia przez zajecie praw z instrumentow finansowych zapisanych na rachunku papierow wartosciowych lub innym rachunku w rozumieniu przepisow o obrocie instrumentami finansowymi, obowiazany w terminie trzech miesiecy od dnia zajecia moze zlecic ich sprzedaz. Sume uzyskana ze sprzedazy umieszcza sie na rachunku depozytowym sadu. Obowiazany moze takze zlecic, by znajdujace sie na rachunku sumy pieniezne zostaly wplacone na rachunek depozytowy sadu. Przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7522. 1. W razie zajecia na zabezpieczenie rachunku bankowego przedsiebiorcy lub wlasciciela gospodarstwa rolnego sad na wniosek obowiazanego zlozony w terminie tygodniowym od dnia doreczenia mu postanowienia o zabezpieczeniu okresla, jakie kwoty mozna pobierac na biezace wyplaty wynagrodzen za prace wraz z podatkiem od wynagrodzenia i innymi ustawowymi ciezarami, a takze na biezace koszty prowadzonej dzialalnosci gospodarczej.

2. Udzielajac zabezpieczenia, sad moze okreslic korzystanie z zajetego rachunku bankowego w inny sposob.

3. Zajecie rachunku bankowego nie pozbawia obowiazanego prawa do polecenia przekazania zajetych kwot na rachunek depozytowy sadu w celu wplacenia sumy zabezpieczenia. Przepis art. 752 stosuje sie odpowiednio.

4. Przepis 3 stosuje sie odpowiednio, gdy w ramach zabezpieczenia zajeto inne wierzytelnosci i prawa majatkowe.

Art. 7523. 1. Postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia ustanawiajace zakaz zbywania spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu stanowi podstawe wpisu w ksiedze wieczystej ostrzezenia o zakazie zbywania tych praw. Wpisu dokonuje sie na wniosek uprawnionego. Postanowienie to dorecza sie takze spoldzielni mieszkaniowej.

2. Spoldzielnia mieszkaniowa ponosi odpowiedzialnosc za szkode spowodowana czynnosciami umozliwiajacymi zbycie prawa, o ktorym mowa w 1.

Art. 7524. 1. Zarzad przymusowy ustanowiony nad przedsiebiorstwem lub gospodarstwem rolnym obowiazanego lub nad zakladem wchodzacym w sklad przedsiebiorstwa lub jego czescia albo nad czescia gospodarstwa rolnego wykonuje sie wedlug przepisow o zarzadzie w toku egzekucji z nieruchomosci, z zastrzezeniem, ze zarzadce ustanawia sad wydajacy postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia oraz ze postanowienie o ustanowieniu zarzadcy jest jednoczesnie podstawa do wprowadzenia zarzadcy w zarzad, w razie gdyby istnialy przeszkody uniemozliwiajace zarzadcy objecie zarzadu. Zarzadca nie moze byc obowiazany.

2. W toku sprawowania zarzadu sad moze, za zgoda uprawnionego i obowiazanego, zezwolic na wykonywanie zarzadu w inny sposob.

3. Za zgoda obowiazanego sad postanowi, ze dochod uzyskiwany z zarzadu przeznaczony bedzie na zaspokojenie uprawnionego. Zgoda taka nie jest potrzebna w sprawach wymienionych w art. 753, art. 7531 i art. 754. Wydajac postanowienie o przekazywaniu dochodu na zaspokojenie uprawnionego, sad okresli wysokosc kwoty, do ktorej wierzyciel winien byc zaspokojony, jezeli kwota ta nie zostala okreslona w postanowieniu o zabezpieczeniu.

4. W razie wyrazenia zgody na zaspokojenie uprawnionego z dochodu uzyskanego przez zarzad, przepisy art. 7532 stosuje sie odpowiednio.

5. W sprawach, o ktorych mowa w 2-4, orzeka sad wydajacy postanowienie o zabezpieczeniu.

Art. 7525. Czynnosci prawne obowiazanego dotyczace majatku objetego zarzadem przymusowym podjete po ustanowieniu zarzadu sa niewazne. Dla okreslenia czasu powstania skutkow ustanowienia zarzadu przepisy art. 910 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7526. 1. W razie skierowania egzekucji do skladnikow mienia objetego zarzadem przymusowym dalsze postepowanie prowadzone bedzie wedlug przepisow o egzekucji przez zarzad przymusowy. Przepisy art. 10644 i art. 106410 stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli do przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego objetego zarzadem ustanowionym w postepowaniu zabezpieczajacym skierowano egzekucje przez sprzedaz przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, przepis art. 106414 stosuje sie odpowiednio.

Art. 753. 1. W sprawach o alimenty zabezpieczenie moze polegac na zobowiazaniu obowiazanego do zaplaty uprawnionemu jednorazowo albo okresowo okreslonej sumy pienieznej. W sprawach tych podstawa zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia.

2. W wypadkach wymienionych w 1 sad z urzedu dorecza stronom odpis postanowienia o zabezpieczeniu.

Art. 7531. 1. Przepis art. 753 stosuje sie odpowiednio do zabezpieczenia roszczen o:

1) rente z tytulu odpowiedzialnosci za uszkodzenie ciala lub utrate zycia zywiciela albo rozstroj zdrowia oraz o zmiane uprawnien objetych trescia dozywocia na dozywotnia rente;

2) wynagrodzenie za prace;

3) naleznosci z tytulu rekojmi lub gwarancji jakosci albo kary umownej, jak rowniez naleznosci z tytulu niezgodnosci towaru konsumpcyjnego z umowa sprzedazy konsumenckiej, przeciwko przedsiebiorcy do wysokosci dwudziestu tysiecy zlotych;

4) naleznosci z tytulu najmu lub dzierzawy, a takze naleznosci z tytulu oplat obciazajacych najemce lub dzierzawce oraz oplat z tytulu korzystania z lokalu mieszkalnego lub uzytkowego - do wysokosci, o ktorej mowa w pkt 3;

5) naprawienie szkody wynikajacej z naruszenia przepisow o ochronie srodowiska;

6) naleznosci wynikajace z naruszenia autorskich praw majatkowych, praw majatkowych do artystycznych wykonan, praw do fonogramow i wideogramow oraz naleznosci wynikajacych z naruszenia autorskich praw osobistych;

7) naleznosci wynikajace z naruszenia praw z rejestracji znaku towarowego, patentu, wzoru uzytkowego, wzoru zdobniczego, topografii ukladu scalonego i oznaczen geograficznych;

8) wynagrodzenie przyslugujace tworcy projektu wynalazczego.

2. W sprawach wymienionych w 1 sad udziela zabezpieczenia po przeprowadzeniu rozprawy. Oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia moze nastapic na posiedzeniu niejawnym. Przepisu art. 749 nie stosuje sie.

Art. 7532. W sprawach, o ktorych mowa w art. 753 i art. 7531, jezeli osoba obowiazana do swiadczen uzna roszczenie, wyrok zasadzajacy swiadczenie w zakresie niezaspokojonym moze byc wydany na posiedzeniu niejawnym.

Art. 754. Sad moze jeszcze przed urodzeniem sie dziecka zabezpieczyc przyszle roszczenia alimentacyjne zwiazane z ustaleniem ojcostwa, o ktorych mowa w art. 141 i art. 142 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego, przez zobowiazanie obowiazanego do wylozenia odpowiedniej sumy na koszty utrzymania matki przez trzy miesiace w okresie porodu oraz na utrzymanie dziecka przez pierwsze trzy miesiace po urodzeniu. W sprawach tych termin do wytoczenia powodztwa wynosi trzy miesiace od dnia urodzenia sie dziecka. Postanowienie sad wydaje po przeprowadzeniu rozprawy. Przepisy art. 733 i art. 7532 stosuje sie odpowiednio.

Art. 7541. 1. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej albo jezeli sad inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone wedlug przepisow niniejszego tytulu upada po uplywie miesiaca od uprawomocnienia sie orzeczenia uwzgledniajacego roszczenie, ktore podlegalo zabezpieczeniu.

2. W sprawach, w ktorych udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu art. 747 pkt 1 lub pkt 6, zabezpieczenie upada, jezeli uprawniony w terminie dwoch tygodni od uprawomocnienia sie orzeczenia uwzgledniajacego roszczenie nie wniosl o dokonanie dalszych czynnosci egzekucyjnych.

3. Na wniosek obowiazanego sad wyda postanowienie stwierdzajace upadek zabezpieczenia.

TYTUL III

INNE WYPADKI ZABEZPIECZENIA

Art. 755. 1. Jezeli przedmiotem zabezpieczenia nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki sposob, jaki stosownie do okolicznosci uzna za odpowiedni, nie wylaczajac sposobow przewidzianych do zabezpieczenia roszczen pienieznych. W szczegolnosci sad moze:

1) unormowac prawa i obowiazki stron lub uczestnikow postepowania na czas trwania postepowania;

2) ustanowic zakaz zbywania przedmiotow lub praw objetych postepowaniem;

3) zawiesic egzekucje lub postepowanie wykonawcze;

4) uregulowac sposob roztoczenia pieczy nad maloletnimi dziecmi;

5) nakazac wpisanie stosownego ostrzezenia w ksiedze wieczystej lub we wlasciwym rejestrze.

2. W sprawach przeciwko srodkom spolecznego przekazu o ochrone dobr osobistych, sad odmowi udzielenia zabezpieczenia polegajacego na zakazie publikacji, jezeli zabezpieczeniu sprzeciwia sie wazny interes publiczny.

3. Sad dorecza obowiazanemu postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym, w ktorym zobowiazuje go do wykonania lub zaniechania czynnosci albo do nieprzeszkadzania czynnosciom uprawnionego. Nie dotyczy to czynnosci polegajacych na swiadczeniu rzeczy bedacych we wladaniu obowiazanego.

Art. 756. W sprawach o rozwod, o separacje oraz o uniewaznienie malzenstwa, sad moze rowniez orzec o wydaniu malzonkowi, opuszczajacemu mieszkanie zajmowane wspolnie przez malzonkow, potrzebnych mu przedmiotow.

Art. 757. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej albo sad inaczej nie postanowi, zabezpieczenie udzielone wedlug przepisow niniejszego tytulu upada po uplywie miesiaca od uprawomocnienia sie orzeczenia uwzgledniajacego roszczenie, ktore podlegalo zabezpieczeniu. Na wniosek obowiazanego sad wydaje postanowienie stwierdzajace upadek zabezpieczenia.

CZESC TRZECIA

POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE

TYTUL I

PRZEPISY OGOLNE

Dzial I

ORGANY EGZEKUCYJNE, ICH WLASCIWOSC I POSTEPOWANIE W OGOLNOSCI

Art. 758. Sprawy egzekucyjne naleza do wlasciwosci sadow powiatowych i dzialajacych przy tych sadach komornikow.

Art. 759. 1. Czynnosci egzekucyjne sa wykonywane przez komornikow z wyjatkiem czynnosci zastrzezonych dla sadow.

2. Sad moze z urzedu wydawac komornikowi zarzadzenia zmierzajace do zapewnienia nalezytego wykonania egzekucji oraz usuwac spostrzezone uchybienia.

Art. 7591. Przepisy niniejszego Kodeksu dotyczace wlasciwosci miejscowej komornikow nie uchybiaja prawu wyboru komornika okreslonemu w odrebnych przepisach.

Art. 760. 1. Wnioski i oswiadczenia w postepowaniu egzekucyjnym sklada sie badz na pismie, badz ustnie do protokolu.

2. W wypadku gdy wedlug przepisow kodeksu niniejszego zachodzi potrzeba wysluchania strony, wysluchanie odbywa sie, stosownie do okolicznosci, badz przez spisanie protokoluw obecnosci lub nieobecnosci drugiej strony, badz przez oswiadczenie strony na pismie.

Art. 7601. Na zadanie wierzyciela, ktorego roszczenie stwierdzone jest tytulem wykonawczym lub tytulem egzekucyjnym, organ egzekucyjny, ktory prowadzi egzekucje lub ktory jest wlasciwy do jej prowadzenia wedlug przepisow kodeksu, udzieli mu informacji, czy przeciwko dluznikowi prowadzone jest przez ten organ egzekucyjny postepowanie egzekucyjne, a jezeli tak, powiadomi go o stosowanych sposobach egzekucji oraz o wysokosci egzekwowanych roszczen, a takze o aktualnym stanie sprawy.

Art. 761. 1. Organ egzekucyjny moze zadac od uczestnikow postepowania zlozenia wyjasnien oraz zasiegac od organow administracji publicznej, organow wykonujacych zadania z zakresu administracji publicznej, organow podatkowych, organow rentowych, bankow, spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych, przedsiebiorstw maklerskich, organow spoldzielni mieszkaniowych, zarzadow wspolnot mieszkaniowych oraz innych podmiotow zarzadzajacych mieszkaniami i lokalami uzytkowymi, jak rowniez innych instytucji i osob nieuczestniczacych w postepowaniu informacji niezbednych do prowadzenia egzekucji.

2. Od wykonania takiego zadania mozna uchylic sie w takim zakresie, w jakim wedlug przepisow czesci pierwszej Kodeksu mozna odmowic przedstawienia dokumentu lub zlozenia zeznan w charakterze swiadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

3. Dluznik, ktory zostal zawiadomiony o wszczeciu egzekucji, obowiazany jest do powiadomienia w terminie 7 dni organu egzekucyjnego o kazdej zmianie miejsca swego pobytu, trwajacej dluzej niz jeden miesiac. O obowiazku tym oraz o skutkach jego zaniedbania poucza sie dluznika przy zawiadomieniu go o wszczeciu egzekucji.

Art. 762. 1. Za nieuzasadniona odmowe udzielenia komornikowi wyjasnien lub informacji przewidzianych w artykule poprzedzajacym albo za udzielanie informacji lub wyjasnien swiadomie falszywych osoba odpowiedzialna moze byc na wniosek wierzyciela lub z urzedu ukarana przez komornika grzywna do pieciuset zlotych. Grzywna taka moze byc rowniez ukarany dluznik, ktory zaniedba obowiazku powiadomienia o zmianie miejsca swego pobytu.

2. Jezeli zadanie udzielenia wyjasnien lub informacji skierowane bylo do osoby prawnej lub innej organizacji, ukaraniu grzywna podlega pracownik odpowiedzialny za udzielenie wyjasnien lub informacji, a gdyby ustalenie takiego pracownika bylo utrudnione, ukaraniu podlega jej kierownik. Przed wydaniem postanowienia komornik wyslucha kierownika.

3. Wypis postanowienia o ukaraniu grzywna dorecza komornik osobie ukaranej, stronom oraz prokuratorowi.

4. Prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywna podlega wykonaniu w drodze egzekucji sadowej bez zaopatrywania go klauzula wykonalnosci.

5. Ukaranie przez komornika grzywna nie zwalnia osob ukaranych od odpowiedzialnosci karnej za niedopelnienie lub przekroczenie obowiazkow sluzbowych.

Art. 7621. W razie uchybienia przez zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej obowiazkom, o ktorych mowa w art. 762 1 i 2, komornik, zamiast ukarac zolnierza grzywna, wystepuje do dowodcy jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz ten pelni sluzbe, z wnioskiem o pociagniecie go do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.

Art. 763. Komornik zawiadamia strone o kazdej dokonanej czynnosci, o ktorej terminie nie byla zawiadomiona i przy ktorej nie byla obecna, i na jej zadanie udziela wyjasnien o stanie sprawy.

Art. 764. Komornik moze upomniec, a po bezskutecznym upomnieniu wydalic osobe, ktora zachowuje sie niewlasciwie lub przeszkadza jego czynnosciom. W wypadku niezastosowania sie do tego drugiego wezwania, komornik moze ukarac taka osobe grzywna w wysokosci do dwustu zlotych.

Art. 765. 1. W razie oporu komornik moze wezwac pomocy organow Policji. Jezeli opor stawia osoba wojskowa, nalezy wezwac pomocy wlasciwego organu wojskowego, chyba ze zwloka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

2. Sposob udzielania pomocy komornikowi przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, przypadki, w ktorych nalezy udzielic komornikowi pomocy, sposob postepowania, tryb wystepowania o udzielenie pomocy, sposob jej realizacji, a takze sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow, okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku udzielania pomocy przez Policje lub Straz Graniczna,

2) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku udzielania pomocy przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,

3) Prezes Rady Ministrow w przypadku udzielania pomocy przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu,

3. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w 2, nalezy uwzglednic gwarancje bezpieczenstwa komornika i uczestnikow postepowania, poszanowania godnosci osob bioracych udzial w czynnosciach egzekucyjnych, odpowiednie terminy wyznaczania czynnosci i wystepowania o udzielenie pomocy, objecie dokumentacja przebiegu czynnosci i udzialu w nich funkcjonariuszy udzielajacych pomocy oraz wskazanie organow, na ktorych rachunek przekazywane sa naleznosci zaliczane do kosztow egzekucji.

Art. 766. Sad rozpoznaje sprawy egzekucyjne na posiedzeniu niejawnym, chyba ze zachodzi potrzeba wyznaczenia rozprawy albo wysluchania na posiedzeniu stron lub innych osob. W sprawach tych sad wydaje orzeczenia w formie postanowien.

Art. 767. 1. Na czynnosci komornika przysluguje skarga do sadu rejonowego, jezeli ustawa nie stanowi inaczej. Dotyczy to takze zaniechania przez komornika dokonania czynnosci. Do rozpoznania skargi na czynnosci komornika wlasciwy jest sad, przy ktorym dziala komornik. Jezeli do prowadzenia egzekucji zostal wybrany komornik poza wlasciwoscia ogolna, skarge rozpoznaje sad, ktory bylby wlasciwy wedlug ogolnych zasad.

2. Skarge moze zlozyc strona lub inna osoba, ktorej prawa zostaly przez czynnosci lub zaniechanie komornika naruszone badz zagrozone.

3. Skarga na czynnosc komornika powinna czynic zadosc wymaganiom pisma procesowego oraz okreslac zaskarzona czynnosc lub czynnosc, ktorej zaniechano, jak rowniez wniosek o zmiane, uchylenie lub dokonanie czynnosci wraz z uzasadnieniem.

4. Skarge wnosi sie do sadu w terminie tygodniowym od dnia czynnosci, gdy strona lub osoba, ktorej prawo zostalo przez czynnosc komornika naruszone badz zagrozone, byla przy czynnosci obecna lub byla o jej terminie zawiadomiona, w innych wypadkach - od dnia zawiadomienia o dokonaniu czynnosci strony lub osoby, ktorej prawo zostalo przez czynnosci komornika naruszone badz zagrozone, a w braku zawiadomienia - od dnia, w ktorym czynnosc powinna byc dokonana. Odpis skargi sad przesyla komornikowi, ktory w terminie trzech dni na pismie sporzadza uzasadnienie dokonania zaskarzonej czynnosci lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sadu, do ktorego skarge wniesiono, chyba ze skarge w calosci uwzglednia, o czym zawiadamia sad i skarzacego oraz zainteresowanych, ktorych uwzglednienie skargi dotyczy.

Art. 7671. (uchylony)

Art. 7672. 1. Sad rozpoznaje skarge w terminie tygodniowym od dnia jej wplywu do sadu, a gdy skarga zawiera braki formalne, ktore podlegaja uzupelnieniu, w terminie tygodniowym od jej uzupelnienia.

2. Wniesienie skargi nie wstrzymuje postepowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarzonej czynnosci, chyba ze sad zawiesi postepowanie lub wstrzyma dokonanie czynnosci.

Art. 7673. Jezeli skarge wniesiono po terminie albo nie uzupelniono w terminie jej brakow, sad odrzuca skarge, chyba ze uzna, iz zachodzi podstawa do podjecia czynnosci na podstawie art. 759 2. Na postanowienie sadu o odrzuceniu skargi sluzy zazalenie.

Art. 7674. 1. Zazalenie na postanowienie sadu przysluguje w wypadkach wskazanych w ustawie.

2. Na postanowienie sadu drugiej instancji wydane po rozpoznaniu zazalenia skarga kasacyjna nie przysluguje.

Art. 768. Skarge na postanowienie komornika o ukaraniu grzywna rozstrzyga sad po przeprowadzeniu rozprawy, na ktora wezwie strony oraz osobe ukarana. Sad o rozprawie zawiadamia prokuratora. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 769. (utracil moc z dniem 27 stycznia 2004 r. jako niezgodny z Konstytucja RP - na podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 20 stycznia 2004 r., sygn. akt SK 26/03, opublikowanego w Dz. U. Nr 11 z 27 stycznia 2004 r., poz. 101)

Art. 770. Dluznik powinien zwrocic wierzycielowi koszty niezbedne do celowego przeprowadzenia egzekucji. Koszty sciaga sie wraz z egzekwowanym roszczeniem. Koszt egzekucji ustala postanowieniem komornik, jezeli przeprowadzenie egzekucji nalezy do niego. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie stronom oraz komornikowi.

Art. 7701. Prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztow podlega wykonaniu po uprawomocnieniu sie bez potrzeby zaopatrywania go w klauzule wykonalnosci.

Art. 771. Zwolnienie od kosztow sadowych, przyznane stronie przez sad w postepowaniu rozpoznawczym lub z ktorego strona korzysta z mocy ustawy, rozciaga sie takze na postepowanie egzekucyjne.

Art. 772. Minister Sprawiedliwosci w drodze rozporzadzenia wyda szczegolowe przepisy o czynnosciach komornikow.

Art. 773. 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowej co do tej samej rzeczy lub prawa majatkowego, administracyjny organ egzekucyjny i komornik wstrzymuja czynnosci egzekucyjne na wniosek wierzyciela, dluznika lub z urzedu i przekazuja akta egzekucji administracyjnej i egzekucji sadowej sadowi powiatowemu, w ktorego okregu wszczeto egzekucje, w celu rozstrzygniecia, ktory organ egzekucyjny - sadowy czy administracyjny - ma dalej prowadzic lacznie egzekucje w trybie wlasciwym dla danego organu. Sad wydaje postanowienie w terminie 14 dni, biorac pod uwage stan kazdego z postepowan egzekucyjnych, a jezeli sa one w rownym stopniu zaawansowane, wysokosc egzekwowanych naleznosci i kolejnosc ich zaspokojenia, z zastrzezeniem 2. Rownoczesnie sad postanawia, jakie juz dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy.

2. Jezeli egzekucje sa prowadzone w celu zrealizowania zastawu rejestrowego lub skarbowego, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekwujacy naleznosc korzystajaca z pierwszenstwa zaspokojenia.

3. W przypadku wystapienia dalszych zbiegow egzekucji do tej samej rzeczy lub prawa majatkowego, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje organ egzekucyjny wyznaczony przy pierwszym zbiegu egzekucji.

4. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie stronom oraz administracyjnemu organowi egzekucyjnemu.

Art. 7731. 1. W wypadku zbiegu egzekucji do tych samych rzeczy, wierzytelnosci lub praw, dalsza egzekucje prowadzi komornik wlasciwy wedlug przepisow niniejszego kodeksu.

2. Jezeli zaden z komornikow nie jest wlasciwy wedlug przepisow niniejszego kodeksu, komornik, ktory pozniej wszczal egzekucje, niezwlocznie przekazuje sprawe komornikowi, ktory pierwszy wszczal egzekucje, o czym zawiadamia wierzyciela.

3. Przekazujac sprawe, komornik obowiazany jest rozliczyc koszty egzekucji.

Art. 774. Organ, ktory przejal dalsze laczne prowadzenie egzekucji administracyjnej i sadowej, postanowi, w trybie dla niego wlasciwym, rowniez o kosztach czynnosci egzekucyjnych dokonanych przez drugi organ egzekucyjny przed postanowieniem sadu, chociazby te czynnosci nie zostaly utrzymane w mocy.

Art. 775. Przepisow art. 773 i art. 774 nie stosuje sie w razie zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowego zabezpieczenia, jak rowniez zbiegu zabezpieczenia administracyjnego z egzekucja sadowa, z wyjatkiem wypadkow przewidzianych w art. 751.

Art. 7751. Komornik, ktory przyjal wniosek o wszczecie egzekucji, do prowadzenia ktorej nie jest wlasciwy wedlug przepisow niniejszego kodeksu, nie moze odmowic przyjecia innych wnioskow o wszczecie egzekucji przeciwko temu samemu dluznikowi, jezeli nastepni wierzyciele wnosza o przeprowadzenie egzekucji wedlug tych samych sposobow co wczesniejsi wierzyciele.

Dzial II

TYTULY EGZEKUCYJNE I KLAUZULA WYKONALNOSCI

Art. 776. Podstawa egzekucji jest tytul wykonawczy, jezeli ustawa nie stanowi inaczej. Tytulem wykonawczym jest tytul egzekucyjny zaopatrzony w klauzule wykonalnosci.

Art. 7761. 1. Tytul wykonawczy wystawiony przeciwko dluznikowi pozostajacemu w zwiazku malzenskim jest podstawa do prowadzenia egzekucji nie tylko z majatku osobistego dluznika, lecz takze z pobranego przez niego wynagrodzenia za prace lub dochodow uzyskanych z prowadzenia przez niego innej dzialalnosci zarobkowej oraz z korzysci uzyskanych z jego praw autorskich i praw pokrewnych, praw wlasnosci przemyslowej oraz innych praw tworcy.

2. Zawarcie umowy majatkowej malzenskiej, moca ktorej rozszerzono wspolnosc majatkowa, nie wylacza prowadzenia egzekucji z tych skladnikow majatku, ktore nalezalyby do majatku osobistego dluznika, gdyby umowy takiej nie zawarto.

3. Przepis 2 nie wylacza obrony dluznika i jego malzonka w drodze powodztw przeciwegzekucyjnych, jezeli umowa majatkowa malzenska byla skuteczna wobec wierzyciela.

4. Przepisy 1-3 stosuje sie odpowiednio, gdy egzekucja jest prowadzona na podstawie samego tytulu egzekucyjnego.

Art. 777. 1. Tytulami egzekucyjnymi sa:

1) orzeczenie sadu prawomocne lub podlegajace natychmiastowemu wykonaniu, jak rowniez ugoda zawarta przed sadem;

[UWAGA, z dniem 2 marca 2006 r. (na podst. Dz. U. Nr 167 z 2005 r., poz. 1398) w art. 777 w 1 po pkt 1 dodaje sie pkt 11 w brzmieniu:

"11) orzeczenie referendarza sadowego prawomocne lub podlegajace natychmiastowemu wykonaniu,"]

2) wyrok sadu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sadem;

[UWAGA, od 10 grudnia 2005 r. (na podst. Dz. U. Nr 172 z 2005 r., poz. 1438) w art. 777 w 1 po pkt 2 dodaje sie pkt 21 w brzmieniu:

"21) ugoda przed mediatorem,"]

3) inne orzeczenia, ugody i akty, ktore z mocy ustawy podlegaja wykonaniu w drodze egzekucji sadowej;

4) akt notarialny, w ktorym dluznik poddal sie egzekucji i ktory obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilosciowo w akcie oznaczonych, albo tez obowiazek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomosci lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zaplaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;

5) akt notarialny, w ktorym dluznik poddal sie egzekucji i ktory obejmuje obowiazek zaplaty sumy pienieznej do wysokosci w akcie wprost okreslonej albo oznaczonej za pomoca klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt okresla warunki, ktore upowazniaja wierzyciela do prowadzenia przeciwko dluznikowi egzekucji na podstawie tego aktu o calosc lub czesc roszczenia, jak rowniez termin, do ktorego wierzyciel moze wystapic o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci.

6) akt notarialny, w ktorym wlasciciel nieruchomosci albo wierzyciel wierzytelnosci obciazonych hipoteka, niebedacy dluznikiem osobistym, poddal sie egzekucji z obciazonej nieruchomosci albo wierzytelnosci, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jezeli wysokosc wierzytelnosci podlegajacej zaspokojeniu jest w akcie okreslona wprost albo oznaczona za pomoca klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt okresla warunki, ktore upowazniaja wierzyciela do prowadzenia egzekucji o czesc lub calosc roszczenia, jak rowniez wskazany jest termin, do ktorego wierzyciel moze wystapic o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalnosci.

2. Oswiadczenie dluznika, o ktorym mowa w 1 pkt 4 lub 5, moze byc zlozone takze w odrebnym akcie notarialnym.

3. Tytulem egzekucyjnym jest rowniez akt notarialny, w ktorym niebedacy dluznikiem osobistym wlasciciel ruchomosci lub prawa obciazonych zastawem rejestrowym albo zastawem, poddaje sie egzekucji z obciazonych skladnikow w celu zaspokojenia zastawnika. Przepis 1 pkt 6 stosuje sie odpowiednio.

Art. 778. Do egzekucji ze wspolnego majatku wspolnikow spolki prawa cywilnego konieczny jest tytul egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspolnikom.

Art. 7781. Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spolce jawnej, spolce partnerskiej, spolce komandytowej lub spolce komandytowo-akcyjnej sad nadaje klauzule wykonalnosci przeciwko wspolnikowi ponoszacemu odpowiedzialnosc bez ograniczenia calym swoim majatkiem za zobowiazania spolki, jezeli egzekucja przeciwko spolce okaze sie bezskuteczna, jak rowniez wtedy, gdy jest oczywiste, ze egzekucja ta bedzie bezskuteczna.

Art. 779. 1. Do egzekucji ze spadku konieczny jest - az do dzialu spadku - tytul egzekucyjny przeciwko wszystkim spadkobiercom.

2. Jezeli tytul byl wydany przeciwko spadkodawcy, przejscie obowiazkow na spadkobiercow nastepuje stosownie do art. 788.

Art. 780. Jezeli ustanowiono zarzadce masy majatkowej lub kuratora spadku albo gdy powolano wykonawce testamentu, do egzekucji z mienia poddanego ich pieczy konieczny jest tytul egzekucyjny wydany przeciwko tym osobom. Przepis 2 artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio.

Art. 781. 1. Tytulowi egzekucyjnemu pochodzacemu od sadu nadaje klauzule wykonalnosci sad pierwszej instancji, w ktorym sprawa sie toczy. Sad drugiej instancji nadaje klauzule dopoki akta sprawy w sadzie tym sie znajduja; nie dotyczy to jednak Sadu Najwyzszego.

2. Tytulom egzekucyjnym pochodzacym od sadu administracyjnego oraz innym tytulom klauzule wykonalnosci nadaje sad powiatowy wlasciwosci ogolnej dluznika. Jezeli tej wlasciwosci nie mozna ustalic, klauzule nadaje sad powiatowy, w ktorego okregu ma byc wszczeta egzekucja, a gdy wierzyciel zamierza wszczac egzekucje za granica - sad powiatowy, w ktorego okregu tytul zostal sporzadzony.

3. Nakazowi zaplaty nadaje klauzule wykonalnosci sad, ktory go wydal. Nakazowi zaplaty wydanemu przez referendarza sadowego klauzule wykonalnosci nadaje sad, przed ktorym wytoczono powodztwo.

[UWAGA, z dniem 2 marca 2006 r. (na podst. Dz. U. Nr 167 z 2005 r., poz. 1398) w art. 781 po 3 dodaje sie 31 brzmieniu:

" 31. Innemu niz wymieniony w 3 tytulowi egzekucyjnemu pochodzacemu od referendarza sadowego klauzule wykonalnosci nadaje referendarz sadowy."]

4. (uchylony)

Art. 7811. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalnosci sad rozpoznaje niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia jego zlozenia.

Art. 782. 1. Klauzule wykonalnosci nadaje sad jednoosobowo na wniosek wierzyciela. Tytulowi wydanemu w postepowaniu, ktore zostalo lub moglo byc wszczete z urzedu, sad nadaje klauzule wykonalnosci z urzedu.

2. Nakazowi zaplaty sad nadaje klauzule wykonalnosci z urzedu niezwlocznie po jego uprawomocnieniu sie.

Art. 783. 1. Klauzula wykonalnosci powinna zawierac stwierdzenie, ze tytul uprawnia do egzekucji, a w razie potrzeby oznaczac jej zakres. Jezeli przepis szczegolny nie stanowi inaczej, tytulom egzekucyjnym zasadzajacym swiadczenie w walutach obcych sad nada klauzule wykonalnosci ze zobowiazaniem komornika do przeliczenia zasadzonej kwoty na walute polska wedlug sredniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych ogloszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu poprzedzajacym przekazanie naleznosci wierzycielowi.

2. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, brzmienie klauzuli wykonalnosci.

3. Jezeli tytulem egzekucyjnym jest orzeczenie sadu, klauzule umieszcza sie na wypisie orzeczenia, czyniac wzmianke o jej wydaniu na oryginale orzeczenia. W innych wypadkach klauzule umieszcza sie na tytule egzekucyjnym przedstawionym przez strony.

Art. 784. Celem uzyskania klauzuli wykonalnosci tytulu pochodzacego od organu administracji panstwowej lub sadu szczegolnego, ktory sam nie nadaje klauzuli, wierzyciel zlozy sadowi w razie potrzeby oprocz tytulu takze ich zaswiadczenie, ze tytul podlega wykonaniu.

Art. 785. Jezeli do uzyskania klauzuli wykonalnosci potrzebne jest zaswiadczenie lub dokument, ktore wedlug ustawy organy panstwowe obowiazane sa wydac dluznikowi, wierzyciel moze rowniez zadac ich wydania. Gdy wierzyciel nie moze uzyskac zaswiadczenia lub dokumentu albo gdy chodzi o nadanie klauzuli z urzedu, wydanie ich zarzadza sad.

Art. 786. 1. Jezeli wykonanie tytulu egzekucyjnego jest uzaleznione od zdarzenia, ktore udowodnic powinien wierzyciel, sad nada klauzule wykonalnosci po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzedowego lub prywatnego z podpisem urzedowo poswiadczonym. Nie dotyczy to wypadku, gdy wykonaniejest uzaleznione od rownoczesnego swiadczenia wzajemnego, chyba ze swiadczenie dluznika polega na oswiadczeniu woli.

2. Jezeli obowiazek wyplaty wynagrodzenia zasadzonego w orzeczeniu przywracajacym do pracy lub ustalonego w ugodzie jest uzalezniony od podjecia przez pracownika pracy, klauzule wykonalnosci w czesci dotyczacej tego wynagrodzenia nadaje sie po stwierdzeniu, ze pracownik podjal prace.

Art. 7861. W postepowaniu o nadanie klauzuli wykonalnosci aktowi notarialnemu, ktory okresla warunki do prowadzenia egzekucji na podstawie takiego aktu, przepis art. 786 1 stosuje sie odpowiednio. Nie dotyczy to wypadku, gdy warunkiem tym jest spelnienie przez dluznika swiadczenia w okreslonym terminie. Sad nada wtedy klauzule wykonalnosci po uplywie tego terminu.

Art. 7862. 1. W postepowaniu o nadanie klauzuli wykonalnosci bankowemu tytulowi egzekucyjnemu, sad bada, czy dluznik poddal sie egzekucji oraz czy roszczenie objete tytulem wynika z czynnosci bankowej dokonanej bezposrednio z bankiem lub z zabezpieczenia wierzytelnosci banku wynikajacej z tej czynnosci.

2. Jezeli wykonanie tytulu egzekucyjnego jest uzaleznione od zdarzenia, ktore udowodnic powinien wierzyciel, sad nada klauzule wykonalnosci, po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu.

Art. 787. Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim sad nada klauzule wykonalnosci takze przeciwko jej malzonkowi z ograniczeniem jego odpowiedzialnosci do majatku objetego wspolnoscia majatkowa, jezeli wierzyciel wykaze dokumentem urzedowym lub prywatnym, ze stwierdzona tytulem egzekucyjnym wierzytelnosc powstala z czynnosci prawnej dokonanej za zgoda malzonka dluznika.

Art. 7871. Tytulowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko osobie pozostajacej w zwiazku malzenskim sad nada klauzule wykonalnosci przeciwko malzonkowi dluznika z ograniczeniem jego odpowiedzialnosci do przedsiebiorstwa wchodzacego w sklad majatku wspolnego malzonkow, jezeli wierzyciel wykaze dokumentem urzedowym lub prywatnym, ze stwierdzona tytulem egzekucyjnym wierzytelnosc powstala w zwiazku z prowadzeniem przedsiebiorstwa.

Art. 7872. Zawarcie umowy majatkowej malzenskiej nie stanowi przeszkody do nadania klauzuli wykonalnosci wedlug przepisow art. 787 i art. 7871 oraz prowadzenia na podstawie tak powstalego tytulu wykonawczego egzekucji do tych skladnikow, ktore nalezalyby do majatku wspolnego, gdyby umowy majatkowej nie zawarto. Przepis niniejszy nie wylacza obrony malzonkow w drodze powodztw przeciwegzekucyjnych, jezeli umowa majatkowa malzenska byla skuteczna wobec wierzyciela.

Art. 788. 1. Jezeli uprawnienie lub obowiazek po powstaniu tytulu egzekucyjnego lub w toku sprawy przed wydaniem tytulu przeszly na inna osobe, sad nada klauzule wykonalnosci na rzecz lub przeciwko tej osobie, gdy przejscie to bedzie wykazane dokumentem urzedowym lub prywatnym z podpisem urzedowo poswiadczonym.

2. Za przejscie uprawnien lub obowiazkow, o ktorych mowa w paragrafie poprzedzajacym, uwaza sie rowniez zmiany w prawie rozporzadzania mieniem wywolane ustanowieniem zarzadcy masy majatkowej, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu, jak rowniez wygasnieciem funkcji tych osob.

Art. 789. Przepis 1 artykulu poprzedzajacego stosuje sie odpowiednio do nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jezeli tytul egzekucyjny stal sie prawomocny przed nabyciem.

Art. 7891. Jezeli wierzyciel nie moze uzyskac dokumentu stwierdzajacego zbycie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo gdyby uzyskanie takiego dokumentu bylo nadmiernie utrudnione, sad przed nadaniem klauzuli wykonalnosci wyslucha nabywce stosownie do art. 760 2. Jezeli nabywca zaprzecza istnieniu podstaw do nadania przeciwko niemu klauzuli wykonalnosci, sad na wniosek wierzyciela, a w sprawach o alimenty lub o roszczenia z zakresu prawa pracy, takze z urzedu, wzywa nabywce do okazania dokumentow stwierdzajacych nabycie. Przepisy o wyjawieniu majatku stosuje sie odpowiednio. W razie przyznania okolicznosci nabycia przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego sad nada klauzule wykonalnosci bez okazywania dokumentu stwierdzajacego nabycie.

Art. 7892. 1. Tytul wykonawczy wystawiony przeciwko zbywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego jest takze podstawa egzekucji przeciwko nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego, jezeli wierzyciel zlozyl wniosek o wszczecie egzekucji w ciagu miesiaca od dnia nabycia przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio, gdy przejecie obowiazkow nastapilo w wyniku podzialu, polaczenia lub innego przeksztalcenia przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego albo w wyniku wniesienia do spolki przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci dokonanego w trybie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych.

3. Przepisy 1 i 2 nie uchybiaja przepisom o ograniczeniu odpowiedzialnosci nabywcy przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego za zobowiazania zbywcy.

Art. 790. (skreslony)

Art. 791. 1. Tytul wykonawczy zobowiazujacy do wydania ruchomosci indywidualnie oznaczonych, nieruchomosci lub statku albo do oproznienia pomieszczenia upowaznia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciwko dluznikowi, lecz przeciwko kazdemu, kto tymi rzeczami wlada. Niniejszy przepis nie narusza uprawnien nabywcy w dobrej wierze.

2. Jezeli wladajacy uprawdopodobni dokumentem, ze wladanie ruchomoscia indywidualnie oznaczona, nieruchomoscia, pomieszczeniem lub statkiem uzyskal na podstawie tytulu prawnego niepochodzacego od dluznika, komornik wstrzyma sie z czynnosciami egzekucyjnymi, pouczajac wladajacego, ze moze w terminie tygodnia wystapic do sadu o ustalenie, ze tytul wykonawczy nie moze byc w stosunku do niego wykonywany i o zabezpieczenie tego powodztwa przez zawieszenie postepowania egzekucyjnego. Przepisy art. 843 stosuje sie odpowiednio.

3. Wstrzymujac sie z czynnosciami egzekucyjnymi, komornik dokona zajecia ruchomosci lub statku, pozostawiajac te przedmioty pod dozorem wladajacego.

4. W razie braku zabezpieczenia powodztwa komornik podejmie po terminie miesiaca dalsze czynnosci egzekucyjne w stosunku do osoby wladajacej. Dalsza zmiana osoby wladajacej ruchomoscia, nieruchomoscia, statkiem lub pomieszczeniem nie bedzie stanowila przeszkody w realizacji tytulu wykonawczego.

Art. 792. Jezeli nastepca ponosi odpowiedzialnosc tylko z okreslonych przedmiotow albo do wysokosci ich wartosci, nalezy w klauzuli wykonalnosci zastrzec mu prawo powolywania sie w toku postepowania egzekucyjnego na ograniczona odpowiedzialnosc, o ile prawo to nie jest zastrzezone juz w tytule egzekucyjnym.

Art. 793. W razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osob lub przeciwko kilku osobom albo z kilku skladowych czesci majatku tego samego dluznika, sad oprocz pierwszego tytulu wykonawczego moze wydawac dalsze tytuly, oznaczajac cel, do ktorego maja sluzyc, i ich liczbe porzadkowa.

Art. 794. Ponowne wydanie tytulu wykonawczego zamiast utraconego moze nastapic jedynie na mocy postanowienia sadu wydanego po przeprowadzeniu rozprawy. Na ponownie wydanym tytule wykonawczym czyni sie wzmianke o wydaniu go zamiast tytulu pierwotnego. W postepowaniu tym sad ogranicza badanie do faktu utraty tytulu wykonawczego.

Art. 795. 1. Na postanowienie sadu co do nadania klauzuli wykonalnosci przysluguje zazalenie.

2. Termin do wniesienia zazalenia biegnie dla wierzyciela od daty wydania mu tytulu wykonawczego lub postanowienia odmownego, dla dluznika - od daty doreczenia mu zawiadomienia o wszczeciu egzekucji.

Dzial III

WSZCZECIE EGZEKUCJI I DALSZE CZYNNOSCI EGZEKUCYJNE

Art. 796. 1. Wniosek o wszczecie egzekucji sklada sie stosownie do wlasciwosci sadowi lub komornikowi.

2. W sprawach, ktore moga byc wszczete z urzedu, egzekucja moze byc wszczeta z urzedu na zadanie sadu pierwszej instancji, ktory sprawe rozpoznawal, skierowane do wlasciwego sadu lub komornika.

3. Egzekucja moze byc rowniez wszczeta na zadanie uprawnionego organu.

Art. 797. We wniosku lub zadaniu przeprowadzenia egzekucji z urzedu nalezy wskazac swiadczenie, ktore ma byc spelnione, oraz sposob egzekucji. Do wniosku lub zadania nalezy dolaczyc tytul wykonawczy.

Art. 7971. Wierzyciel moze zlecic komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majatku dluznika.

Art. 798. Jezeli dluznikowi przysluguje wybor miedzy swiadczeniami, ktore ma spelnic, a wyboru jeszcze nie dokonal, komornik, wszczynajac egzekucje celem spelnienia tych swiadczen, na wniosek wierzyciela wyznaczy dluznikowi odpowiedni termin do dokonania wyboru. Po bezskutecznym uplywie tego terminu wierzyciel wybierze swiadczenie, ktore ma byc spelnione.

Art. 799. 1. Wierzyciel moze w jednym wniosku wskazac kilka sposobow egzekucji przeciwko temu samemu dluznikowi. Sposrod kilku sposobow egzekucji wierzyciel powinien zastosowac najmniej uciazliwy dla dluznika.

2. Jezeli egzekucja z jednej czesci majatku dluznika oczywiscie wystarcza na zaspokojenie wierzyciela, dluznik moze zadac zawieszenia egzekucji z pozostalej czesci majatku.

Art. 800. 1. Wnioskow skierowanych do sadu nie mozna laczyc z wnioskami skierowanymi do komornika. Nie mozna rowniez laczyc wnioskow, ktore skierowane sa do roznych sadow.

2. W razie niedopuszczalnego polaczenia wnioskow sad lub komornik rozpoznaje wniosek w zakresie swej wlasciwosci, w pozostalej zas czesci wniosek przekaze wlasciwemu organowi egzekucyjnemu, jezeli wierzyciel w wyznaczonym terminie przedstawi odpis wniosku.

Art. 801. Jezeli wierzyciel lub sad zarzadzajacy z urzedu przeprowadzenie egzekucji albo uprawniony organ zadajacy przeprowadzenia egzekucji nie moze wskazac przedmiotow sluzacych do zaspokojenia wierzyciela, komornik wezwie dluznika do zlozenia wyjasnien.

Art. 802. Jezeli miejsce pobytu dluznika nie jest znane, sad ustanowi dla niego kuratora z urzedu, gdy egzekucja ma byc wszczeta z urzedu, w innych zas sprawach - na wniosek wierzyciela.

Art. 803. Tytul wykonawczy stanowi podstawe do prowadzenia egzekucji o cale objete nim roszczenie i ze wszystkich czesci majatku dluznika, chyba ze z tresci tytulu wynika co innego.

Art. 804. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadnosci i wymagalnosci obowiazku objetego tytulem wykonawczym.

Art. 805. 1. Przy pierwszej czynnosci egzekucyjnej dorecza sie dluznikowi zawiadomienie o wszczeciu egzekucji, z podaniem tresci tytulu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji.

2. Na zadanie dluznika komornik powinien okazac mu tytul wykonawczy w oryginale.

Art. 8051. 1. Jezeli w toku egzekucji zostanie ujawnione, ze na zajetym przedmiocie, wierzytelnosci lub prawie ustanowiony zostal zastaw rejestrowy, komornik zawiadomi niezwlocznie o zajeciu zastawnika zastawu rejestrowego.

2. Prowadzac egzekucje o swiadczenie przekraczajace dwadziescia tysiecy zlotych, komornik obowiazany jest uzyskac z centralnej informacji o zastawach rejestrowych dane o tym, czy dluznik jest zastawca zastawu rejestrowego oraz kto jest zastawnikiem. O wszczeciu egzekucji komornik niezwlocznie zawiadamia zastawnika zastawu rejestrowego.

3. Jezeli skierowano egzekucje do pojazdu mechanicznego, a dluznik nie wydal dowodu rejestracyjnego zajetego pojazdu, komornik jest obowiazany uzyskac informacje w centralnej informacji o zastawach rejestrowych, czy zajety pojazd nie jest obciazony zastawem rejestrowym. W razie stwierdzenia, ze zajety pojazd mechaniczny jest obciazony zastawem rejestrowym, komornik niezwlocznie zawiadomi zastawnika zastawu rejestrowego o wszczeciu egzekucji.

4. Sprzedaz ruchomosci, wierzytelnosci i praw obciazonych zastawem rejestrowym moze nastapic nie wczesniej niz po uplywie tygodnia od dnia zawiadomienia zastawnika.

Art. 806. Komornik powinien na zadanie wierzyciela przyjac od niego pieniadze lub inne rzeczy przypadajace dluznikowi w zwiazku z egzekucja.

Art. 807. Zabezpieczenie w wypadkach w ksiedze niniejszej przewidzianych powinno byc zlozone w gotowce lub w ksiazeczkach oszczednosciowych. O wydaniu zabezpieczenia sad rozstrzyga po wysluchaniu osob zainteresowanych. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Art. 808. Jezeli zlozona w postepowaniu egzekucyjnym kwota pieniezna nie podlega niezwlocznemu wydaniu, powinna byc zlozona do depozytu sadowego.

Art. 808. Jezeli zlozona w postepowaniu egzekucyjnym kwota pieniezna nie podlega natychmiastowemu wydaniu, powinna byc zlozona na rachunek depozytowy sadu. Przepisy art. 752 stosuje sie odpowiednio.

Art. 809. Komornik stwierdza kazda czynnosc egzekucyjna protokolem, ktory powinien zawierac:

1) oznaczenie miejsca i czasu czynnosci;

2) imiona i nazwiska stron oraz innych osob uczestniczacych w czynnosci;

3) sprawozdanie z przebiegu czynnosci;

4) wnioski i oswiadczenia obecnych;

5) wzmianke o odczytaniu protokolu;

6) podpisy obecnych lub wzmianke o przyczynie braku podpisu;

7) podpis komornika.

Art. 810. W dni ustawowo uznane za wolne od pracy, jako tez w porze nocnej, czynnosci egzekucyjnych mozna dokonywac tylko w wypadkach szczegolnie uzasadnionych za pisemnym zezwoleniem prezesa sadu powiatowego, ktore komornik na zadanie dluznika okaze mu przy wykonywaniu czynnosci.

Art. 811. 1. W obrebie budynkow wojskowych i zajmowanych przez Policje, Straz Graniczna, Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu oraz na okretach wojennych mozna dokonywac czynnosci egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu wlasciwego komendanta i w asyscie wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego albo Agencji Wywiadu.

2. Sposob asystowania przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, uwzgledniajac w szczegolnosci przypadki i miejsca, w ktorych wymagana jest asysta organow, sposob postepowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania wlasciwych organow,wymagane dokumenty, sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku wykonywania asysty przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,

2) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci - w przypadku wykonywania asysty przez Policje lub Straz Graniczna,

3) Prezes Rady Ministrow w przypadku wykonywania asysty przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu.

3. Do wydania rozporzadzenia, o ktorym mowa w 2, stosuje sie art. 765 3.

Art. 812. 1. Wierzyciel i dluznik moga byc obecni przy czynnosciach egzekucyjnych. Na zadanie stron albo wedlug uznania komornika moga byc obecni takze swiadkowie, w liczbie nie wiekszej niz po dwoch z kazdej strony.

2. Komornik powinien przywolac jednego lub dwoch swiadkow, jezeli dluznik nie jest obecny lub komornik go wydalil, chyba ze zachodzi obawa, iz wskutek straty czasu na przywolanie swiadkow egzekucja bedzie udaremniona.

3. Swiadkami moga byc takze czlonkowie rodziny i domownicy dluznika.

4. Swiadkowie nie otrzymuja wynagrodzenia.

Art. 813. 1. Jezeli trzeba zasiegnac opinii bieglego, komornik wzywa jednego lub kilku bieglych. Biegly, ktory nie jest stalym bieglym sadowym, sklada wobec komornika zapewnienie sumiennego i bezstronnego spelnienia obowiazku.

2. O nalozeniu na bieglego grzywny orzeka sad wedlug przepisow czesci pierwszej.

Art. 813. 1. W wypadkach wymagajacych zasiegniecia opinii bieglego, komornik zwroci sie o wydanie opinii do jednego lub kilku stalych bieglych sadowych. Jezeli wsrod stalych bieglych sadowych nie ma bieglego wymaganej specjalnosci, komornik zwroci sie do sadu o wyznaczenie bieglego i odebranie od niego przyrzeczenia.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio, gdy wezwany przez komornika staly biegly sadowy zostal wylaczony lub nie przyjal nalozonego na niego obowiazku z przyczyn wskazanych w art. 280, a nie ma innego bieglego tej specjalnosci wsrod stalych bieglych sadowych.

Art. 814. 1. Jezeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarzadzi otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczen i schowkow dluznika, jak rowniez przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i schowki. Gdyby to nie wystarczylo, komornik moze ponadto przeszukac odziez, ktora dluznik ma na sobie. Komornik moze to uczynic takze wowczas, gdy dluznik chce sie wydalic lub gdy zachodzi podejrzenie, ze chce usunac od egzekucji przedmioty, ktore ma przy sobie.

2. Jezeli w czasie dokonywania czynnosci egzekucyjnych w mieszkaniu dluznika komornik zauwazy, ze dluznik oddal poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, komornik moze przeszukac odziez tej osoby oraz przedmioty, jakie ma ona przy sobie.

3. Przeszukanie odziezy na osobie dluznika oraz przedmiotow, ktore dluznik ma przy sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiebiorstwem, zakladem oraz gospodarstwem dluznika moze nastapic na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciwego prezesa sadu powiatowego. W wypadkach nie cierpiacych zwloki przeszukanie moze byc dokonane bez zezwolenia, jednakze czynnosc taka musi byc niezwlocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sadu powiatowego.

4. Przeszukanie odziezy moze byc dokonane tylko przez osobe tej samej plci, co dluznik. Przeszukania odziezy na zolnierzu w czynnej sluzbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej przeprowadza w obecnosci komornika odpowiednio zolnierz Zandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porzadkowego albo osoba wyznaczona przez przelozonego funkcjonariusza.

Art. 815. 1. Jezeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkich wplat komornikowi mozna dokonac gotowka lub poleceniem przelewu na rachunek komornika, a za zgoda komornika takze w inny sposob.

2. Pokwitowanie komornika ma taki sam skutek jak pokwitowanie wierzyciela sporzadzone w formie dokumentu urzedowego.

Art. 816. Po ukonczeniu postepowania egzekucyjnego nalezy na tytule wykonawczym zaznaczyc wynik egzekucji i tytul zatrzymac w aktach, a jezeli swiadczenie objete tytulem nie zostalo zaspokojone calkowicie, tytul zwrocic wierzycielowi.

Art. 817. W sprawach o naruszenie posiadania ukonczona egzekucja moze byc podjeta na nowo na podstawie tego samego tytulu wykonawczego, jezeli dluznik ponownie dokonal zmiany sprzecznej z trescia tego tytulu, a zadanie w tym przedmiocie zostanie zgloszone przed uplywem szesciu miesiecy od ukonczenia egzekucji.

Dzial IV

ZAWIESZENIE I UMORZENIE POSTEPOWANIA

Art. 818. 1. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie z urzedu jezeli sie okaze, ze wierzyciel lub dluznik nie ma zdolnosci procesowej ani przedstawiciela ustawowego. Na wniosek wierzyciela, a w wypadku gdy egzekucja zostala wszczeta z urzedu bez takiego wniosku, sad ustanowi dla dluznika nie majacego zdolnosci procesowej kuratora na czas do ustanowienia przedstawiciela ustawowego.

2. Przedstawiciel ustawowy wierzyciela lub dluznika, jako tez kurator dluznika, moga zaskarzyc postanowienia sadu oraz czynnosci komornika dokonane w czasie, kiedy strona nie miala nalezytej reprezentacji. Termin zaskarzenia biegnie od daty, w ktorej przedstawiciel ustawowy lub kurator otrzymal zawiadomienie o toczacym sie postepowaniu, a jezeli wczesniej zglosil swoje uczestnictwo w postepowaniu - od daty tego zgloszenia. Powtorzenia czynnosci juz dokonanych mozna zadac tylko wtedy, gdy przy wykonywaniu czynnosci nastapilo naruszenie praw strony, ktora nie posiadajac zdolnosci procesowej nie miala przedstawiciela ustawowego.

Art. 819. 1. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie z urzedu rowniez w razie smierci wierzyciela lub dluznika. Postepowanie podejmuje sie z udzialem spadkobiercow zmarlego.

2. Jezeli spadkobiercy dluznika nie objeli spadku albo nie sa znani, a nie ma kuratora spadku, sad na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora.

Art. 8191. 1. Zbycie przedsiebiorstwa lub gospodarstwa rolnego po wszczeciu postepowania egzekucyjnego nie ma wplywu na bieg tego postepowania.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio w razie przeksztalcenia organizacyjnego dluznika bedacego osoba prawna, a takze spolka handlowa niemajaca osobowosci prawnej, jak rowniez przeksztalcenia spolki cywilnej w spolke handlowa.

Art. 820. Organ egzekucyjny zawiesza postepowanie na wniosek wierzyciela. Na wniosek dluznika postepowanie ulega zawieszeniu, jezeli sad uchylil natychmiastowa wykonalnosc tytulu lub wstrzymal jego wykonanie albo dluznik zlozyl zabezpieczenie konieczne wedlug orzeczenia sadowego do zwolnienia go od egzekucji.

Art. 821. 1. Sad moze na wniosek zawiesic w calosci lub czesci postepowanie egzekucyjne, jezeli zlozono skarge na czynnosci komornika lub zazalenie na postanowienie sadu. Zawieszenie postepowania sad moze uzaleznic od zlozenia przez dluznika zabezpieczenia.

2. Jezeli dluznik zabezpieczy spelnienie swego obowiazku, sad moze uchylic dokonane czynnosci egzekucyjne, z wyjatkiem zajecia.

3. Sad moze odmowic zawieszenia postepowania albo juz zawieszone postepowanie podjac na nowo, jezeli wierzyciel zabezpieczy naprawienie szkody, jaka wskutek dalszego postepowania moze wyniknac dla dluznika.

Art. 822. Komornik wstrzyma sie z dokonaniem czynnosci, jezeli przed jej rozpoczeciem dluznik zlozy niebudzacy watpliwosci dowod na pismie, ze obowiazku swojego dopelnil albo ze wierzyciel udzielil mu zwloki. Komornik wstrzyma sie rowniez z dokonaniem czynnosci, jezeli przed jej rozpoczeciem dluznik albo jego malzonek podniesie zarzut wynikajacy z umowy malzenskiej przeciwko dokonaniu czynnosci i okaze umowe majatkowa malzenska oraz przedlozy niebudzacy watpliwosci dowod na pismie, ze zawarcie umowy majatkowej malzenskiej oraz jej rodzaj byly wierzycielowi wiadome. Wstrzymujac sie z dokonaniem czynnosci, komornik stosownie do okolicznosci podejmie dzialania, ktore umozliwiaja dokonanie czynnosci w przyszlosci. O wstrzymaniu czynnosci i jego przyczynach komornik niezwlocznie zawiadomi wierzyciela. Na polecenie wierzyciela komornik niezwlocznie dokona czynnosci, ktora ulegla wstrzymaniu.

Art. 823. Postepowanie egzekucyjne umarza sie z mocy samego prawa, jezeli wierzyciel w ciagu roku nie dokonal czynnosci potrzebnej do dalszego prowadzenia postepowania lub nie zazadal podjecia zawieszonego postepowania. Termin powyzszy biegnie od dnia dokonania ostatniej czynnosci egzekucyjnej, a w razie zawieszenia postepowania - od ustania przyczyny zawieszenia.

Art. 824. 1. Postepowanie umarza sie w calosci lub czesci z urzedu:

1) jezeli okaze sie, ze egzekucja nie nalezy do organow sadowych;

2) jezeli wierzyciel lub dluznik nie ma zdolnosci sadowej albo gdy egzekucja ze wzgledu na jej przedmiot lub na osobe dluznika jest niedopuszczalna;

3) jezeli jest oczywiste, ze z egzekucji nie uzyska sie sumy wyzszej od kosztow egzekucyjnych.

2. Umorzenie wskutek braku zdolnosci sadowej nastapic moze dopiero wowczas, gdy w terminie wyznaczonym przez organ egzekucyjny brak ten nie zostanie usuniety. W razie usuniecia braku stosuje sie odpowiednio przepis art. 818 2.

3. Z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia o zniesieniu separacji nie jest dopuszczalne wszczecie postepowania egzekucyjnego na podstawie tytulu egzekucyjnego wydanego w sprawach, o ktorych mowa w art.5675, oraz rozstrzygajacego o zaspokojeniu potrzeb rodziny, o swiadczeniach alimentacyjnych malzonka pozostajacego w separacji wzgledem drugiego malzonka lub wzgledem wspolnego maloletniego dziecka malzonkow co do swiadczen za okres po zniesieniu separacji. Wszczete w tych sprawach postepowanie egzekucyjne umarza sie z urzedu.

Art. 825. Organ egzekucyjny umorzy postepowanie w calosci lub czesci na wniosek:

1) jezeli tego zazada wierzyciel; jednakze w sprawach, w ktorych egzekucje wszczeto z urzedu lub na zadanie uprawnionego organu, wniosek wierzyciela o umorzenie postepowania wymaga zgody sadu lub uprawnionego organu, ktory zazadal wszczecia egzekucji;

2) jezeli prawomocnym orzeczeniem tytul wykonawczy zostal pozbawiony wykonalnosci;

3) jezeli egzekucje skierowano przeciwko osobie, ktora wedlug klauzuli wykonalnosci nie jest dluznikiem i ktora sprzeciwila sie prowadzeniu egzekucji, albo jezeli prowadzenie egzekucji pozostaje z innych powodow w oczywistej sprzecznosci z trescia tytulu wykonawczego;

4) jezeli wierzyciel jest w posiadaniu zastawu zabezpieczajacego pelne zaspokojenie egzekwowanego roszczenia, chyba ze egzekucja skierowana jest do przedmiotu zastawu.

Art. 826. Umorzenie postepowania egzekucyjnego powoduje uchylenie czynnosci egzekucyjnych, lecz nie pozbawia wierzyciela moznosci wszczecia ponownej egzekucji, chyba ze z innych przyczyn egzekucja jest niedopuszczalna. Umorzenie postepowania egzekucyjnego nie moze naruszac praw osob trzecich.

Art. 827. 1. Przed zawieszeniem lub umorzeniem postepowania nalezy wysluchac wierzyciela i dluznika. Nie dotyczy to wypadku, gdy istnieje wykonalne orzeczenie uzasadniajace zawieszenie postepowania lub prawomocne orzeczenie uzasadniajace umorzenie postepowania albo gdy zawieszenie lub umorzenie ma nastapic z mocy samego prawa lub z woli wierzyciela.

2. Na wniosek wierzyciela lub dluznika organ egzekucyjny wyda zaswiadczenie o umorzeniu postepowania.

Art. 828. Na postanowienie sadu co do zawieszenia lub umorzenia postepowania przysluguje zazalenie.

Dzial V

OGRANICZENIA EGZEKUCJI

Art. 829. Nie podlegaja egzekucji:

1) przedmioty urzadzenia domowego, posciel, bielizna i ubranie codzienne, niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow jego rodziny, a takze ubranie niezbedne do pelnienia sluzby lub wykonywania zawodu;

2) zapasy zywnosci i opalu niezbedne dla dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow jego rodziny na okres jednego miesiaca;

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce potrzebne do wyzywienia dluznika i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow jego rodziny wraz z zapasem paszy i sciolki do najblizszych zbiorow;

4) narzedzia i inne przedmioty niezbedne do osobistej pracy zarobkowej dluznika oraz surowce niezbedne dla niego do produkcji na okres jednego tygodnia, z wylaczeniem jednak pojazdow mechanicznych;

5) u dluznika pobierajacego periodyczna stala place - pieniadze w kwocie, ktora odpowiada nie podlegajacej egzekucji czesci placy za czas do najblizszego terminu wyplaty, a u dluznika nie otrzymujacego stalej placy - pieniadze niezbedne dla niego i jego rodziny na utrzymanie przez dwa tygodnie;

6) przedmioty niezbedne do nauki, papiery osobiste, odznaczenia i przedmioty sluzace do wykonywania praktyk religijnych oraz przedmioty codziennego uzytku, ktore moga byc sprzedane tylko znacznie ponizej ich wartosci, a dla dluznika maja znaczna wartosc uzytkowa.

Art. 830. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa oraz Ministrem Finansow okresli rozporzadzeniem, jakie przedmioty nalezace do rolnika prowadzacego gospodarstwo rolne nie podlegaja egzekucji.

Art. 831. 1. Nie podlegaja egzekucji:

1) sumy i swiadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatkow lub wyjazdow w sprawach sluzbowych;

2) sumy przyznane przez Skarb Panstwa na specjalne cele (w szczegolnosci stypendia, wsparcia), chyba ze wierzytelnosc egzekwowana powstala w zwiazku z urzeczywistnieniem tych celow albo z tytulu obowiazku alimentacyjnego;

3) prawa niezbywalne, chyba ze moznosc ich zbycia wylaczono umowa, a przedmiot swiadczenia nadaje sie do egzekucji albo wykonanie prawa moze byc powierzone komu innemu;

4) wierzytelnosci przypadajace dluznikowi od panstwowych jednostek organizacyjnych z tytulu dostaw, robot lub uslug przed ukonczeniem dostawy, roboty lub uslugi w wysokosci nie przekraczajacej 75% kazdorazowej wyplaty, chyba ze chodzi o wierzytelnosc pracownikow dluznika z tytulu pracy wykonywanej przy tychze dostawach, robotach lub uslugach;

5) swiadczenia z ubezpieczen osobowych oraz odszkodowania z ubezpieczen majatkowych, w granicach okreslonych w drodze rozporzadzenia przez Ministrow Finansow i Sprawiedliwosci; niedotyczy to egzekucji majacej na celu zaspokojenie roszczen z tytulu alimentow.

2. W wypadkach wymienionych w pkt 1 i 2 paragrafu poprzedzajacego nie podlegaja egzekucji rowniez sumy i swiadczenia w naturze juz wyplacone lub wydane.

3. W wypadku wymienionym w pkt 4 paragrafu pierwszego dopuszczalne jest jednak zajecie kwoty, ktora dluznikowi przypadnie po wykonaniu dostawy, roboty lub uslugi.

Art. 832. Naleznosci wyplacone w zwiazku ze smiercia tytulem zapomogi lub jednorazowego zaopatrzenia pod jakakolwiek nazwa albo z tytulu ubezpieczenia na pokrycie kosztow pogrzebu podlegaja egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztow.

Art. 833. 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie okreslonym w przepisach kodeksu pracy.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do uposazen poslow i senatorow, naleznosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i ich domownikow z tytulu pracy w spoldzielni, wynagrodzen czlonkow spoldzielni pracy oraz wszystkich swiadczen powtarzajacych sie, ktorych celem jest zapewnienie utrzymania.

3. Ograniczen przewidzianych w 2 nie stosuje sie do wierzytelnosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu udzialu w dochodach spoldzielni przypadajacych im od wniesionych do spoldzielni wkladow.

4. Swiadczenia pieniezne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegaja egzekucji w zakresie okreslonym w tych przepisach.

5. Do egzekucji z rent przyslugujacych z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasadzonych przez sad lub ustalonych umowa za utrate zdolnosci do pracy albo za smierc zywiciela lub wyplacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze swiadczen pienieznych przyslugujacych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa stosuje sie przepisy o egzekucji ze swiadczen przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow i ich rodzin.

6. Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, swiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych.

Art. 834. Dochody wymienione w artykule poprzedzajacym oblicza sie wraz ze wszystkimi dodatkami i wartoscia swiadczen w naturze, lecz po potraceniu podatkow i oplat naleznych z mocy ustawy.

Art. 835. Jezeli dluznik otrzymuje dochody z kilku zrodel, podstawe obliczenia stanowi suma wszystkich dochodow.

Art. 836. Do czasu przyjecia spadku egzekucja na zaspokojenie dlugu spadkodawcy dopuszczalna jest tylko ze spadku. Przed przyjeciem spadku nie moze byc z niego prowadzona egzekucja na zaspokojenie osobistego dlugu spadkobiercy.

Art. 837. Dluznik moze powolywac sie na ograniczenie odpowiedzialnosci tylko wowczas, gdy ograniczenie to zostalo zastrzezone w tytule wykonawczym. Zastrzezenie nie jest konieczne, jezeli swiadczenie zostalo zasadzone od nabywcy majatku, od zarzadcy ustanowionego przez sad, kuratora spadku lub wykonawcy testamentu z powierzonego im majatku albo od Skarbu Panstwa jako spadkobiercy.

Art. 838. Gdy w wypadku zbiegu egzekucji sadowej i egzekucji administracyjnej organ egzekucyjny sadowy prowadzi obie egzekucje, przepisy kodeksu w przedmiocie ograniczenia egzekucji stosuje sie rowniez do naleznosci podlegajacych egzekucji administracyjnej, chyba ze okreslone w przepisach ustawy o egzekucji administracyjnej ograniczenia egzekucyjne sa mniejsze.

Art. 839. 1. Postanowienie sadu w przedmiocie ograniczenia egzekucji powinno zapasc po wysluchaniu stron.

2. Na postanowienie sadu przysluguje zazalenie.

Dzial VI

POWODZTWA PRZECIWEGZEKUCYJNE

Art. 840. 1. Dluznik moze w drodze powodztwa zadac pozbawienia tytulu wykonawczego wykonalnosci w calosci lub czesci albo ograniczenia, jezeli:

1) przeczy zdarzeniom, na ktorych oparto wydanie klauzuli wykonalnosci, a w szczegolnosci gdy kwestionuje istnienie obowiazku stwierdzonego tytulem egzekucyjnym niebedacym orzeczeniem sadu albo gdy kwestionuje przejscie obowiazku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzajacego to przejscie;

2) po powstaniu tytulu egzekucyjnego nastapilo zdarzenie, wskutek ktorego zobowiazanie wygaslo albo nie moze byc egzekwowane; gdy tytulem jest orzeczenie sadowe, dluznik moze powodztwo oprzec takze na zdarzeniach, ktore nastapily po zamknieciu rozprawy, a takze zarzucie spelnienia swiadczenia, jezeli zarzut ten nie byl przedmiotem rozpoznania w sprawie;

3) malzonek, przeciwko ktoremu sad nadal klauzule wykonalnosci na podstawie art. 787, wykaze, ze egzekwowane swiadczenie wierzycielowi nie nalezy sie, przy czym malzonkowi temu przysluguja zarzuty nie tylko z wlasnego prawa, lecz takze zarzuty, ktorych jego malzonek wczesniej nie mogl podniesc.

2. Jezeli podstawa egzekucji jest tytul pochodzacy od organu administracyjnego, do stwierdzenia, ze zobowiazanie wygaslo lub nie moze byc egzekwowane, powolany jest organ, od ktorego tytul pochodzi.

Art. 8401. Jezeli dluznik albo jego malzonek, przeciwko ktoremu sad nadal klauzule wykonalnosci na podstawie art. 787 lub art. 7871, podnosi wynikajacy z umowy majatkowej malzenskiej zarzut wylaczenia lub ograniczenia jego odpowiedzialnosci caloscia lub czescia majatku, przepis art. 840 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 8402. Jezeli egzekucja prowadzona jest na podstawie tytulu egzekucyjnego lub innego dokumentu, ktoremu nie nadaje sie klauzuli wykonalnosci, do ochrony praw dluznika stosuje sie odpowiednio przepisy art. 840 i art. 843.

Art. 841. 1. Osoba trzecia moze w drodze powodztwa zadac zwolnienia zajetego przedmiotu od egzekucji, jezeli skierowanie do niego egzekucji narusza jej prawa.

2. Jezeli dluznik zaprzecza prawu powoda, nalezy oprocz wierzyciela pozwac rowniez dluznika.

3. Powodztwo mozna wniesc w terminie miesiaca od dnia dowiedzenia sie o naruszeniu prawa, chyba ze inny termin jest przewidziany w przepisach odrebnych.

Art. 842. 1. Dopuszczalne jest rowniez powodztwo o zwolnienie zajetego przedmiotu od egzekucji administracyjnej. Do pozwu nalezy dolaczyc postanowienie administracyjnego organu egzekucyjnego odmawiajace zadaniu wylaczenia przedmiotu spod egzekucji. Niezaleznie od wyniku sprawy sad nalozy koszty procesu na osobe trzecia powolujaca w powodztwie o zwolnienie przedmiotu od egzekucji administracyjnej nowe dowody istotne dla rozstrzygniecia sprawy, ktorych nie przedstawila w postepowaniu administracyjnym, mimo ze mogla je powolac w tym postepowaniu.

2. Powodztwo mozna wniesc w ciagu dni czternastu od doreczenia postepowania administracyjnego organu egzekucyjnego, a jezeli zainteresowany wniosl zazalenie na to postanowienie - w ciagu dni czternastu od doreczenia postanowienia wydanego na skutek zazalenia.

Art. 843. 1. Powodztwa przewidziane w dziale niniejszym wytacza sie przed sad rzeczowo wlasciwy, w ktorego okregu prowadzi sie egzekucje.

2. Jezeli egzekucji jeszcze nie wszczeto, powodztwo o pozbawienie tytulu wykonalnosci wytacza sie wedlug przepisow o wlasciwosci ogolnej.

3. W pozwie powod powinien przytoczyc wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie mogl zglosic, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postepowaniu.

4. (uchylony)

DALEJ: CZESC 3. \ TYTUL II: EGZEKUCJA SWIADCZEN PIENIEZNYCH

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.