Tekst ujednolicony po zmianie z 6 wrzesnia 2001 roku. * Stan prawny na 1 stycznia 2002 r.

Ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych

Ujednolicony tekst ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:
  • z 1991 r. nr 9, poz. 31; nr 101, poz. 444,
  • z 1992 r. nr 21, poz. 86,
  • z 1994 r. nr 123, poz. 600,
  • z 1996 r. nr 91, poz. 409; nr 149, poz. 704,
  • z 1997 r. nr 5, poz. 24; nr 107, poz. 689; nr 121, poz. 770; nr 123, poz. 780,
  • z 1998 r. nr 106, poz. 668; nr 150, poz. 983; nr 160, poz. 1058,
  • z 2000 r. nr 88, poz. 983; nr 95, poz. 1041; nr 122, poz. 1315,
  • z 2001 r. nr 111, poz. 1197; nr 125, poz. 1371.

Przepisy, ktore weszly w zycie 1 stycznia 2002 r., sa zaznaczone tlustym drukiem.

W ujednoliconym tekscie podane sa gorne granice stawek kwotowych podatkow i oplat lokalnych, ktore na 2002 r. ustalil minister finansow w rozporzadzeniu z 18 pazdziernika 2001 r. (Dz. U. nr 125, poz. 1375).

Spis rozdzialow:

 

 

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa okresla obowiazek podatkowy w podatku od nieruchomosci, podatku od srodkow transportowych, podatku od posiadania psow oraz oplatach lokalnych: targowej, miejscowej i administracyjnej.

Rozdzial 2

Podatek od nieruchomosci

Art. 2. 1. Obowiazek podatkowy w podatku od nieruchomosci, z zastrzezeniem ust. 2, ciazy na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej, ktore:

1) sa wlascicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomosci albo obiektow budowlanych nie zlaczonych trwale z gruntem,

2) sa uzytkownikami wieczystymi nieruchomosci lub ich czesci,

3) sa posiadaczami nieruchomosci albo obiektow budowlanych nie zlaczonych trwale z gruntem, stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego, jezeli posiadanie wynika z umowy zawartej z wlascicielem lub innego tytulu prawnego, a takze umowy zawartej z Agencja Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa albo z ustanowionego zarzadu,

4) posiadaja bez tytulu prawnego nieruchomosci lub ich czesci albo obiekty budowlane nie zlaczone trwale z gruntem, stanowiace wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego, z wyjatkiem nieruchomosci wchodzacych w sklad Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa lub bedacych w zarzadzie Lasow Panstwowych.

2. Obowiazek podatkowy w podatku od nieruchomosci lub obiektow budowlanych nie zlaczonych trwale z gruntem, pozostajacych w zarzadzie Lasow Panstwowych oraz wchodzacych w sklad Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, nie objetych obowiazkiem podatkowym na podstawie ust. 1 pkt 3, ciazy odpowiednio na nadlesnictwach i na jednostkach organizacyjnych Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, faktycznie wladajacych nieruchomosciami i obiektami budowlanymi nie zlaczonymi trwale z gruntem.

3. Jezeli nieruchomosc stanowi wspolwlasnosc malzonkow lub odrebna wlasnosc kazdego z nich, obowiazek podatkowy ciazy lacznie na obojgu malzonkach.

4. Jezeli nieruchomosc stanowi wspolwlasnosc lub wspolposiadanie, z zastrzezeniem ust. 5, innych osob niz malzonkowie, obowiazek podatkowy od tej nieruchomosci ciazy solidarnie na wszystkich wspolwlascicielach lub wspolposiadaczach.

5. Jezeli w nieruchomosci ustanowiona jest odrebna wlasnosc lokali, obowiazek podatkowy w podatku od nieruchomosci od gruntu oraz czesci budynku stanowiacych wspolwlasnosc ciazy na wlascicielach lokali w zakresie odpowiadajacym czesciom ulamkowym wynikajacym ze stosunku powierzchni uzytkowej lokalu do powierzchni uzytkowej calego budynku.

6. Jezeli nieruchomosc jest wspolwlasnoscia albo jest we wspolposiadaniu dwoch lub wiecej osob prawnych albo osob fizycznych, z wyjatkiem nieruchomosci, o ktorych mowa w ust. 3 i 5, to stanowi odrebny przedmiot opodatkowania.

Art. 3. 1. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomosci podlegaja:

1) budynki lub ich czesci,

2) budowle lub ich czesci zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza lub lesna,

3) grunty nie objete przepisami o podatku rolnym lub lesnym,

4) grunty objete przepisami o podatku rolnym lub lesnym, zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza lub lesna oraz nie sklasyfikowane grunty - jako uzytki rolne polozone na terenie miast, a takze grunty wylaczone ostatecznymi decyzjami administracyjnymi na cele inne niz rolnicze lub lesne, z wyjatkiem gruntow, na ktorych przez okres do 2 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji administracyjnej wylaczajacej te grunty na cele nierolnicze prowadzona jest dzialalnosc rolnicza,

5) grunty pod jeziorami, grunty zajete na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.

1a. Za dzialalnosc gospodarcza w rozumieniu ustawy nie uwaza sie wynajmu pokoi goscinnych w budynkach mieszkalnych polozonych na terenach wiejskich osobom przebywajacym na wypoczynku, jezeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

2. Za dzialalnosc rolnicza, w rozumieniu ustawy, uwaza sie produkcje roslinna i zwierzeca, w tym rowniez produkcje materialu siewnego, szkolkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcje warzywnicza, roslin ozdobnych, grzybow uprawnych, sadownictwa, hodowle i produkcje materialu zarodowego zwierzat, ptactwa i owadow uzytkowych, produkcje zwierzeca typu przemyslowego fermowego oraz hodowle ryb.

3. Za dzialalnosc lesna, w rozumieniu ustawy, uwaza sie dzialalnosc posiadaczy i zarzadcow lasow w zakresie urzadzania lasu, utrzymywania i powiekszania zasobow i upraw lesnych, pozyskiwania - z wyjatkiem skupu - drewna, zywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz plodow runa lesnego, a takze sprzedaz tych produktow w stanie nie przerobionym.

4. Za budynek, w rozumieniu ustawy, uwaza sie obiekt budowlany umocowany w ziemi lub na ziemi, posiadajacy sciany lub slupy albo filary oraz pokrycie dachowe.

Art. 4. 1. Podstawe opodatkowania stanowi:

1) dla budynkow lub ich czesci - powierzchnia uzytkowa,

2) dla budowli - ich wartosc ustalona na 1 stycznia roku podatkowego, stanowiaca podstawe obliczania amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli calkowicie zamortyzowanych - ich wartosc z 1 stycznia roku, w ktorym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego,

3) dla gruntow - powierzchnia tych gruntow.

2. Za powierzchnie uzytkowa budynku, w rozumieniu ustawy, uwaza sie powierzchnie mierzona po wewnetrznej dlugosci scian na wszystkich kondygnacjach, z wyjatkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybow dzwigow.

3. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz czesc kondygnacji o wysokosci w swietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50 proc., a jezeli wysokosc jest mniejsza niz 1,40 m, powierzchnie te pomija sie.

4. Jezeli obowiazek podatkowy od budowli powstal w ciagu roku podatkowego - podstawe opodatkowania tej budowli stanowi wartosc ustalona do obliczania amortyzacji na dzien powstania obowiazku podatkowego.

5. Jezeli od budowli nie dokonuje sie odpisow amortyzacyjnych - podstawe opodatkowania stanowi ich wartosc rynkowa okreslona przez podatnika.

6. Jezeli podatnik nie okresli wartosci budowli lub poda wartosc nie odpowiadajaca wartosci rynkowej, organ podatkowy powola bieglego, ktory ustali te wartosc. W przypadku gdy podatnik nie okreslil wartosci budowli lub wartosc ustalona przez bieglego jest wyzsza co najmniej o 33 proc. od wartosci okreslonej przez podatnika, koszty ustalenia wartosci budowli przez bieglego ponosi podatnik.

Art. 5. 1. Rada gminy okresla wysokosc stawek podatku od nieruchomosci, z tym ze podatek ten nie moze przekroczyc rocznie:

1) od budynkow mieszkalnych lub ich czesci - 0,49 zl od 1 mkw. powierzchni uzytkowej,

2) od budynkow lub ich czesci zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza inna niz rolnicza lub lesna, z wyjatkiem budynkow lub ich czesci przydzielonych na potrzeby bytowe osob zajmujacych lokale mieszkalne, oraz od czesci budynkow mieszkalnych zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - 16,83 zl od 1 mkw. powierzchni uzytkowej,

3) od budynkow lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym - 7,84 zl od 1 mkw. powierzchni uzytkowej,

4) od pozostalych budynkow lub ich czesci - 5,62 zl od 1 mkw. powierzchni uzytkowej,

5) od budowli - 2 proc. ich wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 4-6,

6) od gruntow zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza inna niz dzialalnosc rolnicza lub lesna, z wyjatkiem zwiazanych z budynkami mieszkalnymi - 0,60 zl od 1 mkw. powierzchni,

7) od gruntow:

a) bedacych uzytkami rolnymi nie wchodzacymi w sklad gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisow ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. nr 94, poz. 431, z 1994 r. nr 1, poz. 3 i z 1996 r. nr 91, poz. 409), wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,06 zl od 1 mkw. powierzchni,

b) pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,28 zl od 1 ha powierzchni,

c) pozostalych - 0,09 zl od 1 mkw. powierzchni.

2. Stawki podatku od nieruchomosci, okreslane przez rade gminy, nie moga byc nizsze niz 50 proc. gornych granic stawek, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Za grunty zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza uwaza sie grunty zabudowane i nie zabudowane, bedace w posiadaniu przedsiebiorcy, a w szczegolnosci:

1) grunty pod budynkami produkcyjnymi, magazynowymi, administracyjnymi, socjalnymi i hotelowymi,

2) grunty pod budowlami i urzadzeniami,

3) grunty zajete na drogi wewnetrzne i place manewrowe, place skladowe, zielence oraz tereny, na ktorych sa lub maja byc realizowane zadania inwestycyjne,

4) grunty wylaczone na cele nierolnicze lub nielesne:

a) na skutek prowadzonej dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza lub lesna albo na podstawie ostatecznej decyzji administracyjnej,

b) do czasu przywrocenia tym gruntom charakteru rolniczego lub lesnego.

Art. 6. 1. Obowiazek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstaly okolicznosci uzasadniajace powstanie tego obowiazku.

2. Jezeli okolicznoscia, od ktorej jest uzalezniony obowiazek podatkowy, jest istnienie budowli albo budynku lub jego czesci, obowiazek podatkowy powstaje 1 stycznia roku nastepujacego po roku, w ktorym budowa zostala zakonczona albo w ktorym rozpoczeto uzytkowanie budynku lub jego czesci przed ich ostatecznym wykonczeniem.

3. Jezeli w ciagu roku podatkowego nastapila zmiana sposobu wykorzystywania budynku albo gruntu lub ich czesci, majaca wplyw na wysokosc opodatkowania w tym roku, podatek ulega obnizeniu lub podwyzszeniu, poczynajac od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym nastapila ta zmiana.

4. Obowiazek podatkowy wygasa z uplywem miesiaca, w ktorym ustaly okolicznosci uzasadniajace ten obowiazek.

5. Jezeli obowiazek podatkowy powstal lub wygasl w ciagu roku, podatek za ten rok ustala sie proporcjonalnie do liczby miesiecy, w ktorych istnial obowiazek.

6. Osoby fizyczne sa obowiazane zlozyc wlasciwemu organowi gminy wykaz nieruchomosci, sporzadzony na formularzu wedlug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystapienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie obowiazku w podatku od nieruchomosci oraz informowac ten organ o zaistnieniu zmian, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od ich zaistnienia.

7. Podatek od nieruchomosci na rok podatkowy od osob fizycznych ustala, w drodze decyzji, wojt (burmistrz, prezydent) wlasciwy ze wzgledu na miejsce polozenia nieruchomosci. Podatek jest platny w ratach, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia i 15 listopada roku podatkowego.

7a. Jezeli w ciagu roku podatkowego nastapilo wygasniecie obowiazku podatkowego w podatku od nieruchomosci lub zaistnialy zmiany, o ktorych mowa w ust. 3, wojt (burmistrz, prezydent) dokonuje zmiany decyzji, ktora ustalono ten podatek.

8. Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa oraz jednostki organizacyjne Lasow Panstwowych sa obowiazane:

1) skladac, w terminie do 15 stycznia, organowi gminy wlasciwemu ze wzgledu na miejsce polozenia nieruchomosci deklaracje na podatek od nieruchomosci na dany rok podatkowy, sporzadzone na formularzu wedlug ustalonego wzoru, a jezeli obowiazek podatkowy powstal po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie tego obowiazku,

2) odpowiednio skorygowac deklaracje w razie zaistnienia zmian, o ktorych mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian,

3) wplacac obliczony w deklaracji podatek od nieruchomosci - bez wezwania - na rachunek budzetu wlasciwej gminy za poszczegolne miesiace, w terminie do 15 kazdego miesiaca.

9. Rada gminy moze zarzadzac pobor podatku od nieruchomosci od osob fizycznych w drodze inkasa oraz okreslac inkasentow i wysokosc wynagrodzenia za inkaso.

Art. 7. 1. Zwalnia sie od podatku od nieruchomosci:

1) nieruchomosci lub ich czesci zajete na potrzeby organow i administracji samorzadu terytorialnego,

2) pod warunkiem wzajemnosci - nieruchomosci bedace wlasnoscia panstw obcych lub organizacji miedzynarodowych albo przekazane im w uzytkowanie wieczyste, przeznaczone na siedziby przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych i innych misji korzystajacych z przywilejow i immunitetow na mocy ustaw, umow lub zwyczajow miedzynarodowych,

3) budowle drog publicznych oraz grunty zajete pod te drogi, wraz z pasami drogowymi,

4) budowle wykorzystywane wylacznie na potrzeby publicznego transportu kolejowego i zajete pod nie grunty,

4a) budowle infrastruktury portowej, budowle infrastruktury zapewniajacej dostep do portow i przystani morskich oraz zajete pod nie grunty,

5) skreslony,

6) grunty pod wodami plynacymi i kanalami zeglownymi, z wyjatkiem jezior oraz gruntow zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych,

7) budynki gospodarcze lub ich czesci zwiazane z dzialalnoscia lesna, zajete na prowadzenie dzialow specjalnych produkcji rolnej, oraz w gospodarstwach rolnych, w rozumieniu przepisow o podatku rolnym, budynki gospodarcze lub ich czesci zwiazane z dzialalnoscia rolnicza,

8) nieruchomosci lub ich czesci zajete na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej dzialalnosci wsrod dzieci i mlodziezy w zakresie oswiaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu, z wyjatkiem wykorzystywanych do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, oraz grunty zajete trwale na obozowiska i bazy wypoczynkowe dzieci i mlodziezy,

9) skreslony,

10) budynki i grunty wpisane indywidualnie do rejestru zabytkow, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytkow, z wyjatkiem czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej,

10a) budynki i grunty we wladaniu muzeow rejestrowanych,

11) nieruchomosci lub ich czesci zwolnione od podatku od nieruchomosci na podstawie odrebnych ustaw,

12) skreslony,

13) budynki i budowle nowo wybudowane badz zmodernizowane, oddane do uzytkowania, wykorzystywane przez grupe na dzialalnosc statutowa, po uzyskaniu wpisu grupy do rejestru grup - w okresie 5 lat od dnia uzyskania wpisu grupy do rejestru (chodzi o grupy producentow rolnych, o ktorych mowi ustawa z 15 wrzesnia 2000 r.; Dz. U. nr 88, poz. 983 - dopisek redakcji).

2. Rada gminy moze wprowadzic inne zwolnienia niz okreslone w ust. 1.

Art. 7a. 1. W roku podatkowym 2001 wysokosc stawki podatku od nieruchomosci, ktora okresla rada gminy, nie moze przekroczyc rocznie - od budowli wykorzystywanych bezposrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepla, linii elektroenergetycznych przesylowych i rozdzielczych, rurociagow i przewodow sieci rozdzielczej gazow, ciepla, paliw i wody, od budowli sluzacych do odprowadzania i oczyszczania sciekow - 1 proc. ich wartosci ustalonej na 1 stycznia danego roku podatkowego, stanowiacej podstawe obliczenia amortyzacji w tym roku, a w przypadku budowli calkowicie zamortyzowanych - ich wartosc z 1 stycznia roku, w ktorym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

2. Jezeli obowiazek podatkowy od budowli, o ktorych mowa w ust. 1, powstal w ciagu roku podatkowego - podstawe opodatkowania stanowi wartosc ustalona do obliczania amortyzacji na dzien powstania obowiazku podatkowego.

3. Jezeli od budowli, o ktorych mowa w ust. 1, nie dokonuje sie odpisow amortyzacyjnych - podstawe opodatkowania stanowi ich wartosc rynkowa okreslona przez podatnika.

4. Jezeli podatnik nie okreslil wartosci budowli, o ktorych mowa w ust. 1, lub podal wartosc nie odpowiadajaca wartosci rynkowej, organ podatkowy powola bieglego, ktory ustali te wartosc. W przypadku gdy podatnik nie okreslil wartosci budowli, o ktorych mowa w ust. 1, lub wartosc ustalona przez bieglego jest wyzsza co najmniej o 33 proc. od wartosci okreslonej przez podatnika, koszty ustalenia wartosci przez bieglego ponosi podatnik.

Rozdzial 3

Podatek od srodkow transportowych

Art. 8. Opodatkowaniu podatkiem od srodkow transportowych podlegaja:

1) samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie calkowitej od 3,5 tony i ponizej 12 ton,

2) samochody ciezarowe o dopuszczalnej masie calkowitej rownej lub wyzszej niz 12 ton,

3) ciagniki siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow od 3,5 tony i ponizej 12 ton,

4) ciagniki siodlowe i balastowe przystosowane do uzywania lacznie z naczepa lub przyczepa o dopuszczalnej masie calkowitej zespolu pojazdow rownej lub wyzszej niz 12 ton,

5) przyczepy i naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita od 7 ton i ponizej 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego,

6) przyczepy i naczepy, ktore lacznie z pojazdem silnikowym posiadaja dopuszczalna mase calkowita rowna lub wyzsza niz 12 ton, z wyjatkiem zwiazanych wylacznie z dzialalnoscia rolnicza prowadzona przez podatnika podatku rolnego,

7) autobusy.

Art. 9. 1. Obowiazek podatkowy w podatku od srodkow transportowych, z zastrzezeniem ust. 2, ciazy na osobach fizycznych i osobach prawnych bedacych wlascicielami srodkow transportowych. Jak wlascicieli traktuje sie rowniez jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, na ktore srodek transportowy jest zarejestrowany.

1a. Jezeli srodek transportowy stanowi wspolwlasnosc dwoch lub wiecej osob fizycznych lub prawnych, obowiazek podatkowy w podatku od srodkow transportowych ciazy solidarnie na wszystkich wspolwlascicielach.

2. W wypadku zmiany wlasciciela srodka transportowego zarejestrowanego, obowiazek podatkowy ciazy na poprzednim wlascicielu do konca miesiaca, w ktorym nastapilo przeniesienie wlasnosci.

3. Obowiazek podatkowy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 1a, powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodek transportowy zostal zarejestrowany, a w przypadku nabycia srodka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodek transportowy zostal nabyty.

4. Obowiazek podatkowy, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 1a, wygasa z koncem miesiaca, w ktorym srodek transportowy zostal na stale wycofany z ruchu (wyrejestrowany) lub zbyty.

5. W razie zaistnienia okolicznosci majacych wplyw na powstanie lub wygasniecie obowiazku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby - osoby i jednostki, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 1a, sa obowiazane zlozyc wlasciwemu organowi podatkowemu wykaz srodkow transportowych, sporzadzony na formularzu wedlug ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okolicznosci.

6. Organem podatkowym w sprawach podatku od srodkow transportowych jest organ gminy, na ktorej terenie znajduje sie miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a w przypadku przedsiebiorstwa wielozakladowego lub podmiotu, w ktorego sklad wchodza wydzielone jednostki organizacyjne - jest organ gminy, na terenie ktorej znajduje sie zaklad lub jednostka posiadajaca srodki transportowe podlegajace opodatkowaniu.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor wykazu, o ktorym mowa w ust. 5.

Art. 10. 1. Rada gminy okresla, w drodze uchwaly, wysokosc stawek podatku od srodkow transportowych, z tym ze roczna stawka podatku od jednego srodka transportowego nie moze przekroczyc:

1) od samochodu ciezarowego, o ktorym mowa w art. 8 pkt 1, w zaleznosci od dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu:

a) od 3,5 tony do 5,5 tony wlacznie - 600 zl,

b) powyzej 5,5 tony do 9 ton wlacznie - 1000 zl,

c) powyzej 9 ton - 1200 zl,

2) od samochodu ciezarowego, o ktorym mowa w art. 8 pkt 2 - 2290 zl, z tym ze w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 1 do ustawy,

3) od ciagnika siodlowego lub balastowego, o ktorych mowa w art. 8 pkt 3 - 1400 zl,

4) od ciagnika siodlowego lub balastowego, o ktorych mowa w art. 8 pkt 4, w zaleznosci od dopuszczalnej masy calkowitej zespolu pojazdow:

a) do 36 ton wlacznie - 1770 zl,

b) powyzej 36 ton - 2290 zl

- z tym ze w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy,

5) od przyczepy lub naczepy, o ktorych mowa w art. 8 pkt 5 - 1200 zl,

6) od przyczepy lub naczepy, o ktorych mowa w art. 8 pkt 6, w zaleznosci od dopuszczalnej masy calkowitej zespolu pojazdow:

a) do 36 ton wlacznie - 1400 zl,

b) powyzej 36 ton - 1770 zl

- z tym ze w zaleznosci od liczby osi, dopuszczalnej masy calkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie moga byc nizsze od kwot okreslonych w zalaczniku nr 3 do ustawy,

7) od autobusu, w zaleznosci od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niz 30 miejsc - 1400 zl,

b) rownej lub wyzszej niz 30 miejsc - 1770 zl.

2. Przy okreslaniu stawek, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 5 i 7, rada gminy uwzglednia rodzaj srodka transportowego i jego wplyw na srodowisko naturalne, dopuszczalna mase calkowita, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodlo ciagnika albo liczbe miejsc do siedzenia.

3. W przypadku nieuchwalenia przez rade gminy stawek podatku, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie stawki obowiazujace w roku poprzedzajacym rok podatkowy.

Art. 11. 1. Podatek od srodkow transportowych, z zastrzezeniem ust. 2, jest platny w dwoch rownych ratach, w terminie do 15 lutego i do 15 wrzesnia kazdego roku.

2. Jezeli obowiazek podatkowy powstal:

1) po 1 lutego, a przed 1 wrzesnia roku podatkowego, podatek za ten rok platny jest w dwoch rownych ratach w terminie:

a) w ciagu 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego - I rata,

b) do 15 wrzesnia roku podatkowego - II rata,

2) po 1 wrzesnia, podatek jest platny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego.

3. Jezeli obowiazek podatkowy powstal lub wygasl w ciagu roku podatkowego, stawki podatku okreslone w uchwale rady gminy, o ktorej mowa w art. 10, ulegaja obnizeniu proporcjonalnie do liczby miesiecy, w ktorych nie istnial obowiazek podatkowy.

4. Osoby i jednostki, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, uiszczaja podatek od srodkow transportowych - bez wezwania - na rachunek budzetu gminy, o ktorej mowa w art. 9 ust. 6.

Art. 11a. 1. Podatnikom wykorzystujacym srodki transportu, o ktorych mowa w art. 8 pkt 1-6, dla wykonywania przewozow w transporcie kombinowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysluguje zwrot zaplaconego podatku od tych srodkow.

2. Kwote zwrotu podatku od srodkow transportowych, o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie, przyjmujac za podstawe liczbe jazd z ladunkiem lub bez ladunku wykonanych przez srodek transportu w przewozie koleja w danym roku podatkowym w nastepujacy sposob:

1) od 100 jazd i wiecej - 100 proc. kwoty rocznego podatku,

2) od 70 do 99 jazd wlacznie - 75 proc. kwoty rocznego podatku,

3) od 50 do 69 jazd wlacznie - 50 proc. kwoty rocznego podatku,

4) od 20 do 49 jazd wlacznie - 25 proc. kwoty rocznego podatku.

3. Zwrotu zaplaconego podatku od srodkow transportowych na zasadach okreslonych w ust. 1 i 2 dokonuje organ podatkowy, na rachunek ktorego uiszczono podatek, na wniosek podatnika zlozony nie pozniej niz do 31 marca roku nastepujacego po roku podatkowym. Podstawa sporzadzenia wniosku sa dane zawarte w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozow w transporcie kombinowanym, w ktorych dokonano wpisu o wykonaniu przewozu koleja.

4. Zwrot podatku od srodkow transportowych nastepuje w gotowce albo na rachunek bankowy podatnika wskazany we wniosku, w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia wniosku.

Art. 12. 1. Zwalnia sie od podatku od srodkow transportowych:

1) pod warunkiem wzajemnosci - srodki transportowe bedace w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych i innych misji zagranicznych, korzystajacych z przywilejow i immunitetow na podstawie ustaw, umow lub zwyczajow miedzynarodowych, oraz czlonkow ich personelu, jak rowniez innych osob zrownanych z nimi, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stalego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) srodki transportowe stanowiace zapasy mobilizacyjne, pojazdy specjalne oraz pojazdy uzywane do celow specjalnych w rozumieniu przepisow o ruchu drogowym,

3) skreslony,

4) srodki transportowe, o ktorych mowa w art. 8 pkt 1-6, wykorzystywane w dowozie i odwozie na maksymalna odleglosc w linii prostej do 150 km na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w transporcie kombinowanym. Warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie wymienionych pojazdow wylacznie dla tych przewozow, potwierdzone na podstawie dokumentow okreslonych w odrebnych przepisach.

2. skreslony.

3. skreslony.

4. Rada gminy moze wprowadzic inne zwolnienia przedmiotowe niz okreslone w ust. 1, z wyjatkiem zwolnien dotyczacych pojazdow, o ktorych mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6.

Art. 12a. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrebnych przepisow nie maja zastosowania do podatku od srodkow transportowych.

Art. 12b. 1. Stawki okreslone w zalacznikach nr 1-3 do ustawy, poczawszy od 2001 r., ulegaja przeliczeniu na nastepny rok podatkowy zgodnie z procentowym wskaznikiem kursu euro na 1 pazdziernika danego roku w stosunku do kursu euro w roku bazowym.

2. Za rok bazowy, o ktorym mowa w ust. 1, przyjmuje sie rok 2000.

3. Do przeliczenia stawek okreslonych w zalacznikach nr 1-3 stosuje sie kurs euro ustalony na podstawie sredniego kursu walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski. Kurs euro w roku bazowym wynosi 3,9562 zl.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oblicza corocznie wskaznik, o ktorym mowa w ust. 1. Jezeli wskaznik jest nizszy niz 5 proc., stawki okreslone w zalacznikach nr 1-3 nie ulegaja zmianie na nastepny rok podatkowy.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, stawki, o ktorych mowa w ust. 1, obowiazujace na nastepny rok podatkowy, przeliczone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1-4, zaokraglajac je w gore do pelnych groszy.

Rozdzial 4

Podatek od posiadania psow

Art. 13. 1. Obowiazek podatkowy dotyczacy podatku od posiadania psow ciazy na osobach fizycznych posiadajacych psy.

2. Podatku od posiadania psow nie pobiera sie:

1) pod warunkiem wzajemnosci - od czlonkow personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzedow konsularnych oraz innych osob zrownanych z nimi na podstawie ustaw, umow lub zwyczajow miedzynarodowych, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stalego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) z tytulu posiadania psow bedacych pomoca dla osob kalekich (niewidomych, gluchoniemych, niedoleznych),

3) od osob w wieku powyzej 70 lat prowadzacych samodzielnie gospodarstwo domowe - od jednego psa,

4) z tytulu posiadania psow utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po dwa na kazde gospodarstwo.

Art. 14. Rada gminy:

1) ustala wysokosc stawek podatku od posiadania psow, z tym ze podatek od jednego psa nie moze przekraczac 37,19 zl rocznie,

2) okresla zasady ustalania i poboru oraz terminy platnosci tego podatku,

3) zarzadza pobor podatku od posiadania psow w drodze inkasa oraz okresla inkasentow i wysokosc wynagrodzenia za inkaso,

4) moze zwolnic mieszkancow gminy z podatku od posiadania psow albo wprowadzic inne zwolnienia niz okreslone w art. 13 ust. 2.

Rozdzial 5

Oplaty lokalne

Art. 15. 1. Oplate targowa pobiera sie od osob fizycznych, osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej, dokonujacych sprzedazy na targowiskach.

2. Targowiskami, o ktorych mowa w ust. 1, sa wszelkie miejsca, w ktorych prowadzony jest handel, w szczegolnosci z reki, koszow, stoisk, wozow konnych, przyczep, pojazdow samochodowych, a takze sprzedaz zwierzat, srodkow transportowych i czesci do srodkow transportowych.

3. Oplate targowa pobiera sie niezaleznie od naleznosci przewidzianych w odrebnych przepisach za korzystanie z urzadzen targowych oraz za inne uslugi swiadczone przez prowadzacego targowisko.

Art. 16. Zwalnia sie od oplaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, ktore sa podatnikami podatku od nieruchomosci w zwiazku z nieruchomosciami lub obiektami budowlanymi nie zlaczonymi trwale z gruntem, polozonymi na terenie targowiska.

Art. 17. 1. Oplata miejscowa jest pobierana od osob fizycznych przebywajacych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowosciach posiadajacych korzystne wlasciwosci klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umozliwiajace pobyt osob w tych celach - za kazdy dzien pobytu w takich miejscowosciach.

2. Oplaty miejscowej nie pobiera sie:

1) pod warunkiem wzajemnosci - od czlonkow personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzedow konsularnych oraz innych osob zrownanych z nimi na podstawie ustaw, umow lub zwyczajow miedzynarodowych, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja miejsca pobytu stalego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) od osob przebywajacych w szpitalach lub zakladach uzdrowiskowych oraz sanatoriach,

3) od osob niewidomych i ich przewodnikow,

4) od podatnikow podatku od nieruchomosci z tytulu posiadania domow letniskowych polozonych w miejscowosci, w ktorej pobiera sie oplate miejscowa,

5) od zorganizowanych grup dzieci i mlodziezy szkolnej.

3. Wojewoda, na wniosek rady gminy, po uzgodnieniu z ministrem ochrony srodowiska, zasobow naturalnych i lesnictwa ustala miejscowosci odpowiadajace kryteriom okreslonym w ust. 1, w ktorych pobiera sie oplate miejscowa.

Art. 18. Rada gminy moze wprowadzac oplate administracyjna za czynnosci urzedowe wykonywane przez podlegle jej organy, jezeli czynnosci te nie sa objete przepisami o oplacie skarbowej.

Art. 19. Rada gminy:

1) okresla zasady ustalania i poboru oraz terminy platnosci i wysokosc stawek oplat okreslonych w ustawie, z tym ze:

a) stawka oplaty targowej nie moze przekroczyc 560,17 zl dziennie,

b) stawka oplaty miejscowej nie moze przekroczyc 1,55 zl dziennie,

c) oplata administracyjna nie moze przekroczyc 186,91 zl,

2) zarzadza pobor tych oplat w drodze inkasa oraz okresla inkasentow i wysokosc wynagrodzenia za inkaso,

3) moze wprowadzac inne niz wymienione w ustawie zwolnienia od oplat lokalnych.

Rozdzial 6

Przepisy koncowe

Art. 20. 1. Gorne granice stawek kwotowych okreslone w art. 5 ust. 1, w art. 10, w art. 14 pkt 1 i w art. 19 pkt 1, poczynajac od 1997 r. ulegaja corocznie podwyzszeniu na nastepny rok podatkowy w stopniu odpowiadajacym wskaznikowi wzrostu cen detalicznych towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartalow roku, w ktorym stawki ulegaja podwyzszeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

2. Minister finansow, w drodze rozporzadzenia, okresla granice stawek kwotowych na kazdy rok podatkowy z uwzglednieniem zasady okreslonej w ust. 1, zaokraglajac je w gore do pelnych groszy.

3. Wskaznik wzrostu cen, o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie na podstawie komunikatu prezesa Glownego Urzedu Statystycznego ogloszonego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 15 dni po uplywie trzeciego kwartalu.

Art. 21. Ilekroc w odrebnych przepisach jest mowa o podatku drogowym, nalezy przez to rozumiec podatek od srodkow transportowych, o ktorym mowa w niniejszej ustawie.

Art. 22. nieaktualny.

Art. 23. Traci moc ustawa z 14 marca 1985 r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. nr 12, poz. 50, z 1988 r. nr 19, poz. 132, z 1989 r. nr 35, poz. 192 i nr 74, poz. 443 oraz z 1990 r. nr 34, poz. 198).

Art. 24. (Stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia i ma zastosowanie do oplat naleznych po tym dniu oraz poczynajac od roku podatkowego 1991 do naleznych podatkow).

Zalacznik nr 1: Stawki minimalne podatku dla pojazdow okreslonych w art. 8 pkt 2 ustawy


Zalacznik nr 2: Stawki minimalne podatku dla pojazdow okreslonych w art. 8 pkt 4 ustawy

Zalacznik nr 3: Stawki minimalne podatku dla pojazdow okreslonych w art. 8 pkt 6 ustawy

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.