Tekst ujednolicony po zmianie z 30 sierpnia 2002 r. * Stan prawny na 26 pazdziernika 2002 r.

Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne

I. Ujednolicony tekst powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:
  • z 1998 r. nr 144, poz. 930,
  • z 2000 r. 104, poz. 1104; nr 122, poz. 1324,
  • z 2001 r. nr 74, poz. 784; nr 88, poz. 961; nr 125, poz. 1363 i 1369; nr 134, poz. 1509
  • z 2002 r. nr 141, poz. 1183 i nr 169, poz. 1384.

II. UWAGA, w ponizszym tekscie ujednoliconym nie ma zmian wprowadzonych ustawa z 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 141, poz. 1183). Nowela ta obowiazuje od 1 stycznia 2003 r. i wersje tekstu ujednoliconego, ktory bedzie uwzglednial m.in. jej przepisy publikujemy w poradniku "PODATKI 2003: Co nowego w zryczaltowanym podatku dochodowym

III. Przepisy, ktore weszly w zycie w 2002 r., sa zaznaczone tlustym drukiem.

Do ustawy jest szesc zalacznikow, z ktorych zalaczniki nr 3 (karta podatkowa), nr 5 (ryczalt placony przez proboszczow) i nr 6 (ryczalt placony przez wikariuszy) zmieniaja sie co roku. W naszej broszurze uwzgledniaja one stawki obowiazujace w 2002 r. Pozostale zalaczniki (nr 1, 2, 4) na ten rok nie zmienily sie.

Spis rozdzialow

 

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczaltowanym podatkiem dochodowym niektorych przychodow (dochodow) osiaganych przez osoby fizyczne prowadzace pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza oraz przez osoby duchowne.

Art. 2. 1. Osoby fizyczne osiagajace przychody z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej oplacaja zryczaltowany podatek dochodowy w formie:

1) ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych,

2) karty podatkowej.

2. Osoby duchowne, prawnie uznanych wyznan, oplacaja zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow osob duchownych.

3. Wplywy z podatku dochodowego oplacanego w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych oraz zryczaltowanego podatku dochodowego od przychodow osob duchownych stanowia dochod budzetu panstwa.

4. Wplywy z karty podatkowej stanowia dochody gmin.

Art. 3. Przychodow (dochodow) opodatkowanych w formach zryczaltowanych nie laczy sie z przychodami (dochodami) z innych zrodel podlegajacymi opodatkowaniu na podstawie ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz. 816, nr 104, poz. 1104, nr 117, poz. 1228 i nr 122, poz. 1324 oraz z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 8, poz. 64, nr 52, poz. 539, nr 73, poz. 764, nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 968, nr 102, poz. 1117, nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363 i 1370 i nr 134, poz. 1509), zwanej dalej "ustawa o podatku dochodowym".

Art. 4. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

1) dzialalnosc uslugowa - pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza, ktorej przedmiotem sa czynnosci zaliczone do uslug, zgodnie z Polska Klasyfikacja Wyrobow i Uslug, wprowadzona rozporzadzeniem Rady Ministrow z 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug (PKWiU) (Dz. U. nr 42, poz. 264 i z 1999 r. nr 92, poz. 1045), z zastrzezeniem pkt 2-4,

2) dzialalnosc gastronomiczna - uslugi zwiazane z przygotowaniem posilkow oraz sprzedaza posilkow i towarow,

3) dzialalnosc uslugowa w zakresie handlu - sprzedaz w stanie nie przetworzonym nabytych uprzednio produktow (wyrobow) i towarow, w tym rowniez takich, ktore zostaly przez sprzedawce zapakowane lub rozwazone w mniejsze opakowania albo rozlane w butelki, puszki lub mniejsze pojemniki,

4) dzialalnosc uslugowa w zakresie obnosnego i obwoznego handlu - sprzedaz detaliczna towarow ze skrzyni, walizy, kosza, z samochodu, wozu konnego albo w inny sposob przenoszonych lub przewozonych z miejsca na miejsce,

5) dzialalnosc wytworcza - dzialalnosc, w wyniku ktorej powstaja nowe wyroby, w tym rowniez sprzedaz wyrobow wlasnej produkcji, prowadzona przez podatnika,

6) towary - towary handlowe, surowce i materialy podstawowe, z tym ze:

a) towarami handlowymi sa towary (wyroby) zakupione z przeznaczeniem do dalszej odprzedazy w stanie nie przetworzonym,

b) surowcami i materialami podstawowymi sa materialy, ktore w procesie produkcji lub przy swiadczeniu uslug staja sie glowna substancja gotowego wyrobu; do materialow podstawowych zalicza sie rowniez materialy stanowiace czesc skladowa (montazowa) wyrobu lub scisle z wyrobem zlaczone, z tym ze za surowce i materialy podstawowe nie uwaza sie paliw i olejow zuzywanych w transporcie,

7) dowody zakupu - otrzymane faktury, rachunki, paragony, dowody wewnetrzne oraz opis otrzymanego towaru; do udokumentowania zakupow towarow stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow,

8) karty przychodow - indywidualne (imienne) karty przychodow pracownikow prowadzone przez podatnikow dokonujacych pracownikom wyplat naleznosci ze stosunku pracy, o ktorych mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym,

9) podatek dochodowy na ogolnych zasadach - podatek dochodowy od osob fizycznych oplacany przy zastosowaniu podstawy obliczania podatku, o ktorej mowa w art. 26 ustawy o podatku dochodowym, i skali, o ktorej mowa w art. 27 ustawy o podatku dochodowym,

10) ksiegi - ksiegi rachunkowe albo podatkowa ksiege przychodow i rozchodow, prowadzone na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach,

11) gospodarstwo rolne - gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisow o podatku rolnym,

12) wolny zawod - dzialalnosc wykonywana w szczegolnosci przez: lekarzy wszystkich specjalnosci, technikow dentystycznych, felczerow, poloznych, pielegniarki, prawnikow, ekonomistow, inzynierow, architektow, technikow budowlanych, geodetow, rzecznikow patentowych, tlumaczy oraz ksiegowych.

Art. 5. Podatnicy opodatkowani na zasadach okreslonych w ustawie nie maja obowiazku prowadzenia ksiag, chyba ze przepisy ustawy stanowia inaczej.

Rozdzial 2

Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych

Art. 6. 1. Opodatkowaniu ryczaltem od przychodow ewidencjonowanych, z zastrzezeniem art. 8, podlegaja przychody z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, o ktorych mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym, w tym rowniez gdy dzialalnosc ta jest prowadzona w formie spolki cywilnej osob fizycznych, zwanej dalej "spolka".

2. Opodatkowaniu ryczaltem od przychodow ewidencjonowanych podlegaja rowniez przychody:

1) rolnikow prowadzacych gospodarstwo rolne:

a) ze sprzedazy piasku, zwiru, kamieni, gliny, glinki, torfu i innych mineralow wydobywanych z gruntow wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego,

b) z uslug swiadczonych osobiscie lub z udzialem czlonkow rodziny pozostajacych we wspolnym gospodarstwie domowym w zakresie przewozu mleka do punktow skupu, zrywki i wywozu drewna z lasu do punktow przeladunkowych oraz przewozu uczniow do szkol,

c) z uslug o charakterze agrotechnicznym i przewozowym, swiadczonych na rzecz kol lowieckich,

2) osob fizycznych z tytulu swiadczenia uslug hotelarskich, polegajacych na wynajmie pokoi goscinnych i domkow turystycznych, w tym rowniez takich uslug polaczonych z wydawaniem posilkow, jezeli laczna liczba pokoi, w tym takze w domkach turystycznych, nie przekracza 12,

3) osob fizycznych z dzialalnosci gospodarczej w zakresie wytworczosci ludowej i artystycznej, wykonywanej osobiscie lub z udzialem czlonkow rodziny pozostajacych we wspolnym gospodarstwie domowym, jezeli:

a) sprzedaja wytwarzane przez siebie wyroby lub swiadcza uslugi w zakresie wytworczosci ludowej lub artystycznej wylacznie na rzecz osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej oraz osob fizycznych bedacych przedsiebiorcami; na rowni z uslugami traktuje sie wytwarzanie wyrobow o charakterze ludowym i artystycznym z materialow powierzonych oraz naprawe tych wyrobow,

b) ze sprzedazy wyrobow lub swiadczenia uslug osiagaja przychody w kwocie nie przekraczajacej 49.945 zl rocznie (Uwaga! kwote te podal minister finansow w obwieszczeniu z 8 listopada 2001 r.; M. P. nr 41, poz. 666),

c) zaloza ksiazke zamowien.

3. Wytworczoscia ludowa i artystyczna, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, jest dzialalnosc polegajaca na wytwarzaniu wylacznie w sposob rekodzielniczy, przy zastosowaniu obrobki maszynowej jedynie do wstepnej obrobki surowca, wyrobow zakwalifikowanych przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Tworcow Ludowych, Fundacji "Cepelia" - Polska Sztuka i Rekodzielo oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Tworczosci Ludowej, ktorych wykaz stanowi zalacznik nr 1 do ustawy.

4. Podatnicy oplacaja w roku podatkowym ryczalt od przychodow ewidencjonowanych z dzialalnosci wymienionej w ust. 1, jezeli:

1) w roku poprzedzajacym rok podatkowy:

a) uzyskali przychody z tej dzialalnosci, prowadzonej wylacznie samodzielnie, w wysokosci nie przekraczajacej 499.460 zl (Uwaga! kwote te podal minister finansow w obwieszczeniu z 8 listopada 2001 r.; M. P. nr 41, poz. 666), lub

b) uzyskali przychody wylacznie z dzialalnosci prowadzonej w formie spolki, a suma przychodow wspolnikow spolki z tej dzialalnosci nie przekroczyla kwoty 499.460 zl (przypis jak wyzej),

2) rozpoczna wykonywanie dzialalnosci w roku podatkowym i nie korzystaja z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez wzgledu na wysokosc przychodow.

5. Jezeli podatnik w roku poprzedzajacym rok podatkowy prowadzil dzialalnosc samodzielnie, a takze w formie spolki, oplaca w roku podatkowym ryczalt od przychodow ewidencjonowanych:

1) odrebnie z dzialalnosci wykonywanej samodzielnie i odrebnie z dzialalnosci wykonywanej w formie spolki, gdy spelnia warunki okreslone w ust. 4 pkt 1, albo

2) z dzialalnosci wykonywanej samodzielnie, gdy spelnia warunek okreslony w ust. 4 pkt 1 lit. a), a z dzialalnosci wykonywanej w formie spolki - gdy spelnia warunek okreslony w ust. 4 pkt 1 lit. b).

6. Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych oplacaja rowniez podatnicy, ktorzy w roku poprzedzajacym rok podatkowy prowadzili dzialalnosc samodzielnie lub w formie spolki, z ktorej przychody byly opodatkowane wylacznie w formie karty podatkowej, lub za czesc roku byly opodatkowane w formie karty podatkowej i za czesc roku na ogolnych zasadach, a laczne przychody w roku poprzedzajacym rok podatkowy nie przekroczyly kwoty 499.460 zl; w tych przypadkach przychody opodatkowane w formie karty podatkowej oblicza sie wylacznie na podstawie wystawionych faktur lub rachunkow. Do podatnikow tych stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 4 i 5.

Art. 7. 1. Do podatnikow rozpoczynajacych dzialalnosc w roku podatkowym, ktorzy w poprzednim roku podatkowym nie prowadzili dzialalnosci, opodatkowanie ryczaltem od przychodow ewidencjonowanych stosuje sie od dnia uzyskania pierwszego przychodu. W przypadku nowo utworzonej spolki za rozpoczecie dzialalnosci uwaza sie date uzyskania pierwszego przychodu przez te spolke.

2. Nie stanowi rozpoczecia dzialalnosci w roku podatkowym:

1) calkowita lub czesciowa zmiana branzy lub przedmiotu dzialalnosci,

2) zmiana umowy spolki lub zmiana wspolnika.

Art. 8. 1. Przepisow rozdzialu 2, z wyjatkiem art. 6 ust. 2, nie stosuje sie do podatnikow:

1) oplacajacych podatek w formie karty podatkowej na zasadach okreslonych w rozdziale 3,

2) korzystajacych, na podstawie odrebnych przepisow, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego,

3) osiagajacych w calosci lub w czesci przychody z tytulu:

a) prowadzenia aptek,

b) dzialalnosci w zakresie udzielania pozyczek pod zastaw (prowadzenia lombardow),

c) dzialalnosci w zakresie kupna i sprzedazy wartosci dewizowych,

d) wykonywania wolnych zawodow,

e) swiadczenia uslug wymienionych w zalaczniku nr 2 do ustawy, z zastrzezeniem ust. 4,

4) wytwarzajacych wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrebnych przepisow,

5) podejmujacych wykonywanie dzialalnosci w roku podatkowym:

a) po zmianie dzialalnosci wykonywanej samodzielnie na dzialalnosc prowadzona na imie obojga malzonkow, w tym takze w formie spolki z malzonkiem,

b) po zmianie dzialalnosci wykonywanej na imie obojga malzonkow, w tym takze w formie spolki z malzonkiem, na dzialalnosc prowadzona samodzielnie przez jednego lub kazdego z malzonkow,

c) po zmianie dzialalnosci wykonywanej samodzielnie przez malzonka na dzialalnosc prowadzona samodzielnie przez drugiego malzonka

- jezeli malzonek lub malzonkowie, na imie ktorych prowadzona byla dzialalnosc przed zmiana, oplacali z tej dzialalnosci podatek dochodowy na ogolnych zasadach,

6) rozpoczynajacych dzialalnosc samodzielnie lub w formie spolki, jezeli podatnik lub co najmniej jeden ze wspolnikow, przed rozpoczeciem dzialalnosci w roku podatkowym lub w roku poprzedzajacym rok podatkowy, wykonywal w ramach stosunku pracy lub spoldzielczego stosunku pracy czynnosci wchodzace w zakres dzialalnosci podatnika lub spolki.

2. Jezeli podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 6 nie zamierzaja wykonywac dzialalnosci na rzecz bylych lub obecnych pracodawcow, moga do dnia rozpoczecia dzialalnosci, o ktorym mowa w art. 7, zawiadomic urzad skarbowy wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika o korzystaniu z opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych. W przypadku gdy podatnik lub spolka dokona sprzedazy towarow handlowych lub wyrobow lub uzyska przychody ze swiadczenia uslug na rzecz bylego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych i poczynajac od dnia uzyskania tego przychodu do konca roku podatkowego oplaca podatek dochodowy na ogolnych zasadach.

3. Jezeli podatnik w roku poprzedzajacym rok podatkowy nie uzyskal przychodu z dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodow z tych rodzajow dzialalnosci i od tego dnia oplaca podatek dochodowy na ogolnych zasadach.

4. Nie wylacza opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych osiaganie dodatkowo przychodow z najmu, podnajmu, dzierzawy, poddzierzawy oraz z innych umow o podobnym charakterze.

5. Przychody, o ktorych mowa w ust. 4, podlegaja odrebnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogolnych zasadach.

Art. 9. 1. Podatnik moze zrzec sie opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Zrzeczenie moze byc dokonane nie pozniej niz do 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzajacego dzien rozpoczecia dzialalnosci, jezeli podatnik rozpoczyna dzialalnosc w ciagu roku.

2. Zrzeczenia, o ktorym mowa w ust. 1, podatnik dokonuje przez zlozenie urzedowi skarbowemu wlasciwemu wedlug miejsca zamieszkania podatnika pisemnego oswiadczenia. W wypadku prowadzenia dzialalnosci w formie spolki, wszyscy wspolnicy skladaja wspolne oswiadczenie urzedom skarbowym wlasciwym wedlug miejsca zamieszkania kazdego ze wspolnikow.

3. Podatnik jest obowiazany w terminie siedmiu dni od dnia zlozenia oswiadczenia o zrzeczeniu zlozyc:

1) urzedowi skarbowemu, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3 lub 4, wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, jezeli wybierze te forme i spelnia warunki okreslone w rozdziale 3, albo

2) urzedowi skarbowemu, wlasciwemu wedlug miejsca zamieszkania podatnika, zawiadomienie o zalozeniu wlasciwych ksiag od 1 stycznia roku podatkowego lub od dnia rozpoczecia dzialalnosci w ciagu roku podatkowego, jezeli wybierze oplacanie podatku dochodowego na ogolnych zasadach.

4. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, moze byc rowniez zlozone w tym samym oswiadczeniu, w ktorym podatnik zrzeka sie opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych.

Art. 10. Zwolnienia od podatku dochodowego, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 43, 46, 47a i 48 ustawy o podatku dochodowym, stosuje sie odpowiednio do podatnikow oplacajacych ryczalt od przychodow ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1.

Art. 11. 1. Podatnik uzyskujacy przychody wymienione w art. 6 ust. 1, oplacajacy podatek w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, moze odliczyc od przychodow strate, o ktorej mowa w art. 9 ust. 3 i 3a ustawy o podatku dochodowym, oraz wydatki okreslone w art. 26 ust. 1 i w art. 26b ustawy o podatku dochodowym, jezeli nie zostaly odliczone od dochodu na podstawie przepisow ustawy o podatku dochodowym.

2. W przypadku dokonywania odliczen od przychodu stosuje sie odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a, art. 26 ust. 5-7 oraz art. 26b ustawy o podatku dochodowym oraz art. 7 ust. 1, 2 pkt 2, ust. 3, 5-7, 12-17 i 23 ustawy z 9 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 104, poz. 1104).

3. Za wydatki na cele rehabilitacyjne ponoszone przez podatnika bedacego osoba niepelnosprawna lub podatnika, na ktorego utrzymaniu sa osoby niepelnosprawne, uwaza sie wydatki poniesione na:

1) adaptacje i wyposazenie mieszkan oraz budynkow mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

2) przystosowanie pojazdow mechanicznych do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

3) zakup i naprawe indywidualnego sprzetu, urzadzen i narzedzi technicznych niezbednych w rehabilitacji oraz ulatwiajacych wykonywanie czynnosci zyciowych, stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

4) zakup wydawnictw i materialow (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

5) odplatnosc za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniajacym,

6) odplatnosc za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placowkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekunczych i szkolno-wychowawczych oraz odplatnosc za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniajace,

7) oplacanie przewodnikow osob niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osob z niepelnosprawnoscia narzadu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczajacej w roku podatkowym trzykrotnosci najnizszego wynagrodzenia za prace, oglaszanego na podstawie odrebnych przepisow, za grudzien roku poprzedzajacego rok podatkowy,

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o ktorych mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty okreslonej w pkt 7,

9) opieke pielegniarska w domu nad osoba niepelnosprawna w okresie przewleklej choroby uniemozliwiajacej poruszanie sie oraz uslugi opiekuncze swiadczone dla osob niepelnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

10) oplacanie tlumacza jezyka migowego,

11) kolonie i obozy dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej oraz dzieci osob niepelnosprawnych,

12) leki - w wysokosci stanowiacej roznice pomiedzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiacu a kwota odpowiadajaca 20 proc. najnizszego wynagrodzenia za prace, oglaszanego na podstawie odrebnych przepisow, za grudzien roku poprzedzajacego rok podatkowy, jesli lekarz specjalista stwierdzi, ze osoba niepelnosprawna powinna stosowac okreslone leki (stale lub czasowo),

13) odplatny, konieczny przewoz na niezbedne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepelnosprawnej - karetka transportu sanitarnego,

b) osoby niepelnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepelnosprawnych do lat 16 - rowniez innymi srodkami transportu niz wymienione w lit. a),

14) uzywanie samochodu osobowego, stanowiacego wlasnosc osoby niepelnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika majacego na utrzymaniu osobe niepelnosprawna zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepelnosprawne do lat 16, dla potrzeb zwiazanych z koniecznym przewozem na niezbedne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty okreslonej w pkt 7,

15) odplatne przejazdy srodkami transportu publicznego zwiazane z pobytem na:

a) turnusie rehabilitacyjno-usprawniajacym,

b) leczeniu sanatoryjnym w placowkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekunczych oraz szkolno-wychowawczych,

c) koloniach i obozach dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej oraz dzieci osob niepelnosprawnych.

4. Wydatki na cele rehabilitacyjne wymienione w ust. 3 podlegaja odliczeniu od przychodu, jezeli nie byly finansowane ze srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych lub Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych lub ze srodkow Kas Chorych albo nie zostaly zwrocone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki byly czesciowo finansowane z tych funduszy (srodkow), odliczeniu podlega roznica pomiedzy poniesionymi wydatkami a kwota sfinansowana z tych funduszy (srodkow) lub zwrocona z jakichkolwiek innych srodkow.

5. Podstawa do odliczenia wydatkow, o ktorych mowa w ust. 3, jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatkow, z wyjatkiem wydatkow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 7, 8 i 14.

6. Warunkiem odliczenia, o ktorym mowa w ust. 5, jest posiadanie przez osobe, ktorej dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekajace do jednego z trzech stopni niepelnosprawnosci, okreslonych w odrebnych przepisach, lub

2) decyzji przyznajacej rente z tytulu calkowitej lub czesciowej niezdolnosci do pracy albo rente szkoleniowa, albo

3) orzeczenia o rodzaju i stopniu niepelnosprawnosci osoby, ktora nie ukonczyla 16 roku zycia, wydanego na podstawie odrebnych przepisow.

7. Przepisy ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio do podatnikow, na ktorych utrzymaniu pozostaja nastepujace osoby niepelnosprawne: wspolmalzonek, dzieci wlasne i przysposobione, dzieci obce przyjete na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice wspolmalzonka, rodzenstwo, ojczym, macocha, zieciowie i synowe - jezeli w roku podatkowym dochody tych osob niepelnosprawnych nie przekraczaja dwunastokrotnosci kwoty najnizszego wynagrodzenia za prace, oglaszanego na podstawie odrebnych przepisow za grudzien roku poprzedzajacego rok podatkowy.

8. Ilekroc w przepisach ust. 3-7 jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - nalezy przez to rozumiec odpowiednio osoby, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono:

a) calkowita niezdolnosc do pracy oraz niezdolnosc do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopien niepelnosprawnosci,

2) II grupy inwalidztwa - nalezy przez to rozumiec odpowiednio osoby, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono:

a) calkowita niezdolnosc do pracy albo

b) umiarkowany stopien niepelnosprawnosci.

9. Odliczenie, o ktorym mowa w ust. 5, moze byc dokonane rowniez w przypadku, gdy osoba, ktorej dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepelnosprawnosci wydane przez wlasciwy organ na podstawie odrebnych przepisow obowiazujacych do 31 sierpnia 1997 r. lub w odniesieniu do dzieci do lat 16 orzeczenie o niepelnosprawnosci wydane przez lekarza specjaliste lub wlasciwa przychodnie specjalistyczna publicznej sluzby zdrowia.

Art. 12. 1. Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych wynosi:

1) 8,5 proc.:

a) przychodow z dzialalnosci uslugowej, w tym z dzialalnosci gastronomicznej w zakresie przychodow ze sprzedazy napojow o zawartosci powyzej 1,5 proc. alkoholu, z zastrzezeniem pkt 2 i 3,

b) przychodow z dzialalnosci polegajacej na wytwarzaniu przedmiotow (wyrobow) z materialu powierzonego przez zamawiajacego,

c) prowizji uzyskanej przez komisanta ze sprzedazy na podstawie umowy komisu,

d) prowizji uzyskanej przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaz prasy,

e) przychodow okreslonych w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. b) i c),

f) przychodow ze swiadczenia uslug, okreslonych w art. 6 ust. 2 pkt 3,

g) przychodow, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym,

2) 5,5 proc.:

a) przychodow z dzialalnosci wytworczej, robot budowlanych lub w zakresie przewozow ladunkow taborem samochodowym o ladownosci powyzej 2 ton,

b) uzyskanej prowizji z dzialalnosci handlowej w zakresie sprzedazy jednorazowych biletow komunikacji miejskiej, znaczkow do biletow miesiecznych, znakow oplaty skarbowej, znaczkow pocztowych, zetonow i kart magnetycznych do automatow,

c) przychodow z dzialalnosci wytworczej, o ktorej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. a),

d) przychodow ze sprzedazy wyrobow, o ktorych mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3,

3) 3,0 proc. przychodow:

a) z dzialalnosci gastronomicznej, z wyjatkiem przychodow ze sprzedazy napojow o zawartosci powyzej 1,5 proc. alkoholu,

b) z dzialalnosci uslugowej w zakresie handlu,

c) ze swiadczenia uslug zwiazanych z produkcja zwierzeca, zaliczonych zgodnie z Polska Klasyfikacja Wyrobow i Uslug do klasy 01.42 - uslugi zwiazane z chowem i hodowla zwierzat (z wyjatkiem uslug weterynaryjnych) i do klasy 85.20 - uslugi weterynaryjne,

d) z dzialalnosci rybakow morskich i zalewowych w zakresie sprzedazy ryb i innych surowcow z wlasnych polowow, z wyjatkiem konserw oraz prezerw z ryb i innych surowcow z polowow,

e) o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, 2 i 5-10 ustawy o podatku dochodowym,

f) osob fizycznych z tytulu swiadczenia uslug hotelarskich, o ktorych mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2.

2. Podatek zryczaltowany, o ktorym mowa w ust. 1, pobiera sie bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

3. Jezeli podatnik obowiazany do prowadzenia ewidencji przychodow prowadzi dzialalnosc, z ktorej przychody sa opodatkowane roznymi stawkami okreslonymi w ust. 1, ryczalt od przychodow ewidencjonowanych ustala sie wedlug stawki wlasciwej dla przychodow z kazdego rodzaju dzialalnosci, pod warunkiem ze ewidencja przychodow jest prowadzona w sposob umozliwiajacy okreslenie przychodow z kazdego rodzaju dzialalnosci. W razie gdy podatnik, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, nie prowadzi ewidencji w sposob zapewniajacy ustalenie przychodow dla kazdego rodzaju dzialalnosci, ryczalt od przychodow ewidencjonowanych wynosi 8,5 proc. przychodow.

4. W przypadku gdy dzialalnosc jest wykonywana w formie spolki, przychody opodatkowuje sie osobno u kazdego wspolnika w stosunku do jego udzialu w zyskach okreslonego w umowie. W razie braku takiego dowodu przyjmuje sie, ze udzialy wspolnikow w przychodach sa rowne.

Art. 13. 1. Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych w pierwszej kolejnosci ulega obnizeniu o kwote skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnika, o ktorej mowa w art. 27b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym, zaplaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie zostala odliczona od podatku dochodowego.

2. W przypadku dokonywania obnizki, o ktorej mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 27b ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym.

Art. 14. 1. Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych wymienionych w art. 6 ust. 1, pomniejszony o kwote skladki, o ktorej mowa w art. 13, ulega obnizeniu o wydatki wymienione w art. 27a ust. 1, z wyjatkiem pkt 2 lit. d) ustawy o podatku dochodowym, jezeli nie zostaly odliczone od podatku na podstawie przepisow ustawy o podatku dochodowym.

2. W przypadku dokonywania odliczen, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 27a ust. 2, ust. 3 pkt 1 lit. a)-c) i pkt 2, ust. 4-6, ust. 7 pkt 1 i 2, ust. 8-12 i 14-17 ustawy o podatku dochodowym oraz art. 3 ust. 1 i art. 4-8 ustawy z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 134, poz. 1509).

Art. 15. 1. Podatnicy i spolki, ktorych wspolnicy sa opodatkowani w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, sa obowiazani, z zastrzezeniem ust. 2, prowadzic ewidencje przychodow odrebnie za kazdy rok podatkowy, zwana dalej "ewidencja", wykaz srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych oraz posiadac i przechowywac dowody zakupu towarow.

2. Obowiazek prowadzenia ewidencji nie dotyczy podatnikow uzyskujacych przychody wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 wylacznie od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej oraz osob fizycznych bedacych przedsiebiorcami, a takze przychody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3.

3. Obowiazek prowadzenia ewidencji, z zastrzezeniem ust. 4, powstaje od dnia, od ktorego ma zastosowanie opodatkowanie w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych. Podatnicy sa obowiazani zawiadomic w formie pisemnej urzad skarbowy wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika o zalozeniu ewidencji do 20 stycznia roku podatkowego, w ktorym beda oplacali ryczalt od przychodow ewidencjonowanych.

4. Podatnicy rozpoczynajacy prowadzenie dzialalnosci w ciagu roku podatkowego sa obowiazani zlozyc zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie siedmiu dni od dnia rozpoczecia dzialalnosci.

5. Jezeli dzialalnosc jest prowadzona w formie spolki, zawiadomienie sklada jeden ze wspolnikow. W przypadku gdy jeden ze wspolnikow ma miejsce zamieszkania na terenie objetym wlasciwoscia miejscowa urzedu skarbowego, na ktorym rowniez znajduje sie siedziba spolki, obowiazek zlozenia zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 3 i 4, ciazy na tym wspolniku.

6. Ewidencje oraz dowody, na podstawie ktorych dokonywane sa zapisy, a takze dowody zakupu, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy przechowywac w miejscu wykonywania dzialalnosci lub w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, albo w biurze rachunkowym, ktoremu zostalo powierzone prowadzenie ewidencji. Jezeli na zlecenie podatnika prowadzenie ewidencji zostalo powierzone biuru rachunkowemu, podatnik jest obowiazany w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym zawiadomic o tym urzad skarbowy, w ktorym zostalo zlozone zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji, wskazujac nazwe i adres biura oraz miejsce (adres) przechowywania ewidencji i dowodow zwiazanych z jej prowadzeniem.

Art. 16. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposob prowadzenia ewidencji, szczegolowe warunki, jakim powinna odpowiadac ewidencja, aby stanowila dowod w postepowaniu podatkowym, sposob dokumentowania przychodow oraz obliczania naleznego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych,

2) sposob prowadzenia wykazu srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1,

3) sposob prowadzenia ksiazki zamowien, o ktorej mowa w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. c).

Art. 17. W razie nieprowadzenia lub prowadzenia ewidencji bez zachowania warunkow do uznania jej za dowod w postepowaniu podatkowym, organ podatkowy okresli wartosc nie zaewidencjonowanego przychodu, w tym rowniez w drodze oszacowania, i okresli od tej kwoty ryczalt od przychodow ewidencjonowanych w wysokosci 20 proc.

Art. 18. 1. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne bedace przedsiebiorcami, zwane dalej "platnikami", na ktorych rzecz jest wykonywana dzialalnosc wymieniona w art. 6 ust. 2, sa obowiazane do obliczania i poboru ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych przy kazdorazowej wyplacie naleznosci.

2. Platnicy nie sa obowiazani do poboru ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, jezeli podatnik przed pierwsza wyplata naleznosci w roku podatkowym zawiadomi w formie pisemnej platnika, ze:

1) nie spelnia warunkow do opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych lub

2) zrzekl sie opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych za dany rok podatkowy.

Art. 19. 1. Platnicy przekazuja kwoty pobranego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych pomniejszone o kwote skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o ktorej mowa w art. 13, w terminie do siodmego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym na rzecz podatnika dokonano wyplaty naleznosci - na rachunek urzedu skarbowego wlasciwego wedlug siedziby platnika.

2. W terminie, o ktorym mowa w ust. 1, platnicy sa obowiazani przeslac wlasciwym urzedom skarbowym w odniesieniu do przychodow, o ktorych mowa:

1) w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 2 - zbiorcze deklaracje wedlug ustalonego wzoru,

2) w art. 6 ust. 2 pkt 3 - imienne informacje wedlug ustalonego wzoru.

3. W terminie do 15 marca roku nastepujacego po roku podatkowym platnicy sa obowiazani przeslac podatnikom osiagajacym przychody wymienione w art. 6 ust. 2 pkt 3 oraz urzedowi skarbowemu wlasciwemu wedlug miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokosci przychodu i pobranym ryczalcie od przychodow ewidencjonowanych.

Art. 20. 1. Podatnicy, uzyskujacy przychody wymienione w art. 6 ust. 1, sa obowiazani sporzadzic spis z natury towarow handlowych, materialow (surowcow) podstawowych i pomocniczych, polwyrobow, wyrobow gotowych, brakow i odpadkow, zwany dalej "spisem z natury", na dzien zaprowadzenia ewidencji oraz na koniec kazdego roku podatkowego. Spis z natury nalezy sporzadzic rowniez w razie zmiany wspolnika lub zmiany umowy spolki, a takze na dzien likwidacji dzialalnosci. W razie zawiadomienia urzedu skarbowego o likwidacji dzialalnosci gospodarczej, podatnicy sa obowiazani sporzadzic rowniez spis rzeczowych skladnikow majatku zwiazanego z wykonywana dzialalnoscia, nie bedacych srodkami trwalymi, zwanych dalej "wyposazeniem".

2. Spis z natury powinien zawierac co najmniej nastepujace dane: nazwisko i imie wlasciciela zakladu (nazwe firmy), date sporzadzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegolowe okreslenie towaru i innych skladnikow wymienionych w ust. 1, jednostke miary, ilosc stwierdzona w czasie spisu, cene w zlotych i groszach za jednostke miary, wartosc wynikajaca z przemnozenia ilosci towaru przez jego cene jednostkowa, laczna wartosc spisu z natury oraz klauzule "Spis zakonczono na pozycji... ", podpisy osob sporzadzajacych spis oraz podpis wlasciciela zakladu (wspolnikow).

3. Podatnik wycenia towary i inne skladniki majatku objete spisem z natury wedlug cen zakupu albo wedlug cen rynkowych z dnia sporzadzenia spisu, jezeli sa one nizsze od cen zakupu, a takze gdy nie jest mozliwe ustalenie ceny zakupu. Przez cene zakupu rozumie sie cene, jaka nabywca placi za zakupione skladniki majatku, pomniejszona o podatek od towarow i uslug, podlegajacy odliczeniu zgodnie z odrebnymi przepisami, a przy imporcie - powiekszona o nalezne clo i podatek akcyzowy, oplaty wyrownawcze oraz oplaty celne dodatkowe, zas w przypadku otrzymania skladnika majatku w drodze darowizny lub spadku - wartosc odpowiadajaca cenie zakupu takiego samego lub podobnego skladnika.

4. Podatnik jest obowiazany dokonac wyceny najpozniej w terminie 14 dni od dnia zakonczenia spisu z natury.

5. Podatnik jest obowiazany wpisac do ewidencji spis z natury wedlug poszczegolnych rodzajow jego skladnikow lub w jednej pozycji (sumie), jezeli na podstawie spisu zostalo sporzadzone odrebne szczegolowe zestawienie poszczegolnych jego skladnikow. Zestawienie to powinno byc przechowywane lacznie z ewidencja.

Art. 21. 1. Podatnicy, z wyjatkiem podatnikow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 2, sa obowiazani za kazdy miesiac obliczac ryczalt od przychodow ewidencjonowanych i wplacac go w terminie do dnia 20 nastepnego miesiaca, a za miesiac grudzien w terminie zlozenia zeznania - na rachunek urzedu skarbowego wlasciwego wedlug miejsca zamieszkania podatnika.

2. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani zlozyc w urzedzie skarbowym wlasciwym wedlug miejsca zamieszkania podatnika:

1) skreslony,

2) zeznanie wedlug ustalonego wzoru o wysokosci uzyskanego przychodu, wysokosci dokonanych odliczen i naleznego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych - w terminie do 31 stycznia nastepnego roku.

3. Przy obliczaniu ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych za poszczegolne miesiace podatnicy moga uwzgledniac odliczenia i obnizki, o ktorych mowa w art. 11, 13 i 14.

4. Ryczalt od przychodow ewidencjonowanych wynikajacy z zeznania jest podatkiem naleznym za dany rok podatkowy, chyba ze urzad skarbowy wyda decyzje, w ktorej okresli inna wysokosc podatku.

5. W razie niezlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego przychodu, dokonanych odliczeniach i kwocie naleznego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, urzad skarbowy wyda decyzje okreslajaca wysokosc zobowiazania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych.

6. Podatnicy, ktorzy po raz pierwszy rozpoczeli prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, sa zwolnieni na warunkach okreslonych w ust. 8 z obowiazkow wynikajacych z ust. 1, z tytulu tej dzialalnosci, w roku podatkowym nastepujacym:

1) bezposrednio po roku, w ktorym rozpoczeli prowadzenie tej dzialalnosci, jezeli w roku jej rozpoczecia dzialalnosc ta byla prowadzona co najmniej przez pelnych 10 miesiecy, albo

2) dwa lata po roku, w ktorym rozpoczeli prowadzenie tej dzialalnosci, jezeli nie zostal spelniony warunek, o ktorym mowa w pkt 1.

7. Przez podatnika rozpoczynajacego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej rozumie sie osobe, ktora w roku rozpoczecia tej dzialalnosci, a takze w okresie trzech lat, liczac od konca roku poprzedzajacego rok jej rozpoczecia, nie prowadzila pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej samodzielnie lub jako wspolnik spolki niemajacej osobowosci prawnej oraz dzialalnosci takiej nie prowadzil malzonek tej osoby, o ile miedzy malzonkami istniala w tym czasie wspolnosc majatkowa.

8. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy podatnikow, ktorzy lacznie spelniaja nastepujace warunki:

1) w okresie poprzedzajacym rok korzystania z tego zwolnienia osiagneli przychod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej sredniomiesiecznie w wysokosci stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty co najmniej 1.000 euro, przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzajacego rok rozpoczecia tej dzialalnosci,

2) od dnia rozpoczecia prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w ktorym rozpoczynaja korzystanie ze zwolnienia, byli malym przedsiebiorca w rozumieniu przepisow o dzialalnosci gospodarczej, a w okresie poprzedzajacym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o prace, w kazdym miesiacu co najmniej 5 osob w przeliczeniu na pelne etaty,

3) w prowadzonej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej nie wykorzystuja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, a takze innych skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym - o znacznej wartosci - udostepnionych im nieodplatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisow o podatku od spadkow i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiacych ich wlasnosc,

4) zlozyli we wlasciwym urzedzie skarbowym oswiadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia; oswiadczenie sklada sie w formie pisemnej w terminie do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w ktorym podatnik bedzie korzystal z tego zwolnienia.

9. Przez znaczna wartosc rozumie sie laczna wartosc srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, a takze innych skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 24 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym - wymienionych w ust. 8 pkt 3 - stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzajacego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy okreslaniu tych wartosci art. 19 ustawy o podatku dochodowym stosuje sie odpowiednio.

10. Podatnicy korzystajacy ze zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 6, sa obowiazani do zlozenia zeznania, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz do uiszczenia naleznego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, za rok objety tym zwolnieniem - z tytulu pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej - w pieciu kolejnych latach podatkowych nastepujacych bezposrednio po roku, w ktorym korzystali ze zwolnienia - w wysokosci 20% naleznego ryczaltu wykazanego w zeznaniu za rok objety zwolnieniem; ryczalt ten platny jest w terminach okreslonych dla zlozenia zeznan za piec kolejnych lat podatkowych nastepujacych bezposrednio po roku objetym tym zwolnieniem.

11. Podatnicy traca prawo do zwolnienia, jezeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pieciu nastepnych latach podatkowych:

1) zlikwidowali dzialalnosc gospodarcza albo zostala ogloszona ich upadlosc lub upadlosc spolki, ktorej sa wspolnikami, lub

2) osiagneli przychod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej sredniomiesiecznie w wysokosci stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty nizszej niz 1.000 euro, przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub

3) w ktorymkolwiek z miesiecy w tych latach zmniejsza przecietne miesieczne zatrudnienie na podstawie umowy o prace o wiecej niz 10%, w stosunku do najwyzszego przecietnego miesiecznego zatrudnienia w roku poprzedzajacym rok podatkowy, lub

4) maja zaleglosci z tytulu podatkow stanowiacych dochod budzetu panstwa, cel oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne; okreslenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postepowania prowadzonego przez wlasciwy organ - zaleglosci z wymienionych tytulow nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jezeli zaleglosc ta wraz z odsetkami za zwloke zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji ostatecznej.

12. Przecietne miesieczne zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 2 oraz ust. 11 pkt 3, ustala sie w przeliczeniu na pelne etaty, pomijajac liczby po przecinku; w przypadku gdy przecietne miesieczne zatrudnienie jest mniejsze od jednosci, przyjmuje sie liczbe jeden.

13. Podatnicy, ktorzy utracili prawo do zwolnienia:

1) w miesiacach od stycznia do listopada roku podatkowego, w ktorym korzystaja z tego zwolnienia - sa obowiazani do wplaty naleznego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych w terminie do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza sie odsetek za zwloke od zaleglosci z tytulu ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych za poszczegolne miesiace,

2) w okresie od dnia 1 grudnia roku podatkowego, w ktorym korzystaja z tego zwolnienia do terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci uzyskanego przychodu, wysokosci dokonanych odliczen i naleznego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych za rok podatkowy, w ktorym korzystali ze zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia zeznania o wysokosci uzyskanego przychodu, wysokosci dokonanych odliczen i naleznego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych za rok podatkowy objety zwolnieniem i zaplaty tego ryczaltu w terminie okreslonym dla zlozenia zeznania; w tym przypadku nie nalicza sie odsetek za zwloke od zaleglosci z tytulu ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych za poszczegolne miesiace roku, w ktorym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

3) w okresie od uplywu terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci uzyskanego przychodu, wysokosci dokonanych odliczen i naleznego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych za rok podatkowy, w ktorym korzystali ze zwolnienia, do konca piatego roku podatkowego nastepujacego po tym roku - sa obowiazani do zaplaty naleznego ryczaltu, o ktorym mowa w ust. 10, wraz z odsetkami za zwloke; odsetki nalicza sie od dnia nastepnego po uplywie terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci uzyskanego przychodu, wysokosci dokonanych odliczen i naleznego ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, w ktorym mieli obowiazek zlozyc to zeznanie.

Art. 22. 1. W razie utraty warunkow do opodatkowania ryczaltem od przychodow ewidencjonowanych, podatnik jest obowiazany, poczynajac od dnia, w ktorym nastapila utrata tych warunkow, zaprowadzic wlasciwe ksiegi - chyba ze jest zwolniony z tego obowiazku - i oplacac podatek dochodowy na ogolnych zasadach.

2. W stosunku do podatnikow, o ktorych mowa w ust. 1, podlegajacych za czesc roku opodatkowaniu na ogolnych zasadach, za podstawe do okreslenia podatku dochodowego przyjmuje sie dochod osiagniety po utracie warunkow do opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych.

Rozdzial 3

Karta podatkowa

Art. 23. 1. Zryczaltowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej moga placic podatnicy prowadzacy dzialalnosc:

1) uslugowa lub wytworczo-uslugowa, okreslona w czesci I tabeli stanowiacej zalacznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej "tabela", w zakresie wymienionym w zalaczniku nr 4 do ustawy - przy zatrudnieniu nie przekraczajacym stanu okreslonego w tabeli,

2) uslugowa w zakresie handlu detalicznego zywnoscia, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami, z wyjatkiem napojow o zawartosci powyzej 1,5 proc. alkoholu - w warunkach okreslonych w czesci II tabeli,

3) uslugowa w zakresie obnosnego i obwoznego handlu detalicznego artykulami niezywnosciowymi - w warunkach okreslonych w czesci III tabeli, z wyjatkiem handlu paliwami silnikowymi, srodkami transportu samochodowego, ciagnikami rolniczymi i motocyklami oraz z wyjatkiem handlu artykulami niezywnosciowymi objetego koncesjonowaniem,

4) gastronomiczna - jezeli nie jest prowadzona sprzedaz napojow o zawartosci powyzej 1,5 proc. alkoholu - w warunkach okreslonych w czesci IV tabeli,

5) w zakresie uslug transportowych wykonywanych przy uzyciu jednego pojazdu - w warunkach okreslonych w czesci V tabeli,

6) w zakresie uslug rozrywkowych - w warunkach okreslonych w czesci VI tabeli,

7) w zakresie sprzedazy posilkow domowych w mieszkaniach, jezeli nie jest prowadzona sprzedaz napojow o zawartosci powyzej 1,5 proc. alkoholu - w warunkach okreslonych w czesci VII tabeli,

8) w wolnych zawodach, polegajaca na swiadczeniu uslug w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego - w warunkach okreslonych w czesci VIII tabeli,

9) w wolnych zawodach, polegajaca na swiadczeniu uslug weterynaryjnych, w tym rowniez sprzedaz preparatow weterynaryjnych wymienionych w pozycjach: 24.42.13-70, 24.42.21-65, 24.42.21-69, 24.42.23-40 ex oraz 24.41.51-90.30 Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug, w zwiazku ze swiadczonymi uslugami - w warunkach okreslonych w czesci IX tabeli,

10) w zakresie opieki domowej nad dziecmi i osobami chorymi - w warunkach okreslonych w czesci X tabeli,

11) w zakresie uslug edukacyjnych, polegajaca na udzielaniu lekcji na godziny - w warunkach okreslonych w czesci XI tabeli.

2. Wyroznik "ex", o ktorym mowa w ust. 1 pkt 9, oznacza, ze zakres dopuszczonych do sprzedazy wyrobow jest wezszy niz okreslony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug.

Art. 24. 1. Podatnicy prowadzacy dzialalnosc opodatkowana w formie karty podatkowej sa zwolnieni od obowiazku prowadzenia ksiag, skladania zeznan podatkowych, deklaracji o wysokosci uzyskanego dochodu oraz wplacania zaliczek na podatek dochodowy. Podatnicy ci sa jednak obowiazani wydawac na zadanie klienta rachunki i faktury, o ktorych mowa w odrebnych przepisach, stwierdzajace sprzedaz wyrobu, towaru lub wykonanie uslugi, oraz przechowywac w kolejnosci numerow kopie tych rachunkow i faktur w okresie pieciu lat podatkowych, liczac od konca roku, w ktorym wystawiono rachunek lub fakture.

2. Do podatnikow, ktorzy w roku poprzedzajacym rok podatkowy oplacali podatek dochodowy na ogolnych zasadach lub w innej formie niz karta podatkowa albo ktorzy w roku podatkowym rozpoczeli dzialalnosc, nie stosuje sie zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1, w okresie przed doreczeniem decyzji ustalajacej opodatkowanie w formie karty podatkowej, nie dluzszym jednak niz cztery miesiace. Kwoty podatku dochodowego zaplacone w okresie przed doreczeniem decyzji ustalajacej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza sie na poczet podatku wynikajacego z tej decyzji.

3. Podatnicy, ktorzy w roku poprzedzajacym rok podatkowy oplacali podatek dochodowy w formie karty podatkowej, sa obowiazani, do dnia otrzymania decyzji ustalajacej wysokosc tego podatku, oplacac podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokosci stawki okreslonej w decyzji ustalajacej jej wysokosc na rok poprzedni. Kwoty podatku dochodowego zaplacone w okresie przed doreczeniem decyzji ustalajacej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza sie na poczet podatku wynikajacego z tej decyzji.

Art. 25. 1. Podatnicy prowadzacy dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 23, podlegaja opodatkowaniu w formie karty podatkowej, jezeli:

1) zloza wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie,

2) we wniosku, o ktorym mowa w pkt 1, zglosza prowadzenie dzialalnosci wymienionej w jednej z 11 czesci tabeli,

3) przy prowadzeniu dzialalnosci nie korzystaja z uslug osob nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o prace oraz z uslug innych przedsiebiorstw i zakladow, chyba ze chodzi o uslugi specjalistyczne,

4) nie prowadza, poza jednym z rodzajow dzialalnosci wymienionej w art. 23, innej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, z wyjatkiem dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 6 ust. 2,

5) malzonek podatnika nie prowadzi dzialalnosci w tym samym zakresie,

6) nie wytwarzaja wyrobow opodatkowanych, na podstawie odrebnych przepisow, podatkiem akcyzowym.

2. Nie wylacza opodatkowania w formie karty podatkowej:

1) prowadzenie przez podatnika dzialalnosci w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5.000 kilowatow, oraz wytwarzanie biogazu,

2) osiaganie przychodow z najmu, podnajmu, dzierzawy, poddzierzawy oraz z innych umow o podobnym charakterze

- z ktorych przychody (dochody) podlegaja odrebnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogolnych zasadach.

3. Za uslugi specjalistyczne w rozumieniu ust. 1 pkt 3 uwaza sie czynnosci i prace wchodzace w inny niz zgloszony zakres dzialalnosci, niezbedne do calkowitego wykonania wyrobu lub swiadczonej uslugi, w tym rowniez czynnosci i prace towarzyszace, o ktorych mowa w zalaczniku nr 4.

4. Jezeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zglosi prowadzenie dzialalnosci okreslonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 w roznym zakresie lub prowadzi dzialalnosc w odrebnych zakladach, laczne zatrudnienie nie moze przekroczyc stanu zatrudnienia okreslonego dla zakresu dzialalnosci, dla ktorego przewidziano najnizszy stan zatrudnienia.

5. Podatnicy prowadzacy dzialalnosc okreslona w art. 23 ust. 1 pkt 1-6 moga byc opodatkowani w formie karty podatkowej rowniez wtedy, gdy dzialalnosc ta jest prowadzona w formie spolki, pod warunkiem ze laczna liczba wspolnikow oraz zatrudnionych pracownikow nie przekracza stanu zatrudnienia okreslonego w tabeli.

6. Przy ocenie warunkow uzasadniajacych opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokosci podatku dochodowego w odniesieniu do podatnikow, o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, do liczby pracownikow:

1) wlicza sie rowniez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace nakladcza oraz czlonkow rodziny majacych inne niz podatnik miejsce pobytu stalego lub czasowego,

2) nie wlicza sie:

a) czlonkow rodziny pozostajacych we wspolnym gospodarstwie domowym z podatnikiem, a w razie gdy dzialalnosc prowadzona jest przez wspolnikow - tylko czlonkow rodziny jednego ze wspolnikow,

b) osob zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okreslonej pracy, zgodnie z odrebnymi przepisami o nauce zawodu lub przyuczaniu do wykonywania okreslonej pracy - w okresie nauki zawodu lub przyuczania oraz nie wiecej niz trzech osob zatrudnionych w okresie pierwszych dwunastu miesiecy po zlozeniu przez nie egzaminu; na rowni z osobami zatrudnionymi w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania okreslonej pracy traktuje sie uczniow szkol srednich oraz studentow, zatrudnionych w okresie wakacji letnich i zimowych,

c) skreslona,

d) pracownikow zatrudnionych wylacznie przy sprzedazy wyrobow, przyjmowaniu zlecen na uslugi, utrzymywaniu czystosci w zakladzie, prowadzeniu kasy i ksiegowosci, kierowcow i konwojentow - pod warunkiem, ze podatnik okreslil na pismie zakres czynnosci tych pracownikow,

e) osob, na ktorych rachunek jest prowadzona dzialalnosc po smierci podatnika, jezeli osoby te nie biora udzialu w prowadzeniu dzialalnosci,

f) nie wiecej niz czterech bezrobotnych absolwentow skierowanych, na podstawie odrebnych przepisow, przez wlasciwy urzad pracy do odbywania stazu u pracodawcy przez okres nie przekraczajacy dwunastu miesiecy,

g) lacznie nie wiecej niz trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentow - w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu - zarejestrowanych w urzedzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzedzie pracy bezrobotnego musi trwac co najmniej 6 miesiecy w okresie bezposrednio poprzedzajacym jego zatrudnienie.

7. Przy ocenie warunkow uzasadniajacych opodatkowanie w formie karty podatkowej i ustalaniu wysokosci stawek podatku w odniesieniu do podatnikow, o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 pkt 2-6 i 11, do liczby pracownikow nie wlicza sie malzonka, z zastrzezeniem pkt 2 objasnien do czesci V tabeli oraz pkt 1 objasnien do czesci XI tabeli, i niepelnoletnich czlonkow rodziny pozostajacych we wspolnym gospodarstwie domowym z podatnikiem. W razie prowadzenia dzialalnosci przez wspolnikow - do liczby pracownikow nie wlicza sie malzonka i niepelnoletnich czlonkow rodziny tylko jednego wspolnika. Przy prowadzeniu dzialalnosci uslugowej w zakresie handlu detalicznego i gastronomii - do liczby pracownikow nie wlicza sie ponadto osob zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu, zgodnie z odrebnymi przepisami o nauce zawodu, oraz pracownikow zatrudnionych wylacznie do utrzymywania czystosci w zakladzie, pod warunkiem ze podatnik okreslil na pismie zakres czynnosci tych pracownikow.

8. W przypadku powolania osob, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 2 lit. b), do odbycia zasadniczej sluzby wojskowej w okresie pierwszych dwunastu miesiecy po zlozeniu przez nie egzaminu, okres niewliczania ich do stanu zatrudnienia przedluza sie o czas trwania sluzby, jezeli podatnik zawiadomi w formie pisemnej o tym fakcie urzad skarbowy w terminie siedmiu dni od dnia powolania do sluzby.

Art. 26. 1. Wysokosc podatku dochodowego w formie karty podatkowej, z zastrzezeniem art. 27 ust. 4, ustala sie:

1) dla podatnikow prowadzacych dzialalnosc okreslona w art. 23 ust. 1 pkt 1 i pkt 5-11 - wedlug stawek miesiecznych okreslonych w tabeli,

2) dla podatnikow prowadzacych dzialalnosc okreslona w art. 23 ust. 1 pkt 2-4 - w granicach stawek miesiecznych okreslonych w tabeli, biorac pod uwage wszystkie okolicznosci majace wplyw na rozmiary tej dzialalnosci.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 25 ust. 5, wysokosc podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala sie wedlug stawki okreslonej dla stanu zatrudnienia odpowiadajacego lacznej liczbie wspolnikow i pracownikow.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. e), wysokosc podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala sie wedlug stawki bezposrednio poprzedzajacej stawke okreslona dla stanu zatrudnienia odpowiadajacego lacznej liczbie wspolnikow i pracownikow, z tym ze stawka ta nie moze byc nizsza od okreslonej dla dzialalnosci wykonywanej bez zatrudnienia pracownikow.

4. Jezeli podatnik we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej zglosi prowadzenie dzialalnosci wymienionej w art. 23 ust. 1 pkt 1 w roznych zakresach lub roznych miejscowosciach, dla ktorych przewidziano rozne wysokosci stawek karty podatkowej, wysokosc podatku dochodowego w formie karty podatkowej ustala sie wedlug stawki wlasciwej dla tego zakresu dzialalnosci i miejscowosci, dla ktorych przewidziana jest stawka najwyzsza. Przepis ten ma odpowiednie zastosowanie do podatnikow prowadzacych dzialalnosc uslugowa w zakresie handlu detalicznego oraz dzialalnosc gastronomiczna.

5. Liczbe mieszkancow miejscowosci okreslonych w tabeli przyjmuje sie wedlug stanu na 31 grudnia roku poprzedzajacego rok podatkowy.

Art. 27. 1. Stawki karty podatkowej:

1) okreslone w czesci I tabeli obniza sie o 20 proc. dla podatnikow, ktorzy ukonczyli do 1 stycznia roku podatkowego 60 lat zycia lub sa osobami, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono co najmniej lekki stopien niepelnosprawnosci, jezeli przy prowadzeniu dzialalnosci okreslonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyjatkiem prowadzenia parkingow, nie zatrudniaja pracownikow, w tym rowniez osob okreslonych w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a), nie liczac malzonka,

2) okreslone w czesci V tabeli obniza sie o 20 proc. dla podatnikow, ktorzy ukonczyli do 1 stycznia roku podatkowego 60 lat zycia lub sa osobami, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono co najmniej umiarkowany lub lekki stopien niepelnosprawnosci, jezeli przy prowadzeniu dzialalnosci w zakresie uslug transportowych nie zatrudniaja pracownikow i czlonkow rodziny,

3) okreslone w czesci I tabeli obniza sie dla podatnikow, ktorzy zatrudniaja pracownikow bedacych osobami, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono co najmniej lekki stopien niepelnosprawnosci, o 10 proc. na kazda osobe; obnizka stawki nie dotyczy osob wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d).

2. Na wniosek podatnika urzad skarbowy moze dodatkowo obnizyc stawke karty podatkowej okreslona w czesci I tabeli w przypadkach szczegolnie uzasadnionych - w stosunku do podatnikow, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Na wniosek podatnika urzad skarbowy moze obnizyc stawke karty podatkowej okreslona w czesci I tabeli, jezeli rozmiar dzialalnosci podatnika, przy zatrudnieniu nie przekraczajacym jednego pracownika, wskazuje na to, ze okreslona w tabeli stawka bylaby oczywiscie za wysoka.

4. W razie gdy podatnik prowadzi dzialalnosc wymieniona w art. 23 ust. 1 pkt 2-5 i pkt 8-11 w rozmiarach wskazujacych na to, iz okreslone w czesciach II-V i VIII-XI tabeli stawki bylyby oczywiscie nieodpowiednie, stawki te moga byc na wniosek podatnika lub z urzedu obnizone lub podwyzszone, nie wiecej jednak niz o 50 proc.

5. Podatnikom, ktorzy przy rownoczesnym zatrudnieniu na podstawie umowy o prace w pelnym wymiarze czasu pracy wykonuja uslugi i nie zatrudniaja pracownikow oraz osob, o ktorych mowa w art. 25 ust. 6, stawki karty podatkowej okreslone w czesci I tabeli obniza sie o 80 proc.; podatnicy ci nie moga rownoczesnie korzystac z obnizek przewidzianych w ust. 1-4.

6. W przypadkach okreslonych w art. 25 ust. 5 obnizke stawki, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 5, stosuje sie, jezeli wszyscy wspolnicy spelniaja warunki uprawniajace do tej obnizki.

7. Przepisy ust. 1 i 4 stosuje sie odpowiednio do podatnikow, ktorzy przed 1 wrzesnia 1997 r. uzyskali orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednej z trzech grup inwalidzkich przez organy dzialajace na podstawie przepisow o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu spolecznym.

Art. 28. 1. W razie zatrudnienia przez podatnika przy prowadzeniu dzialalnosci okreslonej w art. 23 ust. 1 pkt 1, z wyjatkiem prowadzenia parkingow, pelnoletnich czlonkow rodziny, nie liczac malzonka, a w przypadkach okreslonych w art. 25 ust. 5 - pelnoletnich czlonkow rodziny jednego ze wspolnikow, nie liczac malzonka, a takze w razie zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d), podwyzsza sie stawke karty podatkowej z tytulu zatrudnienia kazdej z tych osob za miesiace, w ktorych byla zatrudniona:

1) o 40 proc. stawki okreslonej dla dzialalnosci prowadzonej bez zatrudnienia pracownikow,

2) o 30 proc. stawki okreslonej dla dzialalnosci prowadzonej przy zatrudnieniu jednego pracownika,

3) o 20 proc. stawki okreslonej dla dzialalnosci prowadzonej przy zatrudnieniu dwoch pracownikow,

4) o 15 proc. stawki okreslonej dla dzialalnosci prowadzonej przy zatrudnieniu trzech pracownikow,

5) o 10 proc. stawki okreslonej dla dzialalnosci prowadzonej przy zatrudnieniu czterech i pieciu pracownikow.

2. Wysokosc stawki karty podatkowej ustalonej na podstawie ust. 1 nie moze byc wyzsza od stawki bezposrednio nastepujacej po stawce wlasciwej dla lacznej liczby wspolnikow i pracownikow.

3. W przypadku rozwiazania umowy o prace chociazby z jedna z osob, o ktorych mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. g), przed uplywem 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy, stawke karty podatkowej podwyzsza sie o 50 proc., poczynajac od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym nastapilo rozwiazanie umowy o prace, do uplywu okresu 3 miesiecy, liczac od dnia zawarcia umowy, ktora zostala rozwiazana.

4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania:

1) jezeli pracodawca, na podstawie kodeksu pracy, rozwiazal umowe o prace bez wypowiedzenia,

2) w razie ponownego zawarcia umowy o prace z inna osoba zarejestrowana w urzedzie pracy, nie pozniej jednak niz w ciagu 10 dni po dniu rozwiazania poprzedniej umowy o prace.

Art. 29. 1. Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podatnik sklada wlasciwemu urzedowi skarbowemu w deklaracji wedlug ustalonego wzoru, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzajacego rok podatkowy, od ktorego ma byc zastosowana karta, a jezeli podatnik rozpoczyna dzialalnosc w ciagu roku podatkowego - przed rozpoczeciem dzialalnosci. Jezeli do konca kazdego roku podatkowego objetego opodatkowaniem w formie karty podatkowej podatnik nie zglosil likwidacji dzialalnosci, uwaza sie, ze prowadzi nadal dzialalnosc opodatkowana w tej formie.

1a. Podatnik moze w terminie do konca roku podatkowego zrzec sie zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, poczynajac od roku nastepnego.

2. Podatnicy, ktorzy sa zatrudnieni na podstawie umowy o prace w pelnym wymiarze czasu pracy w sluzbie weterynaryjnej organow administracji publicznej i wykonuja rownoczesnie dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1 pkt 9, sa obowiazani dolaczyc do wniosku oswiadczenie w formie pisemnej o tym zatrudnieniu.

3. Wlasciwy miejscowo w sprawie podatku dochodowego oplacanego w formie karty podatkowej jest urzad skarbowy wedlug miejsca polozenia zorganizowanego zakladu, wskazanego w zgloszeniu do ewidencji dzialalnosci gospodarczej, a w razie niedopelnienia zgloszenia dzialalnosci do ewidencji lub gdy dzialalnosc jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakladu - wedlug miejsca zamieszkania podatnika lub siedziby spolki, a jezeli nie mozna ustalic siedziby spolki - wedlug miejsca zamieszkania jednego ze wspolnikow.

4. Jezeli dzialalnosc jest prowadzona w kilku zorganizowanych zakladach na terenie objetym wlasciwoscia miejscowa kilku urzedow skarbowych, wlasciwosc ustala sie wedlug miejsca wskazanego przez podatnika jako siedzibe dzialalnosci.

Art. 30. 1. Urzad skarbowy, uwzgledniajac wniosek o zastosowanie karty podatkowej, wydaje decyzje ustalajaca wysokosc podatku dochodowego w formie karty podatkowej, odrebnie na kazdy rok podatkowy. Jezeli dzialalnosc jest prowadzona w formie spolki, w decyzji tej wymienia sie wszystkich jej wspolnikow.

2. Jezeli urzad skarbowy stwierdzi brak warunkow do zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, wydaje decyzje odmowna. W tym przypadku podatnik jest obowiazany placic:

1) ryczalt od przychodow ewidencjonowanych, jezeli spelnia warunki okreslone w rozdziale 2, albo

2) podatek dochodowy na ogolnych zasadach.

3. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 2, korzystajacy dotychczas ze zwolnienia od obowiazku prowadzenia ksiag albo ewidencji, o ktorej mowa w art. 15 ust. 1, sa obowiazani do zalozenia i prowadzenia wlasciwych ksiag albo ewidencji, poczynajac od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostala doreczona decyzja odmawiajaca im zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej.

Art. 31. 1. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej, wynikajacy z decyzji, o ktorej mowa w art. 30, podatnik obniza o kwote skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oplaconej w roku podatkowym, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, o ile nie zostala odliczona od podatku dochodowego. Zasade te stosuje sie rowniez do podatnikow, o ktorych mowa w art. 25 ust. 5.

2. Kwota skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o ktora pomniejsza sie karte podatkowa, nie moze przekroczyc 7,75 proc. podstawy wymiaru tej skladki, okreslonej w odrebnych przepisach.

3. Wysokosc wydatkow na cele, o ktorych mowa w ust. 1, ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie.

4. Po uplywie roku podatkowego, w terminie do 31 stycznia, podatnik jest obowiazany zlozyc we wlasciwym urzedzie skarbowym roczna deklaracje wedlug ustalonego wzoru o wysokosci skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zaplaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczegolnych miesiacach.

5. Podatnicy placa podatek dochodowy w formie karty podatkowej, pomniejszony o zaplacona skladke na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania w terminie do dnia siodmego kazdego miesiaca za miesiac ubiegly, a za grudzien - w terminie do 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek wlasciwego urzedu skarbowego.

Art. 32. 1. Podatnik moze zrzec sie zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji ostatecznej ustalajacej wysokosc podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

2. Podatnik, o ktorym mowa w ust. 1, jest obowiazany od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po zrzeczeniu zaprowadzic:

1) ewidencje i placic ryczalt od przychodow ewidencjonowanych, jezeli spelnia warunki okreslone w rozdziale 2, albo

2) wlasciwe ksiegi i placic podatek dochodowy na ogolnych zasadach.

3. Do konca miesiaca, w ktorym podatnik zrzekl sie zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiazany oplacac podatek dochodowy na ogolnych zasadach. W tym przypadku podatnik jest obowiazany zlozyc wlasciwemu urzedowi skarbowemu deklaracje wedlug ustalonego wzoru w ustawie o podatku dochodowym o wysokosci dochodu osiagnietego od poczatku roku do konca miesiaca, w ktorym zrzekl sie opodatkowania w formie karty podatkowej, w terminie przewidzianym dla skladania tej deklaracji. W tym samym terminie podatnik jest obowiazany wplacic roznice pomiedzy kwota podatku dochodowego wynikajacego z deklaracji a kwota podatku dochodowego zaplaconego w formie karty podatkowej, w okresie przed zrzeczeniem sie opodatkowania w tej formie.

Art. 33. 1. W razie rozpoczecia dzialalnosci w ciagu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczecia dzialalnosci do konca pierwszego miesiaca pobiera sie w wysokosci 1/30 miesiecznej naleznosci za kazdy dzien.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do podatnikow, ktorzy korzystali ze zwolnienia od podatku dochodowego i ktorym okres tego zwolnienia uplynal z pierwszym dniem danego miesiaca.

3. W razie likwidacji dzialalnosci w ciagu roku podatkowego i zgloszenia tego urzedowi skarbowemu, podatek w formie karty podatkowej za ostatni miesiac prowadzenia dzialalnosci pobiera sie za okres do dnia zaprzestania dzialalnosci w wysokosci 1/30 miesiecznej naleznosci za kazdy dzien.

Art. 34. 1. W razie zgloszenia przez podatnika przerwy w prowadzeniu dzialalnosci w danym roku podatkowym, z wyjatkiem podatnikow prowadzacych dzialalnosc uslugowa w zakresie obnosnego i obwoznego handlu detalicznego, nie pobiera sie podatku w formie karty podatkowej za pelny okres przerwy trwajacej nieprzerwanie co najmniej dziesiec dni w wysokosci 1/30 miesiecznej naleznosci za kazdy dzien przerwy, jezeli podatnik zawiadomi o tej przerwie w terminie trzech dni od dnia jej rozpoczecia i dnia jej zakonczenia.

2. Zasade, o ktorej mowa w ust. 1, stosuje sie do podatnikow prowadzacych dzialalnosc uslugowa w zakresie obnosnego i obwoznego handlu detalicznego, jezeli przerwa zostala spowodowana choroba, sluzba wojskowa, wyjazdem za granice oraz urlopem wypoczynkowym w wymiarze co najmniej jednego miesiaca.

Art. 35. 1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej, z wyjatkiem prowadzacych parkingi, jezeli przy prowadzeniu dzialalnosci zatrudniaja pracownikow, w tym rowniez wymienionych w art. 25 ust. 6 pkt 1, oraz osoby, o ktorych mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. a), d), f) i g), sa obowiazani prowadzic ksiazke ewidencji zatrudnienia tych osob, zwana dalej "ewidencja zatrudnienia".

2. Podatnik jest obowiazany przechowywac ewidencje zatrudnienia w miejscu wykonywania dzialalnosci albo w miejscu wskazanym przez podatnika jako jego siedziba, z zastrzezeniem ust. 3, jezeli dzialalnosc jest wykonywana bez posiadania zorganizowanego zakladu.

3. Podatnicy prowadzacy dzialalnosc uslugowa w zakresie obnosnego i obwoznego handlu sa obowiazani przechowywac ewidencje zatrudnienia w miejscu wykonywania dzialalnosci.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob prowadzenia ewidencji zatrudnienia.

Art. 36. 1. Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej sa obowiazani zawiadomic urzad skarbowy:

1) o zmianach, jakie zaszly w stosunku do stanu faktycznego podanego w zlozonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, ktore:

a) powoduja utrate warunkow do opodatkowania w formie karty podatkowej,

b) maja wplyw na wysokosc podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczegolnosci o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia dzialalnosci, rodzaju i zakresu prowadzonej dzialalnosci, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urzadzen przy prowadzeniu uslug rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie uslug weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posilkow domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziecmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji,

2) o likwidacji prowadzonej dzialalnosci.

2. Nie uwaza sie za zwiekszenie stanu zatrudnienia czasowego zatrudnienia pracownika lub pelnoletniego czlonka rodziny w miejsce nieobecnego stalego pracownika, ktorego nieobecnosc trwa nieprzerwanie co najmniej dziesiec dni i jest spowodowana szczegolnymi wzgledami, w tym choroba, urlopem, powolaniem na cwiczenia wojskowe.

3. W przypadkach wymienionych w ust. 2, jezeli w miejsce nieobecnego stalego pracownika podatnik nie zatrudni innego pracownika lub pelnoletniego czlonka rodziny, urzad skarbowy obniza stawke karty podatkowej w sposob okreslony w art. 37.

4. Nie stanowi przeszkody do opodatkowania w formie karty podatkowej przekroczenie stanu zatrudnienia okreslonego w czesci I, II i IV tabeli:

1) nie wiecej niz o szesciu pracownikow - jezeli podatnik prowadzi dzialalnosc na terenie gmin wymienionych w odrebnych przepisach, okreslajacych wykaz gmin zagrozonych szczegolnie wysokim bezrobociem strukturalnym, oraz zawiadomi o tym urzad skarbowy, albo

2) nie wiecej niz o pieciu pracownikow - jezeli podatnik prowadzacy gospodarstwo rolne wykonuje rownoczesnie pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza w miejscowosci o liczbie mieszkancow do 5.000 oraz zawiadomi o tym urzad skarbowy,

3) nie wiecej niz trzech pracownikow w latach 2001 i 2002 w calym kraju.

5. Podatnikowi spelniajacemu rownoczesnie warunki okreslone w ust. 4 pkt 1-3 przysluguje prawo do przekroczenia stanu zatrudnienia nie wiecej niz o szesciu pracownikow.

6. Z tytulu zatrudnienia osob, o ktorych mowa w ust. 4, stawka karty podatkowej nie ulega zmianie.

7. O zmianach, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 4, podatnik jest obowiazany zawiadomic w formie pisemnej urzad skarbowy, najpozniej w terminie siedmiu dni od powstania okolicznosci powodujacych zmiany. Jezeli zawiadomienie dotyczy zatrudnienia osoby, o ktorej mowa w art. 25 ust. 6 pkt 2 lit. d), nalezy w nim rowniez podac szczegolowy zakres czynnosci, ktore osoba ta ma wykonywac.

8. Jezeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wylaczona z wykazu gmin zagrozonych szczegolnie wysokim bezrobociem strukturalnym, preferencje, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 i w ust. 5, podatnik zachowuje do 31 grudnia danego roku podatkowego.

9. Liczbe mieszkancow, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, przyjmuje sie wedlug stanu na 31 grudnia roku poprzedzajacego rok podatkowy.

Art. 37. W razie zawiadomienia o zmianach, o ktorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b) i ust. 3, zmiana wysokosci podatku w formie karty podatkowej nastepuje poczynajac od miesiaca, w ktorym zaszly okolicznosci powodujace zmiane. Naleznosc za ten miesiac pobiera sie w wysokosci 1/30 dotychczasowej miesiecznej naleznosci za kazdy dzien czesci miesiaca przed dniem, w ktorym nastapila zmiana, zwiekszonej lub zmniejszonej o 1/30 nowej miesiecznej naleznosci za kazdy dzien pozostalej czesci tego miesiaca.

Art. 38. 1. Podatnik moze zrzec sie zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji zmieniajacej wysokosc podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przepis art. 32 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Do konca miesiaca, w ktorym podatnik zrzekl sie zastosowania opodatkowania w formie karty podatkowej, oplaca on za kazdy miesiac podatek dochodowy w formie karty podatkowej, w wysokosci stawki okreslonej w decyzji w sprawie ustalenia jej wysokosci na dany rok.

Art. 39. 1. Podatnik, ktory zawiadomi w formie pisemnej urzad skarbowy o utracie warunkow do opodatkowania w formie karty podatkowej, jest obowiazany, poczynajac od dnia, w ktorym nastapila utrata tych warunkow, zaprowadzic:

1) ewidencje i placic ryczalt od przychodow ewidencjonowanych, jezeli spelnia warunki okreslone w rozdziale 2, albo

2) wlasciwe ksiegi - chyba ze jest zwolniony od tego obowiazku - i placic podatek dochodowy na ogolnych zasadach.

2. W stosunku do podatnikow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, podlegajacych za czesc roku opodatkowaniu na ogolnych zasadach, za podstawe do ustalenia podatku dochodowego za ten okres przyjmuje sie dochod osiagniety od dnia utraty warunkow do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Art. 40. 1. W przypadku gdy podatnik:

1) poda we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej dane niezgodne ze stanem faktycznym, powodujace nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej badz ustalenie wysokosci podatku dochodowego w formie karty podatkowej w kwocie nizszej od naleznej, lub

2) prowadzi nierzetelnie (niezgodnie ze stanem faktycznym) ewidencje zatrudnienia badz, mimo obowiazku, nie prowadzi tej ewidencji, a stwierdzony stan zatrudnienia jest wyzszy od zgloszonego urzedowi skarbowemu, lub

3) nie zawiadomi urzedu skarbowego w terminie, o ktorym mowa w art. 36 ust. 7, o zmianach powodujacych utrate warunkow do opodatkowania w formie karty podatkowej albo majacych wplyw na podwyzszenie wysokosci podatku dochodowego w formie karty podatkowej, badz w zawiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, lub

4) w rachunku lub fakturze stwierdzajacych sprzedaz wyrobu, towaru lub wykonanie uslugi poda dane istotnie niezgodne ze stanem faktycznym

- urzad skarbowy stwierdza wygasniecie decyzji, o ktorej mowa w art. 30 ust. 1.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1:

1) podatnicy sa obowiazani placic podatek dochodowy na ogolnych zasadach za caly rok podatkowy,

2) obowiazek zalozenia wlasciwych ksiag powstaje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostala doreczona decyzja stwierdzajaca wygasniecie decyzji ustalajacej wysokosc podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Art. 41. W razie zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 40, kwoty wplacone z tytulu karty podatkowej zalicza sie na podatek dochodowy okreslony na ogolnych zasadach za dany rok podatkowy.

Rozdzial 4

Zryczaltowany podatek dochodowy od przychodow osob duchownych

Art. 42. 1. Osoby duchowne, osiagajace przychody z oplat otrzymywanych w zwiazku z pelnionymi funkcjami o charakterze duszpasterskim, oplacaja od tych przychodow podatek dochodowy w formie ryczaltu od przychodow osob duchownych, zwany dalej "ryczaltem".

2. Osoby, o ktorych mowa w ust. 1, zawiadamiaja wlasciwy urzad skarbowy o rozpoczeciu pelnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w terminie 14 dni od dnia objecia funkcji.

Art. 43. 1. Kwartalne stawki ryczaltu od przychodow proboszczow i od przychodow wikariuszy okreslone sa odpowiednio w zalacznikach nr 5 i 6 do ustawy.

2. Kwartalne stawki ryczaltu od przychodow proboszczow i od przychodow wikariuszy, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio do osob duchownych wszystkich wyznan, sprawujacych porownywalne funkcje.

3. Liczbe mieszkancow przyjmuje sie wedlug stanu na 31 grudnia roku poprzedzajacego rok podatkowy.

Art. 44. 1. Ryczalt ulega obnizeniu o kwote skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, oplaconej zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym bezposrednio przez osobe duchowna w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczalt, o ile skladka ta nie zostala odliczona od podatku dochodowego.

2. Kwota skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o ktora zmniejsza sie stawke ryczaltu od przychodow osob duchownych, nie moze przekroczyc 7,75 proc. podstawy wymiaru tej skladki, okreslonej w odrebnych przepisach.

3. Wysokosc wydatkow na cele, o ktorych mowa w ust. 1, ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie.

4. Do 31 stycznia roku nastepujacego po roku podatkowym osoba duchowna jest obowiazana zlozyc w urzedzie skarbowym wlasciwym wedlug miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim roczna deklaracje, wedlug ustalonego wzoru, o wysokosci skladki na ubezpieczenie zdrowotne, zaplaconej i odliczonej od ryczaltu w poszczegolnych kwartalach.

Art. 45. 1. Wikariusze lub inni duchowni pelniacy czasowo funkcje proboszczow oplacaja ryczalt wedlug stawek okreslonych w zalaczniku nr 5.

2. Osoby duchowne kierujace jednostkami koscielnymi posiadajacymi samodzielna administracje w wydzielonej czesci parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lokacje itd.) oplacaja ryczalt wedlug stawek okreslonych w zalaczniku nr 5, wlasciwych dla liczby mieszkancow tej czesci parafii. Proboszcz parafii oplaca w takim przypadku ryczalt wedlug stawki odpowiadajacej liczbie mieszkancow, zmniejszonej o liczbe mieszkancow wydzielonej czesci parafii.

3. Rektorzy i inne osoby duchowne kierujace jednostkami koscielnymi posiadajacymi samodzielna administracje bez wydzielonej czesci parafii oplacaja ryczalt wedlug stawek okreslonych w zalaczniku nr 6, dla parafii o liczbie mieszkancow powyzej 1.000 do 3.000, w zaleznosci od siedziby kierowanej jednostki lub miejsca zatrudnienia.

4. Osoby duchowne nie pelniace funkcji proboszczow, wikariuszy i rektorow, ktore osiagaja przychody wymienione w art. 42 ust. 1 z misji, rekolekcji oraz innych poslug religijnych, jezeli zawiadomia urzad skarbowy o osiaganiu takich przychodow, oplacaja ryczalt wedlug stawek okreslonych w zalaczniku nr 6 dla parafii o liczbie mieszkancow powyzej 1.000 do 3.000, w zaleznosci od miejsca zamieszkania.

Art. 46. 1. Urzad skarbowy wlasciwy wedlug miejsca wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim, zwany dalej "wlasciwym urzedem skarbowym", wydaje decyzje ustalajaca wysokosc ryczaltu, odrebnie na kazdy rok podatkowy.

2. Wlasciwy urzad skarbowy, na wniosek osoby duchownej, odpowiednio obniza stawki ryczaltu okreslone w zalacznikach nr 5 i 6, jezeli liczba wyznawcow na danym terenie stanowi mniejszosc w ogolnej liczbie mieszkancow. Osoba duchowna jest obowiazana dolaczyc do wniosku oswiadczenie o liczbie wyznawcow. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 47. Osoby duchowne oplacaja ryczalt, pomniejszony o zaplacona w kwartale skladke na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, bez wezwania - w terminie do dnia 20 nastepnego miesiaca po uplywie kwartalu, a za czwarty kwartal - do 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek wlasciwego urzedu skarbowego.

Art. 48. 1. W razie rozpoczecia wykonywania funkcji w ciagu kwartalu, stawke ryczaltu za okres od dnia rozpoczecia wykonywania funkcji do konca kwartalu ustala sie za kazdy dzien w wysokosci 1/90 czesci stawki kwartalnej.

2. W razie zaprzestania na stale wykonywania funkcji i zgloszenia tego faktu wlasciwemu urzedowi skarbowemu, odpowiednio zmniejsza sie stawke ryczaltu w sposob okreslony w ust. 1.

3. W razie przerwy w wykonywaniu funkcji trwajacej dluzej niz jeden miesiac i zawiadomienia o tym wlasciwego urzedu skarbowego w ciagu trzech dni od dnia rozpoczecia przerwy, kwartalna stawke ryczaltu zmniejsza sie w sposob okreslony w ust. 1 o kazdy dzien przerwy trwajacej ponad miesiac.

Art. 49. 1. W razie zmiany miejsca wykonywania funkcji, osoba duchowna jest obowiazana w terminie siedmiu dni zawiadomic o tym urzedy skarbowe wlasciwe wedlug dotychczasowego i nowego miejsca wykonywania funkcji oraz podac dane niezbedne do ustalenia wysokosci ryczaltu wedlug nowego miejsca wykonywania funkcji. Obowiazek zawiadomienia dotyczy rowniez odpowiednio osob, ktorych charakter wykonywanej funkcji ulega zmianie.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 wlasciwy urzad skarbowy, ustalajac wysokosc ryczaltu za okres do konca roku podatkowego, stosuje odpowiednio przepis art. 48 ust. 1.

Art. 50. Osoby duchowne oplacajace ryczalt sa zwolnione od obowiazku skladania zeznan podatkowych o wysokosci osiagnietego dochodu ze zrodla przychodu objetego ryczaltem.

Art. 51. 1. Osoby duchowne moga zrzec sie opodatkowania w formie ryczaltu za dany rok podatkowy, nie pozniej niz do 31 grudnia roku poprzedzajacego rok podatkowy lub do dnia poprzedzajacego dzien rozpoczecia pelnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku rozpoczecia pelnienia tych funkcji w ciagu roku podatkowego, i oplacac za ten rok podatek dochodowy na ogolnych zasadach, prowadzac podatkowa ksiege przychodow i rozchodow na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

2. Zrzeczenia, o ktorym mowa w ust. 1, osoba duchowna dokonuje poprzez zlozenie, wlasciwemu urzedowi skarbowemu, pisemnego oswiadczenia lub w zawiadomieniu, o ktorym mowa w art. 42 ust. 2, jezeli osoba duchowna zrzeka sie opodatkowania w formie ryczaltu poczawszy od dnia rozpoczecia wykonywania funkcji o charakterze duszpasterskim.

3. Osoby duchowne moga zrzec sie oplacania ryczaltu i oplacac podatek dochodowy na ogolnych zasadach, prowadzac podatkowa ksiege przychodow i rozchodow na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach, zawiadamiajac o tym na pismie wlasciwy urzad skarbowy w terminie 14 dni po otrzymaniu decyzji ustalajacej wysokosc ryczaltu.

4. Przepis art. 9 ust. 3 pkt 2 stosuje sie odpowiednio.

Rozdzial 5

Przepisy wspolne

Art. 52. 1. Podatnicy dokonujacy pracownikom wyplat naleznosci ze stosunku pracy, o ktorych mowa w art. 12 ustawy o podatku dochodowym, sa obowiazani prowadzic karty przychodow, o ktorych mowa w art. 4 pkt 8.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob prowadzenia kart przychodow.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory:

1) zbiorczych deklaracji i imiennych informacji, o ktorych mowa w art. 19 ust. 2 i 3,

2) zeznania, o ktorym mowa w art. 21 ust. 2 pkt 2,

3) wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, o ktorym mowa w art. 29 ust. 1,

4) rocznych deklaracji o wysokosci skladki zaplaconej na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o ktorych mowa w art. 31 ust. 4 i art. 44 ust. 4,

wraz z objasnieniami co do sposobu prawidlowego ich wypelnienia, terminu i miejsca skladania.

Art. 53. 1. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, oraz uzyskujacy przychody wymienione w art. 6 ust. 1 moga korzystac z ulgi z tytulu szkolenia uczniow, polegajacej na obnizeniu zryczaltowanego podatku dochodowego, zwanej dalej "ulga uczniowska".

2. Ulga uczniowska, o ktorej mowa w ust. 1, przysluguje osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosc gospodarcza, w tym rowniez w formie spolki prawa cywilnego, uprawnionym na mocy odrebnych przepisow do szkolenia uczniow i zatrudniajacym w ramach prowadzonej dzialalnosci pracownikow w celu nauki zawodu. Ulga ta przysluguje takze w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniow jest przynajmniej jeden ze wspolnikow lub pracownik osoby (spolki) prowadzacej dzialalnosc gospodarcza.

3. Ulga uczniowska przysluguje, jezeli szkolenie zostalo zakonczone pozytywnym wynikiem egzaminu.

4. Ulga uczniowska nie przysluguje za wyszkolenie pracownika bedacego juz wykwalifikowanym pracownikiem (czeladnikiem) w tym samym lub innym zawodzie.

5. Wysokosc ulgi uczniowskiej za wyszkolenie jednego pracownika zalezy od okresu szkolenia wynikajacego z umowy o prace.

6. Ulga uczniowska z tytulu wyszkolenia jednego pracownika stanowi rownowartosc:

1) szesciokrotnosci najnizszego wynagrodzenia miesiecznego za prace oglaszanego na podstawie odrebnych przepisow, okreslonego za miesiac, w ktorym zakonczono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu - przy okresie szkolenia do 24 miesiecy,

2) dziesieciokrotnosci miesiecznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 - przy okresie szkolenia ponad 24 miesiace.

7. Ulge uczniowska stosuje sie od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostala wydana decyzja o przyznaniu ulgi.

8. Kwoty ulg uczniowskich, okreslone w ust. 6, podwyzsza sie o 20 proc. podatnikom, ktorzy prowadza dzialalnosc gospodarcza w miejscowosciach o liczbie mieszkancow do 5.000 oraz w gminach o szczegolnym zagrozeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, okreslonych w odrebnych przepisach. Podwyzka ulgi uczniowskiej o 20 proc. przysluguje takze wtedy, gdy po zakonczeniu szkolenia gmina, w ktorej prowadzona jest dzialalnosc, wykreslona zostala z wykazu gmin zagrozonych szczegolnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

9. Kwoty ulg uczniowskich okreslone w ust. 6 i 8 dodatkowo podwyzsza sie o 20 proc. podatnikom, ktorzy w danym roku podatkowym zakonczyli szkolenie wiecej niz jednego pracownika; podwyzka przysluguje z tytulu zakonczenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu kazdego nastepnego pracownika.

10. Ulga uczniowska przysluguje, jezeli zatrudnienie pracownika w celu nauki zawodu trwalo przez caly okres szkolenia wynikajacy z umowy o prace w celu nauki zawodu.

11. Jezeli umowa o prace w celu przygotowania zawodowego zostala rozwiazana z przyczyn niezaleznych od podatnika, a pracownik podjal nauke zawodu na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego u innego podatnika - przyslugujaca z tytulu wyszkolenia ulge uczniowska dzieli sie miedzy obydwu podatnikow, proporcjonalnie do liczby miesiecy prowadzonego przez nich szkolenia. Jezeli rozwiazanie umowy nastapilo z winy szkolacego podatnika, ulga uczniowska przysluguje w wysokosci proporcjonalnej do okresu szkolenia tylko temu podatnikowi, u ktorego pracownik ukonczyl nauke zawodu.

12. Jezeli dzialalnosc jest prowadzona w formie spolki, ulga uczniowska przysluguje wspolnikom proporcjonalnie do ich udzialu w dochodach spolki. W przypadku zmiany wspolnika w ciagu okresu szkolenia przepis ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do podatnikow, ktorzy na podstawie umowy zawartej ze szkola prowadza zajecia praktyczne lub praktyki zawodowe uczniow szkol zasadniczych, technikow, liceow zawodowych i policealnych szkol zawodowych, zwane dalej "praktyczna nauka zawodu", pod warunkiem ze praktyczna nauka zawodu trwala nie krocej niz 10 miesiecy.

14. Wniosek o przyznanie ulg uczniowskich, o ktorych mowa w ust. 1-13, podatnik jest obowiazany zlozyc w urzedzie skarbowym wlasciwym wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku gdy podatnik jest opodatkowany w formie karty podatkowej - w urzedzie skarbowym, o ktorym mowa w art. 29 ust. 3, w terminie miesiaca od daty zlozenia przez pracownika egzaminu konczacego nauke zawodu lub od daty zakonczenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu. Podatnik jest obowiazany dolaczyc do wniosku dokument stwierdzajacy date zlozenia przez pracownika egzaminu konczacego nauke zawodu wynikiem pozytywnym, a w przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, rowniez oswiadczenie stwierdzajace przyczyny krotszego okresu szkolenia. Wniosek o ulge uczniowska, o ktorej mowa w ust. 13, powinien zawierac nastepujace dane: date zawarcia ze szkola umowy o praktyczna nauke zawodu, imie i nazwisko ucznia, date rozpoczecia i zakonczenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu.

15. Jezeli podatnik w okresie korzystania z ulgi uczniowskiej zmieni forme opodatkowania i jest opodatkowany w sposob okreslony w ustawie o podatku dochodowym, nie wykorzystana czesc ulgi w zryczaltowanym podatku dochodowym odlicza od podatku dochodowego.

16. W razie uchybienia terminu, o ktorym mowa w ust. 14, stosuje sie przepisy art. 162-164 ordynacji podatkowej.

Art. 54. 1. Poczynajac od roku podatkowego 2000 kwoty okreslone w art. 6 ust. 2 pkt 3 lit. b), ust. 4 pkt 1 i ust. 6 oraz stawki okreslone w zalacznikach nr 3, 5 i 6 ulegaja corocznie podwyzszeniu w stopniu odpowiadajacym wskaznikowi wzrostu cen konsumpcyjnych towarow i uslug w okresie pierwszych trzech kwartalow roku poprzedzajacego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku ubieglego, oglaszanemu przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

2. Przy obliczaniu kwot i stawek w sposob okreslony w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3, pomija sie koncowki wyrazone w groszach.

3. Przy obliczaniu stawek okreslonych w czesci I tabeli w zakresie uslug parkingowych, czesci VI oraz czesciach VIII-XI tabeli stawki zaokragla sie do pelnych dziesiatek groszy w ten sposob, ze kwoty wynoszace:

1) mniej niz 5 groszy pomija sie,

2) 5 i wiecej groszy podwyzsza sie do pelnych dziesiatek groszy.

Art. 55. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w terminie do 30 listopada roku poprzedzajacego rok podatkowy oglasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" kwoty i stawki, obliczone zgodnie z art. 54.

Rozdzial 6

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 56. pominiety (wprowadzal zmiany do ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych).

Art. 57. nieaktualny.

Art. 58. (Stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie 1 stycznia 1999 r., z tym ze przepisy art. 16, art. 35 ust. 4, art. 52 ust. 2 oraz art. 56 pkt 4 lit. e) wchodza w zycie z dniem ogloszenia).

Zalacznik nr 1

WYKAZ WYROBOW REKODZIELA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO (ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE) OBJETYCH RYCZALTEM OD PRZYCHODOW EWIDENCJONOWANYCH
7 - 36.63.ex - Wyroby pozostale, gdzie indziej nie sklasyfikowane

Zalacznik nr 2

WYKAZ USLUG, KTORYCH SWIADCZENIE WYLACZA PODATNIKA Z OPODATKOWANIA RYCZALTEM OD PRZYCHODOW EWIDENCJONOWANYCH, OZNACZONYCH WEDLUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBOW I USLUG


Zalacznik nr 3

KARTA PODATKOWA NA 2002 R.
(WYSOKOSC STAWEK KARTY PODATKOWEJ OBOWIAZUJACYCH W 2002 R. OKRESLIL MINISTER FINANSOW W OBWIESZCZENIU Z 8 LISTOPADA 2001 R.; M.P. NR 41, POZ. 666)

Zalacznik nr 4

CHARAKTERYSTYKA DZIALALNOSCI USLUGOWEJ I WYTWORCZO-USLUGOWEJ OBJETEJ OPODATKOWANIEM W FORMIE KARTY PODATKOWEJ
Zalacznik nr 5

KWARTALNE STAWKI RYCZALTU OD PRZYCHODOW PROBOSZCZOW NA 2002 R. (M.P. NR 41, POZ. 666)

Zalacznik nr 6

KWARTALNE STAWKI RYCZALTU OD PRZYCHODOW WIKARIUSZY NA 2002 R. (M.P. NR 41, POZ. 666)

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.