Rozdzial 1

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodow osob fizycznych.

Art. 2. 1. Przepisow ustawy nie stosuje sie do:

1) przychodow z dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem przychodow z dzialow specjalnych produkcji rolnej,

2) przychodow z gospodarki lesnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntow rolnych do zalesienia,

3) przychodow podlegajacych przepisom o podatku od spadkow i darowizn,

4) przychodow wynikajacych z czynnosci, ktore nie moga byc przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

5) przychodow z tytulu podzialu wspolnego majatku malzonkow w wyniku ustania lub ograniczenia malzenskiej wspolnosci majatkowej.

2. Dzialalnoscia rolnicza, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest dzialalnosc polegajaca na wytwarzaniu produktow roslinnych lub zwierzecych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wlasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym rowniez produkcja materialu siewnego, szkolkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folia, produkcja roslin ozdobnych, grzybow uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materialu zarodowego zwierzat, ptactwa i owadow uzytkowych, produkcja zwierzeca typu przemyslowo-fermowego oraz hodowla ryb, a takze dzialalnosc, w ktorej minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierzat i roslin, w trakcie ktorych nastepuje ich biologiczny wzrost, wynosza co najmniej:

1) miesiac - w przypadku roslin,

2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gesi lub kaczek,

3) 6 tygodni - w przypadku pozostalego drobiu rzeznego,

4) 2 miesiace - w przypadku pozostalych zwierzat

- liczac od dnia nabycia.

3. Dzialami specjalnymi produkcji rolnej sa: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybow i ich grzybni, uprawy roslin "in vitro", fermowa hodowla i chow drobiu rzeznego i niesnego, wylegarnie drobiu, hodowla i chow zwierzat futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dzdzownic, hodowla entomofagow, hodowla jedwabnikow, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chow innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym.

3a. Nie stanowia dzialow specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chow zwierzat w rozmiarach nie przekraczajacych wielkosci okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy, zwanym "zalacznikiem nr 2".

4. Ilekroc w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisow ustawy o podatku rolnym.

5. skreslony.

Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jezeli maja miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaja obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow (nieograniczony obowiazek podatkowy).

2. skreslony.

2a. Osoby fizyczne, jezeli nie maja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegaja obowiazkowi podatkowemu tylko od dochodow z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku sluzbowego lub stosunku pracy, bez wzgledu na miejsce wyplaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodow osiaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiazek podatkowy).

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze zrodel przychodow polozonych za granica wolni sa czlonkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzedow konsularnych oraz inne osoby korzystajace z przywilejow i immunitetow dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umow lub powszechnie uznanych zwyczajow miedzynarodowych, jak rowniez czlonkowie ich rodzin pozostajacy z nimi we wspolnocie domowej, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja stalego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. skreslony.

Art. 4a. Przepisy art. 3 ust. 1 i 2a stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 5. Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy uwaza sie rowniez znajdujaca sie poza morzem terytorialnym wylaczna strefe ekonomiczna, w ktorej Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnetrznego i zgodnie z prawem miedzynarodowym wykonuje prawa odnoszace sie do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobow naturalnych.

Art. 5a. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) inwestycjach - oznacza to srodki trwale w budowie w rozumieniu ustawy z 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694), zwanej dalej "ustawa o rachunkowosci",

2) skladnikach majatkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowosci pomniejszone o przejete dlugi funkcjonalnie zwiazane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza zbywcy, o ile dlugi te nie zostaly uwzglednione w cenie nabycia, o ktorej mowa w art. 22g ust. 3,

3) przedsiebiorstwie - oznacza to przedsiebiorstwo w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego,

4) zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniejacym przedsiebiorstwie zespol skladnikow materialnych i niematerialnych, w tym zobowiazania, przeznaczonych do realizacji okreslonych zadan gospodarczych, ktory zarazem moglby stanowic niezalezne przedsiebiorstwo samodzielnie realizujace te zadania,

5) ordynacji podatkowej - oznacza to ustawe z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 i nr 160, poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062, z 2000 r. nr 94, poz. 1037, nr 116, poz. 1216, nr 120, poz. 1268 i nr 122, poz. 1315, z 2001 r. nr 16, poz. 166, nr 39, poz. 459, nr 42, poz. 475, nr 110, poz. 1189, nr 125, poz. 1368 i nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. nr 89, poz. 804 i nr 113, poz. 984),

6) pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej - oznacza to dzialalnosc gospodarcza w rozumieniu przepisow Ordynacji podatkowej, z wyjatkiem dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 13.

Art. 6. 1. Malzonkowie podlegaja odrebnemu opodatkowaniu od osiaganych przez nich dochodow.

2. Malzonkowie podlegajacy obowiazkowi podatkowemu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, miedzy ktorymi istnieje wspolnosc majatkowa, pozostajacy w zwiazku malzenskim przez caly rok podatkowy, moga byc jednak, z zastrzezeniem ust. 8, na wniosek wyrazony we wspolnym zeznaniu rocznym opodatkowani lacznie od sumy swoich dochodow okreslonych zgodnie z art. 9 ust. 1, po uprzednim odliczeniu, odrebnie przez kazdego z malzonkow, kwot okreslonych w art. 26; w tym przypadku podatek okresla sie na imie obojga malzonkow w podwojnej wysokosci podatku obliczonego od polowy lacznych dochodow malzonkow, z tym ze do sumy tych dochodow nie wlicza sie dochodow (przychodow) opodatkowanych w sposob zryczaltowany na zasadach okreslonych w tej ustawie.

3. Zasada wyrazona w ust. 2 ma zastosowanie rowniez, jezeli jeden z malzonkow w roku podatkowym nie uzyskal przychodow ze zrodel, z ktorych dochod jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiagnal dochody w wysokosci nie powodujacej obowiazku uiszczenia podatku.

4. Od osob samotnie wychowujacych w roku podatkowym:

1) dzieci maloletnie,

2) dzieci, bez wzgledu na ich wiek, na ktore, zgodnie z odrebnymi przepisami, pobierany byl zasilek pielegnacyjny,

3) dzieci do ukonczenia 25 lat uczace sie w szkolach, o ktorych mowa w przepisach o systemie oswiaty lub w przepisach o szkolnictwie wyzszym, lub w przepisach o wyzszych szkolach zawodowych, jezeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskaly dochodow, z wyjatkiem dochodow wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodow w wysokosci nie powodujacej obowiazku zaplaty podatku

- podatek moze byc okreslony, z zastrzezeniem ust. 8, na wniosek wyrazony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwojnej wysokosci podatku obliczonego od polowy dochodow osoby samotnie wychowujacej dzieci, z uwzglednieniem art. 7; z tym ze do sumy tych dochodow nie wlicza sie dochodow (przychodow) opodatkowanych w sposob zryczaltowany na zasadach okreslonych w tej ustawie.

5. Za osobe samotnie wychowujaca dzieci uwaza sie jednego z rodzicow albo opiekuna prawnego, jezeli osoba ta jest panna, kawalerem, wdowa, wdowcem, rozwodka, rozwodnikiem albo osoba, w stosunku do ktorej orzeczono separacje w rozumieniu odrebnych przepisow. Za osobe samotnie wychowujaca dzieci uwaza sie rowniez osobe pozostajaca w zwiazku malzenskim, jezeli jej malzonek zostal pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolnosci.

6. skreslony.

7. skreslony.

8. Sposob opodatkowania, o ktorym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociazby do jednego z malzonkow, osoby samotnie wychowujacej dzieci lub do jej dziecka maja zastosowanie przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z 2000 r. nr 104, poz. 1104 i nr 122, poz. 1324, z 2001 r. nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 125, poz. 1363 i 1369 i nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. nr 141, poz. 1183), zwanej dalej "ustawa o zryczaltowanym podatku dochodowym".

9. Zasada okreslona w ust. 8 nie dotyczy osob, o ktorych mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

10. Sposob opodatkowania, o ktorym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatnikow, ktorzy wniosek, wyrazony w zeznaniu podatkowym, okreslony w ust. 2 i 4, zloza po terminie, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1.

Art. 7. 1. Dochody maloletnich dzieci wlasnych i przysposobionych, z wyjatkiem dochodow z ich pracy, stypendiow oraz dochodow z przedmiotow oddanych im do swobodnego uzytku, dolicza sie do dochodow rodzicow lub dochodow osob, o ktorych mowa w art. 6 ust. 4, chyba ze rodzicom nie przysluguje prawo pobierania pozytkow ze zrodel przychodow dzieci.

2. Jezeli malzonkowie podlegaja odrebnemu opodatkowaniu, dochody maloletnich dzieci dolicza sie po polowie do dochodu kazdego z malzonkow.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do malzonkow, w stosunku do ktorych orzeczono separacje w rozumieniu odrebnych przepisow.

Art. 8. 1. Przychody z udzialu w spolce nie bedacej osoba prawna, ze wspolnej wlasnosci, wspolnego przedsiewziecia, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy lub praw majatkowych u kazdego podatnika okresla sie proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz laczy sie z pozostalymi przychodami ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu wedlug skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ze prawa do udzialu w zysku sa rowne.

2. Zasady wyrazone w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do:

1) rozliczania kosztow uzyskania przychodow, wydatkow nie stanowiacych kosztow uzyskania przychodow i strat,

2) ulg podatkowych zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia w formie spolki nie bedacej osoba prawna.

3. Zasady, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, maja rowniez zastosowanie do malzonkow, miedzy ktorymi istnieje wspolnosc majatkowa, osiagajacych ze zrodla okreslonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspolnej wlasnosci, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy, chyba ze zloza pisemne oswiadczenie o opodatkowaniu calosci dochodu osiagnietego z tego zrodla przez jednego z nich.

4. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy zlozyc we wlasciwym urzedzie skarbowym najpozniej do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostal otrzymany, ze zrodla okreslonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy przychod ze wspolnej wlasnosci, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy.

5. Wybor zasady opodatkowania calosci dochodu przez jednego z malzonkow wyrazony w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 3, obowiazuje przy zaplacie zaliczek i skladaniu deklaracji za caly dany rok podatkowy oraz skladaniu zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty), chyba ze w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sad separacji nastapil podzial majatku wspolnego malzonkow i przedmiot umowy przypadl temu z malzonkow, na ktorym nie ciazyl obowiazek zaplaty zaliczek i skladania deklaracji.

Art. 9. 1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jezeli podatnik uzyskuje dochody z wiecej niz jednego zrodla, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzezeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 i art. 44 ust. 7e i 7f (to podkreslone sformulowanie weszlo w zycie 26 pazdziernika 2002 r.), suma dochodow ze wszystkich zrodel przychodow.

2. Dochodem ze zrodla przychodow, jezeli przepisy art. 24-25 nie stanowia inaczej, jest nadwyzka sumy przychodow z tego zrodla nad kosztami ich uzyskania osiagnieta w roku podatkowym. Jezeli koszty uzyskania przekraczaja sume przychodow, roznica jest strata ze zrodla przychodow.

3. O wysokosc straty ze zrodla przychodow poniesionej w roku podatkowym mozna obnizyc dochod uzyskany z tego zrodla w najblizszych kolejno po sobie nastepujacych pieciu latach podatkowych, z tym ze wysokosc obnizenia w ktorymkolwiek z tych lat nie moze przekroczyc 50 proc. kwoty tej straty.

3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

1) z odplatnego zbycia rzeczy i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz

2) ze zrodel przychodow, z ktorych dochody sa wolne od podatku dochodowego.

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z dzialow specjalnych produkcji rolnej, jezeli dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej przez okres nastepnych pieciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiag.

5. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio, gdy w okresie, o ktorym mowa w tym przepisie, podatnik jest opodatkowany na zasadach okreslonych w rozdziale 2 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym. W tym przypadku obniza sie przychod, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

Art. 9a. 1. Podatnicy osiagajacy przychody ze zrodla, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, sa opodatkowani na zasadach okreslonych w ustawie, chyba ze we wlasciwym urzedzie skarbowym zloza pisemne oswiadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, na zasadach okreslonych w ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym.

2. Podatnicy osiagajacy przychody ze zrodla, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, sa opodatkowani na zasadach okreslonych w ustawie, chyba ze we wlasciwym urzedzie skarbowym zloza w formie pisemnej wniosek lub oswiadczenie o zastosowanie form opodatkowania okreslonych w ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym.

Rozdzial 2

Zrodla przychodow

Art. 10. 1. Zrodlami przychodow sa:

1) stosunek sluzbowy, stosunek pracy, w tym spoldzielczy stosunek pracy, czlonkostwo w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna, praca nakladcza, emerytura lub renta,

2) dzialalnosc wykonywana osobiscie,

3) pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza,

4) dzialy specjalne produkcji rolnej,

5) nieruchomosci lub ich czesci,

6) najem, podnajem, dzierzawa, poddzierzawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rowniez dzierzawa, poddzierzawa dzialow specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skladnikow na cele nierolnicze albo na prowadzenie dzialow specjalnych produkcji rolnej, z wyjatkiem skladnikow majatku zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza,

7) kapitaly pieniezne i prawa majatkowe, w tym odplatne zbycie praw majatkowych, innych niz wymienione w pkt 8 lit. a)-c),

8) odplatne zbycie, z zastrzezeniem ust. 2:

a) nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci,

b) spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego uzytkowania gruntow,

d) innych rzeczy,

- jezeli odplatne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej i zostalo dokonane w przypadku odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w lit. a)-c) - przed uplywem pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed uplywem pol roku, liczac od konca miesiaca, w ktorym nastapilo nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnosza sie do kazdej z osob dokonujacej zamiany,

9) inne zrodla.

2. Przepisow ust. 1 pkt 8 nie stosuje sie do odplatnego zbycia:

1) na podstawie umowy przewlaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy,

2) w formie wniesienia wkladu niepienieznego do spolki lub spoldzielni srodkow obrotowych, srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych,

3) praw majatkowych lub rzeczy bedacych skladnikami majatku zwiazanymi z dzialalnoscia gospodarcza, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, nawet jezeli przed zbyciem zostaly wycofane z dzialalnosci gospodarczej.

Art. 11. 1. Przychodami, z zastrzezeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

2. Wartosc pieniezna swiadczen w naturze, z zastrzezeniem art. 12 ust. 2, okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

2a. Wartosc pieniezna innych nieodplatnych swiadczen ustala sie:

1) jezeli przedmiotem swiadczenia sa uslugi wchodzace w zakres dzialalnosci gospodarczej dokonujacego swiadczenia - wedlug cen stosowanych wobec innych odbiorcow,

2) jezeli przedmiotem swiadczen sa uslugi zakupione - wedlug cen zakupu,

3) jezeli przedmiotem swiadczen jest udostepnienie lokalu lub budynku - wedlug rownowartosci czynszu, jaki przyslugiwalby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4) w pozostalych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy swiadczeniu uslug lub udostepnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca udostepnienia.

2b. Jezeli swiadczenia sa czesciowo odplatne, przychodem podatnika jest roznica pomiedzy wartoscia tych swiadczen, ustalona wedlug zasad okreslonych w ust. 2 lub 2a, a odplatnoscia ponoszona przez podatnika.

3. Przychody w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursow z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, oglaszanych przez bank, z ktorego uslug korzystal podatnik, i majacych zastosowanie przy kupnie walut. Jezeli podatnik nie korzysta z uslug banku, przychody przelicza sie na zlote wedlug kursu sredniego walut obcych z dnia uzyskania przychodow, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli bank, z ktorego uslug korzysta podatnik, stosuje rozne kursy walut obcych i nie jest mozliwe dostosowanie kursu, o ktorym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na zlote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje sie kurs sredni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, oglaszany przez Narodowy Bank Polski.

Art. 12. 1. Za przychody ze stosunku sluzbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej oraz spoldzielczego stosunku pracy uwaza sie wszelkiego rodzaju wyplaty pieniezne oraz wartosc pieniezna swiadczen w naturze badz ich ekwiwalenty, bez wzgledu na zrodlo finansowania tych wyplat i swiadczen, a w szczegolnosci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, roznego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezaleznie od tego, czy ich wysokosc zostala z gory ustalona, a ponadto swiadczenia pieniezne ponoszone za pracownika, jak rowniez wartosc innych nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych.

2. Wartosc pieniezna swiadczen w naturze przyslugujacych pracownikom na podstawie odrebnych przepisow ustala sie wedlug przecietnych cen stosowanych wobec innych odbiorcow - jezeli przedmiotem swiadczenia sa rzeczy lub uslugi wchodzace w zakres dzialalnosci pracodawcy.

3. Wartosc pieniezna innych nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 11 ust. 2-2b.

3a. skreslony.

4. Za pracownika w rozumieniu ustawy uwaza sie osobe pozostajaca w stosunku sluzbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakladczej lub spoldzielczym stosunku pracy.

5. Nie wlicza sie do przychodu osob wykonujacych prace nakladcza wartosci surowcow i materialow pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez nie kosztow z tytulu transportu, zuzytej energii, opalu, konserwacji maszyn i urzadzen itp., jezeli osoba, na rzecz ktorej wykonywana jest praca nakladcza, wyplaca naleznosc z tych tytulow w wyodrebnionej pozycji.

6. Za przychod z tytulu czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna uwaza sie wszelkie przychody, o ktorych mowa w art. 11, uzyskane przez czlonka spoldzielni lub jego domownika z tytulu wkladu pracy oraz innych tytulow przewidzianych w statucie spoldzielni, po wylaczeniu z tych przychodow udzialow w dochodzie podzielnym spoldzielni z tytulu dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem polegajacej na prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

7. Przez emeryture lub rente rozumie sie laczna kwote swiadczen emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wylaczeniem dodatkow rodzinnych i pielegnacyjnych oraz dodatkow dla sierot zupelnych do rent rodzinnych.

8. skreslony.

Art. 13. Za przychody z dzialalnosci wykonywanej osobiscie, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uwaza sie:

1) skreslony,

2) przychody z osobiscie wykonywanej dzialalnosci artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oswiatowej i publicystycznej, w tym z tytulu udzialu w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak rowniez przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrebnych przepisow oraz przychody sedziow z tytulu prowadzenia zawodow sportowych,

3) przychody z dzialalnosci duchownych, osiagane z innego tytulu niz umowa o prace,

4) przychody z dzialalnosci polskich arbitrow uczestniczacych w procesach arbitrazowych z partnerami zagranicznymi,

5) przychody otrzymywane przez osoby wykonujace czynnosci zwiazane z pelnieniem obowiazkow spolecznych lub obywatelskich, bez wzgledu na sposob powolywania tych osob, nie wylaczajac odszkodowania za utracony zarobek, z wyjatkiem przychodow, o ktorych mowa w pkt 7,

6) przychody osob, ktorym organ wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej, sad lub prokurator, na podstawie wlasciwych przepisow, zlecil wykonanie okreslonych czynnosci, a zwlaszcza przychody bieglych w postepowaniu sadowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz platnikow, z zastrzezeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentow naleznosci publicznoprawnych, a takze przychody z tytulu udzialu w komisjach powolywanych przez organy wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej, z wyjatkiem przychodow, o ktorych mowa w pkt 9,

7) przychody otrzymywane przez osoby, niezaleznie od sposobu ich powolywania, nalezace do skladu zarzadow, rad nadzorczych, komisji lub innych organow stanowiacych osob prawnych,

8) przychody z tytulu osobistego wykonywania uslug na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzielo, uzyskiwane wylacznie od:

a) osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie majacej osobowosci prawnej lub przedsiebiorcy - jezeli podatnik wykonuje te uslugi wylacznie dla potrzeb tych podmiotow i tego samego rodzaju uslug nie wykonuje na rzecz ludnosci,

b) wlasciciela (posiadacza) nieruchomosci, w ktorej lokale sa wynajmowane, lub dzialajacego w jego imieniu zarzadcy albo administratora - jezeli podatnik wykonuje te uslugi wylacznie dla potrzeb zwiazanych z ta nieruchomoscia

- z wyjatkiem przychodow, o ktorych mowa w pkt 9,

9) przychody z tytulu osobiscie wykonywanej dzialalnosci na podstawie kontraktu menedzerskiego lub umow o podobnym charakterze.

Art. 14. 1. Za przychod z dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uwaza sie kwoty nalezne, chocby nie zostaly faktycznie otrzymane, po wylaczeniu wartosci zwroconych towarow, udzielonych bonifikat i skont. U podatnikow dokonujacych sprzedazy towarow i uslug opodatkowanych podatkiem od towarow i uslug za przychod z tej sprzedazy uwaza sie przychod pomniejszony o nalezny podatek od towarow i uslug.

1a. Przychody w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursow srednich z dnia uzyskania przychodu oglaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jezeli przychody wyrazone sa w walutach obcych, a miedzy dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania wystepuja rozne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyzsza sie lub obniza o roznice wynikajace z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodow, ustalonego przez bank, z ktorego uslug korzystal uzyskujacy przychod, oraz zastosowania kursu sredniego oglaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

1b. Przychody z tytulu roznic kursowych od wlasnych srodkow lub wartosci pienieznych w walutach obcych zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza ustala sie jako roznice miedzy wartoscia tych srodkow obliczona przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedazy z dnia nabycia walut, oglaszanego odpowiednio przez bank, z ktorego uslug korzystal podatnik.

1c. Za date powstania przychodu, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie, z zastrzezeniem ust. 1d-1f, dzien wystawienia faktury (rachunku), nie pozniej jednak niz ostatni dzien miesiaca, w ktorym nastapilo:

1) wydanie rzeczy, zbycie praw majatkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii lub

2) wykonanie uslugi, lub

3) otrzymanie zaplaty za wykonanie swiadczenia - w pozostalych przypadkach.

1d. W przypadku wykonania przez podatnika swiadczenia na eksport, w zwiazku z ktorym na podatniku ciazy obowiazek wystawienia dokumentu odprawy celnej, za date powstania przychodu naleznego uwaza sie okreslona w tym dokumencie i potwierdzona przez organ celny date wywozu przedmiotu eksportu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

1e. Za przychody z tytulu umow najmu, dzierzawy, leasingu lub innych umow o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem sa skladniki majatku zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza, uwaza sie przychody nalezne okreslone na dzien, w ktorym naleznosci wynikajace z tych umow staja sie wymagalne.

1f. Jezeli podatnik:

1) jest podatnikiem podatku od towarow i uslug nie korzystajacym ze zwolnienia od tego podatku oraz

2) prowadzi podatkowa ksiege przychodow i rozchodow, oraz

3) ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrebnymi przepisami

- za date powstania przychodu uwaza sie dzien wystawienia faktury, a jezeli faktura nie zostala wystawiona w terminie okreslonym w odrebnych przepisach, za date powstania przychodu uwaza sie dzien, w ktorym faktura powinna byc wystawiona; w przypadku gdy wydanie rzeczy, zbycie praw majatkowych, dostarczenie wszelkiej postaci energii, wykonanie uslugi lub otrzymanie zaplaty za wykonanie swiadczenia nastapilo w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczace tych zdarzen, zgodnie z odrebnymi przepisami, zostana wystawione w roku nastepnym, za date powstania przychodu uwaza sie ostatni dzien roku podatkowego, w ktorym mialy miejsce te zdarzenia.

2. Przychodem z dzialalnosci gospodarczej sa rowniez:

1) przychody z odplatnego zbycia skladnikow majatku wykorzystywanego w dzialalnosci gospodarczej oraz przy prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej, z wyjatkiem przychodow z odplatnego zbycia budynku mieszkalnego lub jego czesci, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc, gruntu albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu zwiazanego z tym budynkiem lub lokalem, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej; przy okreslaniu wysokosci przychodow przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje sie odpowiednio,

2) dotacje, subwencje, doplaty i inne nieodplatne swiadczenia otrzymane na pokrycie kosztow albo jako zwrot wydatkow, z wyjatkiem gdy przychody te sa zwiazane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we wlasnym zakresie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, od ktorych, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje sie odpisow amortyzacyjnych,

3) roznice kursowe,

4) otrzymane kary umowne,

5) odsetki od srodkow na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwiazku z wykonywana dzialalnoscia,

6) wartosc umorzonych lub przedawnionych zobowiazan, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytulu zaciagnietych kredytow (pozyczek), z wyjatkiem umorzonych pozyczek z Funduszu Pracy,

7) wartosc zwroconych wierzytelnosci, ktore zostaly, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, odpisane jako niesciagalne albo na ktore utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztow uzyskania przychodow,

7a) wartosc zwroconych wierzytelnosci wynikajacych z umowy, o ktorej mowa w art. 23f, zaliczonych uprzednio do kosztow uzyskania przychodow na podstawie art. 23h,

7b) wartosc naleznosci umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako niesciagalne w tej czesci, od ktorej dokonane odpisy aktualizujace zostaly uprzednio zaliczone do kosztow uzyskania przychodow,

7c) rownowartosc odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci, uprzednio zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, w przypadku ustania przyczyn, dla ktorych dokonano tych odpisow,

7d) w przypadku obnizenia lub zwrotu podatku od towarow i uslug zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym - naliczony podatek od towarow i uslug w tej czesci, w ktorej uprzednio zostal zaliczony do kosztow uzyskania przychodow,

8) wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z wyjatkiem otrzymanych od osob zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisow o podatku od spadkow i darowizn,

9) otrzymane wynagrodzenie za obsluge pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w zwiazku ze zwrotem srodkow pochodzacych ze skladki dodatkowej,

10) wynagrodzenia platnikow z tytulu:

a) terminowego wplacania podatkow pobranych na rzecz budzetu panstwa,

b) terminowego naliczania i odprowadzania skladek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

c) wykonywania zadan zwiazanych z ustalaniem prawa do swiadczen i ich wysokosci oraz wyplata swiadczen z ubezpieczenia chorobowego, okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych,

11) przychody z najmu, podnajmu, dzierzawy, poddzierzawy oraz z innych umow o podobnym charakterze, skladnikow majatku zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza,

12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza lub z prowadzeniem dzialow specjalnych produkcji rolnej.

2a. W razie zwrotu czesci wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7, przychod ustala sie proporcjonalnie do udzialu zwroconej czesci wierzytelnosci w jej ogolnej kwocie.

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem sa skladniki majatku zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza, jezeli wynajmujacy lub wydzierzawiajacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat wynikajacych z takich umow, a umowy te miedzy stronami nie wygasaja, do przychodow wynajmujacego lub wydzierzawiajacego nie zalicza sie kwot wyplaconych przez osobe trzecia z tytulu przeniesienia wierzytelnosci. Oplaty ponoszone przez najemce lub dzierzawce na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod wynajmujacego lub wydzierzawiajacego w dniu wymagalnosci zaplaty.

3. Do przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza sie:

1) pobranych wplat lub zarachowanych naleznosci na poczet dostaw towarow i uslug, ktore zostana wykonane w nastepnych okresach sprawozdawczych, a takze otrzymanych pozyczek i kredytow oraz zwroconych pozyczek, z wyjatkiem skapitalizowanych odsetek od tych pozyczek,

2) kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od naleznosci, w tym rowniez od udzielonych pozyczek,

3) zwroconych, umorzonych lub zaniechanych podatkow i oplat stanowiacych dochody budzetu panstwa albo budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

3a) zwroconych innych wydatkow nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

3b) zwroconych, umorzonych lub zaniechanych wplat dokonywanych na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na podstawie odrebnych przepisow, nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

4) skreslony,

5) przychodow, ktore w rozumieniu przepisow o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych - zwiekszaja ten fundusz,

6) kwoty stanowiacej rownowartosc umorzonych zobowiazan, w tym takze umorzonych pozyczek (kredytow), jezeli umorzenie zobowiazan jest zwiazane z postepowaniem ukladowym w rozumieniu przepisow prawa o postepowaniu ukladowym,

7) zwolnionych od wplat naleznosci z tytulu podatku od towarow i uslug w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, zwroconej roznicy podatku od towarow i uslug oraz zwroconego podatku akcyzowego, dokonywanych na podstawie odrebnych przepisow,

8) przychodow z odplatnego zbycia na podstawie umowy przewlaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy,

9) przychodow stanowiacych wartosc nieodplatnych swiadczen otrzymanych z tytulu korzystania z uslug informacyjno-doradczych swiadczonych przez punkty konsultacyjno-doradcze dzialajace, na podstawie odrebnych przepisow, w ramach rzadowego programu wsparcia dla malych i srednich przedsiebiorstw.

4-6. skreslone.

Art. 14a. skreslony.

Art. 15. Przychod z dzialow specjalnych produkcji rolnej ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 14, jezeli podatnik prowadzi ksiegi wykazujace te przychody. O zamiarze zalozenia ksiag podatnik jest obowiazany zawiadomic wlasciwy urzad skarbowy przed rozpoczeciem roku podatkowego albo przed rozpoczeciem prowadzenia dzialow specjalnych produkcji rolnej, jezeli nastapilo ono w ciagu roku.

Art. 16. 1. Za przychod z nieruchomosci odstapionych bezplatnie w calosci lub w czesci do uzywania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie majacym osobowosci prawnej uwaza sie wartosc czynszowa, stanowiaca rownowartosc czynszu, jaki przyslugiwalby od tych osob w razie zawarcia umowy najmu lub dzierzawy nieruchomosci. Nie jest jednak przychodem wartosc czynszowa lokali lub budynkow mieszkalnych udostepnionych osobom pozostajacym z podatnikiem w stosunku pracy, dla ktorych stanowi ona nieodplatne swiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1.

2. Jezeli wlasciciel nieruchomosci uzywa jej na wlasne potrzeby lub potrzeby czlonkow rodziny albo oddal bezplatnie nieruchomosc lub jej czesc do uzytku na cele dzialalnosci naukowej, naukowo-technicznej, oswiatowej, oswiatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony srodowiska, dobroczynnosci, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, rehabilitacji zawodowej i spolecznej inwalidow, kultu religijnego oraz zwiazkom zawodowym, nie ustala sie wartosci czynszowej tej nieruchomosci lub jej czesci, a wydatki zwiazane z nieruchomoscia nie stanowia kosztu uzyskania przychodow.

Art. 16a. Przy okreslaniu przychodow z tytulu umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem nie sa skladniki majatku zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza, przepis art. 14 ust. 2b stosuje sie odpowiednio, z tym ze oplaty ponoszone przez najemce lub dzierzawce na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod wynajmujacego lub wydzierzawiajacego w dniu zaplaty.

Art. 17. 1. Za przychody z kapitalow pienieznych uwaza sie:

1) odsetki od pozyczek,

2) odsetki od wkladow oszczednosciowych i srodkow na rachunkach bankowych, z wyjatkiem utrzymywanych w zwiazku z wykonywana dzialalnoscia gospodarcza,

3) odsetki (dyskonto) od obligacji i innych papierow wartosciowych,

4) dywidendy i inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych, ktorych podstawa uzyskania jest tytul prawny w postaci udzialow (akcji) stanowiacych kapital osob prawnych, w tym rowniez dywidendy z akcji zlozonych przez czlonkow pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilosciowych, oprocentowanie udzialow czlonkowskich z nadwyzki bilansowej (dochodu ogolnego) w spoldzielniach, przychody z tytulu podzialu majatku likwidowanej spolki (spoldzielni), a takze wartosc dokonanych na rzecz udzialowcow i akcjonariuszy nieodplatnych lub czesciowo odplatnych swiadczen, okreslona wedlug zasad wynikajacych z art. 11 ust. 2-2b,

5) przychody z tytulu udzialu w funduszach powierniczych lub inwestycyjnych, w tym rowniez z tytulu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, odkupienia jednostek uczestnictwa oraz wykupienia certyfikatow inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, a takze z tytulu umorzenia jednostek uczestnictwa i certyfikatow inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego utworzonego na podstawie przepisow o funduszach inwestycyjnych,

6) nalezne, chocby nie zostaly faktycznie otrzymane, przychody z odplatnego zbycia tytulu wlasnosci udzialow w spolkach, akcji oraz innych papierow wartosciowych, w tym takze pochodnych instrumentow finansowych od papierow wartosciowych,

7) przychody z odplatnego zbycia prawa poboru, w tym rowniez ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu czlonka funduszu,

8) przychody czlonkow pracowniczych funduszy emerytalnych z tytulu przeniesienia akcji zlozonych na rachunkach ilosciowych do aktywow tych funduszy,

9) nominalna wartosc udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni objetych w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc.

1a. Przychod okreslony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1) zarejestrowania spolki albo

2) wpisu do rejestru podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki, albo

3) wydania dokumentow akcji, jezeli objecie akcji jest zwiazane z warunkowym podwyzszeniem kapitalu zakladowego.

2. Przy ustalaniu wartosci przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i 9, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 19.

3. Ilekroc w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - rozumie sie przez to prawa majatkowe, ktorych cena zalezy bezposrednio lub posrednio od ceny towarow, walut obcych, waluty polskiej, zlota dewizowego, platyny dewizowej lub papierow wartosciowych, albo od wysokosci stop procentowych lub indeksow, a w szczegolnosci opcje i kontrakty terminowe.

Art. 18. Za przychod z praw majatkowych uwaza sie w szczegolnosci przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrebnych przepisow, praw do projektow wynalazczych, praw do topografii ukladow scalonych, znakow towarowych i wzorow zdobniczych, w tym rowniez z odplatnego zbycia tych praw.

Art. 19. 1. Przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie, pomniejszona o koszty odplatnego zbycia. Jezeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartosci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychod ten okresla organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokosci wartosci rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

2. Przychodem z odplatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomosci lub praw majatkowych, a takze innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u kazdej ze stron umowy przenoszacej wlasnosc jest wartosc nieruchomosci, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

3. Wartosc rynkowa, o ktorej mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majatkowych okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca odplatnego zbycia.

4. Jezeli wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie odplatnego zbycia znacznie odbiega od wartosci rynkowej nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartosci lub wskazania przyczyn uzasadniajacych podanie ceny znacznie odbiegajacej od wartosci rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartosci lub niewskazania przyczyn, ktore uzasadniaja podanie ceny znacznie odbiegajacej od wartosci rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej okresli wartosc z uwzglednieniem opinii bieglego lub bieglych. Jezeli wartosc ustalona w ten sposob odbiega co najmniej o 33 proc. od wartosci wyrazonej w cenie, koszty opinii bieglego lub bieglych ponosi zbywajacy.

Art. 20. 1. Za przychody z innych zrodel, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwaza sie w szczegolnosci: kwoty wyplacone po smierci czlonka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub czlonkowi jego najblizszej rodziny, w rozumieniu przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego, alimenty, z wyjatkiem alimentow na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niz wymienione w art. 14, doplaty, nagrody i inne nieodplatne swiadczenia nie nalezace do przychodow okreslonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujace pokrycia w ujawnionych zrodlach.

2. Za zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego, o ktorych mowa w ust. 1, uwaza sie kwoty wyplacanych przez zaklad pracy lub organ rentowy zasilkow chorobowych, wyrownawczych, macierzynskich, opiekunczych oraz swiadczen rehabilitacyjnych.

3. Wysokosc przychodow nie znajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach lub pochodzacych ze zrodel nie ujawnionych ustala sie na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatkow i wartosci zgromadzonego w tym roku mienia, jezeli wydatki te i wartosci nie znajduja pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzacym z przychodow opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Art. 20a. skreslony.

Rozdział 3

Zwolnienia przedmiotowe

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.