Tekst ujednolicony po zmianie z 9 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 166 z 22 wrzesnia 2003 r., poz. 1608)

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych

I. Ujednolicony tekst powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:

- z 2000 r.:

  • nr 14, poz. 176 (urzedowy tekst jednolity), nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz. 816, nr 104, poz. 1104, nr 117, poz. 1228, nr 122, poz. 1324,

- z 2001 r.:

  • nr 4, poz. 27, nr 8, poz. 64, nr 52, poz. 539, nr 73, poz. 764, nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 968, nr 102, poz. 1117, nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363 i 1370, nr 134, poz. 1509,

- z 2002 r.:

  • nr 19, poz. 199, nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 78, poz. 715, nr 89, poz. 804, nr 135, poz. 1146, nr 141, poz. 1182, nr 169, poz. 1384, nr 181, poz. 1515, nr 200, poz. 1679 i poz. 1691, nr 240, poz. 2058.

- z 2003 r.:

II. Ostatnia, drobna zmiana pochodzi z ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracownikow tymczasowych, opublikowanej w Dz. U. Nr 166 z 22 wrzesnia 2003 r. polega na dodaniu z dniem 1 stycznia 2004 r. ust. 1a w art. 21.

III. Ujednolicony tekst ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych odzwierciedla stan prawny na 1 wrzesnia 2003 r. (tego dnia weszly przepisy ustawy z 27 czerwca 2003 r. o utworzeniu Wojewodzkich Kolegiow Skarbowych Dz.U. nr 137, poz. 1302), ale uwzglednia tez zmiany z roznych nowelizacji wchodzace w zycie:

  • 1 pazdziernika 2003 r. - zaznaczone czerwona czcionka
  • 1 stycznia 2004 r. - zaznaczone fioletowa czcionka

IV. Ilekroc w ustawie jest mowa o "ustawie o grach losowych, zakladach wzajemnych i grach na automatach" albo "o przepisach o grach losowych, zakladach wzajemnych i grach na automatach", nalezy przez to rozumiec odpowiednio ustawe o grach i zakladach wzajemnych lub przepisy o grach i zakladach wzajemnych (Dz. U. Nr 84, poz. 774).

Spis tresci

 

Rozdzial 1

Podmiot i przedmiot opodatkowania

Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodow osob fizycznych.

Art. 2. 1. Przepisow ustawy nie stosuje sie do:

1) przychodow z dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem przychodow z dzialow specjalnych produkcji rolnej,

2) przychodow z gospodarki lesnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntow rolnych do zalesienia,

3) przychodow podlegajacych przepisom o podatku od spadkow i darowizn,

4) przychodow wynikajacych z czynnosci, ktore nie moga byc przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

5) przychodow z tytulu podzialu wspolnego majatku malzonkow w wyniku ustania lub ograniczenia malzenskiej wspolnosci majatkowej.

2. Dzialalnoscia rolnicza, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest dzialalnosc polegajaca na wytwarzaniu produktow roslinnych lub zwierzecych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wlasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym rowniez produkcja materialu siewnego, szkolkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folia, produkcja roslin ozdobnych, grzybow uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materialu zarodowego zwierzat, ptactwa i owadow uzytkowych, produkcja zwierzeca typu przemyslowo-fermowego oraz hodowla ryb, a takze dzialalnosc, w ktorej minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierzat i roslin, w trakcie ktorych nastepuje ich biologiczny wzrost, wynosza co najmniej:

1) miesiac - w przypadku roslin,

2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gesi lub kaczek,

3) 6 tygodni - w przypadku pozostalego drobiu rzeznego,

4) 2 miesiace - w przypadku pozostalych zwierzat

- liczac od dnia nabycia.

3. Dzialami specjalnymi produkcji rolnej sa: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybow i ich grzybni, uprawy roslin "in vitro", fermowa hodowla i chow drobiu rzeznego i niesnego, wylegarnie drobiu, hodowla i chow zwierzat futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dzdzownic, hodowla entomofagow, hodowla jedwabnikow, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chow innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym.

3a. Nie stanowia dzialow specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chow zwierzat w rozmiarach nie przekraczajacych wielkosci okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy, zwanym "zalacznikiem nr 2".

4. Ilekroc w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisow ustawy o podatku rolnym.

5. skreslony.

Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jezeli maja miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegaja obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow (nieograniczony obowiazek podatkowy).

2. skreslony.

2a. Osoby fizyczne, jezeli nie maja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegaja obowiazkowi podatkowemu tylko od dochodow z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku sluzbowego lub stosunku pracy, bez wzgledu na miejsce wyplaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodow osiaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiazek podatkowy).

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze zrodel przychodow polozonych za granica wolni sa czlonkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzedow konsularnych oraz inne osoby korzystajace z przywilejow i immunitetow dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umow lub powszechnie uznanych zwyczajow miedzynarodowych, jak rowniez czlonkowie ich rodzin pozostajacy z nimi we wspolnocie domowej, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja stalego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 4. skreslony.

Art. 4a. Przepisy art. 3 ust. 1 i 2a stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 5. Za terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy uwaza sie rowniez znajdujaca sie poza morzem terytorialnym wylaczna strefe ekonomiczna, w ktorej Rzeczpospolita Polska na podstawie prawa wewnetrznego i zgodnie z prawem miedzynarodowym wykonuje prawa odnoszace sie do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobow naturalnych.

Art. 5a. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) inwestycjach - oznacza to srodki trwale w budowie w rozumieniu ustawy z 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694), zwanej dalej "ustawa o rachunkowosci",

2) skladnikach majatkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowosci pomniejszone o przejete dlugi funkcjonalnie zwiazane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza zbywcy, o ile dlugi te nie zostaly uwzglednione w cenie nabycia, o ktorej mowa w art. 22g ust. 3,

3) przedsiebiorstwie - oznacza to przedsiebiorstwo w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego,

4) zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniejacym przedsiebiorstwie zespol skladnikow materialnych i niematerialnych, w tym zobowiazania, przeznaczonych do realizacji okreslonych zadan gospodarczych, ktory zarazem moglby stanowic niezalezne przedsiebiorstwo samodzielnie realizujace te zadania,

5) ordynacji podatkowej - oznacza to ustawe z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 i nr 160, poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062, z 2000 r. nr 94, poz. 1037, nr 116, poz. 1216, nr 120, poz. 1268 i nr 122, poz. 1315, z 2001 r. nr 16, poz. 166, nr 39, poz. 459, nr 42, poz. 475, nr 110, poz. 1189, nr 125, poz. 1368 i nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. nr 89, poz. 804 i nr 113, poz. 984),

6) pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej - oznacza to dzialalnosc gospodarcza w rozumieniu przepisow Ordynacji podatkowej, z wyjatkiem dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 13.

7) ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie sie przez to ustawe z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz o zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pozn. zm.).

8) urzedzie skarbowym - oznacza to urzad skarbowy, ktorym kieruje odpowiednio wlasciwy dla podatnika lub platnika naczelnik urzedu skarbowego.

Art. 6. 1. Malzonkowie podlegaja odrebnemu opodatkowaniu od osiaganych przez nich dochodow.

2. Malzonkowie podlegajacy obowiazkowi podatkowemu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, miedzy ktorymi istnieje wspolnosc majatkowa, pozostajacy w zwiazku malzenskim przez caly rok podatkowy, moga byc jednak, z zastrzezeniem ust. 8, na wniosek wyrazony we wspolnym zeznaniu rocznym opodatkowani lacznie od sumy swoich dochodow okreslonych zgodnie z art. 9 ust. 1, po uprzednim odliczeniu, odrebnie przez kazdego z malzonkow, kwot okreslonych w art. 26; w tym przypadku podatek okresla sie na imie obojga malzonkow w podwojnej wysokosci podatku obliczonego od polowy lacznych dochodow malzonkow, z tym ze do sumy tych dochodow nie wlicza sie dochodow (przychodow) opodatkowanych w sposob zryczaltowany na zasadach okreslonych w tej ustawie.

3. Zasada wyrazona w ust. 2 ma zastosowanie rowniez, jezeli jeden z malzonkow w roku podatkowym nie uzyskal przychodow ze zrodel, z ktorych dochod jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiagnal dochody w wysokosci nie powodujacej obowiazku uiszczenia podatku.

4. Od osob samotnie wychowujacych w roku podatkowym:

1) dzieci maloletnie,

2) dzieci, bez wzgledu na ich wiek, na ktore, zgodnie z odrebnymi przepisami, pobierany byl zasilek pielegnacyjny,

3) dzieci do ukonczenia 25 lat uczace sie w szkolach, o ktorych mowa w przepisach o systemie oswiaty lub w przepisach o szkolnictwie wyzszym, lub w przepisach o wyzszych szkolach zawodowych, jezeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskaly dochodow, z wyjatkiem dochodow wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodow w wysokosci nie powodujacej obowiazku zaplaty podatku

- podatek moze byc okreslony, z zastrzezeniem ust. 8, na wniosek wyrazony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwojnej wysokosci podatku obliczonego od polowy dochodow osoby samotnie wychowujacej dzieci, z uwzglednieniem art. 7; z tym ze do sumy tych dochodow nie wlicza sie dochodow (przychodow) opodatkowanych w sposob zryczaltowany na zasadach okreslonych w tej ustawie.

5. Za osobe samotnie wychowujaca dzieci uwaza sie jednego z rodzicow albo opiekuna prawnego, jezeli osoba ta jest panna, kawalerem, wdowa, wdowcem, rozwodka, rozwodnikiem albo osoba, w stosunku do ktorej orzeczono separacje w rozumieniu odrebnych przepisow. Za osobe samotnie wychowujaca dzieci uwaza sie rowniez osobe pozostajaca w zwiazku malzenskim, jezeli jej malzonek zostal pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolnosci.

6. skreslony.

7. skreslony.

8. Sposob opodatkowania, o ktorym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociazby do jednego z malzonkow, osoby samotnie wychowujacej dzieci lub do jej dziecka maja zastosowanie przepisy ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930, z 2000 r. nr 104, poz. 1104 i nr 122, poz. 1324, z 2001 r. nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 125, poz. 1363 i 1369 i nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. nr 141, poz. 1183), zwanej dalej "ustawa o zryczaltowanym podatku dochodowym".

9. Zasada okreslona w ust. 8 nie dotyczy osob, o ktorych mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

10. Sposob opodatkowania, o ktorym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatnikow, ktorzy wniosek, wyrazony w zeznaniu podatkowym, okreslony w ust. 2 i 4, zloza po terminie, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1.

Art. 7. 1. Dochody maloletnich dzieci wlasnych i przysposobionych, z wyjatkiem dochodow z ich pracy, stypendiow oraz dochodow z przedmiotow oddanych im do swobodnego uzytku, dolicza sie do dochodow rodzicow lub dochodow osob, o ktorych mowa w art. 6 ust. 4, chyba ze rodzicom nie przysluguje prawo pobierania pozytkow ze zrodel przychodow dzieci.

2. Jezeli malzonkowie podlegaja odrebnemu opodatkowaniu, dochody maloletnich dzieci dolicza sie po polowie do dochodu kazdego z malzonkow.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do malzonkow, w stosunku do ktorych orzeczono separacje w rozumieniu odrebnych przepisow.

Art. 8. 1. Przychody z udzialu w spolce nie bedacej osoba prawna, ze wspolnej wlasnosci, wspolnego przedsiewziecia, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy lub praw majatkowych u kazdego podatnika okresla sie proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz laczy sie z pozostalymi przychodami ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu wedlug skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ze prawa do udzialu w zysku sa rowne.

2. Zasady wyrazone w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do:

1) rozliczania kosztow uzyskania przychodow, wydatkow nie stanowiacych kosztow uzyskania przychodow i strat,

2) ulg podatkowych zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia w formie spolki nie bedacej osoba prawna.

3. Zasady, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, maja rowniez zastosowanie do malzonkow, miedzy ktorymi istnieje wspolnosc majatkowa, osiagajacych ze zrodla okreslonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspolnej wlasnosci, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy, chyba ze zloza pisemne oswiadczenie o opodatkowaniu calosci dochodu osiagnietego z tego zrodla przez jednego z nich.

4. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy zlozyc wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego najpozniej do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostal otrzymany, ze zrodla okreslonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy przychod ze wspolnej wlasnosci, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy.

5. Wybor zasady opodatkowania calosci dochodu przez jednego z malzonkow wyrazony w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 3, obowiazuje przy zaplacie zaliczek i skladaniu deklaracji za caly dany rok podatkowy oraz skladaniu zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty), chyba ze w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sad separacji nastapil podzial majatku wspolnego malzonkow i przedmiot umowy przypadl temu z malzonkow, na ktorym nie ciazyl obowiazek zaplaty zaliczek i skladania deklaracji.

Art. 9. 1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jezeli podatnik uzyskuje dochody z wiecej niz jednego zrodla, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzezeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30 i art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodow ze wszystkich zrodel przychodow.

2. Dochodem ze zrodla przychodow, jezeli przepisy art. 24-25 nie stanowia inaczej, jest nadwyzka sumy przychodow z tego zrodla nad kosztami ich uzyskania osiagnieta w roku podatkowym. Jezeli koszty uzyskania przekraczaja sume przychodow, roznica jest strata ze zrodla przychodow.

3. O wysokosc straty ze zrodla przychodow poniesionej w roku podatkowym mozna obnizyc dochod uzyskany z tego zrodla w najblizszych kolejno po sobie nastepujacych pieciu latach podatkowych, z tym ze wysokosc obnizenia w ktorymkolwiek z tych lat nie moze przekroczyc 50 proc. kwoty tej straty.

3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

1) z odplatnego zbycia rzeczy i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz

2) ze zrodel przychodow, z ktorych dochody sa wolne od podatku dochodowego.

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z dzialow specjalnych produkcji rolnej, jezeli dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej przez okres nastepnych pieciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiag.

5. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio, gdy w okresie, o ktorym mowa w tym przepisie, podatnik jest opodatkowany na zasadach okreslonych w rozdziale 2 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym. W tym przypadku obniza sie przychod, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

Art. 9a. 1. Podatnicy osiagajacy przychody ze zrodla, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, sa opodatkowani na zasadach okreslonych w ustawie, chyba ze wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego zloza pisemne oswiadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, na zasadach okreslonych w ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym.

2. Podatnicy osiagajacy przychody ze zrodla, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, sa opodatkowani na zasadach okreslonych w ustawie, chyba ze wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego zloza w formie pisemnej wniosek lub oswiadczenie o zastosowanie form opodatkowania okreslonych w ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym.

Rozdzial 2

Zrodla przychodow

Art. 10. 1. Zrodlami przychodow sa:

1) stosunek sluzbowy, stosunek pracy, w tym spoldzielczy stosunek pracy, czlonkostwo w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna, praca nakladcza, emerytura lub renta,

2) dzialalnosc wykonywana osobiscie,

3) pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza,

4) dzialy specjalne produkcji rolnej,

5) nieruchomosci lub ich czesci,

6) najem, podnajem, dzierzawa, poddzierzawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rowniez dzierzawa, poddzierzawa dzialow specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skladnikow na cele nierolnicze albo na prowadzenie dzialow specjalnych produkcji rolnej, z wyjatkiem skladnikow majatku zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza,

7) kapitaly pieniezne i prawa majatkowe, w tym odplatne zbycie praw majatkowych, innych niz wymienione w pkt 8 lit. a)-c),

8) odplatne zbycie, z zastrzezeniem ust. 2:

a) nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci,

b) spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego uzytkowania gruntow,

d) innych rzeczy,

- jezeli odplatne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej i zostalo dokonane w przypadku odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w lit. a)-c) - przed uplywem pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed uplywem pol roku, liczac od konca miesiaca, w ktorym nastapilo nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnosza sie do kazdej z osob dokonujacej zamiany,

9) inne zrodla.

2. Przepisow ust. 1 pkt 8 nie stosuje sie do odplatnego zbycia:

1) na podstawie umowy przewlaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy,

2) w formie wniesienia wkladu niepienieznego do spolki lub spoldzielni srodkow obrotowych, srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych,

3) praw majatkowych lub rzeczy bedacych skladnikami majatku zwiazanymi z dzialalnoscia gospodarcza, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, nawet jezeli przed zbyciem zostaly wycofane z dzialalnosci gospodarczej.

Art. 11. 1. Przychodami, z zastrzezeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

2. Wartosc pieniezna swiadczen w naturze, z zastrzezeniem art. 12 ust. 2, okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

2a. Wartosc pieniezna innych nieodplatnych swiadczen ustala sie:

1) jezeli przedmiotem swiadczenia sa uslugi wchodzace w zakres dzialalnosci gospodarczej dokonujacego swiadczenia - wedlug cen stosowanych wobec innych odbiorcow,

2) jezeli przedmiotem swiadczen sa uslugi zakupione - wedlug cen zakupu,

3) jezeli przedmiotem swiadczen jest udostepnienie lokalu lub budynku - wedlug rownowartosci czynszu, jaki przyslugiwalby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4) w pozostalych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy swiadczeniu uslug lub udostepnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca udostepnienia.

2b. Jezeli swiadczenia sa czesciowo odplatne, przychodem podatnika jest roznica pomiedzy wartoscia tych swiadczen, ustalona wedlug zasad okreslonych w ust. 2 lub 2a, a odplatnoscia ponoszona przez podatnika.

3. Przychody w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursow z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, oglaszanych przez bank, z ktorego uslug korzystal podatnik, i majacych zastosowanie przy kupnie walut. Jezeli podatnik nie korzysta z uslug banku, przychody przelicza sie na zlote wedlug kursu sredniego walut obcych z dnia uzyskania przychodow, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli bank, z ktorego uslug korzysta podatnik, stosuje rozne kursy walut obcych i nie jest mozliwe dostosowanie kursu, o ktorym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na zlote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje sie kurs sredni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, oglaszany przez Narodowy Bank Polski.

Art. 12. 1. Za przychody ze stosunku sluzbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej oraz spoldzielczego stosunku pracy uwaza sie wszelkiego rodzaju wyplaty pieniezne oraz wartosc pieniezna swiadczen w naturze badz ich ekwiwalenty, bez wzgledu na zrodlo finansowania tych wyplat i swiadczen, a w szczegolnosci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, roznego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezaleznie od tego, czy ich wysokosc zostala z gory ustalona, a ponadto swiadczenia pieniezne ponoszone za pracownika, jak rowniez wartosc innych nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych.

2. Wartosc pieniezna swiadczen w naturze przyslugujacych pracownikom na podstawie odrebnych przepisow ustala sie wedlug przecietnych cen stosowanych wobec innych odbiorcow - jezeli przedmiotem swiadczenia sa rzeczy lub uslugi wchodzace w zakres dzialalnosci pracodawcy.

3. Wartosc pieniezna innych nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 11 ust. 2-2b.

3a. skreslony.

4. Za pracownika w rozumieniu ustawy uwaza sie osobe pozostajaca w stosunku sluzbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakladczej lub spoldzielczym stosunku pracy.

5. Nie wlicza sie do przychodu osob wykonujacych prace nakladcza wartosci surowcow i materialow pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez nie kosztow z tytulu transportu, zuzytej energii, opalu, konserwacji maszyn i urzadzen itp., jezeli osoba, na rzecz ktorej wykonywana jest praca nakladcza, wyplaca naleznosc z tych tytulow w wyodrebnionej pozycji.

6. Za przychod z tytulu czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna uwaza sie wszelkie przychody, o ktorych mowa w art. 11, uzyskane przez czlonka spoldzielni lub jego domownika z tytulu wkladu pracy oraz innych tytulow przewidzianych w statucie spoldzielni, po wylaczeniu z tych przychodow udzialow w dochodzie podzielnym spoldzielni z tytulu dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem polegajacej na prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

7. Przez emeryture lub rente rozumie sie laczna kwote swiadczen emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wylaczeniem dodatkow rodzinnych i pielegnacyjnych oraz dodatkow dla sierot zupelnych do rent rodzinnych.

8. skreslony.

Art. 13. Za przychody z dzialalnosci wykonywanej osobiscie, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uwaza sie:

1) skreslony,

2) przychody z osobiscie wykonywanej dzialalnosci artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oswiatowej i publicystycznej, w tym z tytulu udzialu w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak rowniez przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrebnych przepisow oraz przychody sedziow z tytulu prowadzenia zawodow sportowych,

3) przychody z dzialalnosci duchownych, osiagane z innego tytulu niz umowa o prace,

4) przychody z dzialalnosci polskich arbitrow uczestniczacych w procesach arbitrazowych z partnerami zagranicznymi,

5) przychody otrzymywane przez osoby wykonujace czynnosci zwiazane z pelnieniem obowiazkow spolecznych lub obywatelskich, bez wzgledu na sposob powolywania tych osob, nie wylaczajac odszkodowania za utracony zarobek, z wyjatkiem przychodow, o ktorych mowa w pkt 7,

6) przychody osob, ktorym organ wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej, sad lub prokurator, na podstawie wlasciwych przepisow, zlecil wykonanie okreslonych czynnosci, a zwlaszcza przychody bieglych w postepowaniu sadowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz platnikow, z zastrzezeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentow naleznosci publicznoprawnych, a takze przychody z tytulu udzialu w komisjach powolywanych przez organy wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej, z wyjatkiem przychodow, o ktorych mowa w pkt 9,

7) przychody otrzymywane przez osoby, niezaleznie od sposobu ich powolywania, nalezace do skladu zarzadow, rad nadzorczych, komisji lub innych organow stanowiacych osob prawnych,

8) przychody z tytulu osobistego wykonywania uslug na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzielo, uzyskiwane wylacznie od:

a) osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie majacej osobowosci prawnej lub przedsiebiorcy - jezeli podatnik wykonuje te uslugi wylacznie dla potrzeb tych podmiotow i tego samego rodzaju uslug nie wykonuje na rzecz ludnosci,

b) wlasciciela (posiadacza) nieruchomosci, w ktorej lokale sa wynajmowane, lub dzialajacego w jego imieniu zarzadcy albo administratora - jezeli podatnik wykonuje te uslugi wylacznie dla potrzeb zwiazanych z ta nieruchomoscia

- z wyjatkiem przychodow, o ktorych mowa w pkt 9,

9) przychody z tytulu osobiscie wykonywanej dzialalnosci na podstawie kontraktu menedzerskiego lub umow o podobnym charakterze.

Art. 14. 1. Za przychod z dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uwaza sie kwoty nalezne, chocby nie zostaly faktycznie otrzymane, po wylaczeniu wartosci zwroconych towarow, udzielonych bonifikat i skont. U podatnikow dokonujacych sprzedazy towarow i uslug opodatkowanych podatkiem od towarow i uslug za przychod z tej sprzedazy uwaza sie przychod pomniejszony o nalezny podatek od towarow i uslug.

1a. Przychody w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursow srednich z dnia uzyskania przychodu oglaszanych przez Narodowy Bank Polski. Jezeli przychody wyrazone sa w walutach obcych, a miedzy dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania wystepuja rozne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyzsza sie lub obniza o roznice wynikajace z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodow, ustalonego przez bank, z ktorego uslug korzystal uzyskujacy przychod, oraz zastosowania kursu sredniego oglaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu.

1b. Przychody z tytulu roznic kursowych od wlasnych srodkow lub wartosci pienieznych w walutach obcych zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza ustala sie jako roznice miedzy wartoscia tych srodkow obliczona przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedazy z dnia nabycia walut, oglaszanego odpowiednio przez bank, z ktorego uslug korzystal podatnik.

1c. Za date powstania przychodu, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie, z zastrzezeniem ust. 1d-1f, dzien wystawienia faktury (rachunku), nie pozniej jednak niz ostatni dzien miesiaca, w ktorym nastapilo:

1) wydanie rzeczy, zbycie praw majatkowych oraz dostarczenie wszelkiej postaci energii lub

2) wykonanie uslugi, lub

3) otrzymanie zaplaty za wykonanie swiadczenia - w pozostalych przypadkach.

1d. W przypadku wykonania przez podatnika swiadczenia na eksport, w zwiazku z ktorym na podatniku ciazy obowiazek wystawienia dokumentu odprawy celnej, za date powstania przychodu naleznego uwaza sie okreslona w tym dokumencie i potwierdzona przez organ celny date wywozu przedmiotu eksportu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

1e. Za przychody z tytulu umow najmu, dzierzawy, leasingu lub innych umow o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem sa skladniki majatku zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza, uwaza sie przychody nalezne okreslone na dzien, w ktorym naleznosci wynikajace z tych umow staja sie wymagalne.

1f. Jezeli podatnik:

1) jest podatnikiem podatku od towarow i uslug nie korzystajacym ze zwolnienia od tego podatku oraz

2) prowadzi podatkowa ksiege przychodow i rozchodow, oraz

3) ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrebnymi przepisami

- za date powstania przychodu uwaza sie dzien wystawienia faktury, a jezeli faktura nie zostala wystawiona w terminie okreslonym w odrebnych przepisach, za date powstania przychodu uwaza sie dzien, w ktorym faktura powinna byc wystawiona; w przypadku gdy wydanie rzeczy, zbycie praw majatkowych, dostarczenie wszelkiej postaci energii, wykonanie uslugi lub otrzymanie zaplaty za wykonanie swiadczenia nastapilo w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczace tych zdarzen, zgodnie z odrebnymi przepisami, zostana wystawione w roku nastepnym, za date powstania przychodu uwaza sie ostatni dzien roku podatkowego, w ktorym mialy miejsce te zdarzenia.

2. Przychodem z dzialalnosci gospodarczej sa rowniez:

1) przychody z odplatnego zbycia skladnikow majatku wykorzystywanego w dzialalnosci gospodarczej oraz przy prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej, z wyjatkiem przychodow z odplatnego zbycia budynku mieszkalnego lub jego czesci, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc, gruntu albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu zwiazanego z tym budynkiem lub lokalem, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej; przy okreslaniu wysokosci przychodow przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje sie odpowiednio,

2) dotacje, subwencje, doplaty i inne nieodplatne swiadczenia otrzymane na pokrycie kosztow albo jako zwrot wydatkow, z wyjatkiem gdy przychody te sa zwiazane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we wlasnym zakresie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, od ktorych, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje sie odpisow amortyzacyjnych,

3) roznice kursowe,

4) otrzymane kary umowne,

5) odsetki od srodkow na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwiazku z wykonywana dzialalnoscia,

6) wartosc umorzonych lub przedawnionych zobowiazan, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytulu zaciagnietych kredytow (pozyczek), z wyjatkiem umorzonych pozyczek z Funduszu Pracy,

7) wartosc zwroconych wierzytelnosci, ktore zostaly, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, odpisane jako niesciagalne albo na ktore utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztow uzyskania przychodow,

7a) wartosc zwroconych wierzytelnosci wynikajacych z umowy, o ktorej mowa w art. 23f, zaliczonych uprzednio do kosztow uzyskania przychodow na podstawie art. 23h,

7b) wartosc naleznosci umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako niesciagalne w tej czesci, od ktorej dokonane odpisy aktualizujace zostaly uprzednio zaliczone do kosztow uzyskania przychodow,

7c) rownowartosc odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci, uprzednio zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, w przypadku ustania przyczyn, dla ktorych dokonano tych odpisow,

7d) w przypadku obnizenia lub zwrotu podatku od towarow i uslug zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym - naliczony podatek od towarow i uslug w tej czesci, w ktorej uprzednio zostal zaliczony do kosztow uzyskania przychodow,

8) wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z wyjatkiem otrzymanych od osob zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisow o podatku od spadkow i darowizn,

9) otrzymane wynagrodzenie za obsluge pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w zwiazku ze zwrotem srodkow pochodzacych ze skladki dodatkowej,

10) wynagrodzenia platnikow z tytulu:

a) terminowego wplacania podatkow pobranych na rzecz budzetu panstwa,

b) terminowego naliczania i odprowadzania skladek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

c) wykonywania zadan zwiazanych z ustalaniem prawa do swiadczen i ich wysokosci oraz wyplata swiadczen z ubezpieczenia chorobowego, okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych,

11) przychody z najmu, podnajmu, dzierzawy, poddzierzawy oraz z innych umow o podobnym charakterze, skladnikow majatku zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza,

12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza lub z prowadzeniem dzialow specjalnych produkcji rolnej.

2a. W razie zwrotu czesci wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7, przychod ustala sie proporcjonalnie do udzialu zwroconej czesci wierzytelnosci w jej ogolnej kwocie.

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem sa skladniki majatku zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza, jezeli wynajmujacy lub wydzierzawiajacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat wynikajacych z takich umow, a umowy te miedzy stronami nie wygasaja, do przychodow wynajmujacego lub wydzierzawiajacego nie zalicza sie kwot wyplaconych przez osobe trzecia z tytulu przeniesienia wierzytelnosci. Oplaty ponoszone przez najemce lub dzierzawce na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod wynajmujacego lub wydzierzawiajacego w dniu wymagalnosci zaplaty.

3. Do przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza sie:

1) pobranych wplat lub zarachowanych naleznosci na poczet dostaw towarow i uslug, ktore zostana wykonane w nastepnych okresach sprawozdawczych, a takze otrzymanych pozyczek i kredytow oraz zwroconych pozyczek, z wyjatkiem skapitalizowanych odsetek od tych pozyczek,

2) kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od naleznosci, w tym rowniez od udzielonych pozyczek,

3) zwroconych, umorzonych lub zaniechanych podatkow i oplat stanowiacych dochody budzetu panstwa albo budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

3a) zwroconych innych wydatkow nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

3b) zwroconych, umorzonych lub zaniechanych wplat dokonywanych na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na podstawie odrebnych przepisow, nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

4) skreslony,

5) przychodow, ktore w rozumieniu przepisow o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych - zwiekszaja ten fundusz,

6) kwoty stanowiacej rownowartosc umorzonych zobowiazan, w tym takze umorzonych pozyczek (kredytow), jezeli umorzenie zobowiazan jest zwiazane z postepowaniem ukladowym w rozumieniu przepisow prawa o postepowaniu ukladowym,

7) zwolnionych od wplat naleznosci z tytulu podatku od towarow i uslug w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, zwroconej roznicy podatku od towarow i uslug oraz zwroconego podatku akcyzowego, dokonywanych na podstawie odrebnych przepisow,

8) przychodow z odplatnego zbycia na podstawie umowy przewlaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy,

9) przychodow stanowiacych wartosc nieodplatnych swiadczen otrzymanych z tytulu korzystania z uslug informacyjno-doradczych swiadczonych przez punkty konsultacyjno-doradcze dzialajace, na podstawie odrebnych przepisow, w ramach rzadowego programu wsparcia dla malych i srednich przedsiebiorstw.

4-6. skreslone.

Art. 14a. skreslony.

Art. 15. Przychod z dzialow specjalnych produkcji rolnej ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 14, jezeli podatnik prowadzi ksiegi wykazujace te przychody. O zamiarze zalozenia ksiag podatnik jest obowiazany zawiadomic wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego przed rozpoczeciem roku podatkowego albo przed rozpoczeciem prowadzenia dzialow specjalnych produkcji rolnej, jezeli nastapilo ono w ciagu roku.

Art. 16. 1. Za przychod z nieruchomosci odstapionych bezplatnie w calosci lub w czesci do uzywania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie majacym osobowosci prawnej uwaza sie wartosc czynszowa, stanowiaca rownowartosc czynszu, jaki przyslugiwalby od tych osob w razie zawarcia umowy najmu lub dzierzawy nieruchomosci. Nie jest jednak przychodem wartosc czynszowa lokali lub budynkow mieszkalnych udostepnionych osobom pozostajacym z podatnikiem w stosunku pracy, dla ktorych stanowi ona nieodplatne swiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1.

2. Jezeli wlasciciel nieruchomosci uzywa jej na wlasne potrzeby lub potrzeby czlonkow rodziny albo oddal bezplatnie nieruchomosc lub jej czesc do uzytku na cele dzialalnosci naukowej, naukowo-technicznej, oswiatowej, oswiatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony srodowiska, dobroczynnosci, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, rehabilitacji zawodowej i spolecznej inwalidow, kultu religijnego oraz zwiazkom zawodowym, nie ustala sie wartosci czynszowej tej nieruchomosci lub jej czesci, a wydatki zwiazane z nieruchomoscia nie stanowia kosztu uzyskania przychodow.

Art. 16a. Przy okreslaniu przychodow z tytulu umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem nie sa skladniki majatku zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza, przepis art. 14 ust. 2b stosuje sie odpowiednio, z tym ze oplaty ponoszone przez najemce lub dzierzawce na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod wynajmujacego lub wydzierzawiajacego w dniu zaplaty.

Art. 17. 1. Za przychody z kapitalow pienieznych uwaza sie:

1) odsetki od pozyczek,

2) odsetki od wkladow oszczednosciowych i srodkow na rachunkach bankowych, z wyjatkiem utrzymywanych w zwiazku z wykonywana dzialalnoscia gospodarcza,

3) odsetki (dyskonto) od obligacji i innych papierow wartosciowych,

4) dywidendy i inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych, ktorych podstawa uzyskania jest tytul prawny w postaci udzialow (akcji) stanowiacych kapital osob prawnych, w tym rowniez dywidendy z akcji zlozonych przez czlonkow pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilosciowych, oprocentowanie udzialow czlonkowskich z nadwyzki bilansowej (dochodu ogolnego) w spoldzielniach, przychody z tytulu podzialu majatku likwidowanej spolki (spoldzielni), a takze wartosc dokonanych na rzecz udzialowcow i akcjonariuszy nieodplatnych lub czesciowo odplatnych swiadczen, okreslona wedlug zasad wynikajacych z art. 11 ust. 2-2b,

5) przychody z tytulu udzialu w funduszach powierniczych lub inwestycyjnych, w tym rowniez z tytulu umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, odkupienia jednostek uczestnictwa oraz wykupienia certyfikatow inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych, a takze z tytulu umorzenia jednostek uczestnictwa i certyfikatow inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego utworzonego na podstawie przepisow o funduszach inwestycyjnych,

6) nalezne, chocby nie zostaly faktycznie otrzymane, przychody z odplatnego zbycia tytulu wlasnosci udzialow w spolkach, akcji oraz innych papierow wartosciowych, w tym takze pochodnych instrumentow finansowych od papierow wartosciowych,

7) przychody z odplatnego zbycia prawa poboru, w tym rowniez ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu czlonka funduszu,

8) przychody czlonkow pracowniczych funduszy emerytalnych z tytulu przeniesienia akcji zlozonych na rachunkach ilosciowych do aktywow tych funduszy,

9) nominalna wartosc udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni objetych w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc.

1a. Przychod okreslony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1) zarejestrowania spolki albo

2) wpisu do rejestru podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki, albo

3) wydania dokumentow akcji, jezeli objecie akcji jest zwiazane z warunkowym podwyzszeniem kapitalu zakladowego.

2. Przy ustalaniu wartosci przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, 7 i 9, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 19.

3. Ilekroc w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych - rozumie sie przez to prawa majatkowe, ktorych cena zalezy bezposrednio lub posrednio od ceny towarow, walut obcych, waluty polskiej, zlota dewizowego, platyny dewizowej lub papierow wartosciowych, albo od wysokosci stop procentowych lub indeksow, a w szczegolnosci opcje i kontrakty terminowe.

Art. 18. Za przychod z praw majatkowych uwaza sie w szczegolnosci przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrebnych przepisow, praw do projektow wynalazczych, praw do topografii ukladow scalonych, znakow towarowych i wzorow zdobniczych, w tym rowniez z odplatnego zbycia tych praw.

Art. 19. 1. Przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie, pomniejszona o koszty odplatnego zbycia. Jezeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartosci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychod ten okresla organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokosci wartosci rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

2. Przychodem z odplatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomosci lub praw majatkowych, a takze innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u kazdej ze stron umowy przenoszacej wlasnosc jest wartosc nieruchomosci, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

3. Wartosc rynkowa, o ktorej mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majatkowych okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca odplatnego zbycia.

4. Jezeli wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie odplatnego zbycia znacznie odbiega od wartosci rynkowej nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartosci lub wskazania przyczyn uzasadniajacych podanie ceny znacznie odbiegajacej od wartosci rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartosci lub niewskazania przyczyn, ktore uzasadniaja podanie ceny znacznie odbiegajacej od wartosci rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej okresli wartosc z uwzglednieniem opinii bieglego lub bieglych. Jezeli wartosc ustalona w ten sposob odbiega co najmniej o 33 proc. od wartosci wyrazonej w cenie, koszty opinii bieglego lub bieglych ponosi zbywajacy.

Art. 20. 1. Za przychody z innych zrodel, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwaza sie w szczegolnosci: kwoty wyplacone po smierci czlonka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub czlonkowi jego najblizszej rodziny, w rozumieniu przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego, alimenty, z wyjatkiem alimentow na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niz wymienione w art. 14, doplaty, nagrody i inne nieodplatne swiadczenia nie nalezace do przychodow okreslonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujace pokrycia w ujawnionych zrodlach.

2. Za zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego, o ktorych mowa w ust. 1, uwaza sie kwoty wyplacanych przez zaklad pracy lub organ rentowy zasilkow chorobowych, wyrownawczych, macierzynskich, opiekunczych oraz swiadczen rehabilitacyjnych.

3. Wysokosc przychodow nie znajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach lub pochodzacych ze zrodel nie ujawnionych ustala sie na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatkow i wartosci zgromadzonego w tym roku mienia, jezeli wydatki te i wartosci nie znajduja pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzacym z przychodow opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Art. 20a. skreslony.

Rozdzial 3

Zwolnienia przedmiotowe

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego sa:

1) skreslony,

2) renty przyznane na podstawie odrebnych przepisow o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

3) otrzymane odszkodowania, jezeli ich wysokosc lub zasady ustalania wynikaja wprost z przepisow odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjatkiem:

a) okreslonych w prawie pracy odpraw i odszkodowan z tytulu skrocenia okresu wypowiedzenia umowy o prace,

b) odpraw i odszkodowan wyplacanych na podstawie przepisow o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn dotyczacych zakladu pracy,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) odpraw pienieznych wyplacanych na podstawie przepisow o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow,".]

c) odpraw i odszkodowan z tytulu skrocenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostajacym w stosunku sluzbowym,

d) odszkodowan przyznanych na podstawie przepisow o zakazie konkurencji,

e) odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza,

f) odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzeniem dzialow specjalnych produkcji rolnej, z ktorych dochody sa opodatkowane na zasadach, o ktorych mowa w art. 27 ust. 1,

g) odszkodowan wynikajacych z zawartych umow lub ugod,

3a) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisow o uznaniu za niewazne orzeczen wydanych wobec osob represjonowanych za dzialalnosc na rzecz niepodleglego bytu panstwa polskiego,

3b) inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku sadowego do wysokosci okreslonej w tym wyroku, z wyjatkiem odszkodowan:

a) otrzymanych w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza,

b) dotyczacych korzysci, ktore podatnik moglby osiagnac, gdyby mu szkody nie wyrzadzono,

4) kwoty otrzymane z tytulu ubezpieczen majatkowych i osobowych, z wyjatkiem:

a) odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza lub prowadzeniem dzialow specjalnych produkcji rolnej, z ktorych dochody sa opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1,

b) dochodu otrzymanego z tytulu inwestowania skladki ubezpieczeniowej w zwiazku z umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie przepisow o dzialalnosci ubezpieczeniowej - w przypadku ubezpieczen zwiazanych z funduszami kapitalowymi, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1b,

5) skreslony,

5a) kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zwiazku z wygasnieciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokosci wplat wniesionych do funduszu,

6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniezne i fantowe urzadzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisow o grach i zakladach wzajemnych,

6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pienieznych, grze telebingo, zakladach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audio-teksowych i loteriach fantowych, jezeli jednorazowa wartosc tych wygranych nie przekracza 2.280 zlotych, urzadzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisow o grach i zakladach wzajemnych,

7) odprawy posmiertne i zasilki pogrzebowe,

8) zasilki (dodatki) rodzinne i pielegnacyjne, zasilki wychowawcze oraz zasilki porodowe, wyplacone na podstawie odrebnych przepisow,

9) jednorazowe zasilki z tytulu urodzenia dziecka, wyplacane z funduszow zwiazkow zawodowych,

10) wartosc ubioru sluzbowego (umundurowania), jezeli jego uzywanie nalezy do obowiazkow pracownika, lub ekwiwalentu pienieznego za ten ubior,

10a) wartosc otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego czlonka polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej,

11) wartosc swiadczen rzeczowych wynikajacych z przepisow o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz ekwiwalenty za te swiadczenia wyplacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Rade Ministrow lub wlasciwego ministra, a takze ekwiwalenty pieniezne za pranie odziezy roboczej, za uzywanie odziezy i obuwia wlasnego zamiast roboczego oraz wartosc otrzymanych przez pracownikow bonow, talonow, kuponow lub innych dowodow uprawniajacych do otrzymania na ich podstawie napojow bezalkoholowych oraz artykulow spozywczych w przypadku, gdy pracodawca, pomimo ciazacego na nim obowiazku wynikajacego z przepisow o bezpieczenstwie i higienie pracy, nie ma mozliwosci wydania pracownikom posilkow i napojow bezalkoholowych,

12) wartosc napojow bezalkoholowych oraz posilkow wydawanych pracownikom do spozycia wylacznie w czasie wykonywania pracy, z wyjatkiem ekwiwalentu z tego tytulu,

12a) wartosc otrzymanych przez pracownikow bonow, talonow, kuponow lub innych dowodow uprawniajacych do uzyskania posilkow lub napojow bezalkoholowych (z wyjatkiem ekwiwalentu pienieznego z tego tytulu) - do wysokosci nie przekraczajacej miesiecznie kwoty 190 zl; zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, gdy pracodawca zawarl z jednostka specjalizujaca sie w przygotowywaniu i wydawaniu posilkow umowe, ktorej przedmiotem jest wydawanie pracownikom napojow bezalkoholowych i wylacznie gotowych posilkow,

13) ekwiwalenty pieniezne za uzywane przez pracownikow przy wykonywaniu pracy narzedzia, materialy lub sprzet, stanowiace ich wlasnosc,

14) kwoty otrzymywane przez pracownikow z tytulu zwrotu kosztow przeniesienia sluzbowego oraz zasilkow na zagospodarowanie i osiedlenie w zwiazku z przeniesieniem sluzbowym, do wysokosci 200 proc. wynagrodzenia naleznego za miesiac, w ktorym nastapilo przeniesienie,

15) swiadczenia otrzymywane z tytulu odbywania niezawodowej sluzby wojskowej lub jej form zastepczych i rownorzednych, z wyjatkiem sluzby okresowej lub nadterminowej,

16) diety i inne naleznosci za czas podrozy sluzbowej pracownika - do wysokosci okreslonej w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju,

17) diety oraz kwoty stanowiace zwrot kosztow, otrzymywane przez osoby wykonujace czynnosci zwiazane z pelnieniem obowiazkow spolecznych i obywatelskich - do wysokosci nie przekraczajacej miesiecznie kwoty 2280 zl,

18) dodatek za rozlake wyplacany pracownikom czasowo przeniesionym - do wysokosci diet za czas podrozy sluzbowej na obszarze kraju, okreslonych w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju,

19) wartosc swiadczen ponoszonych przez pracodawce z tytulu zakwaterowania pracownikow w hotelach pracowniczych oraz kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania,

20) czesc dochodow osob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, przebywajacych czasowo za granica i uzyskujacych dochody ze stosunku pracy lub stypendiow, z wyjatkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez czlonka sluzby zagranicznej - w wysokosci odpowiadajacej rownowartosci diet z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju, okreslonych w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju, obliczonych za okres, w ktorym byla wykonywana praca lub bylo otrzymywane stypendium,

20a) czesc dochodow osob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, przebywajacych czasowo za granica i uzyskujacych tam dochody z innych tytulow niz wymienione w pkt 20 - w wysokosci odpowiadajacej rownowartosci diet z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju, okreslonych w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju, obliczonych za okres, w ktorym osoby te uzyskiwaly dochod; w przypadku uzyskiwania w tym samym okresie dochodow z kilku zrodel, zwolnienie stosuje sie tylko do dochodu uzyskanego z jednego zrodla,

21) kwoty strawnego wyplacane zalogom plywajacym w zamian za bezplatne wyzywienie - do wysokosci nie przekraczajacej dodatku za rozlake, o ktorym mowa w pkt 18,

22) kwoty otrzymane przez pracownikow z tytulu kosztow uzywania pojazdow samochodowych dla potrzeb zakladu pracy:

a) w celu odbycia podrozy sluzbowej (jazdy zamiejscowe) - do wysokosci nie przekraczajacej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - do wysokosci miesiecznego ryczaltu pienieznego albo do wysokosci nie przekraczajacej stawek za 1 km przebiegu pojazdu

- okreslonych w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra, jezeli przebieg pojazdu, z wylaczeniem wyplat ryczaltu pienieznego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika wedlug obowiazujacego wzoru,

23) kwoty pomocy finansowej ze srodkow pomocy spolecznej i zakladowego funduszu swiadczen socjalnych, wyplacone na zmniejszenie wydatkow mieszkaniowych,

24) przyznana, na podstawie odrebnych przepisow, pomoc pieniezna dla rodzin zastepczych oraz jednorazowa pomoc pieniezna na zagospodarowanie, udzielona usamodzielniajacym sie wychowankom rodzin zastepczych i wychowankom publicznych lub niepublicznych placowek opiekunczo-wychowawczych,

25) dodatek energetyczny dla kombatantow,

25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 i nr 181, poz. 1515),

26) zapomogi wyplacone w przypadku indywidualnych zdarzen losowych, klesk zywiolowych, dlugotrwalej choroby lub smierci:

a) z funduszu socjalnego, zakladowego funduszu swiadczen socjalnych, z funduszy zwiazkow zawodowych oraz zgodnie z odrebnymi przepisami wydanymi przez wlasciwego ministra - niezaleznie od ich wysokosci,

b) z innych zrodel, z zastrzezeniem pkt 40 i 79 - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 2280 zl,

27) otrzymywane zgodnie z odrebnymi przepisami swiadczenia na:

a) rehabilitacje zawodowa, spoleczna i lecznicza osob niepelnosprawnych ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych oraz z zakladowych funduszy rehabilitacji,

b) dorazna lub okresowa pomoc dla kombatantow oraz pozostalych po nich czlonkow rodzin ze srodkow Panstwowego Funduszu Kombatantow,

28) przychody uzyskane z tytulu sprzedazy calosci lub czesci nieruchomosci wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedazy gruntow, ktore w zwiazku z ta sprzedaza utracily charakter rolny lub lesny,

29) przychody uzyskane z tytulu odszkodowania wyplacanego stosownie do przepisow o gospodarce nieruchomosciami lub z tytulu odplatnego zbycia nieruchomosci na cele uzasadniajace jej wywlaszczenie oraz z tytulu sprzedazy nieruchomosci w zwiazku z realizacja przez nabywce prawa pierwokupu, stosownie do przepisow o gospodarce nieruchomosciami,

30) przychody uzyskane z tytulu sprzedazy prawa wieczystego uzytkowania oraz nieruchomosci nabytych stosownie do przepisow o gospodarce nieruchomosciami w zamian za mienie pozostawione za granica,

31) przychody uzyskane z tytulu sprzedazy nieruchomosci albo prawa wieczystego uzytkowania na podstawie przepisow o ochronie i ksztaltowaniu srodowiska,

32) przychody uzyskane ze sprzedazy nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c):

a) w czesci wydatkowanej na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie pozniej niz w okresie dwoch lat od dnia sprzedazy, budynku mieszkalnego lub jego czesci, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego, gruntu albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu pod budowe budynku mieszkalnego, lub na nabycie prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej oraz na budowe, rozbudowe albo remont lub modernizacje wlasnego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

b) w calosci - jezeli sprzedaz nastapila w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomosci lub prawa, spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego czesci,

c) w calosci - jezeli sprzedaz nastapila w wykonaniu lub w zwiazku z wielostronna umowa o zamianie tych budynkow lub praw do lokali,

d) w calosci - jezeli ich nabycie nastapilo w drodze spadku lub darowizny,

e) w czesci wydatkowanej na splate kredytu lub pozyczki zaciagnietych na cele, o ktorych mowa w lit. a), w banku lub w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej majacych siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rowniez na splate kredytu lub pozyczki zaciagnietych przed dniem uzyskania tych przychodow, nie wczesniej jednak niz 24 miesiace przed tym dniem,

32a) przychody uzyskane z zamiany:

a) budynku mieszkalnego lub jego czesci, udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub

b) spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, lub

c) gruntu albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu, zwiazanego z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)

- jezeli przedmiotem zamiany sa wylacznie nieruchomosci i prawa wymienione w lit. a)-c),

32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, innych niz wymienione w pkt 32a, jezeli z tytulu jednej umowy nie przekraczaja kwoty 2280 zl,

33) dochody osob fizycznych, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, uzyskane z tytulu dzialalnosci wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze zrodel przychodow znajdujacych sie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli umowa miedzynarodowa, ktorej Rzeczpospolita Polska jest strona, tak stanowi,

34) skreslony,

35) skreslony,

36) dochody z tytulu prowadzenia szkol w rozumieniu przepisow o systemie oswiaty, w czesci wydatkowanej na cele szkoly w roku podatkowym lub w roku po nim nastepujacym,

37) dochody z tytulu urzadzania przez uprawniony podmiot majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrebnych przepisow,

38) swiadczenia rzeczowe otrzymywane przez emerytow i rencistow od zakladow pracy z tytulu poprzednio laczacego ich z nim stosunku sluzbowego, stosunku pracy lub spoldzielczego stosunku pracy oraz od zwiazkow zawodowych,

39) stypendia otrzymywane na podstawie przepisow o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz inne stypendia naukowe i za wyniki w nauce, ktorych zasady przyznawania zostaly zatwierdzone przez ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego po zasiegnieciu opinii Rady Glownej Szkolnictwa Wyzszego albo przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania,

40) swiadczenia pomocy materialnej dla uczniow, studentow, uczestnikow studiow doktoranckich i osob uczestniczacych w innych formach ksztalcenia, pochodzace z budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego oraz ze srodkow wlasnych szkol i uczelni - przyznane na podstawie odrebnych przepisow o systemie oswiaty, o szkolnictwie wyzszym, o wyzszych szkolach zawodowych oraz o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

40a) nagrody wyplacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wynikow na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich,

40b) stypendia dla uczniow i studentow, ktorych wysokosc i zasady udzielania zostaly okreslone w uchwale organu stanowiacego jednostki samorzadu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniow i studentow przyznane przez fundacje lub stowarzyszenia na podstawie regulaminow zatwierdzonych przez organy statutowe udostepnianych do publicznej wiadomosci za pomoca Internetu, srodkow masowego przekazu lub wykladanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogolnie dostepnych - do wysokosci nie przekraczajacej miesiecznie kwoty 380 zl,

41) skreslony,

42) dochody uzyskane z tytulu sprzedazy akcji narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy z 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202, z 1994 r. nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. nr 30, poz. 164, nr 47, poz. 298 i nr 107, poz. 691) - w skali roku do lacznej wysokosci polowy jednomiesiecznego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

43) dochody uzyskane z tytulu wynajmu pokoi goscinnych, w budynkach mieszkalnych polozonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywajacym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytulu wyzywienia tych osob, jezeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5,

44) przychody czlonkow Ochotniczych Strazy Pozarnych, uzyskane z tytulu uczestnictwa w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach zwiazanych z likwidowaniem klesk zywiolowych,

45) swiadczenie pieniezne przyznane na podstawie ustawy z 31 maja 1996 r. o swiadczeniu pienieznym przyslugujacym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. nr 87, poz. 395, z 1998 r. nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. nr 28, poz. 257),

46) dochody otrzymane przez podatnika, jezeli:

a) pochodza od rzadow panstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych ze srodkow bezzwrotnej pomocy, w tym ze srodkow programow ramowych badan, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programow NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umow zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Rade Ministrow, wlasciwego ministra lub agencje rzadowe, w tym rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych srodkow jest dokonywane za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodkow bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezposrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodow osob fizycznych, ktorym podatnik bezposrednio realizujacy cel programu zleca wykonanie okreslonych czynnosci w zwiazku z realizowanym przez niego programem,

47) skreslony,

47a) dotacje z budzetu panstwa otrzymane na dofinansowanie przedsiewziec realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarow Wiejskich (SAPARD),

47b) dotacje, w rozumieniu przepisow o finansach publicznych, otrzymane z budzetu panstwa lub budzetow jednostek samorzadu terytorialnego,

47c) kwoty otrzymane od agencji rzadowych, jezeli agencje te otrzymaly srodki na ten cel z budzetu panstwa,

48) dotacje, subwencje i doplaty otrzymane z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych przez zaklady pracy chronionej na podstawie przepisow o zatrudnianiu i rehabilitacji osob niepelnosprawnych,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. pkt 48 otrzymuje brzmienie:

"48) dotacje, subwencje i doplaty otrzymane z Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych przez zaklady pracy chronionej na podstawie przepisow o rehabilitacji zawodowej, z wyjatkiem otrzymanego dofinansowania do wynagrodzen osob niepelnosprawnych, w tej czesci, w jakiej to dofinansowanie nie jest przekazane na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych,"]

49) kwoty wyplacone osobom wymienionym w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 86, poz. 433, z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 6, poz. 31, nr 80, poz. 506 i nr 106, poz. 678, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 86, poz. 964 i nr 93, poz. 1063 oraz z 2000 r. nr 6, poz. 70) z tytulu:

a) ekwiwalentu pienieznego w zamian za rezygnacje z kwatery,

b) swiadczenia finansowego na pokrycie kosztow najmu lokalu mieszkalnego, do wysokosci nie przekraczajacej kwoty 2280 zl,

49a) ekwiwalent pieniezny w zamian za rezygnacje z lokalu wyplacany na podstawie przepisow o Biurze Ochrony Rzadu,

50) przychody otrzymane w zwiazku:

a) ze zwrotem udzialow lub wkladow w spoldzielni albo wkladow w spolce,

b) z umorzeniem udzialow lub akcji w spolce majacej osobowosc prawna

- w czesci stanowiacej koszt nabycia, a jezeli nabycie nastapilo w drodze spadku lub darowizny - do wysokosci wartosci z dnia nabycia spadku lub darowizny,

51) przychody otrzymane z tytulu zwrotu doplat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrebnymi przepisami, do spolki majacej osobowosc prawna - do wysokosci wniesionych doplat,

52) odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisow ustawy z 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedplat na samochody osobowe (Dz. U. nr 156, poz. 776),

53) wartosc rekompensaty pienieznej otrzymanej na podstawie przepisow o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent,

54) skreslony,

55) czesc dochodow uzyskanych w roku podatkowym z dzialalnosci okreslonej w art. 10 ust. 1 pkt 3, w ktorej wykorzystuje sie odpady wytworzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustalona w takim stosunku, w jakim za poprzedni rok podatkowy pozostaje wartosc wykorzystanych odpadow w ogolnej wartosci surowcow i odpadow zuzytych w procesie produkcji,

56) skreslony,

57) skreslony

58) wyplaty srodkow z pracowniczego programu emerytalnego dokonywane na rzecz uczestnika lub osob uprawnionych do tych srodkow w razie smierci uczestnika,

59) wyplaty srodkow z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz bylego wspolmalzonka czlonka tego funduszu, przekazane na rachunek tego wspolmalzonka w otwartym funduszu emerytalnym,

60) skreslony,

61) kwoty umorzonych pozyczek studenckich lub kredytow studenckich, udzielonych na podstawie przepisow o pozyczkach i kredytach studenckich,

62) premie termomodernizacyjne, przekazane bankowi kredytujacemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego na splate wykorzystanego przez inwestora kredytu, zgodnie z przepisami ustawy z 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiewziec termomodernizacyjnych (Dz. U. nr 162, poz. 1121),

63) swiadczenie pieniezne oraz ryczalt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z 2 wrzesnia 1994 r. o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. nr 111, poz. 537, z 1995 r. nr 138, poz. 681, z 1998 r. nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. nr 80, poz. 902),

63a) dochody podatnikow, z zastrzezeniem ust. 5a-5c, uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 pazdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, poz. 600, z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 121, poz. 770, z 1998 r. nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. nr 117, poz. 1228), przy czym wielkosc pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie moze przekroczyc wielkosci pomocy publicznej dla przedsiebiorcy, dopuszczalnej dla obszarow kwalifikujacych sie do uzyskania pomocy w najwiekszej wysokosci, zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiebiorcow (Dz. U. nr 60, poz. 704), w tym z zasadami kumulacji oraz udzielania pomocy publicznej w okreslonych sektorach (UWAGA! Od 6 pazdziernika 2002 r. obowiazuje ustawa z 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalnosci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiebiorcow - Dz. U. nr 141, poz. 1177),

64) dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupelnych, wyplacone na podstawie odrebnych przepisow,

65) zasilki chorobowe wyplacone na podstawie odrebnych przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oraz ubezpieczeniu spolecznym czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych, spoldzielni kolek rolniczych oraz ich rodzin, w czesci odpowiadajacej udzialowi dochodu z tytulu dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem polegajacej na prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie podzielnym spoldzielni,

66) dochody osob fizycznych, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, uzyskane z tytulu dzialalnosci wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze zrodel przychodow polozonych w panstwie, z ktorym Rzeczpospolita Polska nie zawarla umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania dochodow, jezeli zostaly one opodatkowane w tym panstwie podatkiem tego samego rodzaju,

67) wartosc rzeczowych swiadczen otrzymanych przez pracownika, sfinansowanych w calosci ze srodkow zakladowego funduszu swiadczen socjalnych lub funduszy zwiazkow zawodowych - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 380 zl; rzeczowymi swiadczeniami sa w szczegolnosci: bony towarowe, paczki swiateczne dla dzieci, bilety na imprezy sportowe lub kulturalne,

68) wartosc wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (oglaszanych) przez srodki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a takze nagrod zwiazanych ze sprzedaza premiowa - jezeli jednorazowa wartosc tych wygranych lub nagrod nie przekracza kwoty 760 zl; zwolnienie od podatku nagrod zwiazanych ze sprzedaza premiowa nie dotyczy nagrod otrzymanych przez podatnika w zwiazku z prowadzona przez niego pozarolnicza dzialalnoscia gospodarcza, stanowiacych przychod z tej dzialalnosci,

68a) wartosc nieodplatnych swiadczen, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od swiadczeniodawcy w zwiazku z jego promocja lub reklama - jezeli jednorazowa wartosc tych swiadczen nie przekracza kwoty 76 zl; zwolnienie nie ma zastosowania, jezeli swiadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika swiadczeniodawcy lub osoby pozostajacej ze swiadczeniodawca w stosunku cywilnoprawnym,

69) skreslony,

70) dodatki dewizowe wyplacane na podstawie odrebnych przepisow marynarzom i rybakom zatrudnionym w krajowych przedsiebiorstwach zeglugi i rybolowstwa morskiego - w czesci nie przekraczajacej 25 proc. tych dodatkow,

71) dochody ze sprzedazy produktow roslinnych i zwierzecych pochodzacych z wlasnej uprawy lub hodowli, nie stanowiacych dzialow specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemyslowym, jezeli przerob polega na kiszeniu produktow roslinnych lub przetworstwie mleka albo na uboju zwierzat rzeznych i obrobce poubojowej tych zwierzat, w tym rowniez na rozbiorze, podziale i klasyfikacji miesa,

72) dochody ze sprzedazy surowcow roslin zielarskich i ziol dziko rosnacych lesnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug (PKWiU) w grupie o symbolu 01.11.91-00, jagod, owocow lesnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybow (PKWiU 01.12.13-00.43) - ze zbioru dokonywanego osobiscie albo z udzialem czlonkow najblizszej rodziny,

73) kwoty jednorazowej pomocy finansowej wyplaconej ofiarom przesladowan hitlerowskich przez Fundacje Polsko-Niemieckie Pojednanie,

74) otrzymywane z zagranicy:

a) renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego,

b) kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz czlonkom ich rodzin,

c) renty wypadkowe osob, ktorych inwalidztwo powstalo w zwiazku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

- pod warunkiem przedstawienia platnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzajacego charakter przyznanego swiadczenia,

75) renty wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin, przyznane na zasadach okreslonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

76) kwoty diet i kieszonkowego dla gosci zagranicznych przybywajacych do Polski w ramach programow i umow oraz wartosc wyzywienia dla tlumaczy (pilotow) towarzyszacych tym gosciom, z wyjatkiem ekwiwalentow za to wyzywienie,

77) rownowazniki pieniezne za brak kwatery, wyplacone: funkcjonariuszom Policji i Sluzby Wieziennej, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu oraz strazakom Panstwowej Strazy Pozarnej - do wysokosci nie przekraczajacej kwoty 2280 zl,

78) doplaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzace dzialalnosc w tym zakresie, w formie wczasow, kolonii, obozow i zimowisk, w tym rowniez polaczonego z nauka, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placowkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekunczych, oraz przejazdow zwiazanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i mlodziezy do lat 18:

a) z funduszu socjalnego, zakladowego funduszu swiadczen socjalnych oraz zgodnie z odrebnymi przepisami wydanymi przez wlasciwego ministra - niezaleznie od ich wysokosci,

b) z innych zrodel - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 760 zl,

79) swiadczenia z pomocy spolecznej,

80) przychody ze stosunku sluzbowego otrzymane w sluzbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Strazy Granicznej i Panstwowej Strazy Pozarnej,

81) dochody stanowiace rownowartosc wydatkow na zakwaterowanie, poniesionych przez osoby przebywajace czasowo za granica i uzyskujace tam dochody - jezeli nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow - w wysokosci stwierdzonej rachunkiem hotelowym (lub rownorzednym dokumentem), do wysokosci limitu na koszty hotelu, okreslonego w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju, a w razie braku rachunku - w wysokosci 25 proc. tego limitu; zwolnienie nie dotyczy osob, ktorym zapewniono bezplatne zakwaterowanie,

82) uposazenia funkcjonariuszy Organizacji Narodow Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych miedzynarodowych instytucji i organizacji, ktorych Rzeczpospolita Polska jest czlonkiem i ktorych statuty przewiduja zwolnienie od podatku wyplacanych przez nie uposazen, jezeli funkcjonariusze znajduja sie w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

83) naleznosci pieniezne wyplacone policjantom, zolnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych uzytych poza granicami panstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sil panstwa albo panstw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze naleznosci pieniezne wyplacone zolnierzom, celnikom, policjantom i pracownikom, pelniacym funkcje obserwatorow w misjach pokojowych organizacji miedzynarodowych i sil wielonarodowych; zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzen za prace oraz uposazen i innych naleznosci pienieznych przyslugujacych z tytulu pelnienia sluzby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku sluzbowym,

84) wartosc swiadczen z tytulu uprawnien do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikajacych z przepisow o uprawnieniach do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego,

85) wartosc swiadczen z tytulu realizacji uprawnien do ulgowych lub bezplatnych przejazdow srodkami komunikacji miejskiej, przyslugujacych na podstawie odrebnych przepisow,

86) dodatki mieszkaniowe oraz jednorazowe zasilki na zagospodarowanie, wyplacone nauczycielom na podstawie Karty Nauczyciela, oraz doplaty do czesnego dla studiujacego nauczyciela finansowane ze srodkow budzetowych,

87) wartosc swiadczen przyslugujacych na podstawie odrebnych przepisow dotyczacych emerytow i rencistow z tytulu abonamentowych oplat telewizyjnych i radiowych,

88) ekwiwalenty pieniezne otrzymane przez emerytow i rencistow w zamian swiadczen rzeczowych przyslugujacych w zwiazku z laczacym ich poprzednio z pracodawca stosunkiem sluzbowym, stosunkiem pracy lub spoldzielczym stosunkiem pracy - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 2280 zl,

89) wartosc swiadczen przyslugujacych od szkol wyzszych, na podstawie odrebnych przepisow, studentom kierowanym przez uczelnie na studenckie praktyki zawodowe,

90) wartosc swiadczen przyznanych zgodnie z odrebnymi przepisami przez pracodawce na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wyksztalcenia ogolnego pracownika, z wyjatkiem wynagrodzen otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnien z czesci dnia pracy, przyslugujacych pracownikom podejmujacym nauke w szkolach lub podnoszacym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych,

91) wyplacone, za posrednictwem platnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyzki (zwiekszenia) majace charakter dodatkow rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia platnikowi dokumentu stwierdzajacego wysokosc podwyzki,

92) swiadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniezne w zamian tych swiadczen, przyslugujace na podstawie odrebnych przepisow czlonkom rodzin zmarlych pracownikow oraz zmarlych emerytow i rencistow - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 2280 zl,

93) dochody uzyskane z tytulu zakupu zakladowych budynkow mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemcow - w wysokosci odpowiadajacej roznicy miedzy cena rynkowa tych budynkow lub lokali a cena zakupu,

94) wynagrodzenia otrzymywane przez czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu uzytkowania przez spoldzielnie wniesionych wkladow gruntowych,

95) odsetki z tytulu nieterminowej wyplaty wynagrodzen i swiadczen z tytulow, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,

96) dochod uzyskany przez pracownika z tytulu ulgi w oplacie za energie elektryczna - w wysokosci odpowiadajacej roznicy pomiedzy cena ustalona dla innych odbiorcow a cena ustalona dla pracownika,

97) dodatki mieszkaniowe i ryczalty na zakup opalu, przyznane na podstawie odrebnych przepisow o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,

98) dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie odrebnych przepisow,

98a) kwoty refundacji z tytulu oplaconej skladki na obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdow samochodowych, przyznanych na podstawie ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 87 i nr 181, poz. 1515),

98b) zwroty kwoty znizki dla inwalidow wojennych i wojskowych okreslone w art. 8 ustawy z dnia 11 pazdziernika 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz ustawy o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. Nr 181, poz. 1515).

99) zasilki na zmniejszenie wydatkow na leki i artykuly sanitarne, przyznane na podstawie odrebnych przepisow,

100) dochody z tytulu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, ktore utracily wzrok w wyniku dzialan wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostalych po tej wojnie niewypalow i niewybuchow, pod warunkiem przedlozenia platnikowi:

a) orzeczenia o uznaniu za inwalide wzroku I lub II grupy, wydanego przez wlasciwy organ,

b) dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, potwierdzajacej wypadek, badz poswiadczonego notarialnie oswiadczenia dwoch swiadkow potwierdzajacych utrate wzroku w wyniku dzialan wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypalow i niewybuchow pozostalych po tej wojnie,

c) aktualnego zaswiadczenia lekarskiego okulistycznego o urazowym uszkodzeniu wzroku badz aktualnego zaswiadczenia z przeprowadzonej obdukcji sadowo-lekarskiej, potwierdzajacego utrate lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzen, o ktorych mowa w lit. b), lub

d) waznej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Zwiazku Ociemnialych Zolnierzy RP,

101) przychody uzyskane przez krwiodawcow ze sprzedazy pobranych od nich: krwi lub osocza,

102) kwoty stanowiace zwrot kosztow dojazdu do pracy i zakwaterowania, wyplacane przez powiatowe urzedy pracy na podstawie przepisow o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu,

103) jednorazowe zasilki na zagospodarowanie, wyplacone nauczycielom akademickim na podstawie przepisow o szkolnictwie wyzszym,

104) swiadczenia otrzymane na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora (Dz. U. nr 73, poz. 350 i nr 137, poz. 638, z 1997 r. nr 28, poz. 153, nr 98, poz. 604, nr 106, poz. 679, nr 121, poz. 770 i nr 160, poz. 1080, z 1998 r. nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. nr 6, poz. 69, z 2001 r. nr 94, poz. 1032 i nr 138, poz. 1567 oraz z 2002 r. nr 27, poz. 266),

105) dochod uzyskany ze zbycia akcji (udzialow) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w czesci odpowiadajacej kwocie zaplaconego podatku od spadkow i darowizn,

106) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczenstwa Narodow Zjednoczonych wyplacone osobom poszkodowanym na skutek dzialan wojennych w Kuwejcie,

107) nagrody wyplacone na podstawie przepisow wydanych przez wlasciwego ministra w sprawie organizowania zajec rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestnikow tych zajec,

108) kwoty pomocy pienieznej i wartosc innych swiadczen finansowanych ze srodkow budzetowych przyznawanych osobom, ktore ubiegaja sie o status uchodzcy,

109) nominalna wartosc udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni - objetych w zamian za wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci,

110) dodatek zagraniczny i wartosc innych swiadczen przyslugujacych czlonkowi sluzby zagranicznej wykonujacemu obowiazki sluzbowe w placowce zagranicznej oraz wartosc swiadczen przyslugujacych pracownikom polskich jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikajacych z przepisow odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjatkiem wynagrodzen za prace, ekwiwalentu pienieznego za urlop wypoczynkowy oraz zasilkow chorobowych i macierzynskich,

111) oprocentowanie otrzymane w zwiazku ze zwrotem nadplaconych zobowiazan podatkowych i innych naleznosci budzetowych, a takze oprocentowanie zwrotu roznicy podatku od towarow i uslug, w rozumieniu odrebnych przepisow,

112) wartosc swiadczen ponoszonych za pracownika z tytulu:

a) zwrotu kosztow dojazdu do zakladu pracy,

b) bezplatnego zakwaterowania - do wysokosci nie przekraczajacej miesiecznie kwoty 2280 zl

- jezeli obowiazek ponoszenia tych swiadczen przez pracodawce wynika wprost z przepisow innych ustaw.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. w pkt 112 kropke na koncu zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 113 w brzmieniu:

"113) przychody wolontariuszy otrzymane od organizacji pozarzadowych, podmiotow, organow administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych, o ktorych mowa w art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), z tytulu kosztow szkolen, podrozy sluzbowej, diet, badan lekarskich, wyposazenia w srodki ochrony osobistej, skladki oplaconej zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow oplacanych na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach."]

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. w art. 21 po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do przychodow pracownikow tymczasowych, w rozumieniu odrebnych przepisow, otrzymanych od pracodawcy uzytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11, 13 i 16."]

2. Przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie maja zastosowania, jezeli:

1) budowa i sprzedaz budynkow i lokali oraz sprzedaz gruntow i prawa wieczystego uzytkowania gruntow jest przedmiotem dzialalnosci gospodarczej podatnika,

2) przychod ze sprzedazy lub zamiany jest wydatkowany na nabycie gruntu, prawa wieczystego uzytkowania gruntu, zakup, budowe, rozbudowe lub remont budynku albo jego czesci, przeznaczonych na cele rekreacyjne.

2a. Przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatnikow, ktorzy odsetki od kredytu lub pozyczki odliczali lub odliczaja na podstawie art. 26b.

3. skreslony.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw srodowiska, okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje odpadow, ktorych wykorzystanie uprawnia do zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 55, oraz szczegolowe zasady ustalania wartosci odpadow wykorzystywanych w procesie produkcji.

5. Minister wlasciwy do spraw pracy okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady udzielania pomocy finansowej z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych, podlegajacej zwolnieniu od opodatkowania na podstawie ust. 1 pkt 23.

5a. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysluguje podatnikowi wylacznie z tytulu dochodow uzyskanych z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

5b. W razie cofniecia zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiazany do zaplaty podatku za caly okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.

5c. W razie wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiazany do zwiekszenia podstawy opodatkowania o kwote dochodu, w odniesieniu do ktorego utracil prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o te kwote - w rozliczeniu zaliczki za miesiac, w ktorym utracil to prawo, a gdy utrata prawa nastapila w ostatnim miesiacu roku podatkowego - w rocznym rozliczeniu podatku.

5d. Dochodem, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. b), jest roznica miedzy wyplacona kwota swiadczenia a suma skladek wplaconych do zakladu ubezpieczen, ktore zostaly przekazane na fundusz kapitalowy.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor ewidencji przebiegu pojazdu, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 22 oraz w art. 23 ust. 5. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierac co najmniej nastepujace dane: nazwisko i imie pracownika oraz adres zamieszkania pracownika, numer rejestracyjny pojazdu i pojemnosc silnika, kolejny numer wpisu, date i cel wyjazdu, opis trasy, liczbe faktycznie przejechanych kilometrow, stawke za 1 km przebiegu, kwote wynikajaca z przemnozenia liczby faktycznie przejechanych kilometrow i stawki za 1 km przebiegu, podpis pracodawcy.

7. Za wydatki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytulu prowadzenia szkoly niepublicznej w rozumieniu przepisow o systemie oswiaty, jezeli nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow, uwaza sie wydatki na:

1) zakup stanowiacych srodki trwale pomocy dydaktycznych i innych urzadzen niezbednych do prowadzenia szkoly,

2) wydatki zwiazane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniow, w czesci stanowiacej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obslugi, jezeli nie zostalo pokryte przez wplaty rodzicow.

8. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 71, nie dotyczy dochodow uzyskiwanych przez osoby, ktore dokonuja sprzedazy towarow i produktow innych niz pochodzace z wlasnej uprawy lub hodowli.

9. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 90, stosuje sie, jezeli pracownik przed otrzymaniem swiadczenia zlozy pracodawcy oswiadczenie, iz nie zaliczy ich do wydatkow, o ktorych mowa w art. 27a ust. 1 pkt 2 lit. b) i c).

10. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje sie, jezeli podatnik przed pierwsza wyplata swiadczenia zlozy platnikowi oswiadczenie wedlug ustalonego wzoru, ze nie uzyskuje rownoczesnie innych dochodow podlegajacych opodatkowaniu, z wyjatkiem renty rodzinnej oraz dochodow okreslonych w art. 28 i 30.

11. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 12, ma zastosowanie wylacznie do posilkow:

1) spozywanych przez pracownikow, do ktorych obowiazkow nalezy:

a) przygotowywanie i wydanie tych posilkow,

b) nadzor nad przygotowywaniem i wydawaniem tych posilkow,

2) innych niz wymienione w pkt 1, jezeli ich otrzymanie wynika z:

a) przepisow odrebnych ustaw lub aktow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,

b) ukladow zbiorowych pracy lub regulaminow wynagradzania - do wysokosci nie przekraczajacej miesiecznie kwoty 190 zl.

12. W przypadku otrzymywania przez pracownika swiadczen zwiazanych z wyzywieniem wymienionych w ust. 1 pkt 11, 12 i 12a, pracownikom przysluguje zwolnienie tylko z jednego tytulu.

Rozdzial 4

Koszty uzyskania przychodow

Art. 22. 1. Kosztami uzyskania przychodow z poszczegolnego zrodla sa wszelkie koszty poniesione w celu osiagniecia przychodow, z wyjatkiem kosztow wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursow srednich oglaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jezeli koszty wyrazone sa w walutach obcych, a miedzy dniem ich zarachowania i dniem zaplaty wystepuja rozne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyzsza sie lub obniza o roznice wynikajace z zastosowania kursu sprzedazy walut z dnia zaplaty, ustalonego przez bank, z ktorego uslug korzystal ponoszacy koszt, oraz z zastosowania kursu sredniego oglaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztow.

1a. Koszty z tytulu roznic kursowych od wlasnych srodkow lub wartosci pienieznych w walutach obcych ustala sie jako roznice miedzy wartoscia tych srodkow obliczona przy zastosowaniu kursu sprzedazy walut z dnia faktycznej zaplaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedazy z dnia nabycia walut, oglaszanego odpowiednio przez bank, z ktorego uslug korzystal podatnik.

1b. Kosztami uzyskania przychodow sa rowniez wydatki poniesione przez pracodawce na zapewnienie prawidlowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisow o pracowniczych programach emerytalnych.

1c. U pracodawcow bedacych akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych kosztami uzyskania przychodu sa takze:

1) wydatki na pokrycie kosztow dzialalnosci pracowniczych towarzystw emerytalnych,

2) oplaty pobierane przez Komisje Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych, o ktorych mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

1d. W przypadku odplatnego zbycia nieodplatnie nabytych rzeczy lub praw, a takze otrzymanych nieodplatnie swiadczen, w zwiazku z ktorymi, stosownie do art. 11 ust. 2 i 2a, okreslony zostal przychod - kwota tego przychodu pomniejszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, stanowi koszt uzyskania przychodow z odplatnego zbycia tych rzeczy, praw lub nieodplatnych swiadczen.

1e. W przypadku objecia udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc - na dzien objecia tych udzialow (akcji), wkladow - ustala sie koszt uzyskania przychodu, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokosci:

1) wartosci poczatkowej przedmiotu wkladu, zaktualizowanej zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszonej o sume dokonanych przed wniesieniem tego wkladu odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jezeli przedmiotem wkladu niepienieznego sa srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne,

2) wartosci:

a) nominalnej wnoszonych w formie wkladu niepienieznego udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni, w przypadku gdy zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc,

b) okreslonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni, ktore sa wnoszone w formie wkladu niepienieznego, nie zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny,

c) okreslonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni, ktore sa wnoszone w formie wkladu niepienieznego, zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci

- jezeli przedmiotem wkladu niepienieznego sa udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni,

3) faktycznie poniesionych, nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, wydatkow na nabycie innych niz wymienione w pkt 1 i 2 skladnikow majatku podatnika - jezeli przedmiotem wkladu sa te inne skladniki.

1f. W przypadku odplatnego zbycia udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni objetych w zamian za wklad niepieniezny, na dzien zbycia tych udzialow (akcji) albo wkladow, koszt uzyskania przychodow ustala sie w wysokosci:

1) nominalnej wartosci objetych udzialow (akcji) albo wkladow z dnia ich objecia - jezeli te udzialy (akcje) albo wklady zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc,

2) wartosci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, wynikajacej z ksiag przedsiebiorstwa, okreslonej na dzien objecia tych udzialow (akcji) albo wkladow, nie wyzszej jednak niz ich wartosc nominalna z dnia objecia.

1g. W przypadku zbycia udzialow (akcji) objetych w wyniku podzialu, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odplatnego zbycia udzialow (akcji) w spolce przejmujacej lub nowo zawiazanej jest ich wartosc nominalna ustalona na dzien zarejestrowania podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki przejmujacej albo na dzien zarejestrowania spolek nowo zawiazanych.

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, jezeli wynajmujacy lub wydzierzawiajacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat wynikajacych z takich umow, a umowy te miedzy stronami nie wygasaja, do kosztow uzyskania przychodow wynajmujacego lub wydzierzawiajacego zalicza sie zaplacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

2. Koszty uzyskania przychodow z tytulu stosunku sluzbowego, stosunku pracy, spoldzielczego stosunku pracy oraz pracy nakladczej okresla sie w wysokosci 0,25 proc. kwoty stanowiacej gorna granice pierwszego przedzialu skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1, miesiecznie. Jezeli podatnik uzyskuje przychody z tych tytulow rownoczesnie od kilku zakladow pracy, koszty uzyskania za rok podatkowy nie moga przekroczyc lacznie 4,5 proc. kwoty, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim.

2a. Koszty uzyskania przychodow, o ktorych mowa w ust. 2, podwyzsza sie o 25 proc., jezeli miejsce stalego lub czasowego zamieszkania podatnika jest polozone poza miejscowoscia, w ktorej znajduje sie zaklad pracy, a podatnik nie otrzymuje dodatku za rozlake.

3. Jezeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodow ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu, oraz koszty zwiazane z przychodami z innych zrodel, a nie jest mozliwe ustalenie kosztow uzyskania przypadajacych na poszczegolne zrodla, koszty te ustala sie w takim stosunku, w jakim pozostaja przychody z tych zrodel w ogolnej kwocie przychodow.

3a. Zasade, o ktorej mowa w ust. 3, stosuje sie rowniez w przypadku, gdy czesc dochodow z tego samego zrodla przychodow podlega opodatkowaniu, a czesc jest wolna od opodatkowania.

4. Koszty uzyskania przychodow, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, sa potracane tylko w tym roku podatkowym, w ktorym zostaly poniesione.

5. U podatnikow prowadzacych ksiegi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodow objetych tymi ksiegami sa potracane tylko w tym roku podatkowym, ktorego dotycza, tj. sa potracalne takze koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzajacych rok podatkowy, lecz dotyczace przychodow roku podatkowego oraz okreslone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, ktore zostaly zarachowane, chociaz ich jeszcze nie poniesiono, jezeli odnosza sie do przychodow danego roku podatkowego, chyba ze zarachowanie ich nie bylo mozliwe; w tym wypadku sa one potracalne w roku, w ktorym zostaly poniesione.

6. Zasada okreslona w ust. 5 ma zastosowanie rowniez do podatnikow prowadzacych podatkowe ksiegi przychodow i rozchodow, pod warunkiem ze stale w kazdym roku podatkowym ksiegi te beda prowadzone w sposob umozliwiajacy wyodrebnienie kosztow uzyskania odnoszacych sie tylko do tego roku podatkowego.

6a. W celu ustalenia wartosci zuzytych w pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub w dzialach specjalnych produkcji rolnej surowcow i materialow pochodzacych z wlasnej produkcji roslinnej lub zwierzecej oraz wlasnej gospodarki lesnej stosuje sie odpowiednio przepis art. 11 ust. 2.

7. skreslony.

7a. skreslony.

8. Kosztem uzyskania przychodow sa odpisy z tytulu zuzycia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wylacznie zgodnie z art 22a-22o, z uwzglednieniem art. 23.

9. Koszty uzyskania niektorych przychodow okresla sie:

1) z tytulu zaplaty za przeniesienie prawa wlasnosci projektu wynalazczego, topografii ukladu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego wlasciciela - w wysokosci 50 proc. uzyskanego przychodu,

2) z tytulu oplaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii ukladu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z ktora zawarto umowe licencyjna - w wysokosci 50 proc. uzyskanego przychodu,

3) z tytulu korzystania przez tworcow z praw autorskich i artystow wykonawcow z praw pokrewnych, w rozumieniu odrebnych przepisow, lub rozporzadzania przez nich tymi prawami - w wysokosci 50 proc. uzyskanego przychodu, z tym ze koszty te oblicza sie od przychodu pomniejszonego o potracone przez platnika w danym miesiacu skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), ktorych podstawe wymiaru stanowi ten przychod,

3a) skreslony,

4) z tytulow okreslonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokosci 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym ze koszty te oblicza sie od przychodu pomniejszonego o potracone przez platnika w danym miesiacu skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), ktorych podstawe wymiaru stanowi ten przychod,

5) z tytulow okreslonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 - w wysokosci okreslonej w ust. 2.

10. Jezeli podatnik udowodni, ze koszty uzyskania przychodow byly wyzsze niz wynikajace z zastosowania normy procentowej okreslonej w ust. 9 pkt 1-4, koszty uzyskania przyjmuje sie w wysokosci kosztow faktycznie poniesionych.

11. Jezeli roczne koszty uzyskania przychodow, okreslone w ust. 2 i 2a, sa nizsze od wydatkow na dojazd do zakladu lub zakladow pracy srodkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te moga byc przyjete w wysokosci wydatkow faktycznie poniesionych, udokumentowanych wylacznie imiennymi biletami okresowymi.

11a. Przepisy ust. 2a i 11 nie maja zastosowania do kosztow uzyskania przychodow ze zrodel okreslonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9.

12. Do przychodow, o ktorych mowa w art. 14, nie maja zastosowania koszty uzyskania przychodow okreslone w ust. 9 pkt 3.

13. Przepisow ust. 2a i 11 nie stosuje sie w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztow, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 112 lit. a).

Art. 22a. 1. Amortyzacji podlegaja, z zastrzezeniem art. 22c, stanowiace wlasnosc lub wspolwlasnosc podatnika, nabyte lub wytworzone we wlasnym zakresie, kompletne i zdatne do uzytku w dniu przyjecia do uzywania:

1) budowle, budynki oraz lokale bedace odrebna wlasnoscia,

2) maszyny, urzadzenia i srodki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane do uzywania na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub umowy okreslonej w art. 23a pkt 1, zwane srodkami trwalymi.

2. Amortyzacji podlegaja rowniez, z zastrzezeniem art. 22c, niezaleznie od przewidywanego okresu uzywania:

1) przyjete do uzywania inwestycje w obcych srodkach trwalych, zwane dalej "inwestycjami w obcych srodkach trwalych",

2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

3) skladniki majatku, wymienione w ust. 1, nie stanowiace wlasnosci lub wspolwlasnosci podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwiazane z prowadzona dzialalnoscia na podstawie umowy okreslonej w art. 23a pkt 1, zawartej z wlascicielem lub wspolwlascicielami tych skladnikow - jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy

- zwane takze srodkami trwalymi,

4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug (PKWiU) w grupie "statki" o symbolu 35.11, zaliczone do branzy 1051-1053 Systematycznego Wykazu Wyrobow (SWW) Glownego Urzedu Statystycznego (Dz. U. z 1997 r. nr 42, poz. 264 i z 1999 r. nr 92, poz. 1045).

Art. 22b. 1. Amortyzacji podlegaja, z zastrzezeniem art. 22c, nabyte nadajace sie do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjecia do uzywania:

1) spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2) spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,

3) prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

4) autorskie lub pokrewne prawa majatkowe,

5) licencje,

6) prawa do: wynalazkow, patentow, znakow towarowych, wzorow uzytkowych, wzorow zdobniczych,

7) wartosc stanowiaca rownowartosc uzyskanych informacji zwiazanych z wiedza w dziedzinie przemyslowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane przez niego do uzywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierzawy lub umowy okreslonej w art. 23a pkt 1, zwane wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

2. Amortyzacji podlegaja rowniez, z zastrzezeniem art. 22c, niezaleznie od przewidywanego okresu uzywania:

1) wartosc firmy, jezeli wartosc ta powstala w wyniku nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze:

a) kupna,

b) przyjecia do odplatnego korzystania, a odpisow amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdzialu 4a, dokonuje korzystajacy,

2) koszty prac rozwojowych zakonczonych wynikiem pozytywnym, ktory moze byc wykorzystany na potrzeby dzialalnosci gospodarczej podatnika, jezeli:

a) produkt lub technologia wytwarzania sa scisle ustalone, a dotyczace ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie okreslone, oraz

b) techniczna przydatnosc produktu lub technologii zostala przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjal decyzje o wytwarzaniu tych produktow lub stosowaniu technologii, oraz

c) z dokumentacji dotyczacej prac rozwojowych wynika, ze koszty prac rozwojowych zostana pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedazy tych produktow lub zastosowania technologii,

3) skladniki majatku, wymienione w ust. 1, nie stanowiace wlasnosci lub wspolwlasnosci podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwiazane z prowadzona dzialalnoscia na podstawie umowy okreslonej w art. 23a pkt 1, zawartej z wlascicielem lub wspolwlascicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartosci - jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy,

- zwane takze wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

Art. 22c. Amortyzacji nie podlegaja:

1) grunty i prawa wieczystego uzytkowania gruntow,

2) budynki mieszkalne wraz ze znajdujacymi sie w nich dzwigami lub lokale mieszkalne, sluzace prowadzonej dzialalnosci gospodarczej lub wydzierzawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jezeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,

3) dziela sztuki i eksponaty muzealne,

4) wartosc firmy, jezeli wartosc ta powstala w inny sposob niz okreslony w art. 22b ust. 2 pkt 1,

5) skladniki majatku, ktore nie sa uzywane na skutek zaprzestania dzialalnosci, w ktorej te skladniki byly uzywane; w tym przypadku skladniki te nie podlegaja amortyzacji od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zaprzestano tej dzialalnosci,

- zwane odpowiednio srodkami trwalymi lub wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

Art. 22d. 1. Podatnicy moga nie dokonywac odpisow amortyzacyjnych od skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 22a i 22b, ktorych wartosc poczatkowa, okreslona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3500 zl; wydatki poniesione na ich nabycie stanowia wowczas koszty uzyskania przychodow w miesiacu oddania ich do uzywania.

2. Skladniki majatku, o ktorych mowa w art. 22a-22c, z wylaczeniem skladnikow wymienionych w ust. 1, wprowadza sie do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpozniej w miesiacu przekazania ich do uzywania. Pozniejszy termin wprowadzenia uznaje sie za ujawnienie srodka trwalego, o ktorym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Art. 22e. 1. Jezeli podatnicy nabeda lub wytworza we wlasnym zakresie skladniki majatku wymienione w art. 22a ust. 1 i art. 22b ust. 1, o wartosci poczatkowej przekraczajacej 3500 zl, i ze wzgledu na przewidywany przez nich okres uzywania rowny lub krotszy niz rok nie zalicza ich do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich uzywania przekroczy rok - podatnicy sa obowiazani, w pierwszym miesiacu nastepujacym po miesiacu, w ktorym ten rok uplynal:

1) zaliczyc te skladniki do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych, przyjmujac je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,

2) zmniejszyc koszty uzyskania przychodow o roznice miedzy cena nabycia lub kosztem wytworzenia a kwota odpisow amortyzacyjnych, przypadajaca na okres ich dotychczasowego uzywania, obliczonych dla srodkow trwalych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiacym zalacznik nr 1 do ustawy, zwanym "Wykazem stawek amortyzacyjnych", a dla wartosci niematerialnych i prawnych - przy zastosowaniu zasad okreslonych w art. 22m,

3) stosowac stawki amortyzacji, o ktorych mowa w pkt 2, w calym okresie dokonywania odpisow amortyzacyjnych,

4) wplacic, w terminie do 20 dnia tego miesiaca, do urzedu skarbowego kwote odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztow uzyskania przychodow wydatkow na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie skladnikow majatku do dnia, w ktorym okres ich uzywania przekroczyl rok, i naliczona kwote odsetek wykazac w skladanych deklaracjach lub zeznaniu, o ktorych mowa w art. 44 ust. 6 i art. 45 ust. 1; odsetki obliczone od roznicy, o ktorej mowa w pkt 2, wynosza 0,1 proc. za kazdy dzien.

2. Przepisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatkow na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie skladnikow majatku o wartosci poczatkowej przekraczajacej 3500 zl do kosztow uzyskania przychodow, a nastepnie zaliczenia tych skladnikow do srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych przed uplywem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia; w tym przypadku odsetki nalicza sie do dnia zaliczenia ich do srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych.

3. Jezeli roznica, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyzsza od kosztow danego miesiaca, nie rozliczona nadwyzka kosztow pomniejsza koszty w nastepnych miesiacach.

Art. 22f. 1. Podatnicy, z wyjatkiem tych, ktorzy ze wzgledu na ogloszona upadlosc nie prowadza dzialalnosci gospodarczej, dokonuja odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, o ktorych mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

2. Podatnicy bedacy armatorami, z wyjatkiem tych, ktorzy ze wzgledu na ogloszona upadlosc nie prowadza dzialalnosci gospodarczej, moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych od zamowionego przez nich taboru transportu morskiego w budowie, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4.

3. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie zgodnie z art. 22h-22m, gdy wartosc poczatkowa srodka trwalego albo wartosci niematerialnej i prawnej w dniu przyjecia do uzywania jest wyzsza niz 3500 zl. W przypadku gdy wartosc poczatkowa jest rowna lub nizsza niz 3500 zl, podatnicy, z zastrzezeniem art. 22d ust. 1, moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m, albo jednorazowo - w miesiacu oddania do uzywania tego srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej, albo w miesiacu nastepnym.

4. Jezeli tylko czesc nieruchomosci, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej badz wynajmowana lub wydzierzawiana - odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie w wysokosci ustalonej od wartosci poczatkowej nieruchomosci, budynku lub lokalu odpowiadajacej stosunkowi powierzchni uzytkowej wykorzystywanej do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierzawianej, do ogolnej powierzchni uzytkowej tej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

5. Odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, ktore zostaly przewlaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu, dokonuje dotychczasowy wlasciciel, w tym pozyczkobiorca lub kredytobiorca.

Art. 22g. 1. Za wartosc poczatkowa srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, z uwzglednieniem ust. 2-18, uwaza sie:

1) w razie nabycia w drodze kupna - cene ich nabycia,

2) w razie wytworzenia we wlasnym zakresie - koszt wytworzenia,

3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodplatny sposob - wartosc rynkowa z dnia nabycia, chyba ze umowa darowizny albo umowa o nieodplatnym przekazaniu okresla te wartosc w nizszej wysokosci,

4) w razie nabycia w postaci wkladu niepienieznego (aportu) wniesionego do spolki cywilnej lub osobowej spolki handlowej - ustalona przez wspolnikow na dzien wniesienia wkladu lub udzialu, wartosc poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, nie wyzsza jednak od ich wartosci rynkowej, z dnia wniesienia wkladu.

2. Wartosc poczatkowa firmy stanowi dodatnia roznica miedzy cena nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, a wartoscia rynkowa skladnikow majatkowych wchodzacych w sklad kupionego, przyjetego do odplatnego korzystania albo wniesionego do spolki przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, odpowiednio z dnia kupna, przyjecia do odplatnego korzystania albo wniesienia do spolki.

3. Za cene nabycia uwaza sie kwote nalezna zbywcy, powiekszona o koszty zwiazane z zakupem naliczone do dnia przekazania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania, a w szczegolnosci o koszty transportu, zaladunku i wyladunku, ubezpieczenia w drodze, montazu, instalacji i uruchomienia programow oraz systemow komputerowych, oplat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarow i uslug, z wyjatkiem przypadkow, gdy zgodnie z odrebnymi przepisami podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty naleznego podatku o podatek naliczony albo zwrot roznicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarow i uslug. W przypadku importu cena nabycia obejmuje clo i podatek akcyzowy od importu skladnikow majatku.

4. Za koszt wytworzenia uwaza sie wartosc, w cenie nabycia, zuzytych do wytworzenia srodkow trwalych: rzeczowych skladnikow majatku i wykorzystanych uslug obcych, kosztow wynagrodzen za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dajace sie zaliczyc do wartosci wytworzonych srodkow trwalych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza sie wartosci wlasnej pracy podatnika, jego malzonka i maloletnich dzieci, kosztow ogolnych zarzadu, kosztow sprzedazy oraz pozostalych kosztow operacyjnych i kosztow operacji finansowych, w szczegolnosci odsetek od pozyczek (kredytow) i prowizji, z wylaczeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania srodka trwalego do uzywania.

5. Cene nabycia, o ktorej mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o ktorym mowa w ust. 4, koryguje sie o roznice kursowe, naliczone do dnia przekazania do uzywania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1a.

6. Wartosc poczatkowa skladnikow majatku nabytych w sposob okreslony w ust. 1 pkt 3 i 4, wymagajacych montazu, powieksza sie o wydatki poniesione na ich montaz.

7. Wartosc poczatkowa inwestycji w obcych srodkach trwalych oraz budynkow i budowli wybudowanych na obcym gruncie ustala sie, stosujac odpowiednio ust. 3-5.

8. Jezeli nie mozna ustalic ceny nabycia srodkow trwalych lub ich czesci nabytych przez podatnikow przed dniem zalozenia ewidencji lub sporzadzenia wykazu, o ktorych mowa w art. 22n, wartosc poczatkowa tych srodkow przyjmuje sie w wysokosci wynikajacej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzglednieniem cen rynkowych srodkow trwalych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajacego rok zalozenia ewidencji lub sporzadzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuzycia.

9. Jezeli podatnik nie moze ustalic kosztu wytworzenia, o ktorym mowa w ust. 4, wartosc poczatkowa srodkow trwalych ustala sie w wysokosci okreslonej z uwzglednieniem cen rynkowych, o ktorych mowa w ust. 8, przez bieglego, powolanego przez podatnika.

10. Podatnicy moga ustalic wartosc poczatkowa budynkow mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierzawianych albo uzywanych przez wlasciciela na cele prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej, przyjmujac w kazdym roku podatkowym wartosc stanowiaca iloczyn metrow kwadratowych wynajmowanej, wydzierzawianej lub uzywanej przez wlasciciela powierzchni uzytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zl, przy czym za powierzchnie uzytkowa uwaza sie powierzchnie przyjeta dla celow podatku od nieruchomosci.

11. W razie gdy skladnik majatku stanowi wspolwlasnosc podatnika, wartosc poczatkowa tego skladnika ustala sie w takiej proporcji jego wartosci, w jakiej pozostaje udzial podatnika we wlasnosci tego skladnika majatku; zasada ta nie ma zastosowania do skladnikow majatku stanowiacych wspolnosc majatkowa malzonkow, chyba ze malzonkowie wykorzystuja skladnik majatku w dzialalnosci gospodarczej prowadzonej odrebnie.

12. W razie zmiany formy prawnej, a takze polaczenia albo podzialu podmiotow dokonywanych na podstawie odrebnych przepisow - wartosc poczatkowa srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych ustala sie w wysokosci wartosci poczatkowej okreslonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo polaczonego.

13. Przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio w razie:

1) podjecia dzialalnosci przez podmiot po przerwie trwajacej nie dluzej niz 3 lata,

2) zmiany formy prawnej prowadzonej dzialalnosci, polegajacej na polaczeniu lub podziale dotychczasowych podmiotow albo zmianie wspolnikow spolki nie bedacej osoba prawna,

3) zmiany dzialalnosci wykonywanej samodzielnie przez jednego lub odrebnie przez kazdego z malzonkow na dzialalnosc wykonywana na imie obojga malzonkow,

4) zmiany dzialalnosci wykonywanej na imie obojga malzonkow na dzialalnosc wykonywana przez jednego lub odrebnie przez kazdego z malzonkow,

5) zmiany dzialalnosci wykonywanej samodzielnie przez jednego z malzonkow na dzialalnosc wykonywana samodzielnie przez drugiego z malzonkow

- jezeli przed przerwa lub zmiana skladniki majatku byly wprowadzone do ewidencji (wykazu).

14. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjecia do odplatnego korzystania przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, laczna wartosc poczatkowa nabytych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowi:

1) suma ich wartosci rynkowej w przypadku wystapienia dodatniej wartosci firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

2) roznica miedzy cena nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, a wartoscia skladnikow majatkowych nie bedacych srodkami trwalymi ani wartosciami niematerialnymi i prawnymi, w przypadku niewystapienia dodatniej wartosci firmy.

15. W razie nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze spadku lub darowizny, laczna wartosc poczatkowa nabytych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartosci rynkowej, nie wyzsza jednak od roznicy pomiedzy wartoscia tego przedsiebiorstwa albo jego zorganizowana czescia a wartoscia skladnikow mienia, nie bedacych srodkami trwalymi ani wartosciami niematerialnymi i prawnymi, okreslona dla celow podatku od spadkow i darowizn.

16. Przy ustalaniu wartosci poczatkowej poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, 8, 9 i 14-15 stosuje sie odpowiednio art. 19.

17. Jezeli srodki trwale ulegly ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartosc poczatkowa tych srodkow, ustalona zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powieksza sie o sume wydatkow na ich ulepszenie, w tym takze o wydatki na nabycie czesci skladowych lub peryferyjnych, ktorych jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zl. Srodki trwale uwaza sie za ulepszone, gdy suma wydatkow poniesionych na ich przebudowe, rozbudowe, rekonstrukcje, adaptacje lub modernizacje w danym roku podatkowym przekracza 3500 zl i wydatki te powoduja wzrost wartosci uzytkowej w stosunku do wartosci z dnia przyjecia srodkow trwalych do uzywania, mierzonej w szczegolnosci okresem uzywania, zdolnoscia wytworcza, jakoscia produktow uzyskiwanych za pomoca ulepszonych srodkow trwalych i kosztami ich eksploatacji.

18. Wartosc poczatkowa praw majatkowych, w tym licencji i autorskich praw majatkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jezeli wynagrodzenie (oplaty) wynikajace z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majatkowych jest uzaleznione od wysokosci przychodow z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorce albo nabywce - przy ustalaniu wartosci poczatkowej praw majatkowych, w tym licencji, nie uwzglednia sie tej czesci wynagrodzenia.

19. skreslony.

20. W razie trwalego odlaczenia od danego srodka trwalego czesci skladowej lub peryferyjnej wartosc poczatkowa tego srodka zmniejsza sie, od nastepnego miesiaca po odlaczeniu, o roznice miedzy cena nabycia (kosztem wytworzenia) odlaczonej czesci a przypadajaca na nia, w okresie polaczenia, suma odpisow amortyzacyjnych obliczona przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisow amortyzacyjnych tego srodka trwalego.

21. Jezeli odlaczona czesc zostanie nastepnie przylaczona do innego srodka trwalego, w miesiacu polaczenia zwieksza sie wartosc poczatkowa tego innego srodka o roznice, o ktorej mowa w ust. 20.

22. Przepis ust. 12 ma zastosowanie, jezeli z odrebnych przepisow wynika, ze podmiot powstaly w wyniku zmiany formy prawnej, podzialu albo polaczenia lub podmiot istniejacy, do ktorego przeniesiono w wyniku wydzielenia czesc majatku podmiotu dzielonego, wstepuje we wszelkie prawa i obowiazki podmiotu o zmienionej formie prawnej, polaczonego albo podzielonego.

Art. 22h. 1. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie:

1) od wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, z zastrzezeniem art. 22k, poczawszy od pierwszego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym ten srodek lub wartosc wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzezeniem art. 22e, do konca tego miesiaca, w ktorym nastepuje zrownanie sumy odpisow amortyzacyjnych z ich wartoscia poczatkowa lub w ktorym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobor; suma odpisow amortyzacyjnych obejmuje rowniez odpisy, ktorych, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow,

2) od zamowionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4, poczawszy od pierwszego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym armator poniosl wydatki (w tym dokonal wplat zaliczek) na budowe taboru w wysokosci co najmniej 10 proc. wartosci kontraktowej odrebnie dla kazdego obiektu tego taboru; wartosc kontraktowa, o ktorej mowa w niniejszym punkcie, ustala sie na dzien zawarcia umowy na budowe danego obiektu,

3) od uzywanych sezonowo srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokosc odpisu miesiecznego ustala sie przez podzielenie rocznej kwoty odpisow amortyzacyjnych przez liczbe miesiecy w sezonie albo przez 12 miesiecy w roku,

4) od ujawnionych srodkow trwalych nie objetych dotychczas ewidencja - poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji.

2. Podatnicy, z zastrzezeniem art. 22l i 22l, dokonuja wyboru jednej z metod amortyzacji okreslonej w art. 22i-22k dla poszczegolnych srodkow trwalych przed rozpoczeciem ich amortyzacji; wybrana metode stosuje sie do pelnego zamortyzowania danego srodka trwalego.

3. Podmioty powstale w wyniku zmiany formy prawnej, podzialu albo polaczenia podmiotow, o ktorych mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonuja odpisow amortyzacyjnych z uwzglednieniem dotychczasowej wysokosci odpisow oraz kontynuuja metode amortyzacji przyjeta przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo polaczony, z uwzglednieniem art. 22i ust. 2-7.

4. Podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych w rownych ratach co miesiac albo w rownych ratach co kwartal, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzglednieniem art. 22i. Suma odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, nie moze przekroczyc wartosci tych odpisow przypadajacych za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do konca tego roku podatkowego.

Art. 22i. 1. Odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych, z zastrzezeniem art. 22j-22l, dokonuje sie przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

2. Podatnicy moga podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyzszac:

1) dla budynkow i budowli uzywanych w warunkach:

a) pogorszonych - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,2,

b) zlych - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,4,

2) dla maszyn, urzadzen i srodkow transportu, z wyjatkiem morskiego taboru plywajacego, uzywanych bardziej intensywnie w stosunku do warunkow przecietnych albo wymagajacych szczegolnej sprawnosci technicznej - przy zastosowaniu w tym okresie wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,4,

3) dla maszyn i urzadzen zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Srodkow Trwalych (KST) wydanej na podstawie odrebnych przepisow, zwanej dalej "Klasyfikacja", poddanych szybkiemu postepowi technicznemu - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 2,0.

3. W razie wystapienia badz ustania warunkow uzasadniajacych podwyzszenie stawek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegaja podwyzszeniu lub obnizeniu od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zaistnialy okolicznosci uzasadniajace te zmiany.

4. Podatnicy moga podwyzszac stawki dla srodkow trwalych wymienionych w ust. 2 pkt 3 badz rezygnowac z ich stosowania poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiaca kazdego nastepnego roku podatkowego.

5. Podatnicy moga obnizac podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczegolnych srodkow trwalych. Zmiany stawki dokonuje sie poczawszy od miesiaca, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiaca kazdego nastepnego roku podatkowego.

6. W przypadku podwyzszenia stawek amortyzacyjnych, podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu wspolczynnikow okreslonych w ust. 2, nalezy dla poszczegolnych srodkow trwalych stosowac jeden wybrany wspolczynnik, przez ktory mnozy sie stawke amortyzacyjna wlasciwa dla danego srodka trwalego, przyjeta z Wykazu stawek amortyzacyjnych.

7. Wyjasnienia dotyczace warunkow uzywania budynkow i budowli, okreslenia szczegolnej sprawnosci technicznej maszyn, urzadzen i srodkow transportu oraz maszyn i urzadzen poddanych szybkiemu postepowi technicznemu, o ktorych mowa w ust. 2, zawarte sa w objasnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych.

Art. 22j. 1. Podatnicy, z zastrzezeniem art. 22l, moga indywidualnie ustalic stawki amortyzacyjne dla uzywanych lub ulepszonych srodkow trwalych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym ze okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz:

1) dla srodkow trwalych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:

a) 24 miesiace - gdy ich wartosc poczatkowa nie przekracza 25.000 zl,

b) 36 miesiecy - gdy ich wartosc poczatkowa jest wyzsza od 25.000 zl i nie przekracza 50.000 zl,

c) 60 miesiecy - w pozostalych przypadkach,

2) dla srodkow transportu, w tym samochodow osobowych, o ktorych mowa w art. 23 ust. 3a - 30 miesiecy,

3) dla budynkow (lokali) i budowli - 10 lat, z wyjatkiem budynkow wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji, trwale zwiazanych z gruntem, kioskow towarowych o kubaturze ponizej 500 m szesc., domkow kempingowych oraz budynkow zastepczych, dla ktorych okres ten nie moze byc krotszy niz 36 miesiecy.

2. Srodki trwale, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje sie za:

1) uzywane - jezeli podatnik udowodni, ze przed ich nabyciem byly wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesiecy, lub

2) ulepszone - jezeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowily co najmniej 20 proc. wartosci poczatkowej.

3. Srodki trwale, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje sie za:

1) uzywane - jezeli podatnik wykaze, ze przed ich nabyciem byly wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesiecy, lub

2) ulepszone - jezeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowily co najmniej 30 proc. wartosci poczatkowej.

4. Podatnicy moga indywidualnie ustalic stawki amortyzacyjne dla przyjetych do uzywania inwestycji w obcych srodkach trwalych, z tym ze dla:

1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz 10 lat,

2) inwestycji w obcych srodkach trwalych innych niz wymienione w pkt 1 - okres amortyzacji ustala sie wedlug zasad okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. skreslony.

Art. 22k. 1. Odpisow amortyzacyjnych mozna dokonywac od wartosci poczatkowej maszyn i urzadzen zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz srodkow transportu, z wyjatkiem samochodow osobowych, o ktorych mowa w art. 23 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich uzywania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyzszonych, z zastrzezeniem ust. 2, o wspolczynnik nie wyzszy niz 2,0, a w nastepnych latach podatkowych - od ich wartosci poczatkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na poczatek kolejnych lat ich uzywania. Poczawszy od roku podatkowego, w ktorym tak okreslona roczna kwota amortyzacji mialaby byc nizsza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody okreslonej w art. 22i ust. 1, podatnicy dokonuja dalszych odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i.

2. W przypadku uzywania srodkow trwalych, okreslonych w ust. 1, w zakladzie danego podatnika polozonym na terenie gminy o szczegolnym zagrozeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrozonej recesja i degradacja spoleczna, ktorych wykaz na podstawie odrebnych przepisow ustala Rada Ministrow - stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych mozna podwyzszyc przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 3,0, dokonujac obliczenia odpisow amortyzacyjnych zgodnie z zasada okreslona w ust. 1.

3. Jezeli w trakcie roku podatkowego:

1) gmina zostanie wylaczona z wykazu, o ktorym mowa w ust. 2, lub

2) podatnik przestanie miec siedzibe na terenie gminy, o ktorej mowa w ust. 2

- podatnik moze stosowac do konca tego roku podwyzszone stawki amortyzacyjne.

4. Odpisow amortyzacyjnych mozna dokonywac od wartosci poczatkowej fabrycznie nowych srodkow trwalych, zaliczonych do grup 3-6 Klasyfikacji, w pierwszym roku podatkowym, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, w wysokosci 30 proc. tej wartosci.

5. Jezeli wysokosc odpisow ustalonych zgodnie z ust. 4 bylaby nizsza od odpisow obliczonych zgodnie z ust. 1, wowczas podatnicy moga dokonywac odpisow przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych podwyzszonej o wspolczynnik nie wyzszy niz 3,0. W tym wypadku roczna kwote amortyzacji ustala sie w proporcji do liczby pelnych miesiecy pozostalych do konca roku, od momentu wprowadzenia srodkow do ewidencji.

6. Podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, jednorazowo, nie wczesniej niz w miesiacu, w ktorym srodki trwale zostaly wprowadzone do ewidencji, lub stosowac zasady okreslone w art. 22h ust. 4. W nastepnym roku podatkowym podatnicy dokonuja odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej zgodnie z ust. 1 lub art. 22i.

Art. 22l. 1. Odpisow amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 22a ust. 2 pkt 4, dokonuje sie w ratach co miesiac przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych dla taboru plywajacego w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

2. Podstawe obliczenia odpisow amortyzacyjnych od obiektow taboru wymienionych w ust. 1 stanowi czesc wartosci kontraktowej, o ktorej mowa w art. 22h ust. 1 pkt 2, powiekszona o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowe danego obiektu; wydatki te zwiekszaja sukcesywnie podstawe dokonywania odpisow amortyzacyjnych w miesiacu nastepujacym po miesiacu ich poniesienia.

3. Odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje sie do konca miesiaca, w ktorym dany obiekt taboru zostal przyjety do uzywania; jezeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszacej na armatora wlasnosc zamawianego taboru, armator jest obowiazany zmniejszyc koszty uzyskania przychodow o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z ust. 1 i 2, w miesiacu, w ktorym odstapiono od umowy.

4. Odpisow amortyzacyjnych od przyjetego do uzywania taboru morskiego dokonuje sie zgodnie z art. 22i. Suma odpisow amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 22i i odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 2, nie moze przekroczyc wartosci poczatkowej danego obiektu taboru transportu morskiego.

Art. 22l. 1. Od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odplatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych, jezeli z tych umow wynika prawo zakupu tych srodkow albo wartosci przez korzystajacego za cene ustalona w umowach, podatnicy dokonuja odpisow amortyzacyjnych na zasadach okreslonych w art. 22h ust. 1. Stawki amortyzacyjne, z uwzglednieniem art. 22i i 22m, ustala sie w proporcji do okresu wynikajacego z umowy, z wyjatkiem srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych o krotszym okresie amortyzacji niz okres trwania umowy.

2. W razie nabycia srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odplatnego korzystania na podstawie umow, o ktorych mowa w ust. 1, przed uplywem okresu, na jaki zostala zawarta umowa, podatnicy dokonuja dalszych odpisow amortyzacyjnych od tych srodkow i wartosci, kontynuujac stosowanie zasad i stawek, okreslonych w ust. 1.

3. W razie przedluzenia okresu obowiazywania umowy zawartej na podstawie przepisow, o ktorych mowa w ust. 1, stawki odpisow amortyzacyjnych ulegaja obnizeniu proporcjonalnie do okresu przedluzenia okresu obowiazywania umowy, z wyjatkiem srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krotszym niz okres obowiazywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wylacznie do stawek odpisow amortyzacyjnych, dokonywanych od nastepnego miesiaca po miesiacu, w ktorym zmieniono umowe.

4. Od srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, przekazanych do uzywania na podstawie innych umow niz wymienione w ust. 1, odpisow amortyzacyjnych od tych skladnikow dokonuja odpowiednio finansujacy lub korzystajacy na zasadach okreslonych w art. 22h-22k i art. 22m, z uwzglednieniem przepisow rozdzialu 4a.

5. Jezeli umowy inne niz wymienione w ust. 1 dotycza srodkow trwalych zaliczonych do grupy 3-6 Klasyfikacji i zostaly zawarte na okres co najmniej 60 miesiecy oraz zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy, podatnik moze stosowac zasady okreslone w ust. 1-3.

6. Jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy, a nastapi zmiana, wygasniecie lub rozwiazanie umow, o ktorych mowa w ust. 4 lub 5, i w zwiazku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, wlasciciel przejmujac te skladniki majatku okresla ich wartosc poczatkowa, zgodnie z art. 22g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszona o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 23a pkt 7, oraz o sume dokonanych przez siebie odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Art. 22m. 1. Z zastrzezeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22l ust. 1-3, okres dokonywania odpisow amortyzacyjnych od wartosci niematerialnych i prawnych nie moze byc krotszy niz:

1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiace,

2) od licencji na wyswietlanie filmow oraz na emisje programow radiowych i telewizyjnych - 24 miesiace,

3) od poniesionych kosztow zakonczonych prac rozwojowych - 36 miesiecy,

4) od pozostalych wartosci niematerialnych i prawnych - 60 miesiecy.

2. Jezeli wynikajacy z umowy okres uzywania praw majatkowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, jest krotszy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych w okresie wynikajacym z umowy.

3. Podatnicy ustalaja stawki amortyzacyjne dla poszczegolnych wartosci niematerialnych i prawnych na caly okres amortyzacji przed rozpoczeciem dokonywania odpisow amortyzacyjnych.

4. Odpisow amortyzacyjnych od wlasnosciowego spoldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej dokonuje sie przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokosci 2,5 proc.; przy ustalaniu wartosci poczatkowej tych praw podatnicy moga stosowac zasade okreslona w art. 22g ust. 10, z tym ze wowczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5 proc.

Art. 22n. 1. Podatnicy prowadzacy, zgodnie z przepisami o rachunkowosci, ksiegi rachunkowe sa obowiazani do uwzglednienia w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych informacji niezbednych do obliczenia wysokosci odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a-22m.

2. Podatnicy prowadzacy podatkowa ksiege przychodow i rozchodow sa obowiazani do prowadzenia ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, zawierajacej, z zastrzezeniem ust. 3, co najmniej:

1) liczbe porzadkowa,

2) date nabycia,

3) date przyjecia do uzywania,

4) okreslenie dokumentu stwierdzajacego nabycie,

5) okreslenie srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej,

6) symbol Klasyfikacji Srodkow Trwalych,

7) wartosc poczatkowa,

8) stawke amortyzacyjna,

9) kwote odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastajaco za okres dokonywania tych odpisow, w tym takze, gdy skladnik majatku byl kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a nastepnie z niej wykreslony i ponownie wprowadzony,

10) zaktualizowana wartosc poczatkowa,

11) zaktualizowana kwote odpisow amortyzacyjnych,

12) wartosc ulepszenia zwiekszajaca wartosc poczatkowa,

13) date likwidacji oraz jej przyczyne albo date zbycia.

3. Nie podlegaja objeciu ewidencja budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i wlasnosciowe spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, ktorych wartosc poczatkowa ustala sie zgodnie z art. 22g ust. 10.

4. Zapisow dotyczacych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonuje sie w ewidencji najpozniej w miesiacu przekazania ich do uzywania. Pozniejszy termin wprowadzenia uznaje sie za ujawnienie srodka trwalego, o ktorym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

5. W razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakladajac ewidencje, o ktorej mowa w ust. 2, uwzgledniaja w niej odpisy amortyzacyjne przypadajace za okres opodatkowania w formie zryczaltowanego podatku dochodowego.

6. W razie braku ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowia kosztow uzyskania przychodow.

Art. 22o. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny srodkow trwalych, o ktorych mowa w art. 22a, wartosci poczatkowej skladnikow majatku, o ktorej mowa w art. 22d ust. 1, kwoty okreslonej w art. 22g ust. 10 do obliczenia wartosci poczatkowej budynkow mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, jednostkowej ceny nabycia czesci skladowych i peryferyjnych, o ktorych mowa w art. 22g ust. 17, oraz wartosci poczatkowej srodkow trwalych, o ktorej mowa w art. 22j ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), jezeli wskaznik wzrostu cen nakladow inwestycyjnych w okresie trzech kwartalow w roku poprzedzajacym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubieglego przekroczy 10 proc.

2. Wskazniki wzrostu cen nakladow inwestycyjnych oglasza prezes Glownego Urzedu Statystycznego w odstepach kwartalnych.

Art. 23. 1. Nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow:

1) wydatkow na:

a) nabycie gruntow lub prawa wieczystego uzytkowania gruntow, z wyjatkiem oplat za wieczyste uzytkowanie gruntow,

b) nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie innych niz wymienione w lit. a) srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, w tym rowniez wchodzacych w sklad nabytego przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanych czesci,

c) ulepszenie srodkow trwalych, ktore zgodnie z art. 22g ust. 17 powiekszaja wartosc srodkow trwalych, stanowiaca podstawe naliczania odpisow amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszone o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, sa jednak kosztem uzyskania przychodow przy okreslaniu dochodu z odplatnego zbycia rzeczy okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odplatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem dzialalnosci gospodarczej, a takze w przypadku odplatnego zbycia skladnikow majatku zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez wzgledu na czas ich poniesienia,

2) skreslony,

3) skreslony,

4) odpisow z tytulu zuzycia samochodu osobowego, dokonywanych wedlug zasad okreslonych w art. 22a-22o, w czesci ustalonej od wartosci samochodu przewyzszajacej rownowartosc 20.000 euro przeliczonej na zlote wedlug kursu sredniego euro oglaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do uzywania,

5) strat w srodkach trwalych oraz wartosciach niematerialnych i prawnych w czesci pokrytej suma odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1,

6) strat powstalych w wyniku likwidacji nie w pelni umorzonych srodkow trwalych, jezeli srodki te utracily przydatnosc gospodarcza na skutek zmiany rodzaju dzialalnosci,

7) odpisow i wplat na roznego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodow sa jednak:

a) podstawowe odpisy i wplaty na te fundusze, jezeli obowiazek lub mozliwosc ich tworzenia w ciezar kosztow okreslaja odrebne ustawy,

b) odpisy i zwiekszenia, ktore w rozumieniu przepisow o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych obciazaja koszty dzialalnosci pracodawcy, jezeli srodki pieniezne stanowiace rownowartosc tych odpisow i zwiekszen zostaly wplacone na rachunek funduszu,

8) wydatkow na:

a) splate pozyczek (kredytow), z wyjatkiem skapitalizowanych odsetek od tych pozyczek (kredytow),

b) splate innych zobowiazan, w tym z tytulu udzielonych gwarancji i poreczen,

c) umorzenie kapitalow pozostajacych w zwiazku z utworzeniem (nabyciem), powiekszeniem lub ulepszeniem zrodla przychodow,

9) odsetek od wlasnego kapitalu wlozonego przez podatnika w zrodlo przychodow,

10) wartosci wlasnej pracy podatnika, jego malzonka i maloletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia dzialalnosci w formie spolki cywilnej lub osobowej spolki handlowej - takze malzonkow i maloletnich dzieci wspolnikow,

11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju,

12) podatku dochodowego, podatku od spadkow i darowizn,

13) jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych w wysokosci okreslonej przez wlasciwego ministra oraz dodatkowej skladki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunkow pracy,

14) kosztow egzekucyjnych zwiazanych z niewykonaniem zobowiazan,

15) grzywien i kar pienieznych orzeczonych w postepowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar,

16) kar, oplat i odszkodowan oraz odsetek od tych zobowiazan z tytulu:

a) nieprzestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska,

b) niewykonania nakazow wlasciwych organow nadzoru i kontroli dotyczacych uchybien w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

16a) dodatkowej oplaty produktowej, o ktorej mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 i z 2002 r. nr 113, poz. 984), z tym ze kosztem uzyskania przychodow jest poniesiona oplata produktowa, o ktorej mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy,

17) wierzytelnosci odpisanych jako przedawnione,

18) odsetek za zwloke z tytulu nieterminowych wplat naleznosci budzetowych i innych naleznosci, do ktorych stosuje sie przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 i nr 160, poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668 oraz z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062),

19) kar umownych i odszkodowan z tytulu wad dostarczonych towarow, wykonanych robot i uslug oraz zwloki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwloki w usunieciu wad towarow albo wykonanych robot i uslug,

20) wierzytelnosci odpisanych jako niesciagalne, z wyjatkiem takich wierzytelnosci niesciagalnych, ktore uprzednio na podstawie art. 14 zostaly zarachowane jako przychody nalezne i ktorych niesciagalnosc zostala uprawdopodobniona,

21) odpisow aktualizujacych, z tym ze kosztem uzyskania przychodow sa odpisy aktualizujace wartosc naleznosci, okreslone w ustawie o rachunkowosci, od tej czesci naleznosci, ktora byla uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodow naleznych, a ich niesciagalnosc zostala uprawdopodobniona na podstawie ust. 3,

22) rezerw, jezeli obowiazek ich tworzenia w ciezar kosztow nie wynika z odrebnych ustaw; nie sa jednak kosztem uzyskania przychodow rezerwy utworzone zgodnie z ustawa o rachunkowosci,

23) kosztow reprezentacji i reklamy w czesci przekraczajacej 0,25 proc. przychodu, chyba ze reklama jest prowadzona w srodkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposob,

24) skreslony,

25) kwot dodatkowych, ktore, zgodnie z przepisami o cenach, podlegaja wplaceniu do budzetu panstwa,

26) kwot dodatkowych oplat rocznych za niezabudowanie badz niezagospodarowanie gruntow w okreslonym terminie, wynikajacym z przepisow o gospodarce nieruchomosciami,

27) udzielonych pozyczek, w tym straconych pozyczek,

28) skreslony,

29) wplat, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776, nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126 oraz z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280),

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. pkt 29 otrzymuje brzmienie:

"29) wplat, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej,"]

30) skladek na rzecz organizacji, do ktorych przynaleznosc podatnika nie jest obowiazkowa, z wyjatkiem:

a) wplat podatnikow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) skladek na rzecz organizacji zrzeszajacych przedsiebiorcow i pracodawcow, dzialajacych na podstawie odrebnych ustaw - do wysokosci lacznie nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty odpowiadajacej 0,15 proc. kwoty wynagrodzen wyplaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiacych podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne; jezeli przedsiebiorca nie wyplacal tych wynagrodzen, kwota skladek zaliczana do kosztow uzyskania przychodow w roku podatkowym nie moze przekroczyc kwoty odpowiadajacej kwocie 114 zl,

31) kosztow uzyskania przychodow ze zrodel przychodow znajdujacych sie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej lub za granica, jezeli dochody z tych zrodel w ogole nie podlegaja opodatkowaniu albo sa zwolnione od podatku dochodowego,

32) naliczonych, lecz nie zaplaconych albo umorzonych odsetek od zobowiazan, w tym rowniez od pozyczek (kredytow),

33) odsetek, prowizji i roznic kursowych od pozyczek (kredytow) zwiekszajacych koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji,

34) strat z odplatnego zbycia wierzytelnosci, chyba ze wierzytelnosc ta uprzednio na podstawie art. 14 zostala zarachowana jako przychod nalezny,

35) poniesionych kosztow zaniechanych inwestycji,

36) wydatkow ponoszonych na rzecz pracownikow z tytulu uzywania przez nich samochodow na potrzeby wykonywanej dzialalnosci:

a) w celu odbycia podrozy sluzbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokosci przekraczajacej kwote ustalona przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - w wysokosci przekraczajacej wysokosc miesiecznego ryczaltu pienieznego albo w wysokosci przekraczajacej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

okreslonych w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra,

37) skladek na ubezpieczenie spoleczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrebnych ustaw - od nagrod i premii wyplaconych w gotowce lub papierach wartosciowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

38) wydatkow na objecie lub nabycie udzialow albo wkladow w spoldzielni, udzialow (akcji) w spolce oraz innych papierow wartosciowych, a takze wydatkow na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz certyfikatow inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; wydatki takie sa jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odplatnego zbycia tych udzialow (akcji), wkladow oraz innych papierow wartosciowych, w tym dochodu z tytulu wykupu przez emitenta papierow wartosciowych, a takze dochodu z odplatnego zbycia certyfikatow inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, a takze z tytulu umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatow inwestycyjnych,

38a) wydatkow zwiazanych z nabyciem pochodnych instrumentow finansowych - do czasu realizacji praw wynikajacych z tych instrumentow albo rezygnacji z realizacji praw wynikajacych z tych instrumentow albo ich odplatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiekszaja wartosci poczatkowej srodka trwalego oraz wartosci niematerialnych i prawnych,

39) skreslony,

40) umorzonych pozyczek, jezeli ich umorzenie nie jest zwiazane z postepowaniem ukladowym w rozumieniu przepisow prawa o postepowaniu ukladowym,

41) umorzonych wierzytelnosci, z wyjatkiem tych, ktore uprzednio na podstawie art. 14 zostaly zarachowane jako przychody nalezne,

42) wydatkow pracodawcy na dzialalnosc socjalna, o ktorej mowa w przepisach o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych; kosztem uzyskania przychodow sa jednak swiadczenia urlopowe wyplacone zgodnie z przepisami o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych,

43) podatku od towarow i uslug, z tym ze jest kosztem uzyskania przychodow:

a) podatek naliczony:

- jezeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarow i uslug lub nabyl towary i uslugi w celu wytworzenia albo odprzedazy towarow lub swiadczenia uslug zwolnionych od podatku od towarow i uslug,

- w tej czesci, w ktorej zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty lub zwrot roznicy podatku od towarow i uslug - jezeli naliczony podatek od towarow i uslug nie powieksza wartosci srodka trwalego,

b) podatek nalezny w przypadku:

- importu uslug, jezeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu odrebnych przepisow,

- przekazania lub zuzycia przez podatnika towarow lub swiadczenia uslug na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrebnymi przepisami,

44) strat powstalych w wyniku nadmiernych ubytkow lub zawinionych niedoborow wyrobow akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytkow lub niedoborow,

45) odpisow z tytulu zuzycia srodkow trwalych, dokonywanych wedlug zasad okreslonych w art. 22a-22o, od tej czesci ich wartosci, ktora odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych srodkow we wlasnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwroconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

45a) odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych:

a) nabytych nieodplatnie, z wyjatkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jezeli nabycie to nie stanowi przychodu w naturze albo dochod z tego tytulu jest zwolniony od podatku dochodowego,

b) jezeli przed 1 stycznia 1995 r. zostaly nabyte, lecz nie zaliczone do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych,

c) oddanych do nieodplatnego uzywania, z wyjatkiem nieruchomosci - za miesiace, w ktorych skladniki te byly oddane do nieodplatnego uzywania,

45b) odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej wartosci niematerialnych i prawnych wniesionych do spolki w postaci wkladu niepienieznego, stanowiacych rownowartosc uzyskanych informacji zwiazanych z wiedza w dziedzinie przemyslowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

46) poniesionych wydatkow zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, z zastrzezeniem pkt 36, z tytulu uzywania nie wprowadzonego do ewidencji srodkow trwalych samochodu osobowego, w tym takze stanowiacego wlasnosc osoby prowadzacej dzialalnosc gospodarcza, dla potrzeb dzialalnosci gospodarczej podatnika - w czesci przekraczajacej kwote wynikajaca z pomnozenia liczby kilometrow faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, okreslonej w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiazany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, wedlug okreslonego wzoru,

47) skladek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokosci przekraczajacej ich czesc ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje rownowartosc 20.000 euro, przeliczona na zlote wedlug kursu sprzedazy walut obcych oglaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartosci samochodu przyjetej dla celow ubezpieczenia,

48) strat powstalych w wyniku utraty lub likwidacji samochodow oraz kosztow ich remontow powypadkowych, jezeli samochody nie byly objete ubezpieczeniem dobrowolnym,

49) wydatkow poniesionych na zakup zuzywajacych sie stopniowo rzeczowych skladnikow majatku przedsiebiorstwa, nie zaliczanych zgodnie z odrebnymi przepisami do srodkow trwalych - w przypadku stwierdzenia, ze skladniki te nie sa wykorzystywane dla celow prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, lecz sluza celom osobistym podatnika, pracownikow lub innych osob, albo bez uzasadnienia znajduja sie poza siedziba przedsiebiorstwa,

50) oplat sankcyjnych, ktore zgodnie z odrebnymi przepisami podlegaja wplacie do budzetu panstwa lub budzetow jednostek samorzadu terytorialnego,

51) kosztow utrzymania zakladowych obiektow socjalnych, w czesci pokrytej ze srodkow zakladowego funduszu swiadczen socjalnych,

52) wartosci diet z tytulu podrozy sluzbowych osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza i osob z nimi wspolpracujacych - w czesci przekraczajacej wysokosc diet przyslugujacych pracownikom, okreslona w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra,

53) skreslony,

54) strat (kosztow) powstalych w wyniku utraty dokonanych przedplat (zaliczek, zadatkow) w zwiazku z niewykonaniem umowy,

55) nie wyplaconych naleznosci z tytulow okreslonych w art. 41 ust. 1,

56) wydatkow i kosztow bezposrednio sfinansowanych z dochodow (przychodow), o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a-47c i 48,

57) skladek oplaconych przez pracodawce z tytulu zawartych lub odnowionych umow ubezpieczenia na rzecz pracownikow, z wyjatkiem umow dotyczacych ryzyka grup 1, 3 i 5 dzialu I oraz grup 1 i 2 dzialu II, wymienionych w zalaczniku do ustawy z 28 lipca 1990 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. nr 11, poz. 62, z 1997 r. nr 43, poz. 272, nr 88, poz. 554, nr 107, poz. 685, nr 121, poz. 769 i 770 i nr 139, poz. 934, z 1998 r. nr 155, poz. 1015, z 1999 r. nr 49, poz. 483, nr 101, poz. 1178 i nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. nr 43, poz. 483, nr 48, poz. 552 i nr 70, poz. 819), jezeli uprawnionym do otrzymania swiadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym ja zawarto lub odnowiono, wyklucza:

a) wyplate kwoty stanowiacej wartosc odstapienia od umowy,

b) mozliwosc zaciagania zobowiazan pod zastaw praw wynikajacych z umowy,

c) wyplate z tytulu dozycia wieku oznaczonego w umowie,

58) skladek na ubezpieczenie zdrowotne, oplaconych w roku podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

59) dodatkowej oplaty wymierzanej przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych na podstawie przepisow o systemie ubezpieczen spolecznych.

2. Za wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 20, uwaza sie te wierzytelnosci, ktorych niesciagalnosc zostala udokumentowana:

1) postanowieniem o niesciagalnosci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadajace stanowi faktycznemu, wydanym przez wlasciwy organ postepowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sadu o:

a) oddaleniu wniosku o ogloszenie upadlosci, gdy majatek masy nie wystarcza na zaspokojenie kosztow postepowania upadlosciowego, lub

b) umorzeniu postepowania upadlosciowego, gdy zachodzi okolicznosc, o ktorej mowa w lit. a), lub

c) ukonczeniu postepowania upadlosciowego, albo

3) protokolem sporzadzonym przez podatnika, stwierdzajacym, ze przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne zwiazane z dochodzeniem wierzytelnosci bylyby rowne albo wyzsze od jej kwoty.

3. Niesciagalnosc wierzytelnosci, w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 21, uznaje sie za uprawdopodobniona, w szczegolnosci gdy:

1) dluznik zostal wykreslony z ewidencji dzialalnosci gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub zostala ogloszona jego upadlosc, albo

2) na wniosek dluznika wszczete zostalo postepowanie ugodowe w rozumieniu przepisow o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow lub postepowanie ukladowe w rozumieniu przepisow o postepowaniu ukladowym, albo

3) wierzytelnosc zostala zasadzona prawomocnym orzeczeniem sadu i skierowana na droge postepowania egzekucyjnego, albo

4) wierzytelnosc jest kwestionowana przez dluznika na drodze powodztwa sadowego.

3a. Ilekroc w ust. 1 jest mowa o samochodzie osobowym - rozumie sie przez to kazdy samochod, ktory nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodow innych niz osobowe oraz ktorego dopuszczalna ladownosc nie przekracza 500 kg.

3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodow osobowych uzywanych na podstawie umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 23a pkt 1.

4. Ilekroc w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie sie przez to stawke okreslona dla samochodow osobowych, uwzgledniajaca odpowiednio pojemnosc silnika.

5. Przebieg pojazdu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien byc, z wylaczeniem ryczaltu pienieznego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika wedlug obowiazujacego wzoru, potwierdzonej przez podatnika na koniec kazdego miesiaca. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika na rzecz pracownikow z tytulu uzywania przez nich samochodow na potrzeby podatnika nie stanowia kosztu uzyskania przychodow.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, maksymalna wysokosc wplat dokonywanych przez przedsiebiorcow, prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawana za koszt uzyskania przychodow.

Rozdzial 4a

Opodatkowanie stron umowy leasingu

Art. 23a. Ilekroc w rozdziale jest mowa o:

1) umowie leasingu - rozumie sie przez to umowe nazwana w kodeksie cywilnym, a takze kazda inna umowe, na mocy ktorej jedna ze stron, zwana dalej "finansujacym", oddaje do odplatnego uzywania albo uzywania i pobierania pozytkow na warunkach okreslonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystajacym", podlegajace amortyzacji srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, a takze grunty,

2) podstawowym okresie umowy leasingu - rozumie sie przez to czas oznaczony, na jaki zostala zawarta ta umowa, z wylaczeniem czasu, na ktory moze byc przedluzona lub skrocona,

3) odpisach amortyzacyjnych - rozumie sie przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane wylacznie zgodnie z przepisami art. 22a-22m, z uwzglednieniem art. 23,

4) normatywnym okresie amortyzacji - rozumie sie przez to w odniesieniu do:

a) srodkow trwalych - okres, w ktorym odpisy amortyzacyjne, wynikajace z zastosowania stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrownuja sie z wartoscia poczatkowa srodkow trwalych,

b) wartosci niematerialnych i prawnych - okres ustalony w art. 22m,

5) rzeczywistej wartosci netto - rozumie sie przez to wartosc poczatkowa srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych zaktualizowana zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1,

6) hipotetycznej wartosci netto - rozumie sie przez to wartosc poczatkowa okreslona zgodnie z art. 22g pomniejszona o:

a) odpisy amortyzacyjne obliczone wedlug zasad okreslonych w art. 22k ust. 1 z uwzglednieniem wspolczynnika 3 - w odniesieniu do srodkow trwalych,

b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skroconych okresow amortyzowania, o ktorych mowa w pkt 4b - w odniesieniu do wartosci niematerialnych i prawnych,

7) splacie wartosci poczatkowej - rozumie sie przez to faktycznie otrzymana przez finansujacego w oplatach ustalonych w umowie leasingu rownowartosc wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, okreslona zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy leasingu; splaty tej nie koryguje sie o kwote wyplacona korzystajacemu, o ktorej mowa w art. 23d albo art. 23h.

Art. 23b. 1. Oplaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystajacego w podstawowym okresie umowy z tytulu uzywania srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowia przychod finansujacego i odpowiednio koszt uzyskania przychodow korzystajacego, z zastrzezeniem ust. 2, jezeli umowa ta spelnia nastepujace warunki:

1) zostala zawarta na czas oznaczony, stanowiacy co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jezeli jej przedmiotem sa podlegajace odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartosci niematerialne i prawne albo zostala zawarta na okres co najmniej 10 lat, jezeli jej przedmiotem sa podlegajace odpisom amortyzacyjnym nieruchomosci, oraz

2) suma ustalonych w niej oplat, pomniejszona o nalezny podatek od towarow i uslug, odpowiada co najmniej wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych.

2. Jezeli finansujacy w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnien w podatku dochodowym przyslugujacych na podstawie:

1) art. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, nr 60, poz. 700 i 703, nr 86, poz. 958, nr 103, poz. 1100, nr 117, poz. 1228 i nr 122, poz. 1315 i 1324),

2) przepisow o specjalnych strefach ekonomicznych,

3) art. 23 i 37 ustawy z 14 czerwca 1991 r. o spolkach z udzialem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. nr 26, poz. 143, z 1998 r. nr 160, poz. 1063 oraz z 1999 r. nr 49, poz. 484 i nr 101, poz. 1178)

- do umowy tej stosuje sie zasady opodatkowania okreslone w art. 23f-23h.

Art. 23c. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 23b ust. 1, finansujacy przenosi na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bedacych przedmiotem tej umowy:

1) przychodem ze sprzedazy srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie sprzedazy; jezeli jednak cena ta jest nizsza od hipotetycznej wartosci netto srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, przychod ten okresla sie w wysokosci wartosci rynkowej wedlug zasad okreslonych w art. 19,

2) kosztem uzyskania przychodow przy ustalaniu dochodu ze sprzedazy jest rzeczywista wartosc netto.

Art. 23d. 1. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 23b ust. 1, finansujacy przenosi na osobe trzecia wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bedacych przedmiotem tej umowy, oraz wyplaca korzystajacemu z tytulu splaty ich wartosci uzgodniona kwote - przy okreslaniu przychodu ze sprzedazy i kosztu jego uzyskania stosuje sie przepisy art. 14, art. 19, art. 22 i art. 23.

2. Kwota wyplacona korzystajacemu, w przypadku okreslonym w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodow finansujacego w dniu zaplaty do wysokosci roznicy pomiedzy rzeczywista wartoscia netto a hipotetyczna wartoscia netto.

3. Kwota otrzymana przez korzystajacego, w przypadku okreslonym w ust. 1, stanowi jego przychod w dniu jej otrzymania.

Art. 23e. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 23b ust. 1, finansujacy oddaje korzystajacemu do dalszego uzywania srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, bedace przedmiotem tej umowy, przychodem finansujacego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodow korzystajacego sa oplaty ustalone przez strony tej umowy.

Art. 23f. 1. Do przychodow finansujacego i odpowiednio do kosztow uzyskania przychodow korzystajacego nie zalicza sie oplat, o ktorych mowa w art. 23b ust. 1, w czesci stanowiacej splate wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, jezeli sa spelnione lacznie nastepujace warunki:

1) umowa leasingu zostala zawarta na czas oznaczony,

2) suma ustalonych w umowie leasingu oplat, pomniejszona o nalezny podatek od towarow i uslug, odpowiada co najmniej wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych,

3) umowa zawiera postanowienie, ze odpisow amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystajacy.

2. Jezeli wysokosc kwoty splaty wartosci srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych przypadajacych na poszczegolne oplaty nie jest okreslona w umowie leasingu, ustala sie ja proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.

Art. 23g. 1. Jezeli sa spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 23f ust. 1, i po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy przenosi na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych bedacych przedmiotem tej umowy:

1) przychodem ze sprzedazy srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie sprzedazy, takze wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich wartosci rynkowej,

2) do kosztow uzyskania przychodow nie zalicza sie wydatkow poniesionych przez finansujacego na nabycie lub wytworzenie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych stanowiacych przedmiot umowy leasingu; kosztem sa jednak te wydatki pomniejszone o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 23a pkt 7.

2. Jezeli sa spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 23f ust. 1, i po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy oddaje korzystajacemu do dalszego uzywania srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, bedace przedmiotem umowy, przychodem finansujacego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodow korzystajacego sa oplaty ustalone przez strony, takze wtedy, gdy odbiegaja znacznie od wartosci rynkowej.

Art. 23h. 1. Jezeli sa spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 23f ust. 1, i po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy przenosi na osobe trzecia wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bedacych przedmiotem umowy, oraz wyplaca korzystajacemu z tytulu splaty ich wartosci uzgodniona kwote:

1) przy okreslaniu przychodu ze sprzedazy stosuje sie przepisy, o ktorych mowa w art. 14 i art. 19,

2) do kosztow uzyskania przychodow nie zalicza sie wydatkow poniesionych przez finansujacego na nabycie lub wytworzenie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych stanowiacych przedmiot umowy; kosztem sa jednak te wydatki pomniejszone o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 23a pkt 7.

2. Kwota wyplacona korzystajacemu stanowi koszt uzyskania przychodow finansujacego i jest przychodem korzystajacego w dniu jej otrzymania.

Art. 23i. 1. Jezeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony sa grunty, a suma ustalonych w niej oplat odpowiada co najmniej wartosci gruntow rownej wydatkom na ich nabycie - do przychodow finansujacego i odpowiednio do kosztow uzyskania przychodow korzystajacego nie zalicza sie oplat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystajacego w podstawowym okresie tej umowy z tytulu uzywania przedmiotu umowy, w czesci stanowiacej splate tej wartosci; przepis art. 23f ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy przenosi na korzystajacego lub osobe trzecia wlasnosc gruntow bedacych przedmiotem tej umowy, albo oddaje je korzystajacemu do dalszego uzywania, do ustalenia przychodow i kosztow uzyskania przychodow stron umowy przepisy art. 23g i art. 23h stosuje sie odpowiednio.

Art. 23j. 1. Jezeli w umowie leasingu zostala okreslona cena, po ktorej korzystajacy ma prawo nabyc przedmiot umowy po zakonczeniu podstawowego okresu tej umowy, cene te uwzglednia sie w sumie oplat, o ktorych mowa w art. 23b ust. 1 pkt 2 i art. 23f ust. 1 pkt 2.

2. Do sumy oplat, o ktorej mowa w ust. 1, nie zalicza sie:

1) platnosci na rzecz finansujacego za swiadczenia dodatkowe, o ile sa one wyodrebnione z oplat leasingowych,

2) podatkow, w ktorych obowiazek podatkowy ciazy na finansujacym z tytulu wlasnosci lub posiadania srodkow trwalych, bedacych przedmiotem umowy leasingu, oraz skladek na ubezpieczenie tych srodkow trwalych, jezeli w umowie leasingu zastrzezono, ze korzystajacy bedzie ponosil ciezar tych podatkow i skladek niezaleznie od oplat za uzywanie,

3) kaucji okreslonej w umowie leasingu wplaconej finansujacemu przez korzystajacego.

3. Kaucji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza sie do przychodow finansujacego i odpowiednio do kosztow uzyskania przychodow korzystajacego.

Art. 23k. 1. Jezeli finansujacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat, o ktorych mowa w art. 23b ust. 1, a nie zostala przeniesiona na osobe trzecia wlasnosc przedmiotu umowy leasingu:

1) do przychodow finansujacego nie zalicza sie kwot wyplaconych przez osobe trzecia z tytulu przeniesienia wierzytelnosci,

2) kosztem uzyskania przychodow finansujacego jest zaplacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, oplaty ponoszone przez korzystajacego na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod finansujacego w dniu wymagalnosci zaplaty.

Art. 23l. Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz nie spelniajacej warunkow, okreslonych w art. 23b ust. 1 pkt 2 lub art. 23f ust. 1, lub art. 23i ust. 1, stosuje sie przepisy, o ktorych mowa w art. 11, 22 i 23, dla umow najmu i dzierzawy.

Rozdzial 5

Szczegolne zasady ustalania dochodu

Art. 24. 1. U podatnikow, ktorzy zgodnie z obowiazujacymi ich zasadami rachunkowosci sporzadzaja sprawozdanie finansowe, za dochod z dzialalnosci gospodarczej uwaza sie dochod wykazany na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiag, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiekszony o wydatki nie stanowiace kosztow uzyskania przychodow, zaliczone uprzednio w ciezar kosztow uzyskania przychodow.

2. U podatnikow osiagajacych dochody z dzialalnosci gospodarczej i prowadzacych ksiegi przychodow i rozchodow dochodem z dzialalnosci jest roznica pomiedzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiekszona o roznice pomiedzy wartoscia remanentu koncowego i poczatkowego towarow handlowych, materialow (surowcow) podstawowych i pomocniczych, polwyrobow, wyrobow gotowych, brakow i odpadkow, jezeli wartosc remanentu koncowego jest wyzsza niz wartosc remanentu poczatkowego, lub pomniejszona o roznice pomiedzy wartoscia remanentu poczatkowego i koncowego, jezeli wartosc remanentu poczatkowego jest wyzsza. Dochodem lub strata ze sprzedazy skladnikow majatku trwalego zwiazanego z prowadzona dzialalnoscia jest roznica pomiedzy przychodem uzyskanym z odplatnego zbycia a ich wartoscia wykazana w ewidencji srodkow trwalych prowadzonej dla celow stosowania odpisow amortyzacyjnych, powiekszona o wartosc dokonanych odpisow amortyzacyjnych.

3. W razie zawiadomienia naczelnika urzedu skarbowego o likwidacji dzialalnosci gospodarczej dochod ustala sie przy zastosowaniu do wartosci ustalonej wedlug cen zakupu pozostalych na dzien likwidacji towarow handlowych, materialow (surowcow) podstawowych i pomocniczych, polwyrobow, wyrobow gotowych, brakow i odpadkow oraz rzeczowych skladnikow majatku zwiazanego z wykonywana dzialalnoscia, nie bedacych srodkami trwalymi - takiego wskaznika procentowego, jaki wynika z udzialu dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesiecy poprzedzajacych miesiac, w ktorym nastapila likwidacja dzialalnosci, a jezeli w tym okresie dochod nie wystapil - w roku podatkowym poprzedzajacym rok, w ktorym nastapila likwidacja. Za date likwidacji dzialalnosci gospodarczej uwaza sie date okreslona w zawiadomieniu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Nie ustala sie dochodu na dzien likwidacji, jezeli:

1) w wyniku zmiany formy prawnej lub polaczenia przedsiebiorstw skladniki majatku objete remanentem zostaly wniesione w formie wkladu lub aportu do nowo powstalego lub istniejacego przedsiebiorcy,

2) nastapila calkowita lub czesciowa zmiana branzy,

3) osoba fizyczna wniosla w formie wkladu lub aportu do spolki cywilnej albo spolki handlowej skladniki majatku objete remanentem,

4) nastapilo przeksztalcenie spolki cywilnej w spolke handlowa lub osobowej spolki handlowej w inna osobowa spolke handlowa albo w kapitalowa spolke handlowa.

4. Dochodem (strata) z dzialow specjalnych produkcji rolnej jest roznica pomiedzy przychodem z tytulu prowadzenia tych dzialow a poniesionymi kosztami uzyskania, powiekszona o wartosc przyrostu stada zwierzat na koniec roku podatkowego w porownaniu ze stanem na poczatek roku i pomniejszona o wartosc ubytkow w tym stadzie w ciagu roku podatkowego. Dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej, jezeli podatnik nie prowadzi ksiag, o ktorych mowa w art. 15, ustala sie przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreslonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzecej, okreslonych w zalaczniku nr 2.

4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego, o ktorych mowa w ust. 4, stosuje sie od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajow produkcji okreslonych w kolumnie 3 zalacznika nr 2, z tym ze w przypadku:

1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 mkw. powierzchni ogolnej obliczanej wedlug wewnetrznej dlugosci scian,

2) upraw grzybow i ich grzybni - od 1 mkw. powierzchni zajetej pod te uprawy,

3) wylegarni drobiu - od 1 sztuki pisklecia uzyskanego z wylegu,

4) zwierzat laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierzat,

5) hodowli i chowu zwierzat wymienionych pod lp. 15 lit. b)-h) zalacznika nr 2 - od 1 sztuki zwierzat sprzedanych,

6) hodowli ryb akwariowych - od 1 dcm szesc. objetosci akwarium, obliczonej wedlug wewnetrznych dlugosci krawedzi.

4b. Jezeli rozmiary dzialow specjalnych produkcji rolnej przekraczaja wielkosci okreslone w zalaczniku nr 2, opodatkowaniu podlegaja dochody uzyskane w roku podatkowym z calej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

4c. Jezeli w ciagu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni sa prowadzone rozne uprawy, dla ktorych sa ustalane rozne normy szacunkowe dochodu, dochod z kazdego rodzaju uprawy oblicza sie, z zastrzezeniem ust. 4e, przy zastosowaniu wlasciwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesiecy, w ktorych byla prowadzona taka uprawa, wliczajac w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.

4d. Przepis ust. 4c stosuje sie rowniez w razie rozpoczecia lub zaprzestania w ciagu roku prowadzenia dzialow specjalnych produkcji rolnej.

4e. W szklarniach nie ogrzewanych stosuje sie norme roczna bez wzgledu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.

5. Dochodem (przychodem) z udzialu w zyskach osob prawnych jest dochod (przychod) faktycznie uzyskany z tego udzialu, w tym takze:

1) dochod z umorzenia udzialow (akcji),

2) dochod uzyskany z odplatnego zbycia udzialow (akcji) na rzecz spolki w celu umorzenia tych udzialow (akcji),

3) wartosc majatku otrzymanego w zwiazku z likwidacja osoby prawnej,

4) dochod przeznaczony na podwyzszenie kapitalu zakladowego, a w spoldzielniach - dochod przeznaczony na podwyzszenie funduszu udzialowego oraz dochod stanowiacy rownowartosc kwot przekazanych na ten kapital (fundusz) z innych kapitalow (funduszy) osoby prawnej,

5) dywidendy z akcji zlozonych przez czlonkow pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilosciowych,

6) w przypadku polaczenia lub podzialu spolek - doplaty w gotowce otrzymane przez udzialowcow (akcjonariuszy) spolki przejmowanej, spolek laczonych lub dzielonych,

7) w przypadku podzialu spolek, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie takze majatek pozostajacy w spolce, nie stanowi zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa - ustalona na dzien podzialu nadwyzka nominalnej wartosci udzialow (akcji) przydzielonych w spolce przejmujacej lub nowo zawiazanej nad kosztami nabycia lub objecia udzialow (akcji) w spolce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jezeli podzial spolki nastepuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodow jest wartosc lub kwota wydatkow poniesionych przez udzialowca (akcjonariusza) na objecie lub nabycie udzialow (akcji) w spolce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzialowca wartosc nominalna unicestwianych udzialow (akcji) w spolce dzielonej do wartosci nominalnej udzialow (akcji) przed podzialem.

5a. Dochodem z tytulu przeniesienia akcji zlozonych na rachunku ilosciowym czlonka pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywow tego funduszu jest roznica pomiedzy wartoscia tych akcji w dniu przeniesienia, wycenionych wedlug zasad wyceny aktywow funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych akcji.

5b. Przepisow ust. 5 pkt 1 i 2 oraz art. 21 ust. 1 pkt 50 lit. b) nie stosuje sie w przypadku umorzenia udzialow (akcji) objetych za wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci.

5c. Dochodem z umorzenia udzialow (akcji) objetych w zamian za przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc jest nadwyzka wynagrodzenia otrzymanego w zwiazku z umorzeniem nad wartoscia tego przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, wynikajaca z ksiag przedsiebiorstwa okreslona na dzien objecia tych udzialow (akcji), nie wyzsza jednak niz ich wartosc nominalna z dnia objecia. Dochod ten jest opodatkowany zgodnie z art. 27 ust. 1.

6. Dochodem z odplatnego zbycia rzeczy okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jezeli przychod ze sprzedazy nie stanowi przychodu z dzialalnosci gospodarczej, jest roznica pomiedzy przychodem uzyskanym ze sprzedazy rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartosc nakladow poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, poczynajac od roku podatkowego 2002, oglasza w drodze rozporzadzenia normy szacunkowe, o ktorych mowa w ust. 4, zmieniajac je corocznie w stopniu odpowiadajacym wskaznikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, oglaszanego przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

8. W przypadku polaczenia lub podzialu spolek kapitalowych, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 7, dochod (przychod) udzialowca (akcjonariusza) spolki przejmowanej lub dzielonej, stanowiacy nadwyzke pomiedzy wartoscia nominalna udzialow (akcji) przydzielonych przez spolke przejmujaca lub nowo zawiazana a wydatkami na nabycie (objecie) udzialow (akcji) w spolce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie polaczenia lub podzialu spolek; przy ustalaniu dochodu z odplatnego zbycia udzialow (akcji) spolki przejmujacej lub nowo zawiazanej udzialowiec (akcjonariusz) ustala koszt uzyskania przychodow na podstawie:

1) art. 22 ust. 1f - jezeli udzialy (akcje) w spolce przejmowanej lub dzielonej zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny,

2) art. 23 ust. 1 pkt 38 - jezeli udzialy (akcje) w spolce przejmowanej lub dzielonej zostaly nabyte albo objete za wklad pieniezny,

3) wysokosci wydatkow na nabycie lub objecie udzialow (akcji) w spolce dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzialowca (akcjonariusza) wartosc nominalna unicestwianych udzialow (akcji) w spolce dzielonej do wartosci nominalnej udzialow (akcji) przed podzialem; pozostala czesc kwoty tych wydatkow stanowi koszt uzyskania przychodow z odplatnego zbycia udzialow (akcji) spolek podzielonych przez wydzielenie.

9. skreslony.

10. Jezeli podatnik dokonuje odplatnego zbycia papierow wartosciowych nabytych po roznych cenach, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje sie zasade, ze kazdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierow wartosciowych nabytych najwczesniej.

11. Dochod stanowiacy nadwyzke pomiedzy wartoscia rynkowa akcji objetych przez osoby uprawnione na podstawie uchwaly walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objecie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objecia tych akcji; zasade okreslona w zdaniu pierwszym stosuje sie odpowiednio do dochodu stanowiacego nadwyzke pomiedzy wartoscia rynkowa akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spolki posiadajacej osobowosc prawna, ktora objela te akcje wylacznie w celu przeniesienia tytulu ich wlasnosci na osoby uprawnione na podstawie uchwaly walnego zgromadzenia spolki bedacej emitentem akcji.

12. Zasada, o ktorej mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiagnietego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwaly walnego zgromadzenia spolki bedacej emitentem akcji.

Art. 24a. 1. Osoby fizyczne, spolki cywilne osob fizycznych, spolki jawne osob fizycznych oraz spolki partnerskie, wykonujace dzialalnosc gospodarcza, sa obowiazane prowadzic podatkowa ksiege przychodow i rozchodow, zwana dalej "ksiega", z zastrzezeniem ust. 3 i 5, albo ksiegi rachunkowe, zgodnie z odrebnymi przepisami, w sposob zapewniajacy ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokosci naleznego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a takze uwzgledniac w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych informacje niezbedne do obliczenia wysokosci odpisow amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

2. Obowiazek prowadzenia ksiegi dotyczy rowniez osob:

1) wykonujacych dzialalnosc na podstawie umow agencyjnych i umow na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrebnych przepisow,

2) prowadzacych dzialy specjalne produkcji rolnej, jezeli osoby te zglosily zamiar prowadzenia tych ksiag,

3) duchownych, ktore zrzekly sie oplacania zryczaltowanego podatku dochodowego.

3. Obowiazek prowadzenia ksiegi nie dotyczy osob, ktore:

1) oplacaja podatek dochodowy w formach zryczaltowanych,

2) wykonuja wylacznie uslugi przewozu osob i towarow taborem konnym,

3) wykonuja zawod adwokata wylacznie w zespole adwokackim,

4) dokonuja sprzedazy srodkow trwalych po likwidacji dzialalnosci.

4. Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych dotyczy osob fizycznych, spolek cywilnych osob fizycznych, spolek jawnych osob fizycznych oraz spolek partnerskich, jezeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosly w walucie polskiej co najmniej rownowartosc kwoty okreslonej w euro w przepisach o rachunkowosci.

5. Osoba fizyczna, spolka cywilna osob fizycznych, spolka jawna osob fizycznych lub spolka partnerska moze prowadzic ksiegi rachunkowe rowniez od poczatku nastepnego roku podatkowego, jezeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy sa nizsze niz rownowartosc w walucie polskiej kwoty okreslonej w euro w przepisach o rachunkowosci. W tym przypadku osoba ta lub wspolnicy spolki przed rozpoczeciem roku podatkowego sa obowiazani do zawiadomienia o tym naczelnika urzedu skarbowego wlasciwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

6. Wyrazone w euro wielkosci, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, przelicza sie na walute polska wedlug sredniego kursu oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiazujacego 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok podatkowy.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia, okresli sposob prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow, szczegolowe warunki, jakim powinna odpowiadac ta ksiega, aby stanowila dowod pozwalajacy na okreslenie zobowiazan podatkowych, oraz szczegolowy zakres obowiazkow zwiazanych z jej prowadzeniem, a takze terminy zawiadomienia naczelnika urzedu skarbowego o prowadzeniu ksiegi.

Art. 24b. 1. Jezeli ustalenie dochodu (straty) w sposob przewidziany w art. 24 i 24a nie jest mozliwe, dochod (strate) ustala sie w drodze oszacowania.

2. W przypadku podatnikow nie bedacych podatnikami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 i 3, obowiazanych do prowadzenia ksiag wymienionych w art. 24a, gdy okreslenie dochodu na podstawie tych ksiag nie jest mozliwe, dochod okresla sie w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaznika dochodu w stosunku do przychodu w wysokosci:

1) 5 proc. - z dzialalnosci w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego,

2) 10 proc. - z dzialalnosci budowlanej lub montazowej albo w zakresie uslug transportowych,

3) 60 proc. - z dzialalnosci w zakresie posrednictwa, jezeli wynagrodzenie jest okreslone w formie prowizji,

4) 80 proc. - z dzialalnosci w zakresie uslug adwokackich lub rzeczoznawstwa,

5) 20 proc. - z pozostalych zrodel przychodow.

3. Przez pojecie "dzialalnosc w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego", o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatnikow nie bedacych podatnikami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 i 3, uwaza sie odplatne zbycie towarow polskim odbiorcom - bez wzgledu na miejsce zawarcia umowy, jezeli podatnicy ci maja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dzialajace na podstawie zezwolenia udzielonego przez ministra wlasciwego do spraw gospodarki lub innego wlasciwego ministra lub wpisu do ewidencji.

4. Przepisow ust. 2 i 3 nie stosuje sie, jezeli umowa w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorej Rzeczpospolita Polska jest strona, zawarta z krajem, na terytorium ktorego podatnik ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej.

Art. 25. 1. Jezeli:

1) podatnik podatku dochodowego majacy siedzibe (zarzad) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udzial bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu przedsiebiorstwem polozonym za granica lub w jego kontroli albo posiada udzial w kapitale tego przedsiebiorstwa, albo

2) osoba fizyczna lub prawna majaca miejsce zamieszkania albo siedzibe (zarzad) za granica, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udzial bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udzial w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3) te same osoby prawne lub fizyczne rownoczesnie bezposrednio lub posrednio biora udzial w zarzadzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadaja udzial w kapitale tych podmiotow

- i jezeli w wyniku takich powiazan zostana ustalone lub narzucone warunki rozniace sie od warunkow, ktore ustalilyby miedzy soba niezalezne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodow albo wykazuje dochody nizsze od tych, jakich nalezaloby oczekiwac, gdyby wymienione powiazania nie istnialy - dochody danego podmiotu oraz nalezny podatek okresla sie bez uwzglednienia warunkow wynikajacych z tych powiazan.

2. Dochody, o ktorych mowa w ust. 1, okresla sie, w drodze oszacowania, stosujac nastepujace metody:

1) porownywalnej ceny nie kontrolowanej,

2) ceny odprzedazy,

3) rozsadnej marzy ("koszt plus").

3. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje sie metody zysku transakcyjnego.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio, gdy podmiot krajowy:

1) wykorzystuje swoj zwiazek z innym podmiotem krajowym, ktoremu przysluguja ulgi w podatku dochodowym lub ktory, bedac osoba fizyczna, korzysta ze zryczaltowanych form opodatkowania podatkiem dochodowym w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza, lub

2) jest powiazany kapitalowo z innym podmiotem krajowym, lub

3) pozostaje w zwiazku gospodarczym z innym podmiotem krajowym

- i w zwiazku z istnieniem takich powiazan lub zwiazkow wykonuje swiadczenia na warunkach korzystniejszych, odbiegajacych od warunkow ogolnie stosowanych w czasie i miejscu wykonania swiadczenia, w wyniku czego nie wykazuje dochodow albo wykazuje dochody nizsze od tych, jakich nalezaloby oczekiwac, gdyby warunki tych swiadczen nie odbiegaly od warunkow ogolnie stosowanych w czasie i miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Zwiazek, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 1, ma miejsce, gdy miedzy podmiotami lub osobami pelniacymi w nich funkcje zarzadzajace, nadzorcze albo kontrolne istnieja powiazania o charakterze rodzinnym, kapitalowym, majatkowym lub wynikajace ze stosunku pracy. Zwiazek ten ma miejsce takze, gdy ktorakolwiek z wymienionych osob laczy funkcje zarzadzajace, nadzorcze lub kontrolne w podmiotach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1.

6. Przez pojecie powiazan rodzinnych, o ktorych mowa w ust. 5, rozumie sie malzenstwo oraz pokrewienstwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

7. Przez pojecie powiazan kapitalowych, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, rozumie sie sytuacje, w ktorej jedna z osob lub jeden z kontrahentow posiada lub dysponuje, bezposrednio lub posrednio, prawem glosu wynoszacym co najmniej 5 proc. wszystkich praw glosu.

7a. Zwiazek gospodarczy, o ktorym mowa w ust. 4 pkt 3, zachodzi w przypadkach, gdy podmioty krajowe pozostajace w takim zwiazku ukladaja swoje wzajemne stosunki na warunkach odbiegajacych od warunkow, jakie stosuja wobec podmiotow, z ktorymi nie pozostaja w takim zwiazku, badz jakie stosuja miedzy soba podmioty niezalezne, w szczegolnosci gdy miedzy tymi podmiotami krajowymi zawarta jest umowa spolki cywilnej, osobowej spolki handlowej, wspolnego przedsiewziecia, wspolnego uzytkowania rzeczy lub praw oraz umowa kooperacyjna.

8. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb okreslania dochodow w drodze oszacowania, wedlug metod wymienionych w ust. 2 i 3.

Art. 25a. 1. Podatnicy dokonujacy transakcji z podmiotami powiazanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w zwiazku z ktorymi zaplata naleznosci wynikajacych z takich transakcji dokonywana jest bezposrednio lub posrednio na rzecz podmiotu majacego miejsce zamieszkania, siedzibe lub zarzad na terytorium lub w kraju stosujacym szkodliwa konkurencje podatkowa, sa obowiazani do sporzadzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmujacej:

1) okreslenie funkcji, jakie spelniac beda podmioty uczestniczace w transakcji (uwzgledniajac uzyte aktywa i podejmowane ryzyko),

2) okreslenie wszystkich przewidywanych kosztow zwiazanych z transakcja oraz forme i termin zaplaty,

3) metode i sposob kalkulacji zyskow oraz okreslenie ceny przedmiotu transakcji,

4) okreslenie strategii gospodarczej oraz innych dzialan w jej ramach - w przypadku gdy na wartosc transakcji miala wplyw strategia przyjeta przez podmiot,

5) wskazanie innych czynnikow - w przypadku gdy w celu okreslenia wartosci przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczace w transakcji uwzglednione zostaly te inne czynniki,

6) okreslenie oczekiwanych przez podmiot obowiazany do sporzadzenia dokumentacji korzysci zwiazanych z uzyskaniem swiadczen - w przypadku umow dotyczacych swiadczen (w tym uslug) o charakterze niematerialnym.

2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje transakcje lub transakcje miedzy podmiotami powiazanymi, w ktorych laczna kwota (lub jej rownowartosc) wynikajaca z umowy lub rzeczywiscie zaplacona w roku podatkowym laczna kwota wymagalnych w roku podatkowym swiadczen przekracza rownowartosc:

1) 30.000 euro - w przypadku swiadczenia uslug, sprzedazy lub udostepnienia wartosci niematerialnych i prawnych, albo

2) 50.000 euro - w pozostalych przypadkach.

3. Obowiazek sporzadzenia dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje rowniez transakcje, w zwiazku z ktora zaplata naleznosci wynikajaca z takiej transakcji dokonywana jest bezposrednio lub posrednio na rzecz podmiotu majacego miejsce zamieszkania, siedzibe lub zarzad na terytorium lub w kraju stosujacym szkodliwa konkurencje podatkowa, jezeli laczna kwota (lub jej rownowartosc) wynikajaca z umowy lub rzeczywiscie zaplacona w roku podatkowym laczna kwota wymagalnych w roku podatkowym swiadczen przekracza rownowartosc 20.000 euro.

4. Na zadanie organow podatkowych lub organow kontroli skarbowej podatnicy sa obowiazani do przedlozenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1-3, w terminie 7 dni od dnia doreczenia zadania tej dokumentacji przez te organy.

5. Wyrazone w euro wielkosci, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, przelicza sie na walute polska po srednim kursie oglaszanym przez Narodowy Bank Polski, obowiazujacym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzajacego rok podatkowy, w ktorym zostala zawarta transakcja objeta obowiazkiem, o ktorym mowa w ust. 1.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz krajow i terytoriow stosujacych szkodliwa konkurencje podatkowa. Sporzadzajac wykaz krajow i terytoriow, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych uwzglednia w szczegolnosci tresc ustalen w tym zakresie podjetych przez Organizacje Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Rozdzial 6

Podstawa obliczenia i wysokosc podatku

Art. 26. 1. Podstawe obliczenia podatku, z zastrzezeniem art. 24 ust. 3 i art. 28-30, stanowi dochod ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1 i 2 oraz ust. 4-6 i 8-12 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25, po odliczeniu kwot:

1) skreslony,

2) skladek, okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych:

a) zaplaconych bezposrednio na wlasne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osob z nim wspolpracujacych, jezeli nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow,

b) potraconych przez platnika ze srodkow podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym ze w przypadku podatnika osiagajacego przychody okreslone w art. 12 ust. 6, tylko w czesci obliczonej, w sposob okreslony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegajacego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy skladek, ktorych podstawe wymiaru stanowi dochod (przychod) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz skladek, ktorych podstawe wymiaru stanowi dochod, od ktorego na podstawie przepisow ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

3) skladek na rzecz organizacji, do ktorych przynaleznosc podatnika jest obowiazkowa, jezeli nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow,

4) dokonanych w roku podatkowym zwrotow nienaleznie pobranych emerytur i rent oraz zasilkow z ubezpieczenia spolecznego, w kwotach uwzgledniajacych podatek dochodowy, jezeli nie zostaly one potracone przez organ rentowy,

5) dokonanych w roku podatkowym zwrotow nienaleznie pobranych swiadczen, ktore uprzednio zwiekszyly dochod podlegajacy opodatkowaniu, w kwotach uwzgledniajacych pobrany podatek dochodowy, jezeli zwroty te nie zostaly potracone przez platnika,

6) wydatkow na cele rehabilitacyjne ponoszonych przez podatnika bedacego osoba niepelnosprawna lub podatnika, na ktorego utrzymaniu sa osoby niepelnosprawne,

7) skreslony,

8) skreslony,

9) darowizn:

a) na cele naukowe, naukowo-techniczne, oswiatowe, oswiatowo-wychowawcze, kulturalne, kultury fizycznej i sportu, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, rehabilitacji zawodowej i spolecznej inwalidow, a takze wspierania inicjatyw spolecznych w zakresie budowy drog i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wode - lacznie do wysokosci nie przekraczajacej 15 proc. dochodu,

b) na cele kultu religijnego i na dzialalnosc charytatywno-opiekuncza, bezpieczenstwa publicznego, obrony narodowej, ochrony srodowiska, dobroczynne, a takze na cele zwiazane z budownictwem mieszkaniowym dla samorzadu terytorialnego i na budowe straznic jednostek ochrony przeciwpozarowej, w rozumieniu przepisow o ochronie przeciwpozarowej, oraz ich wyposazenie i utrzymywanie - lacznie do wysokosci nie przekraczajacej 10 proc. dochodu,

10) kwoty rownej funduszowi wynagrodzen przyslugujacych osobom pozbawionym wolnosci i zatrudnionym u podatnika innego niz przywiezienny zaklad pracy, o ktorym mowa w odrebnych przepisach.

2. skreslony.

3. skreslony.

4. skreslony.

5. Laczna kwota odliczen z tytulow okreslonych w ust. 1 pkt 9 nie moze przekroczyc 15 proc. dochodu lub przychodu opodatkowanego ryczaltem od przychodow ewidencjonowanych na podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym, z tym ze odliczeniu nie podlegaja darowizny poniesione na rzecz:

1) osob fizycznych,

2) osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej, prowadzacych dzialalnosc gospodarcza polegajaca na wytwarzaniu wyrobow przemyslu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostalych wyrobow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,5 proc. oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z udzialem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

6. Jezeli przedmiotem darowizny sa towary lub uslugi opodatkowane podatkiem od towarow i uslug, za kwote darowizny uwaza sie wartosc towaru lub uslugi, uwzgledniajaca nalezny podatek od towarow i uslug.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Jezeli przedmiotem darowizny sa towary opodatkowane podatkiem od towarow i uslug, za kwote darowizny uwaza sie wartosc towaru uwzgledniajaca nalezny podatek od towarow i uslug. Przy okreslaniu wartosci tych darowizn stosuje sie odpowiednio art. 19.

 

Po ust. 6 dodaje sie ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Za darowizny, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 9, nie uwaza sie wplat, o ktore zmniejsza sie podatek zgodnie z art. 27d lub ryczalt od przychodow ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym."]

7. Wysokosc wydatkow na cele okreslone w ust. 1 ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie, z tym ze jezeli przedmiotem darowizny sa pieniadze, wysokosc wydatkow na cele wymienione w ust. 1 pkt 9 ustala sie na podstawie dowodu wplaty na rachunek bankowy obdarowanego.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wysokosc wydatkow na cele okreslone w ust. 1 ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie. Jednakze w przypadku odliczen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 9, odliczenie stosuje sie, jezeli wysokosc darowizny jest udokumentowana dowodem wplaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niz pieniezna - dokumentem, z ktorego wynika wartosc tej darowizny, oraz oswiadczeniem obdarowanego o jej przyjeciu."]

7a. Za wydatki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, uwaza sie wydatki poniesione na:

1) adaptacje i wyposazenie mieszkan oraz budynkow mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

2) przystosowanie pojazdow mechanicznych do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

3) zakup i naprawe indywidualnego sprzetu, urzadzen i narzedzi technicznych niezbednych w rehabilitacji oraz ulatwiajacych wykonywanie czynnosci zyciowych, stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

4) zakup wydawnictw i materialow (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

5) odplatnosc za pobyt na turnusie rehabilitacyjno-usprawniajacym,

6) odplatnosc za pobyt na leczeniu sanatoryjnym, za pobyt w placowkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekunczych, opiekunczo-pielegnacyjnych, leczniczo-wychowawczych i szkolno-wychowawczych oraz odplatnosc za zabiegi rehabilitacyjno-usprawniajace,

7) oplacenie przewodnikow osob niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osob z niepelnosprawnoscia narzadu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczajacej w roku podatkowym 2280 zl,

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o ktorych mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty okreslonej w pkt 7,

9) opieke pielegniarska w domu nad osoba niepelnosprawna w okresie przewleklej choroby uniemozliwiajacej poruszanie sie oraz uslugi opiekuncze swiadczone dla osob niepelnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

10) oplacenie tlumacza jezyka migowego,

11) kolonie i obozy dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej oraz dzieci osob niepelnosprawnych,

12) leki - w wysokosci stanowiacej roznice pomiedzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiacu a kwota 152 zl, jesli lekarz specjalista stwierdzi, ze osoba niepelnosprawna powinna stosowac okreslone leki (stale lub czasowo),

13) odplatny, konieczny przewoz na niezbedne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepelnosprawnej - karetka transportu sanitarnego,

b) osoby niepelnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepelnosprawnych do lat 16 - rowniez innymi srodkami transportu niz wymienione w lit. a),

14) uzywanie samochodu osobowego, stanowiacego wlasnosc osoby niepelnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika majacego na utrzymaniu osobe niepelnosprawna zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepelnosprawne do lat 16, dla potrzeb zwiazanych z koniecznym przewozem na niezbedne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty okreslonej w pkt 7,

15) odplatne przejazdy srodkami transportu publicznego zwiazane z pobytem na:

a) turnusie rehabilitacyjno-usprawniajacym,

b) leczeniu sanatoryjnym w placowkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych, leczniczo-opiekunczych, opiekunczo-pielegnacyjnych, leczniczo-wychowawczych oraz szkolno-wychowawczych,

c) koloniach i obozach dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej oraz dzieci osob niepelnosprawnych.

7b. Wydatki, o ktorych mowa w ust. 7a, podlegaja odliczeniu od dochodu, jezeli nie byly finansowane ze srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych, Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych lub ze srodkow Narodowego Funduszu Zdrowia, albo nie zostaly zwrocone podatnikowi w jakiejkolwiek innej formie. W przypadku gdy wydatki byly czesciowo finansowane z tych funduszy (srodkow), odliczeniu podlega roznica pomiedzy poniesionymi wydatkami a kwota sfinansowana z tych funduszy (srodkow) lub zwrocona z jakichkolwiek innych srodkow.

7c. Podstawa do odliczenia wydatkow, o ktorych mowa w ust. 7a, jest posiadanie dowodu poniesienia tych wydatkow, z wyjatkiem wydatkow, o ktorych mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.

7d. Warunkiem odliczenia wydatkow, o ktorych mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobe, ktorej dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekajace do jednego z trzech stopni niepelnosprawnosci, okreslonych w odrebnych przepisach, lub

2) decyzji przyznajacej rente z tytulu calkowitej lub czesciowej niezdolnosci do pracy albo rente szkoleniowa, albo

[Z dniem 1 pazdziernika 2003 r. w ust. 7d pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) decyzji przyznajacej rente z tytulu calkowitej lub czesciowej niezdolnosci do pracy, rente szkoleniowa albo rente socjalna, albo"]

3) orzeczenia o rodzaju i stopniu niepelnosprawnosci osoby, ktora nie ukonczyla 16 roku zycia, wydanego na podstawie odrebnych przepisow.

7e. Przepisy ust. 7a-7d stosuje sie odpowiednio do podatnikow, na ktorych utrzymaniu pozostaja nastepujace osoby niepelnosprawne: malzonek, dzieci wlasne i przysposobione, dzieci obce przyjete na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice malzonka, rodzenstwo, ojczym, macocha, zieciowie i synowe - jezeli w roku podatkowym dochody tych osob niepelnosprawnych nie przekraczaja kwoty 9120 zl.

7f. Ilekroc w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - nalezy przez to rozumiec odpowiednio osoby, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono:

a) calkowita niezdolnosc do pracy oraz niezdolnosc do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopien niepelnosprawnosci,

2) II grupy inwalidztwa - nalezy przez to rozumiec odpowiednio osoby, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono:

a) calkowita niezdolnosc do pracy albo

b) umiarkowany stopien niepelnosprawnosci.

7g. Odliczenia, o ktorych mowa w ust. 7a, moga byc dokonane rowniez w przypadku, gdy osoba, ktorej dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepelnosprawnosci wydane przez wlasciwy organ na podstawie odrebnych przepisow obowiazujacych do 31 sierpnia 1997 r. lub w odniesieniu do dzieci do lat 16 orzeczenie o niepelnosprawnosci wydane przez lekarza specjaliste.

8. skreslony.

9. skreslony.

10. skreslony.

11. skreslony.

12. skreslony.

13. Odliczen wymienionych w ust. 1, z zastrzezeniem art. 11 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym, nie dokonuje sie od dochodow (przychodow) opodatkowanych w sposob zryczaltowany.

13a. Wydatki na cele okreslone w ust. 1 podlegaja odliczeniu od dochodu, jezeli nie zostaly odliczone od przychodow na podstawie art. 11 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

14. skreslony.

Art. 26a. skreslony.

Art. 26b. 1. Od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza sie, z zastrzezeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na splate odsetek od kredytu (pozyczki) udzielonego podatnikowi, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji majacej na celu zaspokojenie wlasnych potrzeb mieszkaniowych, zwiazanej z:

1) budowa budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkladu budowlanego lub mieszkaniowego do spoldzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, ktora wybudowala ten budynek w wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej, albo

4) nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego czesci lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku ktorych powstanie samodzielne mieszkanie spelniajace wymagania okreslone w przepisach prawa budowlanego.

2. Odliczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie, jezeli:

1) kredyt (pozyczka) zostal udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r.,

2) kredyt (pozyczka) byl udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisow prawa bankowego albo przepisow o spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych do udzielania kredytow (pozyczek), a z umowy kredytu (pozyczki) wynika, ze dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynkow mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - okreslonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiazujacych ustaw,

4) inwestycja wymieniona w ust. 1 zostala zakonczona przed uplywem trzech lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym uzyskano pozwolenie na budowe w rozumieniu prawa budowlanego, a zakonczenie inwestycji nastapilo nie wczesniej niz w 2002 r. i zostalo potwierdzone okreslonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na uzytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiazku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakonczeniu budowy takiego budynku, oraz:

a) w przypadku inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 - umowa o spoldzielcze wlasnosciowe lub lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo umowa o ustanowieniu odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego, ktorych jedna ze stron jest podatnik, albo umowa o przeniesieniu na podatnika wlasnosci domu jednorodzinnego,

b) w przypadku inwestycji, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 3 - umowa, w formie aktu notarialnego, o przeniesieniu na podatnika wlasnosci budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,

5) do zeznania, o ktorym mowa w art. 45, skladanego za rok, w ktorym po raz pierwszy dokonuje sie odliczenia, o ktorym mowa w ust. 1, podatnik dolaczy oswiadczenie, wedlug okreslonego wzoru, o wysokosci wszystkich poniesionych wydatkow zwiazanych z dana inwestycja, w tym o wysokosci wydatkow udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatnikow podatku od towarow i uslug nie korzystajacych ze zwolnienia od tego podatku,

6) odsetki, o ktorych mowa w ust. 1:

a) zostaly faktycznie zaplacone, a ich wysokosc i termin zaplaty sa udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,

b) nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow lub nie zostaly zwrocone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba ze zwrocone odsetki zwiekszyly podstawe obliczenia podatku,

c) nie zostaly odliczone od przychodow na podstawie art. 11 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym,

7) podatnik lub jego malzonek nie korzystal lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatkow poniesionych na wlasne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

a) zakup gruntu lub odplatne przeniesienie prawa wieczystego uzytkowania gruntu pod budowe budynku mieszkalnego,

b) budowe budynku mieszkalnego,

c) wklad budowlany lub mieszkaniowy do spoldzielni mieszkaniowej,

d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, ktora wybudowala ten budynek w wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej,

e) nadbudowe lub rozbudowe budynku na cele mieszkalne,

f) przebudowe strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykonczenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g) systematyczne gromadzenie oszczednosci na rachunku oszczednosciowo-kredytowym w banku prowadzacym kase mieszkaniowa, wedlug zasad okreslonych w odrebnych przepisach.

3. Odliczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie podlegaja odsetki od kredytow:

1) udzielanych ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa spolecznego oraz spoldzielniom mieszkaniowym na przedsiewziecia inwestycyjno-budowlane majace na celu budowe mieszkan na wynajem oraz udostepniania lokalu mieszkalnego na zasadach spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisow o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

2) udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach okreslonych w przepisach o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

3) udzielanych przez kasy oszczednosciowo-budowlane na zasadach okreslonych w przepisach o kasach oszczednosciowo-budowlanych i wspieraniu przez panstwo oszczedzania na cele mieszkaniowe,

4) udzielanych na usuwanie skutkow powodzi na zasadach okreslonych w przepisach o doplatach do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych na usuwanie skutkow powodzi,

5) objetych wykupem odsetek ze srodkow z budzetu panstwa na zasadach okreslonych w przepisach o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych,

6) wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego uzytkowania gruntu w zwiazku z inwestycja wymieniona w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego uzytkowania gruntu odliczeniu nie podlegaja odsetki od czesci kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaja wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego uzytkowania gruntu w lacznych wydatkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5.

4. Odliczenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wylacznie odsetki:

1) naliczone za okres poczawszy od 1 stycznia 2002 r., z zastrzezeniem ust. 5, i zaplacone od tego dnia,

2) od tej czesci kredytu, ktora nie przekracza kwoty odpowiadajacej kwocie okreslonej zgodnie z art. 27a ust. 2 lub 2a, ustalonej w roku zakonczenia inwestycji.

5. Odliczenia, o ktorym mowa w ust. 1, dokonuje sie najwczesniej za rok podatkowy, w ktorym zostala zakonczona dana inwestycja.

6. Odsetki, o ktorych mowa w ust. 4, zaplacone przed rokiem okreslonym w ust. 5, moga byc odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w ktorym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki.

7. Odsetki, o ktorych mowa w ust. 4, zaplacone przed rokiem okreslonym w ust. 5 moga byc odliczone od podstawy obliczenia podatku rowniez w roku podatkowym bezposrednio nastepujacym po roku, w ktorym podatnik po raz pierwszy odliczyl odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wylacznie roznica miedzy suma odsetek przypadajacych do odliczenia a kwota odsetek faktycznie odliczonych w roku, w ktorym podatnik dokonal pierwszego odliczenia.

8. Wydatki, o ktorych mowa w ust. 1, dotycza odsetek zaplaconych lacznie przez oboje malzonkow. Jezeli malzonkowie podlegaja odrebnemu opodatkowaniu - odliczen dokonuje sie, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, badz od dochodu kazdego z malzonkow, w proporcji wskazanej we wniosku, badz od dochodu jednego z malzonkow.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5, wraz z objasnieniem co do sposobu jego wypelnienia.

Art. 27. 1. Podatek dochodowy, z zastrzezeniem art. 28-30 i art. 44 ust. 4, pobiera sie od podstawy jego obliczenia wedlug nastepujacej skali:

Podstawa obliczenia podatku w zlotych
Podatek wynosi
ponad
do
 
37.024
19 proc. podstawy obliczenia minus kwota 530 zl 08 gr
37.024
74.048
6.504 zl 48 gr + 30 proc. nadwyzki ponad 37.024 zl
74.048
 
17.611 zl 68 gr + 40 proc. nadwyzki ponad 74.048 zl

2. Jezeli u podatnikow, ktorzy osiagaja wylacznie przychody z tytulu emerytur i rent nie podlegajacych podwyzszeniu stosownie do art. 55 ust. 6, po odliczeniu podatku wedlug skali okreslonej w ust. 1, pozostaje kwota przychodu nizsza niz kwota stanowiaca 20 proc. gornej granicy pierwszego przedzialu skali podatkowej okreslonej w ust. 1, w stosunku rocznym, podatek okresla sie tylko w wysokosci nadwyzki ponad te kwote.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie, jezeli prawo do okreslonych w nim swiadczen oraz obowiazek podatkowy istnialy 1 stycznia 1992 r. lub powstaly, poczynajac od swiadczen naleznych od tego dnia.

4. Poczawszy od roku podatkowego 2003, kwota, o ktora zmniejsza sie podatek lub zaliczke, wymieniona w pierwszym przedziale skali okreslonej w ust. 1, podlega w kazdym roku podatkowym podwyzszeniu w stopniu odpowiadajacym wzrostowi cen towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartalow w roku poprzedzajacym ten rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

5. Poczawszy od roku podatkowego 2004, okreslone w skali, o ktorej mowa w ust. 1, przedzialy dochodu, podlegajacego opodatkowaniu, podlegaja w kazdym roku podatkowym podwyzszeniu w stopniu odpowiadajacym wzrostowi cen towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartalow w roku poprzedzajacym ten rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

5a. Poczawszy od roku podatkowego 2004, kwoty wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 6a, 12a, 17, 26 lit. b), 32b, 40b, 49 lit. b), 67-68a, 77, 78 lit. b), 88, 92 i 112 lit. b), w ust. 11 pkt 2 lit. b), w art. 23 ust. 1 pkt 30 lit. b), w art. 26 ust. 7a pkt 7 i 12, w ust. 7e, w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b)-d) oraz w art. 27c ust. 6 podlegaja w kazdym roku podatkowym podwyzszeniu w stopniu odpowiadajacym wzrostowi cen towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartalow w roku poprzedzajacym ten rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

6. Wzrost cen, o ktorym mowa w ust. 4, 5 i 5a, jest okreslany przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w komunikacie w sprawie wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartalow roku poprzedzajacego rok podatkowy w stosunku do tego samego okresu roku poprzedniego, oglaszanym na podstawie przepisow o podatkach i oplatach lokalnych w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w terminie do 30 listopada roku poprzedzajacego rok podatkowy, oglasza, w drodze rozporzadzenia, na podstawie komunikatu, o ktorym mowa w ust. 6:

1) skale podatku dochodowego na nastepny rok podatkowy, o ktorej mowa w ust. 1,

2) kwote, o ktorej mowa w art. 30 ust. 1 pkt 3,

3) kwoty, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 6a, 12a, 17, 26 lit. b), 32b, 40b, 49 lit. b), 67-68a, 77, 78 lit. b), 88, 92 i 112 lit. b), w ust. 11 pkt 2 lit. b), w art. 23 ust. 1 pkt 30 lit. b), w art. 26 ust. 7a pkt 7 i 12, w ust. 7e, w art. 27a ust. 3 pkt 1 lit. b)-d) oraz w art. 27c ust. 6 - z uwzglednieniem terminow i zasad okreslonych w ust. 4, 5 i 5a.

8. Jezeli podatnik oprocz dochodow podlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym osiaga rowniez dochody z tytulu dzialalnosci wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze zrodel przychodow znajdujacych sie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 33 lub pkt 66, podatek dochodowy okresla sie w nastepujacy sposob:

1) do dochodow podlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje sie dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodow oblicza sie podatek wedlug skali okreslonej w ust. 1,

2) ustala sie stope procentowa tego podatku do tak obliczonej sumy dochodow,

3) ustalona zgodnie z pkt 2 stope procentowa stosuje sie do dochodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

9. Jezeli osoby, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, osiagaja rowniez dochody z tytulu dzialalnosci wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze zrodel przychodow polozonych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i dochody te podlegaja w obcym panstwie opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a nie zachodza okolicznosci okreslone w art. 21 ust. 1 pkt 33 i umowa o zapobiezeniu podwojnemu opodatkowaniu zawarta z tym panstwem inaczej nie stanowi, dochody te laczy sie z dochodami ze zrodel przychodow polozonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W tym przypadku od podatku obliczonego od lacznej sumy dochodow odlicza sie kwote rowna podatkowi dochodowemu zaplaconemu w obcym panstwie. Odliczenie to nie moze jednak przekroczyc tej czesci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, ktora proporcjonalnie przypada na dochod uzyskany w panstwie obcym.

10. Jezeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej okresla, na podstawie art. 25, dochod podatnika w wysokosci wyzszej (strate w wysokosci nizszej) niz zadeklarowana przez podatnika w zwiazku z dokonaniem transakcji, o ktorych mowa w art. 25a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - roznice miedzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a okreslonym przez te organy opodatkowuje sie stawka 50 proc.

Art. 27a. 1. Podatek dochodowy od osob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, obnizony zgodnie z art. 27b o kwote skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zmniejsza sie na zasadach okreslonych w ust. 2-15, jezeli w roku podatkowym podatnik:

1) poniosl wydatki na wlasne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizacje - zajmowanego na podstawie tytulu prawnego - budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wplaty na wyodrebniony fundusz remontowy spoldzielni mieszkaniowej lub wspolnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrebnych przepisow,

2) poniosl wydatki na:

a) dojazd dzieci wlasnych i przysposobionych do szkol podstawowych, gimnazjow, szkol ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, w tym z oddzialami integracyjnymi, szkol specjalnych, sportowych oraz mistrzostwa sportowego i szkol artystycznych, polozonych poza miejscowoscia stalego lub czasowego zamieszkania dzieci,

b) odplatne doksztalcanie i doskonalenie zawodowe podatnika,

c) odplatne ksztalcenie w szkolach wyzszych, w rozumieniu przepisow o szkolnictwie wyzszym lub przepisow o wyzszych szkolach zawodowych,

d) zakup przyrzadow i pomocy naukowych, programow komputerowych oraz wydawnictw fachowych bezposrednio zwiazanych z wykonywanym zawodem i wykonywana praca.

2. Podstawe okreslenia przyslugujacej kwoty odliczen od podatku z tytulu wydatkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, ustala sie na podstawie kwoty stanowiacej iloczyn 70 mkw. powierzchni uzytkowej i wskaznika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celow obliczenia premii gwarancyjnej od wkladow na oszczednosciowych ksiazeczkach mieszkaniowych za III kwartal roku poprzedzajacego rok podatkowy, z zastrzezeniem ust. 2a.

2a. W kolejnych nastepujacych po sobie latach podatkowych podstawa, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje sie najwyzszy w okresie obowiazywania ustawy wskaznik przeliczeniowy 1 mkw. powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celow obliczania premii gwarancyjnej od wkladow na oszczednosciowych ksiazeczkach mieszkaniowych za III kwartal.

3. Kwota, o ktora zmniejsza sie podatek, nie moze przekroczyc:

1) za rok podatkowy:

a) 19 proc. poniesionych wydatkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a),

b) 19 proc. poniesionych wydatkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), jezeli nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow, nie wiecej jednak niz 19 proc. kwoty 2280 zl,

c) 19 proc. poniesionych wydatkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), nie wiecej jednak niz kwota 760 zl,

d) 19 proc. poniesionych wydatkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d), nie wiecej jednak niz 19 proc. kwoty 2280 zl,

2) w kazdym okresie trzech kolejnych lat, poczynajac od 1 stycznia 2003 r. - w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 - 19 proc. kwoty poniesionych wydatkow, nie wiecej jednak niz:

a) 3 proc. kwoty, o ktorej mowa w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 2a, obowiazujacej w pierwszym roku kazdego okresu trzyletniego - jezeli wydatki dotycza budynkow mieszkalnych lub wplat na wyodrebniony fundusz remontowy spoldzielni mieszkaniowej lub wspolnoty mieszkaniowej,

b) 2,5 proc. kwoty, o ktorej mowa w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 2a, obowiazujacej w pierwszym roku kazdego okresu trzyletniego - jezeli wydatki dotycza lokali mieszkalnych

- z tym ze w razie zbiegu uprawnien do odliczen z tytulu wydatkow, o ktorych mowa w lit. a) i b), laczna kwota odliczen nie moze przekroczyc kwoty limitu okreslonego w lit. a).

4. Jezeli podatnik, dokonujac remontu lub modernizacji budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ponosi wydatki na remont lub modernizacje instalacji gazowej, urzadzen eksplozymetrycznych lub urzadzen gazowych i w zwiazku z tymi wydatkami przekroczy limity odliczen okreslone w ust. 3 pkt 2, z zastrzezeniem ust. 2a, wysokosc odliczen podwyzsza sie o 0,5 proc. kwoty, o ktorej mowa w ust. 2.

5. Zmniejszenie podatku na zasadach okreslonych w ust. 3 pkt 2 i w ust. 4 moze byc dokonane w roku podatkowym, w ktorym suma wydatkow poniesionych przez podatnika od poczatku kazdego okresu trzyletniego wynosi co najmniej 0,3 proc. kwoty, o ktorej mowa w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 2a, obowiazujacej w pierwszym roku tego okresu.

6. Wysokosc wydatkow na cele okreslone w ust. 1 ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie, z tym ze:

1) wydatki na cele wymienione w ust. 1 pkt 1 i pkt 2 lit. d) ustala sie na podstawie faktury wystawionej wylacznie przez podatnika podatku od towarow i uslug, nie korzystajacego ze zwolnienia od tego podatku, lub dowodu odprawy celnej, a w przypadku wplat na wyodrebniony fundusz remontowy spoldzielni mieszkaniowej lub wspolnoty mieszkaniowej - na podstawie dowodu tej wplaty,

2) wydatki na cele wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a) ustala sie na podstawie imiennych biletow okresowych na dojazdy srodkami transportu autobusowego, kolejowego lub promowego.

7. Odliczenia stosuje sie, jezeli:

1) wydatki na cele okreslone w ust. 1 nie zostaly odliczone od ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych na podstawie art. 14 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym oraz nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow lub nie zostaly zwrocone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba ze zwrocone wydatki zostaly zaliczone do przychodow podlegajacych opodatkowaniu,

2) wydatki na cele okreslone w ust. 1 pkt 1 dotycza budynkow mieszkalnych lub lokali mieszkalnych znajdujacych sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) wydatki na cele okreslone w ust. 1 pkt 2 lit. d) zostaly poniesione przez podatnikow osiagajacych przychody okreslone w art. 12 ust. 1 i 6.

8. Za wydatki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b), podlegajace odliczeniu, uwaza sie wydatki z tytulu:

1) doksztalcania w formach szkolnych i pozaszkolnych, okreslonych w przepisach w sprawie zasad i warunkow podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wyksztalcenia ogolnego doroslych,

2) poddania sie egzaminowi na tytul kwalifikacyjny,

3) nauki jezyka obcego w formach zorganizowanych przez podmioty prowadzace dzialalnosc w tym zakresie.

9. Wydatki, o ktorych mowa w ust. 8, podlegaja odliczeniu, jezeli nie zostaly odliczone od podatku, na podstawie ust. 1 pkt 2 lit. c).

10. Wysokosc odliczen od podatku, okreslona zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. a) i pkt 2, dotyczy lacznie obojga malzonkow, z wyjatkiem malzonkow, w stosunku do ktorych orzeczono separacje. Jezeli malzonkowie:

1) podlegaja odrebnemu opodatkowaniu - odliczen dokonuje sie zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych badz od podatku kazdego z malzonkow, w proporcji wskazanej we wniosku, badz od podatku jednego z malzonkow,

2) przed zawarciem zwiazku malzenskiego, w okresie obowiazywania ustawy, korzystali z odliczen od podatku na cele, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, o kwote dokonanych odliczen zmniejsza sie kwoty odliczen okreslone zgodnie z ust. 3 pkt 2,

3) w czasie trwania zwiazku malzenskiego lub do momentu orzeczenia separacji korzystali, w okresie obowiazywania ustawy, z odliczen od podatku na cele okreslone w ust. 1 pkt 1, a nastepnie zwiazek malzenski ustal lub zostala orzeczona separacja - przyslugujaca kazdemu z nich kwota odliczenia podlega zmniejszeniu o kwote odliczen dokonanych w czasie trwania zwiazku malzenskiego lub do momentu orzeczenia separacji, w wysokosci po 50 proc. tych odliczen, jezeli byli opodatkowani lacznie, a jezeli byli opodatkowani odrebnie - w wysokosci odliczenia dokonanego przez kazdego z nich.

11. Prawo do odliczen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c), przysluguje podatnikowi ksztalcacemu sie w szkole wyzszej - o ile nie ukonczyl 35 roku zycia, oraz podatnikowi, na ktorego utrzymaniu pozostaje osoba ksztalcaca sie, o ile osoba ta nie ukonczyla 25 roku zycia i nie uzyskuje dochodow, z wyjatkiem dochodow:

1) opodatkowanych zgodnie z art. 28 i 30,

2) zwolnionych od podatku dochodowego,

3) w wysokosci nie powodujacej obowiazku zaplaty podatku.

12. Wysokosc odliczen od podatku, okreslona zgodnie z ust. 3 pkt 1 lit. c), w przypadku ponoszenia wydatkow na ksztalcenie dziecka wlasnego lub przysposobionego, przysluguje lacznie obojgu rodzicom. W ramach limitu przyslugujacego rodzicom wydatki poniesione na rzecz dzieci wlasnych i przysposobionych odlicza sie od podatku jednego z rodzicow lub od podatku obojga, w proporcji okreslonej przez nich w zeznaniach rocznych.

13. Odliczen od podatku z tytulu wydatkow na cele, o ktorych mowa w ust. 1, nie dokonuje sie od zryczaltowanego podatku dochodowego, z zastrzezeniem art. 14 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

14. Jezeli podatnik skorzystal z odliczen od dochodu (przychodu) lub podatku z tytulow wydatkow poniesionych na cele okreslone w ust. 1, a nastepnie po roku, w ktorym dokonano odliczen, otrzymal zwrot odliczonych wydatkow, z wyjatkiem gdy zwrocone kwoty zostaly zaliczone do przychodow podlegajacych opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku naleznego za rok, w ktorym zaistnialy te okolicznosci, dolicza sie odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

15. Kwota odliczen od podatku, obliczona zgodnie z ust. 3 pkt 2 oraz ust. 4, przekraczajaca kwote podatku obliczonego zgodnie z art. 27, podlega odliczeniu od podatku obliczonego za lata nastepne, az do calkowitego jej odliczenia.

16. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oglasza, do 31 grudnia roku poprzedzajacego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokosc kwoty, o ktorej mowa w ust. 2, z zastrzezeniem ust. 2a.

17. Minister wlasciwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, zakres i rodzaje wydatkow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i w ust. 4, majac na uwadze w szczegolnosci koniecznosc zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

18. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje przyrzadow i pomocy naukowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d), majac na uwadze potrzebe zapewnienia mozliwosci prawidlowego wykonywania zawodu.

Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27, w pierwszej kolejnosci ulega obnizeniu o kwote skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne:

1) oplaconej w roku podatkowym bezposrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

2) pobranej w roku podatkowym przez platnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

- obnizenie nie dotyczy skladek, ktorych podstawe wymiaru stanowi dochod (przychod) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52 i 52a oraz skladek, ktorych podstawe wymiaru stanowi dochod, od ktorego na podstawie przepisow ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktora zmniejsza sie podatek, nie moze przekroczyc 7,75 proc. podstawy wymiaru tej skladki.

3. Wysokosc wydatkow na cele okreslone w ust. 1 ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie.

Art. 27c. 1. Podatnicy, uzyskujacy przychody wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 3, moga korzystac z ulgi polegajacej na obnizeniu podatku dochodowego z tytulu szkolenia uczniow, zwanej dalej "ulga uczniowska".

2. Ulga uczniowska, o ktorej mowa w ust. 1, przysluguje osobom fizycznym prowadzacym dzialalnosc gospodarcza, w tym rowniez w formie spolki prawa cywilnego lub osobowej spolki handlowej, z wyjatkiem spolki partnerskiej, uprawnionym na mocy odrebnych przepisow do szkolenia uczniow i zatrudniajacym w ramach prowadzonej dzialalnosci pracownikow w celu przygotowania zawodowego. Ulga ta przysluguje takze w przypadku, gdy uprawnionym do szkolenia uczniow jest przynajmniej jeden ze wspolnikow lub pracownik osoby (spolki) prowadzacej dzialalnosc gospodarcza.

3. Ulga uczniowska przysluguje, jezeli szkolenie zostalo zakonczone pozytywnym wynikiem egzaminu.

4. Ulga uczniowska nie przysluguje za wyszkolenie pracownika bedacego juz wykwalifikowanym pracownikiem (czeladnikiem) w tym samym lub w innym zawodzie.

5. Wysokosc ulgi uczniowskiej za wyszkolenie jednego pracownika zalezy od okresu szkolenia wynikajacego z umowy o prace.

6. Ulga uczniowska z tytulu wyszkolenia jednego pracownika wynosi:

1) 4560 zl - przy okresie szkolenia do 24 miesiecy,

2) 7600 zl - przy okresie szkolenia ponad 24 miesiace.

7. Ulge uczniowska stosuje sie od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostala wydana decyzja o przyznaniu ulgi, z tym ze przy ustaleniu kwoty ulgi, o ktorej mowa w ust. 6, przyjmuje sie kwote obowiazujaca w roku podatkowym, w ktorym zakonczono szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu.

8. Kwoty ulg uczniowskich, okreslone w ust. 6, podwyzsza sie o 20 proc. podatnikom, ktorzy prowadza dzialalnosc gospodarcza w miejscowosciach o liczbie mieszkancow do 5000 oraz w gminach o szczegolnym zagrozeniu wysokim bezrobociem strukturalnym, okreslonych w odrebnych przepisach. Podwyzka ulgi uczniowskiej o 20 proc. przysluguje takze wtedy, gdy po zakonczeniu szkolenia gmina, w ktorej prowadzona jest dzialalnosc, wykreslona zostala z wykazu gmin zagrozonych szczegolnie wysokim bezrobociem strukturalnym.

9. Kwoty ulg uczniowskich, okreslone w ust. 6 i 8, dodatkowo podwyzsza sie o 20 proc. podatnikom, ktorzy w danym roku podatkowym zakonczyli szkolenie wiecej niz jednego pracownika; podwyzka przysluguje z tytulu zakonczenia szkolenia pozytywnym wynikiem egzaminu kazdego nastepnego pracownika.

10. Ulga uczniowska przysluguje, jezeli zatrudnienie pracownika trwalo przez caly okres szkolenia wynikajacy z umowy o prace w celu przygotowania zawodowego.

11. Jezeli umowa o prace w celu przygotowania zawodowego zostala rozwiazana z przyczyn niezaleznych od podatnika, a pracownik podjal nauke zawodu na podstawie umowy o prace w celu przygotowania zawodowego u innego podatnika - przyslugujaca z tytulu wyszkolenia ulge uczniowska dzieli sie miedzy obydwu podatnikow, proporcjonalnie do liczby miesiecy prowadzonego przez nich szkolenia. Jezeli rozwiazanie umowy nastapilo z winy szkolacego podatnika, ulga uczniowska przysluguje w wysokosci proporcjonalnej do okresu szkolenia tylko temu podatnikowi, u ktorego pracownik ukonczyl nauke zawodu.

12. Jezeli dzialalnosc jest prowadzona w formie spolki, ulga uczniowska przysluguje wspolnikom proporcjonalnie do ich udzialu w dochodach spolki. W przypadku zmiany wspolnika w ciagu okresu szkolenia, przepis ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje sie odpowiednio do podatnikow, ktorzy na podstawie umowy zawartej ze szkola prowadza zajecia praktyczne lub praktyki zawodowe uczniow szkol ponadgimnazjalnych prowadzacych ksztalcenie zawodowe oraz dotychczasowych szkol ponadpodstawowych prowadzacych ksztalcenie zawodowe, zwane dalej "praktyczna nauka zawodu", pod warunkiem ze praktyczna nauka zawodu trwala nie krocej niz 10 miesiecy.

14. Wniosek o przyznanie ulg uczniowskich, o ktorych mowa w ust 1, podatnik jest obowiazany zlozyc w naczelnikowi urzedu skarbowego wlasciwemu wedlug miejsca zamieszkania podatnika w terminie miesiaca od daty zlozenia przez pracownika egzaminu konczacego nauke zawodu, a w przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 - w terminie miesiaca od daty zakonczenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu. Podatnik jest obowiazany dolaczyc do wniosku dokument stwierdzajacy date zlozenia przez pracownika egzaminu konczacego nauke zawodu wynikiem pozytywnym, a w przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, rowniez oswiadczenie stwierdzajace przyczyny krotszego okresu szkolenia. Wniosek o ulge uczniowska, o ktorej mowa w ust. 13, powinien zawierac nastepujace dane: date zawarcia ze szkola umowy o praktyczna nauke zawodu, imie i nazwisko ucznia, date rozpoczecia i zakonczenia przez ucznia odbywania u podatnika praktycznej nauki zawodu.

15. Jezeli podatnik w okresie korzystania z ulgi uczniowskiej zmieni forme opodatkowania i jest opodatkowany w sposob okreslony w ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym, nie wykorzystana czesc ulgi w podatku dochodowym odlicza od podatku pobieranego w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

16. W razie uchybienia terminu, o ktorym mowa w ust. 14, stosuje sie przepisy art. 162-164 ordynacji podatkowej.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po art. 27c dodaje sie art. 27d w brzmieniu:

"Art. 27d. 1. Podatek dochodowy od osob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27 i wykazany w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza sie na zasadach okreslonych w ust. 2-4, jezeli podatnik w terminie od dnia 1 stycznia roku podatkowego, w ktorym skladane jest zeznanie, do dnia zlozenia tego zeznania, nie pozniej jednak niz do uplywu terminu okreslonego dla zlozenia zeznania, dokonal wplaty na rzecz organizacji pozytku publicznego, o ktorych mowa w przepisach o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie.

2. Zmniejszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc kwoty stanowiacej 1% podatku za rok podatkowy, obliczonego zgodnie z art. 27 i pomniejszonego zgodnie z art. 27a, 27b i 27c, z uwzglednieniem zasad okreslonych w art. 6 ust. 2 i 4.

3. Zmniejszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy wplat na rzecz organizacji pozytku publicznego prowadzacych dzialalnosc gospodarcza polegajaca na wytwarzaniu wyrobow przemyslu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostalych wyrobow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,5% oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z udzialem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

4. Zmniejszenie, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie, jezeli dokonane wplaty:

1) zostaly udokumentowane dowodem wplaty na rachunek bankowy organizacji pozytku publicznego,

2) nie zostaly odliczone od przychodu (ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych) na podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym."]

Art. 28. 1. Przychodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie laczy sie z przychodami (dochodami) z innych zrodel.

2. Podatek od przychodu, o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie w formie ryczaltu w wysokosci 10 proc. uzyskanego przychodu. Podatek ten jest platny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odplatnego zbycia na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika.

2a. Zasada, o ktorej mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatnikow dokonujacych sprzedazy nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ktorzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedazy zloza oswiadczenie, ze przychod uzyskany ze sprzedazy przeznacza na cele okreslone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

3. Jezeli nie zostana spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek jest platny najpozniej nastepnego dnia po uplywie terminow okreslonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

1) od terminu platnosci okreslonego w ust. 2 do dnia, w ktorym uplynely dwa lata, liczac od dnia sprzedazy - w wysokosci polowy odsetek za zwloke pobieranych od zaleglosci podatkowych,

2) poczawszy od nastepnego dnia po uplywie dwoch lat, liczac od dnia sprzedazy, az do dnia zaplaty - w pelnej wysokosci odsetek za zwloke pobieranych od zaleglosci podatkowych.

4. W terminie platnosci podatku podatnik jest obowiazany zlozyc deklaracje wedlug ustalonego wzoru.

Art. 29. 1. Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a, przychodow:

1) z dzialalnosci okreslonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektow wynalazczych, znakow towarowych i wzorow zdobniczych, w tym rowniez ze sprzedazy tych praw, z naleznosci za udostepnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za uzytkowanie lub prawo do uzytkowania urzadzenia przemyslowego, handlowego lub naukowego, w tym takze srodka transportu, oraz za informacje zwiazane ze zdobytym doswiadczeniem w dziedzinie przemyslowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera sie w formie ryczaltu w wysokosci 20 proc. przychodu,

2) z oplat za uslugi w zakresie dzialalnosci widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne majace miejsce zamieszkania za granica, a organizowanej za posrednictwem osob fizycznych lub osob prawnych prowadzacych dzialalnosc w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pobiera sie w formie ryczaltu w wysokosci 20 proc. przychodu,

3) z tytulu naleznych oplat za wywoz ladunkow i pasazerow przyjetych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiebiorstwa morskiej zeglugi handlowej, z wyjatkiem ladunkow i pasazerow tranzytowych - pobiera sie w formie ryczaltu w wysokosci 10 proc. przychodow,

4) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiebiorstwa zeglugi powietrznej - pobiera sie w formie ryczaltu w wysokosci 10 proc. przychodow,

5) z tytulu innych niz wymienione w pkt 1 i 2 swiadczen o charakterze niematerialnym, w szczegolnosci z tytulu swiadczen doradczych, badania rynku, zarzadzania i kontroli, gwarancji i poreczen - pobiera sie podatek w formie ryczaltu w wysokosci 20 proc. przychodu.

2. Przepisy ust. 1 stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska. Jednakze zastosowanie stawki podatku wynikajacej z umowy w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu jest mozliwe wylacznie po uzyskaniu od podatnika zaswiadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granica dla celow podatkowych, wydanego przez wlasciwa administracje podatkowa (certyfikat rezydencji).

Art. 30. 1. Dochodow (przychodow) uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z nastepujacych zrodel przychodow nie laczy sie z dochodami (przychodami) z innych zrodel i pobiera sie od nich, z zastrzezeniem art. 52a, podatek w formie ryczaltu:

1) z odsetek od pozyczek, z wyjatkiem gdy udzielanie pozyczek jest przedmiotem dzialalnosci gospodarczej, z odsetek i dyskonta od papierow wartosciowych - w wysokosci 20 proc. uzyskanego przychodu,

1a) z dywidend i innych przychodow z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych, z zastrzezeniem art. 44 ust. 8 pkt 3 - w wysokosci 15 proc. uzyskanego przychodu,

1b) z odsetek lub innych przychodow od srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczedzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrebnych przepisow, z wyjatkiem srodkow pienieznych gromadzonych w zwiazku z wykonywana dzialalnoscia gospodarcza - w wysokosci 20 proc. uzyskanego przychodu,

1c) od dochodu z tytulu udzialu w funduszach kapitalowych - w wysokosci 20 proc. wyplacanej kwoty dochodu,

2) z tytulu wygranych w konkursach, grach i zakladach wzajemnych lub nagrod zwiazanych ze sprzedaza premiowa, z zastrzezeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokosci 10 proc. wygranej lub nagrody,

3) od przychodow okreslonych w art. 13 pkt 2 i 5-8, jezeli kwota naleznosci okreslona w umowie zawartej z osoba nie bedaca pracownikiem platnika nie przekracza 146 zl - w wysokosci 20 proc. przychodu,

4) z wyplacanych emerytom lub rencistom swiadczen pienieznych z tytulu laczacego ich uprzednio z zakladem pracy stosunku sluzbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej lub spoldzielczego stosunku pracy, a takze zapomog innych niz wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 - w wysokosci 20 proc. przychodu,

5) z wynagrodzen za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Strazy Granicznej, Wojskowym Sluzbom Informacyjnym i Zandarmerii Wojskowej lub Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu, wyplacanych z funduszu operacyjnego - w wysokosci 20 proc. wynagrodzenia,

6) skreslony,

7) od dochodow z nie ujawnionych zrodel przychodow lub nie znajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach - w wysokosci 75 proc. dochodu,

8) skreslony,

9) od kwot wyplacanych po smierci czlonka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjatkiem wyplat, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59 - w wysokosci 20 proc. uzyskanego przychodu,

10) od dochodu czlonka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytulu przeniesienia akcji zlozonych na rachunku ilosciowym do aktywow tego funduszu - w wysokosci 20 proc. uzyskanego dochodu,

11) od przychodow z tytulu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu czlonka funduszu - w wysokosci 20 proc. uzyskanego przychodu,

12) od kwot jednorazowo wyplacanych przez otwarty fundusz emerytalny czlonkowi funduszu, ktoremu rachunek funduszu otwarto w zwiazku ze smiercia jego wspolmalzonka - w wysokosci 20 proc. uzyskanego przychodu,

13) od jednorazowych odszkodowan za skrocenie okresu wypowiedzenia, wyplacanych zolnierzom zwalnianym z zawodowej sluzby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz. U. nr 76, poz. 804 i nr 85, poz. 926) - w wysokosci 20 proc. przychodu.

1a. Przepisy ust. 1 pkt 1, 1a, 1b i 1c stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska, z tym ze zastosowanie stawki wynikajacej z tych umow albo niepobranie podatku zgodnie z tymi umowami jest mozliwe wylacznie po uzyskaniu od podatnika zaswiadczenia o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie za granica do celow podatkowych wydanego przez wlasciwa administracje podatkowa (certyfikat rezydencji).

1b. Przez fundusze kapitalowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1c, rozumie sie fundusze inwestycyjne dzialajace na podstawie przepisow o funduszach inwestycyjnych oraz inne fundusze o charakterze kapitalowym, w tym fundusze dzialajace na podstawie przepisow o dzialalnosci ubezpieczeniowej, z wyjatkiem funduszy emerytalnych, o ktorych mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

1c. Jezeli nie jest mozliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatow inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposob unicestwianych tytulow udzialu w funduszach kapitalowych, przyjmuje sie, ze kolejno sa to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub tytuly poczawszy od nabytych przez podatnika najwczesniej (FIFO).

1d. Zasade okreslona w ust. 1c stosuje sie odpowiednio do ustalania dyskonta od papierow wartosciowych.

2. skreslony.

3. Zryczaltowany podatek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, 1a i 1b i pkt 2-5 oraz pkt 9, 11-13, pobiera sie bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania. Dochodu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1c, nie pomniejsza sie o straty z tytulu udzialu w funduszach kapitalowych ani inne straty z kapitalow pienieznych i praw majatkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

4. skreslony.

5. Poczawszy od roku podatkowego 2003, corocznie ulega podwyzszeniu kwota okreslona w ust. 1 pkt 3 - w stopniu odpowiadajacym wzrostowi cen, o ktorym mowa w art. 27 ust. 4.

6. skreslony.

7. skreslony.

Rozdzial 7

Pobor podatku lub zaliczek na podatek przez platnikow

Art. 31. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej, zwane dalej "zakladami pracy", sa obowiazane jako platnicy obliczac i pobierac w ciagu roku zaliczki na podatek dochodowy od osob, ktore uzyskuja od tych zakladow przychody ze stosunku sluzbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej lub spoldzielczego stosunku pracy, zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego wyplacane przez zaklady pracy, a w spoldzielniach pracy - wyplaty z tytulu udzialu w nadwyzce bilansowej.

Art. 32. 1. Zaliczki, o ktorych mowa w art. 31, za miesiace od stycznia do grudnia, z zastrzezeniem ust. 1a, wynosza:

1) za miesiace od poczatku roku do miesiaca wlacznie, w ktorym dochod podatnika uzyskany od poczatku roku w tym zakladzie pracy przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice pierwszego przedzialu skali - 19 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu,

2) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod uzyskany od poczatku roku przekroczyl kwote, o ktorej mowa w pkt 1 - 30 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu,

3) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod uzyskany od poczatku roku przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice drugiego przedzialu skali - 40 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu.

1a. Jezeli podatnik zlozy platnikowi oswiadczenie, ze za dany rok zamierza opodatkowac dochody lacznie z malzonkiem badz na zasadach okreslonych w art. 6 ust. 4, a za rok podatkowy przewidywane, okreslone w oswiadczeniu:

1) dochody podatnika nie przekrocza gornej granicy pierwszego przedzialu skali, a odpowiednio malzonek lub dziecko nie uzyskuja zadnych dochodow, z wyjatkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiace roku podatkowego wynosza 19 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu i sa dodatkowo pomniejszane za kazdy miesiac o kwote stanowiaca 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, okreslonej w pierwszym przedziale obowiazujacej skali podatkowej,

2) dochody podatnika przekrocza gorna granice pierwszego lub drugiego przedzialu skali, a odpowiednio malzonek lub dziecko nie uzyskuja zadnych dochodow z wyjatkiem renty rodzinnej lub dochody malzonka mieszcza sie w nizszych przedzialach skali - zaliczki za miesiace od poczatku roku wlacznie do miesiaca, w ktorym dochod podatnika przekroczyl gorna granice drugiego przedzialu skali, wynosza 19 proc., a za miesiace nastepujace po tym miesiacu 30 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu.

1b. Platnicy, ktorym podatnik zlozyl oswiadczenie wymienione w ust. 1a, pobieraja zaliczki wedlug zasad okreslonych w ust. 1a pkt 1 i 2, poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostalo zlozone oswiadczenie.

1c. W razie faktycznej zmiany stanu upowazniajacego do obnizki zaliczek lub utraty mozliwosci do opodatkowania dochodow zgodnie z art. 6 podatnik jest zobowiazany poinformowac o tym platnika; w tym przypadku od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym podatnik przestal spelniac warunki do obnizki zaliczek, zaliczki sa pobierane wedlug zasad okreslonych w ust. 1.

1d. skreslony.

2. Za dochod, o ktorym mowa w ust. 1 i ust. 1a, uwaza sie uzyskane w ciagu miesiaca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego wyplacane przez platnika, po odliczeniu kosztow uzyskania w wysokosci okreslonej w art. 22 ust. 2 i 2a oraz po odliczeniu potraconych przez platnika w danym miesiacu skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Jezeli swiadczenia w naturze, swiadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodplatne swiadczenia przysluguja podatnikowi za okres dluzszy niz miesiac, przy obliczaniu zaliczek za poszczegolne miesiace przyjmuje sie ich wartosc w wysokosci przypadajacej na jeden miesiac. Jezeli nie jest mozliwe okreslenie, jaka czesc tych swiadczen przypada na jeden miesiac, a doliczenie calej wartosci w miesiacu ich uzyskania spowodowaloby niewspolmiernie wysoka zaliczke w stosunku do wyplaty pienieznej, zaklad pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobor zaliczki za dany miesiac i pobierze pozostala czesc zaliczki w nastepnych miesiacach roku podatkowego.

3. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 1, 1a i 2 zmniejsza sie o kwote stanowiaca 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, okreslonej w pierwszym przedziale obowiazujacej skali podatkowej, jezeli pracownik przed pierwsza wyplata wynagrodzenia w roku podatkowym zlozy zakladowi pracy oswiadczenie wedlug ustalonego wzoru, w ktorym stwierdzi, ze:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty,

2) nie osiaga dochodow z tytulu czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna,

3) nie osiaga dochodow, od ktorych jest obowiazany oplacac zaliczki na podstawie art. 44,

4) nie otrzymuje swiadczen pienieznych od organu zatrudnienia,

5) okresla ten zaklad pracy jako wlasciwy do stosowania odliczenia, o ktorym wyzej mowa, w przypadku gdy rownoczesnie osiaga od innych zakladow pracy dochody ze stosunku sluzbowego, stosunku pracy, spoldzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakladczej.

3a. Oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3, nie sklada sie, jezeli stan faktyczny wynikajacy z oswiadczenia zlozonego w latach poprzednich nie ulegl zmianie.

3b. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 3 zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiacu przez zaklad pracy zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

4. Pracownik jest obowiazany zawiadomic zaklad pracy o zmianach stanu faktycznego wynikajacego z oswiadczenia przed wyplata wynagrodzen za miesiac, w ktorym zaszla zmiana.

5. Zaklad pracy moze podwyzszyc koszty uzyskania przychodow zgodnie z art. 22 ust. 2a, jezeli pracownik zlozy oswiadczenie o spelnieniu warunku okreslonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 33. 1. Rolnicze spoldzielnie produkcyjne oraz inne spoldzielnie zajmujace sie produkcja rolna sa obowiazane jako platnicy pobierac w ciagu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz czlonkow spoldzielni lub ich domownikow wyplat z tytulu dniowek obrachunkowych, udzialu w dochodzie podzielnym spoldzielni, a takze uzyskiwanych od spoldzielni przez te osoby zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego.

2. Zaliczki, o ktorych mowa w ust. 1, za miesiace od stycznia do grudnia ustala sie w sposob okreslony w art. 32 ust. 1-1c minus kwota obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3 miesiecznie.

3. Dla obliczenia zaliczek od wyplat z tytulu dniowek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje sie ich czesc ustalona w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawal w roku poprzedzajacym rok podatkowy udzial dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osob prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, nr 60, poz. 700 i 703, nr 86, poz. 958, nr 103, poz. 1100, nr 117, poz. 1228), w ogolnej kwocie wyplat z tytulu dniowek obrachunkowych, pomniejszona o skladki potracone przez platnika w danym miesiacu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), obliczonych od przychodu podlegajacego opodatkowaniu. Jezeli w roku poprzedzajacym rok podatkowy nie wystapil dochod okreslony w zdaniu poprzednim, platnicy, o ktorych mowa w ust. 1, nie potracaja w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.

3a. Zaliczke od dochodow, o ktorych mowa w ust. 1, obliczona w sposob okreslony w ust. 2 i 3, zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiacu przez spoldzielnie zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

4. Po zakonczeniu roku podatkowego platnicy, o ktorych mowa w ust. 1, okreslaja za ten rok, wedlug zasad wynikajacych z ust. 3, udzial dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osob prawnych w ogolnej kwocie wyplat z tytulu dniowek obrachunkowych oraz kwoty skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne obliczonych od przychodow podlegajacych opodatkowaniu i rozliczaja podatek zgodnie z art. 37-40.

5. W ewidencji ksiegowej dochodow i kosztow, prowadzonej przez rolnicze spoldzielnie produkcyjne lub inne spoldzielnie zajmujace sie produkcja rolna, powinny byc wyodrebnione dochody i koszty dotyczace produkcji rolniczej roslinnej i zwierzecej nie polegajacej na prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej.

6. Przy ustalaniu wyodrebnionych dochodow i kosztow z dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 5, stosuje sie odpowiednio zasady obowiazujace przy ewidencjonowaniu dochodow i kosztow z caloksztaltu dzialalnosci spoldzielni.

Art. 34. 1. Organy rentowe sa obowiazane jako platnicy pobierac zaliczki miesieczne od wyplacanych bezposrednio przez te organy emerytur i rent, zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego, rent strukturalnych oraz swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny.

[Z dniem 1 pazdziernika 2003 r. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organy rentowe sa obowiazane jako platnicy pobierac zaliczki miesieczne od wyplacanych bezposrednio przez te organy emerytur i rent, zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny."]

2. Zaliczki, o ktorych mowa w ust. 1, za miesiace od stycznia do grudnia ustala sie w sposob okreslony w art. 32 ust. 1-1c, odejmujac kwote obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3 miesiecznie.

2a. Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciagu roku bez pomniejszania o kwote okreslona w art. 32 ust. 3, poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostal zlozony wniosek.

3. Zaliczka, o ktorej mowa w ust. 1, od zasilkow z ubezpieczenia spolecznego wyplaconych bezposrednio przez organ rentowy wynosi 19 proc. kwoty zasilkow.

4. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 3 zmniejsza sie o kwote obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3, jezeli:

1) wyplata zasilkow dotyczy okresu pelnego miesiaca kalendarzowego i zwiazana jest z pozostawaniem w stosunku sluzbowym, w stosunku pracy, pracy nakladczej lub spoldzielczym stosunku pracy oraz

2) lacznie z dokumentacja uzasadniajaca wyplate zasilkow organowi rentowemu zlozone zostanie przez zasilkobiorce oswiadczenie wedlug ustalonego wzoru, w ktorym stwierdzi, ze w okresie zasilkowym:

a) nie otrzymuje emerytury lub renty,

b) nie osiaga innych dochodow poza dochodami uzyskiwanymi w zakladzie pracy, w ktorym ubezpieczenie z tytulu zatrudnienia jest podstawa powstania prawa do zasilku,

c) zaklad pracy, o ktorym mowa pod lit. b), oblicza zaliczki od dochodow pracownika w sposob okreslony w art. 32 ust. 3,

d) nie otrzymuje zasilku od organu zatrudnienia.

Przepis art. 32 ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

4a. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 2 zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiacu przez organ rentowy zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

5. Organy rentowe, dokonujac bezposrednio wyplaty zasilkow z ubezpieczenia spolecznego, zwiazanych z pozostawaniem w stosunku sluzbowym, stosunku pracy, pracy nakladczej lub spoldzielczym stosunku pracy, obowiazane sa w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym dokonaly wyplaty zasilku, przekazac informacje wedlug ustalonych wzorow podatnikowi oraz zatrudniajacemu go zakladowi pracy o wysokosci wyplaconego zasilku oraz wysokosci pobranej zaliczki na podatek.

6. W przypadku wyplaty zasilkow bezposrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia zasady okreslone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

7. Organy rentowe sa obowiazane w terminie do konca lutego, po uplywie roku podatkowego, dokonac rocznego obliczenia podatku naleznego od podatnikow uzyskujacych dochod z emerytur i rent, rent strukturalnych oraz swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny, pomniejszajac - na ich wniosek - ten dochod o wydatki okreslone w art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4, z wyjatkiem:

[Z dniem 1 pazdziernika 2003 r. w ust. 7 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Organy rentowe sa obowiazane, w terminie do konca lutego, po uplywie roku podatkowego, dokonac rocznego obliczenia podatku naleznego od podatnikow uzyskujacych dochod z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny, pomniejszajac - na ich wniosek - ten dochod o wydatki okreslone w art. 26 ust. 1 pkt 3 i 4, z wyjatkiem:"]

1) podatnikow, w stosunku do ktorych ustal obowiazek poboru zaliczek,

2) podatnikow, ktorym zaliczki byly ustalane w sposob okreslony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba ze podatnik przed koncem roku podatkowego zlozy oswiadczenie o rezygnacji z zamiaru opodatkowania w sposob okreslony w art. 6.

Organy rentowe sporzadzaja wedlug ustalonego wzoru obliczenie roczne w trzech egzemplarzach i jeden egzemplarz przesylaja podatnikowi do 15 marca, a drugi w tym samym terminie urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika.

8. Organy rentowe nie dokonuja rocznego obliczenia podatku dla podatnikow uzyskujacych dochod wylacznie z zasilkow lub swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny, wyplacanych bezposrednio przez te organy, natomiast sporzadzaja informacje, o ktorej mowa w art. 39.

9. Jezeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:

1) nie uzyskal w roku podatkowym innych dochodow, z wyjatkiem okreslonych w art. 28 i 30,

2) nie korzysta z odliczen, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, 5, 6 i 9, art. 26b i art. 27a,

3) nie korzysta z mozliwosci lacznego opodatkowania jego dochodow z dochodami malzonka badz nie korzysta z mozliwosci opodatkowania, o ktorym mowa w art. 6 ust. 4,

4) nie uzyskal dochodow powodujacych obliczenie naleznego podatku w sposob okreslony w art. 27 ust. 8,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po pkt 4 dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:

"5) nie zmniejsza podatku na zasadach okreslonych w art. 27d,"]

podatek wynikajacy z rozliczenia rocznego obnizony, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez organ rentowy zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia jest podatkiem naleznym od podatnika za dany rok, chyba ze naczelnik urzedu skarbowego wyda decyzje okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego w innej wysokosci.

10. Jezeli podatnik dokonal zwrotu nienaleznie pobranych emerytur i rent, lub zasilkow z ubezpieczenia spolecznego, lub rent strukturalnych albo swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny otrzymanych bezposrednio z tego organu, a obowiazek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotow dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokosci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczajac na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

[Z dniem 1 pazdziernika 2003 r. ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Jezeli podatnik dokonal zwrotu nienaleznie pobranych emerytur i rent lub zasilkow z ubezpieczenia spolecznego, lub rent strukturalnych, lub rent socjalnych albo swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny, otrzymanych bezposrednio z tego organu, a obowiazek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotow dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokosci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczajac na tym rozliczeniu odpowiednie informacje."]

Art. 35. 1. Do poboru zaliczek miesiecznych jako platnicy sa obowiazane:

1) banki, ktore dokonuja wyplaty emerytur i rent z zagranicy - od wyplacanych przez nie emerytur i rent,

2) jednostki organizacyjne uczelni, placowki naukowe, zaklady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wyplacanych przez nie stypendiow,

3) organy zatrudnienia - od swiadczen wyplacanych z Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych, a takze od swiadczen wyplacanych z Funduszu Pracy,

4) areszty sledcze oraz zaklady karne - od naleznosci za prace przypadajacej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

5) spoldzielnie - od oprocentowania wkladow pienieznych czlonkow spoldzielni, zaliczonego w ciezar kosztow spoldzielni,

6) oddzialy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wyplacanych zolnierzom swiadczen pienieznych wynikajacych z przepisow ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

- pomniejszonych o skladki potracone przez platnika w danym miesiacu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2.

2. Za stypendia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, uwaza sie w szczegolnosci stypendia przyznawane uczestnikom studiow doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne naleznosci otrzymywane przez osoby kierowane za granice w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiazywanie zadan badawczych i wdrozeniowych oraz przyznawane studentom studiow dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiagniecia w nauce.

3. Zaliczki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, za miesiace od stycznia do grudnia ustala sie w sposob okreslony w art. 32 ust. 1-1c, z tym ze w przypadku poboru przez banki zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje sie postanowienia umowy w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, zawartej z krajem, z ktorego pochodza te emerytury lub renty.

3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o ktorej mowa w ust. 3, moze wplacic bankowi ustalona zaliczke w zlotych. Wplate te uznaje sie za zaliczke potracona przez platnika.

4. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 3 zmniejsza sie o kwote obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3:

1) skreslony,

2) jezeli zaliczke pobieraja platnicy okresleni w ust. 1 pkt 1, 2 i 4, a podatnik przed pierwsza wyplata naleznosci w roku podatkowym lub przed uplywem miesiaca, w ktorym zaczal osiagac takie dochody, zlozy platnikowi oswiadczenie wedlug ustalonego wzoru, ze nie osiaga rownoczesnie innych dochodow, z wyjatkiem okreslonych w art. 28 i 30.

5. Zaliczke od przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, pobiera sie w wysokosci 19 proc. przychodu, pomniejszona o kwote obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3.

6. Zaliczke od przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, pobiera sie w wysokosci 19 proc. przychodu.

7. Oddzialy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, dokonujace wyplaty swiadczen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, zwiazanych z pozostawaniem w stosunku sluzbowym, obowiazane sa w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym dokonaly wyplaty swiadczen, przekazac informacje wedlug ustalonego wzoru podatnikowi oraz zatrudniajacemu go pracodawcy.

8. skreslony.

9. Zaliczke od dochodow, o ktorych mowa w ust. 1, obliczona w sposob okreslony w ust. 3-8, zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiacu przez platnika zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

10. Platnicy stypendiow, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sa obowiazani w terminie do 31 stycznia roku nastepujacego po roku podatkowym sporzadzic w trzech egzemplarzach wedlug ustalonego wzoru, odrebnie dla kazdego podatnika, informacje o wysokosci wyplaconego stypendium i przekazac ja podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika.

Art. 36. W stosunku do podatnikow, ktorzy osiagaja wylacznie przychody z tytulu emerytur i rent nie podlegajacych podwyzszeniu stosownie do art. 55 ust. 6, przy ustalaniu zaliczki oraz dokonywaniu obliczenia rocznego stosuje sie odpowiednio przepis art. 27 ust. 2, z tym ze zaliczke ustala sie w wysokosci nadwyzki ponad 1/12 kwoty okreslonej w tym przepisie.

Art. 37. 1. Jezeli podatnik, od ktorego zaliczki miesieczne pobieraja platnicy wymienieni w art. 31, 33 lub 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5, zlozy platnikowi przed 15 stycznia roku nastepujacego po roku podatkowym oswiadczenie sporzadzone wedlug ustalonego wzoru, ktore traktuje sie na rowni z zeznaniem, ze:

1) poza dochodami uzyskanymi od platnika nie uzyskal innych dochodow, z wyjatkiem:

a) zasilkow z ubezpieczenia spolecznego pozostajacych w zwiazku z zatrudnieniem u platnika oraz

b) dochodow okreslonych w art. 28 i 30,

c) swiadczen pienieznych wynikajacych z przepisow o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, pozostajacych w zwiazku ze stosunkiem sluzbowym u platnika,

2) nie korzysta z odliczen, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, 4, 6 i 9, art. 26b i art. 27a,

3) nie korzysta z mozliwosci lacznego opodatkowania jego dochodow z dochodami malzonka badz nie korzysta z mozliwosci opodatkowania, o ktorym mowa w art. 6 ust. 4,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po pkt 3 dodaje sie pkt 4 w brzmieniu:

"4) nie zmniejsza podatku na zasadach okreslonych w art. 27d,"]

platnik jest obowiazany sporzadzic w trzech egzemplarzach wedlug ustalonego wzoru roczne obliczenie podatku na zasadach okreslonych w art. 27 od dochodu uzyskanego przez podatnika za caly rok.

1a. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w ust. 1, platnik:

1) uwzglednia koszty, o ktorych mowa w art. 22 ust. 11,

2) odlicza od dochodu potracone w ciagu roku skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b),

3) na wniosek podatnika odlicza od dochodu:

a) wydatki na cele okreslone w art. 26 ust. 1 pkt 3 - do wysokosci wynikajacej z przedstawionych przez podatnika dokumentow stwierdzajacych poniesienie tych wydatkow,

b) zwrocone platnikowi swiadczenia, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 - jezeli nie zostaly one potracone od dochodu przy poborze zaliczek,

4) odlicza od podatku kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

1b. Podatek wynikajacy z obliczenia rocznego przez platnika jest podatkiem dochodowym naleznym od podatnika za dany rok, chyba ze naczelnik urzedu skarbowego wyda decyzje okreslajaca inna wysokosc zobowiazania w podatku dochodowym.

2. W przypadku uzyskania w ciagu roku podatkowego przez pracownika, czlonka rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna, o ktorym mowa w ust. 1, dochodu z tytulu:

1) zasilkow z ubezpieczenia spolecznego, wyplaconych bezposrednio przez organ rentowy w zwiazku z zatrudnieniem u platnika - platnik przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazany jest uwzglednic uzyskany przez pracownika (czlonka) dochod z tytulu zasilkow oraz pobrane przez organ rentowy zaliczki na podatek w wysokosci wynikajacej z otrzymanej, zgodnie z art. 34 ust. 5, informacji tego organu,

2) swiadczen pienieznych wynikajacych z przepisow ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wyplacanych przez oddzialy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w zwiazku ze stosunkiem sluzbowym u platnika - platnik przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w ust. 1, obowiazany jest uwzglednic uzyskane przez pracownika dochody z tytulu swiadczenia pienieznego oraz pobrane przez oddzial Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zaliczki na podatek w wysokosci wynikajacej z otrzymanej zgodnie z art. 35 ust. 7 informacji tego oddzialu.

Art. 38. 1. Platnicy, o ktorych mowa w art. 31, 33, 34 i 35, przekazuja, z zastrzezeniem ust. 2, kwoty pobranych zaliczek na podatek, w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrano zaliczki, na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania platnika, a jezeli platnik nie jest osoba fizyczna, wedlug siedziby badz miejsca prowadzenia dzialalnosci, gdy platnik nie posiada siedziby, przesylajac rownoczesnie deklaracje wedlug ustalonego wzoru, ktora zawiera laczna sume wyplat dokonanych w danym miesiacu z tytulow okreslonych w art. 31, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1, kwote potraconego podatku dochodowego oraz kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia i kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a takze kwote podatku wplaconego na rachunek urzedu skarbowego; jesli pomiedzy kwota potraconego podatku a kwota wplaconego podatku wystepuje roznica, nalezy ja wyjasnic w deklaracji.

2. Platnicy bedacy zakladami pracy chronionej lub zakladami aktywnosci zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodow z tytulow okreslonych w art. 12 oraz od zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego, wyplacanych przez tych platnikow:

1) za miesiace od poczatku roku do miesiaca wlacznie, w ktorym dochod podatnika uzyskany od poczatku roku u tego platnika przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice pierwszego przedzialu skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1, przekazuja:

a) w 10 proc. na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych,

b) w 90 proc. na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych,

2) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod podatnika uzyskany od poczatku roku u tego platnika przekroczyl kwote, o ktorej mowa w pkt 1, przekazuja na zasadach okreslonych w ust. 1.

2a. Platnicy, o ktorych mowa w art. 31, ktorzy utracili status zakladu pracy chronionej, zatrudniajacy osoby niepelnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodow tych osob z tytulow okreslonych w art. 12 oraz od zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego wyplacanych przez tych platnikow tym osobom:

1) za miesiace od poczatku roku do miesiaca wlacznie, w ktorym dochod osoby niepelnosprawnej uzyskany od poczatku roku u tego platnika przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice pierwszego przedzialu skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1, przekazuja w wysokosci:

a) 25% na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych - w przypadku platnikow osiagajacych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci od 25 do 30%,

b) 50% na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych - w przypadku platnikow osiagajacych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci od 30 do 35%,

c) 75% na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych - w przypadku platnikow osiagajacych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci od 35 do 40%,

d) 100% na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych - w przypadku platnikow osiagajacych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci co najmniej 40%

- w pozostalej czesci na zasadach okreslonych w ust. 1,

2) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod osoby niepelnosprawnej uzyskany od poczatku roku u tego platnika przekroczyl kwote, o ktorej mowa w pkt 1, kwoty pobranych zaliczek na podatek platnicy przekazuja na zasadach okreslonych w ust. 1.

2b. Wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorym mowa w ust. 2a, ustala sie na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje sie w okresie 5 lat, liczac od konca roku, w ktorym platnik utracil status zakladu pracy chronionej, jezeli spelnia warunki okreslone w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej.

3. Roznice pomiedzy podatkiem wynikajacym z rocznego obliczenia a suma zaliczek pobranych za miesiace od stycznia do grudnia pobiera sie z dochodu za marzec roku nastepnego. Roznice te, na wniosek podatnika, a w przypadku emerytow i rencistow - rowniez z urzedu, pobiera sie z dochodu za kwiecien roku nastepnego. W razie gdy stosunek uzasadniajacy pobor zaliczek ustal w styczniu lub w lutym, roznice pobiera sie z dochodu za miesiac, za ktory pobrana zostala ostatnia zaliczka. Pobrana roznice platnicy wplacaja na rachunek urzedu skarbowego lacznie z zaliczkami za te miesiace. Jezeli z obliczenia rocznego wynika nadplata, zalicza sie ja na poczet zaliczki naleznej za marzec, a jezeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadplata, zwraca sie ja podatnikowi gotowka. Zwrotu nadplaty w gotowce dokonuje platnik.

4. Zwrocone nadplaty w gotowce platnik potraca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzedom skarbowym, wykazujac je w deklaracji, o ktorej mowa w ust. 1.

5. Platnicy dokonuja rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w art. 37, w terminie do konca lutego po uplywie roku podatkowego. Jeden egzemplarz rocznego obliczenia platnik dorecza podatnikowi do dnia 31 marca, a drugi przekazuje w terminie do dnia 15 kwietnia urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a - do urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.

Art. 39. 1. W terminie do dnia 31 stycznia roku nastepujacego po roku podatkowym platnicy, o ktorych mowa w art. 31 i art. 33-35, w przypadku gdy nie dokonuja rocznego obliczenia podatku, sa obowiazani przekazac podatnikowi i urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, imienne informacje o wysokosci dochodu oraz potraconych przez platnika w roku podatkowym skladek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), skladki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez platnika i skladki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a takze naleznego i pobranego podatku, sporzadzone wedlug ustalonego wzoru. W przypadku podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2a, informacje, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, platnicy przekazuja do urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.

2. Jezeli obowiazek poboru przez platnikow, o ktorych mowa w art. 31 i 33-35, zaliczek na podatek ustal w ciagu roku, platnicy ci sa obowiazani sporzadzic informacje okreslona w ust. 1 i przekazac ja podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, lub urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych - w terminie do dnia 15 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrana zostala ostatnia zaliczka.

Art. 40. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 31, 33, 34 i 35, jezeli osiagaja inne dochody, od ktorych platnicy nie maja obowiazku poboru zaliczek na podatek, sa obowiazani wplacic zaliczki na podatek nalezny od tych dochodow wedlug zasad okreslonych w art. 44 ust. 3a.

Art. 41. 1. Osoby fizyczne bedace przedsiebiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, ktore dokonuja wyplaty naleznosci osobom okreslonym w art. 3 ust. 1 i 3 z tytulu dzialalnosci okreslonej w art. 13 pkt 2 i 5-9 oraz art. 18, sa obowiazane jako platnicy pobierac, z zastrzezeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokosci 20 proc. naleznosci pomniejszonej o koszty uzyskania przychodow w wysokosci okreslonej w art. 22 ust. 9, oraz pomniejszonej o skladki potracone przez platnika w danym miesiacu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

1a. Zaliczke od dochodow, o ktorych mowa w ust. 1, obliczona w sposob okreslony w tym przepisie, zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez platnika, o ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

2. Platnicy nie sa obowiazani do poboru zaliczek od wyplaconych naleznosci z tytulu umow o dzielo lub umow zlecenia, o ktorych mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jezeli podatnik zlozy oswiadczenie, ze wykonywane przez niego uslugi wchodza w zakres prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

3. skreslony.

3a. skreslony.

4. Platnicy wymienieni w ust. 1 oraz podmioty uprawnione na podstawie odrebnych przepisow do prowadzenia gier i zakladow wzajemnych, do prowadzenia rachunkow podatnikow albo do gromadzenia srodkow pienieznych podatnika w innych formach oszczedzania, przechowywania lub inwestowania, sa obowiazane pobierac zryczaltowany podatek dochodowy od dokonywanych wyplat lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniedzy lub wartosci pienieznych z tytulu:

1) dochodow, o ktorych mowa w art. 29, wyplacanych osobom okreslonym w art. 3 ust. 2a,

2) dochodow (przychodow), o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1-4, z zastrzezeniem ust. 4c.

4a. Otwarte fundusze emerytalne sa obowiazane, jako platnicy, pobierac zryczaltowany podatek dochodowy od wyplat, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 9 i 12.

4b. Pracownicze fundusze emerytalne sa obowiazane, jako platnicy, pobierac zryczaltowany podatek dochodowy od:

a) dochodow, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 10,

b) przychodow, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 11.

4c. Spolka przejmujaca lub nowo zawiazana jest obowiazana, jako platnik, od dochodu, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, pobierac zryczaltowany podatek dochodowy, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1a.

5. W razie przeznaczenia dochodu na powiekszenie kapitalu zakladowego lub akcyjnego, a w spoldzielniach funduszu udzialowego platnicy, o ktorych mowa w ust. 4, pobieraja zryczaltowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie postanowienia sadu rejestrowego o dokonanie wpisu o podwyzszeniu kapitalu zakladowego lub akcyjnego, a w spoldzielniach od dnia podjecia przez walne zgromadzenie uchwaly dotyczacej podwyzszenia funduszu udzialowego.

5a. W latach 1995-1997 spoldzielnie nie pobieraja zryczaltowanego podatku dochodowego wedlug zasad okreslonych w ust. 5; spoldzielnie pobieraja jednak zryczaltowany podatek w razie zwrotu kwot przekazanych w tych latach z dochodu uzyskanego przez spoldzielnie, a przeznaczonego na powiekszenie udzialow. Podatek wynosi 20 proc. kwoty wyplaty i jest pobierany w dniu jej dokonania. Rolnicze spoldzielnie produkcyjne i inne spoldzielnie zajmujace sie produkcja rolna ustalaja kwote wyplat podlegajaca opodatkowaniu w takim stosunku, w jakim w roku poprzedzajacym te wyplaty pozostaja przychody z dzialalnosci innej niz wymieniona w art. 2 ust. 1 pkt 1 w ogolnej kwocie przychodow.

6. Jednostki organizacyjne Policji, kontroli skarbowej, Strazy Granicznej, Wojskowych Sluzb Informacyjnych i Zandarmerii Wojskowej lub Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu sa obowiazane, jako platnicy, pobierac zryczaltowany podatek dochodowy od dokonywanych wyplat z tytulu okreslonego w art. 30 ust. 1 pkt 5.

6a. Organ wojskowy, jako platnik, jest obowiazany pobierac zryczaltowany podatek dochodowy od dokonywanych wyplat z tytulu okreslonego w art. 30 ust. 1 pkt 13.

7. Jezeli przedmiotem wygranych: w grach liczbowych, loteriach pienieznych, grze telebingo, zakladach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych oraz wygranych lub nagrod w konkursach sa rzeczy, podatnik jest obowiazany wplacic platnikowi oraz podmiotowi uprawnionemu na podstawie odrebnych przepisow do prowadzenia gier i zakladow wzajemnych kwote naleznego podatku zryczaltowanego przed wydaniem rzeczy.

8. Podatnik uzyskujacy dochod, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, jest obowiazany wplacic platnikowi kwote naleznego zryczaltowanego podatku dochodowego przed terminem okreslonym w art. 42 ust. 1 pkt 2.

Art. 41a. Platnicy, o ktorych mowa w art. 41 ust. 1, na wniosek podatnika, obliczaja i pobieraja w ciagu roku wyzsze zaliczki na podatek dochodowy niz obliczone w wysokosci okreslonej w tym przepisie.

Art. 41b. Jezeli podatnik dokonal zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen, ktore uprzednio zwiekszyly dochod podlegajacy opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokosci podatku (zaliczek) platnicy, o ktorych mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmuja od dochodu kwote dokonanych zwrotow, lacznie z pobranym podatkiem (zaliczka).

Art. 42. 1. Platnicy, o ktorych mowa w art. 41, przekazuja:

1) kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy, w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrano zaliczki, na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania platnika, a jezeli platnik nie jest osoba fizyczna - wedlug siedziby badz miejsca wykonywania dzialalnosci, gdy platnik nie posiada siedziby,

2) kwoty zryczaltowanego podatku, o ktorym mowa w art. 41 ust. 4-6 i 6a, w terminie do dnia 7 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrano ten podatek - na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania platnika, a w przypadku:

a) platnika niebedacego osoba fizyczna - wlasciwy wedlug siedziby badz miejsca wykonywania dzialalnosci, gdy platnik nie posiada siedziby,

b) podatnikow okreslonych w art. 3 ust. 2a - na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.

2. W terminie przekazania kwoty pobranego podatku (zaliczek) platnicy sa obowiazani przeslac:

1) podatnikom okreslonym w art. 3 ust. 2a oraz urzedom skarbowym, ktorymi kieruja naczelnicy urzedow skarbowych wlasciwi w sprawach opodatkowania osob zagranicznych - imienne informacje o wysokosci dochodu i pobranego zryczaltowanego podatku, sporzadzone wedlug ustalonego wzoru,

2) urzedom skarbowym, o ktorych mowa w ust. 1 - zbiorcze deklaracje wedlug ustalonego wzoru.

3. W terminie do 31 stycznia roku nastepujacego po roku podatkowym platnicy sa obowiazani przeslac podatnikom, o ktorych mowa w art. 41 ust. 1, oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokosci dochodu oraz potraconych przez platnika w roku podatkowym skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, oraz skladki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez platnika i skladki na ubezpieczenie zdrowotne odliczonej, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, a takze o pobranych zaliczkach na podatek, sporzadzone wedlug ustalonego wzoru. W razie zaprzestania przez platnika prowadzenia dzialalnosci przed terminem, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest on obowiazany przeslac te informacje w terminie do dnia zaprzestania dzialalnosci.

Art. 42a. Osoby fizyczne bedace przedsiebiorcami oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, ktore dokonuja wyplaty naleznosci lub swiadczen, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1, z wyjatkiem dochodow (przychodow) wymienionych w art. 21, 52 i 52a oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od ktorych nie sa obowiazane pobierac zaliczki na podatek lub zryczaltowanego podatku dochodowego - maja obowiazek sporzadzic w trzech egzemplarzach, odrebnie dla kazdego podatnika, informacje wedlug ustalonego wzoru o wysokosci przychodow i w terminie do 31 stycznia nastepnego roku podatkowego przekazac jeden egzemplarz podatnikowi, a drugi - urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika.

Art. 42b. W celu ulatwiania platnikom przekazywania:

1) informacji, o ktorych mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 42a,

2) rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w art. 34 ust. 7 i art. 37 ust. 1,

minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, tryb sporzadzania informacji i rocznego obliczenia podatku z wykorzystaniem masowych form transmisji danych; rozporzadzenie to powinno zawierac w szczegolnosci: format zapisu danych na nosniku cyfrowym, program sprawdzajacy zgodnosc danych ze specyfikacja formatu oraz wzor dokumentu, przy ktorym beda przekazywane nosniki cyfrowe do urzedu skarbowego.

Art. 43. 1. Podatnicy, ktorzy osiagaja dochody z dzialow specjalnych produkcji rolnej, sa obowiazani skladac w terminie do 30 listopada roku poprzedzajacego rok podatkowy urzedowi skarbowemu deklaracje wedlug ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku nastepnym.

2. Jezeli dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiag, podatnicy skladaja ponadto urzedowi skarbowemu w terminie okreslonym w ust. 1 deklaracje o wysokosci przewidywanego dochodu w roku nastepnym.

3. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani zawiadomic wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego w terminie 7 dni o:

1) zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,

2) zaprzestaniu lub rozpoczeciu w ciagu roku eksploatacji obiektow umozliwiajacych caloroczny cykl produkcji,

3) rozpoczeciu w ciagu roku podatkowego prowadzenia dzialow specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci skladaja deklaracje, o ktorych mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

4. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani wplacac do kasy lub na rachunek urzedu skarbowego zaliczki miesieczne w wysokosci ustalonej decyzja naczelnika tego urzedu skarbowego obnizone, z zastrzezeniem art. 27b ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplaconej w tym miesiacu zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, w terminach okreslonych w art. 44 ust. 6.

5. Jezeli podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, osiagaja poza dochodem z dzialow specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodow tych oplacaja zaliczki wedlug zasad okreslonych w art. 44, bez laczenia tych dochodow z dochodem z dzialow specjalnych produkcji rolnej.

Art. 44. 1. Podatnicy osiagajacy dochody:

1) z dzialalnosci gospodarczej, o ktorej mowa w art. 14,

2) skreslony,

3) ze stosunku pracy otrzymywane z zagranicy,

4) z emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy bez posrednictwa bankow wymienionych w art. 35 ust. 1 pkt 1,

5) z najmu lub dzierzawy,

sa obowiazani bez wezwania wplacac w ciagu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy wedlug zasad okreslonych w ust. 3.

2. Dochodem z dzialalnosci gospodarczej stanowiacym podstawe obliczenia zaliczki u podatnikow prowadzacych podatkowe ksiegi przychodow i rozchodow jest roznica pomiedzy wynikajacym z tych ksiag przychodem i kosztami jego uzyskania. Jezeli jednak podatnik na koniec miesiaca sporzadza remanent towarow, surowcow i materialow pomocniczych lub naczelnik urzedu skarbowego zarzadzi sporzadzenie takiego remanentu, dochod ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 24 ust. 2.

3. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani wplacac zaliczki miesieczne. Wysokosc zaliczek za miesiace do listopada roku podatkowego ustala sie w nastepujacy sposob:

1) obowiazek wplacania zaliczki powstaje, poczynajac od miesiaca, w ktorym dochody te przekroczyly kwote powodujaca obowiazek zaplacenia podatku,

2) zaliczke za ten miesiac stanowi podatek obliczony od tego dochodu wedlug zasad okreslonych w art. 26, 27 i 27b,

3) zaliczke za dalsze miesiace ustala sie w wysokosci roznicy pomiedzy podatkiem naleznym od dochodu osiagnietego od poczatku roku a suma zaliczek za miesiace poprzedzajace.

3a. Podatnicy uzyskujacy dochody z dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jezeli otrzymuja te dochody bez posrednictwa platnikow, sa obowiazani wplacac zaliczki miesieczne w wysokosci 20 proc. dochodu za miesiace, w ktorych uzyskali ten dochod, w terminie do dnia 20 nastepnego miesiaca za miesiac poprzedni, a za grudzien - w terminie zlozenia zeznania podatkowego. W terminach platnosci zaliczek podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym deklaracje, wedlug ustalonego wzoru, o wysokosci dochodu uzyskanego w danym miesiacu.

3b. skreslony.

4. Podatek od dochodu, o ktorym mowa w art. 24 ust. 3, ustala sie w formie ryczaltu w wysokosci 10 proc. tego dochodu. Podatek jest platny w terminie platnosci zaliczki za ostatni miesiac prowadzenia dzialalnosci. W tym przypadku podatnik jest obowiazany dolaczyc do deklaracji, o ktorej mowa w ust. 6, spis pozostalych na dzien likwidacji towarow handlowych, materialow (surowcow) podstawowych i pomocniczych, polwyrobow, wyrobow gotowych, brakow i odpadkow oraz rzeczowych skladnikow majatku zwiazanego z wykonywana dzialalnoscia, w tym takze dziel sztuki, eksponatow muzealnych i aparatury audiowizualnej, jezeli wydatki na ich nabycie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow, nie bedacych srodkami trwalymi, wycenionych wedlug cen zakupu.

5. Jezeli podatnik, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 5, uprawdopodobni, ze zaliczki obliczone wedlug zasad okreslonych w przepisach poprzedzajacych bylyby niewspolmiernie wysokie w stosunku do podatku naleznego od przewidywanego na dany rok dochodu, naczelnik urzedu skarbowego na wniosek podatnika moze odpowiednio ograniczyc wysokosc tych zaliczek.

6. Zaliczki miesieczne, od przychodow wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 5, za okres od stycznia do listopada uiszcza sie w terminie do dnia 20 kazdego miesiaca za miesiac poprzedni. Zaliczke za grudzien, w wysokosci naleznej za listopad, uiszcza sie w terminie do 20 grudnia. W terminach platnosci zaliczek za miesiace od stycznia do listopada podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym deklaracje wedlug ustalonego wzoru o wysokosci dochodu osiagnietego od poczatku roku.

6a. Zaliczki miesieczne, od przychodow wymienionych w ust. 1 pkt 3 i 4, za okres od stycznia do listopada uiszcza sie w terminie do dnia 20 kazdego miesiaca za miesiac poprzedni, a za grudzien - w terminie zlozenia zeznania podatkowego. W terminach platnosci zaliczek od stycznia do listopada podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym deklaracje, wedlug ustalonego wzoru, o wysokosci dochodu osiagnietego od poczatku roku.

6b. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, moga, bez obowiazku skladania deklaracji miesiecznych, wplacac zaliczki miesieczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokosci 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu skali podatkowej, okreslonej w art. 27, od dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty), o ktorym mowa w art. 45 ust. 1, zlozonym:

1) w roku podatkowym poprzedzajacym dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzajacym dany rok podatkowy o dwa lata - jezeli w zeznaniu, o ktorym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej albo wykazali dochod w wysokosci nie powodujacej powstania obowiazku podatkowego; jezeli rowniez w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej albo wykazali dochod z tego zrodla w wysokosci nie powodujacej powstania obowiazku podatkowego, nie sa mozliwe wplaty zaliczek w uproszczonej formie.

6c. Podatnicy, ktorzy wybrali uproszczona forme wplacania zaliczek, sa obowiazani:

1) do 20 lutego roku podatkowego, w ktorym po raz pierwszy wybrali uproszczona forme wplacania zaliczek, zawiadomic w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o wyborze tej formy,

2) stosowac uproszczona forme wplacania zaliczek przez caly rok podatkowy,

3) wplacac zaliczki w terminach okreslonych w ust. 6,

4) dokonac rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

6d. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 6c pkt 1, dotyczy rowniez lat nastepnych, chyba ze podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wplacania zaliczek.

6e. Przepisy ust. 6b, 6c i 6d nie maja zastosowania do podatnikow, ktorzy po raz pierwszy podjeli dzialalnosc w roku podatkowym albo w roku poprzedzajacym rok podatkowy.

6f. Jezeli podatnik zlozy korekte zeznania, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1, powodujaca zmiane wysokosci podstawy obliczenia miesiecznych zaliczek placonych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwiekszeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokosci podstawy ich obliczenia - jezeli zeznanie korygujace zostalo zlozone w urzedzie skarbowym do konca roku poprzedzajacego rok, w ktorym zaliczki sa placone w uproszczonej formie,

2) ulega zwiekszeniu lub zmniejszeniu poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostala zlozona korekta, odpowiednio do zmiany wysokosci podstawy ich obliczenia - jezeli zeznanie korygujace zostalo zlozone w roku, w ktorym zaliczki sa placone w uproszczonej formie,

3) nie zmienia sie - jezeli zeznanie korygujace zostalo zlozone w terminie pozniejszym niz wymieniony w pkt 1 i 2.

6g. W przypadku gdy wlasciwy organ podatkowy stwierdzi inna wysokosc dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej niz wysokosc dochodu z tej dzialalnosci wykazana w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1, albo w zeznaniu korygujacym, przepisy ust. 6f stosuje sie odpowiednio.

7. Podatnicy czasowo przebywajacy za granica, ktorzy osiagaja dochody ze zrodel przychodow polozonych za granica, jezeli te dochody nie sa zwolnione od podatku w Polsce, sa obowiazani wplacic zaliczke na podatek od tych dochodow w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym wrocili do kraju.

7a. Podatnicy, ktorzy po raz pierwszy rozpoczeli prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, sa zwolnieni na warunkach okreslonych w ust. 7c z obowiazkow wynikajacych z ust. 6, z tytulu tej dzialalnosci, w roku podatkowym nastepujacym:

1) bezposrednio po roku, w ktorym rozpoczeli prowadzenie tej dzialalnosci, jezeli w roku jej rozpoczecia dzialalnosc ta byla prowadzona co najmniej przez pelnych 10 miesiecy, albo

2) dwa lata po roku, w ktorym rozpoczeli prowadzenie tej dzialalnosci, jezeli nie zostal spelniony warunek, o ktorym mowa w pkt 1.

7b. Przez podatnika rozpoczynajacego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej rozumie sie osobe, ktora w roku rozpoczecia tej dzialalnosci, a takze w okresie trzech lat, liczac od konca roku poprzedzajacego rok jej rozpoczecia, nie prowadzila pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej samodzielnie lub jako wspolnik spolki nie majacej osobowosci prawnej oraz dzialalnosci takiej nie prowadzil malzonek tej osoby, o ile miedzy malzonkami istniala w tym czasie wspolnosc majatkowa.

7c. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 7a, dotyczy podatnikow, ktorzy lacznie spelniaja nastepujace warunki:

1) w okresie poprzedzajacym rok korzystania z tego zwolnienia osiagneli przychod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej sredniomiesiecznie w wysokosci stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzajacego rok rozpoczecia tej dzialalnosci,

2) od dnia rozpoczecia prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej do 1 stycznia roku podatkowego, w ktorym rozpoczynaja korzystanie ze zwolnienia, byli malym przedsiebiorca w rozumieniu przepisow o dzialalnosci gospodarczej, a w okresie poprzedzajacym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o prace, w kazdym miesiacu co najmniej 5 osob w przeliczeniu na pelne etaty,

3) w prowadzonej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej nie wykorzystuja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, a takze innych skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 24 ust. 3 - o znacznej wartosci - udostepnionych im nieodplatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisow o podatku od spadkow i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiacych ich wlasnosc,

4) zlozyli wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego oswiadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia; oswiadczenie sklada sie w formie pisemnej w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w ktorym podatnik bedzie korzystal z tego zwolnienia.

7d. Przez znaczna wartosc rozumie sie laczna wartosc srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, a takze innych skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 24 ust. 3 - wymienionych w ust. 7c pkt 3 - stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty co najmniej 10.000 euro, przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedzajacego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy okreslaniu tych wartosci art. 19 stosuje sie odpowiednio.

7e. Podatnicy korzystajacy ze zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 7a, wykazuja w zeznaniu o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) skladanym za rok podatkowy, w ktorym korzystali z tego zwolnienia, dochod osiagniety (strate poniesiona) z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej. Dochodu tego nie laczy sie z dochodami z innych zrodel. Strata podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9.

7f. Dochod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, o ktorym mowa w ust. 7e, laczy sie z dochodem (strata) z tego zrodla, wykazanym w zeznaniach o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) skladanych za piec kolejnych lat nastepujacych bezposrednio po roku, w ktorym podatnik korzystal ze zwolnienia - w wysokosci 20 proc. tego dochodu w kazdym z tych lat.

7g. Podatnicy traca prawo do zwolnienia, jezeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pieciu nastepnych latach podatkowych:

1) zlikwidowali dzialalnosc gospodarcza albo zostala ogloszona ich upadlosc lub upadlosc spolki, ktorej sa wspolnikami, lub

2) osiagneli przychod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej sredniomiesiecznie w wysokosci stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty nizszej niz 1000 euro, przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub

3) w ktorymkolwiek z miesiecy w tych latach zmniejsza przecietne miesieczne zatrudnienie na podstawie umowy o prace o wiecej niz 10 proc., w stosunku do najwyzszego przecietnego miesiecznego zatrudnienia w roku poprzedzajacym rok podatkowy, lub

4) maja zaleglosci z tytulu podatkow stanowiacych dochod budzetu panstwa, cel oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne i powszechne ubezpieczenie zdrowotne; okreslenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postepowania prowadzonego przez wlasciwy organ - zaleglosci z wymienionych tytulow nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jezeli zaleglosc ta wraz z odsetkami za zwloke zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji ostatecznej.

7h. Przecietne miesieczne zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3 ustala sie w przeliczeniu na pelne etaty, pomijajac liczby po przecinku; w przypadku gdy przecietne miesieczne zatrudnienie jest mniejsze od jednosci, przyjmuje sie liczbe jeden.

7i. Podatnicy, ktorzy utracili prawo do zwolnienia:

1) w roku podatkowym, w ktorym korzystaja z tego zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia deklaracji o wysokosci dochodu osiagnietego od poczatku roku i wplacenia naleznych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza sie odsetek za zwloke od zaleglosci z tytulu tych zaliczek,

2) w okresie miedzy 1 stycznia nastepnego roku a terminem okreslonym dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym korzystali ze zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w ktorym korzystali ze zwolnienia i zaplaty podatku, na zasadach okreslonych w art. 45; w tym przypadku nie nalicza sie odsetek za zwloke od zaleglosci z tytulu zaliczek za poszczegolne miesiace roku, w ktorym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

3) w okresie miedzy uplywem terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym korzystali ze zwolnienia, a terminem okreslonym dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy nastepujacy po roku, w ktorym korzystali ze zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia korekty zeznania, o ktorym mowa w pkt 2, i zaplaty podatku wraz z odsetkami za zwloke; odsetki nalicza sie od dnia nastepnego po uplywie terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym mieli obowiazek zlozyc to zeznanie,

4) w okresie od uplywu terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy nastepujacy po roku, w ktorym korzystali ze zwolnienia, do konca piatego roku podatkowego nastepujacego po roku, w ktorym korzystali ze zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia:

a) korekty zeznania, o ktorym mowa w pkt 2, i zaplaty podatku wraz z odsetkami za zwloke; odsetki nalicza sie od dnia nastepnego po uplywie terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym mieli obowiazek zlozyc to zeznanie,

b) korekt zeznan o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty), w ktorych doliczyli po 20 proc. dochodu, o ktorym mowa w ust. 7e, skladanych za kolejne lata podatkowe nastepujace po roku korzystania ze zwolnienia.

8. Podatnicy osiagajacy dochody:

1) z odplatnego zbycia udzialow, akcji, obligacji lub innych papierow wartosciowych, z zastrzezeniem art. 52 pkt 1,

2) z tytulu objecia udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc,

3) z umorzenia udzialow (akcji) objetych w zamian za przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc

- sa obowiazani wplacac zaliczki miesieczne - w wysokosci 19 proc. dochodu za miesiace, w ktorych uzyskali ten dochod, w terminie do dnia 20 nastepnego miesiaca za miesiac poprzedni, a za grudzien - w terminie zlozenia zeznania podatkowego. W terminach platnosci zaliczek podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym deklaracje wedlug ustalonego wzoru o wysokosci uzyskanego dochodu.

9. skreslony.

Art. 44a. skreslony.

Art. 44b. skreslony.

Rozdzial 8

Zeznania podatkowe

Art. 45. 1. Podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym wedlug ustalonego wzoru w terminie do 30 kwietnia nastepnego roku.

2. Obowiazek zlozenia zeznania nie dotyczy podatnikow wymienionych w art. 37.

3. Zeznaniem, o ktorym mowa w ust. 1, nie obejmuje sie dochodow wymienionych w art. 24 ust. 3, z wyjatkiem dochodu z likwidacji dzialalnosci gospodarczej, dokonanej w grudniu roku podatkowego, i art. 28-30.

3a. W przypadkach:

1) okreslonych w art. 27a ust. 14,

2) otrzymania zwrotu uprzednio zaplaconych i odliczonych skladek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po pkt 2 stawia sie przecinek i dodaje pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) otrzymania zwrotu uprzednio odliczonych darowizn, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9,

4) otrzymania zwrotu wplaty, o ktorej mowa w art. 27d"]

- podatnik jest obowiazany wykazac i doliczyc kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) lub podatku naleznego za rok podatkowy, w ktorym wystapily te okolicznosci.

4. Podatnicy, na ktorych ciazy obowiazek zlozenia zeznania, sa obowiazani w terminie okreslonym w ust. 1 wplacic roznice pomiedzy podatkiem naleznym od dochodu wynikajacego z zeznania a suma naleznych za dany rok zaliczek, w tym rowniez suma zaliczek pobranych przez platnikow.

5. Podatnicy prowadzacy ksiegi rachunkowe (handlowe) dolaczaja do zeznania sprawozdanie finansowe.

6. Podatek dochodowy wynikajacy z zeznania jest podatkiem naleznym za dany rok, chyba ze naczelnik urzedu skarbowego wyda decyzje, w ktorej okresli inna wysokosc podatku. W razie niezlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu urzad skarbowy wyda decyzje okreslajaca wysokosc zobowiazania w podatku dochodowym.

7. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a, jezeli osiagaja dochody ze zrodel przychodow polozonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez posrednictwa platnikow lub za posrednictwem platnikow nie obowiazanych do dokonania rocznego obliczenia podatku, jezeli zamierzaja opuscic terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed terminem, o ktorym mowa w ust. 1, sa obowiazani zlozyc zeznanie za rok podatkowy urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych przed opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakonczeniem prowadzenia na tym terytorium dzialalnosci.

Art. 45a. Prezes Rady Ministrow okresli, ze wzgledu na ochrone tajemnicy panstwowej, w drodze zarzadzenia, odrebny tryb poboru podatku dochodowego, tryb skladania informacji i zeznan podatkowych, a takze dodatkowe zadania platnikow zwiazane z obowiazkiem rozliczania rocznego podatkow, z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych dochodow, wydatkow, ulg, zwolnien i wylaczen, majacych wplyw na podstawe opodatkowania i wysokosc podatku podatnika, niz okreslone w art. 6, 37, 38, 41, 42 i 45, ustalajac jednoczesnie dodatkowy zakres obowiazkow platnika, w szczegolnosci prowadzenia postepowan i wydawania decyzji w sprawach podatkowych, w ktorych wlasciwe sa organy podatkowe.

Art. 45b. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o ktorych mowa w art. 28 ust. 4, art. 34 ust. 5 i 8, art. 35 ust. 7 i 10, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3, art. 42a, art. 43 ust. 1 oraz art. 44 ust. 3a, 6, 6a i ust. 8,

2) rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w art. 34 ust. 7, art. 37 ust. 1,

3) zeznania podatkowego, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1,

4) oswiadczen, o ktorych mowa w art. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4, art. 37 ust. 1

- wraz z objasnieniami co do sposobu ich wypelniania, terminu i miejsca skladania.

Rozdzial 9

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 46-51. pominiete.

Rozdzial 10

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 52. Zwalnia sie od podatku dochodowego:

1) w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2003 r. dochody:

a) z odplatnego zbycia nabytych przed 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Panstwa wyemitowanych po 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego po 1 stycznia 1997 r.,

b) z odplatnego zbycia papierow wartosciowych, ktore sa dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartosciowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na gieldzie papierow wartosciowych, albo w regulowanym pozagieldowym wtornym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisow ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 i nr 141, poz. 945, z 1998 r. nr 107, poz. 669 i nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 702 i 703, nr 94, poz. 1037 i nr 103, poz. 1099),

c) skreslony

- przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jezeli sprzedaz tych papierow wartosciowych jest przedmiotem dzialalnosci gospodarczej,

d) uzyskane z realizacji praw wynikajacych z papierow wartosciowych, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 i nr 141, poz. 945, z 1998 r. nr 107, poz. 669 i nr 113, poz. 715 oraz z 2000 r. nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 702 i 703, nr 94, poz. 1037 i nr 103, poz. 1099),

2) nieaktualny,

3) nieaktualny,

4) nieaktualny,

5) skreslony.

Art. 52a. 1. Zwalnia sie od podatku dochodowego:

1) dochody z tytulu odsetek i dyskonta od papierow wartosciowych wyemitowanych przez Skarb Panstwa oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego - nabytych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r.,

2) dochody (przychody), o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1b, jezeli sa wyplacane albo stawiane do dyspozycji podatnika od srodkow pienieznych zgromadzonych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r., na podstawie umow zawartych na czas oznaczony przed tym dniem,

3) dochody z tytulu udzialu w funduszach kapitalowych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1c, jezeli dochody te sa wyplacane podatnikowi na podstawie umow zawartych lub zapisow dokonanych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodow uzyskanych w zwiazku z przystapieniem podatnika do programu oszczedzania z funduszem kapitalowym, bez wzgledu na forme tego programu - w zakresie dochodow z tytulu wplat (wkladow) do funduszu dokonanych poczawszy od 1 grudnia 2001 r., z zastrzezeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59,

4) premie mieszkaniowe dopisane do stanu oszczednosci zgromadzonych przed 1 stycznia 2005 r. na imiennym rachunku docelowego oszczedzania na podstawie przepisow o kasach oszczednosciowo-budowlanych i wspieraniu przez panstwo oszczedzania na cele mieszkaniowe,

5) odsetki i premie gwarancyjne od wkladow zgromadzonych na ksiazeczkach mieszkaniowych.

2. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma zastosowania do dochodow (przychodow) od srodkow pienieznych zgromadzonych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r., na podstawie umow zawartych na czas oznaczony przed tym dniem - wyplacanych lub stawianych do dyspozycji na podstawie tych umow zmienionych, przedluzonych lub odnowionych poczawszy od 1 grudnia 2001 r.

3. Jezeli wyplata dochodow (przychodow) wynika z umow zawartych w okresie od 1 grudnia 2001 r. do 28 lutego 2002 r., podatek, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1b, okresla sie w wysokosci przypadajacej proporcjonalnie na okres, w ktorym podatnikowi nie przysluguje zwolnienie na podstawie ust. 1 pkt 2.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio do odsetek i dyskonta od obligacji okreslonych w ust. 1 pkt 1.

5. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma rowniez zastosowania do dochodow (przychodow) od srodkow pienieznych zgromadzonych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r., na podstawie umow zawartych na czas oznaczony przed tym dniem, w przypadku gdy umowa ta:

1) zostala rozwiazana przed uplywem okresu, na ktory zostala zawarta, bez wzgledu na przyczyne tego rozwiazania,

2) przewiduje mozliwosc wyplaty calosci lub czesci kapitalu, w tym z tytulu skapitalizowanych odsetek, zgromadzonego przez podatnika w trakcie trwania umowy, a podatnik z tej mozliwosci skorzystal.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, podmiot uprawniony na podstawie odrebnych przepisow do prowadzenia rachunku podatnika albo do gromadzenia srodkow pienieznych podatnika w innych formach oszczedzania, przechowywania lub inwestowania, pobiera podatek, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1b, w dniu rozwiazania umowy albo wyplaty calosci lub czesci kapitalu, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2. Przepis ust. 3 i art. 42 stosuje sie odpowiednio, z tym ze podatek pobiera sie od sumy dochodow (przychodow) uzyskanych poczawszy od 1 marca 2002 r.

7. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje sie, jezeli rozwiazanie umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od podatnika, w tym w szczegolnosci w zwiazku z likwidacja albo upadloscia banku lub wystapieniem zdarzen losowych.

Art. 52b. skreslony.

Art. 53. skreslony.

Art. 54. 1. 1 stycznia 1992 r. traca moc:

1) ustawa z 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzen (Dz. U. nr 7, poz. 41, z 1956 r. nr 44, poz. 201, z 1959 r. nr 11, poz. 69 i z 1963 r. nr 57, poz. 309),

2) ustawa z 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspolecznionej (Dz. U. z 1987 r. nr 12, poz. 77, z 1989 r. nr 3, poz. 12, nr 35, poz. 192 i nr 74, poz. 443, z 1990 r. nr 21, poz. 126 oraz z 1991 r. nr 9, poz. 30) - w czesci dotyczacej podatku od plac,

3) ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku wyrownawczym (Dz. U. nr 42, poz. 188, z 1984 r. nr 52, poz. 268, z 1988 r. nr 34, poz. 254, z 1989 r. nr 35, poz. 192 i z 1991 r. nr 78, poz. 345),

4) ustawa z 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. nr 27, poz. 147, nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. nr 9, poz. 30, nr 35, poz. 155 i nr 60, poz. 253),

5) ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. nr 52, poz. 268, z 1986 r. nr 46, poz. 225, z 1988 r. nr 1, poz. 1, z 1989 r. nr 7, poz. 45, nr 10, poz. 53, nr 35, poz. 192 i nr 74, poz. 443, z 1990 r. nr 34, poz. 198, z 1991 r. nr 7, poz. 24) - w zakresie dotyczacym podatku rolnego od dochodow osob fizycznych z dzialow specjalnych produkcji rolnej,

6) art. 27 ustawy z 14 czerwca 1991 r. o spolkach z udzialem zagranicznym (Dz. U. nr 60, poz. 253),

7) przepisy ustaw szczegolnych, w czesci zawierajacej przedmiotowe lub podmiotowe zwolnienia osob fizycznych od podatkow, o ktorych mowa w pkt 1-5, albo obnizki tych podatkow.

2. nieaktualny.

3. Ulgi mieszkaniowe i inwestycyjne przyznane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 3 oraz ulgi inwestycyjne przyznane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 4 i 5, nie wyczerpane w okresie do 1 stycznia 1992 r., stosuje sie odpowiednio do dochodu i podatku dochodowego pobieranego na podstawie niniejszej ustawy.

4. skreslony.

5. Okresowe zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 10 oraz art. 22 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 4 pozostaja w mocy do czasu ich wygasniecia.

6. U podatnikow, ktorzy na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 3 gromadzili dochody na specjalnym rachunku bankowym, kwoty podjete z tego rachunku po 1 stycznia 1992 r. traktuje sie jako dochod podlegajacy opodatkowaniu w rozumieniu ustawy, z tym jednak ze w 1992 r. zwalnia sie od podatku dochodowego takie kwoty do wysokosci nie przekraczajacej kwoty stanowiacej gorna granice pierwszego przedzialu w skali okreslonej w art. 27 ust. 1. W tym wypadku, jezeli podatnik osiaga rowniez inne dochody, z wyjatkiem okreslonych w art. 28, 30 i art. 41 ust. 3, dla ustalenia obowiazku podatkowego i wysokosci podatku naleznego od tych dochodow laczy sie je z kwota pobrana ze specjalnego rachunku bankowego.

Art. 55. pominiety.

Art. 56. pominiety.

Art. 57. 1. Do czasu wygasniecia skutkow prawnych umow agencyjnych i umow na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrebnych przepisow, zrodlem przychodow w rozumieniu art. 10 jest rowniez dzialalnosc wykonywana na podstawie tych umow.

2. Przychod z dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1, ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 14. Przy ustalaniu dochodu odplatnosc na rzecz zleceniodawcy wynikajaca z umowy na warunkach zlecenia stanowi koszt uzyskania, jezeli odnosi sie do danego roku podatkowego, chociazby jej jeszcze nie poniesiono.

3. Podatnicy, ktorzy osiagaja dochody okreslone w ust. 1, sa obowiazani wplacac zaliczki miesieczne na podatek oraz skladac zeznania roczne wedlug zasad okreslonych w art. 44 i 45.

Art. 58. (Mowil, ze ustawa wchodzi w zycie 1 stycznia 1992 r.; niektore przepisy weszly w zycie z dniem ogloszenia, z moca od 1 lipca 1991 r.).

Zalacznik nr 1

WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

Zalacznik nr 2

TABELA RODZAJOW I ROZMIAROW DZIALOW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ ORAZ NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU ROCZNEGO

(zalacznik ten opublikowany jest w Dz. U. z 2002 r. nr 167, poz. 1374)

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.