Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych


Rozdzial 3

Koszty uzyskania przychodow

Art. 15. 1. Kosztami uzyskania przychodow sa koszty poniesione w celu osiagniecia przychodow, z wyjatkiem kosztow wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursow srednich oglaszanych przez Narodowy Bank Polski z dnia poniesienia kosztu. Jezeli koszty wyrazone sa w walutach obcych, a miedzy dniem ich zarachowania i dniem zaplaty wystepuja rozne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyzsza sie lub obniza o roznice wynikajace z zastosowania kursu sprzedazy walut z dnia zaplaty, ustalonego przez bank, z ktorego uslug korzystal ponoszacy koszt, oraz z zastosowania kursu sredniego oglaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zarachowania kosztow.

1a. Koszty z tytulu roznic kursowych od wlasnych srodkow lub wartosci pienieznych w walutach obcych ustala sie jako roznice miedzy wartoscia tych srodkow obliczona przy zastosowaniu kursu sprzedazy walut z dnia faktycznej zaplaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedazy z dnia nabycia walut, oglaszanego odpowiednio przez bank, z ktorego uslug korzystal podatnik.

1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodow za rok podatkowy sa koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takze:

1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrebnymi przepisami - do wysokosci stanowiacej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich stanu na poczatek roku; przy ustalaniu zaliczek, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1, kosztem uzyskania jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec miesiaca, za ktory skladana jest deklaracja podatkowa, w stosunku do stanu tych rezerw na poczatek roku podatkowego,

2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach, jezeli rownowartosc odpisow zwiekszy srodki funduszu,

3) wplaty z tytulu, okreslonego w przepisach o dzialalnosci ubezpieczeniowej, nadzoru nad dzialalnoscia zakladow ubezpieczen.

1c. skreslony.

1d. Kosztami uzyskania przychodow sa rowniez wydatki poniesione przez pracodawce na zapewnienie prawidlowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisow o pracowniczych programach emerytalnych.

1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodow w roku podatkowym sa koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takze:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztow dzialalnosci otwartego funduszu emerytalnego,

2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego,

3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jezeli srodki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu sa niewystarczajace na pokrycie tego niedoboru,

4) wplaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o ktorych mowa w ustawie z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 139, poz. 934, z 1998 r. nr 98, poz. 610, nr 106, poz. 668 i nr 162, poz. 1118 oraz z 1999 r. nr 110, poz. 1256) - do wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach,

5) oplaty pobierane przez Komisje Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych, o ktorych mowa w ustawie wymienionej w pkt 4.

1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodow w roku podatkowym sa koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takze:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztow dzialalnosci pracowniczego funduszu emerytalnego,

2) oplaty pobierane przez Komisje Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych, o ktorych mowa w ustawie wymienionej w ust. 1e pkt 4.

1g. U pracodawcow bedacych akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego kosztem uzyskania przychodow w roku podatkowym sa koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takze:

1) wydatki poniesione na pokrycie kosztow dzialalnosci pracowniczego towarzystwa emerytalnego,

2) oplaty pobierane przez Komisje Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych, o ktorych mowa w ustawie wymienionej w ust. 1e pkt 4.

1h. W bankach kosztem uzyskania przychodow jest takze rezerwa na ryzyko ogolne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o ktorej mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6.

1i. W przypadku odplatnego zbycia nieodplatnie nabytych rzeczy lub praw, a takze otrzymanych nieodplatnie swiadczen, w zwiazku z ktorymi, stosownie do art. 12 ust. 5 i 6, okreslony zostal przychod - kwota tego przychodu pomniejszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, stanowi koszt uzyskania przychodow z odplatnego zbycia tych rzeczy, praw lub nieodplatnych swiadczen.

1j. W przypadku objecia udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc - na dzien objecia tych udzialow (akcji), wkladow - ustala sie koszt uzyskania przychodu, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokosci:

1) wartosci poczatkowej przedmiotu wkladu, zaktualizowanej zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszonej o dokonana przed wniesieniem tego wkladu sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jezeli przedmiotem wkladu niepienieznego sa srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne,

2) wartosci:

a) nominalnej wnoszonych w formie wkladu niepienieznego udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni, w przypadku gdy zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc,

b) okreslonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni, ktore sa wnoszone w formie wkladu niepienieznego, nie zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny,

c) okreslonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni, ktore sa wnoszone w formie wkladu niepienieznego, zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci

- jezeli przedmiotem wkladu niepienieznego sa udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni,

3) faktycznie poniesionych, nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, wydatkow na nabycie innych niz wymienione w pkt 1 i 2 skladnikow majatku podatnika - jezeli przedmiotem wkladu sa te inne skladniki.

1k. W przypadku odplatnego zbycia udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni objetych w zamian za wklad niepieniezny, na dzien zbycia tych udzialow (akcji), wkladow, koszt uzyskania przychodow ustala sie w wysokosci:

1) nominalnej wartosci objetych udzialow (akcji), wkladow z dnia ich objecia - jezeli te udzialy (akcje), wklady zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc,

2) wartosci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, wynikajacej z ksiag przedsiebiorstwa okreslonej na dzien objecia tych udzialow (akcji), wkladow, nie wyzszej jednak niz ich wartosc nominalna z dnia objecia.

1l. W przypadku umorzenia udzialow (akcji) objetych w zamian za wklad niepieniezny albo ich zbycia na rzecz spolki w celu ich umorzenia, do ustalenia kosztu, o ktorym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, przepisy ust. 1k stosuje sie odpowiednio.

1l. Kosztami uzyskania przychodu, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, sa wydatki, zaktualizowane zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszone o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie skladnikow majatkowych przeniesionych na spolki przejmujace lub nowo zawiazane.

1m. W przypadku odplatnego zbycia udzialow (akcji) objetych w wyniku podzialu, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odplatnego zbycia udzialow (akcji) w spolce przejmujacej lub nowo zawiazanej jest ich wartosc nominalna ustalona na dzien zarejestrowania podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki przejmujacej albo na dzien zarejestrowania spolek nowo zawiazanych.

1n. W przypadku odplatnego zbycia pozyczonych papierow wartosciowych, o ktorym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania przychodu sa wydatki poniesione na odkupienie papierow wartosciowych w celu ich zwrotu.

1o. Jezeli podatnik w zwiazku z obejmowaniem udzialow (akcji) w zamian za wklad niepieniezny poniosl wydatki zwiazane z objeciem tych udzialow (akcji), to wydatki te powiekszaja koszty uzyskania przychodow, o ktorych mowa w ust. 1j.

2. Jezeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodow ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu, oraz koszty zwiazane z przychodami z innych zrodel, a nie jest mozliwe ustalenie kosztow uzyskania przypadajacych na poszczegolne zrodla, koszty te ustala sie w takim stosunku, w jakim pozostaja przychody z tych zrodel w ogolnej kwocie przychodow.

2a. Zasade, o ktorej mowa w ust. 2, stosuje sie rowniez w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodow ze zrodel, z ktorych czesc dochodow nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje sie odpowiednio.

3. W celu ustalenia wartosci zuzytych do przetworstwa rolnego i spozywczego lub w dzialach specjalnych produkcji rolnej surowcow i materialow pochodzacych z wlasnej produkcji roslinnej i zwierzecej oraz wlasnej gospodarki lesnej stosuje sie odpowiednio przepis art. 12 ust. 5.

4. Koszty uzyskania przychodow sa potracalne tylko w tym roku podatkowym, ktorego dotycza, tj. sa potracalne takze koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzajacych rok podatkowy, lecz dotyczace przychodow roku podatkowego oraz okreslone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, ktore zostaly zarachowane, chociaz ich jeszcze nie poniesiono, jezeli odnosza sie do przychodow danego roku podatkowego, chyba ze ich zarachowanie nie bylo mozliwe; w tym przypadku sa one potracalne w roku, w ktorym zostaly poniesione.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny srodkow trwalych, o ktorych mowa w art. 16a ust. 1 i 2 pkt 1-3, wartosci poczatkowej skladnikow majatku, o ktorej mowa w art. 16d ust. 1, jednostkowej ceny nabycia czesci skladowych i peryferyjnych, o ktorych mowa w art. 16g ust. 13, oraz wartosci poczatkowej srodkow trwalych, o ktorej mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), jezeli wskaznik wzrostu cen nakladow inwestycyjnych w okresie trzech kwartalow w roku poprzedzajacym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubieglego przekroczy 10 proc.

5a. skreslony.

5b. Wskaznik wzrostu cen nakladow inwestycyjnych oglasza prezes Glownego Urzedu Statystycznego w odstepach kwartalnych.

6. Kosztem uzyskania przychodow sa odpisy z tytulu zuzycia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wylacznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzglednieniem art. 16.

7. W przypadku umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, jezeli wynajmujacy lub wydzierzawiajacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat wynikajacych z takich umow, a umowy te miedzy stronami nie wygasaja, do kosztow uzyskania przychodow wynajmujacego lub wydzierzawiajacego zalicza sie zaplacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

Art. 16. 1. Nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow:

1) wydatkow na:

a) nabycie gruntow lub prawa wieczystego uzytkowania gruntow, z wyjatkiem oplat za wieczyste uzytkowanie gruntow,

b) nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie innych niz wymienione w lit. a) srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, w tym rowniez wchodzacych w sklad nabytego przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanych czesci,

c) ulepszenie srodkow trwalych, ktore zgodnie z art. 16g ust. 13 powiekszaja wartosc srodkow trwalych, stanowiaca podstawe naliczania odpisow amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszone o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, sa jednak kosztem uzyskania przychodow, z zastrzezeniem pkt 8a, w przypadku odplatnego zbycia srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bez wzgledu na czas ich poniesienia,

2) skreslony,

3) skreslony,

4) odpisow z tytulu zuzycia samochodu osobowego, dokonywanych wedlug zasad okreslonych w art. 16a-16m, w czesci ustalonej od wartosci samochodu przewyzszajacej rownowartosc 20.000 euro przeliczonej na zlote wedlug kursu sredniego euro oglaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do uzywania,

5) strat w srodkach trwalych oraz wartosciach niematerialnych i prawnych w czesci pokrytej suma odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1,

6) strat powstalych w wyniku likwidacji nie w pelni umorzonych srodkow trwalych, jezeli srodki te utracily przydatnosc gospodarcza na skutek zmiany rodzaju dzialalnosci,

7) skreslony,

8) wydatkow na objecie lub nabycie udzialow albo wkladow w spoldzielni, udzialow (akcji) w spolce oraz innych papierow wartosciowych, a takze wydatkow na nabycie jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych oraz certyfikatow inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych; wydatki takie sa jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odplatnego zbycia tych udzialow (akcji), wkladow oraz innych papierow wartosciowych, w tym dochodu z tytulu wykupu przez emitenta papierow wartosciowych, a takze dochodu z odplatnego zbycia certyfikatow inwestycyjnych lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych, a takze z tytulu umorzenia jednostek uczestnictwa lub certyfikatow inwestycyjnych w przypadku likwidacji funduszu inwestycyjnego,

8a) skreslony,

8b) wydatkow zwiazanych z nabyciem pochodnych instrumentow finansowych - do czasu realizacji praw wynikajacych z tych instrumentow albo rezygnacji z realizacji praw wynikajacych z tych instrumentow albo ich odplatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiekszaja wartosci poczatkowej srodka trwalego oraz wartosci niematerialnych i prawnych,

8c) wydatkow poniesionych przez udzialowca (akcjonariusza) spolek laczonych lub dzielonych na nabycie lub objecie udzialow (akcji) w tych spolkach w przypadku polaczenia lub podzialu spolek kapitalowych, z zastrzezeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowia koszt uzyskania przychodu z odplatnego zbycia udzialow (akcji) spolki przejmujacej lub nowo zawiazanej, w wysokosci:

a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jezeli udzialy (akcje) w spolce przejmowanej lub dzielonej zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny,

b) ustalonej zgodnie z pkt 8 - jezeli udzialy (akcje) w spolce przejmowanej lub dzielonej zostaly nabyte albo objete za wklad pieniezny,

c) wydatkow na nabycie lub objecie udzialow (akcji) w spolce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a) lub lit. b), w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzialowca (akcjonariusza) wartosc nominalna unicestwianych udzialow (akcji) w spolce dzielonej do wartosci nominalnej udzialow (akcji) przed podzialem; pozostala czesc kwoty tych wydatkow stanowi koszt uzyskania przychodow z odplatnego zbycia udzialow (akcji) spolki podzielonej przez wydzielenie,

9) odpisow i wplat na roznego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodow sa jednak:

a) podstawowe odpisy i wplaty na te fundusze, jezeli obowiazek lub mozliwosc ich tworzenia w ciezar kosztow okreslaja odrebne ustawy,

b) odpisy i zwiekszenia, ktore w rozumieniu przepisow o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych obciazaja koszty dzialalnosci pracodawcy, jezeli srodki pieniezne stanowiace rownowartosc tych odpisow i zwiekszen zostaly wplacone na rachunek Funduszu,

c) odpisy dokonywane na fundusze tworzone na podstawie przepisow o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

10) wydatkow:

a) na splate pozyczek (kredytow), z wyjatkiem skapitalizowanych odsetek od tych pozyczek (kredytow),

b) na splate innych zobowiazan, w tym z tytulu udzielonych gwarancji i poreczen,

c) na umorzenie kapitalow pozostajacych w zwiazku z utworzeniem (nabyciem), powiekszeniem lub ulepszeniem zrodla przychodow,

d) skreslone,

11) naliczonych, lecz nie zaplaconych albo umorzonych odsetek od zobowiazan, w tym rowniez od pozyczek (kredytow),

12) odsetek, prowizji i roznic kursowych od pozyczek (kredytow) zwiekszajacych koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji,

13) odsetek od wlasnego kapitalu wlozonego przez podatnika w zrodlo przychodow,

13a) odsetek od doplat wnoszonych do spolki w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach, a takze odsetek od dywidend i innych dochodow z udzialu w zyskach osob prawnych,

14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjatkiem dokonywanych miedzy spolkami tworzacymi podatkowa grupe kapitalowa, a takze wplat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

15) podatku dochodowego oraz wplat z zysku okreslonych w odrebnych przepisach,

16) jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych w wysokosci okreslonej przez wlasciwego ministra oraz dodatkowej skladki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunkow pracy,

17) kosztow egzekucyjnych zwiazanych z niewykonaniem zobowiazan,

18) grzywien i kar pienieznych orzeczonych w postepowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar,

19) kar, oplat i odszkodowan oraz odsetek od tych zobowiazan z tytulu:

a) nieprzestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska,

b) niewykonania nakazow wlasciwych organow nadzoru i kontroli dotyczacych uchybien w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

19a) dodatkowej oplaty produktowej, o ktorej mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 i z 2002 r. nr 113, poz. 984), z tym ze kosztem uzyskania przychodow jest poniesiona oplata produktowa, o ktorej mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy,

20) wierzytelnosci odpisanych jako przedawnione,

21) odsetek za zwloke z tytulu nieterminowych wplat naleznosci budzetowych i innych naleznosci, do ktorych stosuje sie przepisy ordynacji podatkowej,

22) kar umownych i odszkodowan z tytulu wad dostarczonych towarow, wykonanych robot i uslug oraz zwloki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwloki w usunieciu wad towarow albo wykonanych robot i uslug,

23) wydatkow na wykup obligacji, pomniejszonych o kwote dyskonta,

24) wydatkow zwiazanych z nieruchomoscia w przypadku okreslonym w art. 13 ust. 2 pkt 2,

25) wierzytelnosci odpisanych jako niesciagalne, z wyjatkiem:

a) wierzytelnosci, ktore uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostaly zarachowane jako przychody nalezne i ktorych niesciagalnosc zostala udokumentowana w sposob okreslony w ust. 2,

b) udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrebnych ustaw regulujacych zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytow (pozyczek) - wymagalnych, a niesciagalnych kredytow (pozyczek), pomniejszonych o kwote nie splaconych odsetek i rownowartosc rezerw na te kredyty (pozyczki), zaliczonych uprzednio do kosztow uzyskania przychodow,

c) strat poniesionych przez bank z tytulu udzielonych po 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo poreczen splaty kredytow i pozyczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit. b),

26) rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelnosci, ktorych niesciagalnosc zostala uprawdopodobniona, z wyjatkiem tych rezerw utworzonych na pokrycie:

a) w jednostkach organizacyjnych, o ktorych mowa w pkt 25 lit. b):

- wymagalnych, a niesciagalnych kredytow (pozyczek),

- kredytow (pozyczek) zakwalifikowanych do kategorii straconych, udzielonych przedsiebiorcom realizujacym program restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

b) wymagalnych, a niesciagalnych naleznosci z tytulu udzielonych przez bank po 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek,

c) zakwalifikowanych do kategorii straconych naleznosci z tytulu udzielonych przez bank po 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek, udzielonych przedsiebiorcom realizujacym program restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

d) 25 proc. kwoty kredytow (pozyczek) zakwalifikowanych do kategorii watpliwych oraz 25 proc. zakwalifikowanych do kategorii watpliwych naleznosci z tytulu gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek - udzielonych przez bank po 1 stycznia 1997 r.,

e) 50 proc. kwoty kredytow (pozyczek) zakwalifikowanych do kategorii watpliwych oraz 50 proc. zakwalifikowanych do kategorii watpliwych naleznosci z tytulu gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek - udzielonych przez bank przedsiebiorcom realizujacym program restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

26a) odpisow aktualizujacych, z tym ze kosztem uzyskania przychodow sa odpisy aktualizujace wartosc naleznosci, okreslone w ustawie o rachunkowosci, od tej czesci naleznosci, ktora byla uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodow naleznych, a ich niesciagalnosc zostala uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1,

27) rezerw innych niz wymienione w pkt 26, jezeli obowiazek ich tworzenia w ciezar kosztow nie wynika z innych ustaw; nie sa jednak kosztem uzyskania przychodow rezerwy utworzone zgodnie z ustawa o rachunkowosci, inne niz okreslone w niniejszej ustawie jako taki koszt,

28) kosztow reprezentacji i reklamy w czesci przekraczajacej 0,25 proc. przychodow, chyba ze reklama prowadzona jest w srodkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposob,

29) odpisow na fundusz rekultywacji w wysokosci przekraczajacej kwote okreslona przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenow poeksploatacyjnych, skorygowana o kwote pozostalosci srodkow tego funduszu wedlug stanu na poczatek roku podatkowego,

30) wydatkow ponoszonych na rzecz pracownikow z tytulu uzywania przez nich samochodow na potrzeby podatnika:

a) w celu odbycia podrozy sluzbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokosci przekraczajacej kwote ustalona przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - w wysokosci przekraczajacej wysokosc miesiecznego ryczaltu pienieznego albo w wysokosci przekraczajacej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

okreslonych w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra,

31) skreslony,

32) kwot dodatkowych, ktore zgodnie z przepisami o cenach podlegaja wplaceniu do budzetu panstwa,

33) kwot dodatkowych oplat rocznych za niezabudowanie badz niezagospodarowanie gruntow w okreslonym terminie, wynikajacym z przepisow o gospodarce nieruchomosciami,

34) skreslony,

35) skreslony,

36) wplat, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 i nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628, nr 106, poz. 668, nr 137, poz. 887, nr 156, poz. 1019 i nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 49, poz. 486, nr 90, poz. 1001, nr 95, poz. 1101 i nr 111, poz. 1280 oraz z 2000 r. nr 48, poz. 550),

37) skladek na rzecz organizacji, do ktorych przynaleznosc podatnika nie jest obowiazkowa, z wyjatkiem:

a) skladek organizacji spoldzielczych na rzecz zwiazkow rewizyjnych i Krajowej Rady Spoldzielczej, z tym ze gorna granice skladki okresli minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w drodze rozporzadzenia, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Spoldzielczej,

b) skreslone,

c) skladek na rzecz organizacji zrzeszajacych przedsiebiorcow i pracodawcow, dzialajacych na podstawie odrebnych ustaw - do wysokosci lacznie nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty odpowiadajacej 0,15 proc. kwoty wynagrodzen wyplaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiacych podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne,

38) wydatkow zwiazanych z dokonywaniem jednostronnych swiadczen na rzecz udzialowcow (akcjonariuszy) lub czlonkow spoldzielni nie bedacych pracownikami w rozumieniu odrebnych przepisow, z tym ze wydatki ponoszone na rzecz czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i innych spoldzielni zajmujacych sie produkcja rolna sa kosztem uzyskania przychodow w czesci dotyczacej dzialalnosci objetej obowiazkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego,

38a) wydatkow na rzecz osob wchodzacych w sklad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organow stanowiacych osob prawnych, z wyjatkiem wynagrodzen wyplacanych z tytulu pelnionych funkcji,

39) strat z tytulu odplatnego zbycia wierzytelnosci, chyba ze wierzytelnosc ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, zostala zarachowana jako przychod nalezny,

40) skladek na ubezpieczenie spoleczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrebnych ustaw - od nagrod i premii, wyplacanych w gotowce lub w papierach wartosciowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

41) poniesionych kosztow zaniechanych inwestycji,

42) skreslony,

43) umorzonych kredytow (pozyczek) bankowych, jezeli ich umorzenie nie jest zwiazane z:

a) bankowym postepowaniem ugodowym w rozumieniu przepisow o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow, lub

b) postepowaniem upadlosciowym z mozliwoscia zawarcia ukladu w rozumieniu przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego, lub

c) realizacja programu restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

44) umorzonych wierzytelnosci, z wyjatkiem tych, ktore uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostaly zarachowane jako przychody nalezne,

45) wydatkow pracodawcy na dzialalnosc socjalna, o ktorej mowa w przepisach o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych; kosztem uzyskania przychodow sa jednak swiadczenia urlopowe wyplacone zgodnie z przepisami o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych,

46) podatku od towarow i uslug, z tym ze jest kosztem uzyskania przychodow:

a) podatek naliczony:

- jezeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarow i uslug lub nabyl towary i uslugi w celu wytworzenia albo odprzedazy towarow lub swiadczenia uslug zwolnionych od podatku od towarow i uslug,

- w tej czesci, w ktorej zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty lub zwrot roznicy podatku od towarow i uslug - jezeli naliczony podatek od towarow i uslug nie powieksza wartosci srodka trwalego,

b) podatek nalezny w przypadku:

- importu uslug, jesli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu odrebnych przepisow,

- przekazania lub zuzycia przez podatnika towarow lub swiadczenia uslug na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrebnymi przepisami,

47) strat powstalych w wyniku nadmiernych ubytkow lub zawinionych niedoborow wyrobow akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytkow lub niedoborow,

48) odpisow z tytulu zuzycia srodkow trwalych dokonywanych, wedlug zasad okreslonych w art. 16a-16m, od tej czesci ich wartosci, ktora odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie tych srodkow we wlasnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym, albo zwroconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

49) skladek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokosci przekraczajacej ich czesc ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje rownowartosc 20.000 euro, przeliczona na zlote wedlug kursu sredniego euro oglaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartosci samochodu przyjetej dla celow ubezpieczenia,

50) strat powstalych w wyniku utraty lub likwidacji samochodow oraz kosztow ich remontow powypadkowych, jezeli samochody nie byly objete ubezpieczeniem dobrowolnym,

51) wydatkow, z zastrzezeniem pkt 30, z tytulu kosztow uzywania, dla potrzeb dzialalnosci gospodarczej, samochodow osobowych nie stanowiacych skladnikow majatku podatnika - w czesci przekraczajacej kwote wynikajaca z pomnozenia liczby kilometrow faktycznego przebiegu pojazdu dla celow podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, okreslonej w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra; podatnik jest obowiazany prowadzic ewidencje przebiegu pojazdu,

52) wydatkow poniesionych na zakup zuzywajacych sie stopniowo rzeczowych skladnikow majatku podatnika, nie zaliczanych do srodkow trwalych - w przypadku stwierdzenia, ze skladniki te nie sa wykorzystywane dla celow dzialalnosci prowadzonej przez podatnika, lecz sluza osobistym celom pracownikow i innych osob albo bez uzasadnienia znajduja sie poza siedziba podatnika,

53) doplat, o ktorych mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu,

54) oplat sankcyjnych, ktore zgodnie z odrebnymi przepisami podlegaja wplacie do budzetu panstwa lub budzetow jednostek samorzadu terytorialnego,

54a) dodatkowej oplaty wymierzanej przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych na podstawie przepisow o systemie ubezpieczen spolecznych,

55) kosztow utrzymania zakladowych obiektow socjalnych, w czesci pokrytej ze srodkow zakladowego funduszu swiadczen socjalnych,

56) strat (kosztow) powstalych w wyniku utraty dokonanych przedplat (zaliczek, zadatkow) w zwiazku z niewykonaniem umowy,

57) nie wyplaconych osobom fizycznym, nie prowadzacym dzialalnosci gospodarczej, naleznosci z tytulow okreslonych w art. 41 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 i nr 22, poz. 270),

58) wydatkow i kosztow bezposrednio sfinansowanych z dochodow (przychodow), o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23 i 24, lub ze srodkow, o ktorych mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873),

59) skladek oplaconych przez pracodawce z tytulu zawartych lub odnowionych umow ubezpieczenia na rzecz pracownikow, z wyjatkiem umow dotyczacych ryzyka grup 1, 3 i 5 dzialu I oraz grup 1 i 2 dzialu II wymienionych w zalaczniku do ustawy z 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151), jezeli uprawnionym do otrzymania swiadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym ja zawarto lub odnowiono, wyklucza:

a) wyplate kwoty stanowiacej wartosc odstapienia od umowy,

b) mozliwosc zaciagania zobowiazan pod zastaw praw wynikajacych z umowy,

c) wyplate z tytulu dozycia wieku oznaczonego w umowie,

60) odsetek od pozyczek (kredytow) udzielonych spolce przez jej udzialowca (akcjonariusza) posiadajacego nie mniej niz 25 proc. udzialow (akcji) tej spolki albo udzialowcow (akcjonariuszy) posiadajacych lacznie nie mniej niz 25 proc. udzialow (akcji) tej spolki, jezeli wartosc zadluzenia spolki wobec udzialowcow (akcjonariuszy) tej spolki posiadajacych co najmniej 25 proc. udzialow (akcji) i wobec innych podmiotow posiadajacych co najmniej 25 proc. udzialow w kapitale takiego udzialowca (akcjonariusza) osiagnie lacznie trzykrotnosc wartosci kapitalu zakladowego spolki - w czesci, w jakiej pozyczka (kredyt) przekracza te wartosc zadluzenia, okreslona na dzien zaplaty odsetek; przepisy te stosuje sie odpowiednio do spoldzielni, czlonkow spoldzielni oraz funduszu udzialowego takiej spoldzielni,

61) odsetek od pozyczek (kredytow) udzielonych przez spolke innej spolce, jezeli w obu tych podmiotach ten sam udzialowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niz po 25 proc. udzialow (akcji), a wartosc zadluzenia spolki otrzymujacej pozyczke (kredyt) wobec udzialowcow (akcjonariuszy) tej spolki posiadajacych co najmniej 25 proc. jej udzialow (akcji) i wobec innych podmiotow posiadajacych co najmniej 25 proc. udzialow w kapitale tych udzialowcow (akcjonariuszy) oraz wobec spolki udzielajacej pozyczki (kredytu) osiagnie lacznie trzykrotnosc wartosci kapitalu zakladowego spolki - w czesci, w jakiej pozyczka (kredyt) przekracza te wartosc zadluzenia, okreslona na dzien zaplaty odsetek; przepisy te stosuje sie odpowiednio do spoldzielni, czlonkow spoldzielni oraz funduszu udzialowego takiej spoldzielni,

62) uchylony,

63) odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych:

a) nabytych nieodplatnie, jezeli:

- nabycie to nie stanowi przychodu w naturze, lub

- dochod z tego tytulu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

- nabycie to stanowi dochod, od ktorego na podstawie odrebnych przepisow zaniechano poboru podatku,

b) jezeli przed 1 stycznia 1995 r. zostaly nabyte, lecz nie zaliczone do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych,

c) oddanych do nieodplatnego uzywania, z wyjatkiem nieruchomosci - za miesiace, w ktorych skladniki te byly oddane do nieodplatnego uzywania,

d) nabytych w formie wkladu niepienieznego, od tej czesci ich wartosci, ktora nie zostala przekazana na utworzenie lub podwyzszenie kapitalu zakladowego spolki kapitalowej,

64) odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej wartosci niematerialnych i prawnych wniesionych do spolki w postaci wkladu niepienieznego, stanowiacych rownowartosc uzyskanych informacji zwiazanych z wiedza w dziedzinie przemyslowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

65) kosztow zwiazanych z finansowaniem swiadczen zdrowotnych przez pracodawce na rzecz pracownikow, z wyjatkiem poniesionych kosztow swiadczen zdrowotnych, do ktorych ponoszenia zobowiazuja pracodawce przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw.

1a. skreslony.

1b. Ilekroc w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie sie przez to prawa majatkowe, ktorych cena zalezy bezposrednio lub posrednio od ceny towarow, walut obcych, waluty polskiej, zlota dewizowego, platyny dewizowej lub papierow wartosciowych, albo od wysokosci stop procentowych lub indeksow, a w szczegolnosci opcje i kontrakty terminowe.

2. Za wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, uwaza sie te wierzytelnosci, ktorych niesciagalnosc zostala udokumentowana:

1) postanowieniem o niesciagalnosci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadajacym stanowi faktycznemu, wydanym przez wlasciwy organ postepowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sadu o:

a) oddaleniu wniosku o ogloszenie upadlosci obejmujacej likwidacje majatku, gdy majatek niewyplacalnego dluznika nie wystarcza na zaspokojenie kosztow postepowania, lub

b) umorzeniu postepowania upadlosciowego obejmujacego likwidacje majatku, gdy zachodzi okolicznosc wymieniona pod lit. a), lub

c) ukonczeniu postepowania upadlosciowego obejmujacego likwidacje majatku, albo

3) protokolem sporzadzonym przez podatnika, stwierdzajacym, ze przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne zwiazane z dochodzeniem wierzytelnosci bylyby rowne albo wyzsze od jej kwoty.

2a. Niesciagalnosc wierzytelnosci uznaje sie za uprawdopodobniona:

1) w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 26a, w szczegolnosci jezeli:

a) dluznik zmarl, zostal wykreslony z ewidencji dzialalnosci gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub zostala ogloszona jego upadlosc obejmujaca likwidacje majatku, albo

b) zostalo wszczete postepowanie upadlosciowe z mozliwoscia zawarcia ukladu w rozumieniu przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego lub na wniosek dluznika zostalo wszczete postepowanie ugodowe w rozumieniu przepisow o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow, albo

c) wierzytelnosc zostala potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu i skierowana na droge postepowania egzekucyjnego, albo

d) wierzytelnosc jest kwestionowana przez dluznika na drodze powodztwa sadowego,

2) w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret pierwsze i lit. b), jezeli:

a) spelniony jest warunek okreslony w pkt 1 lit. a) albo lit. b), lub

b) opoznienie w splacie kapitalu kredytu (pozyczki) lub odsetek przekracza 6 miesiecy, a ponadto:

- spelniony jest warunek okreslony w pkt 1 lit. d) albo

- wierzytelnosc zostala skierowana na droge postepowania egzekucyjnego, albo

- miejsce pobytu dluznika jest nieznane i nie zostal ujawniony jego majatek mimo podjecia przez wierzyciela dzialan zmierzajacych do ustalenia tego miejsca i majatku.

2b. Wierzytelnosci objete rezerwami z tytulu kredytow (pozyczek) i udzielonych przez bank gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26, pomniejsza sie, z zastrzezeniem ust. 2c, o wartosc:

1) gwarancji lub poreczen Skarbu Panstwa, Narodowego Banku Polskiego lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

2) gwarancji lub poreczen banku centralnego lub rzadu kraju bedacego czlonkiem OECD,

3) gwarancji lub poreczen banku majacego siedzibe w kraju bedacym czlonkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,

4) gwarancji lub poreczen panstwowej osoby prawnej, z wylaczeniem bankow i zakladow ubezpieczen, uprawnionej na podstawie odrebnych przepisow do ich udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadan panstwowych, w przypadku gdy w budzecie panstwa okreslono zrodla sfinansowania ewentualnych zobowiazan,

5) przelewu wierzytelnosci z akredytywy zabezpieczajacej (akredytywa typu stand-by) otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju bedacego czlonkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,

6) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S.A., zawartej lub udzielonej na podstawie przepisow o gwarantowanych przez Skarb Panstwa ubezpieczeniach eksportowych, dla okreslonej umowy kredytowej lub zobowiazania pozabilansowego - do 100 proc. sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jezeli koniecznosc tworzenia rezerwy celowej jest nastepstwem zdarzen objetych tym ubezpieczeniem lub gwarancja,

7) gwarancji lub poreczen Banku Gospodarstwa Krajowego ze srodkow Krajowego Funduszu Poreczen Kredytowych wydanych na podstawie przepisow o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne,

8) gwarancji lub poreczen jednostki samorzadu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej (gmin, powiatow i wojewodztw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym uwzgledniana kwota zabezpieczenia powinna wynikac z uchwaly wlasciwego organu jednostki samorzadu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokosci pozyczek, gwarancji i poreczen udzielanych przez zarzad w roku budzetowym,

9) wplaty okreslonej kwoty w zlotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku, ktory zobowiaze sie, ze zwroci te kwote po uzyskaniu splaty zadluzenia wraz z naleznymi odsetkami i prowizja, do wysokosci tej kwoty, przy czym przeliczenia na zlote nalezy dokonac wedlug kursu sredniego ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzien dokonywania klasyfikacji,

10) zastawu rejestrowego na wierzytelnosci z rachunku lokaty zlozonej w banku:

a) posiadajacym ekspozycje kredytowa lub

b) majacym siedzibe w kraju bedacym czlonkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw

- wraz z oswiadczeniem o blokadzie lokaty oraz pelnomocnictwem do pobrania srodkow z rachunku lokaty,

11) przeniesienia na bank przez dluznika, do czasu splaty zadluzenia wraz z naleznymi odsetkami i prowizja, prawa wlasnosci:

a) papierow wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski,

b) papierow wartosciowych emitowanych przez banki centralne lub rzady krajow bedacych czlonkiem OECD,

c) bankowych papierow wartosciowych emitowanych przez inne banki

- wedlug ich wartosci godziwej,

12) hipoteki ustanowionej na:

a) nieruchomosci,

b) uzytkowaniu wieczystym,

c) wlasnosciowym spoldzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,

d) spoldzielczym prawie do lokalu uzytkowego,

e) prawie do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spoldzielnie mieszkaniowa w celu przeniesienia jej wlasnosci na czlonka,

13) gwarancji lub poreczen podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jezeli laczna kwota gwarancji i poreczen udzielonych przez gwaranta (poreczyciela) jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15 proc. aktywow netto tego gwaranta (poreczyciela), pomniejszonych o nalezne, lecz nie wniesione wklady na poczet kapitalow (funduszy) podstawowych spolek akcyjnych i spoldzielni,

14) przeniesienia na bank przez dluznika, do czasu splaty zadluzenia wraz z naleznymi odsetkami i prowizja, prawa wlasnosci rzeczy ruchomej, na warunkach okreslonych przez strony w umowie,

15) przeniesienia na bank przez dluznika, do czasu splaty zadluzenia wraz z naleznymi odsetkami i prowizja, prawa wlasnosci papierow wartosciowych, nie wymienionych w pkt 11, bedacych w obrocie gieldowym w krajach bedacych czlonkiem OECD,

16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okretowego,

17) zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru panstwowego statkow powietrznych,

18) zastawu rejestrowego na:

a) prawach z papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 11, wedlug ich wartosci godziwej,

b) prawach z papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 15,

19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,

20) przelewu wierzytelnosci z rachunku lokaty zalozonej w banku innym niz bank posiadajacy naleznosc lub udzielonego zobowiazania pozabilansowego, wraz z oswiadczeniem o blokadzie lokaty oraz pelnomocnictwem do pobrania srodkow z rachunku lokaty,

21) oswiadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, zawierajacego zobowiazanie wystawcy do podjecia dzialan wobec dluznika, majacych na celu utrzymanie terminowej obslugi ekspozycji kredytowej banku oraz utrzymanie nie budzacej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dluznika, pod warunkiem ze:

a) tresc oswiadczenia zapewnia mozliwosc dochodzenia wobec wystawcy roszczen w przypadku koniecznosci utworzenia rezerwy celowej,

b) bank posiada opinie prawna dotyczaca skutecznosci dochodzenia ewentualnych roszczen wobec wystawcy oswiadczenia,

c) zobowiazanie ciazace na wystawcy oswiadczenia jest ujete w jego ksiegach,

d) laczna kwota oswiadczen patronackich, gwarancji i poreczen udzielonych przez wystawce jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15 proc. aktywow netto tego wystawcy, pomniejszonych o nalezne, lecz nie wniesione, wklady na poczet kapitalow (funduszy) podstawowych spolek akcyjnych i spoldzielni.

2c. Przepisy ust. 2b stosuje sie w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawe tworzenia rezerw zaliczanych do kosztow banku na podstawie przepisow o rachunkowosci, o wartosc zabezpieczen wymienionych w tych przepisach.

2d. Za ekspozycje kredytowe, o ktorych mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a) oraz pkt 21 rozumie sie:

a) naleznosci, z wylaczeniem odsetek, takze skapitalizowanych,

b) udzielone zobowiazania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym.

3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotycza rezerw na ryzyko zwiazane z dzialalnoscia bankow, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowosci.

3a. Ilekroc w ust. 1 jest mowa o samochodzie osobowym - rozumie sie przez to kazdy samochod, ktory nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodow innych niz osobowe oraz ktorego dopuszczalna ladownosc nie przekracza 500 kilogramow.

3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodow osobowych uzywanych na podstawie umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 17a pkt 1.

3c. Przepisow ust. 1 pkt 26 nie stosuje sie w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie kredytow (pozyczek), gwarancji (poreczen) wymienionych w ust. 1 pkt 26, ktore zostaly udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno byc stwierdzone prawomocnym wyrokiem sadu.

3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c) ma zastosowanie do bankow uczestniczacych w realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw, pod warunkiem przeznaczenia i wydatkowania rownowartosci 100 proc. kwoty wierzytelnosci podlegajacej umorzeniu na uruchomienie kredytow (pozyczek) dla przedsiebiorcow objetych tym programem.

3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosuja banki uczestniczace w programie restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelnosci z tytulu zakwalifikowanych do straconych kredytow (pozyczek) oraz wierzytelnosci z tytulu gwarancji (poreczen) splaty kredytow (pozyczek) - udzielonych przez bank.

3f. W przypadku zakwalifikowania kredytow (pozyczek) oraz gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek udzielonych przez bank, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret drugie i lit. c), do kategorii straconych, a ktorych niesciagalnosc nie zostala uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodow uwaza sie wysokosc rezerwy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d).

4. Ilekroc w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie sie przez to stawke okreslona dla samochodow osobowych, uwzgledniajaca odpowiednio pojemnosc silnika.

5. Przebieg pojazdu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien byc, z wylaczeniem ryczaltu pienieznego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec kazdego miesiaca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierac co najmniej nastepujace dane: nazwisko, imie i adres zamieszkania osoby uzywajacej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemnosc silnika, kolejny numer wpisu, date i cel wyjazdu, opis trasy (skad - dokad), liczbe faktycznie przejechanych kilometrow, stawke za jeden kilometr przebiegu, kwote wynikajaca z przemnozenia liczby faktycznie przejechanych kilometrow i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytulu uzywania samochodow nie stanowia kosztu uzyskania przychodow.

6. Wskaznik procentowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych przez udzialowcow (akcjonariuszy) udzialow (akcji) w spolce okresla sie na podstawie liczby praw glosu, jakie w zwiazku z posiadanymi udzialami (akcjami) przysluguja tym udzialowcom (akcjonariuszom).

7. Wartosc, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udzialowego w spoldzielni lub kapitalu zakladowego spolki okresla sie bez uwzglednienia tej czesci tego funduszu lub kapitalu, jaka nie zostala na ten fundusz lub kapital faktycznie przekazana lub jaka zostala pokryta wierzytelnosciami z tytulu pozyczek (kredytow) oraz z tytulu odsetek od tych pozyczek (kredytow), przyslugujacymi czlonkom wobec tej spoldzielni lub udzialowcom (akcjonariuszom) wobec tej spolki, a takze wartosciami niematerialnymi lub prawnymi, od ktorych nie dokonuje sie odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m.

7a. Przepisow ust. 1 pkt 60 i 61 nie stosuje sie do odsetek od pozyczek (kredytow) udzielonych przez podatnika lub podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, z wyjatkiem gdy taki podatnik lub podatnicy podlegaja zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34.

7b. Przez pozyczke, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7 i 7a, rozumie sie kazda umowe, w ktorej dajacy pozyczke zobowiazuje sie przeniesc na wlasnosc bioracego okreslona ilosc pieniedzy, a bioracy zobowiazuje sie zwrocic te sama ilosc pieniedzy; przez pozyczke te rozumie sie takze emisje papierow wartosciowych o charakterze dluznym, depozyt nieprawidlowy lub lokate.

8. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, maksymalna wysokosc wplat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawana za koszt uzyskania przychodow.

Art. 16a. 1. Amortyzacji podlegaja, z zastrzezeniem art. 16c, stanowiace wlasnosc lub wspolwlasnosc podatnika, nabyte lub wytworzone we wlasnym zakresie, kompletne i zdatne do uzytku w dniu przyjecia do uzywania:

1) budowle, budynki oraz lokale bedace odrebna wlasnoscia,

2) maszyny, urzadzenia i srodki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane do uzywania na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub umowy okreslonej w art. 17a pkt 1, zwane srodkami trwalymi.

2. Amortyzacji podlegaja rowniez, z zastrzezeniem art. 16c, niezaleznie od przewidywanego okresu uzywania:

1) przyjete do uzywania inwestycje w obcych srodkach trwalych, zwane dalej "inwestycjami w obcych srodkach trwalych",

2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

3) skladniki majatku, wymienione w ust. 1, nie stanowiace wlasnosci lub wspolwlasnosci podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwiazane z prowadzona dzialalnoscia na podstawie umowy okreslonej w art. 17a pkt 1, zawartej z wlascicielem lub wspolwlascicielami tych skladnikow - jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy

- zwane takze srodkami trwalymi,

4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug (PKWiU) w grupie "statki" o symbolu 35.11, zaliczone do branzy 1051-1053 Systematycznego Wykazu Wyrobow (SWW) Glownego Urzedu Statystycznego (Dz. U. z 1997 r. nr 42, poz. 264 i z 1999 r. nr 92, poz. 1045).

Art. 16b. 1. Amortyzacji podlegaja, z zastrzezeniem art. 16c, nabyte nadajace sie do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjecia do uzywania:

1) spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2) spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,

3) prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

4) autorskie lub pokrewne prawa majatkowe,

5) licencje,

6) prawa do: wynalazkow, patentow, znakow towarowych, wzorow uzytkowych, wzorow zdobniczych,

7) wartosc stanowiaca rownowartosc uzyskanych informacji zwiazanych z wiedza w dziedzinie przemyslowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane przez niego do uzywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierzawy lub umowy okreslonej w art. 17a pkt 1, zwane wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

2. Amortyzacji podlegaja rowniez, z zastrzezeniem art. 16c, niezaleznie od przewidywanego okresu uzywania:

1) skreslony,

2) wartosc firmy, jezeli wartosc ta powstala w wyniku nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze:

a) kupna,

b) przyjecia do odplatnego korzystania, a odpisow amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdzialu 4a, dokonuje korzystajacy,

c) wniesienia do spolki na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji,

3) koszty prac rozwojowych zakonczonych wynikiem pozytywnym, ktory moze byc wykorzystany na potrzeby dzialalnosci gospodarczej podatnika, jezeli:

a) produkt lub technologia wytwarzania sa scisle ustalone, a dotyczace ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie okreslone, oraz

b) techniczna przydatnosc produktu lub technologii zostala przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjal decyzje o wytwarzaniu tych produktow lub stosowaniu technologii, oraz

c) z dokumentacji dotyczacej prac rozwojowych wynika, ze koszty prac rozwojowych zostana pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedazy tych produktow lub zastosowania technologii,

4) skladniki majatku, wymienione w ust. 1, nie stanowiace wlasnosci lub wspolwlasnosci podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwiazane z prowadzona dzialalnoscia na podstawie umowy okreslonej w art. 17a pkt 1, zawartej z wlascicielem lub wspolwlascicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartosci - jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy

- zwane takze wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

Art. 16c. Amortyzacji nie podlegaja:

1) grunty i prawa wieczystego uzytkowania gruntow,

2) budynki, lokale, budowle i urzadzenia zaliczane do spoldzielczych zasobow mieszkaniowych lub sluzacych dzialalnosci spoleczno-wychowawczej prowadzonej przez spoldzielnie mieszkaniowe,

3) dziela sztuki i eksponaty muzealne,

4) wartosc firmy, jezeli wartosc ta powstala w inny sposob niz okreslony w art. 16b ust. 2 pkt 2,

5) skladniki majatku, ktore nie sa uzywane na skutek zaprzestania dzialalnosci, w ktorej te skladniki byly uzywane; w tym przypadku skladniki te nie podlegaja amortyzacji od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zaprzestano tej dzialalnosci

- zwane odpowiednio srodkami trwalymi lub wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

Art. 16d. 1. Podatnicy moga nie dokonywac odpisow amortyzacyjnych od skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 16a i 16b, ktorych wartosc poczatkowa okreslona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3500 zl; wydatki poniesione na ich nabycie stanowia wowczas koszty uzyskania przychodow w miesiacu oddania ich do uzywania.

2. Skladniki majatku, o ktorych mowa w art. 16a-16c, wprowadza sie do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpozniej w miesiacu przekazania ich do uzywania. Pozniejszy termin wprowadzenia uznaje sie za ujawnienie srodka trwalego, o ktorym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

Art. 16e. 1. Jezeli podatnicy nabeda lub wytworza we wlasnym zakresie skladniki majatku wymienione w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartosci poczatkowej przekraczajacej 3500 zl, i ze wzgledu na przewidywany przez nich okres uzywania rowny lub krotszy niz rok nie zalicza ich do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich uzywania przekroczy rok, podatnicy sa obowiazani, w pierwszym miesiacu nastepujacym po miesiacu, w ktorym ten rok uplynal:

1) zaliczyc te skladniki do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych, przyjmujac je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,

2) zmniejszyc koszty uzyskania przychodow o roznice miedzy cena nabycia lub kosztem wytworzenia a kwota odpisow amortyzacyjnych, przypadajaca na okres ich dotychczasowego uzywania, obliczonych dla srodkow trwalych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiacym zalacznik nr 1 do ustawy, zwanym dalej "Wykazem stawek amortyzacyjnych", a dla wartosci niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad okreslonych w art. 16m,

3) stosowac stawki amortyzacji, o ktorych mowa w pkt 2, w calym okresie dokonywania odpisow amortyzacyjnych,

4) wplacic, w terminie do 20 dnia tego miesiaca, do urzedu skarbowego kwote odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztow uzyskania przychodow wydatkow na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie skladnikow majatku do dnia, w ktorym okres ich uzywania przekroczyl rok, i naliczona kwote odsetek wykazac w skladanych deklaracjach lub zeznaniu, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 i art. 27 ust. 1; odsetki obliczone od roznicy, o ktorej mowa w pkt 2, wynosza 0,1 proc. za kazdy dzien.

2. Przepisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatkow na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie skladnikow majatku o wartosci poczatkowej przekraczajacej 3500 zl do kosztow uzyskania przychodow, a nastepnie zaliczenia tych skladnikow do srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych przed uplywem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia; w tym przypadku odsetki nalicza sie do dnia zaliczenia ich do srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych.

3. Jezeli roznica, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyzsza od kosztow danego miesiaca, nie rozliczona nadwyzka kosztow pomniejsza koszty w nastepnych miesiacach.

Art. 16f. 1. Podatnicy, z wyjatkiem tych, ktorzy ze wzgledu na ogloszona upadlosc obejmujaca likwidacje majatku nie prowadza dzialalnosci gospodarczej, dokonuja odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, o ktorych mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 16b.

2. Podatnicy bedacy armatorami, z wyjatkiem tych, ktorzy ze wzgledu na ogloszona upadlosc obejmujaca likwidacje majatku nie prowadza dzialalnosci gospodarczej, moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych od zamowionego przez nich taboru transportu morskiego w budowie, o ktorym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4.

3. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie zgodnie z art. 16h-16m, gdy wartosc poczatkowa srodka trwalego albo wartosci niematerialnej i prawnej w dniu przyjecia do uzywania jest wyzsza niz 3500 zl. W przypadku gdy wartosc poczatkowa jest rowna lub nizsza niz 3500 zl, podatnicy, z zastrzezeniem art. 16d ust. 1, moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiacu oddania do uzywania tego srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej, albo w miesiacu nastepnym.

4. Odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, ktore zostaly przewlaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu, dokonuje dotychczasowy wlasciciel, w tym pozyczkobiorca lub kredytobiorca.

Art. 16g. 1. Za wartosc poczatkowa srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, z uwzglednieniem ust. 2-14, uwaza sie:

1) w razie odplatnego nabycia cene ich nabycia,

2) w razie wytworzenia we wlasnym zakresie koszt wytworzenia,

3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodplatny sposob wartosc rynkowa z dnia nabycia, chyba ze umowa darowizny albo umowa o nieodplatnym przekazaniu okresla te wartosc w nizszej wysokosci,

4) w razie nabycia w postaci wkladu niepienieznego (aportu) wniesionego do spolki kapitalowej, a takze udzialu w spoldzielni - ustalona przez podatnika na dzien wniesienia wkladu lub udzialu wartosc poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, nie wyzsza jednak od ich wartosci rynkowej.

2. Wartosc poczatkowa firmy stanowi dodatnia roznica miedzy cena nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalna wartoscia wydanych akcji lub udzialow w zamian za wklad niepieniezny, a wartoscia rynkowa skladnikow majatkowych wchodzacych w sklad kupionego, przyjetego do odplatnego korzystania albo wniesionego do spolki przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, odpowiednio z dnia kupna, przyjecia do odplatnego korzystania albo wniesienia do spolki.

3. Za cene nabycia uwaza sie kwote nalezna zbywcy, powiekszona o koszty zwiazane z zakupem naliczone do dnia przekazania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania, a w szczegolnosci o koszty transportu, zaladunku i wyladunku, ubezpieczenia w drodze, montazu, instalacji i uruchomienia programow oraz systemow komputerowych, oplat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji oraz pomniejszona o podatek od towarow i uslug, z wyjatkiem przypadkow, gdy zgodnie z odrebnymi przepisami podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty naleznego podatku o podatek naliczony albo zwrot roznicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarow i uslug. W przypadku importu cena nabycia obejmuje clo i podatek akcyzowy od importu skladnikow majatku.

4. Za koszt wytworzenia uwaza sie wartosc, w cenie nabycia, zuzytych do wytworzenia srodkow trwalych: rzeczowych skladnikow majatku i wykorzystanych uslug obcych, kosztow wynagrodzen za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dajace sie zaliczyc do wartosci wytworzonych srodkow trwalych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza sie: kosztow ogolnych zarzadu, kosztow sprzedazy oraz pozostalych kosztow operacyjnych i kosztow operacji finansowych, w szczegolnosci odsetek od pozyczek (kredytow) i prowizji, z wylaczeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania srodka trwalego do uzywania.

5. Cene nabycia, o ktorej mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o ktorym mowa w ust. 4, koryguje sie o roznice kursowe, naliczone do dnia przekazania do uzywania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej.

6. Wartosc poczatkowa skladnikow majatku nabytych w sposob okreslony w ust. 1 pkt 3 i 4, wymagajacych montazu, powieksza sie o wydatki poniesione na ich montaz.

7. Wartosc poczatkowa inwestycji w obcych srodkach trwalych oraz budynkow i budowli wybudowanych na obcym gruncie ustala sie stosujac odpowiednio ust. 3-5.

8. W razie gdy skladnik majatku stanowi wspolwlasnosc podatnika, wartosc poczatkowa tego skladnika ustala sie w takiej proporcji jego wartosci, w jakiej pozostaje udzial podatnika we wlasnosci tego skladnika majatku. Art. 5 ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

9. W razie przeksztalcenia formy prawnej, a takze polaczenia albo podzialu podmiotow, z zastrzezeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrebnych przepisow - wartosc poczatkowa srodkow trwalych oraz wartosc niematerialnych i prawnych ustala sie w wysokosci wartosci poczatkowej okreslonej w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, o ktorej mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przeksztalconego, polaczonego albo podzielonego.

10. W razie nabycia w drodze kupna, przyjecia do odplatnego korzystania lub wniesienia w postaci wkladu niepienieznego, przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, laczna wartosc poczatkowa nabytych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowi:

1) suma ich wartosci rynkowej w przypadku wystapienia dodatniej wartosci firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

2) roznica miedzy cena nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalna wartoscia wydanych akcji lub udzialow a wartoscia skladnikow majatkowych nie bedacych srodkami trwalymi ani wartosciami niematerialnymi i prawnymi, w przypadku niewystapienia dodatniej wartosci firmy.

11. W razie nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze spadku lub darowizny laczna wartosc poczatkowa nabytych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowi sume ich wartosci rynkowej, nie wyzsza jednak od roznicy pomiedzy wartoscia przychodow w naturze, o ktorych mowa w art. 12 ust. 5, uwzglednionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w ktorym nabyto to przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc, a wartoscia skladnikow zwiekszajacych aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, nie bedacych srodkami trwalymi ani wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

12. Przy ustalaniu wartosci poczatkowej poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, 10 i 11, stosuje sie odpowiednio art. 14.

13. Jezeli srodki trwale ulegly ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartosc poczatkowa tych srodkow, ustalona zgodnie z ust. 1 i 3-11, powieksza sie o sume wydatkow na ich ulepszenie, w tym takze o wydatki na nabycie czesci skladowych lub peryferyjnych, ktorych jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zl. Srodki trwale uwaza sie za ulepszone, gdy suma wydatkow poniesionych na ich przebudowe, rozbudowe, rekonstrukcje, adaptacje lub modernizacje w danym roku podatkowym przekracza 3500 zl i wydatki te powoduja wzrost wartosci uzytkowej w stosunku do wartosci z dnia przyjecia srodkow trwalych do uzywania, mierzonej w szczegolnosci okresem uzywania, zdolnoscia wytworcza, jakoscia produktow uzyskiwanych za pomoca ulepszonych srodkow trwalych i kosztami ich eksploatacji.

14. Wartosc poczatkowa praw majatkowych, w tym licencji i autorskich praw majatkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jezeli wynagrodzenie (oplaty) wynikajace z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majatkowych jest uzaleznione od wysokosci przychodow z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorce albo nabywce, przy ustalaniu wartosci poczatkowej praw majatkowych, w tym licencji, nie uwzglednia sie tej czesci wynagrodzenia.

15. skreslony.

16. W razie trwalego odlaczenia od danego srodka trwalego czesci skladowej lub peryferyjnej wartosc poczatkowa tego srodka zmniejsza sie, od nastepnego miesiaca po odlaczeniu, o roznice miedzy cena nabycia (kosztem wytworzenia) odlaczonej czesci a przypadajaca na nia, w okresie polaczenia, suma odpisow amortyzacyjnych obliczona przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisow amortyzacyjnych tego srodka trwalego.

17. Jezeli odlaczona czesc zostanie nastepnie przylaczona do innego srodka trwalego, w miesiacu polaczenia zwieksza sie wartosc poczatkowa tego innego srodka o roznice, o ktorej mowa w ust. 16.

18. Przepis ust. 9 ma zastosowanie, jezeli z odrebnych przepisow wynika, ze podmiot powstaly z przeksztalcenia, podzialu albo polaczenia lub podmiot istniejacy, do ktorego przeniesiono w wyniku wydzielenia czesc majatku podmiotu dzielonego, wstepuje we wszelkie prawa i obowiazki podmiotu przeksztalconego, polaczonego albo podzielonego.

19. Przepisu ust. 9 nie stosuje sie do podzialu podmiotow, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie takze majatek pozostajacy w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majatku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

Art. 16h. 1. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie:

1) od wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, z zastrzezeniem art. 16k, poczawszy od pierwszego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym ten srodek lub wartosc wprowadzono do ewidencji, z zastrzezeniem art. 16e, do konca tego miesiaca, w ktorym nastepuje zrownanie sumy odpisow amortyzacyjnych z ich wartoscia poczatkowa lub w ktorym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobor; suma odpisow amortyzacyjnych obejmuje rowniez odpisy, ktorych zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow,

2) od zamowionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o ktorym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4, poczawszy od pierwszego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym armator poniosl wydatki (w tym dokonal wplat zaliczek) na budowe taboru w wysokosci co najmniej 10 proc. wartosci kontraktowej odrebnie dla kazdego obiektu tego taboru; wartosc kontraktowa, o ktorej mowa w niniejszym punkcie, ustala sie na dzien zawarcia umowy na budowe danego obiektu,

3) od uzywanych sezonowo srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokosc odpisu miesiecznego ustala sie przez podzielenie rocznej kwoty odpisow amortyzacyjnych przez liczbe miesiecy w sezonie albo przez 12 miesiecy w roku,

4) od ujawnionych srodkow trwalych nie objetych dotychczas ewidencja, poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji.

2. Podatnicy, z zastrzezeniem art. 16l i 16l, dokonuja wyboru jednej z metod amortyzacji okreslonych w art. 16i-16k dla poszczegolnych srodkow trwalych przed rozpoczeciem ich amortyzacji; wybrana metode stosuje sie do pelnego zamortyzowania danego srodka trwalego.

3. Podmioty, o ktorych mowa w art. 16g ust. 9, powstale z przeksztalcenia, podzialu, z zastrzezeniem ust. 5, albo polaczenia podmiotow oraz podmioty, ktore przejely calosc lub czesc innego podmiotu na skutek tych zdarzen, dokonuja odpisow amortyzacyjnych z uwzglednieniem dotychczasowej wysokosci odpisow oraz kontynuuja metode amortyzacji przyjeta przez podmiot przeksztalcony, podzielony, polaczony, z uwzglednieniem art. 16i ust. 2-7.

4. Podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych w rownych ratach co miesiac albo w rownych ratach co kwartal, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzglednieniem art. 16i. Suma odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, nie moze przekroczyc wartosci tych odpisow przypadajacych za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do konca tego roku podatkowego.

5. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie do podzialu podmiotow, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie takze majatek pozostajacy w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa. W takim przypadku odpisow amortyzacyjnych od przejmowanych skladnikow majatkowych dokonuje sie na zasadach okreslonych w art. 16i-16m.

Art. 16i. 1. Odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych, z zastrzezeniem art. 16j-16l, dokonuje sie przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

2. Podatnicy moga podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyzszac:

1) dla budynkow i budowli uzywanych w warunkach:

a) pogorszonych - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,2,

b) zlych - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,4,

2) dla maszyn, urzadzen i srodkow transportu, z wyjatkiem morskiego taboru plywajacego, uzywanych bardziej intensywnie w stosunku do warunkow przecietnych albo wymagajacych szczegolnej sprawnosci technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,4,

3) dla maszyn i urzadzen zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Srodkow Trwalych (KST), wydanej na podstawie odrebnych przepisow, zwanej dalej "Klasyfikacja", poddanych szybkiemu postepowi technicznemu, przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 2,0.

3. W razie wystapienia badz ustania warunkow uzasadniajacych podwyzszenie stawek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegaja podwyzszeniu lub obnizeniu od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zaistnialy okolicznosci uzasadniajace te zmiany.

4. Podatnicy moga podwyzszac stawki dla srodkow trwalych wymienionych w ust. 2 pkt 3 badz rezygnowac z ich stosowania poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiaca kazdego nastepnego roku podatkowego.

5. Podatnicy moga obnizac podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczegolnych srodkow trwalych. Zmiany stawki dokonuje sie poczawszy od miesiaca, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiaca kazdego nastepnego roku podatkowego.

6. W przypadku podwyzszenia stawek amortyzacyjnych, podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu wspolczynnikow okreslonych w ust. 2, nalezy dla poszczegolnych srodkow trwalych stosowac jeden wybrany wspolczynnik, przez ktory mnozy sie stawke amortyzacyjna wlasciwa dla danego srodka trwalego, przyjeta z Wykazu stawek amortyzacyjnych.

7. Wyjasnienia dotyczace warunkow uzywania budynkow i budowli, okreslenia szczegolnej sprawnosci technicznej maszyn, urzadzen i srodkow transportu oraz maszyn i urzadzen poddanych szybkiemu postepowi technicznemu, o ktorych mowa w ust. 2, zawarte sa w objasnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych.

Art. 16j. 1. Podatnicy, z zastrzezeniem art. 16l, moga indywidualnie ustalic stawki amortyzacyjne dla uzywanych lub ulepszonych srodkow trwalych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym ze okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz:

1) dla srodkow trwalych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:

a) 24 miesiace - gdy ich wartosc poczatkowa nie przekracza 25.000 zl,

b) 36 miesiecy - gdy ich wartosc poczatkowa jest wyzsza od 25.000 zl i nie przekracza 50.000 zl,

c) 60 miesiecy - w pozostalych przypadkach,

2) dla srodkow transportu, w tym samochodow osobowych, o ktorych mowa w art. 16 ust. 3a - 30 miesiecy,

3) dla budynkow (lokali) i budowli - 10 lat, z wyjatkiem budynkow wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji, trwale zwiazanych z gruntem, kioskow towarowych o kubaturze ponizej 500 m szesc., domkow kempingowych oraz budynkow zastepczych, dla ktorych okres ten nie moze byc krotszy niz 36 miesiecy.

2. Srodki trwale, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje sie za:

1) uzywane, jezeli podatnik udowodni, ze przed ich nabyciem byly wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesiecy, lub

2) ulepszone, jezeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowily co najmniej 20 proc. wartosci poczatkowej.

3. Srodki trwale, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje sie za:

1) uzywane, jezeli podatnik wykaze, ze przed ich nabyciem byly wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesiecy, lub

2) ulepszone, jezeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowily co najmniej 30 proc. wartosci poczatkowej.

4. Podatnicy moga indywidualnie ustalic stawki amortyzacyjne dla przyjetych do uzywania inwestycji w obcych srodkach trwalych, z tym ze dla:

1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz 10 lat,

2) inwestycji w obcych srodkach trwalych innych niz wymienione w pkt 1 okres amortyzacji ustala sie wedlug zasad okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. skreslony.

Art. 16k. 1. Odpisow amortyzacyjnych mozna dokonywac od wartosci poczatkowej maszyn i urzadzen zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz srodkow transportu, z wyjatkiem samochodow osobowych, o ktorych mowa w art. 16 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich uzywania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyzszonych, z zastrzezeniem ust. 2, o wspolczynnik nie wyzszy niz 2,0, a w nastepnych latach podatkowych od ich wartosci poczatkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na poczatek kolejnych lat ich uzywania. Poczawszy od roku podatkowego, w ktorym tak okreslona roczna kwota amortyzacji mialaby byc nizsza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody okreslonej w art. 16i ust. 1, podatnicy dokonuja dalszych odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i.

2. W przypadku uzywania srodkow trwalych, okreslonych w ust. 1, w zakladzie polozonym na terenie gminy o szczegolnym zagrozeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrozonej recesja i degradacja spoleczna, ktorych wykaz na podstawie odrebnych przepisow ustala Rada Ministrow, stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych mozna podwyzszyc przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 3,0, dokonujac obliczenia odpisow amortyzacyjnych zgodnie z zasada okreslona w ust. 1.

3. Jezeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wylaczona z wykazu, o ktorym mowa w ust. 2, podatnik moze stosowac do konca tego roku podwyzszone stawki amortyzacyjne.

4. Odpisow amortyzacyjnych mozna dokonywac od wartosci poczatkowej fabrycznie nowych srodkow trwalych, zaliczonych do grup 3-6 Klasyfikacji, w pierwszym roku podatkowym, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, w wysokosci 30 proc. tej wartosci.

5. Jezeli wysokosc odpisow ustalonych zgodnie z ust. 4 bylaby nizsza od odpisow obliczonych zgodnie z ust. 1, wowczas podatnicy moga dokonywac odpisow przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych podwyzszonej o wspolczynnik nie wyzszy niz 3,0. W tym wypadku roczna kwote amortyzacji ustala sie w proporcji do liczby pelnych miesiecy pozostalych do konca roku, od momentu wprowadzenia srodkow do ewidencji.

6. Podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, jednorazowo, nie wczesniej niz w miesiacu, w ktorym srodki trwale zostaly wprowadzone do ewidencji, lub stosowac zasady okreslone w art. 16h ust. 4. W nastepnym roku podatkowym podatnicy dokonuja odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej zgodnie z ust. 1 lub art. 16i.

Art. 16l. 1. Odpisow amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 16a ust. 2 pkt 4, dokonuje sie w ratach co miesiac przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych dla taboru plywajacego w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

2. Podstawe obliczenia odpisow amortyzacyjnych od obiektow taboru wymienionych w ust. 1 stanowi czesc wartosci kontraktowej, o ktorej mowa w art. 16h ust. 1 pkt 2, powiekszona o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowe danego obiektu; wydatki te zwiekszaja sukcesywnie podstawe dokonywania odpisow amortyzacyjnych w miesiacu nastepujacym po miesiacu ich poniesienia.

3. Odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje sie do konca miesiaca, w ktorym dany obiekt taboru zostal przyjety do uzywania; jezeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszacej na armatora wlasnosc zamawianego taboru, armator jest obowiazany zmniejszyc koszty uzyskania przychodow o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z ust. 1 i 2, w miesiacu, w ktorym odstapiono od umowy.

4. Odpisow amortyzacyjnych od przyjetego do uzywania taboru morskiego dokonuje sie zgodnie z art. 16i. Suma odpisow amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 16i i odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 2, nie moze przekroczyc wartosci poczatkowej danego obiektu taboru transportu morskiego.

Art. 16l. 1. Od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odplatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji, jezeli z tych umow wynika prawo zakupu tych srodkow albo wartosci przez korzystajacego za cene ustalona w umowach, podatnicy dokonuja odpisow amortyzacyjnych na zasadach okreslonych w art. 16h ust. 1. Stawki amortyzacyjne, z uwzglednieniem art. 16i i 16m, ustala sie w proporcji do okresu wynikajacego z umowy, z wyjatkiem srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych o krotszym okresie amortyzacji niz okres trwania umowy.

2. W razie nabycia srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odplatnego korzystania na podstawie umow, o ktorych mowa w ust. 1, przed uplywem okresu, na jaki zostala zawarta umowa, podatnicy dokonuja dalszych odpisow amortyzacyjnych od tych srodkow i wartosci, kontynuujac stosowanie zasad i stawek, okreslonych w ust. 1.

3. W razie przedluzenia okresu obowiazywania umowy zawartej na podstawie przepisow, o ktorych mowa w ust. 1, stawki odpisow amortyzacyjnych ulegaja obnizeniu proporcjonalnie do okresu przedluzenia okresu obowiazywania umowy, z wyjatkiem srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krotszym niz okres obowiazywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wylacznie do stawek odpisow amortyzacyjnych, dokonywanych od nastepnego miesiaca po miesiacu, w ktorym zmieniono umowe.

4. Od srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, przekazanych do uzywania na podstawie innych umow niz wymienione w ust. 1, odpisow amortyzacyjnych od tych skladnikow dokonuja odpowiednio finansujacy lub korzystajacy na zasadach okreslonych w art. 16h-16k i art. 16m, z uwzglednieniem przepisow rozdzialu 4a.

5. Jezeli umowy inne niz wymienione w ust. 1 dotycza srodkow trwalych zaliczonych do grupy 3-6 Klasyfikacji i zostaly zawarte na okres co najmniej 60 miesiecy oraz zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy, podatnik moze stosowac zasady okreslone w ust. 1-3.

6. Jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy, a nastapi zmiana, wygasniecie lub rozwiazanie umow, o ktorych mowa w ust. 4 lub 5, i w zwiazku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, wlasciciel przejmujac te skladniki majatku okresla ich wartosc poczatkowa, zgodnie z art. 16g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszona o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 17a pkt 7, oraz o sume dokonanych przez siebie odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

Art. 16m. 1. Z zastrzezeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16l ust. 1-3, okres dokonywania odpisow amortyzacyjnych od wartosci niematerialnych i prawnych nie moze byc krotszy niz:

1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiace,

2) od licencji na wyswietlanie filmow oraz na emisje programow radiowych i telewizyjnych - 24 miesiace,

3) od poniesionych kosztow zakonczonych prac rozwojowych - 36 miesiecy,

4) od pozostalych wartosci niematerialnych i prawnych - 60 miesiecy.

2. Jezeli wynikajacy z umowy okres uzywania praw majatkowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, jest krotszy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych w okresie wynikajacym z umowy.

3. Podatnicy ustalaja stawki amortyzacyjne dla poszczegolnych wartosci niematerialnych i prawnych na caly okres amortyzacji przed rozpoczeciem dokonywania odpisow amortyzacyjnych.

4. Odpisow amortyzacyjnych od wlasnosciowego spoldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej dokonuje sie przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokosci 2,5 proc.

Rozdzial 4

Koszty uzyskania przychodow

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.