Tekst ujednolicony, obowiazujacy od 1 lutego 2005 roku

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug

I. Tekst ujednolicony na podstawie:

II. Nowelizacja z 16 grudnia 2004 r. obowiazuje od 1 lutego 2005, z wyjatkiem przepisu, ktory w zalaczniku nr 4 ustawy o VAT uchyla poz. 13 i 14 - ta zmiana wchodzi w zycie 1 marca 2005 r.
Zmienione przepisy zaznaczone sa tlusta czcionka.

III. UWAGA, ilekroc w ustawie VAT uzywa sie terminu "rachunek bankowy", w odniesieniu do przedsiebiorcy, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, nalezy przez to rozumiec takze rachunek tego przedsiebiorcy w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej (na podst. art. 87 ustawy z 2 lipca 2004 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 173 z 6 sierpnia 2004 r., poz. 1808).

Spis tresci

DZIAL I PRZEPISY OGOLNE (art. 1-4)

DZIAL II ZAKRES OPODATKOWANIA

DZIAL III PODATNICY I PLATNICY (art. 15-18)

DZIAL IV OBOWIAZEK PODATKOWY

DZIAL V MIEJSCE SWIADCZENIA

DZIAL VI PODSTAWA OPODATKOWANIA (art. 29-32)

DZIAL VII ZASADY WYMIARU I POBORU PODATKU Z TYTULU IMPORTU TOWAROW (art. 33-40)

DZIAL VIII WYSOKOSC OPODATKOWANIA

DZIAL IX ODLICZENIE I ZWROT PODATKU. ODLICZANIE CZ SCIOWE

DZIAL X REJESTRACJA. DEKLARACJE I INFORMACJE PODSUMOWUJACE. ZAPLATA PODATKU

DZIAL XI DOKUMENTACJA

DZIAL XII PROCEDURY SZCZEGOLNE

DZIAL XIII ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIAZUJACYCH, PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE

ZALACZNIKI 1-8

 • Wykaz towarow zaliczanych do nowych srodkow transportu
 • Wykaz towarow i uslug, od ktorych dostawy przysluguje zryczaltowany zwrot podatku od towarow i uslug
 • Wykaz towarow i uslug, opodatkowanych stawka w wysokosci 7 proc.
 • Wykaz uslug zwolnionych od podatku
 • Wykaz krajow (terytoriow), w przypadku ktorych podatek z tytulu importu uslug nie obniza kwoty podatku naleznegolub nie uprawnia do zwrotu roznicy podatku naleznego
 • Wykaz towarow i uslug, opodatkowanych stawka w wysokosci 3 proc.
 • Wykaz towarow, do ktorych ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy
 • Wykaz towarow, ktorych dostawa jest opodatkowana stawka 0 proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy

DZIAL I

PRZEPISY OGOLNE

Spis tresci

Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarow i uslug.

2. Podatek od towarow i uslug stanowi dochod budzetu panstwa.

Art. 2. Ilekroc w dalszych przepisach jest mowa o:

1) terytorium kraju - rozumie sie przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) panstwie czlonkowskim - rozumie sie przez to panstwo czlonkowskie Wspolnoty Europejskiej;

3) terytorium Wspolnoty - rozumie sie przez to terytoria panstw czlonkowskich Wspolnoty Europejskiej, z tym ze na potrzeby stosowania tej ustawy:

a) Ksiestwo Monako traktuje sie jako terytorium Republiki Francuskiej, wyspe Man traktuje sie jako terytorium Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej,

b) nastepujace terytoria poszczegolnych panstw czlonkowskich traktuje sie jako wylaczone z terytorium Wspolnoty Europejskiej:

- wyspe Helgoland, terytorium Buesingen - z Republiki Federalnej Niemiec,

- Ceute, Melille, Wyspy Kanaryjskie - z Krolestwa Hiszpanii,

- Livigno, Campione d'Italia, wloska czesc jeziora Lugano - z Republiki Wloskiej,

- departamenty zamorskie Republiki Francuskiej - z Republiki Francuskiej,

- Gore Athos - z Republiki Greckiej,

- Wyspy Alandzkie - z Republiki Finlandii;

4) terytorium panstwa czlonkowskiego - rozumie sie przez to terytorium panstwa wchodzace w sklad terytorium Wspolnoty;

5) terytorium panstwa trzeciego - rozumie sie przez to terytorium panstwa niewchodzace w sklad terytorium Wspolnoty;

6) towarach - rozumie sie przez to rzeczy ruchome, jak rowniez wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich czesci, bedace przedmiotem czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug, ktore sa wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisow o statystyce publicznej, a takze grunty;

7) imporcie towarow - rozumie sie przez to przywoz towarow z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju;

8) eksporcie towarow - rozumie sie przez to potwierdzony przez urzad celny wyjscia wywoz towarow z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty w wykonaniu czynnosci okreslonych w art. 7 ust. 1 pkt 1-4, jezeli wywoz dokonywany jest przez:

a) dostawce lub w jego imieniu, lub

b) nabywce majacego siedzibe poza terytorium kraju, lub w jego imieniu;

9) imporcie uslug - rozumie sie przez to swiadczenie uslug, z tytulu wykonania ktorych podatnikiem jest uslugobiorca, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4;

10) nowych srodkach transportu - rozumie sie przez to przeznaczone do transportu osob lub towarow:

a) pojazdy ladowe wymienione w poz. 1-4, 9, 10 i 15-20 zalacznika nr 1 do ustawy, napedzane silnikiem o pojemnosci skokowej wiekszej niz 48 centymetrow szesciennych lub o mocy wiekszej niz 7,2 kilowatow, jezeli przejechaly nie wiecej niz 6000 kilometrow lub od momentu dopuszczenia ich do uzytku uplynelo nie wiecej niz 6 miesiecy; za moment dopuszczenia do uzytku pojazdu ladowego uznaje sie dzien, w ktorym zostal on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w ktorym po raz pierwszy podlegal on obowiazkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zaleznosci od tego, ktora z tych dat jest wczesniejsza; jezeli nie mozna ustalic dnia pierwszej rejestracji pojazdu ladowego lub dnia, w ktorym podlegal on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do uzytku tego pojazdu uznaje sie dzien, w ktorym zostal on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzien, w ktorym zostal po raz pierwszy uzyty dla celow demonstracyjnych przez producenta,

b) pojazdy wodne wymienione w poz. 5-8 zalacznika nr 1 do ustawy, o dlugosci wiekszej niz 7,5 metra, jezeli byly uzywane nie dluzej niz 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do uzytku uplynelo nie wiecej niz 3 miesiace, z wyjatkiem statkow morskich, o ktorych mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do uzytku pojazdu wodnego uznaje sie dzien, w ktorym zostal on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzien, w ktorym zostal po raz pierwszy uzyty dla celow demonstracyjnych przez producenta,

c) statki powietrzne wymienione w poz. 11-14 zalacznika nr 1 do ustawy, o maksymalnej masie startowej wiekszej niz 1550 kilogramow, jezeli byly uzywane nie dluzej niz 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do uzytku uplynelo nie wiecej niz 3 miesiace, z wyjatkiem statkow powietrznych, o ktorych mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do uzytku statku powietrznego uznaje sie dzien, w ktorym zostal on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzien, w ktorym zostal po raz pierwszy uzyty dla celow demonstracyjnych przez producenta;

11) podatku od wartosci dodanej - rozumie sie przez to podatek od wartosci dodanej nakladany na terytorium panstwa czlonkowskiego, z wyjatkiem podatku od towarow i uslug nakladanego ta ustawa;

12) obiektach budownictwa mieszkaniowego - rozumie sie przez to budynki mieszkalne rodzinne stalego zamieszkania, sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektow Budowlanych: 111 - Budynki mieszkalne jednorodzinne, 112 - Budynki o dwoch mieszkaniach i wielomieszkaniowe, ex 113 - Budynki zbiorowego zamieszkania - wylacznie: budynki kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych, klasztory, domy zakonne, plebanie, kurie, rezydencje biskupie oraz rezydencje prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

13) urzedzie skarbowym - rozumie sie przez to urzad skarbowy, ktorym kieruje wlasciwy dla podatnika naczelnik urzedu skarbowego;

14) pierwszym zasiedleniu - rozumie sie przez to wydanie pierwszemu nabywcy lub pierwszemu uzytkownikowi obiektow budownictwa mieszkaniowego lub ich czesci do uzytkowania w wykonaniu czynnosci podlegajacych opodatkowaniu;

15) dzialalnosci rolniczej - rozumie sie przez to produkcje roslinna i zwierzeca, w tym rowniez produkcje materialu siewnego, szkolkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcje warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folia, produkcje roslin ozdobnych, grzybow uprawnych i sadownicza, chow, hodowle i produkcje materialu zarodowego zwierzat, ptactwa i owadow uzytkowych, produkcje zwierzeca typu przemyslowego lub fermowego oraz chow i hodowle ryb i innych organizmow zyjacych w wodzie, a takze uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybow i ich grzybni, uprawy roslin "in vitro", fermowa hodowle i chow drobiu rzeznego i niesnego, wylegarnie drobiu, hodowle i chow zwierzat futerkowych i laboratoryjnych, chow i hodowle dzdzownic, entomofagow i jedwabnikow, prowadzenie pasiek oraz chow i hodowle innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaz produktow gospodarki lesnej i lowieckiej, z wyjatkiem drewna okraglego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.01.13) oraz bambusa (PKWiU 02.01.42-00.11), a takze swiadczenie uslug rolniczych;

16) gospodarstwie rolnym - rozumie sie przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisow o podatku rolnym;

17) gospodarstwie lesnym - rozumie sie przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na ktorym ciazy obowiazek podatkowy w podatku lesnym;

18) gospodarstwie rybackim - rozumie sie przez to prowadzenie dzialalnosci w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmow zyjacych w wodzie;

19) rolniku ryczaltowym - rozumie sie przez to rolnika dokonujacego dostawy produktow rolnych pochodzacych z wlasnej dzialalnosci rolniczej lub swiadczacego uslugi rolnicze, korzystajacego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjatkiem rolnika obowiazanego na podstawie odrebnych przepisow do prowadzenia ksiag rachunkowych;

20) produktach rolnych - rozumie sie przez to towary wymienione w zalaczniku nr 2 do ustawy;

21) uslugach rolniczych - rozumie sie przez to uslugi wymienione w zalaczniku nr 2 do ustawy;

22) sprzedazy - rozumie sie przez to odplatna dostawe towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju, eksport towarow oraz wewnatrzwspolnotowa dostawe towarow;

23) sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju - rozumie sie przez to dostawe towarow wysylanych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarow i uslug lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, ktore jest panstwem przeznaczenia dla wysylanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem ze dostawa dokonywana jest na rzecz:

a) podatnika podatku od wartosci dodanej lub osoby prawnej niebedacej podatnikiem podatku od wartosci dodanej, ktorzy nie maja obowiazku rozliczania wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, o ktorym mowa w art. 9, lub

b) innego niz wymieniony w lit. a podmiotu niebedacego podatnikiem podatku od wartosci dodanej;

24) sprzedazy wysylkowej na terytorium kraju - rozumie sie przez to dostawe towarow wysylanych lub transportowanych przez podatnika podatku od wartosci dodanej lub na jego rzecz z terytorium panstwa czlonkowskiego innego niz terytorium kraju na terytorium kraju, ktore jest panstwem przeznaczenia dla wysylanego lub transportowanego towaru, pod warunkiem ze dostawa jest dokonywana na rzecz:

a) podatnika lub osoby prawnej niebedacej podatnikiem w rozumieniu art. 15, ktorzy nie maja obowiazku rozliczania wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, o ktorym mowa w art. 9, lub

b) innego niz wymieniony w lit. a podmiotu, niebedacego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemajacego obowiazku rozliczania wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, o ktorym mowa w art. 9;

25) malym podatniku - rozumie sie przez to podatnika podatku od towarow i uslug:

a) u ktorego wartosc sprzedazy (wraz z kwota podatku) nie przekroczyla w poprzednim roku podatkowym wyrazonej w zlotych kwoty odpowiadajacej rownowartosci 800 000 euro,

b) prowadzacego przedsiebiorstwo maklerskie, zarzadzajacego funduszami powierniczymi, bedacego agentem, zleceniobiorca lub inna osoba swiadczaca uslugi o podobnym charakterze, z wyjatkiem komisu - jezeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane uslugi (wraz z kwota podatku) nie przekroczyla w poprzednim roku podatkowym wyrazonej w zlotych kwoty odpowiadajacej rownowartosci 30 000 euro

- przy czym przeliczenia kwot wyrazonych w euro dokonuje sie wedlug sredniego kursu euro oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzien roboczy pazdziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokragleniu do 1000 zl;

26) uslugach elektronicznych - rozumie sie przez to uslugi swiadczone za pomoca Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, ktorych swiadczenie z natury zalezne jest od technologii informatycznej i z reguly uslugi te sa zautomatyzowane, wymagaja niewielkiej interwencji czlowieka, oraz niemozliwe jest ich wykonanie bez wykorzystania technologii informatycznej; w szczegolnosci uslugami elektronicznymi sa:

a) tworzenie i utrzymywanie stron internetowych, zdalne zarzadzanie programami i sprzetem,

b) dostarczanie oprogramowania oraz jego uaktualnien,

c) dostarczanie obrazow, tekstu i informacji oraz udostepnianie baz danych,

d) dostarczanie muzyki, filmow i gier, w tym gier losowych i hazardowych, jak rowniez przekazow o charakterze politycznym, kulturalnym, artystycznym, sportowym, naukowym i rozrywkowym oraz informacji o wydarzeniach,

e) uslugi ksztalcenia korespondencyjnego

- do uslug elektronicznych nie zalicza sie uslug nadawczych radiowych i telewizyjnych, chyba ze program radiowy lub telewizyjny jest nadawany wylacznie za posrednictwem Internetu lub podobnej sieci elektronicznej, oraz uslug telekomunikacyjnych;

27) wyrobach akcyzowych zharmonizowanych - rozumie sie przez to wyroby akcyzowe zharmonizowane w rozumieniu przepisow o podatku akcyzowym;

27a) systemie gazowym albo systemie elektroenergetycznym - rozumie sie przez to system gazowy albo system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504, z pozn. zm.);

28) ordynacji podatkowej - rozumie sie przez to ustawe z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926, z pozn. zm.1);

29) Prawie dzialalnosci gospodarczej - rozumie sie przez to ustawe z 19 listopada 1999 r. - Prawo dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178, z pozn. zm.2).

Art. 3. 1. Wlasciwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy ze wzgledu na miejsce wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug, z zastrzezeniem ust. 2-5.

2. Jezeli czynnosci podlegajace opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug sa wykonywane na terenie objetym zakresem dzialania dwoch lub wiecej urzedow skarbowych, wlasciwosc miejscowa ustala sie dla:

1) osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej - ze wzgledu na adres siedziby;

2) osob fizycznych - ze wzgledu na miejsce zamieszkania.

3. W przypadku podatnikow:

1) o ktorych mowa w art. 16 i w art. 17, niebedacych podatnikami w rozumieniu art. 15, wlasciwym organem podatkowym jest:

a) dla osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej - naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy ze wzgledu na adres siedziby,

b) dla osob fizycznych - naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania;

2) nieposiadajacych stalego miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium kraju - wlasciwym organem podatkowym jest naczelnik Drugiego Urzedu Skarbowego Warszawa Srodmiescie.

4. Jezeli nie mozna ustalic wlasciwosci miejscowej w sposob okreslony w ust. 1-3, wlasciwym organem podatkowym jest naczelnik Drugiego Urzedu Skarbowego Warszawa Srodmiescie.

5. Przepisy ust. 1-4 nie maja zastosowania w przypadkach, o ktorych mowa w art. 33, 34, 37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38.

Art. 4. Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odrebnych ustaw nie maja zastosowania do podatku od towarow i uslug.

DZIAL II

ZAKRES OPODATKOWANIA

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Spis tresci

Art. 5. 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug, zwanym dalej "podatkiem", podlegaja:

1) odplatna dostawa towarow i odplatne swiadczenie uslug na terytorium kraju;

2) eksport towarow;

3) import towarow;

4) wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5) wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow.

2. Czynnosci okreslone w ust. 1 podlegaja opodatkowaniu niezaleznie od tego, czy zostaly wykonane z zachowaniem warunkow oraz form okreslonych przepisami prawa.

3. Przepisy ust. 1 stosuje sie rowniez do towarow, o ktorych mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 6. Przepisow ustawy nie stosuje sie do:

1) transakcji zbycia przedsiebiorstwa lub zakladu (oddzialu) samodzielnie sporzadzajacego bilans;

2) czynnosci, ktore nie moga byc przedmiotem prawnie skutecznej umowy;

3) dzialalnosci w zakresie gier losowych, zakladow wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, podlegajacej opodatkowaniu podatkiem od gier na zasadach okreslonych w odrebnej ustawie.

Rozdzial 2

Dostawa towarow i swiadczenie uslug

Spis tresci

Art. 7. 1. Przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie przeniesienie prawa do rozporzadzania towarami jak wlasciciel, w tym rowniez:

1) przeniesienie z nakazu organu wladzy publicznej lub podmiotu dzialajacego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa wlasnosci towarow w zamian za odszkodowanie;

2) wydanie towarow na podstawie umowy dzierzawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas okreslony lub umowy sprzedazy na warunkach odroczonej platnosci, jezeli umowa przewiduje, ze w nastepstwie normalnych zdarzen przewidzianych ta umowa lub z chwila zaplaty ostatniej raty prawo wlasnosci zostanie przeniesione;

3) wydanie towarow na podstawie umowy komisu: miedzy komitentem a komisantem, jak rowniez wydanie towarow przez komisanta osobie trzeciej;

4) wydanie towarow komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jezeli komisant zobowiazany byl do nabycia rzeczy na rachunek komitenta;

5) ustanowienie spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu oraz przeksztalcenie spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, a takze ustanowienie na rzecz czlonka spoldzielni mieszkaniowej odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz czlonka spoldzielni wlasnosci lokalu lub wlasnosci domu jednorodzinnego.

2. Przez dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie rowniez przekazanie przez podatnika towarow nalezacych do jego przedsiebiorstwa na cele inne niz zwiazane z prowadzonym przez niego przedsiebiorstwem, w szczegolnosci:

1) przekazanie lub zuzycie towarow na cele osobiste podatnika lub jego pracownikow, w tym bylych pracownikow, wspolnikow, udzialowcow, akcjonariuszy, czlonkow spoldzielni i ich domownikow, czlonkow organow stanowiacych osob prawnych, czlonkow stowarzyszenia;

2) wszelkie inne przekazanie towarow bez wynagrodzenia, w szczegolnosci darowizny

- jezeli podatnikowi przyslugiwalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego od tych czynnosci, w calosci lub w czesci.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do przekazywanych prezentow o malej wartosci i probek, jezeli ich przekazanie (wreczenie) wiazalo sie bezposrednio z prowadzonym przez podatnika przedsiebiorstwem.

4. Przez prezenty o malej wartosci, o ktorych mowa w ust. 3, rozumie sie przekazywane (wreczane) przez podatnika jednej osobie towary o lacznej wartosci nieprzekraczajacej w roku podatkowym 50 zl, przy czym laczna wartosc prezentow w roku podatkowym nie moze byc wyzsza niz 0,125 proc. wartosci sprzedazy opodatkowanej podatnika w poprzednim roku podatkowym, z zastrzezeniem ust. 5 i 6.

5. W przypadku gdy podatnik w poprzednim roku podatkowym wykonywal czynnosci opodatkowane w okresie krotszym niz 12 miesiecy, ale nie krotszym niz 1 miesiac, laczna wartosc prezentow w roku podatkowym nie moze byc wyzsza niz 0,125 proc. iloczynu liczby 12 oraz sredniej miesiecznej wartosci sprzedazy opodatkowanej w pelnych miesiacach, w ktorych podatnik wykonywal czynnosci opodatkowane w poprzednim roku podatkowym.

6. W przypadku gdy podatnik w poprzednim roku podatkowym nie wykonywal czynnosci opodatkowanych lub wykonywal je w okresie krotszym niz 1 miesiac, laczna wartosc prezentow w roku podatkowym nie moze byc wyzsza niz 0,125 proc. iloczynu liczby pelnych miesiecy pozostalych w danym roku podatkowym oraz wartosci sprzedazy opodatkowanej za pierwszy pelny miesiac, w ktorym podatnik w danym roku podatkowym wykonal czynnosci opodatkowane. Jezeli podatnik w danym roku wykonuje czynnosci opodatkowane w okresie krotszym niz 1 miesiac, do wyliczenia lacznej wartosci prezentow, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, przyjmuje sie odpowiednio wartosc sredniej dziennej sprzedazy opodatkowanej oraz liczbe dni pozostalych w danym roku podatkowym.

7. Przez probke, o ktorej mowa w ust. 3, rozumie sie najmniejsza ilosc towaru pobrana z duzej partii, ktora zachowuje sklad oraz wszystkie wlasciwosci fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilosc lub wartosc przekazywanych (wreczanych) przez podatnika probek nie wskazuje na dzialanie majace charakter handlowy.

8. W przypadku gdy kilka podmiotow dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposob, ze pierwszy z nich wydaje ten towar bezposrednio ostatniemu w kolejnosci nabywcy, uznaje sie, ze dostawy towarow dokonal kazdy z podmiotow bioracych udzial w tych czynnosciach.

9. Przez umowy dzierzawy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie sie umowy, w wyniku ktorych, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy, oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisow, ktorych przedmiotami sa grunty.

Art. 8. 1. Przez swiadczenie uslug, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie sie kazde swiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowosci prawnej, ktore nie stanowi dostawy towarow w rozumieniu art. 7, w tym rowniez:

1) przeniesienie praw do wartosci niematerialnych i prawnych, bez wzgledu na forme, w jakiej dokonano czynnosci prawnej;

2) zobowiazanie do powstrzymania sie od dokonania czynnosci lub do tolerowania czynnosci lub sytuacji;

3) swiadczenie uslug zgodnie z nakazem organu wladzy publicznej lub podmiotu dzialajacego w jego imieniu lub nakazem wynikajacym z mocy prawa.

2. Nieodplatne swiadczenie uslug niebedace dostawa towarow na cele osobiste podatnika lub jego pracownikow, w tym bylych pracownikow, wspolnikow, udzialowcow, akcjonariuszy, czlonkow spoldzielni i ich domownikow, czlonkow organow stanowiacych osob prawnych, czlonkow stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodplatne swiadczenie uslug, jezeli nie sa one zwiazane z prowadzeniem przedsiebiorstwa, a podatnikowi przyslugiwalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przy nabyciu towarow i uslug zwiazanych z tymi uslugami, w calosci lub w czesci, traktuje sie jak odplatne swiadczenie uslug.

3. Uslugi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisow o statystyce publicznej sa identyfikowane za pomoca tych klasyfikacji, z wyjatkiem uslug elektronicznych.

Rozdzial 3

Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow i wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow

Spis tresci

Art. 9. 1. Przez wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie sie nabycie prawa do rozporzadzania jak wlasciciel towarami, ktore w wyniku dokonanej dostawy sa wysylane lub transportowane na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium panstwa czlonkowskiego rozpoczecia wysylki lub transportu przez dokonujacego dostawy, nabywce towarow lub na ich rzecz.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie, pod warunkiem ze:

1) nabywca towarow jest:

a) podatnik, o ktorym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od wartosci dodanej, a nabywane towary maja sluzyc czynnosciom wykonywanym przez niego jako podatnika,

b) osoba prawna niebedaca podatnikiem, o ktorym mowa w lit. a

- z zastrzezeniem art. 10;

2) dokonujacy dostawy towarow jest podatnikiem, o ktorym mowa w pkt 1 lit. a.

3. Przepis ust. 1 stosuje sie rowniez, w przypadku gdy:

1) nabywca jest podmiot inny niz wymieniony w ust. 2 pkt 1;

2) dokonujacym dostawy towarow jest podmiot inny niz wymieniony w ust. 2 pkt 2

- jezeli przedmiotem nabycia sa nowe srodki transportu.

Art. 10. 1. Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow, o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 i 2, nie wystepuje w przypadku, gdy:

1) dotyczy towarow, do ktorych mialyby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzglednieniem warunkow okreslonych w tych przepisach;

2) dotyczy towarow innych niz wymienione w pkt 1 nabywanych przez:

a) rolnikow ryczaltowych dla prowadzonej przez nich dzialalnosci rolniczej,

b) podatnikow, ktorzy wykonuja jedynie czynnosci inne niz opodatkowane podatkiem i ktorym nie przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego przy nabyciu towarow i uslug,

c) podatnikow zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9,

d) osoby prawne, ktore nie sa podatnikami

- jezeli calkowita wartosc wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow na terytorium kraju nie przekroczyla w trakcie roku podatkowego kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej rownowartosci 10 000 euro;

3) dostawa towarow, w wyniku ktorej ma miejsce wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow na terytorium kraju:

a) nie stanowila u podatnika, o ktorym mowa w art. 15, albo nie stanowilaby u podatnika podatku od wartosci dodanej dostawy towarow, o ktorej mowa w art. 7, lub stanowila albo stanowilaby taka dostawe towarow, ale dokonywana przez podatnika, o ktorym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od wartosci dodanej, do ktorego mialyby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyjatkiem, gdy przedmiotem dostawy sa nowe srodki transportu, lub

b) stanowilaby dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2;

4) dostawa towarow, o ktorych mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku ktorej ma miejsce wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od wartosci dodanej na terytorium panstwa czlonkowskiego rozpoczecia wysylki lub transportu towarow na zasadach odpowiadajacych regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzajace nabycie towarow na tych zasadach;

5) dostawa towarow, o ktorych mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku ktorej ma miejsce wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczegolne zasady opodatkowania podatkiem od wartosci dodanej obowiazujace w panstwie czlonkowskim rozpoczecia transportu lub wysylki, stosowane do dostaw towarow dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wylaczajace uznanie dostawy towarow za czynnosc odpowiadajaca wewnatrzwspolnotowej dostawie towarow, pod warunkiem posiadania przez nabywce dokumentow jednoznacznie potwierdzajacych nabycie towarow na tych szczegolnych zasadach.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje sie, jezeli calkowita wartosc wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow na terytorium kraju nie przekroczyla w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej rownowartosci 10 000 euro, obliczonej na ten poprzedni rok zgodnie z ust. 9.

3. Przepisow ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje sie, jezeli przedmiotem nabycia sa:

1) nowe srodki transportu;

2) wyroby akcyzowe zharmonizowane.

4. Przy ustalaniu wartosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie wlicza sie kwoty podatku od wartosci dodanej naleznego lub zaplaconego na terytorium panstwa czlonkowskiego, z ktorego towary te sa wysylane lub transportowane. Do wartosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza sie wartosci z tytulu wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, o ktorych mowa w ust. 3.

5. W przypadku gdy u podmiotow, u ktorych zgodnie z ust. 1 pkt 2 nie wystepuje wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow, zostaje przekroczona kwota, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje sie, ze wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty.

6. Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow moze miec zastosowanie w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, do podatnikow oraz osob prawnych niebedacych podatnikami, pod warunkiem zlozenia przez te podmioty naczelnikowi urzedu skarbowego pisemnego oswiadczenia o wyborze opodatkowania tych czynnosci.

7. Oswiadczenie sklada sie przed dokonaniem wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, od ktorego nabycia te maja byc rozliczane przez te podmioty na terytorium kraju, i obowiazuje ono przez 2 kolejne lata, liczac od konca miesiaca, w ktorym zostalo zlozone.

8. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 6, moga ponownie skorzystac z wylaczenia, o ktorym mowa w ust. 1, jezeli zawiadomia pisemnie naczelnika urzedu skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przed poczatkiem miesiaca, w ktorym rezygnuja z opodatkowania, nie wczesniej jednak niz po uplywie terminu okreslonego w ust. 7.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzajacego rok podatkowy, kwote, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, obliczona wedlug sredniego kursu euro oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzien roboczy pazdziernika roku poprzedzajacego rok podatkowy, w zaokragleniu do 100 zl.

Art. 11. 1. Przez wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow za wynagrodzeniem, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie sie rowniez przemieszczenie towarow przez podatnika podatku od wartosci dodanej lub na jego rzecz, nalezacych do tego podatnika, z terytorium panstwa czlonkowskiego innego niz terytorium kraju na terytorium kraju, jezeli towary te zostaly przez tego podatnika na terytorium tego innego panstwa czlonkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiebiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym rowniez w ramach wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, albo zaimportowane, i towary te maja sluzyc czynnosciom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju.

2. Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow za wynagrodzeniem, o ktorym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, ma zastosowanie rowniez do przemieszczenia towarow przez sily zbrojne panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego lub przez towarzyszacy im personel cywilny z terytorium panstwa czlonkowskiego innego niz terytorium kraju na terytorium kraju, w przypadku gdy towary nie zostaly przez nich nabyte zgodnie ze szczegolnymi zasadami regulujacymi opodatkowanie podatkiem od wartosci dodanej na krajowym rynku jednego z panstw czlonkowskich dla sil zbrojnych panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego, jezeli import tych towarow nie moglby korzystac ze zwolnienia, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9.

Art. 12. 1. Przemieszczenia towarow, o ktorym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od wartosci dodanej lub na jego rzecz nie uznaje sie za wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow, w przypadku gdy:

1) towary sa instalowane lub montowane, z probnym uruchomieniem lub bez niego, dla ktorych miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium kraju, jezeli towary te sa przemieszczane przez tego podatnika dokonujacego ich dostawy lub na jego rzecz;

2) przemieszczenie towarow nastepuje w ramach sprzedazy wysylkowej na terytorium kraju;

3) towary sa przemieszczane na pokladach statkow, samolotow lub pociagow w trakcie czesci transportu pasazerow, o ktorej mowa w art. 22 ust. 5, z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika lub na jego rzecz na pokladach tych pojazdow;

4) towary maja byc przedmiotem czynnosci odpowiadajacej eksportowi towarow dokonanej przez tego podatnika na terytorium panstwa czlonkowskiego, z ktorego sa przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem ze:

a) od momentu, w ktorym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium Wspolnoty, w wykonaniu czynnosci odpowiadajacej eksportowi towarow, uplynelo nie wiecej niz 90 dni,

b) towary na terytorium panstwa czlonkowskiego, z ktorego sa przemieszczane, zostaly, w zwiazku z czynnoscia odpowiadajaca eksportowi towarow, objete procedura wywozu na podstawie przepisow celnych;

5) towary maja byc przedmiotem czynnosci odpowiadajacej wewnatrzwspolnotowej dostawie towarow dokonanej przez tego podatnika na terytorium panstwa czlonkowskiego, z ktorego sa przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem ze od momentu, w ktorym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium kraju, w wykonaniu czynnosci odpowiadajacej wewnatrzwspolnotowej dostawie towarow, nie uplynelo wiecej niz 90 dni;

6) na towarach maja zostac na terytorium kraju wykonane uslugi na rzecz tego podatnika, pod warunkiem ze towary po wykonaniu tych uslug zostana niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 30 dni od dnia wykonania uslugi, z powrotem przemieszczone na terytorium panstwa czlonkowskiego, z ktorego zostaly pierwotnie wywiezione;

7) towary maja byc czasowo uzywane na terytorium kraju, nie dluzej jednak niz przez 24 miesiace, dla swiadczenia uslug przez tego podatnika posiadajacego siedzibe lub stale miejsce zamieszkania na terytorium panstwa czlonkowskiego rozpoczecia wysylki lub transportu;

8) towary maja byc czasowo uzywane przez tego podatnika na terytorium kraju, nie dluzej jednak niz przez 24 miesiace, pod warunkiem ze import takich towarow z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju z uwagi na ich przywoz czasowy bylby zwolniony od cla;

9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym lub energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym.

2. W przypadku gdy ustana okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, przemieszczenie towarow uznaje sie za wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow.

Art. 13. 1. Przez wewnatrzwspolnotowa dostawe towarow, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie sie wywoz towarow z terytorium kraju w wykonaniu czynnosci okreslonych w art. 7 na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, z zastrzezeniem ust. 2-8.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie, pod warunkiem ze nabywca towarow jest:

1) podatnikiem podatku od wartosci dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnatrzwspolnotowych na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju;

2) osoba prawna niebedaca podatnikiem podatku od wartosci dodanej, ktora jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnatrzwspolnotowych na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju;

3) podatnikiem podatku od wartosci dodanej lub osoba prawna niebedaca podatnikiem podatku od wartosci dodanej, dzialajacymi w takim charakterze na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jezeli przedmiotem dostawy sa wyroby akcyzowe zharmonizowane, ktore, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, sa objete procedura zawieszenia poboru akcyzy lub procedura przemieszczania wyrobow akcyzowych z zaplacona akcyza;

4) podmiotem innym niz wymienione w pkt 1 i 2, dzialajacym (zamieszkujacym) w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie czlonkowskim, jezeli przedmiotem dostawy sa nowe srodki transportu.

3. Za wewnatrzwspolnotowa dostawe towarow uznaje sie rowniez przemieszczenie przez podatnika, o ktorym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarow nalezacych do jego przedsiebiorstwa z terytorium kraju na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, ktore zostaly przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsiebiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym rowniez w ramach wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarow, jezeli maja sluzyc czynnosciom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium tego innego panstwa czlonkowskiego.

4. Przemieszczenia towarow, o ktorym mowa w ust. 3, przez podatnika, o ktorym mowa w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje sie za wewnatrzwspolnotowa dostawe towarow, w przypadku gdy:

1) towary sa instalowane lub montowane, z probnym uruchomieniem lub bez niego, dla ktorych miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, jezeli towary te sa przemieszczane przez tego podatnika dokonujacego ich dostawy lub na jego rzecz;

2) przemieszczenie towarow nastepuje w ramach sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju;

3) towary sa przemieszczane na pokladach statkow, samolotow lub pociagow w trakcie transportu pasazerskiego wykonywanego na terytorium Wspolnoty z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pokladach tych pojazdow;

4) towary maja byc przedmiotem eksportu towarow przez tego podatnika, pod warunkiem ze podatnik posiada dokument celny potwierdzajacy rozpoczecie procedury wywozu na terytorium kraju, jezeli wywoz z terytorium Wspolnoty jest potwierdzany przez urzad celny wyjscia na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju;

5) towary maja byc przedmiotem wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika, jezeli przemieszczenie towarow nastepuje na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium panstwa czlonkowskiego, do ktorego dokonywana jest ta wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow;

6) na towarach maja zostac wykonane uslugi na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju, na rzecz tego podatnika, pod warunkiem ze towary po wykonaniu tych uslug zostana z powrotem przemieszczone na terytorium kraju;

7) towary maja byc czasowo uzywane na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju, nie dluzej jednak niz przez 24 miesiace, w celu swiadczenia uslug przez tego podatnika;

8) towary maja byc czasowo uzywane przez tego podatnika na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju, nie dluzej jednak niz przez 24 miesiace, pod warunkiem ze import takich towarow z terytorium panstwa trzeciego z uwagi na ich przywoz czasowy bylby zwolniony od cla;

9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym lub energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym.

5. W przypadku gdy ustana okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 4, przemieszczenie towarow uznaje sie za wewnatrzwspolnotowa dostawe towarow.

6. Wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow wystepuje, jezeli dokonujacym dostawy jest podatnik, o ktorym mowa w art. 15, ktory zglosil zamiar dokonywania wewnatrzwspolnotowych dostaw towarow i zostal zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow wystepuje rowniez wowczas, gdy dokonujacymi dostawy towarow sa inne niz wymienione w ust. 6 podmioty, jezeli przedmiotem dostawy sa nowe srodki transportu.

8. Za wewnatrzwspolnotowa dostawe towarow nie uznaje sie dostawy towarow, o ktorych mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18.

Rozdzial 4

Opodatkowanie przy likwidacji dzialalnosci spolki i zaprzestaniu dzialalnosci przez osobe fizyczna

Spis tresci

Art. 14. 1. Opodatkowaniu podatkiem podlegaja towary wlasnej produkcji i towary, ktore po nabyciu nie byly przedmiotem dostawy towarow, w przypadku:

1) rozwiazania spolki cywilnej lub handlowej niemajacej osobowosci prawnej;

2) zaprzestania przez podatnika, o ktorym mowa w art. 15, bedacego osoba fizyczna wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, obowiazanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zgloszenia zaprzestania dzialalnosci naczelnikowi urzedu skarbowego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do podatnikow zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

3. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o ktorym mowa w art. 15, bedacy osoba fizyczna nie wykonywal czynnosci podlegajacych opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesiecy.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje sie do towarow, w stosunku do ktorych przyslugiwalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 i 3, podatnicy sa obowiazani sporzadzic spis z natury towarow na dzien rozwiazania spolki lub zaprzestania wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, zwany dalej "spisem z natury". Podatnicy sa obowiazani:

1) sporzadzic spis z natury w terminie 14 dni, liczac od dnia rozwiazania spolki lub zaprzestania wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, oraz

2) zawiadomic o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartosci i o kwocie podatku naleznego naczelnika urzedu skarbowego w terminie 7 dni, liczac od dnia zakonczenia tego spisu.

6. Obowiazek podatkowy w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, powstaje w dniu, w ktorym powinien byc sporzadzony spis z natury, nie pozniej jednak niz 14 dnia, liczac od dnia rozwiazania spolki lub zaprzestania wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu.

7. Dostawa towarow dokonywana przez bylych wspolnikow spolek, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, ktorej przedmiotem sa towary objete spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesiecy od dnia, o ktorym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarow objetych spisem z natury.

8. Podstawa opodatkowania jest wartosc towarow podlegajacych spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust. 10.

9. W przypadku gdy w rozliczeniu podatku za okres, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, o ktorym mowa w ust. 6, kwota podatku naliczonego jest wyzsza od kwoty podatku naleznego, podatnikowi przysluguje prawo zwrotu z urzedu skarbowego roznicy podatku. Przepisy art. 87 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

10. Do rozliczenia podatku od towarow objetych spisem z natury przepisy art. 99 stosuje sie odpowiednio.

DZIAL III

PODATNICY I PLATNICY

Spis tresci

Art. 15. 1. Podatnikami sa osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujace samodzielnie dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 2, bez wzgledu na cel lub rezultat takiej dzialalnosci.

2. Dzialalnosc gospodarcza obejmuje wszelka dzialalnosc producentow, handlowcow lub uslugodawcow, w tym podmiotow pozyskujacych zasoby naturalne oraz rolnikow, a takze dzialalnosc osob wykonujacych wolne zawody, rowniez wowczas, gdy czynnosc zostala wykonana jednorazowo w okolicznosciach wskazujacych na zamiar wykonywania czynnosci w sposob czestotliwy. Dzialalnosc gospodarcza obejmuje rowniez czynnosci polegajace na wykorzystywaniu towarow lub wartosci niematerialnych i prawnych w sposob ciagly dla celow zarobkowych.

3. Za wykonywana samodzielnie dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 1, nie uznaje sie czynnosci:

1) z tytulu ktorych przychody zostaly wymienione w art. 12 ust. 1-6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z pozn. zm.3);

2) wykonywanych przez osobe fizyczna na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o swiadczenie uslug, do ktorej zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje sie przepisy dotyczace umowy zlecenia, albo umowy o dzielo, jezeli umowe taka zawarla z pracodawca, z ktorym pozostaje w stosunku pracy, lub jezeli w ramach takiej umowy wykonuje prace na rzecz pracodawcy, z ktorym pozostaje w stosunku pracy;

3) z tytulu ktorych przychody zostaly wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, jezeli z tytulu wykonania tych czynnosci osoby te sa zwiazane ze zlecajacym wykonanie tych czynnosci prawnymi wiezami tworzacymi stosunek prawny pomiedzy zlecajacym wykonanie czynnosci i wykonujacym zlecane czynnosci co do warunkow wykonywania tych czynnosci, wynagrodzenia i odpowiedzialnosci zlecajacego wykonanie tych czynnosci.

4. W przypadku osob fizycznych prowadzacych wylacznie gospodarstwo rolne, lesne lub rybackie za podatnika uwaza sie osobe, ktora zlozy zgloszenie rejestracyjne, o ktorym mowa w art. 96 ust. 1.

5. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio do osob fizycznych prowadzacych wylacznie dzialalnosc rolnicza w innych niz wymienione w ust. 4 przypadkach.

6. Nie uznaje sie za podatnika organow wladzy publicznej oraz urzedow obslugujacych te organy w zakresie realizowanych zadan nalozonych odrebnymi przepisami prawa, dla realizacji ktorych zostaly one powolane, z wylaczeniem czynnosci wykonywanych na podstawie zawartych umow cywilnoprawnych.

7. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, nieposiadajacy siedziby, stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci lub stalego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, podlegajacy obowiazkowi zarejestrowania sie jako podatnicy VAT czynni, o ktorych mowa w art. 96 ust. 4, sa obowiazani ustanowic przedstawiciela podatkowego.

8. Przedstawicielem podatkowym moze byc osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej, posiadajace siedzibe na terytorium kraju, lub osoba fizyczna posiadajaca stale miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

9. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowiazanie podatkowe podatnika, ktorego reprezentuje.

10. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) okresli dodatkowe warunki, jakie musi spelniac podmiot, ktory moze byc ustanowiony przedstawicielem podatkowym, tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego, a takze czynnosci, jakie moze on wykonywac;

2) moze okreslic przypadki, w ktorych nie ma koniecznosci ustanawiania przedstawiciela podatkowego

- uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia prawidlowego rozliczenia podatku przez podmioty nieposiadajace siedziby, stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci lub stalego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Art. 16. Podatnikami sa rowniez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne, niebedace podatnikami, o ktorych mowa w art. 15, jezeli dokonuja wewnatrzwspolnotowej dostawy nowych srodkow transportu, w przypadku gdy okolicznosci nie wskazuja na zamiar wykonywania tej czynnosci w sposob czestotliwy.

Art. 17. 1. Podatnikami sa rowniez osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne:

1) na ktorych ciazy obowiazek uiszczenia cla, rowniez w przypadku, gdy na podstawie przepisow celnych importowany towar jest zwolniony od cla albo clo na towar zostalo zawieszone, w czesci lub w calosci, albo zastosowano preferencyjna, obnizona lub zerowa stawke celna;

2) uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmujacej uszlachetnianie czynne, odprawe czasowa, przetwarzanie pod kontrola celna, w tym rowniez osoby, na ktore, zgodnie z odrebnymi przepisami, zostaly przeniesione prawa i obowiazki zwiazane z tymi procedurami;

3) dokonujace wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow;

4) bedace uslugobiorcami uslug swiadczonych przez podatnikow posiadajacych siedzibe lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju;

5) nabywajace towary, jezeli dokonujacym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadajacy siedziby, stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci lub stalego miejsca zamieszkania na terytorium kraju, z zastrzezeniem art. 135-138;

6) obowiazane do zaplaty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10.

2. Przepisow ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje sie w przypadku swiadczenia uslug i dostawy towarow, od ktorych podatek nalezny zostal rozliczony przez uslugodawce lub dokonujacego dostawy towarow na terytorium kraju, z wylaczeniem swiadczenia uslug okreslonych w art. 27 ust. 3 lub art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 oraz dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, dla ktorych w kazdym przypadku podatnikiem jest uslugobiorca lub nabywca towarow.

3. W przypadkach wymienionych w art. 27 ust. 3 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje sie, jezeli uslugobiorca jest podatnik, o ktorym mowa w art. 15, posiadajacy siedzibe, stale miejsce prowadzenia dzialalnosci lub stale miejsce zamieszkania na terytorium kraju.

4. W przypadkach wymienionych w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 przepis ust. 1 pkt 4 stosuje sie, jezeli uslugobiorca jest podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE, zgodnie z art. 97.

5. Przepis ust. 1 pkt 5 stosuje sie:

1) jezeli nabywca jest podatnik, o ktorym mowa w art. 15, posiadajacy siedzibe, stale miejsce prowadzenia dzialalnosci lub stale miejsce zamieszkania na terytorium kraju, albo osoba prawna niebedaca podatnikiem, o ktorym mowa w art. 15, posiadajaca siedzibe na terytorium kraju, z zastrzezeniem ust. 6;

2) do dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, jezeli nabywca jest podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust. 4.

6. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje sie, jezeli dostawa towarow dokonywana jest w ramach sprzedazy wysylkowej na terytorium kraju.

Art. 18. Organy egzekucyjne okreslone w ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 110, poz. 968, z pozn. zm.4) oraz komornicy sadowi wykonujacy czynnosci egzekucyjne w rozumieniu przepisow kodeksu postepowania cywilnego sa platnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarow bedacych wlasnoscia dluznika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowiazujacych przepisow.

DZIAL IV

OBOWIAZEK PODATKOWY

Rozdzial 1

Zasady ogolne

Spis tresci

Art. 19. 1. Obowiazek podatkowy powstaje z chwila wydania towaru lub wykonania uslugi, z zastrzezeniem ust. 2-21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

2. Jezeli podatnik wysyla towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiazek podatkowy powstaje z chwila wydania towaru jednej z tych osob.

3. Jezeli podatnik wydaje towar podmiotowi, o ktorym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, obowiazek podatkowy powstaje z chwila otrzymania przez podatnika zaplaty za wydany towar, nie pozniej jednak niz w terminie 30 dni, liczac od dnia wykonania uslugi przez ten podmiot.

4. Jezeli dostawa towaru lub wykonanie uslugi powinny byc potwierdzone faktura, obowiazek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury, nie pozniej jednak niz w 7. dniu, liczac od dnia wydania towaru lub wykonania uslugi.

5. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio do faktur za czesciowe wykonanie uslugi.

6. W eksporcie towarow obowiazek podatkowy powstaje z chwila potwierdzenia przez urzad celny wyjscia wywozu towaru poza terytorium Wspolnoty.

7. Obowiazek podatkowy w imporcie towarow powstaje z chwila powstania dlugu celnego, z zastrzezeniem ust. 8 i 9.

8. W przypadku objecia towarow procedura celna: uszlachetniania czynnego w systemie cel zwrotnych, odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od naleznosci celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrola celna - obowiazek podatkowy z tytulu importu towarow powstaje z chwila objecia towarow ta procedura.

9. Jezeli import towarow objety jest procedura celna: skladu celnego, odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od naleznosci celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen, tranzytu, a od towarow tych pobierane sa oplaty wyrownawcze lub oplaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednoczesnie dlug celny - obowiazek podatkowy powstaje z chwila wymagalnosci tych oplat.

10. W przypadku dostawy towarow, ktorej przedmiotem sa lokale i budynki, obowiazek podatkowy powstaje z chwila otrzymania calosci lub czesci zaplaty, nie pozniej jednak niz 30. dnia, liczac od dnia wydania, z zastrzezeniem ust. 13 pkt 10 i 11.

11. Jezeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem uslugi otrzymano czesc naleznosci, w szczegolnosci: przedplate, zaliczke, zadatek, rate, obowiazek podatkowy powstaje z chwila jej otrzymania w tej czesci.

12. Przepis ust. 11 stosuje sie odpowiednio w przypadku eksportu towarow, jezeli otrzymano co najmniej 50 proc. ceny oraz gdy:

1) wywoz towarow nastapi w ciagu 6 miesiecy, liczac od dnia otrzymania tej czesci naleznosci;

2) eksporter przedstawil w urzedzie skarbowym zabezpieczenie majatkowe kwoty zwrotu roznicy podatku, o ktorej mowa w art. 87 ust. 2.

13. Obowiazek podatkowy powstaje z chwila:

1) uplywu terminu platnosci, jezeli zostal on okreslony w umowie wlasciwej dla rozliczen z tytulu:

a) dostaw energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu przewodowego,

b) swiadczenia uslug telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, z zastrzezeniem ust. 18,

c) swiadczenia uslug wymienionych w poz. 138 i poz. 153 zalacznika nr 3 do ustawy;

2) otrzymania calosci lub czesci zaplaty, nie pozniej jednak niz 30. dnia, liczac od dnia wykonania uslug:

a) transportu osob i ladunkow kolejami, taborem samochodowym, statkami pelnomorskimi, srodkami transportu zeglugi srodladowej i przybrzeznej, promami, samolotami i smiglowcami,

b) spedycyjnych i przeladunkowych,

c) w portach morskich i handlowych,

d) budowlanych lub budowlano-montazowych;

3) wystawienia faktury lub otrzymania calosci lub czesci zaplaty z tytulu dostawy gazet, magazynow, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz ksiazek (PKWiU ex 22.11) - z wylaczeniem ksiazek adresowych o zasiegu krajowym, regionalnym i lokalnym, ksiazek telefonicznych, teleksow i telefaksow (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, nie wczesniej jednak niz w dniu wydania i nie pozniej niz 60. dnia, liczac od dnia wydania tych towarow; jezeli umowa przewiduje rozliczenie zwrotow wydawnictw, obowiazek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury dokumentujacej faktyczna dostawe, nie pozniej niz po uplywie 120 dni, liczac od pierwszego dnia wydania tych wydawnictw;

4) otrzymania calosci lub czesci zaplaty, nie pozniej jednak niz z uplywem terminu platnosci okreslonego w umowie lub fakturze - z tytulu swiadczenia na terytorium kraju uslug najmu, dzierzawy, leasingu lub uslug o podobnym charakterze, a takze uslug ochrony osob oraz uslug ochrony, dozoru i przechowywania mienia, uslug w zakresie posrednictwa ubezpieczeniowego oraz uslug stalej obslugi prawnej i biurowej;

5) otrzymania calosci lub czesci zaplaty - z tytulu dostawy zlomu stalowego i zeliwnego, zlomu metali niezelaznych, z wylaczeniem zlomu metali szlachetnych:

a) niewsadowego, nie pozniej jednak niz 20. dnia, liczac od dnia wysylki zlomu do jednostki, ktora zgodnie z umowa dokonuje kwalifikacji jakosci,

b) wsadowego, nie pozniej jednak niz 30. dnia, liczac od dnia wysylki zlomu;

6) otrzymania zaplaty - w przypadku dostawy wysylkowej dokonywanej za zaliczeniem pocztowym;

7) otrzymania calosci lub czesci zaplaty, nie pozniej jednak niz z dniem wystawienia faktury - z tytulu uslug komunikacji miejskiej;

8) otrzymania calosci lub czesci zaplaty - z tytulu uslug polegajacych na drukowaniu gazet, magazynow, czasopism (PKWiU 22.12 i 22.13) oraz ksiazek (PKWiU ex 22.11) - z wylaczeniem ksiazek adresowych o zasiegu krajowym, regionalnym i lokalnym, ksiazek telefonicznych, teleksow i telefaksow (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek, oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISBN i ISSN, nie pozniej jednak niz 90. dnia, liczac od dnia wykonania uslugi;

9) otrzymania calosci lub czesci zaplaty, nie pozniej jednak niz z uplywem terminu platnosci okreslonego w umowie lub fakturze - z tytulu swiadczenia na terytorium kraju uslug, o ktorych mowa w art. 27 ust. 4 pkt 1;

10) otrzymania calosci lub czesci wkladu budowlanego lub mieszkaniowego, nie pozniej jednak niz z chwila ustanowienia spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu, lub przeksztalcenia spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, lub ustanowienia odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub wydania albo przeniesienia wlasnosci lokalu lub wlasnosci domow jednorodzinnych w przypadku czynnosci:

a) ustanowienia na rzecz czlonka spoldzielni mieszkaniowej spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub ustanowienia na rzecz czlonka spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu, lub ustanowienia na rzecz czlonka odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, lub przeniesienia wlasnosci lokalu w rozumieniu przepisow o spoldzielniach mieszkaniowych,

b) przeniesienia na rzecz czlonka spoldzielni mieszkaniowej wlasnosci domu jednorodzinnego w rozumieniu przepisow o spoldzielniach mieszkaniowych;

11) otrzymania calosci lub czesci zaplaty, nie pozniej niz z uplywem terminu platnosci - z tytulu czynnosci wykonywanych na rzecz czlonkow spoldzielni, ktorym przysluguja spoldzielcze prawa do lokali, czlonkow spoldzielni bedacych wlascicielami lokali lub na rzecz wlascicieli lokali, niebedacych czlonkami spoldzielni, za ktore sa pobierane oplaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spoldzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177).

14. Przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje sie rowniez do uslug przyjmowanych czesciowo, ktorych odbior jest dokonywany na podstawie protokolow zdawczo-odbiorczych.

15. W przypadkach okreslonych w ust. 10, 13 pkt 2-5 i 7-11 otrzymanie czesci zaplaty (ceny) lub czesci wkladu budowlanego i mieszkaniowego powoduje powstanie obowiazku podatkowego w tej czesci.

16. W przypadku czynnosci, o ktorych mowa w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, obowiazek podatkowy powstaje zgodnie z ust. 1-5.

17. W przypadku dokonywania dostawy towarow za posrednictwem automatow obowiazek podatkowy powstaje z chwila wyjecia pieniedzy lub zetonow z automatow, nie pozniej jednak niz w ostatnim dniu miesiaca.

18. Przy swiadczeniu uslug telekomunikacyjnych obowiazek podatkowy powstaje z chwila sprzedazy zetonow, kart telefonicznych lub innych jednostek uprawniajacych do korzystania z uslug telekomunikacyjnych w systemie przedplaconym, w przypadku gdy usluga jest realizowana przy uzyciu odpowiednio zetonow, kart lub innych jednostek.

19. Przepisy ust. 1, 4, 5, 11, 13 pkt 1 lit. b i c, pkt 2, 4 i 7-9 oraz ust. 14-16 stosuje sie odpowiednio do importu uslug.

20. Przepisy ust. 1-4, 11, 13 pkt 1 lit. a, pkt 3 i 5 oraz ust. 16 i 17 stosuje sie odpowiednio do dostawy towarow, dla ktorej podatnikiem jest ich nabywca.

21. Obowiazek podatkowy z tytulu naleznych na podstawie odrebnych przepisow dotacji, subwencji i innych doplat o podobnym charakterze powstaje z chwila uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczka z tytulu dotacji, subwencji i innych doplat o podobnym charakterze obowiazek podatkowy powstaje w tej czesci.

22. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, pozniejsze niz wymienione w ust. 1-21 oraz w art. 20 i art. 21 terminy powstania obowiazku podatkowego, uwzgledniajac specyfike wykonywania niektorych czynnosci, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektorymi towarami oraz przepisy Wspolnoty Europejskiej.

Rozdzial 2

Obowiazek podatkowy w wewnatrzwspolnotowej dostawie towarow i w wewnatrzwspolnotowym nabyciu towarow

Spis tresci

Art. 20. 1. W wewnatrzwspolnotowej dostawie towarow obowiazek podatkowy powstaje 15. dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym dokonano dostawy towarow, z zastrzezeniem ust. 2-4.

2. W przypadku gdy przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 1, podatnik wystawil fakture, obowiazek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury.

3. Jezeli przed dokonaniem dostawy, o ktorej mowa w ust. 1, otrzymano calosc lub czesc ceny, obowiazek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury potwierdzajacej otrzymanie calosci lub czesci ceny. Art. 19 ust. 12 pkt 2 stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku, o ktorym mowa w art. 13 ust. 5, obowiazek podatkowy powstaje z chwila ustania okolicznosci, o ktorych mowa w art. 13 ust. 4.

5. W wewnatrzwspolnotowym nabyciu towarow obowiazek podatkowy powstaje 15. dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym dokonano dostawy towaru bedacego przedmiotem wewnatrzwspolnotowego nabycia, z zastrzezeniem ust. 6-9.

6. W przypadku gdy przed terminem, o ktorym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartosci dodanej wystawil fakture, obowiazek podatkowy powstaje z chwila wystawienia faktury.

7. Przepis ust. 6 stosuje sie odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartosci dodanej potwierdzajacych otrzymanie przez niego od podatnika calosci lub czesci naleznosci przed dokonaniem dostawy towaru bedacego przedmiotem wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow na terytorium kraju.

8. W przypadku, o ktorym mowa w art. 12 ust. 2, obowiazek podatkowy powstaje z chwila ustania okolicznosci, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1.

9. W przypadku wewnatrzwspolnotowego nabycia nowych srodkow transportu obowiazek podatkowy powstaje z chwila otrzymania tych towarow, nie pozniej jednak niz z chwila wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartosci dodanej.

Rozdzial 3

Obowiazek podatkowy u malych podatnikow

Spis tresci

Art. 21. 1. Maly podatnik moze wybrac metode rozliczen polegajaca na tym, ze obowiazek podatkowy powstaje z dniem uregulowania calosci lub czesci naleznosci, nie pozniej niz 90. dnia, liczac od dnia wydania towaru lub wykonania uslugi, z zastrzezeniem ust. 2, 5 i 6, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzedu skarbowego w terminie do konca miesiaca poprzedzajacego okres, za ktory bedzie stosowal te metode, zwana dalej "metoda kasowa". Uregulowanie naleznosci w czesci powoduje powstanie obowiazku podatkowego w tej czesci.

2. W zakresie czynnosci, w stosunku do ktorych obowiazek podatkowy powstal przed okresem, za ktory podatnik rozlicza sie metoda kasowa, obowiazek podatkowy nie powstaje w terminie okreslonym na podstawie ust. 1.

3. Maly podatnik moze zrezygnowac z metody kasowej, nie wczesniej jednak niz po uplywie 12 miesiecy, w trakcie ktorych rozliczal sie ta metoda, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzedu skarbowego, w terminie do konca kwartalu, w ktorym stosowal te metode.

4. Maly podatnik traci prawo do rozliczania podatku metoda kasowa, poczawszy od rozliczenia za miesiac nastepujacy po kwartale, w ktorym przekroczyl kwote okreslona w art. 2 pkt 25.

5. W przypadku podatnika, ktory zrezygnowal z metody kasowej lub utracil prawo do stosowania tej metody, obowiazek podatkowy w stosunku do czynnosci wykonanych w okresie, kiedy podatnik stosowal te metode, powstaje w terminie okreslonym w ust. 1.

6. Przepis ust. 1 nie narusza przepisow art. 14 ust. 6, art. 19 ust. 6-9, 12 i 17-21 oraz art. 20.

DZIAL V

MIEJSCE SWIADCZENIA

Rozdzial 1

Miejsce swiadczenia przy dostawie towarow

Spis tresci

Art. 22. 1. Miejscem dostawy towarow jest w przypadku:

1) towarow wysylanych lub transportowanych przez dokonujacego ich dostawy, ich nabywce lub przez osobe trzecia - miejsce, w ktorym towary znajduja sie w momencie rozpoczecia wysylki lub transportu do nabywcy;

2) towarow, ktore sa instalowane lub montowane, z probnym uruchomieniem lub bez niego, przez dokonujacego ich dostawy lub przez podmiot dzialajacy na jego rzecz - miejsce, w ktorym towary sa instalowane lub montowane; nie uznaje sie za instalacje lub montaz prostych czynnosci umozliwiajacych funkcjonowanie montowanego lub instalowanego towaru zgodnie z jego przeznaczeniem;

3) towarow niewysylanych ani nietransportowanych - miejsce, w ktorym towary znajduja sie w momencie dostawy;

4) dostawy towarow na pokladach statkow, samolotow lub pociagow w trakcie czesci transportu pasazerow wykonywanej na terytorium Wspolnoty - miejsce rozpoczecia transportu pasazerow;

5) dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym do podmiotu bedacego podatnikiem, o ktorym mowa w art. 15, podatnikiem podatku od wartosci dodanej lub podatnikiem podatku o podobnym charakterze, ktorego glownym celem nabywania gazu i energii elektrycznej jest odprzedaz tych towarow w takich systemach i u ktorego wlasne zuzycie takich towarow jest nieznaczne - miejsce, gdzie podmiot taki posiada siedzibe, a w przypadku posiadania stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci, do ktorego dostarczane sa te towary - miejsce, gdzie podmiot ten posiada stale miejsce prowadzenia dzialalnosci, a w przypadku braku siedziby lub stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci - miejsce stalego zamieszkania;

6) dostawy gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, jezeli taka dostawa jest dokonywana do podmiotu innego niz podmiot, o ktorym mowa w pkt 5 - miejsce, w ktorym nabywca korzysta z tych towarow i je zuzywa; jezeli wszystkie te towary lub ich czesc nie sa w rzeczywistosci zuzyte przez tego nabywce, towary niezuzyte uwaza sie za wykorzystane i zuzyte w miejscu, w ktorym nabywca posiada siedzibe, a w przypadku posiadania stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci, do ktorego dostarczane sa te towary - miejsce, gdzie nabywca posiada stale miejsce prowadzenia dzialalnosci, a w przypadku braku siedziby lub stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci - miejsce stalego zamieszkania.

2. W przypadku gdy kilka podmiotow dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposob, ze pierwszy z nich wydaje ten towar bezposrednio ostatniemu w kolejnosci nabywcy, przy czym towar ten jest wysylany lub transportowany, to wysylka lub transport tego towaru jest przyporzadkowana tylko jednej dostawie; jezeli towar jest wysylany lub transportowany przez nabywce, ktory dokonuje rowniez jego dostawy, przyjmuje sie, ze wysylka lub transport jest przyporzadkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba ze nabywca ten udowodni, ze wysylke lub transport towaru nalezy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporzadkowac jego dostawie.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, dostawe towarow, ktora:

1) poprzedza wysylke lub transport towarow, uznaje sie za dokonana w miejscu rozpoczecia wysylki lub transportu towarow;

2) nastepuje po wysylce lub transporcie towarow, uznaje sie za dokonana w miejscu zakonczenia wysylki lub transportu towarow.

4. W przypadku gdy miejscem rozpoczecia wysylki lub transportu towarow jest terytorium panstwa trzeciego, dostawe towarow dokonywana przez podatnika, ktory rowniez jest podatnikiem z tytulu importu tych towarow, uwaza sie za dokonana na terytorium kraju.

5. Na potrzeby okreslenia miejsca swiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4:

1) przez czesc transportu pasazerow wykonana na terytorium Wspolnoty rozumie sie czesc transportu zrealizowanego bez zatrzymania na terytorium panstwa trzeciego, od miejsca rozpoczecia transportu pasazerow do miejsca zakonczenia transportu pasazerow;

2) przez miejsce rozpoczecia transportu pasazerow rozumie sie przewidziane pierwsze na terytorium Wspolnoty miejsce przyjecia pasazerow na poklad, w tym rowniez po odcinku podrozy poza terytorium Wspolnoty;

3) przez miejsce zakonczenia transportu pasazerow rozumie sie przewidziane ostatnie na terytorium Wspolnoty miejsce zejscia z pokladu pasazerow, ktorzy zostali na niego przyjeci na terytorium Wspolnoty, w tym rowniez przed odcinkiem podrozy poza terytorium Wspolnoty;

4) w przypadku podrozy w obie strony, odcinek powrotny transportu uznaje sie za transport oddzielny.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia, moze okreslic rodzaje dokumentow lub wzor dokumentu, na podstawie ktorych wysylke lub transport towarow przyporzadkowuje sie zgodnie z ust. 2 danej dostawie towarow, uwzgledniajac:

1) specyfike dokumentowania okreslonego rodzaju wysylki lub transportu towarow;

2) potrzebe zapewnienia kontroli prawidlowosci rozliczania podatku;

3) stosowane techniki rozliczen.

Art. 23. 1. W przypadku sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju dostawe towarow uznaje sie za dokonana na terytorium panstwa czlonkowskiego przeznaczenia dla wysylanych lub transportowanych towarow, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju dostawe towarow uznaje sie za dokonana na terytorium kraju, jezeli calkowita wartosc towarow innych niz wyroby akcyzowe zharmonizowane wysylanych lub transportowanych do tego samego panstwa czlonkowskiego w ramach sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwote podatku, jest mniejsza lub rowna w danym roku, od kwoty wyrazonej w zlotych, odpowiadajacej kwocie ustalonej przez panstwo czlonkowskie przeznaczenia dla wysylanych lub transportowanych towarow.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie, pod warunkiem ze calkowita wartosc towarow, innych niz wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysylanych lub transportowanych do tego samego panstwa czlonkowskiego w ramach sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju, pomniejszona o kwote podatku, nie przekroczyla w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej kwocie ustalonej przez panstwo czlonkowskie przeznaczenia dla wysylanych lub transportowanych towarow.

4. W przypadku przekroczenia kwoty, o ktorej mowa w ust. 2, miejsce opodatkowania na terytorium panstwa czlonkowskiego przeznaczenia dla wysylanych lub transportowanych towarow obowiazuje, poczawszy od dostawy nastepujacej po dostawie, w ktorej przekroczono te kwote.

5. Podatnicy, do ktorych ma zastosowanie ust. 2, moga wybrac miejsce opodatkowania okreslone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzedu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji), z zaznaczeniem nazwy panstwa czlonkowskiego lub nazw panstw czlonkowskich, ktorych zawiadomienie to dotyczy.

6. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 5, sklada sie co najmniej na 30 dni przed data dostawy, poczawszy od ktorej podatnik chce korzystac z opcji, o ktorej mowa w ust. 5.

7. W terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarow po skorzystaniu z opcji, o ktorej mowa w ust. 5, podatnik jest obowiazany przedstawic naczelnikowi urzedu skarbowego dokument potwierdzajacy o zawiadomieniu wlasciwego organu podatkowego w innym panstwie czlonkowskim o zamiarze rozliczania w tym panstwie czlonkowskim podatku od wartosci dodanej od sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju.

8. Opcja, o ktorej mowa w ust. 5, obowiazuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym ta opcja.

9. W przypadku gdy po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 8, podatnik rezygnuje z korzystania z opcji, o ktorej mowa w ust. 5, dla jednego lub wiecej panstw czlonkowskich, jest on obowiazany przed data dostawy, poczawszy od ktorej rezygnuje z korzystania z tej opcji, zawiadomic na pismie naczelnika urzedu skarbowego o tej rezygnacji.

10. Przeliczenia kwot, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, dokonuje sie wedlug sredniego kursu waluty, w ktorej, w panstwie czlonkowskim przeznaczenia, kwoty te sa ustalane, oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzien roboczy pazdziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokragleniu do 1000 zl.

11. Przepisow ust. 1-9 nie stosuje sie do:

1) nowych srodkow transportu;

2) towarow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

12. W przypadku sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju, ktorej przedmiotem sa wyroby akcyzowe zharmonizowane, dostawe towarow uznaje sie w kazdym przypadku za dokonana na terytorium panstwa czlonkowskiego przeznaczenia.

13. Przepisow ust. 1-9 nie stosuje sie rowniez do towarow opodatkowanych wedlug zasad okreslonych w art. 120 ust. 4.

14. Warunkiem uznania sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju za sprzedaz dokonana na terytorium panstwa czlonkowskiego przeznaczenia jest posiadanie przez podatnika, przed zlozeniem deklaracji podatkowej za dany miesiac (kwartal), nastepujacych dokumentow, jezeli dokumenty te lacznie potwierdzaja dostarczenie towarow do nabywcy znajdujacego sie na terytorium panstwa czlonkowskiego przeznaczenia dla wysylanych lub transportowanych towarow:

1) dokumentow przewozowych otrzymanych od przewoznika (spedytora) odpowiedzialnego za wywoz towarow z terytorium kraju - w przypadku gdy przewoz towarow jest zlecany przez podatnika przewoznikowi;

2) kopii faktury dostawy;

3) dokumentow potwierdzajacych odbior towarow poza terytorium kraju.

15. W przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w ust. 14, nie potwierdzaja jednoznacznie dostarczenia towarow do nabywcy znajdujacego sie na terytorium panstwa czlonkowskiego przeznaczenia dla wysylanych lub transportowanych towarow, dokumentami wskazujacymi, ze wystapila sprzedaz wysylkowa z terytorium kraju, moga byc rowniez inne dokumenty otrzymywane przez podatnika w tego rodzaju dostawie towarow, w szczegolnosci:

1) korespondencja handlowa z nabywca, w tym jego zamowienie;

2) dokument potwierdzajacy zaplate za towar, z wyjatkiem przypadkow, gdy dostawa ma charakter nieodplatny lub zobowiazanie jest realizowane w innej formie - w takim przypadku inny dokument stwierdzajacy wygasniecie zobowiazania.

16. Sprzedaz wysylkowa z terytorium kraju wystepuje rowniez, jezeli dla dokonania tej sprzedazy wysylane lub transportowane z terytorium panstwa trzeciego towary zostaly sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarow.

17. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5 i 9, uwzgledniajac:

1) koniecznosc prawidlowej identyfikacji podatnikow;

2) wymagania zwiazane z okreslona na podstawie odrebnych przepisow wymiana informacji o dokonywanych dostawach w ramach sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju;

3) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

Art. 24. 1. W przypadku sprzedazy wysylkowej na terytorium kraju dostawe towarow uznaje sie za dokonana na terytorium kraju, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W przypadku sprzedazy wysylkowej na terytorium kraju dostawe towarow uznaje sie za dokonana poza terytorium kraju, jezeli calkowita wartosc towarow innych niz wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysylanych lub transportowanych z tego samego panstwa czlonkowskiego na terytorium kraju, pomniejszona o kwote podatku od wartosci dodanej, jest mniejsza lub rowna w roku podatkowym, od kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej rownowartosci 35 000 euro.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie, pod warunkiem ze calkowita wartosc towarow innych niz wyroby akcyzowe zharmonizowane, wysylanych lub transportowanych z tego samego panstwa czlonkowskiego w ramach sprzedazy wysylkowej na terytorium kraju, pomniejszona o kwote podatku od wartosci dodanej, nie przekroczyla w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej rownowartosci 35 000 euro, obliczonej na ten poprzedni rok zgodnie z ust. 13.

4. Podatnicy podatku od wartosci dodanej, do ktorych ma zastosowanie ust. 2, moga wybrac miejsce opodatkowania okreslone w ust. 1 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzedu skarbowego o skorzystaniu z tego wyboru (opcji).

5. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 4, sklada sie co najmniej na 30 dni przed data dostawy, poczawszy od ktorej podatnik wybiera opcje, o ktorej mowa w ust. 4.

6. Opcja, o ktorej mowa w ust. 4, obowiazuje co najmniej przez 2 lata od daty pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym ta opcja.

7. W przypadku gdy po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 6, podatnik rezygnuje z korzystania z opcji, o ktorej mowa w ust. 4, jest on obowiazany zawiadomic na pismie naczelnika urzedu skarbowego o tej rezygnacji.

8. Przepisow ust. 1-7 nie stosuje sie do:

1) nowych srodkow transportu;

2) towarow, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2.

9. W przypadku sprzedazy wysylkowej na terytorium kraju, ktorej przedmiotem sa wyroby akcyzowe zharmonizowane, dostawe towarow uznaje sie w kazdym przypadku za dokonana na terytorium kraju.

10. Przepisow ust. 1-7 nie stosuje sie rowniez do:

1) towarow, o ktorych mowa w art. 120 ust. 1, opodatkowanych podatkiem od wartosci dodanej w panstwie czlonkowskim rozpoczecia transportu lub wysylki na zasadach odpowiadajacych regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4;

2) towarow, o ktorych mowa w art. 120 ust. 1, bedacych przedmiotem dostawy na aukcji (licytacji) w panstwie czlonkowskim rozpoczecia transportu lub wysylki, jezeli dostawa ich jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczegolne zasady opodatkowania podatkiem od wartosci dodanej obowiazujace w panstwie czlonkowskim rozpoczecia transportu lub wysylki, stosowane do dostaw towarow dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wylaczajace uznanie dostawy towarow za czynnosc odpowiadajaca wewnatrzwspolnotowej dostawie towarow.

11. Przepis ust. 10 stosuje sie pod warunkiem posiadania przez dokonujacego dostawy towarow dokumentow jednoznacznie potwierdzajacych dokonanie tej dostawy na zasadach okreslonych w tych przepisach.

12. Sprzedaz wysylkowa na terytorium kraju wystepuje rowniez, jezeli dla dokonania tej sprzedazy wysylane lub transportowane z terytorium panstwa trzeciego towary zostaly zaimportowane na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju.

13. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, w terminie do 31 grudnia roku poprzedzajacego rok podatkowy, kwote, o ktorej mowa w ust. 2, obliczona wedlug sredniego kursu euro oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzien roboczy pazdziernika roku poprzedzajacego rok podatkowy, w zaokragleniu do 1000 zl.

Rozdzial 2

Miejsce swiadczenia przy wewnatrzwspolnotowym nabyciu towarow

Spis tresci

Art. 25. 1. Wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow uznaje sie za dokonane na terytorium panstwa czlonkowskiego, na ktorym towary znajduja sie w momencie zakonczenia ich wysylki lub transportu.

2. Nie wylaczajac zastosowania ust. 1 w przypadku gdy nabywca, o ktorym mowa w art. 9 ust. 2, przy wewnatrzwspolnotowym nabyciu towarow podal numer przyznany mu przez dane panstwo czlonkowskie dla celow transakcji wewnatrzwspolnotowych inne niz panstwo czlonkowskie, na ktorym towary znajduja sie w momencie zakonczenia ich wysylki lub transportu, wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow uznaje sie za dokonane rowniez na terytorium tego panstwa czlonkowskiego, chyba ze nabywca udowodni, ze wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow:

1) zostalo opodatkowane na terytorium panstwa czlonkowskiego, na ktorym towary znajduja sie w momencie zakonczenia ich wysylki lub transportu, lub

2) zostalo uznane za opodatkowane na terytorium panstwa czlonkowskiego, na ktorym towary znajduja sie w momencie zakonczenia ich wysylki lub transportu, ze wzgledu na zastosowanie procedury uproszczonej w wewnatrzwspolnotowej transakcji trojstronnej, o ktorej mowa w dziale XII.

Art. 26. 1. W przypadku gdy nabywca w wewnatrzwspolnotowym nabyciu towarow jest:

1) podatnik - przepis art. 25 ust. 2 pkt 2 stosuje sie pod warunkiem wykazania przez tego podatnika w informacji podsumowujacej, o ktorej mowa w art. 100 ust. 1, czynnosci w ramach transakcji trojstronnej dokonywanych przez niego w zakresie wewnatrzwspolnotowych nabyc oraz wewnatrzwspolnotowych dostaw towarow;

2) podatnik lub osoba prawna niebedaca podatnikiem, ktora nie podala, zgodnie z art. 97 ust. 10, numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonej kodem PL - wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow uznaje sie za dokonane na terytorium kraju, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje sie, jezeli nabywca dla wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow podal numer przyznany mu na potrzeby tych transakcji na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju, o ile miejsce zakonczenia wysylki lub transportu towarow nie znajduje sie na terytorium kraju.

Rozdzial 3

Miejsce swiadczenia przy swiadczeniu uslug

Spis tresci

Art. 27. 1. W przypadku swiadczenia uslug miejscem swiadczenia jest miejsce, gdzie swiadczacy usluge posiada siedzibe, a w przypadku posiadania stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci, z ktorego swiadczy uslugi - miejsce, gdzie swiadczacy usluge posiada stale miejsce prowadzenia dzialalnosci; w przypadku braku takiej siedziby lub stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci - miejsce stalego zamieszkania, z zastrzezeniem ust. 2-6 i art. 28.

2. W przypadku swiadczenia:

1) uslug zwiazanych z nieruchomosciami, w tym uslug swiadczonych przez rzeczoznawcow majatkowych i posrednikow w obrocie nieruchomosciami oraz uslug przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak uslugi architektow i nadzoru budowlanego - miejscem swiadczenia uslug jest miejsce polozenia nieruchomosci;

2) uslug transportowych - miejscem swiadczenia uslug jest miejsce, gdzie odbywa sie transport, z uwzglednieniem pokonanych odleglosci, z zastrzezeniem art. 28;

3) uslug:

a) w dziedzinie kultury, sztuki, sportu, nauki, edukacji lub rozrywki,

b) pomocniczych do uslug transportowych takich jak zaladunek, rozladunek, przeladunek i podobne czynnosci,

c) wyceny majatku rzeczowego ruchomego,

d) na ruchomym majatku rzeczowym

- miejscem swiadczenia uslug jest miejsce, gdzie uslugi sa faktycznie swiadczone, z zastrzezeniem art. 28.

3. W przypadku gdy uslugi, o ktorych mowa w ust. 4, sa swiadczone na rzecz:

1) osob fizycznych, osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej, posiadajacych siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium panstwa trzeciego lub

2) podatnikow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspolnoty, ale w kraju innym niz kraj swiadczacego usluge

- miejscem swiadczenia tych uslug jest miejsce, gdzie nabywca uslugi posiada siedzibe, stale miejsce prowadzenia dzialalnosci, dla ktorego dana usluga jest swiadczona, a w przypadku braku stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci, staly adres lub miejsce zamieszkania.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie do uslug:

1) sprzedazy praw lub udzielania licencji i sublicencji, przeniesienia lub cesji praw autorskich, patentow, praw do znakow fabrycznych, handlowych, oddania do uzywania wspolnego znaku towarowego albo wspolnego znaku towarowego gwarancyjnego, albo innych pokrewnych praw;

2) reklamy;

3) prawniczych, rachunkowo-ksiegowych, badania rynkow i opinii publicznej, doradztwa w zakresie prowadzenia dzialalnosci gospodarczej i zarzadzania (PKWiU 74.1); przetwarzania danych i dostarczania informacji; architektonicznych i inzynierskich (PKWiU 74.2) - z zastrzezeniem ust. 2 pkt 1; tlumaczen;

4) bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych lacznie z reasekuracja, z wyjatkiem wynajmu sejfow przez banki;

5) dostarczania (oddelegowania) personelu;

6) wynajmu, dzierzawy lub innych o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem sa rzeczy ruchome, z wyjatkiem srodkow transportu;

7) telekomunikacyjnych;

8) nadawczych radiowych i telewizyjnych;

9) elektronicznych;

10) polegajacych na zobowiazaniu sie do powstrzymania sie od dokonania czynnosci lub poslugiwania sie prawem, o ktorych mowa w pkt 1-9 i 11;

11) agentow, posrednikow dzialajacych w imieniu i na rzecz innej osoby, jezeli uczestnicza w zapewnieniu swiadczenia uslug, o ktorych mowa w pkt 1-10;

12) polegajacych na zapewnieniu dostepu do systemow gazowych lub elektroenergetycznych;

13) przesylowych:

a) gazu w systemie gazowym,

b) energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym;

14) bezposrednio zwiazanych z uslugami, o ktorych mowa w pkt 12 i 13.

5. W przypadku gdy uslugi elektroniczne sa swiadczone przez osobe prawna, jednostke organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej lub osobe fizyczna, ktora ma siedzibe albo miejsce zamieszkania lub stale miejsce prowadzenia dzialalnosci poza terytorium Wspolnoty, z ktorego swiadczy te uslugi na rzecz osob fizycznych, osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej, niebedacych podatnikami podatku od wartosci dodanej lub podatnikami, o ktorych mowa w art. 15 i 16, majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspolnoty, miejscem swiadczenia tych uslug jest miejsce, gdzie nabywca posiada siedzibe lub miejsce zamieszkania.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do uslug, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 7 i 8, jezeli rzeczywiste uzytkowanie i korzystanie z tych uslug ma miejsce na terytorium panstwa czlonkowskiego, gdzie nabywca posiada siedzibe lub miejsce zamieszkania.

Art. 28. 1. W przypadku transportu towarow, ktorego rozpoczecie i zakonczenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwoch roznych panstw czlonkowskich, zwanego dalej "wewnatrzwspolnotowa usluga transportu towarow", miejscem swiadczenia uslugi jest miejsce, gdzie transport towarow sie rozpoczyna, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wewnatrzwspolnotowa usluga transportu towarow, o ktorej mowa w ust. 1, jest rowniez usluga transportu, ktorego rozpoczecie i zakonczenie ma miejsce na terytorium jednego panstwa czlonkowskiego, jezeli bezposrednio jest zwiazana z wewnatrzwspolnotowa usluga transportu towarow.

3. W przypadku gdy nabywca uslugi, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, podal dla tej czynnosci swiadczacemu wewnatrzwspolnotowa usluge transportu towarow numer, pod ktorym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartosci dodanej na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium panstwa czlonkowskiego rozpoczecia transportu, miejscem swiadczenia uslugi jest terytorium panstwa czlonkowskiego, ktore wydalo nabywcy ten numer.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie rowniez odpowiednio do uslug, o ktorych mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b, jezeli uslugi te sa bezposrednio zwiazane z wewnatrzwspolnotowa usluga transportu towarow.

5. W przypadku uslug:

1) posrednictwa i spedycji zwiazanych bezposrednio z wewnatrzwspolnotowymi uslugami transportu towarow - miejscem swiadczenia tych uslug jest miejsce, gdzie transport towarow sie rozpoczyna;

2) wykonywanych przez posrednikow, dzialajacych w imieniu i na rzecz osob trzecich, zwiazanych bezposrednio z:

a) uslugami, o ktorych mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. b - miejscem swiadczenia tych uslug jest miejsce ich wykonania,

b) uslugami innymi niz wymienione w pkt 1 i 2 lit. a oraz w art. 27 ust. 3 - miejscem swiadczenia tych uslug jest miejsce ich wykonania

- z zastrzezeniem ust. 6.

6. W przypadku gdy nabywca uslugi podal dla tej czynnosci swiadczacemu usluge numer, pod ktorym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartosci dodanej na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium panstwa czlonkowskiego, na ktorym zgodnie z ust. 5 ma miejsce swiadczenia usluga, miejscem swiadczenia uslugi jest terytorium panstwa czlonkowskiego, ktore wydalo nabywcy ten numer.

7. W przypadku uslug, o ktorych mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 lit. c i d, swiadczonych dla nabywcy, ktory podal wykonujacemu te uslugi numer, pod ktorym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartosci dodanej na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium panstwa czlonkowskiego, na ktorym uslugi sa wykonywane, miejscem swiadczenia uslug jest terytorium panstwa czlonkowskiego, ktore wydalo nabywcy uslugi ten numer, pod warunkiem ze towary po wykonaniu tych uslug zostana wywiezione z terytorium panstwa czlonkowskiego, na ktorym uslugi te zostaly faktycznie wykonane.

8. W przypadku, gdy uslugodawca jest podatnik, o ktorym mowa w art. 15, przepis ust. 7 stosuje sie, jezeli towary po wykonaniu uslug zostana niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 30 dni od wykonania na nich uslug, wywiezione poza terytorium kraju.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, inne niz wskazane w ust. 1-8 oraz w art. 27 miejsca swiadczenia uslug, uwzgledniajac specyfike swiadczenia niektorych uslug oraz przepisy Wspolnoty Europejskiej.

10. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, warunki, jakie musza spelniac podatnicy, o ktorych mowa w art. 15, aby swiadczone przez nich uslugi, o ktorych mowa w ust. 7 i 8, mogly byc uznawane za wykonane poza terytorium kraju, oraz moze wprowadzic korzystniejsze zasady zwrotu roznicy podatku podmiotom swiadczacym te uslugi, uwzgledniajac:

1) sytuacje gospodarcza panstwa;

2) specyfike wykonywania niektorych czynnosci oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektorymi towarami.

DZIAL VI

PODSTAWA OPODATKOWANIA

Spis tresci

Art. 29. 1. Podstawa opodatkowania jest obrot, z zastrzezeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota nalezna z tytulu sprzedazy, pomniejszona o kwote naleznego podatku. Kwota nalezna obejmuje calosc swiadczenia naleznego od nabywcy. Obrotem jest takze otrzymana dotacja, subwencja i inna doplata o podobnym charakterze zwiazana z dostawa lub swiadczeniem uslug.

2. W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedplaty lub raty, obrotem jest rowniez kwota otrzymanych zaliczek, zadatkow, przedplat lub rat, pomniejszona o przypadajaca od nich kwote podatku. Dotyczy to rowniez otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne doplaty o podobnym charakterze.

3. Jezeli naleznosc jest okreslona w naturze, podstawa opodatkowania jest wartosc swiadczenia obliczona na podstawie przecietnych cen stosowanych w danej miejscowosci lub na danym rynku w dniu wykonania swiadczenia, pomniejszonych o podatek.

4. Obrot zmniejsza sie o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiazkowych rabatow (bonifikat, opustow, uznanych reklamacji i skont) i o wartosc zwroconych towarow, zwroconych kwot nienaleznych w rozumieniu przepisow o cenach oraz zwroconych kwot dotacji, subwencji i innych doplat o podobnym charakterze, a takze kwot wynikajacych z dokonanych korekt faktur.

5. W przypadku dostawy budynkow lub budowli trwale z gruntem zwiazanych albo czesci takich budynkow lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrebnia sie wartosci gruntu.

6. W przypadku czynnosci, o ktorych mowa w art. 19 ust. 13 pkt 10, jako kwote nalezna, o ktorej mowa w ust. 1, przyjmuje sie wartosc naleznego wkladu budowlanego albo wkladu mieszkaniowego, pomniejszona o kwote naleznego podatku. Do wniesienia wkladu w formie innej niz pieniezna przepis ust. 10 stosuje sie odpowiednio. W przypadku gdy czesc wkladu budowlanego lub mieszkaniowego zostala sfinansowana z zaciagnietego przez spoldzielnie mieszkaniowa kredytu na sfinansowanie kosztow budowy, podstawe opodatkowania powieksza sie o kwote kredytu, w czesci przypadajacej na dany lokal.

7. Do podstawy opodatkowania, o ktorej mowa w ust. 6, wlicza sie rowniez inne oplaty wnoszone przez czlonkow spoldzielni, ktore nie sa wkladami budowlanymi lub mieszkaniowymi, wynikajace z uczestniczenia czlonkow spoldzielni w zobowiazaniach spoldzielni zwiazanych z budowa lub wynikajace z ostatecznego rozliczenia kosztow budowy - zgodnie z postanowieniami statutu.

8. Jezeli w okresie 5 lat od ustanowienia spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego jest zawierana umowa o przeksztalcenie przyslugujacego czlonkowi prawa na spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu lub ustanowienie w miejsce tego prawa odrebnej wlasnosci lokalu, podstawa opodatkowania jest roznica miedzy wartoscia rynkowa lokalu a wartoscia zwaloryzowanego wkladu mieszkaniowego, pomniejszona o kwote podatku.

9. W przypadku wykonania czynnosci, o ktorych mowa w art. 5, dla ktorych nie zostala okreslona cena, podstawa opodatkowania jest wartosc towarow lub uslug obliczona wedlug cen stosowanych w obrotach z glownym odbiorca (odbiorcami), a w przypadku braku odbiorcy - wedlug przecietnych cen stosowanych w danej miejscowosci lub na danym rynku z dnia wykonania tych czynnosci, pomniejszona o kwote naleznego podatku, z zastrzezeniem ust. 10 i 12.

10. W przypadku dostawy towarow, o ktorej mowa w art. 7 ust. 2, podstawa opodatkowania jest cena nabycia towarow, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia okreslony w momencie dostawy tych towarow.

11. Przepis ust. 10 stosuje sie odpowiednio do wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow, o ktorej mowa w art. 13 ust. 3.

12. W przypadku swiadczenia uslug, o ktorym mowa w art. 8 ust. 2, podstawa opodatkowania jest koszt swiadczenia tych uslug poniesiony przez podatnika.

13. Podstawa opodatkowania w imporcie towarow jest wartosc celna powiekszona o nalezne clo. Jezeli przedmiotem importu sa towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawa opodatkowania jest wartosc celna powiekszona o nalezne clo i podatek akcyzowy. W przypadku towarow objetych procedura uszlachetniania biernego podstawa opodatkowania jest roznica miedzy wartoscia celna produktow kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartoscia towarow wywiezionych czasowo, powiekszona o nalezne clo. Jezeli przedmiotem importu w ramach uszlachetniania biernego sa towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawa opodatkowania jest roznica miedzy wartoscia celna produktow kompensacyjnych lub zamiennych dopuszczonych do obrotu a wartoscia towarow wywiezionych czasowo, powiekszona o nalezne clo i podatek akcyzowy.

14. Podstawa opodatkowania w imporcie towarow objetych procedura odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od naleznosci celnych przywozowych oraz procedura przetwarzania pod kontrola celna jest wartosc celna powiekszona o clo, ktore byloby nalezne, gdyby towary te byly objete procedura dopuszczenia do obrotu. Jezeli przedmiotem importu w ramach procedury odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od naleznosci celnych przywozowych lub procedury przetwarzania pod kontrola celna sa towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawa opodatkowania jest wartosc celna powiekszona o clo, ktore byloby nalezne, gdyby towary te byly objete procedura dopuszczenia do obrotu, i o podatek akcyzowy.

15. Podstawa opodatkowania, o ktorej mowa w ust. 13 i 14, obejmuje, o ile elementy takie nie zostaly do niej wlaczone: prowizje, opakowania, transport i koszty ubezpieczenia, ktore zostaly juz poniesione albo beda poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie sie miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie ktorego towary sa importowane. Elementy, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, wlicza sie do podstawy opodatkowania, rowniez gdy powstaja one w zwiazku z transportem do innego miejsca przeznaczenia na terytorium Wspolnoty, jezeli miejsce to jest znane w momencie dokonania importu.

16. Do podstawy opodatkowania, o ktorej mowa w ust. 13 i 14, dolicza sie okreslone w odrebnych przepisach oplaty oraz inne naleznosci, jezeli organy celne maja obowiazek pobierac te naleznosci z tytulu importu towarow.

17. Podstawa opodatkowania w imporcie uslug jest kwota, ktora uslugobiorca jest obowiazany zaplacic, z wyjatkiem gdy na podstawie odrebnych przepisow wartosc uslugi zwieksza wartosc celna importowanego towaru albo w przypadku gdy podatek zostal rozliczony przez uslugodawce.

18. W przypadku dostaw towarow, dla ktorych zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 podatnikiem jest nabywca tych towarow, podstawa opodatkowania jest kwota, ktora nabywca jest obowiazany zaplacic, z wyjatkiem gdy podatek:

1) zostal rozliczony przez dokonujacego dostawy tych towarow lub

2) od towarow, ktore sa instalowane lub montowane, z probnym uruchomieniem lub bez niego, na terytorium kraju, zostal w calosci z tytulu ich importu pobrany od podatnika dokonujacego nabycia tych towarow; w przypadku gdy kwota podatku z tytulu importu towarow jest nizsza od kwoty podatku, jaka bylaby nalezna z tytulu dostawy tych towarow na terytorium kraju, podatnik dokonujacy ich nabycia jest obowiazany do rozliczenia tej roznicy.

19. Roznica podatku, o ktorej mowa w ust. 18 pkt 2, stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2.

20. W przypadku dostawy przez podatnika towaru podlegajacego opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podstawa opodatkowania objeta jest rowniez kwota tego podatku.

21. Przepisy ust. 9 i 20 stosuje sie odpowiednio w przypadku dostawy towarow, dla ktorej podatnikiem jest ich nabywca.

22. W przypadku swiadczenia uslug miedzynarodowego przewozu drogowego polegajacego na okazjonalnym przewozie osob autobusami zarejestrowanymi poza terytorium kraju podstawa opodatkowania moze byc obliczana w sposob inny niz okreslony w ust. 1-4 i ust. 9, na podstawie rozporzadzenia wydanego na podstawie art. 99 ust. 15.

Art. 30. 1. Podstawe opodatkowania czynnosci maklerskich, czynnosci wynikajacych z zarzadzania funduszami powierniczymi, czynnosci wynikajacych z umowy agencyjnej lub zlecenia, posrednictwa, umowy komisu lub innych uslug o podobnym charakterze stanowi dla:

1) zleceniodawcy - kwota nalezna z tytulu dostawy, pomniejszona o kwote podatku;

2) komisanta:

a) kwota nalezna z tytulu dostawy towarow, pomniejszona o kwote podatku - w przypadku dostawy towarow osobie trzeciej, na rachunek komitenta,

b) kwota nalezna wraz z kwota prowizji, pomniejszona o kwote podatku - w przypadku dostawy towarow nabytych przez komisanta na rzecz komitenta;

3) komitenta - kwota nalezna pomniejszona o kwote prowizji komisanta, pomniejszona o kwote podatku - w przypadku dostawy towarow dla komisanta;

4) prowadzacego przedsiebiorstwo maklerskie, zarzadzajacego funduszami inwestycyjnymi, agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby swiadczacej uslugi o podobnym charakterze - kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzen za wykonanie uslugi, pomniejszona o kwote podatku.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio, w przypadku gdy w wykonaniu umow agencyjnych, zlecenia lub innych umow o podobnym charakterze jest dokonywany import towarow, z tym ze podstawe opodatkowania dla importera ustala sie zgodnie z art. 29 ust. 13-16.

Art. 31. 1. Podstawa opodatkowania wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow jest kwota, jaka nabywajacy jest obowiazany zaplacic.

2. Podstawa opodatkowania, o ktorej mowa w ust. 1, obejmuje:

1) podatki, cla, oplaty i inne naleznosci placone w zwiazku z nabyciem towarow;

2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawce od podmiotu dokonujacego wewnatrzwspolnotowego nabycia.

3. Podstawa opodatkowania, o ktorej mowa w ust. 1, nie obejmuje:

1) rabatow za zaplate z gory;

2) opustow i zwrotow kwot z tytulu dokonanego nabycia udzielonych podmiotowi dokonujacemu wewnatrzwspolnotowego nabycia.

4. Jezeli po dokonaniu wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow nabywca otrzymuje zwrot podatku akcyzowego zaplaconego na terytorium panstwa czlonkowskiego, z ktorego wyslano lub transportowano towary, podstawe opodatkowania pomniejsza sie o kwote zwroconego podatku akcyzowego, przy czym podatnik ma obowiazek udowodnic na podstawie posiadanych dokumentow, ze otrzymal zwrot podatku akcyzowego.

5. W przypadku wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, o ktorym mowa w art. 11, podstawa opodatkowania jest cena nabycia, a jezeli cena nabycia nie istnieje - koszt ich wytworzenia. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 32. 1. W przypadku gdy:

1) na kupujacego zostaly nalozone ograniczenia w dysponowaniu lub uzywaniu towaru, wynikajace z umowy, z wyjatkiem przypadkow, gdy ograniczenia sa wymagane na podstawie odrebnych przepisow lub zostaly nalozone na podstawie orzeczenia sadu albo decyzji administracyjnej;

2) dostawa lub cena towaru jest uzalezniona od spelnienia dodatkowego swiadczenia, ktorego wplywu na wartosc towaru nie mozna ustalic;

3) miedzy nabywca a dostawca istnieje zwiazek, o ktorym mowa w ust. 2

- organ podatkowy okresla wysokosc obrotu na podstawie przecietnych cen stosowanych w danej miejscowosci lub na danym rynku w dniu wykonania swiadczenia, pomniejszonych o podatek, jezeli okaze sie, ze przypadki te mialy wplyw na ustalenie ceny.

2. Zwiazek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, istnieje, gdy miedzy kontrahentami lub osobami pelniacymi u kontrahentow funkcje zarzadzajace, nadzorcze lub kontrolne zachodza powiazania o charakterze rodzinnym lub z tytulu przysposobienia, kapitalowym, majatkowym lub wynikajace ze stosunku pracy. Zwiazek ten istnieje takze, gdy ktorakolwiek z wymienionych osob laczy funkcje zarzadzajace, nadzorcze lub kontrolne u kontrahentow.

3. Przez powiazania rodzinne, o ktorych mowa w ust. 2, rozumie sie malzenstwo oraz pokrewienstwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

4. Przez powiazania kapitalowe, o ktorych mowa w ust. 2, rozumie sie sytuacje, w ktorej jedna z osob lub jeden z kontrahentow posiada prawo glosu wynoszace co najmniej 5 proc. wszystkich praw glosu lub dysponuje bezposrednio lub posrednio takim prawem.

DZIAL VII

ZASADY WYMIARU I POBORU PODATKU Z TYTULU IMPORTU TOWAROW

Spis tresci

Art. 33. 1. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, sa obowiazani do obliczenia i wykazania w zgloszeniu celnym kwoty podatku, z uwzglednieniem obowiazujacych stawek.

2. Jezeli organ celny stwierdzi, ze w zgloszeniu celnym kwota podatku zostala wykazana nieprawidlowo, naczelnik urzedu celnego wydaje decyzje okreslajaca podatek w prawidlowej wysokosci. Naczelnik urzedu celnego moze okreslic kwote podatku w decyzji dotyczacej naleznosci celnych.

3. Po przyjeciu zgloszenia celnego podatnik moze wystapic do naczelnika urzedu celnego o wydanie decyzji okreslajacej podatek w prawidlowej wysokosci.

4. Podatnik jest obowiazany w terminie 10 dni, liczac od dnia jego powiadomienia przez organ celny o wysokosci naleznosci podatkowych, do wplacenia kwoty obliczonego podatku.

5. W przypadkach niewymienionych w ust. 1-4 i art. 34 podatnik jest obowiazany do zaplaty kwoty naleznego podatku w terminie i na warunkach okreslonych dla uiszczenia cla, rowniez gdy towary zostaly zwolnione od cla lub stawki celne zostaly zawieszone albo obnizone do wysokosci 0 proc.

6. Naczelnik urzedu celnego jest obowiazany do poboru podatku naleznego z tytulu importu towarow.

7. Organ celny zabezpiecza kwote podatku, jezeli podatek ten nie zostal uiszczony, w przypadkach i trybie stosowanych przy zabezpieczaniu naleznosci celnych na podstawie przepisow celnych.

8. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze, w drodze rozporzadzenia, okreslic terminy zaplaty podatku inne niz okreslone w ust. 4 i 5 oraz warunki stosowania innych terminow, uwzgledniajac przepisy Wspolnoty Europejskiej oraz przebieg realizacji budzetu panstwa.

Art. 34. 1. W przypadkach innych niz okreslone w art. 33 ust. 1-3 kwote podatku naleznego z tytulu importu towarow okresla naczelnik urzedu celnego w drodze decyzji.

2. Do naleznosci podatkowych okreslonych zgodnie z art. 33 ust. 1 stosuje sie odpowiednio przepisy celne dotyczace powiadamiania dluznika o kwocie naleznosci wynikajacych z dlugu celnego.

3. Od decyzji, o ktorej mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, sluzy odwolanie do dyrektora izby celnej, za posrednictwem naczelnika urzedu celnego, ktory wydal decyzje.

4. Do postepowan, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w art. 33 ust. 2 i 3, stosuje sie przepisy ordynacji podatkowej.

Art. 35. Kopie decyzji, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, lub innych orzeczen wydanych w sprawie podatku z tytulu importu towarow naczelnik urzedu celnego i dyrektor izby celnej sa obowiazani przeslac w terminie 5 dni do urzedu skarbowego wlasciwego dla podatnika w sprawie rozliczen podatku.

Art. 36. 1. W przypadku gdy towary zostana objete, na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju, procedura skladu celnego, tranzytu, odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od naleznosci celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen i towary te przestana podlegac tym procedurom na terytorium kraju, uwaza sie, iz import tych towarow bedzie dokonany na terytorium kraju.

2. W przypadku gdy towary zostana objete, na terytorium kraju, procedura skladu celnego, tranzytu, odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od naleznosci celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen i towary te przestana podlegac tym procedurom na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju, uwaza sie, iz import tych towarow nie bedzie dokonany na terytorium kraju.

Art. 37. 1. Podatnik jest obowiazany zaplacic roznice miedzy podatkiem wynikajacym z decyzji naczelnika urzedu celnego, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34, a podatkiem pobranym przez ten organ w terminie 10 dni, liczac od dnia doreczenia tych decyzji.

2. Roznica, o ktorej mowa w ust. 1, dotyczaca podatku stanowi podatek naliczony w rozumieniu art. 86 ust. 2.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do decyzji dyrektora izby celnej.

Art. 38. 1. W zakresie nieuregulowanym w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 ust. 7-9 oraz art. 33-37 stosuje sie odpowiednio przepisy celne dotyczace poboru i wymiaru cla, z wyjatkiem przepisow dotyczacych przedluzenia terminu zaplaty, odroczenia platnosci oraz innych ulatwien platniczych przewidzianych w przepisach celnych.

2. Jezeli, zgodnie z przepisami celnymi, powiadomienie dluznika o wysokosci dlugu celnego nie moze nastapic z uwagi na przedawnienie, a istnieje podstawa do obliczenia lub zweryfikowania naleznosci podatkowych, naczelnik urzedu celnego moze okreslic elementy kalkulacyjne wedlug zasad okreslonych w przepisach celnych na potrzeby prawidlowego okreslenia naleznego podatku z tytulu importu towarow.

Art. 39. Organem podatkowym wlasciwym w sprawie postepowan dotyczacych odroczenia terminu platnosci podatku, rozlozenia na raty zaplaty podatku lub zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami za zwloke, zwrotu nadplaty oraz ulg podatkowych okreslonych w ordynacji podatkowej jest naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy dla podatnika.

Art. 40. W przypadku gdy kwota podatku zostala nadplacona, podatnikowi nie przysluguje zwrot nadplaconego podatku, jezeli kwota nadplaconego w imporcie podatku pomniejszyla kwote podatku naleznego.

DZIAL VIII

WYSOKOSC OPODATKOWANIA

Rozdzial 1

Stawki

Spis tresci

Art. 41. 1. Stawka podatku wynosi 22 proc., z zastrzezeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

2. Dla towarow i uslug, wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7 proc., z zastrzezeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

3. W wewnatrzwspolnotowej dostawie towarow stawka podatku wynosi 0 proc., z zastrzezeniem art. 42.

4. W eksporcie towarow, o ktorym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, stawka podatku wynosi 0 proc.

5. W eksporcie towarow, o ktorym mowa w art. 2 pkt 8 lit. a, dokonywanym przez rolnikow ryczaltowych, stawka podatku wynosi 0 proc., pod warunkiem prowadzenia przez podatnika ewidencji okreslonej w art. 109 ust. 3.

6. Stawke podatku 0 proc. stosuje sie w eksporcie towarow, o ktorym mowa w ust. 4 i 5, pod warunkiem ze podatnik przed zlozeniem deklaracji podatkowej za dany miesiac otrzymal dokument potwierdzajacy wywoz towaru poza terytorium Wspolnoty.

7. Jezeli warunek, o ktorym mowa w ust. 6, nie zostal spelniony, podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o ktorej mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie nastepnym, stosujac stawke podatku 0 proc., pod warunkiem otrzymania dokumentu wymienionego w ust. 6 przed zlozeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W razie nieotrzymania tego dokumentu w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim maja zastosowanie stawki wlasciwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju.

8. Przepis ust. 7 stosuje sie, w przypadku gdy podatnik posiada dokument celny potwierdzajacy procedure wywozu.

9. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzajacego wywoz towaru poza terytorium Wspolnoty w terminie pozniejszym niz okreslony w ust. 7 upowaznia podatnika do dokonania korekty zlozonej deklaracji podatkowej, w ktorej wykazal dostawe towarow.

10. Stawke podatku, o ktorej mowa w ust. 2, stosuje sie do dostaw na terytorium kraju towarow wymienionych w poz. 129-134 zalacznika nr 3 do ustawy, dla jednostek ochrony przeciwpozarowej, przeznaczonych na cele ochrony przeciwpozarowej.

11. Przepis ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio w eksporcie towarow, o ktorym mowa w art. 2 pkt 8 lit. b, jezeli podatnik przed zlozeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w ktorym dokonal dostawy towarow, posiada kopie dokumentu, w ktorym urzad celny wyjscia potwierdzil wywoz tych towarow. Z dokumentu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi wynikac tozsamosc towaru bedacego przedmiotem dostawy i wywozu. Przepis ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

12. Stawke podatku, o ktorej mowa w ust. 2, stosuje sie do czynnosci wymienionych w poz. 161 zalacznika nr 3 do ustawy, przy spelnieniu warunkow okreslonych dla budownictwa spolecznego na podstawie odrebnych przepisow.

13. Towary i uslugi bedace przedmiotem czynnosci, o ktorych mowa w art. 5, niewymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisow o statystyce publicznej podlegaja opodatkowaniu stawka w wysokosci 22 proc., z wyjatkiem tych, dla ktorych w ustawie lub przepisach wykonawczych okreslono inna stawke.

14. Zmiany w klasyfikacjach statystycznych wydanych na podstawie przepisow o statystyce publicznej oraz w kluczach powiazan miedzy tymi klasyfikacjami wprowadzone po dniu wejscia w zycie tej ustawy nie powoduja zmian w opodatkowaniu podatkiem, jezeli nie zostaly okreslone w ustawie.

15. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw gospodarki oraz po zasiegnieciu opinii prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, do celow poboru podatku w imporcie okresli, w drodze rozporzadzenia, wykazy towarow wymienionych w zalacznikach nr 3 i 6 do ustawy w ukladzie odpowiadajacym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN) lub Nomenklaturze Scalonej (CN).

16. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia, moze obnizac stawki podatku do wysokosci 0 proc., 3 proc. lub 7 proc. dla dostaw niektorych towarow i swiadczenia niektorych uslug albo dla czesci tych dostaw lub czesci swiadczenia uslug oraz okreslac warunki stosowania obnizonych stawek, uwzgledniajac:

1) specyfike obrotu niektorymi towarami i swiadczenia niektorych uslug;

2) przebieg realizacji budzetu panstwa;

3) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

Art. 42. 1. Wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow podlega opodatkowaniu wedlug stawki podatku 0 proc., pod warunkiem ze:

1) podatnik dokonal dostawy na rzecz nabywcy posiadajacego wlasciwy i wazny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnatrzwspolnotowych, nadany przez panstwo czlonkowskie wlasciwe dla nabywcy, zawierajacy dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartosci dodanej i podal ten numer oraz swoj numer, o ktorym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzajacej dostawe towarow;

2) podatnik przed zlozeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, o ktorym mowa w art. 99, posiada w swojej dokumentacji dowody, ze towary bedace przedmiotem wewnatrzwspolnotowej dostawy zostaly wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju.

2. Warunki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, uznaje sie za spelnione rowniez wowczas, gdy nie sa spelnione wymagania w zakresie:

1) nabywcy - w przypadkach, o ktorych mowa w art. 13 ust. 2 pkt 3 i 4;

2) dokonujacego dostawy - w przypadku, o ktorym mowa w art. 16.

3. Dowodami, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, sa nastepujace dokumenty, jezeli lacznie potwierdzaja dostarczenie towarow bedacych przedmiotem wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow do nabywcy znajdujacego sie na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju:

1) dokumenty przewozowe otrzymane od przewoznika (spedytora) odpowiedzialnego za wywoz towarow z terytorium kraju, z ktorych jednoznacznie wynika, ze towary zostaly dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju - w przypadku gdy przewoz towarow jest zlecany przewoznikowi (spedytorowi);

2) kopia faktury dostawy;

3) specyfikacja poszczegolnych sztuk ladunku;

4) dokument potwierdzajacy przyjecie przez nabywce towaru na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju

- z zastrzezeniem ust. 4 i 5.

4. W przypadku wywozu towarow bedacych przedmiotem wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow bezposrednio przez podatnika dokonujacego takiej dostawy lub przez jego nabywce, przy uzyciu wlasnego srodka transportu podatnika lub nabywcy, podatnik oprocz dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadac dokument zawierajacy co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonujacego wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow oraz nabywcy tych towarow;

2) adres, pod ktory sa przewozone towary, w przypadku gdy jest inny niz adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy;

3) okreslenie towarow i ich ilosci;

4) potwierdzenie przyjecia towarow przez nabywce do miejsca, o ktorym mowa w pkt 1 lub 2, znajdujacego sie na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju;

5) rodzaj oraz numer rejestracyjny srodka transportu, ktorym sa wywozone towary, lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewozone sa srodkami transportu lotniczego.

5. W przypadku wywozu przez nabywce nowych srodkow transportu bez uzycia innego srodka transportu (przewozowego) podatnik oprocz dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, powinien posiadac dokument zawierajacy dane umozliwiajace prawidlowa identyfikacje podatnika dokonujacego dostaw i nabywcy oraz nowego srodka transportu, w szczegolnosci:

1) dane dotyczace podatnika i nabywcy;

2) dane pozwalajace jednoznacznie zidentyfikowac przedmiot dostawy jako nowy srodek transportu;

3) date dostawy;

4) podpisy podatnika i nabywcy;

5) oswiadczenie nabywcy o wywozie nowego srodka transportu poza terytorium kraju w terminie 14 dni od dnia dostawy;

6) pouczenie nabywcy o skutkach niewywiazania sie z obowiazku, o ktorym mowa w pkt 5

- zwany dalej "dokumentem wywozu".

6. Dokument wywozu podatnik wystawia w kazdym przypadku, w ktorym ma zastosowanie art. 106 ust. 6.

7. Dokument wywozu wypelnia sie w trzech egzemplarzach, z ktorych: jeden wydawany jest nabywcy, drugi - podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, trzeci - podatnik przesyla wraz z faktura, o ktorej mowa w art. 106 ust. 6, do wlasciwej jednostki w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, ktora na podstawie odrebnych przepisow dokonuje wymiany z innymi panstwami czlonkowskimi informacji o podatku oraz o podatku od wartosci dodanej, zwanej dalej "biurem wymiany informacji o podatku VAT".

8. W przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 5, nabywca nowego srodka transportu jest obowiazany pierwszego dnia po uplywie tego terminu do zaplaty podatku od dokonanej na jego rzecz dostawy tego srodka transportu.

9. Kwote podatku zaplaconego zgodnie z ust. 8 zwraca sie na wniosek nabywcy nowego srodka transportu, w przypadku gdy nowy srodek transportu zostanie wywieziony na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju i tam zostanie zarejestrowany, jezeli podlega obowiazkowi rejestracji, przy czym nabywca ma obowiazek udowodnic na podstawie posiadanych dokumentow wywoz tego srodka transportu i jego zarejestrowanie. Podatek zwraca urzad skarbowy, ktory pobral ten podatek.

10. W przypadku gdy nabywca, o ktorym mowa w ust. 5, przed zarejestrowaniem nowego srodka transportu na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju dokona dostawy tego srodka transportu na terytorium kraju, od czynnosci tej podatek nalicza i rozlicza nabywca srodka transportu, ktory rejestruje ten srodek transportu na terytorium kraju.

11. W przypadku gdy dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3-5, nie potwierdzaja jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdujacego sie na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju towarow, dowodami, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, moga byc rowniez inne dokumenty wskazujace, ze nastapila dostawa wewnatrzwspolnotowa, w szczegolnosci:

1) korespondencja handlowa z nabywca, w tym jego zamowienie;

2) dokumenty dotyczace ubezpieczenia lub kosztow frachtu;

3) dokument potwierdzajacy zaplate za towar, z wyjatkiem przypadkow, gdy dostawa ma charakter nieodplatny lub zobowiazanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzajacy wygasniecie zobowiazania.

12. Jezeli warunek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, nie zostal spelniony przed zlozeniem deklaracji podatkowej za dany okres, podatnik wykazuje te dostawe w ewidencji, o ktorej mowa w art. 109 ust. 3, jako dostawe na terytorium kraju.

13. Otrzymanie przez podatnika dowodu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, w terminie pozniejszym niz okreslony w ust. 12 upowaznia podatnika do dokonania korekty zlozonej deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowujacej, o ktorej mowa w art. 100 ust. 1, w ktorej wykazal dostawe towarow.

14. Przepisy ust. 1-4 i 11-13 stosuje sie odpowiednio do wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow, o ktorej mowa w art. 13 ust. 3.

15. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, inny niz ustalony w ust. 3-11 sposob dokumentowania wywozu towarow z terytorium kraju i dostarczenia ich nabywcy na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, uwzgledniajac:

1) koniecznosc odpowiedniego dokumentowania wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow i identyfikacji czynnosci dokonanych przez grupy podatnikow;

2) potrzebe zapewnienia kontroli prawidlowosci rozliczania podatku;

3) specyfike niektorych rodzajow uslug transportowych.

16. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor dokumentu, o ktorym mowa w ust. 5, uwzgledniajac:

1) koniecznosc odpowiedniego dokumentowania wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow i identyfikacji czynnosci dokonanych przez grupy podatnikow;

2) potrzebe zapewnienia kontroli prawidlowosci rozliczania podatku;

3) potrzebe zapewnienia prawidlowej wymiany informacji dotyczacych nowych srodkow transportu zgodnie z odrebnymi przepisami.

Rozdzial 2

Zwolnienia

Spis tresci

Art. 43. 1. Zwalnia sie od podatku:

1) uslugi wymienione w zalaczniku nr 4 do ustawy;

2) dostawe towarow uzywanych, z zastrzezeniem pkt 10, pod warunkiem ze w stosunku do tych towarow nie przyslugiwalo dokonujacemu ich dostawy prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy rowniez uzywanych budynkow i budowli lub ich czesci, bedacych przedmiotem umowy najmu, dzierzawy lub innych umow o podobnym charakterze;

3) dostawe produktow rolnych pochodzacych z wlasnej dzialalnosci rolniczej, dokonywana przez rolnika ryczaltowego oraz swiadczenie uslug rolniczych przez rolnika ryczaltowego;

4) dostawe za cene rowna wartosci nominalnej znaczkow pocztowych, znakow skarbowych i innych znakow tego typu;

5) dostawe ludzkich organow i mleka kobiecego;

6) dostawe krwi, osocza w pelnym skladzie, komorek krwi lub preparatow krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebedacych lekami;

7) dostawe, lacznie z posrednictwem, dotyczaca walut, banknotow i monet uzywanych jako prawny srodek platniczy, z wylaczeniem przedmiotow kolekcjonerskich, za ktore uwaza sie monety ze zlota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, ktore nie sa zwykle uzywane jako prawny srodek platniczy lub ktore maja wartosc numizmatyczna;

8) dostawe zlota dla Narodowego Banku Polskiego;

9) dostawe terenow niezabudowanych innych niz tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowe;

10) dostawe obiektow budownictwa mieszkaniowego lub ich czesci, z wyjatkiem obiektow i ich czesci, ktore maja byc zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy czesci budynkow przeznaczonych na cele inne niz mieszkaniowe;

11) czynnosci wykonywane na rzecz czlonkow spoldzielni, ktorym przysluguja spoldzielcze prawa do lokali mieszkalnych, czlonkow spoldzielni bedacych wlascicielami lokali mieszkalnych lub na rzecz wlascicieli lokali mieszkalnych niebedacych czlonkami spoldzielni, za ktore sa pobierane oplaty, zgodnie z art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z 15 grudnia 2000 r. o spoldzielniach mieszkaniowych;

12) uslugi zarzadzania:

a) funduszami inwestycyjnymi i zbiorczymi portfelami papierow wartosciowych - w rozumieniu przepisow o funduszach inwestycyjnych,

b) portfelami inwestycyjnymi funduszy inwestycyjnych, o ktorych mowa w lit. a, lub ich czescia,

c) ubezpieczeniowymi funduszami kapitalowymi w rozumieniu przepisow o dzialalnosci ubezpieczeniowej,

d) otwartymi funduszami emerytalnymi w rozumieniu przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, a takze Funduszem Gwarancyjnym utworzonym na podstawie tych przepisow,

e) pracowniczymi programami emerytalnymi w rozumieniu przepisow o pracowniczych programach emerytalnych,

f) obowiazkowym systemem rekompensat oraz funduszem rozliczeniowym utworzonymi na podstawie przepisow prawa o publicznym obrocie papierami wartosciowymi, a takze innymi srodkami i funduszami, ktore sa gromadzone lub tworzone w celu zabezpieczenia prawidlowego rozliczenia transakcji zawartych w obrocie na rynku regulowanym w rozumieniu tych przepisow albo w obrocie na gieldach towarowych w rozumieniu przepisow o gieldach towarowych, przez partnera centralnego, agenta rozrachunkowego lub izbe rozliczeniowa w rozumieniu przepisow o ostatecznosci rozrachunku w systemach platnosci i systemach rozrachunku papierow wartosciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami;

13) udzielanie licencji lub upowaznienie do korzystania z licencji oraz przeniesienie autorskiego prawa majatkowego w rozumieniu przepisow prawa autorskiego - w odniesieniu do programu komputerowego - bez pobrania naleznosci na rzecz placowek oswiatowych, o ktorych mowa w ust. 9.

2. Przez towary uzywane, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie sie:

1) budynki i budowle lub ich czesci - jezeli od konca roku, w ktorym zakonczono budowe tych obiektow, minelo co najmniej 5 lat;

2) pozostale towary, z wyjatkiem gruntow, ktorych okres uzywania przez podatnika dokonujacego ich dostawy wyniosl co najmniej pol roku.

3. Rolnik ryczaltowy dokonujacy dostawy produktow rolnych lub swiadczacy uslugi rolnicze, ktore sa zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 3, moze zrezygnowac z tego zwolnienia pod warunkiem:

1) dokonania w poprzednim roku podatkowym dostawy produktow rolnych oraz swiadczenia uslug rolniczych o wartosci przekraczajacej 20 000 zl, oraz

2) dokonania zgloszenia rejestracyjnego, o ktorym mowa w art. 96 ust. 1 i 2, oraz

3) prowadzenia ewidencji, o ktorej mowa w art. 109 ust. 3.

4. Rolnik ryczaltowy, ktory zamierza zrezygnowac ze zwolnienia okreslonego w ust. 1 pkt 3, jest obowiazany prowadzic ewidencje, o ktorej mowa w art. 109 ust. 1, przez okres co najmniej 3 kolejnych miesiecy poprzedzajacych bezposrednio miesiac, od ktorego rolnik ten rezygnuje ze zwolnienia.

5. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 3, ktorzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, moga po uplywie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystac ze zwolnienia okreslonego w ust. 1 pkt 3. Zwolnienie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, obowiazuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzedu skarbowego przed poczatkiem miesiaca (kwartalu), od ktorego podatnicy ci ponownie chca skorzystac ze zwolnienia.

6. Zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje sie do dostawy towarow wymienionych w ust. 2 pkt 1, jezeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji srodkow trwalych lub w trakcie uzytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, stanowily co najmniej 30 proc. wartosci poczatkowej, a podatnik:

1) mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego od tych wydatkow;

2) uzytkowal te towary w okresie krotszym niz 5 lat w celu wykonywania czynnosci opodatkowanych.

7. Zwolnienie okreslone w ust. 1 pkt 10 nie ma zastosowania w przypadku, o ktorym mowa w art. 29 ust. 8.

8. Przez zarzadzanie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 12, rozumie sie:

1) zarzadzanie aktywami;

2) dystrybucje tytulow uczestnictwa;

3) tworzenie rejestrow uczestnikow i administrowanie nimi;

4) prowadzenie rachunkow i rejestrow aktywow;

5) przechowywanie aktywow.

9. Przez placowki oswiatowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 13 oraz w art. 83, rozumie sie szkoly i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoly wyzsze i placowki opiekunczo-wychowawcze.

Art. 44. Zwalnia sie od podatku wewnatrzwspolnotowe nabycie:

1) towarow, do ktorych mialyby zastosowanie przepisy art. 43 ust. 1 pkt 5-8;

2) towarow, ktorych import na warunkach okreslonych w przepisach dotyczacych importu towarow bylby zwolniony od podatku.

Rozdzial 3

Zwolnienia z tytulu importu towarow

Spis tresci

Art. 45. 1. Zwalnia sie od podatku import:

1) towarow objetych procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen w rozumieniu przepisow celnych;

2) towarow objetych procedura odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od naleznosci celnych przywozowych;

3) zlota przez Narodowy Bank Polski;

4) powracajacych z terytorium panstwa trzeciego, zwolnionych od cla towarow, dokonywany przez podatnika, ktory wczesniej wywiozl te towary;

5) do portow przez podmioty zajmujace sie rybolowstwem morskim ich wlasnych polowow, niebedacych jeszcze przedmiotem dostawy, w stanie nieprzetworzonym lub po zakonserwowaniu dla celow dokonania dostawy;

6) ludzkich organow i mleka kobiecego;

7) krwi, osocza w pelnym skladzie, komorek krwi lub preparatow krwiopochodnych pochodzenia ludzkiego, niebedacych lekami;

8) walut, banknotow i monet uzywanych jako prawny srodek platniczy, z wylaczeniem przedmiotow kolekcjonerskich, za ktore uwaza sie monety ze zlota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, ktore nie sa zwykle uzywane jako prawny srodek platniczy lub ktore maja wartosc numizmatyczna;

9) towarow przez sily zbrojne panstw innych niz Rzeczpospolita Polska bedacych sygnatariuszami traktatu polnocnoatlantyckiego do uzytku wlasnego takich sil lub personelu cywilnego im towarzyszacego lub tez w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jezeli sily te biora udzial we wspolnych dzialaniach obronnych;

10) gazu w systemie gazowym lub energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym.

2. Zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, nie stosuje sie, jezeli na podstawie przepisow celnych powstaje obowiazek uiszczenia cla.

Art. 46. Na potrzeby stosowania art. 47-80:

1) za napoje alkoholowe uwaza sie piwo, wino, aperitify na bazie wina lub alkoholu, koniaki, likiery lub napoje spirytusowe i inne podobne, klasyfikowane wedlug kodow objetych pozycjami od 2203 do 2209 Nomenklatury Towarowej Taryfy Celnej lub Nomenklatury Scalonej (CN);

2) za tyton i wyroby tytoniowe uwaza sie wyroby klasyfikowane wedlug kodow objetych pozycjami od 2401 do 2403 Nomenklatury Towarowej Taryfy Celnej lub Nomenklatury Scalonej (CN);

3) za rzeczy osobistego uzytku uwaza sie towary bezposrednio uzywane przez osobe fizyczna lub wykorzystywane w gospodarstwie domowym, jezeli ich ilosc lub rodzaj nie wskazuja na przeznaczenie handlowe lub do dzialalnosci gospodarczej, a takze przenosny sprzet niezbedny do wykonywania przez osobe zainteresowana zawodu.

Art. 47. 1. Zwalnia sie od podatku import rzeczy osobistego uzytku osoby fizycznej przesiedlajacej sie z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju na pobyt staly, jezeli lacznie sa spelnione nastepujace warunki:

1) rzeczy sluzyly do osobistego uzytku tej osobie w miejscu poprzedniego pobytu poza terytorium Wspolnoty, z tym ze towary nieprzeznaczone do konsumpcji musialy sluzyc do takiego uzytku przez okres co najmniej 6 miesiecy przed dniem zakonczenia pobytu poza terytorium Wspolnoty;

2) rzeczy beda uzywane na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim byly uzywane poza terytorium Wspolnoty;

3) osoba fizyczna przebywala poza terytorium Wspolnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesiecy poprzedzajacych zmiane miejsca pobytu;

4) rzeczy te przez 12 miesiecy od dnia zgloszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie moga zostac oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajete, uzyczone, wydzierzawione lub w inny sposob odstapione odplatnie lub nieodplatnie bez wczesniejszego poinformowania o tym organu celnego.

2. Zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do:

1) napojow alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobow tytoniowych;

3) srodkow transportu przeznaczonych do dzialalnosci gospodarczej;

4) artykulow potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajecia, innych niz przenosne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej.

3. Rzeczy osobistego uzytku zwolnione sa od podatku, jezeli zostaly zgloszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed uplywem 12 miesiecy od dnia przybycia osoby przesiedlajacej sie na terytorium kraju na pobyt staly, a w przypadku osoby, ktora jest obowiazana uzyskac zgode odpowiednich wladz na taki pobyt, przed uplywem 12 miesiecy, liczac od dnia uzyskania takiej zgody, z zachowaniem warunku okreslonego w ust. 4.

4. W przypadku sprzedazy lub przeniesienia prawa wlasnosci w inny sposob, wynajmu, uzyczenia, wydzierzawienia lub innego odstapienia rzeczy, o ktorych mowa w ust. 1, dokonanych przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4, rzeczy te sa opodatkowane podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu tego odstapienia, z uwzglednieniem wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

5. Zwolnienie od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie takze do rzeczy stanowiacych mienie osoby fizycznej, zgloszonych do procedury dopuszczenia do obrotu przed dniem przybycia tej osoby na terytorium kraju na pobyt staly lub dniem uzyskania zgody na pobyt staly, jezeli osoba ta zobowiaze sie do przybycia na terytorium kraju na pobyt staly przed uplywem 6 miesiecy od dnia przedstawienia organowi celnemu takiego zobowiazania oraz zlozone zostanie zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty podatku. Termin okreslony w ust. 1 pkt 1 liczy sie od dnia dopuszczenia towaru do obrotu na terytorium kraju.

6. Zwolnienie od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie takze:

1) do rzeczy osobistego uzytku osoby fizycznej, ktora miala miejsce pobytu na terytorium panstwa trzeciego przez okres krotszy niz 12 miesiecy, ale nie krotszy niz 6 miesiecy, jezeli osoba ta uprawdopodobni, ze nie miala wplywu na skrocenie pobytu;

2) w przypadku gdy przesiedlajaca sie osoba fizyczna nie zachowala terminu okreslonego w ust. 3, jezeli osoba ta uprawdopodobni, ze uchybienie nastapilo bez jej winy.

Art. 48. 1. Zwalnia sie od podatku import, z zastrzezeniem ust. 3, rzeczy osobistego uzytku, w tym takze rzeczy nowych, nalezacych do osoby przybywajacej na terytorium kraju na pobyt staly w zwiazku z zawarciem zwiazku malzenskiego, jezeli osoba ta miala miejsce pobytu na terytorium panstwa trzeciego przez okres co najmniej 12 miesiecy poprzedzajacych zmiane miejsca pobytu.

2. Zwolnienie od podatku stosuje sie takze do prezentow zwyczajowo ofiarowanych w zwiazku z zawarciem zwiazku malzenskiego przez osoby, o ktorych mowa w ust. 1, przesylanych przez osoby majace miejsce pobytu na terytorium panstwa trzeciego, pod warunkiem ze wartosc poszczegolnych prezentow nie jest wyzsza niz kwota wyrazona w zlotych odpowiadajaca rownowartosci 1000 euro.

3. Zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje sie do:

1) napojow alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobow tytoniowych.

4. Towary, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, podlegaja zwolnieniu od podatku, jezeli zostaly zgloszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed uplywem 4 miesiecy od dnia zawarcia zwiazku malzenskiego przez osobe uprawniona do zwolnienia od podatku, i jezeli osoba ta przedstawila dokument potwierdzajacy zawarcie zwiazku malzenskiego.

5. Zwolnienie od podatku stosuje sie takze do towarow zgloszonych do procedury dopuszczenia do obrotu przez osobe uprawniona do korzystania ze zwolnienia przed ustalonym dniem zawarcia zwiazku malzenskiego, nie wczesniej jednak niz 2 miesiace przed tym dniem, jezeli zostanie zlozone zabezpieczenie w celu zagwarantowania pokrycia kwoty podatku.

6. Towary, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, przez 12 miesiecy od dnia zgloszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie moga zostac oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajete, uzyczone, wydzierzawione lub w inny sposob odstapione odplatnie lub nieodplatnie bez uprzedniego poinformowania o tym organu celnego.

7. W przypadku sprzedazy lub przeniesienia prawa wlasnosci w inny sposob, wynajmu, uzyczenia, wydzierzawienia lub innego odstapienia rzeczy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, dokonanych przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 6, rzeczy te sa opodatkowane podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu tego odstapienia, z uwzglednieniem ich wartosci celnej ustalonej przez organ celny dla tego dnia.

Art. 49. 1. Zwalnia sie od podatku import rzeczy pochodzacych ze spadku otrzymanych przez:

1) osobe fizyczna posiadajaca miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub

2) prowadzaca dzialalnosc niedochodowa osobe prawna posiadajaca siedzibe na terytorium kraju.

2. Zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do:

1) napojow alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobow tytoniowych;

3) srodkow transportu przeznaczonych do dzialalnosci gospodarczej;

4) artykulow potrzebnych do wykonywania zawodu lub zajecia, innych niz przenosne przedmioty sztuki stosowanej lub wyzwolonej, uzywanych do wykonywania zawodu lub zajecia przez osobe zmarla;

5) zapasow surowcow, polproduktow lub wyrobow gotowych;

6) zywego inwentarza i zapasow produktow rolnych, ktorych ilosc jest wieksza niz przeznaczona na niezbedne potrzeby domowe rodziny.

3. Rzeczy, o ktorych mowa w ust. 1, podlegaja zwolnieniu od podatku, jezeli zostaly zgloszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed uplywem 2 lat, liczac od dnia ostatecznego nabycia spadku przez osobe uprawniona. Okres ten moze byc wydluzony przez wlasciwy organ podatkowy w wyjatkowych przypadkach.

Art. 50. 1. Zwalnia sie od podatku import wyposazenia, materialow szkolnych i innych artykulow stanowiacych zwykle wyposazenie pokoju studenta lub ucznia, nalezacych do osoby przybywajacej na terytorium kraju w celu nauki, jezeli sa one wykorzystywane na potrzeby osobiste studenta lub ucznia.

2. Na potrzeby stosowania ust. 1 przez:

1) ucznia lub studenta rozumie sie osobe zapisana do placowki edukacyjnej w celu uczeszczania na kursy w pelnym wymiarze przez nia oferowane;

2) wyposazenie rozumie sie bielizne i posciel, jak rowniez ubrania stare lub nowe;

3) materialy szkolne rozumie sie przedmioty i instrumenty (lacznie z kalkulatorami i maszynami do pisania) zwykle uzywane przez uczniow lub studentow do nauki.

Art. 51. 1. Zwalnia sie od podatku import towarow umieszczonych w przesylkach wysylanych z terytorium panstwa trzeciego bezposrednio do odbiorcy przebywajacego na terytorium kraju, pod warunkiem ze laczna wartosc towarow w przesylce nie przekracza kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej rownowartosci 22 euro.

2. Zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do:

1) napojow alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobow tytoniowych;

3) perfum i wod toaletowych.

3. Zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do towarow importowanych w drodze zamowienia wysylkowego.

Art. 52. 1. Zwalnia sie od podatku import, z zastrzezeniem ust. 2, towarow umieszczonych w przesylce wysylanej z terytorium panstwa trzeciego przez osobe fizyczna i przeznaczonej dla osoby fizycznej przebywajacej na terytorium kraju, jezeli lacznie sa spelnione nastepujace warunki:

1) ilosc i rodzaj towarow nie wskazuja na ich przeznaczenie handlowe;

2) odbiorca nie jest obowiazany do uiszczenia oplat na rzecz nadawcy w zwiazku z otrzymaniem przesylki;

3) przesylki maja charakter okazjonalny.

2. Towary, o ktorych mowa w ust. 1, sa zwolnione od podatku w ramach nastepujacych norm:

1) napoje alkoholowe:

a) napoje powstale w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objetosciowej alkoholu powyzej 22 proc., alkohol etylowy nieskazony o mocy objetosciowej alkoholu wynoszacej 80 proc. i wiecej - 1 litr lub

b) napoje otrzymywane w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, sake lub podobne napoje o mocy objetosciowej alkoholu nieprzekraczajacej 22 proc., wina musujace, wina wzmacniane - 1 litr lub

c) wina inne niz musujace - 2 litry;

2) tyton i wyroby tytoniowe:

a) papierosy - 50 sztuk, lub

b) cygaretki (cygara o ciezarze nie wiekszym niz 3g) - 25 sztuk, lub

c) cygara - 10 sztuk, lub

d) tyton do palenia - 50 g;

3) perfumy - 50 g lub wody toaletowe - 0,25 l;

4) kawa - 500 g lub ekstrakty i esencje kawy - 200 g;

5) herbata - 100 g lub ekstrakty i esencje herbaty - 40 g.

3. Zwolnienia od podatku, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie, jezeli wartosc przesylki nie przekracza kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej rownowartosci 45 euro.

4. Towary, o ktorych mowa w ust. 2, zawarte w przesylce w ilosciach przekraczajacych okreslone limity podlegaja calkowitemu wylaczeniu ze zwolnienia.

Art. 53. 1. Zwalnia sie od podatku import, z zastrzezeniem ust. 3-5, srodkow trwalych i innego wyposazenia, nalezacych do przedsiebiorcy wykonujacego w celach zarobkowych i na wlasny rachunek dzialalnosc gospodarcza, ktory zaprzestal prowadzenia tej dzialalnosci na terytorium panstwa trzeciego i zamierza wykonywac podobna dzialalnosc na terytorium kraju, jezeli lacznie sa spelnione nastepujace warunki:

1) srodki trwale i inne wyposazenie byly uzywane przez przedsiebiorce w miejscu poprzedniego wykonywania dzialalnosci przez okres co najmniej 12 miesiecy przed dniem zaprzestania dzialalnosci przedsiebiorstwa na terytorium panstwa trzeciego;

2) srodki trwale i inne wyposazenie sa przeznaczone na terytorium kraju do takiego samego celu, w jakim byly uzywane na terytorium panstwa trzeciego;

3) rodzaj i ilosc przywozonych rzeczy odpowiadaja rodzajowi i skali dzialalnosci prowadzonej przez przedsiebiorce.

2. W przypadku korzystania ze zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, przez wlasciciela gospodarstwa rolnego zwolniony od podatku jest takze import zywego inwentarza.

3. Zwolnienia od podatku nie stosuje sie w przypadku zaprzestania dzialalnosci w zwiazku z polaczeniem sie przedsiebiorcow lub nabyciem albo przejeciem w posiadanie przez przedsiebiorce krajowego zorganizowanej czesci mienia przedsiebiorcy zagranicznego, jezeli nie powoduje to rozpoczecia prowadzenia nowej dzialalnosci.

4. Zwolnienia od podatku nie stosuje sie rowniez do:

1) srodkow transportu, ktore nie sluza do wykonywania dzialalnosci gospodarczej;

2) towarow przeznaczonych do spozycia przez ludzi lub zwierzeta;

3) paliwa;

4) zapasow surowcow, polproduktow i wyrobow gotowych;

5) inwentarza zywego stanowiacego wlasnosc przedsiebiorcy, ktory prowadzi dzialalnosc w zakresie obrotu zwierzetami hodowlanymi.

5. Srodki trwale i inne wyposazenie podlegaja zwolnieniu od podatku, jezeli zostaly zgloszone do procedury dopuszczenia do obrotu przed uplywem 12 miesiecy, liczac od dnia zaprzestania dzialalnosci przedsiebiorstwa na terytorium panstwa trzeciego.

6. Srodki trwale i inne wyposazenie, zwolnione od podatku, przez 12 miesiecy, liczac od dnia zgloszenia do procedury dopuszczenia do obrotu, nie moga zostac oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajete, uzyczone, wydzierzawione lub w inny sposob odstapione odplatnie lub nieodplatnie bez uprzedniego poinformowania o tym organu celnego. W odniesieniu do wypozyczania lub przekazania okres ten moze byc w uzasadnionych przypadkach wydluzony do 36 miesiecy przez naczelnika urzedu skarbowego.

7. W przypadku sprzedazy lub przeniesienia prawa wlasnosci w inny sposob, wynajmu, uzyczenia, wydzierzawienia lub innego odstapienia rzeczy zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 i 2, dokonanych przed uplywem okresu, o ktorym mowa w ust. 6, rzeczy te sa opodatkowane podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu tego odstapienia, z uwzglednieniem wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

8. Do osob wykonujacych wolne zawody, ktore uzyskaly prawo do wykonywania takich zawodow na terytorium kraju, oraz do osob prawnych nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej, ktore przenosza swoja dzialalnosc z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju, ust. 1-7 stosuje sie odpowiednio.

Art. 54. 1. Zwalnia sie od podatku import produktow rolnych oraz produktow hodowli, pszczelarstwa, ogrodnictwa i lesnictwa, uzyskanych w gospodarstwach zlokalizowanych na terytorium panstwa trzeciego, graniczacych z terytorium kraju, prowadzonych przez rolnika prowadzacego glowne gospodarstwo rolne na terytorium kraju, jezeli lacznie sa spelnione nastepujace warunki:

1) w przypadku produktow hodowli - produkty uzyskano od zwierzat wyhodowanych na terytorium kraju lub dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju;

2) produkty te zostaly poddane jedynie zabiegom, ktore zwykle sa dokonywane po ich zebraniu lub wyprodukowaniu;

3) zgloszenie celne do procedury dopuszczenia do obrotu tych produktow jest dokonywane przez rolnika lub w jego imieniu.

2. Do produktow rybolowstwa i gospodarki rybnej prowadzonej przez polskich rybakow w wodach plynacych i jeziorach stanowiacych granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz do produktow lowiectwa prowadzonego przez polskich mysliwych na tych jeziorach i wodach plynacych przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 55. Zwalnia sie od podatku import, na zasadzie wzajemnosci, nasion, nawozow i produktow sluzacych do uprawy ziemi i roslin, przeznaczonych do wykorzystania w gospodarstwach znajdujacych sie na terytorium kraju, prowadzonych przez osoby prowadzace glowne gospodarstwo zlokalizowane na terytorium panstwa trzeciego graniczace z terytorium kraju, jezeli lacznie sa spelnione nastepujace warunki:

1) ilosc przywozonych produktow nie przekracza ilosci niezbednej do uprawy lub prowadzenia danego gospodarstwa;

2) zgloszenie celne produktow jest dokonywane przez rolnika lub w jego imieniu.

Art. 56. 1. Zwalnia sie od podatku import, z zastrzezeniem ust. 4, towarow przywozonych w bagazu osobistym podroznego przybywajacego z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju, jezeli rodzaj tych towarow nie wskazuje na przeznaczenie handlowe, a ich wartosc nie przekracza kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej rownowartosci 175 euro.

2. Przez bagaz osobisty, o ktorym mowa w ust. 1, rozumie sie caly bagaz, ktory podrozny jest w stanie przedstawic organom celnym, wjezdzajac na terytorium kraju, jak rowniez bagaz, ktory przedstawi on pozniej organom celnym, pod warunkiem przedstawienia dowodu, ze bagaz byl zarejestrowany jako bagaz towarzyszacy w momencie wyruszenia w podroz przez przedsiebiorstwo, ktore bylo odpowiedzialne za jego przewoz. Bagaz osobisty nie obejmuje przenosnych kanistrow zawierajacych paliwo.

3. Zwolnione sa od podatku towary w ramach nastepujacych norm:

1) napoje alkoholowe, jezeli sa przywozone przez podroznego, ktory ukonczyl 17 lat:

a) napoje powstale w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objetosciowej alkoholu powyzej 22 proc., alkohol etylowy nieskazony o mocy objetosciowej alkoholu wynoszacej 80 proc. i wiecej - 1 litr lub

b) napoje powstale w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe, aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, sake lub podobne napoje o rzeczywistej mocy objetosciowej alkoholu nieprzekraczajacej 22 proc., wina musujace, wina wzmacniane - 2 litry, i

c) wina niemusujace - 2 litry;

2) tyton i wyroby tytoniowe, jezeli sa przywozone przez podroznego, ktory ukonczyl 17 lat:

a) papierosy - 200 sztuk lub

b) cygaretki (cygara o ciezarze nie wiekszym niz 3 g) - 100 sztuk,

c) cygara - 50 sztuk, lub

d) tyton do palenia - 250 g;

3) perfumy - 50 g i wody toaletowe - 0,25 l;

4) kawa - 500 g lub ekstrakty i esencje kawy - 200 g

- jezeli sa przywozone przez podroznego, ktory ukonczyl 15 lat;

5) herbata - 100 g lub ekstrakty i esencje herbaty - 40 g.

4. Jezeli laczna wartosc towarow przywozonych przez podroznego przekracza kwote wyrazona w zlotych odpowiadajaca rownowartosci 175 euro, zwolnienie od podatku jest udzielane do wysokosci tej kwoty w stosunku do towarow, ktore gdyby byly przywiezione oddzielnie, moglyby byc objete takim zwolnieniem.

5. Wartosc towarow, o ktorych mowa w ust. 3, oraz wartosc rzeczy osobistych, importowanych czasowo lub importowanych po ich czasowym wywozie, nie jest wliczana do ogolnej wartosci kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej rownowartosci 175 euro.

Art. 57. 1. Zwalnia sie od podatku import:

1) zwierzat specjalnie przygotowanych do uzytku laboratoryjnego;

2) nieprodukowanych na terytorium kraju substancji biologicznych lub chemicznych, nadajacych sie glownie do celow naukowych, przywozonych w ilosciach, ktore nie wskazuja na przeznaczenie handlowe.

2. Zwolnienia od podatku, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie, pod warunkiem ze towary sa przeznaczone dla:

1) instytucji publicznych, ktorych podstawowa dzialalnoscia jest edukacja lub prowadzenie badan naukowych, albo dla wydzielonych jednostek tych instytucji, jezeli podstawowa dzialalnoscia tych jednostek jest prowadzenie badan naukowych lub edukacja;

2) prywatnych instytucji, ktorych podstawowa dzialalnoscia jest edukacja lub prowadzenie badan naukowych.

Art. 58. 1. Zwalnia sie od podatku import:

1) substancji leczniczych pochodzenia ludzkiego;

2) odczynnikow do badania grupy krwi;

3) odczynnikow do badania rodzajow tkanek;

4) opakowan specjalnie przystosowanych do przewozu towarow okreslonych w pkt 1-3 oraz rozpuszczalnikow i dodatkow potrzebnych do ich uzycia, jezeli sa przywozone jednoczesnie z tymi towarami.

2. Na potrzeby stosowania ust. 1 przez:

1) substancje lecznicze pochodzenia ludzkiego rozumie sie ludzka krew i jej pochodne: cala krew ludzka, wysuszone ludzkie osocze, ludzka albumina i roztwory stale bialka ludzkiego osocza, ludzka immunoglobulina i ludzki fibrynogen;

2) odczynniki do badania grupy krwi rozumie sie wszystkie odczynniki, ludzkie, zwierzece, roslinne i innego pochodzenia, stosowane do badania krwi i do badania niezgodnosci krwi;

3) odczynniki do badania rodzajow tkanek rozumie sie wszystkie odczynniki ludzkie, zwierzece, roslinne i innego pochodzenia, stosowane do oznaczania typow ludzkich tkanek.

3. Zwolnienie od podatku towarow, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie, jezeli lacznie sa spelnione nastepujace warunki:

1) towary sa przeznaczone dla instytucji lub laboratoriow prowadzacych dzialalnosc medyczna lub naukowa niemajaca charakteru handlowego;

2) towarowi towarzyszy certyfikat wydany przez odpowiednie wladze panstwa wysylki;

3) towar jest przewozony w pojemniku opatrzonym etykieta identyfikacyjna.

Art. 59. Zwalnia sie od podatku import przesylek zawierajacych probki substancji posiadajacych atest Swiatowej Organizacji Zdrowia i przeznaczonych do kontroli jakosci surowcow uzywanych do produkcji srodkow farmaceutycznych i lekow, przywozonych dla instytucji powolanych do tego celu.

Art. 60. Zwalnia sie od podatku import srodkow farmaceutycznych i lekow przeznaczonych do uzytku medycznego dla ludzi lub zwierzat przybylych z terytorium panstwa trzeciego uczestniczacych w miedzynarodowych imprezach sportowych organizowanych na terytorium kraju, jezeli ich ilosc i rodzaj sa odpowiednie do celu, w jakim sa przywozone, i do czasu trwania imprezy sportowej.

Art. 61. 1. Zwalnia sie od podatku import:

1) lekow, odziezy, srodkow spozywczych, srodkow sanitarno-czyszczacych i innych rzeczy sluzacych zachowaniu lub ochronie zdrowia oraz artykulow o przeznaczeniu medycznym, przywozonych przez organizacje spoleczne lub jednostki organizacyjne statutowo powolane do prowadzenia dzialalnosci charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, przeznaczonych do nieodplatnej dystrybucji wsrod osob potrzebujacych pomocy;

2) towarow przesylanych nieodplatnie przez osoby majace swoje miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium panstwa trzeciego, przeznaczonych dla organizacji spolecznych lub jednostek organizacyjnych statutowo powolanych do prowadzenia dzialalnosci charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, wykorzystywanych do zebrania funduszy w trakcie zbiorek publicznych organizowanych na rzecz osob potrzebujacych pomocy;

3) wyposazenia i materialow biurowych przesylanych nieodplatnie przez osoby majace miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium panstwa trzeciego, przeznaczonych dla organizacji spolecznych lub jednostek organizacyjnych statutowo powolanych do prowadzenia dzialalnosci charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, wykorzystywanych jedynie do tej dzialalnosci.

2. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1, ma zastosowanie wylacznie do organizacji spolecznych lub jednostek organizacyjnych, w ktorych procedury ksiegowe umozliwiaja kontrole wykorzystania zwolnionych od podatku towarow.

3. Zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do:

1) napojow alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobow tytoniowych;

3) kawy i herbaty;

4) srodkow transportu, z wyjatkiem ambulansow.

4. Towary, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc uzyczane, wydzierzawiane, wynajmowane lub odstepowane wylacznie do celow okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2, po uprzednim zawiadomieniu organu celnego.

5. W przypadku sprzedazy lub przeniesienia prawa wlasnosci w inny sposob, wynajmu, uzyczenia, wydzierzawienia lub innego odstapienia towarow zwolnionych od podatku, o ktorych mowa w ust. 1, w celu innym niz uprawniajacy do zwolnienia od podatku, towary te sa opodatkowane podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu tego odstapienia, z uwzglednieniem wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

6. Organizacje spoleczne lub jednostki organizacyjne, ktore przestaja spelniac warunki uprawniajace do skorzystania ze zwolnienia lub ktore zamierzaja uzywac towarow zwolnionych od podatku do celow innych niz okreslone w ust. 1, sa obowiazane poinformowac o tym organ celny.

7. Towary pozostajace w posiadaniu organizacji spolecznej lub jednostki organizacyjnej, ktora przestala spelniac warunki do korzystania ze zwolnienia od podatku, sa opodatkowane podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu, w ktorym przestaly spelniac te warunki, z uwzglednieniem wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

8. Towary uzywane przez organizacje spoleczna lub jednostke organizacyjna, korzystajaca ze zwolnienia od podatku, do celow innych niz okreslone w ust. 1, sa opodatkowane podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu, w ktorym uzyskaly nowe zastosowanie, z uwzglednieniem wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

Art. 62. 1. Zwalnia sie od podatku import towarow specjalnie przystosowanych do celow rehabilitacji spolecznej, zawodowej i medycznej oraz pomocy naukowej, kulturalnej i podnoszenia kwalifikacji osob niepelnosprawnych, jezeli towary te sa przywozone przez organizacje spoleczne lub jednostki organizacyjne, ktorych podstawowym celem statutowym jest rehabilitacja oraz pomoc naukowa i kulturalna tym osobom, oraz jezeli zostaly oddane takim instytucjom bezplatnie i bez uzyskania korzysci ekonomicznych ze strony dajacego.

2. Zwolnienia od podatku, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie takze do importu:

1) czesci zamiennych, elementow i specjalnego wyposazenia, przeznaczonych do towarow, o ktorych mowa w ust. 1;

2) narzedzi uzywanych do konserwacji, kontroli, kalibrowania lub naprawy towarow, o ktorych mowa w ust. 1

- pod warunkiem ze te czesci, elementy, wyposazenie lub narzedzia zostaly przywiezione jednoczesnie z towarami, o ktorych mowa w ust. 1, lub zostaly przywiezione pozniej, jezeli mozna jednoznacznie stwierdzic, ze sa przeznaczone do takich towarow, ktore wczesniej zostaly zwolnione od podatku.

3. Towary zwolnione od podatku moga byc uzyczane, wydzierzawiane, wynajmowane lub odstepowane wylacznie do celow okreslonych w ust. 1, po uprzednim zawiadomieniu organu celnego.

4. W przypadku sprzedazy lub przeniesienia prawa wlasnosci w inny sposob, wynajmu, uzyczenia, wydzierzawienia lub innego odstapienia towarow zwolnionych od podatku, w celu innym niz uprawniajacy do zwolnienia od podatku, towary te sa opodatkowane podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu tego odstapienia, z uwzglednieniem ich wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

5. Towary zwolnione od podatku moga byc uzyczane, wynajmowane lub odstepowane, nieodplatnie lub za oplata, przez obdarowane organizacje spoleczne lub jednostki organizacyjne w celach niekomercyjnych osobom, o ktorych mowa w ust. 1, bez uiszczania podatku.

6. W przypadku sprzedazy lub przeniesienia prawa wlasnosci w inny sposob, wynajmu, uzyczenia, wydzierzawienia lub innego odstapienia towarow zwolnionych od podatku, o ktorych mowa w ust. 1, w celu innym niz uprawniajacy do zwolnienia od podatku, towary te sa opodatkowane podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu tego odstapienia, z uwzglednieniem ich wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

7. Organizacje spoleczne lub jednostki organizacyjne, ktore przestaja spelniac warunki upowazniajace do skorzystania ze zwolnienia lub ktore zamierzaja uzywac towarow zwolnionych od podatku do celow innych niz przewidziane w tym artykule, sa obowiazane poinformowac o tym organ celny.

8. Towary pozostajace w posiadaniu organizacji spolecznej lub jednostki organizacyjnej, ktora przestala spelniac warunki do korzystania ze zwolnienia od podatku, podlegaja opodatkowaniu podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu, w ktorym wygasly te warunki, z uwzglednieniem ich wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

9. Towary uzywane przez organizacje spoleczna lub jednostke organizacyjna korzystajaca ze zwolnienia od podatku do celow innych niz okreslone w ust. 1, podlegaja opodatkowaniu podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu, w ktorym uzyskaly nowe zastosowanie, z uwzglednieniem ich wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

Art. 63. 1. Zwalnia sie od podatku import towarow:

1) przywozonych przez panstwowe jednostki organizacyjne, organizacje spoleczne lub jednostki organizacyjne statutowo powolane do prowadzenia dzialalnosci charytatywnej lub do realizacji pomocy humanitarnej, jezeli sa przeznaczone do bezplatnego:

a) rozdania ofiarom kleski zywiolowej lub katastrofy, lub

b) oddania do dyspozycji ofiarom kleski zywiolowej lub katastrofy i pozostaja wlasnoscia tych jednostek;

2) przywozonych przez jednostki ratownictwa, przeznaczonych na ich potrzeby, w zwiazku z prowadzonymi przez nie dzialaniami.

2. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie wylacznie do organizacji spolecznych i jednostek organizacyjnych, w ktorych procedury ksiegowe umozliwiaja kontrole wykorzystania zwolnionych od podatku towarow.

3. Zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do materialow i sprzetu przeznaczonych do odbudowy terenow dotknietych kleska zywiolowa lub katastrofa.

4. Towary, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc uzyczane, wydzierzawiane, wynajmowane lub odstepowane wylacznie do celow okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2, po uprzednim zawiadomieniu organu celnego.

5. W przypadku sprzedazy lub przeniesienia prawa wlasnosci w inny sposob, wynajmu, uzyczenia, wydzierzawienia lub innego odstapienia towarow zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 towary te sa opodatkowane podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu tego odstapienia, z uwzglednieniem ich wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, uznaje sie, ze obowiazek podatkowy z tytulu importu towarow nie powstaje, jezeli:

1) towary beda uzywane w celu, ktory uprawnialby do skorzystania ze zwolnienia od podatku na podstawie ust. 1, oraz

2) organ celny, ktory przyjal zgloszenie celne dotyczace dopuszczenia do obrotu towaru zwolnionego od podatku, zostanie niezwlocznie poinformowany o odstapieniu.

7. Towary uzyte przez organizacje uprawniona do zwolnienia do celow innych niz okreslone w ust. 1 sa opodatkowane podatkiem w wysokosci obowiazujacej w dniu, w ktorym zostana wykorzystane w innym celu, z uwzglednieniem ich wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny.

Art. 64. 1. Zwalnia sie od podatku import:

1) odznaczen przyznanych przez rzady panstw trzecich osobom majacym miejsce zamieszkania na terytorium kraju;

2) pucharow, medali i podobnych przedmiotow o charakterze symbolicznym, ktore zostaly przyznane na terytorium panstwa trzeciego osobom majacym miejsce zamieszkania na terytorium kraju, w uznaniu zaslug za dzialalnosc w dowolnej dziedzinie lub zaslug zwiazanych ze szczegolnymi wydarzeniami, jezeli sa przywozone na terytorium kraju przez osobe nagrodzona;

3) pucharow, medali i podobnych przedmiotow o charakterze symbolicznym ofiarowanych nieodplatnie przez wladze panstw obcych lub osoby majace siedzibe na terytorium panstwa trzeciego, przywozonych w celu przyznania ich na terytorium kraju za zaslugi okreslone w pkt 2;

4) pucharow, medali oraz pamiatek o charakterze symbolicznym i o niewielkiej wartosci, przeznaczonych do bezplatnego rozdania osobom majacym miejsce zamieszkania na terytorium panstwa trzeciego podczas kongresow lub podobnych imprez o charakterze miedzynarodowym odbywajacych sie na terytorium kraju, jezeli ich ilosc nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.

2. Zwolnienie od podatku stosuje sie, jezeli osoba zainteresowana udokumentuje, ze spelnia warunki okreslone w ust. 1.

Art. 65. 1. Zwalnia sie od podatku import towarow:

1) przywozonych na terytorium kraju przez osoby, ktore skladaly oficjalna wizyte na terytorium panstwa trzeciego i otrzymanych w zwiazku z ta wizyta jako podarunki od przyjmujacych je wladz;

2) przywozonych przez osoby przybywajace na terytorium kraju z oficjalna wizyta, z zamiarem wreczenia ich w charakterze podarunkow wladzom polskim;

3) przesylanych jako podarunki, w dowod przyjazni lub zyczliwosci, przez wladze lub przedstawicieli panstw obcych oraz zagraniczne organizacje prowadzace dzialalnosc o charakterze publicznym, ktore mieszcza sie na terytorium panstwa trzeciego, polskim wladzom lub organizacjom prowadzacym dzialalnosc o charakterze publicznym.

2. Zwolnienia od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie do:

1) napojow alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobow tytoniowych.

3. Zwolnienie od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie, jezeli lacznie sa spelnione nastepujace warunki:

1) towar stanowi podarunek o charakterze okazjonalnym;

2) ilosc lub rodzaj towaru nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.

Art. 66. Zwalnia sie od podatku, na zasadzie wzajemnosci, import:

1) darow ofiarowanych panujacym i glowom panstw oraz osobom, ktore zgodnie z przepisami miedzynarodowymi korzystaja z takich samych przywilejow;

2) towarow przeznaczonych do wykorzystania lub uzycia przez panujacych i glowy panstw obcych oraz ich oficjalnych przedstawicieli w okresie ich oficjalnego pobytu na terytorium kraju.

Art. 67. 1. Zwalnia sie od podatku import probek towarow majacych nieznaczna wartosc i mogacych sluzyc jedynie uzyskaniu zamowien na towary tego samego rodzaju, ktore maja byc przywiezione na terytorium kraju.

2. Za probke towaru, o ktorej mowa w ust. 1, uwaza sie niewielka ilosc towaru, reprezentujaca okreslony rodzaj lub kategorie towarow, pod warunkiem ze sposob prezentacji i jakosc czynia je bezuzytecznymi dla celow innych niz promocja.

3. Organ celny, przyjmujac zgloszenie celne obejmujace probki, o ktorych mowa w ust. 1, moze uzaleznic zwolnienie tych probek od podatku od pozbawienia ich wartosci handlowej przez przedarcie, przedziurkowanie, naniesienie nieusuwalnych i widocznych znakow lub w inny sposob pozwalajacy na zachowanie przez ten towar charakteru probek.

Art. 68. Zwalnia sie od podatku import materialow drukowanych o charakterze reklamowym, w szczegolnosci katalogi, cenniki, instrukcje obslugi lub ulotki handlowe dotyczace towarow przeznaczonych do sprzedazy lub wynajmu albo zwiazane ze swiadczeniem uslug przewozowych, handlowych, bankowych lub ubezpieczeniowych, przywozonych przez osobe majaca siedzibe na terytorium panstwa trzeciego, jezeli lacznie sa spelnione nastepujace warunki:

1) na materialach w sposob widoczny jest umieszczona nazwa przedsiebiorstwa, ktore produkuje, sprzedaje lub wynajmuje towary albo oferuje uslugi, do ktorych one sie odnosza;

2) przesylka zawiera jeden dokument albo jeden egzemplarz kazdego dokumentu, jezeli sklada sie ona z wielu dokumentow;

3) w przypadku przesylek zawierajacych wiele kopii jednego dokumentu ich laczny ciezar brutto nie przekracza 1 kg;

4) przesylka nie znajduje sie w serii przesylek przekazywanych przez nadawce temu samemu odbiorcy.

Art. 69. Zwalnia sie od podatku import towarow innych niz okreslone w art. 68 spelniajacych wylacznie funkcje reklamowe i nieposiadajacych wartosci handlowej, przesylanych nieodplatnie przez dostawce swoim odbiorcom.

Art. 70. 1. Zwalnia sie od podatku, z zastrzezeniem ust. 3, import:

1) niewielkich probek towarow wytwarzanych na terytorium panstwa trzeciego, jezeli lacznie spelniaja nastepujace warunki:

a) sa bezplatnie przywozone z terytorium panstwa trzeciego lub sa uzyskiwane na imprezach, o ktorych mowa w ust. 2, z towarow przywiezionych z terytorium panstwa trzeciego,

b) sa przeznaczone wylacznie do bezplatnego rozdania,

c) moga byc uzywane wylacznie w celu reklamy i maja niewielka wartosc jednostkowa,

d) ich wartosc i ilosc, biorac pod uwage liczbe zwiedzajacych i wystawcow, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy,

e) nie nadaja sie do obrotu handlowego i, jezeli ich charakter na to pozwala, znajduja sie w opakowaniach zawierajacych mniejsza ilosc towaru niz najmniejsze opakowania takiego towaru znajdujace sie w obrocie handlowym;

2) towarow przywozonych wylacznie w celu demonstracji maszyn i urzadzen wytwarzanych na terytorium panstwa trzeciego, jezeli:

a) sa przeznaczone do zuzycia lub ulegaja zniszczeniu w trakcie trwania imprezy oraz

b) ich wartosc i ilosc, biorac pod uwage liczbe zwiedzajacych i wystawcow, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy;

3) materialow o niewielkiej wartosci przeznaczonych do budowy, wyposazenia i dekoracji stoisk wystawcow zagranicznych, w szczegolnosci farby, lakiery, tapety i inne materialy, jezeli zostana zuzyte lub zniszczone;

4) drukowanych materialow, katalogow, prospektow, cennikow, plakatow reklamowych, ilustrowanych i nieilustrowanych kalendarzy, nieoprawionych fotografii i innych towarow dostarczonych bezplatnie, w celu wykorzystania ich do reklamy towarow wytwarzanych na terytorium panstwa trzeciego, jezeli:

a) sa przeznaczone do bezplatnego rozdania,

b) ich wartosc i ilosc, biorac pod uwage liczbe zwiedzajacych i wystawcow, pozostaje w odpowiednich proporcjach do charakteru imprezy.

2. Zwolnienie od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie, pod warunkiem ze towary sa przeznaczone na:

1) wystawy, targi, salony i podobne imprezy o charakterze handlowym, przemyslowym, rolnym lub rzemieslniczym;

2) wystawy lub imprezy organizowane w celach charytatywnych;

3) wystawy lub imprezy organizowane w celach naukowych, technicznych, rzemieslniczych, artystycznych, edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, religijnych, zwiazanych z dzialalnoscia zwiazkow zawodowych, turystycznych lub w celu promowania wspolpracy miedzynarodowej;

4) spotkania przedstawicieli organizacji miedzynarodowych;

5) uroczystosci i spotkania o charakterze oficjalnym lub upamietniajacym okreslone zdarzenia.

3. Niekonfekcjonowane probki srodkow spozywczych i napojow, spelniajace warunki okreslone w ust. 1 pkt 1, podlegaja zwolnieniu od podatku, jezeli sa bezplatnie konsumowane na imprezach, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Zwolnienie od podatku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie dotyczy:

1) napojow alkoholowych;

2) tytoniu i wyrobow tytoniowych;

3) paliw stalych, cieklych i gazowych.

Art. 71. 1. Zwalnia sie od podatku import towarow przeznaczonych do badan, analiz lub prob majacych na celu okreslenie ich skladu, jakosci lub innych parametrow technicznych, przeprowadzanych w celu uzyskania informacji lub w ramach testow o charakterze przemyslowym lub handlowym, jezeli sa spelnione lacznie nastepujace warunki:

1) towary poddawane badaniom, analizom lub probom zostana w calosci zuzyte lub zniszczone w trakcie ich wykonywania;

2) badania, analizy lub proby nie stanowia promocji handlowej;

3) ilosci towarow scisle odpowiadaja celowi, do ktorego realizacji sa przywozone.

2. Zwolnienie od podatku, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie rowniez do importu towarow, ktore nie ulegly zniszczeniu lub zuzyciu w trakcie badan, analiz lub prob, pod warunkiem ze produkty powstale po ich przeprowadzeniu za zgoda organu celnego zostana:

1) calkowicie zniszczone lub pozbawione wartosci handlowej, lub

2) stana sie przedmiotem zrzeczenia na rzecz skarbu panstwa, bez obciazania go kosztami, lub

3) zostana wywiezione z terytorium Wspolnoty.

3. Jezeli towary powstale po przeprowadzeniu badan, analiz lub prob sa dopuszczane do obrotu, podlegaja one opodatkowaniu podatkiem wedlug stawek obowiazujacych w dniu zakonczenia tych badan, analiz lub prob, z uwzglednieniem wartosci celnej ustalonej dla tego dnia przez organ celny. Jezeli osoba zainteresowana, za zgoda organu celnego i na warunkach okreslonych przez organ celny, przetworzy pozostale produkty na odpady lub zlom, wysokosc podatku okresla sie, uwzgledniajac stawki i wartosci wlasciwe dla tych produktow w dniu ich powstania.

Art. 72. Zwalnia sie od podatku import znakow, wzorow, szkicow lub projektow oraz towarzyszacej im dokumentacji i wnioskow patentowych, przeznaczonych dla instytucji wlasciwych do spraw ochrony praw autorskich lub patentow.

Art. 73. Zwalnia sie od podatku import:

1) folderow, broszur, ksiazek, czasopism, przewodnikow, oprawionych lub nieoprawionych plakatow, nieoprawionych fotografii i powiekszen fotograficznych, ilustrowanych lub nieilustrowanych map geograficznych, ilustrowanych kalendarzy, ktorych glownym celem jest zachecanie do wyjazdow zagranicznych, w szczegolnosci do uczestnictwa w spotkaniach lub imprezach o charakterze kulturalnym, turystycznym, sportowym, religijnym lub zawodowym, pod warunkiem ze towary te:

a) sa przeznaczone do bezplatnego rozdania oraz

b) nie zawieraja wiecej niz 25 proc. powierzchni prywatnej reklamy, oraz

c) maja charakter materialow promocyjnych;

2) wykazow i spisow hoteli zagranicznych wydawanych przez urzedowe instytucje turystyczne lub pod ich patronatem oraz rozkladow jazdy srodkow transportu dzialajacych na terytorium panstwa trzeciego, jezeli dokumenty te nie zawieraja wiecej niz 25 proc. powierzchni prywatnej reklamy;

3) materialow wysylanych akredytowanym przedstawicielom lub korespondentom instytucji turystycznych i nieprzeznaczonych do rozdania, a w szczegolnosci roczniki, spisy abonentow telefonicznych lub teleksowych, spisy hoteli, katalogi targowe, probki wyrobow rzemieslniczych o nieznacznej wartosci, dokumentacja na temat muzeow, uniwersytetow, uzdrowisk lub innych podobnych instytucji.

Art. 74. 1. Zwalnia sie od podatku, z zastrzezeniem ust. 2, import:

1) dokumentow przysylanych bezplatnie organom wladzy publicznej;

2) publikacji rzadow panstw obcych oraz publikacji organizacji miedzynarodowych przeznaczonych do bezplatnego rozdania;

3) dokumentow wyborczych, w szczegolnosci kart do glosowania, list wyborczych w wyborach organizowanych przez organy majace swoje siedziby na terytorium panstwa trzeciego;

4) przedmiotow majacych sluzyc jako dowody lub do podobnych celow przed sadami lub innymi organami wladzy publicznej;

5) wzorow podpisow i drukowanych okolnikow zawierajacych podpisy, ktore sa przesylane w ramach zwyczajowej wymiany informacji miedzy sluzbami publicznymi lub organami bankowymi;

6) urzedowych wydawnictw przeznaczonych dla Narodowego Banku Polskiego;

7) raportow, sprawozdan z dzialalnosci, ulotek informacyjnych, prospektow, blankietow przedplat i innych dokumentow przedsiebiorstw majacych swoja siedzibe na terytorium panstwa trzeciego i przeznaczonych dla posiadaczy lub subskrybentow papierow wartosciowych emitowanych przez te przedsiebiorstwa;

8) zapisanych nosnikow, w szczegolnosci w formie perforowanych kart, zapisow dzwiekowych i mikrofilmow, wykorzystywanych do przekazywania informacji, przesylanych bezplatnie odbiorcy, jezeli zwolnienie nie spowoduje naruszenia warunkow konkurencji;

9) akt, dokumentacji archiwalnych, formularzy i innych dokumentow, ktore maja byc wykorzystane w trakcie miedzynarodowych spotkan, konferencji lub kongresow oraz sprawozdan z tych imprez;

10) planow, rysunkow technicznych, odbitek, opisow i innych podobnych dokumentow przywozonych w celu uzyskania lub realizacji zamowien poza terytorium Wspolnoty lub w celu uczestnictwa w konkursach organizowanych na terytorium kraju;

11) dokumentow przeznaczonych do wykorzystania w trakcie egzaminow organizowanych na terytorium kraju przez instytucje majace swoja siedzibe poza terytorium Wspolnoty;

12) formularzy przeznaczonych do wykorzystania jako urzedowe dokumenty w miedzynarodowym ruchu pojazdow lub w transporcie towarow, odbywajacych sie na podstawie umow miedzynarodowych;

13) formularzy, etykiet, biletow i podobnych dokumentow wysylanych przez przedsiebiorstwa przewozowe lub przedsiebiorstwa hotelarskie, majace siedzibe poza terytorium Wspolnoty, biurom podrozy majacym siedzibe na terytorium kraju;

14) formularzy, biletow, konosamentow, listow przewozowych lub innych dokumentow handlowych lub urzedowych, ktore zostaly uzyte w obrocie gospodarczym;

15) urzedowych drukow dokumentow wydawanych przez wladze panstw trzecich lub organy miedzynarodowe oraz drukow odpowiadajacych miedzynarodowym wzorom w celu ich dystrybucji, przesylanych przez stowarzyszenia majace siedzibe na terytorium panstwa trzeciego odpowiednim stowarzyszeniom majacym siedzibe na terytorium kraju;

16) fotografii, slajdow i mat stereotypowych do fotografii, w tym zawierajacych opisy, przesylanych agencjom prasowym lub wydawcom gazet lub czasopism;

17) towarow okreslonych w zalaczniku nr 7 do ustawy produkowanych przez Organizacje Narodow Zjednoczonych lub jedna z jej specjalistycznych agencji bez wzgledu na cel, w jakim maja byc wykorzystane;

18) artykulow kolekcjonerskich i dziel sztuki, o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturalnym, ktore nie sa przeznaczone na sprzedaz i ktore sa importowane przez muzea, galerie i inne instytucje, pod warunkiem ze artykuly te sa przywozone bezplatnie, a jezeli za oplata, to nie sa dostarczone przez podatnika;

19) publikacji oficjalnych wydawanych z upowaznienia panstwa eksportujacego, instytucji miedzynarodowych, wladz i organow regionalnych lub lokalnych na mocy prawa obowiazujacego w panstwie eksportujacym, a takze drukow rozprowadzanych w zwiazku z wyborami do Parlamentu Europejskiego albo wyborami narodowymi w panstwie, w ktorym te druki sa tworzone przez zagraniczne organizacje polityczne, oficjalnie uznane za takie organizacje, w zakresie, w jakim te publikacje i druki podlegaly opodatkowaniu w panstwie eksportujacym i nie byly objete zwrotem podatku.

2. Zwolnienie od podatku stosuje sie, jezeli dokumenty i towary okreslone w ust. 1 nie maja wartosci handlowej.

Art. 75. Zwalnia sie od podatku import materialow wykorzystywanych do mocowania i zabezpieczania towarow w trakcie ich transportu z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju, w szczegolnosci sznurow, slomy, plotna, papieru, kartonu, drewna, tworzywa sztucznego, ktore ze swojej natury nie sluza do powtornego uzytku.

Art. 76. Zwalnia sie od podatku import sciolki, nawozow, pasz, przywozonych w srodkach transportu wykorzystywanych do przewozu zwierzat z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju, przeznaczonych dla zwierzat w trakcie ich transportu.

Art. 77. 1. Zwalnia sie od podatku import:

1) paliwa przewozonego w standardowych zbiornikach:

a) prywatnych srodkow transportu,

b) srodkow transportu przeznaczonych do dzialalnosci gospodarczej,

c) specjalnych kontenerow

- w ilosci do 200 litrow na srodek transportu;

2) paliwa w przenosnych zbiornikach przewozonych przez prywatne srodki transportu, przeznaczone do zuzycia w tych pojazdach, nie wiecej jednak niz 10 litrow;

3) niezbednych do eksploatacji srodkow transportu smarow znajdujacych sie w tych srodkach.

2. Na potrzeby stosowania zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 1:

1) za standardowy zbiornik uwaza sie zbiornik paliwa, ktory:

a) jest montowany na stale przez producenta we wszystkich srodkach transportu lub cysternach takiego samego typu jak dany srodek transportu lub cysterna i ktory pozwala na bezposrednie wykorzystanie paliwa do napedu srodka transportu lub funkcjonowania systemu chlodzenia i innych systemow dzialajacych w srodku transportu lub cysternie, lub

b) jest przystosowany do srodkow transportu pozwalajacych na bezposrednie wykorzystanie gazu jako paliwa lub do dzialania innych systemow, w ktore moze byc wyposazony srodek transportu, lub

c) jest montowany na stale przez producenta we wszystkich kontenerach tego samego typu co dany kontener i ktorego stale wmontowanie umozliwia bezposrednie wykorzystanie paliwa do pracy w czasie transportu systemow chlodzenia i innych systemow, w jakie kontenery specjalne moga byc wyposazone;

2) za srodek transportu przeznaczony do dzialalnosci gospodarczej uwaza sie kazdy mechaniczny pojazd drogowy wykorzystywany w dzialalnosci gospodarczej, w tym ciagnik z naczepa lub bez naczepy, ktory ze wzgledu na rodzaj, budowe lub wyposazenie jest przeznaczony do przewozu towarow lub wiecej niz dziewieciu osob razem z kierowca, a takze specjalistyczny mechaniczny pojazd drogowy;

3) za kontener specjalny uwaza sie kazdy kontener wyposazony w specjalnie zaprojektowane instalacje systemow chlodzenia, systemow natleniania, systemow izolacji cieplnej lub innych systemow;

4) za prywatny srodek transportu uwaza sie kazdy mechaniczny pojazd drogowy inny niz wymieniony w pkt 2.

3. Towary, o ktorych mowa w ust. 1, sa zwolnione od podatku, jezeli sa wykorzystywane wylacznie przez srodek transportu, w ktorym zostaly przywiezione. Towary te nie moga zostac usuniete z tego srodka transportu ani byc skladowane, chyba ze jest to konieczne w przypadku jego naprawy, oraz nie moga zostac odplatnie lub nieodplatnie odstapione przez osobe korzystajaca ze zwolnienia.

4. W przypadku naruszenia warunkow, o ktorych mowa w ust. 3, wysokosc podatku okresla sie wedlug stanu i wartosci celnej towaru w dniu naruszenia tych warunkow oraz wedlug stawek obowiazujacych w tym dniu.

Art. 78. Zwalnia sie od podatku import towarow przywozonych z terytorium panstwa trzeciego przez upowaznione organizacje w celu wykorzystania ich do budowy, utrzymania lub ozdoby cmentarzy, grobow i pomnikow upamietniajacych ofiary wojny pochowane na terytorium kraju.

Art. 79. Zwalnia sie od podatku import:

1) trumien zawierajacych zwloki i urn z prochami zmarlych, jak rowniez kwiatow, wiencow i innych przedmiotow ozdobnych zwykle im towarzyszacych;

2) kwiatow, wiencow i innych przedmiotow ozdobnych przywozonych przez osoby majace miejsce zamieszkania na terytorium panstwa trzeciego, udajace sie na pogrzeby lub przybywajace w celu udekorowania grobow znajdujacych sie na terytorium kraju, jezeli ich ilosc nie wskazuje na przeznaczenie handlowe.

Art. 80. Zwalnia sie od podatku import towarow przeznaczonych do uzytku:

1) urzedowego obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz misji specjalnych na terytorium kraju, a takze organizacji miedzynarodowych majacych siedzibe lub placowke na terytorium kraju;

2) osobistego uwierzytelnionych w Rzeczypospolitej Polskiej szefow przedstawicielstw dyplomatycznych panstw obcych, osob nalezacych do personelu dyplomatycznego tych przedstawicielstw i misji specjalnych, osob nalezacych do personelu organizacji miedzynarodowych oraz innych osob korzystajacych z przywilejow i immunitetow na podstawie ustaw, umow lub powszechnie uznanych zwyczajow miedzynarodowych, jak rowniez pozostajacych z nimi we wspolnocie domowej czlonkow ich rodzin;

3) osobistego urzednikow konsularnych panstw obcych oraz pozostajacych z nimi we wspolnocie domowej czlonkow ich rodzin;

4) osobistego osob niekorzystajacych z immunitetow, a nalezacych do cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz misji specjalnych na terytorium kraju

- na zasadzie wzajemnosci i pod warunkiem nieodstepowania towarow przez okres 3 lat od dnia dopuszczenia ich do obrotu osobom innym niz wymienione w pkt 1-4.

Art. 81. Zwolnienia, o ktorych mowa w art. 47-80, stosuje sie w przypadku zastosowania zwolnien od cla, z wyjatkiem art. 74 ust. 1 pkt 19.

Art. 82. 1. W odniesieniu do organizacji miedzynarodowych, ktore na terytorium kraju prowadza dzialalnosc w interesie publicznym, moga byc zastosowane zwolnienia od podatku na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu wydanym na podstawie ust. 2.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zagranicznych, moze, w drodze rozporzadzenia, zwolnic od podatku organizacje miedzynarodowe, ktore na terytorium kraju prowadza dzialalnosc w interesie publicznym i sa zwolnione od analogicznych podatkow w innych krajach, uwzgledniajac:

1) koniecznosc prawidlowego okreslenia ilosci i wartosci towarow objetych zwolnieniem;

2) sytuacje gospodarcza panstwa;

3) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze, w drodze rozporzadzenia, wprowadzic inne niz okreslone w art. 43-81 zwolnienia od podatku, a takze okreslic szczegolowe warunki stosowania tych zwolnien, uwzgledniajac:

1) specyfike wykonywania niektorych czynnosci oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektorymi towarami;

2) przebieg realizacji budzetu panstwa;

3) potrzebe uzyskania dostatecznej informacji o towarach bedacych przedmiotem zwolnienia;

4) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

Rozdzial 4

Szczegolne przypadki zastosowania stawki 0 proc.

Spis tresci

Art. 83. 1. Stawke podatku w wysokosci 0 proc. stosuje sie do:

1) dostaw armatorom morskim:

a) statkow wycieczkowych i tym podobnych, przeznaczonych glownie do przewozu osob; promow wszelkiego typu (PKWiU 35.11.21), z wylaczeniem liniowcow pasazerskich pozostalych, statkow (lodzi) wycieczkowych itp. pozostalych promow (PKWiU 35.11.21-90.00),

b) tankowcow (PKWiU 35.11.22), z wylaczeniem tankowcow pozostalych (PKWiU 35.11.22-90.00),

c) statkow chlodniczych (PKWiU 35.11.23), z wylaczeniem statkow chlodniczych pozostalych, innych niz tankowce (PKWiU 35.11.23-90.00),

d) statkow przeznaczonych do przewozu towarow oraz statkow przeznaczonych do przewozu zarowno osob jak i towarow (PKWiU 35.11.24), z wylaczeniem barek morskich bez napedu (PKWiU 35.11.24-20.3) oraz jednostek plywajacych wymienionych w podkategorii PKWiU 35.11.24-80 i 35.11.24-90.00,

e) statkow rybackich itp. pelnomorskich (PKWiU 35.11.31-30),

f) pchaczy pelnomorskich (PKWiU 35.11.32-50.00), statkow szkolnych rybolowstwa morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.30) i statkow badawczych rybolowstwa morskiego (PKWiU ex 35.11.33-93.40);

2) importu srodkow transportu morskiego i rybolowstwa morskiego (PCN 8901 10 10 0, 8901 20 10 0, 8901 30 10 0, 8901 90 10 0, 8902 00 12 0, 8902 00 18 0) (CN 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 12, 8902 00 18) przez armatorow morskich;

3) dostaw czesci do srodkow transportu morskiego i rybolowstwa morskiego, o ktorych mowa w pkt 1, i wyposazenia tych srodkow, z wylaczeniem wyposazenia sluzacego celom rozrywki i sportu;

4) importu czesci do srodkow transportu morskiego i rybolowstwa morskiego, o ktorych mowa w pkt 1, i wyposazenia tych srodkow, z wylaczeniem wyposazenia sluzacego celom rozrywki i sportu;

5) importu srodkow transportu lotniczego uzywanych w lotnictwie cywilnym do wykonywania glownie transportu miedzynarodowego o masie wlasnej przekraczajacej 12 ton oraz czesci zamiennych do nich i wyposazenia pokladowego przywozonego przez ich uzytkownika docelowego, posiadajacego swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego;

6) dostaw srodkow transportu lotniczego uzywanych w lotnictwie cywilnym do wykonywania glownie transportu miedzynarodowego o masie wlasnej przekraczajacej 12 ton oraz czesci zamiennych do nich i wyposazenia pokladowego dla uzytkownika docelowego, posiadajacego swiadectwo kwalifikacyjne wydane przez polski organ nadzoru lotniczego;

7) uslug w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, swiadczonych na rzecz przewoznikow powietrznych oraz innych podmiotow wykonujacych rejsy w transporcie miedzynarodowym;

8) uslug zwiazanych z obsluga startu, ladowania, parkowania, obsluga pasazerow i ladunkow oraz innych o podobnym charakterze uslug swiadczonych na rzecz przewoznikow powietrznych oraz innych podmiotow wykonujacych rejsy w transporcie miedzynarodowym;

9) uslug swiadczonych na obszarze polskich portow morskich, zwiazanych z transportem miedzynarodowym, polegajacych na obsludze ladowych i morskich srodkow transportu;

10) dostaw towarow sluzacych bezposrednio zaopatrzeniu statkow:

a) uzywanych do zeglugi na pelnym morzu oraz przewozacych pasazerow za oplata lub uzywanych dla celow gospodarczych, przemyslowych lub do polowow,

b) uzywanych do ratownictwa lub do udzielania pomocy na morzu, lub do polowow przybrzeznych, z wylaczeniem dostaw prowiantu na poklad statkow do polowow przybrzeznych,

c) marynarki wojennej, wyplywajacych z kraju do zagranicznych portow i przystani;

11) uslug ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczenstwem zeglugi morskiej i srodladowej oraz uslug zwiazanych z ochrona srodowiska morskiego i utrzymaniem akwenow portowych i torow podejsciowych;

12) najmu (czarteru) srodkow transportu wodnego oraz najmu wyposazenia tych srodkow - w zwiazku z transportem miedzynarodowym;

13) najmu (czarteru) srodkow transportu lotniczego oraz najmu wyposazenia tych srodkow - w zwiazku z transportem miedzynarodowym;

14) uslug zwiazanych z obsluga statkow wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 nalezacych do armatorow morskich, z wyjatkiem uslug swiadczonych na cele osobiste zalogi;

15) uslug polegajacych na remoncie, przebudowie lub konserwacji statkow wymienionych w klasie PKWiU ex 35.11 oraz ich czesci skladowych;

16) uslug polegajacych na remoncie, przebudowie lub konserwacji srodkow transportu lotniczego oraz ich wyposazenia i sprzetu zainstalowanego na nich, uzywanych do transportu miedzynarodowego;

17) pozostalych uslug sluzacych bezposrednim potrzebom srodkow transportu morskiego i ich ladunkom, o ktorych mowa w pkt 1;

18) dostaw towarow sluzacych zaopatrzeniu srodkow transportu lotniczego uzywanych do wykonywania transportu miedzynarodowego;

19) uslug polegajacych na wykonywaniu czynnosci bezposrednio zwiazanych z organizacja eksportu towarow, a w szczegolnosci wystawianiu dokumentow spedytorskich, konosamentow i zalatwianiu formalnosci celnych;

20) uslug zwiazanych bezposrednio z importem towarow, w przypadku gdy wartosc tych uslug zostala wlaczona do podstawy opodatkowania, zgodnie z art. 29 ust. 15, z wyjatkiem uslug:

a) w zakresie ubezpieczenia towarow,

b) dotyczacych importu towarow zwolnionych od podatku;

21) uslug zwiazanych bezposrednio z eksportem towarow:

a) dotyczacych towarow eksportowanych polegajacych na ich pakowaniu, przewozie do miejsc formowania przesylek zbiorowych, skladowaniu, przeladunku, wazeniu, kontrolowaniu i nadzorowaniu bezpieczenstwa przewozu,

b) swiadczonych na podstawie umowy maklerskiej, agencyjnej, zlecenia i posrednictwa, dotyczacych towarow eksportowanych;

22) dostaw towarow do wolnych obszarow celnych:

a) ustanowionych na terenie lotniczego, morskiego lub rzecznego przejscia granicznego, przeznaczonych do odprzedazy podroznym,

b) przeznaczonych do wywozu dla odbiorcy poza terytorium Wspolnoty i objetych procedura wywozu w rozumieniu przepisow celnych, w tym takze w celu ich kompletacji, pakowania lub formowania przesylek zbiorowych;

23) uslug transportu miedzynarodowego;

24) uslug polegajacych na naprawie, uszlachetnianiu, przerobie lub przetwarzaniu towarow;

25) dostaw towarow nabywanych przez podmioty majace siedzibe lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium panstwa trzeciego, niebedace podatnikami w rozumieniu art. 15, jezeli towary te sa przeznaczone do przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia na terytorium kraju, a nastepnie do wywozu z terytorium Wspolnoty, w przypadku gdy podatnik:

a) przekaze nabyty przez podmiot towar podatnikowi, ktory dokonuje przerobu, uszlachetnienia lub przetworzenia tego towaru,

b) posiada dowod, ze naleznosc za towar zostala zaplacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku majacym siedzibe na terytorium kraju;

26) dostaw sprzetu komputerowego:

a) dla placowek oswiatowych,

b) dla organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych w celu dalszego nieodplatnego przekazania placowkom oswiatowym

- przy zachowaniu warunkow, o ktorych mowa w ust. 13-15.

2. Opodatkowaniu stawka podatku w wysokosci 0 proc. podlegaja czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 7-18 i 20-22, w przypadku prowadzenia przez podatnika dokumentacji, z ktorej jednoznacznie wynika, ze czynnosci te zostaly wykonane przy zachowaniu warunkow okreslonych w tym przepisie.

3. Przez uslugi transportu miedzynarodowego, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 23, rozumie sie:

1) przewoz lub inny sposob przemieszczania towarow:

a) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspolnoty,

b) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspolnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspolnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspolnoty, jezeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt),

d) z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium Wspolnoty lub z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium Wspolnoty do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, jezeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju;

2) przewoz lub inny sposob przemieszczania osob srodkami transportu morskiego, lotniczego i kolejowego:

a) z miejsca wyjazdu na terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju,

b) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu na terytorium kraju,

c) z miejsca wyjazdu poza terytorium kraju do miejsca przyjazdu poza terytorium kraju, jezeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt);

3) uslugi posrednictwa i spedycji miedzynarodowej, zwiazane z uslugami, o ktorych mowa w pkt 1 i 2.

4. Nie jest usluga, o ktorej mowa w ust. 3, przewoz osob lub towarow w przypadku gdy miejsce wyjazdu (nadania) i miejsce przyjazdu (przeznaczenia) tych osob lub towarow znajduje sie na terytorium kraju, a przewoz poza terytorium kraju ma wylacznie charakter tranzytu.

5. Dokumentami stanowiacymi dowod swiadczenia uslug, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 23, sa w przypadku transportu:

1) towarow przez przewoznika lub spedytora - list przewozowy lub dokument spedytorski (kolejowy, lotniczy, samochodowy, konosament morski, konosament zeglugi srodladowej), stosowany wylacznie w komunikacji miedzynarodowej, lub inny dokument, z ktorego jednoznacznie wynika, ze w wyniku przewozu z miejsca nadania do miejsca przeznaczenia nastapilo przekroczenie granicy z panstwem trzecim, oraz faktura wystawiona przez przewoznika (spedytora), z zastrzezeniem pkt 2;

2) towarow importowanych - oprocz dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1, dokument potwierdzony przez urzad celny, z ktorego jednoznacznie wynika fakt wliczenia wartosci uslugi do podstawy opodatkowania z tytulu importu towarow;

3) towarow przez eksportera - dowod wywozu towarow;

4) osob - miedzynarodowy bilet lotniczy, promowy, okretowy lub kolejowy, wystawiony przez przewoznika na okreslona trase przewozu dla konkretnego pasazera.

6. Dokument, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 3, powinien zawierac co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania eksportera towarow;

2) okreslenie towarow i ich ilosci;

3) potwierdzenie wywozu przez urzad celny.

7. Przez uslugi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie sie uslugi:

1) swiadczone bezposrednio przez podatnika, ktory sprowadzil z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju towary objete procedura uszlachetniania czynnego w celu ich naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia, jezeli towary te zostana wywiezione z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty zgodnie z warunkami okreslonymi w przepisach celnych;

2) polegajace na posredniczeniu miedzy podmiotem majacym siedzibe lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium panstwa trzeciego niebedacym podatnikiem, w rozumieniu art. 15, a podatnikiem, o ktorym mowa w pkt 1, gdy posrednik otrzymuje prowizje lub inne wynagrodzenie od ktorejkolwiek ze stron zawartego kontraktu dotyczacego uslug okreslonych w pkt 1, pod warunkiem posiadania kopii dokumentow potwierdzajacych powrotny wywoz towarow z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty;

3) swiadczone przez innych podatnikow na zlecenie podatnika, o ktorym mowa w pkt 1, polegajace wylacznie na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarow sprowadzonych w tym celu przez podatnika okreslonego w pkt 1, pod warunkiem:

a) uzyskania oswiadczenia od zleceniodawcy, ze towar, ktory powstal w wyniku wykonania tej uslugi, zostanie wywieziony z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty,

b) posiadania szczegolowego rozliczenia tych uslug zgodnie z trescia dokumentow celnych, ktorych kopie powinny byc w posiadaniu tych podatnikow, potwierdzajacych powrotny wywoz towarow z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty;

4) polegajace na naprawie, uszlachetnieniu, przerobie lub przetworzeniu towarow sprowadzonych z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju, ktore zostaly objete procedura uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisow celnych, swiadczone przez podatnikow na zlecenie podmiotow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium panstwa trzeciego niebedacych podatnikami, w rozumieniu art. 15, w ramach kontraktow wielostronnych, jezeli:

a) naprawiony, uszlachetniony, przerobiony lub przetworzony przez tych podatnikow towar zostal sprowadzony z terytorium panstwa trzeciego na terytorium kraju przez podatnika bedacego rowniez strona tego kontraktu,

b) podatnik posiada szczegolowe rozliczenie wykonanych uslug zgodnie z dokumentami celnymi potwierdzajacymi wywoz towarow z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty oraz kopie tych dokumentow celnych.

8. Przepisy ust. 7 pkt 2-4 stosuje sie, jezeli podatnik spelni okreslone w nich warunki oraz otrzyma calosc lub co najmniej 50 proc. zaplaty przed uplywem 60 dni, liczac od daty wywozu z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty towaru bedacego przedmiotem swiadczonych uslug, z tym ze spelnienie warunkow takze po uplywie tego terminu uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku naleznego w zlozonej deklaracji podatkowej, w ktorej wykazano usluge.

9. Przez uslugi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 24, rozumie sie rowniez uslugi polegajace na przerobie, uszlachetnieniu lub przetworzeniu, swiadczone na zlecenie podmiotow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium panstwa trzeciego niebedacych podatnikami, w rozumieniu art. 15, w przypadku gdy:

1) wykonywane przez podatnika uslugi dotycza towarow wytworzonych na terytorium kraju;

2) podatnik posiada dowod, ze naleznosc za usluge zostala zaplacona i przekazana na rachunek bankowy podatnika w banku majacym siedzibe na terytorium kraju;

3) podatnik posiada dokument potwierdzajacy wywoz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty, ktorego usluga dotyczy.

10. Przepis ust. 9 stosuje sie, pod warunkiem ze podatnik otrzyma dokument potwierdzajacy wywoz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty, nie pozniej jednak niz 40. dnia, liczac od daty wykonania uslugi; otrzymanie dokumentu potwierdzajacego wywoz towaru z terytorium kraju poza terytorium Wspolnoty w terminie pozniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku naleznego w zlozonej deklaracji podatkowej, w ktorej wykazano usluge.

11. Jezeli towar, ktory powstal w wyniku czynnosci, o ktorych mowa w ust. 9, zostal zbyty na terytorium kraju, podatnicy, ktorzy dokonali tych czynnosci, sa obowiazani do zaplacenia podatku wedlug stawki wlasciwej dla dostawy tego towaru, przy czym podatek ustala sie od wartosci towaru obliczonej na podstawie przecietnych cen stosowanych w danej miejscowosci lub na danym rynku w dniu wykonania swiadczenia, pomniejszonych o podatek.

12. Przepis ust. 1 pkt 25 stosuje sie, pod warunkiem ze podatnik otrzyma zaplate, nie pozniej jednak niz 40. dnia, liczac od dnia wydania towaru; otrzymanie zaplaty w terminie pozniejszym uprawnia podatnika do dokonania korekty kwoty podatku naleznego.

13. Opodatkowaniu stawka podatku w wysokosci 0 proc. podlegaja towary wymienione w zalaczniku nr 8 do ustawy.

14. Dokonujacy dostawy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 26, stosuje stawke podatku 0 proc., pod warunkiem:

1) posiadania stosownego zamowienia potwierdzonego przez organ nadzorujacy dana placowke oswiatowa, zgodnie z odrebnymi przepisami - w przypadku dostawy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 26 lit. a;

2) posiadania kopii umowy o nieodplatnym przekazaniu sprzetu komputerowego placowce oswiatowej oraz posiadania stosownego zamowienia potwierdzonego przez organ nadzorujacy placowke oswiatowa, zgodnie z odrebnymi przepisami - w przypadku dostawy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 26 lit. b.

15. Dostawca obowiazany jest przekazac kopie dokumentow, o ktorych mowa w ust. 14, do wlasciwego urzedu skarbowego.

16. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia:

1) dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2;

2) dane, ktore powinny zawierac dokumenty, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 3;

3) wzor dokumentu, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2;

4) dokumenty, dane, ktore powinna zawierac dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2

- uwzgledniajac specyfike wykonywania niektorych czynnosci, koniecznosc zapewnienia prawidlowej identyfikacji uslugi na potrzeby rozliczenia podatku oraz przepisy Wspolnoty Europejskiej.

Rozdzial 5

Szczegolne przypadki okreslania wysokosci podatku naleznego

Spis tresci

Art. 84. 1. Podatnicy swiadczacy uslugi w zakresie handlu, ktorzy dokonuja sprzedazy opodatkowanej i zwolnionej od podatku lub opodatkowanej wedlug roznych stawek, a nie sa obowiazani prowadzic ewidencji, o ktorej mowa w art. 111 ust. 1, moga w celu obliczenia kwoty podatku naleznego dokonac podzialu sprzedazy towarow w danym okresie rozliczeniowym w proporcjach wynikajacych z udokumentowanych zakupow z tego okresu, w ktorym dokonano zakupu. Do obliczenia tych proporcji przyjmuje sie wylacznie towary przeznaczone do dalszej sprzedazy wedlug cen uwzgledniajacych podatek.

2. Jezeli podatnik podjal lub wznowil dzialalnosc wymieniona w ust. 1, podzial sprzedazy moze byc dokonany przy zastosowaniu do obrotu danego okresu rozliczeniowego procentowych wskaznikow podzialu udokumentowanych zakupow, dokonanych w okresie rozliczeniowym przed zakonczeniem okresu rozliczeniowego, w ktorym podjeto lub wznowiono dzialalnosc.

Art. 85. W przypadku swiadczenia przez podatnika uslug, w tym w zakresie handlu i gastronomii, kwota podatku naleznego moze byc obliczana jako iloczyn wartosci dostawy i stawki:

1) 18,03 proc. - dla towarow i uslug objetych stawka podatku 22 proc.;

2) 6,54 proc. - dla towarow i uslug objetych stawka podatku 7 proc.;

3) 2,91 proc. - dla towarow i uslug objetych stawka podatku 3 proc..

DZIAL IX

ODLICZENIE I ZWROT PODATKU. ODLICZANIE CZESCIOWE

Rozdzial 1

Odliczenie i zwrot podatku

Spis tresci

Art. 86. 1. W zakresie, w jakim towary i uslugi sa wykorzystywane do wykonywania czynnosci opodatkowanych, podatnikowi, o ktorym mowa w art. 15, przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, z zastrzezeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

2. Kwote podatku naliczonego stanowi, z zastrzezeniem ust. 3-7:

1) suma kwot podatku okreslonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a) z tytulu nabycia towarow i uslug,

b) potwierdzajacych dokonanie przedplaty (zaliczki, zadatku, raty), jezeli wiazaly sie one z powstaniem obowiazku podatkowego,

c) od komitenta z tytulu dostawy towarow bedacej przedmiotem umowy komisu

- z uwzglednieniem rabatow okreslonych w art. 29 ust. 4;

2) w przypadku importu - suma kwot podatku wynikajaca z dokumentu celnego;

3) zryczaltowany zwrot podatku, o ktorym mowa w art. 116 ust. 6;

4) kwota podatku naleznego od importu uslug, kwota podatku naleznego od dostawy towarow, dla ktorej podatnikiem jest ich nabywca oraz kwota podatku naleznego z tytulu wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow.

3. W przypadku nabycia samochodow osobowych oraz innych pojazdow samochodowych o dopuszczalnej ladownosci mniejszej niz okreslona wedlug wzoru:

DL = 357 kg + n x 68 kg

gdzie:

DL - oznacza dopuszczalna ladownosc,

n - oznacza ilosc miejsc (siedzen) lacznie z miejscem dla kierowcy

- kwote podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku okreslonej w fakturze lub kwoty podatku naleznego z tytulu wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow lub kwoty podatku naleznego od dostawy towarow, dla ktorej podatnikiem jest ich nabywca - nie wiecej jednak niz 5000 zl.

4. Przepis ust. 3 nie dotyczy:

1) przypadkow, gdy odprzedaz lub oddanie w odplatne uzywanie na podstawie umowy leasingu tych samochodow (pojazdow) stanowi przedmiot dzialalnosci podatnika;

2) pojazdow specjalnych - jezeli z wyciagu ze swiadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniajacej z obowiazku uzyskania swiadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika, ze jest to pojazd specjalny;

3) pojazdow samochodowych do przewozu co najmniej 10 osob lacznie z kierowca - jezeli z wyciagu ze swiadectwa homologacji lub z odpisu decyzji zwalniajacej z obowiazku uzyskania swiadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym, wynika takie przeznaczenie.

5. Dopuszczalna ladownosc pojazdow oraz ilosc miejsc (siedzen), o ktorych mowa w ust. 3, okreslona jest na podstawie wyciagu ze swiadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniajacej z obowiazku uzyskania swiadectwa homologacji, wydawanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, ktore w wyciagu ze swiadectwa homologacji lub w odpisie decyzji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, nie maja okreslonej dopuszczalnej ladownosci lub ilosci miejsc, uznaje sie rowniez za samochody osobowe, o ktorych mowa w ust. 3.

6. Przepisy ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio do importu samochodow, o ktorych mowa w ust. 3 i 5, z tym ze kwote podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty wynikajacej z dokumentu celnego, z uwzglednieniem kwot wynikajacych z decyzji, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 - nie wiecej jednak niz 5000 zl.

7. W przypadku uslugobiorcow uzytkujacych samochody, o ktorych mowa w ust. 3 i 5, na podstawie umowy najmu, dzierzawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwote podatku naliczonego stanowi 50 proc. kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych platnosci wynikajacych z zawartej umowy, udokumentowanych faktura. Suma kwot w calym okresie uzytkowania samochodu, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, dotyczaca jednego samochodu, nie moze jednak przekroczyc kwoty 5000 zl.

8. Podatnik ma rowniez prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w ust. 2, jezeli importowane lub nabyte towary i uslugi dotycza:

1) dostawy towarow lub swiadczenia uslug przez podatnika poza terytorium kraju, jezeli kwoty te moglyby byc odliczone, gdyby czynnosci te byly wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z ktorych wynika zwiazek odliczonego podatku z tymi czynnosciami;

2) czynnosci, o ktorych mowa w art. 7 ust. 3-7.

9. Podatnik ma rowniez prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w ust. 2, jezeli importowane lub nabyte towary i uslugi dotycza nastepujacych czynnosci wykonywanych na terytorium kraju:

1) transakcji ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, w tym swiadczonych przez brokerow ubezpieczeniowych i agentow ubezpieczeniowych;

2) udzielania i posrednictwa w udzieleniu kredytu oraz zarzadzania kredytem przez kredytodawce;

3) posrednictwa lub wszelkich dzialan w zakresie gwarancji kredytowych lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia pieniedzy oraz zarzadzania gwarancjami kredytowymi przez kredytodawce;

4) transakcji, w tym posrednictwa, dotyczacych rachunkow terminowych i biezacych, platnosci, przelewow, dlugow, czekow i innych zbywalnych instrumentow finansowych, z wylaczeniem inkasa naleznosci i faktoringu;

5) transakcji, w tym posrednictwa dotyczacego walut, banknotow i monet uzywanych jako prawne srodki platnicze, z wylaczeniem przedmiotow kolekcjonerskich; przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie sie monety ze zlota, srebra oraz innych metali lub banknoty, ktore nie sa zwykle uzywane jako prawny srodek platniczy, a takze monety o wartosci numizmatycznej;

6) transakcji, w tym posrednictwa, z wylaczeniem zarzadzania i przechowywania, ktorych przedmiotem sa akcje, udzialy w spolkach i stowarzyszeniach, obligacje i inne papiery wartosciowe, z wylaczeniem dokumentow ustanawiajacych tytul prawny do towarow oraz nastepujacych praw lub papierow wartosciowych:

a) prawa do okreslonego udzialu w nieruchomosci,

b) praw rzeczowych dajacych ich posiadaczowi prawo uzytkowania w stosunku do nieruchomosci,

c) udzialow lub akcji, dajacych ich posiadaczowi prawo wlasnosci lub uzytkowania w stosunku do nieruchomosci lub jej czesci

- w przypadku gdy miejscem swiadczenia tych uslug, zgodnie z art. 27 ust. 3 pkt 1, jest terytorium panstwa trzeciego lub gdy uslugi dotycza bezposrednio towarow eksportowanych, pod warunkiem ze podatnik posiada dokumenty, z ktorych wynika zwiazek odliczonego podatku z tymi czynnosciami.

10. Prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego powstaje:

1) w rozliczeniu za okres, w ktorym podatnik otrzymal fakture albo dokument celny, z zastrzezeniem pkt 2-4 oraz ust. 11, 12, 16 i 18;

2) w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4 w rozliczeniu za okres, w ktorym powstal obowiazek podatkowy w podatku naleznym u nabywcy odpowiednio od importu uslug lub wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow lub od dostawy towarow, dla ktorej podatnikiem jest nabywca;

3) w przypadku nabycia towarow i uslug, o ktorych mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1, jezeli faktura zawiera informacje, jakiego okresu dotyczy w rozliczeniu za okres, w ktorym przypada termin platnosci;

4) w przypadku dokonania spisu z natury okreslonego w art. 113 ust. 5 i 7 - nie pozniej niz w rozliczeniu za okres, w ktorym dokonano tego spisu;

5) w przypadku stosowania w imporcie towarow procedury uproszczonej, polegajacej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi za okres rozliczeniowy, w ktorym podatnik dokonal wpisu do rejestru; obnizenie kwoty podatku naleznego nastepuje pod warunkiem dokonania przez podatnika zaplaty podatku wykazanego w tym rejestrze.

11. Jezeli podatnik nie dokona obnizenia kwoty podatku naleznego w terminach okreslonych w ust. 10, moze obnizyc kwote podatku naleznego w deklaracji podatkowej za nastepny okres rozliczeniowy.

12. W przypadku otrzymania faktury, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporzadzania towarem jak wlasciciel albo przed wykonaniem uslugi, z wylaczeniem przypadkow, gdy faktura dokumentuje czynnosci, od ktorych obowiazek podatkowy powstal zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 - prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego powstaje z chwila nabycia prawa do rozporzadzania towarem lub z chwila wykonania uslugi.

13. Jezeli podatnik nie dokonal obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego w terminach, o ktorych mowa w ust. 10, 11, 12, 16 i 18, moze on obnizyc kwote podatku naleznego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego, nie pozniej jednak niz w ciagu 5 lat, liczac od poczatku roku, w ktorym wystapilo prawo do obnizenia podatku naleznego.

14. W przypadku podatnikow obowiazanych do dokonywania korekt kwot podatku naliczonego, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1 i 2, czesc kwoty podatku naliczonego obnizajaca kwote podatku naleznego oblicza sie w oparciu o proporcje wlasciwa dla roku podatkowego, w ktorym powstalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego niezaleznie od terminu obnizenia kwoty podatku.

15. Do uprawnienia, o ktorym mowa w ust. 13, stosuje sie odpowiednio art. 81b ordynacji podatkowej.

16. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1, moga obnizyc kwote podatku naleznego w rozliczeniu za kwartal, w ktorym:

1) uregulowali cala naleznosc wynikajaca z otrzymanej od kontrahenta faktury;

2) dokonali zaplaty podatku wynikajacego z dokumentu celnego, z uwzglednieniem kwot wynikajacych z decyzji, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz w art. 34

- nie wczesniej jednak niz z dniem otrzymania faktury lub dokumentu celnego. Przepis ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

17. Przepisu ust. 16 nie stosuje sie do kwoty podatku naliczonego, wynikajacej z faktur i dokumentow celnych otrzymanych i odliczonych od kwoty podatku naleznego w rozliczeniu za okres poprzedzajacy kwartal, za ktory podatnik bedzie rozliczal sie metoda kasowa.

18. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 21 ust. 5, kwote podatku naliczonego, wynikajaca z faktur lub dokumentow celnych otrzymanych w okresie, kiedy rozliczali sie metoda kasowa, i nieodliczona od kwoty podatku naleznego do konca tego okresu, maja prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego w okresie rozliczeniowym, w ktorym:

1) uregulowali kontrahentowi cala naleznosc wynikajaca z otrzymanych faktur - w przypadku podatku wynikajacego z faktur;

2) dokonali zaplaty podatku - w przypadku podatku wynikajacego z dokumentow celnych;

3) dokonali zaplaty podatku wynikajacego z decyzji, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34.

19. Jezeli w okresie, o ktorym mowa w ust. 10, 11, 12, 16 lub 18, podatnik nie wykonal czynnosci opodatkowanych, kwote podatku naliczonego za ten okres przenosi sie do rozliczenia na nastepny okres rozliczeniowy.

20. U podatnika, o ktorym mowa w art. 16, kwota podatku naliczonego jest kwota stanowiaca rownowartosc 22 proc. kwoty naleznej z tytulu dostawy nowego srodka transportu, nie wyzsza jednak niz kwota podatku zawartego w fakturze stwierdzajacej nabycie tego srodka lub dokumencie celnym, albo podatku zaplaconego przez tego podatnika od wewnatrzwspolnotowego nabycia tego srodka.

21. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, inny niz okreslony w ust. 10 termin obnizenia kwoty podatku naleznego, o ktorej mowa w ust. 1, uwzgledniajac:

1) specyfike wykonywania niektorych czynnosci;

2) stosowane techniki dokumentowania rozliczen w obrocie gospodarczym.

Art. 87. 1. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 86 ust. 2 jest w okresie rozliczeniowym wyzsza od kwoty podatku naleznego, podatnik ma prawo do obnizenia o te roznice kwoty podatku naleznego za nastepne okresy lub do zwrotu roznicy na rachunek bankowy.

2. Z zastrzezeniem ust. 3, zwrot roznicy podatku nastepuje na rachunek bankowy podatnika w banku majacym siedzibe na terytorium kraju wskazanym w zgloszeniu identyfikacyjnym, o ktorym mowa w odrebnych przepisach, w terminie 60 dni od dnia zlozenia rozliczenia przez podatnika. Jezeli zasadnosc zwrotu wymaga dodatkowego sprawdzenia, naczelnik urzedu skarbowego moze przedluzyc ten termin do czasu zakonczenia postepowania wyjasniajacego. Jezeli przeprowadzone postepowanie wykaze zasadnosc zwrotu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, urzad skarbowy wyplaca podatnikowi nalezna kwote wraz z odsetkami w wysokosci odpowiadajacej oplacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia platnosci podatku lub jego rozlozenia na raty.

3. Roznica podatku podlegajaca zwrotowi w kwocie przekraczajacej wartosc podatku naliczonego zwiazanego z nabyciem towarow lub uslug, ktore na podstawie przepisow o podatku dochodowym sa zaliczane przez podatnika do srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych podlegajacych amortyzacji, powiekszonej o 22 proc. obrotu podatnika opodatkowanego stawkami nizszymi niz okreslona w art. 41 ust. 1 podlega zwrotowi w terminie 180. dni od dnia zlozenia deklaracji podatkowej.

4. Na umotywowany wniosek podatnika zlozony wraz z deklaracja podatkowa, kwota roznicy podatku podlegajaca zwrotowi w terminie 60. dni od dnia zlozenia rozliczenia ulega podwyzszeniu, jezeli podwyzszenie tej kwoty:

1) jest uzasadnione sezonowoscia produkcji lub sezonowoscia wykonywanych uslug, lub sezonowoscia skupu produktow rolnych;

2) jest uzasadnione kwota podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1.

5. Na umotywowany wniosek podatnikom dokonujacym dostawy towarow lub swiadczenia uslug poza terytorium kraju i niedokonujacym sprzedazy opodatkowanej przysluguje zwrot kwoty podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie okreslonym w ust. 4.

6. Na umotywowany wniosek podatnika zlozony wraz z deklaracja podatkowa urzad skarbowy jest obowiazany zwrocic roznice podatku, o ktorej mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, a w przypadku kwoty, o ktorej mowa w ust. 3 w terminie 60. dni, liczac od dnia zlozenia rozliczenia, gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikaja z:

1) faktur dokumentujacych kwoty naleznosci, ktore zostaly w calosci zaplacone bezposrednio podatnikowi bedacemu wystawca faktury, z uwzglednieniem art. 13 ust. 1 pkt 1 prawa dzialalnosci gospodarczej;

2) dokumentow celnych oraz decyzji, o ktorych mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostaly przez podatnika zaplacone;

3) wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow lub importu uslug lub dostawy towarow, dla ktorej podatnikiem jest ich nabywca, jezeli w deklaracji podatkowej zostala wykazana kwota podatku naleznego od tych transakcji

- przy czym przepis ust. 2 zdanie drugie i trzecie stosuje sie odpowiednio.

7. Roznice podatku niezwrocona przez urzad skarbowy w terminach, o ktorych mowa w ust. 2 w zdaniu pierwszym i w ust. 3, traktuje sie jako nadplate podatku podlegajaca oprocentowaniu w rozumieniu przepisow ordynacji podatkowej.

8. W przypadku gdy podatnik otrzymal zwrot roznicy podatku z tytulu eksportu towarow i nastepnie calosc lub czesc tego towaru powrocila do podatnika, a czynnosc ta powoduje powrot towaru na terytorium kraju, podatnik jest obowiazany zwrocic calosc lub odpowiednia czesc otrzymanego zwrotu w terminie 14 dni, liczac od dnia przekroczenia towaru przez panstwowa granice Rzeczypospolitej Polskiej. Podatnik moze zwiekszyc o te kwote podatek naliczony, poczawszy od najblizszego okresu rozliczeniowego.

9. W razie niedopelnienia obowiazku przewidzianego w ust. 8 od niezwroconej kwoty sa naliczane odsetki za zwloke jak od zaleglosci podatkowych. Odsetki naliczane sa od nastepnego dnia po uplywie terminu okreslonego w ust. 8, a jezeli termin ten przypada wczesniej niz termin najblizszego okresu rozliczeniowego - od terminu, w ktorym powinno zostac dokonane rozliczenie podatku.

10. Podatnik wymieniony w art. 16 moze otrzymac zwrot podatku do wysokosci kwoty okreslonej w art. 86 ust. 20.

11. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) moze okreslic przypadki, gdy przyjecie przez podatnika w odplatne uzywanie srodkow trwalych nalezacych do osob trzecich moze byc traktowane na rowni z zakupem tych srodkow, oraz warunki i tryb zwrotu roznicy podatku;

2) moze rozszerzyc zakres zwrotu roznicy podatku, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, na calosc lub czesc nadwyzki kwoty podatku naliczonego ponad kwote podatku naleznego, jezeli jest to uzasadnione charakterem dzialalnosci podatnika lub dlugoscia cyklu produkcyjnego;

3) okresli przypadki, warunki i terminy zwrotu podatku, o ktorym mowa w ust. 10.

12. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, wydajac rozporzadzenia, o ktorych mowa w ust. 11, uwzglednia:

1) specyfike wykonywania niektorych czynnosci oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektorymi towarami;

2) koniecznosc prawidlowego udokumentowania zwracanych kwot podatku;

3) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

Art. 88. 1. Obnizenia kwoty lub zwrotu roznicy podatku naleznego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika:

1) importu uslug, w zwiazku z ktorymi zaplata naleznosci jest dokonywana bezposrednio lub posrednio na rzecz podmiotu majacego miejsce zamieszkania, siedzibe lub zarzad na terytorium lub w kraju wymienionych w zalaczniku nr 5 do ustawy;

2) towarow i uslug, jezeli wydatki na ich nabycie nie moglyby byc zaliczone do kosztow uzyskania przychodow w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym, z wyjatkiem przypadkow, gdy brak mozliwosci zaliczenia tych wydatkow do kosztow uzyskania przychodow pozostaje w bezposrednim zwiazku ze zwolnieniem od podatku dochodowego;

3) paliw silnikowych, oleju napedowego oraz gazu, wykorzystywanych do napedu samochodow osobowych i innych pojazdow samochodowych, o ktorych mowa w art. 86 ust. 3 i 5;

4) uslug noclegowych i gastronomicznych, z wyjatkiem:

a) przypadkow, gdy uslugi te zostaly nabyte przez podatnikow swiadczacych uslugi turystyki, jezeli w sklad uslugi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niz okreslone w art. 119, wchodza uslugi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie,

b) nabycia gotowych posilkow przeznaczonych dla pasazerow przez podatnikow swiadczacych uslugi przewozu osob;

5) towarow i uslug, ktorych nabycie:

a) zostalo udokumentowane fakturami otrzymanymi przed dniem utraty zwolnienia okreslonego w art. 113 ust. 1 lub 9 albo przed dniem rezygnacji z tego zwolnienia, z wyjatkiem przypadkow okreslonych w art. 113 ust. 5 i 7,

b) nastapilo w wyniku darowizny lub nieodplatnego swiadczenia uslugi.

2. Jezeli na podstawie dokumentacji prowadzonej przez podatnika nie mozna ustalic kwoty podatku naliczonego od towarow i uslug okreslonych w ust. 1 pkt 2, kwote tego podatku ustala sie przez zastosowanie stawki 22 proc. do kwoty wydatkow, ktore w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym nie moga byc zaliczone do kosztow uzyskania przychodow.

3. Przepis ust. 1 pkt 2 nie dotyczy:

1) wydatkow zwiazanych z nabyciem towarow i uslug, o ktorych mowa w art. 87 ust. 3, oraz z nabyciem gruntow i praw wieczystego uzytkowania gruntow;

2) wydatkow zwiazanych z nabyciem towarow i uslug zaliczanych u podatnika do srodkow trwalych niepodlegajacych amortyzacji, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, jezeli fakt ten pozostaje w scislym zwiazku ze zwolnieniem od tego podatku;

3) wydatkow zwiazanych z dostawa towarow oraz swiadczeniem uslug w przypadkach okreslonych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, jezeli czynnosci te zostaly opodatkowane;

4) podatku od importu towarow oraz od wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow stanowiacych wklady niepieniezne (aporty) do spolek handlowych;

5) wydatkow na nabycie towarow celem oddania ich w odplatne uzywanie na podstawie umow leasingu, jezeli zgodnie z przepisami o podatku dochodowym odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy;

6) nabycia towarow przez komisanta na rzecz komitenta w wykonaniu umowy komisu;

7) nabycia towarow przez komisanta od komitenta w ramach umowy komisu;

8) podatku od wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow w przypadku, o ktorym mowa w art. 11.

4. Obnizenia kwoty lub zwrotu roznicy podatku naleznego nie stosuje sie rowniez do podatnikow, ktorzy nie sa zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wylaczeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 86 ust. 20.

5. W celu zapobiezenia naduzyciom, a takze dazac do jednakowego traktowania podatnikow w zakresie odliczania podatku z tytulu nabycia towarow lub rozporzadzania takimi samymi towarami, moga zostac okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 inne przypadki, w ktorych podatnik nie ma prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego.

Art. 89. 1. W odniesieniu do:

1) przedstawicielstw dyplomatycznych, urzedow konsularnych oraz czlonkow personelu tych przedstawicielstw i urzedow, a takze innych osob zrownanych z nimi na podstawie ustaw, umow lub zwyczajow miedzynarodowych, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja stalego pobytu na terytorium kraju;

2) sil zbrojnych panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego oraz sil zbrojnych panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego uczestniczacych w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowych kwater i dowodztw i ich personelu cywilnego;

3) podmiotow nieposiadajacych siedziby, miejsca zamieszkania, stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci na terytorium kraju, niezarejestrowanych na potrzeby podatku na terytorium kraju

- moga byc zastosowane zwroty podatku na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zagranicznych, okresli, w drodze rozporzadzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku przedstawicielstwom dyplomatycznym, urzedom konsularnym oraz czlonkom personelu tych przedstawicielstw i urzedow, a takze innym osobom zrownanym z nimi na podstawie ustaw, umow lub zwyczajow miedzynarodowych, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja stalego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli zwrot taki wynika z porozumien miedzynarodowych lub zasady wzajemnosci.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem obrony narodowej, okresli, w drodze rozporzadzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku silom zbrojnym panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego oraz silom zbrojnym panstw-stron traktatu polnocnoatlantyckiego uczestniczacych w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowym kwaterom i dowodztwom i ich personelowi cywilnemu.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przy wydawaniu rozporzadzen, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, uwzglednia:

1) porozumienia miedzynarodowe;

2) koniecznosc prawidlowego udokumentowania zwracanych kwot podatku;

3) potrzebe zapewnienia informacji o towarach i uslugach, od ktorych nabycia podatek jest zwracany;

4) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, przypadki, warunki i tryb zwrotu podatku podmiotom nieposiadajacym siedziby, miejsca zamieszkania, stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci na terytorium kraju, niezarejestrowanym na potrzeby podatku na terytorium kraju, uwzgledniajac:

1) koniecznosc prawidlowego udokumentowania zakupow, od ktorych przysluguje zwrot podatku;

2) potrzebe zapewnienia prawidlowej informacji o wysokosci zwracanych kwot podatku;

3) potrzebe zapewnienia niezbednych informacji o podmiocie ubiegajacym sie o zwrot podatku jako podmiocie uprawnionym do otrzymania tego zwrotu;

4) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

6. W odniesieniu do organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych, ktorych dzialalnosc jest zaliczana do dzialalnosci pozytku publicznego w rozumieniu przepisow ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873), oraz do niektorych grup towarow moga byc zastosowane zwroty podatku na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu wydanym na podstawie ust. 7.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, warunki zwrotu podatku organizacjom humanitarnym, charytatywnym lub edukacyjnym z tytulu eksportu towarow oraz warunki, jakie musza spelniac te organizacje, zeby otrzymac taki zwrot, uwzgledniajac:

1) sytuacje gospodarcza panstwa;

2) przebieg realizacji budzetu panstwa;

3) koniecznosc prawidlowego okreslenia kwot zwracanego podatku;

4) koniecznosc zapewnienia informacji o eksporcie towarow;

5) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

Rozdzial 2

Odliczanie czesciowe podatku oraz korekta podatku naliczonego

Spis tresci

Art. 90. 1. W stosunku do towarow i uslug, ktore sa wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynnosci, w zwiazku z ktorymi przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego, jak i czynnosci, w zwiazku z ktorymi takie prawo nie przysluguje, podatnik jest obowiazany do odrebnego okreslenia kwot podatku naliczonego zwiazanych z czynnosciami, w stosunku do ktorych podatnikowi przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego.

2. Jezeli nie jest mozliwe wyodrebnienie calosci lub czesci kwot, o ktorych mowa w ust. 1, podatnik moze pomniejszyc kwote podatku naleznego o taka czesc kwoty podatku naliczonego, ktora mozna proporcjonalnie przypisac czynnosciom, w stosunku do ktorych podatnikowi przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego, z zastrzezeniem ust. 10.

3. Proporcje, o ktorej mowa w ust. 2, ustala sie jako udzial rocznego obrotu z tytulu czynnosci, w zwiazku z ktorymi przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego, w calkowitym obrocie uzyskanym z tytulu czynnosci, w zwiazku z ktorymi podatnikowi przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego, oraz czynnosci, w zwiazku z ktorymi podatnikowi nie przysluguje takie prawo.

4. Proporcje, o ktorej mowa w ust. 3, okresla sie procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiagnietego w roku poprzedzajacym rok podatkowy, w odniesieniu do ktorego jest ustalana proporcja. Proporcje te zaokragla sie w gore do najblizszej liczby calkowitej.

5. Do obrotu, o ktorym mowa w ust. 3, nie wlicza sie obrotu uzyskanego z dostawy towarow, o ktorych mowa w art. 87 ust. 3, uzywanych przez podatnika na potrzeby jego dzialalnosci.

6. Do obrotu, o ktorym mowa w ust. 3, nie wlicza sie obrotu uzyskanego z tytulu transakcji dotyczacych nieruchomosci lub uslug wymienionych w zalaczniku nr 4 w poz. 3, w zakresie, w jakim czynnosci te sa dokonywane sporadycznie.

7. Do obrotu uzyskanego z czynnosci, w stosunku do ktorych nie przysluguje podatnikowi prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego, wlicza sie kwote otrzymanych subwencji (dotacji) innych niz okreslone w art. 29 ust. 1.

8. Podatnicy, ktorzy w poprzednim roku podatkowym nie osiagneli obrotu, o ktorym mowa w ust. 3, lub u ktorych obrot ten w poprzednim roku podatkowym byl nizszy niz 30 000 zl, do obliczenia kwoty podatku naliczonego podlegajacej odliczeniu od kwoty podatku naleznego przyjmuja proporcje wyliczona szacunkowo, wedlug prognozy uzgodnionej z naczelnikiem urzedu skarbowego, w formie protokolu.

9. Przepis ust. 8 stosuje sie rowniez, gdy podatnik uzna, ze w odniesieniu do niego kwota obrotu, o ktorej mowa w tym przepisie, bylaby niereprezentatywna.

10. W przypadku gdy proporcja okreslona zgodnie z ust. 2-8:

1) przekroczyla 98 proc. - podatnik ma prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o cala kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w ust. 2;

2) nie przekroczyla 2 proc. - podatnik nie ma prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w ust. 2.

Art. 91. 1. Po zakonczeniu roku, w ktorym podatnikowi przyslugiwalo prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, o ktorym mowa w art. 86 ust. 1, jest on obowiazany dokonac korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzglednieniem proporcji obliczonej w sposob okreslony w art. 90 ust. 2-7, dla zakonczonego roku podatkowego. Korekty tej nie dokonuje sie, jezeli kwota korekty nie przekroczy 0,01 proc. kwoty podatku naliczonego podlegajacego korekcie.

2. W przypadku towarow i uslug, ktore na podstawie przepisow o podatku dochodowym sa zaliczane przez podatnika do srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych podlegajacych amortyzacji, z wylaczeniem tych, w odniesieniu do ktorych wydatki poniesione na ich nabycie jednorazowo moga byc zaliczone do kosztow uzyskania przychodow, korekty, o ktorej mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciagu 5 kolejnych lat, a w przypadku nieruchomosci - w ciagu 10 lat, poczawszy od roku, w ktorym zostaly oddane do uzytkowania. Roczna korekta w przypadku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piatej, a w przypadku nieruchomosci - jednej dziesiatej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, w odniesieniu do ktorych wydatki poniesione na ich nabycie jednorazowo moga byc zaliczone do kosztow uzyskania przychodow, przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

3. Korekty, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, dokonuje sie w deklaracji podatkowej skladanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku nastepujacego po roku podatkowym, za ktory dokonuje sie korekty.

4. W przypadku gdy w okresie korekty, o ktorej mowa w ust. 2, nastapi sprzedaz towarow, o ktorych mowa w ust. 2, uwaza sie, ze towary te sa nadal uzywane na potrzeby czynnosci podlegajacych opodatkowaniu u tego podatnika, az do konca okresu korekty.

5. Korekta po sprzedazy, o ktorej mowa w ust. 4, powinna byc dokonana jednorazowo w odniesieniu do calego pozostalego okresu korekty. Korekty dokonuje sie w deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w ktorym nastapila sprzedaz.

6. W przypadku gdy towary lub uslugi, o ktorych mowa w ust. 4, zostana:

1) opodatkowane - w celu dokonania korekty przyjmuje sie, ze dalsze wykorzystanie tego towaru zwiazane jest z czynnosciami opodatkowanymi;

2) zwolnione lub nie podlegaly opodatkowaniu - do obliczenia korekty przyjmuje sie, ze dalsze wykorzystanie tego towaru jest zwiazane wylacznie z czynnosciami zwolnionymi lub niepodlegajacymi opodatkowaniu.

7. Przepisy ust. 1-5 stosuje sie odpowiednio, w przypadku gdy podatnik mial prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o cala kwote podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub uslugi i dokonal takiego obnizenia, albo nie mial takiego prawa, a nastepnie zmienilo sie to prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego od tego towaru lub uslugi.

8. Korekty, o ktorej mowa w ust. 5-7, dokonuje sie rowniez, jezeli towary i uslugi nabyte do wytworzenia towaru, o ktorym mowa w ust. 2, zostaly zbyte lub zmieniono ich przeznaczenie przed oddaniem tego towaru do uzytkowania.

9. W przypadku zbycia przedsiebiorstwa lub zakladu (oddzialu), o ktorych mowa w art. 6 pkt 1, korekta okreslona w ust. 1-8 jest dokonywana odpowiednio przez nabywce przedsiebiorstwa lub nabywce zakladu (oddzialu).

10. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, dla grupy podatnikow, inne niz wymienione w ust. 1-9, warunki dokonywania korekt zwiazanych z odliczeniem kwoty podatku naliczonego oraz zwolnic niektore grupy podatnikow od dokonywania korekt, uwzgledniajac:

1) specyfike wykonywania niektorych czynnosci;

2) uwarunkowania obrotu gospodarczego niektorymi towarami i uslugami;

3) koniecznosc zapewnienia prawidlowego odliczenia kwoty podatku naliczonego.

Art. 92. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia, moze okreslic:

1) liste towarow i uslug lub przypadki, w ktorych nabycie towarow lub uslug nie uprawnia do obnizenia kwoty podatku naleznego oraz zwrotu roznicy podatku, o ktorym mowa w art. 87 ust. 1-10;

2) inne niz wymienione w art. 88 ust. 3 przypadki nabycia towarow lub uslug, uprawniajace do obnizenia kwoty podatku naleznego lub zwrotu roznicy podatku, o ktorym mowa w art. 87;

3) przypadki gdy kwota podatku naliczonego moze byc zwrocona jednostce dokonujacej nabycia (importu) towarow lub uslug oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, wydajac rozporzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1, uwzglednia:

1) specyfike wykonywania niektorych czynnosci oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektorymi towarami;

2) koniecznosc prawidlowego udokumentowania czynnosci, od ktorych przysluguje zwrot podatku;

3) potrzebe zapewnienia jednakowego traktowania podmiotow wykorzystujacych w swojej dzialalnosci te same towary;

4) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa i ministrem wlasciwym do spraw rozwoju wsi, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, liste towarow i uslug lub przypadki, w ktorych nabycie towarow i uslug przez podatnikow prowadzacych dzialalnosc rolnicza nie uprawnia do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego w calosci lub w czesci lub zwrotu roznicy podatku w calosci lub w czesci, uwzgledniajac specyfike dzialalnosci rolniczej, a takze majac na uwadze uwarunkowania obrotu gospodarczego niektorymi towarami.

Art. 93. 1. W przypadku nabycia towarow lub uslug, o ktorych mowa w art. 87 ust. 3, przed dokonaniem sprzedazy opodatkowanej zwrot kwoty podatku naliczonego moze byc dokonywany w formie zaliczki.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki i tryb wyplaty zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1, oraz przypadki zwrotu zaliczki wraz z oprocentowaniem, uwzgledniajac specyfike wykonywania niektorych czynnosci oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektorymi towarami.

Art. 94. 1. Skarbowi panstwa przysluguje hipoteka przymusowa z tytulu warunkowych wierzytelnosci wynikajacych z wyplacenia zaliczki naliczonego podatku.

2. Do hipoteki przymusowej, o ktorej mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy ordynacji podatkowej.

Art. 95. 1. Skarbowi panstwa z tytulu warunkowych wierzytelnosci wynikajacych z wyplacenia zaliczki naliczonego podatku przysluguje zastaw skarbowy na bedacych wlasnoscia podatnika rzeczach ruchomych oraz na zbywalnych prawach majatkowych.

2. Wpis zastawu skarbowego do rejestru zastawow skarbowych jest dokonywany na podstawie uwzglednionego wniosku w sprawie wyplacenia zaliczki naliczonego podatku.

3. Do zastawu skarbowego w zakresie nieuregulowanym w ust. 1 i 2 stosuje sie przepisy ordynacji podatkowej.

DZIAL X

REJESTRACJA. DEKLARACJE I INFORMACJE PODSUMOWUJACE. ZAPLATA PODATKU

Rozdzial 1

Rejestracja

Spis tresci

Art. 96. 1. Podmioty, o ktorych mowa w art. 15, sa obowiazane przed dniem wykonania pierwszej czynnosci okreslonej w art. 5 zlozyc naczelnikowi urzedu skarbowego zgloszenie rejestracyjne, z zastrzezeniem ust. 3.

2. W przypadku osob fizycznych, o ktorych mowa w art. 15 ust. 4 i 5, zgloszenie rejestracyjne moze byc dokonane wylacznie przez jedna z osob, na ktore beda wystawiane faktury przy zakupie towarow i uslug i ktore beda wystawialy faktury przy sprzedazy produktow rolnych.

3. Podmioty wymienione w art. 15, zwolnione od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujace wylacznie czynnosci zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 i art. 82 ust. 3, moga zlozyc zgloszenie rejestracyjne.

4. Naczelnik urzedu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatnikow, o ktorych mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

5. Jezeli podmioty, o ktorych mowa w ust. 3, rozpoczna dokonywanie sprzedazy opodatkowanej, utraca zwolnienie od podatku lub zrezygnuja z tego zwolnienia, obowiazane sa do zlozenia zgloszenia rejestracyjnego, o ktorym mowa w ust. 1, a w przypadku podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgloszenia, w terminach:

1) przed dniem dokonania pierwszej sprzedazy towaru lub uslugi, innych niz zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-13 oraz art. 82 ust. 3, w przypadku rozpoczecia dokonywania tej sprzedazy;

2) przed dniem, w ktorym podatnik traci prawo do zwolnienia, o ktorym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa;

3) przed poczatkiem miesiaca, w ktorym podatnik rezygnuje ze zwolnienia, o ktorym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz w art. 113 ust. 1, w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia;

4) przed dniem wykonania pierwszej czynnosci okreslonej w art. 5, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o ktorym mowa w art. 113 ust. 9.

Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

6. Jezeli podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT zaprzestal wykonywania czynnosci podlegajacej opodatkowaniu, jest on obowiazany zglosic zaprzestanie dzialalnosci naczelnikowi urzedu skarbowego; zgloszenie to stanowi dla naczelnika urzedu skarbowego podstawe do wykreslenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

7. Zgloszenia o zaprzestaniu dzialalnosci w wyniku smierci podatnika dokonuje jego nastepca prawny.

8. W przypadku gdy zaprzestanie wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu nie zostalo zgloszone zgodnie z ust. 6 i 7, naczelnik urzedu skarbowego wykresla z urzedu podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

9. Naczelnik urzedu skarbowego wykresla z urzedu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez koniecznosci zawiadamiania o tym podatnika, jezeli w wyniku podjetych czynnosci sprawdzajacych okaze sie, ze podatnik nie istnieje lub mimo podjetych udokumentowanych prob nie ma mozliwosci skontaktowania sie z podatnikiem albo jego pelnomocnikiem.

10. Podatnicy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, ktorzy nastepnie zostali zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub zglosili, ze beda wykonywac wylacznie czynnosci zwolnione od podatku na podstawie art. 43, pozostaja w rejestrze jako podatnicy VAT zwolnieni.

11. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny jest obowiazany umieszczac numer identyfikacji podatkowej na fakturach oraz w ofertach.

12. Jezeli dane zawarte w zgloszeniu rejestracyjnym ulegna zmianie, podatnik jest obowiazany zglosic zmiane do naczelnika urzedu skarbowego w terminie 7 dni, liczac od dnia, w ktorym nastapila zmiana.

13. Na wniosek zainteresowanego naczelnik urzedu skarbowego jest obowiazany potwierdzic, czy podatnik jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony. Zainteresowanym moze byc zarowno sam podatnik, jak i osoba trzecia majaca interes prawny w zlozeniu wniosku.

Art. 97. 1. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 15, podlegajacy obowiazkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, sa obowiazani przed dniem dokonania pierwszej wewnatrzwspolnotowej dostawy lub pierwszego wewnatrzwspolnotowego nabycia zawiadomic naczelnika urzedu skarbowego w zgloszeniu rejestracyjnym, o ktorym mowa w art. 96, o zamiarze rozpoczecia wykonywania tych czynnosci.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie rowniez do podatnikow w rozumieniu art. 15 innych niz wymienieni w ust. 1 i osob prawnych niebedacych podatnikami w rozumieniu art. 15, u ktorych wartosc wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow przekroczyla kwote, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz tych, ktorzy zamierzaja skorzystac z mozliwosci okreslonej w art. 10 ust. 6.

3. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio rowniez do podatnikow, o ktorych mowa w art. 15, podlegajacych obowiazkowi zarejestrowania jako podatnicy VAT czynni, innych niz wymienieni w ust. 1 i 2, ktorzy nabywajac uslugi, o ktorych mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podaja numer, pod ktorym sa zidentyfikowani na potrzeby podatku na terytorium kraju, jezeli uslugi te stanowilyby u nich import uslug.

4. Naczelnik urzedu skarbowego rejestruje podmiot, ktory dokonal zawiadomienia zgodnie z ust. 1, jako podatnika VAT UE, z zastrzezeniem ust. 5.

5. W przypadku podatnikow rozpoczynajacych wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 5, oraz podatnikow, ktorzy rozpoczeli wykonywanie tych czynnosci, w okresie krotszym niz 12 miesiecy przed zlozeniem zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, i ktorzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, termin zwrotu roznicy podatku, o ktorym mowa w art. 87 ust. 2, 4-6, wydluza sie do 180 dni. Zdanie drugie i trzecie art. 87 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

6. W stosunku do podatnikow, o ktorych mowa w ust. 5, zasady i terminy zwrotu okreslone w art. 87 ust. 2-6 stosuje sie poczawszy od rozliczenia za okres rozliczeniowy nastepujacy po uplywie 12 miesiecy lub po uplywie 4 kwartalow, za ktore podatnik skladal deklaracje podatkowe, oraz rozliczal sie terminowo z podatkow stanowiacych dochod budzetu panstwa, w tym rowniez jako platnik podatku dochodowego od osob fizycznych.

7. Przepisu ust. 5 nie stosuje sie, jezeli podatnik zlozy w urzedzie skarbowym kaucje gwarancyjna, zabezpieczenie majatkowe lub gwarancje bankowe na kwote 250 000 zl, zwane dalej "kaucja".

8. Podatnik moze wystapic do naczelnika urzedu skarbowego o zwolnienie lub zwrot kaucji po uplywie 12 miesiecy, za ktore podatnik skladal deklaracje podatkowe oraz rozliczal sie terminowo z podatkow stanowiacych dochod budzetu panstwa, w tym rowniez jako platnik podatku dochodowego od osob fizycznych.

9. Naczelnik urzedu skarbowego potwierdza zarejestrowanie podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1-3, jako podatnika VAT UE.

10. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, zarejestrowane jako podatnicy VAT UE, ktore uzyskaly potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy dokonywaniu wewnatrzwspolnotowego nabycia lub wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow lub przy nabywaniu uslug, o ktorych mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podaja numer, pod ktorym sa zidentyfikowane na potrzeby podatku, sa obowiazane do poslugiwania sie numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL.

11. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 3, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, ktorzy uzyskali potwierdzenie zgodnie z ust. 9, przy nabywaniu uslug, o ktorych mowa w art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7, podaja numer identyfikacji podatkowej poprzedzony kodem PL.

12. W przypadku podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, ktory w zgloszeniu rejestracyjnym, o ktorym mowa w art. 96, nie zglosil, iz zamierza rozpoczac dokonywanie wewnatrzwspolnotowych dostaw towarow, podatnik ten jest zobowiazany do zlozenia aktualizacji zgloszenia rejestracyjnego, przed dniem dokonania takiej pierwszej dostawy.

13. W przypadku zaprzestania przez podmiot zarejestrowany jako podatnik VAT UE wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 i 3, podmiot ten jest obowiazany na pismie zglosic ten fakt naczelnikowi urzedu skarbowego przez aktualizacje zgloszenia rejestracyjnego; zgloszenie sklada sie w terminie 15 dni, liczac od dnia zaistnienia tej okolicznosci.

14. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 13, stanowi dla naczelnika urzedu skarbowego podstawe do wykreslenia podmiotu z rejestru jako podatnika VAT UE.

15. W przypadku gdy podmiot, o ktorym mowa w ust. 1-3, nie zlozy za 6 kolejnych miesiecy lub 2 kolejne kwartaly deklaracji podatkowej, naczelnik urzedu skarbowego wykresla z urzedu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o powyzszym.

16. Wykreslenie podatnika z rejestru jako podatnika VAT, o ktorym mowa w art. 96 ust. 6, 8 i 9, jest rownoznaczne z wykresleniem go z rejestru jako podatnika VAT UE.

17. Na wniosek zainteresowanego biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzedu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania okreslonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnatrzwspolnotowych na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju. Zainteresowanym moze byc zarowno sam podatnik, o ktorym mowa w art. 15, jak i osoba prawna, ktora nie jest takim podatnikiem, majacy interes prawny w zlozeniu wniosku.

18. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 17, sklada sie na pismie, faksem lub telefonicznie albo poczta elektroniczna.

19. Biuro wymiany informacji o podatku VAT lub naczelnik urzedu skarbowego potwierdza zidentyfikowanie lub nie potwierdza zidentyfikowania podmiotu na potrzeby transakcji wewnatrzwspolnotowych na pismie, faksem lub telefonicznie albo poczta elektroniczna.

Art. 98. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) moze okreslic podatnikow innych niz wymienieni w art. 96 ust. 3, niemajacych obowiazku skladania zgloszenia rejestracyjnego;

2) okresli wzor zgloszenia rejestracyjnego, wzor potwierdzenia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT, wzor potwierdzenia zarejestrowania osoby prawnej oraz podatnika jako podatnika VAT UE i wzor zgloszenia o zaprzestaniu wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, o ktorych mowa w art. 96 ust. 1, 4 i 6 oraz art. 97 ust. 9;

3) okresli niezbedne elementy wniosku, o ktorym mowa w art. 97 ust. 17, oraz niezbedne elementy potwierdzenia, o ktorym mowa w art. 97 ust. 19, oraz przypadki, w ktorych biuro wymiany informacji o podatku VAT wydaje pisemne potwierdzenie

- uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia prawidlowej identyfikacji podatnikow oraz wymagania zwiazane z wymiana informacji o dokonywanych nabyciach i dostawach wewnatrzwspolnotowych.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, sposob oraz warunki organizacyjno-techniczne skladania w formie elektronicznej zgloszenia rejestracyjnego i jego aktualizacji oraz zgloszenia o zaprzestaniu wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu, o ktorych mowa w art. 96 i 97, a takze ich strukture, uwzgledniajac potrzebe zapewnienia im bezpieczenstwa, wiarygodnosci, niezaprzeczalnosci, nienaruszalnosci oraz znakowania czasem.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w drodze rozporzadzenia:

1) okresli tryb przyjmowania kaucji, formy zabezpieczenia majatkowego, ktore moga byc uznane za kaucje, o ktorych mowa w art. 97 ust. 7;

2) moze okreslic warunki zwrotu kaucji w terminie wczesniejszym niz okreslony w art. 97 ust. 8.

Rozdzial 2

Deklaracje

Spis tresci

Art. 99. 1. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 15, sa obowiazani skladac w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesieczne w terminie do 25. dnia miesiaca nastepujacego po kazdym kolejnym miesiacu, z zastrzezeniem ust. 2-10 i art. 133.

2. Mali podatnicy, ktorzy wybrali metode kasowa, skladaja w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiaca nastepujacego po kazdym kolejnym kwartale.

3. Mali podatnicy, ktorzy nie wybrali metody kasowej, oraz podatnicy, o ktorych mowa w art. 43 ust. 3, wykonujacy wylacznie czynnosci wymienione w tym przepisie, moga rowniez skladac deklaracje podatkowe, o ktorych mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzedu skarbowego, w terminie do konca kwartalu poprzedzajacego kwartal, za ktory bedzie po raz pierwszy skladana kwartalna deklaracja podatkowa.

4. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 3 i art. 21 ust. 3, moga ponownie skladac deklaracje podatkowe za okresy miesieczne, nie wczesniej jednak niz po uplywie czterech kwartalow, w ktorych rozliczali sie za okresy kwartalne, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzedu skarbowego, w terminie do ostatniego dnia kwartalu, za ktory bedzie skladana ostatnia kwartalna deklaracja podatkowa.

5. Podatnicy, ktorzy utracili prawo do stosowania metody kasowej, traca prawo do skladania deklaracji podatkowej za okresy kwartalne, poczawszy od rozliczenia za miesiac nastepujacy po kwartale, w ktorym nastapilo przekroczenie kwot okreslonych w art. 2 pkt 25.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do malych podatnikow, o ktorych mowa w ust. 3.

7. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do podatnikow zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 oraz podmiotow wykonujacych wylacznie czynnosci zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub na podstawie przepisow wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, chyba ze przysluguje im zwrot roznicy podatku lub zwrot podatku naliczonego zgodnie z art. 87 lub przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3.

8. Podatnicy wymienieni w art. 15, inni niz zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni i osoby prawne niebedace podatnikami w rozumieniu art. 15, u ktorych wartosc wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow przekroczyla kwote, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, oraz ktorzy skorzystali z mozliwosci wymienionej w art. 10 ust. 6, sa obowiazani skladac w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe w zakresie dokonywanych nabyc za okresy miesieczne w terminie do 25 dnia miesiaca nastepujacego po kazdym kolejnym miesiacu.

9. W przypadku gdy podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 5 nie maja obowiazku skladania deklaracji podatkowej, o ktorym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, deklaracje podatkowa sklada sie w terminie 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego.

10. W przypadku gdy podatnicy, o ktorych mowa w art. 15, oraz podmioty niebedace podatnikami wymienionymi w art. 15, niemajace obowiazku skladania deklaracji podatkowej, o ktorym mowa w ust. 1-3 lub w ust. 8, dokonuja jedynie wewnatrzwspolnotowego nabycia nowych srodkow transportu, deklaracje podatkowa w zakresie nabywanych nowych srodkow transportu sklada sie w terminie 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego z tego tytulu.

11. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 16, skladaja w urzedzie skarbowym deklaracje podatkowe w terminie do ostatniego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal obowiazek podatkowy.

12. Zobowiazanie podatkowe, kwote zwrotu roznicy podatku, kwote zwrotu podatku naliczonego lub roznicy podatku, o ktorej mowa w art. 87 ust. 1, przyjmuje sie w kwocie wynikajacej z deklaracji podatkowej, chyba ze naczelnik urzedu skarbowego lub organ kontroli skarbowej okresli je w innej wysokosci.

13. W przypadku, o ktorym mowa w art. 29 ust. 22, rozliczanie i pobor podatku moga byc okreslone w sposob odmienny niz okreslony w ust. 1-12 na podstawie rozporzadzenia wydanego na podstawie ust. 15.

14. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory deklaracji podatkowych, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 8-11, wraz z objasnieniami co do sposobu prawidlowego ich wypelnienia oraz terminu i miejsca ich skladania.

15. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki, sposob obliczania i poboru podatku z tytulu swiadczenia uslug miedzynarodowego przewozu drogowego, wykonywanych na terytorium kraju przez podatnikow majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium kraju, uwzgledniajac:

1) specyfike wykonywania uslug transportowych;

2) zapewnienie prawidlowego obliczenia kwot podatku;

3) przepisy Wspolnoty Europejskiej.

16. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, sposob oraz warunki organizacyjno-techniczne skladania w formie elektronicznej deklaracji podatkowych, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 8-11, a takze ich strukture, uwzgledniajac potrzebe zapewnienia im bezpieczenstwa, wiarygodnosci, niezaprzeczalnosci, nienaruszalnosci oraz znakowania czasem.

Rozdzial 3

Informacje podsumowujace

Spis tresci

Art. 100. 1. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 15, dokonujacy wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow w rozumieniu art. 9-12 lub wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow w rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, sa obowiazani skladac w urzedzie skarbowym informacje podsumowujace o dokonanych wewnatrzwspolnotowych nabyciach towarow i wewnatrzwspolnotowych dostawach towarow, zwane dalej "informacjami podsumowujacymi", za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiaca nastepujacego po kwartale, w ktorym powstal obowiazek podatkowy z tytulu:

1) wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow - w przypadku informacji podsumowujacych dotyczacych wewnatrzwspolnotowych nabyc towarow;

2) wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow - w przypadku informacji podsumowujacych dotyczacych wewnatrzwspolnotowych dostaw towarow.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie rowniez do osob prawnych niebedacych podatnikami w rozumieniu art. 15, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE.

3. Informacja podsumowujaca powinna zawierac w szczegolnosci nastepujace dane:

1) nazwe lub imie i nazwisko podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2, oraz jego numer identyfikacji podatkowej podany w potwierdzeniu dokonanym przez naczelnika urzedu skarbowego zgodnie z art. 97 ust. 9;

2) wlasciwy i wazny numer identyfikacyjny kontrahenta nadany mu w panstwie czlonkowskim, z ktorego dokonywane jest wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow lub do ktorego jest dokonywana wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow;

3) kod kraju, z ktorego jest dokonywane wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow lub do ktorego jest dokonywana wewnatrzwspolnotowa dostawa towarow;

4) laczna wartosc wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, wyrazona zgodnie z art. 31, oraz laczna wartosc wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow - w odniesieniu do poszczegolnych kontrahentow.

4. W przypadku transakcji, o ktorej mowa w art. 136, informacja podsumowujaca powinna dodatkowo zawierac adnotacje, ze nabycie i dostawa zostaly dokonane w ramach wewnatrzwspolnotowych transakcji trojstronnych.

Art. 101. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek bledow w zlozonych informacjach podsumowujacych podmiot, ktory zlozyl informacje podsumowujaca, jest obowiazany zlozyc niezwlocznie korekte blednej informacji podsumowujacej.

Art. 102. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor informacji podsumowujacej wraz z objasnieniami co do sposobu jej wypelnienia, terminu i miejsca skladania oraz wzor korekty informacji podsumowujacej wraz z objasnieniami co do sposobu jej wypelnienia, uwzgledniajac specyfike wykonywania niektorych czynnosci oraz przepisy Wspolnoty Europejskiej.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, sposob oraz warunki organizacyjno-techniczne skladania w formie elektronicznej informacji podsumowujacej oraz korekty informacji podsumowujacej, a takze ich strukture, uwzgledniajac potrzebe zapewnienia im bezpieczenstwa, wiarygodnosci, niezaprzeczalnosci, nienaruszalnosci oraz znakowania czasem.

Rozdzial 4

Zaplata podatku

Spis tresci

Art. 103. 1. Podatnicy sa obowiazani, bez wezwania naczelnika urzedu skarbowego, do obliczania i wplacania podatku za okresy miesieczne w terminie do 25. dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, na rachunek urzedu skarbowego, z zastrzezeniem ust. 2-4 i art. 33.

2. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 99 ust. 2 i 3, sa obowiazani, bez wezwania naczelnika urzedu skarbowego, do obliczania i wplacania podatku za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiaca nastepujacego po kwartale, w ktorym powstal obowiazek podatkowy, na rachunek urzedu skarbowego.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 99 ust. 9 i 10, podatnicy sa obowiazani, bez wezwania naczelnika urzedu skarbowego, do obliczania i wplacania podatku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiazku podatkowego na rachunek urzedu skarbowego.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie rowniez w przypadku wewnatrzwspolnotowego nabycia nowych srodkow transportu lub innych srodkow transportu, od ktorych podatek jest rozliczany zgodnie z art. 99 ust. 1-3 lub 8, jezeli srodek transportu ma byc przez nabywce zarejestrowany na terytorium kraju lub jezeli nie podlega rejestracji, a jest uzytkowany na terytorium kraju.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 i 4, podatnicy sa obowiazani przedlozyc naczelnikowi urzedu skarbowego zgodnie z ustalonym wzorem informacje o nabywanych srodkach transportu. Do informacji dolacza sie kopie faktury potwierdzajacej nabycie srodka transportu przez podatnika.

6. Informacja, o ktorej mowa w ust. 5, wraz z kopia faktury potwierdzajacej nabycie srodka transportu i dowodem zaplaty, stanowia podstawe do wydania zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 105 ust. 1 pkt 1.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor informacji, o ktorej mowa w ust. 5, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia prawidlowej identyfikacji srodka transportu, w tym jego przebieg oraz date pierwszego dopuszczenia do uzytku.

Art. 104. 1. Przepisy art. 21, art. 86 ust. 16-18, art. 99 ust. 2-6 oraz art. 103 ust. 2 w zakresie dotyczacym malych podatnikow stosuje sie rowniez do podatnikow rozpoczynajacych w ciagu roku podatkowego wykonywanie czynnosci okreslonych w art. 5, jezeli przewidywana przez podatnika wartosc sprzedazy nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedazy, kwot okreslonych w art. 2 pkt 25.

2. W przypadku przekroczenia kwot okreslonych w ust. 1 podatnik traci prawo do rozliczania sie metoda kasowa oraz do dokonywania kwartalnych rozliczen, poczawszy od rozliczenia za miesiac nastepujacy po kwartale, w ktorym nastapilo to przekroczenie, oraz w nastepnym roku podatkowym.

Art. 105. 1. Naczelnicy urzedow skarbowych dla celow zwiazanych z rejestracja srodkow transportu sa obowiazani do wydawania zaswiadczen potwierdzajacych:

1) uiszczenie przez podatnika podatku - w przypadkach, o ktorych mowa w art. 103 ust. 3 i 4, lub

2) brak obowiazku uiszczenia podatku z tytulu przywozu nabywanych z terytorium panstwa czlonkowskiego innego niz terytorium kraju pojazdow, ktore maja byc dopuszczone do ruchu na terytorium kraju.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, zaswiadczenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego. Wniosek zawiera w szczegolnosci:

1) dane identyfikujace pojazd;

2) date pierwszego dopuszczenia pojazdu do uzytku;

3) przebieg pojazdu;

4) cene nabycia pojazdu przez wnioskodawce;

5) dane dotyczace podmiotu dokonujacego dostawy pojazdu na rzecz wnioskodawcy.

3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, zalacza sie umowe lub fakture stwierdzajaca nabycie pojazdu przez wnioskodawce oraz inne dokumenty, z ktorych jednoznacznie wynika, ze nie zachodzi w tym przypadku wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow.

4. Zalaczone do wniosku dokumenty, o ktorych mowa w ust. 3, urzad skarbowy zwraca, przy wydawanym zgodnie z ust. 1 zaswiadczeniu, wnioskodawcy.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia niezbednych danych pozwalajacych na stwierdzenie braku obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory zaswiadczen, o ktorych mowa w ust. 1, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia danych niezbednych do zidentyfikowania pojazdu, ktorego dotyczy zaswiadczenie.

DZIAL XI

DOKUMENTACJA

Rozdzial 1

Faktury

Spis tresci

Art. 106. 1. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 15, sa obowiazani wystawic fakture stwierdzajaca w szczegolnosci dokonanie sprzedazy, date dokonania sprzedazy, cene jednostkowa bez podatku, podstawe opodatkowania, stawke i kwote podatku, kwote naleznosci oraz dane dotyczace podatnika i nabywcy, z zastrzezeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do dostawy towarow lub swiadczenia uslug, dokonywanych przez podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni lub zwolnieni, jezeli miejscem opodatkowania tych czynnosci jest terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju lub terytorium panstwa trzeciego i dla tych czynnosci podatnicy ci nie sa zidentyfikowani dla podatku od wartosci dodanej lub - w przypadku terytorium panstwa trzeciego - podatku o podobnym charakterze.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do czesci naleznosci otrzymywanych przed wydaniem towaru lub wykonaniem uslugi.

4. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1-3, nie maja obowiazku wystawiania faktur, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzacym dzialalnosci gospodarczej. Jednakze na zadanie tych osob podatnicy sa obowiazani do wystawienia faktury.

5. Przepisu ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje sie w przypadku sprzedazy wysylkowej z terytorium kraju oraz wewnatrzwspolnotowej dostawy nowych srodkow transportu, ktore w kazdym przypadku musza byc potwierdzone fakturami.

6. W przypadku wewnatrzwspolnotowej dostawy nowych srodkow transportu dla nabywcy, ktory nie podal dla tej czynnosci numeru identyfikacyjnego, nadanego dla transakcji wewnatrzwspolnotowych przez panstwo czlonkowskie wlasciwe dla nabywcy, podatnik wystawia fakture w trzech egzemplarzach; oryginal faktury jest wydawany nabywcy; jedna z kopii faktury podatnik pozostawia w swojej dokumentacji, druga przesyla w terminie 14 dni od dnia dokonania dostawy do biura wymiany informacji o podatku VAT.

7. W przypadku czynnosci wymienionych w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2, wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, dostawy towarow, dla ktorej podatnikiem jest ich nabywca, oraz importu uslug wystawiane sa faktury wewnetrzne; za dany okres rozliczeniowy podatnik moze wystawic jedna fakture dokumentujaca te czynnosci dokonane w tym okresie. Faktury wewnetrzne sa wystawiane takze dla udokumentowania zwroconych kwot dotacji, subwencji i innych doplat o podobnym charakterze.

8. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) okresli szczegolowe zasady wystawiania faktur, dane, ktore powinny zawierac, oraz sposob i okres ich przechowywania;

2) moze okreslic wzory faktur dla wszystkich lub niektorych rodzajow czynnosci;

3) moze okreslic przypadki, w ktorych faktury moga byc wystawiane przez inne podmioty niz wymienione w ust. 1 i 2, oraz szczegolowe zasady i warunki wystawiania faktur w takich przypadkach.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przy wydawaniu rozporzadzen, o ktorych mowa w ust. 8, uwzglednia:

1) koniecznosc zapewnienia odpowiedniego dokumentowania dostawy towarow lub swiadczenia uslug i identyfikacji czynnosci dokonanych przez grupy podatnikow;

2) potrzebe zapewnienia kontroli prawidlowosci rozliczania podatku;

3) stosowane techniki rozliczen;

4) specyfike niektorych rodzajow dzialalnosci zwiazana z liczba lub rodzajem wykonywanych czynnosci.

10. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, sposob i warunki wystawiania oraz przesylania faktur w formie elektronicznej, uwzgledniajac:

1) koniecznosc odpowiedniego dokumentowania sprzedazy i identyfikacji czynnosci dokonanych przez grupy podatnikow;

2) potrzebe zapewnienia kontroli prawidlowosci rozliczania podatku;

3) koniecznosc zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy faktury oraz koniecznosc zapewnienia bezpieczenstwa, wiarygodnosci, niezaprzeczalnosci i nienaruszalnosci wystawianym i przesylanym fakturom;

4) stosowane techniki w zakresie wystawiania i przesylania dokumentow w formie elektronicznej i kodowania danych w tych dokumentach.

11. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, zasady przechowywania oraz tryb udostepniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesylanych droga elektroniczna, uwzgledniajac przepisy prawa Wspolnot Europejskich, potrzebe zapewnienia kontroli prawidlowosci rozliczania podatku oraz stosowane techniki w zakresie przesylania danych w formie elektronicznej i kodowania tych danych.

12. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, sposob przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, jezeli na fakturach wykazywane sa kwoty w walutach obcych, z uwzglednieniem przepisow w zakresie okreslania momentu powstania obowiazku podatkowego.

Art. 107. 1. Podatnik wystawiajacy fakture, na pisemne zadanie nabywcy towaru lub uslugi obowiazany jest w terminie 14 dni, z zastrzezeniem ust. 4 i 5, do:

1) udostepnienia do wgladu oryginalu lub uwierzytelnionego notarialnie odpisu potwierdzenia zgloszenia rejestracyjnego;

2) pisemnego potwierdzenia zlozenia deklaracji podatkowej, w ktorej zostala ujeta faktura.

2. Podatnik ma obowiazek potwierdzic odbior zadania, o ktorym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy nabywca towaru lub uslugi posiada potwierdzenie odbioru zadania, o ktorym mowa w ust. 2, a nie uzyska od podatnika informacji, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zawiadomi o tym naczelnika urzedu skarbowego przed zlozeniem deklaracji podatkowej za okres rozliczeniowy, w ktorym ujeto kwoty podatku naliczonego z faktur, wobec ktorych podjeto procedure, o ktorej mowa w ust. 1, nie pozniej niz z uplywem terminu do zlozenia deklaracji, a w trakcie kontroli stwierdzone zostanie odliczenie podatku z faktur wystawionych przez podatnika, o ktorym mowa w ust. 1, niepotwierdzonych kopia, przepisow art. 109 ust. 4-8 w czesci dotyczacej ustalenia dodatkowego zobowiazania nie stosuje sie w odniesieniu do kwot udokumentowanych takimi fakturami.

4. Nabywca jest obowiazany dolaczyc do zadania, o ktorym mowa w ust. 1, kopie swojego zgloszenia rejestracyjnego.

5. Jezeli zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, zostalo wniesione po uplywie 5 lat od konca roku, w ktorym nastapila dostawa towaru lub wykonanie uslugi na rzecz nabywcy wnoszacego to zadanie, przepisu ust. 1 nie stosuje sie.

Art. 108. 1. W przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakture, w ktorej wykaze kwote podatku, jest obowiazana do jego zaplaty.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio, w przypadku gdy podatnik wystawi fakture, w ktorej wykaze kwote podatku wyzsza od kwoty podatku naleznego.

Rozdzial 2

Ewidencje

Spis tresci

Art. 109. 1. Podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 sa obowiazani prowadzic ewidencje sprzedazy za dany dzien, nie pozniej jednak niz przed dokonaniem sprzedazy w dniu nastepnym.

2. W przypadku stwierdzenia, ze podatnik nie prowadzi ewidencji, o ktorej mowa w ust. 1, lub prowadzi ja w sposob nierzetelny, naczelnik urzedu skarbowego lub organ kontroli skarbowej okresla wartosc niezaewidencjonowanej sprzedazy w drodze oszacowania i ustala podatek przy zastosowaniu stawki 22 proc., bez prawa obnizenia kwoty podatku naleznego, o ktorym mowa w art. 86.

3. Podatnicy, z wyjatkiem podatnikow wykonujacych wylacznie czynnosci zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, sa obowiazani prowadzic ewidencje zawierajaca: kwoty okreslone w art. 90, dane niezbedne do okreslenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokosc podatku naleznego, kwoty podatku naliczonego obnizajace kwote podatku naleznego oraz kwote podatku podlegajaca wplacie do urzedu skarbowego lub zwrotowi z tego urzedu oraz inne dane sluzace do prawidlowego sporzadzenia deklaracji podatkowej, a w przypadkach okreslonych w art. 120 ust. 15, art. 125, 134, 138 - dane okreslone tymi przepisami niezbedne do prawidlowego sporzadzenia deklaracji podatkowej.

4. W razie stwierdzenia, ze podatnik w zlozonej deklaracji podatkowej wykazal kwote zobowiazania podatkowego nizsza od kwoty naleznej, naczelnik urzedu skarbowego lub organ kontroli skarbowej okresla wysokosc tego zobowiazania w prawidlowej wysokosci oraz ustala dodatkowe zobowiazanie podatkowe w wysokosci odpowiadajacej 30 proc. kwoty zanizenia tego zobowiazania.

5. W razie stwierdzenia, ze podatnik w zlozonej deklaracji podatkowej wykazal kwote zwrotu roznicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego wyzsza od kwoty naleznej, naczelnik urzedu skarbowego lub organ kontroli skarbowej okresla kwote zwrotu w prawidlowej wysokosci oraz ustala dodatkowe zobowiazanie podatkowe w wysokosci odpowiadajacej 30 proc. kwoty zawyzenia.

6. Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do roznicy podatku, o ktorej mowa w art. 87 ust. 1.

7. Przepisow ust. 4-6 nie stosuje sie:

1) jezeli przed dniem wszczecia kontroli przez naczelnika urzedu skarbowego lub organ kontroli skarbowej podatnik dokonal odpowiedniej zmiany deklaracji podatkowej oraz wplacil do urzedu skarbowego kwote wynikajaca ze zmiany deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwloke;

2) w zakresie ustalania dodatkowego zobowiazania, w przypadku gdy zanizenie zobowiazania podatkowego lub zawyzenie kwoty roznicy podatku lub kwoty zwrotu podatku naliczonego wiaze sie z nieujeciem podatku naleznego w rozliczeniu za dany okres z tytulu dostawy lub swiadczenia uslugi, od ktorej podatek nalezny zostal ujety w poprzednim okresie rozliczeniowym.

8. Przepisy ust. 4-7 stosuje sie odpowiednio, w przypadku gdy podatnik:

1) wykazal w deklaracji podatkowej i otrzymal kwote zwrotu roznicy podatku lub kwote zwrotu podatku naliczonego, a powinien wykazac kwote zobowiazania podatkowego podlegajaca wplacie do urzedu skarbowego;

2) nie zlozyl deklaracji podatkowej oraz nie wplacil kwoty zobowiazania podatkowego.

9. W przypadku, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6, podatnicy sa obowiazani prowadzic ewidencje otrzymywanych towarow zawierajaca w szczegolnosci date ich otrzymania, dane pozwalajace na identyfikacje towarow oraz date wydania towaru po wykonaniu uslugi przez podatnika.

10. Przepis ust. 9 stosuje sie odpowiednio do towarow przemieszczanych przez podatnika na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, jezeli na tych towarach maja byc wykonane uslugi na rzecz podatnika, a po wykonaniu tych uslug towary te sa wysylane lub transportowane z powrotem do tego podatnika na terytorium kraju.

11. Podmioty, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, sa obowiazane prowadzic ewidencje, na podstawie ktorej mozna okreslic wartosc nabywanych przez nie towarow z innych panstw czlonkowskich; prowadzenie ewidencji powinno zapewnic wskazanie dnia, w ktorym wartosc nabywanych przez te podmioty towarow z innych panstw czlonkowskich przekroczy kwote wyrazona w zlotych odpowiadajaca rownowartosci 10 000 euro, z uwzglednieniem wartosci towarow okreslonych w art. 10 ust. 3.

12. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe dane, jakie powinny zawierac prowadzone przez podatnika ewidencje, o ktorych mowa w ust. 9 i 10, a takze wzory tych ewidencji, uwzgledniajac:

1) specyfike wykonywania czynnosci, ktorych przedmiotem sa przemieszczane towary objete obowiazkiem ewidencyjnym;

2) koniecznosc zapewnienia dokumentacji umozliwiajacej zweryfikowanie prawidlowosci rozliczenia podatku.

13. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze zwolnic, w drodze rozporzadzenia, niektore grupy podatnikow bedacych osobami fizycznymi z prowadzenia ewidencji, o ktorej mowa w ust. 1, jezeli jest to uzasadnione specyfika wykonywanej przez tych podatnikow dzialalnosci, a dodatkowo jezeli w zwiazku z wykonywanymi przez nich czynnosciami naczelnik urzedu skarbowego otrzymuje dokumenty umozliwiajace prawidlowe okreslenie osiaganego przez tych podatnikow obrotu.

Art. 110. W przypadku gdy osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne nie sa obowiazane do prowadzenia ewidencji okreslonej w art. 109 ust. 3 w zwiazku z dokonywaniem sprzedazy zwolnionej od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3, dokonaja sprzedazy opodatkowanej i nie zaplaca podatku naleznego, a na podstawie dokumentacji nie jest mozliwe ustalenie wielkosci tej sprzedazy, naczelnik urzedu skarbowego lub organ kontroli skarbowej okresli, w drodze oszacowania, wartosc sprzedazy opodatkowanej i ustali od niej kwote podatku naleznego wedlug stawki 22 proc., bez prawa obnizenia kwoty podatku naleznego, o ktorym mowa w art. 86.

Rozdzial 3

Kasy rejestrujace

Spis tresci

Art. 111. 1. Podatnicy dokonujacy sprzedazy na rzecz osob fizycznych nieprowadzacych dzialalnosci gospodarczej oraz osob fizycznych prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w formie indywidualnych gospodarstw rolnych sa obowiazani prowadzic ewidencje obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestrujacych.

2. Podatnicy naruszajacy obowiazek okreslony w ust. 1 do czasu rozpoczecia prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestrujacych traca prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote stanowiaca rownowartosc 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarow i uslug.

3. Jezeli z przyczyn niezaleznych od podatnika nie moze byc prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestrujacych, podatnik jest obowiazany ewidencjonowac obroty i kwoty podatku naleznego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrujacej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrujacej jest niemozliwe, podatnik nie moze dokonywac sprzedazy.

4. Podatnicy, ktorzy rozpoczna ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku naleznego w obowiazujacych terminach, moga odliczyc od tego podatku kwote wydatkowana na zakup kazdej z kas rejestrujacych zgloszonych na dzien rozpoczecia (powstania obowiazku) ewidencjonowania w wysokosci 50 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie wiecej jednak niz 2500 zl.

5. W przypadku gdy podatnik rozpoczal ewidencjonowanie obrotu w obowiazujacych terminach i wykonuje wylacznie czynnosci zwolnione od podatku lub jest podatnikiem zwolnionym od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, urzad skarbowy dokonuje zwrotu kwoty okreslonej w ust. 4 na rachunek bankowy podatnika w terminie do 25. dnia od daty zlozenia wniosku przez podatnika.

6. Podatnicy sa obowiazani do zwrotu odliczonych lub zwroconych im kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujacych, w przypadku gdy w okresie 3 lat od dnia rozpoczecia ewidencjonowania zaprzestana ich uzywania lub nie dokonuja w obowiazujacym terminie zgloszenia kasy do obowiazkowego przegladu technicznego przez wlasciwy serwis, a takze w przypadkach naruszenia warunkow zwiazanych z odliczeniem tych kwot, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7 pkt 1.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia:

1) okresli sposob, warunki i tryb odliczania od kwoty podatku naleznego (zwrotu) kwoty, o ktorej mowa w ust. 4 i 5, oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu przez podatnika kwot, o ktorych mowa w ust. 6, oraz inne przypadki naruszenia warunkow zwiazanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujace koniecznosc dokonania przez podatnika zwrotu, majac na uwadze okres wykorzystywania kas rejestrujacych oraz przestrzeganie przez podatnikow warunkow technicznych zwiazanych z wykorzystywaniem tych kas;

2) moze okreslic inny, niz wymieniony w ust. 4, limit odliczen dla kas o zastosowaniu specjalnym, ktore programowo, funkcjonalnie i konstrukcyjnie sa zintegrowane z innymi urzadzeniami;

3) moze zwolnic na czas okreslony niektore grupy podatnikow oraz niektore czynnosci z obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1, ze wzgledu na rodzaj prowadzonej dzialalnosci lub wysokosc obrotu.

8. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przy wydawaniu rozporzadzen, o ktorych mowa w ust. 7, uwzglednia specyfike wykonywania niektorych czynnosci oraz uwarunkowania obrotu gospodarczego niektorymi towarami.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, kryteria i warunki techniczne, ktorym musza odpowiadac kasy rejestrujace, oraz warunki ich stosowania przez podatnikow, uwzgledniajac:

1) potrzebe zabezpieczenia zaewidencjonowanych danych;

2) koniecznosc zapewnienia konsumentowi prawa do otrzymania dowodu nabycia towarow lub uslug z uwidoczniona kwota podatku oraz mozliwosc kontroli przez klienta czynnosci dotyczacych prawidlowego ewidencjonowania transakcji i wystawiania dowodu potwierdzajacego jej wykonanie;

3) optymalne, rowniez dla danego typu obrotu, rozwiazania techniczne dotyczace konstrukcji kas.

Rozdzial 4

Terminy przechowywania dokumentow

Spis tresci

Art. 112. Podatnicy sa obowiazani przechowywac ewidencje prowadzone dla celow rozliczania podatku oraz wszystkie dokumenty zwiazane z tym rozliczaniem do czasu uplywu terminu przedawnienia zobowiazania podatkowego.

DZIAL XII

PROCEDURY SZCZEGOLNE

Rozdzial 1

Szczegolne procedury dotyczace drobnych przedsiebiorcow

Spis tresci

Art. 113. 1. Zwalnia sie od podatku podatnikow, u ktorych wartosc sprzedazy opodatkowanej nie przekroczyla lacznie w poprzednim roku podatkowym kwoty wyrazonej w zlotych odpowiadajacej rownowartosci 10 000 euro. Do wartosci sprzedazy nie wlicza sie kwoty podatku.

2. Do wartosci sprzedazy, o ktorej mowa w ust. 1, nie wlicza sie odplatnej dostawy towarow oraz odplatnego swiadczenia uslug zwolnionych od podatku, a takze towarow, ktore na podstawie przepisow o podatku dochodowym sa zaliczane przez podatnika do srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych podlegajacych amortyzacji.

3. W przypadku prowadzenia przez rolnika ryczaltowego korzystajacego ze zwolnienia okreslonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 takze dzialalnosci innej niz dzialalnosc rolnicza do wartosci sprzedazy, o ktorej mowa w ust. 1 i 10, dokonywanej przez tego podatnika nie wlicza sie sprzedazy produktow rolnych pochodzacych z prowadzonej przez niego dzialalnosci rolniczej.

4. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1 i 9, moga zrezygnowac ze zwolnienia okreslonego w ust. 1 i 9, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzedu skarbowego przed poczatkiem miesiaca, w ktorym rezygnuja ze zwolnienia, z tym ze w przypadku, o ktorym mowa w ust. 9, zawiadomienie musi nastapic przed dniem wykonania pierwszej czynnosci okreslonej w art. 5.

5. Jezeli wartosc sprzedazy u podatnikow zwolnionych od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwote, o ktorej mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc w momencie przekroczenia tej kwoty. Obowiazek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej kwoty, a opodatkowaniu podlega nadwyzka sprzedazy ponad te kwote. Za zgoda naczelnika urzedu skarbowego podatnik moze pomniejszyc kwote podatku naleznego o kwote podatku naliczonego wynikajaca z dokumentow celnych oraz o kwote podatku zaplacona od wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, a takze o kwoty podatku naliczonego wynikajace z faktur dokumentujacych zakupy dokonane przed dniem utraty zwolnienia, pod warunkiem:

1) sporzadzenia spisu z natury zapasow tych towarow posiadanych w dniu, w ktorym nastapilo przekroczenie kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, oraz

2) przedlozenia w urzedzie skarbowym spisu, o ktorym mowa w pkt 1, w terminie 14 dni, liczac od dnia utraty zwolnienia.

6. Kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w ust. 5, stanowi iloczyn ilosci towarow objetych spisem z natury i kwoty podatku naliczonego przypadajacej na jednostke towaru, z podzialem na poszczegolne stawki podatkowe.

7. Przepis ust. 5 stosuje sie rowniez do podatnikow, ktorzy rezygnuja z przyslugujacego im zwolnienia na podstawie ust. 1, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzedu skarbowego o rezygnacji ze zwolnienia przed poczatkiem miesiaca, w ktorym rezygnuja ze zwolnienia.

8. W przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, przez wartosc sprzedazy okreslona w ust. 1 rozumie sie 30-krotnosc kwoty prowizji lub innych postaci wynagrodzen za wykonanie uslug.

9. Podatnik rozpoczynajacy wykonywanie czynnosci okreslonych w art. 5 w trakcie roku podatkowego jest zwolniony od podatku, jezeli przewidywana przez podatnika wartosc sprzedazy nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedazy, kwoty okreslonej w ust. 1 lub w ust. 8.

10. Jezeli faktyczna wartosc sprzedazy, w proporcji do okresu prowadzonej sprzedazy, przekroczy w trakcie roku podatkowego kwote okreslona w ust. 1 lub w ust. 8, zwolnienie okreslone w ust. 9 traci moc z momentem przekroczenia kwoty okreslonej w ust. 1 lub w ust. 8. Opodatkowaniu podlega nadwyzka sprzedazy ponad wartosc okreslona w zdaniu poprzednim, a obowiazek podatkowy powstaje z momentem przekroczenia tej wartosci. Przepis ust. 5 zdanie trzecie stosuje sie odpowiednio.

11. Podatnik, ktory utracil prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowal z tego zwolnienia, moze dopiero po uplywie 3 lat, liczac od konca miesiaca, w ktorym utracil prawo do zwolnienia lub zrezygnowal z tego zwolnienia, ponownie skorzystac ze zwolnienia okreslonego w ust. 1.

12. Jezeli podatnicy okresleni w ust. 1, 8 i 9, wykorzystujac zwiazki z kontrahentami, tak ukladaja swoje interesy, ze uzyskuja wartosc sprzedazy znacznie odbiegajaca od tej, ktora uzyskaliby w przypadku, gdyby zwiazki te nie istnialy, a w wyniku tych zwiazkow nastapilo zmniejszenie wplywow podatkowych, zwolnienie od podatku traci moc od poczatku roku podatkowego.

13. Zwolnien, o ktorych mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje sie do importu towarow i uslug, wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, dostawy towarow, dla ktorej podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatnikow:

1) dokonujacych dostaw:

a) wyrobow z metali szlachetnych lub z udzialem tych metali,

b) towarow opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjatkiem: energii elektrycznej (PKWiU 40.10.10), perfum i wod toaletowych (PKWiU 24.52.11), kosmetykow upiekszajacych do ust i oczu (PKWiU 24.52.12), kosmetykow do manicure i pedicure (PKWiU 24.52.13), pudrow kosmetycznych i higienicznych - z wylaczeniem przeznaczonych dla dzieci (PKWiU ex 24.52.14-00), pozostalych kosmetykow upiekszajacych do twarzy (PKWiU 24.52.15-00.10), dezodorantow osobistych i preparatow przeciwpotowych (PKWiU 24.52.19-50.00), preparatow do higieny intymnej (PKWiU 24.52.19-90.10), srodkow higienicznych kosmetycznych, gdzie indziej niewymienionych (PKWiU 24.52.19-90.3), preparatow toaletowych dla zwierzat (PKWiU 24.52.19-90.60), kosmetykow i wyrobow perfumeryjnych, pozostalych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 24.52.19-90.90), kart do gry - z wylaczeniem kart do gry dla dzieci (PKWiU ex 36.50.41-00), cygar, rowniez z obcietymi koncami, cygaretek i papierosow z tytoniu lub namiastek tytoniu (PKWiU 16.00.11), tytoniu do palenia (PKWiU 16.00.12-30), tabaki (PKWiU ex 16.00.12-90.20),

c) nowych srodkow transportu,

d) terenow budowlanych oraz przeznaczonych pod zabudowe;

2) swiadczacych uslugi prawnicze oraz uslugi w zakresie doradztwa, a takze uslugi jubilerskie;

3) niemajacych siedziby lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

14. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) w terminie do 31 grudnia poprzedzajacego rok podatkowy, kwote, o ktorej mowa w ust. 1, obliczona wedlug sredniego kursu euro oglaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzien roboczy pazdziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokragleniu do 100 zl;

2) liste towarow i uslug, o ktorych mowa w ust. 13 pkt 1 lit. a i pkt 2, z uwzglednieniem klasyfikacji wydanych na podstawie przepisow o statystyce publicznej.

Art. 114. 1. Podatnik swiadczacy uslugi taksowek osobowych (PKWiU 60.22.11-00.00) moze wybrac opodatkowanie tych uslug w formie ryczaltu wedlug stawki 3 proc., po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzedu skarbowego w terminie do konca miesiaca poprzedzajacego okres, w ktorym bedzie stosowal ryczalt.

2. Przy opodatkowaniu uslug w formie ryczaltu, o ktorym mowa w ust. 1, nie stosuje sie przepisu art. 86.

3. W zakresie uslug, o ktorych mowa w ust. 1, opodatkowanych w formie ryczaltu podatnik sklada w terminie, o ktorym mowa w art. 99 ust. 1, skrocona deklaracje podatkowa.

4. Podatnik, ktory wybral opodatkowanie w formie ryczaltu, moze zrezygnowac z tej formy opodatkowania, nie wczesniej jednak niz po uplywie 12 miesiecy, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzedu skarbowego, w terminie do konca miesiaca poprzedzajacego miesiac, od ktorego nie bedzie rozliczal sie w formie ryczaltu.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor deklaracji podatkowej, o ktorej mowa w ust. 3, wraz z objasnieniami co do sposobu jej wypelnienia, uwzgledniajac termin i miejsce skladania deklaracji podatkowej.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, sposob oraz warunki organizacyjno-techniczne skladania w formie elektronicznej deklaracji podatkowej, o ktorej mowa w ust. 3, a takze jej strukture, uwzgledniajac potrzebe zapewnienia jej bezpieczenstwa, wiarygodnosci, niezaprzeczalnosci, nienaruszalnosci oraz znakowania czasem.

Rozdzial 2

Szczegolne procedury dotyczace rolnikow ryczaltowych

Spis tresci

Art. 115. 1. Rolnikowi ryczaltowemu dokonujacemu dostawy produktow rolnych dla podatnika podatku, ktory rozlicza ten podatek, przysluguje zryczaltowany zwrot podatku z tytulu nabywania niektorych srodkow produkcji dla rolnictwa opodatkowanych tym podatkiem. Kwota zryczaltowanego zwrotu podatku jest wyplacana rolnikowi ryczaltowemu przez nabywce produktow rolnych.

2. Stawka zryczaltowanego zwrotu podatku, o ktorym mowa w ust. 1, wynosi 5 proc. kwoty naleznej z tytulu dostawy produktow rolnych pomniejszonej o kwote zryczaltowanego zwrotu podatku.

Art. 116. 1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny nabywajacy produkty rolne od rolnika ryczaltowego wystawia w dwoch egzemplarzach fakture dokumentujaca nabycie tych produktow. Oryginal faktury jest przekazywany dostawcy.

2. Faktura dokumentujaca nabycie produktow rolnych powinna byc oznaczona jako "Faktura VAT RR" i zawierac co najmniej:

1) imie i nazwisko lub nazwe albo nazwe skrocona dostawcy i nabywcy oraz ich adresy;

2) numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy;

3) numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzajacego jego tozsamosc, date wydania tego dokumentu i nazwe organu, ktory wydal dokument, jezeli rolnik ryczaltowy dokonujacy dostawy produktow rolnych jest osoba fizyczna;

4) date dokonania nabycia oraz date wystawienia i numer kolejny faktury;

5) nazwy nabytych produktow rolnych;

6) jednostke miary i ilosc nabytych produktow rolnych oraz oznaczenie (opis) klasy lub jakosci tych produktow;

7) cene jednostkowa nabytego produktu rolnego bez kwoty zryczaltowanego zwrotu podatku;

8) wartosc nabytych produktow rolnych bez kwoty zryczaltowanego zwrotu podatku;

9) stawke zryczaltowanego zwrotu podatku;

10) kwote zryczaltowanego zwrotu podatku od wartosci nabytych produktow rolnych;

11) wartosc nabytych produktow rolnych wraz z kwota zryczaltowanego zwrotu podatku;

12) kwote naleznosci ogolem wraz z kwota zryczaltowanego zwrotu podatku, wyrazona cyfrowo i slownie;

13) czytelne podpisy osob uprawnionych do wystawienia i otrzymania faktury lub podpisy oraz imiona i nazwiska tych osob.

3. Faktura VAT RR powinna rowniez zawierac oswiadczenie dostawcy produktow rolnych w brzmieniu:

"Oswiadczam, ze jestem rolnikiem ryczaltowym zwolnionym od podatku od towarow i uslug na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarow i uslug".

4. W przypadku umow kontraktacji lub innych umow o podobnym charakterze oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3, moze byc zlozone tylko raz w okresie obowiazywania umowy. Oswiadczenie to sporzadza sie jako osobny dokument. Dokument ten powinien zawierac elementy, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1-3, oraz date zawarcia i okreslenie przedmiotu umowy, date sporzadzenia tego dokumentu oraz czytelny podpis skladajacego oswiadczenie. Dokument sporzadza sie w dwoch egzemplarzach. Oryginal jest przekazywany nabywcy.

5. W przypadku rezygnacji ze zwolnienia od podatku okreslonego w art. 43 ust. 1 pkt 3 skladajacy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 4, informuje o tym niezwlocznie nabywce.

6. Zryczaltowany zwrot podatku zwieksza u nabywcy produktow rolnych kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 86 ust. 2, w rozliczeniu za miesiac, w ktorym dokonano zaplaty, pod warunkiem ze:

1) nabycie produktow rolnych jest zwiazane z dostawa opodatkowana;

2) zaplata naleznosci za produkty rolne, obejmujaca rowniez kwote zryczaltowanego zwrotu podatku, nastapila na rachunek bankowy rolnika ryczaltowego nie pozniej niz 14. dnia, liczac od dnia zakupu, z wyjatkiem przypadku, gdy rolnik zawarl umowe z podmiotem nabywajacym produkty rolne okreslajaca dluzszy termin platnosci;

3) w dokumencie stwierdzajacym dokonanie zaplaty, o ktorej mowa w pkt 2, zostana podane numer i data wystawienia faktury potwierdzajacej nabycie produktow rolnych.

7. Za date dokonania zaplaty uwaza sie date wydania dyspozycji bankowej przekazania srodkow finansowych na rachunek bankowy rolnika ryczaltowego, jezeli dyspozycja ta zostala zrealizowana.

8. Warunek, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2, dotyczy tej czesci zaplaty, ktora stanowi roznice miedzy kwota naleznosci za dostarczone produkty rolne a kwota naleznosci za towary i uslugi dostarczone rolnikowi ryczaltowemu przez nabywce tych produktow rolnych.

9. Przez naleznosci za towary i uslugi dostarczane rolnikowi ryczaltowemu, o ktorych mowa w ust. 8, rozumie sie rowniez potracenia z tytulu splat rat pozyczek i zaliczek udzielanych rolnikowi ryczaltowemu dostarczajacemu produkty rolne, dokonane przez podatnika nabywajacego te produkty, pod warunkiem ze:

1) zaliczka zostala przekazana na rachunek bankowy rolnika ryczaltowego, a na fakturze potwierdzajacej zakup produktow rolnych podano dane identyfikacyjne dokumentu potwierdzajacego dokonanie tej wplaty;

2) raty i pozyczki wynikaja z umow zawartych w formie pisemnej.

10. Rolnik ryczaltowy jest obowiazany przechowywac oryginaly faktur VAT RR oraz kopie oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 4, przez okres 5 lat, liczac od konca roku, w ktorym wystawiono fakture.

Art. 117. Z zastrzezeniem art. 43 ust. 4, rolnik ryczaltowy w zakresie prowadzonej dzialalnosci rolniczej dostarczajacy produkty rolne jest zwolniony z obowiazku:

1) wystawiania faktur, o ktorych mowa w art. 106;

2) prowadzenia ewidencji dostaw i nabyc towarow i uslug;

3) skladania w urzedzie skarbowym deklaracji podatkowej, o ktorej mowa w art. 99 ust. 1;

4) dokonania zgloszenia rejestracyjnego, o ktorym mowa w art. 96.

Art. 118. Przepisy art. 115, art. 116 ust. 1-3 i ust. 5-10 oraz art. 117 stosuje sie odpowiednio w przypadku wykonywania przez rolnika ryczaltowego uslug rolniczych na rzecz podatnikow podatku, ktorzy rozliczaja ten podatek.

Rozdzial 3

Szczegolne procedury przy swiadczeniu uslug turystyki

Spis tresci

Art. 119. 1. Podstawa opodatkowania przy wykonywaniu uslug turystyki jest kwota marzy pomniejszona o kwote naleznego podatku, z zastrzezeniem ust. 5.

2. Przez marze, o ktorej mowa w ust. 1, rozumie sie roznice miedzy kwota naleznosci, ktora ma zaplacic nabywca uslugi, a cena nabycia przez podatnika towarow i uslug od innych podatnikow dla bezposredniej korzysci turysty; przez uslugi dla bezposredniej korzysci turysty rozumie sie uslugi stanowiace skladnik swiadczonej uslugi turystyki, a w szczegolnosci transport, zakwaterowanie, wyzywienie, ubezpieczenie.

3. Przepis ust. 1 stosuje sie bez wzgledu na to, kto nabywa usluge turystyki, w przypadku gdy podatnik:

1) ma siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju;

2) dziala na rzecz nabywcy uslugi we wlasnym imieniu i na wlasny rachunek;

3) przy swiadczeniu uslugi nabywa towary i uslugi od innych podatnikow dla bezposredniej korzysci turysty;

4) prowadzi ewidencje, z ktorej wynikaja kwoty wydatkowane na nabycie towarow i uslug od innych podatnikow dla bezposredniej korzysci turysty, oraz posiada dokumenty, z ktorych wynikaja te kwoty.

4. Podatnikom, o ktorych mowa w ust. 3, nie przysluguje prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwoty podatku naliczonego od towarow i uslug nabytych dla bezposredniej korzysci turysty.

5. W przypadku gdy przy swiadczeniu uslugi turystyki podatnik oprocz uslug nabywanych od innych podatnikow dla bezposredniej korzysci turysty czesc swiadczen w ramach tej uslugi wykonuje we wlasnym zakresie, zwanych dalej "uslugami wlasnymi", odrebnie ustala sie podstawe opodatkowania dla uslug wlasnych i odrebnie w odniesieniu do uslug nabytych od innych podatnikow dla bezposredniej korzysci turysty. W celu okreslenia podstawy opodatkowania dla uslug wlasnych stosuje sie odpowiednio przepisy art. 29.

6. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5, podatnik obowiazany jest do wykazania w prowadzonej ewidencji, jaka czesc naleznosci za usluge przypada na uslugi nabyte od innych podatnikow dla bezposredniej korzysci turysty, a jaka na uslugi wlasne.

7. Uslugi turystyki podlegaja opodatkowaniu stawka podatku w wysokosci 0 proc. jezeli uslugi nabywane od innych podatnikow dla bezposredniej korzysci turysty sa swiadczone poza terytorium Wspolnoty.

8. Jezeli uslugi nabywane od innych podatnikow dla bezposredniej korzysci turysty sa swiadczone zarowno na terytorium Wspolnoty, jak i poza nim, to uslugi turystyki podlegaja opodatkowaniu stawka podatku w wysokosci 0 proc. tylko w czesci, ktora dotyczy uslug swiadczonych poza terytorium Wspolnoty.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje sie pod warunkiem posiadania przez podatnika dokumentow potwierdzajacych swiadczenie tych uslug poza terytorium Wspolnoty.

10. Podatnik, o ktorym mowa w ust. 3, w wystawionych przez siebie fakturach nie wykazuje kwot podatku.

Rozdzial 4

Szczegolne procedury w zakresie dostawy towarow uzywanych, dziel sztuki, przedmiotow kolekcjonerskich i antykow

Spis tresci

Art. 120. 1. Na potrzeby stosowania niniejszego rozdzialu:

1) przez dziela sztuki rozumie sie:

a) obrazy, kolaze i podobne tablice, malowidla oraz rysunki wykonane w calosci przez artyste, inne niz plany oraz rysunki dla celow architektonicznych, inzynieryjnych, przemyslowych, handlowych, topograficznych i im podobnych, recznie zdobione artykuly wyprodukowane, scenografie teatralna, tkaniny do wystroju pracowni artystycznych lub im podobne wykonane z malowanego plotna (PCN 9701), (CN 9701), (PKWiU 92.31.10-00.1),

b) oryginalne sztychy, druki i litografie sporzadzone w ograniczonej liczbie egzemplarzy, czarno-biale lub kolorowe, zlozone z jednego lub kilku arkuszy, w calosci wykonane przez artyste, niezaleznie od zastosowanego przez niego procesu lub materialu, z wylaczeniem wszelkich procesow mechanicznych lub fotomechanicznych (PCN 9702 00 00 0), (CN 9702 00 00), (PKWiU ex 92.31.10-00.90),

c) oryginalne rzezby oraz posagi z dowolnego materialu, pod warunkiem ze zostaly one wykonane w calosci przez artyste; odlewy rzezby, ktorych liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy, a wykonanie bylo nadzorowane przez artyste lub jego spadkobiercow (PCN 9703 00 00 0), (CN 9703 00 00), (PKWiU 92.31.10-00.2),

d) gobeliny (PCN 5805 00 00 0), (CN 5805 00 00), (PKWiU 17.40.16-30.00) oraz tkaniny scienne (PCN 6304), (CN 6304), (PKWiU ex 17.40.16-59.00 i 17.40.16-53.00) wykonane recznie na podstawie oryginalnych wzorow dostarczonych przez artyste, pod warunkiem ze ich liczba jest ograniczona do 8 egzemplarzy,

e) fotografie wykonane przez artyste, opublikowane przez niego lub pod jego nadzorem, podpisane i ponumerowane, ograniczone do 30 egzemplarzy we wszystkich rozmiarach oraz oprawach;

2) przez przedmioty kolekcjonerskie rozumie sie:

a) znaczki pocztowe lub skarbowe, stemple pocztowe, koperty pierwszego obiegu, ostemplowane materialy pismienne i im podobne, ofrankowane, a jezeli nieofrankowane, to uznane za niewazne i nieprzeznaczone do uzytku jako wazne srodki platnicze (PCN 9704 00 00 0), (CN 9704 00 00),

b) kolekcje oraz przedmioty kolekcjonerskie o wartosci zoologicznej, botanicznej, mineralogicznej, anatomicznej, historycznej, archeologicznej, paleontologicznej, etnograficznej lub numizmatycznej (PCN 9705 00 00 0), (CN 9705 00 00);

3) przez antyki rozumie sie przedmioty, inne niz wymienione w pkt 1 i 2, ktorych wiek przekracza 100 lat (PCN 9706 00 00 0), (CN 9706 00 00);

4) przez towary uzywane rozumie sie ruchome dobra materialne nadajace sie do dalszego uzytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niz okreslone w pkt 1-3 oraz inne niz metale szlachetne lub kamienie szlachetne (PCN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (CN 7102, 7103, 7106, 7108, 7110, 7112), (PKWiU 27.41.10-30, ex 27.41.10-50, ex 27.41.20-30, ex 27.41.20-50, ex 27.41.20-70.00, 27.41.30-30, 27.41.30-50, 27.41.61-00, 27.41.62-00, 36.22.11-30.00, 36.22.11-50.00 i 36.22.12-30.00).

2. Stawke podatku 7 proc. stosuje sie do importu dziel sztuki, przedmiotow kolekcjonerskich oraz antykow.

3. Stawke podatku 7 proc. stosuje sie rowniez do:

1) dostawy dziel sztuki dokonywanej:

a) przez ich tworce lub spadkobierce tworcy,

b) okazjonalnie przez podatnika innego niz podatnik, o ktorym mowa w ust. 5, ktorego dzialalnosc jest opodatkowana, w przypadku gdy dziela sztuki zostaly osobiscie przywiezione przez podatnika lub zostaly przez niego nabyte od ich tworcy lub spadkobiercy tworcy, lub tez w przypadku gdy uprawniaja go one do pelnego odliczenia podatku;

2) wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, jezeli dokonujacym dostawy, w wyniku ktorej ma miejsce wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow, jest podatnik podatku od wartosci dodanej, do ktorego mialyby zastosowanie przepisy pkt 1.

4. W przypadku podatnika wykonujacego czynnosci polegajace na dostawie towarow uzywanych, dziel sztuki, przedmiotow kolekcjonerskich lub antykow nabytych uprzednio przez tego podatnika dla celow prowadzonej dzialalnosci lub importowanych w celu odprzedazy, podstawa opodatkowania podatkiem jest marza stanowiaca roznice miedzy calkowita kwota, ktora ma zaplacic nabywca towaru, a kwota nabycia, pomniejszona o kwote podatku.

5. Jezeli rodzaj poszczegolnych przedmiotow kolekcjonerskich lub specyfika ich dostaw czyni skomplikowanym lub niemozliwym okreslenie marzy zgodnie z ust. 4, podatnik moze, za zgoda naczelnika urzedu skarbowego, obliczac marze jako roznice pomiedzy laczna wartoscia dostaw a laczna wartoscia nabyc okreslonego rodzaju przedmiotow kolekcjonerskich w okresie rozliczeniowym.

6. Przez laczna wartosc dostaw rozumie sie sume kwot, ktore maja zaplacic poszczegolni nabywcy przedmiotow kolekcjonerskich a przez laczna wartosc nabyc rozumie sie sume poszczegolnych kwot nabycia.

7. Jezeli w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 5, laczna wartosc nabyc okreslonego rodzaju przedmiotow kolekcjonerskich jest w okresie rozliczeniowym wyzsza od lacznej wartosci dostaw takich przedmiotow, roznica ta podwyzsza laczna wartosc nabyc przedmiotow kolekcjonerskich w nastepnym okresie rozliczeniowym.

8. Jezeli podatnik oblicza marze zgodnie z ust. 5, obowiazany jest on do stosowania takiego sposobu obliczania marzy od okreslonych przedmiotow kolekcjonerskich do konca okresu, o ktorym mowa w ust. 13.

9. Jezeli roznica, o ktorej mowa w ust. 7, utrzymuje sie przez okres 12 miesiecy, to podatnik traci prawo do obliczania marzy zgodnie z ust. 5. Podatnik moze ubiegac sie ponownie o skorzystanie z obliczania marzy zgodnie z ust. 5 po uplywie roku od utraty tego prawa, liczac do konca miesiaca, w ktorym utracil prawo do rozliczania ta metoda.

10. Przepis ust. 4 dotyczy dostawy towarow uzywanych, dziel sztuki, przedmiotow kolekcjonerskich lub antykow, ktore podatnik nabyl od:

1) osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemajacej osobowosci prawnej, niebedacej podatnikiem, o ktorym mowa w art. 15;

2) podatnikow, o ktorych mowa w art. 15, jezeli dostawa tych towarow byla zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113;

3) podatnikow, jezeli dostawa tych towarow byla opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4.

11. Przepis ust. 4 moze miec rowniez zastosowanie do dostawy:

1) dziel sztuki, przedmiotow kolekcjonerskich lub antykow uprzednio importowanych przez podatnika, o ktorym mowa w ust. 4;

2) dziel sztuki nabytych od ich tworcow lub spadkobiercow tworcow;

3) dziel sztuki nabytych od podatnika, o ktorym mowa w art. 15, innego niz wymieniony w ust. 4, ktore podlegaly opodatkowaniu podatkiem wedlug stawki 7 proc.

12. W przypadku dostawy towarow, o ktorych mowa w ust. 11 pkt 1, kwote nabycia, ktora nalezy uwzglednic przy obliczaniu marzy, o ktorej mowa w ust. 4, przyjmuje sie w wysokosci rownej kwocie podstawy opodatkowania zastosowanej przy imporcie towarow powiekszonej o nalezny podatek z tytulu tego importu.

13. Przepis ust. 11 stosuje sie, w przypadku gdy podatnik zawiadomil na pismie naczelnika urzedu skarbowego o przyjetym sposobie opodatkowania zgodnie z ust. 4 przed dokonaniem dostawy. Zawiadomienie jest wazne przez okres 2 lat, liczac od konca miesiaca, w ktorym podatnik zawiadomil naczelnika urzedu skarbowego. Po tym okresie, jezeli podatnik chce stosowac procedure polegajaca na opodatkowaniu marzy, musi ponownie zlozyc to zawiadomienie.

14. Podatnik moze stosowac ogolne zasady opodatkowania do dostaw, do ktorych stosuje sie przepisy ust. 10 i 11. W przypadku zastosowania ogolnych zasad podatnik ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego od towarow, o ktorych mowa w ust. 11, w rozliczeniu za okres, w ktorym powstal obowiazek podatkowy u tego podatnika z tytulu dostawy tych towarow.

15. Jezeli podatnik oprocz zasad, o ktorych mowa w ust. 4, stosuje rowniez ogolne zasady opodatkowania, to jest on obowiazany prowadzic ewidencje zgodnie z art. 109 ust. 3, z uwzglednieniem podzialu w zaleznosci od sposobu opodatkowania; w odniesieniu do dostawy, o ktorej mowa w ust. 4, ewidencja musi zawierac w szczegolnosci kwoty nabycia towarow niezbedne do okreslenia kwoty marzy, o ktorej mowa w tym przepisie.

16. Podatnik, o ktorym mowa w ust. 4, nie moze oddzielnie wykazywac na wystawianych przez siebie fakturach podatku od dostawy towarow, w przypadku gdy opodatkowaniu podlega marza.

17. W zakresie, w jakim podatnik dokonuje dostaw towarow opodatkowanych zgodnie z ust. 4, obnizenia kwoty lub zwrotu roznicy podatku naleznego nie stosuje sie do nabywanych przez tego podatnika:

1) dziel sztuki, przedmiotow kolekcjonerskich i antykow przez niego importowanych;

2) dziel sztuki nabytych od ich tworcow lub spadkobiercow tworcow;

3) dziel sztuki nabytych od podatnika niebedacego podatnikiem, o ktorym mowa w ust. 4.

18. Przepisu ust. 17 nie stosuje sie w sytuacji, gdy dostawa towarow podlega opodatkowaniu podatkiem na zasadach innych niz okreslone w ust. 4.

19. Obnizenia kwoty lub zwrotu roznicy podatku naleznego nie stosuje sie do nabywanych przez podatnika towarow uzywanych, dziel sztuki, przedmiotow kolekcjonerskich i antykow, jezeli podlegaly opodatkowaniu zgodnie z ust. 4.

20. W przypadku eksportu towarow dokonywanego przez podatnika, o ktorym mowa w ust. 4, do ktorego maja zastosowanie zasady opodatkowania zgodne z ust. 4, marza podlega opodatkowaniu stawka 0 proc.

21. Przepisow ust. 1-20 nie stosuje sie do nowych srodkow transportu bedacych przedmiotem wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow.

Rozdzial 5

Szczegolne procedury dotyczace zlota inwestycyjnego

Spis tresci

Art. 121. 1. Ilekroc w przepisach niniejszego rozdzialu jest mowa o zlocie inwestycyjnym, rozumie sie przez to:

1) zloto w postaci sztabek lub plytek o probie co najmniej 995 tysiecznych oraz zloto reprezentowane przez papiery wartosciowe;

2) zlote monety, ktore spelniaja lacznie nastepujace warunki:

a) posiadaja probe co najmniej 900 tysiecznych,

b) zostaly wybite po roku 1800,

c) sa lub byly obowiazujacym srodkiem platniczym w kraju pochodzenia,

d) sa sprzedawane po cenie, ktora nie przekracza o wiecej niz 80 proc. wartosci rynkowej zlota zawartego w monecie.

2. Zlote monety wymienione w spisie oglaszanym co roku w serii C Dziennika Urzedowego Wspolnot Europejskich spelniaja warunki okreslone w ust. 1 pkt 2 przez caly rok obowiazywania spisu.

3. Zlotych monet, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie traktuje sie jako przedmiotow kolekcjonerskich o wartosci numizmatycznej.

Art. 122. 1. Zwalnia sie od podatku dostawe, wewnatrzwspolnotowe nabycie i import zlota inwestycyjnego, w tym rowniez zlota inwestycyjnego reprezentowanego przez certyfikaty na zloto asygnowane lub nieasygnowane, lub zlota, ktorym prowadzony jest obrot na rachunkach zlota, oraz w szczegolnosci pozyczki w zlocie i operacje typu swap w zlocie, z ktorymi wiaze sie prawo wlasnosci lub roszczenie w odniesieniu do zlota inwestycyjnego, a takze transakcje dotyczace zlota inwestycyjnego zwiazane z kontraktami typu futures i forward, powodujace przeniesienie prawa wlasnosci lub roszczenia w odniesieniu do zlota inwestycyjnego.

2. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio do uslug swiadczonych przez agentow dzialajacych w imieniu i na rzecz innych osob, posredniczacych w dostawie zlota inwestycyjnego dla swojego zleceniodawcy.

Art. 123. 1. Podatnik moze zrezygnowac ze zwolnienia, o ktorym mowa w art. 122 ust. 1, jezeli:

1) wytwarza zloto inwestycyjne lub przetwarza zloto innego rodzaju na zloto inwestycyjne, a dostawa jest dokonywana dla innego podatnika, lub

2) w zakresie prowadzonego przedsiebiorstwa dokonuje dostawy zlota w celach przemyslowych, a dostawa dotyczy zlota inwestycyjnego, o ktorym mowa w art. 121 ust. 1 pkt 1, i jest dokonywana dla innego podatnika.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do uslug, o ktorych mowa w art. 122 ust. 2.

3. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, sa obowiazani zawiadomic na pismie o zamiarze rezygnacji ze zwolnienia naczelnika urzedu skarbowego przed poczatkiem miesiaca, w ktorym rezygnuja ze zwolnienia, z tym ze w przypadku podatnikow rozpoczynajacych wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w art. 122, w ciagu roku podatkowego - przed dniem wykonania pierwszej z tych czynnosci.

Art. 124. 1. Podatnik wykonujacy czynnosci zwolnione od podatku na podstawie art. 122 ust. 1 ma prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego:

1) od nabycia zlota inwestycyjnego od podatnika, o ktorym mowa w art. 123 ust. 1;

2) od nabycia, w tym rowniez wewnatrzwspolnotowego, lub importu zlota innego niz zloto inwestycyjne, jezeli to zloto jest nastepnie przeksztalcone w zloto inwestycyjne przez tego podatnika lub na jego rzecz;

3) od nabycia uslug polegajacych na zmianie postaci, masy lub proby zlota, w tym zlota inwestycyjnego.

2. Podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 122 ust. 1, ktory wytwarza zloto inwestycyjne lub przetwarza zloto w zloto inwestycyjne, ma prawo do odliczenia od kwoty podatku naleznego kwote podatku naliczonego od nabycia, w tym rowniez wewnatrzwspolnotowego, lub importu towarow lub uslug, zwiazanych z wytworzeniem lub przetworzeniem tego zlota.

3. Przepis art. 86 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 125. 1. Podatnicy dokonujacy dostaw zlota inwestycyjnego sa obowiazani prowadzic ewidencje, o ktorej mowa w art. 109 ust. 3.

2. Ewidencja powinna zawierac takze dane dotyczace nabywcy, ktore umozliwiaja jego identyfikacje.

Rozdzial 6

System zwrotu podatku podroznym

Spis tresci

Art. 126. 1. Osoby fizyczne niemajace stalego miejsca zamieszkania na terytorium Wspolnoty, zwane dalej "podroznymi", maja prawo do otrzymania zwrotu podatku zaplaconego przy nabyciu towarow na terytorium kraju, ktore w stanie nienaruszonym zostaly wywiezione przez nie poza terytorium Wspolnoty w bagazu osobistym podroznego, z zastrzezeniem ust. 3 oraz art. 127 i 128.

2. Miejsce stalego zamieszkania, o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc.

3. Zwrot podatku nie przysluguje w przypadku nabycia paliw silnikowych.

Art. 127. 1. Zwrot podatku, o ktorym mowa w art. 126 ust. 1, przysluguje w przypadku zakupu towarow u podatnikow, zwanych dalej "sprzedawcami", ktorzy:

1) sa zarejestrowani jako podatnicy podatku oraz

2) prowadza ewidencje obrotu i kwot podatku naleznego przy zastosowaniu kas rejestrujacych, oraz

3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotow, o ktorych mowa w ust. 8.

2. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje sie, w przypadku gdy sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podroznemu.

3. Sprzedawcami nie moga byc podatnicy zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9.

4. Sprzedawcy sa obowiazani:

1) poinformowac naczelnika urzedu skarbowego na pismie, ze sa sprzedawcami;

2) zapewnic podroznym pisemna informacje o zasadach zwrotu podatku w czterech jezykach: polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim;

3) oznaczyc punkty sprzedazy znakiem informujacym podroznych o mozliwosci zakupu w tych punktach towarow, od ktorych przysluguje zwrot podatku;

4) poinformowac naczelnika urzedu skarbowego o miejscu, gdzie podrozny dokonujacy u nich zakupu towarow moze odebrac podatek, oraz z kim maja zawarte umowy o zwrot podatku, i przedlozyc kopie tych umow.

5. Zwrot podatku podroznym jest dokonywany w zlotych przez sprzedawce lub w punktach zwrotu VAT przez podmioty, ktorych przedmiotem dzialalnosci jest dokonywanie zwrotu, o ktorym mowa w art. 126 ust. 1.

6. Sprzedawcy, o ktorych mowa w ust. 5, moga dokonywac zwrotu, o ktorym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem ze ich obroty za poprzedni rok podatkowy wyniosly powyzej 400 000 zl oraz ze dokonuja zwrotu podatku wylacznie w odniesieniu do towarow nabytych przez podroznego u tego sprzedawcy.

7. Przepis ust. 6 stosuje sie rowniez w przypadku gdy sprzedawca nie spelnia warunku dotyczacego wysokosci obrotow, o ktorym mowa w tym przepisie, jednakze wylacznie w odniesieniu do sprzedazy dokonanej podroznemu w roku podatkowym, w ktorym spelnial ten warunek.

8. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 5, niebedace sprzedawcami moga dokonywac zwrotu, o ktorym mowa w art. 126 ust. 1, pod warunkiem ze podmioty te:

1) sa co najmniej od 12 miesiecy poprzedzajacych zlozenie wniosku o wydanie zaswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 6, zarejestrowanymi podatnikami podatku;

2) zawiadomily na pismie naczelnika urzedu skarbowego o zamiarze rozpoczecia dzialalnosci w zakresie zwrotu podatku podroznym;

3) co najmniej od 12 miesiecy poprzedzajacych zlozenie wniosku o wydanie zaswiadczenia, o ktorym mowa w pkt 6, nie maja zaleglosci w podatkach stanowiacych dochody budzetu panstwa oraz zaleglosci z tytulu skladek wobec Zakladu Ubezpieczen Spolecznych;

4) zawarly umowy ze sprzedawcami, o ktorych mowa w ust. 1, w sprawie zwrotu podatku;

5) zlozyly w urzedzie skarbowym kaucje gwarancyjna w wysokosci 5 mln zl w formie:

a) depozytu pienieznego,

b) gwarancji bankowych,

c) obligacji skarbu panstwa co najmniej o trzyletnim terminie wykupu;

6) uzyskaly od ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych zaswiadczenie stwierdzajace spelnienie lacznie warunkow wymienionych w pkt 1-5.

9. Kaucja gwarancyjna, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 5, jest utrzymywana przez caly okres dzialalnosci podmiotu, o ktorym mowa w ust. 5, i podlega zwrotowi po zakonczeniu dzialalnosci zwiazanej ze zwrotem podatku.

10. Podmiotem, o ktorym mowa w ust. 8, dokonujacym zwrotu podatku moze byc wylacznie spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia lub spolka akcyjna.

11. Czlonkami wladz spolek wymienionych w ust. 10 nie moga byc osoby karane za przestepstwa skarbowe lub za przestepstwa popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowej.

12. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb przyjmowania kaucji gwarancyjnej, o ktorej mowa w ust. 8 pkt 5, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia prawidlowego udokumentowania przyjecia kaucji.

Art. 128. 1. Zwrot podatku moze byc dokonany, jezeli podrozny wywiozl zakupiony towar poza terytorium Wspolnoty nie pozniej niz w ostatnim dniu trzeciego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym dokonal zakupu.

2. Podstawa do dokonania zwrotu podatku jest przedstawienie przez podroznego imiennego dokumentu wystawionego przez sprzedawce, zawierajacego w szczegolnosci kwote podatku zaplaconego przy dostawie towarow. Wywoz towaru powinien byc potwierdzony na tym dokumencie przez urzad celny stemplem zaopatrzonym w numerator. Do dokumentu powinien byc dolaczony wystawiony przez sprzedawce paragon z kasy rejestrujacej, o ktorej mowa w art. 111 ust. 1.

3. Urzad celny potwierdza wywoz towaru na dokumencie, o ktorym mowa w ust. 2, po okazaniu przez podroznego wywozonego towaru i sprawdzeniu zgodnosci danych dotyczacych podroznego zawartych w tym dokumencie z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzajacym tozsamosc.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio do potwierdzania wywozu z terytorium Wspolnoty towarow nabytych przez podroznego na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju.

5. W przypadku gdy podrozny opuszcza terytorium Wspolnoty z terytorium panstwa czlonkowskiego innego niz terytorium kraju, zwrot podatku przysluguje, jezeli dokument, o ktorym mowa w ust. 2, zostal potwierdzony przez urzad celny, przez ktory towary zostaly wywiezione z terytorium Wspolnoty.

6. Sprzedawcy oraz podmioty, o ktorych mowa w art. 127 ust. 5, dokonujacy zwrotu podatku podroznemu maja prawo do pobrania od podroznego prowizji od zwracanej kwoty podatku.

7. Rozliczenia miedzy podmiotem, ktory dokonal zwrotu, a sprzedawca towaru reguluja zawarte przez nich umowy.

Art. 129. 1. Do dostawy towarow, od ktorych dokonano zwrotu podatku podroznemu, sprzedawca stosuje stawke podatku 0 proc., pod warunkiem ze:

1) spelnil warunki, o ktorych mowa w art. 127 ust. 4 pkt 1 i 4, oraz

2) przed zlozeniem deklaracji podatkowej za dany miesiac otrzymal dokument okreslony w art. 128 ust. 2, zawierajacy potwierdzenie wywozu tych towarow poza terytorium Wspolnoty.

2. Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzajacego wywoz towaru poza terytorium Wspolnoty w terminie pozniejszym niz okreslony w ust. 1 pkt 2 upowaznia podatnika do dokonania korekty podatku naleznego od tej dostawy, nie pozniej jednak niz przed uplywem 6 miesiecy, liczac od konca miesiaca, w ktorym dokonano dostawy.

Art. 130. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor:

1) znaku, o ktorym mowa w art. 127 ust. 4 pkt 3;

2) dokumentu, o ktorym mowa w art. 128 ust. 2;

3) stempla, o ktorym mowa w art. 128 ust. 2.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, uwzglednia:

1) prawidlowa identyfikacje towarow;

2) mozliwosc potwierdzania wywozu towarow przez organy celne.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych moze okreslic, w drodze rozporzadzenia:

1) inne towary niz wymienione w art. 126 ust. 3, przy ktorych wywozie nie stosuje sie art. 126 ust. 1;

2) minimalna laczna wartosc zakupow wynikajaca z dokumentow, o ktorych mowa w art. 128 ust. 2, przy ktorej mozna zadac zwrotu podatku;

3) maksymalna wysokosc prowizji, o ktorej mowa w art. 128 ust. 6

- uwzgledniajac sytuacje gospodarcza panstwa, sytuacje w zakresie obrotu towarowego z zagranica poszczegolnymi grupami towarow, sytuacje rynkowa w obrocie towarami podlegajacymi opodatkowaniu podatkiem oraz przepisy Wspolnoty Europejskiej.

4. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych wydaje w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych, okreslajac rowniez rodzaje i sposob zabezpieczen dokumentu utrudniajacych jego falszowanie.

Rozdzial 7

Procedury szczegolne dotyczace podmiotow zagranicznych swiadczacych na terytorium Wspolnoty uslugi elektroniczne osobom niepodlegajacym opodatkowaniu

Spis tresci

Art. 131. Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) VAT - rozumie sie przez to podatek i podatek od wartosci dodanej;

2) podmiotach zagranicznych - rozumie sie przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne majace siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Wspolnoty, wykonujace czynnosci podlegajace opodatkowaniu VAT na terytorium Wspolnoty, ktore nie zarejestrowaly swojej dzialalnosci na terytorium Wspolnoty i wobec ktorych nie powstaje wymog identyfikacji na potrzeby VAT na terytorium panstwa czlonkowskiego;

3) osobach niepodlegajacych opodatkowaniu - rozumie sie przez to osoby prawne, jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz osoby fizyczne niebedace podatnikami VAT;

4) panstwie czlonkowskim identyfikacji - rozumie sie przez to panstwo czlonkowskie, ktore podmiot zagraniczny wybiera w celu przedlozenia zgloszenia, o ktorym mowa w art. 132 ust. 1, w przypadku gdy jego dzialalnosc jako podatnika VAT na terytorium Wspolnoty zostanie rozpoczeta zgodnie z postanowieniami tego rozdzialu;

5) panstwie czlonkowskim konsumpcji - rozumie sie przez to panstwo czlonkowskie, w odniesieniu do ktorego zgodnie z art. 27 ust. 5 przyjmuje sie, ze na jego terytorium ma miejsce swiadczenie uslug elektronicznych.

Art. 132. 1. Podmioty zagraniczne swiadczace na terytorium Wspolnoty uslugi elektroniczne osobom niepodlegajacym opodatkowaniu, ktore maja siedzibe lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspolnoty, moga zlozyc w panstwie czlonkowskim identyfikacji zgloszenie informujace o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT wobec tych uslug, o ktorych mowa w ust. 2-7, w art. 133 oraz w art. 134.

2. Zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, podmioty zagraniczne skladaja droga elektroniczna.

3. W przypadku gdy panstwem czlonkowskim identyfikacji jest Rzeczpospolita Polska, zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 1, sklada sie do naczelnika Drugiego Urzedu Skarbowego Warszawa Srodmiescie, zwanego dalej "naczelnikiem drugiego urzedu skarbowego".

4. Zgloszenie w przypadku, o ktorym mowa w ust. 3, powinno byc opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego certyfikatu, przyznanego na podstawie odrebnych przepisow, oraz zawierac: nazwe podmiotu zagranicznego, jego adres opatrzony kodem pocztowym, adres poczty elektronicznej, adres stron internetowych nalezacych do tego podmiotu, przyznany mu w panstwie siedziby lub miejsca zamieszkania numer podatkowy oraz oswiadczenie, ze podmiot zagraniczny nie zostal zidentyfikowany na potrzeby VAT na terytorium Wspolnoty.

5. Naczelnik drugiego urzedu skarbowego, potwierdzajac zgloszenie, o ktorym mowa w ust. 3, nadaje z wykorzystaniem drogi elektronicznej podmiotowi zagranicznemu numer identyfikacyjny na potrzeby wykonywanych przez niego uslug elektronicznych.

6. Podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie z ust. 5 jest obowiazany do zawiadomienia naczelnika drugiego urzedu skarbowego o wszelkich zmianach danych objetych zgloszeniem, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni, liczac od dnia, w ktorym nastapila zmiana.

7. W przypadku gdy podmiot zagraniczny zidentyfikowany zgodnie z ust. 5:

1) zawiadomi naczelnika drugiego urzedu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, lub

2) nie zawiadomi naczelnika drugiego urzedu skarbowego o zaprzestaniu wykonywania uslug, o ktorych mowa w ust. 1, lecz nie sklada deklaracji VAT, o ktorej mowa w art. 133 ust. 1, przez kolejne trzy kwartaly, lub

3) nie spelnia warunkow niezbednych do korzystania z procedur szczegolnych okreslonych w niniejszym rozdziale, lub

4) stale narusza zasady korzystania z procedur szczegolnych okreslonych w niniejszym rozdziale

- naczelnik drugiego urzedu skarbowego zawiadomi podmiot zagraniczny o wygasnieciu identyfikacji tego podmiotu na potrzeby VAT na terytorium Wspolnoty.

8. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw informatyzacji, moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, inny niz wymieniony w ust. 4 sposob dokonywania zgloszenia informujacego o zamiarze skorzystania ze specjalnych procedur rozliczania VAT uslug elektronicznych, uwzgledniajac:

1) koniecznosc zapewnienia identyfikacji dokonujacego zgloszenia;

2) stosowane techniki w zakresie przesylania dokumentow w formie elektronicznej i kodowania danych w tych dokumentach.

Art. 133. 1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT sa obowiazane droga elektroniczna skladac do Drugiego Urzedu Skarbowego Warszawa Srodmiescie, zwanego dalej "drugim urzedem skarbowym", deklaracje na potrzeby rozliczenia VAT, zwane dalej "deklaracjami VAT".

2. Deklaracje VAT sklada sie za okresy kwartalne, do 20 dnia po zakonczeniu kwartalu, w ktorym powstal obowiazek podatkowy z tytulu swiadczenia uslug elektronicznych.

3. Deklaracje VAT sklada sie w terminie okreslonym w ust. 2 rowniez w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie powstal obowiazek podatkowy z tytulu swiadczenia uslug elektronicznych.

4. Deklaracja VAT powinna zawierac:

1) numer identyfikacyjny, o ktorym mowa w art. 132 ust. 5;

2) dla kazdego panstwa czlonkowskiego konsumpcji:

a) ogolna wartosc uslug elektronicznych pomniejszona o VAT,

b) calkowita kwote podatku naleznego przypadajaca na uslugi elektroniczne,

c) stawke podatku;

3) dla wszystkich panstw czlonkowskich konsumpcji - calkowita kwote podatku naleznego.

5. Kwoty w deklaracji VAT wyrazane sa w zlotych polskich.

6. W przypadku gdy platnosci z tytulu swiadczenia uslug elektronicznych odbywaly sie w innych walutach niz zloty polski, do przeliczen stosuje sie kurs wymiany obowiazujacy ostatniego dnia danego okresu rozliczeniowego.

7. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 6, przeliczenia dokonuje sie wedlug kursu wymiany publikowanego przez Europejski Bank Centralny na dany dzien lub - jezeli nie zostanie opublikowany w tym dniu - wedlug kursu opublikowanego nastepnego dnia.

8. Podmioty zagraniczne sa obowiazane do wplacania kwot VAT w zlotych polskich w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, na rachunek bankowy drugiego urzedu skarbowego.

Art. 134. 1. Podmioty zagraniczne zidentyfikowane zgodnie z art. 132 ust. 5 na potrzeby VAT sa obowiazane prowadzic ewidencje w postaci elektronicznej zawierajaca dane niezbedne do okreslenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokosci kwoty podatku naleznego, kwoty VAT do zaplaty w panstwie czlonkowskim konsumpcji, calkowitej kwoty VAT do zaplaty w panstwie czlonkowskim identyfikacji oraz inne dane sluzace do prawidlowego sporzadzenia deklaracji VAT.

2. Ewidencja, o ktorej mowa w ust. 1, powinna byc udostepniona przez podmiot zagraniczny droga elektroniczna na kazde zadanie panstwa czlonkowskiego identyfikacji oraz panstwa czlonkowskiego konsumpcji.

3. Ewidencje, o ktorej mowa w ust. 1, nalezy przechowywac przez okres 10 lat od zakonczenia roku, w ktorym dokonano swiadczenia uslug elektronicznych.

Rozdzial 8

Wewnatrzwspolnotowe transakcje trojstronne - procedura uproszczona

Spis tresci

Art. 135. 1. Ilekroc w niniejszym rozdziale jest mowa o:

1) VAT - rozumie sie przez to podatek i podatek od wartosci dodanej;

2) wewnatrzwspolnotowej transakcji trojstronnej - rozumie sie przez to transakcje, w ktorej sa spelnione lacznie nastepujace warunki:

a) trzech podatnikow VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnatrzwspolnotowych w trzech roznych panstwach czlonkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposob, ze pierwszy z nich wydaje ten towar bezposrednio ostatniemu w kolejnosci, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana miedzy pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejnosci,

b) przedmiot dostawy jest wysylany lub transportowany przez pierwszego lub tez transportowany przez drugiego w kolejnosci podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego panstwa czlonkowskiego na terytorium innego panstwa czlonkowskiego;

3) wewnatrzwspolnotowym nabyciu towarow - rozumie sie przez to nabycie prawa do rozporzadzania jak wlasciciel towarami, ktore w wyniku dokonanej dostawy sa wysylane lub transportowane na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium panstwa czlonkowskiego rozpoczecia wysylki lub transportu przez dokonujacego dostawe, nabywce towarow lub na ich rzecz;

4) procedurze uproszczonej - rozumie sie przez to procedure rozliczania VAT w wewnatrzwspolnotowej transakcji trojstronnej, polegajaca na tym, ze ostatni w kolejnosci podatnik VAT rozlicza VAT z tytulu dokonania na jego rzecz dostawy towarow przez drugiego w kolejnosci podatnika VAT, jezeli lacznie sa spelnione nastepujace warunki:

a) dostawa na rzecz ostatniego w kolejnosci podatnika VAT byla bezposrednio poprzedzona wewnatrzwspolnotowym nabyciem towarow u drugiego w kolejnosci podatnika VAT,

b) drugi w kolejnosci podatnik VAT dokonujacy dostawy na rzecz ostatniego w kolejnosci podatnika VAT nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania w panstwie czlonkowskim, w ktorym konczy sie transport lub wysylka,

c) drugi w kolejnosci podatnik VAT stosuje wobec pierwszego i ostatniego w kolejnosci podatnika VAT ten sam numer identyfikacyjny na potrzeby VAT, ktory zostal mu przyznany przez panstwo czlonkowskie inne niz to, w ktorym zaczyna sie lub konczy transport lub wysylka,

d) ostatni w kolejnosci podatnik VAT stosuje numer identyfikacyjny na potrzeby VAT panstwa czlonkowskiego, w ktorym konczy sie transport lub wysylka,

e) ostatni w kolejnosci podatnik VAT zostal wskazany przez drugiego w kolejnosci podatnika VAT jako obowiazany do rozliczenia podatku VAT od dostawy towarow realizowanej w ramach procedury uproszczonej.

2. Procedura uproszczona ma zastosowanie rowniez wtedy, gdy ostatni w kolejnosci podmiot jest osoba prawna, ktora nie jest podatnikiem podatku od wartosci dodanej lub podatnikiem, o ktorym mowa w art. 15, a ktora jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnatrzwspolnotych w panstwie czlonkowskim, w ktorym znajduje sie towar w momencie zakonczenia transportu lub wysylki; w przypadku procedury uproszczonej uznaje sie, ze wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow zostalo opodatkowane u drugiego w kolejnosci podatnika VAT.

Art. 136. 1. W przypadku gdy w procedurze uproszczonej drugim w kolejnosci podatnikiem, o ktorym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, jest podatnik wymieniony w art. 15, uznaje sie, ze wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow zostalo u niego opodatkowane, jezeli wystawil on ostatniemu w kolejnosci podatnikowi VAT fakture zawierajaca, oprocz danych wymienionych w art. 106, nastepujace informacje:

1) adnotacje "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy art. 135-138 ustawy o ptu" lub "VAT: Faktura WE uproszczona na mocy artykulu 28c (E) szostej dyrektywy";

2) stwierdzenie, ze podatek z tytulu dokonanej dostawy zostanie rozliczony przez ostatniego w kolejnosci podatnika podatku od wartosci dodanej;

3) numer, o ktorym mowa w art. 97 ust. 10, ktory jest stosowany przez niego wobec pierwszego i ostatniego w kolejnosci podatnika podatku od wartosci dodanej;

4) numer identyfikacyjny stosowany na potrzeby podatku od wartosci dodanej ostatniego w kolejnosci podatnika.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio, gdy ostatnim w kolejnosci podmiotem jest osoba prawna, ktora nie jest podatnikiem podatku od wartosci dodanej, a ktora jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnatrzwspolnotowych w panstwie czlonkowskim, w ktorym znajduje sie towar w momencie zakonczenia wysylki lub transportu.

Art. 137. 1. W przypadku gdy w procedurze uproszczonej ostatnim w kolejnosci podatnikiem VAT jest podatnik wymieniony w art. 15, drugi w kolejnosci podatnik podatku od wartosci dodanej, okreslony w art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. b i c, jest obowiazany do pisemnego zawiadomienia biura wymiany informacji o podatku VAT o zamiarze skorzystania z procedury uproszczonej.

2. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1, sklada sie przed dniem dokonania dostawy, do ktorej maja miec zastosowanie postanowienia niniejszego artykulu.

3. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno zawierac nastepujace dane:

1) nazwe i adres podatnika podatku od wartosci dodanej oraz jego numer identyfikacyjny na potrzeby podatku od wartosci dodanej, ktory ma byc zastosowany w wewnatrzwspolnotowej transakcji trojstronnej;

2) nazwe i adres podatnika, o ktorym mowa w art. 15, ostatniego w kolejnosci w wewnatrzwspolnotowej transakcji trojstronnej;

3) przewidywana date pierwszej dostawy, ktora ma byc dokonana w ramach wewnatrzwspolnotowej transakcji trojstronnej.

4. Kopie zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, podatnik podatku od wartosci dodanej jest obowiazany przeslac podatnikowi, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2.

5. W przypadku dalszych dostaw w ramach procedury uproszczonej dla tego samego podatnika, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, nie sklada sie kolejnych zawiadomien, o ktorych mowa w ust. 1.

6. Przepis art. 136 stosuje sie odpowiednio, gdy drugim w kolejnosci podatnikiem jest podatnik podatku od wartosci dodanej w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7.

7. Przepis art. 136 ust. 1 stosuje sie odpowiednio do podatnika podatku od wartosci dodanej bedacego drugim w kolejnosci podatnikiem, ktory posluguje sie w procedurze uproszczonej numerem identyfikacyjnym wydanym mu na potrzeby tego podatku przez panstwo czlonkowskie inne niz Rzeczpospolita Polska, z uwzglednieniem obowiazujacych w tym innym panstwie czlonkowskim przepisow w zakresie dokumentowania tej procedury.

Art. 138. 1. Podatnik wymieniony w art. 15, do ktorego ma zastosowanie procedura uproszczona, jest obowiazany, oprocz danych okreslonych w art. 109 ust. 3, podac w prowadzonej ewidencji nastepujace informacje:

1) w przypadku gdy jest drugim w kolejnosci podatnikiem - ustalone wynagrodzenie za dostawy w ramach procedury uproszczonej oraz nazwe i adres ostatniego w kolejnosci podatnika podatku od wartosci dodanej (osoby prawnej niebedacej podatnikiem podatku od wartosci dodanej, obowiazanej do rozliczenia VAT z tytulu tej transakcji);

2) w przypadku gdy jest ostatnim w kolejnosci podatnikiem:

a) obrot z tytulu dokonanej na jego rzecz dostawy w rozumieniu art. 135 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz kwote podatku przypadajaca na te dostawe, ktora stanowi u niego wewnatrzwspolnotowe nabycie towarow,

b) nazwe i adres drugiego w kolejnosci podatnika podatku od wartosci dodanej.

2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje sie odpowiednio do osob prawnych niebedacych podatnikami, o ktorych mowa w art. 15.

3. W przypadku drugiego w kolejnosci podatnika VAT, ktory wykorzystuje w wewnatrzwspolnotowej transakcji trojstronnej numer identyfikacyjny na potrzeby podatku od wartosci dodanej przyznany mu przez panstwo czlonkowskie inne niz Rzeczpospolita Polska, nie powstaje obowiazek prowadzenia ewidencji, o ktorej mowa w art. 109 ust. 3, gdy transport lub wysylka konczy sie na terytorium kraju.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie, jezeli sa spelnione wszystkie warunki, o ktorych mowa w art. 136 i 137, do przeniesienia obowiazku rozliczenia podatku na ostatniego w kolejnosci podatnika VAT.

5. W przypadku gdy drugim w kolejnosci podatnikiem VAT w procedurze uproszczonej jest podatnik, o ktorym mowa w art. 15, jest on obowiazany wykazac dane o dokonanych transakcjach odpowiednio w deklaracji podatkowej oraz informacjach podsumowujacych.

DZIAL XIII

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIAZUJACYCH, PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE

Rozdzial 1

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Spis tresci

Art. 139. W ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z pozn. zm.5) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 22g ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Za cene nabycia uwaza sie kwote nalezna zbywcy, powiekszona o koszty zwiazane z zakupem naliczone do dnia przekazania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania, a w szczegolnosci o koszty transportu, zaladunku i wyladunku, ubezpieczenia w drodze, montazu, instalacji i uruchomienia programow oraz systemow komputerowych, oplat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarow i uslug, z wyjatkiem przypadkow, gdy zgodnie z odrebnymi przepisami podatek od towarow i uslug nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty naleznego podatku o podatek naliczony albo zwrot roznicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarow i uslug. W przypadku importu cena nabycia obejmuje clo i podatek akcyzowy od importu skladnikow majatku";

2) w art. 23 w ust. 1 w pkt 43 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- importu uslug oraz wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, jezeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug; kosztem uzyskania przychodow nie jest jednak podatek nalezny w czesci przekraczajacej kwote podatku od nabycia tych towarow i uslug, ktora moglaby stanowic podatek naliczony w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug".

Art. 140. W ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654, z pozn. zm.6) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 16 w ust. 1 w pkt 46 w lit. b tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

"- importu uslug oraz wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, jezeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug; kosztem uzyskania przychodow nie jest jednak podatek nalezny w czesci przekraczajacej kwote podatku od nabycia tych towarow i uslug, ktora moglaby stanowic podatek naliczony w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug";

2) w art. 16g ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Za cene nabycia uwaza sie kwote nalezna zbywcy, powiekszona o koszty zwiazane z zakupem naliczone do dnia przekazania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania, a w szczegolnosci o koszty transportu, zaladunku i wyladunku, ubezpieczenia w drodze, montazu, instalacji i uruchomienia programow oraz systemow komputerowych, oplat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarow i uslug, z wyjatkiem przypadkow, gdy zgodnie z odrebnymi przepisami podatek od towarow i uslug nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty naleznego podatku o podatek naliczony albo zwrot roznicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarow i uslug. W przypadku importu cena nabycia obejmuje clo i podatek akcyzowy od importu skladnikow majatku".

Art. 141. W ustawie z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 515, z pozn. zm.7) w art. 72 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w ust. 1 dodaje sie pkt 8 w brzmieniu:

"8) zaswiadczenia wydanego przez wlasciwy organ potwierdzajacy:

a) uiszczenie podatku od towarow i uslug od pojazdow sprowadzanych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub

b) brak obowiazku, o ktorym mowa w lit. a

- jezeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, z zastrzezeniem ust. 1a";

2) dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku gdy sprowadzany pojazd, ktory nie byl zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub nie podlegal obowiazkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarow i uslug na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed dokonaniem pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, moze byc zastapione faktura z wyszczegolniona kwota podatku od towarow i uslug potwierdzajaca dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem ze odsprzedaz pojazdow stanowi przedmiot dzialalnosci tego podatnika".

Art. 142. W ustawie z 19 listopada 1999 r. - Prawo dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 z pozn. zm.8) w art. 88 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U Nr 54, poz. 535)".

Art. 143. W ustawie z 9 wrzesnia 2000 r. o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959, z pozn. zm.9) w art. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) czynnosci cywilnoprawne, jezeli przynajmniej jedna ze stron z tytulu dokonania tej czynnosci jest opodatkowana podatkiem od towarow i uslug lub jest z niego zwolniona, z wyjatkiem umow sprzedazy i zamiany zwolnionych z podatku od towarow i uslug, ktorych przedmiotem sa nieruchomosci lub ich czesci albo prawo uzytkowania wieczystego".

Art. 144. W ustawie z 9 grudnia 2000 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. nr 86, poz. 960, z pozn. zm.10) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 dodaje sie pkt 10 w brzmieniu:

"10) wnioski skladane na podstawie przepisow o podatku od towarow i uslug o potwierdzenie zidentyfikowania okreslonego podmiotu na potrzeby transakcji wewnatrzwspolnotowych w danym panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej";

2) w zalaczniku do ustawy w czesci II Czynnosci urzedowe:

a) w kolumnie 2 Przedmiot oplaty skarbowej w ust. 12 skresla sie wyrazy "podatku od towarow i uslug oraz",

b) po ust. 12 dodaje ust. 12a w brzmieniu:

Czesc Przedmiot oplaty skarbowej Stawka Zwolnienia
  "12a. Od potwierdzenia zarejestrowania podatnika podatku od towarow i uslug jako podatnika VAT czynnego lub podatnika VAT zwolnionego 152 zl"

3) w zalaczniku do ustawy w czesci III Zaswiadczenia po ust. 10 dodaje ust. 10a w brzmieniu:

Czesc Przedmiot oplaty skarbowej Stawka Zwolnienia
  "10a. Oplata skarbowa od zaswiadczenia potwierdzajacego brak obowiazku uiszczenia podatku od towarow i uslug z tytulu przywozu nabywanych z terytorium panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej innego niz terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdow, ktore maja byc dopuszczone do ruchu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 150 zl"

Art. 145. W ustawie z 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. nr 210, poz. 2036) w art. 37 w ust. 3 dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:

"5) zaswiadczenie wydane przez wlasciwy organ potwierdzajace:

a) uiszczenie podatku od towarow i uslug od statkow powietrznych sprowadzanych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej lub

b) brak obowiazku, o ktorym mowa w lit. a)

- jezeli sprowadzany statek powietrzny jest rejestrowany po raz pierwszy".

Rozdzial 2

Przepisy przejsciowe i koncowe

Spis tresci

Art. 146. 1. W okresie od dnia przystapienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do:

1) 30 kwietnia 2008 r. stosuje sie stawke w wysokosci 3 proc. w odniesieniu do czynnosci, o ktorych mowa w art. 5, ktorych przedmiotem sa towary i uslugi wymienione w zalaczniku nr 6 do ustawy, z wylaczeniem wewnatrzwspolnotowej dostawy towarow i eksportu towarow;

2) 31 grudnia 2007 r. stosuje sie stawke w wysokosci 7 proc. w odniesieniu do:

a) robot budowlano-montazowych oraz remontow i robot konserwacyjnych zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszaca,

b) obiektow budownictwa mieszkaniowego lub ich czesci, z wylaczeniem lokali uzytkowych,

c) uslug gastronomicznych, z wylaczeniem:

- sprzedazy napojow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,2 proc. oraz napojow alkoholowych bedacych mieszanina piwa i napojow bezalkoholowych, w ktorych zawartosc alkoholu przekracza 0,5 proc.,

- sprzedazy kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojow bezalkoholowych gazowanych, wod mineralnych, a takze sprzedazy w stanie przetworzonym innych towarow opodatkowanych stawka 22 proc.;

3) 31 grudnia 2007 r. stawke podatku 0 proc. stosuje sie do:

a) dostaw w kraju i wewnatrzwspolnotowego nabycia:

- ksiazek (PKWiU ex 22.11) - z wylaczeniem ksiazek adresowych o zasiegu krajowym, regionalnym i lokalnym, ksiazek telefonicznych, teleksow i telefaksow (PKWiU 22.11.20-60.10), nut, map i ulotek - oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISBN,

- czasopism specjalistycznych,

b) importu:

- drukowanych ksiazek i broszur (ex PCN 4901), (ex CN 4901), oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISBN,

- czasopism specjalistycznych,

c) przeksztalcenia spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu oraz przeniesienia na rzecz czlonka spoldzielni wlasnosci lokalu mieszkalnego lub wlasnosci domu jednorodzinnego.

2. Przez roboty zwiazane z budownictwem mieszkaniowym i infrastruktura towarzyszaca, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie sie roboty budowlane dotyczace inwestycji w zakresie obiektow budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury towarzyszacej oraz remontow obiektow budownictwa mieszkaniowego.

3. Przez infrastrukture towarzyszaca budownictwu mieszkaniowemu, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, rozumie sie:

1) sieci rozprowadzajace, wraz z urzadzeniami, obiektami i przylaczami do budynkow mieszkalnych,

2) urzadzanie i zagospodarowanie terenu w ramach przedsiewziec i zadan budownictwa mieszkaniowego, w szczegolnosci drogi, dojscia, dojazdy, zielen i mala architekture,

3) urzadzenia i ujecia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie sciekow, kotlownie oraz sieci wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne, elektroenergetyczne, gazowe i telekomunikacyjne

- jezeli sa one zwiazane z obiektami budownictwa mieszkaniowego.

4. Przez czasopisma specjalistyczne, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 lit. a tiret drugie i pkt 3 lit. b tiret drugie, nalezy rozumiec wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objete kodem PKWiU 22.13, PCN 4902 i CN 4902, o tematyce szeroko pojetych zagadnien odnoszacych sie do dzialalnosci kulturalnej i tworczej, edukacyjnej, naukowej i popularnonaukowej, spolecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej i lokalnej, a takze przeznaczone dla niewidomych i niedowidzacych, publikowane nie czesciej niz raz w tygodniu w postaci odrebnych zeszytow (numerow) objetych wspolnym tytulem, ktorych zakonczenia nie przewiduje sie, ukazujace sie na ogol w regularnych odstepach czasu w nakladzie nie wyzszym niz 15 000 egzemplarzy, z wyjatkiem:

1) periodykow o tresci ogolnej, stanowiacych podstawowe zrodlo informacji biezacej o aktualnych wydarzeniach krajowych i zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kregu czytelnikow;

2) publikacji zawierajacych tresci pornograficzne, publikacji zawierajacych tresci nawolujace do nienawisci na tle roznic narodowosciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgledu na bezwyznaniowosc lub zniewazajace z tych powodow grupe ludnosci lub poszczegolne osoby oraz publikacji propagujacych ustroje totalitarne;

3) wydawnictw, w ktorych co najmniej 33 proc. powierzchni jest przeznaczone nieodplatnie lub odplatnie na ogloszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczegolnosci czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderow i katalogow reklamowych;

4) wydawnictw, ktore zawieraja glownie kompletna powiesc, opowiadanie lub inne dzielo w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunkow opatrzonych opisem lub nie;

5) publikacji, w ktorych wiecej niz 20 proc. powierzchni jest przeznaczone na krzyzowki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry slowne lub rysunkowe;

6) publikacji zawierajacych informacje popularne, w szczegolnosci porady, informacje o znanych i slawnych postaciach z zycia publicznego;

7) czasopism, na ktorych nie zostanie uwidoczniona wysokosc nakladu.

Art. 147. 1. W okresie do 31 grudnia 2005 r. zwalnia sie od podatku uslugi udzielania licencji i sublicencji, inne niz wymienione w art. 4 pkt 2 lit. c i lit. e ustawy, o ktorej mowa w art. 175, udzielone na podstawie umow zawartych przed dniem wejscia w zycie ustawy, bez uwzgledniania zmian tych umow dokonanych po tym dniu.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie, pod warunkiem ze umowy zostaly zarejestrowane w urzedzie skarbowym przed 14 maja 2004 r.

Art. 148. Dla obliczenia kwoty sprzedazy opodatkowanej, o ktorej mowa w art. 7 ust. 4-6, za rok 2003 oraz za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. przyjmuje sie wartosc sprzedazy towarow opodatkowanych w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 149. 1. Warunek wywozu towarow, o ktorym mowa w art. 6 ust. 8a pkt 1 ustawy wymienionej w art. 175, po 30 kwietnia 2004 r. uznaje sie za spelniony, jezeli nie pozniej niz z uplywem 6 miesiecy od dnia otrzymania zaliczki nastapil:

1) wywoz towaru w wykonaniu czynnosci okreslonych w art. 2 ust. 1 i 3 ustawy wymienionej w art. 175, na terytorium panstwa czlonkowskiego inne niz terytorium kraju, a podatnik posiada dokument potwierdzajacy przyjecie przez nabywce towaru na terytorium panstwa czlonkowskiego innym niz terytorium kraju;

2) eksport towarow, o ktorym mowa w art. 2 pkt 8.

2. W przypadku, o ktorym mowa w art. 18 ust. 4-7 ustawy wymienionej w art. 175, otrzymanie dokumentu potwierdzajacego wywoz towaru poza terytorium kraju po 30 kwietnia 2004 r. upowaznia podatnika do dokonania korekty podatku naleznego od dokonanej sprzedazy, w rozliczeniu za miesiac, w ktorym podatnik dokument ten otrzymal.

Art. 150. W przypadku, o ktorym mowa w art. 21d ustawy wymienionej w art. 175, otrzymanie po 30 kwietnia 2004 r. dokumentu potwierdzajacego wywoz towaru poza terytorium kraju upowaznia podatnika do dokonania korekty podatku naleznego od tej sprzedazy, nie pozniej jednak niz przed uplywem 6 miesiecy, liczac od konca miesiaca, w ktorym dokonano sprzedazy w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 151. 1. Kwoty, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 24 ust. 2, dla roku 2004 ustalone w proporcji do okresu maj - grudzien 2004 r. wynosza odpowiednio 30 500 zl i 107 000 zl.

2. Kwoty ustalone zgodnie z ust. 1 przyjmuje sie dla roku 2005 jako kwoty, o ktorych mowa w art. 10 ust. 2 i art. 24 ust. 3.

Art. 152. 1. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1, nieposiadajacy siedziby, stalego miejsca prowadzenia dzialalnosci lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju, zarejestrowani zgodnie z art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, maja obowiazek ustanowienia przedstawiciela podatkowego, o ktorym mowa w art. 15 ust. 7-10, oraz przekazania naczelnikowi urzedu skarbowego danych identyfikacyjnych ustanowionego przedstawiciela, w terminie do 30 wrzesnia 2004 r.

2. W przypadku gdy nie zostanie ustanowiony przedstawiciel podatkowy w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, naczelnik urzedu skarbowego wykresla z urzedu podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Art. 153. 1. Do podstawy opodatkowania, o ktorej mowa w art. 29 ust. 6 i 7, nie wlicza sie wartosci wkladow i oplat, o ktorych mowa w tym przepisie, oraz czesci tych wkladow i oplat, wniesionych przed 1 maja 2004 r.

2. Przepisow ustawy nie stosuje sie w przypadkach, o ktorych mowa w art. 29 ust. 8, jezeli ustanowienie spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego oraz zasiedlenie tego lokalu nastapilo przed 1 maja 2004 r.

Art. 154. 1. Przepisu art. 86 ust. 7 nie stosuje sie do samochodow bedacych przedmiotem umowy najmu, dzierzawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, w stosunku do ktorych przyslugiwalo podatnikowi, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, obowiazujacymi przed 1 maja 2004 r., prawo do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych platnosci wynikajacych z takiej umowy.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie:

1) w odniesieniu do umowy zawartej przed dniem wejscia w zycie ustawy, bez uwzgledniania zmian tej umowy po wejsciu w zycie ustawy, oraz

2) pod warunkiem, ze umowa zostala zarejestrowana we wlasciwym urzedzie skarbowym do 14 maja 2004 r.

Art. 155. W przypadkach nieuregulowanych w odrebnych przepisach, do przychodow opodatkowanych podatkiem dochodowym od osob fizycznych nie zalicza sie naleznego podatku od towarow i uslug oraz zwroconej roznicy podatku od towarow i uslug.

Art. 156. Informacje i zawiadomienia zgloszone do organu podatkowego na podstawie ustawy wymienionej w art. 175 zachowuja swoja waznosc.

Art. 157. 1. Podatnicy zarejestrowani na ostatni dzien przed dniem, o ktorym mowa w art. 176 pkt 2, na podstawie art. 9 ustawy wymienionej w art. 175, z wylaczeniem podatnikow wymienionych w art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, beda uwazani za podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym ze podatnicy, ktorzy w zgloszeniu rejestracyjnym, o ktorym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, zglosili, ze beda skladac deklaracje podatkowe dla podatku od towarow i uslug, zostana uznani za podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali - za podatnikow zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni, bez koniecznosci potwierdzania tego faktu przez naczelnika urzedu skarbowego, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie:

1) w przypadku gdy podatnik wymieniony w ust. 1, ktory zglosil, ze bedzie skladal deklaracje podatkowe, nie skladal takiej deklaracji za 6 kolejnych miesiecy lub za 2 kolejne kwartaly - poprzedzajace ostatni miesiac przed wejsciem w zycie ustawy;

2) w stosunku do zakladow (oddzialow) osoby prawnej, bedacych odrebnymi podatnikami w rozumieniu art. 5 ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 158. W okresie od dnia, o ktorym mowa w art. 176 pkt 2, do 30 kwietnia 2004 r. przepisy art. 96-98 stosuje sie odpowiednio do podatnikow w rozumieniu ustawy, o ktorej mowa w art. 175.

Art. 159. W okresie od dnia ogloszenia ustawy do 30 kwietnia 2004 r. terminy, o ktorych mowa w art. 23 ust. 6, art. 24 ust. 5 i art. 114 ust. 1, dla dokonania czynnosci tam wymienionych skraca sie do 7 dni.

Art. 160. 1. Zaklady (oddzialy) osoby prawnej, o ktorych mowa w art. 157 ust. 2 pkt 2, ktore zgodnie z ustawa wymieniona w art. 175 wybraly metode kasowa rozliczen lub wybraly rozliczenia za okresy kwartalne, traca prawo do rozliczania sie ta metoda oraz do rozliczania sie za okresy kwartalne, poczawszy od rozliczenia za kwiecien 2004 r.

2. Rozliczenia za kwiecien 2004 r. zaklady (oddzialy), o ktorych mowa w art. 157 ust. 2 pkt 2, dokonuja w urzedzie skarbowym kierowanym przez naczelnika wlasciwego dla danego zakladu.

3. Osoba prawna, ktorej zaklady (oddzialy) rozliczaly sie jako odrebni podatnicy, wstepuje z 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiazki swojego zakladu (oddzialu), ktory przestal byc wyodrebnionym podatnikiem - w zakresie, w jakim dotycza podatku od towarow i uslug.

Art. 161. W przypadku podatnikow rozliczajacych sie za okresy kwartalne, zgodnie z art. 10 ustawy, o ktorej mowa w art. 175, oraz z art. 99:

1) pierwszy okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje okres od stycznia do kwietnia 2004 r.;

2) drugi okres rozliczeniowy w 2004 r. obejmuje okres od maja do czerwca 2004 r.

Art. 162. 1. W deklaracji podatkowej skladanej za maj 2004 r. lub za drugi kwartal 2004 r. uwzglednia sie kwote podatku naliczonego nierozliczona w poprzednich okresach w zwiazku z art. 19 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 175.

2. Do nadwyzki podatku naliczonego nad naleznym, o ktorej mowa w art. 21 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175, wynikajacej z ostatniej deklaracji podatkowej zlozonej za okres przed dniem wejscia w zycie ustawy stosuje sie art. 87.

3. Podatnik, ktory w kwietniu 2004 r.:

1) otrzymal fakture lub dokument celny albo

2) dokonal wpisu do rejestru - w przypadku stosowania przez podatnika w imporcie towarow procedury uproszczonej

- i mial prawo zgodnie z ustawa wymieniona w art. 175, do obnizenia kwoty podatku naleznego w rozliczeniu za maj 2004 r. oraz nie obnizyl kwoty podatku naleznego w rozliczeniu za kwiecien 2004 r., moze tego dokonac w rozliczeniu za maj 2004 r.

4. W przypadku gdy w ostatnim okresie rozliczeniowym wystepujacym przed 1 maja 2004 r. u podatnika powstal obowiazek podatkowy z tytulu importu uslug i podatnik mial prawo, zgodnie z ustawa wymieniona w art. 175, do obnizenia kwoty podatku naleznego w nastepnym okresie rozliczeniowym, oraz nie dokonal wczesniej obnizenia kwoty podatku naleznego, moze tego dokonac w rozliczeniu za pierwszy okres rozliczeniowy nastepujacy po 30 kwietnia 2004 r.

Art. 163. 1. Jezeli w 2003 r. podatnik osiagnal obrot przekraczajacy kwote 30 000 zl z tytulu wykonywania czynnosci, ktore zgodnie z przepisami ustawy podlegalyby opodatkowaniu lub nie podlegalyby opodatkowaniu, przy obliczaniu kwoty podatku naliczonego podlegajacego odliczeniu zgodnie z art. 90 w okresach rozliczeniowych od maja do grudnia 2004 r. przyjmuje sie proporcje, o ktorej mowa w art. 90 ust. 3-8, wyliczona na podstawie obrotow osiagnietych w 2003 r. z wykonywania tych czynnosci, uwzgledniajac zakres prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego, jaki wynika z ustawy. W przypadku gdy podatnik uzna jednak, ze w odniesieniu do niego kwota osiagnietego w 2003 r. obrotu bylaby niereprezentatywna, stosuje sie art. 90 ust. 9.

2. Korekta kwoty podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 91, za rok 2004 dotyczy okresu od 1 maja do konca roku podatkowego. Do obliczenia proporcji przyjmuje sie obroty osiagniete w tym okresie. Obliczona za ten okres proporcje stosuje sie przy wyliczeniu kwoty podatku naliczonego podlegajacego odliczeniu zgodnie z art. 90 w trakcie 2005 r. W stosunku do srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych nabytych przed 1 maja 2004 r. stosuje sie przepisy art. 20 ust. 5 ustawy, o ktorej mowa w art. 175.

Art. 164. W stosunku do bonow paliwowych wydanych przez banki spoldzielcze przed 1 maja 2004 r., stosuje sie przepisy art. 40a, 40g, 40h i 40i ustawy, o ktorej mowa w art. 175, nie dluzej jednak niz do 30 wrzesnia 2004 r.

Art. 165. Do czasu wejscia w zycie przepisow wykonawczych wydanych na podstawie art. 111 ust. 7 i 9 zachowuja moc przepisy dotychczasowe wydane na podstawie art. 29 ust. 3 i 4 ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 166. Do zwrotu podatku w odniesieniu do nabytych towarow i uslug lub do importu towarow przez podmioty, o ktorych mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3, dokonanych w roku 2003 lub w okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. stosuje sie przepisy wydane na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 167. Minimalna kwota lacznej wartosci zakupow wraz z podatkiem, o ktorej mowa w art. 21e ust. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w art. 175, wynikajaca z dokumentow wydanych na podstawie art. 21c ust. 2 ustawy wymienionej w art. 175, ma zastosowanie w okresie, w ktorym zgodnie z przepisami tej ustawy dokumenty te stanowily podstawe do zwrotu podatku podroznym.

Art. 168. 1. W 2004 r. kwote, o ktorej mowa w art. 113 ust. 1, przyjmuje sie w wysokosci okreslonej przepisem wykonawczym wydanym na podstawie art. 14 ust. 11 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 175.

2. Do podatnikow, ktorzy utracili prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnowali z tego zwolnienia, zgodnie z art. 14 ustawy wymienionej w art. 175, przed 1 maja 2004 r., stosuje sie odpowiednio przepisy art. 113 ust. 11.

3. Do obliczenia wartosci sprzedazy opodatkowanej, o ktorej mowa w art. 113, za rok 2003 oraz za okres od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004 r. przyjmuje sie wartosc sprzedazy towarow w rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 175.

Art. 169. Zaswiadczenie, o ktorym mowa w art. 21b ust. 7 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 175, wydane przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych przed 1 maja 2004 r. jest wazne do czasu wydania nowego zaswiadczenia lub do dnia, w ktorym uplynie termin jego waznosci.

Art. 170. 1. Ilekroc w niniejszym artykule jest mowa o:

1) terytorium Wspolnoty przed rozszerzeniem rozumie sie przez to terytorium Wspolnoty przed 1 maja 2004 r.;

2) terytorium nowych panstw czlonkowskich - rozumie sie przez to terytorium panstw przystepujacych do Wspolnoty Europejskiej na podstawie traktatu o przystapieniu podpisanego 16 kwietnia 2003 r., z wyjatkiem terytorium kraju.

2. W przypadku gdy towary zostaly przywiezione z terytorium Wspolnoty przed rozszerzeniem lub z terytorium nowych panstw czlonkowskich na terytorium kraju przed 1 maja 2004 r. i 1 maja 2004 r. pozostaja w dalszym ciagu na terytorium kraju objete nastepujacym przeznaczeniem celnym:

1) procedura uszlachetniania czynnego w systemie zawieszen;

2) procedura odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od naleznosci celnych przywozowych;

3) procedura skladu celnego;

4) procedura tranzytu, w tym takze skladowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego;

5) wolny obszar celny/sklad wolnoclowy

- przepisy o podatku od towarow i uslug obowiazujace w chwili nadania tym towarom tego przeznaczenia celnego stosuje sie nadal do momentu zakonczenia tego przeznaczenia.

3. Jezeli dostawa towarow ma miejsce po 30 kwietnia 2004 r. przed nadaniem innego przeznaczenia celnego towarom, o ktorych mowa w ust. 2, do czynnosci tej stosuje sie przepisy niniejszej ustawy.

4. Za import towarow, o ktorych mowa w ust. 2, uwaza sie:

1) zakonczenie na terytorium kraju przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego, z zastrzezeniem ust. 5, lub

2) wprowadzenie na terytorium kraju towarow do wolnego obrotu bez dokonania formalnosci celnych.

5. Jezeli towarom, o ktorych mowa w ust. 2, nadano po 1 maja 2004 r. przeznaczenie celne, ktore nie powoduje powstania obowiazku podatkowego z tytulu importu towarow, za import towarow uwaza sie zakonczenie na terytorium kraju tego przeznaczenia celnego. Przepisy ust. 3 i ust. 4 pkt 2 stosuje sie odpowiednio.

6. Za import towarow uwaza sie rowniez wykorzystanie (wprowadzenie do wolnego obrotu) po 30 kwietnia 2004 r., na terytorium kraju, przez podatnika lub kazdy inny podmiot nie bedacy podatnikiem, towarow dostarczonych im przed 1 maja 2004 r. na terytorium Wspolnoty przed rozszerzeniem lub terytorium nowych panstw czlonkowskich, jezeli:

1) przed 1 maja 2004 r. do dostawy tych towarow na terytorium Wspolnoty przed rozszerzeniem lub na terytorium nowych panstw czlonkowskich mialy lub mogly miec zastosowanie odpowiednio przepisy art. 18 ust. 3 i 4 ustawy, o ktorej mowa w art. 175, oraz

2) przed 1 maja 2004 r. nie zostal dokonany import tych towarow w rozumieniu ustawy, o ktorej mowa w art. 175.

7. W przypadku gdy w imporcie towarow, o ktorym mowa w ust. 4 - 6, nie mozna okreslic momentu powstania obowiazku podatkowego na zasadach ogolnych, obowiazek podatkowy:

1) powstaje w momencie zakonczenia na terytorium kraju przeznaczenia celnego zgodnie z przepisami prawa celnego lub wprowadzenia na terytorium kraju towarow do wolnego obrotu bez dokonania formalnosci celnych - w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4 i 5;

2) powstaje w momencie wykorzystania (wprowadzenia do wolnego obrotu) towarow na terytorium kraju - w przypadku, o ktorym mowa w ust. 6.

8. W przypadku importu towarow, o ktorym mowa w ust. 4 - 6, nie powstaje obowiazek podatkowy jezeli:

1) towary zostaly wyslane lub transportowane poza terytorium Wspolnoty; lub

2) przedmiotem importu towarow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, sa towary inne niz srodki transportu, a importowane towary zostaly powrotnie wyslane lub transportowane na terytorium panstwa czlonkowskiego, z ktorego zostaly wywiezione na warunkach wymienionych w ust. 6 pkt 1, do podmiotu, do ktorego mialy lub mogly miec zastosowanie odpowiednio przepisy art. 18 ust. 3 i 4 ustawy, o ktorej mowa w art. 175; lub

3) przedmiotem importu towarow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, sa srodki transportu, uprzednio nabyte lub zaimportowane na terytorium Wspolnoty przed rozszerzeniem lub terytorium nowych panstw czlonkowskich przed 1 maja 2004 r., zgodnie z ogolnymi warunkami opodatkowania obowiazujacymi na tym terytorium, ktore z tytulu wywozu nie zostaly objete stawka 0 proc. lub zwolnieniem lub zwrotem podatku od wartosci dodanej lub innego podatku o podobnym charakterze. Zdanie pierwsze stosuje sie, jezeli pierwsze uzycie srodka transportu mialo miejsce przed 1 maja 1996 r.

Art. 171. 1. W przypadku umowy komisu, gdy komitent wydal towar komisantowi przed 1 maja 2004 r. i nie powstal obowiazek podatkowy przed tym dniem, u komisanta i komitenta obowiazek ten oraz podstawe opodatkowania okresla sie do tych transakcji wedlug zasad okreslonych w ustawie wymienionej w art. 175.

2. W przypadku umowy komisu, gdy komisant nabyl towar lub dokonal importu towaru przed 1 maja 2004 r. i wydaje ten towar komitentowi po 30 kwietnia 2004 r., ma prawo do rozliczenia podatku naliczonego z tytulu nabycia tego towaru zgodnie z przepisami ustawy za maj, jezeli podatek ten nie zostal rozliczony przed 1 maja 2004 r. przez komitenta.

Art. 172. Jezeli wydanie towaru na podstawie umowy, o ktorej mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2, nastapilo przed dniem 1 maja 2004 roku, a czynnosci wykonywane na podstawie tej umowy byly na podstawie ustawy wymienionej w art. 175 traktowane jako usluga, czynnosci te traktuje sie jako usluge do czasu ich zakonczenia.

Art. 173. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 120, jezeli podatnicy chca dokonac wyboru stosowania procedury polegajacej na opodatkowaniu marzy i objac ta procedura dokonywanie dostawy w maju 2004 r., moga dokonac zawiadomienia, o ktorym mowa w art. 120 ust. 13, przed 1 maja 2004 r.

Art. 174. W przypadkach, o ktorych mowa w art. 120, procedura polegajaca na opodatkowaniu marzy ma zastosowanie do dostaw towarow nabytych lub uprzednio importowanych przez podatnikow, o ktorych mowa w art. 120 ust. 4, po 30 kwietnia 2004 r.

Art. 175. Z 1 maja 2004 r. traci moc ustawa z 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50, z pozn. zm.11), z wylaczeniem art. 9, ktory traci moc z dniem, o ktorym mowa w art. 176 pkt 2.

Art. 176. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia, z tym ze:

1) art. 23 ust. 5, 6 i 17, art. 24 ust. 4 i 5, art. 114 ust. 1 i art. 159 stosuje sie od dnia ogloszenia ustawy;

2) art. 96-98, art. 157 i art. 158 stosuje sie po uplywie 7 dni od dnia ogloszenia ustawy;

3) art. 1-14, art. 15 ust. 1-6, art. 16-22, art. 23 ust. 1-4 i ust. 7-16, art. 24 ust. 1-3 i ust. 6-12, art. 25-40, art. 41 ust. 1-11 i 13-16, art. 42-95, art. 99-113, art. 114 ust. 2-5, art. 115-146, art. 148-151, art. 153, art. 156 i art. 162-171 stosuje sie od 1 maja 2004 r.;

4) art. 41 ust. 12 stosuje sie od 1 stycznia 2008 r.

PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


1) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. nr 160, poz. 1083, z 1998 r. nr 106, poz. 668, z 1999 r. nr 11, poz. 95 i nr 92, poz. 1062, z 2000 r. nr 94, poz. 1037, nr 116, poz. 1216, nr 120, poz. 1268 i nr 122, poz. 1315, z 2001 r. nr 16, poz. 166, nr 39, poz. 459, nr 42, poz. 475, nr 110, poz. 1189, nr 125, poz. 1368 i nr 130, poz. 1452, z 2002 r. nr 89, poz. 804, nr 113, poz. 984 i nr 169, poz. 1387, z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 137, poz. 1302, nr 170, poz. 1660, nr 228, poz. 2255 i 2256 oraz z 2004 r. nr 29, poz. 257.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. nr 86, poz. 958 i nr 114, poz. 1193, z 2001 r. nr 49, poz. 509, nr 67, poz. 679, nr 102, poz. 1115 i nr 147, poz. 1643, z 2002 r. nr 1, poz. 2, nr 115, poz. 995 i nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. nr 86, poz. 789, nr 128, poz. 1176 i nr 217, poz. 2125.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz. 816, nr 104, poz. 1104, nr 117, poz. 1228 i nr 122, poz. 1324, z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 8, poz. 64, nr 52, poz. 539, nr 73, poz. 764, nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 968, nr 102, poz. 1117, nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363 i 1370 i nr 134, poz. 1509, z 2002 r. nr 19, poz. 199, nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 78, poz. 715, nr 89, poz. 804, nr 135, poz. 1146, nr 141, poz. 1182, nr 169, poz. 1384, nr 181, poz. 1515, nr 200, poz. 1679 i nr 240, poz. 2058, z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 595, nr 84, poz. 774, nr 90, poz. 844. nr 96, poz. 874, nr 122, poz. 1143, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 166, poz. 1608, nr 202, poz. 1956, nr 222, poz. 2201, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 29, poz. 257.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 127, poz. 1090, nr 141, poz. 1178, nr 169, poz. 1387, nr 199, poz. 1672, nr 200, poz. 1679 i nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. nr 80, poz. 718, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 193, poz. 1884, nr 217, poz. 2124 i nr 228, poz. 2255.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz. 816, nr 104, poz. 1104, nr 117, poz. 1228 i nr 122, poz. 1324, z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 8, poz. 64, nr 52, poz. 539, nr 73, poz. 764, nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 968, nr 102, poz. 1117, nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363 i 1370 i nr 134, poz. 1509, z 2002 r. nr 19, poz. 199, nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 78, poz. 715, nr 89, poz. 804, nr 135, poz. 1146, nr 141, poz. 1182, nr 169, poz. 1384, nr 181, poz. 1515, nr 200, poz. 1679 i nr 240, poz. 2058, z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 595, nr 84, poz. 774, nr 90, poz. 844. nr 96, poz. 874, nr 122, poz. 1143, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 166, poz. 1608, nr 202, poz. 1956, nr 222, poz. 2201, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 29, poz. 257.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. nr 60, poz. 700 i 703, nr 86, poz. 958, nr 103, poz. 1100, nr 117, poz. 1228 i nr 122, poz. 1315 i 1324, z 2001 r. nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190 i nr 125, poz. 1363, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 93, poz. 820, nr 141, poz. 1179, nr 169, poz. 1384, nr 199, poz. 1672, nr 200, poz. 1684 i nr 230, poz. 1922, 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 45, poz. 391, nr 96, poz. 874, nr 137, poz. 1302, nr 180, poz. 1759, nr 202, poz. 1957, nr 217, poz. 2124 i nr 223, poz. 2218 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 39 i nr 29, poz. 257.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. nr 124, poz. 1152, nr 130, poz. 1190, nr 137, poz. 1302, nr 149, poz. 1451 i 1452, nr 162, poz. 1568, nr 200, poz. 1953 i nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. nr 29, poz. 257.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. nr 86, poz. 958 i nr 114, poz. 1193, z 2001 r. nr 49, poz. 509, nr 67, poz. 679, nr 102, poz. 1115 i nr 147, poz. 1643, z 2002 r. nr 1, poz. 2, nr 115, poz. 995 i nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. nr 86, poz. 789, nr 128, poz. 1176 i nr 217, poz. 2125.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. nr 103, poz. 1099, z 2001 r. nr 100, poz. 1085, z 2002 r. nr 121, poz. 1031 i nr 199, poz. 1672, z 2003 r. nr 80, poz. 721, nr 96, poz. 874, nr 137, poz. 1302 i nr 210, poz. 2037 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 42.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. nr 5, poz. 43, nr 60, poz. 610, nr 76, poz. 811, nr 87, poz. 954, nr 100, poz. 1085 i nr 129, poz. 1441, z 2002 r. nr 71, poz. 655, nr 135, poz. 1143, nr 141, poz. 1178 i 1180 i nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. nr 7, poz. 78, nr 96, poz. 874, nr 124, poz. 1154, nr 128, poz. 1176, nr 170, poz. 1651 i nr 190, poz. 1864.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. nr 11, poz. 50, nr 28, poz. 127 i nr 129, poz. 599, z 1994 r. nr 132, poz. 670, z 1995 r. nr 44, poz. 231 i nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. nr 137, poz. 640, z 1997 r. nr 111, poz. 722, nr 123, poz. 776 i 780, nr 137, poz. 926, nr 141, poz. 943 i nr 162, poz. 1104, z 1998 r. nr 139, poz. 905 i nr 161, poz. 1076, z 1999 r. nr 50, poz. 499, nr 57, poz. 596 i nr 95, poz. 1100, z 2000 r. nr 68, poz. 805 i nr 105, poz. 1107, z 2001 r. nr 12, poz. 92, nr 39, poz. 459, nr 56, poz. 580, nr 63, poz. 639, nr 80, poz. 858, nr 90, poz. 995, nr 106, poz. 1150 i nr 122, poz. 1324, z 2002 r. nr 19, poz. 185, nr 41, poz. 365, nr 86, poz. 794, nr 153, poz. 1272, nr 169, poz. 1387 i nr 213, poz. 1803 oraz z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 84, poz. 774, nr 96, poz. 874, nr 130, poz. 1188, nr 137, poz. 1302, nr 199, poz. 1934 i nr 229, poz. 2271.


ZALACZNIKI 1-8

 • Wykaz towarow zaliczanych do nowych srodkow transportu
 • Wykaz towarow i uslug, od ktorych dostawy przysluguje zryczaltowany zwrot podatku od towarow i uslug
 • Wykaz towarow i uslug, opodatkowanych stawka w wysokosci 7 proc.
 • Wykaz uslug zwolnionych od podatku
 • Wykaz krajow (terytoriow), w przypadku ktorych podatek z tytulu importu uslug nie obniza kwoty podatku naleznegolub nie uprawnia do zwrotu roznicy podatku naleznego
 • Wykaz towarow i uslug, opodatkowanych stawka w wysokosci 3 proc.
 • Wykaz towarow, do ktorych ma zastosowanie zwolnienie od podatku na podstawie art. 74 ust. 1 pkt 17 ustawy
 • Wykaz towarow, ktorych dostawa jest opodatkowana stawka 0 proc. na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.