Tekst ujednolicony - obowiazuje od 1 stycznia 2006 roku

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych

I. Ujednolicony tekst powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:

  • z 2000 r. nr 14, poz. 176 (urzedowy tekst jednolity), Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324,
  • z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89, poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz. 1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509,
  • z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146, Nr 141, poz. 1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515, Nr 200, poz. 1679 i Nr 240, poz. 2058,
  • z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 595, Nr 84, poz. 774, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874, Nr 122, poz. 1143, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1608, Nr 202, poz. 1956, Nr 222, poz. 2201, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255,
  • z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 93, poz. 894, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1163, Nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207, Nr 120, poz. 1252, Nr 123, poz. 1291, Nr 162, poz. 1691, Nr 210, poz. 2135, Nr 263, poz. 2619 i Nr 281, poz. 2779 i 2781,
  • z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 30, poz. 262, Nr 85, poz. 725, Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 102, poz. 852, Nr 143, poz. 1199 i poz. 1202, Nr 155, poz. 1298, Nr 164, poz. 1365 i 1366, Nr 169, poz. 1418 i 1420, Nr 177, poz. 1468, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495, Nr 183, poz. 1538 i Nr 201, poz. 1663.

II. W ostatnim Dzienniku Ustaw opublikowane zostalo rozporzadzenie z 29 wrzesnia 2005 r., w ktorym minister finansow okreslil normy szacunkowe dochodu z dzialow specjalnych produkcji rolnej obowiazujace w 2006 r. Tabele z normami publikujemy jako zalacznik do ustawy.

III. W tekscie ujednoliconym wyroznilismy tlusta czcionka przepisy, ktore wchodza w zycie 1 stycznia 2006 r.

IV. Uwzgledniamy zmiane, ktora wejdzie w zycie dopiero 1 stycznia 2008 r.: w art. 23 w ust. 1 po pkt 16b dodaje sie pkt 16c (na podstawie Dz. U. Nr 180 z 20 wrzesnia 2005 r., poz. 1495)

V. Zastosowane skroty:

  • Rzeczpospolita Polska - RP
  • Narodowy Bank Polski - NBP
  • Zaklad Ubezpieczen Spolecznych - ZUS
  • Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych - PFRON

SPIS TRESCI

 ROZDZIAL 1

PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

Art. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodow osob fizycznych.

Art. 2. 1. Przepisow ustawy nie stosuje sie do:

1) przychodow z dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem przychodow z dzialow specjalnych produkcji rolnej,

2) przychodow z gospodarki lesnej w rozumieniu ustawy o lasach oraz ustawy o przeznaczeniu gruntow rolnych do zalesienia,

3) przychodow podlegajacych przepisom o podatku od spadkow i darowizn,

4) przychodow wynikajacych z czynnosci, ktore nie moga byc przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

5) przychodow z tytulu podzialu wspolnego majatku malzonkow w wyniku ustania lub ograniczenia malzenskiej wspolnosci majatkowej oraz przychodow z tytulu wyrownania dorobkow po ustaniu rozdzielnosci majatkowej malzonkow lub smierci jednego z nich.

2. Dzialalnoscia rolnicza, w rozumieniu ust. 1 pkt 1, jest dzialalnosc polegajaca na wytwarzaniu produktow roslinnych lub zwierzecych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wlasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym rowniez produkcja materialu siewnego, szkolkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folia, produkcja roslin ozdobnych, grzybow uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materialu zarodowego zwierzat, ptactwa i owadow uzytkowych, produkcja zwierzeca typu przemyslowo-fermowego oraz hodowla ryb, a takze dzialalnosc, w ktorej minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierzat i roslin, w trakcie ktorych nastepuje ich biologiczny wzrost, wynosza co najmniej:

1) miesiac - w przypadku roslin,

2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gesi lub kaczek,

3) 6 tygodni - w przypadku pozostalego drobiu rzeznego,

4) 2 miesiace - w przypadku pozostalych zwierzat

- liczac od dnia nabycia.

3. Dzialami specjalnymi produkcji rolnej sa: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybow i ich grzybni, uprawy roslin "in vitro", fermowa hodowla i chow drobiu rzeznego i niesnego, wylegarnie drobiu, hodowla i chow zwierzat futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dzdzownic, hodowla entomofagow, hodowla jedwabnikow, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chow innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym.

3a. Nie stanowia dzialow specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chow zwierzat w rozmiarach nie przekraczajacych wielkosci okreslonych w zalaczniku nr 2 do ustawy, zwanym "zalacznikiem nr 2".

4. Ilekroc w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisow ustawy o podatku rolnym.

5. uchylony.

Art. 3. 1. Osoby fizyczne, jezeli maja miejsce zamieszkania na terytorium RP, podlegaja obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow bez wzgledu na miejsce polozenia zrodel przychodow (nieograniczony obowiazek podatkowy).

2. uchylony.

2a. Osoby fizyczne, jezeli nie maja na terytorium RP miejsca zamieszkania, podlegaja obowiazkowi podatkowemu tylko od dochodow z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku sluzbowego lub stosunku pracy, bez wzgledu na miejsce wyplaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodow osiaganych na terytorium RP (ograniczony obowiazek podatkowy).

3. Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze zrodel przychodow polozonych za granica wolni sa czlonkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzedow konsularnych oraz inne osoby korzystajace z przywilejow i immunitetow dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie umow lub powszechnie uznanych zwyczajow miedzynarodowych, jak rowniez czlonkowie ich rodzin pozostajacy z nimi we wspolnocie domowej, jezeli nie sa obywatelami polskimi i nie maja stalego pobytu na terytorium RP.

Art. 4. uchylony.

Art. 4a. Przepisy art. 3 ust. 1 i 2a stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorych strona jest RP.

Art. 5. Za terytorium RP w rozumieniu ustawy uwaza sie rowniez znajdujaca sie poza morzem terytorialnym wylaczna strefe ekonomiczna, w ktorej RP na podstawie prawa wewnetrznego i zgodnie z prawem miedzynarodowym wykonuje prawa odnoszace sie do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobow naturalnych.

Art. 5a. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) inwestycjach - oznacza to srodki trwale w budowie w rozumieniu ustawy z 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694), zwanej dalej "ustawa o rachunkowosci",

2) skladnikach majatkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowosci pomniejszone o przejete dlugi funkcjonalnie zwiazane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza zbywcy, o ile dlugi te nie zostaly uwzglednione w cenie nabycia, o ktorej mowa w art. 22g ust. 3,

3) przedsiebiorstwie - oznacza to przedsiebiorstwo w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego,

4) zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniejacym przedsiebiorstwie zespol skladnikow materialnych i niematerialnych, w tym zobowiazania, przeznaczonych do realizacji okreslonych zadan gospodarczych, ktory zarazem moglby stanowic niezalezne przedsiebiorstwo samodzielnie realizujace te zadania,

5) ordynacji podatkowej - oznacza to ustawe z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.),

6) pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej - oznacza to dzialalnosc zarobkowa wykonywana w sposob zorganizowany i ciagly, prowadzona we wlasnym imieniu i na wlasny lub cudzy rachunek, z ktorej uzyskane przychody nie sa zaliczane do innych przychodow ze zrodel wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9,

7) ustawie o rehabilitacji zawodowej - rozumie sie przez to ustawe z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz o zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.)

8) urzedzie skarbowym - oznacza to urzad skarbowy, ktorym kieruje odpowiednio wlasciwy dla podatnika lub platnika naczelnik urzedu skarbowego,

9) ustawie o publicznym obrocie papierami wartosciowymi - oznacza to ustawe z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (Dz. U. z 2002 r. nr 49, poz. 447 ze zm.),

10) publicznym obrocie - oznacza to obrot publiczny, o ktorym mowa w art. 2 ustawy o publicznym obrocie papierami wartosciowymi,

[UWAGA! Wymieniona w pkt 9 i 10 ustawe o publicznym obrocie papierami wartosciowymi uchylila 25 pazdziernika 2005 r. ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, o ktorej mowa nizej, w pkt 11]

11) papierach wartosciowych - oznacza to papiery wartosciowe, o ktorych mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538),

12) dyskoncie - oznacza to roznice miedzy kwota uzyskana z wykupu papieru wartosciowego przez emitenta a cena zakupu papieru wartosciowego na rynku pierwotnym lub wtornym,

13) pochodnych instrumentach finansowych - oznacza to instrumenty finansowe, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

14) funduszach kapitalowych - oznacza to fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o ktorych mowa w przepisach o funduszach inwestycyjnych, oraz ubezpieczeniowe fundusze kapitalowe dzialajace na podstawie przepisow ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej, z wyjatkiem funduszy emerytalnych, o ktorych mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

15) ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym - oznacza to ustawe z 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.),

16) ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego - oznacza to ustawe z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873),

17) ustawie o podatku od towarow i uslug - oznacza to ustawe z 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug (Dz. U. nr 54, poz. 535).

18) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawe z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420).

Art. 6. 1. Malzonkowie podlegaja odrebnemu opodatkowaniu od osiaganych przez nich dochodow.

2. Malzonkowie podlegajacy obowiazkowi podatkowemu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, miedzy ktorymi istnieje wspolnosc majatkowa, pozostajacy w zwiazku malzenskim przez caly rok podatkowy, moga byc jednak, z zastrzezeniem ust. 8, na wniosek wyrazony we wspolnym zeznaniu rocznym, z zastrzezeniem art. 6a, opodatkowani lacznie od sumy swoich dochodow okreslonych zgodnie z art. 9 ust. 1 i 1a, po uprzednim odliczeniu, odrebnie przez kazdego z malzonkow, kwot okreslonych w art. 26 i art. 26c; w tym przypadku podatek okresla sie na imie obojga malzonkow w podwojnej wysokosci podatku obliczonego od polowy lacznych dochodow malzonkow, z tym ze do sumy tych dochodow nie wlicza sie dochodow (przychodow) opodatkowanych w sposob zryczaltowany na zasadach okreslonych w tej ustawie.

3. Zasada wyrazona w ust. 2 ma zastosowanie rowniez, jezeli jeden z malzonkow w roku podatkowym nie uzyskal przychodow ze zrodel, z ktorych dochod jest opodatkowany zgodnie z art. 27, lub osiagnal dochody w wysokosci nie powodujacej obowiazku uiszczenia podatku.

4. Od osob samotnie wychowujacych w roku podatkowym:

1) dzieci maloletnie,

2) dzieci, bez wzgledu na ich wiek, na ktore, zgodnie z odrebnymi przepisami, pobierany byl zasilek pielegnacyjny,

3) dzieci do ukonczenia 25 lat uczace sie w szkolach, o ktorych mowa w przepisach o systemie oswiaty lub w przepisach - Prawo o szkolnictwie wyzszym, jezeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskaly dochodow, z wyjatkiem dochodow wolnych od podatku dochodowego, renty rodzinnej oraz dochodow w wysokosci niepowodujacej obowiazku zaplaty podatku

- podatek moze byc okreslony, z zastrzezeniem ust. 8, na wniosek wyrazony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwojnej wysokosci podatku obliczonego od polowy dochodow osoby samotnie wychowujacej dzieci, z uwzglednieniem art. 7; z tym ze do sumy tych dochodow nie wlicza sie dochodow (przychodow) opodatkowanych w sposob zryczaltowany na zasadach okreslonych w tej ustawie.

5. Za osobe samotnie wychowujaca dzieci uwaza sie jednego z rodzicow albo opiekuna prawnego, jezeli osoba ta jest panna, kawalerem, wdowa, wdowcem, rozwodka, rozwodnikiem albo osoba, w stosunku do ktorej orzeczono separacje w rozumieniu odrebnych przepisow. Za osobe samotnie wychowujaca dzieci uwaza sie rowniez osobe pozostajaca w zwiazku malzenskim, jezeli jej malzonek zostal pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolnosci.

6. uchylony.

7. uchylony.

8. Sposob opodatkowania, o ktorym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociazby do jednego z malzonkow, osoby samotnie wychowujacej dzieci lub do jej dziecka maja zastosowanie przepisy art. 30c lub ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

9. Zasada okreslona w ust. 8 nie dotyczy osob, o ktorych mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym nie korzystajacych jednoczesnie z opodatkowania przychodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej na zasadach okreslonych w art. 30c, albo w ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym.

10. Sposob opodatkowania, o ktorym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania do podatnikow, ktorzy wniosek, wyrazony w zeznaniu podatkowym, okreslony w ust. 2 i 4, zloza po terminie, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1.

Art. 6a. 1. Wniosek o laczne opodatkowanie dochodow malzonkow, miedzy ktorymi istniala w roku podatkowym wspolnosc majatkowa, moze byc takze zlozony przez podatnika, ktory:

1) zawarl zwiazek malzenski przed rozpoczeciem roku podatkowego, a jego malzonek zmarl w trakcie roku podatkowego,

2) pozostawal w zwiazku malzenskim przez caly rok podatkowy, a jego malzonek zmarl po uplywie roku podatkowego przed zlozeniem zeznania podatkowego.

2. Do podatnikow, ktorzy zlozyli wniosek, o ktorym mowa w ust. 1:

1) stosuje sie sposob opodatkowania okreslony w art. 6 ust. 2,

2) stosuje sie przepisy art. 6 ust. 3 i 8 - 10,

3) nie stosuje sie przepisu art. 6 ust. 4.

Art. 7. 1. Dochody maloletnich dzieci wlasnych i przysposobionych, z wyjatkiem dochodow z ich pracy, stypendiow oraz dochodow z przedmiotow oddanych im do swobodnego uzytku, dolicza sie do dochodow rodzicow lub dochodow osob, o ktorych mowa w art. 6 ust. 4, chyba ze rodzicom nie przysluguje prawo pobierania pozytkow ze zrodel przychodow dzieci.

2. Jezeli malzonkowie podlegaja odrebnemu opodatkowaniu, dochody maloletnich dzieci dolicza sie po polowie do dochodu kazdego z malzonkow.

3. Przepis ust. 2 nie ma zastosowania do malzonkow, w stosunku do ktorych orzeczono separacje w rozumieniu odrebnych przepisow.

Art. 8. 1. Przychody z udzialu w spolce nie bedacej osoba prawna, ze wspolnej wlasnosci, wspolnego przedsiewziecia, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy lub praw majatkowych u kazdego podatnika okresla sie proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzezeniem ust. 1a, laczy sie z pozostalymi przychodami ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu wedlug skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ze prawa do udzialu w zysku sa rowne.

1a. Przychodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, osiaganych przez podatnikow opodatkowanych na zasadach okreslonych w art. 30c, nie laczy sie z pozostalymi przychodami ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu wedlug skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1.

2. Zasady wyrazone w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do:

1) rozliczania kosztow uzyskania przychodow, wydatkow nie stanowiacych kosztow uzyskania przychodow i strat,

2) ulg podatkowych zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia w formie spolki nie bedacej osoba prawna.

3. Zasady, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, maja rowniez zastosowanie do malzonkow, miedzy ktorymi istnieje wspolnosc majatkowa, osiagajacych ze zrodla okreslonego w art. 10 ust. 1 pkt 6 przychody ze wspolnej wlasnosci, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy, chyba ze zloza pisemne oswiadczenie o opodatkowaniu calosci dochodu osiagnietego z tego zrodla przez jednego z nich.

4. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy zlozyc wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego najpozniej do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostal otrzymany, ze zrodla okreslonego w art. 10 ust. 1 pkt 6, pierwszy w roku podatkowym przychod ze wspolnej wlasnosci, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy.

5. Wybor zasady opodatkowania calosci dochodu przez jednego z malzonkow wyrazony w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 3, obowiazuje przy zaplacie zaliczek i skladaniu deklaracji za caly dany rok podatkowy oraz skladaniu zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty), chyba ze w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sad separacji nastapil podzial majatku wspolnego malzonkow i przedmiot umowy przypadl temu z malzonkow, na ktorym nie ciazyl obowiazek zaplaty zaliczek i skladania deklaracji.

Art. 9. 1. Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegaja wszelkiego rodzaju dochody, z wyjatkiem dochodow wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

1a. Jezeli podatnik uzyskuje dochody z wiecej niz jednego zrodla, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzezeniem art. 24 ust. 3, art. 28-30, 30a-30c oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodow z wszystkich zrodel przychodow.

2. Dochodem ze zrodla przychodow, jezeli przepisy art. 24-25 nie stanowia inaczej, jest nadwyzka sumy przychodow z tego zrodla nad kosztami ich uzyskania osiagnieta w roku podatkowym. Jezeli koszty uzyskania przekraczaja sume przychodow, roznica jest strata ze zrodla przychodow.

3. O wysokosc straty ze zrodla przychodow poniesionej w roku podatkowym mozna obnizyc dochod uzyskany z tego zrodla w najblizszych kolejno po sobie nastepujacych pieciu latach podatkowych, z tym ze wysokosc obnizenia w ktorymkolwiek z tych lat nie moze przekroczyc 50 proc. kwoty tej straty.

3a. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania do strat:

1) z odplatnego zbycia rzeczy i praw majatkowych, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, oraz

2) ze zrodel przychodow, z ktorych dochody sa wolne od podatku dochodowego.

4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do straty z dzialow specjalnych produkcji rolnej, jezeli dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej przez okres nastepnych pieciu kolejnych lat podatkowych ustalany jest na podstawie ksiag.

5. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio, gdy w okresie, o ktorym mowa w tym przepisie, podatnik jest opodatkowany na zasadach okreslonych w rozdziale 2 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym. W tym przypadku obniza sie przychod, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

6. Przepis ust. 3 ma zastosowanie do strat z odplatnego zbycia udzialow w spolkach majacych osobowosc prawna, papierow wartosciowych, w tym z odplatnego zbycia pozyczonych papierow wartosciowych (sprzedaz krotka) i odplatnego zbycia pochodnych instrumentow finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajacych, oraz z tytulu objecia udzialow (akcji) w spolkach majacych osobowosc prawna albo wkladow w spoldzielniach w zamian za wklad niepieniezny w postaci innej niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc.

Art. 9a. 1. Dochody osiagniete przez podatnikow ze zrodla, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, sa opodatkowane na zasadach okreslonych w art. 27, z zastrzezeniem ust. 2 i 3, chyba ze podatnicy zloza wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego pisemny wniosek lub oswiadczenie o zastosowanie form opodatkowania okreslonych w ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym.

2. Podatnicy, z zastrzezeniem ust. 3, moga wybrac sposob opodatkowania dochodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej na zasadach okreslonych w art. 30c. W tym przypadku sa obowiazani do zlozenia wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego do 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oswiadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jezeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzajacego dzien rozpoczecia tej dzialalnosci, nie pozniej jednak niz w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

3. Jezeli podatnik, ktory wybral sposob opodatkowania, o ktorym mowa w ust. 2, uzyska z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spolki nie majacej osobowosci prawnej przychody ze swiadczenia uslug na rzecz bylego lub obecnego pracodawcy, odpowiadajacych czynnosciom, ktore podatnik lub co najmniej jeden ze wspolnikow:

1) wykonywal w roku poprzedzajacym rok podatkowy lub

2) wykonywal lub wykonuje w roku podatkowym

- w ramach stosunku pracy lub spoldzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposob okreslony w art. 30c i jest obowiazany do zlozenia wlasciwych deklaracji o wysokosci dochodu osiagnietego od poczatku roku i wplacenia zaliczek obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwloke od zaleglosci z tytulu tych zaliczek.

4. Wybor sposobu opodatkowania dokonany w oswiadczeniu, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy rowniez lat nastepnych, chyba ze podatnik, w terminie do 20 stycznia roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania lub zlozy w tym terminie pisemny wniosek lub oswiadczenie o zastosowanie form opodatkowania okreslonych w ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym.

5. Jezeli podatnik prowadzi pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza:

1) samodzielnie i w formie spolki lub spolek niemajacych osobowosci prawnej,

2) w formie spolki lub spolek niemajacych osobowosci prawnej

- wybor sposobu opodatkowania, o ktorym mowa w ust. 2, dotyczy wszystkich form prowadzenia tej dzialalnosci, do ktorych maja zastosowanie przepisy ustawy.

6. Dochody osiagane przez podatnikow ze zrodla, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, sa opodatkowane na zasadach okreslonych w ustawie, chyba ze podatnicy zloza wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego pisemne oswiadczenia o wyborze opodatkowania w formie ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych, na zasadach okreslonych w ustawie o zryczaltowanym podatku dochodowym.

ROZDZIAL 2

ZRODLA PRZYCHODOW

Art. 10. 1. Zrodlami przychodow sa:

1) stosunek sluzbowy, stosunek pracy, w tym spoldzielczy stosunek pracy, czlonkostwo w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna, praca nakladcza, emerytura lub renta,

2) dzialalnosc wykonywana osobiscie,

3) pozarolnicza dzialalnosc gospodarcza,

4) dzialy specjalne produkcji rolnej,

5) nieruchomosci lub ich czesci,

6) najem, podnajem, dzierzawa, poddzierzawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym rowniez dzierzawa, poddzierzawa dzialow specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego skladnikow na cele nierolnicze albo na prowadzenie dzialow specjalnych produkcji rolnej, z wyjatkiem skladnikow majatku zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza,

7) kapitaly pieniezne i prawa majatkowe, w tym odplatne zbycie praw majatkowych, innych niz wymienione w pkt 8 lit. a)-c),

8) odplatne zbycie, z zastrzezeniem ust. 2:

a) nieruchomosci lub ich czesci oraz udzialu w nieruchomosci,

b) spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego uzytkowania gruntow,

d) innych rzeczy,

- jezeli odplatne zbycie nie nastepuje w wykonaniu dzialalnosci gospodarczej i zostalo dokonane w przypadku odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w lit. a)-c) - przed uplywem pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed uplywem pol roku, liczac od konca miesiaca, w ktorym nastapilo nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnosza sie do kazdej z osob dokonujacej zamiany,

9) inne zrodla.

2. Przepisow ust. 1 pkt 8 nie stosuje sie do odplatnego zbycia:

1) na podstawie umowy przewlaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy,

2) w formie wniesienia wkladu niepienieznego do spolki lub spoldzielni srodkow obrotowych, srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych,

3) skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzezeniem ust. 3, nawet jezeli przed zbyciem zostaly wycofane z dzialalnosci gospodarczej, a miedzy pierwszym dniem miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym skladniki majatku zostaly wycofane z dzialalnosci, i dniem ich odplatnego zbycia nie uplynelo 6 lat.

3. Przepisy ust. 1 pkt 8 maja zastosowanie do odplatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza oraz przy prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego czesci lub udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, gruntu lub udzialu w gruncie albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, zwiazanych z tym budynkiem lub lokalem, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzialu w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzialu w takim prawie.

Art. 11. 1. Przychodami, z zastrzezeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, sa otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniadze i wartosci pieniezne oraz wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen.

2. Wartosc pieniezna swiadczen w naturze, z zastrzezeniem art. 12 ust. 2, okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

2a. Wartosc pieniezna innych nieodplatnych swiadczen ustala sie:

1) jezeli przedmiotem swiadczenia sa uslugi wchodzace w zakres dzialalnosci gospodarczej dokonujacego swiadczenia - wedlug cen stosowanych wobec innych odbiorcow,

2) jezeli przedmiotem swiadczen sa uslugi zakupione - wedlug cen zakupu,

3) jezeli przedmiotem swiadczen jest udostepnienie lokalu lub budynku - wedlug rownowartosci czynszu, jaki przyslugiwalby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4) w pozostalych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy swiadczeniu uslug lub udostepnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca udostepnienia.

2b. Jezeli swiadczenia sa czesciowo odplatne, przychodem podatnika jest roznica pomiedzy wartoscia tych swiadczen, ustalona wedlug zasad okreslonych w ust. 2 lub 2a, a odplatnoscia ponoszona przez podatnika.

3. Przychody w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursow z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, oglaszanych przez bank, z ktorego uslug korzystal podatnik, i majacych zastosowanie przy kupnie walut. Jezeli podatnik nie korzysta z uslug banku, przychody przelicza sie na zlote wedlug kursu sredniego walut obcych z dnia uzyskania przychodow, oglaszanego przez NBP, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli bank, z ktorego uslug korzysta podatnik, stosuje rozne kursy walut obcych i nie jest mozliwe dostosowanie kursu, o ktorym mowa w ust. 3 zdanie pierwsze, do przeliczenia na zlote przychodu uzyskanego przez podatnika stosuje sie kurs sredni walut obcych z dnia uzyskania przychodu, oglaszany przez NBP.

Art. 12. 1. Za przychody ze stosunku sluzbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej oraz spoldzielczego stosunku pracy uwaza sie wszelkiego rodzaju wyplaty pieniezne oraz wartosc pieniezna swiadczen w naturze badz ich ekwiwalenty, bez wzgledu na zrodlo finansowania tych wyplat i swiadczen, a w szczegolnosci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, roznego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezaleznie od tego, czy ich wysokosc zostala z gory ustalona, a ponadto swiadczenia pieniezne ponoszone za pracownika, jak rowniez wartosc innych nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych.

2. Wartosc pieniezna swiadczen w naturze przyslugujacych pracownikom na podstawie odrebnych przepisow ustala sie wedlug przecietnych cen stosowanych wobec innych odbiorcow - jezeli przedmiotem swiadczenia sa rzeczy lub uslugi wchodzace w zakres dzialalnosci pracodawcy.

3. Wartosc pieniezna innych nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 11 ust. 2-2b.

3a. uchylony.

4. Za pracownika w rozumieniu ustawy uwaza sie osobe pozostajaca w stosunku sluzbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakladczej lub spoldzielczym stosunku pracy.

5. Nie wlicza sie do przychodu osob wykonujacych prace nakladcza wartosci surowcow i materialow pomocniczych dostarczonych przez te osoby oraz zwrotu poniesionych przez nie kosztow z tytulu transportu, zuzytej energii, opalu, konserwacji maszyn i urzadzen itp., jezeli osoba, na rzecz ktorej wykonywana jest praca nakladcza, wyplaca naleznosc z tych tytulow w wyodrebnionej pozycji.

6. Za przychod z tytulu czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna uwaza sie wszelkie przychody, o ktorych mowa w art. 11, uzyskane przez czlonka spoldzielni lub jego domownika z tytulu wkladu pracy oraz innych tytulow przewidzianych w statucie spoldzielni, po wylaczeniu z tych przychodow udzialow w dochodzie podzielnym spoldzielni z tytulu dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem polegajacej na prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

7. Przez emeryture lub rente rozumie sie laczna kwote swiadczen emerytalnych i rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wylaczeniem dodatkow rodzinnych i pielegnacyjnych oraz dodatkow dla sierot zupelnych do rent rodzinnych.

8. uchylony.

Art. 13. Za przychody z dzialalnosci wykonywanej osobiscie, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uwaza sie:

1) uchylony,

2) przychody z osobiscie wykonywanej dzialalnosci artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oswiatowej i publicystycznej, w tym z tytulu udzialu w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak rowniez przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrebnych przepisow oraz przychody sedziow z tytulu prowadzenia zawodow sportowych,

3) przychody z dzialalnosci duchownych, osiagane z innego tytulu niz umowa o prace,

4) przychody z dzialalnosci polskich arbitrow uczestniczacych w procesach arbitrazowych z partnerami zagranicznymi,

5) przychody otrzymywane przez osoby wykonujace czynnosci zwiazane z pelnieniem obowiazkow spolecznych lub obywatelskich, bez wzgledu na sposob powolywania tych osob, nie wylaczajac odszkodowania za utracony zarobek, z wyjatkiem przychodow, o ktorych mowa w pkt 7,

6) przychody osob, ktorym organ wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej, sad lub prokurator, na podstawie wlasciwych przepisow, zlecil wykonanie okreslonych czynnosci, a zwlaszcza przychody bieglych w postepowaniu sadowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz platnikow, z zastrzezeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentow naleznosci publicznoprawnych, a takze przychody z tytulu udzialu w komisjach powolywanych przez organy wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej, z wyjatkiem przychodow, o ktorych mowa w pkt 9,

7) przychody otrzymywane przez osoby, niezaleznie od sposobu ich powolywania, nalezace do skladu zarzadow, rad nadzorczych, komisji lub innych organow stanowiacych osob prawnych,

8) przychody z tytulu wykonywania uslug, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzielo, uzyskiwane wylacznie od:

a) osoby fizycznej prowadzacej dzialalnosc gospodarcza, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie majacej osobowosci prawnej,

b) wlasciciela (posiadacza) nieruchomosci, w ktorej lokale sa wynajmowane, lub dzialajacego w jego imieniu zarzadcy albo administratora - jezeli podatnik wykonuje te uslugi wylacznie dla potrzeb zwiazanych z ta nieruchomoscia

- z wyjatkiem przychodow uzyskanych na podstawie umow zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej oraz przychodow, o ktorych mowa w pkt 9,

9) przychody uzyskane na podstawie umow o zarzadzanie przedsiebiorstwem, kontraktow menedzerskich lub umow o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umow zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej - z wyjatkiem przychodow, o ktorych mowa w pkt 7.

Art. 14. 1. Za przychod z dzialalnosci, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uwaza sie kwoty nalezne, chocby nie zostaly faktycznie otrzymane, po wylaczeniu wartosci zwroconych towarow, udzielonych bonifikat i skont. U podatnikow dokonujacych sprzedazy towarow i uslug opodatkowanych podatkiem od towarow i uslug za przychod z tej sprzedazy uwaza sie przychod pomniejszony o nalezny podatek od towarow i uslug.

1a. Przychody w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursow srednich z dnia uzyskania przychodu oglaszanych przez NBP. Jezeli przychody wyrazone sa w walutach obcych, a miedzy dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania wystepuja rozne kursy walut, przychody te odpowiednio podwyzsza sie lub obniza o roznice wynikajace z zastosowania kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodow, ustalonego przez bank, z ktorego uslug korzystal uzyskujacy przychod, oraz zastosowania kursu sredniego oglaszanego przez NBP z dnia uzyskania przychodu.

1b. Przychody z tytulu roznic kursowych od wlasnych srodkow lub wartosci pienieznych w walutach obcych zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza ustala sie jako roznice miedzy wartoscia tych srodkow obliczona przy zastosowaniu kursu kupna walut z dnia faktycznego otrzymania przychodu oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedazy z dnia nabycia walut, oglaszanego odpowiednio przez bank, z ktorego uslug korzystal podatnik.

1c. Za date powstania przychodu, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie, z zastrzezeniem ust. 1e-1g, dzien wystawienia faktury (rachunku), nie pozniej jednak niz ostatni dzien miesiaca, w ktorym:

1) wydano rzecz, zbyto prawo majatkowe lub

2) wykonano usluge, w tym czesciowo wykonano usluge, jezeli jej czesciowe wykonanie stanowi wynikajacy z umowy lub z odrebnych przepisow tytul do zaplaty, lub

3) otrzymano zaplate za wykonanie swiadczenia - w pozostalych przypadkach.

1d. uchylony.

1e. Za przychody z tytulu umow najmu, dzierzawy, leasingu lub innych umow o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem sa skladniki majatku zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza, uwaza sie przychody nalezne okreslone na dzien, w ktorym naleznosci wynikajace z tych umow staja sie wymagalne.

1f. Jezeli podatnik:

1) jest podatnikiem podatku od towarow i uslug nie korzystajacym ze zwolnienia od tego podatku oraz

2) prowadzi podatkowa ksiege przychodow i rozchodow, oraz

3) ewidencjonuje przychody w dacie wystawienia faktury, zgodnie z odrebnymi przepisami

- za date powstania przychodu uwaza sie dzien wystawienia faktury, a jezeli faktura nie zostala wystawiona w terminie okreslonym w odrebnych przepisach, za date powstania przychodu uwaza sie dzien, w ktorym faktura powinna byc wystawiona; w przypadku gdy zdarzenia, o ktorych mowa w ust. 1c, nastapily w grudniu danego roku podatkowego, a faktury dotyczace tych zdarzen, zgodnie z odrebnymi przepisami, zostana wystawione w roku nastepnym, za date powstania przychodu uwaza sie ostatni dzien roku podatkowego, w ktorym mialy miejsce te zdarzenia.

1g. W przypadku rozliczen z tytulu:

1) dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub gazu przewodowego,

2) swiadczenia uslug telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, z wyjatkiem uslug oplacanych za pomoca zetonow (monet) lub kart, w tym telefonicznych,

3) uslug rozprowadzania wody, gospodarki sciekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadow

- za date powstania przychodu naleznego uwaza sie wynikajacy z faktury termin platnosci, a jezeli termin nie jest okreslony, ostatni dzien miesiaca, w ktorym wystawiono fakture.

2. Przychodem z dzialalnosci gospodarczej sa rowniez:

1) przychody z odplatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza oraz przy prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej skladnikow majatku bedacych:

a) srodkami trwalymi,

b) skladnikami majatku, o ktorych mowa w art. 22d ust. 1, z wylaczeniem skladnikow, ktorych wartosc poczatkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zl,

c) wartosciami niematerialnymi i prawnymi

- ujetych w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, w tym takze przychody z odplatnego zbycia skladnikow majatku wymienionych w lit. b), spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu uzytkowego lub udzialu w takim prawie nieujetych w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, z zastrzezeniem ust. 2c; przy okreslaniu wysokosci przychodow przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje sie odpowiednio,

2) dotacje, subwencje, doplaty i inne nieodplatne swiadczenia otrzymane na pokrycie kosztow albo jako zwrot wydatkow, z wyjatkiem gdy przychody te sa zwiazane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we wlasnym zakresie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, od ktorych, zgodnie z art. 22a-22o, dokonuje sie odpisow amortyzacyjnych,

3) roznice kursowe,

4) otrzymane kary umowne,

5) odsetki od srodkow na rachunkach bankowych utrzymywanych w zwiazku z wykonywana dzialalnoscia,

6) wartosc umorzonych lub przedawnionych zobowiazan, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 6, w tym z tytulu zaciagnietych kredytow (pozyczek), z wyjatkiem umorzonych pozyczek z Funduszu Pracy,

7) wartosc zwroconych wierzytelnosci, ktore zostaly, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 20, odpisane jako niesciagalne albo na ktore utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztow uzyskania przychodow,

7a) wartosc zwroconych wierzytelnosci wynikajacych z umowy, o ktorej mowa w art. 23f, zaliczonych uprzednio do kosztow uzyskania przychodow na podstawie art. 23h,

7b) wartosc naleznosci umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako niesciagalne w tej czesci, od ktorej dokonane odpisy aktualizujace zostaly uprzednio zaliczone do kosztow uzyskania przychodow,

7c) rownowartosc odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci, uprzednio zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, w przypadku ustania przyczyn, dla ktorych dokonano tych odpisow,

7d) w przypadku obnizenia lub zwrotu podatku od towarow i uslug lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrebnymi przepisami - naliczony podatek od towarow i uslug lub zwrocony podatek akcyzowy, w tej czesci, w ktorej podatek zostal uprzednio zaliczony do kosztow uzyskania przychodow,

7e) rownowartosc rozwiazanych lub zmniejszonych rezerw, o ktorych mowa w art. 23 ust. 1 pkt 22, zaliczonych uprzednio do kosztow uzyskania przychodow,

7f) kwota podatku od towarow i uslug:

a) nieuwzgledniona w wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, podlegajacych amortyzacji zgodnie z art. 22a - 22o lub

b) dotyczaca innych rzeczy lub praw niebedacych srodkami trwalymi lub wartosciami niematerialnymi i prawnymi, o ktorych mowa w lit. a)

- w tej czesci, w jakiej dokonano korekty powodujacej zwiekszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarow i uslug,

8) wartosc otrzymanych swiadczen w naturze i innych nieodplatnych swiadczen, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z wyjatkiem otrzymanych od osob zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisow o podatku od spadkow i darowizn,

9) otrzymane wynagrodzenie za obsluge pracowniczego programu emerytalnego uczestnika, w zwiazku ze zwrotem srodkow pochodzacych ze skladki dodatkowej,

10) wynagrodzenia platnikow z tytulu:

a) terminowego wplacania podatkow pobranych na rzecz budzetu panstwa,

b) uchylona,

c) wykonywania zadan zwiazanych z ustalaniem prawa do swiadczen i ich wysokosci oraz wyplata swiadczen z ubezpieczenia chorobowego, okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych,

11) przychody z najmu, podnajmu, dzierzawy, poddzierzawy oraz z innych umow o podobnym charakterze, skladnikow majatku zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza,

12) otrzymane odszkodowania za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza lub z prowadzeniem dzialow specjalnych produkcji rolnej.

2a. W razie zwrotu czesci wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7, przychod ustala sie proporcjonalnie do udzialu zwroconej czesci wierzytelnosci w jej ogolnej kwocie.

2b. W przypadku umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem sa skladniki majatku zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza, jezeli wynajmujacy lub wydzierzawiajacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat wynikajacych z takich umow, a umowy te miedzy stronami nie wygasaja, do przychodow wynajmujacego lub wydzierzawiajacego nie zalicza sie kwot wyplaconych przez osobe trzecia z tytulu przeniesienia wierzytelnosci. Oplaty ponoszone przez najemce lub dzierzawce na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod wynajmujacego lub wydzierzawiajacego w dniu wymagalnosci zaplaty.

2c. Do przychodow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza sie przychodow z odplatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza oraz przy prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego czesci lub udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, gruntu lub udzialu w gruncie albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, zwiazanych z tym budynkiem lub lokalem, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzialu w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzialu w takim prawie. Przepis art. 28 stosuje sie odpowiednio.

2d. Przepis ust. 2 pkt 7f stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarow i uslug.

3. Do przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nie zalicza sie:

1) pobranych wplat lub zarachowanych naleznosci na poczet dostaw towarow i uslug, ktore zostana wykonane w nastepnych okresach sprawozdawczych, a takze otrzymanych pozyczek i kredytow oraz zwroconych pozyczek, z wyjatkiem skapitalizowanych odsetek od tych pozyczek,

2) kwot naliczonych, lecz nie otrzymanych odsetek od naleznosci, w tym rowniez od udzielonych pozyczek,

3) zwroconych, umorzonych lub zaniechanych podatkow i oplat stanowiacych dochody budzetu panstwa albo budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

3a) zwroconych innych wydatkow nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

3b) zwroconych, umorzonych lub zaniechanych wplat dokonywanych na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na podstawie odrebnych przepisow, nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

4) uchylony,

5) przychodow, ktore w rozumieniu przepisow o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych - zwiekszaja ten fundusz,

6) kwoty stanowiacej rownowartosc umorzonych zobowiazan, w tym takze umorzonych pozyczek (kredytow), jezeli umorzenie zobowiazan jest zwiazane z postepowaniem upadlosciowym z mozliwoscia zawarcia ukladu w rozumieniu przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego,

7) zwolnionych od wplat naleznosci z tytulu podatku od towarow i uslug oraz zwroconej roznicy podatku od towarow i uslug, dokonywanych na podstawie odrebnych przepisow,

8) przychodow z odplatnego zbycia na podstawie umowy przewlaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy,

9) uchylony.

4-6. uchylony.

Art. 14a. uchylony.

Art. 15. Przychod z dzialow specjalnych produkcji rolnej ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 14, jezeli podatnik prowadzi ksiegi wykazujace te przychody. O zamiarze zalozenia ksiag podatnik jest obowiazany zawiadomic wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego przed rozpoczeciem roku podatkowego albo przed rozpoczeciem prowadzenia dzialow specjalnych produkcji rolnej, jezeli nastapilo ono w ciagu roku.

Art. 16. 1. Za przychod z nieruchomosci odstapionych bezplatnie w calosci lub w czesci do uzywania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie majacym osobowosci prawnej uwaza sie wartosc czynszowa, stanowiaca rownowartosc czynszu, jaki przyslugiwalby od tych osob w razie zawarcia umowy najmu lub dzierzawy nieruchomosci. Nie jest jednak przychodem wartosc czynszowa lokali lub budynkow mieszkalnych udostepnionych osobom pozostajacym z podatnikiem w stosunku pracy, dla ktorych stanowi ona nieodplatne swiadczenie, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1.

2. Jezeli wlasciciel nieruchomosci uzywa jej na wlasne potrzeby lub potrzeby czlonkow rodziny albo oddal bezplatnie nieruchomosc lub jej czesc do uzytku na cele dzialalnosci naukowej, naukowo-technicznej, oswiatowej, oswiatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony srodowiska, dobroczynnosci, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, rehabilitacji zawodowej i spolecznej inwalidow, kultu religijnego oraz zwiazkom zawodowym, nie ustala sie wartosci czynszowej tej nieruchomosci lub jej czesci, a wydatki zwiazane z nieruchomoscia nie stanowia kosztu uzyskania przychodow.

Art. 16a. Przy okreslaniu przychodow z tytulu umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, ktorych przedmiotem nie sa skladniki majatku zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza, przepis art. 14 ust. 2b stosuje sie odpowiednio, z tym ze oplaty ponoszone przez najemce lub dzierzawce na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod wynajmujacego lub wydzierzawiajacego w dniu zaplaty.

Art. 17. 1. Za przychody z kapitalow pienieznych uwaza sie:

1) odsetki od pozyczek,

2) odsetki od wkladow oszczednosciowych i srodkow na rachunkach bankowych lub w innych formach oszczedzania, przechowywania lub inwestowania, z wyjatkiem srodkow pienieznych zwiazanych z wykonywana dzialalnoscia gospodarcza,

3) odsetki (dyskonto) od papierow wartosciowych,

4) dywidendy i inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych, ktorych podstawa uzyskania sa udzialy (akcje) w spolce majacej osobowosc prawna lub spoldzielni, w tym rowniez:

a) dywidendy z akcji zlozonych przez czlonkow pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilosciowych,

b) oprocentowanie udzialow czlonkowskich z nadwyzki bilansowej (dochodu ogolnego) w spoldzielniach,

c) podzial majatku likwidowanej spolki (spoldzielni),

d) wartosc dokonanych na rzecz udzialowcow i akcjonariuszy nieodplatnych lub czesciowo odplatnych swiadczen, okreslona wedlug zasad wynikajacych z art. 11 ust. 2-2b,

5) przychody z tytulu udzialu w funduszach kapitalowych, z zastrzezeniem ust. 1c,

6) nalezne, chocby nie zostaly faktycznie otrzymane, przychody z:

a) odplatnego zbycia udzialow w spolkach majacych osobowosc prawna oraz papierow wartosciowych,

b) realizacji praw wynikajacych z papierow wartosciowych, o ktorych mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,

7) przychody z odplatnego zbycia prawa poboru, w tym rowniez ze zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu czlonka funduszu,

8) przychody czlonkow pracowniczych funduszy emerytalnych z tytulu przeniesienia akcji zlozonych na rachunkach ilosciowych do aktywow tych funduszy,

9) nominalna wartosc udzialow (akcji) w spolce majacej osobowosc prawna albo wkladow w spoldzielni objetych w zamian za wklad niepieniezny,

10) przychody z odplatnego zbycia pochodnych instrumentow finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajacych.

1a. Przychod okreslony w ust. 1 pkt 9 powstaje w dniu:

1) zarejestrowania spolki albo

2) wpisu do rejestru podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki, albo

3) wydania dokumentow akcji, jezeli objecie akcji jest zwiazane z warunkowym podwyzszeniem kapitalu zakladowego.

1b. Przychod okreslony w ust. 1 pkt 10 powstaje w momencie realizacji praw wynikajacych z pochodnych instrumentow finansowych.

1c. Nie ustala sie przychodu z tytulu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.).

2. Przy ustalaniu wartosci przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c), pkt 6, 7, 9 i 10, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 19.

3. uchylony.

Art. 18. Za przychod z praw majatkowych uwaza sie w szczegolnosci przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrebnych przepisow, praw do projektow wynalazczych, praw do topografii ukladow scalonych, znakow towarowych i wzorow zdobniczych, w tym rowniez z odplatnego zbycia tych praw.

Art. 19. 1. Przychodem z odplatnego zbycia nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie, pomniejszona o koszty odplatnego zbycia. Jezeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartosci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychod ten okresla organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokosci wartosci rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

2. Przychodem z odplatnego zbycia w drodze zamiany nieruchomosci lub praw majatkowych, a takze innych rzeczy, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, u kazdej ze stron umowy przenoszacej wlasnosc jest wartosc nieruchomosci, rzeczy lub prawa zbywanego w drodze zamiany. Przepisy ust. 1, 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

3. Wartosc rynkowa, o ktorej mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majatkowych okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca odplatnego zbycia.

4. Jezeli wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie odplatnego zbycia znacznie odbiega od wartosci rynkowej nieruchomosci lub praw majatkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartosci lub wskazania przyczyn uzasadniajacych podanie ceny znacznie odbiegajacej od wartosci rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartosci lub niewskazania przyczyn, ktore uzasadniaja podanie ceny znacznie odbiegajacej od wartosci rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej okresli wartosc z uwzglednieniem opinii bieglego lub bieglych. Jezeli wartosc ustalona w ten sposob odbiega co najmniej o 33 proc. od wartosci wyrazonej w cenie, koszty opinii bieglego lub bieglych ponosi zbywajacy.

Art. 20. 1. Za przychody z innych zrodel, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uwaza sie w szczegolnosci: kwoty wyplacone po smierci czlonka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub czlonkowi jego najblizszej rodziny, w rozumieniu przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego, alimenty, z wyjatkiem alimentow na rzecz dzieci, stypendia, dotacje (subwencje) inne niz wymienione w art. 14, doplaty, nagrody i inne nieodplatne swiadczenia nie nalezace do przychodow okreslonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nie znajdujace pokrycia w ujawnionych zrodlach.

2. Za zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego, o ktorych mowa w ust. 1, uwaza sie kwoty wyplacanych przez zaklad pracy lub organ rentowy zasilkow chorobowych, wyrownawczych, macierzynskich, opiekunczych oraz swiadczen rehabilitacyjnych.

3. Wysokosc przychodow nie znajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach lub pochodzacych ze zrodel nie ujawnionych ustala sie na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatkow i wartosci zgromadzonego w tym roku mienia, jezeli wydatki te i wartosci nie znajduja pokrycia w mieniu zgromadzonym w roku podatkowym oraz w latach poprzednich, pochodzacym z przychodow opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Art. 20a. uchylony.

ROZDZIAL 3

ZWOLNIENIA PRZEDMIOTOWE

Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego sa:

1) uchylony,

2) renty przyznane na podstawie odrebnych przepisow o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

3) otrzymane odszkodowania, jezeli ich wysokosc lub zasady ustalania wynikaja wprost z przepisow odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjatkiem:

a) okreslonych w prawie pracy odpraw i odszkodowan z tytulu skrocenia okresu wypowiedzenia umowy o prace,

b) odpraw pienieznych wyplacanych na podstawie przepisow o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn nie dotyczacych pracownikow,

c) odpraw i odszkodowan z tytulu skrocenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostajacym w stosunku sluzbowym,

d) odszkodowan przyznanych na podstawie przepisow o zakazie konkurencji,

e) odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza,

f) odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzeniem dzialow specjalnych produkcji rolnej, z ktorych dochody sa opodatkowane na zasadach, o ktorych mowa w art. 27 ust. 1,

g) odszkodowan wynikajacych z zawartych umow lub ugod,

3a) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisow o uznaniu za niewazne orzeczen wydanych wobec osob represjonowanych za dzialalnosc na rzecz niepodleglego bytu panstwa polskiego,

3b) inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sadowej do wysokosci okreslonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjatkiem odszkodowan:

a) otrzymanych w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza,

b) dotyczacych korzysci, ktore podatnik moglby osiagnac, gdyby mu szkody nie wyrzadzono,

3c) odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisow prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciala lub wywolania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, ktory utracil calkowicie lub czesciowo zdolnosc do pracy zarobkowej, albo jezeli zwiekszyly sie jego potrzeby lub zmniejszyly widoki powodzenia na przyszlosc,

3d) odszkodowania otrzymane przez wlasciciela nieruchomosci na podstawie przepisow prawa geologicznego i gorniczego,

4) kwoty otrzymane z tytulu ubezpieczen majatkowych i osobowych, z wyjatkiem:

a) odszkodowan za szkody dotyczace skladnikow majatku zwiazanych z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza lub prowadzeniem dzialow specjalnych produkcji rolnej, z ktorych dochody sa opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,

b) dochodu, o ktorym mowa w art. 24 ust. 15,

5) uchylony,

5a) kwoty zwracane przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych w zwiazku z wygasnieciem zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego - w wysokosci wplat wniesionych do funduszu,

6) wygrane w kasynach gry, wideoloteriach, grach na automatach, grach na automatach o niskich wygranych oraz grach w bingo pieniezne i fantowe urzadzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisow o grach i zakladach wzajemnych,

6a) wygrane w grach liczbowych, loteriach pienieznych, grze telebingo, zakladach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audioteksowych i loteriach fantowych, jezeli jednorazowa wartosc tych wygranych nie przekracza 2800 zl, urzadzanych i prowadzonych przez uprawniony podmiot na podstawie przepisow o grach i zakladach wzajemnych,

7) odprawy posmiertne i zasilki pogrzebowe,

8) swiadczenia rodzinne wyplacone na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielegnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasilki porodowe wyplacone na podstawie odrebnych przepisow,

9) jednorazowe zasilki z tytulu urodzenia dziecka, wyplacane z funduszow zwiazkow zawodowych,

10) wartosc ubioru sluzbowego (umundurowania), jezeli jego uzywanie nalezy do obowiazkow pracownika, lub ekwiwalentu pienieznego za ten ubior,

10a) wartosc otrzymanego ubioru reprezentacyjnego i sportowego czlonka polskiej reprezentacji olimpijskiej i paraolimpijskiej,

11) swiadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te swiadczenia, przyslugujace na podstawie przepisow o bezpieczenstwie i higienie pracy, jezeli zasady ich przyznawania wynikaja z odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,

11a) swiadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te swiadczenia, wynikajace z zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym ze wzgledu na szczegolne warunki i charakter pelnionej sluzby, przyslugujace osobom pozostajacym w stosunku sluzbowym, przyznane na podstawie odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw,

11b) wartosc otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonow, talonow, kuponow lub innych dowodow uprawniajacych do uzyskania na ich podstawie posilkow, artykulow spozywczych lub napojow bezalkoholowych, w przypadku gdy pracodawca, mimo ciazacego na nim obowiazku wynikajacego z przepisow o bezpieczenstwie i higienie pracy, nie ma mozliwosci wydania pracownikom posilkow, artykulow spozywczych lub napojow bezalkoholowych,

12) uchylony,

12a) uchylony,

13) ekwiwalenty pieniezne za uzywane przez pracownikow przy wykonywaniu pracy narzedzia, materialy lub sprzet, stanowiace ich wlasnosc,

14) kwoty otrzymywane przez pracownikow z tytulu zwrotu kosztow przeniesienia sluzbowego oraz zasilkow na zagospodarowanie i osiedlenie w zwiazku z przeniesieniem sluzbowym, do wysokosci 200 proc. wynagrodzenia naleznego za miesiac, w ktorym nastapilo przeniesienie,

15) swiadczenia otrzymywane z tytulu odbywania:

a) niezawodowej sluzby wojskowej lub jej form rownorzednych, z wyjatkiem sluzby okresowej lub nadterminowej,

b) sluzby zastepczej

- przyznane na podstawie odrebnych przepisow,

16) diety i inne naleznosci za czas:

a) podrozy sluzbowej pracownika,

b) podrozy osoby nie bedacej pracownikiem

- do wysokosci okreslonej w odrebnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra wlasciwego do spraw pracy w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej, z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzezeniem ust. 13,

17) diety oraz kwoty stanowiace zwrot kosztow, otrzymywane przez osoby wykonujace czynnosci zwiazane z pelnieniem obowiazkow spolecznych i obywatelskich - do wysokosci nie przekraczajacej miesiecznie kwoty 2280 zl,

18) dodatek za rozlake wyplacany pracownikom czasowo przeniesionym - do wysokosci diet za czas podrozy sluzbowej na obszarze kraju, okreslonych w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej na obszarze kraju,

19) wartosc swiadczen ponoszonych przez pracodawce z tytulu zakwaterowania pracownikow, z zastrzezeniem ust. 14, w:

a) hotelach pracowniczych,

b) kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania - do wysokosci nie przekraczajacej miesiecznie kwoty 500 zl,

20) czesc dochodow osob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, przebywajacych czasowo za granica i uzyskujacych dochody ze stosunku pracy, z wyjatkiem wynagrodzenia uzyskiwanego przez czlonka sluzby zagranicznej, w wysokosci stanowiacej rownowartosc diety z tytulu podrozy sluzbowych poza granicami kraju, okreslonej w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju, za kazdy dzien, w ktorym byla wykonywana praca; zwolnienie dotyczy dochodow nieprzekraczajacych rocznie rownowartosci trzydziestu diet, z zastrzezeniem ust. 15,

20a) - 23) uchylone,

23a) czesc dochodow osob, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, przebywajacych czasowo za granica i uzyskujacych dochody z tytulu:

a) stypendiow - w wysokosci stanowiacej rownowartosc diety z tytulu podrozy sluzbowych poza granicami kraju, okreslonej w przepisach w sprawie wysokosci oraz warunkow ustalania naleznosci przyslugujacych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej lub samorzadowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej poza granicami kraju, za kazdy dzien, w ktorym bylo otrzymywane stypendium,

b) ryczaltow na koszty utrzymania i zakwaterowania wyplacanych z budzetu panstwa w zwiazku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkolach i osrodkach akademickich za granica, przyznanych na podstawie odrebnych przepisow,

23b) zwrot kosztow poniesionych przez pracownika z tytulu uzywania pojazdow stanowiacych wlasnosc pracownika, dla potrzeb zakladu pracy, w jazdach lokalnych, jezeli obowiazek ponoszenia tych kosztow przez zaklad pracy albo mozliwosc przyznania prawa do zwrotu tych kosztow wynika wprost z przepisow innych ustaw - do wysokosci miesiecznego ryczaltu pienieznego albo do wysokosci nieprzekraczajacej kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, okreslonych w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra, jezeli przebieg pojazdu, z wylaczeniem wyplat ryczaltu pienieznego, jest udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika; przepis art. 23 ust. 7 stosuje sie odpowiednio,

24) przyznana, na podstawie odrebnych przepisow, pomoc pieniezna dla rodzin zastepczych oraz jednorazowa pomoc pieniezna na zagospodarowanie, udzielona usamodzielniajacym sie wychowankom rodzin zastepczych i wychowankom publicznych lub niepublicznych placowek opiekunczo-wychowawczych,

25) ryczalt energetyczny dla kombatantow,

25a) dodatek kompensacyjny przyznany na podstawie ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 371 ze zm.),

26) zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzen losowych, klesk zywiolowych, dlugotrwalej choroby lub smierci - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 2280 zl, z zastrzezeniem pkt 40 i 79,

27) otrzymywane zgodnie z odrebnymi przepisami swiadczenia na:

a) rehabilitacje zawodowa, spoleczna i lecznicza osob niepelnosprawnych ze srodkow PFRON oraz z zakladowych funduszy rehabilitacji osob niepelnosprawnych,

b) dorazna lub okresowa pomoc dla kombatantow oraz pozostalych po nich czlonkow rodzin ze srodkow Panstwowego Funduszu Kombatantow,

28) przychody uzyskane z tytulu sprzedazy calosci lub czesci nieruchomosci wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedazy gruntow, ktore w zwiazku z ta sprzedaza utracily charakter rolny lub lesny,

29) przychody uzyskane z tytulu odszkodowania wyplacanego stosownie do przepisow o gospodarce nieruchomosciami lub z tytulu odplatnego zbycia nieruchomosci na cele uzasadniajace jej wywlaszczenie oraz z tytulu sprzedazy nieruchomosci w zwiazku z realizacja przez nabywce prawa pierwokupu, stosownie do przepisow o gospodarce nieruchomosciami; nie dotyczy to przypadkow, gdy wlasciciel nieruchomosci, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, nabyl jej wlasnosc w okresie 2 lat przed wszczeciem postepowania wywlaszczeniowego badz odplatnym zbyciem nieruchomosci za cene nizsza o co najmniej 50 proc. od wysokosci uzyskanego odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomosci na cele uzasadniajace jej wywlaszczenie lub w zwiazku z realizacja prawa pierwokupu,

30) przychody uzyskane z tytulu sprzedazy prawa wieczystego uzytkowania oraz nieruchomosci nabytych stosownie do przepisow o gospodarce nieruchomosciami w zamian za mienie pozostawione za granica,

30a) przychody uzyskane z tytulu:

a) realizacji prawa do rekompensaty na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytulu pozostawienia nieruchomosci poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418), przez osoby uprawnione na podstawie tej ustawy,

b) sprzedazy nieruchomosci lub prawa uzytkowania wieczystego, nabytych w zwiazku z realizacja prawa do rekompensaty, o ktorej mowa w lit. a), do wysokosci odpowiadajacej procentowemu udzialowi wartosci tej rekompensaty w cenie nieruchomosci lub prawa uzytkowania wieczystego z dnia nabycia nieruchomosci lub prawa uzytkowania wieczystego,

31) uchylony,

32) przychody uzyskane ze sprzedazy nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c), z zastrzezeniem ust. 2 i 2a:

a) w czesci wydatkowanej nie pozniej niz w okresie dwoch lat od dnia sprzedazy:

- na nabycie na terytorium RP budynku mieszkalnego, jego czesci lub udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, a takze na nabycie gruntu lub udzialu w gruncie albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, zwiazanych z tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie na terytorium RP spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzialu w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzialu w takim prawie,

- na nabycie na terytorium RP gruntu lub udzialu w gruncie, prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie przeznaczonych pod budowe budynku mieszkalnego, w tym rowniez gruntu lub udzialu w gruncie albo prawa wieczystego uzytkowania gruntu lub udzialu w takim prawie z rozpoczeta budowa budynku mieszkalnego,

- na budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, remont lub modernizacje wlasnego budynku mieszkalnego, jego czesci lub wlasnego lokalu mieszkalnego, polozonych na terytorium RP,

- na rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub adaptacje - na cele mieszkalne - wlasnego budynku niemieszkalnego, jego czesci, wlasnego lokalu niemieszkalnego lub wlasnego pomieszczenia niemieszkalnego, polozonych na terytorium RP,

b) w calosci - jezeli sprzedaz nastapila w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomosci lub prawa, spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego czesci,

c) w calosci - jezeli sprzedaz nastapila w wykonaniu lub w zwiazku z wielostronna umowa o zamianie tych budynkow lub praw do lokali,

d) w calosci - jezeli ich nabycie nastapilo w drodze spadku lub darowizny,

e) w czesci wydatkowanej, nie pozniej niz w okresie dwoch lat od dnia sprzedazy, na splate kredytu lub pozyczki, a takze odsetek od kredytu lub pozyczki zaciagnietych na cele, o ktorych mowa w lit. a), w banku lub w spoldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, majacych siedzibe na terytorium RP, w tym rowniez na splate kredytu lub pozyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pozyczki zaciagnietych przed dniem uzyskania tych przychodow,

32a) przychody uzyskane z zamiany, z zastrzezeniem ust. 2:

a) budynku mieszkalnego, jego czesci lub udzialu w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc lub udzialu w takim lokalu, lub

b) spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, lub udzialu w tych prawach, lub

c) gruntu, udzialu w gruncie albo prawa uzytkowania wieczystego gruntu lub udzialu w takim prawie, zwiazanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a)

- jezeli przedmiotem zamiany sa wylacznie znajdujace sie na terytorium RP nieruchomosci i prawa wymienione w lit. a) -c),

32b) przychody z zamiany rzeczy lub praw, innych niz wymienione w pkt 32a, jezeli z tytulu jednej umowy nie przekraczaja kwoty 2280 zl,

33) uchylony,

34) uchylony,

35) uchylony,

36) dochody z tytulu prowadzenia szkol w rozumieniu przepisow o systemie oswiaty, w czesci wydatkowanej na cele szkoly w roku podatkowym lub w roku po nim nastepujacym,

37) dochody z tytulu urzadzania przez uprawniony podmiot majacy siedzibe na terytorium RP loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrebnych przepisow, o ile zostaly przeznaczone na realizacje okreslonych w zezwoleniu i regulaminie gry celow spolecznie uzytecznych,

38) swiadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniezne w zamian tych swiadczen otrzymywane przez emerytow i rencistow w zwiazku z laczacym ich poprzednio z zakladami pracy stosunkiem sluzbowym, stosunkiem pracy lub spoldzielczym stosunkiem pracy oraz od zwiazkow zawodowych - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 2280 zl,

39) stypendia otrzymywane na podstawie przepisow o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, stypendia doktoranckie otrzymywane na podstawie przepisow - Prawo o szkolnictwie wyzszym oraz inne stypendia naukowe za wyniki w nauce, ktorych zasady przyznawania zostaly zatwierdzone przez ministra wlasciwego do spraw szkolnictwa wyzszego po zasiegnieciu opinii Rady Glownej Szkolnictwa Wyzszego albo przez ministra wlasciwego do spraw oswiaty i wychowania,

40) swiadczenia pomocy materialnej dla uczniow, studentow, uczestnikow studiow doktoranckich i osob uczestniczacych w innych formach ksztalcenia, pochodzace z budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego oraz ze srodkow wlasnych szkol i uczelni - przyznane na podstawie przepisow o systemie oswiaty, Prawo o szkolnictwie wyzszym, a takze przepisow o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki,

40a) nagrody wyplacane przez Polski Komitet Olimpijski i Polski Komitet Paraolimpijski za uzyskanie wynikow na igrzyskach olimpijskich i paraolimpijskich,

40b) stypendia dla uczniow i studentow, ktorych wysokosc i zasady udzielania zostaly okreslone w uchwale organu stanowiacego jednostki samorzadu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniow i studentow przyznane przez organizacje, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, na podstawie regulaminow zatwierdzonych przez organy statutowe udostepnianych do publicznej wiadomosci za pomoca internetu, srodkow masowego przekazu lub wykladanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogolnie dostepnych - do wysokosci nieprzekraczajacej miesiecznie kwoty 380 zl, z zastrzezeniem ust. 10,

41) uchylony,

42) dochody uzyskane z tytulu sprzedazy akcji narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy z 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202 ze zm.) - w skali roku do lacznej wysokosci polowy jednomiesiecznego przecietnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej,

43) dochody uzyskane z tytulu wynajmu pokoi goscinnych, w budynkach mieszkalnych polozonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywajacym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytulu wyzywienia tych osob, jezeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5,

44) przychody czlonkow Ochotniczych Strazy Pozarnych, uzyskane z tytulu uczestnictwa w szkoleniach, akcjach ratowniczych i akcjach zwiazanych z likwidowaniem klesk zywiolowych,

45) swiadczenie pieniezne przyznane na podstawie ustawy z 31 maja 1996 r. o swiadczeniu pienieznym przyslugujacym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. nr 87, poz. 395 ze zm.),

46) dochody otrzymane przez podatnika, jezeli:

a) pochodza od rzadow panstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych ze srodkow bezzwrotnej pomocy, w tym ze srodkow programow ramowych badan, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programow NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umow zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Rade Ministrow, wlasciwego ministra lub agencje rzadowe, w tym rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych srodkow jest dokonywane za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodkow bezzwrotnej pomocy oraz

b) podatnik bezposrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodow osob fizycznych, ktorym podatnik bezposrednio realizujacy cel programu zleca - bez wzgledu na rodzaj umowy - wykonanie okreslonych czynnosci w zwiazku z realizowanym przez niego programem,

46a) dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do ktorych maja zastosowanie przepisy rozporzadzenia nr 260/68 z 29 lutego 1968 r. ustanawiajacego warunki i procedure stosowania podatku na rzecz Wspolnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4 marca 1968 r. z pozn. zm.),

47) uchylony,

47a) dotacje z budzetu panstwa otrzymane na dofinansowanie przedsiewziec realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarow Wiejskich (SAPARD),

47b) uchylony,

47c) kwoty otrzymane od agencji rzadowych, jezeli agencje te otrzymaly srodki na ten cel z budzetu panstwa,

47d) dotacje, subwencje, doplaty i inne nieodplatne swiadczenia lub swiadczenia czesciowo odplatne, otrzymane na cele zwiazane z dzialalnoscia rolnicza z budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, od agencji rzadowych lub ze srodkow pochodzacych od rzadow panstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych,

48) uchylony,

49) kwoty wyplacone osobom wymienionym w art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP (Dz. U. z 2002 r. nr 42, poz. 368 z pozn. zm.) z tytulu odprawy mieszkaniowej,

49a) ekwiwalent pieniezny w zamian za rezygnacje z lokalu wyplacany na podstawie przepisow o Biurze Ochrony Rzadu,

50) przychody otrzymane w zwiazku ze zwrotem udzialow lub wkladow w spoldzielni albo wkladow w spolce osobowej, do wysokosci wniesionych udzialow lub wkladow do spoldzielni albo wkladow do spolki osobowej,

51) przychody otrzymane z tytulu zwrotu doplat wniesionych uprzednio, zgodnie z odrebnymi przepisami, do spolki majacej osobowosc prawna - do wysokosci wniesionych doplat,

52) odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisow ustawy z 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedplat na samochody osobowe (Dz. U. nr 156, poz. 776),

53) wartosc rekompensaty pienieznej otrzymanej na podstawie przepisow o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent,

54) uchylony,

55) uchylony,

56) uchylony,

57) uchylony,

58) wyplaty:

a) transferowe srodkow zgromadzonych w ramach pracowniczego programu emerytalnego do innego pracowniczego programu emerytalnego lub na indywidualne konto emerytalne w rozumieniu przepisow o indywidualnych kontach emerytalnych,

b) srodkow zgromadzonych w pracowniczym programie emerytalnym dokonane na rzecz uczestnika lub osob uprawnionych do tych srodkow po smierci uczestnika,

c) srodkow zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na zycie zwiazanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia srodkow na cele emerytalne dla pracownikow - do pracowniczego programu emerytalnego, zgodnie z przepisami o pracowniczych programach emerytalnych,

58a) dochody z tytulu oszczedzania na indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisow o indywidualnych kontach emerytalnych, uzyskane w zwiazku z:

a) gromadzeniem i wyplata srodkow przez oszczedzajacego,

b) wyplata srodkow dokonana na rzecz osob uprawnionych do tych srodkow po smierci oszczedzajacego,

c) wyplata transferowa

- z tym ze zwolnienie nie ma zastosowania w przypadku, gdy oszczedzajacy gromadzil oszczednosci na wiecej niz jednym indywidualnym koncie emerytalnym, chyba ze przepisy te przewiduja taka mozliwosc,

59) wyplaty srodkow z otwartego funduszu emerytalnego na rzecz bylego wspolmalzonka czlonka tego funduszu, przekazane na rachunek tego wspolmalzonka w otwartym funduszu emerytalnym,

59a) dodatek pieniezny, o ktorym mowa w ustawie z dnia 20 maja 2005 r. o dodatku pienieznym dla niektorych emerytow, rencistow i osob pobierajacych swiadczenie przedemerytalne albo zasilek przedemerytalny (Dz. U. Nr 102, poz. 852),

60) uchylony,

61) kwoty umorzonych pozyczek studenckich lub kredytow studenckich, udzielonych na podstawie przepisow o pozyczkach i kredytach studenckich,

62) uchylony,

63) swiadczenie pieniezne oraz ryczalt energetyczny przyznane na podstawie ustawy z 2 wrzesnia 1994 r. o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. nr 111, poz. 537 ze zm.),

63a) dochody podatnikow, z zastrzezeniem ust. 5a-5c, uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 pazdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, poz. 600, z 1996 r. nr 106, poz. 496, z 1997 r. nr 121, poz. 770, z 1998 r. nr 106, poz. 668 ze zm.), przy czym wielkosc pomocy publicznej udzielanej w formie niniejszego zwolnienia nie moze przekroczyc wielkosci pomocy publicznej dla przedsiebiorcy, dopuszczalnej dla obszarow kwalifikujacych sie do uzyskania pomocy w najwiekszej wysokosci, zgodnie z odrebnymi przepisami,

64) dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupelnych, wyplacone na podstawie odrebnych przepisow,

65) zasilki chorobowe wyplacone na podstawie odrebnych przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow oraz ubezpieczeniu spolecznym czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych, spoldzielni kolek rolniczych oraz ich rodzin, w czesci odpowiadajacej udzialowi dochodu z tytulu dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem polegajacej na prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej, w dochodzie podzielnym spoldzielni,

66) uchylony,

67) wartosc rzeczowych swiadczen otrzymywanych przez pracownika, sfinansowanych w calosci ze srodkow zakladowego funduszu swiadczen socjalnych lub funduszy zwiazkow zawodowych - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 380 zl; rzeczowymi swiadczeniami nie sa bony, talony i inne znaki, uprawniajace do ich wymiany na towary lub uslugi,

68) wartosc wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (oglaszanych) przez srodki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a takze nagrod zwiazanych ze sprzedaza premiowa - jezeli jednorazowa wartosc tych wygranych lub nagrod nie przekracza kwoty 760 zl; zwolnienie od podatku nagrod zwiazanych ze sprzedaza premiowa nie dotyczy nagrod otrzymanych przez podatnika w zwiazku z prowadzona przez niego pozarolnicza dzialalnoscia gospodarcza, stanowiacych przychod z tej dzialalnosci,

68a) wartosc nieodplatnych swiadczen, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od swiadczeniodawcy w zwiazku z jego promocja lub reklama - jezeli jednorazowa wartosc tych swiadczen nie przekracza kwoty 100 zl; zwolnienie nie ma zastosowania, jezeli swiadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika swiadczeniodawcy lub osoby pozostajacej ze swiadczeniodawca w stosunku cywilnoprawnym,

69) uchylony,

70) uchylony,

71) dochody ze sprzedazy produktow roslinnych i zwierzecych pochodzacych z wlasnej uprawy lub hodowli, nie stanowiacych dzialow specjalnych produkcji rolnej, przerobionych sposobem przemyslowym, jezeli przerob polega na kiszeniu produktow roslinnych lub przetworstwie mleka albo na uboju zwierzat rzeznych i obrobce poubojowej tych zwierzat, w tym rowniez na rozbiorze, podziale i klasyfikacji miesa,

72) dochody ze sprzedazy surowcow roslin zielarskich i ziol dziko rosnacych lesnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug (PKWiU) w grupie o symbolu 01.11.91-00, jagod, owocow lesnych (PKWiU 01.13.23-00) i grzybow (PKWiU 01.12.13-00.43) - ze zbioru dokonywanego osobiscie albo z udzialem czlonkow najblizszej rodziny,

73) kwoty jednorazowej pomocy finansowej wyplaconej ofiarom przesladowan hitlerowskich przez Fundacje Polsko-Niemieckie Pojednanie,

74) otrzymywane z zagranicy:

a) renty inwalidzkie z tytulu inwalidztwa wojennego,

b) kwoty zaopatrzenia przyznane ofiarom wojny oraz czlonkom ich rodzin,

c) renty wypadkowe osob, ktorych inwalidztwo powstalo w zwiazku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939-1945,

- pod warunkiem przedstawienia platnikowi dokumentu instytucji zagranicznej stwierdzajacego charakter przyznanego swiadczenia,

75) renty wyplacone osobom represjonowanym i czlonkom ich rodzin, przyznane na zasadach okreslonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin,

76) kwoty diet i kieszonkowego dla gosci zagranicznych przybywajacych do Polski w ramach programow i umow oraz wartosc wyzywienia dla tlumaczy (pilotow) towarzyszacych tym gosciom, z wyjatkiem ekwiwalentow za to wyzywienie,

77) rownowazniki pieniezne za brak kwatery, wyplacone: funkcjonariuszom Policji i Sluzby Wieziennej, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu oraz strazakom Panstwowej Strazy Pozarnej - do wysokosci nie przekraczajacej kwoty 2280 zl,

78) doplaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzace dzialalnosc w tym zakresie, w formie wczasow, kolonii, obozow i zimowisk, w tym rowniez polaczonego z nauka, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placowkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekunczych, oraz przejazdow zwiazanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i mlodziezy do lat 18:

a) z funduszu socjalnego, zakladowego funduszu swiadczen socjalnych oraz zgodnie z odrebnymi przepisami wydanymi przez wlasciwego ministra - niezaleznie od ich wysokosci,

b) z innych zrodel - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 760 zl,

78a) dochody podatnikow prowadzacych osobiscie lub w formie spolki klub sportowy w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298), w czesci przeznaczonej na szkolenie i wspolzawodnictwo sportowe dzieci i mlodziezy,

79) swiadczenia z pomocy spolecznej,

80) przychody ze stosunku sluzbowego otrzymane w sluzbie kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Biura Ochrony Rzadu, Strazy Granicznej i Panstwowej Strazy Pozarnej,

81) uchylony,

82) uposazenia funkcjonariuszy Organizacji Narodow Zjednoczonych, organizacji wyspecjalizowanych oraz innych miedzynarodowych instytucji i organizacji, ktorych Rzeczpospolita Polska jest czlonkiem i ktorych statuty przewiduja zwolnienie od podatku wyplacanych przez nie uposazen, jezeli funkcjonariusze znajduja sie w wykazie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,

83) naleznosci pieniezne wyplacone policjantom, zolnierzom, funkcjonariuszom celnym, Strazy Granicznej, pracownikom jednostek wojskowych, jednostek policyjnych i jednostek organizacyjnych Strazy Granicznej uzytych poza granicami panstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sil panstwa albo panstw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom, organizowania i kontroli ruchu granicznego, organizowania ochrony granicy panstwowej lub zapewnienia bezpieczenstwa w komunikacji miedzynarodowej, a takze naleznosci pieniezne wyplacone policjantom, zolnierzom, funkcjonariuszom celnym, Strazy Granicznej i pracownikom, pelniacym funkcje obserwatorow w misjach pokojowych organizacji miedzynarodowych i sil wielonarodowych; zwolnienie nie ma zastosowania do wynagrodzen za prace oraz uposazen i innych naleznosci pienieznych przyslugujacych z tytulu pelnienia sluzby na ostatnio zajmowanym w kraju stanowisku sluzbowym,

84) wartosc swiadczen z tytulu uprawnien do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego, wynikajacych z przepisow o uprawnieniach do ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego,

85) wartosc swiadczen z tytulu realizacji uprawnien do ulgowych lub bezplatnych przejazdow srodkami komunikacji miejskiej, przyslugujacych na podstawie odrebnych przepisow,

86) uchylony,

87) wartosc swiadczen przyslugujacych na podstawie odrebnych przepisow dotyczacych emerytow i rencistow z tytulu abonamentowych oplat telewizyjnych i radiowych,

88) uchylony,

89) wartosc swiadczen otrzymanych przez studentow od uczelni, na podstawie odrebnych przepisow, w zwiazku ze skierowaniem przez uczelnie na studenckie praktyki zawodowe - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 2280 zl,

90) wartosc swiadczen przyznanych zgodnie z odrebnymi przepisami przez pracodawce na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wyksztalcenia ogolnego pracownika, z wyjatkiem wynagrodzen otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnien z czesci dnia pracy, przyslugujacych pracownikom podejmujacym nauke w szkolach lub podnoszacym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych,

91) wyplacone, za posrednictwem platnika, przy emeryturach i rentach zagranicznych podwyzki (zwiekszenia) majace charakter dodatkow rodzinnych, pod warunkiem przedstawienia platnikowi dokumentu stwierdzajacego wysokosc podwyzki,

92) swiadczenia rzeczowe (w naturze) lub ekwiwalenty pieniezne w zamian tych swiadczen, przyslugujace na podstawie odrebnych przepisow czlonkom rodzin zmarlych pracownikow oraz zmarlych emerytow i rencistow - do wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 2280 zl,

93) dochody uzyskane z tytulu zakupu zakladowych budynkow mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemcow - w wysokosci odpowiadajacej roznicy miedzy cena rynkowa tych budynkow lub lokali a cena zakupu,

94) wynagrodzenia otrzymywane przez czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu uzytkowania przez spoldzielnie wniesionych wkladow gruntowych,

95) odsetki z tytulu nieterminowej wyplaty wynagrodzen i swiadczen z tytulow, o ktorych mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1,

96) uchylony,

97) dodatki mieszkaniowe i ryczalty na zakup opalu, przyznane na podstawie odrebnych przepisow o dodatkach mieszkaniowych,

98) dodatek kombatancki oraz dodatek za tajne nauczanie przyznawane na podstawie odrebnych przepisow,

98a) kwoty refundacji z tytulu oplaconej skladki na obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej posiadaczy pojazdow samochodowych lub na dobrowolne ubezpieczenie casco pojazdow samochodowych, przyznanych na podstawie ustawy z 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 87 ze zm.),

98b) zwrot kwoty znizki z tytulu oplacenia przez inwalide wojennego i wojskowego skladki na obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej lub skladki na dobrowolne ubezpieczenie casco, otrzymanej od organu rentowego,

99) uchylony,

100) dochody z tytulu emerytur lub rent otrzymywanych przez osoby, ktore utracily wzrok w wyniku dzialan wojennych w okresie wojny 1939-1945 lub eksplozji pozostalych po tej wojnie niewypalow i niewybuchow, pod warunkiem przedlozenia platnikowi:

a) orzeczenia o uznaniu za inwalide wzroku I lub II grupy, wydanego przez wlasciwy organ,

b) dokumentacji leczniczej (szpitalnej) z okresu wypadku, potwierdzajacej wypadek, badz poswiadczonego notarialnie oswiadczenia dwoch swiadkow potwierdzajacych utrate wzroku w wyniku dzialan wojennych w latach 1939-1945 lub eksplozji niewypalow i niewybuchow pozostalych po tej wojnie,

c) aktualnego zaswiadczenia lekarskiego okulistycznego o urazowym uszkodzeniu wzroku badz aktualnego zaswiadczenia z przeprowadzonej obdukcji sadowo-lekarskiej, potwierdzajacego utrate lub uszkodzenie wzroku w wyniku zdarzen, o ktorych mowa w lit. b), lub

d) waznej legitymacji Stowarzyszenia Niewidomych Cywilnych Ofiar Wojny lub Zwiazku Ociemnialych Zolnierzy RP,

101) przychody uzyskane przez krwiodawcow ze sprzedazy pobranych od nich: krwi lub osocza,

102) zwrot kosztow przejazdu bezrobotnego do miejsca pracy lub miejsca odbywania stazu, szkolenia, zajec z zakresu poradnictwa zawodowego lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy oraz kosztow zakwaterowania bezrobotnego w miejscu pracy, odbywania stazu, szkolenia, lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy otrzymane na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001),

103) uchylony,

104) otrzymane przez posla lub senatora swiadczenia pieniezne i wartosc swiadczen rzeczowych (w naturze) na podstawie art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posla i senatora (Dz. U. nr 73, poz. 350 ze zm.),

105) dochod uzyskany ze zbycia akcji (udzialow) otrzymanych w drodze spadku albo darowizny - w czesci odpowiadajacej kwocie zaplaconego podatku od spadkow i darowizn,

106) odszkodowania otrzymane na podstawie rezolucji Rady Bezpieczenstwa Narodow Zjednoczonych wyplacone osobom poszkodowanym na skutek dzialan wojennych w Kuwejcie,

107) nagrody wyplacone na podstawie przepisow wydanych przez wlasciwego ministra w sprawie organizowania zajec rehabilitacyjnych w szpitalach psychiatrycznych i nagradzania uczestnikow tych zajec,

108) kwoty pomocy pienieznej i wartosc innych swiadczen finansowanych ze srodkow budzetowych przyznawanych repatriantom oraz osobom, ktore ubiegaja sie o status uchodzcy,

109) nominalna wartosc udzialow (akcji) w spolce majacej osobowosc prawna albo wkladow w spoldzielni - objetych w zamian za wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci,

110) wartosc swiadczen przyslugujacych czlonkowi sluzby zagranicznej wykonujacemu obowiazki sluzbowe w placowce zagranicznej oraz wartosc swiadczen przyslugujacych pracownikom polskich jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami RP, wynikajacych z przepisow odrebnych ustaw lub przepisow wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjatkiem wynagrodzen za prace, ekwiwalentu pienieznego za urlop wypoczynkowy, dodatku zagranicznego (naleznosci zagranicznej) oraz zasilkow chorobowych i macierzynskich,

111) oprocentowanie otrzymane w zwiazku ze zwrotem nadplaconych zobowiazan podatkowych i innych naleznosci budzetowych, a takze oprocentowanie zwrotu roznicy podatku od towarow i uslug, w rozumieniu odrebnych przepisow,

112) zwrot kosztow dojazdu pracownika do zakladu pracy, jezeli obowiazek ponoszenia tych kosztow przez zaklad pracy wynika wprost z przepisow innych ustaw,

113) wartosc swiadczen otrzymanych przez wolontariuszy od organizacji pozarzadowych, organow administracji publicznej, podmiotow, jednostek organizacyjnych, wymienionych w art. 42 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego, z tytulu szkolen, badan lekarskich, wyzywienia, wyposazenia w srodki ochrony osobistej, skladki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow oplacanych na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach,

114) wartosc otrzymanych nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych oraz wartosc swiadczen rzeczowych (w naturze) finansowanych lub wspolfinansowanych ze srodkow budzetu panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego, ze srodkow agencji rzadowych lub ze srodkow pochodzacych od rzadow panstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rzadowych programow,

115) wygrane i nagrody otrzymane przez uczniow za udzial w konkursach, turniejach i olimpiadach organizowanych na podstawie przepisow o systemie oswiaty,

116) doplaty bezposrednie stosowane w ramach Wspolnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, otrzymane na podstawie odrebnych przepisow,

117) wartosc otrzymanych swiadczen od wolontariuszy, udzielanych na zasadach okreslonych w ustawie o dzialalnosci pozytku publicznego.

118) wartosc nieodplatnych swiadczen lub swiadczen czesciowo odplatnych oraz wartosc swiadczen rzeczowych, z tytulu szkolen, badan lekarskich oraz ubezpieczenia od nastepstw nieszczesliwych wypadkow otrzymanych na podstawie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1101),

119) odsetki od papierow wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa oraz obligacji emitowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego, w czesci odpowiadajacej kwocie odsetek zaplaconych przy nabyciu tych papierow wartosciowych od emitenta,

120) odszkodowania wyplacone, na podstawie wyrokow sadowych i zawartych umow (ugod), posiadaczom gruntow wchodzacych w sklad gospodarstwa rolnego, z tytulu:

a) ustanowienia sluzebnosci gruntowej,

b) rekultywacji gruntow,

c) szkod powstalych w uprawach rolnych i drzewostanie

121) jednorazowe srodki przyznane bezrobotnemu na podjecie dzialalnosci, o ktorych mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z pozn. zm.)

122) wklad wlasny podmiotu publicznego, o ktorym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego i przeznaczony na cele okreslone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzezeniem ust. 19,

123) kwoty zwrotu otrzymane na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektorych wydatkow zwiazanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468).

- w wyniku prowadzenia na tych gruntach, przez podmioty uprawnione na podstawie odrebnych przepisow, inwestycji zwiazanych z budowa urzadzen infrastruktury technicznej, o ktorych mowa w art. 143 ust. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2004 r. nr 261, poz. 2603).

1a. Do przychodow pracownikow tymczasowych, w rozumieniu odrebnych przepisow, otrzymanych od pracodawcow uzytkownika ma zastosowanie ust. 1 pkt 11, 13 i 16.

2. Przepisy ust. 1 pkt 32 i 32a nie maja zastosowania, jezeli:

1) budowa i sprzedaz budynkow i lokali oraz sprzedaz gruntow i prawa wieczystego uzytkowania gruntow jest przedmiotem dzialalnosci gospodarczej podatnika,

2) przychod ze sprzedazy lub zamiany jest wydatkowany na:

a) nabycie gruntu lub udzialu w gruncie, prawa wieczystego uzytkowania gruntu lub udzialu w takim prawie, budynku, jego czesci lub udzialu w budynku, lub

b) budowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe, modernizacje, adaptacje lub remont budynku albo jego czesci

- przeznaczonych na cele rekreacyjne,

3) przychod ze sprzedazy nieruchomosci i praw majatkowych stanowi przychod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub z dzialow specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

2a. Przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatnikow, ktorzy odsetki od kredytu lub pozyczki odliczali lub odliczaja na podstawie art. 26b.

3. uchylony.

4. uchylony.

5. uchylony.

5a. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 63a, przysluguje podatnikowi wylacznie z tytulu dochodow uzyskanych z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

5b. W razie cofniecia zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 63a, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiazany do zaplaty podatku za caly okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.

5c. W razie wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5b, podatnik jest obowiazany do zwiekszenia podstawy opodatkowania o kwote dochodu, w odniesieniu do ktorego utracil prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o te kwote - w rozliczeniu zaliczki za miesiac, w ktorym utracil to prawo, a gdy utrata prawa nastapila w ostatnim miesiacu roku podatkowego - w rocznym rozliczeniu podatku.

5d. uchylony.

6. uchylony.

7. Za wydatki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 36, poniesione z tytulu prowadzenia szkoly niepublicznej w rozumieniu przepisow o systemie oswiaty, jezeli nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow, uwaza sie wydatki na:

1) zakup stanowiacych srodki trwale pomocy dydaktycznych i innych urzadzen niezbednych do prowadzenia szkoly,

2) wydatki zwiazane z organizowaniem wypoczynku wakacyjnego uczniow, w czesci stanowiacej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obslugi, jezeli nie zostalo pokryte przez wplaty rodzicow.

8. uchylony.

9. uchylony.

10. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 40b, stosuje sie, jezeli podatnik przed pierwsza wyplata swiadczenia zlozy platnikowi oswiadczenie wedlug ustalonego wzoru, ze nie uzyskuje rownoczesnie innych dochodow podlegajacych opodatkowaniu, z wyjatkiem renty rodzinnej oraz dochodow okreslonych w art. 28-30 oraz w art. 30a i 30b. Podatnik jest obowiazany zawiadomic platnika o zmianie stanu faktycznego wynikajacego z oswiadczenia, przed wyplata stypendium za miesiac, w ktorym zaszla zmiana.

11. uchylony.

12. uchylony.

13. Przepis ust. 1 pkt 16 lit. b) stosuje sie, jezeli otrzymane swiadczenia nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow i zostaly poniesione:

1) w celu osiagniecia przychodow lub

2) w celu realizacji zadan organizacji i jednostek organizacyjnych dzialajacych na podstawie przepisow odrebnych ustaw, lub

3) przez organy (urzedy) wladzy lub administracji panstwowej albo samorzadowej oraz jednostki organizacyjne im podlegle lub przez nie nadzorowane, lub

4) przez osoby pelniace funkcje obywatelskie, o ktorych mowa w art. 13 pkt 5, w zwiazku z wykonywaniem tych funkcji.

14. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 19, ma zastosowanie do pracownikow, ktorych miejsce zamieszkania jest polozone poza miejscowoscia, w ktorej znajduje sie zaklad pracy, a podatnik nie korzysta z kosztow uzyskania przychodow okreslonych w art. 22 ust. 2 pkt 3 i 4.

15. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 20, nie ma zastosowania do wynagrodzenia za prace otrzymywanego przez pracownika w zwiazku z jego pobytem poza granicami panstwa w celu udzialu w konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sil panstwa albo panstw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiezenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a takze w zwiazku z pelnieniem funkcji obserwatorow w misjach pokojowych organizacji miedzynarodowych i sil wielonarodowych, o ile otrzymuje swiadczenia zwolnione od podatku na podstawie ust. 1 pkt 83.

16. Przez wlasny budynek, lokal lub pomieszczenie, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 32 lit. a), rozumie sie budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiace wlasnosc lub wspolwlasnosc podatnika lub do ktorego podatnikowi przysluguje spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej lub udzial w takim prawie.

17. uchylony.

18. uchylony.

19. Zwolnieniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 122, nie podlegaja srodki stanowiace zwrot wydatkow poniesionych na realizacje zadania publicznego lub przedsiewziecia bedacego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego posrednictwem oraz srodki przeznaczone na nabycie udzialow lub akcji w spolce handlowej.

ROZDZIAL 4

KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODOW

Art. 22. 1. Kosztami uzyskania przychodow z poszczegolnego zrodla sa wszelkie koszty poniesione w celu osiagniecia przychodow, z wyjatkiem kosztow wymienionych w art. 23. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursow srednich oglaszanych przez NBP z dnia poniesienia kosztu. Jezeli koszty wyrazone sa w walutach obcych, a miedzy dniem ich zarachowania i dniem zaplaty wystepuja rozne kursy walut, koszty te odpowiednio podwyzsza sie lub obniza o roznice wynikajace z zastosowania kursu sprzedazy walut z dnia zaplaty, ustalonego przez bank, z ktorego uslug korzystal ponoszacy koszt, oraz z zastosowania kursu sredniego oglaszanego przez NBP z dnia zarachowania kosztow.

1a. Koszty z tytulu roznic kursowych od wlasnych srodkow lub wartosci pienieznych w walutach obcych ustala sie jako roznice miedzy wartoscia tych srodkow obliczona przy zastosowaniu kursu sprzedazy walut z dnia faktycznej zaplaty oraz kursu kupna walut z dnia ich otrzymania albo kursu sprzedazy z dnia nabycia walut, oglaszanego odpowiednio przez bank, z ktorego uslug korzystal podatnik.

1b. Kosztami uzyskania przychodow sa rowniez wydatki poniesione przez pracodawce na zapewnienie prawidlowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisow o pracowniczych programach emerytalnych.

1c. U pracodawcow bedacych akcjonariuszami pracowniczych towarzystw emerytalnych kosztami uzyskania przychodu sa takze:

1) wydatki na pokrycie kosztow dzialalnosci pracowniczych towarzystw emerytalnych,

2) oplaty pobierane przez Komisje Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych, o ktorych mowa w przepisach o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych.

1d. W przypadku odplatnego zbycia nieodplatnie lub czesciowo odplatnie nabytych rzeczy lub praw, a takze innych nieodplatnie lub czesciowo odplatnie nabytych swiadczen, w zwiazku z ktorymi, stosownie do art. 11 ust. 2 - 2b, okreslony zostal przychod, kosztem uzyskania przychodow z ich odplatnego zbycia, z uwzglednieniem aktualizacji zgodnie z odrebnymi przepisami, jest:

1) wartosc przychodu okreslonego w art. 11 ust. 2 i 2a albo

2) wartosc przychodu okreslonego w art. 11 ust. 2b, powiekszona o wydatki na nabycie czesciowo odplatnych rzeczy lub praw albo innych swiadczen

- pomniejszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

1e. W przypadku objecia udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc - na dzien objecia tych udzialow (akcji), wkladow - ustala sie koszt uzyskania przychodu, o ktorym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 9, w wysokosci:

1) wartosci poczatkowej przedmiotu wkladu, zaktualizowanej zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszonej o sume dokonanych przed wniesieniem tego wkladu odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, jezeli przedmiotem wkladu niepienieznego sa srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne,

2) wartosci:

a) nominalnej wnoszonych w formie wkladu niepienieznego udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni, w przypadku gdy zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc,

b) okreslonej zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 38, w przypadku gdy udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni, ktore sa wnoszone w formie wkladu niepienieznego, nie zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny,

c) okreslonej zgodnie z ust. 1f, w przypadku gdy udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni, ktore sa wnoszone w formie wkladu niepienieznego, zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci

- jezeli przedmiotem wkladu niepienieznego sa udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni,

3) faktycznie poniesionych, nie zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, wydatkow na nabycie innych niz wymienione w pkt 1 i 2 skladnikow majatku podatnika - jezeli przedmiotem wkladu sa te inne skladniki.

1f. W przypadku odplatnego zbycia udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni objetych w zamian za wklad niepieniezny, na dzien zbycia tych udzialow (akcji) albo wkladow, koszt uzyskania przychodow ustala sie w wysokosci:

1) nominalnej wartosci objetych udzialow (akcji) albo wkladow z dnia ich objecia - jezeli te udzialy (akcje) albo wklady zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc,

2) wartosci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, wynikajacej z ksiag przedsiebiorstwa, okreslonej na dzien objecia tych udzialow (akcji) albo wkladow, nie wyzszej jednak niz ich wartosc nominalna z dnia objecia.

1g. W przypadku zbycia udzialow (akcji) objetych w wyniku podzialu, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, kosztem uzyskania przychodu z odplatnego zbycia udzialow (akcji) w spolce przejmujacej lub nowo zawiazanej jest ich wartosc nominalna ustalona na dzien zarejestrowania podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki przejmujacej albo na dzien zarejestrowania spolek nowo zawiazanych.

1h. W przypadku umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, jezeli wynajmujacy lub wydzierzawiajacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat wynikajacych z takich umow, a umowy te miedzy stronami nie wygasaja, do kosztow uzyskania przychodow wynajmujacego lub wydzierzawiajacego zalicza sie zaplacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

1i. Jezeli podatnik w zwiazku z obejmowaniem udzialow (akcji) w zamian za wklad niepieniezny poniosl wydatki zwiazane z objeciem tych udzialow (akcji), to wydatki te powiekszaja koszty uzyskania przychodow, o ktorych mowa w ust. 1e.

1j. Dla partnera prywatnego okreslonego w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w rozumieniu ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodplatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o ktorym mowa w art. 25 ust. 2 tej ustawy, wlasnosci srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych w terminie okreslonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartos¨ poczatkowa tych srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

2. Koszty uzyskania przychodow z tytulu stosunku sluzbowego, stosunku pracy, spoldzielczego stosunku pracy oraz pracy nakladczej, w przypadku gdy:

1) podatnik uzyskuje przychody od jednego zakladu pracy - wynosza 102 zl 25 gr miesiecznie, a za rok podatkowy nie wiecej niz 1227 zl,

2) podatnik uzyskuje przychody rownoczesnie od wiecej niz jednego zakladu pracy - nie moga przekroczyc lacznie 1840 zl 77 gr za rok podatkowy,

3) miejsce stalego lub czasowego zamieszkania podatnika jest polozone poza miejscowoscia, w ktorej znajduje sie zaklad pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozlake - wynosza 127 zl 82 gr miesiecznie, a za rok podatkowy lacznie nie wiecej niz 1533 zl 84 gr,

4) podatnik uzyskuje przychody rownoczesnie od wiecej niz jednego zakladu pracy, a miejsce stalego lub czasowego zamieszkania podatnika jest polozone poza miejscowoscia, w ktorej znajduje sie zaklad pracy i podatnik nie uzyskuje dodatku za rozlake - nie moga przekroczyc lacznie 2300 zl 94 gr za rok podatkowy.

2a. uchylony.

3. Jezeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodow ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu, oraz koszty zwiazane z przychodami z innych zrodel, a nie jest mozliwe ustalenie kosztow uzyskania przypadajacych na poszczegolne zrodla, koszty te ustala sie w takim stosunku, w jakim pozostaja przychody z tych zrodel w ogolnej kwocie przychodow.

3a. Zasade, o ktorej mowa w ust. 3, stosuje sie rowniez w przypadku, gdy czesc dochodow z tego samego zrodla przychodow podlega opodatkowaniu, a czesc jest wolna od opodatkowania, z wylaczeniem zrodel przychodow okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2.

4. Koszty uzyskania przychodow, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, sa potracane tylko w tym roku podatkowym, w ktorym zostaly poniesione.

5. U podatnikow prowadzacych ksiegi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodow objetych tymi ksiegami sa potracane tylko w tym roku podatkowym, ktorego dotycza, tj. sa potracalne takze koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzajacych rok podatkowy, lecz dotyczace przychodow roku podatkowego oraz okreslone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, ktore zostaly zarachowane, chociaz ich jeszcze nie poniesiono, jezeli odnosza sie do przychodow danego roku podatkowego, chyba ze zarachowanie ich nie bylo mozliwe; w tym wypadku sa one potracalne w roku, w ktorym zostaly poniesione.

6. Zasada okreslona w ust. 5 ma zastosowanie rowniez do podatnikow prowadzacych podatkowe ksiegi przychodow i rozchodow, pod warunkiem ze stale w kazdym roku podatkowym ksiegi te beda prowadzone w sposob umozliwiajacy wyodrebnienie kosztow uzyskania odnoszacych sie tylko do tego roku podatkowego.

6a. W celu ustalenia wartosci zuzytych w pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej lub w dzialach specjalnych produkcji rolnej surowcow i materialow pochodzacych z wlasnej produkcji roslinnej lub zwierzecej oraz wlasnej gospodarki lesnej stosuje sie odpowiednio przepis art. 11 ust. 2.

7. uchylony.

7a. uchylony.

7b. Poniesione koszty prac rozwojowych zalicza sie do kosztow uzyskania przychodow w roku podatkowym, w ktorym zostaly zakonczone, o ile nie moga byc uznane za wartosci niematerialne i prawne w rozumieniu art. 22b ust. 2 pkt 2.

8. Kosztem uzyskania przychodow sa odpisy z tytulu zuzycia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wylacznie zgodnie z art 22a-22o, z uwzglednieniem art. 23.

9. Koszty uzyskania niektorych przychodow okresla sie:

1) z tytulu zaplaty za przeniesienie prawa wlasnosci projektu wynalazczego, topografii ukladu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego przez pierwszego wlasciciela - w wysokosci 50 proc. uzyskanego przychodu,

2) z tytulu oplaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania projektu wynalazczego, topografii ukladu scalonego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z ktora zawarto umowe licencyjna - w wysokosci 50 proc. uzyskanego przychodu,

3) z tytulu korzystania przez tworcow z praw autorskich i artystow wykonawcow z praw pokrewnych, w rozumieniu odrebnych przepisow, lub rozporzadzania przez nich tymi prawami - w wysokosci 50 proc. uzyskanego przychodu, z tym ze koszty te oblicza sie od przychodu pomniejszonego o potracone przez platnika w danym miesiacu skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), ktorych podstawe wymiaru stanowi ten przychod,

3a) uchylony,

4) z tytulow okreslonych w art. 13 pkt 2, 4, 6 i 8 - w wysokosci 20 proc. uzyskanego przychodu, z tym ze koszty te oblicza sie od przychodu pomniejszonego o potracone przez platnika w danym miesiacu skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), ktorych podstawe wymiaru stanowi ten przychod,

5) z tytulow okreslonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 - w wysokosci okreslonej w ust. 2 pkt 1, a jezeli podatnik tego samego rodzaju przychody z jednego z tytulow, okreslonego w art. 13 pkt 5, 7 i 9, uzyskuje od wiecej niz jednego podmiotu, roczne koszty uzyskania przychodu nie moga przekroczyc kwoty 1840 zl 77 gr.

10. Jezeli podatnik udowodni, ze koszty uzyskania przychodow byly wyzsze niz wynikajace z zastosowania normy procentowej okreslonej w ust. 9 pkt 1-4, koszty uzyskania przyjmuje sie w wysokosci kosztow faktycznie poniesionych.

11. Jezeli roczne koszty uzyskania przychodow okreslone w ust. 2 sa nizsze od wydatkow na dojazd do zakladu lub zakladow pracy srodkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te moga byc przyjete w wysokosci wydatkow faktycznie poniesionych, udokumentowanych wylacznie imiennymi biletami okresowymi.

11a. Przepisy ust. 11 nie maja zastosowania do kosztow uzyskania przychodow ze zrodel okreslonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9.

12. Do przychodow, o ktorych mowa w art. 14, nie maja zastosowania koszty uzyskania przychodow okreslone w ust. 9 pkt 3.

13. Przepisow ust. 2 pkt 3 i 4 oraz ust. 11 nie stosuje sie w przypadku, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztow dojazdu do zakladu pracy, z wyjatkiem gdy zwrocone koszty zostaly zaliczone do przychodow podlegajacych opodatkowaniu.

Art. 22a. 1. Amortyzacji podlegaja, z zastrzezeniem art. 22c, stanowiace wlasnosc lub wspolwlasnosc podatnika, nabyte lub wytworzone we wlasnym zakresie, kompletne i zdatne do uzytku w dniu przyjecia do uzywania:

1) budowle, budynki oraz lokale bedace odrebna wlasnoscia,

2) maszyny, urzadzenia i srodki transportu,

3) inne przedmioty

- o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane do uzywania na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub umowy okreslonej w art. 23a pkt 1, zwane srodkami trwalymi.

2. Amortyzacji podlegaja rowniez, z zastrzezeniem art. 22c, niezaleznie od przewidywanego okresu uzywania:

1) przyjete do uzywania inwestycje w obcych srodkach trwalych, zwane dalej "inwestycjami w obcych srodkach trwalych",

2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

3) skladniki majatku, wymienione w ust. 1, nie stanowiace wlasnosci lub wspolwlasnosci podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwiazane z prowadzona dzialalnoscia na podstawie umowy okreslonej w art. 23a pkt 1, zawartej z wlascicielem lub wspolwlascicielami tych skladnikow - jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy

- zwane takze srodkami trwalymi,

4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug (PKWiU) w grupie "statki" o symbolu 35.11, zaliczone do branzy 1051-1053 Systematycznego Wykazu Wyrobow (SWW) Glownego Urzedu Statystycznego (Dz. U. z 1997 r. nr 42, poz. 264 ze zm.).

Art. 22b. 1. Amortyzacji podlegaja, z zastrzezeniem art. 22c, nabyte nadajace sie do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjecia do uzywania:

1) spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego,

2) spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,

3) prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

4) autorskie lub pokrewne prawa majatkowe,

5) licencje,

6) prawa do: wynalazkow, patentow, znakow towarowych, wzorow uzytkowych, wzorow zdobniczych,

7) wartosc stanowiaca rownowartosc uzyskanych informacji zwiazanych z wiedza w dziedzinie przemyslowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane przez niego do uzywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierzawy lub umowy okreslonej w art. 23a pkt 1, zwane wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

2. Amortyzacji podlegaja rowniez, z zastrzezeniem art. 22c, niezaleznie od przewidywanego okresu uzywania:

1) wartosc firmy, jezeli wartosc ta powstala w wyniku nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze:

a) kupna,

b) przyjecia do odplatnego korzystania, a odpisow amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdzialu 4a, dokonuje korzystajacy,

2) koszty prac rozwojowych zakonczonych wynikiem pozytywnym, ktory moze byc wykorzystany na potrzeby dzialalnosci gospodarczej podatnika, jezeli:

a) produkt lub technologia wytwarzania sa scisle ustalone, a dotyczace ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie okreslone, oraz

b) techniczna przydatnosc produktu lub technologii zostala przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjal decyzje o wytwarzaniu tych produktow lub stosowaniu technologii, oraz

c) z dokumentacji dotyczacej prac rozwojowych wynika, ze koszty prac rozwojowych zostana pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedazy tych produktow lub zastosowania technologii,

3) skladniki majatku, wymienione w ust. 1, nie stanowiace wlasnosci lub wspolwlasnosci podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwiazane z prowadzona dzialalnoscia na podstawie umowy okreslonej w art. 23a pkt 1, zawartej z wlascicielem lub wspolwlascicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartosci - jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy,

- zwane takze wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

Art. 22c. Amortyzacji nie podlegaja:

1) grunty i prawa wieczystego uzytkowania gruntow,

2) budynki mieszkalne wraz ze znajdujacymi sie w nich dzwigami lub lokale mieszkalne, sluzace prowadzonej dzialalnosci gospodarczej lub wydzierzawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jezeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu,

3) dziela sztuki i eksponaty muzealne,

4) wartosc firmy, jezeli wartosc ta powstala w inny sposob niz okreslony w art. 22b ust. 2 pkt 1,

5) skladniki majatku, ktore nie sa uzywane na skutek zaprzestania dzialalnosci, w ktorej te skladniki byly uzywane; w tym przypadku skladniki te nie podlegaja amortyzacji od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zaprzestano tej dzialalnosci,

- zwane odpowiednio srodkami trwalymi lub wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

Art. 22d. 1. Podatnicy moga nie dokonywac odpisow amortyzacyjnych od skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 22a i 22b, ktorych wartosc poczatkowa, okreslona zgodnie z art. 22g, nie przekracza 3500 zl; wydatki poniesione na ich nabycie stanowia wowczas koszty uzyskania przychodow w miesiacu oddania ich do uzywania.

2. Skladniki majatku, o ktorych mowa w art. 22a-22c, z wylaczeniem skladnikow wymienionych w ust. 1, wprowadza sie do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 22n, najpozniej w miesiacu przekazania ich do uzywania. Pozniejszy termin wprowadzenia uznaje sie za ujawnienie srodka trwalego, o ktorym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

Art. 22e. 1. Jezeli podatnicy nabeda lub wytworza we wlasnym zakresie skladniki majatku wymienione w art. 22a ust. 1 i art. 22b ust. 1, o wartosci poczatkowej przekraczajacej 3500 zl, i ze wzgledu na przewidywany przez nich okres uzywania rowny lub krotszy niz rok nie zalicza ich do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich uzywania przekroczy rok - podatnicy sa obowiazani, w pierwszym miesiacu nastepujacym po miesiacu, w ktorym ten rok uplynal:

1) zaliczyc te skladniki do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych, przyjmujac je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,

2) zmniejszyc koszty uzyskania przychodow o roznice miedzy cena nabycia lub kosztem wytworzenia a kwota odpisow amortyzacyjnych, przypadajaca na okres ich dotychczasowego uzywania, obliczonych dla srodkow trwalych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiacym zalacznik nr 1 do ustawy, zwanym "Wykazem stawek amortyzacyjnych", a dla wartosci niematerialnych i prawnych - przy zastosowaniu zasad okreslonych w art. 22m,

3) stosowac stawki amortyzacji, o ktorych mowa w pkt 2, w calym okresie dokonywania odpisow amortyzacyjnych,

4) wplacic, w terminie do 20 dnia tego miesiaca, do urzedu skarbowego kwote odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztow uzyskania przychodow wydatkow na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie skladnikow majatku do dnia, w ktorym okres ich uzywania przekroczyl rok, i naliczona kwote odsetek wykazac w skladanych deklaracjach lub zeznaniu, o ktorych mowa w art. 44 ust. 6 i art. 45 ust. 1 i 1a pkt 2; odsetki obliczone od roznicy, o ktorej mowa w pkt 2, wynosza 0,1 proc. za kazdy dzien.

2. Przepisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatkow na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie skladnikow majatku o wartosci poczatkowej przekraczajacej 3500 zl do kosztow uzyskania przychodow, a nastepnie zaliczenia tych skladnikow do srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych przed uplywem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia; w tym przypadku odsetki nalicza sie do dnia zaliczenia ich do srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych.

3. Jezeli roznica, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyzsza od kosztow danego miesiaca, nie rozliczona nadwyzka kosztow pomniejsza koszty w nastepnych miesiacach.

Art. 22f. 1. Podatnicy, z wyjatkiem tych, ktorzy ze wzgledu na ogloszona upadlosc obejmujaca likwidacje majatku nie prowadza dzialalnosci gospodarczej, dokonuja odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, o ktorych mowa w art. 22a ust. 1 i ust. 2 pkt 1-3 oraz w art. 22b.

2. Podatnicy bedacy armatorami, z wyjatkiem tych, ktorzy ze wzgledu na ogloszona upadlosc obejmujaca likwidacje majatku nie prowadza dzialalnosci gospodarczej, moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych od zamowionego przez nich taboru transportu morskiego w budowie, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4.

3. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie zgodnie z art. 22h-22m, gdy wartosc poczatkowa srodka trwalego albo wartosci niematerialnej i prawnej w dniu przyjecia do uzywania jest wyzsza niz 3500 zl. W przypadku gdy wartosc poczatkowa jest rowna lub nizsza niz 3500 zl, podatnicy, z zastrzezeniem art. 22d ust. 1, moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 22h-22m, albo jednorazowo - w miesiacu oddania do uzywania tego srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej, albo w miesiacu nastepnym.

4. Jezeli tylko czesc nieruchomosci, w tym budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jest wykorzystywana do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej badz wynajmowana lub wydzierzawiana - odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie w wysokosci ustalonej od wartosci poczatkowej nieruchomosci, budynku lub lokalu odpowiadajacej stosunkowi powierzchni uzytkowej wykorzystywanej do prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, wynajmowanej lub wydzierzawianej, do ogolnej powierzchni uzytkowej tej nieruchomosci, budynku lub lokalu.

5. Odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, ktore zostaly przewlaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu, dokonuje dotychczasowy wlasciciel, w tym pozyczkobiorca lub kredytobiorca.

Art. 22g. 1. Za wartosc poczatkowa srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, z uwzglednieniem ust. 2-18, uwaza sie:

1) w razie nabycia w drodze kupna - cene ich nabycia,

1a) w razie czesciowo odplatnego nabycia - cene ich nabycia powiekszona o wartosc przychodu, okreslonego w art. 11 ust. 2b,

2) w razie wytworzenia we wlasnym zakresie - koszt wytworzenia,

3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodplatny sposob - wartosc rynkowa z dnia nabycia, chyba ze umowa darowizny albo umowa o nieodplatnym przekazaniu okresla te wartosc w nizszej wysokosci,

4) w razie nabycia w postaci wkladu niepienieznego (aportu) wniesionego do spolki cywilnej lub osobowej spolki handlowej - ustalona przez wspolnikow na dzien wniesienia wkladu lub udzialu, wartosc poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, nie wyzsza jednak od ich wartosci rynkowej, z dnia wniesienia wkladu.

2. Wartosc poczatkowa firmy stanowi dodatnia roznica miedzy cena nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, a wartoscia rynkowa skladnikow majatkowych wchodzacych w sklad kupionego, przyjetego do odplatnego korzystania albo wniesionego do spolki przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, odpowiednio z dnia kupna, przyjecia do odplatnego korzystania albo wniesienia do spolki.

3. Za cene nabycia uwaza sie kwote nalezna zbywcy, powiekszona o koszty zwiazane z zakupem naliczone do dnia przekazania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania, a w szczegolnosci o koszty transportu, zaladunku i wyladunku, ubezpieczenia w drodze, montazu, instalacji i uruchomienia programow oraz systemow komputerowych, oplat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o podatek od towarow i uslug, z wyjatkiem przypadkow, gdy zgodnie z odrebnymi przepisami podatek od towarow i uslug nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty naleznego podatku o podatek naliczony albo zwrot roznicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarow i uslug. W przypadku importu cena nabycia obejmuje clo i podatek akcyzowy od importu skladnikow majatku.

4. Za koszt wytworzenia uwaza sie wartosc, w cenie nabycia, zuzytych do wytworzenia srodkow trwalych: rzeczowych skladnikow majatku i wykorzystanych uslug obcych, kosztow wynagrodzen za prace wraz z pochodnymi i inne koszty dajace sie zaliczyc do wartosci wytworzonych srodkow trwalych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza sie wartosci wlasnej pracy podatnika, jego malzonka i maloletnich dzieci, kosztow ogolnych zarzadu, kosztow sprzedazy oraz pozostalych kosztow operacyjnych i kosztow operacji finansowych, w szczegolnosci odsetek od pozyczek (kredytow) i prowizji, z wylaczeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania srodka trwalego do uzywania.

5. Cene nabycia, o ktorej mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o ktorym mowa w ust. 4, koryguje sie o roznice kursowe, naliczone do dnia przekazania do uzywania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej, zgodnie z art. 22 ust. 1 i 1a.

6. Wartosc poczatkowa skladnikow majatku nabytych w sposob okreslony w ust. 1 pkt 3 i 4, wymagajacych montazu, powieksza sie o wydatki poniesione na ich montaz.

7. Wartosc poczatkowa inwestycji w obcych srodkach trwalych oraz budynkow i budowli wybudowanych na obcym gruncie ustala sie, stosujac odpowiednio ust. 3-5.

8. Jezeli nie mozna ustalic ceny nabycia srodkow trwalych lub ich czesci nabytych przez podatnikow przed dniem zalozenia ewidencji lub sporzadzenia wykazu, o ktorych mowa w art. 22n, wartosc poczatkowa tych srodkow przyjmuje sie w wysokosci wynikajacej z wyceny dokonanej przez podatnika, z uwzglednieniem cen rynkowych srodkow trwalych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzajacego rok zalozenia ewidencji lub sporzadzenia wykazu oraz stanu i stopnia ich zuzycia.

9. Jezeli podatnik nie moze ustalic kosztu wytworzenia, o ktorym mowa w ust. 4, wartosc poczatkowa srodkow trwalych ustala sie w wysokosci okreslonej z uwzglednieniem cen rynkowych, o ktorych mowa w ust. 8, przez bieglego, powolanego przez podatnika.

10. Podatnicy moga ustalic wartosc poczatkowa budynkow mieszkalnych lub lokali mieszkalnych: wynajmowanych, wydzierzawianych albo uzywanych przez wlasciciela na cele prowadzonej przez niego dzialalnosci gospodarczej, przyjmujac w kazdym roku podatkowym wartosc stanowiaca iloczyn metrow kwadratowych wynajmowanej, wydzierzawianej lub uzywanej przez wlasciciela powierzchni uzytkowej tego budynku lub lokalu i kwoty 988 zl, przy czym za powierzchnie uzytkowa uwaza sie powierzchnie przyjeta dla celow podatku od nieruchomosci.

11. W razie gdy skladnik majatku stanowi wspolwlasnosc podatnika, wartosc poczatkowa tego skladnika ustala sie w takiej proporcji jego wartosci, w jakiej pozostaje udzial podatnika we wlasnosci tego skladnika majatku; zasada ta nie ma zastosowania do skladnikow majatku stanowiacych wspolnosc majatkowa malzonkow, chyba ze malzonkowie wykorzystuja skladnik majatku w dzialalnosci gospodarczej prowadzonej odrebnie.

12. W razie zmiany formy prawnej, a takze polaczenia albo podzialu podmiotow dokonywanych na podstawie odrebnych przepisow - wartosc poczatkowa srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych ustala sie w wysokosci wartosci poczatkowej okreslonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo polaczonego.

13. Przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio w razie:

1) podjecia dzialalnosci przez podmiot po przerwie trwajacej nie dluzej niz 3 lata,

2) zmiany formy prawnej prowadzonej dzialalnosci, polegajacej na polaczeniu lub podziale dotychczasowych podmiotow albo zmianie wspolnikow spolki nie bedacej osoba prawna,

3) zmiany dzialalnosci wykonywanej samodzielnie przez jednego lub odrebnie przez kazdego z malzonkow na dzialalnosc wykonywana na imie obojga malzonkow,

4) zmiany dzialalnosci wykonywanej na imie obojga malzonkow na dzialalnosc wykonywana przez jednego lub odrebnie przez kazdego z malzonkow,

5) zmiany dzialalnosci wykonywanej samodzielnie przez jednego z malzonkow na dzialalnosc wykonywana samodzielnie przez drugiego z malzonkow

- jezeli przed przerwa lub zmiana skladniki majatku byly wprowadzone do ewidencji (wykazu).

14. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjecia do odplatnego korzystania przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, laczna wartosc poczatkowa nabytych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowi:

1) suma ich wartosci rynkowej w przypadku wystapienia dodatniej wartosci firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

2) roznica miedzy cena nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, a wartoscia skladnikow majatkowych nie bedacych srodkami trwalymi ani wartosciami niematerialnymi i prawnymi, w przypadku niewystapienia dodatniej wartosci firmy.

15. W razie nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze spadku lub darowizny, laczna wartosc poczatkowa nabytych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartosci rynkowej, nie wyzsza jednak od roznicy pomiedzy wartoscia tego przedsiebiorstwa albo jego zorganizowana czescia a wartoscia skladnikow mienia, nie bedacych srodkami trwalymi ani wartosciami niematerialnymi i prawnymi, okreslona dla celow podatku od spadkow i darowizn.

16. Przy ustalaniu wartosci poczatkowej poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, zgodnie z ust. 1 pkt 3 i 4 oraz ust. 2, 8, 9 i 14-15 stosuje sie odpowiednio art. 19.

17. Jezeli srodki trwale ulegly ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartosc poczatkowa tych srodkow, ustalona zgodnie z ust. 1, 3-9 i 11-15, powieksza sie o sume wydatkow na ich ulepszenie, w tym takze o wydatki na nabycie czesci skladowych lub peryferyjnych, ktorych jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zl. Srodki trwale uwaza sie za ulepszone, gdy suma wydatkow poniesionych na ich przebudowe, rozbudowe, rekonstrukcje, adaptacje lub modernizacje w danym roku podatkowym przekracza 3500 zl i wydatki te powoduja wzrost wartosci uzytkowej w stosunku do wartosci z dnia przyjecia srodkow trwalych do uzywania, mierzonej w szczegolnosci okresem uzywania, zdolnoscia wytworcza, jakoscia produktow uzyskiwanych za pomoca ulepszonych srodkow trwalych i kosztami ich eksploatacji.

18. Wartosc poczatkowa praw majatkowych, w tym licencji i autorskich praw majatkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jezeli wynagrodzenie (oplaty) wynikajace z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majatkowych jest uzaleznione od wysokosci przychodow z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorce albo nabywce - przy ustalaniu wartosci poczatkowej praw majatkowych, w tym licencji, nie uwzglednia sie tej czesci wynagrodzenia.

19. uchylony.

20. W razie trwalego odlaczenia od danego srodka trwalego czesci skladowej lub peryferyjnej wartosc poczatkowa tego srodka zmniejsza sie, od nastepnego miesiaca po odlaczeniu, o roznice miedzy cena nabycia (kosztem wytworzenia) odlaczonej czesci a przypadajaca na nia, w okresie polaczenia, suma odpisow amortyzacyjnych obliczona przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisow amortyzacyjnych tego srodka trwalego.

21. Jezeli odlaczona czesc zostanie nastepnie przylaczona do innego srodka trwalego, w miesiacu polaczenia zwieksza sie wartosc poczatkowa tego innego srodka o roznice, o ktorej mowa w ust. 20.

22. Przepis ust. 12 ma zastosowanie, jezeli z odrebnych przepisow wynika, ze podmiot powstaly w wyniku zmiany formy prawnej, podzialu albo polaczenia lub podmiot istniejacy, do ktorego przeniesiono w wyniku wydzielenia czesc majatku podmiotu dzielonego, wstepuje we wszelkie prawa i obowiazki podmiotu o zmienionej formie prawnej, polaczonego albo podzielonego.

Art. 22h. 1. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie:

1) od wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, z zastrzezeniem art. 22k, poczawszy od pierwszego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym ten srodek lub wartosc wprowadzono do ewidencji (wykazu), z zastrzezeniem art. 22e, do konca tego miesiaca, w ktorym nastepuje zrownanie sumy odpisow amortyzacyjnych z ich wartoscia poczatkowa lub w ktorym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobor; suma odpisow amortyzacyjnych obejmuje rowniez odpisy, ktorych, zgodnie z art. 23 ust. 1, nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow,

2) od zamowionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o ktorym mowa w art. 22a ust. 2 pkt 4, poczawszy od pierwszego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym armator poniosl wydatki (w tym dokonal wplat zaliczek) na budowe taboru w wysokosci co najmniej 10 proc. wartosci kontraktowej odrebnie dla kazdego obiektu tego taboru; wartosc kontraktowa, o ktorej mowa w niniejszym punkcie, ustala sie na dzien zawarcia umowy na budowe danego obiektu,

3) od uzywanych sezonowo srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokosc odpisu miesiecznego ustala sie przez podzielenie rocznej kwoty odpisow amortyzacyjnych przez liczbe miesiecy w sezonie albo przez 12 miesiecy w roku,

4) od ujawnionych srodkow trwalych nie objetych dotychczas ewidencja - poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji.

2. Podatnicy, z zastrzezeniem art. 22l i 22l, dokonuja wyboru jednej z metod amortyzacji okreslonej w art. 22i-22k dla poszczegolnych srodkow trwalych przed rozpoczeciem ich amortyzacji; wybrana metode stosuje sie do pelnego zamortyzowania danego srodka trwalego.

3. Podmioty powstale w wyniku zmiany formy prawnej, podzialu albo polaczenia podmiotow, o ktorych mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonuja odpisow amortyzacyjnych z uwzglednieniem dotychczasowej wysokosci odpisow oraz kontynuuja metode amortyzacji przyjeta przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo polaczony, z uwzglednieniem art. 22i ust. 2-7.

4. Podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych w rownych ratach co miesiac albo w rownych ratach co kwartal, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzglednieniem art. 22i. Suma odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, nie moze przekroczyc wartosci tych odpisow przypadajacych za okres od wprowadzenia ich do ewidencji (wykazu) do konca tego roku podatkowego.

Art. 22i. 1. Odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych, z zastrzezeniem art. 22j-22l, dokonuje sie przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

2. Podatnicy moga podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyzszac:

1) dla budynkow i budowli uzywanych w warunkach:

a) pogorszonych - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,2,

b) zlych - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,4,

2) dla maszyn, urzadzen i srodkow transportu, z wyjatkiem morskiego taboru plywajacego, uzywanych bardziej intensywnie w stosunku do warunkow przecietnych albo wymagajacych szczegolnej sprawnosci technicznej - przy zastosowaniu w tym okresie wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,4,

3) dla maszyn i urzadzen zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Srodkow Trwalych (KST) wydanej na podstawie odrebnych przepisow, zwanej dalej "Klasyfikacja", poddanych szybkiemu postepowi technicznemu - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 2,0.

3. W razie wystapienia badz ustania warunkow uzasadniajacych podwyzszenie stawek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegaja podwyzszeniu lub obnizeniu od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zaistnialy okolicznosci uzasadniajace te zmiany.

4. Podatnicy moga podwyzszac stawki dla srodkow trwalych wymienionych w ust. 2 pkt 3 badz rezygnowac z ich stosowania poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiaca kazdego nastepnego roku podatkowego.

5. Podatnicy moga obnizac podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczegolnych srodkow trwalych. Zmiany stawki dokonuje sie poczawszy od miesiaca, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiaca kazdego nastepnego roku podatkowego.

6. W przypadku podwyzszenia stawek amortyzacyjnych, podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu wspolczynnikow okreslonych w ust. 2, nalezy dla poszczegolnych srodkow trwalych stosowac jeden wybrany wspolczynnik, przez ktory mnozy sie stawke amortyzacyjna wlasciwa dla danego srodka trwalego, przyjeta z Wykazu stawek amortyzacyjnych.

7. Wyjasnienia dotyczace warunkow uzywania budynkow i budowli, okreslenia szczegolnej sprawnosci technicznej maszyn, urzadzen i srodkow transportu oraz maszyn i urzadzen poddanych szybkiemu postepowi technicznemu, o ktorych mowa w ust. 2, zawarte sa w objasnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych.

Art. 22j. 1. Podatnicy, z zastrzezeniem art. 22l, moga indywidualnie ustalic stawki amortyzacyjne dla uzywanych lub ulepszonych srodkow trwalych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym ze okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz:

1) dla srodkow trwalych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji:

a) 24 miesiace - gdy ich wartosc poczatkowa nie przekracza 25.000 zl,

b) 36 miesiecy - gdy ich wartosc poczatkowa jest wyzsza od 25.000 zl i nie przekracza 50.000 zl,

c) 60 miesiecy - w pozostalych przypadkach,

2) dla srodkow transportu, w tym samochodow osobowych, o ktorych mowa w art. 23 ust. 3a - 30 miesiecy,

3) dla budynkow (lokali) i budowli - 10 lat, z wyjatkiem budynkow wymienionych w rodzajach 103 i 109 Klasyfikacji, trwale zwiazanych z gruntem, kioskow towarowych o kubaturze ponizej 500 m szesc., domkow kempingowych oraz budynkow zastepczych, dla ktorych okres ten nie moze byc krotszy niz 36 miesiecy.

2. Srodki trwale, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje sie za:

1) uzywane - jezeli podatnik udowodni, ze przed ich nabyciem byly wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesiecy, lub

2) ulepszone - jezeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowily co najmniej 20 proc. wartosci poczatkowej.

3. Srodki trwale, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje sie za:

1) uzywane - jezeli podatnik wykaze, ze przed ich nabyciem byly wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesiecy, lub

2) ulepszone - jezeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowily co najmniej 30 proc. wartosci poczatkowej.

4. Podatnicy moga indywidualnie ustalic stawki amortyzacyjne dla przyjetych do uzywania inwestycji w obcych srodkach trwalych, z tym ze dla:

1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach - okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz 10 lat,

2) inwestycji w obcych srodkach trwalych innych niz wymienione w pkt 1 - okres amortyzacji ustala sie wedlug zasad okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

5. uchylony.

Art. 22k. 1. Odpisow amortyzacyjnych mozna dokonywac od wartosci poczatkowej maszyn i urzadzen zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz srodkow transportu, z wyjatkiem samochodow osobowych, o ktorych mowa w art. 23 ust. 3a, w pierwszym podatkowym roku ich uzywania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyzszonych, z zastrzezeniem ust. 2, o wspolczynnik nie wyzszy niz 2,0, a w nastepnych latach podatkowych - od ich wartosci poczatkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na poczatek kolejnych lat ich uzywania. Poczawszy od roku podatkowego, w ktorym tak okreslona roczna kwota amortyzacji mialaby byc nizsza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody okreslonej w art. 22i ust. 1, podatnicy dokonuja dalszych odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 22i.

2. W przypadku uzywania srodkow trwalych, okreslonych w ust. 1, w zakladzie danego podatnika polozonym na terenie gminy o szczegolnym zagrozeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrozonej recesja i degradacja spoleczna, ktorych wykaz na podstawie odrebnych przepisow ustala Rada Ministrow - stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych mozna podwyzszyc przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 3,0, dokonujac obliczenia odpisow amortyzacyjnych zgodnie z zasada okreslona w ust. 1.

3. Jezeli w trakcie roku podatkowego:

1) gmina zostanie wylaczona z wykazu, o ktorym mowa w ust. 2, lub

2) podatnik przestanie miec siedzibe na terenie gminy, o ktorej mowa w ust. 2

- podatnik moze stosowac do konca tego roku podwyzszone stawki amortyzacyjne.

4. Odpisow amortyzacyjnych mozna dokonywac od wartosci poczatkowej fabrycznie nowych srodkow trwalych, zaliczonych do grup 3-6 Klasyfikacji, w pierwszym roku podatkowym, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, w wysokosci 30 proc. tej wartosci.

5. Jezeli wysokosc odpisow ustalonych zgodnie z ust. 4 bylaby nizsza od odpisow obliczonych zgodnie z ust. 1, wowczas podatnicy moga dokonywac odpisow przy zastosowaniu stawki z Wykazu stawek amortyzacyjnych podwyzszonej o wspolczynnik nie wyzszy niz 3,0. W tym wypadku roczna kwote amortyzacji ustala sie w proporcji do liczby pelnych miesiecy pozostalych do konca roku, od momentu wprowadzenia srodkow do ewidencji.

6. Podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, jednorazowo, nie wczesniej niz w miesiacu, w ktorym srodki trwale zostaly wprowadzone do ewidencji, lub stosowac zasady okreslone w art. 22h ust. 4. W nastepnym roku podatkowym podatnicy dokonuja odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej zgodnie z ust. 1 lub art. 22i.

Art. 22l. 1. Odpisow amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 22a ust. 2 pkt 4, dokonuje sie w ratach co miesiac przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych dla taboru plywajacego w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

2. Podstawe obliczenia odpisow amortyzacyjnych od obiektow taboru wymienionych w ust. 1 stanowi czesc wartosci kontraktowej, o ktorej mowa w art. 22h ust. 1 pkt 2, powiekszona o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowe danego obiektu; wydatki te zwiekszaja sukcesywnie podstawe dokonywania odpisow amortyzacyjnych w miesiacu nastepujacym po miesiacu ich poniesienia.

3. Odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje sie do konca miesiaca, w ktorym dany obiekt taboru zostal przyjety do uzywania; jezeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszacej na armatora wlasnosc zamawianego taboru, armator jest obowiazany zmniejszyc koszty uzyskania przychodow o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z ust. 1 i 2, w miesiacu, w ktorym odstapiono od umowy.

4. Odpisow amortyzacyjnych od przyjetego do uzywania taboru morskiego dokonuje sie zgodnie z art. 22i. Suma odpisow amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 22i i odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 2, nie moze przekroczyc wartosci poczatkowej danego obiektu taboru transportu morskiego.

Art. 22l. 1. Od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odplatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji, jezeli z tych umow wynika prawo zakupu tych srodkow albo wartosci przez korzystajacego za cene ustalona w umowach, podatnicy dokonuja odpisow amortyzacyjnych na zasadach okreslonych w art. 22h ust. 1. Stawki amortyzacyjne, z uwzglednieniem art. 22i i 22m, ustala sie w proporcji do okresu wynikajacego z umowy, z wyjatkiem srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych o krotszym okresie amortyzacji niz okres trwania umowy.

2. W razie nabycia srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odplatnego korzystania na podstawie umow, o ktorych mowa w ust. 1, przed uplywem okresu, na jaki zostala zawarta umowa, podatnicy dokonuja dalszych odpisow amortyzacyjnych od tych srodkow i wartosci, kontynuujac stosowanie zasad i stawek, okreslonych w ust. 1.

3. W razie przedluzenia okresu obowiazywania umowy zawartej na podstawie przepisow, o ktorych mowa w ust. 1, stawki odpisow amortyzacyjnych ulegaja obnizeniu proporcjonalnie do okresu przedluzenia okresu obowiazywania umowy, z wyjatkiem srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krotszym niz okres obowiazywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wylacznie do stawek odpisow amortyzacyjnych, dokonywanych od nastepnego miesiaca po miesiacu, w ktorym zmieniono umowe.

4. Od srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, przekazanych do uzywania na podstawie innych umow niz wymienione w ust. 1, odpisow amortyzacyjnych od tych skladnikow dokonuja odpowiednio finansujacy lub korzystajacy na zasadach okreslonych w art. 22h-22k i art. 22m, z uwzglednieniem przepisow rozdzialu 4a.

5. Jezeli umowy inne niz wymienione w ust. 1 dotycza srodkow trwalych zaliczonych do grupy 3-6 Klasyfikacji i zostaly zawarte na okres co najmniej 60 miesiecy oraz zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy, podatnik moze stosowac zasady okreslone w ust. 1-3.

6. Jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy, a nastapi zmiana, wygasniecie lub rozwiazanie umow, o ktorych mowa w ust. 4 lub 5, i w zwiazku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, wlasciciel przejmujac te skladniki majatku okresla ich wartosc poczatkowa, zgodnie z art. 22g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszona o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 23a pkt 7, oraz o sume dokonanych przez siebie odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1.

Art. 22m. 1. Z zastrzezeniem ust. 2 i 3 oraz art. 22l ust. 1-3, okres dokonywania odpisow amortyzacyjnych od wartosci niematerialnych i prawnych nie moze byc krotszy niz:

1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiace,

2) od licencji na wyswietlanie filmow oraz na emisje programow radiowych i telewizyjnych - 24 miesiace,

3) od poniesionych kosztow zakonczonych prac rozwojowych - 36 miesiecy,

3) od poniesionych kosztow zakonczonych prac rozwojowych - 12 miesiecy,

4) od pozostalych wartosci niematerialnych i prawnych - 60 miesiecy.

2. Jezeli wynikajacy z umowy okres uzywania praw majatkowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, jest krotszy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych w okresie wynikajacym z umowy.

3. Podatnicy ustalaja stawki amortyzacyjne dla poszczegolnych wartosci niematerialnych i prawnych na caly okres amortyzacji przed rozpoczeciem dokonywania odpisow amortyzacyjnych.

4. Odpisow amortyzacyjnych od wlasnosciowego spoldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej dokonuje sie przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokosci 2,5 proc.; przy ustalaniu wartosci poczatkowej tych praw podatnicy moga stosowac zasade okreslona w art. 22g ust. 10, z tym ze wowczas roczna stawka amortyzacyjna wynosi 1,5 proc.

Art. 22n. 1. Podatnicy prowadzacy, zgodnie z przepisami o rachunkowosci, ksiegi rachunkowe sa obowiazani do uwzglednienia w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych informacji niezbednych do obliczenia wysokosci odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 22a-22m.

2. Podatnicy prowadzacy podatkowa ksiege przychodow i rozchodow sa obowiazani do prowadzenia ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, zawierajacej, z zastrzezeniem ust. 3, co najmniej:

1) liczbe porzadkowa,

2) date nabycia,

3) date przyjecia do uzywania,

4) okreslenie dokumentu stwierdzajacego nabycie,

5) okreslenie srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej,

6) symbol Klasyfikacji Srodkow Trwalych,

7) wartosc poczatkowa,

8) stawke amortyzacyjna,

9) kwote odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastajaco za okres dokonywania tych odpisow, w tym takze, gdy skladnik majatku byl kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a nastepnie z niej wykreslony i ponownie wprowadzony,

10) zaktualizowana wartosc poczatkowa,

11) zaktualizowana kwote odpisow amortyzacyjnych,

12) wartosc ulepszenia zwiekszajaca wartosc poczatkowa,

13) date likwidacji oraz jej przyczyne albo date zbycia.

3. Nie podlegaja objeciu ewidencja budynki mieszkalne, lokale mieszkalne i wlasnosciowe spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, ktorych wartosc poczatkowa ustala sie zgodnie z art. 22g ust. 10.

4. Zapisow dotyczacych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonuje sie w ewidencji najpozniej w miesiacu przekazania ich do uzywania. Pozniejszy termin wprowadzenia uznaje sie za ujawnienie srodka trwalego, o ktorym mowa w art. 22h ust. 1 pkt 4.

5. W razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakladajac ewidencje, o ktorej mowa w ust. 2, uwzgledniaja w niej odpisy amortyzacyjne przypadajace za okres opodatkowania w formie zryczaltowanego podatku dochodowego.

6. W razie braku ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie stanowia kosztow uzyskania przychodow.

Art. 22o. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny srodkow trwalych, o ktorych mowa w art. 22a, wartosci poczatkowej skladnikow majatku, o ktorej mowa w art. 22d ust. 1, kwoty okreslonej w art. 22g ust. 10 do obliczenia wartosci poczatkowej budynkow mieszkalnych lub lokali mieszkalnych, jednostkowej ceny nabycia czesci skladowych i peryferyjnych, o ktorych mowa w art. 22g ust. 17, oraz wartosci poczatkowej srodkow trwalych, o ktorej mowa w art. 22j ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), jezeli wskaznik wzrostu cen nakladow inwestycyjnych w okresie trzech kwartalow w roku poprzedzajacym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubieglego przekroczy 10 proc.

2. Wskazniki wzrostu cen nakladow inwestycyjnych oglasza prezes Glownego Urzedu Statystycznego w odstepach kwartalnych.

Art. 23. 1. Nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow:

1) wydatkow na:

a) nabycie gruntow lub prawa wieczystego uzytkowania gruntow, z wyjatkiem oplat za wieczyste uzytkowanie gruntow,

b) nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie innych niz wymienione w lit. a) srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, w tym rowniez wchodzacych w sklad nabytego przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanych czesci,

c) ulepszenie srodkow trwalych, ktore zgodnie z art. 22g ust. 17 powiekszaja wartosc srodkow trwalych, stanowiaca podstawe naliczania odpisow amortyzacyjnych

- wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszone o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, sa jednak kosztem uzyskania przychodow przy okreslaniu dochodu z odplatnego zbycia rzeczy okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), oraz gdy odplatne zbycie rzeczy i praw jest przedmiotem dzialalnosci gospodarczej, a takze w przypadku odplatnego zbycia skladnikow majatku zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, bez wzgledu na czas ich poniesienia,

2) uchylony,

3) uchylony,

4) odpisow z tytulu zuzycia samochodu osobowego, dokonywanych wedlug zasad okreslonych w art. 22a-22o, w czesci ustalonej od wartosci samochodu przewyzszajacej rownowartosc 20.000 euro przeliczonej na zlote wedlug kursu sredniego euro oglaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do uzywania,

5) strat w srodkach trwalych oraz wartosciach niematerialnych i prawnych w czesci pokrytej suma odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1,

6) strat powstalych w wyniku likwidacji nie w pelni umorzonych srodkow trwalych, jezeli srodki te utracily przydatnosc gospodarcza na skutek zmiany rodzaju dzialalnosci,

7) odpisow i wplat na roznego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodow sa jednak:

a) podstawowe odpisy i wplaty na te fundusze, jezeli obowiazek lub mozliwosc ich tworzenia w ciezar kosztow okreslaja odrebne ustawy,

b) odpisy i zwiekszenia, ktore w rozumieniu przepisow o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych obciazaja koszty dzialalnosci pracodawcy, jezeli srodki pieniezne stanowiace rownowartosc tych odpisow i zwiekszen zostaly wplacone na rachunek funduszu,

8) wydatkow na:

a) splate pozyczek (kredytow), z wyjatkiem skapitalizowanych odsetek od tych pozyczek (kredytow),

b) splate innych zobowiazan, w tym z tytulu udzielonych gwarancji i poreczen,

c) umorzenie kapitalow pozostajacych w zwiazku z utworzeniem (nabyciem), powiekszeniem lub ulepszeniem zrodla przychodow,

9) odsetek od wlasnego kapitalu wlozonego przez podatnika w zrodlo przychodow,

10) wartosci wlasnej pracy podatnika, jego malzonka i maloletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia dzialalnosci w formie spolki cywilnej lub osobowej spolki handlowej - takze malzonkow i maloletnich dzieci wspolnikow,

11) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju,

12) podatku dochodowego, podatku od spadkow i darowizn,

13) jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych w wysokosci okreslonej przez wlasciwego ministra oraz dodatkowej skladki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunkow pracy,

14) kosztow egzekucyjnych zwiazanych z niewykonaniem zobowiazan,

15) grzywien i kar pienieznych orzeczonych w postepowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar,

16) kar, oplat i odszkodowan oraz odsetek od tych zobowiazan z tytulu:

a) nieprzestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska,

b) niewykonania nakazow wlasciwych organow nadzoru i kontroli dotyczacych uchybien w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

16a) dodatkowej oplaty produktowej, o ktorej mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 ze zm.), z tym ze kosztem uzyskania przychodow jest poniesiona oplata produktowa, o ktorej mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy,

16b) dodatkowej oplaty za brak sieci zbierania pojazdow, o ktorej mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202), z tym ze kosztem uzyskania przychodow sa poniesione oplaty, o ktorych mowa w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej ustawy,

[UWAGA, z dniem 1 stycznia 2008 r. w art. 23 w ust. 1 po pkt 16b dodaje sie pkt 16c w brzmieniu:

"16c) dodatkowej oplaty produktowej, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), z tym ze kosztem uzyskania przychodow sa poniesione oplaty, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 tej ustawy," - na podstawie Dz. U. Nr 180 z 20 wrzesnia 2005 r., poz. 1495]

17) wierzytelnosci odpisanych jako przedawnione,

18) odsetek za zwloke z tytulu nieterminowych wplat naleznosci budzetowych i innych naleznosci, do ktorych stosuje sie przepisy ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.),

19) kar umownych i odszkodowan z tytulu wad dostarczonych towarow, wykonanych robot i uslug oraz zwloki w dostarczeniu towaru wolnego od wad lub zwloki w usunieciu wad towarow albo wykonanych robot i uslug,

20) wierzytelnosci odpisanych jako niesciagalne, z wyjatkiem takich wierzytelnosci niesciagalnych, ktore uprzednio na podstawie art. 14 zostaly zarachowane jako przychody nalezne i ktorych niesciagalnosc zostala uprawdopodobniona,

21) odpisow aktualizujacych, z tym ze kosztem uzyskania przychodow sa odpisy aktualizujace wartosc naleznosci, okreslone w ustawie o rachunkowosci, od tej czesci naleznosci, ktora byla uprzednio zaliczona na podstawie art. 14 do przychodow naleznych, a ich niesciagalnosc zostala uprawdopodobniona na podstawie ust. 3,

22) rezerw, jezeli obowiazek ich tworzenia w ciezar kosztow nie wynika z odrebnych ustaw; nie sa jednak kosztem uzyskania przychodow rezerwy utworzone zgodnie z ustawa o rachunkowosci,

23) kosztow reprezentacji i reklamy w czesci przekraczajacej 0,25 proc. przychodu, chyba ze reklama jest prowadzona w srodkach masowego przekazu lub publicznie w inny sposob,

24) uchylony,

25) kwot dodatkowych, ktore, zgodnie z przepisami o cenach, podlegaja wplaceniu do budzetu panstwa,

26) kwot dodatkowych oplat rocznych za niezabudowanie badz niezagospodarowanie gruntow w okreslonym terminie, wynikajacym z przepisow o gospodarce nieruchomosciami,

27) udzielonych pozyczek, w tym straconych pozyczek,

28) uchylony,

29) wplat, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy o rehabilitacji zawodowej,

30) skladek na rzecz organizacji, do ktorych przynaleznosc podatnika nie jest obowiazkowa, z wyjatkiem:

a) wplat podatnikow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

b) skladek na rzecz organizacji zrzeszajacych przedsiebiorcow i pracodawcow, dzialajacych na podstawie odrebnych ustaw - do wysokosci lacznie nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty odpowiadajacej 0,15 proc. kwoty wynagrodzen wyplaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiacych podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne; jezeli przedsiebiorca nie wyplacal tych wynagrodzen, kwota skladek zaliczana do kosztow uzyskania przychodow w roku podatkowym nie moze przekroczyc kwoty odpowiadajacej kwocie 114 zl,

31) kosztow uzyskania przychodow ze zrodel przychodow znajdujacych sie na obszarze RP lub za granica, jezeli dochody z tych zrodel w ogole nie podlegaja opodatkowaniu albo sa zwolnione od podatku dochodowego,

32) naliczonych, lecz nie zaplaconych albo umorzonych odsetek od zobowiazan, w tym rowniez od pozyczek (kredytow),

33) odsetek, prowizji i roznic kursowych od pozyczek (kredytow) zwiekszajacych koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji,

34) strat z odplatnego zbycia wierzytelnosci, chyba ze wierzytelnosc ta uprzednio na podstawie art. 14 zostala zarachowana jako przychod nalezny,

35) poniesionych kosztow zaniechanych inwestycji,

36) wydatkow ponoszonych na rzecz pracownikow z tytulu uzywania przez nich samochodow na potrzeby wykonywanej dzialalnosci:

a) w celu odbycia podrozy sluzbowej (jazdy zamiejscowe) w wysokosci przekraczajacej kwote ustalona przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

b) w jazdach lokalnych - w wysokosci przekraczajacej wysokosc miesiecznego ryczaltu pienieznego albo w wysokosci przekraczajacej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

okreslonych w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra,

37) skladek na ubezpieczenie spoleczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrebnych ustaw - od nagrod i premii wyplaconych w gotowce lub papierach wartosciowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

38) wydatkow na objecie lub nabycie udzialow albo wkladow w spoldzielni, udzialow (akcji) w spolce majacej osobowosc prawna oraz innych papierow wartosciowych, a takze wydatkow na nabycie tytulow uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitalowych; wydatki takie sa jednak kosztem uzyskania przychodu z odplatnego zbycia tych udzialow (akcji), wkladow oraz innych papierow wartosciowych, w tym z tytulu wykupu przez emitenta papierow wartosciowych, a takze z odkupienia tytulow uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitalowych, albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytulow uczestnictwa oraz certyfikatow inwestycyjnych w funduszach kapitalowych, z zastrzezeniem ust. 3e,

38a) wydatkow zwiazanych z nabyciem pochodnych instrumentow finansowych - do czasu realizacji praw wynikajacych z tych instrumentow albo rezygnacji z realizacji praw wynikajacych z tych instrumentow albo ich odplatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 22g ust. 3 i 4, nie powiekszaja wartosci poczatkowej srodka trwalego oraz wartosci niematerialnych i prawnych,

39) uchylony,

40) umorzonych pozyczek, jezeli ich umorzenie nie jest zwiazane z postepowaniem upadlosciowym z mozliwoscia zawarcia ukladu w rozumieniu przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego,

41) umorzonych wierzytelnosci, z wyjatkiem tych, ktore uprzednio na podstawie art. 14 zostaly zarachowane jako przychody nalezne,

42) wydatkow pracodawcy na dzialalnosc socjalna, o ktorej mowa w przepisach o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych; kosztem uzyskania przychodow sa jednak swiadczenia urlopowe wyplacone zgodnie z przepisami o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych,

43) podatku od towarow i uslug, z tym ze jest kosztem uzyskania przychodow:

a) podatek naliczony:

- jezeli podatnik zwolniony jest od podatku od towarow i uslug lub nabyl towary i uslugi w celu wytworzenia albo odprzedazy towarow lub swiadczenia uslug zwolnionych od podatku od towarow i uslug,

- w tej czesci, w ktorej zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty lub zwrot roznicy podatku od towarow i uslug - jezeli naliczony podatek od towarow i uslug nie powieksza wartosci srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej,

b) podatek nalezny w przypadku:

- importu uslug oraz wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, jezeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug; kosztem uzyskania przychodow nie jest jednak podatek nalezny w czesci przekraczajacej kwote podatku od nabycia tych towarow i uslug, ktora moglaby stanowic podatek naliczony w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug,

- przekazania lub zuzycia przez podatnika towarow lub swiadczenia uslug na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrebnymi przepisami,

c) kwota podatku od towarow i uslug, nieuwzgledniona w wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, podlegajacych amortyzacji zgodnie z art. 22a - 22o lub dotyczaca innych rzeczy lub praw niebedacych srodkami trwalymi lub wartosciami niematerialnymi i prawnymi podlegajacymi tej amortyzacji - w tej czesci, w jakiej dokonano korekty powodujacej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o podatku od towarow i uslug,

44) strat powstalych w wyniku nadmiernych ubytkow lub zawinionych niedoborow wyrobow akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytkow lub niedoborow,

45) odpisow z tytulu zuzycia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonywanych, wedlug zasad okreslonych w art. 22a - 22o, od tej czesci ich wartosci, ktora odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie tych srodkow lub wartosci niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwroconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

45a) odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych:

a) nabytych nieodplatnie, z wyjatkiem nabytych w drodze spadku lub darowizny, jezeli:

- nabycie to nie stanowi przychodu z tytulu nieodplatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub

- dochod z tego tytulu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

- nabycie to stanowi dochod, od ktorego na podstawie odrebnych przepisow zaniechano poboru podatku,

b) jezeli przed 1 stycznia 1995 r. zostaly nabyte, lecz nie zaliczone do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych,

c) oddanych do nieodplatnego uzywania, z wyjatkiem nieruchomosci - za miesiace, w ktorych skladniki te byly oddane do nieodplatnego uzywania,

45b) odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej wartosci niematerialnych i prawnych wniesionych do spolki w postaci wkladu niepienieznego, stanowiacych rownowartosc uzyskanych informacji zwiazanych z wiedza w dziedzinie przemyslowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how),

46) poniesionych wydatkow zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, z zastrzezeniem pkt 36, z tytulu uzywania nie wprowadzonego do ewidencji srodkow trwalych samochodu osobowego, w tym takze stanowiacego wlasnosc osoby prowadzacej dzialalnosc gospodarcza, dla potrzeb dzialalnosci gospodarczej podatnika - w czesci przekraczajacej kwote wynikajaca z pomnozenia liczby kilometrow faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, okreslonej w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra; w celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiazany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu,

47) skladek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokosci przekraczajacej ich czesc ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje rownowartosc 20.000 euro, przeliczona na zlote wedlug kursu sprzedazy walut obcych oglaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, w wartosci samochodu przyjetej dla celow ubezpieczenia,

48) strat powstalych w wyniku utraty lub likwidacji samochodow oraz kosztow ich remontow powypadkowych, jezeli samochody nie byly objete ubezpieczeniem dobrowolnym,

49) wydatkow poniesionych na zakup zuzywajacych sie stopniowo rzeczowych skladnikow majatku przedsiebiorstwa, nie zaliczanych zgodnie z odrebnymi przepisami do srodkow trwalych - w przypadku stwierdzenia, ze skladniki te nie sa wykorzystywane dla celow prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, lecz sluza celom osobistym podatnika, pracownikow lub innych osob, albo bez uzasadnienia znajduja sie poza siedziba przedsiebiorstwa,

50) oplat sankcyjnych, ktore zgodnie z odrebnymi przepisami podlegaja wplacie do budzetu panstwa lub budzetow jednostek samorzadu terytorialnego,

51) kosztow utrzymania zakladowych obiektow socjalnych, w czesci pokrytej ze srodkow zakladowego funduszu swiadczen socjalnych,

52) wartosci diet z tytulu podrozy sluzbowych osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza i osob z nimi wspolpracujacych - w czesci przekraczajacej wysokosc diet przyslugujacych pracownikom, okreslona w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra,

53) uchylony,

54) strat (kosztow) powstalych w wyniku utraty dokonanych przedplat (zaliczek, zadatkow) w zwiazku z niewykonaniem umowy,

55) niewyplaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wyplat, swiadczen oraz innych naleznosci z tytulow okreslonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4 - 9 oraz w art. 18, a takze zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego wyplacanych przez zaklad pracy,

55a) nieoplaconych do ZUS skladek, z zastrzezeniem pkt 37, okreslonych w ustawie z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.), w czesci finansowanej przez platnika skladek,

56) wydatkow i kosztow bezposrednio sfinansowanych z dochodow (przychodow), o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46, 47a, 47c, 47d, 116 i 122,

57) skladek oplaconych przez pracodawce z tytulu zawartych lub odnowionych umow ubezpieczenia na rzecz pracownikow, z wyjatkiem umow dotyczacych ryzyka grupy 1, 3 i 5 dzialu I oraz grupy 1 i 2 dzialu II wymienionych w zalaczniku do ustawy z 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151), jezeli uprawnionym do otrzymania swiadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie 5 lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym ja zawarto lub odnowiono, wyklucza:

a) wyplate kwoty stanowiacej wartosc odstapienia od umowy,

b) mozliwosc zaciagania zobowiazan pod zastaw praw wynikajacych z umowy,

c) wyplate z tytulu dozycia wieku oznaczonego w umowie,

58) skladek na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135), oplaconych w roku podatkowym przez podatnika zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

59) dodatkowej oplaty wymierzanej przez ZUS na podstawie przepisow o systemie ubezpieczen spolecznych,

60) kosztow zwiazanych z finansowaniem swiadczen zdrowotnych przez pracodawce na rzecz pracownikow, z wyjatkiem poniesionych kosztow swiadczen zdrowotnych, do ktorych ponoszenia zobowiazuja pracodawce przepisy kodeksu pracy oraz innych ustaw.

2. Za wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 20, uwaza sie te wierzytelnosci, ktorych niesciagalnosc zostala udokumentowana:

1) postanowieniem o niesciagalnosci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadajace stanowi faktycznemu, wydanym przez wlasciwy organ postepowania egzekucyjnego, albo

2) postanowieniem sadu o:

a) oddaleniu wniosku o ogloszenie upadlosci obejmujacej likwidacje majatku, gdy majatek niewyplacalnego dluznika nie wystarcza na zaspokojenie kosztow postepowania lub

b) umorzeniu postepowania upadlosciowego obejmujacego likwidacje majatku, gdy zachodzi okolicznosc, o ktorej mowa w lit. a), lub

c) ukonczeniu postepowania upadlosciowego obejmujacego likwidacje majatku, albo

3) protokolem sporzadzonym przez podatnika, stwierdzajacym, ze przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne zwiazane z dochodzeniem wierzytelnosci bylyby rowne albo wyzsze od jej kwoty.

3. Niesciagalnosc wierzytelnosci, w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 21, uznaje sie za uprawdopodobniona, w szczegolnosci gdy:

1) dluznik zostal wykreslony z ewidencji dzialalnosci gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub zostala ogloszona jego upadlosc obejmujaca likwidacje majatku, albo

2) zostalo wszczete postepowanie upadlosciowe z mozliwoscia zawarcia ukladu w rozumieniu przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego lub na wniosek dluznika zostalo wszczete postepowanie ugodowe w rozumieniu przepisow o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow, albo

3) wierzytelnosc zostala zasadzona prawomocnym orzeczeniem sadu i skierowana na droge postepowania egzekucyjnego, albo

4) wierzytelnosc jest kwestionowana przez dluznika na drodze powodztwa sadowego.

3a. Ilekroc w ust. 1 jest mowa o samochodzie osobowym - rozumie sie przez to kazdy samochod, ktory nie posiada homologacji producenta lub importera wymaganej dla samochodow innych niz osobowe oraz ktorego dopuszczalna ladownosc nie przekracza 500 kg.

3b. Przepis ust. 1 pkt 46 nie dotyczy samochodow osobowych uzywanych na podstawie umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 23a pkt 1.

3c. Przepis ust. 1 pkt 43 lit. c) stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o podatku od towarow i uslug.

3d. Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 37, do skladek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych.

3e. Przepisu ust. 1 pkt 38 zdanie po sredniku nie stosuje sie przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami dokonanej na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

4. Ilekroc w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie sie przez to stawke okreslona dla samochodow osobowych, uwzgledniajaca odpowiednio pojemnosc silnika.

5. Przebieg pojazdu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 36 i 46, powinien byc, z wylaczeniem ryczaltu pienieznego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu potwierdzonej przez podatnika na koniec kazdego miesiaca. Do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, obowiazana jest osoba uzywajaca tego pojazdu. W razie braku tej ewidencji wydatki ponoszone przez podatnika z tytulu uzywania samochodow na potrzeby podatnika nie stanowia kosztu uzyskania przychodow.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, maksymalna wysokosc wplat dokonywanych przez przedsiebiorcow, prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w dziedzinie turystyki, wypoczynku, sportu i rekreacji, na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawana za koszt uzyskania przychodow.

7. Ewidencja przebiegu pojazdu, o ktorej mowa w ust. 5, powinna zawierac co najmniej nastepujace dane: nazwisko, imie i adres zamieszkania osoby uzywajacej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemnosc silnika, kolejny numer wpisu, date i cel wyjazdu, opis trasy (skad - dokad), liczbe faktycznie przejechanych kilometrow, stawke za 1 km przebiegu, kwote wynikajaca z przemnozenia liczby faktycznie przejechanych kilometrow i stawki za 1 km przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

ROZDZIAL 4A

OPODATKOWANIE STRON UMOWY LEASINGU

Art. 23a. Ilekroc w rozdziale jest mowa o:

1) umowie leasingu - rozumie sie przez to umowe nazwana w kodeksie cywilnym, a takze kazda inna umowe, na mocy ktorej jedna ze stron, zwana dalej "finansujacym", oddaje do odplatnego uzywania albo uzywania i pobierania pozytkow na warunkach okreslonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystajacym", podlegajace amortyzacji srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, a takze grunty,

2) podstawowym okresie umowy leasingu - rozumie sie przez to czas oznaczony, na jaki zostala zawarta ta umowa, z wylaczeniem czasu, na ktory moze byc przedluzona lub skrocona,

3) odpisach amortyzacyjnych - rozumie sie przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane wylacznie zgodnie z przepisami art. 22a-22m, z uwzglednieniem art. 23,

4) normatywnym okresie amortyzacji - rozumie sie przez to w odniesieniu do:

a) srodkow trwalych - okres, w ktorym odpisy amortyzacyjne, wynikajace z zastosowania stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrownuja sie z wartoscia poczatkowa srodkow trwalych,

b) wartosci niematerialnych i prawnych - okres ustalony w art. 22m,

5) rzeczywistej wartosci netto - rozumie sie przez to wartosc poczatkowa srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych zaktualizowana zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1,

6) hipotetycznej wartosci netto - rozumie sie przez to wartosc poczatkowa okreslona zgodnie z art. 22g pomniejszona o:

a) odpisy amortyzacyjne obliczone wedlug zasad okreslonych w art. 22k ust. 1 z uwzglednieniem wspolczynnika 3 - w odniesieniu do srodkow trwalych,

b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skroconych okresow amortyzowania, o ktorych mowa w pkt 4b - w odniesieniu do wartosci niematerialnych i prawnych,

7) splacie wartosci poczatkowej - rozumie sie przez to faktycznie otrzymana przez finansujacego w oplatach ustalonych w umowie leasingu rownowartosc wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, okreslona zgodnie z art. 22g, w podstawowym okresie umowy leasingu; splaty tej nie koryguje sie o kwote wyplacona korzystajacemu, o ktorej mowa w art. 23d albo art. 23h.

Art. 23b. 1. Oplaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystajacego w podstawowym okresie umowy z tytulu uzywania srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowia przychod finansujacego i odpowiednio koszt uzyskania przychodow korzystajacego, z zastrzezeniem ust. 2, jezeli umowa ta spelnia nastepujace warunki:

1) zostala zawarta na czas oznaczony, stanowiacy co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jezeli jej przedmiotem sa podlegajace odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartosci niematerialne i prawne albo zostala zawarta na okres co najmniej 10 lat, jezeli jej przedmiotem sa podlegajace odpisom amortyzacyjnym nieruchomosci, oraz

2) suma ustalonych w niej oplat, pomniejszona o nalezny podatek od towarow i uslug, odpowiada co najmniej wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych.

2. Jezeli finansujacy w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnien w podatku dochodowym przyslugujacych na podstawie:

1) art. 6 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 ze zm.),

2) przepisow o specjalnych strefach ekonomicznych,

3) art. 23 i 37 ustawy z 14 czerwca 1991 r. o spolkach z udzialem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. nr 26, poz. 143 ze zm.)

- do umowy tej stosuje sie zasady opodatkowania okreslone w art. 23f-23h.

Art. 23c. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 23b ust. 1, finansujacy przenosi na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bedacych przedmiotem tej umowy:

1) przychodem ze sprzedazy srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie sprzedazy; jezeli jednak cena ta jest nizsza od hipotetycznej wartosci netto srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, przychod ten okresla sie w wysokosci wartosci rynkowej wedlug zasad okreslonych w art. 19,

2) kosztem uzyskania przychodow przy ustalaniu dochodu ze sprzedazy jest rzeczywista wartosc netto.

Art. 23d. 1. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 23b ust. 1, finansujacy przenosi na osobe trzecia wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bedacych przedmiotem tej umowy, oraz wyplaca korzystajacemu z tytulu splaty ich wartosci uzgodniona kwote - przy okreslaniu przychodu ze sprzedazy i kosztu jego uzyskania stosuje sie przepisy art. 14, art. 19, art. 22 i art. 23.

2. Kwota wyplacona korzystajacemu, w przypadku okreslonym w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodow finansujacego w dniu zaplaty do wysokosci roznicy miedzy rzeczywista wartoscia netto a hipotetyczna wartoscia netto.

3. Kwota otrzymana przez korzystajacego, w przypadku okreslonym w ust. 1, stanowi jego przychod w dniu jej otrzymania.

Art. 23e. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 23b ust. 1, finansujacy oddaje korzystajacemu do dalszego uzywania srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, bedace przedmiotem tej umowy, przychodem finansujacego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodow korzystajacego sa oplaty ustalone przez strony tej umowy.

Art. 23f. 1. Do przychodow finansujacego i odpowiednio do kosztow uzyskania przychodow korzystajacego nie zalicza sie oplat, o ktorych mowa w art. 23b ust. 1, w czesci stanowiacej splate wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, jezeli sa spelnione lacznie nastepujace warunki:

1) umowa leasingu zostala zawarta na czas oznaczony,

2) suma ustalonych w umowie leasingu oplat, pomniejszona o nalezny podatek od towarow i uslug, odpowiada co najmniej wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych,

3) umowa zawiera postanowienie, ze odpisow amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystajacy.

2. Jezeli wysokosc kwoty splaty wartosci srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych przypadajacych na poszczegolne oplaty nie jest okreslona w umowie leasingu, ustala sie ja proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.

Art. 23g. 1. Jezeli sa spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 23f ust. 1, i po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy przenosi na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych bedacych przedmiotem tej umowy:

1) przychodem ze sprzedazy srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie sprzedazy, takze wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich wartosci rynkowej,

2) do kosztow uzyskania przychodow nie zalicza sie wydatkow poniesionych przez finansujacego na nabycie lub wytworzenie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych stanowiacych przedmiot umowy leasingu; kosztem sa jednak te wydatki pomniejszone o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 23a pkt 7.

2. Jezeli sa spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 23f ust. 1, i po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy oddaje korzystajacemu do dalszego uzywania srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, bedace przedmiotem umowy, przychodem finansujacego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodow korzystajacego sa oplaty ustalone przez strony, takze wtedy, gdy odbiegaja znacznie od wartosci rynkowej.

Art. 23h. 1. Jezeli sa spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 23f ust. 1, i po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy przenosi na osobe trzecia wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bedacych przedmiotem umowy, oraz wyplaca korzystajacemu z tytulu splaty ich wartosci uzgodniona kwote:

1) przy okreslaniu przychodu ze sprzedazy stosuje sie przepisy, o ktorych mowa w art. 14 i art. 19,

2) do kosztow uzyskania przychodow nie zalicza sie wydatkow poniesionych przez finansujacego na nabycie lub wytworzenie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych stanowiacych przedmiot umowy; kosztem sa jednak te wydatki pomniejszone o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 23a pkt 7.

2. Kwota wyplacona korzystajacemu stanowi koszt uzyskania przychodow finansujacego i jest przychodem korzystajacego w dniu jej otrzymania.

Art. 23i. 1. Jezeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony sa grunty, a suma ustalonych w niej oplat odpowiada co najmniej wartosci gruntow rownej wydatkom na ich nabycie - do przychodow finansujacego i odpowiednio do kosztow uzyskania przychodow korzystajacego nie zalicza sie oplat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystajacego w podstawowym okresie tej umowy z tytulu uzywania przedmiotu umowy, w czesci stanowiacej splate tej wartosci; przepis art. 23f ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy przenosi na korzystajacego lub osobe trzecia wlasnosc gruntow bedacych przedmiotem tej umowy, albo oddaje je korzystajacemu do dalszego uzywania, do ustalenia przychodow i kosztow uzyskania przychodow stron umowy przepisy art. 23g i art. 23h stosuje sie odpowiednio.

Art. 23j. 1. Jezeli w umowie leasingu zostala okreslona cena, po ktorej korzystajacy ma prawo nabyc przedmiot umowy po zakonczeniu podstawowego okresu tej umowy, cene te uwzglednia sie w sumie oplat, o ktorych mowa w art. 23b ust. 1 pkt 2 i art. 23f ust. 1 pkt 2.

2. Do sumy oplat, o ktorej mowa w ust. 1, nie zalicza sie:

1) platnosci na rzecz finansujacego za swiadczenia dodatkowe, o ile sa one wyodrebnione z oplat leasingowych,

2) podatkow, w ktorych obowiazek podatkowy ciazy na finansujacym z tytulu wlasnosci lub posiadania srodkow trwalych, bedacych przedmiotem umowy leasingu, oraz skladek na ubezpieczenie tych srodkow trwalych, jezeli w umowie leasingu zastrzezono, ze korzystajacy bedzie ponosil ciezar tych podatkow i skladek niezaleznie od oplat za uzywanie,

3) kaucji okreslonej w umowie leasingu wplaconej finansujacemu przez korzystajacego.

3. Kaucji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza sie do przychodow finansujacego i odpowiednio do kosztow uzyskania przychodow korzystajacego.

Art. 23k. 1. Jezeli finansujacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat, o ktorych mowa w art. 23b ust. 1, a nie zostala przeniesiona na osobe trzecia wlasnosc przedmiotu umowy leasingu:

1) do przychodow finansujacego nie zalicza sie kwot wyplaconych przez osobe trzecia z tytulu przeniesienia wierzytelnosci,

2) kosztem uzyskania przychodow finansujacego jest zaplacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, oplaty ponoszone przez korzystajacego na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod finansujacego w dniu wymagalnosci zaplaty.

Art. 23l. Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz nie spelniajacej warunkow, okreslonych w art. 23b ust. 1 pkt 2 lub art. 23f ust. 1, lub art. 23i ust. 1, stosuje sie przepisy, o ktorych mowa w art. 11, 22 i 23, dla umow najmu i dzierzawy.

ROZDZIAL 5

SZCZEGOLNE ZASADY USTALANIA DOCHODU

Art. 24. 1. U podatnikow, ktorzy zgodnie z obowiazujacymi ich zasadami rachunkowosci sporzadzaja sprawozdanie finansowe, za dochod z dzialalnosci gospodarczej uwaza sie dochod wykazany na podstawie prawidlowo prowadzonych ksiag, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiekszony o wydatki nie stanowiace kosztow uzyskania przychodow, zaliczone uprzednio w ciezar kosztow uzyskania przychodow.

2. U podatnikow osiagajacych dochody z dzialalnosci gospodarczej i prowadzacych ksiegi przychodow i rozchodow dochodem z dzialalnosci jest roznica pomiedzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiekszona o roznice pomiedzy wartoscia remanentu koncowego i poczatkowego towarow handlowych, materialow (surowcow) podstawowych i pomocniczych, polwyrobow, wyrobow gotowych, brakow i odpadkow, jezeli wartosc remanentu koncowego jest wyzsza niz wartosc remanentu poczatkowego, lub pomniejszona o roznice pomiedzy wartoscia remanentu poczatkowego i koncowego, jezeli wartosc remanentu poczatkowego jest wyzsza. Dochodem z odplatnego zbycia skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, wykorzystywanych na potrzeby dzialalnosci gospodarczej lub dzialow specjalnych produkcji rolnej, jest przychod z odplatnego zbycia skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. b), a w pozostalych przypadkach dochodem lub strata jest roznica miedzy przychodem z odplatnego zbycia a:

1) wartoscia poczatkowa wykazana w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, z zastrzezeniem pkt 2, powiekszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tych srodkow i wartosci lub

2) wartoscia wynikajaca z dokumentu stwierdzajacego nabycie spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu uzytkowego lub udzialu w takim prawie, ktorego wartosc poczatkowa dla celow dokonywania odpisow amortyzacyjnych ustalono zgodnie z art. 22g ust. 10, powiekszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od tego prawa lub udzialu w takim prawie.

3. W razie zawiadomienia naczelnika urzedu skarbowego o likwidacji dzialalnosci gospodarczej dochod ustala sie przy zastosowaniu do wartosci ustalonej wedlug cen zakupu pozostalych na dzien likwidacji towarow handlowych, materialow (surowcow) podstawowych i pomocniczych, polwyrobow, wyrobow gotowych, brakow i odpadkow oraz rzeczowych skladnikow majatku zwiazanego z wykonywana dzialalnoscia, nie bedacych srodkami trwalymi - takiego wskaznika procentowego, jaki wynika z udzialu dochodu w przychodach w okresie ostatnich trzech miesiecy poprzedzajacych miesiac, w ktorym nastapila likwidacja dzialalnosci, a jezeli w tym okresie dochod nie wystapil - w roku podatkowym poprzedzajacym rok, w ktorym nastapila likwidacja. Za date likwidacji dzialalnosci gospodarczej uwaza sie date okreslona w zawiadomieniu, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim. Nie ustala sie dochodu na dzien likwidacji, jezeli:

1) w wyniku zmiany formy prawnej lub polaczenia przedsiebiorstw skladniki majatku objete remanentem zostaly wniesione w formie wkladu lub aportu do nowo powstalego lub istniejacego przedsiebiorcy,

2) nastapila calkowita lub czesciowa zmiana branzy,

3) osoba fizyczna wniosla w formie wkladu lub aportu do spolki cywilnej albo spolki handlowej skladniki majatku objete remanentem,

4) nastapilo przeksztalcenie spolki cywilnej w spolke handlowa lub osobowej spolki handlowej w inna osobowa spolke handlowa albo w kapitalowa spolke handlowa.

4. Dochodem (strata) z dzialow specjalnych produkcji rolnej jest roznica pomiedzy przychodem z tytulu prowadzenia tych dzialow a poniesionymi kosztami uzyskania, powiekszona o wartosc przyrostu stada zwierzat na koniec roku podatkowego w porownaniu ze stanem na poczatek roku i pomniejszona o wartosc ubytkow w tym stadzie w ciagu roku podatkowego. Dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej, jezeli podatnik nie prowadzi ksiag, o ktorych mowa w art. 15, ustala sie przy zastosowaniu norm szacunkowych dochodu z okreslonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzecej, okreslonych w zalaczniku nr 2.

4a. Normy szacunkowe dochodu rocznego, o ktorych mowa w ust. 4, stosuje sie od jednostek powierzchni upraw lub innych jednostek rodzajow produkcji okreslonych w kolumnie 3 zalacznika nr 2, z tym ze w przypadku:

1) upraw w szklarniach i tunelach foliowych - od 1 mkw. powierzchni ogolnej obliczanej wedlug wewnetrznej dlugosci scian,

2) upraw grzybow i ich grzybni - od 1 mkw. powierzchni zajetej pod te uprawy,

3) wylegarni drobiu - od 1 sztuki pisklecia uzyskanego z wylegu,

4) zwierzat laboratoryjnych - od 1 sztuki sprzedanych zwierzat - na podstawie zawartych umow dla potrzeb laboratoryjnych, badan i doswiadczen naukowych, analiz i testow prowadzonych w laboratoriach, a takze kontroli procesow technologicznych,

5) hodowli i chowu zwierzat wymienionych pod lp. 15 lit. b) -h) zalacznika nr 2 - od 1 sztuki zwierzat sprzedanych,

6) hodowli ryb akwariowych - od 1 dcm szesc. objetosci akwarium, obliczonej wedlug wewnetrznych dlugosci krawedzi.

4b. Jezeli rozmiary dzialow specjalnych produkcji rolnej przekraczaja wielkosci okreslone w zalaczniku nr 2, opodatkowaniu podlegaja dochody uzyskane w roku podatkowym z calej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

4c. Jezeli w ciagu rocznego cyklu produkcji na tej samej powierzchni sa prowadzone rozne uprawy, dla ktorych sa ustalane rozne normy szacunkowe dochodu, dochod z kazdego rodzaju uprawy oblicza sie, z zastrzezeniem ust. 4e, przy zastosowaniu wlasciwej dla niej normy, proporcjonalnie do liczby miesiecy, w ktorych byla prowadzona taka uprawa, wliczajac w to okres przygotowania do zaprowadzenia tej uprawy.

4d. Przepis ust. 4c stosuje sie rowniez w razie rozpoczecia lub zaprzestania w ciagu roku prowadzenia dzialow specjalnych produkcji rolnej.

4e. W szklarniach nie ogrzewanych stosuje sie norme roczna bez wzgledu na okres i rodzaj prowadzonej uprawy.

5. Dochodem (przychodem) z udzialu w zyskach osob prawnych jest dochod (przychod) faktycznie uzyskany z tego udzialu, w tym takze:

1) dochod z umorzenia udzialow (akcji),

2) dochod uzyskany z odplatnego zbycia udzialow (akcji) na rzecz spolki w celu umorzenia tych udzialow (akcji),

3) wartosc majatku otrzymanego w zwiazku z likwidacja osoby prawnej,

4) dochod przeznaczony na podwyzszenie kapitalu zakladowego, a w spoldzielniach - dochod przeznaczony na podwyzszenie funduszu udzialowego oraz dochod stanowiacy rownowartosc kwot przekazanych na ten kapital (fundusz) z innych kapitalow (funduszy) osoby prawnej,

5) dywidendy z akcji zlozonych przez czlonkow pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilosciowych,

6) w przypadku polaczenia lub podzialu spolek - doplaty w gotowce otrzymane przez udzialowcow (akcjonariuszy) spolki przejmowanej, spolek laczonych lub dzielonych,

7) w przypadku podzialu spolek, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie takze majatek pozostajacy w spolce, nie stanowi zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa - ustalona na dzien podzialu nadwyzka nominalnej wartosci udzialow (akcji) przydzielonych w spolce przejmujacej lub nowo zawiazanej nad kosztami nabycia lub objecia udzialow (akcji) w spolce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jezeli podzial spolki nastepuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodow jest wartosc lub kwota wydatkow poniesionych przez udzialowca (akcjonariusza) na objecie lub nabycie udzialow (akcji) w spolce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzialowca wartosc nominalna unicestwianych udzialow (akcji) w spolce dzielonej do wartosci nominalnej udzialow (akcji) przed podzialem.

5a. Dochodem z tytulu przeniesienia akcji zlozonych na rachunku ilosciowym czlonka pracowniczego funduszu emerytalnego do aktywow tego funduszu jest roznica pomiedzy wartoscia tych akcji w dniu przeniesienia, wycenionych wedlug zasad wyceny aktywow funduszy emerytalnych, a kosztem nabycia tych akcji.

5b. uchylony.

5c. uchylony.

5d. Dochodem z umorzenia udzialow lub akcji w spolkach majacych osobowosc prawna jest nadwyzka przychodu otrzymanego w zwiazku z umorzeniem nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 22 ust. 1f albo art. 23 ust. 1 pkt 38; jezeli nabycie nastapilo w drodze spadku lub darowizny, koszty ustala sie do wysokosci wartosci z dnia nabycia spadku lub darowizny.

6. Dochodem z odplatnego zbycia rzeczy okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d), jezeli przychod ze sprzedazy nie stanowi przychodu z dzialalnosci gospodarczej, jest roznica pomiedzy przychodem uzyskanym ze sprzedazy rzeczy a kosztem ich nabycia, zmniejszona o wartosc nakladow poczynionych w czasie posiadania rzeczy.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa, poczynajac od roku podatkowego 2002, oglasza w drodze rozporzadzenia normy szacunkowe, o ktorych mowa w ust. 4, zmieniajac je corocznie w stopniu odpowiadajacym wskaznikowi wzrostu cen towarowej produkcji rolniczej, oglaszanego przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

8. W przypadku polaczenia lub podzialu spolek kapitalowych, z zastrzezeniem ust. 5 pkt 7, dochod (przychod) udzialowca (akcjonariusza) spolki przejmowanej lub dzielonej, stanowiacy nadwyzke pomiedzy wartoscia nominalna udzialow (akcji) przydzielonych przez spolke przejmujaca lub nowo zawiazana a wydatkami na nabycie (objecie) udzialow (akcji) w spolce przejmowanej lub dzielonej nie podlega opodatkowaniu w momencie polaczenia lub podzialu spolek; przy ustalaniu dochodu z odplatnego zbycia udzialow (akcji) spolki przejmujacej lub nowo zawiazanej udzialowiec (akcjonariusz) ustala koszt uzyskania przychodow na podstawie:

1) art. 22 ust. 1f - jezeli udzialy (akcje) w spolce przejmowanej lub dzielonej zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny,

2) art. 23 ust. 1 pkt 38 - jezeli udzialy (akcje) w spolce przejmowanej lub dzielonej zostaly nabyte albo objete za wklad pieniezny,

3) wysokosci wydatkow na nabycie lub objecie udzialow (akcji) w spolce dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub pkt 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzialowca (akcjonariusza) wartosc nominalna unicestwianych udzialow (akcji) w spolce dzielonej do wartosci nominalnej udzialow (akcji) przed podzialem; pozostala czesc kwoty tych wydatkow stanowi koszt uzyskania przychodow z odplatnego zbycia udzialow (akcji) spolek podzielonych przez wydzielenie.

9. uchylony.

10. Jezeli podatnik dokonuje odplatnego zbycia papierow wartosciowych nabytych po roznych cenach i nie jest mozliwe okreslenie ceny nabycia zbywanych papierow wartosciowych, przy ustalaniu dochodu z takiego zbycia stosuje sie zasade, ze kazdorazowo zbycie dotyczy kolejno papierow wartosciowych nabytych najwczesniej. Zasade, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, stosuje sie odrebnie dla kazdego rachunku papierow wartosciowych.

11. Dochod stanowiacy nadwyzke pomiedzy wartoscia rynkowa akcji objetych przez osoby uprawnione na podstawie uchwaly walnego zgromadzenia a wydatkami poniesionymi na ich objecie, nie podlega opodatkowaniu w momencie objecia tych akcji; zasade okreslona w zdaniu pierwszym stosuje sie odpowiednio do dochodu stanowiacego nadwyzke pomiedzy wartoscia rynkowa akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spolki posiadajacej osobowosc prawna, ktora objela te akcje wylacznie w celu przeniesienia tytulu ich wlasnosci na osoby uprawnione na podstawie uchwaly walnego zgromadzenia spolki bedacej emitentem akcji.

12. Zasada, o ktorej mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiagnietego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwaly walnego zgromadzenia spolki bedacej emitentem akcji.

13. W przypadku odplatnego zbycia pozyczonych papierow wartosciowych na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach (sprzedaz krotka), dochod ustala sie na dzien, w ktorym nastapil zwrot pozyczonych papierow wartosciowych lub mial nastapic, zgodnie z zawarta umowa pozyczki tych papierow.

14. Dochodem, o ktorym mowa w ust. 13, uzyskanym w roku podatkowym, jest roznica miedzy suma przychodow z odplatnego zbycia pozyczonych papierow wartosciowych a wydatkami poniesionymi na nabycie zwroconych papierow wartosciowych.

15. Dochodem z tytulu inwestowania skladki ubezpieczeniowej w zwiazku z umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie przepisow o dzialalnosci ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczen zwiazanych z funduszami kapitalowymi, jest roznica miedzy wyplacona kwota swiadczenia a suma skladek wplaconych do zakladu ubezpieczen, ktore zostaly przekazane na fundusz kapitalowy.

Art. 24a. 1. Osoby fizyczne, spolki cywilne osob fizycznych, spolki jawne osob fizycznych oraz spolki partnerskie, wykonujace dzialalnosc gospodarcza, sa obowiazane prowadzic podatkowa ksiege przychodow i rozchodow, zwana dalej "ksiega", z zastrzezeniem ust. 3 i 5, albo ksiegi rachunkowe, zgodnie z odrebnymi przepisami, w sposob zapewniajacy ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokosci naleznego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a takze uwzgledniac w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych informacje niezbedne do obliczenia wysokosci odpisow amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 22a-22o.

2. Obowiazek prowadzenia ksiegi dotyczy rowniez osob:

1) wykonujacych dzialalnosc na podstawie umow agencyjnych i umow na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrebnych przepisow,

2) prowadzacych dzialy specjalne produkcji rolnej, jezeli osoby te zglosily zamiar prowadzenia tych ksiag,

3) duchownych, ktore zrzekly sie oplacania zryczaltowanego podatku dochodowego.

3. Obowiazek prowadzenia ksiegi nie dotyczy osob, ktore:

1) oplacaja podatek dochodowy w formach zryczaltowanych,

2) wykonuja wylacznie uslugi przewozu osob i towarow taborem konnym,

3) wykonuja zawod adwokata wylacznie w zespole adwokackim,

4) dokonuja sprzedazy srodkow trwalych po likwidacji dzialalnosci.

4. Obowiazek prowadzenia ksiag rachunkowych dotyczy osob fizycznych, spolek cywilnych osob fizycznych, spolek jawnych osob fizycznych oraz spolek partnerskich, jezeli ich przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy wyniosly w walucie polskiej co najmniej rownowartosc kwoty okreslonej w euro w przepisach o rachunkowosci.

5. Osoba fizyczna, spolka cywilna osob fizycznych, spolka jawna osob fizycznych lub spolka partnerska moze prowadzic ksiegi rachunkowe rowniez od poczatku nastepnego roku podatkowego, jezeli przychody, w rozumieniu art. 14, za poprzedni rok podatkowy sa nizsze niz rownowartosc w walucie polskiej kwoty okreslonej w euro w przepisach o rachunkowosci. W tym przypadku osoba ta lub wspolnicy spolki przed rozpoczeciem roku podatkowego sa obowiazani do zawiadomienia o tym naczelnika urzedu skarbowego wlasciwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

6. Wyrazone w euro wielkosci, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, przelicza sie na walute polska wedlug sredniego kursu oglaszanego przez NBP, obowiazujacego 30 wrzesnia roku poprzedzajacego rok podatkowy.

7. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w drodze rozporzadzenia, okresli sposob prowadzenia podatkowej ksiegi przychodow i rozchodow, szczegolowe warunki, jakim powinna odpowiadac ta ksiega, aby stanowila dowod pozwalajacy na okreslenie zobowiazan podatkowych, oraz szczegolowy zakres obowiazkow zwiazanych z jej prowadzeniem, a takze terminy zawiadomienia naczelnika urzedu skarbowego o prowadzeniu ksiegi.

Art. 24b. 1. Jezeli ustalenie dochodu (straty) w sposob przewidziany w art. 24 i 24a nie jest mozliwe, dochod (strate) ustala sie w drodze oszacowania.

2. W przypadku podatnikow nie bedacych podatnikami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 i 3, obowiazanych do prowadzenia ksiag wymienionych w art. 24a, gdy okreslenie dochodu na podstawie tych ksiag nie jest mozliwe, dochod okresla sie w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaznika dochodu w stosunku do przychodu w wysokosci:

1) 5 proc. - z dzialalnosci w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego,

2) 10 proc. - z dzialalnosci budowlanej lub montazowej albo w zakresie uslug transportowych,

3) 60 proc. - z dzialalnosci w zakresie posrednictwa, jezeli wynagrodzenie jest okreslone w formie prowizji,

4) 80 proc. - z dzialalnosci w zakresie uslug adwokackich lub rzeczoznawstwa,

5) 20 proc. - z pozostalych zrodel przychodow.

3. Przez dzialalnosc w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, wykonywana na terytorium RP przez podatnikow nie bedacych podatnikami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 i 3, rozumie sie odplatne zbycie towarow polskim odbiorcom bez wzgledu na miejsce zawarcia umowy.

4. Przepisow ust. 2 i 3 nie stosuje sie, jezeli umowa w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorej RP jest strona, zawarta z krajem, na terytorium ktorego podatnik ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej.

Art. 25. 1. Jezeli:

1) podatnik podatku dochodowego majacy siedzibe (zarzad) lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udzial bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu przedsiebiorstwem polozonym za granica lub w jego kontroli albo posiada udzial w kapitale tego przedsiebiorstwa, albo

2) osoba fizyczna lub prawna majaca miejsce zamieszkania albo siedzibe (zarzad) za granica, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udzial bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udzial w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

3) te same osoby prawne lub fizyczne rownoczesnie bezposrednio lub posrednio biora udzial w zarzadzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadaja udzial w kapitale tych podmiotow

- i jezeli w wyniku takich powiazan zostana ustalone lub narzucone warunki rozniace sie od warunkow, ktore ustalilyby miedzy soba niezalezne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodow albo wykazuje dochody nizsze od tych, jakich nalezaloby oczekiwac, gdyby wymienione powiazania nie istnialy - dochody danego podmiotu oraz nalezny podatek okresla sie bez uwzglednienia warunkow wynikajacych z tych powiazan.

2. Dochody, o ktorych mowa w ust. 1, okresla sie, w drodze oszacowania, stosujac nastepujace metody:

1) porownywalnej ceny nie kontrolowanej,

2) ceny odprzedazy,

3) rozsadnej marzy ("koszt plus").

3. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje sie metody zysku transakcyjnego.

3a. W przypadku wydania przez wlasciwy organ podatkowy, na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidlowosci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi, w zakresie okreslonym w tej decyzji stosuje sie metode w niej wskazana.

4. Przepisy ust. 1-3a stosuje sie odpowiednio, gdy:

1) podmiot krajowy bierze udzial bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udzial w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

2) te same osoby prawne lub fizyczne rownoczesnie bezposrednio lub posrednio biora udzial w zarzadzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadaja udzial w kapitale tych podmiotow.

5. Przepisy ust. 4 stosuje sie rowniez do powiazan o charakterze rodzinnym lub wynikajacych ze stosunku pracy albo majatkowych pomiedzy podmiotami krajowymi lub osobami pelniacymi w tych podmiotach funkcje zarzadzajace lub kontrolne albo nadzorcze oraz jezeli ktorakolwiek osoba laczy funkcje zarzadzajace lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

5a. Posiadanie udzialu w kapitale innego podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuacje, w ktorej dany podmiot bezposrednio lub posrednio posiada w kapitale innego podmiotu udzial nie mniejszy niz 5 proc.

5b. Okreslajac wielkosc udzialu posredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje sie zasade, ze jezeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu okreslony udzial, a ten drugi posiada taki sam udzial w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udzial posredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokosci; jezeli wartosci te sa rozne, za wysokosc udzialu posredniego przyjmuje sie wartosc nizsza.

6. Przez pojecie powiazan rodzinnych, o ktorych mowa w ust. 5, rozumie sie malzenstwo oraz pokrewienstwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

7. uchylony.

7a. uchylony.

8. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb okreslania dochodow w drodze oszacowania, wedlug metod wymienionych w ust. 2 i 3.

Art. 25a. 1. Podatnicy dokonujacy transakcji z podmiotami powiazanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 25 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w zwiazku z ktorymi zaplata naleznosci wynikajacych z takich transakcji dokonywana jest bezposrednio lub posrednio na rzecz podmiotu majacego miejsce zamieszkania, siedzibe lub zarzad na terytorium lub w kraju stosujacym szkodliwa konkurencje podatkowa, sa obowiazani do sporzadzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmujacej:

1) okreslenie funkcji, jakie spelniac beda podmioty uczestniczace w transakcji (uwzgledniajac uzyte aktywa i podejmowane ryzyko),

2) okreslenie wszystkich przewidywanych kosztow zwiazanych z transakcja oraz forme i termin zaplaty,

3) metode i sposob kalkulacji zyskow oraz okreslenie ceny przedmiotu transakcji,

4) okreslenie strategii gospodarczej oraz innych dzialan w jej ramach - w przypadku gdy na wartosc transakcji miala wplyw strategia przyjeta przez podmiot,

5) wskazanie innych czynnikow - w przypadku gdy w celu okreslenia wartosci przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczace w transakcji uwzglednione zostaly te inne czynniki,

6) okreslenie oczekiwanych przez podmiot obowiazany do sporzadzenia dokumentacji korzysci zwiazanych z uzyskaniem swiadczen - w przypadku umow dotyczacych swiadczen (w tym uslug) o charakterze niematerialnym.

2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje transakcje lub transakcje miedzy podmiotami powiazanymi, w ktorych laczna kwota (lub jej rownowartosc) wynikajaca z umowy lub rzeczywiscie zaplacona w roku podatkowym laczna kwota wymagalnych w roku podatkowym swiadczen przekracza rownowartosc:

1) 30.000 euro - w przypadku swiadczenia uslug, sprzedazy lub udostepnienia wartosci niematerialnych i prawnych, albo

2) 50.000 euro - w pozostalych przypadkach.

3. Obowiazek sporzadzenia dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje rowniez transakcje, w zwiazku z ktora zaplata naleznosci wynikajaca z takiej transakcji dokonywana jest bezposrednio lub posrednio na rzecz podmiotu majacego miejsce zamieszkania, siedzibe lub zarzad na terytorium lub w kraju stosujacym szkodliwa konkurencje podatkowa, jezeli laczna kwota (lub jej rownowartosc) wynikajaca z umowy lub rzeczywiscie zaplacona w roku podatkowym laczna kwota wymagalnych w roku podatkowym swiadczen przekracza rownowartosc 20.000 euro.

4. Na zadanie organow podatkowych lub organow kontroli skarbowej podatnicy sa obowiazani do przedlozenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1-3, w terminie 7 dni od dnia doreczenia zadania tej dokumentacji przez te organy.

5. Wyrazone w euro wielkosci, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, przelicza sie na walute polska po srednim kursie oglaszanym przez NBP, obowiazujacym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzajacego rok podatkowy, w ktorym zostala zawarta transakcja objeta obowiazkiem, o ktorym mowa w ust. 1.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz krajow i terytoriow stosujacych szkodliwa konkurencje podatkowa. Sporzadzajac wykaz krajow i terytoriow, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych uwzglednia w szczegolnosci tresc ustalen w tym zakresie podjetych przez Organizacje Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

ROZDZIAL 6

PODSTAWA OBLICZENIA I WYSOKOSC PODATKU

Art. 26. 1. Podstawe obliczenia podatku, z zastrzezeniem art. 24 ust. 3, art. 28 - 30 oraz art. 30a - 30c, stanowi dochod ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a - 4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:

1) uchylony

2) skladek okreslonych w ustawie z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.):

a) zaplaconych w roku podatkowym bezposrednio na wlasne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osob z nim wspolpracujacych,

b) potraconych w roku podatkowym przez platnika ze srodkow podatnika na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, z tym ze w przypadku podatnika osiagajacego przychody okreslone w art. 12 ust. 6, tylko w czesci obliczonej, w sposob okreslony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegajacego opodatkowaniu

- odliczenie nie dotyczy skladek, ktorych podstawe wymiaru stanowi dochod (przychod) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz skladek, ktorych podstawe wymiaru stanowi dochod, od ktorego na podstawie przepisow ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,

3) uchylony,

4) uchylony,

5) dokonanych w roku podatkowym zwrotow nienaleznie pobranych swiadczen, ktore uprzednio zwiekszyly dochod podlegajacy opodatkowaniu, w kwotach uwzgledniajacych pobrany podatek dochodowy, jezeli zwroty te nie zostaly potracone przez platnika,

6) wydatkow na cele rehabilitacyjne oraz wydatkow zwiazanych z ulatwieniem wykonywania czynnosci zyciowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika bedacego osoba niepelnosprawna lub podatnika, na ktorego utrzymaniu sa osoby niepelnosprawne,

6a) wydatkow ponoszonych przez podatnika z tytulu uzytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) bedacym miejscem zamieszkania podatnika w wysokosci nieprzekraczajacej w roku podatkowym kwoty 760 zl,

7) uchylony,

8) uchylony,

9) darowizn przekazanych na cele:

a) okreslone w art. 4 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego, organizacjom, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego w sferze zadan publicznych okreslonych w tej ustawie, realizujacym te cele,

b) kultu religijnego

- w wysokosci dokonanej darowizny, nie wiecej jednak niz kwoty stanowiacej 6 proc. dochodu.

10) uchylony.

2. uchylony.

3. uchylony.

4. uchylony.

5. Laczna kwota odliczen z tytulow okreslonych w ust. 1 pkt 9 nie moze przekroczyc w roku podatkowym kwoty stanowiacej 6 proc. dochodu, z tym ze odliczeniu nie podlegaja darowizny poniesione na rzecz:

1) osob fizycznych,

2) osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej, prowadzacych dzialalnosc gospodarcza polegajaca na wytwarzaniu wyrobow przemyslu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostalych wyrobow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,5 proc. oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z udzialem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

6. Jezeli przedmiotem darowizny sa towary opodatkowane podatkiem od towarow i uslug, za kwote darowizny uwaza sie wartosc towaru uwzgledniajaca nalezny podatek od towarow i uslug. Przy okreslaniu wartosci tych darowizn stosuje sie odpowiednio art. 19.

6a. Za darowizny, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 9, oraz darowizny odliczane na podstawie odrebnych ustaw nie uwaza sie wplat, o ktore zmniejsza sie podatek zgodnie z art. 27d lub ryczalt od przychodow ewidencjonowanych zgodnie z art. 14a ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

6b. Podatnicy korzystajacy z odliczenia darowizn, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 9 oraz wynikajacego z odrebnych ustaw, sa obowiazani wykazac w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1, kwote przekazanej darowizny, kwote dokonanego odliczenia oraz dane pozwalajace na identyfikacje obdarowanego, w szczegolnosci jego nazwe i adres.

6c. W przypadku zwrotu dokonanej darowizny, obdarowany jest obowiazany przekazac urzedowi skarbowemu informacje o zwroconej podatnikowi darowiznie, w terminie miesiaca od dnia dokonania zwrotu.

6d. Przepis ust. 7 stosuje sie odpowiednio do darowizn odliczanych na podstawie odrebnych ustaw.

7. Wysokosc wydatkow na cele okreslone w ust. 1 ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie. Jednakze w przypadku odliczen, o ktorych mowa w ust. 1:

1) pkt 6a, odliczenie stosuje sie, jezeli wysokosc wydatkow zostala udokumentowana faktura w rozumieniu przepisow o podatku od towarow i uslug,

2) pkt 9, odliczenie stosuje sie, jezeli wysokosc darowizny jest udokumentowana dowodem wplaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niz pieniezna - dokumentem, z ktorego wynika wartosc tej darowizny, oraz oswiadczeniem obdarowanego o jej przyjeciu.

7a. Za wydatki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6, uwaza sie wydatki poniesione na:

1) adaptacje i wyposazenie mieszkan oraz budynkow mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

2) przystosowanie pojazdow mechanicznych do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

3) zakup i naprawe indywidualnego sprzetu, urzadzen i narzedzi technicznych niezbednych w rehabilitacji oraz ulatwiajacych wykonywanie czynnosci zyciowych, stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci, z wyjatkiem sprzetu gospodarstwa domowego,

4) zakup wydawnictw i materialow (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikajacych z niepelnosprawnosci,

5) odplatnosc za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,

6) odplatnosc za pobyt na leczeniu w zakladzie lecznictwa uzdrowiskowego, za pobyt w zakladzie rehabilitacji leczniczej, zakladach opiekunczo-leczniczych i pielegnacyjno-opiekunczych oraz odplatnosc za zabiegi rehabilitacyjne,

7) oplacenie przewodnikow osob niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osob z niepelnosprawnoscia narzadu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nie przekraczajacej w roku podatkowym 2280 zl,

8) utrzymanie przez osoby niewidome, o ktorych mowa w pkt 7, psa przewodnika - w wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty okreslonej w pkt 7,

9) opieke pielegniarska w domu nad osoba niepelnosprawna w okresie przewleklej choroby uniemozliwiajacej poruszanie sie oraz uslugi opiekuncze swiadczone dla osob niepelnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,

10) oplacenie tlumacza jezyka migowego,

11) kolonie i obozy dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnej oraz dzieci osob niepelnosprawnych, ktore nie ukonczyly 25 roku zycia,

12) leki - w wysokosci stanowiacej roznice pomiedzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiacu a kwota 100 zl, jesli lekarz specjalista stwierdzi, ze osoba niepelnosprawna powinna stosowac okreslone leki (stale lub czasowo),

13) odplatny, konieczny przewoz na niezbedne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:

a) osoby niepelnosprawnej - karetka transportu sanitarnego,

b) osoby niepelnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepelnosprawnych do lat 16 - rowniez innymi srodkami transportu niz wymienione w lit. a),

14) uzywanie samochodu osobowego, stanowiacego wlasnosc (wspolwlasnosc) osoby niepelnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika majacego na utrzymaniu osobe niepelnosprawna zaliczona do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepelnosprawne, ktore nie ukonczyly 16 roku zycia, dla potrzeb zwiazanych z koniecznym przewozem na niezbedne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokosci nie przekraczajacej w roku podatkowym kwoty 2280 zl,

15) odplatne przejazdy srodkami transportu publicznego zwiazane z pobytem:

a) na turnusie rehabilitacyjnym,

b) w zakladach, o ktorych mowa w pkt 6,

c) na koloniach i obozach dla dzieci i mlodziezy, o ktorych mowa w pkt 11.

7b. Wydatki, o ktorych mowa w ust. 7a, podlegaja odliczeniu od dochodu, jezeli nie zostaly sfinansowane (dofinansowane) ze srodkow zakladowego funduszu rehabilitacji osob niepelnosprawnych, PFRON lub ze srodkow Narodowego Funduszu Zdrowia, zakladowego funduszu swiadczen socjalnych, albo nie zostaly zwrocone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W przypadku gdy wydatki byly czesciowo sfinansowane (dofinansowane) z tych funduszy (srodkow), odliczeniu podlega roznica pomiedzy poniesionymi wydatkami a kwota sfinansowana (dofinansowana) z tych funduszy (srodkow) lub zwrocona w jakiejkolwiek formie.

7c. Wysokosc wydatkow na cele okreslone w ust. 7a ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie, z wyjatkiem wydatkow, o ktorych mowa w ust. 7a pkt 7, 8 i 14.

7d. Warunkiem odliczenia wydatkow, o ktorych mowa w ust. 7a, jest posiadanie przez osobe, ktorej dotyczy wydatek:

1) orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekajace do jednego z trzech stopni niepelnosprawnosci, okreslonych w odrebnych przepisach, lub

2) decyzji przyznajacej rente z tytulu calkowitej lub czesciowej niezdolnosci do pracy, rente szkoleniowa albo rente socjalna, albo

3) orzeczenia o niepelnosprawnosci osoby, ktora nie ukonczyla 16 roku zycia, wydanego na podstawie odrebnych przepisow.

7e. Przepisy ust. 7a-7d i ust. 7g stosuje sie odpowiednio do podatnikow, na ktorych utrzymaniu pozostaja nastepujace osoby niepelnosprawne: wspolmalzonek, dzieci wlasne i przysposobione, dzieci obce przyjete na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice wspolmalzonka, rodzenstwo, ojczym, macocha, zieciowie i synowe - jezeli w roku podatkowym dochody tych osob niepelnosprawnych nie przekraczaja kwoty 9120 zl.

7f. Ilekroc w przepisach ust. 7a jest mowa o osobach zaliczonych do:

1) I grupy inwalidztwa - nalezy przez to rozumiec odpowiednio osoby, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono:

a) calkowita niezdolnosc do pracy oraz niezdolnosc do samodzielnej egzystencji albo

b) znaczny stopien niepelnosprawnosci,

2) II grupy inwalidztwa - nalezy przez to rozumiec odpowiednio osoby, w stosunku do ktorych, na podstawie odrebnych przepisow, orzeczono:

a) calkowita niezdolnosc do pracy albo

b) umiarkowany stopien niepelnosprawnosci.

7g. Odliczenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 6, moze byc dokonane rowniez w przypadku, gdy osoba, ktorej dotyczy wydatek, posiada orzeczenie o niepelnosprawnosci wydane przez wlasciwy organ na podstawie odrebnych przepisow obowiazujacych do 31 sierpnia 1997 r.

7h. Kwota, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 5, przekraczajaca kwote dochodu, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc odliczona od dochodu uzyskanego w najblizszych kolejno po sobie nastepujacych 5 latach podatkowych.

8. -13. uchylone.

13a. Wydatki na cele okreslone w ust. 1 podlegaja odliczeniu od dochodu, jezeli nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow lub nie zostaly odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

14. uchylony.

Art. 26a. uchylony.

Art. 26b. 1. Od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza sie, z zastrzezeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na splate odsetek od kredytu (pozyczki) udzielonego podatnikowi, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji majacej na celu zaspokojenie wlasnych potrzeb mieszkaniowych, zwiazanej z:

1) budowa budynku mieszkalnego, albo

2) wniesieniem wkladu budowlanego lub mieszkaniowego do spoldzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3) zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, ktora wybudowala ten budynek w wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej, albo

4) nadbudowa lub rozbudowa budynku na cele mieszkalne lub przebudowa (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego czesci lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku ktorych powstanie samodzielne mieszkanie spelniajace wymagania okreslone w przepisach prawa budowlanego.

2. Odliczenie, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie, jezeli:

1) kredyt (pozyczka) zostal udzielony podatnikowi po 1 stycznia 2002 r.,

2) kredyt (pozyczka) byl udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisow prawa bankowego albo przepisow o spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych do udzielania kredytow (pozyczek), a z umowy kredytu (pozyczki) wynika, ze dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynkow mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium RP przeznaczonym pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - okreslonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydanej na podstawie obowiazujacych ustaw,

4) inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ktorego budowa zostala zakonczona nie wczesniej niz w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:

a) o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakonczenie nastapilo przed uplywem trzech lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowe, nadbudowe lub rozbudowe budynku na cele mieszkalne lub przebudowe (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego czesci lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostalo potwierdzone okreslonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na uzytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiazku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakonczeniu budowy takiego budynku,

b) o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - zostala zawarta umowa o ustanowieniu spoldzielczego wlasnosciowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika wlasnosci budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, ktorej jedna ze stron jest podatnik,

5) do zeznania, o ktorym mowa w art. 45, skladanego za rok, w ktorym po raz pierwszy dokonuje sie odliczenia, o ktorym mowa w ust. 1, podatnik dolaczy oswiadczenie, wedlug okreslonego wzoru, o wysokosci wszystkich poniesionych wydatkow zwiazanych z dana inwestycja, w tym o wysokosci wydatkow udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatnikow podatku od towarow i uslug nie korzystajacych ze zwolnienia od tego podatku,

6) odsetki, o ktorych mowa w ust. 1:

a) zostaly faktycznie zaplacone, a ich wysokosc i termin zaplaty sa udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,

b) nie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow lub nie zostaly zwrocone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba ze zwrocone odsetki zwiekszyly podstawe obliczenia podatku,

c) nie zostaly odliczone od przychodow na podstawie art. 11 ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym,

7) podatnik lub jego malzonek nie korzystal lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatkow poniesionych na wlasne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

a) zakup gruntu lub odplatne przeniesienie prawa wieczystego uzytkowania gruntu pod budowe budynku mieszkalnego,

b) budowe budynku mieszkalnego,

c) wklad budowlany lub mieszkaniowy do spoldzielni mieszkaniowej,

d) zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, ktora wybudowala ten budynek w wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej,

e) nadbudowe lub rozbudowe budynku na cele mieszkalne,

f) przebudowe strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykonczenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g) systematyczne gromadzenie oszczednosci na rachunku oszczednosciowo-kredytowym w banku prowadzacym kase mieszkaniowa, wedlug zasad okreslonych w odrebnych przepisach.

3. Odliczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, nie podlegaja odsetki od kredytow:

1) udzielanych ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego towarzystwom budownictwa spolecznego oraz spoldzielniom mieszkaniowym na przedsiewziecia inwestycyjno-budowlane majace na celu budowe mieszkan na wynajem oraz udostepniania lokalu mieszkalnego na zasadach spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie przepisow o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

2) udzielanych przez kasy mieszkaniowe na zasadach okreslonych w przepisach o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,

3) uchylony,

4) udzielanych na usuwanie skutkow powodzi na zasadach okreslonych w przepisach o doplatach do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych na usuwanie skutkow powodzi,

5) objetych wykupem odsetek ze srodkow z budzetu panstwa na zasadach okreslonych w przepisach o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych,

6) wykorzystanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego uzytkowania gruntu w zwiazku z inwestycja wymieniona w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego uzytkowania gruntu odliczeniu nie podlegaja odsetki od czesci kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostaja wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego uzytkowania gruntu w lacznych wydatkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5.

4. Odliczenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wylacznie odsetki:

1) naliczone za okres poczawszy od 1 stycznia 2002 r., z zastrzezeniem ust. 5, i zaplacone od tego dnia,

2) od tej czesci kredytu, ktora nie przekracza kwoty stanowiacej iloczyn 70 mkw. powierzchni uzytkowej i wskaznika przeliczeniowego 1 mkw. powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celow obliczenia premii gwarancyjnej od wkladow na oszczednosciowych ksiazeczkach mieszkaniowych za III kwartal roku poprzedzajacego rok podatkowy, okreslonej na rok zakonczenia inwestycji, z zastrzezeniem ust. 10.

5. Odliczenia, o ktorym mowa w ust. 1, dokonuje sie najwczesniej za rok podatkowy, w ktorym zostala zakonczona dana inwestycja.

6. Odsetki, o ktorych mowa w ust. 4, zaplacone przed rokiem okreslonym w ust. 5, moga byc odliczone od podstawy obliczenia podatku za rok podatkowy, w ktorym podatnik po raz pierwszy odlicza odsetki.

7. Odsetki, o ktorych mowa w ust. 4, zaplacone przed rokiem okreslonym w ust. 5 moga byc odliczone od podstawy obliczenia podatku rowniez w roku podatkowym bezposrednio nastepujacym po roku, w ktorym podatnik po raz pierwszy odliczyl odsetki; w tym przypadku odliczeniu podlega wylacznie roznica miedzy suma odsetek przypadajacych do odliczenia a kwota odsetek faktycznie odliczonych w roku, w ktorym podatnik dokonal pierwszego odliczenia.

8. Wydatki, o ktorych mowa w ust. 1, dotycza odsetek zaplaconych lacznie przez oboje malzonkow. Jezeli malzonkowie podlegaja odrebnemu opodatkowaniu - odliczen dokonuje sie, zgodnie z wnioskami zawartymi w zeznaniach rocznych, badz od dochodu kazdego z malzonkow, w proporcji wskazanej we wniosku, badz od dochodu jednego z malzonkow.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 5, wraz z objasnieniem co do sposobu jego wypelnienia.

10. W kolejnych nastepujacych po sobie latach podatkowych kwota, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, nie moze ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje sie najwyzszy w okresie obowiazywania ustawy wskaznik przeliczeniowy 1 mkw. powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celow obliczania premii gwarancyjnej od wkladow na oszczednosciowych ksiazeczkach mieszkaniowych za III kwartal.

11. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oglasza, do 31 grudnia roku poprzedzajacego rok podatkowy, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokosc kwoty, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, z zastrzezeniem ust. 10.

Art. 26c. 1. Od podstawy obliczenia podatku (opodatkowania), ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza sie wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii, do wysokosci i na warunkach okreslonych w rozporzadzeniu ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, uwzgledniajacym Wytyczne w sprawie krajowej pomocy regionalnej (Dz. Urz. WE C 74 z 10.03.1998 oraz Dz. Urz. WE C 258 z 9.09.2002).

2. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uwaza sie wiedze technologiczna w postaci wartosci niematerialnych i prawnych, w szczegolnosci wyniki badan i prac rozwojowych, nabyta przez podatnika od jednostek naukowych w rozumieniu prawa kraju rejestracji, ktora umozliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobow lub uslug i ktora nie jest stosowana na swiecie przez okres dluzszy niz 5 lat, co potwierdza opinia niezaleznej jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727).

3. Prawo do odliczen przysluguje podatnikowi uzyskujacemu przychody ze zrodla okreslonego w art. 10 ust. 1 pkt 3. Kwota odliczen nie moze w roku podatkowym przekroczyc kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z tego zrodla.

4. Prawo do odliczen nie przysluguje podatnikowi, jezeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzajacym prowadzil dzialalnosc na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

5. Podstawa ustalenia wielkosci odliczenia jest kwota wydatkow poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzglednionych w wartosci poczatkowej, w czesci, w jakiej zostala zaplacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w ktorym nowa technologie wprowadzono do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych lub w roku nastepujacym po tym roku, oraz w ktorej nie zostala zwrocona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

6. Jezeli podatnik dokonal przedplat (zadatkow) na poczet wydatkow okreslonych w ust. 5 w roku poprzedzajacym rok, w ktorym wprowadzil nowa technologie do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, uznaje sie je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

7. Odliczenia dokonuje sie w zeznaniu za rok podatkowy, w ktorym poniesiono wydatki, o ktorych mowa w ust. 5 i 6. W sytuacji gdy podatnik osiaga za rok podatkowy strate lub wielkosc dochodu z pozarolniczej dzialalnosci podatnika jest nizsza od kwoty przyslugujacych mu odliczen, odliczenia odpowiednio w calej kwocie lub w pozostalej czesci dokonuje sie w zeznaniach za kolejno nastepujace po sobie trzy lata podatkowe liczac od konca roku, w ktorym nowa technologie wprowadzono do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

8. Odliczenia zwiazane z nabyciem nowej technologii nie moga przekroczyc:

1) 50 % kwoty, ustalonej zgodnie z ust. 5 i 6, dla podatnika bedacego mikroprzedsiebiorca, malym lub srednim przedsiebiorca w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej w roku, w ktorym nabyl prawo do odliczenia, albo

2) 30 % kwoty, ustalonej zgodnie z ust. 5 i 6, dla pozostalych podatnikow.

9. Podatnik traci prawo do odliczen zwiazanych z nabyciem nowej technologii, jezeli przed uplywem trzech lat podatkowych liczac od konca roku podatkowego, w ktorym wprowadzil nowa technologie do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych:

1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub czesci innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przeksztalcenia formy prawnej oraz laczenia lub podzialu dotychczasowych przedsiebiorcow - dokonywanych na podstawie przepisow Kodeksu spolek handlowych, albo

2) zostanie ogloszona jego upadlosc obejmujaca likwidacje majatku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3) otrzyma zwrot wydatkow na te technologie w jakiejkolwiek formie.

10. W razie wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 9, podatnik jest obowiazany w zeznaniu podatkowym skladanym za rok, w ktorym wystapily te okolicznosci, do zwiekszenia podstawy obliczenia podatku (opodatkowania) o kwote dokonanych odliczen, do ktorych utracil prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o te kwote. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 3, kwote odliczen, do ktorej podatnik utracil prawo, okresla sie proporcjonalnie do udzialu zwroconych wydatkow w wartosci poczatkowej nowej technologii.

11. Do odliczen, o ktorych mowa w ust. 1, nie maja zastosowania przepisy art. 23 ust. 1 pkt 45.

Art. 26d. Od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza sie wydatki, w wysokosci nieprzekraczajacej 10 % dochodu, poniesione przez podatnika na dzialalnosc klubow sportowych majacych osobowosc prawna i licencje sportowa, skupiajacych co najmniej 50 zawodnikow, w tym 30 juniorow.

Art. 27. 1. Podatek dochodowy, z zastrzezeniem art. 28 - 30, art. 30a - 30d oraz art. 44 ust. 4, pobiera sie od podstawy jego obliczenia wedlug nastepujacej skali:

Podstawa obliczenia podatku w zlotych
Podatek wynosi
ponad
do
 
37.024
19 proc. podstawy obliczenia minus kwota 530 zl 08 gr
37.024
74.048
6.504 zl 48 gr + 30 proc. nadwyzki ponad 37.024 zl
74.048
600.000
17.611 zl 68 gr + 40 proc. nadwyzki ponad 74.048 zl
600.000 *)
227.992 zl 48 gr + 50 proc. nadwyzki ponad 600.000 zl *)

2. Jezeli u podatnikow, ktorzy osiagaja wylacznie przychody z tytulu emerytur i rent nie podlegajacych podwyzszeniu stosownie do art. 55 ust. 6, po odliczeniu podatku wedlug skali okreslonej w ust. 1, pozostaje kwota przychodu nizsza niz kwota stanowiaca 20 proc. gornej granicy pierwszego przedzialu skali podatkowej okreslonej w ust. 1, w stosunku rocznym, podatek okresla sie tylko w wysokosci nadwyzki ponad te kwote.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie, jezeli prawo do okreslonych w nim swiadczen oraz obowiazek podatkowy istnialy 1 stycznia 1992 r. lub powstaly, poczynajac od swiadczen naleznych od tego dnia.

4 - 7. uchylone.

8. Jezeli podatnik, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, oprocz dochodow podlegajacych opodatkowaniu, zgodnie z ust. 1, osiagal rowniez dochody z tytulu dzialalnosci wykonywanej poza terytorium RP lub ze zrodel przychodow znajdujacych sie poza terytorium RP, zwolnione od podatku na podstawie umow o unikaniu podwojnego opodatkowania lub innych umow miedzynarodowych - podatek okresla sie w nastepujacy sposob:

1) do dochodow podlegajacych opodatkowaniu podatkiem dochodowym dodaje sie dochody zwolnione od tego podatku i od sumy tych dochodow oblicza sie podatek wedlug skali okreslonej w ust. 1,

2) ustala sie stope procentowa tego podatku do tak obliczonej sumy dochodow,

3) ustalona zgodnie z pkt 2 stope procentowa stosuje sie do dochodu podlegajacego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

9. Jezeli podatnik, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, osiaga rowniez dochody z tytulu dzialalnosci wykonywanej poza terytorium RP lub ze zrodel przychodow znajdujacych sie poza terytorium RP, a umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania nie stanowi o zastosowaniu metody okreslonej w ust. 8, dochody te laczy sie z dochodami ze zrodel przychodow polozonych na terytorium RP. W tym przypadku od podatku obliczonego od lacznej sumy dochodow odlicza sie kwote rowna podatkowi dochodowemu zaplaconemu w obcym panstwie. Odliczenie to nie moze jednak przekroczyc tej czesci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, ktora proporcjonalnie przypada na dochod uzyskany w panstwie obcym. Przepis art. 11 ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

9a. W przypadku podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujacego wylacznie dochody z tytulu dzialalnosci wykonywanej poza terytorium RP lub ze zrodel przychodow znajdujacych sie poza terytorium RP, zasade okreslona w ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

9b. uchylony.

9c. uchylony.

10. uchylony.

Art. 27a. uchylony.

Art. 27b. 1. Podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejnosci ulega obnizeniu o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135):

1) oplaconej w roku podatkowym bezposrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych,

2) pobranej w roku podatkowym przez platnika zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych

- obnizenie nie dotyczy skladek, ktorych podstawe wymiaru stanowi dochod (przychod) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c oraz skladek, ktorych podstawe wymiaru stanowi dochod, od ktorego na podstawie przepisow ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

2. Kwota skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktora zmniejsza sie podatek, nie moze przekroczyc 7,75 proc. podstawy wymiaru tej skladki.

3. Wysokosc wydatkow na cele okreslone w ust. 1 ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie.

Art. 27c. uchylony.

Art. 27d. 1. Podatek dochodowy wynikajacy z zeznania, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1, zmniejsza sie na zasadach okreslonych w ust. 2 - 4, jezeli podatnik w okresie, o ktorym mowa w ust. 2a, dokonal darowizny pienieznej, zwanej dalej "wplata", na rzecz organizacji pozytku publicznego dzialajacej na podstawie ustawy o dzialalnosci pozytku publicznego, zwanej dalej "organizacja pozytku publicznego".

2. Zmniejszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc kwoty dokonanej wplaty, jednak nie wiecej niz kwoty stanowiacej 1 proc. podatku naleznego, wykazanego w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1.

2a. Zmniejszenie, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wplaty dokonane od 1 maja do 31 grudnia roku podatkowego oraz od 1 stycznia do dnia zlozenia zeznania za rok podatkowy, nie pozniej jednak niz do uplywu terminu okreslonego dla zlozenia tego zeznania.

3. Zmniejszenie, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy wplat na rzecz organizacji pozytku publicznego prowadzacych dzialalnosc gospodarcza polegajaca na wytwarzaniu wyrobow przemyslu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostalych wyrobow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,5 proc. oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z udzialem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

4. Zmniejszenie, o ktorym mowa w ust. 1, stosuje sie, jezeli dokonane wplaty:

1) zostaly udokumentowane dowodem wplaty na rachunek bankowy organizacji pozytku publicznego,

2) nie zostaly odliczone od przychodu (ryczaltu od przychodow ewidencjonowanych) na podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

5. Kwote zmniejszenia, o ktorej mowa w ust. 2, zaokragla sie do pelnych dziesiatek groszy w dol.

6. W przypadku zwrotu dokonanej wplaty, organizacja pozytku publicznego jest obowiazana przekazac urzedowi skarbowemu informacje o zwroconej podatnikowi kwocie wplaty, w terminie miesiaca od dnia dokonania zwrotu.

Art. 27e. 1. Osobie prowadzacej gospodarstwo domowe, ktora zgodnie z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zawarla umowe aktywizacyjna z osoba bezrobotna w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym i poniosla z tego tytulu wydatki z wlasnych srodkow na oplacenie skladek na ubezpieczenia spoleczne, przysluguje odliczenie od podatku obliczonego zgodnie z art. 27, na zasadach okreslonych w ust. 2-5, po kazdym okresie 12 miesiecy nieprzerwanego trwania tej umowy.

2. Odliczenie przysluguje pod warunkiem, ze zawarta umowa aktywizacyjna zostala zarejestrowana w powiatowym urzedzie pracy, a fakt jej zawarcia zostal potwierdzony zaswiadczeniem.

3. Odliczeniu podlegaja wydatki poniesione przez osobe prowadzaca gospodarstwo domowe z tytulu oplacenia z wlasnych srodkow skladek na ubezpieczenia spoleczne osoby zatrudnionej w ramach umowy aktywizacyjnej, okreslonych w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych.

4. Odliczenia dokonuje sie w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1, skladanym za rok podatkowy, w ktorym uplynal okres trwania umowy aktywizacyjnej okreslony w ust. 1.

5. Odliczenie stosuje sie, jezeli wydatki okreslone w ust. 3:

1) zostaly udokumentowane dowodami stwierdzajacymi ich poniesienie,

2) nie zostaly odliczone od podatku na podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

Art. 28. 1. Przychodu z odplatnego zbycia nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie laczy sie z przychodami (dochodami) z innych zrodel.

2. Podatek od przychodu, o ktorym mowa w ust. 1, ustala sie w formie ryczaltu w wysokosci 10 proc. uzyskanego przychodu. Podatek ten jest platny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odplatnego zbycia na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika.

2a. Zasada, o ktorej mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatnikow dokonujacych sprzedazy nieruchomosci i praw majatkowych okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), ktorzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedazy zloza oswiadczenie, ze przychod uzyskany ze sprzedazy przeznacza na cele okreslone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

3. Jezeli nie zostana spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek jest platny najpozniej nastepnego dnia po uplywie terminow okreslonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

1) od terminu platnosci okreslonego w ust. 2 do dnia, w ktorym uplynely dwa lata, liczac od dnia sprzedazy - w wysokosci polowy odsetek za zwloke pobieranych od zaleglosci podatkowych,

2) poczawszy od nastepnego dnia po uplywie dwoch lat, liczac od dnia sprzedazy, az do dnia zaplaty - w pelnej wysokosci odsetek za zwloke pobieranych od zaleglosci podatkowych.

4. W terminie platnosci podatku podatnik jest obowiazany zlozyc deklaracje wedlug ustalonego wzoru.

Art. 29. 1. Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium RP przez osoby, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a, przychodow:

1) z dzialalnosci okreslonej w art. 13 pkt 2 i 6-9 oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektow wynalazczych, znakow towarowych i wzorow zdobniczych, w tym rowniez ze sprzedazy tych praw, z naleznosci za udostepnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za uzytkowanie lub prawo do uzytkowania urzadzenia przemyslowego, handlowego lub naukowego, w tym takze srodka transportu, oraz za informacje zwiazane ze zdobytym doswiadczeniem w dziedzinie przemyslowej, handlowej lub naukowej (know-how) - pobiera sie w formie ryczaltu w wysokosci 20 proc. przychodu,

2) z oplat za uslugi w zakresie dzialalnosci widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby fizyczne majace miejsce zamieszkania za granica, a organizowanej za posrednictwem osob fizycznych lub osob prawnych prowadzacych dzialalnosc w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium RP - pobiera sie w formie ryczaltu w wysokosci 20 proc. przychodu,

3) z tytulu naleznych oplat za wywoz ladunkow i pasazerow przyjetych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiebiorstwa morskiej zeglugi handlowej, z wyjatkiem ladunkow i pasazerow tranzytowych - pobiera sie w formie ryczaltu w wysokosci 10 proc. przychodow,

4) uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiebiorstwa zeglugi powietrznej - pobiera sie w formie ryczaltu w wysokosci 10 proc. przychodow,

5) z tytulu swiadczen doradczych, ksiegowych, badania rynku, uslug prawnych, uslug reklamowych, zarzadzania i kontroli, przetwarzania danych, uslug rekrutacji pracownikow i pozyskiwania personelu, gwarancji i poreczen oraz swiadczen o podobnym charakterze - pobiera sie w formie ryczaltu w wysokosci 20 proc. przychodu.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie z uwzglednieniem umow o unikaniu

podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest RP. Jednakze zastosowanie stawki podatku wynikajacej z wlasciwej umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taka umowa jest mozliwe pod warunkiem udokumentowania dla celow podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego zaswiadczeniem wydanym przez wlasciwy organ administracji podatkowej, zwanym dalej "certyfikatem rezydencji".

Art. 30. 1. Od uzyskanych na terytorium RP dochodow (przychodow) pobiera sie zryczaltowany podatek dochodowy:

1) - 1c) uchylone,

2) z tytulu wygranych w konkursach, grach i zakladach wzajemnych lub nagrod zwiazanych ze sprzedaza premiowa, z zastrzezeniem art. 21 ust. 1 pkt 6, 6a i 68 - w wysokosci 10 proc. wygranej lub nagrody,

3) uchylony,

4) z tytulu swiadczen otrzymanych przez emerytow lub rencistow, w zwiazku z laczacym ich uprzednio z zakladem pracy stosunkiem sluzbowym, stosunkiem pracy, pracy nakladczej lub spoldzielczym stosunkiem pracy, z zastrzezeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 - w wysokosci 10 proc. naleznosci,

4a) z tytulu swiadczen pienieznych otrzymywanych po zwolnieniu ze sluzby przez funkcjonariuszy sluzb mundurowych oraz zolnierzy, w zwiazku ze zwolnieniem tych osob ze sluzby stalej na podstawie odrebnych ustaw, przez okres roku co miesiac lub za okres roku jednorazowo albo co miesiac przez okres trzech miesiecy - w wysokosci 20 proc. naleznosci,

5) z wynagrodzen za udzielanie pomocy Policji, organom kontroli skarbowej, funkcjonariuszom celnym, Strazy Granicznej, Wojskowym Sluzbom Informacyjnym i Zandarmerii Wojskowej lub Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego i Agencji Wywiadu, wyplacanych z funduszu operacyjnego - w wysokosci 20 proc. wynagrodzenia,

6) uchylony,

7) od dochodow z nie ujawnionych zrodel przychodow lub nie znajdujacych pokrycia w ujawnionych zrodlach - w wysokosci 75 proc. dochodu,

7a) z tytulu gromadzenia oszczednosci na wiecej niz jednym indywidualnym koncie emerytalnym, w rozumieniu przepisow o indywidualnych kontach emerytalnych - w wysokosci 75 proc. uzyskanego dochodu na kazdym indywidualnym koncie emerytalnym,

8) uchylony,

9) - 12) uchylone,

13) od jednorazowych odszkodowan za skrocenie okresu wypowiedzenia, wyplacanych zolnierzom zwalnianym z zawodowej sluzby wojskowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych RP w latach 2001-2006 (Dz. U. nr 76, poz. 804 ze zm.) - w wysokosci 20 proc. przychodu.

1a - 1d. uchylone.

2. uchylony.

3. Zryczaltowany podatek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13, pobiera sie bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

3a. Dochodem, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 7a, jest roznica miedzy kwota stanowiaca wartosc srodkow zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym a suma wplat na indywidualne konto emerytalne. Dochodu tego nie pomniejsza sie o straty z kapitalow pienieznych i praw majatkowych poniesionych w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

4. uchylony.

5. uchylony.

6. uchylony.

7. uchylony.

8. Dochodow (przychodow), o ktorych mowa w ust. 1, nie laczy sie z dochodami opodatkowanymi na zasadach okreslonych w art. 27.

Art. 30a. 1. Od uzyskanych dochodow (przychodow) pobiera sie 19 proc. zryczaltowany podatek dochodowy, z zastrzezeniem art. 52a:

1) z odsetek od pozyczek, z wyjatkiem gdy udzielanie pozyczek jest przedmiotem dzialalnosci gospodarczej,

2) z odsetek i dyskonta od papierow wartosciowych,

3) z odsetek lub innych przychodow od srodkow pienieznych zgromadzonych na rachunku podatnika lub w innych formach oszczedzania, przechowywania lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrebnych przepisow, z wyjatkiem srodkow pienieznych zwiazanych z wykonywana dzialalnoscia gospodarcza,

4) z dywidend i innych przychodow z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych,

5) od dochodu z tytulu udzialu w funduszach kapitalowych,

6) od kwot wyplacanych po smierci czlonka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy, w rozumieniu przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, z wyjatkiem wyplat, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 59,

7) od dochodu czlonka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytulu przeniesienia akcji zlozonych na rachunku ilosciowym do aktywow tego funduszu,

8) z tytulu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu czlonka funduszu,

9) od kwot jednorazowo wyplacanych przez otwarty fundusz emerytalny czlonkowi funduszu, ktoremu rachunek funduszu otwarto w zwiazku ze smiercia jego wspolmalzonka,

10) od dochodu oszczedzajacego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytulu zwrotu, w rozumieniu przepisow o indywidualnych kontach emerytalnych, srodkow zgromadzonych na tym koncie,

11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytulu zwrotu srodkow zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisow o pracowniczych programach emerytalnych.

2. Przepisy ust. 1 pkt 1-5 stosuje sie z uwzglednieniem umow o unikaniu podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest RP. Jednakze zastosowanie stawki podatku wynikajacej z wlasciwej umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z taka umowa jest mozliwe pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji.

3. Jezeli nie jest mozliwa identyfikacja umarzanych jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, umarzanych albo wykupywanych certyfikatow inwestycyjnych w tych funduszach lub w inny sposob unicestwianych tytulow udzialu w funduszach kapitalowych, przyjmuje sie, ze kolejno sa to odpowiednio jednostki, certyfikaty lub tytuly poczawszy od nabytych przez podatnika najwczesniej (FIFO). Zasade, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, stosuje sie odrebnie dla kazdego rachunku inwestycyjnego.

4. Zasade okreslona w ust. 3 stosuje sie odpowiednio do ustalania dyskonta od papierow wartosciowych.

5. Dochodu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 5, nie pomniejsza sie o straty z tytulu udzialu w funduszach kapitalowych oraz inne straty z kapitalow pienieznych i praw majatkowych, poniesione w roku podatkowym oraz w latach poprzednich.

6. Zryczaltowany podatek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1-4 oraz pkt 6, 8 i 9, pobiera sie bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

7. Dochodow (przychodow), o ktorych mowa w ust. 1, nie laczy sie z dochodami opodatkowanymi na zasadach okreslonych w art. 27.

8. Do dochodu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 10 i 11, stosuje sie art. 30 ust. 3a.

9. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujacy poza granicami RP przychody (dochody) okreslone w ust. 1 pkt 1 - 5, od zryczaltowanego podatku obliczonego zgodnie z ust. 1, od tych przychodow (dochodow), odliczaja kwote rowna podatkowi zaplaconemu za granica, jednakze odliczenie to nie moze przekroczyc kwoty podatku obliczonego od tych przychodow (dochodow) przy zastosowaniu stawki 19 proc.

10. Jezeli podatnik, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, osiaga przychody (dochody) okreslone w art. 42c ust. 5 pkt 1 - 3 ze zrodel przychodow polozonych:

1) w Republice Austrii, Krolestwie Belgii, Wielkim Ksiestwie Luksemburga, Ksiestwie Andory, Ksiestwie Liechtensteinu, Ksiestwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub

2) na terytoriach zaleznych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej oraz Krolestwa Niderlandow, z ktorymi RP zawarla umowy w sprawie opodatkowania przychodow (dochodow) z oszczednosci osob fizycznych

- podatek od tych przychodow (dochodow) zaplacony w panstwach, o ktorych mowa w pkt 1, oraz na terytoriach, o ktorych mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 i 9.

11. Kwoty zryczaltowanego podatku obliczonego od przychodow (dochodow), o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 - 5, uzyskanych poza granicami RP oraz kwoty podatku zaplaconego za granica, o ktorych mowa w ust. 9 i 10, podatnicy sa obowiazani wykazac w zeznaniu podatkowym, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a.

Art. 30b. 1. Od dochodow uzyskanych z odplatnego zbycia papierow wartosciowych lub pochodnych instrumentow finansowych i z realizacji praw z nich wynikajacych oraz z odplatnego zbycia udzialow w spolkach majacych osobowosc prawna oraz z tytulu objecia udzialow (akcji) w spolkach majacych osobowosc prawna albo wkladow w spoldzielniach w zamian za wklad niepieniezny w postaci innej niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc podatek dochodowy wynosi 19 proc. uzyskanego dochodu.

2. Dochodem, o ktorym mowa w ust. 1, jest:

1) roznica miedzy suma przychodow uzyskanych z tytulu odplatnego zbycia papierow wartosciowych a kosztami uzyskania przychodow, okreslonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzezeniem art. 24 ust. 13 i 14,

2) roznica miedzy suma przychodow uzyskanych z realizacji praw wynikajacych z papierow wartosciowych, o ktorych mowa w art. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodow, okreslonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

3) roznica miedzy suma przychodow uzyskanych z tytulu odplatnego zbycia pochodnych instrumentow finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikajacych a kosztami uzyskania przychodow, okreslonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

4) roznica miedzy suma przychodow uzyskanych z tytulu odplatnego zbycia udzialow w spolkach majacych osobowosc prawna a kosztami uzyskania przychodow, okreslonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38,

5) roznica pomiedzy wartoscia nominalna objetych udzialow (akcji) w spolkach majacych osobowosc prawna albo wkladow w spoldzielniach w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc a kosztami uzyskania przychodow okreslonymi na podstawie art. 22 ust. 1e

- osiagnieta w roku podatkowym.

3. Przepisy ust. 1 stosuje sie z uwzglednieniem umow o unikaniu podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest RP. Jednakze zastosowanie stawki podatku wynikajacej z umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania albo niezaplacenie podatku zgodnie z tymi umowami jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, jezeli odplatne zbycie papierow wartosciowych i pochodnych instrumentow finansowych oraz realizacja praw z nich wynikajacych nastepuje w wykonywaniu dzialalnosci gospodarczej.

5. Dochodow, o ktorych mowa w ust. 1, nie laczy sie z dochodami opodatkowanymi na zasadach okreslonych w art. 27 oraz art. 30c.

5a. Jezeli podatnik, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, osiaga dochody, o ktorych mowa w ust. 1, zarowno na terytorium RP, jak i poza jej granicami, dochody te laczy sie i od podatku obliczonego od lacznej sumy dochodow odlicza sie kwote rowna podatkowi dochodowemu zaplaconemu za granica. Odliczenie to nie moze jednak przekroczyc tej czesci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, ktora proporcjonalnie przypada na dochod uzyskany za granica.

5b. W przypadku podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujacego dochody, o ktorych mowa w ust. 1, wylacznie poza granicami RP zasade okreslona w ust. 5a stosuje sie odpowiednio.

5c. Jezeli podatnik, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, osiaga przychody (dochody) okreslone w art. 42c ust. 5 pkt 4 ze zrodel przychodow polozonych:

1) w Republice Austrii, Krolestwie Belgii, Wielkim Ksiestwie Luksemburga, Ksiestwie Andory, Ksiestwie Liechtensteinu, Ksiestwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej lub

2) na terytoriach zaleznych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej oraz Krolestwa Niderlandow, z ktorymi RP zawarla umowy w sprawie opodatkowania przychodow (dochodow) z oszczednosci osob fizycznych

- podatek od tych przychodow (dochodow) zaplacony w panstwach, o ktorych mowa w pkt 1, oraz na terytoriach, o ktorych mowa w pkt 2, podlega odliczeniu od kwoty podatku obliczonego zgodnie z ust. 1 oraz z ust. 5a i 5b.

6. Po zakonczeniu roku podatkowego podatnik jest obowiazany w zeznaniu podatkowym, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1, wykazac dochody uzyskane w roku podatkowym z odplatnego zbycia papierow wartosciowych, w tym rowniez dochody, o ktorych mowa w art. 24 ust. 14, i dochody z odplatnego zbycia pochodnych instrumentow finansowych, a takze dochody z realizacji praw z nich wynikajacych oraz z odplatnego zbycia udzialow w spolkach majacych osobowosc prawna oraz z tytulu objecia udzialow (akcji) w spolkach majacych osobowosc prawna albo wkladow w spoldzielniach w zamian za wklad niepieniezny w postaci innej niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc, i obliczyc nalezny podatek dochodowy.

7. Przepis art. 30a ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

8. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oglosi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", wykaz terytoriow, o ktorych mowa w ust. 5c pkt 2 oraz art. 30a ust. 10 pkt 2.

Art. 30c. 1. Podatek dochodowy od dochodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej uzyskanych przez podatnikow, o ktorych mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzezeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19 proc. podstawy obliczenia podatku.

2. Podstawa obliczenia podatku, o ktorej mowa w ust. 1, jest dochod ustalony zgodnie z art. 9 ust. 1, 2, 3, 3a i 5, art. 24 ust. 1 i 2 lub art. 24b ust. 1 i 2 lub art. 25. Dochod ten podatnicy moga pomniejszac o skladki na ubezpieczenie spoleczne okreslone w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a). Wysokosc skladek ustala sie na podstawie dokumentow stwierdzajacych ich poniesienie.

3. Skladki na ubezpieczenie spoleczne, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a), podlegaja odliczeniu od dochodu, o ile nie zostaly:

1) zaliczone do kosztow uzyskania przychodow, lub

2) odliczone od dochodow opodatkowanych na zasadach okreslonych w art. 27, lub

3) odliczone od przychodow na podstawie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym.

4. Jezeli podatnik, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, osiaga rowniez dochody z tytulu pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej wykonywanej poza terytorium RP lub ze zrodel przychodow znajdujacych sie poza terytorium RP, a dochody te nie sa zwolnione od opodatkowania na podstawie umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania, dochody te laczy sie z dochodami ze zrodel przychodow polozonych na terytorium RP. W tym przypadku od podatku obliczonego od lacznej sumy dochodow odlicza sie kwote rowna podatkowi dochodowemu zaplaconemu w obcym panstwie. Odliczenie to nie moze jednak przekroczyc tej czesci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, ktora proporcjonalnie przypada na dochod uzyskany w obcym panstwie. Przepis art. 11 ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, uzyskujacego wylacznie dochody z tytulu pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej wykonywanej poza terytorium RP lub ze zrodel przychodow znajdujacych sie poza terytorium RP, zasade okreslona w ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

6. Dochodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, opodatkowanych w sposob okreslony w ust. 1, nie laczy sie z dochodami opodatkowanymi na zasadach okreslonych w art. 27 oraz art. 30b.

Art. 30d. 1. Jezeli wlasciwy organ podatkowy lub wlasciwy organ kontroli skarbowej okresli, na podstawie art. 25, dochod podatnika w wysokosci wyzszej (strate w wysokosci nizszej) niz zadeklarowana przez podatnika w zwiazku z dokonaniem transakcji, o ktorych mowa w art. 25a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - roznice miedzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a okreslonym przez te organy opodatkowuje sie stawka 50 proc.

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do podatnikow, ktorych dochody sa opodatkowane na zasadach okreslonych w art. 27 lub w art. 30c.

ROZDZIAL 7

POBOR PODATKU LUB ZALICZEK NA PODATEK PRZEZ PLATNIKOW

Art. 31. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej, zwane dalej "zakladami pracy", sa obowiazane jako platnicy obliczac i pobierac w ciagu roku zaliczki na podatek dochodowy od osob, ktore uzyskuja od tych zakladow przychody ze stosunku sluzbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej lub spoldzielczego stosunku pracy, zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego wyplacane przez zaklady pracy, a w spoldzielniach pracy - wyplaty z tytulu udzialu w nadwyzce bilansowej.

Art. 32. 1. Zaliczki, o ktorych mowa w art. 31, za miesiace od stycznia do grudnia, z zastrzezeniem ust. 1a, wynosza:

1) za miesiace od poczatku roku do miesiaca wlacznie, w ktorym dochod podatnika uzyskany od poczatku roku w tym zakladzie pracy przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice pierwszego przedzialu skali - 19 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu,

2) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod uzyskany od poczatku roku przekroczyl kwote, o ktorej mowa w pkt 1 - 30 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu,

3) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod uzyskany od poczatku roku przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice drugiego przedzialu skali - 40 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu,

4) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod uzyskany od poczatku roku przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice trzeciego przedzialu skali - 50 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu.

[UWAGA, stracil moc 18 lutego 2005 r. ma podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04 (Dz. U. nr 30, poz. 262)]

1a. Jezeli podatnik zlozy platnikowi oswiadczenie, ze za dany rok zamierza opodatkowac dochody lacznie z malzonkiem badz na zasadach okreslonych w art. 6 ust. 4, a za rok podatkowy przewidywane, okreslone w oswiadczeniu:

1) dochody podatnika nie przekrocza gornej granicy pierwszego przedzialu skali, a odpowiednio malzonek lub dziecko nie uzyskuja zadnych dochodow, z wyjatkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiace roku podatkowego wynosza 19 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu i sa dodatkowo pomniejszane za kazdy miesiac o kwote stanowiaca 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, okreslonej w pierwszym przedziale obowiazujacej skali podatkowej,

2) dochody podatnika przekrocza gorna granice pierwszego, drugiego lub trzeciego przedzialu skali, a odpowiednio malzonek lub dziecko nie uzyskuja zadnych dochodow z wyjatkiem renty rodzinnej lub dochody malzonka mieszcza sie w nizszych przedzialach skali - zaliczki wynosza:

a) za miesiace od poczatku roku do miesiaca wlacznie, w ktorym dochod podatnika przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice drugiego przedzialu skali - 19 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu,

b) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod podatnika przekroczyl kwote, o ktorej mowa w lit. a) - 30 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu,

c) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod podatnika przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice trzeciego przedzialu skali - 40 proc. dochodu uzyskanego w danym miesiacu.

[UWAGA, stracil moc 18 lutego 2005 r. ma podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04 (Dz. U. nr 30, poz. 262)]

1b. Platnicy, ktorym podatnik zlozyl oswiadczenie wymienione w ust. 1a, pobieraja zaliczki wedlug zasad okreslonych w ust. 1a pkt 1 i 2, poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostalo zlozone oswiadczenie.

1c. W razie faktycznej zmiany stanu upowazniajacego do obnizki zaliczek lub utraty mozliwosci do opodatkowania dochodow zgodnie z art. 6 podatnik jest zobowiazany poinformowac o tym platnika; w tym przypadku od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym podatnik przestal spelniac warunki do obnizki zaliczek, zaliczki sa pobierane wedlug zasad okreslonych w ust. 1.

1d. uchylony.

2. Za dochod, o ktorym mowa w ust. 1 i 1a, uwaza sie uzyskane w ciagu miesiaca przychody w rozumieniu art. 12 oraz zasilki pieniezne z ubezpieczenia spolecznego wyplacane przez platnika, po odliczeniu kosztow uzyskania w wysokosci okreslonej w art. 22 ust. 2 pkt 1 lub 3, oraz po odliczeniu potraconych przez platnika w danym miesiacu skladek na ubezpieczenie spoleczne, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b). Jezeli swiadczenia w naturze, swiadczenia ponoszone za podatnika lub inne nieodplatne swiadczenia przysluguja podatnikowi za okres dluzszy niz miesiac, przy obliczaniu zaliczek za poszczegolne miesiace przyjmuje sie ich wartosc w wysokosci przypadajacej na jeden miesiac. Jezeli nie jest mozliwe okreslenie, jaka czesc tych swiadczen przypada na jeden miesiac, a doliczenie calej wartosci w miesiacu ich uzyskania spowodowaloby niewspolmiernie wysoka zaliczke w stosunku do wyplaty pienieznej, zaklad pracy, na wniosek podatnika, ograniczy pobor zaliczki za dany miesiac i pobierze pozostala czesc zaliczki w nastepnych miesiacach roku podatkowego.

3. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 1, 1a i 2 zmniejsza sie o kwote stanowiaca 1/12 kwoty zmniejszajacej podatek, okreslonej w pierwszym przedziale obowiazujacej skali podatkowej, jezeli pracownik przed pierwsza wyplata wynagrodzenia w roku podatkowym zlozy zakladowi pracy oswiadczenie wedlug ustalonego wzoru, w ktorym stwierdzi, ze:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za posrednictwem platnika,

2) nie osiaga dochodow z tytulu czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub innej spoldzielni zajmujacej sie produkcja rolna,

3) nie osiaga dochodow, od ktorych jest obowiazany oplacac zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3,

4) nie otrzymuje swiadczen pienieznych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych,

5) okresla ten zaklad pracy jako wlasciwy do stosowania odliczenia, o ktorym wyzej mowa, w przypadku gdy rownoczesnie osiaga od innych zakladow pracy dochody ze stosunku sluzbowego, stosunku pracy, spoldzielczego stosunku pracy lub wykonywania pracy nakladczej.

3a. Oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 3, nie sklada sie, jezeli stan faktyczny wynikajacy z oswiadczenia zlozonego w latach poprzednich nie ulegl zmianie.

3b. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 3 zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiacu przez zaklad pracy zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

4. Zaklad pracy nie zmniejsza zaliczki w sposob okreslony w ust. 3, jezeli podatnik powiadomil go o zmianach stanu faktycznego wynikajacego z oswiadczenia.

5. Zaklad pracy przy obliczaniu zaliczki stosuje koszty uzyskania przychodow okreslone w art. 22 ust. 2 pkt 3, jezeli pracownik zlozy oswiadczenie o spelnieniu warunku okreslonego w tym przepisie; przepisy ust. 3a i 4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 33. 1. Rolnicze spoldzielnie produkcyjne oraz inne spoldzielnie zajmujace sie produkcja rolna sa obowiazane jako platnicy pobierac w ciagu roku zaliczki na podatek dochodowy od dokonywanych na rzecz czlonkow spoldzielni lub ich domownikow wyplat z tytulu dniowek obrachunkowych, udzialu w dochodzie podzielnym spoldzielni, a takze uzyskiwanych od spoldzielni przez te osoby zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego.

2. Zaliczki, o ktorych mowa w ust. 1, za miesiace od stycznia do grudnia ustala sie w sposob okreslony w art. 32 ust. 1-1c minus kwota obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3 miesiecznie.

3. Dla obliczenia zaliczek od wyplat z tytulu dniowek obrachunkowych do opodatkowania przyjmuje sie ich czesc ustalona w takim stosunku procentowym, w jakim pozostawal w roku poprzedzajacym rok podatkowy udzial dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osob prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 15 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.) w ogolnej kwocie wyplat z tytulu dniowek obrachunkowych, pomniejszona o skladki potracone przez platnika w danym miesiacu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), obliczonych od przychodu podlegajacego opodatkowaniu. Jezeli w roku poprzedzajacym rok podatkowy nie wystapil dochod okreslony w zdaniu poprzednim, platnicy, o ktorych mowa w ust. 1, nie potracaja w roku podatkowym zaliczek na podatek dochodowy.

3a. Zaliczke od dochodow, o ktorych mowa w ust. 1, obliczona w sposob okreslony w ust. 2 i 3, zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiacu przez spoldzielnie zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

4. Po zakonczeniu roku podatkowego platnicy, o ktorych mowa w ust. 1, okreslaja za ten rok, wedlug zasad wynikajacych z ust. 3, udzial dochodu zwolnionego od podatku dochodowego od osob prawnych w ogolnej kwocie wyplat z tytulu dniowek obrachunkowych oraz kwoty skladek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne obliczonych od przychodow podlegajacych opodatkowaniu i rozliczaja podatek zgodnie z art. 37-40.

5. W ewidencji ksiegowej dochodow i kosztow, prowadzonej przez rolnicze spoldzielnie produkcyjne lub inne spoldzielnie zajmujace sie produkcja rolna, powinny byc wyodrebnione dochody i koszty dotyczace produkcji rolniczej roslinnej i zwierzecej nie polegajacej na prowadzeniu dzialow specjalnych produkcji rolnej.

6. Przy ustalaniu wyodrebnionych dochodow i kosztow z dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 5, stosuje sie odpowiednio zasady obowiazujace przy ewidencjonowaniu dochodow i kosztow z caloksztaltu dzialalnosci spoldzielni.

Art. 34. 1. Organy rentowe sa obowiazane jako platnicy pobierac zaliczki miesieczne od wyplacanych bezposrednio przez te organy emerytur i rent, swiadczen przedemerytalnych i zasilkow przedemerytalnych, zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego, rent strukturalnych oraz rent socjalnych.

2. Zaliczki, o ktorych mowa w ust. 1, za miesiace od stycznia do grudnia ustala sie w sposob okreslony w art. 32 ust. 1-1c, odejmujac kwote obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3 miesiecznie.

2a. Organ rentowy na wniosek podatnika oblicza i pobiera zaliczki na podatek dochodowy w ciagu roku bez pomniejszania o kwote okreslona w art. 32 ust. 3, poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostal zlozony wniosek.

3. Zaliczka, o ktorej mowa w ust. 1, od zasilkow z ubezpieczenia spolecznego wyplaconych bezposrednio przez organ rentowy wynosi 19 proc. kwoty zasilkow.

4. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 3 zmniejsza sie o kwote obliczona zgodnie z art. 32 ust. 3, jezeli:

1) wyplata zasilkow dotyczy okresu pelnego miesiaca kalendarzowego i zwiazana jest z pozostawaniem w stosunku sluzbowym, w stosunku pracy, pracy nakladczej lub spoldzielczym stosunku pracy oraz

2) lacznie z dokumentacja uzasadniajaca wyplate zasilkow organowi rentowemu zlozone zostanie przez zasilkobiorce oswiadczenie wedlug ustalonego wzoru, w ktorym stwierdzi, ze w okresie zasilkowym:

a) nie otrzymuje emerytury lub renty za posrednictwem platnika,

b) nie osiaga innych dochodow poza dochodami uzyskiwanymi w zakladzie pracy, w ktorym ubezpieczenie z tytulu zatrudnienia jest podstawa powstania prawa do zasilku,

c) zaklad pracy, o ktorym mowa pod lit. b), oblicza zaliczki od dochodow pracownika w sposob okreslony w art. 32 ust. 3,

d) nie otrzymuje swiadczen pienieznych od organu zatrudnienia lub od biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych.

Przepis art. 32 ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

4a. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 2 zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiacu przez organ rentowy zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

5. uchylony.

6. W przypadku wyplaty zasilkow bezposrednio przez organ rentowy po ustaniu zatrudnienia zasady okreslone w ust. 3 i 4 oraz w art. 32 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

7. Organy rentowe sa obowiazane, w terminie do konca lutego, po uplywie roku podatkowego, sporzadzic i przekazac roczne obliczenie podatku, wedlug ustalonego wzoru, podatnikom uzyskujacym dochod z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, swiadczen przedemerytalnych i zasilkow przedemerytalnych, oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2a, urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych; obowiazek ten nie dotyczy podatnikow:

1) w stosunku do ktorych ustal obowiazek poboru zaliczek,

2) ktorym zaliczki byly ustalane w sposob okreslony w art. 32 ust. 1a-1c, chyba ze podatnik przed koncem roku podatkowego zlozy oswiadczenie o rezygnacji z zamiaru opodatkowania w sposob okreslony w art. 6 ust. 2 lub ust. 4.

8. W przypadku gdy organ rentowy nie jest obowiazany do dokonania rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w ust. 7, sporzadza w terminie do konca lutego, po uplywie roku podatkowego, imienna informacje o wysokosci uzyskanego dochodu, wedlug ustalonego wzoru, i w tym samym terminie przekazuje podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a, urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych. Informacje, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, organ rentowy sporzadza rowniez w przypadku, gdy dokonuje wyplaty swiadczen okreslonych w art. 21 ust. 1 pkt 2, 75 i 100.

9. Jezeli podatnik poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego:

1) nie uzyskal w roku podatkowym innych dochodow, z wyjatkiem okreslonych w art. 28 i 30 oraz w art. 30a i 30b,

2) nie korzysta z odliczen, z zastrzezeniem ust. 10 - 10b,

3) nie korzysta z mozliwosci lacznego opodatkowania jego dochodow z dochodami malzonka badz nie korzysta z mozliwosci opodatkowania, o ktorym mowa w art. 6 ust. 4,

4) nie uzyskal dochodow powodujacych obliczenie naleznego podatku w sposob okreslony w art. 27 ust. 8,

5) nie zmniejsza podatku na zasadach okreslonych w art. 27d,

6) nie ma obowiazku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzezeniem ust. 11,

podatek wynikajacy z rozliczenia rocznego obnizony, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej w roku podatkowym przez organ rentowy zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych jest podatkiem naleznym od podatnika za dany rok, chyba ze naczelnik urzedu skarbowego wyda decyzje okreslajaca wysokosc zobowiazania podatkowego w innej wysokosci.

10. Jezeli podatnik dokonal zwrotu nienaleznie pobranych emerytur i rent lub zasilkow z ubezpieczenia spolecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, swiadczen przedemerytalnych, zasilkow przedemerytalnych, otrzymanych bezposrednio z tego organu, a obowiazek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotow dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokosci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczajac na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

10a. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej, renty strukturalnej lub zasilkow z ubezpieczenia spolecznego, za okres, za ktory podatnik pobieral swiadczenie z innego organu rentowego w wysokosci uwzgledniajacej zaliczke na podatek i skladke na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje te kwoty od przyznanego swiadczenia przy ustalaniu wysokosci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczajac na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

10b. W przypadku przyznania podatnikowi prawa do emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasilkow z ubezpieczenia spolecznego lub renty rodzinnej, za okres, za ktory podatnik pobieral zasilek, dodatek szkoleniowy, stypendium albo inne swiadczenie pieniezne z tytulu pozostawania bez pracy, albo zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne, pobrane z tego tytulu kwoty w wysokosci uwzgledniajacej zaliczke na podatek i skladke na ubezpieczenie zdrowotne - organ rentowy odejmuje od przyznanego swiadczenia przy ustalaniu wysokosci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu podatku, zamieszczajac na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.

11. Jezeli podatnik otrzymal bezposrednio od tego organu zwrot uprzednio zaplaconej i odliczonej skladki na ubezpieczenie zdrowotne, a obowiazek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy w rocznym obliczeniu podatku sporzadzanym za rok, w ktorym dokonal zwrotu skladki, dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27, kwote tej skladki.

12. Roznice miedzy podatkiem wynikajacym z rocznego obliczenia podatku a suma zaliczek pobranych za miesiace od stycznia do grudnia pobiera sie z dochodu za marzec lub kwiecien roku nastepnego. Pobrana roznice platnicy wplacaja na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug siedziby platnika, lacznie z zaliczkami za te miesiace. Jezeli z rocznego obliczenia podatku wynika nadplata, zalicza sie ja na poczet zaliczki naleznej za marzec, a jezeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadplata, platnik zwraca ja podatnikowi w gotowce. W razie gdy stosunek uzasadniajacy pobor zaliczek ustal w styczniu albo w lutym, roznice pobiera sie z dochodu za miesiac, za ktory pobrana zostala ostatnia zaliczka. Zwrocone nadplaty w gotowce platnik potraca z kwot pobranych zaliczek przekazywanych urzedom skarbowym, wykazujac je w deklaracji, o ktorej mowa w art. 38 ust. 1.

Art. 35. 1. Do poboru zaliczek miesiecznych jako platnicy sa obowiazane:

1) osoby prawne i ich jednostki organizacyjne, ktore dokonuja wyplaty emerytur i rent z zagranicy - od wyplacanych przez nie emerytur i rent,

2) jednostki organizacyjne uczelni, placowki naukowe, zaklady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wyplacanych przez nie stypendiow,

3) organy zatrudnienia - od swiadczen wyplacanych z Funduszu Pracy,

3a) biura terenowe Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych - od swiadczen wyplacanych z Funduszu Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych,

4) areszty sledcze oraz zaklady karne - od naleznosci za prace przypadajacej tymczasowo aresztowanym oraz skazanym,

5) spoldzielnie - od oprocentowania wkladow pienieznych czlonkow spoldzielni, zaliczonego w ciezar kosztow spoldzielni,

6) oddzialy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej - od wyplacanych zolnierzom swiadczen pienieznych wynikajacych z przepisow ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP,

7) centrum integracji spolecznej - od wyplacanych swiadczen integracyjnych, przyznanych na podstawie ustawy z 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. nr 122, poz. 1143)

- pomniejszonych o skladki potracone przez platnika w danym miesiacu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2.

2. Za stypendia, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, uwaza sie w szczegolnosci stypendia przyznawane uczestnikom studiow doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne naleznosci otrzymywane przez osoby kierowane za granice w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiazywanie zadan badawczych i wdrozeniowych oraz przyznawane studentom studiow dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiagniecia w nauce.

3. Zaliczki, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, za miesiace od stycznia do grudnia ustala sie w sposob okreslony w art. 32 ust. 1-1c, z tym ze w przypadku poboru zaliczek od emerytur i rent z zagranicy stosuje sie postanowienia umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania, zawartej z panstwem, z ktorego pochodza te emerytury i renty.

3a. Podatnik przy odbiorze emerytury lub renty, o ktorej mowa w ust. 3, moze wplacic platnikowi ustalona zaliczke w zlotych. Wplate te uznaje sie za zaliczke potracona przez platnika.

4. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 3 zmniejsza sie o kwote, o ktorej mowa w art. 32 ust. 3, jezeli zaliczke pobieraja platnicy okresleni w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, a podatnik przed pierwsza wyplata naleznosci w roku podatkowym lub przed uplywem miesiaca, w ktorym zaczal osiagac takie dochody, zlozy platnikowi oswiadczenie wedlug ustalonego wzoru, ze nie osiaga rownoczesnie innych dochodow, z wyjatkiem okreslonych w art. 28 i 30 oraz w art. 30a-30c.

5. Zaliczke od przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 3a, pobiera sie w wysokosci 19 proc. przychodu, pomniejszona o kwote, o ktorej mowa w art. 32 ust. 3.

6. Zaliczke od przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, pobiera sie w wysokosci 19 proc. przychodu.

7. uchylony.

8. uchylony.

9. Zaliczke od dochodow, o ktorych mowa w ust. 1, obliczona w sposob okreslony w ust. 3-8, zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w tym miesiacu przez platnika zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

10. Platnicy stypendiow, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sa obowiazani w terminie do konca lutego roku nastepujacego po roku podatkowym sporzadzic informacje o wysokosci wyplaconego stypendium, wedlug ustalonego wzoru, i przekazac ja podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzezeniem art. 37.

Art. 35a. 1. Osoba prowadzaca gospodarstwo domowe, o ktorej mowa w art. 27e ust. 1, jest obowiazana, jako platnik, do poboru miesiecznej zaliczki na podatek dochodowy w wysokosci 19 % naleznosci wynikajacej z umowy aktywizacyjnej.

2. Przy obliczaniu zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1, uwzglednia sie:

1) koszty uzyskania przychodu, o ktorych mowa w art. 22 ust. 9 pkt 4,

2) skladki na ubezpieczenia spoleczne, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), potracone w danym miesiacu, zgodnie z przepisami o systemie ubezpieczen spolecznych.

3. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 1 i 2 zmniejsza sie o kwote:

1) o ktorej mowa w art. 32 ust. 3,

2) skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w danym miesiacu zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

4. Kwoty pobranych zaliczek na podatek platnik przekazuje w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrano zaliczki, na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania platnika, przesylajac rownoczesnie deklaracje wedlug ustalonego wzoru.

5. W terminie do konca lutego roku nastepujacego po roku podatkowym platnik jest obowiazany przeslac podatnikowi oraz do urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika - imienna informacje o wysokosci przychodu, sporzadzona wedlug ustalonego wzoru.

6. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory deklaracji i informacji, o ktorych mowa w ust. 4 i 5, wraz z objasnieniami co do sposobu ich wypelniania, terminu i miejsca skladania, majac na wzgledzie umozliwienie identyfikacji podatnika, platnika i urzedu skarbowego, do ktorego jest kierowany formularz, oraz poprawnego obliczenia przez platnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.

Art. 36. W stosunku do podatnikow, ktorzy osiagaja wylacznie przychody z tytulu emerytur i rent nie podlegajacych podwyzszeniu stosownie do art. 55 ust. 6, przy ustalaniu zaliczki oraz dokonywaniu obliczenia rocznego stosuje sie odpowiednio przepis art. 27 ust. 2, z tym ze zaliczke ustala sie w wysokosci nadwyzki ponad 1/12 kwoty okreslonej w tym przepisie.

Art. 37. 1. Jezeli podatnik, od ktorego zaliczki miesieczne pobieraja platnicy okresleni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, zlozy platnikowi przed 10 stycznia roku nastepujacego po roku podatkowym oswiadczenie sporzadzone wedlug ustalonego wzoru, ktore traktuje sie na rowni z zeznaniem, ze:

1) poza dochodami uzyskanymi od platnika nie uzyskal innych dochodow, z wyjatkiem dochodow okreslonych w art. 28 i 30 oraz w art. 30a i 30b,

2) nie korzysta z odliczen, z zastrzezeniem ust. 1a pkt 2-4,

3) nie korzysta z mozliwosci opodatkowania dochodow na zasadach okreslonych w art. 6 ust. 2 lub 4,

4) nie zmniejsza podatku, na zasadach okreslonych w art. 27d,

5) nie ma obowiazku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzezeniem ust. 1a pkt 5

- platnik jest obowiazany sporzadzic, wedlug ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach okreslonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

1a. Przy dokonywaniu rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w ust. 1, platnik:

1) uwzglednia koszty, o ktorych mowa w art. 22 ust. 11,

2) odlicza od dochodu potracone w ciagu roku skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b),

3) na wniosek podatnika odlicza od dochodu:

a) uchylona,

b) zwrocone platnikowi swiadczenia, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5 - jezeli nie zostaly one potracone od dochodu przy poborze zaliczek,

4) odlicza od podatku kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135) pobranej w roku podatkowym zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2,

5) dolicza do podatku obliczonego zgodnie z art. 27 otrzymany za jego posrednictwem zwrot uprzednio zaplaconej i odliczonej skladki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne.

1b. Podatek wynikajacy z obliczenia rocznego przez platnika jest podatkiem dochodowym naleznym od podatnika za dany rok, chyba ze naczelnik urzedu skarbowego wyda decyzje okreslajaca inna wysokosc zobowiazania w podatku dochodowym.

2. uchylony.

3. Roczne obliczenie podatku, o ktorym mowa w ust. 1, platnicy sporzadzaja w terminie do konca lutego po uplywie roku podatkowego i w tym samym terminie przekazuja podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a, urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.

4. Roznice miedzy podatkiem wynikajacym z rocznego obliczenia a suma zaliczek pobranych za miesiace od stycznia do grudnia pobiera sie z dochodu za marzec roku nastepnego. Roznice te, na wniosek podatnika, pobiera sie z dochodu za kwiecien roku nastepnego. W razie gdy stosunek uzasadniajacy pobor zaliczek ustal w styczniu lub w lutym, roznice pobiera sie z dochodu za miesiac, za ktory pobrana zostala ostatnia zaliczka. Pobrana roznice platnicy wplacaja na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje wlasciwy dla podatnika naczelnik urzedu skarbowego, lacznie z zaliczkami za te miesiace. Jezeli z obliczenia rocznego wynika nadplata, zalicza sie ja na poczet zaliczki naleznej za marzec, a jezeli po pobraniu tej zaliczki pozostaje nadplata, platnik zwraca ja podatnikowi w gotowce. Pobrana roznice platnicy wplacaja na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje wlasciwy dla platnika naczelnik urzedu skarbowego, lacznie z zaliczkami za te miesiace.

Art. 38. 1. Platnicy, o ktorych mowa w art. 31 i art. 33-35, przekazuja, z zastrzezeniem ust. 2 i 2a, kwoty pobranych zaliczek na podatek, w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrano zaliczki, na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania platnika, a jezeli platnik nie jest osoba fizyczna, wedlug siedziby badz miejsca prowadzenia dzialalnosci, gdy platnik nie posiada siedziby, przesylajac rownoczesnie deklaracje wedlug ustalonego wzoru; jezeli miedzy kwota potraconego podatku a kwota wplaconego podatku wystepuje roznica, nalezy ja wyjasnic w deklaracji.

2. Platnicy bedacy zakladami pracy chronionej lub zakladami aktywnosci zawodowej kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodow z tytulow okreslonych w art. 12 oraz od zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego, wyplacanych przez tych platnikow:

1) za miesiace od poczatku roku do miesiaca wlacznie, w ktorym dochod podatnika uzyskany od poczatku roku u tego platnika przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice pierwszego przedzialu skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1, przekazuja:

a) w 10 proc. na PFRON,

b) w 90 proc. na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych,

2) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod podatnika uzyskany od poczatku roku u tego platnika przekroczyl kwote, o ktorej mowa w pkt 1, przekazuja na zasadach okreslonych w ust. 1.

2a. Platnicy, o ktorych mowa w art. 31, ktorzy utracili status zakladu pracy chronionej, zatrudniajacy osoby niepelnosprawne, kwoty pobranych zaliczek na podatek od przychodow tych osob z tytulow okreslonych w art. 12 oraz od zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego wyplacanych przez tych platnikow tym osobom:

1) za miesiace od poczatku roku do miesiaca wlacznie, w ktorym dochod osoby niepelnosprawnej uzyskany od poczatku roku u tego platnika przekroczyl kwote stanowiaca gorna granice pierwszego przedzialu skali, o ktorej mowa w art. 27 ust. 1, przekazuja w wysokosci:

a) 25 proc. na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych - w przypadku platnikow osiagajacych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci od 25 do 30 proc.,

b) 50 proc. na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych - w przypadku platnikow osiagajacych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci od 30 do 35 proc.,

c) 75 proc. na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych - w przypadku platnikow osiagajacych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci od 35 do 40 proc.,

d) 100 proc. na zakladowy fundusz rehabilitacji osob niepelnosprawnych - w przypadku platnikow osiagajacych wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych w wysokosci co najmniej 40 proc.

- w pozostalej czesci na zasadach okreslonych w ust. 1,

2) za miesiace nastepujace po miesiacu, w ktorym dochod osoby niepelnosprawnej uzyskany od poczatku roku u tego platnika przekroczyl kwote, o ktorej mowa w pkt 1, kwoty pobranych zaliczek na podatek platnicy przekazuja na zasadach okreslonych w ust. 1.

2b. Wskaznik zatrudnienia osob niepelnosprawnych, o ktorym mowa w ust. 2a, ustala sie na podstawie art. 21 ust. 1 i 5 oraz art. 28 ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej.

2c. Przepisy ust. 2a i 2b stosuje sie w okresie 5 lat, liczac od konca roku, w ktorym platnik utracil status zakladu pracy chronionej, jezeli spelnia warunki okreslone w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej.

3 - 5. uchylone.

Art. 39. 1. W terminie do konca lutego roku nastepujacego po roku podatkowym platnicy, o ktorych mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonuja rocznego obliczenia podatku, sa obowiazani przekazac podatnikowi i urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2a, urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych - imienne informacje sporzadzone wedlug ustalonego wzoru, z zastrzezeniem ust. 5. Informacje, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, sporzadza sie rowniez w przypadku dokonywania wyplaty swiadczen okreslonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74.

2. Jezeli obowiazek poboru przez platnikow, o ktorych mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, zaliczek na podatek ustal w ciagu roku, platnicy sa zobowiazani sporzadzic informacje okreslona w ust. 1 i przekazac ja podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, lub urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych, w terminie do dnia 15 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrana zostala ostatnia zaliczka, z zastrzezeniem ust. 5.

3. Osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej sa obowiazane, w terminie do konca lutego roku nastepujacego po roku podatkowym, przeslac podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2a, urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych - imienne informacje o wysokosci dochodu, o ktorym mowa w art. 30b ust. 2, sporzadzone wedlug ustalonego wzoru.

4. Na pisemny wniosek podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2a, w zwiazku z zamiarem opuszczenia przez niego terytorium RP, podmiot, o ktorym mowa w ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zlozenia tego wniosku, jest obowiazany do sporzadzenia i przeslania podatnikowi i urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych, informacji, o ktorej mowa w ust. 3.

5. Platnicy okresleni w art. 35 ust. 1 pkt 2 wyplacajacy podatnikom wylacznie stypendia, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, sporzadzaja jedynie informacje, o ktorej mowa w art. 35 ust. 10.

Art. 40. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 31, 33, 34 i 35, jezeli osiagaja inne dochody, od ktorych platnicy nie maja obowiazku poboru zaliczek na podatek, sa obowiazani wplacic zaliczki na podatek nalezny od tych dochodow wedlug zasad okreslonych w art. 44 ust. 3a.

Art. 41. 1. Osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, ktore dokonuja wyplaty naleznosci osobom okreslonym w art. 3 ust. 1, z tytulu dzialalnosci okreslonej w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, sa obowiazane jako platnicy pobierac, z zastrzezeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy w wysokosci 19 proc. naleznosci pomniejszonej o koszty uzyskania przychodow w wysokosci okreslonej w art. 22 ust. 9 oraz pomniejszonej o skladki potracone przez platnika w danym miesiacu na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b).

1a. Zaliczke od dochodow, o ktorych mowa w ust. 1, obliczona w sposob okreslony w tym przepisie, zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej przez platnika, o ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

2. Platnicy nie sa obowiazani do poboru zaliczek od wyplaconych naleznosci z tytulu umow o dzielo lub umow zlecenia, o ktorych mowa w art. 13 pkt 2 i 8, jezeli podatnik zlozy oswiadczenie, ze wykonywane przez niego uslugi wchodza w zakres prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

3. uchylony.

3a. uchylony.

4. Platnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani pobierac zryczaltowany podatek dochodowy od dokonywanych wyplat (swiadczen) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniedzy lub wartosci pienieznych z tytulow okreslonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5 i 13 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzezeniem ust. 5.

4a - 4b. uchylone.

4c. Spolka przejmujaca lub nowo zawiazana jest obowiazana jako platnik pobierac zryczaltowany podatek dochodowy, o ktorym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 4, od dochodu okreslonego w art. 24 ust. 5 pkt 7.

5. W razie przeznaczenia dochodu na powiekszenie kapitalu zakladowego lub akcyjnego, a w spoldzielniach funduszu udzialowego platnicy, o ktorych mowa w ust. 4, pobieraja zryczaltowany podatek dochodowy w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie postanowienia sadu rejestrowego o dokonanie wpisu o podwyzszeniu kapitalu zakladowego lub akcyjnego, a w spoldzielniach od dnia podjecia przez walne zgromadzenie uchwaly dotyczacej podwyzszenia funduszu udzialowego.

5a - 6a. uchylone.

7. Jezeli przedmiotem:

1) wygranych (nagrod), o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2,

2) swiadczen, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4

- nie sa pieniadze, podatnik jest obowiazany wplacic platnikowi kwote naleznego zryczaltowanego podatku przed udostepnieniem wygranej lub swiadczenia.

8. Podatnik uzyskujacy dochod, o ktorym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 7, jest obowiazany wplacic platnikowi kwote naleznego zryczaltowanego podatku dochodowego przed terminem okreslonym w art. 42 ust. 1.

Art. 41a. Platnicy, o ktorych mowa w art. 31, art. 33 - 35 i art. 41 ust. 1, na wniosek podatnika obliczaja i pobieraja w ciagu roku wyzsze zaliczki na podatek dochodowy, stosujac zamiast stawki 19 proc. odpowiednio stawke 30 proc., 40 proc. lub 50 proc. [UWAGA, stawka 50 proc. nie obowiazuje - zgodnie z wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04 (Dz. U. Nr 30 z 18 lutego 2005 r., poz. 262)]

Art. 41b. Jezeli podatnik dokonal zwrotu nienaleznie pobranych swiadczen, ktore uprzednio zwiekszyly dochod podlegajacy opodatkowaniu, przy ustalaniu wysokosci podatku (zaliczek) platnicy, o ktorych mowa w art. 31, 33, 35 i 41, odejmuja od dochodu kwote dokonanych zwrotow, lacznie z pobranym podatkiem (zaliczka).

Art. 42. 1. Platnicy, o ktorych mowa w art. 41, przekazuja kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczaltowanego podatku, w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym pobrano zaliczki (podatek) - na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania platnika, a jezeli platnik nie jest osoba fizyczna, wedlug siedziby badz miejsca prowadzenia dzialalnosci, gdy platnik nie posiada siedziby, przesylajac rownoczesnie deklaracje wedlug ustalonego wzoru.

2. W terminie do konca lutego roku nastepujacego po roku podatkowym platnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani przeslac podatnikom, o ktorych mowa:

1) w art. 3 ust. 1, oraz urzedom skarbowym, ktorymi kieruja naczelnicy urzedow skarbowych wlasciwi wedlug miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokosci dochodu, sporzadzone wedlug ustalonego wzoru,

2) w art. 3 ust. 2a, oraz urzedom skarbowym, ktorymi kieruja naczelnicy urzedow skarbowych wlasciwi w sprawach opodatkowania osob zagranicznych - imienne informacje o wysokosci przychodu, sporzadzone wedlug ustalonego wzoru, rowniez gdy platnik w roku podatkowym sporzadzal i przekazywal informacje w trybie przewidzianym w ust. 4.

3. W razie zaprzestania przez platnika prowadzenia dzialalnosci przed koncem lutego roku nastepujacego po roku podatkowym, platnik przekazuje informacje, o ktorych mowa w ust. 2, w terminie do dnia zaprzestania dzialalnosci.

4. Na pisemny wniosek podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2a, platnik, w terminie 14 dni od dnia zlozenia tego wniosku, jest obowiazany do sporzadzenia i przeslania podatnikowi i urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych - imiennej informacji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2.

5. Informacje, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1, sporzadzaja i przekazuja rowniez podmioty, o ktorych mowa w art. 41, dokonujace wyplat swiadczen, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46.

6. Informacje, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2, sporzadzaja i przekazuja rowniez podmioty, o ktorych mowa w art. 41, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania lub ustawy nie sa obowiazane do poboru podatku, o ktorym mowa w art. 29-30a. Przepis ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

7. W informacji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, nie wykazuje sie przychodow (dochodow) wymienionych w art. 42c ust. 5, dla ktorych sporzadza sie informacje, o ktorej mowa w art. 42c ust. 1.

Art. 42a. Osoby fizyczne prowadzace dzialalnosc gospodarcza, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, ktore dokonuja wyplaty naleznosci lub swiadczen, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1, z wyjatkiem dochodow (przychodow) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodow, od ktorych na podstawie przepisow ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od ktorych nie sa obowiazane pobierac zaliczki na podatek lub zryczaltowanego podatku dochodowego, sa obowiazane sporzadzic informacje wedlug ustalonego wzoru o wysokosci przychodow i w terminie do konca lutego nastepnego roku podatkowego przekazac podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a, urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.

Art. 42b. uchylony.

Art. 42c. 1. W terminie do konca miesiaca nastepujacego po zakonczeniu roku podatkowego podmiotu wyplacajacego przychody (dochody), o ktorych mowa w ust. 5, podmiot ten jest obowiazany przeslac, sporzadzone wedlug ustalonego wzoru, imienne informacje o tych przychodach (dochodach):

1) faktycznemu albo posredniemu odbiorcy, ktoremu wyplaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody) i ktory ze wzgledu na miejsce zamieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow:

a) w innym niz RP panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej, Ksiestwie Andory, Ksiestwie Liechtensteinu, Ksiestwie Monako, Republice San Marino i Konfederacji Szwajcarskiej, lub

b) na terytoriach zaleznych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej oraz Krolestwa Niderlandow, z ktorymi RP zawarla umowy w sprawie opodatkowania przychodow (dochodow) z oszczednosci osob fizycznych,

2) urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych.

2. Podmiotem wyplacajacym, o ktorym mowa w ust. 1, jest:

1) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, ktora wyplaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o ktorych mowa w ust. 5, w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza, na rzecz faktycznego lub posredniego odbiorcy,

2) posredni odbiorca, majacy miejsce zamieszkania na terytorium RP, ktory wyplaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o ktorych mowa w ust. 5, na rzecz faktycznego odbiorcy.

3. Faktycznym odbiorca, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, jest osoba fizyczna, ktora osiaga przychody (dochody), o ktorych mowa w ust. 5.

4. Posrednim odbiorca, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 2, jest podmiot, ktoremu sa wyplacane lub stawiane do dyspozycji przychody (dochody), o ktorych mowa w ust. 5, osiagane przez faktycznego odbiorce, chyba ze udokumentuje podmiotowi wyplacajacemu, ze:

1) jest osoba prawna inna niz spolki jawne i komandytowe utworzone wedlug prawa Krolestwa Szwecji (handelsbolag (HB) i kommanditbolag (KB) i Republiki Finskiej (avoin yhtiö (Ay) i kommandiittiyhtiö (Ky) /öppet bolag i kommanditbolag) lub

2) jego dochody podlegaja opodatkowaniu na zasadach przewidzianych dla opodatkowania dochodow z dzialalnosci gospodarczej, lub

3) jest funduszem inwestycyjnym, lub

4) na podstawie wydanego przez wlasciwy organ zaswiadczenia, jest traktowany jako fundusz inwestycyjny.

5. Imienne informacje, o ktorych mowa w ust. 1, obejmuja przychody (dochody):

1) z odsetek wyplacanych lub stawianych do dyspozycji, zwiazanych z wierzytelnosciami wszelkiego rodzaju, a w szczegolnosci ze skarbowych papierow wartosciowych, z obligacji lub skryptow dluznych, wlacznie z premiami i nagrodami majacymi zwiazek z takimi papierami, obligacjami i skryptami dluznymi, z wyjatkiem oplat karnych za opoznione platnosci,

2) z odsetek naliczonych lub skapitalizowanych w momencie sprzedazy, zwrotu lub umorzenia wierzytelnosci, o ktorych mowa w pkt 1,

3) uzyskane z odsetek, bezposrednio lub za posrednictwem posredniego odbiorcy, wyplacane przez:

a) podmioty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,

b) przedsiebiorstwa wspolnego inwestowania ustanowione poza terytorium Unii Europejskiej,

4) uzyskane w zwiazku ze sprzedaza, zwrotem lub umorzeniem akcji, udzialow lub jednostek w:

a) podmiotach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 3 i 4,

b) przedsiebiorstwach wspolnego inwestowania ustanowionych poza terytorium Unii Europejskiej

- jezeli zainwestowaly one bezposrednio lub posrednio przez inne podmioty lub przedsiebiorstwa ponad 40 proc. swoich aktywow w wierzytelnosci, o ktorych mowa w pkt 1, w zakresie, w jakim przychod (dochod) ten odpowiada zyskom osiaganym bezposrednio lub posrednio z odsetek w rozumieniu pkt 1 i 2.

6. W przypadku gdy podmiot wyplacajacy nie posiada imiennych informacji dotyczacych:

1) przychodu (dochodu) uzyskanego z odsetek, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 3 i 4, za przychod z odsetek uznaje sie calosc wyplaconej lub postawionej do dyspozycji kwoty,

2) udzialu aktywow zainwestowanych w wierzytelnosci, akcje, udzialy lub jednostki, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 4, uznaje sie, ze udzial aktywow wynosi ponad 40 proc.; jezeli podmiot wyplacajacy nie jest w stanie okreslic kwoty przychodu uzyskanego przez faktycznego odbiorce, uznaje sie, ze przychod odpowiada zyskom ze sprzedazy, zwrotu lub umorzenia akcji, udzialow lub jednostek.

7. Udzial procentowy, okreslony w ust. 5 pkt 4 oraz ust. 6 pkt 2, od 1 stycznia 2011 r. wynosi 25 proc.

8. Przepisy art. 42 ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

9. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor imiennych informacji o przychodach (dochodach), o ktorych mowa w ust. 1, wraz z objasnieniami co do sposobu ich wypelniania, terminu i miejsca skladania, w szczegolnosci w celu umozliwienia podmiotowi wyplacajacemu wskazania faktycznego lub posredniego odbiorcy, oraz wysokosci wyplacanych lub stawianych do dyspozycji przychodow (dochodow).

Art. 42d. 1. W celu sporzadzenia imiennych informacji, o ktorych mowa w art. 42c ust. 1, podmiot wyplacajacy:

1) ustala tozsamosc faktycznego odbiorcy na podstawie przedstawionego przez niego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc,

2) przyjmuje, ze panstwem (terytorium), w ktorym faktyczny odbiorca podlega opodatkowaniu od calosci swoich dochodow, jest wskazane w przedstawionym przez niego dokumencie stwierdzajacym tozsamosc panstwo (terytorium) miejsca stalego zamieszkania, chyba ze faktyczny odbiorca wykaze, ze podlega takiemu opodatkowaniu w innym panstwie (terytorium).

2. Jezeli podmiot wyplacajacy ma uzasadnione watpliwosci, czy osoba fizyczna, ktorej wyplaca lub stawia do dyspozycji przychody (dochody), o ktorych mowa w art. 42c ust. 5, jest faktycznym odbiorca, podejmuje czynnosci w celu ustalenia tozsamosci faktycznego odbiorcy zgodnie z ust. 1. Jezeli podmiot wyplacajacy nie jest w stanie ustalic tozsamosci faktycznego odbiorcy, traktuje te osobe fizyczna jako faktycznego odbiorce.

3. Jezeli przychody (dochody), o ktorych mowa w art. 42c ust. 5, sa wyplacane lub stawiane do dyspozycji osobie fizycznej dzialajacej w imieniu faktycznego lub posredniego odbiorcy, to podmiot wyplacajacy jest obowiazany uzyskac od takiej osoby imie i nazwisko albo nazwe oraz adres odpowiednio faktycznego albo posredniego odbiorcy. Jezeli podmiot wyplacajacy nie jest w stanie ustalic tozsamosci faktycznego odbiorcy, traktuje te osobe fizyczna jako faktycznego odbiorce.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob ustalania tozsamosci i miejsca stalego zamieszkania faktycznych odbiorcow, w celu umozliwienia podmiotom wyplacajacym dokonywania identyfikacji faktycznych odbiorcow przychodow (dochodow), o ktorych mowa w art. 42c ust. 5.

Art. 42e. 1. W przypadku gdy za platnika, o ktorym mowa w art. 31, wyplaty swiadczen okreslonych w art. 12 dokonuje komornik sadowy lub podmiot niebedacy nastepca prawnym platnika, przejmujacy jego zobowiazania wynikajace ze stosunku sluzbowego, stosunku pracy, pracy nakladczej oraz spoldzielczego stosunku pracy, jest on obowiazany do poboru zaliczki na podatek dochodowy obliczonej wedlug stawki 19 proc.

2. Przy obliczaniu zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1, uwzglednia sie:

1) koszty uzyskania przychodu w wysokosci okreslonej w art. 22 ust. 2 pkt 1,

2) skladki na ubezpieczenie spoleczne, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), potracone w danym miesiacu, zgodnie z odrebnymi przepisami.

3. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 1 i 2 zmniejsza sie o kwote:

1) o ktorej mowa w art. 32 ust. 3,

2) skladki na ubezpieczenie zdrowotne, pobranej w danym miesiacu zgodnie z odrebnymi przepisami, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 2 i ust. 2.

4. Przepisy art. 38 ust. 1 i art. 39 ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 43. 1. Podatnicy, ktorzy osiagaja dochody z dzialow specjalnych produkcji rolnej, sa obowiazani skladac w terminie do 30 listopada roku poprzedzajacego rok podatkowy urzedowi skarbowemu deklaracje wedlug ustalonego wzoru o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku nastepnym.

2. Jezeli dochod z dzialow specjalnych produkcji rolnej jest ustalany na podstawie ksiag, podatnicy skladaja ponadto urzedowi skarbowemu w terminie okreslonym w ust. 1 deklaracje o wysokosci przewidywanego dochodu w roku nastepnym.

3. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani zawiadomic wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego w terminie 7 dni o:

1) zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji,

2) zaprzestaniu lub rozpoczeciu w ciagu roku eksploatacji obiektow umozliwiajacych caloroczny cykl produkcji,

3) rozpoczeciu w ciagu roku podatkowego prowadzenia dzialow specjalnych produkcji rolnej; w tym wypadku podatnicy ci skladaja deklaracje, o ktorych mowa w ust. 1, o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w tym roku.

4. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani wplacac do kasy lub na rachunek urzedu skarbowego zaliczki miesieczne w wysokosci ustalonej decyzja naczelnika tego urzedu skarbowego obnizone, z zastrzezeniem art. 27b ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplaconej w tym miesiacu zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych, w terminach okreslonych w art. 44 ust. 6.

5. Jezeli podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, osiagaja poza dochodem z dzialow specjalnych produkcji rolnej inne dochody, od dochodow tych oplacaja zaliczki wedlug zasad okreslonych w art. 44, bez laczenia tych dochodow z dochodem z dzialow specjalnych produkcji rolnej.

Art. 44. 1. Podatnicy osiagajacy dochody:

1) z dzialalnosci gospodarczej, o ktorej mowa w art. 14,

2) z najmu lub dzierzawy

- sa obowiazani bez wezwania wplacac w ciagu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy wedlug zasad okreslonych w ust. 3, z zastrzezeniem ust. 3f.

1a. Podatnicy osiagajacy dochody bez posrednictwa platnikow:

1) ze stosunku pracy z zagranicy,

2) z emerytur i rent z zagranicy,

3) z tytulow okreslonych w art. 13 pkt 2, 4 i 6-9, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 1

- sa obowiazani bez wezwania wplacac w ciagu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy, wedlug zasad okreslonych w ust. 3a.

2. Dochodem z dzialalnosci gospodarczej stanowiacym podstawe obliczenia zaliczki u podatnikow prowadzacych podatkowe ksiegi przychodow i rozchodow jest roznica pomiedzy wynikajacym z tych ksiag przychodem i kosztami jego uzyskania. Jezeli jednak podatnik na koniec miesiaca sporzadza remanent towarow, surowcow i materialow pomocniczych lub naczelnik urzedu skarbowego zarzadzi sporzadzenie takiego remanentu, dochod ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 24 ust. 2.

3. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1, sa obowiazani wplacac zaliczki miesieczne. Wysokosc zaliczek za miesiace do listopada roku podatkowego, z zastrzezeniem ust. 3f, ustala sie w nastepujacy sposob:

1) obowiazek wplacania zaliczki powstaje, poczynajac od miesiaca, w ktorym dochody te przekroczyly kwote powodujaca obowiazek zaplacenia podatku,

2) zaliczke za ten miesiac stanowi podatek obliczony od tego dochodu wedlug zasad okreslonych w art. 26, 27 i 27b,

3) zaliczke za dalsze miesiace ustala sie w wysokosci roznicy pomiedzy podatkiem naleznym od dochodu osiagnietego od poczatku roku a suma zaliczek za miesiace poprzedzajace.

3a. Podatnicy uzyskujacy dochody, o ktorych mowa w ust. 1a, sa obowiazani wplacac zaliczki miesieczne w wysokosci 19 proc. dochodu za miesiace, w ktorych uzyskali ten dochod, w terminie do dnia 20 nastepnego miesiaca za miesiac poprzedni, a za grudzien - w terminie zlozenia zeznania podatkowego. W terminach platnosci zaliczek podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym, ktorymi kieruja naczelnicy urzedow skarbowych wlasciwi wedlug miejsca zamieszkania podatnikow, deklaracje, wedlug ustalonego wzoru. Za dochod, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uwaza sie uzyskane w ciagu miesiaca przychody po odliczeniu kosztow uzyskania w wysokosci okreslonej w art. 22 ust. 2 lub 9 oraz po odliczeniu skladek na ubezpieczenia spoleczne, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2, oplaconych w danym miesiacu. Podatnik przy obliczaniu zaliczki moze stosowac zamiast stawki 19 proc. odpowiednio stawke 30 proc., 40 proc. lub 50 proc. [UWAGA, stawka 50 proc. nie obowiazuje - zgodnie z wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04 (Dz. U. Nr 30 z 18 lutego 2005 r., poz. 262)]

3b. uchylony.

3c. Zaliczke obliczona w sposob okreslony w ust. 3a zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, oplaconej w danym miesiacu zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

3d. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a, uzyskujacy z zagranicy dochody z pracy wykonywanej na terytorium RP na podstawie stosunku pracy, sa obowiazani wplacac zaliczki na zasadach okreslonych w ust. 3a i 3c, po przekroczeniu okresu, ktory zgodnie z umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania stanowi warunek wylaczenia z opodatkowania tych dochodow na terytorium RP; w tym przypadku przy obliczaniu pierwszej zaliczki podatnik jest obowiazany uwzglednic dochody uzyskane od poczatku roku podatkowego.

3e. Przepisy ust. 1a i 7 stosuje sie z uwzglednieniem umow o unikaniu podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest RP.

3f. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, opodatkowani na zasadach okreslonych w art. 30c, sa obowiazani wplacac na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje wlasciwy naczelnik urzedu skarbowego, zaliczki miesieczne w wysokosci roznicy miedzy podatkiem naleznym od dochodu osiagnietego od poczatku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c, a suma naleznych zaliczek za poprzednie miesiace, z uwzglednieniem art. 27b.

4. Podatek od dochodu, o ktorym mowa w art. 24 ust. 3, ustala sie w formie ryczaltu w wysokosci 10 proc. tego dochodu. Podatek jest platny w terminie platnosci zaliczki za ostatni miesiac prowadzenia dzialalnosci. W tym przypadku podatnik jest obowiazany dolaczyc do deklaracji, o ktorej mowa w ust. 6, spis pozostalych na dzien likwidacji towarow handlowych, materialow (surowcow) podstawowych i pomocniczych, polwyrobow, wyrobow gotowych, brakow i odpadkow oraz rzeczowych skladnikow majatku zwiazanego z wykonywana dzialalnoscia, w tym takze dziel sztuki, eksponatow muzealnych i aparatury audiowizualnej, jezeli wydatki na ich nabycie zostaly zaliczone do kosztow uzyskania przychodow, nie bedacych srodkami trwalymi, wycenionych wedlug cen zakupu.

5. uchylony.

6. Zaliczki miesieczne, od przychodow wymienionych w ust. 1, za okres od stycznia do listopada uiszcza sie w terminie do dnia 20 kazdego miesiaca za miesiac poprzedni. Zaliczke za grudzien, w wysokosci naleznej za listopad, uiszcza sie w terminie do 20 grudnia. W terminach platnosci zaliczek za miesiace od stycznia do listopada podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym deklaracje wedlug ustalonego wzoru o wysokosci dochodu osiagnietego od poczatku roku.

6a. uchylony.

6b. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, moga, bez obowiazku skladania deklaracji miesiecznych, wplacac zaliczki miesieczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokosci 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzezeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiazujacej w danym roku podatkowym okreslonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty), o ktorym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej opodatkowanej na zasadach okreslonych w art. 30c, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 2, zlozonym:

1) w roku podatkowym poprzedzajacym dany rok podatkowy albo

2) w roku podatkowym poprzedzajacym dany rok podatkowy o dwa lata - jezeli w zeznaniu, o ktorym mowa w pkt 1, podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej albo wykazali dochod w wysokosci nie przekraczajacej 2790 zl; jezeli rowniez w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej albo wykazali dochod z tego zrodla w wysokosci nie przekraczajacej 2790 zl, nie sa mozliwe wplaty zaliczek w uproszczonej formie.

6c. Podatnicy, ktorzy wybrali uproszczona forme wplacania zaliczek, sa obowiazani:

1) do 20 lutego roku podatkowego, w ktorym po raz pierwszy wybrali uproszczona forme wplacania zaliczek, zawiadomic w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o wyborze tej formy,

2) stosowac uproszczona forme wplacania zaliczek przez caly rok podatkowy,

3) wplacac zaliczki w terminach okreslonych w ust. 6,

4) dokonac rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 45.

6d. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 6c pkt 1, dotyczy rowniez lat nastepnych, chyba ze podatnik, w terminie do 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wplacania zaliczek.

6e. Przepisy ust. 6b-6d, 6h i ust. 6i nie maja zastosowania do podatnikow, ktorzy po raz pierwszy podjeli dzialalnosc w roku podatkowym albo w roku poprzedzajacym rok podatkowy.

6f. Jezeli podatnik zlozy korekte zeznania, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, powodujaca zmiane wysokosci podstawy obliczenia miesiecznych zaliczek wplacanych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

1) ulega zwiekszeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokosci podstawy ich obliczenia - jezeli zeznanie korygujace zostalo zlozone w urzedzie skarbowym do konca roku poprzedzajacego rok, w ktorym zaliczki sa placone w uproszczonej formie,

2) ulega zwiekszeniu lub zmniejszeniu poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostala zlozona korekta, odpowiednio do zmiany wysokosci podstawy ich obliczenia - jezeli zeznanie korygujace zostalo zlozone w roku, w ktorym zaliczki sa placone w uproszczonej formie,

3) nie zmienia sie - jezeli zeznanie korygujace zostalo zlozone w terminie pozniejszym niz wymieniony w pkt 1 i 2.

6g. W przypadku gdy wlasciwy organ podatkowy lub wlasciwy organ kontroli skarbowej stwierdzi inna wysokosc dochodu z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej niz wysokosc dochodu z tej dzialalnosci wykazana w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, albo w zeznaniu korygujacym, przepisy ust. 6f stosuje sie odpowiednio.

6h. Podatnicy opodatkowani w danym roku podatkowym na zasadach okreslonych w art. 30c, ktorzy wybrali uproszczona forme wplacania zaliczek, kwote zaliczek obliczaja, z zastrzezeniem ust. 6i, od dochodu, o ktorym mowa w ust. 6b, przy zastosowaniu stawki podatku w wysokosci 19 proc.

6i. Kwote zaliczki podlegajaca wplacie, obliczona w sposob okreslony w ust. 6b lub 6h, zmniejsza sie, z zastrzezeniem art. 27b ust. 1 pkt 1 i ust. 2, o kwote skladki na ubezpieczenie zdrowotne, oplaconej w danym miesiacu zgodnie z przepisami o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

7. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, czasowo przebywajacy za granica, ktorzy osiagaja dochody ze zrodel przychodow polozonych poza terytorium RP, sa obowiazani wplacic zaliczke na podatek w wysokosci 19 proc. tych dochodow, w terminie do dnia 20 miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym wrocili do kraju.

7a. Podatnicy, ktorzy po raz pierwszy rozpoczeli prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, sa zwolnieni na warunkach okreslonych w ust. 7c z obowiazkow wynikajacych z ust. 6, z tytulu tej dzialalnosci, w roku podatkowym nastepujacym:

1) bezposrednio po roku, w ktorym rozpoczeli prowadzenie tej dzialalnosci, jezeli w roku jej rozpoczecia dzialalnosc ta byla prowadzona co najmniej przez pelnych 10 miesiecy, albo

2) dwa lata po roku, w ktorym rozpoczeli prowadzenie tej dzialalnosci, jezeli nie zostal spelniony warunek, o ktorym mowa w pkt 1.

7b. Przez podatnika rozpoczynajacego po raz pierwszy prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej rozumie sie osobe, ktora w roku rozpoczecia tej dzialalnosci, a takze w okresie trzech lat, liczac od konca roku poprzedzajacego rok jej rozpoczecia, nie prowadzila pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej samodzielnie lub jako wspolnik spolki nie majacej osobowosci prawnej oraz dzialalnosci takiej nie prowadzil malzonek tej osoby, o ile miedzy malzonkami istniala w tym czasie wspolnosc majatkowa.

7c. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 7a, dotyczy podatnikow, ktorzy lacznie spelniaja nastepujace warunki:

1) w okresie poprzedzajacym rok korzystania z tego zwolnienia osiagneli przychod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej sredniomiesiecznie w wysokosci stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty co najmniej 1000 euro, przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzajacego rok rozpoczecia tej dzialalnosci,

2) od dnia rozpoczecia prowadzenia pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej do 1 stycznia roku podatkowego, w ktorym rozpoczynaja korzystanie ze zwolnienia, byli malym przedsiebiorca w rozumieniu przepisow o dzialalnosci gospodarczej, a w okresie poprzedzajacym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o prace, w kazdym miesiacu co najmniej 5 osob w przeliczeniu na pelne etaty,

3) w prowadzonej pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej nie wykorzystuja srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, a takze innych skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 24 ust. 3 - o znacznej wartosci - udostepnionych im nieodplatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisow o podatku od spadkow i darowizn, wykorzystywanych uprzednio w dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowiacych ich wlasnosc,

4) zlozyli wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego oswiadczenie o korzystaniu z tego zwolnienia; oswiadczenie sklada sie w formie pisemnej w terminie do 31 stycznia roku podatkowego, w ktorym podatnik bedzie korzystal z tego zwolnienia,

5) w roku korzystania ze zwolnienia sa opodatkowani na zasadach okreslonych w art. 27 ust. 1.

7d. Przez znaczna wartosc rozumie sie laczna wartosc srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, a takze innych skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 24 ust. 3 - wymienionych w ust. 7c pkt 3 - stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty co najmniej 10.000 euro, przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzajacego rok korzystania z tego zwolnienia. Przy okreslaniu tych wartosci art. 19 stosuje sie odpowiednio.

7e. Podatnicy korzystajacy ze zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 7a, wykazuja w zeznaniu o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) skladanym za rok podatkowy, w ktorym korzystali z tego zwolnienia, dochod osiagniety (strate poniesiona) z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej. Dochodu tego nie laczy sie z dochodami z innych zrodel. Strata podlega rozliczeniu zgodnie z art. 9.

7f. Dochod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, o ktorym mowa w ust. 7e, laczy sie z dochodem (strata) z tego zrodla, wykazanym w zeznaniach o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) skladanych za piec kolejnych lat nastepujacych bezposrednio po roku, w ktorym podatnik korzystal ze zwolnienia - w wysokosci 20 proc. tego dochodu w kazdym z tych lat. Przepis ten stosuje sie odpowiednio rowniez do podatnikow, ktorzy w latach nastepujacych po roku korzystania ze zwolnienia wybrali sposob opodatkowania na zasadach okreslonych w art. 30c.

7g. Podatnicy traca prawo do zwolnienia, jezeli odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia albo w pieciu nastepnych latach podatkowych:

1) zlikwidowali dzialalnosc gospodarcza albo zostala ogloszona ich upadlosc obejmujaca likwidacje majatku lub upadlosc obejmujaca likwidacje majatku spolki, ktorej sa wspolnikami, lub

2) osiagneli przychod z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej sredniomiesiecznie w wysokosci stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty nizszej niz 1000 euro, przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedniego, lub

3) w ktorymkolwiek z miesiecy w tych latach zmniejsza przecietne miesieczne zatrudnienie na podstawie umowy o prace o wiecej niz 10 proc., w stosunku do najwyzszego przecietnego miesiecznego zatrudnienia w roku poprzedzajacym rok podatkowy, lub

4) maja zaleglosci z tytulu podatkow stanowiacych dochod budzetu panstwa, cel oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135); okreslenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postepowania prowadzonego przez wlasciwy organ - zaleglosci z wymienionych tytulow nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jezeli zaleglosc ta wraz z odsetkami za zwloke zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji ostatecznej.

7h. Przecietne miesieczne zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 7c pkt 2 oraz ust. 7g pkt 3 ustala sie w przeliczeniu na pelne etaty, pomijajac liczby po przecinku; w przypadku gdy przecietne miesieczne zatrudnienie jest mniejsze od jednosci, przyjmuje sie liczbe jeden.

7i. Podatnicy, ktorzy utracili prawo do zwolnienia:

1) w roku podatkowym, w ktorym korzystaja z tego zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia deklaracji o wysokosci dochodu osiagnietego od poczatku roku i wplacenia naleznych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza sie odsetek za zwloke od zaleglosci z tytulu tych zaliczek,

2) w okresie miedzy 1 stycznia nastepnego roku a terminem okreslonym dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym korzystali ze zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w ktorym korzystali ze zwolnienia i zaplaty podatku, na zasadach okreslonych w art. 45; w tym przypadku nie nalicza sie odsetek za zwloke od zaleglosci z tytulu zaliczek za poszczegolne miesiace roku, w ktorym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

3) w okresie miedzy uplywem terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym korzystali ze zwolnienia, a terminem okreslonym dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy nastepujacy po roku, w ktorym korzystali ze zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia korekty zeznania, o ktorym mowa w pkt 2, i zaplaty podatku wraz z odsetkami za zwloke; odsetki nalicza sie od dnia nastepnego po uplywie terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym mieli obowiazek zlozyc to zeznanie,

4) w okresie od uplywu terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za pierwszy rok podatkowy nastepujacy po roku, w ktorym korzystali ze zwolnienia, do konca piatego roku podatkowego nastepujacego po roku, w ktorym korzystali ze zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia:

a) korekty zeznania, o ktorym mowa w pkt 2, i zaplaty podatku wraz z odsetkami za zwloke; odsetki nalicza sie od dnia nastepnego po uplywie terminu okreslonego dla zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, w ktorym mieli obowiazek zlozyc to zeznanie,

b) korekt zeznan o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty), w ktorych doliczyli po 20 proc. dochodu, o ktorym mowa w ust. 7e, skladanych za kolejne lata podatkowe nastepujace po roku korzystania ze zwolnienia.

7j. Przepis ust. 7i stosuje sie odpowiednio rowniez do podatnikow, ktorzy wybrali sposob opodatkowania na zasadach okreslonych w art. 30c.

8. uchylony.

9. uchylony.

Art. 44a. uchylony.

Art. 44b. uchylony.

ROZDZIAL 8

ZEZNANIA PODATKOWE

Art. 45. 1. Podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym zeznanie, wedlug ustalonego wzoru, o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do 30 kwietnia roku nastepujacego po roku podatkowym, z zastrzezeniem ust. 7 i 8.

1a. W terminie okreslonym w ust. 1 podatnicy sa obowiazani skladac urzedom skarbowym odrebne zeznania wedlug ustalonych wzorow o wysokosci osiagnietego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:

1) kapitalow opodatkowanych na zasadach okreslonych w art. 30b,

2) pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej opodatkowanej na zasadach okreslonych w art. 30c.

1b. Urzedem skarbowym, o ktorym mowa w ust. 1 i 1a, jest urzad skarbowy wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, a gdy zamieszkanie na terytorium RP ustalo przed tym dniem - wedlug ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium, z zastrzezeniem ust. 7.

2. Obowiazek zlozenia zeznania nie dotyczy podatnikow wymienionych w art. 37.

3. Zeznaniami, o ktorych mowa w ust. 1 i ust. 1a pkt 2, nie obejmuje sie dochodow:

1) opodatkowanych zgodnie z art. 28-30 i 30a,

2) okreslonych w art. 24 ust. 3, z wyjatkiem dochodu z likwidacji dzialalnosci gospodarczej, dokonanej w grudniu roku podatkowego.

3a. W przypadku otrzymania zwrotu uprzednio:

1) zaplaconych i odliczonych skladek na ubezpieczenie zdrowotne,

2) odliczonej darowizny, o ktorej mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9,

3) odliczonej wplaty, o ktorej mowa w art. 27d

4) odliczonych wydatkow, o ktorych mowa w art. 27e.

- w zeznaniu podatkowym, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, skladanym za rok podatkowy, w ktorym wystapily te okolicznosci, podatnik jest obowiazany doliczyc do dochodu lub podatku, obliczonego zgodnie z art. 27 albo art. 30c, kwoty uprzednio odliczone.

3b. W zeznaniu, o ktorym mowa w ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, wykazuje sie nalezny zryczaltowany podatek dochodowy, o ktorym mowa w art. 29, 30 i 30a, jezeli podatek ten nie zostal pobrany przez platnika.

4. W terminie okreslonym w ust. 1, z zastrzezeniem ust. 7, podatnicy sa obowiazani wplacic:

1) roznice miedzy podatkiem naleznym od dochodu wynikajacego z zeznania, o ktorym mowa w ust. 1, a suma naleznych za dany rok zaliczek, w tym rowniez suma zaliczek pobranych przez platnikow,

2) nalezny podatek dochodowy wynikajacy z zeznania, o ktorym mowa w ust. 1a pkt 1,

3) nalezny podatek dochodowy wynikajacy z zeznania, o ktorym mowa w ust. 1a pkt 2, albo roznice pomiedzy podatkiem naleznym wynikajacym z zeznania, o ktorym mowa w ust. 1a pkt 2, a suma naleznych za dany rok zaliczek.

5. Podatnicy prowadzacy ksiegi rachunkowe (handlowe) dolaczaja do zeznania sprawozdanie finansowe.

5a. Podatnicy, ktorym wlasciwy organ podatkowy, na podstawie przepisow Ordynacji podatkowej, wydal decyzje o uznaniu prawidlowosci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi, dolaczaja do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

5b. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 5a, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody okreslonej w decyzji o uznaniu prawidlowosci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi, uwzgledniajacy w szczegolnosci dane identyfikujace podmioty powiazane, wielkosc sprzedazy uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiazanymi oraz okres stosowania metody.

6. Podatek dochodowy wynikajacy z zeznania jest podatkiem naleznym od dochodow podatnika uzyskanych w roku podatkowym, chyba ze wlasciwy organ podatkowy lub wlasciwy organ kontroli skarbowej wyda decyzje, w ktorej okresli inna wysokosc podatku. W razie niezlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu, wlasciwy organ podatkowy lub wlasciwy organ kontroli skarbowej wyda decyzje okreslajaca wysokosc zobowiazania w podatku dochodowym.

7. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2a, jezeli osiagneli dochody ze zrodel przychodow polozonych na terytorium RP bez posrednictwa platnikow lub za posrednictwem platnikow nie obowiazanych do dokonania rocznego obliczenia podatku lub osiagneli dochody okreslone w art. 30b, i zamierzaja opuscic terytorium RP przed terminem, o ktorym mowa w ust. 1, sa obowiazani zlozyc zeznania, o ktorych mowa w ust. 1 i 1a, za rok podatkowy urzedowi skarbowemu wlasciwemu w sprawach opodatkowania osob zagranicznych przed opuszczeniem terytorium RP.

8. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 44 ust. 3d, sa obowiazani w ciagu trzech miesiecy, po przekroczeniu okresu, ktory zgodnie z umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania stanowi warunek wylaczenia z opodatkowania dochodow, zlozyc zeznanie o wysokosci dochodow z pracy uzyskanych w roku poprzedzajacym rok podatkowy i wplacic nalezny podatek. Jezeli zamierzaja opuscic terytorium RP przed terminem, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, sa obowiazani zlozyc zeznanie podatkowe przed opuszczeniem terytorium RP.

Art. 45a. Prezes Rady Ministrow okresli, ze wzgledu na ochrone tajemnicy panstwowej, w drodze zarzadzenia, odrebny tryb poboru podatku dochodowego, tryb skladania informacji i zeznan podatkowych, a takze dodatkowe zadania platnikow zwiazane z obowiazkiem rozliczania rocznego podatkow, z uwzglednieniem wszystkich dodatkowych dochodow, wydatkow, ulg, zwolnien i wylaczen, majacych wplyw na podstawe opodatkowania i wysokosc podatku podatnika, niz okreslone w art. 6, 37, 38, 41, 42 i 45, ustalajac jednoczesnie dodatkowy zakres obowiazkow platnika, w szczegolnosci prowadzenia postepowan i wydawania decyzji w sprawach podatkowych, w ktorych wlasciwe sa organy podatkowe.

Art. 45b. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory:

1) deklaracji i informacji, o ktorych mowa w art. 28 ust. 4, art. 35 ust. 10, art. 38 ust. 1, art. 39 ust. 1 i 3, art. 42 ust. 1 i 2, art. 42a, art. 43 ust. 1 oraz art. 44 ust. 3a i 6,

2) rocznego obliczenia podatku, o ktorym mowa w art. 37 ust. 1,

3) rocznego obliczenia podatku wraz z informacja, o ktorych mowa w art. 34 ust. 7 i 8,

4) zeznan podatkowych, o ktorych mowa w art. 45 ust. 1 i 1a,

5) oswiadczen, o ktorych mowa w art. 21 ust. 10, art. 32 ust. 3, art. 34 ust. 4, art. 35 ust. 4 i art. 37 ust. 1

- wraz z objasnieniami co do sposobu ich wypelniania, terminu i miejsca skladania; rozporzadzenie ma na celu umozliwienie identyfikacji podatnika, platnika i urzedu skarbowego, do ktorego kierowany jest formularz, oraz poprawnego obliczenia przez platnika lub podatnika podatku oraz zaliczek na podatek.

ROZDZIAL 9

ZMIANY W PRZEPISACH OBOWIAZUJACYCH

Art. 46-51. pominiete.

ROZDZIAL 10

PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE

Art. 52. Zwalnia sie od podatku dochodowego:

1) w okresie od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2003 r. dochody:

a) z odplatnego zbycia nabytych przed 1 stycznia 2003 r. obligacji Skarbu Panstwa wyemitowanych po 1 stycznia 1989 r. oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego po 1 stycznia 1997 r.,

b) z odplatnego zbycia papierow wartosciowych, ktore sa dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartosciowymi, nabytych na podstawie publicznej oferty lub na gieldzie papierow wartosciowych, albo w regulowanym pozagieldowym wtornym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisow ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 ze zm.),

c) uchylony

- przy czym zwolnienie nie ma zastosowania, jezeli sprzedaz tych papierow wartosciowych jest przedmiotem dzialalnosci gospodarczej,

d) uzyskane z realizacji praw wynikajacych z papierow wartosciowych, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754 ze zm.),

2) nieaktualny,

3) nieaktualny,

4) nieaktualny,

5) uchylony.

Art. 52a. 1. Zwalnia sie od podatku dochodowego:

1) dochody z tytulu odsetek i dyskonta od papierow wartosciowych wyemitowanych przez Skarb Panstwa oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego - nabytych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r.,

2) dochody (przychody), o ktorych mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, jezeli sa wyplacane albo stawiane do dyspozycji podatnika od srodkow pienieznych zgromadzonych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r., na podstawie umow zawartych na czas oznaczony przed tym dniem,

3) dochody z tytulu udzialu w funduszach kapitalowych, o ktorych mowa w art. 30a ust. 1 pkt 5, jezeli dochody te sa wyplacane podatnikowi na podstawie umow zawartych lub zapisow dokonanych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r.; zwolnienie nie dotyczy dochodow uzyskanych w zwiazku z przystapieniem podatnika do programu oszczedzania z funduszem kapitalowym, bez wzgledu na forme tego programu - w zakresie dochodow z tytulu wplat (wkladow) do funduszu dokonanych poczawszy od 1 grudnia 2001 r., z zastrzezeniem art. 21 ust. 1 pkt 58 i 59,

4) uchylony,

5) odsetki i premie gwarancyjne od wkladow zgromadzonych na ksiazeczkach mieszkaniowych.

2. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma zastosowania do dochodow (przychodow) od srodkow pienieznych zgromadzonych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r., na podstawie umow zawartych na czas oznaczony przed tym dniem - wyplacanych lub stawianych do dyspozycji na podstawie tych umow zmienionych, przedluzonych lub odnowionych poczawszy od 1 grudnia 2001 r.

3. Jezeli wyplata dochodow (przychodow) wynika z umow zawartych w okresie od 1 grudnia 2001 r. do 28 lutego 2002 r., podatek, o ktorym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, okresla sie w wysokosci przypadajacej proporcjonalnie na okres, w ktorym podatnikowi nie przysluguje zwolnienie na podstawie ust. 1 pkt 2.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio do odsetek i dyskonta od obligacji okreslonych w ust. 1 pkt 1.

5. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma rowniez zastosowania do dochodow (przychodow) od srodkow pienieznych zgromadzonych przez podatnika przed 1 grudnia 2001 r., na podstawie umow zawartych na czas oznaczony przed tym dniem, w przypadku gdy umowa ta:

1) zostala rozwiazana przed uplywem okresu, na ktory zostala zawarta, bez wzgledu na przyczyne tego rozwiazania,

2) przewiduje mozliwosc wyplaty calosci lub czesci kapitalu, w tym z tytulu skapitalizowanych odsetek, zgromadzonego przez podatnika w trakcie trwania umowy, a podatnik z tej mozliwosci skorzystal.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5, podmiot uprawniony na podstawie odrebnych przepisow do prowadzenia rachunku podatnika albo do gromadzenia srodkow pienieznych podatnika w innych formach oszczedzania, przechowywania lub inwestowania, pobiera podatek, o ktorym mowa w art. 30a ust. 1 pkt 3, w dniu rozwiazania umowy albo wyplaty calosci lub czesci kapitalu, o ktorym mowa w ust. 5 pkt 2. Przepisy ust. 3 i art. 42 stosuje sie odpowiednio, z tym ze podatek pobiera sie od sumy dochodow (przychodow) uzyskanych poczawszy od 1 marca 2002 r.

7. Przepisu ust. 5 pkt 1 nie stosuje sie, jezeli rozwiazanie umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od podatnika, w tym w szczegolnosci w zwiazku z likwidacja albo upadloscia banku lub wystapieniem zdarzen losowych.

Art. 52b. uchylony.

Art. 52c. 1. Zwalnia sie z podatku dochodowego swiadczenie finansowe wyplacane zolnierzowi na pokrycie kosztow najmu lokalu mieszkalnego, do wysokosci nieprzekraczajacej miesiecznie kwoty 500 zl, o ktorym mowa w art. 17 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. nr 116, poz. 1203).

2. Zwalnia sie z podatku dochodowego ekwiwalent w zamian za rezygnacje z osobnej kwatery stalej, o ktorym mowa w art. 19 ust. 3 i art. 22 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych RP oraz niektorych innych ustaw.

Art. 52d. Zwalnia sie z podatku dochodowego kwoty rekompensaty wyplacane na podstawie:

1) ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o rekompensacie przyslugujacej w zwiazku z odstapieniem w roku 2002 od waloryzacji dodatku kombatanckiego (Dz. U. Nr 281, poz. 2779),

2) ustawy z dnia 15 kwietnia 2005 r. o rekompensacie przyslugujacej w zwiazku z odstapieniem w roku 2002 od waloryzacji swiadczen pienieznych przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nr 85, poz. 725).

Art. 54. 1. 1 stycznia 1992 r. traca moc:

1) ustawa z 4 lutego 1949 r. o podatku od wynagrodzen (Dz. U. nr 7, poz. 41, ze zm.),

2) ustawa z 26 lutego 1982 r. o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspolecznionej (Dz. U. z 1987 r. nr 12, poz. 77 ze zm.) - w czesci dotyczacej podatku od plac,

3) ustawa z 28 lipca 1983 r. o podatku wyrownawczym (Dz. U. nr 42, poz. 188 ze zm.),

4) ustawa z 16 grudnia 1972 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1989 r. nr 27, poz. 147 ze zm.),

5) ustawa z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. nr 52, poz. 268 ze zm.) - w zakresie dotyczacym podatku rolnego od dochodow osob fizycznych z dzialow specjalnych produkcji rolnej,

6) art. 27 ustawy z 14 czerwca 1991 r. o spolkach z udzialem zagranicznym (Dz. U. nr 60, poz. 253),

7) przepisy ustaw szczegolnych, w czesci zawierajacej przedmiotowe lub podmiotowe zwolnienia osob fizycznych od podatkow, o ktorych mowa w pkt 1-5, albo obnizki tych podatkow.

2. nieaktualny.

3. Ulgi mieszkaniowe i inwestycyjne przyznane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 3 oraz ulgi inwestycyjne przyznane na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 4 i 5, nie wyczerpane w okresie do 1 stycznia 1992 r., stosuje sie odpowiednio do dochodu i podatku dochodowego pobieranego na podstawie niniejszej ustawy.

4. uchylony.

5. Okresowe zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 10 oraz art. 22 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 4 pozostaja w mocy do czasu ich wygasniecia.

6. U podatnikow, ktorzy na podstawie ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 3 gromadzili dochody na specjalnym rachunku bankowym, kwoty podjete z tego rachunku po 1 stycznia 1992 r. traktuje sie jako dochod podlegajacy opodatkowaniu w rozumieniu ustawy, z tym jednak ze w 1992 r. zwalnia sie od podatku dochodowego takie kwoty do wysokosci nie przekraczajacej kwoty stanowiacej gorna granice pierwszego przedzialu w skali okreslonej w art. 27 ust. 1. W tym wypadku, jezeli podatnik osiaga rowniez inne dochody, z wyjatkiem okreslonych w art. 28, 30 i art. 41 ust. 3, dla ustalenia obowiazku podatkowego i wysokosci podatku naleznego od tych dochodow laczy sie je z kwota pobrana ze specjalnego rachunku bankowego.

Art. 55. pominiety.

Art. 56. pominiety.

Art. 57. 1. Do czasu wygasniecia skutkow prawnych umow agencyjnych i umow na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrebnych przepisow, zrodlem przychodow w rozumieniu art. 10 jest rowniez dzialalnosc wykonywana na podstawie tych umow.

2. Przychod z dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1, ustala sie wedlug zasad okreslonych w art. 14. Przy ustalaniu dochodu odplatnosc na rzecz zleceniodawcy wynikajaca z umowy na warunkach zlecenia stanowi koszt uzyskania, jezeli odnosi sie do danego roku podatkowego, chociazby jej jeszcze nie poniesiono.

3. Podatnicy, ktorzy osiagaja dochody okreslone w ust. 1, sa obowiazani wplacac zaliczki miesieczne na podatek oraz skladac zeznania roczne wedlug zasad okreslonych w art. 44 i 45.

Art. 58. (Mowil, ze ustawa wchodzi w zycie 1 stycznia 1992 r.; niektore przepisy weszly w zycie z dniem ogloszenia, z moca od 1 lipca 1991 r.).

Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych

Tabela rodzajow i rozmiarow dzialow specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego

(zmiana w Dz. U. Nr 201 z dnia 14 pazdziernika 2005 r., poz. 1663)

Lp. Rodzaje upraw i produkcji Jednostka powierzchni upraw lub rodzajow produkcji Norma szacunkowa dochodu rocznego
zl gr
1 2 3 4
1 Uprawy w szklarniach ogrzewanych powyzej 25 m2:      
a) rosliny ozdobne 1 m2 8 51
b) pozostale 1 m2 3 16
2 Uprawy w szklarniach nieogrzewanych powyzej 25 m2 1 m2 1 95
3 Uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyzej 50 m2:      
a) rosliny ozdobne 1 m2 6 33
b) pozostale 1 m2 3 90
4 Uprawy grzybow i ich grzybni - powyzej 25 m2 powierzchni uprawowej 1 m2 3 66
5 Drob rzezny - powyzej 100 szt.:      
a) kurczeta 1 sztuka   11
b) gesi 1 sztuka   96
c) kaczki 1 sztuka   26
d) indyki 1 sztuka   61
6 Drob niesny powyzej 80 szt.:      
a) kury niesne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 41
b) kury miesne (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 03
c) gesi (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 1 34
d) kaczki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 2 49
e) indyki (w stadzie reprodukcyjnym) 1 sztuka 10 60
f) kury (produkcja jaj konsumpcyjnych) 1 sztuka 1 77
7 Wylegarnie drobiu:      
a) kurczeta 1 sztuka   01
b) gesi 1 sztuka   06
c) kaczki 1 sztuka   02
d) indyki 1 sztuka   06
8 Zwierzeta futerkowe:      
a) lisy i jenoty od 1 samicy stada podstawowego 33 53
b) norki powyzej 2 szt. samic stada podstawowego 14 75
c) tchorzofretki powyzej 2 szt. samic stada podstawowego 11 41
d) szynszyle powyzej 2 szt. samic stada podstawowego 17 44
e) nutrie powyzej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 4 03
f) kroliki powyzej 50 sztuk samic stada podstawowego od 1 samicy stada podstawowego 4 03
9 Zwierzeta laboratoryjne:      
a) szczury biale 1 sztuka   10
b) myszy biale 1 sztuka   02
10 Jedwabniki - produkcja kokonow 1 dm3   25
11 Pasieki powyzej 80 rodzin 1 rodzina 2 43
12 Uprawy roslin in vitro - powierzchnia polek 1 m2 145 97
13 Hodowla entomofagow - powierzchnia uprawy roslin zywicielskich 1 m2 121 64
14 Hodowla dzdzownic - powierzchnia loza hodowlanego 1 m2 60 83
15 Hodowla i chow innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym:      
a) krowy powyzej 5 sztuk 1 sztuka 243 29
b) cieleta powyzej 10 sztuk 1 sztuka 51 09
c) bydlo rzezne powyzej 10 sztuk (z wyjatkiem opasow) 1 sztuka 26 75
d) tuczniki powyzej 50 sztuk 1 sztuka 30 41
e) prosieta i warchlaki powyzej 50 sztuk 1 sztuka 12 16
f) chow i hodowla owiec powyzej 10 sztuk od 1 matki 4 88
g) tucz owiec powyzej 15 sztuk 1 sztuka 7 30
h) konie rzezne 1 sztuka 364 94
i) konie hodowlane 1 sztuka stada podstawowego 291 95
j) hodowla ryb akwariowych powyzej 700 dm3 objetosci akwarium, obliczonej wedlug wewnetrznych dlugosci krawedzi 1 dm3 1 09
k) hodowla psow rasowych 1 sztuka stada podstawowego 32 85
l) hodowla kotow rasowych 1 sztuka stada podstawowego 12 16

*) UWAGA, Zgodnie z wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z 15 lutego 2005 r., sygn. akt K 48/04 (Dz. U. Nr 30 z 18 lutego 2005 r., poz. 262) 50-proc. stawka podatku dochodowego nie obowiazuje.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.