Tekst ujednolicony * wersja obowiazujaca od 1 stycznia 2007 roku

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych

A. Ujednolicony tekst ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (dalej updp) uwzglednia zmiany opublikowane w nastepujacych Dziennikach Ustaw:

 • z 2000 r.: nr 54, poz. 654 (urzedowa jednolita wersja ustawy), nr 60, poz. 700 i 703, nr 86, poz. 958, nr 103, poz. 1100, nr 117, poz. 1228, nr 122, poz. 1315 i 1324,
 • z 2001 r.: nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363,
 • z 2002 r.: nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 93, poz. 820, nr 141, poz. 1179, nr 169, poz. 1384, nr 199, poz. 1672, nr 200, poz. 1684, nr 230, poz. 1922,
 • z 2003 r.: nr 7, poz. 79, nr 45, poz. 391, nr 96, poz. 874, nr 137, poz. 1302, nr 180, poz. 1759, nr 202, poz. 1957, nr 217, poz. 2124, nr 223, poz. 2218,
 • z 2004 r.: nr 6, poz. 39, nr 29, poz. 257, nr 54, poz. 535, nr 93, poz. 894, nr 116, poz. 1203, nr 121, poz. 1262, nr 123, poz. 1291, nr 146, poz. 1546, nr 171, poz. 1800, nr 210, poz. 2135, nr 254, poz. 2533,
 • z 2005 r.: nr 25, poz. 202, nr 57, poz. 491, nr 78, poz. 684 i Nr 155, poz. 1298, Nr 169 poz. 1419 i 1420, Nr 179, poz. 1484, Nr 180, poz. 1495 oraz 183, poz. 1538.
 • z 2006 r.: nr 94, poz. 651, nr 107, poz. 723, nr 136, poz. 970, nr 157, poz. 1119, nr 183, poz. 1353 i nr 217, poz. 1589.

B. Poza zasadniczym tekstem ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych (updp) pozostaja tzw. przepisy przejsciowe nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osob prawnych uchwalonej 16 listopada 2006 r. (Dz.U. z 29 listopada 2006 r. nr 183, poz. 1353). Sa to art. 2 - 10 noweli. Oto ich tresc:

Art. 2. Podatnicy, ktorych rok podatkowy rozpoczal sie przed 1 stycznia 2007 r. i zakonczy sie po tym dniu, stosuja do przyjetego przez siebie roku podatkowego updp w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2006 r.

Art. 3. Do samochodow nabytych przed 1 stycznia 2007 r. stosuje sie przepisy updp w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2006 r.

Art. 4. Podatnicy podatku dochodowego od osob prawnych, ktorzy przed 1 stycznia 2007 r. rozpoczeli amortyzacje:
1) srodkow trwalych na podstawie art. 16j ust. 1 pkt 3 i art. 16k ust. 4 - 6,
2) srodkow transportu na podstawie art. 16k ust. 1 - updp w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2006 r., stosuja do amortyzacji tych srodkow przepisy art. 16j ust. 1 pkt 3 oraz art. 16k ust. 1 i ust. 4 - 6 updp w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2006 r.

Art. 5. Podatnicy, ktorzy przed 1 stycznia 2007 r. okreslali przychody nalezne na podstawie art. 12 ust. 3d updp w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2006 r., a ktorzy przed 1 stycznia 2007 r. wystawili faktury, ktorych termin platnosci okreslony jest po 31 grudnia 2006 r., dla ustalenia daty powstania przychodu naleznego okreslonego w tym przepisie stosuja przepis art. 12 ust. 3d updp w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2006 r.

Art. 6. Okreslony w art. 10 ust. 2 pkt 2 updp w brzmieniu nadanym nowela procentowy udzial w kapitale spolki przejmowanej lub dzielonej ustala sie od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r. w wysokosci 15 proc.

Art. 7. 1. Podatnicy, ktorzy przed 1 stycznia 2007 r. nabyli prawo do odliczen okreslone w art. 23 updp w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2006 r., zachowuja to prawo w zakresie i na zasadach obowiazujacych do 31 grudnia 2006 r.

2. Podatnicy, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 updp, ktorzy przed 1 stycznia 2008 r. uzyskali dochody (przychody) z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych majacych siedzibe lub zarzad na terytorium RP, lecz nie nabyli prawa do zwolnienia, o ktorym mowa w art. 22 ust.

4 updp, dokonuja odliczenia podatku pobranego od tych dochodow w zakresie i na zasadach okreslonych w art. 23 updp w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2006 r. Art. 8. Przepis art. 17 ust. 1 pkt 37 updp w brzmieniu nadanym nowela, w czesci dotyczacej dochodow BGK stanowiacych rownowartosc dochodow uzyskanych przez Fundusz Kolejowy, stosuje sie do tych dochodow osiagnietych od dnia wejscia w zycie ustawy z 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2006 r. nr 12, poz. 61). - Uwaga! Ustawa ta obowiazuje od 9 lutego 2006 r.

Art. 9. Przepisy aktow prawnych wydanych na podstawie updp w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2006 r. zachowuja moc do czasu wejscia w zycie aktow prawnych wydanych na mocy noweli, nie dluzej jednak niz do 31 grudnia 2007 r.

Art. 10. Ilekroc w innych ustawach jest mowa o dochodzie okreslanym na podstawie deklaracji miesiecznych, rozumie sie przez to dochod wykazany w zeznaniu podatkowym zlozonym za rok poprzedzajacy rok podatkowy.

Art. 11. (ostatni) stanowi, ze nowela wchodzi w zycie 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiagnietych dochodow (przychodow) od tego dnia. Od dnia ogloszenia noweli wchodza w zycie dwa jej przepisy:
- art. 17 ust. 1 pkt 37 w czesci dotyczacej dochodow BGK stanowiacych rownowartosc dochodow uzyskanych przez Fundusz Kolejowy,
- art. 8 (patrz wyzej) takze dotyczacy Funduszu Kolejowego.

C. Skroty zastosowane w ujednoliconej wersji updp:

 • Bank Gospodarswta Krajowego - BGK
 • Europejski Obszar Gospodarczy - EOG
 • Glowny Urzad statystyczny - GUS
 • Minister wlasciwy ds. finansow publicznych - minister finansow
 • Narodowy Bank Polski - NBP
 • Podatek od towarow i uslug - VAT
 • Rzeczpospolita Polska - RP
 • Skarb Panstwa - SP
 • Unia Europejska - Unia
 • Zaklad Ubezpieczen Spolecznych - ZUS

  Ilekroc w updp pojawi sie ustawa o Narodowym Funduszu Zdrowia, oznacza to od 1 pazdziernika 2004 r. ustawe o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych.

  D. Przepisy wchodzace w zycie 1 stycznia 2007 r. sa zaznaczone pogrubiona czcionka.

  Zmiany wchodzace w zycie w innym terminie zaznaczylismy czerwona czcionka.

  Oto spis tresci do ujednoliconej wersji updp:

  Spis tresci

   

 • Rozdzial 1

  Podmiot i przedmiot opodatkowania

  Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodow osob prawnych i spolek kapitalowych w organizacji, zwanych dalej "podatnikami".

  2. Przepisy ustawy maja rowniez zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej, z wyjatkiem spolek niemajacych osobowosci prawnej, z zastrzezeniem ust. 1 i 3.

  3. Przepisy ustawy maja rowniez zastosowanie do spolek niemajacych osobowosci prawnej majacych siedzibe lub zarzad w innym panstwie, jezeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego panstwa sa traktowane jak osoby prawne i podlegaja w tym panstwie opodatkowaniu od calosci swoich dochodow bez wzgledu na miejsce ich osiagania.

  Art. 1a. 1. Podatnikami moga byc rowniez grupy co najmniej dwoch spolek prawa handlowego majacych osobowosc prawna, ktore pozostaja w zwiazkach kapitalowych, zwane dalej "podatkowymi grupami kapitalowymi".

  2. Podatkowa grupa kapitalowa jest podatnikiem, jezeli spelnione sa lacznie nastepujace warunki:

  1) podatkowa grupe kapitalowa moga tworzyc wylacznie spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia lub spolki akcyjne, majace siedzibe na terytorium RP, jezeli:

  a) przecietny kapital zakladowy, okreslony w sposob, o ktorym mowa w art. 16 ust. 7, przypadajacy na kazda z tych spolek, jest nie nizszy niz 1.000.000 zl,

  b) jedna ze spolek, zwana dalej "spolka dominujaca", posiada bezposredni 95 proc. udzial w kapitale zakladowym lub w tej czesci kapitalu zakladowego pozostalych spolek, zwanych dalej "spolkami zaleznymi", ktora na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji nie zostala nieodplatnie lub na zasadach preferencyjnych nabyta przez pracownikow, rolnikow lub rybakow albo ktora nie stanowi rezerwy mienia SP na cele reprywatyzacji,

  c) spolki zalezne nie posiadaja udzialow w kapitale zakladowym innych spolek tworzacych te grupe,

  d) w spolkach tych nie wystepuja zaleglosci we wplatach podatkow stanowiacych dochod budzetu panstwa,

  2) spolka dominujaca i spolki zalezne zawarly, w formie aktu notarialnego, umowe o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitalowej i umowa ta, zwana dalej "umowa", zostala zarejestrowana przez naczelnika urzedu skarbowego,

  3) po utworzeniu podatkowej grupy kapitalowej spolki tworzace te grupe spelniaja warunki wymienione w pkt 1 lit. a) - c), a ponadto:

  a) nie korzystaja ze zwolnien od podatku dochodowego na podstawie odrebnych ustaw,

  b) nie pozostaja w zwiazkach powodujacych zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa w art. 11, z podatnikami podatku dochodowego niewchodzacymi w sklad podatkowej grupy kapitalowej,

  4) podatkowa grupa kapitalowa osiagnie za kazdy rok podatkowy udzial dochodow w przychodach, okreslony zgodnie z art. 7a ust. 1, w wysokosci co najmniej 3 proc.

  2a. Warunek okreslony w ust. 2 pkt 1 lit. d) uwaza sie za spelniony rowniez wtedy, gdy spolka po przystapieniu do podatkowej grupy kapitalowej dokona korekty deklaracji podatkowej i ureguluje te zaleglosc wraz z naleznymi odsetkami w terminie 14 dni od dnia zlozenia korekty deklaracji albo w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji organu pierwszej instancji, okreslajacej wysokosc zobowiazania, ureguluje te zaleglosc wraz z naleznymi odsetkami.

  3. Umowa musi zawierac co najmniej:

  1) wykaz spolek tworzacych podatkowa grupe kapitalowa oraz wysokosc ich kapitalu zakladowego,

  2) informacje o udzialowcach (akcjonariuszach) i wysokosci ich udzialu w kapitale zakladowym w spolce dominujacej i w spolkach zaleznych tworzacych podatkowa grupe kapitalowa, posiadajacych co najmniej 5 proc. udzialow (akcji) tych spolek,

  3) okreslenie czasu trwania umowy,

  4) wskazanie spolki reprezentujacej podatkowa grupe kapitalowa w zakresie obowiazkow wynikajacych z ustawy oraz z przepisow ordynacji podatkowej,

  5) okreslenie przyjetego roku podatkowego.

  4. Umowa podlega zgloszeniu przez spolke, wskazana zgodnie z ust. 3 pkt 4, do wlasciwego wedlug jej siedziby naczelnika urzedu skarbowego, co najmniej na 3 miesiace przed rozpoczeciem roku podatkowego przyjetego przez podatkowa grupe kapitalowa. Organ ten jest wlasciwy w sprawachopodatkowania podatkiem dochodowym podatkowej grupy kapitalowej.

  5. Naczelnik urzedu skarbowego dokonuje, w formie decyzji, rejestracji umowy. W tej samej formie naczelnik urzedu skarbowego odmowi zarejestrowania umowy, jezeli nie zostana spelnione warunki, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 oraz w ust. 3 i 4.

  6. Po rejestracji umowy nie moze byc ona rozszerzona na inne spolki.

  7. Podatek dochodowy oraz zaliczki na ten podatek sa obliczane, pobierane i wplacane przez spolke, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 4. Spolce tej nie przysluguje wynagrodzenie z tytulu terminowego wplacania podatku dochodowego od osob prawnych naleznego od podatkowej grupy kapitalowej.

  8. Spolka, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 4, obowiazana jest zglosic naczelnikowi urzedu skarbowego, o ktorym mowa w ust. 4, wszelkie zmiany umowy oraz zmiany w kapitale zakladowym spolek tworzacych podatkowa grupe kapitalowa - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych okolicznosci.

  9. Do przedluzenia okresu funkcjonowania podatkowej grupy kapitalowej jest wymagane zawarcie nowej umowy, podlegajacej zgloszeniu i zarejestrowaniu przez wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego.

  10. W razie gdy w okresie obowiazywania umowy wystapia zmiany w stanie faktycznym lub w stanie prawnym, zalezne od ktorejkolwiek ze stron umowy, ktore naruszaja warunki uznania podatkowej grupy kapitalowej za podatnika podatku dochodowego, dzien naruszenia ktoregokolwiek z tych warunkow, z zastrzezeniem ust. 12, oznacza utrate statusu podatnika oraz koniec jej roku podatkowego.

  11. Zbycie udzialow (akcji), objetych na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji lub w zwiazku z reprywatyzacja, oraz dalszy obrot tymi udzialami (akcjami) przez ich posiadaczy nie stanowi naruszenia warunkow uznania podatkowej grupy kapitalowej za podatnika podatku dochodowego.

  12. W przypadku niezachowania warunku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 4, za dzien utraty statusu podatnika przez podatkowa grupe kapitalowa uznaje sie ostatni dzien miesiaca, w ktorym zlozono zeznanie podatkowe, nie pozniej jednak niz dzien, na ktory, zgodnie z art. 27 ust. 1, przypada termin zlozenia tego zeznania.

  13. Przystapienie do innej podatkowej grupy kapitalowej przez ktorakolwiek ze spolek wchodzacych uprzednio w sklad grupy, ktora utracila ten status ze wzgledu na naruszenie warunkow, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3 i 4, nie jest mozliwe przed uplywem roku podatkowego spolki, nastepujacego po roku, w ktorym podatkowa grupa kapitalowa utracila prawo do uznania jej za podatnika.

  14. Spolki tworzace podatkowa grupe kapitalowa odpowiadaja solidarnie za jej zobowiazania z tytulu podatku dochodowego naleznego za okres obowiazywania umowy.

  15. Informacje o zarejestrowaniu i wykresleniu podatkowej grupy kapitalowej podlegaja ogloszeniu w Monitorze Sadowym i Gospodarczym.

  Art. 2. 1. Przepisow ustawy nie stosuje sie do:

  1) przychodow z dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem dochodow z dzialow specjalnych produkcji rolnej, chyba ze ustalenie przychodow jest wymagane dla celow okreslenia dochodow wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e,

  2) przychodow z gospodarki lesnej w rozumieniu ustawy o lasach,

  3) przychodow wynikajacych z czynnosci, ktore nie moga byc przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

  4) przychodow (dochodow) armatora opodatkowanych na zasadach wynikajacych z ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonazowym (Dz. U. nr 183, poz. 1353), z zastrzezeniem art. 9 ust. 1a.

  2. Dzialalnoscia rolnicza w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest dzialalnosc polegajaca nawytwarzaniu produktow roslinnych lub zwierzecych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z wlasnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym rowniez produkcja materialu siewnego, szkolkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folia, produkcja roslin ozdobnych, grzybow uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materialu zarodowego zwierzat, ptactwa i owadow uzytkowych, produkcja zwierzeca typu przemyslowo-fermowego oraz hodowla ryb, a takze dzialalnosc, w ktorej minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierzat i roslin, w trakcie ktorych nastepuje ich biologiczny wzrost, wynosza co najmniej:

  1) miesiac - w przypadku roslin,

  2) 16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gesi i kaczek,

  3) 6 tygodni - w przypadku pozostalego drobiu rzeznego,

  4) 2 miesiace - w przypadku pozostalych zwierzat - liczac od dnia nabycia.

  3. Dzialami specjalnymi produkcji rolnej sa: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybow i ich grzybni, uprawy roslin " in vitro", fermowa hodowla i chow drobiu rzeznego i niesnego, wylegarnie drobiu, hodowla i chow zwierzat futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dzdzownic, hodowla entomofagow, hodowla jedwabnikow, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chow innych zwierzat poza gospodarstwem rolnym.

  4. Ilekroc w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisow ustawy o podatku rolnym.

  5. Nie stanowia dzialow specjalnych produkcji rolnej uprawy, hodowla i chow zwierzat w rozmiarach nieprzekraczajacych wielkosci okreslonych w zalaczniku nr 2.

  6. Jezeli rozmiary dzialow specjalnych produkcji rolnej przekraczaja wielkosci okreslone w zalaczniku nr 2, opodatkowaniu podlegaja dochody uzyskane w roku podatkowym z calej powierzchni upraw lub wszystkich jednostek produkcji.

  Art. 3. 1. Podatnicy, jezeli maja siedzibe lub zarzad na terytorium RP, podlegaja obowiazkowi podatkowemu od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce ich osiagania.

  2. Podatnicy, jezeli nie maja na terytorium RP siedziby lub zarzadu, podlegaja obowiazkowi podatkowemu tylko od dochodow, ktore osiagaja na terytorium RP.

  Art. 4. Za terytorium RP, w rozumieniu ustawy, uwaza sie rowniez znajdujaca sie poza morzem terytorialnym wylaczna strefe ekonomiczna, w ktorej RP na podstawie prawa wewnetrznego i zgodnie z prawem miedzynarodowym wykonuje prawa odnoszace sie do badania i eksploatacji dna morskiego i jego podglebia oraz ich zasobow naturalnych.

  Art. 4a. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

  1) inwestycjach - oznacza to srodki trwale w budowie w rozumieniu ustawy z 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.), zwanej dalej "ustawa o rachunkowosci",

  2) skladnikach majatkowych - oznacza to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowosci, pomniejszone o przejete dlugi funkcjonalnie zwiazane z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza zbywcy, o ile dlugi te nie zostaly uwzglednione w cenie nabycia, o ktorej mowa w art. 16g ust. 3,

  3) przedsiebiorstwie - oznacza to przedsiebiorstwo w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego,

  4) zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa - oznacza to organizacyjnie i finansowo wyodrebniony w istniejacym przedsiebiorstwie zespol skladnikow materialnych i niematerialnych, w tym zobowiazania, przeznaczonych do realizacji okreslonych zadan gospodarczych, ktory zarazem moglby stanowic niezalezne przedsiebiorstwo samodzielnie realizujace te zadania,

  5) programie restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw - oznacza to restrukturyzacje na podstawie ustaw:

  a) z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych (Dz. U. nr 162, poz. 1112 ze zm.),

  b) z 7 pazdziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemyslowego potencjalu obronnego i modernizacji technicznej Sil Zbrojnych RP (Dz. U. nr 83, poz. 932, ze zm.),

  c) z 14 lipca 2000 r. o restrukturyzacji finansowej gornictwa siarki (Dz. U. nr 74, poz. 856),

  d) z 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe" (Dz. U. nr 84, poz. 948 ze zm.),

  e) z 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa zelaza i stali (Dz. U. nr 111, poz. 1196),

  f) z 15 kwietnia 2005 r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakladow opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 78, poz. 684),

  6) urzedzie skarbowym - rozumie sie przez to urzad skarbowy, ktorym kieruje wlasciwy dla podatnika naczelnik urzedu skarbowego,

  7) ustawie o podatku od towarow i uslug - oznacza to ustawe z 11 marca 2004 r. o VAT (Dz. U. nr 54, poz. 535),

  8) ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym - oznacza to ustawe z 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. nr 169, poz. 1420),

  9) samochodzie osobowym - oznacza to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie calkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie wiecej niz 9 osob lacznie z kierowca, z wyjatkiem:

  a) pojazdu samochodowego majacego jeden rzad siedzen, ktory oddzielony jest od czesci przeznaczonej do przewozu ladunkow sciana lub trwala przegroda, klasyfikowanego na podstawie przepisow prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,

  b) pojazdu samochodowego majacego wiecej niz jeden rzad siedzen, ktore oddzielone sa od czesci przeznaczonej do przewozu ladunkow sciana lub trwala przegroda i u ktorego dlugosc czesci przeznaczonej do przewozu ladunkow, mierzona po podlodze od najdalej wysunietego punktu podlogi pozwalajacego postawic pionowa sciane lub trwala przegrode pomiedzy podloga a sufitem do tylnej krawedzi podlogi, przekracza 50 proc. dlugosci pojazdu; dla obliczenia proporcji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, dlugosc pojazdu stanowi odleglosc pomiedzy dolna krawedzia przedniej szyby pojazdu a tylna krawedzia podlogi czesci pojazdu przeznaczonej do przewozu ladunkow, mierzona w linii poziomej wzdluz pojazdu pomiedzy dolna krawedzia przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawedzi podlogi czesci pojazdu przeznaczonej do przewozu ladunkow,

  c) pojazdu samochodowego, ktory ma otwarta czesc przeznaczona do przewozu ladunkow,

  d) pojazdu samochodowego, ktory posiada kabine kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ladunkow jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,

  e) pojazdu samochodowego bedacego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisow prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w zalaczniku nr 9 do ustawy o VAT,

  10) malym podatniku - oznacza to podatnika, u ktorego wartosc przychodu ze sprzedazy (wraz z kwota naleznego VAT) nie przekroczyla w poprzednim roku podatkowym wyrazonej w zlotych kwoty odpowiadajacej rownowartosci 800 000 euro; przeliczenia kwot wyrazonych w euro dokonuje sie wedlug sredniego kursu euro oglaszanego przez NBP na pierwszy dzien roboczy pazdziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokragleniu do 1000 zl,

  11) zagranicznym zakladzie - oznacza to:

  a) stala placowke, poprzez ktora podmiot majacy siedzibe lub zarzad na terytorium jednego panstwa wykonuje calkowicie lub czesciowo dzialalnosc na terytorium innego panstwa, a w szczegolnosci oddzial, przedstawicielstwo, biuro, fabryke, warsztat albo miejsce wydobywania bogactw naturalnych,

  b) plac budowy, budowe, montaz lub instalacje, prowadzone na terytorium jednego panstwa przez podmiot majacy siedzibe lub zarzad na terytorium innego panstwa,

  c) osobe, ktora w imieniu i na rzecz podmiotu majacego siedzibe lub zarzad na terytorium jednego panstwa dziala na terytorium innego panstwa, jezeli osoba ta ma pelnomocnictwo do zawierania w jego imieniu umow i pelnomocnictwo to faktycznie wykonuje - chyba ze umowa o unikaniu podwojnego opodatkowania, ktorej strona jest RP<, stanowi inaczej,

  12) certyfikacie rezydencji - oznacza to zaswiadczenie o miejscu siedziby podatnika dla celow podatkowych wydane przez wlasciwy organ administracji podatkowej panstwa miejsca siedziby podatnika.

  Art. 4b. 1. W przypadku pojazdow samochodowych o dopuszczalnej masie calkowitej nieprzekraczajacej 3,5 tony spelnienie wymagan okreslonych w art. 4a pkt 9 lit. a) - d), pozwalajacych na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodow osobowych, stwierdza sie na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okregowa stacje kontroli pojazdow, potwierdzonego zaswiadczeniem wydanym przez te stacje, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierajacego wlasciwa adnotacje o spelnieniu tych wymagan.

  2. Kopie zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, podatnik jest obowiazany dostarczyc, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego.

  3. W przypadku gdy w pojezdzie samochodowym, o ktorym mowa w ust. 1, dla ktorego wydano zaswiadczenie, zostaly wprowadzone zmiany, w wyniku ktorych pojazd ten nie spelnia wymagan, o ktorych mowa w art. 4a pkt 9 lit. a) - d) - podatnik jest obowiazany do pisemnego zawiadomienia wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o tych okolicznosciach, w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

  Art. 5. 1. Przychody z udzialu w spolce niebedacej osoba prawna, z zastrzezeniem art. 1 ust. 3, ze wspolnej wlasnosci, wspolnego przedsiewziecia, wspolnego posiadania lub wspolnego uzytkowania rzeczy i praw majatkowych laczy sie z przychodami kazdego wspolnika proporcjonalnie do posiadanego udzialu. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie, ze udzialy wspolnikow w przychodach sa rowne.

  2. Zasady wyrazone w ust. 1 stosuje sie odpowiednio do rozliczania kosztow uzyskania przychodow, wydatkow niestanowiacych kosztow uzyskania przychodow, zwolnien i ulg podatkowych oraz obnizenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.

  Art. 6. 1. Zwalnia sie od podatku:

  1) SP,

  2) NBP,

  3) jednostki budzetowe,

  4) fundusze celowe, o ktorych mowa w ustawie z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 155, poz. 1014 ze zm.), chyba ze przepisy ustaw powolujacych te fundusze stanowia inaczej,

  5) przedsiebiorstwa miedzynarodowe i inne jednostki gospodarcze utworzone przez organ administracji panstwowej wspolnie z innymi panstwami na podstawie porozumienia lub umowy, chyba ze porozumienia te lub umowy stanowia inaczej,

  6) jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie dochodow okreslonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego,

  7) Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

  8) uchylony,

  9) Agencje Rynku Rolnego,

  10) fundusze inwestycyjne dzialajace na podstawie przepisow ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546),

  11) fundusze emerytalne utworzone na podstawie przepisow o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,

  12) ZUS, o ktorym mowa w ustawie z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 ze zm.),

  13) Agencje Nieruchomosci Rolnych,

  14) uchylony.

  2. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy gospodarstw pomocniczych jednostek budzetowych, z wyjatkiem gospodarstw pomocniczych tworzonych przy szkolach, przedszkolach, zespolach ekonomiczno-administracyjnych szkol, ochotniczych hufcach pracy, jednostkach: wojskowych, Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, organizacyjnych Sluzby Wieziennej, Strazy Granicznej i Panstwowej Strazy Pozarnej, zakladach dla nieletnich, internatach, zakladach opiekunczo-wychowawczych, zakladach opieki zdrowotnej, zakladach pomocy spolecznej i parkach narodowych, jezeli srodki z tego zwolnienia zostana przekazane na:

  1) uchylony,

  2) zwiekszenie srodkow obrotowych gospodarstw pomocniczych,

  3) finansowanie inwestycji jednostki budzetowej w zakresie inwestycji dla gospodarstwa pomocniczego tej jednostki.

  Art. 7. 1. Przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochod bez wzgledu na rodzaj zrodel przychodow, z jakich dochod ten zostal osiagniety; w wypadkach, o ktorych mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychod.

  2. Dochodem jest, z zastrzezeniem art. 10 i 11, nadwyzka sumy przychodow nad kosztami ich uzyskania, osiagnieta w roku podatkowym; jezeli koszty uzyskania przychodow przekraczaja sume przychodow, roznica jest strata.

  3. Przy ustalaniu dochodu stanowiacego podstawe opodatkowania nie uwzglednia sie:

  1) przychodow ze zrodel przychodow polozonych na terytorium RP lub za granica, jezeli dochody z tych zrodel nie podlegaja opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo sa wolne od podatku,

  2) przychodow wymienionych w art. 21 i 22, przy czym w przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2, prowadzacych dzialalnosc poprzez polozony na terytorium RP zagraniczny zaklad uwzglednia sie przychody wymienione w art. 21, jezeli zwiazane sa z dzialalnoscia zakladu,

  3) kosztow uzyskania przychodow, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, przy czym w przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2, prowadzacych dzialalnosc poprzez polozony na terytorium RP zagraniczny zaklad uwzglednia sie koszty uzyskania przychodow wymienionych w art. 21, jezeli przychody te zostaly uwzglednione przez podatnika przy ustalaniu dochodu przypadajacego na zagraniczny zaklad,

  4) strat przedsiebiorcow przeksztalcanych, laczonych, przejmowanych lub dzielonych - w razie przeksztalcenia formy prawnej, laczenia lub podzialu przedsiebiorcow, z wyjatkiem przeksztalcenia spolki kapitalowej w inna spolke kapitalowa,

  5) strat przedsiebiorstw panstwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji.

  4. Przy ustalaniu straty nie uwzglednia sie przychodow i kosztow uzyskania przychodow, o ktorych mowa w ust. 3, a w razie przeksztalcenia formy prawnej, laczenia lub podzialu przedsiebiorcow, takze straty przedsiebiorcow przeksztalcanych, laczonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjatkiem przeksztalconych spolek kapitalowych w inne spolki kapitalowe.

  4a. Przy ustalaniu straty nie uwzglednia sie rowniez strat przedsiebiorstw panstwowych przejmowanych lub nabywanych na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji.

  5. O wysokosc straty, o ktorej mowa w ust. 2, poniesionej w roku podatkowym, mozna obnizyc dochod w najblizszych kolejno po sobie nastepujacych pieciu latach podatkowych, z tym ze wysokosc obnizenia w ktorymkolwiek z tych lat nie moze przekroczyc 50 proc. kwoty tej straty.

  Art. 7a. 1. W podatkowych grupach kapitalowych przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym, obliczanym zgodnie z art. 19, jest osiagniety w roku podatkowym dochod stanowiacy nadwyzke sumy dochodow wszystkich spolek tworzacych grupe nad suma ich strat. Jezeli za rok podatkowy suma strat przekracza sume dochodow spolek, roznica stanowi strate podatkowej grupy kapitalowej. Dochody i straty spolek oblicza sie zgodnie z art. 7 ust. 1 - 3.

  2. Straty, o ktorej mowa w ust. 1, poniesionej przez podatkowa grupe kapitalowa nie pokrywa sie z dochodu poszczegolnych spolek w razie uplywu okresu obowiazywania umowy lub po utracie statusu podatkowej grupy kapitalowej z przyczyn okreslonych w art. 1a ust. 10.

  3. Z dochodu podatkowej grupy kapitalowej nie pokrywa sie strat spolek wchodzacych w sklad grupy, poniesionych przez nie w okresie przed powstaniem grupy.

  Art. 8. 1. Rokiem podatkowym, z zastrzezeniem ust. 2, 2a, 3 i 6, jest rok kalendarzowy, chyba ze podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spolki, albo w innym dokumencie odpowiednio regulujacym zasady ustrojowe innych podatnikow i zawiadomi o tym wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego; wowczas rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesiecy kalendarzowych.

  2. W przypadku podjecia po raz pierwszy dzialalnosci, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczecia dzialalnosci do konca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dluzej jednak niz dwanascie kolejnych miesiecy kalendarzowych.

  2a. W przypadku podjecia po raz pierwszy dzialalnosci w drugiej polowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywajacego sie z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy moze trwac od dnia rozpoczecia dzialalnosci do konca roku kalendarzowego nastepujacego po roku, w ktorym rozpoczeto dzialalnosc.

  3. W razie zmiany roku podatkowego za pierwszy po zmianie rok podatkowy uwaza sie okres od pierwszego miesiaca nastepujacego po zakonczeniu poprzedniego roku podatkowego do konca roku podatkowego nowo przyjetego. Okres ten nie moze byc krotszy niz dwanascie i dluzszy niz dwadziescia trzy kolejne miesiace kalendarzowe.

  4. Zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dokonac najpozniej w terminie 30 dni, liczac od dnia zakonczenia ostatniego roku podatkowego.

  5. Osoby prawne i jednostki organizacyjne, ktore nie byly dotychczas podatnikami w rozumieniu ustawy, dokonuja zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia rozpoczecia dzialalnosci.

  6. Jezeli z odrebnych przepisow wynika obowiazek zamkniecia ksiag rachunkowych (sporzadzenia bilansu) przed uplywem przyjetego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uwaza sie okres od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po zakonczeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamkniecia ksiag rachunkowych. W tym przypadku za nastepny rok podatkowy uwaza sie okres od dnia otwarcia ksiag rachunkowych do konca przyjetego przez podatnika roku podatkowego.

  7. Przepisy ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio do podatkowych grup kapitalowych. Dla poszczegolnych spolek tworzacych grupe:

  1) dzien poprzedzajacy poczatek roku podatkowego przyjetego przez grupe jest dniem konczacym rok podatkowy tych spolek,

  2) dzien nastepujacy po dniu, w ktorym uplynal okres obowiazywania umowy, lub w ktorym grupa utracila status podatkowej grupy kapitalowej, jest dniem rozpoczynajacym rok podatkowy tych spolek.

  Art. 9. 1. Podatnicy sa obowiazani do prowadzenia ewidencji rachunkowej, zgodnie z odrebnymi przepisami, w sposob zapewniajacy okreslenie wysokosci dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokosci naleznego podatku za rok podatkowy, a takze do uwzglednienia w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych informacji niezbednych do obliczenia wysokosci odpisow amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a - 16m.

  1a. Podatnicy bedacy armatorami w rozumieniu ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonazowym prowadzacy dzialalnosc opodatkowana podatkiem tonazowym oraz inna dzialalnosc opodatkowana podatkiem dochodowym, sa obowiazani w ewidencji, o ktorej mowa w ust. 1, wyodrebnic przychody i zwiazane z nimi koszty na poszczegolne rodzaje dzialalnosci podlegajacej opodatkowaniu podatkiem tonazowym i podatkiem dochodowym.

  2. Jezeli ustalenie dochodu (straty) w sposob okreslony w ust. 1 nie jest mozliwe, dochod (strate) ustala sie w drodze oszacowania.

  2a. W przypadku podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2, obowiazanych do prowadzenia ewidencji rachunkowej wymienionej w ust. 1, gdy okreslenie dochodu na ich podstawie nie jest mozliwe, dochod okresla sie w drodze oszacowania, z zastosowaniem wskaznika dochodu w stosunku do przychodu w wysokosci:

  1) 5 proc. - z dzialalnosci w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego,

  2) 10 proc. - z dzialalnosci budowlanej lub montazowej albo w zakresie uslug transportowych,

  3) 60 proc. - z dzialalnosci w zakresie posrednictwa, jezeli wynagrodzenie jest okreslone w formie prowizji,

  4) 80 proc. - z dzialalnosci w zakresie uslug adwokackich lub rzeczoznawstwa,

  5) 20 proc. - z pozostalych zrodel przychodow.

  2b. Przez dzialalnosc w zakresie handlu hurtowego lub detalicznego, o ktorej mowa w ust. 2a pkt 1, wykonywana na terytorium RP przez podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2, rozumie sie odplatne zbycie towarow polskim odbiorcom bez wzgledu na miejsce zawarcia umowy.

  2c. Przepisow ust. 2a i 2b nie stosuje sie, jezeli umowa w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorej RP jest strona, zawarta z krajem, na terytorium ktorego podatnik ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, stanowi inaczej.

  3. Minister finansow, w drodze rozporzadzenia, moze wprowadzic obowiazek dokonywania spisu z natury niektorych towarow w przypadku zmiany ich ceny.

  Art. 9a. 1. Podatnicy dokonujacy transakcji z podmiotami powiazanymi z tymi podatnikami - w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 - lub transakcji, w zwiazku z ktorymi zaplata naleznosci wynikajacych z takich transakcji dokonywana jest bezposrednio lub posrednio na rzecz podmiotu majacego miejsce zamieszkania, siedzibe lub zarzad na terytorium lub w kraju stosujacym szkodliwa konkurencje podatkowa, sa obowiazani do sporzadzenia dokumentacji podatkowej takiej (takich) transakcji, obejmujacej:

  1) okreslenie funkcji, jakie spelniac beda podmioty uczestniczace w transakcji (uwzgledniajac uzyte aktywa i podejmowane ryzyko),

  2) okreslenie wszystkich przewidywanych kosztow zwiazanych z transakcja oraz forme i termin zaplaty,

  3) metode i sposob kalkulacji zyskow oraz okreslenie ceny przedmiotu transakcji,

  4) okreslenie strategii gospodarczej oraz innych dzialan w jej ramach - w przypadku gdy na wartosc transakcji miala wplyw strategia przyjeta przez podmiot,

  5) wskazanie innych czynnikow - w przypadku gdy w celu okreslenia wartosci przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczace w transakcji uwzglednione zostaly te inne czynniki,

  6) okreslenie oczekiwanych przez podmiot obowiazany do sporzadzenia dokumentacji korzysci zwiazanych z uzyskaniem swiadczen - w przypadku umow dotyczacych swiadczen (w tym uslug) o charakterze niematerialnym.

  2. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje transakcje lub transakcje miedzy podmiotami powiazanymi, w ktorych laczna kwota (lub jej rownowartosc) wynikajaca z umowy lub rzeczywiscie zaplacona w roku podatkowym laczna kwota wymagalnych w roku podatkowym swiadczen przekracza rownowartosc:

  1) 100.000 euro - jezeli wartosc transakcji nie przekracza 20 proc. kapitalu zakladowego, okreslonego zgodnie z art. 16 ust. 7, albo

  2) 30.000 euro - w przypadku swiadczenia uslug, sprzedazy lub udostepnienia wartosci niematerialnych i prawnych, albo

  3) 50.000 euro - w pozostalych przypadkach.

  3. Obowiazek sporzadzenia dokumentacji, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje rowniez transakcje, w zwiazku z ktora zaplata naleznosci wynikajaca z takiej transakcji dokonywana jest bezposrednio lub posrednio na rzecz podmiotu majacego miejsce zamieszkania, siedzibe lub zarzad na terytorium lub w kraju stosujacym szkodliwa konkurencje podatkowa, jezeli laczna kwota (lub jej rownowartosc) wynikajaca z umowy lub rzeczywiscie zaplacona w roku podatkowym laczna kwota wymagalnych w roku podatkowym swiadczen przekracza rownowartosc 20.000 euro.

  4. Na zadanie organow podatkowych lub organow kontroli skarbowej podatnicy sa obowiazani do przedlozenia dokumentacji, o ktorej mowa w ust. 1 - 3, w terminie 7 dni od dnia doreczenia zadania tej dokumentacji przez te organy.

  5. Wyrazone w euro wielkosci, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, przelicza sie na walute polska po srednim kursie oglaszanym przez NBP, obowiazujacym w ostatnim dniu roku podatkowego poprzedzajacego rok podatkowy, w ktorym zostala zawarta transakcja objeta obowiazkiem, o ktorym mowa w ust. 1.

  5a. Przepisy ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio do podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2, prowadzacych dzialalnosc poprzez polozony na terytorium RP zagraniczny zaklad.

  6. Minister finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz krajow i terytoriow stosujacych szkodliwa konkurencje podatkowa. Sporzadzajac wykaz krajow i terytoriow, minister finansow uwzglednia w szczegolnosci tresc ustalen w tym zakresie podjetych przez Organizacje Wspolpracy Gospodarczej i Rozwoju ( OECD).

  Art. 9b. 1. Podatnicy ustalaja roznice kursowe na podstawie:

  1) art. 15a, albo

  2) przepisow o rachunkowosci, pod warunkiem ze w okresie, o ktorym mowa w ust. 3, sporzadzane przez podatnikow sprawozdania finansowe beda badane przez podmioty uprawnione do ich badania.

  2. Podatnicy, ktorzy wybrali metode, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, zaliczaja odpowiednio do przychodow lub kosztow uzyskania przychodow ujete w ksiegach rachunkowych roznice kursowe z tytulu transakcji walutowych i wynikajace z dokonanej wyceny skladnikow aktywow i pasywow wyrazonych w walucie obcej, a takze wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celow podatkowych powinna byc dokonywana na ostatni dzien kazdego miesiaca i na ostatni dzienroku podatkowego lub na ostatni dzien kwartalu i na ostatni dzien roku podatkowego albo tylko na ostatni dzien roku podatkowego, z tym ze wybrany termin wyceny musi byc stosowany przez pelny rok podatkowy i nie moze byc zmieniany.

  3. W przypadku wyboru metody, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy maja obowiazek stosowac te metode przez okres nie krotszy niz trzy lata podatkowe, liczac od poczatku roku podatkowego, w ktorym zostala przyjeta ta metoda, z tym ze podatnicy maja obowiazek w terminie do konca pierwszego miesiaca roku podatkowego, a w przypadku podatnikow rozpoczynajacych dzialalnosc - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczecia, zawiadomic w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o wyborze tej metody.

  4. W przypadku rezygnacji ze stosowania metody ustalania roznic kursowych, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy sa obowiazani zawiadomic w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego w terminie do konca roku podatkowego poprzedzajacego rok podatkowy, w ktorym zamierzaja zrezygnowac ze stosowania tej metody. Rezygnacja moze nastapic po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 3.

  5. W przypadku wyboru metody ustalania roznic kursowych, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy na pierwszy dzien roku podatkowego, w ktorym zostala wybrana ta metoda, zaliczaja odpowiednio do przychodow lub kosztow uzyskania przychodow naliczone roznice kursowe ustalone na podstawie przepisow o rachunkowosci na ostatni dzien poprzedniego roku podatkowego. Od pierwszego dnia roku podatkowego, w ktorym wybrali te metode, stosuja zasady, o ktorych mowa w ust. 2.

  6. W przypadku rezygnacji z metody ustalania roznic kursowych, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, podatnicy:

  1) zaliczaja na ostatni dzien roku podatkowego, w ktorym stosowali te metode, odpowiednio do przychodow lub kosztow uzyskania przychodow naliczone roznice kursowe ustalone na podstawie przepisow o rachunkowosci,

  2) od pierwszego dnia roku podatkowego, nastepujacego po roku, w ktorym stosowali te metode, stosuja zasady, o ktorych mowa w art. 15a, ustalajac roznice kursowe od dnia, o ktorym mowa w pkt 1.

  Art. 10. 1. Dochodem (przychodem) z udzialu w zyskach osob prawnych, z zastrzezeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochod (przychod) faktycznie uzyskany z tego udzialu (akcji), w tym takze:

  1) dochod z umorzenia udzialow (akcji),

  2) dochod uzyskany z odplatnego zbycia udzialow (akcji) na rzecz spolki, w celu umorzenia tych udzialow (akcji),

  3) wartosc majatku otrzymanego w zwiazku z likwidacja osoby prawnej,

  4) dochod przeznaczony na podwyzszenie kapitalu zakladowego, a w spoldzielniach - dochod przeznaczony na podwyzszenie funduszu udzialowego oraz dochod stanowiacy rownowartosc kwot przekazanych na ten kapital (fundusz) z innych kapitalow (funduszy) osoby prawnej,

  5) w przypadku polaczenia lub podzialu spolek - doplaty w gotowce otrzymane przez udzialowcow (akcjonariuszy) spolki przejmowanej, spolek laczonych lub dzielonych,

  6) w przypadku podzialu spolek, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie majatek przejmowany na skutek podzialu lub majatek pozostajacy w spolce, nie stanowia zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa - ustalona na dzien podzialu nadwyzka nominalnej wartosci udzialow (akcji) przydzielonych w spolce przejmujacej lub nowo zawiazanej nad kosztami nabycia lub objecia udzialow (akcji) w spolce dzielonej, obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k albo art. 16 ust. 1 pkt 8; jezeli podzial spolki nastepuje przez wydzielenie, kosztem uzyskania przychodow jest wartosc lub kwota wydatkow poniesionych przez udzialowca (akcjonariusza) na objecie lub nabycie udzialow (akcji) w spolce dzielonej, ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzialowca wartosc nominalna unicestwianych udzialow (akcji) w spolce dzielonej do wartosci nominalnej udzialow (akcji) przed podzialem,

  7) zaplata, o ktorej mowa w art. 12 ust. 4d.

  1a. Jezeli osoba prawna uzyskuje przychody z dzialalnosci rolniczej oraz z innych zrodel przychodow, laczna kwote dochodu, o ktorym mowa w ust. 1, zmniejsza sie o dochod z dzialalnosci rolniczej, uzyskany za ten sam okres sprawozdawczy, z wyjatkiem dochodu z dzialow specjalnych produkcji rolnej. Gdy ustalenie dochodu zmniejszajacego jego laczna kwote nie jest mozliwe, dochod ten ustala sie w takim stosunku, w jakim pozostaja przychody z dzialalnosci rolniczej, z wyjatkiem przychodow z dzialow specjalnych produkcji rolnej, w ogolnej kwocie przychodow.

  1b. Przepisow ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie w przypadku umorzenia udzialow (akcji) objetych za wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci.

  2. Przy polaczeniu lub podziale spolek kapitalowych:

  1) dla spolki przejmujacej lub nowo zawiazanej nie stanowi dochodu, o ktorym mowa w ust. 1, nadwyzka wartosci otrzymanego przez spolke przejmujaca lub nowo zawiazana majatku spolki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalna wartosc udzialow (akcji) przyznanych udzialowcom (akcjonariuszom) spolki przejmowanej lub dzielonej,

  2) dla spolki przejmujacej, ktora posiada w kapitale zakladowym spolki przejmowanej lub dzielonej udzial w wysokosci mniejszej niz 10 proc., dochod stanowi nadwyzka wartosci przejetego majatku odpowiadajaca procentowemu udzialowi w kapitale zakladowym spolki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochod ten okresla sie na dzien wykreslenia spolki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzien wydzielenia.

  3. uchylony. 4. Przepisow ust. 2 pkt 1 oraz art. 12 ust. 4 pkt 12 nie stosuje sie w przypadkach, gdy polaczenie lub podzial spolek nie sa przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz glownym badz jednym z glownych celow takiej operacji jest unikniecie lub uchylenie sie od opodatkowania.

  5. Przepis ust. 2 ma zastosowanie wylacznie do spolek bedacych podatnikami:

  1) o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, przejmujacych majatek innych spolek majacych siedzibe lub zarzad na terytorium RP, albo

  2) o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, przejmujacych majatek spolek podlegajacych w panstwie czlonkowskim Unii lub w innym panstwie nalezacym do EOG opodatkowaniu od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce ich osiagania, albo

  3) o ktorych mowa w art. 3 ust. 2, podlegajacych w panstwie czlonkowskim Unii lub w innym panstwie nalezacym do EOG opodatkowaniu od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce ich osiagania, przejmujacych majatek spolek bedacych podatnikami, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1.

  6. Przepisy ust. 1 - 5 stosuje sie odpowiednio do podmiotow wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy.

  Art. 11. 1. Jezeli:

  1) podatnik podatku dochodowego majacy siedzibe (zarzad) lub miejsce zamieszkania na terytorium RP, zwany dalej "podmiotem krajowym", bierze udzial bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu przedsiebiorstwem polozonym za granica lub w jego kontroli albo posiada udzial w kapitale tego przedsiebiorstwa, albo

  2) osoba fizyczna lub prawna majaca miejsce zamieszkania albo siedzibe (zarzad) za granica, zwana dalej "podmiotem zagranicznym", bierze udzial bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udzial w kapitale tego podmiotu krajowego, albo

  3) te same osoby prawne lub fizyczne rownoczesnie bezposrednio lub posrednio biora udzial w zarzadzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadaja udzial w kapitale tych podmiotow - i jezeli w wyniku takich powiazan zostana ustalone lub narzucone warunki rozniace sie od warunkow, ktore ustalilyby miedzy soba niezalezne podmioty, i w wyniku tego podmiot nie wykazuje dochodow albo wykazuje dochody nizsze od tych, jakich nalezaloby oczekiwac, gdyby wymienione powiazania nie istnialy - dochody danego podmiotu oraz nalezny podatek okresla sie bez uwzglednienia warunkow wynikajacych z tych powiazan.

  2. Dochody, o ktorych mowa w ust. 1, okresla sie w drodze oszacowania, stosujac nastepujace metody:

  1) porownywalnej ceny niekontrolowanej,

  2) ceny odprzedazy,

  3) rozsadnej marzy ("koszt plus").

  3. Jezeli nie jest mozliwe zastosowanie metod wymienionych w ust. 2, stosuje sie metody zysku transakcyjnego.

  3a. W przypadku wydania przez wlasciwy organ podatkowy, na podstawie przepisow ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidlowosci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi, w zakresie okreslonym w tej decyzji stosuje sie metode w niej wskazana.

  4. Przepisy ust. 1 - 3a stosuje sie odpowiednio, gdy:

  1) podmiot krajowy bierze udzial bezposrednio lub posrednio w zarzadzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udzial w kapitale innego podmiotu krajowego, albo

  2) te same osoby prawne lub fizyczne rownoczesnie bezposrednio lub posrednio biora udzial w zarzadzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadaja udzial w kapitale tych podmiotow.

  4a. W przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem majacym miejsce zamieszkania, siedzibe lub zarzad na terytorium lub w kraju wymienionym w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w art. 9a ust. 6, a warunki ustalone w takiej transakcji odbiegaja od warunkow, jakie ustalilyby miedzy soba niezalezne podmioty, i w wyniku tego podmiot krajowy nie wykazuje dochodow lub wykazuje dochody w zanizonej wysokosci - dochody podmiotu krajowego okresla sie w drodze oszacowania, stosujac metody wskazane w ust. 2 i 3, lub stosuje sie odpowiednio art. 14.

  5. Przepisy ust. 4 stosuje sie rowniez do powiazan o charakterze rodzinnym lub wynikajacych ze stosunku pracy albo majatkowych pomiedzy podmiotami krajowymi lub osobami pelniacymi w tych podmiotach funkcje zarzadzajace lub kontrolne albo nadzorcze oraz jezeli ktorakolwiek osoba laczy funkcje zarzadzajace lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

  5a. Posiadanie udzialu w kapitale innego podmiotu, o ktorym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuacje, w ktorej dany podmiot bezposrednio lub posrednio posiada w kapitale innego podmiotu udzial nie mniejszy niz 5 proc.

  5b. Okreslajac wielkosc udzialu posredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje sie zasade, ze jezeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu okreslony udzial, a ten drugi posiada taki sam udzial w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udzial posredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokosci; jezeli wartosci te sa rozne, za wysokosc udzialu posredniego przyjmuje sie wartosc nizsza.

  6. Przez pojecie powiazan rodzinnych, o ktorych mowa w ust. 5, rozumie sie malzenstwo oraz pokrewienstwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

  7. - 7a. uchylone.

  8. Przepisy ust. 4 nie maja zastosowania w przypadku swiadczen miedzy spolkami tworzacymi podatkowa grupe kapitalowa.

  8a. Przepisy ust. 1 - 3 stosuje sie odpowiednio przy okreslaniu czesci dochodu podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzacego dzialalnosc poprzez polozony na terytorium RP zagraniczny zaklad, podlegajacej przypisaniu temu zakladowi.

  9. Minister finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb okreslania dochodow w drodze oszacowania, wedlug metod wymienionych w ust. 2 i 3.

  Rozdzial 2

  Przychody

  Art. 12. 1. Przychodami, z zastrzezeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14, sa w szczegolnosci:

  1) otrzymane pieniadze, wartosci pieniezne, w tym rowniez roznice kursowe,

  2) wartosc otrzymanych nieodplatnie lub czesciowo odplatnie rzeczy lub praw, a takze wartosc innych nieodplatnych lub czesciowo odplatnych swiadczen, z wyjatkiem swiadczen zwiazanych z uzywaniem srodkow trwalych otrzymanych przez zaklady budzetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budzetowych, spolki uzytecznosci publicznej z wylacznym udzialem jednostek samorzadu terytorialnego lub ich zwiazkow od SP, jednostek samorzadu terytorialnego lub ich zwiazkow w nieodplatny zarzad lub uzywanie,

  3) wartosc, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 8, umorzonych lub przedawnionych:

  a) zobowiazan, w tym z tytulu zaciagnietych pozyczek (kredytow), z wyjatkiem umorzonych pozyczek z Funduszu Pracy,

  b) srodkow na rachunkach bankowych - w bankach,

  4) wartosc zwroconych wierzytelnosci, ktore uprzednio, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43, zostaly odpisane jako niesciagalne lub umorzone i zaliczone do kosztow uzyskania przychodow,

  4a) dla uczestnikow funduszy inwestycyjnych - otrzymane dochody funduszu, w przypadku gdy statut przewiduje wyplacanie tych dochodow bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatow inwestycyjnych,

  4b) dla zarzadcow przedsiebiorstw panstwowych - wynagrodzenia z tytulu realizacji umowy o zarzadzanie, w tym prawo do udzialu w zysku przedsiebiorstwa,

  4c) wartosc zwroconych wierzytelnosci wynikajacych z umowy, o ktorej mowa wart. 17f, zaliczonych uprzednio do kosztow uzyskania przychodow na podstawie art. 17h,

  4d) wartosc naleznosci umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako niesciagalne w tej czesci, od ktorej dokonane odpisy aktualizujace zostaly uprzednio zaliczone do kosztow uzyskania przychodow,

  4e) rownowartosc odpisow aktualizujacych wartosc naleznosci, uprzednio zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, w przypadku ustania przyczyn, dla ktorych dokonano tych odpisow,

  4f) w przypadku obnizenia lub zwrotu podatku od towarow i uslug lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrebnymi przepisami - naliczony podatek od towarow i uslug lub zwrocony podatek akcyzowy, w tej czesci, w ktorej podatek uprzednio zostal zaliczony do kosztow uzyskania przychodow,

  4g) kwota VAT:

  a) nieuwzgledniona w wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, podlegajacych amortyzacji zgodnie z art. 16a - 16m, lub

  b) dotyczaca innych rzeczy lub praw niebedacych srodkami trwalymi lub wartosciami niematerialnymi i prawnymi, o ktorych mowa w lit. a) - w tej czesci, w jakiej dokonano korekty powodujacej zwiekszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT,

  5) u ubezpieczycieli - kwota stanowiaca rownowartosc zmniejszenia stanu rezerwtechniczno-ubezpieczeniowych, utworzonych zgodnie z odrebnymi przepisami,

  5a) rownowartosc rozwiazanych lub zmniejszonych rezerw, o ktorych mowa wart. 16 ust. 1 pkt 27, zaliczonych uprzednio do kosztow uzyskania przychodow,

  6) w bankach - kwota stanowiaca rownowartosc:

  a) rezerwy na ryzyko ogolne, utworzonej zgodnie z ustawa z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.), rozwiazanej lub wykorzystanej w inny sposob,

  b) rozwiazanych lub zmniejszonych rezerw, o ktorych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 26, zaliczonych uprzednio do kosztow uzyskania przychodow, z zastrzezeniem ust. 4 pkt 15 lit. b),

  7) nominalna wartosc udzialow (akcji) w spolce kapitalowej albo wkladow w spoldzielni objetych w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc; przepisy art. 14 ust. 1 - 3 stosuje sie odpowiednio,

  8) wynagrodzenie podatnika otrzymane w wyniku umorzenia udzialow (akcji) objetych w zamian za wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci,

  9) w spolce podlegajacej podzialowi, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie majatek przejmowany na skutek podzialu lub majatek pozostajacy w spolce, nie stanowia zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa - wartosc rynkowa skladnikow majatkowych przeniesionych na spolki przejmujace lub nowo zawiazane ustalona na dzien podzialu lub wydzielenia; przepisy art. 14 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

  1a. W razie zwrotu czesci wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4, przychod ustala sie proporcjonalnie do udzialu zwroconej czesci wierzytelnosci w jej ogolnej kwocie.

  1b. Przychod okreslony w ust. 1 pkt 7 powstaje w dniu:

  1) zarejestrowania spolki kapitalowej albo

  2) wpisu do rejestru podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki kapitalowej, albo

  3) wydania dokumentow akcji, jezeli objecie akcji zwiazane jest z warunkowym podwyzszeniem kapitalu zakladowego.

  2. Przychody w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursu sredniego oglaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien uzyskania przychodu.

  2a. uchylony.

  3. Za przychody zwiazane z dzialalnoscia gospodarcza i z dzialami specjalnymi produkcji rolnej, osiagniete w roku podatkowym, uwaza sie takze nalezne przychody, chocby nie zostaly jeszcze faktycznie otrzymane, po wylaczeniu wartosci zwroconych towarow, udzielonych bonifikat i skont (zdanie drugie uchylone).

  3a. Za date powstania przychodu, o ktorym mowa w ust. 3, uwaza sie, z zastrzezeniem ust. 3c - 3e, dzien wydania rzeczy, zbycia prawa majatkowego lub wykonania uslugi albo czesciowego wykonania uslugi, nie pozniej niz dzien:

  1) wystawienia faktury albo

  2) uregulowania naleznosci.

  3b. uchylony.

  3c. Jezeli strony ustala, iz usluga jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za date powstania przychodu uznaje sie ostatni dzien okresu rozliczeniowego okreslonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niz raz w roku.

  3d. Przepis ust. 3c stosuje sie odpowiednio do dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz gazu przewodowego.

  3e. W przypadku otrzymania przychodu, o ktorym mowa w ust. 3, do ktorego nie stosuje sie ust. 3a, 3c i 3d, za date powstania przychodu uznaje sie dzien otrzymania zaplaty.

  4. Do przychodow nie zalicza sie:

  1) pobranych wplat lub zarachowanych naleznosci na poczet dostaw towarow i uslug, ktore zostana wykonane w nastepnych okresach sprawozdawczych, a takze otrzymanych lub zwroconych pozyczek (kredytow), z wyjatkiem skapitalizowanych odsetek od tych pozyczek (kredytow),

  2) kwot naliczonych, lecz nieotrzymanych odsetek od naleznosci, w tym rowniez od udzielonych pozyczek (kredytow),

  3) zwroconych udzialow lub wkladow w spoldzielni, umorzenia udzialow lub akcji w spolce, w tym kwot otrzymanych z odplatnego zbycia udzialow (akcji) na rzecz spolki w celu umorzenia tych udzialow (akcji) oraz wartosci majatku otrzymanego w zwiazku z likwidacja osoby prawnej - w czesci stanowiacej koszt ich nabycia badz objecia, a takze zwroconych udzialowcom (akcjonariuszom) doplat wniesionych do spolki zgodnie z odrebnymi przepisami - w wysokosci okreslonej w zlotych na dzien ich faktycznego wniesienia,

  4) przychodow otrzymanych na utworzenie lub powiekszenie kapitalu zakladowego, funduszu udzialowego albo funduszu zalozycielskiego, albo funduszu statutowego w banku panstwowym, albo funduszu organizacyjnego ubezpieczyciela,

  4a) przychodow otrzymywanych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych z tytulu zapisow na jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne,

  5) przychodow, ktore w rozumieniu przepisow o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych zwiekszaja ten fundusz,

  6) zwroconych, umorzonych lub zaniechanych podatkow i oplat stanowiacych dochody budzetu panstwa albo budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, niezaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

  6a) zwroconych innych wydatkow niezaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

  6b) zwroconych, umorzonych lub zaniechanych wplat dokonywanych na Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na podstawie odrebnych przepisow, niezaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

  7) odsetek otrzymanych w zwiazku ze zwrotem nadplaconych zobowiazan podatkowych i innych naleznosci budzetowych, a takze oprocentowania zwrotu roznicy podatku od towarow i uslug, w rozumieniu odrebnych przepisow,

  8) kwot stanowiacych rownowartosc umorzonych zobowiazan, w tym takze z tytulu pozyczek (kredytow), jezeli umorzenie zobowiazan jest zwiazane z:

  a) bankowym postepowaniem ugodowym w rozumieniu przepisow o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow, lub

  b) postepowaniem upadlosciowym z mozliwoscia zawarcia ukladu w rozumieniu przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego, lub

  c) realizacja programu restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

  9) naleznego VAT,

  10) zwroconej, na podstawie odrebnych przepisow, roznicy VAT,

  10a) zwolnionych od wplat naleznosci z tytulu VAT w rozumieniu przepisow o VAT,

  11) doplat wnoszonych do spolki, jezeli ich wniesienie nastepuje w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach, kwot i wartosci stanowiacych nadwyzke ponad wartosc nominalna udzialow (akcji), otrzymanych przy ich wydaniu i przekazanych na kapital zapasowy, oraz w spoldzielniach i ich zwiazkach - wartosci wpisowego, przeznaczonych na fundusz zasobowy,

  12) w przypadku polaczenia lub podzialu spolek kapitalowych, z zastrzezeniem art. 10 ust. 1 pkt 6, przychodu udzialowca (akcjonariusza) spolki przejmowanej lub dzielonej stanowiacego wartosc nominalna udzialow (akcji) przydzielonych przez spolke przejmujaca lub nowo zawiazana,

  13) przychodow z odplatnego zbycia na podstawie umowy przewlaszczenia w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu - do czasu ostatecznego przeniesienia wlasnosci przedmiotu umowy,

  14) wartosci otrzymanych nieodplatnie lub czesciowo odplatnie rzeczy lub praw, a takze wartosci innych nieodplatnych lub czesciowo odplatnych swiadczen finansowanych lub wspolfinansowanych ze srodkow budzetu panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego, ze srodkow agencji rzadowych lub ze srodkow pochodzacych od rzadow panstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rzadowych programow,

  15) w bankach:

  a) nominalnej wartosci akcji (udzialow) przedsiebiorcow objetych programem restrukturyzacji realizowanym na podstawie odrebnych ustaw, objetych za wierzytelnosci z tytulu kredytow (pozyczek) udzielonych tym przedsiebiorcom, na ktore utworzono rezerwy zaliczone uprzednio do kosztow uzyskania przychodow; w przypadku odplatnego zbycia tych akcji (udzialow) nie ustala sie kosztow uzyskania przychodow,

  b) rezerw zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, rozwiazanych lub zmniejszonych w wyniku zamiany wierzytelnosci z tytulu kredytow (pozyczek) na akcje (udzialy) przedsiebiorcow objetych programem restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

  c) przychodow ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzacemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelnosci z tytulu kredytow (pozyczek) - do wysokosci niesplaconej czesci udzielonych kredytow (pozyczek),

  16) wartosci swiadczen wolontariuszy, udzielanych na zasadach okreslonych w przepisach o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie,

  17) kwot odpowiadajacych wartosci nieruchomosci pozostawionych poza obecnymi granicami panstwa polskiego w czesci zaliczonej na podstawie odrebnych przepisow na poczet ceny sprzedazy albo oplat z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci SP,

  18) wartosci nieodplatnie otrzymanych rzeczy lub praw, bedacych przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przekazanych podmiotowi publicznemu lub innemu podmiotowi, o ktorym mowa w art. 25 ust. 2 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przez partnera prywatnego lub spolke, o ktorej mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

  19) nominalnej wartosci udzialow (akcji) objetych w zamian za wklad niepieniezny, ktorego przedmiotem sa srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, o ktorych mowa wart. 16a - 16c, wniesiony przez podmiot publiczny, o ktorym mowa w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym, do spolki, o ktorej mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy,

  20) przychodow z tytulu umorzenia jednostek uczestnictwa subfunduszu funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, w przypadku zamiany jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego, dokonanej zgodnie z ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546 ze zm.).

  4a. uchylony.

  4b. W przypadku umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, jezeli wynajmujacy lub wydzierzawiajacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat wynikajacych z takich umow, a umowy te miedzy stronami nie wygasaja, do przychodow wynajmujacego lub wydzierzawiajacego nie zalicza sie kwot wyplaconych przez osobe trzecia z tytulu przeniesienia wierzytelnosci. Oplaty ponoszone przez najemce lub dzierzawce na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod wynajmujacego lub wydzierzawiajacego w dniu wymagalnosci zaplaty.

  4c. W przypadku odplatnego zbycia pozyczonych papierow wartosciowych, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach (sprzedaz krotka), przychod ustala sie na dzien zwrotu pozyczonych papierow wartosciowych lub na dzien, w ktorym mial nastapic zwrot tych papierow wartosciowych zgodnie z zawarta umowa pozyczki.

  4d. W przypadku podatnikow dokonujacych zbycia udzialow (akcji) jednej spolki kapitalowej innej spolce kapitalowej, jezeli spolka nabywajaca oraz spolka zbywajaca (obejmujaca) podlegaja w panstwie czlonkowskim Unii lub w innym panstwie nalezacym do EOG opodatkowaniu od calosci swoich dochodow bez wzgledu na miejsce ich osiagania oraz w zamian za zbywane udzialy (akcje) spolka zbywajaca otrzyma udzialy (akcje) spolki nabywajacej albo otrzyma udzialy (akcje) spolki nabywajacej wraz z zaplata w gotowce w wysokosci nie wyzszej niz 10 proc. wartosci nominalnej otrzymanych udzialow (akcji) lub - w przypadku braku wartosci nominalnej - wartosci rynkowej tych udzialow (akcji), a takze jezeli w wyniku nabycia udzialow (akcji):

  1) spolka nabywajaca uzyska bezwzgledna wiekszosc praw glosu w spolce, ktorej udzialy (akcje) sa zbywane, albo

  2) spolka posiadajaca bezwzgledna wiekszosc praw glosu w spolce, ktorej udzialy (akcje) sa zbywane, zwieksza ilosc udzialow (akcji) w tej spolce

  - do przychodow nie zalicza sie wartosci otrzymanych udzialow (akcji) w spolce zbywajacej i w spolce nabywajacej.

  4e. Zasady wymienione w ust. 4 pkt 15 lit.

  c) nie maja zastosowania do przychodow ze zbycia wierzytelnosci w czesci dotyczacej odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych od kredytow (pozyczek).

  5. Wartosc otrzymanych nieodplatnie rzeczy lub praw okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

  5a. Wartoscia rzeczy lub praw czesciowo odplatnych stanowiaca przychod podatnika jest roznica miedzy wartoscia tych rzeczy lub praw, ustalona wedlug zasad okreslonych w ust. 5, a odplatnoscia ponoszona przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

  6. Wartosc nieodplatnych swiadczen ustala sie:

  1) jezeli przedmiotem swiadczen sa uslugi wchodzace w zakres dzialalnosci gospodarczej dokonujacego swiadczenia - wedlug cen stosowanych wobec innych odbiorcow,

  2) jezeli przedmiotem swiadczen sa uslugi zakupione - wedlug cen zakupu,

  3) jezeli przedmiotem swiadczen jest udostepnienie lokalu - w wysokosci rownowartosci czynszu, jaki przyslugiwalby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu,

  4) w pozostalych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy swiadczeniu uslug lub udostepnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca udostepnienia.

  6a. Wartoscia swiadczen czesciowo odplatnych stanowiaca przychod podatnika jest roznica miedzy wartoscia tych swiadczen, ustalona wedlug zasad okreslonych w ust. 6, a odplatnoscia ponoszona przez podatnika. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

  7. - 8. uchylone.

  9. Przepisu ust. 4 pkt 15 lit. c) nie stosuje sie do otrzymanych kwot splat kredytow (pozyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzacemu fundusz sekurytyzacyjny - po uplywie 5 dni roboczych od dnia wymagalnosci ich przekazania.

  10. Przepis ust. 1 pkt 4g stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT.

  11. Przepisy ust. 4d stosuje sie odpowiednio rowniez do podmiotow wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy.

  Art. 13. 1. Za przychod z nieruchomosci udostepnionych nieodplatnie w calosci lub w czesci do uzywania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym niemajacym osobowosci prawnej, z zastrzezeniem ust. 3, uwaza sie rownowartosc czynszu, jaki przyslugiwalby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierzawy nieruchomosci, ustalona na podstawie przecietnej wysokosci czynszow stosowanych w danej miejscowosci przy najmie lub dzierzawie nieruchomosci tego samego rodzaju.

  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie przy udostepnieniu:

  1) lokali mieszkalnych osobom pozostajacym z podatnikiem w stosunku pracy, dla ktorych stanowi ono nieodplatne swiadczenie w rozumieniu przepisow ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych,

  2) nieruchomosci lub jej czesci do uzytku na cele dzialalnosci naukowej, naukowo-technicznej, oswiatowej, oswiatowo-wychowawczej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony srodowiska, dobroczynnosci, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, rehabilitacji zawodowej i spolecznej inwalidow, kultu religijnego oraz zwiazkom zawodowym,

  3) nieruchomosci lub ich czesci przekazanych do uzywania przez podmiot publiczny partnerowi prywatnemu lub spolce, o ktorej mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym, jezeli jest ono przedmiotem wkladu wlasnego, o ktorym mowa w art. 4 pkt 6 tej ustawy.

  3. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje sie odpowiednio.

  Art. 14. 1. Przychodem z odplatnego zbycia rzeczy lub praw majatkowych, z zastrzezeniem ust. 4 i 5, jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie. Jezeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartosci rynkowej tych rzeczy lub praw, przychod ten okresla organ podatkowy w wysokosci wartosci rynkowej.

  2. Wartosc rynkowa, o ktorej mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majatkowych okresla sie na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzglednieniem w szczegolnosci ich stanu i stopnia zuzycia oraz czasu i miejsca odplatnego zbycia.

  3. Jezeli wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie znacznie odbiega od wartosci rynkowej tych rzeczy lub praw, organ podatkowy wezwie strony umowy do zmiany tej wartosci lub wskazania przyczyn uzasadniajacych podanie ceny znacznie odbiegajacej od wartosci rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartosci lub niewskazania przyczyn, ktore uzasadniaja podanie ceny znacznie odbiegajacej od wartosci rynkowej, organ podatkowy okresli wartosc z uwzglednieniem opinii bieglego lub bieglych. Jezeli wartosc okreslona w ten sposob odbiega co najmniej o 33 proc. od wartosci wyrazonej w cenie, koszty opinii bieglego lub bieglych ponosi zbywajacy.

  4. Przepisy art. 12 ust. 4 pkt 7, 9 i 10 stosuje sie odpowiednio.

  5. uchylony.

  Rozdzial 3.

  Koszty uzyskania przychodow

  Art. 15. 1. Kosztami uzyskania przychodow sa koszty poniesione w celu osiagniecia przychodow lub zachowania albo zabezpieczenia zrodla przychodow, z wyjatkiem kosztow wymienionych w art. 16 ust. 1. Koszty poniesione w walutach obcych przelicza sie na zlote wedlug kursu sredniego oglaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien poniesienia kosztu.

  1a.uchylony.

  1b. U ubezpieczycieli kosztem uzyskania przychodow za rok podatkowy sa koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takze:

  1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrebnymi przepisami - do wysokosci stanowiacej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich stanu na poczatek roku; przy ustalaniu zaliczek, o ktorych mowa wart. 25, kosztem uzyskania przychodu jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec okresu, za ktory wplacana jest zaliczka, w stosunku do stanu tych rezerw na poczatek roku podatkowego,

  2) odpisy na fundusz prewencyjny w wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach, jezeli rownowartosc odpisow zwiekszy srodki funduszu,

  3) wplaty z tytulu, okreslonego w przepisach o dzialalnosci ubezpieczeniowej, nadzoru nad dzialalnoscia zakladow ubezpieczen.

  1c. uchylony.

  1d. Kosztami uzyskania przychodow sa rowniez wydatki poniesione przez pracodawce na zapewnienie prawidlowej realizacji pracowniczego programu emerytalnego w rozumieniu przepisow o pracowniczych programach emerytalnych.

  1e. W powszechnych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodow w roku podatkowym sa koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takze:

  1) wydatki poniesione na pokrycie kosztow dzialalnosci otwartego funduszu emerytalnego,

  2) kwoty przekazane na rachunek rezerwowy otwartego funduszu emerytalnego,

  3) wydatki poniesione na pokrycie niedoboru w otwartym funduszu emerytalnym, jezeli srodki zgromadzone na rachunku rezerwowym tego funduszu sa niewystarczajace na pokrycie tego niedoboru,

  4) wplaty dokonane na Fundusz Gwarancyjny, o ktorych mowa w ustawie z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 139, poz. 934 ze zm.) - do wysokosci okreslonej w odrebnych przepisach,

  5) oplaty pobierane przez Komisje Nadzoru Finansowego, o ktorych mowa w ustawie wymienionej w pkt 4.

  1f. W pracowniczych towarzystwach emerytalnych kosztem uzyskania przychodow w roku podatkowym sa koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takze:

  1) wydatki poniesione na pokrycie kosztow dzialalnosci pracowniczego funduszu emerytalnego,

  2) oplaty pobierane przez Komisje Nadzoru Finansowego, o ktorych mowa w ustawie wymienionej w ust. 1e pkt 4.

  1g. U pracodawcow bedacych akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa emerytalnego kosztem uzyskania przychodow w roku podatkowym sa koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takze:

  1) wydatki poniesione na pokrycie kosztow dzialalnosci pracowniczego towarzystwa emerytalnego,

  2) oplaty pobierane przez Komisje Nadzoru Finansowego, o ktorych mowa w ustawie wymienionej w ust. 1e pkt 4.

  1h. W bankach kosztem uzyskania przychodow sa takze:

  1) rezerwa na ryzyko ogolne tworzona w roku podatkowym zgodnie z art. 130 ustawy, o ktorej mowa w art. 12 ust. 1 pkt 6,

  2) strata ze zbycia funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzacemu fundusz sekurytyzacyjny wierzytelnosci z tytulu kredytow (pozyczek), stanowiaca roznice pomiedzy kwota uzyskana ze zbycia a wartoscia wierzytelnosci z tytulu kredytow (pozyczek) - do wysokosci uprzednio utworzonej na te czesc wierzytelnosci rezerwy zaliczonej do kosztow uzyskania przychodow, zgodnie z niniejsza ustawa,

  3) przekazane funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzacemu fundusz sekurytyzacyjny:

  a) pozytki z sekurytyzowanych wierzytelnosci,

  b) kwoty glowne z sekurytyzowanych wierzytelnosci,

  4) kwoty uzyskane z tytulu realizacji zabezpieczen sekurytyzowanych wierzytelnosci

  - objete umowa o subpartycypacje. 1i. W przypadku odplatnego zbycia nieodplatnie lub czesciowo odplatnie nabytych rzeczy lub praw, a takze innych nieodplatnie lub czesciowo odplatnie nabytych swiadczen, w zwiazku z ktorymi, stosownie do art. 12 ust. 5 - 6a, okreslony zostal przychod, kosztem uzyskania przychodow z ich odplatnego zbycia, z uwzglednieniem aktualizacji zgodnie z odrebnymi przepisami, jest:

  1) wartosc przychodu, okreslonego wart. 12 ust. 5 i 6, albo

  2) wartosc przychodu, okreslonego wart. 12 ust. 5a i 6a, powiekszona o wydatki na nabycie czesciowo odplatnych rzeczy lub praw albo innych swiadczen - pomniejszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

  1j. W przypadku objecia udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc - na dzien objecia tych udzialow (akcji), wkladow - ustala sie koszt uzyskania przychodu, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7, w wysokosci:

  1) wartosci poczatkowej przedmiotu wkladu, zaktualizowanej zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszonej o dokonana przed wniesieniem tego wkladu sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, jezeli przedmiotem wkladu niepienieznego sa srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne,

  2) wartosci:

  a) nominalnej wnoszonych w formie wkladu niepienieznego udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni, w przypadku gdy zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc,

  b) okreslonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni, ktore sa wnoszone w formie wkladu niepienieznego, nie zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny,

  c) okreslonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni, ktore sa wnoszone w formie wkladu niepienieznego, zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci - jezeli przedmiotem wkladu niepienieznego sa udzialy (akcje) w spolce albo wklady w spoldzielni,

  3) faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztow uzyskania przychodow, wydatkow na nabycie innych niz wymienione w pkt 1 i 2 skladnikow majatku podatnika - jezeli przedmiotem wkladu sa te inne skladniki.

  1k. W przypadku odplatnego zbycia udzialow (akcji) w spolce albo wkladow w spoldzielni objetych w zamian za wklad niepieniezny, na dzien zbycia tych udzialow (akcji), wkladow, koszt uzyskania przychodow ustala sie w wysokosci:

  1) nominalnej wartosci objetych udzialow (akcji), wkladow z dnia ich objecia - jezeli te udzialy (akcje), wklady zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny w innej postaci niz przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc,

  1a) wartosci poczatkowej przedmiotu wkladu wlasnego, o ktorym mowa w art. 4 pkt 6 lit. b) ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, zaktualizowanej zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszonej o dokonana przed wniesieniem tego wkladu sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, a w przypadku wniesienia gruntow lub prawa wieczystego uzytkowania gruntow wartosci rownej wydatkom poniesionym na ich nabycie,

  2) wartosci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, wynikajacej z ksiag przedsiebiorstwa okreslonej na dzien objecia tych udzialow (akcji), wkladow, nie wyzszej jednak niz ich wartosc nominalna z dnia objecia.

  1l. W przypadku umorzenia udzialow (akcji) objetych w zamian za wklad niepieniezny albo ich zbycia na rzecz spolki w celu ich umorzenia, do ustalenia kosztu, o ktorym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 3, przepisy ust. 1k stosuje sie odpowiednio.

  1l. Kosztami uzyskania przychodu, o ktorym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 9, sa wydatki, zaktualizowane zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszone o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, poniesione na nabycie skladnikow majatkowych przeniesionych na spolki przejmujace lub nowo zawiazane.

  1m. W przypadku odplatnego zbycia udzialow (akcji) objetych w wyniku podzialu, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, kosztem uzyskania przychodu z odplatnego zbycia udzialow (akcji) w spolce przejmujacej lub nowo zawiazanej jest ich wartosc nominalna ustalona na dzien zarejestrowania podwyzszenia kapitalu zakladowego spolki przejmujacej albo na dzien zarejestrowania spolek nowo zawiazanych.

  1n. W przypadku odplatnego zbycia pozyczonych papierow wartosciowych, o ktorym mowa w art. 12 ust. 4c, kosztem uzyskania przychodu sa wydatki poniesione na odkupienie papierow wartosciowych w celu ich zwrotu.

  1o. Jezeli podatnik w zwiazku z obejmowaniem udzialow (akcji) w zamian za wklad niepieniezny poniosl wydatki zwiazane z objeciem tych udzialow (akcji), to wydatki te powiekszaja koszty uzyskania przychodow, o ktorych mowa w ust. 1j.

  1p. Przepisow ust. 1h pkt 2 i 3 nie stosuje sie do otrzymanych kwot splat kredytow (pozyczek), nieprzekazanych funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzacemu fundusz sekurytyzacyjny - po uplywie 5 dni roboczych od dnia wymagalnosci ich przekazania.

  1q. U przedsiebiorcow telekomunikacyjnych kosztem uzyskania przychodow sa koszty ustalone zgodnie z ust. 1, a takze:

  1) kwota doplaty, o ktorej mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800) ,

  2) kwota rocznej oplaty telekomunikacyjnej, o ktorej mowa w art. 183 ustawy wymienionej w pkt 1.

  1r. Dla partnera prywatnego lub spolki, o ktorej mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, okreslonych w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, w przypadku nieodplatnego przeniesienia na rzecz podmiotu publicznego lub innego podmiotu, o ktorym mowa wart. 25 ust. 2 tej ustawy, wlasnosci srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych w terminie okreslonym w tej umowie, kosztem uzyskania przychodu jest wartosc poczatkowa tych srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, pomniejszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

  2. Jezeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodow ze zrodel, z ktorych dochod podlega opodatkowaniu, oraz koszty zwiazane z przychodami z innych zrodel, a nie jest mozliwe ustalenie kosztow uzyskania przypadajacych na poszczegolne zrodla, koszty te ustala sie w takim stosunku, w jakim pozostaja przychody z tych zrodel w ogolnej kwocie przychodow.

  2a. Zasade, o ktorej mowa w ust. 2, stosuje sie rowniez w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodow ze zrodel, z ktorych czesc dochodow nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania; w takim przypadku przepis art. 7 ust. 3 pkt 3 stosuje sie odpowiednio.

  3. W celu ustalenia wartosci zuzytych do przetworstwa rolnego i spozywczego lub w dzialach specjalnych produkcji rolnej surowcow i materialow pochodzacychz wlasnej produkcji roslinnej i zwierzecej oraz wlasnej gospodarki lesnej stosuje sie odpowiednio przepis art. 12 ust. 5.

  4. Koszty uzyskania przychodow bezposrednio zwiazane z przychodami, poniesione w latach poprzedzajacych rok podatkowy oraz w roku podatkowym, sa potracalne w tym roku podatkowym, w ktorym osiagniete zostaly odpowiadajace im przychody, z zastrzezeniem ust. 4b i 4c.

  4a. Poniesione koszty prac rozwojowych zalicza sie do kosztow uzyskania przychodow w roku podatkowym, w ktorym zostaly zakonczone, o ile nie moga byc uznane za wartosci niematerialne i prawne w rozumieniu art. 16b ust. 2 pkt 3.

  4b. Koszty uzyskania przychodow bezposrednio zwiazane z przychodami, odnoszace sie do przychodow danego roku podatkowego, a poniesione po zakonczeniu tego roku podatkowego do dnia:

  1) sporzadzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrebnymi przepisami, nie pozniej jednak niz do uplywu terminu okreslonego do zlozenia zeznania, jezeli podatnicy sa obowiazani do sporzadzania takiego sprawozdania, albo

  2) zlozenia zeznania, nie pozniej jednak niz do uplywu terminu okreslonego do zlozenia tego zeznania, jezeli podatnicy, zgodnie z odrebnymi przepisami, nie sa obowiazani do sporzadzania sprawozdania finansowego - sa <>potracalne w roku podatkowym, w ktorym osiagniete zostaly odpowiadajace im przychody.

  4c. Koszty uzyskania przychodow bezposrednio zwiazane z przychodami, odnoszace sie do przychodow danego roku podatkowego, a poniesione po dniu, o ktorym mowa w ust. 4b pkt 1 albo pkt 2, sa potracalne w roku podatkowym nastepujacym po roku, za ktory sporzadzane jest sprawozdanie finansowe lub skladane zeznanie.

  4d. Koszty uzyskania przychodow, inne niz koszty bezposrednio zwiazane z przychodami, sa potracalne w dacie ich poniesienia. Jezeli koszty te dotycza okresu przekraczajacego rok podatkowy, a nie jest mozliwe okreslenie, jaka ich czesc dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowia koszty uzyskania przychodow proporcjonalnie do dlugosci okresu, ktorego dotycza.

  4e. Za dzien poniesienia kosztu uzyskania przychodow uwaza sie dzien, na ktory ujeto koszt w ksiegach rachunkowych (zaksiegowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzien, na ktory ujeto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjatkiem sytuacji gdy dotyczyloby to ujetych jako koszty rezerw albo biernych rozliczen miedzyokresowych kosztow.

  5. Minister finansow okresla, w drodze rozporzadzenia, tryb i terminy aktualizacji wyceny srodkow trwalych, o ktorych mowa wart. 16a ust. 1 i 2 pkt 1 - 3, wartosci poczatkowej skladnikow majatku, o ktorej mowa wart. 16d ust. 1, jednostkowej ceny nabycia czesci skladowych i peryferyjnych, o ktorych mowa w art. 16g ust. 13, oraz wartosci poczatkowej srodkow trwalych, o ktorej mowa w art. 16j ust. 1 pkt 1 lit. a) i b), jezeli wskaznik wzrostu cen nakladow inwestycyjnych w okresie trzech kwartalow w roku poprzedzajacym rok podatkowy w stosunku do analogicznego okresu roku ubieglego przekroczy 10 proc.

  5a. uchylony.

  5b. Wskaznik wzrostu cen nakladow inwestycyjnych oglasza prezes GUS w odstepach kwartalnych.

  6. Kosztem uzyskania przychodow sa odpisy z tytulu zuzycia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wylacznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzglednieniem art. 16.

  7. W przypadku umowy najmu lub dzierzawy rzeczy albo praw majatkowych oraz umow o podobnym charakterze, jezeli wynajmujacy lub wydzierzawiajacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat wynikajacych z takich umow, a umowy te miedzy stronami nie wygasaja, do kosztow uzyskania przychodow wynajmujacego lub wydzierzawiajacego zalicza sie zaplacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

  8. Przepisy ust. 1k, 1l, 1m oraz 1o stosuje sie odpowiednio do podmiotow wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy.

  Art. 15a. 1. Roznice kursowe zwiekszaja odpowiednio przychody jako dodatnie roznice kursowe albo koszty uzyskania przychodow jako ujemne roznice kursowe w kwocie wynikajacej z roznicy miedzy wartosciami okreslonymi w ust. 2 i 3.

  2. Dodatnie roznice kursowe powstaja, jezeli wartosc:

  1) przychodu naleznego wyrazonego w walucie obcej po przeliczeniu na zlote wedlug kursu sredniego oglaszanego przez NBP jest nizsza od wartosci tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

  2) poniesionego kosztu wyrazonego w walucie obcej po przeliczeniu na zlote wedlug kursu sredniego oglaszanego przez NBP i jest wyzsza od wartosci tego kosztu w dniu zaplaty, przeliczonej wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

  3) otrzymanych lub nabytych srodkow lub wartosci pienieznych w walucie obcej w dniu ich wplywu jest nizsza od wartosci tych srodkow lub wartosci pienieznych w dniu zaplaty lub innej formy wyplywu tych srodkow lub wartosci pienieznych, wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzezeniem pkt 4 i 5,

  4) kredytu (pozyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest nizsza od wartosci tego kredytu (pozyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

  5) kredytu (pozyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyzsza od wartosci tego kredytu (pozyczki) w dniu jego splaty, przeliczonej wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

  3. Ujemne roznice kursowe powstaja, jezeli wartosc:

  1) przychodu naleznego wyrazonego w walucie obcej po przeliczeniu na zlote wedlug kursu sredniego oglaszanego przez NBP jest wyzsza od wartosci tego przychodu w dniu jego otrzymania, przeliczonej wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

  2) poniesionego kosztu wyrazonego w walucie obcej po przeliczeniu na zlote wedlug kursu sredniego oglaszanego przez NBP jest nizsza od wartosci tego kosztu w dniu zaplaty, przeliczonej wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia,

  3) otrzymanych lub nabytych srodkow lub wartosci pienieznych w walucie obcej w dniu ich wplywu jest wyzsza od wartosci tych srodkow lub wartosci pienieznych w dniu zaplaty lub innej formy wyplywu tych srodkow lub wartosci pienieznych, wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni, z zastrzezeniem pkt 4 i 5,

  4) kredytu (pozyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyzsza od wartosci tego kredytu (pozyczki) w dniu jego zwrotu, przeliczonej wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni,

  5) kredytu (pozyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest nizsza od wartosci tego kredytu (pozyczki) w dniu jego splaty, przeliczonej wedlug faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni.

  4. Jezeli przy obliczaniu wartosci roznic kursowych, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, nie jest mozliwe uwzglednienie faktycznie zastosowanego kursu waluty w danym dniu, przyjmuje sie kurs sredni oglaszany przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego ten dzien.

  5. Jezeli faktycznie zastosowany kurs waluty, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, jest wyzszy lub nizszy odpowiednio o wiecej niz powiekszona lub pomniejszona o 5 proc. wartosc kursu sredniego oglaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien faktycznie zastosowanego kursu waluty, organ podatkowy moze wezwac strony umowy do zmiany tej wartosci lub wskazania przyczyn uzasadniajacych zastosowanie kursu waluty. W razie niedokonania zmiany wartosci lub niewskazania przyczyn, ktore uzasadniaja zastosowanie faktycznego kursu waluty, organ podatkowy okresli ten kurs, opierajac sie na kursach walut oglaszanych przez NBP.

  6. Przez sredni kurs oglaszany przez NBP, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, rozumie sie kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu.

  7. Za koszt poniesiony, o ktorym mowa w ust. 2 i 3, uwaza sie koszt wynikajacy z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzien zaplaty, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 - dzien uregulowania zobowiazan w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potracenia wierzytelnosci.

  8. Podatnicy wyznaczaja kolejnosc wyceny srodkow lub wartosci pienieznych w walucie obcej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt3 i ust. 3 pkt 3, wedlug przyjetej metody stosowanej w rachunkowosci, ktorej nie moga zmieniac w trakcie roku podatkowego.

  9. Przepisy ust. 2 pkt 4 i 5 oraz ust. 3 pkt 4 i 5 stosuje sie odpowiednio do kapitalowych rat kredytow (pozyczek).

  Art. 16. 1. Nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow:

  1) wydatkow na:

  a) nabycie gruntow lub prawa wieczystego uzytkowania gruntow, z wyjatkiem oplat za wieczyste uzytkowanie gruntow,

  b) nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie innych niz wymienione w lit. a) srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, w tym rowniez wchodzacych w sklad nabytego przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanych czesci,

  c) ulepszenie srodkow trwalych, ktore zgodnie z art. 16g ust. 13 powiekszaja wartosc srodkow trwalych, stanowiaca podstawe naliczania odpisow amortyzacyjnych - wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszone o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, sa jednak kosztem uzyskania przychodow, z zastrzezeniem pkt 8a, w przypadku odplatnego zbycia srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bez wzgledu na czas ich poniesienia,

  2) - 3) uchylone,

  4) odpisow z tytulu zuzycia samochodu osobowego, dokonywanych wedlug zasad okreslonych w art. 16a - 16m, w czesci ustalonej od wartosci samochodu przewyzszajacej rownowartosc 20.000 euro przeliczonej na zlote wedlug kursu sredniego euro oglaszanego przez NBP z dnia przekazania samochodu do uzywania,

  5) strat w srodkach trwalych oraz wartosciach niematerialnych i prawnych w czesci pokrytej suma odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1,

  6) strat powstalych w wyniku likwidacji nie w pelni umorzonych srodkow trwalych, jezeli srodki te utracily przydatnosc gospodarcza na skutek zmiany rodzaju dzialalnosci,

  7) uchylony,

  8) wydatkow na objecie lub nabycie udzialow albo wkladow w spoldzielni, udzialow albo akcji w spolce oraz innych papierow wartosciowych, a takze wydatkow na nabycie tytulow uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitalowych; wydatki takie sa jednak kosztem uzyskania przychodu z odplatnego zbycia tych wkladow, udzialow, akcji oraz innych papierow wartosciowych, w tym z tytulu wykupu przez emitenta papierow wartosciowych, a takze z odkupienia tytulow uczestnictwa lub jednostek uczestnictwa w funduszach kapitalowych albo umorzenia jednostek uczestnictwa, tytulow uczestnictwa oraz certyfikatow inwestycyjnych w funduszach kapitalowych, z zastrzezeniem ust. 7a,

  8a) uchylony,

  8b) wydatkow zwiazanych z nabyciem pochodnych instrumentow finansowych - do czasu realizacji praw wynikajacych z tych instrumentow albo rezygnacji z realizacji praw wynikajacych z tych instrumentow albo ich odplatnego zbycia - o ile wydatki te, stosownie do art. 16g ust. 3 i 4, nie powiekszaja wartosci poczatkowej srodka trwalego oraz wartosci niematerialnych i prawnych,

  8c) wydatkow poniesionych przez udzialowca (akcjonariusza) spolek laczonych lub dzielonych na nabycie lub objecie udzialow (akcji) w tych spolkach w przypadku polaczenia lub podzialu spolek kapitalowych, z zastrzezeniem art. 10 ust. 1 pkt 6; wydatki te stanowia koszt uzyskania przychodu z odplatnego zbycia udzialow (akcji) spolki przejmujacej lub nowo zawiazanej, w wysokosci:

  a) ustalonej na podstawie art. 15 ust. 1k - jezeli udzialy (akcje) w spolce przejmowanej lub dzielonej zostaly objete w zamian za wklad niepieniezny,

  b) ustalonej zgodnie z pkt 8 - jezeli udzialy (akcje) w spolce przejmowanej lub dzielonej zostaly nabyte albo objete za wklad pieniezny,

  c) wydatkow na nabycie lub objecie udzialow (akcji) w spolce dzielonej, ustalonych zgodnie z lit. a) lub lit. b), w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego udzialowca (akcjonariusza) wartosc nominalna unicestwianych udzialow (akcji) w spolce dzielonej do wartosci nominalnej udzialow (akcji) przed podzialem; pozostala czesc kwoty tych wydatkow stanowi koszt uzyskania przychodow z odplatnego zbycia udzialow (akcji) spolki podzielonej przez wydzielenie,

  8d) wydatkow na nabycie lub objecie udzialow (akcji) przekazywanych innej spolce w sposob, o ktorym mowa w art. 12 ust. 4d; wydatki te stanowia koszt uzyskania przychodow w przypadku odplatnego zbycia otrzymanych za nie udzialow (akcji), ustalony zgodnie z pkt 8 i art. 15 ust. 1k,

  9) odpisow i wplat na roznego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika; kosztem uzyskania przychodow sa jednak:

  a) podstawowe odpisy i wplaty na te fundusze, jezeli obowiazek lub mozliwosc ich tworzenia w ciezar kosztow okreslaja odrebne ustawy,

  b) odpisy i zwiekszenia, ktore w rozumieniu przepisow o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych obciazaja koszty dzialalnosci pracodawcy, jezeli srodki pieniezne stanowiace rownowartosc tych odpisow i zwiekszen zostaly wplacone na rachunek Funduszu,

  c) uchylony,

  10) wydatkow:

  a) na splate pozyczek (kredytow), z wyjatkiem skapitalizowanych odsetek od tych pozyczek (kredytow),

  b) na splate innych zobowiazan, w tym z tytulu udzielonych gwarancji i poreczen,

  c) na umorzenie kapitalow pozostajacych w zwiazku z utworzeniem (nabyciem), powiekszeniem lub ulepszeniem zrodla przychodow,

  d) uchylona,

  e) z tytulu przekazania przez bank funduszowi sekurytyzacyjnemu albo towarzystwu funduszy inwestycyjnych tworzacemu fundusz sekurytyzacyjny srodkow pochodzacych ze splat kredytow (pozyczek), objetych sekurytyzacja wierzytelnosci,

  11) naliczonych, lecz niezaplaconych albo umorzonych odsetek od zobowiazan, w tym rowniez od pozyczek (kredytow),

  12) odsetek, prowizji i roznic kursowych od pozyczek (kredytow) zwiekszajacych koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji,

  13) odsetek od wlasnego kapitalu wlozonego przez podatnika w zrodlo przychodow,

  13a) odsetek od doplat wnoszonych do spolki w trybie i na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach, a takze odsetek od dywidend i innych dochodow z udzialu w zyskach osob prawnych,

  14) darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyjatkiem dokonywanych miedzy spolkami tworzacymi podatkowa grupe kapitalowa, a takze wplat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej,

  15) podatku dochodowego oraz wplat z zysku okreslonych w odrebnych przepisach,

  16) jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych w wysokosci okreslonej przez wlasciwego ministra oraz dodatkowej skladki ubezpieczeniowej w przypadku stwierdzenia pogorszenia warunkow pracy,

  17) kosztow egzekucyjnych zwiazanych z niewykonaniem zobowiazan,

  18) grzywien i kar pienieznych orzeczonych w postepowaniu karnym, karnym skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych grzywien i kar,

  19) kar, oplat i odszkodowan oraz odsetek od tych zobowiazan z tytulu:

  a) nieprzestrzegania przepisow w zakresie ochrony srodowiska,

  b) niewykonania nakazow wlasciwych organow nadzoru i kontroli dotyczacych uchybien w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy,

  19a) dodatkowej oplaty produktowej, o ktorej mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z 11 maja 2001 r. o obowiazkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami oraz o oplacie produktowej i oplacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639 ze zm.), z tym ze kosztem uzyskania przychodow jest poniesiona oplata produktowa, o ktorej mowa w art. 12 ust. 2 tej ustawy,

  19b) dodatkowej oplaty za brak sieci zbierania pojazdow, o ktorej mowa w art. 17 ust. 2 ustawy z 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji (Dz. U. nr 25, poz. 202), z tym ze koszem uzyskania przychodow sa poniesione oplaty, o ktorych mowa w art. 12 ust. 2 i art. 14 tej ustawy,

  UWAGA! Od 1 STYCZNIA 2008 roku

  19c) dodatkowej oplaty produktowej, o ktorej mowa w art. 69 ust. 2 ustawy z 29 lipca 2005 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495), z tym ze kosztem uzyskania przychodow sa poniesione oplaty, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 i 3 oraz art. 64 ust. 2 tej ustawy,

  20) wierzytelnosci odpisanych jako przedawnione,

  21) odsetek za zwloke z tytulu nieterminowych wplat naleznosci budzetowych i innych naleznosci, do ktorych stosuje sie przepisy ordynacji podatkowej,

  22) kar umownych i odszkodowan z tytulu wad dostarczonych towarow, wykonanych robot i uslug oraz zwloki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwloki w usunieciu wad towarow albo wykonanych robot i uslug,

  23) wydatkow na wykup obligacji, pomniejszonych o kwote dyskonta,

  24) wydatkow zwiazanych z nieruchomoscia w przypadku okreslonym w art. 13 ust. 2 pkt 2,

  25) wierzytelnosci odpisanych jako niesciagalne, z wyjatkiem:

  a) wierzytelnosci, ktore uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostaly zarachowane jako przychody nalezne i ktorych niesciagalnosc zostala udokumentowana w sposob okreslony w ust. 2,

  b) udzielonych przez jednostki organizacyjne uprawnione, na podstawie odrebnych ustaw regulujacych zasady ich funkcjonowania, do udzielania kredytow (pozyczek) - wymagalnych, a niesciagalnych kredytow (pozyczek), pomniejszonych o kwote niesplaconych odsetek i rownowartosc rezerw na te kredyty (pozyczki), zaliczonych uprzednio do kosztow uzyskania przychodow,

  c) strat poniesionych przez bank z tytulu udzielonych po 1 stycznia 1997 r. gwarancji albo poreczen splaty kredytow i pozyczek, obliczonych zgodnie z pkt 25 lit. b),

  26) rezerw tworzonych na pokrycie wierzytelnosci, ktorych niesciagalnosc zostala uprawdopodobniona, z wyjatkiem tych rezerw utworzonych na pokrycie:

  a) w jednostkach organizacyjnych, o ktorych mowa w pkt 25 lit. b):

  - wymagalnych, a niesciagalnych kredytow (pozyczek),

  - kredytow (pozyczek) zakwalifikowanych do kategorii straconych, udzielonych przedsiebiorcom realizujacym program restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

  b) wymagalnych, a niesciagalnych naleznosci z tytulu udzielonych przez bank po 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek,

  c) zakwalifikowanych do kategorii straconych naleznosci z tytulu udzielonych przez bank po 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek, udzielonych przedsiebiorcom realizujacym program restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

  d) 25 proc. kwoty kredytow (pozyczek) zakwalifikowanych do kategorii watpliwych oraz 25 proc. zakwalifikowanych do kategorii watpliwych naleznosci z tytulu gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek - udzielonych przez bank po 1 stycznia 1997 r.,

  e) 50 proc. kwoty kredytow (pozyczek) zakwalifikowanych do kategorii watpliwych oraz 50 proc. zakwalifikowanych do kategorii watpliwych naleznosci z tytulu gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek - udzielonych przez bank przedsiebiorcom realizujacym program restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

  26a) odpisow aktualizujacych, z tym ze kosztem uzyskania przychodow sa odpisy aktualizujace wartosc naleznosci, okreslone w ustawie o rachunkowosci, od tej czesci naleznosci, ktora byla uprzednio zaliczona na podstawie art. 12 ust. 3 do przychodow naleznych, a ich niesciagalnosc zostala uprawdopodobniona na podstawie ust. 2a pkt 1,

  27) rezerw innych niz wymienione w pkt 26, jezeli obowiazek ich tworzenia w ciezar kosztow nie wynika z innych ustaw; nie sa jednak kosztem uzyskania przychodow rezerwy utworzone zgodnie z ustawa o rachunkowosci, inne niz okreslone w niniejszej ustawie jako taki koszt,

  28) kosztow reprezentacji, w szczegolnosci poniesionych na uslugi gastronomiczne, zakup zywnosci oraz napojow, w tym alkoholowych,

  29) odpisow na fundusz rekultywacji w wysokosci przekraczajacej kwote okreslona przez podatnika na dany rok w planie rekultywacji terenow poeksploatacyjnych, skorygowana o kwote pozostalosci srodkow tego funduszu wedlug stanu na poczatek roku podatkowego,

  30) wydatkow ponoszonych na rzecz pracownikow z tytulu uzywania przez nich samochodow na potrzeby podatnika:

  a) w celu odbycia podrozy sluzbowej (jazdy zamiejscowe) - w wysokosci przekraczajacej kwote ustalona przy zastosowaniu stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu,

  b) w jazdach lokalnych - w wysokosci przekraczajacej wysokosc miesiecznego ryczaltu pienieznego albo w wysokosci przekraczajacej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, okreslonych w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra,

  31) uchylony,

  32) kwot dodatkowych, ktore zgodnie z przepisami o cenach podlegaja wplaceniu do budzetu panstwa,

  33) kwot dodatkowych oplat rocznych za niezabudowanie badz niezagospodarowanie gruntow w okreslonym terminie, wynikajacym z przepisow o gospodarce nieruchomosciami,

  34) - 35) uchylone,

  36) wplat, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1 i w art. 23 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. nr 123, poz. 776 ze zm.),

  37) skladek na rzecz organizacji, do ktorych przynaleznosc podatnika nie jest obowiazkowa, z wyjatkiem:

  a) skladek organizacji spoldzielczych na rzecz zwiazkow rewizyjnych i Krajowej Rady Spoldzielczej, z tym ze gorna granice skladki okresli minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w drodze rozporzadzenia, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Spoldzielczej,

  b) uchylony,

  c) skladek na rzecz organizacji zrzeszajacych przedsiebiorcow i pracodawcow, dzialajacych na podstawie odrebnych ustaw - do wysokosci lacznie nieprzekraczajacej w roku podatkowym kwoty odpowiadajacej 0,15 proc. kwoty wynagrodzen wyplaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiacych podstawe wymiaru skladek na ubezpieczenie spoleczne,

  38) wydatkow zwiazanych z dokonywaniem jednostronnych swiadczen na rzecz udzialowcow (akcjonariuszy) lub czlonkow spoldzielni niebedacych pracownikami w rozumieniu odrebnych przepisow, z tym ze wydatki ponoszone na rzecz czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i innych spoldzielni zajmujacych sie produkcja rolna sa kosztem uzyskania przychodow w czesci dotyczacej dzialalnosci objetej obowiazkiem podatkowym w zakresie podatku dochodowego,

  38a) wydatkow na rzecz osob wchodzacych w sklad rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organow stanowiacych osob prawnych, z wyjatkiem wynagrodzen wyplacanych z tytulu pelnionych funkcji,

  39) strat z tytulu odplatnego zbycia wierzytelnosci, chyba ze wierzytelnosc ta uprzednio, na podstawie art. 12 ust. 3, zostala zarachowana jako przychod nalezny,

  40) skladek na ubezpieczenie spoleczne oraz na Fundusz Pracy i na inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrebnych ustaw - od nagrod i premii, wyplacanych w gotowce lub w papierach wartosciowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

  41) poniesionych kosztow zaniechanych inwestycji,

  42) uchylony,

  43) umorzonych kredytow (pozyczek) bankowych, jezeli ich umorzenie nie jest zwiazane z:

  a) bankowym postepowaniem ugodowym w rozumieniu przepisow o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow, lub

  b) postepowaniem upadlosciowym z mozliwoscia zawarcia ukladu w rozumieniu przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego, lub

  c) realizacja programu restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw,

  44) umorzonych wierzytelnosci, z wyjatkiem tych, ktore uprzednio na podstawie art. 12 ust. 3 zostaly zarachowane jako przychody nalezne,

  45) wydatkow pracodawcy na dzialalnosc socjalna, o ktorej mowa w przepisach o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych; kosztem uzyskania przychodow sa jednak swiadczenia urlopowe wyplacone zgodnie z przepisami o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych,

  46) VAT, z tym ze jest kosztem uzyskania przychodow:

  a) podatek naliczony:

  - jezeli podatnik zwolniony jest od VAT lub nabyl towary i uslugi w celu wytworzenia albo odprzedazy towarow lub swiadczenia uslug zwolnionych od VAT,

  - w tej czesci, w ktorej zgodnie z przepisami o VAT podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty lub zwrot roznicy VAT - jezeli naliczony VAT nie powieksza wartosci srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej,

  b) podatek nalezny w przypadku:

  - importu uslug oraz wewnatrzwspolnotowego nabycia towarow, jezeli nie stanowi on podatku naliczonego w rozumieniu przepisow o VAT; kosztem uzyskania przychodow nie jest jednak podatek nalezny w czesci przekraczajacej kwote podatku od nabycia tych towarow i uslug, ktora moglaby stanowic podatek naliczony w rozumieniu przepisow o VAT,

  - przekazania lub zuzycia przez podatnika towarow lub swiadczenia uslug na potrzeby reprezentacji i reklamy, obliczony zgodnie z odrebnymi przepisami,

  c) kwota VAT, nieuwzgledniona w wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, podlegajacych amortyzacji zgodnie z art. 16a - 16m, lub dotyczaca innych rzeczy lub praw niebedacych srodkami trwalymi lub wartosciami niematerialnymi i prawnymi podlegajacymi tej amortyzacji - w tej czesci, w jakiej dokonano korekty powodujacej zmniejszenie podatku odliczonego zgodnie z art. 91 ustawy o VAT,

  47) strat powstalych w wyniku nadmiernych ubytkow lub zawinionych niedoborow wyrobow akcyzowych oraz podatku akcyzowego od tych ubytkow lub niedoborow,

  48) odpisow z tytulu zuzycia srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonywanych, wedlug zasad okreslonych w art. 16a - 16m, od tej czesci ich wartosci, ktora odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie tych srodkow lub wartosci niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwroconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie,

  49) skladek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokosci przekraczajacej ich czesc ustalona w takiej proporcji, w jakiej pozostaje rownowartosc 20.000 euro, przeliczona na zlote wedlug kursu sredniego euro oglaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartosci samochodu przyjetej dla celow ubezpieczenia,

  50) strat powstalych w wyniku utraty lub likwidacji samochodow oraz kosztow ich remontow powypadkowych, jezeli samochody nie byly objete ubezpieczeniem dobrowolnym,

  51) wydatkow, z zastrzezeniem pkt 30, z tytulu kosztow uzywania, dla potrzeb dzialalnosci gospodarczej, samochodow osobowych niestanowiacych skladnikow majatku podatnika - w czesci przekraczajacej kwote wynikajaca z pomnozenia liczby kilometrow faktycznego przebiegu pojazdu dla celow podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, okreslonej w odrebnych przepisach wydanych przez wlasciwego ministra; podatnik jest obowiazany prowadzic ewidencje przebiegu pojazdu,

  52) wydatkow poniesionych na zakup zuzywajacych sie stopniowo rzeczowych skladnikow majatku podatnika, niezaliczanych do srodkow trwalych - w przypadku stwierdzenia, ze skladniki te nie sa wykorzystywane dla celow dzialalnosci prowadzonej przez podatnika, lecz sluza osobistym celom pracownikow i innych osob albo bez uzasadnienia znajduja sie poza siedziba podatnika,

  53) doplat, o ktorych mowa w art. 12 ust. 4 pkt 11, oraz ich zwrotu,

  54) oplat sankcyjnych, ktore zgodnie z odrebnymi przepisami podlegaja wplacie do budzetu panstwa lub budzetow jednostek samorzadu terytorialnego,

  54a) dodatkowej oplaty wymierzanej przez ZUS na podstawie przepisow o systemie ubezpieczen spolecznych,

  55) kosztow utrzymania zakladowych obiektow socjalnych, w czesci pokrytej ze srodkow zakladowego funduszu swiadczen socjalnych,

  56) strat (kosztow) powstalych w wyniku utraty dokonanych przedplat (zaliczek, zadatkow) w zwiazku z niewykonaniem umowy,

  57) niewyplaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wyplat, swiadczen oraz innych naleznosci z tytulow okreslonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art.18 ustawy z26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.) , a takze zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego wyplacanych przez zaklad pracy,

  57a) nieoplaconych do ZUS skladek, z zastrzezeniem pkt 40, okreslonych w ustawie z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych, w czesci finansowanej przez platnika skladek,

  58) wydatkow i kosztow bezposrednio sfinansowanych z dochodow (przychodow), o ktorych mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47 i 48, lub ze srodkow, o ktorych mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, ze zm.),

  59) skladek oplaconych przez pracodawce z tytulu zawartych lub odnowionych umow ubezpieczenia na rzecz pracownikow, z wyjatkiem umow dotyczacych ryzyka grup 1, 3 i 5 dzialu I oraz grup 1 i 2 dzialu II wymienionych w zalaczniku do ustawy z 22 maja 2003 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej (Dz. U. nr 124, poz. 1151), jezeli uprawnionym do otrzymania swiadczenia nie jest pracodawca i umowa ubezpieczenia w okresie pieciu lat, liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym ja zawarto lub odnowiono, wyklucza:

  a) wyplate kwoty stanowiacej wartosc odstapienia od umowy,

  b) mozliwosc zaciagania zobowiazan pod zastaw praw wynikajacych z umowy,

  c) wyplate z tytulu dozycia wieku oznaczonego w umowie,

  60) odsetek od pozyczek (kredytow) udzielonych spolce przez jej udzialowca (akcjonariusza) posiadajacego nie mniej niz 25 proc. udzialow (akcji) tej spolki albo udzialowcow (akcjonariuszy) posiadajacych lacznie nie mniej niz 25 proc. udzialow (akcji) tej spolki, jezeli wartosc zadluzenia spolki wobec udzialowcow (akcjonariuszy) tej spolki posiadajacych co najmniej 25 proc. udzialow (akcji) i wobec innych podmiotow posiadajacych co najmniej 25 proc. udzialow w kapitale takiego udzialowca (akcjonariusza) osiagnie lacznie trzykrotnosc wartosci kapitalu zakladowego spolki - w czesci, w jakiej pozyczka (kredyt) przekracza te wartosc zadluzenia, okreslona na dzien zaplaty odsetek; przepisy te stosuje sie odpowiednio do spoldzielni, czlonkow spoldzielni oraz funduszu udzialowego takiej spoldzielni,

  61) odsetek od pozyczek (kredytow) udzielonych przez spolke innej spolce, jezeli w obu tych podmiotach ten sam udzialowiec (akcjonariusz) posiada nie mniej niz po 25 proc. udzialow (akcji), a wartosc zadluzenia spolki otrzymujacej pozyczke (kredyt) wobec udzialowcow (akcjonariuszy) tej spolki posiadajacych co najmniej 25 proc. jej udzialow (akcji) i wobec innych podmiotow posiadajacych co najmniej 25 proc. udzialow w kapitale tych udzialowcow (akcjonariuszy) oraz wobec spolki udzielajacej pozyczki (kredytu) osiagnie lacznie trzykrotnosc wartosci kapitalu zakladowego spolki - w czesci, w jakiej pozyczka (kredyt) przekracza te wartosc zadluzenia, okreslona na dzien zaplaty odsetek; przepisy te stosuje sie odpowiednio do spoldzielni, czlonkow spoldzielni oraz funduszu udzialowego takiej spoldzielni,

  62) uchylony,

  63) odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych:

  a) nabytych nieodplatnie, jezeli:

  - nabycie to nie stanowi przychodu z tytulu nieodplatnego otrzymania rzeczy lub praw, lub

  - dochod z tego tytulu jest zwolniony od podatku dochodowego, lub

  - nabycie to stanowi dochod, od ktorego na podstawie odrebnych przepisow zaniechano poboru podatku,

  b) jezeli przed 1 stycznia 1995 r. zostaly nabyte, lecz niezaliczone do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych,

  c) oddanych do nieodplatnego uzywania, z wyjatkiem nieruchomosci - za miesiace, w ktorych skladniki te byly oddane do nieodplatnego uzywania,

  d) nabytych w formie wkladu niepienieznego, od tej czesci ich wartosci, ktora nie zostala przekazana na utworzenie lub podwyzszenie kapitalu zakladowego spolki kapitalowej,

  64) odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej wartosci niematerialnych i prawnych wniesionych do spolki w postaci wkladu niepienieznego, stanowiacych rownowartosc uzyskanych informacji zwiazanych z wiedza w dziedzinie przemyslowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej ( know-how).

  65) uchylony.

  1a. uchylony.

  1b. Ilekroc w ustawie jest mowa o pochodnych instrumentach finansowych, rozumie sie przez to prawa majatkowe, ktorych cena zalezy bezposrednio lub posrednio od ceny towarow, walut obcych, waluty polskiej, zlota dewizowego, platyny dewizowej lub papierow wartosciowych, albo od wysokosci stop procentowych lub indeksow, a w szczegolnosci opcje i kontrakty terminowe.

  2. Za wierzytelnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 25, uwaza sie te wierzytelnosci, ktorych niesciagalnosc zostala udokumentowana:

  1) postanowieniem o niesciagalnosci, uznanym przez wierzyciela jako odpowiadajacym stanowi faktycznemu, wydanym przez wlasciwy organ postepowania egzekucyjnego, albo

  2) postanowieniem sadu o:

  a) oddaleniu wniosku o ogloszenie upadlosci obejmujacej likwidacje majatku, gdy majatek niewyplacalnego dluznika nie wystarcza na zaspokojenie kosztow postepowania, lub

  b) umorzeniu postepowania upadlosciowego obejmujacego likwidacje majatku, gdy zachodzi okolicznosc wymieniona pod lit.

  c) ukonczeniu postepowania upadlosciowego obejmujacego likwidacje majatku, albo

  3) protokolem sporzadzonym przez podatnika, stwierdzajacym, ze przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne zwiazane z dochodzeniem wierzytelnosci bylyby rowne albo wyzsze od jej kwoty.

  2a. Niesciagalnosc wierzytelnosci uznaje sie za uprawdopodobniona:

  1) w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 26a, w szczegolnosci jezeli:

  a) dluznik zmarl, zostal wykreslony z ewidencji dzialalnosci gospodarczej, postawiony w stan likwidacji lub zostala ogloszona jego upadlosc obejmujaca likwidacje majatku, albo

  b) zostalo wszczete postepowanie upadlosciowe z mozliwoscia zawarcia ukladu w rozumieniu przepisow prawa upadlosciowego i naprawczego lub na wniosek dluznika zostalo wszczete postepowanie ugodowe w rozumieniu przepisow o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow, albo

  c) wierzytelnosc zostala potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu i skierowana na droge postepowania egzekucyjnego, albo

  d) wierzytelnosc jest kwestionowana przez dluznika na drodze powodztwa sadowego,

  2) w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 26 lit. a) tiret pierwsze i lit. b), jezeli:

  a) spelniony jest warunek okreslony w pkt 1 lit. a) albo lit. b), lub

  b) opoznienie w splacie kapitalu kredytu (pozyczki) lub odsetek przekracza 6 miesiecy, a ponadto:

  - spelniony jest warunek okreslony w pkt 1 lit. d) albo

  - wierzytelnosc zostala skierowana na droge postepowania egzekucyjnego, albo

  - miejsce pobytu dluznika jest nieznane i nie zostal ujawniony jego majatek mimo podjecia przez wierzyciela dzialan zmierzajacych do ustalenia tego miejsca i majatku.

  2b. Wierzytelnosci objete rezerwami z tytulu kredytow (pozyczek) i udzielonych przez bank gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek, wymienionych w ust. 1 pkt 26, pomniejsza sie, z zastrzezeniem ust. 2c, o wartosc:

  1) gwarancji lub poreczen SP, NBP lub Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,

  2) gwarancji lub poreczen banku centralnego lub rzadu kraju bedacego czlonkiem OECD,

  3) gwarancji lub poreczen banku majacego siedzibe w kraju bedacym czlonkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,

  4) gwarancji lub poreczen panstwowej osoby prawnej, z wylaczeniem bankow i zakladow ubezpieczen, uprawnionej na podstawie odrebnych przepisow do ich udzielania w ramach realizacji powierzonych jej zadan panstwowych, w przypadku gdy w budzecie panstwa okreslono zrodla sfinansowania ewentualnych zobowiazan,

  5) przelewu wierzytelnosci z akredytywy zabezpieczajacej (akredytywa typu stand-by) otwartej lub potwierdzonej przez bank kraju bedacego czlonkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw,

  6) umowy ubezpieczenia eksportowego lub gwarancji ubezpieczeniowej Korporacji Ubezpieczen Kredytow Eksportowych S. A., zawartej lub udzielonej na podstawie przepisow o gwarantowanych przez SP ubezpieczeniach eksportowych, dla okreslonej umowy kredytowej lub zobowiazania pozabilansowego - do 100 proc. sumy odpowiednio ubezpieczenia lub gwarancji, jezeli koniecznosc tworzenia rezerwy celowej jest nastepstwem zdarzen objetych tym ubezpieczeniem lub gwarancja,

  7) gwarancji lub poreczen BGK ze srodkow Krajowego Funduszu Poreczen Kredytowych wydanych na podstawie przepisow o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez SP oraz niektore osoby prawne,

  8) gwarancji lub poreczen jednostki samorzadu terytorialnego RP (gmin, powiatow i wojewodztw) o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, przy czym uwzgledniana kwota zabezpieczenia powinna wynikac z uchwaly wlasciwego organu jednostki samorzadu terytorialnego w sprawie ustalania maksymalnej wysokosci pozyczek, gwarancji i poreczen udzielanych przez zarzad w roku budzetowym,

  9) wplaty okreslonej kwoty w zlotych lub w innej walucie wymienialnej na rachunek banku, ktory zobowiaze sie, ze zwroci te kwote po uzyskaniu splaty zadluzenia wraz z naleznymi odsetkami i prowizja, do wysokosci tej kwoty, przy czym przeliczenia na zlote nalezy dokonac wedlug kursu sredniego ustalonego przez NBP na dzien dokonywania klasyfikacji,

  10) zastawu rejestrowego na wierzytelnosci z rachunku lokaty zlozonej w banku:

  a) posiadajacym ekspozycje kredytowa lub

  b) majacym siedzibe w kraju bedacym czlonkiem OECD, w przypadku gdy sytuacja ekonomiczno-finansowa tego banku nie budzi obaw

  - wraz z oswiadczeniem o blokadzie lokaty oraz pelnomocnictwem do pobrania srodkow z rachunku lokaty,

  11) przeniesienia na bank przez dluznika, do czasu splaty zadluzenia wraz z naleznymi odsetkami i prowizja, prawa wlasnosci:

  a) papierow wartosciowych emitowanych przez SP lub NBP,

  b) papierow wartosciowych emitowanych przez banki centralne lub rzady krajow bedacych czlonkiem OECD,

  c) bankowych papierow wartosciowych emitowanych przez inne banki

  - wedlug ich wartosci godziwej,

  12) hipoteki ustanowionej na:

  a) nieruchomosci,

  b) uzytkowaniu wieczystym,

  c) wlasnosciowym spoldzielczym prawie do lokalu mieszkalnego,

  d) spoldzielczym prawie do lokalu uzytkowego,

  e) prawie do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

  f) prawie do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spoldzielnie mieszkaniowa w celu przeniesienia jej wlasnosci na czlonka,

  13) gwarancji lub poreczen podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jezeli laczna kwota gwarancji i poreczen udzielonych przez gwaranta (poreczyciela) jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15 proc. aktywow netto tego gwaranta (poreczyciela), pomniejszonych o nalezne, lecz niewniesione wklady na poczet kapitalow (funduszy) podstawowych spolek akcyjnych i spoldzielni,

  14) przeniesienia na bank przez dluznika, do czasu splaty zadluzenia wraz z naleznymi odsetkami i prowizja, prawa wlasnosci rzeczy ruchomej, na warunkach okreslonych przez strony w umowie,

  15) przeniesienia na bank przez dluznika, do czasu splaty zadluzenia wraz z naleznymi odsetkami i prowizja, prawa wlasnosci papierow wartosciowych, niewymienionych w pkt 11, bedacych w obrocie gieldowym w krajach bedacych czlonkiem OECD,

  16) hipoteki morskiej na statku morskim wpisanym do rejestru okretowego,

  17) zastawu na statku powietrznym wpisanym do rejestru panstwowego statkow powietrznych,

  18) zastawu rejestrowego na: a) prawach z papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 11, wedlug ich wartosci godziwej,

  b) prawach z papierow wartosciowych, o ktorych mowa w pkt 15,

  19) zastawu rejestrowego na rzeczy ruchomej,

  20) przelewu wierzytelnosci z rachunku lokaty zalozonej w banku innym niz bank posiadajacy naleznosc lub udzielonego zobowiazania pozabilansowego, wraz z oswiadczeniem o blokadzie lokaty oraz pelnomocnictwem do pobrania srodkow z rachunku lokaty,

  21) oswiadczenia patronackiego podmiotu o dobrej sytuacji ekonomiczno-finansowej, zawierajacego zobowiazanie wystawcy do podjecia dzialan wobec dluznika, majacych na celu utrzymanie terminowej obslugi ekspozycji kredytowej banku oraz utrzymanie niebudzacej obaw sytuacji ekonomiczno-finansowej dluznika, pod warunkiem ze:

  a) tresc oswiadczenia zapewnia mozliwosc dochodzenia wobec wystawcy roszczen w przypadku koniecznosci utworzenia rezerwy celowej,

  b) bank posiada opinie prawna dotyczaca skutecznosci dochodzenia ewentualnych roszczen wobec wystawcy oswiadczenia,

  c) zobowiazanie ciazace na wystawcy oswiadczenia jest ujete w jego ksiegach,

  d) laczna kwota oswiadczen patronackich, gwarancji i poreczen udzielonych przez wystawce jednemu kredytobiorcy nie przekracza 15 proc. aktywow netto tego wystawcy, pomniejszonych o nalezne, lecz niewniesione, wklady na poczet kapitalow (funduszy) podstawowych spolek akcyjnych i spoldzielni.

  2c. Przepisy ust. 2b stosuje sie w takim zakresie, w jakim bank pomniejszy podstawe tworzenia rezerw zaliczanych do kosztow banku na podstawie przepisow o rachunkowosci, o wartosc zabezpieczen wymienionych w tych przepisach.

  2d. Za ekspozycje kredytowe, o ktorych mowa w ust. 2b pkt 10 lit. a) oraz pkt 21 rozumie sie:

  a) naleznosci, z wylaczeniem odsetek, takze skapitalizowanych,

  b) udzielone zobowiazania pozabilansowe o charakterze finansowym i gwarancyjnym.

  3. Przepisy ust. 1 pkt 26 dotycza rezerwna ryzyko zwiazane z dzialalnoscia bankow, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowosci.

  3a. uchylony.

  3b. Przepis ust. 1 pkt 51 nie dotyczy samochodow osobowych uzywanych na podstawie umowy leasingu, o ktorej mowa wart. 17a pkt 1.

  3c. Przepisow ust. 1 pkt 26 nie stosuje sie w przypadku rezerw utworzonych na pokrycie kredytow (pozyczek), gwarancji (poreczen) wymienionych w ust. 1 pkt 26, ktore zostaly udzielone z naruszeniem prawa, przy czym naruszenie to powinno byc stwierdzone prawomocnym wyrokiem sadu.

  3d. Przepis art. 16 ust. 1 pkt 43 lit. c) ma zastosowanie do bankow uczestniczacych w realizacji programu restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw, pod warunkiem przeznaczenia i wydatkowania rownowartosci 100 proc. kwoty wierzytelnosci podlegajacej umorzeni u na uruchomienie kredytow (pozyczek) dla podmiotow objetych tym programem.

  3e. Przepisu ust. 2a pkt 2 nie stosuja banki uczestniczace w programie restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw, w zakresie rezerw na wierzytelnosci z tytulu zakwalifikowanych do straconych kredytow (pozyczek) oraz wierzytelnosci z tytulu gwarancji (poreczen) splaty kredytow (pozyczek) - udzielonych przez bank.

  3f. W przypadku zakwalifikowania kredytow (pozyczek) oraz gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek udzielonych przez bank, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 26 lit.

  a) tiret drugie i lit. c), do kategorii straconych, a ktorych niesciagalnosc nie zostala uprawdopodobniona, za koszty uzyskania przychodow uwaza sie wysokosc rezerwy ustalonej zgodnie z ust. 1 pkt 26 lit. d).

  4. Ilekroc w ust. 1 jest mowa o stawce za jeden kilometr przebiegu pojazdu, rozumie sie przez to stawke okreslona dla samochodow osobowych, uwzgledniajaca odpowiednio pojemnosc silnika.

  5. Przebieg pojazdu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 30 i 51, powinien byc, z wylaczeniem ryczaltu pienieznego, udokumentowany w ewidencji przebiegu pojazdu, potwierdzonej przez podatnika na koniec kazdego miesiaca. Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierac co najmniej nastepujace dane: nazwisko, imie i adres zamieszkania osoby uzywajacej pojazdu, numer rejestracyjny pojazdu i pojemnosc silnika, kolejny numer wpisu, date i cel wyjazdu, opis trasy (skad - dokad), liczbe faktycznie przejechanych kilometrow, stawke za jeden kilometr przebiegu, kwote wynikajaca z przemnozenia liczby faktycznie przejechanych kilometrow i stawki za jeden kilometr przebiegu oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane. W razie braku tej ewidencji, wydatki z tytulu uzywania samochodow nie stanowia kosztu uzyskania przychodow.

  6. Wskaznik procentowy, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, posiadanych przez udzialowcow (akcjonariuszy) udzialow (akcji) w spolce okresla sie na podstawie liczby praw glosu, jakie w zwiazku z posiadanymi udzialami (akcjami) przysluguja tym udzialowcom (akcjonariuszom).

  7. Wartosc, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 60 i 61, funduszu udzialowego w spoldzielni lub kapitalu zakladowego spolki okresla sie bez uwzglednienia tej czesci tego funduszu lub kapitalu, jaka nie zostala na ten fundusz lub kapital faktycznie przekazana lub jaka zostala pokryta wierzytelnosciami z tytulu pozyczek (kredytow) oraz z tytulu odsetek od tych pozyczek (kredytow), przyslugujacymi czlonkom wobec tej spoldzielni lub udzialowcom (akcjonariuszom) wobec tej spolki, a takze wartosciami niematerialnymi lub prawnymi, od ktorych nie dokonuje sie odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a - 16m.

  7a. uchylony.

  7b. Przez pozyczke, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 60 i 61 oraz w ust. 7, rozumie sie kazda umowe, w ktorej dajacy pozyczke zobowiazuje sie przeniesc na wlasnosc bioracego okreslona ilosc pieniedzy, a bioracy zobowiazuje sie zwrocic te sama ilosc pieniedzy; przez pozyczke te rozumie sie takze emisje papierow wartosciowych o charakterze dluznym, depozyt nieprawidlowy lub lokate.

  7c. Przepis ust. 1 pkt 46 lit. c) stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany prawa do obnizenia kwoty podatku naleznego o kwote podatku naliczonego, o ktorej mowa w art. 91 ust. 7 ustawy o VAT.

  7d. Przepis ust. 1 pkt 57a stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 40, do skladek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych.

  7e. Przepisu ust. 1 pkt 8 zdanie po sredniku nie stosuje sie przy zamianie jednostek uczestnictwa subfunduszu na jednostki uczestnictwa innego subfunduszu tego samego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami, dokonanej zgodnie z ustawa z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

  7f. Przez fundusze kapitalowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 8, rozumie sie fundusze inwestycyjne oraz fundusze zagraniczne, o ktorych mowa w ustawie z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.

  8. Minister finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, maksymalna wysokosc wplat na rzecz Polskiej Organizacji Turystycznej, uznawana za koszt uzyskania przychodow.

  9. Przepisy ust. 1 pkt 8c i 8d stosuje sie odpowiednio do podmiotow wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy.

  Art. 16a. 1. Amortyzacji podlegaja, z zastrzezeniem art. 16c, stanowiace wlasnosc lub wspolwlasnosc podatnika, nabyte lub wytworzone we wlasnym zakresie, kompletne i zdatne do uzytku w dniu przyjecia do uzywania:

  1) budowle, budynki oraz lokale bedace odrebna wlasnoscia,

  2) maszyny, urzadzenia i srodki transportu,

  3) inne przedmioty - o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane do uzywania na podstawie umowy najmu, dzierzawy lub umowy okreslonej w art. 17a pkt 1, zwane srodkami trwalymi.

  2. Amortyzacji podlegaja rowniez, z zastrzezeniem art. 16c, niezaleznie od przewidywanego okresu uzywania:

  1) przyjete do uzywania inwestycje w obcych srodkach trwalych, zwane dalej "inwestycjami w obcych srodkach trwalych",

  2) budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie,

  3) skladniki majatku, wymienione w ust. 1, niestanowiace wlasnosci lub wspolwlasnosci podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwiazane z prowadzona dzialalnoscia na podstawie umowy okreslonej w art. 17a pkt 1, zawartej z wlascicielem lub wspolwlascicielami tych skladnikow - jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy - zwane takze srodkami trwalymi,

  4) tabor transportu morskiego w budowie, sklasyfikowany w Polskiej Klasyfikacji Wyrobow i Uslug ( PKWiU) w grupie "statki" o symbolu 35.11, zaliczone do branzy 1051 - 1053 Systematycznego Wykazu Wyrobow (SWW) Glownego Urzedu Statystycznego (Dz. U. z 1997 r. nr 42, poz. 264 i z 1999 r. nr 92, poz. 1045).

  Art. 16b. 1. Amortyzacji podlegaja, z zastrzezeniem art. 16c, nabyte nadajace sie do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjecia do uzywania:

  1) spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego,

  2) spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,

  3) prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

  4) autorskie lub pokrewne prawa majatkowe,

  5) licencje,

  6) prawa okreslone w ustawie z 30 czerwca 2000 r. - Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2003 r. nr 119, poz. 1117, ze zm.),

  7) wartosc stanowiaca rownowartosc uzyskanych informacji zwiazanych z wiedza w dziedzinie przemyslowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej ( know-how) - o przewidywanym okresie uzywania dluzszym niz rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby zwiazane z prowadzona przez niego dzialalnoscia gospodarcza albo oddane przez niego do uzywania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierzawy lub umowy okreslonej wart. 17a pkt 1, zwane wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

  2. Amortyzacji podlegaja rowniez, z zastrzezeniem art. 16c, niezaleznie od przewidywanego okresu uzywania:

  1) uchylony,

  2) wartosc firmy, jezeli wartosc ta powstala w wyniku nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze:

  a) kupna,

  b) przyjecia do odplatnego korzystania, a odpisow amortyzacyjnych, zgodnie z przepisami rozdzialu 4a, dokonuje korzystajacy,

  c) wniesienia do spolki na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji,

  3) koszty prac rozwojowych zakonczonych wynikiem pozytywnym, ktory moze byc wykorzystany na potrzeby dzialalnosci gospodarczej podatnika, jezeli:

  a) produkt lub technologia wytwarzania sa scisle ustalone, a dotyczace ich koszty prac rozwojowych wiarygodnie okreslone, oraz

  b) techniczna przydatnosc produktu lub technologii zostala przez podatnika odpowiednio udokumentowana i na tej podstawie podatnik podjal decyzje o wytwarzaniu tych produktow lub stosowaniu technologii, oraz

  c) z dokumentacji dotyczacej prac rozwojowych wynika, ze koszty prac rozwojowych zostana pokryte spodziewanymi przychodami ze sprzedazy tych produktow lub zastosowania technologii,

  4) skladniki majatku, wymienione w ust. 1, niestanowiace wlasnosci lub wspolwlasnosci podatnika, wykorzystywane przez niego na potrzeby zwiazane z prowadzona dzialalnoscia na podstawie umowy okreslonej w art. 17a pkt 1, zawartej z wlascicielem lub wspolwlascicielami albo uprawnionymi do korzystania z tych wartosci - jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy

  - zwane takze wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

  Art. 16c. Amortyzacji nie podlegaja:

  1) grunty i prawa wieczystego uzytkowania gruntow,

  2) budynki, lokale, budowle i urzadzenia zaliczane do spoldzielczych zasobow mieszkaniowych lub sluzacych dzialalnosci spoleczno-wychowawczej prowadzonej przez spoldzielnie mieszkaniowe,

  3) dziela sztuki i eksponaty muzealne,

  4) wartosc firmy, jezeli wartosc ta powstala w inny sposob niz okreslony wart. 16b ust. 2 pkt 2,

  5) skladniki majatku, ktore nie sa uzywane na skutek zaprzestania dzialalnosci, w ktorej te skladniki byly uzywane; w tym przypadku skladniki te nie podlegaja amortyzacji od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zaprzestano tej dzialalnosci - zwane odpowiednio srodkami trwalymi lub wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

  Art. 16d. 1. Podatnicy moga nie dokonywac odpisow amortyzacyjnych od skladnikow majatku, o ktorych mowa w art. 16a i 16b, ktorych wartosc poczatkowa okreslona zgodnie z art. 16g nie przekracza 3500 zl; wydatki poniesione na ich nabycie stanowia wowczas koszty uzyskania przychodow w miesiacu oddania ich do uzywania.

  2. Skladniki majatku, o ktorych mowa wart. 16a - 16c, wprowadza sie do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych zgodnie z art. 9 ust. 1, najpozniej w miesiacu przekazania ich do uzywania. Pozniejszy termin wprowadzenia uznaje sie za ujawnienie srodka trwalego, o ktorym mowa w art. 16h ust. 1 pkt 4.

  Art. 16e. 1. Jezeli podatnicy nabeda lub wytworza we wlasnym zakresie skladniki majatku wymienione w art. 16a ust. 1 i art. 16b ust. 1, o wartosci poczatkowej przekraczajacej 3500 zl, i ze wzgledu na przewidywany przez nich okres uzywania rowny lub krotszy niz rok nie zalicza ich do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych, a faktyczny okres ich uzywania przekroczy rok, podatnicy sa obowiazani, w pierwszym miesiacu nastepujacym po miesiacu, w ktorym ten rok uplynal:

  1) zaliczyc te skladniki do srodkow trwalych albo wartosci niematerialnych i prawnych, przyjmujac je do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia,

  2) zmniejszyc koszty uzyskania przychodow o roznice miedzy cena nabycia lub kosztem wytworzenia a kwota odpisow amortyzacyjnych, przypadajaca na okres ich dotychczasowego uzywania, obliczonych dla srodkow trwalych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiacym zalacznik nr 1 do ustawy, zwanym dalej "Wykazem stawek amortyzacyjnych", a dla wartosci niematerialnych i prawnych przy zastosowaniu zasad okreslonych w art. 16m,

  3) stosowac stawki amortyzacji, o ktorych mowa w pkt 2, w calym okresie dokonywania odpisow amortyzacyjnych,

  4) wplacic, w terminie do 20 dnia tego miesiaca, do urzedu skarbowego kwote odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztow uzyskania przychodow wydatkow na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie skladnikow majatku do dnia, w ktorym okres ich uzywania przekroczyl rok, i naliczona kwote odsetek wykazac w zeznaniu, o ktorym mowa wart. 27 ust. 1; odsetki obliczone od roznicy, o ktorej mowa w pkt 2, wynosza 0,1 proc. za kazdy dzien.

  2. Przepisy ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku zaliczenia wydatkow na nabycie lub wytworzenie we wlasnym zakresie skladnikow majatku o wartosci poczatkowej przekraczajacej 3500 zl do kosztow uzyskania przychodow, a nastepnie zaliczenia tych skladnikow do srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych przed uplywem roku od dnia ich nabycia lub wytworzenia; w tym przypadku odsetki nalicza sie do dnia zaliczenia ich do srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych.

  3. Jezeli roznica, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, jest wyzsza od kosztow danego miesiaca, nierozliczona nadwyzka kosztow pomniejsza koszty w nastepnych miesiacach.

  Art. 16f. 1. Podatnicy, z wyjatkiem tych, ktorzy ze wzgledu na ogloszona upadlosc obejmujaca likwidacje majatku nie prowadza dzialalnosci gospodarczej, dokonuja odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, o ktorych mowa w art. 16a ust. 1 i ust. 2 pkt 1 - 3 oraz wart. 16b.

  2. Podatnicy bedacy armatorami, z wyjatkiem tych, ktorzy ze wzgledu na ogloszona upadlosc obejmujaca likwidacje majatku nie prowadza dzialalnosci gospodarczej, moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych od zamowionego przez nich taboru transportu morskiego w budowie, o ktorym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4.

  3. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie zgodnie z art. 16h - 16m, gdy wartosc poczatkowa srodka trwalego albo wartosci niematerialnej i prawnej w dniu przyjecia do uzywania jest wyzsza niz 3500 zl. W przypadku gdy wartosc poczatkowa jest rowna lub nizsza niz 3500 zl, podatnicy, z zastrzezeniem art. 16d ust. 1, moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h - 16m albo jednorazowo w miesiacu oddania do uzywania tego srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej, albo w miesiacu nastepnym.

  4. Odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, ktore zostaly przewlaszczone w celu zabezpieczenia wierzytelnosci, w tym pozyczki lub kredytu, dokonuje dotychczasowy wlasciciel, w tym pozyczkobiorca lub kredytobiorca.

  Art. 16g. 1. Za wartosc poczatkowa srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, z uwzglednieniem ust. 2 - 14, uwaza sie:

  1) w razie odplatnego nabycia cene ich nabycia,

  1a) w razie czesciowo odplatnego nabycia, cene ich nabycia powiekszona o wartosc przychodu, okreslonego w art. 12 ust. 5a,

  2) w razie wytworzenia we wlasnym zakresie koszt wytworzenia,

  3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodplatny sposob wartosc rynkowa z dnia nabycia, chyba ze umowa darowizny albo umowa o nieodplatnym przekazaniu okresla te wartosc w nizszej wysokosci,

  4) w razie nabycia w postaci wkladu niepienieznego (aportu) wniesionego do spolki kapitalowej, a takze udzialu w spoldzielni - ustalona przez podatnika na dzien wniesienia wkladu lub udzialu wartosc poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, nie wyzsza jednak od ich wartosci rynkowej,

  5) w razie otrzymania w zwiazku z likwidacja osoby prawnej, z zastrzezeniem ust. 10b - ustalona przez podatnika wartosc poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, nie wyzsza jednak od ich wartosci rynkowej.

  2. Wartosc poczatkowa firmy stanowi dodatnia roznica miedzy cena nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalna wartoscia wydanych akcji lub udzialow w zamian za wklad niepieniezny, a wartoscia rynkowa skladnikow majatkowych wchodzacych w sklad kupionego, przyjetego do odplatnego korzystania albo wniesionego do spolki przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, odpowiednio z dnia kupna, przyjecia do odplatnego korzystania albo wniesienia do spolki.

  3. Za cene nabycia uwaza sie kwote nalezna zbywcy, powiekszona o koszty zwiazane z zakupem naliczone do dnia przekazania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej do uzywania, a w szczegolnosci o koszty transportu, zaladunku i wyladunku, ubezpieczenia w drodze, montazu, instalacji i uruchomienia programow oraz systemow komputerowych, oplat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszona o VAT, z wyjatkiem przypadkow, gdy zgodnie z odrebnymi przepisami VAT nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysluguje obnizenie kwoty naleznego podatku o podatek naliczony albo zwrot roznicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku importu cena nabycia obejmuje clo i podatek akcyzowy od importu skladnikow majatku.

  4. Za koszt wytworzenia uwaza sie wartosc, w cenie nabycia, zuzytych do wytworzenia srodkow trwalych: rzeczowych skladnikow majatku i wykorzystanych uslug obcych, kosztow wynagrodzen za prace wraz z pochodnymi, i inne koszty dajace sie zaliczyc do wartosci wytworzonych srodkow trwalych. Do kosztu wytworzenia nie zalicza sie: kosztow ogolnych zarzadu, kosztow sprzedazy oraz pozostalych kosztow operacyjnych i kosztow operacji finansowych, w szczegolnosci odsetek od pozyczek (kredytow) i prowizji, z wylaczeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania srodka trwalego do uzywania.

  5. Cene nabycia, o ktorej mowa w ust. 3, oraz koszt wytworzenia, o ktorym mowa w ust. 4, koryguje sie o roznice kursowe, naliczone do dnia przekazania do uzywania srodka trwalego lub wartosci niematerialnej i prawnej.

  6. Wartosc poczatkowa skladnikow majatku nabytych w sposob okreslony w ust. 1 pkt 3 - 5, wymagajacych montazu, powieksza sie o wydatki poniesione na ich montaz.

  7. Wartosc poczatkowa inwestycji w obcych srodkach trwalych oraz budynkow i budowli wybudowanych na obcym gruncie ustala sie stosujac odpowiednio ust. 3 - 5.

  8. W razie gdy skladnik majatku stanowi wspolwlasnosc podatnika, wartosc poczatkowa tego skladnika ustala sie w takiej proporcji jego wartosci, w jakiej pozostaje udzial podatnika we wlasnosci tego skladnika majatku. Art. 5 ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

  9. W razie przeksztalcenia formy prawnej, a takze polaczenia albo podzialu podmiotow, z zastrzezeniem ust. 19, dokonywanych na podstawie odrebnych przepisow - wartosc poczatkowa srodkow trwalych oraz wartosc niematerialnych i prawnych ustala sie w wysokosci wartosci poczatkowej okreslonej w ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, o ktorej mowa w art. 9 ust. 1, podmiotu przeksztalconego, polaczonego albo podzielonego.

  10. W razie nabycia w drodze kupna lub przyjecia do odplatnego korzystania przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, laczna wartosc poczatkowa nabytych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowi:

  1) suma ich wartosci rynkowej - w przypadku wystapienia dodatniej wartosci firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2,

  2) roznica miedzy cena nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, ustalona zgodnie z ust. 3 i 5, a wartoscia skladnikow majatkowych niebedacych srodkami trwalymi ani wartosciami niematerialnymi i prawnymi - w przypadku niewystapienia dodatniej wartosci firmy.

  10a. Przepis ust. 9 stosuje sie odpowiednio w razie nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze wkladu niepienieznego. Jezeli skladniki majatku wchodzace w sklad wkladu niepienieznego nie byly wprowadzone do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszacy wklad niepieniezny, stosuje sie odpowiednio ust. 10.

  10b. W przypadku otrzymania w zwiazku z likwidacja osoby prawnej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, ktore uprzednio zostaly wniesione do tej osoby prawnej jako wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, przepis ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

  11. W razie nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze spadku lub darowizny, laczna wartosc poczatkowa nabytych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowi sume ich wartosci rynkowej, nie wyzsza jednak od roznicy pomiedzy wartoscia przychodow, o ktorej mowa w art. 12 ust. 5, uwzglednionych w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w roku podatkowym, w ktorym nabyto to przedsiebiorstwo lub jego zorganizowana czesc, a wartoscia skladnikow zwiekszajacych aktywa spadkobiercy lub obdarowanego, niebedacych srodkami trwalymi ani wartosciami niematerialnymi i prawnymi.

  12. Przy ustalaniu wartosci poczatkowej poszczegolnych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych zgodnie z ust. 1 pkt 3 - 5 oraz ust. 2, 10 i 11 stosuje sie odpowiednio art. 14.

  13. Jezeli srodki trwale ulegly ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartosc poczatkowa tych srodkow, ustalona zgodnie z ust. 1 i 3 - 11, powieksza sie o sume wydatkow na ich ulepszenie, w tym takze o wydatki na nabycie czesci skladowych lub peryferyjnych, ktorych jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zl. Srodki trwale uwaza sie za ulepszone, gdy suma wydatkow poniesionych na ich przebudowe, rozbudowe, rekonstrukcje, adaptacje lub modernizacje w danym roku podatkowym przekracza 3500 zl i wydatki te powoduja wzrost wartosci uzytkowej w stosunku do wartosci z dnia przyjecia srodkow trwalych do uzywania, mierzonej w szczegolnosci okresem uzywania, zdolnoscia wytworcza, jakoscia produktow uzyskiwanych za pomoca ulepszonych srodkow trwalych i kosztami ich eksploatacji.

  14. Wartosc poczatkowa praw majatkowych, w tym licencji i autorskich praw majatkowych, stanowi cena nabycia tych praw; jezeli wynagrodzenie (oplaty) wynikajace z umowy licencyjnej albo z umowy o przeniesienie innych praw majatkowych jest uzaleznione od wysokosci przychodow z licencji lub praw uzyskanych przez licencjobiorce albo nabywce, przy ustalaniu wartosci poczatkowej praw majatkowych, w tym licencji, nie uwzglednia sie tej czesci wynagrodzenia.

  15. uchylony.

  16. W razie trwalego odlaczenia od danego srodka trwalego czesci skladowej lub peryferyjnej wartosc poczatkowa tego srodka zmniejsza sie, od nastepnego miesiaca po odlaczeniu, o roznice miedzy cena nabycia (kosztem wytworzenia) odlaczonej czesci a przypadajaca na nia, w okresie polaczenia, suma odpisow amortyzacyjnych obliczona przy zastosowaniu metody amortyzacji i stawki amortyzacyjnej stosowanej przy obliczaniu odpisow amortyzacyjnych tego srodka trwalego.

  17. Jezeli odlaczona czesc zostanie nastepnie przylaczona do innego srodka trwalego, w miesiacu polaczenia zwieksza sie wartosc poczatkowa tego innego srodka o roznice, o ktorej mowa w ust. 16.

  18. Przepis ust. 9 ma zastosowanie, jezeli z odrebnych przepisow wynika, ze podmiot powstaly z przeksztalcenia, podzialu albo polaczenia lub podmiot istniejacy, do ktorego przeniesiono w wyniku wydzielenia czesc majatku podmiotu dzielonego, wstepuje we wszelkie prawa i obowiazki podmiotu przeksztalconego, polaczonego albo podzielonego.

  19. Przepisu ust. 9 nie stosuje sie do podzialu podmiotow, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie takze majatek pozostajacy w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa. W takim przypadku dla wyceny przejmowanego majatku przepisy ust. 1 pkt 4 lub ust. 10 stosuje sie odpowiednio.

  20. W razie zmiany formy opodatkowania z podatku tonazowego na podatek dochodowy podatnicy w ewidencji, o ktorej mowa wart. 9, uwzgledniaja odpisy amortyzacyjne przypadajace za okres opodatkowania w formie podatku tonazowego.

  Art. 16h. 1. Odpisow amortyzacyjnych dokonuje sie:

  1) od wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, z zastrzezeniem art. 16k, poczawszy od pierwszego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym ten srodek lub wartosc wprowadzono do ewidencji, z zastrzezeniem art. 16e, do konca tego miesiaca, w ktorym nastepuje zrownanie sumy odpisow amortyzacyjnych z ich wartoscia poczatkowa lub w ktorym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobor; suma odpisow amortyzacyjnych obejmuje rowniez odpisy, ktorych zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uwaza sie za koszty uzyskania przychodow,

  2) od zamowionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie, o ktorym mowa w art. 16a ust. 2 pkt 4, poczawszy od pierwszego miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym armator poniosl wydatki (w tym dokonal wplat zaliczek) na budowe taboru w wysokosci co najmniej 10 proc. wartosci kontraktowej odrebnie dla kazdego obiektu tego taboru; wartosc kontraktowa, o ktorej mowa w niniejszym punkcie, ustala sie na dzien zawarcia umowy na budowe danego obiektu,

  3) od uzywanych sezonowo srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych w okresie ich wykorzystywania; w tym przypadku wysokosc odpisu miesiecznego ustala sie przez podzielenie rocznej kwoty odpisow amortyzacyjnych przez liczbe miesiecy w sezonie albo przez 12 miesiecy w roku,

  4) od ujawnionych srodkow trwalych nieobjetych dotychczas ewidencja, poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji.

  2. Podatnicy, z zastrzezeniem art. 16l i 16l, dokonuja wyboru jednej z metod amortyzacji okreslonych w art. 16i - 16k dla poszczegolnych srodkow trwalych przed rozpoczeciem ich amortyzacji; wybrana metode stosuje sie do pelnego zamortyzowania danego srodka trwalego.

  3. Podmioty, o ktorych mowa w art. 16g ust. 9, powstale z przeksztalcenia, podzialu, z zastrzezeniem ust. 5, albo polaczenia podmiotow oraz podmioty, ktore przejely calosc lub czesc innego podmiotu na skutek tych zdarzen, dokonuja odpisow amortyzacyjnych z uwzglednieniem dotychczasowej wysokosci odpisow oraz kontynuuja metode amortyzacji przyjeta przez podmiot przeksztalcony, podzielony, polaczony, z uwzglednieniem art. 16i ust. 2 - 7.

  3a. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio w razie nabycia przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci w drodze wkladu niepienieznego, jezeli skladniki majatku wchodzace w sklad wkladu niepienieznego byly wprowadzone do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszacego taki wklad.

  3b. W przypadku otrzymania w zwiazku z likwidacja osoby prawnej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, ktore uprzednio zostaly wniesione do tej osoby prawnej jako wklad niepieniezny w postaci przedsiebiorstwa lub jego zorganizowanej czesci, przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

  4. Podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych w rownych ratach co miesiac albo w rownych ratach co kwartal, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego, z uwzglednieniem art. 16i. Suma odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, nie moze przekroczyc wartosci tych odpisow przypadajacych za okres od wprowadzenia ich do ewidencji do konca tego roku podatkowego.

  5. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie do podzialu podmiotow, jezeli majatek przejmowany na skutek podzialu, a przy podziale przez wydzielenie takze majatek pozostajacy w podmiocie dzielonym, nie stanowi zorganizowanej czesci przedsiebiorstwa. W takim przypadku odpisow amortyzacyjnych od przejmowanych skladnikow majatkowych dokonuje sie na zasadach okreslonych w art. 16i - 16m.

  Art. 16i. 1. Odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwalych, z zastrzezeniem art. 16j - 16l, dokonuje sie przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych i zasad, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

  2. Podatnicy moga podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki podwyzszac:

  1) dla budynkow i budowli uzywanych w warunkach:

  a) pogorszonych - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,2,

  b) zlych - przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,4,

  2) dla maszyn, urzadzen i srodkow transportu, z wyjatkiem morskiego taboru plywajacego, uzywanych bardziej intensywnie w stosunku do warunkow przecietnych albo wymagajacych szczegolnej sprawnosci technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie wspolczynnikow nie wyzszych niz 1,4,

  3) dla maszyn i urzadzen zaliczonych do grupy 4 - 6 i 8 Klasyfikacji Srodkow Trwalych ( KST), wydanej na podstawie odrebnych przepisow, zwanej dalej "Klasyfikacja", poddanych szybkiemu postepowi technicznemu, przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 2,0.

  3. W razie wystapienia badz ustania warunkow uzasadniajacych podwyzszenie stawek, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegaja podwyzszeniu lub obnizeniu od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zaistnialy okolicznosci uzasadniajace te zmiany.

  4. Podatnicy moga podwyzszac stawki dla srodkow trwalych wymienionych w ust. 2 pkt 3 badz rezygnowac z ich stosowania poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiaca kazdego nastepnego roku podatkowego.

  5. Podatnicy moga obnizac podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczegolnych srodkow trwalych. Zmiany stawki dokonuje sie poczawszy od miesiaca, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji, albo od pierwszego miesiaca kazdego nastepnego roku podatkowego.

  6. W przypadku podwyzszenia stawek amortyzacyjnych, podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych przy zastosowaniu wspolczynnikow okreslonych w ust. 2, nalezy dla poszczegolnych srodkow trwalych stosowac jeden wybrany wspolczynnik, przez ktory mnozy sie stawke amortyzacyjna wlasciwa dla danego srodka trwalego, przyjeta z Wykazu stawek amortyzacyjnych.

  7. Wyjasnienia dotyczace warunkow uzywania budynkow i budowli, okreslenia szczegolnej sprawnosci technicznej maszyn, urzadzen i srodkow transportu oraz maszyn i urzadzen poddanych szybkiemu postepowi technicznemu, o ktorych mowa w ust. 2, zawarte sa w objasnieniach do Wykazu stawek amortyzacyjnych.

  Art. 16j. 1. Podatnicy, z zastrzezeniem art. 16l, moga indywidualnie ustalic stawki amortyzacyjne dla uzywanych lub ulepszonych srodkow trwalych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym ze okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz:

  1) dla srodkow trwalych zaliczonych do grupy 3 - 6 i 8 Klasyfikacji:

  a) 24 miesiace - gdy ich wartosc poczatkowa nie przekracza 25.000 zl,

  b) 36 miesiecy - gdy ich wartosc poczatkowa jest wyzsza od 25.000 zl i nie przekracza 50.000 zl,

  c) 60 miesiecy - w pozostalych przypadkach,

  2) dla srodkow transportu, w tym samochodow osobowych - 30 miesiecy,

  3) dla budynkow (lokali) i budowli, innych niz wymienione w pkt 4 - 10 lat, z wyjatkiem:

  a) trwale zwiazanych z gruntem budynkow handlowo-uslugowych wymienionych w rodzaju 103 Klasyfikacji i innych budynkow niemieszkalnych wymienionych w rodzaju 109 Klasyfikacji trwale zwiazanych z gruntem,

  b) kioskow towarowych o kubaturze ponizej 500 m szesc., domkow kempingowych i budynkow zastepczych

  - dla ktorych okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz 3 lata,

  4) dla budynkow (lokali) niemieszkalnych, dla ktorych stawka amortyzacyjna z Wykazu stawek amortyzacyjnych wynosi 2,5 proc. - 40 lat pomniejszone o pelna liczbe lat, ktore uplynely od dnia ich oddania po raz pierwszy do uzywania do dnia wprowadzenia do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podatnika, z tym ze okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz 10 lat.

  2. Srodki trwale, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uznaje sie za:

  1) uzywane, jezeli podatnik udowodni, ze przed ich nabyciem byly wykorzystywane co najmniej przez okres 6 miesiecy, lub

  2) ulepszone, jezeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ich ulepszenie stanowily co najmniej 20 proc. wartosci poczatkowej.

  3. Srodki trwale, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, uznaje sie za:

  1) uzywane, jezeli podatnik wykaze, ze przed ich nabyciem byly wykorzystywane co najmniej przez okres 60 miesiecy, lub

  2) ulepszone, jezeli przed wprowadzeniem do ewidencji wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie stanowily co najmniej 30 proc. wartosci poczatkowej.

  4. Podatnicy moga indywidualnie ustalic stawki amortyzacyjne dla przyjetych do uzywania inwestycji w obcych srodkach trwalych, z tym ze dla:

  1) inwestycji w obcych budynkach (lokalach) lub budowlach okres amortyzacji nie moze byc krotszy niz 10 lat,

  2) inwestycji w obcych srodkach trwalych innych niz wymienione w pkt 1 okres amortyzacji ustala sie wedlug zasad okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

  5. uchylony.

  Art. 16k. Odpisow amortyzacyjnych mozna dokonywac od wartosci poczatkowej maszyn i urzadzen zaliczonych do grupy 3 - 6 i 8 Klasyfikacji oraz srodkow transportu, z wylaczeniem samochodow osobowych, w pierwszym podatkowym roku ich uzywania przy zastosowaniu stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych podwyzszonych, z zastrzezeniem ust. 2, o wspolczynnik nie wyzszy niz 2,0, a w nastepnych latach podatkowych od ich wartosci poczatkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na poczatek kolejnych lat ich uzywania. Poczawszy od roku podatkowego, w ktorym tak okreslona roczna kwota amortyzacji mialaby byc nizsza od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody okreslonej w art. 16i ust. 1, podatnicy dokonuja dalszych odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 16i.

  2. W przypadku uzywania srodkow trwalych, okreslonych w ust. 1, w zakladzie polozonym na terenie gminy o szczegolnym zagrozeniu wysokim bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrozonej recesja i degradacja spoleczna, ktorych wykaz na podstawie odrebnych przepisow ustala Rada Ministrow, stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych mozna podwyzszyc przy zastosowaniu wspolczynnikow nie wyzszych niz 3,0, dokonujac obliczenia odpisow amortyzacyjnych zgodnie z zasada okreslona w ust. 1.

  3. Jezeli w trakcie roku podatkowego gmina zostanie wylaczona z wykazu, o ktorym mowa w ust. 2, podatnik moze stosowac do konca tego roku podwyzszone stawki amortyzacyjne.

  4. - 6. uchylone

  7. Podatnicy w roku podatkowym, w ktorym rozpoczeli dzialalnosc, z zastrzezeniem ust. 11, oraz mali podatnicy moga dokonywac jednorazowo odpisow amortyzacyjnych od wartosci poczatkowej srodkow trwalych zaliczonych do grupy 3 - 8 Klasyfikacji, z wylaczeniem samochodow osobowych, w roku podatkowym, w ktorym srodki te zostaly wprowadzone do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, do wysokosci nieprzekraczajacej w roku podatkowym rownowartosci kwoty 50 000 euro lacznej wartosci tych odpisow amortyzacyjnych.

  8. Podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 7, nie wczesniej niz w miesiacu, w ktorym srodki trwale zostaly wprowadzone do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, lub stosowac zasady okreslone w art. 16h ust. 4. W nastepnym roku podatkowym podatnicy dokonuja odpisow amortyzacyjnych zgodnie z ust. 1 lub art. 16i; suma odpisow amortyzacyjnych, w tym dokonanych w pierwszym roku podatkowym oraz niezaliczonych do kosztow uzyskania przychodow zgodnie z art. 16 ust. 1, nie moze przekroczyc wartosci poczatkowej tych srodkow trwalych.

  9. Przy okreslaniu limitu, o ktorym mowa w ust. 7, nie uwzglednia sie odpisow amortyzacyjnych od nieprzekraczajacej 3500 zl wartosci poczatkowej srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, o ktorych mowa w art. 16f ust. 3.

  10. Pomoc, o ktorej mowa w ust. 7, stanowi pomoc de minimis udzielana w zakresie i na zasadach okreslonych w bezposrednio obowiazujacych aktach prawa wspolnotowego dotyczacych pomocy w ramach zasady de minimis.

  11. Przepisy ust. 7 nie maja zastosowania do podatnikow rozpoczynajacych dzialalnosc, ktorzy zostali utworzeni:

  1) w wyniku przeksztalcenia, polaczenia lub podzialu podatnikow albo

  2) w wyniku przeksztalcenia spolki lub spolek niemajacych osobowosci prawnej, albo

  3) przez osoby fizyczne, ktore wniosly na poczet kapitalu nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiebiorstwo albo skladniki majatku tego przedsiebiorstwa o wartosci przekraczajacej lacznie rownowartosc w zlotych kwoty co najmniej 10 000 euro; wartosc tych skladnikow oblicza sie stosujac odpowiednio art. 14.

  12. Przeliczenia na zlote kwot, o ktorych mowa w ust. 7 i ust. 11 pkt 3, dokonuje sie wedlug sredniego kursu euro oglaszanego przez NBP na pierwszy dzien roboczy pazdziernika roku poprzedzajacego rok podatkowy, w ktorym wystapily zdarzenia, o ktorych mowa w tych przepisach, w zaokragleniu do 1000 zl.

  Art. 16l. 1. Odpisow amortyzacyjnych od taboru transportu morskiego w budowie, wymienionego w art. 16a ust. 2 pkt 4, dokonuje sie w ratach co miesiac przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych okreslonych dla taboru plywajacego w Wykazie stawek amortyzacyjnych.

  2. Podstawe obliczenia odpisow amortyzacyjnych od obiektow taboru wymienionych w ust. 1 stanowi czesc wartosci kontraktowej, o ktorej mowa w art. 16h ust. 1 pkt 2, powiekszona o kolejne wydatki (zaliczki), ponoszone na budowe danego obiektu; wydatki te zwiekszaja sukcesywnie podstawe dokonywania odpisow amortyzacyjnych w miesiacu nastepujacym po miesiacu ich poniesienia.

  3. Odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje sie do konca miesiaca, w ktorym dany obiekt taboru zostal przyjety do uzywania; jezeli nie dojdzie do zawarcia umowy przenoszacej na armatora wlasnosc zamawianego taboru, armator jest obowiazany zmniejszyc koszty uzyskania przychodow o dokonane odpisy amortyzacyjne, obliczone zgodnie z ust. 1 i 2, w miesiacu, w ktorym odstapiono od umowy.

  4. Odpisow amortyzacyjnych od przyjetego do uzywania taboru morskiego dokonuje sie zgodnie z art. 16i. Suma odpisow amortyzacyjnych dokonanych zgodnie z art. 16i i odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w ust. 2, nie moze przekroczyc wartosci poczatkowej danego obiektu taboru transportu morskiego.

  Art. 16l. 1. Od srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odplatnego korzystania, zgodnie z umowami zawartymi na podstawie przepisow o komercjalizacji i prywatyzacji, jezeli z tych umow wynika prawo zakupu tych srodkow albo wartosci przez korzystajacego za cene ustalona w umowach, podatnicy dokonuja odpisow amortyzacyjnych na zasadach okreslonych w art. 16h ust. 1. Stawki amortyzacyjne, z uwzglednieniem art. 16i i 16m, ustala sie w proporcji do okresu wynikajacego z umowy, z wyjatkiem srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych o krotszym okresie amortyzacji niz okres trwania umowy.

  2. W razie nabycia srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych otrzymanych do odplatnego korzystania na podstawie umow, o ktorych mowa w ust. 1, przed uplywem okresu, na jaki zostala zawarta umowa, podatnicy dokonuja dalszych odpisow amortyzacyjnych od tych srodkow i wartosci, kontynuujac stosowanie zasad i stawek, okreslonych w ust. 1.

  3. W razie przedluzenia okresu obowiazywania umowy zawartej na podstawie przepisow, o ktorych mowa w ust. 1, stawki odpisow amortyzacyjnych ulegaja obnizeniu proporcjonalnie do okresu przedluzenia okresu obowiazywania umowy, z wyjatkiem srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych o okresie amortyzacji krotszym niz okres obowiazywania umowy; zasada ta ma zastosowanie wylacznie do stawek odpisow amortyzacyjnych, dokonywanych od nastepnego miesiaca po miesiacu, w ktorym zmieniono umowe.

  4. Od srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, przekazanych do uzywania na podstawie innych umow niz wymienione w ust. 1, odpisow amortyzacyjnych od tych skladnikow dokonuja odpowiednio finansujacy lub korzystajacy na zasadach okreslonych w art. 16h - 16k i art. 16m, z uwzglednieniem przepisow rozdzialu 4a.

  5. Jezeli umowy inne niz wymienione w ust. 1 dotycza srodkow trwalych zaliczonych do grupy 3 - 6 Klasyfikacji i zostaly zawarte na okres co najmniej 60 miesiecy oraz zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy, podatnik moze stosowac zasady okreslone w ust. 1 - 3.

  6. Jezeli zgodnie z przepisami rozdzialu 4a odpisow amortyzacyjnych dokonuje korzystajacy, a nastapi zmiana, wygasniecie lub rozwiazanie umow, o ktorych mowa w ust. 4 lub 5, i w zwiazku z tym nie zostanie przeniesiona na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, wlasciciel przejmujac te skladniki majatku okresla ich wartosc poczatkowa, zgodnie z art. 16g, przed zawarciem pierwszej umowy leasingu, pomniejszona o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 17a pkt 7, oraz o sume dokonanych przez siebie odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1.

  Art. 16m. 1. Z zastrzezeniem ust. 2 i 3 oraz art. 16l ust. 1 - 3, okres dokonywania odpisow amortyzacyjnych od wartosci niematerialnych i prawnych nie moze byc krotszy niz:

  1) od licencji (sublicencji) na programy komputerowe oraz od praw autorskich - 24 miesiace,

  2) od licencji na wyswietlanie filmow oraz na emisje programow radiowych i telewizyjnych - 24 miesiace,

  3) od poniesionych kosztow zakonczonych prac rozwojowych - 12 miesiecy,

  4) od pozostalych wartosci niematerialnych i prawnych - 60 miesiecy.

  2. Jezeli wynikajacy z umowy okres uzywania praw majatkowych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, jest krotszy od okresu ustalonego w tym przepisie, podatnicy moga dokonywac odpisow amortyzacyjnych w okresie wynikajacym z umowy.

  3. Podatnicy ustalaja stawki amortyzacyjne dla poszczegolnych wartosci niematerialnych i prawnych na caly okres amortyzacji przed rozpoczeciem dokonywania odpisow amortyzacyjnych.

  4. Odpisow amortyzacyjnych od wlasnosciowego spoldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej dokonuje sie przy zastosowaniu rocznej stawki amortyzacyjnej w wysokosci 2,5 proc.

  Rozdzial 4.

  Zwolnienia przedmiotowe

  Art. 17. 1. Wolne od podatku sa:

  1) dochody z tytulu sprzedazy calosci lub czesci nieruchomosci wchodzacej w sklad gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy dochodu uzyskanego ze sprzedazy, jezeli sprzedaz ta nastepuje przed uplywem pieciu lat liczac od konca roku kalendarzowego, w ktorym nastapilo nabycie calosci lub czesci zbywanej nieruchomosci,

  2) uchylony,

  3) dochody osiagane poza terytorium RP przez podatnikow okreslonych w art. 3 ust. 1, jezeli umowa miedzynarodowa, ktorej RP jest strona, tak stanowi,

  4) dochody podatnikow, z zastrzezeniem ust. 1c, ktorych celem statutowym jest dzialalnosc naukowa, naukowo-techniczna, oswiatowa, w tym rowniez polegajaca na ksztalceniu studentow, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony srodowiska, wspierania inicjatyw spolecznych na rzecz budowy drog i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wode, dobroczynnosci, ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, rehabilitacji zawodowej i spolecznej inwalidow oraz kultu religijnego - w czesci przeznaczonej na te cele,

  4a) dochody koscielnych osob prawnych:

  a) z niegospodarczej dzialalnosci statutowej; w tym zakresie koscielne osoby prawne nie maja obowiazku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej,

  b) z pozostalej dzialalnosci - w czesci przeznaczonej na cele: kultu religijnego, oswiatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, charytatywno-opiekuncze oraz na konserwacje zabytkow, prowadzenie punktow katechetycznych, inwestycje sakralne w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kosciolow oraz kaplic, adaptacje innych budynkow na cele sakralne, a takze innych inwestycji przeznaczonych na punkty katechetyczne i zaklady charytatywno-opiekuncze,

  c) uchylony,

  4b) dochody spolek, ktorych jedynymi udzialowcami (akcjonariuszami) sa koscielne osoby prawne - w czesci przeznaczonej na cele wymienione w pkt 4a lit. b),

  4c) uchylony,

  4d) dochody jednostek organizacyjnych Ochotniczej Strazy Pozarnej - w czesci przeznaczonej na cele statutowe; w tym zakresie jednostki te nie maja obowiazku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy ordynacji podatkowej,

  4e) dochody podatnikow z dzialalnosci pozarolniczej, w tym z dzialow specjalnych produkcji rolnej - w czesci przeznaczonej na dzialalnosc rolnicza, o ktorej mowa wart. 2 ust. 2, jezeli w roku poprzedzajacym rok podatkowy, a w razie rozpoczecia dzialalnosci - w pierwszym podatkowym roku tej dzialalnosci, udzial przychodow z dzialalnosci rolniczej, ustalonych zgodnie z art. 12 - 14, powiekszonych o wartosc zuzytych do przetworstwa rolnego i spozywczego surowcow i materialow pochodzacych z wlasnej produkcji roslinnej i zwierzecej, stanowil co najmniej 60 proc. przychodow osiagnietych ze wszystkich rodzajow dzialalnosci,

  4f) uchylony,

  4g) dochody zwiazkow jednostek samorzadu terytorialnego - w czesci przeznaczonej dla tych jednostek,

  4h) - 4j) uchylone,

  4k) dochody banku prowadzacego kase mieszkaniowa, stanowiace rownowartosc dochodu uzyskanego przez te kase z tytulow okreslonych w odrebnych przepisach - w czesci przeznaczonej wylacznie na realizacje wymienionych w tych przepisach celow kasy mieszkaniowej,

  4l) - 4o) uchylone,

  4p) dochody Narodowego Funduszu Zdrowia w czesci przeznaczonej na cele statutowe,

  4r) uchylony,

  4s) uchylony,

  4t) uchylony,

  4u) dochody Funduszu Skladkowego Ubezpieczenia Spolecznego Rolnikow, o ktorym mowa w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow - w czesci przeznaczonej na cele statutowe, z wylaczeniem dzialalnosci gospodarczej,

  4w) uchylony,

  4x) - 4z) uchylone,

  5) dochody spolek, ktorych udzialowcami (akcjonariuszami) sa wylacznie organizacje dzialajace na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, a ktorych celem statutowym jest dzialalnosc wymieniona w pkt 4 - w czesci przeznaczonej na te cele oraz przekazanej na rzecz tych organizacji,

  5a) dochody podatnikow bedacych klubami sportowymi w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. nr 155, poz. 1298), w czesci przeznaczonej na szkolenie i wspolzawodnictwo sportowe dzieci i mlodziezy,

  6) - 6b) uchylone,

  6c) dochody organizacji pozytku publicznego, o ktorych mowa w przepisach o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie - w czesci przeznaczonej na dzialalnosc statutowa, z wylaczeniem dzialalnosci gospodarczej,

  7) - 14) uchylone,

  14a) dotacje z budzetu panstwa otrzymane na dofinansowanie przedsiewziec realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarow Wiejskich ( SAPARD),

  14b) uchylony,

  15) dochody z dzialalnosci pozarolniczej i z dzialow specjalnych produkcji rolnej przeznaczone na wynagrodzenia za prace czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i innych spoldzielni zajmujacych sie produkcja rolna, a takze ich domownikow - jezeli wynagrodzenia te sa zwiazane z wymieniona dzialalnoscia,

  16) dochody z tytulu prowadzenia loterii fantowych i gry bingo fantowe na podstawie zezwolenia wydanego na mocy odrebnych przepisow,

  17) dochody osob prawnych niemajacych siedziby lub zarzadu w RP, uzyskane z tytulu dzialalnosci prowadzonej na terytorium RP i finansowanej z funduszy pochodzacych z miedzypanstwowych instytucji finansowych oraz ze srodkow przyznanych przez panstwa obce na podstawie umow zawartych przez Rade Ministrow RP lub ministra za zgoda Rady Ministrow z tymi instytucjami i panstwami,

  18) na zasadach wzajemnosci, dochody uzyskiwane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terytorium RP przez osrodki kulturalne panstw obcych,

  19) dochody w wysokosci nominalnej wartosci obligacji skarbowych lub srodkow pienieznych otrzymanych na podstawie przepisow o restrukturyzacji finansowej przedsiebiorstw i bankow dla zwiekszenia funduszy wlasnych i rezerw,

  20) dochody narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy z 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. nr 44, poz. 202 ze zm.), pochodzace z dywidend oraz innych przychodow z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych majacych siedzibe na terytorium RP, jak rowniez z tytulu sprzedazy udzialow lub akcji spolek, majacych siedzibe na terytorium RP,

  21) dotacje, subwencje, doplaty i inne nieodplatne swiadczenia, z zastrzezeniem pkt 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztow albo jako zwrot wydatkow zwiazanych z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we wlasnym zakresie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, od ktorych dokonuje sie odpisow amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a - 16m,

  22) dochody z dzialalnosci Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, rzecznika ubezpieczonych oraz Polskiego Biura Ubezpieczen Komunikacyjnych,

  23) dochody uzyskane przez podatnikow od rzadow panstw obcych, organizacji miedzynarodowych lub miedzynarodowych instytucji finansowych, pochodzace ze srodkow bezzwrotnej pomocy, w tym takze ze srodkow z programow ramowych badan, rozwoju technicznego i prezentacji Unii i z programow NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umow zawartych z tymi panstwami, organizacjami lub instytucjami przez Rade Ministrow RP, wlasciwego ministra lub agencje rzadowe; w tym rowniez w przypadkach, gdy przekazanie tych srodkow jest dokonywane za posrednictwem podmiotu upowaznionego do rozdzielania srodkow bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotow, ktorym sluzyc ma ta pomoc,

  24) odsetki od dochodow lub srodkow, o ktorych mowa w pkt 23, lokowanych na bankowych rachunkach terminowych,

  25) uchylony,

  26) dochody podmiotow zarzadzajacych portami lub przystaniami morskimi w czesci przeznaczonej na budowe, rozbudowe i modernizacje infrastruktury portowej oraz na realizacje zadan okreslonych wart. 7 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z1997 r. nr 9 ze zm.),

  27) - 29) uchylone,

  30) dochody Funduszu Gwarancyjnego, o ktorym mowa w ustawie wymienionej wart. 15 ust. 1e pkt 4,

  31) - 33) uchylone,

  34) dochody, z zastrzezeniem ust. 4 - 6, uzyskane z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia, o ktorym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z 20 pazdziernika 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. nr 123, poz. 600 ze zm.), przy czym wielkosc pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie moze przekroczyc wielkosci pomocy publicznej dla przedsiebiorcy, dopuszczalnej dla obszarow kwalifikujacych sie do uzyskania pomocy w najwiekszej wysokosci, zgodnie z odrebnymi przepisami,

  35) uchylony,

  36) doplaty bezposrednie stosowane w ramach Wspolnej Polityki Rolnej Unii, otrzymane na podstawie odrebnych przepisow,

  37) dochody BGK w zwiazku z prowadzeniem funduszy utworzonych, powierzonych lub przekazanych temu bankowi na podstawie odrebnych ustaw, stanowiace rownowartosc dochodow uzyskanych przez te fundusze z tytulow okreslonych w przepisach regulujacych ich tworzenie i funkcjonowanie - w czesci przeznaczonej wylacznie na realizacje celow wymienionych w tych przepisach,

  38) uchylony,

  39) dochody zwiazkow zawodowych, spoleczno-zawodowych organizacji rolnikow, izb rolniczych, organizacji pracodawcow i partii politycznych, dzialajacych na podstawie odrebnych ustaw - w czesci przeznaczonej na cele statutowe, z wylaczeniem dzialalnosci gospodarczej,

  40) skladki czlonkowskie czlonkow organizacji politycznych, spolecznych i zawodowych - w czesci nieprzeznaczonej na dzialalnosc gospodarcza,

  41) dotacje celowe z budzetu panstwa, srodki pochodzace z budzetu Unii oraz inne srodki pochodzace ze zrodel zagranicznych, niepodlegajace zwrotowi, otrzymane przez Krajowy Fundusz Kapitalowy,

  42) wklad wlasny podmiotu publicznego, o ktorym mowa w art. 4 pkt 6 ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, otrzymany przez partnera prywatnego lub spolke, o ktorej mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy, i przeznaczony na cele okreslone w umowie o partnerstwie publiczno-prywatnym, z zastrzezeniem ust. 7.

  43) dochody spoldzielni socjalnej wydatkowane w roku podatkowym na cele, o ktorych mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z 27 kwietnia 2006 r. o spoldzielniach socjalnych (Dz. U. nr 94, poz. 651), na zasadach okreslonych w tej ustawie, w czesci niezaliczonej do kosztow uzyskania przychodow.

  44) dochody spoldzielni mieszkaniowych, wspolnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa spolecznego oraz samorzadowych jednostek organizacyjnych prowadzacych dzialalnosc w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - w czesci przeznaczonej na cele zwiazane z utrzymaniem tych zasobow, z wylaczeniem dochodow uzyskanych z innej dzialalnosci gospodarczej niz gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

  45) dochody z tytulu prowadzenia szkoly w rozumieniu przepisow o systemie oswiaty - w czesci przeznaczonej na cele szkoly, z zastrzezeniem ust. 8,

  46) dochody spolek wodnych i ich zwiazkow, przeznaczone na cele statutowe,

  47) dotacje otrzymane z budzetu panstwa lub budzetu jednostki samorzadu terytorialnego, z wyjatkiem doplat do oprocentowania kredytow bankowych w zakresie okreslonym w odrebnych ustawach,

  48) kwoty otrzymane od agencji rzadowych, jezeli agencje otrzymaly srodki na ten cel z budzetu panstwa, z wyjatkiem doplat do oprocentowania kredytow bankowych w zakresie okreslonym w odrebnych ustawach.

  1a. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczace podatnikow przeznaczajacych dochody na cele statutowe lub inne cele okreslone w tym przepisie, nie dotyczy:

  1) dochodow uzyskanych z dzialalnosci polegajacej na wytwarzaniu wyrobow przemyslu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostalych wyrobow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,5 proc. oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z udzialem tych metali lub dochodow uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objete sa jednak dochody jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrebnych przepisow, uzyskane z dzialalnosci polegajacej na wytwarzaniu wyrobow przemyslu elektronicznego,

  1a) dochodow uzyskanych z dzialalnosci polegajacej na oddaniu srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych do odplatnego uzywania na warunkach okreslonych w art. 17a - 17k,

  2) dochodow, bez wzgledu na czas ich osiagniecia, wydatkowanych na inne cele niz wymienione w tych przepisach.

  1b. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczace podatnikow przeznaczajacych dochody na cele statutowe lub inne cele okreslone w tym przepisie, ma zastosowanie, jezeli dochod jest przeznaczony i - bez wzgledu na termin - wydatkowany na cele okreslone w tym przepisie, w tym takze na nabycie srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych sluzacych bezposrednio realizacji tych celow oraz na oplacenie podatkow niestanowiacych kosztu uzyskania przychodow.

  1c. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania w:

  1) przedsiebiorstwach panstwowych, spoldzielniach i spolkach,

  2) przedsiebiorstwach komunalnych majacych osobowosc prawna, dla ktorych funkcje organu zalozycielskiego pelnia jednostki samorzadu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze utworzone na podstawie odrebnych przepisow,

  3) zakladach budzetowych i innych jednostkach organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej, bedacych podatnikami podatku dochodowego od osob prawnych - jezeli przedmiotem ich dzialalnosci jest zaspokajanie potrzeb publicznych posrednio zwiazanych z ochrona srodowiska w zakresie: wodociagow i kanalizacji, sciekow komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadow komunalnych oraz transportu zbiorowego.

  1d. Przy ustalaniu udzialu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4e, w kwocie przychodow osiagnietych ze wszystkich rodzajow dzialalnosci nie uwzglednia sie przychodow uzyskanych:

  1) w zwiazku z regulowaniem zobowiazan wobec Agencji Nieruchomosci Rolnych wierzytelnosciami nabytymi od wierzycieli tej Agencji,

  2) ze sprzedazy produktow produkcji rolniczej nabytych przez spoldzielnie zajmujace sie produkcja rolna od czlonkow tych spoldzielni - w czesci odpowiadajacej cenie nabycia tych produktow.

  1e. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczace podatnikow przeznaczajacych dochody na cele statutowe lub inne cele okreslone w tym przepisie stosuje sie rowniez w przypadku lokowania dochodow poprzez nabycie:

  1) wyemitowanych po 1 stycznia 1989 r. obligacji SP lub bonow skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego po 1 stycznia 1997 r.,

  2) papierow wartosciowych lub niebedacych papierami wartosciowymi instrumentow finansowych, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c i d ustawy z 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. nr 183, poz. 1538), o ile nabycie takie nastapilo w ramach zarzadzania portfelem, o ktorym mowa w art. 75 tej ustawy, pod warunkiem zdeponowania tych papierow wartosciowych lub instrumentow finansowych na odrebnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu powolanej ustawy,

  3) jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych dzialajacych na podstawie ustawy z 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546).

  1f. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jezeli dochod jest przeznaczony i wydatkowany, bez wzgledu na termin, na cele okreslone w ust. 1.

  2. - 3. uchylone.

  4. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 34, przysluguje podatnikowi wylacznie z tytulu dochodow uzyskanych z dzialalnosci gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

  5. W razie cofniecia zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 34, podatnik traci prawo do zwolnienia i jest obowiazany do zaplatypodatku za caly okres korzystania ze zwolnienia podatkowego.

  6. W razie wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 5, podatnik jest obowiazany do zwiekszenia podstawy opodatkowania o kwote dochodu, w odniesieniu do ktorego utracil prawo do zwolnienia, a w razie poniesienia straty do jej zmniejszenia o te kwote - w rozliczeniu zaliczki za wybrany okres wplaty zaliczek, o ktorym mowa w art. 25, w ktorym utracil to prawo, a gdy utrata prawa nastapi w ostatnim okresie wplaty zaliczek danego roku podatkowego - w zeznaniu rocznym.

  7. Zwolnieniu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 42, nie podlegaja srodki stanowiace zwrot wydatkow poniesionych na realizacje zadania publicznego lub przedsiewziecia bedacego przedmiotem umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym przez partnera prywatnego lub za jego posrednictwem oraz srodki przeznaczone na nabycie udzialow lub akcji w spolce handlowej.

  8. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 45, ma zastosowanie, jezeli dochody przeznaczone na cele szkoly zostana wydatkowane na:

  1) zakup stanowiacych srodki trwale pomocy dydaktycznych lub innych urzadzen niezbednych do prowadzenia szkoly,

  2) organizowanie wypoczynku wakacyjnego uczniow, w czesci stanowiacej wynagrodzenie personelu wychowawczego i obslugi, jezeli nie zostalo ono pokryte przez rodzicow lub prawnych opiekunow uczniow.

  Rozdzial 4a.

  Opodatkowanie stron umowy leasingu

  Art. 17a. Ilekroc w rozdziale jest mowa o:

  1) umowie leasingu - rozumie sie przez to umowe nazwana w kodeksie cywilnym, a takze kazda inna umowe, na mocy ktorej jedna ze stron, zwana dalej "finansujacym", oddaje do odplatnego uzywania albo uzywania i pobierania pozytkow na warunkach okreslonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystajacym", podlegajace amortyzacji srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, a takze grunty,

  2) podstawowym okresie umowy leasingu - rozumie sie przez to czas oznaczony, na jaki zostala zawarta ta umowa, z wylaczeniem czasu, na ktory moze byc przedluzona lub skrocona,

  3) odpisach amortyzacyjnych - rozumie sie przez to odpisy amortyzacyjne dokonywane wylacznie zgodnie z przepisami art. 16a - 16m, z uwzglednieniem art. 16,

  4) normatywnym okresie amortyzacji - rozumie sie przez to w odniesieniu do:

  a) srodkow trwalych - okres, w ktorym odpisy amortyzacyjne, wynikajace z zastosowania stawek amortyzacyjnych okreslonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, zrownuja sie z wartoscia poczatkowa srodkow trwalych,

  b) wartosci niematerialnych i prawnych - okres ustalony w art. 16m,

  5) rzeczywistej wartosci netto - rozumie sie przez to wartosc poczatkowa srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych zaktualizowana zgodnie z odrebnymi przepisami, pomniejszona o sume odpisow amortyzacyjnych, o ktorych mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1,

  6) hipotetycznej wartosci netto - rozumie sie przez to wartosc poczatkowa okreslona zgodnie z art. 16g pomniejszona o:

  a) odpisy amortyzacyjne obliczone wedlug zasad okreslonych w art. 16k ust. 1 z uwzglednieniem wspolczynnika 3 - w odniesieniu do srodkow trwalych,

  b) odpisy amortyzacyjne obliczone przy zastosowaniu trzykrotnie skroconych okresow amortyzowania, o ktorych mowa w pkt 4b - w odniesieniu do wartosci niematerialnych i prawnych,

  7) splacie wartosci poczatkowej - rozumie sie przez to faktycznie otrzymana przez finansujacego w oplatach ustalonych w umowie leasingu rownowartosc wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, okreslona zgodnie z art. 16g, w podstawowym okresie umowy leasingu; splaty tej nie koryguje sie o kwote wyplacona korzystajacemu, o ktorej mowa w art. 17d albo art. 17h.

  Art. 17b. 1. Oplaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystajacego w podstawowym okresie umowy z tytulu uzywania srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych stanowia przychod finansujacego i odpowiednio koszt uzyskania przychodow korzystajacego, z zastrzezeniem ust. 2, jezeli umowa ta spelnia nastepujace warunki:

  1) zostala zawarta na czas oznaczony, stanowiacy co najmniej 40 proc. normatywnego okresu amortyzacji, jezeli jej przedmiotem sa podlegajace odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartosci niematerialne i prawne albo zostala zawarta na okres co najmniej 10 lat, jezeli jej przedmiotem sa podlegajace odpisom amortyzacyjnym nieruchomosci, oraz

  2) suma ustalonych w niej oplat, pomniejszona o nalezny podatek od towarow i uslug, odpowiada co najmniej wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych.

  2. Jezeli finansujacy w dniu zawarcia umowy leasingu korzysta ze zwolnien w podatku dochodowym przyslugujacych na podstawie:

  1) art. 6,

  2) przepisow o specjalnych strefach ekonomicznych,

  3) art. 23 i 37 ustawy z 14 czerwca 1991 r. o spolkach z udzialem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. nr 26, poz. 143 ze zm.)

  - do umowy tej stosuje sie zasady opodatkowania okreslone w art. 17f - 17h.

  Art. 17c. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, o ktorej mowa wart. 17b ust. 1, finansujacy przenosi na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bedacych przedmiotem tej umowy:

  1) przychodem ze sprzedazy srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie sprzedazy; jezeli jednak cena ta jest nizsza od hipotetycznej wartosci netto srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, przychod ten okresla sie w wysokosci wartosci rynkowej wedlug zasad okreslonych w art. 14,

  2) kosztem uzyskania przychodow przy ustalaniu dochodu ze sprzedazy jest rzeczywista wartosc netto.

  Art. 17d. 1. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 17b ust. 1, finansujacy przenosi na osobe trzecia wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bedacych przedmiotem tej umowy, oraz wyplaca korzystajacemu z tytulu splaty ich wartosci uzgodniona kwote - przy okreslaniu przychodu ze sprzedazy i kosztu jego uzyskania stosuje sie przepisy art. 12 - 16.

  2. Kwota wyplacona korzystajacemu, w przypadku okreslonym w ust. 1, stanowi koszt uzyskania przychodow finansujacego w dniu zaplaty do wysokosci roznicy pomiedzy rzeczywista wartoscia netto a hipotetyczna wartoscia netto.

  3. Kwota otrzymana przez korzystajacego, w przypadku okreslonym w ust. 1, stanowi jego przychod w dniu jej otrzymania.

  Art. 17e. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu, o ktorej mowa w art. 17b ust. 1, finansujacy oddaje korzystajacemu do dalszego uzywania srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, bedace przedmiotem tej umowy, przychodem finansujacego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodow korzystajacego sa oplaty ustalone przez strony tej umowy.

  Art. 17f. 1. Do przychodow finansujacego i odpowiednio do kosztow uzyskania przychodow korzystajacego nie zalicza sie oplat, o ktorych mowa w art. 17b ust. 1, w czesci stanowiacej splate wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, jezeli sa spelnione lacznie nastepujace warunki:

  1) umowa leasingu zostala zawarta na czas oznaczony,

  2) suma ustalonych w umowie leasingu oplat, pomniejszona o nalezny podatek od towarow i uslug, odpowiada co najmniej wartosci poczatkowej srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych,

  3) umowa zawiera postanowienie, ze odpisow amortyzacyjnych w podstawowym okresie umowy leasingu dokonuje korzystajacy.

  2. Jezeli wysokosc kwoty splaty wartosci srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych przypadajacych na poszczegolne oplaty nie jest okreslona w umowie leasingu, ustala sie ja proporcjonalnie do okresu trwania tej umowy.

  Art. 17g. 1. Jezeli sa spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 17f ust. 1, i po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy przenosi na korzystajacego wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych bedacych przedmiotem tej umowy:

  1) przychodem ze sprzedazy srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych jest ich wartosc wyrazona w cenie okreslonej w umowie sprzedazy, takze wtedy, gdy odbiega ona znacznie od ich wartosci rynkowej,

  2) do kosztow uzyskania przychodow nie zalicza sie wydatkow poniesionych przez finansujacego na nabycie lub wytworzenie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych stanowiacych przedmiot umowy leasingu; kosztem sa jednak te wydatki pomniejszone o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 17a pkt 7.

  2. Jezeli sa spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 17f ust. 1, i po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy oddaje korzystajacemu do dalszego uzywania srodki trwale lub wartosci niematerialne i prawne, bedace przedmiotem umowy, przychodem finansujacego i odpowiednio kosztem uzyskania przychodow korzystajacego sa oplaty ustalone przez strony, takze wtedy, gdy odbiegaja znacznie od wartosci rynkowej.

  Art. 17h. 1. Jezeli sa spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 17f ust. 1, i po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy przenosi na osobe trzecia wlasnosc srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych, bedacych przedmiotem umowy, oraz wyplaca korzystajacemu z tytulu splaty ich wartosci uzgodniona kwote:

  1) przy okreslaniu przychodu ze sprzedazy stosuje sie przepisy, o ktorych mowa wart. 12 - 14,

  2) do kosztow uzyskania przychodow nie zalicza sie wydatkow poniesionych przez finansujacego na nabycie lub wytworzenie srodkow trwalych lub wartosci niematerialnych i prawnych stanowiacych przedmiot umowy; kosztem sa jednak te wydatki pomniejszone o splate wartosci poczatkowej, o ktorej mowa w art. 17a pkt 7.

  2. Kwota wyplacona korzystajacemu stanowi koszt uzyskania przychodow u finansujacego i jest przychodem korzystajacego w dniu jej otrzymania.

  Art. 17i. 1. Jezeli przedmiotem umowy leasingu zawartej na czas oznaczony sa grunty, a suma ustalonych w niej oplat odpowiada co najmniej wartosci gruntow rownej wydatkom na ich nabycie - do przychodow finansujacego i odpowiednio do kosztow uzyskania przychodow korzystajacego nie zalicza sie oplat ustalonych w tej umowie, ponoszonych przez korzystajacego w podstawowym okresie tej umowy z tytulu uzywania przedmiotu umowy, w czesci stanowiacej splate tej wartosci; przepis art. 17f ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

  2. Jezeli po uplywie podstawowego okresu umowy leasingu finansujacy przenosi na korzystajacego lub osobe trzecia wlasnosc gruntow bedacych przedmiotem tej umowy, albo oddaje je korzystajacemu do dalszego uzywania, do ustalenia przychodow i kosztow uzyskania przychodow stron umowy przepisy art. 17g i art. 17h stosuje sie odpowiednio.

  Art. 17j. 1. Jezeli w umowie leasingu zostala okreslona cena, po ktorej korzystajacy ma prawo nabyc przedmiot umowy po zakonczeniu podstawowego okresu tej umowy, cene te uwzglednia sie w sumie oplat, o ktorych mowa w art. 17b ust. 1 pkt 2 i art. 17f ust. 1 pkt 2.

  2. Do sumy oplat, o ktorej mowa w ust. 1, nie zalicza sie:

  1) platnosci na rzecz finansujacego za swiadczenia dodatkowe, o ile sa one wyodrebnione z oplat leasingowych,

  2) podatkow, w ktorych obowiazek podatkowy ciazy na finansujacym z tytulu wlasnosci lub posiadania srodkow trwalych, bedacych przedmiotem umowy leasingu, oraz skladek na ubezpieczenie tych srodkow trwalych, jezeli w umowie leasingu zastrzezono, ze korzystajacy bedzie ponosil ciezar tych podatkow i skladek niezaleznie od oplat za uzywanie,

  3) kaucji okreslonej w umowie leasingu wplaconej finansujacemu przez korzystajacego.

  3. Kaucji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, nie zalicza sie do przychodow finansujacego i odpowiednio do kosztow uzyskania przychodow korzystajacego.

  Art. 17k. 1. Jezeli finansujacy przeniosl na rzecz osoby trzeciej wierzytelnosci z tytulu oplat, o ktorych mowa w art. 17b ust. 1, a nie zostala przeniesiona na osobe trzecia wlasnosc przedmiotu umowy leasingu:

  1) do przychodow finansujacego nie zalicza sie kwot wyplaconych przez osobe trzecia z tytulu przeniesienia wierzytelnosci,

  2) kosztem uzyskania przychodow finansujacego jest zaplacone osobie trzeciej dyskonto lub wynagrodzenie.

  2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, oplaty ponoszone przez korzystajacego na rzecz osoby trzeciej stanowia przychod finansujacego w dniu wymagalnosci zaplaty.

  Art. 17l.Do opodatkowania stron umowy zawartej na czas nieoznaczony lub na czas oznaczony, lecz niespelniajacej warunkow, okreslonych w art. 17b ust. 1 pkt 2 lub art. 17f ust. 1 lub art. 17i ust. 1, stosuje sie przepisy, o ktorych mowa w art. 12 - 16, dla umow najmu i dzierzawy.

  Rozdzial 5.

  Podstawa opodatkowania i wysokosc podatku

  Art. 18. 1. Podstawe opodatkowania, z zastrzezeniem art. 21 i 22, stanowi dochod ustalony zgodnie z art. 7 albo w art. 7a ust. 1, po odliczeniu:

  1) darowizn przekazanych na cele okreslone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o ktorym mowa wart. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub rownowaznym organizacjom, okreslonym w przepisach regulujacych dzialalnosc pozytku publicznego, obowiazujacych w innym niz RP panstwie czlonkowskim Unii lub innym panstwie nalezacym do EOG, prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego w sferze zadan publicznych, realizujacym te cele - lacznie do wysokosci nieprzekraczajacej 10 proc. dochodu, o ktorym mowa w art. 7 ust. 3 albo wart. 7a ust. 1,

  2) - 5) uchylone,

  6) w bankach - 20 proc. kwoty kredytow (pozyczek) umorzonych w zwiazku z realizacja programu restrukturyzacji na podstawie odrebnych ustaw, zakwalifikowanych do straconych kredytow (pozyczek) i zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow,

  7) darowizn na cele kultu religijnego - lacznie do wysokosci nieprzekraczajacej 10 proc. dochodu, o ktorym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

  1a. Laczna kwota odliczen z tytulow okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 7 nie moze przekroczyc 10 proc. dochodu, o ktorym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, z tym ze odliczeniom nie podlegaja darowizny na rzecz:

  1) osob fizycznych,

  2) osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemajacych osobowosci prawnej, prowadzacych dzialalnosc gospodarcza polegajaca nawytwarzaniu wyrobow przemyslu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a takze pozostalych wyrobow alkoholowych o zawartosci alkoholu powyzej 1,5 proc., oraz wyrobow z metali szlachetnych albo z udzialem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

  1b. Jezeli przedmiotem darowizny sa towary opodatkowane podatkiem od towarow i uslug, za kwote darowizny uwaza sie wartosc towaru uwzgledniajaca nalezny VAT. Przy okreslaniu wartosci tych darowizn stosuje sie odpowiednio art. 14.

  1c. Odliczenie darowizn, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikajace z odrebnych ustaw, stosuje sie, jezeli wysokosc darowizny jest udokumentowana dowodem wplaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niz pieniezna - dokumentem, z ktorego wynika wartosc tej darowizny, oraz oswiadczeniem obdarowanego o jej przyjeciu.

  1d. uchylony.

  1e. Podatnicy, z zastrzezeniem ust. 1h, otrzymujacy darowizny, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, sa obowiazani:

  1) w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, wyodrebnic z przychodow kwote ogolem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sfera dzialalnosci pozytku publicznego, o ktorej mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a takze celu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczegolnieniem darowizn pochodzacych od osob prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyncy, jezeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zl lub jezeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyncy przekracza 35 000 zl,

  2) w terminie skladania zeznania, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, udostepnic do publicznej wiadomosci poprzez publikacje w Internecie, srodkach masowego przekazu lub wylozenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogolnie dostepnych, informacje, o ktorych mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomic o tym wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego. Z obowiazku tego zwolnione sa podmioty, ktorych dochod za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zl.

  1f. Podatnicy otrzymujacy darowizny, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wart. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, ktorzy nie skladaja zeznania, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, sa obowiazani w terminie, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1:

  1) przekazac urzedowi skarbowemu informacje o kwocie ogolem otrzymanych darowizn ze wskazaniem celu jej przeznaczenia zgodnie ze sfera dzialalnosci pozytku publicznego, o ktorej mowa w art. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1, a takze celu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 7, wraz z wyszczegolnieniem darowizn pochodzacych od osob prawnych z podaniem nazwy i adresu darczyncy, jezeli jednorazowa kwota darowizny przekracza 15 000 zl lub jezeli suma wszystkich darowizn otrzymanych w danym roku podatkowym od jednego darczyncy przekracza 35 000 zl,

  2) udostepnic do publicznej wiadomosci poprzez publikacje w Internecie, srodkach masowego przekazu lub wylozenie dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogolnie dostepnych, informacje, o ktorych mowa w pkt 1, i w formie pisemnej zawiadomic o tym wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego. Z obowiazku tego zwolnione sa podmioty, ktorych dochod za dany rok podatkowy nie przekracza kwoty 20 000 zl.

  1g. Podatnicy korzystajacy z odliczenia darowizn, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz wynikajacego z odrebnych ustaw, sa obowiazani wykazac w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, kwote przekazanej darowizny, kwote dokonanego odliczenia oraz dane pozwalajace na identyfikacje obdarowanego, w szczegolnosci jego nazwe, adres i numer identyfikacji podatkowej lub numer uzyskany w innym niz RP panstwie czlonkowskim Unii lub innym panstwie nalezacym do EOG, w ktorym obdarowany ma siedzibe, sluzacy dla celow podatkowych identyfikacji.

  1h. Do podatnikow, o ktorych mowa wart. 17 ust. 1 pkt 4a, skladajacych zeznanie, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, otrzymujacych darowizny, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 7 oraz w art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych, przepisy ust. 1e i 1f stosuje sie odpowiednio.

  1i. Przepisy ust. 1e, 1f i 1h stosuje sie odpowiednio do podatnikow otrzymujacych darowizny, ktore podlegaja odliczeniu na podstawie odrebnych ustaw.

  1j. Prawo do odliczenia darowizny na rzecz organizacji, okreslonej w przepisach regulujacych dzialalnosc pozytku publicznego, obowiazujacych w innym niz RP panstwie czlonkowskim Unii lub innym panstwie nalezacym do EOG, prowadzacej dzialalnosc pozytku publicznego w sferze zadan publicznych, przysluguje podatnikowi pod warunkiem:

  1) udokumentowania przez podatnika oswiadczeniem tej organizacji, iz na dzien przekazania darowizny byla ona rownowazna organizacja do organizacji, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie, realizujaca cele okreslone w art. 4 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie i prowadzaca dzialalnosc pozytku publicznego w sferze zadan publicznych, oraz

  2) istnienia podstawy prawnej wynikajacej z umowy w sprawie unikania podwojnego opodatkowania, ktorej strona jest RP, lub z odrebnych ustaw, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego panstwa, na ktorego terytorium organizacja posiada siedzibe.

  2. - 7. uchylone.

  Art. 18a. uchylony.

  Art. 18b. 1. Od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza sie wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

  2. Za nowe technologie, w rozumieniu ust. 1, uwaza sie wiedze technologiczna w postaci wartosci niematerialnych i prawnych, w szczegolnosci wyniki badan i prac rozwojowych, ktora umozliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobow lub uslug i ktora nie jest stosowana na swiecie przez okres dluzszy niz ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezaleznej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z 8 pazdziernika 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 238, poz. 2390 ze zm.).

  2a. Przez nabycie nowej technologii rozumie sie nabycie praw do wiedzy technologicznej, o ktorej mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw.

  3. Prawo do odliczen nie przysluguje podatnikowi, jezeli w roku podatkowym lub w roku poprzedzajacym prowadzil dzialalnosc na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia.

  4. Podstawa ustalenia wielkosci odliczenia jest kwota wydatkow poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzglednionych w wartosci poczatkowej, w czesci, w jakiej zostala zaplacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w ktorym nowa technologie wprowadzono do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych lub w roku nastepujacym po tym roku, oraz w ktorej nie zostala zwrocona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

  5. Jezeli podatnik dokonal przedplat (zadatkow) na poczet wydatkow okreslonych w ust. 4 w roku poprzedzajacym rok, w ktorym wprowadzil nowa technologie do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, uznaje sie je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

  6. Odliczenia dokonuje sie w zeznaniu za rok podatkowy, w ktorym poniesiono wydatki, o ktorych mowa w ust. 4 i 5. W sytuacji gdy podatnik osiaga za rok podatkowy strate lub wielkosc dochodu z pozarolniczej dzialalnosci podatnika jest nizsza od kwoty przyslugujacych mu odliczen, odliczenia odpowiednio w calej kwocie lub w pozostalej czesci dokonuje sie w zeznaniach za kolejno nastepujace po sobie trzy lata podatkowe liczac od konca roku, w ktorym nowa technologie wprowadzono do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

  7. Odliczenia zwiazane z nabyciem nowej technologii nie moga przekroczyc 50 proc. kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5.

  8. Podatnik traci prawo do odliczen zwiazanych z nabyciem nowej technologii, jezeli przed uplywem trzech lat podatkowych liczac od konca roku podatkowego, w ktorym wprowadzil nowa technologie do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych:

  1) udzieli w jakiejkolwiek formie lub czesci innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przeksztalcenia formy prawnej oraz laczenia lub podzialu dotychczasowych przedsiebiorcow - dokonywanych na podstawie przepisow kodeksu spolek handlowych, albo

  2) zostanie ogloszona jego upadlosc obejmujaca likwidacje majatku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

  3) otrzyma zwrot wydatkow na te technologie w jakiejkolwiek formie.

  9. W razie wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 8, podatnik jest obowiazany w zeznaniu podatkowym skladanym za rok, w ktorym wystapily te okolicznosci, do zwiekszenia podstawy opodatkowania o kwote dokonanych odliczen, do ktorych utracil prawo, a w razie poniesienia straty - do jej zmniejszenia o te kwote. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8 pkt 3, kwote odliczen, do ktorej podatnik utracil prawo, okresla sie proporcjonalnie do udzialu zwroconych wydatkow w wartosci poczatkowej nowej technologii.

  10. Przepisy ust. 9 stosuje sie odpowiednio w razie utraty przez podatkowa grupe kapitalowa statusu podatnika. Obowiazek, o ktorym mowa w ust. 9, ciazy wowczas na spolce, ktora wprowadzila nowa technologie do ewidencji srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.

  11. Do odliczen, o ktorych mowa w ust. 1, nie maja zastosowania przepisy art. 16 ust. 1 pkt 48.

  Uwaga! Art. 18c straci moc 31 grudnia 2006 r., zgodnie z wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z 20 lipca 2006 r. (K 40/05), jako niezgodny z konstytucja.

  Art. 18c. Od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza sie wydatki, w wysokosci nieprzekraczajacej 10 proc. dochodu, poniesione przez podatnika na dzialalnosc klubow sportowych majacych osobowosc prawna i licencje sportowa, skupiajacych co najmniej 50 zawodnikow, w tym 30 juniorow.

  Art. 19. 1. Podatek, z zastrzezeniem art. 21 i 22, wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania.

  2 - 3. uchylone.

  4. Jezeli organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej okresla, na podstawie art. 11, dochod podatnika w wysokosci wyzszej (strate w wysokosci nizszej) niz zadeklarowana przez podatnika w zwiazku z dokonaniem transakcji, o ktorych mowa wart. 9a, a podatnik nie przedstawi tym organom wymaganej przez te przepisy dokumentacji podatkowej - roznice miedzy dochodem zadeklarowanym przez podatnika a okreslonym przez te organy opodatkowuje sie stawka 50 proc.

  Art. 20. 1. Jezeli podatnicy, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, osiagaja rowniez dochody (przychody) poza terytorium RP i dochody te podlegaja w obcym panstwie opodatkowaniu, a nie zachodza okolicznosci wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 3, w rozliczeniu za rok podatkowy dochody (przychody) te laczy sie z dochodami (przychodami) osiaganymi na terytorium RP. W tym wypadku od podatku obliczonego od lacznej sumy dochodow odlicza sie kwote rowna podatkowi zaplaconemu w obcym panstwie. Kwota odliczenia nie moze jednak przekroczyc tej czesci podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, ktora proporcjonalnie przypada na dochod uzyskany w obcym panstwie.

  2. W przypadku gdy:

  1) spolka posiadajaca osobowosc prawna, majaca siedzibe lub zarzad na terytorium RP, uzyskuje dochody (przychody) z tytulu dywidend oraz inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osoby prawnej, oraz

  2) dochody (przychody), o ktorych mowa w pkt 1, uzyskiwane sa z tytulu udzialu w zyskach spolki podlegajacej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce ich osiagania, na terytorium panstwa, z ktorym RP posiada obowiazujaca umowe o unikaniu podwojnego opodatkowania, niebedacego panstwem czlonkowskim Unii lub innym panstwem nalezacym do EOG albo Konfederacja Szwajcarska, oraz

  3) spolka, o ktorej mowa w pkt 1, posiada w kapitale spolki, o ktorej mowa w pkt 2, bezposrednio nie mniej niz 75 proc. udzialow (akcji) - odliczeniu podlega rowniez kwota podatku od dochodow, z ktorych zysk zostal wyplacony, zaplaconego przez spolke, o ktorej mowa w pkt 2, w panstwie jej siedziby, w czesci odpowiadajacej udzialowi spolki, o ktorej mowa w pkt 1, w wyplaconym zysku spolki, o ktorej mowa w pkt 2.

  3. Zwalnia sie od podatku dochodowego dochody (przychody) uzyskiwane przez podatnikow, o ktorych mowa w ust. 1, z tytulu dywidend oraz innych przychodow z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych majacych siedzibe lub zarzad poza terytorium RP, jezeli spelnione sa lacznie nastepujace warunki:

  1) wyplacajacym dywidende oraz inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych jest spolka podlegajaca w innym niz RP panstwie czlonkowskim Unii lub winnym panstwie nalezacym do EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce ich osiagania,

  2) uzyskujacym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych, o ktorych mowa w pkt 1, jest spolka bedaca podatnikiem podatku dochodowego, majaca siedzibe lub zarzad na terytorium RP,

  3) spolka, o ktorej mowa w pkt 2, posiada bezposrednio nie mniej niz 10 proc. udzialow (akcji) w kapitale spolki, o ktorej mowa w pkt 1.

  4. - 5. uchylone.

  6. Laczna kwota odliczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, nie moze przekroczyc tej czesci podatku, ktora zostala obliczona przed dokonaniem odliczenia i ktora proporcjonalnie przypada na dochod uzyskany z tego zrodla dochodu.

  7. uchylony.

  8. Okreslajac wielkosc odliczenia, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, oraz zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 3, kwote podatku zaplaconego w obcym panstwie oraz osiagnietego dochodu (przychodu) przelicza sie na zlote wedlug kursu sredniego oglaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzajacego dzien zaplaty tego podatku lub dzien osiagniecia dochodu (przychodu).

  9. Odliczenie, o ktorym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 3, ma zastosowanie w przypadku, gdy spolka, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2, posiada udzialy (akcje) spolki, o ktorej mowa w ust. 2 >pkt 2 oraz ust. 3 pkt 1, w wysokosci okreslonej w ust. 2 pkt 3 oraz odpowiednio w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwoch lat.

  10. Odliczenie, o ktorym mowa w ust. 2, oraz zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 3, ma rowniez zastosowanie w przypadku, gdy okres dwoch lat nieprzerwanego posiadania udzialow (akcji), w wysokosci okreslonej w ust. 2 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 3, uplywa po dniu uzyskania tych dochodow (przychodow). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udzialow (akcji), w wysokosci okreslonej w ust. 2 pkt 3 i ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwoch lat spolka, ktora dokonala odliczenia lub skorzystala ze zwolnienia, jest obowiazana zgodnie z odrebnymi przepisami do zlozenia korekty zeznania, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, za lata podatkowe, w ktorych dokonala odliczenia lub korzystala ze zwolnienia.

  11. Przepisow ust. 2 - 10 nie stosuje sie, jezeli wyplata dywidendy lub innych naleznosci z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych zostala dokonana w wyniku likwidacji spolki dokonujacej wyplaty.

  12. Przepisy ust. 3, 9 - 11 stosuje sie odpowiednio do:

  1) spoldzielni zawiazanych na podstawie rozporzadzenia nr 1435/2003/WE z 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spoldzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003),

  2) dochodow (przychodow), o ktorych mowa w ust. 3, wyplacanych przez spolki podlegajace w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce ich osiagania, spolkom, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 2, przy czym okreslony w ust. 3 pkt 3 bezposredni udzial procentowy w kapitale spolki, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, ustala sie w wysokosci nie mniejszej niz 25 proc.,

  3) spolek podlegajacych w innym niz RP panstwie czlonkowskim Unii lub w innym panstwie nalezacym do EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce ich osiagania, prowadzacych dzialalnosc poprzez polozony na terytorium RP zagraniczny zaklad, przy czym kwota odliczenia nie moze przekroczyc rowniez tej czesci podatku zaplaconego w obcym panstwie, jaka proporcjonalnie przypada na dochod z tego zrodla przypisany do zagranicznego zakladu.

  13. uchylony.

  14. Przepisy ust. 3, 9 - 11 stosuje sie odpowiednio rowniez do podmiotow wymienionych w zalaczniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy te maja zastosowanie, jezeli zostanie spelniony warunek, o ktorym mowa w ust. 12 pkt 2.

  Art. 21. 1. Podatek dochodowy z tytulu uzyskanych na terytorium RP przez podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2, przychodow:

  1) z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektow wynalazczych, znakow towarowych i wzorow zdobniczych, w tym rowniez ze sprzedazy tych praw, z naleznosci za udostepnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za uzytkowanie lub prawo do uzytkowania urzadzenia przemyslowego, w tym takze srodka transportu, urzadzenia handlowego lub naukowego, za informacje zwiazane ze zdobytym doswiadczeniem w dziedzinie przemyslowej, handlowej lub naukowej ( know-how),

  2) z oplat za swiadczone uslugi w zakresie dzialalnosci widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne majace siedzibe za granica, organizowanej za posrednictwem osob fizycznych lub osob prawnych prowadzacych dzialalnosc w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium RP,

  2a) z tytulu swiadczen: doradczych, ksiegowych, badania rynku, uslug prawnych, uslug reklamowych, zarzadzania i kontroli, przetwarzania danych, uslug rekrutacji pracownikow i pozyskiwania personelu, gwarancji i poreczen oraz swiadczen o podobnym charakterze, - ustala sie w wysokosci 20 proc. przychodow,

  3) z tytulu naleznych oplat za wywoz ladunkow i pasazerow przyjetych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiebiorstwa morskiej zeglugi handlowej, z wyjatkiem ladunkow i pasazerow tranzytowych,

  4) uzyskanych na terytorium RP przez zagraniczne przedsiebiorstwa zeglugi powietrznej - ustala sie w wysokosci 10 proc. tych przychodow.

  2. Przepisy ust. 1 stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie zapobiezenia podwojnemu opodatkowaniu, ktorych strona jest RP

  3. Zwalnia sie od podatku dochodowego przychody, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jezeli spelnione sa lacznie nastepujace warunki:

  1) wyplacajacym naleznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

  a) spolka bedaca podatnikiem podatku dochodowego majaca siedzibe lub zarzad na terytorium RP, albo

  b) polozony na terytorium RP zagraniczny zaklad spolki podlegajacej w panstwie czlonkowskim Unii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow bez wzgledu na miejsce ich osiagania, jezeli wyplacane przez ten zagraniczny zaklad naleznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, podlegaja zaliczeniu do kosztow uzyskania przychodow przy okreslaniu dochodow podlegajacych opodatkowaniu w RP,

  2) uzyskujacym przychody, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jest spolka podlegajaca w innym niz RP panstwie czlonkowskim Unii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow bez wzgledu na miejsce ich osiagania,

  3) spolka:

  a) o ktorej mowa w pkt 1, posiada bezposrednio nie mniej niz 25 proc. udzialow (akcji) w kapitale spolki, o ktorej mowa w pkt 2, lub

  b) o ktorej mowa w pkt 2, posiada bezposrednio nie mniej niz 25 proc. udzialow (akcji) w kapitale spolki, o ktorej mowa w pkt 1, lub

  c) podlegajaca w panstwie czlonkowskim Unii opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow bez wzgledu na miejsce ich osiagania, posiada bezposrednio - zarowno w kapitale spolki, o ktorej mowa w pkt 1, jak i w kapitale spolki, o ktorej mowa w pkt 2 - nie mniej niz 25 proc. udzialow (akcji),

  4) odbiorca naleznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jest:

  a) spolka, o ktorej mowa w pkt 2, albo

  b) zagraniczny zaklad spolki, o ktorej mowa w pkt 2, jezeli dochod osiagniety w nastepstwie uzyskania tych naleznosci podlega opodatkowaniu w tym panstwie czlonkowskim Unii, w ktorym ten zagraniczny zaklad jest polozony.

  4. Przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spolki, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3, posiadaja udzialy (akcje) w wysokosci, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwoch lat.

  5. Przepisy ust. 3 i 4 maja rowniez zastosowanie w przypadku, gdy okres dwoch lat nieprzerwanego posiadania udzialow (akcji) , w wysokosci okreslonej w ust. 3 pkt 3, uplywa po dniu uzyskania przez spolke, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, przychodow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udzialow (akcji) , o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwoch lat spolka, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, jest obowiazana do zaplaty podatku, wraz z odsetkami za zwloke, od przychodow okreslonych w ust. 1 pkt 1 w wysokosci 20proc. przychodow, z uwzglednieniem umow w sprawie unikania podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest RP. Odsetki nalicza sie od nastepnego dnia po uplywie terminu, o ktorym mowa wart. 26 ust. 3.

  6. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 3, nie ma zastosowania do przychodow, ktore zgodnie z odrebnymi przepisami zostana uznane za:

  1) przychody z podzialu zyskow lub splaty kapitalu spolki wyplacajacej naleznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1,

  2) przychody z tytulu wierzytelnosci dajacej prawo do udzialu w zyskach dluznika,

  3) przychody z tytulu wierzytelnosci uprawniajacej wierzyciela do zamiany jego prawa do odsetek na prawo do udzialu w zyskach dluznika,

  4) przychody z tytulu wierzytelnosci, ktora nie powoduje obowiazku splaty kwoty glownej tej wierzytelnosci lub gdy splata jest nalezna po uplywie co najmniej 50 lat od powstania wierzytelnosci.

  7. Jezeli w wyniku szczegolnych powiazan, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1, miedzy podmiotem wyplacajacym i uzyskujacym naleznosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, zostana ustalone lub narzucone warunki rozniace sie od warunkow, ktore ustalilyby miedzy soba niezalezne podmioty, w wyniku czego kwota wyplaconych naleznosci jest wyzsza od tej, jakiej nalezaloby oczekiwac, gdyby powiazania te nie istnialy, zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 3, stosuje sie tylko do kwoty naleznosci okreslonej bez uwzgledniania warunkow wynikajacych z tych powiazan. Przepisy art. 11 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

  8. Przepisy ust. 3 - 7 stosuje sie odpowiednio do podmiotow wymienionych w zalaczniku nr 5 do ustawy.

  Art. 22. 1. Podatek dochodowy od dochodow (przychodow) z dywidend oraz innych przychodow z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych majacych siedzibe lub zarzad na terytorium RP ustala sie w wysokosci 19 proc. uzyskanego przychodu.

  2. - 3. uchylone.

  4. Zwalnia sie od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych, jezeli spelnione sa lacznie nastepujace warunki:

  1) wyplacajacym dywidende oraz inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych jest spolka bedaca podatnikiem podatku dochodowego, majaca siedzibe lub zarzad na terytorium RP,

  2) uzyskujacym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych, o ktorych mowa w pkt 1, jest spolka podlegajaca w RP lub w innym niz RP panstwie czlonkowskim Unii lub w innym panstwie nalezacym do EOG opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce ich osiagania,

  3) spolka, o ktorej mowa w pkt 2, posiada bezposrednio nie mniej niz 10 proc. udzialow (akcji) w kapitale spolki, o ktorej mowa w pkt 1,

  4) odbiorca dochodow (przychodow) z dywidend oraz innych przychodow z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych jest:

  a) spolka, o ktorej mowa w pkt 2, albo

  b) zagraniczny zaklad spolki, o ktorej mowa w pkt 2.

  4a. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spolka uzyskujaca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytulu udzialu w zyskach osob prawnych majacych siedzibe lub zarzad na terytorium RP>posiada udzialy (akcje) w spolce wyplacajacej te naleznosci w wysokosci, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwoch lat.

  4b. Zwolnienie to ma rowniez zastosowanie w przypadku, gdy okres dwoch lat nieprzerwanego posiadania udzialow (akcji), w wysokosci okreslonej w ust. 4 pkt 3, przez spolke uzyskujaca dochody (przychody) z tytulu udzialu w zysku osoby prawnej majacej siedzibe lub zarzad na terytorium RP, uplywa po dniu uzyskania tych dochodow (przychodow). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udzialow (akcji), w wysokosci okreslonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwoch lat spolka, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiazana do zaplaty podatku, wraz z odsetkami za zwloke, od dochodow (przychodow) okreslonych w ust. 1 w wysokosci 19 proc. dochodow (przychodow) do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym utracila prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza sie od nastepnego dnia po dniu, w ktorym po raz pierwszy skorzystala ze zwolnienia.

  4c. Przepisy ust. 4 - 4b stosuje sie odpowiednio do:

  1) spoldzielni zawiazanych na podstawie rozporzadzenia nr 1435/2003/WE z 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu spoldzielni europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003),

  2) dochodow (przychodow), o ktorych mowa w ust. 1, wyplacanych przez spolki, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1, spolkom podlegajacym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od calosci swoich dochodow, bez wzgledu na miejsce ich osiagania, przy czym okreslony w ust. 4 pkt 3 bezposredni udzial procentowy w kapitale spolki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1, ustala sie w wysokosci nie mniejszej niz 25 proc.

  5. uchylony.

  6. Przepisy ust. 4 - 4c stosuje sie odpowiednio rowniez do podmiotow wymienionych w zalaczniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy ust. 4 - 4c maja zastosowanie, jezeli zostanie spelniony warunek, o ktorym mowa w ust. 4c pkt 2.

  Art. 22a. Przepisy art. 20 - 22 stosuje sie z uwzglednieniem umow w sprawie unikania podwojnego opodatkowania, ktorych strona jest RP.

  Art. 23. uchylony.

  Art. 24. uchylony.

  Rozdzial 6.

  Pobor podatku

  Art. 25. 1. Podatnicy, z zastrzezeniem ust. 1b, 2a, 3 - 6a oraz art. 21 i 22, sa obowiazani wplacac na rachunek urzedu skarbowego zaliczki miesieczne w wysokosci roznicy miedzy podatkiem naleznym od dochodu osiagnietego od poczatku roku podatkowego a suma zaliczek naleznych za poprzednie miesiace.

  1a. Zaliczki miesieczne, o ktorych mowa w ust. 1, za okres od pierwszego do przedostatniego miesiaca roku podatkowego podatnik uiszcza w terminie do dnia 20 kazdego miesiaca za miesiac poprzedni, z zastrzezeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni miesiac jest uiszczana w wysokosci zaliczki za miesiac poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiaca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy nastepuje w terminie ustalonym do zlozenia zeznania o wysokosci dochodu osiagnietego (poniesionej straty) za ten rok.

  1b. Podatnicy rozpoczynajacy dzialalnosc, w pierwszym roku podatkowym, z zastrzezeniem ust. 1c, oraz mali podatnicy, moga wplacac zaliczki kwartalne w wysokosci roznicy pomiedzy podatkiem naleznym od dochodu osiagnietego od poczatku roku podatkowego a suma zaliczek naleznych za poprzednie kwartaly. Przez kwartal rozumie sie kwartal roku kalendarzowego.

  1c. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do przedostatniego kwartalu roku podatkowego podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1b, uiszczaja w terminie do dnia 20 kazdego miesiaca nastepujacego po kwartale, za ktory wplacana jest zaliczka, z zastrzezeniem ust. 2a. Zaliczka za ostatni kwartal jest uiszczana w wysokosci zaliczki za kwartal poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiaca roku podatkowego; ostateczne rozliczenie podatku za rok podatkowy nastepuje w terminie ustalonym do zlozenia zeznania o wysokosci dochodu osiagnietego (poniesionej straty) za ten rok.

  1d. Do podatnikow rozpoczynajacych dzialalnosc, ktorzy zamierzaja wplacac zaliczki kwartalne, o ktorych mowa w ust. 1b, przepisy art. 16k ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

  1e. Podatnicy, ktorzy wybrali kwartalne wplaty zaliczek, o ktorych mowa w ust. 1b, maja obowiazek w terminie do dnia 20 drugiego miesiaca roku podatkowego zawiadomic w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o wyborze tej metody.

  2. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1e, dotyczy lat nastepnych, chyba ze podatnik w terminie wplaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o rezygnacji z kwartalnych wplat zaliczek.

  2a. Podatnicy uzyskujacy w roku podatkowym przychody z dzialalnosci rolniczej, okreslone w art. 2 ust. 2, oraz z innych zrodel, u ktorych w roku poprzedzajacym rok podatkowy udzial przychodow z dzialalnosci rolniczej w ogolnej kwocie przychodow, ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4e, wynosil co najmniej 50 proc., moga wplacac zaliczki, o ktorych mowa w ust. 1 - 1c, poczawszy od 20 pazdziernika kazdego roku.

  3. Przepis ust. 1, z zastrzezeniem ust. 3a, nie ma zastosowania do gospodarstw pomocniczych jednostek budzetowych i do podatnikow, ktorych dochody w calosci sa wolne od podatku, z wyjatkiem podatnikow, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1, przeznaczajacych dochody na cele statutowe lub inne cele okreslone w tym przepisie.

  3a. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania takze do podatnikow wymienionych wart. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a).

  4. Jezeli podatnicy, o ktorych mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, ze przeznacza dochod na cele okreslone w tych przepisach i dochod ten wydatkowali na inne cele - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wplaca sie do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym dokonano wydatku; przepis ten stosuje sie rowniez do dochodow za lata poprzedzajace rok podatkowy, zadeklarowanych i nie wydatkowanych w tych latach na cele okreslone w art. 17 ust. 1b. (zdanie drugie uchylone).

  5. Podatnik, ktory zlozy wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego w formie pisemnej oswiadczenie, ze:

  1) zaprzestal dzialalnosci albo

  2) jest podatnikiem, o ktorym mowa w ust. 4, i nie osiaga przychodow z dzialalnosci wymienionej w art. 17 ust. 1a pkt 1 oraz nie dokonuje wydatkow na cele inne niz okreslone w art. 17 ust. 1b, 1e i 1f - jest zwolniony od obowiazkow wynikajacych z ust. 1 od dnia zlozenia tego oswiadczenia. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniajacego to zwolnienie podatnik, bez wezwania, jest obowiazany stosowac przepisy ust. 1 - 4.

  6. Podatnicy moga wplacac zaliczki miesieczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokosci 1/12 podatku naleznego wykazanego w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, zlozonym w roku poprzedzajacym dany rok podatkowy. Jezeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku naleznego, moga wplacac zaliczki miesieczne w wysokosci 1/12 podatku naleznego wynikajacego z zeznania zlozonego w roku poprzedzajacym dany rok podatkowy o dwa lata. Jezeli rowniez w tym roku podatnicy nie wykazali podatku naleznego, nie sa mozliwe wplaty zaliczek w uproszczonej formie.

  6a. Jezeli zeznanie, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, zlozone w roku poprzedzajacym dany rok podatkowy dotyczy roku podatkowego, ktory trwal krocej lub dluzej niz 12 kolejnych miesiecy - podatnicy moga wplacac zaliczki miesieczne za dany rok podatkowy w uproszczonej formie w wysokosci podatku naleznego, wykazanego w tym zeznaniu, przypadajacego proporcjonalnie na kazdy miesiac tego roku podatkowego, ktorego zeznanie dotyczy. Jezeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku naleznego, moga wplacac zaliczki miesieczne w sposob wskazany powyzej, z tym ze wysokosc podatku naleznego musi wynikac z zeznania zlozonego w roku poprzedzajacym dany rok podatkowy o dwa lata. Przepis ust. 6 zdanie ostatnie stosuje sie odpowiednio.

  7. Podatnicy, ktorzy wybrali forme wplacania zaliczek na zasadach okreslonych w ust. 6 i 6a, sa obowiazani:

  1) w formie pisemnej zawiadomic o tym wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego w terminie wplaty pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w ktorym po raz pierwszy wybrali uproszczona forme wplacania zaliczek,

  2) stosowac te forme wplacania zaliczek w calym roku podatkowym,

  3) wplacac zaliczki w terminach okreslonych w ust. 1a i 2a, uwzgledniajac zasady wyrazone w tych przepisach,

  4) uchylony,

  5) dokonac rozliczenia podatku za rok podatkowy zgodnie z art. 27.

  7a. Zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 7 pkt 1, dotyczy lat nastepnych, chyba ze podatnik w terminie wplaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi w formie pisemnej wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego o rezygnacji z uproszczonej formy wplacania zaliczek.

  8. Przepisy ust. 6, 6a i 7 nie maja zastosowania do podatnikow, ktorzy po raz pierwszy podjeli dzialalnosc w roku poprzedzajacym rok podatkowy lub w roku podatkowym.

  9. Jezeli podatnik zlozy korekte zeznania, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, powodujaca zmiane wysokosci podstawy obliczenia miesiecznych zaliczek placonych w uproszczonej formie, kwota tych zaliczek:

  1) ulega zwiekszeniu lub zmniejszeniu, odpowiednio do zmiany wysokosci podstawy ich obliczenia - jezeli zeznanie korygujace zostalo zlozone w urzedzie skarbowym do konca roku podatkowego poprzedzajacego rok podatkowy, w ktorym zaliczki sa placone w formie uproszczonej,

  2) ulega zwiekszeniu lub zmniejszeniu poczawszy od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zostala zlozona korekta, odpowiednio do zmiany wysokosci podstawy ich obliczenia - jezeli zeznanie korygujace zostalo zlozone w roku podatkowym, w ktorym zaliczki sa placone w formie uproszczonej,

  3) nie zmienia sie - jezeli zeznanie korygujace zostalo zlozone w terminie pozniejszym niz wymieniony w pkt 1 i 2.

  10. W przypadku gdy wlasciwy organ podatkowy okresli nalezny podatek dochodowy w wysokosci innej niz wykazana w zeznaniu, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, albo w zeznaniu korygujacym, przepisy ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

  11. Podatnicy bedacy, od dnia rozpoczecia prowadzenia dzialalnosci gospodarczej do pierwszego dnia miesiaca roku podatkowego, w ktorym rozpoczynaja korzystanie ze zwolnienia, malymi przedsiebiorcami w rozumieniu przepisow o dzialalnosci gospodarczej, sa zwolnieni z obowiazkow wynikajacych z ust. 1, w roku podatkowym nastepujacym bezposrednio po:

  1) pierwszym roku podatkowym, o ktorym mowa w art. 8 ust. 2 i 2a - w przypadku gdy ten rok podatkowy trwal co najmniej pelnych 10 miesiecy kalendarzowych albo

  2) drugim roku podatkowym - w przypadkach innych niz wymienione w pkt 1 - pod warunkiem zlozenia wlasciwemu naczelnikowi urzedu skarbowego oswiadczenia o korzystaniu z tego zwolnienia; oswiadczenie to sklada sie w formie pisemnej w terminie do 20 dnia pierwszego miesiaca roku podatkowego objetego tym zwolnieniem.

  12. Podatnicy korzystajacy ze zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 11, sa obowiazani do zlozenia zeznania, o ktorym mowa wart. 27 ust. 1, oraz do uiszczenia naleznego podatku za rok objety tym zwolnieniem wpieciu kolejnych latach podatkowych nastepujacych bezposrednio po roku, w ktorym korzystali ze zwolnienia - w wysokosci 20 proc. naleznego podatku wykazanego w zeznaniu skladanym za rok objety zwolnieniem; podatek ten platny jest w terminach okreslonych dla zlozenia zeznan za piec kolejnych lat podatkowych nastepujacych bezposrednio po roku objetym tym zwolnieniem.

  13. Przepisy ust. 11 i 12 nie maja zastosowania do podatnikow:

  1) utworzonych w wyniku przeksztalcenia, polaczenia lub podzialu podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1, albo

  2) utworzonych w wyniku przeksztalcenia spolki lub spolek nie majacych osobowosci prawnej, albo

  3) utworzonych przez osoby fizyczne, ktore wniosly na poczet kapitalu nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiebiorstwo albo skladniki majatku tego przedsiebiorstwa o wartosci przekraczajacej lacznie rownowartosc w zlotych kwoty co najmniej 10.000 euro przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzajacego rok korzystania ze zwolnienia, przy czym wartosc tych skladnikow oblicza sie, stosujac odpowiednio art. 14, albo

  4) utworzonych przez osoby prawne lub fizyczne wnoszace - tytulem wkladow niepienieznych na poczet ich kapitalu - skladniki majatku uzyskane przez te osoby w wyniku likwidacji podatnikow, ktorzy skorzystali ze zwolnien okreslonych w ust. 11 i 12, o ile osoby te posiadaly udzialy lub akcje tych zlikwidowanych podatnikow, albo

  5) ktorzy uzyskali w okresie poprzedzajacym rok korzystania ze zwolnienia, o ktorym mowa w ust. 11, przychod sredniomiesiecznie w wysokosci stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty nizszej niz 1000 euro przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzajacego rok rozpoczecia dzialalnosci, albo

  6) ktorzy w okresie poprzedzajacym rok korzystania ze zwolnienia zatrudniali, na podstawie umowy o prace, w kazdym miesiacu mniej niz 5 osob w przeliczeniu na pelne etaty.

  14. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 11, traca prawo do zwolnienia, jezeli:

  1) zostali postawieni w stan likwidacji albo ogloszona zostala ich upadlosc obejmujaca likwidacje majatku w okresie korzystania ze zwolnienia albo w pieciu nastepnych latach podatkowych, albo

  2) w ktorymkolwiek z miesiecy roku korzystania ze zwolnienia albo w jednym z pieciu nastepnych lat podatkowych zmniejsza przecietne miesieczne zatrudnienie na podstawie umowy o prace o wiecej niz 10 proc., w stosunku do najwyzszego przecietnego miesiecznego zatrudnienia w roku poprzedzajacym rok podatkowy, albo

  3) w roku korzystania ze zwolnienia albo w pieciu nastepnych latach podatkowych osiagna przychody z dzialalnosci gospodarczej sredniomiesiecznie w wysokosci stanowiacej rownowartosc w zlotych kwoty nizszej niz 1000 euro przeliczonej wedlug sredniego kursu euro, oglaszanego przez NBP z ostatniego dnia w roku poprzednim, albo

  4) odpowiednio w roku lub za rok korzystania ze zwolnienia lub w pieciu nastepnych latach podatkowych maja zaleglosci z tytulu podatkow stanowiacych dochod budzetu panstwa, cel oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne i ubezpieczenie zdrowotne, o ktorym mowa w ustawie z 27 sierpnia 2004 r. o swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze srodkow publicznych (Dz. U. nr 210, poz. 2135), okreslenie lub wymierzenie w innej formie - w wyniku postepowania prowadzonego przez wlasciwy organ - zaleglosci z wymienionych tytulow nie pozbawia podatnika prawa do skorzystania ze zwolnienia, jezeli zaleglosc ta wraz z odsetkami za zwloke zostanie uregulowana w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji ostatecznej.

  15. Przecietne miesieczne zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 13 pkt 6 oraz ust. 14 pkt 2, ustala sie w przeliczeniu na pelne etaty, pomijajac liczby po przecinku; w przypadku gdy przecietne miesieczne zatrudnienie jest mniejsze od jednosci, przyjmuje sie liczbe jeden.

  16. Podatnicy, ktorzy utracili prawo do zwolnienia:

  1) w roku podatkowym, w ktorym korzystaja z tego zwolnienia - sa obowiazani do wplaty naleznych zaliczek w terminie do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym utracili prawo do zwolnienia; w tym przypadku nie nalicza sie odsetek za zwloke od zaleglosci z tytulu zaliczek za poszczegolne miesiace roku, w ktorym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

  2) w pierwszych trzech miesiacach roku nastepujacego bezposrednio po roku,w ktorym korzystali ze zwolnienia - sa obowiazani do zlozenia zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu (poniesionej straty) i zaplaty podatku na zasadach okreslonych w art. 27 ust. 1; w tym przypadku nie nalicza sie odsetek za zwloke od zaleglosci z tytulu zaliczek za poszczegolne miesiace roku, w ktorym podatnicy korzystali ze zwolnienia,

  3) w okresie od uplywu terminu okreslonego dla zlozenia zeznania za rok podatkowy, w ktorym korzystali ze zwolnienia, do konca piatego roku podatkowego nastepujacego po roku, w ktorym korzystali ze zwolnienia - sa obowiazani do zaplaty naleznego podatku, o ktorym mowa w ust. 12, wraz z odsetkami za zwloke; odsetki nalicza sie od dnia nastepnego po uplywie terminu okreslonego dla zlozenia zeznania, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1, w ktorym mieli obowiazek zlozyc to zeznanie.

  Art. 25a. 1. W przypadku dochodu, o ktorym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2, spolka przejmujaca obowiazana jest, bez wezwania, w terminie do 7 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal dochod, wplacic na rachunek urzedu skarbowego podatek, o ktorym mowa w art. 22 ust. 1.

  2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do podmiotow wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy.

  Art. 26. 1. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz bedace przedsiebiorcami osoby fizyczne, ktore dokonuja wyplat naleznosci z tytulow wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz w art. 22 ust. 1, sa obowiazane, jako platnicy, pobierac, z zastrzezeniem ust. 2, w dniu dokonania wyplaty, zryczaltowany podatek dochodowy od tych wyplat. Jednakze zastosowanie stawki podatku wynikajacej z wlasciwej umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taka umowa jest mozliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika dla celow podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji.

  1a. Zryczaltowanego podatku dochodowego, o ktorym mowa w ust. 1, nie pobiera sie, jezeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1, korzystajacy ze zwolnienia w zwiazku z przeznaczeniem dochodow na cele statutowe lub inne cele okreslone w tym przepisie, zloza platnikowi najpozniej w dniu dokonania wyplaty naleznosci oswiadczenie, ze przeznacza dochody z dywidend oraz z innych przychodow z tytulu udzialow w zyskach osob prawnych - na cele wymienione w tym przepisie.

  1b. Jezeli przychody, o ktorych mowa wart. 21 ust. 1 pkt 3, sa uzyskiwane od zleceniodawcow zagranicznych, zagraniczne przedsiebiorstwa morskiej zeglugi handlowej sa obowiazane przed wyjsciem statku z portu polskiego wplacic na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje wlasciwy wedlug siedziby Morskiej Agencji naczelnik urzedu skarbowego, nalezny podatek obliczony od przychodu z tytulu wywozu ladunku i pasazerow przyjetych do przewozu w porcie polskim. Dowod wplaty podatku zagraniczne przedsiebiorstwo morskiej zeglugi handlowej jest obowiazane przekazac wlasciwej miejscowo Morskiej Agencji. Jezeli jednak przed wyjsciem statku z portu polskiego nie jest mozliwe ustalenie wysokosci przychodu za wywoz ladunkow i pasazerow, zagraniczne przedsiebiorstwo morskiej zeglugi handlowej jest obowiazane wplacic zaliczke na podatek od przewidywanego przychodu, a nastepnie w ciagu 60 dni od dnia wyjscia z portu wplacic roznice miedzy kwota naleznego podatku a kwota wplaconej zaliczki.

  1c. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, ktore dokonuja wyplat naleznosci z tytulow wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 1 oraz art. 22 ust. 1, w zwiazku ze zwolnieniem od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 3 oraz art. 22 ust. 4, stosuja zwolnienia wynikajace z tych przepisow wylacznie pod warunkiem udokumentowania przez spolke, o ktorej mowa w art. 21 ust. 3 pkt 2, badz spolke, o ktorej mowa w art. 22 ust. 4 pkt 2:

  1) jej miejsca siedziby dla celow podatkowych - uzyskanym od niej certyfikatem rezydencji, lub

  2) istnienia zagranicznego zakladu - zaswiadczeniem wydanym przez wlasciwy organ administracji podatkowej panstwa, w ktorym znajduje sie jej siedziba lub zarzad, albo przez wlasciwy organ podatkowy panstwa, w ktorym ten zagraniczny zaklad jest polozony.

  1d. Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej oraz bedace przedsiebiorcami osoby fizyczne, ktore dokonuja wyplat naleznosci z tytulow wymienionych w art. 21 ust. 1 na rzecz podatnikow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 2, prowadzacych dzialalnosc poprzez polozony na terytorium RP zagraniczny zaklad, nie pobieraja zryczaltowanego podatku od dokonywanych wyplat pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzacego dzialalnosc poprzez polozony na terytorium RP zagraniczny zaklad, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania pisemnego oswiadczenia, ze naleznosci te zwiazane sa z dzialalnoscia tego zakladu; przepis ust. 3d stosuje sie odpowiednio.

  1e. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1d, powinno zawierac dane identyfikujace podatnika prowadzacego dzialalnosc poprzez polozony na terytorium RP zagraniczny zaklad, a w szczegolnosci pelna nazwe, adres i numer identyfikacji podatkowej podatnika oraz adres zagranicznego zakladu podatnika.

  2. W razie przeznaczenia dochodu na podwyzszenie kapitalu zakladowego, a w spoldzielniach funduszu udzialowego, platnicy, o ktorych mowa w ust. 1, pobieraja podatek w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia sie postanowienia sadu rejestrowego o dokonaniu wpisu o podwyzszeniu kapitalu zakladowego, a w spoldzielniach od dnia podjecia przez walne zgromadzenie uchwaly o podwyzszeniu funduszu udzialowego. W tym przypadku podatnikom nie przysluguje uprawnienie do zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1a.

  3. Platnicy, o ktorych mowa w ust. 1, przekazuja kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zgodnie z ust. 1 i 2 pobrano podatek, na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug siedziby podatnika, a w przypadku podatnikow wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych. Platnicy sa obowiazani przeslac podatnikom, o ktorych mowa w:

  1) art. 3 ust. 1 - informacje o wysokosci pobranego podatku,

  2) art. 3 ust. 2, oraz urzedowi skarbowemu - informacje o dokonanych wyplatach i pobranym podatku - sporzadzone wedlug ustalonego wzoru.

  3a. Platnicy sa obowiazani przeslac informacje, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 1, w terminie przekazania kwoty pobranego podatku, a informacje, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do konca trzeciego miesiaca roku nastepujacego po roku podatkowym, w ktorym dokonano wyplat, o ktorych mowa w ust. 1, rowniez wowczas, gdy platnik w roku podatkowym sporzadzal i przekazywal informacje w trybie przewidzianym w ust. 3b.

  3b. Na pisemny wniosek podatnika, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2, platnik, w terminie 14 dni od dnia zlozenia tego wniosku, jest obowiazany do sporzadzenia i przeslania podatnikowi oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik wlasciwyw sprawach opodatkowania osob zagranicznych, informacji, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2.

  3c. W razie zaprzestania przez platnika prowadzenia dzialalnosci przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 3a, platnik przekazuje informacje, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie do dnia zaprzestania dzialalnosci.

  3d. Informacje, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2, sporzadzaja i przekazuja rowniez podmioty, ktore dokonuja wyplat naleznosci z tytulow wymienionych w art. 21 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwojnego opodatkowania lub ustawy nie sa obowiazane do poboru podatku. Przepisy ust. 3b i 3c stosuje sie odpowiednio.

  4. Podatnicy, o ktorych mowa w ust. 1a, sa obowiazani, bez wezwania, wplacic nalezny zryczaltowany podatek na rachunek urzedu skarbowego okreslonego w ust. 3, jezeli dochody z dywidend oraz innych przychodow z tytulu udzialow w zyskach osob prawnych, od ktorych platnik nie pobral podatku w zwiazku z oswiadczeniem, o ktorym mowa w ust. 1a, zostaly wydatkowane na inne cele niz wymienione w art. 17 ust. 1.

  5. Podatek, o ktorym mowa w ust. 4, wplaca sie do 20 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym dokonano tego wydatku.

  6. W przypadku dochodu, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, spolka przejmujaca lub nowo zawiazana jest obowiazana jako platnik, w terminie do 7 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal dochod, wplacic podatek, o ktorym mowa wart. 22 ust. 1, na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug siedziby podatnika, a w przypadku podatnikow wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych. Podatnik jest obowiazany przed tym terminem przekazac platnikowi kwote tego podatku. W terminie wplaty podatku platnik jest obowiazany przeslac podatnikowi informacje o wplaconym podatku, sporzadzona wedlug ustalonego wzoru.

  7. Wyplata, o ktorej mowa w ust. 1, 1c i 1d, oznacza wykonanie zobowiazania w jakiejkolwiek formie, w tym poprzez zaplate, potracenie lub kapitalizacje odsetek.

  Art. 26a. W terminie do konca pierwszego miesiaca roku nastepujacego po roku podatkowym, w ktorym powstal obowiazek zaplaty podatku, platnicy, o ktorych mowa w art. 26, i podatnicy, o ktorych mowa w art. 22 ust. 4b, art. 25a oraz art. 26 ust. 1b i 4, sa obowiazani przeslac do urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug siedziby podatnika, a w przypadku podatnikow wymienionych w art. 3 ust. 2 - do urzedu skarbowego, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy w sprawach opodatkowania osob zagranicznych, roczne deklaracje sporzadzone wedlug ustalonego wzoru.

  Art. 27. 1. Podatnicy, z wyjatkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisow ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, saobowiazani skladac urzedom skarbowym zeznanie, wedlug ustalonego wzoru, o wysokosci dochodu (straty) osiagnietego w roku podatkowym - do konca trzeciego miesiaca roku nastepnego i w tym terminie wplacic podatek nalezny albo roznice miedzy podatkiem naleznym od dochodu wykazanego w zeznaniu a suma naleznych zaliczek za okres od poczatku roku.

  1a. Gospodarstwa pomocnicze jednostek budzetowych, korzystajace ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 3 i art. 6 ust. 2, sa zobowiazane skladac zeznania o wysokosci dochodu (straty) osiagnietego w roku podatkowym w terminach i na zasadach okreslonych w ust. 1.

  1b. uchylony.

  2. Podatnicy obowiazani do sporzadzenia sprawozdania finansowego przekazuja do urzedu skarbowego sprawozdanie wraz z opinia i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spolki - takze odpis uchwaly zgromadzenia zatwierdzajacej sprawozdanie finansowe. Obowiazek zlozenia opinii i raportu nie dotyczy podatnikow, ktorych sprawozdania finansowe, na podstawie odrebnych przepisow, sa zwolnione z obowiazku badania.

  3. Podatnicy, ktorym wlasciwy organ podatkowy, na podstawie przepisow ordynacji podatkowej, wydal decyzje o uznaniu prawidlowosci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi, dolaczaja do zeznania sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

  4. Minister finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor sprawozdania, o ktorym mowa w ust. 3, w celu usprawnienia weryfikacji stosowania metody okreslonej w decyzji o uznaniu prawidlowosci wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej miedzy podmiotami powiazanymi, uwzgledniajacy w szczegolnosci dane identyfikujace podmioty powiazane, wielkosc sprzedazy uzyskanej przy zastosowaniu uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej, ceny stosowane w transakcjach z podmiotami powiazanymi oraz okres stosowania metody.

  Art. 28. 1. Podatnicy posiadajacy zaklady (oddzialy) polozone na obszarze jednostki samorzadu terytorialnego innej niz wlasciwa dla ich siedziby sa obowiazani skladac do urzedu skarbowego w terminie wplat zaliczek miesiecznych lub kwartalnych oraz zalaczac do zeznania o wysokosci dochodu (straty) informacje, sporzadzone zgodnie z odrebnymi przepisami, w celu ustalenia dochodow z tytulu udzialu jednostek samorzadu terytorialnego we wplywach z podatku dochodowego od osob prawnych.

  2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do podatkowej grupy kapitalowej, reprezentowanej przez spolke, o ktorej mowa wart. 1a ust. 3 pkt 4.

  Art. 28a. Minister finansow okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory:

  1) deklaracji i informacji, o ktorych mowa w art. 26 ust. 3 i 6 oraz w art. 26a,

  2) zeznania, o ktorym mowa w art. 27 ust. 1,

  3) oswiadczen, o ktorych mowa w art. 26 ust. 1a,

  4) informacji, o ktorej mowa w art. 18 ust. 1f pakt 1 - wraz z objasnieniami co do sposobu ich wypelniania, terminu i miejsca skladania.

  Rozdzial 7.

  Zmiany w przepisach obowiazujacych

  Art. 29 - 36. pominiete.

  Rozdzial 8.

  Przepisy przejsciowe i koncowe

  Art. 37. 1. W okresie od 1 stycznia 1993 r. do 31 grudnia 1999 r. zwalnia sie od podatku dochodowego od osob prawnych:

  1) dochody podatnikow z tytulu nieodplatnego otrzymania od Agencji Wlasnosci Rolnej SP, jednoosobowych spolek SP, spolek, ktorych akcje (udzialy) zostaly wniesione przez SP do narodowych funduszy inwestycyjnych, przedsiebiorstw panstwowych, przedsiebiorstw komunalnych lub zakladow budzetowych, zakladowych domow i lokali mieszkalnych oraz hoteli pracowniczych, a takze srodkow trwalych sluzacych:

  a) dzialalnosci socjalnej w rozumieniu przepisow o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych,

  b) dzialalnosci kulturalnej prowadzonej na podstawie przepisow o organizowaniu i prowadzeniu dzialalnosci kulturalnej,

  c) kulturze fizycznej w rozumieniu przepisow o kulturze fizycznej,

  d) prowadzeniu przedszkoli, szkol, bufetow i stolowek oraz zakladow opieki zdrowotnej (w tym zlobkow) w rozumieniu przepisow o zakladach opieki zdrowotnej,

  2) dochody podatnikow z tytulu nieodplatnie otrzymanych srodkow trwalych zaliczanych do infrastruktury technicznej w zakresie urzadzen, obiektow i sieci: wodnokanalizacyjnych, gazowych i cieplowniczych, jezeli przedmiotem dzialalnosci tych podatnikow jest dzialalnosc w zakresie swiadczen wodnokanalizacyjnych, gazowych i cieplowniczych,

  3) dochody:

  a) Agencji Wlasnosci Rolnej SP, jednoosobowych spolek SP, spolek, ktorych akcje (udzialy) zostaly wniesione przez SP do narodowych funduszy inwestycyjnych, przedsiebiorstw panstwowych, przedsiebiorstw komunalnych i zakladow budzetowych dokonujacych nieodplatnego przekazania srodkow trwalych, o ktorych mowa w pkt 1,

  b) podatnikow dokonujacych nieodplatnego przekazania srodkow trwalych wymienionych w pkt 2 w czesci stanowiacej rownowartosc tych srodkow przekazanych nieodplatnie, zgodnie z odrebnymi przepisami,

  4) uchylony.

  2. uchylony.

  3. Zwolnienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, dotyczy tej czesci dochodow, ktora odpowiada wartosci netto srodkow trwalych wynikajacej z prawidlowo prowadzonych ksiag rachunkowych.

  4. W razie przeniesienia, przed uplywem pieciu lat od dnia nabycia, wlasnosci lub zmiany chocby w czesci przeznaczenia nabytych srodkow trwalych, podatnicy wymienieni w ust. 1 pkt 1 i 2 traca prawo do zwolnienia, o ktorym mowa w tym przepisie, i sa obowiazani do zaplacenia roznicy podatku obliczonego proporcjonalnie do liczby pelnych miesiecy okresu piecioletniego, w ktorym srodek trwaly nie byl wykorzystywany przez podatnika; nie dotyczy to przeniesienia wlasnosci w wyniku przeksztalcenia formy prawnej oraz laczenia lub podzialu dotychczasowych podatnikow, dokonywanych na podstawie odrebnych przepisow, z ktorych wynika, ze podmiot powstaly z przeksztalcenia, podzialu albo laczenia wstepuje we wszystkie prawa i obowiazki podmiotu przeksztalconego, dzielonego lub laczonego.

  5. Kwote podatku, o ktorej mowa w ust. 4, podatnik obowiazany jest zaplacic w terminie do konca miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zaistnialy okolicznosci okreslone w tym przepisie.

  Art. 38. uchylony.

  Art. 38a. 1. W latach 2007 - 2009 banki sa uprawnione do pomniejszenia zobowiazania podatkowego (kwoty podatku) o kwote rowna odpowiednio:

  1) za 2007 r. - 20 proc.,

  2) za 2008 r. - 40 proc.,

  3) za 2009 r. - 40 proc. - kwoty 8 proc. lacznej wartosci utworzonych i niezaliczonych na 31 grudnia 2002 r. do kosztu uzyskania przychodow rezerw celowych na pokrycie wierzytelnosci z tytulu kredytow (pozyczek) zakwalifikowanych przez banki do kategorii stracone i watpliwe oraz naleznosciz tytulu udzielonych przez bank po 1 stycznia 1997 r. gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek zakwalifikowanych do kategorii stracone i watpliwe; pomniejszenie nie dotyczy tych rezerw rozwiazanych lub zmniejszonych albo zaliczonych do kosztow uzyskania przychodow w 2003 r.

  2. Rozwiazanie czesci lub calosci rezerw, ktore stanowily podstawe pomniejszenia zobowiazania podatkowego (kwoty podatku), o ktorym mowa w ust. 1, na ktore utworzono rezerwy celowe, powoduje obowiazek podwyzszenia zobowiazania podatkowego (kwoty podatku) o kwote 8 proc. rozwiazanej rezerwy celowej. Podwyzszenie zobowiazania (kwoty podatku) nastepuje w roku rozwiazania rezerwy celowej, nie wczesniej jednak niz z chwila pomniejszenia zobowiazania podatkowego (kwoty podatku) zgodnie z ust. 1. Jezeli podwyzszenie zobowiazania podatkowego (kwoty podatku) wynikajace z rozwiazania rezerwy celowej przewyzsza wartosc pomniejszonego zobowiazania podatkowego (kwoty podatku) w roku okreslonym w ust. 1 pkt 1, wartosc ta zostaje uwzgledniona w latach nastepnych.

  3. Laczna kwota pomniejszenia zobowiazania podatkowego bankow (kwota podatku), o ktorej mowa w ust. 1, nie moze byc wyzsza od lacznej kwoty srodkow pienieznych przekazanych na zasilenie Funduszu Poreczen Unijnych z tytulu oprocentowania rezerwy obowiazkowej w latach 2004 - 2006, o ktorych mowa w art. 39 ust. 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o NBP (Dz. U. nr 140, poz. 938 ze zm.).

  Art. 38b. 1. Banki, ktore na podstawie art. 45 ust. 1a i 1b ustawy z 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 ze zm.) sporzadzaja sprawozdania finansowe zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci, o ktorych mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, moga zaliczac do kosztow uzyskania przychodow odpisy aktualizujace z tytulu utraty wartosci kredytow (pozyczek) oraz gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek, odpowiadajace rownowartosci rezerw na ryzyko zwiazane z dzialalnoscia bankow, w wysokosci i na zasadach okreslonych w art. 16 ust. 1 pkt 26, ust. 2a pkt 2, ust. 2b - 2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f.

  2. Do odpisow aktualizujacych, o ktorych mowa w ust. 1, przepisy art. 12 ust. 1 pkt 4, 6 lit. b) , ust. 1a, ust. 4 pkt 15 lit. a) - c) , art. 15 ust. 1h pkt 2, art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i c), ust. 2 oraz art. 38a ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

  3. Banki, o ktorych mowa w ust. 1, moga stosowac przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. b) i c) , pkt 26, ust. 2, ust. 2a pkt 2, ust. 2b - 2d, ust. 3, 3c, 3e i 3f do odpisow aktualizujacych z tytulu utraty wartosci kredytow (pozyczek) oraz gwarancji (poreczen) splaty kredytow i pozyczek dotyczacych rezerw na ryzyko zwiazane z dzialalnoscia bankow, utworzonych zgodnie z przepisami o rachunkowosci w brzmieniu obowiazujacym do 31 grudnia 2004 r. , a niezaliczonych do kosztow uzyskania przychodow.

  4. Przepisy ust. 2 stosuje sie do odpisow, o ktorych mowa w ust. 3.

  Art.38c.1. Banki, ktore na podstawie art.45 ust. 1a i 1b ustawy z 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci sporzadzaja sprawozdania finansowe zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci, o ktorych mowa w art. 2 ust. 3 tej ustawy, moga zaliczac do kosztow uzyskania przychodow, na zasadach okreslonych w art. 15 ust. 1h pkt 1, rezerwe na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe do wysokosci rezerwy na ryzyko ogolne, ktora zostalaby utworzona zgodnie z art. 130 ustawy, o ktorej mowa wart. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a).

  2. W bankach, o ktorych mowa w ust. 1, nie zalicza sie do przychodow nadwyzki kwoty rozwiazanej lub zmniejszonej rezerwy na ryzyko ogolne ponad kwote utworzonej zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci, o ktorych mowa w art. 2 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1, rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe.

  3. Przepisy art. 12 ust. 1 pkt 6 lit. a) stosuje sie odpowiednio do rezerwy na poniesione nieudokumentowane ryzyko kredytowe utworzonej zgodnie z Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowosci, o ktorych mowa w art. 2 ust. 3 ustawy wymienionej w ust. 1.

  Art. 39. 1. Traca moc: 1) ustawa z 31 stycznia 1989 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 1991 r. nr 49, poz. 216 ze zm.),

  2) art. 12 ust. 4 ustawy z 28 grudnia 1989 r. o zmianie niektorych ustaw regulujacych zasady opodatkowania (Dz. U. nr 74, poz. 443).

  2. Przepisy ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1 maja zastosowanie przy opodatkowaniu dochodow osiagnietych przed 1 stycznia 1992 r.

  3. Okresowe zwolnienia od podatku dochodowego, do ktorych podatnicy nabyli uprawnienia przed 1 stycznia 1992 r., pozostaja w mocy do czasu ich wygasniecia.

  4. Podatnicy, ktorzy: 1) w 1991 r. poniesli wydatki, o ktorych mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 1,

  2) korzystali do konca 1991 r. z odliczen wydatkow od dochodu na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy wymienionej w ust. 1 pkt 2, zachowuja prawo do odliczen poniesionych w tym okresie wydatkow do czasu ich wyczerpania, z uwzglednieniem przepisow art. 16 ust. 3 i 4 ustawy, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.

  Art. 40. 1. Uchyla sie, z zastrzezeniem ust. 2, przepisy ustaw szczegolnych przyznajace ulgi i zwolnienia od podatku dochodowego od osob prawnych oraz znosi sie przyznane na podstawie tych przepisow ulgi i zwolnienia.

  2. Przepis ust. 1 nie dotyczy ulg i zwolnien od podatku dochodowego przyslugujacych na podstawie przepisow ustaw:

  1) - 2) uchylone,

  3) z 20 stycznia 1990 r. o zmianach w organizacji i dzialalnosci spoldzielczosci (Dz. U. nr 6, poz. 36 ze zm.),

  4) uchylony,

  5) z 14 czerwca 1991 r. o spolkach z udzialem zagranicznym (Dz. U. z 1997 r. nr 26, poz. 143 ze zm.),

  6) - 7) uchylone,

  8) z 8 lipca 2005 r. o rodzinnych ogrodach dzialkowych (Dz. U. nr 169, poz. 1419).

  Art. 41. pominiety.

  Art. 42. (Mowil, ze ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia, z moca od 1 stycznia 1992 r., z wyjatkiem art. 30 i 33, ktore wchodza w zycie z dniem ogloszenia).

  Zalacznik nr 1

  WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

  Zalacznik nr 2

  TABELA RODZAJOW I ROZMIAROW DZIALOW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ PODLEGAJACYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSOB PRAWNYCH

  Zalacznik nr 3

  LISTA PODMIOTOW, DO KTORYCH MAJA ZASTOSOWANIE ART. 10 UST. 6, ART.12 UST. 11, ART. 15 UST. 8, ART. 16 UST. 9, ART. 25A UST. 2 USTAWY

  Zalacznik nr 4

  LISTA PODMIOTOW, DO KTORYCH MAJA ZASTOSOWANIE ART. 20 UST. 14 I ART. 22 UST. 6 USTAWY

  Zalacznik nr 5

  LISTA PODMIOTOW, DO KTORYCH MA ZASTOSOWANIE ART. 21 UST. 8 USTAWY

  | ISO-Latin2 |   
  | Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
  | Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
  © Copyright by Presspublica Sp. z o.o.