Rozdzial I

O procedurze slow kilka

Kazdy program pomocowy oraz kazda pomoc indywidualna musza byc zaopiniowane przez prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow. Gdy brak pozytywnej opinii, przedsiebiorca nie ma szans na wsparcie.

W nastepstwie wprowadzenia podzialu na programy pomocowe oraz pomoc indywidualna zmienila sie procedura opiniowania pomocy publicznej. Poprzednio kontroli prezesa UOKiK podlegaly akty normatywne bedace podstawa udzielania pomocy oraz przyznawanie wsparcia w drodze decyzji lub umowy, gdy planowana kwota pomocy lacznie z otrzymana przez przedsiebiorce w ciagu 3 kolejnych lat poprzedzajacych dzien tego udzielenia przekroczyla rownowartosc 1 mln euro. Od 6 pazdziernika 2002 r. prezes opiniuje programy pomocowe oraz udzielanie pomocy indywidualnej. Podstawy udzielania pomocy pozostaja te same: akty normatywne, decyzje lub umowy.

Projekty programow pomocowych przedkladaja do zaopiniowania organy administracji publicznej oraz inne podmioty je opracowujace. Prezes UOKiK wydaje opinie w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

Z wnioskiem o wydanie opinii o projekcie decyzji albo umowy, ktora ma byc podstawa udzielenia pomocy indywidualnej, wystepuja organy udzielajace pomocy. Co wiecej, musza sie one zwracac o opinie przy kazdorazowej istotnej zmianie takiej decyzji lub umowy. Prezes UOKiK wydaje wowczas opinie w ciagu 60 dni od dnia otrzymania wniosku, z jednym wyjatkiem: gdy pomoc udzielana jest w formie poreczenia lub gwarancji, termin wynosi nie dluzej niz 30 dni.

Do wnioskow o wydanie opinii nalezy dolaczyc odpowiednio projekt programu pomocowego, decyzji albo umowy oraz inne informacje, w szczegolnosci dotyczace adresatow zamierzonej pomocy, jej przeznaczenia, formy, wielkosci i czasu trwania. Zakres tych informacji okresla rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie szczegolowego zakresu informacji przedkladanych organowi nadzorujacemu w celu wydania opinii o planowanej pomocy publicznej.

W obu wypadkach (programow pomocowych i pomocy indywidualnej) przed wydaniem opinii prezes UOKiK moze zazadac - w wyznaczonym terminie - dodatkowych informacji i wyjasnien lub przedstawic organowi warunki, po ktorych spelnieniu opinia bedzie pozytywna. Terminy do wydania opinii ulegaja wtedy przedluzeniu o czas wyznaczony na uzupelnienie informacji lub ustosunkowanie sie organu do przedstawionych warunkow. Jesli organ odpowie po uplywie wyznaczonej daty, termin, jaki prezes UOKiK ma na wydanie opinii, biegnie od dnia uzupelnienia informacji lub ustosunkowania sie do warunkow. Chodzi tu o zdyscyplinowanie organow udzielajacych pomocy do terminowego dzialania.

W nowej ustawie doprecyzowano sposob liczenia terminow do wydania opinii (czego brakowalo w poprzedniej). Bieg terminu rozpoczyna sie od dnia zlozenia wniosku wraz z projektem programu pomocowego albo projektem decyzji lub umowy oraz informacjami niezbednymi do wydania opinii. W pozostalych kwestiach dotyczacych obliczania terminow do wydania opinii stosuje sie przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.

Ponadto prezes UOKiK uzyskal nowe uprawnienie - moze zadecydowac o nienadaniu wnioskowi biegu, gdy:

- postepowanie w sprawie wydania opinii jest bezprzedmiotowe (np. beneficjentem pomocy nie jest przedsiebiorca) albo

- organ udzielajacy pomocy nie uzupelnil informacji lub nie ustosunkowal sie do warunkow przedstawionych przez prezesa UOKiK.

Nadal obowiazuje zakaz udzielania pomocy publicznej do czasu wydania opinii o zgodnosci lub uplywu terminu do jej wydania. Prezes UOKiK moze wszczac postepowanie w sprawie wydania opinii z urzedu, gdy mimo ciazacego na organie udzielajacym pomocy obowiazku organ ten nie przedlozyl do akceptacji projektow programow pomocowych, decyzji albo umow bedacych podstawa udzielenia pomocy indywidualnej. Prezes UOKiK wystepuje wtedy do tego organu o ich przedstawienie, wraz z informacjami niezbednymi do wydania opinii.

Obowiazek opiniowania pomocy publicznej wchodzi w gre, kiedy wartosc wsparcia, o jakie wystepuje przedsiebiorca, lacznie z pomoca uzyskana przez niego w ciagu 3 lat poprzedzajacych dzien tego udzielenia przekracza rownowartosc 100 tys. euro (dotychczas tez bylo 100 tys. euro, a dla projektow decyzji lub umow - 1 mln euro).

Przepisy przejsciowe daly organom administracji publicznej oraz innym podmiotom opracowujacym programy pomocowe 6 miesiecy od wejscia ustawy w zycie (tj. do 6 kwietnia 2003 r.) na przygotowanie oraz przedlozenie prezesowi UOKiK projektow programow pomocowych w celu wydania opinii. Do tego czasu bedzie obowiazywal wspomniany pulap 1 mln euro dotyczacy projektow decyzji lub umow majacych byc podstawa udzielenia pomocy.

Rozdzial II

Programy pomocowe a pomoc indywidualna

Najwazniejsza zmiana w systemie pomocy publicznej jest wprowadzenie instytucji programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej. To zupelna nowosc w prawie polskim, wynikajaca glownie z koniecznosci jego harmonizacji z unijnymi regulacjami. Uksztaltowala ona nowy schemat kontroli pomocy publicznej, wywolujacy istotne skutki zarowno dla organow udzielajacych pomocy, jak i dla jej beneficjentow, czyli przedsiebiorcow.

PROGRAM POMOCOWY to program (w tym akt normatywny) okreslajacy zasady, warunki, formy udzielania pomocy oraz okreslajacy lub zawierajacy podstawy prawne jej udzielania. Jest wiec pewnym schematem, w ktorym organ udzielajacy pomocy okresla m.in., na co pomoc bedzie przeznaczona, przez jaki okres oraz komu bedzie przyznana i pod jakimi warunkami.

Istota programu pomocowego jest to, iz - w razie jego akceptacji przez prezesa UOKiK - nie ma juz potrzeby kazdorazowego zwracania sie o wydanie opinii w indywidualnej sprawie. Organ udzielajacy pomocy, ktory opracowal program, moze - w granicach w nim okreslonych - udzielac poszczegolnym przedsiebiorcom wsparcia, bez koniecznosci uzyskiwania zgody prezesa UOKiK.

POMOC INDYWIDUALNA to niejako przeciwstawienie programu pomocowego. Jest udzielana poza programem, poniewaz dany organ w momencie opracowywania programu badz nie przewidzial takiej pomocy, badz nie mogl jej przewidziec ze wzgledu na jej charakter. Pomocy indywidualnej mozna udzielac takze w ramach programu, gdy organ nadzorujacy w opinii o nim uzna, iz bedzie ona podlegala odrebnemu obowiazkowi opiniowania. Wreszcie pomoc indywidualna to taka, ktora ma na celu wsparcie duzego projektu inwestycyjnego.

Pomoc indywidualna jest wiec zawsze skierowana do konkretnego przedsiebiorcy na scisle okreslony cel.

Podzial na programy pomocowe i pomoc indywidualna nie modyfikuje dotychczasowych podstaw udzielania pomocy; nadal sa to akty normatywne, decyzje lub umowy.

Zmienil sie natomiast system kontroli jej udzielania; opiniowaniu przez prezesa UOKiK podlegaja programy pomocowe oraz udzielanie pomocy indywidualnej. Upraszcza to obowiazki organow udzielajacych pomocy wystepujacych z wnioskiem o uzyskanie opinii i skraca oczekiwanie przedsiebiorcy na otrzymanie pomocy, a takze przyczynia sie do bardziej efektywnej kontroli przyznawanego wsparcia.

Co musi byc w programie

K azdy program pomocowy powinien okreslac: zasady, warunki, formy oraz podstawy prawne udzielania pomocy. Szczegolowy zakres informacji, ktore musza sie w nim znalezc, okreslila Rada Ministrow w przyjetym rozporzadzeniu. Sa to nastepujace elementy:

1. Okreslenie nazwy programu

2. Wskazanie podstawy prawnej (podstaw prawnych) udzielania pomocy w nim przewidzianej

3. Okreslenie przeznaczenia pomocy. Kazdej projektowanej pomocy jest przyporzadkowane odpowiednie przeznaczenie okreslone w ustawie. Poszczegolne przeznaczenia mieszcza sie w ramach 4 kategorii pomocy: regionalnej, dla sektorow wrazliwych, horyzontalnej lub innej

4. Sprecyzowanie formy (form) pomocy

5. Okreslenie warunkow dopuszczalnosci pomocy w zaleznosci od jej przeznaczenia, w tym intensywnosci pomocy; kazdemu przeznaczeniu pomocy sa przyporzadkowane odpowiednie warunki dopuszczalnosci

6. Okreslenie kosztow kwalifikujacych sie do objecia pomoca w zaleznosci od tego, jakie jest jej przeznaczenie. Przy pomocy regionalnej na inwestycje, regionalnej na tworzenie nowych miejsc pracy, na badania i rozwoj oraz na szkolenia koszty kwalifikujace sie do objecia pomoca okresla ustawa oraz wydane na jej podstawie rozporzadzenia, a dla pozostalych przeznaczen pomocy sa to wszystkie koszty bezposrednio zwiazane z realizacja przedsiewziecia, na ktore ma byc udzielane wsparcie

7. Jezeli program przewiduje udzielanie pomocy operacyjnej lub eksportowej, warunki dopuszczalnosci jej udzielania

8. Okreslenie wielkosci srodkow publicznych przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu. Gdy nie jest mozliwe podanie dokladnej kwoty, trzeba koniecznie okreslic jej szacunkowa wielkosc

9. Szczegolowe omowienie procedur zapewniajacych nieprzekroczenie maksymalnych intensywnosci pomocy. Odnosi sie jedynie do takiej pomocy, dla ktorej przewidziano maksymalna jej wielkosc (np. pomoc regionalna)

10. Okreslenie czasu trwania programu

11. Wskazanie adresatow pomocy: pelna nazwa (firma), siedziba oraz adres przedsiebiorcy, forma prawna, klasa rodzaju dzialalnosci wedlug Polskiej Klasyfikacji Dzialalnosci, status (czy podmiot jest malym, srednim lub innym przedsiebiorca)

12. Okreslenie organow udzielajacych pomocy

13. Informacje wskazujace, czy pomoc moze byc udzielona przedsiebiorcy korzystajacemu rowniez ze wsparcia uzyskanego na podstawie innych programow (tzw. kumulacja pomocy). Nalezy wskazac, czy pomoc udzielana w ramach programu moze byc kumulowana z pomoca pochodzaca z innych programow. Jezeli tak, organ udzielajacy pomocy ma obowiazek kazdorazowego sprawdzania, czy przyznane przez niego wsparcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnej intensywnosci pomocy

14. Okreslenie obszarow, na ktorych bedzie udzielana pomoc. Program pomocowy moze byc adresowany do przedsiebiorcow z calego kraju albo do prowadzacych dzialalnosc na okreslonym obszarze (np. gminy, wojewodztwa).

Pod lupa prezesa

Podmiot opracowujacy program pomocowy musi przedlozyc jego projekt prezesowi UOKiK w celu uzyskania opinii. Prezes ma na to 30 dni, liczac od dnia otrzymania wniosku. Wczesniej jednak moze zazadac, w wyznaczonym terminie, dodatkowych informacji i wyjasnien lub przedstawic organowi warunki, po ktorych spelnieniu projekt programu zaakceptuje. Wszelkie informacje o projektach programow pomocowych notyfikowanych przez organy udzielajace pomocy oraz stanowisko organu nadzorujacego oglasza sie w Internecie na stronie urzedowej UOKiK. Publikacja tych informacji jest przejawem przejrzystosci i jawnosci udzielania pomocy publicznej.

Najczestsza jest pomoc regionalna udzielana przez organy samorzadu terytorialnego na nowe inwestycje lub na tworzenie miejsc pracy. Wobec tego przedstawiamy modelowy program pomocy regionalnej udzielanej przedsiebiorcom na szczeblu gminnym. Nalezy jednak wyraznie podkreslic, iz przyklad ten jest wylacznie propozycja UOKiK.

Wzor programu pomocowego

1. Nazwa programu

Program pomocy regionalnej udzielanej przedsiebiorcom przez organy samorzadu gminnego.

2. Podstawa prawna udzielania pomocy przewidzianej w programie

a) ustawa z 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.),

b) ustawa z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 9, poz. 84),

c) uchwaly poszczegolnych organow samorzadu terytorialnego, ktore przewiduja udzielanie pomocy, np. wprowadzaja zwolnienia z podatku od nieruchomosci.

3. Przeznaczenie pomocy

Pomoc regionalna udzielana w celu wspierania nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy zwiazanych z nowa inwestycja.

4. Forma pomocy (formy najczesciej wystepujace w wypadku organow gminnych)

a) zwolnienie z podatku od nieruchomosci,

b) obnizenie stawki podatku od nieruchomosci,

c) zwolnienie z podatku od srodkow transportowych,

d) obnizenie stawki podatku od srodkow transportowych,

e) umorzenie, odroczenie terminu platnosci badz rozlozenie na raty wierzytelnosci jednostki samorzadu terytorialnego.

5. Warunki dopuszczalnosci pomocy w zaleznosci od przeznaczenia pomocy

A. Pomoc regionalna przeznaczona na wspieranie nowych inwestycji

Nowymi inwestycjami sa zwiazane z utworzeniem, rozbudowa lub nabyciem przedsiebiorstwa, jak rowniez z rozpoczeciem w przedsiebiorstwie dzialalnosci obejmujacej dokonywanie zasadniczych zmian produkcji, produktu albo procesu produkcyjnego, inwestycje w:

 • srodki trwale,
 • wartosci niematerialne i prawne, polegajace na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarzadzania.

Udzial wlasny przedsiebiorcy w nakladach zwiazanych z nowa inwestycja wynosi co najmniej 25 proc.

Dzialalnosc gospodarcza zwiazana z dana inwestycja bedzie prowadzona co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy.

Intensywnosc pomocy

Maksymalna intensywnosc pomocy wynosi 50 proc. Dla podregionow oznaczonych ponizszymi numerami statystycznymi maksymalna intensywnosc pomocy wynosi:

 • 4, 17 i 30 (Wroclaw, Krakow, Trojmiasto) - 40 proc.,
 • 22 i 42 (Warszawa, Poznan) - 30 proc.

Maksymalna intensywnosc pomocy okreslona powyzej podwyzsza sie dla malych i srednich przedsiebiorcow o 15 punktow procentowych.

Wielkosc pomocy liczona jako stosunek kwoty pomocy do kosztow kwalifikujacych sie do objecia pomoca nie moze przekroczyc maksymalnej intensywnosci pomocy dla danego obszaru.

Intensywnosc pomocy dla duzych projektow inwestycyjnych

Duzym projektem inwestycyjnym jest nowa inwestycja, jezeli:

a) laczna wartosc pomocy wspierajacej te inwestycje stanowi rownowartosc co najmniej 50 mln euro lub

b) calkowity koszt inwestycji stanowi rownowartosc co najmniej 50 mln euro, przy czym wielkosc zamierzonej pomocy:

- stanowi co najmniej 50 proc. maksymalnej intensywnosci dla przedsiebiorcow innych niz mali i sredni, okreslonej dla obszarow charakteryzujacych sie poziomem produktu krajowego brutto na jednego mieszkanca nizszym niz 75 proc. sredniego poziomu produktu krajowego brutto na jednego mieszkanca we Wspolnotach Europejskich jako calosci, mierzonego jako srednia za okres ostatnich trzech lat, oraz

- w przeliczeniu na jedno utworzone nowe miejsce pracy stanowi rownowartosc co najmniej 40 tys. euro.

Dla duzych projektow inwestycyjnych maksymalna dopuszczalna intensywnosc pomocy obliczana jest wedlug nastepujacego wzoru, okreslonego w rozporzadzeniu o pomocy regionalnej:

i = R x T x K x M

gdzie poszczegolne symbole oznaczaja:

i - dopuszczalna intensywnosc pomocy dla danego duzego projektu inwestycyjnego,

R - dopuszczalna intensywnosc pomocy dla danego regionu/obszaru, w ktorym ma byc zlokalizowana inwestycja,

T - wskaznik konkurencji,

K - wskaznik kapitalu i pracy,

M - wskaznik regionalny.

B. Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy zwiazanych z dana inwestycja

Nowo utworzone miejsca pracy beda zachowane co najmniej przez 5 lat od dnia udzielenia pomocy.

Udzial wlasny przedsiebiorcy w nakladach zwiazanych z nowa inwestycja wynosi co najmniej 25 proc.

Intensywnosc pomocy

Maksymalna intensywnosc pomocy wynosi 50 proc. Dla podregionow oznaczonych ponizszymi numerami statystycznymi maksymalna intensywnosc pomocy wynosi:

- 4, 17 i 30 - 40 proc.,

- 22 i 42 - 30 proc.

Maksymalna intensywnosc pomocy okreslona powyzej podwyzsza sie dla malych i srednich przedsiebiorcow o 15 punktow procentowych.

Wielkosc pomocy liczona jako stosunek kwoty pomocy do kosztow kwalifikujacych sie do objecia pomoca nie moze przekroczyc maksymalnej intensywnosci pomocy dla danego obszaru.

6. Koszty kwalifikujace sie do objecia pomoca

A. Pomoc regionalna przeznaczona na wspieranie nowych inwestycji

1) cena nabycia gruntow, pomniejszona o naliczony VAT,

2) naklady na budowle i budynki,

3) naklady na wyposazenie obiektow w srodki trwale zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, w tym w szczegolnosci w:

a) maszyny i urzadzenia,

b) narzedzia, przyrzady i aparature,

c) wyposazenie techniczne dla prac biurowych,

d) infrastrukture techniczna.

Koszty inwestycji w wartosci niematerialne i prawne

Inwestycje w wartosci niematerialne i prawne polegaja na uzyskaniu patentow, zakupie licencji oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarzadzania.

Koszty takich inwestycji moga kwalifikowac sie do objecia pomoca regionalna w wysokosci nie wiekszej niz 25 proc. powyzej przedstawionych kosztow kwalifikujacych sie do objecia pomoca.

Wartosci niematerialne i prawne powinny byc:

1. wykorzystywane wylacznie przez przedsiebiorce otrzymujacego pomoc regionalna,

2. nabyte od osoby trzeciej na warunkach nie odbiegajacych od normalnych praktyk inwestycyjnych,

3. wlasnoscia przedsiebiorcy przez co najmniej 5 lat,

4. amortyzowane zgodnie z odrebnymi przepisami.

B. Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy zwiazanych z dana inwestycja

Wartosc ponoszonych przez przedsiebiorce dwuletnich kosztow pracy nowo zatrudnianych pracownikow, na ktore skladaja sie koszty placy brutto powiekszone o wszystkie obowiazkowe platnosci zwiazane z ich zatrudnianiem.

7. Warunki dopuszczalnosci pomocy eksportowej lub operacyjnej

Program nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani eksportowej.

8. Wielkosc srodkow przewidzianych na udzielenie pomocy w ramach programu

Ze wzgledu na roznorodnosc form pomocy nie mozna ustalic wielkosci srodkow publicznych zaangazowanych w udzielanie pomocy publicznej. Pewna wskazowka moga byc uchwaly budzetowe poszczegolnych jednostek samorzadowych, ktore okreslaja maksymalna wysokosc pomocy, jaka moze byc udzielona w danym roku budzetowym.

9. Czas trwania programu

W zaleznosci od zapisow w podjetej uchwale lub decyzji organu samorzadu terytorialnego programem moze byc objety rok budzetowy lub kilka lat budzetowych.

10. Beneficjenci pomocy

Przedsiebiorcy prowadzacy dzialalnosc gospodarcza na terenie wlasciwosci jednostki samorzadu terytorialnego.

11. Organ udzielajacy pomocy

Organami udzielajacymi pomocy sa: jednoosobowe organy samorzadowe, tzn. wojt (burmistrz, prezydent miasta), bedacy przewodniczacymi zarzadu, gdy podejmuja decyzje o udzieleniu pomocy konkretnemu przedsiebiorcy, oraz rada gminy (miasta) jako organ uchwalodawczy, kiedy podejmuje uchwaly bedace podstawa udzielania pomocy.

12. Kumulacja pomocy

Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumowaniu z inna pomoca z danego tytulu bez wzgledu na forme i zrodlo i nie moze przekroczyc maksymalnej intensywnosci pomocy.

13. Zakres terytorialny

Program obejmuje obszar wlasciwosci danej jednostki samorzadu terytorialnego.

Rozdzial III

Ile dostanie przedsiebiorca

Pomoc publiczna udzielona jednemu przedsiebiorcy w ciagu 3 lat, ktorej wartosc przekracza 100 tys. euro, podlega rygorom ustawy. Ponadto jej wartosc ma znaczenie dla kalkulacji maksymalnej dopuszczalnej kwoty pomocy dla poszczegolnego beneficjenta (tzn. jej intensywnosci). Wystepuje ona w roznych formach. Najbardziej przejrzyste i wymierne sa dotacje, nie trzeba ich zatem przeliczac. Problem powstaje, gdy trzeba oszacowac inne jej postacie jak preferencyjny kredyt czy odroczenie splaty podatku. Stad potrzeba przeliczania wsparcia.

Przykladowo: gdy przedsiebiorca bierze nizej oprocentowany kredyt, jego kwota nie stanowi pomocy, gdyz musi zostac splacona. Pomoca jest jedynie roznica miedzy tymi odsetkami, ktore nalezaloby zaplacic w razie kredytu rynkowego, a tymi, ktore obciazaja kredyt po preferencyjnej stopie. Aby wiec ustalic realna korzysc przedsiebiorcy z otrzymanej pomocy, wszelkie "trudne" jej formy trzeba przeliczyc na tzw. ekwiwalent dotacji netto (dalej: EDN). Celem tych oszacowan jest ustalenie, ile beneficjent otrzymalby pomocy, gdyby dostal dotacje. Dlatego art. 5 ustawy wprowadzil obowiazek takich przeliczen, a szczegolowe zasady okreslilo rozporzadzenie Rady Ministrow.

Jak przeliczac

Przy ustalaniu EDN nalezy kierowac sie zasada wyliczania realnej wartosci udzielonej pomocy przez porownanie warunkow jej udzielenia i warunkow, jakie zainteresowany uzyskalby, starajac sie o srodki finansowe na rynku.

Uwzglednia sie tu rowniez obciazenia podatkowe beneficjenta, jesli kwota pomocy stanowi podstawe naliczania podatku dochodowego. Przykladowo: od wartosci dotacji odejmuje sie kwote podatku liczona wedlug stopy podatkowej (t). Przyjmuje sie, ze t to maksymalna stawka podatku dochodowego, ktora zaplacilby zainteresowany osiagajacy dochod i nie korzystajacy z zadnych ulg i zwolnien podatkowych podczas otrzymywania pomocy. I tak dla przedsiebiorcow-osob prawnych t to dzisiaj 28 proc., a osob fizycznych - 40 proc.

Kolejna regula to kalkulacja EDN ex ante, tzn. przed przyznaniem pomocy (z momentu zlozenia wniosku), przy zalozeniu niezmiennosci podstawowych parametrow (stopy odniesienia, preferencyjnej stopy kredytowej i podatkow) oraz z uwzglednieniem zmiany wartosci pieniadza w czasie.

Zmiana wartosci pieniadza w czasie

Chodzi o to, aby oszacowac, ile bedzie warta przyszla pomoc.

Z uplywem czasu zmienia sie ekonomiczna wartosc pieniadza, inna wartosc ma zlotowka dzis, a inna - za miesiac czy rok. Wartosc przyszlych przeplywow pienieznych jest tym nizsza, im dalej w czasie jest oddalony moment wplywu lub wyplywu srodkow oraz im wyzsze sa utracone korzysci z tytulu odroczenia wplywu.

Aby oszacowac biezaca wartosc przyszlych przeplywow zlotowki (tj. zdyskontowac przeplywy zlotowki), nalezy wziac pod uwage mozliwosc zainwestowania jej w sposob alternatywny od planowanego.

Przykladowo: Gdy zainwestujemy zlotowke w nieruchomosc, uzyskamy na tym 12 groszy w ciagu roku. Jesli jednak zainwestujemy ja w roczna lokate, dostaniemy 16 groszy w stosunku rocznym.

Dobrym punktem odniesienia jest lokata, ktora w bankach najczesciej ustala sie na podstawie stop WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate - oprocentowanie, po jakim banki sa sklonne udzielic pozyczek innym bankom). Przepisy przewiduja ustalenie stopy dyskontowej na poziomie sredniomiesiecznej szesciomiesiecznej stopy WIBOR. Sposob wyliczania stopy dyskontowej r (d) jest nastepujacy: nalezy policzyc srednia arytmetyczna z dziennych wartosci stopy WIBOR 6M z miesiaca poprzedzajacego dzien podjecia decyzji o pomocy. Jest to ujecie procentowe. Aby uzyskac wartosc dziesietna, dzielimy otrzymana liczbe przez 100.

Wspolczynnik dyskontowy wylicza sie wedlug nastepujacego wzoru:

1
--------
(1+rd)n

Wyjasnienia:

rd - stopa dyskontowa dla naszych obliczen przyjeta na poziomie WIBOR-u szesciomiesiecznego,

n - numer kolejnego okresu dyskontowania.

Przyklad:

Przy preferencyjnej pozyczce pomoca jest roznica w oprocentowaniu. Beneficjent otrzymuje pozyczke nizej oprocentowana, nizby ja wzial na warunkach rynkowych. Aby ustalic owa rynkowa cene pozyczki, nalezy posluzyc sie stopa odniesienia (r), ktora przepisy okreslaja jako sredniomiesieczna szesciomiesieczna stope WIBOR powiekszona o 4 punkty procentowe.

Obie omowione stopy sa podane w stosunku rocznym. W celu dostosowania ich do okresow krotszych stosuje sie odpowiednie przeliczenie:

dla stopy wyrazonej w dniach:

stopa x liczba dni
--------------------------
365

dla stopy wyrazanej w miesiacach: stopa x 1/12

dla stopy wyrazanej w kwartalach: stopa x 1/4,

dla stopy wyrazanej w polroczach: stopa x 1/2.

Przyklady przeliczen EDN

Dotacja

Dotacja udzielona jednorazowo nie wymaga dodatkowych wyliczen, chyba ze stanowila podstawe naliczania podatku dochodowego; wowczas koryguje sie ja o podatek.

Ulga podatkowa

Ulga podatkowa przybiera rozne formy: obnizenia wysokosci podatku czy podstawy opodatkowania, doplaty do podatku itp. Przy wyliczaniu EDN obowiazuje zasada, ze pomoca jest roznica miedzy tym podatkiem, jaki musialby zaplacic przedsiebiorca nie otrzymujacy zadnych ulg, a tym, jaki go obciaza przy zastosowaniu ulgi.

Przyklad A: Podatek od nieruchomosci dla wszystkich prowadzacych dzialalnosc gospodarcza wyniosl 10, dla korzystajacych z ulgi 8,5. Zainteresowany zyskal wsparcie polegajace na opodatkowaniu jego nieruchomosci o powierzchni 500 mkw. preferencyjna stawka. Wartosc tej pomocy wynosi zatem:

EDN = (10 - 8,5) x 500 = 750

Dokapitalizowanie przedsiebiorcy na warunkach odbiegajacych od normalnych praktyk inwestycyjnych przez nabywanie lub obejmowanie akcji (udzialow)

Chodzi np. o wniesienie przez skarb panstwa aportu w postaci nieruchomosci do spolki majacej problemy finansowe, w zamian za co skarb panstwa obejmuje w niej udzialy lub akcje (ktore zazwyczaj sa mniej warte od wnoszonego aportu). Wowczas EDN stanowi roznica miedzy wartoscia dokapitalizowania (tj. wartoscia wniesionego aportu) a rynkowa wartoscia uzyskanych akcji czy udzialow. Przy szacunku wartosci rynkowej dla spolek notowanych na Gieldzie Papierow Wartosciowych mozna przyjac srednie notowania z ostatnich 30 sesji. Z kolei podstawa oceny wartosci przedsiebiorstw nie notowanych na gieldzie jest analiza fundamentalna oraz porownanie ich wskaznikow finansowych z analogicznymi wskaznikami spolek notowanych.

Przyklad Ba

Beneficjent uzyskal podwyzszenie kapitalu zakladowego. Przyjmujemy, ze kwota zaplacona lub wartosc wniesionego wkladu niepienieznego wyniosla 1.000.000 zl, podczas gdy wartosc rynkowa objetych udzialow lub akcji - 800.000 zl. EDN rowna sie tu roznicy miedzy kwota zaplacona a wartoscia rynkowa udzialow, tj.:

EDN = 1.000.000 zl - 800.000 zl = 200.000 zl

Przyklad Bb

Dlug beneficjenta wobec skarbu panstwa skonwertowano na akcje. Najprostszym sposobem jest w tym wypadku skorzystanie z definicji EDN, czyli wyliczenie roznicy miedzy wartoscia dokapitalizowania (wysokosc dlugu przedsiebiorcy wobec skarbu panstwa) a rynkowa wartoscia uzyskanych przez skarb panstwa akcji. Jezeli zatem na przedsiebiorcy ciazy 1.200.000 zl dlugu wobec skarbu panstwa, a wartosc akcji objetych przez skarb panstwa w zamian za umorzona wierzytelnosc rowna sie 1.000.000 zl, to EDN wynosi 200.000 zl.

Pozyczka lub kredyt preferencyjny

Tu EDN jest rowny roznicy miedzy zdyskontowana wartoscia odsetek od analogicznej pozyczki lub kredytu udzielanego na warunkach rynkowych a zdyskontowana wartoscia odsetek placonych od pozyczki lub kredytu preferencyjnego. Wzory podane w rozporzadzeniu sa mozliwe do wykorzystania w przeliczeniach przy kredytach lub pozyczkach splacanych w nastepujacych systemach:

- rownej raty kapitalowej (rata kapitalowa taka sama, malejace odsetki),

- rownej raty kapitalowej z karencja splaty kapitalu,

- rownej raty kapitalowej z karencja splaty kapitalu i odsetek,

- rownej raty (jedna kwota raty zawierajaca odsetki i kapital),

- rownej raty z karencja splaty kapitalu,

- rownej raty z karencja splaty kapitalu i odsetek,

- dyskontowych.

Przyklad C:

Aby pokazac metode kalkulacji rzeczywistego przysporzenia przedsiebiorcy (EDN), ktory dostal - w ramach pomocy publicznej - preferencyjna pozyczke lub preferencyjny kredyt, posluzymy sie systemem splaty w rownej racie kapitalowej.

Podany wzor ma najprostsze zastosowanie, jezeli platnosci kapitalu i odsetek sa co roku (jest to niezwykle rzadka praktyka w gospodarce), wowczas liczba skladnikow sumy jest rowna liczbie lat, a poszczegolne stopy nie wymagaja rozliczania na krotsze okresy. Przy tym zalozeniu wyliczenie EDN np. dla dwoch lat (N), na kwote (S) 100.000 zl, ze stawka podatkowa t - 28 proc. i preferencyjna stopa oprocentowania r [p] - 5 proc., stopa dyskontowa rowna 7,85 proc. oraz stopa odniesienia rowna 11,85 proc. (7,85 proc. + 4 proc.) wyglada nastepujaco:

Uzyskana sume pomniejsza sie o podatek t - 28 proc., uzyskujac wynik: 6.693,10 zl. Jest to wartosc rzeczywistej pomocy, jaka dostal zainteresowany przy preferencyjnym 5-proc. oprocentowaniu pozyczki.

Gdy raty placi sie miesieczne, sume nalezy rozpisac na liczbe skladnikow rowna liczbie okresow. I tak dla okresu dwuletniego bedzie ich 24.

Stosujac ww. wzor, nalezy przyjac, ze N rowna sie 24, a wszystkie stopy rozliczyc na okresy miesieczne (dzielac przez 12). Aby wyliczyc EDN, najpierw trzeba rozpisac sume:

w sposob nastepujacy:

dla stycznia pierwszego roku:

dla lutego pierwszego roku:

...

dla grudnia drugiego roku:

Po zsumowaniu poszczegolnych skladnikow uzyskana kwote koryguje sie o 28-proc. podatek. Daje to pomoc o wartosci 4858,13 zl. Porownujac wynik z poprzednim, obserwuje sie dosyc duze odchylenia wynikajace ze sposobu naliczania odsetek i splaty kapitalu.

Jest jeszcze inny sposob obliczenia EDN przy preferencyjnych warunkach kredytowania. Jak wyjasnilismy, EDN to roznica miedzy zdyskontowana wartoscia odsetek od analogicznej pozyczki lub kredytu udzielanego na warunkach rynkowych a zdyskontowana wartoscia odsetek placonych od pozyczki lub kredytu preferencyjnego, pomniejszona o podatek.

Poreczenie lub gwarancja

W tym wypadku EDN jest iloczynem kwoty poreczanego lub gwarantowanego zobowiazania i wspolczynnika ryzyka przejecia przez gwaranta zobowiazan, wynikajacych z niewykonania zobowiazania przez przedsiebiorce, z uwzglednieniem ewentualnych prowizji, ktore przedsiebiorca placi gwarantowi.

Ow wspolczynnik ryzyka przejecia przez skarb panstwa czy inne podmioty sektora finansow publicznych zobowiazan przedsiebiorcy to prawdopodobienstwo dokonania przez nich splaty ze srodkow publicznych przejetych dlugow objetych ich poreczeniem lub gwarancja. Gdy chodzi o skarb panstwa, mowi o tym 7 rozporzadzenia ministra finansow z 16 grudnia 1999 r. w sprawie szczegolowych zasad ustalania wartosci zobowiazan zaliczanych do panstwowego dlugu publicznego, dlugu skarbu panstwa, wartosci zobowiazan z tytulu poreczen i gwarancji oraz kwoty przewidywanych wyplat z tytulu poreczen i gwarancji (Dz. U. nr 109, poz. 1244).

Przyklad D:

Jesli zostala poreczona kwota kredytu w wysokosci 1.000.000, a ryzyko niewykonania zobowiazania wynosi 15 proc., wowczas EDN to 150.000 zl. Jezeli przedsiebiorca zaplacil jakas prowizje z tytulu tego poreczenia, odejmuje sie ja od tej kwoty.

Rozlozenie na raty i odroczenie zaplaty podatku

Przeanalizujmy przyklad rozlozenia na raty zaplaty zaleglosci podatkowej wraz z odsetkami lub innego zaleglego swiadczenia pienieznego stanowiacego srodki publiczne. W tym wypadku przy wyliczeniu wartosci pomocy nalezy zwrocic uwage na wlasciwa interpretacje symboli uzytych w tym wzorze:

Wyjasnienia:

K i - kwota rozlozonej na raty zaleglosci podatkowej lub innego zaleglego swiadczenia platna w danym okresie (zawiera zarowno rate zobowiazania glownego, jak i odpowiednia czesc odsetek). Jesli odsetki nie zostana dodane, wowczas wartosc pomocy bedzie zanizona.

L i - liczba dni do momentu platnosci raty; podaje sie ja od nastepnego dnia po dacie zlozenia wniosku o rozlozenie na raty zaleglosci - gdy chodzi o podatki, do ktorych stosuje sie ordynacje podatkowa (dalej: OP), lub od dnia decyzji organu udzielajacego pomocy o rozlozeniu na raty platnosci zaleglego swiadczenia do terminu platnosci kolejnej raty.

r z - stopa procentowa odsetek za zwloke

r o - stopa naliczania oplaty prolongacyjnej

Obydwie stopy podaje sie zgodnie z ich rzeczywistym poziomem, przyjetym przez organ udzielajacy pomocy. Przykladowo: gdy gmina nie stosuje prolongaty lub stosuje ja w wysokosci nizszej od maksymalnej, nalezy odpowiednio: nie wpisywac stopy prolongaty lub podawac rzeczywista jej wartosc.

Dodajmy, ze - zgodnie z art. 56 ordynacji podatkowej - odsetki za zwloke wynosza dzisiaj 18 proc. w stosunku rocznym.

Rozdzial IV

Dla malych i srednich

Rola malych i srednich przedsiebiorstw (MSP) w gospodarce rynkowej jest znaczaca, zwlaszcza w stabilizacji spolecznej, rozwoju przedsiebiorczosci i tworzeniu miejsc pracy. MSP maja trudnosci przede wszystkim w zdobywaniu funduszy. Niewielki kapital wlasny, ktorym zazwyczaj dysponuja, nie stanowi dla banku satysfakcjonujacego zabezpieczenia kredytu, ogranicza tez ich dostep do informacji o nowych technologiach lub do potencjalnych rynkow. Nielatwo jest tez MSP wspolzawodniczyc z duzymi konkurentami i utrzymac sie na rynku, zwlaszcza w czasie recesji.

Ustawa przyznaje MSP szczegolna pozycje. W ramach pomocy dostepnej dla kazdego przedsiebiorcy sa traktowani na specjalnych prawach, a ponadto moga liczyc na pomoc przeznaczona specjalnie na wspieranie ich rozwoju. O tym, kto nalezy do tej uprzywilejowanej grupy, decyduja: liczba zatrudnianych pracownikow; przychod netto ze sprzedazy towarow i uslug oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy lub suma aktywow bilansu za poprzedni rok obrotowy. Definicje MSP podalismy w pierwszej czesci vademecum w rozdziale "Dla malych i srednich" na str. 13.

W grupie MSP znajda sie zarowno firmy funkcjonujace na zasadzie samozatrudnienia, jak i takie, ktorych roczny przychod netto siega kilkudziesieciu milionow euro.

Pomoc horyzontalna

Niewielkiej firmy zwykle nie stac na zatrudnienie specjalisty, ale moze korzystac z uslug doradczych swiadczonych przez rozne instytucje i ubiegac sie z tego tytulu o dofinansowanie do 50 proc. kosztow takiej uslugi. Nie powinny to byc jednak uslugi zwiazane ze zwyklymi, operacyjnymi wydatkami przedsiebiorcy, takimi jak rutynowe doradztwo podatkowe i prawne lub zwykle wydatki na reklame.

Pozycje MSP na rynku na pewno podniesie posiadanie certyfikatu, w tym z zakresu systemu zarzadzania jakoscia, srodowiskiem lub bezpieczenstwem pracy. Organ udzielajacy pomocy moze sfinansowac czesc kosztow zwiazanych z uzyskaniem takiego certyfikatu.

Ponadto na swoj rozwoj MSP moga dostac inne wsparcie, pod warunkiem ze spelnia ono ogolne przeslanki dopuszczalnosci pomocy publicznej. Jest zatem mozliwe, gdy:

 • stanowi uzupelnienie - w razie inwestowania lub tworzenia miejsc pracy - srodkow innych niz publiczne, angazowanych przez przedsiebiorcow,
 • jest udzielane w czesciach, a jego wielkosc, czas trwania oraz zakres sa proporcjonalne do rangi rozwiazywanego problemu,
 • po uwzglednieniu kosztow jego udzielenia przynosi korzysci spoleczne wieksze niz te, ktore osiagnieto by w braku jego udzielenia,
 • sluzy wspieraniu projektow w stopniu niezbednym i wystarczajacym do osiagniecia celu pomocy,
 • charakteryzuje sie przejrzystoscia ulatwiajaca jego nadzorowanie.

Pomoc regionalna

Maly lub sredni przedsiebiorca, ktory dokona nowej inwestycji, moze liczyc na pomoc do wysokosci 65 proc. poniesionych kosztow. Oczywiscie nie wszystkich, a jakich - okresla dokladnie rozporzadzenie Rady Ministrow z 15 pazdziernika 2002 r. w sprawie dopuszczalnosci pomocy regionalnej dla przedsiebiorcow. Chodzi tu o wydatki na:

 • cene nabycia gruntow pomniejszona o naliczony VAT,
 • budowle i budynki,
 • wyposazenie obiektow w srodki trwale zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, w szczegolnosci w maszyny i urzadzenia, narzedzia, przyrzady i aparature, wyposazenie techniczne dla prac biurowych i infrastrukture techniczna.

Nie kazda inwestycja jest jednak "nowa" w rozumieniu ustawy. Wsparcia nie dostana wiec przedsiebiorcy dokonujacy czynnosci nie zwiazanych z rozwojem przedsiebiorstwa, np. remontujacy budynek czy odnawiajacy jego elewacje. Pelna definicje nowych inwestycji podajemy w rozdziale o pomocy regionalnej (str. 11).

Z kolei MSP tworzacy miejsca pracy zwiazane z nowa inwestycja moga uzyskac pomoc do wysokosci 65 proc. dwuletnich kosztow placy brutto nowo zatrudnionych, powiekszonych o wszystkie obowiazkowe platnosci z tym zwiazane.

Co do zasady wiec MSP dokonujacy nowej inwestycji lub tworzacy zwiazane z nia miejsca pracy maja szanse na dofinansowanie 65 proc. tych kosztow, pod warunkiem ze nie dzialaja w sektorze transportu; tacy moga otrzymac tylko 50 proc.

Dla porownania: inne firmy moga ubiegac sie tylko o pomoc do 50 proc. kosztow, a te z obszarow o nizszej maksymalnej intensywnosci pomocy - o 40 lub 30 proc. MSP dodaje do tej wartosci 15 punktow procentowych, moze zatem otrzymac odpowiednio wsparcie o wartosci 55 i 45 proc. poniesionych kosztow.

Warto szkolic

MSP duzo zyskaja, szkolac pracownikow. Nie tylko podniosa kwalifikacje personelu, ale maja szanse na dofinansowanie ze srodkow publicznych. Na jakich zasadach - okresla art. 20 ustawy i rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie dopuszczalnosci pomocy publicznej udzielanej na szkolenia dla potrzeb okreslonych przedsiebiorcow. Wysokosc wsparcia, na jakie MSP moga liczyc, zalezy od rodzaju szkolenia.

Wyroznia sie szkolenia ogolne - dajace wiedze i kwalifikacje, ktore moga byc wykorzystane rowniez u innych przedsiebiorcow albo w innych obszarach dzialalnosci - lub specjalistyczne. Te drugie moga byc zarowno teoretyczne, jak i praktyczne, lecz dotycza wylacznie obecnego lub przyszlego stanowiska pracownika u danego przedsiebiorcy, ktory otrzyma pomoc. Szkolenie specjalistyczne musi byc zwiazane ze specyfika funkcjonowania tego wlasnie przedsiebiorcy, co ogranicza mozliwosc wykorzystania kwalifikacji zdobytych przez pracownikow u innych przedsiebiorcow.

Przy obliczaniu dopuszczalnej wielkosci pomocy na szkolenia trzeba pamietac, ze Polske zalicza sie obecnie w calosci do obszarow, na ktorych PKB na mieszkanca nie przekracza 75 proc. sredniego PKB na mieszkanca we Wspolnotach Europejskich.

Dzieki temu MSP dodaja sobie 20 punktow procentowych do maksymalnej intensywnosci pomocy okreslonej w ustawie dla szkolen specjalistycznych (czyli do 25 proc.) oraz 30 punktow procentowych do 50 proc. kosztow szkolenia ogolnego.

Oczywiscie moga liczyc na pokrycie tylko tych wydatkow na szkolenia, ktore wymienia ww. rozporzadzenie. Chodzi wiec o:

 • wynagrodzenia osob prowadzacych szkolenie,
 • koszty zakwaterowania osob prowadzacych szkolenie i uczestnikow szkolenia,
 • amortyzacje maszyn i urzadzen w zakresie, w jakim sa one wykorzystywane na potrzeby szkolenia,
 • koszty uslug doradczych zwiazanych z danym szkoleniem,
 • pozostale wydatki biezace, w szczegolnosci na materialy szkoleniowe,
 • koszty zatrudnienia pracownika, jakie ponosi pracodawca w okresie, w ktorym pracownik ten uczestniczy w szkoleniu - jednak tylko do wysokosci sumy kosztow wymienionych wyzej.

Oczywiscie zainteresowany musi przedstawic dokumentacje tych kosztow.

Daje to lacznie 80- i 45-proc. pomoc na szkolenia. Gdyby zas MSP skierowal na szkolenie osobe o zmniejszonych szansach na zdobycie zatrudnienia, moglby dostac zwrot nawet 90 lub 55 proc. tych kosztow. Zgodnie z rozporzadzeniem zmniejszone szanse na zdobycie zatrudnienia maja osoby, ktore:

 • nie ukonczyly 25 lat i nie byly wczesniej zatrudnione na podstawie umowy o prace,
 • sa niepelnosprawne w stopniu umozliwiajacym im podjecie pracy,
 • rozpoczely prace po co najmniej 3-letniej przerwie - w terminie 6 miesiecy od dnia ich zatrudnienia,
 • ukonczyly 45 lat i i posiadaja wyksztalcenie nie wyzsze niz srednie,
 • co najmniej przez rok nie mialy pracy - w ciagu 6 miesiecy od dnia ich zatrudnienia.

Sposoby na klopoty

Wazna dla MSP preferencje oferuje 8 rozporzadzenia w sprawie dopuszczalnosci pomocy doraznej oraz pomocy na restrukturyzacje przedsiebiorstw. Umozliwia on udzielanie wsparcia na ich restrukturyzacje w ramach programu pomocowego, co jest niedopuszczalne w wypadku duzych przedsiebiorcow. Korzysc jest oczywista - MSP uzyska te pomoc szybciej, na podstawie programu pomocowego pozytywnie zaopiniowanego przez prezesa UOKiK. Jego wniosku nie trzeba juz bedzie zatem przesylac do UOKiK w celu zdobycia opinii. Tymczasem duzy przedsiebiorca bedzie musial poczekac na opinie, bowiem planowanej dla niego pomocy restrukturyzacyjnej nie mozna objac programem pomocowym. Kazdy wniosek takiego przedsiebiorcy podlega wiec ocenie prezesa UOKiK.

Na badania i rozwoj

Promuje sie tez prowadzenie przez MSP prac badawczo-rozwojowych, zarowno samodzielnych, jak i we wspolpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi, placowkami naukowymi PAN lub szkolami wyzszymi. Dokonujacy takich badan MSP moze sie ubiegac o pomoc o intensywnosci wyzszej o 10 punktow procentowych niz pozostali przedsiebiorcy.

Ochrona srodowiska

Skorzystaja rowniez MSP dbajacy o srodowisko naturalne. 11 rozporzadzenia w sprawie pomocy publicznej przeznaczonej na ochrone srodowiska przyznaje im dodatkowe 15 punktow procentowych pomocy, jezeli przeznacza ja na:

 • inwestycje pozwalajaca na osiagniecie wyzszego poziomu ochrony srodowiska,
 • inwestycje w dostosowanie do nowych standardow emisyjnych,
 • inwestycje, ktora ma na celu oszczednosc energii pierwotnej,
 • inwestycje w produkcje energii elektrycznej w skojarzeniu z cieplem lub produkcje energii ze zrodel odnawialnych.

Ww. podwyzszenie dopuszczalnej intensywnosci pomocy na ochrone srodowiska dla MSP nie dotyczy tylko pomocy na rekultywacje i pokrycie kosztow biezacej dzialalnosci w zakresie ochrony srodowiska; udziela sie jej na odrebnych zasadach.

Wsparcie dotrze szybciej

Znaczace ulatwienia proceduralne w ubieganiu sie o pomoc publiczna wprowadza rozporzadzenie w sprawie dopuszczalnosci niezachowania wymogow dotyczacych opiniowania pomocy horyzontalnej dla przedsiebiorcow. Zwalnia ono od obowiazku opiniowania planowana pomoc horyzontalna na szkolenia, zarowno indywidualna, jak i udzielana na podstawie programu, jezeli:

 • wartosc zamierzonej pomocy indywidualnej nie przekracza 1 mln euro,
 • organ udzielajacy pomocy przed jej przyznaniem przedlozyl prezesowi UOKiK informacje (m.in. o tym, kto dostanie pomoc, kto jej udziela, na jakiej podstawie i na jak dlugo, o spodziewanych spolecznych i gospodarczych efektach pomocy),
 • zostana spelnione warunki z rozporzadzenia o szkoleniach.

Ulatwienie to dotyczy wszystkich przedsiebiorcow, niezaleznie od ich wielkosci (nie tylko wiec MSP).

Z kolei wylacznie MSP moga liczyc - pod pewnymi warunkami - na zwolnienie z obowiazku opiniowania przeznaczonej na ich rozwoj pomocy horyzontalnej, ktora moze sluzyc:

 • finansowaniu uslug doradczych - do wysokosci 50 proc. ich kosztow,
 • pokryciu kosztow uzyskania certyfikatu (w tym z zakresu systemu zarzadzania jakoscia, srodowiskiem lub bezpieczenstwem pracy),
 • wspieraniu nowych inwestycji lub tworzeniu w zwiazku z tym miejsc pracy w ciagu 3 lat od jej zakonczenia w jednostkach wyroznionych na poziomie drugim - te okresla rozporzadzenie Rady Ministrow z 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS).

Z tego zwolnienia skorzystaja, gdy:

 • w wypadku pomocy na nowe inwestycje lub tworzenie miejsc pracy spelnia warunki uzyskania pomocy regionalnej,
 • w wypadku dofinansowania uslug doradczych i pokrycia kosztow uzyskania certyfikatu spelnia ogolne warunki dopuszczalnosci pomocy publicznej,
 • organ udzielajacy pomocy poinformuje prezesa UOKiK o zamiarze udzielenia wsparcia.

W praktyce oznacza to skrocenie oczekiwania na udzielenie pomocy o czas niezbedny do wydania przez prezesa UOKiK opinii, tj. ok. 30 do 60 dni w zaleznosci od tego, co jest podstawa udzielenia pomocy.

Wartosc pomocy okresla sie w zlotowkach. Aby ustalic, czy przekroczono podane limity kwotowe, jej wartosc w zlotych przelicza sie na euro wedlug kursu walut obcych ogloszonego przez NBP, obowiazujacego w dniu sporzadzenia przez organ udzielajacy pomocy informacji dla UOKiK. Jest to wyjatek od zasady, ze wartosc wsparcia przelicza sie na podstawie tego kursu, ale z dnia jego udzielenia.

Rozdzial V

Dla firm w tarapatach

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.