Rozdzial III

WZORY DOKUMENTOW

 

UWAGA, Pogrubiona kursywa oznaczono elementy zmienne we wzorach.

 

 

 

 


Wzor 1. Wniosek o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci

Powrot do spisu tresci


Jan Kowalski

syn Anny i Stanislawa

ul. Kosciuszki 461)

01-800 Tenczyn

   

PESEL 54052807832)

 

Tenczyn 2001.10.273)

 

 

Przewodniczacy

Zarzadu Miasta Tenczyn /

Starosta Lipniewski4)

 

WNIOSEK

o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 / 25) w zw. z art. 1 ust. 2 / 36) ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) wnosze7) o przeksztalcenie przyslugujacego mi8) prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci do nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym9), polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 4610), oznaczonej ewidencyjnie jako dzialka nr 57 z obrebu 23-6-811), o pow. 1580 m kw.12), ujawnionej w ksiedze wieczystej KW 2678013) prowadzonej przez Sad Rejonowy w Lipniewie14) - Wydzial Ksiag Wieczystych.

Prawo uzytkowania wieczystego ustanowione zostalo decyzja Naczelnika Miasta Tenczyn z dnia 14 grudnia 1976 r. Nr GggR.7221/873-09/TR/76, w wykonaniu ktorej, w dniu 26 stycznia 1977 r. zawarta zostala umowa oddania nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste aktem notarialnym Rp A 24561 sporzadzonym w Kancelarii Notarialnej Notariusza Ewy Kobielskiej w Tenczynie15).

Z tytulu wykonywania prawa uzytkowania wieczystego uiszczam oplaty roczne, ostatnia za 2001 r. w wysokosci 570 zl16).

Zwracam sie rowniez z uprzejma prosba o udzielenie bonifikaty od oplaty za przeksztalcenie lub rozlozenie jej na cztery raty roczne17).

(-) Jan Kowalski18)

Zalaczniki:

- odpis z ksiegi wieczystej KW 26780 ,

- kopia decyzji Naczelnika Miasta Tenczyn z dnia 14 grudnia 1976 r. Nr GggR.7221/873-09/TR/76,

- kopia aktu notarialnego Rp A 2456119)

 


1) Podac imiona i nazwiska wnioskodawcow oraz imiona ich rodzicow, adres zamieszkania.

2) Podac numer PESEL.

3) Podac miejsce i date sporzadzenia wniosku.

4) Wskazac do kogo skladany jest wniosek; jezeli nieruchomosc stanowi wlasnosc gminy, prosze wpisac przewodniczacego zarzadu gminy, a jezeli nieruchomosc stanowi wlasnosc Skarbu Panstwa, prosze wpisac wlasciwego staroste.

5) Wnioskodawca nie ma obowiazku wskazywac podstawy prawnej wniosku; podstawa ta wskazuje na wlasciwosc organu.

6) Podstawa ta wskazuje, z ktorego przepisu skladany jest wniosek.

7) Podac liczbe pojedyncza lub mnoga, zaleznie od ilosci wnioskodawcow.

8) Podac liczbe pojedyncza lub mnoga, zaleznie od ilosci wnioskodawcow.

9) Podac czy nieruchomosc jest zabudowana, czy nie zabudowana oraz na jaki cel jest przeznaczona lub wykorzystywana; cel przeznaczenia okreslony jest w akcie ustanawiajacym prawo uzytkowania wieczystego, wzglednie w planie miejscowym; sposob korzystania, jezeli nie jest zbiezny z celem przeznaczenia wynika z decyzji o zmianie sposobu uzytkowania obiektu.

10) Podac miejsce polozenia nieruchomosci.

11) Podac numer ewidencyjny dzialki lub dzialek gruntu, z ktorych sklada sie nieruchomosc, numer okreslony jest w ewidencji gruntow i budynkow prowadzonej przez staroste lub przez wojta (burmistrza), jezeli starosta powierzyl jemu prowadzenie ewidencji.

12) Podac powierzchnie nieruchomosci.

13) Podac numer ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci.

14) Podac wlasciwy sad rejonowy prowadzacy ksiege wieczysta.

15) Podac rodzaj dokumentu, organ ktory go sporzadzil, date i miejsce wydania, na podstawie ktorego ustanowiono prawo uzytkowania wieczystego.

16) Podac, czy uiszczana jest oplata roczna z tytulu uzytkowania wieczystego; obecnie nie jest istotne w jakiej wysokosci oplate te uiszczono w 1997 r., poniewaz informacja ta nie jest potrzebna do wydania decyzji o przeksztalceniu; wnioskodawca moze rowniez podac, czy w ostatnich dwoch latach od dnia zlozenia wniosku byla dokonana aktualizacja oplaty rocznej, jednakze organ orzekajacy bedzie musial we wlasnym zakresie ustalic, czy dokonano takiej aktualizacji, aby za podstawe do ustalenia oplaty za przeksztalcenie przyjac operat szacunkowy sporzadzony na potrzeby tej aktualizacji.

17) Wnioskodawca moze zwrocic sie z prosba o zastosowanie bonifikaty, o rozlozenie oplaty na raty, organ moze jednak przyznac bonifikate tylko wtedy, jezeli odpowiednio rada gminy lub wojewoda udzielil zgody na jej zastosowanie; rozlozenie oplaty na raty zalezy od uznania organu, ale odmowe nalezy uzasadnic.

18) Zlozyc wlasnoreczny podpis.

19) Do wniosku nalezy dolaczyc odpis ksiegi wieczystej nieruchomosci bedacej przedmiotem uzytkowania wieczystego, a w razie potrzeby odpis decyzji administracyjnej ustanawiajacej prawo uzytkowania wieczystego lub wypis umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiajacej to prawo.


Wzor 2. Wniosek o nieodplatne przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci

Powrot do spisu tresci


Bogdan Janicki

syn Marii i Grzegorza

ul. Dluga 721)

26-564 Wagrzec

   

PESEL 48031407852)

 

Wagrzec 2001.10.193)

 

 

Przewodniczacy

Zarzadu Miasta Wagrzec /

Starosta Grajewski4)

 

WNIOSEK

o nieodplatne przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 / 25) w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 1 / 2 / 3 / 3a / 6 ust. 1a6) ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) wnosze7) o nieodplatne przeksztalcenie przyslugujacego mi8) prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci do nieruchomosci9), polozonej w Wagrcu przy ul. Dlugiej 7210), oznaczonej ewidencyjnie jako dzialka nr 39 z obrebu 6-8-211), o pow. 1760 m kw.12), ujawnionej w ksiedze wieczystej KW 4853013) prowadzonej przez Sad Rejonowy w Grajewie14) - Wydzial Ksiag Wieczystych.

Prawo uzytkowania wieczystego ustanowione zostalo decyzja Naczelnika Gminy Wagrzec z dnia 26 kwietnia 1982 r. Nr GggR. 7221/362/UD/82 o nadaniu przedmiotowej nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste jako nieruchomosci zamiennej za wywlaszczenie mojej nieruchomosci polozonej w Gminie Wagrzec15).

(-) Bogdan Janicki16)

 

Zalaczniki:

- odpis z ksiegi wieczystej KW 48530,

- kopia decyzji Naczelnika Gminy Wagrzec z dnia 26 kwietnia 1982 r. Nr GggR.7221/362/UD/8217).


1) Podac imiona i nazwiska wnioskodawcow oraz imiona ich rodzicow, adres zamieszkania.

2) Podac numer PESEL.

3) Podac miejsce i date sporzadzenia wniosku.

4) Wskazac do kogo skladany jest wniosek; jezeli nieruchomosc stanowi wlasnosc gminy, prosze wpisac przewodniczacego zarzadu gminy, a jezeli nieruchomosc stanowi wlasnosc Skarbu Panstwa, prosze wpisac wlasciwego staroste.

5) Wnioskodawca nie ma obowiazku wskazywac podstawy prawnej wniosku; podstawa ta wskazuje na wlasciwosc organu.

6) Podstawa ta wskazuje z ktorego przepisu skladany jest wniosek.

7) Podac liczbe pojedyncza lub mnoga, zaleznie od ilosci wnioskodawcow.

8) Podac liczbe pojedyncza lub mnoga, zaleznie od ilosci wnioskodawcow.

9) Skoro przeksztalcenie ma byc nieodplatne, nie ma potrzeby podawania, czy nieruchomosc jest zabudowana i na jaki cel jest przeznaczona lub w jaki sposob jest wykorzystywana.

10) Podac miejsce polozenia nieruchomosci.

11) Podac numer ewidencyjny dzialki lub dzialek gruntu, z ktorych sklada sie nieruchomosc, numer okreslony jest w ewidencji gruntow i budynkow prowadzonej przez staroste lub wojta (burmistrza), jezeli starosta powierzyl jemu prowadzenie ewidencji.

12) Podac powierzchnie nieruchomosci.

13) Podac numer ksiegi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomosci.

14) Podac wlasciwy sad rejonowy prowadzacy ksiege wieczysta.

15) Podac rodzaj dokumentu, organ ktory go sporzadzil, date i miejsce wydania, na podstawie ktorego ustanowiono prawo uzytkowania wieczystego.

16) Zlozyc wlasnoreczny podpis.

17) Do wniosku nalezy dolaczyc odpis ksiegi wieczystej nieruchomosci bedacej przedmiotem uzytkowania wieczystego, a w razie potrzeby odpis decyzji administracyjnej ustanawiajacej prawo uzytkowania wieczystego lub wypis umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiajacej to prawo; dokumenty potwierdzajace, ze wnioskodawca jest nastepca prawnym uzytkownika wieczystego, gdy wniosek o nieodplatne przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci sklada na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy nastepca prawny uzytkownika wieczystego; dokumenty potwierdzajace uprawnienie uzytkownika wieczystego lub jego nastepcy prawnego do nieodplatnego przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy.


Wzor 3. Wniosek o przeksztalcenie udzialu w prawie uzytkowania wieczystego we wlasnosc

Powrot do spisu tresci


Pawel Konieczny

syn Renaty i Tomasza

ul. Prosta 361)

79-241 Goryn

   

PESEL 41072606342)

 

Goryn 2001.11.043)

 

 

Przewodniczacy

Zarzadu Gminy Goryn /

Starosta Slupski4)

 

WNIOSEK

o przeksztalcenie udzialu w prawie uzytkowania wieczystego we wlasnosc

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 / 25) w zw. z art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) wnosze6) o przeksztalcenie przyslugujacego mi7) udzialu w wysokosci 27/17898) w prawie uzytkowania wieczystego w udzial w prawie wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, w ktorym jestem wlascicielem lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. 75 m kw.9), polozonej w Goryniu przy ul. Prostej 3610), oznaczonej ewidencyjnie jako dzialka nr 58 z obrebu 3-9-211), o pow. 7840 m kw.12). Prawo wlasnosci mojego lokalu mieszkalnego jest ujawnione w ksiedze wieczystej KW 7926113) prowadzonej przez Sad Rejonowy w Slupsku14) - Wydzial Ksiag Wieczystych.

Lokal mieszkalny nabylem na podstawie umowy z dnia 15 maja 1995 r. Rp A 59711, sporzadzonej w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej Notariusza Zygmunta Wrzoska w Slupsku15).

(-) Pawel Konieczny16)

Zalaczniki:

- odpis z ksiegi wieczystej KW 79261,

- odpis aktu notarialnego z dnia 15 maja 1995 r. Rp A 597117)

 


1) Podac imiona i nazwiska wnioskodawcow oraz imiona ich rodzicow, adres zamieszkania.

2) Podac numer PESEL.

3) Podac miejsce i date sporzadzenia wniosku.

4) Wskazac do kogo skladany jest wniosek; jezeli nieruchomosc stanowi wlasnosc gminy, prosze wpisac przewodniczacego zarzadu gminy, a jezeli nieruchomosc stanowi wlasnosc Skarbu Panstwa, prosze wpisac wlasciwego staroste.

5) Wnioskodawca nie ma obowiazku wskazywac podstawy prawnej wniosku; podstawa ta wskazuje na wlasciwosc organu.

6) Podac liczbe pojedyncza lub mnoga, zaleznie od ilosci wnioskodawcow.

7) Podac liczbe pojedyncza lub mnoga, zaleznie od ilosci wnioskodawcow.

8) Podac wielkosc udzialu w prawie uzytkowania wieczystego do nieruchomosci gruntowej.

9) Podac czy nieruchomosc jest zabudowana, czy nie zabudowana oraz czy jest sie wlascicielem lokalu, jaki jest to lokal (mieszkalny lub uzytkowy), podac numer lokalu i jego powierzchnie.

10) Podac miejsce polozenia nieruchomosci.

11) Podac numer ewidencyjny dzialki lub dzialek gruntu, z ktorych sklada sie nieruchomosc, numer okreslony jest w ewidencji gruntow i budynkow prowadzonej przez staroste lub przez wojta (burmistrza), jezeli starosta powierzyl jemu prowadzenie ewidencji.

12) Podac powierzchnie nieruchomosci.

13) Podac numer ksiegi wieczystej prowadzonej dla danego lokalu.

14) Podac wlasciwy sad rejonowy prowadzacy dla lokalu ksiege wieczysta.

15) Podac przedmiot nabycia (lokal) i dokument o nabyciu lokalu.

16) Zlozyc wlasnoreczny podpis.

17) Do wniosku nalezy dolaczyc odpis ksiegi wieczystej nieruchomosci bedacej przedmiotem uzytkowania wieczystego, a w razie potrzeby odpis decyzji administracyjnej ustanawiajacej prawo uzytkowania wieczystego lub wypis umowy, zawartej w formie aktu notarialnego, ustanawiajacej to prawo; jezeli nie wszyscy wlasciciele wykupionych lokali wyrazaja zgode na przeksztalcenie, to nalezy dolaczyc orzeczenie sadu cywilnego wydane w trybie art. 199 k.c. zastepujace zgode osob, ktore nie chca przeksztalcenia.

 


Wzor 4. Wezwanie do usuniecia brakow we wniosku

Powrot do spisu tresci


Przewodniczacy

Zarzadu Miasta Tenczyn /

Starosta Lipniewski1)

Gnuw.7224/879-2/WU/012)

 
 

Tenczyn 2001.11.073)

 

Jan Kowalski

ul. Kosciuszki 46

01-800 Tenczyn4)

 

 

WEZWANIE

do usuniecia brakow we wniosku

 

Na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) w zw. z § 2 pkt 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 lit. c / 7 / § 2 pkt 1 / 2 / 35) rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci (Dz.U. Nr 157, poz. 1037) wzywa sie do uzupelnienia wniosku z dnia 27 pazdziernika 2001 r.6) poprzez podanie numeru ewidencyjnego PESEL7) w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania, pod rygorem pozostawienia przedmiotowego wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci bez rozpatrzenia.

Zgodnie z § 2 pkt 2 lit. d8) powolanego rozporzadzenia z dnia 19 grudnia 1997 r. we wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nalezy podac numer ewidencyjny PESEL9). Wedlug zas art. 64 § 2 k.p.a., jezeli podanie nie czyni zadosc innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, nalezy wezwac wnoszacego do usuniecia brakow w terminie 7 dni z pouczeniem, ze nieusuniecie tych brakow spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Skoro zatem we wniosku z dnia 27 pazdziernika 2001 r.10) nie podano tego numeru11), co jest wymagane przepisem § 2 p. 2 lit. d rozporzadzenia z dnia 19 grudnia 1997 r., niniejsze wezwanie w trybie art. 64 § 2 nalezy uznac za uzasadnione.

W przypadku nie dotrzymania wskazanego terminu 7 dni na uzupelnienie wniosku, wniosek ten pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia, co nie stoi na przeszkodzie zlozeniu przez strone ponownego wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci zawierajacego wszystkie informacje i dokumenty okreslone w § 2 i § 3 rozporzadzenia z dnia 19 grudnia 1997 r.

 

   

(imienna pieczatka i podpis osoby dzialajacej w imieniu organu)


1) Podac nazwe organu.

2) Podac numer rejestracyjny rozpatrywanej sprawy.

3) Podac miejsce i date wystawienia wezwania.

4) Podac imiona i nazwiska wnioskodawcow oraz adres do doreczen.

5) Podac podstawe prawna z rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci, z ktorej wynika jaka informacje ma zawierac wniosek lub jaki dokument ma byc dolaczony do wniosku.

6) Podac date wniosku.

7) Okreslic informacje lub dokument, ktorych brakuje we wniosku, a ktore musza byc uzupelnione.

8) Podac podstawe prawna z rozporzadzenia Ministra Sprawiedliwosci z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie wniosku o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci, z ktorej wynika, jaka informacje ma zawierac wniosek lub jaki dokument ma byc dolaczony do wniosku.

9) Okreslic informacje lub dokument, wynikajace z podanej podstawy prawnej wezwania.

10) Podac date wniosku.

11) Okreslic, czego nie uczyniono we wniosku (nie podano okreslonej informacji lub nie dolaczono okreslonego dokumentu).

 


Wzor 5. Postanowienie o zawieszeniu z urzedu postepowania o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci

Powrot do spisu tresci


Przewodniczacy

Zarzadu Miasta Tenczyn /

Starosta Lipniewski1)

Gnuw.7224/879-2/WU/013)

 

Tenczyn 2001.08.072)

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) w zw. z art. 1 ust. 24) ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) postanawiam zawiesic z urzedu postepowanie z wniosku Jana Kowalskiego o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym5), polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 466).

 

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2000 r. Pan Jan Kowalski zlozyl wniosek o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 46, oznaczonej ewidencyjnie jako dzialka nr 57 z obrebu 23-6-8 o pow. 1580 m2, ujawnionej w ksiedze wieczystej KW 26780 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Lipniewie7) - Wydzial Ksiag Wieczystych.

W toku rozpatrywania wniosku ustalono, ze Pan Jan Kowalski nabyl prawo uzytkowania wieczystego do przedmiotowej nieruchomosci na mocy umowy zawartej w dniu 26 maja 1999 r. z dotychczasowym uzytkownikiem wieczystym Panem Romanem Rabskim.

Z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) wynika, ze wniosek o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego moze zlozyc osoba fizyczna bedaca nastepca prawnym uzytkownika wieczystego przed dniem 31 pazdziernika 1998 r. Dla skutecznego przeniesienia prawa uzytkowania wieczystego potrzebny jest jednak jego wpis w ksiedze wieczystej (art. 27 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543).

W przedmiotowej sprawie, pomimo zawarcia w dniu 26 maja 1999 r. umowy sprzedazy prawa uzytkowania wieczystego, w ksiedze wieczystej KW 26780 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Lipniewie - Wydzial Ksiag Wieczystych, jako uzytkownik wieczysty nadal jest wpisany Pan Roman Rabski.

Jednoczesnie, przy pismie z dnia 25 stycznia 2001 r. Pan Jan Kowalski przedstawil potwierdzenie zlozenia w Sadzie Rejonowym w Lipniewie - Wydzial Ksiag Wieczystych wniosku o ujawnienie sie w Dziale II ksiegi wieczystej KW 26780 jako uzytkownik wieczysty.

Wedlug art. 97 §1 pkt 4 k.p.a. organ administracji publicznej zawiesza postepowanie, jezeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zalezy od uprzedniego rozstrzygniecia zagadnienia wstepnego przez sad.

Skoro zatem Jan Kowalski nie jest ujawniony w ksiedze wieczystej KW 26780, jako uzytkownik wieczysty nieruchomosci polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 46, ale zlozyl taki wniosek do wlasciwego sadu rejonowego, nalezy uznac, iz w przedmiotowej sprawie zaistniala przeslanka do zawieszenia z urzedu przedmiotowego postepowania o przeksztalcenie, poniewaz dopiero od ujawnienia w ksiedze wieczystej KW 26780 prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci (polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 46) przyslugujacego Panu Janowi Kowalskiemu bedzie zalezalo ustalenie, czy Pan Jan Kowalski skutecznie nabyl prawo uzytkowania wieczystego.

Majac powyzsze na wzgledzie postanowiono, jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przysluguje stronie prawo zlozenia zazalenia za moim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Krakowie / Wojewody Malopolskiego8) w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

   

(imienna pieczatka i podpis osoby dzialajacej w imieniu organu)

 

 

Otrzymuja:

1. Jan Kowalski

01-800 Tenczyn

ul. Kosciuszki 46

2. a/a


1) Podac nazwe organu.

2) Podac miejsce i date wystawienia pisma.

3) Podac numer rejestracyjny rozpatrywanej sprawy.

4) Podac podstawe prawna z ustawy o przeksztalceniu okreslajaca wymogi, jakie musza byc spelnione do uzyskania przeksztalcenia.

5) Podac czy nieruchomosc jest zabudowana, czy nie zabudowana oraz na jaki cel jest przeznaczona lub wykorzystywana.

6) Podac miejsce polozenia nieruchomosci.

7) Podac wlasciwy sad rejonowy prowadzacy ksiege wieczysta.

8) Podac wlasciwy organ wyzszej instancji.


Wzor 6. Postanowienie o zawieszeniu z urzedu postepowania o przeksztalcenie udzialow w prawie uzytkowania wieczystego na udzialy w prawie wlasnosci

Powrot do spisu tresci


Przewodniczacy

Zarzadu Miasta Tenczyn /

Starosta Lipniewski1)

Gnuw.7224/879-2/WU/013)

 

Tenczyn 2001.08.072)

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) w zw. z art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) postanawiam zawiesic z urzedu postepowanie z wniosku Jana Kowalskiego, Bogdana Wasika,Marii Olszanskiej i Jerzego Rutkowskiego o przeksztalcenie udzialow w prawie uzytkowania wieczystego na udzialy w prawie wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym4), obejmujacym 6 lokali mieszkalnych, polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 465).

 

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2000 r. Jan Kowalski,Bogdan Wasik,Maria Olszanska iJerzy Rutkowski zlozyli wniosek o przeksztalcenie udzialow w prawie uzytkowania wieczystego na udzialy w prawie wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym6), obejmujacym 6 lokali mieszkalnych, polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 46, oznaczonej ewidencyjnie jako dzialka nr 54 z obrebu 21-1-6, o pow. 3640 m2, dla ktorej Sad Rejonowy w Lipniewie7) - Wydzial Ksiag Wieczystych prowadzi ksiege wieczysta KW 26780.

W toku rozpatrywania wniosku ustalono, ze oprocz wnioskodawcow, udzialy w prawie uzytkowania wieczystego do gruntu przedmiotowej nieruchomosci, jako zwiazane z prawem wlasnosci lokali, przysluguja takze Robertowi Mlynskiemu i Genowefie Olczak.

Z art. 1 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) wynika, ze wniosek o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci moga zlozyc osoby fizyczne bedace wlascicielami lokali, ktorym przysluguje udzial w prawie uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej jako w prawie zwiazanym z wlasnoscia wyodrebnionego lokalu, jezeli wniosek o przeksztalcenie zloza wszyscy wspoluzytkownicy wieczysci, a w razie braku zgody, zgoda osob nie skladajacych wniosku o przeksztalcenie moze byc zastapiona orzeczeniem sadu wydanym na podstawie art. 199 k.c.

W przedmiotowej sprawie wniosek o przeksztalcenie zlozylo tylko czterech sposrod szesciu wspoluzytkownikow wieczystych. Przy czym, wnioskodawcy przeksztalcenia, zalaczyli do swojego pisma z dnia 25 lipca 2001 r. potwierdzenie przyjecia przez sad pozwu o wydanie na podstawie art. 199 k.c. orzeczenia zastepujacego zgode Roberta Mlynskiego i Genowefy Olczak na przeksztalcenia ich udzialow w prawie uzytkowania wieczystego w udzialy w prawie wlasnosci do przedmiotowej nieruchomosci.

Wedlug art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. organ administracji publicznej zawiesza postepowanie, jezeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zalezy od uprzedniego rozstrzygniecia zagadnienia wstepnego przez sad.

Skoro zatem Robert Mlynski i Genowefa Olczak nie zlozyli wniosku o przeksztalcenie udzialow w prawie uzytkowania wieczystego w udzialy w prawie wlasnosci do przedmiotowej nieruchomosci, ale wnioskodawcy niniejszego postepowania wystapili do Sadu Rejonowego w Lipniewie o wydanie na podstawie art. 199 k.c. orzeczenia zastepujacego zgode Roberta Mlynskiego i Genowefy Olczak na przeksztalcenia ich udzialow w prawie uzytkowania wieczystego w udzialy w prawie wlasnosci do przedmiotowej nieruchomosci, to nalezy uznac, iz w przedmiotowej sprawie zaistniala przeslanka do zawieszenia z urzedu przedmiotowego postepowania o przeksztalcenie, poniewaz dopiero od wydania przez Sad Rejonowy w Lipniewie powolanego orzeczenia bedzie zalezalo ustalenie, czy przeksztalcenie nastapi na rzecz wszystkich wspoluzytkownikow wieczystych.

Majac powyzsze na wzgledzie postanowiono, jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przysluguje stronie prawo zlozenia zazalenia za moim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Krakowie / Wojewody Malopolskiego8) w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

 

   

(imienna pieczatka i podpis osoby dzialajacej w imieniu organu)

 

Otrzymuja:

1. Jan Kowalski

01-800 Tenczyn

ul. Kosciuszki 46

2, 3, 4, ... adresy pozostalych

5. a/a


1) Podac nazwe organu.

2) Podac miejsce i date wystawienia postanowienia.

3) Podac numer rejestracyjny rozpatrywanej sprawy.

4) Podac czy nieruchomosc jest zabudowana, czy nie zabudowana oraz na jaki cel jest przeznaczona lub wykorzystywana; cel przeznaczenia okreslony jest w akcie ustanawiajacym prawo uzytkowania wieczystego, wzglednie w planie miejscowym; sposob korzystania, jezeli nie jest zbiezny z celem przeznaczenia wynika z decyzji o zmianie sposobu uzytkowania obiektu.

5) Podac miejsce polozenia nieruchomosci.

6) Podac czy nieruchomosc jest zabudowana, czy nie zabudowana oraz na jaki cel jest przeznaczona lub wykorzystywana; cel przeznaczenia okreslony jest w akcie ustanawiajacym prawo uzytkowania wieczystego, wzglednie w planie miejscowym; sposob korzystania, jezeli nie jest zbiezny z celem przeznaczenia wynika z decyzji o zmianie sposobu uzytkowania obiektu.

7) Podac wlasciwy sad rejonowy prowadzacy ksiege wieczysta.

8) Podac wlasciwy organ wyzszej instancji.

 


Wzor 7. Postanowienie o zawieszeniu z urzedu postepowania o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci w zwiazku z prowadzonym postepowaniem o ocene prawidlowosci nabycia nieruchomosci przez Skarb Panstwa

Powrot do spisu tresci


Przewodniczacy

Zarzadu Miasta Tenczyn /

Starosta Lipniewski1)

Gnuw.7224/879-2/WU/013)

 

Tenczyn 2001.08.272)

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) w zw. z art. 3 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) postanawiam zawiesic z urzedu postepowanie z wniosku Pana Jana Kowalskiego o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym4), polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 465).

 

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2000 r. Pan Jan Kowalski zlozyl wniosek o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 46, oznaczonej ewidencyjnie jako dzialka nr 57 z obrebu 23-6-8 o pow. 1580 m2, ujawnionej w ksiedze wieczystej KW 26780 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Lipniewie - Wydzial Ksiag Wieczystych6).

W pismie z dnia 25 czerwca 2001 r. Wojewoda Malopolski7) poinformowal, ze w dniu 20 czerwca 2001 r. Pan Roman Pietrusinski zlozyl do organu wojewodzkiego wniosek o stwierdzenie niewaznosci decyzji Naczelnika Miasta Tenczyn z dnia 20 lutego 1984 r. nr GGN.7225/48-1/LK/84 o wywlaszczeniu na rzecz Skarbu Panstwa nieruchomosci, polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 468).

Z art. 3 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) wynika, ze organ wlasciwy w sprawie przeksztalcenia, odmawia wydania decyzji o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci, jezeli toczy sie postepowanie administracyjne dotyczace prawidlowosci nabycia nieruchomosci przez Skarb Panstwa lub jednostke samorzadu terytorialnego.

Skoro zatem od dnia 20 czerwca 2001 r. (art. 61 § 3 k.p.a.) przed Wojewoda Malopolskim toczy sie postepowanie o stwierdzenie niewaznosci decyzji Naczelnika Miasta Tenczyn z dnia 20 lutego 1984 r. nr GGN.7225/48-1/LK/84 o wywlaszczeniu na rzecz Skarbu Panstwa nieruchomosci bedacej przedmiotem niniejszego postepowania z wniosku Pana Jana Kowalskiego9), to w przedmiotowej sprawie przeksztalcenia nie moze byc wydana decyzja o przeksztalceniu do czasu zakonczenia postepowania z wniosku Pana Romana Pietrusinskiego10).

Wedlug art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. organ administracji publicznej zawiesza postepowanie, jezeli rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zalezy od uprzedniego rozstrzygniecia zagadnienia wstepnego przez inny organ. Taka sytuacja zaistniala w przedmiotowej sprawie, dlatego postanowiono, jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie stronie przysluguje prawo zlozenia zazalenia za moim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Krakowie / Wojewody Malopolskiego11), w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

   

(imienna pieczatka i podpis osoby dzialajacej w imieniu organu)

Otrzymuja:

1. Jan Kowalski

01-800 Tenczyn

ul. Kosciuszki 46

2. a/a


1) Podac nazwe organu.

2) Podac miejsce i date wydania postanowienia.

3) Podac numer rejestracyjny rozpatrywanej sprawy.

4) Podac czy nieruchomosc jest zabudowana, czy nie zabudowana oraz na jaki cel jest przeznaczona lub wykorzystywana.

5) Podac miejsce polozenia nieruchomosci.

6) Podac dane przestrzenno-ewidencyjne nieruchomosci oraz jej adres.

7) Podac organ informujacy o prowadzonym postepowaniu oceniajacym prawidlowosc nabycia nieruchomosci na wlasnosc publiczna.

8) Opisac z czyjego wniosku i jakiego aktu administracyjnego dotyczy postepowanie prowadzone przez inny organ.

9) Opisac przed jakim organem i jakie toczy sie postepowanie, od ktorego wyniku zalezy postepowanie o przeksztalcenie.

10) Podac z czyjego wniosku toczy sie postepowanie przed innym organem.

11) Podac wlasciwy organ wyzszej instancji do rozpatrzenia zazalenia.

 


Wzor 8. Postanowienie o podjeciu zawieszonego postepowania o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci

Powrot do spisu tresci


Przewodniczacy

Zarzadu Miasta Tenczyn /

Starosta Lipniewski1)

Gnuw.7224/879-2/WU/013)

 

Tenczyn 2001.11.062)

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) podejmuje na wniosek Pana Jana Kowalskiego4) postepowanie o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym5), polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 466), zawieszonej postanowieniem z dnia 7 marca 2001 r. Nr Gnuw.7224/879-2/WU/017).

 

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 7 marca 2001 r. Nr Gnuw.7224/879-2/ WU/018) zawieszone zostalo z urzedu postepowanie z wniosku Pana Jana Kowalskiego o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 46, oznaczonej ewidencyjnie jako dzialka nr 57 z obrebu 23-6-8 o pow. 1580 m2, ujawnionej w ksiedze wieczystej KW 26780 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Lipniewie9) - Wydzial Ksiag Wieczystych10).

W dniu 20 pazdziernika 2001 r. Pan Jan Kowalski zlozyl odpis z ksiegi wieczystej KW 26780 prowadzonej przez Sad Rejonowy w Lipniewie11) - Wydzial Ksiag Wieczystych, w ktorej w Dziale II wpisany jest jako uzytkownik wieczysty Pan Jan Kowalski.

Z przedmiotowego odpisu wynika, ze wpis prawa uzytkowania wieczystego na rzecz Pana Jana Kowalskiego nastapil na wniosek zlozony w dniu 20 pazdziernika 1998 r., co zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o ksiegach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 19, poz. 147, ze zm.) oznacza, ze wpis ten jest skuteczny od dnia 20 pazdziernika 1998 r. 12)

Skoro zatem z przedstawionego odpisu z ksiegi wieczystej wynika, ze prawo uzytkowania wieczystego przysluguje Panu Janowi Kowalskiemu od dnia 20 pazdziernika 1998 r., to nalezy uznac, iz odpadla przyczyna zawieszenia postepowania o przeksztalcenie.

Majac powyzsze na wzgledzie postanowiono, jak w sentencji.

Na niniejsze postanowienie przysluguje stronie prawo zlozenia zazalenia za moim posrednictwem do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Krakowie / Wojewody Malopolskiego13), w terminie 7 dni od dnia doreczenia postanowienia14).

 

   

(imienna pieczatka i podpis osoby dzialajacej w imieniu organu)

 

Otrzymuja:

1. Jan Kowalski

01-800 Tenczyn

ul. Kosciuszki 46

2. a/a


1) Podac nazwe organu.

2) Podac miejsce i date wydania postanowienia.

3) Podac numer rejestracyjny rozpatrywanej sprawy.

4) Okreslic sposob podjecia postepowania o przeksztalcenie: z urzedu lub na wniosek (czyj wniosek).

5) Podac czy nieruchomosc jest zabudowana, czy nie zabudowana oraz na jaki cel jest przeznaczona lub wykorzystywana.

6) Podac miejsce polozenia nieruchomosci.

7) Podac date i numer postanowienia zawieszajacego postepowanie o przeksztalcenie.

8) Podac date i numer postanowienia zawieszajacego postepowanie o przeksztalcenie.

9) Podac wlasciwy sad rejonowy prowadzacy ksiege wieczysta.

10) Podac dane ewidencyjno-wieczystoksiegowe nieruchomosci i jej adres.

11) Podac wlasciwy sad rejonowy prowadzacy ksiege wieczysta.

12) Opisac dzialanie lub zdarzenie skutkujace podjeciem postepowania o przeksztalcenie.

13) Podac wlasciwy organ wyzszej instancji.

14) W dotychczasowym orzecznictwie Sadu Najwyzszego wyrazany jest poglad, ze skoro w art. 101 § 3 k.p.a. okreslono, iz stronie przysluguje zazalenie na postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania, to prawo strony do zazalenia przysluguje na postanowienie o zawieszeniu i o podjeciu postepowania.

 


Wzor 9. Postanowienie o zobowiazaniu do uiszczenia zaliczki na poczet kosztow postepowania

Powrot do spisu tresci


Przewodniczacy

Zarzadu Miasta Tenczyn /

Starosta Lipniewski1)

Gnuw.7224/879-2/WU/013)

 

Tenczyn 2001.08.072)

 

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 262 § 2 w zw. z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) zobowiazuje Pana Jana Kowalskiego, wnioskodawce przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym4), polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 465) do uiszczenia zaliczki w kwocie 450 zl (slownie zlotych: czterysta piecdziesiat)6) na poczet kosztow postepowania w sprawie rozpatrzenia tego wniosku w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszego postanowienia.

 

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2000 r. Pan Jan Kowalski zlozyl wniosek o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym, polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 46, oznaczonej ewidencyjnie jako dzialka nr 57 z obrebu 23-6-8 o pow. 1580 m2, ujawnionej w ksiedze wieczystej KW 267807) prowadzonej przez Sad Rejonowy w Lipniewie - Wydzial Ksiag Wieczystych.

Z akt prowadzonego postepowania wynika, ze Pan Jan Kowalski nabyl prawo uzytkowania wieczystego od gminy Miasta Tenczyn w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego w dniu 11 pazdziernika 1991 r. Tresc powolanej umowy nie wskazuje, aby Jan Kowalski mogl skorzystac z prawa nieodplatnego przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci8).

W zwiazku z powyzszym, w niniejszym postepowaniu istnieje potrzeba okreslenia wartosci nieruchomosci jako przedmiotu prawa wlasnosci i jako przedmiotu prawa uzytkowania wieczystego dla ustalenia oplaty za przeksztalcenie, o ktorej mowa w art. 4 w zw. z art. 4a ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.).

W toku postepowania ustalono, ze opinie o wartosci przedmiotowej nieruchomosci okresli rzeczoznawca majatkowy Karol Norman (wybrany w drodze zapytan o cene uslugi), ktory okreslil swoje wynagrodzenie na kwote 450 zl9).

Wedlug art. 262 § 1 pkt 2 k.p.a. strone obciazaja te koszty postepowania, ktore zostaly poniesione w jej interesie, a nie wynikaja z ustawowego obowiazku organu prowadzacego postepowanie.

W ustawie z dnia 4 wrzesnia 1997 r. brak jest przepisu prawa, ktory naklada na organ orzekajacy o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci obowiazek poniesienia kosztow tego postepowania. W zwiazku z tym nalezy uznac, ze skoro niniejsze postepowanie prowadzone jest w interesie wnioskodawcy, ktory w decyzji o przeksztalceniu nabywa prawo wlasnosci nieruchomosci, to wnioskodawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow tego postepowania.

Tym samym, zgodnie z art. 262 § 2 k.p.a., w uzasadnionych przypadkach organ orzekajacy moze zazadac od strony zlozenia zaliczki w okreslonej wysokosci na pokrycie kosztow postepowania.

Skoro w przedmiotowej sprawie istnieje ustawowy obowiazek ustalenia oplaty za przeksztalcenie na podstawie wartosci nieruchomosci, za uzasadnione nalezy uznac uiszczenie przez wnioskodawce niniejszego postepowania zaliczki na poczet kosztow wykonania przez rzeczoznawce majatkowego Pana Karola Normana opinii o wartosci przedmiotowej nieruchomosci.

Ponadto informuje, ze zgodnie z art. 265 k.p.a. nie uiszczone w wyznaczonym terminie 14 dni koszty postepowania o przeksztalcenie, podlegaja sciagnieciu w trybie egzekucji administracyjnej swiadczen pienieznych.

Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie jest ostateczne i niezaskarzalne10).

 

 

   

(imienna pieczatka i podpis osoby dzialajacej w imieniu organu)

 

Otrzymuja:

1. Jan Kowalski

01-800 Tenczyn

ul. Kosciuszki 46

2. a/a


1) Podac nazwe organu.

2) Podac miejsce i date wydania postanowienia.

3) Podac numer rejestracyjny rozpatrywanej sprawy.

4) Podac czy nieruchomosc jest zabudowana, czy nie zabudowana oraz na jaki cel jest przeznaczona lub wykorzystywana.

5) Podac miejsce polozenia nieruchomosci.

6) Okreslic kwote zaliczki.

7) Podac dane przestrzenno-ewidencyjne nieruchomosci oraz jej adres.

8) Okreslic sposob powstania uzytkowania wieczystego i fakt, czy wnioskodawcy nie przysluguje uprawnienie do bezplatnego przeksztalcenia.

9) Podac rzeczoznawce majatkowego, kwote ceny uslugi.

10) Zgodnie z art. 141 § 1 k.p.a. zazalenie przysluguje tylko na takie postanowienia, na ktore kodeks tak stanowi. Przedmiotowe postanowienie w sprawie uiszczenia zaliczki na poczet kosztow postepowania wydawane jest na podstawie art. 123 k.p.a., na ktore to postanowienie kodeks nie przewiduje zlozenia zazalenia. Takie postanowienia mozna zatem skarzyc wylacznie w odwolaniu od decyzji konczacej postepowanie, w ktorym je wydano (art. 141 k.p.a.). Natomiast w art. 264 § 2 k.p.a. wskazano na dopuszczalnosc zlozenia zazalenia jedynie na postanowienie w sprawie kosztow postepowania, o ktorym to postanowieniu jest mowa w art. 264 § 1 k.p.a. Przepis art. 264 § 2 k.p.a. dotyczy bowiem postanowienia, o ktorym mowa jest tylko w art. 264 § 1 k.p.a.. Natomiast w art. 262 § 2 k.p.a. nie wskazano na forme zadania przez organ administracyjny uiszczenia zaliczki, z czego wynika zastosowanie ogolnej normy art. 123 k.p.a. wskazujacej w takim przypadku na wydawanie nieskarzalnych samodzielnie postanowien incydentalnych - nie bedacych postanowieniami rozstrzygajacymi chociazby dany element materialny rozpatrywanej sprawy.

 


Wzor 10. Zawiadomienie wnioskodawcy o wystapieniu do rzeczoznawcy majatkowego o sporzadzenie wyceny nieruchomosci

Powrot do spisu tresci


Przewodniczacy

Zarzadu Miasta Tenczyn /

Starosta Lipniewski1)

Gnuw.7224/879-2/WU/013)

 

Tenczyn 2001.11.292)

 

Jan Kowalski

ul. Kosciuszki 46

01-800 Tenczyn4)

 

ZAWIADOMIENIE

Dzialajac na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071), w zwiazku z Pana/Pani wnioskiem z dnia 27 pazdziernika 2001 r. o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci nieruchomosci polozonej w Tenczynie przy ul. Kosciuszki 465) uprzejmie informuje, ze w dniu 25 listopada 2001 r. wystapilem do rzeczoznawcy majatkowego o sporzadzenie opinii dot. wartosci przedmiotowej nieruchomosci jako przedmiotu prawa wlasnosci oraz jako przedmiotu prawa uzytkowania wieczystego w celu ustalenia zgodnie z art. 4 i art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746, ze zm.) oplaty za przeksztalcenie.

Po sporzadzeniu powolanej opinii, zostanie Pan niezwlocznie zawiadomiony o miejscu i terminie zapoznania sie z nia i wniesienia ewentualnych uwag.

   

(imienna pieczatka i podpis osoby dzialajacej w imieniu organu)


1) Podac nazwe organu.

2) Podac miejsce i date wystawienia pisma

3) Podac numer rejestracyjny rozpatrywanej sprawy

4) Podac imiona i nazwiska wnioskodawcow oraz adres do doreczen

5) Podac adres nieruchomosci bedacej przedmiotem postepowania

 


Powrot do spisu tresci

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.