Powrot do spisu tresci

Rozdzial 2

WZORY DLA WSPOLNOTY

(DLA ZEBRANIA WLASCICIELI)Wzor 2-01 (Uchwala w sprawie zmiany zasad glosowania)

UCHWALA Nr 2001 / 10

wlascicieli lokali w nieruchomosci Fikcyjna 5 w Warszawie

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie zmiany zasad glosowania nad uchwalami

 

Dzialajac na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali, wprowadzamy zasade, ze na kazdego wlasciciela przypada jeden glos - w glosowaniach nad wszystkimi uchwalami przewidzianymi w porzadku dziennym zebrania wlascicieli lokali w dniu 30 marca 2001 r.

 

Zalaczniki:


1. Porzadek obrad zebrania wlascicieli lokali

w dniu 30 marca 2001 r.,

2. Pelnomocnictwa do glosowania nad uchwala w sprawie zmiany

zasad glosowania - udzielone przez wlascicieli lokali.

 

Objasnienia:


1) Ustawa o wlasnosci lokali mowi, ze zasade glosowania "1 wlasciciel = 1 glos" mozna przyjac "w okreslonej sprawie" (art. 23 ust. 2). Nie oznacza to jednak, ze dla kazdej sprawy musi zapasc w tej kwestii odrebna uchwala. Mozna w jednej uchwale wymienic wieksza liczbe spraw, ktorych dotyczy zmiana trybu glosowania, mozna takze - jak w przedstawionym wzorze - jedna uchwala wprowadzic taka zmiane dla wszystkich uchwal przewidzianych w porzadku zebrania.

2) Przy podejmowaniu tej uchwaly wazne sa oczywiscie takze pelnomocnictwa o szerszym zakresie, upowazniajace pelnomocnika do glosowania w imieniu wlasciciela nad wszystkimi uchwalami rozpatrywanymi na zebraniu. Na pewno jednak - zwlaszcza w bardzo duzych wspolnotach, gdzie wlasciciele lokali slabo znaja sie nawzajem - latwiej bedzie uzyskac pelnomocnictwo ograniczone tylko do tej jednej, wstepnej uchwaly. Oto wzor takiego pelnomocnictwa.

 


Aniela Nowak

Niechcica 7 m. 13

 

 

 

 

1 luty 2001 r.

 

Upowazniam Pana Czeslawa Cichego, zamieszkalego w Kalincu, przy ul. Niechcica 7 m. 4, nr dow. osob. DB 0344774,

do glosowania w moim imieniu za przyjeciem trybu glosowania "1 wlasciciel = 1 glos" dla wszystkich uchwal podejmowanych na zebraniu wlascicieli lokali w nieruchomosci ul. Niechcica 7 w Kalincu w dniu 30 marca 2001 r.

 


 

 

Aniela Nowak

 

 

(podpis)


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-02 (Uchwala w sprawie przyjecia statutu wspolnoty mieszkaniowej)

UCHWALA Nr 2002 / 1

wlascicieli lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu

z dnia 15 stycznia 2002 r.

w sprawie przyjecia Statutu Wspolnoty Mieszkaniowej "Dabrowa"

Dzialajac na podstawie art. 22 oraz art. 23 ustawy o wlasnosci lokali, przyjmujemy z dniem 15 stycznia 2002 r. Statut Wspolnoty Mieszkaniowej "DABROWA". Tresc Statutu zawarto w zalaczniku nr 1, ktory stanowi integralna czesc niniejszej uchwaly.


Glosowanie nad uchwala:

 

Nr

lokalu

Wlasciciel

Udzial ulamek zwykly

Udzial

%

Za

uchwala

Przeciwko uchwale

Data

4

Czeslaw Cichy

5626 / 90595

6,21%

Cichy

 

9.01.00

6

Grzegorz Jablonski

5626 / 90595

6,21%

-

-

-

8

Aurelia Wisniewska

5626 / 90595

6,21%

Wisniewska

 

9.01.00

13

Aniela Nowak

9441 / 90595

10,42%

Nowak

 

15.01.00

14, 15

"Baron, Pawlak i Jankowski" Sp. z o.o.

28323 / 90595

31,26%

Baron

 

9.01.00

2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Gmina Kaliniec

35953 / 90595

39,69%

 

Kurowski

9.01.00

Razem

(ulamek)

90595 / 90595

 

49016
90595

35953
90595

-

Razem

(procent)

 

100,00%

54,10%

39,69%

15.01.00


Stwierdzamy, ze uchwala zostala podjeta 15 stycznia 2002 roku.

 

 

Za zgodnosc:

 

Przewodniczacy Zebrania
Wlascicieli 9 stycznia 2002 r.

 

Zarzad Wspolnoty
Mieszkaniowej

. . . . . . . . . . . . . .
Czeslaw Cichy

15 stycznia 2002 r.

. . . . . . . . . . . . . .
Jan Herkules


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-03 (Statut wspolnoty mieszkaniowej)

Zalacznik nr 1

do uchwaly nr 2002/1

z dnia 15 stycznia 2002 r.


STATUT

WSPOLNOTY MIESZKANIOWEJ

DABROWA

Rozdzial 1.

Przepisy ogolne

§ 1.

1. Wspolnota Mieszkaniowa "DABROWA", okreslana dalej takze jako WSPOLNOTA, jest zrzeszeniem utworzonym z mocy prawa przez wlascicieli lokali w nieruchomosci przy ul. Niechcica 7 w Kalincu (ksiega wieczysta nr 0123456 w Wydziale Ksiag Wieczystych Sadu Rejonowego w Kalincu), zwanych dalej takze WLASCICIELAMI - w celu wspolnego zarzadzania ta nieruchomoscia.

2. WSPOLNOTA dziala na podstawie przepisow USTAWY O WLASNOSCI LOKALI - okreslanej dalej takze jako UWL - z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388; zm.: Dz.U. z 1997 r. Nr 106, poz. 682, z 2000 r. Nr 29, poz. 355, Nr 80, poz. 903). Niniejszy statut, zwany dalej takze STATUTEM, reguluje - na uzytek WSPOLNOTY - kwestie nie ujete lub niedostatecznie sprecyzowane w UWL i w innych powszechnie obowiazujacych przepisach.

3. Ilekroc w STATUCIE jest mowa o wlascicielu lokalu lub o WLASCICIELU, nalezy przez to rozumiec rowniez wlasciciela 2 lub wiekszej liczby lokali, a takze ogol wspolwlascicieli lokalu stanowiacego wspolwlasnosc.

4. Ilekroc w STATUCIE jest mowa o Zarzadzie WSPOLNOTY lub o ZARZADZIE, nalezy przez to rozumiec rowniez zarzadce, ktoremu zarzad nieruchomoscia wspolna powierzono w sposob okreslony w art. 18 ust. 1 UWL.


§ 2.

Przedmiotem dzialania WSPOLNOTY jest nieruchomosc wspolna, w rozumieniu art. 3 ust. 2 UWL oraz § 7 STATUTU, stanowiaca wspolwlasnosc wlascicieli lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu.


§ 3.

1. WSPOLNOTA moze nabywac prawa i zaciagac zobowiazania, pozywac i byc pozywana (UWL art. 6) - jest wiec odrebnym podmiotem prawnym, majatkowym i gospodarczym - odrebnym zarowno od wlascicieli lokali, jak od wszelkich innych podmiotow.

2. Majatkiem WSPOLNOTY jest to, co nabyla ona jako odrebny podmiot majatkowy, za zgoda WLASCICIELI wyrazona w ich uchwale. Majatek nabyty w toku dzialalnosci WSPOLNOTY stanowi wspolwlasnosc wlascicieli lokali. Wlasciciele rozporzadzaja majatkiem WSPOLNOTY zgodnie z przepisami ustawy o wlasnosci lokali.

3. Majatek WSPOLNOTY powstaje takze:


a) z dzialalnosci gospodarczej WSPOLNOTY,

b) z darowizn,

c) z ofiarnosci publicznej.

§ 4.

Jedynym prawnym reprezentantem WSPOLNOTY wobec wlascicieli lokali i na zewnatrz jest wybrany przez wlascicieli lokali Zarzad WSPOLNOTY, zwany dalej takze ZARZADEM.


Rozdzial 2.

Wlasnosc lokalu i wspolwlasnosc nieruchomosci wspolnej

§ 5.

1. Lokalem jest wydzielone trwalymi scianami pomieszczenie lub zespol pomieszczen, wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem na cele mieszkalne lub uzytkowe.

2. Lokal stanowi odrebna nieruchomosc, jezeli zostal wyodrebniony czynnoscia prawna lub orzeczeniem sadowym, zgodnie z przepisami art. 7 i art. 8 UWL oraz art. 46 Kodeksu cywilnego.

3. Do lokalu moze przynalezec inne pomieszczenie, w szczegolnosci piwnica, strych, komorka, garaz, chocby nawet do tego lokalu bezposrednio nie przylegalo lub bylo polozone w granicach nieruchomosci gruntowej poza budynkiem - jezeli zostalo ono okreslone jako "przynalezne" do tego lokalu odpowiednia czynnoscia prawna lub orzeczeniem sadowym.


§ 6.

1. Wlascicielem lokalu moze byc osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym gmina lub Skarb Panstwa, a takze ogol wspolwlascicieli lokalu. Prawa wszystkich WLASCICIELI sa rowne - z wyjatkiem praw zwiazanych z wielkoscia udzialu w nieruchomosci wspolnej.

2. Wlasnosc lokalu powstaje z chwila dokonania wpisu w ksiedze wieczystej, okreslajacego:


a) rodzaj, polozenie i powierzchnie lokalu oraz pomieszczen do niego przynaleznych;

b) wielkosc udzialow przypadajacych Wlascicielom poszczegolnych lokali w nieruchomosci wspolnej.3. Dla celow biezacego zarzadzania nieruchomoscia wspolna za dowod wlasnosci lokalu mozna uznac:


a) zaswiadczenie o zlozeniu wniosku o dokonanie wpisu w ksiedze wieczystej, o ktorym mowa w ust. 2;

b) umowe notarialna;

c) orzeczenie sadowe;

d) decyzje komunalizacyjna- jezeli dokumenty te okreslaja rodzaj, polozenie i powierzchnie lokalu oraz pomieszczen do niego przynaleznych.

4. Roszczenie do wlasnosci lokalu, nie poparte dokumentami okreslonymi w ustepach 2 i 3, nie moze byc uznane. Do czasu uzyskania przynajmniej jednego z tych dokumentow lokal, ktorego roszczenie dotyczy, wraz z pomieszczeniami don przynaleznymi, bedzie traktowany przez WSPOLNOTE jako czesc nieruchomosci wspolnej, czyli jako wspolwlasnosc wszystkich wlascicieli lokali.


§ 7.

1. Prawem nierozlacznie zwiazanym z wlasnoscia lokalu (lokali) jest udzial we wspolwlasnosci nieruchomosci wspolnej.

2. Nieruchomosc wspolna stanowi grunt oraz te czesci i urzadzenia nieruchomosci Niechcica 7, ktore z przeznaczenia sluza do uzytku wspolnego wszystkich wlascicieli lokali lub grupy WLASCICIELI.

3. Do nieruchomosci wspolnej naleza rowniez balkony, a takze pomieszczenia sluzace do wylacznego uzytku jednego WLASCICIELA, jezeli nie zostaly okreslone w dokumentach, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 i 3, jako "przynalezne do lokalu".

4. Koszty remontow i napraw czesci nieruchomosci wspolnej, o ktorych mowa w ust. 3, wykonanych na podstawie uchwaly wlascicieli - ponosi WSPOLNOTA. Koszty pozostalych napraw i remontow tych czesci nieruchomosci wspolnej ponosi uzytkownik*).

5. Instalacje znajdujace sie w obrebie lokalu stanowia wspolwlasnosc na odcinkach przed glownym zaworem (licznikiem) danego lokalu, a takze na odcinkach obslugujacych inne lokale i/lub nieruchomosc wspolna.

6. Instalacja centralnego ogrzewania stanowi wspolwlasnosc na calej dlugosci, lacznie z grzejnikami.


§ 8.

1. Udzial wlasciciela lokalu we wspolwlasnosci nieruchomosci wspolnej okreslony jest w ksiedze wieczystej, o ktorej mowa w § 1. Suma udzialow okreslonych w ksiedze wieczystej winna rownac sie 1 (100%).

2. Udzial wlasciciela lokalu we wspolwlasnosci nieruchomosci wspolnej odpowiada stosunkowi powierzchni uzytkowej lokalu wraz z powierzchnia pomieszczen do niego przynaleznych - do lacznej powierzchni uzytkowej wszystkich lokali oraz pomieszczen do nich przynaleznych w obrebie nieruchomosci.

3. Jezeli suma udzialow okreslonych w ksiedze wieczystej nie rowna sie 1, a takze w razie zaistnienia roznicy miedzy wysokoscia udzialow okreslona w ksiedze wieczystej a wysokoscia udzialow wyliczona zgodnie z ustepem 2, WLASCICIELE powinni jak najszybciej podjac uchwale o udzieleniu zgody na zmiane wysokosci udzialow we wspolwlasnosci nieruchomosci wspolnej, zgodnie z art. 22 ust. 3 pkt 5a UWL.


§ 9.

Dopoki trwa odrebna wlasnosc lokali, nie mozna zadac zniesienia wspolwlasnosci nieruchomosci wspolnej (UWL art. 3 ust. 1). Nikt nie moze uzyskac tytulu wlasnosci do czesci nieruchomosci wspolnej bez zgody WLASCICIELI wyrazonej w ich uchwale.


Rozdzial 3.

Prawa i obowiazki czlonkow WSPOLNOTY

A) CZLONKOWIE WSPOLNOTY


§ 10.

Czlonkami WSPOLNOTY sa osoby fizyczne i prawne bedace wlascicielami lub wspolwlascicielami lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu.


§ 11.

1. Osoba prawna bedaca czlonkiem WSPOLNOTY dziala w sprawach WSPOLNOTY poprzez swojego prawnego reprezentanta lub wyznaczonego przezen pelnomocnika. Reprezentantem lub pelnomocnikiem moze byc wylacznie osoba fizyczna.

2. Osoba fizyczna bedaca czlonkiem WSPOLNOTY moze dzialac w sprawach WSPOLNOTY przez pelnomocnika, ktorym moze byc dowolna osoba fizyczna. Jezeli lokal stanowi wspolwlasnosc, jego wspolwlasciciele obowiazani sa wybrac pelnomocnika, ktory bedzie ich reprezentowac w glosowaniach nad uchwalami wlascicieli i wobec zarzadu. Zasady wyboru pelnomocnika ustala wspolwlasciclele lokalu, kierujac sie przepisami Kodeksu cywilnego o wspolwlasnosci.

3. Pelnomocnicy, o ktorych mowa w ust. 1 I 2, musza dysponowac pisemnym upowaznieniem, podpisanym przez Wlasciciela lokalu lub jego prawnego reprezentanta. W upowaznieniu musi byc okreslony zakres pelnomocnictwa i termin jego waznosci.

4. Pelnomocnictwo do dzialan, ktore wymagaja formy notarialnej - w szczegolnosci do dzialan, ktore pociagaja za soba zmiany w stanie majatkowym wlasciciela lokalu - wymaga poswiadczenia notarialnego.

5. Pelnomocnik moze byc wybrany do Rady Wspolnoty, jezeli WLASCICIEL - MOCODAWCA wyrazil w pelnomocnictwie zgode na taki wybor.

B) PRAWA CZLONKOW WSPOLNOTY


§ 12.

1. Czlonek WSPOLNOTY, jako wspolwlasciciel nieruchomosci wspolnej, ma prawo korzystania z niej w takim zakresie, w jakim nie narusza to praw innych wspolwlascicieli.

2. Dochody i inne pozytki z nieruchomosci wspolnej przypadaja wspolwlascicielom proporcjonalnie do ich udzialow.

3. Czlonek WSPOLNOTY ma prawo wspoldzialania w zarzadzaniu nieruchomoscia wspolna. Oznacza to w szczegolnosci:


a) prawo zglaszania projektow uchwal i glosowania nad uchwalami WLASCICIELI - z sila glosu odpowiednia do wielkosci udzialu we wspolwlasnosci;

b) czynne i bierne prawo wyboru do Zarzadu WSPOLNOTY;

c) prawo kontroli dzialalnosci ZARZADU oraz wszelkiej dokumentacji dotyczacej WSPOLNOTY i nieruchomosci wspolnej;

d) prawo wgladu w dokumenty innych czlonkow WSPOLNOTY, znajdujace sie w dyspozycji ZARZADU - jezeli maja one zwiazek z gospodarowaniem nieruchomoscia wspolna; czlonek WSPOLNOTY nie moze udostepniac tych danych osobom trzecim.

4. Czlonek WSPOLNOTY ma prawo korzystania ze wszystkich swiadczen i uslug wykonywanych w ramach planu gospodarczego WSPOLNOTY.


§ 13.

Czlonek WSPOLNOTY jako wlasciciel lokalu ma wylaczne prawo czerpania dochodow i innych pozytkow z tego lokalu. Moze on w szczegolnosci uzyczac nieodplatnie lub wynajmowac odplatnie swoj lokal - z zastrzezeniem w umowie uzyczenia lub najmu, ze lokal bedzie wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem.

C) OBOWIAZKI CZLONKOW WSPOLNOTY


§ 14.

1. Wlasciciel lokalu ponosi wydatki zwiazane z utrzymaniem lokalu.

2. Wlasciciel lokalu ponosi wydatki zwiazane z utrzymaniem nieruchomosci wspolnej - w czesci odpowiadajacej wielkosci jego udzialu. Na pokrycie tych wydatkow KAZDY wlasciciel - zarowno osoba fizyczna jak osoba prawna - wnosi zaliczki w formie miesiecznych oplat, platne z gory do dnia 10 kazdego miesiaca. Stawke tych zaliczek, wyliczona na podstawie planu gospodarczego WSPOLNOTY i aneksow do tego planu, okresla uchwala wlascicieli. Uchwala wlascicieli moze zwiekszyc kwote zaliczki przypadajacej na lokal, jezeli uzasadnia to sposob korzystania z tego lokalu.

3. Wlasciciel lokalu jest obowiazany stosowac sie do uchwal wlascicieli, o ktorych zostal powiadomiony na pismie zgodnie z postanowieniami § 24 niniejszego Statutu.


§ 15.

Wlasciciel ma obowiazek zlozenia do dokumentacji WSPOLNOTY kopii dokumentu poswiadczajacego jego prawo wlasnosci lokalu. Dokumenty poswiadczajace wlasnosc lokalu okreslono w § 6 ust. 2 i 3 STATUTU.


§ 16.

1. Wlasciciel lokalu ma obowiazek skladania ZARZADOWI oswiadczen o liczbie osob zamieszkujacych lub stale pracujacych w lokalu - na kazde wezwanie ZARZADU, nie czesciej jednak niz raz w miesiacu.

2. Wlasciciel lokalu ma obowiazek podania ZARZADOWI swojego adresu do korespondencji. Wlasciciel zmieniajacy na okres dluzszy niz 7 dni miejsce zamieszkania (siedzibe), powinien powiadomic o tym ZARZAD. Wlasciciel, ktory nie powiadomil ZARZADU o swoim adresie lub o zmianie adresu, ponosi odpowiedzialnosc za szkody, jakie moga wynikac z braku takiej informacji.

3. Na zadanie ZARZADU wlasciciel lokalu jest obowiazany zezwalac na wstep do lokalu, ilekroc jest to niezbedne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usuniecia awarii w nieruchomosci wspolnej, a takze w celu wyposazenia budynku, jego czesci lub innych lokali w dodatkowe instalacje. Koszty naprawy szkod spowodowanych ww. czynnosciami pokrywane sa z funduszu remontowego WSPOLNOTY.


Rozdzial 4.

Zarzadzanie nieruchomoscia wspolna.

A) SPOSOB ZARZADU (ZASADY ZARZADZANIA)


§ 17.

Sposob zarzadu (zasady zarzadzania) nieruchomoscia wspolna we WSPOLNOCIE jest okreslony zgodnie z przepisami ustawy o wlasnosci lokali, w szczegolnosci artykulow 12, 13, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31 i 32.


§ 18.

Zmiana sposobu zarzadu nieruchomoscia wspolna moze byc dokonana tylko zgodnie z przepisami art. 18 UWL, to znaczy w umowie notarialnej lub w uchwale wlascicieli lokali zaprotokolowanej przez notariusza.

B) UCHWALY WLASCICIELI LOKALI


§ 19.

Wlasciciele lokali podejmuja decyzje we wszystkich sprawach przekraczajacych zakres zwyklego zarzadu.


§ 20.

1. Decyzjami przekraczajacymi zakres zwyklego zarzadu sa decyzje w sprawach, o ktorych mowa w art. 22 ust. 3 UWL.

2. Decyzjami przekraczajacymi zakres zwyklego zarzadu sa rowniez:


a) zmiana sposobu zarzadu czyli zasad zarzadzania nieruchomoscia wspolna (UWL art. 18 ust. 2a),

b) wybor ZARZADU lub czlonkow ZARZADU, a takze ich zawieszenie lub odwolanie,

c) ustalenie tresci umowy o sprawowanie zarzadu oraz zawarcie tej umowy,

d) wybor Rady WSPOLNOTY*),

e) uchwaly dotyczace utworzenia Wyodrebnionego Funduszu Remontowego Wspolnoty Mieszkaniowej i innych funduszy celowych,

f) uchwaly dotyczace statutu i regulaminow WSPOLNOTY,

g) plan gospodarczy WSPOLNOTY i aneksy do tego planu,

h) uchwaly w sprawie akceptacji sprawozdania ZARZADU z wykonania planu gospodarczego oraz akceptacji wydatkow przekraczajacych kwoty przewidziane w planie gospodarczym.

§ 21.

1. Projekty uchwal WLASCICIELI zglaszaja:


a) Zarzad WSPOLNOTY,

b) wlasciciele lokali,

c) Rada WSPOLNOTY.

2. Projekty uchwal zgloszone do ZARZADU przez WLASCICIELI dysponujacych lacznie ponad 1/10 udzialow w nieruchomosci wspolnej oraz projekty uchwal zgloszone przez RADE WSPOLNOTY musza byc poddane przez ZARZAD pod glosowanie w ciagu 30 dni od daty zgloszenia, chyba ze wnioskodawcy zaproponowali pozniejszy termin glosowania.


§ 22.

1. Decyzje, o ktorych mowa w §§ 19-20, podejmuja wlasciciele lokali w drodze uchwaly, zgodnie z przepisami art. 23 UWL, to znaczy wiekszoscia glosow ogolu WLASCICIELI liczona wedlug wielkosci udzialow, chyba ze w uchwale podjetej w tym trybie postanowiono, ze w okreslonej sprawie na kazdego WLASCICIELA przypada jeden glos - z zastrzezeniem ust. 2.

2.

1) Jezeli suma udzialow w nieruchomosci wspolnej nie jest rowna 1 albo wiekszosc udzialow nalezy do jednego WLASCICIELA, glosowanie wedlug zasady, ze na kazdego WLASCICIELA przypada jeden glos, wprowadza sie na wniosek wlascicieli lokali posiadajacych lacznie co najmniej 1/5 udzialow w nieruchomosci wspolnej.

2) Wniosek o zmiane zasady glosowania, o ktorym mowa w punkcie 1, winien byc zgloszony na pismie przed glosowaniem lub dolaczony do wniosku o przeprowadzenie glosowania albo do wniosku o zwolanie zebrania. W trakcie zebrania WLASCICIELI wniosek moze byc zgloszony ustnie; w takim przypadku jednak tresc wniosku oraz nazwiska WLASCICIELI, ktorzy glosowali za jego przyjeciem, wraz z przypadajacymi im udzialami w nieruchomosci wspolnej - musza byc wpisane do protokolu zebrania.3. Uchwala o zmianie zasad zarzadzania (sposobu zarzadu) nieruchomoscia wspolna musi byc zaprotokolowana przez notariusza, a jej postanowienia - wpisane do ksiegi wieczystej.

4. W razie braku zgody wymaganej wiekszosci wlascicieli lokali Zarzad moze zadac rozstrzygniecia przez sad, ktorego orzeczenie zastapi uchwale wlascicieli - zgodnie z przepisem art. 24 ustawy o wlasnosci lokali.


§ 23.

1. W glosowaniach nad uchwalami moze uczestniczyc - z zastrzezeniem ust. 3 - wylacznie wlasciciel lokalu, ktory zlozyl do dokumentacji WSPOLNOTY dokument poswiadczajacy jego prawo wlasnosci lokalu (lokali), zgodny z postanowieniami § 6 ust. 2 i 3 oraz § 15 STATUTU.

2. Jezeli WLASCICIEL jest osoba prawna, w glosowaniach nad uchwalami zastepuje go osoba fizyczna: ustawowy przedstawiciel osoby prawnej albo upowazniony przez niego bezposrednio pelnomocnik.

3. Kazdy WLASCICIEL moze wyznaczyc do glosowania nad uchwalami swojego pelnomocnika. Pelnomocnictwo musi byc udzielone na pismie. Pelnomocnictwo do glosowania w sprawach wymagajacych umowy notarialnej, a w szczegolnosci do glosowania nad uchwalami zmieniajacymi stan majatkowy WLASCICIELA - musi byc udzielone w formie notarialnej.


§ 24.

1. O tresci KAZDEJ*) podjetej uchwaly ZARZAD powiadamia kazdego WLASCICIELA na pismie - za pokwitowaniem, zawierajacym date przyjecia powiadomienia.

2. Jezeli ZARZAD nie zdola w ciagu 7 dni od podjecia uchwaly uzyskac pokwitowania, o ktorym mowa w ust. 1, kieruje do WLASCICIELA list polecony zawierajacy tresc uchwaly - pod adresem wskazanym wczesniej przez WLASCICIELA zgodnie z § 16. Za date powiadomienia uznaje sie w takim wypadku date stempla pocztowego.

3. Wlasciciel lokalu nie jest obowiazany stosowac sie do uchwaly, o ktorej tresci nie zostal powiadomiony na pismie.


§ 25.

Uchwaly WLASCICIELI wykonuje Zarzad WSPOLNOTY.


§ 26.

1. Wlasciciel lokalu moze zaskarzyc uchwale do sadu z powodu jej niezgodnosci z przepisami prawa, albo jesli narusza ona zasady prawidlowego zarzadzania nieruchomoscia wspolna.

2. Powodztwo, o ktorym mowa w ust. 1, winno byc wytoczone przeciwko Wspolnocie Mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia pisemnego powiadomienia WLASCICIELA o tresci uchwaly.


§ 27.

1. Uchwaly podejmuje sie na zebraniu*) WLASCICIELI - z zastrzezeniem postanowien § 28.

2. Glosowania nad uchwalami przeprowadza sie pisemnie*), na karcie do glosowania, ktora musi zawierac tresc uchwaly - z powolaniem na podstawe prawna - i nastepujace rubryki:


a) imie i nazwisko, a dla osob prawnych nazwe wlasciciela lokalu (lokali),

b) numer(y) lokalu (lokali),

c) wielkosc udzialu WLASCICIELA w nieruchomosci wspolnej,

d) "glosuje za uchwala",

e) "glosuje przeciwko uchwale",

f) data.

3. Wlasciciel lokalu sklada podpis w rubryce d) lub e) karty, o ktorej mowa w ust. 2. Date (rubryka f) wpisuja tylko te osoby, ktore oddaly glos "za" lub "przeciw".

4. WLASCICIEL, ktory wzial udzial w glosowaniu, otrzymuje bezzwlocznie kopie karty do glosowania, o ktorej mowa w ust. 2.


§ 28.

1. Uchwale WLASCICIELI mozna podjac w trybie indywidualnego zbierania glosow przez ZARZAD, jezeli:


a) uchwala musi byc podjeta w trybie pilnym; ZARZAD musi w takim wypadku przedstawic WLASCICIELOM odpowiednie uzasadnienie na pismie;

b) przewidywany koszt zwolania zebrania bylby niewspolmiernie duzy w stosunku do wagi sprawy bedacej przedmiotem uchwaly;

c) uchwala, ktora poddano pod glosowanie na zebraniu, nie uzyskala wymaganej wiekszosci, ale z analizy rezultatow glosowania wynika, ze moze taka wiekszosc uzyskac dzieki glosom WLASCICIELI, ktorzy w glosowaniu na zebraniu nie uczestniczyli badz wstrzymali sie od glosu.

2. W glosowaniu w trybie indywidualnego zbierania glosow uczestnicza wylacznie WLASCICIELE, ktorzy w glosowaniu na zebraniu nie uczestniczyli badz wstrzymali sie od glosu.

3. Uchwale uwaza sie za podjeta z dniem, w ktorym oddano za nia wiekszosc glosow wlascicieli lokali - liczona zgodnie z przepisami art. 23 ust. 1 i 2 ustawy o wlasnosci lokali i § 22 ust. 1 i 2 niniejszego statutu.


§ 29.

Po podjeciu uchwaly stosuje sie - odpowiednio - przepisy § 24.

 

 

C) ZEBRANIE WLASCICIELI LOKALI


§ 30.

1. Zebranie Wlascicieli Lokali, zwane dalej takze zebraniem zwoluje sie w celu podjecia uchwal WLASCICIELI w sprawach przekraczajacych zakres zwyklego zarzadu oraz sformulowania zalecen WLASCICIELI dla ZARZADU w sprawach biezacych.

2. Zebranie zwolywane jest przez Zarzad WSPOLNOTY, z zastrzezeniem § 33 ust. 1 i § 34 ust. 4. ZARZAD wykonuje wszystkie czynnosci organizacyjne zwiazane z przygotowaniem zebrania.

3. Zebranie zwoluje sie w czasie wolnym od pracy, w lokalu odpowiednim dla tego rodzaju zebran i zdolnym pomiescic wszystkich wlascicieli lokali.

4. O zebraniu ZARZAD zawiadamia kazdego WLASCICIELA na pismie przynajmniej na 10 dni*) przed terminem zebrania. W zawiadomieniu nalezy podac termin, miejsce i porzadek obrad. Wraz z zawiadomieniem ZARZAD dostarcza kazdemu WLASCICIELOWI projekty uchwal, ktore beda przedmiotem glosowan oraz spis wlascicieli lokali i przypadajacych im udzialow w nieruchomosci wspolnej.


§ 31.

Zebrania sa:


1) coroczne (zwyczajne);

2) nadzwyczajne.

§ 32.

1. Zebranie coroczne (zwyczajne) przeprowadza sie zgodnie z przepisami art. 30 UWL, w terminie nie pozniejszym niz 31 marca kazdego roku.

2. Wraz z zawiadomieniem o zebraniu corocznym ZARZAD dostarcza kazdemu WLASCICIELOWI nastepujace dokumenty:


a) statut WSPOLNOTY,

b) sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego w roku minionym,

c) plan gospodarczy WSPOLNOTY na rok biezacy.

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt b) i c) musza miec charakter rzeczowo-finansowy, to znaczy musza okreslac rodzaj kazdego wydatku i jego wielkosc.


§ 33.

1. Jezeli zebranie coroczne (zwyczajne) nie zostalo zwolane przez ZARZAD w terminie okreslonym w § 32 ust. 1, moze je zwolac kazdy z WLASCICIELI.

2. WLASCICIEL, ktory zwoluje zebranie coroczne (zwyczajne) w trybie okreslonym w ust. 1, wykonuje wszystkie czynnosci organizacyjne zwiazane z przygotowaniem zebrania. W razie potrzeby przeprowadza on rowniez glosowania uzupelniajace w drodze indywidualnego zbierania glosow.

3. WLASCICIEL, ktory jako pierwszy zwolal zebranie coroczne w trybie ust. 1, moze zadac od WSPOLNOTY zwrotu kosztow organizacji zebrania, lacznie z wynagrodzeniem za wlozona prace. Kwote na pokrycie tych kosztow potraca sie z wynagrodzenia ZARZADU.


§ 34.

1. Zebranie nadzwyczajne zwoluje sie, zgodnie z art. 31 UWL, z inicjatywy ZARZADU albo na wniosek wlascicieli lokali dysponujacych co najmniej 1/10 udzialow w nieruchomosci wspolnej.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, powinien zawierac okreslenie spraw, ktore maja byc przedmiotem obrad, a takze projekty uchwal.

3. ZARZAD ma obowiazek zwolac zebranie nadzwyczajne w ciagu 30 dni od zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 - chyba ze wnioskodawcy proponuja termin pozniejszy; w takim przypadku obowiazuje termin wskazany przez wnioskodawcow.

4. Jezeli ZARZAD nie zwolal zebrania nadzwyczajnego w terminie okreslonym w ust. 3, moze je zwolac kazdy WLASCICIEL, na zasadach okreslonych w § 33.


§ 35.

1. Pelnoprawnymi uczestnikami zebrania - z prawem udzialu w glosowaniach nad uchwalami - sa wylacznie czlonkowie WSPOLNOTY (czyli wlasciciele lokali w nieruchomosci Niechcica 7) lub ich pelnomocnicy. Jezeli lokal stanowi wspolwlasnosc, jego wspolwlasciciele obowiazani sa wybrac pelnomocnika, ktory bedzie ich reprezentowac na zebraniu; zasady wyboru pelnomocnika ustalaja wspolwlasciciele lokalu, kierujac sie przepisami Kodeksu cywilnego o wspolwlasnosci*).

2. Pelnoprawni uczestnicy zebrania podpisuja liste obecnosci, na ktorej przy kazdym nazwisku WLASCICIELA oznaczona jest wielkosc udzialu, jakim on dysponuje.

3. W zebraniu uczestnicza rowniez przedstawiciele ZARZADU, ktorzy skladaja sprawozdania, przedstawiaja projekty uchwal i odpowiadaja na pytania WLASCICIELI.

4. W zebraniu moga uczestniczyc, z glosem doradczym, takze inne osoby, w szczegolnosci najemcy lokali w budynku Niechcica 7.


§ 36.

1. Zebranie otwiera przedstawiciel Zarzadu WSPOLNOTY. Zarzadza on wybor Przewodniczacego zebrania. W wyborach Przewodniczacego kazdy pelnoprawny uczestnik zebrania dysponuje jednym glosem.

2. Przewodniczacym zebrania moze zostac wylacznie wlasciciel lokalu (lokali) w nieruchomosci Niechcica 7, jego przedstawiciel ustawowy lub pelnomocnik.

3. Do zadan Przewodniczacego nalezy:


a) przewodniczenie obradom,

b) przestrzeganie porzadku obrad, przyjetego przez Wlascicieli,

c) udzielanie glosu w dyskusji, a takze ograniczanie czasu trwania wypowiedzi,

d) zarzadzanie glosowan nad uchwalami,

e) oglaszanie wynikow glosowan.

4. Przewodniczacy moze powolac do wspolpracy Sekretarza lub Asesora - sposrod pelnoprawnych uczestnikow zebrania.

5. W celu sprawnego liczenia glosow Przewodniczacy moze zarzadzic wybory komisji skrutacyjnej. Do komisji skrutacyjnej moze byc wybrany wylacznie pelnoprawny uczestnik zebrania.


§ 37.

1. Z zebrania sporzadza sie protokol. Za sporzadzanie protokolu odpowiedzialny jest ZARZAD.

2. Protokol musi zawierac tresc uchwal poddanych pod glosowanie i wyniki glosowan.

3. Protokol winien byc zredagowany w ciagu 7 dni po terminie zebrania, a po zredagowaniu - podpisany przez przewodniczacego zebrania i co najmniej jedna osobe sposrod innych pelnoprawnych jego uczestnikow.

4. Protokol sporzadzony w formie okreslonej w ust. 3 winien byc w ciagu 10 dni po zebraniu udostepniony Wlascicielom. Protokol jest przechowywany w dokumentacji Zarzadu WSPOLNOTY. Na zadanie wlasciciela lokalu ZARZAD sporzadzi dlan kopie protokolu.


§ 38.

ZARZAD przeprowadza glosowanie uzupelniajace - droga indywidualnego zbierania glosow - nad uchwalami, ktore nie zostaly na zebraniu ani podjete, ani odrzucone wiekszoscia glosow ogolu WLASCICIELI. Raporty z glosowan uzupelniajacych, podpisane przez przedstawiciela ZARZADU, dolacza sie do protokolu zebrania.

D) ZARZAD WSPOLNOTY


§ 39.

1. Wlasciciele lokali wybieraja jednoosobowy lub kilkuosobowy Zarzad WSPOLNOTY - zwany takze ZARZADEM.

2. Do ZARZADU moze byc wybrana wylacznie osoba fizyczna.

3. ZARZAD lub poszczegolni jego czlonkowie moga byc w kazdej chwili na mocy uchwaly WLASCICIELI zawieszeni w czynnosciach lub odwolani.


§ 40.

1. Do wylacznej wlasciwosci ZARZADU nalezy kierowanie sprawami WSPOLNOTY i reprezentowanie jej, zarowno na zewnatrz jak wobec poszczegolnych wlascicieli lokali.

2. Jezeli ZARZAD jest kilkuosobowy, oswiadczenia woli w imieniu WSPOLNOTY skladaja lacznie dwaj jego czlonkowie, upelnomocnieni do tego uchwala ZARZADU.


§ 41.

Do zadan ZARZADU nalezy w szczegolnosci:


1) wykonywanie uchwal wlascicieli lokali,

2) prowadzenie dokumentacji WSPOLNOTY:

a) technicznej (budowlanej, powykonawczej i ksiazki obiektu budowlanego),

b) prawno-majatkowej (aktualizowany spis wlascicieli lokali i przypadajacych im udzialow w nieruchomosci wspolnej),

c) gospodarczej (plany gospodarcze wspolnoty, aneksy do tych planow i raporty z ich wykonania);

3) prowadzenie ewidencji kosztow i przychodow WSPOLNOTY oraz dokonywanie rozliczen z wlascicielami lokali z tytulu kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej - na zasadach okreslonych w uchwale WLASCICIELI;

4) zawieranie umow z wykonawcami, uslugodawcami i swiadczeniodawcami, obslugujacymi nieruchomosc wspolna;

5) opracowywanie projektow uchwal WLASCICIELI i przeprowadzanie glosowan nad uchwalami;

6) organizacja zebran WLASCICIELI.

§ 42.

1. Za wykonywanie swoich czynnosci ZARZAD (czlonek ZARZADU) otrzymuje wynagrodzenie.

2. Szczegolowy zakres czynnosci i wysokosc wynagrodzenia ZARZADU (czlonkow ZARZADU) okreslaja:


a) uchwala wlascicieli lokali;

b) umowa zawarta miedzy wlascicielami lokali a ZARZADEM (czlonkiem ZARZADU) zgodnie z uchwala wymieniona w punkcie a).

3. Umowe, o ktorej mowa w ust. 2 pkt b), podpisuja w imieniu WSPOLNOTY dwaj wlasciciele lokali, upowaznieni do tego uchwala WLASCICIELI.

4. Czlonek WSPOLNOTY moze pelnic obowiazki czlonka ZARZADU bez umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt b. W takim przypadku czlonek WSPOLNOTY moze zadac wynagrodzenia za prace lub zwrotu poniesionych wydatkow i nakladow zgodnie z art. 28 ustawy o wlasnosci lokali oraz przepisami Kodeksu pracy o stosunku pracy na podstawie wyboru (art. 73-75).

5.

1) Jezeli ZARZAD zaniedbuje swoje obowiazki, a skutki tych zaniedban moga narazic WSPOLNOTE na straty - kazdy z wlascicieli moze wykonac odpowiednie czynnosci zarzadu - z poszanowaniem przepisow Kodeksu cywilnego o wspolwlasnosci (art. 209) i o prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia (art. 752-757).

2) Wlasciciel, ktory podjal czynnosci wymienione w ust. 5 pkt 1, moze zadac od WSPOLNOTY zwrotu poniesionych wydatkow i nakladow.

 

E) RADA WSPOLNOTY*)


§ 43.

1. Wlasciciele lokali w nieruchomosci Niechcica 7 wybieraja ze swego grona Rade WSPOLNOTY, zwana dalej takze RADA.

2. RADA lub poszczegolni jej czlonkowie moga byc w kazdej chwili na mocy uchwaly WLASCICIELI zawieszeni w czynnosciach lub odwolani.


§ 44.

1. Rada WSPOLNOTY sklada sie z 3 czlonkow.

2. RADA wybiera ze swego grona Przewodniczacego.


§ 45.

Do zadan RADY nalezy:


1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli dzialalnosci finansowej i gospodarczej ZARZADU; czlonkowie RADY maja prawo do takiej kontroli jako wlasciciele lokali, zgodnie z art. 27 oraz art. 29 ust. 3 ustawy o wlasnosci lokali,

2) przedstawianie ZARZADOWI i wlascicielom lokali protokolow pokontrolnych,

3) analiza sprawozdan finansowych ZARZADU oraz projektow planu gospodarczego WSPOLNOTY i aneksow do tego planu,

4) przedstawianie na zebraniu wlascicieli lokali wnioskow w sprawie akceptacji sprawozdania ZARZADU, udzielenia absolutorium ZARZADOWI oraz przyjecia planu gospodarczego i wynikajacych z niego oplat,

5) wspolpraca z ZARZADEM w jego biezacej dzialalnosci, a zwlaszcza w opracowaniu projektu planu gospodarczego i aneksow do tego planu oraz zasad ewidencji finansowej i rozliczen we WSPOLNOCIE,

6) systematyczne gromadzenie informacji i sugestii WLASCICIELI w sprawach gospodarki WSPOLNOTY i pracy ZARZADU.

§ 46.

1. Rada WSPOLNOTY dziala na podstawie regulaminu uchwalonego przez WLASCICIELI. Regulamin powinien zawierac ustalenia dotyczace trybu podejmowania decyzji RADY, czestotliwosc jej posiedzen i dyzurow czlonkow RADY.

2. Powolanie RADY nie uszczupla praw innych czlonkow WSPOLNOTY ani jej ZARZADU. Powolanie RADY nie zmienia sposobu zarzadu (zasad zarzadzania) nieruchomoscia wspolna.


Rozdzial 5

Gospodarka i finanse wspolnoty

§ 47.

1. WSPOLNOTA gospodaruje nieruchomoscia wspolna oraz prowadzi rozliczenia z Wlascicielami lokali i innymi podmiotami dotyczace kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej.

2. Srodki finansowe WSPOLNOTY sa przechowywane na rachunkach bankowych WSPOLNOTY. Dysponentami tych rachunkow sa czlonkowie ZARZADU upowaznieni do tego uchwala ZARZADU.


§ 48.

1. Tworzy sie Wyodrebniony Fundusz Remontowy Wspolnoty Mieszkaniowej "DABROWA", zwany dalej takze Funduszem Remontowym.

2. Fundusz Remontowy powstaje z zaliczek wnoszonych przez WLASCICIELI. Wysokosc zaliczki ustala sie uchwala WLASCICIELI.

3. Srodki zgromadzone na Funduszu Remontowym sa przechowywane na terminowych depozytach bankowych.

4. Srodki zgromadzone na Funduszu Remontowym moga byc wykorzystane wylacznie na remonty i modernizacje nieruchomosci wspolnej Niechcica 7 - chyba ze pozniejsza uchwala WLASCICIELI zmieni ich przeznaczenie*).

5. Funduszem Remontowym dysponuje Zarzad WSPOLNOTY w granicach planu gospodarczego lub pelnomocnictwa udzielonego uchwala WLASCICIELI.


§ 49.

1. WSPOLNOTA moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza, a w szczegolnosci:


1) nabywac swiadczenia i uslugi, i sprzedawac je po kosztach wlasnych wlascicielom lokali,

2) obslugiwac za wynagrodzeniem rozliczenia z tytulu umow zawartych bezposrednio miedzy wlascicielami lokali a dostawcami swiadczen i uslug,

3) udostepniac na zasadach handlowych skladniki nieruchomosci wspolnej oraz skladniki majatku WSPOLNOTY,

4) sprzedawac towary i uslugi odbiorcom zewnetrznym - po cenach umownych.

2. Przychody z dzialalnosci gospodarczej WSPOLNOTY sluza pokrywaniu wydatkow zwiazanych z jej utrzymaniem, a w czesci przekraczajacej te potrzeby przypadaja wlascicielom lokali proporcjonalnie do ich udzialow.

 


Rozdzial 6

Przepisy koncowe

§ 50.

1. Niniejszy statut zostal przyjety 15 stycznia 2001 r. uchwala nr 2001/1 wlascicieli lokali w nieruchomosci przy ulicy Niechcica 7 w Kalincu, podjeta zgodnie z art. 23 ustawy o wlasnosci lokali.

2. Przepisy STATUTU obowiazuja we Wspolnocie Mieszkaniowej "DABROWA" wladajacej nieruchomoscia przy ulicy Niechcica 7 w Kalincu. Zmiana STATUTU moze nastapic wylacznie na podstawie uchwaly wlascicieli lokali podjetej zgodnie z art. 23 UWL.

3. Postanowienia STATUTU wchodza w zycie z dniem uchwalenia.

 

Objasnienia:

W przykladowym statucie staralismy sie nie powtarzac doslownie przepisow ustawy. Zawarlismy w nim tylko to, co niezbedne dla sprawnego funkcjonowania wspolnoty - a co nie zostalo wystarczajaco ani dostatecznie jasno uregulowane w ustawie o wlasnosci lokali.


1. (Do § 20 i nn.) Rada Wspolnoty nie otrzymuje w tym statucie zadnych kompetencji decyzyjnych. Jej powolanie nie zmienia zasad zarzadzania ("sposobu zarzadu") okreslonych w ustawie o wlasnosci lokali - nie wymaga zatem czynnosci notarialnej. Zalecamy powolanie takiej Rady Wspolnoty - ze wzgledu na wazna role doradcza, jaka moze ona pelnic zarowno w stosunku do wlascicieli lokali, jak i wobec Zarzadu.

2. W niektorych postanowieniach (np. w § 24 ust. 1 w §§ 27 i 28, § 30 ust. 4) przykladowy statut zwieksza - w porownaniu z ustawa - obowiazki Zarzadu. Nie oznacza to jednak "zmiany sposobu zarzadu" i nie wymaga uchwaly zaprotokolowanej notarialnie. Wystarczy w umowie o sprawowanie zarzadu zawrzec klauzule: "Zarzad zobowiazuje sie wykonywac postanowienia statutu Wspolnoty, uchwalonego dnia . . .".

3. (Do § 48 ust. 4) Wydatki na fundusz remontowy wspolnoty mieszkaniowej - scisle 19% tych wydatkow - mozna odliczyc od podatku dochodowego od osob fizycznych. Dlatego w przypadku jakichkolwiek zmian przeznaczenia srodkow z funduszu remontowego Zarzad wspolnoty powinien powiadomic pisemnie kazdego wlasciciela, ktory dokonal wplat na ten fundusz, tak aby mogl on przedstawic w urzedzie skarbowymodpowiednia korekte zeznania podatkowego.

4. (Do § 7 ust. 4) W sprawie remontow i napraw nieruchomosci wspolnej ma zastosowanie takze przepis art. 209 Kodeksu cywilnego. Dla unikniecia zagrozen i szkod, jakie moglyby wyniknac z zaniechania lub opoznienia, kazdy wspolwlasciciel nieruchomosci moze podjac dzialania naprawcze, a nastepnie zadac od innych wspolwlascicieli zwrotu uzasadnionych nakladow. Jezeli np. na balkonie pekla barierka ochronna, wlasciciel-uzytkownik balkonu moze - i nawet powinien - natychmiast wezwac spawacza, zaplacic mu za naprawe i przedstawic wspolnocie rachunek do rozliczenia.

5. (Do § 5 ust. 1) Zaczerpniety z Kodeksu cywilnego przepis o wyborze REPREZENTANTA WSPOLWLASCICIELI JEDNEGO LOKALU moze sie okazac szczegolnie przydatny w przypadku garazy wielostanowiskowych. Najczestsza dzis forma wlasnosci stanowiska garazowego - to wlasnie wspolwlasnosc lokalu, jakim jest caly garaz. Jezeli jego wspolwlascicielami sa liczne osoby nie posiadajace w tym budynku innych lokali, ich wspolna obecnosc na zebraniu jest nawet fizycznie niemozliwa. Tym bardziej oczywista jest wiec koniecznosc wyboru reprezentanta.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-04 (Uchwala w sprawie zmiany sposobu zarzadu [protokolowana przez notariusza])

UCHWALA Nr . . . . . . . . .

wlascicieli lokali w nieruchomosci Domatorska 1 w Miedzyzdrojach

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

w sprawie zmiany sposobu zarzadu (protokolowana przez notariusza)

 

Dzialajac na podstawie art. 18 i art. 23 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn.zm.), okreslanej dalej takze jako UWL, postanawiamy dokonac nastepujacych zmian sposobu zarzadu (zasad zarzadzania) nieruchomoscia wspolna Domatorska 1 w Miedzyzdrojach:


§ 1.

Od dnia 1 stycznia 2001 r. Spoldzielnia Mieszkaniowa "Dzielny" z siedziba w Szczecinie ul. Ciemna 1, nie bedzie sprawowac funkcji zarzadu nieruchomoscia Domatorska 1 w Miedzyzdrojach w sposob okreslony w umowach notarialnych o przeniesienie wlasnosci lokalu, zawartych z nabywcami lokali w nieruchomosci Domatorska 1 w latach 1999 i 2000.


§ 2.

Z dniem 1 stycznia 2001 r. wprowadza sie sposob zarzadu okreslony w ustawie o wlasnosci lokali jako wlasciwy dla nieruchomosci, w ktorych jest wiecej niz siedem lokali - zgodnie z art. 20 UWL - z tym, ze:

1. Organami Wspolnoty sa:

a) Zebranie Wlascicieli,

b) Rada Wspolnoty / Komisja Rewizyjna1),

c) Zarzad Wspolnoty.

2. Na sesji Zebrania Wlascicieli uchwaly wlascicieli zapadaja wiekszoscia bezwzgledna (ponad 50%) glosow wlascicieli uczestniczacych w Zebraniu, przy obecnosci co najmniej 50% ogolu wlascicieli. We wszystkich innych sprawach zwiazanych ze sposobem podejmowania uchwal wlascicieli obowiazuja przepisy art. 23 ustawy o wlasnosci lokali.

3. Na sesji Zebrania Wlascicieli zwolywanej obligatoryjnie w I kwartale kazdego roku zgodnie z art. 30 UWL wlasciciele podejmuja uchwale w sprawie akceptacji sprawozdania Zarzadu z wykonania planu gospodarczego uchwalonego w poprzednim roku - wraz z przyjetymi aneksami. W razie braku akceptacji odpowiedzialnosc finansowa za skutki wszelkich odstepstw od przyjetego przez wlascicieli planu ponosi Zarzad Wspolnoty.

4. Przyjecie planu gospodarczego Wspolnoty oraz akceptacja wykonania planu z poprzedniego roku wymagaja pozytywnej opinii Rady Wspolnoty / Komisji Rewizyjnej1).

5. Zalecenia Komisji Rewizyjnej / Rady Wspolnoty1) w zakresie zwyklego zarzadu, przekazane Zarzadowi Wspolnoty poza sesjami Zebrania Wlascicieli, sa dla Zarzadu wiazace. Zarzad moze odmowic wykonania tych zalecen, winien jednak bezzwlocznie zwolac nadzwyczajna sesje Zebrania Wlascicieli, w celu rozpatrzenia sprawy i podjecia stosownych uchwal.

§ 3.

1. Najpozniej do dnia 30 wrzesnia 2000 r. wlasciciele lokali dokonaja wyboru nowego Zarzadu Wspolnoty, ktory obejmie swoje funkcje z dniem 1 stycznia 2001 r.

2. Najpozniej do dnia 10 listopada 2000 r. nowy Zarzad Wspolnoty przygotuje projekty dokumentow, o ktorych mowa w ust. 3.

3. Najpozniej do dnia 30 listopada 2000 r. wlasciciele lokali uchwala:

a) Statut Wspolnoty Mieszkaniowej "Domatorska 1" w Miedzyzdrojach,

b) Regulamin Zebrania Wlascicieli,

c) Regulamin pracy Komisji Rewizyjnej / Rady Wspolnoty1),

d) Regulamin pracy Zarzadu Wspolnoty,

e) Regulamin porzadku domowego.

4. Najpozniej do dnia 30 listopada 2000 r. wlasciciele lokali dokonaja wyboru Komisji Rewizyjnej / Rady Wspolnoty1).

§ 4.

Zgodnie z art. 18 ust. 2a ustawy o wlasnosci lokali uchwala zostaje zaprotokolowana przez notariusza i stanowi podstawe wpisu do ksiegi wieczystej.

 

Objasnienia:


1) Nazwe organu nalezy wybrac w zaleznosci od przewidzianych dla niego zadan i kompetencji. Jezeli ma on kontrolowac jedynie dzialalnosc gospodarcza i finansowa Zarzadu, wlasciwa bedzie nazwa "Komisja Rewizyjna". Jezeli organ ten ma nadzorowac takze inne dzialania Zarzadu, a nadto sluzyc Zarzadowi - na jego wezwanie - rada i konsultacja, wlasciwsza bedzie nazwa "Rada Wspolnoty".

 


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-05 (Uchwala: Regulamin zebrania wlascicieli)

UCHWALA Nr . . . . . . . . .

wlascicieli lokali w nieruchomosci Domatorska 1 w Miedzyzdrojach

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . .

w sprawie regulaminu zebrania wlascicieli

 

Dzialajac na podstawie artykulow 23, 30, 31, 32 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn.zm.), okreslanej dalej takze jako UWL, uchwalamy nastepujacy regulamin zebran wlascicieli lokali w nieruchomosci Domatorska 1 w Miedzyzdrojach:


REGULAMIN ZEBRANIA WLASCICIELI LOKALI

§ 1.

1. Zebranie Wlascicieli lokali (zwane dalej takze Zebraniem) zwoluje sie w celu podjecia uchwal wlascicieli lokali (zwanych dalej takze Wlascicielami) w sprawach przekraczajacych zakres zwyklego zarzadu oraz sformulowania zalecen Wlascicieli dla zarzadu Wspolnoty w sprawach biezacych.

2. Zebranie zwolywane jest przez zarzad Wspolnoty (zwany dalej takze Zarzadem), z zastrzezeniem § 4 ust. 1 i § 5 ust. 4. Zarzad wykonuje wszystkie czynnosci organizacyjne zwiazane z przygotowaniem Zebrania.

3. Zebranie zwoluje sie w czasie wolnym od pracy, w lokalu odpowiednim dla tego rodzaju zebran i zdolnym pomiescic wszystkich wlascicieli lokali.

4. O Zebraniu Zarzad zawiadamia kazdego Wlasciciela na pismie przynajmniej na 10 dni przed terminem Zebrania. W zawiadomieniu nalezy podac termin, miejsce i porzadek obrad. Wraz z zawiadomieniem Zarzad dostarcza kazdemu Wlascicielowi projekty uchwal, ktore beda przedmiotem glosowan, oraz spis wlascicieli lokali i przypadajacych im udzialow w nieruchomosci wspolnej.

§ 2.

Zebrania sa:


1) coroczne (zwyczajne);

2) nadzwyczajne.

§ 3.

1. Zebranie coroczne (zwyczajne) przeprowadza sie zgodnie z przepisami art. 30 UWL, w terminie nie pozniejszym niz 31 marca kazdego roku.

2. Wraz z zawiadomieniem o zebraniu corocznym Zarzad dostarcza kazdemu Wlascicielowi nastepujace dokumenty:

a) statut Wspolnoty - jezeli Wspolnota uchwalila statut;

b) regulamin zebrania wlascicieli

c) sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego w roku minionym;

d) plan gospodarczy Wspolnoty na rok biezacy.

3. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt b) i c) musza miec charakter rzeczowo-finansowy, to znaczy musza okreslac rodzaj kazdego wydatku i jego wielkosc.

§ 4.

1. Jezeli zebranie coroczne (zwyczajne) nie zostalo zwolane przez Zarzad w terminie okreslonym w § 3 ust. 1, moze je zwolac kazdy z Wlascicieli.

2. Wlasciciel, ktory zwoluje zebranie coroczne (zwyczajne) w trybie okreslonym w ust. 1, wykonuje wszystkie czynnosci organizacyjne zwiazane z przygotowaniem zebrania. W razie potrzeby przeprowadza on rowniez glosowania uzupelniajace w drodze indywidualnego zbierania glosow.

3. Wlasciciel, ktory jako pierwszy zwolal zebranie coroczne w trybie ust. 1, moze zadac od Wspolnoty zwrotu kosztow organizacji zebrania, lacznie z wynagrodzeniem za wlozona prace. Kwote na pokrycie tych kosztow potraca sie z wynagrodzenia Zarzadu1).

§ 5.

1. Zebranie nadzwyczajne zwoluje sie, zgodnie z art. 31 UWL, z inicjatywy Zarzadu albo na wniosek wlascicieli lokali dysponujacych co najmniej 1/10 udzialow w nieruchomosci wspolnej.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, powinien zawierac okreslenie spraw, ktore maja byc przedmiotem obrad, a takze projekty uchwal.

3. Zarzad ma obowiazek zwolac zebranie nadzwyczajne w ciagu 30 dni po od zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 1 - chyba ze wnioskodawcy proponuja termin pozniejszy; w takim przypadku obowiazuje termin wskazany przez wnioskodawcow.

4. Jezeli Zarzad nie zwolal zebrania nadzwyczajnego w terminie okreslonym w ust. 3, moze je zwolac kazdy Wlasciciel, na zasadach okreslonych w § 4.

§ 6.

1. Pelnoprawnymi uczestnikami Zebrania - z prawem udzialu w glosowaniach nad uchwalami - sa wylacznie czlonkowie Wspolnoty (czyli wlasciciele lokali w nieruchomosci Domatorska 1) lub ich pelnomocnicy. Jezeli lokal stanowi wspolwlasnosc, jego wspolwlasciciele obowiazani sa wybrac pelnomocnika, ktory bedzie ich reprezentowac na Zebraniu; zasady wyboru pelnomocnika ustalaja wspolwlasciciele lokalu, kierujac sie przepisami Kodeksu cywilnego o wspolwlasnosci.

2. Pelnoprawni uczestnicy Zebrania podpisuja liste obecnosci, na ktorej przy kazdym nazwisku Wlasciciela oznaczona jest wielkosc udzialu, jakim on dysponuje.

3. W Zebraniu uczestnicza rowniez przedstawiciele Zarzadu, ktorzy skladaja sprawozdania, przedstawiaja projekty uchwal i odpowiadaja na pytania Wlascicieli.

4. W Zebraniu moga uczestniczyc, z glosem doradczym, takze inne osoby, w szczegolnosci najemcy lokali w budynku Domatorska 1.

§ 7.

1. Zebranie otwiera przedstawiciel Zarzadu Wspolnoty. Zarzadza on wybor Przewodniczacego Zebrania. W wyborach Przewodniczacego kazdy pelnoprawny uczestnik Zebrania dysponuje jednym glosem.

2. Przewodniczacym Zebrania moze zostac wylacznie wlasciciel lokalu (lokali) w nieruchomosci Domatorska 1, jego przedstawiciel ustawowy lub pelnomocnik.

3. Do zadan Przewodniczacego nalezy:

a) przewodniczenie obradom,

b) przestrzeganie porzadku obrad, przyjetego przez Wlascicieli,

c) udzielanie glosu w dyskusji, a takze ograniczanie czasu trwania wypowiedzi,

d) zarzadzanie glosowan nad uchwalami,

e) oglaszanie wynikow glosowan.

4. Przewodniczacy moze powolac do wspolpracy Sekretarza i/lub Asesora. Sekretarzem lub Asesorem moze zostac wylacznie wlasciciel lokalu (lokali) w nieruchomosci Domatorska 1, jego przedstawiciel ustawowy lub pelnomocnik.

5. W celu sprawnego liczenia glosow Przewodniczacy moze zarzadzic wybory Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej moze byc wybrany wylacznie wlasciciel lokalu (lokali) w nieruchomosci Domatorska 1, jego przedstawiciel ustawowy lub pelnomocnik.

§ 8.

1. Z zebrania sporzadza sie protokol. Za sporzadzanie protokolu odpowiedzialny jest Zarzad.

2. Protokol musi zawierac tresc uchwal poddanych pod glosowanie i wyniki glosowan.

3. Protokol winien byc zredagowany w ciagu 7 dni po terminie zebrania, a po zredagowaniu - podpisany przez Przewodniczacego Zebrania i co najmniej jedna osobe sposrod innych pelnoprawnych jego uczestnikow.

4. Protokol sporzadzony w formie okreslonej w ust. 3 winien byc w ciagu 10 dni po zebraniu udostepniony Wlascicielom. Protokol jest przechowywany w dokumentacji Zarzadu Wspolnoty. Na zadanie wlasciciela lokalu Zarzad sporzadzi dlan kopie protokolu.

§ 9.

Zarzad przeprowadza glosowanie uzupelniajace - droga indywidualnego zbierania glosow - nad uchwalami, ktore nie zostaly na Zebraniu ani podjete, ani odrzucone wiekszoscia glosow ogolu Wlascicieli. Raporty z glosowan uzupelniajacych, podpisane przez przedstawiciela Zarzadu, dolacza sie do protokolu zebrania.


§ 10.

W glosowaniach nad uchwalami moze uczestniczyc wylacznie wlasciciel lokalu (lokali), ktory zlozyl do dokumentacji Wspolnoty dokument poswiadczajacy jego prawo wlasnosci lokalu (lokali)1).


§ 11.

1. Glosowania nad uchwalami, prowadzone zarowno na Zebraniu, jak droga indywidualnego zbierania glosow, przeprowadza sie pisemnie, na karcie do glosowania, ktora musi zawierac tresc uchwaly - z powolaniem na podstawe prawna - i nastepujace rubryki:

a) imie i nazwisko, a dla osob prawnych nazwa wlasciciela lokalu (lokali),

b) numer(y) lokalu (lokali),

c) wielkosc udzialu Wlasciciela w nieruchomosci wspolnej,

d) "glosuje za uchwala",

e) "glosuje przeciwko uchwale",

f) data.

2. Wlasciciel lokalu sklada podpis w rubryce d) lub e) karty, o ktorej mowa w ust. 1. Date (rubryka f) wpisuja tylko te osoby, ktore oddaly glos "za" lub "przeciw".

3. Wlasciciel, ktory wzial udzial w glosowaniu, otrzymuje bezzwlocznie kopie karty do glosowania, o ktorej mowa w ust. 1.

§ 12.

1. Uchwale Wlascicieli mozna podjac w trybie indywidualnego zbierania glosow przez Zarzad, jezeli:

a) uchwala musi byc podjeta w trybie pilnym; Zarzad musi w takim wypadku przedstawic Wlascicielom odpowiednie uzasadnienie na pismie;

b) przewidywany koszt zwolania Zebrania bylby niewspolmiernie duzy w stosunku do wagi sprawy bedacej przedmiotem uchwaly;

c) uchwala, ktora poddano pod glosowanie na Zebraniu, nie uzyskala wymaganej wiekszosci, ale z analizy rezultatow glosowania wynika, ze moze taka wiekszosc uzyskac dzieki glosom Wlascicieli, ktorzy w Zebraniu nie uczestniczyli badz wstrzymali sie od glosu.

2. W glosowaniu w trybie indywidualnego zbierania glosow uczestnicza wylacznie Wlasciciele, ktorzy w Zebraniu nie uczestniczyli badz wstrzymali sie od glosu.

§ 13.

1. Uchwaly podejmuje sie2) zgodnie z przepisami art. 23 UWL, to znaczy wiekszoscia glosow ogolu Wlascicieli, liczona wedlug wielkosci udzialow, chyba ze w uchwale podjetej w tym trybie postanowiono, ze w okreslonej sprawie na kazdego Wlasciciela przypada jeden glos - z zastrzezeniem ust. 2.

2.

1) Jezeli suma udzialow w nieruchomosci wspolnej nie jest rowna 1 albo wiekszosc udzialow nalezy do jednego Wlasciciela, na zadanie Wlascicieli posiadajacych lacznie co najmniej 1/5 udzialow w nieruchomosci wspolnej wprowadza sie glosowanie wedlug zasady, ze na kazdego Wlasciciela przypada jeden glos - przy czym przez "jednego wlasciciela" rozumie sie jedna osobe fizyczna lub prawna posiadajaca jeden lub wiecej lokali w nieruchomosci przy ul. Domatorskiej nr 1, a takze ogol wspolwlascicieli jednego lokalu.

2) Wniosek o zmiane zasady glosowania, o ktorym mowa w punkcie 1, winien byc zgloszony na pismie przed glosowaniem lub dolaczony do wniosku o przeprowadzenie glosowania albo do wniosku o zwolanie zebrania. W trakcie zebrania Wlascicieli wniosek moze byc zgloszony ustnie; w takim przypadku jednak tresc wniosku oraz nazwiska (nazwy) Wlascicieli, ktorzy glosowali za jego przyjeciem, wraz z przypadajacymi im udzialami w nieruchomosci wspolnej - musza byc wpisane do protokolu zebrania.

3. Uchwala o zmianie zasad zarzadzania (sposobu zarzadu) nieruchomoscia wspolna, a takze uchwaly powodujace zmiany w stanie majatkowym Wlascicieli, musza byc zaprotokolowane przez notariusza, a ich postanowienia - wpisane do ksiegi wieczystej.

4. Uchwale uwaza sie za podjeta z dniem, w ktorym oddano za nia wiekszosc glosow wlascicieli lokali. W razie przedluzajacego sie braku zgody wymaganej wiekszosci Zarzad moze zadac rozstrzygniecia przez sad, ktorego orzeczenie zastapi uchwale wlascicieli - zgodnie z przepisem art. 24 ustawy o wlasnosci lokali.

§ 14.

1. O tresci kazdej1) podjetej uchwaly Zarzad powiadamia kazdego Wlasciciela na pismie - za pokwitowaniem, zawierajacym date przyjecia powiadomienia.

2. Jezeli Zarzad nie zdola w ciagu 7 dni od podjecia uchwaly uzyskac pokwitowania, o ktorym mowa w ust. 1, kieruje do Wlasciciela list polecony zawierajacy tresc uchwaly - pod adresem wskazanym wczesniej przez Wlasciciela. Za date powiadomienia uznaje sie w takim wypadku date stempla pocztowego.

3. Wlasciciel lokalu nie jest obowiazany stosowac sie do uchwaly, o ktorej tresci nie zostal powiadomiony na pismie.

 

 

Objasnienia:


1) W niektorych postanowieniach przykladowy regulamin zebrania wlascicieli zwieksza - w porownaniu z ustawa - obowiazki Zarzadu. Nie oznacza to jednak "zmiany sposobu zarzadu" w rozumieniu UWL i nie wymaga uchwaly zaprotokolowanej notarialnie. Wystarczy w umowie o sprawowanie zarzadu zawrzec klauzule: "Zarzad zobowiazuje sie wykonywac postanowienia statutu Wspolnoty, uchwalonego dnia . . . . . . . . . . .".

2) UWAGA: Przepisy art. 23 ustawy o wlasnosci lokali, dotyczace trybu glosowan, obowiazuja wylacznie w glosowaniach nad uchwalami. W innych glosowaniach, np. przy wyborze przewodniczacego zebrania, przy wnioskach formalnych, przy rozpatrywaniu poprawek do projektow uchwal - do podjecia decyzji wystarcza zwykla wiekszosc glosow osob uprawnionych (wlascicieli lokali) obecnych na zebraniu, liczona oczywiscie osobami, a nie udzialami. Nie bierze sie przy tym pod uwage osob, ktore wstrzymaly sie od glosu. Jezeli np. posrod 15 obecnych wlascicieli dwoch glosowalo za wyborem pana Kowalskiego na przewodniczacego zebrania, jeden przeciwko, a dwunastu wstrzymalo sie od glosu - pan Kowalski zostal wybrany i moze podjac funkcje przewodniczacego zebrania.

 Powrot do spisu tresci

Wzor 2-06 PORZADEK OBRAD ZEBRANIA WLASCICIELI LOKALI

 

 

Referuje:

 

 

 

 

1. Otwarcie obrad i wybor Przewodniczacego.

Zarzad

 

 

 

 

2. Ustalenie trybu glosowan nad uchwalami1).

Przewodniczacy Zebrania

 

 

 

 

3. Wybor Sekretarza, Asesora, Wybor Komisji Skrutacyjnej, Komisji Wnioskowej (w zaleznosci od potrzeb)2).

j.w.

 

 

 

 

4. Przyjecie porzadku obrad.

j.w.

 

 

 

 

5. Odczytanie i przyjecie protokolu z poprzedniego zebrania.

 

 

 

 

[*]

6. Sprawozdanie Zarzadu z wykonania planu gospodarczego.

Zarzad

 

 

 

[*]

7. Opinia Komisji Rewizyjnej3) i jej wnioski w sprawach:

- akceptacji sprawozdania Zarzadu i zawartych w nim rozliczen,

- absolutorium dla Zarzadu.

Komisja

Rewizyjna3)

 

 

 

[*]

8. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarzadu i podjecie uchwal w sprawach:

- akceptacji sprawozdania Zarzadu i zawartych w nim rozliczen,

- absolutorium dla Zarzadu.

Przewodniczacy Zebrania

 

 

 

 

9. Podjecie uchwaly o wynagrodzeniu zarzadu (czlonkow zarzadu)

Komisja Rewizyjna3)

 

 

 

[+]

10. Rozpatrzenie wnioskow i podjecie uchwal w sprawach:

- odwolania Zarzadu i wyboru Zarzadu,

- odwolania i wyboru Komisji Rewizyjnej / Rady Wspolnoty3).

wnioskodawca

wnioskodawca

 

 

 

[*]

11. Podjecie uchwal okreslajacych granice zwyklego zarzadu oraz maksymalne zobowiazania finansowe Wspolnoty.

Zarzad

 

12. Przedstawienie rocznego planu gospodarczego / aneksu do planu gospodarczego Wspolnoty;

- opinia Komisji Rewizyjnej3),

- dyskusja nad planem gospodarczym wspolnoty.

Zarzad

Komisja

Rewizyjna3)

 

 

 

 

13. Podjecie uchwaly okreslajacej plan gospodarczy Wspolnoty (aneks do planu gospodarczego) oraz wysokosc zaliczek na pokrycie kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej i utrzymania lokali.

Przewodniczacy

Zebrania

 

 

 

 

14. Podjecie uchwaly w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji kosztow i rozliczen4).

Zarzad,

Komisja Rewizyjna3)

 

 

 

 

15. Rozpatrzenie projektu uchwaly w sprawie . . . . . . . . . . . . . i podjecie uchwaly w tej sprawie.

wnioskodawca

 

 

 

 

16. Wolne wnioski.

wnioskodawcy[*] tylko na corocznym zebraniu sprawozdawczym.

[+] tylko w przypadku zgloszenia wniosku o odwolanie Zarzadu.

Objasnienia:

1) Tryb glosowan nad uchwalami ustala sie na podstawie wnioskow wlascicieli, zgloszonych na pismie przed zebraniem, albo ustnie w czasie zebrania. Zasadniczo we wspolnocie mieszkaniowej obowiazuje glosowanie udzialami, mozna jednak wprowadzic glosowanie wg zasady, ze na jednego wlasciciela (tzn. jedna osobe fizyczna lub prawna) przypada jeden glos. Jezeli we wspolnocie stwierdzono bledy w obliczeniu udzialow, a takze w przypadku, gdy jeden wlasciciel posiada ponad 50% udzialow, tryb glosowania "1 wlasciciel = 1 glos" wprowadza sie na kazde zadanie wlascicieli posiadajacych lacznie co najmniej 1/5 udzialow (art. 23 ust. 2a ustawy o wlasnosci lokali). We wszystkich innych przypadkach do wprowadzenia takiego trybu glosowan niezbedna jest uchwala: wniosek wlasciciela (wlascicieli) w tej sprawie musi byc poddany pod glosowanie na (zebraniu lub obiegiem), a za wnioskiem musi sie opowiedziec bezwzgledna wiekszosc (ponad 50% ogolu) liczona udzialami (art. 23 ust. 2 UWL). UWAGA: Przepisy art. 23 ustawy o wlasnosci lokali, dotyczace trybu glosowan, obowiazuja wylacznie w glosowaniach nad uchwalami. W innych glosowaniach, np. przy wyborze przewodniczacego zebrania, przy wnioskach formalnych, przy rozpatrywaniu poprawek do projektow uchwal - do podjecia decyzji wystarcza zwykla wiekszosc glosow osob uprawnionych (wlascicieli lokali) obecnych na zebraniu, liczona oczywiscie osobami, a nie udzialami. Nie bierze sie przy tym pod uwage osob, ktore wstrzymaly sie od glosu. Jezeli np. sposrod 15 obecnych wlascicieli dwoch glosowalo za wyborem pana Kowalskiego na przewodniczacego zebrania, jeden przeciwko, a dwunastu wstrzymalo sie od glosu - pan Kowalski zostal wybrany i moze podjac funkcje przewodniczacego zebrania.

2) Komisja skrutacyjna jest potrzebna, aby szybko i sprawnie liczyc glosy w glosowaniach przeprowadzanych przez podniesienie reki. Ustawa o wlasnosci lokali dopuszcza taka forme glosowania nad uchwalami - zalecamy jednak, i to w odniesieniu do wszystkich podejmowanych uchwal, forme pisemna. Ma ona wiele zalet:

a) oszczednosc czasu: zbieranie glosow (podpisow) odbywa sie w czasie, gdy toczy sie juz dyskusja nad nastepnym punktem porzadku obrad;

b) dokument z podpisami, przedstawiajacy dokladna tresc uchwaly i wyniki glosowania, powstaje juz w trakcie zebrania - nie ma wiec ryzyka, ze w przyszlosci ktorys z wlascicieli powie, ze w ogole nie bral udzialu w glosowaniu, albo ze sie pomylil, albo ze komisja skrutacyjna blednie zaliczyla jego glos, albo ze glosowal wprawdzie za uchwala, ale o tresci innej niz zapisana w protokole;

c) jezeli w trakcie zebrania nie udalo sie zebrac wymaganej wiekszosci glosow, dysponujemy gotowa lista podpisow, ktora wystarczy uzupelnic droga indywidualnego zbierania glosow, zgodnie z art. 23 ust. 1 UWL (wzor takiej listy podpisow - "uniwersalna karta do glosowania" - zamiescilismy w tym poradniku; wzor 2-08).

Jezeli przyjmiemy na zebraniu taka wlasnie, pisemna forme zbierania glosow, funkcje komisji skrutacyjnej moga pelnic wybrani wczesniej czlonkowie prezydium zebrania (sekretarz, asesor). Zbieraja oni podpisy po zamknieciu dyskusji nad projektem uchwaly, w czasie, gdy realizowany jest juz kolejny punkt porzadku obrad. Te same osoby moga nastepnie byc upowaznione przez Zarzad wspolnoty do kontynuowania procedury glosowania droga indywidualnego zbierania glosow.

Jezeli natomiast wybrano odrebna komisje skrutacyjna, sekretarz i asesor moga pelnic funkcje komisji wnioskowej.

3) Wszystkie funkcje komisji rewizyjnej moze pelnic rada wspolnoty. Wprawdzie ustawa o wlasnosci lokali nie przewiduje ani komisji rewizyjnej, ani rady wspolnoty - ale wlasciciele lokali moga takie gremia powolac. Jezeli komisja lub rada nie otrzymuje zadnych uprawnien, ktore ograniczalyby uprawnienia Zarzadu - wystarczy w tym celu zwykla uchwala wlascicieli. Jezeli natomiast komisja (rada) otrzymuje czesc ustawowych uprawnien Zarzadu, albo chocby prawo blokowania decyzji Zarzadu - mamy do czynienia ze "zmiana sposobu zarzadu" (UWL art. 18), wymagana jest zatem na zebraniu obecnosc notariusza, ktory zaprotokoluje uchwale i skieruje do sadu wniosek o dokonanie odpowiedniego wpisu w ksiedze wieczystej.

4) Zgodnie z przepisami ustawy o wlasnosci lokali, obowiazujacymi od dnia 1 stycznia 2001 r., wspolnota sama okresla zakres i sposob ewidencji kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztow, a takze rozliczen z innych tytulow narzecz nieruchomosci wspolnej (art. 22 ust. 3 pkt 10 oraz art. 29 ust. 1 ustawy o wlasnosci lokali).


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-07 (Protokol z zebrania wlascicieli lokali)

PROTOKOL Z ZEBRANIA WLASCICIELI LOKALI

w nieruchomosci Fikcyjna 5 w Warszawie

30 marca 2001 r.

1. Zebranie otworzyl o godz. 16.45 Prezes Zarzadu Wspolnoty, pan Wlodzimierz Witakowski. Przedstawil on swoich wspolpracownikow: administratorke budynku, pania Barbare Kowalska - ktora protokoluje Zebranie - i ksiegowa Wspolnoty, pania Irene Budzianowska. Nastepnie zarzadzil wybory Przewodniczacego Zebrania, przy czym zaproponowal kandydature pana Witolda Kalinowskiego. Innych kandydatur nie zgloszono. W glosowaniu wzielo udzial 14 wlascicieli lokali. Za wyborem pana Kalinowskiego glosowalo 12 osob, przeciw 1 osoba, wstrzymala sie 1 osoba. Prezes stwierdzil, ze Przewodniczacym Zebrania zostal wybrany pan Witold Kalinowski.

2. Przewodniczacy Zebrania podziekowal za wybor i oswiadczyl, ze Zebranie zostalo zwolane zgodnie z przepisami ustawy o wlasnosci lokali, mozna wiec na nim rozpatrywac i poddawac pod glosowanie uchwaly wlascicieli. Nastepnie stwierdzil, ze w Zebraniu bierze udzial 17 wlascicieli (w tym 3 przez pelnomocnikow - por. zalacznik nr 1), ktorzy posiadaja lacznie 21/40 udzialow w nieruchomosci wspolnej, co oznacza, ze przy braku jednomyslnosci wlasciciele nie beda mogli w trybie glosowania udzialami podjac uchwal w trakcie zebrania, a to z kolei spowoduje koniecznosc kontynuacji glosowan droga indywidualna oraz pisemnego powiadomienia wszystkich wlascicieli o tresci podjetych uchwal - czyli dodatkowe koszty organizacyjne i finansowe.

Przewodniczacy zglosil w zwiazku z tym projekt uchwaly proceduralnej (por. zalacznik nr 2), ustalajacej, ze wszystkie dalsze uchwaly wlascicieli rozpatrywane na tym Zebraniu beda poddane pod glosowanie w trybie "1 wlasciciel = 1 glos", co ogromnie ulatwi podjecie niezbednych uchwal juz w trakcie Zebrania, w ktorym bierze udzial 17 z ogolnej liczby 20 wlascicieli; wymagana wiekszosc w trybie "1 wlasciciel = 1 glos" wynosilaby 11 (jedenascie).

Przewodniczacy poddal projekt uchwaly pod glosowanie. W glosowaniu wzieli udzial wlasciciele posiadajacy lacznie 21/40 udzialow. Za uchwala glosowali wlasciciele posiadajacy lacznie 7/40 udzialow, przeciwko - pelnomocnik Gminy, pan Jan Nieuzyty, dysponujacy 14/40 udzialow. Przewodniczacy oglosil, ze uchwala o zmianie trybu glosowania nad uchwalami nie zostala podjeta. W odniesieniu do uchwal zatem obowiazuje ustawowy tryb glosowania udzialami, natomiast w innych glosowaniach do podjecia decyzji wystarczy zwykla wiekszosc glosow wlascicieli obecnych na zebraniu (przy czym nie beda brane pod uwage osoby wstrzymujace sie od glosu).

Przewodniczacy udzielil glosu Prezesowi Zarzadu, ktory oswiadczyl, ze upowazni czlonkow wybranej na tym zebraniu Komisji Skrutacyjnej do prowadzenia w imieniu Zarzadu Wspolnoty glosowan nad uchwalami wlascicieli droga indywidualnego zbierania glosow.

3. Przewodniczacy zarzadzil wybory Komisji Skrutacyjnej oraz czlonkow Prezydium Zebrania: Sekretarza i Asesora Zebrania - przy czym podjal decyzje, ze Sekretarz i Asesor beda zarazem pelnili funkcje Komisji Wnioskowej.

Do Komisji Skrutacyjnej zgloszono kandydatury pani Ireny Czmut i pana Aleksandra Malkiewicza. Glosowano lacznie nad obiema kandydaturami - i przyjeto je jednomyslnie. Od tego momentu funkcje liczenia glosow przejela Komisja Skrutacyjna w skladzie: pani Irena Czmut i pan Aleksander Malkiewicz.

Do pelnienia funkcji Sekretarza zgloszono kandydatury pana Waldemara Sieminskiego i pana Jerzego Kowalskiego. W glosowaniu pan Sieminski otrzymal 5 glosow, a pan Kowalski 6 glosow. Sekretarzem Zebrania zostal pan Jerzy Kowalski.

Do pelnienia funkcji Asesora zgloszono kandydatury pani Bozeny Olszewskiej i pana Antoniego Webera. W glosowaniu pani Olszewska uzyskala 5 glosow, a p. Weber 4 glosy. Asesorem Zebrania zostala pani Bozena Olszewska.

Sekretarz i Asesor podziekowali za wybor i zadeklarowali gotowosc pelnienia funkcji Komisji Wnioskowej - do ktorej nalezy skladac wnioski wlascicieli w sprawach przekraczajacych zwykly zarzad - zarowno w czasie tego Zebrania, jak i pozniej, co najmniej do nastepnego Zebrania Wlascicieli.

4. Przyjeto porzadek obrad w brzmieniu zaproponowanym w zawiadomieniu o Zebraniu, z nastepujacym uzupelnieniem: w punkcie 15 zostanie rozpatrzony i poddany pod glosowanie projekt uchwaly o wytoczeniu powodztwa przeciwko wlascicielowi lokalu nr 40, z powodu dlugotrwalego zalegania w oplatach. (por. zalacznik nr 3 - Porzadek obrad przyjety na Zebraniu Wlascicieli 30 marca 2001 r.).

5. Przewodniczacy odczytal protokol z poprzedniego Zebrania Wlascicieli, ktore odbylo sie 30 wrzesnia 2000 r. Pan Grzegorz Jablonski zazadal uzupelnienia protokolu o notatke: "Pan Jablonski, wlasciciel lokalu nr 6, oswiadczyl, ze ustawa o wlasnosci lokali, mimo pewnych korzystnych zmian, jakie nastapily w nowelizacji, nadal jest do..." (wykropkowano slowo powszechnie uwazane za wulgarne). Przewodniczacy zaproponowal, aby w protokole uzyc w tym miejscu bardziej parlamentarnego okreslenia, np. "ustawa nadal jest pod wieloma wzgledami wadliwa" - ale pan Jablonski nie wyrazil na to zgody. Innych zastrzezen do protokolu nie zgloszono. W glosowaniu 5 osob opowiedzialo sie za przyjeciem protokolu z poprawka pana Jablonskiego, 7 osob za przyjeciem protokolu bez poprawek, 1 osoba wstrzymala sie, 1 osoba (pan Jablonski) domagala sie odrzucenia protokolu w calosci. Przewodniczacy stwierdzil, ze protokol z poprzedniego Zebrania Wlascicieli zostal przyjety bez poprawek. Pan Jablonski oswiadczyl, ze - na znak protestu przeciwko sfalszowaniu protokolu przez wspolwlascicieli - opuszcza Zebranie, co tez natychmiast uczynil.

6. Prezes Zarzadu, pan Wlodzimierz Witakowski, przedstawil sprawozdanie Zarzadu z wykonania planu gospodarczego Wspolnoty w 2000r. (zalacznik nr 4).

Uczestnicy Zebrania zadali pytania, dotyczace rozliczen (zalacznik nr 5) przedstawionych wraz zawiadomieniem o Zebraniu. Wyjasnien udzielili: Prezes Zarzadu, pan Wlodzimierz Witakowski i ksiegowa, pani Irena Budzianowska.

7. Przewodniczacy Komisji Rewizyjnej, pan Jacek Appelt, przedstawil opinie Komisji Rewizyjnej o pracy Zarzadu Wspolnoty, a nastepnie wnioski:


- o akceptacje sprawozdania Zarzadu i zawartych w nim rozliczen,

- o udzielenie absolutorium Zarzadowi.

8. Przewodniczacy Zebrania zarzadzil dyskusje nad sprawozdaniem Zarzadu z wykonania planu gospodarczego w roku 2000. Po dyskusji, w ktorej wzielo udzial 5 wlascicieli, Przewodniczacy Zebrania zarzadzil glosowanie nad uchwala nr 2001/11 akceptujaca sprawozdanie Zarzadu z wykonania planu gospodarczego, oraz uchwala nr 2001/12 w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi. Tresc uchwal oraz wyniki glosowania - w protokole Komisji Skrutacyjnej (zal. nr 6).

9-15. W punktach 9-15 rozpatrzono projekty uchwal, a nastepnie rozpoczeto glosowanie nad uchwalami:


2001/13 - w sprawie wynagrodzenia Zarzadu,

2001/14 - okreslajacej granice zwyklego zarzadu,

2001/15 - okreslajacej maksymalne zobowiazania finansowe Wspolnoty w roku 2001,

2001/16 - okreslajacej plan gospodarczy Wspolnoty na rok 2000 i wysokosc zaliczek na pokrycie

kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej oraz zaliczek na pokrycie kosztow

utrzymania lokali,

2001/17 - okreslajacej sposob prowadzenia ewidencji kosztow i rozliczen,

2001/18 - o wytoczeniu powodztwa przeciwko wlascicielowi lokalu nr 40 z powodu dlugotrwalego zalegania w oplatach.

Tresc uchwal po poprawkach dokonanych w trakcie Zebrania oraz wyniki glosowan - w protokole Komisji Skrutacyjnej (zalacznik nr 6).

16. Z powodu poznej pory uczestnicy Zebrania zrezygnowali z przeprowadzenia punktu 16 porzadku obrad: "wolne wnioski". Wnioski zlozone na pismie do prezydium Zebrania (dzialajacego takze jako Komisja Wnioskowa) zostaly dolaczone do niniejszego Protokolu (zalacznik nr 7).

17. Przewodniczacy Zebrania zobowiazal Zarzad do przedstawienia niniejszego protokolu w formie maszynopisu (wydruku komputerowego) w ciagu 7 dni od daty Zebrania. Nastepnie podziekowal za udzial w Zebraniu wlascicielom lokali, Zarzadowi i jego wspolpracownikom, i o godz. 20.45 zamknal obrady.


 

Podpis:

Data:

Protokol sporzadzila: Barbara Kowalska, administrator budynku

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Za zgodnosc:

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Witold Kalinowski, Przewodniczacy Zebrania

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Jerzy Kowalski, Sekretarz Zebrania

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

Bozena Olszewska, Asesor Zebrania

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

 

Zalaczniki:


1. Trzy pelnomocnictwa wlascicieli lokali,

2. Projekt uchwaly o zmianie trybu glosowania nad uchwalami,

3. Porzadek obrad przyjety na Zebraniu Wlascicieli 30 marca 2001 r.,

4. Sprawozdanie Zarzadu z wykonania planu gospodarczego w roku 2000,

5. Rozliczenia dotyczace wykonania planu gospodarczego w roku 2000,

6. Protokol Komisji Skrutacyjnej, zawierajacy tresc uchwal oraz wyniki glosowan nad uchwalami wlascicieli na Zebraniu w dniu 31 marca 2001 r.

7. Wnioski zlozone na pismie do Prezydium Zebrania.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-08 (Uniwersalna karta do glosowania)

UCHWALA Nr . . . . . . . . . .

wlascicieli lokali w . . . . . . . . . . . . . . . . .

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . .

w sprawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Tresc uchwaly:


Glosowanie nad uchwala:

 

Nr

lokalu

Wlasciciel

Udzial ulamek zwykly

Udzial

%

Za

uchwala

Przeciwko uchwale

Data

4

Czeslaw Cichy

5626 / 90595

6,21%

 

 

9.01.00

6

Grzegorz Jablonski

5626 / 90595

6,21%

 

 

-

8

Aurelia Wisniewska

5626 / 90595

6,21%

 

 

9.01.00

13

Aniela Nowak

9441 / 90595

10,42%

 

 

15.01.00

14, 15

"Baron, Pawlak i Jankowski" Sp. z o.o.

28323 / 90595

31,26%

 

 

9.01.00

2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12

Gmina Kaliniec

35953 / 90595

39,69%

 

 

9.01.00

Razem

(ulamek)

90595 / 90595

 

 

 

 

Razem

(procent)

 

100,00%

 

 

 


Dane ogolne

Glosowanie udzialami

Glosowanie "1w = 1g"

RAZEM

90595 / 90595

100,00%

6 wlascicieli

Wlasciciele prywatni

54642 / 90595

60,31%

5 wlascicieli

Gmina

35953 / 90595

39,69%

1 wlasciciel

Wymagana wiekszosc

45298 / 90595

ponad 50%

4 wlascicieli

Glosowanie przeprowadzono: udzialami / "1 wlasciciel = 1glos" *


(* niepotrzebne skreslic)

 

Za zgodnosc:

 

Przewodniczacy Zebrania

Wlascicieli 9 stycznia 2001 r.

 

Zarzad Wspolnoty

Mieszkaniowej "Dabrowa"

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Czeslaw Cichy

15 stycznia 2001 r.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jan Herkules

Objasnienia:

1. Karta sluzy do przeprowadzania glosowan pisemnych, zarowno na zebraniu wlascicieli, jak przy indywidualnym zbieraniu glosow przez Zarzad. Jezeli glosowanie z uzyciem karty rozpoczeto na zebraniu, ale nie uzyskano wiekszosci wymaganej do podjecia uchwaly, ta sama karta moze i powinna byc uzyta do kontynuacji glosowania droga indywidualnego zbierania glosow.

2. Na karcie nie ma rubryki "wstrzymuje sie" - bo nie jest ona potrzebna w glosowaniach nad uchwalami wlascicieli lokali we wspolnocie mieszkaniowej. Do podjecia takiej uchwaly wymagana jest wiekszosc absolutna (ponad 50% ogolu) glosow wlascicieli. W glosowaniu licza sie zatem tylko glosy oddane za uchwala. Istotna jest natomiast informacja, ile glosow oddano przeciwko uchwale, bo jesli te glosy przekroczyly 50% ogolu, dalsze prowadzenie glosowania nie ma sensu.

3. Waznym elementem karty jest tresc uchwaly. Nalezy ja wpisac na oryginale karty w pelnym brzmieniu przed przystapieniem do glosowania, tak aby kazdy wlasciciel wiedzial, za czym - lub przeciwko czemu - glosuje. Nalezy rowniez wyraznie zaznaczyc, czy glosowano udzialami, czy na zasadzie "1 wlasciciel = 1 glos". To ostatnie jest mozliwe:

a) na podstawie wczesniejszej uchwaly podjetej w glosowaniu udzialami (ponad 50% ogolu, art. 23 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali);

b) we wspolnotach, w ktorych suma udzialow wg aktow notarialnych nie jest rowna 1, i w tych, w ktorych jeden wlasciciel posiada wiecej niz polowe udzialow - na kazde zadanie wlascicieli posiadajacych lacznie co najmniej 20% ogolu udzialow (art. 23 ust. 2a UWL).

4. Bezzwlocznie po oddaniu glosu "za" lub "przeciw" wlasciciel powinien otrzymac kopie karty do glosowania, z wpisana w pelnym brzmieniu trescia uchwaly. Przyjecie tej zasady pociaga jednak za soba koniecznosc organizowania zebrania wlascicieli w takim miejscu i czasie, aby mozliwe bylo szybkie (nie wiecej niz 10 minut) skopiowanie tresci uchwaly z wszystkimi poprawkami przyjetymi wczesniej przez uczestnikow zebrania.

5. UWAGA: Przepisy art. 23 ustawy o wlasnosci lokali, dotyczace trybu glosowan, obowiazuja wylacznie w glosowaniach nad uchwalami. W innych glosowaniach, np. przy wyborze przewodniczacego zebrania, przy wnioskach formalnych, przy rozpatrywaniu poprawek do projektow uchwal - do podjecia decyzji wystarcza zwykla wiekszosc glosow osob uprawnionych (wlascicieli lokali) obecnych na zebraniu, liczona oczywiscie osobami, a nie udzialami. Nie bierze sie przy tym pod uwage osob, ktore wstrzymaly sie od glosu. Jezeli np. posrod 15 obecnych wlascicieli dwoch glosowalo za wyborem pana Kowalskiego na przewodniczacego zebrania, jeden przeciwko, a dwunastu wstrzymalo sie od glosu - pan Kowalski zostal wybrany i moze podjac funkcje przewodniczacego zebrania.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-09 (Glosowanie w drodze indywidualnego zbierania glosow przez Zarzad)

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej

"NIECHCICA 7" w Kalincu

Jan Herkules

Gospodarna 1, 00-000 KALINIEC

 

 

 

Kaliniec, 16.07.2001 r.

 


Do wszystkich
Wlascicieli Lokali
w nieruchomosci
Niechcica 7 w KALINCU

 

Dzialajac na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy o wlasnosci lokali, poddaje pod glosowanie projekt uchwaly - aneksu do planu gospodarczego Wspolnoty - dot. wymiany wszystkich okien w budynku Wspolnoty.

Tresc uchwaly:

1. Wlasciciele lokali wyrazaja zgode na zamowienie w firmie "Szklodziej Adso Eco" uslugi polegajacej na wymianie wszystkich okien w nieruchomosci za cene zl 21.600 zl (w tym VAT), pod warunkiem, ze usluga bedzie wykonana do konca sierpnia b.r., a platnosc - rozlozona na szesc rat miesiecznych (w okresie lipiec-grudzien 2001 r.).

2. Wlasciciele lokali wyrazaja zgode na korekte planu gospodarczego Wspolnoty:

a) zwiekszenie wplat na fundusz remontowy o kwote 21.600 zl,

b) zwiekszenie wydatkow z funduszu remontowego o kwote 21.600 zl.

3. Wlasciciele lokali akceptuja zwiekszenie zaliczki na fundusz remontowy w okresie 07-12.2001 r. o 4 zl/m2 miesiecznie.

Wyjasniam, ze w czerwcu b.r. Wspolnota otrzymala atrakcyjna pod wzgledem jakosci i ceny oferte wymiany okien w budynku - w ramach akcji promocyjnej polsko-wloskiej firmy "Szklodziej Adso Eco". Usluga w ramach tej oferty jest o 40% tansza od analogicznych uslug oferowanych przez inne firmy. Firma zgodzila sie wykonac usluge do konca sierpnia b.r. i rozlozyc platnosc za usluge na szesc rownych rat miesiecznych (lipiec - grudzien 2001 r.). Warunkiem realizacji oferty jest wymiana okien w calym budynku, a takze podpisanie umowy do konca lipca b.r.

Glosowanie nad uchwala bedzie przeprowadzone droga indywidualnego zbierania glosow. Do przeprowadzenia glosowania upowazniam wlascicieli lokali w budynku Niechcica 7, pania Aurelie Wisniewska i pana Czeslawa Cichego. Odwiedza oni Panstwa najpozniej do dnia 23 lipca, przedstawia karte do glosowania - z trescia uchwaly oraz lista wlascicieli lokali i przypadajacych im udzialow - i poprosza o zlozenie podpisu w kolumnie "za" lub w kolumnie "przeciw". Ze wzgledu na krotki termin obowiazywania oferty, prosze o jak najszybsze podjecie decyzji.

 


 

 

Z powazaniem:

 

 

Jan Herkules


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-10 (Uchwala: Regulamin pracy Zarzadu wspolnoty)

REGULAMIN PRACY

ZARZADU WSPOLNOTY

§ 1.

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zwany dalej takze Zarzadem, dziala w skladzie trzyosobowym stosownie do postanowien uchwaly nr . . . . . . . . . . . . . . wlascicieli lokali z dnia . . . . . . . . . . . . ..


§ 2.

1. W sklad Zarzadu wchodza: Prezes i dwaj inni Czlonkowie Zarzadu. Zarzad dokonuje wyboru Prezesa na pierwszym posiedzeniu zwolanym po podjeciu przez wlascicieli uchwaly o wyborze Zarzadu. Posiedzenie to winno odbyc sie w terminie 7 dni od daty podjecia uchwaly o wyborze Zarzadu.

2. Na pierwszym posiedzeniu Zarzad dokonuje nadto podzialu zadan miedzy Czlonkow Zarzadu.

§ 3.

1. Zarzad wykonuje obowiazki wynikajace z przepisow ustawy o wlasnosci lokali, z przepisow Kodeksu cywilnego i innych ustaw w zakresie dotyczacym wspolnot mieszkaniowych i zarzadzania nieruchomosciami wspolnymi, z zawartej z nim przez Wspolnote umowy o sprawowanie zarzadu, a nadto z uchwal wlascicieli lokali.

2. Prezes i Czlonkowie Zarzadu odpowiadaja solidarnie za szkody wyrzadzone wlascicielom lokali przy wykonywaniu obowiazkow Zarzadu.

§ 4.

1. Posiedzenia Zarzadu odbywaja sie dwa razy w miesiacu - w drugim i czwartym tygodniu miesiaca - w miejscu i godzinie wyznaczonej przez Prezesa. Prezes moze scedowac ten obowiazek na innego Czlonka Zarzadu. Zebrania Zarzadu sa nadto zwolywane w razie pilnej potrzeby.

2. Uchwaly Zarzadu zapadaja zwykla wiekszoscia glosow przy obecnosci co najmniej dwoch Czlonkow Zarzadu; przy rownym rozkladzie glosow decydujace znaczenie ma glos Prezesa Zarzadu. Czlonek Zarzadu nie mogacy uczestniczyc w posiedzeniu Zarzadu winien udzielic pelnomocnictwa innemu czlonkowi Zarzadu do reprezentowania go na posiedzeniu.

3. Z kazdego posiedzenia Zarzadu jest sporzadzany protokol, podpisywany przez wszystkich czlonkow Zarzadu bioracych udzial w posiedzeniu. Protokoly z posiedzen Zarzadu sa przechowywane w biurze Zarzadu.

§ 5.

Oswiadczenia woli w imieniu Wspolnoty skladaja zawsze lacznie dwaj Czlonkowie Zarzadu, w tym Prezes. Prezes moze w tym celu na czas oznaczony wyznaczyc swojego zastepce - sposrod pozostalych Czlonkow Zarzadu.


§ 6.

Do dnia 10 kazdego miesiaca Zarzad jest obowiazany dostarczyc kazdemu wlascicielowi na pismie zwiezla informacje o decyzjach, podjetych na posiedzeniach Zarzadu w poprzednim miesiacu.


§ 7.

1. W uzyczonym przez Wspolnote pomieszczeniu Zarzad zorganizuje biuro Zarzadu. Za zgoda wlascicieli lokali, wyrazona w uchwale, Zarzad zatrudni osobe do prowadzenia biura.

2. W biurze Zarzadu sa przechowywane protokoly z zebran wlascicieli lokali, protokoly z posiedzen Zarzadu, wykazy i rejestry, do ktorych prowadzenia jest zobowiazany Zarzad, oraz umowy i inne dokumenty zwiazane z zarzadzaniem nieruchomoscia wspolna.

§ 8.

Zarzad wyznacza dni i godziny dyzurow Prezesa i Czlonkow Zarzadu w biurze Zarzadu, i podaje o tym informacje na tablicy ogloszen. Zarzad winien wyznaczyc przynajmniej dwa dyzury w tygodniu: jeden rano i jeden po godz. 17.00.


§ 9.

Zarzad jest obowiazany do udzielania wlascicielom lokali informacji ustnej o dzialaniach Zarzadu, o sprawach Wspolnoty i jej potrzebach. Na zadanie czlonka Wspolnoty Zarzad jest obowiazany do udzielenia mu zwiezlej informacji pisemnej w terminie 2 tygodni.


§ 10.

1. Zarzad jest obowiazany do udostepnienia czlonkowi Wspolnoty protokolow z zebran wlascicieli lokali, uchwal podjetych przez wlascicieli lokali, protokolow z posiedzen Zarzadu, a nadto wszystkich danych i dokumentow zwiazanych z zarzadzaniem nieruchomoscia wspolna. Na zadanie wlasciciela lokalu Zarzad jest obowiazany do wydania kopii zadanego dokumentu - z zastrzezeniem postanowien punktu 2); koszty sporzadzenia kopii ponosi wlasciciel lokalu.

2. Jezeli dokumenty zawieraja informacje objete ochrona danych osobowych lub handlowych, Zarzad jest obowiazany do przedlozenia wlascicielowi lokalu wyciagow z dokumentow z pominieciem informacji objetych ochrona. Jezeli informacje objete ochrona sa niezbedne do wyjasnienia spraw dotyczacych nieruchomosci wspolnej, Zarzad winien - przed udostepnieniem tych informacji wlascicielowi lokalu - uzyskac od niego pisemne zobowiazanie, ze nie przekaze ich osobom trzecim*.

 

_______________________________

* Oto wzor takiego zobowiazania:

 


Grzegorz Jablonski

wlasciciel lokalu nr 6

nieruchomosci Niechcica 7

w Kalincu

 

 

 

Kaliniec, 17.04.2001 r.

 

 

Oswiadczam, ze w dniu dzisiejszym p. Jan Herkules, Prezes Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej "Dabrowa" (ul. Niechcica 7 w Kalincu), udostepnil mi dokumenty Wspolnoty dotyczace nieruchomosci wspolnej, ktorej jestem wspolwlascicielem.

Zobowiazuje sie nie przekazywac osobom trzecim zawartych w tych dokumentach informacji, objetych ochrona danych osobowych i handlowych.

 


 

 

G. Jablonski
. . . . . . . . . . . . . .


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-11 (Uchwala: Regulamin porzadku domowego)

REGULAMIN

PORZADKU DOMOWEGO

 


§ 1.

Postanowienia ogolne:

1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu obowiazani sa wlasciciele lokali wchodzacych w sklad nieruchomosci wspolnej, osoby wraz z nimi zamieszkale, najemcy, podnajemcy lub uzytkownicy lokali oraz wszelkie inne osoby przebywajace na terenie nieruchomosci wspolnej.

2. Wlasciciel lokalu ponosi odpowiedzialnosc za:

  • zachowanie osob, ktorym oddal swoj lokal do uzywania - zarowno domownikow, jak i innych osob korzystajacych z jego lokalu,

  • przestrzeganie Regulaminu przez osoby, najemcow, podnajemcow jego lokalu lub innych uzytkownikow lokalu oraz przez zaproszonych przezen gosci,

  • powiadomienia Zarzadu Wspolnoty o wynajeciu lub wydzierzawieniu lokalu ze wskazaniem osoby dzierzawcy lub najemcy,

  • zgloszenie Zarzadowi informacji dotyczacych zmiany przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na uzytkowy i odwrotnie oraz ilosci osob zamieszkujacych lub uzytkujacych lokal.

3. Wlasciciel lokalu jest zobowiazany powiadomic Zarzad Wspolnoty o wszelkich istotnych zmianach dotyczacych jego lokalu, a w szczegolnosci o zmianach w zakresie prawa wlasnosci, zmianach umow najmu lub dzierzawy oraz o zmianach liczby osob zamieszkalych lub uprawnionych do korzystania z lokalu.

4. Wlasciciel lokalu jest obowiazany do wskazania adresu dla doreczania korespondencji i telefonu kontaktowego w przypadku wyjazdu przekraczajacego 7 dni.

§ 2.

Obowiazki mieszkancow:


1. Mieszkancy sa zobowiazani dbac o budynek i jego otoczenie oraz chronic je przed dewastacja.

2. W przypadku jakiejkolwiek awarii lub naglych przypadkow nalezy zglosic je natychmiast dyzurujacemu dozorcy oraz Zarzadowi, a w razie potrzeby zawiadomic rowniez odpowiednie sluzby, takie jak: straz pozarna, pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie gazowe itp.

3.

a) W przypadku awarii wywolujacej szkode lub grozacej wywolaniem szkody w nieruchomosci Wspolnoty lub w lokalach innych wlascicieli lokali, wlasciciel lokalu lub pelnoletnie osoby reprezentujace jego prawa (w tym najemca lub dzierzawca) sa obowiazane do natychmiastowego udostepnienia lokalu w celu usuniecia przyczyn awarii. Jezeli wlasciciel lub pelnoletnie osoby reprezentujace jego prawa sa nieobecne, albo odmawiaja udostepnienia lokalu, Zarzad Wspolnoty ma prawo wejsc do lokalu w obecnosci funkcjonariusza policji lub strazy miejskiej, a gdy wymaga to pomocy strazy pozarnej, takze przy jej udziale.

b) Jezeli otwarcie lokalu nastapilo pod nieobecnosc wlasciciela lub osob pelnoletnich reprezentujacych jego prawa - Zarzad Wspolnoty jest obowiazany zabezpieczyc lokal i znajdujace sie w nim rzeczy do czasu przybycia wlasciciela. Z czynnosci tych sporzadza sie protokol.

c) Wlasciciel lokalu jest obowiazany do udostepnienia lokalu sluzbom remontowym w obecnosci przedstawiciela Zarzadu, jezeli jest to konieczne do przeprowadzenia konserwacji lub remontu urzadzen wspolnych.

4. Mieszkancy sa zobowiazani do naprawienia na wlasny koszt wszelkich szkod powstalych na terenie posesji z ich winy, a w przypadku naprawienia takiej szkody na zlecenie Zarzadu, pokrycia kosztow usuniecia szkody na pierwsze wezwanie.

5. Mieszkancy sa zobowiazani do utrzymania zamieszkiwanego przez siebie lokalu oraz innych pomieszczen przez siebie uzytkowanych w nalezytym stanie technicznym i sanitarnym.

6. Z zastrzezeniem postanowien ustepu 7 i 8 bez pisemnego zezwolenia zarzadu nie wolno umieszczac na terenie nieruchomosci zadnych reklam, szyldow czy ogloszen.

7. Mieszkancy, ktorzy w lokalu znajdujacym sie w nieruchomosci prowadza dzialalnosc gospodarcza moga umieszczac wymagane prawem oznaczenia tej dzialalnosci (szyld firmowy) na zewnatrz budynku w miejscu uzgodnionym z Zarzadem, ktory okresli dopuszczalna forme, wymiary i miejsce zainstalowania takiego oznaczenia.

8 Do umieszczenia zawiadomien i innych ogloszen Wspolnoty Mieszkaniowej oraz spraw zwiazanych z zarzadem i administracja nieruchomosci przeznaczone sa tablice informacyjne na parterze klatki schodowej.

§ 3.

Przepisy porzadkowe:


1. Wszyscy mieszkancy, oprocz dbalosci o posesje zobowiazani sa do wzajemnej pomocy i niezaklocania spokoju innych mieszkancow.

2. Cisza nocna obowiazuje w godzinach od 22.00 do 8.00. W tych godzinach nie nalezy uzywac urzadzen mogacych zaklocic sen uzytkownikow innych lokali lub w inny sposob powodowac halasu mogacego ten sen zaklocic.

3. Trzepanie dywanow moze odbywac sie w miejscu do tego przeznaczonym w godzinach 8.00 do 22.00.

4. Trzymane w lokalu zwierzeta nie moga powodowac zagrozenia zycia ani zdrowia ludzi oraz nie moga zaklocac spokoju. Posiadacze zwierzat domowych sa zobowiazani do przestrzegania przepisow sanitarno-epidemiologicznych.

5. Balkony powinny byc utrzymane w czystosci, a skrzynki na kwiaty i donice umieszczane na balkonach winny byc umocowane w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo.

6. W pomieszczeniach gospodarczych, korytarzach, na balkonach nie wolno przechowywac motorowerow, motocykli oraz materialow latwopalnych, zracych i cuchnacych srodkow chemicznych, materialow wybuchowych oraz gazu w butlach.

7. Pomieszczenia wspolne nalezy utrzymywac w czystosci i porzadku, a korzystajac z nich, nalezy przestrzegac przepisow przeciwpozarowych.

8. Niedozwolone jest zakladanie gniazd poboru pradu elektrycznego na uzytek wlasny w pomieszczeniach hali garazowej oraz prowadzenie w tych pomieszczeniach dzialalnosci uslugowej lub produkcyjnej bez uzgodnienia z Zarzadem Wspolnoty.

9. Ciagow komunikacyjnych nie wolno zastawiac zadnymi przedmiotami, a jesliby taki fakt mial miejsce z powodu koniecznosci przeprowadzenia prac remontowych w lokalu, przedmioty te nalezy usunac na ustne wezwanie Zarzadu Wspolnoty, ktoregokolwiek z czlonkow tego Zarzadu lub Administratora. Niezastosowanie sie do tego wezwania moze spowodowac usuniecie przez Zarzad tych przedmiotow na koszt osoby, ktora zastawila nimi ciag komunikacyjny.

10. Parkowanie pojazdow jest dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych. Ustawianie pojazdow na terenie nieruchomosci niezgodne z przepisami, na ciagach dla pieszych albo w sposob mogacy utrudnic poruszanie sie pojazdom specjalnym jest zabronione i moze spowodowac odholowanie pojazdu, na koszt wlasciciela pojazdu lub jego posiadacza, na parking strzezony.

11. Kazdy posiadacz pojazdu parkujacego trwale poza pomieszczeniem w przyziemiu budynku przeznaczonym na cele parkingowe musi otrzymac od Administratora nieruchomosci stosowne zezwolenie, po czym zostanie wyznaczone miejsce do stalego parkowania jego pojazdu. Uzywanie wyznaczonych miejsc do stalego parkowania przez inne osoby (i samochody) bez zgody osob, ktorym miejsce wyznaczono, jest zabronione.

12. Zabrania sie trwalego parkowania na terenie nieruchomosci samochodow ciezarowych, dostawczych lub pojazdow specjalnych.

13. Bezwzglednie zabrania sie mycia pojazdow na terenie nieruchomosci.

14. Zabrania sie palenia papierosow w pomieszczeniach wspolnych budynku, a w szczegolnosci w hali garazowej, w pomieszczeniach gospodarczych, na korytarzach i na klatkach schodowych.

15. Zaleca sie szczegolna ostroznosc przy wjezdzie i wyjezdzie z bramy. Wszelkie uszkodzenia spowodowane uzytkowaniem pojazdow na terenie posesji obciazaja wlasciciela lokalu, ktory szkode spowodowal, przy czym maja zastosowanie przepisy § 1 ust. 2.

16. Smieci nalezy wyrzucac wylacznie do pojemnikow umieszczonych na podworzu w altanie smietnikowej.

17. Usuwanie gruzu po remoncie lokalu odbywa sie na koszt wlasciciela tego lokalu i w sposob uzgodniony z Zarzadem Wspolnoty.

18. Zabrania sie:

a) zanieczyszczania wspolnych czesci budynku i nieruchomosci, pisania i drapania na scianach budynkow, uszkadzania koszy na smieci, niszczenia zieleni,

b) malowania scian wewnetrznych i zewnetrznych stanowiacych czesci wspolne budynkow oraz wieszania i przybijania tablic lub przedmiotow bez zezwolenia Zarzadu Wspolnoty, urzadzania miejsc do zabaw dla dzieci poza miejscami wyznaczonymi przez Zarzad.

19. Rodzice lub opiekunowie zobowiazani sa dbac, aby dzieci stosowaly sie do postanowien Regulaminu. Za szkody wyrzadzone na terenie nieruchomosci przez dzieci odpowiadaja ich rodzice lub opiekunowie.

20. Zobowiazuje sie mieszkancow do nie otwierania drzwi klatek schodowych domofonem osobom nieznanym, w tym takze domokrazcom i osobom oferujacym uslugi mieszkancom.

21. W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez wlasciciela lokalu lub osobe reprezentujaca jego prawa - Zarzad jest uprawniony do wymierzenia wlascicielowi lokalu kary porzadkowej w granicach od 100 do 1.000 zlotych.

 

 

Zarzad zwraca sie do wszystkich mieszkancow o przestrzeganie niniejszego Regulaminu przyjetego przez czlonkow Wspolnoty Mieszkaniowej na zebraniu w dniu . . . . . . . . . . . uchwala Nr . . . . . . . . . ./2001 i jednoczesnie informuje, ze uchylanie sie od przestrzegania postanowien niniejszego Regulaminu moze spowodowac wymierzenie kary porzadkowej przewidzianej w § 3 pkt 23 Regulaminu, a przy dalszym naruszaniu postanowien Regulaminu podjecie uchwaly w trybie art. 16 i art. 22 ust. 3 pkt 7 ustawy o wlasnosci lokali, tzn. uchwaly o wytoczeniu powodztwa sadowego o sprzedaz lokalu w drodze licytacji.

 Powrot do spisu tresci

Wzor 2-12 (Uchwala w sprawie utworzenia rady wspolnoty)

UCHWALA . . . . . . . . . . . . . . .

wlascicieli lokali w nieruchomosci . . . . . . . . . . . . . . .

z dnia . . . . . . . . . . . . . . .

w sprawie utworzenia Rady Wspolnoty1)

 

1. Dzialajac na podstawie art. 22 i art. 23 ustawy o wlasnosci lokali, postanawiamy powolac Rade Wspolnoty.

2. Rade Wspolnoty wybieraja wlasciciele (wspolwlasciciele) lokali lub ich pelnomocnicy, w glosowaniu przeprowadzonym zgodnie z przepisami art. 23 UWL.

3. Do Rady Wspolnoty moze byc wybrany wlasciciel (wspolwlasciciel) lokalu lub jego pelnomocnik. Wybor pelnomocnika do Rady Wspolnoty wymaga pisemnego pelnomocnictwa, w ktorym wlasciciel-mocodawca wyraza zgode na dokonanie takiego wyboru.

4. Rada Wspolnoty lub poszczegolni jej czlonkowie moga byc w kazdej chwili na mocy uchwaly wlascicieli zawieszeni w czynnosciach lub odwolani.

5. Rada Wspolnoty sklada sie z 3 czlonkow.

6. Rada Wspolnoty wybiera ze swego grona Przewodniczacego.

7. Do zadan Rady Wspolnoty nalezy:


1) przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli dzialalnosci finansowej i gospodarczej Zarzadu Wspolnoty; czlonkowie Rady Wspolnoty maja prawo do takiej kontroli jako wlasciciele lokali, zgodnie z art. 27 oraz art. 29 ust. 3 ustawy o wlasnosci lokali,

2) przedstawianie Zarzadowi i wlascicielom lokali protokolow pokontrolnych,

3) analiza sprawozdan finansowych Zarzadu oraz projektow planu gospodarczego Wspolnoty i aneksow do tego planu,

4) przedstawianie na zebraniu wlascicieli lokali wnioskow w sprawie akceptacji sprawozdania Zarzadu, udzielenia absolutorium Zarzadowi oraz przyjecia planu gospodarczego i wynikajacych z niego oplat,

5) wspolpraca z Zarzadem w jego biezacej dzialalnosci, a zwlaszcza w opracowaniu projektu planu gospodarczego i aneksow do tego planu oraz zasad ewidencji finansowej i rozliczen we Wspolnocie.

8. Rada Wspolnoty dziala na podstawie regulaminu uchwalonego przez Wlascicieli.

9. Powolanie Rady Wspolnoty nie uszczupla praw innych czlonkow Wspolnoty ani jej Zarzadu. Powolanie Rady Wspolnoty nie zmienia sposobu zarzadu (zasad zarzadzania) nieruchomoscia wspolna2).

 

Objasnienia:

1) Uchwala w sprawie utworzenia Rady Wspolnoty nie jest potrzebna, jezeli przedtem powolano taka rade w statucie wspolnoty.

2) Uchwala powolujaca Rade Wspolnoty moze zmieniac "sposob zarzadu" (zasady zarzadzania) nieruchomoscia wspolna, na przyklad przez ograniczenie kompetencji Zarzadu i przekazanie czesci tych kompetencji Radzie - pod warunkiem jednak, ze bedzie to uchwala podjeta w obecnosci notariusza i zaprotokolowana przez notariusza. Postanowienia uchwaly zmieniajace "sposob zarzadu" powinny byc wpisane do ksiegi wieczystej; obowiazuja one jednak juz od momentu zaprotokolowania uchwaly przez notariusza.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-13 (Uchwala w sprawie wyboru rady wspolnoty)

UCHWALA . . . . . . . . . . . . . . .

wlascicieli lokali w nieruchomosci . . . . . . . . . . . . . . .

z dnia . . . . . . . . . . . . . . .

w sprawie wyboru Rady Wspolnoty1)

 

1. Dzialajac na podstawie art. 22 i art. 23 ustawy o wlasnosci lokali oraz na podstawie §§ 20 i 43-46 Statutu Wspolnoty / uchwaly1) nr . . . . . . . . . . . . . wlascicieli lokali z dnia . . . . . . . . . . . . . . ., wybieramy do Rady Wspolnoty nastepujacych wlascicieli lokali (pelnomocnikow wlascicieli)2):


1) Pani/Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., lokal nr .......,

2) Pani/Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., lokal nr .......,

3) Pani/Pan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., lokal nr ........

2. Czlonkowie Rady wyznacza, w ciagu 7 dni od daty podjecia niniejszej uchwaly, terminy swoich dyzurow (co najmniej 2 dyzury w tygodniu).

 

 

Objasnienia:

1) W zaleznosci od tego, czy wspolnota uchwalila swoj statut, podstawa uchwaly o wyborze rady sa postanowienia tego statutu - albo uchwala o powolaniu rady wspolnoty.

2) Wybor pelnomocnika wlasciciela musi byc poprzedzony zlozeniem do akt Wspolnoty pisemnego pelnomocnictwa - zgodnie z przepisami art. 98 i art. 99 Kodeksu cywilnego.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-14 (Procedura zmiany Zarzadu wspolnoty)

PROCEDURA ZMIANY ZARZADU WSPOLNOTY

1. Zasiegniecie opinii ekspertow:

- np. Stowarzyszenia "Wspolnota Mieszkaniowa" - w sprawie celowosci zmiany zarzadu oraz mozliwosci i sposobow dokonania tej zmiany.

2. Nieformalne zebrania grupy wlascicieli:
- w celu ustalenia planu dzialan, okreslenia formuly zarzadu i wytypowania kandydata (kandydatow) do nowego zarzadu. Jezeli we wspolnocie brak osob, ktore mialyby kwalifikacje, chec, a przede wszystkim czas na prace w zarzadzie - nalezy poszukac kandydata na zewnatrz, najlepiej wsrod profesjonalnych zarzadcow nieruchomosci.

3. Rozmowy z kandydatem (kandydatami) do zarzadu, analiza ofert:
Jezeli wlasciciele zdecydowali sie na zarzad profesjonalny, powinni zebrac i zanalizowac dostepne oferty i wybrac najlepsza z nich (co niekoniecznie oznacza: najtansza). Profesjonalni zarzadcy nieruchomosci zwykle posiadaja i chetnie przedstawiaja standardowe oferty pisemne. Kandydat powinien jednak - po blizszym poznaniu nieruchomosci i jej dokumentacji - sprecyzowac oferte, tzn. przedstawic projekt umowy o sprawowanie zarzadu, oraz szkic planu gospodarczego. Przed dokonaniem ostatecznego wyboru warto pokazac oferte, projekt umowy i szkic planu gospodarczego ekspertowi, i poznac jego opinie. Uwaga: do zarzadu wspolnoty moga byc wybrane wylacznie osoby fizyczne (art. 20 ustawy o wlasnosci lokali). Jezeli chcemy miec w zarzadzie profesjonalna firme, mozemy wybrac do zarzadu szefa tej firmy, nie troszczac sie o to, czy, w jakim zakresie i za jakie pieniadze bedzie on zatrudnial do poszczegolnych czynnosci swoich pracownikow. W umowie, ktora z nim zawrzemy na podstawie wyboru, okreslimy wylacznie wynagrodzenie dla niego - jako osoby fizycznej - z tytulu sprawowania zarzadu nieruchomoscia wspolna.

Jezeli wlasciciele chca wybrac do zarzadu osobe (osoby) z wlasnego grona, a osoby te nie maja doswiadczenia w zarzadzaniu nieruchomosciami - nalezy w tej fazie zobowiazac kandydatow do szybkiego zapoznania sie z przepisami prawa dotyczacymi wspolnot mieszkaniowych i z literatura fachowa. Nalezy rowniez znalezc kandydata (kandydatow) do administrowania nieruchomoscia. Moze to byc zarowno osoba fizyczna jak osoba prawna: profesjonalna firma zarzadzajaca. Przy wyborze ofert stosuje sie te same kryteria, co przy wyborze kandydatow do zarzadu, trzeba jednak pamietac, ze od dnia 1 stycznia 2002 r. administratorem - zarzadca nieruchomosci - moze byc wylacznie osoba fizyczna posiadajaca licencje zawodowa zarzadcy nieruchomosci albo firma zatrudniajaca do zarzadzania nieruchomosciami licencjonowanych zarzadcow (art. 184 i art. 232 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomosciami z dnia 21 sierpnia 1997 r. z pozn. zmianami). Przepisy te nie obowiazuja, jezeli administratorem w nieruchomosci jest jej wspolwlasciciel (art. 190 ustawy o gospodarce nieruchomosciami).

4. Wniosek o zwolanie zebrania wlascicieli:
- w celu podjecia uchwal o odwolaniu zarzadu i wyborze nowego zarzadu. Wniosek, zgodnie z art. 31 pkt b ustawy o wlasnosci lokali, powinien byc podpisany przez wlascicieli dysponujacych co najmniej 1/10 udzialow w nieruchomosci wspolnej. Zalecamy dolaczenie do wniosku projektow uchwal, ze wskazaniem kandydata (kandydatow) do nowego zarzadu. Wniosek powinien rowniez zawierac postulat zaproszenia kandydata (kandydatow) na zebranie wlascicieli i dostarczenia wlascicielom, wraz z zawiadomieniem o zebraniu, powielonych materialow ofertowych. Jezeli proponowane uchwaly powoduja zmiane sposobu zarzadu (zasad zarzadzania), we wniosku nalezy przypomniec o koniecznosci zaproszenia na zebranie notariusza (por. pkt 5).
Zebranie zwoluje aktualny zarzad wspolnoty, a jezeli nie wykona on tego w przyjetym zwyczajowo terminie (30 dni) - zebranie moze zwolac kazdy z wlascicieli lokali, stosujac odpowiednio przepisy art. 30 ustawy o wlasnosci lokali. Wlasciciel zwolujacy zebranie przejmuje wszystkie obowiazki zarzadu w zakresie organizacji zebrania, przy czym ma prawo do zwrotu - od wspolnoty - poniesionych nakladow (np. kosztow wynajecia sali, kosztow powielania i wysylki materialow, itd.). Wspolnota moze wystapic o potracenie tych kosztow z wynagrodzenia dotychczasowego zarzadu, ktory nie wykonal obowiazku wynikajacego z art. 31 ustawy o wlasnosci lokali.

5. Formalne zebranie wlascicieli, na podstawie art. 31 UWL:
- w celu podjecia uchwal o odwolaniu zarzadu i wyborze nowego zarzadu. W zebraniu powinni uczestniczyc kandydaci do nowego zarzadu, by dokladniej przedstawic swoje oferty i odpowiedziec na pytania wlascicieli.


Uwaga: jezeli uchwala wlascicieli powoduje zmiane sposobu zarzadu (zasad zarzadzania) - np. odwoluje zarzad okreslony w umowie notarialnej i wpisany do ksiegi wieczystej - musi byc podjeta w obecnosci notariusza i przez niego zaprotokolowana. W zebraniu podejmujacym taka uchwale musi wiec uczestniczyc takze notariusz. Po zaprotokolowaniu uchwaly notariusz wniesie do wlasciwego sadu wniosek o dokonanie zmian wpisu w ksiedze wieczystej, zgodnie z art. 37 UWL i art. 24 ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece, z dnia 6 lipca 1982 r. z pozniejszymi zmianami.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-15 (Uchwala w sprawie odwolania Zarzadu wspolnoty)

UCHWALA Nr 1/2000

wlascicieli lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu

z dnia 31 maja 2000 r.

w sprawie odwolania Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej

 

Dzialajac na podstawie art. 20 ustawy o wlasnosci lokali, postanawiamy odwolac Gmine Kaliniec z funkcji Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej "Niechcica 7" i dokonac wyboru nowego Zarzadu. Formalne przekazanie funkcji zarzadu oraz dokumentow nieruchomosci wspolnej nastapi w dniu 1 lipca br.

 


 

nr lokalu

wlasciciel

za

przeciw

data

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Gmina Kaliniec (pelnomocnik: Andrzej Kurowski)

 

 

 

4

Czeslaw Cichy

Cichy

 

31.05.00

6

Grzegorz Jablonski

Jablonski

 

31.05.00

8

Aurelia Wisniewska

Wisniewska

 

31.05.00

13

Aniela Nowak

-

-

-

razem:

 

3

0

-Powrot do spisu tresci

Wzor 2-16 (Protokol z glosowania nad uchwala o odwolaniu Zarzadu)

Protokol z glosowania nad uchwala nr 1/2000

w sprawie odwolania Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej

 

1. Glosowanie przeprowadzono wedlug zasady, ze na kazdego wlasciciela przypada jeden glos (zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy o wlasnosci lokali, na wniosek wlascicieli z dnia 19 maja 2000 r.). Wymagana wiekszosc wynosi 3 glosy.

2. Na zebraniu wlascicieli w dniu 31 maja 2000 r.:

- oddano glosow: 4

- za podjeciem uchwaly 3

- przeciw 0

3. Wobec faktu, ze na zebraniu wlascicieli uzyskano wymagana wiekszosc glosow za podjeciem uchwaly, glosowanie nie bylo kontynuowane w drodze indywidualnego zbierania glosow.

4. Stwierdzamy, ze uchwala nr 1/2000 w sprawie odwolania Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej zostala podjeta w dniu 31 maja 2000 r.


Sekretarz Zebrania
Wlascicieli:

 

Przewodniczacy Zebrania
Wlascicieli:

G. Jablonski
. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Cz. Cichy
. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kaliniec, 7 czerwca 2000 r.

 

Zalacznik:


- Wniosek wlascicieli z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie zmiany zasad glosowania.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-17 (Uchwala w sprawie wyboru Zarzadu wspolnoty mieszkaniowej)

UCHWALA nr 2/2000

wlascicieli lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu

z dnia 31 maja 2000 r.

w sprawie wyboru Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej

1. Dzialajac na podstawie art. 20 ustawy o wlasnosci lokali postanawiamy:


1) Powolac jednoosobowy Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej,

2) Wybrac do Zarzadu pana Jana HERKULESA, profesjonalnego zarzadce nieruchomosci, zamieszkalego w Kalincu, ul. Gospodarna 1.

2. Akceptujemy projekt umowy o sprawowanie zarzadu, przedstawiony przez pana Jana Herkulesa - z poprawkami wniesionymi przez wlascicieli lokali na zebraniu wlascicieli 31 maja 2000 r. Projekt umowy i protokol z glosowania nad poprawkami sa integralnymi skladnikami niniejszej uchwaly.

3. Upowazniamy pana Czeslawa Cichego i pania Aurelie Wisniewska - wspolwlascicieli nieruchomosci wspolnej Niechcica 7 - do podpisania w imieniu Wspolnoty Mieszkaniowej umowy, o ktorej mowa w ust. 2. Umowa zostanie podpisana najpozniej dnia 30 czerwca 2000 r.

4. Pan Jan Herkules przejmie funkcje Zarzadu z dniem 1 lipca 2000 r. Do tego czasu wszystkie funkcje Zarzadu sprawuje dotychczasowy Zarzad.


 

nr lokalu

wlasciciel

za

przeciw

data

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Gmina Kaliniec (pelnomocnik: Andrzej Kurowski)

 

 

 

4

Czeslaw Cichy

Cichy

 

31.05.00

6

Grzegorz Jablonski

Jablonski

 

31.05.00

8

Aurelia Wisniewska

Wisniewska

 

31.05.00

13

Aniela Nowak

-

-

-

razem:

 

3

0

31.05.00Powrot do spisu tresci

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.