Powrot do spisu tresci

Wzor 2-18 (Protokol z glosowania nad uchwala w sprawie wyboru Zarzadu wspolnoty mieszkaniowej)

Protokol z glosowania nad uchwala nr 2/2000

w sprawie wyboru Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej

 

1. Glosowanie przeprowadzono wedlug zasady, ze na kazdego wlasciciela przypada jeden glos (zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy o wlasnosci lokali, na wniosek wlascicieli z dnia 19 maja 2000 r.). Wymagana wiekszosc wynosi 3 glosy.

2. Na zebraniu wlascicieli w dniu 31 maja 2000 r.:


- oddano glosow: 4

- za podjeciem uchwaly 3

- przeciw 0.

3. Wobec faktu, ze na zebraniu wlascicieli uzyskano wymagana wiekszosc glosow za podjeciem uchwaly, glosowanie nie bylo kontynuowane w drodze indywidualnego zbierania glosow.

4. Stwierdzamy, ze uchwala nr 2/2000 w sprawie wyboru Zarzadu Wspolnoty Mieszkaniowej zostala podjeta w dniu 31 maja 2000 r.


Sekretarz Zebrania
Wlascicieli:

 

Przewodniczacy Zebrania
Wlascicieli:

G. Jablonski
. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Cz. Cichy
. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kaliniec, 1 czerwca 2000 r.

 

Zalaczniki:


- Wniosek wlascicieli z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie zmiany zasad glosowania;

- Projekt umowy o sprawowanie Zarzadu z poprawkami wniesionymi na zebraniu wlascicieli dnia 31 maja 2000 r.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-19 (Umowa o sprawowanie zarzadu nieruchomoscia wspolna)

UMOWA

o sprawowanie zarzadu nieruchomoscia wspolna

zawarta dn. . . . . . . . . . . . . . . w . . . . . . . . . . . . . .

Umowe zawieraja:


1. Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci, polozonej w . . . . . . . . . . . przy ul. . . . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . ., ktora reprezentuja pelnomocnicy wskazani w uchwale wlascicieli lokali z dnia . . . . . . . . . . . . . .:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zam . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymujacy sie dowodem osobistym serii . . . . . ., nr . . . . . . . . . . . . . ,

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zam . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymujacy sie dowodem osobistym serii . . . . . ., nr . . . . . . . . . . . . . ,

zwana dalej "Wspolnota"

oraz


2. Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej nieruchomosci wybrany uchwala wlascicieli lokali z dn. . . . . . . . ., ktory reprezentuja:

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zam . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymujacy sie dowodem osobistym serii . . . . . ., nr . . . . . . . . . . . . . ,

b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., zam . . . . . . . . . . . . . . . . ., legitymujacy sie dowodem osobistym serii . . . . . ., nr . . . . . . . . . . . . . ,

zwany dalej "Zarzadem".


§ 1.

1. Strony stwierdzaja, ze przedmiotowa nieruchomosc wspolna sklada sie z dzialki gruntu o powierzchni . . . . . . m2 oraz domu mieszkalnego - z wylaczeniem lokali - stosownie do tresci zapisow w dziale I ksiegi wieczystej KW . . . . . . . . . . prowadzonej dla nieruchomosci przez Sad Rejonowy . . . . . . . . . . . . . . oraz stosownie do tresci wypisu z rejestru gruntow, zalaczonego do niniejszej umowy.

2. Strony stwierdzaja nadto, ze uchwala wlascicieli lokali podjeta w dniu . . . . . . . . dokonano wyboru Zarzadu (niepotrzbne skrecli):


a) jednoosobowego w osobie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

b) wieloosobowego w osobach: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a wybrany Zarzad ukonstytuowal sie nastepujaco: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

§ 2.

Wspolnota Mieszkaniowa zleca Zarzadowi wykonywanie w sposob samodzielny czynnosci zwyklego zarzadu nieruchomoscia wspolna, a Zarzad powyzszy obowiazek przyjmuje.


§ 3.

1. Czynnosci zwyklego zarzadu nieruchomoscia wspolna obejmuja w szczegolnosci:


1) prowadzenie wykazu lokali, wlascicieli lokali i najemcow w lokalach nie wyodrebnionych i weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomosci;

2) prowadzenie ksiazki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomosci wspolnej wymaganej przez przepisy Prawa budowlanego;

3) zlecanie kontroli technicznych i okresowych przegladow nieruchomosci i urzadzen stanowiacych jej wyposazenie techniczne zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz branie udzialu w tych kontrolach;

4) utrzymanie w nalezytym stanie porzadku i czystosci pomieszczen i urzadzen budynku sluzacych do wspolnego uzytku wlascicieli lokali (w tym dzwigow osobowych), terenu nieruchomosci okreslonego w § 1 umowy, chodnika przed nieruchomoscia i innych terenow, jezeli obowiazek taki wynika z zawartych umow badz z postanowien ustaw; do obowiazkow Zarzadu nalezy zawieranie umow zwiazanych z realizacja tego zadania poprzez angazowanie dozorcy lub wybor innej formy dzialania;

5) zapewnienie dla nieruchomosci wspolnej dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu, odprowadzania sciekow i wywozu smieci;

6) zapewnienie uslug kominiarskich, i innych uslug zwiazanych z funkcjonowaniem urzadzen technicznych nieruchomosci wspolnej (np. dzwigi osobowe, anteny zbiorcze, domofon);

7) zapewnienie biezacej konserwacji i biezacych napraw nieruchomosci wspolnej, a w szczegolnosci napraw budynku i jego pomieszczen wspolnych oraz urzadzen technicznych umozliwiajacych wlascicielom lokali korzystanie z oswietlenia, ogrzewania lokalu, cieplej i zimnej wody, gazu, domofonu, dzwigow osobowych, zbiorczej anteny telewizyjnej i innych urzadzen nalezacych do wyposazenia nieruchomosci wspolnej;

8) usuwanie awarii i ich skutkow na nieruchomosci wspolnej na warunkach okreslonych w § 6 umowy;

9) ubezpieczenie budynkow polozonych na nieruchomosci wspolnej;

10) oplacanie podatkow i innych oplat publicznoprawnych przypadajacych od nieruchomosci wspolnej, chyba ze sa pokrywane bezposrednio przez wlascicieli poszczegolnych lokali;

11) zawieranie umow o dostawy, roboty badz uslugi, zwiazanych z realizacja zadan wymienionych w pkt 3-9 umowy, kontrola prawidlowosci wykonania tych umow oraz ich rozwiazywanie w przypadkach gospodarczo uzasadnionych;

12) reprezentacja ogolu wlascicieli w sprawach dotyczacych wspolnoty przed sadami, wobec organow administracji rzadowej i samorzadowej, a takze w stosunkach z czlonkami wspolnoty i osobami trzecimi;

13) przygotowywanie, zwolywanie i obsluga zebran wspolnoty mieszkaniowej;

14) przygotowywanie projektow planu gospodarczego (w formie planu rzeczowo-finansowego) i korekt tego planu - w tym przychodow i wydatkow z funduszu remontowego Wspolnoty Mieszkaniowej;

15) przygotowywanie rozliczen planu gospodarczego, o ktorym mowa w pkt 14 - w tym rozliczen funduszu remontowego;

16) otwarcie rachunku bankowego dla Wspolnoty i dokonywanie rozliczen poprzez rachunek bankowy, z tym, ze dla funduszu remontowego powinien byc prowadzony odrebny rachunek lub wydzielone subkonto;

17) prowadzenie odpowiedniej ksiegowosci w formie okreslonej uchwala wlascicieli lokali;

18) sporzadzanie rocznego sprawozdania finansowego najpozniej na 15 dni przed terminem zebrania sprawozdawczego;

19) przygotowywanie informacji kwartalnych o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomosci oraz przychodach Wspolnoty Mieszkaniowej (jezeli z zadaniem takim wystapi co najmniej 1/10 wlascicieli lokali liczona wg udzialow);

20) pobieranie i windykacja naleznosci z tytulu pozytkow i innych przychodow z nieruchomosci;

21) wynajmowanie pomieszczen w nieruchomosci wspolnej, o ile na ten cel byly wykorzystywane;

22) wydawanie poswiadczen badz zaswiadczen w stosunku do wlascicieli lokali (a w przypadku przyjecia zlecenia Gminy lub Skarbu Panstwa - w stosunku do najemcow) - dotyczacych dodatkow mieszkaniowych lub pomocy spolecznej;

23) rozliczanie z wlascicielami lokali oplat z tytulu kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna - w ciagu roku w formie miesiecznych zaliczek okreslonych uchwala wlascicieli lokali i swiadczen okreslonych § 4 ust. 2 umowy, a po zbilansowaniu kosztow utrzymania nieruchomosci i przyjeciu przez zebranie Wspolnoty sprawozdania finansowego - w formie wplat uzupelniajacych zaliczki ustalone przez Zarzad; oplaty miesieczne za lokale stanowiace wlasnosc Gminy (Skarbu Panstwa) reguluje Gmina (Skarb Panstwa, w wysokosci i terminach ustalonych przez Zebranie Wspolnoty dla wlascicieli lokali, niezaleznie od stanu oplacania czynszow przez najemcow;

24) windykacja oplat naleznych od wlascicieli lokali w postepowaniu sadowym;

25) wykonywanie innych czynnosci przewidzianych przez ustawe o wlasnosci lokali.

2. Przy pelnieniu czynnosci wymienionych w ust. 1 Zarzad zobowiazuje sie wykonywac postanowienia Statutu Wspolnoty, uchwalonego dnia . . . . . . . . . . . ..


§ 4.

1. Strony ustalaja, ze oplaty wnoszone przez wlascicieli lokali skladaja sie z:


A. Zaliczki na pokrycie biezacych kosztow utrzymania nieruchomosci wspolnej, w sklad ktorej wchodza:

1) wydatki na biezace naprawy i konserwacje,

2) oplaty za dostawe energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody - w czesci dotyczacej nieruchomosci wspolnej oraz oplaty za antene zbiorcza i winde,

3) ubezpieczenia i podatki i inne oplaty publicznoprawne, chyba ze sa pokrywane bezposrednio przez wlascicieli lokali,

4) wydatki na utrzymanie czystosci i porzadku (dozorca, srodki czystosci),

5) wynagrodzenie Zarzadu,

6) koszty administracji, w tym wynagrodzenia i inne koszty osobowe oraz koszty rzeczowe,

7) koszty eksploatacji, konserwacji i biezacych napraw urzadzen w nieruchomosci wspolnej - zsypu, smietnika, pojemnikow na smieci, hydroforow, pomp, wezla cieplnego i innych urzadzen nie wymienionych w pkt 1 i 2, a stanowiacych wspolwlasnosc wlascicieli lokali;

Koszty wymienione w dziale A rozlicza sie w stosunku do wielkosci udzialow.

B. Zaliczki na Wyodrebniony Fundusz Remontowy Wspolnoty Mieszkaniowej, z ktorego pokrywane beda koszty remontow biezacych i kapitalnych oraz modernizacji nieruchomosci wspolnej.

Koszty wymienione w dziale B rozlicza sie w stosunku do wielkosci udzialow.

2. Na mocy niniejszej umowy Zarzad jest upowazniony do pobierania oplat za tzw. swiadczenia obejmujace dostawy do lokali wlascicieli centralnego ogrzewania (c.o.), cieplej wody (c.w.) i zimnej wody (z.w.) oraz wywoz smieci i odprowadzanie sciekow z lokalu.


- oplata za c.o. jest rozliczana w stosunku do 1 m2 powierzchni uzytkowej lokalu i korygowana co kwartal po dokonaniu odczytu podzielnikow ciepla,

- oplata za c.w., z.w. oraz wywoz smieci i odprowadzanie sciekow z lokalu - w stosunku do liczby osob zamieszkalych lub zatrudnionych na stale w lokalu, na podstawie sredniego zuzycia, z tym ze w przypadku oplat za c.w. i z.w. oplata bedzie korygowana co kwartal po dokonaniu odczytu licznikow. Zebranie Wspolnoty moze postanowic inaczej. Postanowienia pkt 2 nie dotycza oplat, ktore sa wnoszone bezposrednio przez wlascicieli poszczegolnych lokali.

3. Strony ustalaja, ze w przypadku podwyzszenia lub obnizenia cen za c.o., c.w., z.w. i energie elektryczna, wywoz smieci, odprowadzanie sciekow oraz za inne uslugi wplywajace na wysokosc oplaty - oplata zostanie proporcjonalnie podwyzszona lub obnizona od dnia zmiany cen - przez Zarzad Wspolnoty. Zarzad ma obowiazek niezwlocznego zawiadomienia wlascicieli lokali o dokonanej podwyzce lub obnizce.


§ 5.

1. Zarzad jest uprawniony do przeprowadzania remontu lub modernizacji budynku wylacznie na podstawie planu gospodarczego zatwierdzonego uchwala wlascicieli lokali. Postanowienie to nie dotyczy stanow wyzszej koniecznosci (awarii).

2. Zarzad dysponuje Funduszem Remontowym Wspolnoty Mieszkaniowej wylacznie w ramach planu gospodarczego lub pelnomocnictwa udzielonego uchwala wlascicieli lokali.

3. Na zmiany zakresu i wartosci robot wymagane sa odrebne uchwaly wlascicieli lokali.

4. Zarzad bedzie dysponowal kontem bankowym Wspolnoty na wydatki okreslone planem gospodarczym badz odrebna uchwala.


§ 6.

W przypadku niespodziewanej awarii przekraczajacej zakres biezacych konserwacji Zarzad moze samodzielnie z posiadanych srodkow (ze srodkow funduszu remontowego) usunac awarie i jej skutki, z jednoczesnym powiadomieniem Wspolnoty i zlozeniem informacji na najblizszym Zebraniu.


§ 7.

1. Zarzad wykonuje czynnosci za wynagrodzeniem w wysokosci ustalonej uchwala Zebrania Wspolnoty na dany rok finansowy. Strony ustalaja, ze w biezacym roku finansowym wynagrodzenie powyzsze wynosi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (slownie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) zlotych miesiecznie, platne z gory do dnia 15 kazdego miesiaca.

2. Zarzad wykonuje wyzej wymienione czynnosci bezposrednio, a czynnosci zwyklego zarzadu (wszystkie lub czesc z nich) w tym czynnosci zastepstwa prawnego, moze zlecic osobie albo osobom fizycznym lub prawnym na podstawie umowy, zawieranej przez Zarzad samodzielnie.

3. Nadzor nad wykonaniem umowy o administrowanie nalezy do Zarzadu.

4. Zarzad moze zastrzec w umowie, ze do podjecia pewnych czynnosci przez administratora potrzebna jest zgoda Zarzadu.


§ 8.

Zarzad ponosi odpowiedzialnosc odszkodowawcza w stosunku do Wspolnoty za zawinione dzialania i zaniechania oraz dzialania i zaniechania osob, z ktorych pomoca zobowiazania wykonuje.


§ 9.

Na zadanie co najmniej 1/10 wlascicieli lokali, liczonej wg udzialow, Zarzad jest zobowiazany do przedlozenia Wspolnocie (nie czesciej niz raz na kwartal) informacji o poniesionych kosztach utrzymania nieruchomosci wspolnej oraz dochodach z nieruchomosci. Informacja winna byc przekazana wlascicielom lokali na pismie.


§ 10.

1. Na pisemny wniosek co najmniej 1/10 wlascicieli lokali, liczonej wg udzialow, Zarzad zobowiazany jest zwolac zebranie wlascicieli. Zebranie powinno sie odbyc w terminie do 30 dni od daty zlozenia wniosku, a jezeli wnioskodawcy wyznaczyli termin pozniejszy - w terminie wyznaczonym przez wnioskodawcow.

2. Jezeli Zarzad nie dotrzymal terminu, o ktorym mowa w ust. 1, zebranie ma prawo zwolac kazdy z wlascicieli. Wlascicielowi, ktory w tej sytuacji zwolal zebranie, przysluguje zwrot poniesionych i udokumentowanych kosztow; srodki na pokrycie tych kosztow zostana potracone z wynagrodzenia Zarzadu.

3. Postanowienia ust. 2 obowiazuja rowniez w przypadku, gdy Zarzad nie zwola - najpozniej na dzien 31 marca kazdego roku - zebrania sprawozdawczego, o ktorym mowa w art. 30 ustawy o wlasnosci lokali.


§ 11.

Strony ustalaja, ze nieudzielenie absolutorium Zarzadowi powoduje odwolanie Zarzadu, przy czym Zarzad bedzie pelnil swoje obowiazki do czasu powolania nowego Zarzadu.


§ 12.

Niniejsza umowa zostala zawarta na czas nieoznaczony. Kazdej ze stron sluzy prawo wypowiedzenia warunkow umowy na 3 miesiace naprzod na koniec miesiaca kalendarzowego.


§ 13.

Zmiana umowy oraz jej wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.


§ 14.

Po zakonczeniu sprawowania Zarzadu i powolaniu nowego Zarzadu - ustepujacy Zarzad obowiazany jest do:


1) sporzadzenia w terminie 1 miesiaca (z udzialem pelnomocnikow wlascicieli lokali i nowego Zarzadu) protokolu zdawczo-odbiorczego dotyczacego:

a) stanu technicznego nieruchomosci,

b) stanu prawnego nieruchomosci,

c) stanu zobowiazan i praw wspolnoty;

nadto do zalaczenia:

d) wykazu osob zatrudnionych, wykonawcow i uslugodawcow,

e) informacji o stanie rozliczen z wlascicielami, wykonawcami i uslugodawcami,

f) spisu ruchomosci wspolnoty,

g) spisu wlascicieli lokali i przypadajacych im udzialow w nieruchomosci wspolnej;

2) przedlozenia w terminie 1 miesiaca sprawozdania z dotychczasowego wykonania planu gospodarczego oraz wyciagu z konta bankowego;

3) niezwlocznego wydania majatku wspolnoty oraz wszelkiej dokumentacji dotyczacej nieruchomosci i spraw wspolnoty - w tym dokumentacji budowlanej, dotyczacej strony prawnej nieruchomosci, zawartych w imieniu wspolnoty umow oraz ksiag rachunkowych.

§ 15.

W przypadku niewywiazania sie z obowiazkow okreslonych w § 14 Zarzad jest obowiazany solidarnie do zwrotu kosztow odtworzenia brakujacej dokumentacji - na podstawie rachunkow (not obciazeniowych) przedlozonych przez Wspolnote.


§ 16.

1. Zarzad jest obowiazany w terminie 1 miesiaca od daty podpisania niniejszej umowy do protokolarnego przejecia nieruchomosci od poprzedniego zarzadzajacego. Protokol zdawczo-odbiorczy powinien dotyczyc:


a) stanu technicznego nieruchomosci,

b) stanu prawnego nieruchomosci,

c) stanu zobowiazan i praw Wspolnoty

a nadto zawierac:

d) wykaz osob zatrudnionych, wykonawcow i uslugodawcow,

e) informacje o stanie rozliczen z wlascicielami oraz z wykonawcami i dostawcami,

f) spis ruchomosci Wspolnoty,

g) spis wlascicieli lokali i przypadajacych im udzialow w nieruchomosci wspolnej.

2. Ustepujacy Zarzad jest zobowiazany w dacie sporzadzenia protokolu zdawczo- odbiorczego do przedstawienia sprawozdania z dotychczasowego wykonania planu gospodarczego oraz wyciagu z konta bankowego Wspolnoty.

3. Nowy Zarzad winien niezwlocznie przejac majatek Wspolnoty oraz wszelka dokumentacje dotyczaca nieruchomosci wspolnej i spraw Wspolnoty, w tym dokumentacje budowlana, prawna, ksiegi rachunkowe oraz umowy dotyczace mienia Wspolnoty.


§ 17.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 z pozn. zm.), Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw zawierajacych regulacje dotyczace prawa wlasnosci.


§ 18.

Wszystkie spory mogace wynikac z postanowien niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sady miejscowo wlasciwe dla siedziby Wspolnoty.


§ 19.

Umowe sporzadzono w . . . . . . . . . . . . . . egzemplarzach . . . . . . . . . . . . . . dla Zarzadu i po 1 dla kazdego wlasciciela lokalu w nieruchomosci.

 


Za Zarzad:

 

Za Wspolnote:

. . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . .Objasnienia:


1. Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o wlasnosci lokali w brzmieniu uwzgledniajacym zmiany wprowadzone przez ustawe z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o wlasnosci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388, z 1997 r. Nr 106, poz. 682 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136 oraz Nr 29, poz. 355) - poczawszy od dnia 18 maja 2000 roku czlonkiem Zarzadu moga byc wylacznie osoby fizyczne, wybrane sposrod wlascicieli lokali lub spoza ich grona.

Zmiana ustawy wylaczyla mozliwosc wyboru do Zarzadu Wspolnoty osob prawnych.

W przypadku zatem powolania w latach ubieglych do Zarzadu Wspolnoty osoby prawnej - obowiazkiem Wspolnoty jest odwolanie Zarzadu sprawowanego przez osobe prawna i dokonanie wyboru nowego Zarzadu.

Przypomniec jednak nalezy, ze osoba prawna moze w dalszym ciagu sprawowac Zarzad w przypadku powierzenia jej zarzadu umowa notarialna w oparciu o art. 18 ustawy o wlasnosci lokali.

Nadto kazdy wlasciciel lokalu moze, na podstawie art. 26 UWL, wystapic do sadu o ustanowienie zarzadcy przymusowego. Zarzadca przymusowym moze byc zarowno osoba fizyczna jak osoba prawna.

2. W przedstawionym wzorze umowy (§ 4 ust. 2) wlasciciele lokali upowaznili Zarzad Wspolnoty do pobierania od nich oplat za tzw. swiadczenia obejmujace: dostawy do lokali c.o., c.w., z.w., wywoz smieci i odprowadzanie sciekow. Laczy sie to z faktem, iz dostawcy mediow narzucaja wspolnotom warunki umow przewidujace dostawe mediow dla calej nieruchomosci, a nie poszczegolnych lokali. W umowie moze byc jednak przewidziane inne rozwiazanie, w zaleznosci od okolicznosci danego przypadku. Zarzad moze np. okreslac wysokosc oplat zwiazanych z dostawa mediow przypadajacych na dany lokal, a platnosci moga byc dokonywane bezposrednio na konto dostawcy przez wlascicieli poszczegolnych lokali.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-20 (Uchwala w sprawie planu remontow i zaliczki na fundusz remontowy)

UCHWALA Nr 3/2000

wlascicieli lokali w nieruchomosci Wiejska 225 w Warszawie

z dnia 22 maja 2000 r.

w sprawie planu remontow i modernizacji na rok 2000

i ustalenia zaliczki miesiecznej na fundusz remontowy

Na podstawie art. 14 oraz art. 22 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn. zm.) postanawiamy:


§ 1.

Zatwierdza sie do wykonania w 2000 r. i sfinansowania z funduszu remontowego nastepujace roboty:

1. Remont dachu o powierzchni okolo 50 m2 papa termozgrzewalna i wymiana obrobek blacharskich przy kominach - przewidywany naklad finansowy 8.500 zl.

2. Wymiana 2 szt. wymiennikow ciepla JAD-50 oraz pomp obiegowych w wezle cieplnym - przewidywane naklady finansowe 13.800 zl.

3. Roboty inne - przewidywane naklady 1.000 zl.


§ 2.

Zatwierdza sie zaliczke miesieczna*) na fundusz remontowy w wysokosci 1,50 zl/m2.


§ 3.

1. Zobowiazuje sie Zarzad Wspolnoty do wyboru wykonawcow wymienionych w § 1 robot i przygotowania umow wykonawczych. W przypadku przekroczenia kwot wymienionych w § 1 o wiecej niz 10% Zarzad jest zobowiazany do uzyskania akceptacji wlascicieli w drodze uchwaly.

2. Wszelkie roboty budowlane nie wymienione w niniejszej uchwale, ktorych wartosc przekroczy 500 zl winny byc przedstawione wlascicielom do akceptacji w drodze uchwaly.


§ 4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.

 


*) Roczna kwota zaliczki moze, a nawet powinna byc, wieksza od przewidywanych na ten rok wydatkow. Wspolnota powinna bowiem gromadzic srodki finansowe na duze remonty i modernizacje, ktore przewidziano do wykonania za rok, za trzy lata czy nawet za piec lat. Srodki te nalezy gromadzic na lokatach dlugoterminowych


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-21 (Uchwala zatwierdzajaca plan finansowo-gospodarczy)

UCHWALA Nr 1/2000

wlascicieli lokali w nieruchomosci Wiejska 210 w Warszawie

z dnia..........................

w sprawie zatwierdzenia planu gospodarczego na 2000 r.

oraz zatwierdzenia zaliczek miesiecznych

Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn. zm.) postanawiamy:


§ 1.

Zatwierdza sie plan finansowy Wspolnoty na rok 2000 przedstawiony w zalaczniku nr 1 do niniejszej uchwaly.


§ 2.

1. Na pokrycie kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna w 2000 r. ustala sie jednostkowa stawke zaliczki miesiecznej w wysokosci 2,57 zl/m2, w tym na fundusz remontowy 0,95 zl/m2.

2. Na pokrycie kosztow dostawy ciepla ustala sie jednostkowa stawke zaliczki miesiecznej w wysokosci 1,90 zl/m2 oraz za podgrzanie wody 18,45 zl/osobe.


§ 3.

Za sprawowanie zarzadu nieruchomoscia ustala sie stawke wynagrodzenia w wysokosci 0,35 zl/m2 powierzchni uzytkowej miesiecznie. Wymieniona stawka nie obejmuje podatku VAT.


§ 4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.Powrot do spisu tresci

Wzor 2-22 (Plan gospodarczy wspolnoty)

Zalacznik Nr 1 do uchwaly nr 1/2000

wlascicieli lokali w nieruchomosci Wiejska 225

Plan finansowo-gospodarczy na rok 2000

Powierzchnia lokali wraz z pomieszczeniami
przynaleznymi - razem

 
1.258,0 m2

Liczba osob wg stanu na dzien 1 stycznia 2000 r.

48

 
1. KOSZTY UTRZYMANIA NIERUCHOMOSCI WSPOLNEJ
1.1. Fundusz remontowy - remonty i modernizacje:


Stawka oplat na fundusz remontowy FR = 0,95 zl/m2

Przychody

Koszty

Nadwyzka (niedobor) z poprzedniego roku

+ 2.810

 

 

1. Wplaty wlascicieli

14.341

1. Naprawa dachu

3.000

2. Kredyt

 

2. Instalacja licznika ciepla

18.500

3. Pozytki z dzierzawy scian pod reklame

6.500

3. Remonty rozne

1.000

RAZEM:

23.651

RAZEM:

22.500


1.2. Fundusz eksploatacyjny - biezace koszty zarzadzania:


Stawka oplat za eksploatacje E = 1,62 zl/m2

Przychody

Koszty

Nadwyzka (niedobor) z poprzedniego roku

0

1. Utrzymanie czystosci i porzadku, sprzatanie

 

2.400

1. Wplaty wlascicieli

24.456

2. Dodatkowe obciazenie wlascicieli uzasadnione sposobem korzystania z lokali (art. 12 ust. 3 UWL)

 

0

2. Ubezpieczenie, podatki gruntowe

1.200

3. Oswietlenie klatek, winda, antena

1.800

 

3. Odsetki

0

4. Konserwacja instalacji centralnego ogrzewania

 

1.000

 

 

 

 

5. Przeglad przewodow wentylacyjnych i kominowych

 

2.400

 

 

6. Przeglad instalacji gazowej

3.100

 

 

7. Wynagrodzenie administratora

2.450

 

 

8. Wynagrodzenie zarzadu

5.084

 

 

9. Uslugi ksiegowe

3.800

 

 

10. Uslugi prawne

500

 

 

11. Materialy biurowe, telefon, znaczki

500

 

 

12. Koszty inne (bankowe, itp.)

300

RAZEM:

24.456

RAZEM:

24.534

 

 

2. KOSZTY UTRZYMANIA LOKALI ROZLICZANE PRZEZ WSPOLNOTE

2.1. Dostawa ciepla


Stawki za centralne ogrzewanie CO = 1,90 zl/m2

Stawki oplat za podgrzanie wody CW = 14,50 zl/osobe

 

Przychody

Koszty

1. Wplaty za CO

28.682

1. Koszty dostawy ciepla

37.100

2. Wplaty za CW

8.352

 

 

RAZEM:

37.034

RAZEM:

37.100 
2.2. Dostawa uslug dodatkowych


Stawki oplat za wywoz smieci S = 5,60 zl/osobe

Stawki oplat za dostawe zimnej wody ZW = 8,40 zl/osobe

 

Przychody

Koszty

1. Wplaty za wywoz smieci

3.226

1. Koszty umowy z MPO

3.230

2. Wplaty za dostawe wody i odprowadzanie sciekow

 

4.838

2. Koszty umowy z MPWiK

4.840

RAZEM:

8.064

RAZEM:

8.070

 

Warszawa, 3 marca 2000 r.

/-/ Zarzad Wspolnoty

 Powrot do spisu tresci

Wzor 2-23 (Uchwala w sprawie korekty planu gospodarczego i wysokosci zaliczek)

UCHWALA Nr 3/2000

wlascicieli lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu

z dnia 6 czerwca 2000 r.

w sprawie korekty planu gospodarczego Wspolnoty Mieszkaniowej

i zaliczek na pokrycie kosztow zarzadzania nieruchomoscia wspolna

 

 

Dzialajac na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 2 ustawy o wlasnosci lokali postanawiamy:


1. Anulowac "Plan gospodarczy zarzadu nieruchomoscia wspolna" przyjety uchwala z dnia 15 marca 2000 r.;

2. Przyjac "Plan gospodarczy Wspolnoty Mieszkaniowej "Niechcica 7" na rok 2000, przedstawiony przez pana Jana Herkulesa - z poprawkami wniesionymi przez wlascicieli lokali na zebraniu wlascicieli w dniu 31 maja 2000 r. - w tym:

a) wplaty na fundusz remontowy - 9.063,36 zl (755,28 zl miesiecznie),

b) wydatki na remonty i modernizacje - 6.000 zl,

c) wplaty na fundusz eksploatacyjny: 18.126,72 zl (1.510,56 zl miesiecznie),

d) biezace koszty zarzadzania - 16.020,00 zl

w tym: wynagrodzenie Zarzadu (brutto) 9.000,00 zl (750 zl miesiecznie);

3. Ustalic zaliczki na pokrycie kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna w roku 2000 w wysokosci 3,00 zl/m2 miesiecznie, w tym:

a) oplata biezaca - 2,00 zl/m2 miesiecznie

b) wplata na fundusz remontowy - 1,00 zl/m2 miesiecznie;

4. Nadplaty lub niedoplaty, wynikajace z roznicy miedzy zaliczkami ustalonymi w niniejszej uchwale a zaliczkami wnoszonymi wczesniej przez wlascicieli, zostana wyrownane w oplatach za lipiec, sierpien i wrzesien 2000 r. Zarzad przedstawi kazdemu wlascicielowi na pismie stosowne rozliczenie - do dnia 30 czerwca 2000 r.

5. Projekt, o ktorym mowa w ust. 2 i protokol z glosowania nad poprawkami do tego projektu sa integralnymi skladnikami niniejszej uchwaly.

 

nr lokalu

wlasciciel

za

przeciw

data

1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14

Gmina Kaliniec (pelnomocnik: Andrzej Kurowski)

 

Kurowski

31.05.00

4

Czeslaw Cichy

Cichy

 

31.05.00

6

Grzegorz Jablonski

 

Jablonski

31.05.00

8

Aurelia Wisniewska

Wisniewska

 

31.05.00

13

Aniela Nowak

Nowak

-

-

Razem:

 

3

2

-Powrot do spisu tresci

Wzor 2-24 (Protokol z glosowania nad uchwalaw sprawie korekty planu gospodarczego)

Protokol z glosowania nad uchwala nr 3/2000

w sprawie korekty planu gospodarczego

Wspolnoty Mieszkaniowej i zaliczek na pokrycie

kosztow zarzadzania nieruchomoscia wspolna

 

1. Glosowanie przeprowadzono wedlug zasady, ze na kazdego wlasciciela przypada jeden glos (zgodnie z art. 23 ust. 2a ustawy o wlasnosci lokali, na wniosek wlascicieli z dnia 19 maja 2000 r.). Wymagana wiekszosc wynosi 3 glosy.

2. Na zebraniu wlascicieli z dnia 31 maja 2000 r.:


- oddano glosow 4

- za podjeciem uchwaly 2

- przeciw 2

- wstrzymalo sie 0

3. Zgodnie z art. 23 ust. 1 Zarzad Wspolnoty kontynuowal glosowanie w drodze indywidualnego zbierania glosow. W dniu 6 czerwca 2000 r. wlascicielka lokalu nr 13, pani Aniela Nowak, oddala glos za uchwala.

4. Stwierdzamy, ze uchwala nr 3/2000 w sprawie w sprawie korekty planu gospodarczego Wspolnoty Mieszkaniowej i zaliczek na pokrycie kosztow zarzadzania nieruchomoscia wspolna zostala podjeta w dniu 6 czerwca 2000 r.


Za Zarzad Wspolnoty:

 

Przewodniczacy Zebrania Wspolnoty Mieszkaniowej:

Z. Urzednik

. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Cz. Cichy

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Kaliniec, 7 czerwca 2000 r.

Zalacznik:


- Wniosek wlascicieli z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie zmiany zasad glosowania.

Objasnienia:


1. Stawki zaliczek wynikaja z podzialu zaplanowanych kwot rocznych przez 12 miesiecy i przez 755,28 m2 (laczna powierzchnia lokali).

2. Nadwyzka wplat na fundusz remontowy nad zaplanowanymi wydatkami remontowymi gromadzona jest na wysoko oprocentowanym rachunku bankowym z przeznaczeniem na remonty i modernizacje w latach nastepnych.

3. Nadwyzka wplat na fundusz eksploatacyjny nad zaplanowanymi wydatkami stanowi rezerwe - do wykorzystania na nieprzewidziane wydatki biezace, np. koszty postepowania sadowego.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-25 (Sprawozdanie roczne z dzialalnosci wspolnoty)

Sprawozdanie z dzialalnosci w 2000 r.

Wspolnota Mieszkaniowa Wiejska 225 w Warszawie

W 2000 r. obowiazywal plan finansowo-gospodarczy zatwierdzony w dniu 16 marca 2000 r. uchwala Nr 2/2000. W zalaczniku Nr 1 przedstawiono tabele z zestawieniem kosztow i przychodow Wspolnoty Mieszkaniowej za rok 2000 w ukladzie identycznym z planem.

Zalozone w planie przychody na 2000 r. zostaly wykonane w calkowitej zgodnosci z planem z wyjatkiem przychodow (zaliczek miesiecznych) za dostawe zimnej wody. Od dnia 1 lipca 2000 r. na podstawie uchwaly Nr 7/1998 o uprawnieniach zarzadu do regulacji stawek zaliczek miesiecznych za zimna wode, wywoz smieci i dostawe ciepla w zaleznosci od ponoszonych kosztow - stawka oplat miesiecznych za zimna wode wzrosla do 14,20 zl/osobe. Przyczyna tej decyzji byla podwyzka cen w MPWiK od dnia 1 lutego 2000 r. i otrzymywanie wyzszych faktur niz wynikajace z planu. Uzyskano takze wieksze niz zalozone w planie pozytki z tytulu dzierzawy powierzchni reklamowych przez zawarcie w marcu ubieglego roku aneksu do umowy dzierzawy zwiekszajacego stawke dzierzawna.

W ramach modernizacji i remontow wykonano zaplanowane na 2000 r. roboty - naprawa dachu i obrobek blacharskich przy kominach oraz instalacja licznika ciepla w wezle cieplnym. Z kwot przeznaczonych na remonty rozne sfinansowano jedynie naprawe pompy obiegowej instalacji centralnego ogrzewania. W sprawach wydatkowania pieniedzy z funduszu remontowego i akceptowania przygotowanych robot remontowych pod wzgledem rzeczowym wlasciciele podjeli dwie uchwaly Nr 5/2000 i 7/2000.

Stan funduszu remontowego na dzien 1 stycznia 2000 r. przy bilansie otwarcia wynosil 2.810,00 zl; na dzien 31 grudnia 2000 r. - 1.852,20 zl.

Koszty eksploatacji zostaly w stosunku do planu przekroczone o okolo 1.000 zl, co bylo zwiazane z niedoszacowaniem niektorych kosztow i stanowi mniej niz 4% kosztow rocznych (podatki lokalne, przeglad przewodow kominowych i wentylacyjnych itp.). Saldo niedoboru przychodow nad kosztami wynosi -1.004,11 zl.

Koszty zakupu energii cieplnej byly nieco nizsze od przyjetych w planie, nie ma to jednak zadnego zwiazku z zainstalowaniem licznika ciepla w wezle cieplnym. Saldo nadwyzki przychodow nad kosztami wynosi 611,52 zl.

Koszty dostawy zimnej wody byly znacznie wyzsze niz przyjete w planie, co wynikalo po czesci ze wzrostu zuzycia, ale takze z podwyzki cen MPWiK. Wprowadzono korekte zaliczki miesiecznej i ostateczne saldo w tej grupie przychodow i kosztow wynioslo 992,62 zl.

Saldo koncowe stanie sie bilansem otwarcia nowego roku gospodarczego w kazdej grupie kosztow i przychodow. Laczne saldo nadwyzki przychodow nad kosztami wynioslo w calym roku 600,03 zl.

Zalaczniki Nr 2 i 3 do sprawozdania przedstawiaja bilans finansowy oraz rachunek wynikow Wspolnoty. Dla porownania przedstawiono rowniez dane dla roku 1998. Majatek obrotowy Wspolnoty wynosi 2.508 zl, z czego 1.004 zl stanowi gotowka w kasie i banku oraz 1.504 zl naleznosci, ktorymi sa niezaplacone przez wlascicieli zaliczki miesieczne. Kwota ta w porownaniu do roku ubieglego wzrosla ponad dwukrotnie.

Pasywa tworza fundusz remontowy ze stanem 1.852 zl oraz wynikiem finansowym -130 zl i zobowiazania w kwocie 785 zl (niezaplacone rachunki). Rachunek wynikow podaje w skrocie przychody i koszty wspolnoty i wykazuje uzyskany w 2000 r. zysk w wysokosci 600 zl. Jesli wziac pod uwage, iz wynik finansowy 1998 r. zamknal sie kwota -730 zl, to uzyskany w 2000 r. zysk w wysokosci 600 zl zmniejsza ten wynik do kwoty -130 zl (uwidocznionej w pasywach Wspolnoty!).

Przedstawione wyniki finansowe dzialan gospodarczych nalezy uznac za dobre, nie budzace zadnego niepokoju. Nalezaloby moze oczekiwac nieco wiekszej dyscypliny ze strony wlascicieli, aby nie powstawaly zaleglosci nawet, jesli sa tak niewielkie - 2%, w oplatach miesiecznych.

W trakcie roku wykonano przeglady techniczne instalacji gazowych oraz przewodow wentylacyjnych i kominowych. Wyniki obu przegladow byly pozytywne tzn. pewne nieszczelnosci instalacji gazowej zostaly usuniete natychmiast, a stan instalacji i przewodow kominowych jest dobry. Obrobki blacharskie przy kominach na dachu zostaly naprawione przy okazji remontu dachu. W 2001 r. konieczne jest dokonanie przegladu instalacji elektrycznych w budynku, w czesci wspolnej i w mieszkaniach. Doroczny przeglad techniczny nie wykazal potrzeby rozpoczynania powazniejszych robot remontowych, co znajdzie swoj wyraz w przedlozonym planie dzialan na rok 2001.

Przy zatwierdzaniu planu remontow i modernizacji wydaje sie zasadne rozpatrzyc mozliwosc zainstalowania podzielnikow kosztow centralnego ogrzewania oraz wymiana termostatow na grzejnikach. Mozna tez podjac decyzje o zamontowaniu wodomierzy cieplej wody (wodomierze zimnej wody nie wywoluja tak duzych skutkow finansowych), co umozliwi rozliczanie zuzytego ciepla i oszczednosci w oplatach.

 


Warszawa, 3 marca 2001 r.

/-/ Zarzad Wspolnoty

 

Zalaczniki:

1. Przychody i koszty dzialalnosci gospodarczej Wspolnoty w 2000 r.

2. Bilans finansowy za rok 2000 - stan na dzien 31 grudnia 2000 r.

3. Rachunek wynikow finansowych dzialalnosci Wspolnoty w 2000 r.

4. Kopia planu gospodarczego na rok 2000 - z uchwaly nr 2/2000 z dnia 16 marca 2000 r. *).

*) Por. wzor 2-21. Zalacznik Nr 1 do Sprawozdania z dzialalnosci w roku 2000.


Wspolnota Mieszkaniowa Wiejska 225 w Warszawie

Sprawozdanie finansowe

Wspolnoty Mieszkaniowej Wiejska 225 w Warszawie.

Przychody i koszty dzialalnosci gospodarczej w 2000 r.

 

 


Powierzchnia lokali wraz z pomieszczeniami
przynaleznymi - razem

1.258,0 m2

Liczba osob wg stanu na dzien 1 stycznia 2000 r.

48

 
1. KOSZTY UTRZYMANIA NIERUCHOMOSCI WSPOLNEJ
1.1. Fundusz remontowy - remonty i modernizacje:


Stawka oplat na fundusz remontowy FR = 0,95 zl/m2

 

Przychody

Koszty

Nadwyzka (niedobor) z poprzedniego roku

+ 2.810,00

 

 

1. Wplaty wlascicieli

14.341,00

1. Remont pompy instalacji c.o.

3.000,00

2. Kredyt

 

2. Naprawa dachu

18.500,00

3. Pozytki z dzierzawy scian pod reklame

6.500,00

3. Instalacja licznika ciepla

1.000,00

RAZEM:

23.651,00

RAZEM:

22.500,00 
1.2. Fundusz eksploatacyjny
- biezace koszty zarzadzania

Stawka oplat za eksploatacje E = 1,62 zl/m2

 

Przychody

Koszty

Nadwyzka (niedobor) z poprzedniego roku

 

0

1. Utrzymanie czystosci i porzadku, sprzatanie

2.380,80

1. Wplaty wlascicieli

24.455,52

2. Ubezpieczenie, podatki

gruntowe

1.460,00

2. Dodatkowe obciazenie wlascicieli uzasadnione sposobem korzystania z lokali (art. 12 ust. 3 UWL)

 

 

0

3. Oswietlenie klatek, winda, antena

1.922,52

4. Konserwacja instalacji

centralnego ogrzewania

964,75

3. Odsetki

78,34

 

 

5. Przeglad przewodow wentylacyjnych

i kominowych

2.994,17

 

 

 

 

6. Przeglad instalacji gazowej

3.121,50

 

 

7. Wynagrodzenie administratora

2.264,40

 

 

8. Wynagrodzenie zarzadu

5.083,60

 

 

9. Uslugi ksiegowe

3.774,00

 

 

10. Uslugi prawne

650,00

 

 

11. Materialy biurowe, telefon, znaczki

465,45

 

 

12. Koszty inne (bankowe, itp.)

456,78

RAZEM:

24.533,86

RAZEM:

25.537,97

Saldo

-1.004,11

 

  

2. KOSZTY UTRZYMANIA LOKALI ROZLICZANE PRZEZ WSPOLNOTE
2.1. Dostawa ciepla


Stawki za centralne ogrzewanie CO = 1,90 zl/m2

Stawki oplat za podgrzanie wody CW = 14,50 zl/osobe

 

Przychody

Koszty

1. Wplaty za CO

28.682,40

1. Koszty dostawy ciepla

36.422,88

2. Wplaty za CW

8.352,00

 

 

RAZEM:

37.034,40

RAZEM:

36.422,88

Saldo

611,52

 

  

2.2. Dostawa uslug dodatkowych


Stawki S = 5,60 zl/osobe

Stawka ZW = 8,40 zl/osobe, a od lipca 1999 r. = 14,20 zl/osobe

 

Przychody

Koszty

1. Wplaty za wywoz smieci

3.225,60

1. Koszty umowy z MPO

2.987,45

2. Wplaty za dostawe wody i odprowadzanie sciekow

6.508,80

2. Koszty umowy z MPWiK

5.754,33

RAZEM:

9.734,40

RAZEM:

8.741,78

Saldo

992,62

 

 

Saldo laczne

600,03

 

  

 


Warszawa, 3 marca 2001 r.

/-/ Zarzad Wspolnoty

 

Zalacznik Nr 2 do Sprawozdania z dzialalnosci w roku 2000.


Wspolnota Mieszkaniowa Wiejska 225 w Warszawie

Bilans finansowy

Wspolnoty Mieszkaniowej Wiejska 225 w Warszawie

za rok 2000

- stan na dzien 31 grudnia 2000 r.

 

 

1999 r.

2000 r.

AKTYWA (A + B + C) razem

2 430

2 508

 

A. Majatek trwaly

 

 

B. Majatek obrotowy

2 430

2 508

1. Srodki pieniezne

1 730

1 004

kasa

350

242

bank

1 380

762

2. Naleznosci i roszczenia

700

1 504

C. Rozliczenia miedzyokresowe czynne

 

 

 

PASYWA (A + B + C + D) razem

2 430

2 508

 

A. Fundusze wlasne

2 080

1 722

1. Fundusz remontowy

2 810

1 852

2. Wynik finansowy (zysk dodatni/strata ujemna)

-730

-130

B. Zobowiazania dlugookresowe (kredyt)

 

 

C. Zobowiazania krotkoterminowe

350

785

D. Rozliczenia miedzyokresowe bierne

 

  


Warszawa, 3 marca 2001 r.

/-/ Zarzad Wspolnoty

 

Zalacznik Nr 3 do Sprawozdania z dzialalnosci w roku 2000.


Wspolnota Mieszkaniowa Wiejska 225 w Warszawie

Rachunek wynikow

Wspolnoty Mieszkaniowej Wiejska 225

w Warszawie w roku 2000

 


 

 

1999 r.

2000 r.

A. Przychody od wlascicieli lokali na poczet kosztow zarzadu

55 062

61 490

B. Koszty zarzadu

55 552

61 715

C. Zysk (strata) na dzialalnosci (A - B)

-490

-225

F. Pozostale przychody od wlascicieli lokali

8 573

9 734

G. Pozostale koszty

8 600

8 742

H. Przychody finansowe

 

78

I. Koszty finansowe

213

246

J. Zysk (strata) brutto na calej dzialalnosci (C + F - G + H - I)

-730

600

K. Zyski nadzwyczajne

 

 

L. Straty nadzwyczajne

 

 

M. Zysk (strata) (J + K - L)

-730

600

 

N. Bilans otwarcia funduszu remontowego

4 563

2 810

O. Przychody od wlascicieli lokali na fundusz remontowy

8 451

14 341

P. Pozytki przeznaczone na fundusz remontowy

5 643

7 896

R. Koszty remontow

15 847

23 195

S. Stan funduszu (N + O + P - R)

2 810

1 852 


Warszawa, 3 marca 2001 r.

/-/ Zarzad Wspolnoty

 Powrot do spisu tresci

Wzor 2-26 (Uchwala w sprawie okreslenia zakresu i sposobu prowadzenia ewidencji finansowej)

UCHWALA Nr 1/2001

wlascicieli lokali w nieruchomosci Wiejska 55 w Warszawie

z dnia . . . . . . . . . . . . . .

w sprawie okreslenia zakresu i sposobu

prowadzenia ewidencji finansowej

 

Na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 10 ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn. zm.) oraz w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 18 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 748) wlasciciele lokali uchwalaja, co nastepuje:


§ 1.

1. Postanawia sie prowadzic rachunkowosc wspolnoty w sposob uproszczony, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Finansow z dnia 18 sierpnia 1998 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 748) w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej.

2. Sposob prowadzenia ewidencji w szczegolnosci winien byc zgodny z § 3 oraz z § 5 wymienionego rozporzadzenia.

§ 2.

1. Zobowiazuje sie Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej do opracowania i zatwierdzenia uchwala ukladu ewidencji przychodow, kosztow, srodkow finansowych i rozrachunkow.

2. Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej okresli dzien wprowadzenia uproszczonych metod ewidencji finansowej, jednak nie pozniej niz 1 stycznia 2002 r.

§ 3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.

 

 

Objasnienia:


1. Po zatwierdzeniu przez wlascicieli uchwaly o wprowadzeniu uproszczonej ewidencji rachunkowej do obowiazkow Zarzadu Wspolnoty nalezy przygotowanie dokumentacji na temat sposobu prowadzenia ewidencji ksiegowej i podjecie w tej sprawie uchwaly Zarzadu. Dokumentacja winna zawierac:

1) wykaz kont kosztow, przychodow, rozrachunkow i srodkow finansowych,

2) wykaz niezbednych kont pomocniczych,

3) okreslenie skladnikow bilansu i rachunku wynikow oraz formatu sprawozdan finansowych.

2. Powyzsza uchwala wykonuje ustawowe prawo i obowiazek wspolnoty: "okreslenie zakresu i sposobu prowadzenia ... ewidencji pozaksiegowej kosztow zarzadu nieruchomoscia wspolna" (art. 22 ust. 3 pkt 10 i art. 29 ust. 1 UWL). Uzyty w ustawie termin "ewidencja pozaksiegowa" nie ma jednoznacznej definicji prawnej, a nadto moze byc mylacy: wspolnota moze przeciez i przewaznie powinna - prowadzic ewidencje KSIEGOWA. Dlatego, dla unikniecia nieporozumien, proponujemy uzycie w uchwale wspolnoty terminu: "ewidencja finansowa", pozwalajacego wspolnocie dokonac swobodnego wyboru form rachunkowosci - co niewatpliwie bylo intencja ustawodawcy.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-27 (Uchwala w sprawie ustanowienia wyodrebnionego funduszu remontowego)

UCHWALA Nr 2000/12

wlascicieli lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu

z dnia 20 wrzesnia 2000 r.

w sprawie ustanowienia wyodrebnionego funduszu remontowego

 

 

1. Dzialajac na podstawie artykulow 22 i 23 ustawy o wlasnosci lokali ustanawiamy z dniem 1 pazdziernika 2000 r. Wyodrebniony Fundusz Remontowy Wspolnoty Mieszkaniowej Niechcica 7 w Kalincu.

2. Zobowiazujemy Zarzad Wspolnoty do:


a) ustanowienia konta funduszu remontowego w ewidencji ksiegowej Wspolnoty,

b) otwarcia odrebnego rachunku Funduszu Remontowego Wspolnoty - z mozliwoscia korzystnych lokat terminowych,

c) dostarczenia wlascicielom lokali blankietow wplat zaliczek na Fundusz Remontowy Wspolnoty Mieszkaniowej,

d) ksiegowania wszelkich wplat na remonty i modernizacje nieruchomosci wspolnej na koncie Funduszu Remontowego.

3. Zgodnie z przepisami ogolnymi dotyczacymi funduszy celowych srodki zgromadzone na Funduszu Remontowym Wspolnoty moga byc wykorzystane wylacznie na remonty i modernizacje nieruchomosci wspolnej - chyba ze wlasciciele wyraza w pozniejszej uchwale zgode na wykorzystanie okreslonej czesci tych srodkow na inny cel.

 

ZALACZNIKI:


Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie okreslenia rodzajow wydatkow na remont i modernizacje budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o ktore zmniejsza sie podatek dochodowy.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-28 (Uchwala w sprawie przeksiegowania wplat wlascicieli lokali na fundusz remontowy)

UCHWALA Nr 2000/1

wlascicieli lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu

z dnia 10 lutego 2001 r.

w sprawie przeksiegowania wplat wlascicieli lokali

na fundusz remontowy

 

1. Dzialajac na podstawie artykulow 22 ust. 3 pkt 10 i art. 29 ust. 1 ustawy o wlasnosci lokali, zobowiazujemy Zarzad Wspolnoty do przeksiegowania wplat wlascicieli lokali dokonanych w roku 2000 - w czesci przeznaczonej na wydatki remontowe i modernizacyjne - na konto wyodrebnionego funduszu remontowego Wspolnoty.

2. Zobowiazujemy Zarzad do wystawienia wlascicielom lokali zaswiadczen o wplatach dokonanych na Wyodrebniony Fundusz Remontowy Wspolnoty Mieszkaniowej Niechcica 7 w Kalincu - zgodnie z danymi ewidencji ksiegowej Wspolnoty po przeksiegowaniu, o ktorym mowa w ust. 1 - najpozniej do dnia 15 marca 2001 r.

 

UZASADNIENIE:

Wyodrebniony Fundusz Remontowy Wspolnoty Mieszkaniowej Niechcica 7 i odpowiadajace mu konto ksiegowe, ustanowiono z dniem 1 pazdziernika 2000 r. - i dopiero od tej daty wystawiane sa dowody wplat na fundusz remontowy. Wlasciciele lokali nie posiadaja dowodow wplat na ten fundusz za pierwsze trzy kwartaly 2000 r. Posiadanie dowodu wplaty na fundusz remontowy wspolnoty mieszkaniowej jest warunkiem niezbednym uzyskania prawa do zmniejszenia podatku osobistego o 19% poniesionych na ten cel wydatkow (ustawa o podatku dochodowym od osob fizycznych). Dowody wplat mozna jednak zastapic zaswiadczeniem o wplatach dokonanych w ciagu roku podatkowego na fundusz remontowy - wystawionym przez zarzad wspolnoty. Zaswiadczenia te sa honorowane przez urzedy skarbowe przy badaniu zeznan podatkowych.Powrot do spisu tresci

Wzor 2-29 (Uchwala w sprawie zasad rozliczania oplat za zimna wode, odprowadzanie sciekow i wywoz smieci)

UCHWALA Nr 5 / 2000

Wspolnoty Mieszkaniowej Wiejska 225 w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2000 r.

w sprawie ustalenia zasad rozliczania oplat za pobor zimnej wody

i odprowadzanie sciekow oraz za wywoz smieci

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn. zm.) wlasciciele lokali w nieruchomosci Wiejska 225 w Warszawie uchwalaja, co nastepuje:


§ 1.

Przyjmuje sie nastepujace zasady rozliczania kosztow oraz ustalania stawek oplat za pobor zimnej wody i odprowadzanie sciekow oraz za wywoz smieci:

1. Wysokosc miesiecznej zaliczki ustala Zarzad Wspolnoty na podstawie wypelnionych deklaracji o liczbie uzytkownikow oraz biezacych kosztow dostawy zimnej wody i odprowadzania sciekow oraz wywozu smieci i odpadow wielkogabarytowych. Wielkosc stawek tych oplat uzyskuje sie przez podzielenie miesiecznych kosztow uslug przez laczna liczbe uzytkownikow lokali.

2. Zobowiazuje sie Zarzad Wspolnoty do biezacej korekty stawek oplat w zaleznosci od rzeczywistych kosztow uslug. Przychody Wspolnoty z tego tytulu nie moga przekraczac kosztow o wiecej niz 10% tych kosztow. Powiadomienia o zmianach oplat winny na pismie zostac doreczone wlascicielom lokali przed pierwszym dniem miesiaca obowiazywania nowych oplat.

3. Zobowiazuje sie wlascicieli lokali do skladania deklaracji, ktorej wzor stanowi zalacznik Nr 1 do niniejszej uchwaly. W przypadku zmiany liczby uzytkownikow na okres dluzszy niz jeden miesiac kalendarzowy, wlasciciel mieszkania moze zadac uwzglednienia tego faktu w rozliczeniach rocznych pod warunkiem, ze pisemnie powiadomi Zarzad Wspolnoty nie pozniej niz pierwszego dnia roboczego miesiaca, od ktorego ma obowiazywac zmiana liczby uzytkownikow. Powiadomienie winno zawierac okres obowiazywania zmiany lub zobowiazanie o bezzwlocznym powiadomieniu o kolejnej zmianie liczby uzytkownikow.

4. Koszty dostawy zimnej wody i odprowadzania sciekow oraz wywozu smieci i odpadow wielkogabarytowych beda rozliczane w okresie rocznym przy podziale proporcjonalnym do liczby uzytkownikow lokali w kolejnych miesiacach. Nadplaty zwiekszaja przychody a niedoplaty zwiekszaja koszty kolejnego okresu rozliczeniowego chyba, ze niedoplaty albo nadplaty przewyzszaja jednomiesieczne zaliczki na ten cel; w takim przypadku powinny byc niezwlocznie zwrocone. Zarzad Wspolnoty jest zobowiazany do przedstawienia rozliczenia rocznego nie pozniej niz na zebraniu sprawozdawczym do 31 marca kazdego roku.

5. W rozliczeniach, o ktorych mowa w ust. 1, osobe mieszkajaca w lokalu uwzglednia sie jako 1 uzytkownika, a osobe stale przebywajaca w lokalu - jako 0,5 uzytkownika. Przez osobe "stale przebywajaca w lokalu" rozumie sie osobe, ktora w tym lokalu nie mieszka, ale przebywa w nim co najmniej 6 godzin dziennie przez co najmniej 20 dni w miesiacu.


§ 2.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

 Powrot do spisu tresci

Wzor 2-30 (Uchwala w sprawie zawarcia umowy o dozor i sprzatanie z czlonkiem wspolnoty)

UCHWALA Nr 2002 / 11

wlascicieli lokali w nieruchomosci Niechcica 7 w Kalincu

z dnia 31 marca 2002 r.

w sprawie zawarcia umowy o dozor i sprzatanie

z Panem Jozefem Krajewskim

 

Dzialajac na podstawie art. 22 i art. 23 ustawy o wlasnosci lokali, kierujac sie przy tym zasada oszczednosci srodkow, postanawiamy:

 

1. Wspolnota Mieszkaniowa "Dabrowa" rezygnuje, z dniem 31 marca, z uslug firmy "Jan Kowalski - Zarzadzanie Nieruchomosciami" w zakresie dozoru i sprzatania nieruchomosci wspolnej.

2. Wspolnota zawrze umowe na uslugi dozoru i sprzatania nieruchomosci wspolnej z Panem Jozefem Krajewskim, zam. w Kalincu, ul. Niechcica 7 m. 2 - jako osoba fizyczna prowadzaca zarejestrowana dzialalnosc gospodarcza w tym zakresie. Umowa winna zawierac nastepujace zapisy:


a) w celu wykonywania zadan okreslonych w umowie Pan Jozef Krajewski bedzie korzystal z lokalu nr 2, ktorego jest wlascicielem,

b) w okresie obowiazywania umowy Pan Jozef Krajewski bedzie zwolniony z oplat na koszty zarzadu nieruchomoscia wspolna - z wyjatkiem uchwalonych przez Wlascicieli zaliczek na wyodrebniony fundusz remontowy Wspolnoty Mieszkaniowej,

c) za wykonywanie uslug okreslonych w umowie Pan Jozef Krajewski bedzie otrzymywal wynagrodzenie w wysokosci 366 zl miesiecznie brutto, na podstawie przedlozonych rachunkow.

3. Pozostale warunki umowy okresli Zarzad Wspolnoty - po uzgodnieniu ich z Panem Jozefem Krajewskim.

 

Objasnienia:


1) Zawarcie umowy z dozorca/sprzataczem, jako tzw. czynnosc zarzadu zwyklego nalezy w calosci do kompetencji Zarzadu Wspolnoty. Wlasciciele lokali okreslaja jedynie - w planie gospodarczym - "wydatki na utrzymanie porzadku i czystosci" (art. 14 pkt 4 UWL), w ktorych musi sie zmiescic wynagrodzenie dozorcy/sprzatacza. Wlasciciele moga jednak okreslic w uchwale sposob wykonania poszczegolnych czynnosci zwyklego zarzadu; wynika to ze sformulowania art. 22 ust. 3 UWL: "Czynnosciami przekraczajacymi zakres zwyklego zarzadu sa w szczegolnosci:..." - co oznacza, ze uchwala wlascicieli moze dotyczyc takze czynnosci nie wymienionych w tym artykule, na przyklad warunki umowy z dozorca/sprzataczem. Takie "reczne sterowanie" przez wspolnote czynnosciami zarzadu nie powinno byc praktyka codzienna, bo utrudnialoby prace Zarzadu, a nadto stawialoby pod znakiem zapytania sens wyboru Zarzadu i jego wynagradzania - skoro jego zadania wykonuje wspolnota. Jednak w pewnych skomplikowanych sytuacjach uchwala wlascicieli moze pomoc Zarzadowi w wyborze optymalnego rozwiazania.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-31 (Uchwala zlecajaca Zarzadowi obsluge umow i rozliczen)

UCHWALA Nr 1 / 2000

Wspolnoty Mieszkaniowej Wiejska 225 w Warszawie

z dnia . . . . . . . . . . . . . .

w sprawie zlecenia Zarzadowi obslugi umow i rozliczen

dotyczacych dostawy wody i wywozu smieci

 

Na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali z dnia 24 czerwca 1994 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn. zm.) Zebranie Wlascicieli Wspolnoty Mieszkaniowej Wiejska 225 w Warszawie uchwala, co nastepuje:


§ 1.

1. Zleca sie Zarzadowi Wspolnoty zawieranie w imieniu Wspolnoty umow cywilnoprawnych w sprawach dostawy zimnej wody i odprowadzania sciekow dla nieruchomosci.

2. Zleca sie Zarzadowi Wspolnoty zawieranie w imieniu Wspolnoty umow cywilnoprawnych w sprawach usuwania i wywozu smieci oraz zanieczyszczen stalych z terenu nieruchomosci.

3. Zleca sie Zarzadowi Wspolnoty zawieranie w imieniu Wspolnoty umow cywilnoprawnych w sprawach dostawy ciepla do nieruchomosci.


§ 2.

Upowaznia sie Zarzad Wspolnoty do ustalania oplat na pokrycie kosztow dostawy zimnej wody i odprowadzenia sciekow, dostawy ciepla oraz wywozu smieci na podstawie podpisanych umow z dostawcami uslug komunalnych oraz wystawianych rachunkow bez zbednego kumulowania*) nadplat na rachunku biezacym Wspolnoty. Zasady rozliczania kosztow oraz sposob ustalania stawek oplat na pokrycie tych kosztow zostaly przyjete odrebna uchwala Wspolnoty.


§ 3.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podpisania.

 

 

Objasnienia:

Uchwala dotyczy alternatywnie dwu rodzajow umow:


a) z wlascicielami lokali - upowazniajacych wspolnote do zawierania umow i prowadzenia rozliczen z firmami obslugujacymi lokale, albo

b) z firmami obslugujacymi lokale - upowazniajacych wspolnote do zawierania umow i prowadzenia rozliczen z wlascicielami lokali.

W obu przypadkach Zarzad bedzie mial prawo pobierania, w imieniu wspolnoty, oplaty za obsluge administracyjna i ksiegowa umow i rozliczen.

 

*) Zamiast okreslenia "zbednego" mozna uzyc okreslenia "bez kumulowania nadplat wiekszych niz 10% rocznych przychodow z tego tytulu".


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-32 (Uchwala wlascicieli lokali w sprawie zmiany przeznaczenia czesci nieruchomosci wspolnej)

UCHWALA Nr 10 / 2000

wlascicieli lokali w nieruchomosci przy ul. Fikcyjnej 5 w Warszawie

z dnia 18 wrzesnia 2000 r.

w sprawie zmiany przeznaczenia czesci nieruchomosci wspolnej

(protokolowana przez notariusza)

 

Dzialajac na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 4, 5 i 5a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn. zm.) postanawiamy:

1. Wyrazic zgode na zmiane przeznaczenia czesci nieruchomosci wspolnej w postaci powierzchni strychowej, liczacej wg wstepnych pomiarow okolo 120 m2 , zaznaczonej na szkicu sporzadzonym przez inz. geodete Piotra Klosinskiego i stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwaly;

2. Wyrazic zgode na adaptacje wyzej okreslonej czesci strychu na cele mieszkalne przez Jana Kowalskiego, nr dowodu osobistego serii ZZ, nr 9999999, zam. w Warszawie, ul. Fikcyjna 5 m. 9, zgodnie z przedstawionym projektem koncepcyjnym autorstwa architektow W. Zielinskiego i A. Kuczynskiego, ktory bedzie stanowil podstawe dalszych prac projektowych, z tym, ze:


a) powierzchnia zaadaptowana bedzie stanowila odrebny lokal mieszkalny*),

b) powierzchnia zaadaptowana powiekszy lokal mieszkalny nr 9, stanowiacy wlasnosc Jana Kowalskiego*);

3. Wyrazic zgode na ustanowienie wlasnosci odrebnej lokalu powstalego w wyniku adaptacji strychu oraz na sprzedaz powyzszego lokalu Janowi Kowalskiemu za kwote*):


a) . . . . . . . . . PLN, platna w 80% przy podpisaniu umowy przedwstepnej,

b) stanowiaca rownowartosc w zlotych polskich . . . . . . . . . dolarow USA wedlug sredniego kursu NBP z daty platnosci,

c) odpowiadajaca 50% ceny rynkowej (transakcyjnej) lokali mieszkalnych w danej okolicy w dacie platnosci,

d) odpowiadajaca cenie rynkowej (transakcyjnej) lokali mieszkalnych w danej okolicy w dacie platnosci - z zaliczeniem na poczet ceny wartosci nakladow zwiazanych z adaptacja w zakresie standardu podstawowego lokalu,

e) odpowiadajaca wartosci uzgodnionych miedzy stronami robot do wykonania wedlug zakresu wynikajacego z oferty Jana Kowalskiego z dnia 20 kwietnia 2001 roku, stanowiacej zalacznik do niniejszej uchwaly*);

4. Zobowiazac Zarzad Wspolnoty do ustalenia ceny rynkowej (transakcyjnej) lokalu na date platnosci, a w przypadku zaliczania nakladow na poczet ceny kupna - do ustalenia zwaloryzowanej wartosci nakladow zwiazanych z adaptacja w zakresie standardu podstawowego lokalu, po weryfikacji przedlozonej przez inwestora dokumentacji nakladow


a nadto

zobowiazac Zarzad Wspolnoty do przedstawienia tak ustalonej ceny sprzedazy do akceptacji w drodze uchwaly przez wlascicieli lokali;

5. Wyrazic zgode na zmiane wysokosci udzialow we wspolwlasnosci nieruchomosci wspolnej i prawie wieczystego uzytkowania dzialki wchodzacej w sklad nieruchomosci wspolnej w nastepstwie powstania wlasnosci odrebnej lokalu;

6. Wlasciciele lokali wyrazaja zgode okreslona w pkt 3 i 5 uchwaly pod warunkiem poniesienia przez Jana Kowalskiego kosztow wszystkich aktow notarialnych zawartych w wykonaniu niniejszej uchwaly oraz kosztow sadowych stosownych wpisow do ksiag wieczystych;

7. Upowaznic Zarzad Wspolnoty do wykonania niniejszej uchwaly, w tym do zawarcia z inwestorem umowy ustalajacej warunki przekazania powierzchni strychowej do adaptacji i realizacji inwestycji - na czas adaptacji.

Wlasciciele lokali postanawiaja, ze korzystanie przez adaptujacego Jana Kowalskiego z powierzchni strychowej w okresie adaptacji liczonym od dnia wydania powierzchni strychowej adaptujacemu bedzie mialo charakter odplatny. Adaptujacy bedzie obowiazany do placenia czynszu w kwocie 240,00 zl miesiecznie do dnia 10 kazdego miesiaca. Wspolnota postanawia ponadto, ze roboty adaptacyjne zwiazane z lokalem mieszkalnym winny byc zakonczone najpozniej do dnia 31 pazdziernika 2001 roku, przy czym za zakonczenie robot adaptacyjnych bedzie uwazane zakonczenie robot wykonczeniowych z bialym montazem w zakresie standardu podstawowego. W przypadku przekroczenia powyzszego terminu - adaptujacy bedzie zobowiazany do ponoszenia kosztow zarzadzania nieruchomoscia wspolna i wplat na Fundusz Remontowy wedlug zasad obowiazujacych wlascicieli lokali.

8. Wlasciciele lokali udzielaja Zarzadowi pelnomocnictw do zawarcia umowy notarialnej:


a) zobowiazujacej wlascicieli lokali do ustanowienia wlasnosci odrebnej lokalu mieszkalnego, powstalego w wyniku adaptacji oraz do przeniesienia odrebnej wlasnosci powyzszego lokalu wraz z prawami zwiazanymi z wlasnoscia lokalu - zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3 i 4 uchwaly - na rzecz Jana Kowalskiego. Umowa powyzsza zostanie zawarta w terminie 1 miesiaca od daty uprawomocnienia sie decyzji pozwalajacej na budowe,

b) o ustanowieniu wlasnosci odrebnej lokalu mieszkalnego powstalego w wyniku adaptacji i przeniesieniu wlasnosci powyzszego lokalu na rzecz Jana Kowalskiego zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 3 i 4 uchwaly,

c) zmieniajacej wysokosc udzialow wlascicieli lokali we wspolwlasnosci nieruchomosci wspolnej i prawie wieczystego uzytkowania dzialki wchodzacej w sklad nieruchomosci wspolnej w nastepstwie powstania wlasnosci odrebnej lokalu,

a nadto do

d) pobierania odpisow z ksiag wieczystych prowadzonych dla nieruchomosci wspolnej i poszczegolnych lokali odrebnych, zaswiadczen z Wydzialu Architektury i innych dokumentow od sadow, organow wladzy panstwowej i samorzadowej, jezeli okaza sie niezbedne dla realizacji celow pelnomocnictwa.

 

Objasnienia:


1. Zgoda na adaptacje moze dotyczyc w rownej mierze lokalu uzytkowego, ktory stosownie do postanowien ustawy o wlasnosci lokali moze stanowic odrebna nieruchomosc (art. 2 ust. 1 ustawy).

2. Konsekwencja prawna adaptacji moze byc ustanowienie odrebnej wlasnosci lokalu - albo powiekszenie innego lokalu znajdujacego sie w tej nieruchomosci, nawet jesli zaadaptowane pomieszczenie nie przylega do tego lokalu.

3. Wlasciciele lokali w duzych wspolnotach mieszkaniowych moga w uchwale przekazac Zarzadowi prawo ustalenia wysokosci ceny sprzedazy lokalu odrebnego powstalego w wyniku adaptacji. Niemniej ze wzgledow praktycznych wydaje sie celowe zamieszczenie w uchwale postanowien blizej okreslajacych cene sprzedazy. Cena sprzedazy moze byc okreslona kwotowo wprost w uchwale, jednakze z uwagi na okres czasu dzielacy podjecie uchwaly od zakonczenia adaptacji - postanowienie tego rodzaju stwarzaloby mozliwosc dewaluacji sumy okreslonej w uchwale, chyba ze zostana ustalone wczesniejsze terminy platnosci. W przypadku zatem wskazania w uchwale kwotowej ceny sprzedazy nalezy wprowadzic wymog zaliczki na poczet przyszlej ceny sprzedazy i powiazac platnosc zaliczki z data zawarcia umowy przedwstepnej sprzedazy badz z data wydania pomieszczenia strychowego adaptujacemu. Nalezaloby tez zastrzec mozliwosc waloryzacji pozostalej do zaplaty ceny sprzedazy np. wskaznikiem inflacji ustalanym przez GUS dla towarow i uslug konsumpcyjnych.

Mozna rowniez okreslic cene sprzedazy jako odpowiednik w zlotowkach okreslonej kwoty dewizowej (tzw. przelicznik dolarowy).

W przedstawionym tekscie uchwaly zaproponowano rozne warianty ustalania ceny.

4. Z uwagi na potrzebe udzielenia Zarzadowi pelnomocnictw do zawarcia umow w formie aktu notarialnego (§ 8 uchwaly) uchwala musi byc protokolowana przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Stosownie do art. 99 § 1 k.c. pelnomocnictwo do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego musi rowniez byc udzielone w formie aktu notarialnego. Obowiazek powyzszy wynika nadto z art. 22 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali.

5. Wlasciciele lokali sa obowiazani na zadanie Zarzadu zezwalac na wstep do lokali i wykonanie w nich prac niezbednych w celu wyposazenia budynku w dodatkowe instalacje - zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o wlasnosci lokali. Obowiazek ten moze byc rozszerzony na inne prace na podstawie uchwaly wlascicieli. Koszty naprawy szkod spowodowanych ww. pracami ponosi wspolnota mieszkaniowa.

 

*) Niepotrzebne skreslic.


Powrot do spisu tresci

Wzor 2-33 (Uchwala wlascicieli lokali w sprawie zgody na nadbudowe)

UCHWALA Nr 1/2000

wlascicieli lokali w nieruchomosci przy ul. Fikcyjnej 5 w Warszawie

z dnia 18 wrzesnia 2000 r.

w sprawie zgody na nadbudowe (protokolowana przez notariusza)

 

Dzialajac na podstawie art. 22 ust. 3 pkt 4, 5 i 5a ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz.U. Nr 85, poz. 388 z pozn. zm.) Wspolnota Mieszkaniowa postanawia:

 

1. Wyrazic zgode na zmiane przeznaczenia czesci wspolnej nieruchomosci, o powierzchni 543 m2, ktora stanowi pokryty dachem strop nad ostatnia kondygnacja;

2. Wyrazic zgode na nadbudowe nieruchomosci wspolnej przez spolke Baron, Pawlak, Jankowski Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Gombrowicza 99, zwana w dalszej czesci uchwaly Inwestorem, jedna kondygnacja lokali mieszkalnych, zgodnie z przedlozonymi Wspolnocie zalozeniami koncepcyjnymi;

3. Wyrazic zgode na ustanowienie wlasnosci odrebnej nadbudowanych lokali mieszkalnych i sprzedaz tych lokali na rzecz Inwestora badz osob przez niego wskazanych za kwote w PLN . . . . . . . . . . . . . ., platna przez Inwestora w dacie notarialnej umowy przyrzeczenia ustanowienia wlasnosci odrebnej lokali i ich sprzedazy;

4. Wyrazic zgode na zmiane wysokosci udzialow w nieruchomosci wspolnej i prawie wieczystego uzytkowania dzialki wchodzacej w sklad nieruchomosci wspolnej w nastepstwie powstania wlasnosci odrebnej lokali nadbudowanych;

5. Wspolnota postanawia, ze korzystanie przez Inwestora z powierzchni nadbudowywanej w okresie nadbudowy, liczonym od dnia zawarcia umowy o uzyczeniu powierzchni wspolnej do nadbudowy, bedzie mialo charakter nieodplatny, z tym, ze w przypadku niezakonczenia nadbudowy w okresie 2 lat, tj. do dnia . . . . . . . . 2003 r. Inwestor bedzie zobowiazany do zaplaty kary umownej w wysokosci 0,2% wartosci kosztorysowej robot zwiazanych z nadbudowa za kazdy dzien nastepny po dniu . . . . . . . 2003 r.;

6. Wspolnota zobowiazuje Inwestora do:


a) przedlozenia Zarzadowi Wspolnoty prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym wraz z projektem nadbudowy, zgodnym z przekazanymi Wspolnocie zalozeniami koncepcyjnymi,

b) wykonania nadbudowy w terminie jednego roku od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe,

c) wykonania na wlasny koszt dachu nad lokalami nadbudowanymi,

d) przedlozenia Zarzadowi Wspolnoty harmonogramu prac budowlanych i schematu organizacyjnego procesu inwestycyjnego przed rozpoczeciem nadbudowy,

e) wplacenia kaucji w wysokosci 10% wartosci kosztorysowej robot zwiazanych z nadbudowa uzgodnionej z Zarzadem Wspolnoty po przedstawieniu kosztorysu i prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym wraz z projektem nadbudowy. Kaucja bedzie sluzyla zabezpieczeniu roszczen odszkodowawczych Wspolnoty przeciwko Inwestorowi,

f) naprawienia wszelkich szkod zwiazanych z nadbudowa w nieruchomosci wspolnej i w poszczegolnych lokalach odrebnych,

g) po zakonczeniu nadbudowy badz w przypadku rozwiazania umowy zawartej z Inwestorem przed zakonczeniem nadbudowy - do doprowadzenia budynku i terenu nieruchomosci wspolnej do stanu poprzedniego,

h) pokrycia kosztow wszelkich formalnosci zwiazanych z nadbudowa, a nadto kosztow wszelkich aktow notarialnych zawartych w wykonaniu niniejszej uchwaly oraz kosztow sadowych stosownych wpisow do ksiag wieczystych.

7. Wspolnota Mieszkaniowa upowaznia Zarzad Wspolnoty do wykonania niniejszej uchwaly, w tym do zawarcia z Inwestorem umowy uzyczenia ustalajacej szczegolowo warunki przekazania powierzchni wspolnej do nadbudowy na czas realizacji inwestycji, zgodnie z postanowieniami punktow 2, 3, 5 i 6 niniejszej uchwaly.

8. Wlasciciele lokali udzielaja Zarzadowi dzialajacemu w pelnym skladzie trzyosobowym pelnomocnictw do zawarcia umow notarialnych:


a) umowy przedwstepnej zobowiazujacej wlascicieli lokali do ustanowienia wlasnosci odrebnej lokali mieszkalnych powstalych w wyniku nadbudowy oraz do przeniesienia wlasnosci powyzszych lokali wraz z prawami wlasnosci lokali zwiazanymi na rzecz Inwestora badz osob przez niego wskazanych zgodnie z zasadami okreslonymi w punktach 2, 3, 5 i 6 uchwaly oraz po wykonaniu przez Inwestora zobowiazan wymagalnych na date zawarcia umowy przedwstepnej stosownie do wyzej powolanych punktow uchwaly (tj. przedlozenia Zarzadowi prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym wraz z projektem zabudowy, przedlozeniu harmonogramu prac budowlanych i schematu organizacyjnego procesu inwestycyjnego, wplaceniu ceny kupna-sprzedazy oraz wplaceniu kwoty kaucji). Umowa powyzsza zostanie zawarta w terminie jednego miesiaca od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu budowlanym pod warunkiem wykonania wyzej wymienionych zobowiazan;

b) o ustanowieniu wlasnosci odrebnej lokali mieszkalnych powstalych w wyniku nadbudowy i przeniesienia wlasnosci powyzszych lokali na rzecz Inwestora badz osob przez niego wskazanych, po wykonaniu przez Inwestora zobowiazan wynikajacych z punktu 5 i 6 uchwaly, tj. po wplaceniu ewentualnej kary umownej, doprowadzeniu budynku i terenu nieruchomosci wspolnej do stanu poprzedniego oraz po naprawieniu ewentualnych szkod zwiazanych z nadbudowa w nieruchomosci wspolnej i poszczegolnych lokalach mieszkalnych;

c) zmieniajacej wysokosc udzialow wlascicieli lokali w nieruchomosci wspolnej w nastepstwie powstania wlasnosci odrebnej lokali nadbudowanych,

a nadto do

d) pobierania odpisow z ksiag wieczystych prowadzonych dla nieruchomosci wspolnej i poszczegolnych lokali odrebnych, zaswiadczen z Wydzialu Architektury i innych dokumentow od sadow, organow wladzy panstwowej i samorzadowej, jezeli okaza sie niezbedne dla realizacji celow pelnomocnictwa. Powrot do spisu tresci

Wzor 2-34 (Umowa o uzyczeniu powierzchni wspolnej do nadbudowy)

UMOWA

uzyczenia powierzchni wspolnej do nadbudowy

 

Zawarta w dniu . . . . . . . . . . . . . . w Warszawie pomiedzy:


Wspolnota Mieszkaniowa nieruchomosci w Warszawie przy ul. Fikcyjnej 5, reprezentowana przez Zarzad Wspolnoty:

1. Prezesa Zarzadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Czlonka Zarzadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Czlonka Zarzadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

a

Baron, Pawlak, Jankowski Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Gombrowicza 99, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy pod Nr ABC 654321, o kapitale zakladowym 100.000 PLN, reprezentowana przez Prezesa Zarzadu - Marka Barona, zwana w dalszej czesci umowy Inwestorem.

§ 1.

1. Podstawe zawarcia niniejszej umowy stanowi prawomocna uchwala Wspolnoty Mieszkaniowej Nr 1/2001 z dnia . . . . . . . . . . 2001 r., stanowiaca zalacznik Nr 1 do umowy.

2. Przedmiotem umowy jest uzyczenie Inwestorowi przez Wspolnote Mieszkaniowa 543 m2 czesci wspolnej nieruchomosci w budynku przy ul. Fikcyjnej 5, ktora stanowi pokryty dachem strop nad ostatnia kondygnacja - w celu wykonania nadbudowy jednej kondygnacji lokali mieszkalnych.

3. Zalacznikiem Nr 2 do umowy sa zalozenia koncepcyjne nadbudowy przedlozone Wspolnocie przez Inwestora.


§ 2.

Zawarcie umowy stanowi podstawe do uzyskania przez Inwestora pozwolenia na budowe.


§ 3.

1. Strony ustalaja, ze umowa uzyczenia jest zawarta na czas prowadzenia procesu inwestycyjnego nadbudowy.

2. Strony ustalaja, ze w okresie poprzedzajacym uzyskanie przez Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe, a nadto do momentu wplacenia przez Inwestora kaucji, o ktorej mowa w pkt 6 litera "e" uchwaly Nr 1/2001, Inwestor bedzie mial mozliwosc korzystania z uzyczonej powierzchni wspolnej jedynie w zakresie czynnosci niezbednych dla wykonania ekspertyzy budowlanej.

3. Strony ustalaja, ze wydanie Inwestorowi powierzchni uzyczonej do prowadzenia nadbudowy nastapi po przedstawieniu przez Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym wraz z projektem zabudowy oraz po wplaceniu przez Inwestora wyzej wymienionej kaucji.

4. Podstawe przekazania powierzchni wspolnej do nadbudowy stanowia sporzadzone przez Strony protokoly zdawczo-odbiorcze, zawierajace inwentaryzacje przekazanej powierzchni wspolnej i znajdujacych sie na niej urzadzen.


§ 4.

1. Strony ustalaja, iz nadbudowa bedzie zakonczona w okresie jednego roku od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe.

2. Za zakonczenie robot uznaje sie date sporzadzenia koncowych protokolow odbioru robot przez wlasciwe organy stosownie do przepisow Prawa budowlanego.

3. Umowa uzyczenia ma charakter nieodplatny, z tym, ze w przypadku niezakonczenia nadbudowy w okresie 2 lat, liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do dnia . . . . . . . . . . 2003 r. Inwestor zobowiazuje sie do zaplaty kary umownej w wysokosci 0,2% wartosci kosztorysowej robot zwiazanych z nadbudowa za kazdy dzien nastepny po dniu . . . . . . . . . . 2003 r., niezaleznie od charakteru okolicznosci, ktore byly powodem niezakonczenia nadbudowy.


§ 5.

1. Strony ustalaja, ze projekt nadbudowy bedzie zgodny z przedlozonymi Wspolnocie zalozeniami koncepcyjnymi. W przypadku niezgodnosci projektu z zalozeniami koncepcyjnymi - Zarzad Wspolnoty jest uprawniony do odmowy wydania przedmiotowej czesci wspolnej oraz do rozwiazania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym.

2. Szczegolowy zakres zamierzonych robot budowlanych bedzie zawieral zatwierdzony przez wlasciwe organy projekt nadbudowy oraz harmonogram prac budowlanych i schemat organizacyjny procesu inwestycyjnego.

3. Inwestor jest zobowiazany do przedlozenia Zarzadowi Wspolnoty prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym wraz z projektem nadbudowy oraz harmonogramu prac budowlanych i schematu organizacyjnego procesu inwestycyjnego przed rozpoczeciem nadbudowy. Przedlozenie Zarzadowi powyzszych dokumentow stanowi warunek zawarcia przez Zarzad umowy przedwstepnej zobowiazujacej wlascicieli lokali do ustanowienia wlasnosci odrebnej lokali mieszkalnych powstalych w wyniku nadbudowy oraz do przeniesienia wlasnosci powyzszych lokali.

4. Inwestor jest zobowiazany do realizacji inwestycji zgodnie z trescia prawomocnej decyzji o pozwoleniu budowlanym i stanowiacym jej zalacznik projektem nadbudowy oraz innymi decyzjami Wydzialu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Wydzialu Architektury i Nadzoru Budowlanego Urzedu Dzielnicy Srodmiescie Gminy Warszawa-Centrum.

5. Inwestor jest zobowiazany do uzgodnienia dokumentacji technicznej z urzedami i jednostkami wskazanymi w wyzej wymienionych decyzjach.


§ 6.

Wszelkie zmiany w zatwierdzonym projekcie nadbudowy wymagaja zgody Zarzadu Wspolnoty. W przypadku wykonywania przez Inwestora nadbudowy w sposob niegodny z dokumentacja projektowa, badz wprowadzenia do projektu zmian nie uzgodnionych z Zarzadem Wspolnoty, nadto w przypadku wykonywania prac budowlanych w sposob sprzeczny ze sztuka budowlana - Zarzadowi Wspolnoty sluzy prawo rozwiazania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wspolnota Mieszkaniowa jest uprawniona w tych przypadkach do uchylenia Uchwaly Nr 1/2001.


§ 7.

1. Inwestor jest zobowiazany na wezwanie Zarzadu udostepniac nadbudowe do wgladu Zarzadowi lub osobom przez Zarzad upowaznionym w celu sprawdzenia stanu robot i sposobu ich wykonywania.

2. Inwestor ma obowiazek stosowania sie do zalecen Zarzadu co do sposobu wykonywania robot w przypadku prowadzenia ich na terenie nieruchomosci wspolnej poza zakresem powierzchni uzyczonej.

3. W przypadku odmowy udostepnienia nadbudowy do wgladu Zarzadowi badz osobom przez Zarzad upowaznionym lub wykonywania robot niezgodnie z zaleceniami Zarzadu, okreslonymi w § 7 pkt 2 umowy - Zarzadowi sluzy prawo rozwiazania umowy ze skutkiem natychmiastowym. Wspolnocie sluzy w tym wypadku prawo uchylenia Uchwaly Nr 1/2001.

4. Inwestor ma obowiazek stosowania sie do zasad obowiazujacego porzadku domowego. Roboty inwestycyjne moga byc prowadzone wylacznie w godzinach 8-18 z wylaczeniem niedziel i nie moga zaklocac nadmiernie spokoju innych uzytkownikow. W przypadku naruszenia powyzszego obowiazku Zarzad jest uprawniony do wymierzenia Inwestorowi kary porzadkowej w wysokosci od 5.000 do 20.000 zl.


§ 8.

1. Inwestor zobowiazuje sie do zalozenia na wlasny koszt podlicznika poboru energii elektrycznej oraz poboru wody i rozliczania sie ze Wspolnota z tytulu zuzycia energii elektrycznej i wody wedlug wskazan licznikow.

2. W przypadku korzystania przez Inwestora z mediow nieruchomosci wspolnej Inwestor bedzie zobowiazany do wnoszenia oplat zgodnie z wyliczeniem Zarzadu Wspolnoty.


§ 9.

Zarzad Wspolnoty Mieszkaniowej moze rozwiazac niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:


a) niewystapienia przez Inwestora z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na budowe w terminie 1 roku od daty zawarcia niniejszej umowy,

b) niepodjecia robot w terminie 6 miesiecy od uzyskania pozwolenia na budowe bez wzgledu na charakter okolicznosci, ktore byly powodem opoznienia,

c) niezakonczenia robot w ciagu 3 lat od daty zawarcia niniejszej umowy. Wspolnocie Mieszkaniowej sluzy w tym przypadku prawo uchylenia Uchwaly Nr 1/2001.

§ 10.

1. W przypadku rozwiazania niniejszej umowy przez Wspolnote Mieszkaniowa i zwiazanego z tym rozliczenia nakladow Wspolnocie Mieszkaniowej przysluguje wedlug jej wyboru: prawo zatrzymania dokonanych juz przez Inwestora nakladow za zwrotem ich wartosci lub tez prawo wezwania Inwestora do doprowadzenia nieruchomosci do stanu zapewniajacego mozliwosc korzystania z lokali mieszkalnych i czesci wspolnych na pierwotnych warunkach.

2. W przypadku rozwiazania umowy przez Inwestora przed zakonczeniem budowy na skutek okolicznosci zawinionych przez Wspolnote Mieszkaniowa Inwestorowi przysluguje prawo zwrotu poniesionych nakladow, a nadto wplaconej kwoty pienieznej tytulem ceny kupna-sprzedazy oraz kara umowna w wysokosci 10% ceny kupna-sprzedazy.


§ 11.

1. Inwestor jest zobowiazany do zawiadomienia Zarzadu Wspolnoty o zakonczeniu robot zwiazanych z nadbudowa.

2. Zarzad jest uprawniony do sprawdzenia we wlasnym zakresie faktu wykonania robot i ich zgodnosci z projektem.

3. Obowiazkiem Inwestora po zakonczeniu prac zwiazanych z nadbudowa jest doprowadzenie terenu inwestycji i czesci nieruchomosci wspolnej wykorzystywanych w czasie procesu inwestycyjnego do nalezytego stanu.

4. Po zakonczeniu robot Inwestor jest zobowiazany do przekazania Zarzadowi Wspolnoty 1 egzemplarza kompletnej dokumentacji budowlanej wraz z protokolami odbioru robot instalacyjnych.

5. Inwestor jest zobowiazany do naprawienia wszelkich szkod zwiazanych z nadbudowa w nieruchomosci wspolnej i poszczegolnych lokalach mieszkalnych.


§ 12.

1. Inwestor jest zobowiazany do wplacenia na konto Wspolnoty kaucji w wysokosci 10% wartosci kosztorysowej robot, uzgodnionej z Zarzadem Wspolnoty po przedstawieniu kosztorysu inwestycji. Kaucja powyzsza sluzy zabezpieczeniu pokrycia ewentualnych szkod, jakie Inwestor moze wyrzadzic w nieruchomosci wspolnej oraz w lokalach mieszkalnych w budynku w czasie prac zwiazanych z nadbudowa, a nadto pokrycia roszczen Wspolnoty zwiazanych z rozwiazaniem umowy z Inwestorem.

2. Kaucja podlega zwrotowi w wysokosci nominalnej w terminie zawarcia aktow notarialnych przyrzeczonych, o ile nie zachodza przeslanki zabezpieczenia okreslone w pkt 1.

3. Ewentualne procenty bankowe zwiazane z wplaceniem kaucji na rachunek bankowy Wspolnoty stanowia dochod Wspolnoty i nie podlegaja zwrotowi na rzecz Inwestora.


§ 13.

1. Inwestor jest zobowiazany do wplacenia kwoty . . . . . . . . PLN, stanowiaca cene kupna-sprzedazy lokali odrebnych powstalych w nastepstwie nadbudowy wraz z prawami w czesciach wspolnych nieruchomosci zwiazanymi z prawem wlasnosci lokali - najpozniej w dacie zawarcia notarialnej umowy przyrzeczenia ustanowienia wlasnosci odrebnej lokali i ich sprzedazy.

2. Wspolnota Mieszkaniowa zobowiazuje sie do zawarcia z Inwestorem umowy przedwstepnej zobowiazujacej do ustanowienia odrebnej wlasnosci lokali mieszkalnych powstalych w wyniku nadbudowy oraz ich sprzedazy na rzecz Inwestora badz osob przez Inwestora wskazanych w terminie 1 miesiaca od daty uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe pod warunkiem zaplaty przez Inwestora ceny kupna-sprzedazy okreslonej w pkt 1 oraz wplaty kwoty kaucji, o ktorej mowa w § 12 umowy, nadto pod warunkiem wykonania przez Inwestora zobowiazan okreslonych w § 5 pkt 3 umowy. Wspolnota zobowiazuje sie po zakonczeniu nadbudowy i zgloszeniu lokali mieszkalnych do uzytkownika przez Inwestora do ustanowienia wlasnosci odrebnej powyzszych lokali mieszkalnych oraz do ich sprzedazy na rzecz inwestora badz osob przez niego wskazanych pod warunkiem wykonania przez Inwestora zobowiazan wynikajacych z § 4 pkt 3 umowy (zaplata kary umownej), § 11 pkt 3 umowy (doprowadzenie nieruchomosci do poprzedniego stanu) oraz § 11 pkt 5 umowy (zaplata odszkodowan).

3. Wspolnota zobowiazuje sie nadto do zawarcia aktow notarialnych zmieniajacych wysokosc udzialow wlascicieli lokali nieruchomosci wspolnej w nastepstwie powstania wlasnosci odrebnej lokali nadbudowywanych.

4. Inwestor zobowiazuje sie do poniesienia kosztow notarialnych wszystkich wymienionych wyzej aktow.


§ 14.

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.


§ 15.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy strony poddaja rozstrzygnieciu przez sad wlasciwy dla m.st. Warszawy.


§ 16.

Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach.

 Powrot do spisu tresci

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.