Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej z 16 kwietnia 2002 r. w sprawie okreslenia wzoru wniosku o ustalenie uprawnien do zasilku rodzinnego, pielegnacyjnego i wychowawczego, innych dowodow niezbednych do ustalenia prawa do tych zasilkow oraz szczegolowych zasad i trybu ich wyplaty

(Dz.U. Nr 47 z 2 maja 2002 r., poz. 442)

Zalaczniki do tego rozporzadzenia dotyczace zasilku rodzinnego, zasilku pielegnacyjnego i jego wyplate do rak malzonka albo rodzicow oraz zasilku wychowawczego zostaly przez nas wypelnione i znajduja sie w dziale pierwszym broszury (przyklady). Pozostale podajemy przy rozporzadzeniu.

Na podstawie art. 17 ust. 2 i art. 34 ustawy z 1 grudnia 1994 r. o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998 r. nr 102, poz. 651, nr 106, poz. 668 i nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 60, poz. 636 i nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 104, poz. 1104 oraz z 2001 r. nr 122, poz. 1349, nr 128, poz. 1405 i nr 154, poz. 1791) zarzadza sie, co nastepuje:

1. 1. Ustala sie wzor wniosku o ustalenie uprawnien do zasilku rodzinnego, stanowiacy zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Wyplata zasilku rodzinnego nastepuje na podstawie wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, zaswiadczen i innych dowodow.

2. Dochody podlegajace opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych na zasadach ogolnych, uzyskane w roku podatkowym, dokumentuje sie zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego.

3. Prowadzenie dzialalnosci pozarolniczej, opodatkowanej na zasadach okreslonych w przepisach o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne, dokumentuje sie zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego zawierajacym date rozpoczecia tej dzialalnosci.

4. Dochody nie podlegajace opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych, uzyskane w roku podatkowym oraz w pierwszym pelnym kalendarzowym miesiacu po uzyskaniu zrodla dochodu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z 1 grudnia 1994 r. o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych, zwanej dalej "ustawa", dokumentuje sie zaswiadczeniem podmiotu wyplacajacego dany dochod, zwanego dalej "platnikiem dochodu".

5. Dochody podlegajace opodatkowaniu podatkiem na zasadach ogolnych z pierwszego pelnego miesiaca kalendarzowego po uzyskaniu zrodla dochodu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, dokumentuje sie zaswiadczeniem platnika dochodu, z zastrzezeniem 6.

6. Dochody z tytulu prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej podlegajacej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osob fizycznych na zasadach ogolnych z pierwszego pelnego miesiaca kalendarzowego po uzyskaniu zrodla dochodu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, dokumentuje sie zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego.

7. Najnizsza mozliwa do zadeklarowania kwote podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe okreslona dla osoby prowadzacej dzialalnosc pozarolnicza w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, stanowiaca dochod osoby prowadzacej taka dzialalnosc opodatkowana na zasadach okreslonych w przepisach o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne, nie podlegajacej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tego tytulu, platnik zasilku przyjmuje z urzedu.

8. Przepisy 3-7 stosuje sie odpowiednio do udokumentowania dochodu malzonka za pelne kalendarzowe miesiace po zawarciu zwiazku malzenskiego w trakcie roku kalendarzowego, z ktorego ustala sie dochod.

9. 1. Utrate zrodla dochodu, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy, dokumentuje sie zaswiadczeniem platnika dochodu, a w razie zaprzestania prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej - zaswiadczeniem wlasciwego urzedu skarbowego, zawierajacym date utraty zrodla dochodu i wysokosc dochodu osiagnietego z tego zrodla w roku kalendarzowym, z ktorego ustala sie dochod, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Utrate jedynego zrodla dochodu dokumentuje sie zaswiadczeniem platnika dochodu albo innym dokumentem potwierdzajacym date utraty zrodla dochodu, a w razie zaprzestania prowadzenia dzialalnosci pozarolniczej stanowiacej jedyne zrodlo dochodu - zaswiadczeniem urzedu skarbowego zawierajacym date zaprzestania prowadzenia tej dzialalnosci.

10. Wielkosc gospodarstwa rolnego wyrazona w hektarach przeliczeniowych ogolnej powierzchni dokumentuje sie zaswiadczeniem gminy albo aktualnym nakazem platniczym.

11. Wysokosc swiadczonych alimentow dokumentuje sie prawomocnym wyrokiem lub ugoda sadowa oraz przekazami lub przelewami pienieznymi dotyczacymi tych alimentow.

12. 1. Wysokosc otrzymywanych alimentow dokumentuje sie prawomocnym wyrokiem lub ugoda sadowa, a w razie otrzymywania alimentow w kwocie nizszej niz ustalona w prawomocnym wyroku lub w ugodzie sadowej - dodatkowo zaswiadczeniem wystawionym przez komornika sadowego.

2. Wysokosc otrzymywanych swiadczen z funduszu alimentacyjnego dokumentuje sie zaswiadczeniem terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych wyplacajacej te swiadczenia.

13. Samotne wychowywanie dziecka dokumentuje sie jednym z nastepujacych dokumentow:

1) oswiadczeniem uprawnionego o niezawarciu zwiazku malzenskiego,

2) odpisem skroconym aktu zgonu malzonka,

3) prawomocnym wyrokiem orzekajacym rozwod,

4) prawomocnym wyrokiem orzekajacym separacje,

5) wpisem w dowodzie osobistym, jezeli dowod osobisty zawiera stosowna informacje.

14. 1. W celu ustalenia uprawnien do zasilku rodzinnego na malzonka uprawniony sklada dodatkowo zaswiadczenie o wysokosci dochodow brutto osiaganych w danym miesiacu przez malzonka wystawione przez platnika dochodu albo oswiadczenie malzonka o nieosiaganiu dochodow lub oswiadczenie o osiaganiu dochodow w kwocie rownej lub wyzszej od najnizszego swiadczenia rentowego w systemie pracowniczym. Jezeli malzonek prowadzi dzialalnosc pozarolnicza, stosuje sie odpowiednio 3, 6 i 7.

2. Uzyskanie dochodow brutto, zmiane wysokosci dochodow brutto osiaganych przez malzonka uprawnionego lub utrate przez niego dochodu w trakcie okresu zasilkowego dokumentuje sie zaswiadczeniem platnika dochodu albo urzedu skarbowego. Dochod brutto w kwocie rownej lub wyzszej od najnizszego swiadczenia rentowego w systemie pracowniczym dokumentuje sie oswiadczeniem.

15. 1. Ponoszenie odplatnosci za pobyt czlonka rodziny w domu pomocy spolecznej albo w placowce opiekunczo-wychowawczej dokumentuje sie zaswiadczeniem tego domu albo placowki.

2. Przebywanie poza domem pomocy spolecznej albo poza placowka opiekunczo-wychowawcza przez co najmniej 2 tygodnie w miesiacu kalendarzowym dokumentuje sie zaswiadczeniem tego domu albo placowki.

16. Jezeli nastepuje zbieg prawa do zasilku rodzinnego z roznych tytulow, uprawniony wskazuje we wniosku, o ktorym mowa w 1, z ktorego tytulu bedzie pobieral ten zasilek.

17. 1. Uczeszczanie do szkoly dziecka w wieku powyzej 16 lat dokumentuje sie w kazdym roku szkolnym zaswiadczeniem szkoly stwierdzajacym, ile lat zgodnie z planem trwa nauka w szkole oraz na ktorym roku nauki uczy sie dziecko.

2. Zasilek rodzinny na dziecko ksztalcace sie w szkole wyplaca sie przez caly rok szkolny, w tym rowniez przez okres ferii zimowych i letnich, jezeli nauka w roku szkolnym trwa dwa semestry. Zasilek rodzinny na dziecko wyplaca sie rowniez przez okres ferii przypadajacych po ukonczeniu przez to dziecko szkoly.

3. Na dziecko, ktore po ukonczeniu szkoly zostalo przyjete w tym samym roku szkolnym do szkoly wyzszej, zasilek rodzinny wyplaca sie rowniez za wrzesien.

4. Na dziecko, ktore konczy 20 lat w trakcie ostatniego lub przedostatniego roku nauki w szkole, zasilek rodzinny wyplaca sie do konca biezacego lub nastepnego roku szkolnego, jezeli dziecko uczy sie dluzej, powtarzajac przedostatni lub ostatni rok nauki.

18. Jezeli czlonek rodziny studiuje za granica, przy ustalaniu uprawnien do zasilku rodzinnego stosuje sie odpowiednio 17 ust. 1.

19. Czasowy pobyt czlonka rodziny na leczeniu za granica dokumentuje sie zaswiadczeniem lekarskim wydanym przez zaklad leczniczy lub lekarza leczacego czlonka rodziny za granica.

20. Jezeli nastapila zmiana platnika zasilku rodzinnego lub wychowawczego w trakcie okresu zasilkowego, przyznanie zasilku rodzinnego lub wychowawczego nastepuje kazdorazowo na podstawie nowego wniosku o zasilek, o ktorym mowa w 1 i 25, oraz pozostalych dokumentow, niezbednych do przyznania zasilku. Poprzedni platnik zasilku pozostawia w aktach kopie tych dokumentow poswiadczone przez siebie za zgodnosc z oryginalem.

21. 1. Ustala sie wzor wniosku o ustalenie uprawnien do zasilku pielegnacyjnego, stanowiacy zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.

2. Wyplata zasilku pielegnacyjnego nastepuje na podstawie wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, zaswiadczen i innych dowodow.

22. 1. Zasilek pielegnacyjny przyslugujacy uprawnionemu moze byc wyplacany jego malzonkowi lub rodzicom, nawet jezeli nie pobieraja oni zasilku rodzinnego na uprawnionego do zasilku pielegnacyjnego.

2. Wzor wniosku o ustalenie prawa do zasilku pielegnacyjnego i jego wyplate do rak malzonka albo rodzicow, o ktorych mowa w ust. 1, stanowi zalacznik nr 3 do rozporzadzenia.

23. Jezeli nastapila zmiana platnika zasilku pielegnacyjnego, przyznanie zasilku nastepuje kazdorazowo na podstawie nowego wniosku, o ktorym mowa w 22 ust. 2, oraz orzeczenia o niepelnosprawnosci, orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci lub innego dokumentu stwierdzajacego niepelnosprawnosc. Poprzedni platnik zasilku pozostawia w aktach kopie tych dokumentow poswiadczone przez siebie za zgodnosc z oryginalem.

24. Jezeli terenowa jednostka organizacyjna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych wyplaca zasilki w razie choroby i macierzynstwa za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, wyplaca ona rowniez zasilki rodzinne i pielegnacyjne. Jezeli w czasie zatrudnienia zasilki rodzinne i pielegnacyjne byly wyplacane przez pracodawce, wyplata tych zasilkow przez terenowa jednostke organizacyjna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych nastepuje na podstawie dokumentacji zasilkowej przekazanej przez platnika skladek. Platnik skladek pozostawia w aktach kopie tych dokumentow poswiadczone przez siebie za zgodnosc z oryginalem.

25. 1. Ustala sie wzor wniosku o ustalenie uprawnien do zasilku wychowawczego, stanowiacy zalacznik nr 4 do rozporzadzenia.

2. Wyplata zasilku wychowawczego nastepuje na podstawie wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, zaswiadczen i innych dowodow.

26. Przy ustaleniu prawa do zasilku wychowawczego z tytulu opieki nad dzieckiem, ktore z powodu stanu zdrowia wymaga osobistej opieki uprawnionego do urlopu wychowawczego, na rowni z orzeczeniem lekarskim, o ktorym mowa w ustawie, traktuje sie dokument, na podstawie ktorego przyznano dziecku zasilek pielegnacyjny. Jezeli inny podmiot jest platnikiem zasilku pielegnacyjnego na dziecko, dokumentem stanowiacym podstawe ustalenia uprawnien do zasilku wychowawczego jest kopia dokumentu potwierdzona za zgodnosc z oryginalem.

27. Jezeli nastapil zbieg prawa do zasilku wychowawczego z roznych tytulow, uprawniony we wniosku, o ktorym mowa w 25, wskazuje, z ktorego tytulu bedzie pobieral ten zasilek.

28. Okresy wyplaty zasilku wychowawczego przyslugujacego osobom uprawnionym z tytulu wychowywania tego samego dziecka sumuje sie.

29. Do okresu, przez ktory wyplaca sie zasilek wychowawczy, wlicza sie okresy wyplaty zasilku oraz okresy, za ktore zasilek wychowawczy nie przysluguje z powodu:

1) pobierania zasilku macierzynskiego w okresie urlopu wychowawczego,

2) utraty prawa do zasilku wychowawczego z przyczyn okreslonych w art. 15d ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy.

30. Jezeli osoba uprawniona do zasilku wychowawczego podjela prace zarobkowa, sklada dodatkowo platnikowi zasilku zaswiadczenie platnika dochodu o wysokosci dochodow brutto. Dochod brutto przekraczajacy miesiecznie kwote 60 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia ogloszonego przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego dla celow emerytalnych dokumentuje sie oswiadczeniem. Jezeli osoba ta prowadzi dzialalnosc pozarolnicza, stosuje sie odpowiednio 3, 6 i 7.

31. Wysokosc dochodu osoby uprawnionej do zasilku wychowawczego z tytulu emerytury albo renty dokumentuje sie zaswiadczeniem wlasciwego organu rentowego.

32. W razie korzystania z urlopu wychowawczego z tytulu sprawowania opieki nad wiecej niz jednym dzieckiem urodzonym przy jednym porodzie, z ktorych kazde spelnia warunki okreslone w art. 15a ust. 2 pkt 2 ustawy, po wykorzystaniu pierwszego 36-miesiecznego okresu wyplaty zasilku na wszystkie dzieci urodzone przy jednym porodzie wyplaca sie kolejne zasilki wychowawcze, nie dluzej niz przez 36 miesiecy na kazde dziecko.

33. Przebywanie dziecka w zlobku lub w przedszkolu przez krotki okres w ciagu dnia zgodnie z zaleceniem lekarskim oraz uczeszczanie dziecka do szkoly nie powoduje wstrzymania wyplaty zasilku wychowawczego.

34. Platnicy zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych informuja uprawnionego o podjeciu lub wstrzymaniu wyplaty zasilku oraz o jego wysokosci i terminach wyplaty.

35. 1. Zestawienia wyplaconych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych dokonuje sie na podstawie listy platniczej, ktorej wzor stanowi zalacznik nr 5 do rozporzadzenia, albo listy wyplat wynagrodzen, albo ksiegi wyplat swiadczen w odniesieniu do emerytow i rencistow.

2. Ewidencje wyplat prowadzi sie w karcie wyplat, ktorej wzor stanowi zalacznik nr 6 do rozporzadzenia. Ewidencja ta moze byc prowadzona rowniez w formie zapisu elektronicznego.

3. Jezeli w trakcie okresu zasilkowego nie zachodza zmiany w liczbie zasilkow oraz w ich wysokosci, w karcie wyplat moze byc ewidencjonowana tylko pierwsza wyplata dokonana za ten okres zasilkowy.

36. Traci moc rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 2 sierpnia 1999 r. w sprawie okreslenia wzorow dokumentow i innych dowodow niezbednych do ustalenia prawa do zasilku rodzinnego, pielegnacyjnego i wychowawczego oraz szczegolowych zasad i trybu wyplaty tych zasilkow (Dz. U. nr 68, poz. 761).

37. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia [czyli 2 maja 2002 r.].

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 5

Zalacznik nr 6

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.