Tekst ujednolicony, obowiazujacy od 1 lipca 2004 roku

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji1)


I. Podstawa do sporzadzenia ujednoliconej wersje ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst pierwotny wydany w Dz. U. nr 24 z 1966 r., poz. 151) byl urzedowy tekst jednolity opublikowany w 2002 r. Od tego czasu ustawa byla znow wielokrotnie zmieniana. Oto Dzienniki Ustaw, z ktorych korzystalismy:

II. Ostatnia uwzgledniona w tej wersji ustawy zmiana (w art. 19 § 7 otrzymal nowe brzmienie) weszla w zycie z dniem 1 lipca 2004 r.

SPIS TRESCI

DZIAL I

Przepisy ogolne

Rozdzial 1

Zasady ogolne

Art. 1. Ustawa okresla:

1) sposob postepowania wierzycieli w przypadkach uchylania sie zobowiazanych od wykonania ciazacych na nich obowiazkow, o ktorych mowa w art. 2,

2) prowadzone przez organy egzekucyjne postepowanie i stosowane przez nie srodki przymusu sluzace doprowadzeniu do wykonania lub zabezpieczenia wykonania obowiazkow, o ktorych mowa w art. 2,

3) sposob i zakres udzielania pomocy obcemu panstwu lub korzystania z jego pomocy przy dochodzeniu naleznosci pienieznych.

Art. 1a. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) bieglym skarbowym - rozumie sie przez to rzeczoznawce w okreslonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majatku zobowiazanego i wpisanego na liste bieglych skarbowych prowadzona przez izbe skarbowa,

2) czynnosci egzekucyjnej - rozumie sie przez to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny dzialania zmierzajace do zastosowania lub zrealizowania srodka egzekucyjnego,

3) dluzniku zajetej wierzytelnosci - rozumie sie przez to dluznika zobowiazanego, jak rowniez bank, pracodawce, podmiot prowadzacy dzialalnosc maklerska, trasata oraz inne podmioty realizujace, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajecie wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego zobowiazanego,

4) egzekutorze - rozumie sie przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynnosci egzekucyjnych,

4a) naleznosciach przywozowych - rozumie sie przez to cla i oplaty o analogicznym charakterze nalezne przy przywozie towarow oraz oplaty przywozowe ustanowione w ramach wspolnej polityki rolnej Unii Europejskiej lub na podstawie odrebnych przepisow majacych zastosowanie do okreslonych towarow powstalych w wyniku przetworzenia produktow rolnych,

4b) naleznosciach wywozowych - rozumie sie przez to cla i oplaty o analogicznym charakterze nalezne przy wywozie towarow oraz oplaty wywozowe ustanowione w ramach wspolnej polityki rolnej Unii Europejskiej lub na podstawie odrebnych przepisow majacych zastosowanie do okreslonych towarow powstalych w wyniku przetworzenia produktow rolnych,

5) nieruchomosci - rozumie sie przez to rowniez:

a) spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego,

b) spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,

c) prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, w tym takze prawo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spoldzielnie mieszkaniowa w celu przeniesienia jego wlasnosci na czlonka spoldzielni,

5a) obcym panstwie - rozumie sie przez to wlasciwa wladze lub instytucje tego panstwa, ktora odpowiednio:

a) jest uprawniona do wystepowania do organu wykonujacego o udzielenie pomocy w zakresie, o ktorym mowa w art. 66d 1, lub do ktorej organ wnioskujacy wystepuje o udzielenie takiej pomocy,

b) jest wierzycielem naleznosci, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 8 i 9, powstalych na terytorium tego panstwa,

c) podejmuje na terytorium tego panstwa dzialania objete wnioskiem organu wnioskujacego lub rozstrzygniecia w sprawie zgloszonych zarzutow,

6) oplacie komorniczej - rozumie sie przez to oplate wynoszaca 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiazanego w wyniku zastosowania srodkow egzekucyjnych,

7) organie egzekucyjnym - rozumie sie przez to organ uprawniony do stosowania w calosci lub w czesci okreslonych w ustawie srodkow sluzacych doprowadzeniu do wykonania przez zobowiazanych ich obowiazkow o charakterze pienieznym lub obowiazkow o charakterze niepienieznym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiazkow,

8) organie rekwizycyjnym - rozumie sie przez to organ egzekucyjny o tej samej wlasciwosci rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzacy egzekucje, ktoremu organ egzekucyjny zlecil wykonanie czynnosci egzekucyjnych,

8a) organie wnioskujacym - rozumie sie przez to organ uprawniony do wystepowania do obcego panstwa z wnioskiem o udzielenie pomocy w sprawach dotyczacych naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 8 i 9,

8b) organie wykonujacym - rozumie sie przez to organ uprawniony do przyjmowania od obcego panstwa wniosku o udzielenie pomocy w sprawach dotyczacych naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 8 i 9,

9) poborcy skarbowym -- rozumie sie przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynnosci egzekucyjnych w egzekucji obowiazku o charakterze pienieznym,

9a) podatku od dochodu - rozumie sie przez to podatek dochodowy od osob prawnych, podatek dochodowy od osob fizycznych lub inne podatki pobierane w panstwach obcych i uznane w prawie Unii Europejskiej za podatki od dochodu,

9b) podatku od majatku - rozumie sie przez to podatek pobierany w obcych panstwach i uznany w prawie Unii Europejskiej za podatek od majatku lub podatek od czynnosci cywilnoprawnych,

9c) podatku od skladek ubezpieczeniowych - rozumie sie przez to pobierane w obcych panstwach podatki od przychodow zakladow ubezpieczen z tytulu skladek ubezpieczeniowych lub inne naleznosci zwiazane z analogicznymi podatkami, ktore uzupelniaja lub zastepuja podatki od skladek ubezpieczeniowych,

10) pracodawcy - rozumie sie przez to podmioty wyplacajace wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt 17,

11) skladkach na ubezpieczenie spoleczne - rozumie sie przez to rowniez skladki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych,

12) srodku egzekucyjnym - rozumie sie przez to:

a) w postepowaniu egzekucyjnym dotyczacym naleznosci pienieznych, egzekucje:

- z pieniedzy,

- z wynagrodzenia za prace,

- ze swiadczen z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia spolecznego, a takze z renty socjalnej,

- z rachunkow bankowych,

- z innych wierzytelnosci pienieznych,

- z praw z papierow wartosciowych zapisanych na rachunku papierow wartosciowych oraz z wierzytelnosci z rachunku pienieznego,

- z papierow wartosciowych niezapisanych na rachunku papierow wartosciowych,

- z weksla,

- z autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych oraz z praw wlasnosci przemyslowej,

- z udzialu w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia,

- z pozostalych praw majatkowych,

- z ruchomosci,

- z nieruchomosci,

b) w postepowaniu egzekucyjnym dotyczacym obowiazkow o charakterze niepienieznym:

- grzywne w celu przymuszenia,

- wykonanie zastepcze,

- odebranie rzeczy ruchomej,

- odebranie nieruchomosci, oproznienie lokali i innych pomieszczen,

- przymus bezposredni,

13) wierzycielu - rozumie sie przez to podmiot uprawniony do zadania wykonania obowiazku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postepowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczajacym,

14) wlasciwym organie jednostki samorzadu terytorialnego - rozumie sie przez to odpowiednio wojta, burmistrza (prezydenta miasta), staroste lub marszalka wojewodztwa,

15) wstrzymaniu czynnosci egzekucyjnych - rozumie sie przez to wstrzymanie wykonania wszystkich lub czesci zastosowanych srodkow egzekucyjnych, ktore nie powoduje uchylenia dokonanych czynnosci egzekucyjnych,

16) wstrzymaniu postepowania egzekucyjnego - rozumie sie przez to wstrzymanie wykonania zastosowanych srodkow egzekucyjnych, ktore nie powoduje uchylenia dokonanych czynnosci egzekucyjnych, oraz niepodejmowanie nowych srodkow egzekucyjnych,

17) wynagrodzeniu - rozumie sie przez to wynagrodzenia oraz niewylaczone spod egzekucji inne swiadczenia pieniezne zwiazane z praca lub funkcja wykonywana przez zobowiazanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jezeli z tego tytulu zobowiazany otrzymuje okresowe swiadczenia pieniezne,

18) zajeciu egzekucyjnym - rozumie sie przez to czynnosc organu egzekucyjnego, w wyniku ktorej organ egzekucyjny nabywa prawo rozporzadzania skladnikiem majatkowym zobowiazanego w zakresie niezbednym do wykonania obowiazku objetego tytulem wykonawczym,

19) zajeciu zabezpieczajacym - rozumie sie przez to czynnosc organu egzekucyjnego, w wyniku ktorej organ egzekucyjny nabywa prawo rozporzadzania skladnikiem majatkowym zobowiazanego w zakresie niezbednym do zabezpieczenia wykonania przez niego obowiazku objetego zarzadzeniem zabezpieczenia, ale ktora nie prowadzi do przymusowego wykonania obowiazku,

20) zobowiazanym - rozumie sie przez to osobe prawna albo jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo osobe fizyczna, ktora nie wykonala w terminie obowiazku o charakterze pienieznym lub obowiazku o charakterze niepienieznym, a w postepowaniu zabezpieczajacym - rowniez osobe lub jednostke, ktorej zobowiazanie nie jest wymagalne albo jej obowiazek nie zostal ustalony lub okreslony, ale zachodzi obawa, ze brak zabezpieczenia moglby utrudnic lub udaremnic skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a odrebne przepisy na to zezwalaja,

21) zwolnieniu spod egzekucji - rozumie sie przez to niepodejmowanie lub odstapienie od egzekucji z calosci lub czesci skladnikow majatkowych zobowiazanego.

Art. 2. 1. Egzekucji administracyjnej podlegaja nastepujace obowiazki:

1) podatki, oplaty i inne naleznosci, do ktorych stosuje sie przepisy dzialu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pozn. zm.),

2) grzywny i kary pieniezne wymierzane przez organy administracji publicznej,

3) naleznosci pieniezne, inne niz wymienione w pkt 1 i 2, jezeli pozostaja we wlasciwosci rzeczowej organow administracji publicznej,

4) naleznosci przypadajace od jednostek budzetowych, wynikajace z zastosowania wzajemnego potracenia zobowiazan podatkowych z zobowiazaniami tych jednostek,

5) naleznosci pieniezne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw,

6) wplaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrebnych przepisow,

7) naleznosci pieniezne z tytulu skladek do Funduszu Zeglugi Srodladowej oraz skladek specjalnych do Funduszu Rezerwowego,

8) naleznosci pieniezne wynikajace z tytulu:

a) zwrotow, interwencji i innych srodkow bedacych czescia systemu calkowitego lub czesciowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, lacznie z sumami, ktore maja byc pobrane w zwiazku z tymi dzialaniami,

b) oplat i innych naleznosci przewidzianych w ramach wspolnej organizacji rynku Unii Europejskiej dla sektora cukru,

c) naleznosci przywozowych,

d) naleznosci wywozowych,

e) podatku od towarow i uslug,

f) akcyzy od:

- produktow tytoniowych,

- alkoholi i napojow alkoholowych,

- olejow mineralnych,

g) podatku od dochodu lub podatku od majatku,

h) podatku od skladek ubezpieczeniowych,

i) odsetek, kar i grzywien administracyjnych, kosztow i innych naleznosci zwiazanych z naleznosciami, o ktorych mowa w lit. a)-h), z wylaczeniem wszelkich sankcji o charakterze karnym okreslonych w prawie panstwa udzielajacego pomocy,

9) naleznosci pieniezne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umow miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska,

10) obowiazki o charakterze niepienieznym pozostajace we wlasciwosci organow administracji rzadowej i samorzadu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczegolnego,

11) obowiazki z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wyplaty naleznego wynagrodzenia za prace, a takze innego swiadczenia przyslugujacego pracownikowi, nakladane w drodze decyzji organow Panstwowej Inspekcji Pracy.

2. W zakresie nieuregulowanym odrebnymi przepisami, naleznosci, o ktorych mowa w 1, podlegaja zabezpieczeniu w trybie i na zasadach okreslonych w dziale IV.

3. Poddanie obowiazku egzekucji administracyjnej nie przesadza o wylaczeniu sporu co do jego istnienia lub wysokosci przed sadem powszechnym, jezeli z charakteru obowiazku wynika, ze do rozpoznania takiego sporu wlasciwy jest ten sad.

Art. 3. 1. Egzekucje administracyjna stosuje sie do obowiazkow okreslonych w art. 2, gdy wynikaja one z decyzji lub postanowien wlasciwych organow, albo - w zakresie administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego - bezposrednio z przepisu prawa, chyba ze przepis szczegolny zastrzega dla tych obowiazkow tryb egzekucji sadowej.

1a. Egzekucje administracyjna stosuje sie rowniez do naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 5, wynikajacych z tytulow wykonawczych wystawionych przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne (Dz. U. z 2003 r. Nr 174, poz. 1689), zwanej dalej "ustawa o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa.

2. Egzekucje administracyjna stosuje sie rowniez do naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 8 i 9, wynikajacych z orzeczen lub innych aktow prawnych wydanych przez obce panstwa.

Art. 3a. 1. W zakresie zobowiazan: powstalych w przypadkach okreslonych w art. 8 i art. 21 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, dlugow celnych powstalych w przypadkach okreslonych w art. 201 ust. 1 oraz art. 209 ust. 1 rozporzadzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 pazdziernika 1992 r. ustanawiajacego Wspolnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302 z 19.10.1992), ostatnio zmienionego aktem dotyczacym warunkow przystapienia Republiki Czeskiej, Republiki Estonskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Lotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Wegierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Slowenii i Republiki Slowackiej oraz dostosowan w traktatach stanowiacych podstawe Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 236 z 23.9.2003), podatkow wykazanych w zgloszeniu celnym, skladek na ubezpieczenie spoleczne, a takze oplat paliwowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach platnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1192, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 139, poz. 1325, Nr 162, poz. 1568 i Nr 217, poz. 2124), stosuje sie rowniez egzekucje administracyjna, jezeli wynikaja one odpowiednio:

1) z deklaracji lub zeznania zlozonego przez podatnika lub platnika,

2) ze zgloszenia celnego zlozonego przez zobowiazanego,

3) z deklaracji rozliczeniowej zlozonej przez platnika skladek na ubezpieczenie spoleczne,

4) z informacji o oplacie paliwowej.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w 1, stosuje sie egzekucje administracyjna, jezeli:

1) w deklaracji, w zeznaniu, w zgloszeniu celnym, w deklaracji rozliczeniowej albo w informacji o oplacie paliwowej zostalo zamieszczone pouczenie, ze stanowia one podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego,

2) wierzyciel przed wszczeciem postepowania egzekucyjnego przeslal zobowiazanemu upomnienie, o ktorym mowa w art. 15 1.

Art. 4. Do obowiazkow, ktore wynikaja z decyzji, postanowien lub innych orzeczen niz okreslone w art. 3 i art. 3a, stosuje sie egzekucje administracyjna tylko wowczas, gdy odrebne ustawy tak stanowia.

Art. 5. 1. Uprawnionym do zadania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiazkow okreslonych w art. 2 jest:

1) w odniesieniu do obowiazkow wynikajacych z decyzji lub postanowien organow administracji rzadowej i organow jednostek samorzadu terytorialnego - wlasciwy do orzekania organ I instancji, z zastrzezeniem pkt 4,

2) dla obowiazkow wynikajacych z orzeczen sadow lub innych organow albo bezposrednio z przepisow prawa - organ lub instytucja bezposrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiazanego obowiazku albo powolana do czuwania nad wykonaniem obowiazku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynnosci - podmiot, na ktorego rzecz wydane zostalo orzeczenie lub ktorego interesy prawne zostaly naruszone w wyniku niewykonania obowiazku.

3) dla obowiazkow wynikajacych z tytulow wykonawczych wystawionych przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych na podstawie art. 44 ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa - minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.

4) w odniesieniu do obowiazkow wynikajacych z wydanych przez naczelnika urzedu celnego decyzji, postanowien lub mandatow karnych oraz z przyjetych przez naczelnika urzedu celnego zgloszen celnych, deklaracji albo informacji o oplacie paliwowej - wlasciwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej.

2. Uprawnionym do zadania wykonania, w drodze egzekucji administracyjnej, obowiazkow, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 8 i 9, jest rowniez obce panstwo. Prawa i obowiazki takiego panstwa wykonuje organ wykonujacy, chyba ze ratyfikowana umowa miedzynarodowa, ktorej strona jest Rzeczpospolita Polska, lub przepisy ustawy stanowia inaczej.

Art. 6. 1. W razie uchylania sie zobowiazanego od wykonania obowiazku wierzyciel powinien podjac czynnosci zmierzajace do zastosowania srodkow egzekucyjnych.

1a. Na bezczynnosc wierzyciela w podejmowaniu czynnosci, o ktorych mowa w 1, sluzy skarga podmiotowi, ktorego interes prawny lub faktyczny zostal naruszony w wyniku niewykonania obowiazku oraz organowi zainteresowanemu wykonaniem obowiazku. Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ wyzszego stopnia. Na postanowienie oddalajace skarge przysluguje zazalenie.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb postepowania wierzycieli naleznosci pienieznych przy podejmowaniu czynnosci, o ktorych mowa w 1, zapewniajacy terminowosc i prawidlowosc przesylania do zobowiazanych upomnien, o ktorych mowa w art. 15 1, a takze terminowosc i prawidlowosc kierowania do organu egzekucyjnego wnioskow egzekucyjnych i tytulow wykonawczych.

Art. 7. 1. Organ egzekucyjny stosuje srodki egzekucyjne przewidziane w ustawie.

2. Organ egzekucyjny stosuje srodki egzekucyjne, ktore prowadza bezposrednio do wykonania obowiazku, a sposrod kilku takich srodkow - srodki najmniej uciazliwe dla zobowiazanego.

3. Stosowanie srodka egzekucyjnego jest niedopuszczalne, gdy egzekwowany obowiazek o charakterze pienieznym lub niepienieznym zostal wykonany albo stal sie bezprzedmiotowy.

Art. 8. 1. Nie podlegaja egzekucji administracyjnej:

1) przedmioty urzadzenia domowego, posciel, bielizna i ubranie niezbedne dla zobowiazanego i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow rodziny, a takze ubranie niezbedne do pelnienia sluzby lub wykonywania zawodu,

2) zapasy zywnosci i opalu, niezbedne dla zobowiazanego i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow rodziny na okres 30 dni,

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne do wyzywienia zobowiazanego i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow rodziny, wraz z zapasem paszy i sciolki do najblizszych zbiorow,

4) narzedzia i inne przedmioty niezbedne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiscie przez zobowiazanego, z wylaczeniem srodka transportu, oraz surowce niezbedne do tej pracy na okres 7 dni,

5) przedmioty niezbedne do pelnienia sluzby przez zobowiazanego lub do wykonywania przez niego zawodu,

6) pieniadze w kwocie 760 zl,

7) wklady oszczednosciowe zlozone w bankach na zasadach i w wysokosci okreslonej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665),

8) wklady oszczednosciowe zlozone w spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych w wysokosci okreslonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081),

9) dokumenty osobiste, po jednej obraczce zobowiazanego i jego wspolmalzonka, wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbedne zobowiazanemu i czlonkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk religijnych, a takze przedmioty codziennego uzytku, ktore moga byc sprzedane znacznie ponizej ich wartosci, a ktore dla zobowiazanego maja znaczna wartosc uzytkowa,

10) kwoty otrzymane na pokrycie wydatkow sluzbowych, w tym kosztow podrozy i wyjazdow,

11) kwoty otrzymane jako stypendia,

12) kwoty otrzymane z tytulu zasilku stalego wyrownawczego, pomocy pienieznej dla rodzin zastepczych oraz pomocy dla uczacych sie i studiujacych wychowankow placowek opiekunczo-wychowawczych i rodzin zastepczych.

13) rzeczy niezbedne ze wzgledu na ulomnosc fizyczna zobowiazanego lub czlonkow jego rodziny,

14) kwoty otrzymane z tytulu obowiazkowych ubezpieczen majatkowych,

15) srodki pochodzace z dotacji przyznanej z budzetu panstwa na okreslone cele i znajdujace sie na wyodrebnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obslugi bankowej dotacji,

16) rzeczy sluzace w kosciolach i innych domach modlitwy do odprawiania nabozenstwa lub do wykonywania innych praktyk religijnych albo bedace obiektami kultu religijnego, chocby byly kosztownosciami lub dzielami sztuki.

2. Za przedmioty niezbedne zobowiazanemu i czlonkom jego rodziny, w rozumieniu 1 pkt 1, nie uwaza sie w szczegolnosci:

1) mebli stylowych i stylizowanych,

2) telewizorow do odbioru programu w kolorze, chyba ze zobowiazany wykaze, ze od roku produkcji telewizora uplynelo wiecej niz 5 lat,

3) stereofonicznych radioodbiornikow,

4) urzadzen sluzacych do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dzwieku,

5) komputerow i urzadzen peryferyjnych, chyba ze sa one niezbedne zobowiazanemu do pracy zarobkowej wykonywanej przez niego osobiscie,

6) futer ze skor szlachetnych,

7) dywanow welnianych i ze skor naturalnych,

8) porcelany, szkla ozdobnego i krysztalow,

9) sztuccow z metali szlachetnych,

10) dziel sztuki.

Art. 8a. 1. Jezeli zobowiazanym jest rolnik prowadzacy gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegaja rowniez:

1) jeden kon wraz z uprzeza, jedna krowa, dwie kozy, jeden tryk i dwie owce, jedna maciora oraz dziesiec sztuk drobiu,

2) jedna jalowka lub cieliczka w przypadku braku krowy,

3) zapasy paszy i sciolki dla inwentarza, o ktorym mowa w pkt 1 i 2, az do najblizszych zbiorow,

4) jeden plug, jeden zespol bron, jeden kultywator, jeden kierat, jedna sieczkarnia, jeden woz, jedne sanie robocze,

5) zboze lub inne ziemioplody, niezbedne do najblizszych siewow lub najblizszego sadzenia w gospodarstwie rolnym zobowiazanego,

6) zwierzeta gospodarskie w drugiej polowie okresu ciazy i w okresie odchowu potomstwa oraz to potomstwo w okresie: zrebaki do 5 miesiecy, cieleta do 4 miesiecy, jagnieta do 3 miesiecy, prosieta do 2 miesiecy i kozleta do 5 miesiecy,

7) zakontraktowane zwierzeta rzezne, jezeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie uplynal lub nie uplywa w miesiacu przeprowadzenia egzekucji,

8) jeden ciagnik na 25 ha powierzchni gruntow, nie mniej jednak niz jeden ciagnik na gospodarstwo rolne, wraz z urzadzeniami towarzyszacymi niezbednymi do uprawy, pielegnacji, zbioru i transportu ziemioplodow,

9) jeden silnik elektryczny,

10) podstawowe maszyny i narzedzia rolnicze w ilosci niezbednej do pracy w gospodarstwie rolnym zobowiazanego,

11) podstawowy sprzet techniczny niezbedny do zakonczenia cyklu danej technologii produkcji w gospodarstwie specjalistycznym zobowiazanego,

12) zapasy paliwa i czesci zamienne niezbedne do normalnej pracy ciagnika i maszyn rolniczych na okres do zakonczenia cyklu produkcyjnego,

13) nawozy oraz srodki ochrony roslin w ilosci niezbednej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego zobowiazanego,

14) stado uzytkowe kur niosek w okresie pierwszych 6 miesiecy nosnosci,

15) stado podstawowe zwierzat futerkowych oraz zwierzeta futerkowe, co do ktorych hodowca zawarl umowe kontraktacyjna na dostawe skor z tych zwierzat,

16) zapasy paszy i sciolki dla inwentarza, o ktorym mowa w pkt 6, 7, 14 i 15, az do najblizszych zbiorow,

17) zapasy opalu na okres 6 miesiecy,

18) zaliczki kontraktacyjne.

2. Egzekucji nie podlega ponadto nadwyzka inwentarza zywego ponad ilosci okreslone w 1, jezeli naczelnik urzedu skarbowego, po uzgodnieniu z wojtem (burmistrzem, prezydentem miasta), uzna ja za niezbedna do prowadzenia tego gospodarstwa rolnego, a dluznik zobowiaze sie do splacenia egzekwowanej naleznosci w terminie lub w ratach okreslonych przez wierzyciela. W przypadku niedotrzymania przez zobowiazanego warunkow splaty naleznosci podjete zostana dalsze czynnosci egzekucyjne.

3. W przypadku, o ktorym mowa w 2, egzekucji nie podlega takze taka ilosc paszy, jaka jest niezbedna do utrzymania inwentarza zywego objetego wylaczeniem.

4. Wylacza sie spod egzekucji zajete zwierzeta gospodarskie, wpisane do ksiag zwierzat zarodowych albo uznane za rozplodniki odpowiednie do dalszej hodowli, jezeli nie moga byc sprzedane osobie, ktora wykaze, ze posiada gospodarstwo rolne, w ktorym istnieja warunki do dalszej hodowli.

5. Wierzytelnosc pieniezna, przypadajaca rolnikowi z tytulu umowy kontraktacji, moze byc zajeta egzekucyjnie do wysokosci 25% naleznosci za dostarczony towar bez uwzglednienia ewentualnych potraconych pozyczek i zaliczek kontraktacyjnych.

6. Przepis 5 stosuje sie odpowiednio do swiadczen w naturze przypadajacych rolnikowi z tytulu umowy kontraktacyjnej.

Art. 9. 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie okreslonym w przepisach Kodeksu pracy.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do naleznosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i czlonkow ich rodzin z tytulu pracy w spoldzielni oraz wszystkich swiadczen powtarzajacych sie, ktorych celem jest zapewnienie utrzymania.

3. Przepisu 1 nie stosuje sie do wierzytelnosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu udzialu w dochodach spoldzielni przypadajacych im od wniesionych do spoldzielni wkladow.

4. Dochody wymienione w 1 i 2 oblicza sie wraz ze wszystkimi dodatkami i wartoscia swiadczen w naturze, lecz po potraceniu podatkow naleznych od tych dochodow.

Art. 10. 1. Swiadczenia pieniezne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegaja egzekucji w zakresie okreslonym w tych przepisach.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po przeliczeniu ich przez dluznika zajetej wierzytelnosci na zlote wedlug kursu banku z dnia wplacenia do organu egzekucyjnego zajetych kwot.

3. Do egzekucji z rent przyslugujacych z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasadzonych przez sad lub ustalonych umowa za utrate zdolnosci do pracy albo za smierc zywiciela lub wyplacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze swiadczen pienieznych, przyslugujacych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa, stosuje sie przepisy o egzekucji ze swiadczen przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow i ich rodzin [obecnie: przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych].

4 Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne, swiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych.

Art. 11. (skreslony).

Art. 12. W przypadku gdy w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sadowej administracyjny organ egzekucyjny prowadzi obie egzekucje, przepisy art. 8-10 stosuje sie rowniez do naleznosci podlegajacych egzekucji sadowej, chyba ze okreslone w przepisach Kodeksu postepowania cywilnego ograniczenia egzekucji sa mniejsze.

Art. 13. 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiazanego i ze wzgledu na wazny jego interes, moze zwolnic z egzekucji okreslone skladniki majatkowe zobowiazanego, jezeli zobowiazany uzyskal na to zgode wierzyciela.

2. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji skladnikow majatkowych zobowiazanego sluzy zazalenie zobowiazanemu i wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 14. 1. Przeciwko osobom, ktore korzystaja z przywilejow i immunitetow dyplomatycznych i w zakresie przewidzianym przez ustawy, umowy lub powszechnie ustalone zwyczaje miedzynarodowe nie podlegaja orzecznictwu organow polskich, nie moze byc prowadzona egzekucja administracyjna, chyba ze chodzi o sprawe, w ktorej osoby te podlegaja orzecznictwu polskich organow administracyjnych.

2. Przeciwko osobom wymienionym w 1, ktore podlegaja orzecznictwu organow polskich w rezultacie zrzeczenia sie ich przywileju lub immunitetu przez panstwo wysylajace lub odpowiednia organizacje miedzynarodowa, moze byc prowadzona egzekucja administracyjna tylko w przypadku wyraznego zrzeczenia sie przywileju lub immunitetu takze w odniesieniu do egzekucji administracyjnej.

3. Jednakze gdy w przypadkach okreslonych w 2 prowadzenie egzekucji jest dozwolone, niedopuszczalna jest egzekucja z mienia przeznaczonego do uzytku sluzbowego ani tez stosowanie srodkow egzekucyjnych w stosunku do osoby zobowiazanego.

4. W przypadku watpliwosci co do stosowania przepisow 1-3 organ egzekucyjny zwraca sie do ministra wlasciwego do spraw zagranicznych, ktory rozstrzyga w drodze postanowienia, czy zobowiazany korzysta z immunitetow i przywilejow, o ktorych mowa w 1.

Art. 15. 1. Egzekucja administracyjna moze byc wszczeta, jezeli wierzyciel, po uplywie terminu do wykonania przez zobowiazanego obowiazku, przeslal mu pisemne upomnienie, zawierajace wezwanie do wykonania obowiazku z zagrozeniem skierowania sprawy na droge postepowania egzekucyjnego, chyba ze przepisy szczegolne inaczej stanowia. Postepowanie egzekucyjne moze byc wszczete dopiero po uplywie 7 dni od dnia doreczenia tego upomnienia.

2. Koszty upomnienia obciazaja zobowiazanego i, z zastrzezeniem 3, sa pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiazek uiszczenia kosztow upomnienia przez zobowiazanego powstaje z chwila doreczenia upomnienia. Koszty te podlegaja sciagnieciu w trybie okreslonym dla kosztow egzekucyjnych.

3. Jezeli wierzyciel jest jednoczesnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia sa pobierane na rzecz komorki organizacyjnej wierzyciela, do ktorej zadan nalezy prowadzenie egzekucji.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw lacznosci okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc kosztow upomnienia. Wysokosc kosztow upomnienia nie moze przekraczac czterokrotnej wysokosci kosztow zwiazanych z doreczeniem upomnienia jako przesylki poleconej.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, naleznosci pieniezne, ktorych egzekucja moze byc wszczeta bez uprzedniego doreczenia upomnienia. Okreslajac naleznosci, ktorych egzekucja moze byc wszczeta bez uprzedniego doreczenia upomnienia, minister kieruje sie rodzajem naleznosci oraz sposobem ich powstawania.

Art. 16. Zastosowanie srodka egzekucyjnego w postepowaniu egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w postepowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiazku.

Art. 17. 1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowia inaczej, rozstrzygniecie i zajmowane przez organ egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w sprawach dotyczacych postepowania egzekucyjnego nastepuje w formie postanowienia. Na postanowienie to sluzy zazalenie, jezeli niniejsza ustawa lub Kodeks postepowania administracyjnego tak stanowi. Zazalenie wnosi sie do organu odwolawczego za posrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doreczenia lub ogloszenia postanowienia.

1a. O ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej, do zazalen na postanowienia, o ktorych mowa w art. 34 2, wydanych przez wierzycieli, dla ktorych organem wyzszego stopnia jest minister, stosuje sie odpowiednio art. 127 3 Kodeksu postepowania administracyjnego, z tym ze termin do wniesienia zazalenia wynosi 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

2. Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje postepowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ odwolawczy moze jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymac postepowanie egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zazalenia.

Art. 18. Jezeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowia inaczej, w postepowaniu egzekucyjnym maja odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego.

Rozdzial 2

Organy egzekucyjne

Art. 19.

1. Z zastrzezeniem 2-8, naczelnik urzedu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich srodkow egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych, do zabezpieczania takich naleznosci w trybie i na zasadach okreslonych w dziale IV, a takze do realizacji wnioskow obcych panstw o udzielenie pomocy w zakresie, o ktorym mowa w art. 66d 1.

2. Wlasciwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrebnych przepisach oraz gminy wchodzacej w sklad powiatu warszawskiego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich srodkow egzekucyjnych, z wyjatkiem egzekucji z nieruchomosci, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych, dla ktorych ustalania lub okreslania i pobierania jest wlasciwy ten organ.

3. Przewodniczacy organu orzekajacego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansow publicznych w pierwszej instancji jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prace ukaranego, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych z tytulu kar pienieznych i kosztow postepowania orzeczonych w tych sprawach.

4. Dyrektor oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prace, ze swiadczen z ubezpieczenia spolecznego, z renty socjalnej, z wierzytelnosci pienieznych oraz z rachunkow bankowych, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne i naleznosci pochodnych od skladek oraz nienaleznie pobranych swiadczen z ubezpieczenia spolecznego lub innych swiadczen wyplacanych przez ten oddzial, ktore nie moga byc potracane z biezacych swiadczen.

5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich srodkow egzekucyjnych, z wyjatkiem egzekucji z nieruchomosci, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych, do ktorych poboru zobowiazane sa organy celne na podstawie odrebnych przepisow.

6. (uchylony)

7. Dyrektor oddzialu regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prace oraz ze swiadczen z zaopatrzenia emerytalnego albo z ubezpieczenia spolecznego, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych z tytulu oplat za uzywanie lokalu i oplat posrednich zwiazanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych bedacych w dyspozycji Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Art. 20. 1. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiazkow o charakterze niepienieznym jest:

1) wojewoda,

2) wlasciwy organ jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie zadan wlasnych, zadan zleconych i zadan z zakresu administracji rzadowej oraz obowiazkow wynikajacych z decyzji i postanowien z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorzadowe jednostki organizacyjne,

3) kierownik wojewodzkiej sluzby, inspekcji lub strazy w odniesieniu do obowiazkow wynikajacych z wydawanych w imieniu wlasnym lub wojewody decyzji i postanowien,

4) kierownik powiatowej sluzby, inspekcji lub strazy w odniesieniu do obowiazkow wynikajacych z wydawanych w zakresie swojej wlasciwosci decyzji i postanowien.

2. Ponadto w przypadkach okreslonych szczegolnymi przepisami jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiazkow o charakterze niepienieznym dziala kazdy organ Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej, organ Panstwowej Inspekcji Pracy wydajacy decyzje w pierwszej instancji, organ strazy pozarnej kierujacy akcja ratownicza, a takze inne organy powolane do ochrony spokoju, bezpieczenstwa, porzadku, zdrowia publicznego lub mienia spolecznego.

3. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiazkow o charakterze niepienieznym, wynikajacych z decyzji z zakresu administracji rzadowej wydanych przez przedsiebiorstwa panstwowe i inne panstwowe jednostki organizacyjne, spoldzielnie, a takze przez stowarzyszenia, organizacje zawodowe i samorzadowe oraz inne organizacje spoleczne jest wojewoda.

Art. 21. (skreslony).

Art. 22. 1. Wlasciwosc miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji naleznosci pienieznych z nieruchomosci ustala sie wedlug miejsca jej polozenia. Jezeli jednak nieruchomosc polozona jest na obszarze wlasciwosci dwoch lub wiekszej liczby organow - egzekucje prowadzi organ, na ktorego obszarze znajduje sie wieksza czesc nieruchomosci, a jezeli nie mozna w powyzszy sposob ustalic wlasciwosci, egzekucje z nieruchomosci prowadzi organ wyznaczony przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

2. Wlasciwosc miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji naleznosci pienieznych z praw majatkowych lub ruchomosci ustala sie wedlug miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiazanego, z zastrzezeniem 3.

3. Jezeli znany przed wszczeciem egzekucji majatek zobowiazanego lub wieksza jego czesc nie znajduje sie na terenie dzialania organu egzekucyjnego ustalonego zgodnie z 2, wlasciwosc miejscowa ustala sie wedlug miejsca polozenia skladnikow tego majatku.

4. Wlasciwosc miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym ustala sie wedlug miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiazanego, a w braku zamieszkania lub siedziby w kraju - wedlug miejsca jego pobytu, z zastrzezeniem 5.

5. Wlasciwosc miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym ustala sie:

1) w sprawach o odebranie rzeczy lub oproznienie budynkow i pomieszczen - wedlug miejsca wykonania obowiazku,

2) w sprawach dotyczacych nieruchomosci oraz obiektow budowlanych - wedlug miejsca polozenia tej nieruchomosci lub obiektu budowlanego, z tym ze jezeli nieruchomosc lub obiekt budowlany sa polozone na obszarze wlasciwosci dwoch lub wiekszej liczby organow - egzekucje prowadzi organ, na ktorego obszarze znajduje sie wieksza czesc nieruchomosci lub obiektu budowlanego, a jezeli nie mozna w powyzszy sposob ustalic wlasciwosci, egzekucje z nieruchomosci prowadzi organ wyznaczony przez organ, o ktorym mowa w art. 23 1,

3) w sprawach dotyczacych wykonywanej dzialalnosci gospodarczej, jezeli stale miejsce wykonywania tej dzialalnosci znajduje sie poza miejscem zamieszkania lub siedziby zobowiazanego - wedlug stalego miejsca wykonywania dzialalnosci gospodarczej.

Art. 23. 1. Nadzor nad egzekucja administracyjna sprawuja organy wyzszego stopnia w stosunku do organow wlasciwych do wykonywania tej egzekucji.

2. W przypadku braku organu wyzszego stopnia w stosunku do organow egzekucyjnych, o ktorych mowa w art. 19, nadzor nad egzekucja naleznosci pienieznych sprawuje wlasciwy miejscowo dyrektor izby skarbowej, z zastrzezeniem 3.

3. W stosunku do organow egzekucyjnych bedacych organami samorzadu terytorialnego nadzor nad egzekucja naleznosci pienieznych sprawuje samorzadowe kolegium odwolawcze.

3a. W stosunku do dyrektora izby celnej nadzor nad egzekucja naleznosci pienieznych sprawuje dyrektor izby skarbowej, wlasciwej ze wzgledu na siedzibe tego dyrektora izby celnej.

4. Organy sprawujace nadzor sa jednoczesnie:

1) organami odwolawczymi dla postanowien wydanych przez nadzorowane organy egzekucyjne,

2) organami sprawujacymi kontrole przestrzegania w toku czynnosci egzekucyjnych przepisow ustawy przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne.

5. Dla postanowien wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej organem odwolawczym jest minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.

6. Organy sprawujace nadzor moga, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymac, na czas okreslony, czynnosci egzekucyjne lub postepowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ, z zastrzezeniem 7.

7. Dyrektor izby skarbowej moze wstrzymac czynnosci egzekucyjne lub postepowanie egzekucyjne dotyczace innych naleznosci pienieznych niz pozostajacych we wlasciwosci urzedow skarbowych wylacznie za zgoda wierzyciela.

8. Na postanowienie w sprawie wstrzymania czynnosci egzekucyjnych lub postepowania egzekucyjnego sluzy zazalenie zobowiazanemu oraz wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 24. (skreslony).

Art. 25. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych sprawuje zwierzchni nadzor i kontrole przestrzegania w toku czynnosci egzekucyjnych przepisow ustawy przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji naleznosci pienieznych.

2. Wlasciwi ministrowie, centralne organy administracji rzadowej oraz inne centralne organy administracji publicznej, a takze organy sprawujace nadzor nad jednostkami samorzadu terytorialnego, prowadza kontrole przestrzegania w toku czynnosci egzekucyjnych przepisow ustawy - przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiazkow o charakterze niepienieznym.

Rozdzial 3

Zasady prowadzenia egzekucji

Art. 26. 1. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucje administracyjna na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytulu wykonawczego, sporzadzonego wedlug ustalonego wzoru.

2. Wzor, o ktorym mowa w 1, okresla w drodze rozporzadzenia minister wlasciwy do spraw finansow publicznych. Wzor ten zawiera tresc okreslona w art. 27, a ponadto umozliwia elektroniczne przetwarzanie danych zawartych w tytule wykonawczym.

3. Obowiazek wystawienia tytulu wykonawczego wedlug wzoru, o ktorym mowa w 1, spoczywa rowniez na wierzycielu, ktorego naleznosc pieniezna wynika z orzeczenia sadu zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci, z tym ze w tym przypadku nie wymaga sie opatrzenia tytulu wykonawczego pieczecia urzedowa.

4. Jezeli wierzyciel jest jednoczesnie organem egzekucyjnym, przystepuje z urzedu do egzekucji na podstawie tytulu wykonawczego przez siebie wystawionego.

5. Wszczecie egzekucji administracyjnej nastepuje z chwila:

1) doreczenia zobowiazanemu odpisu tytulu wykonawczego lub

2) doreczenia dluznikowi zajetej wierzytelnosci zawiadomienia o zajeciu wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego, jezeli to doreczenie nastapilo przed doreczeniem zobowiazanemu odpisu tytulu wykonawczego.

6. W przypadku przeksztalcenia zajecia zabezpieczajacego w zajecie egzekucyjne zobowiazanemu dorecza sie odpis tytulu wykonawczego.

Art. 26a. (skreslony).

Art. 27. 1. Tytul wykonawczy zawiera:

1) oznaczenie wierzyciela,

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiazanego i jego adresu, a takze okreslenie zatrudniajacego go pracodawcy i jego adresu, jezeli wierzyciel posiada taka informacje,

3) tresc podlegajacego egzekucji obowiazku, podstawe prawna tego obowiazku oraz stwierdzenie, ze obowiazek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji naleznosci pienieznej - takze okreslenie jej wysokosci, terminu, od ktorego nalicza sie odsetki z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek,

4) wskazanie zabezpieczenia naleznosci pienieznej hipoteka przymusowa albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w zadnym rejestrze, ze wskazaniem terminow powstania tych zabezpieczen,

5) wskazanie podstawy prawnej pierwszenstwa zaspokojenia naleznosci pienieznej, jezeli naleznosc korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia naleznosci pienieznej,

6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej,

7) date wystawienia tytulu, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzbowego podpisujacego oraz odcisk pieczeci urzedowej wierzyciela,

8) pouczenie zobowiazanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu,

9) pouczenie zobowiazanego o przyslugujacym mu w terminie 7 dni prawie zgloszenia do organu egzekucyjnego zarzutow w sprawie prowadzenia postepowania egzekucyjnego,

10) klauzule organu egzekucyjnego o skierowaniu tytulu do egzekucji administracyjnej,

11) wskazanie srodkow egzekucyjnych stosowanych w egzekucji naleznosci pienieznych.

2. Jezeli tytul wykonawczy dotyczy naleznosci spolki nieposiadajacej osobowosci prawnej, w tytule wykonawczym podaje sie rowniez imiona i nazwiska oraz adresy wspolnikow.

3. Do tytulu wykonawczego wierzyciel dolacza dowod doreczenia upomnienia, a jezeli doreczenie upomnienia nie bylo wymagane, podaje w tytule wykonawczym podstawe prawna braku tego obowiazku.

Art. 27a. 1. W tytule wykonawczym wykazuje sie naleznosci pieniezne po zaokragleniu do pelnych dziesiatek groszy.

2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do odsetek z tytulu niezaplacenia w terminie naleznosci pienieznej i kosztow egzekucyjnych.

3. Zaokraglenie nastepuje w ten sposob, ze kwoty wynoszace:

1) mniej niz 5 groszy pomija sie,

2) 5 i wiecej groszy podwyzsza sie do pelnych dziesiatek groszy.

4. Zaokraglenie, o ktorym mowa w 1 i 2, stosuje sie w kazdym przypadku czesciowej realizacji egzekwowanej naleznosci pienieznej, odsetek z tytulu niezaplacenia jej w terminie oraz kosztow egzekucyjnych.

5. Roznice wystepujace w koncowym rozliczeniu kwot uzyskanych z egzekucji, wynikajace z zaokraglenia, traktuje sie odpowiednio jako kwoty nalezne albo umorzone z mocy prawa.

Art. 27b. Wierzyciele, ktorzy na mocy odrebnych przepisow nie zostali upowaznieni do korzystania z pieczeci urzedowej, moga jej uzywac do oznaczania tytulow wykonawczych oraz zarzadzen zabezpieczenia.

Art. 27c. Jezeli egzekucja ma byc prowadzona zarowno z majatku wspolnego zobowiazanego i jego malzonka, jak i z ich majatkow osobistych, tytul wykonawczy wystawia sie na oboje malzonkow.

Art. 28. We wniosku o wszczecie egzekucji administracyjnej wierzyciel moze wskazac srodek egzekucyjny. Wierzyciel powinien wskazac srodek egzekucyjny, gdy wniosek dotyczy egzekucji obowiazku o charakterze niepienieznym.

Art. 28a. W przypadku przejscia obowiazku objetego tytulem wykonawczym na nastepce prawnego zobowiazanego, postepowanie egzekucyjne jest kontynuowane, a dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy. Zastosowanie dalszych srodkow egzekucyjnych moze jednak nastapic po wystawieniu przez wierzyciela nowego tytulu wykonawczego i skierowaniu go do organu egzekucyjnego wraz z urzedowym dokumentem wykazujacym przejscie dochodzonego obowiazku na nastepce prawnego.

Art. 29. 1. Organ egzekucyjny bada z urzedu dopuszczalnosc egzekucji administracyjnej; organ ten nie jest natomiast uprawniony do badania zasadnosci i wymagalnosci obowiazku objetego tytulem wykonawczym.

2. Jezeli obowiazek, ktorego dotyczy tytul wykonawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej lub tytul wykonawczy nie spelnia wymogow okreslonych w art. 27 1 i 2, organ egzekucyjny nie przystepuje do egzekucji, zwracajac tytul wierzycielowi. Na postanowienie organu egzekucyjnego o zwrocie tytulu wykonawczego przysluguje wierzycielowi, niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym, zazalenie.

3. (skreslony).

Art. 30. Organ egzekucyjny w egzekucji obowiazku o charakterze niepienieznym moze zastosowac inny srodek egzekucyjny niz wskazany we wniosku, jezeli jest mniej uciazliwy dla zobowiazanego, a prowadzi bezposrednio do wykonania obowiazku. O powyzszym organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela niebedacego jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 31. 1. Organ egzekucyjny moze zlecic organowi rekwizycyjnemu wykonanie czynnosci egzekucyjnych w zakresie skladnikow majatku zobowiazanego znajdujacych sie na terenie dzialania tego organu. Organ egzekucyjny zlecajacy wykonanie czynnosci egzekucyjnych sporzadza odpis tytulu wykonawczego oznaczajac cel, ktoremu ma sluzyc, i jego liczbe porzadkowa, a takze okresla kwotowo zakres zlecenia.

1a. Organ rekwizycyjny wykonuje prawa i obowiazki organu egzekucyjnego w zakresie zleconych czynnosci egzekucyjnych.

2. Egzekutor obowiazany jest przed rozpoczeciem czynnosci egzekucyjnych bez wezwania okazac zobowiazanemu zaswiadczenie organu egzekucyjnego lub legitymacje sluzbowa, upowazniajace do czynnosci egzekucyjnych.

Art. 32. Organ egzekucyjny lub egzekutor, przystepujac do czynnosci egzekucyjnych, dorecza zobowiazanemu odpis tytulu wykonawczego, o ile nie zostal wczesniej doreczony.

Art. 33. Podstawa zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej moze byc:

1) wykonanie lub umorzenie w calosci albo w czesci obowiazku, przedawnienie, wygasniecie albo nieistnienie obowiazku,

2) odroczenie terminu wykonania obowiazku albo brak wymagalnosci obowiazku z innego powodu, rozlozenie na raty splaty naleznosci pienieznej,

3) okreslenie egzekwowanego obowiazku niezgodnie z trescia obowiazku wynikajacego z orzeczenia, o ktorym mowa w art. 3 i 4,

4) blad co do osoby zobowiazanego,

5) niewykonalnosc obowiazku o charakterze niepienieznym,

6) niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej lub zastosowanego srodka egzekucyjnego,

7) brak uprzedniego doreczenia zobowiazanemu upomnienia, o ktorym mowa w art. 15 1,

8) zastosowanie zbyt uciazliwego srodka egzekucyjnego,

9) prowadzenie egzekucji przez niewlasciwy organ egzekucyjny,

10) niespelnienie wymogow okreslonych w art. 27.

Art. 34. 1. Zarzuty zgloszone na podstawie art. 33 pkt 1-7, 9 i 10, a przy egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym - takze na podstawie art. 33 pkt 8, organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgloszonych zarzutow, z tym ze w zakresie zarzutow, o ktorych mowa w art. 33 pkt 1-5, wypowiedz wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiazaca.

1a. Jezeli zarzut zobowiazanego jest lub byl przedmiotem rozpatrzenia w odrebnym postepowaniu administracyjnym, podatkowym lub sadowym albo zobowiazany kwestionuje w calosci lub w czesci wymagalnosc naleznosci pienieznej z uwagi na jej wysokosc ustalona lub okreslona w orzeczeniu, od ktorego przysluguja srodki zaskarzenia, wierzyciel wydaje postanowienie o niedopuszczalnosci zgloszonego zarzutu.

2. Na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela przysluguje zazalenie.

3. Jezeli wierzyciel nie wyrazil stanowiska w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go przez organ egzekucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postepowania egzekucyjnego do czasu wydania postanowienia, o ktorym mowa w 4.

4. Organ egzekucyjny, po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela lub postanowienia o niedopuszczalnosci zgloszonego zarzutu, wydaje postanowienie w sprawie zgloszonych zarzutow, a jezeli zarzuty sa uzasadnione - o umorzeniu postepowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciazliwego srodka egzekucyjnego.

5. Na postanowienie w sprawie zgloszonych zarzutow sluzy zobowiazanemu oraz wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym zazalenie. Zazalenie na postanowienie w sprawie zarzutow podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia doreczenia organowi odwolawczemu.

Art. 35. 1. Wniesienie przez zobowiazanego zarzutu w sprawie prowadzenia postepowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postepowania. Organ egzekucyjny moze jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymac postepowanie egzekucyjne lub niektore czynnosci egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

2. Organ nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze wstrzymac czynnosci egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zazalenia.

Art. 35a. Jezeli ze wzgledu na rodzaj egzekwowanej naleznosci dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia lub wysokosci tej naleznosci w drodze powodztwa, a zobowiazany wniesie takie powodztwo do sadu, wierzyciel po otrzymaniu powodztwa zawiadamia o tym organ egzekucyjny, zadajac wstrzymania postepowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez sad.

Art. 36. 1. W zakresie niezbednym do prowadzenia egzekucji organ egzekucyjny moze zadac od uczestnikow postepowania informacji i wyjasnien, jak rowniez zwracac sie o udzielenie informacji do organow administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podleglych lub podporzadkowanych, a takze innych podmiotow.

1a. Informacje i wyjasnienia, o ktorych mowa w 1, udzielane sa nieodplatnie przez uczestnikow postepowania egzekucyjnego oraz organy administracji publicznej i jednostki im podlegle lub przez nie nadzorowane.

1b. Udostepnianie informacji przez organy i jednostki, o ktorych mowa w 1a, oraz dluznikow zajetej wierzytelnosci nie narusza obowiazku zachowania przez nich tajemnicy okreslonej w odrebnych przepisach.

2. Od wykonania zadania okreslonego w 1 mozna uchylic sie w takim zakresie, w jakim wedlug przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego mozna odmowic zeznan w charakterze swiadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

3. Zobowiazany, przeciwko ktoremu wszczeto postepowanie egzekucyjne, jest obowiazany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o kazdej zmianie miejsca swego pobytu, trwajacej dluzej niz jeden miesiac. O obowiazku tym oraz o skutkach jego zaniechania poucza sie zobowiazanego przy doreczaniu mu tytulu wykonawczego.

Art. 37. (skreslony).

Art. 37a. (skreslony).

Art. 38. 1. Kto, nie bedac zobowiazanym, rosci sobie prawa do rzeczy lub prawa majatkowego, z ktorego prowadzi sie egzekucje administracyjna, moze wystapic do organu egzekucyjnego - w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomosci o czynnosci egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa - z zadaniem ich wylaczenia spod egzekucji, przedstawiajac lub powolujac dowody na poparcie swego zadania.

2. Organ egzekucyjny rozpozna zadanie i wyda postanowienie w sprawie wylaczenia w terminie czternastu dni od dnia zlozenia zadania. Termin ten moze byc przedluzony o dalsze czternascie dni, gdy zbadanie dowodow w tym terminie nie bylo mozliwe.

3. Do czasu wydania postanowienia w sprawie wylaczenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych czynnosci egzekucyjnych w stosunku do rzeczy lub prawa majatkowego, ktorych wylaczenia zadano; jednakze dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy.

4. Przepisy 1-3 stosuje sie odpowiednio w przypadku zgloszenia roszczen do rzeczy lub praw majatkowych zajetych w celu zabezpieczenia.

Art. 39. Jezeli w egzekucji obowiazku o charakterze niepienieznym rzecz lub prawo majatkowe, ktorych wylaczenia spod egzekucji zadano, zostaly rowniez objete srodkiem egzekucyjnym wskazanym przez wierzyciela, organ egzekucyjny dorecza mu postanowienie o wylaczeniu. Na to postanowienie przysluguje wierzycielowi zazalenie. Do czasu rozstrzygniecia zazalenia dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy.

Art. 40. 1. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie odmowy wylaczenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majatkowego przysluguje zazalenie osobie, o ktorej mowa w art. 38 1.

2. Na ostateczne postanowienie w sprawie odmowy wylaczenia rzeczy lub prawa majatkowego nie przysluguje skarga do

sadu administracyjnego. Osobie, ktorej zadanie wylaczenia rzeczy lub prawa nie zostalo uwzglednione, przysluguje natomiast prawo zadania zwolnienia ich od zabezpieczenia lub egzekucji administracyjnej w trybie przepisow Kodeksu postepowania cywilnego. Osoba ta odpis pozwu o zwolnienie kieruje rownoczesnie do organu egzekucyjnego.

Art. 41. 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia zadania w sprawie wylaczenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majatkowego i w okresie 14 dni po tym rozstrzygnieciu oraz w okresie od dnia skierowania do organu egzekucyjnego pozwu, o ktorym mowa w art. 40 2, do dnia uprawomocnienia sie orzeczenia sadu w sprawie wylaczenia spod egzekucji objete zadaniem wylaczenia rzeczy nie moga byc sprzedane, a prawa majatkowe wykonywane.

2. Jezeli rzecz objeta zadaniem wylaczenia ulega szybkiemu zepsuciu, moze ona byc sprzedana w trybie przewidzianym dla sprzedazy ruchomosci w przepisach o egzekucji naleznosci pienieznych przed rozstrzygnieciem zadania wylaczenia, a osiagnieta ze sprzedazy kwote sklada sie do depozytu organu egzekucyjnego. W przypadku nieuwzglednienia zadania wylaczenia egzekucje prowadzi sie do kwoty zlozonej do depozytu.

Art. 42. W postepowaniu dotyczacym egzekucji naleznosci pienieznej osoba, ktora zada wylaczenia rzeczy lub prawa majatkowego, moze wplacic do depozytu organu egzekucyjnego kwote, na jaka zostaly one oszacowane, albo kwote rowna naleznosci pienieznej lacznie z kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny uchyli wowczas czynnosci egzekucyjne odnosnie do rzeczy lub prawa, ktorych zadanie wylaczenia dotyczy, co nie wplywa na dalszy tok postepowania o wylaczenie. W razie uwzglednienia zadania wylaczenia, kwota zlozona do depozytu podlega zwrotowi. Jezeli zadanie wylaczenia nie zostanie uwzglednione, egzekucje prowadzi sie do kwoty zlozonej do depozytu.

Art. 43. Jezeli w postepowaniu dotyczacym egzekucji naleznosci pienieznej zostalo zgloszone, zgodnie z art. 38 1, zadanie wylaczenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majatkowego z tej przyczyny, ze znajduje sie we wladaniu innej osoby na podstawie umowy zastawu lub prawa uzytkowania ustanowionego w wyniku umowy o dozywocie, a zadanie to nie zostalo uwzglednione, wierzytelnosc zabezpieczona zastawem oraz wartosc prawa uzytkowania podlega zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji, z uwzglednieniem prawa pierwszenstwa zaspokojenia przyslugujacego z mocy ustawy naleznosci pienieznych.

Art. 44. Zadanie wylaczenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majatkowego nie moze byc zgloszone, jezeli z rzeczy lub prawa przeprowadzona zostala egzekucja przez sprzedaz rzeczy lub wykonanie prawa majatkowego.

Art. 45. 1. Organ egzekucyjny i egzekutor sa obowiazani odstapic od czynnosci egzekucyjnych, jesli zobowiazany okazal dowody stwierdzajace wykonanie, umorzenie, wygasniecie lub nieistnienie obowiazku, odroczenie terminu wykonania obowiazku, rozlozenie na raty splaty naleznosci pienieznych, albo gdy zachodzi blad co do osoby zobowiazanego. Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela o odstapieniu od czynnosci egzekucyjnych.

2. Organ egzekucyjny i egzekutor sa obowiazani odstapic od egzekucji ze skladnika majatkowego zobowiazanego, jezeli okazal on dowody stwierdzajace czesciowe wykonanie obowiazku lub umorzenie naleznosci pienieznej, a wartosc zajetego skladnika majatkowego znacznie przekracza kwote ostatecznie dochodzonej naleznosci i zobowiazany posiada inne skladniki majatkowe, z ktorych egzekucja moze byc prowadzona.

3. Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela o odstapieniu od czynnosci egzekucyjnych i na jego zadanie wydaje postanowienie w sprawie odstapienia od czynnosci egzekucyjnych. Na postanowienie to przysluguje zazalenie wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 46. 1. Organ egzekucyjny i egzekutor moze w razie potrzeby wezwac, w pilnych przypadkach takze ustnie, pomocy organu Policji, Strazy Granicznej, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencji Wywiadu, jezeli natrafil na opor, ktory uniemozliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jezeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze na taki opor natrafi. Jezeli opor stawia zolnierz w czynnej sluzbie wojskowej, nalezy wezwac pomocy wlasciwego organu wojskowego, chyba ze zwloka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

2. Organy wymienione w 1 nie moga odmowic udzielenia egzekutorowi pomocy.

3. Sposob udzielania pomocy organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, przypadki, w ktorych wymagana jest pomoc organow, sposob postepowania, tryb wystepowania o udzielenie pomocy, sposob jej realizacji, a takze sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku udzielania pomocy przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,

2) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych - w przypadku udzielania pomocy przez Policje lub Straz Graniczna,

3) Prezes Rady Ministrow - w przypadku udzielania pomocy przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu.

Art. 47. 1. Jezeli cel egzekucji prowadzonej w sprawie naleznosci pienieznej lub wydania rzeczy tego wymaga, organ egzekucyjny zarzadzi otwarcie srodkow transportu zobowiazanego, lokali i innych pomieszczen zajmowanych przez zobowiazanego oraz schowkow w tych srodkach, lokalach i pomieszczeniach.

2. Przeszukania rzeczy, srodkow transportu, lokali i innych pomieszczen oraz schowkow dokonuje komisja powolana przez organ egzekucyjny. Z dokonanych czynnosci spisuje sie protokol. Zakonczeniem czynnosci jest zabezpieczenie przeszukiwanego srodka transportu, pomieszczenia lub lokalu. Protokol z dokonanych czynnosci przekazuje sie niezwlocznie zobowiazanemu.

3. Zarzadzenie, o ktorym mowa w 1, dorecza sie zobowiazanemu.

Art. 48. 1. Egzekutor moze przeszukac odziez na osobie zobowiazanego oraz teczki, walizy i tym podobne przedmioty, ktore zobowiazany ma przy sobie, jezeli egzekucja dotyczy naleznosci pienieznej lub wydania rzeczy.

2. Przeszukanie odziezy na osobie zobowiazanego oraz jego teczek, waliz i tym podobnych przedmiotow poza mieszkaniem, przedsiebiorstwem, zakladem lub gospodarstwem zobowiazanego moze nastapic tylko na podstawie pisemnego polecenia organu egzekucyjnego. Egzekutor obowiazany jest okazac polecenie organu egzekucyjnego zobowiazanemu przed przystapieniem do czynnosci egzekucyjnych.

3. Jezeli w czasie dokonywania czynnosci egzekucyjnych, o ktorych mowa w 1 i 2, egzekutor zauwazy, ze zobowiazany oddal poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, egzekutor moze przeszukac odziez tej osoby oraz jej teczki, walizy i tym podobne przedmioty, jakie ona ma przy sobie.

4. Przeszukanie odziezy powinno byc dokonane tylko przez osobe tej samej plci co osoba przeszukiwana.

5. Przeszukania odziezy na zolnierzu w czynnej sluzbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej przeprowadza w obecnosci egzekutora odpowiednio zolnierz Zandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porzadkowego albo osoba wyznaczona przez przelozonego funkcjonariusza.

Art. 49. 1. Podczas przeszukania ma prawo byc obecny zobowiazany.

2. Jezeli zobowiazany lub inna obecna przy przeszukaniu osoba zachowuje sie niewlasciwie lub przeszkadza w dokonywaniu czynnosci egzekucyjnych, egzekutor moze upomniec, a po bezskutecznym upomnieniu wydalic z miejsca dokonywania czynnosci egzekucyjnych te osobe.

Art. 49a. Przeszukanie rzeczy dokonywane jest zgodnie z celem tej czynnosci, z zachowaniem umiaru i poszanowania godnosci osob, ktorych ta czynnosc dotyczy, oraz bez wyrzadzania niepotrzebnych szkod i dolegliwosci.

Art. 49b. 1. Jezeli podczas przeszukania egzekutor natrafi na dokument opatrzony klauzula tajnosci, egzekutor odstepuje od jego egzekucji.

2. Rzeczy, ktorych posiadanie jest zabronione, przekazuje sie wlasciwemu urzedowi lub instytucji.

Art. 50. 1. W lokalach i innych pomieszczeniach organow panstwowych oraz na terenach kolejowych i lotnisk mozna dokonywac czynnosci egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu tych organow panstwowych lub zarzadcow (komendantow) tych obiektow. Przepis ten nie dotyczy przypadkow, gdy z mocy szczegolnych przepisow organy egzekucyjne wlasciwe sa do dzialania na terenach kolejowych oraz lotnisk.

2. W obrebie budynkow wojskowych i zajmowanych przez Policje, Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencje Wywiadu lub Straz Graniczna oraz na okretach wojennych mozna dokonywac czynnosci egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu wlasciwego komendanta i w asyscie wyznaczonego organu wojskowego lub organu Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej.

3. Sposob asystowania przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, uwzgledniajac w szczegolnosci przypadki i miejsca, w ktorych wymagana jest asysta organow, sposob postepowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania wlasciwych organow, wymagane dokumenty, sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku wykonywania asysty przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,

2) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych - w przypadku wykonywania asysty przez Policje lub Straz Graniczna,

3) prezes Rady Ministrow - w przypadku wykonywania asysty przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu.

4. Przeszukania rzeczy osoby obowiazanej do zachowania tajemnicy zawodowej dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela organizacji zawodowej, do ktorej osoba ta przynalezy.

Art. 51. 1. Na wniosek zobowiazanego, a takze gdy egzekutor uzna to za konieczne, moze byc przywolany swiadek do obecnosci przy czynnosciach egzekucyjnych.

2. Egzekutor przywoluje co najmniej dwoch swiadkow, jezeli zobowiazany nie moze byc obecny przy czynnosciach egzekucyjnych na skutek wydalenia z miejsca dokonywania czynnosci egzekucyjnych lub z innych przyczyn, chyba ze zachodzi obawa, iz wskutek uplywu czasu potrzebnego na przywolanie swiadkow egzekucja bedzie udaremniona.

3. Swiadkami moga byc takze pelnoletni czlonkowie rodziny i domownicy zobowiazanego.

4. Swiadkowie nie otrzymuja wynagrodzenia.

Art. 52. 1. Jesli cel egzekucji tego wymaga, organ egzekucyjny zezwoli pisemnie egzekutorowi na dokonanie czynnosci egzekucyjnej w dni wolne od pracy lub w porze nocnej pomiedzy godzina 21 a godzina 7. Egzekutor jest obowiazany okazac zezwolenie organu egzekucyjnego zobowiazanemu przed przystapieniem do czynnosci egzekucyjnych.

2. Czynnosci egzekucyjne moga byc dokonywane w porze nocnej tylko w obecnosci swiadka.

Art. 53. 1. Jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej, egzekutor sporzadza protokol z czynnosci egzekucyjnych, ktory zawiera:

1) oznaczenie miejsca, czasu i rodzaju czynnosci,

2) imiona i nazwiska osob uczestniczacych w czynnosci,

3) sprawozdanie z przebiegu czynnosci,

4) zgloszone przez obecnych wnioski i oswiadczenia,

5) podpisy obecnych lub wzmianke o przyczynie braku podpisow,

6) podpis egzekutora.

2. Odpis protokolu, o ktorym mowa w 1, dorecza sie niezwlocznie zobowiazanemu.

Art. 54. 1. Zobowiazanemu przysluguje skarga na czynnosci egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewleklosc postepowania egzekucyjnego.

2. Na przewleklosc postepowania egzekucyjnego skarga przysluguje rowniez wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym, a takze podmiotowi, ktorego interes prawny lub faktyczny zostal naruszony w wyniku niewykonania obowiazku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiazku.

3. Skarge na czynnosci egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewleklosc postepowania egzekucyjnego wnosi sie za posrednictwem organu egzekucyjnego.

4. Skarge na czynnosci egzekucyjne, o ktorych mowa w 3, wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynnosci egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowia inaczej.

5. W sprawie skargi, o ktorej mowa w 1 i 2, postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysluguje zazalenie.

6. Wniesienie skargi, o ktorej mowa w 1, nie wstrzymuje postepowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru moze jednak, w drodze postanowienia, wstrzymac w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postepowania egzekucyjnego.

Art. 55. (skreslony).

Art. 55a. Jezeli egzekucja prowadzona wobec podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sadowym dotyczy naleznosci podatkowych albo naleznosci pienieznych, do poboru ktorych sa zobowiazane odpowiednio organy celne albo Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, a nie zostaly one uregulowane w terminie 60 dni od daty wszczecia egzekucji, organ egzekucyjny sklada wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sadowego daty wszczecia egzekucji tych naleznosci, wysokosci pozostalych do wyegzekwowania kwot oraz daty i sposobu zakonczenia egzekucji.

Rozdzial 4

Zawieszenie i umorzenie postepowania egzekucyjnego

Art. 56. 1. Postepowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu:

1) w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiazku albo rozlozenia na raty splat naleznosci pienieznej,

2) w razie smierci zobowiazanego, jezeli obowiazek nie jest scisle zwiazany z osoba zmarlego,

3) w razie utraty przez zobowiazanego zdolnosci do czynnosci prawnych i braku jego przedstawiciela ustawowego,

4) na zadanie wierzyciela,

5) w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

2. Zawieszenie postepowania egzekucyjnego, dotyczacego obowiazku o charakterze niepienieznym, z przyczyny okreslonej w 1 pkt 2 i 3 moze nastapic tylko w przypadkach, gdy nie zagraza to interesowi spolecznemu.

3. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie zawieszenia postepowania egzekucyjnego.

4. Na postanowienie organu egzekucyjnego o zawieszeniu postepowania lub o odmowie zawieszenia tego postepowania sluzy zazalenie.

Art. 57. 1. Organ egzekucyjny podejmie zawieszone postepowanie egzekucyjne po ustaniu przyczyny zawieszenia.

1a. W przypadku zawieszenia postepowania egzekucyjnego w zwiazku z rozlozeniem na raty splat naleznosci pienieznej, organ egzekucyjny podejmuje zawieszone postepowanie w zakresie wskazanym przez wierzyciela.

2. W razie zawieszenia postepowania z przyczyny okreslonej w art. 56 1 pkt 2 - organ egzekucyjny podejmie zawieszone postepowanie, gdy organ ten zostanie zawiadomiony przez wierzyciela o ustaleniu wedlug przepisow prawa cywilnego spadkobiercow zmarlego zobowiazanego, na ktorych przeszedl egzekwowany obowiazek. Wierzyciel moze rowniez, nie czekajac na sadowe stwierdzenie nabycia spadku, wskazac osobe, ktora uwaza za spadkobierce zmarlego zobowiazanego, odpowiedzialna za egzekwowany obowiazek. Jednakze organ egzekucyjny obowiazany jest zastosowac sie do postanowienia sadu o stwierdzeniu nabycia spadku, jezeli postanowienie to zostanie mu zlozone przed zakonczeniem postepowania egzekucyjnego.

3. Jezeli szczegolne przepisy przewiduja wydanie przez wierzyciela decyzji o odpowiedzialnosci za zmarlego zobowiazanego innej osoby, jako spadkobiercy, organ egzekucyjny moze podjac postepowanie egzekucyjne, zawieszone z przyczyny okreslonej w art. 56 1 pkt 2, po wydaniu takiej decyzji.

Art. 58. 1. W przypadku zawieszenia postepowania egzekucyjnego pozostaja w mocy dokonane czynnosci egzekucyjne, z tym ze w okresie zawieszenia z przyczyn okreslonych w art. 56 1 pkt 1 i 4 moga byc dokonywane, za zgoda organu egzekucyjnego, wyplaty z rachunkow bankowych zobowiazanego po przedstawieniu przez niego dokumentow swiadczacych o koniecznosci poniesienia danych wydatkow.

2. Organ egzekucyjny moze jednak uchylic dokonane czynnosci egzekucyjne, jezeli to jest uzasadnione waznym interesem zobowiazanego, interes wierzyciela nie stoi temu na przeszkodzie, a osoby trzecie na skutek tych czynnosci nie nabyly praw. Uchylenie dokonanych czynnosci nie powoduje umorzenia naleznych za nie kosztow egzekucyjnych.

3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie uchylenia czynnosci egzekucyjnych przysluguje zazalenie zobowiazanemu oraz wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 59. 1. Postepowanie egzekucyjne umarza sie:

1) jezeli obowiazek zostal wykonany przed wszczeciem postepowania,

2) jezeli obowiazek nie jest wymagalny, zostal umorzony lub wygasl z innego powodu albo jezeli obowiazek nie istnial,

3) jezeli egzekwowany obowiazek zostal okreslony niezgodnie z trescia obowiazku wynikajacego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sadowego albo bezposrednio z przepisu prawa,

4) gdy zachodzi blad co do osoby zobowiazanego lub gdy egzekucja nie moze byc prowadzona ze wzgledu na osobe zobowiazanego,

5) jezeli obowiazek o charakterze niepienieznym okazal sie niewykonalny,

6) w przypadku smierci zobowiazanego, gdy obowiazek jest scisle zwiazany z osoba zmarlego,

7) jezeli egzekucja administracyjna lub zastosowany srodek egzekucyjny sa niedopuszczalne albo zobowiazanemu nie doreczono upomnienia, mimo iz obowiazek taki ciazyl na wierzycielu,

8) jezeli postepowanie egzekucyjne zawieszone na zadanie wierzyciela nie zostalo podjete przed uplywem 12 miesiecy od dnia zgloszenia tego zadania,

9) na zadanie wierzyciela,

10) w innych przypadkach przewidzianych w ustawach.

2. Postepowanie egzekucyjne moze byc umorzone w przypadku stwierdzenia, ze w postepowaniu egzekucyjnym dotyczacym naleznosci pienieznej nie uzyska sie kwoty przewyzszajacej wydatki egzekucyjne.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w 1 i 2, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie umorzenia postepowania egzekucyjnego, chyba ze umorzenie postepowania egzekucyjnego nastepuje na podstawie art. 34 4.

4. Postanowienie, o ktorym mowa w 3, wydaje sie na zadanie zobowiazanego lub wierzyciela albo z urzedu.

5. Na postanowienie w sprawie umorzenia postepowania egzekucyjnego przysluguje zazalenie zobowiazanemu oraz wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 60. 1. Umorzenie postepowania egzekucyjnego z przyczyny, o ktorej mowa w art. 59 1 pkt 1-8 i 10, powoduje uchylenie dokonanych czynnosci egzekucyjnych, jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej. Pozostaja jednak w mocy prawa osob trzecich nabyte na skutek tych czynnosci.

2. Organ egzekucyjny wydaje w razie potrzeby postanowienie dotyczace uchylenia dokonanych czynnosci egzekucyjnych wskutek umorzenia postepowania egzekucyjnego.

3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie uchylenia dokonanych czynnosci egzekucyjnych lub odmowy uchylenia tych czynnosci sluzy zazalenie.

Art. 61. W razie umorzenia postepowania egzekucyjnego z przyczyny okreslonej w art. 59 2 wszczecie ponownej egzekucji moze nastapic wowczas, gdy zostanie ujawniony majatek lub zrodla dochodu zobowiazanego przewyzszajace kwote wydatkow egzekucyjnych.

Rozdzial 5

Zbieg egzekucji

Art. 62. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sadowej do tej samej nieruchomosci, rzeczy albo prawa majatkowego lub niemajatkowego, organ egzekucyjny wstrzymuje czynnosci egzekucyjne na wniosek wierzyciela, zobowiazanego lub z urzedu i przekazuje akta egzekucji administracyjnej sadowi rejonowemu zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego.

Art. 63. 1. W przypadku zbiegu egzekucji administracyjnej do tej samej rzeczy albo prawa majatkowego, prowadzonej przez organy egzekucyjne, o ktorych mowa w art. 19, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzedu skarbowego, ktory pierwszy zastosowal srodek egzekucyjny, a jezeli naczelnik urzedu skarbowego nie dokonal takiej czynnosci lub nie dokonal jej jako pierwszy - laczne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug siedziby lub miejsca zamieszkania zobowiazanego, z zastrzezeniem 2.

2. Jezeli srodek egzekucyjny zastosowal naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca polozenia majatku zobowiazanego, laczne prowadzenie egzekucji przejmuje ten organ.

3. W przypadku wystapienia dalszych zbiegow egzekucji laczne prowadzenie egzekucji przejmuje naczelnik urzedu skarbowego, ktory przejal prowadzenie egzekucji zgodnie z 1 lub 2.

Rozdzial 6

Koszty egzekucyjne

Art. 64. 1. Organ egzekucyjny, z zastrzezeniem 2, w egzekucji naleznosci pienieznych pobiera za dokonane czynnosci egzekucyjne oplaty w nastepujacej wysokosci, z zastrzezeniem art. 64d:

1) za pobranie pieniedzy na miejscu u zobowiazanego - 5% kwoty pobranej naleznosci, nie mniej jednak niz 2 zl 50 gr,

2) za zajecie swiadczen z ubezpieczenia spolecznego - 4% kwoty egzekwowanej naleznosci, nie mniej jednak niz 1 zl 40 gr,

3) za zajecie wynagrodzenia za prace - 4% egzekwowanej naleznosci, nie mniej jednak niz 2 zl 50 gr,

4) za zajecie innych niz wymienione w pkt 2 i 3 wierzytelnosci pienieznych lub innych praw majatkowych - 5% kwoty egzekwowanej naleznosci, nie mniej jednak niz 4 zl 20 gr,

5) za zajecie ruchomosci - 6% kwoty egzekwowanej naleznosci, nie mniej jednak niz 6 zl 80 gr,

6) za zajecie nieruchomosci - 8% kwoty egzekwowanej naleznosci, nie wiecej jednak niz 34.200 zl,

7) za odebranie zajetych ruchomosci od zobowiazanego - 5% kwoty wartosci szacunkowej tych ruchomosci, nie mniej jednak niz 6 zl 80 gr,

8) za odebranie pomieszczen w zajetej nieruchomosci - w wysokosci i na zasadach okreslonych w art. 64a 1 pkt 6,

9) za ogloszenie sprzedazy zajetych ruchomosci w drodze licytacji lub przetargu ofert lub za czynnosci przygotowawcze do sprzedazy egzekucyjnej w inny sposob - 6 zl 80 gr,

10) za ogloszenie sprzedazy zajetej nieruchomosci - 10 zl,

11) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedazy egzekucyjnej w inny sposob - 5% kwoty uzyskanej ze sprzedazy, nie mniej jednak niz 6 zl 80 gr,

12) za spisanie protokolu o udaremnieniu przez zobowiazanego przeprowadzenia egzekucji z zajetych ruchomosci lub praw majatkowych przez ich usuniecie, zbycie lub uszkodzenie - 10% wartosci szacunkowej tych ruchomosci, nie mniej jednak niz 13 zl 50 gr,

13) za wezwanie pomocy Policji, Strazy Granicznej, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Zandarmerii Wojskowej lub wojskowych organow porzadkowych - 13 zl 50 gr,

14) za spisanie na miejscu u zobowiazanego protokolu o stanie majatkowym zobowiazanego - 10% kwoty egzekwowanej naleznosci, nie wiecej jednak niz 3 zl.

2. Organ egzekucyjny pobiera oplaty za czynnosci egzekucyjne, jezeli nie pozniej niz po uplywie 14 dni od dnia dokonania pierwszego zajecia nieruchomosci, rzeczy lub prawa majatkowego nadal w placowce pocztowej za pokwitowaniem lub doreczyl zobowiazanemu odpis tytulu wykonawczego lub zawiadomienie o zajeciu wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego.

3. Oplaty za czynnosci egzekucyjne, o ktorych mowa w 1 pkt 1-6, oblicza sie oddzielnie od kazdego tytulu wykonawczego, ktory byl podstawa dokonania czynnosci egzekucyjnych.

4. Oplaty za zajecia, o ktorych mowa w 1 pkt 2-6, pobiera sie tylko raz w toku postepowania egzekucyjnego, chociazby takie same czynnosci byly nastepnie ponawiane.

5. Jezeli w celu wyegzekwowania tej samej naleznosci pienieznej dokonano czynnosci egzekucyjnych, o ktorych mowa w 1 pkt 2-6, oplate egzekucyjna pobiera sie tylko za jedno zajecie, za ktore nalezy sie najwyzsza oplata, nie mniej jednak niz 6 zl 80 gr.

6. Organ egzekucyjny pobiera oplate manipulacyjna z tytulu zwrotu wydatkow za wszystkie czynnosci manipulacyjne zwiazane ze stosowaniem srodkow egzekucyjnych. Oplata wynosi 1% kwoty egzekwowanych naleznosci objetych kazdym tytulem wykonawczym, nie mniej jednak niz 1 zl 40 gr.

7. Jezeli wysokosc oplaty egzekucyjnej jest okreslona stosunkowo do egzekwowanej lub pobranej naleznosci pienieznej, w podstawie obliczenia oplaty uwzglednia sie rowniez odsetki z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie, przypadajace w dniu powstania obowiazku uiszczenia oplaty.

8. Zaplata egzekwowanej naleznosci po dokonaniu czynnosci egzekucyjnych nie zwalnia od obowiazku uiszczenia oplaty manipulacyjnej oraz oplat za czynnosci egzekucyjne i wydatkow egzekucyjnych.

9. Obowiazek uiszczenia oplat, o ktorych mowa w 1 i 6, powstaje:

1) za pobranie pieniedzy - z chwila pobrania,

2) za zajecie wierzytelnosci pienieznych lub innych praw majatkowych u dluznika zajetej wierzytelnosci - z chwila doreczenia dluznikowi zajetej wierzytelnosci zawiadomienia o zajeciu,

3) za zajecie wierzytelnosci pienieznych lub innych praw majatkowych w inny sposob niz okreslony w pkt 2 - z chwila zawiadomienia zobowiazanego o zajeciu,

4) za zajecie ruchomosci - z chwila podpisania protokolu zajecia przez poborce skarbowego,

5) za zajecie nieruchomosci - z chwila doreczenia zobowiazanemu wezwania, o ktorym mowa w art. 110c 2,

6) za odebranie zajetych ruchomosci od zobowiazanego lub odebranie pomieszczen w zajetej nieruchomosci - z chwila podpisania przez poborce skarbowego protokolu ich odebrania,

7) za ogloszenie o licytacji ruchomosci lub za czynnosci przygotowawcze do sprzedazy egzekucyjnej zajetych ruchomosci w inny sposob lub ogloszenie sprzedazy zajetej nieruchomosci - z chwila doreczenia zobowiazanemu odpisu obwieszczenia o licytacji lub zawiadomienia o dokonaniu czynnosci przygotowawczych do sprzedazy w inny sposob,

8) za przeprowadzenie licytacji lub dokonanie sprzedazy egzekucyjnej w inny sposob - z chwila podpisania przez poborce skarbowego protokolu sprzedazy,

9) za spisanie protokolu o udaremnieniu egzekucji - z chwila podpisania przez poborce skarbowego tego protokolu,

10) za wezwanie pomocy organow, o ktorych mowa w 1 pkt 13 - z chwila przybycia funkcjonariusza na miejsce wykonywania czynnosci egzekucyjnej,

11) za spisanie protokolu o stanie majatkowym zobowiazanego - z chwila podpisania protokolu przez poborce skarbowego lub innego upowaznionego pracownika oraz przez zobowiazanego lub swiadka przywolanego do tej czynnosci.

10. Obowiazek uiszczenia oplaty manipulacyjnej powstaje z chwila doreczenia zobowiazanemu odpisu tytulu wykonawczego. Jezeli pierwsza czynnoscia egzekucyjna jest zajecie wierzytelnosci pienieznej lub innego prawa majatkowego u dluznika zajetej wierzytelnosci, obowiazek uiszczenia oplaty manipulacyjnej powstaje rownoczesnie z obowiazkiem uiszczenia oplaty za zajecie.

Art. 64a. 1. Organ egzekucyjny w egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym pobiera oplaty za dokonane czynnosci egzekucyjne w nastepujacej wysokosci, z zastrzezeniem art. 64d:

1) za wydanie postanowienia o nalozeniu grzywny w celu przymuszenia - 10% kwoty nalozonej grzywny, nie wiecej jednak niz 68 zl; w przypadku wielokrotnego nakladania grzywien oplate pobiera sie osobno od kazdego postanowienia,

2) za wydanie postanowienia o:

a) zastosowaniu wykonania zastepczego,

b) wezwaniu zobowiazanego do wydania rzeczy ruchomej albo dokumentu,

c) wezwaniu zobowiazanego do wykonania obowiazku wydania nieruchomosci albo oproznienia lokalu,

d) wezwaniu zobowiazanego do wykonania obowiazku wskazanego w tytule wykonawczym, z zagrozeniem zastosowania przymusu bezposredniego - 6 zl 80 gr,

3) za odebranie rzeczy ruchomej - 6 zl 80 gr,

4) za odebranie dokumentu - 4 zl 20 gr,

5) za odebranie nieruchomosci - 68 zl,

6) za oproznienie lokalu i innych pomieszczen - 6 zl 80 gr od kazdej izby; za oproznienie pomieszczen mieszkalnych nie pobiera sie odrebnej oplaty od pomieszczen pomocniczych, jak przedpokoje, korytarze, werandy, lazienki, spizarnie, a za oproznienie pomieszczen gospodarczych, w szczegolnosci garazy i stajni, pobiera sie oplate za kazde pomieszczenie jak za izbe,

7) za czynnosci dotyczace sprzedazy licytacyjnej, za spisanie protokolu o udaremnieniu przeprowadzenia egzekucji oraz za wezwanie pomocy organow, o ktorych mowa w art. 64 1 pkt 13, pobiera sie odpowiednio oplaty okreslone w art. 64 1 pkt 7, 9 i 11-13.

2. Obowiazek uiszczenia oplat, o ktorych mowa w 1, powstaje:

1) za wydanie postanowien wymienionych w pkt 1 i 2 - z chwila doreczenia zobowiazanemu postanowienia,

2) za czynnosci wymienione w pkt 3-6 - z chwila podpisania przez egzekutora protokolu czynnosci egzekucyjnych,

3) za czynnosci wymienione w pkt 7 - z chwila doreczenia zobowiazanemu odpisu obwieszczenia o licytacji, z chwila podpisania protokolu przeprowadzenia licytacji, z chwila przybycia funkcjonariusza organow, o ktorych mowa w art. 64 1 pkt 13, na miejsce wykonywania czynnosci egzekucyjnych lub z chwila podpisania protokolu o udaremnieniu przeprowadzenia egzekucji.

Art. 64b. Wydatkami egzekucyjnymi sa koszty faktycznie poniesione przez organ egzekucyjny w zwiazku z prowadzeniem egzekucji, a w szczegolnosci na oplacenie:

1) przejazdu i delegacji poborcy lub egzekutora,

2) przewozu, zaladowania, rozladowania, przechowania, utrzymania i dozoru zwierzat oraz ruchomosci odebranych albo usunietych z oproznionych budynkow, lokali i pomieszczen,

3) przymusowego otwarcia srodkow transportu, pomieszczen i schowkow,

4) naleznosci swiadkow, bieglych i rzeczoznawcow,

5) ogloszenia w prasie,

6) sporzadzenia dokumentow,

7) prowadzenia zarzadu zajetej nieruchomosci,

8) prowizji i oplat pobieranych w zwiazku z realizacja zajecia przez dluznika zajetej wierzytelnosci lub przekazywaniem dochodzonych kwot do organu egzekucyjnego,

9) kosztu uzyskania informacji o majatku dluznika,

10) wykonania zastepczego,

11) zastosowania przymusu bezposredniego.

Art. 64c. 1. Oplaty, o ktorych mowa w art. 64 1 i 6 oraz w art. 64a, wraz z wydatkami poniesionymi przez organ egzekucyjny stanowia koszty egzekucyjne. Koszty egzekucyjne, z zastrzezeniem 2-4, obciazaja zobowiazanego.

2. Jezeli tytul wykonawczy zawiera wady uniemozliwiajace przeprowadzenie postepowania egzekucyjnego, ktore nie mogly byc znane organowi egzekucyjnemu w chwili skierowania tego tytulu do egzekucji, wierzyciel niebedacy jednoczesnie organem egzekucyjnym obowiazany jest uiscic, tytulem zwrotu wydatkow poniesionych przez organ egzekucyjny, kwote wynoszaca 3 zl 40 gr.

2a. Przepisu 2 nie stosuje sie do organu wykonujacego.

3. Jezeli po pobraniu od zobowiazanego naleznosci z tytulu kosztow egzekucyjnych okaze sie, ze wszczecie i prowadzenie egzekucji bylo niezgodne z prawem, naleznosci te, wraz z naliczonymi od dnia ich pobrania odsetkami ustawowymi, organ egzekucyjny zwraca zobowiazanemu, a jezeli niezgodne z prawem wszczecie i prowadzenie egzekucji spowodowal wierzyciel, obciaza nimi wierzyciela, z zastrzezeniem 3a.

3a. Jezeli niezgodne z prawem wszczecie i prowadzenie egzekucji spowodowalo obce panstwo, koszty i odsetki, o ktorych mowa w 3, pokrywa organ wykonujacy po uzyskaniu srodkow pienieznych od tego panstwa.

3b. Srodki pieniezne otrzymane od obcego panstwa na pokrycie kosztow i odsetek, o ktorych mowa w 3, organ wykonujacy przekazuje do wlasciwego organu egzekucyjnego lub rekwizycyjnego zgodnie z 10-12.

4. Wierzyciel pokrywa koszty egzekucyjne, jezeli nie moga byc one sciagniete od zobowiazanego, z zastrzezeniem 4a-4c oraz art. 64e 4a.

4a. Do niesciagnietych kosztow egzekucyjnych, powstalych w niezgodnie z prawem wszczetym i prowadzonym postepowaniu egzekucyjnym na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujacy, stosuje sie odpowiednio 3a i 3b.

4b. Niesciagniete od zobowiazanego wydatki egzekucyjne, poniesione w zgodnie z prawem wszczetym i prowadzonym postepowaniu egzekucyjnym na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujacy, organ egzekucyjny lub rekwizycyjny pokrywa bezposrednio z budzetu panstwa.

4c. Jezeli dochodzenie naleznosci na wniosek obcego panstwa stwarza szczegolne problemy, powoduje powstanie znaczaco wysokich kosztow egzekucyjnych lub wiaze sie z walka ze zorganizowana przestepczoscia, koszty te pokrywa organ wykonujacy po uzyskaniu srodkow pienieznych od obcego panstwa. Przepis 3b stosuje sie odpowiednio.

5. Egzekucja kosztow egzekucyjnych nastepuje w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji. Przy egzekucji kosztow egzekucyjnych nie pobiera sie oplat za czynnosci egzekucyjne.

6. Koszty egzekucyjne powstale w egzekucji naleznosci pienieznej sa dochodzone na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego na te naleznosc, chyba ze przepisy niniejszej ustawy stanowia inaczej.

7. Organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie kosztow egzekucyjnych na zadanie zobowiazanego albo z urzedu, jezeli koszty te obciazaja wierzyciela. Na postanowienie to przysluguje zazalenie.

8. Zadanie, o ktorym mowa w 7, nie podlega rozpatrzeniu, jezeli zostalo wniesione po uplywie 14 dni od dnia doreczenia zobowiazanemu postanowienia o umorzeniu postepowania egzekucyjnego, a w przypadku zakonczenia postepowania egzekucyjnego wskutek wyegzekwowania wykonania obowiazku - od dnia powiadomienia zobowiazanego o wysokosci pobranych kosztow egzekucyjnych.

9. Srodki pieniezne pochodzace z wyegzekwowanych lub pokrytych przez wierzyciela kosztow egzekucyjnych, w tym powstalych w postepowaniu egzekucyjnym prowadzonym na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujacy, przypadaja na rzecz tego organu, ktory je uzyskal, z zastrzezeniem 10 i 11.

10. Jezeli koszty egzekucyjne zostaly pokryte przez wierzyciela, srodki pieniezne uzyskane z tego tytulu przypadaja na rzecz organu, ktory dokonal czynnosci egzekucyjnych powodujacych powstanie tych kosztow, z zastrzezeniem 11.

11. Jezeli czynnosci egzekucyjne powodujace powstanie kosztow, o ktorych mowa w art. 64 1 pkt 2-6 i 6, zostaly dokonane przez wiecej niz jeden organ egzekucyjny lub rekwizycyjny, uzyskane z tego tytulu srodki pieniezne rozdziela sie miedzy te organy w proporcji odpowiadajacej stosunkowi wyegzekwowanych przez nie kwot do kwot wyegzekwowanych w calym postepowaniu egzekucyjnym. Przepis art. 64 3 stosuje sie odpowiednio.

12. Rozliczenia, o ktorym mowa w 11, dokonuje organ egzekucyjny konczacy postepowanie egzekucyjne, nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia zakonczenia postepowania egzekucyjnego. Rozliczenie moze byc dokonane za zgoda wierzyciela przez potracenie wzajemnych naleznosci. Na postanowienie w sprawie rozliczenia kosztow przysluguje zazalenie organom, ktorych dotyczy to rozliczenie.

Art. 64d. 1. Kwoty oplat za czynnosci egzekucyjne ulegaja podwyzszaniu w stopniu odpowiadajacym wzrostowi cen towarow i uslug konsumpcyjnych wynikajacemu ze wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", z uwzglednieniem zaokraglenia, o ktorym mowa w art. 27a.

2. Podwyzszanie kwot oplat za czynnosci egzekucyjne nastepuje z ostatnim dniem kwartalu nastepujacego po kwartale, w ktorym wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych, liczony od dnia 1 stycznia 2002 r. przekroczyl 20% lub wielokrotnosc tej wielkosci.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oglasza, w drodze obwieszczenia, podwyzszone kwoty oplat za czynnosci egzekucyjne w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

4. Przepisy 1-3 stosuje sie rowniez do innych naleznosci lub wartosci okreslonych w ustawie kwotowo, z wyjatkiem wymienionych w art. 66e i art. 66zk 9.

Art. 64e. 1. Organ egzekucyjny moze umorzyc w calosci lub w czesci przypadajace na jego rzecz koszty egzekucyjne.

2. Koszty egzekucyjne moga byc umorzone, jezeli:

1) stwierdzono niesciagalnosc od zobowiazanego dochodzonego obowiazku lub gdy zobowiazany wykaze, ze nie jest w stanie poniesc kosztow egzekucyjnych bez znacznego uszczerbku dla swojej sytuacji finansowej,

2) za umorzeniem przemawia wazny interes publiczny,

3) sciagniecie tylko kosztow egzekucyjnych spowodowaloby niewspolmierne wydatki egzekucyjne.

3. Koszty egzekucyjne powstale w egzekucji naleznosci pienieznych moga byc umorzone w przypadkach okreslonych w 2 pkt 1, jezeli obciazenie wierzyciela obowiazkiem uiszczenia tych kosztow byloby gospodarczo nieuzasadnione.

4. W przypadku czesciowego umorzenia kosztow egzekucyjnych umarza sie przede wszystkim oplaty za czynnosci egzekucyjne.

4a. Organ egzekucyjny z urzedu umarza koszty z tytulu oplat, o ktorych mowa w art. 64 1 i 6, jezeli oplaty te nie moga byc sciagniete od zobowiazanego i powstaly w zgodnie z prawem wszczetym i prowadzonym postepowaniu egzekucyjnym na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujacy.

5. Na postanowienie w sprawie umorzenia kosztow egzekucyjnych sluzy zazalenie zobowiazanemu i wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 64f. Organ egzekucyjny, ze wzgledu na wazny interes zobowiazanego, moze rozlozyc na raty zaplate przypadajacych na jego rzecz kosztow egzekucyjnych. Na postanowienie w sprawie rozlozenia na raty splaty kosztow egzekucyjnych przysluguje zazalenie.

Art. 65. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob ustalania i dokumentowania wydatkow egzekucyjnych, w szczegolnosci sposob ustalania i rozliczania wydatkow wspolnych, poniesionych w zwiazku z egzekucja u dwu lub wiecej zobowiazanych oraz przypadki, w ktorych wydatki ustala sie w formie zryczaltowanej. Okreslajac sposob ustalania i dokumentowania wydatkow egzekucyjnych minister uwzglednia rodzaj wydatkow oraz ich udzial w prowadzonych egzekucjach.

Art. 66. 1. Wierzyciel ponosi wydatki zwiazane z przekazaniem mu egzekwowanej naleznosci lub przedmiotu.

2. Wydatki, o ktorych mowa w 1, organ egzekucyjny pokrywa z wyegzekwowanych kwot.

3. Wierzyciel, na rzecz ktorego organ egzekucyjny dokonal czynnosci egzekucyjnych, jest obowiazany, z zastrzezeniem 4, do uiszczenia oplaty komorniczej.

4. Nie pobiera sie oplaty komorniczej od:

1) kwot wplaconych po wystapieniu wierzyciela z zadaniem zawieszenia albo umorzenia postepowania egzekucyjnego,

2) naleznosci sciagnietych przez organ egzekucyjny bedacy jednoczesnie ich wierzycielem,

3) naleznosci dochodzonych na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przez urzad skarbowy lub naczelnika urzedu skarbowego,

4) naleznosci dochodzonych na podstawie tytulu wykonawczego wystawionego przez organ wykonujacy, chyba ze niezgodne z prawem wszczecie i prowadzenie egzekucji spowodowalo obce panstwo.

5. Oplata komornicza przypada na rzecz tego organu, ktory dokonal sciagniecia naleznosci pienieznej lub zastosowal srodki egzekucyjne, w wyniku ktorych naleznosc zostala zaplacona.

6. Do oplaty komorniczej stosuje sie odpowiednio 2 oraz art. 64c 11 i 12, a jezeli niezgodne z prawem wszczecie i prowadzenie egzekucji spowodowalo obce panstwo - rowniez odpowiednio art. 64c 3a i 3b.

7. Jezeli wierzyciel uchyla sie od uiszczenia oplaty komorniczej, oplata ta, w czesci, w jakiej nie zostala potracona przez organ egzekucyjny, podlega przymusowemu sciagnieciu w trybie egzekucji administracyjnej, po uprzednim doreczeniu upomnienia z zagrozeniem egzekucja, a nastepnie wystawieniu tytulu wykonawczego.

8. Panstwowe jednostki budzetowe, ktorych naleznosci dochodzone w trybie egzekucyjnym stanowia dochod budzetu panstwa, z zastrzezeniem 4, sa upowaznione do przeznaczania odpowiedniej czesci uzyskanych z egzekucji wplywow na pokrycie oplaty komorniczej i wydatkow, o ktorych mowa w 1.

Rozdzial 7

Udzielanie pomocy obcemu panstwu oraz korzystanie z jego pomocy przy dochodzeniu naleznosci pienieznych

Oddzial 1

Zasady ogolne

Art. 66a. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie przy udzielaniu pomocy obcemu panstwu lub korzystaniu z jego pomocy w sprawach dotyczacych naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 8 i 9, jezeli ratyfikowana umowa miedzynarodowa, ktorej strona jest Rzeczpospolita Polska, nie stanowi inaczej.

Art. 66b. 1. W rozumieniu przepisow niniejszego rozdzialu:

1) za polskiego wierzyciela uwaza sie podmiot, o ktorym mowa w art. 1a pkt 13, i ktorego siedziba znajduje sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) za przekazywanie wniosku, informacji lub dokumentow droga elektroniczna uwaza sie przekaz dokonany za pomoca sprzetu elektronicznego do przetwarzania danych, wlacznie z kompresja cyfrowa, za pomoca przewodow, fal radiowych badz optycznych lub innych srodkow wykorzystujacych energie elektromagnetyczna,

3) za siec WSK/WIS uwaza sie wspolna platforme oparta na Wspolnej Sieci Komunikacyjnej oraz Wspolnym Interfejsie Systemowym, stworzona w celach lacznosci elektronicznej miedzy wlasciwymi organami panstw bedacych czlonkami Unii Europejskiej w sprawach cel i podatkow,

4) za zagraniczny tytul wykonawczy uwaza sie dokument wydany przez obce panstwo, stanowiacy podstawe do prowadzenia egzekucji wymienionych w nim naleznosci pienieznych.

2. Funkcje organu wnioskujacego i organu wykonujacego sprawuje minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych przesyla Komisji Europejskiej, do dnia 15 marca kazdego roku, informacje dotyczaca pomocy, o ktorej mowa w art. 66a, udzielonej obcym panstwom i udzielonej przez te panstwa Rzeczypospolitej Polskiej w poprzednim roku kalendarzowym.

Art. 66c. 1. Obowiazek udzielenia pomocy obcemu panstwu lub mozliwosc skorzystania z jego pomocy w zakresie, o ktorym mowa w art. 66d 1, istnieje, jezeli ratyfikowana umowa miedzynarodowa, ktorej strona jest Rzeczpospolita Polska, lub prawo obcego panstwa zobowiazuje do udzielenia podobnej pomocy Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organ wykonujacy nie ma obowiazku udzielenia pomocy obcemu panstwu, ktore odmawia mu udzielenia podobnej pomocy, jezeli sprawa tej odmowy nie podlega badaniu przez Komitet do Spraw Dochodzenia Naleznosci Unii Europejskiej.

3. Obowiazek udzielenia pomocy obcemu panstwu nie istnieje, jezeli w dniu sporzadzenia pierwszego wniosku w danej sprawie, zwanego dalej "pierwotnym wnioskiem", uplynelo 5 lat, liczac od dnia wystawienia, zgodnie z prawem obcego panstwa, zagranicznego tytulu wykonawczego na naleznosci objete wnioskiem, z zastrzezeniem 4.

4. Jezeli naleznosci pieniezne objete wnioskiem obcego panstwa o udzielenie pomocy lub wystawiony na nie zagraniczny tytul wykonawczy sa kwestionowane, okres, o ktorym mowa w 3, liczy sie od dnia, w ktorym, zgodnie z prawem obcego panstwa, naleznosci pieniezne lub zagraniczny tytul wykonawczy nie moga byc nadal kwestionowane.

5. W przypadku, o ktorym mowa w 3, organ wykonujacy informuje obce panstwo o powodach odmowy udzielenia pomocy, a jezeli panstwo to jest czlonkiem Unii Europejskiej - rowniez Komisje Europejska.

6. Przepisy 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do pomocy, o udzielenie ktorej moze wystapic organ wnioskujacy do obcego panstwa.

Art. 66d. 1. Pomoc, o ktorej mowa w art. 66a, moze polegac na:

1) udzieleniu informacji,

2) powiadomieniu zainteresowanego podmiotu o pismie, orzeczeniu lub innym dokumencie jego dotyczacym,

3) prowadzeniu egzekucji lub dokonaniu zabezpieczenia naleznosci pienieznych.

2. Wystapienie do obcego panstwa z wnioskiem o udzielenie pomocy lub jego wycofanie nastepuje na wniosek polskiego wierzyciela, a w przypadku, o ktorym mowa w 1 pkt 1 i 2, rowniez na wniosek organu egzekucyjnego.

3. Wierzyciel i organ egzekucyjny moze korzystac z pomocy obcego panstwa w zakresie okreslonym dla organu wnioskujacego.

4. Wierzyciel i organ egzekucyjny dostarcza organowi wnioskujacemu lub organowi wykonujacemu wszystkie dokumenty lub informacje potrzebne do udzielenia pomocy obcemu panstwu lub skorzystania z jego pomocy.

Art. 66e. 1. Wniosek o udzielenie pomocy moze dotyczyc wiecej niz jednej naleznosci pienieznej, jezeli sa one nalezne od tego samego zobowiazanego.

2. Nie podlega wykonaniu wniosek o udzielenie pomocy, jezeli kwota naleznosci pienieznej lub laczna kwota kilku takich naleznosci jest mniejsza od 1.500 euro.

3. W celu ustalenia, czy naleznosci pieniezne polskich wierzycieli spelniaja warunek, o ktorym mowa w 2, naleznosci te przelicza sie na euro wedlug sredniego kursu zlotego w stosunku do euro, ogloszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu podpisania wniosku o udzielenie pomocy.

Art. 66f. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresla, w drodze rozporzadzenia, tryb postepowania wierzycieli i organow egzekucyjnych przy korzystaniu z pomocy obcego panstwa, a takze wzory wnioskow o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o dochodzenie lub zabezpieczenie naleznosci pienieznych, kierowanych przez te podmioty do organu wnioskujacego oraz przez organ wnioskujacy do obcych panstw. Okreslajac sposob postepowania wierzycieli i organow egzekucyjnych oraz wzory wnioskow, minister uwzglednia w szczegolnosci rodzaj i ilosc zalaczanych do wnioskow dokumentow niezbednych do skorzystania z pomocy obcego panstwa oraz zakres koniecznych informacji, jakie maja byc zawarte we wnioskach przy korzystaniu z pomocy obcego panstwa.

Art. 66g. Przekazane organowi wykonujacemu przez obce panstwo dokumenty i informacje zwiazane z wnioskowana pomoca moga byc udostepnione do wiadomosci wylacznie:

1) podmiotom, ktorych dotyczy wniosek o udzielenie pomocy,

2) organom egzekucyjnym lub rekwizycyjnym, w celu realizacji wniosku organu wnioskujacego o udzielenie pomocy, oraz polskim wierzycielom,

3) sadom rozpatrujacym sprawy zwiazane z dochodzeniem naleznosci pienieznych.

Art. 66h. 1. Do wniosku o udzielenie pomocy oraz dolaczonych do niego dokumentow i pism organ wnioskujacy dolacza ich tlumaczenia na jeden z urzedowych jezykow panstwa, ktore ma udzielic pomocy.

2. Organ wnioskujacy, w uzgodnieniu z obcym panstwem, moze przekazywac temu panstwu tlumaczenia na inny jezyk niz okreslony w 1.

3. Organ wykonujacy moze nie przyjac tlumaczenia przedstawionego mu przez obce panstwo.

4. Przepis 2 stosuje sie odpowiednio do organu wykonujacego.

Art. 66i. 1. Organ wykonujacy potwierdza pisemnie obcemu panstwu otrzymanie wniosku o udzielenie pomocy, niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

2. Otrzymany wniosek o udzielenie pomocy organ wykonujacy niezwlocznie przesyla wlasciwemu organowi egzekucyjnemu do realizacji, z zastrzezeniem art. 66za 4. Przepis art. 66h 1 stosuje sie odpowiednio.

3. Organ wykonujacy, organ egzekucyjny lub organ rekwizycyjny pokrywaja swoje wydatki zwiazane z udzielaniem pomocy, o ktorej mowa w art. 66d 1 pkt 1 i 2, bezposrednio z budzetu panstwa.

Art. 66j. 1. Wszystkie informacje lub dokumenty zwiazane z udzielaniem pomocy na rzecz obcego panstwa lub korzystaniem z jego pomocy przekazuje sie, o ile to mozliwe, wylacznie droga elektroniczna, z zastrzezeniem 2.

2. O ile organ wnioskujacy nie uzgodni z obcym panstwem inaczej, przepisu 1 nie stosuje sie do:

1) wniosku o powiadomienie oraz pism, orzeczen lub innych dokumentow bedacych przedmiotem powiadomienia,

2) wniosku o dochodzenie lub zabezpieczenie naleznosci pienieznych oraz tytulu wykonawczego lub zarzadzenia zabezpieczenia.

3. Organ wykonujacy przekazuje informacje lub dokumenty droga elektroniczna lub przechowuje je w formie elektronicznej z zachowaniem tajemnicy obowiazujacej w odniesieniu do analogicznych naleznosci pienieznych polskich wierzycieli.

4. Informacje i dokumenty w formie elektronicznej moga byc udostepnione wylacznie stronom postepowania administracyjnego lub sadowego, wszczetego w zwiazku z dochodzeniem naleznosci pienieznych, a takze podmiotom, organom i sadom, o ktorych mowa w art. 66g.

5. W przypadku korzystania przez organ wnioskujacy lub organ wykonujacy z sieci WSK/WIS, dostep do informacji niejawnych przekazywanych za posrednictwem tej sieci moga uzyskac osoby upowaznione przez wlasciwy organ do spraw ochrony informacji niejawnych przy Komisji Europejskiej w takim zakresie, jaki jest niezbedny do nadzoru, obslugi i rozbudowy tej sieci.

6. Jezeli adresatem przekazywanych droga elektroniczna informacji lub dokumentow jest panstwo - czlonek Unii Europejskiej, korespondencje zawierajaca informacje lub dokumenty nalezy autoryzowac w sposob uzgodniony z tym panstwem.

Art. 66k. Organ wykonujacy informuje zainteresowane obce panstwo, ze jest:

1) organem wlasciwym do przyjmowania od tego panstwa wnioskow o pomoc i do wystepowania do niego z takimi wnioskami,

2) organem wlasciwym do uzgodnienia z nim sposobu pokrywania kosztow, o ktorym mowa w art. 64c 4c,

3) organem odpowiedzialnym za korespondencje droga elektroniczna.

Oddzial 2

Udzielanie informacji

Art. 66l. 1. Organ wykonujacy dostarcza, na wniosek obcego panstwa, wszystkie informacje, ktore moga byc uzyteczne lub potrzebne temu panstwu w dochodzeniu jego naleznosci pienieznych, z zastrzezeniem 2.

2. Organ wykonujacy nie jest obowiazany udzielic obcemu panstwu informacji:

1) ktorych nie moglby uzyskac do celow egzekucji analogicznych naleznosci pienieznych powstalych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) ktore sa objete tajemnica zawodowa, handlowa lub przemyslowa,

3) ktorych ujawnienie prowadziloby lub mogloby prowadzic do zagrozenia bezpieczenstwa Rzeczypospolitej Polskiej lub jej porzadku publicznego.

3. Przepisy 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do pomocy, o ktora moze sie ubiegac organ wnioskujacy od obcego panstwa.

4. Organ wykonujacy powiadamia pisemnie obce panstwo o przyczynach odmowy udzielenia informacji, wskazujac wlasciwy przepis stanowiacy podstawe tej odmowy.

5. Powiadomienia, o ktorym mowa w 4, dokonuje sie niezwlocznie po stwierdzeniu przeslanek, o ktorych mowa w 2, nie pozniej jednak niz w terminie 3 miesiecy od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku o udzielenie informacji.

Art. 66m. 1. Wniosek o udzielenie informacji kierowany przez organ wnioskujacy do obcego panstwa moze dotyczyc:

1) zobowiazanego,

2) podmiotu zobowiazanego do uregulowania naleznosci pienieznych, jezeli prawo Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje odpowiedzialnosc innych osob za obowiazki zobowiazanego.

2. Wniosek o udzielenie informacji kierowany przez organ wnioskujacy do obcego panstwa moze dotyczyc rowniez podmiotow, w ktorych posiadaniu znajduje sie mienie nalezace do podmiotow wymienionych w 1.

3. Przepisy 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do pomocy swiadczonej na rzecz obcego panstwa.

Art. 66n. 1. We wniosku o udzielenie informacji podaje sie nazwisko lub nazwe, adres i inne posiadane dane niezbedne do identyfikacji podmiotow, ktorych wniosek dotyczy, oraz rodzaj i kwoty naleznosci pienieznych, w zwiazku z dochodzeniem ktorych sporzadza sie wniosek.

2. Organ wnioskujacy sporzadza wniosek o udzielenie informacji w formie pisemnej wedlug ustalonego wzoru. Jezeli organ wnioskujacy nie moze przekazac wniosku droga elektroniczna, podpisuje wniosek i opatruje go swoja pieczecia urzedowa.

3. Jezeli podobny wniosek o udzielenie informacji przesyla sie do innego organu, organ wnioskujacy umieszcza o tym informacje w swoim wniosku.

Art. 66o. 1. Jezeli informacje zawarte we wniosku obcego panstwa nie sa w ocenie organu wykonujacego wystarczajace do wykonania wniosku, zwraca sie on niezwlocznie do tego panstwa z wnioskiem o nadeslanie informacji uzupelniajacych.

2. Jezeli z wnioskiem, o ktorym mowa w 1, zwraca sie obce panstwo, organ wnioskujacy dostarcza wszystkich niezbednych i dostepnych mu danych.

Art. 66p. 1. Organ wykonujacy natychmiast przekazuje kazda posiadana lub uzyskana informacje w takiej formie, w jakiej zostala ona uzyskana.

2. Jezeli czesc lub calosc informacji nie moze byc uzyskana we wlasciwym terminie, organ wykonujacy informuje pisemnie obce panstwo o przyczynach niemoznosci przekazania informacji w tym terminie.

3. Organ wykonujacy, po uplywie 6 miesiecy od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku o udzielenie informacji, informuje obce panstwo o wynikach postepowania prowadzonego w celu uzyskania wnioskowanych informacji, jezeli wczesniej nie przekazal wszystkich wnioskowanych informacji.

4. Jezeli informacje otrzymane od obcego panstwa nie sa w ocenie organu wnioskujacego wystarczajace, moze on zwrocic sie do tego panstwa z wnioskiem o nadeslanie informacji uzupelniajacych.

5. Wniosek, o ktorym mowa w 4, sporzadza sie na pismie i przesyla obcemu panstwu w terminie 2 miesiecy od dnia otrzymania informacji o wynikach postepowania przeprowadzonego przez obce panstwo w celu uzyskania wnioskowanych informacji.

6. Jezeli z wnioskiem analogicznym do wniosku, o ktorym mowa w 4, zwraca sie obce panstwo, organ wykonujacy dostarcza wszystkich niezbednych i dostepnych mu danych.

7. Do wniosku, o ktorym mowa w 4, stosuje sie przepisy dotyczace wniosku o udzielenie informacji.

Art. 66r. Wniosek o udzielenie informacji moze byc w kazdym czasie wycofany przez organ wnioskujacy. Informacje o wycofaniu wniosku przekazuje sie obcemu panstwu w formie pisemnej.

Oddzial 3

Powiadamianie

Art. 66s. 1. Wniosek o powiadomienie, kierowany przez organ wnioskujacy do obcego panstwa, moze dotyczyc podmiotu, ktory zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej powinien byc powiadomiony o czynnosciach i orzeczeniach administracyjnych i sadowych, ktore zostaly podjete w Rzeczypospolitej Polskiej i ktore odnosza sie do naleznosci pienieznych przyslugujacych od tego podmiotu lub do dochodzenia takiej naleznosci.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do pomocy swiadczonej na rzecz obcego panstwa, z tym ze powiadomienia dokonuje sie w trybie przepisow o doreczeniach w postepowaniu administracyjnym.

Art. 66t. 1. Wniosek o powiadomienie zawiera wszystkie potrzebne informacje, w tym w szczegolnosci nazwisko lub nazwe, adres oraz inne posiadane dane niezbedne do identyfikacji podmiotu, ktorego wniosek dotyczy, a takze rodzaj i przedmiot czynnosci lub orzeczen, o ktorych nalezy powiadomic, a jezeli jest niezbedne - rowniez nazwisko lub nazwe oraz adres zobowiazanego, a takze naleznosci pieniezne, ktorych dotyczy tytul wykonawczy, orzeczenie lub inny dokument.

2. Jezeli w orzeczeniu lub innym dokumencie bedacym przedmiotem wniosku o powiadomienie kierowanego do obcego panstwa brak jest pouczenia o przyslugujacych srodkach zaskarzenia, we wniosku o powiadomienie wskazuje sie przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej regulujace sposob kwestionowania naleznosci pienieznej lub jej dochodzenia.

3. Wniosek o powiadomienie sporzadza sie pisemnie w dwoch egzemplarzach wedlug ustalonego wzoru.

4. Wniosek, o ktorym mowa w 1, podpisuje organ wnioskujacy i opatruje go swoja pieczecia urzedowa.

5. Do wniosku, o ktorym mowa w 1, dolacza sie dwa egzemplarze pism, orzeczen lub innych dokumentow, o ktorych nalezy powiadomic. Przepis art. 66y 3 stosuje sie odpowiednio.

6. Organ wykonujacy niezwlocznie informuje obce panstwo o dzialaniach podjetych na jego wniosek, a w szczegolnosci o dacie dokonanego powiadomienia.

Art. 66u. 1. Jezeli w ocenie organu wykonujacego informacje zawarte we wniosku o powiadomienie sa niewystarczajace, moze on wystapic do obcego panstwa o przekazanie uzupelniajacych informacji, o ile nie spowoduje to niedotrzymania terminu powiadomienia wskazanego we wniosku.

2. Jezeli z wnioskiem o przekazanie uzupelniajacych informacji wystepuje panstwo obce, organ wykonujacy przekazuje dostepne mu informacje.

3. Organ wykonujacy niezwlocznie informuje obce panstwo o dacie dokonanego powiadomienia przez zwrot jednego egzemplarza wniosku poswiadczonego na odwrocie.

Oddzial 4

Dochodzenie lub zabezpieczanie naleznosci pienieznych

Art. 66w. 1. Organ wnioskujacy, z zastrzezeniem 2, moze wystapic do obcego panstwa z wnioskiem o dochodzenie naleznosci pienieznych, jezeli:

1) naleznosci pieniezne lub postepowanie egzekucyjne wszczete na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie sa kwestionowane przez zobowiazanego albo sa kwestionowane, ale prawo Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza kontynuowanie postepowania w takim przypadku,

2) postepowanie, o ktorym mowa w pkt 1, nie doprowadzilo do calkowitego zaspokojenia wierzyciela.

2. Organ wnioskujacy nie moze domagac sie od obcego panstwa udzielenia pomocy, o ktorej mowa w 1, jezeli egzekucja naleznosci pienieznych, z powodu sytuacji zobowiazanego, stworzylaby powazne trudnosci ekonomiczne lub spoleczne w tym panstwie, a prawo tego panstwa pozwala na nieprowadzenie egzekucji w takim przypadku.

3. Przepisy 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do pomocy swiadczonej na rzecz obcego panstwa.

4. Jezeli okolicznosci, o ktorych mowa w 2, wystapia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organ wykonujacy powiadamia pisemnie obce panstwo o odmowie udzielenia mu pomocy, niezwlocznie po podjeciu decyzji w tej sprawie, nie pozniej niz w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania wniosku od tego panstwa. Przepis art. 66c 5 stosuje sie odpowiednio.

5. Do wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych stosuje sie odpowiednio art. 66m 1 i 2.

Art. 66x. 1. Wniosek o dochodzenie naleznosci pienieznych zawiera:

1) nazwe, adres i inne informacje identyfikujace organ wnioskujacy,

2) nazwisko lub nazwe oraz adres zobowiazanego lub osoby trzeciej bedacej w posiadaniu majatku zobowiazanego, a takze inne informacje identyfikujace te podmioty,

3) wskazanie tytulu wykonawczego,

4) rodzaje i kwoty naleznosci pienieznych, w tym kwote naleznosci glownej, odsetek i wszystkich innych kar, grzywien i naleznych kosztow, wyrazone w zlotych polskich i w walucie panstwa, do ktorego wniosek jest kierowany,

5) date doreczenia tytulu wykonawczego,

6) date, od ktorej jest mozliwe wszczecie egzekucji naleznosci pienieznej, i okres, w ktorym egzekucja ta moze byc prowadzona zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej,

7) inne informacje istotne dla dochodzenia naleznosci pienieznych.

2. Wniosek o dochodzenie naleznosci pienieznych zawiera oswiadczenie organu wnioskujacego, ze zostaly spelnione warunki, o ktorych mowa w art. 66w 1.

3. Wysokosc dochodzonych naleznosci pienieznych przelicza sie na walute obcego panstwa wedlug sredniego kursu zlotego, w stosunku do waluty tego panstwa, ogloszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu podpisania wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych.

Art. 66y. 1. Wniosek o dochodzenie naleznosci pienieznych lub ich zabezpieczenie sporzadza sie pisemnie wedlug ustalonego wzoru.

2. Wniosek, o ktorym mowa w 1, oraz oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 66x 2, podpisuje organ wnioskujacy i opatruje go swoja pieczecia urzedowa.

3. Do wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych dolacza sie urzedowy odpis lub urzedowo albo notarialnie poswiadczona kopie tytulu wykonawczego oraz, jezeli to potrzebne, oryginaly lub poswiadczone w powyzszy sposob kopie innych dokumentow niezbednych do dochodzenia naleznosci pienieznych.

4. Dolaczany do wniosku, o ktorym mowa w 1, tytul wykonawczy moze obejmowac kilka naleznosci pienieznych przyslugujacych od tego samego zobowiazanego.

5. W przypadku uzyskania przez organ wnioskujacy informacji istotnych dla dochodzenia naleznosci pienieznych bedacych przedmiotem wniosku o ich dochodzenie, organ ten przekazuje je niezwlocznie obcemu panstwu.

Art. 66z. 1. Naleznosci pieniezne obcego panstwa, na ktore zostal wystawiony zagraniczny tytul wykonawczy, traktuje sie jak naleznosci powstale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzezeniem 2.

2. O ile odrebne przepisy nie stanowia inaczej, do naleznosci pienieznych dochodzonych na wniosek obcego panstwa mozna nie stosowac uprzywilejowanej kolejnosci zaspokojenia, z ktorej korzystaja analogiczne naleznosci pieniezne polskich wierzycieli.

Art. 66za. 1. W przypadku otrzymania przez organ wykonujacy od obcego panstwa wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych objetych zagranicznym tytulem wykonawczym, organ ten wystawia na jego podstawie tytul wykonawczy zgodnie z wzorem, o ktorym mowa w art. 26 1, chyba ze zagraniczny tytul wykonawczy zostal sporzadzony nieprawidlowo.

2. Tytul wykonawczy wystawiony przez organ wykonujacy moze nie zawierac tresci okreslonych w art. 27 1 w zakresie, w jakim tych tresci nie zawiera zagraniczny tytul wykonawczy.

3. W tytule wykonawczym wystawionym przez organ wykonujacy wskazuje sie ten organ jako wierzyciela wnioskujacego o wszczecie egzekucji.

4. Organ wykonujacy, w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych, kieruje wystawiony przez siebie tytul wykonawczy do wlasciwego organu egzekucyjnego w celu wykonania. Jednoczesnie organ wykonujacy przesyla do wlasciwego organu egzekucyjnego kopie zagranicznego tytulu wykonawczego celem doreczenia jej zobowiazanemu, chyba ze tytul ten zostal wczesniej doreczony. Przepisow art. 15 nie stosuje sie.

5. Organ wykonujacy niezwlocznie informuje obce panstwo o skierowaniu wystawionego przez siebie tytulu wykonawczego do organu egzekucyjnego.

6. W przypadku niedotrzymania przez organ wykonujacy terminu, o ktorym mowa w 4, organ ten informuje obce panstwo o przyczynie jego niedotrzymania.

7. Jezeli wskutek podjecia czynnosci, o ktorych mowa w 4, zostana zakwestionowane dochodzone naleznosci pieniezne lub zagraniczny tytul wykonawczy je obejmujacy, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 66zf, 66zg i 66zi.

Art. 66zb. 1. W przypadku otrzymania od obcego panstwa wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych, organ wykonujacy niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, wystepuje pisemnie do obcego panstwa o uzupelnienie wniosku, jezeli nie zawiera on informacji okreslonych w art. 66x 1 i 2.

2. Jezeli z wnioskiem, o ktorym mowa w 1, zwraca sie obce panstwo, organ wnioskujacy przekazuje dostepne informacje.

3. Jezeli organ wykonujacy nie podejmie czynnosci, o ktorych mowa w art. 66za 1 i 4, w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych, informuje pisemnie obce panstwo o powodach niepodjecia tych czynnosci, niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 7 dni, liczac od dnia, w ktorym uplynal trzymiesieczny okres.

Art. 66zc. 1. Jezeli we wlasciwym terminie dla danej sprawy cala lub czesc dochodzonych naleznosci pienieznych nie moze byc wyegzekwowana, organ wykonujacy informuje o tym obce panstwo, wskazujac tego przyczyny.

2. Organ wykonujacy informuje obce panstwo o podjetych dzialaniach oraz wynikach prowadzonego postepowania egzekucyjnego nie pozniej niz w dniu konczacym szesciomiesieczny okres lub kazda jego wielokrotnosc, liczac od dnia potwierdzenia otrzymania wniosku.

3. Jezeli informacje, o ktorych mowa w 2, otrzymal od obcego panstwa organ wnioskujacy i z tych informacji wynika mozliwosc dochodzenia naleznosci pienieznych, organ ten moze wystapic do obcego panstwa o ponowne wszczecie postepowania egzekucyjnego.

4. Przepis 3 stosuje sie odpowiednio do pomocy swiadczonej na rzecz obcego panstwa.

5. Wniosek o ponowne wszczecie postepowania egzekucyjnego sporzadza sie pisemnie w terminie 2 miesiecy od dnia otrzymania informacji, o ktorych mowa w 3.

6. Do wniosku o ponowne wszczecie postepowania egzekucyjnego stosuje sie przepisy dotyczace wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych.

Art. 66zd. 1. Organ egzekucyjny realizujacy wniosek organu wykonujacego o udzielenie pomocy obcemu panstwu, za zgoda organu wykonujacego wyrazona w uzgodnieniu z obcym panstwem, moze odroczyc termin platnosci naleznosci pienieznych lub rozlozyc na raty splate takich naleznosci, o ile prawo Rzeczypospolitej Polskiej dopuszcza stosowanie takich ulg w splacie w odniesieniu do analogicznych naleznosci pienieznych polskich wierzycieli.

2. W sprawach, o ktorych mowa w 1, stosuje sie odpowiednio przepisy prawa Rzeczypospolitej Polskiej regulujace udzielanie ulg w splacie analogicznych naleznosci pienieznych polskich wierzycieli.

Art. 66ze. 1. Od naleznosci pienieznych obcych panstw objetych tytulem wykonawczym wystawionym przez organ wykonujacy nalicza sie odsetki z tytulu nieterminowego regulowania naleznosci pienieznych w wysokosci i na zasadach okreslonych w przepisach Rzeczypospolitej Polskiej regulujacych naliczanie takich odsetek od analogicznych naleznosci pienieznych polskich wierzycieli, z zastrzezeniem 2.

2. Odsetki, o ktorych mowa w 1, nalicza sie od dnia wystawienia tytulu wykonawczego.

Art. 66zf. 1. W trakcie postepowania egzekucyjnego wszczetego na wniosek obcego panstwa zobowiazany zglasza zastrzezenia dotyczace zagranicznego tytulu wykonawczego lub naleznosci pienieznych objetych tym tytulem, zwane dalej "zarzutami", wylacznie do wlasciwych wladz tego panstwa, zgodnie z prawem tego panstwa. O wniesionych zarzutach zobowiazany moze powiadomic organ wykonujacy lub organ egzekucyjny.

2. Organ wykonujacy, ktory otrzymal powiadomienie o wniesionych przez zobowiazanego zarzutach, powiadamia o tym wlasciwy organ egzekucyjny.

3. Organ wykonujacy informuje organ egzekucyjny o podjetym przez obce panstwo rozstrzygnieciu w sprawie wniesionych zarzutow.

4. Organ egzekucyjny wstrzymuje postepowanie egzekucyjne z dniem powiadomienia go o wniesionych zarzutach, o ktorych mowa w 1, do dnia powiadomienia go o rozstrzygnieciu obcego panstwa w sprawie wniesionych zarzutow, z zastrzezeniem 5.

5. Jezeli w przypadku, o ktorym mowa w 1, obce panstwo zwroci sie do organu wykonujacego o kontynuowanie egzekucji, organ ten kieruje wniosek w tej sprawie do organu egzekucyjnego, chyba ze prawo Rzeczypospolitej Polskiej nie zezwala na podjecie takich dzialan w odniesieniu do analogicznych naleznosci pienieznych polskiego wierzyciela. Przepis art. 57 1 stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku, o ktorym mowa w 1, organ wykonujacy moze wystapic do organu egzekucyjnego o zabezpieczenie dochodzonych naleznosci pienieznych, jezeli przepisy zawarte w dziale IV pozwalaja na zabezpieczenie analogicznej naleznosci pienieznej polskiego wierzyciela.

7. Organ wykonujacy powiadamia obce panstwo o podjetych dzialaniach, o ktorych mowa w 5 i 6.

8. Z wnioskiem, o ktorym mowa w 5 i 6, moze wystapic do obcego panstwa organ wnioskujacy, z tym ze nie moze domagac sie od tego panstwa udzielenia wnioskowanej pomocy, jezeli prawo obcego panstwa na to nie zezwala.

Art. 66zg. 1. Jezeli w wyniku postepowania prowadzonego przez obce panstwo w sprawie wniesionych zarzutow uznano je za zasadne, organ egzekucyjny jest zobowiazany do wyplaty zobowiazanemu roszczen z tytulu nienaleznie wyegzekwowanych kwot oraz przyznanego odszkodowania. Przepis art. 64c 3b stosuje sie odpowiednio.

2. Organ egzekucyjny niezwlocznie powiadamia organ wykonujacy o wysokosci naleznych kwot z tytulow, o ktorych mowa w 1, zwanych dalej "kwotami zwracanymi zobowiazanemu".

3. Organ wykonujacy po otrzymaniu powiadomienia, o ktorym mowa w 2, wystepuje do obcego panstwa o pokrycie kwot zwracanych zobowiazanemu.

Art. 66zh. 1. Jezeli z wnioskiem analogicznym do wniosku, o ktorym mowa w art. 66zf 5, zwrocil sie do obcego panstwa organ wnioskujacy, a w wyniku postepowania prowadzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznano, ze zachodza przeslanki, o ktorych mowa w art. 33 pkt 1-4, 6, 7 lub 10, organ wnioskujacy jest zobowiazany do przekazania obcemu panstwu srodkow na pokrycie kwot zwracanych zobowiazanemu przez obce panstwo zgodnie z prawem tego panstwa. Organ wnioskujacy moze dokonac rozliczenia kwot zwracanych zobowiazanemu z udzialem obcego panstwa.

2. Przekazania, o ktorym mowa w 1, dokonuje sie w terminie 2 miesiecy od dnia otrzymania od obcego panstwa wniosku w takiej sprawie.

3. Polski wierzyciel, ktory doprowadzil do powstania kwot zwracanych zobowiazanemu, jest zobowiazany do przekazania organowi wnioskujacemu srodkow na pokrycie tych kwot, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania organu wnioskujacego do pokrycia tych kwot. W przypadku niewykonania wezwania w tym terminie, organ wnioskujacy stosuje odpowiednio art. 64c 5 i 7.

Art. 66zi. 1. Jezeli sprawa zarzutow byla przedmiotem postepowania przed wlasciwym sadem obcego panstwa i z orzeczenia sadu wynika mozliwosc kontynuowania postepowania egzekucyjnego, orzeczenie sadu stanowi zagraniczny tytul wykonawczy.

2. Jezeli z orzeczenia, o ktorym mowa w 1, wynika inna wysokosc dochodzonej naleznosci, organ wykonujacy aktualizuje tytul wykonawczy. Przepisy wydane na podstawie art. 6 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 66zj. 1. Polski wierzyciel niezwlocznie informuje organ wnioskujacy o podjetych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzialaniach polegajacych na zakwestionowaniu dochodzonych naleznosci pienieznych lub wystawionego na nie tytulu wykonawczego.

2. Informacje, o ktorej mowa w 1, organ wnioskujacy przekazuje na pismie niezwlocznie obcemu panstwu.

3. Jezeli informacje o dzialaniach analogicznych do dzialan, o ktorych mowa w 1, otrzymal od obcego panstwa organ wykonujacy, a prawo Rzeczypospolitej Polskiej majace zastosowanie do analogicznej naleznosci pienieznej polskiego wierzyciela nie pozwala na podjecie dzialan, o ktorych mowa w art. 66zf 5 i 6, organ ten powiadamia o tym obce panstwo.

4. Powiadomienia, o ktorym mowa w 3, dokonuje sie niezwlocznie po otrzymaniu informacji od obcego panstwa o zakwestionowaniu dochodzonych naleznosci pienieznych lub wystawionego na nie tytulu wykonawczego, nie pozniej jednak niz w terminie miesiaca od otrzymania takiej informacji.

Art. 66zk. 1. Jezeli wniosek o dochodzenie naleznosci pienieznych stanie sie bezprzedmiotowy ze wzgledu na ich zaplate, umorzenie lub z innego powodu, organ wnioskujacy informuje o tym niezwlocznie na pismie obce panstwo.

2. Informacja, o ktorej mowa w 1, otrzymana od obcego panstwa stanowi podstawe do zaprzestania dzialan prowadzonych przez wlasciwy organ egzekucyjny lub rekwizycyjny.

3. Jezeli wysokosc naleznosci pienieznych objetych wnioskiem, o ktorym mowa w 1, ulegnie zmianie, organ wnioskujacy niezwlocznie informuje o tym pisemnie obce panstwo.

4. Polski wierzyciel, informujac organ wnioskujacy o zmianie wysokosci naleznosci pienieznych objetych wnioskiem o ich dochodzenie, dolacza zaktualizowany tytul wykonawczy, jezeli przepisy wydane na podstawie art. 6 2 nakladaja na niego obowiazek takiej aktualizacji.

5. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w 3, polega na zmniejszeniu naleznosci pienieznych, organ wykonujacy powiadamia o tym wlasciwy organ egzekucyjny, ktory ogranicza egzekucje do kwoty wskazanej w tym powiadomieniu.

6. Jezeli przed terminem przekazania informacji, o ktorej mowa w 5, naleznosci pieniezne zostaly wyegzekwowane w kwocie wyzszej, niz wynika to z tej informacji, a wyegzekwowane naleznosci pieniezne nie zostaly przekazane obcemu panstwu, nienaleznie wyegzekwowane kwoty podlegaja zwrotowi zobowiazanemu.

7. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w 3, polega na zwiekszeniu naleznosci pienieznych, organ wnioskujacy wystepuje do obcego panstwa z dodatkowym wnioskiem o dochodzenie naleznosci pienieznych.

8. W przypadku otrzymania przez organ wykonujacy od obcego panstwa dodatkowego wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych.

9. Dodatkowy wniosek o dochodzenie naleznosci pienieznych, zgloszony po zakonczeniu postepowania egzekucyjnego wszczetego na podstawie pierwotnego wniosku, podlega wykonaniu, jezeli dotyczy naleznosci pienieznych nie mniejszych niz 1.500 euro.

10. Do naleznosci pienieznych polskich wierzycieli bedacych przedmiotem dodatkowego wniosku o dochodzenie naleznosci pienieznych stosuje sie kursy wymiany, o ktorych mowa w art. 66e 3 i art. 66x 3, majace zastosowanie przy sporzadzaniu pierwotnego wniosku.

Art. 66zl. Naleznosci pieniezne moga byc zabezpieczone na uzasadniony wniosek obcego panstwa lub organu wnioskujacego. Przepisy niniejszego oddzialu dotyczace dochodzenia naleznosci pienieznych stosuje sie odpowiednio.

Art. 66zm. 1. Okresy ograniczen w dochodzeniu naleznosci pienieznych na wniosek obcego panstwa reguluja przepisy tego panstwa.

2. Zastosowane przez obce panstwo srodki egzekucyjne lub ulgi w splacie, o ktorych mowa w art. 66zd 1, wywoluja taki sam skutek, jak podjete na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 66zn. 1. Organ egzekucyjny egzekwuje naleznosci pieniezne w zlotych i wyegzekwowane naleznosci pieniezne przekazuje organowi wykonujacemu. Organ wykonujacy cala wyegzekwowana kwote naleznosci pienieznych przekazuje obcemu panstwu w terminie miesiaca od dnia ich wyegzekwowania.

2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do odsetek, o ktorych mowa w art. 66ze 1, oraz odsetek naliczonych w zwiazku z zastosowaniem ulg w splacie, o ktorych mowa w art. 66zd 1.

3. Organ wykonujacy moze dokonac podzialu kwoty uzyskanej z egzekucji na dochodzone naleznosci pieniezne i koszty egzekucyjne z udzialem zainteresowanego obcego panstwa.

4. Organ wykonujacy moze przyjac w uzgodnieniu z obcym panstwem inny termin przekazywania wyegzekwowanych kwot, jezeli przekazywana kwota jest mniejsza niz 1.500 euro.

Art. 66zo. 1. Obowiazek uznaje sie za wykonany, niezaleznie od odsetek pobieranych w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 66zd 1, i odsetek okreslonych w art. 66ze 1, jezeli zostal on wyegzekwowany w zlotych w kwocie, ktora, po przeliczeniu wedlug zasady okreslonej w art. 66x 3, jest rowna kwocie okreslonej w walucie obcego panstwa w zagranicznym tytule wykonawczym, na podstawie ktorego obce panstwo wystapilo z wnioskiem o dochodzenie naleznosci pienieznych.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do obowiazku egzekwowanego przez obce panstwo na wniosek organu wnioskujacego.

3. Jezeli wyegzekwowana przez obce panstwo kwota naleznosci pienieznych po przeliczeniu na zlote wedlug sredniego kursu waluty obcego panstwa w stosunku do zlotego, ogloszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu otrzymania kwoty, jest wyzsza lub nizsza od kwoty wykazanej w tytule wykonawczym, roznica stanowi odpowiednio dochod lub strate polskiego wierzyciela.

Art. 66zp. 1. Jezeli w przypadkach, o ktorych mowa w art. 64c 4c, organ wykonujacy podejmuje decyzje o ubieganiu sie od obcego panstwa zwrotu kosztow, powiadamia o tym pisemnie obce panstwo.

2. Do powiadomienia, o ktorym mowa w 1, dolacza sie szczegolowe zestawienie przewidywanych kosztow.

3. Jezeli powiadomienie, analogiczne do powiadomienia, o ktorym mowa w 1, otrzymal organ wnioskujacy, potwierdza jego otrzymanie niezwlocznie na pismie, nie pozniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia.

4. Organ wnioskujacy w terminie 2 miesiecy od dnia potwierdzenia, o ktorym mowa w 3, informuje obce panstwo, czy i w jakim zakresie pokryje wnioskowane koszty.

5. Jezeli organ wykonujacy nie uzgodni z zainteresowanym obcym panstwem sposobu pokrycia kosztow, nie podejmuje sie czynnosci wywolujacych skutki, o ktorych mowa w art. 64c 4c.

DZIAL II

Egzekucja naleznosci pienieznych

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 67. 1. Z zastrzezeniem art. 68 1, podstawe zastosowania srodkow egzekucyjnych, o ktorych mowa w art. 1a pkt 12 lit. a), stanowi zawiadomienie o zajeciu prawa majatkowego zobowiazanego u dluznika zajetej wierzytelnosci albo protokol zajecia prawa majatkowego, albo protokol zajecia i odbioru ruchomosci, albo protokol odbioru dokumentu, sporzadzone wedlug wzoru okreslonego w drodze rozporzadzenia przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych. Okreslajac wzor, minister uwzgledni uwarunkowania wynikajace z elektronicznego przetwarzania danych zawartych w tym zawiadomieniu lub protokolach.

2. Zawiadomienie o zajeciu prawa majatkowego zobowiazanego u dluznika zajetej wierzytelnosci zawiera:

1) oznaczenie zobowiazanego, wierzyciela i organu egzekucyjnego,

2) oznaczenie dluznika zajetej wierzytelnosci,

3) okreslenie stosowanego srodka egzekucyjnego,

4) numer tytulu wykonawczego stanowiacego podstawe do zajecia,

5) kwote naleznosci, okres, za ktory naleznosc zostala ustalona lub okreslona, termin platnosci naleznosci, rodzaj i stope odsetek z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie oraz kwote odsetek naliczonych do dnia wystawienia zawiadomienia,

6) kwote naleznych kosztow egzekucyjnych,

7) wezwanie dluznika zajetej wierzytelnosci do realizacji zajecia lub powiadomienia organu egzekucyjnego o przeszkodzie w realizacji zajecia,

8) pouczenie zobowiazanego i dluznika zajetej wierzytelnosci o skutkach zajecia,

9) date wystawienia zawiadomienia, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzbowego podpisujacego oraz odcisk pieczeci organu egzekucyjnego.

3. Do protokolu zajecia prawa majatkowego stosuje sie odpowiednio 4.

4. Protokol zajecia i odbioru ruchomosci zawiera tresc okreslona w 2 pkt 1, 4-6 i 9 oraz w art. 53 1 pkt 5, a ponadto:

1) wyszczegolnienie zajetych ruchomosci z podaniem ich ilosci, rodzaju jednostki miary i wartosci szacunkowej ruchomosci, jezeli jej oszacowanie nie zostalo zastrzezone dla bieglego skarbowego,

2) adnotacje, ktore z zajetych ruchomosci moga byc sprzedane bezposrednio po zajeciu, a takze ktore ruchomosci poborca pozostawia pod dozorem zobowiazanego lub osoby zastepujacej zobowiazanego, a ktore odbiera,

3) pouczenie zobowiazanego o skutkach zajecia ruchomosci i przyslugujacym mu prawie zaskarzenia w postaci zgloszenia zarzutow,

4) pouczenie dozorcy o skutkach przyjecia ruchomosci pod dozor.

5. Protokol odebrania dokumentu zawiera tresc okreslona w 2 pkt 1, 4-6 i 9 i 4 pkt 3 oraz w art. 53 1 pkt 1, 2 i 4-6, a ponadto:

1) oznaczenie lub opis odebranego dokumentu,

2) wartosc szacunkowa prawa majatkowego zwiazanego z tym dokumentem.

Art. 67a. 1. Organ egzekucyjny moze z mocy samego zajecia wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego albo ruchomosci wykonywac wszelkie prawa zobowiazanego w zakresie niezbednym do prowadzenia egzekucji.

2. Zobowiazany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjasnien, potrzebnych do dochodzenia naleznosci pienieznej.

Art. 67b. O ile dalsze przepisy nie stanowia inaczej, organ egzekucyjny zwraca sie do bieglego skarbowego o oszacowanie wartosci zajetej ruchomosci lub prawa majatkowego.

Art. 67c. 1. Uprawnienia do oszacowania wartosci ruchomosci lub prawa majatkowego zobowiazanego moga byc nadane osobie, ktora:

1) korzysta w pelni z praw publicznych,

2) posiada:

a) dyplom ukonczenia wyzszej, sredniej lub zasadniczej szkoly o profilu technicznym lub artystycznym lub dyplom mistrza, w zawodzie lub kierunku odpowiadajacym rodzajowi majatku, ktorego wartosc podlega oszacowaniu,

b) opinie wlasciwego stowarzyszenia, organizacji zawodowej, szkoly wyzszej lub innej instytucji stwierdzajacej posiadanie przez te osobe teoretycznych i praktycznych wiadomosci w danej galezi techniki, sztuki, rzemiosla, a takze innych umiejetnosci niezbednych do oszacowania wartosci majatku.

2. Z wnioskiem o nadanie uprawnien do szacowania wartosci majatku zobowiazanego kandydat na bieglego skarbowego wystepuje do dyrektora izby skarbowej.

3. Do wniosku, o ktorym mowa w 2, dolacza sie:

1) uwierzytelniony odpis dokumentu oraz opinie, o ktorych mowa w 1 pkt 2,

2) informacje okreslajaca zakres uprawnien, o ktore kandydat sie ubiega,

3) dokumenty stwierdzajace tozsamosc kandydata oraz jego niekaralnosc,

4) opinie zakladu pracy, jezeli kandydat jest pracownikiem.

4. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej, odmawiajace dokonania wpisu na liste bieglych skarbowych, przysluguje zazalenie.

5. Podstawe do podjecia czynnosci bieglego skarbowego stanowi wpis kandydata na liste prowadzona przez izbe skarbowa.

6. W prowadzonej przez izbe skarbowa liscie bieglych skarbowych uwzglednia sie:

1) imie i nazwisko bieglego skarbowego i jego adres zamieszkania,

2) zakres przyznanych uprawnien,

3) termin wpisania na liste,

4) wzor uwierzytelnionego podpisu bieglego skarbowego.

7. Lista bieglych skarbowych jest prowadzona wedlug wzoru okreslonego przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, dostosowanego do techniki informatycznej.

8. Lista bieglych skarbowych jest dostepna dla zainteresowanych w siedzibie odpowiedniej izby skarbowej.

9. W styczniu kazdego roku izba skarbowa przekazuje ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych liste bieglych skarbowych, a takze zawiadamia niezwlocznie o kazdym przypadku wpisania lub wykreslenia z listy bieglego skarbowego.

10. Skreslenie z listy bieglych skarbowych nastepuje:

1) na wlasna prosbe,

2) w przypadku:

a) pozbawienia praw publicznych lub utraty innych warunkow do pelnienia tej funkcji albo stwierdzenia, ze z chwila dokonania wpisu na liste biegly skarbowy warunkom tym nie odpowiadal i nadal nie odpowiada,

b) smierci bieglego skarbowego,

c) stwierdzenia nienalezytego wykonywania funkcji bieglego skarbowego.

11. Na postanowienie dyrektora izby skarbowej w sprawie skreslenia bieglego skarbowego z listy bieglych skarbowych przysluguje zazalenie.

12. Biegly skarbowy moze odmowic dokonania szacunku wartosci majatku zobowiazanego znajdujacego sie na terenie dzialania izby skarbowej, na liste ktorej zostal wpisany, tylko z waznych przyczyn.

13. Biegly skarbowy, wydajac opinie, uzywa tytulu bieglego skarbowego z oznaczeniem izby skarbowej, na liste ktorej zostal wpisany.

14. Biegly skarbowy jest obowiazany niezwlocznie zawiadomic izbe skarbowa o:

1) kazdej zmianie swojego adresu,

2) zamierzonej przerwie w wykonywaniu czynnosci bieglego skarbowego przez okres dluzszy niz 3 miesiace.

15. Bieglemu skarbowemu za oszacowanie wartosci ruchomosci lub prawa majatkowego zobowiazanego przysluguje wynagrodzenie zgodne z zakresem wykonanej pracy w wysokosci okreslonej przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych w drodze rozporzadzenia. Okreslajac wysokosc wynagrodzenia, minister uwzglednia rodzaj i czas pracy oraz wysokosc poniesionych przez bieglego skarbowego wydatkow zwiazanych z oszacowaniem wartosci ruchomosci lub prawa majatkowego.

Art. 67d. 1. Organ egzekucyjny zawiadamia zobowiazanego o wyznaczonym terminie oszacowania wartosci ruchomosci lub prawa majatkowego przez bieglego skarbowego i przesyla zobowiazanemu odpis protokolu oszacowania.

2. Jezeli zobowiazany nie zgadza sie z oszacowaniem przez bieglego skarbowego wartosci ruchomosci lub prawa majatkowego, moze wystapic do organu egzekucyjnego z wnioskiem o dokonanie tego oszacowania przez bieglego sadowego.

3. Jezeli wartosc zajetej ruchomosci lub prawa majatkowego oszacowana przez bieglego sadowego nie rozni sie co najmniej o 25% od wartosci oszacowanej przez bieglego skarbowego, koszty oszacowania przez bieglego sadowego ponosi zobowiazany.

4. Wniesienie przez zobowiazanego wniosku, o ktorym mowa w 2, wstrzymuje sprzedaz zajetych rzeczy.

Art. 68. 1. Jezeli zobowiazany na wezwanie poborcy skarbowego placi dochodzona naleznosc pieniezna, poborca wystawia pokwitowanie odbioru pieniedzy. Pokwitowanie to wywiera ten sam skutek prawny, co pokwitowanie wierzyciela. Za pokwitowana naleznosc pieniezna organ egzekucyjny ponosi odpowiedzialnosc wobec wierzyciela.

2. Do czynnosci egzekucyjnych, o ktorych mowa w 1, nie stosuje sie przepisow art. 53.

3. W przypadku odebrania pieniedzy w wyniku przeszukania pomieszczen i schowkow, srodkow transportu oraz odziezy, teczek, waliz i podobnych przedmiotow stosuje sie odpowiednio przepis 1.

Art. 68a. Wplata dokonana przez dluznika zajetej wierzytelnosci do organu egzekucyjnego wywiera ten sam skutek, co wplata dokonana przez zobowiazanego do rak wierzyciela.

Art. 68b. 1. Stwierdzenie nabycia w postepowaniu egzekucyjnym praw wlasnosci lub innych praw albo ruchomosci nastepuje w drodze postanowienia.

2. Postanowienie, o ktorym mowa w 1, organ egzekucyjny wydaje na zadanie nabywcy, a jezeli do wykonywania praw lub dysponowania ruchomosciami niezbedne jest posiadanie dowodu nabycia - z urzedu.

Art. 68c. (skreslony)

Art. 68d. Prawa majatkowe i ruchomosci nabyte w postepowaniu egzekucyjnym sa wolne od obciazen.

Art. 69. 1. Gdy zobowiazanym do uiszczenia naleznosci pienieznej jest panstwowa jednostka budzetowa, wierzyciel w celu otrzymania tej naleznosci sklada tytul wykonawczy bezposrednio tej panstwowej jednostce, z ktorej dzialalnoscia wiaze sie egzekwowana naleznosc. Jednostka ta jest obowiazana bezzwlocznie naleznosc uiscic. Jezeli naleznosc nie zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia zlozenia tytulu wykonawczego, jednostka nadrzedna zobowiazanego, na wniosek wierzyciela, zarzadza pokrycie naleznosci ze srodkow zobowiazanego.

2. W zakresie zarzadzenia, o ktorym mowa w 1, jednostce nadrzednej przysluguja uprawnienia jednostki budzetowej do dysponowania srodkami zgromadzonymi na jej rachunku.

3. Przepis 1 nie ma zastosowania do naleznosci z tytulu skladek na ubezpieczenie spoleczne, zobowiazan podatkowych oraz naleznosci, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 4.

Art. 70. 1. Dluznik zajetej wierzytelnosci jest obowiazany do naliczenia odsetek z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie, naleznych od nastepnego dnia po dniu wystawienia przez organ egzekucyjny zawiadomienia o zajeciu wierzytelnosci lub prawa majatkowego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu srodkow pienieznych uzyskanych z zajecia, z zastrzezeniem 2.

2. Jezeli dluznik zajetej wierzytelnosci przekazuje organowi egzekucyjnemu srodki pieniezne za posrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki, o ktorych mowa w 1, do dnia obciazenia rachunku bankowego zobowiazanego przekazywana kwota.

3. Organ egzekucyjny w okresie realizacji zajecia jest obowiazany powiadamiac dluznika zajetej wierzytelnosci o kazdorazowej zmianie stawki odsetek z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie.

4. Dluznik zajetej wierzytelnosci nie odpowiada za nieprawidlowe obliczenie odsetek, jezeli organ egzekucyjny nie powiadomil go w pore o zmianie, o ktorej mowa w 3.

5. Przepisy 1-4 stosuje sie do dluznikow zajetej wierzytelnosci obowiazanych do prowadzenia ksiag podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Art. 70a. 1. Jezeli rzecz lub prawo majatkowe, do ktorych skierowano egzekucje, zostaly obciazone hipoteka lub zastawem, organ egzekucyjny ustala kolejnosc zaspokojenia dochodzonej naleznosci pienieznej. W przypadku stwierdzenia, ze przed dochodzona naleznoscia pieniezna podlegaja zaspokojeniu inne wierzytelnosci zabezpieczone hipoteka lub zastawem, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie wstrzymania czynnosci egzekucyjnych podjetych w stosunku do zajetych rzeczy lub praw majatkowych.

2. Jezeli hipoteki lub zastawy ustanowione dla zabezpieczenia wierzytelnosci podlegajacych zaspokojeniu przed dochodzona naleznoscia pieniezna wygasna bez przeniesienia wlasnosci zajetych rzeczy lub praw majatkowych, organ egzekucyjny podejmuje wstrzymane czynnosci egzekucyjne.

Art. 70b. 1. Jezeli dluznikowi zajetej wierzytelnosci jest wiadome, ze zajeta wierzytelnosc lub inne prawo majatkowe obciazone zostaly zastawem rejestrowym, wstrzymuje realizacje zajecia, z zastrzezeniem 2, i powiadamia o tym niezwlocznie organ egzekucyjny.

2. Jezeli naleznosci pienieznej dochodzonej przez organ egzekucyjny przysluguje wczesniejsza kolejnosc zaspokojenia niz wierzytelnosci zabezpieczonej zastawem rejestrowym, organ egzekucyjny powiadamia o tym dluznika zajetej wierzytelnosci, ktory niezwlocznie podejmuje wstrzymana realizacje zajecia.

Art. 70c. Zajecie wierzytelnosci nie narusza uprawnien wynikajacych z zamieszczonej w umowie klauzuli kompensacyjnej, o ktorej mowa w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektorych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. Nr 91, poz. 871).

Art. 71. 1. Jezeli egzekucja administracyjna naleznosci pienieznych staje sie bezskuteczna, organ egzekucyjny lub wierzyciel moze zwrocic sie do sadu o nakazanie zobowiazanemu wyjawienia majatku, zgodnie z przepisami Kodeksu postepowania cywilnego.

2. O nakazanie wyjawienia przez zobowiazanego majatku mozna zwrocic sie takze przed wszczeciem egzekucji administracyjnej lub w toku tej egzekucji, jezeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze egzekwowana naleznosc pieniezna nie bedzie mogla byc zaspokojona ze znanego majatku zobowiazanego ani tez z jego wynagrodzenia za prace lub z przypadajacych mu okresowo swiadczen za okres 6 miesiecy.

3. Podstawa zadania nakazania wyjawienia przez zobowiazanego majatku jest tytul wykonawczy, o ktorym mowa w art. 27, albo zarzadzenie zabezpieczenia wydane na podstawie przepisow dzialu IV.

Art. 71a. 1. Organy egzekucyjne uprawnione sa do przeprowadzania u dluznikow zajetej wierzytelnosci, z wylaczeniem bankow, kontroli prawidlowosci realizacji zastosowanego srodka egzekucyjnego, z zastrzezeniem 2.

2. Jezeli srodek egzekucyjny zastosowany zostal przez organ egzekucyjny, o ktorym mowa w art. 19 3, 4, 7 i 8, kontrole prawidlowosci realizacji zastosowanego srodka egzekucyjnego przeprowadza, z urzedu lub na wniosek tego organu, naczelnik urzedu skarbowego.

3. Udostepnienie organowi egzekucyjnemu dokumentow i informacji niezbednych do przeprowadzenia kontroli prawidlowosci realizacji zastosowanego srodka egzekucyjnego nie narusza obowiazku zachowania przez dluznikow zajetej wierzytelnosci tajemnicy okreslonej w odrebnych przepisach.

4. Czynnosci kontrolnych dokonuje sie w obecnosci dluznika zajetej wierzytelnosci lub osoby odpowiedzialnej za realizacje zajecia.

5. Osoba dokonujaca czynnosci kontrolnych obowiazana jest okazac pisemne upowaznienie organu egzekucyjnego do dokonywania tych czynnosci.

6. Kopie protokolu z czynnosci kontrolnych dorecza sie dluznikowi zajetej wierzytelnosci lub osobie odpowiedzialnej za realizacje zajecia.

7. Jezeli dluznik zajetej wierzytelnosci nie zgadza sie z ustaleniami zawartymi w protokole, moze zglosic niezwlocznie do protokolu odpowiednie wyjasnienia lub zastrzezenia albo w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia przedlozyc je w formie pisemnej.

8. Przepisy 1-7 stosuje sie odpowiednio do zobowiazanego.

9. Jezeli w wyniku kontroli stwierdzono, ze dluznik zajetej wierzytelnosci bezpodstawnie uchyla sie od przekazania zajetej wierzytelnosci albo czesci wierzytelnosci organowi egzekucyjnemu, organ ten wydaje postanowienie, w ktorym okresla wysokosc nieprzekazanej kwoty. Na postanowienie w sprawie wysokosci nieprzekazanej kwoty przysluguje zazalenie.

Art. 71b. Jezeli dluznik zajetej wierzytelnosci bezpodstawnie uchyla sie od przekazania zajetej wierzytelnosci albo czesci wierzytelnosci organowi egzekucyjnemu, zajeta wierzytelnosc albo czesc wierzytelnosci moze byc sciagnieta od dluznika zajetej wierzytelnosci w trybie egzekucji administracyjnej. Podstawa wystawienia tytulu wykonawczego jest postanowienie, o ktorym mowa w art. 71a 9. Tytul wykonawczy wystawia organ egzekucyjny, ktory dokonal u dluznika zajetej wierzytelnosci zajecia wierzytelnosci.

Rozdzial 2

Egzekucja z wynagrodzenia za prace

Art. 72. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia wynagrodzenia za prace przez przeslanie do pracodawcy zobowiazanego zawiadomienia o zajeciu tej czesci jego wynagrodzenia, ktora nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych naleznosci pienieznych wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednoczesnie wzywa pracodawce, aby nie wyplacal zajetej czesci wynagrodzenia zobowiazanemu, lecz przekazal ja organowi egzekucyjnemu az do pelnego pokrycia egzekwowanych naleznosci pienieznych.

2. Zajecie wynagrodzenia za prace jest dokonane z chwila doreczenia pracodawcy zawiadomienia o zajeciu, o ktorym mowa w 1. Zajecie to zachowuje moc rowniez w przypadku zmiany stosunku pracy lub zlecenia, nawiazania nowego stosunku pracy lub zlecenia z tym samym pracodawca, a takze w przypadku przejecia pracodawcy przez innego pracodawce.

3. W stosunku do egzekwowanej naleznosci pienieznej niewazne sa rozporzadzenia wynagrodzeniem przekraczajace czesc wolna od zajecia, dokonane po jego zajeciu, a takze przed tym zajeciem, jezeli sa wymagalne po zajeciu.

4. Jednoczesnie z przeslaniem zawiadomienia, o ktorym mowa w 1, organ egzekucyjny:

1) zawiadamia zobowiazanego o zajeciu jego wynagrodzenia za prace, doreczajac mu odpis tytulu wykonawczego, o ile nie zostal wczesniej doreczony, i odpis wezwania przeslanego do pracodawcy, pouczajac ponadto zobowiazanego, ze nie moze odbierac wynagrodzenia poza czescia wolna od zajecia ani rozporzadzac nim w zaden inny sposob,

2) wzywa pracodawce, aby:

a) w terminie 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia zlozyl za okres 3 miesiecy poprzedzajacych zajecie, za kazdy miesiac oddzielnie, zestawienie otrzymanego w tym czasie wynagrodzenia zobowiazanego z wyszczegolnieniem wszystkich jego skladnikow,

b) skladal, w przypadku zaistnienia przeszkod do wyplacenia wynagrodzenia za prace, oswiadczenie o rodzaju tych przeszkod, a w szczegolnosci podal, czy inne osoby roszcza sobie prawa do zajetego wynagrodzenia, czy i w jakim sadzie toczy sie sprawa o to wynagrodzenie oraz czy i o jakie roszczenia zostala skierowana do tego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli,

3) poucza pracodawce o okreslonych w art. 71b, art. 168c i art. 168e skutkach niestosowania sie do wezwan, o ktorych mowa w pkt 1 i 2.

Art. 73. Jezeli wynagrodzenie za prace zostalo uprzednio zajete przez inny organ egzekucyjny, pracodawca niezwlocznie zawiadamia o tym wlasciwe organy egzekucyjne.

Art. 74. (skreslony).

Art. 75. 1. Jezeli w czasie prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za prace zobowiazany przestal pracowac u pracodawcy, u ktorego dokonano zajecia wynagrodzenia, pracodawca ten niezwlocznie zawiadamia o tym organ egzekucyjny oraz we wzmiance o zajeciu wynagrodzenia w wydanym zobowiazanemu swiadectwie pracy wskazuje organ egzekucyjny, numer sprawy egzekucyjnej i wysokosc potraconych juz kwot.

2. Jezeli nowe miejsce pracy zobowiazanego jest znane dotychczasowemu pracodawcy, pracodawca ten przesyla niezwlocznie dokumenty dotyczace zajecia wynagrodzenia zobowiazanego nowemu pracodawcy i zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Doreczenie tych dokumentow nowemu pracodawcy ma skutki prawne zajecia wynagrodzenia zobowiazanego u tego pracodawcy.

3. Nowy pracodawca, ktoremu zobowiazany przedstawil swiadectwo pracy ze wzmianka o zajeciu wynagrodzenia, zawiadamia niezwlocznie o zatrudnieniu dawnego pracodawce oraz organ egzekucyjny.

Art. 76-78. (skreslone).

Rozdzial 3

Egzekucja ze swiadczen z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia spolecznego oraz renty socjalnej

Art. 79. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia swiadczen z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia spolecznego zobowiazanego, a takze z renty socjalnej, zwanych dalej "swiadczeniami", przez przeslanie do organu rentowego wlasciwego do spraw wyplaty zobowiazanemu swiadczen zawiadomienia o zajeciu tej czesci przyslugujacych zobowiazanemu swiadczen, ktora nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych naleznosci pienieznych wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednoczesnie wzywa organ rentowy, aby nie wyplacal zajetej czesci swiadczenia zobowiazanemu, lecz przekazal ja organowi egzekucyjnemu az do pelnego pokrycia egzekwowanych naleznosci pienieznych.

2. Zajecie swiadczen jest dokonane z chwila doreczenia organowi rentowemu zawiadomienia o zajeciu. Zajecie to zachowuje moc rowniez w przypadku zmiany organu rentowego wlasciwego do wyplaty swiadczen.

3. W stosunku do egzekwowanej naleznosci pienieznej niewazne sa rozporzadzenia swiadczeniami przekraczajace czesc wolna od zajecia, dokonane po ich zajeciu, a takze przed tym zajeciem, jezeli sa wymagalne po zajeciu.

4. Jednoczesnie z przeslaniem zawiadomienia, o ktorym mowa w 1, organ egzekucyjny:

1) zawiadamia zobowiazanego o zajeciu przyslugujacych mu swiadczen, doreczajac mu odpis tytulu wykonawczego, o ile nie zostal wczesniej doreczony, i odpis zawiadomienia przeslanego do organu rentowego, pouczajac ponadto zobowiazanego, ze nie moze odbierac swiadczen poza czescia wolna od zajecia, ani rozporzadzac nimi w zaden inny sposob,

2) wzywa organ rentowy, aby:

a) w terminie 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia podal wysokosc przyslugujacych zobowiazanemu miesiecznych swiadczen i zawiadamial o kazdej zmianie ich wysokosci,

b) skladal, w przypadku zaistnienia przeszkod do wyplacenia swiadczen, oswiadczenie o rodzaju tych przeszkod, a w szczegolnosci podal, czy inne osoby roszcza sobie prawa do zajetych swiadczen, czy i w jakim sadzie toczy sie sprawa o te swiadczenia oraz czy i o jakie roszczenia zostala skierowana do tych swiadczen egzekucja przez innych wierzycieli,

3) poucza organ rentowy o okreslonych w art. 71b, art. 168c i art. 168e skutkach niestosowania sie do wezwan, o ktorych mowa w pkt 1 i 2.

5. Przy egzekucji ze swiadczen stosuje sie odpowiednio przepisy art. 73 i 75.

Rozdzial 4

Egzekucja z rachunkow bankowych i wkladow oszczednosciowych

Art. 80. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia wierzytelnosci z rachunku bankowego przez przeslanie do banku, a jezeli bank posiada oddzialy - do wlasciwego oddzialu, zawiadomienia o zajeciu wierzytelnosci pienieznej zobowiazanego z rachunku bankowego do wysokosci egzekwowanej naleznosci pienieznej wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia w terminie dochodzonej wierzytelnosci oraz kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny jednoczesnie wzywa bank, aby bez zgody organu egzekucyjnego nie dokonywal wyplat z rachunku bankowego do wysokosci zajetej wierzytelnosci, lecz bezzwlocznie przekazal zajeta kwote organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej naleznosci albo zawiadomil organ egzekucyjny, w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, o przeszkodzie w dokonaniu wplaty.

2. Zajecie wierzytelnosci z rachunku bankowego zobowiazanego jest dokonane z chwila doreczenia bankowi zawiadomienia o zajeciu, o ktorym mowa w 1, i obejmuje rowniez kwoty, ktore nie byly na rachunku bankowym w chwili zajecia, a zostaly wplacone na ten rachunek po dokonaniu zajecia.

3. Jednoczesnie z przeslaniem zawiadomienia, o ktorym mowa w 1, organ egzekucyjny zawiadamia zobowiazanego o zajeciu jego wierzytelnosci z rachunku bankowego, doreczajac mu odpis tytulu wykonawczego, o ile nie zostal wczesniej doreczony, i odpis zawiadomienia skierowanego do banku o zakazie wyplaty zajetej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego.

Art. 81. 1. Zajecie wierzytelnosci jest skuteczne w odniesieniu do rachunkow bankowych zobowiazanego prowadzonych przez bank, niezaleznie od tego, czy organ egzekucyjny wskazal w zawiadomieniu, o ktorym mowa w art. 80 1, numery tych rachunkow.

1a. Zajecie wierzytelnosci jest skuteczne w odniesieniu do rachunku bankowego prowadzonego dla kilku osob fizycznych, ktorego wspolposiadaczem jest zobowiazany. Przepis art. 80 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Jezeli zobowiazanym jest jednostka budzetowa, zajeciu podlega wylacznie rachunek wydatkow.

3. Jezeli wierzytelnosci z innych rodzajow rachunkow bankowych zobowiazanego niz lokata terminowa, nie pokrywaja dochodzonej naleznosci, bank realizuje zajecie wierzytelnosci z rachunku tej lokaty w ostatniej kolejnosci.

4. Wynikajacy z zajecia wierzytelnosci z rachunku bankowego zakaz wyplat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy wyplat na biezace wynagrodzenia za prace oraz na zasadzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasadzone tytulem odszkodowania. Wyplata na wynagrodzenia za prace moze nastapic po zlozeniu bankowi odpisu listy plac lub innego wiarygodnego dowodu, a wyplata alimentow lub renty o charakterze alimentacyjnym - tytulu stwierdzajacego obowiazek zobowiazanego do placenia alimentow lub renty. Bank dokonuje wyplat alimentow lub renty do rak osoby uprawnionej do tych swiadczen.

5. Przepis 4 stosuje sie rowniez do podatku dochodowego od osob fizycznych oraz skladek na ubezpieczenie spoleczne, naleznych od dokonywanych wyplat na biezace wynagrodzenia.

Art. 82. W przypadku zbiegu kilku egzekucji administracyjnych lub zbiegu egzekucji administracyjnej i sadowej do tej samej wierzytelnosci z rachunku bankowego zobowiazanego, jezeli kwoty znajdujace sie na rachunku bankowym nie wystarczaja na pokrycie wszystkich egzekwowanych naleznosci, bank obowiazany jest wstrzymac wyplaty z tego rachunku do wysokosci naleznosci pienieznych, na rzecz ktorych zajecie nastapilo, oraz niezwlocznie zawiadomic o tym wlasciwe organy egzekucyjne. Przepisy art. 81 4-5 stosuje sie odpowiednio.

Art. 83. (skreslony).

Art. 84. 1. Jezeli przed zajeciem wierzytelnosci z rachunku bankowego zobowiazanego w trybie art. 80 zostanie ujawniony dokument potwierdzajacy posiadanie rachunku bankowego, zwany dalej "dokumentem", organ egzekucyjny dokonuje zajecia wierzytelnosci z rachunku bankowego zwiazanego z tym dokumentem przez wpisanie jej do protokolu zajecia.

2. W protokole, o ktorym mowa w 1, organ egzekucyjny podaje wysokosc egzekwowanej naleznosci pienieznej wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie i kosztami egzekucyjnymi.

3. Zajecie wierzytelnosci z rachunku bankowego zwiazanego z dokumentem jest skuteczne wobec zobowiazanego z chwila podpisania przez poborce skarbowego protokolu zajecia, o ktorym mowa w 1.

4. Organ egzekucyjny zawiadamia niezwlocznie zobowiazanego o zajeciu jego wierzytelnosci w czesci, w jakiej nie zostala zwolniona spod egzekucji, doreczajac mu odpis tytulu wykonawczego oraz odpis protokolu zajecia wierzytelnosci z rachunku bankowego zwiazanego z dokumentem. Jednoczesnie organ egzekucyjny poucza zobowiazanego, ze nie moze realizowac zajetej wierzytelnosci poza czescia wolna od egzekucji ani rozporzadzac nia w zaden inny sposob.

5. Niezaleznie od zawiadomienia, o ktorym mowa w 4, organ egzekucyjny przesyla do banku zawiadomienie o zajeciu wierzytelnosci pienieznej z rachunku bankowego. Przepisy art. 80 stosuje sie odpowiednio.

Art. 85. 1. Jezeli dokument jest tego rodzaju, ze bez jego okazania zobowiazany nie moze realizowac wierzytelnosci z rachunku bankowego, organ egzekucyjny dokonuje zajecia wierzytelnosci z rachunku bankowego zwiazanego z tym dokumentem przez jego odbior.

2. Organ egzekucyjny potwierdza odbior dokumentu protokolem odbioru dokumentu. Przepisy art. 84 2-4 stosuje sie odpowiednio.

3. Niezaleznie od zajecia, o ktorym mowa w 1, organ egzekucyjny przesyla do banku zawiadomienie o zajeciu wierzytelnosci pienieznej z rachunku bankowego. Przepisy art. 80 stosuje sie odpowiednio.

Art. 86. 1. Organ egzekucyjny poucza wierzyciela, zeby w terminie 14 dni od dnia zajecia, o ktorym mowa w art. 85 1, wystapil do sadu o umorzenie dokumentu i zawiadomil o tym wlasciwy oddzial banku przez doreczenie mu w tym samym terminie odpisu zlozonego do sadu wniosku w sprawie wszczecia postepowania o umorzenie dokumentu.

2. W przypadku nieotrzymania zawiadomienia o wszczeciu postepowania o umorzenie dokumentu wlasciwy oddzial banku, po uplywie 21 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o zajeciu wierzytelnosci z rachunku bankowego, odwoluje wstrzymanie wyplat z tego rachunku, o czym zawiadamia posiadacza rachunku.

3. Sad rozpatruje wniosek o umorzenie dokumentu na zasadach i w trybie przewidzianych w przepisach o umarzaniu utraconych dokumentow. W postepowaniu w sprawie umorzenia dokumentu nie moga byc zglaszane zarzuty dotyczace zasadnosci roszczenia wierzyciela. Koszty postepowania obciazaja wlasciciela dokumentu. Sad przesyla wlasciwemu oddzialowi banku wypis prawomocnego postanowienia w sprawie umorzenia dokumentu.

4. W przypadku umorzenia dokumentu, wlasciwy oddzial banku wystawia w jego miejsce nowy, aktualny dokument, ktory wydaje wlascicielowi. W przypadku nieuwzglednienia wniosku o umorzenie dokumentu, wlasciwy oddzial banku niezwlocznie odwoluje wstrzymanie wyplat z rachunku bankowego i zawiadamia o tym wlasciciela.

Art. 86a. 1. Wskutek zajecia wierzytelnosci z rachunku bankowego, bank wstrzymuje wszelkie wyplaty z zajetego rachunku i niezwlocznie zawiadamia o zajeciu wierzytelnosci z rachunku bankowego inne oddzialy banku, inne banki, placowki pocztowe i inne podmioty uprawnione do dokonywania wyplat zobowiazanemu z zajetego rachunku. Zajecie nie dotyczy kwot wolnych od egzekucji.

2. Inne banki, placowki pocztowe i inne podmioty uprawnione do dokonywania wyplat, o ktorych mowa w 1, po zawiadomieniu ich o zajeciu, ponosza wzgledem wierzyciela odpowiedzialnosc za dokonane wyplaty.

3. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw lacznosci i Ministrem Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb zawiadamiania oddzialow bankow, placowek pocztowych i innych podmiotow uprawnionych do dokonywania wyplat z zajetego rachunku w postepowaniu egzekucyjnym w administracji, zapewniajacy prawidlowe orzekanie o ich odpowiedzialnosci za dokonane wyplaty.

Art. 87. Przepisy dotyczace egzekucji z rachunkow bankowych i wierzytelnosci z rachunku bankowego zwiazanego z dokumentem stosuje sie odpowiednio w egzekucji z wkladow oszczednosciowych gromadzonych w spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych.

Art. 88. (skreslony).

Rozdzial 5

Egzekucja z innych wierzytelnosci pienieznych i innych praw majatkowych

Oddzial 1

Egzekucja z innych wierzytelnosci pienieznych

Art. 89. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia wierzytelnosci pienieznej innej, niz okreslona w art. 72-85, przez przeslanie do dluznika zobowiazanego zawiadomienia o zajeciu wierzytelnosci pienieznej zobowiazanego i jednoczesnie wzywa dluznika zajetej wierzytelnosci, aby naleznej od niego kwoty do wysokosci egzekwowanej naleznosci wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie i kosztami egzekucyjnymi bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczal zobowiazanemu, lecz nalezna kwote przekazal organowi egzekucyjnemu na pokrycie naleznosci.

2. Zajecie wierzytelnosci jest dokonane z chwila doreczenia dluznikowi zajetej wierzytelnosci zawiadomienia o zajeciu, o ktorym mowa w 1. Zajecie wierzytelnosci z tytulu dostaw, robot i uslug dotyczy rowniez wierzytelnosci, ktore nie istnialy w chwili zajecia, a powstana po dokonaniu zajecia z tytulu tych dostaw, robot i uslug.

3. Jednoczesnie z przeslaniem zawiadomienia, o ktorym mowa w 1, organ egzekucyjny:

1) wzywa dluznika zajetej wierzytelnosci, aby w terminie 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia zlozyl oswiadczenie dotyczace tego, czy:

a) uznaje zajeta wierzytelnosc zobowiazanego,

b) przekaze organowi egzekucyjnemu z zajetej wierzytelnosci kwoty na pokrycie naleznosci lub z jakiego powodu odmawia tego przekazania,

c) - i w jakim sadzie lub przed jakim organem toczy sie albo toczyla sie sprawa o zajeta wierzytelnosc,

2) zawiadamia zobowiazanego, ze nie wolno mu zajetej kwoty odebrac ani tez rozporzadzac nia lub ustanowionym dla niej zabezpieczeniem,

3) dorecza zobowiazanemu odpis tytulu wykonawczego, o ile nie zostal wczesniej doreczony, a takze odpis wniosku, o ktorym mowa w art. 90 1.

Art. 90. 1. Jezeli organowi egzekucyjnemu jest wiadomo, ze zajeta wierzytelnosc jest zabezpieczona przez wpis w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru dokumentow, przesyla on do sadu wniosek o dokonanie w ksiedze wieczystej wpisu o zajeciu wierzytelnosci lub o zlozenie tego wniosku do zbioru dokumentow. Do wniosku organu egzekucyjnego dolacza sie odpis tytulu wykonawczego.

2. Jezeli zajeta wierzytelnosc nalezy sie zobowiazanemu od organow bedacych jednoczesnie jednostkami budzetowymi lub zakladami budzetowymi albo od funduszy pozostajacych w ich zarzadzie, za dluznika zajetej wierzytelnosci uwaza sie organ wlasciwy do wydania polecenia wyplaty.

Art. 91. Jezeli dluznik zajetej wierzytelnosci uchyla sie od przekazania zajetej kwoty organowi egzekucyjnemu, mimo ze wierzytelnosc zostala przez niego uznana i jest wymagalna, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 71b.

Art. 92. W egzekucji z kwot bedacych przedmiotem krajowych przekazow pocztowych stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace egzekucji z innych wierzytelnosci pienieznych. Za wierzyciela zajetej wierzytelnosci uwaza sie w tym przypadku adresata przekazu, a za dluznika zajetej wierzytelnosci - placowke pocztowa, ktora obowiazana jest wyplacic kwote przekazu adresatowi.

Oddzial 2

Egzekucja z praw z papierow wartosciowych zapisanych na rachunkach papierow wartosciowych oraz z wierzytelnosci z rachunkow pienieznych

Art. 93. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia praw z papierow wartosciowych zapisanych na rachunku papierow wartosciowych oraz wierzytelnosci z rachunku pienieznego zobowiazanego przez przeslanie do podmiotu prowadzacego rachunki papierow wartosciowych lub rachunki pieniezne, zwanego dalej "prowadzacym rachunki", zawiadomienia o zajeciu praw z papierow wartosciowych oraz wierzytelnosci z rachunku pienieznego zobowiazanego do wysokosci dochodzonych naleznosci, o ktorych mowa w 2.

2. Organ egzekucyjny wzywa prowadzacego rachunki, aby przekazal organowi egzekucyjnemu z rachunku pienieznego zobowiazanego srodki do wysokosci egzekwowanej naleznosci wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie i kosztami egzekucyjnymi, a jezeli srodki na rachunku pienieznym nie sa wystarczajace do pokrycia egzekwowanych kwot, aby dokonal na zadanie organu egzekucyjnego sprzedazy zajetych papierow wartosciowych i uzyskana ze sprzedazy kwote wplacil organowi egzekucyjnemu albo zawiadomil ten organ w terminie 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia o przeszkodzie w dokonaniu realizacji zajecia, w tym rowniez o nieprowadzeniu rachunku pienieznego lub rachunku papierow wartosciowych zobowiazanego.

3. Zajecie praw z papierow wartosciowych i wierzytelnosci z rachunku pienieznego jest dokonane z chwila doreczenia prowadzacemu rachunki zawiadomienia o zajeciu tych praw i obejmuje rowniez prawa i wierzytelnosci, ktore nie zostaly zapisane lub nie znajdowaly sie na rachunkach zobowiazanego w chwili zajecia.

4. Zajecie praw z papierow wartosciowych oraz wierzytelnosci z rachunku pienieznego jest skuteczne takze wtedy, gdy zawiadomienie, o ktorym mowa w 1, zawiera tylko imie i nazwisko lub firme oraz adres zobowiazanego.

5. Jednoczesnie z przeslaniem zawiadomienia, o ktorym mowa w 1, organ egzekucyjny:

1) zawiadamia zobowiazanego o zajeciu jego praw z papierow wartosciowych i wierzytelnosci z rachunku pienieznego, doreczajac mu odpis tytulu wykonawczego, o ile nie zostal wczesniej doreczony, i odpis zawiadomienia skierowanego do prowadzacego rachunki o zajeciu praw z papierow wartosciowych i wierzytelnosci z rachunku pienieznego, jak rowniez zawiadamia zobowiazanego, ze nie wolno mu zajetymi prawami rozporzadzac,

2) wzywa zobowiazanego, aby w terminie 7 dni od dnia doreczenia zawiadomienia, o ktorym mowa w pkt 1, poinformowal organ egzekucyjny, w jakiej kolejnosci i po jakiej cenie papiery wartosciowe maja byc zbywane.

6. W przypadku, o ktorym mowa w 5 pkt 2, organ egzekucyjny wystawia zlecenie sprzedazy papierow wartosciowych stosownie do dyspozycji zobowiazanego.

7. Jezeli zobowiazany w wyznaczonym terminie nie wskazal ceny lub kolejnosci zbycia papierow wartosciowych lub jezeli w terminie 5 kolejnych dni transakcyjnych sprzedaz papierow wartosciowych zgodnie z dyspozycja zobowiazanego nie dojdzie do skutku, organ egzekucyjny wystawia zlecenie sprzedazy papierow wartosciowych po cenie umozliwiajacej realizacje zlecenia na rynku regulowanym.

8. Organ egzekucyjny ustala zakres i kolejnosc sprzedazy papierow wartosciowych na podstawie notowan gieldowych z dnia poprzedzajacego dzien zlecenia ich sprzedazy.

9. W pierwszej kolejnosci sprzedazy podlegaja papiery wartosciowe, ktorych ceny w dniu poprzedzajacym dzien zlecenia sprzedazy zapewnialy najwyzszy dochod lub najnizsza strate liczona w stosunku do wartosci nominalnej tych papierow.

10. Jezeli w pierwszym dniu transakcyjnym po uplywie okresu, o ktorym mowa w 7, sprzedaz papierow wartosciowych nie dojdzie do skutku lub uzyskana ze sprzedazy kwota nie wystarcza na pokrycie dochodzonych naleznosci, organ egzekucyjny zleca dokonanie sprzedazy uzupelniajacych, stosujac zasady okreslone w 8 i 9.

Art. 94. 1. Do zajecia papierow zapisanych na rachunku papierow wartosciowych, lecz niebedacych przedmiotem obrotu na rynku gieldowym lub regulowanym rynku pozagieldowym, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 93 1, 3-4 i 5 pkt 1.

2. Po otrzymaniu zawiadomienia o zajeciu papierow wartosciowych, o ktorych mowa w 1, prowadzacy rachunki niezwlocznie przesyla organowi egzekucyjnemu wyciag z rachunkow zobowiazanego.

3. Sprzedaz papierow wartosciowych, o ktorych mowa w 1, nastepuje na rzecz osob fizycznych w trybie przepisow dzialu II rozdzialu 6 oddzialu 2.

Art. 94a. Prowadzacy rachunki dokonuje zapisu papierow wartosciowych nabywcy na jego rachunku papierow wartosciowych na podstawie postanowienia, o ktorym mowa w art. 68b.

Art. 94b. W przypadku dokonania przez prowadzacego rachunki wyplaty zobowiazanemu zajetych kwot lub kwot uzyskanych ze sprzedazy zajetych praw z papierow wartosciowych albo wykonania rozporzadzen zobowiazanego powodujacych nieskutecznosc prowadzonej egzekucji, stosuje sie odpowiednio przepis art. 71b.

Art. 94c. Jezeli zajete prawa z papierow wartosciowych zobowiazanego i wierzytelnosci z rachunku pienieznego zostaly uprzednio zajete przez inny organ egzekucyjny, prowadzacy rachunki niezwlocznie zawiadamia o tym wlasciwe organy egzekucyjne.

Oddzial 3

Egzekucja z papierow wartosciowych niezapisanych na rachunku papierow wartosciowych

Art. 95. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia papierow wartosciowych niezapisanych na rachunku papierow wartosciowych przez odbior dokumentu, ktorego posiadanie jest koniecznym warunkiem wykonywania prawa z tych papierow. Przepisy art. 84 2-4 stosuje sie odpowiednio.

2. Zajete papiery wartosciowe niezapisane na rachunku papierow wartosciowych organ egzekucyjny przekazuje do sprzedazy podmiotowi posiadajacemu zezwolenie Komisji Papierow Wartosciowych i Gield na podejmowanie czynnosci zwiazanych z obrotem takimi papierami, a w przypadku jego braku lub gdy sprzedaz w tym trybie wiazalaby sie z poniesieniem zbyt duzych kosztow, sprzedaje je w trybie okreslonym przepisami dzialu II rozdzialu 6 oddzialu 2.

3. Zlecajac sprzedaz papierow wartosciowych podmiotowi, o ktorym mowa w 2, organ egzekucyjny stosuje zasady okreslone w art. 93 8-9.

4. Jezeli sprzedaz papierow wartosciowych zobowiazanego nastepuje w trybie przepisow dzialu II rozdzialu 6 oddzialu 2, a oszacowanie wartosci zajetych papierow wartosciowych przez bieglego skarbowego wiazaloby sie ze zbyt duzymi kosztami, organ egzekucyjny, za zgoda zobowiazanego, przyjmuje cene wywolania w wysokosci ceny nominalnej papierow wartosciowych.

Oddzial 4

Egzekucja z weksla

Art. 96. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia weksla, w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo wekslowe (Dz. U. Nr 37, poz. 282), przez odbior weksla, stosujac odpowiednio zasady okreslone w art. 84.

Art. 96a. Jednoczesnie z zajeciem weksla organ egzekucyjny:

1) wzywa trasata, aby naleznej od niego sumy wekslowej nie uiszczal prawnemu posiadaczowi weksla, lecz nalezna sume wplacil w terminie wykupu weksla organowi egzekucyjnemu,

2) zawiadamia zobowiazanego, ze nie wolno mu rozporzadzac zajetym wekslem ani tez odebrac od trasata sumy wekslowej.

Art. 96b. 1. Organ egzekucyjny moze wykonywac wszelkie prawa zobowiazanego w zakresie realizacji zajetego weksla.

2. Zobowiazany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjasnien potrzebnych do dochodzenia praw przeciwko trasatowi.

Art. 96c. Organ egzekucyjny przedstawia weksel do zaplaty w trybie okreslonym w przepisach ustawy - Prawo wekslowe lub sprzedaje w trybie okreslonym przepisami dzialu II rozdzialu 6 oddzialu 2.

Art. 96d. 1. Jezeli egzekucja z weksla jest dokonywana w formie sprzedazy, organ egzekucyjny, z zastrzezeniem 2, indosuje weksel na nabywce. Dokonany przez organ egzekucyjny indos wywiera skutki indosu wpisanego przez zobowiazanego.

2. Jezeli na wekslu zostaly umieszczone wyrazy "nie na zlecenie" lub inne zastrzezenie rownoznaczne, organ egzekucyjny moze przeniesc weksel na nabywce tylko w formie i ze skutkami zwyklego przelewu.

Art. 96e. Jezeli weksel zostal juz uprzednio zajety przez inny organ egzekucyjny, zobowiazany niezwlocznie zawiadamia o tym wlasciwe organy egzekucyjne.

Art. 96f. 1. Jezeli egzekucja z weksla w trybie okreslonym w art. 96c okaze sie nieskuteczna, zajecie weksla staje sie zajeciem wierzytelnosci zabezpieczonej wekslem.

2. Do wierzytelnosci, o ktorej mowa w 1, stosuje sie odpowiednio przepisy dzialu II rozdzialu 5 oddzialu 1.

Oddzial 5

Egzekucja z autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych oraz z praw wlasnosci przemyslowej

Art. 96g. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia:

1) autorskiego prawa majatkowego i praw pokrewnych,

2) patentu,

3) prawa ochronnego na wzor uzytkowy,

4) prawa z rejestracji wzoru zdobniczego,

5) prawa z rejestracji znaku towarowego,

6) prawa do uzywania znaku towarowego powszechnie znanego niezarejestrowanego,

7) prawa z rejestracji topografii ukladu scalonego,

8) prawa do projektu racjonalizatorskiego

oraz korzysci z tych praw, przez wpisanie ich do protokolu zajecia i podpisanie protokolu przez poborce skarbowego, a takze zobowiazanego lub swiadkow.

2. Zajecie praw, o ktorych mowa w 1 pkt 2-5, 7 i 8, moze rowniez nastapic przez przeslanie do Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zajeciu prawa.

3. Zajeciu nie podlega:

1) autorskie prawo majatkowe sluzace tworcy za jego zycia, z wyjatkiem wymagalnych wierzytelnosci,

2) prawo do utworu nieopublikowanego, jezeli spadkobiercy sprzeciwiaja sie egzekucji z tego prawa i sprzeciw ten jest zgodny z ujawniona wola tworcy nierozpowszechniania utworu,

3) patent i prawo ochronne na wzor uzytkowy o charakterze tajnym.

4. Zajecie jest skuteczne z chwila podpisania protokolu zajecia przez osoby, o ktorych mowa w 1, albo doreczenia Urzedowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zajeciu, jezeli bylo wczesniejsze.

5. Organ egzekucyjny niezwlocznie po dokonaniu zajecia:

1) dorecza zobowiazanemu protokol zajecia,

2) dorecza odpis tytulu wykonawczego, jezeli uprzednio nie zostal on zobowiazanemu doreczony,

3) zawiadamia zobowiazanego, ze nie wolno mu rozporzadzac zajetymi prawami,

4) przesyla do Urzedu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o dokonanie we wlasciwym rejestrze wpisu o zajeciu prawa, jezeli przedmiotem zajecia sa prawa objete tymi rejestrami.

Art. 96h. 1. Poborca skarbowy zamieszcza w protokole zajecia opis zajetych praw i jezeli jest to mozliwe - wartosc szacunkowa zajetych praw.

2. Jezeli oszacowanie przez poborce skarbowego wartosci zajetych praw nie jest mozliwe lub zajecie jest dokonane przez doreczenie Urzedowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienia o zajeciu, organ egzekucyjny zwraca sie do bieglego skarbowego o oszacowanie wartosci tych praw.

3. Na oszacowanie dokonane przez poborce skarbowego zobowiazanemu przysluguje prawo wniesienia do organu egzekucyjnego zarzutu - w terminie 7 dni od dnia zajecia. W przypadku nieuwzglednienia zarzutu zobowiazanego, organ egzekucyjny zwraca sie do bieglego skarbowego o oznaczenie wartosci zajetych praw.

4. Sprzedaz zajetych praw nastepuje w trybie przepisow dzialu II rozdzialu 6 oddzialu 2.

5. Jezeli zajete prawa zostaly juz uprzednio zajete przez inny organ egzekucyjny, zobowiazany niezwlocznie zawiadamia o tym wlasciwe organy egzekucyjne.

Art. 96i. W egzekucji z wierzytelnosci z praw, o ktorych mowa w art. 96g 1, stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace egzekucji z innych wierzytelnosci pienieznych.

Oddzial 6

Egzekucja z udzialu w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia

Art. 96j. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia udzialu w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia, zwanej dalej "spolka", oraz wierzytelnosci z tego prawa przez przeslanie do spolki zawiadomienia o zajeciu udzialu i wezwanie jej, aby zadnych naleznosci przypadajacych zobowiazanemu z tytulu zajetego udzialu do wysokosci egzekwowanej naleznosci wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie i kosztami egzekucyjnymi nie uiszczala zobowiazanemu, lecz nalezne kwoty przekazala organowi egzekucyjnemu na pokrycie naleznosci.

2. Zajecie udzialu oraz wierzytelnosci z tego prawa jest dokonane z chwila doreczenia spolce zawiadomienia, o ktorym mowa w 1.

3. Organ egzekucyjny jednoczesnie z przeslaniem spolce zawiadomienia o zajeciu:

1) kieruje do sadu rejestrowego wniosek o dokonanie w Krajowym Rejestrze Sadowym wpisu o zajeciu udzialu,

2) zawiadamia zobowiazanego, ze nie wolno mu odebrac naleznosci, o ktorych mowa w 1, ani rozporzadzac zajetym udzialem,

3) dorecza zobowiazanemu odpis tytulu wykonawczego, o ile nie zostal wczesniej doreczony, a takze odpis wniosku, o ktorym mowa w pkt 1.

Art. 96k. 1. Jezeli egzekucja z naleznosci przyslugujacych zobowiazanemu z tytulu zajetego udzialu nie prowadzi do pelnego pokrycia dochodzonej naleznosci, organ egzekucyjny wystepuje do wlasciwego sadu rejestrowego o zarzadzenie sprzedazy zajetego udzialu.

2. Jezeli sad nie zarzadzi sprzedazy zajetego udzialu, pozostaja w mocy dokonane czynnosci egzekucyjne.

3. Jezeli sad zarzadzi sprzedaz udzialu, a umowa spolki:

1) nie zawiera ograniczen zbycia udzialu albo

2) zawiera ograniczenia zbycia udzialu, lecz spolka, w terminach i na zasadach okreslonych w Kodeksie spolek handlowych, nie wystapi o dokonanie oszacowania wartosci zajetego udzialu albo wystapi o takie oszacowanie, ale nie wskaze osoby, ktora nabedzie udzial, albo osoba wskazana przez spolke nie wplaci organowi egzekucyjnemu ustalonej ceny

- organ egzekucyjny sprzedaje zajety udzial, stosujac odpowiednio przepisy rozdzialu 6 oddzialu 2, z zastrzezeniem 4.

4. Jezeli sad rejestrowy dokonal oszacowania wartosci zajetego udzialu, organ egzekucyjny przyjmuje kwote oszacowania jako cene wywolania.

Oddzial 7

Egzekucja z pozostalych praw majatkowych

Art. 96l. Organ egzekucyjny dokonuje zajecia innych praw majatkowych niz okreslone w art. 89-96k, przez:

1) odbior dokumentu, jezeli warunkiem wykonywania prawa majatkowego jest posiadanie dokumentu, albo

2) zawiadomienie dluznika zobowiazanego, jezeli zajete prawo majatkowe jest tego rodzaju, ze jest oznaczony podmiot obciazony wzgledem zobowiazanego.

Art. 96m. W egzekucji z pozostalych praw majatkowych stosuje sie odpowiednio przepisy dzialu II rozdzialu 5 oddzialu 1, z tym ze w przypadku sprzedazy stosuje sie przepisy dotyczace sprzedazy ruchomosci.

Rozdzial 6

Egzekucja z ruchomosci

Oddzial 1

Zajecie

Art. 97. 1. Do egzekucji z ruchomosci zobowiazanego poborca skarbowy przystepuje przez ich zajecie.

2. Zajeciu podlegaja ruchomosci zobowiazanego, znajdujace sie zarowno w jego wladaniu, jak i we wladaniu innej osoby, jezeli nie zostaly wylaczone spod egzekucji lub od niej zwolnione.

3. Ruchomosci przyslane jako krajowe przesylki pocztowe pod adresem zobowiazanego podlegaja zajeciu w placowce pocztowej obowiazanej do doreczenia tych przesylek. Zajecie tych ruchomosci jest rownoznaczne z ich doreczeniem adresatowi. Poborca skarbowy dokonuje otwarcia zajetej przesylki pocztowej w obecnosci przedstawiciela placowki pocztowej.

4. Mozna dokonac zajecia ruchomosci stanowiacej wspolwlasnosc laczna spolki nieposiadajacej osobowosci prawnej lub wspolwlasnosc w czesciach ulamkowych, ktorej zobowiazany jest wspolwlascicielem, jezeli pozostali wspolwlasciciele wyraza zgode na sprzedaz takiej ruchomosci. Po sprzedazy ruchomosci kazdemu z pozostalych wspolwlascicieli organ egzekucyjny przekazuje kwote uzyskana ze sprzedazy odpowiadajaca ich czesci ulamkowej we wspolwlasnosci lub udzialowi okreslonemu w umowie spolki.

4a. Jezeli organ egzekucyjny nie uzyskal zgody, o ktorej mowa w 4, dokonuje zajecia udzialu zobowiazanego we wspolwlasnosci. Zajecie czesci ulamkowej wspolwlasnosci ruchomosci nastepuje w sposob przewidziany dla zajecia ruchomosci, lecz sprzedazy podlega tylko zajety udzial zobowiazanego.

4b. Innym wspolwlascicielom lub kazdemu z nich przysluguje prawo nabycia zajetego udzialu zobowiazanego po cenie oszacowania tego udzialu. Jezeli zamiar nabycia zajetego udzialu zglosi wiecej niz jeden wspolwlasciciel, organ egzekucyjny sprzedaje udzial temu wspolwlascicielowi, ktory zaoferowal najwyzsza cene.

5. Nie podlegaja zajeciu ruchomosci o wartosci ponad kwote potrzebna do zaspokojenia egzekwowanej naleznosci wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie i kosztami egzekucyjnymi, jezeli zobowiazany posiada inna podlegajaca egzekucji ruchomosc o wartosci wystarczajacej na zaspokojenie tych naleznosci, a sprzedaz egzekucyjna tej ruchomosci nie nastrecza trudnosci.

Art. 98. 1. Zajecie ruchomosci nastepuje przez wpisanie jej do protokolu zajecia i podpisanie protokolu przez poborce skarbowego. Protokol podpisuja takze zobowiazany lub swiadkowie.

2. Zobowiazanemu dorecza sie odpis protokolu zajecia, a takze odpis tytulu wykonawczego, jezeli uprzednio nie zostal on zobowiazanemu doreczony.

3. Na kazdej zajetej ruchomosci poborca skarbowy umieszcza znak, ujawniajacy na zewnatrz jej zajecie.

4. W przypadku zajecia srodka transportu podlegajacego rejestracji na podstawie odrebnych przepisow, organ egzekucyjny niezwlocznie zawiadamia wlasciwy organ prowadzacy rejestracje o dokonanym zajeciu.

Art. 99. 1. Poborca skarbowy zamieszcza w protokole zajecia opis kazdej zajetej ruchomosci wedlug cech jej wlasciwych, a ponadto oznacza jej wartosc szacunkowa, o ile przepisy 2 i 3 nie stanowia inaczej. Przy sporzadzaniu protokolu zajecia zobowiazanemu przysluguje prawo przedstawienia rachunkow i innych dowodow dla oznaczenia wartosci szacunkowej zajetej ruchomosci.

2. Zobowiazanemu przysluguje w terminie 5 dni od daty zajecia ruchomosci prawo wniesienia do organu egzekucyjnego skargi na oszacowanie dokonane przez poborce skarbowego. W tym przypadku organ egzekucyjny jest obowiazany wezwac bieglego skarbowego do oszacowania wartosci zajetej ruchomosci.

3. Zajete wyroby uzytkowe ze zlota, platyny i srebra nie moga byc oszacowane ponizej wartosci kruszcu, z ktorego zostaly wytworzone. Oszacowanie wartosci takich ruchomosci nastepuje przez bieglego skarbowego. Dotyczy to rowniez oszacowania wartosci zajetych innych kosztownosci, a takze maszyn i innych urzadzen produkcyjnych oraz srodkow transportu.

4. Organ egzekucyjny moze wezwac bieglego skarbowego dla oszacowania wartosci innych zajetych ruchomosci, jezeli uzna to za potrzebne. Organ egzekucyjny moze rowniez w tych przypadkach zwrocic sie o wyrazenie opinii do instytucji zajmujacej sie badaniem cen.

Art. 100. 1. Poborca skarbowy pozostawi zajeta ruchomosc w miejscu zajecia pod dozorem zobowiazanego lub doroslego jego domownika albo innej osoby, u ktorej ruchomosc zajal. Jezeli zajeta ruchomosc nie moze byc pozostawiona w miejscu zajecia, a nie ma innej osoby, ktorej by mozna bylo oddac zajeta ruchomosc pod dozor, zostanie ona wzieta pod dozor organu egzekucyjnego.

2. Poborca skarbowy moze po zajeciu ruchomosci odebrac ja zobowiazanemu i oddac pod dozor innej osoby lub organu egzekucyjnego, jezeli zobowiazany nie daje rekojmi nalezytego przechowania zajetej ruchomosci, odmawia podpisania protokolu zajecia, a takze gdy usuwal lub usuwa ruchomosci zajete albo zagrozone zajeciem.

3. Jezeli zajeta ruchomosc stanowi dobro kultury w rozumieniu odrebnych przepisow, poborca skarbowy oddaje ja pod dozor wlasciwej panstwowej instytucji kultury. Dozor nad zajetymi ruchomosciami ze zlota, platyny i srebra oraz innymi kosztownosciami niestanowiacymi dobr kultury sprawuje organ egzekucyjny.

4. Osoba lub instytucja, pod ktorej dozorem pozostaja zajete ruchomosci, sprawuje obowiazki dozorcy. Poborca skarbowy dorecza dozorcy odpis protokolu zajecia.

Art. 101. 1. Zobowiazanemu albo domownikowi razem z nim mieszkajacemu sluzy prawo zwyklego uzywania zajetej ruchomosci, pozostawionej pod ich dozorem, byleby przez to ruchomosc nie stracila na wartosci. To samo stosuje sie, gdy ruchomosc zobowiazanego zajeto u innej osoby i pozostawiono pod jej dozorem, jezeli osoba ta byla uprawniona do uzywania tej ruchomosci.

2. W innych przypadkach dozorca nie ma prawa uzywania zajetej ruchomosci, chyba ze jej uzywanie jest konieczne dla utrzymania jej wartosci. W razie uzywania przez dozorce zajetego inwentarza zywego, wartosc uzyskiwanych pozytkow podlega zaliczeniu na koszty dozoru.

Art. 102. 1. Dozorca obowiazany jest przechowywac zajeta ruchomosc z taka starannoscia, aby nie stracila na wartosci, oraz wydac ja na wezwanie organu egzekucyjnego lub poborcy skarbowego. Dozorca obowiazany jest zawiadomic organ egzekucyjny o zamierzonej zmianie miejsca przechowania ruchomosci.

2. Organ egzekucyjny przyzna, na zadanie dozorcy, zwrot koniecznych wydatkow zwiazanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenie za dozor, chyba ze dozorca jest jedna z osob wymienionych w art. 101 1.

3. Organ egzekucyjny okresla tez wydatki i wynagrodzenie za dozor w razie przechowywania zajetych ruchomosci w pomieszczeniach przez ten organ utrzymywanych.

4. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie zwrotu wydatkow zwiazanych z wykonywaniem dozoru oraz wynagrodzenia za dozor sluzy wierzycielowi, zobowiazanemu oraz dozorcy zazalenie.

Art. 103. 1. Dozorca nie odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginiecie zajetej ruchomosci, wynikle wskutek przypadku lub sily wyzszej.

2. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginiecie zajetej ruchomosci w czasie transportu odpowiada organ egzekucyjny, chyba ze wynikly wskutek przypadku lub sily wyzszej.

Oddzial 2

Sprzedaz

Art. 104. 1. Sprzedaz zajetych ruchomosci nie moze nastapic wczesniej niz siodmego dnia od daty zajecia.

2. Sprzedaz zajetych ruchomosci moze nastapic bezposrednio po zajeciu, jezeli:

1) ruchomosci ulegaja latwo zepsuciu albo sprawowanie nad nimi dozoru lub ich przechowywanie powodowaloby koszty niewspolmierne do ich wartosci,

2) zajeto inwentarz zywy, a zobowiazany odmowil zgody na przyjecie go pod dozor,

3) egzekucja dotyczy zobowiazania, na ktorego pokrycie organ egzekucyjny przyjal od zobowiazanego, bedacego rolnikiem, przelew jego naleznosci za przyszle dostawy towarowe, a dostawy te z winy zobowiazanego w terminie nie zostaly wykonane.

Art. 105. 1. Zajete ruchomosci, z zastrzezeniem 2 i 3, organ egzekucyjny:

1) sprzedaje w drodze licytacji publicznej,

2) sprzedaje po cenie oszacowania podmiotom prowadzacym dzialalnosc handlowa,

3) przekazuje do sprzedazy podmiotom prowadzacym sprzedaz komisowa tego rodzaju ruchomosci,

4) sprzedaje w drodze przetargu ofert,

5) sprzedaje z wolnej reki.

2. Zajete przedmioty stanowiace dobro kultury w rozumieniu odrebnych przepisow organ egzekucyjny, w uzgodnieniu z wlasciwym ze wzgledu na miejsce zajecia tych przedmiotow wojewodzkim konserwatorem zabytkow, a w przypadku materialow bibliotecznych - dyrektorem Biblioteki Narodowej w Warszawie, zglasza w celu nabycia instytucji, o ktorej mowa w art. 100 3, lub przedsiebiorcy zajmujacemu sie obrotem tymi przedmiotami. Oszacowanie wartosci takich przedmiotow nastepuje w trybie przewidzianym w art. 99 3.

3. Przekazanie, o ktorym mowa w 1 pkt 3, i sprzedaz na warunkach okreslonych w 2 nastepuje po cenie oszacowania.

4. Zajete waluty obce lub inne wartosci dewizowe organ egzekucyjny sprzedaje bankowi prowadzacemu ich skup.

Art. 105a. 1. Licytacja publiczna odbywa sie w terminie i miejscu wyznaczonym przez organ egzekucyjny.

2. Organ egzekucyjny oglasza o licytacji przez obwieszczenie. Obwieszczenie zawiera:

1) miejsce i termin licytacji,

2) okreslenie ruchomosci, ktore maja byc sprzedane, z podaniem ich rodzaju i kwoty oszacowania,

3) miejsce i termin, w ktorym mozna ogladac ruchomosci przed licytacja,

4) imie i nazwisko lub firme oraz adres zobowiazanego.

3. Najpozniej na 3 dni przed dniem licytacji, a w przypadkach okreslonych w art. 104 2 - najpozniej na godzine przed rozpoczeciem licytacji, organ egzekucyjny umieszcza obwieszczenie o licytacji w miejscu, w ktorym ma odbyc sie licytacja, na tablicy ogloszen organu egzekucyjnego i w innych miejscach, gdzie umieszczenie takiego obwieszczenia uzna za celowe.

4. Odpis obwieszczenia o licytacji organ egzekucyjny dorecza zobowiazanemu najpozniej na 3 dni przed dniem licytacji.

5. Jezeli szacunkowa wartosc sprzedawanej ruchomosci przewyzsza kwote 4 500 zl, organ egzekucyjny zamieszcza ponadto obwieszczenie o licytacji w prasie, a w szczegolnosci w dzienniku poczytnym w danej miejscowosci.

6. Przepisu 5 nie stosuje sie w przypadkach, gdy sprzedaz moze nastapic bezposrednio po zajeciu ruchomosci.

7. Licytacji nie mozna rozpoczac pozniej niz w dwie godziny po terminie oznaczonym w obwieszczeniu o licytacji.

Art. 105b. 1. Jezeli szacunkowa wartosc sprzedawanej ruchomosci przekracza kwote 4 500 zl, osoby przystepujace do przetargu obowiazane sa zlozyc organowi egzekucyjnemu wadium w wysokosci 1/10 kwoty oszacowania.

2. Wadium zalicza sie na cene sprzedazy lub zwraca, chyba ze niniejsza ustawa stanowi inaczej.

Art. 105c. 1. Licytacja odbywa sie ustnie i rozpoczyna sie od wywolania ceny. Zaoferowana cena przestaje wiazac uczestnika licytacji, jezeli inny uczestnik zaoferowal cene wyzsza, zwana dalej "postapieniem". Poborca skarbowy przyzna wlasnosc sprzedanej ruchomosci, zwane dalej "przybiciem", osobie, ktora zaoferowala najwyzsza cene, jezeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postapien nikt wiecej nie zaoferowal.

2. Licytacje uwaza sie za niedoszla do skutku, jezeli nie wezmie w niej udzialu przynajmniej dwoch uczestnikow, jak rowniez gdy zaden z uczestnikow nie zaoferowal nawet ceny wywolania.

3. Ponowna licytacja moze byc wyznaczona po podaniu o tym do publicznej wiadomosci w terminach i w sposob okreslony w art. 105a 3-5.

4. Jezeli kwota uzyskana ze sprzedazy czesci zajetych ruchomosci wystarcza na zaspokojenie egzekwowanych naleznosci wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie i kosztami egzekucyjnymi, poborca skarbowy przerywa licytacje, a organ egzekucyjny zwalnia pozostale ruchomosci spod zajecia.

5. Przepisu 4 nie stosuje sie do ruchomosci zajetych w postepowaniu celnym.

Art. 105d. 1. Nabywca jest obowiazany uiscic natychmiast po udzieleniu mu przybicia przynajmniej cene wywolania lub przedlozyc poborcy skarbowemu czek potwierdzony wystawiony na organ egzekucyjny na kwote wynoszaca co najmniej cene wywolania ruchomosci. Jezeli tej ceny nie uisci lub nie przedlozy czeku potwierdzonego, traci prawo wynikle z przybicia i nie moze uczestniczyc w dalszej licytacji. Poborca skarbowy wznawia niezwlocznie licytacje tej samej ruchomosci, rozpoczynajac ja od ceny wywolania.

2. Roznice miedzy cena nabycia a kwota, na ktora wystawiony zostal czek potwierdzony lub wplacona po udzieleniu przybicia, nabywca ureguluje, pod rygorem przewidzianym w 1, do godziny dwunastej dnia nastepnego. Nabywca, ktory w tym terminie nie zaplaci reszty ceny, traci prawo wynikle z przybicia i prawo do zwrotu kwoty uregulowanej w czasie licytacji gotowka lub czekiem potwierdzonym.

3. Osoby, ktore utracily prawo wynikle z przybicia, traca prawo do zwrotu kwoty wplaconej tytulem wadium.

Art. 106. 1. Cena wywolania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartosci szacunkowej ruchomosci. Jezeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku, ruchomosci moga byc sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. Cena wywolania w drugim terminie licytacyjnym wynosi polowe wartosci szacunkowej ruchomosci. Sprzedaz licytacyjna nie moze nastapic za cene nizsza od ceny wywolania.

2. O terminie i miejscu licytacji organ egzekucyjny zawiadamia zobowiazanego najpozniej na trzy dni przed dniem licytacji. W przypadkach okreslonych w art. 104 2 zawiadomienie takie nastepuje przed rozpoczeciem licytacji.

Art. 107. 1. Prawo wlasnosci zajetych ruchomosci, bedacych przedmiotem licytacji, nabywa osoba, ktora z zachowaniem przepisow o przeprowadzaniu licytacji zaoferowala najwyzsza cene, uzyskala przybicie i zaplacila cala cene w terminie. Nabywca nie moze domagac sie uniewaznienia licytacji i nabycia ruchomosci ani tez obnizenia ceny jej nabycia z powodu jej wad, mylnego oszacowania lub innej przyczyny.

2. Nabywca, ktory stal sie wlascicielem nabytej ruchomosci, natychmiast ja odbiera, z zastrzezeniem 2c. Jezeli nabywca nie odbierze natychmiast nabytej ruchomosci, obowiazany jest uiscic koszty jej przechowywania od dnia licytacji do dnia odbioru. Wysokosc kosztow okresla organ egzekucyjny.

2a. Zobowiazany, wierzyciel oraz uczestnik licytacji moga zglosic do protokolu licytacji skarge na naruszenie przepisow o przeprowadzaniu licytacji. Skarga podlega rozpatrzeniu w terminie 7 dni od dnia zgloszenia.

2b. W sprawie skargi na naruszenie przepisow o przeprowadzaniu licytacji postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie organu nadzoru oddalajace skarge sluzy zazalenie.

2c. Wniesienie skargi wstrzymuje wydanie sprzedanej rzeczy nabywcy do czasu rozpatrzenia skargi. Nie dotyczy to rzeczy latwo psujacych sie oraz rzeczy wydanych nabywcy przed wniesieniem zazalenia.

2d. Nabywca moze zrzec sie nabytej rzeczy i zadac zwrotu zaplaconej ceny, jezeli w terminie, o ktorym mowa w 2a, skarga nie zostala rozpatrzona, a nabywcy rzecz nie zostala wydana.

3. Licytacja, przeprowadzona z naruszeniem przepisow o jej publicznym charakterze, o cenie wywolania i nabycia oraz o wylaczeniu od udzialu w licytacji, podlega uniewaznieniu przez organ egzekucyjny lub jego organ nadzorczy. Uniewaznienie licytacji moze jednak nastapic tylko wtedy, gdy ruchomosci sprzedane znajduja sie jeszcze we wladaniu nabywcy.

4. W licytacji nie moga uczestniczyc:

1) zobowiazany,

2) poborca skarbowy prowadzacy licytacje, jego malzonek i dzieci,

3) pracownicy organu egzekucyjnego prowadzacego licytacje, ich malzonkowie i dzieci, a jezeli w danej miejscowosci jest wiecej organow egzekucyjnych - takze pracownicy tych innych organow,

4) osoby obecne na licytacji w charakterze urzedowym,

5) osoby, ktore przekazaly zajete ruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa, oraz czlonkowie ich rodzin okresleni w pkt 2.

Art. 107a. 1. Organ egzekucyjny organizuje, za zgoda wierzyciela i zobowiazanego, przetarg ofert, jezeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ze w wyniku sprzedazy zajetej ruchomosci w drodze licytacji publicznej nie uzyska sie korzystnej ceny.

2. W przetargu ofert nie moga uczestniczyc osoby, o ktorych mowa w art. 107 4.

3. Kazdy oferent moze zlozyc jedna oferte.

Art. 107b. 1. Organ egzekucyjny zaprasza do udzialu w przetargu ofert, zamieszczajac ogloszenia w sposob i w miejscach wskazanych w art. 105a 3 i 5.

2. Ogloszenie o przetargu ofert zawiera co najmniej:

1) nazwe i adres organu egzekucyjnego,

2) ruchomosci, ktore maja byc sprzedane, z podaniem ich rodzaju oraz wartosci szacunkowej i ceny wywolania,

3) miejsce i termin skladania ofert,

4) miejsce i termin otwarcia ofert,

5) miejsce i termin, w ktorym mozna ogladac ruchomosci,

6) imie i nazwisko lub firme oraz adres zobowiazanego.

3. Wyznaczony przez organ egzekucyjny termin do zglaszania oferowanej ceny za ruchomosci zgloszone do sprzedazy w drodze przetargu ofert nie moze byc krotszy niz 3 dni od daty podania ogloszenia o przetargu ofert do publicznej wiadomosci.

4. Cena wywolania przy sprzedazy w drodze przetargu ofert wynosi 3/4 wartosci szacunkowej ruchomosci. Sprzedaz ta nie moze nastapic za cene nizsza od ceny wywolania.

Art. 107c. 1. Oferty otwiera w miejscu i terminie okreslonym w ogloszeniu o przetargu komisja powolana przez organ egzekucyjny.

2. W przetargu ofert uczestnicza oferenci obecni przy otwieraniu ofert.

3. Imie i nazwisko lub firma oraz adres oferenta, ktorego oferta jest otwierana, a takze cena podana w ofercie oglaszane sa osobom obecnym oraz odnotowywane w protokole postepowania przetargowego.

4. Przy dokonywaniu wyboru oferty wybiera sie oferte z najkorzystniejsza cena.

5. Wynik przetargu oglasza sie niezwlocznie po otwarciu wszystkich ofert.

Art. 107d. 1. Przy sprzedazy zajetych ruchomosci w drodze przetargu ofert stosuje sie odpowiednio przepisy art. 105b, 105c i art. 107 1-3, z tym ze przez date licytacji rozumie sie dzien otwarcia ofert.

2. Jezeli sprzedaz zajetych ruchomosci w drodze przetargu ofert nie dojdzie do skutku, organ egzekucyjny sprzedaje je w drodze licytacji publicznej.

Art. 108. 1. Zajete ruchomosci, ktore nie zostaly sprzedane w trybie wskazanym w art. 105 1 pkt 1-4, a w przypadku sprzedazy licytacyjnej - w drugim jej terminie, organ egzekucyjny sprzedaje z wolnej reki po cenie okreslonej przez ten organ, jednak nie nizszej od 1/3 ich wartosci szacunkowej.

2. Zajete ruchomosci, niesprzedane w trybie 1, organ egzekucyjny sprzedaje po cenie stosowanej przy skupie przedmiotow uzywanych lub skupie surowcow wtornych jednostkom organizacyjnym ochrony zdrowia i pomocy spolecznej, placowkom oswiatowym, instytucjom kultury oraz organizacjom charytatywnym, jezeli moga byc przez te podmioty wykorzystane przy realizacji ich zadan statutowych.

3. Zajete ruchomosci, niesprzedane w trybie 2, organ egzekucyjny sprzedaje jednostkom prowadzacym skup przedmiotow uzywanych lub surowcow wtornych.

Art. 108a. Zajete ruchomosci, ktore nie zostaly sprzedane w trybie okreslonym w art. 108, organ egzekucyjny zwraca zobowiazanemu.

Art. 109. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolny tryb postepowania przy:

1) sprzedazy zajetych ruchomosci ulegajacych szybkiemu zepsuciu, zapewniajacy ich niezwloczna sprzedaz,

2) przechowywaniu i sprzedazy zajetych ruchomosci ze szlachetnych metali, kamieni szlachetnych i polszlachetnych, perel naturalnych i hodowlanych, korali i bursztynow, zapewniajacy prawidlowa wycene zajetych ruchomosci oraz zapobiegajacy ich kradziezy.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolny tryb postepowania przy przechowywaniu i sprzedazy zajetych broni, amunicji, materialow wybuchowych i innych przedmiotow, na ktorych posiadanie jest wymagane zezwolenie, wykluczajacy mozliwosc dostania sie tych ruchomosci do osob nieuprawnionych.

Rozdzial 7

Egzekucja z nieruchomosci

Oddzial 1

Zasady ogolne

Art. 110. 1. Z nieruchomosci moze byc przeprowadzona egzekucja administracyjna, jezeli zastosowanie srodkow egzekucyjnych, o ktorych mowa w rozdzialach 2-6, nie bylo mozliwe lub okazalo sie bezskuteczne.

1a. O okolicznosciach, o ktorych mowa w 1, organ egzekucyjny informuje wierzyciela niebedacego jednoczesnie organem egzekucyjnym lub organ wykonujacy, jezeli egzekucja jest prowadzona w celu sciagniecia naleznosci pienieznych obcego panstwa.

2. Egzekucja administracyjna z nieruchomosci moze byc prowadzona tylko w celu wyegzekwowania naleznosci pienieznych okreslonych lub ustalonych w ostatecznym orzeczeniu, a w przypadku orzeczenia sadu wydanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zaopatrzonego rowniez w klauzule wykonalnosci, a takze naleznosci pienieznych wynikajacych z tytulu wykonawczego, o ktorym mowa w art. 44 ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa.

3. Organ egzekucyjny podejmuje czynnosci egzekucyjne zwiazane z egzekucja z nieruchomosci na wniosek wierzyciela, z tym ze jezeli wierzycielem jest obce panstwo - na wniosek organu wykonujacego, z zastrzezeniem 3a.

3a. Organ egzekucyjny podejmuje czynnosci, o ktorych mowa w 3, po otrzymaniu zaliczki na pokrycie przewidywanych wydatkow od wierzyciela niebedacego naczelnikiem urzedu skarbowego lub obcym panstwem, zwanego dalej "wierzycielem finansujacym.

4. Wierzyciel finansujacy wplaca zaliczke do organu egzekucyjnego sukcesywnie, w miare podejmowania przez ten organ kolejnych czynnosci egzekucyjnych. Wysokosc poszczegolnych wplat zaliczki okresla organ egzekucyjny na podstawie przewidywanych wydatkow, z tym ze jezeli do egzekucji z nieruchomosci przystapili kolejni wierzyciele finansujacy - rowniez dla tych wierzycieli, rozdzielajac kwote zaliczki miedzy wszystkich wierzycieli finansujacych w proporcji odpowiadajacej stosunkowi ich naleznosci pienieznych do lacznej kwoty naleznosci pienieznych wierzycieli finansujacych, z zastrzezeniem 5.

5. Laczna kwota zaliczki nalezna od jednego wierzyciela finansujacego nie moze byc wieksza niz 5 % egzekwowanej naleznosci pienieznej wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia jej w terminie i nie wieksza niz 11.400 zl, z tym ze kwote odsetek przyjmuje sie na dzien ustalenia pierwszej zaliczki.

6. Organ egzekucyjny zwraca zaliczke wierzycielowi przy podziale kwot uzyskanych z egzekucji do wysokosci wyegzekwowanych kwot na pokrycie wydatkow egzekucyjnych.

7. W przypadku niewplacenia zaliczki, o ktorej mowa w 4, organ egzekucyjny wzywa wierzyciela do jej wplacenia w terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania, a po bezskutecznym uplywie tego terminu umarza postepowanie egzekucyjne.

Art. 110a. Jezeli nieruchomosc polozona jest na obszarze dzialania kilku organow egzekucyjnych, organ prowadzacy egzekucje powiadamia o wszczeciu, a nastepnie o ukonczeniu egzekucji inne organy egzekucyjne, na ktorych obszarze dzialania nieruchomosc jest polozona.

Art. 110b. Uczestnikami postepowania egzekucyjnego z nieruchomosci sa:

1) zobowiazany,

2) wierzyciele egzekwujacy, a w przypadku wierzyciela bedacego obcym panstwem - organ wykonujacy,

3) osoby, ktorym przysluguja ograniczone prawa rzeczowe lub roszczenia albo prawa osobiste zabezpieczone na nieruchomosci,

4) organ, ktory zawarl umowe o oddanie nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste, jezeli przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste.

Oddzial 2

Zajecie

Art. 110c. 1. Organ egzekucyjny przystepuje do egzekucji administracyjnej z nieruchomosci przez zajecie nieruchomosci.

2. Zajecie nastepuje przez wezwanie zobowiazanego, aby zaplacil egzekwowana naleznosc pieniezna wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi w terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania, pod rygorem przystapienia do opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci.

3. Rownoczesnie z wyslaniem zobowiazanemu wezwania, o ktorym mowa w 2, organ egzekucyjny przesyla do sadu wlasciwego do prowadzenia ksiegi wieczystej wniosek o dokonanie w ksiedze wieczystej wpisu o wszczeciu egzekucji lub sklada wniosek do zbioru dokumentow, a takze przesyla wierzycielowi zawiadomienie o zajeciu nieruchomosci.

4. Zajecie nieruchomosci jest dokonane z chwila doreczenia zobowiazanemu wezwania, o ktorym mowa w 2, z tym ze dla zobowiazanego, ktoremu nie doreczono wezwania, jak tez w stosunku do osob trzecich, nieruchomosc jest zajeta z chwila dokonania wpisu w ksiedze wieczystej lub zlozenia wniosku organu egzekucyjnego do zbioru dokumentow, z zastrzezeniem 5.

5. Dla kazdego, kto wiedzial o wszczeciu egzekucji, skutki zajecia powstaja z chwila, gdy o wszczeciu egzekucji powzial wiadomosc, chociazby wezwanie nie zostalo jeszcze zobowiazanemu wyslane ani wpis w ksiedze wieczystej nie byl jeszcze dokonany.

6. W przypadku gdy miejsce pobytu zobowiazanego lub innego uczestnika postepowania egzekucyjnego nie jest znane, organ egzekucyjny wystepuje do wlasciwego sadu o ustanowienie kuratora do zastepowania osoby nieobecnej. Kurator wykonuje swoje czynnosci takze w interesie innych osob, ktorym w dalszym toku postepowania doreczenia nie beda mogly byc dokonane. Kurator moze jednak reprezentowac rownoczesnie tylko osoby, ktorych interesy nie sa sprzeczne.

Art. 110d. 1. Organ egzekucyjny laczy postepowania egzekucyjne prowadzone co do kilku nieruchomosci tego samego zobowiazanego lub co do kilku czesci tej samej nieruchomosci, jak rowniez postepowania egzekucyjne dotyczace czesci nieruchomosci i jej calosci, jezeli odpowiada to celowi egzekucji i nie ma przeszkod natury prawnej lub gospodarczej.

2. Jezeli nieruchomosci sa polozone na obszarze dzialania roznych organow egzekucyjnych, polaczenie zarzadza ten organ, ktory pierwszy wszczal egzekucje.

3. Postepowanie egzekucyjne mozna rozdzielic, jezeli w dalszym jego toku odpadna przyczyny, ktore spowodowaly polaczenie.

Art. 110e. 1. Zajecie obejmuje nieruchomosc i to wszystko, co moze stanowic przedmiot obciazenia hipoteka, a takze pozytki z nieruchomosci.

2. Jezeli egzekucje prowadzi sie w celu dochodzenia naleznosci z umow ubezpieczenia lub wierzytelnosci zabezpieczonych hipoteka, zajecie obejmuje takze prawa wynikajace z umow ubezpieczenia przedmiotow wymienionych w 1.

Art. 110f. 1. Rozporzadzenie nieruchomoscia po jej zajeciu nie ma wplywu na dalsze postepowanie egzekucyjne. Nabywca moze uczestniczyc w postepowaniu w charakterze zobowiazanego. W kazdym przypadku czynnosci egzekucyjne sa wazne w stosunku do nabywcy.

2. Rozporzadzenia przedmiotami podlegajacymi zajeciu razem z nieruchomoscia po ich zajeciu sa niewazne. Nie dotyczy to rozporzadzen zarzadcy nieruchomosci w zakresie jego ustawowych uprawnien.

Art. 110g. 1. Zajeta nieruchomosc pozostawia sie w zarzadzie zobowiazanego, do ktorego stosuje sie wowczas przepisy o zarzadcy.

2. Jezeli prawidlowe sprawowanie zarzadu tego wymaga, organ egzekucyjny odbiera zobowiazanemu zarzad i ustanawia innego zarzadce.

3. Przepis 2 stosuje sie rowniez do zarzadcy ustanowionego przez organ egzekucyjny.

4. Zarzadca moze zatrudnic zobowiazanego i jego rodzine za wynagrodzeniem.

5. Zobowiazanemu, ktoremu odebrano zarzad, pozostawia sie pomieszczenia w zajetej nieruchomosci, jezeli z nich korzystal w chwili zajecia. Organ egzekucyjny moze jednak zarzadzic, w formie postanowienia, odebranie pomieszczen, jezeli zobowiazany lub jego domownik przeszkadza zarzadcy w wykonywaniu zarzadu.

6. Zobowiazany, w stosunku do ktorego organ egzekucyjny zarzadzil odebranie pomieszczen, moze wytoczyc powodztwo o pozostawienie pomieszczen w jego uzytkowaniu. Do powodztwa stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania cywilnego dotyczace powodztwa o zwolnienie zajetego przedmiotu od egzekucji administracyjnej.

7. Jezeli sad oddalil powodztwo, o ktorym mowa w 6, organ egzekucyjny wystepuje z wnioskiem o odebranie pomieszczen do wlasciwego organu egzekucyjnego w zakresie egzekucji administracyjnej obowiazkow o charakterze niepienieznym. Podstawa wszczecia egzekucji jest orzeczenie sadowe oddalajace powodztwo, zaopatrzone w klauzule wykonalnosci.

8. Organ egzekucyjny wydaje w sprawach dotyczacych ustanowienia badz odebrania zarzadu postanowienie, na ktore przysluguje zazalenie.

Art. 110h. 1. Jezeli zarzadca przy obejmowaniu zarzadu napotyka przeszkody, organ egzekucyjny wprowadza go w zarzad nieruchomoscia. Do wprowadzenia w zarzad nieruchomoscia stosuje sie odpowiednio art. 46.

2. Po ustanowieniu zarzadcy organ egzekucyjny wzywa osoby korzystajace z nieruchomosci, aby przypadajace od nich zalegle, biezace i przyszle swiadczenia, ktore stanowia dochod z nieruchomosci, uiszczaly do rak zarzadcy. W wezwaniu nalezy uprzedzic, ze uiszczenie do rak zobowiazanego bedzie bezskuteczne w stosunku do wierzyciela.

Art. 110i. 1. Zarzadca zajetej nieruchomosci jest obowiazany wykonywac czynnosci potrzebne do prowadzenia prawidlowej gospodarki. Ma on prawo pobierac zamiast zobowiazanego wszelkie pozytki z nieruchomosci, rozporzadzac nimi w granicach zwyklego zarzadu oraz prowadzic sprawy, ktore przy wykonywaniu takiego zarzadu okaza sie potrzebne. W sprawach wynikajacych z zarzadu nieruchomoscia zarzadca moze pozywac i byc pozywany.

2. Zarzadcy wolno zaciagac tylko takie zobowiazania, ktore moga byc zaspokojone z pozytkow z nieruchomosci i sa gospodarczo uzasadnione.

3. Czynnosci przekraczajace zakres zwyklego zarzadu zarzadca moze wykonywac tylko za zgoda zobowiazanego, a w jej braku - za zezwoleniem organu egzekucyjnego, ktory przed wydaniem postanowienia wysluchuje zobowiazanego i zarzadce, chyba ze zwloka grozilaby powstaniem szkody.

4. Zarzad nie ma wplywu na umowy dotyczace nieruchomosci obowiazujace w chwili jego ustanowienia. Zarzadcy wolno jednak wypowiadac takie umowy z zachowaniem obowiazujacych przepisow oraz zawierac umowy na czas okreslony. Do zawarcia umowy dotyczacej nieruchomosci jest wymagana zgoda zobowiazanego, a w jej braku - zezwolenie organu egzekucyjnego.

Art. 110j. 1. Zarzadca sklada organowi egzekucyjnemu w wyznaczonych przez ten organ terminach, co najmniej raz w roku oraz po ukonczeniu zarzadu, sprawozdania ze swoich czynnosci oraz udokumentowane sprawozdania rachunkowe.

2. Organ egzekucyjny po wysluchaniu wierzycieli, zobowiazanego i zarzadcy oraz po rozpatrzeniu sprawozdan zatwierdza sprawozdania zarzadcy albo odmawia ich zatwierdzenia w calosci lub w czesci.

3. W przypadku odmowy zatwierdzenia sprawozdania przepisy art. 110g 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

4. Zarzadca jest odpowiedzialny wzgledem wszystkich uczestnikow za nalezyte wykonywanie swoich obowiazkow.

Art. 110k. 1. Zarzadca moze zadac wynagrodzenia oraz zwrotu wydatkow, ktore w zwiazku z zarzadem poniosl z wlasnych srodkow. Wysokosc wynagrodzenia okresla organ egzekucyjny odpowiednio do nakladu pracy i dochodowosci nieruchomosci.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w 1, nie nalezy sie zarzadcy, ktory jest zobowiazanym. Moze on tylko pokrywac z pozytkow z nieruchomosci najkonieczniejsze potrzeby wlasne i rodziny w rozmiarze, jaki oznacza organ egzekucyjny, oraz swoje wydatki zwiazane z zarzadem.

3. Organ egzekucyjny w sprawach dotyczacych wynagrodzenia oraz zwrotu wydatkow zarzadcy wydaje postanowienie, na ktore przysluguje zazalenie.

4. Roszczenia o wynagrodzenie za sprawowanie zarzadu i o zwrot poniesionych w zwiazku z zarzadem wydatkow przedawniaja sie po uplywie 30 dni od dnia ustapienia z zarzadu lub jego ustania.

Art. 110l. 1. Z pozytkow z nieruchomosci zarzadca pokrywa w nastepujacej kolejnosci:

1) koszty egzekucji wraz ze swoim wynagrodzeniem oraz zwrot wlasnych wydatkow,

2) biezace naleznosci pracownikow zatrudnionych w nieruchomosci lub w znajdujacym sie na niej przedsiebiorstwie nalezacym do zobowiazanego,

3) biezaco przypadajace w czasie zarzadu alimenty przyznane prawomocnym wyrokiem sadu od zobowiazanego, z wyjatkiem alimentow przyslugujacym czlonkom rodziny zobowiazanego pozostajacym z nim we wspolnym gospodarstwie domowym w chwili wszczecia egzekucji,

4) biezace zobowiazania podatkowe oraz biezace naleznosci z tytulu ubezpieczenia spolecznego pracownikow, o ktorych mowa w pkt 2,

5) zobowiazania zwiazane z wykonywaniem zarzadu,

6) naleznosci z tytulu ubezpieczenia nieruchomosci, jej przynaleznosci i pozytkow.

2. Nadwyzke dochodow, po pokryciu zobowiazan, o ktorych mowa w 1, zarzadca przekazuje do depozytu organu egzekucyjnego. Nadwyzke dolacza sie do kwoty uzyskanej przez organ egzekucyjny za sprzedaz nieruchomosci. Jezeli egzekucja ulega umorzeniu, nadwyzke te otrzymuje zobowiazany.

Oddzial 3

Opis i oszacowanie wartosci nieruchomosci

Art. 110m. 1. Po uplywie terminu okreslonego w wezwaniu zobowiazanego do zaplaty dochodzonych naleznosci organ egzekucyjny dokonuje opisu i oszacowania wartosci zajetej nieruchomosci.

2. Przed przystapieniem do opisu i oszacowania wartosci zajetej nieruchomosci organ egzekucyjny zada od wlasciwych organow:

1) wyciagu - a w przypadku potrzeby odpisu ksiegi wieczystej albo zaswiadczenia sadu wystawionego na podstawie zbioru dokumentow prowadzonego dla nieruchomosci, zawierajacego wskazanie jej wlasciciela i wykaz ujawnionych w tym zbiorze obciazen, jezeli zas nieruchomosc jest objeta ewidencja gruntow i budynkow - takze wyciagu z ich rejestru;

2) podania adresow miejsc zamieszkania uczestnikow postepowania.

3. Jezeli nieruchomosc nie ma ksiegi wieczystej lub zbioru dokumentow, organ egzekucyjny jest obowiazany uzyskac inny dokument stwierdzajacy wlasnosc nieruchomosci zobowiazanego.

Art. 110n. 1. Jezeli nieruchomosc jest polozona na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne, organ egzekucyjny przed przystapieniem do opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci wzywa wlasciwa jednostke samorzadu terytorialnego do oswiadczenia w terminie 3 miesiecy od dnia doreczenia wezwania, czy skorzysta z prawa pierwokupu. Jezeli jednostka samorzadu terytorialnego nie skorzystala z prawa pierwokupu albo organowi egzekucyjnemu w wyznaczonym terminie nie zostanie doreczone oswiadczenie w tej sprawie, prawo pierwokupu wygasa.

2. Jezeli oswiadczenie, o ktorym mowa w 1, zostalo doreczone organowi egzekucyjnemu w wyznaczonym terminie, organ ten oznacza cene nabycia w wysokosci odpowiadajacej wartosci zajetej nieruchomosci, okreslonej przez rzeczoznawce majatkowego.

3. Postanowienie w sprawie wysokosci ceny nabycia wywiera skutki przybicia. Do ceny nabycia stosuje sie odpowiednio art. 112 1.

4. Postanowienie w sprawie wysokosci ceny nabycia dorecza sie jednostce, o ktorej mowa w 1, zobowiazanemu i wierzycielowi. Na postanowienie to przysluguje zazalenie.

5. Jezeli jednostce samorzadu terytorialnego nie przysluguje prawo pierwokupu nieruchomosci lub prawo to wygaslo, przepisy 1-4 stosuje sie odpowiednio do prawa pierwokupu wpisanego do ksiegi wieczystej na rzecz innych osob.

Art. 110o. 1. O terminie opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci organ egzekucyjny zawiadamia znanych mu uczestnikow postepowania egzekucyjnego.

2. Organ egzekucyjny wzywa ponadto, przez obwieszczenie publiczne wywieszone w siedzibie urzedu skarbowego oraz urzedu wlasciwej jednostki samorzadu terytorialnego, uczestnikow, o ktorych nie ma wiadomosci, oraz inne osoby, ktore roszcza sobie prawa do nieruchomosci i jej przynaleznosci, aby przed ukonczeniem opisu zglosily swoje prawa.

3. Zawiadomienia i obwieszczenia dokonywane sa nie pozniej niz na 14 dni przed rozpoczeciem opisu.

Art. 110p. 1. Na wniosek zobowiazanego, zgloszony nie pozniej niz podczas opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci, jak rowniez z urzedu, moze byc wystawiona na licytacje wydzielona na podstawie przepisow o gospodarce nieruchomosciami czesc zajetej nieruchomosci, ktorej cena wywolawcza wystarcza na zaspokojenie wierzyciela egzekwujacego. O prowadzeniu egzekucji z wydzielonej czesci nieruchomosci organ egzekucyjny rozstrzyga po oszacowaniu wartosci nieruchomosci.

2. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie prowadzenia egzekucji z wydzielonej czesci nieruchomosci i oszacowania jej wartosci przysluguje zazalenie.

3. W przypadku prowadzenia egzekucji z wydzielonej czesci nieruchomosci dalsze postepowanie co do reszty nieruchomosci zawiesza sie do czasu zakonczenia licytacji wydzielonej czesci.

Art. 110r. 1. W protokole opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci organ egzekucyjny podaje:

1) oznaczenie nieruchomosci, w tym numer ewidencyjny dzialki, obreb, powierzchnie, a takze oznaczenie ksiegi wieczystej lub w przypadku jej braku - zbioru dokumentow,

2) obiekty budowlane ze wskazaniem ich przeznaczenia gospodarczego oraz przynaleznosci nieruchomosci, jak rowniez zapasy objete zajeciem,

3) stwierdzone prawa i obciazenia,

4) umowy ubezpieczenia,

5) osoby, w ktorych posiadaniu znajduje sie nieruchomosc, jej przynaleznosci i pozytki,

6) sposob korzystania z nieruchomosci przez zobowiazanego,

7) okreslenie wartosci nieruchomosci z podaniem jego podstaw,

8) zgloszone prawa do nieruchomosci,

9) inne okolicznosci istotne dla oznaczenia lub oszacowania wartosci nieruchomosci.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy sposob przeprowadzenia opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci, majac na uwadze zapewnienie prawidlowej wyceny nieruchomosci i uwzgledniajac przepisy o gospodarce nieruchomosciami.

Art. 110s. 1. Do oszacowania wartosci zajetej nieruchomosci organ egzekucyjny wyznacza rzeczoznawce majatkowego, o ktorym mowa w przepisach o gospodarce nieruchomosciami.

2. Przy oszacowaniu wartosci nieruchomosci podaje sie wartosc:

1) gruntow,

2) obiektow budowlanych,

3) przynaleznosci i pozytkow.

3. W przypadku, o ktorym mowa w art. 110p, przy oszacowaniu wartosci nieruchomosci podaje sie wartosc skladnikow okreslonych w 2 w odniesieniu do wydzielonej czesci nieruchomosci.

4. Wartosci, o ktorych mowa w 2 i 3, podaje sie z uwzglednieniem oraz bez uwzglednienia praw, ktore pozostaja w mocy bez zaliczenia na cene nabycia, oraz wartosci praw nieokreslonych suma pieniezna obciazajacych nieruchomosc, w szczegolnosci swiadczen z tytulu takich praw.

Art. 110t. Jezeli zostaly zgloszone prawa osob trzecich do gruntu, obiektow budowlanych, przynaleznosci lub pozytkow albo gdy skladniki takie znajduja sie we wladaniu osob trzecich, oznacza sie:

1) wartosc spornego skladnika i wartosc calosci nieruchomosci po wylaczeniu tego skladnika,

2) wartosc calosci nieruchomosci z uwzglednieniem i bez uwzglednienia praw, ktore pozostaja w mocy bez zaliczenia na cene nabycia,

3) wartosci praw nieokreslonych suma pieniezna, obciazajacych nieruchomosc, w szczegolnosci swiadczen z tytulu takich praw.

Art. 110u. 1. Zarzuty do opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci moga byc wnoszone przez wszystkich uczestnikow postepowania egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia ukonczenia opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci przysluguje zazalenie.

2. Jezeli w stanie nieruchomosci, w okresie pomiedzy sporzadzeniem opisu i oszacowaniem jej wartosci a wyznaczonym terminem licytacji, zajda istotne zmiany, organ egzekucyjny moze przeprowadzic dodatkowy opis i oszacowanie wartosci nieruchomosci.

Oddzial 4

Obwieszczenie o licytacji

Art. 110w. 1. Zajeta nieruchomosc organ egzekucyjny sprzedaje w drodze licytacji publicznej.

2. Termin licytacji nie moze byc wyznaczony wczesniej niz po uplywie 30 dni od dnia doreczenia zobowiazanemu opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci.

3. O licytacji organ egzekucyjny zawiadamia przez publiczne obwieszczenie, w ktorym podaje:

1) termin i miejsce licytacji,

2) oznaczenie nieruchomosci, ktora ma byc sprzedana, ze wskazaniem miejsca jej polozenia i przeznaczenia gospodarczego oraz ksiegi wieczystej lub zbioru dokumentow ze wskazaniem sadu, w ktorym sa prowadzone,

3) oszacowana wartosc nieruchomosci i cene wywolawcza,

4) firme lub imie i nazwisko zobowiazanego,

5) wysokosc wadium, jakie licytant przystepujacy do przetargu powinien zlozyc, z zaznaczeniem ze wadium sklada sie w gotowce albo w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny,

6) czas, w ktorym w terminie 14 dni przed dniem licytacji bedzie wolno ogladac nieruchomosc oraz przegladac w urzedzie skarbowym akta postepowania egzekucyjnego,

7) wzmianke, ze prawa osob trzecich nie beda przeszkoda do licytacji i przyznania nabywcy wlasnosci nieruchomosci bez zastrzezen, jezeli osoby te nie wystapily wczesniej o wylaczenie nieruchomosci lub jej przynaleznosci spod egzekucji,

8) wyjasnienie, ze uzytkowanie, sluzebnosci i prawa dozywotnika, jezeli nie sa ujawnione w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru dokumentow i nie zostana zgloszone najpozniej na 3 dni przed rozpoczeciem licytacji, nie beda uwzglednione w dalszym toku egzekucji i wygasna z chwila, w ktorej postanowienie o przyznaniu wlasnosci stanie sie ostateczne.

4. Obwieszczenie o licytacji dorecza sie:

1) uczestnikom postepowania,

2) wlasciwej jednostce samorzadu terytorialnego oraz organom ubezpieczen spolecznych z wezwaniem, aby najpozniej w terminie licytacji zglosily zestawienie podatkow i innych danin publicznych, naleznych na dzien licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaleglych swiadczen od nabywcy,

3) osobom majacym prawo pierwokupu nieruchomosci, jezeli prawo to zostalo wpisane do ksiegi wieczystej prowadzonej dla nieruchomosci.

5. Obwieszczenie o licytacji wywiesza sie w siedzibach urzedu skarbowego oraz urzedu wlasciwej jednostki samorzadu terytorialnego co najmniej na 30 dni przed jej terminem, a jezeli wartosc nieruchomosci zostala oszacowana na kwote wyzsza niz 83.600 zl - takze w dzienniku poczytnym w danej miejscowosci.

6. Na wniosek i koszt zobowiazanego lub wierzyciela organ egzekucyjny moze zarzadzic ogloszenie o licytacji rowniez w inny wskazany przez nich sposob.

7. W ogloszeniu w dzienniku podaje sie oznaczenie nieruchomosci, termin i miejsce licytacji, oszacowana wartosc nieruchomosci i cene wywolawcza oraz wysokosc wadium, jakie licytant powinien zlozyc.

8. Jezeli egzekucja dotyczy jednej lub kilku nieruchomosci polozonych na obszarze dzialania roznych organow egzekucyjnych, obwieszczenie wywiesza sie ponadto w siedzibach wlasciwych urzedow skarbowych, a jezeli obwieszczenie ma byc takze ogloszone w prasie, oglasza sie je w dziennikach poczytnych w miejscowosciach, w ktorych te urzedy sie znajduja.

Art. 110y. 1. Z chwila obwieszczenia o licytacji nieruchomosci wchodzacej w sklad gospodarstwa rolnego wspolwlascicielowi tej nieruchomosci, ktory nie jest dluznikiem osobistym, przysluguje prawo przejecia nieruchomosci na wlasnosc za cene nie nizsza od oszacowanej wartosci nieruchomosci. Wniosek o przejecie sklada sie nie pozniej niz 3 dnia poprzedzajacego dzien licytacji.

2. Jezeli kilku wspolwlascicieli zglosi wniosek o przejecie, pierwszenstwo przysluguje temu z nich, ktory prowadzi gospodarstwo rolne lub pracuje w nim. Jezeli warunek ten spelnia kilku wspolwlascicieli albo nie spelnia go zaden z nich, organ egzekucyjny przyznaje pierwszenstwo temu wspolwlascicielowi, ktory daje najlepsza gwarancje nalezytego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

3. O pierwszenstwie przejecia nieruchomosci rozstrzyga organ egzekucyjny, wydajac postanowienie o przybiciu. Na postanowienie to przysluguje zazalenie.

4. Jezeli nikt nie skorzysta z prawa przejecia nieruchomosci na podstawie przepisow 1-3, albo jezeli przedmiotem egzekucji nie jest nieruchomosc wchodzaca w sklad gospodarstwa rolnego, organ egzekucyjny po dokonaniu obwieszczen przedstawia akta organowi nadzoru. W przypadku spostrzezenia niedokladnosci lub wadliwosci postepowania organ nadzoru poleci organowi egzekucyjnemu ich usuniecie.

Art. 110z. 1. Na czynnosci organu egzekucyjnego dotyczace obwieszczenia o licytacji przysluguje skarga. Skarge mozna wniesc w terminie 14 dni od dnia ogloszenia o licytacji.

2. W sprawie skargi, o ktorej mowa w 1, postanowienie wydaje organ nadzoru.

3. Na postanowienie organu nadzoru o oddaleniu skargi przysluguje zazalenie.

Oddzial 5

Wadium

Art. 111. 1. Wadium wynosi jedna dziesiata czesci oszacowanej wartosci nieruchomosci.

2. Z zastrzezeniem 5 i 6, wadium sklada:

1) przystepujacy do licytacji,

2) osoba, ktora sklada wniosek o przejecie nieruchomosci, o ktorym mowa w art. 110y 1, art. 111h 2 i art. 111i 3.

3. Osoba, o ktorej mowa w 1 pkt 2, sklada wadium w terminie zlozenia wniosku o przejecie nieruchomosci.

4. Wadium sklada sie w gotowce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny.

5. Nie sklada wadium osoba, ktorej przysluguje ujawnione w opisie i oszacowaniu prawo do nieruchomosci lub jej przynaleznosci, jezeli jego wartosc nie jest nizsza od wysokosci wadium i zostalo ono stwierdzone w protokole opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci.

6. Jezeli wartosc prawa, o ktorym mowa w 5, jest nizsza od wysokosci wadium, wysokosc wadium obniza sie do roznicy miedzy pelnym wadium a wartoscia prawa.

Art. 111a. Wadium zlozone przez licytanta, ktoremu udzielono przybicia, zatrzymuje sie; pozostalym licytantom zwraca sie je niezwlocznie.

Art. 111b. 1. Nabywca, ktory nie wykonal w terminie warunkow licytacyjnych co do zaplaty ceny, traci wadium.

2. Od nabywcy nieskladajacego wadium, ktory nie wykonal warunkow licytacyjnych, sciaga sie wadium w trybie egzekucji administracyjnej.

3. Z wadium utraconego przez nabywce lub od niego sciagnietego pokrywa sie koszty egzekucji zwiazane ze sprzedaza.

Oddzial 6

Licytacja

Art. 111c. 1. Licytacja odbywa sie publicznie, w obecnosci i pod nadzorem kierownika komorki organizacyjnej urzedu skarbowego prowadzacej egzekucje administracyjna, zwanego dalej "komornikiem skarbowym".

2. Po wywolaniu licytacji poborca skarbowy podaje do wiadomosci obecnych:

1) przedmiot licytacji,

2) cene wywolawcza,

3) wysokosc wadium,

4) termin uiszczenia ceny nabycia,

5) prawa obciazajace nieruchomosc, ktore beda utrzymane w mocy z zaliczeniem i bez zaliczenia na cene nabycia,

6) zmiany w stanie faktycznym i prawnym nieruchomosci, jezeli zaszly po jej opisie i oszacowaniu wartosci.

3. Przedmiotem licytacji jest nieruchomosc wedlug stanu objetego opisem i oszacowaniem wartosci z uwzglednieniem zmian, o ktorych mowa w 2 pkt 6.

4. Jezeli przedmiotem licytacji jest kilka nieruchomosci lub kilka czesci jednej nieruchomosci, zobowiazany ma prawo wskazac kolejnosc, w jakiej ma byc przeprowadzona licytacja poszczegolnych nieruchomosci lub ich czesci.

Art. 111d. 1. W licytacji nie moga uczestniczyc:

1) zobowiazany,

2) pracownicy organu egzekucyjnego,

3) malzonkowie, dzieci, rodzice i rodzenstwo osob, o ktorych mowa w pkt 1 i 2,

4) osoby obecne na licytacji w charakterze urzedowym,

5) licytant, ktory nie wykonal warunkow poprzedniej licytacji tej samej nieruchomosci,

6) osoby, ktore moga nabyc nieruchomosc tylko za zezwoleniem organu administracji publicznej, a zezwolenia tego nie przedstawily.

2. Stawienie sie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia licytacji.

3. Pelnomocnictwo do udzialu w licytacji stwierdzone jest dokumentem z podpisem urzedowo lub notarialnie poswiadczonym. Podpisy na pelnomocnictwach udzielonych przez panstwowe jednostki organizacyjne lub jednostki samorzadu terytorialnego oraz na pelnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagaja poswiadczenia.

Art. 111e. Cena wywolawcza, za ktora nieruchomosc mozna nabyc w pierwszej licytacji, wynosi trzy czwarte oszacowanej wartosci nieruchomosci.

Art. 111f. 1. Licytacja odbywa sie ustnie.

2. Postapienie nie moze wynosic mniej niz jeden procent ceny wywolania, z zaokragleniem wzwyz do pelnych zlotych.

3. Zaoferowana cena przestaje wiazac, gdy inny licytant zaoferowal cene wyzsza.

4. Po ustaniu postapien poborca skarbowy, uprzedzajac obecnych, ze po trzecim obwieszczeniu dalsze postapienia nie beda przyjete, obwieszcza trzykrotnie ostatnio zaoferowana cene, zamyka licytacje i wymienia licytanta, ktory zaoferowal najwyzsza cene.

5. Jezeli naleznosc wierzyciela zostanie uiszczona wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi przed zamknieciem licytacji, poborca skarbowy zamyka licytacje i organ egzekucyjny umarza postepowanie egzekucyjne.

Art. 111g. Jezeli przedmiotem licytacji jest kilka nieruchomosci lub kilka czesci nieruchomosci, poborca skarbowy wstrzymuje licytacje pozostalych nieruchomosci lub ich czesci z chwila, gdy osiagnieto kwote wystarczajaca na zaspokojenie dochodzonej naleznosci wraz z odsetkami z tytulu niezaplacenia jej w terminie i kosztami egzekucyjnymi oraz organ egzekucyjny umarza postepowanie egzekucyjne.

Art. 111h. 1. Jezeli nikt nie przystapil do licytacji, a przedmiotem licytacji jest nieruchomosc wchodzaca w sklad gospodarstwa rolnego, wspolwlasciciel tej nieruchomosci niebedacy dluznikiem osobistym, ma prawo przejecia nieruchomosci na wlasnosc za cene nie nizsza od trzech czwartych oszacowanej wartosci nieruchomosci. Przepis art. 110y 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

2. Wniosek o przejecie nieruchomosci nalezy zglosic w terminie 7 dni od dnia licytacji.

3. Jezeli nikt nie przystapil do licytacji, a przedmiotem egzekucji jest wlasnosciowe spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, wierzyciel hipoteczny, inny niz urzad skarbowy, moze przejac to prawo za cene nie nizsza od trzech czwartych oszacowanej wartosci nieruchomosci; wniosek o przejecie nalezy zglosic w terminie 7 dni od dnia licytacji.

Art. 111i. 1. Jezeli nikt nie zglosil wniosku, o ktorym mowa w art. 111h, organ egzekucyjny wyznacza druga licytacje, na ktorej cena wywolawcza wynosi 70% oszacowanej wartosci nieruchomosci.

2. Jezeli nikt nie przystapil do drugiej licytacji, przejecie nieruchomosci na wlasnosc moze nastapic za cene nie nizsza od 70% wartosci nieruchomosci, przy czym prawo przejecia przysluguje wierzycielowi egzekwujacemu lub hipotecznemu, z wyjatkiem urzedu skarbowego, oraz wspolwlascicielowi.

3. Wniosek o przejecie nieruchomosci wierzyciel lub wspolwlasciciel sklada do organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia licytacji.

4. Jezeli kilku wierzycieli sklada wniosek o przejecie, pierwszenstwo przysluguje temu, kto zaoferowal cene wyzsza, a przy rownych cenach - temu, czyja naleznosc jest wieksza.

Art. 111j. 1. Jezeli po drugiej licytacji zaden z wierzycieli lub wspolwlascicieli nie przejal nieruchomosci na wlasnosc, organ egzekucyjny wyznacza trzecia licytacje, na ktorej cena wywolawcza wynosi 65% oszacowanej wartosci nieruchomosci.

2. Jezeli nikt nie przystapil do trzeciej licytacji, przejecie nieruchomosci na wlasnosc moze nastapic przez osoby, o ktorych mowa w art. 111i 2, za cene nie nizsza od 65% wartosci nieruchomosci. Do przejecia nieruchomosci na wlasnosc stosuje sie odpowiednio przepisy art. 111i 3 i 4.

Art. 111k. 1. Jezeli po trzeciej licytacji zaden z wierzycieli nie przejal nieruchomosci na wlasnosc, postepowanie egzekucyjne umarza sie. Nowa egzekucja z tej samej nieruchomosci moze byc wszczeta dopiero po uplywie 12 miesiecy od dnia uprawomocnienia sie postanowienia o umorzeniu egzekucji.

2. Jezeli wniosek o wszczecie nowej egzekucji zlozono przed uplywem 3 lat od trzeciej licytacji, organ egzekucyjny dokonuje nowego opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci tylko na wniosek wierzyciela lub zobowiazanego. Zobowiazany moze zlozyc taki wniosek przed uplywem 14 dni od dnia ponownego doreczenia mu wezwania do zaplaty, o czym nalezy go uprzedzic przy doreczeniu wezwania.

Art. 111l. Skarge na czynnosci poborcy skarbowego w toku licytacji az do jej zamkniecia zglasza sie ustnie komornikowi skarbowemu, ktory przyjmuje skarge do protokolu i natychmiast ja rozstrzyga, chyba ze nie jest to mozliwe. Rozstrzygniecie komornika skarbowego ma moc postanowienia, na ktore przysluguje zazalenie.

Oddzial 7

Przybicie

Art. 111m. 1. Po zamknieciu licytacji organ egzekucyjny wydaje postanowienie o przybiciu na rzecz licytanta, ktory zaoferowal najwyzsza cene.

2. Postanowienie o przybiciu oglasza sie niezwlocznie po zamknieciu licytacji, z zastrzezeniem 3.

3. Jezeli skargi lub zazalenia wniesione w toku postepowania egzekucyjnego nie sa jeszcze ostatecznie rozstrzygniete, organ egzekucyjny wstrzymuje wydanie postanowienia o przybiciu do czasu ich rozstrzygniecia.

4. Gdy przejecie nieruchomosci na wlasnosc ma nastapic po niedojsciu do skutku licytacji, organ egzekucyjny udziela przybicia na rzecz przejmujacego po wysluchaniu wnioskodawcy.

5. Postanowienie o przybiciu zawiera firme lub imie i nazwisko nabywcy, oznaczenie nieruchomosci, date licytacji i cene nabycia.

Art. 111n. 1. Organ egzekucyjny odmawia przybicia, jezeli ostateczne rozstrzygniecia skarg lub zazalen wniesionych w toku postepowania egzekucyjnego potwierdza naruszenie przepisow postepowania w toku licytacji i jezeli uchybienia te mogly miec istotny wplyw na wynik licytacji.

2. Organ egzekucyjny odmawia przybicia rowniez wtedy, gdy postepowanie podlegalo umorzeniu lub zawieszeniu albo jezeli uczestnik nie otrzymal zawiadomienia o licytacji, chyba ze bedac na licytacji, nie wystapil ze skarga na to uchybienie.

3. Jezeli organ egzekucyjny odmowi przybicia, wyznacza na wniosek wierzyciela ponowna licytacje.

Art. 111o. 1. Jezeli przybicie nie nastepuje niezwlocznie po zamknieciu licytacji, organ egzekucyjny na wniosek licytanta, ktory zaoferowal najwyzsza cene, moze, w przypadku gdy zarzadca jest zobowiazany, odebrac mu zarzad i ustanowic innego zarzadce.

2. W sprawie odebrania zarzadu organ egzekucyjny wydaje postanowienie na wniosek nabywcy. Nabywca moze byc na wlasne zadanie ustanowiony zarzadca, jezeli oprocz wadium zlozyl w gotowce nie mniej niz piata czesc ceny nabycia albo jezeli do tej wysokosci przysluguje mu prawo zaliczenia swej wierzytelnosci na poczet ceny nabycia.

3. W przypadku wygasniecia skutkow przybicia bez rownoczesnego umorzenia egzekucji, organ egzekucyjny wydaje postanowienie co do osoby zarzadcy, jezeli dotychczasowym zarzadca byl nabywca.

Art. 111p. Jezeli nabywca nie uzyska przyznania wlasnosci, naleznosc przypadajaca jemu z tytulu zarzadu pokrywa sie z kwot pienieznych zlozonych na poczet ceny poza wadium.

Art. 111r. 1. Postanowienie o przybiciu dorecza sie wierzycielowi, dluznikowi, nabywcy i osobom, ktore w toku licytacji zaskarzyly czynnosci zwiazane z udzieleniem przybicia, jak tez zarzadcy, ktory nie jest dluznikiem, a postanowienie o odmowie przybicia - wierzycielowi, dluznikowi i licytantowi, ktory zaoferowal najwyzsza cene.

2. Na postanowienie organu egzekucyjnego co do przybicia przysluguje zazalenie.

Art. 111s. Jezeli nabywca nie wykonal w terminie warunkow licytacyjnych co do zaplaty ceny, wygasaja skutki przybicia. Uiszczona czesc ceny zwraca sie. Nastepstwa te organ egzekucyjny stwierdza postanowieniem, na ktore przysluguje zazalenie.

Art. 111t. Wyznaczenie ponownej licytacji moze nastapic, gdy postanowienie stwierdzajace wygasniecie przybicia stanie sie ostateczne.

Oddzial 8

Przyznanie wlasnosci

Art. 112. 1. Z chwila gdy postanowienie o przybiciu stalo sie ostateczne, organ egzekucyjny wzywa licytanta, ktory uzyskal przybicie, aby w terminie 14 dni od otrzymania wezwania zlozyl do depozytu organu egzekucyjnego cene nabycia z potraceniem wadium zlozonego w gotowce. Na wniosek nabywcy organ egzekucyjny moze wyznaczyc dluzszy termin uiszczenia ceny nabycia, nieprzekraczajacy jednak 3 miesiecy.

2. Nabywca moze zaliczyc na poczet ceny wlasna wierzytelnosc lub jej czesc, jezeli znajduje ona pokrycie w cenie nabycia.

3. Za zgoda wierzyciela, ktorego wierzytelnosc znajduje pokrycie w cenie nabycia, nabywca moze te wierzytelnosc zaliczyc na poczet ceny. Zgoda wierzyciela stwierdzona jest dokumentem z podpisem urzedowo lub notarialnie poswiadczonym albo wyrazona do protokolu nie pozniej niz w terminie, w ktorym nabywca ma obowiazek uiscic cene nabycia.

Art. 112a. Kwota przypadajaca zobowiazanemu w chwili zajecia na podstawie umowy ubezpieczenia przechodzi na nabywce w calosci. O kwote te podwyzsza sie cene nabycia.

Art. 112b. 1. Jezeli postanowienie o przybiciu stalo sie ostateczne i nabywca uiscil cene nabycia albo postanowienie o ustaleniu ceny nabycia stalo sie ostateczne i jednostka lub osoba, o ktorych mowa w art. 110n, uregulowala cala cene nabycia, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o przyznaniu wlasnosci.

2. Na postanowienie o przyznaniu wlasnosci przysluguje zazalenie.

3. Postanowienie o przyznaniu wlasnosci, ktore stalo sie ostateczne, przenosi wlasnosc na nabywce i jest tytulem do ujawnienia na rzecz nabywcy prawa wlasnosci w katastrze nieruchomosci oraz przez wpis w ksiedze wieczystej lub podlega zlozeniu do zbioru dokumentow. Postanowienie o przyznaniu wlasnosci jest takze tytulem egzekucyjnym do wprowadzenia nabywcy w posiadanie nieruchomosci.

4. Z chwila kiedy postanowienie o przyznaniu wlasnosci stalo sie ostateczne, do nabywcy naleza pozytki z nieruchomosci. Od tej chwili nabywca ponosi rowniez daniny publiczne przypadajace z nieruchomosci, ktorych platnosc przypada w dniu, w ktorym postanowienie o przyznaniu wlasnosci stalo sie ostateczne, lub po tym dniu.

5. Przepisy 4 nie uchybiaja przepisom podatkowym.

Art. 112c. 1. Z chwila gdy postanowienie o przyznaniu wlasnosci staje sie ostateczne, wygasaja wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczen osobistych, ciazace na nieruchomosci. W miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia w kolejnosci przewidzianej w przepisach o podziale kwoty uzyskanej z egzekucji.

2. Pozostaja w mocy bez potracenia ich wartosci z ceny nabycia:

1) prawa ciazace na nieruchomosci z mocy ustawy,

2) sluzebnosci, o ktorych mowa w art. 1000 2 Kodeksu postepowania cywilnego.

3. Pozostaja rowniez w mocy ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru albo nieujawnione w ten sposob, lecz zgloszone najpozniej na 3 dni przed terminem licytacji uzytkowanie, sluzebnosci i prawa dozywotnika, jezeli przysluguje im pierwszenstwo przed wszystkimi hipotekami lub jezeli nieruchomosc nie jest obciazona hipotekami albo jezeli wartosc uzytkowania, sluzebnosci lub praw dozywotnika znajduje pelne pokrycie w cenie nabycia. Jednakze w ostatnim przypadku wartosc tych praw bedzie zaliczona na cene nabycia.

Art. 112d. Na wniosek wlasciciela nieruchomosci wladnacej, zgloszony najpozniej na 3 dni przed terminem licytacji, organ egzekucyjny moze postanowic, ze sluzebnosc gruntowa, ktora nie znajduje pelnego pokrycia w cenie nabycia, bedzie utrzymana w mocy, jezeli jest dla nieruchomosci wladnacej konieczna, a nie obciaza w sposob istotny wartosci nieruchomosci obciazonej.

Art. 112e. Z chwila gdy postanowienie o przyznaniu wlasnosci stalo sie ostateczne, nabywca wstepuje w prawa i obowiazki zobowiazanego wynikajace z umow dotyczacych nieruchomosci stosownie do przepisow prawa normujacych te umowy.

Art. 112f. 1. Postanowienie o przyznaniu wlasnosci, ktore stalo sie ostateczne, wraz z planem podzialu kwoty uzyskanej z egzekucji jest tytulem do wykreslenia w ksiedze wieczystej lub w zbiorze dokumentow wszelkich praw, ktore wedlug planu podzialu wygasly.

2. Na podstawie postanowienia o przyznaniu wlasnosci wykresla sie wszystkie hipoteki obejmujace nieruchomosc, jezeli w postanowieniu stwierdzono zaplacenie przez nabywce calej ceny nabycia gotowka lub czekiem potwierdzonym.

Art. 112g. Nabywca nie moze zadac uniewaznienia nabycia ani zmniejszenia ceny z powodu wad nieruchomosci lub przedmiotow razem z nia nabytych.

Art. 113. (skreslony).

Rozdzial 8

Egzekucja z ulamkowej czesci nieruchomosci oraz uzytkowania wieczystego

Art. 114. Do egzekucji z ulamkowej czesci nieruchomosci i do egzekucji z uzytkowania wieczystego stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomosci, o ile przepisy niniejszego rozdzialu nie stanowia inaczej.

Art. 114a. O zajeciu ulamkowej czesci nieruchomosci organ egzekucyjny zawiadamia takze pozostalych wspolwlascicieli, a o zajeciu uzytkowania wieczystego - takze wlasciciela nieruchomosci oraz wlasciwy organ administracji publicznej.

Art. 114b. 1. Jezeli przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, zajecie obejmuje uzytkowanie wieczyste gruntu wraz z jego pozytkami oraz znajdujace sie na gruncie obiekty budowlane stanowiace wlasnosc uzytkownika wieczystego wraz z:

1) ruchomosciami, bedacymi wlasnoscia uzytkownika wieczystego, a potrzebnymi do korzystania z przedmiotu uzytkowania wieczystego zgodnie z jego przeznaczeniem, jezeli pozostaja z tym przedmiotem w faktycznym zwiazku, odpowiadajacym temu celowi,

2) wyposazeniem obiektow budowlanych stanowiacych wlasnosc uzytkownika wieczystego,

3) prawami wynikajacymi z umow ubezpieczenia przedmiotow zajecia, a takze naleznosciami z tych umow juz przypadajacymi.

2. Zajecie obejmuje takze przedmioty, o ktorych mowa w 1 pkt 1 i 2, wprowadzone pozniej oraz pozniej wzniesione obiekty budowlane i posadzone rosliny, jak rowniez prawa z umow ubezpieczenia pozniej zawartych.

Art. 114c. Gdy przedmiotem zarzadu jest ulamkowa czesc nieruchomosci, zarzadca dziala tylko w granicach uprawnien zobowiazanego jako wspolwlasciciela.

Art. 114d. Jezeli egzekucja jest prowadzona z uzytkowania wieczystego, postepowanie ulega zawieszeniu, jezeli wlasciwy organ wystapil z zadaniem rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego. Egzekucja moze byc podjeta na wniosek wierzyciela, jezeli sad orzeknie, ze brak jest podstaw do rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego. W przypadku rozwiazania umowy uzytkowania wieczystego organ egzekucyjny umarza postepowanie egzekucyjne.

Art. 114e. W przypadku prowadzenia egzekucji z ulamkowej czesci nieruchomosci, opisowi i oszacowaniu wartosci podlega cala nieruchomosc. Wartoscia takiej czesci nieruchomosci jest odpowiednia czesc oszacowanej wartosci calej nieruchomosci.

Art. 114f. Jezeli egzekucja jest prowadzona z uzytkowania wieczystego, w protokole opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci podaje sie koncowa date uzytkowania wieczystego oraz ujawniony w ksiedze wieczystej sposob korzystania z gruntu przez uzytkownika wieczystego.

Art. 114g. Jezeli przedmiotem egzekucji jest uzytkowanie wieczyste, postanowienie o przyznaniu tego prawa nie narusza ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomosci powstalych przed jej oddaniem w uzytkowanie wieczyste.

Art. 114h. 1. Jezeli przedmiotem licytacji jest ulamkowa czesc nieruchomosci, pozostaja w mocy, bez potracenia ich wartosci z ceny nabycia, obciazenia tej czesci ulamkowej nieruchomosci ujawnione przez wpis w ksiedze wieczystej lub przez zlozenie dokumentu do zbioru dokumentow.

2. Pozostaja w mocy rowniez obciazenia czesci ulamkowej nieruchomosci nieujawnione w sposob, o ktorym mowa w 1, lecz zgloszone najpozniej na 3 dni przed terminem licytacji, jezeli zostaly ustanowione przed dniem powstania wspolwlasnosci.

Art. 114i. Postanowienie o przyznaniu wlasnosci ulamkowej czesci nieruchomosci nie narusza obciazajacych ja hipotek wpisanych przed powstaniem wspolwlasnosci.

Rozdzial 9

Podzial kwoty uzyskanej z egzekucji

Oddzial 1

Zasady ogolne

Art. 115. 1. Z kwoty uzyskanej z egzekucji zaspokaja sie w nastepujacej kolejnosci:

1) koszty egzekucyjne i koszty upomnienia,

2) naleznosci zabezpieczone hipotecznie wynikajace z wierzytelnosci banku hipotecznego wpisanych do rejestru zabezpieczenia listow zastawnych prowadzonego zgodnie z przepisami o listach zastawnych i bankach hipotecznych,

3) naleznosci zabezpieczone hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczone przez wpisanie do innego rejestru,

4) naleznosci, do ktorych stosuje sie przepisy dzialu III Ordynacji podatkowej, oraz naleznosci z tytulu skladek na ubezpieczenie spoleczne, o ile nie zostaly zaspokojone w trzeciej kolejnosci,

5) naleznosci zabezpieczone prawem zastawu lub ktore korzystaly z ustawowego pierwszenstwa, niewymienionego w pkt 2-4,

6) inne naleznosci i odsetki, z zastrzezeniem 3.

2. Przy podziale kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomosci lub egzekucji przejetej po wystapieniu zbiegu egzekucji administracyjnej z sadowa, po kosztach egzekucyjnych i kosztach upomnienia zaspokaja sie naleznosci alimentacyjne, a nastepnie naleznosci za prace za okres 3 miesiecy, do wysokosci 760 zl za miesiac, oraz renty z tytulu odszkodowania za wywolanie choroby, niezdolnosci do pracy, kalectwa lub smierci i koszty zwyklego pogrzebu zobowiazanego, a po naleznosciach zabezpieczonych hipotecznie lub zastawem rejestrowym albo zabezpieczonych przez wpisanie do innego rejestru prowadzonego na podstawie odrebnych przepisow - naleznosci za prace niezaspokojone w kolejnosci wczesniejszej.

3. Odsetki za zwloke od naleznosci pienieznych, do ktorych maja zastosowanie przepisy dzialu III ustawy - Ordynacja podatkowa, zaspokaja sie w kolejnosci okreslonej dla tych naleznosci.

4. Jezeli przedmiotem egzekucji jest wlasnosciowe spoldzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego lub prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, wierzytelnosc spoldzielni mieszkaniowej z tytulu niewniesionego wkladu budowlanego zwiazana z tym prawem zaspokaja sie przed naleznoscia zabezpieczona hipotecznie na tym prawie.

5. Naleznosci wymienione w 1 pkt 2, 3 i 5 zaspokaja sie do wysokosci kwoty uzyskanej ze sprzedazy rzeczy obciazonej hipoteka lub zastawem albo z realizacji prawa zbywalnego obciazonego. Jezeli kwota uzyskana ze sprzedazy nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich zabezpieczonych naleznosci, naleznosci te zaspokaja sie w kolejnosci odpowiadajacej przyslugujacemu im pierwszenstwu, a jezeli maja rowne pierwszenstwo albo nie stosuje sie do nich zasady pierwszenstwa - proporcjonalnie w stosunku, w jakim pozostaja do siebie.

6. Jezeli kwota przeznaczona do podzialu nie wystarcza na zaspokojenie w calosci wszystkich naleznosci, naleznosci dalszej kolejnosci zaspokaja sie dopiero po zupelnym zaspokojeniu naleznosci wczesniejszej kolejnosci, a gdy kwota nie wystarcza na pokrycie w calosci wszystkich naleznosci tej samej kolejnosci, naleznosci te zaspokaja sie proporcjonalnie do wysokosci kazdej z nich.

Art. 115a. Jezeli nastepuje podzial kwoty uzyskanej ze sprzedazy rzeczy lub z realizacji prawa zbywalnego, do ktorych wystapil zbieg egzekucji, organ egzekucyjny wydaje postanowienie w sprawie podzialu kwoty uzyskanej z egzekucji, na ktore wierzycielom przysluguje zazalenie.

Oddzial 2

Zasady szczegolne dotyczace podzialu kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomosci

Art. 115b. Organ egzekucyjny sporzadza plan podzialu kwoty uzyskanej ze sprzedazy nieruchomosci niezwlocznie, gdy postanowienie o przyznaniu wlasnosci nieruchomosci staje sie ostateczne.

Art. 115c. 1. Z zastrzezeniem 2, w podziale kwoty uzyskanej ze sprzedazy nieruchomosci oprocz wierzycieli egzekwujacych uczestnicza:

1) wierzyciele posiadajacy tytul wykonawczy z dowodem doreczenia zobowiazanemu wezwania do zaplaty oraz wierzyciele, ktorzy uzyskali zabezpieczenie powodztwa i zglosili sie najpozniej w dniu uprawomocnienia sie postanowienia o przyznaniu wlasnosci nieruchomosci,

2) osoby, ktore przed zajeciem nieruchomosci nabyly do niej prawa stwierdzone w protokole opisu i oszacowania wartosci nieruchomosci lub prawa ktorych zostaly zgloszone i udowodnione najpozniej w dniu uprawomocnienia sie postanowienia o przyznaniu wlasnosci,

3) pracownicy co do stwierdzonych dokumentem naleznosci za prace, jezeli zglosili swe roszczenia przed sporzadzeniem planu podzialu.

2. Jezeli wierzycielami egzekwujacymi sa obce panstwa, ktore nie wyrazily zgody na pokrycie kosztow w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 64c 4c, uczestnicza w podziale kosztow uzyskanych z egzekucji z nieruchomosci w takiej czesci, jaka pozostala po pokryciu naleznosci wierzycieli i osob, o ktorych mowa w 1.

Art. 115d. 1. Jezeli przy sporzadzaniu planu podzialu okaze sie, ze nabywca, uiszczajac cene, potracil wierzytelnosc, ktora sie w niej nie miesci, organ egzekucyjny postanowieniem zobowiazuje nabywce do uzupelnienia ceny w terminie 7 dni. Na postanowienie to przysluguje zazalenie.

2. W planie podzialu organ egzekucyjny wymienia osoby, dla ktorych jest przeznaczona kwota przypadajaca od nabywcy. W tej czesci plan podzialu stanowi dla nich tytul egzekucyjny przeciwko nabywcy.

3. Wierzyciel, ktoremu przysluguje roszczenie przeciwko nabywcy, nabywa z mocy prawa hipoteke na sprzedanej nieruchomosci. Ujawnienie hipoteki w ksiedze wieczystej lub w zbiorze dokumentow nastepuje na wniosek wierzyciela.

Art. 115e. Jezeli hipoteka kaucyjna nie jest wyczerpana i moze jeszcze sluzyc zabezpieczeniu wierzyciela, reszta kwoty pozostaje w depozycie organu egzekucyjnego az do ustania stosunku prawnego uzasadniajacego korzystanie z hipoteki kaucyjnej.

Art. 115f. Jezeli wierzytelnosc jest zabezpieczona na kilku nieruchomosciach lacznie, wierzyciel powinien przed uprawomocnieniem sie postanowienia o przyznaniu wlasnosci zlozyc oswiadczenie, czy i w jakiej wysokosci zada zaspokojenia z kazdej ze sprzedanych nieruchomosci. Jezeli w powyzszym terminie tego nie uczyni, a podzielona ma byc suma uzyskana tylko z jednej nieruchomosci, jego wierzytelnosc przyjmuje sie do rozrachunku w calosci; jezeli natomiast podzialowi podlegaja kwoty uzyskane ze sprzedazy kilku lacznie obciazonych nieruchomosci, na wierzytelnosc lacznie zabezpieczona przypada z kazdej z kwot podlegajacych podzialowi taka czesc, jaka odpowiada stosunkowi kwoty pozostajacej po zaspokojeniu naleznosci z wczesniejsza kolejnoscia do sumy tych kwot.

Art. 115g. 1. Kwote wydzielona na zaspokojenie wierzytelnosci, ktorej uiszczenie jest zalezne od warunku zawieszajacego albo od wyniku sporu, w ktorym wierzyciel uzyskal zabezpieczenie powodztwa, pozostawia sie w depozycie organu egzekucyjnego.

2. Kwote wydzielona na zaspokojenie wierzytelnosci, ktorej uiszczenie jest zalezne od warunku rozwiazujacego, wydaje sie wierzycielowi bez zabezpieczenia. Jezeli jednak obowiazek zabezpieczenia zwrotu ciazy na wierzycielu z mocy istniejacego miedzy nim a zobowiazanym stosunku prawnego, organ egzekucyjny pozostawia wydzielona kwote w depozycie organu egzekucyjnego.

DZIAL III

Egzekucja obowiazkow o charakterze niepienieznym

Rozdzial 1

Przepisy wspolne

Art. 116. (skreslony)

Art. 117. Organy okreslone w art. 20 2, w granicach swojej wlasciwosci do nakladania obowiazkow o charakterze niepienieznym, moga stosowac srodki egzekucyjne wskazane w art. 1a pkt 12 lit. b) tiret drugie, trzecie i piate rowniez w celu wyegzekwowania wydanych bezposrednio ustnych polecen, bez potrzeby wystawienia tytulu wykonawczego i doreczenia zobowiazanemu postanowienia o zastosowaniu srodka egzekucyjnego, jezeli zwloka w wykonaniu obowiazku grozilaby niebezpieczenstwem dla zycia lub zdrowia ludzkiego albo ciezkimi szkodami dla gospodarstwa narodowego lub jezeli wymaga tego szczegolny interes spoleczny.

Art. 118. Zobowiazany do wykonania obowiazku o charakterze niepienieznym moze byc wezwany do wyjawienia, gdzie znajduje sie przedmiot, ktorego egzekucja dotyczy. Przepisy art. 71 stosuje sie odpowiednio.

Rozdzial 2

Grzywna w celu przymuszenia

Art. 119. 1. Grzywne w celu przymuszenia naklada sie, gdy egzekucja dotyczy spelnienia przez zobowiazanego obowiazku znoszenia lub zaniechania albo obowiazku wykonania czynnosci, a w szczegolnosci czynnosci, ktorej z powodu jej charakteru nie moze spelnic inna osoba za zobowiazanego.

2. Grzywne naklada sie rowniez, jezeli nie jest celowe zastosowanie innego srodka egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym.

Art. 120. 1. Grzywna w celu przymuszenia moze byc nakladana zarowno na osoby fizyczne, jak i osoby prawne, a takze na jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej.

2. Gdy zobowiazanym jest osoba fizyczna dzialajaca przez ustawowego przedstawiciela, przedsiebiorstwo panstwowe lub inna panstwowa jednostka organizacyjna, organizacja spoldzielcza, samorzadowa, zawodowa lub inna spoleczna osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, grzywne naklada sie na ustawowego przedstawiciela zobowiazanego lub na osobe, do ktorej nalezy bezposrednie czuwanie nad wykonywaniem przez zobowiazanego obowiazkow tego rodzaju, jakim jest egzekwowany obowiazek. Jednoczesnie moze byc nalozona grzywna na zobowiazana osobe prawna lub jednostke organizacyjna, jezeli jest to niezbedne dla przymuszenia wykonania obowiazku.

Art. 121. 1. Grzywna w celu przymuszenia moze byc nakladana kilkakrotnie w tej samej lub wyzszej kwocie, z zastrzezeniem 4.

2. Z zastrzezeniem 5 kazdorazowo nalozona grzywna nie moze przekraczac kwoty 5 000 zl, a w stosunku do osob prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej kwoty 25 000 zl.

3. Grzywny nakladane wielokrotnie nie moga lacznie przekroczyc kwoty 10 000 zl, a w stosunku do osob prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej - 100 000 zl.

4. Jezeli egzekucja dotyczy spelnienia przez zobowiazanego obowiazku wynikajacego z przepisow prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, grzywna w celu przymuszenia jest jednorazowa.

5. Wysokosc grzywny, o ktorej mowa w 4, stanowi, w przypadku obowiazku przymusowej rozbiorki budynku lub jego czesci, iloczyn powierzchni zabudowy budynku lub jego czesci, objetego nakazem przymusowej rozbiorki, i 1/5 ceny 1 m2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego, ogloszonej przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego na podstawie odrebnych przepisow do obliczania premii gwarancyjnej dla posiadaczy oszczednosciowych ksiazeczek mieszkaniowych.

Art. 122. 1. Grzywne w celu przymuszenia naklada organ egzekucyjny, ktory dorecza zobowiazanemu:

1) odpis tytulu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie o nalozeniu grzywny.

2. Postanowienie o nalozeniu grzywny powinno zawierac:

1) wezwanie do uiszczenia nalozonej grzywny w oznaczonym terminie z pouczeniem, ze w przypadku nieuiszczenia grzywny w terminie zostanie ona sciagnieta w trybie egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych,

2) wezwanie do wykonania obowiazku okreslonego w tytule wykonawczym w terminie wskazanym w postanowieniu, z zagrozeniem, ze w razie niewykonania obowiazku w terminie, beda nakladane dalsze grzywny w tej samej lub wyzszej kwocie, a w przypadku obowiazku wynikajacego z przepisow prawa budowlanego lub z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, bedzie orzeczone wykonanie zastepcze.

3. Zobowiazanemu sluzy prawo zgloszenia zarzutow i wniesienia zazalenia w sprawie prowadzenia postepowania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo wniesienia zazalenia na postanowienie o nalozeniu grzywny.

Art. 123. Przepisy art. 122 z zastrzezeniem art. 121 4 stosuje sie rowniez w przypadkach nakladania dalszych grzywien w celu przymuszenia, gdy zobowiazany mimo wezwania nie wykonal obowiazku okreslonego w tytule wykonawczym.

Art. 124. 1. Nalozone grzywny w celu przymuszenia, nieuiszczone w terminie, podlegaja sciagnieciu w trybie egzekucji naleznosci pienieznych, okreslonym w niniejszej ustawie.

2. Obowiazek uiszczenia nalozonych grzywien nie przechodzi na spadkobiercow lub prawonabywcow zobowiazanego.

Art. 125. 1. W razie wykonania obowiazku okreslonego w tytule wykonawczym, nalozone, a nieuiszczone lub niesciagniete grzywny w celu przymuszenia podlegaja umorzeniu.

2. Postanowienie w sprawie umorzenia grzywny wydaje organ egzekucyjny na wniosek zobowiazanego. Na postanowienie o odmowie umorzenia grzywny sluzy zazalenie.

Art. 126. Na wniosek zobowiazanego, ktory wykonal obowiazek, grzywny uiszczone lub sciagniete w celu przymuszenia moga byc w uzasadnionych przypadkach zwrocone w calosci lub w czesci. O zwrocie grzywny postanawia organ egzekucyjny. Panstwowe organy egzekucyjne moga zwrocic grzywne po uzyskaniu zgody organu wyzszego stopnia.

Rozdzial 3

Wykonanie zastepcze

Art. 127. Wykonanie zastepcze stosuje sie, gdy egzekucja dotyczy obowiazku wykonania czynnosci, ktora mozna zlecic innej osobie do wykonania za zobowiazanego i na jego koszt.

Art. 128. 1. W celu zastosowania srodka egzekucyjnego okreslonego w art. 127 organ egzekucyjny dorecza zobowiazanemu:

1) odpis tytulu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie, ze obowiazek objety tytulem wykonawczym zostanie w trybie postepowania egzekucyjnego wykonany zastepczo przez inna osobe za zobowiazanego, na jego koszt i niebezpieczenstwo.

2. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastepczego organ egzekucyjny moze wezwac zobowiazanego do wplacenia w oznaczonym terminie okreslonej kwoty tytulem zaliczki na koszty wykonania zastepczego, z pouczeniem, ze w przypadku niewplacenia kwoty w tym terminie zostanie ona sciagnieta w trybie egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych.

3. W postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastepczego organ egzekucyjny moze rowniez nakazac zobowiazanemu dostarczenie posiadanej dokumentacji, a takze posiadanych materialow i srodkow przewozowych, niezbednych do zastepczego wykonania egzekwowanej czynnosci, z zagrozeniem zastosowania odpowiednich srodkow egzekucyjnych w razie uchylenia sie zobowiazanego od dostarczenia tych dokumentow, materialow i srodkow przewozowych.

4. Zobowiazanemu sluzy prawo zgloszenia zarzutow i wniesienia zazalenia w sprawie prowadzenia postepowania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo wniesienia zazalenia na postanowienie o zastosowaniu wykonania zastepczego.

Art. 129. Organ egzekucyjny moze wydawac postanowienia w sprawie wezwania zobowiazanego do wplacenia zaliczek na koszty wykonania zastepczego oraz w sprawie dostarczenia dokumentacji, materialow i srodkow przewozowych takze w toku zastepczego wykonania egzekwowanego obowiazku. Do tych postanowien stosuje sie przepisy art. 128.

Art. 130. Jezeli w postanowieniu w sprawie wykonania zastepczego nie wskazano osoby, ktorej zostalo zlecone zastepcze wykonanie egzekwowanego obowiazku, organ egzekucyjny zleci wykonanie egzekwowanych czynnosci okreslonej przez siebie osobie w terminie nie dluzszym niz miesiac i zawiadomi o tym zobowiazanego.

Art. 131. Wykonawca odpowiada wobec zobowiazanego za rzetelne wykonanie robot, celowe zuzycie materialow dostarczonych przez zobowiazanego oraz prawidlowe korzystanie z jego srodkow przewozowych. Zobowiazany moze dochodzic swoich roszczen bezposrednio od wykonawcy.

Art. 132. 1. Zobowiazany ma prawo wgladu w czynnosci wykonawcy oraz zglaszania do organu egzekucyjnego wnioskow co do sposobu wykonywania tych czynnosci.

2. Zobowiazany moze w toku czynnosci egzekucyjnych zglosic do organu egzekucyjnego wniosek o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastepczego, jezeli wykonawca na to sie godzi, a zobowiazany zlozyl oswiadczenie, ze egzekwowany obowiazek wykona w terminie przez organ egzekucyjny wskazanym. Organ egzekucyjny uwzgledni wniosek, jezeli uzna to oswiadczenie za niebudzace watpliwosci. Organ egzekucyjny moze uzaleznic wyrazenie zgody na wniosek zobowiazanego od zlozenia przez niego zabezpieczenia wykonania egzekwowanego obowiazku w formie, jaka uzna za wskazana.

3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie wniosku o zaniechanie dalszego stosowania wykonania zastepczego sluzy zobowiazanemu zazalenie.

Art. 133. 1. O zakonczeniu czynnosci egzekucyjnych w drodze wykonania zastepczego i o wykonaniu egzekwowanego obowiazku organ egzekucyjny zawiadamia zobowiazanego. Rownoczesnie dorecza mu wykaz kosztow wykonania zastepczego, z wezwaniem do uiszczenia na pokrycie tych kosztow odpowiedniej kwoty w oznaczonym terminie, z uprzedzeniem, ze w razie nieuiszczenia tej kwoty w terminie, zostanie ona sciagnieta w trybie egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych.

2. Jezeli koszty wykonania zastepczego sa wysokie albo gdy wykonanie zastepcze trwa dluzszy okres, organ egzekucyjny moze przed zakonczeniem egzekucji doreczac zobowiazanemu wykazy poczynionych juz kosztow z wezwaniem do ich pokrycia w oznaczonym terminie. Przepisy 1 stosuje sie odpowiednio.

Art. 134. Jezeli zobowiazany nie wplacil w oznaczonym terminie okreslonej w postanowieniu o zastosowaniu wykonania zastepczego kwoty tytulem zaliczki na koszty wykonania zastepczego (art. 128 2) lub kwoty na pokrycie kosztow wykonania zastepczego wskazanej w wykazach doreczonych zobowiazanemu w mysl art. 133, organ egzekucyjny wszczyna egzekucje tych naleznosci stosownie do przepisow o egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych.

Art. 135. W sprawach kosztow wykonania zastepczego, nieuregulowanych w art. 127-134, stosuje sie przepisy art. 64c-65.

Rozdzial 4

Odebranie rzeczy ruchomej

Art. 136. 1. Jezeli zobowiazany uchyla sie od obowiazku wydania oznaczonej rzeczy ruchomej, rzecz ta moze byc mu przez organ egzekucyjny odebrana w celu wydania jej wierzycielowi. Dotyczy to rowniez obowiazku wydania rzeczy na okreslony okres czasu.

2. Odrebne przepisy okreslaja przypadki, w ktorych srodek egzekucyjny przewidziany w 1 moze byc zastosowany przy egzekucji obowiazku wydania rzeczy ruchomej oznaczonej tylko co do rodzaju lub gatunku.

3. Srodek egzekucyjny okreslony w 1 stosuje sie rowniez, gdy egzekwowany jest obowiazek zniszczenia rzeczy ruchomej, nakazany ze wzgledow sanitarnych lub innych wzgledow spolecznych, a takze gdy egzekwowany obowiazek polega na ujawnieniu posiadania oznaczonej rzeczy ruchomej.

Art. 137. 1. Organ egzekucyjny stosuje srodek egzekucyjny okreslony w art. 136 rowniez, gdy podlegajaca odebraniu rzecz ruchoma znajduje sie we wladaniu innej osoby, jezeli rzecz ta nie zostala wylaczona spod egzekucji (art. 38).

2. Gdy egzekwowany jest obowiazek zniszczenia rzeczy ruchomej, nakazany ze wzgledow sanitarnych lub innych spolecznych, rzecz ta podlega odebraniu w trybie okreslonym w art. 136 rowniez, gdy wlasnosc rzeczy przeszla z zobowiazanego na inna osobe.

Art. 138. Odebrania rzeczy dokonuje egzekutor wyznaczony przez organ egzekucyjny (art. 31).

Art. 139. 1. Egzekutor, przystepujac do czynnosci egzekucyjnych, dorecza zobowiazanemu:

1) odpis tytulu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu zobowiazanego do wydania rzeczy okreslonej w tytule wykonawczym, z zagrozeniem, ze w razie niewykonania obowiazku zostanie zastosowany srodek egzekucyjny w celu odebrania tej rzeczy.

2. Zobowiazanemu sluzy prawo zgloszenia zarzutow i wniesienia zazalenia w sprawie prowadzenia postepowania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo wniesienia zazalenia na postanowienie o zastosowaniu srodka egzekucyjnego odebrania rzeczy.

Art. 140. Odebrana rzecz wydaje sie wierzycielowi lub osobie przez niego do odbioru rzeczy upowaznionej, a gdy nie jest to mozliwe, odebrana rzecz oddaje sie na sklad na koszt i niebezpieczenstwo wierzyciela.

Rozdzial 5

Odebranie nieruchomosci. Oproznienie lokalu i innych pomieszczen

Art. 141. 1. Jezeli egzekwowany jest obowiazek wydania nieruchomosci albo oproznienia lokalu mieszkalnego lub uzytkowego albo innego pomieszczenia, stosuje sie srodek egzekucyjny prowadzacy do odebrania zobowiazanemu nieruchomosci albo usuniecia zobowiazanego z zajmowanego lokalu lub pomieszczenia, w celu wydania tej nieruchomosci lub oproznionego lokalu (pomieszczenia) wierzycielowi. Dotyczy to rowniez obowiazku wydania nieruchomosci na oznaczony okres czasu.

2. Egzekucje prowadzi sie przeciw zobowiazanemu, czlonkom jego rodziny i domownikom oraz innym osobom zajmujacym nieruchomosc lub lokal (pomieszczenie), ktore maja byc oproznione i wydane.

Art. 142. Odebrania nieruchomosci lub oproznienia lokalu i pomieszczen dokonuje egzekutor, wyznaczony przez organ egzekucyjny.

Art. 143. 1. Egzekutor przystepujac do czynnosci egzekucyjnych dorecza zobowiazanemu:

1) odpis tytulu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu do wykonania obowiazku wydania nieruchomosci albo oproznienia lokalu (pomieszczenia) okreslonego w tytule wykonawczym, z zagrozeniem, ze w razie niewykonania obowiazku zostanie zastosowany srodek egzekucyjny w celu odebrania nieruchomosci lub oproznienia lokalu (pomieszczenia).

2. Zobowiazanemu sluzy prawo zgloszenia zarzutow i wniesienia zazalenia w sprawie prowadzenia postepowania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo wniesienia zazalenia na postanowienie w sprawie zastosowania srodka egzekucyjnego.

Art. 144. Egzekutor usuwa z nieruchomosci lub lokalu (pomieszczenia), ktore maja byc oproznione lub wydane wierzycielowi, znajdujace sie tam ruchomosci, z wyjatkiem tych, ktore lacznie z nieruchomoscia (lokalem, pomieszczeniem) podlegaja wydaniu wierzycielowi, i wzywa osoby przebywajace na tej nieruchomosci lub w tym lokalu (pomieszczeniu) do jego opuszczenia, z zagrozeniem zastosowania przymusu bezposredniego, a w razie oporu podejmuje odpowiednie kroki w celu zastosowania przymusu bezposredniego.

Art. 145. Gdy nieruchomosc podlegajaca wydaniu albo lokal (pomieszczenie) podlegajace oproznieniu sa zamkniete, egzekutor zarzadzi ich otwarcie, przy zastosowaniu przepisow art. 46 i 51.

Art. 146. Ruchomosci usuniete z nieruchomosci lub lokalu (pomieszczenia) egzekutor oddaje zobowiazanemu lub osobie doroslej sposrod jego czlonkow rodziny i domownikow albo na przechowanie innej osobie lub na sklad, na koszt i niebezpieczenstwo zobowiazanego, albo zarzadzi przeniesienie tych ruchomosci na koszt i niebezpieczenstwo zobowiazanego na inna jego nieruchomosc lub do innego lokalu (pomieszczenia) zajmowanego przez zobowiazanego lub przydzielonego mu w mysl obowiazujacych przepisow.

Art. 147. Jezeli zobowiazany mimo wezwania nie odebral w zakreslonym terminie ruchomosci oddanych na przechowanie lub zlozonych na sklad, a koszty przechowania lub skladu moga byc wyzsze niz wartosc tych ruchomosci, organ egzekucyjny, na wniosek osoby, u ktorej znajduja sie te ruchomosci, moze je sprzedac, stosujac odpowiednio przepisy art. 105-107.

Rozdzial 6

Przymus bezposredni

Art. 148. 1. Przymus bezposredni polega na doprowadzeniu do wykonania obowiazku podlegajacego egzekucji droga zagrozenia zastosowania lub droga zastosowania bezposrednio skutecznych srodkow, nie wylaczajac sily fizycznej, w celu usuniecia oporu zobowiazanego i oporu innych osob, ktore stoja na przeszkodzie wykonaniu obowiazku.

2. W szczegolnosci przymus bezposredni stosuje sie w celu doprowadzenia do wykonania przez zobowiazanego opuszczenia nieruchomosci, lokalu (pomieszczenia), wydania rzeczy, zaniechania czynnosci lub nieprzeszkadzania innej osobie w wykonywaniu jej praw, a takze w przypadkach, gdy ze wzgledu na charakter obowiazku stosowanie innych srodkow egzekucyjnych nie jest mozliwe.

Art. 149. Organ egzekucyjny wyznacza egzekutora (art. 31) w celu przeprowadzenia egzekucji przez zastosowanie przymusu bezposredniego.

Art. 150. 1. Egzekutor, przystepujac do czynnosci egzekucyjnych, dorecza zobowiazanemu:

1) odpis tytulu wykonawczego zgodnie z art. 32,

2) postanowienie organu egzekucyjnego o wezwaniu zobowiazanego do wykonania obowiazku wskazanego w tytule wykonawczym, z zagrozeniem zastosowania przymusu bezposredniego.

2. Zobowiazanemu sluzy prawo zgloszenia zarzutow w sprawie prowadzenia postepowania egzekucyjnego (art. 33 i 34) oraz prawo wniesienia zazalenia na postanowienie w sprawie zastosowania srodka egzekucyjnego.

3. Jezeli zwloka w wykonaniu obowiazku moze zagrozic zdrowiu lub zyciu albo spowodowac niemoznosc lub znaczne utrudnienie w dochodzeniu wykonania przez zobowiazanego obowiazku, a takze w innych przypadkach okreslonych w odrebnych przepisach, moze byc niezwlocznie zastosowany przymus bezposredni wykonania obowiazku wynikajacego z przepisu prawa, po ustnym wezwaniu organu egzekucyjnego, bez uprzedniego upomnienia zobowiazanego oraz bez doreczenia mu odpisu tytulu wykonawczego i postanowienia o wezwaniu do wykonania obowiazku ( 1).

4. Okreslone w 3 zasady stosowania przymusu bezposredniego dotycza rowniez organow celnych przy sprawowaniu kontroli celnej.

Art. 151. Egzekutor moze zastosowac przymus bezposredni rowniez w toku postepowania egzekucyjnego, ktore zostalo wszczete w celu zastosowania innego ze srodkow egzekucyjnych, wymienionych w art. 1a pkt 12 lit. b), gdy ten srodek egzekucyjny okazal sie bezskuteczny, a zastosowanie przymusu bezposredniego moze doprowadzic do wykonania egzekwowanego obowiazku. W tym przypadku przepisu art. 150 1 nie stosuje sie, natomiast egzekutor powinien ustnie uprzedzic zobowiazanego, ze w razie dalszego uchylania sie od wykonania obowiazku zastosuje przymus bezposredni.

Art. 152. Egzekutor moze w toku czynnosci egzekucyjnych zastosowac przymus bezposredni rowniez do innej osoby niebedacej zobowiazanym, jezeli jej dzialalnosc lub wstrzymywanie sie od dzialalnosci albo jej zachowanie sie stanowi przeszkode w doprowadzeniu do wykonania egzekwowanego obowiazku.

Art. 153. 1. Przymus bezposredni w stosunku do zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej albo funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej moze byc zastosowany tylko przez odpowiednio Zandarmerie Wojskowa lub wojskowy organ porzadkowy albo organ Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej.

2. Przepisu 1 nie stosuje sie, gdy ze wzgledow sanitarnych lub innych spolecznych zachodzi potrzeba natychmiastowego wykonania egzekwowanego obowiazku, a Zandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porzadkowego albo wlasciwego organu Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej nie ma na miejscu.

Art. 153a. Jezeli przepisy szczegolne przewiduja przymusowe doprowadzenie zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej, doprowadzenia tego dokonuje Zandarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porzadkowy.

DZIAL IV

Postepowanie zabezpieczajace

Rozdzial 1

Przepisy wspolne

Art. 154. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia naleznosci pienieznej lub wykonania obowiazku o charakterze niepienieznym, jezeli brak zabezpieczenia moglby utrudnic lub udaremnic egzekucje, w szczegolnosci jezeli stwierdzono:

- brak plynnosci finansowej zobowiazanego,

- unikanie wykonania przez zobowiazanego obowiazku przez nieujawnianie zobowiazan powstajacych z mocy prawa lub nierzetelne prowadzenie ksiag podatkowych,

- dokonywanie przez zobowiazanego wyprzedazy majatku.

2. Zabezpieczenie moze byc dokonane takze przed terminem platnosci naleznosci pienieznej lub przed terminem wykonania obowiazku o charakterze niepienieznym.

3. Zabezpieczenie naleznosci pienieznych moze dotyczyc rowniez przyszlych powtarzajacych sie swiadczen.

4. Zajecie zabezpieczajace przeksztalca sie w zajecie egzekucyjne z dniem wygasniecia decyzji, o ktorej mowa w art. 33a i 33b ustawy - Ordynacja podatkowa lub w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622), pod warunkiem ze organ ten wystawi tytul wykonawczy nie pozniej niz przed uplywem 14 dni od dnia wygasniecia decyzji lub od dnia doreczenia upomnienia, jezeli doreczenie to bylo wymagane.

Art. 155. Zabezpieczenie moze byc dokonane rowniez przed ustaleniem albo okresleniem kwoty naleznosci pienieznej lub obowiazku o charakterze niepienieznym, jezeli brak zabezpieczenia moglby utrudnic lub udaremnic skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a przepisy odrebne zezwalaja na takie zabezpieczenie.

Art. 155a. 1. Organ egzekucyjny dokonuje zabezpieczenia na wniosek wierzyciela i na podstawie wydanego przez niego zarzadzenia zabezpieczenia.

2. Wniosek, o ktorym mowa w 1, moze rowniez zglosic organ kontroli skarbowej.

3. Jezeli wniosek o zabezpieczenie jest zglaszany po wszczeciu albo zakonczeniu postepowania podatkowego lub kontrolnego, we wniosku tym wyszczegolnia sie skladniki majatkowe zobowiazanego, ktore moga byc przedmiotem zabezpieczenia.

Art. 156. 1. Zarzadzenie zabezpieczenia zawiera:

1) oznaczenie wierzyciela,

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiazanego, jego adresu, a w przypadku zabezpieczania naleznosci pienieznej na wynagrodzeniu za prace zobowiazanego - oznaczenie zatrudniajacego go pracodawcy i jego adres, jezeli wierzyciel posiada taka informacje,

3) podanie tresci obowiazku podlegajacego zabezpieczeniu, podstawy prawnej tego obowiazku, a w przypadku zabezpieczania naleznosci pienieznej - takze okreslenie jej wysokosci,

4) wskazanie podstawy prawnej zabezpieczenia obowiazku,

5) wskazanie okolicznosci swiadczacych o wystapieniu mozliwosci utrudnienia badz udaremnienia egzekucji,

6) date wydania zarzadzenia zabezpieczenia, nazwe wierzyciela, ktory je wydal, oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzbowego podpisujacego, a takze odcisk pieczeci urzedowej,

7) klauzule organu egzekucyjnego o przyjeciu zarzadzenia zabezpieczenia do wykonania,

8) pouczenie zobowiazanego o przyslugujacym mu w terminie 7 dni prawie zgloszenia do organu egzekucyjnego zarzutow,

9) sposob i zakres zabezpieczenia.

2. W przypadku zabezpieczania naleznosci pienieznych, zarzadzenie zabezpieczenia, o ktorym mowa w 1, sporzadza sie wedlug wzoru okreslonego w drodze rozporzadzenia przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych. Wzor zarzadzenia zabezpieczenia powinien zawierac dane, o ktorych mowa w 1, a ponadto umozliwiac elektroniczne przetwarzanie tych danych.

Art. 157. 1. Jezeli obowiazek, ktorego dotyczy zarzadzenie zabezpieczenia, nie podlega zabezpieczeniu w trybie administracyjnym lub zarzadzenie zabezpieczenia nie zawiera tresci okreslonej w art. 156 1, organ egzekucyjny nie przystepuje do zabezpieczenia. Na postanowienie organu egzekucyjnego odmawiajace dokonania zabezpieczenia przysluguje wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym zazalenie.

2. Organ egzekucyjny moze uzaleznic nadanie klauzuli o przyjeciu zarzadzenia zabezpieczenia do wykonania od zlozenia przez wierzyciela kaucji na zabezpieczenie roszczen zobowiazanego o naprawienie szkod spowodowanych wskutek wykonania zarzadzenia zabezpieczenia.

Art. 157a. Organ egzekucyjny moze w kazdym czasie uchylic lub zmienic sposob lub zakres zabezpieczenia. Na postanowienie w sprawie zmiany lub uchylenia zabezpieczenia sluzy zazalenie.

Art. 158. W przypadku potrzeby organ egzekucyjny moze stosowac kilka sposobow zabezpieczenia.

Art. 159. 1. Organ egzekucyjny na zadanie zobowiazanego, z zastrzezeniem § 2, uchyla zabezpieczenie, jezeli wniosek o wszczecie postepowania egzekucyjnego nie zostal zgloszony w terminie 30 dni od dnia dokonania zabezpieczenia naleznosci pienieznej, a w terminie 3 miesiecy od dokonania zabezpieczenia w zwiazku z wydaniem decyzji, o ktorej mowa w art. 33a i 33b ustawy - Ordynacja podatkowa lub w art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, lub zabezpieczenia obowiazku o charakterze niepienieznym.

1a. O uchyleniu zabezpieczenia organ egzekucyjny wydaje postanowienie. Na postanowienie to przysluguje zazalenie zobowiazanemu i wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

2. Termin okreslony w 1 moze byc przez organ egzekucyjny przedluzony na wniosek wierzyciela, jezeli z uzasadnionych przyczyn postepowanie egzekucyjne nie moglo byc wszczete, jednakze termin wszczecia postepowania egzekucyjnego co do obowiazku o charakterze niepienieznym moze byc przedluzony tylko o okres do trzech miesiecy.

3. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie przedluzenia terminu okreslonego w 1 lub odmowy przedluzenia tego terminu sluzy wierzycielowi i zobowiazanemu zazalenie.

Art. 160. 1. Zabezpieczenie nie moze zmierzac do tego, aby stanowilo wykonanie obowiazku.

2. W drodze zabezpieczenia nie mozna stosowac przeciw zobowiazanemu przymusu bezposredniego.

Art. 161. Zajete w celu zabezpieczenia ruchomosci, o ktorych mowa w art. 104 2 pkt 1 i 2, albo ktore moga stracic na wartosci w przypadku ich przechowywania, moga byc sprzedane bezposrednio po ich zajeciu. Zajete w celu zabezpieczenia inne ruchomosci moga byc sprzedane w drodze egzekucji administracyjnej, jezeli w razie niesprzedania stracilyby znacznie na wartosci albo jezeli dozor zajetych przedmiotow powoduje znaczne koszty. Dotyczy to rowniez zajetego w celu zabezpieczenia inwentarza zywego, w razie gdy dluznik odmawia przyjecia go pod dozor. Uzyskana ze sprzedazy kwota podlega zlozeniu do depozytu organu egzekucyjnego.

Art. 162. 1. W razie zbiegu postepowania zabezpieczajacego prowadzonego przez organ egzekucji administracyjnej i organ egzekucji sadowej, przepisow art. 62 nie stosuje sie, chyba ze w mysl przepisow Kodeksu postepowania cywilnego rzecz stanowiaca przedmiot zabezpieczenia podlega sprzedazy.

2. W razie zbiegu postepowania zabezpieczajacego prowadzonego przez dwa lub wiecej organow egzekucji administracyjnej, ma odpowiednie zastosowanie art. 63.

Art. 163. 1. Przepisy art. 64c stosuje sie odpowiednio do oplat za czynnosci zabezpieczenia i wydatkow zwiazanych z postepowaniem zabezpieczajacym, jezeli postepowanie egzekucyjne zostalo wszczete.

2. Organ egzekucyjny obciaza wierzyciela oplatami za czynnosci zabezpieczajace oraz wydatkami zwiazanymi z zabezpieczeniem, jezeli postepowanie egzekucyjne nie zostalo wszczete wskutek braku wniosku, o ktorym mowa w art. 159 2, lub wniosek ten nie zostal uwzgledniony, a jezeli nie zostalo wszczete z innych powodow - wydatkami zwiazanymi z postepowaniem zabezpieczajacym. Przepis art. 64c 7 stosuje sie odpowiednio.

2a. Nie pobiera sie oplat, o ktorych mowa w 2, jezeli wierzyciel jest jednoczesnie organem egzekucyjnym dokonujacym zabezpieczenia.

3. Organ egzekucyjny moze zazadac od wierzyciela wplaty zaliczki na pokrycie wydatkow zwiazanych z postepowaniem zabezpieczajacym i uzaleznic zabezpieczenie od wplacenia tej zaliczki.

4. Przepisy art. 65 stosuje sie rowniez do wydatkow postepowania zabezpieczajacego.

Rozdzial 2

Zabezpieczenie naleznosci pienieznych

Art. 164. 1. Organ egzekucyjny, z zastrzezeniem 2, po wydaniu zarzadzenia zabezpieczenia dokonuje zabezpieczenia naleznosci pienieznej przez:

1) zajecie pieniedzy, wynagrodzenia za prace, wierzytelnosci z rachunkow bankowych, innych wierzytelnosci i praw majatkowych lub ruchomosci,

2) obciazenie nieruchomosci zobowiazanego hipoteka przymusowa, w tym przez zlozenie dokumentow do zbioru dokumentow w przypadku nieruchomosci, ktora nie ma urzadzonej ksiegi wieczystej,

3) obciazenie statku morskiego zastawem wpisanym do rejestru okretowego,

4) ustanowienie zakazu zbywania i obciazania nieruchomosci, ktora nie ma urzadzonej ksiegi wieczystej albo ktorej ksiega wieczysta zginela lub ulegla zniszczeniu,

5) ustanowienie zakazu zbywania spoldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej.

2. Jezeli organ egzekucyjny nie jest jednoczesnie wierzycielem, obciazenia nieruchomosci hipoteka przymusowa dokonuje wierzyciel.

3. Przed skierowaniem wniosku do sadu o ustanowienie hipoteki przymusowej wierzyciel wystepuje do organu egzekucyjnego o nadanie tytulowi wykonawczemu lub zarzadzeniu zabezpieczenia klauzuli o skierowaniu tytulu wykonawczego do egzekucji lub zarzadzenia zabezpieczenia do wykonania.

4. Do zajecia zabezpieczajacego stosuje sie odpowiednio przepisy o zajeciu egzekucyjnym pieniedzy, wynagrodzenia za prace, swiadczen z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia spolecznego, renty socjalnej, egzekucje z rachunkow bankowych, innych wierzytelnosci pienieznych, praw z papierow wartosciowych zapisanych na rachunku papierow wartosciowych oraz z wierzytelnosci z rachunku pienieznego, papierow wartosciowych niezapisanych na rachunku papierow wartosciowych, weksla, autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych oraz wlasnosci przemyslowej, udzialu w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia, pozostalych praw majatkowych oraz ruchomosci.

5. Zajecie zabezpieczajace nie moze dotyczyc rzeczy lub praw zwolnionych z egzekucji.

Art. 165. 1. Wydane w formie dokumentu papiery wartosciowe zajete w celu zabezpieczenia naleznosci pienieznych podlegaja zlozeniu do depozytu organu egzekucyjnego.

2. Zajete pieniadze w celu zabezpieczenia wplaca sie na wydzielony oprocentowany rachunek bankowy organu egzekucyjnego z oprocentowaniem udzielonym przez bank dla wkladow wyplacanych na kazde zadanie, z zastrzezeniem 3.

3. Jezeli z okolicznosci sprawy wynika, ze zabezpieczenie trwac bedzie dluzej niz 3 miesiace, zajete pieniadze, na wniosek zobowiazanego, wplaca sie na rachunek lokaty terminowej.

4. Zajeta wierzytelnosc po nadejsciu terminu jej platnosci przez dluznika tej wierzytelnosci zrealizowana jest w celu zabezpieczenia przez przekazanie jej na rachunek, o ktorym mowa w 2. Tak samo przekazywane sa zajete w celu zabezpieczenia wynagrodzenia za prace i inne naleznosci platne w przyszlosci, bez ponawiania ich zajecia az do wysokosci naleznosci zabezpieczonej.

Art. 166. Na wniosek zobowiazanego, zabezpieczenie naleznosci pienieznej moze byc dokonane przez zlozenie kaucji. Jezeli zobowiazany sklada wniosek o przyjecie kaucji w gotowce albo wniosek o przyjecie kaucji w innej postaci zostanie uwzgledniony przez organ egzekucyjny, organ ten okresla kwote kaucji, nie wyzsza jednak od naleznosci podlegajacej zabezpieczeniu.

Art. 166a. 1. Zobowiazany nie moze rozporzadzac skladnikiem majatkowym zajetym w celu zabezpieczenia, z zastrzezeniem 2.

2. W okresie zabezpieczenia moga byc dokonywane za zgoda organu egzekucyjnego wyplaty z zajetego w celu zabezpieczenia rachunku bankowego zobowiazanego, po przedstawieniu przez niego wiarygodnych dokumentow swiadczacych o koniecznosci poniesienia tych wydatkow dla wykonywania dzialalnosci gospodarczej.

Art. 166b. W postepowaniu zabezpieczajacym stosuje sie odpowiednio przepisy art. 31-34, art. 36, art. 38, art. 40, art. 45-54, art. 70c, art. 71 i art. 168d.

Rozdzial 3

Zabezpieczenie obowiazkow o charakterze niepienieznym

Art. 167. 1. Organ egzekucyjny w zarzadzeniu zabezpieczenia wykonania obowiazku o charakterze niepienieznym okresla srodek zabezpieczania lub inna czynnosc, ktore stosownie do okolicznosci sa zastosowane.

2. Przy wyborze srodka zabezpieczenia organ egzekucyjny uwzgledni interesy stron w takiej mierze, aby wierzycielowi zapewnic wykonanie obowiazku, a zobowiazanego nie obciazac ponad potrzebe.

Art. 168. Organ egzekucyjny moze w razie potrzeby zastosowac takze srodki zabezpieczenia przewidziane w art. 164 1. W szczegolnosci moze byc dokonane zajecie pieniedzy, wynagrodzenia za prace, wierzytelnosci z rachunkow bankowych i wkladow oszczednosciowych oraz innych wierzytelnosci, jezeli w ten sposob zabezpieczy sie pokrycie przez zobowiazanego kosztow wykonania zastepczego.

DZIAL IVa

Odpowiedzialnosc za naruszenie przepisow ustawy

Rozdzial 1

Odpowiedzialnosc odszkodowawcza

Art. 168a. Osoba, ktora rosci sobie prawo do rzeczy lub prawa majatkowego, z ktorych przeprowadzono egzekucje przez sprzedaz rzeczy lub wykonanie prawa majatkowego, moze dochodzic od zobowiazanego odszkodowania na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego dotyczacych odpowiedzialnosci za wyrzadzona szkode.

Art. 168b. Zobowiazany moze dochodzic odszkodowania od organu egzekucyjnego lub wierzyciela, a jezeli wierzycielem jest obce panstwo - od organu wykonujacego, na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego, za szkody wyrzadzone wskutek niezgodnego z przepisami prawa wszczecia lub prowadzenia egzekucji administracyjnej lub postepowania zabezpieczajacego.

Art. 168c. Dluznik zajetej wierzytelnosci, ktory nie wykonal lub nienalezycie wykonal ciazace na nim obowiazki zwiazane z realizacja zajecia egzekucyjnego lub zabezpieczajacego wierzytelnosci lub prawa majatkowego, odpowiada za wyrzadzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisow Kodeksu cywilnego.

Rozdzial 2

Odpowiedzialnosc porzadkowa

Art. 168d. 1. Na osobe, ktora wbrew ciazacemu na niej obowiazkowi odmawia udzielenia organowi egzekucyjnemu informacji lub wyjasnien niezbednych do prowadzenia egzekucji albo udziela falszywych informacji lub wyjasnien, moze byc nalozona kara pieniezna do wysokosci 3.800 zl.

2. Jezeli zadanie udzielenia informacji lub wyjasnien bylo skierowane do osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej, kare pieniezna naklada sie na pracownika odpowiedzialnego za udzielenie informacji lub wyjasnien, a gdyby ustalenie takiego pracownika bylo utrudnione - kare pieniezna naklada sie na odpowiedzialnego kierownika.

3. Kare, o ktorej mowa w 1, mozna nalozyc rowniez na zobowiazanego, ktory nie powiadamia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca swego pobytu, a takze zarzadce nieruchomosci, ktory bez usprawiedliwionej przyczyny nie sklada sprawozdania lub nie wykonuje polecenia organu egzekucyjnego.

4. W przypadku uchybienia obowiazkowi, o ktorym mowa w 1, przez zolnierza, zamiast nalozenia kary pienieznej wystepuje sie do dowodcy jednostki wojskowej, w ktorej zolnierz ten pelni sluzbe, z wnioskiem o pociagniecie go do odpowiedzialnosci dyscyplinarnej.

Art. 168e. 1. Na dluznika zajetej wierzytelnosci, ktory nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje ciazace na nim obowiazki zwiazane z egzekucja lub zabezpieczeniem wierzytelnosci lub prawa majatkowego, mozna nalozyc kare pieniezna do wysokosci 3.800 zl.

2. Kara, o ktorej mowa w 1, moze byc powtarzana w przypadku uchylania sie od wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiazkow wynikajacych z zajecia egzekucyjnego lub zabezpieczajacego.

3. Jezeli dluznikiem zajetej wierzytelnosci jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej, kare pieniezna naklada sie na wyznaczonego pracownika, a jezeli nie zostal wyznaczony - kierownika bezposrednio odpowiedzialnego za realizacje zajecia, a w spolce prawa handlowego - odpowiedzialnego czlonka zarzadu, natomiast w spolce cywilnej - odpowiedzialnego wspolnika.

4. Postanowienie w sprawie nalozenia kary pienieznej wydaje organ egzekucyjny, z zastrzezeniem 5.

5. Jezeli egzekucje z wierzytelnosci prowadzi organ egzekucyjny, o ktorym mowa w art. 19 3, 4, 7 i 8, postanowienie w sprawie nalozenia kary pienieznej wydaje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy ze wzgledu na siedzibe tego organu.

6. Na postanowienie o nalozeniu kary pienieznej przysluguje zazalenie.

7. Kara pieniezna nalozona w zwiazku z egzekucja prowadzona przez organ, o ktorym mowa w art. 19 3-5, 7 i 8, przypada na rzecz tego organu.

DZIAL V

Przepisy wprowadzajace i koncowe

Art. 169. Postepowanie egzekucyjne i zabezpieczajace, toczace sie w dniu wejscia w zycie niniejszej ustawy, bedzie prowadzone w dalszym ciagu w mysl przepisow tej ustawy i przez organy w niej wskazane.

Art. 170. 1. Pozostaja w mocy przepisy ustaw szczegolnych dotyczace administracyjnego postepowania zabezpieczajacego na podstawie orzeczenia prokuratora, sadu, organow administracji celnej lub organow kontroli administracji publicznej o zabezpieczeniu rzeczy, w stosunku do ktorych moze byc orzeczony przepadek.

2. W postepowaniu o zabezpieczenie, o ktorym mowa w 1, postanowienie o wylaczeniu wydaje naczelnik urzedu skarbowego, stosujac przepisy niniejszej ustawy. Na postanowienie o wylaczeniu przysluguje prawo wniesienia zazalenia organowi, ktory wydal postanowienie o zabezpieczeniu, oraz wierzycielowi. Do czasu rozstrzygniecia zazalenia dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy.

Art. 171. (pominiety).

Art. 172. (pominiety).

Art. 173. (skreslony).

Art. 174. Rada Ministrow moze, w drodze rozporzadzenia, rozciagnac stosowanie w calosci lub w czesci przepisow dzialu II rozdzialu 6 w zakresie przechowywania, oszacowania i sprzedazy zajetych ruchomosci na okreslone ruchomosci, ktore staly sie wlasnoscia Skarbu Panstwa na podstawie przepisow o likwidacji mienia, o przepadku mienia, z tytulu spadkow lub z innych tytulow albo gdy Skarb Panstwa na podstawie szczegolnych przepisow jest upowazniony do sprzedazy cudzej ruchomosci. Rozporzadzenie to w szczegolnosci okresli przypadki, w ktorych moze nastapic nieodplatne przekazanie ruchomosci lub ich niszczenie, a takze sposob rozliczania wydatkow zwiazanych z przechowywaniem lub sprzedaza ruchomosci niestanowiacych wlasnosci Skarbu Panstwa.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrozenia nastepujacych dyrektyw Wspolnot Europejskich:

1) dyrektywy 2001/44/WE z dnia 15 czerwca 2001 r. zmieniajacej dyrektywe 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczen wynikajacych z czynnosci stanowiacych czesc systemu finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz oplat rolnych i cel oraz w odniesieniu do podatku od wartosci dodanej i podatkow akcyzowych (Dz. Urz. WE L 175 z 28.06.2001),

2) dyrektywy 2002/94/WE z dnia 9 grudnia 2002 r. ustalajacej szczegolowe zasady wykonania niektorych przepisow dyrektywy 76/308/EWG w sprawie wzajemnej pomocy przy windykacji roszczen dotyczacych niektorych oplat, cel, podatkow i innych srodkow (Dz. Urz. WE L 337 z 13.12.2002).

Dane dotyczace ogloszenia aktow prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolita Polska czlonkostwa w Unii Europejskiej - dotycza ogloszenia tych aktow w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.