Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji


DZIAL I

Przepisy ogolne

Rozdzial 1

Zasady ogolne

Art. 1. Ustawa okresla prowadzone przez organy egzekucyjne postepowanie i stosowane przez nie srodki przymusu sluzace doprowadzeniu do wykonania przez zobowiazanych obowiazkow, o ktorych mowa w art. 2, a takze sposob zabezpieczenia wykonania tych obowiazkow.

Art. 1a. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) bieglym skarbowym - rozumie sie przez to rzeczoznawce w okreslonej dziedzinie, uprawnionego do wyceny majatku zobowiazanego i wpisanego na liste bieglych skarbowych prowadzona przez izbe skarbowa,

2) czynnosci egzekucyjnej - rozumie sie przez to wszelkie podejmowane przez organ egzekucyjny dzialania zmierzajace do zastosowania lub zrealizowania srodka egzekucyjnego,

3) dluzniku zajetej wierzytelnosci - rozumie sie przez to dluznika zobowiazanego, jak rowniez bank, pracodawce, podmiot prowadzacy dzialalnosc maklerska, trasata oraz inne podmioty realizujace, na wezwanie organu egzekucyjnego, zajecie wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego zobowiazanego,

4) egzekutorze - rozumie sie przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynnosci egzekucyjnych,

5) nieruchomosci - rozumie sie przez to rowniez:

a) spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego,

b) spoldzielcze prawo do lokalu uzytkowego,

c) prawo do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, w tym takze prawo do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spoldzielnie mieszkaniowa w celu przeniesienia jego wlasnosci na czlonka spoldzielni,

6) oplacie komorniczej - rozumie sie przez to oplate wynoszaca 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiazanego w wyniku zastosowania srodkow egzekucyjnych,

7) organie egzekucyjnym - rozumie sie przez to organ uprawniony do stosowania w calosci lub w czesci okreslonych w ustawie srodkow sluzacych doprowadzeniu do wykonania przez zobowiazanych ich obowiazkow o charakterze pienieznym lub obowiazkow o charakterze niepienieznym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiazkow,

8) organie rekwizycyjnym - rozumie sie przez to organ egzekucyjny o tej samej wlasciwosci rzeczowej co organ egzekucyjny prowadzacy egzekucje, ktoremu organ egzekucyjny zlecil wykonanie czynnosci egzekucyjnych,

9) poborcy skarbowym -- rozumie sie przez to pracownika organu egzekucyjnego wyznaczonego do dokonywania czynnosci egzekucyjnych w egzekucji obowiazku o charakterze pienieznym,

10) pracodawcy - rozumie sie przez to podmioty wyplacajace wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt 17,

11) skladkach na ubezpieczenie spoleczne - rozumie sie przez to rowniez skladki na ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy oraz na Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych,

12) srodku egzekucyjnym - rozumie sie przez to:

a) w postepowaniu egzekucyjnym dotyczacym naleznosci pienieznych, egzekucje:

- z pieniedzy,

- z wynagrodzenia za prace,

- ze swiadczen z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia spolecznego,

[z dniem 1 pazdziernika 2003 r. tiret trzecie otrzymuje brzmienie:

"- ze swiadczen z zaopatrzenia emerytalnego oraz ubezpieczenia spolecznego, a takze z renty socjalnej,"]

- z rachunkow bankowych,

- z innych wierzytelnosci pienieznych,

- z praw z papierow wartosciowych zapisanych na rachunku papierow wartosciowych oraz z wierzytelnosci z rachunku pienieznego,

- z papierow wartosciowych niezapisanych na rachunku papierow wartosciowych,

- z weksla,

- z autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych oraz z praw wlasnosci przemyslowej,

- z udzialu w spolce z ograniczona odpowiedzialnoscia,

- z pozostalych praw majatkowych,

- z ruchomosci,

- z nieruchomosci,

b) w postepowaniu egzekucyjnym dotyczacym obowiazkow o charakterze niepienieznym:

- grzywne w celu przymuszenia,

- wykonanie zastepcze,

- odebranie rzeczy ruchomej,

- odebranie nieruchomosci, oproznienie lokali i innych pomieszczen,

- przymus bezposredni,

13) wierzycielu - rozumie sie przez to podmiot uprawniony do zadania wykonania obowiazku lub jego zabezpieczenia w administracyjnym postepowaniu egzekucyjnym lub zabezpieczajacym,

14) wlasciwym organie jednostki samorzadu terytorialnego - rozumie sie przez to odpowiednio wojta, burmistrza (prezydenta miasta), staroste lub marszalka wojewodztwa,

15) wstrzymaniu czynnosci egzekucyjnych - rozumie sie przez to wstrzymanie wykonania wszystkich lub czesci zastosowanych srodkow egzekucyjnych, ktore nie powoduje uchylenia dokonanych czynnosci egzekucyjnych,

16) wstrzymaniu postepowania egzekucyjnego - rozumie sie przez to wstrzymanie wykonania zastosowanych srodkow egzekucyjnych, ktore nie powoduje uchylenia dokonanych czynnosci egzekucyjnych, oraz niepodejmowanie nowych srodkow egzekucyjnych,

17) wynagrodzeniu - rozumie sie przez to wynagrodzenia oraz niewylaczone spod egzekucji inne swiadczenia pieniezne zwiazane z praca lub funkcja wykonywana przez zobowiazanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jezeli z tego tytulu zobowiazany otrzymuje okresowe swiadczenia pieniezne,

18) zajeciu egzekucyjnym - rozumie sie przez to czynnosc organu egzekucyjnego, w wyniku ktorej organ egzekucyjny nabywa prawo rozporzadzania skladnikiem majatkowym zobowiazanego w zakresie niezbednym do wykonania obowiazku objetego tytulem wykonawczym,

19) zajeciu zabezpieczajacym - rozumie sie przez to czynnosc organu egzekucyjnego, w wyniku ktorej organ egzekucyjny nabywa prawo rozporzadzania skladnikiem majatkowym zobowiazanego w zakresie niezbednym do zabezpieczenia wykonania przez niego obowiazku objetego zarzadzeniem zabezpieczenia, ale ktora nie prowadzi do przymusowego wykonania obowiazku,

20) zobowiazanym - rozumie sie przez to osobe prawna albo jednostke organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo osobe fizyczna, ktora nie wykonala w terminie obowiazku o charakterze pienieznym lub obowiazku o charakterze niepienieznym, a w postepowaniu zabezpieczajacym - rowniez osobe lub jednostke, ktorej zobowiazanie nie jest wymagalne albo jej obowiazek nie zostal ustalony lub okreslony, ale zachodzi obawa, ze brak zabezpieczenia moglby utrudnic lub udaremnic skuteczne przeprowadzenie egzekucji, a odrebne przepisy na to zezwalaja,

21) zwolnieniu spod egzekucji - rozumie sie przez to niepodejmowanie lub odstapienie od egzekucji z calosci lub czesci skladnikow majatkowych zobowiazanego.

Art. 2. 1. Egzekucji administracyjnej podlegaja nastepujace obowiazki:

1) podatki, oplaty i inne naleznosci, do ktorych stosuje sie przepisy dzialu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16, poz. 166, Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 130, poz. 1452 oraz z 2002 r. Nr 89, poz. 804),

1a) grzywny i kary pieniezne wymierzane przez organy administracji publicznej,

1b) naleznosci pieniezne, inne niz wymienione w pkt 1 i 2, jezeli pozostaja we wlasciwosci rzeczowej organow administracji publicznej,

1c) naleznosci przypadajace od jednostek budzetowych, wynikajace z zastosowania wzajemnego potracenia zobowiazan podatkowych z zobowiazaniami tych jednostek,

1d) naleznosci pieniezne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw,

2) wplaty na rzecz funduszy celowych utworzonych na podstawie odrebnych przepisow,

2a) naleznosci pieniezne z tytulu:

a) zwrotow, interwencji i innych srodkow bedacych czescia systemu calkowitego lub czesciowego finansowania Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji dla Rolnictwa, lacznie z sumami, ktore maja byc pobrane w zwiazku z tymi dzialaniami,

b) danin, premii, kwot dodatkowych lub wyrownawczych i innych obowiazkow nakladanych w handlu prowadzonym z panstwami nienalezacymi do Unii Europejskiej w zakresie wspolnej polityki rolnej, a takze wplat i innych obowiazkow przewidzianych w systemie organizacji rynkow cukru panstw - czlonkow Unii Europejskiej,

c) cel ustalonych wedlug stawek wspolnych obowiazujacych panstwa - czlonkow Unii Europejskiej oraz cel i innych obowiazkow przewidzianych w handlu z panstwami nienalezacymi do Unii Europejskiej,

d) podatku od towarow i uslug,

e) naruszenia zasad ruchu wewnetrznego wewnatrz Unii Europejskiej towarow wysylanych z jednego panstwa czlonkowskiego do czasowego uzytku w jednym lub kilku panstwach czlonkowskich,

f) odsetek i kosztow dodatkowych, zwiazanych z zaspokajaniem naleznosci, o ktorych mowa w lit. a)-e)

- na zasadach okreslonych w dziale I w rozdziale 7,

2b) naleznosci przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie ratyfikowanych umow miedzynarodowych, ktorych strona jest Rzeczpospolita Polska,

3) obowiazki o charakterze niepienieznym pozostajace we wlasciwosci organow administracji rzadowej i samorzadu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczegolnego,

4) obowiazki z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz wyplaty naleznego wynagrodzenia za prace, a takze innego swiadczenia przyslugujacego pracownikowi, nakladane w drodze decyzji organow Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) naleznosci pieniezne z tytulu skladek do Funduszu Zeglugi Srodladowej oraz skladek specjalnych do Funduszu Rezerwowego.

2. Rada Ministrow moze w drodze rozporzadzenia poddac egzekucji administracyjnej inne naleznosci pieniezne niz okreslone w 1 pkt 1, jezeli przypadaja one Skarbowi Panstwa lub panstwowej jednostce organizacyjnej. Poddanie tych naleznosci egzekucji administracyjnej nie przesadza o wylaczeniu sporu o ich istnienie lub wysokosc spod rozpoznania przez sad, jezeli z charakteru naleznosci wynika, ze do rozpoznania takiego sporu wlasciwy jest sad.

3. Poddanie obowiazku egzekucji administracyjnej nie przesadza o wylaczeniu sporu co do jego istnienia lub wysokosci przed sadem powszechnym, jezeli z charakteru obowiazku wynika, ze do rozpoznania takiego sporu wlasciwy jest ten sad.

Art. 3. 1. Egzekucje administracyjna stosuje sie do obowiazkow okreslonych w art. 2, gdy wynikaja one z decyzji lub postanowien wlasciwych organow, albo - w zakresie administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego - bezposrednio z przepisu prawa, chyba ze przepis szczegolny zastrzega dla tych obowiazkow tryb egzekucji sadowej.

1a. Egzekucje administracyjna stosuje sie rowniez do naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 1d, wynikajacych z tytulow wykonawczych wystawionych przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych na podstawie art. 44 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa oraz niektore osoby prawne (Dz. U. Nr 79, poz. 484 i Nr 80, poz. 511, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, Nr 60, poz. 693 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 16, poz. 167 i Nr 81, poz. 876 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 121, poz. 1032 i Nr 216, poz. 1824), zwanej dalej "ustawa o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa".

2. Egzekucje administracyjna stosuje sie rowniez do naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w art. 2 1 pkt 2a i 2b, wynikajacych z orzeczen lub innych aktow prawnych wydanych przez wlasciwe organy obcych panstw.

Art. 3a. 1. W zakresie zobowiazan: powstalych w przypadkach okreslonych w art. 8 i 21 1 pkt 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, dlugow celnych powstalych w przypadkach okreslonych w art. 209 1 oraz art. 217 1 Kodeksu celnego, podatkow wykazanych w zgloszeniu celnym, a takze skladek na ubezpieczenie spoleczne stosuje sie rowniez egzekucje administracyjna, jezeli wynikaja one odpowiednio:

1) z deklaracji lub zeznania zlozonego przez podatnika lub platnika,

2) ze zgloszenia celnego zlozonego przez zobowiazanego,

3) z deklaracji rozliczeniowej zlozonej przez platnika skladek na ubezpieczenie spoleczne.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w 1, stosuje sie egzekucje administracyjna, jezeli:

1) w deklaracji, zeznaniu, zgloszeniu celnym albo w deklaracji rozliczeniowej zostalo zamieszczone pouczenie, ze stanowia one podstawe do wystawienia tytulu wykonawczego,

2) wierzyciel przed wszczeciem postepowania egzekucyjnego przeslal zobowiazanemu upomnienie, o ktorym mowa w art. 15 1.

Art. 4. Do obowiazkow, ktore wynikaja z decyzji, postanowien lub innych orzeczen niz okreslone w art. 3 i art. 3a, stosuje sie egzekucje administracyjna tylko wowczas, gdy odrebne ustawy tak stanowia.

Art. 5. 1. Uprawnionym do zadania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiazkow okreslonych w art. 2 jest:

1) w odniesieniu do obowiazkow wynikajacych z decyzji lub postanowien organow administracji rzadowej i organow jednostek samorzadu terytorialnego - wlasciwy do orzekania organ I instancji, z zastrzezeniem pkt 4,

2) dla obowiazkow wynikajacych z orzeczen sadow lub innych organow albo bezposrednio z przepisow prawa - organ lub instytucja bezposrednio zainteresowana w wykonaniu przez zobowiazanego obowiazku albo powolana do czuwania nad wykonaniem obowiazku, a w przypadku braku takiej jednostki lub jej bezczynnosci - podmiot, na ktorego rzecz wydane zostalo orzeczenie lub ktorego interesy prawne zostaly naruszone w wyniku niewykonania obowiazku.

3) dla obowiazkow wynikajacych z tytulow wykonawczych wystawionych przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych na podstawie art. 44 ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Panstwa - minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.

4) w odniesieniu do obowiazkow wynikajacych z wydanych przez naczelnika urzedu celnego decyzji, postanowien lub mandatow karnych oraz z przyjetych przez naczelnika urzedu celnego zgloszen celnych - wlasciwy dla tego naczelnika dyrektor izby celnej

2. Wierzycielem uprawnionym do zadania wykonania obowiazku w drodze egzekucji administracyjnej jest rowniez organ lub instytucja panstwa obcego, na zasadach i w zakresie okreslonych w ustawie lub ratyfikowanej umowie miedzynarodowej, ktorej strona jest Rzeczpospolita Polska.

Art. 6. 1. W razie uchylania sie zobowiazanego od wykonania obowiazku wierzyciel powinien podjac czynnosci zmierzajace do zastosowania srodkow egzekucyjnych.

1a. Na bezczynnosc wierzyciela w podejmowaniu czynnosci, o ktorych mowa w 1, sluzy skarga podmiotowi, ktorego interes prawny lub faktyczny zostal naruszony w wyniku niewykonania obowiazku oraz organowi zainteresowanemu wykonaniem obowiazku. Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ wyzszego stopnia. Na postanowienie oddalajace skarge przysluguje zazalenie.

2. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb postepowania wierzycieli naleznosci pienieznych przy podejmowaniu czynnosci, o ktorych mowa w 1, zapewniajacy terminowosc i prawidlowosc przesylania do zobowiazanych upomnien, o ktorych mowa w art. 15 1, a takze terminowosc i prawidlowosc kierowania do organu egzekucyjnego wnioskow egzekucyjnych i tytulow wykonawczych.

Art. 7. 1. Organ egzekucyjny stosuje srodki egzekucyjne przewidziane w ustawie.

2. Organ egzekucyjny stosuje srodki egzekucyjne, ktore prowadza bezposrednio do wykonania obowiazku, a sposrod kilku takich srodkow - srodki najmniej uciazliwe dla zobowiazanego.

3. Stosowanie srodka egzekucyjnego jest niedopuszczalne, gdy egzekwowany obowiazek o charakterze pienieznym lub niepienieznym zostal wykonany albo stal sie bezprzedmiotowy.

Art. 8. 1. Nie podlegaja egzekucji administracyjnej:

1) przedmioty urzadzenia domowego, posciel, bielizna i ubranie niezbedne dla zobowiazanego i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow rodziny, a takze ubranie niezbedne do pelnienia sluzby lub wykonywania zawodu,

2) zapasy zywnosci i opalu, niezbedne dla zobowiazanego i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow rodziny na okres 30 dni,

3) jedna krowa lub dwie kozy albo trzy owce, potrzebne do wyzywienia zobowiazanego i bedacych na jego utrzymaniu czlonkow rodziny, wraz z zapasem paszy i sciolki do najblizszych zbiorow,

4) narzedzia i inne przedmioty niezbedne do pracy zarobkowej wykonywanej osobiscie przez zobowiazanego, z wylaczeniem srodka transportu, oraz surowce niezbedne do tej pracy na okres 7 dni,

5) przedmioty niezbedne do pelnienia sluzby przez zobowiazanego lub do wykonywania przez niego zawodu,

6) pieniadze w kwocie 760 zl,

7) wklady oszczednosciowe zlozone w bankach na zasadach i w wysokosci okreslonej przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665),

8) wklady oszczednosciowe zlozone w spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych w wysokosci okreslonej przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spoldzielczych kasach oszczednosciowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081),

9) dokumenty osobiste, po jednej obraczce zobowiazanego i jego wspolmalzonka, wykonanej z metali szlachetnych, ordery i odznaczenia oraz przedmioty niezbedne zobowiazanemu i czlonkom jego rodziny do nauki lub wykonywania praktyk religijnych, a takze przedmioty codziennego uzytku, ktore moga byc sprzedane znacznie ponizej ich wartosci, a ktore dla zobowiazanego maja znaczna wartosc uzytkowa,

10) kwoty otrzymane na pokrycie wydatkow sluzbowych, w tym kosztow podrozy i wyjazdow,

11) kwoty otrzymane jako stypendia,

12) kwoty otrzymane z tytulu zasilku stalego, zasilku stalego wyrownawczego, renty socjalnej, gwarantowanego zasilku okresowego, pomocy pienieznej dla rodzin zastepczych oraz pomocy dla uczacych sie i studiujacych wychowankow placowek opiekunczo-wychowawczych i rodzin zastepczych,

[z dniem 1 pazdziernika 2003 r. pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) kwoty otrzymane z tytulu zasilku stalego, zasilku stalego wyrownawczego, gwarantowanego zasilku okresowego, pomocy pienieznej dla rodzin zastepczych oraz pomocy dla uczacych sie i studiujacych wychowankow placowek opiekunczo-wychowawczych i rodzin zastepczych,"]

13) rzeczy niezbedne ze wzgledu na ulomnosc fizyczna zobowiazanego lub czlonkow jego rodziny,

14) kwoty otrzymane z tytulu obowiazkowych ubezpieczen majatkowych,

15) srodki pochodzace z dotacji przyznanej z budzetu panstwa na okreslone cele i znajdujace sie na wyodrebnionym rachunku bankowym prowadzonym dla obslugi bankowej dotacji,

16) rzeczy sluzace w kosciolach i innych domach modlitwy do odprawiania nabozenstwa lub do wykonywania innych praktyk religijnych albo bedace obiektami kultu religijnego, chocby byly kosztownosciami lub dzielami sztuki.

2. Za przedmioty niezbedne zobowiazanemu i czlonkom jego rodziny, w rozumieniu 1 pkt 1, nie uwaza sie w szczegolnosci:

1) mebli stylowych i stylizowanych,

2) telewizorow do odbioru programu w kolorze, chyba ze zobowiazany wykaze, ze od roku produkcji telewizora uplynelo wiecej niz 5 lat,

3) stereofonicznych radioodbiornikow,

4) urzadzen sluzacych do nagrywania lub odtwarzania obrazu lub dzwieku,

5) komputerow i urzadzen peryferyjnych, chyba ze sa one niezbedne zobowiazanemu do pracy zarobkowej wykonywanej przez niego osobiscie,

6) futer ze skor szlachetnych,

7) dywanow welnianych i ze skor naturalnych,

8) porcelany, szkla ozdobnego i krysztalow,

9) sztuccow z metali szlachetnych,

10) dziel sztuki.

Art. 8a. 1. Jezeli zobowiazanym jest rolnik prowadzacy gospodarstwo rolne, egzekucji nie podlegaja rowniez:

1) jeden kon wraz z uprzeza, jedna krowa, dwie kozy, jeden tryk i dwie owce, jedna maciora oraz dziesiec sztuk drobiu,

2) jedna jalowka lub cieliczka w przypadku braku krowy,

3) zapasy paszy i sciolki dla inwentarza, o ktorym mowa w pkt 1 i 2, az do najblizszych zbiorow,

4) jeden plug, jeden zespol bron, jeden kultywator, jeden kierat, jedna sieczkarnia, jeden woz, jedne sanie robocze,

5) zboze lub inne ziemioplody, niezbedne do najblizszych siewow lub najblizszego sadzenia w gospodarstwie rolnym zobowiazanego,

6) zwierzeta gospodarskie w drugiej polowie okresu ciazy i w okresie odchowu potomstwa oraz to potomstwo w okresie: zrebaki do 5 miesiecy, cieleta do 4 miesiecy, jagnieta do 3 miesiecy, prosieta do 2 miesiecy i kozleta do 5 miesiecy,

7) zakontraktowane zwierzeta rzezne, jezeli ich waga nie odpowiada warunkom handlowym albo termin dostawy nie uplynal lub nie uplywa w miesiacu przeprowadzenia egzekucji,

8) jeden ciagnik na 25 ha powierzchni gruntow, nie mniej jednak niz jeden ciagnik na gospodarstwo rolne, wraz z urzadzeniami towarzyszacymi niezbednymi do uprawy, pielegnacji, zbioru i transportu ziemioplodow,

9) jeden silnik elektryczny,

10) podstawowe maszyny i narzedzia rolnicze w ilosci niezbednej do pracy w gospodarstwie rolnym zobowiazanego,

11) podstawowy sprzet techniczny niezbedny do zakonczenia cyklu danej technologii produkcji w gospodarstwie specjalistycznym zobowiazanego,

12) zapasy paliwa i czesci zamienne niezbedne do normalnej pracy ciagnika i maszyn rolniczych na okres do zakonczenia cyklu produkcyjnego,

13) nawozy oraz srodki ochrony roslin w ilosci niezbednej na dany rok gospodarczy dla gospodarstwa rolnego zobowiazanego,

14) stado uzytkowe kur niosek w okresie pierwszych 6 miesiecy nosnosci,

15) stado podstawowe zwierzat futerkowych oraz zwierzeta futerkowe, co do ktorych hodowca zawarl umowe kontraktacyjna na dostawe skor z tych zwierzat,

16) zapasy paszy i sciolki dla inwentarza, o ktorym mowa w pkt 6, 7, 14 i 15, az do najblizszych zbiorow,

17) zapasy opalu na okres 6 miesiecy,

18) zaliczki kontraktacyjne.

2. Egzekucji nie podlega ponadto nadwyzka inwentarza zywego ponad ilosci okreslone w 1, jezeli naczelnik urzedu skarbowego, po uzgodnieniu z wojtem (burmistrzem, prezydentem miasta), uzna ja za niezbedna do prowadzenia tego gospodarstwa rolnego, a dluznik zobowiaze sie do splacenia egzekwowanej naleznosci w terminie lub w ratach okreslonych przez wierzyciela. W przypadku niedotrzymania przez zobowiazanego warunkow splaty naleznosci podjete zostana dalsze czynnosci egzekucyjne.

3. W przypadku, o ktorym mowa w 2, egzekucji nie podlega takze taka ilosc paszy, jaka jest niezbedna do utrzymania inwentarza zywego objetego wylaczeniem.

4. Wylacza sie spod egzekucji zajete zwierzeta gospodarskie, wpisane do ksiag zwierzat zarodowych albo uznane za rozplodniki odpowiednie do dalszej hodowli, jezeli nie moga byc sprzedane osobie, ktora wykaze, ze posiada gospodarstwo rolne, w ktorym istnieja warunki do dalszej hodowli.

5. Wierzytelnosc pieniezna, przypadajaca rolnikowi z tytulu umowy kontraktacji, moze byc zajeta egzekucyjnie do wysokosci 25% naleznosci za dostarczony towar bez uwzglednienia ewentualnych potraconych pozyczek i zaliczek kontraktacyjnych.

6. Przepis 5 stosuje sie odpowiednio do swiadczen w naturze przypadajacych rolnikowi z tytulu umowy kontraktacyjnej.

Art. 9. 1. Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie okreslonym w przepisach Kodeksu pracy.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do naleznosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych i czlonkow ich rodzin z tytulu pracy w spoldzielni oraz wszystkich swiadczen powtarzajacych sie, ktorych celem jest zapewnienie utrzymania.

3. Przepisu 1 nie stosuje sie do wierzytelnosci czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu udzialu w dochodach spoldzielni przypadajacych im od wniesionych do spoldzielni wkladow.

4. Dochody wymienione w 1 i 2 oblicza sie wraz ze wszystkimi dodatkami i wartoscia swiadczen w naturze, lecz po potraceniu podatkow naleznych od tych dochodow.

Art. 10. 1. Swiadczenia pieniezne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym podlegaja egzekucji w zakresie okreslonym w tych przepisach.

2. Przepis 1 stosuje sie odpowiednio do emerytur i rent otrzymywanych z zagranicy, po przeliczeniu ich przez dluznika zajetej wierzytelnosci na zlote wedlug kursu banku z dnia wplacenia do organu egzekucyjnego zajetych kwot.

3. Do egzekucji z rent przyslugujacych z tytulu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej i z rent zasadzonych przez sad lub ustalonych umowa za utrate zdolnosci do pracy albo za smierc zywiciela lub wyplacanych z dobrowolnego ubezpieczenia rentowego oraz do egzekucji ze swiadczen pienieznych, przyslugujacych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa, stosuje sie przepisy o egzekucji ze swiadczen przewidzianych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym pracownikow i ich rodzin [obecnie: przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych].

4. Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne oraz zasilki i dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe [zasilek porodowy zostal zniesiony z dniem 15 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 154 z 2001 r., poz. 1791)] i dla sierot zupelnych.

Art. 11. (skreslony).

Art. 12. W przypadku gdy w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej i egzekucji sadowej administracyjny organ egzekucyjny prowadzi obie egzekucje, przepisy art. 8-10 stosuje sie rowniez do naleznosci podlegajacych egzekucji sadowej, chyba ze okreslone w przepisach Kodeksu postepowania cywilnego ograniczenia egzekucji sa mniejsze.

Art. 13. 1. Organ egzekucyjny, na wniosek zobowiazanego i ze wzgledu na wazny jego interes, moze zwolnic z egzekucji okreslone skladniki majatkowe zobowiazanego, jezeli zobowiazany uzyskal na to zgode wierzyciela.

2. Na postanowienie w sprawie zwolnienia z egzekucji skladnikow majatkowych zobowiazanego sluzy zazalenie zobowiazanemu i wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 14. 1. Przeciwko osobom, ktore korzystaja z przywilejow i immunitetow dyplomatycznych i w zakresie przewidzianym przez ustawy, umowy lub powszechnie ustalone zwyczaje miedzynarodowe nie podlegaja orzecznictwu organow polskich, nie moze byc prowadzona egzekucja administracyjna, chyba ze chodzi o sprawe, w ktorej osoby te podlegaja orzecznictwu polskich organow administracyjnych.

2. Przeciwko osobom wymienionym w 1, ktore podlegaja orzecznictwu organow polskich w rezultacie zrzeczenia sie ich przywileju lub immunitetu przez panstwo wysylajace lub odpowiednia organizacje miedzynarodowa, moze byc prowadzona egzekucja administracyjna tylko w przypadku wyraznego zrzeczenia sie przywileju lub immunitetu takze w odniesieniu do egzekucji administracyjnej.

3. Jednakze gdy w przypadkach okreslonych w 2 prowadzenie egzekucji jest dozwolone, niedopuszczalna jest egzekucja z mienia przeznaczonego do uzytku sluzbowego ani tez stosowanie srodkow egzekucyjnych w stosunku do osoby zobowiazanego.

4. W przypadku watpliwosci co do stosowania przepisow 1-3 organ egzekucyjny zwraca sie do ministra wlasciwego do spraw zagranicznych, ktory rozstrzyga w drodze postanowienia, czy zobowiazany korzysta z immunitetow i przywilejow, o ktorych mowa w 1.

Art. 15. 1. Egzekucja administracyjna moze byc wszczeta, jezeli wierzyciel, po uplywie terminu do wykonania przez zobowiazanego obowiazku, przeslal mu pisemne upomnienie, zawierajace wezwanie do wykonania obowiazku z zagrozeniem skierowania sprawy na droge postepowania egzekucyjnego, chyba ze przepisy szczegolne inaczej stanowia. Postepowanie egzekucyjne moze byc wszczete dopiero po uplywie 7 dni od dnia doreczenia tego upomnienia.

2. Koszty upomnienia obciazaja zobowiazanego i, z zastrzezeniem 3, sa pobierane na rzecz wierzyciela. Obowiazek uiszczenia kosztow upomnienia przez zobowiazanego powstaje z chwila doreczenia upomnienia. Koszty te podlegaja sciagnieciu w trybie okreslonym dla kosztow egzekucyjnych.

3. Jezeli wierzyciel jest jednoczesnie organem egzekucyjnym, koszty upomnienia sa pobierane na rzecz komorki organizacyjnej wierzyciela, do ktorej zadan nalezy prowadzenie egzekucji.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw lacznosci okresli, w drodze rozporzadzenia, wysokosc kosztow upomnienia. Wysokosc kosztow upomnienia nie moze przekraczac czterokrotnej wysokosci kosztow zwiazanych z doreczeniem upomnienia jako przesylki poleconej.

5. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, naleznosci pieniezne, ktorych egzekucja moze byc wszczeta bez uprzedniego doreczenia upomnienia. Okreslajac naleznosci, ktorych egzekucja moze byc wszczeta bez uprzedniego doreczenia upomnienia, minister kieruje sie rodzajem naleznosci oraz sposobem ich powstawania.

Art. 16. Zastosowanie srodka egzekucyjnego w postepowaniu egzekucyjnym nie stoi na przeszkodzie wymierzeniu kary w postepowaniu karnym, w sprawach o wykroczenia lub dyscyplinarnym za niewykonanie obowiazku.

Art. 17. 1. O ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowia inaczej, rozstrzygniecie i zajmowane przez organ egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w sprawach dotyczacych postepowania egzekucyjnego nastepuje w formie postanowienia. Na postanowienie to sluzy zazalenie, jezeli niniejsza ustawa lub Kodeks postepowania administracyjnego tak stanowi. Zazalenie wnosi sie do organu odwolawczego za posrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 7 dni od dnia doreczenia lub ogloszenia postanowienia.

1a. Do zazalen na postanowienia, o ktorych mowa w art. 34 2, wydanych przez dyrektora izby celnej, stosuje sie odpowiednio art. 2621 Kodeksu celnego, z tym ze termin do wniesienia zazalenia wynosi 7 dni od dnia doreczenia postanowienia.

2. Wniesienie zazalenia nie wstrzymuje postepowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ odwolawczy moze jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymac postepowanie egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zazalenia.

Art. 18. Jezeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowia inaczej, w postepowaniu egzekucyjnym maja odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego.

Rozdzial 2

Organy egzekucyjne

Art. 19. 1. Z zastrzezeniem 2-8, naczelnik urzedu skarbowego jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich srodkow egzekucyjnych w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych.

2. Wlasciwy organ gminy o statusie miasta, wymienionej w odrebnych przepisach oraz gminy wchodzacej w sklad powiatu warszawskiego [od dnia pierwszych wyborow do Rady m.st. Warszawy i do rad dzielnic w m.st. Warszawie utworzonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stolecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361) - m.st. Warszawy, stosownie do art. 31 tej ustawy] jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich srodkow egzekucyjnych, z wyjatkiem egzekucji z nieruchomosci, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych, dla ktorych ustalania lub okreslania i pobierania jest wlasciwy ten organ.

3. Przewodniczacy organu orzekajacego w sprawach o naruszenie dyscypliny finansow publicznych w pierwszej instancji jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prace ukaranego, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych z tytulu kar pienieznych i kosztow postepowania orzeczonych w tych sprawach.

4. Dyrektor oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prace, ze swiadczen z ubezpieczenia spolecznego, z wierzytelnosci pienieznych oraz z rachunkow bankowych, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne i naleznosci pochodnych od skladek oraz nienaleznie pobranych swiadczen z ubezpieczenia spolecznego lub innych swiadczen wyplacanych przez ten oddzial, ktore nie moga byc potracane z biezacych swiadczen.

[z dniem 1 pazdziernika 2003 r. 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. Dyrektor oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prace, ze swiadczen z ubezpieczenia spolecznego, z renty socjalnej, z wierzytelnosci pienieznych oraz z rachunkow bankowych, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych z tytulu skladek na ubezpieczenia spoleczne i naleznosci pochodnych od skladek oraz nienaleznie pobranych swiadczen z ubezpieczenia spolecznego lub innych swiadczen wyplacanych przez ten oddzial, ktore nie moga byc potracane z biezacych swiadczen."]

5. Dyrektor izby celnej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania wszystkich srodkow egzekucyjnych, z wyjatkiem egzekucji z nieruchomosci, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych z tytulu:

1) naleznosci celnych wraz z odsetkami;

2) podatku od towarow i uslug naleznego z tytulu importu towarow wraz z odsetkami;

3) podatku akcyzowego wraz z odsetkami;

4) grzywien, kosztow postepowania i innych naleznosci pienieznych orzeczonych w postepowaniu w sprawie o przestepstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe w zakresie spraw nalezacych do wlasciwosci organow celnych.

6. (uchylony)

7. Dyrektor rejonowego oddzialu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej jest organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania egzekucji z wynagrodzenia za prace oraz ze swiadczen z zaopatrzenia emerytalnego albo z ubezpieczenia spolecznego, w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych z tytulu czynszow, oplat i innych swiadczen zwiazanych z zajmowaniem kwater i lokali mieszkalnych, stanowiacych zasob mieszkaniowy Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

8. Organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej naleznosci pienieznych moze byc ponadto inny organ w zakresie okreslonym odrebnymi ustawami.

Art. 20. 1. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiazkow o charakterze niepienieznym jest:

1) wojewoda,

2) wlasciwy organ jednostki samorzadu terytorialnego w zakresie zadan wlasnych, zadan zleconych i zadan z zakresu administracji rzadowej oraz obowiazkow wynikajacych z decyzji i postanowien z zakresu administracji publicznej wydawanych przez samorzadowe jednostki organizacyjne,

3) kierownik wojewodzkiej sluzby, inspekcji lub strazy w odniesieniu do obowiazkow wynikajacych z wydawanych w imieniu wlasnym lub wojewody decyzji i postanowien,

4) kierownik powiatowej sluzby, inspekcji lub strazy w odniesieniu do obowiazkow wynikajacych z wydawanych w zakresie swojej wlasciwosci decyzji i postanowien.

2. Ponadto w przypadkach okreslonych szczegolnymi przepisami jako organ egzekucyjny w zakresie egzekucji administracyjnej obowiazkow o charakterze niepienieznym dziala kazdy organ Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej, organ Panstwowej Inspekcji Pracy wydajacy decyzje w pierwszej instancji, organ strazy pozarnej kierujacy akcja ratownicza, a takze inne organy powolane do ochrony spokoju, bezpieczenstwa, porzadku, zdrowia publicznego lub mienia spolecznego.

3. Organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiazkow o charakterze niepienieznym, wynikajacych z decyzji z zakresu administracji rzadowej wydanych przez przedsiebiorstwa panstwowe i inne panstwowe jednostki organizacyjne, spoldzielnie, a takze przez stowarzyszenia, organizacje zawodowe i samorzadowe oraz inne organizacje spoleczne jest wojewoda.

Art. 21. (skreslony).

Art. 22. 1. Wlasciwosc miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji naleznosci pienieznych z nieruchomosci ustala sie wedlug miejsca jej polozenia. Jezeli jednak nieruchomosc polozona jest na obszarze wlasciwosci dwoch lub wiekszej liczby organow - egzekucje prowadzi organ, na ktorego obszarze znajduje sie wieksza czesc nieruchomosci, a jezeli nie mozna w powyzszy sposob ustalic wlasciwosci, egzekucje z nieruchomosci prowadzi organ wyznaczony przez ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych.

2. Wlasciwosc miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji naleznosci pienieznych z praw majatkowych lub ruchomosci ustala sie wedlug miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiazanego, z zastrzezeniem 3.

3. Jezeli znany przed wszczeciem egzekucji majatek zobowiazanego lub wieksza jego czesc nie znajduje sie na terenie dzialania organu egzekucyjnego ustalonego zgodnie z 2, wlasciwosc miejscowa ustala sie wedlug miejsca polozenia skladnikow tego majatku.

4. Wlasciwosc miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym ustala sie wedlug miejsca zamieszkania lub siedziby zobowiazanego, a w braku zamieszkania lub siedziby w kraju - wedlug miejsca jego pobytu, z zastrzezeniem 5.

5. Wlasciwosc miejscowa organu egzekucyjnego w egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym ustala sie:

1) w sprawach o odebranie rzeczy lub oproznienie budynkow i pomieszczen - wedlug miejsca wykonania obowiazku,

2) w sprawach dotyczacych nieruchomosci oraz obiektow budowlanych - wedlug miejsca polozenia tej nieruchomosci lub obiektu budowlanego, z tym ze jezeli nieruchomosc lub obiekt budowlany sa polozone na obszarze wlasciwosci dwoch lub wiekszej liczby organow - egzekucje prowadzi organ, na ktorego obszarze znajduje sie wieksza czesc nieruchomosci lub obiektu budowlanego, a jezeli nie mozna w powyzszy sposob ustalic wlasciwosci, egzekucje z nieruchomosci prowadzi organ wyznaczony przez organ, o ktorym mowa w art. 23 1,

3) w sprawach dotyczacych wykonywanej dzialalnosci gospodarczej, jezeli stale miejsce wykonywania tej dzialalnosci znajduje sie poza miejscem zamieszkania lub siedziby zobowiazanego - wedlug stalego miejsca wykonywania dzialalnosci gospodarczej.

Art. 23. 1. Nadzor nad egzekucja administracyjna sprawuja organy wyzszego stopnia w stosunku do organow wlasciwych do wykonywania tej egzekucji.

2. W przypadku braku organu wyzszego stopnia w stosunku do organow egzekucyjnych, o ktorych mowa w art. 19, nadzor nad egzekucja naleznosci pienieznych sprawuje wlasciwy miejscowo dyrektor izby skarbowej, z zastrzezeniem 3.

3. W stosunku do organow egzekucyjnych bedacych organami samorzadu terytorialnego nadzor nad egzekucja naleznosci pienieznych sprawuje samorzadowe kolegium odwolawcze.

3a. W stosunku do dyrektora izby celnej nadzor nad egzekucja naleznosci pienieznych sprawuje dyrektor izby skarbowej, wlasciwej ze wzgledu na siedzibe tego dyrektora izby celnej.

4. Organy sprawujace nadzor sa jednoczesnie:

1) organami odwolawczymi dla postanowien wydanych przez nadzorowane organy egzekucyjne,

2) organami sprawujacymi kontrole przestrzegania w toku czynnosci egzekucyjnych przepisow ustawy przez wierzycieli i nadzorowane organy egzekucyjne.

5. Dla postanowien wydanych w pierwszej instancji przez dyrektora izby skarbowej organem odwolawczym jest minister wlasciwy do spraw finansow publicznych.

6. Organy sprawujace nadzor moga, w szczegolnie uzasadnionych przypadkach, wstrzymac, na czas okreslony, czynnosci egzekucyjne lub postepowanie egzekucyjne prowadzone przez nadzorowany organ, z zastrzezeniem 7.

7. Dyrektor izby skarbowej moze wstrzymac czynnosci egzekucyjne lub postepowanie egzekucyjne dotyczace innych naleznosci pienieznych niz pozostajacych we wlasciwosci urzedow skarbowych wylacznie za zgoda wierzyciela.

8. Na postanowienie w sprawie wstrzymania czynnosci egzekucyjnych lub postepowania egzekucyjnego sluzy zazalenie zobowiazanemu oraz wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 24. (skreslony).

Art. 25. 1. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych sprawuje zwierzchni nadzor i kontrole przestrzegania w toku czynnosci egzekucyjnych przepisow ustawy przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji naleznosci pienieznych.

2. Wlasciwi ministrowie, centralne organy administracji rzadowej oraz inne centralne organy administracji publicznej, a takze organy sprawujace nadzor nad jednostkami samorzadu terytorialnego, prowadza kontrole przestrzegania w toku czynnosci egzekucyjnych przepisow ustawy - przez wierzycieli i organy egzekucyjne w zakresie egzekucji administracyjnej obowiazkow o charakterze niepienieznym.

Rozdzial 3

Zasady prowadzenia egzekucji

Art. 26. 1. Organ egzekucyjny wszczyna egzekucje administracyjna na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytulu wykonawczego, sporzadzonego wedlug ustalonego wzoru.

2. Wzor, o ktorym mowa w 1, okresla w drodze rozporzadzenia minister wlasciwy do spraw finansow publicznych. Wzor ten zawiera tresc okreslona w art. 27, a ponadto umozliwia elektroniczne przetwarzanie danych zawartych w tytule wykonawczym.

3. Obowiazek wystawienia tytulu wykonawczego wedlug wzoru, o ktorym mowa w 1, spoczywa rowniez na wierzycielu, ktorego naleznosc pieniezna wynika z orzeczenia sadu zaopatrzonego w klauzule wykonalnosci, z tym ze w tym przypadku nie wymaga sie opatrzenia tytulu wykonawczego pieczecia urzedowa.

4. Jezeli wierzyciel jest jednoczesnie organem egzekucyjnym, przystepuje z urzedu do egzekucji na podstawie tytulu wykonawczego przez siebie wystawionego.

5. Wszczecie egzekucji administracyjnej nastepuje z chwila:

1) doreczenia zobowiazanemu odpisu tytulu wykonawczego lub

2) doreczenia dluznikowi zajetej wierzytelnosci zawiadomienia o zajeciu wierzytelnosci lub innego prawa majatkowego, jezeli to doreczenie nastapilo przed doreczeniem zobowiazanemu odpisu tytulu wykonawczego.

6. W przypadku przeksztalcenia zajecia zabezpieczajacego w zajecie egzekucyjne zobowiazanemu dorecza sie odpis tytulu wykonawczego.

Art. 26a. (skreslony).

Art. 27. 1. Tytul wykonawczy zawiera:

1) oznaczenie wierzyciela,

2) wskazanie imienia i nazwiska lub firmy zobowiazanego i jego adresu, a takze okreslenie zatrudniajacego go pracodawcy i jego adresu, jezeli wierzyciel posiada taka informacje,

3) tresc podlegajacego egzekucji obowiazku, podstawe prawna tego obowiazku oraz stwierdzenie, ze obowiazek jest wymagalny, a w przypadku egzekucji naleznosci pienieznej - takze okreslenie jej wysokosci, terminu, od ktorego nalicza sie odsetki z tytulu niezaplacenia naleznosci w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek,

4) wskazanie zabezpieczenia naleznosci pienieznej hipoteka przymusowa albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w zadnym rejestrze, ze wskazaniem terminow powstania tych zabezpieczen,

5) wskazanie podstawy prawnej pierwszenstwa zaspokojenia naleznosci pienieznej, jezeli naleznosc korzysta z tego prawa i prawo to nie wynika z zabezpieczenia naleznosci pienieznej,

6) wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej,

7) date wystawienia tytulu, podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska sluzbowego podpisujacego oraz odcisk pieczeci urzedowej wierzyciela,

8) pouczenie zobowiazanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu,

9) pouczenie zobowiazanego o przyslugujacym mu w terminie 7 dni prawie zgloszenia do organu egzekucyjnego zarzutow w sprawie prowadzenia postepowania egzekucyjnego,

10) klauzule organu egzekucyjnego o skierowaniu tytulu do egzekucji administracyjnej,

11) wskazanie srodkow egzekucyjnych stosowanych w egzekucji naleznosci pienieznych.

2. Jezeli tytul wykonawczy dotyczy naleznosci spolki nieposiadajacej osobowosci prawnej, w tytule wykonawczym podaje sie rowniez imiona i nazwiska oraz adresy wspolnikow.

3. Do tytulu wykonawczego wierzyciel dolacza dowod doreczenia upomnienia, a jezeli doreczenie upomnienia nie bylo wymagane, podaje w tytule wykonawczym podstawe prawna braku tego obowiazku.

Art. 27a. 1. W tytule wykonawczym wykazuje sie naleznosci pieniezne po zaokragleniu do pelnych dziesiatek groszy.

2. Przepis 1 stosuje sie rowniez do odsetek z tytulu niezaplacenia w terminie naleznosci pienieznej i kosztow egzekucyjnych.

3. Zaokraglenie nastepuje w ten sposob, ze kwoty wynoszace:

1) mniej niz 5 groszy pomija sie,

2) 5 i wiecej groszy podwyzsza sie do pelnych dziesiatek groszy.

4. Zaokraglenie, o ktorym mowa w 1 i 2, stosuje sie w kazdym przypadku czesciowej realizacji egzekwowanej naleznosci pienieznej, odsetek z tytulu niezaplacenia jej w terminie oraz kosztow egzekucyjnych.

5. Roznice wystepujace w koncowym rozliczeniu kwot uzyskanych z egzekucji, wynikajace z zaokraglenia, traktuje sie odpowiednio jako kwoty nalezne albo umorzone z mocy prawa.

Art. 27b. Wierzyciele, ktorzy na mocy odrebnych przepisow nie zostali upowaznieni do korzystania z pieczeci urzedowej, moga jej uzywac do oznaczania tytulow wykonawczych oraz zarzadzen zabezpieczenia.

Art. 27c. Jezeli egzekucja ma byc prowadzona zarowno z majatku wspolnego zobowiazanego i jego malzonka, jak i z ich majatkow osobistych, tytul wykonawczy wystawia sie na oboje malzonkow.

Art. 28. We wniosku o wszczecie egzekucji administracyjnej wierzyciel moze wskazac srodek egzekucyjny. Wierzyciel powinien wskazac srodek egzekucyjny, gdy wniosek dotyczy egzekucji obowiazku o charakterze niepienieznym.

Art. 28a. W przypadku przejscia obowiazku objetego tytulem wykonawczym na nastepce prawnego zobowiazanego, postepowanie egzekucyjne jest kontynuowane, a dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy. Zastosowanie dalszych srodkow egzekucyjnych moze jednak nastapic po wystawieniu przez wierzyciela nowego tytulu wykonawczego i skierowaniu go do organu egzekucyjnego wraz z urzedowym dokumentem wykazujacym przejscie dochodzonego obowiazku na nastepce prawnego.

Art. 29. 1. Organ egzekucyjny bada z urzedu dopuszczalnosc egzekucji administracyjnej; organ ten nie jest natomiast uprawniony do badania zasadnosci i wymagalnosci obowiazku objetego tytulem wykonawczym.

2. Jezeli obowiazek, ktorego dotyczy tytul wykonawczy, nie podlega egzekucji administracyjnej lub tytul wykonawczy nie spelnia wymogow okreslonych w art. 27 1 i 2, organ egzekucyjny nie przystepuje do egzekucji, zwracajac tytul wierzycielowi. Na postanowienie organu egzekucyjnego o zwrocie tytulu wykonawczego przysluguje wierzycielowi, niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym, zazalenie.

3. (skreslony).

Art. 30. Organ egzekucyjny w egzekucji obowiazku o charakterze niepienieznym moze zastosowac inny srodek egzekucyjny niz wskazany we wniosku, jezeli jest mniej uciazliwy dla zobowiazanego, a prowadzi bezposrednio do wykonania obowiazku. O powyzszym organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela niebedacego jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 31. 1. Organ egzekucyjny moze zlecic organowi rekwizycyjnemu wykonanie czynnosci egzekucyjnych w zakresie skladnikow majatku zobowiazanego znajdujacych sie na terenie dzialania tego organu. Organ egzekucyjny zlecajacy wykonanie czynnosci egzekucyjnych sporzadza odpis tytulu wykonawczego oznaczajac cel, ktoremu ma sluzyc, i jego liczbe porzadkowa, a takze okresla kwotowo zakres zlecenia.

1a. Organ rekwizycyjny wykonuje prawa i obowiazki organu egzekucyjnego w zakresie zleconych czynnosci egzekucyjnych.

2. Egzekutor obowiazany jest przed rozpoczeciem czynnosci egzekucyjnych bez wezwania okazac zobowiazanemu zaswiadczenie organu egzekucyjnego lub legitymacje sluzbowa, upowazniajace do czynnosci egzekucyjnych.

Art. 32. Organ egzekucyjny lub egzekutor, przystepujac do czynnosci egzekucyjnych, dorecza zobowiazanemu odpis tytulu wykonawczego, o ile nie zostal wczesniej doreczony.

Art. 33. Podstawa zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej moze byc:

1) wykonanie lub umorzenie w calosci albo w czesci obowiazku, przedawnienie, wygasniecie albo nieistnienie obowiazku,

2) odroczenie terminu wykonania obowiazku albo brak wymagalnosci obowiazku z innego powodu, rozlozenie na raty splaty naleznosci pienieznej,

3) okreslenie egzekwowanego obowiazku niezgodnie z trescia obowiazku wynikajacego z orzeczenia, o ktorym mowa w art. 3 i 4,

4) blad co do osoby zobowiazanego,

5) niewykonalnosc obowiazku o charakterze niepienieznym,

6) niedopuszczalnosc egzekucji administracyjnej lub zastosowanego srodka egzekucyjnego,

7) brak uprzedniego doreczenia zobowiazanemu upomnienia, o ktorym mowa w art. 15 1,

8) zastosowanie zbyt uciazliwego srodka egzekucyjnego,

9) prowadzenie egzekucji przez niewlasciwy organ egzekucyjny,

10) niespelnienie wymogow okreslonych w art. 27.

Art. 34. 1. Zarzuty zgloszone na podstawie art. 33 pkt 1-7, 9 i 10, a przy egzekucji obowiazkow o charakterze niepienieznym - takze na podstawie art. 33 pkt 8, organ egzekucyjny rozpatruje po uzyskaniu stanowiska wierzyciela w zakresie zgloszonych zarzutow, z tym ze w zakresie zarzutow, o ktorych mowa w art. 33 pkt 1-5, wypowiedz wierzyciela jest dla organu egzekucyjnego wiazaca.

2. Na postanowienie w sprawie stanowiska wierzyciela przysluguje zazalenie.

3. Jezeli wierzyciel nie wyrazil stanowiska w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go przez organ egzekucyjny o wniesionych zarzutach, organ egzekucyjny wydaje postanowienie o zawieszeniu postepowania egzekucyjnego do czasu wydania postanowienia, o ktorym mowa w 4.

4. Organ egzekucyjny po otrzymaniu ostatecznego postanowienia w sprawie stanowiska wierzyciela wydaje postanowienie w sprawie zgloszonych zarzutow, z tym ze jezeli wierzyciel uznal zarzuty za uzasadnione - o umorzeniu postepowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciazliwego srodka egzekucyjnego.

5. Na postanowienie w sprawie zgloszonych zarzutow sluzy zobowiazanemu oraz wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym zazalenie. Zazalenie na postanowienie w sprawie zarzutow podlega rozpatrzeniu w terminie 14 dni od dnia doreczenia organowi odwolawczemu.

Art. 35. 1. Wniesienie przez zobowiazanego zarzutu w sprawie prowadzenia postepowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postepowania. Organ egzekucyjny moze jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymac postepowanie egzekucyjne lub niektore czynnosci egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

2. Organ nadzoru w uzasadnionych przypadkach moze wstrzymac czynnosci egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zazalenia.

Art. 35a. Jezeli ze wzgledu na rodzaj egzekwowanej naleznosci dopuszczalne jest kwestionowanie istnienia lub wysokosci tej naleznosci w drodze powodztwa, a zobowiazany wniesie takie powodztwo do sadu, wierzyciel po otrzymaniu powodztwa zawiadamia o tym organ egzekucyjny, zadajac wstrzymania postepowania egzekucyjnego do czasu prawomocnego rozstrzygniecia sprawy przez sad.

Art. 36. 1. W zakresie niezbednym do prowadzenia egzekucji organ egzekucyjny moze zadac od uczestnikow postepowania informacji i wyjasnien, jak rowniez zwracac sie o udzielenie informacji do organow administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podleglych lub podporzadkowanych, a takze innych podmiotow.

1a. Informacje i wyjasnienia, o ktorych mowa w 1, udzielane sa nieodplatnie przez uczestnikow postepowania egzekucyjnego oraz organy administracji publicznej i jednostki im podlegle lub przez nie nadzorowane.

1b. Udostepnianie informacji przez organy i jednostki, o ktorych mowa w 1a, oraz dluznikow zajetej wierzytelnosci nie narusza obowiazku zachowania przez nich tajemnicy okreslonej w odrebnych przepisach.

2. Od wykonania zadania okreslonego w 1 mozna uchylic sie w takim zakresie, w jakim wedlug przepisow Kodeksu postepowania administracyjnego mozna odmowic zeznan w charakterze swiadka albo odpowiedzi na zadane pytanie.

3. Zobowiazany, przeciwko ktoremu wszczeto postepowanie egzekucyjne, jest obowiazany do powiadomienia, w terminie 7 dni, organu egzekucyjnego o kazdej zmianie miejsca swego pobytu, trwajacej dluzej niz jeden miesiac. O obowiazku tym oraz o skutkach jego zaniechania poucza sie zobowiazanego przy doreczaniu mu tytulu wykonawczego.

Art. 37. (skreslony).

Art. 37a. (skreslony).

Art. 38. 1. Kto, nie bedac zobowiazanym, rosci sobie prawa do rzeczy lub prawa majatkowego, z ktorego prowadzi sie egzekucje administracyjna, moze wystapic do organu egzekucyjnego - w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomosci o czynnosci egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa - z zadaniem ich wylaczenia spod egzekucji, przedstawiajac lub powolujac dowody na poparcie swego zadania.

2. Organ egzekucyjny rozpozna zadanie i wyda postanowienie w sprawie wylaczenia w terminie czternastu dni od dnia zlozenia zadania. Termin ten moze byc przedluzony o dalsze czternascie dni, gdy zbadanie dowodow w tym terminie nie bylo mozliwe.

3. Do czasu wydania postanowienia w sprawie wylaczenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych czynnosci egzekucyjnych w stosunku do rzeczy lub prawa majatkowego, ktorych wylaczenia zadano; jednakze dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy.

4. Przepisy 1-3 stosuje sie odpowiednio w przypadku zgloszenia roszczen do rzeczy lub praw majatkowych zajetych w celu zabezpieczenia.

Art. 39. Jezeli w egzekucji obowiazku o charakterze niepienieznym rzecz lub prawo majatkowe, ktorych wylaczenia spod egzekucji zadano, zostaly rowniez objete srodkiem egzekucyjnym wskazanym przez wierzyciela, organ egzekucyjny dorecza mu postanowienie o wylaczeniu. Na to postanowienie przysluguje wierzycielowi zazalenie. Do czasu rozstrzygniecia zazalenia dokonane czynnosci egzekucyjne pozostaja w mocy.

Art. 40. 1. Na postanowienie organu egzekucyjnego w sprawie odmowy wylaczenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majatkowego przysluguje zazalenie osobie, o ktorej mowa w art. 38 1.

2. Na ostateczne postanowienie w sprawie odmowy wylaczenia rzeczy lub prawa majatkowego nie przysluguje skarga do Naczelnego Sadu Administracyjnego [od 1 stycznia 2004 r. wyrazy "Naczelnego Sadu Administracyjnego" zastepuje sie wyrazami "sadu administracyjnego"]. Osobie, ktorej zadanie wylaczenia rzeczy lub prawa nie zostalo uwzglednione, przysluguje natomiast prawo zadania zwolnienia ich od zabezpieczenia lub egzekucji administracyjnej w trybie przepisow Kodeksu postepowania cywilnego. Osoba ta odpis pozwu o zwolnienie kieruje rownoczesnie do organu egzekucyjnego.

Art. 41. 1. Do czasu ostatecznego rozstrzygniecia zadania w sprawie wylaczenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majatkowego i w okresie 14 dni po tym rozstrzygnieciu oraz w okresie od dnia skierowania do organu egzekucyjnego pozwu, o ktorym mowa w art. 40 2, do dnia uprawomocnienia sie orzeczenia sadu w sprawie wylaczenia spod egzekucji objete zadaniem wylaczenia rzeczy nie moga byc sprzedane, a prawa majatkowe wykonywane.

2. Jezeli rzecz objeta zadaniem wylaczenia ulega szybkiemu zepsuciu, moze ona byc sprzedana w trybie przewidzianym dla sprzedazy ruchomosci w przepisach o egzekucji naleznosci pienieznych przed rozstrzygnieciem zadania wylaczenia, a osiagnieta ze sprzedazy kwote sklada sie do depozytu organu egzekucyjnego. W przypadku nieuwzglednienia zadania wylaczenia egzekucje prowadzi sie do kwoty zlozonej do depozytu.

Art. 42. W postepowaniu dotyczacym egzekucji naleznosci pienieznej osoba, ktora zada wylaczenia rzeczy lub prawa majatkowego, moze wplacic do depozytu organu egzekucyjnego kwote, na jaka zostaly one oszacowane, albo kwote rowna naleznosci pienieznej lacznie z kosztami egzekucyjnymi. Organ egzekucyjny uchyli wowczas czynnosci egzekucyjne odnosnie do rzeczy lub prawa, ktorych zadanie wylaczenia dotyczy, co nie wplywa na dalszy tok postepowania o wylaczenie. W razie uwzglednienia zadania wylaczenia, kwota zlozona do depozytu podlega zwrotowi. Jezeli zadanie wylaczenia nie zostanie uwzglednione, egzekucje prowadzi sie do kwoty zlozonej do depozytu.

Art. 43. Jezeli w postepowaniu dotyczacym egzekucji naleznosci pienieznej zostalo zgloszone, zgodnie z art. 38 1, zadanie wylaczenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majatkowego z tej przyczyny, ze znajduje sie we wladaniu innej osoby na podstawie umowy zastawu lub prawa uzytkowania ustanowionego w wyniku umowy o dozywocie, a zadanie to nie zostalo uwzglednione, wierzytelnosc zabezpieczona zastawem oraz wartosc prawa uzytkowania podlega zaspokojeniu z kwoty uzyskanej z egzekucji, z uwzglednieniem prawa pierwszenstwa zaspokojenia przyslugujacego z mocy ustawy naleznosci pienieznych.

Art. 44. Zadanie wylaczenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majatkowego nie moze byc zgloszone, jezeli z rzeczy lub prawa przeprowadzona zostala egzekucja przez sprzedaz rzeczy lub wykonanie prawa majatkowego.

Art. 45. 1. Organ egzekucyjny i egzekutor sa obowiazani odstapic od czynnosci egzekucyjnych, jesli zobowiazany okazal dowody stwierdzajace wykonanie, umorzenie, wygasniecie lub nieistnienie obowiazku, odroczenie terminu wykonania obowiazku, rozlozenie na raty splaty naleznosci pienieznych, albo gdy zachodzi blad co do osoby zobowiazanego. Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela o odstapieniu od czynnosci egzekucyjnych.

2. Organ egzekucyjny i egzekutor sa obowiazani odstapic od egzekucji ze skladnika majatkowego zobowiazanego, jezeli okazal on dowody stwierdzajace czesciowe wykonanie obowiazku lub umorzenie naleznosci pienieznej, a wartosc zajetego skladnika majatkowego znacznie przekracza kwote ostatecznie dochodzonej naleznosci i zobowiazany posiada inne skladniki majatkowe, z ktorych egzekucja moze byc prowadzona.

3. Organ egzekucyjny zawiadamia wierzyciela o odstapieniu od czynnosci egzekucyjnych i na jego zadanie wydaje postanowienie w sprawie odstapienia od czynnosci egzekucyjnych. Na postanowienie to przysluguje zazalenie wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym.

Art. 46. 1. Organ egzekucyjny i egzekutor moze w razie potrzeby wezwac, w pilnych przypadkach takze ustnie, pomocy organu Policji, Strazy Granicznej, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencji Wywiadu, jezeli natrafil na opor, ktory uniemozliwia lub utrudnia przeprowadzenie egzekucji, albo jezeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, ze na taki opor natrafi. Jezeli opor stawia zolnierz w czynnej sluzbie wojskowej, nalezy wezwac pomocy wlasciwego organu wojskowego, chyba ze zwloka grozi udaremnieniem egzekucji, a na miejscu nie ma organu wojskowego.

2. Organy wymienione w 1 nie moga odmowic udzielenia egzekutorowi pomocy.

3. Sposob udzielania pomocy organowi egzekucyjnemu i egzekutorowi przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, przypadki, w ktorych wymagana jest pomoc organow, sposob postepowania, tryb wystepowania o udzielenie pomocy, sposob jej realizacji, a takze sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku udzielania pomocy przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,

2) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych - w przypadku udzielania pomocy przez Policje lub Straz Graniczna,

3) Prezes Rady Ministrow - w przypadku udzielania pomocy przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu.

Art. 47. 1. Jezeli cel egzekucji prowadzonej w sprawie naleznosci pienieznej lub wydania rzeczy tego wymaga, organ egzekucyjny zarzadzi otwarcie srodkow transportu zobowiazanego, lokali i innych pomieszczen zajmowanych przez zobowiazanego oraz schowkow w tych srodkach, lokalach i pomieszczeniach.

2. Przeszukania rzeczy, srodkow transportu, lokali i innych pomieszczen oraz schowkow dokonuje komisja powolana przez organ egzekucyjny. Z dokonanych czynnosci spisuje sie protokol. Zakonczeniem czynnosci jest zabezpieczenie przeszukiwanego srodka transportu, pomieszczenia lub lokalu. Protokol z dokonanych czynnosci przekazuje sie niezwlocznie zobowiazanemu.

3. Zarzadzenie, o ktorym mowa w 1, dorecza sie zobowiazanemu.

Art. 48. 1. Egzekutor moze przeszukac odziez na osobie zobowiazanego oraz teczki, walizy i tym podobne przedmioty, ktore zobowiazany ma przy sobie, jezeli egzekucja dotyczy naleznosci pienieznej lub wydania rzeczy.

2. Przeszukanie odziezy na osobie zobowiazanego oraz jego teczek, waliz i tym podobnych przedmiotow poza mieszkaniem, przedsiebiorstwem, zakladem lub gospodarstwem zobowiazanego moze nastapic tylko na podstawie pisemnego polecenia organu egzekucyjnego. Egzekutor obowiazany jest okazac polecenie organu egzekucyjnego zobowiazanemu przed przystapieniem do czynnosci egzekucyjnych.

3. Jezeli w czasie dokonywania czynnosci egzekucyjnych, o ktorych mowa w 1 i 2, egzekutor zauwazy, ze zobowiazany oddal poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub innej osobie do ukrycia, egzekutor moze przeszukac odziez tej osoby oraz jej teczki, walizy i tym podobne przedmioty, jakie ona ma przy sobie.

4. Przeszukanie odziezy powinno byc dokonane tylko przez osobe tej samej plci co osoba przeszukiwana.

5. Przeszukania odziezy na zolnierzu w czynnej sluzbie wojskowej albo funkcjonariuszu Policji, Biura Ochrony Rzadu, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej przeprowadza w obecnosci egzekutora odpowiednio zolnierz Zandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porzadkowego albo osoba wyznaczona przez przelozonego funkcjonariusza.

Art. 49. 1. Podczas przeszukania ma prawo byc obecny zobowiazany.

2. Jezeli zobowiazany lub inna obecna przy przeszukaniu osoba zachowuje sie niewlasciwie lub przeszkadza w dokonywaniu czynnosci egzekucyjnych, egzekutor moze upomniec, a po bezskutecznym upomnieniu wydalic z miejsca dokonywania czynnosci egzekucyjnych te osobe.

Art. 49a. Przeszukanie rzeczy dokonywane jest zgodnie z celem tej czynnosci, z zachowaniem umiaru i poszanowania godnosci osob, ktorych ta czynnosc dotyczy, oraz bez wyrzadzania niepotrzebnych szkod i dolegliwosci.

Art. 49b. 1. Jezeli podczas przeszukania egzekutor natrafi na dokument opatrzony klauzula tajnosci, egzekutor odstepuje od jego egzekucji.

2. Rzeczy, ktorych posiadanie jest zabronione, przekazuje sie wlasciwemu urzedowi lub instytucji.

Art. 50. 1. W lokalach i innych pomieszczeniach organow panstwowych oraz na terenach kolejowych i lotnisk mozna dokonywac czynnosci egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu tych organow panstwowych lub zarzadcow (komendantow) tych obiektow. Przepis ten nie dotyczy przypadkow, gdy z mocy szczegolnych przepisow organy egzekucyjne wlasciwe sa do dzialania na terenach kolejowych oraz lotnisk.

2. W obrebie budynkow wojskowych i zajmowanych przez Policje, Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencje Wywiadu lub Straz Graniczna oraz na okretach wojennych mozna dokonywac czynnosci egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu wlasciwego komendanta i w asyscie wyznaczonego organu wojskowego lub organu Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu lub Strazy Granicznej.

3. Sposob asystowania przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych, uwzgledniajac w szczegolnosci przypadki i miejsca, w ktorych wymagana jest asysta organow, sposob postepowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania wlasciwych organow, wymagane dokumenty, sposob dokumentowania wykonywanych czynnosci i rozliczania ich kosztow, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) Minister Obrony Narodowej - w przypadku wykonywania asysty przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe,

2) minister wlasciwy do spraw wewnetrznych - w przypadku wykonywania asysty przez Policje lub Straz Graniczna,

3) prezes Rady Ministrow - w przypadku wykonywania asysty przez Agencje Bezpieczenstwa Wewnetrznego lub Agencje Wywiadu.

4. Przeszukania rzeczy osoby obowiazanej do zachowania tajemnicy zawodowej dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela organizacji zawodowej, do ktorej osoba ta przynalezy.

Art. 51. 1. Na wniosek zobowiazanego, a takze gdy egzekutor uzna to za konieczne, moze byc przywolany swiadek do obecnosci przy czynnosciach egzekucyjnych.

2. Egzekutor przywoluje co najmniej dwoch swiadkow, jezeli zobowiazany nie moze byc obecny przy czynnosciach egzekucyjnych na skutek wydalenia z miejsca dokonywania czynnosci egzekucyjnych lub z innych przyczyn, chyba ze zachodzi obawa, iz wskutek uplywu czasu potrzebnego na przywolanie swiadkow egzekucja bedzie udaremniona.

3. Swiadkami moga byc takze pelnoletni czlonkowie rodziny i domownicy zobowiazanego.

4. Swiadkowie nie otrzymuja wynagrodzenia.

Art. 52. 1. Jesli cel egzekucji tego wymaga, organ egzekucyjny zezwoli pisemnie egzekutorowi na dokonanie czynnosci egzekucyjnej w dni wolne od pracy lub w porze nocnej pomiedzy godzina 21 a godzina 7. Egzekutor jest obowiazany okazac zezwolenie organu egzekucyjnego zobowiazanemu przed przystapieniem do czynnosci egzekucyjnych.

2. Czynnosci egzekucyjne moga byc dokonywane w porze nocnej tylko w obecnosci swiadka.

Art. 53. 1. Jezeli przepisy ustawy nie stanowia inaczej, egzekutor sporzadza protokol z czynnosci egzekucyjnych, ktory zawiera:

1) oznaczenie miejsca, czasu i rodzaju czynnosci,

2) imiona i nazwiska osob uczestniczacych w czynnosci,

3) sprawozdanie z przebiegu czynnosci,

4) zgloszone przez obecnych wnioski i oswiadczenia,

5) podpisy obecnych lub wzmianke o przyczynie braku podpisow,

6) podpis egzekutora.

2. Odpis protokolu, o ktorym mowa w 1, dorecza sie niezwlocznie zobowiazanemu.

Art. 54. 1. Zobowiazanemu przysluguje skarga na czynnosci egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewleklosc postepowania egzekucyjnego.

2. Na przewleklosc postepowania egzekucyjnego skarga przysluguje rowniez wierzycielowi niebedacemu jednoczesnie organem egzekucyjnym, a takze podmiotowi, ktorego interes prawny lub faktyczny zostal naruszony w wyniku niewykonania obowiazku oraz organowi zainteresowanemu w wykonaniu obowiazku.

3. Skarge na czynnosci egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewleklosc postepowania egzekucyjnego wnosi sie za posrednictwem organu egzekucyjnego.

4. Skarge na czynnosci egzekucyjne, o ktorych mowa w 3, wnosi sie w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynnosci egzekucyjnej, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowia inaczej.

5. W sprawie skargi, o ktorej mowa w 1 i 2, postanowienie wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysluguje zazalenie.

6. Wniesienie skargi, o ktorej mowa w 1, nie wstrzymuje postepowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru moze jednak, w drodze postanowienia, wstrzymac w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postepowania egzekucyjnego.

Art. 55. (skreslony).

Art. 55a. Jezeli egzekucja prowadzona wobec podmiotu wpisanego w Krajowym Rejestrze Sadowym dotyczy naleznosci podatkowych, celnych lub naleznosci, do ktorych poboru jest zobowiazany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, a nie zostaly one uiszczone w terminie 60 dni od daty wszczecia egzekucji, organ egzekucyjny sklada wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sadowego daty wszczecia egzekucji tych naleznosci, wysokosci pozostalych do wyegzekwowania kwot oraz daty i sposobu zakonczenia egzekucji.

Dzial I

Przepisy ogolne

Rozdzial 4

Zawieszenie i umorzenie postepowania egzekucyjnego

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.