Tekst ujednolicony - obowiazuje od 30 sierpnia 2005 roku

Ustawa z 22 kwietnia 2005 r. o postepowaniu wobec dluznikow alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej


I. Ustawa o postepowaniu wobec dluznikow alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86 z 17 maja 2005 r., poz. 732) zostala znowelizowana przez ustawe z 28 lipca 2005 r.o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 164 z 30 sierpnia 2005 r., poz. 1366). Zmiany weszly w zycie w dwoch nieodleglych terminach: z dniem ogloszenia, czyli 30 sierpnia oraz 1 wrzesnia 2005 r.

II. W ujednoliconej wersji ustawy wszystkie zmiany zaznaczone sa tlusta czcionka.

SPIS TRESCI:

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa okresla zasady:

1) postepowania wobec osob zobowiazanych do swiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytulu wykonawczego, jezeli egzekucja prowadzona przez komornika sadowego jest bezskuteczna;

2) przyznawania zaliczek alimentacyjnych dla osob samotnie wychowujacych dzieci, uprawnionych do swiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytulu wykonawczego, ktorego egzekucja jest bezskuteczna.

Art. 2. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) bezskutecznosci egzekucji - oznacza to egzekucje, w wyniku ktorej nie wyegzekwowano naleznosci z tytulu swiadczen alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesiecy;

2) dluzniku alimentacyjnym - oznacza to osobe zobowiazana do swiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytulu wykonawczego, wobec ktorej egzekucja jest bezskuteczna;

3) organie wlasciwym dluznika - oznacza to wojta, burmistrza lub prezydenta miasta wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania dluznika alimentacyjnego;

4) organie wlasciwym wierzyciela - oznacza to wojta, burmistrza lub prezydenta miasta wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej;

5) osobie uprawnionej - oznacza to osobe uprawniona do swiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytulu wykonawczego, ktorego egzekucja jest bezskuteczna, jezeli:

a) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobe samotnie wychowujaca dziecko, w rozumieniu przepisow o swiadczeniach rodzinnych,

b) osoba uprawniona jest wychowywana przez osobe pozostajaca w zwiazku malzenskim z osoba, ktora przebywa w zakladzie karnym powyzej 3 miesiecy albo jest calkowicie ubezwlasnowolniona,

c) jest osoba uczaca sie, w rozumieniu przepisow o swiadczeniach rodzinnych;

6) wywiadzie srodowiskowym - oznacza to rodzinny wywiad srodowiskowy, o ktorym mowa w przepisach o pomocy spolecznej;

7) zaliczce alimentacyjnej - oznacza to kwote wyplacona przez organ wlasciwy wierzyciela osobie uprawnionej na poczet naleznego swiadczenia alimentacyjnego, ustalonego na podstawie tytulu wykonawczego, jezeli egzekucja jest bezskuteczna.

Rozdzial 2

Zasady postepowania wobec dluznikow alimentacyjnych

Art. 3. 1. W przypadku bezskutecznej egzekucji swiadczenia alimentacyjnego komornik sadowy prowadzacy postepowanie jest obowiazany do poinformowania organu wlasciwego dluznika o stanie egzekucji i przyczynach jej bezskutecznosci.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, organ wlasciwy dluznika przekazuje komornikowi sadowemu wszelkie informacje istotne dla skutecznosci egzekucji.

3. Organ wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania dluznika alimentacyjnego informuje sad o wszelkich przejawach opieszalosci komornika prowadzacego postepowanie egzekucyjne przeciwko dluznikowi alimentacyjnemu.

4. Komornik, nie rzadziej niz co pol roku, przekazuje prezesowi sadu informacje o dzialaniach podejmowanych w toku postepowan prowadzonych przeciwko osobom zobowiazanym do alimentacji i do zwrotu naleznosci z tytulu zaliczki alimentacyjnej.

Art. 4. 1. W przypadku, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, osrodek pomocy spolecznej, na wniosek organu wlasciwego dluznika, przeprowadza wywiad srodowiskowy u dluznika alimentacyjnego.

2. W przypadku gdy dluznik alimentacyjny nie moze wywiazac sie ze swych zobowiazan z powodu braku zatrudnienia, organ wlasciwy dluznika:

1) zwraca sie do wlasciwego urzedu pracy o przedstawienie informacji o mozliwosciach aktywizacji zawodowej dluznika alimentacyjnego;

2) wystepuje, w razie braku mozliwosci aktywizacji zawodowej, z wnioskiem do starosty o skierowanie dluznika do prac organizowanych na zasadach robot publicznych, okreslonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. W przypadku uniemozliwienia przez dluznika alimentacyjnego przeprowadzenia wywiadu, o ktorym mowa w ust. 1, lub odmowy podjecia prac, o ktorych mowa w ust. 2, lub uchylania sie od nich, organ wlasciwy dluznika informuje podmiot uprawniony do zlozenia wniosku o sciganie za przestepstwo okreslone w art. 209 § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z pozn. zm.).

4. (uchylony)

Art. 5. 1. Organ wlasciwy dluznika, w przypadku zlozenia wniosku, o ktorym mowa w art. 4 ust. 3, kieruje do starosty wniosek o zatrzymanie prawa jazdy dluznika alimentacyjnego.

2. Na podstawie wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, starosta wydaje decyzje o zatrzymaniu prawa jazdy.

3. Zwrot zatrzymanego prawa jazdy nastepuje na wniosek organu wlasciwego dluznika po stwierdzeniu ustania przyczyn zatrzymania.

Art. 6. 1. Organ wlasciwy wierzyciela po otrzymaniu informacji, o ktorej mowa w art. 4 ust. 3, moze wytoczyc powodztwo przeciwko osobom zobowiazanym w dalszej kolejnosci na podstawie art. 132 ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. nr 9, poz. 59, z pozn. zm.).

2. W postepowaniu przed sadem stosuje sie odpowiednio przepisy o udziale prokuratora w postepowaniu cywilnym.

3. Organ wlasciwy wierzyciela moze zlecic osrodkowi pomocy spolecznej przeprowadzenie wywiadu srodowiskowego u osob, o ktorych mowa w ust. 1.

Rozdzial 3

Zaliczka alimentacyjna

Art. 7. 1. Zaliczka alimentacyjna, zwana dalej "zaliczka", przysluguje osobie uprawnionej do ukonczenia 18 roku zycia albo, w przypadku gdy uczy sie w szkole lub szkole wyzszej, do ukonczenia 24 roku zycia.

2. Zaliczka przysluguje, jezeli dochod rodziny w przeliczeniu na osobe w rodzinie nie przekracza kwoty 583,00 zl.

Art. 8. 1. Zaliczka przysluguje do wysokosci swiadczenia alimentacyjnego, nie wiecej jednak niz:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 170,00 zl dla osoby uprawnionej albo 250,00 zl, jezeli osoba ta legitymuje sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci;

2) w przypadku gdy w rodzinie sa trzy osoby, lub wiecej, uprawnione do zaliczki - 120,00 zl dla osoby uprawnionej albo 170,00 zl, jezeli osoba ta legitymuje sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci.

2. W przypadku, gdy dochod rodziny nie przekracza 50 proc. kwoty, o ktorej mowa w art. 7 ust. 2, kwote zaliczki, o ktorej mowa w ust. 1, zwieksza sie do:

1) w przypadku gdy w rodzinie jest jedna lub dwie osoby uprawnione do zaliczki - 300,00 zl dla osoby uprawnionej albo 380,00 zl, jezeli osoba ta legitymuje sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci;

2) w przypadku gdy w rodzinie sa trzy osoby, lub wiecej uprawnione do zaliczki - 250,00 zl dla osoby uprawnionej albo 300,00 zl, jezeli osoba ta legitymuje sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci.

3. Zaliczka nie przysluguje, jezeli osoba uprawniona:

1) przebywa w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastepczej;

2) zawarla zwiazek malzenski;

3) jest uprawniona do zasilku rodzinnego na wlasne dziecko.

4. Przy ustalaniu prawa do zaliczki do dochodu rodziny nie wlicza sie otrzymywanej zaliczki.

5. Rada gminy moze, w drodze uchwaly, podwyzszyc kwoty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2. Podwyzszenie zaliczek alimentacyjnych finansowane jest ze srodkow organu wlasciwego wierzyciela.

6. W przypadku gdy osrodek pomocy spolecznej przekazal organowi wlasciwemu wierzyciela informacje, ze osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawia wyplacana jej zaliczke lub wydatkuja ja niezgodnie z przeznaczeniem, organ wlasciwy wierzyciela moze przekazywac nalezna osobie zaliczke w calosci lub w czesci w formie rzeczowej.

Art. 9. Przy ustalaniu prawa do zaliczki i jej wysokosci:

1) w razie ustalenia lacznej kwoty swiadczen alimentacyjnych dla kilku osob uprawnionych, za kwote swiadczen alimentacyjnych przyslugujacych jednej osobie uwaza sie czesc lacznej kwoty proporcjonalna do liczby osob, dla ktorych ustalono swiadczenia alimentacyjne;

2) w razie ustalenia swiadczen alimentacyjnych wiecej niz jednym tytulem egzekucyjnym od roznych osob, za kwote swiadczen alimentacyjnych przyslugujacych jednej osobie uwaza sie kwote swiadczen alimentacyjnych przyslugujacych na podstawie wszystkich tytulow egzekucyjnych.

Art. 9a. Organ wlasciwy wierzyciela oraz organ wlasciwy dluznika moga upowaznic, w formie pisemnej, swojego zastepce, pracownika urzedu albo kierownika osrodka pomocy spolecznej lub inna osobe na wniosek kierownika osrodka pomocy spolecznej do prowadzenia postepowania wobec dluznikow alimentacyjnych oraz postepowania w sprawach zaliczek, a takze do wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach.

Art. 10. 1. Prawo do zaliczki ustala organ wlasciwy wierzyciela poczawszy od miesiaca, w ktorym zostal zlozony u komornika sadowego wniosek wraz z wymagana dokumentacja, do konca okresu zasilkowego.

1a. W przypadku gdy swiadczenia alimentacyjne dochodzone sa od dluznika alimentacyjnego zamieszkalego za granica Rzeczypospolitej Polskiej, osoba majaca prawo do swiadczen alimentacyjnych sklada do organu wlasciwego wierzyciela wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej lacznie z informacja sadu okregowego o stanie egzekucji lub zaswiadczeniem zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji swiadczen alimentacyjnych za okres trzech ostatnich miesiecy oraz wymagana dokumentacja.

1b. Osobie, o ktorej mowa w ust. 1a, zaliczka przysluguje poczawszy od miesiaca, w ktorym osoba zlozyla wniosek do sadu okregowego o wykonanie wyroku, ustalajacego prawo do swiadczen alimentacyjnych, w panstwie zamieszkania dluznika alimentacyjnego.

2. Ustalenie prawa do zaliczki nastepuje na wniosek osoby uprawnionej do zaliczki, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego.

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, sklada sie za posrednictwem komornika sadowego prowadzacego postepowanie egzekucyjne na rzecz osoby uprawnionej.

4. Komornik dolacza do wniosku o przyznanie zaliczki zaswiadczenie o bezskutecznosci prowadzonego postepowania egzekucyjnego, w tym informacje o wysokosci wyegzekwowanego swiadczenia alimentacyjnego.

5. Organ wlasciwy wierzyciela wydaje decyzje administracyjna o przyznaniu zaliczki na podstawie:

1) wniosku o przyznanie zaliczki;

2) zaswiadczenia komornika sadowego o bezskutecznosci egzekucji swiadczen alimentacyjnych i wysokosci wyegzekwowanych swiadczen alimentacyjnych;

2a) informacji sadu okregowego o stanie egzekucji lub zaswiadczenia zagranicznej instytucji egzekucyjnej o stanie egzekucji swiadczen alimentacyjnych;

3) oswiadczenia wnioskodawcy o:

a) spelnianiu warunkow okreslonych w ustawie, w tym o niewystepowaniu okolicznosci, o ktorych mowa w art. 8 ust. 3,

b) przekazaniu komornikowi sadowemu wszystkich znanych mu istotnych informacji niezbednych do prowadzenia postepowania egzekucyjnego wobec dluznika alimentacyjnego;

4) informacji osoby, o ktorej mowa w ust. 2, o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osob zobowiazanych do alimentacji wzgledem osoby uprawnionej, na podstawie ustawy z 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy;

5) innych niezbednych dokumentow okreslonych w przepisach o swiadczeniach rodzinnych.

6. Prawo do zaliczki ustala sie w wysokosci, o ktorej mowa w art. 8, na okres zasilkowy.

7. Organ wlasciwy wierzyciela po uplywie kwartalu dokonuje rozliczenia pomiedzy wyplacona zaliczka a wyegzekwowanym przez komornika swiadczeniem alimentacyjnym.

8. Wysokosc zaliczki w nastepnym kwartale stanowi roznice pomiedzy swiadczeniem alimentacyjnym albo kwotami, o ktorych mowa w art. 8, a wysokoscia wyegzekwowanego swiadczenia alimentacyjnego.

Art. 10a. Organ wlasciwy wierzyciela moze bez zgody strony zmienic lub uchylic ostateczna decyzje administracyjna, na mocy ktorej strona nabyla prawo do zaliczki, jezeli ulegla zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny majaca wplyw na prawo do zaliczki albo osoba nienaleznie pobrala zaliczke.

Art. 11. 1. Organ wlasciwy wierzyciela wstrzymuje wyplate zaliczki:

1) (uchylony)

2) w przypadku odmowy udzielenia organowi wlasciwemu wierzyciela informacji majacych wplyw na wyplate zaliczki lub podania informacji nieprawdziwych;

3) w przypadku odmowy udzielenia komornikowi sadowemu przez osobe uprawniona do zaliczki lub jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego informacji majacych wplyw na skutecznosc egzekucji lub podania informacji nieprawdziwych.

2. W przypadku udzielenia informacji, o ktorych mowa w ust. 1, wznawia sie wyplate zaliczki od miesiaca, w ktorym wplynely informacje, do konca okresu zasilkowego. Jezeli wznowienie wyplaty wstrzymanej zaliczki nie nastapi do konca okresu zasilkowego, prawo do zaliczki wygasa.

3. Komornik sadowy jest obowiazany udzielic organowi wlasciwemu wierzyciela informacji majacych wplyw na wyplate zaliczki.

Art. 12. 1. Dluznik alimentacyjny jest zobowiazany do zwrotu organowi wlasciwemu wierzyciela naleznosci w wysokosci zaliczek wyplaconych osobie uprawnionej, powiekszonej o 5 proc.

2. 50 proc. kwoty, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi dochod wlasny gminy, pozostale 50 proc . tej kwoty stanowi dochod budzetu panstwa.

3. Organ wlasciwy wierzyciela przekazuje komornikowi sadowemu decyzje przyznajaca zaliczke.

4. Decyzja stanowi podstawe przekazywania przez komornika sadowego organowi wlasciwemu wierzyciela kwot wyegzekwowanych od dluznika pozostalych po zaspokojeniu swiadczen alimentacyjnych.

5. Po otrzymaniu decyzji o przyznaniu osobie uprawnionej zaliczki komornik sadowy przekazuje na wyodrebniony rachunek bankowy organu wlasciwego wierzyciela kwoty wyegzekwowane od dluznika alimentacyjnego, az do pelnego pokrycia naleznosci.

6. W przypadku gdy w okresie wyplaty zaliczki naleznosc nie zostanie zaspokojona, po zaprzestaniu wyplaty zaliczki komornik sadowy przekazuje organowi wlasciwemu wierzyciela kwoty sciagniete od dluznika alimentacyjnego, pozostale po zaspokojeniu swiadczen alimentacyjnych.

7. Wniosek osoby uprawnionej do zaliczki o zawieszenie lub umorzenie postepowania egzekucyjnego nie wywoluje skutkow dla postepowania egzekucyjnego zmierzajacego do zaspokojenia naleznosci.

Art. 13. 1. Po wydaniu decyzji o przyznaniu zaliczki postepowanie egzekucyjne przeciwko dluznikowi alimentacyjnemu osoby uprawnionej jest prowadzone w dalszym ciagu wedlug przepisow ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 269, z pozn. zm.), z zastrzezeniem art. 12 ust. 3-6.

2. Dluznik alimentacyjny, przeciwko ktoremu prowadzona jest egzekucja swiadczen alimentacyjnych na rzecz osoby uprawnionej, nie moze zadac zwolnienia z egzekucji powolujac sie na zaplacenie swiadczen alimentacyjnych do rak osoby uprawnionej.

Art. 14. 1. Zmiany w wysokosci zaliczki na skutek zmiany wysokosci swiadczenia alimentacyjnego dokonuje sie od miesiaca wplywu tytulu egzekucyjnego do komornika sadowego prowadzacego postepowanie egzekucyjne.

2. (uchylony)

Art. 15. Osoba, ktora pobrala nienaleznie zaliczke, jest zobowiazana do jej zwrotu.

Art. 16. Organ wlasciwy wierzyciela moze umorzyc naleznosci dluznika alimentacyjnego z tytulu wyplaconych zaliczek, a takze wierzyciela z tytulu nienaleznie pobranej zaliczki, uwzgledniajac sytuacje dochodowa i rodzinna tych osob.

Art. 17. 1. Przyznawanie i wyplata zaliczek jest zadaniem administracji rzadowej zleconym gminie.

2. Zaliczki oraz koszty ich obslugi sa finansowane w formie dotacji celowej z budzetu panstwa na swiadczenia rodzinne.

3. Koszty obslugi zaliczek wynosza 3 proc. wydatkow na zaliczki alimentacyjne.

4. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor wniosku o ustalenie prawa do zaliczki oraz odpowiednich zaswiadczen, majac na uwadze koniecznosc zapewnienia sprawnej i prawidlowej realizacji tego zadania.

5. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob sporzadzania sprawozdan rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze srodkow budzetu panstwa oraz budzetow gmin, uwzgledniajac w szczegolnosci terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdan.

6. Systemy informatyczne stosowane w urzedach administracji publicznej realizujacych zadania w zakresie okreslonym w ustawie, stanowia integralne czesci systemow informatycznych stosowanych do realizacji swiadczen rodzinnych okreslonych w przepisach o swiadczeniach rodzinnych.

Art. 18. 1. Kwota, o ktorej mowa w art. 7 ust. 2, oraz wysokosc zaliczki podlegaja weryfikacji co 3 lata, z uwzglednieniem wynikow badan progu wsparcia dochodowego rodzin. Date pierwszej weryfikacji ustala sie na 1 wrzesnia 2006 r.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje sie odpowiednio przepisy o swiadczeniach rodzinnych, jezeli nie sa sprzeczne z niniejsza ustawa, a takze przepisy ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.).

Rozdzial 4

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 19. W ustawie z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 269, z pozn. zm.) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 833 § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, swiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych.";

2) art. 920 otrzymuje brzmienie:

"Art. 920. § 1. Przepisy niniejszego dzialu stosuje sie odpowiednio do egzekucji prowadzonej z urzedu, a takze egzekucji alimentow. § 2. W razie egzekucji alimentow sad prowadzi postepowanie o wyjawienie majatku takze na wniosek komornika.";

3) w art. 1081 § 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"§ 1. Jezeli egzekucja dotyczy alimentow lub renty majacej charakter alimentow, wierzyciel, kierujac wniosek o wszczecie egzekucji, nie ma obowiazku wskazywac sposobu egzekucji, ani majatku dluznika, z ktorego ma byc prowadzona. W takim wypadku uwaza sie, ze wniosek dotyczy wszystkich dopuszczalnych sposobow egzekucji, z wyjatkiem egzekucji z nieruchomosci. Wniosek o wszczecie egzekucji mozna zglosic rowniez do komornika sadu wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

§ 2. Komornik ten jest obowiazany zawiadomic o wszczeciu egzekucji komornika sadu ogolnej wlasciwosci dluznika. Komornik zawiadomiony zazada przekazania mu sprawy wraz ze sciagnietymi kwotami, jezeli wskutek dalszych zajec suma uzyskana ze wszystkich egzekucji nie wystarcza na zaspokojenie wszystkich wierzycieli. Jezeli dokonane zostalo zajecie wynagrodzenia za prace lub wierzytelnosci, rownoczesnie z przekazaniem sprawy komornik zawiadamia pracodawce, dluznika, wzglednie wierzyciela zajetej wierzytelnosci, ze dalszych wplat nalezy dokonywac komornikowi, ktoremu sprawe przekazano.";

4) w art. 1083 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Wierzytelnosci z rachunku bankowego podlegaja egzekucji na zaspokojenie alimentow w pelnej wysokosci.";

5) art. 1086 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1086. § 1. Komornik obowiazany jest z urzedu przeprowadzic dochodzenie w celu ustalenia zarobkow i stanu majatkowego dluznika oraz jego miejsca zamieszkania. Jezeli srodki te okaza sie bezskuteczne, organy Policji przeprowadza na wniosek komornika czynnosci w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy dluznika.

§ 2. Dochodzenie, o ktorym mowa w § 1, powinno byc przeprowadzone okresowo w odstepach nie dluzszych niz 6 miesiecy.

§ 3. Jezeli w wyniku dochodzenia, o ktorym mowa w § 1, nie zostana ustalone dochody dluznika ani jego majatek, komornik sklada wniosek do sadu o nakazanie dluznikowi wyjawienia majatku.

§ 4. W razie powstania zaleglosci za okres dluzszy niz 12 miesiecy komornik z urzedu sklada wniosek do Krajowego Rejestru Sadowego o wpis dluznika do rejestru dluznikow niewyplacalnych. Wniosek komornika nie podlega oplacie sadowej.

§ 5. Bezskutecznosc egzekucji nie stanowi podstawy umorzenia postepowania. Przepisu art. 823 nie stosuje sie.".

Art. 20. W ustawie z 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. nr 110, poz. 968, z pozn. zm.) w art. 10 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Nie podlegaja egzekucji swiadczenia alimentacyjne, zaliczki alimentacyjne, swiadczenia rodzinne, dodatki rodzinne, pielegnacyjne, porodowe i dla sierot zupelnych.".

Art. 21. W ustawie z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 93, z pozn. zm.) w art. 88 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Przy zachowaniu zasad okreslonych w art. 87 potracen na zaspokojenie swiadczen alimentacyjnych pracodawca dokonuje rowniez bez postepowania egzekucyjnego, z wyjatkiem przypadkow gdy:

1) swiadczenia alimentacyjne maja byc potracane na rzecz kilku wierzycieli, a laczna suma, ktora moze byc potracona, nie wystarcza na pelne pokrycie wszystkich naleznosci alimentacyjnych,

2) wynagrodzenie za prace zostalo zajete w trybie egzekucji sadowej lub administracyjnej.".

Art. 22. W ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z pozn. zm.) w art. 21 w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) swiadczenia rodzinne wyplacone na podstawie przepisow o swiadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielegnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz zasilki porodowe wyplacone na podstawie odrebnych przepisow,".

Art. 23. W ustawie z 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. nr 88, poz. 553, z pozn. zm.) art. 209 otrzymuje brzmienie: "Art. 209. § 1. Kto uporczywie uchyla sie od wykonania ciazacego na nim z mocy ustawy lub orzeczenia sadowego obowiazku opieki przez nielozenie na utrzymanie osoby najblizszej lub innej osoby i przez to naraza ja na niemoznosc zaspokojenia podstawowych potrzeb zyciowych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat 2.

§ 2. Sciganie nastepuje na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy spolecznej lub organu udzielajacego odpowiedniego swiadczenia rodzinnego albo zaliczki alimentacyjnej.

§ 3. Jezeli pokrzywdzonemu przyznano odpowiednie swiadczenie rodzinne albo zaliczke alimentacyjna, sciganie odbywa sie z urzedu.".

Art. 24. W ustawie z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209, z pozn zm.) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 55 po pkt 4 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje pkt 5 w brzmieniu:

"5) dluznikow, o ktorych mowa w art. 1086 § 4 kodeksu postepowania cywilnego.";

2) w art. 57 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podstawe wpisu wraz z sygnatura akt sprawy upadlosciowej lub postepowania o wyjawienie majatku w trybie przepisow Kodeksu postepowania cywilnego o postepowaniu egzekucyjnym; w sprawie dluznikow, ktorzy nie zaspokoili wierzycieli oraz w sprawach dluznikow, o ktorych mowa w art. 1086 § 4 kodeksu postepowania cywilnego - oznaczenie tytulu wykonawczego i wierzyciela oraz kwote wierzytelnosci - w przypadku wierzytelnosci pienieznych lub opis wierzytelnosci - w przypadku wierzytelnosci niepienieznych; w przypadku wierzytelnosci solidarnych ujawnieniu w rejestrze podlega jedynie wierzyciel wnoszacy o dokonanie wpisu z oznaczeniem, ze jest to wierzytelnosc wynikajaca z zobowiazania solidarnego,".

Art. 25. W ustawie z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60) w art. 299:

a) w § 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wojtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postepowan o przyznanie swiadczen rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych;",

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Informacje o numerach rachunkow bankowych posiadanych przez podatnikow moga byc udostepniane:

1) Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych i Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego;

2) komornikom sadowym w zwiazku z toczacym sie postepowaniem egzekucyjnym;

3) wojtom, burmistrzom lub prezydentom miast w zakresie prowadzonych postepowan o przyznanie swiadczen rodzinnych lub zaliczek alimentacyjnych.".

Art. 26. W ustawie z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, z pozn. zm.) w art. 6:

a) ust. 2b otrzymuje brzmienie:

"2b. Wojt, burmistrz lub prezydent miasta nie oplaca skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobe pobierajaca swiadczenie pielegnacyjne, jezeli podlega ona obowiazkowi ubezpieczenia spolecznego z innego tytulu na podstawie ustawy lub na podstawie odrebnych przepisow.";

b) po ust. 2b dodaje sie ust. 2c w brzmieniu:

"2c. Wojt, burmistrz lub prezydent miasta, jezeli przyznal osobie swiadczenie pielegnacyjne, moze wystapic do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych o udzielenie informacji o przebiegu ubezpieczenia oraz za jaki okres za te osobe powinien oplacac skladke na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.".

Art. 27. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 35, poz. 305, Nr 64, poz. 593, Nr 192, poz. 1963 i z 2005 Nr 64, poz. 565) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Swiadczenia rodzinne przysluguja osobom, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, jezeli zamieszkuja i przebywaja na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 1 roku przed zlozeniem wniosku oraz przez okres zasilkowy, w ktorym otrzymuja swiadczenia rodzinne.";

2) w art. 3:

a) w pkt 1 w lit. c:

- tiret trzynaste otrzymuje brzmienie:

"- dochody czlonkow rolniczych spoldzielni produkcyjnych z tytulu czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej,",

- tiret pietnaste otrzymuje brzmienie:

"- stypendia okreslone w przepisach o systemie oswiaty, o szkolnictwie wyzszym oraz w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, a takze inne stypendia przyznawane uczniom lub studentom,",

- w tiret dwudziestym trzecim srednik zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie tiret dwudzieste czwarte, dwudzieste piate i dwudzieste szoste w brzmieniu:

"- dochody uzyskiwane za granica Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zaplacone za granica Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz skladki na obowiazkowe ubezpieczenie spoleczne i obowiazkowe ubezpieczenie zdrowotne,

- renty okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodzacych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

- zaliczke alimentacyjna okreslona w przepisach o postepowaniu wobec dluznikow alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) dochodzie osoby uczacej sie albo dziecka pozostajacego pod opieka opiekuna prawnego - oznacza to przecietny miesieczny dochod uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasilkowy;",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) emeryturach i rentach - oznacza to emerytury i renty inwalidzkie oraz renty z tytulu niezdolnosci do pracy, w tym renty szkoleniowe okreslone w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, ubezpieczeniu spolecznym rolnikow, o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin, o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a takze uposazenia w stanie spoczynku okreslone w przepisach prawa o ustroju sadow powszechnych, przepisach o prokuraturze oraz w przepisach o Sadzie Najwyzszym, a takze renty szkoleniowe i renty z tytulu niezdolnosci do pracy okreslone w przepisach o ubezpieczeniu spolecznym z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych, renty z tytulu niezdolnosci do pracy okreslone w przepisach o zaopatrzeniu z tytulu wypadkow lub chorob zawodowych powstalych w szczegolnych okolicznosciach, a takze renty okreslone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodzacych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;",

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) osobie uczacej sie - oznacza to osobe pelnoletnia uczaca sie, niepozostajaca na utrzymaniu rodzicow w zwiazku z ich smiercia lub z zasadzeniem od rodzicow na jej rzecz alimentow, jezeli wyrok sadu orzekajacy alimenty zostal wydany przed osiagnieciem pelnoletnosci przez osobe uczaca sie;",

e) pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) rodzinie - oznacza to odpowiednio nastepujacych czlonkow rodziny: malzonkow, rodzicow dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostajace na utrzymaniu dzieci w wieku do ukonczenia 25 roku zycia, a takze dziecko, ktore ukonczylo 25 rok zycia legitymujace sie orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci, jezeli w zwiazku z ta niepelnosprawnoscia rodzinie przysluguje swiadczenie pielegnacyjne; do czlonkow rodziny nie zalicza sie dziecka pozostajacego pod opieka opiekuna prawnego;",

f) po pkt 16 dodaje sie pkt 16a w brzmieniu:

"16a) rodzinie wielodzietnej - oznacza to rodzine wychowujaca troje i wiecej dzieci majacych prawo do zasilku rodzinnego;",

g) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

"17) osobie samotnie wychowujacej dziecko - oznacza to panne, kawalera, osobe pozostajaca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sadu, osobe rozwiedziona, wdowe lub wdowca, jezeli wspolnie nie wychowuje dziecka z ojcem lub matka dziecka;",

h) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) szkole - oznacza to szkole podstawowa, gimnazjum, szkole ponadpodstawowa i ponadgimnazjalna oraz szkole artystyczna, w ktorej realizowany jest obowiazek szkolny i obowiazek nauki, a takze specjalny osrodek szkolno-wychowawczy, specjalny osrodek wychowawczy dla dzieci i mlodziezy wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz osrodek umozliwiajacy dzieciom i mlodziezy uposledzonym umyslowo w stopniu glebokim realizacje obowiazku szkolnego i obowiazku nauki;",

i) pkt 22 otrzymuje brzmienie:

"22) zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku sluzbowego, umowy o prace nakladcza oraz wykonywanie pracy lub swiadczenie uslug na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzielo albo w okresie czlonkostwa w rolniczej spoldzielni produkcyjnej, spoldzielni kolek rolniczych lub spoldzielni uslug rolniczych, a takze prowadzenie pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej;",

j) po pkt 22 dodaje sie pkt 23 i 24 w brzmieniu:

"23) utracie dochodu - oznacza to utrate dochodu spowodowana:

a) uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

b) utrata prawa do zasilku dla bezrobotnych,

c) utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wylaczeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzielo,

d) utrata emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) nieotrzymywaniem czesci albo calosci zasadzonych swiadczen alimentacyjnych,

f) wyrejestrowaniem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej,

g) wydzierzawieniem gospodarstwa rolnego na zasadach okreslonych w art. 5 ust. 8a.

24) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane:

a) zakonczeniem urlopu wychowawczego,

b) uzyskaniem prawa do zasilku dla bezrobotnych,

c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wylaczeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzielo,

d) uzyskaniem emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

e) uzyskaniem calosci lub czesci zasadzonych swiadczen alimentacyjnych,

f) rozpoczeciem pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej,

g) dzierzawa gospodarstwa rolnego na zasadach okreslonych w art. 5 ust. 8a ustawy.";

3) w art. 5:

a) po ust. 4 dodaje sie ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W przypadku uzyskania przez czlonka rodziny, osobe uczaca sie lub dziecko pozostajace pod opieka opiekuna prawnego dochodu, o ktorym mowa w art. 3 pkt 24, prawo do zasilku rodzinnego ustala sie na podstawie dochodu rodziny, osoby uczacej sie lub dziecka powiekszonego o uzyskany dochod.",

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. W przypadku gdy rodzina lub osoba uczaca sie utrzymuje sie z gospodarstwa rolnego, przyjmuje sie, ze miesieczny dochod z 1 hektara przeliczeniowego ustala sie w wysokosci okreslonej w przepisach o pomocy spolecznej.",

c) po ust. 8 dodaje sie ust. 8a-8c w brzmieniu:

"8a. Ustalajac dochod rodziny uzyskany z gospodarstwa rolnego, do powierzchni gospodarstwa stanowiacego podstawe wymiaru podatku rolnego wlicza sie obszary rolne oddane w dzierzawe z wyjatkiem:

1) oddanej w dzierzawe, na podstawie umowy dzierzawy zawartej stosownie do przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow, czesci lub calosci znajdujacego sie w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego;

2) gospodarstwa rolnego wniesionego do uzytkowania przez rolnicza spoldzielnie produkcyjna;

3) gospodarstwa rolnego oddanego w dzierzawe w zwiazku z pobieraniem renty okreslonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarow wiejskich ze srodkow pochodzacych z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.

8b. Ustalajac dochod rodziny uzyskany przez dzierzawce gospodarstwa rolnego oddanego w dzierzawe na zasadach, o ktorych mowa w ust. 8a, dochod uzyskany z gospodarstwa rolnego pomniejsza sie o zaplacony czynsz z tytulu dzierzawy.

8c. Ustalajac dochod rodziny uzyskany z wydzierzawionego od Agencji Nieruchomosci Rolnych gospodarstwa rolnego, dochod z gospodarstwa rolnego pomniejsza sie o zaplacony czynsz z tytulu dzierzawy.",

d) po ust. 10 dodaje sie ust. 11 w brzmieniu:

"11. W przypadku gdy prawo do swiadczen rodzinnych ustala sie na dziecko pozostajace pod opieka opiekuna prawnego, ustalajac dochod uwzglednia sie tylko dochod dziecka.";

4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. Zasilek rodzinny nie przysluguje, jezeli:

1) dziecko lub osoba uczaca sie pozostaja w zwiazku malzenskim;

2) dziecko zostalo umieszczone w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastepczej;

3) osoba uczaca sie zostala umieszczona w instytucji zapewniajacej calodobowe utrzymanie;

4) dziecko lub osoba uczaca sie jest uprawniona do zasilku rodzinnego na wlasne dziecko;

5) osobie samotnie wychowujacej dziecko nie zostalo zasadzone swiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicow dziecka, chyba ze:

a) drugi z rodzicow dziecka nie zyje,

b) ojciec dziecka jest nieznany,

c) powodztwo o ustalenie swiadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodzicow zostalo oddalone.";

5) w art. 8 po pkt 4 dodaje sie pkt 4a w brzmieniu:

"4a) wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;";

6) w art. 10 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) dziecko przebywa w placowce zapewniajacej calodobowa opieke przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w zlobku albo w przedszkolu, z wyjatkiem:

a) dziecka legitymujacego sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci przebywajacego w zlobku albo w przedszkolu z powodow terapeutycznych,

b) dziecka przebywajacego w zakladzie opieki zdrowotnej, z wyjatkiem zakladow, o ktorych mowa w art. 3 pkt 7, oraz w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;";

7) uchyla sie art. 11;

8) w art. 12:

a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Dodatek z tytulu samotnego wychowywania dziecka przysluguje samotnie wychowujacym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jezeli nie zostalo zasadzone swiadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodzicow dziecka, poniewaz:

1) drugi z rodzicow dziecka nie zyje;

2) ojciec dziecka jest nieznany;

3) (uchylony).

2. Dodatek przysluguje rowniez osobie uczacej sie, jezeli oboje rodzice osoby uczacej sie nie zyja. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.",

b) (uchylona),

c) ust. 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

"3. Dodatek przysluguje w wysokosci 170,00 zl miesiecznie na dziecko, nie wiecej jednak niz 340,00 zl na wszystkie dzieci.

4. W przypadku dziecka legitymujacego sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci kwote dodatku zwieksza sie o 80,00 zl na dziecko, nie wiecej jednak niz o 160,00 zl na wszystkie dzieci.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. W przypadku gdy dochod rodziny nie przekracza 50% kwot, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 i 2, kwote dodatku zwieksza sie o 50,00 zl na dziecko, nie wiecej jednak niz o 100,00 zl na wszystkie dzieci.",

e) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku wyboru dodatku, o ktorym mowa w art. 11, dodatek nie przysluguje na zadne dziecko w rodzinie.";

9) po art. 12 dodaje sie art. 12a w brzmieniu:

"Art. 12a. 1. Dodatek z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysluguje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

2. Dodatek przysluguje w wysokosci 50,00 zl miesiecznie na trzecie i na nastepne dzieci uprawnione do zasilku rodzinnego.";

10) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dodatek przysluguje raz w roku, w zwiazku z rozpoczeciem roku szkolnego, w wysokosci 90,00 zl na dziecko.";

11) w art. 15 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1) w zwiazku z zamieszkiwaniem w miejscowosci, w ktorej znajduje sie siedziba szkoly ponadgimnazjalnej lub szkoly artystycznej, w ktorej realizowany jest obowiazek szkolny i obowiazek nauki, a takze szkoly podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczacej sie, legitymujacej sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci - w wysokosci 80 zl miesiecznie na dziecko albo

2) w zwiazku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowosci, w ktorej znajduje sie siedziba szkoly, w przypadku dojazdu do szkoly ponadgimnazjalnej, a takze szkoly artystycznej, w ktorej realizowany jest obowiazek szkolny i obowiazek nauki w zakresie odpowiadajacym nauce w szkole ponadgimnazjalnej - w wysokosci 40 zl miesiecznie na dziecko.";

12) po art. 15 dodaje sie art. 15a w brzmieniu:

"Art. 15a. Rada gminy w drodze uchwaly moze podniesc kwoty dodatkow do zasilku rodzinnego, o ktorych mowa w art. 9-15. Podwyzszenie kwot dodatkow finansowane jest ze srodkow wlasnych gminy.";

13) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Swiadczenie pielegnacyjne z tytulu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w zwiazku z koniecznoscia opieki nad dzieckiem przysluguje matce lub ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jezeli nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem legitymujacym sie orzeczeniem o niepelnosprawnosci lacznie ze wskazaniami: koniecznosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia samodzielnej egzystencji oraz koniecznosci stalego wspoludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepelnosprawnosci.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Swiadczenia pielegnacyjne nie przysluguja, jezeli:

1) osoba sprawujaca opieke ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasilku stalego, zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego;

2) osoba wymagajaca opieki:

a) pozostaje w zwiazku malzenskim,

b) zostala umieszczona w rodzinie zastepczej albo w zwiazku z koniecznoscia ksztalcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placowce zapewniajacej calodobowa opieke przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjatkiem zakladow opieki zdrowotnej;

3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wczesniejszej emerytury na to dziecko;

4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasilku rodzinnego, o ktorym mowa w art. 10, albo do swiadczenia pielegnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.";

14) po art. 17 dodaje sie art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. W przypadku gdy osrodek pomocy spolecznej przekazal organowi wlasciwemu wierzyciela informacje, ze osoba uprawniona lub jej przedstawiciel marnotrawia wyplacane jej swiadczenia rodzinne lub wydatkuja je niezgodnie z przeznaczeniem, organ wlasciwy wierzyciela moze przekazywac nalezne osobie swiadczenia rodzinne w calosci lub w czesci w formie rzeczowej.";

15) w art. 23:

a) ust. 4b otrzymuje brzmienie:

"4b. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4a, organ wlasciwy moze wystapic do osrodka pomocy spolecznej o udzielenie informacji o okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 3 pkt 17, jesli okolicznosci te zostaly ustalone w rodzinnym wywiadzie srodowiskowym przeprowadzonym nie wczesniej niz 3 miesiace przed dniem otrzymania przez osrodek pomocy spolecznej wniosku o udzielenie informacji.",

b) po ust. 4b dodaje sie ust. 4c w brzmieniu:

"4c. Przepis ust. 4b stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy organ wlasciwy upowaznil do prowadzenia postepowania w sprawie swiadczen rodzinnych kierownika osrodka pomocy spolecznej lub inna osobe na wniosek kierownika osrodka pomocy spolecznej.",

c) w ust. 5 po pkt 4 dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:

"5) oswiadczenia o dochodach czlonkow rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym,";

16) w art. 24:

a) po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku utraty waznosci orzeczenia o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci, jezeli osoba niepelnosprawna uzyska ponownie orzeczenie o niepelnosprawnosci lub odpowiednim stopniu niepelnosprawnosci stanowiace kontynuacje poprzedniego orzeczenia, prawo do swiadczen rodzinnych uzaleznionych od niepelnosprawnosci ustala sie od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym uplynal termin waznosci poprzedniego orzeczenia.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zasilek rodzinny przysluguje za wrzesien, jezeli dziecko lub osoba uczaca sie legitymujace sie orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci po ukonczeniu nauki w szkole zostaly przyjete, w tym samym roku kalendarzowym, do szkoly wyzszej.";

17) w art. 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku wystapienia zmian w liczbie czlonkow rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian majacych wplyw na prawo do swiadczen rodzinnych osoba, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiazana do niezwlocznego powiadomienia o tym organu wyplacajacego swiadczenia rodzinne.";

18) po art. 25 dodaje sie art. 25a w brzmieniu:

"Art. 25a. 1. Osoba majaca ustalone na dany okres zasilkowy prawo do swiadczen rodzinnych, z wyjatkiem zasilku pielegnacyjnego, przedklada, w terminie do dnia 15 marca, oswiadczenie o wysokosci dochodow czlonkow rodziny uzyskanych w poprzednim roku kalendarzowym.

2. Podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne wstrzymuje, od najblizszego terminu platnosci do konca okresu zasilkowego ich wyplate, jezeli osoba nie zlozyla oswiadczenia albo dochod okreslony w oswiadczeniu przekracza kwoty, o ktorych mowa w art. 5 ustawy. Przepis art. 28 ust. 5 stosuje sie odpowiednio.

3. W przypadku gdy osoba zlozyla oswiadczenie po terminie i spelnia warunki, o ktorych mowa w art. 5, swiadczenia rodzinne wyplaca sie od miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym wplynelo oswiadczenie.

4. W celu weryfikacji oswiadczen organ wlasciwy wystepuje, do dnia 30 czerwca kazdego roku, do urzedu skarbowego o przekazanie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 23 ust. 4 pkt 1, dotyczacych dochodow osob otrzymujacych swiadczenia rodzinne. Wystapienie organu wlasciwego oraz zaswiadczenie urzedu skarbowego moze miec forme elektroniczna.

5. Urzad skarbowy przekazuje zaswiadczenia nie pozniej niz do dnia 31 lipca danego roku.

6. Organ wlasciwy nie wymaga od osob ubiegajacych sie o swiadczenia rodzinne zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 23 ust. 4 pkt 1, jezeli urzad skarbowy przekazal je w trybie, o ktorym mowa w ust. 4 i 5.";

19) art. 26 otrzymuje brzmienie:

"Art. 26. 1. Swiadczenia rodzinne wyplaca sie nie pozniej niz do ostatniego dnia miesiaca, za ktory przyznane zostalo swiadczenie rodzinne.

2. W przypadku zlozenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do swiadczen rodzinnych po 10 dniu miesiaca, swiadczenia rodzinne za dany miesiac wyplaca sie najpozniej do ostatniego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym zlozono wniosek.

3. W przypadku gdy osoba ubiegajaca sie o swiadczenia rodzinne na nowy okres zasilkowy zlozy wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 lipca, swiadczenia rodzinne przyslugujace za miesiac wrzesien wyplaca sie do dnia 30 wrzesnia.

4. W przypadku gdy osoba ubiegajaca sie o swiadczenia rodzinne na nowy okres zasilkowy zlozy wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 wrzesnia, swiadczenia rodzinne przyslugujace za miesiac wrzesien wyplaca sie do dnia 31 pazdziernika.

5. Wniosek o dodatek, o ktorym mowa w art. 9, sklada sie do ukonczenia przez dziecko pierwszego roku zycia.

6. Podmiot realizujacy swiadczenia rodzinne jest obowiazany poinformowac osoby ubiegajace sie o swiadczenia rodzinne o terminach skladania wnioskow, o ktorych mowa w ust. 3 i 4 oraz w art. 24, a takze, w terminie do dnia 31 stycznia, o koniecznosci przedlozenia do dnia 15 marca oswiadczenia o dochodzie czlonkow rodziny za poprzedni rok kalendarzowy.";

20) art. 28 otrzymuje brzmienie:

"Art. 28. 1. Wstrzymuje sie wyplate swiadczen rodzinnych, jezeli osoba, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1, odmowila udzielenia lub nie udzielila, w wyznaczonym terminie, wyjasnien co do okolicznosci majacych wplyw na prawo do swiadczen rodzinnych.

2. W przypadku udzielenia wyjasnien, o ktorych mowa w ust. 1, wyplaca sie swiadczenia rodzinne od miesiaca, w ktorym wplynely wyjasnienia, do konca okresu zasilkowego, jezeli osoba spelnia warunki okreslone w ustawie.

3. Wstrzymuje sie wyplate swiadczen rodzinnych, jezeli osoba, o ktorej mowa w art. 23 ust. 1, nie podejmuje swiadczen rodzinnych przez trzy kolejne miesiace kalendarzowe.

4. W przypadku zgloszenia sie osoby po uplywie trzech miesiecy wyplaca sie jej swiadczenia za caly okres wstrzymania, jezeli osoba spelnia warunki okreslone w ustawie.

5. Jezeli wznowienie wyplaty wstrzymanych swiadczen rodzinnych nie nastapi do konca okresu zasilkowego, prawo do swiadczen rodzinnych wygasa.";

21) w art. 30:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Naleznosci z tytulu nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych ulegaja przedawnieniu z uplywem 3 lat, liczac od dnia, w ktorym decyzja ustalajaca te naleznosci stala sie ostateczna.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Kwoty nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych ustalone ostateczna decyzja podlegaja potraceniu z wyplacanych swiadczen rodzinnych.",

c) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Kwoty swiadczen rodzinnych, o ktorych mowa w ust. 2, podlegaja zwrotowi lacznie z ustawowymi odsetkami. Odsetki naliczane sa od dnia nastepujacego po dniu wyplaty swiadczen rodzinnych.";

22) art. 32 otrzymuje brzmienie:

"Art. 32. 1. Organ wlasciwy moze bez zgody strony zmienic lub uchylic ostateczna decyzje administracyjna, na mocy ktorej strona nabyla prawo do swiadczen rodzinnych, jezeli ulegla zmianie sytuacja rodzinna lub dochodowa rodziny majaca wplyw na prawo do swiadczen rodzinnych albo osoba nienaleznie pobrala swiadczenie rodzinne.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje sie przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)";

23) w art. 33:

a) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Koszty obslugi, o ktorych mowa w ust. 2, wynosza 3% otrzymanej dotacji na swiadczenia rodzinne oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego, nie mniej jednak niz 6000 zl rocznie dla organu wlasciwego.

2b. Zwroty nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych w trakcie danego roku budzetowego nie maja wplywu na wysokosc kosztow obslugi, o ktorych mowa w ust. 2a.",

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) sposob sporzadzania sprawozdan rzeczowo - finansowych o zadaniach z zakresu swiadczen rodzinnych zrealizowanych ze srodkow budzetu panstwa oraz budzetow gmin, uwzgledniajac w szczegolnosci terminy i sposoby ich przedstawiania oraz wzory tych sprawozdan.";

24) w art. 47:

a) w ust. 1 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2006 r. wysokosc miesiecznego zasilku rodzinnego wynosi:",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. prawo do swiadczen rodzinnych ustala sie na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzine w roku kalendarzowym 2002.";

25) w art. 49:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zasilek rodzinny, o ktorym mowa w art. 6, oraz dodatki do zasilku rodzinnego, o ktorych mowa w art. 9, 13 i 14, a takze zasilki pielegnacyjne, pracodawcy zatrudniajacy w dniu 31 lipca 2005 r. co najmniej 20 pracownikow - swoim pracownikom w czasie trwania ich zatrudnienia oraz osobom wykonujacym prace na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej.",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. W przypadku ubiegania sie o dodatek, o ktorym mowa w art. 15, swiadczenia rodzinne wyplaca organ wlasciwy.

4. Swiadczenia rodzinne przyslugujace danej rodzinie wyplaca jeden podmiot realizujacy te swiadczenia.";

26) po art. 49 dodaje sie art. 49a w brzmieniu:

"Art. 49a. Organ wlasciwy, po dniu wejscia w zycie ustawy, przyznaje i wyplaca swiadczenia rodzinne osobie ubiegajacej sie o dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Przepisy art. 20 i 50 stosuje sie odpowiednio.";

27) po art. 51 dodaje sie art. 51a w brzmieniu:

"Art. 51a. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych, na wniosek ministra wlasciwego do spraw zabezpieczenia spolecznego, dokona przeniesienia miedzy czesciami i paragrafami zawartymi w ustawie budzetowej na rok 2005 i 2006 planowanych wydatkow przeznaczonych na finansowanie swiadczen rodzinnych wraz z kosztami obslugi oraz skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.";

28) po art. 56 dodaje sie art. 56a w brzmieniu:

"Art. 56a. 1. Dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu urodzenia dziecka przysluguje na dziecko urodzone w okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r., jezeli rodzina spelnia warunki okreslone w ustawie.

2. Dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu urodzenia dziecka nie przysluguje, jezeli przed dniem 1 maja 2004 r. zostal na dziecko przyznany jednorazowy zasilek macierzynski, przyslugujacy na podstawie przepisow o pomocy spolecznej lub jednorazowy zasilek z tytulu urodzenia dziecka przyslugujacy na podstawie przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow.

3. Osoba ubiegajaca sie o dodatek, o ktorym mowa w ust. 1, do wniosku o zasilek rodzinny dolacza zaswiadczenie kierownika osrodka pomocy spolecznej, wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania, stwierdzajace, ze jednorazowy zasilek macierzynski nie zostal przyznany lub zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego stwierdzajace, ze jednorazowy zasilek z tytulu urodzenia dziecka nie zostal przyznany.

4. Dodatek wyplaca sie do dnia 31 sierpnia 2005 r.";

29) w art. 59 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba otrzymujaca do dnia 30 kwietnia 2004 r. zasilek wychowawczy, jezeli pozostawala w zatrudnieniu bezposrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego przez okres krotszy niz 6 miesiecy, nabywa prawo do dodatku z tytulu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, jezeli spelnia warunki okreslone w ustawie.";

30) po art. 59a dodaje sie art. 59b w brzmieniu:

"Art. 59b. Osoba otrzymujaca dodatek do zasilku rodzinnego z tytulu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasilku dla bezrobotnych do dnia 31 sierpnia 2005 r. zachowuje do niego prawo, do zakonczenia 3-letniego okresu jego pobierania, jezeli spelnia dotychczasowe warunki.";

31) w art. 60 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Osoba pozostajaca w zwiazku malzenskim otrzymujaca na dzieci do dnia wejscia w zycie ustawy swiadczenie z funduszu alimentacyjnego nabywa prawo do dodatku, o ktorym mowa w art. 12, do dnia 31 sierpnia 2005 r., jezeli spelnia warunki okreslone w ustawie.";

32) w art. 62:

a) ust. 1-3 otrzymuja brzmienie:

"1. Do czasu przejecia przez organ wlasciwy zadan w zakresie realizacji swiadczen rodzinnych postepowanie w sprawie nienaleznie pobranych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych zakonczone ostateczna decyzja lub bedace w toku prowadzi organ, ktory wydal te decyzje lub wszczal postepowanie w sprawie nienaleznie pobranych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych, na podstawie dotychczasowych przepisow.

2. Kwoty nienaleznie pobranych swiadczen rodzinnych, zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych, ustalone ostateczna decyzja sa potracane:

1) ze swiadczen rodzinnych przez podmioty realizujace swiadczenia rodzinne;

2) z emerytury, renty, uposazenia rodzinnego lub renty rodzinnej przez podmioty realizujace te swiadczenia, na podstawie odrebnych przepisow, jezeli prawo do swiadczen rodzinnych ustalo lub nie istnialo, pod warunkiem, ze swiadczenia rodzinne, zasilki rodzinne, pielegnacyjne i wychowawcze byly wyplacane lacznie z emerytura, renta, uposazeniem rodzinnym lub renta rodzinna;

3) w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Organ wlasciwy w przejetych sprawach dotyczacych nienaleznie pobranych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych, a takze w sprawach swiadczen rodzinnych ustalonych ostateczna decyzja lub bedacych w toku staje sie strona w zakresie postepowan egzekucyjnych i przed sadem, a takze przejmuje zabezpieczenia wszelkich wierzytelnosci.",

b) po ust. 3 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

"4. Organ wlasciwy prowadzi postepowanie w sprawie nienaleznie pobranych zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych na podstawie ustawy.";

33) art. 67 otrzymuje brzmienie:

"Art. 67. Egzekucje naleznosci z tytulu wyplaconych swiadczen z funduszu prowadzi sie w dalszym ciagu az do ich zaspokojenia. Organ egzekucyjny przekazuje likwidatorowi kwoty sciagniete od osoby zobowiazanej do alimentacji, pozostale po zaspokojeniu alimentow i naleznosci z tytulu wyplaconej zaliczki alimentacyjnej. Wniosek o umorzenie lub zawieszenie egzekucji wymaga zgody likwidatora.";

34) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68. 1. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach zwiazanych z sytuacja zdrowotna lub rodzinna osoby, przeciwko ktorej jest prowadzona egzekucja alimentow, lub osoby zobowiazanej do zwrotu bezpodstawnie pobranych swiadczen z funduszu, likwidator moze umorzyc, rozlozyc na raty lub odroczyc termin platnosci naleznosci likwidowanego funduszu z tytulu wyplaconych lub bezpodstawnie pobranych swiadczen z funduszu.

2. Likwidator, za zgoda ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych, moze umorzyc naleznosci likwidowanego funduszu z tytulu wyplaconych lub bezpodstawnie pobranych swiadczen z funduszu.

3. Od decyzji likwidatora, w sprawach okreslonych w ust. 1, przysluguje odwolanie do Sadu Okregowego - Sadu Pracy i Ubezpieczen Spolecznych, w terminie i wedlug zasad okreslonych w przepisach Kodeksu postepowania cywilnego dotyczacych spraw z zakresu ubezpieczen spolecznych.

4. Odwolanie, o ktorym mowa w ust. 3, wnosi sie na pismie do jednostki organizacyjnej Zakladu wskazanej w decyzji. Jezeli odwolanie nie zostalo uwzglednione podlega przekazaniu niezwlocznie, nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia wniesienia, do sadu wraz z uzasadnieniem.";

35) w art. 72 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) art. 6 ust. 2, ktory wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2006 r.".

Rozdzial 5

Przepisy koncowe

Art. 28. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o ktorej mowa w art. 27 niniejszej ustawy, [czyli ustawy z 28 listopada 2003 r. o swiadczeniach rodzinnych - red.], zachowuja moc do czasu wydania nowych przepisow wykonawczych.

Art. 29. 1. Osoba uprawniona do swiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytulu wykonawczego, ktorego egzekucja jest bezskuteczna, wychowywana przez osobe pozostajaca w zwiazku malzenskim, nabywa prawo do zaliczki, przez okres jednego roku, jezeli osoba pozostajaca w zwiazku malzenskim zlozyla do sadu pozew o rozwod albo separacje i spelnione sa pozostale warunki okreslone w ustawie.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, do skladu rodziny nie wlicza sie malzonka zobowiazanego przez sad do alimentacji.

Art. 29a. Komornik w 2005 r. moze przyjac wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz wydac zaswiadczenie o bezskutecznosci prowadzonego postepowania egzekucyjnego oraz o wysokosci wyegzekwowanego swiadczenia alimentacyjnego wedlug wzoru, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Ministra Polityki Spolecznej z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaswiadczen, przed dniem 1 wrzesnia 2005 r.

Art. 30. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia [czyli 1 czerwca 2005 r. - dopisek ROL], z wyjatkiem:

1) art. 27 pkt 28, ktory wchodzi w zycie z dniem ogloszenia z moca od 1 maja 2004 r.;

2) art. 27 pkt 23, ktory wchodzi w zycie z dniem ogloszenia z moca od 1 stycznia 2005 r.;

3) art. 7 - 18, art. 26 lit. a, art. 27 pkt 1, pkt 2 lit. a, b, c, d, e, f, g, i, j, pkt 3 - 9, 10, 11, 13, 17, 18, 25, 26, 29, 30 oraz art. 28, ktore wchodza w zycie 1 wrzesnia 2005 r.;

4) art. 26 lit. b, ktory wchodzi w zycie 1 wrzesnia 2006 r.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.