Tekst ujednolicony, obowiazujacy od 24 lutego 2005 roku

Ustawa z dnia 26 pazdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi

I. Ustawa o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi (tekst pierwotny: w Dz. U. z 1982 r. Nr 35, poz. 230) zostala przez nas ujednolicona na podstawie Dz.U.:

II. Jedyna zmiana, jaka wprowadzila nowelizacja z 7 stycznia 2005 r. polega na dodaniu art. 321. Nowy przepis wszedl w zycie 24 lutego 2005 r.

SPIS TRESCI

 

Uznajac zycie obywateli w trzezwosci za niezbedny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu, stanowi sie, co nastepuje:

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Organy administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego sa obowiazane do podejmowania dzialan zmierzajacych do ograniczania spozycia napojow alkoholowych oraz zmiany struktury ich spozywania, inicjowania i wspierania przedsiewziec majacych na celu zmiane obyczajow w zakresie sposobu spozywania tych napojow, dzialania na rzecz trzezwosci w miejscu pracy, przeciwdzialania powstawaniu i usuwania nastepstw naduzywania alkoholu, a takze wspierania dzialalnosci w tym zakresie organizacji spolecznych i zakladow pracy.

2. Organy, o ktorych mowa w ust. 1, popieraja takze tworzenie i rozwoj organizacji spolecznych, ktorych celem jest krzewienie trzezwosci i abstynencji, oddzialywanie na osoby naduzywajace alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak rowniez zapewniaja warunki sprzyjajace dzialaniom tych organizacji.

3. Organy, o ktorych mowa w ust. 1, wspoldzialaja rowniez z Kosciolem Katolickim i innymi kosciolami oraz zwiazkami wyznaniowymi w zakresie wychowania w trzezwosci i przeciwdzialania alkoholizmowi.

Art. 2. 1. Zadania w zakresie przeciwdzialania alkoholizmowi wykonuje sie przez odpowiednie ksztaltowanie polityki spolecznej, w szczegolnosci:

1) tworzenie warunkow sprzyjajacych realizacji potrzeb, ktorych zaspokajanie motywuje powstrzymywanie sie od spozywania alkoholu,

2) dzialalnosc wychowawcza i informacyjna,

3) ustalanie odpowiedniego poziomu i wlasciwej struktury produkcji napojow alkoholowych przeznaczanych do spozycia w kraju,

4) ograniczanie dostepnosci alkoholu,

5) leczenie, rehabilitacje i reintegracje osob uzaleznionych od alkoholu,

6) zapobieganie negatywnym nastepstwom naduzywania alkoholu i ich usuwanie,

7) przeciwdzialanie przemocy w rodzinie.

2. Zadania, o ktorych mowa w ust. 1, uwzglednia sie w zalozeniach polityki spoleczno-gospodarczej w postaci Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, zatwierdzanego przez Rade Ministrow.

Art. 2.1. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

1) najblizsza okolica punktu sprzedazy napojow alkoholowych - obszar mierzony od granicy obiektu, zamkniety trwala przeszkoda o charakterze faktycznym, taka jak krawedz jezdni, zabudowa, ktora ze wzgledu na swoj charakter uniemozliwia dostep oraz kontakt wzrokowy i glosowy, mur bez przejsc oraz ciek wodny bez bliskich przepraw,

2) promocja napojow alkoholowych - publiczna degustacje napojow alkoholowych, rozdawanie rekwizytow zwiazanych z napojami alkoholowymi, organizowanie premiowanej sprzedazy napojow alkoholowych, a takze inne formy publicznego zachecania do nabywania napojow alkoholowych,

3) reklama napojow alkoholowych - publiczne rozpowszechnianie znakow towarowych napojow alkoholowych lub symboli graficznych z nimi zwiazanych, a takze nazw i symboli graficznych przedsiebiorcow produkujacych napoje alkoholowe, nierozniacych sie od nazw i symboli graficznych napojow alkoholowych, sluzace popularyzowaniu znakow towarowych napojow alkoholowych; za reklame nie uwaza sie informacji uzywanych do celow handlowych pomiedzy przedsiebiorcami zajmujacymi sie produkcja, obrotem hurtowym i handlem napojami alkoholowymi,

4) sponsorowanie - bezposrednie lub posrednie finansowanie lub wspolfinansowanie dzialalnosci osob fizycznych, osob prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, dla upowszechniania, utrwalania lub podniesienia renomy nazwy, producenta lub dystrybutora, znaku towarowego lub innego oznaczenia indywidualizujacego przedsiebiorce, jego dzialalnosc, towar lub usluge, w zamian za informowanie o sponsorowaniu,

5) informowanie o sponsorowaniu - prezentowanie informacji zawierajacej nazwe sponsora lub jego znak towarowy w zwiazku ze sponsorowaniem,

6) wydzielone stoisko - oddzielone od pozostalej powierzchni punktu sprzedazy, ciag handlowy lub lada, zamkniete wlasna kasa fiskalna, rejestrujaca prowadzona sprzedaz,

7) obrot hurtowy napojami alkoholowymi - zakup napojow alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedazy przedsiebiorcom posiadajacym wlasciwe zezwolenia,

8) wartosc sprzedazy - kwota nalezna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzglednieniem podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego,

9) sklep branzowy ze sprzedaza napojow alkoholowych - placowka, w ktorej roczna wartosc sprzedazy napojow alkoholowych stanowi nie mniej niz 70% wartosci sprzedazy ogolu towarow w tym punkcie,

10) reintegracja - reintegracje zawodowa i spoleczna w rozumieniu przepisow o zatrudnieniu socjalnym.

Art. 3. 1. Profilaktyka i rozwiazywanie problemow alkoholowych jest celem dzialania Panstwowej Agencji Rozwiazywania Problemow Alkoholowych, zwanej dalej "Agencja".

2. Agencja podlega ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia.

3. Do zadan Agencji nalezy w szczegolnosci:

1) przygotowywanie projektu Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych oraz projektu podzialu srodkow na jego realizacje,

2) opiniowanie i przygotowywanie projektow aktow prawnych oraz planow dzialan w zakresie polityki dotyczacej alkoholu i problemow alkoholowych,

3) prowadzenie dzialalnosci informacyjno-edukacyjnej, opracowywanie ekspertyz oraz opracowywanie i wdrazanie nowych metod profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych,

4) udzielanie merytorycznej pomocy samorzadom, instytucjom, stowarzyszeniom i osobom fizycznym, realizujacym zadania zwiazane z profilaktyka i rozwiazywaniem problemow alkoholowych, oraz zlecanie i finansowanie realizacji tych zadan,

5) wspolpraca z organami samorzadu wojewodztw i pelnomocnikami, o ktorych mowa w art. 4 ust. 3,

6) koordynacja i inicjowanie dzialan zwiekszajacych skutecznosc i dostepnosc lecznictwa odwykowego,

7) zlecanie i finansowanie zadan zwiazanych z rozwiazywaniem problemow alkoholowych,

8) wspolpraca z organizacjami i instytucjami miedzynarodowymi prowadzacymi dzialalnosc w zakresie rozwiazywania problemow alkoholowych,

9) podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 131 i 15 ustawy oraz wystepowanie przed sadem w charakterze oskarzyciela publicznego.

4. Agencja jest panstwowa jednostka budzetowa.

5. Agencja kieruje dyrektor, powolywany i odwolywany przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

6. Organizacje Agencji okresla statut, nadany przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia.

Art. 4. 1. Samorzad wojewodztwa realizuje zadania, o ktorych mowa w art. 1 i 2, w postaci wojewodzkiego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych stanowiacego czesc strategii wojewodzkiej w zakresie polityki spolecznej.

2. Zarzad wojewodztwa odpowiada za koordynacje przygotowania i realizacje programu, o ktorym mowa w ust. 1, udziela pomocy merytorycznej instytucjom i osobom fizycznym realizujacym zadania objete tym programem oraz wspoldziala z innymi organami administracji publicznej w zakresie rozwiazywania problemow alkoholowych.

3. Program, o ktorym mowa w ust. 1, jest realizowany przez regionalny osrodek polityki spolecznej, o ktorym mowa w przepisach o pomocy spolecznej, lub inna jednostke wskazana w programie. W celu realizacji programu zarzad wojewodztwa moze powolac pelnomocnika.

4. Srodki finansowe na prowadzenie dzialan, o ktorych mowa w ust. 2, ujmuje sie w budzecie wojewodztwa.

Art. 4.1 1. Prowadzenie dzialan zwiazanych z profilaktyka i rozwiazywaniem problemow alkoholowych oraz integracji spolecznej osob uzaleznionych od alkoholu nalezy do zadan wlasnych gmin. W szczegolnosci zadania te obejmuja:

1) zwiekszanie dostepnosci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osob uzaleznionych od alkoholu,

2) udzielanie rodzinom, w ktorych wystepuja problemy alkoholowe, pomocy psychospolecznej i prawnej, a w szczegolnosci ochrony przed przemoca w rodzinie,

3) prowadzenie profilaktycznej dzialalnosci informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiazywania problemow alkoholowych i przeciwdzialania narkomanii, w szczegolnosci dla dzieci i mlodziezy, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajec sportowych, a takze dzialan na rzecz dozywiania dzieci uczestniczacych w pozalekcyjnych programach opiekunczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,

4) (skreslony).

5) wspomaganie dzialalnosci instytucji, stowarzyszen i osob fizycznych, sluzacej rozwiazywaniu problemow alkoholowych,

6) podejmowanie interwencji w zwiazku z naruszeniem przepisow okreslonych w art. 131 i 15 ustawy oraz wystepowanie przed sadem w charakterze oskarzyciela publicznego,

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrow integracji spolecznej.

2. Realizacja zadan, o ktorych mowa w ust. 1, jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych, stanowiacego czesc strategii rozwiazywania problemow spolecznych, uchwalanego corocznie przez rade gminy. Program jest realizowany przez osrodek pomocy spolecznej, o ktorym mowa w przepisach o pomocy spolecznej, lub inna jednostke wskazana w programie. W celu realizacji programu wojt (burmistrz, prezydent miasta) moze powolac pelnomocnika.

3. Wojtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) powoluja gminne komisje rozwiazywania problemow alkoholowych, w szczegolnosci inicjujace dzialania w zakresie okreslonym w ust. 1 oraz podejmujace czynnosci zmierzajace do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleznionej od alkoholu obowiazku poddania sie leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego.

4. W sklad gminnych komisji rozwiazywania problemow alkoholowych wchodza osoby przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych.

5. Zasady wynagradzania czlonkow gminnych komisji rozwiazywania problemow alkoholowych okresla rada gminy w gminnych programach rozwiazywania problemow alkoholowych.

Art. 5. Minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania uwzglednia problem trzezwosci i abstynencji wsrod celow wychowania oraz zapewnia w programach nauczania wiedze o szkodliwosci alkoholizmu dla jednostki oraz w zyciu rodzinnym i spolecznym.

Art. 6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia oraz minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego, a takze minister wlasciwy do spraw oswiaty i wychowania zapewniaja ksztalcenie niezbednej liczby specjalistow z zakresu dzialalnosci profilaktycznej i leczniczej oraz podejmowanie badan nad alkoholem i zwiazanymi z nim problemami.

Art. 7. Minister wlasciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister wlasciwy do spraw szkolnictwa wyzszego, jednostki publicznej radiofonii i telewizji oraz inne wlasciwe organy i instytucje podejmuja odpowiednie dzialania w zakresie rozwijania i popierania roznorodnych form dzialalnosci informacyjnej, kulturalnej i naukowej, majacych na celu uswiadamianie o szkodliwosci naduzywania alkoholu dla jednostki oraz zycia rodzinnego i spolecznego, krzewienia trzezwosci i abstynencji oraz wykorzeniania szkodliwych zwyczajow i sposobow picia alkoholu.

Art. 8. (skreslony).

Art. 9. 1. Obrot hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartosci powyzej 18% alkoholu moze byc prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez ministra wlasciwego do spraw gospodarki.

2. Obrot hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartosci do 18% alkoholu moze byc prowadzony tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez marszalka wojewodztwa.

3. Organ, o ktorym mowa w ust. 2, wydaje zezwolenie na obrot hurtowy przedsiebiorcom posiadajacym siedziby na terenie wojewodztwa.

3a. Zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, wydaje sie na podstawie pisemnego wniosku przedsiebiorcy.

3b. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie przedsiebiorcy,

2) siedzibe i adres przedsiebiorcy,

3) numer w rejestrze przedsiebiorcow,

4) miejsce prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,

5) wnioskowany limit - dotyczy wylacznie wniosku o wydanie zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1,

6) wnioskowany termin waznosci zezwolenia.

3c. Minister wlasciwy do spraw gospodarki lub wlasciwy marszalek wojewodztwa moze wydac duplikaty zezwolen, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, w przypadku ich utraty lub zniszczenia.

4. Minister wlasciwy do spraw gospodarki okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaj dokumentow wymaganych przy skladaniu wnioskow o wydanie zezwolen na obrot hurtowy napojami alkoholowymi, wzory wnioskow oraz wzory informacji o sprzedazy napojow alkoholowych.

Art. 9.1. 1. Zezwolenia, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wydaje sie oddzielnie na obrot hurtowy nastepujacymi rodzajami napojow alkoholowych:

1) o zawartosci do 4,5% alkoholu oraz na piwo,

2) o zawartosci powyzej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjatkiem piwa,

3) o zawartosci powyzej 18% alkoholu.

2. Zezwolenia na obrot hurtowy wydaje sie na czas oznaczony:

1) napojami alkoholowymi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 - nie dluzszy niz 2 lata,

2) napojami alkoholowymi, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 - nie dluzszy niz rok.

3. Dla zezwolen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, okresla sie limit w wysokosci minimum 500 tys. litrow 100% alkoholu rocznie.

3a. Limit, o ktorym mowa w ust. 3, moze byc zwiekszony na wniosek przedsiebiorcy zlozony nie pozniej niz 30 dni od dnia wykorzystania limitu okreslonego w zezwoleniu.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje sie w odniesieniu do przedsiebiorcow zaopatrujacych statki, pociagi i samoloty. Maksymalny limit dla tych przedsiebiorcow okresla sie w wysokosci 2 tys. litrow 100% alkoholu rocznie.

5. Producent napojow alkoholowych jest obowiazany do uzyskania zezwolenia na obrot hurtowy napojami alkoholowymi, jezeli zbywa swoje wyroby przedsiebiorcom posiadajacym zezwolenia, o ktorych mowa w art. 18 ust. 1.

Art. 9.2 1. Za wydanie zezwolen, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 i 2, decyzji wprowadzajacych w zezwoleniach zmiany oraz duplikatow zezwolen sa pobierane oplaty.

2. Oplaty, o ktorych mowa w ust. 1, sa wnoszone przed wydaniem zezwolenia lub decyzji na rachunek organu wydajacego zezwolenie, z zastrzezeniem ust. 5.

3. Oplaty za wydanie zezwolen, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala sie w wysokosci 4 000 zl dla przedsiebiorcow wystepujacych o zezwolenie po raz pierwszy oraz dla tych, ktorych wartosc sprzedazy w roku poprzedzajacym wygasniecie zezwolenia nie przekroczyla 1 000 000 zl.

4. W przypadku przedsiebiorcow, ktorych wartosc sprzedazy hurtowej napojow alkoholowych w roku poprzedzajacym wygasniecie zezwolenia przekroczyla 1 000 000 zl, oplate za wydanie zezwolen, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1 pkt 1 i 2, ustala sie w wysokosci rownej 0,4% wartosci sprzedazy w roku poprzednim, z zaokragleniem do 100 zl.

5. Oplata, o ktorej mowa w ust. 3, jest wnoszona na rachunek organu zezwalajacego, po zlozeniu pisemnego oswiadczenia o wartosci sprzedazy hurtowej napojow alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym.

6. Wartosc sprzedazy hurtowej napojow alkoholowych nalezy obliczac oddzielnie dla kazdego rodzaju tych napojow.

7. Oplate za wydanie zezwolenia, o ktorym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3, ustala sie w wysokosci 45 000 zl za 500 tys. litrow 100% alkoholu, z zastrzezeniem ust. 8.

8. Oplate za wydanie zezwolenia, o ktorym mowa w art. 91 ust. 1 pkt 3, dla przedsiebiorcow zaopatrujacych statki, pociagi i samoloty, ustala sie stosownie do deklarowanego obrotu.

9. Oplata za wydanie decyzji wprowadzajacej nowe miejsca prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, zwiekszajacej ilosc tych miejsc w stosunku do wymienionych w wydanych zezwoleniach, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1, wynosi 50% stawki okreslonej dla zezwolenia w dniu jego wydania.

10. Oplata za wydanie innych decyzji, wprowadzajacych zmiany w zezwoleniach, wynosi 200 zl.

11. Oplata za wydanie zezwolenia na wyprzedaz posiadanych zapasow napojow alkoholowych o zawartosci do 18% alkoholu wynosi 1 000 zl.

12. Oplata za wydanie zezwolenia na wyprzedaz napojow alkoholowych o zawartosci powyzej 18% alkoholu jest pobierana w zaleznosci od ilosci litrow 100% alkoholu, zgloszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokosci oplaty okreslonej w ust. 7.

13. Oplata za zwiekszenie limitu, o ktorym mowa w art. 91 ust. 3, jest pobierana w zaleznosci od ilosci litrow 100% alkoholu, zgloszonej we wniosku, proporcjonalnie do wysokosci oplaty okreslonej w ust. 7.

14. Oplata za wydanie duplikatu zezwolen, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 i 2, wynosi 50 zl.

15. Zezwolenia i decyzje, o ktorych mowa w ust. 9-14 i art. 9 ust. 1 i 2, nie podlegaja oplacie skarbowej.

Art. 9.3. 1. Oplaty, o ktorych mowa w art. 92 ust. 1, moga byc wykorzystane przez zarzady wojewodztw wylacznie na finansowanie zadan okreslonych w art. 4 ust. 1.

2. Zarzady wojewodztw moga zlecac, w drodze porozumien, jednostkom samorzadu powiatowego zadania z zakresu profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych oraz przekazywac srodki finansowe na ich realizacje.

Art. 9.4. Warunkiem prowadzenia dzialalnosci na podstawie zezwolen, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1, jest:

1) przekazywanie organowi zezwalajacemu informacji o wielkosci sprzedazy napojow alkoholowych, w terminie do dnia 31 stycznia za rok poprzedni,

2) sprzedaz napojow alkoholowych, wymienionych w zezwoleniu, wylacznie przedsiebiorcom posiadajacym zezwolenie na obrot hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaz detaliczna napojow alkoholowych,

3) prowadzenie obrotu hurtowego tylko napojami alkoholowymi oznaczonymi znakami akcyzy, o ile wymog oznaczania tymi znakami wynika z innych przepisow,

4) zaopatrywanie sie w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentow oraz u przedsiebiorcow posiadajacych zezwolenie na obrot hurtowy tymi napojami,

5) posiadanie tytulu prawnego do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojow alkoholowych,

6) niezaleganie przez przedsiebiorce z realizacja ciazacych na nim zobowiazan podatkowych oraz wynikajacych z ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych,

7) wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym zezwoleniem tylko przez przedsiebiorce w nim oznaczonego i wylacznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,

8) zglaszanie ministrowi wlasciwemu do spraw gospodarki lub wlasciwemu marszalkowi wojewodztwa zmian stanu faktycznego i prawnego przedsiebiorcy, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

9) przestrzeganie innych warunkow okreslonych przepisami prawa.

Art. 9.5 1. Zezwolenia, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1, minister wlasciwy do spraw gospodarki lub wlasciwy marszalek wojewodztwa cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania warunkow okreslonych w art. 94 pkt 3, 4 i 7,

2) wprowadzenia do obrotu napojow alkoholowych pochodzacych z nielegalnych zrodel,

3) popelnienia przestepstwa, w celu osiagniecia korzysci majatkowej, przez osobe odpowiedzialna za dzialalnosc przedsiebiorcy posiadajacego zezwolenie,

4) przedstawienia falszywych danych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 92 ust. 5,

5) orzeczenia, wobec przedsiebiorcy bedacego osoba fizyczna albo wobec osoby odpowiedzialnej za dzialalnosc przedsiebiorcy posiadajacego zezwolenie, zakazu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej objetej zezwoleniem,

6) zlecania przez przedsiebiorce, na podstawie umow, prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi innym przedsiebiorcom.

2. Zezwolenia, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1, minister wlasciwy do spraw gospodarki lub wlasciwy marszalek wojewodztwa moze cofnac w przypadku:

1) nieprzestrzegania warunkow okreslonych w art. 94 pkt 1, 2, 5, 6, 8 i 9,

2) powtarzajacego sie zaklocania porzadku publicznego w miejscu obrotu.

3. Zezwolenia, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1, wygasaja w przypadku:

1) likwidacji przedsiebiorstwa lub zawiadomienia o zaprzestaniu prowadzenia obrotu hurtowego napojami alkoholowymi,

2) uplywu terminu waznosci zezwolenia,

3) zmiany skladu osobowego wspolnikow spolki cywilnej.

4. Na wniosek przedsiebiorcy, ktorego zezwolenie wygaslo z przyczyn wymienionych w ust. 3, minister wlasciwy do spraw gospodarki lub wlasciwy marszalek wojewodztwa wydaje zezwolenie z okresleniem terminu na wyprzedaz posiadanych zapasow napojow alkoholowych. Termin, okreslony w zezwoleniu na wyprzedaz, nie moze byc dluzszy niz 6 miesiecy od dnia wygasniecia zezwolenia.

5. Przedsiebiorca, ktoremu cofnieto zezwolenie, moze wystapic z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolen, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1, nie wczesniej niz po uplywie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnieciu.

Art. 9.6 Sprzedaz detaliczna napojow alkoholowych, zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa) przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy, prowadzi sie w punktach sprzedazy, ktorymi sa:

1) sklepy branzowe ze sprzedaza napojow alkoholowych,

2) wydzielone stoiska - w samoobslugowych placowkach handlowych o powierzchni sprzedazowej powyzej 200 m2,

3) pozostale placowki samoobslugowe oraz inne placowki handlowe, w ktorych sprzedawca prowadzi bezposrednia sprzedaz napojow alkoholowych.

Art. 10. Akty prawne wplywajace na strukture cen napojow alkoholowych powinny sluzyc ograniczaniu spozycia tych napojow oraz zmianie struktury ich spozycia na rzecz napojow o niskiej zawartosci procentowej alkoholu.

Art. 11. 1. Na wydatki zwiazane z realizacja Narodowego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemow Alkoholowych przeznacza sie corocznie z budzetu panstwa srodki w wysokosci 1% podatku akcyzowego od wyrobow alkoholowych.

2. Srodki, o ktorych mowa w ust. 1, sa przeznaczone w szczegolnosci na rozne formy pomocy dla osob uzaleznionych od alkoholu i czlonkow ich rodzin, dzialalnosc informacyjna i wychowawcza, ksztalcenie specjalistow i prowadzenie badan naukowych nad problemami alkoholowymi.

3. (skreslony).

Art. 11.1. 1. W celu pozyskania dodatkowych srodkow na finansowanie zadan okreslonych w art. 41 ust. 1 gminy pobieraja oplate za korzystanie z zezwolen na sprzedaz napojow alkoholowych, o ktorych mowa w art. 18.

2. Oplate, o ktorej mowa w ust. 1, wnosi sie na rachunek gminy, przed wydaniem zezwolenia, w wysokosci:

1) 525 zl na sprzedaz napojow zawierajacych do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 525 zl na sprzedaz napojow zawierajacych powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjatkiem piwa),

3) 2 100 zl na sprzedaz napojow zawierajacych powyzej 18% alkoholu.

3. Oplata, o ktorej mowa w ust. 2, dotyczy przedsiebiorcow rozpoczynajacych dzialalnosc gospodarcza w tym zakresie.

4. Przedsiebiorcy, prowadzacy sprzedaz napojow alkoholowych w roku poprzednim, sa obowiazani do zlozenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oswiadczenia o wartosci sprzedazy poszczegolnych rodzajow napojow alkoholowych w punkcie sprzedazy w roku poprzednim.

5. Oplate, o ktorej mowa w ust. 1, przedsiebiorca prowadzacy sprzedaz napojow alkoholowych w punkcie sprzedazy, w ktorym roczna wartosc sprzedazy napojow alkoholowych w roku poprzednim przekroczyla:

1) 37 500 zl dla napojow alkoholowych o zawartosci do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi w wysokosci 1,4% ogolnej wartosci sprzedazy tych napojow w roku poprzednim,

2) 37 500 zl dla napojow alkoholowych o zawartosci od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjatkiem piwa) - wnosi w wysokosci 1,4% ogolnej wartosci sprzedazy tych napojow w roku poprzednim,

3) 77 000 zl dla napojow alkoholowych o zawartosci powyzej 18% alkoholu - wnosi w wysokosci 2,7% ogolnej wartosci sprzedazy tych napojow w roku poprzednim.

6. Przedsiebiorcy, ktorych roczna wartosc sprzedazy poszczegolnych rodzajow napojow alkoholowych nie przekroczyla wartosci, o ktorych mowa w ust. 5, wnosza oplate w wysokosci okreslonej w ust. 2.

7. Oplata, o ktorej mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy w kazdym roku kalendarzowym objetym zezwoleniem w trzech rownych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 wrzesnia danego roku kalendarzowego.

8. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego waznosci, oplaty, o ktorych mowa w ust. 1-5, dokonuje sie w wysokosci proporcjonalnej do okresu waznosci zezwolenia.

9. Wartosc sprzedazy nalezy obliczac oddzielnie dla kazdego rodzaju napojow alkoholowych.

10. Zezwolenia, o ktorych mowa w art. 18, 181 oraz 184, nie podlegaja oplacie skarbowej.

Art. 12. 1. Rada gminy ustala, w drodze uchwaly, dla terenu gminy (miasta) liczbe punktow sprzedazy napojow zawierajacych powyzej 4,5% alkoholu (z wyjatkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy.

2. Rada gminy ustala, w drodze uchwaly, zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedazy i podawania napojow alkoholowych.

3. W miejscowosciach, w ktorych rozmieszczone sa jednostki wojskowe, liczba punktow sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy jak i w miejscu sprzedazy oraz usytuowanie miejsc sprzedazy, podawania i spozywania napojow alkoholowych sa ustalane przez rade gminy po zasiegnieciu opinii wlasciwych dowodcow garnizonow.

4. Liczba punktow sprzedazy, o ktorych mowa w ust. 1, oraz usytuowanie miejsc sprzedazy, podawania i spozywania napojow alkoholowych powinny byc dostosowane do potrzeb ograniczania dostepnosci alkoholu, okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych.

Art. 13. 1. Napoje alkoholowe dostarcza sie do miejsc sprzedazy tylko w naczyniach zamknietych, z oznaczeniem nazwy producenta, rodzaju i ilosci napoju oraz jego mocy.

2. W miejscach sprzedazy i podawania napojow alkoholowych powinna byc uwidoczniona informacja o szkodliwosci spozywania alkoholu.

3. (skreslony).

Art. 13.1. 1. Zabrania sie reklamy i promocji na obszarze kraju napojow alkoholowych, z wyjatkiem piwa, ktorego reklama i promocja jest dozwolona, pod warunkiem iz nie jest kierowana do maloletnich lub prowadzona poprzez budowanie skojarzen z:

1) atrakcyjnoscia seksualna,

2) relaksem lub wypoczynkiem,

3) sprawnoscia fizyczna,

4) nauka, praca lub sukcesem zawodowym,

5) zdrowiem lub sukcesem zyciowym.

2. Reklama i promocja piwa, o ktorej mowa w ust. 1, nie moze byc prowadzona:

1) w telewizji, radiu, kinie i teatrze miedzy godzina 6.00 a 20.00, z wyjatkiem reklamy prowadzonej przez organizatora imprezy sportu wyczynowego lub profesjonalnego w trakcie trwania tej imprezy,

2) na kasetach wideo i innych nosnikach,

3) w prasie mlodziezowej i dzieciecej,

4) na okladkach dziennikow i czasopism,

5) na slupach i tablicach reklamowych i innych stalych i ruchomych powierzchniach wykorzystywanych do reklamy, chyba ze 20% powierzchni reklamy zajmowac beda widoczne i czytelne napisy informujace o szkodliwosci spozycia alkoholu lub o zakazie sprzedazy alkoholu maloletnim,

6) przy udziale maloletnich.

3. Zabrania sie reklamy, promocji produktow i uslug, ktorych nazwa, znak towarowy, ksztalt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobienstwo lub jest tozsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszacym sie do napoju alkoholowego.

4. Zabrania sie reklamy i promocji przedsiebiorcow oraz innych podmiotow, ktore w swoim wizerunku reklamowym wykorzystuja nazwe, znak towarowy, ksztalt graficzny lub opakowanie zwiazane z napojem alkoholowym, jego producentem lub dystrybutorem.

5. Zabrania sie informowania o sponsorowaniu imprez sportowych, koncertow muzycznych oraz innych imprez masowych przez producentow i dystrybutorow napojow, ktorych zasadnicza dzialalnosc stanowi produkcja lub sprzedaz napojow alkoholowych zawierajacych od 8% do 18% alkoholu, w jakikolwiek inny sposob niz poprzez umieszczanie wewnatrz dziennikow i czasopism, na zaproszeniu, bilecie, plakacie, produkcie lub tablicy informacyjnej zwiazanej z okreslona impreza nazwy producenta lub dystrybutora oraz jego znaku towarowego, z zastrzezeniem ust. 6.

6. Informowanie o sponsorowaniu moze byc prowadzone w radiu i telewizji pod warunkiem, iz bedzie ograniczone wylacznie do podania nazwy producenta lub dystrybutora napojow zawierajacych do 18% alkoholu lub jego znaku towarowego, a informacja ta nie bedzie prezentowana w telewizji przez osobe fizyczna lub z wykorzystaniem wizerunku postaci ludzkiej.

7. Zabrania sie informowania o, innym niz okreslone w ust. 5, sponsorowaniu przez producentow i dystrybutorow napojow alkoholowych, ktorych zasadnicza dzialalnosc stanowi produkcja lub sprzedaz napojow alkoholowych zawierajacych od 8% do 18% alkoholu oraz informowania o sponsorowaniu przez producentow i dystrybutorow napojow zawierajacych powyzej 18% alkoholu.

8. Zakaz okreslony w ust. 1 dotyczy rowniez wydawnictw promocyjno-reklamowych przekazywanych przez producentow, dystrybutorow lub handlowcow napojow alkoholowych klientom detalicznym.

9. Zakazy okreslone w ust. 1-8 nie obejmuja reklamy i promocji napojow alkoholowych prowadzonej wewnatrz pomieszczen hurtowni, wydzielonych stoisk lub punktow prowadzacych wylacznie sprzedaz napojow alkoholowych oraz na terenie punktow prowadzacych sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu sprzedazy.

10. Zakazy okreslone w ust. 1-8 dotycza osob fizycznych, osob prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, ktore uczestnicza w prowadzeniu reklamy w charakterze zleceniodawcy albo zleceniobiorcy niezaleznie od sposobu i formy jej prezentacji.

11. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wielkosc, tresc, wzor i sposob umieszczania na reklamach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5, napisow informujacych o szkodliwosci spozycia alkoholu lub o zakazie sprzedazy alkoholu maloletniemu, majac na wzgledzie ograniczenie spozycia alkoholu oraz przeciwdzialanie alkoholizmowi wsrod mlodziezy.

Art. 132. 1. Podmioty swiadczace usluge bedaca reklama napojow alkoholowych wnosza na wyodrebniony rachunek utworzony w tym celu przez ministra wlasciwego do spraw kultury fizycznej i sportu oplate w wysokosci 10 % podstawy opodatkowania podatkiem od towarow i uslug wynikajacej z tej uslugi.

2. Podmioty, o ktorych mowa w ust. 1, sporzadzaja zbiorcza deklaracje miesieczna wedlug wzoru okreslonego na podstawie ust. 4 i przekazuja ja w terminie do 20. dnia miesiaca nastepujacego bezposrednio po miesiacu, w ktorym powstal obowiazek wystawienia faktury, zgodnie z przepisami o podatku od towarow i uslug, na wynagrodzenie lub jego czesc.

3. Deklaracje, o ktorych mowa w ust. 2, sklada sie do tego samego urzedu skarbowego, do ktorego sklada sie deklaracje dotyczaca podatku od towarow i uslug w zakresie uslugi, o ktorej mowa w ust. 1.

4. Minister wlasciwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor zbiorczej deklaracji miesiecznej dotyczacej oplaty, o ktorej mowa w ust. 1, oraz szczegolowy zakres zawartych w niej danych, uwzgledniajac w szczegolnosci imie i nazwisko lub nazwe (firme) podmiotu zobowiazanego do wniesienia oplaty, jego adres zamieszkania lub siedziby, numer identyfikacji podatkowej oraz dane dotyczace faktur, ktore maja byc podstawa do ustalenia wysokosci oplaty, o ktorej mowa w ust. 1.

5. Oplate, o ktorej mowa w ust. 1, wnosi sie najpozniej w ostatnim dniu miesiaca, w ktorym stosownie do ust. 2 powstal obowiazek zlozenia zbiorczej deklaracji miesiecznej.

6. Oplata, o ktorej mowa w ust. 1, stanowi dla podmiotu zobowiazanego do jej wniesienia koszt uzyskania przychodow w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z pozn. zm.) lub art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.).

7. W sprawach nieuregulowanych do oplaty, o ktorej mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pozn. zm.).

8. (uchylony)

9. (uchylony)

10. (uchylony)

Art. 133. 1. Tworzy sie Fundusz Zajec Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniow, zwany dalej "Funduszem", ktorego dysponentem jest minister wlasciwy do spraw kultury fizycznej i sportu.

2. Fundusz jest panstwowym funduszem celowym.

3. Przychodami Funduszu sa wplywy z tytulu oplat, o ktorych mowa w art. 132 ust. 1.

4. Srodki Funduszu przeznacza sie wylacznie na dofinansowanie zajec sportowo-rekreacyjnych dla uczniow, prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarzadowe, ktore w ramach swojej statutowej dzialalnosci realizuja zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wsrod dzieci i mlodziezy, a takze organizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego.

5. Minister wlasciwy do spraw kultury fizycznej i sportu w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) warunki i tryb przyznawania dofinansowania, biorac pod uwage wyrownywanie szans dostepu do kultury fizycznej,

2) tryb skladania wnioskow i dane, jakie powinien zawierac wniosek o przyznanie dofinansowania, uwzgledniajac zakres niezbednych danych dotyczacych podmiotu ubiegajacego sie o dofinansowanie, a takze informacje o zajeciach sportowo-rekreacyjnych,

3) tryb przekazywania srodkow, uwzgledniajac terminy, w jakich zostalo zaplanowane przeprowadzenie zajec sportowo-rekreacyjnych,

4) wysokosc dofinansowania, z tym ze maksymalna wysokosc tego dofinansowania w przypadku zajec prowadzonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej oraz inne organizacje pozarzadowe nie moze przekroczyc 80 %, a w przypadku zajec organizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego - 50 % planowanych kosztow realizacji zajec.

Art. 14. 1. Zabrania sie sprzedazy, podawania i spozywania napojow alkoholowych:

1) na terenie szkol oraz innych zakladow i placowek oswiatowo-wychowawczych, opiekunczych i domow studenckich,

2) na terenie zakladow pracy oraz miejsc zbiorowego zywienia pracownikow,

3) w miejscach i czasie masowych zgromadzen,

4) w srodkach i obiektach komunikacji publicznej,

5) (skreslony),

6) w obiektach zajmowanych przez organy wojskowe i spraw wewnetrznych, jak rowniez w rejonie obiektow koszarowych i zakwaterowania przejsciowego jednostek wojskowych.

1a. (skreslony).

2. (skreslony).

2a. Zabrania sie spozywania napojow alkoholowych na ulicach, placach i w parkach, z wyjatkiem miejsc przeznaczonych do ich spozycia na miejscu, w punktach sprzedazy tych napojow.

3. Zabrania sie sprzedazy, podawania i spozywania napojow zawierajacych wiecej niz 18% alkoholu w osrodkach szkoleniowych.

4. Zabrania sie sprzedazy i podawania napojow zawierajacych wiecej niz 18% alkoholu w domach wypoczynkowych.

5. Sprzedaz, podawanie i spozywanie napojow zawierajacych wiecej niz 4,5% alkoholu moze sie odbywac na imprezach na otwartym powietrzu tylko za zezwoleniem i tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

6. W innych niewymienionych miejscach, obiektach lub na okreslonych obszarach gminy, ze wzgledu na ich charakter, rada gminy moze wprowadzic czasowy lub staly zakaz sprzedazy, podawania, spozywania oraz wnoszenia napojow alkoholowych.

7. Minister wlasciwy do spraw transportu oraz minister wlasciwy do spraw gospodarki morskiej, w drodze rozporzadzenia, okresla zasady i warunki sprzedazy, podawania i spozywania napojow alkoholowych na morskich statkach handlowych w zegludze miedzynarodowej, w pociagach i samolotach komunikacji miedzynarodowej oraz w miedzynarodowych portach morskich i lotniczych.

8. Minister wlasciwy do spraw zagranicznych okresli, w drodze rozporzadzenia, wypadki i okolicznosci, w ktorych, uwzgledniajac zwyczaje miedzynarodowe, dopuszczalne jest podawanie i spozywanie nieznacznej ilosci napojow alkoholowych.

Art. 15. 1. Zabrania sie sprzedazy i podawania napojow alkoholowych:

1) osobom, ktorych zachowanie wskazuje, ze znajduja sie w stanie nietrzezwosci,

2) osobom do lat 18,

3) na kredyt lub pod zastaw.

2. W przypadku watpliwosci co do pelnoletnosci nabywcy sprzedajacy lub podajacy napoje alkoholowe uprawniony jest do zadania okazania dokumentu stwierdzajacego wiek nabywcy.

Art. 16. 1. Zabrania sie wnoszenia napojow alkoholowych na teren zakladow pracy, obiektow wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6, jak rowniez stadionow i innych obiektow, w ktorych odbywaja sie masowe imprezy sportowe i rozrywkowe, a takze obiektow lub miejsc objetych zakazem wnoszenia napojow alkoholowych.

2. Osoby posiadajace przy sobie napoje alkoholowe maja obowiazek przekazania ich do depozytu pod rygorem niewpuszczenia badz usuniecia z terenu obiektow lub miejsc, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Napoje alkoholowe wnoszone przez zolnierzy na teren obiektow wymienionych w art. 14 ust. 1 pkt 6 ulegaja odebraniu i przekazaniu do depozytu.

4. Minister Obrony Narodowej i minister wlasciwy do spraw wewnetrznych, w porozumieniu z wlasciwymi ministrami, kazdy w swoim zakresie dzialania, w drodze rozporzadzen, okreslaja szczegolowe zasady i tryb postepowania w wypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, oraz wysokosc oplaty za przechowanie napojow alkoholowych w depozycie.

Art. 17. 1. Kierownik zakladu pracy lub osoba przez niego upowazniona maja obowiazek niedopuszczenia do pracy pracownika, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze stawil sie on do pracy w stanie po uzyciu alkoholu albo spozywal alkohol w czasie pracy. Okolicznosci stanowiace podstawe decyzji powinny byc podane pracownikowi do wiadomosci.

2. Uprawnienia kierownika zakladu pracy, o ktorym mowa w ust. 1, sluza rowniez organowi nadrzednemu nad danym zakladem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakladu pracy.

3. Na zadanie pracownika, o ktorym mowa w ust. 1, kierownik zakladu pracy lub osoba przez niego upowazniona jest obowiazana zapewnic przeprowadzenie badania stanu trzezwosci pracownika.

Art. 18. 1. Sprzedaz napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazy moze byc prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta), wlasciwego ze wzgledu na lokalizacje punktu sprzedazy, zwanego dalej «organem zezwalajacym».

1a. (skreslony).

2. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje sie na podstawie pisemnego wniosku przedsiebiorcy.

3. Zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 1, wydaje sie oddzielnie na nastepujace rodzaje napojow alkoholowych:

1) do 4,5% zawartosci alkoholu oraz na piwo,

2) powyzej 4,5% do 18% zawartosci alkoholu (z wyjatkiem piwa),

3) powyzej 18% zawartosci alkoholu.

3a. Zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 3, organ zezwalajacy wydaje po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiazywania problemow alkoholowych o zgodnosci lokalizacji punktu sprzedazy z uchwalami rady gminy, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 i 2.

4. Sprzedaz i podawanie napojow alkoholowych w miejscach znajdujacych sie pod zarzadem wojskowym lub jednostek organizacyjnych resortu spraw wewnetrznych - polozonych poza obiektami wymienionymi w art. 14 ust. 1 pkt 6 - moze byc prowadzona jedynie za zezwoleniem, o ktorym mowa w ust. 1, a ponadto za zgoda organow wojskowych okreslonych przez Ministra Obrony Narodowej lub resortu spraw wewnetrznych okreslonych przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

5. Wniosek o wydanie zezwolenia zawiera:

1) oznaczenie rodzaju zezwolenia,

2) oznaczenie przedsiebiorcy, jego siedzibe i adres, w przypadku ustanowienia pelnomocnikow ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,

3) numer w rejestrze przedsiebiorcow lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej,

4) przedmiot dzialalnosci gospodarczej,

5) adres punktu sprzedazy,

6) adres punktu skladowania napojow alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego).

6. Do wniosku o wydanie zezwolenia nalezy dolaczyc nastepujace dokumenty:

1) zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiebiorcow,

2) dokument potwierdzajacy tytul prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiacego punkt sprzedazy napojow alkoholowych,

3) pisemna zgode wlasciciela, uzytkownika, zarzadcy lub administratora budynku, jezeli punkt sprzedazy bedzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

4) decyzje wlasciwego panstwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzajaca spelnienie warunkow sanitarnych przez punkt sprzedazy.

7. Warunkiem prowadzenia sprzedazy napojow alkoholowych do spozycia w miejscu lub poza miejscem sprzedazy jest:

1) posiadanie zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1,

2) wniesienie oplaty, o ktorej mowa w art. 111,

3) zaopatrywanie sie w napoje alkoholowe u producentow i przedsiebiorcow posiadajacych odpowiednie zezwolenie na sprzedaz hurtowa napojow alkoholowych,

4) w terminach do dnia 1 lutego, 1 czerwca, 1 pazdziernika kazdego roku kalendarzowego objetego zezwoleniem, okazanie przedsiebiorcy zaopatrujacemu dany punkt sprzedazy napojow alkoholowych odpowiedniego zaswiadczenia potwierdzajacego dokonanie oplaty, o ktorej mowa w art. 111, wydanego przez gmine,

5) posiadanie tytulu prawnego do korzystania z lokalu, stanowiacego punkt sprzedazy,

6) wykonywanie dzialalnosci gospodarczej w zakresie objetym zezwoleniem tylko przez przedsiebiorce w nim oznaczonego i wylacznie w miejscu wymienionym w zezwoleniu,

7) zglaszanie organowi zezwalajacemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany,

8) prowadzenie sprzedazy w punkcie sprzedazy spelniajacym wymogi okreslone przez rade gminy, na podstawie art. 12 ust. 1 i 2,

9) przestrzeganie innych zasad i warunkow okreslonych przepisami prawa.

7a. (skreslony).

8. Organ zezwalajacy lub, na podstawie jego upowaznienia, straz gminna lub czlonkowie gminnej komisji rozwiazywania problemow alkoholowych dokonuja kontroli przestrzegania zasad i warunkow korzystania z zezwolenia.

9. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje sie na czas oznaczony, nie krotszy niz 4 lata, a w przypadku sprzedazy napojow alkoholowych przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedazy - nie krotszy niz 2 lata.

10. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, organ zezwalajacy cofa w przypadku:

1) nieprzestrzegania okreslonych w ustawie zasad sprzedazy napojow alkoholowych, a w szczegolnosci:

a) sprzedazy i podawania napojow alkoholowych osobom nieletnim, nietrzezwym, na kredyt lub pod zastaw,

b) sprzedazy i podawania napojow alkoholowych z naruszeniem zakazow okreslonych w art. 14 ust. 3 i 4,

2) nieprzestrzegania okreslonych w ustawie warunkow sprzedazy napojow alkoholowych,

3) powtarzajacego sie co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesiecy, w miejscu sprzedazy lub najblizszej okolicy, zaklocania porzadku publicznego w zwiazku ze sprzedaza napojow alkoholowych przez dany punkt sprzedazy, gdy prowadzacy ten punkt nie powiadamia organow powolanych do ochrony porzadku publicznego,

4) wprowadzenia do sprzedazy napojow alkoholowych pochodzacych z nielegalnych zrodel,

5) przedstawienia falszywych danych w oswiadczeniu, o ktorym mowa w art. 111 ust. 4,

6) popelnienia przestepstwa w celu osiagniecia korzysci majatkowej przez osobe odpowiedzialna za dzialalnosc przedsiebiorcy posiadajacego zezwolenie,

7) orzeczenia, wobec przedsiebiorcy bedacego osoba fizyczna albo wobec osoby odpowiedzialnej za dzialalnosc przedsiebiorcy posiadajacego zezwolenie, zakazu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej objetej zezwoleniem.

11. Przedsiebiorca, ktoremu cofnieto zezwolenie, moze wystapic z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia nie wczesniej niz po uplywie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnieciu.

12. Zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, wygasa w przypadku:

1) likwidacji punktu sprzedazy,

2) uplywu terminu waznosci zezwolenia,

3) zmiany rodzaju dzialalnosci punktu sprzedazy,

4) zmiany skladu osobowego wspolnikow spolki cywilnej,

5) niezlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 111 ust. 4, lub niedokonania oplaty w wysokosci okreslonej w art. 111 ust. 2 i 5 w terminach, o ktorych mowa w art. 111 ust. 7.

13. Przedsiebiorca, ktorego zezwolenie wygaslo z przyczyn okreslonych w ust. 12 pkt 5, moze wystapic z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wczesniej niz po uplywie 6 miesiecy od dnia wydania decyzji o wygasnieciu zezwolenia.

14. Przedsiebiorcy podajacy lub sprzedajacy rozne mieszaniny napojow alkoholowych na podstawie posiadanych receptur, z wykorzystaniem napojow zawierajacych powyzej 18% alkoholu, sa obowiazani do posiadania zezwolen, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3.

Art. 18.1 1. Na sprzedaz napojow alkoholowych przedsiebiorcom posiadajacym zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Strazy Pozarnych moga byc wydawane jednorazowe zezwolenia, do ktorych nie stosuje sie przepisow art. 18 ust. 4, ust. 5 pkt 5, ust. 6, ust. 7 pkt 4 i 6 oraz ust. 9-14.

2. Zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 1, wydawane sa na okres do 2 dni.

3. Oplata za jednorazowe zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokosci odpowiadajacej 1/12 rocznej oplaty za poszczegolne rodzaje zezwolen, o ktorych mowa w art. 111 ust. 2 i art. 18 ust. 3.

4. Przedsiebiorcom, ktorych dzialalnosc polega na organizacji przyjec, zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych moga byc wydawane na okres do dwoch lat. Do zezwolen nie stosuje sie przepisow art. 18 ust. 5 pkt 5, ust. 6 pkt 2-4, ust. 7 pkt 4, 5 i 7, ust. 9, ust. 10 pkt 3 oraz ust. 12 pkt 1 i 3.

5. Oplata za zezwolenia, o ktorych mowa w ust. 4, jest wnoszona na rachunek gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokosci okreslonej w art. 111 ust. 2 i 5.

Art. 18.2. Dochody z oplat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 181 zezwolenia oraz dochody z oplat okreslonych w art. 111 wykorzystywane beda na realizacje gminnych programow profilaktyki i rozwiazywania problemow alkoholowych i nie moga byc przeznaczane na inne cele.

Art. 18.3. Do zezwolen, o ktorych mowa w art. 9, 18 i 181 oraz oplat, o ktorych mowa w art. 111, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112), o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowia inaczej.

Art. 18.4. 1. Na wniosek przedsiebiorcy, ktorego zezwolenie wygaslo z przyczyn wymienionych w art. 18 ust. 12, organ zezwalajacy moze wydac zezwolenie z okresleniem terminu na wyprzedaz posiadanych, zinwentaryzowanych zapasow napojow alkoholowych. Termin okreslony w zezwoleniu na wyprzedaz nie moze byc dluzszy niz 6 miesiecy od dnia wygasniecia zezwolenia.

2. Oplata za wydanie zezwolenia na wyprzedaz posiadanych, zinwentaryzowanych zapasow napojow alkoholowych, wnoszona na rachunek gminy, wynosi:

1) 1,4% wartosci sprzedazy zinwentaryzowanych napojow zawierajacych do 4,5% alkoholu oraz piwa,

2) 1,4% wartosci sprzedazy zinwentaryzowanych napojow zawierajacych powyzej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjatkiem piwa),

3) 2,7% wartosci sprzedazy zinwentaryzowanych napojow zawierajacych powyzej 18% alkoholu.

3. Przedsiebiorca, ktory otrzymal zezwolenie na wyprzedaz posiadanych, zinwentaryzowanych zapasow napojow alkoholowych, moze wystapic z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od dnia uplywu terminu waznosci zezwolenia, o ktorym mowa w ust. 1.

Art. 19. 1. Rada Ministrow, ze wzgledu na bezpieczenstwo i porzadek publiczny, w drodze rozporzadzenia, moze wprowadzac na czas okreslony na obszarze calego kraju albo jego czesci calkowity lub czesciowy zakaz sprzedazy i podawania napojow alkoholowych.

2. W sytuacjach wymagajacych niezwlocznego dzialania Rada Ministrow moze wprowadzic zakaz, o ktorym mowa w ust. 1, w innym trybie.

Art. 20. Rada Ministrow sklada corocznie Sejmowi sprawozdanie z wykonania niniejszej ustawy.

Rozdzial 2

Postepowanie w stosunku do osob naduzywajacych alkoholu

Art. 21. 1. Leczenie odwykowe osob uzaleznionych od alkoholu prowadza stacjonarne i niestacjonarne zaklady lecznictwa odwykowego oraz inne zaklady opieki zdrowotnej.

2. Poddanie sie leczeniu odwykowemu jest dobrowolne. Wyjatki od tej zasady okresla ustawa.

3. Od osob uzaleznionych od alkoholu nie pobiera sie oplat za swiadczenia w zakresie leczenia odwykowego udzielane w zakladach opieki zdrowotnej.

Art. 22. 1. Zarzad wojewodztwa organizuje na obszarze wojewodztwa calodobowe zaklady lecznictwa odwykowego oraz wojewodzki osrodek terapii uzaleznienia i wspoluzaleznienia.

1a. Starosta organizuje na obszarze powiatu inne niz wymienione w ust. 1 zaklady lecznictwa odwykowego.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) organizacje, kwalifikacje personelu, zasady funkcjonowania i rodzaje zakladow lecznictwa odwykowego, a takze innych zakladow opieki zdrowotnej w sprawowaniu opieki nad uzaleznionymi od alkoholu oraz zasady wspoldzialania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami spolecznymi,

2) warunki, jakie powinny spelniac zaklady lecznicze dla osob uzaleznionych od alkoholu prowadzone poza publicznymi zakladami opieki zdrowotnej,

3) regulaminy stacjonarnych zakladow lecznictwa odwykowego oraz domow pomocy spolecznej dla osob uzaleznionych od alkoholu, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw sprawiedliwosci.

Art. 23. 1. Czlonkowie rodziny osoby uzaleznionej od alkoholu, dotknieci nastepstwami naduzywania alkoholu przez osobe uzalezniona, uzyskuja w publicznych zakladach opieki zdrowotnej swiadczenia zdrowotne w zakresie terapii i rehabilitacji wspoluzaleznienia oraz profilaktyki. Za swiadczenia te od wymienionych osob nie pobiera sie oplat.

2. Dzieci osob uzaleznionych od alkoholu, dotkniete nastepstwami naduzywania alkoholu przez rodzicow, uzyskuja bezplatnie pomoc psychologiczna i socjoterapeutyczna w publicznych zakladach opieki zdrowotnej i publicznych poradniach specjalistycznych oraz placowkach opiekunczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych.

3. Pomoc niesiona dzieciom przez osoby lub instytucje moze byc udzielona wbrew woli rodzicow lub opiekunow bedacych w stanie nietrzezwym.

Art. 24. Osoby, ktore w zwiazku z naduzywaniem alkoholu powoduja rozklad zycia rodzinnego, demoralizacje maloletnich, uchylaja sie od pracy albo systematycznie zaklocaja spokoj lub porzadek publiczny, kieruje sie na badanie przez bieglego w celu wydania opinii w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakladu leczniczego.

Art. 25. Na badanie, o ktorym mowa w art. 24, kieruje gminna komisja rozwiazywania problemow alkoholowych wlasciwa wedlug miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, ktorej postepowanie dotyczy, na jej wniosek lub z wlasnej inicjatywy.

Art. 26. 1. Osoby, o ktorych mowa w art. 24, jezeli uzaleznione sa od alkoholu, zobowiazac mozna do poddania sie leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakladzie lecznictwa odwykowego.

2. O zastosowaniu obowiazku poddania sie leczeniu w zakladzie lecznictwa odwykowego orzeka sad rejonowy wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, ktorej postepowanie dotyczy, w postepowaniu nieprocesowym.

3. Sad wszczyna postepowanie na wniosek gminnej komisji rozwiazywania problemow alkoholowych lub prokuratora. Do wniosku dolacza sie zebrana dokumentacje wraz z opinia bieglego, jezeli badanie przez bieglego zostalo przeprowadzone.

Art. 27. 1. W razie gdy w stosunku do osoby, ktorej postepowanie dotyczy, brak jest opinii bieglego w przedmiocie uzaleznienia od alkoholu, sad zarzadza poddanie tej osoby odpowiednim badaniom.

2. Sad moze, jezeli na podstawie opinii bieglego uzna to za niezbedne, zarzadzic oddanie badanej osoby pod obserwacje w zakladzie leczniczym na czas nie dluzszy niz 2 tygodnie. W wyjatkowych wypadkach, na wniosek zakladu, sad moze termin ten przedluzyc do 6 tygodni.

3. Przed wydaniem postanowienia sad wysluchuje osobe, ktorej postepowanie dotyczy.

4. Na postanowienie zarzadzajace oddanie pod obserwacje do zakladu przysluguje zazalenie.

Art. 28. 1. W razie zarzadzenia przez sad badania przez bieglego lub oddania pod obserwacje w zakladzie leczniczym osoba, ktorej postepowanie dotyczy, obowiazana jest poddac sie badaniom psychologicznym i psychiatrycznym oraz zabiegom niezbednym do wykonania podstawowych badan laboratoryjnych pod warunkiem, ze dokonywane sa przez uprawnionych do tego pracownikow sluzby zdrowia z zachowaniem wskazan wiedzy lekarskiej i nie zagrazaja zdrowiu tej osoby.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, w drodze rozporzadzenia, okresla tryb powolywania bieglych, zasady sporzadzania opinii oraz warunki i sposob dokonywania badan, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 29. Orzeczenie o obowiazku poddania sie leczeniu zapada po przeprowadzeniu rozprawy, ktora powinna odbyc sie w terminie jednego miesiaca od dnia wplywu wniosku.

Art. 30. 1. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawe lub uchylania sie od zarzadzonego poddania sie badaniu przez bieglego albo obserwacji w zakladzie leczniczym sad moze zarzadzic przymusowe doprowadzenie przez organ Policji.

2. Jezeli zarzadzenie przymusowego doprowadzenia dotyczy zolnierza, wykonuje je Zandarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porzadkowy.

Art. 31. 1. Orzekajac o obowiazku poddania sie leczeniu sad moze ustanowic na czas trwania tego obowiazku nadzor kuratora.

2. Osoba, wobec ktorej ustanowiony zostal nadzor, ma obowiazek stawiania sie na wezwanie sadu lub kuratora i wykonywania ich polecen, dotyczacych takiego postepowania w okresie nadzoru, ktore moze sie przyczynic do skrocenia czasu trwania obowiazku poddania sie leczeniu.

3. Minister Sprawiedliwosci oraz minister wlasciwy do spraw zdrowia, w drodze rozporzadzenia, okreslaja szczegolowe zasady i tryb wykonywania nadzoru, o ktorym mowa w ust. 1.

Art. 32. 1. Sad wzywa osobe, w stosunku do ktorej orzeczony zostal prawomocnie obowiazek poddania sie leczeniu odwykowemu, do stawienia sie dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakladzie lecznictwa odwykowego w celu poddania sie leczeniu, z zagrozeniem zastosowania przymusu w wypadku uchylania sie od wykonania tego obowiazku.

2. Osoba, w stosunku do ktorej orzeczony zostal obowiazek poddania sie leczeniu odwykowemu, zwiazanemu z pobytem w stacjonarnym zakladzie lecznictwa odwykowego, nie moze opuszczac terenu tego zakladu bez zezwolenia kierownika zakladu.

3. Sad zarzadza przymusowe doprowadzenie do zakladu leczniczego osoby uchylajacej sie od wykonania obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, przez organ Policji.

4. Jezeli zarzadzenie przymusowego doprowadzenia dotyczy zolnierza, wykonuje je Zandarmeria Wojskowa lub wojskowy organ porzadkowy.

Art. 321. Stacjonarne i niestacjonarne zaklady lecznictwa odwykowego, o ktorych mowa w art. 21 ust. 1, przyjmuja na leczenie poza kolejnoscia osoby zobowiazane do leczenia odwykowego na podstawie art. 26, do wykorzystania limitu miejsc stanowiacych 20 % ogolu miejsc przeznaczonych do leczenia odwykowego w zakladzie lecznictwa odwykowego.

Art. 33. 1. Policja, Zandarmeria Wojskowa i wojskowy organ porzadkowy, wykonujac zarzadzenie przymusowego doprowadzenia osob, o ktorych mowa w art. 30 oraz art. 32 ust. 3 i 4, ma prawo ich zatrzymania tylko w niezbednych wypadkach i na czas konieczny do wykonania tego zarzadzenia.

2. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci i ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporzadzenia, okresla zasady i tryb doprowadzania osob, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 i art. 32 ust. 3.

3. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci i ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb doprowadzania osob, o ktorych mowa w art. 30 ust. 2 i art. 32 ust. 4.

Art. 34. 1. Obowiazek poddania sie leczeniu trwa tak dlugo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dluzej jednak niz 2 lata od chwili uprawomocnienia sie postanowienia.

2. W czasie trwania obowiazku poddania sie leczeniu sad moze na wniosek kuratora, po zasiegnieciu opinii zakladu leczacego, badz na wniosek zakladu leczacego zmieniac postanowienia w zakresie rodzaju zakladu leczenia odwykowego.

[UWAGA, w zakresie, w jakim wylacza uprawnienie osoby zobowiazanej do poddania sie leczeniu odwykowemu do zlozenia wniosku o zmiane przez sad postanowienia w przedmiocie rodzaju zakladu leczenia odwykowego, art. 34 ust. 2 zostal uznany wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 8 listopada 2001 r. sygn. akt P. 6/2001 (Dz. U. Nr 131 z 16 listopada 2001 r., poz. 1478) za niezgodny z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.]

3. W czasie trwania obowiazku poddania sie leczeniu stacjonarny zaklad leczacy moze ze wzgledow leczniczych skierowac osobe zobowiazana do innego zakladu w celu kontynuowania leczenia odwykowego, powiadamiajac o tym sad.

4. O ustaniu obowiazku poddania sie leczeniu przed uplywem okresu wskazanego w ust. 1 decyduje sad na wniosek osoby zobowiazanej, zakladu leczacego, kuratora, prokuratora lub z urzedu, po zasiegnieciu opinii zakladu, w ktorym osoba leczona przebywa.

5. W wypadku ustania obowiazku poddania sie leczeniu ponowne zastosowanie tego obowiazku wobec tej samej osoby nie moze nastapic przed uplywem 3 miesiecy od jego ustania.

Art. 35. 1. Sad, ktory nalozyl na osobe uzalezniona od alkoholu obowiazek poddania sie leczeniu odwykowemu, jesli uzna, ze na skutek takiego uzaleznienia zachodzi potrzeba calkowitego ubezwlasnowolnienia tej osoby - zawiadamia o tym wlasciwego prokuratora.

2. W razie orzeczenia ubezwlasnowolnienia sad opiekunczy, okreslajac sposob wykonywania opieki, orzeka o umieszczeniu tej osoby w domu pomocy spolecznej dla osob uzaleznionych od alkoholu, chyba ze zachodzi mozliwosc objecia tej osoby inna stala opieka.

3. Do obowiazkow opiekuna osoby ubezwlasnowolnionej stosuje sie odpowiednio rowniez przepisy dotyczace obowiazkow kuratora, o ktorym mowa w art. 31.

Art. 36. 1. Do stacjonarnego zakladu leczniczego i domu pomocy spolecznej ma prawo wstepu o kazdej porze sedzia w celu kontroli legalnosci skierowania i przebywania w takim zakladzie lub domu osob, na ktore zostal nalozony obowiazek poddania sie leczeniu odwykowemu, oraz warunkow, w jakich osoby te przebywaja.

2. Minister Sprawiedliwosci, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb sprawowania kontroli, o ktorej mowa w ust. 1, okreslajac szczegolowy zakres zagadnien podlegajacych kontroli, formy wykonywania kontroli, sposob dokumentowania jej przebiegu i wynikow oraz postepowanie pokontrolne, w tym tryb przekazywania rezultatow kontroli zainteresowanym podmiotom, a zwlaszcza kontrolowanym jednostkom organizacyjnym i ich jednostkom nadrzednym.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie naruszaja w tym zakresie ustawowych uprawnien prokuratora.

Art. 37. 1. Osoby umieszczone w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, uzaleznione od alkoholu, maja obowiazek poddania sie zarzadzonemu leczeniu odwykowemu.

2. Leczenie odwykowe zarzadza administracja zakladu lub schroniska w stosunku do maloletniego za zgoda przedstawiciela ustawowego, a w razie jej braku, jak rowniez w stosunku do osoby pelnoletniej - za zezwoleniem sadu wykonujacego orzeczenie, wydanym po zasiegnieciu opinii bieglego.

3. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporzadzenia, okresla szczegolowe zasady i tryb postepowania w przedmiocie leczenia odwykowego osob, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 38. Minister Sprawiedliwosci w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia, w drodze rozporzadzenia, okresla zasady i tryb postepowania w przedmiocie leczenia odwykowego osob umieszczonych w zakladach karnych, aresztach sledczych i osrodkach przystosowania spolecznego [Zlikwidowane na mocy art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 lutego 1990 r. o zmianie Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. Nr 14, poz. 85), ktora weszla w zycie z dniem 27 marca 1990 r.].

Art. 39. Organy samorzadu terytorialnego w miastach liczacych ponad 50 000 mieszkancow i organy powiatu moga organizowac i prowadzic izby wytrzezwien.

Art. 40. 1. Osoby w stanie nietrzezwosci, ktore swoim zachowaniem daja powod do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakladzie pracy, znajduja sie w okolicznosciach zagrazajacych ich zyciu lub zdrowiu albo zagrazaja zyciu lub zdrowiu innych osob, moga zostac doprowadzone do izby wytrzezwien, zakladu opieki zdrowotnej lub innej wlasciwej placowki utworzonej lub wskazanej przez jednostke samorzadu terytorialnego albo do miejsca zamieszkania lub pobytu.

2. W razie braku izby wytrzezwien osoby takie moga byc doprowadzone do jednostki Policji.

3. Osoby doprowadzone do izby wytrzezwien lub jednostki Policji pozostaja tam az do wytrzezwienia, nie dluzej niz 24 godziny. Osoby do lat 18 umieszcza sie w odrebnych pomieszczeniach, oddzielnie od osob doroslych.

3a. Osobie doprowadzonej do izby wytrzezwien, jednostki Policji, zakladu opieki zdrowotnej lub innej wlasciwej placowki utworzonej lub wskazanej przez jednostke samorzadu terytorialnego w warunkach, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguje zazalenie do sadu. W zazaleniu osoba doprowadzona lub zatrzymana moze domagac sie zbadania zasadnosci i legalnosci doprowadzenia, jak rowniez decyzji o zatrzymaniu oraz prawidlowosci ich wykonania.

3b. Zazalenie przekazuje sie sadowi rejonowemu miejsca doprowadzenia lub zatrzymania w terminie 7 dni od daty doprowadzenia badz zatrzymania. Do rozpoznania zazalenia stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania karnego.

[UWAGA, w zakresie, w jakim nie gwarantuje osobie zatrzymanej w izbie wytrzezwien prawa do udzialu w posiedzeniu sadu, na ktorym rozpatrywane jest zazalenie w sprawie zasadnosci i legalnosci doprowadzenia do izby, jak rowniez decyzji o zatrzymaniu oraz prawidlowosci ich wykonania, art. 40 ust. 3b zostal uznany wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 11 czerwca 2002 r. sygn. akt SK. 5/02 (Dz. U. Nr 84 z 25 czerwca 2002 r., poz. 763) za niezgodny z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej.]

3c. W przypadku stwierdzenia bezzasadnosci lub nielegalnosci doprowadzenia lub zatrzymania albo powaznych nieprawidlowosci zwiazanych z ich wykonywaniem sad rejonowy zawiadamia o tym prokuratora i organy przelozone nad organami, ktore dokonaly doprowadzenia badz zatrzymania.

4. Jezeli osoba, o ktorej mowa w ust. 1, jest zolnierzem, przekazuje sie ja Zandarmerii Wojskowej lub wojskowemu organowi porzadkowemu.

5. O wypadkach uzasadniajacych wszczecie postepowania o zastosowaniu obowiazku poddania sie leczeniu odwykowemu zawiadamia sie niezwlocznie wlasciwa gminna komisje rozwiazywania problemow alkoholowych.

6. O umieszczeniu w izbie wytrzezwien zawiadamia sie niezwlocznie:

1) w przypadku maloletnich - ich rodzicow lub opiekunow oraz sad opiekunczy,

2) w przypadku innych osob - na ich zadanie, wskazane przez nie osoby.

Art. 41. 1. (skreslony).

2. Pieniadze, przedmioty wartosciowe i napoje alkoholowe znajdujace sie przy osobach, o ktorych mowa w art. 40 ust. 1, zatrzymuje sie w depozycie.

3. Z depozytow pienieznych izby wytrzezwien moga potracac swe naleznosci z tytulu oplat zwiazanych z pobytem w izbie.

4. Na innych przedmiotach zatrzymanych w depozycie izbom wytrzezwien sluzy ustawowe prawo zastawu celem zabezpieczenia tych naleznosci.

Art. 42. 1. Wobec osob przyjetych do izb wytrzezwien, ktore stwarzaja zagrozenie dla zycia lub zdrowia wlasnego lub innej osoby, niszcza przedmioty znajdujace sie w ich otoczeniu, moze byc zastosowany przymus bezposredni, polegajacy na przytrzymywaniu lub unieruchomieniu.

2. Przytrzymywanie jest doraznym, krotkotrwalym unieruchomieniem osoby z uzyciem sily fizycznej.

3. Unieruchomienie jest dluzej trwajacym obezwladnieniem osoby z uzyciem pasow, uchwytow, przescieradel lub kaftana bezpieczenstwa.

4. Przymus bezposredni moze trwac tylko do czasu ustania przyczyn jego zastosowania.

5. Za doprowadzenie i pobyt w izbie wytrzezwien lub jednostce Policji pobierane sa oplaty.

5a. Egzekucja naleznosci, o ktorych mowa w ust. 5, nastepuje w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb doprowadzania i przyjmowania osob, o ktorych mowa w art. 40, do izb wytrzezwien, jednostek Policji, innych placowek utworzonych lub wskazanych przez jednostki samorzadu terytorialnego oraz zwalniania z tych izb, jednostek i placowek, a takze organizacje izb wytrzezwien oraz innych placowek, z uwzglednieniem wymagan dotyczacych kwalifikacji pracownikow i warunkow technicznych pomieszczen, zakres opieki zdrowotnej nad doprowadzonymi tam osobami oraz maksymalna wysokosc oplat zwiazanych z pobytem w izbie wytrzezwien, innej placowce utworzonej lub wskazanej przez jednostke samorzadu terytorialnego lub w jednostce Policji.

Rozdzial 3

Przepisy karne

Art. 43. 1. Kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom,

podlega grzywnie.

2. Tej samej karze podlega kierownik zakladu handlowego lub gastronomicznego, ktory nie dopelnia obowiazku nadzoru i przez to dopuszcza do popelnienia w tym zakladzie przestepstwa okreslonego w ust. 1.

3. W razie popelnienia przestepstwa okreslonego w ust. 1 albo 2 mozna orzec przepadek napojow alkoholowych, chociazby nie byly wlasnoscia sprawcy, mozna takze orzec zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej polegajacej na sprzedazy lub podawaniu napojow alkoholowych.

4. Orzekanie w sprawach o przestepstwa okreslone w ust. 1 i 2 nastepuje na podstawie przepisow o postepowaniu karnym.

Art. 43.1. 1. Kto spozywa napoje alkoholowe wbrew zakazom okreslonym w art. 14 ust. 1 i 2a-6 albo nabywa lub spozywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedazy, albo spozywa napoje alkoholowe przyniesione przez siebie lub inna osobe w miejscach wyznaczonych do ich sprzedazy lub podawania,

podlega karze grzywny.

2. Usilowanie wykroczenia okreslonego w ust. 1 jest karalne.

3. W razie popelnienia wykroczenia okreslonego w ust. 1 mozna orzec przepadek napojow alkoholowych, chociazby nie byly wlasnoscia sprawcy.

Art. 44. Kto wbrew szczegolnemu obowiazkowi nadzoru dopuszcza do sprzedawania, podawania lub spozywania napojow alkoholowych na terenie zakladu pracy, jak rowniez powziawszy wiadomosc o sprzedawaniu, podawaniu lub spozywaniu na terenie zakladu pracy takich napojow nie podejmie prawem przewidzianego postepowania,

podlega karze grzywny.

Art. 45. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 13 ust. 1 i 2:

1) dostarcza napoje alkoholowe do miejsc sprzedazy lub

2) nie uwidacznia informacji o szkodliwosci spozywania alkoholu,

podlega karze grzywny.

Art. 45.1. Orzekanie w sprawach o czyny wymienione w art. 431-45 nastepuje na podstawie przepisow o postepowaniu w sprawach o wykroczenia.

Art. 45.2. 1. Kto wbrew postanowieniom zawartym w art. 131 prowadzi reklame lub promocje napojow alkoholowych lub informuje o sponsorowaniu imprezy masowej, z zastrzezeniem art. 131 ust. 5 i 6,

podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 zlotych.

2. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 nastepuje na podstawie przepisow o postepowaniu karnym.

3. Jezeli czyn okreslony w ust. 1 zostal popelniony w zakresie dzialalnosci przedsiebiorcy, za sprawce czynu zabronionego uznaje sie osobe odpowiedzialna za zlecenie lub prowadzenie reklamy napojow alkoholowych.

Art. 45.3. 1. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom prowadzi obrot hurtowy napojami alkoholowymi,

podlega grzywnie od 10 000 do 500 000 zlotych.

1a. W razie popelnienia przestepstwa okreslonego w ust. 1 mozna orzec przepadek napojow alkoholowych, chociazby nie byly wlasnoscia sprawcy, mozna takze orzec zakaz prowadzenia dzialalnosci gospodarczej polegajacej na hurtowym obrocie napojami alkoholowymi.

2. W wypadkach mniejszej wagi sprawca czynu okreslonego w ust. 1 podlega karze grzywny do 5 000 zl.

3. Orzekanie w sprawach o czyn wymieniony w ust. 1 nastepuje na podstawie przepisow o postepowaniu karnym.

4. Jezeli czyn okreslony w ust. 1 zostal popelniony w zakresie dzialalnosci przedsiebiorcy, za sprawce czynu zabronionego uznaje sie osobe odpowiedzialna za wprowadzenie napojow alkoholowych do obrotu hurtowego.

Art. 46. 1. Napojem alkoholowym w rozumieniu niniejszej ustawy jest produkt przeznaczony do spozycia zawierajacy alkohol etylowy pochodzenia rolniczego w stezeniu przekraczajacym 0,5% objetosciowych alkoholu.

2. Stan po uzyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartosc alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stezenia we krwi od 0,2 prom. do 0,5 prom. alkoholu albo

2) obecnosci w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

3. Stan nietrzezwosci zachodzi, gdy zawartosc alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stezenia we krwi powyzej 0,5 prom. alkoholu albo

2) obecnosci w wydychanym powietrzu powyzej 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Art. 47. 1. Jezeli zachodzi podejrzenie, ze przestepstwo lub wykroczenie zostalo popelnione po spozyciu alkoholu, osoba podejrzana moze byc poddana badaniu koniecznemu do ustalenia zawartosci alkoholu w organizmie, w szczegolnosci zabiegowi pobrania krwi. Zabiegu pobrania krwi dokonuje fachowy pracownik sluzby zdrowia.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwosci, ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych oraz ministrem wlasciwym do spraw pracy, w drodze rozporzadzenia, okresla warunki i sposob dokonywania badan, o ktorych mowa w ust. 1 i w art. 17 ust. 3.

Rozdzial 4

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 48. 1. Przez uzyte w dotychczasowych przepisach okreslenie "stan wskazujacy na uzycie alkoholu" rozumie sie stan po uzyciu alkoholu.

2. (pominiety).

Art. 49. Traci moc ustawa z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434, z 1969 r. Nr 13, poz. 95 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115).

Art. 50. Do czasu wydania przepisow wykonawczych na podstawie niniejszej ustawy zachowuja moc dotychczasowe przepisy, nie dluzej jednak niz przez 6 miesiecy od dnia wejscia w zycie tej ustawy.

Art. 51. [stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie po uplywie 6 miesiecy od dnia jej ogloszenia (czyli 12 maja 1983 r.)].

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.