Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego

(Dz. U. Nr 126 z 9 sierpnia 2002 r., poz. 1082)

Na podstawie art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. Nr 126, poz. 1381 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Rozporzadzenie okresla program praktyki w aptece oraz sposob i tryb jej odbywania przez technika farmaceutycznego.

2. 1. Praktyka technika farmaceutycznego w aptece, zwana dalej "praktyka", obejmuje poglebienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie umiejetnosci praktycznych w zakresie czynnosci fachowych, w szczegolnosci polegajacych na sporzadzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktow leczniczych i wyrobow medycznych.

2. Program praktyki technika farmaceutycznego okresla zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

3. 1. Technik farmaceutyczny, zwany dalej "praktykantem", odbywa praktyke na podstawie umowy o prace zawartej na czas nieokreslony lub na czas okreslony w celu odbycia praktyki. Umowa jest zawierana z pracodawca, u ktorego odbywana jest praktyka.

2. Czas trwania praktyki okreslony w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, zwanej dalej "ustawa", ulega przedluzeniu w przypadku:

1) pracy w niepelnym wymiarze czasu pracy,

2) nieprzerwanej niezdolnosci do pracy, o ktorej mowa w art. 92 1 Kodeksu pracy, przez okres dluzszy niz 14 dni,

3) urlopu macierzynskiego,

4) powolania po zakonczeniu nauki do odbycia przeszkolenia wojskowego,

5) urlopu wychowawczego, nie dluzej jednak niz o rok,

6) urlopu bezplatnego, nie dluzej jednak niz o 3 miesiace,

7) niezrealizowania programu praktyki w zwiazku z ciaza odbywajacej praktyke lub sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 4.

3. Przedluzenie czasu trwania praktyki, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1, obejmuje okres do pelnego wymiaru czasu pracy.

4. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2-7, przedluzenie czasu trwania praktyki nastepuje na okres realizacji tej jej czesci, ktora nie zostala zrealizowana w czasie, o ktorym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy.

4. 1. Praktyke odbywa sie w aptece zapewniajacej swiadczenie uslug farmaceutycznych, co najmniej w zakresie, o ktorym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy.

2. Dopuszcza sie mozliwosc odbywania praktyki w innej aptece, pod warunkiem umozliwienia praktykantowi odbycia czesci zajec praktycznych w aptece zapewniajacej swiadczenie uslug farmaceutycznych, co najmniej w zakresie okreslonym w art. 86 ust. 2 ustawy.

3. Jezeli praktyka odbywana jest w aptece ogolnodostepnej, czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia, praktykant - w ramach przeznaczonego na nie czasu - wykonuje w aptece szpitalnej przez okres 2 miesiecy.

4. Jezeli praktyka odbywana jest w aptece szpitalnej, czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2 zalacznika nr 1 do rozporzadzenia, praktykant - w ramach przeznaczonego na nie czasu - wykonuje w aptece ogolnodostepnej przez okres 2 miesiecy.

5. Sposob i termin odbywania czesci praktyki, o ktorej mowa w ust. 3 i 4, okresla odrebna umowa zawarta miedzy aptekami.

5. 1. Praktyka kieruje kierownik apteki lub wyznaczony przez kierownika apteki aptekarz, zwany dalej "opiekunem". Opiekun moze kierowac jednoczesnie praktyka najwyzej dwoch praktykantow.

2. Do obowiazkow opiekuna nalezy:

1) sporzadzanie planu i harmonogramu zajec praktycznych i nadzor nad ich wykonaniem,

2) prowadzenie zajec praktycznych w aptece,

3) przedstawienie pisemnej oceny kwalifikacji praktykanta, niezbednej do wydania zaswiadczenia o odbyciu praktyki.

6. Praktykant moze samodzielnie wykonywac czynnosci pomocnicze przy sporzadzaniu, wytwarzaniu, wydawaniu produktow leczniczych i wyrobow medycznych, z wylaczeniem produktow leczniczych, o ktorych mowa w art. 91 ust. 1 ustawy, i preparatow leczniczych bedacych:

1) lekami do zywienia pozajelitowego,

2) lekami do zywienia dojelitowego,

3) lekami w dawkach dziennych, w tym lekami cytostatycznymi,

4) plynami infuzyjnymi,

5) roztworami do hemodializy i dializy dootrzewnowej.

7. 1. Praktykant prowadzi "Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego", zwany dalej "dziennikiem", w ktorym odnotowuje wykonywane zajecia praktyczne.

2. Dziennik posiada forme ksiazkowa i zawiera 16 ponumerowanych kolejno stron.

3. Na pierwszej stronie dziennika umieszcza sie imie i nazwisko praktykanta, nazwe apteki, date wydania oraz numer dyplomu potwierdzajacego uzyskanie tytulu technika farmaceutycznego, a takze date rozpoczecia praktyki; na poszczegolnych stronach dziennika nalezy umiescic nazwe apteki, w ktorej praktykant wykonuje zajecia praktyczne, ich opis oraz ocene osoby nadzorujacej wykonywanie tych zajec.

4. Jezeli wpisy w dzienniku dotycza czynnosci wykonywanych poza apteka, w ktorej odbywana jest praktyka, wymagaja, oprocz potwierdzenia przez osobe nadzorujaca zajecia, dodatkowo potwierdzenia przez opiekuna.

8. 1. Kierownik apteki wydaje zaswiadczenie o odbyciu praktyki.

2. Podstawa wydania zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, sa wpisy w dzienniku oraz pisemna ocena kwalifikacji praktykanta dokonana przez opiekuna.

3. Wzor zaswiadczenia o odbyciu praktyki stanowi zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.

9. Na poczet praktyki zalicza sie okres pracy technika farmaceutycznego, wykonywanej w aptece do dnia wejscia w zycie rozporzadzenia w ramach zatrudnienia, o ktorym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i z 2001 r. Nr 126, poz. 1382).

10. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziernika 2002 r.

Zalacznik nr 1

Program praktyki technika farmaceutycznego

Program praktyki obejmuje:

1. Prace przy sporzadzaniu lekow recepturowych, przez okres 8-12 miesiecy, a w szczegolnosci:

1) przygotowywanie stanowiska recepturowego - w tym stanowiska do pracy w warunkach aseptycznych,

2) techniki sporzadzania roznych postaci i form produktow leczniczych (z wylaczeniem produktow bardzo silnie dzialajacych, zawierajacych w swoim skladzie substancje bardzo silnie dzialajaca, srodek odurzajacy lub substancje psychotropowa):

a) recepturowych,

b) galenowych,

3) zasady kontroli leku recepturowego.

2. Prace przy ekspedycji preparatow leczniczych i wyrobow medycznych oraz wykonywanie innych czynnosci przez okres 12-16 miesiecy, a w szczegolnosci:

1) zasady rozmieszczania i przechowywania produktow leczniczych i wyrobow medycznych,

2) zasady wydawania produktow leczniczych,

3) stosowanie nowych technik informatycznych do ewidencjonowania oraz wydawania produktow leczniczych i wyrobow medycznych,

4) praktyczne wdrozenie zasad Dobrej Praktyki Aptecznej.

3. Etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego obejmujace w szczegolnosci:

1) podstawy wiedzy w zakresie:

a) przepisow prawa farmaceutycznego, w tym organizacji i uprawnien Inspekcji Farmaceutycznej oraz samorzadu zawodowego,

b) przepisow regulujacych gospodarke produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, w tym:

- zasady rotacji lekow oraz kontrole terminu waznosci,

- zasady zaopatrywania apteki w produkty lecznicze i wyroby medyczne,

c) Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej,

d) uprawnien i obowiazkow pracownikow apteki wykonujacych czynnosci fachowe,

e) bezpieczenstwa i higieny pracy oraz regulaminu pracy,

2) doskonalenie umiejetnosci praktycznego korzystania z literatury fachowej oraz innych zrodel informacji o produkcie leczniczym.

Zalacznik nr 2

Wzor zaswiadczenia o dbyciu praktyki

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.