Tekst ujednolicony po zmianie z 12 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 130 z 24 lipca 2003 r., poz. 1188 i 1189). Stan prawny na 24 sierpnia 2003 roku

Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego

Tekst ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw:
  • z 1986 r. Nr 36, poz. 180,
  • z 1988 r. Nr 19, poz. 132,
  • z 1989 r. Nr 29, poz. 154,
  • z 1990 r. Nr 34, poz. 198,
  • z 1995 r. Nr 83, poz. 417,
  • z 1998 r. Nr 117, poz. 757,
  • z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
  • z 2001 r. Nr 43, poz. 476 i Nr 110, poz. 1189,
  • z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 130, poz. 1189.
Zmiany opublikowane w dwoch ostatnich Dz. U. wchodza w zycie w sierpniu 2003 r. W pierwszym znajduje sie niewielka zmiana wprowadzona przez ustawe z 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe w art. 62a. Zmiana obowiazuje od 24 sierpnia. W ostatnim numerze jest ostatnia nowelizacja Prawa o aktach stanu cywilnego, uchwalona r—ewnież 12 czerwca 2003 r. Weszla w zycie 8 sierpnia. Wszystkie zmiany zaznaczone sa tlusta czcionka.

SPIS TRESCI

 

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa reguluje sprawy zwiazane z rejestracja urodzen, malzenstw oraz zgonow, a takze sprawy dotyczace innych zdarzen, ktore maja wplyw na stan cywilny osob.

Art. 2. Rejestracji stanu cywilnego osob dokonuje sie w ksiegach stanu cywilnego w formie aktow urodzenia, malzenstwa oraz zgonu. W ksiegach stanu cywilnego dokonuje sie takze innych wpisow przewidzianych w odrebnych przepisach.

Art. 3. Stan cywilny osoby stwierdza sie na podstawie aktow sporzadzonych w ksiegach stanu cywilnego.

Art. 4. Akty stanu cywilnego stanowia wylaczny dowod zdarzen w nich stwierdzonych; ich niezgodnosc z prawda moze byc udowodniona jedynie w postepowaniu sadowym.

Art. 5. Ksiegi stanu cywilnego prowadzi sie w urzedach stanu cywilnego.

Art. 5a. 1. Urzedy stanu cywilnego wchodza w sklad urzedu gminy.

2. Gmina stanowi okreg urzedu stanu cywilnego.

3. Wojewoda moze tworzyc urzedy stanu cywilnego wlasciwe dla kilku okregow lub utworzyc kilka urzedow stanu cywilnego w obszarze jednej gminy.

Art. 6. 1. Czynnosci z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzedu stanu cywilnego lub jego zastepca (zastepcy).

2. Kierownikiem urzedu stanu cywilnego jest wojt lub burmistrz (prezydent).

3. Rada gminy moze powolac innego kierownika urzedu stanu cywilnego i jego zastepce (zastepcow).

4. Kierownik urzedu stanu cywilnego wspolpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbednym do realizacji jego zadan ustawowych.

Art. 7. 1. Czynnosci z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje sie w formie:

1) aktu stanu cywilnego,

2) decyzji,

3) postanowien w sprawach okreslonych w art. 24, 25 i 89

- chyba ze z przepisow ustawy wynika inna forma zalatwienia sprawy.

2. Jezeli kierownik urzedu stanu cywilnego odmawia:

1) przyjecia oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski,

2) wydania zaswiadczenia o braku okolicznosci wylaczajacych zawarcie malzenstwa, o ktorych mowa w art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,

3) wydania zezwolenia na zawarcie malzenstwa przed uplywem terminu, o ktorym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,

4) sporzadzenia aktu malzenstwa zawartego zgodnie z art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego,

5) wydania zaswiadczenia, ze obywatel polski lub zamieszkaly w Polsce cudzoziemiec nie majacy zadnego obywatelstwa zgodnie z prawem polskim moze zawrzec malzenstwo za granica,

powiadamia na pismie osobe zainteresowana o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doreczenia jej pisma kierownika urzedu stanu cywilnego moze wystapic z wnioskiem do sadu rejonowego wlasciwego ze wzgledu na siedzibe urzedu stanu cywilnego o rozstrzygniecie, czy okolicznosci przedstawione przez kierownika urzedu stanu cywilnego uzasadniaja odmowe dokonania czynnosci. Prawomocne postanowienie sadu wiaze kierownika urzedu stanu cywilnego.

3. Wystapienie z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 2, jest niedopuszczalne, jezeli sad na podstawie art. 5 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego rozstrzygnal, ze malzenstwo nie moze byc zawarte.

4. Odmowa dokonania innych czynnosci zwiazanych z rejestracja stanu cywilnego niz okreslonych w ust. 2 oraz nie przewidzianych w ustawie, a mogacych miec wplyw na stan cywilny osob, nastepuje w formie decyzji.

Art. 8. 1. Nadzor nad rejestracja stanu cywilnego sprawuje minister wlasciwy do spraw administracji publicznej na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

2. Nadzor nad czynnosciami z zakresu rejestracji stanu cywilnego, dokonywanymi przez konsula lub osobe wyznaczona do wykonywania funkcji konsula, okreslaja odrebne przepisy.

3. Wojewodowie sprawuja nadzor nad dzialalnoscia urzedow stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiazkow okreslonych w ustawie.

4. Wojewoda jest organem odwolawczym od orzeczen administracyjnych wydanych na podstawie ustawy.

Art. 9. Ilekroc w ustawie jest mowa o konsulu, rozumie sie przez to takze osobe wyznaczona do wykonywania funkcji konsula.

Rozdzial 2

Wlasciwosc miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego

Art. 10. 1. Urodzenie oraz zgon osoby rejestruje sie w urzedzie stanu cywilnego miejsca takiego zdarzenia.

2. Jezeli dziecko urodzilo sie na polskim statku morskim lub powietrznym, takie zdarzenie rejestruje sie w urzedzie stanu cywilnego wlasciwym dla dzielnicy Srodmiescie miasta stolecznego Warszawy.

3. W razie stwierdzenia zgonu lub uznania za zmarlego w postepowaniu sadowym albo w razie zgonu osoby na polskim statku morskim lub powietrznym, zgonu zolnierza w czynnej sluzbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poleglych lub zmarlych w zwiazku z dzialaniami wojennymi - zgon rejestruje sie w urzedzie stanu cywilnego wlasciwym dla dzielnicy Srodmiescie miasta stolecznego Warszawy.

Art. 11. 1. Jezeli zadne z rodzicow dziecka nie ma miejsca zamieszkania na obszarze wlasciwosci urzedu stanu cywilnego, o ktorym mowa w art. 10 ust. 1, zgloszenia urodzenia dziecka mozna dokonac w urzedzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania rodzicow lub jednego z nich.

2. W wyjatkowych wypadkach zgloszenia zgonu mozna dokonac w urzedzie stanu cywilnego ostatniego miejsca zamieszkania zmarlego lub miejsca jego pochowania.

3. W wypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, sporzadza sie protokol zgloszenia urodzenia lub zgonu i przesyla sie go niezwlocznie do urzedu stanu cywilnego miejsca urodzenia dziecka lub miejsca zgonu osoby w celu sporzadzenia odpowiedniego aktu stanu cywilnego.

Art. 12. 1. Zawarcie malzenstwa nastepuje w urzedzie stanu cywilnego wybranym przez osoby zamierzajace wstapic w zwiazek malzenski.

2. Zaswiadczenie stwierdzajace brak okolicznosci wylaczajacych zawarcie malzenstwa wydaje kierownik urzedu stanu cywilnego miejsca zamieszkania jednej z osob zamierzajacych zawrzec malzenstwo w sposob okreslony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

2a. Wniosek o wydanie zaswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 2, oraz zaswiadczenie sa wolne od oplat.

3. Akt malzenstwa zawartego w sposob okreslony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego sporzadza sie w urzedzie stanu cywilnego wlasciwym ze wzgledu na miejsce zawarcia malzenstwa.

Art. 13. Odtworzenia aktu stanu cywilnego, wpisania tresci aktu stanu cywilnego sporzadzonego za granica do polskich ksiag stanu cywilnego lub zarejestrowania w nich urodzenia, zawarcia malzenstwa albo zgonu, ktore nastapily za granica, dokonuje sie w urzedzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba ze przepisy ustawy stanowia inaczej.

Art. 14. 1. Oswiadczenie o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska meza matki, oswiadczenie malzonka rozwiedzionego o powrocie do nazwisk, ktore nosil przed zawarciem malzenstwa, oraz wniosek o wpisanie do aktu urodzenia dziecka wzmianki o tym, ze rodzice dziecka zawarli malzenstwo, mozna zlozyc w kazdym urzedzie stanu cywilnego.

2. Jezeli jednak oswiadczenie o uznaniu dziecka zostalo zlozone przed konsulem i dotyczy dziecka urodzonego, wpisania takiego oswiadczenia dokonuje sie w urzedzie stanu cywilnego miejsca sporzadzenia aktu urodzenia, a dziecka poczetego, lecz nie urodzonego - w urzedzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania matki.

Art. 15. Jezeli osoba zadajaca dokonania czynnosci przez urzad stanu cywilnego nie ma w kraju miejsca zamieszkania, wlasciwosc miejscowa w sprawach rejestracji stanu cywilnego ustala sie na podstawie ostatniego miejsca zamieszkania tej osoby w kraju. W razie braku takiej podstawy lub jezeli wnioskodawca jest konsul, czynnosci tych dokonuje sie w urzedzie stanu cywilnego wlasciwym dla dzielnicy Srodmiescie miasta stolecznego Warszawy.

Rozdzial 3

Zasady sporzadzania aktow stanu cywilnego i prowadzenia ksiag stanu cywilnego

Art. 16. Akt stanu cywilnego sporzadza sie w dniu, w ktorym dokonano zgloszenia zdarzenia powodujacego sporzadzenie aktu, chyba ze ustawa dopuszcza mozliwosc sporzadzenia aktu stanu cywilnego w innym terminie.

Art. 17. 1. Akty urodzenia, malzenstwa oraz zgonu sporzadza sie oddzielnie dla kazdego rodzaju aktu.

2. Dokumenty i oswiadczenia zlozone w czasie lub po sporzadzeniu aktow urodzenia, malzenstwa oraz zgonu, a takze dokumenty przekazane urzedom stanu cywilnego przez sady i inne organy panstwowe stanowia akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego.

Art. 18. 1. Akt stanu cywilnego powinien zawierac tylko dane wymagane przez prawo. W szczegolnosci w akcie stanu cywilnego nie mozna zamieszczac danych naruszajacych dobra osobiste.

2. Na wniosek osob zainteresowanych, organow panstwowych lub z urzedu skresla sie czesc wpisu dotyczaca danych, ktore stosownie do ust. 1 nie moga byc zamieszczone w akcie stanu cywilnego.

Art. 19. 1. Zgloszenia urodzenia i zgonu dokonuje sie ustnie.

2. Zgloszenia urodzenia lub zgonu na pismie dokonuja odpowiednio organy panstwowe, zaklady opieki zdrowotnej i inne zaklady oraz lekarze i polozne.

Art. 20. Jezeli osoba obowiazana do zgloszenia urodzenia lub zgonu nie moze porozumiec sie z kierownikiem urzedu stanu cywilnego ani ustnie, ani na pismie ze wzgledu na swoja ulomnosc fizyczna lub nieznajomosc jezyka polskiego, kierownik urzedu stanu cywilnego wzywa bieglego lub tlumacza.

Art. 21. 1. Jezeli po sporzadzeniu aktu stanu cywilnego nastapia zdarzenia, ktore maja wplyw na jego tresc lub waznosc, zmiany z nich wynikajace wpisuje sie do aktu w formie wzmianki dodatkowej.

2. Podstawe do wpisania wzmianki, o ktorej mowa w ust. 1, stanowia prawomocne orzeczenia sadow, ostateczne decyzje, odpisy z akt stanu cywilnego oraz inne dokumenty majace wplyw na tresc lub waznosc aktu.

3. Pod trescia aktu stanu cywilnego zamieszcza sie przypiski zawierajace informacje o innych aktach stanu cywilnego dotyczacych tej samej osoby.

Art. 22. Kierownik urzedu stanu cywilnego jest obowiazany zadac dowodow potwierdzajacych prawdziwosc danych zgloszonych do wpisu do ksiag stanu cywilnego. W razie uznania tych dowodow za niewystarczajace - w celu ustalenia stanu faktycznego - przeprowadza sie postepowanie wyjasniajace.

Art. 23. 1. Ksiegi stanu cywilnego prowadzi sie w jednym egzemplarzu, oddzielnie dla kazdego rodzaju aktu.

2. Ksiegi stanu cywilnego zamyka sie po uplywie roku kalendarzowego.

Art. 24. Ksiegi stanu cywilnego przechowuje sie w urzedach stanu cywilnego. Ksiag takich nie mozna wynosic poza lokal urzedu. Wyniesienie ksiag moze nastapic z waznych przyczyn jedynie za zgoda organu administracji panstwowej wyzszego stopnia lub w razie niebezpieczenstwa zagrazajacego tym ksiegom.

Art. 25. Ksiegi stanu cywilnego, za zezwoleniem kierownika urzedu stanu cywilnego, mozna udostepnic upowaznionym przedstawicielom organow panstwowych oraz instytucji naukowych w celu przegladania.

Art. 26. Sady i inne organy panstwowe sa obowiazane przekazywac urzedom stanu cywilnego odpisy prawomocnych orzeczen, ostatecznych decyzji oraz innych dokumentow stanowiacych podstawe wpisu do ksiag stanu cywilnego.

Art. 27. 1. Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji okresla, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady sporzadzania aktow stanu cywilnego,

2) sposob prowadzenia ksiag stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia,

3) wzory aktow stanu cywilnego i wzory odpisow aktow,

4) wzor zaswiadczenia stwierdzajacego brak okolicznosci wylaczajacych zawarcie malzenstwa i wzor zaswiadczenia stanowiacego podstawe sporzadzenia aktu malzenstwa zawartego w sposob okreslony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego; zaswiadczenia te powinny stanowic jeden dokument i zawierac wszystkie dane niezbedne do sporzadzenia aktu malzenstwa,

5) wzory protokolow sporzadzanych w sprawach, o ktorych mowa w art. 59 i 60,

6) wzor zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 71.

2. Minister wlasciwy w sprawach administracji na podstawie informacji otrzymanych od wlasciwych przedstawicieli kosciolow i innych zwiazkow wyznaniowych oglasza w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" obwieszczenie zawierajace wykaz stanowisk, ktorych zajmowanie upowaznia do sporzadzenia zaswiadczenia stanowiacego podstawe sporzadzenia aktu malzenstwa zawartego w sposob okreslony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego. Osoba zajmujaca jedno z tych stanowisk jest duchownym w rozumieniu przepisow o zawarciu malzenstwa.

Rozdzial 4

Uniewaznienie, sprostowanie, ustalenie tresci, odtworzenie i uzupelnienie aktu stanu cywilnego

Art. 28. W akcie stanu cywilnego nie mozna dokonywac zadnych zmian, chyba ze ustawa stanowi inaczej. Mozna jedynie sprostowac oczywisty blad pisarski.

Art. 29. Jezeli dwa akty stanu cywilnego stwierdzaja to samo zdarzenie, uniewaznia sie jeden z nich. Uniewaznienia dokonuje organ administracji panstwowej wyzszego stopnia, wlasciwy dla kierownika urzedu stanu cywilnego, ktory sporzadzil akt pozniejszy.

Art. 30. Akt stanu cywilnego uniewaznia sie, jezeli:

1) stwierdza zdarzenie niezgodne z prawda,

2) uchybienia powstale przy sporzadzeniu aktu zmniejszaja jego moc dowodowa.

Art. 31. Akt stanu cywilnego podlega sprostowaniu w razie blednego lub niescislego jego zredagowania.

Art. 32. Ustala sie tresc aktu stanu cywilnego, jezeli:

1) akt uniewazniony ma byc zastapiony nowym aktem,

2) akt urodzenia lub akt malzenstwa nie zostal sporzadzony i nie mozna go sporzadzic w trybie przewidzianym w przepisach ustawy.

Art. 33. W sprawach okreslonych w art. 30-32 orzeka sad w postepowaniu nieprocesowym, na wniosek osoby zainteresowanej, prokuratora lub kierownika urzedu stanu cywilnego.

Art. 34. 1. W razie zaginiecia lub zniszczenia calosci lub czesci ksiegi stanu cywilnego, odtwarza sie tresc aktu stanu cywilnego wraz ze wzmiankami dodatkowymi na wniosek osoby zainteresowanej, organu panstwowego lub z urzedu.

2. W razie zaginiecia lub zniszczenia calosci lub czesci ksiegi stanu cywilnego, tresc odpisu aktu wpisuje sie do ksiag stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzedu, jezeli istnieje odpis aktu.

3. Tresc odtworzonego aktu wraz ze wzmiankami dodatkowymi oraz tresc odpisu aktu wpisuje sie do ksiag stanu cywilnego urzedu stanu cywilnego miejsca sporzadzenia aktu w zaginionej lub zniszczonej ksiedze.

Art. 35. Jezeli akt urodzenia, malzenstwa lub zgonu zostal sporzadzony za granica, a uzyskanie odpisu aktu jest niemozliwe lub zwiazane z powaznymi trudnosciami, mozna odtworzyc jego tresc na wniosek osoby zainteresowanej, organu panstwowego lub z urzedu.

Art. 36. Akt stanu cywilnego nie zawierajacy wszystkich danych, ktore powinny byc w nim zamieszczone, podlega uzupelnieniu.

Art. 37. Skreslony akt stanu cywilnego nie podlega ujawnieniu i nie wydaje sie z niego odpisow.

Rozdzial 5

Akt urodzenia

Art. 38. 1. Urodzenie dziecka nalezy zglosic w ciagu 14 dni od dnia urodzenia.

2. Jezeli dziecko urodzilo sie martwe, zgloszenie takiego zdarzenia powinno nastapic w ciagu 3 dni. W takim wypadku sporzadza sie akt urodzenia z adnotacja w rubryce "Uwagi", ze dziecko urodzilo sie martwe; aktu zgonu nie sporzadza sie.

Art. 39. 1. Do zgloszenia urodzenia dziecka sa obowiazani:

1) ojciec dziecka albo matka, jezeli jej stan zdrowia na to pozwala, albo inna osoba obecna przy porodzie,

2) lekarz albo polozna.

2. Jezeli urodzenie dziecka nastapilo w zakladzie opieki zdrowotnej, do zgloszenia urodzenia jest obowiazany zaklad opieki zdrowotnej.

Art. 40. 1. Akt urodzenia sporzadza sie na podstawie pisemnego zgloszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, polozna lub zaklad opieki zdrowotnej.

2. Do aktu urodzenia wpisuje sie:

1) nazwisko, imie (imiona) i plec dziecka,

2) miejsce i date urodzenia dziecka,

3) nazwiska, nazwiska rodowe rodzicow, imie (imiona), miejsce i date urodzenia, miejsce zamieszkania kazdego z rodzicow w chwili urodzenia sie dziecka,

4) nazwisko, imie i miejsce zamieszkania zglaszajacego,

5) dane dotyczace zakladu opieki zdrowotnej, jezeli sporzadzenie aktu nastepuje na podstawie zgloszenia, o ktorym mowa w art. 39 ust. 2.

3. Pisemne zgloszenie urodzenia dziecka powinno w szczegolnosci zawierac:

1) imie i nazwisko, nazwisko rodowe, date urodzenia, PESEL, okreslenie stanu cywilnego oraz miejsca stalego zameldowania matki dziecka,

2) imie i nazwisko, date urodzenia, PESEL, okreslenie stanu cywilnego oraz miejsca stalego zameldowania ojca dziecka,

3) dane dotyczace wyksztalcenia rodzicow dziecka,

4) dane dotyczace zrodla utrzymania rodzicow dziecka,

5) date urodzenia dziecka,

6) okreslenie miejscowosci urodzenia dziecka,

7) okreslenie plci, ciezaru i dlugosci dziecka,

8) charakterystyke porodu.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor pisemnego zgloszenia urodzenia dziecka, z uwzglednieniem danych, o ktorych mowa w ust. 3, oraz z wyszczegolnieniem na formularzu czesci wypelnianych przez zaklad opieki zdrowotnej, lekarzy lub polozne oraz urzad stanu cywilnego, a takze sposob jego wypelniania.

Art. 41. 1. Osoba zglaszajaca urodzenie dziecka, ktorego rodzice pozostaja w zwiazku malzenskim, przedstawia odpis skrocony aktu malzenstwa; obowiazek ten nie dotyczy zakladu opieki zdrowotnej, o ktorym mowa w art. 39 ust. 2.

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1, nie przedstawia odpisu skroconego aktu malzenstwa rodzicow dziecka, jezeli akt ten zostal sporzadzony w tym samym urzedzie stanu cywilnego.

Art. 42. 1. Jezeli stosownie do przepisow Kodeksu rodzinnego i opiekunczego nie zachodzi domniemanie, ze ojcem dziecka jest maz matki, dane dotyczace osoby ojca wpisuje sie tylko w razie uznania dziecka przez ojca lub sadowego ustalenia ojcostwa.

2. Jezeli nie nastapilo uznanie dziecka lub sadowe ustalenie ojcostwa, wpisuje sie do akt urodzenia dziecka jako imie ojca - imie wskazane przez przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno z imion zwykle w kraju uzywanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko rodowe - nazwisko matki z odpowiednia adnotacja w rubryce "Uwagi".

Art. 43. 1. Przyjecie oswiadczenia o uznaniu dziecka przez ojca przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego lub przed konsulem nastepuje z zachowaniem przepisow Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

2. Przyjecie oswiadczenia o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecku nazwiska meza matki wymaga sporzadzenia protokolu.

3. W razie uznania dziecka przed konsulem, konsul sporzadza protokol przyjecia oswiadczenia o uznaniu i przesyla go niezwlocznie do urzedu stanu cywilnego, o ktorym mowa w art. 14 ust. 2.

Art. 44. 1. Jezeli uznanie dziecka przez ojca nastepuje przed sporzadzeniem aktu urodzenia lub dotyczy dziecka poczetego, lecz nie urodzonego, tresc oswiadczenia wpisuje sie do ksiegi urodzen.

2. Jezeli uznanie dziecka nastepuje przy sporzadzaniu aktu urodzenia, w akcie takim wpisuje sie nazwisko i inne dane dotyczace ojca zgodnie z trescia oswiadczenia, z odpowiednia adnotacja w rubryce "Uwagi".

3. Jezeli uznanie dziecka nastepuje po sporzadzeniu aktu urodzenia, do aktu takiego wpisuje sie wzmianke dodatkowa o uznaniu i zmianie nazwiska dziecka, stosownie do przepisow Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio w razie sadowego ustalenia ojcostwa oraz nadania dziecku nazwiska meza matki.

Art. 45. W razie uniewaznienia uznania dziecka albo zaprzeczenie ojcostwa, wpisuje sie do aktu urodzenia wzmianke dodatkowa zawierajaca dane wymienione w art. 42 ust. 2; czynnosci takiej dokonuje sie na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzedu.

Art. 46. 1. Jezeli rodzice dziecka zawieraja malzenstwo po urodzeniu sie dziecka, a przed sporzadzeniem aktu urodzenia - akt ten sporzadza sie tak jak dla dziecka urodzonego z malzenstwa.

2. Jezeli rodzice dziecka zawieraja malzenstwo po urodzeniu sie dziecka, dla ktorego zostal sporzadzony akt urodzenia, do takiego aktu wpisuje sie wzmianke dodatkowa o zawarciu malzenstwa oraz o wynikajacej z tego, stosownie do przepisow Kodeksu rodzinnego i opiekunczego, zmianie nazwiska dziecka.

3. Jezeli w chwili zgloszenia wniosku o wpisanie wzmianki dodatkowej o zawarciu malzenstwa ojcostwo meza matki nie jest ustalone, wniosek taki mozna zglosic jednoczesnie z uznaniem dziecka przez meza matki, a takze przy sporzadzaniu aktu malzenstwa.

Art. 47. 1. W razie orzeczenia przysposobienia dziecka, wpisuje sie do aktu urodzenia wzmianke dodatkowa o przysposobieniu.

2. Jezeli przysposobienie zostalo dokonane wspolnie przez malzonkow, w odpisie skroconym aktu urodzenia wymienia sie przysposabiajacych jako rodzicow przysposobionego.

3. Jezeli przysposobienie zostalo dokonane przez meza matki lub zone ojca dziecka, w odpisie skroconym aktu urodzenia wymienia sie przysposabiajacego oraz jego malzonka jako rodzicow dziecka.

4. W razie przysposobienia dziecka przez osobe nie pozostajaca w zwiazku malzenskim, w odpisie skroconym aktu urodzenia wymienia sie przysposabiajacego jako rodzica dziecka. Jako imie drugiego z rodzicow wpisuje sie imie wskazane przez przysposabiajacego, a jako nazwisko drugiego z rodzicow i jego nazwisko rodowe - nazwisko przysposabiajacego.

5. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio w razie przysposobienia przez jednego z malzonkow dziecka nie pochodzacego od wspolmalzonka.

6. Przepisow ust. 2-5 nie stosuje sie do przysposobienia, ktore wywoluje skutki z art. 124 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego, jezeli sad opiekunczy tak postanowil na wniosek przysposabiajacego i za zgoda osob, ktorych zgoda jest do przysposobienia potrzebna.

Art. 48. 1. W razie orzeczenia przysposobienia, na ktore rodzice dziecka wyrazili przed sadem opiekunczym zgode bez wskazania osoby przysposabiajacej, sporzadza sie nowy akt urodzenia przysposobionego; w akcie tym jako rodzicow wpisuje sie przysposabiajacych.

2. Przepisy art. 47 ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

3. O sporzadzeniu nowego aktu urodzenia wpisuje sie do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego wzmianke dodatkowa; dotychczasowy akt urodzenia przysposobionego nie podlega ujawnieniu i nie wydaje sie z niego odpisow, chyba ze zazada tego sad w zwiazku ze sprawa, w ktorej uzna to za konieczne.

4. Przysposobiony po uzyskaniu pelnoletnosci moze zadac udostepnienia ksiegi stanu cywilnego w czesci dotyczacej dotychczasowego aktu urodzenia.

Art. 49. 1. W razie orzeczenia przysposobienia w sposob okreslony w art. 121 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego, moze byc sporzadzony nowy akt urodzenia przysposobionego, w ktorym jako rodzicow wpisuje sie przysposabiajacych, jezeli sad opiekunczy tak postanowil. Przepisy art. 47 ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.

1a. O sporzadzeniu nowego aktu urodzenia sad opiekunczy orzeka na wniosek przysposabiajacego, za zgoda przysposobionego, ktory ukonczyl lat trzynascie, albo na wniosek przysposobionego za zgoda przysposabiajacego. Przepisy art. 118 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego stosuje sie odpowiednio.

2. O sporzadzeniu nowego aktu urodzenia wpisuje sie do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego wzmianke dodatkowa; dotychczasowy akt nie podlega ujawnieniu i nie wydaje sie z niego odpisow, chyba ze zazada tego sad w zwiazku z ustaleniem pochodzenia przysposobionego, jako uznaniem lub rozwiazaniem stosunku przysposobienia albo w zwiazku z innymi sprawami, w ktorych sad uzna to za konieczne.

2a. Przysposobiony po uzyskaniu pelnoletnosci moze zadac udostepnienia ksiegi stanu cywilnego w czesci dotyczacej dotychczasowego aktu urodzenia.

3. W razie rozwiazania stosunku przysposobienia, nowy akt urodzenia przysposobionego uniewaznia sad w postepowaniu nieprocesowym; uniewaznia sie rowniez wzmianke dodatkowa o sporzadzeniu nowego aktu urodzenia, wpisana do dotychczasowego aktu urodzenia przysposobionego.

Art. 50. 1. Kierownik urzedu stanu cywilnego odmawia przyjecia oswiadczenia o wyborze dla dziecka wiecej niz dwoch imion, imienia osmieszajacego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobnialej oraz imienia nie pozwalajacego odroznic plci dziecka.

2. Jezeli przy sporzadzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru imienia (imion) dziecka, kierownik urzedu stanu cywilnego wpisuje do aktu urodzenia jedno z imion zwykle w kraju uzywanych, czyniac o tym stosowna wzmianke dodatkowa.

Art. 51. 1. Rodzice dziecka moga w ciagu 6 miesiecy od daty sporzadzenia aktu urodzenia zlozyc kierownikowi urzedu stanu cywilnego pisemne oswiadczenie o zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporzadzenia. Przepis art. 50 ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

2. O zmianie imienia (imion) wpisuje sie do aktu urodzenia dziecka wzmianke dodatkowa.

Art. 52. 1. Akt urodzenia dziecka nieznanych rodzicow sporzadza sie na podstawie orzeczenia sadu opiekunczego.

2. Sad opiekunczy ustala w miare mozliwosci miejsce i date urodzenia dziecka po zasiegnieciu opinii osoby, pod ktorej opieka dziecko sie znajduje, nadaje dziecku imie i nazwisko oraz okresla, jakie imiona rodzicow i ich nazwiska rodowe maja byc wpisane do aktu urodzenia. Nazwisko nadane dziecku wpisuje sie jako nazwisko jego rodzicow.

3. W razie nieustalenia miejsca urodzenia dziecka, za miejsce urodzenia uwaza sie miejsce znalezienia dziecka.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio, jezeli nie mozna ustalic tozsamosci osoby pelnoletniej ze wzgledu na jej ulomnosc fizyczna lub psychiczna albo nieznane pochodzenie.

Rozdzial 6

Zawieranie malzenstw i akt malzenstwa

Art. 53. Zawarcie malzenstwa nastepuje zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

Art. 54. 1. Osoba zamierzajaca zawrzec malzenstwo jest obowiazana:

1) przedstawic dokument stwierdzajacy tozsamosc oraz zlozyc odpis skrocony aktu urodzenia, a takze dowod ustania lub uniewaznienia malzenstwa, jezeli pozostawala poprzednio w zwiazku malzenskim, albo nieistnienia malzenstwa, jezeli postepowanie o ustalenie nieistnienia malzenstwa toczylo sie wobec tej osoby,

2) zlozyc pisemne zapewnienie, ze nie wie o istnieniu okolicznosci wylaczajacych zawarcie malzenstwa,

3) zlozyc zezwolenie na zawarcie malzenstwa, jezeli tego wymagaja przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1, nie sklada odpisu skroconego aktu stanu cywilnego, jezeli zostal on sporzadzony w urzedzie stanu cywilnego, w ktorym nastapi sporzadzenie aktu malzenstwa.

3. W razie gdy oswiadczenie o wstapieniu w zwiazek malzenski ma zostac zlozone przez pelnomocnika, jest on obowiazany zlozyc kierownikowi urzedu stanu cywilnego stosowne pelnomocnictwo.

Art. 55. 1. Dowodem ustania malzenstwa jest:

1) odpis skrocony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sadu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarlego poprzedniego malzonka,

2) odpis skrocony aktu malzenstwa z adnotacja o jego rozwiazaniu przez rozwod albo odpis prawomocnego orzeczenia sadu o rozwodzie.

2. Dowodem uniewaznienia malzenstwa jest odpis skrocony aktu malzenstwa z adnotacja o uniewaznieniu malzenstwa albo odpis prawomocnego orzeczenia sadu o uniewaznieniu malzenstwa.

3. Dowodem nieistnienia malzenstwa jest odpis prawomocnego orzeczenia sadu ustalajacego nieistnienia malzenstwa.

Art. 56. 1. Cudzoziemiec zamierzajacy zawrzec malzenstwo jest obowiazany zlozyc kierownikowi urzedu stanu cywilnego dokument stwierdzajacy, ze zgodnie z wlasciwym prawem moze zawrzec malzenstwo.

2. Jezeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciezenia przeszkody, sad w postepowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca moze go zwolnic od zlozenia dokumentu.

3. W postepowaniu o zwolnienie cudzoziemca od zlozenia dokumentu sad na podstawie wlasciwego prawa ustala, czy osoba ta moze zawrzec malzenstwo.

4. Przepisow powyzszych nie stosuje sie do cudzoziemca nie majacego obywatelstwa zadnego panstwa, jezeli ma on w Polsce miejsce zamieszkania.

Art. 57. Kierownik urzedu stanu cywilnego sprawdza tozsamosc osob wstepujacych w zwiazek malzenski oraz tozsamosc i pelnoletnosc swiadkow.

Art. 58. 1. Zawarcie malzenstwa nastepuje z zachowaniem uroczystej formy. Kierownik urzedu stanu cywilnego w czasie przyjmowania oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski nosi odznake, ktorej wzor i sposob noszenia okresla, w drodze rozporzadzenia, Minister Spraw Wewnetrznych i Administracji.

2. Podczas skladania oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski stoja wszyscy obecni, nie wylaczajac kierownika urzedu stanu cywilnego.

3. Jezeli zachodza uzasadnione przyczyny, kierownik urzedu stanu cywilnego moze przyjac oswiadczenia o wstapieniu w zwiazek malzenski poza lokalem urzedu stanu cywilnego.

Art. 59. Jezeli zawarcie malzenstwa nastepuje poza lokalem urzedu stanu cywilnego, w miejscu zawarcia malzenstwa sporzadza sie protokol stwierdzajacy zlozenie przez przyszlych malzonkow oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski. W protokole zamieszcza sie ponadto inne dane wymagane przy zawieraniu malzenstwa. Protokol po podpisaniu przez malzonkow, swiadkow i kierownika urzedu stanu cywilnego stanowi podstawe do sporzadzenia aktu malzenstwa.

Art. 60. 1. Jezeli zawarcie malzenstwa nastepuje przed konsulem, sporzadza on protokol stwierdzajacy zlozenie przez przyszlych malzonkow oswiadczen o wstapieniu w zwiazek malzenski. W protokole zamieszcza sie ponadto inne dane przewidziane przy zawieraniu malzenstwa. Przepisy art. 53, 54 ust. 1 oraz art. 57 stosuje sie odpowiednio.

2. Protokol, o ktorym mowa w ust. 1, podpisany przez malzonkow, swiadkow i konsula stanowi podstawe do sporzadzenia aktu malzenstwa w polskich ksiegach stanu cywilnego. W tym celu protokol wraz z zapewnieniami osob wstepujacych w zwiazek malzenski, ze nie wiedza o istnieniu okolicznosci wylaczajacych zawarcie przez nie malzenstwa, oraz z oswiadczeniem o nazwisku (nazwiskach), ktore beda nosic po jego zawarciu, z takze o nazwisku dzieci zrodzonych z tego malzenstwa - konsul przesyla niezwlocznie do urzedu stanu cywilnego wlasciwego dla dzielnicy srodmiescie miasta stolecznego Warszawy.

Art. 61. 1. Akt malzenstwa sporzadza sie niezwlocznie po jego zawarciu.

2. Jezeli akt malzenstwa nie mogl byc z waznych przyczyn sporzadzony niezwlocznie po jego zawarciu sporzadza sie go natychmiast po ustaniu przeszkody.

Art. 61a. 1. Podstawa sporzadzenia aktu malzenstwa zawartego w sposob okreslony w art. 1 § 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego jest zaswiadczenie sporzadzone zgodnie z art. 8 § 2 tego Kodeksu, przekazane do urzedu stanu cywilnego.

2. Akt malzenstwa sporzadza sie niezwlocznie, nie pozniej niz w nastepnym dniu roboczym po dniu, w ktorym do urzedu stanu cywilnego nadeszly dokumenty okreslone w ust. 1. Jako date zawarcia malzenstwa wpisuje sie date zlozenia oswiadczen przewidzianych w art. 1 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

3. Po sporzadzeniu aktu malzenstwa przekazane dokumenty wlacza sie do akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego.

4. Jezeli zaswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, przekazane do urzedu stanu cywilnego przez nadanie jako przesylka polecona w polskiej placowce pocztowej operatora publicznego zostalo utracone przed dotarciem do urzedu stanu cywilnego, kierownik tego urzedu, na wniosek osoby zainteresowanej, zwroci sie do duchownego o potwierdzenie tresci utraconego zaswiadczenia oraz dostarczenie dowodu nadania przesylki. Na tej podstawie kierownik urzedu stanu cywilnego sporzadzi akt malzenstwa, jezeli stwierdzi, ze zachowany zostal termin, o ktorym mowa w art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

5. Kierownik urzedu stanu cywilnego odmawia sporzadzenia aktu malzenstwa, jezeli dokument, o ktorym mowa w ust. 1, przekazano do urzedu stanu cywilnego po uplywie terminu okreslonego w art. 8 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

Art. 62. 1. Do aktu malzenstwa wpisuje sie:

1) nazwiska i imiona osob zawierajacych malzenstwo, ich nazwiska rodowe, stan cywilny, miejsce i date urodzenia oraz miejsce zamieszkania,

2) miejsce i date zawarcia malzenstwa,

3) nazwiska i imiona oraz nazwiska rodowe rodzicow kazdej z osob wstepujacych w zwiazek malzenski,

4) nazwiska i imiona swiadkow,

5) nazwisko (nazwiska), ktore beda nosic osoby zawierajace malzenstwo po jego zawarciu, oraz nazwisko, ktore beda nosic dzieci zrodzone z tego malzenstwa,

6) stwierdzenie, ze osoby zawierajace malzenstwo zlozyly zgodne oswiadczenia o wstapieniu w zwiazek malzenski.

2. Nazwisko (nazwiska), ktore beda nosili malzonkowie, oraz nazwisko, ktore beda nosily dzieci pochodzace z malzenstwa, wpisuje sie do aktu malzenstwa na podstawie pisemnych oswiadczen zlozonych zgodnie z art. 25 § 1 i art. 88 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego.

3. Jezeli obywatel polski zawierajacy malzenstwo w zagranicznym urzedzie stanu cywilnego nie zlozyl oswiadczenia w sprawie swojego nazwiska, moze je zlozyc wraz z wnioskiem o wpisanie aktu malzenstwa do polskiej ksiegi malzenstw, a gdy malzenstwo zawierali obywatele polscy, moga takze zlozyc oswiadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego malzenstwa.

4. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 3, mozna zlozyc rowniez przed konsulem. W takim wypadku konsul sporzadza protokol przyjecia oswiadczenia, ktory wraz z wnioskiem o wpisanie aktu malzenstwa do polskich ksiag stanu cywilnego przesyla niezwlocznie do urzedu stanu cywilnego wlasciwego dla dzielnicy Srodmiescie miasta stolecznego Warszawy.

5. Prawomocne orzeczenie o rozwodzie, uniewaznieniu malzenstwa, o separacji i o zniesieniu separacji stanowi podstawe wpisania wzmianki dodatkowej do aktu malzenstwa.

Art. 62a. Przed zawarciem malzenstwa podlegajacego prawu wewnetrznemu kosciola albo innego zwiazku wyznaniowego duchowny informuje osoby zamierzajace zawrzec to malzenstwo o tresci podstawowych przepisow prawa polskiego dotyczacych zawarcia malzenstwa i jego skutkow.

Art. 63. (skreslony).

Rozdzial 7

Akt zgonu

Art. 64. 1. Zgon osoby nalezy zglosic najpozniej w ciagu 3 dni od dnia zgonu.

2. Jezeli zgon nastapil wskutek choroby zakaznej, zgloszenie powinno nastapic w ciagu 24 godzin od zgonu.

Art. 65. 1. Do zgloszenia zgonu sa obowiazani w kolejnosci:

1) malzonek lub dzieci zmarlego,

2) najblizsi krewni lub powinowaci,

3) osoby zamieszkale w lokalu, w ktorym nastapil zgon,

4) osoby, ktore byly obecne przy zgonie lub naocznie sie o nim przekonaly,

5) administrator domu, w ktorym nastapil zgon.

2. Jezeli zgon nastapil w szpitalu lub innym zakladzie, do zgloszenia zgonu jest obowiazany szpital lub zaklad.

Art. 66. 1. Akt zgonu sporzadza sie na podstawie karty zgonu.

2. Jezeli okolicznosci zgonu byly przedmiotem postepowania przeprowadzonego przez organ panstwowy, akt zgonu sporzadza sie na podstawie pisemnego zgloszenia dokonanego przez taki organ.

Art. 67. 1. Do aktu zgonu wpisuje sie:

1) nazwisko, imie (imiona), nazwisko rodowe, stan cywilny, miejsce i date urodzenia, miejsce zamieszkania zmarlego,

2) date, godzine oraz miejsce zgonu lub znalezienia zwlok,

3) nazwisko, imie (imiona) oraz nazwisko rodowe malzonka osoby zmarlej,

4) nazwiska rodowe i imiona rodzicow zmarlego,

5) nazwisko, imie (imiona), miejsce zamieszkania osoby zglaszajacej zgon lub dane dotyczace szpitala albo zakladu, o ktorych mowa w art. 65 ust. 2.

2. Jezeli zglaszajacy zgon nie zna niektorych danych wymienionych w ust. 1, do aktu zgonu wpisuje sie stosowna adnotacje.

Art. 68. 1. W razie zgonu osoby o nie ustalonej tozsamosci, do aktu zgonu wpisuje sie:

1) date, godzine, miejsce i okolicznosci znalezienia zwlok oraz ich zewnetrzny wyglad,

2) plec oraz przypuszczalny rok urodzenia zmarlego,

3) znaki szczegolne zmarlego,

4) opis odziezy oraz innych przedmiotow znalezionych przy zmarlym.

2. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, organ panstwowy, ktory pozniej ustali tozsamosc osoby, zglasza dane uzupelniajace akt zgonu.

3. Na podstawie danych uzupelniajacych i dotychczasowego aktu sporzadza sie nowy akt zgonu z adnotacja w rubryce "Uwagi", ze akt ten zastepuje akt dotychczasowy, ktory skresla sie.

Art. 69. W razie uchylenia postanowienia o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarlego, akt zgonu skresla sie.

Rozdzial 8

Szczegolne wypadki rejestracji stanu cywilnego

Art. 70. Urodzenie, zawarcie malzenstwa lub zgon, ktore nastapily za granica i nie zostaly zarejestrowane w zagranicznych ksiegach stanu cywilnego, mozna zarejestrowac w polskich ksiegach stanu cywilnego.

Art. 71. 1. Obywatel polski lub zamieszkaly w Polsce cudzoziemiec nie majacy obywatelstwa zadnego panstwa zamierzajacy zawrzec malzenstwo za granica moze otrzymac zaswiadczenie stwierdzajace, ze zgodnie z prawem polskim moze on zawrzec malzenstwo. Przepis art. 41 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekunczego stosuje sie odpowiednio.

2. Zaswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje kierownik urzedu stanu cywilnego miejsca zamieszkania osoby, ktorej zaswiadczenie dotyczy.

3. Jezeli obywatel polski zamieszkaly za granica nie mial miejsca zamieszkania w Polsce albo nie mozna ustalic jego ostatniego miejsca zamieszkania w Polsce albo wyjechal z Polski przed ukonczeniem 16 roku zycia i stale przebywa za granica, zaswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje konsul.

Art. 72. 1. W razie istnienia przeszkod do rejestracji urodzenia lub zgonu obywatela polskiego w zagranicznym urzedzie stanu cywilnego, zgloszenia mozna dokonac w urzedzie stanu cywilnego w kraju za posrednictwem konsula lub pelnomocnika. Pelnomocnictwo powinno byc udzielone na pismie z podpisem urzedowo poswiadczonym.

2. W razie zgloszenia urodzenia, konsul sporzadza protokol, w ktorym wymienia nazwisko, imie (imiona) i plec dziecka, date i miejsce urodzenia, imiona i nazwiska oraz nazwiska rodowe rodzicow, a takze ich miejsce zamieszkania.

3. W razie zgloszenia zgonu, konsul sporzadza protokol, w ktorym wymienia nazwisko i imie (imiona) zmarlego, jego nazwisko rodowe, date lub rok oraz miejsce urodzenia, date i miejsce zgonu, miejsce zamieszkania, imiona i nazwiska rodowe rodzicow oraz przyczyne zgonu.

4. W celu wpisania do akt stanu cywilnego tresci protokolow, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, konsul przesyla je niezwlocznie do urzedu stanu cywilnego wlasciwego dla dzielnicy Srodmiescie miasta stolecznego Warszawy.

Art. 73. 1. Akt stanu cywilnego sporzadzony za granica moze byc wpisany do polskich ksiag stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzedu.

2. Wpisanie wzmianki dodatkowej lub zamieszczenie przypisku w akcie stanu cywilnego na podstawie orzeczenia organu panstwa obcego w sprawie niemajatkowej nalezacej w Polsce do drogi sadowej moze nastapic, jezeli orzeczenie to zostalo uznane przez sad polski, chyba ze umowa miedzynarodowa stanowi inaczej.

3. Na podstawie aktu stanu cywilnego sporzadzonego za granica wpisuje sie z urzedu wzmianki dodatkowe lub zamieszcza przypiski w akcie stanu cywilnego sporzadzonym w polskich ksiegach stanu cywilnego, jezeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego przeslano do kraju w wykonaniu umowy miedzynarodowej przewidujacej wzajemna wymiane aktow stanu cywilnego.

4. Kierownik urzedu stanu cywilnego moze wpisac wzmianke dodatkowa lub zamiescic przypisek na podstawie innego dokumentu pochodzacego od organu panstwa obcego, a nie wymagajacego uznania.

Art. 74. 1. Jezeli urodzenie lub zgon nastapily na polskim statku morskim lub powietrznym w czasie podrozy, kapitan statku, oprocz wzmianki w dzienniku okretowym (pokladowym), sporzadza protokol zawierajacy dane dotyczace takich zdarzen. Protokol powinien byc podpisany przez dwoch swiadkow.

2. W protokole dotyczacym urodzenia wymienia sie nazwisko, imie (imiona) i plec dziecka, date i okreslenie miejsca urodzenia, jak rowniez imiona i nazwiska oraz nazwiska rodowe i miejsce zamieszkania rodzicow.

3. W protokole dotyczacym zgonu wymienia sie nazwisko i imie (imiona) zmarlego, jego nazwisko rodowe, date lub rok oraz miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, date zgonu, okreslenie miejsca zgonu, imiona i nazwiska rodowe rodzicow oraz przyczyne zgonu.

Art. 75. 1. Protokol dotyczacy urodzenia lub zgonu kapitan statku przesyla do urzedu stanu cywilnego pierwszego portu polskiego, do ktorego statek morski zawinal lub w ktorym statek powietrzny wyladowal, a jezeli statek znajduje sie za granica - do najblizszego konsula.

2. Urzad lub konsul przesyla protokol, o ktorym mowa w ust. 1, do urzedu stanu cywilnego wlasciwego dla dzielnicy Srodmiescie miasta stolecznego Warszawy w celu sporzadzenie aktu stanu cywilnego.

Art. 76. Urodzenia i zgony na okrecie wojennym wpisuje sie do dziennika okretowego, z uwzglednieniem danych wymienionych w art. 74, oraz sporzadza sie jednoczesnie odpis dokonanego wpisu. Przepis art. 75 stosuje sie odpowiednio.

Art. 77. 1. Urodzenia i zgony, ktore nastapily na polskim wojskowym statku powietrznym, rejestruje sie na podstawie zgloszen zarzadu portu lotniczego, w ktorym statek laduje.

2. Urodzenia i zgony, ktore nastapily na polskim wojskowym statku powietrznym poza granicami panstwa, wpisuje sie do dziennika pokladowego zdarzen. Przepisy art. 74 i 75 stosuje sie odpowiednio.

Art. 78. Akty zgonu zolnierzy w czynnej sluzbie wojskowej i innych osob przydzielonych do jednostek wojskowych, poleglych lub zmarlych w zwiazku z dzialaniami wojennymi, sporzadza sie na podstawie zgloszen wlasciwych organow, ktore okresla Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnetrznych.

Rozdzial 9

Odpisy aktow stanu cywilnego i zaswiadczenia

Art. 79. Z ksiag stanu cywilnego wydaje sie:

1) odpisy zupelne i skrocone aktow stanu cywilnego,

2) zaswiadczenia o dokonanych w ksiegach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,

3) zaswiadczenia o zaginieciu lub zniszczeniu ksiegi stanu cywilnego.

Art. 80. Odpis zupelny stanowi doslowne powtorzenie tresci aktu stanu cywilnego wraz ze wszystkimi wzmiankami dodatkowymi; tresc przypiskow podaje sie jedynie na wniosek osoby zainteresowanej.

Art. 81. W odpisie skroconym aktu stanu cywilnego podaje sie jego tresc, z uwzglednieniem tresci wzmianek dodatkowych oraz z pominieciem wyrazow, ustepow i zdan skreslonych.

Art. 82. W odpisie skroconym zamieszcza sie nastepujace dane:

1) w odpisie aktu urodzenia - nazwisko i imie (imiona), miejsce i date urodzenia oraz imiona i nazwiska rodowe rodzicow dziecka,

2) w odpisie aktu malzenstwa - nazwiska i imiona malzonkow, ich nazwiska rodowe, miejsca i daty ich urodzenia, miejsce i date zawarcia malzenstwa, imiona i nazwiska rodowe rodzicow, nazwisko (nazwiska) malzonkow, ktore nosza po zawarciu malzenstwa, nazwisko dzieci zrodzonych z tego malzenstwa, a jezeli malzenstwo ustalo wskutek smierci jednego z malzonkow albo rozwodu, zostalo uniewaznione, orzeczona zostala separacja oraz jej zniesienie - adnotacje o ustaniu malzenstwa, jego uniewaznieniu, o separacji oraz o zniesieniu separacji, wraz z oznaczeniem aktu zgonu lub sygnatury akt sprawy, w ktorej orzeczono o rozwodzie, uniewaznieniu malzenstwa, o separacji oraz o zniesieniu separacji,

3) w odpisie aktu zgonu - nazwisko i imie (imiona) zmarlego, jego nazwisko rodowe, miejsce i date zgonu, date lub rok urodzenia, miejsce urodzenia, stan cywilny zmarlego i jego ostatnie miejsce zamieszkania oraz nazwisko, imie i nazwisko rodowe malzonka, a takze imiona i nazwiska rodowe rodzicow zmarlego.

Art. 83. 1. Odpisy oraz zaswiadczenia okreslone w art. 79 wydaje sie na wniosek sadu lub innego organu panstwowego, osoby, ktorej stan cywilny zostal w akcie stwierdzony, jej wstepnego, zstepnego, rodzenstwa, malzonka lub przedstawiciela ustawowego.

2. Odpisy aktow stanu cywilnego i zaswiadczenia o dokonanych w ksiegach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku moga byc rowniez wydane na wniosek innych osob niz wymienione w ust. 1, ktore wykaza w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji spolecznej, jezeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes spoleczny. Zaswiadczenie o zaginieciu lub zniszczeniu ksiegi stanu cywilnego moze byc takze wydane na wniosek innych zainteresowanych osob.

Rozdzial 10

(Art. 83- 84) - skreslony

Rozdzial 11

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 85. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekunczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 234) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) art. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"Art. 2. Obywatele polscy przebywajacy za granica moga zawrzec miedzy soba malzenstwo rowniez przed polskim konsulem lub osoba wyznaczona do wykonywania funkcji konsula.

Art. 3. § 1. Osoby zamierzajace zawrzec malzenstwo powinny zlozyc lub przedstawic kierownikowi urzedu stanu cywilnego dokumenty niezbedne do zawarcia malzenstwa, okreslone w odrebnych przepisach.

§ 2. Jezeli otrzymanie dokumentu, ktory osoba zamierzajaca zawrzec malzenstwo jest obowiazana zlozyc lub przedstawic kierownikowi urzedu stanu cywilnego, napotyka trudne do przezwyciezenia przeszkody, sad moze zwolnic te osobe od obowiazku zlozenia lub przedstawienia tego dokumentu.";

2) w art. 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Jednakze kierownik urzedu stanu cywilnego moze zezwolic na zawarcie malzenstwa przed uplywem tego terminu, jezeli przemawiaja za tym wazne wzgledy.";

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. W razie niebezpieczenstwa grozacego bezposrednio zyciu jednej ze stron, malzenstwo moze byc zawarte niezwlocznie przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego lub przed terenowym organem administracji panstwowej o wlasciwosci ogolnej stopnia podstawowego, bez zlozenia lub przedstawienia przewidzianych w ustawie dokumentow. Jednak i w tym wypadku strony sa obowiazane zlozyc zapewnienie, ze nie wiedza o istnieniu okolicznosci wylaczajacych zawarcie malzenstwa.";

4) w art. 79:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Uznanie dziecka moze nastapic przed kierownikiem urzedu stanu cywilnego albo przed sadem opiekunczym, a za granica - przed polskim konsulem lub osoba wyznaczona do wykonywania funkcji konsula, jezeli uznanie dotyczy dziecka, ktorego rodzice sa obywatelami polskimi.";

b) w § 2. wyrazy: "ktorymkolwiek z czlonkow prezydium miejscowej rady narodowej" zastepuje sie wyrazami: "terenowym organem administracji panstwowej o wlasciwosci ogolnej stopnia podstawowego."

Art. 86. 1. Osoba, ktorej akt urodzenia sporzadzony przed dniem 30 sierpnia 1955 r. nie wymienia ojca, moze wystapic z wnioskiem o wpisanie do aktu jednego z imion powszechnie w kraju uzywanych - jako imienia ojca oraz nazwiska matki - jako nazwiska ojca. Z wnioskiem tym moze wystapic rowniez przedstawiciel ustawowy osoby, ktorej akt urodzenia dotyczy.

2. Jezeli przysposobienie zostalo dokonane przed dniem 30 sierpnia 1955 r. i nie stanowilo podstawy do wymienienia w odpisie aktu stanu cywilnego przysposabiajacych jako rodzicow przysposobionego, przysposabiajacy, a takze przysposobiony moga wystapic z wnioskiem o dokonanie zmian, o ktorych mowa w art. 47.

3. Dziecko nieznanych rodzicow (jego przedstawiciel ustawowy), ktorego akt urodzenia zostal sporzadzony przed dniem 30 sierpnia 1955 r., moze zlozyc wniosek do sadu opiekunczego o ustalenie danych wymienionych w art. 52 ust. 2. Orzeczenie sadu stanowi podstawe do wpisania wzmianki dodatkowej w akcie urodzenia dziecka.

Art. 87. 1. Wypisy z ksiag stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 1 stycznia 1946 r., wydane przez osoby, ktore prowadzily wyznaniowa rejestracje stanu cywilnego, nie maja mocy dokumentu urzedowego.

2. Tresc wypisow, o ktorych mowa w ust. 1, moze byc na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzedu wpisana do ksiag stanu cywilnego w razie zaginiecia lub zniszczenia ksiegi stanu cywilnego lub jej czesci, jak rowniez wowczas, gdy urzad stanu cywilnego nie posiada ksiegi, z ktorej sporzadzony byl wypis. Wpisanie nastepuje do ksiag urzedu stanu cywilnego miejsca sporzadzenia aktu.

Art. 88. 1. Zachowuja moc akty stanu cywilnego sporzadzone w okresie od dnia 1 wrzesnia 1939 r. do dnia 1 stycznia 1946 r. w trybie swieckiej rejestracji stanu cywilnego na obszarach, ktore w dniu 1 wrzesnia 1939 r. wchodzily w sklad Panstwa Polskiego i na ktorych, w mysl prawa polskiego, obowiazywaly przepisy o wyznaniowej rejestracji stanu cywilnego.

2. Zachowuja moc dowodowa ksiegi przeznaczone do rejestracji urodzen, malzenstw i zgonow, prowadzone do dnia 1 stycznia 1946 r. przez Polski Narodowy Kosciol Katolicki oraz przez Polski Kosciol Starokatolicki.

Art. 89. W razie zaginiecia lub zniszczenia ksiegi stanu cywilnego lub jej czesci, dla ktorej przed dniem wejscia w zycie ustawy byl sporzadzony odpis, ksiege te lub jej czesc zastepuje sie odpowiednio odpisem.

Art. 90. Traci moc dekret z dnia 8 czerwca 1955 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 151, z 1956 r. Nr 41, poz. 189, z 1958 r. Nr 72, poz. 358, z 1962 r. Nr 10, poz. 46, z 1964 r. Nr 9, poz. 60 i Nr 43, poz. 297, z 1971 r. Nr 12, poz. 115 oraz z 1975 r. Nr 45, poz. 234).

Art. 91. [stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 marca 1987 r.]

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.