Tekst ujednolicony po zmianie z 23 stycznia 2003 r.

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaznych i zakazeniach.

(Dz. U. Nr 126 z 31 pazdziernika 2001 r., poz. 1384 oraz
oraz Dz. U. Nr 45 z 17 marca 2003 r., poz. 391)

SPIS TRESCI

Ustawa weszla w zycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjatkiem art. 17 i 22, ktore obowiazuja od 1 stycznia 2003 r. oraz art. 11 i 12, ktore wchodza w zycie z dniem 1 stycznia 2004 r. - te zaznaczylismy zielona czcionka.

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa okresla zasady i tryb postepowania w zakresie zapobiegania i zwalczania chorob zakaznych i zakazen u ludzi, a w szczegolnosci rozpoznawanie i sledzenie sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowanie dzialan przeciwepidemicznych i zapobiegawczych celem unieszkodliwienia zrodla zakazenia i przeciecia drog szerzenia, w tym rowniez uodpornienie osob wrazliwych na zakazenie.

Art. 2. Uzyte w ustawie okreslenia oznaczaja:

1) badanie diagnostyczne - kliniczne lub laboratoryjne badanie medyczne wykonywane w celu identyfikacji zakazenia lub ustalenia rozpoznania choroby,

2) choroby zakazne - choroby, ktore zostaly wywolane przez drobnoustroje, ich toksyczne produkty, a takze przez pasozyty lub inne biologiczne czynniki chorobotworcze, ktore ze wzgledu na charakter i sposob szerzenia sie stanowia zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi,

3) dezynfekcja - niszczenie form wegetatywnych drobnoustrojow za pomoca metod fizycznych, chemicznych lub biologicznych,

4) dochodzenie epidemiologiczne - wykrywanie przyczyn, zrodel i mechanizmow szerzenia sie choroby,

5) epidemia - wystapienie na danym obszarze zachorowan na chorobe zakazna w liczbie wyraznie wiekszej niz w poprzedzajacym okresie lub nagle wystapienie chorob zakaznych wczesniej niewystepujacych,

6) hospitalizacja - umieszczenie zakaznie chorego lub podejrzanego o chorobe zakazna w szpitalu w celu diagnozowania, leczenia lub izolacji,

7) izolacja - odosobnienie zakaznie chorego lub podejrzanego o chorobe zakazna w celu uniemozliwienia przeniesienia zakazenia,

8) kwarantanna - odosobnienie osoby zdrowej narazonej na zakazenie w celu wczesnego rozpoznania choroby zakaznej lub zakazenia,

9) lekarz - rowniez lekarza stomatologa,

10) nadzor epidemiologiczny - indywidualna kliniczno-epidemiologiczna obserwacje osoby przewlekle zakazonej lub podejrzanej o chorobe zakazna lub zakazenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania sie,

11) niepozadany odczyn poszczepienny - objawy kliniczne czasowo zwiazane z dokonanym szczepieniem ochronnym,

12) nosiciel - osobe bez objawow chorobowych, w ktorej organizmie bytuja i rozmnazaja sie drobnoustroje chorobotworcze, stanowiaca potencjalne zrodlo zakazenia innych osob,

13) osoba ubezpieczona - osobe objeta ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391),

14) podejrzany o chorobe zakazna - osobe, u ktorej wystepuja objawy kliniczne wskazujace na chorobe zakazna lub ktora pozostawala w bezposredniej badz posredniej stycznosci ze zrodlem zakazenia,

15) podejrzany o zakazenie - osobe bez objawow choroby zakaznej, ktora pozostawala w bezposredniej badz posredniej stycznosci ze zrodlem zakazenia, jezeli rodzaj stycznosci zagrazal przeniesieniem drobnoustrojow,

16) przedsiebiorca - przedsiebiorce w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679 i Nr 102, poz. 1115), a takze:

a) osobe fizyczna, osobe prawna badz jednostke organizacyjna niemajaca osobowosci prawnej, organizujaca lub swiadczaca uslugi o charakterze uzytecznosci publicznej, ktore nie sa dzialalnoscia gospodarcza w rozumieniu przepisow o dzialalnosci gospodarczej,

b) osobe fizyczna wykonujaca zawod we wlasnym imieniu i na wlasny rachunek lub prowadzaca dzialalnosc w ramach wykonywania takiego zawodu,

17) skazenie - zanieczyszczenie drobnoustrojami lub ich toksynami powierzchni przedmiotow, zywnosci, gleby, wody i powietrza,

18) stan epidemii - sytuacje wymagajaca podjecia okreslonych w ustawie dzialan w zwiazku z wystapieniem epidemii w celu zminimalizowania jej skutkow,

19) stan zagrozenia epidemicznego - stan wysokiego prawdopodobienstwa powstania epidemii lub zawleczenia choroby zakaznej wymagajacy podjecia okreslonych dzialan w celu zapobiezenia epidemii lub zminimalizowania jej skutkow,

20) sterylizacja - zniszczenie wszystkich drobnoustrojow oraz ich form przetrwalnikowych przez zastosowanie czynnikow fizycznych lub chemicznych,

21) szczepienie ochronne - podanie szczepionki przeciw chorobie zakaznej w celu sztucznego uodpornienia przeciwko tej chorobie,

22) swiadczenie zdrowotne - swiadczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207 i Nr 126, poz. 1382 i 1383),

23) swiadczeniodawca - swiadczeniodawce w rozumieniu art. 5 pkt 25 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

24) zagrozenie epidemiczne - prawdopodobienstwo narastania liczby zachorowan wystepujacych dotad sporadycznie lub niewystepujacych wczesniej na danym terenie,

25) zakazenie - wnikniecie do organizmu i rozwoj w nim zywego biologicznego czynnika chorobotworczego,

26) zakazenie zakladowe - zakazenie, ktore zostalo nabyte w czasie pobytu w zakladzie opieki zdrowotnej udzielajacym calodobowych lub calodziennych swiadczen zdrowotnych, a ktore nie bylo w okresie inkubacji w chwili przyjecia do zakladu,

27) zatrucie pokarmowe - ostre zachorowanie o charakterze zakaznym, inwazyjnym lub toksycznym, ktorego przyczyna bylo spozycie skazonej zywnosci lub wody.

Art. 3. 1. Wykaz chorob zakaznych i zakazen, do ktorych stosuje sie przepisy ustawy, okresla zalacznik nr 1 do ustawy.

2. Wykaz biologicznych czynnikow chorobotworczych, do ktorych stosuje sie przepisy ustawy, okresla zalacznik nr 2 do ustawy.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, kryteria rozpoznawania niektorych chorob i zakazen, objetych wykazami, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, uwzgledniajac w szczegolnosci objawy i wyniki badan niezbednych do ustalenia rozpoznania.

Art. 4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw rolnictwa oraz ministrem wlasciwym do spraw srodowiska, okresli, w drodze rozporzadzenia, formy i tryb wspoldzialania miedzy organami Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Srodowiska w zakresie zwalczania chorob zakaznych, ktore moga byc przenoszone ze zwierzat na ludzi lub z ludzi na zwierzeta, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) wykaz chorob zakaznych, ktorych dotyczy wspoldzialanie,

2) sposoby wymiany informacji epidemiologicznych i epizootiologicznych oraz opracowan statystycznych,

3) sposoby uzgadniania postepowania miedzy organami przy zwalczaniu chorob, ktore moga byc przenoszone ze zwierzat na ludzi lub z ludzi na zwierzeta,

4) formy powiadamiania o wykryciu ognisk chorob zakaznych, ktore moga byc przenoszone ze zwierzat na ludzi lub z ludzi na zwierzeta.

Rozdzial 2

Zapobieganie chorobom zakaznym i zakazeniom

Art. 5. 1. Osoby przebywajace na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sa obowiazane na zasadach okreslonych w ustawie do:

1) poddawania sie badaniom majacym na celu wykrywanie zakazen i chorob zakaznych, w tym rowniez poddawania sie postepowaniu majacemu na celu pobranie lub dostarczenie materialu do tych badan,

2) poddawania sie obowiazkowym szczepieniom ochronnym,

3) poddawania sie obowiazkowemu leczeniu, obowiazkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie i nadzorowi epidemiologicznemu,

4) udzielania wyjasnien istotnych dla zapobiegania chorobom zakaznym.

2. W przypadku osoby maloletniej lub nieposiadajacej zdolnosci do czynnosci prawnych odpowiedzialnosc za wypelnienie obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1, spoczywa na osobie, ktora sprawuje nad nia prawna lub faktyczna opieke.

3. W stosunku do osob przebywajacych w zakladach karnych, aresztach sledczych, zakladach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, placowkach opiekunczo-wychowawczych oraz innych placowkach sprawujacych calodobowa opieke odpowiedzialnosc za umozliwienie wypelnienia obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1, spoczywa na kierowniku zakladu albo placowki, w ktorej te osoby przebywaja.

4. Obowiazek wynikajacy z ust. 1 pkt 2 nie dotyczy osob przebywajacych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krotszy niz trzy miesiace, z wyjatkiem szczepien przeciwko wsciekliznie i tezcowi osob podejrzanych o zakazenie.

Art. 6. 1. Badaniom majacym na celu wykrywanie zakazen i chorob zakaznych podlegaja:

1) kobiety w ciazy, ktore byly narazone na zakazenie HIV, oraz noworodki urodzone przez matki zakazone HIV lub kretkiem bladym - badaniom w kierunku tych zakazen,

2) osoby, ktore byly narazone na zakazenie poprzez kontakt z osobami zakazonymi, chorymi lub materialem zakaznym - badaniom w kierunku blonicy, cholery, czerwonki, duru brzusznego, durow rzekomych A, B i C, nagminnego porazenia dzieciecego,

3) nosiciele i ozdrowiency po blonicy, cholerze, durze brzusznym, durach rzekomych A, B, C, salmonellozach i czerwonce wywolanej paleczkami Shigella - badaniom na nosicielstwo,

4) osoby podejmujace lub wykonujace prace, przy wykonywaniu ktorych istnieje mozliwosc przeniesienia zakazenia na inne osoby - badaniom w kierunku zakazenia pratkami gruzlicy, paleczkami duru brzusznego, durow rzekomych A, B, C, innymi paleczkami z rodzaju Salmonella i Shigella,

5) uczniowie szkol oraz studenci szkol wyzszych ksztalcacych do wykonywania prac, o ktorych mowa w pkt 4 - badaniom w kierunku zakazenia pratkami gruzlicy, paleczkami duru brzusznego, durow rzekomych A, B, C, innymi paleczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, bezposrednio przed rozpoczeciem praktycznej nauki zawodu.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje badan lekarskich i laboratoryjnych, ktorym podlegaja osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, oraz tryb ich przeprowadzania, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) terminy przeprowadzania badan lekarskich i laboratoryjnych w celu wykrywania okreslonych zakazen,

2) sposob dokumentowania badan lekarskich i laboratoryjnych i ich wynikow,

3) postepowanie kliniczno-epidemiologiczne z osobami zakazonymi.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje badan lekarskich i laboratoryjnych, ktorym podlegaja osoby, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, oraz tryb ich przeprowadzania, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) terminy przeprowadzania badan lekarskich i laboratoryjnych w celu wykrywania okreslonych zakazen,

2) sposob dokumentowania badan lekarskich i laboratoryjnych i ich wynikow, w tym wzor karty badan dla celow epidemiologicznych.

4. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz prac, przy wykonywaniu ktorych istnieje mozliwosc przeniesienia zakazenia na inne osoby, uwzgledniajac drogi szerzenia sie zakazen.

5. Osoby chore na gruzlice pluc w okresie pratkowania oraz osoby zakazone paleczkami duru brzusznego, durow rzekomych A, B, C, innymi paleczkami z rodzaju Salmonella i Shigella nie moga wykonywac prac okreslonych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 4.

6. Badania, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, przeprowadzaja swiadczeniodawcy, z ktorymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarl umowy o udzielanie tych swiadczen zdrowotnych.

7. Koszty badan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, osob ubezpieczonych sa finansowane na zasadach okreslonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

8. Koszty badan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, osob nieubezpieczonych oraz osob, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, sa finansowane z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia.

9. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb finansowania kosztow, o ktorych mowa w ust. 8, uwzgledniajac sposob dokumentowania wykonania badan oraz terminy rozliczen.

10. Badania, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3-5, przeprowadzaja stacje sanitarno-epidemiologiczne.

11. Koszty badan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4, ponosi przedsiebiorca.

12. Koszty badan, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5, sa finansowane przez wlasciwe jednostki samorzadu terytorialnego ze srodkow na zadania zlecone z zakresu administracji rzadowej.

13. Badania w kierunku chorob zakaznych i zakazen kandydatow na dawcow oraz dawcow komorek, tkanek i narzadow oraz krwi reguluja odrebne przepisy.

14. Badania, o ktorych mowa w ust. 1, przeprowadza sie bez wzgledu na badania wynikajace z odrebnych przepisow.

Art. 7. 1. Orzeczenie o braku przeciwwskazan badz o czasowym lub trwalym przeciwwskazaniu do wykonywania prac, przy wykonywaniu ktorych istnieje mozliwosc przeniesienia zakazenia na inne osoby, lekarz wpisuje do karty badan dla celow epidemiologicznych, o ktorej mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2.

2. W przypadku stwierdzenia w wyniku badan, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4, przeciwwskazan do wykonywania prac okreslonych w wykazie, o ktorym mowa w art. 6 ust. 4:

1) osoby z przeciwwskazaniami obowiazane sa zawiadomic pracodawce o zakazeniu,

2) pracodawca jest obowiazany, z zachowaniem poufnosci, niezwlocznie odsunac pracownika od takich prac.

Art. 8. 1. W przypadku wystapienia okreslonych chorob zakaznych i zakazen minister wlasciwy do spraw zdrowia moze wprowadzic jednolite procedury postepowania w celu ich zwalczania.

2. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, jednolite procedury postepowania wobec osob chorych, zakazonych lub osob narazonych na czynniki zakazne wywolujace te choroby lub zakazenia, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob diagnozowania, leczenia i zapobiegania powstawaniu antybiotykoopornosci.

Art. 9. 1. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, programy zapobiegania, eliminacji i wykorzenienia okreslonych zakazen i chorob zakaznych, wynikajace z sytuacji epidemiologicznej kraju i dostosowane do programow miedzynarodowych.

2. Koszty realizacji zadan objetych programami, o ktorych mowa w ust. 1, sa finansowane z budzetu panstwa odpowiednio z czesci, ktorych dysponentami sa wlasciwi ministrowie realizujacy programy.

3. Zadania objete programami, o ktorych mowa w ust. 1, realizowane sa przez podmioty wskazane w tych programach, na podstawie umow zawieranych przez ministrow, o ktorych mowa w ust. 2, z tymi podmiotami, chyba ze obowiazek ich realizacji wynika z odrebnych przepisow.

Art. 10. 1. Kierownicy zakladow opieki zdrowotnej i osoby wykonujace zawody medyczne poza zakladami opieki zdrowotnej sa obowiazani do zapewnienia przestrzegania wymagan higienicznych i zdrowotnych obejmujacych w szczegolnosci:

1) zapewnienie warunkow skutecznej sterylizacji materialow medycznych, narzedzi i innego sprzetu medycznego oraz prowadzenia prawidlowych procesow dezynfekcji,

2) stosowanie indywidualnych srodkow ochrony pracownikow.

2. Kierownicy zakladow opieki zdrowotnej udzielajacych calodobowych lub calodziennych swiadczen zdrowotnych obowiazani sa do postepowania przeciwdzialajacego szerzeniu sie zakazen zakladowych przez opracowanie i wdrozenie procedur zapewniajacych ochrone przed zakazeniami zakladowymi zgodnie z obowiazujacymi standardami, a w szczegolnosci do:

1) biezacego dozoru i przestrzegania standardow higieny wewnatrzzakladowej,

2) kontroli stosowanych metod leczenia, w tym antybiotykoterapii,

3) wprowadzenia zakladowego systemu badan, identyfikacji i rejestracji szczepow bakteryjnych w celu oceny stanu zakazenia hospitalizowanych pacjentow i skazenia srodowiska zakladu wieloopornymi szczepami szpitalnymi,

4) zapewnienia, w razie potrzeby, warunkow do izolacji pacjentow szczegolnie podatnych na zakazenia zakladowe oraz

5) zapewnienia srodkow na realizacje zadan, o ktorych mowa w pkt 1-4.

Art. 11. 1. Kierownicy zakladow opieki zdrowotnej udzielajacych calodobowych lub calodziennych swiadczen zdrowotnych obowiazani sa do biezacej oceny sytuacji epidemiologicznej w zakladzie, do prowadzenia rejestrow zakazen zakladowych oraz sporzadzania i przekazywania powiatowemu inspektorowi sanitarnemu raportow o wystepowaniu tych zakazen. Do rejestrow stosuje sie przepisy o dokumentacji medycznej.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob prowadzenia rejestrow zakazen zakladowych oraz sposob sporzadzania raportow o wystepowaniu zakazen zakladowych i tryb ich przekazywania, a takze wzory tych dokumentow, uwzgledniajac w szczegolnosci rodzaje informacji o wystepowaniu zakazen zakladowych oraz drobnoustrojow chorobotworczych o szczegolnej opornosci i opornosci wielolekowej.

Art. 12. 1. Kierownicy zakladow opieki zdrowotnej udzielajacych calodobowych lub calodziennych swiadczen zdrowotnych obowiazani sa do powolania zespolu oraz komitetu kontroli zakazen zakladowych.

2. W sklad zespolu kontroli zakazen zakladowych wchodzi lekarz jako przewodniczacy zespolu oraz pielegniarki - jedna przypadajaca na 250 lozek.

3. Do zadan zespolu kontroli zakazen zakladowych nalezy nadzor nad przestrzeganiem procedur zapewniajacych ochrone przed zakazeniami zakladowymi, analiza wystepujacych zakazen zakladowych, opracowywanie raportow o wystepowaniu zakazen zakladowych oraz szkolenie personelu w zakresie zasad, praktyki i metod kontroli zakazen zakladowych.

4. W sklad komitetu kontroli zakazen zakladowych wchodzi przewodniczacy zespolu, o ktorym mowa w ust. 2, kierownik zakladu lub jego przedstawiciel, kierownicy wlasciwych komorek organizacyjnych, naczelna pielegniarka oraz lekarz sprawujacy opieke profilaktyczna nad pracownikami zakladu.

5. Do zadan komitetu, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy planowanie, ocena i wdrazanie metod kontroli zakazen zakladowych oraz podejmowanie decyzji o rozdziale srodkow, o ktorych mowa w art. 10 ust. 2.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wymagane kwalifikacje czlonkow zespolu kontroli zakazen zakladowych, o ktorych mowa w ust. 2, uwzgledniajac w szczegolnosci wymagane specjalizacje i kursy specjalistyczne.

Art. 13. 1. Uzytkownicy nieruchomosci obowiazani sa utrzymywac je w stanie sanitarnym nienaruszajacym wymagan higienicznych i zdrowotnych, w tym w szczegolnosci niestwarzajacym zagrozenia przeniesienia chorob zakaznych i zakazen.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze okreslic, w drodze rozporzadzen, szczegolowe wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadac niektore obiekty produkcyjne, uslugowe, handlowe, a takze sposoby postepowania, majace na celu zapobieganie zakazeniom i chorobom zakaznym, uwzgledniajac w szczegolnosci rodzaje prowadzonej dzialalnosci oraz procedury postepowania przeciwepidemicznego.

Art. 14. 1. Osoby przebywajace na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej sa obowiazane do poddawania sie szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaznym zgodnie z programem szczepien ochronnych oraz w przypadku, o ktorym mowa w art. 15 ust. 1.

2. Przeprowadzenie szczepienia ochronnego obejmuje kwalifikacyjne badanie lekarskie i wykonanie szczepienia.

3. Kwalifikacyjne badanie lekarskie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno byc przeprowadzone bezposrednio przed szczepieniem w celu wykluczenia przeciwwskazan do szczepienia.

4. Szczepienia ochronne wykonuja lekarze, felczerzy, pielegniarki i polozne, ktorzy posiadaja kwalifikacje, o ktorych mowa w ust. 8.

5. Osoby wystawiajace zaswiadczenie o urodzeniu zywym obowiazane sa do zalozenia karty uodpornienia i przekazania jej swiadczeniodawcy sprawujacemu opieke profilaktyczna nad dzieckiem.

6. Osoby przeprowadzajace szczepienia ochronne prowadza dokumentacje medyczna dotyczaca szczepien ochronnych oraz sporzadzaja sprawozdania z wykonanych szczepien, ktore przekazuja powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.

7. Do szczepien moga byc stosowane wylacznie preparaty dopuszczone do obrotu na podstawie odrebnych przepisow.

8. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz obowiazkowych szczepien ochronnych, zasady przeprowadzania i dokumentacji szczepien, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) choroby zakazne, przeciw ktorym prowadzone sa szczepienia ochronne, wiek i grupy osob objetych obowiazkiem szczepien,

2) kwalifikacje osob przeprowadzajacych szczepienia i sposob prowadzenia szczepien,

3) szczegolowe zasady dotyczace prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczosci ze szczepien z podaniem form, rodzajow, wzorow, terminow i sposobu obiegu dokumentow, w ktorych odnotowuje sie szczepienia.

9. Program szczepien ochronnych ze szczegolowym schematem stosowania poszczegolnych szczepionek oraz wskazaniami do szczepien obowiazkowych i zalecanych, wynikajacy z aktualnej sytuacji epidemiologicznej i rozporzadzen, o ktorych mowa w ust. 8 i art. 9 ust. 1, podaje Glowny Inspektor Sanitarny w formie komunikatu publikowanego do konca I kwartalu kazdego roku.

10. Obowiazkiem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, wybranego przez osobe ubezpieczona, jest powiadomienie osoby ubezpieczonej o obowiazku poddania sie szczepieniom ochronnym i poinformowanie o szczepieniach zalecanych.

Art. 15. 1. W przypadku stanu epidemii lub stanu zagrozenia epidemicznego na obszarze calego kraju lub na obszarze obejmujacym tereny nalezace do wiecej niz jednego wojewodztwa minister wlasciwy do spraw zdrowia moze, w drodze rozporzadzenia, nalozyc obowiazek szczepien ochronnych przeciw chorobom epidemicznym na inne osoby i inne choroby niz wymienione w rozporzadzeniu, o ktorym mowa w art. 14 ust. 8.

2. W przypadku wystapienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1, na obszarze jednego wojewodztwa, rozporzadzenie takie wydaje wojewoda na wniosek wojewodzkiego inspektora sanitarnego i w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw zdrowia oraz publikuje je w wojewodzkim dzienniku urzedowym.

Art. 16. 1. Obowiazkowe szczepienia ochronne osob ubezpieczonych przeprowadzaja swiadczeniodawcy, z ktorymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarl umowy na te swiadczenia.

2. Koszty przeprowadzenia obowiazkowych szczepien ochronnych, o ktorych mowa w ust. 1, sa finansowane na zasadach okreslonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, z zastrzezeniem ust. 3 i 6.

3. Jezeli osoba ubezpieczona dokona obowiazkowego szczepienia ochronnego u innego swiadczeniodawcy niz okreslony w ust. 1, koszty preparatu oraz koszty przeprowadzenia szczepienia ponosi ta osoba.

4. Koszty przeprowadzenia obowiazkowych szczepien ochronnych osob nieubezpieczonych finansowane sa z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb finansowania kosztow, o ktorych mowa w ust. 4, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob dokumentowania przeprowadzenia szczepien oraz terminy rozliczen.

6. Koszty preparatow sluzacych przeprowadzaniu obowiazkowych szczepien ochronnych finansowane sa z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia.

7. Preparaty do szczepien, o ktorych mowa w ust. 6, zakupuje minister wlasciwy do spraw zdrowia zgodnie z przepisami o zamowieniach publicznych.

8. Preparaty zakupione przez ministra wlasciwego do spraw zdrowia sa transportowane i przechowywane, z zachowaniem lancucha chlodniczego, na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

9. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i sposob przekazywania preparatow, o ktorych mowa w ust. 6, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) podmioty, ktorym przekazywane sa preparaty, i ich obowiazki w zakresie ustalania rocznego zapotrzebowania na preparaty,

2) sposob przechowywania i rotacji preparatow stanowiacych rezerwe przeciwepidemiczna kraju z zachowaniem odrebnych przepisow,

3) zaopatrywanie sie swiadczeniodawcow prowadzacych szczepienia w preparaty.

Art. 17. 1. W celu zapobiegania szerzeniu sie chorob zakaznych u osob pracujacych, narazonych na dzialanie czynnikow biologicznych przeprowadza sie, po uzyskaniu ich zgody, szczepienia ochronne wskazane na danym stanowisku pracy.

2. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, okresli, w drodze rozporzadzenia, wykaz stanowisk pracy oraz szczepien ochronnych wskazanych do wykonania pracownikom podejmujacym prace lub zatrudnionym na tych stanowiskach, uwzgledniajac w szczegolnosci standardy Unii Europejskiej.

3. O rodzaju wskazanego szczepienia ochronnego pracodawca informuje pracownika.

4. Koszty przeprowadzania szczepien ochronnych, o ktorych mowa w ust. 1, oraz preparatow do tych szczepien ponosi pracodawca.

5. Przy przeprowadzaniu szczepien wskazanych na danym stanowisku pracy obowiazuja zasady okreslone w art. 14 ust. 2-7.

Art. 18. 1. Minister wlasciwy do spraw zdrowia moze oglosic, w drodze obwieszczenia, wykaz zalecanych szczepien ochronnych dla okreslonych grup osob z uwagi na wiek, stan zdrowia, sytuacje epidemiologiczna wystepujaca na danym terenie oraz przemieszczanie sie poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzglednieniem wymagan innych krajow oraz zalecen Swiatowej Organizacji Zdrowia.

2. Przy przeprowadzaniu szczepien zalecanych obowiazuja zasady okreslone w art. 14 ust. 2-7.

3. Koszty zakupu preparatow do szczepien okreslonych w ust. 1 ponosi osoba poddajaca sie szczepieniu.

4. Zalecane szczepienia ochronne osob ubezpieczonych przeprowadzaja swiadczeniodawcy, z ktorymi Narodowy Fundusz Zdrowia zawarl umowy na te swiadczenia.

5. Koszty przeprowadzania zalecanych szczepien ochronnych, o ktorych mowa w ust. 1, osob ubezpieczonych sa finansowane na zasadach okreslonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, z wyjatkiem szczepien wykonywanych w zwiazku z podroza za granice.

6. Jezeli osoba ubezpieczona dokona zalecanego szczepienia ochronnego u innego swiadczeniodawcy niz okreslony w ust. 4, koszty przeprowadzenia szczepienia ponosi ta osoba.

7. Koszty przeprowadzania zalecanych szczepien ochronnych osob nieubezpieczonych ponosza te osoby.

Art. 19. 1. Lekarz, ktory podejrzewa wystapienie niepozadanego odczynu poszczepiennego, ma obowiazek niezwlocznego zgloszenia takiego przypadku do powiatowego (portowego) inspektora sanitarnego, wlasciwego ze wzgledu na miejsce udzielania swiadczenia zdrowotnego przez tego lekarza.

2. Powiatowy (portowy) inspektor sanitarny prowadzi rejestry niepozadanych odczynow poszczepiennych.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, kategorie i kryteria rozpoznawania niepozadanych odczynow poszczepiennych, sposob i tryb ich zglaszania oraz wzory formularzy i obieg dokumentacji, uwzgledniajac w szczegolnosci objawy ogolne i miejscowe.

4. Leczenie niepozadanych odczynow poszczepiennych u osob ubezpieczonych prowadzone jest na zasadach okreslonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

5. Koszty leczenia niepozadanych odczynow poszczepiennych u osob nieubezpieczonych finansowane sa z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia.

6. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb finansowania kosztow, o ktorych mowa w ust. 5, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob dokumentowania przeprowadzonego leczenia oraz terminy rozliczen.

Rozdzial 3

Postepowanie w przypadku podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaznej lub zakazenia oraz w przypadku stwierdzenia zgonu z powodu choroby zakaznej

Art. 20. 1. Lekarz lub felczer, ktory podejrzewa lub rozpoznaje chorobe zakazna lub zakazenie, jest obowiazany pouczyc pacjenta, jego ustawowego przedstawiciela lub osobe sprawujaca nad pacjentem faktyczna opieke o srodkach ostroznosci zapobiegajacych przeniesieniu zakazenia na inne osoby oraz o obowiazku wynikajacym z art. 7 ust. 2.

2. W przypadku rozpoznania zakazenia, ktore moze przenosic sie droga kontaktow seksualnych, lekarz jest obowiazany poinformowac pacjenta o koniecznosci zgloszenia sie do lekarza jego partnera lub partnerow seksualnych. Fakt powiadomienia pacjenta powinien byc odnotowany w dokumentacji medycznej i potwierdzony podpisem pacjenta.

3. W przypadku podejrzenia zakazenia lub zachorowania na chorobe zakazna, okreslona w wykazie, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, lub rozpoznania takiej choroby lekarz lub felczer ma obowiazek zgloszenia tego faktu, w ciagu 24 godzin, wlasciwemu ze wzgledu na miejsce zachorowania powiatowemu (portowemu) inspektorowi sanitarnemu, z zastrzezeniem ust. 4-6.

4. Podejrzenie lub rozpoznanie zachorowania na gruzlice lekarz lub felczer ma obowiazek zglosic wlasciwemu ze wzgledu na miejsce zachorowania wojewodzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce wlasciwej w zakresie gruzlicy i chorob pluc.

5. Podejrzenie lub rozpoznanie zachorowania na AIDS, kile, rzezaczke, nierzezaczkowe zakazenia dolnych odcinkow narzadow moczowo-plciowych i inne chlamydiozy oraz rzesistkowice lekarz lub felczer ma obowiazek zglosic bezposrednio wlasciwemu ze wzgledu na miejsce zachorowania wojewodzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostce wlasciwej w zakresie chorob przenoszonych droga plciowa.

6. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia, ze zgon nastapil z powodu choroby zakaznej okreslonej w wykazie, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1, lekarz ma obowiazek powiadomic o tym fakcie wojewodzkiego inspektora sanitarnego.

7. W zgloszeniach, o ktorych mowa w ust. 3-6, z zastrzezeniem ust. 8, zamieszcza sie nastepujace dane osoby, ktorej dotyczy zgloszenie:

1) imie i nazwisko,

2) date urodzenia,

3) nr PESEL,

4) plec,

5) adres zamieszkania (lub zameldowania),

6) rozpoznanie oraz kod jednostki chorobowej zgodnie z miedzynarodowa klasyfikacja chorob,

7) inne informacje niezbedne do przeciwdzialania chorobom zakaznym i zakazeniom oraz rozpoznania i oceny sytuacji epidemiologicznej.

8. W zgloszeniu zachorowan na AIDS lekarz zamieszcza dane okreslone w ust. 7, a jezeli pacjent je zastrzeze, to nastepujace dane osoby, ktorej dotyczy zgloszenie:

1) inicjaly imienia i nazwiska lub haslo,

2) wiek,

3) plec,

4) obywatelstwo,

5) wojewodztwo, na obszarze ktorego posiada stale zameldowanie, a w przypadku niemozliwosci ustalenia - wojewodztwo, na obszarze ktorego przebywa osoba, ktorej dotyczy zgloszenie,

6) rozpoznanie.

9. W zgloszeniach, o ktorych mowa w ust. 3-6, nalezy zamiescic imie, nazwisko, adres i numer telefonu lekarza dokonujacego zgloszenia.

10. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory formularzy zgloszen, o ktorych mowa w ust. 3-6, oraz sposob ich przekazywania, uwzgledniajac w szczegolnosci wymogi zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

Art. 21. 1. Kierownik laboratorium wykonujacego badania mikrobiologiczne, serologiczne i molekularne ma obowiazek zglaszania, w ciagu 24 godzin, dodatnich wynikow badan w kierunku biologicznych czynnikow chorobotworczych, okreslonych w wykazie, o ktorym mowa w art. 3 ust. 2, do powiatowego (portowego) inspektora sanitarnego, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.

2. Zgloszenie zakazenia gruzlica nalezy kierowac bezposrednio do wojewodzkiego inspektora sanitarnego lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostki wlasciwej w zakresie gruzlicy i chorob pluc.

3. Zgloszenie zakazenia HIV, kila, rzezaczka, nierzezaczkowymi zakazeniami dolnych odcinkow narzadow moczowo-plciowych i innymi chlamydiozami oraz rzesistkowica nalezy kierowac bezposrednio do wojewodzkiego inspektora sanitarnego lub wskazanej przez niego specjalistycznej jednostki wlasciwej w zakresie chorob przenoszonych droga plciowa.

4. W zgloszeniach, o ktorych mowa w ust. 1-3, z zastrzezeniem ust. 5, kierownik laboratorium umieszcza nastepujace dane osoby, ktorej dotyczy zgloszenie:

1) imie i nazwisko,

2) date urodzenia,

3) nr PESEL,

4) plec,

5) adres zamieszkania (lub zameldowania),

6) wynik badania i date pobrania proby,

7) inne informacje niezbedne do rozpoznania i oceny sytuacji epidemiologicznej oraz przeciwdzialania zakazeniom.

5. W zgloszeniu zakazenia HIV kierownik laboratorium zamieszcza dane okreslone w ust. 4, a jezeli pacjent je zastrzeze (badanie anonimowe), to nastepujace dane:

1) inicjaly imienia i nazwiska lub haslo,

2) wiek,

3) plec,

4) obywatelstwo,

5) miejsce stalego pobytu: wojewodztwo, typ miejscowosci (miasto/wies),

6) wynik badania i date pobrania proby.

6. W zgloszeniach, o ktorych mowa w ust. 1-3, nalezy zamiescic imie, nazwisko, adres i numer telefonu kierownika laboratorium dokonujacego zgloszenia oraz nazwe i adres placowki.

7. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, wzory formularzy zgloszen, o ktorych mowa w ust. 1-3, oraz sposob ich przekazywania, uwzgledniajac w szczegolnosci wymogi zabezpieczenia ochrony danych osobowych.

Art. 22. 1. Weryfikacje poprawnosci rozpoznan zakazen oraz wykonywania wysokospecjalistycznych badan diagnostycznych przeprowadzaja krajowe osrodki referencyjne do spraw diagnostyki mikrobiologicznej i serologicznej.

2. Krajowymi osrodkami referencyjnymi do spraw diagnostyki mikrobiologicznej i serologicznej sa podmioty, ktore uzyskaly akredytacje na podstawie przepisow ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodnosci, akredytacji oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 43, poz. 489 i z 2001 r. Nr 63, poz. 636), z ktorymi minister wlasciwy do spraw zdrowia zawarl umowe w zakresie zadan, o ktorych mowa w ust. 1.

3. W umowie, o ktorej mowa w ust. 2, okresla sie w szczegolnosci zakres badan, sposob dokumentacji badan, rodzaje analiz dla celow epidemiologicznych, sposob udostepniania wzorcow niezbednych do kontroli jakosci diagnostycznych badan mikrobiologicznych i serologicznych, tryb uczestniczenia w zewnetrznych sprawdzianach jakosci badan.

4. Koszty szczegolowej identyfikacji zakaznych czynnikow chorobotworczych dla celow epidemiologicznych finansowane sa z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb finansowania kosztow, o ktorych mowa w ust. 4, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob dokumentowania przeprowadzonych badan oraz terminy rozliczen.

Art. 23. 1. Powiatowy (portowy) inspektor sanitarny prowadzi rejestr zachorowan na choroby zakazne podlegajace zgloszeniu oraz dodatnich wynikow badan laboratoryjnych, z zastrzezeniem ust. 3. W rejestrze moga byc przetwarzane dane osobowe pacjenta, okreslone w art. 20 ust. 7 i 8 oraz w art. 21 ust. 4 i 5.

2. Powiatowy (portowy) inspektor sanitarny sporzadza zbiorcze raporty zawierajace dane liczbowe o wystapieniu zachorowan na choroby zakazne podlegajace zgloszeniu oraz o dodatnich wynikach badan laboratoryjnych i przekazuje wlasciwemu wojewodzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

3. Wojewodzki inspektor sanitarny lub wskazana przez niego specjalistyczna jednostka prowadzi rejestr zachorowan na choroby okreslone w art. 20 ust. 4 i 5, dodatnich wynikow badan laboratoryjnych okreslonych w art. 21 ust. 2 i 3 oraz zgonow, o ktorych mowa w art. 20 ust. 6. W rejestrze moga byc przetwarzane dane osobowe pacjenta okreslone w art. 20 ust. 7 i 8 oraz w art. 21 ust. 4 i 5.

4. Wojewodzki inspektor sanitarny lub wskazana przez niego specjalistyczna jednostka sporzadza zbiorcze raporty zawierajace dane liczbowe o wystepowaniu zachorowan na choroby okreslone w art. 20 ust. 4 i 5, o dodatnich wynikach badan laboratoryjnych okreslonych w art. 21 ust. 2 i 3 oraz zgonach, o ktorych mowa w art. 20 ust. 6.

5. Wojewodzki inspektor sanitarny sporzadza na podstawie raportow przekazanych przez powiatowych (portowych) inspektorow sanitarnych oraz raportow okreslonych w ust. 4 raporty wojewodzkie i przekazuje je Glownemu Inspektorowi Sanitarnemu.

6. W przypadku chorob zawlekanych z innych krajow, rzadko wystepujacych lub o ciezkim przebiegu klinicznym albo objetych programami, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, inspektorzy sporzadzaja raporty indywidualne na podstawie przeprowadzonych wywiadow kliniczno-epidemiologicznych.

7. Glowny Inspektor Sanitarny sporzadza i publikuje raporty krajowe o zachorowaniach i zgonach na choroby zakazne podlegajace zgloszeniu oraz o dodatnich wynikach badan laboratoryjnych.

8. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob prowadzenia rejestrow, o ktorych mowa w ust. 1 i 3, oraz wzory raportow, o ktorych mowa w ust. 2 i w ust. 4-7, oraz terminy ich przekazywania, uwzgledniajac w szczegolnosci zasady ochrony danych osobowych w rejestrach.

Art. 24. 1. Wlasciwy inspektor sanitarny lub wskazana przez niego jednostka, o ktorej mowa w art. 20 ust. 4 i 5, po otrzymaniu zgloszenia chorob i zakazen podlegajacych rejestracji jest obowiazany niezwlocznie podjac czynnosci majace na celu zapobiezenie szerzeniu sie tych chorob i zakazen, a w wypadku chorob odzwierzecych - powiadomic takze wlasciwego lekarza weterynarii.

2. W przypadku powziecia podejrzenia epidemicznego wzrostu zachorowan lub zaistnienia zagrozenia epidemia badz wystapienia choroby o wysokiej zarazliwosci, powiatowy (portowy) inspektor sanitarny ma obowiazek bezzwlocznego zgloszenia tego faktu wojewodzkiemu inspektorowi sanitarnemu.

Art. 25. 1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaznej lub zakazenia wlasciwy inspektor sanitarny, w przypadkach okreslonych w ustawie, w drodze decyzji administracyjnej, moze nakazac poddanie sie chorego lub podejrzanego o zachorowanie lub zakazenie badaniom, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, obowiazkowemu leczeniu, obowiazkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.

2. W celu zapobiezenia szerzeniu sie choroby zakaznej powiatowy (portowy) inspektor sanitarny, w drodze decyzji administracyjnej, moze:

1) nakazac podejrzanemu o chorobe zakazna lub podejrzanemu o zakazenie wstrzymanie sie od wykonywania pracy lub uczeszczania do przedszkoli, szkol i placowek dzialajacych w systemie oswiaty oraz szkol wyzszych,

2) zakazac korzystania z wody do picia i na potrzeby gospodarcze pochodzacej z ujec, co do ktorych istnieje podejrzenie skazenia,

3) nakazac przeprowadzenie niezbednych zabiegow z zakresu dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji,

4) wprowadzic czasowy zakaz wstepu do pomieszczen skazonych,

5) wprowadzic zakaz spozywania zywnosci podejrzanej o skazenie, a w razie potrzeby zarzadzic jej odkazenie, zniszczenie lub przeznaczenie do innych celow niz spozywcze, z wyjatkiem przeznaczenia do zywienia zwierzat,

6) nakazac sekcje zwlok osoby zmarlej na chorobe zakazna lub podejrzanej o taka chorobe,

7) zakazac wykonywania sekcji zwlok, gdy sekcja zwlok moglaby prowadzic do zakazenia osob lub skazenia srodowiska, chyba ze zachodzi podejrzenie, ze zgon nastapil w wyniku popelnienia przestepstwa.

Art. 26. 1. W celu monitorowania sytuacji epidemiologicznej chorob zakaznych oraz zapewnienia systemu wczesnego powiadamiania o zagrozeniu epidemicznym tworzy sie siec nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorob zakaznych w kraju.

2. Siec okreslona w ust. 1 stanowia organy i jednostki realizujace zadania okreslone w art. 14 i art. 20-24.

Art. 27. 1. Osoby, przybywajace z zagranicy chore lub co do ktorych istnieje uzasadnione podejrzenie choroby zakaznej, moga byc poddane badaniom, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, i obowiazkowemu leczeniu lub obowiazkowej hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu, na zasadach okreslonych w art. 25 ust. 1.

2. Obowiazkowej kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu podlegaja osoby zdrowe, ktore pozostawaly w stycznosci z chorymi na cholere, dzume plucna i wirusowe goraczki krwotoczne przez okres nie dluzszy niz: w przypadku cholery - 5 dni, dzumy plucnej - 6 dni, wirusowych goraczek krwotocznych - 21 dni od ostatniego dnia stycznosci.

3. W przypadku uzasadnionego podejrzenia wystapienia skazenia bagazy, przedmiotow, materialow i srodkow transportu moga byc one poddane dezynfekcji i dezynsekcji, a srodki transportu ponadto deratyzacji. Postepowanie ze zwierzetami okreslaja odrebne przepisy.

4. W przypadku koniecznosci izolowania lub poddania kwarantannie osob wojewoda obowiazany jest zorganizowac warunki izolacji lub kwarantanny przez zapewnienie odpowiednich pomieszczen, wyposazenia oraz osob posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.

Art. 28. Obowiazkowej hospitalizacji podlegaja:

1) osoby chore na gruzlice pluc w okresie pratkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem o pratkowanie,

2) osoby chore i podejrzane o zachorowanie na:

a) blonice,

b) cholere,

c) dur brzuszny,

d) dury rzekome A, B, C,

e) dzume,

f) nagminne porazenie dzieciece oraz inne ostre porazenia wiotkie, w tym zespol Guillaina-Barrgo,

g) tularemie,

h) zapalenie mozgu,

i) zapalenie opon mozgowo-rdzeniowych,

j) zolta goraczke i wirusowe goraczki krwotoczne.

Art. 29. 1. Koszty swiadczen zdrowotnych, o ktorych mowa w art. 27 i 28, udzielane osobom ubezpieczonym sa finansowane na zasadach okreslonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

2. Koszty swiadczen zdrowotnych, o ktorych mowa w art. 27 i 28, udzielane osobom nieubezpieczonym sa finansowane z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia.

3. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb finansowania kosztow swiadczen, o ktorych mowa w ust. 2, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob dokumentowania udzielonych swiadczen oraz terminy rozliczen.

Art. 30. 1. Lekarz sprawujacy opieke nad osoba poddana obowiazkowej hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie, na podstawie decyzji, o ktorej mowa w art. 25 ust. 1, ma obowiazek poinformowania tej osoby o przyczynach zastosowania tego srodka.

2. Wyrazenie zgody na obowiazkowa hospitalizacje, izolacje lub kwarantanne nastepuje w formie zlozenia podpisu w dokumentacji medycznej przez osobe, wobec ktorej zastosowano ten srodek, lub w odniesieniu do osob, o ktorych mowa w art. 5 ust. 2, przez osobe sprawujaca nad nimi prawna lub faktyczna opieke.

3. W przypadku braku zgody na obowiazkowa hospitalizacje, izolacje lub kwarantanne kierownik jednostki, w ktorej umieszczona jest osoba poddana obowiazkowi, o ktorym mowa w ust. 1, jest obowiazany powiadomic te osobe o przyslugujacym jej prawie odwolania sie do sadu w celu niezwlocznego ustalenia legalnosci pozbawienia wolnosci oraz umozliwic tej osobie odwolanie sie do sadu.

4. Kierownik jednostki, w ktorej wykonywana jest obowiazkowa hospitalizacja, izolacja lub kwarantanna, jest obowiazany do powiadomienia rodziny lub osoby wskazanej przez osobe poddana obowiazkowej hospitalizacji, izolacji lub kwarantannie o zastosowaniu tego srodka.

5. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, 3 i 4, odnotowuje sie w dokumentacji medycznej.

Art. 31. 1. Obowiazkowemu leczeniu ambulatoryjnemu podlegaja osoby chore na gruzlice pluc. Wypelnienie obowiazku polega na poddawaniu sie badaniom lekarskim oraz innym badaniom diagnostycznym i stosowaniu zaleconego leczenia.

2. Swiadczenie zdrowotne polegajace na leczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje rowniez podawanie lekow.

3. Koszty swiadczen zdrowotnych, o ktorych mowa w ust. 2, osob ubezpieczonych finansowane sa na zasadach okreslonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

4. Koszty swiadczen zdrowotnych, o ktorych mowa w ust. 2, osob nieubezpieczonych finansowane sa z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest minister wlasciwy do spraw zdrowia.

5. Minister wlasciwy do spraw zdrowia okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb finansowania kosztow, o ktorych mowa w ust. 4, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob dokumentowania udzielania swiadczen oraz terminy rozliczen.

Art. 32. 1. Srodki transportu, ktorymi przewozone byly osoby chore lub podejrzane o zakazenie, podlegaja zabiegom dezynfekcyjnym po kazdym przewozie takiej osoby.

2. Chorzy na choroby zakazne sa hospitalizowani w specjalistycznych jednostkach zapewniajacych warunki ograniczenia przenoszenia zakazenia.

Rozdzial 4

Zasady postepowania w razie stanu zagrozenia epidemicznego i epidemii

Art. 33. 1. Stan zagrozenia epidemicznego lub stan epidemii na obszarze wojewodztwa lub jego czesci oglasza i odwoluje wojewoda, w drodze rozporzadzenia, po zasiegnieciu opinii Glownego Inspektora Sanitarnego.

2. Jezeli stan zagrozenia epidemicznego lub stan epidemii wystepuje na obszarze wiecej niz jednego wojewodztwa, stan zagrozenia epidemicznego lub stan epidemii oglasza i odwoluje, w drodze rozporzadzenia, minister wlasciwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw administracji.

3. W rozporzadzeniach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, organ je wydajacy moze wprowadzic:

1) czasowe ograniczenie w ruchu osobowym,

2) czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i uzywania przedmiotow lub artykulow spozywczych,

3) czasowe ograniczenie funkcjonowania okreslonych instytucji lub zakladow pracy,

4) zakaz organizowania widowisk, zgromadzen i innych skupisk ludnosci,

5) obowiazek wykonania okreslonych zabiegow sanitarnych, jezeli wykonanie ich wiaze sie z funkcjonowaniem okreslonych obiektow produkcyjnych, uslugowych, handlowych i innych,

6) nakaz poddania sie okreslonym szczepieniom ochronnym,

7) nakaz udostepnienia nieruchomosci, lokali, terenow i dostarczenia srodkow transportu do dzialan przeciwepidemicznych.

4. Rozporzadzenia, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, sa niezwlocznie oglaszane w odpowiednim dzienniku urzedowym, w rozumieniu ustawy o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych, i wchodza w zycie z dniem ogloszenia. Wojewoda ma obowiazek poinformowania obywateli o obowiazkach wynikajacych z przepisow, o ktorych mowa w ust. 1-3, w sposob zwyczajowo przyjety na danym terenie.

Art. 34. 1. Pracownicy zakladow opieki zdrowotnej i inne osoby, z zastrzezeniem ust. 2, moga byc skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii w drodze decyzji administracyjnej.

2. Skierowaniu do pracy niosacej ryzyko zakazenia przy zwalczaniu epidemii nie podlegaja:

1) osoby, ktore nie ukonczyly 18 lat badz ukonczyly 60 lat,

2) kobiety w ciazy lub wychowujace dzieci w wieku do 14 lat,

3) osoby niepelnosprawne.

3. Decyzje o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii na terenie wojewodztwa, w ktorym osoba skierowana mieszka lub jest zatrudniona, wydaje wojewoda, a w razie skierowania do pracy na obszarze innego wojewodztwa - minister wlasciwy do spraw zdrowia.

4. Od decyzji wojewody przysluguje odwolanie do ministra wlasciwego do spraw zdrowia. Wniesienie odwolania nie wstrzymuje wykonania decyzji wojewody.

5. Decyzja o skierowaniu do pracy przy zwalczaniu epidemii stwarza obowiazek pracy przez okres do 3 miesiecy w zakladzie opieki zdrowotnej wskazanym w decyzji.

6. Osobie skierowanej do pracy przy zwalczaniu epidemii dotychczasowy pracodawca jest obowiazany udzielic urlopu bezplatnego na czas okreslony w decyzji, o ktorej mowa w ust. 3. Okres urlopu bezplatnego zalicza sie do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze u tego pracodawcy.

7. Zaklad opieki zdrowotnej, o ktorym mowa w ust. 5, nawiazuje z osoba skierowana do pracy stosunek pracy na czas wykonywania okreslonej pracy na okres nie dluzszy niz wskazany w decyzji.

8. Osobie skierowanej do pracy na podstawie decyzji, o ktorej mowa w ust. 3, przysluguje wylacznie wynagrodzenie zasadnicze w wysokosci nie nizszej niz 150% przecietnego wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego na danym stanowisku pracy w zakladzie wskazanym w tej decyzji lub w innym podobnym zakladzie, jezeli w zakladzie wskazanym nie ma takiego stanowiska.

9. Osobie, o ktorej mowa w ust. 7, przysluguje zwrot kosztow przejazdu, zakwaterowania i wyzywienia na zasadach okreslonych w przepisach o ustalaniu oraz wysokosci naleznosci przyslugujacej pracownikom z tytulu podrozy sluzbowych na obszarze kraju. Zwrot kosztow z tytulu zakwaterowania lub wyzywienia nie przysluguje w przypadku zapewnienia w miejscu wykonywania pracy bezplatnego zakwaterowania lub wyzywienia.

10. Koszty swiadczen zdrowotnych udzielanych w zwiazku ze zwalczaniem epidemii oraz koszty, o ktorych mowa w ust. 8 i 9, finansowane sa z budzetu panstwa z czesci, ktorej dysponentem jest wojewoda wlasciwy ze wzgledu na miejsce udzielania swiadczen.

11. Przez czas trwania obowiazku, o ktorym mowa w ust. 6, z osoba skierowana do pracy przy zwalczaniu epidemii nie moze byc rozwiazany dotychczasowy stosunek pracy ani nie moze byc dokonane wypowiedzenie umowy o prace, chyba ze istnieje podstawa do rozwiazania umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika.

12. Minister wlasciwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw pracy, ministrem wlasciwym do spraw wewnetrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej, okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) tryb kierowania osob do pracy przy zwalczaniu epidemii, uwzgledniajac w szczegolnosci sposoby powiadamiania osob skierowanych do zwalczania epidemii oraz ich pracodawcow,

2) tryb finansowania kosztow, o ktorych mowa w ust. 10, uwzgledniajac w szczegolnosci sposob dokumentowania poniesionych kosztow oraz terminy rozliczen.

Rozdzial 5

Przepisy karne

Art. 35. 1. Kto:

1) wbrew ciazacemu na nim obowiazkowi, o ktorym mowa w art. 20 ust. 3-6, oraz art. 21 ust. 1-3, nie zglasza przypadkow zakazenia, zachorowania, podejrzenia o zakazenie, zachorowanie lub zgonu na chorobe zakazna,

2) nie stosuje sie do obowiazkow wynikajacych z art. 5 i 13, nakazow lub zakazow okreslonych w art. 25

- podlega grzywnie.

2. Postepowanie w sprawach o czyny okreslone w ust. 1 jest prowadzone na podstawie przepisow Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzial 6

Zmiany w przepisach obowiazujacych, przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 36. W ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakladach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207 i Nr 126, poz. 1382 i 1383) w art. 24 w ust. 4 w pkt 3 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 4 w brzmieniu:

"4) okreslonych w przepisach o chorobach zakaznych i zakazeniach."

Art. 37. W ustawie z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050 i Nr 126, poz. 1382) w art. 165:

1) w ust. 1 skresla sie pkt 2 i 3,

2) w ust. 2 skresla sie wyrazy "oraz zapobieganiem i zwalczaniem chorob wenerycznych",

3) dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zasady i tryb finansowania z budzetu panstwa kosztow swiadczen zdrowotnych zwiazanych ze zwalczaniem chorob zakaznych i zakazen udzielanych na rzecz osob nieposiadajacych uprawnien z tytulu ubezpieczenia zdrowotnego okreslaja przepisy ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o chorobach zakaznych i zakazeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384)."

Art. 38. Do czasu wydania przepisow wykonawczych przewidzianych w ustawie zachowuja moc dotychczasowe przepisy wykonawcze, o ile nie sa z nia sprzeczne, nie dluzej jednak niz przez rok od dnia wejscia w zycie ustawy.

Art. 39. Traca moc:

1) dekret z dnia 16 kwietnia 1946 r. o zwalczaniu chorob wenerycznych (Dz. U. z 1949 r. Nr 51, poz. 394 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),

2) ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu gruzlicy (Dz. U. Nr 27, poz. 170, z 1974 r. Nr 47, poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2000 r. Nr 120, poz. 1268),

3) ustawa z dnia 13 listopada 1963 r. o zwalczaniu chorob zakaznych (Dz. U. Nr 50, poz. 279, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 47, poz. 280, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 60, poz. 369, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 634).

Art. 40. Ustawa wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyjatkiem art. 17 i 22, ktore wchodza w zycie z dniem 1 stycznia 2003 r., oraz art. 11 i 12, ktore wchodza w zycie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Zalacznik nr 1

WYKAZ CHOROB ZAKAZNYCH I ZAKAZEN

1) AIDS i zakazenie HIV,

2) biegunki dzieci do lat 2,

3) blonica,

4) borelioza,

5) bruceloza,

6) cholera,

7) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gabczaste,

8) choroba kociego pazura,

9) cytomegalia,

10) czerwonka bakteryjna,

11) dur brzuszny i zakazenia paleczkami durowymi,

12) dur wysypkowy i inne riketsjozy,

13) dury rzekome A, B, C i zakazenia paleczkami rzekomodurowymi,

14) dzuma,

15) glistnica i inwazje innymi nicieniami przewodu pokarmowego,

16) goraczka powrotna,

17) goraczka Q,

18) gruzlica i inne mykobakteriozy,

19) grypa,

20) grzybice,

21) jaglica,

22) jersinioza,

23) kampylobakterioza,

24) kila,

25) krwotoczne zapalenie jelit E. coli,

26) kryptosporydioza,

27) krztusiec,

28) lamblioza (giardioza),

29) legioneloza,

30) leptospirozy,

31) listerioza,

32) mononukleoza,

33) mykoplazmoza wywolana przez Mycoplasma pneumoniae,

34) nagminne porazenie dzieciece oraz inne ostre porazenie wiotkie (w tym zespol Guillaina-Barrgo),

35) nagminne zapalenie przyusznic (swinka),

36) nierzezaczkowe zakazenia dolnych odcinkow narzadow moczowo-plciowych i inne chlamydiozy,

37) nosacizna,

38) odra,

39) ornitozy,

40) ospa wietrzna,

41) owsica,

42) pastereloza,

43) pelzakowica,

44) plonica,

45) pneumocystodoza,

46) posocznica,

47) promienica,

48) pryszczyca,

49) roza,

50) rozyca,

51) rozyczka,

52) rzezaczka,

53) rzesistkowica,

54) salmonellozy odzwierzece,

55) swierzb,

56) tasiemczyce (w tym bablowica),

57) tezec,

58) toksokaroza,

59) toksoplazmoza,

60) trad,

61) tularemia,

62) twardziel,

63) waglik,

64) wlosnica,

65) wszawica,

66) wscieklizna i podejrzenie o zakazenie wirusem wscieklizny,

67) zakazenia Haemophilus influenzae typ b,

68) zakazenia meningokokowe,

69) zakazenia wirusami hepatotropowymi (HAV, HBV, HCV, HDV i HEV),

70) zapalenia mozgu,

71) zapalenia opon mozgowo-rdzeniowych,

72) zapalenia pluc o etiologii zakaznej,

73) zatrucie jadem kielbasianym,

74) zatrucia pokarmowe,

75) zespol hemolityczno-mocznicowy w przebiegu zakazenia enterokrwotocznymi i enterotoksycznymi paleczkami E. coli,

76) zgorzel gazowa,

77) zimnica,

78) zolta goraczka i inne wirusowe goraczki krwotoczne.

Zalacznik nr 2

WYKAZ BIOLOGICZNYCH CZYNNIKOW CHOROBOTWORCZYCH

1) Bacillus anthracis,

2) Bordetella pertussis,

3) Borrelia species,

4) Campylobacter jejuni,

5) Chlamydia trachomatis i pneumoniae,

6) Clostridium botulinum, difficile i perfringens,

7) Corynebacterium diphtheriae,

8) Coxiella burneti,

9) Enterococcus faecalis lub faecium (VRE),

10) enterowirusy,

11) Escherichia coli (EHEC, ETEC, EPEC, EIEC),

12) Francisella tularensis,

13) Haemophilus influenzae typ b,

14) Helicobacter pylori,

15) Legionella pneumophila,

16) Leptospira species,

17) Listeria monocytogenes,

18) Mycobacterium tuberculosis i inne pratki chorobotworcze,

19) Mycoplasma pneumoniae,

20) Neisseria meningitidis i gonorrhoeae,

21) Plasmodium species,

22) pneumokoki,

23) riketsje,

24) rotawirusy,

25) Salmonella - odzwierzece typy serologiczne,

26) Salmonella paratyphi A, B i C,

27) Salmonella typhi,

28) Shigella sonnei i pozostale gatunki,

29) Staphylococcus aureus wankomycynooporne,

30) Streptococcus pyogenes - inwazyjne i penicylinooporne,

31) Toxoplasma gondii,

32) Trichinella spiralis,

33) Vibrio cholerae,

34) wirus grypy i paragrypy,

35) wirus kleszczowego zapalenia mozgu,

36) wirus ludzkiego uposledzenia odpornosci (HIV),

37) wirus odry,

38) wirus rozyczki,

39) wirus wscieklizny,

40) wirusy zapalenia watroby przenoszone droga krwi,

41) Yersinia enterocolitica i pseudotuberculosis,

42) Yersinia pestis.

Zalacznik nr 3

WYKAZ OBOWIAZKOWYCH SZCZEPIEN OCHRONNYCH

Obowiazkowe szczepienia ochronne przeprowadza sie:

1) przeciw blonicy - u dzieci i mlodziezy od 7 tygodnia zycia do ukonczenia 19 lat oraz osob w wieku powyzej 19 lat narazonych w sposob szczegolny na zakazenie,

2) przeciw krztuscowi - u dzieci od 7 tygodnia zycia do ukonczenia 7 lat,

3) przeciw tezcowi - u dzieci i mlodziezy od 7 tygodnia zycia do ukonczenia 19 lat oraz osob w wieku powyzej 19 lat narazonych w sposob szczegolny na zakazenie,

4) przeciw nagminnemu porazeniu dzieciecemu - u dzieci i mlodziezy od tygodnia zycia do ukonczenia 19 lat,

5) przeciw odrze - u dzieci i mlodziezy od 13 miesiaca zycia do ukonczenia 19 lat,

6) przeciw rozyczce - u dziewczat od 13 roku zycia do ukonczenia 19 lat,

7) przeciw swince - u dzieci i mlodziezy od 13 miesiaca zycia do ukonczenia 19 lat,

8) przeciw wirusowemu zapaleniu watroby typu B u:

a) dzieci i mlodziezy od dnia urodzenia do ukonczenia 15 lat,

b) uczniow szkol medycznych,

c) studentow wyzszych szkol medycznych,

d) osob wykonujacych zawod medyczny narazonych na zakazenie HBV,

e) osob z otoczenia chorych na wirusowe zapalenie watroby typu B i nosicieli HBV,

f) innych osob narazonych w sposob szczegolny na zakazenie,

9) przeciw gruzlicy - u dzieci i mlodziezy od dnia urodzenia do ukonczenia 19 lat,

10) przeciw wsciekliznie - u osob podejrzanych o zakazenie wirusem wscieklizny.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.