Tekst ujednolicony po zmianie z 19 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 43 z 25 kwietnia 2002 r. , poz. 384). Stan prawny na 1 maja 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych

Tekst ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw:

  • z 2001 r. Nr 18, poz. 214,
  • z 2002 r. Nr 43, poz. 384

Zmiany zaznaczone sa tlusta czcionka

SPIS TRESCI

 

Na podstawie art. 90 § 3, art. 102 § 3, art. 105 § 8 i § 9, art. 116 § 4, art. 128 § 6, art. 136 , art. 138 , art. 144 , art. 148 , art. 157 § 3, art. 165 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

§ 1. Rozporzadzenie okresla:

1) szczegolowe warunki stosowania gospodarczych procedur celnych: skladu celnego, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrola celna, odprawy czasowej, uszlachetniania biernego,

2) wypadki, w ktorych towary moga byc objete procedura skladu celnego bez ich zlozenia w skladzie celnym,

3) zwyczajowe czynnosci, majace na celu zapewnienie utrzymania towarow objetych procedura skladu celnego w niezmienionym stanie, poprawienie ich wygladu, jakosci handlowej lub przygotowanie ich do dystrybucji badz do odsprzedazy,

4) szczegolowe warunki udzielania i cofania pozwolen na stosowanie gospodarczych procedur celnych,

5) wzory wnioskow i formularzy stosowanych przy wydawaniu pozwolen na stosowanie gospodarczych procedur celnych,

6) wzor wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie skladu celnego, dokumenty, ktore nalezy dolaczyc do wniosku, oraz szczegolowy tryb i warunki udzielania i cofania pozwolen na prowadzenie skladu celnego oraz warunki tworzenia i funkcjonowania skladow celnych,

7) wykaz produktow kompensacyjnych oraz wykaz procesow uszlachetniania do obliczania naleznosci celnych przywozowych wlasciwych dla tych produktow,

8) wykaz towarow oraz rodzaje procesow przetwarzania, wobec ktorych stosuje sie procedure przetwarzania pod kontrola celna,

9) towary, ktore moga byc przedmiotem odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od cla,

10) towary, ktore nie moga byc przedmiotem odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla,

11) sposob dokonywania obliczen kwoty cla w procedurze uszlachetniania biernego.

§ 2. Uzyte w rozporzadzeniu okreslenia oznaczaja:

1) urzad kontrolny - wskazany w pozwoleniu na korzystanie z gospodarczej procedury celnej lub w decyzji o zatwierdzeniu porozumienia pool urzad celny, polozony na obszarze objetym wlasciwoscia miejscowa organu celnego wydajacego to pozwolenie lub te decyzje, wyznaczony do kontroli gospodarczej procedury celnej lub stosowania porozumienia pool,

2) urzad objecia - urzad lub urzedy celne wskazane w pozwoleniu na korzystanie z gospodarczej procedury celnej, w ktorych towary moga byc zglaszane do gospodarczej procedury celnej,

3) urzad zakonczenia - urzad lub urzedy celne wskazane w pozwoleniu na korzystanie z gospodarczej procedury celnej, w ktorych towary objete gospodarcza procedura celna lub produkty kompensacyjne moga byc przedstawiane w celu nadania im przeznaczenia celnego konczacego dana procedure,

4) straty - czesc towarow przywiezionych lub wywiezionych czasowo, zniszczona lub zuzyta w trakcie procesu uszlachetniania czynnego, biernego lub przetworzenia pod kontrola celna, w szczegolnosci poprzez wyparowanie, wysuszenie, uwolnienie sie w postaci gazu lub pylu, wyciek z woda przy splukiwaniu,

5) norma zuzycia - ilosc towarow przywozonych zuzyta w procesie uszlachetniania lub przetwarzania do wytworzenia sztuki lub jednostki produktu kompensacyjnego lub przetworzonego,

6) sklad celny typu A - sklad celny publiczny okreslony w art. 103 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. - Kodeks celny (Dz. U. Nr 23, poz. 117, Nr 64, poz. 407, Nr 121, poz. 770, Nr 157, poz. 1026 i Nr 160, poz. 1084, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 160, poz. 1063, z 1999 r. Nr 40, poz. 402 i Nr 72, poz. 802, z 2000 r. Nr 22, poz. 269, Nr 119, poz. 1250 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 12, poz. 92), zwanej dalej "Kodeksem celnym", w ktorym odpowiedzialnosc, o ktorej mowa w art. 107 Kodeksu celnego, ponosi prowadzacy sklad celny,

7) sklad celny typu B - sklad celny publiczny okreslony w art. 103 § 2 Kodeksu celnego, w ktorym odpowiedzialnosc, o ktorej mowa w art. 107 pkt 1 i 2 Kodeksu celnego, ponosi odrebnie kazdy korzystajacy ze skladu celnego,

8) sklad celny typu C - sklad celny prywatny okreslony w art. 103 § 3 Kodeksu celnego, gdzie korzystajacym ze skladu jest prowadzacy sklad celny,

9) kontener:

a) urzadzenie umozliwiajace transport (przenosna skrzynie, ruchoma cysterne lub inna podobna konstrukcje) spelniajace lacznie ponizsze warunki:

- calkowicie lub czesciowo zamkniete, stanowiace pomieszczenie przeznaczone do umieszczania w nim towarow; okreslenie "czesciowo zamkniete" odnosi sie do kontenerow skladajacych sie z podlogi z nadbudowa, ktora wyznacza przestrzen ladunkowa odpowiadajaca przestrzeni kontenera zamknietego; nadbudowa jest wykonana z metalowych elementow tworzacych szkielet kontenera; kontenery tego typu moga takze posiadac jedna lub wiecej scian bocznych lub przednich; w niektorych przypadkach wystepuje tylko dach polaczony z podloga za pomoca podporek; tego typu kontener uzywany jest w szczegolnosci do przewozu ladunkow przestrzennych (na przyklad pojazdow samochodowych),

- o charakterze stalym i odpowiednio wytrzymale, aby nadawalo sie do wielokrotnego uzytku,

- skonstruowane specjalnie w celu ulatwienia przewozu towarow jednym lub kilkoma rodzajami srodkow transportu bez koniecznosci przeladowywania jego zawartosci,

- skonstruowane w sposob zapewniajacy latwa obsluge, zwlaszcza przy jego przenoszeniu z jednego srodka transportu na inny,

- skonstruowane tak, aby mozna je bylo latwo zaladowac i rozladowac,

- o pojemnosci co najmniej jednego metra szesciennego, z wyjatkiem kontenerow przeznaczonych do przewozow lotniczych,

b) zdejmowane nadwozie, czyli kontener bez srodkow napedowych, przeznaczony w szczegolnosci do transportu na pojazdach drogowych, ktorego podwozie i dolna rama nadwozia sa specjalnie przystosowane do tego celu; jest to takze ruchome nadwozie bedace kontenerem przeznaczonym specjalnie do kombinowanego transportu kolejowo-drogowego,

c) kontener-platforme, czyli platforme ladunkowa, ktora nie posiada nadbudowy lub posiada jedynie nadbudowe czesciowa, odpowiadajaca co do szerokosci i dlugosci wymiarom podstaw kontenerow i wyposazona w gorne oraz dolne instalacje narozne umozliwiajace uzycie niektorych urzadzen zabezpieczajacych i podnosnikow stosowanych w kontenerach,

10) porozumienie pool - zatwierdzona przez wladze celne wszystkich krajow, w ktorych maja swoje siedziby osoby zawierajace to porozumienie, umowe o wspolnym uzytkowaniu kontenerow zgodnie z postanowieniami Konwencji o traktowaniu celnym kontenerow pool uzywanych w przewozie miedzynarodowym (Konwencja kontenerow pool), sporzadzonej w Genewie dnia 21 stycznia 1994 r., w ktorej to umowie strona jest co najmniej jedna osoba krajowa w rozumieniu art. 3 § 1 pkt 11 lit. a) lub b) Kodeksu celnego,

11) transport wewnetrzny - transport osob wsiadajacych i wysiadajacych na polskim obszarze celnym lub transport towarow zaladowywanych i wyladowywanych na polskim obszarze celnym.

§ 3. Osoba ubiegajaca sie o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej sklada:

1) wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej, sporzadzony wedlug wzoru wlasciwego dla danej gospodarczej procedury celnej,

2) dokumenty wymagane do udzielenia pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej, w tym pozwolenia wymagane na podstawie przepisow odrebnych.

§ 4. 1. Jezeli o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej ubiega sie osoba prowadzaca dzialalnosc gospodarcza, do wniosku o udzielenie pozwolenia nalezy dolaczyc:

1) dokumenty okreslone w § 3 pkt 2,

2) aktualne dokumenty potwierdzajace prowadzenie przez wnioskodawce dzialalnosci gospodarczej,

3) zaswiadczenie o nadaniu osobie ubiegajacej sie o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON albo numeru PESEL, jezeli osoba nie podlega obowiazkowi wpisania do systemu identyfikacji podmiotow gospodarki narodowej REGON,

4) decyzje albo potwierdzenie o nadaniu osobie ubiegajacej sie o udzielenie pozwolenia na korzystanie z gospodarczej procedury celnej numeru identyfikacji podatkowej NIP.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny byc dolaczone w oryginale lub kserokopii poswiadczonej urzedowo lub notarialnie.

§ 5. 1. Wniosek, o ktorym mowa w § 3 pkt 1, z zastrzezeniem § 58, 111, 132, 134, 135, 137, 138, 139, 141, 149 i 162 powinien zostac zlozony nie pozniej niz na 30 dni przed przewidywanym terminem objecia towarow gospodarcza procedura celna.

2. Jezeli wniosek przewiduje rozpoczecie stosowania gospodarczej procedury celnej w terminie krotszym niz 30 dni od daty jego zlozenia, naczelnik urzedu celnego moze okreslic inny niz wnioskowany termin rozpoczecia jej stosowania.

§ 6. 1. W gospodarczo uzasadnionych wypadkach, w szczegolnosci ze wzgledu na pilnosc realizacji kontraktu lub gdy istnieje koniecznosc zapewnienia ciaglosci cyklu produkcyjnego, organ celny wlasciwy miejscowo do udzielenia pozwolenia na stosowanie gospodarczej procedury celnej moze przyjac zgloszenie celne o objecie towaru gospodarcza procedura celna przed:

1) udzieleniem pozwolenia na korzystanie z tej procedury, jezeli do zgloszenia celnego dolaczono kserokopie zlozonego wniosku o udzielenie pozwolenia wraz z potwierdzeniem jego przyjecia przez naczelnika urzedu celnego lub

2) zmiana pozwolenia na korzystanie z tej procedury, jezeli do zgloszenia celnego dolaczono kserokopie zlozonego wniosku o zmiane pozwolenia wraz z potwierdzeniem jego przyjecia przez naczelnika urzedu celnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do towarow podlegajacych zakazom lub ograniczeniom ustanowionym w ramach srodkow polityki handlowej, chyba ze wnioskodawca spelnia wymogi nalozone przez te ograniczenia.

3. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, naczelnik urzedu celnego wydaje pozwolenie, jednakze data rozpoczecia stosowania gospodarczej procedury celnej ustalona w pozwoleniu nie moze byc wczesniejsza niz data zlozenia wniosku o jego udzielenie.

4. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, data, z ktora zostanie zmienione pozwolenie, nie moze byc wczesniejsza niz data zlozenia wniosku o jego zmiane.

§ 7. 1. Pozwolenie na korzystanie z gospodarczej procedury celnej sporzadza sie w oryginale oraz kopiach.

2. Oryginal pozwolenia, o ktorym mowa w ust. 1, wydaje sie osobie ubiegajacej sie o jego udzielenie, kopie przesyla sie do urzedu kontrolnego, objecia i zakonczenia, a jedna kopie zatrzymuje naczelnik urzedu celnego, ktory wydal pozwolenie.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio do innych pozwolen, o ktorych mowa w rozporzadzeniu.

§ 8. Pozwolenie moze zostac udzielone dla jednego lub wielu zgloszen celnych o objecie towarow gospodarcza procedura celna.

§ 9. 1. Prawa i obowiazki osoby uprawnionej do korzystania z gospodarczej procedury celnej moga byc przeniesione na osobe trzecia na jej wniosek.

2. Wniosek o przeniesienie praw i obowiazkow wynikajacych z procedury:

1) skladu celnego - sporzadza sie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 7 do rozporzadzenia,

2) uszlachetniania czynnego - sporzadza sie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 12 do rozporzadzenia,

3) przetwarzania pod kontrola celna - sporzadza sie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 21 do rozporzadzenia,

4) odprawy czasowej - sporzadza sie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 41 do rozporzadzenia,

5) uszlachetniania biernego - sporzadza sie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 48 do rozporzadzenia.

3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dolaczyc:

1) dokumenty okreslone w § 3 pkt 2, § 4 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2,

2) pisemne oswiadczenie osoby uprawnionej do korzystania z gospodarczej procedury celnej, zawierajace zgode na przeniesienie praw i obowiazkow wynikajacych z gospodarczej procedury celnej,

3) pisemne oswiadczenie osoby przejmujacej prawa i obowiazki wynikajace z gospodarczej procedury celnej, iz wstepuje ona w miejsce osoby dotychczas uprawnionej do korzystania z tej procedury,

4) dokument potwierdzajacy zlozenie zabezpieczenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego.

4. Naczelnik urzedu celnego udziela pozwolenia na przeniesienie praw i obowiazkow osoby uprawnionej do korzystania z gospodarczej procedury celnej na inna osobe, jezeli zostana spelnione warunki, o ktorych mowa w ust. 1-3.

5. Przeniesienie praw i obowiazkow osoby uprawnionej do korzystania z procedury skladu celnego moze dotyczyc calosci lub czesci towarow objetych ta procedura.

Rozdzial 2

Sklad celny

Oddzial 1

Prowadzenie skladu celnego

§ 10. 1. Osoba ubiegajaca sie o udzielenie pozwolenia na prowadzenie skladu celnego sklada do dyrektora izby celnej, za posrednictwem naczelnika urzedu celnego, wlasciwego miejscowo ze wzgledu na proponowana lokalizacje skladu celnego, pisemny wniosek wraz z zalacznikami. Wzor wniosku stanowi zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Do wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie skladu celnego nalezy dolaczyc:

1) dokumenty potwierdzajace prowadzenie przez wnioskodawce dzialalnosci gospodarczej,

2) dokument potwierdzajacy tytul prawny wnioskodawcy do korzystania z miejsca, w ktorym ma byc prowadzony sklad celny,

3) zaswiadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,

4) decyzje o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,

5) potwierdzenie zgloszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego lub oswiadczenie, ze nie ciazy na nim obowiazek dokonania zgloszenia rejestracyjnego, gdyz korzysta z podmiotowego zwolnienia od podatku od towarow i uslug,

6) zaswiadczenie wydane przez wlasciwy dla wnioskodawcy:

a) urzad skarbowy o niezaleganiu przez wnioskodawce z podatkami stanowiacymi dochod budzetu panstwa,

b) oddzial Zakladu Ubezpieczen Spolecznych o niezaleganiu przez wnioskodawce ze skladkami na ubezpieczenia spoleczne,

7) informacje z Centralnego Rejestru Skazanych Ministerstwa Sprawiedliwosci o niekaralnosci osob kierujacych dzialalnoscia wnioskodawcy za przestepstwo przeciwko wiarygodnosci dokumentow, mieniu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, przestepstwo gospodarcze lub przestepstwo skarbowe,

8) opinie o sytuacji finansowej, wydana przez bank prowadzacy rachunek rozliczeniowy wnioskodawcy,

9) oswiadczenie wnioskodawcy, ze w stosunku do niego nie jest prowadzone postepowanie egzekucyjne, upadlosciowe, likwidacyjne ani ukladowe, sporzadzone zgodnie z wzorem okreslonym w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia,

10) plan skladu celnego wraz z okresleniem powierzchni oraz opisem sposobu odgrodzenia i zabezpieczenia skladu celnego,

11) inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisow odrebnych, zwiazane z dzialalnoscia wykonywana w skladzie celnym lub rodzajem skladowanych towarow,

12) oswiadczenie wnioskodawcy potwierdzajace spelnienie przez niego warunku okreslonego w art. 105 § 5 pkt 2 Kodeksu celnego.

3. Wnioskodawca jest obowiazany, na zadanie dyrektora izby celnej, do dostarczenia w wyznaczonym terminie dodatkowych dokumentow lub informacji dotyczacych okolicznosci majacych wplyw na udzielenie pozwolenia na prowadzenie skladu celnego, o ktorych mowa w art. 91 § 1 pkt 1 i art. 106 § 1 Kodeksu celnego.

4. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, powinny zawierac dane aktualne w dniu zlozenia wniosku o udzielenie pozwolenia na prowadzenie skladu celnego.

5. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 6-8, powinny byc sporzadzone nie wczesniej niz 3 miesiace przed dniem zlozenia wniosku.

6. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2 i 3, powinny byc dolaczone w oryginale lub kserokopii poswiadczonej urzedowo lub notarialnie.

§ 11. 1. Po zlozeniu wniosku, o ktorym mowa w § 10 ust. 1, funkcjonariusz celny dokonuje w obecnosci wnioskodawcy oceny miejsca przeznaczonego na prowadzenie skladu celnego i sporzadza protokol wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do rozporzadzenia.

2. Protokol, o ktorym mowa w ust. 1, wraz z opinia naczelnika urzedu celnego w sprawie mozliwosci sprawowania kontroli celnej oraz dokumentami, o ktorych mowa w § 10 ust. 2, nalezy niezwlocznie przeslac dyrektorowi izby celnej.

3. Opinia, o ktorej mowa w ust. 2, powinna w szczegolnosci dotyczyc spelnienia warunkow okreslonych w art. 91 i art. 106 § 1 Kodeksu celnego.

§ 12. 1. Po otrzymaniu wniosku, a przed udzieleniem pozwolenia na prowadzenie skladu celnego, dyrektor izby celnej wzywa wnioskodawce do wniesienia oplaty, o ktorej mowa w art. 275 § 1 Kodeksu celnego, oraz do zlozenia zabezpieczenia generalnego, o ktorym mowa w art. 105 § 5 pkt 6 Kodeksu celnego, w terminie jednego miesiaca od daty doreczenia wezwania.

2. Na uzasadniony wniosek, zlozony przez wnioskodawce do dyrektora izby celnej za posrednictwem naczelnika urzedu celnego przed uplywem terminu, o ktorym mowa w ust. 1, dyrektor izby celnej moze przedluzyc termin wyznaczony do zlozenia zabezpieczenia generalnego, jednak nie dluzej niz o jeden miesiac.

3. Jezeli wniesienie oplaty, o ktorej mowa w art. 275 § 1 Kodeksu celnego nie nastapi w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, albo zabezpieczenie generalne nie zostanie zlozone w terminie, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2, dyrektor izby celnej wydaje decyzje o odmowie udzielenia pozwolenia na prowadzenie skladu celnego.

4. Zlozenie zabezpieczenia generalnego nie wymaga uzyskania odrebnego pozwolenia, o ktorym mowa w art. 197 Kodeksu celnego.

5. Przyjecia zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, dokonuje naczelnik urzedu celnego.

6. Potwierdzenie przyjecia zabezpieczenia generalnego naczelnik urzedu celnego niezwlocznie przekazuje dyrektor izby celnej.

7. Potwierdzenie, o ktorym mowa w ust. 6, wydaje sie na okres odpowiadajacy terminowi waznosci zlozonego zabezpieczenia generalnego, z zaznaczeniem, iz towary nie beda obejmowane procedura skladu celnego, w wypadku gdy nie zostanie spelniony warunek, o ktorym mowa w ust. 8.

8. Zabezpieczenie generalne z okreslonym terminem waznosci, skladane jako warunek udzielenia pozwolenia na prowadzenie skladu celnego, powinno byc przedluzone najpozniej na miesiac przed uplywem terminu jego waznosci. Termin waznosci nowego zabezpieczenia biegnie od dnia nastepnego po dniu wygasniecia uprzednio zlozonego zabezpieczenia.

9. Jezeli prowadzacy sklad celny nie dopelni obowiazku, o ktorym mowa w ust. 8, naczelnik urzedu celnego niezwlocznie wszczyna postepowanie w celu uregulowania sytuacji towarow.

10. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 8, do skladu celnego nie moga byc wprowadzane zadne towary.

§ 13. 1. Pozwolenie na prowadzenie skladu celnego wydawane jest na czas nieoznaczony. Pozwolenie moze dotyczyc prowadzenia skladu celnego publicznego typu A lub typu B albo skladu celnego prywatnego typu C.

2. Wzor pozwolenia na prowadzenie skladu celnego stanowi zalacznik nr 4 do rozporzadzenia.

3. Przerwanie wykonywania faktycznej dzialalnosci skladu celnego na okres dluzszy niz 3 miesiace wymaga powiadomienia naczelnika urzedu celnego.

4. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 3, powinno byc zlozone przez prowadzacego sklad celny, w formie pisemnej, co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem przerwania dzialalnosci.

5. W powiadomieniu nalezy okreslic przewidywany okres, na jaki zostaje przerwana dzialalnosc skladu celnego.

6. Przerwanie dzialalnosci gospodarczej skladu celnego moze nastapic po nadaniu towarom znajdujacym sie w skladzie celnym innego przeznaczenia celnego. W czasie przerwania dzialalnosci pomieszczenia skladu celnego nie moga byc wykorzystywane do celow innych, niz wynika to z pozwolenia na prowadzenie skladu celnego oraz przepisow prawa celnego.

§ 14. 1. W pozwoleniu na prowadzenie skladu celnego mozna okreslic tylko jedna lokalizacje tego skladu.

2. Udzielenie pozwolenia na prowadzenie skladu celnego wymaga zlozenia zabezpieczenia generalnego odrebnego dla kazdego pozwolenia i wskazanej w tym pozwoleniu lokalizacji skladu celnego.

§ 15. Nie udziela sie pozwolenia na prowadzenie w jednym miejscu lub pomieszczeniu roznych typow skladow celnych.

§ 16. Zmiana lokalizacji skladu celnego lub zmiana typu skladu celnego wymaga uzyskania nowego pozwolenia na prowadzenie skladu celnego.

§ 17. 1. Prowadzacy sklad celny jest obowiazany zglaszac naczelnikowi urzedu celnego zmiany danych zawartych we wniosku oraz zalaczonych do niego dokumentach.

2. Informacje dotyczace zmian, wraz z potwierdzajacymi je dokumentami wydanymi przez wlasciwe organy, prowadzacy sklad celny przekazuje naczelnikowi urzedu celnego w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

3. W wypadku gdy zgloszona zmiana wplywa na zmiane tresci udzielonego pozwolenia na prowadzenie skladu celnego lub warunkow okreslonych w art. 105 § 5 Kodeksu celnego, naczelnik urzedu celnego po zaopiniowaniu przekazuje informacje zlozona przez prowadzacego sklad celny wraz z zalacznikami do dyrektora izby celnej.

4. Jezeli zmiana, o ktorej mowa w ust. 3, powoduje zmiane danych zawartych w pozwoleniu na prowadzenie skladu celnego, dyrektor izby celnej wydaje decyzje w sprawie zmiany pozwolenia na prowadzenie skladu celnego.

§ 18. 1. W wypadku, o ktorym mowa w art. 106 § 2 pkt 1 Kodeksu celnego, prowadzacy sklad celny sklada wniosek w sprawie cofniecia pozwolenia na prowadzenie skladu celnego do dyrektora izby celnej za posrednictwem wlasciwego naczelnika urzedu celnego.

2. W wypadku gdy w chwili zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, w skladzie celnym znajduja sie towary, prowadzacy sklad celny jest obowiazany, na wezwanie naczelnika urzedu celnego, wystapic o nadanie tym towarom innego przeznaczenia celnego.

3. Naczelnik urzedu celnego, po przeprowadzeniu kontroli dzialalnosci skladu celnego, przesyla dyrektorowi izby celnej wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, wraz z informacjami o rozliczeniu naleznosci celnych przywozowych albo wywozowych przypadajacych od towarow objetych procedura skladu celnego oraz o aktualnym stanie ilosciowym towarow zlozonych w skladzie celnym.

4. Do czasu doreczenia prowadzacemu sklad celny decyzji dyrektora izby celnej w sprawie cofniecia pozwolenia na prowadzenie skladu celnego, pomieszczenia, w ktorych prowadzona byla dzialalnosc skladu celnego, nie moga byc wykorzystywane do innych celow, niz wynika to z pozwolenia na prowadzenie skladu celnego lub z przepisow prawa celnego.

§ 19. 1. W wypadkach, o ktorych mowa w art. 106 § 2 pkt 3 Kodeksu celnego, pozwolenie na prowadzenie skladu celnego cofa sie, w szczegolnosci gdy:

1) zlozenie towarow w skladzie celnym lub wyprowadzenie towarow ze skladu celnego nastapilo bez zgody naczelnika urzedu celnego,

2) nastapilo wygasniecie lub utrata tytulu prawnego do miejsca, w ktorym prowadzony jest sklad celny,

3) nie zostaly wykonane w wyznaczonym terminie zalecenia pokontrolne,

4) prowadzacy sklad celny nie zlozy aktualnego nowego zabezpieczenia generalnego, o ktorym mowa w art. 105 § 5 pkt 6 Kodeksu celnego,

5) prowadzacemu sklad celny zostalo cofniete pozwolenie na korzystanie z procedury skladu celnego w zwiazku z naruszeniem przepisow prawa,

6) osoba posiadajaca pozwolenie na prowadzenie skladu celnego nie odbierze decyzji w sprawie zmiany tego pozwolenia, o ktorej mowa w § 17 ust. 4.

2. W wypadkach, o ktorych mowa w art. 106 § 3 Kodeksu celnego, pozwolenie na prowadzenie skladu celnego moze byc cofniete, w szczegolnosci gdy:

1) zmienila sie powierzchnia skladu celnego bez uzgodnienia z naczelnikiem urzedu celnego,

2) brak jest warunkow technicznych do skladowania towarow,

3) brak jest wlasciwego odgrodzenia, zabezpieczenia technicznego lub oznakowania skladu celnego,

4) ewidencje towarowe sa prowadzone nierzetelnie,

5) utrudnione lub uniemozliwone jest sprawowanie kontroli skladu celnego,

6) prowadzacy sklad celny nie przedluzy w wyznaczonym terminie zabezpieczenia generalnego, o ktorym mowa w art. 105 § 5 pkt 6 Kodeksu celnego, a naruszenie terminu do przedluzenia zabezpieczenia generalnego ma charakter istotny lub spowoduje uszczuplenia dochodow Skarbu Panstwa.

3. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 6, naczelnik urzedu celnego sklada do dyrektora izby celnej wniosek w sprawie cofniecia pozwolenia na prowadzenie skladu celnego, po uprzednim rozliczeniu naleznosci celnych oraz wyprowadzeniu towarow ze skladu celnego.

4. W wypadku stwierdzenia, ze prowadzacy sklad celny prowadzi dzialalnosc niezgodnie z przepisami prawa celnego, otrzymanym pozwoleniem lub regulaminem funkcjonowania skladu celnego lub naruszony zostal inny warunek dzialania skladu celnego, ale stwierdzone uchybienia nie spowodowaly ryzyka uszczuplenia naleznosci stanowiacych dochod budzetu panstwa, naczelnik urzedu celnego moze wezwac do usuniecia stwierdzonych uchybien w okreslonym terminie.

§ 20. Prowadzacy sklad celny powinien udostepniac na zadanie naczelnika urzedu celnego nastepujace dokumenty:

1) pozwolenie na prowadzenie skladu celnego oraz kopie wniosku o udzielenie tego pozwolenia wraz z zalacznikami,

2) regulamin funkcjonowania skladu celnego,

3) ewidencje towarowe,

4) kopie pozwolen oraz innych dokumentow okreslajacych przeznaczenie celne towarow,

5) umowy skladu, w wypadku gdy towary sa skladowane w publicznym skladzie celnym,

6) dokumenty potwierdzajace zlozenie zabezpieczenia generalnego,

7) protokoly kontroli przeprowadzonych w skladzie celnym.

§ 21. 1. Prowadzacy sklad celny powinien przedstawic naczelnikowi urzedu celnego do zatwierdzenia, w terminie jednego miesiaca od dnia doreczenia pozwolenia na prowadzenie skladu celnego, regulamin funkcjonowania skladu celnego oraz wzory ewidencji towarowych, a takze wskazac osobe przez niego upowazniona do prowadzenia ewidencji.

2. Jezeli regulamin funkcjonowania skladu celnego nie zostanie przedstawiony w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, pozwolenie wygasa z mocy prawa.

3. Przed zatwierdzeniem regulaminu funkcjonowania skladu celnego naczelnik urzedu celnego moze wezwac do przedlozenia opinii specjalistycznych sluzb, w szczegolnosci Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, czy stan techniczny wyposazenia pozwala na skladowanie okreslonego asortymentu towarow.

§ 22. Regulamin funkcjonowania skladu celnego powinien okreslac:

1) zasady i warunki funkcjonowania skladu celnego,

2) rodzaj skladowanych towarow,

3) wykaz wyposazenia skladu celnego niezbednego do:

a) skladowania towarow,

b) sprawowania kontroli celnej,

c) wykonywania prac magazynowych oraz przeladunkowych,

d) wykonywania czynnosci okreslonych w art. 114 § 1 i art. 116 § 1 Kodeksu celnego.

§ 23. 1. W zaleznosci od zakresu dzialalnosci, okreslonej w regulaminie funkcjonowania skladu celnego, w skladzie celnym prowadzi sie ewidencje: 1) towarow niekrajowych, o ktorych mowa w art. 102 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego,

2) towarow krajowych, o ktorych mowa w art. 102 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego,

3) towarow krajowych, o ktorych mowa w art. 114 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego,

4) towarow niekrajowych poddanych procesom, o ktorych mowa w art. 114 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego,

5) towarow niekrajowych poddanych procesom, o ktorych mowa w art. 114 § 1 pkt 3 Kodeksu celnego.

2. Za zgoda naczelnika urzedu celnego ewidencje towarowe, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, moga byc prowadzone w formie ksiegi uszlachetniania czynnego lub ksiegi przetwarzania pod kontrola celna.

§ 24. 1. Ewidencje towarowe dotyczace towarow objetych procedura skladu celnego powinny zawierac:

1) liczbe porzadkowa,

2) numer i date pozwolenia na korzystanie z procedury skladu celnego,

3) date wprowadzenia towarow do skladu celnego,

4) date wyprowadzenia ze skladu celnego ostatniej partii towarow z danej dostawy,

5) dane wynikajace ze zgloszenia celnego o objecie towarow procedura skladu celnego:

a) opis towarow wraz z podaniem kodu PCN,

b) numery identyfikacyjne, liczbe i rodzaj opakowan,

c) mase netto towarow,

d) wartosc celna towarow,

e) pozycje ewidencji towarow, pod ktorymi zarejestrowane zostaly zgloszenia celne,

6) date i pozycje ewidencji towarow, pod ktora zarejestrowane zostalo zgloszenie celne o objecie towarow inna procedura celna lub innego dokumentu okreslajacego przeznaczenie celne towarow, konczace procedure skladu celnego,

7) dane niezbedne do ustalenia ruchu towarow, a szczegolnie miejsca, w ktorym sie znajduja, wlacznie z danymi dotyczacymi przemieszczenia towarow objetych procedura skladu celnego do innego skladu celnego,

8) dane dotyczace czasowego wyprowadzenia towarow ze skladu celnego.

2. Do ewidencji towarow krajowych, innych niz okreslone w art. 102 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, oraz towarow niekrajowych poddanych w pomieszczeniach skladu celnego procesom uszlachetniania czynnego i przetwarzania pod kontrola celna stosuje sie odpowiednio przepisy ust. 1 pkt 1-5.

§ 25. Ewidencje towarowe powinny wykazywac aktualny stan towarow znajdujacych sie w skladzie celnym, w szczegolnosci ich ilosc i wartosc celna.

§ 26. 1. Ewidencja towarowa moze byc prowadzona:

1) w formie ksiazkowej,

2) z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych.

2. Ewidencja towarowa prowadzona jest w sposob ciagly.

§ 27. W wypadku prowadzenia ewidencji towarowej w formie ksiazkowej, przed rozpoczeciem wypelniania karty ewidencji powinny byc przeszyte, a strony ponumerowane i opatrzone stemplem osoby prowadzacej sklad celny. Ostatnia strona ewidencji powinna byc opatrzona pieczecia wlasciwego urzedu celnego.

§ 28. 1. Ewidencja towarowa moze byc prowadzona z zastosowaniem technik elektronicznego przetwarzania danych, pod warunkiem ze:

1) osoba ja prowadzaca posiada szczegolowa pisemna instrukcje obslugi programu komputerowego wykorzystywanego do prowadzenia ewidencji,

2) stosowany program komputerowy zapewnia wglad w tresc dokonywanych zapisow i przechowywanie danych w sposob chroniacy je przed zatarciem lub znieksztalceniem, pozwala na drukowanie zapisow w porzadku chronologicznym oraz uniemozliwia usuwanie dokonanych zapisow.

2. Osoba prowadzaca ewidencje, o ktorej mowa w ust. 1, jest obowiazana do przechowywania kopii ewidencji zapisanej na nosnikach informacji oraz w formie wydruku.

§ 29. 1. Wzor ewidencji oraz sposob jej prowadzenia powinny zostac uzgodnione z naczelnikiem urzedu celnego.

2. Ewidencje towarowe powinny byc przechowywane w miejscu okreslonym w regulaminie funkcjonowania skladu celnego.

§ 30. Kazda zmiana regulaminu funkcjonowania skladu celnego oraz wzorow stosowanych ewidencji towarowych wymaga zatwierdzenia przez naczelnik urzedu celnego.

§ 31. 1. Jezeli w skladzie celnym maja byc skladowane towary krajowe i towary niekrajowe, prowadzacy sklad celny powinien wyodrebnic oraz oznaczyc miejsca skladowania tych towarow.

2. W wypadkach uzasadnionych potrzeba zapewnienia sprawowania dozoru celnego i kontroli celnej naczelnik urzedu celnego moze zazadac, aby towary, o ktorych mowa w ust. 1, skladowane byly w wyodrebnionych pomieszczeniach.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio w wypadku, gdy w pomieszczeniach skladu celnego sa skladowane towary objete procedura skladu celnego i towary nie objete procedura skladu celnego.

§ 32. Prowadzacy sklad celny jest obowiazany oznaczyc sklad celny przez umieszczenie tablicy zawierajacej nazwe prowadzacego sklad celny i typ skladu celnego.

§ 33. Prowadzacy sklad celny powinien uzywac stempla zawierajacego nastepujace dane:

1) nazwe prowadzacego sklad celny,

2) adres skladu celnego,

3) numer pozwolenia na prowadzenie skladu celnego.

§ 34. 1. Przeniesienie praw i obowiazkow prowadzacego sklad celny moze miec miejsce wylacznie w wypadku, gdy osoba, na ktora przenoszone sa prawa i obowiazki, jest nastepca prawnym, o ktorym mowa w art. 264 Kodeksu celnego.

2. Z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiazkow prowadzacego sklad celny powinna wystapic osoba, na ktora przenoszone sa prawa i obowiazki, za pisemna zgoda prowadzacego sklad celny, do dyrektora izby celnej za posrednictwem naczelnika urzedu celnego wlasciwego ze wzgledu na lokalizacje skladu celnego. Wzor wniosku stanowi zalacznik nr 5 do rozporzadzenia.

3. Do wniosku o przeniesienie praw i obowiazkow prowadzacego sklad celny nalezy dolaczyc dokumenty wymienione w § 10 ust. 2. Przepisy § 10 ust. 3-6 stosuje sie odpowiednio.

4. Naczelnik urzedu celnego, po przeprowadzeniu kontroli dzialalnosci skladu celnego, przesyla dyrektorowi izby celnej wniosek, o ktorym mowa w ust. 2, wraz z informacja o rozliczeniu naleznosci celnych przywozowych lub wywozowych, przypadajacych od towarow objetych procedura skladu celnego. Sporzadzony podczas kontroli spis towarow znajdujacych sie w skladzie celnym pozostaje w aktach naczelnika urzedu celnego.

5. Nastepca prawny prowadzacego sklad celny powinien spelniac warunki niezbedne do uzyskania pozwolenia na prowadzenie skladu celnego, okreslone w przepisach prawa celnego.

6. Przepisy § 12 i § 21 stosuje sie odpowiednio.

Oddzial 2

Procedura skladu celnego

§ 35. 1. Osoba ubiegajaca sie o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury skladu celnego sklada wniosek do naczelnika urzedu celnego wlasciwego ze wzgledu na lokalizacje skladu celnego, w ktorym towary maja byc objete procedura skladu celnego. Wzor wniosku stanowi zalacznik nr 6 do rozporzadzenia.

2. Do wniosku nalezy dolaczyc umowe skladu, jezeli towary maja byc skladowane w publicznym skladzie celnym przez osobe inna niz prowadzacy sklad celny.

3. Naczelnik urzedu celnego udziela pozwolenia na objecie towaru procedura skladu celnego poprzez umieszczenie potwierdzenia w pkt 8 wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

4. Korzystajacy ze skladu celnego powinien przedkladac naczelnikowi urzedu celnego zestawienie towarow objetych procedura skladu celnego, w terminach okreslonych przez ten organ.

§ 36. 1. Jezeli osoba posiadajaca pozwolenie na korzystanie z procedury skladu celnego naruszy przepisy prawa celnego i pomimo wezwania, w terminie okreslonym przez naczelnik urzedu celnego, nie dostosuje prowadzonej dzialalnosci do wymogow wynikajacych z przepisow prawa celnego, organ celny moze cofnac pozwolenie.

2. Naczelnik urzedu celnego cofa pozwolenie na korzystanie z procedury skladu celnego, jezeli:

1) osoba posiadajaca pozwolenie, po wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 1, ponownie naruszy przepisy prawa celnego lub

2) dzialanie albo zaniechanie dzialania osoby posiadajacej pozwolenie na korzystanie z procedury skladu celnego spowoduje uszczuplenie dochodow budzetu panstwa w kwocie nie mniejszej niz rownowartosc 2.000 EURO.

§ 37. 1. Towary moga byc objete procedura skladu celnego bez ich zlozenia w skladzie celnym, jezeli musza byc skladowane w specjalnie przeznaczonych do tego urzadzeniach lub w warunkach, ktorych zapewnienie w skladzie celnym jest niemozliwe lub znacznie utrudnione albo gdy rodzaj towaru uniemozliwia lub utrudnia zlozenie go w skladzie celnym.

2. Naczelnik urzedu celnego moze wyrazic zgode na zlozenie towarow, o ktorych mowa w ust. 1, poza skladem celnym, jezeli bedzie mial mozliwosc sprawowania dozoru i kontroli celnej procedury skladu celnego bez koniecznosci stosowania srodkow i nakladow niewspolmiernych do wykonywanej kontroli.

3. Osoba ubiegajaca sie o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury skladu celnego i zlozenie towarow, o ktorych mowa w ust. 1, poza miejscem skladu celnego sklada wniosek do naczelnika urzedu celnego wlasciwego ze wzgledu na lokalizacje miejsca, w ktorym towary maja byc skladowane. Wzor wniosku stanowi zalacznik, o ktorym mowa w § 35 ust. 1.

4. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 3, nalezy dolaczyc dokumenty okreslone w § 10 ust. 2.

5. Przepisy § 10 ust. 4-6 oraz § 11 ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

6. Naczelnik urzedu celnego udziela pozwolenia na korzystanie z procedury skladu celnego i zlozenie towarow poza miejscem skladu celnego poprzez umieszczenie potwierdzenia w pkt 8 wniosku, o ktorym mowa w ust. 3.

7. Przepis § 36 stosuje sie odpowiednio.

§ 38. 1. W skladzie celnym publicznym moze byc prowadzona dzialalnosc polegajaca na swiadczeniu uslug w zakresie konsygnacji towarow niekrajowych, skladowanych w skladzie celnym, okreslonych w umowie skladu i komisu (kontrakt konsygnacyjny) zawartej przez prowadzacego sklad celny z wlascicielem towarow.

2. Towary, o ktorych mowa w ust. 1, sa przedmiotem sprzedazy dokonywanej przez prowadzacego sklad celny w imieniu wlasnym i na rachunek wlasciciela towaru, na warunkach okreslonych w kontrakcie konsygnacyjnym.

3. Zgloszenie celne o objecie towarow procedura skladu celnego w celu konsygnacji dokonywane jest na rzecz prowadzacego sklad celny.

§ 39. 1. Zabezpieczenie z tytulu objecia procedura skladu celnego jest skladane nie pozniej niz w chwili zlozenia zgloszenia celnego o objecie towaru ta procedura.

2. Zabezpieczenie z okreslonym terminem waznosci, skladane z tytulu objecia towaru procedura skladu celnego, powinno byc przedluzone najpozniej na jeden miesiac przed uplywem terminu jego waznosci. Termin waznosci nowego zabezpieczenia biegnie od dnia nastepnego po dniu wygasniecia uprzednio zlozonego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie generalne powinno byc saldowane przez urzad celny na oryginale potwierdzenia zlozenia zabezpieczenia, bedacym w posiadaniu osoby korzystajacej z procedury skladu celnego, oraz na kopii pozostajacej w aktach urzedu celnego.

§ 40. 1. Naczelnik urzedu celnego wyraza zgode, o ktorej mowa w art. 109 § 2 Kodeksu celnego, na zgodny wniosek prowadzacego sklad celny i korzystajacego ze skladu celnego.

2. Zgoda naczelnika urzedu celnego moze byc wyrazona, jezeli zabezpieczenie generalne bedzie pokrywac sume naleznosci przypadajacych od towaru znajdujacego sie w skladzie celnym.

§ 41. Jezeli zabezpieczenie generalne zlozone przez prowadzacego sklad celny bedzie wykorzystywane jako zabezpieczenie zwiazane z objeciem towaru procedura skladu celnego na rzecz korzystajacego, w trybie okreslonym w § 40, gwarant zabezpieczenia generalnego powinien wyrazic zgode na zastosowanie przez prowadzacego sklad celny art. 195 § 3 Kodeksu celnego i zobowiazac sie, stosownie do art. 201 Kodeksu celnego, do zaplacenia kwoty wynikajacej z wszelkich dlugow celnych powstalych w zwiazku ze stosowaniem procedury skladu celnego.

§ 42. 1. Jezeli skladowanie towarow nie jest mozliwe na powierzchni skladu celnego lub wyposazenie skladu celnego nie jest przystosowane do skladowania, towary te nie moga zostac objete procedura skladu celnego w miejscu prowadzenia skladu celnego.

2. Przepis § 37 stosuje sie odpowiednio.

§ 43. 1. Jezeli w pozwoleniu na korzystanie z procedury skladu celnego nie przewidziano mozliwosci dokonania w stosunku do towarow zwyczajowych czynnosci, o ktorych mowa w art. 116 Kodeksu celnego, to pozwolenie na dokonanie tych czynnosci moze zostac udzielone na wniosek korzystajacego z procedury skladu celnego, sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 8 do rozporzadzenia.

2. Naczelnik urzedu celnego udziela pozwolenia na dokonanie zwyczajowych czynnosci poprzez umieszczenie potwierdzenia w pkt 7 wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

§ 44. 1. Zwyczajowe czynnosci dokonywane w stosunku do towarow objetych procedura skladu celnego, majace na celu zapewnienie utrzymania ich w niezmienionym stanie, poprawienie ich wygladu, jakosci handlowej lub przygotowanie do dystrybucji badz odsprzedazy, obejmuja w szczegolnosci:

1) proste czynnosci, majace na celu zapewnienie przechowania przywozonych towarow w dobrych warunkach w okresie ich skladowania, w tym:

a) wietrzenie, mocowanie, suszenie, odkurzanie, proste czynnosci czyszczenia, naprawe opakowan, naprawe elementow uszkodzonych w trakcie transportu lub skladowania, w wypadku gdy chodzi o proste zabiegi, zakladanie lub zdejmowanie okryc ochronnych uzywanych w transporcie,

b) inwentaryzacje, sprawdzanie miary i wazenie towarow,

c) usuwanie elementow uszkodzonych lub skazonych,

d) konserwacje poprzez napromieniowanie lub dodawanie srodkow konserwujacych,

e) stosowanie srodkow zwalczajacych pasozyty,

f) zabiegi doprowadzajace do obnizenia temperatury,

2) zabiegi majace na celu poprawe wygladu lub jakosci handlowej przywozonych towarow, w tym:

a) obieranie i usuwanie pestek z owocow,

b) laczenie i montaz towarow wylacznie w wypadku, gdy chodzi o montaz w towarze kompletnym dodatkowego wyposazenia nie majacego istotnego znaczenia w procesie wytwarzania produktu; wyposazenie to powinno byc przywiezione z zagranicy od tego samego kontrahenta i wliczone do wartosci celnej towaru kompletnego,

c) odsalanie, czyszczenie i kruponowanie skor,

d) przylaczenie do towarow jednego lub kilku rodzajow roznych towarow, o ile nastepuje to w niewielkiej ilosci i nie zmienia charakteru towarow oryginalnych; przylaczane towary moga byc produktami, ktore zostaly wczesniej objete procedura skladu celnego,

e) rozcienczanie plynow,

f) mieszanie towarow tego samego rodzaju i roznej jakosci, w celu uzyskania pewnej jakosci lub zadanej przez klienta jakosci, bez zmiany charakteru towarow,

g) podzial towarow wylacznie w wypadku prostych zabiegow,

3) zabiegi przygotowujace przywozone towary do dystrybucji lub odsprzedazy, w tym:

a) sortowanie, filtracje mechaniczna, klasyfikowanie i przesiewanie,

b) ustawianie i regulacje,

c) pakowanie, rozpakowywanie, przepakowywanie, dekantacje i proste przelewanie,

d) umieszczanie i zmienianie znakow, pieczeci, etykiet lub innych podobnych znakow wyrozniajacych,

e) wykonywanie prob, ustawianie i uruchamianie maszyn, aparatury i pojazdow, pod warunkiem ze sa to proste zabiegi,

f) dokonywanie prob w celu sprawdzenia zgodnosci z normami technicznymi,

g) krojenie i dzielenie suchych owocow lub warzyw,

h) przeprowadzenie zabiegow antykorozyjnych,

i) przywracanie towarow do dawnego stanu po transporcie,

j) podwyzszenie temperatury w celu umozliwienia transportu towarow,

k) prasowanie materialow wlokienniczych,

l) dokonywanie zabiegow elektrostatycznych na materialach wlokienniczych.

2. W wypadku dokonywania czynnosci okreslonych w ust. 1 pkt 3 lit. c) i d) mozliwe jest rowniez wykorzystanie towarow skladowanych w skladzie celnym, o ktorych mowa w art. 114 § 1 pkt 1 Kodeksu celnego. 3. Zwyczajowe czynnosci dokonywane w stosunku do towarow objetych procedura skladu celnego, majace na celu zapewnienie utrzymania ich w niezmienionym stanie, poprawienie ich wygladu, jakosci handlowej lub przygotowanie do dystrybucji badz odsprzedazy, nie moga prowadzic do pozbawienia ich cech wyrobu gotowego lub kompletnego.

4. Czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc wykonywane pod warunkiem zachowania wymogow okreslonych w odrebnych przepisach.

§ 45. 1. Pozwolenie na czasowe wyprowadzenie ze skladu celnego towarow objetych procedura skladu celnego udzielane jest na wniosek korzystajacego ze skladu celnego, zlozony naczelnikowi urzedu celnego. Wzor wniosku stanowi zalacznik nr 9 do rozporzadzenia.

2. Naczelnik urzedu celnego udziela pozwolenia poprzez umieszczenie potwierdzenia w pkt 8 wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

§ 46. Korzystajacy ze skladu celnego powinien niezwlocznie poinformowac, w formie pisemnej, naczelnik urzedu celnego o powrotnym wprowadzeniu towarow do skladu celnego.

§ 47. 1. Pozwolenie na przemieszczenie towarow objetych procedura skladu celnego do innego skladu celnego udzielane jest na wniosek korzystajacego ze skladu celnego, zlozony naczelnikowi urzedu celnego. Wzor wniosku stanowi zalacznik nr 10 do rozporzadzenia.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy sporzadzic w czterech egzemplarzach.

3. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dolaczyc kserokopie zgloszen celnych towarow, ktorych przemieszczenie dotyczy.

4. Naczelnik urzedu celnego udziela pozwolenia poprzez umieszczenie potwierdzenia w pkt 8 wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

5. Osoba zobowiazana do dostarczenia towarow do skladu celnego przeznaczenia powinna wraz z towarami przedstawic w urzedzie celnym, na ktorego obszarze wlasciwosci miejscowej znajduje sie sklad celny przeznaczenia, trzy egzemplarze pozwolenia na przemieszczenie tych towarow.

§ 48. 1. Przemieszczenie towarow objetych procedura skladu celnego do innego skladu celnego jest mozliwe jedynie wowczas, gdy sklad celny, z ktorego wyprowadzane sa towary, i sklad celny przeznaczenia sa zlokalizowane na obszarze wlasciwosci tego samego dyrektora izby celnej oraz gdy nie wiaze sie to ze zmiana korzystajacego ze skladu celnego.

2. Jezeli przemieszczenie towarow objetych procedura skladu celnego nastepuje do skladu celnego publicznego, korzystajacy ze skladu celnego powinien przedlozyc naczelnikowi urzedu celnego umowe skladu zawarta z prowadzacym sklad celny przeznaczenia.

3. Przemieszczenie towarow objetych procedura skladu celnego do innego skladu celnego odbywa sie pod dotychczasowym zabezpieczeniem.

§ 49. W pozwoleniu na przemieszczenie towarow objetych procedura skladu celnego do innego skladu celnego naczelnik urzedu celnego okresla termin dostarczenia towaru do skladu celnego przeznaczenia. Termin ten nie moze byc dluzszy niz 2 dni.

§ 50. 1. Wlasciwy urzad celny potwierdza dostarczenie towarow do skladu celnego przeznaczenia w pkt 9 wniosku, o ktorym mowa w § 47 ust. 1. Po dokonaniu potwierdzenia dostarczenia towarow do skladu celnego urzad celny dokonujacy tego potwierdzenia:

1) odsyla jeden egzemplarz wniosku, o ktorym mowa w § 47 ust. 4, do urzedu celnego, na ktorego obszarze wlasciwosci miejscowej znajduje sie sklad celny, z ktorego towary byly wyprowadzone,

2) drugi egzemplarz wniosku zalacza do ewidencji,

3) trzeci egzemplarz wniosku zwraca stronie.

2. Po otrzymaniu wniosku, o ktorym mowa w § 47 ust. 1, naczelnik urzedu celnego, na ktorego obszarze wlasciwosci miejscowej znajduje sie sklad celny, z ktorego towary byly wyprowadzone, wydaje decyzje zmieniajaca pozwolenie na korzystanie z procedury skladu celnego.

3. Wprowadzenie towarow do skladu celnego przeznaczenia wymaga zlozenia zabezpieczenia na zasadach ogolnych.

§ 51. Przemieszczenie towaru pomiedzy skladami celnymi zlokalizowanymi na obszarze wlasciwosci roznych dyrektorow izby celnej odbywa sie na zasadach i w trybie przewidzianych dla procedury tranzytu.

Rozdzial 3

Uszlachetnianie czynne

Oddzial 1

Udzielanie i cofanie pozwolen

§ 52. 1. Osoba ubiegajaca sie o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego sklada wniosek do naczelnika urzedu celnego wlasciwego ze wzgledu na miejsce dokonywania procesu uszlachetniania albo ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe wnioskodawcy.

2. Jezeli proces uszlachetniania bedzie dokonywany na obszarze wlasciwosci miejscowej dwoch lub wiecej organow celnych, wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, sklada sie do naczelnika urzedu celnego, na ktorego obszarze wlasciwosci miejscowej zostanie dokonany glowny proces uszlachetniania.

3. Wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi, z zastrzezeniem § 58, zalacznik nr 11 do rozporzadzenia.

4. Wnioskodawca we wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, okresla system, w ktorym ma byc stosowana procedura uszlachetniania czynnego, chyba ze przepisy szczegolne stanowia inaczej.

5. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, powinien byc wypelniony zgodnie z instrukcja wypelniania wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego, zawarta w zalaczniku, o ktorym mowa w ust. 3.

6. Jezeli zgodnie z oswiadczeniem wnioskodawcy w chwili skladania wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest mozliwe szczegolowe okreslenie danych dotyczacych towarow przywozonych, produktow kompensacyjnych, wspolczynnika produktywnosci i normy zuzycia, to wniosek powinien zawierac dane szacunkowe.

7. Jezeli zgodnie z oswiadczeniem wnioskodawcy w chwili skladania wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, nie jest mozliwe szczegolowe okreslenie danych dotyczacych towarow przywozonych lub produktow kompensacyjnych, w wypadkach uzasadnionych procesem uszlachetniania, rodzajem prowadzonej dzialalnosci, charakterem towaru, wymogami kontraktu lub przyczynami gospodarczymi wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, moze zawierac tylko okreslenie rodzaju, ilosci i wartosci tych towarow lub produktow.

8. Jezeli zgodnie z oswiadczeniem wnioskodawcy w chwili skladania wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, nie mozna okreslic, ze wzgledu na sposob dokonywania procesu lub procesow uszlachetniania, wspolczynnika produktywnosci lub normy zuzycia albo ich okreslenie jest znacznie utrudnione, dane te powinny zostac okreslone w rozliczeniu, o ktorym mowa w § 73, albo we wniosku o zwrot lub umorzenie cla, o ktorym mowa w § 88.

§ 53. Do wniosku, o ktorym mowa w § 52, nalezy dolaczyc:

1) opis procesu uszlachetniania,

2) informacje, czy ktorykolwiek z produktow kompensacyjnych jest odpadem niebezpiecznym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach (Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272, Nr 89, poz. 991 i Nr 109, poz. 1157).

§ 54. 1. Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego, zwane dalej "pozwoleniem", sporzadza sie, z zastrzezeniem § 58, wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 13 do rozporzadzenia.

2. Pozwolenie jest udzielane na zastosowanie systemu zawieszen albo systemu cel zwrotnych - w zaleznosci od wnioskowanego przez wnioskodawce systemu.

3. W wypadku udzielenia pozwolenia na poddanie towarow niekrajowych procesom uszlachetniania czynnego w pomieszczeniach skladu celnego, pozwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno zawierac okreslenie typu skladu celnego oraz nazwe prowadzacego sklad celny.

4. W wypadku, o ktorym mowa w § 52 ust. 8, naczelnik urzedu celnego w pkt 6 pozwolenia okresla, iz wspolczynnik produktywnosci lub norma zuzycia zostana okreslone w rozliczeniu, o ktorym mowa w § 73, albo we wniosku o zwrot lub umorzenie cla, o ktorym mowa w § 88.

§ 55. 1. Jezeli osoba dokonuje procesow uszlachetniania lub organizuje proces uszlachetniania w rozumieniu art. 121 § 2 pkt 3 Kodeksu celnego:

1) z wykorzystywaniem w tych procesach towarow przywozonych spoza polskiego obszaru celnego oraz

2) produkty kompensacyjne powstale w wyniku tych procesow sa sprzedawane osobie krajowej i

3) produkty kompensacyjne, o ktorych mowa w pkt 2, wywozone sa poza polski obszar celny w stanie nie zmienionym lub jako zamontowane lub zainstalowane w innych towarach

- towary, o ktorych mowa w pkt 1, moga byc objete procedura uszlachetniania czynnego wylacznie w systemie cel zwrotnych, a pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego jest udzielane osobie dokonujacej procesu uszlachetniania lub organizujacej ten proces, ktora przywozi towary spoza polskiego obszaru celnego.

2. Szczegolowe warunki i sposob zakonczenia procedury sa ustalane w pozwoleniu na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego w systemie cel zwrotnych, z tym ze zwrot cla moze nastapic po wywozie towarow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, poza polski obszar celny.

§ 56. 1. W wypadku gdy osoba zakupuje na polskim obszarze celnym towary bezposrednio od importera, naczelnik urzedu celnego moze wydac pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego wylacznie w systemie cel zwrotnych, pod warunkiem przedlozenia przez wnioskodawce umowy sprzedazy.

2. Pozwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc wydawane rowniez, jezeli:

1) produkty kompensacyjne powstale w wyniku tych procesow sa sprzedawane osobie krajowej,

2) produkty kompensacyjne, o ktorych mowa w pkt 1, wywozone sa poza polski obszar celny w stanie niezmienionym lub jako zamontowane lub zainstalowane w innych towarach.

3. Przepis § 55 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

§ 57. 1. W wypadku gdy mozliwosci kontroli stosowania procedury sa utrudnione, naczelnik urzedu celnego moze, w formie decyzji, zobowiazac osobe posiadajaca pozwolenie, o ktorym mowa w § 54 ust. 1, do prowadzenia ksiegi uszlachetniania czynnego, w ktorej powinny byc zawarte dane dotyczace ilosci towarow przywozonych objetych procedura uszlachetniania czynnego, towarow ekwiwalentnych oraz produktow kompensacyjnych, jak rowniez dane niezbedne do wlasciwego okreslenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego. Wpisy do ksiegi powinny byc dokonywane bez zbednej zwloki.

2. Jezeli proces uszlachetniania przeprowadzany jest w kilku przedsiebiorstwach, ksiega uszlachetniania czynnego powinna zawierac dane dotyczace stosowania procedury uszlachetniania czynnego w kazdym z tych przedsiebiorstw.

3. Naczelnik urzedu celnego, zobowiazujac do prowadzenia ksiegi uszlachetniania czynnego, okresla szczegolowe warunki dotyczace sposobu jej prowadzenia oraz miejsca jej przechowywania.

§ 58. 1. W wypadku gdy przedmiotem uszlachetniania czynnego sa towary przywozone w celu naprawy, naczelnik urzedu celnego moze zezwolic na zlozenie skroconego wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego wraz ze zgloszeniem celnym o objecie towarow ta procedura. Wzor wniosku stanowi zalacznik nr 14 do rozporzadzenia.

2. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego udzielane jest wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 15 do rozporzadzenia.

3. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, urzedem objecia, urzedem kontrolnym i urzedem zakonczenia jest urzad, w ktorym zostal zlozony skrocony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego.

4. Do skroconego wniosku nie dolacza sie dokumentow, o ktorych mowa w § 3 pkt 2, § 4 i § 53.

§ 59. W wypadku, o ktorym mowa w § 58 ust. 1, procedura uproszczona, o ktorej mowa w art. 79 i art. 80 Kodeksu celnego, nie moze byc stosowana.

§ 60. 1. Jezeli osoba posiadajaca pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego naruszy przepisy prawa celnego i pomimo wezwania, w terminie wyznaczonym przez naczelnika urzedu celnego, nie dostosuje prowadzonej dzialalnosci do wymogow wynikajacych z przepisow prawa celnego, naczelnik urzedu celnego moze cofnac pozwolenie.

2. Naczelnik urzedu celnego cofa pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego, jezeli osoba posiadajaca pozwolenie, po wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 1, ponownie naruszy przepisy prawa celnego, zwlaszcza jezeli jej dzialanie lub zaniechanie spowoduje uszczuplenie dochodow budzetu panstwa w kwocie nie mniejszej niz rownowartosc 2.000 EURO.

Oddzial 2

System zawieszen

§ 61. 1. Zgloszenie celne o objecie towarow procedura uszlachetniania czynnego powinno nastapic w jednym z urzedow objecia, okreslonych w pozwoleniu.

2. Towary przywozone, okreslone w zgloszeniu celnym, o ktorym mowa w ust. 1, powinny byc zgodne z towarami opisanymi w pozwoleniu. Przepis § 39 stosuje sie odpowiednio.

§ 62. Do zgloszenia celnego, o ktorym mowa w § 61, w celu zapewniania kontroli celnej procedury uszlachetniania czynnego, nalezy dolaczyc wypelniony formularz Dokumentu Uszlachetniania Czynnego - Objecie, zwany dalej "dokumentem UCZ/O". Wzor formularza dokumentu UCZ/O stanowi zalacznik nr 16 do rozporzadzenia.

§ 63. 1. Dokument UCZ/O powinien zawierac dane dotyczace wszystkich towarow objetych danym zgloszeniem celnym.

2. Dokument UCZ/O sporzadza sie w oryginale i kopii.

3. W polu nr 6 dokumentu UCZ/O zamiast wspolczynnika produktywnosci mozna podac normy zuzycia. Jezeli dane dotyczace wspolczynnika produktywnosci lub norm zuzycia nie mieszcza sie w polu nr 6, nalezy je dolaczyc w formie zalacznika do tego dokumentu oraz zamiescic w tym polu adnotacje, iz dane zostaly okreslone w zalaczniku.

4. W wypadku, o ktorym mowa w § 52 ust. 8, nalezy w polu nr 6 dokumentu UCZ/O zamiescic adnotacje, iz dane te zostana okreslone w rozliczeniu procedury uszlachetniania czynnego.

§ 64. Po przyjeciu zgloszenia, o ktorym mowa w § 61 ust. 1, funkcjonariusz celny urzedu objecia w dokumencie UCZ/O potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

§ 65. Jezeli na skutek nieprzewidzianych okolicznosci lub dzialania sily wyzszej wlasciwosci lub parametry techniczne towarow przywozonych ulegly zmianie w taki sposob, ze uzyskanie produktow kompensacyjnych okreslonych w pozwoleniu stalo sie niemozliwe, osoba posiadajaca pozwolenie jest obowiazana powiadomic niezwlocznie urzad kontrolny o zaistnialej sytuacji.

§ 66. 1. Zakonczenie procedury uszlachetniania czynnego powinno nastapic w jednym z urzedow zakonczenia, okreslonych w pozwoleniu.

2. Produkty kompensacyjne lub towary w stanie nie zmienionym, okreslone w zgloszeniu celnym o nadanie innego przeznaczenia celnego, powinny byc zgodne z produktami lub towarami opisanymi w pozwoleniu.

§ 67. Do zgloszenia celnego o nadanie produktom kompensacyjnym lub towarom w stanie nie zmienionym innego przeznaczenia celnego, w celu zapewnienia kontroli celnej procedury uszlachetniania czynnego, nalezy dolaczyc wypelniony formularz Dokumentu Uszlachetniania Czynnego - Zakonczenie, zwany dalej "dokumentem UCZ/Z". Wzor formularza dokumentu UCZ/Z stanowi zalacznik nr 17 do rozporzadzenia.

§ 68. 1. Dokument UCZ/Z powinien zawierac dane dotyczace wszystkich produktow kompensacyjnych lub towarow w stanie niezmienionym, objetych danym zgloszeniem celnym.

2. Dokument UCZ/Z sporzadza sie w oryginale i kopii.

3. W polu nr 6 dokumentu UCZ/Z zamiast wspolczynnika produktywnosci mozna podac normy zuzycia. Jezeli dane dotyczace wspolczynnika produktywnosci lub norm zuzycia nie mieszcza sie w polu nr 6, nalezy je dolaczyc w formie zalacznika do tego dokumentu oraz zamiescic w tym polu adnotacje, iz dane zostaly okreslone w zalaczniku.

4. W wypadku, o ktorym mowa w § 52 ust. 8, nalezy w polu nr 6 dokumentu UCZ/Z zamiescic adnotacje, iz dane te zostana okreslone w rozliczeniu procedury uszlachetniania czynnego.

§ 69. Po przyjeciu zgloszenia, o ktorym mowa w § 67, funkcjonariusz celny urzedu zakonczenia w dokumencie UCZ/Z potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

§ 70. 1. Wykaz produktow kompensacyjnych oraz wykaz procesow uszlachetniania do obliczania naleznosci celnych przywozowych, wlasciwych dla tych produktow, stanowi zalacznik nr 18 do rozporzadzenia.

2. Dopuszczenie do obrotu towarow przywozonych badz w postaci towarow w stanie niezmienionym, badz w postaci produktow kompensacyjnych innych niz wymienione w zalaczniku nr 18, uzaleznione jest od zastosowania wobec nich przez naczelnika urzedu celnego srodkow polityki handlowej, obowiazujacych w momencie przyjecia zgloszenia celnego o dopuszczenie tych towarow do obrotu.

§ 71. 1. W wypadku powstania dlugu celnego nalezy ustalic, w oparciu o normy zuzycia, ilosc towarow przywozonych, ktore zostaly zuzyte do wytworzenia produktow kompensacyjnych, w stosunku do ktorych oblicza sie naleznosci celne przywozowe.

2. Wysokosc dlugu celnego okreslana jest na podstawie elementow kalkulacyjnych wlasciwych dla tej ilosci towarow przywozonych, ktore zostaly zuzyte do wytworzenia produktow kompensacyjnych, o ktorych mowa w ust. 1.

§ 72. W wypadku dopuszczenia do obrotu produktow kompensacyjnych wymienionych w zalaczniku nr 18 wartosc celna tych produktow ustalana jest w oparciu o:

1) wartosc celna, ustalona w tym samym czasie lub prawie tym samym czasie towarow identycznych lub podobnych, wytwarzanych w jakimkolwiek kraju trzecim,

2) ich cene sprzedazy, pod warunkiem ze nie mialy na nia wplywu zwiazki miedzy kupujacym i sprzedajacym,

3) cene sprzedazy na polskim obszarze celnym towarow identycznych lub podobnych, pod warunkiem ze nie mialy na nia wplywu zwiazki miedzy kupujacym i sprzedajacym.

§ 73. Osoba posiadajaca pozwolenie powinna przedstawic w urzedzie kontrolnym rozliczenie procedury uszlachetniania czynnego, nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia, w ktorym uplynal termin okreslony w art. 125 § 1 lub § 2a Kodeksu celnego.

§ 74. 1. Rozliczenie, o ktorym mowa w § 73, powinno zawierac nastepujace dane:

1) numer i date pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego,

2) pozycje ewidencji towarow, pod ktorymi zarejestrowane zostaly zgloszenia celne o objecie towarow procedura uszlachetniania czynnego,

3) nazwe, rodzaj, ilosc i przeznaczenie celne produktow kompensacyjnych lub towarow w stanie niezmienionym wraz z pozycjami ewidencji towarow, pod ktorymi zarejestrowane zostaly zgloszenia celne, na podstawie ktorych nadano produktom kompensacyjnym lub towarom w stanie niezmienionym przeznaczenie celne,

4) nazwe, rodzaj oraz ilosc towarow przywiezionych zuzytych do wytworzenia produktow kompensacyjnych, ktorych dotyczy rozliczenie,

5) kwote wynikajaca z dlugu celnego, jezeli towary przywiezione zostaly dopuszczone do obrotu.

2. W wypadku stosowania procedury uproszczonej w rozliczeniu, o ktorym mowa w § 73, oprocz danych, o ktorych mowa w ust. 1, powinny byc zawarte dane dotyczace zgloszen celnych, o ktorych mowa w art. 80 § 4 Kodeksu celnego.

3. Do rozliczenia, o ktorym mowa w § 73, nalezy dolaczyc:

1) kopie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego,

2) zgloszenia celne, na podstawie ktorych towary przywiezione zostaly objete procedura uszlachetniania czynnego,

3) zgloszenia celne lub inne dokumenty, na podstawie ktorych nadano produktom kompensacyjnym lub towarom w stanie niezmienionym przeznaczenie celne.

4. W wypadku gdy osoba posiadajaca pozwolenie nie przedstawi rozliczenia procedury uszlachetniania czynnego w terminie, o ktorym mowa w § 73, naczelnik urzedu celnego dokonuje rozliczenia tej procedury z urzedu.

§ 75. Urzad kontrolny dokonuje na kopii pozwolenia, bedacej w jego posiadaniu, adnotacji w sprawie rozliczenia procedury uszlachetniania czynnego.

§ 76. 1. Jezeli towary przywiezione zostaly objete procedura uszlachetniania czynnego w ramach jednego pozwolenia, ale na podstawie kilku zgloszen celnych, to produkty kompensacyjne, ktore otrzymaly inne przeznaczenie celne, uwazane sa za uzyskane z towarow przywozonych objetych procedura uszlachetniania czynnego wedlug kolejnosci dokonania zgloszen celnych.

2. Do towarow w stanie niezmienionym przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

§ 77. Przepisu § 76 nie stosuje sie w wypadku, gdy osoba posiadajaca pozwolenie udowodni, ze produkty kompensacyjne lub towary w stanie niezmienionym zostaly uzyskane z towarow przywiezionych objetych procedura uszlachetniania czynnego na podstawie pozniejszych zgloszen celnych.

§ 78. 1. W wypadku powstania dlugu celnego, o ktorym mowa w art. 224 § 1 Kodeksu celnego, naczelnik urzedu celnego przyjmujacy zgloszenie wywozowe wydaje w sprawie decyzje.

2. Decyzja, o ktorej mowa w ust. 1, powinna zawierac okreslenie powstalego dlugu celnego z uwzglednieniem postanowien umow miedzynarodowych.

Oddzial 3

System cel zwrotnych

§ 79. 1. Zgloszenie celne o dopuszczenie do obrotu powinno nastapic w jednym z urzedow objecia okreslonych w pozwoleniu.

2. Towary przywozone, okreslone w zgloszeniu celnym, o ktorym mowa w ust. 1, powinny byc zgodne z towarami opisanymi w pozwoleniu.

§ 80. 1. W celu zapewnienia kontroli celnej procedury uszlachetniania czynnego, do zgloszenia celnego, o ktorym mowa w § 79, nalezy dolaczyc wypelniony formularz dokumentu UCZ/O.

2. W wypadku, o ktorym mowa w § 56, w celu zapewnienia kontroli celnej procedury uszlachetniania czynnego, do zgloszenia celnego o objecie towarow procedura uszlachetniania czynnego w systemie cel zwrotnych nalezy dolaczyc potwierdzona przez importera za zgodnosc z oryginalem kserokopie dokumentu, na podstawie ktorego towary zostaly objete procedura dopuszczenia do obrotu oraz umowy sprzedazy tych towarow.

§ 81. 1. Dokument UCZ/O powinien zawierac dane dotyczace wszystkich towarow objetych danym zgloszeniem celnym. Przepisy § 63 ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

2. Dokument UCZ/O sporzadza sie w oryginale i kopii.

§ 82. 1. Po przyjeciu zgloszenia, o ktorym mowa w § 79, funkcjonariusz celny urzedu objecia na dokumencie UCZ/O potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

2. Przepis § 65 stosuje sie odpowiednio.

§ 83. 1. Nadanie produktom kompensacyjnym lub towarom w stanie niezmienionym innego przeznaczenia celnego powinno nastapic w jednym z urzedow zakonczenia okreslonych w pozwoleniu.

2. Opis produktow kompensacyjnych lub towarow w stanie niezmienionym zawarty w zgloszeniu celnym o nadanie innego przeznaczenia celnego powinien byc zgodny z opisem zawartym w pozwoleniu.

§ 84. Do zgloszenia celnego o nadanie przeznaczenia celnego produktom kompensacyjnym lub towarom w stanie niezmienionym, w celu zapewnienia kontroli celnej procedury uszlachetniania czynnego, nalezy dolaczyc wypelniony formularz dokumentu UCZ/Z.

§ 85. 1. Dokument UCZ/Z powinien zawierac dane dotyczace wszystkich towarow objetych danym zgloszeniem celnym. Przepisy § 68 ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

2. Dokument UCZ/Z sporzadza sie w oryginale i kopii.

§ 86. Po przyjeciu zgloszenia, o ktorym mowa w § 84, funkcjonariusz celny urzedu zakonczenia na dokumencie UCZ/Z potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

§ 87. W wypadku koniecznosci ustalenia kwoty cla, ktora ma zostac zwrocona lub umorzona, nalezy ustalic, w oparciu o normy zuzycia, ilosc towarow przywozonych, ktore zostaly zuzyte do wytworzenia produktow kompensacyjnych, w stosunku do ktorych ma byc zwrocone lub umorzone clo.

§ 88. 1. Wniosek o zwrot lub umorzenie cla sklada sie do urzedu kontrolnego nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia, w ktorym uplynal termin, o ktorym mowa w art. 125 § 1 lub § 2a Kodeksu celnego.

2. Wniosek o zwrot lub umorzenie cla powinien zawierac nastepujace dane:

1) numer i date pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego,

2) wartosc celna towarow przywozonych oraz stawki celne z dnia przyjecia zgloszenia o dopuszczenie tych towarow do obrotu,

3) daty i pozycje ewidencji towarow, pod ktorymi zarejestrowane zostaly zgloszenia celne, na podstawie ktorych towary przywozone zostaly dopuszczone do obrotu,

4) nazwe, rodzaj, ilosc i przeznaczenie celne produktow kompensacyjnych lub towarow w stanie niezmienionym,

5) nazwe, rodzaj oraz ilosc towarow przywozonych zuzytych do wytworzenia produktow kompensacyjnych, ktorych dotyczy wniosek,

6) daty i pozycje ewidencji towarow, pod ktorymi zarejestrowane zostaly zgloszenia celne, na podstawie ktorych nadano produktom kompensacyjnym lub towarom w stanie niezmienionym przeznaczenie celne, okreslone w art. 133 Kodeksu celnego,

7) date, numer i rodzaj dokumentu potwierdzajacego pochodzenie produktow kompensacyjnych,

8) kwote cla, ktora ma zostac zwrocona lub umorzona.

3. W wypadku stosowania procedury uproszczonej, we wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, powinny byc zawarte dane dotyczace zgloszen celnych, o ktorych mowa w art. 80 § 4 Kodeksu celnego.

§ 89. Za zgoda urzedu kontrolnego wniosek o zwrot lub umorzenie cla moze zostac sporzadzony z pominieciem tych danych, ktore nie sluza do okreslenia kwoty cla, ktore ma zostac zwrocone lub umorzone.

§ 90. Do wniosku o zwrot lub umorzenie cla nalezy dolaczyc:

1) kopie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego,

2) zgloszenia celne, na podstawie ktorych towary przywozone zostaly dopuszczone do obrotu,

3) dowod uiszczenia cla, jezeli zostalo uiszczone.

§ 91. Naczelnik urzedu celnego, na ktorego terenie wlasciwosci miejscowej znajduje sie urzad kontrolny, wydaje decyzje w sprawie zwrotu lub umorzenia cla w terminie 30 dni od dnia zlozenia wniosku, o ktorym mowa w § 88.

§ 92. Urzad kontrolny dokonuje na kopii pozwolenia, bedacej w jego posiadaniu, adnotacji w sprawie zwrotu lub o umorzeniu cla.

§ 93. Osoba, o ktorej mowa w art. 133 § 1 pkt 2 Kodeksu celnego, ma obowiazek poinformowac urzad kontrolny o faktycznym wywozie towarow.

Oddzial 4

Wytwarzanie produktow kompensacyjnych z towarow ekwiwalentnych

§ 94. 1. Wytwarzanie produktow kompensacyjnych z towarow ekwiwalentnych moze byc stosowane, jesli osoba uzyskala na to pozwolenie.

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1, powinna umozliwic naczelnikowi urzedu celnego ustalenie, czy warunki, o ktorych mowa w art. 122 § 1 Kodeksu celnego, zostaly spelnione.

§ 95. Jezeli w pozwoleniu nie przewidziano wytwarzania produktow kompensacyjnych z towarow ekwiwalentnych, a osoba posiadajaca to pozwolenie chce skorzystac z takiej mozliwosci, powinna zlozyc wniosek o zmiane udzielonego pozwolenia. Wzor wniosku stanowi zalacznik, o ktorym mowa w § 52 ust. 3.

§ 96. W wypadku gdy podstawowa czesc procesu uszlachetniania czynnego, ktoremu beda poddane towary ekwiwalentne, dokonana bedzie w przedsiebiorstwie osoby, ktorej udzielono pozwolenia, lub w przedsiebiorstwie, w ktorym proces ten zostanie dokonany na jej rzecz, naczelnik urzedu celnego moze wyrazic zgode, o ktorej mowa w art. 122 § 2 Kodeksu celnego.

§ 97. Towary ekwiwalentne nie podlegaja formalnosciom celnym wlasciwym dla objecia towarow procedura uszlachetniania czynnego.

§ 98. 1. W wypadku gdy wytwarzanie produktow kompensacyjnych z towarow ekwiwalentnych nastepuje w systemie zawieszen, przepisy § 62-64 i § 67-69 stosuje sie odpowiednio.

2. W wypadku gdy wytwarzanie produktow kompensacyjnych z towarow ekwiwalentnych nastepuje w systemie cel zwrotnych, przepisy § 80-82 i § 84-86 stosuje sie odpowiednio.

§ 99. 1. Zmiana sytuacji prawnej towarow przywozonych i towarow ekwiwalentnych, okreslonej w art. 122 § 3 Kodeksu celnego, z zastrzezeniem § 101, nastepuje z dniem przyjecia zgloszenia o nadanie produktom kompensacyjnym jednego z przeznaczen celnych.

2. Zmiana sytuacji prawnej, o ktorej mowa w ust. 1, nie zmienia pochodzenia wywozonych towarow.

Oddzial 5

Uprzedni wywoz

§ 100. Wywoz poza polski obszar celny produktow kompensacyjnych wytwarzanych z towarow ekwiwalentnych przed przywozem towarow przeznaczonych do uszlachetniania (uprzedni wywoz) moze byc stosowany, jezeli osoba uzyskala na to pozwolenie. Przepisy § 95 i § 96 stosuje sie odpowiednio.

§ 101. Zmiana sytuacji prawnej towarow przywozonych i towarow ekwiwalentnych, o ktorej mowa w art. 122 § 3 Kodeksu celnego, nastepuje z dniem zwolnienia towarow przywozonych bedacych przedmiotem zgloszenia celnego o objecie procedura uszlachetniania czynnego.

§ 102. 1. Do zgloszenia celnego wywozowego produktow kompensacyjnych wytworzonych z towarow ekwiwalentnych, w celu zapewnienia kontroli celnej procedury uszlachetniania czynnego, nalezy dolaczyc wypelniony dokument UCZ/Z.

2. Dokument UCZ/Z powinien zawierac dane dotyczace wszystkich produktow kompensacyjnych wytworzonych z towarow ekwiwalentnych, objetych danym zgloszeniem celnym.

3. Przepisy § 68 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

4. Po przyjeciu zgloszenia celnego, o ktorym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny urzedu zakonczenia w dokumencie UCZ/Z potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

§ 103. W wypadku zastosowania uprzedniego wywozu procedura uszlachetniania czynnego zostaje zakonczona po przyjeciu przez naczelnik urzedu celnego zgloszenia celnego towarow niekrajowych do procedury uszlachetniania czynnego.

§ 104. 1. Do zgloszenia celnego o objecie towarow procedura uszlachetniania czynnego, w celu zapewnienia kontroli celnej procedury uszlachetniania czynnego, nalezy dolaczyc wypelniony dokument UCZ/O.

2. Przepisy § 63 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio.

3. Po przyjeciu zgloszenia celnego, o ktorym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny urzedu objecia w dokumencie UCZ/O potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

§ 105. W wypadku zastosowania uprzedniego wywozu, osoba posiadajaca pozwolenie powinna przedstawic rozliczenie procedury uszlachetniania czynnego nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia, w ktorym towary przywozone zostaly zgloszone do procedury uszlachetniania czynnego.

Rodzial 4

Procedura przetwarzania pod kontrola celna

Oddzial 1

Towary oraz rodzaje procesow przetwarzania, wobec ktorych stosuje sie procedure przetwarzania pod kontrola celna

§ 106. Wykaz towarow oraz rodzaje procesow przetwarzania, wobec ktorych stosuje sie procedure przetwarzania pod kontrola celna, stanowi zalacznik nr 19 do rozporzadzenia.

Oddzial 2

Udzielanie i cofanie pozwolen

§ 107. 1. Osoba ubiegajaca sie o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna sklada wniosek do naczelnika urzedu celnego wlasciwego ze wzgledu na miejsce dokonywania procesu przetwarzania.

2. Jezeli proces przetwarzania bedzie dokonywany na obszarze wlasciwosci miejscowej dwoch lub wiecej organow celnych, wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, sklada sie do naczelnika urzedu celnego, na ktorego obszarze wlasciwosci miejscowej zostanie dokonany glowny proces przetwarzania.

3. Wzor wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi, z zastrzezeniem § 111 ust. 2, zalacznik nr 20 do rozporzadzenia.

§ 108. Do wniosku, o ktorym mowa w § 107, nalezy dolaczyc:

1) opis procesu przetwarzania,

2) informacje, czy ktorykolwiek z produktow przetworzonych jest odpadem niebezpiecznym w rozumieniu przepisow ustawy o odpadach.

§ 109. 1. Pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna, zwane dalej "pozwoleniem", moze zostac udzielone na poddanie jednego towaru przywiezionego kilku procesom okreslonym w zalaczniku, o ktorym mowa w § 106.

2. Pozwolenie sporzadza sie, z zastrzezeniem § 111 ust. 3, wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 22 do rozporzadzenia.

3. Naczelnik urzedu celnego moze uzaleznic udzielenie pozwolenia, o ktorym mowa w ust. 2, od decyzji starosty w sprawach ochrony srodowiska.

§ 110. 1. W wypadku gdy mozliwosci kontroli stosowania procedury sa utrudnione, naczelnik urzedu celnego moze, w formie decyzji, zobowiazac osobe posiadajaca pozwolenie do prowadzenia ksiegi przetwarzania pod kontrola celna, w ktorej powinny byc zawarte dane dotyczace ilosci towarow przywozonych objetych procedura przetwarzania pod kontrola celna, ilosci uzyskanych produktow przetworzonych oraz ilosci produktow, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu, jak rowniez dane niezbedne do wlasciwego okreslenia kwoty wynikajacej z dlugu celnego. Wpisy do ksiegi powinny byc dokonywane bez zbednej zwloki.

2. Osoba posiadajaca pozwolenie jest obowiazana do uzgodnienia z naczelnikiem urzedu celnego, ktory wydal pozwolenie, szczegolowych warunkow dotyczacych sposobu prowadzenia oraz miejsca przechowywania ksiegi przetwarzania pod kontrola celna.

3. Jezeli proces przetwarzania przeprowadzany jest w kilku miejscach, ksiega przetwarzania pod kontrola celna powinna zawierac dane dotyczace stosowania procedury przetwarzania pod kontrola celna w kazdym z tych miejsc.

§ 111. 1. Naczelnik urzedu celnego moze zezwolic, aby skrocony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna zostal zlozony lacznie ze zgloszeniem celnym o objecie towarow procedura przetwarzania pod kontrola celna, w wypadku gdy:

1) termin dokonania procesu przetworzenia wynika z kontraktu lub

2) wnioskodawca dokonuje procesow przetwarzania sporadycznie, lub

3) wartosc celna towarow przywozonych nie przekracza rownowartosci 1.000 EURO.

2. Skrocony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna sporzadza sie w dwoch egzemplarzach wedlug wzoru, stanowiacego zalacznik nr 23 do rozporzadzenia.

3. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna udzielane jest wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 24 do rozporzadzenia.

4. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, urzedem objecia, urzedem kontrolnym i urzedem zakonczenia jest urzad, w ktorym zostal zlozony skrocony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna.

§ 112. W wypadku, o ktorym mowa w § 111, procedura uproszczona, o ktorej mowa w art. 79 i art. 80 Kodeksu celnego, nie moze byc stosowana.

§ 113. 1. Jezeli osoba posiadajaca pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna naruszy przepisy prawa celnego i pomimo wezwania, w terminie wyznaczonym przez naczelnika urzedu celnego, nie dostosowala prowadzonej dzialalnosci do wymogow wynikajacych z przepisow prawa celnego, naczelnik urzedu celnego moze cofnac pozwolenie.

2. Naczelnik urzedu celnego cofa pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna, jezeli osoba posiadajaca pozwolenie, po wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 1, ponownie naruszy przepisy prawa celnego, a zwlaszcza jezeli jej dzialanie lub zaniechanie spowoduje uszczuplenie dochodow budzetu panstwa w kwocie nie mniejszej niz rownowartosc 2.000 EURO.

Oddzial 3

Objecie procedura

§ 114. 1. Zgloszenie celne o objecie towarow procedura przetwarzania pod kontrola celna powinno nastapic w jednym z urzedow objecia okreslonych w pozwoleniu.

2. Towary przywozone, okreslone w zgloszeniu celnym, o ktorym mowa w ust. 1, powinny byc zgodne z towarami opisanymi w pozwoleniu.

3. Przepis § 39 stosuje sie odpowiednio.

§ 115. Do zgloszenia celnego, o ktorym mowa w § 114 ust. 1, w celu zapewnienia kontroli celnej procedury przetwarzania pod kontrola celna, nalezy dolaczyc wypelniony formularz Dokumentu Przetwarzania Pod Kontrola Celna - Objecie, zwany dalej "dokumentem PPK/O". Wzor formularza dokumentu PPK/O stanowi zalacznik nr 25 do rozporzadzenia.

§ 116. 1. Dokument PPK/O powinien zawierac dane dotyczace wszystkich towarow objetych danym zgloszeniem celnym.

2. Dokument PPK/O sporzadza sie w oryginale i kopii.

§ 117. Po przyjeciu zgloszenia celnego, o ktorym mowa w § 114 ust. 1, funkcjonariusz celny urzedu objecia na dokumencie PPK/O potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

Oddzial 4

Zakonczenie procedury

§ 118. Zakonczenie procedury przetwarzania pod kontrola celna powinno nastapic w jednym z urzedow zakonczenia okreslonych w pozwoleniu.

§ 119. 1. Procedura przetwarzania pod kontrola celna zostaje zakonczona w stosunku do towarow przywozonych, gdy produktom przetworzonym, towarom w stanie niezmienionym lub produktom, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu, zostanie nadane inne przeznaczenie celne i spelnione zostaly wszystkie warunki korzystania z procedury przetwarzania pod kontrola celna.

2. Produktami przetworzonymi sa rowniez resztki i odpady powstale w wyniku procesu przetworzenia.

§ 120. 1. Do dokumentu o nadanie produktom przetworzonym, towarom w stanie niezmienionym lub produktom, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu, innego przeznaczenia celnego, w celu zapewnienia kontroli celnej procedury przetwarzania pod kontrola celna, nalezy dolaczyc wypelniony formularz Dokumentu Przetwarzania Pod Kontrola Celna - Zakonczenie, zwany dalej "dokumentem PPK/Z". Wzor formularza dokumentu PPK/Z stanowi zalacznik nr 26 do rozporzadzenia.

2. Produkty przetworzone lub towary przywozone okreslone w dokumencie o nadanie innego przeznaczenia powinny byc zgodne z produktami lub towarami opisanymi w pozwoleniu.

§ 121. 1. Dokument PPK/Z powinien zawierac dane dotyczace wszystkich towarow okreslonych w dokumencie o nadanie innego przeznaczenia celnego produktom przetworzonym, towarom w stanie niezmienionym lub produktom, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu.

2. Dokument PPK/Z sporzadza sie w oryginale i kopii.

§ 122. Po przyjeciu dokumentu, o ktorym mowa w § 120, funkcjonariusz celny urzedu zakonczenia na dokumencie PPK/Z potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

§ 123. 1. W wypadku powstania dlugu celnego odnoszacego sie do produktow przetworzonych lub produktow, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu, § 71 ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

2. Wysokosc dlugu celnego odnoszacego sie do produktow przetworzonych jest okreslana na podstawie wartosci celnej z dnia przyjecia zgloszenia celnego o objecie towarow przywozonych procedura przetwarzania pod kontrola celna, wlasciwych dla tej ilosci towarow przywozonych, ktore zostaly zuzyte do wytworzenia produktow przetworzonych oraz innych elementow kalkulacyjnych z dnia dopuszczenia do obrotu.

§ 124. 1. Osoba posiadajaca pozwolenie powinna przedstawic w urzedzie kontrolnym rozliczenie procedury przetwarzania pod kontrola celna nie pozniej niz w terminie 30 dni od dnia, w ktorym produkty przetworzone, towary w stanie niezmienionym lub produkty, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu, otrzymaly inne przeznaczenie celne.

2. Za zgoda naczelnika urzedu celnego osoba posiadajaca pozwolenie na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna moze skladac rozliczenie, o ktorym mowa w ust. 1, w okresach miesiecznych lub kwartalnych.

3. W wypadku gdy osoba posiadajaca pozwolenie nie przedstawi rozliczenia procedury przetwarzania pod kontrola celna w terminie, o ktorym mowa w ust. 1, naczelnik urzedu celnego dokonuje rozliczenia tej procedury z urzedu.

§ 125. 1. Rozliczenie, o ktorym mowa w § 124, powinno zawierac:

1) numer i date pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna,

2) pozycje ewidencji towarow, pod ktorymi zarejestrowane zostaly zgloszenia celne o objecie towarow przywozonych procedura przetwarzania pod kontrola celna,

3) pozycje ewidencji towarow, pod ktorymi zarejestrowane zostaly zgloszenia celne, na podstawie ktorych nadano inne przeznaczenie celne produktom przetworzonym, produktom, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu, oraz towarom w stanie nie zmienionym,

4) nazwe, rodzaj, kod taryfy celnej, ilosc i przeznaczenie celne produktow przetworzonych lub produktow, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu, oraz towarow w stanie niezmienionym,

5) nazwe, rodzaj oraz ilosc towarow przywozonych zuzytych do wytworzenia produktow przetworzonych, ktorych dotyczy rozliczenie,

6) kwote wynikajaca z dlugu celnego.

2. Przepis § 74 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

3. Do rozliczenia, o ktorym mowa w § 124, nalezy dolaczyc:

1) kopie pozwolenia na korzystanie z procedury przetwarzania pod kontrola celna,

2) zgloszenia celne, na podstawie ktorych towary przywozone zostaly objete procedura przetwarzania pod kontrola celna,

3) dokumenty, na podstawie ktorych nadano produktom przetworzonym, produktom, ktore znajduja sie na posrednim etapie przetworzenia w stosunku do stopnia przetworzenia okreslonego w pozwoleniu, lub towarom w stanie niezmienionym inne przeznaczenie celne.

§ 126. Urzad kontrolny dokonuje na kopii pozwolenia adnotacji w sprawie rozliczenia procedury przetwarzania pod kontrola celna.

§ 127. Jezeli w chwili przyjecia zgloszenia o dopuszczenie do obrotu produktow przetworzonych obowiazuja srodki polityki handlowej wobec towarow przywozonych oraz wobec towarow identycznych jak produkty przetworzone, to srodki polityki handlowej stosuje sie wobec produktow przetworzonych dopuszczanych do obrotu.

Rozdzial 5

Procedura odprawy czasowej

Oddzial 1

Towary, ktore moga byc przedmiotem odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od cla

§ 128. Przedmiotem odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od cla moga byc:

1) pojazdy samochodowe lub pojazdy samochodowe wraz z przyczepami lub naczepami, nadwozia samochodowe wymienne, naczepy siodlowe w transporcie kombinowanym, przeznaczone do odplatnego przewozu osob lub odplatnego badz nieodplatnego przewozu towarow, z wylaczeniem transportu wewnetrznego,

2) pojazdy samochodowe lub pojazdy samochodowe wraz z przyczepami lub naczepami, zarejestrowane za granica, inne niz okreslone w pkt 1,

3) czesci zamienne przywozone lacznie z towarami, o ktorych mowa w pkt 1 i 2, przeznaczone wylacznie do dokonywania drobnych napraw lub niewielkich zabiegow konserwacyjnych,

4) szynowe srodki transportu oraz czesci zamienne przeznaczone do naprawy uszkodzonych wagonow przewozone na podstawie umow miedzynarodowych RIV, RIC i PPW,

5) srodki transportu przeznaczone do zeglugi powietrznej,

6) srodki transportu przeznaczone do zeglugi morskiej lub srodladowej,

7) kontenery, a takze ich akcesoria i wyposazenie okreslone w zalaczniku nr 27, jezeli sa przywozone z kontenerem i powrotnie wywozone z tym samym kontenerem lub innym, albo osobno, oraz jezeli sa one przywozone osobno w celu powrotnego wywozu razem z kontenerem,

8) palety,

9) czesci zamienne do towarow, o ktorych mowa w pkt 5-8, przeznaczone wylacznie do dokonywania niezbednych napraw lub niewielkich zabiegow konserwacyjnych,

10) wyposazenie dla prasy, radiofonii i telewizji, przeznaczone do realizacji reportazy, nagran i transmisji w ramach okreslonych programow, okreslone w zalaczniku nr 28 do rozporzadzenia,

11) wyposazenie kinematograficzne, przeznaczone do realizacji filmow, okreslone w zalaczniku nr 29 do rozporzadzenia,

12) wyposazenie niezbedne do wykonywania zajecia lub zawodu osobie majacej miejsce zamieszkania za granica, ktora udaje sie na polski obszar celny w celu wykonania okreslonej pracy, o ktorym mowa w zalaczniku nr 30 do rozporzadzenia, z wyjatkiem wyposazenia, ktore ma byc uzywane badz do produkcji na skale przemyslowa, badz do pakowania towarow,

13) urzadzenia pomocnicze i akcesoria do wyposazenia wymienionego w pkt 10-12,

14) urzadzenia specjalne, przywozone na statkach i uzywane na ladzie w portach przybycia do zaladunku i wyladunku towarow,

15) towary okreslone w zalaczniku nr 31 do rozporzadzenia, przeznaczone na targi, wystawy lub podobne imprezy, z wyjatkiem imprez organizowanych dla celow prywatnych w magazynach lub pomieszczeniach przedsiebiorcow w celu sprzedazy towarow przywiezionych,

16) towary przeznaczone na aukcje,

17) wyposazenie, lacznie z wyposazeniem do tlumaczenia, aparatura nagrywajaca dzwiek i obraz, filmy o charakterze wychowawczym, naukowym lub kulturalnym, przeznaczone do wykorzystania na miedzynarodowych zgromadzeniach, konferencjach lub kongresach,

18) materialy reklamujace turystyke, okreslone w zalaczniku nr 32 do rozporzadzenia,

19) towary przywozone w zwiazku z operacja handlowa, ktorych przywoz nie stanowi sam w sobie operacji handlowej, spelniajace warunki okreslone w zalaczniku nr 33 do rozporzadzenia,

20) towary przywozone w zwiazku z operacja produkcyjna, spelniajace warunki okreslone w zalaczniku nr 34 do rozporzadzenia,

21) zastepcze srodki produkcji w postaci przyrzadow, aparatury i maszyn udostepnianych nieodplatnie przez dokonujacego naprawy lub dostawce osobie krajowej na czas okreslony nie przekraczajacy 6 miesiecy w zwiazku z opoznieniem dostawy lub koniecznoscia naprawy podobnych towarow,

22) naswietlone i wywolane filmy kinematograficzne, pozytywy i inne zarejestrowane nosniki obrazu, przeznaczone do obejrzenia przed ich wykorzystaniem handlowym,

23) filmy, tasmy magnetyczne i filmy na podlozu magnetycznym oraz inne nosniki dzwieku, przeznaczone do udzwiekowienia, dubbingu lub reprodukcji,

24) filmy pokazujace produkty lub dzialania produktow badz sprzetu zagranicznego, pod warunkiem ze nie sa przeznaczone do publicznej projekcji w celu zarobkowym,

25) zapisane nosniki informacji, przeslane bezplatnie i przeznaczone do wykorzystania w automatycznym przetwarzaniu danych,

26) przedmioty, ktore ze wzgledu na swoj charakter moga sluzyc jedynie dla celow reklamy okreslonego towaru lub propagandy prowadzonej w okreslonym celu,

27) opakowania wielokrotnego uzytku,

28) dokumentacja techniczna w celu zatwierdzenia lub uzgodnienia, przeznaczona do produkcji towarow,

29) sprzet sportowy i inne towary przeznaczone do uzytkowania na zawodach sportowych, treningach lub pokazach, okreslone w zalaczniku nr 35 do rozporzadzenia,

30) sprzet i zywe zwierzeta wszystkich gatunkow, przywozone w celach okreslonych w zalaczniku nr 36 do rozporzadzenia,

31) wyposazenie naukowe i materialy pedagogiczne wraz z akcesoriami i czesciami zamiennymi oraz towary przywozone w ramach dzialalnosci wychowawczej, naukowej lub kulturalnej, okreslone w zalaczniku nr 37 do rozporzadzenia,

32) sprzet medyczny i laboratoryjny uzyczany bezplatnie szpitalom i innym instytucjom medycznym, ktore ze wzgledu na wyjatkowe okolicznosci pilnie potrzebuja uzupelnienia swojego wyposazenia medycznego i laboratoryjnego,

33) sprzet uzyczany bezplatnie do wykorzystania w ramach srodkow podjetych w celu likwidacji skutkow klesk zywiolowych zaistnialych na polskim obszarze celnym,

34) rzeczy osobistego uzytku podroznych, okreslone w zalaczniku nr 35 do rozporzadzenia, przywozone ponad normy tych towarow podlegajace zwolnieniu od cla,

35) rzeczy sluzace do uzytku domowego lub zawodowego, przywozone przez podroznego przybywajacego na polski obszar celny na pobyt czasowy, nie krotszy niz 6 miesiecy, w zwiazku z zatrudnieniem, studiami, dzialalnoscia naukowo-badawcza, gospodarcza w formie zarejestrowanej spolki prawa handlowego lub leczeniem,

36) materialy kulturalno-oswiatowe przeznaczone dla marynarzy, okreslone w zalaczniku nr 38 do rozporzadzenia,

37) sprzet wojskowy lub policyjny oraz niezbedne wyposazenie zagranicznych jednostek wojskowych lub policyjnych, przeznaczone do celow reprezentacyjnych, wykonywania zadan lub cwiczen, albo sprzet i wyposazenie na potrzeby wieziennictwa przywozone w celu przeprowadzania prob,

38) sprzet uzywany pod nadzorem i na odpowiedzialnosc administracji panstwowej do budowy, naprawy lub utrzymania infrastruktury o ogolnym znaczeniu, znajdujacej sie w strefach przygranicznych,

39) zagraniczne znaki skarbowe akcyzy przywozone w celu oznaczania wyrobow przeznaczonych do wywozu z polskiego obszaru celnego.

§ 129. Towary, o ktorych mowa w § 128, moga byc przedmiotem odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od cla, jezeli beda spelnialy lacznie nastepujace warunki:

1) stanowia wlasnosc osoby majacej miejsce zamieszkania lub siedzibe poza polskim obszarem celnym,

2) nie beda wykorzystywane w innych celach niz okreslone w § 128,

3) beda uzytkowane wylacznie przez osobe uprawniona do korzystania z procedury odprawy czasowej, chyba ze osoba ta jest organizator uzytkowania, o ktorym mowa w art. 145 § 2 Kodeksu celnego.

§ 130. 1. Pojazdy samochodowe, o ktorych mowa w § 128 pkt 2, moga byc przedmiotem odprawy czasowej pod warunkiem, ze:

1) zostana przywiezione przez osobe majaca swoja siedzibe lub miejsce zamieszkania poza polskim obszarem celnym lub

2) zostana przywiezione przez osobe krajowa, przebywajaca za granica w zwiazku z zatrudnieniem, studiami, dzialalnoscia naukowo-badawcza lub leczeniem, jezeli w tym okresie przybywaja na polski obszar celny.

2. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, przepisu § 129 pkt 1 nie stosuje sie.

3. Towary, o ktorych mowa w ust. 1, powinny zostac powrotnie wywiezione lub otrzymac nowe przeznaczenie celne najpozniej w dniu, w ktorym osoba, ktora je przywiozla, opuszcza polski obszar celny.

4. W wypadku wprowadzenia na polski obszar celny zwierzat wierzchowych lub pociagowych oraz ich zaprzegow przepis ust. 1 pkt 1 stosuje sie odpowiednio. Zwierzeta te i zaprzegi nie moga przebywac na polskim obszarze celnym przez okres dluzszy niz 3 miesiace.

§ 131. 1. Srodki transportu, o ktorych mowa w § 128 pkt 1 oraz pkt 4-6, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli:

1) sa zarejestrowane poza polskim obszarem celnym i zostana przywiezione przez osobe majaca swoja siedzibe lub miejsce zamieszkania poza polskim obszarem celnym, lub w jej imieniu i na jej rzecz, z zastrzezeniem ust. 2, oraz

2) beda wykorzystywane do miedzynarodowych przewozow osob lub towarow, oraz

3) zostana powrotnie wywiezione niezwlocznie po zakonczeniu przewozu, o ktorym mowa w pkt 2.

2. Przyczepy lub naczepy, o ktorych mowa w § 128 pkt 1, moga zostac przywiezione rowniez przez osobe krajowa.

3. Srodki transportu, o ktorych mowa w § 128 pkt 4-6, moga byc przywozone rowniez do uzytku wlasnego osoby uprawnionej do korzystania z procedury.

4. W odniesieniu do srodkow transportu, o ktorych mowa w § 128 pkt 4 i 5, przepisy § 130 ust. 1 i 3 stosuje sie odpowiednio.

5. Srodki transportu, o ktorych mowa w § 128 pkt 6, przywozone do uzytku wlasnego osoby uprawnionej do korzystania z procedury moga przebywac na polskim obszarze celnym lacznie przez okres 6 miesiecy w ciagu 12 miesiecy. Przepis § 130 ust. 1 stosuje sie odpowiednio.

§ 132. 1. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 7, nie objete porozumieniem pool, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli:

1) beda pozostawac na polskim obszarze celnym przez okres nie przekraczajacy 12 miesiecy,

2) nie beda wykorzystywane w transporcie wewnetrznym do wiecej niz jednego przewozu,

3) beda oznakowane w sposob okreslony w zalaczniku nr 39 do rozporzadzenia, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Objecie procedura odprawy czasowej kontenerow nie spelniajacych warunku okreslonego w ust. 1 pkt 3 wymaga uzyskania pozwolenia w trybie okreslonym w § 150 ust. 3-6.

§ 133. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 7, objete porozumieniem pool, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli:

1) dyrektorzy izb celnych wlasciwych ze wzgledu na siedziby kazdej osoby krajowej bedacej strona porozumienia pool zatwierdza w drodze decyzji porozumienie pool oraz rejestry, ktore beda przedstawialy przemieszczanie sie kontenerow,

2) zgodnie z Konwencja kontenerow pool, polskie organy celne zostana poinformowane o zatwierdzeniu porozumienia pool przez wladze celne innych panstw wlasciwe dla wszystkich osob zawierajacych to porozumienie,

3) osoby krajowe bedace stronami porozumienia pool beda wykorzystywac kontenery objete porozumieniem w taki sposob, aby co 12 miesiecy od daty zatwierdzenia porozumienia pool liczba kontenerow znajdujacych sie na polskim obszarze celnym nie byla wyzsza niz liczba kontenerow wskazana w porozumieniu pool jako przekazanych w Polsce do wspolnego uzytkowania w ramach tego porozumienia,

4) kontenery beda oznakowane w sposob okreslony w zalaczniku nr 39 do rozporzadzenia oraz w porozumieniu pool.

§ 134. 1. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 8, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli:

1) palety, ktorych ustalenie tozsamosci jest mozliwe, beda pozostawac na polskim obszarze celnym przez okres nie dluzszy niz 12 miesiecy,

2) palety inne niz okreslone w pkt 1 beda pozostawac na polskim obszarze celnym przez okres nie dluzszy niz 6 miesiecy.

2. W wypadku objecia procedura odprawy czasowej palet, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, urzad celny moze zazadac zastosowania trybu postepowania okreslonego w § 150 ust. 3-6.

§ 135. 1. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 10-13, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli:

1) zostana przywiezione przez osobe majaca swoja siedzibe lub miejsce zamieszkania poza polskim obszarem celnym,

2) w wypadku pojazdow - nie beda one wykorzystywane do transportu wewnetrznego.

2. W odniesieniu do towarow, o ktorych mowa w § 128 pkt 10 i 11, w zakresie wyposazenia przywiezionego w celu produkcji filmu, programu telewizyjnego lub zdjec audiowizualnych zgodnie z umowa o koprodukcji, ktorej strona jest osoba krajowa, nie stosuje sie przepisu § 129 pkt 3.

3. W wypadku objecia procedura odprawy czasowej towarow, o ktorych mowa w § 128 pkt 10, w zakresie wyposazenia dla radiofonii i telewizji oraz przewozonych razem z nim towarow, o ktorych mowa w § 128 pkt 13, urzad celny stosuje tryb postepowania okreslony w § 150 ust. 3-6.

4. W wypadku objecia procedura odprawy czasowej towarow okreslonych w pkt 5 zalacznika nr 30 do rozporzadzenia, urzad celny stosuje tryb postepowania okreslony w § 150 ust. 3-6. W polu 3 spisu towarow przywozonych czasowo, o ktorym mowa w § 150 ust. 3, dodatkowo nalezy podac miejsce wykorzystywania towarow.

§ 136. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 15-17, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli:

1) zostana przywiezione w ilosci uzasadnionej ich przeznaczeniem oraz

2) nie beda wywozone poza miejsce, w ktorym maja byc uzytkowane.

§ 137. 1. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 27, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli:

1) zostaly przywiezione pelne i zadeklarowano, iz moga byc powrotnie wywiezione puste lub pelne, albo zostaly przywiezione puste i zadeklarowano, iz moga byc powrotnie wywiezione pelne, oraz

2) nie beda wykorzystywane w transporcie wewnetrznym, przy czym w wypadku opakowan przywiezionych na polski obszar celny jako pelne zastrzezenie to obowiazuje od momentu ich oproznienia, oraz

3) beda pozostawac na polskim obszarze celnym przez okres nieprzekraczajacy 6 miesiecy.

2. Urzad celny stosuje tryb postepowania okreslony w § 150 ust. 3-6.

§ 138. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 29, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli beda pozostawac na polskim obszarze celnym przez okres nieprzekraczajacy 12 miesiecy. Urzad celny stosuje tryb postepowania okreslony w § 150 ust. 3-6.

§ 139. 1. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 30, przywozone na polski obszar celny do strefy nadgranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 pazdziernika 1990 r. o ochronie granicy panstwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268) w celu wykonywania pracy na gruntach rolnych polozonych w tej strefie przez osobe majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe w obszarze przygranicznym przylegajacym do polskiego obszaru celnego, podlegaja trybowi postepowania okreslonemu w § 150 ust. 3-6.

2. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, spis towarow przywozonych czasowo moze zostac zlozony przed dokonaniem pierwszego zgloszenia i byc wykorzystywany wielokrotnie przez 12 miesiecy od daty jego przyjecia, jezeli opisane w nim towary beda przywozone i powrotnie wywozone przez ten sam graniczny urzad celny.

§ 140. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 31, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli:

1) wyposazenie naukowe przywozone jest przez instytucje statutowo powolane do prowadzenia dzialalnosci naukowej lub kulturalnej, a materialy pedagogiczne sa przywozone przez instytucje statutowo powolane do prowadzenia ksztalcenia szkolnego lub zawodowego,

2) nie beda wykorzystywane w celach zarobkowych,

3) zostana przywiezione w ilosci uzasadnionej ich przeznaczeniem,

4) beda pozostawac na polskim obszarze celnym przez okres nieprzekraczajacy 12 miesiecy.

§ 141. W stosunku do towarow, o ktorych mowa w § 128 pkt 34, wobec ktorych w wypadku ich dopuszczenia do obrotu kwota naleznosci celnych i podatkow przekraczalaby rownowartosc 5.000 EURO, graniczny urzad celny moze zazadac zastosowania trybu postepowania okreslonego w § 150 ust. 3-6.

§ 142. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 35, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli podrozny dolaczy do formularza zgloszenia celnego:

1) zaswiadczenie wystawione przez urzad, instytucje lub jednostke organizacyjna majaca siedzibe na polskim obszarze celnym, w ktorej podrozny bedzie zatrudniony, bedzie studiowal lub prowadzil dzialalnosc naukowo-badawcza albo bedzie sie leczyl, lub postanowienie sadu o rejestracji spolki, w ktorej podrozny jest wspolnikiem,

2) spis towarow, ktore maja byc przedmiotem czasowego przywozu, sporzadzony w trzech egzemplarzach.

§ 143. Towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 36, moga byc przedmiotem odprawy czasowej, jezeli:

1) zostaly wyladowane na lad ze statku obcej bandery wykorzystywanego w miedzynarodowym transporcie towarow w celu czasowego ich wykorzystania przez zaloge na ladzie i okres ich pozostawania na polskim obszarze celnym nie bedzie dluzszy niz okres postoju statku w porcie lub

2) zostaly przywiezione w celu ich wykorzystania przez domy noclegowe, kluby lub osrodki wypoczynkowe dla marynarzy, ktore sa zarzadzane przez organizacje panstwowe lub przez organizacje, ktorych celem nie jest osiagniecie zysku, takze religijne, czy tez do wykorzystywania w swiatyniach, w ktorych odprawiane sa regularnie obrzadki religijne dla marynarzy. W tym wypadku towary te moga pozostawac na polskim obszarze celnym przez okres nieprzekraczajacy 12 miesiecy.

Oddzial 2

Towary, ktore nie moga byc przedmiotem odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla

§ 144. Przedmiotem odprawy czasowej z czesciowym zwolnieniem od cla nie moga byc towary inne niz:

1) srodki produkcji, srodki transportu niezbedne do wykonywania uslug swiadczonych w zwiazku z realizacja kompletnych obiektow oraz robot budowlano-montazowych na podstawie zawartego kontraktu,

2) srodki produkcji i srodki transportu, z wyjatkiem samochodow osobowych, wydzierzawione, wynajete lub oddane do uzytkowania, przywozone w zwiazku z prowadzona dzialalnoscia gospodarcza,

3) wymienione w § 128, ktore nie spelniaja warunkow do objecia ich procedura odprawy czasowej z calkowitym zwolnieniem od cla, oraz towary, ktore nie sa wymienione w § 128, a ktore sa przywozone w celu czasowego ich wykorzystania.

Oddzial 3

Szczegolowy tryb stosowania procedury odprawy czasowej

§ 145. 1. Osoba ubiegajaca sie o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, z zastrzezeniem § 149-151, sklada wniosek do naczelnika urzedu celnego wlasciwego ze wzgledu na miejsce, w ktorym towar bedzie wykorzystywany.

2. Jezeli towar bedzie wykorzystywany na obszarze wlasciwosci dwoch lub wiecej organow celnych, wniosek sklada sie do naczelnika urzedu celnego, na ktorego obszarze wlasciwosci towar zostanie wykorzystany po raz pierwszy.

§ 146. Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, z zastrzezeniem § 149-151, sporzadza sie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 40 do rozporzadzenia.

§ 147. Do wniosku nalezy dolaczyc dokument potwierdzajacy cel przywozu towaru.

§ 148. Pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej sporzadza sie, z zastrzezeniem § 149-151, wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 42 do rozporzadzenia.

§ 149. 1. W wypadku gdy przedmiotem odprawy czasowej sa towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 10-13, 15-18, 20, 32, 33, 35 i 36, z zastrzezeniem § 150, naczelnik urzedu celnego moze zezwolic na zlozenie skroconego wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej wraz ze zgloszeniem celnym o objecie towarow ta procedura. Przepis zdania poprzedniego stosuje sie takze w wypadku, gdy przedmiotem odprawy czasowej sa towary, o ktorych mowa w § 128 pkt 9, jezeli czesci okreslone w tym punkcie nie sa przewozone razem z towarami, do ktorych sa przeznaczone.

2. Skrocony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej sporzadza sie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 43 do rozporzadzenia.

3. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, pozwolenie na korzystanie z procedury odprawy czasowej zostaje udzielone wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 44 do rozporzadzenia, o ile zostana spelnione warunki korzystania z tej procedury.

4. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, urzedem objecia, urzedem kontrolnym i urzedem zakonczenia jest urzad, w ktorym zostal zlozony skrocony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej.

§ 150. 1. Jezeli zgloszenie celne o objecie towaru procedura odprawy czasowej moze byc dokonane w formie zgloszenia ustnego lub w formie innej czynnosci niz forma ustna lub pisemna, z zastrzezeniem ust. 2, udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej nastepuje w formie ustnej.

2. Niezaleznie od formy dokonania zgloszenia celnego, w wypadkach okreslonych w § 132, 134, 135, 137, 138, 139 oraz 141, przedstawienie spisu towarow przywozonych czasowo jest rownoznaczne ze zlozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, a przyjecie spisu przez urzad celny jest rownoznaczne z udzieleniem pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej.

3. W wypadkach, o ktorych mowa w ust. 2, wnioskodawca sklada w urzedzie celnym dwa egzemplarze spisu towarow przywozonych czasowo, ktorego wzor stanowi zalacznik nr 45 do rozporzadzenia.

4. Funkcjonariusz celny na obydwu egzemplarzach spisu towarow przywozonych czasowo wpisuje numer pozycji rejestru oraz date przyjecia spisu, sklada podpis i przystawia pieczec "Polska-Clo". Jeden egzemplarz spisu jest zwracany wnioskodawcy. Urzad celny, ktory udzielil pozwolenia, staje sie urzedem objecia i urzedem kontrolnym.

5. Dokonujac powrotnego wywozu towarow, na ktore udzielono pozwolenia zgodnie z ust. 2, zglaszajacy powinien przedstawic w urzedzie celnym egzemplarz zwrocony uprzednio wnioskodawcy oraz jego kserokopie. Funkcjonariusz celny na obydwu przyjetych dokumentach wpisuje numer pozycji ewidencji, date dokonania wpisu oraz sklada podpis i przystawia pieczec "Polska-Clo". Jezeli powrotny wywoz nastepuje partiami, funkcjonariusz celny wpisuje takze numer pozycji spisu towarow. Spis towarow zostaje zwrocony zglaszajacemu. Jezeli powrotny wywoz nastepuje przez urzad celny inny niz ten, ktory udzielil pozwolenia, kserokopia spisu zostaje przeslana niezwlocznie do urzedu celnego, ktory udzielil pozwolenia.

6. Osoba korzystajaca z procedury odprawy czasowej kontenerow jest zobowiazana do wskazania na zadanie naczelnika urzedu celnego miejsca, w ktorym kontenery aktualnie sie znajduja, oraz podania informacji o transporcie kontenerow od daty objecia ich procedura do chwili udzielenia informacji lub do dnia powrotnego wywozu, jesli nastapil on wczesniej.

§ 151. 1. Przedstawienie karnetu ATA jest rownoznaczne ze zlozeniem wniosku o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej, a przyjecie karnetu jest rownoznaczne z udzieleniem pozwolenia na korzystanie z procedury odprawy czasowej.

2. Towary, ktore moga zostac objete procedura odprawy czasowej z zastosowaniem karnetu ATA, okresla zalacznik nr 46 do rozporzadzenia.

§ 152. 1. Pisemne zgloszenie celne towarow do procedury odprawy czasowej powinno nastapic, z zastrzezeniem § 149-151, w jednym z urzedow objecia okreslonych w pozwoleniu.

2. Towary przywozone, okreslone w zgloszeniu celnym, o ktorym mowa w ust. 1, powinny byc zgodne z towarami opisanymi w pozwoleniu.

§ 153. W wypadkach, o ktorych mowa w § 149-151, procedura uproszczona, o ktorej mowa w art. 79 i art. 80 Kodeksu celnego, nie moze byc stosowana.

§ 154. 1. Zakonczenie procedury odprawy czasowej powinno nastapic, z zastrzezeniem § 149 i 150, w jednym z urzedow zakonczenia okreslonych w pozwoleniu.

2. Towary okreslone w zgloszeniu celnym o nadanie tym towarom nowego przeznaczenia celnego powinny byc zgodne z towarami opisanymi w pozwoleniu.

Rozdzial 6

Uszlachetnianie bierne

Oddzial 1

Udzielanie i cofanie pozwolen

§ 155. 1. Wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego, zwany dalej "wnioskiem", sporzadza sie, z zastrzezeniem § 162, wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 47 do rozporzadzenia.

2. Osoba ubiegajaca sie o uzyskanie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego sklada wniosek do naczelnika urzedu celnego wlasciwego ze wzgledu na jej siedzibe lub miejsce zamieszkania.

§ 156. Do wniosku, o ktorym mowa w § 155, nalezy dolaczyc opis procesu uszlachetniania.

§ 157. Pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego sporzadza sie, z zastrzezeniem § 162 ust. 3, wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 49 do rozporzadzenia.

§ 158. W wypadku dopuszczenia do obrotu towarow z calkowitym zwolnieniem od cla ze wzgledu na ich przeznaczenie, objecie tych towarow procedura uszlachetniania biernego w celu dokonania naprawy mozliwe jest jedynie pod warunkiem, ze produkty kompensacyjne zostana przeznaczone ponownie do tego samego celu.

§ 159. Termin, w ktorym produkty kompensacyjne lub produkty zamienne powinny zostac powrotnie przywiezione lub przywiezione na polski obszar celny, okresla sie z uwzglednieniem czasu niezbednego do realizacji procesu uszlachetniania lub wymiany oraz transportu towarow wywozonych czasowo i produktow zamiennych. Termin ten liczy sie od dnia przyjecia zgloszenia celnego o objecie procedura uszlachetniania biernego towarow bedacych przedmiotem czasowego wywozu.

§ 160. Naczelnik urzedu celnego wydaje pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego w celu naprawy z zastosowaniem systemu wymiany towarow, jezeli z dokumentow dolaczonych do wniosku o udzielenie pozwolenia wynika, ze naprawa towarow nie polega na poprawieniu parametrow technicznych.

§ 161. Pozwolenie na zastosowanie systemu wymiany towarow w ramach procedury uszlachetniania biernego bez dokonywania uprzedniego przywozu moze zostac wykorzystane przy przywozie produktow kompensacyjnych w miejsce produktow zamiennych.

§ 162. 1. Naczelnik urzedu celnego moze zezwolic, aby zgloszenie celne o objecie towarow procedura uszlachetniania biernego w celu naprawy niemajacej charakteru zarobkowego lub w celu wykonania zobowiazan gwarancyjnych zostalo zlozone rownoczesnie ze skroconym wnioskiem o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego.

2. Skrocony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego sporzadza sie wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 50 do rozporzadzenia.

3. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego udzielane jest wedlug wzoru stanowiacego zalacznik nr 51 do rozporzadzenia.

4. W wypadku, o ktorym mowa w ust. 1, urzedem objecia, urzedem kontrolnym i urzedem zakonczenia jest urzad, w ktorym zostal zlozony skrocony wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego.

§ 163. W wypadku, o ktorym mowa w § 162, procedura uproszczona, o ktorej mowa w art. 79 i art. 80 Kodeksu celnego, nie moze byc stosowana.

§ 164. Uprzedni przywoz moze byc dokonany, jezeli wnioskodawca we wniosku, o ktorym mowa w § 155 ust. 1, wystapi o jego zastosowanie.

§ 165. Jezeli w udzielonym pozwoleniu nie przewidziano zastosowania uprzedniego przywozu lub systemu wymiany, a osoba posiadajaca pozwolenie chce skorzystac z takiej mozliwosci, powinna zlozyc wniosek o zmiane pozwolenia na przewidujace zastosowanie uprzedniego przywozu lub systemu wymiany. Wniosek powinien byc sporzadzony wedlug wzoru stanowiacego zalacznik, o ktorym mowa w § 155 ust. 1.

§ 166. 1. Jezeli osoba posiadajaca pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego naruszy przepisy prawa celnego i, pomimo wezwania, w terminie wyznaczonym przez naczelnika urzedu celnego nie dostosuje prowadzonej dzialalnosci do wymogow wynikajacych z przepisow prawa celnego, naczelnik urzedu celnego moze cofnac pozwolenie.

2. Naczelnik urzedu celnego cofa pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego, jezeli osoba posiadajaca pozwolenie, po wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 1, ponownie naruszy przepisy prawa celnego, a zwlaszcza jezeli jej dzialanie lub zaniechanie spowoduje uszczuplenie dochodow budzetu panstwa w kwocie nie mniejszej niz rownowartosc 2.000 EURO.

Oddzial 2

Objecie procedura

§ 167. 1. Zgloszenie celne towarow wywozonych czasowo powinno nastapic, z zastrzezeniem § 162, w jednym z urzedow objecia okreslonych w pozwoleniu.

2. Towary wywozone czasowo, okreslone w zgloszeniu celnym o objecie towarow wywozonych czasowo procedura uszlachetniania biernego, powinny byc zgodne z towarami opisanymi w pozwoleniu.

§ 168. W celu zapewnienia kontroli celnej procedury uszlachetniania biernego do zgloszenia celnego o objecie towarow wywozonych czasowo ta procedura nalezy dolaczyc wypelniony formularz Dokumentu Uszlachetniania Biernego-Objecie, zwany dalej "dokumentem UB/O". Wzor formularza dokumentu UB/O stanowi zalacznik nr 52 do rozporzadzenia.

§ 169. 1. Dokument UB/O powinien zawierac dane dotyczace calosci towarow objetych danym zgloszeniem celnym.

2. Dokument UB/O sporzadza sie w oryginale i kopii.

§ 170. Po przyjeciu zgloszenia, o ktorym mowa w § 168, funkcjonariusz celny urzedu objecia na dokumencie UB/O potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

Oddzial 3

Dopuszczenie do obrotu produktow kompensacyjnych i produktow zamiennych oraz przywoz produktow zamiennych z zastosowaniem uprzedniego przywozu

§ 171. Zgloszenie celne o dopuszczenie do obrotu produktow kompensacyjnych lub produktow zamiennych powinno nastapic w jednym z urzedow zakonczenia, okreslonych w pozwoleniu na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego.

§ 172. Opis produktow kompensacyjnych lub produktow zamiennych, zawarty w zgloszeniu celnym o dopuszczenie do obrotu produktow kompensacyjnych lub produktow zamiennych, powinien byc zgodny z opisem tych produktow zawartym w pozwoleniu na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego.

§ 173. Do zgloszenia celnego o dopuszczenie do obrotu produktow kompensacyjnych lub produktow zamiennych nalezy dolaczyc:

1) wypelniony formularz Dokumentu Uszlachetniania Biernego-Zakonczenie, zwany dalej "dokumentem UB/Z", ktorego wzor stanowi zalacznik nr 53 do rozporzadzenia,

2) zgloszenie celne o nadanie produktom kompensacyjnym lub produktom zamiennym przeznaczenia celnego, o ktorym mowa w § 177 ust. 1, jezeli zgloszenie o dopuszczenie do obrotu zostalo zlozone po uplywie terminu powrotnego przywozu produktow kompensacyjnych lub przywozu produktow zamiennych,

3) zgloszenie celne, na podstawie ktorego towary zostaly objete procedura uszlachetniania biernego.

§ 174. 1. Dokument UB/Z powinien zawierac dane dotyczace calosci towarow objetych danym zgloszeniem celnym.

2. Dokument UB/Z sporzadza sie w oryginale i kopii.

§ 175. Po przyjeciu zgloszenia o dopuszczenie do obrotu produktow kompensacyjnych lub produktow zamiennych funkcjonariusz celny urzedu zakonczenia w dokumencie UB/Z potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

§ 176. Jezeli towary objete procedura uszlachetniania biernego zostaly wywiezione w ramach jednego pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego, ale na podstawie wielu zgloszen celnych, produkty kompensacyjne lub produkty zamienne, ktore otrzymaly przeznaczenie celne, uwazane sa za uzyskane z towarow objetych procedura uszlachetniania biernego wedlug kolejnosci zgloszen celnych.

§ 177. 1. Powrotny przywoz produktow kompensacyjnych lub przywoz produktow zamiennych uwazany jest za dokonany, gdy produkty te zostaly wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego albo objete procedura skladu celnego, tranzytu, uszlachetniania czynnego, przetwarzania pod kontrola celna i odprawy czasowej.

2. Data powrotnego przywozu lub przywozu, o ktorym mowa w ust. 1, jest data nadania produktom kompensacyjnym lub produktom zamiennym przeznaczenia celnego.

3. Jezeli produkty, o ktorych mowa w ust. 1, pozostaja na polskim obszarze celnym, procedura uszlachetniania biernego moze byc zakonczona wylacznie procedura dopuszczenia ich do obrotu.

§ 178. W wypadku uprzedniego przywozu za rownoznaczne z wywozem towarow, o ktorych mowa w art. 162 § 1 Kodeksu celnego, uwaza sie wprowadzenie towarow do wolnego obszaru celnego lub skladu wolnoclowego badz objecie procedura skladu celnego w celu ich pozniejszego wywozu.

§ 179. 1. W wypadku uprzedniego przywozu, w celu zapewnienia kontroli celnej procedury uszlachetniania biernego, do zgloszenia celnego o dopuszczenie do obrotu produktow zamiennych nalezy dolaczyc wypelniony dokument UB/Z.

2. Przepisy § 174 stosuje sie odpowiednio.

3. Po przyjeciu zgloszenia celnego, o ktorym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny urzedu zakonczenia w dokumencie UB/Z potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

§ 180. 1. W wypadku uprzedniego przywozu, w celu zapewnienia kontroli celnej procedury uszlachetniania biernego, do zgloszenia celnego o objecie towarow wywozonych czasowo ta procedura nalezy dolaczyc wypelniony dokument UB/O.

2. Przepisy § 169 stosuje sie odpowiednio.

3. Po przyjeciu zgloszenia celnego, o ktorym mowa w ust. 1, funkcjonariusz celny urzedu objecia w dokumencie UB/O potwierdza pole nr 12, zwraca oryginal zglaszajacemu, a kopie odsyla niezwlocznie do urzedu kontrolnego.

§ 181. 1. W wypadku gdy calosc lub czesc towarow wywiezionych czasowo nie zostala przywieziona lub powrotnie przywieziona, w postaci produktow kompensacyjnych lub produktow zamiennych, na polski obszar celny, osoba posiadajaca pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania biernego powinna, w terminie, o ktorym mowa w § 159, zlozyc zgloszenie celne o objecie tych towarow procedura wywozu.

2. Przepisy § 171-175 stosuje sie odpowiednio.

§ 182. 1. Do obliczenia kwoty cla, ktora nalezy odliczyc zgodnie z art. 157 § 1 Kodeksu celnego, przyjmuje sie wartosc towarow wywozonych czasowo z dnia objecia ich procedura uszlachetniania biernego.

2. Jezeli wartosc towarow wywozonych czasowo nie moze zostac ustalona zgodnie z ust. 1, wartosc towarow wywozonych czasowo jest roznica pomiedzy wartoscia celna produktow kompensacyjnych a kosztami uszlachetniania biernego.

§ 183. 1. Do kwoty, ktora nalezy odliczyc zgodnie z art. 157 § 1 Kodeksu celnego, nie dodaje sie kwoty cla antydumpingowego oraz kwoty cla wyrownawczego, ktore mialoby zastosowanie do towarow wywozonych czasowo, gdyby byly one przywozone na polski obszar celny z kraju, gdzie zostaly poddane procesowi uszlachetniania biernego.

2. Jezeli produkty kompensacyjne sa objete preferencyjna lub obnizona stawka celna, to przy obliczaniu kwoty cla, ktore powinno byc odliczone zgodnie z art. 157 Kodeksu celnego, stosuje sie odpowiednio stawke preferencyjna lub obnizona, jezeli taka istnieje.

3. Przy obliczaniu kwoty cla na podstawie art. 157 Kodeksu celnego nie stosuje sie stawek minimalnych, jezeli sa ustanowione, ale wylacznie stawki ad valorem.

§ 184. 1. Koszty transportu i ubezpieczenia oraz oplat zaladunkowych i manipulacyjnych zwiazanych z transportem towarow wywozonych czasowo, poniesionych do miejsca, w ktorym towary te zostaly poddane procesowi uszlachetniania biernego:

1) nie sa wliczane sie do wartosci towarow wywozonych czasowo, jezeli wartosc ta jest ustalana zgodnie z § 182 ust. 1,

2) wlicza sie do kosztow uszlachetniania biernego, jezeli wartosc ta jest ustalana zgodnie z § 182 ust. 2.

2. Do kosztow uszlachetniania, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, wlicza sie koszty transportu i ubezpieczenia oraz oplaty zaladunkowe i manipulacyjne produktow kompensacyjnych od miejsca, w ktorym towary te zostaly poddane procesowi uszlachetniania biernego, do granicy panstwa lub portu polskiego.

§ 185. 1. Do ustalenia kwoty cla podlegajacej odliczeniu od kwoty cla za produkty kompensacyjne nalezy ustalic, w oparciu o normy zuzycia, ilosc towarow wywiezionych czasowo, zuzytych do wytworzenia produktow kompensacyjnych, w stosunku do ktorych oblicza sie naleznosci przywozowe.

2. Dla celow obliczenia naleznosci celnych ilosc towarow wywiezionych czasowo, o ktorej mowa w ust. 1, powinna zostac okreslona po odjeciu odpadow i resztek powstalych w procesach uszlachetniania.

§ 186. Odpady i resztki powstale w wyniku procesu uszlachetniania biernego traktowane sa jako straty.

§ 187. Przepis art. 158 § 3 Kodeksu celnego stosuje sie odpowiednio w odniesieniu do produktow zamiennych wydanych nieodplatnie ze wzgledu na zobowiazania gwarancyjne.

Rozdzial 7

Przepisy przejsciowe i koncowe

§ 188. 1. Pozwolenia udzielone przed dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia zachowuja waznosc do konca terminu, na jaki zostaly wydane.

2. Postepowania w sprawie udzielenia lub zmiany pozwolenia, wszczete i niezakonczone przed dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia, sa prowadzone na podstawie przepisow dotychczasowych.

§ 189. Traci moc rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz. U. Nr 104, poz. 1195 i z 2000 r. Nr 116, poz. 1219).

§ 190. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 19 marca 2001 r.

Zalaczniki

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr 4

Zalacznik nr 5

Zalacznik nr 6

Zalacznik nr 7

Zalacznik nr 8

Zalacznik nr 9

Zalacznik nr 10

Zalacznik nr 11

INSTRUKCJA WYPELNIANIA WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA NA KORZYSTANIE Z PROCEDURY USZLACHETNIANIA CZYNNEGO

Wstepne elementy wniosku

Miejscowosc i data

Nalezy podac nazwe miejscowosci oraz dzien, miesiac i rok sporzadzenia wniosku.

Imie i nazwisko (nazwa) wnioskodawcy

Wnioskodawca moze byc osoba, ktora:

- dokonuje procesu uszlachetniania (np. z wnioskiem wystepuje podmiot, ktory sam obrabia, przetwarza lub naprawia sprowadzany towar) lub

- organizuje ten proces (np. gdy osoba sama nie dokonuje procesu uszlachetniania, lecz zleca go jednemu lub kilku przedsiebiorstwom).

Wnioskodawca moze, ale nie musi byc wlascicielem towarow. Wniosek moze zostac zlozony takze przez przedstawiciela osoby ubiegajacej sie o udzielenie pozwolenia (wniosek zlozony z upowaznienia wnioskodawcy).

Jezeli wniosek z upowaznienia wnioskodawcy sklada agencja celna musi ona dzialac jako przedstawiciel bezposredni. W takim wypadku jako wnioskodawce nalezy wpisac osobe, ktora upowaznila agencje celna do dzialania.

Miejsce zamieszkania (siedziba)

Nalezy podac pelne dane wraz z kodem pocztowym.

Jezeli wniosek skladany jest przez przedstawiciela, nalezy podac dane dotyczace wnioskodawcy (osoby reprezentowanej) i dopisac "przez przedstawiciela...", a nastepnie podac imie i nazwisko (nazwe) oraz miejsce zamieszkania (siedzibe) przedstawiciela.

Naczelnik Urzedu Celnego w .......

Wniosek nalezy skierowac do naczelnika urzedu celnego, zgodnie z przepisami § 52 rozporzadzenia Ministra Finansow z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie gospodarczych procedur celnych (Dz. U. Nr 18, poz. 214 i z 2002 r. Nr 43, poz. 384). Wlasciwosc organow celnych reguluje rozporzadzenie Ministra Finansow z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie wlasciwosci miejscowej organow celnych (Dz. U. Nr 43, poz. 391). Wniosek skladany jest do organu celnego wlasciwego ze wzgledu na dokonywanie procesu uszlachetniania albo ze wzgledu na miejsce zamieszkania lub siedzibe wnioskodawcy.

W wypadku gdy dany proces uszlachetniania dokonywany jest w dwoch lub wiecej miejscach znajdujacych sie na obszarze wlasciwosci wielu organow celnych, to wniosek skladany jest do naczelnika urzedu celnego wlasciwego dla miejsca glownego procesu uszlachetniania.

W wypadku gdy np. osoba organizuje procesy uszlachetniania, ktore wykonywane sa w kilku roznych przedsiebiorstwach, znajdujacych sie na obszarze wlasciwosci kilku naczelnikow urzedow celnych, to moze wnioskowac o wydanie pozwolenia do organu celnego wlacciwego ze wzgledu na siedzibe tej osoby lub jej miejsce zamieszkania (np. podmiot gospodarczy sprowadza z zagranicy tkaniny do produkcji konfekcji, ktora produkowana jest w trzech roznych zakladach i w kazdym z tych zakladow dokonywana jest calosc procesow uszlachetniania, a nastepnie produkty wywozone sa poza polski obszar celny, to pozwolenie moze byc wydane przez naczelnika urzedu celnego wlasciwego ze wzgledu na siedzibe tego podmiotu gospodarczego).

Poszczegolne punkty wniosku

Pkt 1

Nalezy podac dane osoby, ktora faktycznie bedzie dokonywac procesu uszlachetniania.

Jezeli procesu uszlachetniania dokonuje wiecej niz jedna osoba, nalezy podac dane dotyczace kazdej z tych osob, np. jezeli wnioskodawca jest spolka z o.o., ktora sprowadza materialy, ale zleca trzem roznym producentom szycie z tych materialow odziezy, wowczas nalezy podac dane tych trzech producentow.

Pkt 2

Nalezy wybrac jeden system, ktory ma byc zastosowany.

Kwadrat mozna zaznaczyc wstawiajac w danym kwadracie np. znak "x".

Pkt 3

Nalezy podac kolejno dane dotyczace wszystkich rodzajow towarow, ktore maja zostac przywiezione w zwiazku z planowanym procesem uszlachetniania:

- nazwe handlowa lub techniczna - informacja ta powinna uwzgledniac nazwe zwyczajowo stosowana dla danego rodzaju towarow,

- pozycje taryfy celnej - nalezy podac pierwsze cztery cyfry kodu taryfy celnej,

- ilosc (j.m.) - nalezy podac przewidywana ogolna ilosc towarow, ktore maja byc przywiezione w terminie, na ktory ma zostac udzielone pozwolenie; we wniosku (a nastepnie w pozwoleniu) moze zostac podana wieksza ilosc towarow niz ta, ktora faktycznie zostanie przywieziona,

- wartosc celna - nalezy podac szacunkowa wartosc dotyczaca przewidywanego przywozu towarow; przy ustalaniu szacunkowej wartosci nalezy przyjac kurs waluty w stosunku do zlotego z dnia sporzadzania wniosku,

- parametry techniczne - w wypadku gdy produkty kompensacyjne maja byc wytwarzane z towarow ekwiwalentnych, rubryke te nalezy wypelnic szczegolowo, w taki sposob, aby umozliwic organowi celnemu porownanie towarow przywozonych i ekwiwalentnych. W innych wypadkach nalezy wskazac ogolne informacje o parametrach technicznych.

Jezeli towary maja byc przywozone partiami, wniosek powinien zawierac dane dotyczace ogolnej ilosci towarow, ktore maja byc przywiezione.

Jezeli dane nie mieszcza sie w tabeli, mozna je dolaczyc jako zalacznik do wniosku, czyniac o tym wzmianke w danej rubryce.

Pkt 4

Nalezy okreslic dane dotyczace przewidywanych produktow kompensacyjnych (w tym resztek i odpadow), ktore powstana w wyniku procesu uszlachetniania:

- nazwe handlowa lub techniczna - informacja ta powinna uwzgledniac nazwe zwyczajowo stosowana dla danego rodzaju towarow,

- pozycje taryfy celnej - nalezy podac pierwsze cztery cyfry kodu taryfy celnej,

- ilosc (j.m.) - nalezy podac szacunkowa ilosc produktow kompensacyjnych; ilosc produktow kompensacyjnych mozna, w zaleznosci od wypadku, okreslic np. w metrach, sztukach, kilogramach,

- wartosc - nalezy podac wartosc szacunkowa,

- parametry techniczne - w wypadku gdy produkty kompensacyjne maja byc wytwarzane z towarow ekwiwalentnych, rubryke te nalezy wypelnic szczegolowo, w taki sposob, aby umozliwic organowi celnemu porownanie towarow przywozonych i ekwiwalentnych. W innych wypadkach nalezy wskazac ogolne informacje o parametrach technicznych.

Jezeli dane nie mieszcza sie w rubryce, mozna je dolaczyc jako zalacznik do wniosku, czyniac o tym wzmianke w danej rubryce.

Pkt 5

Nalezy wypelnic, jezeli wnioskodawca przewiduje wytwarzanie produktow kompensacyjnych z towarow ekwiwalentnych. W takim wypadku nalezy zaznaczyc kwadrat np. wstawiajac znak "x" oraz podac dane dotyczace wszystkich towarow ekwiwalentnych, ktore maja byc wykorzystane (patrz instrukcja do pkt 3).

Dane dotyczace uprzedniego wywozu nalezy wypelnic w wypadku, gdy wnioskodawca chce wywiezc poza polski obszar celny produkty kompensacyjne wytworzone z towarow ekwiwalentnych przed przywozem towarow przeznaczonych do uszlachetnienia. Termin, w ciagu ktorego towary niekrajowe powinny zostac zgloszone do procedury uszlachetniania czynnego, nalezy okreslic, majac na wzgledzie, iz termin ten biegnie od dnia przyjecia zgloszenia do wywozu produktow kompensacyjnych uzyskanych z odpowiednich towarow ekwiwalentnych. Termin ten powinien byc wyznaczony np. w dniach, tygodniach, miesiacach.

Pkt 6

Nalezy podac:

a) wspolczynnik produktywnosci, tj. szacunkowa, przewidywana ilosc lub procent produktow kompensacyjnych, ktore mozna uzyskac w wyniku procesu uszlachetniania z przewidywanej ilosci towarow przywozonych, okreslonej w pkt 3 wniosku; prostym sposobem okreslenia wspolczynnika jest metoda ilosciowa; jezeli ze wzgledu na specyfike procesu technologicznego w chwili skladania wniosku nie mozna okreslic wspolczynnika produktywnosci, nalezy podac wstepnie oszacowany wspolczynnik produktywnosci albo okreslic, ze wspolczynnik produktywnosci zawiera sie w przedziale "od... do... ",

b) normy zuzycia, tj. ilosc towarow przywozonych zuzyta w procesie uszlachetniania do wytworzenia sztuki lub jednostki produktu kompensacyjnego, np. nalezy podac, iz na wytworzenie 1 kg cukierkow zuzywa sie 40 dag cukru. Jezeli ze wzgledu na specyfike procesu technologicznego w chwili skladania wniosku nie mozna okreslic normy zuzycia, nalezy podac wstepnie oszacowana norme zuzycia albo okreslic, ze norma zuzycia zawiera sie w przedziale "od... do...".

Pkt 7

Nalezy okreslic procesy, jakim w celu uzyskania produktow kompensacyjnych powinny zostac poddane przywozone towary. Wniosek moze dotyczyc jednego lub wiekszej liczby procesow uszlachetniania, np. podmiot gospodarczy dzialajacy w branzy tekstylnej moze zlozyc wniosek o wydanie jednego pozwolenia na uszlachetnianie polegajace na poddaniu przywozonych surowcow przedzeniu i tkaniu oraz uszyciu roznego asortymentu odziezy. Jezeli ze wzgledow praktyki gospodarczej wnioskodawca chce uzyskac oddzielne pozwolenia (np. bedzie chcial miec pozwolenie, ktore zwiazane bedzie z okreslonym kontraktem), powinien zlozyc odrebne wnioski o udzielenie tych pozwolen.

Pkt 8

Nalezy podac adres. W wypadku gdy proces uszlachetniania bedzie odbywal sie w kilku miejscach, np. w zakladach kilku producentow, nalezy wymienic wszystkie te miejsca.

Pkt 9

Nalezy podac termin (np. dwa lata), w ciagu ktorego wnioskodawca zamierza dokonywac zgloszen celnych o objecie towarow procedura uszlachetniania czynnego. Ostatniego zgloszenia do procedury bedzie mozna dokonac w dniu uplywu tego terminu.

Pkt 10

Nalezy zaproponowac (wstawiajac w odpowiedni kwadrat np. znak "x") jeden z dwoch wymienionych w tym punkcie terminow, majac na wzgledzie, iz termin, w ktorym produkty kompensacyjne maja zostac wywiezione lub powrotnie wywiezione badz otrzymac inne przeznaczenie celne, biegnie od dnia, w ktorym towary niekrajowe zostaly objete procedura uszlachetniania czynnego.

Termin wyznaczany stosownie do postanowien art. 125 § 1 Kodeksu celnego nalezy okreslic np. w dniach, tygodniach, miesiacach.

W wypadku gdy wnioskodawca chce, aby termin, ktory rozpoczyna swoj bieg w danym miesiacu kalendarzowym lub kwartale, uplywal odpowiednio ostatniego dnia nastepujacego po nim miesiaca kalendarzowego lub kwartalu (np. gdy wnioskodawca w ramach procesu uszlachetniania dokonuje w danym miesiacu lub kwartale systematycznych, wielokrotnych przywozow towarow i chce, by termin nadania przeznaczenia celnego produktom kompensacyjnym uplywal ostatniego dnia kolejnego miesiaca lub kwartalu), moze zaproponowac termin wyznaczany stosownie do postanowien art. 125 § 2a Kodeksu celnego, tj. termin miesieczny albo kwartalny (nalezy wybrac jeden z tych terminow).

Przy wyznaczaniu terminow nalezy miec na wzgledzie czas niezbedny na przeprowadzenie czynnosci zwiazanych z uszlachetnianiem i zbytem produktow kompensacyjnych, poniewaz elementy te wezmie pod uwage organ celny przy wyznaczeniu terminu w pozwoleniu.

Pkt 11

Nalezy podac (np. wstawiajac w odpowiedni kwadrat znak "x"), na podstawie jakich srodkow bedzie mozna stwierdzic, ze towary przywozone lub towary ekwiwalentne weszly w sklad produktow kompensacyjnych.

Pkt 12

Nalezy zaproponowac urzad lub urzedy: objecia i zakonczenia oraz urzad kontrolny.

Urzad objecia jest to urzad lub urzedy celne, w ktorych towary moga byc zglaszane do procedury. Mozna wskazac w zaleznosci od potrzeb jeden lub kilka urzedow, w ktorych beda zglaszane towary. Jezeli wnioskodawca wybierze kilka urzedow i organ celny nastepnie wymieni je w pozwoleniu, nie oznacza to, iz towary musza zostac obowiazkowo zgloszone we wszystkich urzedach; poszczegolne partie towarow bedzie mozna zglosic w ktorymkolwiek z tych urzedow celnych. We wniosku mozna okrecli¨ urzad ogolnie, np. Urzad Celny I w Warszawie (w takim wypadku organ celny okrecli urzad celny objecia bardziej precyzyjnie w pozwoleniu), lub wskazujac wybrany posterunek.

Urzad kontrolny bedzie kontrolowal procedure uszlachetniania. Nalezy zaproponowac urzad celny polozony na obszarze wlasciwosci miejscowej organu celnego wydajacego pozwolenie (np. jezeli wniosek jest skierowany do Naczelnika Urzedu Celnego I w Warszawie, mozna wskazac Urzad Celny I w Warszawie albo okreslony posterunek tego urzedu).

Urzad zakonczenia jest to urzad lub urzedy celne, w ktorych towary objete procedura uszlachetniania czynnego lub produkty kompensacyjne moga byc przedstawiane w celu nadania im przeznaczenia celnego konczacego te procedure (patrz wskazowki odnoszace sie do urzedu objecia).

Proponujac urzad objecia, kontrolny i zakonczenia, nalezy miec na wzgledzie regulacje zawarte w rozporzadzeniu Ministra Finansow z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie urzedow celnych, w ktorych sa dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego w zaleznosci od rodzaju towarow lub procedur celnych, ktorymi moga byc obejmowane towary (Dz. U. Nr 43, poz. 383).

Pkt 13

Nalezy podac date wydania, numer pozwolenia oraz wskazac organ, ktory wydal pozwolenie.

Pkt 14

W wypadku gdy dane zawarte we wniosku zostaly okreslone w sposob szacunkowy, w punkcie tym wnioskodawca powinien zamiescic oswiadczenie wskazujace, iz w chwili skladania wniosku nie jest mozliwe szczegolowe okreslenie danych dotyczacych towarow przywozonych, produktow kompensacyjnych, wspolczynnika produktywnosci i norm zuzycia.

Jezeli w chwili skladania wniosku nie jest mozliwe szczegolowe okreslenie danych dotyczacych towarow przywozonych lub produktow kompensacyjnych, w wypadkach uzasadnionych procesem uszlachetniania, rodzajem prowadzonej dzialalnosci, charakterem towaru, wymogami kontraktu lub przyczynami gospodarczymi, w punkcie tym wnioskodawca powinien zamiescic oswiadczenie wraz z podaniem przyczyn.

Jezeli w chwili skladania wniosku wnioskodawca nie moze okreslic, ze wzgledu na sposob dokonywania procesu lub procesow uszlachetniania, wspolczynnika produktywnosci lub normy zuzycia albo okreslenie wspolczynnika produktywnosci lub normy zuzycia jest znacznie utrudnione, powinien wraz z podaniem przyczyn oswiadczyc, iz dane te zostana okreslane w rozliczeniu zakonczenia procedury uszlachetniania czynnego albo we wniosku o zwrot lub umorzenie cla.

Ponadto nalezy podac inne informacje, ktore zdaniem wnioskodawcy moga miec wplyw na podjecie decyzji o wydaniu pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego.

Pkt 15

Nalezy wymienic wszystkie dolaczone do wniosku zalaczniki, a w szczegolnosci:

1) opis procesu uszlachetniania czynnego,

2) informacje, czy ktorykolwiek z produktow kompensacyjnych jest odpadem niebezpiecznym, a w wypadku gdy wnioskodawca jest osoba prowadzaca dzialalnosc gospodarcza takze:

3) aktualne dokumenty potwierdzajace prowadzenie przez wnioskodawce dzialalnosci gospodarczej,

4) zaswiadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON albo numeru PESEL, jezeli wnioskodawca jest osoba, ktora nie podlega obowiazkowi wpisania do systemu identyfikacji podmiotow gospodarki narodowej REGON,

5) decyzje o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Wniosek powinien zostac podpisany przez wnioskodawce. W wypadku skladania wniosku przez przedstawiciela podpis sklada w imieniu wnioskodawcy jego przedstawiciel.

Zalacznik nr 12

Zalacznik nr 13

Zalacznik nr 14

Zalacznik nr 15

Zalacznik nr 16

Zalacznik nr 17

..................................................
miejscowosc i data
OSWIADCZENIE
 
Oswiadczam, ze, z wyjatkiem towarow wymienionych ponizej, na produkty kompensacyjne wymienione w tym dokumencie nie zostal wystawiony zaden dokument potwierdzajacy pochodzenie towaru, uprawniajacy do skorzystania z preferencji celnych wynikajacych z umow o strefach wolnego handlu, oraz zobowiazuje sie do niezwlocznego zawiadomienia urzedu celnego w przypadku retrospektywnego wystawienia ww. dowodu potwierdzajacego pochodzenie towaru.
................................................................
podpis posiadacza pozwolenia

Zalacznik nr 18

WYKAZ PRODUKTOW KOMPENSACYJNYCH ORAZ WYKAZ PROCESOW USZLACHETNIANIA DO OBLICZANIA NALEZNOSCI PRZYWOZOWYCH WLASCIWYCH DLA TYCH PRODUKTOW

Lp. Kod PCN i nazwa produktow kompensacyjnych Procesy uszlachetniania, w wyniku ktorych powstaja produkty kompensacyjne
1 2 3
1 ex Dzial 2 Podroby jadalne Kazda obrobka i przetworzenie
2 0511 99 80 9 Odpady powstale w wyniku operacji wymienionych w kolumnie 3 Porcjowanie miesa zwierzecego z Dzialu 1
3 0209 00 11 lub 0209 00 19 Podskorny tluszcz wieprzowy Uboj trzody chlewnej; obrobka i przetworzenie miesa
4 0209 00 30 Tluszcz wieprzowy Uboj trzody chlewnej; obrobka i przetwarzanie miesa
5 0511 91 10 0 Odpady powstale w wyniku operacji wymienionych w kolumnie 3 Ciecie mrozonych blokow filetow
6 0511 91 10 0 Odpady powstale w wyniku operacji wymienionych w kolumnie 3 Wedzenie i ciecie ryb na platy
7 ex 0404 Serwatka Przetwarzanie swiezego mleka
8 ex 0404 Serwatka w proszku, nie zawierajaca dodatku cukru Wytwarzanie laktozy z zageszczonej serwatki
9 ex 0407 00 Jaja zaplodnione Inkubacja i wyleg pisklat jednodniowych
10 0502 Szczecina i siersc swin lub dzikow; siersc borsuka i inna siersc do wyrobu szczotek i pedzli; odpady takiej szczeciny i siersci Kazda obrobka i przetworzenie
11 0503 00 00 0 Wlosie konskie i odpady z niego, nawet ulozone na warstwie lub pomiedzy dwoma warstwami innych materialow Kazda obrobka i przetworzenie
12 0504 00 00 Jelita, pecherze i zoladki zwierzece (oprocz rybich) cale lub w kawalkach Uboj i podzial zwierzat z Dzialu 1
13 ex 0505 90 00 0 Proszek i odpady z pior lub czesci pior Kazda obrobka i przetworzenie
14 0506 Kosci i rdzenie rogow, nie obrobione, odtluszczone, wstepnie przygotowane (ale nie przyciete dla nadania ksztaltu), poddane dzialaniu kwasu lub odzelatynowane; proszek i odpadki tych produktow Kazda obrobka i przetworzenie
15 ex 0507 Rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, szpony i dzioby, nie obrobione lub tylko przygotowane, ale nie przyciete dla nadania ksztaltu oraz odpadki i proszek tych produktow, fiszbiny wielorybow i podobnych zwierzat, nie obrobione lub tylko przygotowane, ale nie przyciete dla nadania ksztaltu, oraz siersc i odpady tych produktow Kazda obrobka lub przetworzenie
16 ex 0508 00 00 0 Proszek i odpady pustych skorup Kazda obrobka i przetworzenie
17 ex 0508 00 00 0 Skorupy krewetek Obieranie krewetek ze skorupy
18 ex 0510 00 00 0 Produkty zwierzece, swieze, chlodzone lub mrozone albo inaczej tymczasowo zakonserwowane w rodzaju uzywanych do przygotowania produktow farmaceutycznych Uboj i podzial zwierzat z Dzialu 1
19 0511 91 10 Odpady rybie Kazda obrobka i przetworzenie
20 ex 0511 99 80 9 Glowizna nie nadajaca sie do spozycia Uboj i podzial zwierzat z Dzialu 1
21 ex 0511 99 80 9 Krew Uboj zwierzat z Dzialu 1
22 ex 0511 99 Odpady powstale w wyniku operacji wymienionych w kolumnie 3 Uboj zwierzat z Dzialu 1 oraz wszelkiego rodzaju przerob i przetwarzanie miesa
23 ex 0511 99 80 9 Skorupy jaj Oddzielanie jaj od skorupek
24 ex 0511 99 10 Odpady skory Zdejmowanie skory z miesa wieprzowego
25 ex Dzial 23 Odpadki warzyw Ciecie, ciecie na plasterki, lamanie, proszkowanie oraz mieszanie towarow z pozycji 0712 CN
26 ex Dzial 23 Odpadki roslin straczkowych Ciecie, ciecie na plasterki,
lamanie i proszkowanie towarow z pozycji 0713CN
27 ex 0901 Kawa lamana Przetworzenie lub obrobka surowej kawy
28 0901 90 10 0 Lupinki i luski Palenie surowej kawy
29 ex 0902 20 00 lub ex 0902 40 00 Proszek herbaty Przetworzenie i obrobka surowej herbaty; pakowanie w torebki
30 ex Dzial 23 Odpadki papryki Czyszczenie, rozgniatanie, mielenie i przesiewanie suszonych owocow z rodzaju Capsicum
31 1006 40 00 0 Ryz lamany Obrobka lub przetworzenie ryzu
32 ex 1104 Ziarna zboz, nie obrobione inaczej niz przez srutowanie Obrobka lub przetworzenie zboz
33 1104 30 Zarodki zboz, cale, miazdzone, platkowane lub mielone Obrobka lub przetworzenie zboz
34 1109 00 00 0 Gluten pszenny, suszony lub nie Obrobka lub przetworzenie pszenicy
35 ex 1209 Odpady nasion burakow (nasiona lamane, bezplodne, nasiona o niewielkiej zdolnosci rozrodczej lub nasiona nienadajace sie do siewu mechanicznego) Czyszczenie, przesiewanie, polerowanie lub przemywanie burakow cukrowych
36 ex 1213 00 00 0 Sloma i plewy zboz, nie preparowane lub siekane, ale nie przygotowane inaczej Obrobka lub przetworzenie zboz
37 ex 1501 00 Smalec i inne tluszcze wieprzowe Uboj trzody chlewnej
38 1502 00 Tluszcze wolowe, owcze i kozie Uboj bydla, owiec i koz, obrobka i przetworzenie miesa
39 ex 1504 Oleje rybie Filetowanie ryb
40 1506 00 00 0 Pozostale oleje i tluszcze zwierzece Usuwanie tluszczu z miesa, kosci i odpadow
41 1515 21 90 0 Olej kukurydziany Przetworzenie kukurydzy
42 ex 1520 00 00 0 Gliceryna surowa Rozklad i rafinacja tluszczy i olejow z Dzialu 15
43 ex 1522 00 Pozostalosci powstale przy obrobce substancji tluszczowych oraz woskow zwierzecych lub roslinnych Kazda obrobka i przetworzenie
44 ex 1522 00 39 0 Stearyna Rafinacja tluszczow i olejow z Dzialu 15
45 ex 1522 00 91 0 ex 1522 00 99 0 Wosk zawierajacy szlam olejowy i mety olejowe oraz olej zawierajacy ziemie fulerska Oczyszczanie, odkwaszenie, bielenie cieklych olejow roslinnych
46 ex 1702 30 i ex 1702 40 Odpady z krystalizacji cukru skrobiowego Przetworzenie kukurydzy w glukoze
47 1703 10 00 0 Melasy trzcinowe Przetwarzanie cukrow
48 1802 00 00 0 Kakaowe luski, lupiny, oslonki i inne odpady z kakao Kazda obrobka i przetworzenie
49 ex 2102 Drozdze Produkcja piwa
50 ex 2208 90 91 0 ex 2208 90 99 0 Przedgon i podgon z destylacji (alkohol etylowy nieskazony o objetosciowej mocy alkoholu mniejszej niz 80% obj.) i wino destylowane (przedgon i Destylacja surowego alkoholu etylowego lub wina
pogon z destylacji, niestezone)
51 ex Dzial 23 Pozostalosci i odpadki przemyslu spozywczego Kazda obrobka i przetworzenie
52 2401 30 00 0 Lodygi, zylki lisci, odpady tytoniowe Wyrob papierosow, cygaretek i cygar oraz tytoniu do palenia; mieszanki tytoniowe
53 2525 30 00 0 Odpadki miki Kazda obrobka i przetworzenie
54 2619 00 Zuzel (z wyjatkiem granulowanego), zgorzeliny i inne odpady z produkcji zeliwa i stali Kazda obrobka i przetworzenie
55 2620 Popioly i pozostalosci (inne niz z produkcji stali), zawierajace metale lub ich zwiazki Kazda obrobka i przetworzenie
56 2621 00 00 0 Inny zuzel i popiol, takze popiol z wodorostow morskich (kelp) Kazda obrobka i przetworzenie
57 ex 2705 00 00 0 Gaz Koksowanie wegla
58 ex 2706 00 00 0 Smola destylowana z wegla i inne smoly mineralne, wlaczajac oraz smoly mieszane czesciowo destylowane Koksowanie wegla
59 ex 2707 Przedgon i pozostalosci destylacji Destylacja fenoli
60 ex 2711 29 00 0 Gaz z procesu odwodorowania i pozostale weglowodory gazowe Wytwarzanie polistyrenu z benzenu etylowego
61 2712 10 10 0 Wazelina surowa Rafinacja surowej parafiny
62 ex 2712 90 Pozostale woski mineralne, nawet barwione Kazda obrobka i przetworzenie
63 ex 2713 Bitumy naftowe, koks naftowy oraz inne pozostalosci olejow ropy naftowej lub olejow otrzymywanych z mineralow Kazda obrobka i przetworzenie
bitumicznych
64 2806 10 00 0 Kwas chlorowodorowy Wytwarzanie roznych produktow chemicznych z fluorytu, fluorowodoru, 2,6-dwuizopropyloaniliny i acetanilidu dwuizopropyloaniny
65 2807 00 10 0 Kwas siarkowy Wytwarzanie sulfonamidow
66 2811 21 00 0 Dwutlenek wegla 1. Produkcja piwa 2. Produkcja alkoholu etylowego i napojow alkoholowych
67 ex 2811 19 80 0 Kwas fluorokrzemowy Przetwarzanie fluorytu i fluorowodoru
68 ex 2812 10 18 0 Czterochlorek krzemu Wytwarzanie silanow (krzemowodorow), silikonow i ich pochodnych z krzemu
69 2825 90 11 0 i 2825 90 19 0 Wodorotlenek wapnia Przetwarzanie weglika wapniowego w acetylen i cyjanamid wapniowy
70 2833 29 50 0 Siarczan zelaza Wytwarzanie walcowanych na zimno blach zelaznych lub stalowych, ze zwojow
71 ex 2833 29 90 0 Siarczan wapnia Przetworzenie fluorytu w fluorowodor
72 ex 2846 90 00 0 Tlenek gadolinu Odzyskiwanie galu i tlenku galu ze zlomu (przetwarzanie odpadow zwiazkow tlenku gadolinu /galu/ Gd3Ga5O12)
73 2902 30 90 0 Toluen Wytwarzanie polistyrenu z benzenu etylowego
74 ex 2902 90 80 0 Alfa-metylostyren Wytwarzanie acetonu lub fenolu z kumenu
75 2903 Chlorowcowane pochodne weglowodorow Wytwarzanie produktow na bazie fluorowodoru
76 2904 Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne weglowodorow, takze chlorowcowane Wytwarzanie produktow na bazie fluorowodoru
77 2905 11 00 0 Metanol Wytwarzanie alkoholi tluszczowych z oleju kokosowego lub wlokien poliesteru
78 2909 Etery, eteroalkohole i pozostale produkty z pozycji 2909 PCN Wytwarzanie produktow na bazie hydrochinonu
79 2915 21 00 0 Kwas octowy Wytwarzanie witamin z bezwodnika octowego
80 ex 3503 00 Odpady zelatyny Przetwarzanie zelatyny farmaceutycznej w kapsulki
81 ex 3801 10 00 0 Pyl z grafitu sztucznego Wytwarzanie elektrod grafitowych do elektrycznych piecow do wytapiania
82 ex 3805 90 00 0 Surowy dwupenten Wytwarzanie wodorotlenkow pinenu, (1R,2R,4R) octanu bornylu (octan izobornylu), kamfory lub kamfenu z alfa-pinenu
83 ex 3806 90 00 0 Spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe Wytwarzanie mydel zywicznych sodowych i kalafonii potasowej
84 ex 3815 Nie nadajace sie do uzytku katalizatory Wytwarzanie katalizatorow z krzemu glinu
85 3823 12 00 0 i ex 3823 13 00 0 Przemyslowe kwasy tluszczowe, kwasne oleje z rafinacji 1. Rafinacja tluszczy i olejow z Dzialu 15
2. Destylacja frakcyjna kwasow tluszczowych
86 3823 11 00 0 Kwas stearynowy Wytwarzanie kwasu erukowego
87 ex 3824 90 61 0 Zanieczyszczona penicylina (pozostalosci z przesiewania) Wytwarzanie lekarstw
88 ex 3824 90 95 0 Oleje fuzlowe Produkcja alkoholu etylowego i napojow alkoholowych
89 ex 3824 90 95 0 Oleje kamforowe Wytwarzanie kamfory z alfa-pinenu
90 ex 3824 90 95 0 Pozostalosci dekofeinizacji (mieszanina wosku kawy, surowej kofeiny i wody) Dekofeinizacja kawy
91 ex 3824 90 95 0 Pozostalosci prazenia gipsu Wytwarzanie fluorowodoru, fluorkow i kriolitu z fluorytu
92 ex 3824 90 95 0 Melasa pozbawiona cukru Wytwarzanie kwasu cytrynowego z
bialego cukru
93 ex 3824 90 95 0 Pozostalosci po przetworzeniu sorbozy Wytwarzanie kwasu askorbinowego z glukozy
94 ex 3824 90 95 0 Roztwory siarczanu sodowego Wytwarzanie kwasu dwuhydroksystearynowego z surowego oleju rycynowego
95 ex 3824 90 95 0 Pozostalosci z produkcji kumenu Wytwarzanie acetonu, fenolu i alfa-metylostyrenu
96 ex 3824 90 95 0 Pozostalosci Wytwarzanie 1,4-butanodiolu i tetrahydrofuranu z metanolu i wytwarzanie pentano 1,5-diolu oraz szescio-l,6-dilolu z mieszaniny diolu
97 ex 3824 90 95 0 Odpady, mieszanki zmieszane z kofeina, woskiem kawy, woda i zanieczyszczeniami Dekofeinizacja i specyficzna obrobka majaca na celu zlagodzenie stymulujacych wlasciwosci surowej kawy
98 ex 3824 90 95 0 Glukonmycel i lug macierzysty Wytwarzanie kwasu glukonowego, jego soli i estrow, z syropu z glukozy
99 ex 3915 Resztki i odpady tworzyw sztucznych Kazda obrobka i przetworzenie
100 ex 4004 00 00 0 Odpady i skrawki kauczuku nieutwardzonego; resztki z kauczuku nieutwardzonego nadajace sie jedynie do odzyskania kauczuku Kazda obrobka i przetworzenie
101 4017 00 10 0 Resztki, odpady i proszek z kauczuku utwardzonego Kazda obrobka i przetworzenie
102 ex 4101 i 4103 Surowe skory i skorki (swieze, solone, suszone, wapnowane, piklowane nawet dwojone) wylaczajac skory owcze z welna Zdejmowanie skory ze zwierzat z Dzialu 1
103 ex 4104 39 10 0 Scinki skor bydlecych (nadajace sie jeszcze do produkcji wyrobow ze skory) Kazda obrobka i przetworzenie
104 ex 4110 00 00 0 Skrawki i pozostale odpady skory wyprawionej lub skory pergaminowanej, nie nadajace sie do produkcji artykulow skorzanych; pyl, proszek i maka skorzana Kazda obrobka i przetworzenie
105 ex 4302 20 00 0 Kawalki i scinki skor futerkowych, garbowane lub wykonczone, nie polaczone Wytwarzanie artykulow futrzarskich
106 ex Dzial 44 Odpady i scinki drewniane, wlaczajac pyl drewniany Kazdy obrobka i przetworzenie
107 ex 4501 Odpady korka Kazda obrobka i przetworzenie
108 ex 4707 Makulatura z papieru i tektury; odpady z papieru i tektury nadajace sie wylacznie do produkcji papieru Kazda obrobka i przetworzenie
109 ex Sekcja XI Tkaniny i dzianiny, wykonczeniowe, z widocznymi wadami (tzw. "towary drugiego gatunku") Obrobka i przetworzenie tkanin i dzianin wszelkiego rodzaju
110 ex 5003 Odpady jedwabiu (lacznie z kokonami nie nadajacymi sie do motania, wyczeski i szarpanka rozwlokniona) Kazda obrobka i przetworzenie
111 ex 5103 Odpady z welny owiec lub jagniat lub z pozostalej lub siersci zwierzecej (cienkiej albo grubej), z wylaczeniem odpadow szarpanych lub rozwloknionych Kazda obrobka i przetworzenie
112 5104 00 00 0 Odpady z welny owiec lub jagniat lub innej siersci, zwierzecej (cienkiej albo grubej), szarpane lub rozwloknione (wlaczajac szarpane lub rozwloknione szmaty) Kazda obrobka lub przetworzenie
113 ex 5202 Odpady bawelniane (wlaczajac szarpane lub rozwloknione szmaty nie zgrzeblone lub czesane) Kazda obrobka i przetworzenie
114 ex 5301 Pakuly i odpady lniane (wlaczajac szarpane lub rozwloknione szmaty) Kazda obrobka i przetworzenie
115 ex 5302 Pakuly i odpady konopi siewnych (lacznie z szarpanymi lub rozwloknionymi szmatami lub linami) Kazda obrobka i przetworzenie
116 ex 5303 Odpady i pakuly z juty i innych lykowych wlokien przednych (z wylaczeniem lnu, konopi i rumii) Kazda obrobka i przetworzenie
117 ex 5304 Odpady wlokien sizalowych i innych wlokien przednych z rodzaju "agave" Kazda obrobka i przetworzenie
118 ex 5305 Pakuly i odpady konopi manilskich (lacznie z szarpanymi lub rozwloknionymi szmatami lub linami) Kazda obrobka i przetworzenie
119 ex 5305 Pakuly i odpady ramii (lacznie z odpadami przedzy i szarpanka rozwlokniona) Kazda obrobka i przetworzenie
120 ex 5503 i ex 5504 Wlokna akrylowe i wiskozowe (niskiej jakosci z widocznymi wadami) Wytwarzanie wlokien przednych akrylowych lub wiskozowych
121 5505 Odpady (lacznie z odpadami przedzy i szarpane lub rozwloknione szmaty) lub wlokna chemiczne (ciagle lub nieciagle), nie zgrzeblone, nie czesane lub inaczej przygotowane do przedzenia Kazda obrobka i przetworzenie
122 6310 Szmaty zuzyte lub nowe, odpady szpagatu, powrozow, lin i linek i zuzyte wyroby ze szpagatu, powrozow lin i linek Kazda obrobka i przetworzenie
123 7001 00 10 0 Odpady szklane (stluczki) Kazda obrobka i przetworzenie
124 ex 7001 Odpady z wlokien szklanych ciaglych Tkanie
125 ex 7019 Tkaniny z wlokien szklanych z widocznymi wadami Tkanie z wlokna szklanego
126 7105 Pyl i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub polszlachetnych Kazda obrobka i przetworzenie
127 ex 7112 Zmiotki zlota, srebra oraz jubilerskie, pozostalosci i inne odpady i skrawki metali szlachetnych Kazda obrobka i przetworzenie
128 ex 7202 21 i ex 7202 29 00 Pozostalosci z przesiewania zelazokrzemu Wytwarzanie czterochlorku krzemu i dwutlenku krzemu
129 7204 Odpady i zlom zeliwa i stali Kazda obrobka lub przetworzenie
130 7204 Odpady stali niestopowej powstale w wyniku ciecia szerokich tasm walcowanych na goraco Wytwarzanie blachy walcowanej na goraco z wlewkow z plyt walcowanych ze stali niestopowej
131 7204 Odpady sztab ze stali stopowej, powstale w wyniku ciecia, do ponownego uzytku Wytwarzanie wkretow srub, sworzni lub nakretek ze sztab ze stali stopowej
132 7204 Odpady stali stopowej pochodzace z ciecia szerokich tasm walcowanych na goraco Wytwarzanie szerokich tasm walcowanych na goraco z wlewkow ze stali stopowej
133 7204 Odpady stali stopowej pochodzace z ciecia blachy z tzw. stali "elektrycznej" Wytwarzanie transformatorow z blachy "elektrycznej"
134 7204 Odpady stali stopowej pochodzace z ciecia obreczy i tasm ze stali "elektrycznej" Wytwarzanie transformatorow z obreczy i tasm ze stali "elektrycznej"
135 ex 7308 Prowadnice metalowe ze spoinami (zgrzeinami) Wytwarzanie prowadnic metalowych z obreczy lub tasm
136 7404 00 Odpady miedzi i zlom Kazda obrobka i przetworzenie
137 7503 00 Odpady niklu i zlom Kazda obrobka i przetworzenie
138 7602 00 Odpady aluminium i zlom Kazda obrobka i przetworzenie
139 7802 00 Odpady olowiu i zlom Kazda obrobka i przetworzenie
140 ex 7804 11 00 0 Przeznaczone do ponownego uzytku odpady folii olowianej pokrywanej obustronnie Wytwarzanie folii olowianej pokrywanej obustronnie, do uzytku w fotografii, z arkuszy winylu i pokrywanego papieru
141 7902 00 00 0 Odpady cynku i zlom Kazda obrobka i przetworzenie
142 8002 00 00 0 Odpady cyny i zlom Kazda obrobka i przetworzenie
143 8101 91 90 0 Odpady i zlom wolframu Kazda obrobka i przetworzenie
144 8102 91 90 0 Odpady i zlom molibdenu Kazda obrobka i przetworzenie
145 8103 10 90 0 Odpady i zlom tantalu Kazda obrobka i przetworzenie
146 8104 20 00 0 Odpady i zlom magnezu (wylaczajac wiory o jednolitych rozmiarach) Kazda obrobka i przetworzenie
147 ex 8105, ex 8106 ex 8107, ex 8108 ex 8110 ex 8111 i ex 8112 Odpady i zlom metali nieszlachetnych Kazda obrobka i przetworzenie
148 ex Dzial 84 Czesci zdemontowane i uszkodzone podczas procesu uszlachetniania lub ktore staly sie bezuzyteczne podczas uszlachetniania Wytwarzanie maszyn i urzadzen mechanicznych, pojazdow, wyposazenia elektrycznego, przyrzadow pomiarowych, kontrolnych oraz precyzyjnych, jak rowniez ich modyfikacja lub dostosowanie do innych norm technicznych
ex Dzial 85
ex 8708
ex Dzial 90
149 Dzialy 84, 85, 86, 88 i 90 Czesci i czesci zamienne, jak rowniez czesci maszyn, urzadzen, pojazdow szynowych, statkow powietrznych i innych urzadzen Naprawa lub przeglad (regulacja i czyszczenie metodami elektrycznymi lub mechanicznymi) oraz doprowadzenie do stanu uzywalnosci (wymiana czesci roboczych) maszyn urzadzen, pojazdow szynowych, statkow powietrznych i innych urzadzen
150 8708, 8413 Czesci i akcesoria do pojazdow samochodowych Przystosowanie pojazdow samochodowych do celow specjalnych

Zalacznik nr 19

WYKAZ TOWAROW ORAZ RODZAJE PROCESOW PRZETWARZANIA, WOBEC KTORYCH STOSUJE SIE PROCEDURE PRZETWARZANIA POD KONTROLA CELNA

Lp. Towary, ktore moga byc przetwarzane pod kontrola celna Dopuszczone przetwarzania
1 Wszelkiego rodzaju towary Przetwarzanie w probki, wzory i materialy przeznaczone do reklamy lub akwizycji
2 Wszelkiego rodzaju towary Procesy majace na celu odzyskanie surowcow wtornych
3 Wszelkiego rodzaju towary Odzyskiwanie czesci lub komponentow
4 Wszelkiego rodzaju towary Oddzielenie lub zniszczenie uszkodzonych czesci
5 Wszelkiego rodzaju towary stanowiace polprodukty lub surowce Przetwarzanie na podzespoly elektroniczne
6 Polprodukty do produkcji kabli gotowych z dzialow: 90, 74, 39 taryfy celnej Przetwarzanie na produkty gotowe z pozycji 8544 taryfy celnej
7 Surowce i polprodukty farmaceutyczne z dzialow: 28 i 29 taryfy celnej Przetwarzanie na produkty z dzialu 30 taryfy celnej, tj. leki gotowe
8 Surowce z pozycji 4002, 4003 taryfy celnej Przetwarzanie na wyroby przemyslu gumowego
9 Surowce i polprodukty wlokiennicze z dzialu 55, z kodu PCN 5503 20 00 0 taryfy celnej Przetwarzanie na nici do szycia z podpozycji 5508 10 taryfy celnej oraz na wlokniny z wlokien chemicznych z pozycji 5603 taryfy celnej

Zalacznik nr 20

Zalacznik nr 21

Zalacznik nr 22

Zalacznik nr 23

Zalacznik nr 24

Zalacznik nr 25

Zalacznik nr 26

Zalacznik nr 27

AKCESORIA I WYPOSAZENIE KONTENERA

Akcesoria i wyposazenie kontenera obejmuja w szczegolnosci nastepujace urzadzenia, nawet jezeli sa zdejmowane:

a) urzadzenia sluzace do kontroli, zmiany lub utrzymania temperatury wewnatrz kontenera,

b) drobne przyrzady, takie jak wskazniki temperatury lub wstrzasow, przeznaczone do wykazywania lub rejestrowania zmian warunkow otoczenia i wstrzasow,

c) wewnetrzne scianki dzialowe, palety, polki, podporki, wieszaki, plyty, pokrowce i podobne urzadzenia sluzace do rozlokowania towarow w kontenerze.

Zalacznik nr 28

WYPOSAZENIE DLA PRASY, RADIOFONII I TELEWIZJI

1) Wyposazenie dla prasy:

a) komputery osobiste,

b) telekopiarki,

c) maszyny do pisania,

d) kamery wszystkich rodzajow,

e) aparaty sluzace do transmisji, nagrywania lub odtwarzania dzwieku lub obrazu, w szczegolnosci magnetowidy, odtwarzacze wideo, mikrofony, stoly mikserskie, zestawy glosnikowe,

f) nosniki dzwieku lub obrazu, czyste lub zapisane,

g) instrumenty i aparaty sluzace do pomiarow i kontroli technicznej, w szczegolnosci oscylografy, systemy kontroli magnetofonow i magnetowidow, mierniki uniwersalne, skrzynki i torby na narzedzia, generatory sygnalow wideo,

h) wyposazenie oswietleniowe, w szczegolnosci reflektory, transformatory, statywy,

i) akcesoria, w szczegolnosci kasety, fotometry, obiektywy, statywy, akumulatory, pasy transmisyjne, urzadzenia do ladowania akumulatorow, monitory.

2) Wyposazenie dla radiofonii:

a) wyposazenie telekomunikacyjne, w szczegolnosci nadajniki-odbiorniki lub nadajniki radiowe, koncowki przylaczane do sieci lub kabla, polaczenia satelitarne,

b) wyposazenie sluzace do emisji sygnalow czestotliwosci slyszalnej, w szczegolnosci aparatura do nagrywania dzwieku, nagrywania i odtwarzania,

c) instrumenty i aparaty sluzace do pomiarow i kontroli technicznej, w szczegolnosci oscylografy, systemy kontroli magnetofonow i magnetowidow, mierniki uniwersalne, skrzynki i torby na narzedzia, generatory sygnalow wideo,

d) akcesoria, w szczegolnosci zegary, chronometry, busole, mikrofony, stoly mikserskie, tasmy magnetofonowe dla dzwieku, zespoly pradnicze, transformatory, baterie i akumulatory, urzadzenia do ladowania akumulatorow, urzadzenia grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne,

e) nosniki dzwieku lub obrazu, czyste lub zapisane.

3) Wyposazenie dla telewizji:

a) kamery telewizyjne,

b) aparatura dla telekina,

c) instrumenty i aparaty sluzace do pomiarow i kontroli technicznej,

d) aparaty sluzace do transmisji i retransmisji,

e) urzadzenia dla lacznosci,

f) urzadzenia sluzace do nagrywania lub odtwarzania dzwieku lub obrazu, w szczegolnosci magnetofony, magnetowidy, odtwarzacze wideo, mikrofony, stoly mikserskie, zestawy glosnikowe,

g) wyposazenie oswietleniowe, w szczegolnosci reflektory, transformatory, statywy,

h) wyposazenie dla montazu,

i) akcesoria, w szczegolnosci zegary, chronometry, busole, obiektywy, swiatlomierze, statywy, urzadzenia do ladowania akumulatorow, kasety, zespoly pradnicze, transformatory, baterie i akumulatory, urzadzenia grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne,

j) nosniki dzwieku lub obrazu, czyste lub zapisane, w szczegolnosci czolowki filmow, sygnaly wywolawcze stacji, wstawki muzyczne,

k) kopie zdjec filmowych dziennej produkcji,

l) instrumenty muzyczne, kostiumy, dekoracje i inne rekwizyty teatralne, estradowe.

4) Pojazdy przeznaczone lub specjalnie przystosowane do wyzej wymienionych celow.

Zalacznik nr 29

WYPOSAZENIE KINEMATOGRAFICZNE

1) kamery wszystkich rodzajow,

2) instrumenty i aparaty sluzace do pomiarow i kontroli technicznej, w szczegolnosci oscylografy, systemy kontroli magnetofonow i magnetowidow, mierniki uniwersalne, skrzynki i torby na narzedzia, generatory sygnalow wideo,

3) najazdy i zurawie kamerowe,

4) sprzet oswietleniowy, w szczegolnosci reflektory, transformatory, statywy,

5) sprzet dla montazu,

6) aparaty sluzace do nagrywania lub odtwarzania dzwieku lub obrazu, w szczegolnosci magnetofony, magnetowidy, odtwarzacze wideo, mikrofony, stoly mikserskie, zestawy glosnikowe,

7) nosniki dzwieku lub obrazu, czyste lub zapisane, w szczegolnosci czolowki filmow, sygnaly wywolawcze stacji, wstawki muzyczne,

8) kopie zdjec filmowych dziennej produkcji,

9) akcesoria, w szczegolnosci zegary, chronometry, busole, mikrofony, stoly mikserskie, tasmy magnetyczne, zespoly pradnicze, transformatory, baterie i akumulatory, urzadzenia do ladowania akumulatorow, urzadzenia grzewcze, klimatyzacyjne i wentylacyjne,

10) instrumenty muzyczne, kostiumy, dekoracje i inne rekwizyty teatralne, estradowe,

11) pojazdy przeznaczone lub specjalnie przystosowane do wyzej wymienionych celow.

Zalacznik nr 30

WYPOSAZENIE ZAWODOWE

1) Wyposazenie do montazu, prob uruchomienia, kontroli, sprawdzenia, konserwacji lub naprawy maszyn, instalacji srodkow transportu:

a) narzedzia,

b) sprzet i aparaty sluzace do pomiarow, sprawdzenia lub kontroli temperatury, cisnienia, odleglosci, wysokosci, powierzchni, szybkosci itp., lacznie z aparatami elektrycznymi, w szczegolnosci woltomierze, amperomierze, kable pomiarowe, komparatory, transformatory, rejestratory itp. oraz wzorce pomiarowe,

c) aparaty i sprzet do fotografowania maszyn i instalacji podczas lub po ich zmontowaniu,

d) aparaty do kontroli technicznej statkow.

2) Wyposazenie potrzebne handlowcom, specjalistom z zakresu naukowej lub technicznej organizacji pracy, z zakresu wytworczosci, ksiegowosci oraz osobom wykonujacym podobne zawody:

a) komputery osobiste,

b) maszyny do pisania,

c) aparaty do transmisji, nagrywania lub odtwarzania dzwieku lub obrazu,

d) przyrzady i aparaty sluzace do liczenia.

3) Wyposazenie potrzebne specjalistom majacym za zadanie wykonanie pomiarow topograficznych lub prac zwiazanych z badaniem gruntu pod wzgledem geofizycznym:

a) przyrzady i aparaty miernicze,

b) sprzet wiertniczy,

c) aparaty sluzace do transmisji i lacznosci.

4) Wyposazenie niezbedne specjalistom majacym za zadanie zwalczanie zanieczyszczenia srodowiska.

5) Przyrzady i aparaty potrzebne lekarzom, weterynarzom, poloznym oraz osobom wykonujacym podobne zawody.

6) Wyposazenie potrzebne specjalistom z dziedziny archeologii, paleontologii, geografii, zoologii.

7) Wyposazenie potrzebne artystom, zespolom teatralnym i orkiestrom, w szczegolnosci wszelkie przedmioty uzywane do przedstawien, instrumenty muzyczne, dekoracje i kostiumy.

8) Wyposazenie potrzebne prelegentom w celu ilustrowania swoich prelekcji.

9) Wyposazenie niezbedne podczas podrozy odbywanej w celu robienia fotografii, w szczegolnosci aparaty fotograficzne wszystkich rodzajow, kasety, swiatlomierze, obiektywy, statywy, akumulatory, pasy transmisyjne, urzadzenia do ladowania akumulatorow, monitory, sprzet oswietleniowy, kolekcje mody i wyposazenie dla modeli.

10) Pojazdy przeznaczone lub specjalnie przystosowane do wyzej wymienionych celow, w szczegolnosci wozy kontroli technicznej, samochody-warsztaty, samochody-laboratoria.

Zalacznik nr 31

TOWARY PRZEZNACZONE NA TARGI, WYSTAWY LUB PODOBNE IMPREZY

1. Towary przeznaczone do wystawiania lub zademonstrowania na imprezie.

2. Towary przeznaczone do wykorzystania na imprezie w zwiazku z wystawieniem przywozonych towarow, a w szczegolnosci:

a) towary potrzebne do celow zademonstrowania przywozonego urzadzenia lub aparatury, ktora ma byc wystawiona,

b) materialy do budowy i dekoracji tymczasowych stoisk wystawcow zagranicznych, lacznie z wyposazeniem elektrycznym,

c) materialy reklamowe i pokazowe, ktore sa wyraznie materialami reklamowymi dla wystawionych towarow przywozonych, na przyklad: nagrania dzwieku i obrazu, filmy i przezrocza, jak rowniez aparatura do wykorzystania wraz z nimi.

3. Wyroby uzyskane podczas imprezy ubocznie z towarow przywiezionych czasowo, bedace wynikiem zademonstrowania wystawianego urzadzenia lub aparatury.

Zalacznik nr 32

MATERIALY REKLAMUJACE TURYSTYKE

1. Przedmioty przeznaczone do wystawiania w biurach panstwowych agencji turystycznych lub w innych lokalach, w szczegolnosci obrazy i rysunki, fotografie i oprawione powiekszenia fotograficzne, ksiazki na temat sztuki, malowidla, ryciny lub litografie, rzezby, gobeliny i inne podobne dziela sztuki.

2. Wyposazenie wystaw, w szczegolnosci witryny, stojaki i podobne przedmioty, wlacznie z wyposazeniem elektrycznym lub mechanicznym niezbednym do ich funkcjonowania.

3. Filmy dokumentalne, plyty, nagrane tasmy magnetyczne i inne rejestracje dzwieku, przeznaczone do prezentacji na bezplatnych seansach, z wyjatkiem tych, ktore dotycza reklamy handlowej, i tych, ktore znajduja sie w biezacej sprzedazy na polskim obszarze celnym.

4. Sztandary, w ilosci uzasadnionej ich przeznaczeniem.

5. Dioramy, makiety, przezrocza, plyty, negatywy fotograficzne.

6. Egzemplarze wzorcowe wyrobow rzemiosla ludowego w ilosci uzasadnionej ich przeznaczeniem, stroje ludowe i inne podobne przedmioty o charakterze folklorystycznym.

Zalacznik nr 33

TOWARY PRZYWOZONE W ZWIAZKU Z OPERACJA HANDLOWA

1. Towary przywozone w celu poddania ich testowaniu, sprawdzaniu, przeprowadzaniu eksperymentow lub zademonstrowaniu, a takze w celu poddania ich probom i badaniom koniecznym w procedurach certyfikacyjnych, jezeli dzialania te nie stanowia dzialalnosci zarobkowej.

2. Towary przeznaczone do uzycia w trakcie testowania, sprawdzania, przeprowadzania eksperymentow lub demonstrowania, jezeli dzialania te nie stanowia dzialalnosci zarobkowej.

3. Probki, czyli wyroby przedstawiajace okreslona kategorie produkowanych juz towarow lub bedace przykladami towarow, ktorych produkcja jest rozwazana, ale z wylaczeniem identycznych towarow przywozonych przez te sama osobe lub wysylanych do pojedynczego odbiorcy w takiej ilosci, ze jako calosc nie stanowia one juz probek zgodnie z normalna praktyka handlowa. Przywoz probek moze nastapic wylacznie w celu prezentacji majacej na celu zebranie zamowien na identyczne towary, ktore mialyby byc pozniej przedmiotem przywozu.

Zalacznik nr 34

TOWARY PRZYWOZONE W ZWIAZKU Z OPERACJA PRODUKCYJNA

1. Matryce, klisze drukarskie, ryciny, formy, rysunki, plany, modele i inne podobne przedmioty, jezeli przynajmniej 75% produkcji powstalej w wyniku ich uzycia zostaje wywiezione poza polski obszar celny.

2. Przyrzady do pomiarow, kontroli i sprawdzania oraz inne podobne przedmioty, jezeli przynajmniej 75% produkcji powstalej w wyniku ich uzycia zostaje wywiezione poza polski obszar celny.

3. Specjalne narzedzia i przyrzady dostarczone bezplatnie i przeznaczone do wykorzystania w produkcji towarow, jezeli calosc produkcji powstalej w wyniku ich uzycia zostaje wywieziona poza polski obszar celny.

Zalacznik nr 35

RZECZY OSOBISTEGO UZYTKU PODROZNYCH ORAZ TOWARY PRZYWOZONE W CELACH SPORTOWYCH

1. Rzeczy osobistego uzytku podroznych:

1) ubrania,

2) artykuly toaletowe,

3) bizuteria osobista,

4) aparaty fotograficzne i kamery filmowe wraz z filmami i wyposazeniem do nich, w ilosciach uzasadnionych ich przeznaczeniem,

5) przenosne rzutniki do przezroczy lub filmow wraz z przezroczami i filmami do nich, w ilosciach uzasadnionych ich przeznaczeniem,

6) kamery wideo i przenosne urzadzenia do rejestracji wideo wraz z tasmami do nich, w ilosciach uzasadnionych ich przeznaczeniem,

7) przenosne instrumenty muzyczne,

8) przenosne gramofony wraz z plytami,

9) przenosne urzadzenia do rejestracji i odtwarzania dzwieku, wlacznie z dyktafonami, wraz z tasmami,

10) przenosne radioodbiorniki,

11) przenosne odbiorniki telewizyjne,

12) przenosne maszyny do pisania,

13) przenosne maszyny do liczenia,

14) przenosne komputery osobiste,

15) lornetki,

16) samochody dzieciece,

17) wozki inwalidzkie,

18) sprzet i wyposazenie sportowe, takie jak namioty i inny sprzet kempingowy, sprzet wedkarski, sprzet alpinistyczny, sprzet do nurkowania, bron lowiecka wraz z nabojami, rowery nie wyposazone w silnik, kanadyjki i kajaki o dlugosci nie przekraczajacej 5,5 m, narty, rakiety tenisowe, deski do surfingu, deski zaglowe, sprzet do golfa, lotnie, paralotnie,

19) przenosne aparaty do dializy i podobny sprzet medyczny oraz wyposazenie do tej aparatury,

20) inne artykuly przeznaczone do osobistego uzytku.

2. Towary przywozone w celach sportowych:

1) sprzet lekkoatletyczny, w szczegolnosci:

a) plotki,

b) oszczepy, dyski, tyczki, kule, mloty,

2) sprzet do gier w pilke, w szczegolnosci:

a) wszelkiego rodzaju pilki,

b) rakiety, palki, kije i inne podobne przedmioty,

c) wszelkiego rodzaju siatki,

d) szkielety bramek,

3) sprzet do sportow zimowych, w szczegolnosci:

a) narty i kijki,

b) lyzwy,

c) sanki i bobsleje,

d) sprzet do curlingu,

4) ubrania, buty, rekawice sportowe i nakrycia glowy, przeznaczone do uprawiania sportu,

5) sprzet do sportow wodnych, w szczegolnosci:

a) kanadyjki i kajaki,

b) lodzie zaglowe, wioslowe, zagle i wiosla,

c) deski surfingowe i zagle,

6) pojazdy, w szczegolnosci:

a) samochody,

b) motorowery,

c) lodzie motorowe,

7) sprzet przeznaczony na wszelkiego rodzaju imprezy, w szczegolnosci:

a) strzelecka bron sportowa i amunicja,

b) rowery nie wyposazone w silniki,

c) luki i strzaly,

d) sprzet szermierczy,

e) sprzet gimnastyczny,

f) busole i kompasy,

g) maty i plansze do sportow walki,

h) sprzet do podnoszenia ciezarow,

i) sprzet jezdziecki, sulki,

j) paralotnie, lotnie, deski zaglowe,

k) sprzet do wspinaczki,

l) kasety z nagrana muzyka majaca sluzyc jako podklad w czasie pokazow,

8) wyposazenie dodatkowe, w szczegolnosci:

a) urzadzenia do pomiarow i podawania wynikow,

b) urzadzenia do wykonywania analizy krwi i moczu.

Zalacznik nr 36

CELE, DO KTORYCH REALIZACJI MOZE BYC PRZYWOZONY SPRZET I ZYWE ZWIERZETA WSZELKICH GATUNKOW

Sprzet i zywe zwierzeta wszelkich gatunkow moga byc przywozone w celu:

1) ujezdzenia,

2) treningu,

3) reprodukcji,

4) podkuwania lub wazenia,

5) leczenia weterynaryjnego,

6) przeprowadzania prob,

7) udzialu w imprezach o charakterze publicznym, wystawach, konkursach, zawodach lub pokazach,

8) udzialu w spektaklach,

9) wyjazdow o charakterze turystycznym, wlacznie ze zwierzetami domowymi towarzyszacymi podroznym,

10) wykonywania okreslonych zadan, w szczegolnosci przez psy lub konie policyjne, psy do poszukiwan, psy przewodnicy,

11) akcji ratunkowych,

12) wypasu,

13) wykonywania pracy lub transportu,

14) wykorzystania do celow medycznych.

Zalacznik nr 37

WYPOSAZENIE NAUKOWE I MATERIALY PEDAGOGICZNE

1. Urzadzenia do rejestracji lub odtwarzania dzwieku lub obrazu:

a) rzutniki do przezroczy lub filmow,

b) projektory filmowe,

c) aparaty do retroprojekcji i episkopy,

d) magnetofony, magnetowidy i sprzet wideo,

e) zamkniete sieci telewizyjne.

2. Nosniki dzwieku i obrazu:

a) przezrocza, filmy i mikrofilmy,

b) filmy kinowe,

c) nagrania dzwiekowe, w szczegolnosci tasmy magnetyczne, plyty,

d) tasmy wideo.

3. Wyposazenie specjalistyczne:

a) wyposazenie bibliograficzne i audiowizualne dla bibliotek,

b) biblioteki obwozne,

c) laboratoria jezykowe,

d) sprzet do tlumaczen symultanicznych,

e) mechaniczne i elektroniczne, programowane urzadzenia do nauczania,

f) przedmioty specjalnie przeznaczone do nauczania lub szkolenia zawodowego osob niepelnosprawnych.

4. Tablice scienne, makiety, grafiki, mapy, plany, fotografie i rysunki.

5. Instrumenty, urzadzenia i modele przeznaczone do pokazow.

6. Zestawy przedmiotow zawierajacych wizyjne lub dzwiekowe informacje o charakterze pedagogicznym, przeznaczone do nauczania przedmiotow (zestawy szkoleniowe).

7. Instrumenty, urzadzenia, narzedzia i obrabiarki sluzace do nauczania techniki lub zawodu.

8. Sprzet, wlacznie z pojazdami przeznaczonymi lub specjalnie przystosowanymi do udzialu w akcjach ratunkowych, przeznaczony do szkolenia osob majacych brac udzial w tych akcjach.

9. Kostiumy i czesci dekoracji uzyczone bezplatnie stowarzyszeniom dramatycznym lub teatrom.

10. Partytury uzyczone bezplatnie teatrom muzycznym lub orkiestrom.

Zalacznik nr 38

MATERIALY KULTURALNO-OSWIATOWE PRZEZNACZONE DLA MARYNARZY

1. Ksiazki i wydawnictwa.

2. Sprzet audiowizualny:

a) urzadzenia do odtwarzania dzwieku i obrazu,

b) urzadzenia do rejestracji na tasmach magnetycznych,

c) radioodbiorniki, telewizory,

d) aparaty projekcyjne,

e) nagrania na plytach lub tasmach magnetycznych, w szczegolnosci kursy jezykowe, audycje radiowe, zyczenia, muzyka i rozrywka,

f) naswietlone i wywolane filmy,

g) przezrocza,

h) tasmy wideo.

3. Artykuly sportowe:

a) ubiory sportowe,

b) pilki,

c) rakiety i siatki,

d) gry pokladowe,

e) sprzet lekkoatletyczny,

f) sprzet gimnastyczny.

4. Przedmioty dla celow hobbystycznych, w szczegolnosci:

a) gry towarzyskie,

b) instrumenty muzyczne,

c) sprzet i wyposazenie dla teatrow amatorskich,

d) materialy malarskie, rzezbiarskie, do pracy w drewnie, metalu, do wyrobu dywanow.

5. Przedmioty kultu.

6. Czesci, czesci zamienne i akcesoria do wyposazenia materialow kulturalno-oswiatowych.

Zalacznik nr 39

SPOSOB OZNAKOWANIA KONTENEROW

1. Nastepujace informacje powinny byc umieszczone na stale w przeznaczonym do tego celu i wyraznie widocznym miejscu na kontenerach:

a) nazwa i adres wlasciciela lub glownego uzytkownika,

b) znaki i numery identyfikacyjne kontenera, podane przez wlasciciela lub uzytkownika,

c) masa wlasna kontenera wlacznie z jego calym stalym wyposazeniem, oraz

d) kraj wlasciciela lub uzytkownika kontenera, z wyjatkiem kontenerow w transporcie lotniczym.

2. Kraj wlasciciela lub uzytkownika moze byc wykazany przez podanie pelnej nazwy lub symbolu kraju za pomoca ISO Alfa-2, przewidzianego w miedzynarodowym standardzie ISO 3166 lub ISO 6346 albo za pomoca znaku rozpoznawczego uzywanego w celu wskazania kraju rejestracji pojazdow mechanicznych w miedzynarodowym ruchu drogowym. Nazwa wlasciciela lub uzytkownika moze byc wykazana przez podanie jego pelnej nazwy albo ustanowionej formy identyfikacji, z tym ze wyklucza sie takie symbole, jak emblematy lub flagi.

Zalacznik nr 40

Zalacznik nr 41

Zalacznik nr 42

Zalacznik nr 43

Zalacznik nr 44

Zalacznik nr 45

Zalacznik nr 46

TOWARY, KTORE MOGA ZOSTAC OBJETE PROCEDURA ODPRAWY CZASOWEJ Z ZASTOSOWANIEM KARNETU ATA

1. Wyposazenie dla prasy, radiofonii i telewizji.

2. Wyposazenie kinematograficzne.

3. Wyposazenie zawodowe.

4. Materialy reklamujace turystyke.

5. Zwierzeta wszystkich gatunkow przywozone w celu ujezdzenia, treningu, reprodukcji lub majace zostac poddane leczeniu weterynaryjnemu.

6. Materialy pedagogiczne i wyposazenie naukowe wraz z czesciami zamiennymi i akcesoriami.

7. Materialy kulturalno-oswiatowe przeznaczone dla marynarzy.

8. Towary przeznaczone do wystawiania lub wykorzystania na wystawach, targach, kongresach lub podobnych imprezach.

9. Sprzet medyczny i laboratoryjny.

10. Sprzet przeznaczony do zwalczania skutkow klesk zywiolowych.

11. Opakowania.

12. Towary przeznaczone do przeprowadzania prob.

13. Probki i wzory przeznaczone do akwizycji.

14. Zastepcze srodki produkcji.

15. Dziela sztuki przywozone w celu wystawienia z zamiarem ewentualnej sprzedazy.

16. Filmy kinematograficzne naswietlone i wywolane, pozytywy, ktore maja zostac obejrzane przed ich rozpowszechnianiem.

17. Filmy, tasmy magnetyczne i filmy na podlozu magnetycznym przeznaczone do udzwiekowienia, dubbingu lub reprodukcji.

18. Filmy pokazujace produkty lub dzialanie produktow badz sprzetu zagranicznego, pod warunkiem ze nie sa przeznaczone do publicznej projekcji w celu zarobkowym.

19. Nosniki informacji, zarejestrowane, przeslane bezplatnie i przeznaczone do wykorzystania w automatycznym przetwarzaniu danych.

20. Przedmioty, ktore ze wzgledu na swoj charakter moga sluzyc jedynie do reklamy okreslonego produktu lub propagandy prowadzonej w okreslonym celu.

21. Sprzet uzywany pod nadzorem i na odpowiedzialnosc administracji publicznej w celu budowy, naprawy lub utrzymania infrastruktury o ogolnym znaczeniu, znajdujacej sie w strefach przygranicznych.

Zalacznik nr 47

Zalacznik nr 48

Zalacznik nr 49

Zalacznik nr 50

Zalacznik nr 51

Zalacznik nr 52

Zalacznik nr 53

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.