Tekst ujednolicony po zmianie z 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162 z 17 wrzesnia 2003 r., poz. 1568) Stan prawny na 17 listopada 2003 roku

Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkow i darowizn

Tekst ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw:

Zmiana opublikowana w Dz. U. Nr 162 z 17 wrzesnia 2003 r., poz. 1568 obowiazuje od 17 listopada 2003 r. Chodzi o nowe brzmienie lit. c) w art. 4 w ust. 1 pkt 9.

Spis tresci:

 

Rozdzial 1

Przedmiot opodatkowania

Art. 1. 1. Podatkowi od spadkow i darowizn, zwanemu dalej "podatkiem", podlega nabycie przez osoby fizyczne wlasnosci rzeczy znajdujacych sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majatkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytulem:

1) spadku,

2) darowizny,

3) zasiedzenia,

4) nieodplatnego zniesienia wspolwlasnosci,

5) zachowku, jezeli uprawniony nie uzyskal go w postaci uczynionej przez spadkodawce darowizny lub w postaci powolania do spadku albo w postaci zapisu.

2. Podatkowi podlega rowniez nabycie praw do wkladu oszczednosciowego na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego smierci.

Art. 2. Nabycie wlasnosci rzeczy znajdujacych sie za granica lub praw majatkowych wykonywanych za granica podlega podatkowi, jezeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca byl obywatelem polskim lub mial miejsce stalego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 3. Podatkowi nie podlega:

1) nabycie wlasnosci rzeczy ruchomych znajdujacych sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majatkowych podlegajacych wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli w dniu nabycia ani nabywca, ani tez spadkodawca lub darczynca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stalego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektow wynalazczych, znakow towarowych i wzorow zdobniczych oraz wierzytelnosci wynikajacych z nabycia tych praw,

3) (skreslony).

4) nabycie srodkow z pracowniczego programu emerytalnego na podstawie rozrzadzenia dokonanego przez uczestnika na wypadek jego smierci lub w drodze spadku.

5) nabycie w drodze spadku srodkow zgromadzonych na rachunku zmarlego czlonka otwartego funduszu emerytalnego.

Art. 4. 1. Zwalnia sie od podatku:

1) nabycie wlasnosci i prawa uzytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego czesci oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego czesci, jak rowniez dzialki przyzagrodowej, z wyjatkiem:

a) budynkow mieszkalnych,

b) budynkow zajetych na cele specjalistycznego chowu i wylegu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierzat wraz z urzadzeniami i ze stadem hodowlanym,

c) urzadzen do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chlodnie, przechowalnie owocow,

d) (skreslony),

2) nabycie w drodze spadku budynkow mieszkalnych nadanych na podstawie przepisow o osadnictwie rolnym,

3) nabycie praw do wkladow w rolniczej spoldzielni produkcyjnej lub w spoldzielni kolek rolniczych,

4) nabycie wlasnosci budynkow gospodarczych sluzacych bezposrednio produkcji rolniczej prowadzonej na uzytkach rolnych o powierzchni do 1 ha, a nabywca jest osoba prowadzaca gospodarstwo rolne zaliczona do I grupy podatkowej,

5) nabycie w drodze darowizny pieniedzy lub innych rzeczy przez osobe zaliczona do I grupy podatkowej w wysokosci nieprzekraczajacej 9.637 zl od jednego darczyncy, a od wielu darczyncow lacznie nie wiecej niz 19.274 zl w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jezeli pieniadze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy na wklad budowlany lub mieszkaniowy do spoldzielni, budowe lokalu w malym domu mieszkalnym, budowe domu jednorodzinnego albo nabycie lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc,

6) nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczednosciowo-kredytowego przez malzonka, wstepnych, zstepnych, rodzenstwo oraz osobe pozostajaca faktycznie we wspolnym pozyciu malzenskim z posiadaczem rachunku oszczednosciowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem przeznaczenia srodkow zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe,

7) (skreslony),

8) nabycie wlasnosci fizycznie wydzielonych czesci nieruchomosci w drodze zasiedzenia przez osoby bedace wspolwlascicielami ulamkowych czesci nieruchomosci - do wysokosci udzialu we wspolwlasnosci,

9) nabycie w drodze spadku:

a) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej przedmiotow wyposazenia mieszkania, poscieli, odziezy, bielizny oraz narzedzi pracy przeznaczonych do uzytku w gospodarstwie domowym; jezeli w sklad wyposazenia mieszkania wchodza meble zabytkowe, przepis lit. c) niniejszego punktu stosuje sie odpowiednio,

b) dziel sztuki i rekopisow bedacych przedmiotem tworczosci spadkodawcy oraz materialow bibliotecznych, jezeli spadkodawca zajmowal sie tworczoscia lub dzialalnoscia naukowa, oswiatowa, artystyczna, literacka lub publicystyczna,

c) zabytkow ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytkow, a takze dobr kultury zlozonych w muzeum, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

[Od 17 listopada lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) zabytkow ruchomych i kolekcji wpisanych do rejestru zabytkow, a takze zabytkow uzyczonych muzeum w celach naukowych lub wystawienniczych na okres nie krotszy niz 2 lata,".]

d) przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej zabytkow nieruchomych wpisanych do rejestru zabytkow, jezeli nabywca zabezpiecza je i konserwuje zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

10) nabycie przez malzonka lub zstepnych w drodze spadku lub darowizny zakladu wytworczego, budowlanego, handlowego, uslugowego lub jego czesci, pod warunkiem, ze zaklad ten bedzie prowadzony przez nabywce w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjecia spadku lub darowizny; niedotrzymanie tych warunkow powoduje utrate zwolnienia od podatku, z wyjatkiem niemoznosci dalszego prowadzenia tej dzialalnosci na skutek zdarzen losowych; w wypadkach tych podatek obniza sie proporcjonalnie do okresu prowadzenia dzialalnosci przez spadkobierce lub obdarowanego,

11) nabycie przez osobe prowadzaca dzialalnosc gospodarcza w drodze darowizny maszyn, urzadzen i narzedzi otrzymanych z zagranicy, pod warunkiem ze otrzymane maszyny, urzadzenia i narzedzia zainstaluje w prowadzonym przez siebie zakladzie i w ciagu 3 lat od dnia przyjecia darowizny nie sprzeda ich lub nie przekaze bezplatnie osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utrate zwolnienia,

12) nabycie przez rolnika pojazdow rolniczych i maszyn rolniczych oraz czesci do tych pojazdow i maszyn pod warunkiem, ze te pojazdy i maszyny rolnicze w ciagu 3 lat od daty otrzymania nie zostana przez nabywce sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utrate zwolnienia,

13) nabycie w drodze spadku lub darowizny budynku, w czesci zajetej przez osoby trzecie na podstawie umow najmu, do ktorych maja zastosowanie przepisy o czynszu regulowanym, okreslonym w ustawie o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych,

14) nabycie wlasnosci i prawa uzytkowania wieczystego gospodarstwa rolnego lub jego czesci wraz z budynkami mieszkalno-gospodarczymi oraz innych praw do takiego gospodarstwa lub jego czesci, jezeli umowa zostaje zawarta na podstawie przepisow o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow,

15) nabycie przez osoby zaliczone do I grupy podatkowej wlasnosci rzeczy lub praw majatkowych w drodze nieodplatnego zniesienia wspolwlasnosci.

2. Jezeli przedmiotem spadku lub darowizny sa skladniki majatkowe wymienione w ust. 1 pkt 1 lit. b) i c), a nabywcami sa zstepni lub malzonek, z podstawy opodatkowania wylacza sie wartosc tych skladnikow pod warunkiem, ze te budynki i urzadzenia beda wykorzystywane przez nabywce nadal w stanie niepogorszonym i zgodnie z ich przeznaczeniem w ramach gospodarstwa rolnego przez okres co najmniej 5 lat od dnia przyjecia spadku lub darowizny. Niedotrzymanie tych warunkow powoduje utrate zwolnienia od podatku, z wyjatkiem niemoznosci dalszego prowadzenia tej dzialalnosci na skutek zdarzen losowych; w wypadkach tych podatek obniza sie proporcjonalnie do okresu prowadzenia dzialalnosci przez spadkobierce lub obdarowanego.

3. (skreslony)

4. Zwolnienia okreslone w ust. 1 stosuje sie, jezeli nabywca jest obywatelem polskim lub ma miejsce stalego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Ilekroc w ustawie jest mowa o gospodarstwie rolnym, oznacza to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisow o podatku rolnym.

6. (skreslony).

Rozdzial 2

Obowiazek podatkowy

Art. 5. Obowiazek podatkowy ciazy na nabywcy wlasnosci rzeczy i praw majatkowych, a w wypadku darowizny obowiazek podatkowy ciazy solidarnie na obdarowanym i darczyncy.

Art. 6. 1. Obowiazek podatkowy powstaje:

1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwila przyjecia spadku,

2) przy nabyciu w drodze zapisu lub dalszego zapisu - od daty ogloszenia testamentu, a przy nabyciu z polecenia testamentowego - z chwila wykonania tego polecenia,

2a) przy nabyciu tytulem zachowku - z chwila zaspokojenia roszczenia lub jego czesci,

3) przy nabyciu praw do wkladow oszczednosciowych okreslonych w art. 1 ust. 2 - z chwila smierci wkladcy,

4) przy nabyciu w drodze darowizny - z chwila zlozenia przez darczynce oswiadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwila spelnienia przyrzeczonego swiadczenia; jezeli ze wzgledu na przedmiot darowizny przepisy wymagaja szczegolnej formy dla oswiadczen obu stron, obowiazek podatkowy powstaje z chwila zlozenia takich oswiadczen,

5) przy nabyciu z polecenia darczyncy - z chwila wykonania polecenia,

6) przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwila uprawomocnienia sie postanowienia sadu stwierdzajacego zasiedzenie,

7) przy nabyciu w drodze nieodplatnego zniesienia wspolwlasnosci - z chwila zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia sie orzeczenia sadu, jezeli ich skutkiem jest nieodplatne zniesienie wspolwlasnosci.

2. Przy nabyciu pod warunkiem zawieszajacym obowiazek podatkowy powstaje z chwila ziszczenia sie warunku. Naczelnik urzedu skarbowego moze jednak ustalic naleznosc podatkowa, jaka przypadalaby w razie ziszczenia sie takiego warunku, i naleznosc te zabezpieczyc.

3. Nabycie pod warunkiem rozwiazujacym uwaza sie w rozumieniu ustawy za nabycie bezwarunkowe. W razie spelnienia sie warunku rozwiazujacego w ciagu 3 lat od dnia nabycia, decyzja ustalajaca zobowiazanie podatkowe podlega uchyleniu.

4. Jezeli nabycie nie zgloszone do opodatkowania stwierdzono nastepnie pismem, obowiazek podatkowy powstaje z chwila sporzadzenia pisma; jezeli pismem takim jest orzeczenie sadu, obowiazek podatkowy powstaje z chwila uprawomocnienia sie orzeczenia. Gdy nabycie w drodze darowizny nie zostalo zgloszone do opodatkowania, obowiazek podatkowy powstaje z chwila powolania sie przed organem podatkowym na okolicznosc dokonania tej darowizny.

Rozdzial 3

Podstawa opodatkowania

Art. 7. 1. Podstawe opodatkowania stanowi wartosc nabytych rzeczy i praw majatkowych po potraceniu dlugow i ciezarow (czysta wartosc), ustalona wedlug stanu rzeczy i praw majatkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiazku podatkowego. Jezeli przed dokonaniem wymiaru podatku nastapi ubytek rzeczy spowodowany sila wyzsza, do ustalenia wartosci przyjmuje sie stan rzeczy w dniu dokonania wymiaru, a odszkodowanie za ubytek nalezne z tytulu ubezpieczenia wlicza sie do podstawy wymiaru.

2. Jezeli spadkobierca i zapisobierca lub obdarowany zostal obciazony obowiazkiem wykonania polecenia lub zapisu, wartosc obciazenia z tego tytulu stanowi ciezar spadku (zapisu) lub darowizny, o ile polecenie zostalo wykonane.

3. Do dlugow i ciezarow zalicza sie rowniez koszty ostatniej choroby spadkodawcy, jezeli nie zostaly pokryte za jego zycia i z jego majatku, koszty pogrzebu spadkodawcy, lacznie z nagrobkiem, w takim zakresie, w jakim koszty te odpowiadaja zwyczajom przyjetym w danym srodowisku, koszty postepowania spadkowego, wynagrodzenie wykonawcy testamentu, obowiazki wykonania zapisow oraz polecen zamieszczonych w testamencie, wyplaty z tytulu zachowku oraz inne obowiazki wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego dotyczacych spadkow.

4. Przy nabyciu w drodze zasiedzenia wylacza sie z podstawy opodatkowania wartosc nakladow dokonanych na rzecz przez nabywce podczas biegu zasiedzenia.

5. Jezeli budynek stanowiacy czesc skladowa gruntu bedacego przedmiotem nabycia zostal wzniesiony przez osobe nabywajaca nieruchomosc przez zasiedzenie, z podstawy opodatkowania wylacza sie wartosc tego budynku.

6. Przy nabyciu w drodze nieodplatnego zniesienia wspolwlasnosci podstawe opodatkowania stanowi wartosc rzeczy lub praw majatkowych, w czesci przekraczajacej wartosc udzialu we wspolwlasnosci, ktory przed jej zniesieniem przyslugiwal nabywcy.

Art. 8. 1. Wartosc nabytych rzeczy i praw majatkowych przyjmuje sie w wysokosci okreslonej przez nabywce, jezeli odpowiada ona wartosci rynkowej tych rzeczy i praw, a wartosc praw do wkladow oszczednosciowych - w wysokosci tych wkladow.

2. Obowiazek skladania zeznan podatkowych przez podatnikow podatku od spadkow i darowizn okreslaja odrebne przepisy.

3. Wartosc rynkowa rzeczy i praw majatkowych okresla sie na podstawie przecietnych cen stosowanych w danej miejscowosci w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzglednieniem ich stanu i stopnia zuzycia oraz w obrocie prawami majatkowymi tego samego rodzaju z dnia powstania obowiazku podatkowego.

4. Jezeli nabywca nie podal wartosci nabytych rzeczy i praw majatkowych lub wartosc podana przez nabywce wedlug oceny naczelnika urzedu skarbowego nie odpowiada ich wartosci rynkowej, organ ten wezwie nabywce do okreslenia wartosci rzeczy i praw lub podwyzszenia tej wartosci w terminie nie krotszym niz 14 dni. W razie nieudzielenia odpowiedzi lub podania wartosci nieodpowiadajacej wartosci rynkowej, naczelnik urzedu skarbowego ustali wartosc z uwzglednieniem opinii bieglych. Jezeli wartosc ustalona w ten sposob przekroczy o 33% wartosc podana przez nabywce, koszty opinii bieglych ponosi nabywca.

5. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio, jezeli kilku nabywcow podalo rozne wartosci tej samej rzeczy lub prawa majatkowego, nawet poparte opiniami bieglych.

6. (skreslony).

7. (skreslony).

8. (skreslony).

9. (skreslony).

Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywce, od jednej osoby, wlasnosci rzeczy i praw majatkowych o czystej wartosci przekraczajacej:

1) 9.637 zl - jezeli nabywca jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej,

2) 7.276 zl - jezeli nabywca jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej,

3) 4.902 zl - jezeli nabywca jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

2. Jezeli nabycie wlasnosci rzeczy i praw majatkowych od tej samej osoby nastepuje wiecej niz jeden raz, do wartosci rzeczy i praw majatkowych ostatnio nabytych dolicza sie wartosc rzeczy i praw majatkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzajacych rok, w ktorym nastapilo ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od lacznej wartosci nabytych rzeczy i praw majatkowych potraca sie podatek przypadajacy od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majatkowych. Wynikajaca z obliczenia nadwyzka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatkow, ani zwrotowi. Nabywcy obowiazani sa w zeznaniu podatkowym wymienic rzeczy i prawa majatkowe nabyte w podanym wyzej okresie.

3. (skreslony).

Art. 10. (skreslony ).

Art. 11. Jezeli na skutek przyjecia spadku lub darowizny nastepuje zwolnienie nabywcy z zobowiazania albo jego wygasniecie, wartosc tego zobowiazania wlicza sie do podstawy opodatkowania.

Art. 12. Jezeli przedmiotem nabycia jest prawo majatkowe polegajace na obowiazku swiadczen powtarzajacych sie na rzecz nabywcy, a wartosc tego prawa nie moze byc ustalona w chwili powstania obowiazku podatkowego, podstawe opodatkowania ustala sie w miare wykonywania tych swiadczen. Naczelnik urzedu skarbowego moze jednak za zgoda podatnika przyjac za podstawe opodatkowania prawdopodobna wartosc swiadczen powtarzajacych sie za caly czas trwania obowiazku tych swiadczen.

Art. 13. 1. Wartosc swiadczen powtarzajacych sie przyjmuje sie do podstawy opodatkowania w wysokosci rocznego swiadczenia pomnozonej:

1) w razie ustanowienia swiadczen na czas scisle okreslony przekraczajacy 40 lat - przez 25,

2) w razie ustanowienia swiadczen na czas scisle okreslony co do liczby lat lub ich czesci nie przekraczajacych 40 lat - przez te liczbe lat lub ich czesci, najwyzej jednak przez 22,

3) w razie ustanowienia swiadczen na czas nie okreslony, nie ograniczony do czasu zycia jednej lub wiecej osob - przez 5.

2. W razie ustanowienia swiadczen na czas nie okreslony, nie ograniczony do czasu zycia jednej lub wiecej osob, jezeli rownoczesnie oznaczono termin, do ktorego swiadczenie trwac bedzie niewatpliwie, do podstawy opodatkowania przyjmuje sie wartosc rocznego swiadczenia pomnozona przez liczbe lat oznaczonego okresu trwania swiadczen lub ich czesci, a za dalszy okres - wartosc rocznego swiadczenia pomnozona przez 5, lacznie jednak najwyzej przez 22.

3. W razie ustanowienia swiadczen na czas zycia jednej osoby za podstawe opodatkowania przyjmuje sie wartosc prawa obliczona wedlug wieku osoby, z ktorej smiercia gasnie zobowiazanie. Wartosc ta wynosi przy wieku:

1) do lat 15 - 22-krotna wartosc swiadczenia rocznego,

2) powyzej lat 15 do 25 - 21-krotna wartosc swiadczenia rocznego,

3) powyzej lat 25 do 35 - 20-krotna wartosc swiadczenia rocznego,

4) powyzej lat 35 do 45 - 18-krotna wartosc swiadczenia rocznego,

5) powyzej lat 45 do 55 - 15-krotna wartosc swiadczenia rocznego,

6) powyzej lat 55 do 65 - 11-krotna wartosc swiadczenia rocznego,

7) powyzej lat 65 do 75 - 7,5-krotna wartosc swiadczenia rocznego,

8) powyzej lat 75 do 80 - 5-krotna wartosc swiadczenia rocznego.

4. W razie ustanowienia swiadczenia na czas zycia osoby w wieku powyzej lat 80, wartosci tego swiadczenia nie wlicza sie do podstawy opodatkowania.

5. W razie uzaleznienia terminu trwania swiadczen od czasu zycia dwu lub wiecej osob, za podstawe opodatkowania przyjmuje sie roczna wartosc swiadczenia pomnozona przez jeden z mnoznikow okreslonych w ust. 3, a to odpowiednio do wieku osoby najstarszej lub najmlodszej, stosownie do tego, czy swiadczenia maja trwac do smierci osoby, ktora umrze pierwsza, czy do smierci osoby, ktora umrze ostatnia.

6. Przepisy ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio do obliczenia wartosci prawa uzytkowania, sluzebnosci i rent.

7. Roczna wartosc uzytkowania ustala sie w wysokosci 4% wartosci rzeczy oddanej w uzytkowanie.

Rozdzial 4

Wysokosc podatku

Art. 14. 1. Wysokosc podatku ustala sie w zaleznosci od grupy podatkowej, do ktorej zaliczony jest nabywca.

2. Zaliczenie do grupy podatkowej nastepuje wedlug osobistego stosunku nabywcy do osoby, od ktorej lub po ktorej zostaly nabyte rzeczy i prawa majatkowe.

3. Do poszczegolnych grup podatkowych zalicza sie:

1) do grupy I - malzonka, zstepnych, wstepnych, pasierba, ziecia, synowa, rodzenstwo, ojczyma, macoche i tesciow,

2) do grupy II - zstepnych rodzenstwa, rodzenstwo rodzicow, zstepnych i malzonkow pasierbow, malzonkow rodzenstwa i rodzenstwo malzonkow, malzonkow rodzenstwa malzonkow, malzonkow innych zstepnych,

3) do grupy III - innych nabywcow.

4. Za rodzicow w rozumieniu ustawy uwaza sie rowniez przysposabiajacych, a za zstepnych takze przysposobionych i ich zstepnych.

5. (skreslony ).

Art. 15. 1. Podatek oblicza sie od nadwyzki podstawy opodatkowania ponad kwote wolna od podatku, wedlug nastepujacych skal:

Kwoty nadwyzki w zl Podatek wynosi
ponad do  
1) od nabywcow zaliczonych do I grupy podatkowej
  10.278 3%
10.278 20.556 308 zl 30 gr i 5% nadwyzki ponad 10.278 zl
20.556   822 zl 20 gr i 7% nadwyzki ponad 20.556 zl
2) od nabywcow zaliczonych do II grupy podatkowej
  10.278 7%
10.278 20.556 719 zl 50 gr i 9% od nadwyzki ponad 10.278 zl
20.556   1.644 zl 50 gr i 12% od nadwyzki ponad 20.556 zl
3) od nabywcow zaliczonych do III grupy podatkowej
  10.278 12%
10.278 20.556 1.233 zl 40 gr i 16% od nadwyzki ponad 10.278 zl
20.556   2.877 zl 90 gr i 20% od nadwyzki ponad 20.556 zl

2. Nabycie wlasnosci w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokosci 7% podstawy opodatkowania; art. 9 ust. 1 nie ma w tym wypadku zastosowania.

3. Przy ustalaniu wysokosci podatku przyjmuje sie kwoty wartosci rzeczy i praw majatkowych okreslone w art. 4 ust. 1 pkt 5 i w art. 9 ust. 1 oraz skale podatkowe okreslone w ust. 1 obowiazujace w dniu powstania obowiazku podatkowego.

Art. 16. 1. W przypadku nabycia budynku mieszkalnego lub jego czesci, lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikajacych z przydzialu spoldzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w malym domu mieszkalnym:

1) w drodze spadku lub darowizny przez osoby zaliczane do I grupy podatkowej,

2) w drodze spadku przez osoby zaliczane do II grupy podatkowej,

3) w drodze spadku przez osoby zaliczane do III grupy podatkowej, sprawujace przez co najmniej dwa lata opieke nad wymagajacym takiej opieki spadkodawca, na podstawie umowy zawartej z nim przed organem gminy,

- nie wlicza sie do podstawy opodatkowania ich wartosci do lacznej wysokosci nie przekraczajacej 110 m2 powierzchni uzytkowej budynku lub lokalu.

2. Ulga, o ktorej mowa w ust. 1, przysluguje osobom, ktore lacznie spelniaja nastepujace warunki:

1) spelniaja wymogi okreslone w art. 4 ust. 4,

2) nie sa wlascicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc badz bedac nimi przeniosa wlasnosc budynku lub lokalu na rzecz zstepnych, Skarbu Panstwa lub gminy,

3) nie dysponuja spoldzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie sa wlascicielami spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikajacych z przydzialu spoldzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w malym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekaza je zstepnym lub przekaza do dyspozycji spoldzielni, w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia zeznania podatkowego,

4) nie sa najemcami lokalu lub budynku lub bedac nimi rozwiaza umowe najmu,

5) beda zamieszkiwac w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

a) od dnia zlozenia zeznania podatkowego - jezeli w chwili zlozenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jezeli nabywca zamieszka w ciagu roku od dnia zlozenia zeznania podatkowego.

3. Jezeli nabyty budynek lub lokal jest zajety przez osoby trzecie, spelnienie warunkow okreslonych w ust. 2 pkt 2-5 moze nastapic w okresie 5 lat od dnia nabycia; w tym wypadku zawiesza sie odpowiednio bieg terminu przedawnienia do dokonania wymiaru podatku.

4. Za powierzchnie uzytkowa budynku (lokalu) w rozumieniu ustawy uwaza sie powierzchnie mierzona po wewnetrznej dlugosci scian pomieszczen na wszystkich kondygnacjach (podziemnych i naziemnych, z wyjatkiem powierzchni piwnic i klatek schodowych oraz szybow dzwigow).

5. Powierzchnie pomieszczen lub ich czesci oraz czesc kondygnacji o wysokosci w swietle od 1,40 m do 2,20 m zalicza sie do powierzchni uzytkowej budynku w 50%, a jezeli wysokosc jest mniejsza niz 1,40 m - powierzchnie te pomija sie.

6. (skreslony)

7. Nie stanowi podstawy do wygasniecia decyzji zbycie udzialu w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobiercow lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jezeli bylo ono uzasadnione koniecznoscia zmiany warunkow mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowe albo nabycie innego lokalu nastapilo nie pozniej niz w ciagu szesciu miesiecy od dnia zbycia.

8. Warunek okreslony w ust. 2 pkt 5 uwaza sie za spelniony rowniez wtedy, gdy budynek lub lokal zostal zbyty przed rozpoczeciem zamieszkiwania ze wzgledu na koniecznosc zmiany warunkow lub miejsca zamieszkania, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowe albo nabycie innego lokalu nastapilo nie pozniej niz w ciagu 6 miesiecy od dnia zbycia.

Art. 17. 1. Kwoty wartosci rzeczy i praw majatkowych zwolnione od podatku, okreslone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegajace opodatkowaniu, okreslone w art. 9 ust. 1, a takze przedzialy nadwyzki kwot wartosci rzeczy i praw majatkowych podlegajacych opodatkowaniu, okreslone w art. 15 ust. 1, podwyzsza sie w przypadku wzrostu cen towarow niezywnosciowych trwalego uzytku o ponad 6%, w stopniu odpowiadajacym wzrostowi tych cen.

2. Wzrost cen, o ktorych mowa w ust. 1, oblicza sie na podstawie skumulowanego indeksu wskaznikow kwartalnych publikowanych w komunikatach Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego ogloszonych w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 30 dni po uplywie kazdego kwartalu.

3. Kwoty wartosci rzeczy i praw majatkowych zwolnione od podatku, okreslone w art. 4 ust. 1 pkt 5, oraz niepodlegajace opodatkowaniu, okreslone w art. 9 ust. 1, a takze przedzialy nadwyzek kwot wartosci rzeczy i praw majatkowych podlegajacych opodatkowaniu, okreslone w art. 15 ust. 1, zaokragla sie w gore do pelnych zlotych, a stawki podatku do pelnych dziesiatek groszy.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych ustala, w drodze rozporzadzenia, kwoty wartosci rzeczy i praw majatkowych zwolnione od podatku i niepodlegajace opodatkowaniu, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1, oraz skale podatkowe, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1, z uwzglednieniem zasad okreslonych w ust. 1-3.

Rozdzial 5

Platnicy

Art. 18. 1. Notariusze sa platnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodplatnego zniesienia wspolwlasnosci lub ugody w tym przedmiocie. Platnicy sa obowiazani do wplacania pobranego podatku na rachunek urzedu skarbowego wlasciwego ze wzgledu na siedzibe platnika.

2. Notariusz jest obowiazany pobrac nalezny podatek z chwila sporzadzenia aktu notarialnego. Niepobranie podatku lub pobranie tylko czesci podatku moze nastapic jedynie za uprzednia zgoda naczelnika urzedu skarbowego.

3. W wypadku okreslonym w art. 12 notariusz nie oblicza ani nie pobiera podatku.

3a. Platnicy podatku sa obowiazani do przekazywania urzedowi skarbowemu wlasciwemu ze wzgledu na siedzibe platnika odpisow sporzadzanych aktow notarialnych, dotyczacych czynnosci, z tytulu ktorych sa platnikami podatku.

4. Minister wlasciwy do spraw finansow publicznych i Minister Sprawiedliwosci okresla, w drodze rozporzadzenia, sposob pobierania przez notariuszy podatku od spadkow i darowizn oraz prowadzenia przez notariusza rejestru tego podatku, w tym w szczegolnosci tryb wykonywania przez notariusza czynnosci zwiazanych z poborem podatku, sposob udzielania pouczen stronom oraz udzielania wyjasnien, tresc rejestru oraz termin dokonywania wplat pobranego podatku.

Art. 19. 1. Zaplata spadkobiercy dlugu przez dluznika spadkodawcy i wyplata naleznosci przypadajacych z tytulu zapisu lub wkladu oszczednosciowego na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego smierci moze nastapic tylko za zgoda naczelnika urzedu skarbowego.

2. Nie wymaga zgody naczelnika urzedu skarbowego wyplata naleznosci przypadajacych z tytulu wkladu oszczednosciowego na podstawie dyspozycji wkladcy na wypadek jego smierci - do wysokosci kwot okreslonych w art. 9 ust. 1.

3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemajace osobowosci prawnej, bedace dluznikiem spadkodawcy, sa obowiazane przy zaplacie dlugu potracic i przekazac do wlasciwego urzedu skarbowego podatek od nabycia spadku, nalezny od spadkobiercy w wysokosci ustalonej przez naczelnika tego urzedu skarbowego. Zaplata dlugu bez potracenia podatku od nabycia spadku moze nastapic tylko za uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzedu skarbowego albo po stwierdzeniu przez naczelnika urzedu skarbowego, ze nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub ze nalezny podatek zostal zaplacony albo prawo do wydania decyzji ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego uleglo przedawnieniu.

4. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio przy wyplacie przez spadkobiercow naleznosci w gotowce przypadajacej z tytulu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego.

5. Osoby, ktore dopuscily do wyplaty z naruszeniem przepisow ust. 1-4, odpowiadaja za zobowiazania podatkowe solidarnie z podatnikiem do wysokosci wyplaconych kwot.

6. Jezeli przedmiotem aktu notarialnego, ktory ma byc sporzadzony, lub dokumentu, co do ktorego notariusz ma uwierzytelnic podpis, ma byc zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciazenie rzeczy lub praw majatkowych uzyskanych przez zbywce w drodze spadku lub zasiedzenia, notariusz moze sporzadzic akt lub uwierzytelnic wlasnorecznosc podpisu tylko za uprzednia pisemna zgoda naczelnika urzedu skarbowego albo po stwierdzeniu przez naczelnika urzedu skarbowego, ze nabycie spadku jest zwolnione od podatku lub ze nalezny podatek zostal zaplacony albo prawo do wydania decyzji ustalajacej wysokosc zobowiazania podatkowego uleglo przedawnieniu.

Rozdzial 6

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 20. Traci moc ustawa z dnia 19 grudnia 1975 r. o podatku od spadkow i darowizn (Dz. U. Nr 45, poz. 228).

Art. 21. [stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie z dniem ogloszenia (czyli 11 sierpnia 1983 r.) i ma rowniez zastosowanie do spraw wszczetych przed jej wejsciem w zycie, nie zakonczonych decyzja ostateczna.]

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.