Ustawa o postepowaniu dyscyplinarnym wobec osob wykonujacych niektore zawody prawnicze 1)

Projekt Ministerstwa Sprawiedliwosci z 28 czerwca 2006 r.

Rozdzial I

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa okresla zasady i tryb postepowania dyscyplinarnego oraz wykonania kar dyscyplinarnych wobec:

1) sedziow i asesorow sadow powszechnych;

2) prokuratorow i asesorow powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

3) sedziow sadow powszechnych i prokuratorow powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w stanie spoczynku;

4) adwokatow i aplikantow adwokackich;

5) radcow prawnych i aplikantow radcowskich;

6) komornikow sadowych, asesorow i aplikantow komorniczych;

7) notariuszy, asesorow i aplikantow notarialnych.

Art. 2. Podstawy odpowiedzialnosci dyscyplinarnej i kary dyscyplinarne wymierzane wobec osob, o ktorych mowa w art. 1, okreslaja przepisy ustaw regulujacych pelnienie danej sluzby lub wykonywanie danego zawodu.

Art. 3. 1. Przedawnienie karalnosci przewinienia dyscyplinarnego nastepuje z uplywem trzech lat od chwili czynu.

2. W zakresie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za wykroczenie, przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego nastepuje jednoczesnie z przedawnieniem przewidzianym dla wykroczen.

3. Jezeli przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona przestepstwa, przedawnienie przewinienia dyscyplinarnego nie moze nastapic wczesniej niz przedawnienie przewidziane w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z pozn. zm. 2)).

Rozdzial II

Sady Dyscyplinarne

Art. 4. Sadami dyscyplinarnymi wlasciwymi do orzekania w sprawach dyscyplinarnych osob, o ktorych mowa w art. 1, sa :

1) w pierwszej instancji - sady apelacyjne;

2) w drugiej instancji - Sad Najwyzszy.

Art. 5. 1. Do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych w pierwszej instancji w sadach apelacyjnych tworzy sie wydzialy dyscyplinarne.

2. Do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych w pierwszej instancji wlasciwym miejscowo sadem dyscyplinarnym jest dla:

1) sedziow i asesorow sadow powszechnych, prokuratorow i asesorow powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz sedziow sadow powszechnych i prokuratorow powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w stanie spoczynku - sad dyscyplinarny wlasciwy ze wzgledu na miejsce pelnienia sluzby;

2) adwokatow i aplikantow adwokackich, radcow prawnych i aplikantow radcowskich, notariuszy, asesorow i aplikantow notarialnych oraz komornikow sadowych, asesorow i aplikantow komorniczych - sad dyscyplinarny, w ktorego obszarze wlasciwosci ma siedzibe rada albo izba, ktorej jest on czlonkiem.

3. Do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych w pierwszej instancji sedziow sadow apelacyjnych i okregowych, wlasciwy jest inny sad dyscyplinarny, wyznaczony na wniosek Prokuratora Dyscyplinarnego przez Pierwszego Prezesa Sadu Najwyzszego.

Art. 6. 1. Sad dyscyplinarny orzeka w skladzie trzech sedziow.

2. Do orzekania w sadzie dyscyplinarnym sa uprawnieni wszyscy sedziowie danego sadu, z wyjatkiem prezesa i wiceprezesow sadu.

Art. 7. 1. Przewodniczacego skladu orzekajacego sadu dyscyplinarnego wyznacza sie w kolejnosci wedlug wplywu sprawy oraz jawnej dla stron listy sedziow danego sadu orzekajacych w sprawach karnych, ulozonej w porzadku alfabetycznym.

2. Pozostalych czlonkow skladu orzekajacego wyznacza sie w kolejnosci wedlug wplywu sprawy oraz jawnej dla stron listy sedziow danego sadu, ulozonej w porzadku alfabetycznym.

3. Odstepstwo od kolejnosci, o ktorej mowa w ust. 1 i 2, jest dopuszczalne tylko w formie pominiecia sedziego z powodu choroby lub innej waznej przeszkody, co nalezy zaznaczyc w zarzadzeniu o wyznaczeniu rozprawy.

Art. 8. 1. Sady dyscyplinarne rozpoznaja takze inne sprawy osob, o ktorych mowa w art. 1, przekazane do ich wlasciwosci na mocy przepisow ustaw regulujacych pelnienie danej sluzby lub wykonywanie danego zawodu.

2. Do rozpoznawania spraw, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy ustawy, chyba, ze przepisy ustaw, regulujacych pelnienie danej sluzby lub wykonywanie danego zawodu, stanowia inaczej.

Rozdzial III

Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastepcy

Art. 9. 1. Oskarzycielami w postepowaniu przed sadem dyscyplinarnym sa Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastepcy. Przed sadem dyscyplinarnym Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastepcy sa strona.

2. Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastepcy prowadza czynnosci sprawdzajace i postepowanie wyjasniajace.

3. Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastepcy w zakresie wykonywania swoich zadan sa niezalezni, z zastrzezeniem art. 15.

Art. 10. 1. Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastepcow powoluje Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego na szescioletnia kadencje sposrod prokuratorow Prokuratury Krajowej lub prokuratury apelacyjnej, za ich zgoda, na wniosek Prokuratora Generalnego, po zasiegnieciu opinii Krajowej Rady Sadownictwa, Rady Prokuratorow przy Prokuratorze Generalnym, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radcow Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Komorniczej. Jezeli opinie nie zostana wydane w terminie miesiaca od przedstawienia kandydatury, Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego moze powolac Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastepcow bez opinii.

2. Powolujac zastepce Rzecznika Dyscyplinarnego, Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego wyznacza sad dyscyplinarny, przy ktorym bedzie on wykonywal swoje zadania.

3. W przypadku powolania do pelnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego albo zastepcy Rzecznika Dyscyplinarnego, Prokurator Generalny deleguje prokuratora do pelnienia tych obowiazkow na zasadach okreslonych w przepisach o prokuraturze. Delegowanie ustaje z dniem odwolania z pelnionej funkcji.

4. Funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego lub zastepcy Rzecznika Dyscyplinarnego nie mozna laczyc z pelnieniem innych funkcji w prokuraturze. Bezposrednio po zakonczeniu kadencji nie mozna ponownie byc powolanym do pelnienia tej funkcji.

Art. 11. 1. Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego, na wniosek Prokuratora Generalnego, odwoluje Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastepce przed uplywem kadencji, jezeli :

1) zrzekl sie stanowiska prokuratora lub funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego;

2) utracil kwalifikacje do zajmowanego stanowiska;

3) stan zdrowia uniemozliwia mu lub znacznie utrudnia wykonywanie obowiazkow;

4) przechodzi w stan spoczynku.

2. Pierwszy Prezes Sadu Najwyzszego, po zasiegnieciu opinii lub na wniosek Krajowej Rady Sadownictwa, Prokuratora Generalnego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radcow Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej oraz Krajowej Rady Komorniczej, moze odwolac Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastepce przed uplywem kadencji, jezeli :

1) nie wywiazuje sie z powierzonych zadan;

2) zachodza przeslanki do zawieszenia w czynnosciach sluzbowych prokuratora.

Art. 12. 1. Rzecznik Dyscyplinarny wykonuje swoje zadania przy Ministrze Sprawiedliwosci - Prokuraturze Generalnym. Minister Sprawiedliwosci - Prokurator Generalny zapewnia warunki dzialania Rzecznikowi Dyscyplinarnemu.

2. Zastepcy Rzecznika Dyscyplinarnego wykonuja swoje zadania przy sadach dyscyplinarnych pierwszej instancji. Prezesi sadow apelacyjnych zapewniaja warunki dzialania zastepcom Rzecznika Dyscyplinarnego.

3. Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastepcy, jezeli przemawia za tym liczba prowadzonych postepowan dyscyplinarnych, moga wykonywac swoje zadania przy pomocy prokuratorow delegowanych do wykonywania czynnosci w postepowaniach dyscyplinarnych przez Prokuratora Generalnego, na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, na zasadach okreslonych w przepisach o prokuraturze.

4. Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastepcy moga powierzyc prokuratorom, o ktorych mowa w ust. 1, przeprowadzenie czynnosci w postepowaniu dyscyplinarnym, z wyjatkiem czynnosci wymagajacych wydania postanowienia. Do prokuratorow tych, w zakresie powierzonych czynnosci w postepowaniach dyscyplinarnych, przepis art. 9 ust. 3 stosuje sie.

Art. 13. 1. Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzor nad dzialalnoscia zastepcow Rzecznika Dyscyplinarnego oraz prokuratorow delegowanych do wykonywania czynnosci dyscyplinarnych przez :

1) ocene sprawnosci prowadzonych postepowan lub czynnosci dyscyplinarnych;

2) wglad w prowadzone czynnosci dyscyplinarne;

3) uchylanie zarzadzen niezgodnych z prawem oraz naruszajacych sprawnosc postepowan lub z innych powodow niecelowych;

4) zadanie na pismie wyjasnien lub usuniecia skutkow stwierdzonych uchybien;

5) zatwierdzenie postanowien o umorzeniu postepowania wyjasniajacego.

2. Rzecznik Dyscyplinarny jest uprawniony do przejecia kazdej sprawy prowadzonej przez swojego zastepce.

3. Odmawiajac zatwierdzenia postanowienia o umorzeniu postepowania wyjasniajacego Rzecznik Dyscyplinarny wskazuje powody, a w miare potrzeby takze okolicznosci, ktore nalezy wyjasnic, lub czynnosci, ktore nalezy przeprowadzic. Wskazania te sa dla zastepcy Rzecznika Dyscyplinarnego wiazace.

4.W razie przeszkod w pelnieniu obowiazkow przez Rzecznika Dyscyplinarnego, jego obowiazki przejmuje najstarszy sluzba zastepca Rzecznika Dyscyplinarnego, do czasu ustania przeszkody.

5. W razie niemoznosci prowadzenia sprawy przez wlasciwego zastepce Rzecznika Dyscyplinarnego, Rzecznik Dyscyplinarny wyznaczy do jej prowadzenia innego zastepce.

6. Rzecznik Dyscyplinarny przedstawia Pierwszemu Prezesowi Sadu Najwyzszego, Krajowej Radzie Sadownictwa oraz Ministrowi Sprawiedliwosci - Prokuratorowi Generalnemu, a takze Naczelnej Radzie Adwokackiej, Krajowej Radzie Radcow Prawnych, Krajowej Radzie Notarialnej oraz Krajowej Radzie Komorniczej, nie pozniej niz do 30 kwietnia roku nastepnego, informacje o ilosci, rodzaju i sposobie zakonczenia prowadzonych postepowan dyscyplinarnych w danym roku oraz o wynikajacych z nich istotnych problemach.

Rozdzial IV

Pokrzywdzony i obwiniony

Art. 14. 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, ktorej dobro prawne zostalo bezposrednio naruszone lub zagrozone przez przewinienie dyscyplinarne.

2. W toku postepowania wyjasniajacego pokrzywdzony jest strona. W postepowaniu przed sadem dyscyplinarnym pokrzywdzony moze dzialac jako strona w charakterze oskarzyciela posilkowego obok Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastepcy.

3. Pokrzywdzony moze ustanowic pelnomocnika sposrod adwokatow lub radcow prawnych.

4. Za obwinionego uwaza sie osobe, przeciwko ktorej toczy sie postepowanie dyscyplinarne.

5. W toku postepowania dyscyplinarnego obwiniony jest strona.

6. Obwiniony moze ustanowic obronce sposrod osob wymienionych w art. 1, z wyjatkiem aplikantow.

Rozdzial V

Postepowanie dyscyplinarne

Art. 15. 1. Postepowanie dyscyplinarne obejmuje czynnosci sprawdzajace, postepowanie wyjasniajace oraz postepowanie przed sadami dyscyplinarnymi.

2. Celem czynnosci sprawdzajacych jest wstepne zbadanie okolicznosci koniecznych do ustalenia, czy istnieja podstawy do wszczecia postepowania wyjasniajacego.

3. Celem postepowania wyjasniajacego jest zebranie, zabezpieczenie i w niezbednym zakresie utrwalenie dowodow dla sadu dyscyplinarnego.

4. Do postepowania wyjasniajacego stosuje sie odpowiednio przepisy o postepowaniu przygotowawczym.

5. Postepowanie dyscyplinarne toczy sie niezaleznie od postepowania karnego o ten sam czyn; moze byc ono jednak zawieszone do czasu ukonczenia postepowania karnego.

6. Orzeczenia zapadajace w toku postepowania dyscyplinarnego oraz zarzadzenia zamykajace droge do wydania orzeczenia dyscyplinarnego wymagaja z urzedu uzasadnienia na pismie i doreczenia ich stronom.

Art. 16. 1. Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastepcy podejmuja czynnosci sprawdzajace, jezeli zachodzi potrzeba dokonania sprawdzenia informacji nasuwajacych przypuszczenie, ze popelniono przewinienie dyscyplinarne.

2. Rzecznik Dyscyplinarny i jego zastepcy wszczynaja postepowanie wyjasniajace z wlasnej inicjatywy oraz na zadanie Ministra Sprawiedliwosci - Prokuratora Generalnego, a takze na zadanie:

1) Krajowej Rady Sadownictwa, prezesa lub kolegium sadu apelacyjnego albo okregowego - w przypadku sedziow, sedziow w stanie spoczynku i asesorow sadow powszechnych;

2) przelozonych dyscyplinarnych - w przypadku prokuratorow, prokuratorow w stanie spoczynku, asesorow powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury;

3) Naczelnej Rady Adwokackiej lub wlasciwej okregowej rady adwokackiej - w przypadku adwokatow i aplikantow adwokackich;

4) Krajowej Rady Radcow Prawnych lub wlasciwej rady okregowej izby radcow prawnych - w przypadku radcow prawnych i aplikantow radcowskich;

5) Krajowej Rady Notarialnej lub wlasciwej rady izby notarialnej - w przypadku notariuszy, asesorow i aplikantow notarialnych;

6) Krajowej Rady Komorniczej lub wlasciwej rady izby komorniczej oraz prezesa sadu - w przypadku komornika sadowego, asesora i aplikanta komorniczego.

3. Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastepca wszczynaja z urzedu postepowanie wyjasniajace, jezeli czynnosci sprawdzajace wskazuja na duze prawdopodobienstwo popelnienia przewinienia dyscyplinarnego.

4. Jezeli czynnosci sprawdzajace nie dostarczyly podstaw do wszczecia postepowania wyjasniajacego, Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastepca zawiadamia o tym osobe lub podmiot, od ktorego pochodzily informacje podlegajace sprawdzeniu, uzasadniajac swoje stanowisko. Przepisy art. 19 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postepowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z pozn. zm.3)) stosuje sie odpowiednio, z tym, ze zazalenie, o ktorym mowa w 4, wnosi sie do sadu dyscyplinarnego.

5. Po prawomocnym zakonczeniu postepowania karnego przeciwko osobom, o ktorym mowa w art. 1, organ prowadzacy postepowanie karne przesyla akta sprawy Rzecznikowi Dyscyplinarnemu. Jezeli postepowanie dyscyplinarne nie bylo wszczete, Rzecznik Dyscyplinarny podejmuje czynnosci dyscyplinarne, chocby w postepowaniu karnym wydany zostal wyrok uniewinniajacy.

Art. 17. 1. Po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego Rzecznik Dyscyplinarny albo jego zastepca wnosi do sadu dyscyplinarnego wniosek dyscyplinarny lub postepowanie wyjasniajace umarza.

2. We wniosku dyscyplinarnym Rzecznik Dyscyplinarny albo jego zastepca moze umiescic wniosek o orzeczenie uzgodnionej z obwinionym kary bez przeprowadzenia rozprawy, jezeli okolicznosci popelnienia czynu nie budza watpliwosci, a postawa obwinionego wskazuje, ze cele postepowania dyscyplinarnego zostana osiagniete. Przepis art. 335 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postepowania karnego stosuje sie odpowiednio.

3. Jezeli postanowienie o umorzeniu postepowania wyjasniajacego nie zostalo wydane przez Rzecznika Dyscyplinarnego wymaga ono jego zatwierdzenia.

4. Zatwierdzone postanowienia o umorzeniu postepowania wyjasniajacego oraz zarzadzenia zamykajace droge do wydania wyroku w sprawie dyscyplinarnej dorecza sie rowniez Ministrowi Sprawiedliwosci - Prokuratorowi Generalnemu, a takze innym organom i przelozonym dyscyplinarnym, o ktorych mowa w art. 16 ust. 2, uprawnionym do wystapienia z zadaniem wszczecia postepowania wyjasniajacego w danym przypadku.

5. Od postanowien i zarzadzen, o ktorych mowa w ust. 4, stronom, Ministrowi Sprawiedliwosci - Prokuratorowi Generalnemu oraz przelozonemu dyscyplinarnemu lub organowi, ktory wystapil z zadaniem wszczecia postepowania wyjasniajacego, a takze Krajowej Radzie Sadownictwa i wlasciwemu kolegium sadu w sprawach sedziow, sedziow w stanie spoczynku i asesorow sadow powszechnych, przysluguje zazalenie do sadu dyscyplinarnego wlasciwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji, w terminie siedmiu dni od daty doreczenia postanowienia lub zarzadzenia. Zazalenie powinno byc rozpoznane w terminie 30 dni od daty jego wniesienia do sadu dyscyplinarnego.

Art. 18. 1. Prezes sadu dyscyplinarnego wyznacza rozprawe dyscyplinarna w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty wplywu wniosku dyscyplinarnego.

2. Rozprawe dyscyplinarna nalezy przeprowadzic bez nieuzasadnionej zwloki.

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obroncy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

4. W postepowaniu przed sadem dyscyplinarnym przepisy art. 387 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postepowania karnego stosuje sie odpowiednio.

Art. 19. 1. Rozprawa dyscyplinarna odbywa sie jawnie.

2. Sad dyscyplinarny moze wylaczyc jawnosc rozprawy dyscyplinarnej, jezeli jawnosc moglaby:

1) wywolac zaklocenie spokoju publicznego;

2) obrazac dobre obyczaje;

3) ujawnic okolicznosci, ktore ze wzgledu na wazny interes panstwa powinny byc zachowane w tajemnicy;

4) naruszyc wazny interes prywatny.

3. Sad dyscyplinarny wylacza jawnosc rozprawy dyscyplinarnej, jezeli zachodzi niebezpieczenstwo ujawnienia tajemnicy panstwowej.

4. Ogloszenie wyroku sadu dyscyplinarnego odbywa sie jawnie.

5. Jezeli jawnosc rozprawy wylaczono w calosci lub w czesci, przytoczenie powodow wyroku sadu dyscyplinarnego moze nastapic rowniez z wylaczeniem jawnosci w calosci lub w czesci.

Art. 20. Jezeli na podstawie okolicznosci, ktore wyszly na jaw w toku rozprawy dyscyplinarnej, Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastepca zarzucil obwinionemu inny czyn oprocz objetego wnioskiem dyscyplinarnym, sad dyscyplinarny moze za zgoda obwinionego rozpoznac nowy wniosek na tej samej rozprawie, chyba ze zachodzi koniecznosc przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego co do nowego czynu. W przeciwnym przypadku prowadzi sie w tym zakresie odrebne postepowanie dyscyplinarne.

Art. 21. Postepowanie dyscyplinarne toczy sie nadal mimo utraty przez obwinionego w jego toku prawa do pelnienia sluzby lub wykonywania zawodu.

Art. 22. 1. Jezeli w toku postepowania przed sadem dyscyplinarnym okaze sie, ze przewinienie zawiera znamiona przestepstwa sciganego z oskarzenia publicznego, sad dyscyplinarny, z urzedu, niezwlocznie rozpoznaje sprawe w przedmiocie zezwolenia na pociagniecie sedziego lub prokuratora do odpowiedzialnosci karnej i wydaje uchwale w tej sprawie. Nie wstrzymuje to biegu postepowania dyscyplinarnego.

2. Zaskarzenie uchwaly, o ktorej mowa w ust. 1, nastepuje wedlug przepisow o pociagnieciu do odpowiedzialnosci karnej odpowiednio sedziego albo prokuratora.

3. Odpis prawomocnej uchwaly zezwalajacej na pociagniecie sedziego lub prokuratora do odpowiedzialnosci karnej, sad dyscyplinarny przesyla uprawnionemu oskarzycielowi.

Art. 23. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi, sad dyscyplinarny moze odstapic od wymierzenia kary.

Art. 24. Sad dyscyplinarny moze zarzadzic podanie wyroku do wiadomosci publicznej w sposob przez siebie okreslony.

Art. 25. 1. Od wydanych w pierwszej instancji wyrokow sadu dyscyplinarnego oraz postanowien i zarzadzen zamykajacych droge do wydania wyroku przysluguje odwolanie stronom, Ministrowi Sprawiedliwosci - Prokuratorowi Generalnemu oraz przelozonemu dyscyplinarnemu lub organowi, ktory wystapil z zadaniem wszczecia postepowania wyjasniajacego, a takze Krajowej Radzie Sadownictwa w sprawach sedziow, sedziow w stanie spoczynku i asesorow sadow powszechnych.

2. Wyroki sadu dyscyplinarnego pierwszej instancji oraz postanowienia i zarzadzenia zamykajace droge do wydania wyroku, dorecza sie wraz z uzasadnieniem stronom i podmiotom, ktorym przysluguje odwolanie.

3. Odwolanie powinno byc rozpoznane w terminie dwoch miesiecy od dnia jego wplywu do sadu dyscyplinarnego drugiej instancji.

Art. 26. 1. Od wyroku sadu dyscyplinarnego drugiej instancji kasacja nie przysluguje.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich, moze jednak wniesc kasacje od kazdego prawomocnego orzeczenia sadu dyscyplinarnego konczacego postepowanie dyscyplinarne.

3. Wznowienie postepowania dyscyplinarnego zakonczonego prawomocnym orzeczeniem sadu dyscyplinarnego na niekorzysc obwinionego moze nastapic, jezeli umorzenie postepowania dyscyplinarnego lub wydanie wyroku nastapilo wskutek przestepstwa albo jezeli w ciagu pieciu lat od umorzenia lub od wydania wyroku wyjda na jaw nowe okolicznosci lub dowody, ktore mogly uzasadniac ukaranie lub wymierzenie kary surowszej.

4. Wznowienie postepowania dyscyplinarnego zakonczonego prawomocnym orzeczeniem sadu dyscyplinarnego na korzysc obwinionego moze nastapic takze po jego smierci, jezeli wyjda na jaw nowe okolicznosci lub dowody, ktore moglyby uzasadniac uniewinnienie obwinionego lub wymierzenie kary lagodniejszej.

5. W razie smierci obwinionego, wniosek o wznowienie postepowania dyscyplinarnego moga zlozyc jego malzonek, krewni w linii prostej, rodzenstwo, przysposabiajacy lub przysposobiony oraz Rzecznik Dyscyplinarny albo jego zastepca.

Art. 27. Koszty postepowania dyscyplinarnego stanowia wydatki poniesione w zwiazku z tym postepowaniem.

Art. 28. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do postepowania dyscyplinarnego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postepowania karnego oraz przepisy Rozdzialow I - III ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.

Rozdzial VI

Wykonanie orzeczen

Art. 29. Sad dyscyplinarny pierwszej instancji najpozniej w ciagu 14 dni od daty uprawomocnienia sie jego orzeczenia albo od daty zwrotu akt przez sad dyscyplinarny drugiej instancji, kieruje orzeczenie do wykonania lub przesyla odpis tego orzeczenia wlasciwym organom do wykonania.

Art. 30. 1. Wykonanie prawomocnych orzeczen w sprawach dyscyplinarnych osob, o ktorych mowa w art. 1 pkt 1 - 3, nalezy odpowiednio do wlasciwego prezesa sadu apelacyjnego lub prokuratora apelacyjnego.

2. Jezeli w postepowaniu dyscyplinarnym przeciwko osobom, o ktorych mowa w art. 1 pkt 1 - 2, zapadl prawomocny wyrok sadu dyscyplinarnego, skutkujacy przeniesieniem ukaranego na inne miejsce sluzbowe, sad dyscyplinarny pierwszej instancji przesyla odpis wyroku Ministrowi Sprawiedliwosci - Prokuratorowi Generalnemu do wykonania.

3. Jezeli w postepowaniu dyscyplinarnym przeciwko osobom, o ktorych mowa w art. 1 pkt 1 - 3, zapadl prawomocny wyrok sadu dyscyplinarnego, pociagajacy za soba, w mysl ustawy regulujacej pelnienie danej sluzby, utrate stanowiska lub pozbawienie prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposazenia, sad dyscyplinarny pierwszej instancji przesyla odpis wyroku Ministrowi Sprawiedliwosci - Prokuratorowi Generalnemu, ktory zawiadamia ukaranego o wygasnieciu stosunku sluzbowego albo o utracie uprawnien do stanu spoczynku i uposazenia.

4. Jezeli w postepowaniu karnym przeciwko osobom, o ktorych mowa w art. 1 pkt 1 i 2, zapadl prawomocny wyrok, pociagajacy za soba w mysl ustawy regulujacej pelnienie danej sluzby, utrate stanowiska, sad dyscyplinarny pierwszej instancji przesyla odpis wyroku Ministrowi Sprawiedliwosci - Prokuratorowi Generalnemu, ktory zawiadamia skazanego o wygasnieciu stosunku sluzbowego, chociazby wykonano juz wyrok sadu dyscyplinarnego skazujacy na kare lagodniejsza. Przepis art. 185 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z pozn. zm 4)) stosuje sie.

Art. 31. 1. Wykonanie prawomocnych wyrokow sadu dyscyplinarnego w sprawach osob, o ktorych mowa w art. 1 pkt 4 -7, nalezy do wlasciwych organow samorzadow zawodowych, o ile przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.

2. W przypadku wydania przez sad dyscyplinarny wyroku wymierzajacego kare:

1) adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu - wydalenia z adwokatury;

2) radcy prawnemu - pozbawienia prawa do wykonywania zawodu lub aplikantowi radcowskiemu - wydalenia z aplikacji;

3) notariuszowi - pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii, asesorowi notarialnemu - skreslenia z wykazu asesorow notarialnych, aplikantowi notarialnemu skreslenia z listy aplikantow notarialnych;

4) komornikowi sadowemu - wydalenia ze sluzby komorniczej, asesorowi komorniczemu - skreslenia z wykazu asesorow komorniczych, aplikantowi komorniczemu - skreslenia z listy aplikantow komorniczych - sad dyscyplinarny pierwszej instancji przesyla odpis prawomocnego wyroku wlasciwemu organowi samorzadu zawodowego, a w przypadku notariusza i komornika sadowego - takze Ministrowi Sprawiedliwosci. Organy te podejmuja stosowne czynnosci celem wykonania wyroku sadu dyscyplinarnego.

3. Kary pieniezne przekazuje sie na rzecz Skarbu Panstwa. Do wykonania wyroku sadu dyscyplinarnego wymierzajacego kare pieniezna, stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy o naleznosciach sadowych.

Art. 32. 1. Odpis prawomocnego wyroku sadu dyscyplinarnego wymierzajacego kare dyscyplinarna albo odstepujacego od jej wymierzenia, a takze informacje o wykonaniu kary, dolacza sie do akt osobowych ukaranego.

2. Zatarcie skazania reguluja przepisy, o ktorych mowa w art. 2.

Rozdzial VII

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 33. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1058 z pozn. zm. 5)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4 b w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnosciach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w czynnosciach zawodowych.";

2) w art. 4 c ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie wszczecia postepowania o stwierdzenie trwalej niezdolnosci do wykonywania zawodu, okregowa rada adwokacka moze tymczasowo zawiesic adwokata w czynnosciach zawodowych.";

3) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organami adwokatury sa: Krajowy Zjazd Adwokatury, Naczelna Rada Adwokacka oraz Wyzsza Komisja Rewizyjna.";

4) w art. 39 uchyla sie pkt 3;

5) w art. 40 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wybor dziekana, przewodniczacego komisji rewizyjnej oraz czlonkow i zastepcow czlonkow okregowej rady adwokackiej i rewizyjnej,";

6) w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przewodniczacemu komisji rewizyjnej przysluguje prawo uczestnictwa w posiedzeniach okregowej rady adwokackiej.";

7) w art. 43 ust. 1. otrzymuje brzmienie:

"1. Okregowa rada adwokacka wybiera ze swego grona jednego lub dwoch wicedziekanow, sekretarza, a w razie potrzeby zastepce sekretarza i skarbnika, ktorzy lacznie z dziekanem stanowia prezydium rady. Ponadto okregowa rada adwokacka powoluje - sposrod adwokatow - przewodniczacego i czlonkow zespolu wizytatorow.";

8) w art. 48:

a) uchyla sie ust. 3,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Decyzje dziekana podlegaja zaskarzeniu w przypadkach przewidzianych w ustawie.";

9) art. 50 i 51 uchyla sie;

10) w art. 56:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) wybor prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczacego Wyzszej Komisji Rewizyjnej,",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wybor czlonkow i zastepcow czlonkow Wyzszej Komisji Rewizyjnej,",

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Naczelnej Rady Adwokackiej i Wyzszej Komisji Rewizyjnej oraz zatwierdzanie - po wysluchaniu wnioskow Wyzszej Komisji Rewizyjnej - zamkniec rachunkowych i udzielanie Naczelnej Radzie Adwokackiej absolutorium,";

11) w art. 58:

a) w pkt 12 uchyla sie lit. i,

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) zawieszanie w sprawowaniu funkcji ze wzgledu na naruszenie podstawowych obowiazkow poszczegolnych czlonkow organow izb adwokackich i organow zespolow adwokackich oraz zwracanie sie do wlasciwych organow o ich odwolanie,";

12) w art. 59:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Naczelna Rada Adwokacka wybiera ze swego grona dwoch wiceprezesow, sekretarza, skarbnika, zastepce sekretarza oraz dwoch czlonkow, ktorzy lacznie z prezesem stanowia Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Prezydium jest organem wykonawczym Naczelnej Rady Adwokackiej.",

b) uchyla sie ust. 2;

13) w Dziale IV Organy Adwokatury uchyla sie Rozdzial 3;

14) w art. 71 a ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Okregowa rada adwokacka po otrzymaniu zawiadomienia o wpisie na liste adwokatow, o ktorym mowa w ust. 5, skresla adwokata z listy adwokatow oraz przekazuje jego akta osobowe okregowej radzie adwokackiej wlasciwej ze wzgledu na wpis na liste adwokatow.";

15) w art. 80 dotychczasowa tresc oznacza sie jako ust. 1 i dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

"2. Zasady i tryb postepowania dyscyplinarnego oraz wykonania kar dyscyplinarnych okresla odrebna ustawa.";

16) w art. 82 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kare pieniezna wymierza sie w granicach od pieciokrotnej do piecdziesieciokrotnej podstawowej skladki izbowej.";

17) uchyla sie art. 85 - 89;

18) art. 90 otrzymuje brzmienie:

"Art. 90. Jezeli adwokat swiadczy w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym -pomoc prawna na podstawie obowiazujacych tam przepisow o swiadczeniu pomocy prawnej przez prawnikow z Unii Europejskiej, sad dyscyplinarny, przed ktorym toczy sie postepowanie dyscyplinarne, niezwlocznie zawiadamia o tym wlasciwy organ w tym panstwie, przesylajac temu organowi odpis wniosku dyscyplinarnego.";

19) uchyla sie art. 91 - 95 i ;

20) art. 95 j otrzymuje brzmienie:

"Art. 95 j. 1. Adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie dyscyplinarne, karne lub o ubezwlasnowolnienie, moze byc tymczasowo zawieszony w czynnosciach zawodowych przez sad dyscyplinarny. Postanowienie w tym przedmiocie wydaje sad dyscyplinarny z urzedu, badz na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastepcy. Termin wydania postanowienia wynosi czternascie dni od dnia wplywu sprawy lub wniosku. Przed wydaniem postanowienia sad dyscyplinarny wysluchuje adwokata lub aplikanta adwokackiego, jezeli stawil sie na posiedzenie, oraz Rzecznika Dyscyplinarnego albo jego zastepce.

2. Na postanowienie sadu dyscyplinarnego, o ktorym mowa w ust. 1, adwokatowi lub aplikantowi adwokackiemu, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie dyscyplinarne, karne lub o ubezwlasnowolnienie, dziekanowi wlasciwej rady adwokackiej oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu albo jego zastepcy, przysluguje zazalenie. Zazalenie wnosi sie w terminie siedmiu dni od daty doreczenia odpisu postanowienia. Zazalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia.";

21) uchyla sie art. 95 l;

22) art. 95 l otrzymuje brzmienie:

"Art. 95 l. 1. Wykonanie kary upomnienia, kary nagany oraz dodatkowo zakazu wykonywania patronatu nalezy do dziekana wlasciwej rady adwokackiej.

2. Date rozpoczecia i zakonczenia kary zawieszenia w czynnosciach zawodowych ustala, po otrzymaniu odpisu prawomocnego wyroku sadu dyscyplinarnego, wlasciwa okregowa rada adwokacka, ktora o powyzszym zawiadamia ukaranego oraz zespol adwokacki badz spolke, w ktorej wykonuje on zawod, a takze Ministra Sprawiedliwosci.

3. Kare wydalenia z adwokatury wykonuje wlasciwa okregowa rada adwokacka po otrzymaniu od sadu dyscyplinarnego odpisu prawomocnego wyroku.

4. O tymczasowym zawieszeniu w czynnosciach zawodowych oraz o karze dyscyplinarnej zawieszenia w czynnosciach zawodowych i wydalenia z adwokatury zawiadamia sie Naczelna Rade Adwokacka, prezesow sadow apelacyjnych i prokuratorow apelacyjnych, wlasciwe organy administracji panstwowej w okregu izby adwokackiej, w ktorej adwokat lub aplikant adwokacki jest wpisany na liste, a takze Pierwszego Prezesa Sadu Najwyzszego, Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego i Krajowa Rade Radcow Prawnych.

5. Tymczasowe zawieszenie w czynnosciach zawodowych ustaje z chwila prawomocnego zakonczenia postepowania dyscyplinarnego, chyba ze sad dyscyplinarny uchylil je wczesniej.

6. Usuniecie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym nastepuje z urzedu po uplywie:

1) trzech lat od daty uprawomocnienia sie wyroku sadu dyscyplinarnego wymierzajacego kare upomnienia, kare nagany lub kare pieniezna;

2) pieciu lat od odbycia kary zawieszenia w czynnosciach zawodowych, jezeli adwokat lub aplikant adwokacki nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczete przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne.

7. Nie usuwa sie wzmianki o karze wydalenia z adwokatury.

8. Z chwila zatarcia kary dyscyplinarnej dziekan okregowej rady adwokackiej zarzadza wykreslenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usuniecie z akt osobowych dokumentow dotyczacych ukarania.";

23) uchyla sie art. 95 m.

Art. 34. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 z pozn. zm. 6) ) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 42 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organami samorzadu sa: Krajowy Zjazd Radcow Prawnych, Krajowa Rada Radcow Prawnych, Wyzsza Komisja Rewizyjna, zgromadzenie okregowej izby radcow prawnych, rada okregowej izby radcow prawnych, okregowa komisja rewizyjna.";

2) w art. 50 w ust. 4 :

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) ustalanie liczby czlonkow okregowej komisji rewizyjnej oraz ich wybor,",

b) uchyla sie pkt 4;

3) uchyla sie art. 54;

4) w art. 56 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W Krajowym Zjezdzie Radcow Prawnych udzial biora delegaci wybrani przez zgromadzenia okregowych izb radcow prawnych oraz, z glosem doradczym, niebedacy delegatami: czlonkowie ustepujacej Krajowej Rady Radcow Prawnych i Przewodniczacy Wyzszej Komisji Rewizyjnej.";

5) w art. 57 :

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wybor Krajowej Rady Radcow Prawnych oraz Wyzszej Komisji Rewizyjnej,",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdan Krajowej Rady Radcow Prawnych oraz Wyzszej Komisji Rewizyjnej,";

6) w art. 60 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wybor Prezesa Krajowej Rady Radcow Prawnych, jezeli jego mandat wygasl w okresie pomiedzy Krajowymi Zjazdami Radcow Prawnych,";

7) uchyla sie art. 62 - 626 ;

8) w art. 63 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ze skladek radcow prawnych i aplikantow radcowskich, oplat zwiazanych z postepowaniem w sprawie wpisu na liste radcow prawnych i aplikantow radcowskich,";

9) po art. 65 dodaje sie art. 651 w brzmieniu:

"Art. 651. 1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinien sad dyscyplinarny wymierza kare za poszczegolne przewinienia, a nastepnie wymierza jedna kare laczna za wszystkie czyny.

2. Przy orzekaniu kary lacznej stosuje sie nastepujace zasady:

1) w wypadku orzeczenia kar upomnienia i nagany z ostrzezeniem wymierza sie kare laczna nagany z ostrzezeniem;

2) kary upomnienia i nagany z ostrzezeniem nie podlegaja laczeniu z kara pieniezna;

3) przy karach pienieznych laczna kara pieniezna nie moze przekroczyc sumy tych kar i nie moze byc nizsza od najwyzszej z orzeczonych kar pienieznych;

4) kara zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego nie podlega laczeniu z karami upomnienia i nagany z ostrzezeniem;

5) przy orzeczonych za kilka przewinien karach rodzajowo roznych i kary pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego lub wydalenia z aplikacji wymierza sie kare laczna pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku do aplikantow - wydalenia z aplikacji.

3. Zasady i tryb postepowania dyscyplinarnego oraz wykonania kar dyscyplinarnych okresla odrebna ustawa.";

10) uchyla sie art. 66 - 68;

11) art. 681 otrzymuje brzmienie:

"Art. 681. Jezeli radca prawny swiadczy w panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub panstwie czlonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym pomoc prawna na podstawie obowiazujacych tam przepisow o swiadczeniu pomocy prawnej przez prawnikow z Unii Europejskiej, sad dyscyplinarny, przed ktorym toczy sie postepowanie dyscyplinarne, niezwlocznie zawiadamia o tym wlasciwy organ w tym panstwie, przesylajac temu organowi odpis wniosku dyscyplinarnego.";

12) po art. 681 dodaje sie art. 682 w brzmieniu:

"Art. 682. 1. Radca prawny lub aplikant radcowski, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie dyscyplinarne, karne lub o ubezwlasnowolnienie, moze byc tymczasowo zawieszony w czynnosciach zawodowych przez sad dyscyplinarny. Postanowienie w tym przedmiocie wydaje sad dyscyplinarny z urzedu, badz na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastepcy. Termin wydania postanowienia wynosi czternascie dni od dnia wplywu sprawy lub wniosku. Przed wydaniem postanowienia sad dyscyplinarny wysluchuje radce prawnego lub aplikanta radcowskiego, jezeli stawil sie na posiedzenie, oraz Rzecznika Dyscyplinarnego albo jego zastepce.

2. Na postanowienie sadu dyscyplinarnego, o ktorym mowa w ust. 1, radcy prawnemu lub aplikantowi radcowskiemu, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie dyscyplinarne, karne lub o ubezwlasnowolnienie, dziekanowi wlasciwej rady radcow prawnych oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu albo jego zastepcy, przysluguje zazalenie. Zazalenie wnosi sie w terminie siedmiu dni od daty doreczenia odpisu postanowienia. Zazalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

3. O tymczasowym zawieszeniu w czynnosciach zawodowych zawiadamia sie pracodawcow radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego, a takze Krajowa Rade Radcow Prawnych oraz prezesow sadow apelacyjnych i Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego.

4. Tymczasowe zawieszenie w czynnosciach zawodowych ustaje z chwila prawomocnego zakonczenia postepowania dyscyplinarnego, chyba ze sad dyscyplinarny uchylil je wczesniej.";

13) uchyla sie art. 69 i 70;

14) art. 71 otrzymuje brzmienie:

"Art. 71. 1. Wykonanie kary upomnienia, kary nagany z ostrzezeniem oraz dodatkowo zakazu wykonywania patronatu nalezy do dziekana rady okregowej izby radcow prawnych.

2. Kare zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego wykonuje rada okregowej izby radcow prawnych, ustalajac na podstawie prawomocnego wyroku sadu dyscyplinarnego poczatek i koniec kary. O okresie kary i terminie jej zakonczenia rada zawiadamia prezesow sadu apelacyjnego i okregowego oraz pracodawcow ukaranego, a takze Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego i Naczelna Rade Adwokacka .

3. Kare pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku do aplikantow radcowskich - wydalenia z aplikacji, wykonuje rada okregowej izby radcow prawnych po otrzymaniu od sadu dyscyplinarnego odpisu prawomocnego wyroku. O tresci wyroku sadu dyscyplinarnego dziekan okregowej izby radcow prawnych zawiadamia podmioty, o ktorych mowa w ust. 2.

4. Dziekan rady okregowej izby radcow prawnych powiadamia z urzedu o tresci prawomocnego wyroku sadu dyscyplinarnego pokrzywdzonego, instytucje, ktora zawiadomila o okolicznosciach uzasadniajacych wszczecie postepowania dyscyplinarnego, oraz Naczelna Rade Adwokacka.

5. Usuniecie wzmianki o wyroku sadu dyscyplinarnego nastepuje z urzedu po uplywie:

1) trzech lat od uprawomocnienia sie wyroku sadu dyscyplinarnego wymierzajacego kare upomnienia lub nagany z ostrzezeniem;

2) pieciu lat od uplywu okresu zawieszenia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, jezeli radca prawny lub aplikant radcowski nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczete przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne.

6. Nie usuwa sie wzmianki o karze pozbawienia prawa do wykonywania zawodu lub wydalenia z aplikacji.

7. Z chwila zatarcia kary dyscyplinarnej dziekan rady okregowej izby radcow prawnych zarzadza wykreslenie wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym oraz usuniecie z akt osobowych dokumentow dotyczacych ukarania.";

15) uchyla sie art. 73 i 74.

Art. 35. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21 poz. 206 z pozn. zm. 7)) wprowadza sie nastepuje zmiany:

1) w art. 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Prokurator przelozony w razie stwierdzenia oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy wytyka, niezaleznie od innych uprawnien, wlasciwemu prokuratorowi uchybienie, po uprzednim zazadaniu - w razie potrzeby - wyjasnien. Stwierdzenie i wytkniecie uchybienia nie wplywa na rozstrzygniecie sprawy. Czynnosci tych nie mozna podjac po uplywie trzech lat od chwili stwierdzenia uchybienia.";

2) w art. 8 ust. 7 b otrzymuje brzmienie:

"7 b. W przypadku przewidzianym w ust. 7 a sad dyscyplinarny wydaje postanowienie po wysluchaniu Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastepcy albo rzecznika dyscyplinarnego, o ktorym mowa w art. 74, oraz prokuratora, ktoremu wytknieto uchybienie, chyba ze nie jest to mozliwe. Na postanowienie odmawiajace uwzglednienia zastrzezenia prokuratorowi przysluguje zazalenie. Zazalenie rozpatruje ten sam sad dyscyplinarny w innym rownorzednym skladzie.";

3) w art. 16 :

a) uchyla sie ust. 1,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Prawomocny wyrok sadu dyscyplinarnego orzekajacy kare dyscyplinarna wydalenia ze sluzby prokuratorskiej oraz prawomocny wyrok sadu orzekajacy wobec prokuratora srodek karny pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania stanowiska prokuratora lub kare degradacji, pociaga za soba z mocy prawa utrate stanowiska prokuratora; stosunek sluzbowy prokuratora wygasa z chwila uprawomocnienia sie wyroku.";

4) w art. 20 uchyla sie pkt 4;

5) w art. 24:

a) w ust. 1 po pkt 5 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 6 w brzmieniu:

"6) kandydatow do pelnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastepcow.", b) uchyla sie ust. 2 ;

6) w art. 50:

a) po ust. 3 a dodaje sie ust. 3 b i 3 c w brzmieniu:

"3 b. Prokurator Generalny deleguje prokuratora do pelnienia obowiazkow Rzecznika Dyscyplinarnego albo zastepcy Rzecznika Dyscyplinarnego, jezeli prokurator zostal powolany do pelnienia tych funkcji na podstawie odrebnych przepisow.

3 c. Prokurator Generalny moze delegowac prokuratora, za jego zgoda, na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego, do wykonywania czynnosci w postepowaniach dyscyplinarnych.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Prokurator delegowany do pelnienia czynnosci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwosci lub Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sadow Powszechnych i Prokuratury, a takze do prowadzenia zajec szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sadow Powszechnych i Prokuratury, oraz do pelnienia obowiazkow Rzecznika Dyscyplinarnego, zastepcy Rzecznika Dyscyplinarnego i do wykonywania czynnosci w postepowaniach dyscyplinarnych, ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przyslugujacego na zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku za dlugoletnia prace. W okresie delegowania prokurator otrzymuje dodatek funkcyjny okreslony w rozporzadzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.",

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb i szczegolowe warunki delegowania prokuratorow do Ministerstwa Sprawiedliwosci, do pelnienia czynnosci administracyjnych lub prowadzenia zajec szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sadow Powszechnych i Prokuratury oraz do wykonywania czynnosci w postepowaniach dyscyplinarnych, a takze zakres swiadczen dodatkowych zwiazanych z delegowaniem prokuratorow poza stale miejsce sluzbowe oraz tryb, szczegolowe warunki przyznawania i wyplaty tych swiadczen, majac na wzgledzie poziom swiadczen przyslugujacych pracownikom odbywajacym podroze sluzbowe oraz czasowo przenoszonym.";

7) w art. 54:

a) ust. 2 b otrzymuje brzmienie:

"2 b. Jezeli wniosek o zezwolenie na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego okreslonym w Kodeksie postepowania karnego lub jest oczywiscie bezzasadny, prezes sadu dyscyplinarnego lub Przewodniczacy Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej odmawia jego przyjecia. Na zarzadzenie o odmowie przyjecia wniosku przysluguje zazalenie do sadu dyscyplinarnego wlasciwego do rozpoznania wniosku.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Od orzeczenia sadu dyscyplinarnego odmawiajacego zezwolenia na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej, organowi lub osobie, ktora wnosila o zezwolenie oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu albo jego zastepcy, a w odniesieniu do prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury rzecznikowi dyscyplinarnemu, przysluguje odwolanie w terminie 7 dni od daty jego ogloszenia. W tym samym terminie przysluguje odwolanie prokuratorowi od orzeczenia zezwalajacego na pociagniecie do odpowiedzialnosci karnej.";

8) w art. 67 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wymierzenie kary okreslonej w ust. 1 pkt 2-4 pociaga za soba pozbawienie mozliwosci awansowania przez okres trzech lat oraz niemoznosc udzialu w tym okresie w kolegium prokuratury okregowej, w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu prokuratorow, w Radzie Prokuratorow oraz uzyskania utraconego stanowiska.";

9) po art. 67 dodaje sie art. 67 a w brzmieniu:

"Art. 67 a. Zasady i tryb postepowania dyscyplinarnego wobec prokuratorow powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz wykonania kar dyscyplinarnych okresla odrebna ustawa.";

10) art. 68 otrzymuje brzmienie;

"Art. 68. 1. Po uplywie trzech lat od chwili czynu nie mozna wszczac postepowania dyscyplinarnego wobec prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, a w razie wszczecia ulega ono umorzeniu.

2. W zakresie odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za wykroczenie, przedawnienie dyscyplinarne nastepuje jednoczesnie z przedawnieniem przewidzianym dla wykroczen.

3. Jezeli jednak czyn zawiera znamiona przestepstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie moze nastapic wczesniej niz przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.";

11) w art. 70:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W sprawach dyscyplinarnych dla prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury orzeka Sad Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.",

b) ust. 1 a otrzymuje brzmienie:

"1 a. Sad Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej jest ponadto wlasciwy do orzekania w sprawach, o ktorych mowa w art. 8 ust. 7a i 7b oraz w art. 54.",

c) uchyla sie ust. 2,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Czlonkowie Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej sa w zakresie orzekania niezawisli i podlegaja tylko ustawom.";

12) art. 71 otrzymuje brzmienie:

"Art. 71. 1 Sad dyscyplinarny moze zawiesic w czynnosciach sluzbowych prokuratora, przeciwko ktoremu wszczeto postepowanie dyscyplinarne lub o ubezwlasnowolnienie.

2. Sad dyscyplinarny, wydajac uchwale zezwalajaca na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej za przestepstwo umyslne, z urzedu zawiesza prokuratora w czynnosciach sluzbowych, a wydajac uchwale zezwalajaca na pociagniecie prokuratora do odpowiedzialnosci karnej za przestepstwo nieumyslne, moze z urzedu zawiesic prokuratora w czynnosciach sluzbowych.

3. Jezeli prokuratora zatrzymano z powodu schwytania na goracym uczynku popelnienia przestepstwa albo jezeli ze wzgledu na rodzaj czynu dokonanego przez prokuratora powaga sprawowanego urzedu lub istotne interesy sluzbowe wymagaja natychmiastowego odsuniecia go od wykonywania obowiazkow sluzbowych, przelozony dyscyplinarny moze zarzadzic natychmiastowa przerwe w czynnosciach sluzbowych prokuratora do czasu wydania uchwaly przez sad dyscyplinarny, nie dluzej niz na miesiac.

4. O zarzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 3, przelozony dyscyplinarny zawiadamia sad dyscyplinarny, ktory niezwlocznie wydaje uchwale w sprawie zawieszenia prokuratora w czynnosciach sluzbowych lub uchyla zarzadzenie o przerwie w wykonywaniu tych czynnosci.

5. Jezeli prokurator, o ktorym mowa w ust. 3, pelni funkcje przelozonego sluzbowego, zarzadzenie przerwy w czynnosciach sluzbowych nalezy do Prokuratora Generalnego.

6. Sad dyscyplinarny wydaje uchwale, o ktorej mowa w ust. 1, 2 i ust. 4, po wysluchaniu Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastepcy oraz prokuratora, jezeli stawil sie na posiedzenie.

7. Sad dyscyplinarny, zawieszajac prokuratora w czynnosciach sluzbowych, obniza w granicach od 25% do 50% wysokosc jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia; nie dotyczy to osob, w stosunku do ktorych wszczeto postepowanie o ubezwlasnowolnienie.

8. Jezeli w postepowaniu dyscyplinarnym przeciwko prokuratorowi orzeczona zostala kara wydalenia ze sluzby prokuratorskiej, a sad dyscyplinarny wczesniej nie zawiesil prokuratora w czynnosciach sluzbowych, wyrok sadu dyscyplinarnego wywoluje zawieszenie prokuratora w czynnosciach sluzbowych, z jednoczesnym obnizeniem do 50% jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Przepis ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

9. Jezeli postepowanie dyscyplinarne zostalo umorzone lub zakonczylo sie uniewinnieniem, prokuratorowi wyplaca sie zatrzymane wynagrodzenie.

10. Zawieszenie w czynnosciach sluzbowych ustaje z chwila prawomocnego zakonczenia postepowania dyscyplinarnego, chyba ze sad dyscyplinarny uchylil je wczesniej.

11. Na uchwale, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 oraz ust. 4, przysluguje zazalenie.";

13) uchyla sie art. 71 a - 72;

14) art. 73 otrzymuje brzmienie:

"Art. 73. 1. Sad Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej orzeka w pierwszej instancji w skladzie trzech czlonkow, a w drugiej instancji w skladzie pieciu czlonkow. W skladzie orzekajacym w drugiej instancji nie moze brac udzialu czlonek Sadu Dyscyplinarnego, ktory bral udzial w wydaniu zaskarzonego orzeczenia.

2. Sklad orzekajacy wyznacza przewodniczacy albo zastepca przewodniczacego sadu dyscyplinarnego.";

15) art. 74 - 86 otrzymuja brzmienie:

"Art. 74. 1. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza sposrod prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury Prokurator Generalny. 2. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiazany wskazaniami organu, ktory go wyznaczyl.

Art. 75. Obwiniony moze ustanowic obronce tylko sposrod prokuratorow lub adwokatow.

Art. 76. 1. Postepowanie dyscyplinarne dla prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury toczy sie z wylaczeniem jawnosci. Na rozprawie moga byc obecni prokuratorzy i asesorzy pelniacy czynnosci prokuratorskie.

2. Orzeczenie dyscyplinarne mozna podac do wiadomosci publicznej po jego uprawomocnieniu sie, na podstawie uchwaly sadu dyscyplinarnego.

3. Protokolantem moze byc prokurator, asesor lub aplikant wyznaczony przez przewodniczacego sadu dyscyplinarnego.

Art. 77. 1. Rzecznik dyscyplinarny sklada wniosek o wszczecie postepowania dyscyplinarnego dla prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury na zadanie Naczelnego Prokuratora Wojskowego po wstepnym wyjasnieniu okolicznosci koniecznych do ustalenia znamion przewinienia oraz zlozeniu wyjasnien przez obwinionego, chyba ze zlozenie tych wyjasnien nie jest mozliwe.

2. W toku postepowania przed Sadem Dyscyplinarnym w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej rzecznik dyscyplinarny pelni funkcje oskarzyciela oraz wnosi i popiera srodki odwolawcze.

Art. 78. 1. Po otrzymaniu wniosku o wszczecie postepowania dyscyplinarnego przewodniczacy Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego oraz obronce, a w razie potrzeby wzywa swiadkow i bieglych.

2. Postepowanie dyscyplinarne w pierwszej instancji powinno byc zakonczone w terminie jednego miesiaca od daty wplywu wniosku.

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obroncy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Art. 79. Jezeli w toku rozprawy ujawni sie inne przewinienie oprocz objetego wnioskiem o wszczecie postepowania, Sad Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej moze wydac co do tego przewinienia orzeczenie tylko za zgoda rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obroncy; w razie braku zgody Naczelny Prokurator Wojskowy moze zadac zlozenia odrebnego wniosku o wszczecie postepowania dyscyplinarnego.

Art. 80. W razie rozwiazania lub wygasniecia stosunku sluzbowego prokuratora w toku postepowania dyscyplinarnego, postepowanie to toczy sie nadal. Jezeli obwiniony podjal prace w urzedzie panstwowym, Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa, adwokaturze lub jako radca prawny albo notariusz, sad dyscyplinarny przesyla odpis wyroku odpowiednio temu urzedowi, Prezesowi Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie Radcow Prawnych albo Krajowej Radzie Notarialnej.

Art. 81. 1. Jezeli przewinienie zawiera znamiona przestepstwa, Sad Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej wydaje zezwolenie, o ktorym mowa w art. 54 ust. 1, co nie wstrzymuje biegu postepowania dyscyplinarnego.

2. Po prawomocnym zakonczeniu postepowania karnego przeciwko prokuratorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, sad lub prokurator przesyla akta sprawy Sadowi Dyscyplinarnemu w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.

Art. 82. 1. Uzasadnienie orzeczenia Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej sporzadza sie na pismie w terminie siedmiu dni od ogloszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dorecza sie rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu.

Art. 83. 1. Od orzeczenia Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej wydanego w pierwszej instancji przysluguje odwolanie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Odwolanie powinno byc rozpoznane w terminie 7 dni od dnia jego wplywu do Sadu Dyscyplinarnego drugiej instancji w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.

2. Od orzeczenia wydanego przez Sad Dyscyplinarny w drugiej instancji stronom, Prokuratorowi Generalnemu i Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu przysluguje kasacja do Sadu Najwyzszego- Izba Wojskowa.

3. Kasacja moze byc wniesiona z powodu razacego naruszenia prawa lub razacej niewspolmiernosci kary dyscyplinarnej.

4. Termin do wniesienia kasacji wynosi:

1) dla strony - 30 dni;

2) dla Prokuratora Generalnego i Naczelnego Prokuratora Wojskowego

- 3 miesiace

- od daty doreczenia orzeczenia z uzasadnieniem, odpowiednio, stronie, Prokuratorowi Generalnemu lub Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.

5. Strona wnosi kasacje za posrednictwem Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, ktory wydal zaskarzone orzeczenie.

6. Prokurator Generalny lub Naczelny Prokurator Wojskowy wnosi kasacje bezposrednio do Sadu Najwyzszego - Izba Wojskowa.

Art. 83 a. Sad Najwyzszy - Izba Wojskowa rozpoznaje kasacje, o ktorej mowa w art. 83 ust. 2, na rozprawie, w skladzie trzech sedziow.

Art. 84. Koszty postepowania dyscyplinarnego ponosi Skarb Panstwa.

Art. 85. 1. Przewodniczacy Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej przesyla niezwlocznie odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem Prokuratorowi Generalnemu i Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu w celu wykonania orzeczenia.

2. Orzeczenie dyscyplinarne, od ktorego stronie sluzy kasacja, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub uplywu terminu do jej wniesienia.

3. Orzeczenie dyscyplinarne, od ktorego wniesiono kasacje, nie podlega wykonaniu do czasu jej rozpoznania.

4. Prokurator Generalny oraz Naczelny Prokurator Wojskowy moze z urzedu wstrzymac wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego po uplywie terminu do wniesienia kasacji przez strony, a przed uplywem terminu do wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego lub Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, w razie wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego lub Naczelnego Prokuratora Wojskowego, przepis ust. 3 stosuje sie.

Art. 86. Odpis prawomocnego orzeczenia skazujacego prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury na kare dyscyplinarna dolacza sie do akt osobowych obwinionego.";

16) po art. 86 dodaje sie art. 86 a w brzmieniu:

"Art. 86 a. Po uplywie pieciu lat od uprawomocnienia sie wyroku sadu dyscyplinarnego wymierzajacego kare przewidziana w art. 67 ust. 1 pkt 1-4, a w odniesieniu do prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury orzeczenia dyscyplinarnego wymierzajacego kare przewidziana w art. 113 pkt 1-3, badz odstepujacego od jej wymierzenia, Prokurator Generalny zarzadza usuniecie wyroku sadu dyscyplinarnego i odpowiednio orzeczenia dyscyplinarnego z akt osobowych, jezeli w tym okresie nie zapadlo przeciwko ukaranemu inne, chocby nieprawomocne, orzeczenie skazujace na kare dyscyplinarna.";

17) art. 88 i 89 otrzymuja brzmienie:

"Art. 88. Prokurator Generalny i Naczelny Prokurator Wojskowy moze wgladac w czynnosci Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, zwracac uwage na stwierdzone uchybienia, zadac wyjasnien oraz usuniecia skutkow uchybienia; czynnosci te nie moga wkraczac w dziedzine, w ktorej czlonkowie tego Sadu sa niezawisli.

Art. 89. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie do postepowania dyscyplinarnego dla prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury :

1) stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania karnego;

2) do rozpoznania kasacji, o ktorej mowa w art. 83 ust. 2, stosuje sie odpowiednio przepisy Kodeksu postepowania karnego o kasacji, z wylaczeniem art. 521, art. 524, art. 526 2 oraz art. 530 2 i 3.";

18) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 112. 1. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie moze byc pociagniety do odpowiedzialnosci karnej bez zezwolenia Sadu Dyscyplinarnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, ani zatrzymany bez zgody Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Nie dotyczy to zatrzymania na goracym uczynku popelnienia przestepstwa. Do wydania zezwolenia na pociagniecie prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury do odpowiedzialnosci karnej wolno przedsiewziac tylko czynnosci niecierpiace zwloki, zawiadamiajac o tym niezwlocznie prokuratora przelozonego. Przepisy art. 54 ust. 2, ust. 2a i 2c stosuje sie odpowiednio.";

19) art. 113 i 114 otrzymuja brzmienie:

"Art. 113. Za przewinienia dyscyplinarne i wykroczenia prokuratorom wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury moga byc wymierzone kary dyscyplinarne:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) usuniecie z zajmowanej funkcji;

4) wydalenie ze sluzby prokuratorskiej.

Art. 114. 1. Sad dyscyplinarny, wymierzajac kare wydalenia ze sluzby prokuratorskiej moze wystapic z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zwolnienie ukaranego z zawodowej sluzby wojskowej. W rozumieniu ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych zwolnienie takie jest rownoznaczne ze zwolnieniem wskutek prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usuniecia z zawodowej sluzby wojskowej.

2. Przewidziane w art. 71 zawieszenie w czynnosciach sluzbowych prokuratorow wojskowych pociaga za soba skutki zawieszenia na podstawie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych.";

20) po art. 114 dodaje sie art. 114 a w brzmieniu:

"Art. 114 a. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego mniejszej wagi, Sad Dyscyplinarny w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej moze odstapic od wymierzenia kary.".

Art. 36. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42 poz. 369 z pozn. zm. 8) ) wprowadza sie nastepuje zmiany:

1) w art. 30 w 1 uchyla sie pkt 3;

2) w art. 40 w 1 uchyla sie pkt 5;

3) w art. 51 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

" 2. Wymierzenie kary nagany lub kary pienieznej pociaga za soba niemoznosc udzialu ukaranego w organach samorzadu notarialnego przez okres 3 lat. Wymierzenie kary pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii pociaga za soba pozbawienie prawa ponownego ubiegania sie o prowadzenie kancelarii.

3. Zasady i tryb postepowania dyscyplinarnego oraz wykonania kar dyscyplinarnych okresla odrebna ustawa.";

4) uchyla sie art. 52 - 64;

5) art. 65 otrzymuje brzmienie:

"Art. 65 1. Wykonanie kar dyscyplinarnych nalezy do rady wlasciwej izby notarialnej.

2. Wykonanie kar dyscyplinarnych wymienionych w art. 51 1 pkt 4 i art. 78 pkt 1 lit. d nalezy do Ministra Sprawiedliwosci.

3. Po uplywie 3 lat od uprawomocnienia sie wyroku sadu dyscyplinarnego wymierzajacego kare upomnienia, kare nagany lub kare pieniezna, Minister Sprawiedliwosci, na wniosek ukaranego, zarzadza usuniecie odpisu wyroku sadu dyscyplinarnego z akt osobowych, jezeli w tym okresie nie zapadl przeciwko ukaranemu inny, chocby nieprawomocny, wyrok skazujacy na kare dyscyplinarna. Odpisu wyroku sadu dyscyplinarnego wymierzajacego kary: pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii, skreslenia z wykazu asesorow notarialnych oraz skreslenia z listy aplikantow notarialnych, nie usuwa sie.";

6) uchyla sie art. 67;

7) art. 68 otrzymuje brzmienie:

"Art. 68 1. Notariusz, asesor lub aplikant notarialny, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie dyscyplinarne, karne lub o ubezwlasnowolnienie, moze byc tymczasowo zawieszony w czynnosciach zawodowych przez sad dyscyplinarny. Postanowienie w tym przedmiocie wydaje sad dyscyplinarny z urzedu, badz na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastepcy. Termin wydania postanowienia wynosi czternascie dni od dnia wplywu sprawy lub wniosku.

Przed wydaniem postanowienia sad dyscyplinarny wysluchuje notariusza, asesora lub aplikanta notarialnego, jezeli stawil sie na posiedzenie, oraz Rzecznika Dyscyplinarnego albo jego zastepce.

2. Na postanowienie sadu dyscyplinarnego, o ktorym mowa w ust. 1, notariuszowi, asesorowi lub aplikantowi notarialnemu, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie dyscyplinarne, karne lub o ubezwlasnowolnienie, prezesowi rady wlasciwej izby notarialnej oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu albo jego zastepcy, przysluguje zazalenie. Zazalenie wnosi sie w terminie siedmiu dni od daty doreczenia odpisu postanowienia. Zazalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia.

3. Tymczasowe zawieszenie w czynnosciach zawodowych ustaje z chwila prawomocnego zakonczenia postepowania dyscyplinarnego, chyba ze sad dyscyplinarny uchylil je wczesniej.

4. W przypadku skazania notariusza na kare dyscyplinarna pozbawienia prawa prowadzenia kancelarii zawieszenie w czynnosciach zawodowych ustaje z chwila uprawomocnienia sie decyzji Ministra Sprawiedliwosci w przedmiocie odwolania notariusza ze stanowiska.";

8) uchyla sie art. 69 i art. 70;

9) w art. 78 w pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) skreslenie z wykazu asesorow notarialnych, w stosunku do asesorow notarialnych, oraz skreslenie z listy aplikantow notarialnych, w stosunku do aplikantow notarialnych,".

Art. 37. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji (Dz. U. Nr 133 poz. 882 z pozn. zm. 9)) wprowadza sie nastepuje zmiany:

1) po art. 33 dodaje sie art. 33 a w brzmieniu:

"Art. 33 a. Do aplikantow i asesorow komorniczych stosuje sie przepisy o odpowiedzialnosci dyscyplinarnej komornikow z nastepujacymi zmianami: 1 karami dyscyplinarnymi sa:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) kara pieniezna do wysokosci okreslonej w art. 72 ust. 1 pkt 3,

d) skreslenie z wykazu asesorow komorniczych lub skreslenie z listy aplikantow komorniczych;

2. ukarany kara nagany lub kara pieniezna nie moze byc powolany na stanowisko komornika w ciagu roku od dnia uprawomocnienia sie orzeczenia, a ukaranemu kara pieniezna nie mozna ponadto w ciagu tego okresu zlecic wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 30 ust. 2 i art. 33 ust. 1 i 2;

3. wykonanie kar dyscyplinarnych wymienionych w pkt lit. d nalezy odpowiednio do organu powolujacego na stanowisko asesora komorniczego oraz organu uprawnionego do dokonywania wpisu na liste aplikantow komorniczych.";

2) w art. 71 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nieuzasadniona przewleklosc w podejmowaniu czynnosci,";

3) w art. 72:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kara pieniezna do pieciokrotnej wysokosci przecietnego wynagrodzenia miesiecznego,", b uchyla sie ust. 3;

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wydalenie ze sluzby komorniczej pociaga za soba niemoznosc ponownego powolania na stanowisko komornika, a skreslenie z wykazu asesorow komorniczych lub skreslenie z listy aplikantow komorniczych, odpowiednio niemoznosc powolania na stanowisko asesora komorniczego lub wpisu na liste aplikantow komorniczych.",

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 - 3, ulegaja zatarciu po uplywie 3 lat od dnia uprawomocnienia sie wyroku sadu dyscyplinarnego, jezeli komornik, asesor lub aplikant komorniczy, nie zostanie w tym czasie ukarany lub nie zostanie wszczete przeciwko niemu postepowanie dyscyplinarne. Kary dyscyplinarne: wydalenia ze sluzby komorniczej, skreslenia z wykazu asesorow komorniczych, skreslenia z listy aplikantow komorniczych, nie ulegaja zatarciu.";

4) uchyla sie art. 73;

5) art. 74 otrzymuje brzmienie:

"Art. 74. 1. Minister Sprawiedliwosci, wystepujac z zadaniem wszczecia postepowania dyscyplinarnego, moze zawiesic komornika, asesora lub aplikanta komorniczego w czynnosciach.

2. Na decyzje Ministra Sprawiedliwosci, o ktorej mowa w ust. 1, przysluguje zazalenie do sadu dyscyplinarnego w terminie siedmiu dni od daty jej doreczenia.

3. Komornik, asesor lub aplikant komorniczy, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie dyscyplinarne, karne lub o ubezwlasnowolnienie, moze byc tymczasowo zawieszony w czynnosciach przez sad dyscyplinarny. Postanowienie w tym przedmiocie wydaje sad dyscyplinarny z urzedu, badz na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego albo jego zastepcy. Termin wydania postanowienia wynosi czternascie dni od dnia wplywu sprawy lub wniosku. Przed wydaniem postanowienia sad dyscyplinarny, wysluchuje komornika, asesora lub aplikanta komorniczego, jezeli stawil sie na posiedzenie, oraz Rzecznika Dyscyplinarnego albo jego zastepce.

4. Na postanowienie sadu dyscyplinarnego, o ktorym mowa w ust. 3, komornikowi, asesorowi lub aplikantowi komorniczemu, przeciwko ktoremu toczy sie postepowanie dyscyplinarne, karne lub o ubezwlasnowolnienie, prezesowi rady wlasciwej izby komorniczej oraz Rzecznikowi Dyscyplinarnemu albo jego zastepcy, przysluguje zazalenie. Zazalenie wnosi sie w terminie siedmiu dni od daty doreczenia odpisu postanowienia. Zazalenie nie wstrzymuje wykonania postanowienia.";

5. Zawieszenie w czynnosciach, o ktorym mowa w ust. 1, i tymczasowe zawieszenie w czynnosciach, ustaje z chwila prawomocnego zakonczenia postepowania dyscyplinarnego, chyba ze sad dyscyplinarny uchylil je wczesniej.";

6) uchyla sie art. 75;

7) art. 76 otrzymuje brzmienie:

"Art. 76. 1. Wykonanie kar dyscyplinarnych nalezy do rady wlasciwej izby komorniczej. 2. Wykonanie kary wydalenia ze sluzby komorniczej, nalezy do Ministra Sprawiedliwosci.";

8) uchyla sie art. 77 i 78.

Art. 38. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sadow powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 z pozn. zm. 10) ), wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 18 w 1 po pkt 3 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 4 w brzmieniu :

"4) wydzial dyscyplinarny (sad dyscyplinarny) - do rozpoznawania spraw dyscyplinarnych w pierwszej instancji i innych spraw, powierzonych temu sadowi na podstawie odrebnych przepisow.";

2) w art. 29 w 1 uchyla sie pkt 7;

3)w art. 31 w 1 uchyla sie pkt 7;

4) w art. 34 uchyla sie pkt 5;

5) w art. 37 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. W razie stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawnosci postepowania sadowego, Minister Sprawiedliwosci oraz prezesi sadow moga zwrocic na nie, na pismie, uwage i zadac usuniecia skutkow tego uchybienia. Sedzia, ktorego dotyczy zwrocona uwaga, moze w terminie siedmiu dni zlozyc pisemne zastrzezenie do organu, ktory zwrocil uwage, co nie zwalnia go od obowiazku usuniecia skutkow uchybienia. Czynnosci tych nie mozna podjac po uplywie trzech lat od chwili stwierdzenia uchybienia.";

6) w art. 107 po 2 dodaje sie 3 w brzmieniu:

" 3. Zasady i tryb postepowania dyscyplinarnego oraz wykonania kar dyscyplinarnych okresla odrebna ustawa.";

7)uchyla sie art. 108;

8)w art. 109 uchyla sie 5;

9) art. 110 otrzymuje brzmienie:

"Art. 110. W sprawach, o ktorych mowa w art. 37 4 a, w art. 75 2 pkt 3 oraz w art. 80, wlasciwym do orzekania jest sad dyscyplinarny.";

10) uchyla sie art. 111 - 119;

11) art. 120 otrzymuje brzmienie:

"Art. 120. W razie rozwiazania lub wygasniecia stosunku sluzbowego sedziego w toku postepowania dyscyplinarnego, postepowanie to toczy sie nadal. Jezeli obwiniony podjal prace w urzedzie panstwowym, Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa, adwokaturze lub jako radca prawny albo notariusz, sad dyscyplinarny przesyla odpis wyroku odpowiednio temu urzedowi, Prezesowi Prokuratorii Generalnej Skarbu Panstwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie Radcow Prawnych albo Krajowej Radzie Notarialnej.";

12)uchyla sie art. 123;

13) art. 124 otrzymuje brzmienie:

"Art. 124. Po uplywie pieciu lat od uprawomocnienia sie wyroku sadu dyscyplinarnego wymierzajacego kare przewidziana w art. 109 1 pkt 1-4, badz odstepujacego od jej wymierzenia, Minister Sprawiedliwosci zarzadza usuniecie wyroku z akt osobowych, jezeli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego, chocby nieprawomocnego, wyroku skazujacego na kare dyscyplinarna.";

14) uchyla sie art. 125 - 128;

15) w art. 129:

a) 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Sad dyscyplinarny, wydajac uchwale zezwalajaca na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej za przestepstwo umyslne, z urzedu zawiesza sedziego w czynnosciach sluzbowych, a wydajac uchwale zezwalajaca na pociagniecie sedziego do odpowiedzialnosci karnej za przestepstwo nieumyslne, moze z urzedu zawiesic sedziego w czynnosciach sluzbowych.",

b) po 3 dodaje sie 3 a w brzmieniu:

" 3 a. Jezeli w postepowaniu dyscyplinarnym przeciwko sedziemu orzeczona zostala kara zlozenia sedziego z urzedu, a sad dyscyplinarny wczesniej nie zawiesil sedziego w czynnosciach sluzbowych, wyrok sadu dyscyplinarnego wywoluje zawieszenie sedziego w czynnosciach sluzbowych, z jednoczesnym obnizeniem do 50% jego wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Przepis 3 stosuje sie odpowiednio.";

16) w art. 130 otrzymuje brzmienie:

"Art. 130 1. Jezeli sedziego zatrzymano z powodu schwytania na goracym uczynku popelnienia przestepstwa umyslnego albo jezeli ze wzgledu na rodzaj czynu dokonanego przez sedziego powaga sadu lub istotne interesy sluzby wymagaja natychmiastowego odsuniecia go od wykonywania obowiazkow sluzbowych, prezes sadu albo Minister Sprawiedliwosci moga zarzadzic natychmiastowa przerwe w czynnosciach sluzbowych sedziego az do czasu wydania uchwaly przez sad dyscyplinarny, nie dluzej niz na miesiac.

2. Jezeli sedzia, o ktorym mowa w 1, pelni funkcje prezesa sadu, zarzadzenie przerwy w czynnosciach sluzbowych nalezy do Ministra Sprawiedliwosci.

3. O wydaniu zarzadzenia, o ktorym mowa w 1, prezes sadu albo Minister Sprawiedliwosci, w terminie trzech dni zawiadamia sad dyscyplinarny, ktory niezwlocznie, nie pozniej niz przed uplywem terminu, na ktory przerwa zostala zarzadzona, wydaje uchwale o zawieszeniu sedziego w czynnosciach sluzbowych albo uchyla zarzadzenie o przerwie w wykonywaniu tych czynnosci. Sad dyscyplinarny zawiadamia sedziego o posiedzeniu jezeli uzna to za celowe.";

17) art. 131 otrzymuje brzmienie:

"Art. 131 1. W przypadkach przewidzianych w art. 37 4 a lub w art. 75 2 pkt 3 oraz w sprawie zawieszenia sedziego w czynnosciach sluzbowych lub uchylenia zarzadzenia o przerwie w wykonywaniu czynnosci, o ktorej mowa w art. 130 1, sad dyscyplinarny wydaje uchwale po wysluchaniu Rzecznika Dyscyplinarnego lub jego zastepcy oraz sedziego, jezeli stawil sie na posiedzenie.

2. Na uchwale odmawiajaca uwzglednienia wniosku, o ktorym mowa w art. 75 2 pkt 3, przysluguje zazalenie Krajowej Radzie Sadownictwa oraz kolegium sadu, ktore zlozylo wniosek.

3. Na uchwale odmawiajaca uwzglednienia zastrzezenia, o ktorym mowa w art. 37 4 a, sedziemu przysluguje zazalenie.

4. Na uchwale o zawieszeniu w czynnosciach sluzbowych sedziemu przysluguje zazalenie, a Rzecznikowi Dyscyplinarnemu lub jego zastepcy - takze na uchwale o uchyleniu zarzadzenia o przerwie w wykonywaniu czynnosci, o ktorej mowa w art. 130 2; zazalenie nie wstrzymuje wykonania uchwaly.

5. Zazalenie rozpoznaje sad dyscyplinarny drugiej instancji, a w przypadkach, o ktorych mowa w 3, ten sam sad dyscyplinarny w innym rownorzednym skladzie.

6 O podjeciu uchwaly, o ktorej mowa w 1-4, zawiadamia sie Ministra Sprawiedliwosci.";

18) uchyla sie art. 133.

Art. 39. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sadownictwa (Dz. U. Nr 100 poz. 1082 z pozn. zm. 11) ) w art. 2 w ust. 1 uchyla sie pkt 6.

Rozdzial VIII

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 40. 1. Przepisy ustawy stosuje sie do spraw dyscyplinarnych prowadzonych przed dniem jej wejscia w zycie, jezeli ustawa nie stanowi inaczej.

2. Sprawy, w ktorych wlasciwy rzecznik dyscyplinarny prowadzil czynnosci lub postepowanie dyscyplinarne, i do dnia wejscia w zycie ustawy nie przedstawiono obwinionemu zarzutu popelnienia przewinienia dyscyplinarnego, przekazuje sie niezwlocznie wlasciwemu zastepcy Rzecznika Dyscyplinarnego.

3. Sprawy, ktore zostaly skierowane do rozpoznania przez sad dyscyplinarny wlasciwy wedlug przepisow dotychczasowych, w ktorych nie doszlo do rozpoczecia rozprawy, przekazuje sie niezwlocznie sadowi dyscyplinarnemu wlasciwemu wedlug przepisow ustawy.

4. Sprawy, w ktorych przed dniem wejscia w zycie ustawy rozpoczeto rozprawe, tocza sie do konca postepowania w danej instancji wedlug przepisow dotychczasowych; w razie jednak koniecznosci odroczenia rozprawy na czas powyzej dwoch miesiecy, zawieszenia postepowania lub ponownego rozpoznania sprawy albo po zapadnieciu prawomocnego orzeczenia, postepowanie toczy sie wedlug przepisow ustawy, a sprawy przekazuje sie niezwlocznie wlasciwemu sadowi dyscyplinarnemu.

5. Czynnosci procesowe dokonane przed wejsciem w zycie ustawy sa skuteczne, jezeli ich dokonano z zachowaniem przepisow dotychczasowych.

6. W razie watpliwosci czy stosowac przepisy dotychczasowe czy niniejsza ustawe, stosuje sie przepisy niniejszej ustawy.

7. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do spraw, w ktorych prowadzono czynnosci lub postepowanie dyscyplinarne wobec sedziow sadow wojskowych i prokuratorow wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

Art. 41. Odpowiedzialnosc dyscyplinarna nie wylacza odpowiedzialnosci przewidzianej odrebnymi przepisami.

Art. 42. Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 6 miesiecy od dnia ogloszenia.


1) Niniejsza ustawa zmienia sie ustawy: ustawe z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze, ustawe z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustawe z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustawe z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie, ustawe z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sadowych i egzekucji, ustawe z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadow powszechnych, ustawe z dnia 27 lipca 2001 r. o Krajowej Radzie Sadownictwa.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426 oraz z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180 poz. 1493.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 i Nr 169, poz. 1417.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256, oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410 i poz. 1417.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577, Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1417.

9) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 48, poz. 554, z 2001 r. Nr 98, poz. 1069 i poz. 1070 i Nr 130, poz. 1452, z 2003 r. Nr 41, poz. 36 i Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202, poz. 2067 i Nr 236, poz. 2356, oraz z 2005 r. Nr 183, poz. 1538.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907, Nr 273, poz. 2702 i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 oraz 249, poz. 2104.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 228, poz. 2256 i z 2005 r. Nr 169, poz. 1410.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.