Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej z 17 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegolowych zasad wspolpracy Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z ubezpieczonymi i platnikami skladek w zakresie ustalania kapitalu poczatkowego

(Dz. U. nr 72 z 31 sierpnia 2000 r., poz. 846)

Na podstawie art. 175 ust. 5 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118, z 1999 r. nr 38, poz. 360, nr 70, poz. 774, nr 72, poz. 801 i 802 i nr 106, poz. 1215 oraz z 2000 r. nr 2, poz. 26, nr 9, poz. 118, nr 19, poz. 238 i nr 56, poz. 678) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Rozporzadzenie okresla zasady wspolpracy Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, zwanego dalej "Zakladem", z ubezpieczonymi i platnikami skladek w zakresie ustalania kapitalu poczatkowego dla ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948 r., ktorzy przed 1 stycznia 1999 r. oplacali skladki na ubezpieczenie spoleczne lub za ktorych skladki oplacali platnicy skladek.

2. 1. Organ rentowy, wlasciwy ze wzgledu na siedzibe platnika skladek, zwraca sie do platnika skladek z wezwaniem o nadeslanie skompletowanej dokumentacji w celu ustalenia kapitalu poczatkowego dla osob, za ktore platnik ten przekazuje do Zakladu imienne raporty miesieczne, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do platnika skladek:

1) bedacego zleceniodawca,

2) bedacego osoba fizyczna zatrudniajaca pracownikow, nie wyplacajaca swiadczen z ubezpieczenia chorobowego,

3) oplacajacego skladke za osoby wspolpracujace.

3. Przepis 2 ust. 1 stosuje sie odpowiednio do platnika skladek oplacajacego skladki na wlasne ubezpieczenie.

4. Platnik skladek, o ktorym mowa w 2 ust. 1, moze zebrac dokumentacje w celu ustalenia kapitalu poczatkowego takze dla osoby, w stosunku do ktorej jego obowiazek przekazywania raportow miesiecznych do Zakladu ustal przed dniem otrzymania wezwania o nadeslanie skompletowanej dokumentacji w celu ustalenia kapitalu poczatkowego.

5. 1. Osoba nie podlegajaca ubezpieczeniu emerytalnemu oraz osoba, za ktora skladki na ubezpieczenie emerytalne oplaca platnik skladek, o ktorym mowa w 2 ust. 2, zglasza wniosek o ustalenie kapitalu poczatkowego wraz z dokumentacja w organie rentowym wlasciwym ze wzgledu na swoje miejsce zamieszkania, a gdy nie ma miejsca zamieszkania w Polsce - w organie rentowym wlasciwym ze wzgledu na miejsce ostatniego zameldowania na pobyt staly w Polsce.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do osob pobierajacych zasilek dla bezrobotnych lub stypendium z powiatowego urzedu pracy oraz do osob pobierajacych zasilki stale lub gwarantowane zasilki okresowe z pomocy spolecznej.

3. W przypadku zgloszenia wniosku o ustalenie kapitalu poczatkowego przez pelnomocnika, do wniosku nalezy dolaczyc pelnomocnictwo.

6. 1. W wezwaniu, o ktorym mowa w 2 ust. 1, organ rentowy okresla termin oraz harmonogram zglaszania dokumentacji. Przy okreslaniu terminu organ rentowy bierze pod uwage liczbe osob, dla ktorych ustalany bedzie kapital poczatkowy.

2. Platnik skladek zawiadamia ubezpieczonego o wskazanym przez organ rentowy terminie zgloszenia dokumentacji i wzywa ubezpieczonego do dostarczenia platnikowi tej dokumentacji. Przepisy 10 stosuje sie odpowiednio.

3. Termin moze byc przedluzony, gdy nadeslanie dokumentacji w terminie wskazanym w wezwaniu organu rentowego nie jest mozliwe z waznych powodow.

7. 1. Jezeli ubezpieczony, ktory przed 1 stycznia 1999 r. podlegal ubezpieczeniu z tytulu zatrudnienia u wiecej niz jednego platnika skladek, otrzyma wezwanie dostarczenia dokumentacji od jednego z tych platnikow, zwraca sie do pozostalych platnikow o wydanie dokumentacji, ktora nastepnie przekazuje platnikowi skladek, ktory wezwal go do jej dostarczenia.

2. Jezeli ubezpieczony otrzymal wezwanie dostarczenia dokumentacji rownoczesnie od wiecej niz jednego platnika skladek, przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio, z tym ze calosc dokumentacji ubezpieczony przekazuje temu platnikowi skladek, ktory pierwszy zwrocil sie z wezwaniem.

3. Dopuszcza sie mozliwosc przekazania przez ubezpieczonego dokumentacji uzyskanej od pozostalych platnikow bezposrednio organowi rentowemu, z tym ze ubezpieczony obowiazany jest do powiadomienia kazdego z platnikow skladek o fakcie przekazania dokumentacji organowi rentowemu.

8. W przypadku gdy przed 1 stycznia 1999 r. platnik skladek oplacal skladki na ubezpieczenie spoleczne za ubezpieczonego oplacajacego rownoczesnie skladki na wlasne ubezpieczenie spoleczne, ubezpieczony przekazuje platnikowi skladek informacje o okresie oplacania skladek na to ubezpieczenie oraz o nazwie organu rentowego. Przepis 7 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

9. Platnik skladek przekazuje dokumentacje do organu rentowego, ktory zwrocil sie do niego o jej nadeslanie.

10. 1. Platnik skladek moze, za zgoda ubezpieczonego wyrazona na pismie, prowadzic postepowanie wyjasniajace w celu zebrania dokumentacji sluzacej ustaleniu kapitalu poczatkowego.

2. W ramach postepowania, o ktorym mowa w ust. 1, obecni platnicy skladek moga zwrocic sie do bylych platnikow skladek o przekazanie dokumentacji dotyczacej ubezpieczonych, dolaczajac kopie oswiadczenia ubezpieczonego o wyrazeniu zgody na przekazanie dokumentacji.

3. W razie niewyrazenia zgody, o ktorej mowa w ust. 1, obowiazek skompletowania dokumentacji obciaza ubezpieczonego.

11. Platnik skladek wystawia dokumenty niezbedne do ustalenia kapitalu poczatkowego dla osob, za ktore oplacal skladki na ubezpieczenie spoleczne, oraz dla osob, ktore pozostawaly w stosunku sluzby przed 1 stycznia 1999 r. i nie spelnia warunkow do nabycia prawa do swiadczen okreslonych w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych, funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Sluzby Wieziennej i Panstwowej Strazy Pozarnej.

12. Do obowiazkow platnika skladek nalezy w szczegolnosci:

1) poinformowanie ubezpieczonego o posiadanej dokumentacji,

2) przyjecie dokumentacji od ubezpieczonego, zabezpieczenie jej i przeslanie do organu rentowego w ustalonym terminie,

3) udzielenie ubezpieczonemu informacji o innych miejscach przechowywania dokumentacji sluzacej ustaleniu kapitalu poczatkowego.

13. Organ rentowy, o ktorym mowa w 9, przekazuje dokumentacje nadeslana przez platnika skladek organowi rentowemu wlasciwemu do wydania decyzji w sprawie kapitalu poczatkowego ze wzgledu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego, a gdy ubezpieczony nie ma miejsca zamieszkania w Polsce - organowi rentowemu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce ostatniego zameldowania ubezpieczonego na pobyt staly w Polsce, informujac o tym fakcie ubezpieczonego i obecnego platnika skladek.

14. W przypadku gdy w dokumentacji zostaly wykazane okresy ubezpieczenia za granica, ktore na podstawie zawartych przez Polske umow miedzynarodowych w dziedzinie zabezpieczenia spolecznego podlegaja uwzglednieniu jako okresy ubezpieczenia w Polsce, organ rentowy przekazuje calosc dokumentacji do jednostki realizujacej okreslona umowe miedzynarodowa, informujac o tym fakcie ubezpieczonego i obecnego platnika skladek.

15. 1. Organ rentowy zwraca sie do platnika skladek o skompletowanie i nadeslanie dokumentacji zgodnie z harmonogramem oraz w ramach terminarza wysylania zadan.

2. Przy tworzeniu terminarza organ rentowy uwzglednia liczbe platnikow skladek majacych siedzibe na jego terenie dzialania i liczbe ubezpieczonych pozostajacych w ubezpieczeniu u tych platnikow.

3. Terminarz podlega biezacej aktualizacji w razie uzyskania informacji o zmianach liczby platnikow i ubezpieczonych pozostajacych w ubezpieczeniu u tych platnikow.

4. O aktualizacji terminarza organ rentowy informuje platnika skladek, wskazujac nowy termin (terminy) zglaszania dokumentacji.

5. Organ rentowy kieruje wezwania o nadeslanie dokumentacji ubezpieczonych w pierwszej kolejnosci do platnikow skladek znajdujacych sie w upadlosci badz w likwidacji.

16. Po ustaleniu kapitalu poczatkowego organ rentowy zwraca ubezpieczonemu oryginaly dokumentow, zostawiajac w aktach poswiadczone przez siebie kserokopie.

17. (Stanowil, ze rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia).

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.