Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o swiadczeniach przedemerytalnych

(Dz. U. Nr 120 z 28 maja 2004 r., poz. 1252)

Art. 1. Ustawa okresla:

1) warunki nabywania i utraty prawa do swiadczen przedemerytalnych;

2) zasady wyplaty i finansowania swiadczen przedemerytalnych.

Art. 2. 1. Prawo do swiadczenia przedemerytalnego przysluguje osobie, ktora:

1) do dnia rozwiazania stosunku pracy lub stosunku sluzbowego z powodu likwidacji pracodawcy lub niewyplacalnosci pracodawcy, w rozumieniu przepisow o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy, u ktorego byla zatrudniona lub pozostawala w stosunku sluzbowym przez okres nie krotszy niz 6 miesiecy, ukonczyla co najmniej 56 lat - kobieta oraz 61 lat - mezczyzna i posiada okres uprawniajacy do emerytury, wynoszacy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mezczyzn, lub

2) do dnia rozwiazania stosunku pracy lub stosunku sluzbowego z przyczyn dotyczacych zakladu pracy, w rozumieniu przepisow ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawa o promocji zatrudnienia", w ktorym byla zatrudniona przez okres nie krotszy niz 6 miesiecy, ukonczyla co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mezczyzna oraz posiada okres uprawniajacy do emerytury, wynoszacy co najmniej 30 lat dla kobiet i 35 lat dla mezczyzn, lub

3) do dnia ogloszenia upadlosci prowadzila nieprzerwanie i przez okres nie krotszy niz 24 miesiace pozarolnicza dzialalnosc, w rozumieniu przepisow ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887, z pozn. zm.1)), zwanej dalej "ustawa o systemie ubezpieczen spolecznych", i za ten okres oplacila skladki na ubezpieczenia spoleczne oraz do dnia ogloszenia upadlosci ukonczyla co najmniej 56 lat - kobieta i 61 lat - mezczyzna i posiada okres uprawniajacy do emerytury wynoszacy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mezczyzn, lub

4) zarejestrowala sie we wlasciwym powiatowym urzedzie pracy w ciagu 30 dni od dnia ustania prawa do renty z tytulu niezdolnosci do pracy, pobieranej nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat, i do dnia, w ktorym ustalo prawo do renty, ukonczyla co najmniej 55 lat - kobieta oraz 60 lat - mezczyzna i osiagnela okres uprawniajacy do emerytury wynoszacy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mezczyzn, lub

5) do dnia rozwiazania stosunku pracy z przyczyn dotyczacych zakladu pracy, w rozumieniu przepisow ustawy o promocji zatrudnienia, w ktorym byla zatrudniona przez okres nie krotszy niz 6 miesiecy, posiada okres uprawniajacy do emerytury, wynoszacy co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mezczyzn, lub

6) do 31 grudnia roku poprzedzajacego rozwiazanie stosunku pracy lub stosunku sluzbowego, z powodu likwidacji pracodawcy lub niewyplacalnosci pracodawcy, w rozumieniu przepisow o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy, u ktorego byla zatrudniona lub pozostawala w stosunku sluzbowym przez okres nie krotszy niz 6 miesiecy, posiadala okres uprawniajacy do emerytury wynoszacy co najmniej 34 lata dla kobiet i 39 lat dla mezczyzn.

2. Za okres uprawniajacy do emerytury, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie okres ustalony zgodnie z przepisami art. 5-9, art. 10 ust. 1 oraz art. 11 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, nr 64, poz. 593 i nr 99, poz. 1001), zwanej dalej "ustawa o emeryturach i rentach z FUS".

3. Swiadczenie przedemerytalne przysluguje osobie okreslonej w ust. 1 po uplywie co najmniej 6 miesiecy pobierania zasilku dla bezrobotnych, o ktorym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia, jezeli osoba ta spelnia lacznie nastepujace warunki:

1) nadal jest zarejestrowana jako bezrobotna;

2) w okresie pobierania zasilku dla bezrobotnych nie odmowila bez uzasadnionej przyczyny przyjecia propozycji odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robot publicznych;

3) zlozy wniosek o przyznanie swiadczenia przedemerytalnego w terminie nieprzekraczajacym 30 dni od dnia wydania przez powiatowy urzad pracy dokumentu poswiadczajacego 6-miesieczny okres pobierania zasilku dla bezrobotnych.

4. W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, na wniosek osoby zainteresowanej, moze przywrocic termin zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3.

5. Do okresu 6 miesiecy pobierania zasilku dla bezrobotnych, o ktorym mowa w ust. 3, wlicza sie:

1) okresy, za ktore, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia, prawo do zasilku dla bezrobotnych nie przyslugiwalo;

2) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisow ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robot publicznych podjetego w tym okresie; w przypadku gdy zatrudnienie lub inna praca zarobkowa ustanie po uplywie 6-miesiecznego okresu, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 3, prawo do swiadczenia przedemerytalnego przysluguje, jezeli wniosek o przyznanie tego swiadczenia zostanie zlozony w terminie nieprzekraczajacym 14 dni od dnia ustania zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w rozumieniu przepisow ustawy o promocji zatrudnienia, albo zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robot publicznych.

6. Prawo do swiadczenia przedemerytalnego przysluguje rowniez osobom, o ktorych mowa w art. 6 ustawy z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 3, poz. 20 i nr 96, poz. 959), po spelnieniu warunkow, o ktorych mowa w ust. 3.

Art. 3. 1. Kwota swiadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zl miesiecznie, z wyjatkiem swiadczen dla osob, o ktorych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, ktorych swiadczenie nie moze byc wyzsze niz ostatnio otrzymywana renta.

2. Kwota, o ktorej mowa w ust. 1, podlega waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

Art. 4. 1. Prawo do swiadczenia przedemerytalnego ustaje:

1) na wniosek osoby pobierajacej swiadczenie przedemerytalne;

2) w dniu poprzedzajacym dzien nabycia prawa do emerytury, ktora jest ustalona decyzja terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, zwanej dalej "organem rentowym", lub innego organu emerytalno-rentowego okreslonego w odrebnych przepisach;

3) z dniem osiagniecia wieku 60 lat przez kobiete i 65 lat przez mezczyzne;

4) z dniem nabycia prawa wlasnosci lub objecia w posiadanie (samoistne lub zalezne) nieruchomosci rolnej o powierzchni uzytkow rolnych przekraczajacych 2 ha przeliczeniowe albo wspolwlasnosci nieruchomosci rolnej, jezeli udzial przekracza 2 ha przeliczeniowe;

5) wraz ze smiercia osoby uprawnionej.

2. Prawo do swiadczenia przedemerytalnego ulega zawieszeniu w przypadku nabycia prawa do renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty inwalidzkiej albo podjecia wyplaty renty strukturalnej lub swiadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.

3. Wstrzymanie wyplaty swiadczenia przedemerytalnego nastepuje, poczynajac od:

1) miesiaca przypadajacego po miesiacu, w ktorym zlozono wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1;

2) dnia nabycia prawa do emerytury, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2;

3) dnia osiagniecia wieku 60 lat przez kobiete i 65 lat przez mezczyzne;

4) dnia nabycia prawa wlasnosci lub objecia w posiadanie (samoistne lub zalezne) nieruchomosci rolnej o powierzchni uzytkow rolnych przekraczajacych 2 ha przeliczeniowe albo wspolwlasnosci nieruchomosci rolnej, jezeli udzial przekracza 2 ha przeliczeniowe;

5) miesiaca przypadajacego po miesiacu, w ktorym zmarla osoba uprawniona;

6) dnia nabycia prawa do renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty inwalidzkiej albo podjecia wyplaty renty strukturalnej lub swiadczenia o charakterze rentowym z instytucji zagranicznej;

7) najblizszego mozliwego technicznie terminu platnosci, jezeli wstrzymanie wyplaty swiadczenia przedemerytalnego nie bylo mozliwe w terminie, o ktorym mowa w pkt 2, 4 i 6.

4. W razie nabycia przez osobe uprawniona do swiadczenia przedemerytalnego prawa do renty rodzinnej lub uposazenia rodzinnego wyplaca sie jedno z tych swiadczen - wyzsze lub wybrane przez uprawnionego.

5. Osoba pobierajaca swiadczenie przedemerytalne jest obowiazana zawiadomic organ rentowy wyplacajacy to swiadczenie o okolicznosciach powodujacych ustanie lub zawieszenie prawa do tego swiadczenia.

Art. 5. 1. Swiadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu, na zasadach okreslonych w ust. 2-8 w przypadku osiagania przychodu, o ktorym mowa w art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, zwanego dalej "przychodem".

2. Swiadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu, jezeli laczna kwota swiadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza miesiecznie kwote 50 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzajacym termin waloryzacji, ogloszonego przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego do celow emerytalnych, zwana dalej "dopuszczalna kwota przychodu", a przychod nie jest jednak wyzszy niz kwota 70 proc. tego wynagrodzenia, zwana dalej "graniczna kwota przychodu".

3. Jezeli laczna kwota swiadczenia przedemerytalnego i przychodu przekracza dopuszczalna kwote przychodu, swiadczenie przedemerytalne ulega zmniejszeniu o kwote tego przekroczenia pomniejszona o obowiazkowe skladki na ubezpieczenia spoleczne nalezne od ubezpieczonego, ustalone od kwoty tego przekroczenia, z zastrzezeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy w wyniku zmniejszenia, o ktorym mowa w ust. 3, kwota swiadczenia przedemerytalnego bylaby nizsza niz 335 zl, swiadczenie przedemerytalne wynosi 335 zl, z zastrzezeniem ust. 5. Do kwoty swiadczenia przedemerytalnego w wysokosci 335 zl art. 3 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

5. W przypadku, gdy kwota przychodu, przekracza graniczna kwote przychodu, swiadczenie przedemerytalne ulega zawieszeniu.

6. Jezeli wysokosc swiadczenia przedemerytalnego jest wyzsza od dopuszczalnej kwoty przychodu, swiadczenie to podlega zawieszeniu, niezaleznie od kwoty uzyskiwanego przychodu.

7. Przychod uwaza sie za osiagniety w miesiacu, w ktorym zostal wyplacony.

8. Przy ustalaniu przychodu nie uwzglednia sie kwot przychodu naleznych za okres przed dniem, od ktorego ustalono prawo do swiadczenia przedemerytalnego.

Art. 6. 1. Rozliczenie przychodu nastepuje w formie rozliczenia rocznego, po zakonczeniu roku rozliczeniowego, ustalonego od 1 marca kazdego roku do ostatniego dnia lutego nastepnego roku.

2. W celu ustalenia, czy zaistnialy okolicznosci powodujace zmniejszenie lub zawieszenie swiadczenia przedemerytalnego, organ rentowy porownuje:

1) laczna kwote swiadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskana w roku rozliczeniowym z roczna dopuszczalna kwota przychodu,

2) kwote przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym z roczna graniczna kwota przychodu, z tym ze okres, z ktorego ustala sie kwoty roczne, ulega odpowiedniemu skroceniu w roku rozliczeniowym, w ktorym prawo do swiadczenia przedemerytalnego powstalo, ustalo lub wyplata tego swiadczenia byla wstrzymana z przyczyn okreslonych w art. 4 ust. 2 lub 4.

3. Jezeli laczna kwota swiadczenia przedemerytalnego i przychodu uzyskana w roku rozliczeniowym przekroczyla roczna dopuszczalna kwote przychodu, a kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym nie przekroczyla rocznej granicznej kwoty przychodu, organ rentowy ustala laczna kwote zmniejszenia w roku rozliczeniowym, zgodnie z art. 5 ust. 3, z uwzglednieniem art. 5 ust. 4.

4. Jezeli kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym przekroczyla roczna graniczna kwote przychodu, organ rentowy ustala, ze w roku rozliczeniowym swiadczenie przedemerytalne podlegalo zawieszeniu.

5. Jezeli w roku rozliczeniowym suma kwot swiadczenia przedemerytalnego, o ktore swiadczenie przedemerytalne zostalo zmniejszone, lub kwot zawieszonych byla nizsza niz suma kwot wynikajacych z przepisow art. 5 ust. 3-5, organ rentowy ustala kwote nienaleznie pobranych swiadczen i dochodzi ich zwrotu na zasadach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

6. Jezeli kwota przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym nie powodowala zmniejszenia swiadczenia przedemerytalnego lub zawieszenia tego swiadczenia, a w okresie tego roku swiadczenie przedemerytalne bylo zawieszone lub zmniejszone - organ rentowy dokonuje zwrotu kwoty swiadczenia wynikajacej z rozliczenia.

7. Osoba pobierajaca swiadczenie przedemerytalne jest obowiazana niezwlocznie powiadomic organ rentowy o osiaganiu przychodu oraz o wysokosci tego przychodu, a po zakonczeniu roku rozliczeniowego, w terminie do 31 maja nastepnego roku, o wysokosci przychodu uzyskanego w roku rozliczeniowym.

8. Obowiazek powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 7, spoczywa odpowiednio na pracodawcy i zleceniodawcy, a w przypadku osoby pelniacej sluzbe - na wlasciwej jednostce organizacyjnej.

9. Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oglasza, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 7 dni roboczych przed najblizszym terminem waloryzacji, przewidzianej w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, obowiazujace na okres od 1 marca, rozpoczynajacego rok rozliczeniowy, w ktorym przeprowadzana jest waloryzacja emerytur i rent, do konca lutego roku, w ktorym zostanie przeprowadzona kolejna waloryzacja:

1) dopuszczalne kwoty przychodu oraz graniczne kwoty przychodu, ustalone na podstawie przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzajacym termin waloryzacji, ogloszonego do celow emerytalnych przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, z zaokragleniem do 10 groszy w gore,

2) roczna dopuszczalna kwote przychodu oraz roczna graniczna kwote przychodu - dla kazdego, w tym okresie, roku rozliczeniowego, stanowiace - odpowiednio - dwunastokrotnosc kwot, o ktorych mowa w pkt 1, z zastrzezeniem ust. 10 i art. 28.

10. W latach rozliczeniowych przypadajacych miedzy terminami waloryzacji obowiazuja kwoty ogloszone w komunikacie, o ktorym mowa w ust. 9, ustalone dla roku rozliczeniowego, w ktorym przeprowadzono ostatnia waloryzacje emerytur i rent.

Art. 7. 1. Prawo do swiadczenia przedemerytalnego ustala sie na wniosek osoby zainteresowanej, od nastepnego dnia po dniu zlozenia wniosku wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 3.

2. Wniosek sklada sie do organu rentowego wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania.

3. Do wniosku dolacza sie dowody uzasadniajace prawo do swiadczenia przedemerytalnego, w tym decyzje o utracie prawa do zasilku dla bezrobotnych lub informacje o uplywie 6 miesiecy pobierania zasilku dla bezrobotnych, o ktorym mowa w art. 2 ust. 3, a takze dowody wymagane do ustalenia prawa do emerytury oraz jej wysokosci, okreslone przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

Art. 8. 1. Decyzje w sprawie swiadczenia przedemerytalnego wydaje i swiadczenie to wyplaca organ rentowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do swiadczenia przedemerytalnego.

2. Od decyzji organu rentowego przysluguja srodki odwolawcze przewidziane w ustawie o systemie ubezpieczen spolecznych dla decyzji w sprawach emerytur i rent.

Art. 9. 1. Swiadczenie przedemerytalne wyplaca sie za miesiac kalendarzowy w terminie platnosci wskazanym w decyzji organu rentowego.

2. Swiadczenie przedemerytalne za niepelny miesiac ustala sie, dzielac kwote swiadczenia przez liczbe dni kalendarzowych w miesiacu, a otrzymana kwote mnozy sie przez liczbe dni kalendarzowych, za ktore swiadczenie przysluguje.

Art. 10. 1. Osobie, ktora pokryla koszty pogrzebu po smierci:

1) osoby pobierajacej swiadczenie przedemerytalne;

2) czlonka rodziny osoby, o ktorej mowa w pkt 1, spelniajacego warunki do uzyskania renty rodzinnej

- przysluguje zasilek pogrzebowy na zasadach i w wysokosci okreslonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

2. Decyzje w sprawach zasilku pogrzebowego wydaja i zasilki te wyplacaja organy rentowe.

3. W razie zbiegu prawa do zasilku pogrzebowego na podstawie ustawy z prawem do zasilku pogrzebowego lub do swiadczenia w wysokosci zasilku pogrzebowego na podstawie odrebnych przepisow - zasilek pogrzebowy, o ktorym mowa w ust. 1, nie przysluguje.

Art. 11. W sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje sie odpowiednio przepisy:

1) art. 78-81, art. 88-94, art. 98, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 117 ust. 1-4, art. 118 ust. 1-5, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 124, art. 125a, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 2 i 3, art. 132 i 133, art. 134 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz ust. 2 pkt 2 i 3, art. 135, art. 138-140, art. 141 ust. 1-3 oraz art. 142-144 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, przy czym kwote wolna od potracen i egzekucji ustala sie wedlug zasad okreslonych dla emerytury;

2) art. 80 pkt 1-4, art. 82, art. 84 ust. 1, 4a, 6-8e i 11 oraz art. 85 ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych.

Art. 12. Swiadczenia przedemerytalne i zasilki pogrzebowe oraz koszty ich obslugi sa

finansowane ze srodkow budzetu panstwa.

Art. 13. W ustawie z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z pozn. zm.2)) art. 39 otrzymuje brzmienie:

"Art. 39. Pracodawca nie moze wypowiedziec umowy o prace pracownikowi, ktoremu brakuje nie wiecej niz 4 lata do osiagniecia wieku emerytalnego, jezeli okres zatrudnienia umozliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiagnieciem tego wieku.".

Art. 14. W ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176, z pozn. zm.3)) w art. 34 wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organy rentowe sa obowiazane jako platnicy pobierac zaliczki miesieczne od wyplacanych bezposrednio przez te organy emerytur i rent, swiadczen przedemerytalnych i zasilkow przedemerytalnych, zasilkow pienieznych z ubezpieczenia spolecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych oraz swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny.";

2) w ust. 7 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Organy rentowe sa obowiazane, w terminie do konca lutego, po uplywie roku podatkowego, sporzadzic i przekazac roczne obliczenie podatku, wedlug ustalonego wzoru, podatnikom uzyskujacym dochod z emerytur i rent, rent strukturalnych, rent socjalnych, swiadczen przedemerytalnych i zasilkow przedemerytalnych oraz swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny, oraz urzedowi skarbowemu, ktorym kieruje naczelnik urzedu skarbowego wlasciwy wedlug miejsca zamieszkania podatnika; obowiazek ten nie dotyczy podatnikow:";

3) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Jezeli podatnik dokonal zwrotu nienaleznie pobranych emerytur i rent lub zasilkow z ubezpieczenia spolecznego, rent strukturalnych, rent socjalnych, swiadczen przedemerytalnych, zasilkow przedemerytalnych, swiadczen pienieznych dla cywilnych ofiar wojny, otrzymanych bezposrednio z tego organu, a obowiazek poboru zaliczek przez ten organ trwa - organ rentowy odejmuje od dochodu kwoty zwrotow dokonanych w roku podatkowym przy ustalaniu wysokosci zaliczek oraz w rocznym obliczeniu dochodu, zamieszczajac na tym rozliczeniu odpowiednie informacje.".

Art. 15. W ustawie z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (Dz. U. z 2004 r. nr 3, poz. 20 i nr 96, poz. 959) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Osobom spelniajacym warunki do uzyskania statusu bezrobotnego i prawa do zasilku dla bezrobotnych, okreslone w ustawie z 20 kwietnia z 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001), przysluguje swiadczenie przedemerytalne, o ktorym mowa w art. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o swiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. nr 120, poz. 1252), jezeli posiadaja okres uprawniajacy do emerytury wynoszacy co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mezczyzn, w tym co najmniej 10 lat byly zatrudnione w pelnym wymiarze czasu pracy w zakladach wymienionych w zalacznikach nr 2 i 3 do niniejszej ustawy, z zastrzezeniem ust. 2 i 3.".

Art. 16. W ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, nr 64, poz. 593 i nr 99, poz. 1001) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 95 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepis ust. 1 stosuje sie takze w razie zbiegu u jednej osoby prawa do renty rodzinnej z prawem do zasilku lub swiadczenia przedemerytalnego.";

2) w art. 116:

a) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a-1c w brzmieniu:

"1a. Postepowanie o emeryture wszczyna sie z urzedu, jezeli wiek emerytalny dla uprawnionych do swiadczenia przedemerytalnego lub zasilku przedemerytalnego wynosi 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mezczyzn.

1b. Postepowanie w sprawie swiadczenia podlega umorzeniu, jezeli osoba ubiegajaca sie o swiadczenie zmarla przed wydaniem decyzji w sprawie tego swiadczenia.

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje sie w sprawach, o ktorych mowa w art. 136.",

b) w ust. 2 na koncu dodaje sie zdanie drugie w brzmieniu:

"W razie wycofania wniosku postepowanie w sprawie swiadczen podlega umorzeniu.".

Art. 17. W ustawie z 7 pazdziernika 1999 r. o wspieraniu restrukturyzacji przemyslowego potencjalu obronnego i modernizacji technicznej Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 83, poz. 932, z pozn. zm.4)) w art. 4 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) wspieraniu restrukturyzacji zatrudnienia - rozumie sie przez to przeznaczanie srodkow na odprawy pieniezne przyslugujace na podstawie ustawy z 13 marca 2003 r. o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow (Dz. U. nr 90, poz. 844, nr 213, poz. 2081 i nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959) lub jednorazowe odprawy pieniezne w zwiazku z przejsciem na emeryture lub rente inwalidzka,".

Art. 18. W ustawie z 8 wrzesnia 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe" (Dz. U. nr 84, poz. 948, z pozn. zm.5)) w art. 58 ust. 1-3 otrzymuja brzmienie:

"1. Swiadczenia przedemerytalne dla osob zatrudnionych w PKP na podstawie stosunku pracy nawiazanego przed 7 wrzesnia 1999 r., a nastepnie w okresie po 18 maja 2000 r. przed 1 stycznia 2001 r. zwolnionych z PKP z przyczyn dotyczacych zakladu pracy, ustalone na podstawie przepisow o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, od dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych, sa finansowane z budzetu panstwa, z zastrzezeniem ust. 2.

2. PKP SA refinansuje Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych rownowartosc 10 proc. kwoty swiadczen przedemerytalnych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw transportu, okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb przekazywania przez PKP SA na konto Zakladu Ubezpieczen Spolecznych srodkow, o ktorych mowa w ust. 2, majac na uwadze zapewnienie terminowosci przekazywania tych srodkow.".

Art. 19. W ustawie z 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa zelaza i stali (Dz. U. nr 111, poz. 1196, z pozn. zm.6)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 17 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednorazowa odprawa warunkowa przysluguje pracownikowi korzystajacemu z kontraktu szkoleniowego, z ktorym po zakonczeniu szkolenia i przed uplywem 10 miesiecy od dnia przyznania tego kontraktu rozwiazany zostanie stosunek pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow w rozumieniu przepisow ustawy z 13 marca 2003 r. o szczegolnych zasadach rozwiazywania z pracownikami stosunkow pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow (Dz. U. nr 90, poz. 844, nr 213, poz. 2081 i nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959).";

2) w art. 17a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Pracownikom zatrudnionym w hucie albo spolce zaleznej przed 10 stycznia 2003 r., z ktorymi po tym dniu rozwiazano stosunek pracy z przyczyn niedotyczacych pracownikow, za ich zgoda, na podstawie przepisow ustawy, o ktorej mowa w art. 17 ust. 1, spelniajacym w dniu rozwiazania stosunku pracy okreslone w odrebnych przepisach warunki do nabycia uprawnienia do swiadczenia przedemerytalnego, przysluguje, z zastrzezeniem ust. 2, odprawa warunkowa w wysokosci 12 000 zl.".

Art. 20. W ustawie z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. nr 45, poz. 391, z pozn. zm.7)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 16 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) osob pobierajacych swiadczenie przedemerytalne lub zasilek przedemerytalny obejmuje okres od dnia przyznania prawa do swiadczenia przedemerytalnego do dnia utraty prawa do jego pobierania, a w przypadku zasilku przedemerytalnego - do jego wygasniecia, a w odniesieniu do osob niepobierajacych zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego z przyczyn, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 24, obejmuje okres od dnia zarejestrowania sie w urzedzie pracy do dnia przyznania prawa do zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego;";

2) w art. 17:

a) po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Osoby pobierajace zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego Zaklad Ubezpieczen Spolecznych do 15 dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w ktorym powstal obowiazek ubezpieczenia lub zaistnialy zmiany dotyczace tego obowiazku.",

b) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10. Osoby, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 23, zglasza do ubezpieczenia zdrowotnego wlasciwy powiatowy urzad pracy.";

3) w art. 27:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Za bezrobotnego pobierajacego zasilek lub stypendium skladke jako platnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza wlasciwy powiatowy urzad pracy.",

b) po ust. 8 dodaje sie ust. 8a w brzmieniu:

"8a. Za osobe pobierajaca zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne skladke jako platnik oblicza, pobiera z kwoty zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego i odprowadza Zaklad Ubezpieczen Spolecznych.";

4) w art. 28 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) osob, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1 pkt 23, oraz osob niepobierajacych zasilku przedemerytalnego lub swiadczenia przedemerytalnego, z przyczyn okreslonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514, z pozn. zm.8)), oplaca wlasciwy urzad pracy;".

Art. 21. W ustawie z 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. nr 135, poz. 1268 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959) w art. 15 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) art. 12-14, art. 61, art. 88-94, art. 98, art. 100 ust. 1 i 2, art. 101, art. 102 ust. 1, art. 104 ust. 4, art. 107, art. 114, art. 116 ust. 1b i 2, art. 118 ust. 1-5, art. 119 ust. 1, art. 121, art. 122 ust. 1, art. 126, art. 128, art. 129 ust. 1, art. 130 ust. 1, 2 i 3 pkt 1, art. 133-135 oraz art. 137-144 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, przy czym kwote wolna od potracen i egzekucji ustala sie wedlug zasad okreslonych dla renty z tytulu calkowitej niezdolnosci do pracy;".

Art. 22. W celu wykonania przepisow niniejszej ustawy upowaznia sie ministra wlasciwego do spraw finansow publicznych do przeniesienia, na wniosek ministra wlasciwego do spraw pracy, planowanych wydatkow okreslonych w ustawie budzetowej na rok 2004 miedzy odpowiednimi czesciami, dzialami, rozdzialami i paragrafami.

Art. 23. 1. Swiadczenia przedemerytalne przyznane na zasadach okreslonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu staja sie swiadczeniami w rozumieniu niniejszej ustawy, w dotychczasowej wysokosci, z uwzglednieniem art. 3 ust. 2.

2. Swiadczenia przedemerytalne przyznane na zasadach okreslonych w przepisach o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest staja sie swiadczeniami w rozumieniu niniejszej ustawy, w dotychczasowej wysokosci, z uwzglednieniem art. 3 ust. 2.

3. Z dniem 1 sierpnia 2004 r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przejmuje zadania zwiazane z przyznawaniem i wyplata swiadczen przedemerytalnych.

4. Swiadczenia przedemerytalne, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, wyplaca sie za miesiac kalendarzowy, w terminie platnosci wskazanym w zawiadomieniu organu rentowego.

Art. 24. 1. Powiatowe urzedy pracy sa obowiazane przekazac w terminie 14 dni od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy organom rentowym dokumentacje umozliwiajaca kontynuacje wyplaty swiadczen przedemerytalnych od dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych.

2. W terminie 14 dni od dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych powiatowe urzedy pracy przekaza:

1) listy osob, ktorym zawieszono lub wstrzymano wyplate swiadczenia przedemerytalnego do dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych, oraz osob niepobierajacych swiadczenia przedemerytalnego z przyczyn okreslonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514, z pozn. zm.9));

2) dokumentacje dotyczaca osob, ktorym ustalono lub zawieszono prawo do swiadczenia przedemerytalnego w okresie pomiedzy dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy a dniem przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych;

3) informacje dotyczaca ostatniego miejsca zatrudnienia osob uprawnionych do swiadczen przedemerytalnych refinansowanych w czesci przez PKP SA, o ktorych mowa w art. 58 ustawy wymienionej w art. 18.

3. Dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, obejmuje:

1) informacje o kwocie przyslugujacego swiadczenia przedemerytalnego oraz okresie jego pobierania;

2) informacje o czlonkach rodziny uprawnionych do zgloszenia do ubezpieczenia zdrowotnego;

3) kopie decyzji przyznajacej swiadczenie przedemerytalne oraz kopie innych dokumentow majacych wplyw na prawo do swiadczenia lub jego wysokosc;

4) dane identyfikacyjne osob uprawnionych do swiadczen przedemerytalnych i czlonkow ich rodzin, o ktorych mowa w pkt 2, w tym numery PESEL i NIP;

5) poswiadczone przez osobe uprawniona do swiadczenia przedemerytalnego powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 5.

4. Powiatowy urzad pracy przekazuje do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 3, dotyczaca osob niepobierajacych swiadczen przedemerytalnych z przyczyn okreslonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu w terminie do 5 dni po dniu nabycia prawa do swiadczenia przedemerytalnego.

5. Dokumentacja jest przekazywana w indywidualnych aktach kazdej osoby uprawnionej do swiadczenia przedemerytalnego.

6. Powiatowe urzedy pracy sa obowiazane do powiadomienia osob uprawnionych do swiadczen przedemerytalnych o przejeciu wyplaty tych swiadczen przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, o warunkach wyplaty tych swiadczen od dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych, o wynikajacych z ustawy obowiazkach ciazacych na osobach uprawnionych, a takze o innych okolicznosciach, majacych wplyw na prawo do swiadczenia przedemerytalnego oraz jego wysokosc.

7. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbednym do przyznania i wyplacania swiadczen przedemerytalnych na zasadach okreslonych w ustawie oraz przejecia wyplaty swiadczen i zasilkow przedemerytalnych przyznanych na podstawie przepisow dotychczasowych.

Art. 25. 1. Zasilki przedemerytalne przyznane na zasadach okreslonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu staja sie zasilkami w rozumieniu niniejszej ustawy, z tym ze zachowuje sie je w dotychczasowej wysokosci i 1 sierpnia 2004 r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przejmie zadania zwiazane z ich wyplata.

2. Zasilki przedemerytalne podlegaja waloryzacji na zasadach i w terminach przewidzianych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

3. W zakresie ustania, zmniejszania i zawieszenia prawa do zasilku przedemerytalnego oraz wstrzymania jego wyplaty art. 4-6 stosuje sie odpowiednio.

4. W przypadku zbiegu prawa do zasilku przedemerytalnego z prawem do renty rodzinnej wyplaca sie jedno z tych swiadczen - wyzsze lub wybrane przez uprawnionego.

5. W zakresie kompletowania, sposobu przekazywania informacji i dokumentacji oraz powiadamiania osob uprawnionych o przejeciu wyplaty zasilkow przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, przekazywanej organom rentowym przez powiatowe urzedy pracy, art. 24 stosuje sie odpowiednio.

6. Zasilki przedemerytalne oraz koszty ich obslugi sa finansowane ze srodkow budzetu panstwa.

Art. 26. 1. Osobie, ktora pokryla koszty pogrzebu po smierci:

1) osoby pobierajacej zasilek przedemerytalny;

2) czlonka rodziny osoby, o ktorej mowa w pkt 1, spelniajacego warunki do uzyskania renty rodzinnej

- przysluguje zasilek pogrzebowy na zasadach i w wysokosci okreslonych w ustawie o emeryturach i rentach z FUS.

2. Do zasilku pogrzebowego, o ktorym mowa w ust. 1, art. 10 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 27. Zasilki przedemerytalne wyplaca sie za miesiac kalendarzowy, w terminie platnosci wskazanym w zawiadomieniu organu rentowego.

Art. 28. 1. Przepisy art. 5 i 6 stosuje sie od dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych, z tym ze za rok rozliczeniowy, o ktorym mowa w art. 6 ust. 1, uwaza sie okres od dnia tego przejecia do 28 lutego 2005 r.

2. Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oglosi, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w ciagu 14 dni od dnia wejscia w zycie ustawy:

1) dopuszczalne kwoty przychodu oraz graniczne kwoty przychodu obowiazujace poczawszy od dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych, ustalone na podstawie przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w 2003 r., ogloszonego do celow emerytalnych przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego, z zaokragleniem do 10 groszy w gore,

2) roczna dopuszczalna kwote przychodu oraz roczna graniczna kwote przychodu dla okresu, o ktorym mowa w ust. 1, stanowiace iloczyny kwot, o ktorych mowa w pkt 1 i liczby miesiecy, stanowiacych rok rozliczeniowy, o ktorym mowa w ust. 1.

3. W okresie od 1 marca 2005 r. do konca lutego roku, w ktorym jest przeprowadzana kolejna waloryzacja emerytur i rent, dopuszczalne kwoty przychodu, graniczne kwoty przychodu oraz roczna dopuszczalna kwota przychodu i roczna graniczna kwota przychodu, dla kazdego roku rozliczeniowego, obowiazuja w wysokosci ustalonej na podstawie przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w 2004 r., ogloszonego do celow emerytalnych przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego. Prezes Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oglosi wysokosc tych kwot w formie komunikatu, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" co najmniej na 7 dni roboczych przed 1 marca 2005 r.

Art. 29. 1. Osoby, ktore do dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych wyplaty zasilkow przedemerytalnych spelnialy warunki do nabycia prawa do zasilku przedemerytalnego zachowuja to prawo na zasadach okreslonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi skarbu panstwa, ustawy o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego oraz ustawy o ulatwianiu zatrudnienia absolwentom szkol (Dz. U. nr 154, poz. 1793).

2. Osoby, ktore do dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych zarejestrowaly sie w urzedzie pracy i spelnialy warunki do nabycia prawa do swiadczenia przedemerytalnego, nabywaja to prawo na zasadach okreslonych w ustawie z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. nr 58, poz. 514, z pozn. zm.10)) w brzmieniu obowiazujacym w dniu poprzedzajacym dzien wejscia w zycie niniejszej ustawy.

3. Powiatowe urzedy pracy do dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych ustalaja i wyplacaja swiadczenia przedemerytalne osobom zarejestrowanym w powiatowych urzedach pracy do dnia przejecia na zasadach okreslonych w przepisach ustawy, o ktorej mowa w ust. 2.

Art. 30. 1. Do spraw wszczetych i niezakonczonych przed dniem wejscia w zycie niniejszej ustawy stosuje sie przepisy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu. Przez sprawy wszczete i niezakonczone rozumie sie rowniez wnioski o ustalenie prawa do swiadczenia przedemerytalnego zlozone przed dniem przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych podlegajace rozpatrzeniu po dniu przejecia w zwiazku z art. 37l ust. 2 i art. 27 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

2. W przypadku ustalenia po dniu wejscia w zycie ustawy prawa do swiadczenia przedemerytalnego lub zasilku przedemerytalnego, na podstawie przepisow o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, powiatowe urzedy pracy po dokonaniu wyplaty swiadczen przedemerytalnych i zasilkow przedemerytalnych za okres do dnia przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych niezwlocznie przekaza Zakladowi Ubezpieczen Spolecznych informacje i dokumentacje, o ktorych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 3 i ust. 3.

3. Swiadczenia przedemerytalne i zasilki przedemerytalne przyznane w przypadkach okreslonych w ust. 2 przed dniem przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych staja sie swiadczeniami przedemerytalnymi i zasilkami przedemerytalnymi w rozumieniu ustawy.

4. Dochodzenia zwrotu nienaleznie pobranych zasilkow przedemerytalnych i swiadczen przedemerytalnych za okres przypadajacy przed dniem przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych dokonuja powiatowe urzedy pracy wedlug zasad okreslonych w przepisach o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

5. W przypadku przyznania prawa do emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasilku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej w wysokosci przekraczajacej polowe minimalnego wynagrodzenia za prace za okres, za ktory wyplacono swiadczenie przedemerytalne lub zasilek przedemerytalny z Funduszu Pracy przed dniem przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych, Zaklad Ubezpieczen Spolecznych oraz organy rentowe pobrane z tego tytulu kwoty, w wysokosci uwzgledniajacej zaliczke na podatek dochodowy od osob fizycznych i skladke na ubezpieczenie zdrowotne, zaliczaja na poczet przyznanego swiadczenia. Kwoty te traktuje sie jak swiadczenia wyplacane w kwocie zaliczkowej w rozumieniu ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

6. Kwota zaliczona na poczet przyznanego swiadczenia nie moze byc wyzsza niz ustalona za poszczegolne miesiace okresu, o ktorym mowa w ust. 5, kwota emerytury, renty z tytulu niezdolnosci do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej, zasilku chorobowego, swiadczenia rehabilitacyjnego lub renty rodzinnej.

7. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych lub inny organ rentowy przekazuje kwote zaliczona na poczet przyznanego swiadczenia, o ktorej mowa w ust. 5, na rachunek bankowy Funduszu Pracy wlasciwego powiatowego urzedu pracy, ktory wyplacil zasilek przedemerytalny lub swiadczenie przedemerytalne za okres przed dniem przejecia przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przyznawania i wyplaty swiadczen przedemerytalnych.

Art. 31. Po rocznym okresie obowiazywania ustawy minister wlasciwy do spraw pracy przedstawi Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie 3 miesiecy, sprawozdanie z realizacji ustawy, z uwzglednieniem skutkow finansowych oraz liczby swiadczeniobiorcow.

Art. 32. Ustawa wchodzi w zycie 1 czerwca 2004 r., z wyjatkiem art. 2-12, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 25 ust. 1-4 i 6 oraz art. 26-28, ktore wchodza w zycie 1 sierpnia 2004 r.


1) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875, nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104, nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 8, poz. 64, nr 27, poz. 298, nr 39, poz. 459, nr 72, poz. 748, nr 100, poz. 1080, nr 110, poz. 1189, nr 111, poz. 1194, nr 130, poz. 1452, nr 154, poz. 1792, z 2002 r. nr 25, poz. 253, nr 41, poz. 365, nr 74, poz. 676, nr 155, poz. 1287, nr 169, poz. 1387, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz. 1679, nr 241, poz. 2074, z 2003 r. nr 56, poz. 498, nr 65, poz. 595, nr 135, poz. 1268, nr 149, poz. 1450, nr 166, poz. 1609, nr 170, poz. 1651, nr 190, poz. 1864, nr 210, poz. 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255, oraz z 2004 r. nr 19, poz. 177, nr 64, poz. 593 i nr 99, poz. 1001.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1998 r. nr 106, poz. 668, nr 113, poz. 717, z 1999 r. nr 99, poz. 1152, z 2000 r. nr 19, poz. 239, nr 43, poz. 489, nr 107, poz. 1127, nr 120, poz. 1268, z 2001 r. nr 11, poz. 84, nr 28, poz. 301, nr 52, poz. 538, nr 99, poz. 1075, nr 111, poz. 1194, nr 123, poz. 1354, nr 128, poz. 1405, nr 154, poz. 1805, z 2002 r. nr 74, poz. 676, nr 135, poz. 1146, nr 196, poz. 1660, nr 199, poz. 1673, nr 200, poz. 1679, z 2003 r. nr 166, poz. 1608, nr 213, poz. 2081 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959 i nr 99, poz. 1001.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 270, nr 60, poz. 703, nr 70, poz. 816, nr 104, poz. 1104, nr 117, poz. 1228 i nr 122, poz. 1324, z 2001 r. nr 4, poz. 27, nr 8, poz. 64, nr 52, poz. 539, nr 73, poz. 764, nr 74, poz. 784, nr 88, poz. 961, nr 89, poz. 968, nr 102, poz. 1117, nr 106, poz. 1150, nr 110, poz. 1190, nr 125, poz. 1363 i 1370 i nr 134, poz. 1509, z 2002 r. nr 19, poz. 199, nr 25, poz. 253, nr 74, poz. 676, nr 78, poz. 715, nr 89, poz. 804, nr 135, poz. 1146, nr 141, poz. 1182, nr 169, poz. 1384, nr 181, poz. 1515, nr 200, poz. 1679 i nr 240, poz. 2058, z 2003 r. nr 7, poz. 79, nr 45, poz. 391, nr 65, poz. 595, nr 84, poz. 774, nr 90, poz. 844, nr 96, poz. 874, nr 122, poz. 1143, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 166, poz. 1608, nr 202, poz. 1956, nr 222, poz. 2201, nr 223 poz. 2217 i nr 228, poz. 2255, oraz z 2004 r. nr 29, poz. 257, nr 54, poz. 535, nr 93, poz. 894, nr 99, poz. 1001, nr 109, poz. 1163 i nr 116, poz. 1203, 1205 i 1207.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. nr 119, poz. 1250, z 2001 nr 76, poz. 805 i nr 100, poz. 1080, z 2002 r. nr 240, poz. 2053 oraz z 2004 r. nr 109, poz. 177.

5)Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. nr 100, poz. 1086 i nr 154, poz. 1802, z 2002 r. nr 205, poz. 1730 i nr 240, poz. 2055, z 2003 r. nr 6, poz. 63, nr 80, poz. 720 i nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. nr 96, poz. 959.

6) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. nr 56, poz. 495, nr 90, poz. 844 i nr 139, poz. 1325 oraz z 2004 r. nr 12, poz. 102.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. nr 73, poz. 660, nr 96, poz. 874, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 166, poz. 1609, nr 190, poz. 1864, nr 202, poz. 1956, nr 210, poz. 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. nr 5, poz. 37, nr 19, poz. 177, nr 64, poz. 593, nr 93, poz. 892 i 896, nr 96, poz. 959 i nr 99, poz. 1001.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 nr 90, poz. 844, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 142, poz. 1380, nr 166, poz. 1608, nr 203, poz. 1966, nr 210, poz. 2036 i 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r nr 64, poz. 593, nr 69, poz. 624 i nr 96, poz. 959.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 142, poz. 1380, nr 166, poz. 1608, nr 203, poz. 1966, nr 210, poz. 2036 i 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r nr 64, poz. 593, nr 69, poz. 624 i nr 96, poz. 959.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844, nr 122, poz. 1143, nr 128, poz. 1176, nr 135, poz. 1268, nr 137, poz. 1302, nr 142, poz. 1380, nr 166, poz. 1608, nr 203, poz. 1966, nr 210, poz. 2036 i 2037, nr 223, poz. 2217 i nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r nr 64, poz. 593, nr 69, poz. 624 i nr 96, poz. 959.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.