Tekst ujednolicony po zmianie z 27 sierpnia 2003 r. (Dz. U. Nr 170 z 30 wrzesnia 2003 r., poz. 1651) Stan prawny na 15 pazdziernika 2003 roku

Ustawa z 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

I. Ujednolicony tekst powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw:
  • z 1997 r. nr 139, poz. 934,
  • z 1998 r. nr 98, poz. 610; nr 106, poz. 668; nr 162, poz. 1118,
  • z 1999 r. nr 110, poz. 1256,
  • z 2000 r. nr 60, poz. 702,
  • z 2001 r. nr 8, poz. 64; nr 110, poz. 1189,
  • z 2002 r. nr 25, poz. 253; nr 153, poz. 1271
  • z 2003 r. nr 124, poz. 1153, nr 166, poz. 1609 i Nr 170, poz. 1651.

II. W ostatnim Dz. U. wydanym z data 30 wrzesnia 2003 r. jest obszerna nowelizacja ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektorych innych ustaw (dalej: nowela). Sklada sie ona z 16 artykulow:

Art. 1 wprowadza zmiany w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (sa uwzglednione w ponizszym tekscie ujednoliconym).

Art. 2 - 5 zmieniaja ustawy: z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi; z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych; z dnia 9 wrzesnia 2000 r. o oplacie skarbowej; z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych.

Oto tresc pozostalych artykulow:

Art. 6. W okresie od dnia 1 kwietnia 2004 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. otwarty fundusz emerytalny moze pobierac oplaty wylacznie w formie potracenia okreslonej procentowo kwoty z wplacanych skladek, z tym ze potracenia dokonuje sie przed przeliczeniem skladek na jednostki rozrachunkowe w wysokosci ustalonej w statucie, jednak nie wyzszej niz:

1) 7 % kwoty z wplaconych skladek w latach 2004-2010;

2) 6,125 % kwoty z wplaconych skladek w roku 2011;

3) 5,25 % kwoty z wplaconych skladek w roku 2012;

4) 4,375 % kwoty z wplaconych skladek w roku 2013.

Art. 7. W okresie do dnia 31 grudnia 2010 r.:

1) koszty zarzadzania otwartym funduszem przez towarzystwo, o ktorych mowa w art. 136 ust. 2a ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym nowela, nie moga przekroczyc maksymalnej wysokosci kosztow zarzadzania funduszem, pokrywanych bezposrednio ze swoich aktywow w kwocie ustalonej w statucie w dniu wejscia w zycie noweli;

2) organ nadzoru moze wyrazic zgode na podwyzszenie kwoty, o ktorej mowa w pkt 1, jezeli jest to uzasadnione koniecznoscia zapewnienia konkurencji pomiedzy otwartymi funduszami lub interesem czlonkow otwartego funduszu.

Art. 8. 1. Powszechne towarzystwo emerytalne moze wycofac srodki zgromadzone na rachunku rezerwowym w ostatnim dniu roboczym:

1) pazdziernika 2004 r. - pod warunkiem ze stopa zwrotu funduszu zarzadzanego przez to towarzystwo za okres od dnia 31 grudnia 1999 r. do dnia 30 wrzesnia 2004 r., obliczona na zasadach okreslonych w art. 172 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym nowela, byla nie nizsza niz wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem za okres od grudnia 1999 r. do wrzesnia 2004 r.;

2) kwietnia 2005 r. - pod warunkiem ze stopa zwrotu funduszu zarzadzanego przez to towarzystwo za okres od dnia 31 grudnia 1999 r. do dnia 31 marca 2005 r., obliczona na zasadach okreslonych w art. 172 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym nowela, byla nie nizsza niz wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem za okres od grudnia 1999 r. do marca 2005 r.;

3) pazdziernika 2005 r. - po warunkiem ze stopa zwrotu funduszu zarzadzanego przez to towarzystwo za okres od dnia 31 grudnia 1999 r. do dnia 30 wrzesnia 2005 r., obliczona na zasadach okreslonych w art. 172 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym nowela, byla nie nizsza niz wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem za okres od grudnia 1999 r. do wrzesnia 2005 r.

2. Wskazniki okreslajace wzrost cen towarow i uslug konsumpcyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, oglasza Prezes Glownego Urzedu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" odpowiednio za okres konczacy sie w marcu - do dnia 20 kwietnia oraz za okres konczacy sie we wrzesniu - do dnia 20 pazdziernika.

Art. 9. 1. W przypadku umowy o czlonkostwo w otwartym funduszu emerytalnym, zawartej przed dniem wejscia w zycie noweli, niespelniajacej do dnia 31 grudnia 2004 r., z zastrzezeniem ust. 2, warunkow, o ktorych mowa w art. 81 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym nowela, fundusz ten, w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o ktorej mowa w ust. 3, zamknie prowadzony na podstawie powyzszej umowy rachunek czlonka funduszu, o ktorym mowa w art. 95 ustawy, o ktorej mowa w art. 1 noweli, o ile nie wplynely na niego zadne srodki.

2. Dla potrzeb niniejszego artykulu uznaje sie, ze do warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, nie ma zastosowania okres 12 miesiecy, o ktorym mowa w art. 81 ust. 1 pkt 1 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym nowela.

3. W terminie do dnia 31 stycznia 2005 r. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przekaze do otwartego funduszu emerytalnego informacje o niespelnianiu przez umowe o czlonkostwo w tym funduszu, zawarta przed dniem wejscia w zycie noweli, warunkow, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Po zamknieciu rachunku czlonka funduszu, zgodnie z ust. 1, otwarty fundusz emerytalny zawiadomi niezwlocznie o tym fakcie czlonka funduszu.

5. Po zamknieciu rachunku czlonka funduszu, zgodnie z ust. 1, czlonkowi temu nie przysluguja zadne prawa zwiazane z jego czlonkostwem, a otwarty fundusz emerytalny nie wykonuje zadnych obowiazkow zwiazanych z tym czlonkostwem.

Art. 10. Przepisy art. 119 ust. 2 i 3 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym nowela, nie maja zastosowania do wyplat transferowych dokonywanych w zwiazku z przystapieniem czlonka otwartego funduszu do innego otwartego funduszu na podstawie umowy z tym funduszem zawartej przed dniem 1 kwietnia 2004 r. Do wyplat transferowych, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim, stosuje sie przepisy dotychczasowe.

Art. 11. Srodki zgromadzone na rachunku rezerwowym okreslonym w art. 181 ust. 1 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu obowiazujacym przed dniem wejscia w zycie ustawy, w dniu wejscia w zycie noweli sa przenoszone na rachunek czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w otwartym funduszu do wysokosci stanowiacej rownowartosc 0,4 % wartosci aktywow funduszu. Pozostale srodki podlegaja wycofaniu przez powszechne towarzystwo emerytalne dnia 7 kwietnia 2004 r. Wycofanie kwoty nadwyzki nastepuje w gotowce i skutkuje zmniejszeniem ilosci jednostek rozrachunkowych.

Art. 12. 1. W terminie 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie noweli otwarte fundusze emerytalne dostosuja swoje statuty do przepisow noweli, z zastrzezeniem ust. 2.

2. W wyniku zmiany statutu, o ktorej mowa w ust. 1, wysokosc oplaty, o ktorej mowa w art. 134 ust. 1 pkt 1 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiazujacym przed dniem wejscia w zycie noweli oraz art. 6 noweli, pobieranej od skladek dotychczasowych czlonkow otwartych funduszy nie moze zostac podwyzszona. W przypadku gdy statut funduszu uzaleznia wysokosc oplaty od uplywu czasu, dopuszczalna jest zmiana statutu, w wyniku ktorej pobierana bedzie oplata nie wyzsza niz oplata pobierana w dniu wejscia w zycie noweli.

3. Wobec dotychczasowych czlonkow otwartego funduszu nie stosuje sie przepisu art. 135 ustawy, o ktorej mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym nowela.

Art. 13. W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. otwarty fundusz moze podwyzszyc wysokosc oplaty pobieranej w formie potracenia okreslonej procentowo kwoty z wplaconych skladek, okreslonej w statucie otwartego funduszu w dniu wejscia w zycie noweli, zgodnie z art. 6 noweli.

Art. 14. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie przepisow upowazniajacych zmienionych nowela zachowuja moc do czasu wejscia w zycie nowych przepisow wykonawczych oraz moga byc zmieniane na podstawie upowaznienia w brzmieniu nadanym nowela.

Art. 15. Ogloszenie tekstu jednolitego ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych nastapi w terminie 6 miesiecy od dnia ogloszenia noweli.

Art. 16. Nowela wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia [czyli 15 pazdziernika 2003 r.], z wyjatkiem:

1) art. 1 pkt 76 lit. b, ktory wchodzi w zycie z dniem 1 pazdziernika 2003 r.;

2) art. 1 pkt 46, 58-60, 63, 64 oraz art. 3 pkt 1, ktore wchodza w zycie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) art. 1 pkt 3 lit. b, pkt 10, 22, 34, 42, 44, 45, 49, 53 lit. b, pkt 54-57, 69-71, 73, 79, art. 3 pkt 2 oraz art. 6 i 7, ktore wchodza w zycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.;

4) art. 1 pkt 74, 75, 76 lit. a, pkt 77 oraz 80-85, ktore wchodza w zycie z dniem 7 kwietnia 2004 r.;

5) art. 1 pkt 12, ktory wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2005 r.;

6) art. 1 pkt 89, ktory wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2005 r.;

7) art. 1 pkt 78, ktory wchodzi w zycie z dniem 1 listopada 2005 r.;

8) art. 1 pkt 53 lit. a, ktory wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2014 r.

III. Przepisy, ktore weszly w zycie 1 i 15 pazdziernika 2003 r. zaznaczylismy tlusta czcionka.

Przepisy, ktore zaczna obowiazywac:

  • w 2004 r. zaznaczone sa fioletowym kolorem
  • w 2005 r. zaznaczone sa czerwonym kolorem
  • w 2014 r. zaznaczone sa zielonym kolorem
oraz opatrzone stosowna informacja. Oczywiscie umiescilismy je obok przepisow w dotychczasowym brzmieniu.

IV. Dodany na podstawie Dz.U. nr 166, poz. 1609 art. 111a wszedl w zycie 1 pazdziernika 2003 r. W tekscie ujednoliconym sa tez uwzglednione przepisy obowiazujace od 1 stycznia 2004 r. pochodzace z wczesniejszych ustaw zmieniajacych.

SPIS TRESCI

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. Ustawa okresla zasady tworzenia i dzialania funduszy emerytalnych, zwanych dalej "funduszami".

Art. 2. 1. Fundusz jest osoba prawna.

2. Przedmiotem dzialalnosci funduszu jest gromadzenie srodkow pienieznych i ich lokowanie, z przeznaczeniem na wyplate czlonkom funduszu po osiagnieciu przez nich wieku emerytalnego.

Art. 3. 1. Organem funduszu jest towarzystwo emerytalne, zwane dalej "towarzystwem", utworzone zgodnie z przepisami ustawy.

2. Towarzystwo tworzy fundusz oraz, jako jego organ, zarzadza nim i reprezentuje w stosunkach z osobami trzecimi.

3. Towarzystwo reprezentuje fundusz w sposob okreslony dla reprezentacji towarzystwa w jego statucie.

Art. 4. Siedziba towarzystwa jest siedziba funduszu.

Art. 5. Czlonkowie funduszu nie odpowiadaja za jego zobowiazania.

Art. 6. 1. Skladki wplacone do funduszu, nabyte za nie lub w zwiazku z nimi prawa i pozytki z tych praw stanowia jego aktywa.

2. Wartosc aktywow netto funduszu ustala sie pomniejszajac wartosc aktywow funduszu o jego zobowiazania.

Art. 7. Ustawa nie narusza przepisow innych ustaw, ktore przewiduja wyplate swiadczen pienieznych w zwiazku z osiagnieciem wieku emerytalnego.

Art. 8. Uzyte w niniejszej ustawie okreslenia maja nastepujace znaczenie:

1) podmiot zwiazany - oznacza w stosunku do danego podmiotu jednostke dominujaca, zalezna lub stowarzyszona w rozumieniu ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694) oraz jednostke zalezna od jednostki dominujacej w stosunku do tego podmiotu,

1a) jednostka dominujaca - oznacza jednostke dominujaca w rozumieniu przepisow o rachunkowosci,

2) czlonek funduszu - oznacza osobe fizyczna, ktora uzyskala czlonkostwo w funduszu zgodnie z przepisami ustawy,

3) wyplata transferowa - oznacza przeniesienie srodkow znajdujacych sie na rachunku czlonka z jednego funduszu do innego funduszu lub przeniesienie tych srodkow dokonywane miedzy rachunkami tego samego funduszu, bez wzgledu na stan rachunku,

4) zaklad ubezpieczen emerytalnych - oznacza spolke akcyjna prowadzaca dzialalnosc ubezpieczeniowa polegajaca na oferowaniu i wyplacaniu emerytur dozywotnich czlonkom otwartych funduszy, ktorzy osiagneli wiek emerytalny, ze srodkow zgromadzonych w tych funduszach, na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach,

5) otwarty fundusz - oznacza otwarty fundusz emerytalny, ktory zostal utworzony i jest zarzadzany przez powszechne towarzystwo,

6) pracowniczy fundusz - oznacza pracowniczy fundusz emerytalny, ktory zostal utworzony i jest zarzadzany przez pracownicze towarzystwo,

7) towarzystwo - oznacza spolke akcyjna bedaca organem funduszu,

8) powszechne towarzystwo - oznacza powszechne towarzystwo emerytalne bedace organem otwartego funduszu,

9) pracownicze towarzystwo - oznacza pracownicze towarzystwo emerytalne bedace organem pracowniczego funduszu.

Rozdzial 2

Fundusze emerytalne

Art. 9. 1. Fundusz jest tworzony jako otwarty lub pracowniczy.

2. Fundusz tworzony jest wylacznie przez towarzystwo.

Art. 10. 1. Nazwa otwartego funduszu zawiera okreslenie "otwarty fundusz emerytalny", a nazwa pracowniczego funduszu zawiera okreslenie "pracowniczy fundusz emerytalny".

2. Wylacznie fundusz utworzony zgodnie z niniejsza ustawa jest uprawniony do uzywania w swojej nazwie lub do okreslenia prowadzonej przez siebie dzialalnosci albo w reklamie okreslenia "fundusz emerytalny".

Art. 11. Czas trwania funduszu jest nieograniczony.

Art. 12. Utworzenie funduszu wymaga:

1) nadania funduszowi statutu przez towarzystwo,

2) zawarcia przez towarzystwo z depozytariuszem umowy o przechowywanie aktywow funduszu,

3) uzyskania przez towarzystwo zezwolenia na utworzenie funduszu,

4) wpisania funduszu do rejestru funduszy.

Art. 13. 1. Statut funduszu jest uchwalany przez walne zgromadzenie towarzystwa.

2. Statut funduszu okresla:

1) nazwe funduszu,

2) firme, siedzibe i adres towarzystwa,

3) wysokosc kapitalu zakladowego towarzystwa, sklad akcjonariuszy towarzystwa i ilosc posiadanych przez nich akcji,

4) sposob reprezentacji funduszu przez towarzystwo,

5) firme (nazwe), siedzibe i adres depozytariusza,

6) rodzaje, maksymalna wysokosc, sposob oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztow obciazajacych fundusz,

6a) rodzaje, wysokosc, sposob kalkulacji i pokrywania kosztow obciazajacych czlonkow funduszu, w tym wysokosc oplat, o ktorych mowa w art. 134 ust. 1,

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. pkt 6 i 6a otrzymuja brzmienie:

"6) rodzaje, maksymalna wysokosc, sposob oraz tryb kalkulacji i pokrywania kosztow obciazajacych fundusz, z wylaczeniem kosztow wskazanych w art. 136a, w tym koszty, o ktorych mowa w art. 182a,

6a) wysokosc oplaty, o ktorej mowa w art. 134 ust. 1,"]

7) sposob informowania przez fundusz o zmianach statutu,

8) inne dane przewidziane w przepisach ustawy.

3. Poza danymi, o ktorych mowa w ust. 2, statut otwartego funduszu okresla:

1) dziennik o zasiegu krajowym przeznaczony do ogloszen funduszu,

2) terminy oglaszania przez fundusz prospektu informacyjnego.

4. Poza danymi, o ktorych mowa w ust. 2, statut pracowniczego funduszu okresla:

1) terminy oraz forme i tryb wyplaty srodkow zgromadzonych na rachunkach czlonkow,

2) zasady prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusz, wraz z informacja o tym, czy fundusz bedzie sam zarzadzal aktywami, czy tez powierzy zarzadzanie aktywami osobie trzeciej.

5. Prezes Rady Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, dodatkowe dane, jakie powinny byc zamieszczone w statucie funduszu, jezeli wymaga tego interes czlonkow funduszu.

Art. 14. Do wniosku towarzystwa o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu nalezy dolaczyc:

1) statut funduszu,

2) umowe z depozytariuszem,

3) aktualny odpis z rejestru przedsiebiorcow,

4) dane osobowe osob zatrudnionych w towarzystwie lub osob, ktore towarzystwo zamierza zatrudnic, majacych istotny wplyw na gospodarke finansowa funduszu,

5) liste osob wyznaczonych przez depozytariusza do wykonywania obowiazkow okreslonych w umowie,

6) informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym osob, o ktorych mowa w pkt 4 i 5, ze wskazaniem, ktore z tych osob sa doradcami inwestycyjnymi.

Art. 15. 1. Komisja Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych, dzialajaca na podstawie odrebnych przepisow, zwana dalej "organem nadzoru", wydaje zezwolenie na utworzenie funduszu w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia wniosku. Zezwolenie jest rownoznaczne z zatwierdzeniem statutu funduszu.

2. Organ nadzoru odmawia zezwolenia, jezeli:

1) wniosek i dolaczone do niego dokumenty nie spelniaja warunkow okreslonych w ustawie,

2) statut funduszu nie zabezpiecza nalezycie interesow czlonkow funduszu,

3) osoby, o ktorych mowa w art. 14 pkt 4 i 5, nie daja rekojmi nalezytego wykonywania powierzonych obowiazkow.

Art. 16. 1. Po uzyskaniu zezwolenia na utworzenie funduszu towarzystwo niezwlocznie sklada do sadu rejestrowego wniosek o wpisanie funduszu do rejestru funduszy.

2. Do wniosku nalezy dolaczyc:

1) zezwolenie na utworzenie funduszu,

2) statut funduszu,

3) statut towarzystwa tworzacego fundusz wraz z aktualnym odpisem z rejestru przedsiebiorcow,

4) liste czlonkow zarzadu towarzystwa.

3. Rozpoznanie wniosku przez sad rejestrowy nastepuje w terminie 14 dni od dnia jego zlozenia.

4. Sad rejestrowy odmawia wpisania funduszu do rejestru funduszy, jezeli nie zostaly spelnione warunki okreslone ustawa.

5. Niezwlocznie po wpisaniu funduszu do rejestru funduszy fundusz dorecza organowi nadzoru odpis z tego rejestru.

Art. 17. Wpis do rejestru funduszy obejmuje:

1) nazwe funduszu,

2) firme, siedzibe i adres towarzystwa, sposob reprezentacji towarzystwa oraz numer wpisu towarzystwa do rejestru przedsiebiorcow i oznaczenie sadu prowadzacego ten rejestr,

3) imiona i nazwiska czlonkow zarzadu towarzystwa oraz prokurentow, jezeli zostali ustanowieni,

4) firme (nazwe), siedzibe i adres depozytariusza.

Art. 18. Zezwolenie na utworzenie funduszu wygasa, jezeli w terminie 2 miesiecy od dnia doreczenia zezwolenia towarzystwo nie zlozylo wniosku o wpisanie funduszu do rejestru funduszy.

Art. 19. 1. Do dnia wpisania funduszu do rejestru funduszy towarzystwo dokonuje czynnosci prawnych, majacych na celu utworzenie funduszu, we wlasnym imieniu i na wlasny rachunek.

2. Z chwila wpisania funduszu do rejestru funduszy fundusz wstepuje w prawa i obowiazki towarzystwa z tytulu umowy z depozytariuszem, o ktorej mowa w art. 14 pkt 2.

Art. 20. 1. Fundusz nabywa osobowosc prawna z chwila wpisania do rejestru funduszy.

2. Z chwila wpisania do rejestru funduszy towarzystwo staje sie organem funduszu.

Art. 21. 1. Rejestr funduszy prowadzi Sad Wojewodzki w Warszawie, zwany w niniejszej ustawie "sadem rejestrowym".

2. Rejestr funduszy jest jawny i dostepny dla osob trzecich.

3. Minister sprawiedliwosci okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob prowadzenia rejestru funduszy, wzor tego rejestru oraz szczegolowy tryb postepowania w sprawach o wpis do rejestru funduszy.

Art. 22. 1. Zmiana statutu funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru. Do wniosku o wydanie zezwolenia dolacza sie uchwale walnego zgromadzenia w sprawie zmiany statutu, a w przypadku pracowniczego funduszu ponadto uchwale rady nadzorczej.

2. Organ nadzoru odmawia zezwolenia, jezeli zmiana jest sprzeczna z prawem lub interesem czlonkow funduszu.

3. Decyzje w sprawie zmiany statutu otwartego funduszu podejmuje powszechne towarzystwo w formie uchwaly walnego zgromadzenia.

4. Decyzje w sprawie zmiany statutu pracowniczego funduszu podejmuje pracownicze towarzystwo w formie uchwaly rady nadzorczej. Uchwala rady nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez walne zgromadzenie.

Art. 23. 1. Zmiane statutu otwarty fundusz oglasza w dzienniku o zasiegu krajowym przeznaczonym do ogloszen funduszu, nie pozniej niz w terminie 2 miesiecy od dnia doreczenia otwartemu funduszowi zezwolenia na zmiane statutu.

2. Zmiana statutu wchodzi w zycie w terminie wskazanym w ogloszeniu o jego zmianie, jednak nie wczesniej niz z uplywem 5 miesiecy od dnia dokonania ogloszenia.

3. Organ nadzoru moze zezwolic na skrocenie terminu 5 miesiecy, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli nie naruszy to interesu czlonkow funduszu albo jezeli wymaga tego interes czlonkow funduszu.

4. Fundusz zawiadamia organ nadzoru o dokonaniu ogloszenia i jego terminie, dolaczajac jednolity tekst statutu, oraz sklada wniosek do sadu rejestrowego o wpisanie do rejestru zmiany statutu, dolaczajac do wniosku zezwolenie organu nadzoru na zmiane statutu, uchwale zmieniajaca statut wraz z jednolitym tekstem statutu oraz informacje o dokonaniu ogloszenia i jego terminie.

4a. Jezeli otwarty fundusz nie dokona ogloszenia zmian statutu zgodnie z ust. 1, organ nadzoru stwierdza wygasniecie zezwolenia na zmiane statutu.

5. Sad rejestrowy wpisuje do rejestru informacje o zmianie statutu wraz z data wejscia w zycie zmiany. Przepis art. 16 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 24. 1. Zmiana statutu pracowniczego funduszu wymaga zawiadomienia na pismie akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa i wchodzi w zycie w terminie wskazanym w zawiadomieniu, jednak nie wczesniej niz z uplywem miesiaca od dnia doreczenia zawiadomienia ostatniemu akcjonariuszowi.

2. Zmiana statutu wywolujaca skutki finansowe w stosunku do czlonkow pracowniczego funduszu, polegajace na zwiekszeniu obciazen finansowych funduszu lub pogorszeniu warunkow dysponowania przez czlonkow srodkami zgromadzonymi na ich rachunkach, wchodzi w zycie na zasadach okreslonych w ustawie z 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. nr 139, poz. 932).

3. Przepisy art. 23 ust. 3-5 stosuje sie odpowiednio, z tym ze do wniosku o wpisanie do rejestru zmiany statutu dolacza sie takze uchwale walnego zgromadzenia zatwierdzajaca uchwale zmieniajaca statut.

Art. 25. 1. W razie zmiany danych wymienionych w art. 17 pkt 3 fundusz sklada niezwlocznie wniosek o ich wpisanie do rejestru funduszy, dolaczajac aktualny odpis z rejestru przedsiebiorcow dotyczacy towarzystwa.

2. Wpisanie zmian zwiazanych z przejeciem zarzadzania funduszem przez inne towarzystwo moze nastapic dopiero po przedstawieniu zezwolenia organu nadzoru na przejecie zarzadzania tym funduszem.

3. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio w przypadku polaczenia towarzystw.

Art. 26. 1. Rachunkowosc funduszy oraz terminy sporzadzania, badania i skladania do ogloszenia sprawozdan finansowych reguluja przepisy ustawy o rachunkowosci.

2. Roczne sprawozdania finansowe funduszu zatwierdza towarzystwo w formie uchwaly walnego zgromadzenia.

Rozdzial 3

Towarzystwa emerytalne

Art. 27. 1. Towarzystwo prowadzi dzialalnosc wylacznie w formie spolki akcyjnej.

2. Towarzystwo prowadzi dzialalnosc jako powszechne towarzystwo lub pracownicze towarzystwo.

Art. 28. 1. Firma powszechnego towarzystwa zawiera oznaczenie "powszechne towarzystwo emerytalne", a firma pracowniczego towarzystwa zawiera oznaczenie "pracownicze towarzystwo emerytalne".

2. Do uzywania oznaczen wskazanych w ust. 1 sa uprawnione wylacznie towarzystwa utworzone zgodnie z niniejsza ustawa.

Art. 29. 1. Przedmiotem przedsiebiorstwa towarzystwa jest wylacznie tworzenie i zarzadzanie funduszami oraz ich reprezentowanie wobec osob trzecich. Wylacznie towarzystwo jest uprawnione do prowadzenia takiej dzialalnosci.

2. Z zastrzezeniem art. 229, towarzystwo tworzy i zarzadza tylko jednym funduszem, chyba ze zarzadzanie wiecej niz jednym funduszem jest skutkiem przejecia przez towarzystwo zarzadzania innym funduszem albo polaczenia towarzystw.

3. Powszechne towarzystwo zarzadza funduszem odplatnie.

4. Pracownicze towarzystwo nie moze miec celu zarobkowego. Akcjonariusze pracowniczego towarzystwa nie maja prawa do udzialu w zysku rocznym.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. w art. 29 po ust. 4 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:

"5. Do zarzadzania aktywami otwartego funduszu powszechne towarzystwo jest obowiazane zatrudnic co najmniej jednego doradce inwestycyjnego."]

Art. 30. 1. Kapital zakladowy towarzystwa nie moze byc zebrany w drodze publicznej subskrypcji.

2. Akcje towarzystwa sa wylacznie akcjami imiennymi i nie moga byc zamienione na akcje na okaziciela.

3. Towarzystwo nie moze wydawac akcji o szczegolnych uprawnieniach.

4. Statut towarzystwa powinien traktowac wszystkich akcjonariuszy w jednakowy sposob. W szczegolnosci statut nie moze przyznawac niektorym akcjonariuszom dodatkowych uprawnien lub ograniczac praw niektorych akcjonariuszy albo tez nakladac na niektorych akcjonariuszy dodatkowych obowiazkow.

5. Jezeli akcjonariuszem towarzystwa jest zwiazek zawodowy, organizacja pracodawcow, izba gospodarcza lub organizacja samorzadu zawodowego, ktorej dzialalnosc wynika z przepisow ustawy, do akcjonariusza takiego nie stosuje sie przepisow ust. 3 i 4.

Art. 31. Minimalna wysokosc kapitalu akcyjnego powszechnego towarzystwa nie moze byc nizsza niz rownowartosc w zlotych 4.000.000 euro, wyliczana wedlug sredniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego, obowiazujacego w dniu sporzadzenia statutu towarzystwa.

[Z dniem 1 stycznia 2005 r. art. 31 otrzymuje brzmienie:

"Art. 31. Minimalna wysokosc kapitalu zakladowego powszechnego towarzystwa nie moze byc nizsza niz rownowartosc w zlotych 5.000.000 euro, wyliczana wedlug sredniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego, obowiazujacego w dniu sporzadzenia statutu towarzystwa."]

Art. 32. 1. Kapital zakladowy towarzystwa jest pokrywany wylacznie wkladem pienieznym.

2. Kapital zakladowy powszechnego towarzystwa powinien byc oplacony w calosci przed zarejestrowaniem towarzystwa.

3. Kapital zakladowy powszechnego towarzystwa nie moze pochodzic z pozyczki lub kredytu ani byc obciazony w jakikolwiek sposob.

Art. 33. 1. Powszechne towarzystwo ma obowiazek utrzymywania kapitalow wlasnych na poziomie nie nizszym niz jedna druga minimalnego kapitalu zakladowego, o ktorym mowa w art. 31.

2. O obnizeniu wysokosci kapitalow wlasnych ponizej poziomu, o ktorym mowa w ust. 1, powszechne towarzystwo zawiadamia niezwlocznie organ nadzoru.

3. Organ nadzoru pisemnie wzywa powszechne towarzystwo do uzupelnienia kapitalow wlasnych, wyznaczajac jednoczesnie termin do ich uzupelnienia, nie krotszy niz 3 miesiace i nie dluzszy niz 12 miesiecy.

4. W przypadku nieuzupelnienia kapitalow wlasnych do wysokosci okreslonej w ust. 1, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o ktorym mowa w ust. 3, organ nadzoru moze cofnac zezwolenie na utworzenie towarzystwa.

Art. 34. (uchylony)

Art. 35. 1. Zalozycielem pracowniczego towarzystwa moze byc osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, majaca miejsce zamieszkania lub siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. (uchylony)

Art. 36. Ilekroc w niniejszej ustawie mowa jest o zalozycielach towarzystwa, nalezy przez to rozumiec takze akcjonariuszy tego towarzystwa.

Art. 37. 1. Ten sam podmiot moze byc akcjonariuszem wylacznie jednego powszechnego towarzystwa.

2. Podmioty zwiazane moga byc akcjonariuszami wylacznie tego samego powszechnego towarzystwa.

3. W przypadku polaczenia dwoch lub wiekszej liczby podmiotow w sytuacji, gdy przed polaczeniem kazdy z nich jest akcjonariuszem innego powszechnego towarzystwa, oraz w przypadku, gdy podmioty bedace dotychczas akcjonariuszami roznych powszechnych towarzystw staly sie podmiotami zwiazanymi, organ nadzoru moze wyrazic zgode na odstapienie od ograniczen okreslonych w ust. 1 lub 2, na okres nie dluzszy niz 6 miesiecy, w celu umozliwienia podmiotowi dzialajacemu w wyniku polaczenia lub podmiotom, ktore staly sie podmiotami zwiazanymi, dostosowania ich dzialalnosci do wymogow ustawy.

Art. 38. 1. Kazdorazowe nabycie lub objecie akcji towarzystwa wymaga zezwolenia organu nadzoru, z zastrzezeniem ust. 4. Czynnosc prawna dokonana z naruszeniem tego wymogu jest niewazna.

2. Wniosek o zezwolenie sklada, za posrednictwem towarzystwa, podmiot zamierzajacy nabyc lub objac akcje. Do wniosku nalezy dolaczyc:

1) w przypadku gdy podmiot zamierzajacy nabyc lub objac akcje jest akcjonariuszem towarzystwa:

a) pisemne oswiadczenie stwierdzajace, ze srodki pieniezne na pokrycie kapitalu zakladowego nie pochodza z pozyczek, kredytow ani nie sa w zaden sposob obciazone,

b) dokumenty przedstawiajace sytuacje finansowa podmiotu w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajacych dzien zlozenia wniosku, w tym dokumenty potwierdzajace brak zaleglosci podatkowych oraz zaleglosci z tytulu skladek, do poboru ktorych jest obowiazany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

2) w przypadku gdy podmiot zamierzajacy objac lub nabyc akcje nie jest akcjonariuszem towarzystwa:

a) pisemne oswiadczenie stwierdzajace, ze srodki pieniezne na pokrycie kapitalu zakladowego nie pochodza z pozyczek, kredytow ani nie sa w zaden sposob obciazone,

b) dokumenty potwierdzajace status prawny podmiotu oraz dokumenty stwierdzajace jego organizacje,

c) pisemne oswiadczenie podmiotu dotyczace powiazan kapitalowych z akcjonariuszami towarzystwa,

d) dokumenty przedstawiajace sytuacje finansowa podmiotu w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajacych dzien zlozenia wniosku, w tym dokumenty potwierdzajace brak zaleglosci podatkowych oraz zaleglosci z tytulu skladek, do poboru ktorych jest obowiazany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych.

2a. W przypadku podmiotu zamierzajacego objac akcje, do wniosku, o ktorym mowa w ust. 2, nalezy dolaczyc dowod wplaty srodkow pienieznych na pokrycie kapitalu zakladowego.

3. Organ nadzoru zezwala na nabycie lub objecie akcji, jezeli wnioskodawca spelnia warunki okreslone w ustawie dla zalozycieli towarzystwa.

4. Jezeli obejmujacym akcje jest dotychczasowy akcjonariusz, zawiadamia on organ nadzoru o objeciu akcji w terminie 14 dni od daty ich objecia. Objecie akcji w liczbie powodujacej przekroczenie odpowiednio 20 proc., 25 proc., 33 proc., 50 proc., 66 proc., 75 proc. lub 80 proc. glosow na walnym zgromadzeniu wymaga jednak uzyskania zezwolenia organu nadzoru.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje sie odpowiednio do nabycia praw z akcji towarzystwa.

Art. 38a. 1. Akcjonariusz powszechnego towarzystwa jest obowiazany zawiadomic niezwlocznie powszechne towarzystwo o kazdej jednostce dominujacej wzgledem tego akcjonariusza. Niezwlocznie, po uzyskaniu informacji od akcjonariusza powszechnego towarzystwa, powszechne towarzystwo zawiadamia organ nadzoru o kazdej jednostce dominujacej wobec akcjonariusza tego powszechnego towarzystwa.

2. Organ nadzoru moze wezwac powszechne towarzystwo do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krotszym niz 30 dni:

1) dokumentow potwierdzajacych status prawny jednostki dominujacej oraz stwierdzajacych jej organizacje,

2) dokumentow przedstawiajacych sytuacje finansowa jednostki dominujacej w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajacych dzien zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 1, w tym potwierdzajacych brak zaleglosci podatkowych oraz zaleglosci z tytulu skladek, do poboru ktorych obowiazany jest Zaklad Ubezpieczen Spolecznych.

3. W przypadku gdy jednostka dominujaca nie daje rekojmi prowadzenia spraw przez powszechne towarzystwo w sposob zapewniajacy nalezyta ochrone interesow czlonkow otwartego funduszu lub z dokumentow przedstawiajacych sytuacje finansowa jednostki dominujacej za ostatnie 5 lat wynika, ze posiada ona zaleglosci podatkowe lub zaleglosci z tytulu skladek, do ktorych poboru obowiazany jest Zaklad Ubezpieczen Spolecznych, organ nadzoru, w drodze decyzji administracyjnej, moze okreslic warunki na dostosowanie do wlasciwego stanu. Organ nadzoru zawiesza wykonywanie prawa glosu na walnym zgromadzeniu towarzystwa przez tego akcjonariusza do czasu dostosowania do wlasciwego stanu.

4. Jezeli w wyniku zawieszenia wykonywania prawa glosu, o ktorym mowa w ust. 3, wszyscy akcjonariusze powszechnego towarzystwa nie moga wykonywac prawa glosu na walnym zgromadzeniu towarzystwa dluzej niz 3 miesiace, to organ nadzoru moze cofnac zezwolenie na utworzenie towarzystwa.

Art. 39. 1. Wladzami towarzystwa sa:

1) zarzad,

2) rada nadzorcza,

3) walne zgromadzenie.

1a. Zarzad towarzystwa nie moze liczyc mniej niz trzy osoby.

2. Towarzystwo moze miec takze komisje rewizyjna. Do komisji rewizyjnej stosuje sie odpowiednio przepisy art. 43 i 44, art. 59 ust. 1, art. 148 pkt 3, art. 150 pkt 1 lit. b), art. 158 ust. 1 pkt 5 lit. a), art. 204 ust. 1 pkt 2 oraz art. 206 i 209 dotyczace rady nadzorczej.

Art. 40. 1. O ile statut nie stanowi inaczej, czlonkow zarzadu powszechnego towarzystwa powoluje i odwoluje walne zgromadzenie.

2. Czlonkow zarzadu pracowniczego towarzystwa powoluje i odwoluje rada nadzorcza.

3. Czlonkow pierwszego zarzadu pracowniczego towarzystwa powoluja zalozyciele na okres roku.

Art. 41. 1. Czlonkiem zarzadu towarzystwa moze byc osoba, ktora spelnia lacznie nastepujace wymogi:

1) posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych,

2) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za przestepstwo przeciwko mieniu, wiarygodnosci dokumentow, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, przestepstwo skarbowe lub przestepstwo, o ktorym mowa w rozdziale 22,

3) posiada wyzsze wyksztalcenie,

4) legitymuje sie stazem pracy nie krotszym niz 7 lat,

5) daje rekojmie nalezytego wykonywania funkcji czlonka zarzadu.

1a. Co najmniej dwie osoby wchodzace w sklad zarzadu towarzystwa, w tym prezes zarzadu, musza poslugiwac sie jezykiem polskim. W przypadku obywateli panstw obcych znajomosc jezyka polskiego powinna byc potwierdzona egzaminem panstwowym z jezyka polskiego dla cudzoziemcow ubiegajacych sie o urzedowe poswiadczenie jego znajomosci, o ktorym mowa w ustawie z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 73, poz. 661).

2. Przynajmniej jedna trzecia skladu zarzadu powinna legitymowac sie wyzszym wyksztalceniem prawniczym, ekonomicznym lub byc wpisana na liste doradcow inwestycyjnych w rozumieniu przepisow o publicznym obrocie papierami wartosciowymi.

3. Wymog okreslony w ust. 1 pkt 4 powinien byc spelniony przez co najmniej dwie trzecie skladu zarzadu.

4. (uchylony)

5. Jezeli wymogi okreslone w ust. 1a, 2 lub 3 nie sa spelnione w zwiazku z odwolaniem czlonka zarzadu lub cofnieciem zezwolenia, o ktorym mowa w art. 59 ust. 3 i 4, towarzystwo jest obowiazane, w terminie 6 miesiecy, dostosowac swoja dzialalnosc do wymogow okreslonych w ustawie.

Art. 41a. 1. Czlonkowie zarzadu powszechnego towarzystwa sa obowiazani do zlozenia oswiadczenia o swoim stanie majatkowym. Oswiadczenie o stanie majatkowym dotyczy majatku odrebnego oraz objetego malzenska wspolnoscia majatkowa. Oswiadczenie to powinno zawierac informacje o:

1) posiadanych zasobach pienieznych, nieruchomosciach, uczestnictwie w spolkach cywilnych lub w osobowych spolkach handlowych, udzialach i akcjach w spolkach handlowych, a takze dane dotyczace prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz pelnienia funkcji w spolkach handlowych,

2) dochodach osiaganych z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu,

3) mieniu ruchomym o wartosci jednostkowej stanowiacej rownowartosc w zlotych powyzej 3.000 euro,

4) zobowiazaniach pienieznych o wartosci stanowiacej rownowartosc w zlotych powyzej 3.000 euro, w tym o zaciagnietych kredytach i pozyczkach oraz warunkach, na jakich zostaly udzielone.

2. Oswiadczenie o stanie majatkowym sklada sie w dwoch egzemplarzach organowi nadzoru przed objeciem funkcji w zarzadzie, a nastepnie co roku do dnia 31 maja, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, dolaczajac kopie rocznego zeznania podatkowego (PIT).

3. Jeden egzemplarz oswiadczenia o stanie majatkowym organ nadzoru przekazuje do urzedu skarbowego wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania czlonka zarzadu.

4. Analizy danych zawartych w oswiadczeniach o stanie majatkowym dokonuje organ nadzoru oraz wlasciwe urzedy skarbowe. Podmiot dokonujacy analizy danych zawartych w oswiadczeniu jest uprawniony do porownania tresci analizowanego oswiadczenia z trescia uprzednio zlozonych oswiadczen oraz z dolaczona kopia rocznego zeznania podatkowego (PIT). Wyniki analizy wlasciwe urzedy skarbowe przekazuja niezwlocznie organowi nadzoru.

5. Informacje zawarte w oswiadczeniu o stanie majatkowym stanowia tajemnice sluzbowa, chyba ze osoba, ktora zlozyla oswiadczenie, wyrazila pisemna zgode na ich ujawnienie. Oswiadczenie przechowuje sie przez okres 6 lat.

6. W przypadku niezlozenia w terminie oswiadczenia o stanie majatkowym organ nadzoru moze nalozyc na czlonka zarzadu kare pieniezna w wysokosci do 10.000 zl.

7. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor oswiadczenia o stanie majatkowym, uwzgledniajac w szczegolnosci informacje, o ktorych mowa w ust. 1.

Art. 42. 1. Czlonkiem zarzadu powszechnego towarzystwa nie moze byc osoba bedaca czlonkiem organu zarzadzajacego lub organu nadzorujacego:

1) podmiotu bedacego akcjonariuszem tego towarzystwa,

2) innego powszechnego towarzystwa,

3) depozytariusza przechowujacego aktywa otwartego funduszu lub funduszu inwestycyjnego,

4) narodowego funduszu inwestycyjnego lub firmy zarzadzajacej majatkiem narodowego funduszu inwestycyjnego,

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. w art. 42 w ust. 1 po pkt 4 dodaje sie pkt 4a i 4b w brzmieniu:

"4a) zakladu ubezpieczen,

4b) banku,"]

5) towarzystwa funduszy inwestycyjnych lub podmiotu bedacego akcjonariuszem towarzystwa funduszy inwestycyjnych,

6) podmiotu prowadzacego dzialalnosc maklerska w rozumieniu przepisow o publicznym obrocie papierami wartosciowymi oraz inna dzialalnosc w zakresie publicznego obrotu papierami wartosciowymi,

7) podmiotu zwiazanego w stosunku do ktoregokolwiek z podmiotow wymienionych w pkt 1-6.

2. Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1, odnosi sie takze do osob pozostajacych z podmiotami, o ktorych mowa w ust. 1, w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

Art. 43. Czlonkowie pierwszej rady nadzorczej towarzystwa powolywani sa na dwa lata.

Art. 44. 1. Czlonkiem rady nadzorczej towarzystwa moze byc osoba spelniajaca wymogi okreslone w art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz dajaca rekojmie nalezytego wykonywania funkcji czlonka rady nadzorczej.

2. Przynajmniej polowa czlonkow rady nadzorczej towarzystwa powinna posiadac wyzsze wyksztalcenie prawnicze lub ekonomiczne, z tym ze w przypadku pracowniczego towarzystwa wymog ten powinna spelniac przynajmniej polowa czlonkow rady nadzorczej powolywanych w inny sposob niz okreslony w art. 45 ust. 1.

3. Przynajmniej polowa czlonkow rady nadzorczej powszechnego towarzystwa jest powolywana spoza kregu akcjonariuszy towarzystwa, podmiotow z nimi zwiazanych, czlonkow organu zarzadzajacego lub organu nadzorujacego akcjonariusza towarzystwa, czlonkow organu zarzadzajacego lub organu nadzorujacego podmiotow zwiazanych z akcjonariuszem towarzystwa, a takze osob pozostajacych z akcjonariuszem lub podmiotem zwiazanym z akcjonariuszem w stosunku pracy, w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze.

4. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje sie z uwzglednieniem art. 41 ust. 5.

Art. 45. 1. W sklad rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa wchodza co najmniej w jednej drugiej osoby wybrane przez czlonkow pracowniczego funduszu, na ktorych rachunki zostaly wplacone skladki w okresie ostatnich 12 miesiecy poprzedzajacych dzien wyborow.

2. Liczbe czlonkow rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa wybieranych przez czlonkow pracowniczego funduszu okresla statut towarzystwa, a tryb ich wyboru okresla regulamin uchwalony przez rade nadzorcza.

3. Regulamin, o ktorym mowa w ust. 2, okresla w szczegolnosci, czy w wyborach maja uczestniczyc sami czlonkowie, czy tez wybrani przez nich przedstawiciele, a takze okresla zasady odwolywania osob wybranych do rady nadzorczej przed uplywem kadencji rady nadzorczej. Regulamin nie moze uzaleznic waznosci wyboru od liczby osob uczestniczacych w wyborach.

4. Jezeli regulamin przewiduje wybory za posrednictwem przedstawicieli czlonkow, powinien okreslac takze tryb wyboru i odwolywania przedstawicieli oraz czas trwania ich kadencji.

5. Pierwszy wybor czlonkow rady nadzorczej wybieranych przez czlonkow pracowniczego funduszu powinien nastapic nie pozniej niz w terminie 3 miesiecy od dnia przyjecia przez fundusz pierwszej skladki. Do tego czasu rada nadzorcza dziala w skladzie wybranym przez zalozycieli pracowniczego towarzystwa i liczy nie mniej niz 5 osob.

6. Niedokonanie wyboru czlonkow rady nadzorczej wybieranych przez czlonkow pracowniczego funduszu w terminie, o ktorym mowa w ust. 5, nie stanowi przeszkody do podejmowania waznych uchwal przez rade nadzorcza.

7. W przypadku wygasniecia, przed uplywem kadencji rady nadzorczej, mandatu czlonka rady nadzorczej wybranego przez czlonkow pracowniczego funduszu, rada nadzorcza oglasza niezwlocznie wybory uzupelniajace.

Art. 46. Przepisy art. 385 3, 5 i 6 Kodeksu spolek handlowych stosuje sie tylko do tych czlonkow rady nadzorczej towarzystwa, ktorzy sa powolywani w inny sposob niz okreslony w art. 45 ust. 1.

Art. 47. Pracownikiem powszechnego towarzystwa, podejmujacym decyzje o sposobie lokowania aktywow otwartego funduszu, nie moze byc osoba bedaca czlonkiem organu zarzadzajacego lub organu nadzorujacego albo pozostajaca w stosunku pracy, stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze z podmiotami, o ktorych mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-7.

Art. 47a. Przepisy art. 41a stosuje sie odpowiednio do pracownikow powszechnych towarzystw, o ktorych mowa w art. 47.

Art. 48. 1. Towarzystwo odpowiada wobec czlonkow funduszu za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem swych obowiazkow w zakresie zarzadzania funduszem i jego reprezentacji, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie tych obowiazkow jest spowodowane okolicznosciami, za ktore towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnosci i ktorym nie moglo zapobiec mimo dolozenia najwyzszej starannosci.

2. Za szkody z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow, o ktorych mowa w ust. 1, fundusz nie ponosi odpowiedzialnosci.

3. Jezeli powszechne towarzystwo nie ponosi odpowiedzialnosci za szkode w mysl ust. 1, szkoda jest pokrywana ze srodkow Funduszu Gwarancyjnego, chyba ze szkoda nastapila wylacznie z winy poszkodowanego. Przepis art. 180 stosuje sie odpowiednio.

4. Przepis ust. 3 stosuje sie takze w razie ogloszenia upadlosci powszechnego towarzystwa, jezeli szkoda, za ktora towarzystwo ponosi odpowiedzialnosc, nie moze byc pokryta z jego masy upadlosci. Pokrycie szkody z masy upadlosci nastepuje z zachowaniem kolejnosci okreslonej w art. 177 ust. 2.

5. Powierzenie wykonywania niektorych obowiazkow osobie trzeciej nie ogranicza odpowiedzialnosci towarzystwa.

Art. 48a. Powierzenie przez fundusz lub towarzystwo niektorych obowiazkow osobie trzeciej nie wylacza odpowiedzialnosci towarzystwa okreslonej w art. 62, 197, 198 i 204.

Art. 49. 1. Do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczacej dzialalnosci funduszu sa obowiazani:

1) czlonkowie wladz statutowych towarzystwa,

2) osoby pozostajace z towarzystwem w stosunku pracy,

3) osoby pozostajace z towarzystwem lub funduszem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze,

4) pracownicy podmiotow pozostajacych z towarzystwem lub funduszem w stosunku, o ktorym mowa w pkt 3.

2. Tajemnica zawodowa, w rozumieniu ust. 1, obejmuje informacje zwiazane z lokatami funduszu, rejestrem czlonkow funduszu, rozrzadzeniami czlonkow funduszu na wypadek smierci oraz oswiadczeniami, o ktorych mowa w art. 83, ktorych ujawnienie mogloby naruszyc interes czlonkow funduszu lub interes uczestnikow publicznego obrotu papierami wartosciowymi.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie w przypadku udostepnienia informacji objetej tajemnica zawodowa prokuratorowi, w zwiazku z powzieciem podejrzenia o popelnienie przestepstwa, albo na zadanie prokuratora lub sadu, albo innych wlasciwych organow panstwowych, w zwiazku z toczacymi sie postepowaniami w sprawach dotyczacych dzialalnosci funduszu, towarzystwa lub depozytariusza, w tym takze na zadanie organu nadzoru, w zwiazku ze sprawowaniem przez niego nadzoru nad dzialalnoscia funduszy.

Art. 50. 1. Towarzystwo nie moze:

1) nabywac lub obejmowac udzialow, akcji albo innych papierow wartosciowych, jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub tytulow uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica ani uczestniczyc w spolkach nie majacych osobowosci prawnej,

2) (uchylony)

3) udzielac pozyczek, gwarancji i poreczen, z wyjatkiem pozyczek z zakladowego funduszu swiadczen socjalnych,

4) zaciagac pozyczek i kredytow, w tym takze dokonywac emisji obligacji, jezeli wysokosc zobowiazan towarzystwa z tego tytulu przekroczy lacznie 20 proc. wartosci kapitalow wlasnych.

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje sie do:

1) papierow wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski,

2) udzialow lub akcji:

a) w spolce prowadzacej rejestr czlonkow funduszu zarzadzanego przez dane towarzystwo,

b) w spolce rozliczajacej transakcje zawierane na rynku kapitalowym w ilosci niepowodujacej powstania stosunku dominacji w rozumieniu przepisow o publicznym obrocie papierami wartosciowymi,

c) w spolce prowadzacej dzialalnosc akwizycyjna, o ktorej mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4, na rzecz funduszu zarzadzanego przez dane towarzystwo,

3) (uchylony)

4) papierow wartosciowych wystawianych na podstawie prawa czekowego.

Art. 51. 1. Towarzystwo przechowuje i archiwizuje dokumenty i inne nosniki informacji funduszu, ktorym zarzadza.

2. W przypadku likwidacji funduszu, w sposob okreslony w art. 71 ust. 1, dokumenty i inne nosniki informacji, o ktorych mowa w ust. 1, przechowuje likwidator tego funduszu, a w przypadku likwidacji pracowniczego funduszu, w sposob okreslony w art. 75, dokumenty i inne nosniki informacji, o ktorych mowa w ust. 1, przechowuje depozytariusz. Obowiazek przechowania trwa przez piecdziesiat lat od chwili zakonczenia likwidacji funduszu.

3. Niezaleznie od obowiazkow okreslonych w ust. 2 depozytariusz przechowuje i archiwizuje wszelkie dokumenty i inne nosniki informacji, zwiazane z wykonywaniem przez niego zadan depozytariusza, przez piecdziesiat lat od chwili zakonczenia likwidacji funduszu.

4. W przypadku upadlosci lub likwidacji depozytariusza, do przechowywania dokumentow i innych nosnikow informacji, zwiazanych z zarzadzaniem funduszem lub wykonywaniem zadan depozytariusza, stosuje sie przepis art. 476 3 Kodeksu spolek handlowych. Wlasciwy sad niezwlocznie zawiadamia organ nadzoru o wyznaczonym przechowawcy.

Art. 52. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do towarzystw stosuje sie przepisy Kodeksu spolek handlowych.

Rozdzial 4

Warunki podejmowania dzialalnosci przez towarzystwa emerytalne

Art. 53. Utworzenie towarzystwa wymaga zezwolenia organu nadzoru.

Art. 54. 1. Zezwolenie jest wydawane na wniosek zalozycieli towarzystwa, do ktorego dolacza sie:

1) statut towarzystwa,

2) zgode zalozycieli na zawiazanie towarzystwa i brzmienie statutu oraz na objecie akcji przez zalozycieli,

3) regulamin organizacyjny towarzystwa okreslajacy w szczegolnosci sposob zapobiegania ujawnianiu informacji, ktorych wykorzystanie mogloby naruszac interes czlonkow funduszu lub interes uczestnikow publicznego obrotu papierami wartosciowymi,

4) liste zalozycieli wraz z informacja o tym, czy sa podmiotami zwiazanymi i jaki jest charakter istniejacych miedzy nimi powiazan, a takze dokumentami potwierdzajacymi ich status prawny i pochodzenie srodkow pienieznych przeznaczonych na pokrycie kapitalu zakladowego towarzystwa,

5) liste czlonkow wladz statutowych towarzystwa, z wylaczeniem osob, o ktorych mowa w art. 45, wraz z ich oswiadczeniami o wyrazeniu zgody na pelnienie funkcji we wladzach statutowych towarzystwa oraz spelnianiu wszystkich wymogow okreslonych w ustawie, a takze danymi osobowymi tych osob oraz opisem ich kwalifikacji i dotychczasowej dzialalnosci zawodowej,

6) zaswiadczenia o niekaralnosci czlonkow wladz statutowych towarzystwa, w zakresie wynikajacym z art. 41 ust. 1 pkt 2,

7) dokumenty przedstawiajace sytuacje finansowa wszystkich akcjonariuszy towarzystwa w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajacych date zlozenia wniosku, w tym dokumenty potwierdzajace brak zaleglosci podatkowych oraz zaleglosci z tytulu skladek, do ktorych poboru obowiazany jest Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

8) plan organizacyjny i finansowy dzialalnosci towarzystwa na 3 lata.

2. Wraz z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie powszechnego towarzystwa zalozyciele moga zlozyc wniosek o wydanie przez organ nadzoru promesy zezwolenia na utworzenie otwartego funduszu, dolaczajac do tego wniosku:

1) projekt statutu funduszu,

2) projekt umowy z depozytariuszem,

3) dane osobowe osob, ktore towarzystwo zamierza zatrudnic po utworzeniu, majacych istotny wplyw na gospodarke finansowa funduszu,

4) liste osob, ktore zostana wyznaczone przez depozytariusza do wykonywania obowiazkow okreslonych w projekcie umowy,

5) informacje o kwalifikacjach i doswiadczeniu zawodowym osob, o ktorych mowa w pkt 3 i 4, ze wskazaniem, ktore z tych osob sa doradcami inwestycyjnymi.

Art. 55. 1. Organ nadzoru wydaje decyzje w sprawie zezwolenia w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia wniosku.

2. Wydanie zezwolenia jest rownoznaczne z zatwierdzeniem przez organ nadzoru statutu towarzystwa.

Art. 56. 1. Jezeli jednoczesnie z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie powszechnego towarzystwa zalozyciele zlozyli wniosek o wydanie przez organ nadzoru promesy zezwolenia na utworzenie otwartego funduszu, a nie zachodza podstawy do odmowy jej wydania, organ nadzoru wydaje promese wraz z wydaniem zezwolenia na utworzenie powszechnego towarzystwa.

2. W promesie organ nadzoru okresla okres jej waznosci, ktory nie moze byc krotszy niz 6 miesiecy.

3. W okresie waznosci promesy organ nadzoru nie moze odmowic wydania zezwolenia na utworzenie otwartego funduszu, chyba ze nastapia zmiany w tresci zalacznikow, o ktorych mowa w art. 14, w stosunku do tresci zalacznikow okreslonych w art. 54 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

4. Odmowa wydania promesy zezwolenia na utworzenie funduszu moze nastapic z przyczyn, o ktorych mowa w art. 15 ust. 2.

Art. 57. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia na utworzenie towarzystwa, jezeli:

1) wniosek i dolaczone do niego dokumenty nie spelniaja warunkow okreslonych w przepisach prawa,

2) w statucie towarzystwa sa zamieszczone postanowienia mogace zagrazac bezpieczenstwu aktywow funduszu albo w inny sposob naruszac interes czlonkow funduszu,

3) przedstawiony przez zalozycieli plan organizacyjny i finansowy dzialalnosci towarzystwa na 3 lata nie zabezpiecza w nalezyty sposob interesow czlonkow funduszu,

4) zalozyciele towarzystwa i czlonkowie wladz statutowych towarzystwa nie daja rekojmi prowadzenia spraw towarzystwa w sposob zapewniajacy nalezyta ochrone interesow czlonkow funduszu,

5) z dokumentow przedstawiajacych sytuacje finansowa akcjonariuszy towarzystwa za ostatnie 5 lat wynika, ze ktorykolwiek z nich posiada zaleglosci podatkowe lub zaleglosci z tytulu skladek, do ktorych poboru obowiazany jest Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

6) kapital zakladowy powszechnego towarzystwa pochodzi z pozyczki, kredytu lub jest obciazony w jakikolwiek sposob.

Art. 58. 1. Zmiana statutu towarzystwa, depozytariusza lub umowy z depozytariuszem wymaga zezwolenia organu nadzoru. Do wniosku o zmiane statutu towarzystwa dolacza sie uchwale walnego zgromadzenia, a w przypadku podwyzszenia kapitalu zakladowego towarzystwa - dowod oplacenia podwyzszonego kapitalu zakladowego. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zmiane umowy z depozytariuszem dolacza sie umowe zmieniajaca umowe z depozytariuszem.

2. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, jezeli zmiana statutu towarzystwa, depozytariusza lub umowy z depozytariuszem jest sprzeczna z prawem lub interesem czlonkow funduszu.

3. Zezwolenie na zmiane statutu towarzystwa jest rownoznaczne z zezwoleniem na zmiane statutu funduszu w zakresie okreslonym w art. 13 ust. 2 pkt 2 i 4. Zezwolenie na zmiane umowy z depozytariuszem jest rownoznaczne z zezwoleniem na zmiane statutu funduszu w zakresie okreslonym w art. 13 ust. 2 pkt 5.

4. Zmiana listy osob, o ktorej mowa w art. 14 pkt 5, wymaga poinformowania organu nadzoru przez depozytariusza. W terminie 14 dni organ nadzoru moze odmowic wydania zgody na zmiane tej listy, z przyczyn okreslonych w art. 15 ust. 2 pkt 3.

5. Brak odmowy wydania zgody na zmiane listy w terminie okreslonym w ust. 4 jest rownoznaczny z przyjeciem zmian listy.

6. W przypadku braku odmowy wydania zgody, o ktorej mowa w ust. 5, depozytariusz niezwlocznie zawiadamia fundusz o zmianie listy.

Art. 59. 1. Zezwolenia organu nadzoru wymaga powolanie czlonkow zarzadu i rady nadzorczej towarzystwa, chyba ze powolanie dotyczy osob, ktore pelnily funkcje w tych organach w poprzedniej kadencji.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do czlonkow rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa wybieranych przez czlonkow pracowniczego funduszu.

3. Organ nadzoru cofa zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 1, osobom, ktore przestaly spelniac wymogi okreslone:

1) w art. 41 ust. 1 pkt 1 lub 2 dla czlonkow zarzadu towarzystwa,

2) w art. 44 ust. 1 dla czlonkow rady nadzorczej towarzystwa.

4. Organ nadzoru cofa zezwolenie czlonkom zarzadu powszechnego towarzystwa takze, gdy stwierdzi, ze przestali oni dawac rekojmie nalezytego wykonywania funkcji czlonka zarzadu, lub gdy odmowia oni zlozenia oswiadczenia majatkowego, o ktorym mowa w art. 41a, albo gdy pomimo pisemnego wezwania organu nadzoru nie zloza tego oswiadczenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie rowniez do czlonkow zarzadu i rady nadzorczej pierwszej kadencji.

Art. 60. Towarzystwo jest obowiazane zawiadamiac niezwlocznie organ nadzoru o kazdej zmianie danych zawartych w zalaczniku do wniosku o utworzenie towarzystwa, o ktorym mowa w art. 54 ust. 1 pkt 3.

Rozdzial 5

Przejecie zarzadzania funduszem emerytalnym, laczenie sie towarzystw emerytalnych i likwidacja funduszu emerytalnego

Art. 61. W przypadku ogloszenia upadlosci towarzystwa lub otwarcia jego likwidacji organ nadzoru wydaje decyzje o cofnieciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa.

Art. 62. 1. Organ nadzoru moze wydac decyzje o cofnieciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa, jezeli stwierdzi, ze fundusz lub towarzystwo razaco lub uporczywie narusza przepisy ustawy, statutu funduszu lub towarzystwa, albo prowadzi dzialalnosc razaco naruszajac interes czlonkow funduszu.

2. Przed cofnieciem zezwolenia organ nadzoru moze powiadomic towarzystwo o stwierdzonych nieprawidlowosciach w dzialalnosci funduszu lub towarzystwa, ktorych wystapienie warunkuje wydanie decyzji o cofnieciu zezwolenia. Organ nadzoru w powiadomieniu wskazuje termin, w ktorym towarzystwo ma doprowadzic dzialalnosc swoja lub funduszu do wlasciwego stanu. W przypadku gdy nieprawidlowosci byly szczegolnie razace, organ nadzoru, niezaleznie od skierowanego powiadomienia, moze rowniez nalozyc na towarzystwo kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl.

3. Do powiadomienia stosuje sie odpowiednio art. 204b ust. 1 i 2.

4. Po uplywie terminu wyznaczonego w powiadomieniu i niedoprowadzeniu dzialalnosci towarzystwa lub funduszu do wlasciwego stanu, organ nadzoru moze cofnac zezwolenie na utworzenie towarzystwa.

5. W przypadku zaniechania kierowania przez organ nadzoru powiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2, organ nadzoru, cofajac zezwolenie na utworzenie towarzystwa, moze nalozyc na towarzystwo kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl, jezeli nieprawidlowosci, stanowiace podstawe cofniecia zezwolenia, byly szczegolnie razace.

Art. 63. W decyzji o cofnieciu zezwolenia organ nadzoru okresla date wejscia tej decyzji w zycie.

Art. 64. 1. Od dnia wejscia w zycie decyzji o cofnieciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie moze przyjmowac nowych czlonkow.

2. Jezeli w okresie 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie decyzji o cofnieciu zezwolenia zarzadzanie otwartym funduszem nie zostanie przejete przez inne powszechne towarzystwo zgodnie z art. 66 ust. 3, przejecia zarzadzania tym funduszem dokonuje powszechne towarzystwo zarzadzajace otwartym funduszem, ktorego aktywa netto mialy najwyzsza wartosc na koniec miesiaca poprzedzajacego miesiac, w ktorym decyzja o cofnieciu zezwolenia weszla w zycie, na warunkach okreslonych w decyzji organu nadzoru, z zastrzezeniem ust. 3.

3. Jezeli cofniecie zezwolenia na utworzenie powszechnego towarzystwa nastapilo w zwiazku z wystapieniem w otwartym funduszu niedoboru, pierwszenstwo w przejeciu zarzadzania tym funduszem przysluguje powszechnemu towarzystwu zarzadzajacemu funduszem o najwiekszej stopie zwrotu, o ktorej mowa w art. 172.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. art. 64 otrzymuje brzmienie:

"Art. 64. 1. Od dnia wejscia w zycie decyzji o cofnieciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa fundusz jest reprezentowany i zarzadzany przez depozytariusza. W tym czasie fundusz nie moze przyjmowac nowych czlonkow ani uczestniczyc w losowaniu przeprowadzanym przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych.

2. Depozytariusz, za zgoda organu nadzoru, moze powierzyc zarzadzanie aktywami funduszu uprawnionemu podmiotowi zewnetrznemu w zakresie, o ktorym mowa w art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z pozn. zm.), jezeli jest to zgodne z interesem czlonkow funduszu.

3. Powierzenie zarzadzania aktywami funduszu wymaga zezwolenia organu nadzoru. Organ nadzoru udziela zezwolenia, jezeli jest to zgodne z interesem czlonkow funduszu oraz gdy podmiot zewnetrzny daje rekojmie nalezytego zarzadzania aktywami funduszu. W zakresie zarzadzania aktywami funduszu, do podmiotu zewnetrznego stosuje sie odpowiednio przepisy art. 204 ust. 1 pkt 3, ust. 2-9, art. 204a ust. 1, 2 pkt 3, ust. 3-8 i art. 204b.

4. Organ nadzoru moze cofnac zezwolenie, o ktorym mowa w ust. 3, jezeli podmiot zewnetrzny narusza przepisy prawa, interes czlonkow funduszu lub utracil rekojmie nalezytego zarzadzania aktywami funduszu.

5. Jezeli w okresie 3 miesiecy od dnia wejscia w zycie decyzji o cofnieciu zezwolenia zarzadzanie otwartym funduszem nie zostanie przejete przez inne powszechne towarzystwo, zgodnie z art. 66 ust. 3, przejecia zarzadzania tym funduszem dokonuje powszechne towarzystwo zarzadzajace otwartym funduszem, ktory osiagnal najwyzsza stope zwrotu za ostatnie 36 miesiecy, o ktorej mowa w art. 172.

6. W przypadku osiagniecia najwyzszej stopy zwrotu przez wiecej niz jeden otwarty fundusz, zarzadzanie funduszem przejmuje to powszechne towarzystwo, ktore zarzadza otwartym funduszem majacym najnizsza wartosc aktywow netto na koniec miesiaca poprzedzajacego miesiac, w ktorym decyzja o cofnieciu zezwolenia weszla w zycie, sposrod tych otwartych funduszy.

7. Powszechne towarzystwo, o ktorym mowa w ust. 5 albo 6, moze zlozyc organowi nadzoru pisemne oswiadczenie o odmowie przejecia zarzadzania otwartym funduszem, w terminie 7 dni od dnia uplywu 3 miesiecy, o ktorym mowa w ust. 5.

8. Organ nadzoru niezwlocznie informuje w formie pisemnej powszechne towarzystwa, ktore osiagnely stope zwrotu za ostatnie 36 miesiecy powyzej sredniej wazonej stopy zwrotu, o ktorej mowa w art. 173, o zlozeniu oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 7. W terminie 7 dni od dnia doreczenia informacji przez organ nadzoru powszechne towarzystwo moze zlozyc organowi nadzoru pisemna deklaracje zamiaru przejecia zarzadzania otwartym funduszem. Jezeli deklaracje zlozy wiecej niz jedno powszechne towarzystwo, zarzadzanie przejmuje powszechne towarzystwo, ktore zarzadza otwartym funduszem o wyzszej stopie zwrotu. Przepis ust. 6 stosuje sie odpowiednio.

9. Jezeli zadne z powszechnych towarzystw nie zlozy deklaracji, o ktorej mowa w ust. 8, zarzadzanie otwartym funduszem przejmuje powszechne towarzystwo zarzadzajace tym funduszem, ktorego aktywa netto mialy najwyzsza wartosc na koniec miesiaca poprzedzajacego miesiac, w ktorym decyzja o cofnieciu zezwolenia na utworzenie powszechnego towarzystwa weszla w zycie.

10. Przejecie zarzadzania nastepuje na warunkach okreslonych w decyzji organu nadzoru."]

Art. 65. Jezeli decyzja o cofnieciu zezwolenia, wydana przez organ nadzoru z innych przyczyn niz okreslone w art. 61, zostanie zaskarzona do Naczelnego Sadu Administracyjnego [Z dniem 1 stycznia 2004 r. wyrazy "Naczelnego Sadu Administracyjnego" zastepuje sie wyrazami "sadu administracyjnego"], rozpoznanie skargi powinno nastapic w terminie 2 miesiecy od daty jej wniesienia.

Art. 66. 1. Powszechne towarzystwo, ktore zamierza zrezygnowac z prowadzenia dotychczasowej dzialalnosci, moze, na podstawie umowy zawartej z innym powszechnym towarzystwem, przekazac temu towarzystwu zarzadzanie otwartym funduszem, ktorym zarzadza.

1a. Umowa, o ktorej mowa w ust. 1, staje sie skuteczna z chwila wejscia w zycie zmiany statutu otwartego funduszu, ktorym zarzadzanie zostaje przejete, w zakresie okreslonym w art. 13 ust. 2 pkt 2-4.

1b. W terminie miesiaca od daty wejscia w zycie zmiany statutu otwartego funduszu, ktorym zarzadzanie zostaje przejete, w zakresie okreslonym w art. 13 ust. 2 pkt 2-4, powinno nastapic otwarcie likwidacji powszechnego towarzystwa, ktore zamierza zrezygnowac z prowadzenia dotychczasowej dzialalnosci.

2. Powszechne towarzystwo przejmujace zarzadzanie otwartym funduszem wstepuje w prawa i obowiazki powszechnego towarzystwa zarzadzajacego dotychczas tym funduszem. Postanowienia umowy wylaczajace okreslone obowiazki sa bezskuteczne wobec osob trzecich.

3. Poza przypadkiem okreslonym w ust. 1 przejecie przez towarzystwo zarzadzania funduszem jest mozliwe tylko w przypadku cofniecia przez organ nadzoru zezwolenia na utworzenie towarzystwa zarzadzajacego tym funduszem, z zastrzezeniem art. 67.

4. Przejecia zarzadzania funduszem moze dokonac wylacznie towarzystwo zarzadzajace funduszem tego samego rodzaju.

5. Organ nadzoru stwierdza wygasniecie decyzji zezwalajacej na utworzenie towarzystwa, jezeli w terminie, o ktorym mowa w ust. 1b, nie nastapi otwarcie jego likwidacji.

Art. 67. 1. Towarzystwo moze polaczyc sie z innym towarzystwem.

2. Przepis art. 66 ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Art. 68. 1. Przejecie zarzadzania funduszem w przypadkach, o ktorych mowa w art. 66, oraz polaczenie towarzystw wymaga zezwolenia organu nadzoru.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia sklada towarzystwo przejmujace zarzadzanie funduszem, a w przypadku polaczenia towarzystw - kazde z laczacych sie towarzystw, z zastrzezeniem ust. 4.

3. Do wniosku o wydanie zezwolenia wnioskodawca dolacza:

1) w przypadku przejecia zarzadzania funduszem:

a) umowe o przejecie zarzadzania,

b) uchwaly wlasciwych organow towarzystw, bedacych stronami umowy o przejecie zarzadzania, jezeli obowiazek podjecia takich uchwal wynika ze statutow tych towarzystw,

c) uchwale o zmianie statutu funduszu, ktorym zarzadzanie zostanie przejete,

d) plan organizacyjny i finansowy towarzystwa przejmujacego zarzadzanie funduszem na okres 3 lat,

e) dokumenty przedstawiajace sytuacje finansowa akcjonariuszy towarzystwa przejmujacego zarzadzanie funduszem w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajacych dzien zlozenia wniosku, w tym dokumenty potwierdzajace brak zaleglosci podatkowych oraz zaleglosci z tytulu skladek, do poboru ktorych jest obowiazany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

f) oswiadczenie o pochodzeniu srodkow pienieznych przeznaczonych na przejecie zarzadzania funduszem,

2) w przypadku laczenia towarzystw:

a) uchwaly walnych zgromadzen towarzystw o polaczeniu,

b) umowe o polaczeniu towarzystw,

c) zmodyfikowany plan organizacyjny i finansowy,

d) zmodyfikowany regulamin organizacyjny,

e) informacje o powiazaniach kapitalowych miedzy akcjonariuszami,

f) projekt statutu funduszu i towarzystwa po polaczeniu towarzystw,

g) dokumenty przedstawiajace sytuacje finansowa akcjonariuszy towarzystwa przejmujacego w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajacych date zlozenia wniosku, w tym dokumenty potwierdzajace brak zaleglosci podatkowych oraz zaleglosci z tytulu skladek, do poboru ktorych jest obowiazany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

h) oswiadczenie o pochodzeniu srodkow pienieznych przeznaczonych na doplaty do akcji towarzystwa przejmujacego, przewidziane w uchwalach o polaczeniu towarzystw.

4. W przypadku polaczenia towarzystw, w trybie okreslonym w art. 492 1 pkt 2 Kodeksu spolek handlowych, wniosek jest skladany przez akcjonariuszy laczacych sie towarzystw. Przepis art. 54 ust. 1 stosuje sie odpowiednio. Zezwolenie na utworzenie towarzystwa organ nadzoru wydaje wraz z wydaniem zezwolenia na polaczenie towarzystw.

5. Zezwolenie na przejecie zarzadzania funduszem albo polaczenie towarzystw jest rownoznaczne z zezwoleniem na zmiane statutu funduszu przejmowanego, w zakresie okreslonym w art. 13 ust. 2 pkt 2-4. Organ nadzoru moze z urzedu zezwolic na skrocenie terminu wejscia w zycie tej zmiany.

6. Jezeli polaczenie towarzystw jest zwiazane z koniecznoscia podwyzszenia kapitalu zakladowego towarzystwa przejmujacego inne towarzystwo w nastepstwie polaczenia, wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia na polaczenie towarzystw, towarzystwo przejmujace sklada wniosek o wydanie zezwolenia na zmiane statutu towarzystwa oraz statutu funduszu w zakresie wynikajacym z podwyzszenia kapitalu zakladowego. Zezwolenie na zmiane statutu towarzystwa oraz statutu funduszu organ nadzoru wydaje wraz z wydaniem zezwolenia na polaczenie towarzystw.

7. Organ nadzoru w zezwoleniu okresla szczegolowe warunki przejecia zarzadzania funduszem lub polaczenia towarzystw i wskazuje date rozpoczecia i zakonczenia likwidacji funduszu.

8. Organ nadzoru odmawia wydania zezwolenia, jezeli:

1) wniosek i dolaczone dokumenty nie spelniaja warunkow okreslonych w ustawie,

2) z dokumentow dolaczonych do wniosku lub innych informacji wynika, ze towarzystwo przejmujace zarzadzanie funduszem albo ktorekolwiek z laczacych sie towarzystw w okresie ostatnich 5 lat poprzedzajacych dzien zlozenia wniosku posiada zaleglosci podatkowe lub zaleglosci z tytulu skladek, do poboru ktorych jest obowiazany Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

3) doplaty do akcji towarzystwa przejmujacego, przewidziane w uchwalach o polaczeniu towarzystw, pochodza z pozyczki, kredytu lub sa obciazone w jakikolwiek sposob,

4) srodki pieniezne przeznaczone na przejecie zarzadzania funduszem pochodza z pozyczki, kredytu lub sa obciazone w jakikolwiek sposob,

5) dotychczasowa dzialalnosc wnioskodawcow nie daje rekojmi prowadzenia dzialalnosci funduszu lub towarzystwa w sposob zgodny z interesem czlonkow funduszu,

6) wydanie zezwolenia pozostaje w sprzecznosci z interesem czlonkow funduszy emerytalnych lub innym dobrem publicznym.

Art. 69. 1. Na podstawie zezwolenia organu nadzoru na przejecie zarzadzania funduszem lub polaczenie towarzystw nastepuje likwidacja funduszu, ktorym zarzadzanie zostalo przejete przez inne towarzystwo lub ktory byl zarzadzany przez towarzystwo przejete w wyniku polaczenia albo, jezeli polaczenie towarzystw odbywa sie w sposob okreslony w art. 492 1 pkt 2 Kodeksu spolek handlowych, ktory zostal wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na polaczenie towarzystw zgodnie z ust. 5.

2. (uchylony)

3. O wydaniu zezwolenia organ nadzoru zawiadamia niezwlocznie sad rejestrowy, zalaczajac odpis zezwolenia. Sad, z urzedu, wpisze w rejestrze funduszy date rozpoczecia likwidacji i likwidatora.

4. Likwidatorem funduszu jest towarzystwo, ktore przejelo zarzadzanie tym funduszem.

5. Jezeli polaczenie towarzystw odbywa sie w sposob okreslony w art. 492 1 pkt 2 Kodeksu spolek handlowych, wniosek o zezwolenie na polaczenie towarzystw powinien wskazywac fundusz podlegajacy likwidacji.

6. Od daty przejecia zarzadzania funduszem przez inne towarzystwo fundusz podlegajacy likwidacji nie moze zawierac umow z nowymi czlonkami ani uczestniczyc w losowaniu przeprowadzanym przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych.

Art. 70. 1. Tresc zezwolenia organu nadzoru na przejecie zarzadzania otwartym funduszem lub polaczenie powszechnych towarzystw oraz o uprawnieniach przyslugujacych czlonkom funduszu w zwiazku z jego likwidacja otwarty fundusz oglasza niezwlocznie w dzienniku o zasiegu krajowym przeznaczonym do ogloszen funduszu oraz ogolnodostepnej stronie internetowej.

2. Otwarty fundusz podlegajacy likwidacji oraz otwarty fundusz, do ktorego przenoszone sa aktywa likwidowanego funduszu, jest obowiazany, na podstawie zawiadomienia przez czlonka o zawarciu umowy z innym otwartym funduszem dokonanego w terminie 2 miesiecy od daty ogloszenia, o ktorym mowa w ust. 1, dokonac wyplaty transferowej srodkow zgromadzonych na jego rachunku do tego funduszu. W tym przypadku powszechne towarzystwo nie moze pobierac oplaty, o ktorej mowa w art. 119 ust. 2.

3. W przypadku pracowniczego funduszu informacja o tresci wskazanej w ust. 1 jest podawana niezwlocznie, w sposob okreslony w statucie, do wiadomosci akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa zarzadzajacego tym funduszem.

4. O tresci ogloszenia, o ktorym mowa w ust. 1, lub tresci informacji, o ktorej mowa w ust. 3, fundusz zawiadamia niezwlocznie organ nadzoru.

5. Jezeli otwarty fundusz nie wykona obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1, organ nadzoru dokonuje ogloszenia na koszt likwidatora.

Art. 71. 1. Likwidacja funduszu odbywa sie w drodze przeniesienia jego aktywow do funduszu zarzadzanego przez towarzystwo, ktore przejelo zarzadzanie tym funduszem, lub ktore przejelo towarzystwo zarzadzajace tym funduszem w wyniku polaczenia, a jezeli polaczenie towarzystw odbywa sie w sposob okreslony w art. 492 1 pkt 2 Kodeksu spolek handlowych - do funduszu niepodlegajacego likwidacji wskutek polaczenia towarzystw, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Przeniesienie aktywow nastepuje w dniu wskazanym w zezwoleniu na przejecie zarzadzania funduszem lub polaczenie towarzystw, przypadajacym nie pozniej niz w terminie 6 miesiecy od dnia wydania przez organ nadzoru takiego zezwolenia. Dzien wskazany w zezwoleniu jest data zakonczenia likwidacji funduszu w rozumieniu art. 68 ust. 7.

3. Niezwlocznie po dokonaniu zawiadomienia organu nadzoru, o ktorym mowa w art. 70 ust. 4, fundusz podlegajacy likwidacji jest obowiazany rozwiazac umowe z depozytariuszem przechowujacym jego aktywa oraz jest uprawniony do rozwiazania umow ze wszystkimi innymi podmiotami dzialajacymi na jego rzecz lub zmiany warunkow tych umow w sposob zapewniajacy zgodnosc z postanowieniami statutu funduszu przejmujacego, z dniem zakonczenia likwidacji. Jakiekolwiek postanowienia tych umow, ograniczajace lub wylaczajace mozliwosc rozwiazania umowy w powyzszy sposob, uwaza sie za niewazne.

4. W okresie, o ktorym mowa w ust. 2, fundusz podlegajacy likwidacji i fundusz przejmujacy sa obowiazane dopelnic czynnosci niezbednych do polaczenia rejestru czlonkow funduszu podlegajacego likwidacji z rejestrem czlonkow funduszu przejmujacego na dzien zakonczenia likwidacji.

5. W dacie zakonczenia likwidacji funduszu:

1) przeniesienie jego aktywow do funduszu przejmujacego uwaza sie za dokonane,

2) fundusz przejmujacy dokonuje przeliczenia jednostek rozrachunkowych istniejacych w funduszu przejetym na jednostki rozrachunkowe istniejace w funduszu przejmujacym,

3) czlonkowie funduszu przejetego staja sie czlonkami funduszu przejmujacego na warunkach okreslonych w statucie funduszu przejmujacego,

4) fundusz przejmujacy wstepuje we wszystkie prawa i obowiazki funduszu przejetego.

6. Na dzien zakonczenia likwidacji funduszu Zaklad Ubezpieczen Spolecznych dokonuje zmian w Centralnym Rejestrze Czlonkow Otwartych Funduszy Emerytalnych w zakresie wynikajacym z ust. 5 pkt 3.

7. Wydanie aktywow funduszu przejetego depozytariuszowi przechowujacemu aktywa funduszu przejmujacego nastepuje z zachowaniem zasad okreslonych w art. 163.

8. Jezeli rejestr czlonkow przejetego funduszu byl prowadzony przez osobe trzecia, wydanie dokumentow i innych nosnikow informacji zwiazanych z tym rejestrem funduszowi przejmujacemu lub podmiotowi prowadzacemu rejestr jego czlonkow nastepuje w sposob zapewniajacy nieprzerwane wykonywanie obowiazkow w zakresie prowadzenia rejestru czlonkow funduszu oraz w terminie uzgodnionym bez zbednej zwloki przez strony.

Art. 72. Niezwlocznie po zakonczeniu likwidacji funduszu likwidator przedklada szczegolowe sprawozdanie organowi nadzoru o dokonaniu czynnosci, o ktorych mowa w art. 71 ust. 3 i 4, ust. 5 pkt 2 oraz ust. 7 i 8, a takze sklada wniosek do sadu rejestrowego o wykreslenie tego funduszu z rejestru funduszy.

Art. 73. Likwidacja pracowniczego funduszu, ktorym zarzadzanie nie zostalo przejete przez inne pracownicze towarzystwo, nastepuje z zachowaniem przepisow art. 74-78.

Art. 74. 1. Likwidacja pracowniczego funduszu nastepuje na podstawie decyzji organu nadzoru o jego likwidacji.

2. Decyzja organu nadzoru okresla date rozpoczecia i zakonczenia likwidacji funduszu.

3. Przepisy art. 69 ust. 3 oraz art. 70 ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio.

4. Likwidatorem pracowniczego funduszu jest depozytariusz, chyba ze organ nadzoru wyznaczy innego likwidatora.

Art. 75. Likwidacja pracowniczego funduszu polega na zbyciu jego aktywow, sciagnieciu naleznosci funduszu, zaspokojeniu wierzycieli funduszu i rozdysponowaniu srodkow zgromadzonych na rachunkach czlonkow funduszu zgodnie z ich dyspozycja.

Art. 76. 1. W przypadku likwidacji pracowniczego funduszu srodki zgromadzone na rachunkach jego czlonkow moga byc rozdysponowane w jeden z nastepujacych sposobow:

1) przekazane w ramach wyplaty transferowej do innego pracowniczego funduszu, o ile czlonek spelnia warunki czlonkostwa w tym funduszu,

2) przekazane do zakladu ubezpieczen na zycie na zasadach okreslonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych,

3) przekazane do funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na zasadach okreslonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych,

4) wyplacone czlonkowi w formie jednorazowej wyplaty.

2. Wykorzystanie srodkow w sposob okreslony w ust. 1 pkt 4 nastepuje takze wowczas, gdy czlonek nie wyda dyspozycji co do sposobu wykorzystania tych srodkow.

3. Srodki nie rozdysponowane zgodnie z ust. 1 sa skladane do depozytu sadowego.

Art. 77. O zakonczeniu wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 75, likwidator zawiadamia niezwlocznie organ nadzoru, skladajac jednoczesnie wniosek do sadu rejestrowego o wykreslenie zlikwidowanego funduszu z rejestru funduszy.

Art. 78. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb likwidacji pracowniczych funduszy w przypadku, o ktorym mowa w art. 73, a w szczegolnosci sposob i termin skladania przez czlonkow funduszu dyspozycji dotyczacych sposobu wykorzystania srodkow zgromadzonych na ich rachunkach.

Rozdzial 6

Postanowienia antymonopolowe

Art. 79 - 80. (uchylony)

Rozdzial 7

Czlonkostwo w funduszu emerytalnym

Art. 81. 1. Uzyskanie czlonkostwa w otwartym funduszu nastepuje z chwila zawarcia umowy z funduszem.

2. Otwarty fundusz nie moze odmowic zawarcia umowy, o ile osoba wystepujaca z wnioskiem o przyjecie do funduszu spelnia warunki okreslone w odrebnych ustawach.

3. Mozna byc czlonkiem tylko jednego otwartego funduszu, z zastrzezeniem przepisow art. 84.

4. Uzyskanie czlonkostwa w okreslonym otwartym funduszu nastepuje rowniez w wyniku losowania, przeprowadzonego przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych na zasadach przewidzianych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych.

5. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych zobowiazany jest zawiadomic o wyniku losowania. Zawiadomienie jest doreczane osobie zainteresowanej oraz otwartemu funduszowi, ktorego czlonkiem zostala ta osoba.

6. Wraz z zawiadomieniem Zakladu Ubezpieczen Spolecznych czlonek otrzymuje dane otwartego funduszu objete wpisem do rejestru funduszy, a otwarty fundusz, podstawowe dane osobowe czlonka, o ktorych mowa w art. 89 ust. 2, przy czym otwarty fundusz moze otrzymac te dane takze w formie elektronicznej.

7. Po otrzymaniu zawiadomienia Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oraz podstawowych danych osobowych czlonka, zgodnie z ust. 6, otwarty fundusz niezwlocznie potwierdza na pismie warunki czlonkostwa oraz wzywa czlonka do niezwlocznego dopelnienia obowiazkow okreslonych w art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1, informujac jednoczesnie o skutkach niedopelnienia lub nienalezytego dopelnienia tych obowiazkow, zgodnie z art. 132 ust. 1 lub art. 83 ust. 3 i 4.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. art. 81 otrzymuje brzmienie:

"Art. 81. 1. Uzyskanie czlonkostwa w otwartym funduszu, z zastrzezeniem ust. 5 i 6, nastepuje z chwila zawarcia umowy z funduszem, jezeli:

1) w dniu zawarcia pierwszej umowy z otwartym funduszem osoba przystepujaca do funduszu podlega lub podlegala, w okresie 12 miesiecy przed dniem zawarcia umowy, ubezpieczeniu emerytalnemu w rozumieniu przepisow o systemie ubezpieczen spolecznych,

2) Zaklad Ubezpieczen Spolecznych dokona odpowiedniego wpisu lub zmian w Centralnym Rejestrze Czlonkow Otwartych Funduszy Emerytalnych, o ktorym mowa w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych.

2. Otwarty fundusz nie moze odmowic zawarcia umowy, o ile osoba wystepujaca z wnioskiem o przyjecie do funduszu spelnia warunki okreslone w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych.

3. Umowa, co do ktorej nie zostal spelniony ktorykolwiek z warunkow wymienionych w ust. 1, nie wywoluje skutkow prawnych, z zastrzezeniem ust. 4. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych ma obowiazek, w terminie 30 dni roboczych, poinformowac otwarty fundusz, czy osoba, ktora zawarla umowe z funduszem, spelnia warunki okreslone w ust. 1.

4. Jezeli osoba, ktora zawarla z otwartym funduszem umowe uznana za bezskuteczna, pomimo istnienia w dniu zawarcia umowy faktycznych i prawnych podstaw do spelnienia warunkow okreslonych w ust. 1, nastepnie uzyska czlonkostwo w otwartym funduszu, to Zaklad Ubezpieczen Spolecznych jest obowiazany przekazac do tego funduszu nalezne skladki za okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.

5. Mozna byc czlonkiem tylko jednego otwartego funduszu. W przypadku zmiany funduszu uzyskanie czlonkostwa w nowym funduszu nastepuje z dniem dokonania zmian w Centralnym Rejestrze Czlonkow Otwartych Funduszy Emerytalnych.

6. Uzyskanie czlonkostwa w otwartym funduszu nastepuje rowniez:

1) w wyniku losowania, przeprowadzonego przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych na zasadach przewidzianych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, z dniem dokonania wpisu do rejestru, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2,

2) w wyniku otwarcia rachunku w otwartym funduszu na podstawie art. 128 ust. 1.

7. Zaklad Ubezpieczen Spolecznych jest obowiazany zawiadomic osobe wylosowana oraz otwarty fundusz, ktorego czlonkiem zostala ta osoba, o wyniku losowania.

8. Wraz z zawiadomieniem czlonek otwartego funduszu otrzymuje dane otwartego funduszu objete wpisem do rejestru funduszy, a otwarty fundusz - podstawowe dane osobowe czlonka otwartego funduszu, o ktorych mowa w art. 89 ust. 2, przy czym otwarty fundusz otrzymuje te dane w formie elektronicznej.

9. Po otrzymaniu, zgodnie z ust. 8, zawiadomienia Zakladu Ubezpieczen Spolecznych i podstawowych danych osobowych czlonka, otwarty fundusz niezwlocznie potwierdza czlonkowi na pismie warunki czlonkostwa, informujac go jednoczesnie o przyslugujacym mu prawie okreslonym w art. 82 ust. 1 i skutkach nieskorzystania z tego prawa okreslonych w art. 132 ust. 1, a takze wzywa czlonka do niezwlocznego dopelnienia obowiazku okreslonego w art. 83 ust. 1, informujac go jednoczesnie o skutkach niedopelnienia lub nienalezytego dopelnienia tego obowiazku okreslonych w art. 83 ust. 3 i 4."]

Art. 82. 1. Zawierajac umowe z otwartym funduszem, osoba wystepujaca z wnioskiem o przyjecie do funduszu moze wskazac imiennie jedna lub wiecej osob fizycznych, na ktorych rzecz ma nastapic, po jej smierci, wyplata srodkow nie wykorzystanych zgodnie z art. 131.

1a. Prawo, o ktorym mowa w ust. 1, przysluguje rowniez czlonkowi otwartego funduszu.

2. Jezeli czlonek wskazal kilka osob uprawnionych do otrzymania srodkow po jego smierci, a nie oznaczyl ich udzialu w tych srodkach, uwaza sie, ze udzialy tych osob sa rowne.

3. Czlonek moze w kazdym czasie zmienic poprzednia dyspozycje, wskazujac jednoczesnie inne osoby uprawnione do otrzymania srodkow po jego smierci, zamiast lub oprocz osob, o ktorych mowa w ust. 1, jak rowniez oznaczajac w inny sposob udzial wskazanych osob w tych srodkach.

4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania srodkow po smierci czlonka staje sie bezskuteczne, jezeli osoba ta zmarla przed smiercia czlonka. W takim przypadku udzial, ktory byl przeznaczony dla zmarlego, przypada w rownych czesciach pozostalym osobom wskazanym, chyba ze czlonek zadysponuje tym udzialem w inny sposob. Jezeli jednak zmarly byl jedyna osoba wskazana, czlonek moze wskazac inna osobe uprawniona do otrzymania srodkow po jego smierci.

5. Fundusz jest obowiazany poinformowac osobe przystepujaca do otwartego funduszu o skutkach niedopelnienia lub nienalezytego dopelnienia obowiazku, o ktorym mowa w ust. 4 zdanie trzecie, stosownie do art. 132 ust. 1.

3. Czlonek otwartego funduszu moze w kazdym czasie zmienic poprzednia dyspozycje, wskazujac inne osoby fizyczne uprawnione do otrzymania srodkow po jego smierci zamiast lub oprocz osob, o ktorych mowa w ust. 1, jak rowniez oznaczajac w inny sposob udzial wskazanych osob w tych srodkach, albo odwolac poprzednia dyspozycje, nie wskazujac zadnych innych osob.

4. Wskazanie osoby uprawnionej do otrzymania srodkow po smierci czlonka staje sie bezskuteczne, jezeli osoba ta zmarla przed smiercia czlonka. W takim przypadku udzial, ktory byl przeznaczony dla zmarlego, przypada w rownych czesciach pozostalym osobom wskazanym, chyba ze czlonek zadysponuje tym udzialem w inny sposob.

5. Fundusz jest obowiazany poinformowac osobe przystepujaca do otwartego funduszu o skutkach niezlozenia dyspozycji, o ktorej mowa w ust. 1.

Art. 83. 1. Zawierajac umowe z otwartym funduszem, osoba wystepujaca z wnioskiem o przyjecie do funduszu jest ponadto obowiazana zlozyc pisemne oswiadczenie o stosunkach majatkowych istniejacych miedzy nia a jej malzonkiem, a jezeli miedzy malzonkami nie istnieje wspolnosc ustawowa - udokumentowac takze sposob uregulowania tych stosunkow. Powyzszy obowiazek ciazy takze na czlonku otwartego funduszu, ktory zawarl zwiazek malzenski po zawarciu umowy z funduszem.

2. Czlonek otwartego funduszu jest obowiazany zawiadomic fundusz na pismie o kazdorazowej zmianie w stosunku do tresci oswiadczenia, o ktorym mowa w ust. 1, o ile zmiana taka obejmuje srodki zgromadzone na jego rachunku. Do zawiadomienia nalezy dolaczyc dowod takiej zmiany.

3. W razie niedopelnienia obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, przyjmuje sie odpowiednio, ze miedzy malzonkami istnieje wspolnosc ustawowa albo ze malzenskie stosunki majatkowe uregulowane sa zgodnie z trescia umowy zawartej z otwartym funduszem lub ostatnim zawiadomieniem dokonanym przez czlonka otwartego funduszu zgodnie z ust. 2.

4. Otwarty fundusz nie odpowiada za szkody powstale wskutek niedopelnienia lub nienalezytego dopelnienia obowiazku, o ktorym mowa w ust. 1 lub 2.

Art. 84. 1. Jezeli czlonek otwartego funduszu przystepuje do innego otwartego funduszu, jest obowiazany zawiadomic na pismie o zawarciu umowy z tym funduszem otwarty fundusz, do ktorego dotychczas wplacal skladki. Wraz z zawiadomieniem czlonek sklada na pismie, wedlug wzoru okreslonego w rozporzadzeniu Rady Ministrow, oswiadczenie woli o rozwiazaniu dotychczasowej umowy, a jezeli uzyskal czlonkostwo w wyniku losowania przeprowadzonego przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych lub z chwila otwarcia rachunku - oswiadczenie woli o rezygnacji z czlonkostwa w dotychczasowym otwartym funduszu, z dniem dokonania wyplaty transferowej, o ktorej mowa w art. 119.

2. Wlasnorecznosc podpisu pod oswiadczeniem woli o rezygnacji z czlonkostwa w dotychczasowym otwartym funduszu oraz o wyrazeniu zgody na dokonanie potracenia, o ktorym mowa w art. 134 ust. 1 pkt 3, powinna zostac poswiadczona przez dowolna jednostke organizacyjna Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub samorzadu terytorialnego wlasciwa dla miejsca zamieszkania czlonka otwartego funduszu albo w polskiej placowce dyplomatyczno-konsularnej.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. art. 84 otrzymuje brzmienie:

"Art. 84. Jezeli czlonek otwartego funduszu przystepuje do innego otwartego funduszu, jest obowiazany zawiadomic na pismie o zawarciu umowy z tym funduszem otwarty fundusz, ktorego dotychczas byl czlonkiem. Umowa z dotychczasowym funduszem ulega rozwiazaniu z dniem dokonania zmiany w Centralnym Rejestrze Czlonkow Otwartych Funduszy Emerytalnych."]

Art. 84a. 1. Osoby urodzone w latach 1949-1953 zawierajace umowe z otwartym funduszem, sa obowiazane zlozyc pisemne oswiadczenie o zapoznaniu sie z trescia art. 24, 26, 46-50, 53, 183, 184 i 185 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118), co osoba zawierajaca umowe winna potwierdzic wlasnorecznym podpisem.

2. Osoba wykonujaca czynnosci akwizycyjne na rzecz otwartego funduszu w stosunku do osoby okreslonej w ust. 1, obowiazana jest do pouczenia tej osoby o konsekwencjach wynikajacych z przepisow, o ktorych mowa w ust. 1, a w szczegolnosci o tym, ze w wyniku przystapienia do otwartego funduszu emerytura z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych moze byc istotnie nizsza lub emerytura nie bedzie mogla byc przyznana w wieku nizszym niz okreslony w art. 24 ustawy, o ktorej mowa w ust. 1.

Art. 85. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposob i tryb zawarcia umowy, na ktorej podstawie nastepuje uzyskanie czlonkostwa w otwartym funduszu,

2) sposob i termin skladania oswiadczenia o malzenskich stosunkach majatkowych czlonka otwartego funduszu oraz zawiadamiania otwartego funduszu o kazdorazowej zmianie w stosunku do tresci takiego oswiadczenia obejmujacej srodki zgromadzone na rachunku czlonka,

3) sposob i termin zawiadamiania otwartego funduszu przez czlonka o przystapieniu do innego otwartego funduszu,

4) tryb i terminy powiadamiania Zakladu Ubezpieczen Spolecznych przez otwarty fundusz o zawarciu umowy z czlonkiem funduszu oraz zakres danych, jakie powinno zawierac powiadomienie,

5) wzory oswiadczen woli, o ktorych mowa w art. 84,

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. w art. 85 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) wzor zawiadomienia, o ktorym mowa w art. 84,"]

6) szczegolowe zasady wycofywania przez otwarty fundusz zgloszenia o zawarciu umowy z czlonkiem oraz wykreslenia wpisu w Centralnym Rejestrze Czlonkow Otwartych Funduszy Emerytalnych przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych,

7) szczegolowy sposob ustalania i rozliczenia podlegajacej zwrotowi nienaleznie otrzymanej skladki, o ktorej mowa w art. 100a.

Art. 86. 1. Czlonkiem pracowniczego funduszu moze zostac osoba fizyczna spelniajaca warunki okreslone w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych dla uczestnika pracowniczego programu emerytalnego.

2. Osoba, ktora przestala spelniac warunki, o ktorych mowa w ust. 1, zachowuje status czlonka pracowniczego funduszu.

Art. 87. Uzyskanie czlonkostwa w pracowniczym funduszu nastepuje z chwila zawarcia pracowniczej umowy emerytalnej, na zasadach okreslonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 88. Czlonek moze zrezygnowac z czlonkostwa w pracowniczym funduszu, w drodze wypowiedzenia pracowniczej umowy emerytalnej, na zasadach okreslonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 89. 1. Fundusz prowadzi rejestr czlonkow funduszu zawierajacy podstawowe dane osobowe czlonkow, dane o wplatach skladek do funduszu i otrzymanych wyplatach transferowych oraz przeliczeniach tych skladek i wyplat transferowych na jednostki rozrachunkowe, dane o aktualnym stanie srodkow na rachunkach, a w pracowniczych funduszach - takze dane o aktualnym stanie akcji na rachunkach ilosciowych.

2. Podstawowe dane osobowe czlonkow, o ktorych mowa w ust. 1, obejmuja:

1) imiona i nazwisko,

2) date urodzenia,

3) numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludnosci PESEL i numer identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy czlonkowi funduszu nie nadano numeru PESEL i numeru NIP lub jednego z nich - w miejsce brakujacego numeru odpowiednio serie i numer dowodu osobistego lub paszportu,

4) adres miejsca zamieszkania.

3. Prowadzenie rejestru czlonkow funduszu moze byc powierzone osobie trzeciej, z zastrzezeniem przepisow art. 49.

4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady prowadzenia rejestru czlonkow funduszu, w tym szczegolowy zakres informacji, ktore powinny byc zawarte w rejestrze, a takze zasady sporzadzania i przechowywania kopii danych zawartych w rejestrze na wypadek jego utraty.

Art. 90. 1. W sprawach o roszczenia ze stosunkow prawnych miedzy czlonkami otwartych funduszy a tymi funduszami lub ich organami orzekaja sady ubezpieczen spolecznych wlasciwe dla miejsca zamieszkania czlonka funduszu.

2. Do postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy kodeksu postepowania cywilnego o postepowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spolecznych, z wyjatkiem art. 460 1, art. 461 1 i 2, art. 463 11 i 3, art. 467 4, art. 476 1-2 i 4-5, art. 4771 11-2, art. 4772, art. 4776, art. 4779-47714a.

Art. 91. W sprawach o roszczenia ze stosunkow prawnych miedzy czlonkami pracowniczych funduszy a tymi funduszami lub ich organami orzekaja sady powszechne wlasciwe dla miejsca zamieszkania czlonka funduszu.

Rozdzial 8

Dzialalnosc akwizycyjna otwartych funduszy emerytalnych

Art. 92. 1. W ramach dzialalnosci akwizycyjnej prowadzonej przez otwarte fundusze nie jest dozwolone oferowanie dodatkowych korzysci materialnych z tytulu czlonkostwa w otwartym funduszu, jezeli celem takiego dzialania mialoby byc sklonienie kogokolwiek, aby przystapil do funduszu lub pozostawal jego czlonkiem.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do innej dzialalnosci niz okreslona w tym przepisie, jezeli w jej ramach oferuje sie dodatkowe korzysci materialne w zamian za przystapienie do okreslonego otwartego funduszu lub pozostawanie jego czlonkiem.

3. Dzialalnosc akwizycyjna, w rozumieniu ust. 1, oznacza wszelka dzialalnosc zarobkowa, majaca na celu sklonienie kogokolwiek, aby przystapil do otwartego funduszu lub pozostawal czlonkiem tego funduszu. Dzialalnosc akwizycyjna obejmuje takze zawieranie w imieniu otwartego funduszu umow, na ktorych podstawie nastepuje uzyskanie czlonkostwa w tym funduszu, oraz posredniczenie przy zawieraniu takich umow.

Art. 93. 1. Dzialalnosc akwizycyjna na rzecz otwartego funduszu w zakresie wynikajacym z art. 92 ust. 3 moga prowadzic otwarty fundusz lub na zlecenie tego funduszu wylacznie nastepujace podmioty:

1) banki krajowe w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. nr 140, poz. 939 i z 1998 r. nr 160, poz. 1063),

2) zaklady ubezpieczen,

3) domy maklerskie w rozumieniu przepisow o publicznym obrocie papierami wartosciowymi,

4) agenci ubezpieczeniowi,

5) podmioty prowadzace dzialalnosc brokerska w rozumieniu przepisow o dzialalnosci ubezpieczeniowej,

6) panstwowe przedsiebiorstwo uzytecznosci publicznej "Poczta Polska",

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. w art. 93 w ust. 1 w pkt 6 przecinek zastepuje sie kropka i uchyla pkt 7]

7) spoldzielcze kasy oszczednosciowo-kredytowe.

2. Podmiot wykonujacy czynnosci zwiazane z przygotowaniem i emisja reklam, w ramach swojego przedmiotu dzialalnosci gospodarczej, na zlecenie podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1, nie prowadzi dzialalnosci akwizycyjnej w rozumieniu art. 92 ust. 3.

3. Czynnosci akwizycyjne moga wykonywac wylacznie osoby fizyczne wpisane do rejestru osob uprawnionych do wykonywania czynnosci akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy, prowadzonego przez organ nadzoru.

4. Jezeli otwarty fundusz prowadzi dzialalnosc akwizycyjna bez posrednictwa podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1, czynnosci akwizycyjne na rzecz tego funduszu moga byc wykonywane wylacznie przez osoby fizyczne zatrudnione przez powszechne towarzystwo bedace organem tego funduszu.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jezeli otwarty fundusz prowadzi dzialalnosc akwizycyjna bez posrednictwa podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1, czynnosci akwizycyjne na rzecz tego funduszu moga byc wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy o prace, umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze, laczacego osobe fizyczna z powszechnym towarzystwem bedacym organem tego funduszu."]

5. Czynnosci akwizycyjne nie moga byc wykonywane na rzecz otwartego funduszu w ramach dzialalnosci gospodarczej, chyba ze osoba fizyczna wykonujaca te czynnosci jest agentem ubezpieczeniowym lub prowadzi dzialalnosc brokerska w rozumieniu przepisow o dzialalnosci ubezpieczeniowej.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. uchyla sie ust. 5]

6. Osoba fizyczna wpisana do rejestru, o ktorym mowa w ust. 3, moze wykonywac czynnosci akwizycyjne na rzecz tylko jednego otwartego funduszu emerytalnego.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Osoba fizyczna wpisana do rejestru, o ktorym mowa w ust. 3, moze wykonywac czynnosci akwizycyjne na rzecz tylko jednego otwartego funduszu emerytalnego. W razie wygasniecia lub rozwiazania umowy o wykonywanie czynnosci akwizycyjnych na rzecz otwartego funduszu podjecie czynnosci akwizycyjnych na rzecz innego funduszu moze nastapic po uplywie 6 miesiecy."]

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. po ust. 6 dodaje sie ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Ograniczenia, o ktorym mowa w ust. 6, nie stosuje sie, gdy zaprzestanie wykonywania czynnosci akwizycyjnych na rzecz otwartego funduszu zostalo spowodowane wygasnieciem umowy lub jej rozwiazaniem z inicjatywy otwartego funduszu lub podmiotow, o ktorych mowa w ust. 1."]

7. Powszechne towarzystwo, jako organ otwartego funduszu, odpowiada w trybie art. 62 i 204 za nieprawidlowosci w dzialalnosci akwizycyjnej oraz przy wykonywaniu czynnosci akwizycyjnych, bez wzgledu na to, czy dzialalnosc akwizycyjna funduszu prowadzona jest bezposrednio przez fundusz, czy za posrednictwem podmiotow okreslonych w ust. 1 pkt 1-7 [Z dniem 1 kwietnia 2004 r. wyrazy "pkt 1-7" zastepuje sie wyrazami "pkt 1-6"].

Art. 93a. Dzialalnosc akwizycyjna na rzecz otwartego funduszu nie moze byc prowadzona z wykorzystaniem stosunku nadrzednosci wynikajacego ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, na ktorym jest oparta zaleznosc sluzbowa lub inna zaleznosc o podobnym charakterze.

Art. 94. 1. Do rejestru, o ktorym mowa w art. 93 ust. 3, moze byc wpisana osoba fizyczna, ktora:

1) nie byla skazana prawomocnym wyrokiem za przestepstwo umyslne przeciwko mieniu, wiarygodnosci dokumentow, zyciu i zdrowiu, wymiarowi sprawiedliwosci, ochronie informacji, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniedzmi i papierami wartosciowymi, przestepstwo skarbowe lub przestepstwo, o ktorym mowa w rozdziale 22,

2) ma pelna zdolnosc do czynnosci prawnych,

3) daje rekojmie nalezytego wykonywania czynnosci akwizycyjnych,

4) posiada co najmniej srednie wyksztalcenie.

2. Organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru na podstawie zgloszenia dokonanego przez otwarty fundusz. Odmowa wpisu nastepuje w drodze decyzji administracyjnej. Dokonanie wpisu lub wydanie decyzji odmawiajacej wpisu nastepuje w terminie 1 miesiaca od dnia zlozenia wniosku.

3. Rejestr osob uprawnionych do wykonywania czynnosci akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy zawiera:

1) numer wpisu do rejestru,

2) podstawowe dane osobowe osob wpisanych do rejestru, obejmujace:

a) imiona i nazwisko,

b) date i miejsce urodzenia,

c) imiona rodzicow,

d) numer ewidencyjny PESEL lub numer paszportu badz innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosc w przypadku osob nieposiadajacych obywatelstwa polskiego,

e) miejsce zamieszkania,

3) nazwe podmiotu, w ktorego imieniu osoba wpisana do rejestru wykonuje czynnosci akwizycyjne,

4) nazwe otwartego funduszu, na rzecz ktorego osoba wpisana do rejestru wykonuje czynnosci akwizycyjne.

4. Organ nadzoru dokonuje, w drodze decyzji administracyjnej, wykreslenia osoby wpisanej do rejestru na wniosek funduszu, na rzecz ktorego osoba ta wykonuje czynnosci akwizycyjne, lub z urzedu, jezeli osoba ta:

1) przestala spelniac warunki konieczne do uzyskania wpisu do rejestru,

2) wykonuje czynnosci akwizycyjne z naruszeniem przepisow prawa.

5. Osoba wykreslona z rejestru na podstawie ust. 4 pkt 2 nie moze byc ponownie wpisana do rejestru przez okres 24 miesiecy od dnia wykreslenia z rejestru.

6. Organ nadzoru uniewaznia, w drodze decyzji administracyjnej, wpis do rejestru, jezeli po dokonaniu wpisu uzyska informacje o braku w dniu dokonania wpisu podstaw warunkujacych wpis, okreslonych w ust. 1. Umowy o czlonkostwo w otwartym funduszu zawarte przez osobe wykonujaca czynnosci akwizycyjne, wobec ktorej organ nadzoru uniewaznil wpis do rejestru, sa prawnie skuteczne.

7. Otwarty fundusz, na rzecz ktorego osoba wykonuje czynnosci akwizycyjne z naruszeniem przepisow prawa, zglasza fakt naruszenia przepisow prawa przez osobe wykonujaca czynnosci akwizycyjne organowi nadzoru niezwlocznie, po powzieciu informacji o tym fakcie.

8. Otwarty fundusz, na rzecz ktorego osoba wykonuje czynnosci akwizycyjne, zglasza fakt zaprzestania wykonywania przez te osobe czynnosci akwizycyjnych w terminie 14 dni od dnia wygasniecia lub rozwiazania zawartej z ta osoba umowy o wykonywanie czynnosci akwizycyjnych albo od dnia powziecia wiadomosci o wygasnieciu lub rozwiazaniu tej umowy. Dokonujac zgloszenia, otwarty fundusz wskazuje date wygasniecia lub rozwiazania umowy o wykonywanie czynnosci akwizycyjnych oraz okresla, czy rozwiazanie lub wygasniecie umowy nastapilo z inicjatywy funduszu lub podmiotow, o ktorych mowa w art. 93 ust. 1. Otwarty fundusz informuje niezwlocznie osobe wykonujaca czynnosci akwizycyjne o dacie i tresci zgloszenia zaprzestania wykonywania czynnosci akwizycyjnych przez te osobe. Na podstawie zgloszenia organ nadzoru dokonuje wpisu do rejestru, o ktorym mowa w art. 93 ust. 3, odpowiedniej wzmianki.

9. W przypadku gdy osoba wpisana do rejestru rozpoczyna wykonywanie czynnosci akwizycyjnych na rzecz innego funduszu niz fundusz dotychczasowy, otwarty fundusz, na rzecz ktorego bedzie wykonywac czynnosci akwizycyjne, jest obowiazany zglosic ten fakt niezwlocznie organowi nadzoru. Zgloszenie powinno nastapic przed rozpoczeciem wykonywania czynnosci akwizycyjnych. Rozpoczecie wykonywania czynnosci akwizycyjnych moze nastapic po dokonaniu odpowiedniej zmiany wpisu.

10. Na podstawie zgloszenia, o ktorym mowa w ust. 9, organ nadzoru dokonuje odpowiedniej zmiany w rejestrze oraz wykresla wzmianke, o ktorej mowa w ust. 8, badz tez odmawia dokonania takiej zmiany w drodze decyzji administracyjnej. Niezgodnosc z ustawa zgloszenia, w tym w szczegolnosci niezaprzestanie wykonywania czynnosci akwizycyjnych na rzecz dotychczasowego otwartego funduszu lub dotychczasowego podmiotu, stanowi podstawe do wydania decyzji odmawiajacej zmiany wpisu.

11. W przypadku wznowienia przez osobe wpisana do rejestru wykonywania czynnosci akwizycyjnych na rzecz dotychczasowego otwartego funduszu i w imieniu dotychczasowego podmiotu, dotychczasowy fundusz niezwlocznie wnosi o wykreslenie wzmianki o zaprzestaniu wykonywania czynnosci akwizycyjnych, podajac date wznowienia czynnosci akwizycyjnych. Organ nadzoru dokonuje odpowiedniego wykreslenia wzmianki o zaprzestaniu na podstawie wniosku. Osoba wpisana do rejestru moze rozpoczac wykonywanie czynnosci akwizycyjnych na rzecz dotychczasowego funduszu i w imieniu dotychczasowego podmiotu z dniem wskazanym we wniosku.

12. Otwarty fundusz, na rzecz ktorego sa wykonywane czynnosci akwizycyjne, jest obowiazany zglaszac organowi nadzoru zmiany danych objete wpisem do rejestru w terminie 30 dni od dnia powziecia o nich wiadomosci, a w przypadku zmiany danych okreslonych w ust. 3 pkt 3 niezwlocznie. Odmowa wpisu zmiany danych nastepuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rozdzial 9

Rachunki i przeliczenia skladek

Art. 95. Skladki sa wplacane na rachunki prowadzone przez otwarte fundusze, w wysokosci i na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach, lub na rachunki prowadzone przez pracownicze fundusze, w wysokosci i z czestotliwoscia okreslona na zasadach, o ktorych mowa w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 96. 1. Skladki do pracowniczego funduszu sa wplacane w imieniu pracownikow bedacych czlonkami tego funduszu.

2. Wplaty skladek, o ktorych mowa w ust. 1, w imieniu pracownikow dokonuje ich pracodawca bedacy akcjonariuszem pracowniczego towarzystwa.

3. Skladka do pracowniczego funduszu moze byc wplacona takze w wyniku dokonania wyplaty transferowej, o ktorej mowa w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 97. 1. Wplaty do otwartych funduszy i pracowniczych funduszy moga byc dokonywane w formie papierow wartosciowych, na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach.

2. Wplaty do pracowniczych funduszy moga byc dokonywane w formie akcji, o ktorych mowa w art. 101, na zasadach okreslonych w rozdziale 10.

Art. 98. Z chwila przystapienia czlonka do funduszu, fundusz otwiera dla niego rachunek, na ktory sa wplacane skladki oraz przekazywane wyplaty transferowe.

Art. 99. 1. Skladki wplacane do funduszu oraz otrzymane wyplaty transferowe sa przeliczane na jednostki rozrachunkowe.

2. skreslony.

3. Calkowita wartosc jednostek rozrachunkowych jest zawsze rowna calkowitej wartosci aktywow netto funduszu przeliczonych na te jednostki.

4. Skladki oraz otrzymane wyplaty transferowe moga byc przeliczane rowniez na czesci ulamkowe jednostki rozrachunkowej, a wartosc srodkow na rachunku czlonka moze byc wyrazona w takich czesciach ulamkowych.

5. Wartosc aktywow netto funduszu oraz wartosc jednostki rozrachunkowej jest ustalana zgodnie z zasadami wyceny aktywow i zobowiazan funduszy.

6. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady wyceny aktywow i zobowiazan funduszy.

Art. 100. 1. Przeliczanie na jednostki rozrachunkowe wplacanych skladek oraz otrzymanych wyplat transferowych nastepuje w okreslonym zgodnie z ust. 2 dniu, zwanym dalej "dniem przeliczenia", wedlug wartosci jednostek rozrachunkowych na ten dzien.

1a. Wartosc jednostki rozrachunkowej w dniu przeliczenia jest ustalana przez podzielenie wartosci aktywow netto funduszu w dniu przeliczenia przez liczbe jednostek rozrachunkowych zapisanych w tym dniu na rachunkach prowadzonych przez fundusz.

2. W przypadku pracowniczych funduszy dniem przeliczenia jest ostatni dzien roboczy miesiaca, o ile fundusz nie okresli w statucie takze innych dni przeliczenia. W przypadku otwartych funduszy dniem przeliczenia jest kazdy dzien roboczy.

3. W pierwszym dniu przeliczenia, nastepujacym po dokonaniu wplaty pierwszej skladki do funduszu, wartosc jednostki rozrachunkowej wynosi 10 zl.

4. Do czasu przeliczenia skladek i wyplat transferowych sa one przechowywane na odrebnym rachunku pienieznym funduszu. Odsetki nalezne z tytulu przechowywania srodkow pienieznych na tym rachunku stanowia przychod funduszu.

5. Przeliczanie papierow wartosciowych, o ktorych mowa w art. 97 ust. 1, na jednostki rozrachunkowe odbywa sie na zasadach okreslonych w odrebnych ustawach.

6. skreslony.

Art. 100a. 1. Otwarty fundusz jest zobowiazany do zwrotu do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych nienaleznie otrzymanej skladki.

1a. Kwote skladki, o ktorej mowa w ust. 1, ustala sie w wysokosci przekazanej przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych nominalnej wartosci skladki wraz z nominalna wartoscia odsetek za opoznienie, z zastrzezeniem ust. 1b-10.

1b. Otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe odpowiadajace kwocie, o ktorej mowa w ust. 1a, pomniejszonej o rownowartosc oplat pobranych przez towarzystwo zarzadzajace tym funduszem.

2. Jezeli zwrot nienaleznie otrzymanej skladki nastepuje w wyniku uniewaznienia umowy z otwartym funduszem lub zmiany przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych z urzedu nieprawidlowego wpisu w Centralnym Rejestrze Czlonkow Otwartych Funduszy Emerytalnych, w celu ustalenia kwoty skladki, o ktorej mowa w ust. 1, otwarty fundusz umarza jednostki rozrachunkowe uzyskane za nienaleznie otrzymana skladke, z uwzglednieniem ust. 3-10.

3. Otwarty fundusz zwraca kwote, o ktorej mowa w ust. 2, powiekszona o nominalna wartosc oplat pobranych przez zarzadzajace otwartym funduszem towarzystwo, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Jezeli przekazanie do otwartego funduszu nienaleznej skladki nastapilo z przyczyn lezacych po stronie towarzystwa zarzadzajacego tym funduszem, kwota, o ktorej mowa w ust. 3, nie moze byc nizsza od nominalnej wartosci nienaleznie otrzymanej skladki, powiekszonej o odsetki okreslone przepisami o systemie ubezpieczen spolecznych.

5. Kwote stanowiaca rownowartosc oplat, o ktorych mowa w ust. 3, oraz roznice pomiedzy nienaleznie otrzymana skladka, powiekszona o odsetki okreslone przepisami o systemie ubezpieczen spolecznych, a kwota, o ktorej mowa w ust. 3, finansuje towarzystwo zarzadzajace otwartym funduszem, z zastrzezeniem ust. 6 i 7.

6. Jezeli przekazanie do otwartego funduszu nienaleznej skladki nastapilo z przyczyn lezacych po stronie Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, a fundusz dokonal wyplaty transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub 131, towarzystwo zarzadzajace tym funduszem i towarzystwo zarzadzajace funduszem, do ktorego dokonano wyplaty transferowej, finansuja kwote stanowiaca rownowartosc pobranych przez siebie oplat, o ktorych mowa w ust. 3.

7. Jezeli zwrot nienaleznej skladki nastepuje w wyniku niewaznosci umowy z otwartym funduszem, a otwarty fundusz dokonal wyplaty transferowej zgodnie z art. 119, 126 lub 131, towarzystwo zarzadzajace tym funduszem finansuje kwote stanowiaca rownowartosc roznicy pomiedzy kwota okreslona, zgodnie z ust. 4, do dnia dokonania wyplaty transferowej, a kwota przekazana w wyplacie transferowej.

7a. Jezeli zwrot nienaleznie otrzymanej skladki nastepuje w sytuacji okreslonej w ust. 2, cala kwote otrzymana w wyniku wyplaty transferowej traktuje sie jako jedna skladke.

8. Jezeli osoba, za ktora zostala przekazana nienalezna skladka, jest czlonkiem innego otwartego funduszu, kwota ustalona zgodnie z ust. 3 i 4 jest przekazywana przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych do tego funduszu, z zastrzezeniem ust. 9.

9. Kwota, o ktorej mowa w ust. 8, nie moze byc nizsza niz nominalna wartosc naleznej skladki powiekszonej o odsetki okreslone przepisami o systemie ubezpieczen spolecznych.

10. Odsetki, o ktorych mowa w ust. 4, nalicza sie za okres od dnia obciazenia rachunku bankowego Zakladu Ubezpieczen Spolecznych kwota nienaleznie otrzymanej skladki do dnia jej zwrotu.

11. Zwrotu nienaleznie otrzymanej skladki dokonuje sie poprzez potracenia ze skladek przekazywanych przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych do otwartego funduszu.

12. Jezeli Zaklad Ubezpieczen Spolecznych przekazal skladke, o ktorej mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za opoznienie, do odsetek tych stosuje sie odpowiednio ust. 1-11 dotyczace skladki.

Rozdzial 10

Rachunki ilosciowe

Art. 101. 1. Akcje uzyskane przez czlonkow pracowniczego funduszu, nieodplatnie lub na warunkach preferencyjnych, w nastepstwie prywatyzacji pracodawcy sa skladane na rachunkach ilosciowych prowadzonych przez pracownicze fundusze na zasadach okreslonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

2. Pracowniczy fundusz moze powierzyc prowadzenie rachunkow ilosciowych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia rachunkow papierow wartosciowych.

3. Na jednym rachunku ilosciowym nie moga byc skladane akcje wiecej niz jednego emitenta.

4. Akcje zlozone na rachunkach ilosciowych sa ujmowane ilosciowo.

5. Czlonkowie pracowniczego funduszu nie moga rozporzadzac akcjami zlozonymi na rachunkach ilosciowych ani prawem do dywidendy z tych akcji.

6. Dokonanie przez czlonka pracowniczego funduszu rozporzadzenia prawem poboru akcji nowej emisji moze nastapic z uwzglednieniem art. 105.

Art. 102. 1. Pracowniczy fundusz likwiduje rachunki ilosciowe czlonkow i przenosi akcje zdeponowane na tych rachunkach do aktywow funduszu w oparciu o harmonogram likwidacji rachunkow ilosciowych ustalany przez pracownicze towarzystwo, w drodze uchwaly rady nadzorczej, i podawany do wiadomosci organu nadzoru nie pozniej niz 3 miesiace przed rozpoczeciem likwidacji tych rachunkow.

2. Harmonogram, o ktorym mowa w ust. 1, powinien okreslac:

1) terminy przeniesienia akcji do aktywow funduszu,

2) zasady ustalania ilosci akcji zlozonych na rachunkach ilosciowych przez poszczegolnych czlonkow, ktore podlegaja przeniesieniu do aktywow funduszu, w tym akcji zlozonych przez osoby, ktore przystapia do funduszu po ogloszeniu harmonogramu,

3) ilosc akcji zlozonych na rachunkach ilosciowych przez poszczegolnych czlonkow, ktore podlegaja przeniesieniu do aktywow funduszu w poszczegolnych terminach.

3. Dla osob przystepujacych do pracowniczego funduszu, po ogloszeniu harmonogramu, ustala sie indywidualnie terminy przeniesienia akcji do aktywow funduszu.

4. Przeniesienie akcji do aktywow funduszu moze nastapic wylacznie w dniach przeliczenia.

5. W dniu przeniesienia akcji czlonkom funduszu zalicza sie, odpowiednio, na rachunki jednostki rozrachunkowe o wartosci odpowiadajacej wartosci akcji przeniesionych z ich rachunkow ilosciowych, pomniejszonej o kwote naleznego podatku. Ustalenie wartosci akcji nastepuje w oparciu o zasady wyceny aktywow funduszu.

6. Likwidacja rachunkow ilosciowych, na ktorych zlozone zostaly akcje danego emitenta, rozpoczyna sie nie pozniej niz w terminie 3 lat od dnia zlozenia pierwszej akcji tego emitenta na rachunku ilosciowym i nie moze trwac dluzej niz 10 lat, liczac od daty przeniesienia pierwszej akcji z rachunku ilosciowego do aktywow funduszu.

7. W razie stwierdzenia, ze realizacja harmonogramu moze przebiegac lub przebiega z naruszeniem przepisow prawa lub interesow czlonkow pracowniczego funduszu, organ nadzoru moze zawiesic realizacje tego harmonogramu i wezwac pracowniczy fundusz do usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci.

8. Przeniesienie akcji spolek publicznych, zlozonych na rachunkach ilosciowych, do aktywow pracowniczego funduszu odbywa sie poza rynkiem regulowanym w rozumieniu ustawy z 21 sierpnia 1997 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi (Dz. U. nr 118, poz. 754), a do przeniesienia tych akcji nie stosuje sie przepisow art. 38 ust. 3 i 4 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (Dz. U. nr 118, poz. 561 i nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. nr 32, poz. 184, nr 98, poz. 603, nr 106, poz. 673, nr 121, poz. 770 i nr 137, poz. 926).

Art. 103. 1. Jezeli czlonek zwroci sie o dokonanie wyplaty, wyplaty transferowej lub zwrotu srodkow zgromadzonych na jego rachunku w pracowniczym funduszu, rachunek ilosciowy tego czlonka powinien byc niezwlocznie zlikwidowany, a akcje nie przeniesione dotychczas do aktywow funduszu - wydane czlonkowi, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Jezeli pracowniczy fundusz dokonuje wyplaty srodkow zgromadzonych na rachunku czlonka funduszu w formie wyplaty realizowanej w ratach, rachunek ilosciowy czlonka funduszu podlega likwidacji z chwila wyplaty ostatniej raty, a zdeponowane na nim akcje zostaja wydane czlonkowi funduszu.

3. W razie smierci czlonka funduszu posiadajacego rachunek ilosciowy albo rozwiazania przez rozwod lub uniewaznienia jego malzenstwa, akcje znajdujace sie na rachunku ilosciowym zostaja wydane osobie uprawnionej. Przepis art. 130 i 133 stosuje sie odpowiednio.

4. Przepisy ust. 3 stosuje sie odpowiednio w razie ustania wspolnosci majatkowej w czasie trwania malzenstwa czlonka pracowniczego funduszu albo umownego wylaczenia lub ograniczenia wspolnosci ustawowej miedzy czlonkiem tego funduszu a jego malzonkiem.

Art. 104. Dywidenda wyplacana z akcji zdeponowanych na rachunku ilosciowym oraz cena uzyskana ze zbycia przez pracowniczy fundusz, w imieniu czlonka funduszu, prawa poboru akcji nowej emisji jest przekazywana na rachunek czlonka funduszu prowadzony w jednostkach rozrachunkowych.

Art. 105. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady przeprowadzania i rozliczania transakcji zbywania przez pracowniczy fundusz, w imieniu czlonkow funduszu, praw poboru przyslugujacych im z akcji zlozonych na rachunkach ilosciowych, a takze szczegolowe warunki i tryb, w jakim dopuszczalna jest realizacja tych praw przez czlonkow funduszu.

Art. 106. 1. Jezeli laczna ilosc akcji tego samego emitenta, zdeponowanych na wszystkich rachunkach ilosciowych w jednym pracowniczym funduszu, przekroczy 1 proc. ogolnej ilosci akcji tego emitenta, prawa zwiazane z wlasnoscia tych akcji, z wyjatkiem praw majatkowych, wykonywane sa przez przedstawiciela czlonkow funduszu posiadajacych akcje na rachunkach ilosciowych, zwanego dalej "przedstawicielem".

2. Przedstawiciel jest wybierany na 3 lata w wyborach tajnych przez czlonkow funduszu posiadajacych akcje danego emitenta na rachunkach ilosciowych.

3. Tryb wyboru przedstawiciela okresla regulamin uchwalony przez rade nadzorcza pracowniczego towarzystwa. Regulamin okresla w szczegolnosci, czy w wyborach maja uczestniczyc sami czlonkowie, czy tez wybrani przez nich przedstawiciele, oraz zasady odwolywania przedstawiciela przed uplywem okresu, na ktory zostal wybrany. Regulamin nie moze uzaleznic waznosci wyboru przedstawiciela od liczby osob uczestniczacych w wyborach.

4. Przepis art. 45 ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Rozdzial 11

Wyplata srodkow zgromadzonych na rachunku

Art. 107. 1. Czlonek funduszu nie moze rozporzadzac srodkami zgromadzonymi na swoim rachunku.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do rozrzadzen czlonka funduszu na wypadek smierci.

Art. 108. Srodki zgromadzone na rachunku czlonka otwartego funduszu nie podlegaja egzekucji.

Art. 109. Srodki zgromadzone na rachunku czlonka pracowniczego funduszu podlegaja egzekucji na zasadach okreslonych w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 110. Warunki nabycia przez czlonka otwartego funduszu uprawnien do wyplaty srodkow zgromadzonych na jego rachunku oraz zasady wyplaty tych srodkow okreslaja odrebne ustawy.

Art. 111. 1. Wyplata srodkow zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu nastepuje przez przeniesienie tych srodkow do wskazanego przez czlonka zakladu ubezpieczen emerytalnych, w ktorym wykupil on emeryture dozywotnia.

2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady i tryb skladania przez czlonkow otwartego funduszu dyspozycji dotyczacych przeniesienia srodkow do zakladu ubezpieczen emerytalnych w zwiazku z wykupieniem emerytury dozywotniej oraz zasady i tryb przeniesienia tych srodkow do zakladu ubezpieczen emerytalnych.

Art. 111a. 1. Srodki zgromadzone na rachunku czlonka otwartego funduszu emerytalnego sa przekazywane przez ten fundusz, za posrednictwem Zakladu Ubezpieczen Spolecznych, na dochody budzetu panstwa w przypadku gdy wlasciwy organ emerytalny zawiadomi o ustaleniu czlonkowi otwartego funduszu emerytalnego prawa do emerytury obliczonej na podstawie art. 15 lub prawa do jej zwiekszenia na podstawie art. 14:

1) ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2002 r. Nr 11, poz. 108 i Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 56, poz. 498 i Nr 166, poz. 1609) lub

2) ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ich rodzin (Dz. U. Nr 53, poz. 214, z pozn. zm.).

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, otwarty fundusz emerytalny nie moze pobierac oplaty.

3. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, termin i tryb dokonywania zwrotu w przypadkach, o ktorych mowa w ust.1, uwzgledniajac zasady wspoldzialania otwartych funduszy emerytalnych, organow emerytalnych i Zakladu Ubezpieczen Spolecznych przy dokonywaniu rozliczen.

Art. 112. Sposob wykorzystania srodkow zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu, w razie nabycia przez czlonka uprawnien do renty inwalidzkiej z ubezpieczenia spolecznego, okreslaja odrebne ustawy.

Art. 113. Warunki nabycia przez czlonka pracowniczego funduszu uprawnien do wyplaty, wyplaty transferowej lub zwrotu srodkow zgromadzonych na jego rachunku okresla ustawa o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 114. 1. Pracowniczy fundusz jest obowiazany zapewnic czlonkom funduszu mozliwosc wyplaty calosci srodkow zgromadzonych na ich rachunkach w formie wyplaty jednorazowej.

2. W trybie i na zasadach okreslonych w statucie funduszu wyplata srodkow moze nastapic takze w formie wyplaty realizowanej w ratach.

3. Wyplata srodkow w obu formach lub w jednej z nich nastepuje na pisemne zadanie czlonka funduszu

Art. 115. Wyplata jednorazowa jest dokonywana nie pozniej niz w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania przez pracowniczy fundusz zadania czlonka funduszu.

Art. 116. Jezeli wyplata jest realizowana w ratach, pierwsza rata platna jest nie pozniej niz w terminie 1 miesiaca od dnia otrzymania przez pracowniczy fundusz zadania czlonka funduszu, chyba ze zazada on wyplaty w terminie pozniejszym.

Art. 117. Czlonek otrzymujacy wyplate srodkow w ratach moze w kazdym czasie zazadac wyplaty srodkow pozostajacych na jego rachunku w formie wyplaty jednorazowej. Wyplata jednorazowa nastepuje z zachowaniem zasad okreslonych w art. 115.

Art. 118. Jezeli do chwili ukonczenia 70 lat czlonek pracowniczego funduszu nie wystapi do funduszu z zadaniem wyplaty srodkow zgromadzonych na jego rachunku, fundusz dokonuje wyplaty tych srodkow w formie wyplaty jednorazowej w terminie 3 miesiecy od daty ukonczenia przez czlonka funduszu 70 lat.

Art. 119. W razie przystapienia przez czlonka otwartego funduszu do innego otwartego funduszu, dotychczasowy fundusz dokonuje wyplaty transferowej do funduszu, do ktorego czlonek przystapil, na podstawie zawiadomienia przez czlonka o zawarciu umowy z tym funduszem. Otwarty fundusz, do ktorego wyplata transferowa jest dokonywana, jest obowiazany przyjac taka wyplate.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. art. 119 otrzymuje brzmienie:

"Art. 119. 1. W razie przystapienia przez czlonka otwartego funduszu do innego otwartego funduszu, dotychczasowy fundusz dokonuje wyplaty transferowej do funduszu, do ktorego czlonek przystapil, na podstawie zawiadomienia przez czlonka o zawarciu umowy z tym funduszem. Otwarty fundusz, do ktorego wyplata transferowa jest dokonywana, jest obowiazany przyjac taka wyplate.

2. Wyplata transferowa jest dokonywana pod warunkiem uiszczenia przez czlonka otwartego funduszu z wlasnych srodkow oplaty na rzecz powszechnego towarzystwa, ktore zarzadza danym otwartym funduszem, z tym ze pobranie takiej oplaty moze nastapic tylko wowczas, gdy od ostatniego dnia miesiaca, w ktorym uzyskano czlonkostwo w funduszu, zgodnie z art. 81 ust. 1 albo ust. 6, do dnia najblizszej wyplaty transferowej do innego funduszu uplywa mniej niz 24 miesiace.

3. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob obliczania, poboru oraz wysokosc oplaty, o ktorej mowa w ust. 2, uwzgledniajac dlugosc stazu czlonkowskiego w otwartym funduszu, z tym ze kwota ta nie moze byc wyzsza niz 20 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, okreslonego w przepisach odrebnych."]

Art. 120. Warunki dokonywania wyplat transferowych przez pracownicze fundusze okresla ustawa o pracowniczych programach emerytalnych.

Art. 121. Nie jest dozwolone dokonywanie wyplaty transferowej z rachunku w otwartym funduszu na rachunek w pracowniczym funduszu ani z rachunku w pracowniczym funduszu na rachunek w otwartym funduszu.

Art. 122. 1. Wyplaty transferowe miedzy otwartymi funduszami odbywaja sie w ostatnim dniu roboczym lutego, maja, sierpnia i listopada.

2. Kwota wyplaty transferowej jest ustalana w piatym dniu roboczym przed dniem tej wyplaty.

Art. 123. 1. Rozliczenia wyplat transferowych miedzy otwartymi funduszami dokonuje Krajowy Depozyt Papierow Wartosciowych Spolka Akcyjna, zwany dalej "Krajowym Depozytem".

2. Powszechne towarzystwo, bedace organem otwartego funduszu, do ktorego dokonano wyplaty transferowej, uiszcza oplaty na rzecz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z tytulu refundacji kosztow za wykonanie czynnosci zwiazanych z przystapieniem czlonka do tego otwartego funduszu oraz na rzecz Krajowego Depozytu z tytulu refundacji kosztow za wykonywanie czynnosci zwiazanych z rozliczaniem wyplat transferowych.

2a. Oplata, jaka powszechne towarzystwo uiszcza na rzecz podmiotow, o ktorych mowa w ust. 2, wynosi:

1) na rzecz Zakladu Ubezpieczen Spolecznych - 1 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, okreslonego w przepisach odrebnych, od kazdej zarejestrowanej umowy o czlonkostwo osoby przystepujacej do nowego funduszu,

2) na rzecz Krajowego Depozytu - 1 % kwoty minimalnego wynagrodzenia, okreslonego w przepisach odrebnych, od kazdej rozliczonej wyplaty transferowej.

3. (uchylony)

Art. 123a. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, termin i tryb dokonywania wyplat transferowych w przypadkach, o ktorych mowa w art. 70 ust. 2 i art. 119 oraz w przepisach rozdzialu 12 i 13. Rozporzadzenie powinno w szczegolnosci okreslac zasady wspoldzialania Krajowego Depozytu i Zakladu Ubezpieczen Spolecznych oraz otwartych funduszy emerytalnych i Zakladu Ubezpieczen Spolecznych przy dokonywaniu rozliczen wyplat transferowych oraz sposob rozdysponowania odsetek z tytulu przechowywania na rachunku srodkow przekazanych przez otwarte fundusze w ramach rozliczenia tej wyplaty.

Art. 124. Szczegolowy tryb dokonywania rozliczen wyplat transferowych miedzy otwartymi funduszami okresla Krajowy Depozyt w regulaminie zatwierdzonym przez organ nadzoru. Regulamin okresla takze wysokosc oplat naleznych Krajowemu Depozytowi, wnoszonych przez otwarte fundusze w zwiazku z dokonaniem rozliczenia wyplat transferowych.

Art. 125. Wyplata transferowa nie wylacza odpowiedzialnosci towarzystwa bedacego organem funduszu dokonujacego wyplaty transferowej wobec bylego czlonka tego funduszu lub innej osoby, na ktorej rzecz wyplata transferowa zostala dokonana.

Rozdzial 12

Podzial srodkow w razie rozwodu lub uniewaznienia malzenstwa

Art. 126. Jezeli malzenstwo czlonka otwartego funduszu uleglo rozwiazaniu przez rozwod lub zostalo uniewaznione, srodki zgromadzone na rachunku czlonka funduszu, przypadajace bylemu wspolmalzonkowi w wyniku podzialu majatku wspolnego malzonkow, sa przekazywane w ramach wyplaty transferowej na rachunek bylego wspolmalzonka w otwartym funduszu.

Art. 127. Wyplata transferowa jest dokonywana przez otwarty fundusz w terminie, o ktorym mowa w art. 122, po przedstawieniu funduszowi dowodu, ze srodki zgromadzone na rachunku czlonka funduszu przypadly bylemu wspolmalzonkowi.

Art. 128. 1. Jezeli byly wspolmalzonek uprawniony nie posiada rachunku w otwartym funduszu i, w terminie 2 miesiecy od dnia przedstawienia dowodu, o ktorym mowa w art. 127, nie wskaze rachunku w jakimkolwiek otwartym funduszu, otwarty fundusz, do ktorego nalezy drugi z bylych wspolmalzonkow, niezwlocznie otworzy rachunek na nazwisko bylego wspolmalzonka uprawnionego i przekaze na ten rachunek, w ramach wyplaty transferowej, przypadajace mu srodki zgromadzone na rachunku jego bylego wspolmalzonka. Z chwila otwarcia rachunku byly wspolmalzonek uprawniony uzyskuje czlonkostwo w funduszu. Fundusz niezwlocznie potwierdza na pismie warunki czlonkostwa uprawnionego wspolmalzonka.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, otwarty fundusz wzywa bylego wspolmalzonka uprawnionego, aby niezwlocznie dopelnil obowiazku, o ktorym mowa w art. 82 ust. 1.

Art. 129. Przepisy art. 126-128 stosuje sie odpowiednio w przypadku ustania wspolnosci majatkowej w czasie trwania malzenstwa czlonka otwartego funduszu albo umownego wylaczenia lub ograniczenia wspolnosci ustawowej miedzy czlonkiem tego funduszu a jego malzonkiem.

Art. 129a. 1. Osoby, ktorym na podstawie art. 128 otwarty fundusz emerytalny otworzyl rachunek, maja prawo do jednorazowej wyplaty wszystkich srodkow zgromadzonych na rachunku, w terminie 14 dni od daty zlozenia wniosku, w razie:

1) zlozenia wniosku wraz z decyzja przyznajaca emeryture, zaopatrzenie emerytalne, emeryture dla rolnikow lub uposazenie w stanie spoczynku,

2) nienabycia prawa do emerytury, o ile ukonczyly 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mezczyzn,

3) zlozenia wniosku przez osoby urodzone przed dniem 1 stycznia 1969 r., jezeli zgromadzone na ich rachunku srodki w kwocie ustalonej w dniu zlozenia wniosku nie sa wyzsze od kwoty stanowiacej:

a) 50 % przecietnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, jezeli otwarcie rachunku nastapilo przed dniem 1 stycznia 2002 r.,

b) 150 % przecietnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 20 pkt 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych, jezeli otwarcie rachunku nastapilo po dniu 1 stycznia 2002 r.

2. Osoby, ktore maja prawo do wczesniejszej emerytury na podstawie odrebnych przepisow, a ktorym otwarty fundusz emerytalny otworzyl rachunek na podstawie art. 128, nie traca prawa do wczesniejszej emerytury.

3. Ubezpieczonym, o ktorych mowa w art. 111 ust. 3 i 6 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 137, poz. 887 i nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. nr 26, poz. 228, nr 60, poz. 636, nr 72, poz. 802, nr 78, poz. 875 i nr 110, poz. 1256, z 2000 r. nr 9, poz. 118, nr 95, poz. 1041, nr 104, poz. 1104 i nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. nr 8, poz. 64), ktorzy uzyskali czlonkostwo w otwartym funduszu emerytalnym na podstawie art. 128, Zaklad nie odprowadza na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym czesci skladki, o ktorej mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych.

4. Jezeli ubezpieczonym, o ktorych mowa w ust. 3, Zaklad odprowadzil na rachunek w otwartym funduszu emerytalnym czesc skladki, o ktorej mowa w art. 22 ust. 3 ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych, skladka ta podlega zwrotowi na zasadach okreslonych dla nienaleznie oplaconej skladki odprowadzonej do otwartego funduszu emerytalnego.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do osob urodzonych po 31 grudnia 1968 r., ktore po dniu otwarcia rachunku na podstawie art. 128 oplacaly skladke na ubezpieczenia spoleczne.

Art. 130. 1. Wyplata srodkow zgromadzonych na rachunku czlonka pracowniczego funduszu, ktore byly objete malzenska wspolnoscia majatkowa, w przypadku rozwiazania malzenstwa przez rozwod lub uniewaznienia malzenstwa, nastepuje bezposrednio na rzecz jego bylego wspolmalzonka w terminie 3 miesiecy od dnia przedstawienia funduszowi dowodu, ze srodki te przypadly bylemu wspolmalzonkowi.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku ustania wspolnosci majatkowej w czasie trwania malzenstwa czlonka pracowniczego funduszu albo umownego wylaczenia lub ograniczenia wspolnosci ustawowej miedzy czlonkiem tego funduszu a jego malzonkiem.

Rozdzial 13

Podzial srodkow w razie smierci czlonka funduszu emerytalnego

Art. 131. 1. Jezeli w chwili smierci czlonek otwartego funduszu pozostawal w zwiazku malzenskim, fundusz dokonuje wyplaty transferowej polowy srodkow zgromadzonych na rachunku zmarlego na rachunek malzonka zmarlego w otwartym funduszu, w zakresie, w jakim srodki te stanowily przedmiot malzenskiej wspolnosci majatkowej.

2. Wyplata transferowa jest dokonywana w terminie, o ktorym mowa w art. 122, po przedstawieniu przez malzonka zmarlego odpisu aktu zgonu, odpisu aktu malzenstwa oraz pisemnego oswiadczenia stwierdzajacego, czy do chwili smierci czlonka funduszu nie zaszly zadne zmiany w stosunku do tresci oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 83 ust. 1, lub zawiadomienia, o ktorym mowa w art. 83 ust. 2, a jezeli zmiany te mialy miejsce - takze dowodu tych zmian.

3. Jezeli malzonek zmarlego czlonka funduszu nie posiada rachunku w otwartym funduszu, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 128.

4. Jezeli zmarly nie dopelnil obowiazku okreslonego w art. 83 ust. 1 zdanie drugie lub w ust. 2, jego malzonek powinien potwierdzic na pismie, ze do chwili smierci czlonka funduszu nie zmienil sie stan stosunkow majatkowych miedzy malzonkami ustalony stosownie do art. 83 ust. 3, a w przypadku zmiany tego stanu - przedstawic odpowiednie dowody tej zmiany.

5. Otwarty fundusz nie ponosi odpowiedzialnosci za skutki niedopelnienia lub nienalezytego dopelnienia obowiazku okreslonego w ust. 2 lub 3.

Art. 132. 1. Srodki zgromadzone na rachunku zmarlego czlonka otwartego funduszu emerytalnego, ktore nie zostana wykorzystane zgodnie z art. 131, przekazywane sa osobom wskazanym przez zmarlego, zgodnie z art. 82 ust. 1 lub 1a, a w przypadku ich braku wchodza w sklad spadku.

2. skreslony.

3. Otwarty fundusz dokonuje wyplaty srodkow naleznych osobie wskazanej przez zmarlego w terminie 3 miesiecy od dnia przedstawienia funduszowi urzedowego dokumentu stwierdzajacego tozsamosc osoby uprawnionej, z tym ze wyplata srodkow przypadajacych malzonkowi zmarlego moze byc przekazana na jego zadanie na rachunek w otwartym funduszu. W tym ostatnim przypadku do wyplaty transferowej srodkow przypadajacych malzonkowi zmarlego stosuje sie odpowiednio art. 128.

4. Wyplata dokonywana bezposrednio na rzecz osoby wskazanej przez zmarlego nastepuje w formie wyplaty jednorazowej lub w formie wyplaty w ratach platnych przez okres nie dluzszy niz 2 lata, zgodnie z pisemna dyspozycja osoby uprawnionej.

4a. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do spadkobiercow, ktorzy dodatkowo obowiazani sa przedlozyc funduszowi prawomocne stwierdzenie nabycia spadku.

5. Zasady wyplaty w ratach okresla statut otwartego funduszu.

Art. 133. 1. W razie smierci czlonka pracowniczego funduszu, srodki zgromadzone na jego rachunku sa wyplacane osobie wskazanej przez czlonka funduszu jako uposazonej do odbioru swiadczenia na wypadek jego smierci. W przypadku braku rozrzadzenia na wypadek smierci zgromadzone srodki wchodza w sklad spadku.

2. Wyplata srodkow, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje bezposrednio na rzecz osob uprawnionych, w terminie 1 miesiaca od dnia przedstawienia funduszowi dowodu, ze srodki te przypadly tym osobom.

Rozdzial 14

Finansowanie dzialalnosci funduszu emerytalnego

Art. 134. 1. Otwarty fundusz moze pobierac oplaty wylacznie w nastepujacy sposob:

1) w formie potracenia okreslonej procentowo kwoty z wplacanych skladek, z zastrzezeniem, ze potracenie to jest dokonywane przed przeliczeniem skladek na jednostki rozrachunkowe,

[Z dniem 1 stycznia 2014 r. w art. 134 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w formie potracenia okreslonej procentowo kwoty z wplacanych skladek, nie wiekszej niz 3,5 %, z tym ze potracenia dokonuje sie przed przeliczeniem skladek na jednostki rozrachunkowe."]

2) w formie potracenia, w momencie dokonywania wyplaty transferowej, okreslonej kwoty ze srodkow na rachunku czlonka funduszu, z zastrzezeniem, ze moze to nastapic tylko wowczas, gdy od dnia wplywu pierwszej skladki na rachunek czlonka w tym funduszu do dnia dokonania wyplaty transferowej do innego otwartego funduszu uplynelo mniej niz 24 miesiace,

3) w formie potracenia w momencie dokonywania oplaty transferowej kwoty stanowiacej rownowartosc 4 proc. kwoty najnizszego wynagrodzenia ustalanej przez ministra wlasciwego do spraw pracy, na podstawie art. 774 kodeksu pracy, niezaleznie od kwoty, o ktorej mowa w ust. 2.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. w art. 134 w ust. 1 uchyla sie pkt 2 i 3]

2. Kwoty stanowiace rownowartosc oplat, o ktorych mowa w ust. 1, otwarty fundusz przekazuje niezwlocznie na rzecz powszechnego towarzystwa.

Art. 135. 1. Otwarty fundusz stosuje jednolita metode obliczania i pobierania oplat, o ktorych mowa w art. 134 ust. 1, w stosunku do wszystkich czlonkow, z zastrzezeniem, ze oplaty, o ktorych mowa w art. 134 ust. 1 pkt 1, moga byc pobierane w nizszej wysokosci w stosunku do czlonkow posiadajacych dluzszy staz czlonkowski, okreslony w statucie funduszu, przy czym nie jest dozwolone roznicowanie wysokosci oplat w stosunku do osob posiadajacych taki sam staz czlonkowski.

2. Przy okreslaniu stazu czlonkowskiego w danym otwartym funduszu uwzglednia sie takze:

1) staz czlonkowski w otwartym funduszu innego typu, o ktorym mowa w art. 229 ust. 2, zarzadzanym przez to samo powszechne towarzystwo,

2) staz czlonkowski w innym otwartym funduszu, w przypadku gdy jego likwidacja nastapila w drodze przeniesienia jego aktywow do tego funduszu.

3. Staz czlonkowski, z zastrzezeniem ust. 2, ustala sie od dnia wplaty pierwszej skladki do otwartego funduszu. Dla celow, o ktorych mowa w ust. 1, uwzglednia sie okres nieprzerwanego czlonkostwa w danym otwartym funduszu, z wylaczeniem okresow nieoplacania skladki przez okres dluzszy niz kolejnych 12 miesiecy.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. art. 135 otrzymuje brzmienie:

"Art. 135. Otwarty fundusz stosuje jednolita metode obliczania i pobierania oplat, o ktorych mowa w art. 134 ust. 1, w stosunku do wszystkich czlonkow."]

Art. 136. 1. Koszty zwiazane z realizacja transakcji nabywania lub zbywania aktywow funduszu, stanowiace rownowartosc oplat ponoszonych na rzecz osob trzecich, z ktorych posrednictwa fundusz jest obowiazany korzystac z mocy odrebnych przepisow, oraz koszty zwiazane z przechowywaniem tych aktywow, stanowiace rownowartosc wynagrodzenia depozytariusza, sa pokrywane przez fundusz bezposrednio z jego aktywow.

2. Fundusz moze pokrywac bezposrednio ze swoich aktywow takze koszty zarzadzania funduszem przez towarzystwo w kwocie ustalonej w statucie, jednak nie wyzszej niz 0,05 proc. wartosci zarzadzanych aktywow netto w skali miesiaca. Kwota ta jest obliczana na kazdy dzien ustalania wartosci aktywow netto funduszu i platna w ostatnim dniu roboczym kazdego miesiaca.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Pracowniczy fundusz moze pokrywac bezposrednio ze swoich aktywow takze koszty zarzadzania funduszem przez pracownicze towarzystwo w wysokosci nie wyzszej niz 0,05 % wartosci zarzadzanych aktywow netto w skali miesiaca. Oplata ta jest obliczana na kazdy dzien ustalania wartosci aktywow netto funduszu i platna w ostatnim dniu roboczym kazdego miesiaca."]

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. po ust. 2 dodaje sie ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Otwarty fundusz moze pokrywac bezposrednio ze swoich aktywow takze koszty zarzadzania funduszem przez towarzystwo wedlug stawki ustalonej w statucie, jednak nieprzekraczajacej kwot obliczonych wedlug nastepujacej skali:

Wysokosc aktywow netto (w mln zl) Miesieczna oplata za zarzadzanie otwartym funduszem od aktywow netto wynosi:
ponad do
8.000 0,045 % wartosci aktywow netto w skali miesiaca
8.000 20.000 3,6 mln zl + 0,04 % nadwyzki ponad 8.000 mln zl wartosci aktywow netto, w skali miesiaca
20.000 35.000 8,4 mln zl + 0,032 % nadwyzki ponad 20.000 mln zl wartosci aktywow netto, w skali miesiaca
35.000 65.000 13,2 mln zl + 0,023 % nadwyzki ponad 35.000 mln zl wartosci aktywow netto, w skali miesiaca
65.000 20,1 mln zl + 0,015 % nadwyzki ponad 65.000 mln zl wartosci aktywow netto, w skali miesiaca

Kwota ta jest obliczana na kazdy dzien ustalania wartosci aktywow netto funduszu i platna w ostatnim dniu roboczym kazdego miesiaca.

2b. Otwarty fundusz moze finansowac ze swoich aktywow koszty wynikle z otwarcia rachunku premiowego, o ktorym mowa w art. 182a."]

3. Przy ustalaniu wartosci zarzadzanych aktywow netto funduszu, o ktorej mowa w ust. 2 [Z dniem 1 kwietnia 2004 r. w ust. 3 po wyrazach "ust. 2" dodaje sie wyrazy "i 2a"], nie uwzglednia sie wartosci lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 8, oraz lokat w tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe za granica, o ktorych mowa w art. 143 ust. 1.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. po art. 136 dodaje sie art. 136a w brzmieniu:

"Art. 136a. 1. Koszty zwiazane z przechowywaniem aktywow oraz realizacja i rozliczeniem transakcji nabywania lub zbywania aktywow funduszu, stanowiace rownowartosc oplat ponoszonych na rzecz instytucji rozliczeniowych, z ktorych posrednictwa fundusz jest obowiazany korzystac na mocy odrebnych przepisow, stanowiace skladnik wynagrodzenia depozytariusza, sa pokrywane z aktywow funduszu wedlug aktualnie obowiazujacej tabeli prowizji i oplat danej instytucji rozliczeniowej.

2. Koszty, o ktorych mowa w ust. 1, stanowiace rownowartosc oplat ponoszonych na rzecz zagranicznych instytucji rozliczeniowych, sa pokrywane z aktywow funduszu do wysokosci nieprzekraczajacej odpowiednich kosztow krajowych instytucji rozliczeniowych, o ktorych mowa w ust. 1."]

Art. 137. 1. Koszty dzialalnosci funduszu, ktore nie sa pokrywane bezposrednio z jego aktywow, pokrywa towarzystwo.

2. Pracodawcy bedacy akcjonariuszami pracowniczego towarzystwa sa obowiazani do pokrywania kosztow dzialalnosci tego towarzystwa na zasadach okreslonych w statucie towarzystwa.

Art. 138. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady obliczania oraz maksymalna wysokosc oplat, o ktorych mowa w art. 134 ust. 1 pkt 2.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. uchyla sie art. 138]

Rozdzial 15

Dzialalnosc lokacyjna funduszy emerytalnych

Art. 139. Fundusz lokuje swoje aktywa zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, dazac do osiagniecia maksymalnego stopnia bezpieczenstwa i rentownosci dokonywanych lokat.

Art. 140. Przy ustalaniu, jaka czesc aktywow pracowniczego funduszu moze zostac ulokowana w poszczegolnych kategoriach lokat, nie uwzglednia sie akcji zlozonych na rachunkach ilosciowych oraz srodkow na odrebnym rachunku pienieznym, o ktorym mowa w art. 100 ust. 4.

Art. 141. 1. Aktywa funduszu moga byc lokowane, z zastrzezeniem art. 146, wylacznie w nastepujacych kategoriach lokat:

1) obligacjach, bonach i innych papierach wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa lub Narodowy Bank Polski, a takze w pozyczkach i kredytach udzielanych tym podmiotom,

2) obligacjach i innych dluznych papierach wartosciowych, opiewajacych na swiadczenia pieniezne, gwarantowanych lub poreczanych przez Skarb Panstwa albo Narodowy Bank Polski, a takze depozytach, kredytach i pozyczkach gwarantowanych lub poreczanych przez te podmioty,

3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartosciowych,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. w art. 141 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) depozytach bankowych i bankowych papierach wartosciowych, w walucie polskiej,"]

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po pkt 3 dodaje sie pkt 3a w brzmieniu:

"3a) depozytach bankowych i bankowych papierach wartosciowych, w walutach panstw bedacych czlonkami OECD oraz innych panstw, z ktorymi Rzeczpospolita Polska zawarla umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym ze waluty te moga byc nabywane wylacznie w celu rozliczenia biezacych zobowiazan funduszu,"]

4) akcjach spolek notowanych na regulowanym rynku gieldowym,

5) akcjach spolek notowanych na regulowanym rynku pozagieldowym lub spolek nie notowanych na regulowanym rynku gieldowym i na regulowanym rynku pozagieldowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. pkt 4 i 5 otrzymuja brzmienie:

"4) akcjach spolek notowanych na regulowanym rynku gieldowym, a takze notowanych na regulowanym rynku gieldowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spolek,

5) akcjach spolek notowanych na regulowanym rynku pozagieldowym lub spolek nienotowanych na regulowanym rynku gieldowym i na regulowanym rynku pozagieldowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu, a takze notowanych na regulowanym rynku pozagieldowym lub nienotowanych na rynku regulowanym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spolek,"]

6) akcjach narodowych funduszy inwestycyjnych,

7) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkniete lub fundusze inwestycyjne mieszane,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamkniete, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamkniete lub fundusze inwestycyjne mieszane,"]

8) jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte,

9) obligacjach i innych dluznych papierach wartosciowych emitowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwiazki lub miasto stoleczne Warszawa, ktore zostaly dopuszczone do publicznego obrotu,

10) obligacjach i innych dluznych papierach wartosciowych emitowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwiazki lub miasto stoleczne Warszawa, ktore nie sa dopuszczone do publicznego obrotu,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po pkt 10 dodaje sie pkt 10a w brzmieniu:

"10a) obligacjach przychodowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824),"]

11) obligacjach emitowanych przez inne podmioty niz jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwiazki, miasto stoleczne Warszawa, ktore zostaly zabezpieczone w wysokosci odpowiadajacej pelnej wartosci nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu oraz ktore zostaly dopuszczone do publicznego obrotu,

12) obligacjach emitowanych przez inne podmioty niz jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwiazki, miasto stoleczne Warszawa, ktore zostaly zabezpieczone w wysokosci wartosci nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem i ktore nie zostaly dopuszczone do publicznego obrotu,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. pkt 12 otrzymuje brzmienie:

"12) obligacjach i innych dluznych papierach wartosciowych emitowanych przez inne podmioty niz jednostki samorzadu terytorialnego, ich zwiazki, miasto stoleczne Warszawa, ktore zostaly zabezpieczone w wysokosci odpowiadajacej wartosci nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem i ktore nie zostaly dopuszczone do publicznego obrotu,"]

13) obligacjach i innych dluznych papierach wartosciowych emitowanych przez spolki publiczne, innych niz papiery wartosciowe, o ktorych mowa w pkt 11 i 12,

13a) obligacjach, listach zastawnych i innych dluznych papierach wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, innych niz w pkt 9 i 11,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. pkt 13a otrzymuje brzmienie:

"13a) obligacjach i innych dluznych papierach wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu, innych niz w pkt 9 i 11,"]

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po pkt 13a dodaje sie pkt 13b i 13c w brzmieniu:

"13b) listach zastawnych,

13c) kwitach depozytowych, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartosciowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej."]

14) innych lokatach, ktore moze, w drodze rozporzadzenia, okreslic Rada Ministrow, z zastrzezeniem, ze lokaty w prawach pochodnych, o ktorych mowa w ustawie - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi, moga miec na celu wylacznie ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwiazanego ze zmiana kursow walut w zwiazku z lokatami, o ktorych mowa w art. 143.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. uchyla sie pkt 14]

2. Aktywa funduszy moga byc lokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, jezeli polityka inwestycyjna tych funduszy inwestycyjnych, wynikajaca z ich statutow i okresowo podawana do publicznej wiadomosci, zgodnie z odrebnymi przepisami, polega na lokowaniu aktywow wylacznie w kategoriach lokat, o ktorych mowa w ust. 1 i art. 143, z zastrzezeniem ograniczen okreslonych w art. 142.

3. Ilekroc w niniejszej ustawie mowa jest o funduszach inwestycyjnych otwartych, towarzystwach funduszy inwestycyjnych zarzadzajacych takimi funduszami oraz jednostkach uczestnictwa zbywanych przez takie fundusze, nalezy przez to rozumiec odpowiednio takze fundusze powiernicze i towarzystwa funduszy powierniczych, o ktorych mowa w ustawie z 22 marca 1991 r. - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych (Dz. U. z 1994 r. nr 58, poz. 239, nr 71, poz. 313 i nr 121, poz. 591, z 1996 r. nr 45, poz. 199, nr 75, poz. 357, nr 106, poz. 496 i nr 149, poz. 703 oraz z 1997 r. nr 30, poz. 164 i nr 88, poz. 554), a takze jednostki uczestnictwa zbywane przez takie fundusze. [Uwaga! Nie ma juz ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi i funduszach powierniczych. Zamiast niej sa dwie ustawy uchwalone 21 sierpnia 1997 r.: Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi - tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 49, poz. 447; o funduszach inwestycyjnych - tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. nr 49, poz. 448 - ta druga dotyczy m.in. przeksztalcenia funduszy powierniczych w fundusze inwestycyjne].

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, inne kategorie lokat niz wymienione w ust. 1, z tym ze lokaty w prawa pochodne musza miec na celu ograniczenie ryzyka inwestycyjnego zwiazanego z lokowaniem aktywow funduszu, majac na wzgledzie typy ryzyka, ktore powinny byc ograniczone, dostepnosc instrumentow umozliwiajacych zmniejszenie ryzyka, mozliwosc wyceny tych instrumentow oraz efekty ich stosowania."]

Art. 142. 1. Lokaty w kategoriach lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1-9, 11 i 13a, powinny stanowic lacznie nie mniej niz 95 proc. wartosci aktywow funduszu emerytalnego.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. w art. 142 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Lokaty w kategoriach lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1-11 i 13a-13c oraz w ust. 3, powinny stanowic lacznie nie mniej niz 90 % wartosci aktywow funduszu emerytalnego."]

2. Lokaty w poszczegolnych kategoriach lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 2-13, podlegaja nastepujacym ograniczeniom:

1) w przypadku lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 2, nie wiecej niz 10 proc. wartosci aktywow funduszu moze byc ulokowane w jednym rodzaju papierow wartosciowych,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. w ust. 2 uchyla sie pkt 1]

2) w przypadku lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 3, nie wiecej niz 5 proc. wartosci aktywow funduszu moze byc ulokowane w jednym banku albo w dwoch lub wiekszej liczbie bankow bedacych podmiotami zwiazanymi, przy czym w przypadku jednego dowolnie wybranego banku lub grupy bankow bedacych podmiotami zwiazanymi limit ten moze wynosic 7,5 proc.,

3) w przypadku lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7, nie wiecej niz 2 proc. wartosci aktywow funduszu moze byc ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamkniety lub jeden fundusz inwestycyjny mieszany,

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w przypadku lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7, nie wiecej niz 2 % wartosci aktywow funduszu moze byc ulokowane w certyfikatach inwestycyjnych wyemitowanych przez jeden fundusz inwestycyjny zamkniety, w certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny zamkniety lub jeden fundusz inwestycyjny mieszany,"]

4) w przypadku lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 8, nie wiecej niz 5 proc. wartosci aktywow funduszu moze byc ulokowane w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez jeden fundusz inwestycyjny otwarty lub jeden specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, przy czym nie wiecej niz 15 proc. wartosci aktywow funduszu moze byc ulokowane lacznie we wszystkich funduszach inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych zarzadzanych przez jedno towarzystwo funduszy inwestycyjnych,

5) laczna wartosc lokat aktywow funduszu we wszystkich papierach wartosciowych jednego emitenta albo dwoch lub wiekszej liczby emitentow bedacych podmiotami zwiazanymi nie moze przekroczyc 5 proc. wartosci tych aktywow.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. w pkt 5 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:

"6) laczna wartosc lokat aktywow funduszu w kategorii lokat, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 3a, nie moze przekroczyc 5 % wartosci tych aktywow."]

3. Ograniczenia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 4, nie dotycza pracowniczych funduszy.

4. Ograniczen, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 5, nie stosuje sie, jezeli na fundusz zostal nalozony obowiazek przyjmowania wplat w formie okreslonej w art. 97 ust. 1. Przepisy art. 149 ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

5. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, maksymalna czesc aktywow otwartego funduszu, jaka moze zostac ulokowana w poszczegolnych kategoriach lokat, o ktorych mowa w art. 141.

6. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, maksymalna czesc aktywow pracowniczego funduszu, jaka moze zostac ulokowana w poszczegolnych kategoriach lokat, o ktorych mowa w art. 141.

Art. 143. 1. Na podstawie ogolnego zezwolenia udzielonego przez ministra finansow, w drodze rozporzadzenia, i na warunkach okreslonych w tym zezwoleniu aktywa funduszu moga byc lokowane poza granicami kraju w papierach wartosciowych emitowanych przez spolki notowane na podstawowych gieldach rynkow kapitalowych panstw obcych bedacych czlonkami OECD lub innych panstw obcych, ktore okreslone zostana w tym zezwoleniu, a takze w papierach skarbowych emitowanych przez rzady lub banki centralne tych panstw oraz tytulach uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe w tych panstwach, jezeli instytucje te oferuja publicznie tytuly uczestnictwa i umarzaja je na zadanie uczestnika.

2. Do lokat, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 142.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. art. 143 otrzymuje brzmienie:

"Art. 143. 1. Na podstawie ogolnego zezwolenia udzielonego przez ministra wlasciwego do spraw instytucji finansowych w drodze rozporzadzenia i na warunkach okreslonych w tym zezwoleniu aktywa funduszu emerytalnego moga byc lokowane poza granicami kraju w papiery wartosciowe emitowane przez spolki notowane na podstawowych gieldach rynkow kapitalowych panstw obcych bedacych czlonkami OECD lub innych panstw obcych, ktore zostana okreslone w tym zezwoleniu, a takze w papiery skarbowe emitowane przez rzady lub banki centralne tych panstw oraz tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspolnego inwestowania majace siedzibe w tych panstwach, jezeli instytucje te oferuja publicznie tytuly uczestnictwa i umarzaja je na zadanie uczestnika.

2. Laczna wartosc lokat aktywow:

1) otwartego funduszu w kategorii lokat, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc 5 % wartosci tych aktywow,

2) pracowniczego funduszu w kategorii lokat, o ktorych mowa w ust. 1, nie moze przekroczyc 30 % wartosci tych aktywow.

3. Do lokat, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 142."]

Art. 144. Aktywa otwartego funduszu nie moga byc lokowane w:

1) akcjach lub innych papierach wartosciowych emitowanych przez powszechne towarzystwo zarzadzajace tym funduszem,

2) akcjach lub innych papierach wartosciowych emitowanych przez akcjonariusza powszechnego towarzystwa zarzadzajacego tym funduszem,

3) akcjach lub innych papierach wartosciowych emitowanych przez podmioty bedace podmiotami zwiazanymi w stosunku do podmiotow okreslonych w pkt 1 i 2.

Art. 145. Aktywa pracowniczego funduszu nie moga byc lokowane w papierach wartosciowych emitowanych przez pracownicze towarzystwo zarzadzajace tym funduszem.

Art. 146. 1. Nie wiecej niz 5 proc. wartosci aktywow pracowniczego funduszu moze byc lacznie ulokowane w akcjach lub innych papierach wartosciowych emitowanych przez akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa zarzadzajacego tym funduszem oraz podmioty bedace podmiotami zwiazanymi w stosunku do tych akcjonariuszy, o ile papiery te nie sa dopuszczone do publicznego obrotu.

2. Jezeli przedmiotem lokat, o ktorych mowa w ust. 1, sa zarowno papiery wartosciowe dopuszczone do publicznego obrotu, jak i papiery wartosciowe nie dopuszczone do publicznego obrotu, limit okreslony w ust. 1 wynosi 12,5 proc. wartosci aktywow funduszu, o ile lokaty w papierach wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu stanowia co najmniej 7,5 proc. wartosci aktywow funduszu.

3. Aktywa pracowniczego funduszu moga byc lokowane w papierach wartosciowych emitowanych przez akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa zarzadzajacego tym funduszem lub podmioty bedace podmiotami zwiazanymi w stosunku do tych akcjonariuszy, o ile zezwala na to statut tego funduszu.

Art. 147. Statut pracowniczego funduszu okresla, czy i w jakich papierach wartosciowych, papierach skarbowych lub tytulach uczestnictwa fundusz moze lokowac swoje aktywa poza granicami kraju.

Art. 148. Wszelkie lokaty pracowniczego funduszu w jednostkach uczestnictwa zbywanych przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte podlegaja nastepujacym ograniczeniom:

1) towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarzadzajace funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym, w ktorego jednostkach uczestnictwa pracowniczy fundusz ulokowal swoje aktywa, nie moze posiadac wiecej niz 5 proc. akcji ktoregokolwiek z akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa zarzadzajacego tym funduszem oraz wiecej niz 10 proc. lacznej ilosci akcji wszystkich akcjonariuszy tego towarzystwa,

2) w akcjach ktoregokolwiek z akcjonariuszy pracowniczego towarzystwa nie moze byc ulokowane wiecej niz 5 proc. wartosci aktywow funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego,

3) zaden z czlonkow zarzadu ani rady nadzorczej pracowniczego towarzystwa nie moze byc czlonkiem zarzadu ani rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarzadzajacego funduszem inwestycyjnym otwartym lub specjalistycznym funduszem inwestycyjnym otwartym.

Art. 149. 1. Jezeli w nastepstwie zmiany cen rynkowych stanowiacych podstawe wyceny aktywow i zobowiazan funduszy, kursow walut albo powiazan organizacyjnych lub kapitalowych miedzy podmiotami, ktorych instrumenty finansowe sa przedmiotem lokaty aktywow funduszu, albo w nastepstwie innych okolicznosci, na ktore fundusz nie ma bezposredniego wplywu, naruszy on w sposob nieumyslny przepisy niniejszego rozdzialu, obowiazany jest podjac niezwlocznie kroki w celu dostosowania dzialalnosci lokacyjnej do wymogow okreslonych w ustawie.

2. Dostosowanie dzialalnosci lokacyjnej do wymogow okreslonych w ustawie powinno nastapic nie pozniej niz w terminie 6 miesiecy od dnia zaistnienia stanu niezgodnego z prawem albo od dnia, w ktorym przeprowadzona wycena aktywow funduszu wykazala zaistnienie takiego stanu, w zaleznosci od tego, ktory z tych terminow jest pozniejszy.

3. Na wniosek funduszu, zlozony nie pozniej niz w terminie 1 miesiaca od daty zaistnienia stanu niezgodnego z prawem lub daty stwierdzenia takiego stanu, zgodnie z ust. 2, organ nadzoru moze zezwolic na przedluzenie do 12 miesiecy okresu, o ktorym mowa w ust. 2, jezeli jest to uzasadnione ze wzgledu na ochrone interesow czlonkow funduszu.

4. Jezeli w nastepstwie realizacji harmonogramu, o ktorym mowa w art. 102, nastapi - ze wzgledu na interes czlonkow pracowniczego funduszu - naruszenie przez fundusz przepisow art. 146, dostosowanie dzialalnosci lokacyjnej funduszu do wymogow okreslonych w tych przepisach powinno nastapic nie pozniej niz w terminie miesiaca od daty zaistnienia stanu niezgodnego z prawem lub daty stwierdzenia takiego stanu, zgodnie z ust. 2, z tym ze organ nadzoru moze, na wniosek funduszu, przedluzyc ten termin do 6 miesiecy. W tym ostatnim przypadku przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

Art. 150. Fundusz nie moze:

1) zbywac swoich aktywow:

a) towarzystwu zarzadzajacemu funduszem,

b) czlonkom zarzadu lub rady nadzorczej towarzystwa,

c) osobom zatrudnionym w towarzystwie,

d) osobom pozostajacym z osobami wymienionymi w lit. b)-c) w zwiazku malzenskim, stosunku pokrewienstwa lub powinowactwa do drugiego stopnia wlacznie,

e) akcjonariuszom towarzystwa,

f) podmiotowi zwiazanemu w stosunku do towarzystwa,

g) podmiotowi zwiazanemu w stosunku do akcjonariuszy towarzystwa,

h) (uchylona)

2) nabywac za swoje aktywa aktywow od ktoregokolwiek z podmiotow wymienionych w pkt 1,

3) udzielac pozyczek, gwarancji i poreczen, z zastrzezeniem art. 141 ust. 1, art. 143 ust. 1 i art. 151.

Art. 151. 1. Dozwolone jest udzielanie z aktywow funduszu pozyczek srodkow pienieznych podmiotom, o ktorych mowa w art. 141 ust. 1 pkt 4 i 5, przy czym pozyczki takie sa rownoznaczne z lokata w akcjach tych podmiotow.

2. Fundusz moze udzielac pozyczek papierow wartosciowych dopuszczonych do publicznego obrotu zgodnie z przepisami regulujacymi publiczny obrot papierami wartosciowymi.

3. Rada Ministrow moze okreslic szczegolne zasady dotyczace trybu i warunkow udzielania przez fundusze pozyczek papierow wartosciowych, dopuszczonych do publicznego obrotu. Rozporzadzenie okresli w szczegolnosci odmienne niz okreslone w przepisach regulujacych publiczny obrot papierami wartosciowymi tryb i warunki zawierania umowy pozyczki, dopuszczalny limit zaangazowania funduszu w udzielanie pozyczek papierow wartosciowych oraz sposob uwzgledniania pozyczonych papierow wartosciowych przy stosowaniu ograniczen w dzialalnosci lokacyjnej funduszu oraz przy ustalaniu wartosci aktywow funduszu z uwagi na bezpieczenstwo aktywow funduszu i ochrone interesow czlonkow funduszu.

Art. 152. 1. Pracowniczy fundusz moze powierzyc, w zakresie i na zasadach okreslonych w przepisach o publicznym obrocie papierami wartosciowymi, zarzadzanie aktywami funduszu podmiotowi, ktory na podstawie tych przepisow jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie zarzadzania cudzym pakietem papierow wartosciowych na zlecenie i posiada na wykonywanie tej dzialalnosci zezwolenie Komisji Papierow Wartosciowych i Gield.

2. Podmiot, o ktorym mowa w ust. 1, jest wybierany przez pracownicze towarzystwo, w drodze uchwaly rady nadzorczej, i zarzadza czescia lub caloscia aktywow pracowniczego funduszu na podstawie stosownej umowy z funduszem oraz zgodnie z okreslonymi w statucie funduszu zasadami prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, statut pracowniczego funduszu powinien okreslac warunki, na jakich fundusz powierza zarzadzanie caloscia lub czescia swoich aktywow, lub upowaznic pracownicze towarzystwo do ich ustalenia w drodze uchwaly rady nadzorczej.

Art. 153. W ramach dzialalnosci lokacyjnej poza granicami kraju, fundusz moze powierzyc, w zakresie okreslonym w art. 143, zarzadzanie swoimi aktywami podmiotom majacym siedzibe na obszarze panstw, o ktorych mowa w tym przepisie, ktore sa uprawnione do prowadzenia dzialalnosci w zakresie zarzadzania cudzymi aktywami na mocy przepisow obowiazujacych w tych panstwach.

Art. 154. 1. Pozyczki i kredyty zaciagniete przez fundusz nie moga przekraczac 2,5 proc. [Z dniem 1 stycznia 2004 r. w art. 154 w ust. 1 wyrazy "2,5 proc." zastepuje sie wyrazami "1,5 proc."] wartosci jego aktywow.

2. W przypadku pracowniczego funduszu zaciagniecie pozyczki lub kredytu jest mozliwe wylacznie na podstawie decyzji pracowniczego towarzystwa podjetej w formie uchwaly rady nadzorczej.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po art. 154 dodaje sie art. 154a w brzmieniu:

"Art. 154a. 1. Towarzystwo przechowuje przez okres 3 lat dokumenty, na podstawie ktorych podejmowane sa poszczegolne decyzje dotyczace lokat funduszu, w sposob umozliwiajacy ustalenie kiedy i przez kogo zostaly podjete.

2. Towarzystwo dokumentuje proces inwestycyjny w sposob umozliwiajacy stwierdzenie, kto i kiedy podejmowal decyzje dotyczace strategii inwestycyjnej i lokowania aktywow funduszu."]

Art. 155. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, dodatkowe ograniczenia w zakresie prowadzenia dzialalnosci lokacyjnej przez fundusze, majac na wzgledzie ochrone interesow czlonkow tych funduszy.

Art. 156. Jezeli fundusz nie przestrzega przepisow ustawy okreslajacych zasady dzialalnosci lokacyjnej lub nie wykona obowiazkow okreslonych w art. 149 ust. 1, 2 i 4, organ nadzoru moze nalozyc na towarzystwo kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl.

Rozdzial 16

Depozytariusz

Art. 157. Fundusz jest obowiazany wybrac depozytariusza, ktoremu, na podstawie umowy, powierza przechowywanie swoich aktywow.

Art. 158. 1. Depozytariuszem moze byc bank, ktory:

1) jest bankiem krajowym w rozumieniu ustawy - Prawo bankowe,

2) posiada fundusze wlasne w wysokosci stanowiacej rownowartosc w zlotych co najmniej 100.000.000 euro, o ile przedmiotem przechowywania maja byc aktywa otwartego funduszu, lub 30.000.000 euro, o ile przedmiotem przechowywania maja byc aktywa pracowniczego funduszu,

3) nie posiada akcji towarzystwa zarzadzajacego funduszem, ktorego aktywa przechowuje, lub akcji lub udzialow podmiotu zwiazanego w stosunku do tego towarzystwa,

4) nie jest pozyczkodawca lub kredytodawca w stosunku do funduszu, ktorego aktywa przechowuje, ani towarzystwa zarzadzajacego tym funduszem, chyba ze kwota pozyczki lub kredytu nie przekracza 1 % wartosci aktywow netto funduszu w chwili zaciagniecia kredytu lub pozyczki, oraz

5) nie zatrudnia ani nie posiada w skladzie wladz statutowych osob, ktore sa:

a) czlonkami zarzadu, rady nadzorczej lub pracownikami towarzystwa zarzadzajacego funduszem, ktorego aktywa przechowuje,

b) czlonkami organu zarzadzajacego, rady nadzorczej lub pracownikami podmiotu zwiazanego w stosunku do towarzystwa, o ktorym mowa w lit. a).

2. Depozytariuszem moze byc Krajowy Depozyt, o ile spelnia warunki okreslone w ust. 1 pkt 3-5.

3. Jezeli depozytariusz w trakcie trwania umowy z funduszem przestanie spelniac ktorykolwiek z warunkow okreslonych w ust. 1, zawiadamia o tym niezwlocznie organ nadzoru oraz fundusz i jest obowiazany do dostosowania sie do wymogow, o ktorych mowa w tym przepisie, w terminie nie dluzszym niz 3 miesiace, liczac od dnia, w ktorym przestal spelniac te warunki.

Art. 159. 1. Do obowiazkow depozytariusza w zakresie przechowywania aktywow funduszu nalezy:

1) prowadzenie rejestru aktywow funduszu zapisywanych na wlasciwych rachunkach oraz przechowywanych przez depozytariusza i inne podmioty uprawnione do tego na mocy odrebnych przepisow lub na podstawie umow zawieranych za zgoda depozytariusza,

2) zapewnienie, aby wartosc aktywow netto funduszu byla ustalana w sposob pozwalajacy funduszowi na wykonanie obowiazkow okreslonych w rozdziale 17,

3) zapewnienie, aby umowy obejmujace nabywanie i zbywanie aktywow funduszu byly zgodne z przepisami prawa oraz statutem funduszu,

4) wykonywanie polecen funduszu, chyba ze sa one sprzeczne z przepisami prawa lub statutem funduszu albo w ocenie depozytariusza zagrazaja bezpieczenstwu aktywow funduszu,

5) zapewnienie, aby aktywa funduszu byly lokowane zgodnie z przepisami prawa oraz statutem funduszu,

6) zapewnienie terminowego rozliczania umow dotyczacych aktywow funduszu,

7) wykonywanie polecen likwidatora dotyczacych likwidacji funduszu,

8) wykonywanie innych obowiazkow przewidzianych ustawa.

2. Depozytariusz moze, na polecenie funduszu, zawierac umowy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, z bankami lub instytucjami finansowymi, ktore maja siedzibe poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzezeniem, ze fundusze wlasne takich bankow lub instytucji finansowych wynosza co najmniej 200.000.000 euro.

3. Depozytariusz jest obowiazany do wystepowania, w imieniu czlonkow funduszu, z powodztwem przeciwko towarzystwu z tytulu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez towarzystwo obowiazkow w zakresie zarzadzania funduszem i jego reprezentacji.

4. Depozytariusz zapewnia zgodne z przepisami prawa i statutem funduszu wykonywanie obowiazkow funduszu, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 i 5-6, przynajmniej przez stala kontrole czynnosci faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz oraz doprowadzanie do zgodnosci tych czynnosci z przepisami prawa i statutem funduszu.

Art. 160. 1. Umowa z depozytariuszem o przechowywanie aktywow funduszu powinna okreslac szczegolowo obowiazki depozytariusza i funduszu, sposob ich wykonywania, wynagrodzenie depozytariusza, sposob obliczania kosztow i pobierania oplat obciazajacych fundusz, a takze wskazywac osoby wyznaczone przez depozytariusza bezposrednio odpowiedzialne za nalezyte wykonanie umowy. Umowa moze takze okreslac w szczegolnosci wysokosc wynagrodzenia z tytulu pelnienia przez depozytariusza funkcji podmiotu reprezentujacego i zarzadzajacego funduszem, zgodnie z art. 64 ust. 1, lub funkcji likwidatora pracowniczego funduszu. Umowa nie moze ograniczac ustawowych obowiazkow depozytariusza.

2. Depozytariusz odpowiada za wszelkie szkody wynikajace z niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow nalozonych przez ustawe.

3. Odpowiedzialnosc, o ktorej mowa w ust. 2, nie moze byc wylaczona badz ograniczona ani w umowie o przechowywanie aktywow funduszu, ani wskutek powierzenia przechowywania calosci lub czesci aktywow funduszu innemu podmiotowi.

4. Fundusz lub depozytariusz moze rozwiazac umowe o przechowywanie aktywow funduszu w drodze wypowiedzenia, ktorego okres nie moze byc krotszy niz 6 miesiecy. O wypowiedzeniu umowy i jego przyczynach strona wypowiadajaca umowe powiadamia niezwlocznie organ nadzoru.

Art. 161. 1. Jezeli depozytariusz nie wykonuje obowiazkow okreslonych w umowie o przechowywanie aktywow funduszu albo wykonuje je nienalezycie:

1) fundusz wypowiada umowe, zawiadamiajac niezwlocznie organ nadzoru o tym fakcie,

2) organ nadzoru moze nakazac funduszowi zmiane depozytariusza.

2. Organ nadzoru moze nakazac funduszowi zmiane depozytariusza takze wtedy, gdy nastapilo istotne pogorszenie sytuacji finansowej depozytariusza, zagrazajace bezpieczenstwu przechowywanych przez niego aktywow.

3. Narodowy Bank Polski niezwlocznie informuje organ nadzoru o kazdym przypadku istotnego pogorszenia sytuacji finansowej banku pelniacego funkcje depozytariusza, o ktorym mowa w ust. 2.

4. Komisja Papierow Wartosciowych i Gield niezwlocznie informuje organ nadzoru o istotnym pogorszeniu sytuacji finansowej Krajowego Depozytu, w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2.

5. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, wypowiedzenie moze nastapic w terminie krotszym niz wskazany w art. 160 ust. 4.

Art. 162. 1. W razie ogloszenia upadlosci lub otwarcia likwidacji depozytariusza, a takze w przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru naruszenia przez depozytariusza warunkow umowy w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu aktywow funduszu lub interesom jego czlonkow, fundusz dokonuje niezwlocznie zmiany depozytariusza. W tym przypadku nie stosuje sie przepisu art. 160 ust. 4 zdanie pierwsze.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy depozytariusz nie dostosuje sie, w terminie okreslonym w art. 158 ust. 3, do wymogow, o ktorych mowa w art. 158 ust. 1.

Art. 163. 1. Kazdorazowa zmiana depozytariusza nastepuje w sposob zapewniajacy nieprzerwane wykonywanie obowiazkow w zakresie przechowywania aktywow funduszu.

2. W razie rozwiazania umowy z dotychczasowym depozytariuszem, powinien on wydac depozytariuszowi, z ktorym fundusz zawarl umowe, przechowywane aktywa funduszu i wszelkie dokumenty zwiazane z wykonywaniem obowiazkow okreslonych w ust. 1, w terminie uzgodnionym przez strony, jednakze bez zbednej zwloki.

Art. 164. 1. Depozytariusz jest obowiazany poinformowac niezwlocznie organ nadzoru o wszelkich dzialaniach i zaniechaniach funduszu, ktore, w jego ocenie, stanowia naruszenie prawa, postanowien statutu funduszu lub powoduja, ze interesy czlonkow funduszu nie sa nalezycie uwzgledniane.

2. Depozytariusz jest obowiazany niezwlocznie poinformowac organ nadzoru o stwierdzonych nieprawidlowosciach w ustaleniu przez fundusz wartosci aktywow netto funduszu, wartosci jednostki rozrachunkowej i wysokosci stopy zwrotu, o ktorych mowa w art. 166, 169 i 170.

Art. 165. Aktywa funduszu przechowywane w sposob przewidziany w przepisach niniejszego rozdzialu nie moga byc przedmiotem egzekucji skierowanej przeciwko depozytariuszowi lub podmiotom, o ktorych mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1, a takze nie wchodza w sklad masy upadlosci depozytariusza lub tych podmiotow i nie moga byc objete postepowaniem ukladowym.

Rozdzial 17

Wycena aktywow i obliczanie stopy zwrotu funduszy emerytalnych

Art. 166. Wartosc aktywow netto funduszu jest ustalana przez fundusz w kazdym dniu wyceny, o ktorym mowa w art. 168, i wedlug stanu na ten dzien, oraz podawana do wiadomosci organu nadzoru.

Art. 167. Wycena aktywow netto funduszu stanowi podstawe ustalenia wartosci jednostki rozrachunkowej, zgodnie z przepisami rozdzialu 9.

Art. 168. 1. W przypadku otwartego funduszu dniem wyceny jest kazdy dzien roboczy, z wyjatkiem sobot, a w przypadku pracowniczego funduszu ostatni dzien roboczy kazdego miesiaca.

2. Statut pracowniczego funduszu moze okreslic takze inne dni wyceny.

Art. 169. Wartosc jednostki rozrachunkowej jest ustalana przez fundusz w kazdym dniu wyceny i wedlug stanu na ten dzien oraz podawana do wiadomosci organu nadzoru, a w przypadku otwartych funduszy takze do wiadomosci jednej z agencji informacyjnych wskazanych przez organ nadzoru.

Art. 170. Otwarty fundusz, ktory przyjmowal skladki co najmniej przez 24 miesiace, ustala na koniec kazdego miesiaca konczacego kwartal wysokosc stopy zwrotu za ostatnie 24 miesiace. Wysokosc stopy zwrotu jest podawana do wiadomosci organu nadzoru oraz jednej z agencji informacyjnych wskazanych przez ten organ.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. art. 170 otrzymuje brzmienie:

"Art. 170. Otwarty fundusz, ktory przyjmowal skladki co najmniej przez 36 miesiecy, ustala na koniec marca i wrzesnia kazdego roku wysokosc stopy zwrotu za ostatnie 36 miesiecy. Wysokosc stopy zwrotu jest podawana do wiadomosci organu nadzoru oraz na ogolnodostepnej stronie internetowej."]

Art. 171. Fundusz jest obowiazany przekazywac informacje o wielkosciach, o ktorych mowa w art. 166, 169 i 170, do wiadomosci depozytariusza niezwlocznie po ich sporzadzeniu.

Art. 172. Stopa zwrotu funduszu jest wyrazony procentowo iloraz roznicy wartosci jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiaca konczacego kwartal i wartosci tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiaca przypadajacego przed 24 miesiacami oraz wartosci tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiaca przypadajacego przed 24 miesiacami.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. art. 172 otrzymuje brzmienie:

"Art. 172. 1. Stopa zwrotu funduszu jest wyrazony procentowo iloraz roznicy wartosci jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym miesiaca rozliczeniowego i wartosci tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiaca rozliczeniowego poprzedzajacego okres 36 miesiecy oraz wartosci tej jednostki w ostatnim dniu roboczym miesiaca rozliczeniowego poprzedzajacego okres 36 miesiecy. Miesiacem rozliczeniowym jest odpowiednio marzec i wrzesien.

2. Wysokosc stop zwrotu, obliczonych na podstawie ust. 1, podaje do publicznej wiadomosci organ nadzoru."]

Art. 173. 1. Srednia wazona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 24 miesiecy jest suma iloczynow stopy zwrotu kazdego z otwartych funduszy, o ktorych mowa w art. 170, i wskaznika przecietnego udzialu w rynku danego otwartego funduszu. Wskaznikiem przecietnego udzialu w rynku danego otwartego funduszu jest srednia arytmetyczna wskaznika udzialu w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiaca poprzedzajacego okres 24 miesiecy i wskaznika udzialu w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiaca przypadajacego na koniec okresu 24 miesiecy. Wskaznikiem udzialu w rynku otwartego funduszu, w okreslonym dniu, jest iloraz wartosci aktywow netto tego funduszu i wartosci aktywow netto wszystkich otwartych funduszy, o ktorych mowa w art. 170, wedlug stanu na dzien obliczenia wskaznika.

2. Wysokosc sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy organ nadzoru podaje do publicznej wiadomosci.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. art. 173 otrzymuje brzmienie:

"Art. 173. 1. Srednia wazona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy za okres 36 miesiecy jest suma iloczynow stopy zwrotu kazdego z otwartych funduszy, o ktorych mowa w art. 170, i wskaznika przecietnego udzialu w rynku danego otwartego funduszu. Wskaznikiem przecietnego udzialu w rynku danego otwartego funduszu jest srednia arytmetyczna wskaznika udzialu w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiaca poprzedzajacego okres 36 miesiecy i wskaznika udzialu w rynku w ostatnim dniu roboczym miesiaca przypadajacego na koniec okresu 36 miesiecy. Wskaznikiem udzialu w rynku otwartego funduszu, w okreslonym dniu, jest iloraz wartosci aktywow netto tego funduszu i wartosci aktywow netto wszystkich otwartych funduszy, o ktorych mowa w art. 170, wedlug stanu na dzien obliczenia wskaznika.

2. Jezeli wskaznik przecietnego udzialu w rynku danego funduszu wynosi co najmniej 15 %, dla celow obliczenia sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy:

1) przyjmuje sie dla tego funduszu wskaznik w wysokosci 15 %,

2) wskazniki przecietnego udzialu w rynku pozostalych funduszy, obliczone zgodnie z ust. 1, ulegaja proporcjonalnemu powiekszeniu tak, aby suma wskaznikow dla tych funduszy stanowila roznice miedzy wielkoscia 100 % oraz iloczynem liczby funduszy, dla ktorych przecietny wskaznik udzialu w rynku wynosi co najmniej 15 %, i wielkosci 15%,

3) jezeli nalezaloby dla ktoregokolwiek z funduszy zastosowac powiekszony wskaznik w wysokosci przekraczajacej 15 %, w wyniku powiekszania wskaznikow udzialow w rynku pozostalych funduszy, to przyjmuje sie dla tego funduszu wskaznik 15 % i ponownie powieksza wskazniki dla pozostalych funduszy.

3. Jezeli liczba otwartych funduszy, dla ktorych ustala sie stope zwrotu zgodnie z art. 172, nie jest wieksza niz 6, wskaznik procentowego udzialu w rynku dla kazdego z nich ustala sie w jednakowej wysokosci.

4. Wysokosc sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy podaje do publicznej wiadomosci organ nadzoru."]

Art. 174. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady ustalania stopy zwrotu i sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, w tym zasady zaokraglania ustalonych wielkosci,

2) sposob i termin zawiadamiania organu nadzoru przez otwarty fundusz o wysokosci stopy zwrotu funduszu oraz sposob i termin przekazywania przez otwarty fundusz informacji o wysokosci tej stopy na ogolnodostepnej stronie internetowej,

3) sposob podawania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci wysokosci sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, o ktorej mowa w art. 173 ust. 1,

4) sposob i termin zawiadamiania organu nadzoru przez fundusz o wartosci aktywow netto funduszu i wartosci jednostki rozrachunkowej.

Rozdzial 18

Niedobor

Art. 175. 1. Niedobor wystepuje w otwartym funduszu w przypadku, gdy stopa zwrotu tego funduszu za okres 24 miesiecy, o ktorym mowa w art. 170, jest nizsza od minimalnej wymaganej stopy zwrotu.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. w art. 175 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Niedobor wystepuje w otwartym funduszu w przypadku, gdy stopa zwrotu tego funduszu za okres 36 miesiecy, o ktorym mowa w art. 170, jest nizsza od minimalnej wymaganej stopy zwrotu."]

2. Minimalna wymagana stopa zwrotu jest stopa zwrotu nizsza o 50 proc. od sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy w tym okresie lub o 4 punkty procentowe od tej sredniej, w zaleznosci od tego, ktora z tych wielkosci jest nizsza.

3. Kwota niedoboru jest obliczana jako iloczyn liczby jednostek rozrachunkowych w otwartym funduszu w ostatnim dniu roboczym okresu 24 miesiecy oraz roznicy miedzy wartoscia jednostki rozrachunkowej, ktora zapewnilaby osiagniecie minimalnej wymaganej stopy zwrotu, a faktyczna wartoscia jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym okresu 24 miesiecy.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. w art. 175 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kwota niedoboru jest obliczana jako iloczyn liczby jednostek rozrachunkowych w otwartym funduszu w ostatnim dniu roboczym okresu 36 miesiecy oraz roznicy miedzy wartoscia jednostki rozrachunkowej, ktora zapewnilaby osiagniecie minimalnej wymaganej stopy zwrotu, a faktyczna wartoscia jednostki rozrachunkowej w ostatnim dniu roboczym okresu 36 miesiecy."]

Art. 176. 1. W razie wystapienia niedoboru otwarty fundusz jest obowiazany w terminie 3 dni, liczac od chwili podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci wysokosci sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, przeznaczyc na pokrycie niedoboru wszelkie srodki dostepne na rachunku rezerwowym, o ktorym mowa w art. 181 ust. 1.

2. Jezeli srodki na rachunku rezerwowym sa niewystarczajace na pokrycie niedoboru, powszechne towarzystwo dokonuje jego pokrycia z wlasnych srodkow w terminie 14 dni od chwili podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci wysokosci sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. art. 176 otrzymuje brzmienie:

"Art. 176. 1. W razie wystapienia niedoboru otwarty fundusz jest obowiazany w terminie 3 dni, liczac od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci wysokosci sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy, umorzyc jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku rezerwowym, o ktorym mowa w art. 181 ust. 1, w ilosci zapewniajacej pokrycie powstalego niedoboru. Srodki uzyskane w wyniku ich umorzenia zwiekszaja wartosc jednostki rozrachunkowej funduszu.

2. Niedobor niepokryty ze srodkow zgromadzonych na rachunku rezerwowym pokrywany jest ze srodkow uzyskanych z umorzenia jednostek rozrachunkowych zgromadzonych na rachunku czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego, w tym otwartym funduszu, w terminie 3 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci wysokosci sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

3. Jezeli srodki czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w tym otwartym funduszu sa niewystarczajace na pokrycie niedoboru, powszechne towarzystwo dokonuje jego pokrycia z wlasnych srodkow w terminie 14 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci wysokosci sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

4. Niedobor niepokryty z wlasnych srodkow powszechnego towarzystwa, zgodnie z ust. 3, pokrywany jest z pozostalych srodkow Funduszu Gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci wysokosci sredniej wazonej stopy wszystkich otwartych funduszy, z zastrzezeniem, ze w pierwszej kolejnosci pokrywany jest on ze srodkow czesci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego."]

Art. 177. 1. Niedobor nie pokryty z wlasnych srodkow powszechnego towarzystwa, zgodnie z art. 176 ust. 2, pokrywany jest ze srodkow Funduszu Gwarancyjnego w terminie 21 dni od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci wysokosci sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. w art. 177 uchyla sie ust. 1]

2. Z tytulu pokrycia niedoboru Fundusz Gwarancyjny nabywa w stosunku do powszechnego towarzystwa lub jego masy upadlosci roszczenie o zwrot srodkow Funduszu Gwarancyjnego wykorzystanych na pokrycie niedoboru.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. w art. 177 po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Srodki uzyskane przez Fundusz Gwarancyjny w trybie, o ktorym mowa w ust. 2, sa dzielone pomiedzy czesc podstawowa i czesc dodatkowa Funduszu Gwarancyjnego w takiej proporcji, w jakiej zostaly wykorzystane dla pokrycia niedoboru."]

Art. 178. 1. Jezeli pokrycie niedoboru, w sposob okreslony w art. 176 ust. 2 [Z dniem 7 kwietnia 2004 r. w ust. 1 wyrazy "ust. 2" zastepuje sie wyrazami "ust. 3"], okaze sie niemozliwe, zarzad powszechnego towarzystwa jest obowiazany zawiadomic o tym niezwlocznie organ nadzoru, ktory wystepuje do wlasciwego sadu z wnioskiem o ogloszenie upadlosci tego towarzystwa.

2. W przypadku ogloszenia upadlosci towarzystwa zaspokojenie roszczen Funduszu Gwarancyjnego, o ktorych mowa w art. 177 ust. 2, z jego masy upadlosci moze nastapic dopiero po uprzednim zaspokojeniu wierzytelnosci i naleznosci, o ktorych mowa w art. 342 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadlosciowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535).

Art. 179. 1. Jezeli niedobor powstal w nastepstwie utraty przez depozytariusza aktywow otwartego funduszu, majacych postac materialna, depozytariusz jest obowiazany do wyrownania niedoboru, zanim wykorzystane zostana na ten cel srodki na rachunku rezerwowym, wlasne srodki powszechnego towarzystwa lub srodki Funduszu Gwarancyjnego.

2. Wyrownanie niedoboru przez depozytariusza nastepuje w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia wystapienia niedoboru, chociazby utrata aktywow otwartego funduszu nie zostala przez depozytariusza zawiniona.

3. Z tytulu pokrycia niedoboru Fundusz Gwarancyjny nabywa, w stosunku do depozytariusza lub jego masy upadlosci, roszczenie o zwrot srodkow Funduszu Gwarancyjnego wykorzystanych na pokrycie niedoboru.

Art. 180. Skarb Panstwa gwarantuje pokrycie niedoboru w przypadku, gdy niedobor nie moze byc pokryty ze srodkow Funduszu Gwarancyjnego, na zasadach i w trybie okreslonych w odrebnych ustawach.

Art. 181. 1. Otwarty fundusz otwiera rachunek rezerwowy, na ktory przekazywane sa srodki powszechnego towarzystwa.

2. Srodki na rachunku rezerwowym stanowia czesc aktywow funduszu.

3. Na towarzystwo, ktore nie dokonuje wplat na rachunek rezerwowy, zgodnie z ust. 1, organ nadzoru moze nalozyc kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. art. 181 otrzymuje brzmienie:

"Art. 181. 1. Otwarty fundusz otwiera rachunek rezerwowy.

2. Srodki na rachunku rezerwowym, o ktorym mowa w ust. 1, stanowia czesc aktywow funduszu i sa przeliczane na jednostki rozrachunkowe.

3. Na towarzystwo, ktore nie przenosi srodkow na rachunek rezerwowy, zgodnie z art. 182a ust. 5, organ nadzoru moze nalozyc kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl."]

[Z dniem 1 listopada 2005 r. po art. 181 dodaje sie art. 181a w brzmieniu:

"Art. 181a. 1. Powszechne towarzystwo moze wycofac srodki zgromadzone na rachunku rezerwowym w ostatnim dniu roboczym kwietnia lub ostatnim dniu roboczym pazdziernika, pod warunkiem ze stopa zwrotu funduszu zarzadzanego przez to towarzystwo za okres ostatnich 72 miesiecy, konczacy sie odpowiednio w ostatnim dniu roboczym poprzedzajacego miesiaca, obliczana na zasadach okreslonych w art. 172, byla nie nizsza niz wskaznik wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem za ostatnie 72 miesiace, w marcu w stosunku do marca sprzed 6 lat oraz odpowiednio we wrzesniu w stosunku do wrzesnia sprzed 6 lat.

2. Wskaznik, o ktorym mowa w ust. 1, jest oglaszany przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w formie komunikatu w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" do dnia 20 kwietnia i do dnia 20 pazdziernika."]

Art. 182. Ze srodkow na rachunku rezerwowym nie moze byc prowadzona egzekucja przeciwko powszechnemu towarzystwu.

[Z dniem 1 kwietnia 2004 r. po art. 182 dodaje sie art. 182a w brzmieniu:

"Art. 182a. 1. Otwarty fundusz przekazuje ze swoich aktywow na rzecz powszechnego towarzystwa srodki w kwocie nie wyzszej w skali miesiaca niz 0,005 % wartosci zarzadzanych aktywow netto funduszu. Kwota ta jest obliczana na kazdy dzien ustalania wartosci aktywow netto funduszu i platna w ostatnim dniu roboczym kazdego miesiaca. Powszechne towarzystwo nie pozniej niz w pierwszym dniu roboczym kolejnego miesiaca dokonuje wplaty tej kwoty na rachunek premiowy.

2. Otwarty fundusz otwiera rachunek premiowy, na ktorym sa przechowywane srodki, o ktorych mowa w ust. 1. Srodki te stanowia czesc aktywow funduszu i sa przeliczane na jednostki rozrachunkowe.

3. W pierwszym dniu roboczym od dnia podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy:

1) towarzystwo zarzadzajace funduszem, ktory uzyskal najwyzsza stope zwrotu, nabywa uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a wszystkich srodkow zgromadzonych na rachunku premiowym,

2) towarzystwo zarzadzajace funduszem, ktory uzyskal najnizsza stope zwrotu, przekazuje niezwlocznie wszystkie srodki zgromadzone na rachunku premiowym do otwartego funduszu,

3) towarzystwa zarzadzajace pozostalymi funduszami uzyskuja uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a czesci srodkow zgromadzonych na rachunku premiowym, stanowiacej iloczyn calosci srodkow zgromadzonych na rachunku premiowym i procentowego wskaznika premiowego, o ktorym mowa w ust. 4, a pozostala kwote przekazuje sie niezwlocznie do otwartego funduszu.

4. Procentowy wskaznik premiowy oblicza sie jako iloraz roznicy miedzy stopami zwrotu uzyskanymi przez dany fundusz i fundusz, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, oraz roznicy miedzy stopami zwrotu uzyskanymi przez fundusz, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1, i fundusz, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2.

5. Srodki zgromadzone na rachunku premiowym, do ktorych powszechne towarzystwo nabylo uprawnienie do wycofania zgodnie z art. 181a na podstawie ust. 3 pkt 1 i 3, sa niezwlocznie przenoszone na rachunek rezerwowy, o ktorym mowa w art. 181 ust. 1."]

Art. 183. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe zasady pokrywania niedoboru w przypadkach, o ktorych mowa w art. 176-179,

2) proporcjonalna czesc aktywow netto otwartego funduszu, ktora powinna byc przechowywana na rachunku rezerwowym, z zastrzezeniem, ze wielkosc ta nie moze byc nizsza niz 1 proc. ani wyzsza niz 3 proc. wartosci pozostalych aktywow netto funduszu oraz ze moze byc zalezna od udzialu wartosci aktywow netto danego funduszu w wartosci aktywow netto wszystkich otwartych funduszy,

3) sposob ustalania przez powszechne towarzystwo wielkosci srodkow, ktore powinny byc przekazywane na rachunek rezerwowy,

4) sposob wycofywania przez powszechne towarzystwo nadwyzek srodkow z rachunku rezerwowego.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. art. 183 otrzymuje brzmienie:

"Art. 183. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe zasady pokrywania niedoboru w przypadkach, o ktorych mowa w art. 176-179, oraz tryb i zasady podzialu srodkow, o ktorych mowa w art. 177 ust. 3, kierujac sie koniecznoscia zapewnienia ochrony interesow czlonkow funduszu."]

Rozdzial 19

Fundusz Gwarancyjny

Art. 184. Tworzy sie Fundusz Gwarancyjny, ktorego administratorem jest Krajowy Depozyt.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. art. 184 otrzymuje brzmienie:

"Art. 184. 1. Tworzy sie Fundusz Gwarancyjny, skladajacy sie z czesci podstawowej i czesci dodatkowej.

2. Czesc podstawowa Funduszu Gwarancyjnego jest administrowana przez Krajowy Depozyt.

3. Otwarty fundusz otwiera, stanowiacy czesc dodatkowa Funduszu Gwarancyjnego, rachunek, na ktory przekazywane sa wplaty powszechnego towarzystwa. Wysokosc srodkow przechowywanych na rachunku czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego wynosi nie mniej niz 0,3 % i nie wiecej niz 0,4 % wartosci aktywow netto funduszu, z zastrzezeniem art. 187 ust. 3.

4. Srodki na rachunku czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego stanowia czesc aktywow funduszu i sa przeliczane na jednostki rozrachunkowe."]

Art. 185. 1. Przychodami Funduszu Gwarancyjnego sa wplaty dokonywane przez powszechne towarzystwa z wlasnych srodkow oraz przychody z lokowania srodkow Funduszu Gwarancyjnego. Srodki Funduszu Gwarancyjnego nie podlegaja egzekucji prowadzonej z majatku powszechnego towarzystwa.

2. Wplaty powszechnego towarzystwa do Funduszu Gwarancyjnego stanowia okreslona procentowo, identyczna dla wszystkich otwartych funduszy, wartosc aktywow netto otwartego funduszu zarzadzanego przez to towarzystwo.

3. Wysokosc i zasady dokonywania wplat do Funduszu Gwarancyjnego okresla, w drodze rozporzadzenia, Rada Ministrow, z zastrzezeniem, ze calkowita wartosc srodkow Funduszu Gwarancyjnego nie moze przekraczac 0,1 proc. wartosci aktywow netto wszystkich otwartych funduszy, chyba ze wartosc zobowiazan Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy emerytalnych przekracza te wielkosc.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. w art. 185 ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2. Wplaty powszechnego towarzystwa do czesci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego stanowia okreslona procentowo, identyczna dla wszystkich otwartych funduszy, czesc aktywow netto otwartego funduszu zarzadzanego przez to towarzystwo.

3. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wysokosc i zasady dokonywania wplat do czesci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, z zastrzezeniem ze calkowita wartosc srodkow czesci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego nie moze przekraczac 0,1 % wartosci aktywow netto wszystkich otwartych funduszy, chyba ze wartosc zobowiazan Funduszu Gwarancyjnego wobec otwartych funduszy emerytalnych przekracza te wielkosc,

2) sposob ustalania przez powszechne towarzystwo wielkosci srodkow, ktore powinny byc przekazywane na rachunek czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego,

3) sposob wycofywania przez powszechne towarzystwo nadwyzek srodkow z rachunku czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego,

4) sposob i tryb wnoszenia wplat do czesci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, a takze sposob i tryb dzialania czesci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, w tym lokowania jego srodkow,

5) sposob gospodarowania srodkami czesci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, wysokosc oplat wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie czescia podstawowa Funduszu i tryb ich wnoszenia, szczegolowe warunki i tryb dokonywania wyplat z tych srodkow oraz ich zwrotu powszechnym towarzystwom, a takze sposob dokonywania rozliczen z powszechnymi towarzystwami, ktore zaprzestaly dokonywania wplat wskutek zakonczenia dzialalnosci okreslonej w ustawie,

6) sposob, tryb i terminy przekazywania do Krajowego Depozytu przez powszechne towarzystwa informacji dotyczacych czesci dodatkowej Funduszu, niezbednych do sporzadzenia sprawozdania finansowego Funduszu Gwarancyjnego."]

Art. 186. 1. Sposob i tryb wnoszenia wplat do Funduszu Gwarancyjnego, a takze sposob i tryb dzialania Funduszu Gwarancyjnego, w tym lokowania jego srodkow, okresla Krajowy Depozyt w regulaminie zatwierdzanym przez organ nadzoru.

2. Regulamin okresla rowniez sposob gospodarowania srodkami Funduszu Gwarancyjnego, wysokosc oplat wnoszonych do Krajowego Depozytu za administrowanie Funduszem i tryb ich wnoszenia, szczegolowe warunki i tryb dokonywania wyplat z tych srodkow oraz ich zwrotu powszechnym towarzystwom, a takze sposob dokonywania rozliczen z powszechnymi towarzystwami, ktore zaprzestaly dokonywania wplat wskutek zakonczenia dzialalnosci okreslonej w ustawie.

3. Regulamin moze zawierac takze inne postanowienia niezbedne do zapewnienia prawidlowego dzialania Funduszu Gwarancyjnego.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. uchyla sie art. 186]

Art. 187. Ze srodkow Funduszu Gwarancyjnego sa dokonywane wyplaty na rzecz otwartych funduszy, w ktorych wystapil niedobor, w zakresie, w jakim srodki na rachunku rezerwowym oraz wlasne srodki powszechnego towarzystwa nie sa wystarczajace na pokrycie tego niedoboru, a takze sa pokrywane szkody, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1, w zakresie, w jakim powszechne towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialnosci lub szkody te nie moga byc pokryte z jego masy upadlosci.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. art. 187 otrzymuje brzmienie:

"Art. 187. 1. Ze srodkow czesci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego jest dokonywana wyplata na rzecz otwartego funduszu, w ktorym wystapil niedobor, w zakresie, w jakim srodki czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego gromadzone w tym otwartym funduszu nie sa wystarczajace na pokrycie tego niedoboru, a takze sa pokrywane szkody, o ktorych mowa w art. 48 ust. 1, w zakresie, w jakim powszechne towarzystwo nie ponosi za nie odpowiedzialnosci lub szkody te nie moga byc pokryte z jego masy upadlosci.

2. W przypadku braku srodkow w czesci podstawowej Funduszu Gwarancyjnego, Krajowy Depozyt okresla, poprzez podanie wskaznika procentowego, identycznego dla wszystkich otwartych funduszy, wysokosc wplat z administrowanej przez nich czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, uzupelnienie srodkow na rachunku czesci dodatkowej Funduszu Gwarancyjnego w otwartym funduszu przez powszechne towarzystwa nastepuje w terminie do dnia poprzedzajacego dzien podania przez organ nadzoru do publicznej wiadomosci wysokosci sredniej wazonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy za kolejny okres 36 miesiecy."]

Art. 188. Zwrot wplat z Funduszu Gwarancyjnego stanowi przychod powszechnego towarzystwa w rozumieniu przepisow o podatku dochodowym od osob prawnych.

[Z dniem 7 kwietnia 2004 r. po art. 188 dodaje sie art. 188a w brzmieniu:

"Art. 188a. 1. Roczne sprawozdanie Funduszu Gwarancyjnego sporzadza Krajowy Depozyt.

2. Sprawozdanie Funduszu Gwarancyjnego zatwierdza organ nadzoru."]

Rozdzial 20

Obowiazki informacyjne funduszy emerytalnych

Art. 189. 1. Otwarty fundusz jest obowiazany, raz w roku, oglaszac prospekt informacyjny w dzienniku o zasiegu krajowym przeznaczonym do ogloszen funduszu.

2. Prospekt informacyjny otwartego funduszu powinien zawierac jego statut, informacje na temat wynikow dzialalnosci inwestycyjnej funduszu oraz zatwierdzone roczne sprawozdanie finansowe funduszu.

Art. 190. 1. Otwarty fundusz udostepnia prospekt informacyjny kazdej osobie, ktora zlozy wniosek o przyjecie do funduszu, przy czym powinno to nastapic przed zawarciem umowy z funduszem.

2. Otwarty fundusz udostepnia prospekt informacyjny, wraz z ostatnim polrocznym sprawozdaniem finansowym, takze na kazde zadanie czlonka.

3. Prospekt informacyjny oraz polroczne i roczne sprawozdania finansowe powinny byc przekazane organowi nadzoru niezwlocznie po ich sporzadzeniu, a roczne sprawozdania finansowe - takze po ich zatwierdzeniu przez powszechne towarzystwo w drodze uchwaly walnego zgromadzenia.

Art. 191. 1. Fundusz przesyla kazdemu czlonkowi funduszu, w regularnych odstepach czasu, nie rzadziej jednak niz co 12 miesiecy, pisemna informacje o srodkach znajdujacych sie na rachunku czlonka, terminach dokonanych w tym okresie wplat skladek i wyplat transferowych oraz przeliczeniu tych skladek i wyplat transferowych na jednostki rozrachunkowe, a takze o wynikach dzialalnosci lokacyjnej funduszu. Informacja jest przesylana czlonkom funduszu zwykla przesylka listowa.

2. W razie sporu ciezar dowodu przeslania pisemnej informacji, o ktorej mowa w ust. 1, na ostatni wskazany przez czlonka adres spoczywa na funduszu.

Art. 192. Fundusz jest obowiazany, na zadanie czlonka, udzielic mu na pismie informacji okreslajacej pieniezna wartosc srodkow zgromadzonych na jego rachunku.

Art. 193. 1. Fundusz udostepnia informacje dotyczace struktury swoich aktywow, z zastrzezeniem ust. 2-4.

2. W odstepach miesiecznych otwarty fundusz udostepnia dane o tym, jaka czesc aktywow zostala ulokowana w poszczegolnych kategoriach lokat przewidzianych w przepisach rozdzialu 15, wedlug stanu na ostatni dzien wyceny w danym miesiacu.

3. W odstepach polrocznych otwarty fundusz udostepnia dane o tym, jaka wartosc i jaka czesc aktywow funduszu byla ulokowana w poszczegolnych lokatach, podajac informacje o emitencie poszczegolnych papierow wartosciowych, wedlug stanu na ostatni dzien wyceny przypadajacy w ostatnim miesiacu kazdego okresu polrocznego, z zastrzezeniem ze dane z okresu polrocznego dotyczyc moga wylacznie lokat stanowiacych co najmniej 1 proc. wartosci aktywow funduszu.

4. Pelna informacja o strukturze aktywow otwartego funduszu i pracowniczego funduszu, z uwzglednieniem takze lokat stanowiacych mniej niz 1 proc. wartosci aktywow funduszu, jest udostepniana na koniec kazdego okresu rocznego.

Art. 194. 1. Informacje, o ktorych mowa w art. 193 ust. 2-4, otwarty fundusz przekazuje niezwlocznie do organu nadzoru oraz publikuje na ogolnodostepnej stronie internetowej.

2. Pracowniczy fundusz przekazuje niezwlocznie informacje, o ktorej mowa w art. 193 ust. 4, do organu nadzoru oraz akcjonariuszom pracowniczego towarzystwa zarzadzajacego tym funduszem.

Art. 195. Towarzystwo i fundusz maja obowiazek dostarczania organowi nadzoru okresowych sprawozdan oraz biezacych informacji dotyczacych ich dzialalnosci i sytuacji finansowej.

Art. 196. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) szczegolowe warunki, jakim powinien odpowiadac prospekt informacyjny, oraz niezbedna tresc [z dniem 1 kwietnia 2005 r. w art. 196 w pkt 1 wyrazy "niezbedna tresc" zastepuje sie wyrazem "wzory"] informacji, o ktorych mowa w art. 191 i 192,

2) sposob i termin udostepniania przez fundusz prospektu informacyjnego oraz informacji, o ktorych mowa w art. 191-193,

3) zakres sprawozdan i biezacych informacji dostarczanych przez towarzystwo i fundusz do organu nadzoru oraz terminy przekazywania tych sprawozdan i informacji.

Art. 197. 1. Informacje o otwartym funduszu lub towarzystwie publikowane przez powszechne towarzystwo lub na zlecenie powszechnego towarzystwa, a takze na rzecz powszechnego towarzystwa lub otwartego funduszu, w tym informacje reklamowe, a takze informacje o pracowniczym funduszu, udostepniane przez pracownicze towarzystwo powinny rzetelnie przedstawiac sytuacje finansowa funduszu lub towarzystwa oraz ryzyko zwiazane z czlonkostwem w funduszu.

2. Jezeli organ nadzoru stwierdzi, ze publikacje albo udostepniane lub rozpowszechniane publicznie informacje, o ktorych mowa w ust. 1, wprowadzaja w blad lub moga wprowadzac w blad, moze, w drodze decyzji administracyjnej, zakazac towarzystwu ich oglaszania, udostepniania lub rozpowszechniania.

3. W decyzji administracyjnej, o ktorej mowa w ust. 2, nakazuje sie jednoczesnie towarzystwu ogloszenie lub udostepnienie sprostowania o tresci i formie wskazanych przez organ nadzoru i we wskazanym przez organ nadzoru terminie.

4. Jezeli zakaz lub nakaz nie zostanie wykonany, organ nadzoru naklada na towarzystwo kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl oraz na koszt towarzystwa oglasza lub udostepnia sprostowanie, o ktorym mowa w ust. 3.

Art. 198. Jezeli towarzystwo lub depozytariusz nie wypelnia okreslonych w ustawie obowiazkow przekazywania informacji organowi nadzoru lub czlonkom funduszu, organ nadzoru moze nalozyc kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl.

Rozdzial 21

Nadzor nad dzialalnoscia funduszy emerytalnych

Art. 199. skreslony.

Art. 200. 1. Zadaniem organu nadzoru jest ochrona interesow czlonkow funduszy oraz uczestnikow pracowniczych programow emerytalnych.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. uchyla sie ust. 1]

2. Zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, organ nadzoru realizuje poprzez:

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. w ust. 2 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Zadaniem organu nadzoru jest:"]

1) sprawowanie nadzoru nad dzialalnoscia funduszy,

2) skreslony,

3) sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem pracowniczych programow emerytalnych,

4) poglebianie wiedzy spoleczenstwa na temat celow i zasad dzialalnosci funduszy, ze szczegolnym uwzglednieniem praw przyslugujacych ich czlonkom,

5) poglebianie wiedzy spoleczenstwa na temat celow i zasad funkcjonowania pracowniczych programow emerytalnych, ze szczegolnym uwzglednieniem praw uczestnikow takich programow,

6) wspoldzialanie z organami administracji rzadowej, Narodowym Bankiem Polskim, Zakladem Ubezpieczen Spolecznych, towarzystwami, podmiotami dzialajacymi na rzecz funduszy oraz zwiazkami pracodawcow, zwiazkami zawodowymi i innymi organizacjami spolecznymi w zakresie ksztaltowania polityki panstwa zapewniajacej bezpieczny rozwoj funduszy i pracowniczych programow emerytalnych,

7) udzielanie informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu w zakresie niezbednym do wykonywania nadzoru nad bankami pelniacymi funkcje depozytariuszy i bankami bedacymi akcjonariuszami towarzystw,

8) udzielanie informacji Komisji Papierow Wartosciowych i Gield w zakresie niezbednym do wykonywania nadzoru nad dzialalnoscia Krajowego Depozytu,

9) podejmowanie innych dzialan przewidzianych przepisami niniejszej ustawy.

Art. 200a. Organ nadzoru wspolpracuje z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbednym do realizacji jego zadan ustawowych.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. uchyla sie art. 200a]

Art. 201. skreslony.

Art. 202. 1. Do postepowania przed organem nadzoru stosuje sie przepisy kodeksu postepowania administracyjnego, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

2. Na decyzje organu nadzoru sluzy skarga do Naczelnego Sadu Administracyjnego.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do decyzji organu nadzoru stosuje sie art. 127 3 Kodeksu postepowania administracyjnego."]

3. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez organ nadzoru nie wstrzymuje wykonania decyzji organu nadzoru o cofnieciu zezwolenia na utworzenie towarzystwa, jezeli cofniecie zezwolenia nastepuje z innych przyczyn niz okreslone w art. 61.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Organ nadzoru moze nadac decyzji administracyjnej rygor natychmiastowej wykonalnosci, rowniez jezeli wymaga tego interes czlonkow funduszy emerytalnych lub uczestnikow pracowniczych programow emerytalnych."]

4. Przy ustalaniu wysokosci kary pienieznej nakladanej na podstawie przepisow ustawy organ nadzoru jest obowiazany uwzgledniac rodzaj i wage stwierdzonych nieprawidlowosci.

Art. 203. 1. Koszty nadzoru nad dzialalnoscia funduszy emerytalnych ponosza powszechne towarzystwa do wysokosci 0,14 proc. skladek wplaconych w danym roku do zarzadzanych przez nie otwartych funduszy.

2. Koszty funkcjonowania dzialalnosci rzecznika ubezpieczonych, dzialajacego na podstawie odrebnej ustawy, ponosza towarzystwa emerytalne do wysokosci 0,01 proc. skladek wplaconych w danym roku do otwartych funduszy.

3. Naleznosci z tytulow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, podlegaja egzekucji w trybie przepisow o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

4. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych okresla, w drodze rozporzadzenia, wysokosc oraz sposob obliczania wplat na pokrycie kosztow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, proporcjonalnie do wplaconej skladki, terminy uiszczenia wplat oraz wysokosc odsetek za ich nieuiszczenie w terminie.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. uchyla sie art. 203]

Art. 204. 1. W ramach nadzoru nad dzialalnoscia funduszy organ nadzoru jest uprawniony w szczegolnosci do:

1) zadania udostepnienia przez towarzystwo kopii dokumentow zwiazanych z dzialalnoscia funduszu lub towarzystwa oraz zapoznawania sie z ich trescia,

2) zadania wszelkich informacji i wyjasnien, dotyczacych dzialalnosci funduszu lub towarzystwa, od czlonkow zarzadu, rady nadzorczej, pracownikow towarzystwa oraz innych osob zwiazanych z towarzystwem lub funduszem umowa zlecenia, umowa o dzielo lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze,

3) zadania udostepnienia przez depozytariusza lub osobe trzecia, ktorej fundusz lub towarzystwo powierzyly wykonywanie niektorych czynnosci, wszelkich informacji, dokumentow i wyjasnien dotyczacych wykonywanych czynnosci na rzecz funduszu lub towarzystwa.

2. Organ nadzoru, kierujac pisemne zadanie, o ktorym mowa w ust. 1, wskazuje termin jego wykonania.

3. W razie stwierdzenia, na podstawie uzyskanych informacji, wyjasnien i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, przypadkow naruszen prawa lub interesu czlonkow funduszu, organ nadzoru powiadamia towarzystwo, depozytariusza lub osobe trzecia, ktorej fundusz lub towarzystwo powierzyly wykonywanie niektorych czynnosci, o stwierdzonych nieprawidlowosciach i wyznacza termin do ich usuniecia.

4. Towarzystwo, depozytariusz lub osoba trzecia, ktorej fundusz lub towarzystwo powierzylo wykonywanie niektorych czynnosci, moze w terminie 7 dni od dnia doreczenia powiadomienia pisemnie zglosic umotywowane zastrzezenia do tresci powiadomienia.

5. Organ nadzoru po rozpatrzeniu zastrzezen powiadamia towarzystwo, depozytariusza lub osobe trzecia, ktorej fundusz lub towarzystwo powierzylo wykonywanie niektorych czynnosci, o sposobie ich rozpatrzenia. W powiadomieniu o rozpatrzeniu zastrzezen organ nadzoru moze:

1) uwzglednic zastrzezenia w calosci lub w czesci i dokonac odpowiedniej zmiany w tresci powiadomienia,

2) nie uwzglednic zastrzezen, jezeli sa bezzasadne.

6. W przypadku gdy zostaly zgloszone zastrzezenia zgodnie z ust. 4, termin do usuniecia nieprawidlowosci, o ktorym mowa w ust. 3, liczy sie od dnia doreczenia powiadomienia o rozpatrzeniu zastrzezen.

7. W terminie 3 dni od dnia uplywu terminu wyznaczonego do usuniecia nieprawidlowosci, towarzystwo, depozytariusz lub osoba trzecia, do ktorej zostalo skierowane powiadomienie, informuje pisemnie organ nadzoru o sposobie usuniecia nieprawidlowosci.

8. W razie nieusuniecia nieprawidlowosci w wyznaczonym terminie, organ nadzoru moze nalozyc na towarzystwo, depozytariusza lub osobe trzecia, ktorej fundusz lub towarzystwo powierzylo wykonywanie niektorych czynnosci, kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl.

9. W przypadku stwierdzenia na podstawie uzyskanych informacji, wyjasnien lub dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1, razacego naruszenia prawa lub razacego naruszenia interesu czlonkow funduszy, organ nadzoru moze nalozyc na towarzystwo, depozytariusza lub osobe trzecia, ktorej fundusz lub towarzystwo powierzyly wykonywanie niektorych czynnosci, kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl, bezposrednio po stwierdzeniu tych naruszen.

Art. 204a. 1. Organ nadzoru moze przeprowadzic w kazdym czasie kontrole dzialalnosci funduszu, towarzystwa, depozytariusza, a takze osoby trzeciej, ktorej fundusz lub towarzystwo powierzyly wykonywanie niektorych czynnosci.

2. Osoba upowazniona przez organ nadzoru ma prawo wstepu do pomieszczen:

1) towarzystwa - w celu sprawdzenia, czy dzialalnosc towarzystwa lub funduszu jest zgodna z prawem, statutem towarzystwa lub funduszu lub interesem czlonkow funduszu,

2) depozytariusza - w celu sprawdzenia, czy jego dzialalnosc zwiazana z przechowywaniem aktywow funduszu jest zgodna z prawem lub z umowa o przechowywanie aktywow funduszu lub interesem czlonkow funduszu,

3) osoby trzeciej, ktorej fundusz lub towarzystwo powierzyly wykonywanie niektorych czynnosci - w celu sprawdzenia, czy jej dzialalnosc zwiazana z wykonywaniem niektorych czynnosci na rzecz funduszu lub towarzystwa jest zgodna z prawem lub interesem czlonkow funduszu.

3. Osoba przeprowadzajaca kontrole ma prawo:

1) wgladu do wszelkich ksiag, dokumentow i innych nosnikow informacji,

2) zadania sporzadzenia oraz wydania kopii tych dokumentow i nosnikow informacji,

3) zadania udzielenia informacji przez czlonkow wladz statutowych i pracownikow kontrolowanych podmiotow lub innych osob zwiazanych z podmiotem kontrolowanym umowa zlecenia, umowa o dzielo lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze,

4) zadania zabezpieczenia dokumentow i innych dowodow.

4. Organ nadzoru w upowaznieniu do prowadzenia kontroli wskazuje pracownika Urzedu Komisji Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych uprawnionego do przeprowadzenia kontroli oraz okresla przedmiot i zakres kontroli.

5. Osoba przeprowadzajaca kontrole jest obowiazana z dokonanych czynnosci sporzadzic i podpisac protokol kontroli. Protokol podpisuje rowniez osoba upowazniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego.

6. Po podpisaniu protokolu kontroli, organ nadzoru powiadamia pisemnie podmiot kontrolowany o stwierdzonych nieprawidlowosciach i wyznacza termin do ich usuniecia. Przepisy art. 204 ust. 4-8 stosuje sie odpowiednio.

7. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli razacych nieprawidlowosci, organ nadzoru moze nalozyc na podmiot kontrolowany kare pieniezna w wysokosci do 500.000 zl, bezposrednio po ich stwierdzeniu.

8. Minister wlasciwy do spraw zabezpieczenia spolecznego okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb przeprowadzania kontroli oraz dokumentowania jej przebiegu, majac na wzgledzie realizacje celow kontroli, o ktorych mowa w ust. 2, oraz zapewnienie jej szybkosci i skutecznosci.

Art. 204b. 1. Powiadomienie, o ktorym mowa w art. 204 ust. 3 oraz art. 204a ust. 6, powinno zawierac:

1) oznaczenie organu nadzoru,

2) date wydania,

3) oznaczenie podmiotu, do ktorego kierowane jest powiadomienie,

4) wskazanie stwierdzonych nieprawidlowosci oraz termin do ich usuniecia,

5) uzasadnienie faktyczne i prawne,

6) pouczenie o prawie zgloszenia zastrzezen,

7) pouczenie o tresci art. 204 ust. 8,

8) podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego osoby upowaznionej do wydania powiadomienia pokontrolnego.

2. Powiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1, oraz powiadomienie o rozpatrzeniu zastrzezen, o ktorym mowa w art. 204 ust. 5, jest czynnoscia nadzorcza, ktora nie rozstrzyga co do istoty jakiejkolwiek sprawy ani nie dotyczy uprawnien lub obowiazkow wynikajacych z przepisow prawa.

3. W razie wniesienia skargi do sadu administracyjnego na decyzje administracyjna, o ktorej mowa w art. 204 ust. 8, sad administracyjny moze wstrzymac jej wykonanie, rowniez wtedy, jezeli skarzacy uprawdopodobni, iz ocena dzialalnosci towarzystwa, depozytariusza lub osoby trzeciej, ktorej fundusz lub towarzystwo powierzylo wykonywanie niektorych czynnosci, zawarta w powiadomieniu, o ktorym mowa w art. 204 ust. 3 albo art. 204a ust. 6, razaco narusza prawo.

Art. 204c. Jezeli towarzystwo lub fundusz prowadza dzialalnosc z naruszeniem prawa, statutu lub razacym naruszeniem interesow czlonkow funduszu, organ nadzoru moze nalozyc na czlonka zarzadu towarzystwa emerytalnego, odpowiedzialnego za te naruszenia, kare pieniezna do wysokosci trzykrotnosci miesiecznego wynagrodzenia brutto tej osoby, wyliczonego na podstawie wynagrodzenia za ostatnie 3 miesiace przed nalozeniem kary, niezaleznie od innych srodkow nadzorczych przewidzianych przepisami prawa.

Art. 205. 1. Czlonek moze wniesc do organu nadzoru skarge na fundusz, jezeli sadzi, ze dzialalnosc tego funduszu jest niezgodna z przepisami prawa lub postanowieniami statutu funduszu.

2. Skarge na fundusz moze wniesc takze osoba, ktora byla uprzednio jego czlonkiem w okresie 6 miesiecy poprzedzajacych wniesienie skargi.

3. W imieniu grupy czlonkow skarge na fundusz moze wniesc do organu nadzoru takze organizacja spoleczna, ktorej zadanie nie polega na prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej.

Art. 206. 1. Organ nadzoru moze zadac zwolania posiedzenia zarzadu, rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa oraz umieszczenia poszczegolnych spraw w porzadku obrad tych organow, jezeli uzna to za konieczne do prawidlowego sprawowania nadzoru nad dzialalnoscia funduszu lub towarzystwa.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, organ nadzoru deleguje swojego przedstawiciela do udzialu w posiedzeniu zarzadu, rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa, ktory jest uprawniony do zabierania glosu w sprawach objetych porzadkiem obrad tych organow.

3. Organ nadzoru w pisemnym wezwaniu wystepuje z zadaniem, o ktorym mowa w ust. 1, okreslajac termin, przed ktorego uplywem posiedzenie zarzadu, rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa powinno sie odbyc. Termin ten nie moze byc krotszy niz 30 dni, liczac od dnia doreczenia wezwania.

4. Towarzystwo jest obowiazane niezwlocznie poinformowac organ nadzoru o ustalonym terminie posiedzenia.

5. Jezeli w ciagu 14 dni od dnia doreczenia wezwania termin posiedzenia zarzadu, rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa nie zostanie ustalony lub zostanie ustalony z naruszeniem terminu okreslonego w wezwaniu, organ nadzoru moze zwolac posiedzenie zarzadu, rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy towarzystwa na koszt towarzystwa.

Art. 207. W sprawach cywilnych z zakresu tworzenia i dzialania funduszy przewodniczacemu Komisji Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych przysluguja uprawnienia prokuratora, wynikajace z wlasciwych przepisow kodeksu postepowania cywilnego.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. po art. 207 dodaje sie art. 207a w brzmieniu:

"Art. 207a. Organ nadzoru moze byc uczestnikiem postepowania rejestrowego dotyczacego towarzystwa emerytalnego lub funduszu emerytalnego."]

Art. 208. Przewodniczacy Komisji Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych sklada raz w roku sprawozdanie z dzialalnosci Komisji ministrowi wlasciwemu do spraw instytucji finansowych i ministrowi wlasciwemu do spraw zabezpieczenia spolecznego.

[Z dniem 1 stycznia 2004 r. uchyla sie art. 208]

Art. 209. skreslony.

Art. 210. Do przewodniczacego i czlonkow Komisji Nadzoru Ubezpieczen i Funduszy Emerytalnych oraz pracownikow Urzedu tej Komisji, a takze osob pozostajacych z Urzedem tej Komisji w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze stosuje sie odpowiednio przepisy art. 49.

Art. 211-214. skreslone.

Rozdzial 22

Przepisy karne

Art. 215. Kto nie bedac do tego uprawniony uzywa w nazwie (firmie) lub do okreslenia prowadzonej przez siebie dzialalnosci gospodarczej albo w reklamie okreslen, o ktorych mowa w art. 10 ust. 2 lub art. 28 ust. 1,

podlega grzywnie do 1.000.000 zl lub karze pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 216. Kto bez wymaganego zezwolenia prowadzi dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 2 ust. 2 lub art. 29 ust. 1,

podlega grzywnie do 5.000.000 zl lub karze pozbawienia wolnosci do lat 5.

Art. 217. Kto, podejmujac decyzje inwestycyjne na rachunek funduszu, narusza wymogi w zakresie dzialalnosci lokacyjnej okreslone w niniejszej ustawie, stwarzajac przez to zagrozenie dla interesow czlonka funduszu,

podlega grzywnie do 1.000.000 zl.

Art. 218. 1. Kto, bedac odpowiedzialny za informacje zawarte w prospekcie informacyjnym, podaje nieprawdziwe lub zataja prawdziwe dane, wplywajace w istotny sposob na tresc informacji,

podlega grzywnie do 5.000.000 zl lub karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

2. Kto, bedac odpowiedzialny za inne informacje udostepniane czlonkom funduszu lub organowi nadzoru, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, dopuszcza sie czynu okreslonego w ust. 1,

podlega grzywnie do 1.000.000 zl.

Art. 219. 1. Kto, wbrew zakazowi przewidzianemu w art. 92 ust. 1, oferuje w ramach dzialalnosci akwizycyjnej okreslone w tym przepisie dodatkowe korzysci materialne w celu sklonienia do przystapienia do otwartego funduszu lub pozostawania jego czlonkiem,

podlega grzywnie do 1.000.000 zl.

2. Tej samej karze podlega, kto, nie bedac wpisany do rejestru osob uprawnionych do wykonywania czynnosci akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy, wykonuje takie czynnosci na rzecz otwartego funduszu albo wykonuje czynnosci akwizycyjne niezgodnie z trescia wpisu.

2a. Kto, prowadzac dzialalnosc akwizycyjna, nie czyni tego za posrednictwem osoby wpisanej do rejestru osob uprawnionych do wykonywania czynnosci akwizycyjnych na rzecz otwartych funduszy albo prowadzi taka dzialalnosc za posrednictwem osob wykonujacych te czynnosci niezgodnie z trescia wpisu,

podlega grzywnie do 1.000.000 zl.

3. Tej samej karze podlega, kto prowadzac dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 92 ust. 2, oferuje dodatkowe korzysci materialne w zamian za przystapienie do okreslonego otwartego funduszu lub za pozostawanie jego czlonkiem.

4. Tej samej karze podlega ten, kto wbrew zakazowi okreslonemu w art. 230a zawiera umowy lub przyjmuje oswiadczenia, z ktorych wynika zobowiazanie do przystapienia do okreslonego otwartego funduszu badz do korzystania z posrednictwa okreslonego podmiotu przy przystepowaniu do otwartego funduszu.

Art. 219a. Kto prowadzi dzialalnosc akwizycyjna na rzecz otwartego funduszu z naruszeniem zasad okreslonych w art. 93a,

podlega grzywnie do 20.000 zl.

Art. 220. 1. Kto, bedac obowiazany do zachowania tajemnicy zawodowej dotyczacej dzialalnosci funduszu, ujawnia ja lub wykorzystuje,

podlega grzywnie do 1.000.000 zl lub karze pozbawienia wolnosci do lat 3.

2. Jezeli sprawca dopuszcza sie czynu okreslonego w ust. 1 w celu osiagniecia korzysci majatkowej lub osobistej,

podlega grzywnie do 5.000.000 zl lub karze pozbawienia wolnosci do lat 5.

Art. 221. Kto, bedac obowiazany do podjecia czynnosci przewidzianych w rozdziale 18 w zwiazku z wystapieniem w otwartym funduszu niedoboru, nie dopelnia ciazacych na nim obowiazkow,

podlega grzywnie do 1.000.000 zl.

Art. 222. Odpowiedzialnosci karnej, przewidzianej w przepisach art. 215-221, podlega takze ten, kto dopuszcza sie czynow okreslonych w tych przepisach, dzialajac w imieniu osoby prawnej.

Rozdzial 23

Zmiany w przepisach obowiazujacych

Art. 223-228. pominiete. Wprowadzaly zmiany do ustaw: z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego; z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych; z 28 lipca 1990 r. o dzialalnosci ubezpieczeniowej; z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych; z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych; z 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci.

Rozdzial 24

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 229. 1. Do 31 grudnia 2004 r. powszechne towarzystwo moze zarzadzac jednym otwartym funduszem dzialajacym na zasadach okreslonych w ustawie.

2. Od 1 stycznia 2005 r. powszechne towarzystwo moze zarzadzac dwoma otwartymi funduszami oznaczonymi jako odpowiednio "otwarty fundusz emerytalny typu A" i "otwarty fundusz emerytalny typu B".

3. Otwarty fundusz prowadzacy dzialalnosc lokacyjna, na zasadach okreslonych w rozdziale 15, jest obowiazany uzywac w swojej nazwie okreslenia "otwarty fundusz emerytalny typu A" nie pozniej niz od 1 stycznia 2005 r.

4. Otwarty fundusz typu B nie moze lokowac swoich aktywow w kategoriach lokat wymienionych w art. 141 ust. 1 pkt 3-8, 10, 12 i ust. 3 oraz w art. 143.

5. Ustalanie sredniej wazonej stopy zwrotu oraz minimalnej wymaganej stopy zwrotu nastepuje odrebnie w odniesieniu do otwartego funduszu typu A i otwartego funduszu typu B.

6. Ilekroc w niniejszej ustawie jest mowa o relacji wartosci aktywow netto otwartego funduszu do wartosci aktywow netto wszystkich otwartych funduszy poczawszy od 1 stycznia 2005 r., nalezy przez to rozumiec relacje wartosci aktywow netto otwartego funduszu okreslonego typu do wartosci aktywow netto wszystkich otwartych funduszy tego samego typu.

7. Uzyskanie czlonkostwa w otwartym funduszu typu B moze nastapic nie wczesniej niz po ukonczeniu 50 lat.

Art. 230. Przy powolywaniu czlonkow Komitetu Doradczego Urzedu Nadzoru na pierwsza kadencje prezes Rady Ministrow okresla, ktorzy z czlonkow sa powolywani na 2, 4 oraz 6 lat.

Art. 230a. Do 15 lutego 1999 r. jest zabronione prowadzenie dzialalnosci akwizycyjnej, w tym reklamowej, na rzecz otwartych funduszy emerytalnych oraz wykonywanie czynnosci akwizycyjnych na rzecz tych funduszy.

Art. 231. (Stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie 1 kwietnia 1999 r., z wyjatkiem: 1) art. 199-214 i art. 230, ktore wchodza w zycie 1 maja 1998 r.; 2) art. 1-60, art. 92-94, art. 152, art. 157-164, art. 197, art. 215-222 i art. 230a, ktore wchodza w zycie 1 sierpnia 1998 r.; 3) art. 81-85, art. 90, art. 98 i art. 189-190, ktore wchodza w zycie 1 marca 1999 r.)

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.