Tekst ujednolicony, obowiazujacy od 10 pazdziernika 2005 roku

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

I. Tekst ujednolicony ustawy o samorzadzie gminnym (dawniej: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie terytorialnym) sporzadzilismy na podstawie Dziennikow Ustaw:

II. Ostatnia nowelizacja z 28 lipca 2005 r. zmienia tylko jeden przepis: pkt 13 w art. 18 ust. 2. Jego nowe brzmienie obowiazuje od 10 pazdziernika 2005 r.

III. W Dz. U. z 2004 r. Nr 167 opublikowany jest wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 13 lipca 2004 r., w ktorym stwierdzona zostala niezgodnosc z Konstytucja kilku przepisow ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadzie gminnym oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 214, poz. 1806). Wyrok zostal szerzej omowiony w artykule "Mandat radnego albo interesy z gmina". W prezentowanej nizej wersji ustawy z 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym zaznaczylismy, ktore przepisy i w jakim zakresie zostaly uznane za niekonstytucyjne.

SPIS TRESCI

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Mieszkancy gminy tworza z mocy prawa wspolnote samorzadowa.

2. Ilekroc w ustawie jest mowa o gminie, nalezy przez to rozumiec wspolnote samorzadowa oraz odpowiednie terytorium.

Art. 2. 1 Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasna odpowiedzialnosc.

2. Gmina posiada osobowosc prawna.

3. Samodzielnosc gminy podlega ochronie sadowej.

Art. 3. 1. O ustroju gminy stanowi jej statut.

2. Projekt statutu gminy powyzej 300 000 mieszkancow podlega uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrow na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej.

3. W sprawach spornych rozstrzyga Rada Ministrow.

Art. 4. 1. Rada Ministrow, w drodze rozporzadzenia:

1) tworzy, laczy, dzieli i znosi gminy oraz ustala ich granice,

2) nadaje gminie lub miejscowosci status miasta i ustala jego granice,

3) ustala i zmienia nazwy gmin oraz siedziby ich wladz.

2. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc wydane takze na wniosek zainteresowanej rady gminy.

3. Ustalenie i zmiana granic gmin dokonywane sa w sposob zapewniajacy gminie terytorium mozliwie jednorodne ze wzgledu na uklad osadniczy i przestrzenny, uwzgledniajacy wiezi spoleczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewniajacy zdolnosc wykonywania zadan publicznych.

4. Nadanie gminie lub miejscowosci statusu miasta, ustalenie jego granic i ich zmiana dokonywane sa w sposob uwzgledniajacy infrastrukture spoleczna i techniczna oraz uklad urbanistyczny i charakter zabudowy.

5. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuja z dniem 1 stycznia.

Art. 4a. 1. Wydanie rozporzadzenia, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1, wymaga zasiegniecia przez ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych rad gmin, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkancami, a w przypadku zmian granic gmin naruszajacych granice powiatow lub wojewodztw - dodatkowo opinii odpowiednich rad powiatow lub sejmikow wojewodztw, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Konsultacje z mieszkancami w sprawach zmiany granic gmin lub granic miasta polegajacej na wylaczeniu obszaru lub czesci obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego wlaczeniu do sasiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sasiedniej gminy moga zostac ograniczone do:

1) mieszkancow jednostki pomocniczej gminy objetych zmiana - przez odpowiednie rady gmin,

2) mieszkancow gmin objetych zmiana naruszajaca granice powiatow lub wojewodztw - przez odpowiednie rady powiatow lub sejmiki wojewodztw.

3. W przypadku niewyrazenia opinii, o ktorej mowa w ust. 1, w terminie 3 miesiecy od dnia otrzymania wystapienia o opinie, wymog zasiegniecia opinii uznaje sie za spelniony.

Art. 4b. 1. Wydanie rozporzadzenia, o ktorym mowa w art. 4 ust. 1, na wniosek rady gminy wymaga:

1) wniosku rady gminy poprzedzonego przeprowadzeniem przez te rade konsultacji z mieszkancami, wraz z uzasadnieniem oraz niezbednymi dokumentami, mapami i informacjami potwierdzajacymi zasadnosc wniosku,

2) opinii rad gmin objetych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkancami, a w przypadku zmiany granic gminy naruszajacej granice powiatow lub wojewodztw - opinii odpowiednich rad powiatow lub sejmikow wojewodztw,

3) opinii wojewody wlasciwego dla gminy lub gmin objetych wnioskiem.

2. Do wniosku i opinii, o ktorych mowa w ust. 1, przepisy art. 4a ust. 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

3. Rada gminy wystepuje z wnioskiem, o ktorym mowa w ust. 1, do ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej za posrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.

4. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, tryb postepowania przy skladaniu wnioskow, o ktorych mowa w ust. 1, oraz dokumenty, ktore nalezy dolaczyc do wniosku.

Art. 5. 1. Gmina moze tworzyc jednostki pomocnicze: solectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostka pomocnicza moze byc rowniez polozone na terenie gminy miasto.

2. Jednostke pomocnicza tworzy rada gminy, w drodze uchwaly, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkancami lub z ich inicjatywy.

3. Zasady tworzenia, laczenia, podzialu oraz znoszenia jednostki pomocniczej okresla statut gminy.

4. (skreslony).

Art. 5a. 1. W wypadkach przewidzianych ustawa oraz w innych sprawach waznych dla gminy moga byc przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkancami gminy.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkancami gminy okresla uchwala rady gminy.

Art. 5b. 1. Gmina podejmuje dzialania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorzadowej wsrod mieszkancow gminy, w tym zwlaszcza wsrod mlodziezy.

2. Rada gminy na wniosek zainteresowanych srodowisk moze wyrazic zgode na utworzenie mlodziezowej rady gminy majacej charakter konsultacyjny.

3. Rada gminy, powolujac mlodziezowa rade gminy, nadaje jej statut okreslajacy tryb wyboru jej czlonkow i zasady dzialania.

Rozdzial 2

Zakres dzialania i zadania gminy

Art. 6. 1. Do zakresu dzialania gminy naleza wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzezone ustawami na rzecz innych podmiotow.

2. Jezeli ustawy nie stanowia inaczej, rozstrzyganie w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, nalezy do gminy.

Art. 7. 1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspolnoty nalezy do zadan wlasnych gminy. W szczegolnosci zadania wlasne obejmuja sprawy:

1) ladu przestrzennego, gospodarki nieruchomosciami, ochrony srodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

2) gminnych drog, ulic, mostow, placow oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociagow i zaopatrzenia w wode, kanalizacji, usuwania i oczyszczania sciekow komunalnych, utrzymania czystosci i porzadku oraz urzadzen sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadow komunalnych, zaopatrzenia w energie elektryczna i cieplna oraz gaz,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy spolecznej, w tym osrodkow i zakladow opiekunczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytkow i opieki nad zabytkami,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenow rekreacyjnych i urzadzen sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni gminnej i zadrzewien,

13) cmentarzy gminnych,

14) porzadku publicznego i bezpieczenstwa obywateli oraz ochrony przeciwpozarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposazenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,

15) utrzymania gminnych obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej oraz obiektow administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciazy opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorzadowej,

18) promocji gminy,

19) wspolpracy z organizacjami pozarzadowymi,

20) wspolpracy ze spolecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych panstw.

2. Ustawy okreslaja, ktore zadania wlasne gminy maja charakter obowiazkowy.

3. Przekazanie gminie, w drodze ustawy, nowych zadan wlasnych wymaga zapewnienia koniecznych srodkow finansowych na ich realizacje w postaci zwiekszenia dochodow wlasnych gminy lub subwencji. Przepis art. 8 ust. 4 i 5 stosuje sie odpowiednio.

Art. 8. 1. Ustawy moga nakladac na gmine obowiazek wykonywania zadan zleconych z zakresu administracji rzadowej, a takze z zakresu organizacji przygotowan i przeprowadzenia wyborow powszechnych oraz referendow.

2. Zadania z zakresu administracji rzadowej gmina moze wykonywac rowniez na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

2a. Gmina moze wykonywac zadania z zakresu wlasciwosci powiatu oraz zadania z zakresu wlasciwosci wojewodztwa na podstawie porozumien z tymi jednostkami samorzadu terytorialnego.

2b. Spory majatkowe wynikle z porozumien, o ktorych mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sad powszechny.

3. Gmina otrzymuje srodki finansowe w wysokosci koniecznej do wykonania zadan, o ktorych mowa w ust. 1, 2 i 2a.

4. Szczegolowe zasady i terminy przekazywania srodkow finansowych, o ktorych mowa w ust. 3, okreslaja ustawy nakladajace na gminy obowiazek wykonywania zadan zleconych lub zawarte porozumienia.

5. W przypadku niedotrzymania terminow, o ktorych mowa w ust. 4, gminie przysluguja odsetki w wysokosci ustalonej dla zaleglosci podatkowych.

Art. 8a. Gmina ma obowiazek przejecia przekazanych przez Wojskowa Agencje Mieszkaniowa zbednych tej Agencji nieruchomosci gruntowych, budynkow i lokali oraz urzadzen infrastruktury.

Art. 9. 1. W celu wykonywania zadan gmina moze tworzyc jednostki organizacyjne, a takze zawierac umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarzadowymi.

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna moze prowadzic dzialalnosc gospodarcza wykraczajaca poza zadania o charakterze uzytecznosci publicznej wylacznie w przypadkach okreslonych w odrebnej ustawie.

3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gmine zadan o charakterze uzytecznosci publicznej, okresla odrebna ustawa.

4. Zadaniami uzytecznosci publicznej, w rozumieniu ustawy, sa zadania wlasne gminy, okreslone w art. 7 ust. 1, ktorych celem jest biezace i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludnosci w drodze swiadczenia uslug powszechnie dostepnych.

Art. 10. 1. Wykonywanie zadan publicznych moze byc realizowane w drodze wspoldzialania miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego.

2. Gminy, zwiazki miedzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorzadu terytorialnego moga sobie wzajemnie badz innym jednostkom samorzadu terytorialnego udzielac pomocy, w tym pomocy finansowej.

Rozdzial 3

Wladze gminy

Art. 11. 1. Mieszkancy gminy podejmuja rozstrzygniecia w glosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za posrednictwem organow gminy.

2. (skreslony)

Art. 11a. 1. Organami gminy sa:

1) rada gminy,

2) wojt (burmistrz, prezydent miasta).

2. Zasady i tryb przeprowadzania wyborow do rady gminy oraz wyboru wojta (burmistrza, prezydenta miasta) okreslaja odrebne ustawy.

3. Ilekroc w ustawie jest mowa o wojcie, nalezy przez to rozumiec takze burmistrza oraz prezydenta miasta.

Art. 11b. 1. Dzialalnosc organow gminy jest jawna. Ograniczenia jawnosci moga wynikac wylacznie z ustaw.

2. Jawnosc dzialania organow gminy obejmuje w szczegolnosci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstepu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a takze dostepu do dokumentow wynikajacych z wykonywania zadan publicznych, w tym protokolow posiedzen organow gminy i komisji rady gminy.

3. Zasady dostepu do dokumentow i korzystania z nich okresla statut gminy.

Art. 12. Zasady i tryb przeprowadzania referendum gminnego okresla odrebna ustawa.

Art. 13. (skreslony).

Art. 14. Uchwaly rady gminy zapadaja zwykla wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady, w glosowaniu jawnym, chyba ze ustawa stanowi inaczej.

Art. 15. 1. Z zastrzezeniem art. 12 organem stanowiacym i kontrolnym w gminie jest rada gminy.

2. Jezeli siedziba rady gminy znajduje sie w miescie polozonym na terytorium tej gminy, rada nosi nazwe rady miejskiej.

Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4 lata liczac od dnia wyboru.

Art. 17. W sklad rady wchodza radni w liczbie:

1) pietnastu w gminach do 20 000 mieszkancow,

2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkancow,

3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkancow,

4) dwudziestu pieciu w gminach do 200 000 mieszkancow oraz po trzech na kazde dalsze rozpoczete 100 000 mieszkancow, nie wiecej jednak niz czterdziestu pieciu radnych.

Art. 18. 1. Do wlasciwosci rady gminy naleza wszystkie sprawy pozostajace w zakresie dzialania gminy, o ile ustawy nie stanowia inaczej.

2. Do wylacznej wlasciwosci rady gminy nalezy:

1) uchwalanie statutu gminy,

2) ustalanie wynagrodzenia wojta, stanowienie o kierunkach jego dzialania oraz przyjmowanie sprawozdan z jego dzialalnosci,

3) powolywanie i odwolywanie skarbnika gminy, ktory jest glownym ksiegowym budzetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wojta,

4) uchwalanie budzetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budzetu oraz podejmowanie uchwaly w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytulu,

5) uchwalanie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programow gospodarczych,

7) ustalanie zakresu dzialania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skladnikow mienia do korzystania oraz zasad przekazywania srodkow budzetowych na realizacje zadan przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwal w sprawach podatkow i oplat w granicach okreslonych w odrebnych ustawach,

9) podejmowanie uchwal w sprawach majatkowych gminy, przekraczajacych zakres zwyklego zarzadu, dotyczacych:

a) okreslania zasad nabycia, zbycia i obciazenia nieruchomosci gruntowych oraz ich wydzierzawiania lub najmu na okres dluzszy niz trzy lata, o ile ustawy szczegolne nie stanowia inaczej; do czasu okreslenia zasad wojt moze dokonywac tych czynnosci wylacznie za zgoda rady gminy,

b) emitowania obligacji oraz okreslania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wojta,

c) zaciagania dlugoterminowych pozyczek i kredytow,

d) ustalania maksymalnej wysokosci pozyczek i kredytow krotkoterminowych zaciaganych przez wojta w roku budzetowym,

e) zobowiazan w zakresie podejmowania inwestycji i remontow o wartosci przekraczajacej granice ustalana corocznie przez rade gminy,

f) tworzenia i przystepowania do spolek i spoldzielni oraz rozwiazywania i wystepowania z nich,

g) okreslania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udzialow i akcji przez wojta,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiebiorstw, zakladow i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposazania ich w majatek,

i) ustalania maksymalnej wysokosci pozyczek i poreczen udzielanych przez wojta w roku budzetowym,

10) okreslanie wysokosci sumy, do ktorej wojt moze samodzielnie zaciagac zobowiazania,

11) podejmowanie uchwal w sprawie przyjecia zadan, o ktorych mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12) podejmowanie uchwal w sprawach wspoldzialania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majatku,

12a) podejmowanie uchwal w sprawach wspolpracy ze spolecznosciami lokalnymi i regionalnymi innych panstw oraz przystepowania do miedzynarodowych zrzeszen spolecznosci lokalnych i regionalnych,

13) podejmowanie uchwal w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placow bedacych drogami publicznymi lub nazw drog wewnetrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z pozn. zm.), a takze wznoszenia pomnikow,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

14a) podejmowanie uchwal w sprawie zasad udzielania stypendiow dla uczniow i studentow,

15) stanowienie w innych sprawach zastrzezonych ustawami do kompetencji rady gminy.

3. (skreslony).

4. (skreslony).

Art. 18a. 1. Rada gminy kontroluje dzialalnosc wojta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powoluje komisje rewizyjna.

2. W sklad komisji rewizyjnej wchodza radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubow, z wyjatkiem radnych pelniacych funkcje, o ktorych mowa w art. 19 ust. 1.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budzetu gminy i wystepuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wojtowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalna izbe obrachunkowa.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez rade w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnien kontrolnych innych komisji, powolywanych przez rade gminy na podstawie art. 21 ust. 1.

5. Zasady i tryb dzialania komisji rewizyjnej okresla statut gminy.

Art. 19. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczacego i 1-3 wiceprzewodniczacych bezwzgledna wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady, w glosowaniu tajnym.

2. Zadaniem przewodniczacego jest wylacznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczacy moze wyznaczyc do wykonywania swoich zadan wiceprzewodniczacego. W przypadku nieobecnosci przewodniczacego i niewyznaczenia wiceprzewodniczacego, zadania przewodniczacego wykonuje wiceprzewodniczacy najstarszy wiekiem.

3. (skreslony)

4. Odwolanie przewodniczacego i wiceprzewodniczacych nastepuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego skladu rady gminy w trybie okreslonym w ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczacego lub wiceprzewodniczacego rada podejmuje uchwale w sprawie przyjecia tej rezygnacji nie pozniej niz w ciagu 1 miesiaca od dnia zlozenia rezygnacji.

6. Niepodjecie uchwaly, o ktorej mowa w ust. 5, w ciagu 1 miesiaca od dnia zlozenia rezygnacji przez przewodniczacego lub wiceprzewodniczacego jest rownoznaczne z przyjeciem rezygnacji przez rade gminy z uplywem ostatniego dnia miesiaca, w ktorym powinna byc podjeta uchwala.

Art. 20. 1. Rada gminy obraduje na sesjach zwolywanych przez przewodniczacego w miare potrzeby, nie rzadziej jednak niz raz na kwartal. Do zawiadomienia o zwolaniu sesji dolacza sie porzadek obrad wraz z projektami uchwal.

1a. Rada gminy moze wprowadzic zmiany w porzadku bezwzgledna wiekszoscia glosow ustawowego skladu rady.

2. Pierwsza sesje nowo wybranej rady gminy zwoluje przewodniczacy rady poprzedniej kadencji na dzien przypadajacy w ciagu 7 dni po ogloszeniu zbiorczych wynikow wyborow do rad na obszarze calego kraju.

2a. Po uplywie terminu okreslonego w ust. 2 sesje zwoluje komisarz wyborczy na dzien przypadajacy w ciagu 21 dni po ogloszeniu zbiorczych wynikow wyborow dla calego kraju lub w przypadku wyborow przedterminowych w ciagu 21 dni po ogloszeniu wynikow wyborow do rady gminy.

2b. W przypadku wyborow przedterminowych, pierwsza sesje zwoluje osoba, ktora Prezes Rady Ministrow wyznaczyl do pelnienia funkcji organow jednostki samorzadu terytorialnego. Przepis ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

2c. Pierwsza sesje nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczacego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3. Na wniosek wojta lub co najmniej 1/4 ustawowego skladu rady gminy przewodniczacy obowiazany jest zwolac sesje na dzien przypadajacy w ciagu 7 dni od dnia zlozenia wniosku. Wniosek o zwolanie sesji powinien spelniac wymogi okreslone w ust. 1 w zdaniu drugim.

4. Do zmiany porzadku obrad sesji zwolanej w trybie okreslonym w ust. 3 stosuje sie przepis ust. 1a, z tym ze dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

5. Na wniosek wojta przewodniczacy rady gminy jest obowiazany wprowadzic do porzadku obrad najblizszej sesji rady gminy projekt uchwaly, jezeli wplynal on do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczecia sesji rady.

Art. 21. 1. Rada gminy ze swojego grona moze powolywac stale i dorazne komisje do okreslonych zadan, ustalajac przedmiot dzialania oraz sklad osobowy.

2. (skreslony)

3. Komisje podlegaja radzie gminy, przedkladaja jej plan pracy oraz sprawozdania z dzialalnosci.

4. W posiedzeniach komisji moga uczestniczyc radni niebedacy jej czlonkami. Moga oni zabierac glos w dyskusji i skladac wnioski bez prawa udzialu w glosowaniu.

Art. 22. 1. Organizacje wewnetrzna oraz tryb pracy organow gminy okresla statut gminy.

2. Statut gminy podlega ogloszeniu w wojewodzkim dzienniku urzedowym.

Art. 23. 1. Radny obowiazany jest kierowac sie dobrem wspolnoty samorzadowej gminy. Radny utrzymuje stala wiez z mieszkancami oraz ich organizacjami, a w szczegolnosci przyjmuje zglaszane przez mieszkancow gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak zwiazany instrukcjami wyborcow.

2. Radni moga tworzyc kluby radnych, dzialajace na zasadach okreslonych w statucie gminy.

Art. 23a. 1. Przed przystapieniem do wykonywania mandatu radni skladaja slubowanie:

"Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, slubuje uroczyscie obowiazki radnego sprawowac godnie, rzetelnie i uczciwie, majac na wzgledzie dobro mojej gminy i jej mieszkancow."

2. Slubowanie odbywa sie w ten sposob, ze po odczytaniu roty wywolani kolejno radni powstaja i wypowiadaja slowo "slubuje". Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomoz Bog."

3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, ktorzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, skladaja slubowanie na pierwszej sesji, na ktorej sa obecni.

4. (uchylony)

Art. 24. Radny jest obowiazany brac udzial w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorzadowych, do ktorych zostal wybrany lub desygnowany.

Art. 24a. 1. Z radnym nie moze byc nawiazywany stosunek pracy w urzedzie gminy, w ktorej radny uzyskal mandat.

2. Radny nie moze pelnic funkcji kierownika gminnej jednostki organizacyjnej oraz jego zastepcy.

3. (skreslony)

4. (skreslony).

Art. 24b. 1. Osoba wybrana na radnego nie moze wykonywac pracy w ramach stosunku pracy w urzedzie gminy, w ktorej uzyskala mandat, oraz wykonywac funkcji kierownika lub jego zastepcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Przed przystapieniem do wykonywania mandatu osoba ta obowiazana jest zlozyc wniosek o urlop bezplatny w terminie 7 dni od dnia ogloszenia wynikow wyborow przez wlasciwy organ wyborczy.

2. Radny, o ktorym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezplatny na okres sprawowania mandatu oraz 3 miesiecy po jego wygasnieciu.

3. Radny otrzymuje urlop bezplatny bez wzgledu na rodzaj i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas okreslony, ktory ustalby przed terminem zakonczenia urlopu bezplatnego, przedluza sie do 3 miesiecy po zakonczeniu tego urlopu.

4. W przypadku radnego wykonujacego funkcje kierownika lub jego zastepcy w jednostce organizacyjnej, przejetej lub utworzonej przez gmine w czasie kadencji, termin, o ktorym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesiecy od dnia przejecia lub utworzenia tej jednostki.

5. Niezlozenie przez radnego wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, jest rownoznaczne ze zrzeczeniem sie mandatu.

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje sie odpowiednio w przypadku obsadzenia mandatu rady w drodze uchwaly rady gminy podjetej na podstawie przepisow ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971).

Art. 24c. Po wygasnieciu mandatu pracodawca przywraca radnego do pracy na tym samym lub rownorzednym stanowisku pracy z wynagrodzeniem odpowiadajacym wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywalby, gdyby nie przyslugujacy urlop bezplatny. Radny zglasza gotowosc przystapienia do pracy w terminie 7 dni od dnia wygasniecia mandatu.

Art. 24d. Wojt nie moze powierzyc radnemu gminy, w ktorej radny uzyskal mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Art. 24e. 1. Radni nie moga podejmowac dodatkowych zajec ani otrzymywac darowizn mogacych podwazyc zaufanie wyborcow do wykonywania mandatu zgodnie z art. 23a ust. 1.

2. Radni nie moga powolywac sie na swoj mandat w zwiazku z podjetymi dodatkowymi zajeciami badz dzialalnoscia gospodarcza prowadzona na wlasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami.

Art. 24f. 1. Radni nie moga prowadzic dzialalnosci gospodarczej na wlasny rachunek lub wspolnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w ktorej radny uzyskal mandat, a takze zarzadzac taka dzialalnoscia lub byc przedstawicielem czy pelnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzialalnosci.

1a. Jezeli radny przed rozpoczeciem wykonywania mandatu prowadzil dzialalnosc gospodarcza, o ktorej mowa w ust. 1, jest obowiazany do zaprzestania prowadzenia tej dzialalnosci gospodarczej w ciagu 3 miesiecy od dnia zlozenia slubowania. Niewypelnienie obowiazku, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawe do stwierdzenia wygasniecia mandatu radnego w trybie art. 190 ustawy, o ktorej mowa w art. 24b ust. 6.

2. Radni i ich malzonkowie oraz malzonkowie wojtow, zastepcow wojtow, sekretarzy gminy, skarbnikow gminy, kierownikow jednostek organizacyjnych gminy oraz osob zarzadzajacych i czlonkow organow zarzadzajacych gminnymi osobami prawnymi nie moga byc czlonkami wladz zarzadzajacych lub kontrolnych i rewizyjnych ani pelnomocnikami spolek handlowych z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby. Wybor lub powolanie tych osob na te funkcje sa z mocy prawa niewazne.

3. (skreslony).

4. Jezeli wybor lub powolanie, o ktorych mowa w ust. 2, nastapily przed rozpoczeciem wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru wojta lub przed powolaniem na stanowisko zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy oraz osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna, osoby, o ktorych mowa w ust. 2, sa obowiazane zrzec sie stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesiecy od dnia zlozenia slubowania przez radnego albo wojta lub od dnia powolania na stanowisko. W razie niezrzeczenia sie stanowiska lub funkcji osoba, o ktorej mowa w ust. 2, traci je z mocy prawa po uplywie terminu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym.

[UWAGA, ust. 4 w art. 24f jest niezgodny z Konstytucja RP w czesci, w jakiej dotyczy malzonkow osob wskazanych w art. 24f ust. 2 - na podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 13 lipca 2004 r., sygn. akt K 20/03 (Dz. U. Nr 167 z 27 lipca 2004 r., poz. 1759)]

5. Radni nie moga posiadac pakietu wiekszego niz 10% udzialow lub akcji w spolkach prawa handlowego z udzialem gminnych osob prawnych lub przedsiebiorcow, w ktorych uczestnicza takie osoby. Udzialy lub akcje przekraczajace ten pakiet powinny byc zbyte przez radnego przed pierwsza sesja rady gminy, a w razie niezbycia ich nie uczestnicza one przez okres sprawowania mandatu i dwoch lat po jego wygasnieciu w wykonywaniu przyslugujacych im uprawnien (prawa glosu, prawa do dywidendy, prawa do podzialu majatku, prawa poboru).

6. uchylony

Art. 24g. (skreslony).

Art. 24h. 1. Radny, wojt, zastepca wojta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wojta sa obowiazani do zlozenia oswiadczenia o swoim stanie majatkowym, zwanego dalej "oswiadczeniem majatkowym". Oswiadczenie majatkowe dotyczy ich majatku odrebnego oraz majatku objetego malzenska wspolnoscia majatkowa. Oswiadczenie majatkowe zawiera informacje o:

1) zasobach pienieznych, nieruchomosciach, udzialach i akcjach w spolkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Panstwa, innej panstwowej osoby prawnej, jednostek samorzadu terytorialnego, ich zwiazkow lub od komunalnej osoby prawnej mienia, ktore podlegalo zbyciu w drodze przetargu, a takze dane o prowadzeniu dzialalnosci gospodarczej oraz dotyczace zajmowania stanowisk w spolkach handlowych,

2) dochodach osiaganych z tytulu zatrudnienia lub innej dzialalnosci zarobkowej lub zajec, z podaniem kwot uzyskiwanych z kazdego tytulu,

3) mieniu ruchomym o wartosci powyzej 10.000 zlotych,

4) zobowiazaniach pienieznych o wartosci powyzej 10.000 zlotych, w tym zaciagnietych kredytach i pozyczkach oraz warunkach, na jakich zostaly udzielone.

2. Osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe okresla w nim przynaleznosc poszczegolnych skladnikow majatkowych, dochodow i zobowiazan do majatku odrebnego i majatku objetego malzenska wspolnoscia majatkowa.

3. Oswiadczenie majatkowe wraz z kopia swojego zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korekta skladaja w dwoch egzemplarzach:

1) radny - przewodniczacemu rady gminy,

2) wojt, przewodniczacy rady gminy - wojewodzie,

3) zastepca wojta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wojta - wojtowi.

4. Radny i wojt skladaja pierwsze oswiadczenie majatkowe w terminie 30 dni od dnia zlozenia slubowania. Do pierwszego oswiadczenia majatkowego radny jest obowiazany dolaczyc informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w ktorej uzyskal mandat, a wojt informacje o zaprzestaniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli taka dzialalnosc prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oswiadczenia majatkowe sa skladane przez radnego i wojta co roku do dnia 30 kwietnia, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiace przed uplywem kadencji.

5. Zastepca wojta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wojta skladaja pierwsze oswiadczenie majatkowe w terminie 30 dni od dnia powolania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oswiadczenia majatkowego zastepca wojta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wojta sa obowiazani dolaczyc informacje o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia dzialalnosci gospodarczej, jezeli prowadzili ja przed dniem powolania lub zatrudnienia. Kolejne oswiadczenia majatkowe sa skladane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, wedlug stanu na dzien 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwolania ze stanowiska lub rozwiazania umowy o prace.

6. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuja osoby, ktorym zlozono oswiadczenie majatkowe. Osoby, ktorym zlozono oswiadczenie majatkowe, przekazuja jeden egzemplarz urzedowi skarbowemu wlasciwemu ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Oswiadczenie majatkowe przechowuje sie przez 6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oswiadczeniu majatkowym dokonuje rowniez urzad skarbowy wlasciwy ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie majatkowe. Analizujac oswiadczenie majatkowe, urzad skarbowy uwzglednia rowniez zeznanie o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym (PIT) malzonka osoby skladajacej oswiadczenie.

8. Podmiot dokonujacy analizy, o ktorej mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porownania tresci analizowanego oswiadczenia majatkowego oraz zalaczonej kopii zeznania o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym (PIT) z trescia uprzednio zlozonych oswiadczen majatkowych oraz z dolaczonymi do nich kopiami zeznan o wysokosci osiagnietego dochodu w roku podatkowym (PIT).

9. W przypadku podejrzenia, ze osoba skladajaca oswiadczenie majatkowe podala w nim nieprawde lub zataila prawde, podmiot dokonujacy analizy oswiadczenia wystepuje do dyrektora urzedu kontroli skarbowej wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby skladajacej oswiadczenie z wnioskiem o kontrole jej oswiadczenia majatkowego.

10. W przypadku odmowy wszczecia kontroli oswiadczenia majatkowego podmiotowi, ktory zlozyl wniosek w tej sprawie, przysluguje odwolanie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.

11. Do postepowania w sprawie kontroli oswiadczenia majatkowego stosuje sie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr 104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczace kontroli oswiadczen majatkowych osob zatrudnionych lub pelniacych sluzbe w jednostkach organizacyjnych podleglych ministrowi wlasciwemu do spraw finansow publicznych.

12. Podmiot dokonujacy analizy oswiadczen majatkowych w terminie do dnia 30 pazdziernika kazdego roku przedstawia radzie gminy informacje o:

1) osobach, ktore nie zlozyly oswiadczenia majatkowego lub zlozyly je po terminie,

2) nieprawidlowosciach stwierdzonych w analizowanych oswiadczeniach majatkowych wraz z ich opisem i wskazaniem osob, ktore zlozyly nieprawidlowe oswiadczenia,

3) dzialaniach podjetych w zwiazku z nieprawidlowosciami stwierdzonymi w analizowanych oswiadczeniach majatkowych.

13. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, wzor formularza oswiadczenia majatkowego radnego oraz wzor formularza oswiadczenia majatkowego wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta, uwzgledniajac zakazy okreslone w odniesieniu do tych osob w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806).

Art. 24i. 1. Informacje zawarte w oswiadczeniu majatkowym sa jawne, z wylaczeniem informacji o adresie zamieszkania skladajacego oswiadczenie oraz o miejscu polozenia nieruchomosci.

2. Wojewoda i przewodniczacy rady gminy przekazuja wojtowi kopie oswiadczen majatkowych, ktore im zlozono.

3. Jawne informacje zawarte w oswiadczeniach majatkowych sa udostepniane w Biuletynie Informacji Publicznej, o ktorym mowa w ustawie z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

Art. 24j. 1. Radny, wojt, zastepca wojta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wojta sa obowiazani do zlozenia oswiadczenia o dzialalnosci gospodarczej prowadzonej przez ich malzonka, wstepnych, zstepnych oraz rodzenstwo, jezeli dzialalnosc ta wykonywana jest na terenie gminy, w ktorej osoba obowiazana do zlozenia oswiadczenia pelni funkcje lub jest zatrudniona. Obowiazani sa oni rowniez do zlozenia oswiadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich malzonkow, wstepnych, zstepnych i rodzenstwo, jezeli umowy te zawarte zostaly z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotycza stosunkow prawnych wynikajacych z korzystania z powszechnie dostepnych uslug lub ze stosunkow prawnych powstalych na warunkach powszechnie obowiazujacych.

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1, ktorej malzonek, wstepny, zstepny lub rodzenstwo w okresie pelnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki samorzadu terytorialnego, zwiazku jednostek samorzadu terytorialnego albo rozpoczeli swiadczyc prace lub wykonywac czynnosci zarobkowe na innej podstawie w spolkach handlowych, w ktorych co najmniej 50% udzialow lub akcji posiadaja jednostki samorzadu terytorialnego, jest obowiazana do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobe, ktorej sklada oswiadczenie majatkowe. Obowiazek zlozenia informacji dotyczy rowniez przypadku zmiany stanowiska przez malzonka, wstepnego, zstepnego lub rodzenstwo zatrudnionych w podmiotach, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

[UWAGA, ust. 1 i 2 w art. 24j sa niezgodne z Konstytucja RP w czesci, w jakiej przepisy te dotycza wstepnych, zstepnych oraz rodzenstwa radnego, wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta - na podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 13 lipca 2004 r., sygn. akt K 20/03 (Dz. U. Nr 167 z 27 lipca 2004 r., poz. 1759)]

3. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1, skladane sa w ciagu 30 dni od dnia wyboru, powolania lub zatrudnienia, a w przypadku podjecia dzialalnosci gospodarczej albo zawarcia umowy, o ktorej mowa w ust. 1, w trakcie pelnienia funkcji lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny zlozenia oswiadczenia. Informacja, o ktorej mowa w ust. 2, skladana jest w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej zlozenia.

4. Do skladania oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepis art. 24h ust. 3.

5. Do oswiadczen, o ktorych mowa w ust. 1, oraz informacji, o ktorej mowa w ust. 2, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 24h ust. 6 i 8, z tym ze nie przesyla sie ich wlasciwemu urzedowi skarbowemu i nie podlegaja one analizie przez urzad skarbowy.

6. Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 1, oraz informacja, o ktorej mowa w ust. 2, podlegaja ujawnieniu na zasadach okreslonych w art. 24i, z tym ze ujawnieniu nie podlegaja informacje dotyczace adresow zamieszkania osob je skladajacych oraz osob, ktorych one dotycza.

[UWAGA, ust. 6 w art. 24j jest niezgodny z Konstytucja RP w czesci, w jakiej przepis ten dotyczy wstepnych, zstepnych oraz rodzenstwa radnego, wojta, zastepcy wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarzadzajacej i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoby wydajacej decyzje administracyjne w imieniu wojta - na podstawie wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z 13 lipca 2004 r., sygn. akt K 20/03 (Dz. U. Nr 167 z 27 lipca 2004 r., poz. 1759)]

Art. 24k. 1. Niezlozenie oswiadczenia majatkowego w terminie okreslonym w art. 24h ust. 4 i 5, oswiadczen, o ktorych mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o ktorej mowa w art. 24j ust. 2, w terminie okreslonym w art. 24j ust. 3 przez:

1) radnego - powoduje utrate diety do czasu zlozenia oswiadczenia lub informacji,

2) wojta, zastepce wojta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobe zarzadzajaca i czlonka organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osobe wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wojta - powoduje utrate ich wynagrodzenia za okres od dnia, w ktorym powinny byc zlozone oswiadczenie lub informacja, do dnia zlozenia oswiadczenia lub informacji.

2. Jezeli sekretarz gminy lub skarbnik gminy nie zloza w terminie oswiadczenia majatkowego, oswiadczen, o ktorych mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o ktorej mowa w art. 24j ust. 2, rada gminy odwoluje ich, w drodze uchwaly, najpozniej po uplywie 30 dni od dnia, w ktorym uplynal termin do zlozenia oswiadczenia lub informacji.

3. Jezeli zastepca wojta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wojta nie zloza w terminie oswiadczenia majatkowego, oswiadczen, o ktorych mowa w art. 24j ust. 1, lub informacji, o ktorej mowa w art. 24j ust. 2, wlasciwy organ odwoluje ich albo rozwiazuje z nimi umowe o prace najpozniej po uplywie 30 dni od dnia, w ktorym uplynal termin do zlozenia oswiadczenia lub informacji.

4. Odwolanie i rozwiazanie umowy o prace w trybie okreslonym w ust. 2 i 3 jest rownoznaczne z rozwiazaniem umowy o prace bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 24l. Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oswiadczeniu majatkowym, oswiadczeniach, o ktorych mowa w art. 24j ust. 1, albo informacji, o ktorej mowa w art. 24j ust. 2, powoduje odpowiedzialnosc na podstawie art. 233 1 Kodeksu karnego.

Art. 24m. 1. Wojt, zastepca wojta, skarbnik gminy, sekretarz gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarzadzajaca i czlonek organu zarzadzajacego gminna osoba prawna oraz osoba wydajaca decyzje administracyjne w imieniu wojta w trakcie pelnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez okres 3 lat po zakonczeniu pelnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie moga przyjac jakiegokolwiek swiadczenia o charakterze majatkowym, nieodplatnie lub odplatnie w wysokosci nizszej od jego rzeczywistej wartosci od podmiotu lub podmiotu od niego zaleznego, jezeli biorac udzial w wydaniu rozstrzygniecia w sprawach indywidualnych jego dotyczacych mieli bezposredni wplyw na jego tresc.

2. Podmiotem zaleznym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w ktorym:

1) przedsiebiorca posiada bezposrednio lub posrednio wiekszosc glosow w jego organach, takze na podstawie porozumien z innymi wspolnikami i akcjonariuszami,

2) przedsiebiorca jest uprawniony do powolywania albo odwolywania wiekszosci czlonkow organow zarzadzajacych podmiotu zaleznego,

3) wiecej niz polowa czlonkow zarzadu przedsiebiorcy jest jednoczesnie czlonkami zarzadu albo osobami pelniacymi funkcje kierownicze w podmiocie pozostajacym z przedsiebiorca w stosunku zaleznosci.

3. Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub uslugi dostepnych w ramach publicznej oferty, a takze nie dotyczy przedmiotow zwyczajowo wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyjnych oraz nagrod przyznawanych w konkursach na dzialalnosc artystyczna.

Art. 25. 1. W zwiazku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2. Rozwiazanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady gminy, ktorej jest czlonkiem. Rada gminy odmowi zgody na rozwiazanie stosunku pracy z radnym, jezeli podstawa rozwiazania tego stosunku sa zdarzenia zwiazane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3. Pracodawca obowiazany jest zwolnic radnego od pracy zawodowej w celu umozliwienia mu brania udzialu w pracach organow gminy.

4. Na zasadach ustalonych przez rade gminy radnemu przysluguja diety oraz zwrot kosztow podrozy sluzbowych.

5. (skreslony)

6. Wysokosc diet przyslugujacych radnemu nie moze przekroczyc w ciagu miesiaca lacznie poltorakrotnosci kwoty bazowej okreslonej w ustawie budzetowej dla osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe na podstawie przepisow ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

7. Rada Ministrow okresla, w drodze rozporzadzenia, maksymalna wysokosc diet przyslugujacych radnemu w ciagu miesiaca, uwzgledniajac liczbe mieszkancow gminy, przy czym kwota wymieniona w ust. 6 oznacza maksymalna wysokosc diet w gminach o najwiekszej liczbie mieszkancow.

8. Rada gminy przy ustalaniu wysokosci diet radnych bierze pod uwage funkcje pelnione przez radnego.

9. (skreslony)

10. Minister wlasciwy do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob ustalania naleznosci z tytulu zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych, uwzgledniajac celowosc zwrotu rzeczywiscie poniesionych wydatkow zwiazanych z wykonywaniem mandatu oraz ulatwienie dokonywania rozliczen.

Art. 25a. Radny nie moze brac udzialu w glosowaniu w radzie ani w komisji, jezeli dotyczy ono jego interesu prawnego.

Art. 25b. Mandatu radnego gminy nie mozna laczyc z:

1) mandatem posla lub senatora,

2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,

3) czlonkostwem w organie innej jednostki samorzadu terytorialnego.

Art. 26. 1. Organem wykonawczym gminy jest wojt.

2. Kadencja wojta rozpoczyna sie w dniu rozpoczecia kadencji rady gminy lub wyboru go przez rade gminy i uplywa z dniem uplywu kadencji rady gminy.

2a. Wojtem (burmistrzem, prezydentem miasta) nie moze byc osoba, ktora nie jest obywatelem polskim.

3. Burmistrz jest organem wykonawczym w gminie, w ktorej siedziba wladz znajduje sie w miescie polozonym na terytorium tej gminy.

4. W miastach powyzej 100 000 mieszkancow organem wykonawczym jest prezydent miasta. Dotyczy to rowniez miast, w ktorych do dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy prezydent miasta byl organem wykonawczo-zarzadzajacym.

5. (skreslony)

Art. 26a. 1. Wojt, w drodze zarzadzenia, powoluje oraz odwoluje swojego zastepce lub zastepcow i okresla ich liczbe.

2. Liczba zastepcow wojta nie moze byc wieksza niz:

1) jeden w gminach do 20 000 mieszkancow,

2) dwoch w gminach do 100 000 mieszkancow,

3) trzech w gminach do 200 000 mieszkancow,

4) czterech w gminach powyzej 200 000 mieszkancow.

Art. 27. Funkcji wojta oraz jego zastepcy nie mozna laczyc z:

1) funkcja wojta lub jego zastepcy w innej gminie,

2) czlonkostwem w organach jednostek samorzadu terytorialnego, w tym w gminie, w ktorej jest wojtem lub zastepca wojta,

3) zatrudnieniem w administracji rzadowej,

4) mandatem posla lub senatora.

Art. 28. Do wojta i jego zastepcow stosuje sie odpowiednio przepis art. 24e ust. 1.

Art. 28a. 1. Uchwala rady gminy w sprawie nieudzielenia wojtowi absolutorium, podjeta po uplywie 9 miesiecy od dnia wyboru wojta i nie pozniej niz na 9 miesiecy przed zakonczeniem kadencji, jest rownoznaczna z podjeciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwolania wojta. Przed podjeciem uchwaly w sprawie udzielenia wojtowi absolutorium rada gminy zapoznaje sie z wnioskiem i opinia, o ktorych mowa w art. 18a ust. 3.

2. Uchwale w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzgledna wiekszoscia glosow ustawowego skladu rady gminy.

3. Rada gminy moze podjac uchwale o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwolania wojta z przyczyny okreslonej w ust. 1 na sesji zwolanej nie wczesniej niz po uplywie 14 dni od dnia podjecia uchwaly w sprawie nieudzielenia wojtowi absolutorium.

4. Przed podjeciem uchwaly, o ktorej mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje sie z opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwaly rady gminy o nieudzieleniu wojtowi absolutorium oraz wysluchuje wyjasnien wojta.

5. Uchwale, o ktorej mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzgledna wiekszoscia glosow ustawowego skladu rady, w glosowaniu imiennym.

Art. 28b. 1. Rada gminy, po uplywie 9 miesiecy od dnia wyboru wojta i nie pozniej niz na 9 miesiecy przed zakonczeniem kadencji, moze podjac uchwale o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwolania wojta z przyczyny innej niz nieudzielenie wojtowi absolutorium jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego skladu rady.

2. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwolania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisje rewizyjna.

3. Rada gminy moze podjac uchwale o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwolania wojta na sesji zwolanej nie wczesniej niz po uplywie 14 dni od dnia zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 1.

4. Uchwale, o ktorej mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje wiekszoscia co najmniej 3/5 glosow ustawowego skladu rady, w glosowaniu imiennym.

Art. 28c. Jezeli zgloszony w trybie art. 28b wniosek o podjecie uchwaly o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwolania wojta nie uzyskal wymaganej wiekszosci glosow, kolejny wniosek moze byc zgloszony w tym trybie nie wczesniej niz po uplywie 12 miesiecy od poprzedniego glosowania.

Art. 28d. 1. W przypadku wygasniecia mandatu wojta przed uplywem kadencji, przeprowadza sie wybory przedterminowe na zasadach okreslonych w ustawie o bezposrednim wyborze wojta, burmistrza i prezydenta miasta oraz w ustawie - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatow i sejmikow wojewodztw.

2. Wyborow nie przeprowadza sie, jezeli data wyborow przedterminowych mialaby przypasc w okresie 6 miesiecy przed zakonczeniem kadencji wojta.

Art. 28e. Wygasniecie mandatu wojta przed uplywem kadencji jest rownoznaczne z odwolaniem jego zastepcy lub zastepcow.

Art. 28f. W przypadku wygasniecia mandatu wojta przed uplywem kadencji jego funkcje, do czasu objecia obowiazkow przez nowo wybranego wojta, pelni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrow.

Art. 29. 1. Po uplywie kadencji wojta pelni on swoja funkcje do czasu objecia obowiazkow przez nowo wybranego wojta.

2. Po uplywie kadencji wojta, zastepca wojta pelni swoje obowiazki do czasu objecia obowiazkow przez nowo powolanego zastepce wojta.

Art. 29a. 1. Objecie obowiazkow przez wojta nastepuje z chwila zlozenia wobec rady gminy slubowania o nastepujacej tresci:

"Obejmujac urzad wojta (burmistrza, prezydenta) gminy (miasta), uroczyscie slubuje, ze dochowam wiernosci prawu, a powierzony mi urzad sprawowac bede tylko dla dobra publicznego i pomyslnosci mieszkancow gminy (miasta). " Slubowanie moze byc zlozone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomoz Bog."

2. W celu zlozenia przez wojta slubowania przewodniczacy rady zwoluje sesje rady na dzien przypadajacy w ciagu 7 dni od dnia ogloszenia wynikow wyborow wojta. Przepisy art. 20 ust. 2a i 2b stosuje sie odpowiednio.

Art. 30. 1. Wojt wykonuje uchwaly rady gminy i zadania gminy okreslone przepisami prawa.

2. Do zadan wojta nalezy w szczegolnosci:

1) przygotowywanie projektow uchwal rady gminy,

2) okreslanie sposobu wykonywania uchwal,

3) gospodarowanie mieniem komunalnym,

4) wykonywanie budzetu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych.

6) (skreslony).

3. W realizacji zadan wlasnych gminy wojt podlega wylacznie radzie gminy.

Art. 31. Wojt kieruje biezacymi sprawami gminy oraz reprezentuje ja na zewnatrz.

Art. 31a. Wojt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzia oraz oglasza i odwoluje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Art. 31b. 1. Jezeli w inny sposob nie mozna usunac bezposredniego niebezpieczenstwa dla zycia ludzi lub dla mienia, wojt moze zarzadzic ewakuacje z obszarow bezposrednio zagrozonych.

2. W przypadku wprowadzenia stanu kleski zywiolowej wojt lub burmistrz dziala na zasadach okreslonych w odrebnych przepisach.

Art. 32. (skreslony)

Art. 33. 1. Wojt wykonuje zadania przy pomocy urzedu gminy.

2. Organizacje i zasady funkcjonowania urzedu gminy okresla regulamin organizacyjny, nadany przez wojta w drodze zarzadzenia.

3. Kierownikiem urzedu jest wojt.

4. Wojt moze powierzyc prowadzenie okreslonych spraw gminy w swoim imieniu zastepcy wojta lub sekretarzowi gminy.

5. Kierownik urzedu wykonuje uprawnienia zwierzchnika sluzbowego w stosunku do pracownikow urzedu oraz kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych.

6. Status prawny pracownikow samorzadowych okresla odrebna ustawa.

Art. 34. (skreslony)

Art. 35. 1. Organizacje i zakres dzialania jednostki pomocniczej okresla rada gminy odrebnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkancami.

2. Statut moze przewidywac powolanie jednostki nizszego rzedu w ramach jednostki pomocniczej.

3. Statut jednostki pomocniczej okresla w szczegolnosci:

1) nazwe i obszar jednostki pomocniczej,

2) zasady i tryb wyborow organow jednostki pomocniczej,

3) organizacje i zadania organow jednostki pomocniczej,

4) zakres zadan przekazywanych jednostce przez gmine oraz sposob ich realizacji,

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organow gminy nad dzialalnoscia organow jednostki pomocniczej.

Art. 36. 1. Organem uchwalodawczym w solectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - soltys. Dzialalnosc soltysa wspomaga rada solecka.

2. Soltys oraz czlonkowie rady soleckiej wybierani sa w glosowaniu tajnym, bezposrednim, sposrod nieograniczonej liczby kandydatow, przez stalych mieszkancow solectwa uprawnionych do glosowania.

3. Soltys korzysta z ochrony prawnej przyslugujacej funkcjonariuszom publicznym.

Art. 37. 1. Organem uchwalodawczym w dzielnicy (osiedlu) jest rada o liczbie czlonkow ustalonej wedlug art. 17, nie wiecej jednak niz 21.

2. Organem wykonawczym w dzielnicy (osiedlu) jest zarzad. Na czele zarzadu stoi przewodniczacy.

3. Przewodniczacy zarzadu korzysta z ochrony prawnej przyslugujacej funkcjonariuszom publicznym.

4. Statut osiedla moze ustalic, ze w osiedlu organem uchwalodawczym jest ogolne zebranie mieszkancow. Ogolne zebranie wybiera zarzad osiedla; art. 36 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 37a. Przewodniczacy organu wykonawczego jednostki pomocniczej moze uczestniczyc w pracach rady gminy na zasadach okreslonych w statucie gminy, bez prawa udzialu w glosowaniu. Przewodniczacy rady gminy jest kazdorazowo zobowiazany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczacego organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.

Art. 37b. 1. Rada gminy moze ustanowic zasady, na jakich przewodniczacemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej bedzie przyslugiwala dieta oraz zwrot kosztow podrozy sluzbowej.

2. Rada gminy moze ustanowic zasady, na jakich czlonkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej oraz czlonkom rady dzielnicy (osiedla), rady soleckiej, bedzie przyslugiwala dieta lub zwrot kosztow podrozy sluzbowej.

Art. 38. Odrebnosci ustroju gmin, ktore wykonuja zadania o szczegolnym charakterze, okreslaja wlasciwe ustawy. Dotyczy to w szczegolnosci gmin uzdrowiskowych.

Art. 39. 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wojt, o ile przepisy szczegolne nie stanowia inaczej.

2. Wojt moze upowaznic swoich zastepcow lub innych pracownikow urzedu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, w imieniu wojta.

3. (skreslony)

4. Do zalatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej rada gminy moze upowaznic rowniez organ wykonawczy jednostki pomocniczej oraz organy jednostek i podmiotow, o ktorych mowa w art. 9 ust. 1.

5. Od decyzji wydanej przez wojta lub organ, o ktorym mowa w ust. 4, sluzy odwolanie do samorzadowego kolegium odwolawczego, chyba ze przepis szczegolny stanowi inaczej.

Art. 39a. Prezes Rady Ministrow, w drodze rozporzadzenia, ustala instrukcje kancelaryjna dla organow gmin i zwiazkow miedzygminnych.

Rozdzial 4

Akty prawa miejscowego stanowionego przez gmine

Art. 40. 1. Na podstawie upowaznien ustawowych gminie przysluguje prawo stanowienia aktow prawa miejscowego obowiazujacych na obszarze gminy.

2. Na podstawie niniejszej ustawy organy gminy moga wydawac akty prawa miejscowego w zakresie:

1) wewnetrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,

2) organizacji urzedow i instytucji gminnych,

3) zasad zarzadu mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektow i urzadzen uzytecznosci publicznej.

3. W zakresie nieuregulowanym w odrebnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiazujacych rada gminy moze wydawac przepisy porzadkowe, jezeli jest to niezbedne dla ochrony zycia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porzadku, spokoju i bezpieczenstwa publicznego.

4. Przepisy porzadkowe, o ktorych mowa w ust. 3, moga przewidywac za ich naruszanie kare grzywny wymierzana w trybie i na zasadach okreslonych w prawie o wykroczeniach.

Art. 41. 1. Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwaly.

2. W przypadku niecierpiacym zwloki przepisy porzadkowe moze wydac wojt, w formie zarzadzenia.

3. Zarzadzenie, o ktorym mowa w ust. 2, podlega zatwierdzeniu na najblizszej sesji rady gminy. Traci ono moc w razie odmowy zatwierdzenia badz nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najblizszej sesji rady.

4. W razie nieprzedstawienia do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia zarzadzenia rada gminy okresla termin utraty jego mocy obowiazujacej.

5. Wojt przesyla przepisy porzadkowe do wiadomosci wojtom sasiednich gmin i staroscie powiatu, w ktorym lezy gmina, nastepnego dnia po ich ustanowieniu.

Art. 42. Zasady i tryb oglaszania aktow prawa miejscowego okresla ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

Rozdzial 5

Mienie komunalne

Art. 43. Mieniem komunalnym jest wlasnosc i inne prawa majatkowe nalezace do poszczegolnych gmin i ich zwiazkow oraz mienie innych gminnych osob prawnych, w tym przedsiebiorstw.

Art. 44. Nabycie mienia komunalnego nastepuje:

1) na podstawie ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym,

2) przez przekazanie gminie mienia w zwiazku z utworzeniem lub zmiana granic gminy w trybie, o ktorym mowa w art. 4; przekazanie mienia nastepuje w drodze porozumienia zainteresowanych gmin, a w razie braku porozumienia - decyzja Prezesa Rady Ministrow, podjeta na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej,

3) w wyniku przekazania przez administracje rzadowa na zasadach okreslonych przez Rade Ministrow w drodze rozporzadzenia,

4) w wyniku wlasnej dzialalnosci gospodarczej,

5) przez inne czynnosci prawne,

6) w innych przypadkach okreslonych odrebnymi przepisami.

Art. 45. 1. Podmioty mienia komunalnego samodzielnie decyduja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania skladnikow majatkowych, przy zachowaniu wymogow zawartych w odrebnych przepisach prawa.

2. (skreslony).

Art. 46. 1. Oswiadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarzadu mieniem sklada jednoosobowo wojt albo dzialajacy na podstawie jego upowaznienia zastepca wojta samodzielnie albo wraz z inna upowazniona przez wojta osoba.

2. (skreslony)

3. Jezeli czynnosc prawna moze spowodowac powstanie zobowiazan pienieznych, do jej skutecznosci potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (glownego ksiegowego budzetu) lub osoby przez niego upowaznionej.

4. Skarbnik gminy (glowny ksiegowy budzetu), ktory odmowil kontrasygnaty, dokona jej jednak na pisemne polecenie zwierzchnika, powiadamiajac o tym rade gminy oraz regionalna izbe obrachunkowa.

Art. 47. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy nieposiadajacych osobowosci prawnej dzialaja jednoosobowo na podstawie pelnomocnictwa udzielonego przez wojta.

2. (skreslony)

Art. 48. 1. Jednostka pomocnicza zarzadza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporzadza dochodami z tego zrodla w zakresie okreslonym w statucie. Statut ustala rowniez zakres czynnosci dokonywanych samodzielnie przez jednostke pomocnicza w zakresie przyslugujacego jej mienia.

1a. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do jednostki nizszego rzedu, o ktorej mowa w art. 35 ust. 2.

2. Rada gminy nie moze uszczuplic dotychczasowych praw solectw do korzystania z mienia bez zgody zebrania wiejskiego.

3. Wszystkie przyslugujace dotychczas mieszkancom wsi prawa wlasnosci, uzytkowania lub inne prawa rzeczowe i majatkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostaja nienaruszone.

4. Do mienia gminnego maja zastosowanie, z zastrzezeniem ust. 3, przepisy dotyczace mienia komunalnego.

Art. 49. 1. Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowiazania innych gminnych osob prawnych, a te nie ponosza odpowiedzialnosci za zobowiazania gminy.

2. W przypadku zniesienia lub podzialu gminy odpowiedzialnosc za jej zobowiazania ponosza solidarnie gminy, ktore przejely jej mienie.

Art. 50. Obowiazkiem osob uczestniczacych w zarzadzaniu mieniem komunalnym jest zachowanie szczegolnej starannosci przy wykonywaniu zarzadu zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego ochrona.

Rozdzial 6

Gminna gospodarka finansowa

Art. 51. 1. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarke finansowa na podstawie budzetu gminy, zwanego dalej budzetem.

2. Budzet jest uchwalany na rok kalendarzowy.

3. Statut gminy okresla uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budzetu gminy.

Art. 52. 1. Projekt budzetu przygotowuje wojt.

1a. Bez zgody wojta rada gminy nie moze wprowadzic w projekcie budzetu gminy zmian powodujacych zwiekszenie wydatkow nieznajdujacych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiekszenie planowanych dochodow bez jednoczesnego ustanowienia zrodel tych dochodow.

2. Projekt budzetu wraz z informacja o stanie mienia komunalnego i objasnieniami wojt przedklada radzie gminy najpozniej do 15 listopada roku poprzedzajacego rok budzetowy i przesyla projekt regionalnej izbie obrachunkowej, celem zaopiniowania.

3. Budzet jest uchwalany do konca roku poprzedzajacego rok budzetowy.

Art. 53. 1. Procedure uchwalania budzetu oraz rodzaje i szczegolowosc materialow informacyjnych towarzyszacych projektowi okresla rada gminy.

2. Do czasu uchwalenia budzetu przez rade gminy, jednak nie pozniej niz do 31 marca roku budzetowego, podstawa gospodarki budzetowej jest projekt budzetu przedlozony radzie gminy.

3. W przypadku nieuchwalenia budzetu w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, regionalna izba obrachunkowa ustala budzet gminy w zakresie obowiazkowych zadan wlasnych oraz zadan zleconych w terminie do konca kwietnia roku budzetowego. Do dnia ustalenia budzetu przez regionalna izbe obrachunkowa podstawa gospodarki budzetowej jest projekt budzetu, o ktorym mowa w ust. 2.

Art. 54. 1. Dochodami gminy sa:

1) podatki, oplaty i inne wplywy okreslone w odrebnych ustawach jako dochody gminy,

2) dochody z majatku gminy,

3) subwencja ogolna z budzetu panstwa.

2. Dochodami gminy moga byc:

1) (skreslony),

2) dotacje celowe na realizacje zadan zleconych oraz na dofinansowanie zadan wlasnych,

3) wplywy z samoopodatkowania mieszkancow,

4) (skreslony),

5) spadki, zapisy i darowizny,

6) inne dochody.

Art. 55. 1. Subwencje ogolne sa ustalane dla gmin wedlug zobiektywizowanych kryteriow, ktore okresla odrebna ustawa.

2. Minister Finansow [obecnie: minister wlasciwy do spraw finansow publicznych] ustala, zgodnie z ust. 1, wysokosc i rozdziela subwencje ogolne na rzecz kazdej gminy bezposrednio z budzetu panstwa.

Art. 56. (skreslony).

Art. 57. W uchwale budzetowej okresla sie zrodla pokrycia niedoboru budzetu, jezeli planowane wydatki budzetu przewyzszaja planowane dochody.

Art. 58. 1. Uchwaly i zarzadzenia organow gminy dotyczace zobowiazan finansowych wskazuja zrodla dochodow, z ktorych zobowiazania te zostana pokryte.

2. Uchwaly rady gminy, o ktorych mowa w ust. 1, zapadaja bezwzgledna wiekszoscia glosow w obecnosci co najmniej polowy ustawowego skladu rady.

Art. 59. Dyspozycja srodkami pienieznymi gminy jest oddzielona od kasowego jej wykonania.

2. (skreslony).

Art. 60. 1. Za prawidlowa gospodarke finansowa gminy odpowiada wojt.

2. Wojtowi przysluguje wylaczne prawo:

1) zaciagania zobowiazan majacych pokrycie w ustalonych w uchwale budzetowej kwotach wydatkow, w ramach upowaznien udzielonych przez rade gminy,

2) emitowania papierow wartosciowych, w ramach upowaznien udzielonych przez rade gminy,

3) dokonywania wydatkow budzetowych,

4) zglaszania propozycji zmian w budzecie gminy,

5) dysponowania rezerwami budzetu gminy,

6) blokowania srodkow budzetowych, w przypadkach okreslonych ustawa.

Art. 61. 1. Gospodarka finansowa gminy jest jawna.

2. Wojt niezwlocznie oglasza uchwale budzetowa i sprawozdanie z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktow prawa miejscowego.

3. Wojt informuje mieszkancow gminy o zalozeniach projektu budzetu, kierunkach polityki spolecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu srodkow budzetowych.

Art. 62. Kontrole gospodarki finansowej gmin i zwiazkow sprawuja regionalne izby obrachunkowe.

2. (skreslony).

Art. 63. Odrebne ustawy okresla:

1) sposob powolywania, organizacje i szczegolowe zasady dzialania regionalnych izb obrachunkowych,

2) podatki, oplaty i wplywy uznane za dochody gminy,

3) ogolne zasady procedury budzetowej i gospodarki finansowej w gminach,

4) warunki zaciagania pozyczek przez gminy.

Rozdzial 7

Zwiazki i porozumienia miedzygminne

Art. 64. 1. W celu wspolnego wykonywania zadan publicznych gminy moga tworzyc zwiazki miedzygminne.

2. Uchwaly o utworzeniu zwiazku podejmuja rady zainteresowanych gmin.

3. Prawa i obowiazki gmin uczestniczacych w zwiazku miedzygminnym, zwiazane z wykonywaniem zadan przekazanych zwiazkowi, przechodza na zwiazek z dniem ogloszenia statutu zwiazku.

4. Obowiazek utworzenia zwiazku moze byc nalozony tylko w drodze ustawy, ktora okresla zadania zwiazku i tryb zatwierdzenia jego statutu.

5. Do zwiazkow miedzygminnych stosuje sie odpowiednio art. 8 ust. 2-5 i art. 39 ust. 4.

Art. 65. 1. Zwiazek wykonuje zadania publiczne w imieniu wlasnym i na wlasna odpowiedzialnosc.

2. Zwiazek posiada osobowosc prawna.

Art. 66. Gmina informuje wojewode o zamiarze przystapienia do zwiazku.

Art. 67. 1. Utworzenie zwiazku wymaga przyjecia jego statutu przez rady zainteresowanych gmin bezwzgledna wiekszoscia glosow ustawowego skladu rady gminy.

2. Statut zwiazku powinien okreslac:

1) nazwe i siedzibe zwiazku,

2) uczestnikow i czas trwania zwiazku,

3) zadania zwiazku,

4) organy zwiazku, ich strukture, zakres i tryb dzialania,

5) zasady korzystania z obiektow i urzadzen zwiazku,

6) zasady udzialu w kosztach wspolnej dzialalnosci, zyskach i pokrywania strat zwiazku,

7) zasady przystepowania i wystepowania czlonkow oraz zasady rozliczen majatkowych,

8) zasady likwidacji zwiazku,

9) inne zasady okreslajace wspoldzialanie.

3. Zmiana statutu nastepuje w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

Art. 68. 1. Rejestr zwiazkow prowadzi minister wlasciwy do spraw administracji publicznej.

2. Zwiazek nabywa osobowosc prawna po zarejestrowaniu, z dniem ogloszenia statutu.

3. Minister wlasciwy do spraw administracji publicznej okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob prowadzenia rejestru zwiazkow miedzygminnych oraz oglaszania statutow zwiazkow, uwzgledniajac dokumentacje niezbedna do wpisania zwiazku do rejestru, dane podlegajace wpisaniu oraz sposob dokonywania zmian wpisow w rejestrze.

Art. 69. 1. Organem stanowiacym i kontrolnym zwiazku jest zgromadzenie zwiazku, zwane dalej zgromadzeniem.

2. W zakresie zadan zleconych zwiazkowi zgromadzenie wykonuje kompetencje przyslugujace radzie gminy.

3. Do zgromadzenia zwiazku stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace rady gminy.

Art. 70. 1. W sklad zgromadzenia wchodza wojtowie gmin uczestniczacych w zwiazku.

2. Na wniosek wojta rada gminy moze powierzyc reprezentowanie gminy w zgromadzeniu zastepcy wojta albo radnemu.

3. Statut moze przyznawac okreslonym gminom wiecej niz jeden glos w zgromadzeniu. Dodatkowych przedstawicieli wyznacza zainteresowana rada gminy.

Art. 71. Uchwaly zgromadzenia sa podejmowane bezwzgledna wiekszoscia glosow statutowej liczby czlonkow zgromadzenia.

Art. 72. 1. Czlonek zgromadzenia moze wniesc pisemny sprzeciw w stosunku do uchwaly zgromadzenia w ciagu 7 dni od dnia jej podjecia.

2. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwaly i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

3. Sprzeciw nie moze byc zgloszony do uchwaly podjetej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.

4. Przepisow ust. 1-3 nie stosuje sie do zwiazkow miedzygminnych utworzonych na podstawie art. 64 ust. 4.

Art. 73. 1. Organem wykonawczym zwiazku jest zarzad.

2. Zarzad zwiazku jest powolywany i odwolywany przez zgromadzenie sposrod jego czlonkow.

3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybor czlonkow zarzadu spoza czlonkow zgromadzenia w liczbie nieprzekraczajacej 1/3 skladu zarzadu zwiazku.

4. (skreslony)

5. (skreslony)

Art. 73a. 1. Do gospodarki finansowej zwiazku miedzygminnego stosuje sie odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.

2. Plan finansowy zwiazku uchwala zgromadzenie zwiazku.

Art. 74. 1. Gminy moga zawierac porozumienia miedzygminne w sprawie powierzenia jednej z nich okreslonych przez nie zadan publicznych.

2. Gmina wykonujaca zadania publiczne objete porozumieniem przejmuje prawa i obowiazki pozostalych gmin, zwiazane z powierzonymi jej zadaniami, a gminy te maja obowiazek udzialu w kosztach realizacji powierzonego zadania.

Art. 75. (skreslony).

Rozdzial 8

(art. 76-83) skreslony

Rozdzial 9

Stowarzyszenia gmin

Art. 84. 1. W celu wspierania idei samorzadu terytorialnego oraz obrony wspolnych interesow, gminy moga tworzyc stowarzyszenia, w tym rowniez z powiatami i wojewodztwami.

2. Organizacje, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia okresla jego statut.

3. Do stowarzyszen gmin stosuje sie odpowiednio przepisy Prawa o stowarzyszeniach, z tym ze dla zalozenia stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej 3 zalozycieli.

Art. 84a. Zasady przystepowania gminy do miedzynarodowych zrzeszen spolecznosci lokalnych i regionalnych okreslaja odrebne przepisy.

Rozdzial 10

Nadzor nad dzialalnoscia gminna

Art. 85. Nadzor nad dzialalnoscia gminna sprawowany jest na podstawie kryterium zgodnosci z prawem.

Art. 86. Organami nadzoru sa Prezes Rady Ministrow i wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.

Art. 87. Organy nadzoru moga wkraczac w dzialalnosc gminna tylko w przypadkach okreslonych ustawami.

Art. 88. Organy nadzoru maja prawo zadania informacji i danych, dotyczacych organizacji i funkcjonowania gminy, niezbednych do wykonywania przyslugujacych im uprawnien nadzorczych.

Art. 89. 1. Jezeli prawo uzaleznia waznosc rozstrzygniecia organu gminy od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajecie stanowiska przez ten organ powinno nastapic nie pozniej niz w ciagu 14 dni od dnia doreczenia tego rozstrzygniecia lub jego projektu, z zastrzezeniem ust. 1a.

1a. Termin, o ktorym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jezeli zatwierdzenie, uzgodnienie lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiacego jednostki samorzadu terytorialnego.

2. Jezeli organ, o ktorym mowa w ust. 1 lub 1a, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygniecie uwaza sie za przyjete w brzmieniu przedlozonym przez gmine, z uplywem terminu okreslonego w ust. 1 lub 1a.

3. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez organy gminy rozstrzygniec innych organow przepisy ust. 1, 1a i 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 90. 1. Wojt obowiazany jest do przedlozenia wojewodzie uchwal rady gminy w ciagu 7 dni od dnia ich podjecia. Akty ustanawiajace przepisy porzadkowe wojt przekazuje w ciagu 2 dni od ich ustanowienia.

2. Wojt przedklada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach okreslonych w ust. 1, uchwale budzetowa, uchwale w sprawie absolutorium oraz inne uchwaly rady gminy i zarzadzenia wojta objete zakresem nadzoru regionalnej izby obrachunkowej.

Art. 91. 1. Uchwala lub zarzadzenie organu gminy sprzeczne z prawem sa niewazne. O niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia w calosci lub w czesci orzeka organ nadzoru w terminie nie dluzszym niz 30 dni od dnia doreczenia uchwaly lub zarzadzenia, w trybie okreslonym w art. 90.

2. Organ nadzoru, wszczynajac postepowanie w sprawie stwierdzenia niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia albo w toku tego postepowania, moze wstrzymac ich wykonanie.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do uchwaly lub zarzadzenia o zaskarzeniu rozstrzygniecia nadzorczego do sadu administracyjnego.

3. Rozstrzygniecie nadzorcze powinno zawierac uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalnosci wniesienia skargi do sadu administracyjnego.

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia, ograniczajac sie do wskazania, iz uchwale lub zarzadzenie wydano z naruszeniem prawa.

5. Przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego stosuje sie odpowiednio.

Art. 92. 1. Stwierdzenie przez organ nadzoru niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objetym stwierdzeniem niewaznosci, z dniem doreczenia rozstrzygniecia nadzorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie do uchwaly lub zarzadzenia o zaskarzeniu rozstrzygniecia nadzorczego do sadu administracyjnego.

Art. 92a. W przypadku zlozenia przez organ gminy skargi na rozstrzygniecie nadzorcze, sad administracyjny wyznacza rozprawe nie pozniej niz w ciagu 30 dni od dnia wplyniecia skargi do sadu.

Art. 93. 1. Po uplywie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 organ nadzoru nie moze we wlasnym zakresie stwierdzic niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru moze zaskarzyc uchwale lub zarzadzenie do sadu administracyjnego.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wydanie postanowienia o wstrzymaniu wykonania uchwaly lub zarzadzenia nalezy do sadu.

Art. 94. 1. Nie stwierdza sie niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia organu gminy po uplywie jednego roku od dnia ich podjecia, chyba ze uchybiono obowiazkowi przedlozenia uchwaly lub zarzadzenia w terminie okreslonym w art. 90 ust. 1, albo jezeli sa one aktem prawa miejscowego.

2. Jezeli nie stwierdzono niewaznosci uchwaly lub zarzadzenia z powodu uplywu terminu okreslonego w ust. 1, a istnieja przestanki stwierdzenia niewaznosci, sad administracyjny orzeka o ich niezgodnosci z prawem. Uchwala lub zarzadzenie traca moc prawna z dniem orzeczenia o ich niezgodnosci z prawem. Przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego co do skutkow takiego orzeczenia stosuje sie odpowiednio.

Art. 95. (skreslony).

Art. 96. 1. W razie powtarzajacego sie naruszenia przez rade gminy Konstytucji lub ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrow, moze w drodze uchwaly rozwiazac rade gminy. W przypadku rozwiazania rady gminy Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobe, ktora do czasu wyboru rady gminy pelni jej funkcje.

2. Jezeli powtarzajacego sie naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza sie wojt, wojewoda wzywa wojta do zaprzestania naruszen, a jezeli wezwanie to nie odnosi skutku - wystepuje z wnioskiem do Prezesa Rady Ministrow o odwolanie wojta. W przypadku odwolania wojta Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobe, ktora do czasu wyboru wojta pelni jego funkcje.

Art. 97. 1. W razie nierokujacego nadziei na szybka poprawe i przedluzajacego sie braku skutecznosci w wykonywaniu zadan publicznych przez organy gminy, Prezes Rady Ministrow, na wniosek ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej, moze zawiesic organy gminy i ustanowic zarzad komisaryczny na okres do dwoch lat, nie dluzej jednak niz do wyboru rady oraz wojta na kolejna kadencje.

2. Ustanowienie zarzadu komisarycznego moze nastapic po uprzednim przedstawieniu zarzutow organom gminy i wezwaniu ich do niezwlocznego przedlozenia programu poprawy sytuacji gminy.

3. Komisarza rzadowego powoluje Prezes Rady Ministrow na wniosek wojewody, zgloszony za posrednictwem ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej.

4. Komisarz rzadowy przejmuje wykonywanie zadan i kompetencji organow gminy z dniem powolania.

Art. 98. 1. Rozstrzygniecia organu nadzorczego dotyczace gminy, w tym rozstrzygniecia, o ktorych mowa w art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1, a takze stanowisko zajete w trybie art. 89, podlegaja zaskarzeniu do sadu administracyjnego z powodu niezgodnosci z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doreczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio do rozstrzygniec dotyczacych organow zwiazkow i porozumien miedzygminnych.

3. Do zlozenia skargi uprawniona jest gmina lub zwiazek miedzygminny, ktorych interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostaly naruszone. Podstawa do wniesienia skargi jest uchwala lub zarzadzenie organu, ktory podjal uchwale lub zarzadzenie albo ktorego dotyczy rozstrzygniecie nadzorcze.

3a. Do zlozenia skargi na rozstrzygniecie organu nadzorczego, dotyczace uchwaly rady gminy, doreczone po uplywie kadencji rady, uprawniona jest rada gminy nastepnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczacego rady.

4. Do postepowania w sprawach, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, stosuje sie odpowiednio przepisy o zaskarzaniu do sadu administracyjnego decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

5. Rozstrzygniecia nadzorcze staja sie prawomocne z uplywem terminu do wniesienia skargi badz z data oddalenia lub odrzucenia skargi przez sad.

Art. 98a. 1. Jezeli wlasciwy organ gminy, wbrew obowiazkowi wynikajacemu z przepisow art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o ktorej mowa w art. 24b ust. 6, art. 26 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezposrednim wyborze wojta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 127, poz. 1089 i Nr 214, poz. 1806) oraz art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzialalnosci gospodarczej przez osoby pelniace funkcje publiczne, w zakresie dotyczacym odpowiednio wygasniecia mandatu radnego, obsadzenia mandatu radnego, wygasniecia mandatu wojta, odwolania ze stanowiska albo rozwiazania umowy o prace z zastepca wojta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy i osoba zarzadzajaca lub czlonkiem organu zarzadzajacego gminna osoba prawna, nie podejmuje uchwaly, nie odwoluje ze stanowiska lub nie rozwiazuje umowy o prace, wojewoda wzywa organ gminy do podjecia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego uplywu terminu okreslonego w ust. 1, wojewoda, po powiadomieniu ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej, wydaje zarzadzenie zastepcze.

3. Przepisy art. 98 stosuje sie odpowiednio.

Art. 99. 1. (skreslony).

1a.Przepisy o nadzorze nad gminami stosuje sie odpowiednio do zwiazkow i porozumien miedzygminnych.

2. W sprawach zwiazkow i porozumien miedzygminnych, wykraczajacych poza granice wojewodztwa, organy nadzorcze dzialaja w zakresie swojej wlasciwosci miejscowej i za posrednictwem organow nadzorczych wlasciwych ze wzgledu na siedzibe wladz zwiazku lub porozumienia, chyba ze statut zwiazku lub porozumienie przekazuje uprawnienia nadzorcze Prezesowi Rady Ministrow.

Art. 100. Postepowanie sadowe, o ktorym mowa w artykulach poprzedzajacych, jest wolne od oplat sadowych.

Art. 101. 1. Kazdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostaly naruszone uchwala lub zarzadzeniem podjetymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, moze - po bezskutecznym wezwaniu do usuniecia naruszenia - zaskarzyc uchwale lub zarzadzenie do sadu administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie, jezeli w sprawie orzekal juz sad administracyjny i skarge oddalil.

2a. Skarge na uchwale lub zarzadzenie, o ktorych mowa w ust. 1, mozna wniesc do sadu administracyjnego w imieniu wlasnym lub reprezentujac grupe mieszkancow gminy, ktorzy na to wyraza pisemna zgode.

3. W sprawie wezwania do usuniecia naruszenia stosuje sie przepisy o terminach zalatwiania spraw w postepowaniu administracyjnym.

4. W sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio art. 94.

Art. 101a. 1. Przepisy art. 101 stosuje sie odpowiednio, gdy organ gminy nie wykonuje czynnosci nakazanych prawem albo przez podejmowane czynnosci prawne lub faktyczne narusza prawa osob trzecich.

2. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, sad administracyjny moze nakazac organowi nadzoru wykonanie niezbednych czynnosci na rzecz skarzacego, na koszt i ryzyko gminy.

Art. 102. Przepisow rozdzialu niniejszego nie stosuje sie do decyzji indywidualnych w sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy gmin, ich zwiazkow lub samorzadowe kolegia odwolawcze. Kontrole instancyjna w tym zakresie oraz nadzor pozainstancyjny i kontrole sprawowana przez sad okreslaja przepisy odrebne.

Art. 102a. W sprawach, o ktorych mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje sie przepisow art. 52 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

Rozdzial 11

Przepis koncowy

Art. 103. (stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie w terminie i na zasadach okreslonych ustawa - Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym [czyli 27 maja 1990 r. - rol], z wyjatkiem art. 5 ust. 4 i art. 17, ktore wchodza w zycie z dniem ogloszenia [czyli19 marca 1990 r. - rol].

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.