Tekst ujednolicony po zmianie z 6 lipca 2001 r.

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

Ujednolicony tekst ustawy z 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej powstal na podstawie nastepujacych Dziennikow Ustaw z 2001 r.:
  • nr 4, poz. 25,
  • nr 110, poz. 1189.

SPIS TRESCI

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

Art. 1. 1. Inspekcja Handlowa, zwana dalej "Inspekcja", jest organem kontroli powolanym do ochrony interesow i praw konsumentow oraz interesow gospodarczych panstwa.

2. Ustawa reguluje zadania i organizacje Inspekcji, prawa i obowiazki przedsiebiorcow, zasady postepowania organow Inspekcji oraz prawa i obowiazki pracownikow Inspekcji.

3. Do postepowania przed organami Inspekcji w zakresie nie uregulowanym ustawa stosuje sie przepisy kodeksu postepowania administracyjnego.

Art. 2. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) przedsiebiorcy - nalezy przez to rozumiec przedsiebiorce w rozumieniu przepisow ustawy z 19 listopada 1999 r. - Prawo dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. nr 101, poz. 1178 oraz z 2000 r. nr 86, poz. 958 i nr 114, poz 1193),

2) produkcie - nalezy przez to rozumiec dostarczana przez przedsiebiorce, zarowno odplatnie, jak i nieodplatnie, rzecz ruchoma przeznaczona do uzytku konsumentow lub nadajaca sie do takiego uzytku; produktem jest zarowno rzecz nowa, jak i uzywana lub naprawiana badz regenerowana; w rozumieniu ustawy produktem nie sa jednak rzeczy uzywane wprowadzane na rynek jako antyki albo rzeczy wymagajace naprawy lub remontu przed uzyciem, jezeli dostarczajacy powiadomil konsumenta o wlasciwosciach rzeczy,

3) uslugach - nalezy przez to rozumiec czynnosci swiadczone przez przedsiebiorcow na rzecz ludnosci, przeznaczone dla celow konsumpcji indywidualnej lub zbiorowej,

4) dokumentach normalizacyjnych - nalezy przez to rozumiec normy i specyfikacje techniczne ustalajace zasady, wytyczne lub charakterystyki odnoszace sie do roznych rodzajow dzialalnosci lub jej wynikow oraz srodki i kryteria sprawdzania zgodnosci z nimi produktow i uslug,

5) jakosci - nalezy przez to rozumiec ogol wlasciwosci produktow lub uslug, ktore wiaza sie z ich zdolnoscia do zaspokajania stwierdzonych lub przewidywanych potrzeb konsumenta,

6) konsumencie - nalezy przez to rozumiec osobe, ktora zawiera umowe z przedsiebiorca w celu bezposrednio nie zwiazanym z dzialalnoscia gospodarcza,

7) kontroli - nalezy przez to rozumiec zespol czynnosci wykonywanych w toku postepowania kontrolnego w celu realizacji zadan i kompetencji okreslonych w ustawie lub w przepisach odrebnych,

8) kontrolowanym - nalezy przez to rozumiec przedsiebiorce, ktorego dzialalnosc jest kontrolowana,

9) zabezpieczeniu - nalezy przez to rozumiec czynnosci wykonywane w celu zachowania w niezmienionym stanie rzeczy lub dokumentow objetych kontrola albo w celu zabezpieczenia nienaruszalnosci pomieszczen kontrolowanego i srodkow przewozowych,

10) inspektorze - nalezy przez to rozumiec pracownika Inspekcji upowaznionego do przeprowadzenia kontroli,

11) przedstawicielu - nalezy przez to rozumiec osobe uprawniona do reprezentowania kontrolowanego lub przez niego zatrudniona przy wykonywaniu czynnosci zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej.

Art. 3. 1. Do zadan Inspekcji nalezy:

1) kontrola legalnosci i rzetelnosci dzialania przedsiebiorcow prowadzacych dzialalnosc gospodarcza w rozumieniu przepisow odrebnych w zakresie produkcji, handlu i uslug,

2) kontrola produktow znajdujacych sie w obrocie handlowym lub przeznaczonych do wprowadzenia do takiego obrotu, z zastrzezeniem ust. 2, w tym w zakresie oznakowania i zafalszowan, oraz kontrola uslug,

3) podejmowanie mediacji w celu ochrony interesow i praw konsumentow,

4) organizowanie i prowadzenie stalych polubownych sadow konsumenckich,

5) prowadzenie poradnictwa konsumenckiego,

6) wykonywanie innych zadan okreslonych w ustawie lub przepisach odrebnych.

2. Kontrola, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2, nie obejmuje kontroli jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych u producentow i w obrocie hurtowym oraz kontroli jakosci zdrowotnej srodkow spozywczych i uzywek okreslonych w przepisach odrebnych.

Art. 4. Przepisow ustawy nie stosuje sie do:

1) przedsiebiorcow dzialajacych na terenach zamknietych, podlegajacych ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych, ministrowi obrony narodowej i ministrowi sprawiedliwosci,

2) przedsiebiorcow produkujacych energie lub prowadzacych hurtowy i detaliczny handel energia,

3) przedsiebiorcow produkujacych paliwa,

4) bankow oraz prowadzonej przez nie dzialalnosci bankowej,

5) ubezpieczen oraz dzialalnosci ubezpieczeniowej,

6) uslug pocztowych i telekomunikacyjnych,

7) uslug posrednictwa finansowego,

8) uslug informatycznych,

9) uslug naukowo-badawczych,

10) uslug w zakresie edukacji,

11) uslug w zakresie ochrony zdrowia i opieki spolecznej.

Rozdzial 2

Organizacja Inspekcji

Art. 5. 1. Zadania Inspekcji okreslone w art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 wykonuja nastepujace organy:

1) Glowny Inspektor Inspekcji Handlowej, zwany dalej "Glownym Inspektorem",

2) wojewoda przy pomocy wojewodzkiego inspektora inspekcji handlowej, zwanego dalej "wojewodzkim inspektorem", jako kierownika wojewodzkiej inspekcji handlowej wchodzacej w sklad zespolonej administracji rzadowej w wojewodztwie.

2. W rozumieniu kodeksu postepowania administracyjnego w sprawach zwiazanych z wykonywaniem zadan i kompetencji Inspekcji organem wlasciwym jest wojewodzki inspektor i jako organ wyzszego stopnia Glowny Inspektor.

Art. 6. 1. Inspekcja podlega prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

2. Glownego Inspektora powoluje i odwoluje prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

3. Zastepcow Glownego Inspektora, na wniosek Glownego Inspektora, powoluje i odwoluje prezes Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

Art. 7. 1. Glowny Inspektor kieruje dzialalnoscia Inspekcji przy pomocy Glownego Inspektoratu Inspekcji Handlowej, zwanego dalej "Glownym Inspektoratem".

2. Glowny Inspektorat jest jednostka budzetowa.

3. Organizacje Glownego Inspektoratu okresli statut nadany, w drodze rozporzadzenia, przez prezesa Rady Ministrow.

4. Statut Glownego Inspektoratu, o ktorym mowa w ust. 3, powinien okreslac w szczegolnosci rodzaje komorek organizacyjnych wchodzacych w sklad Glownego Inspektoratu.

Art. 8. 1. Wojewodzkiego inspektora powoluje i odwoluje wojewoda za zgoda Glownego Inspektora.

2. Zastepcow wojewodzkiego inspektora powoluje i odwoluje wojewoda na wniosek wojewodzkiego inspektora, po zasiegnieciu opinii Glownego Inspektora.

3. Wojewodzki inspektor kieruje dzialalnoscia wojewodzkiego inspektoratu inspekcji handlowej, zwanego dalej "wojewodzkim inspektoratem".

4. Wojewodzki inspektorat jest jednostka budzetowa.

5. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, zasady organizacji wojewodzkich inspektoratow.

6. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 5, powinno okreslac w szczegolnosci rodzaje komorek organizacyjnych wchodzacych w sklad wojewodzkich inspektoratow i ich delegatur.

Art. 9. 1. Organy Inspekcji wykonuja zadania okreslone w ustawie na podstawie okresowych planow kontroli; moga tez podejmowac kontrole nie planowane, jezeli wymaga tego interes konsumentow lub interes gospodarczy panstwa.

2. Glowny Inspektor moze, na wniosek prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow lub z wlasnej inicjatywy, zlecic wojewodzkiemu inspektorowi przeprowadzenie dodatkowej kontroli, jezeli jest to niezbedne do zbadania zjawisk lub procesow gospodarczych zachodzacych na rynku.

3. Glowny Inspektor opracowuje kierunki dzialania Inspekcji oraz okresowe plany kontroli o znaczeniu krajowym, zatwierdzane przez prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow.

4. Wojewodzki inspektor ustala plany pracy uwzgledniajace kierunki dzialania i plany, o ktorych mowa w ust. 3, oraz potrzeby okreslone przez wojewode.

Art. 10. Do zakresu dzialania Glownego Inspektora nalezy w szczegolnosci:

1) organizowanie i koordynowanie kontroli o znaczeniu krajowym,

2) sprawowanie kontroli realizacji przez wojewodzkich inspektorow zadan i kompetencji okreslonych w ustawie i przepisach odrebnych,

3) wydawanie wytycznych i zalecen zapewniajacych jednolitosc postepowania Inspekcji oraz nadzor nad ich realizacja,

4) organizowanie szkolenia inspektorow,

5) opracowywanie projektow aktow prawnych regulujacych problematyke nalezaca do zakresu dzialania Inspekcji,

6) dokonywanie dla potrzeb organow administracji rzadowej analiz i ocen funkcjonowania rynku oraz stanu ochrony interesow i praw konsumentow,

7) sygnalizowanie prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow potrzeby zmian przepisow prawa regulujacych zasady prowadzenia dzialalnosci gospodarczej oraz ochrony interesow i praw konsumentow,

8) prowadzenie laboratoriow kontrolno-analitycznych Inspekcji,

9) wspolpraca z zagranicznymi sluzbami kontrolnymi o podobnym charakterze,

10) sporzadzanie rocznych sprawozdan z dzialalnosci Inspekcji i przedkladanie ich prezesowi Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow,

11) wykonywanie zadan i kompetencji okreslonych w przepisach odrebnych.

Art. 10a. Glowny Inspektor wspolpracuje z szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbednym do realizacji jego zadan ustawowych. (UWAGA! W zwiazku z przesunieciem na 1 stycznia 2003 r. terminu wejscia w zycie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych, takze art. 10a ustawy o Inspekcji Handlowej zacznie obowiazywac 1 stycznia 2003 r. - Dz. U. z 2002 r. nr 81, poz. 731).

Art. 11. 1. Do zakresu dzialania wojewodzkich inspektorow nalezy wykonywanie zadan i kompetencji okreslonych w art. 3 ustawy lub w przepisach odrebnych, a takze sporzadzanie rocznych sprawozdan z dzialalnosci Inspekcji i przedkladanie ich Glownemu Inspektorowi i wojewodom.

2. Wojewodzki inspektor prowadzi liste rzeczoznawcow do spraw jakosci produktow lub uslug.

3. Rzeczoznawcy, o ktorych mowa w ust. 2, sa powolani do wydawania opinii o jakosci produktow lub uslug na zlecenie konsumenta, przedsiebiorcy, stalego polubownego sadu konsumenckiego, Glownego Inspektora, wojewodzkiego inspektora, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentow albo organizacji spolecznej, do ktorej zadan statutowych nalezy ochrona konsumentow.

4. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, warunki prowadzenia list rzeczoznawcow do spraw jakosci produktow lub uslug.

5. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 4, powinno okreslac w szczegolnosci:

1) warunki i tryb wpisu na liste rzeczoznawcow oraz skreslenia z niej rzeczoznawcow,

2) tryb weryfikacji rzeczoznawcow oraz nadzoru nad ich dzialalnoscia.

Art. 12. 1. Inspekcja wspoldziala z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentow, organami administracji rzadowej i samorzadowej, organami kontroli oraz organizacjami pozarzadowymi reprezentujacymi interesy konsumentow.

2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob wspoldzialania organow Inspekcji z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentow oraz organami i organizacjami, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno okreslac zasady i formy wspoldzialania organow Inspekcji z podmiotami, o ktorych mowa w ust. 1.

Rozdzial 3

Organizacja Inspekcji

Art. 13. 1. Postepowanie kontrolne wszczyna i prowadzi inspektor na podstawie pisemnego upowaznienia imiennego wydanego przez wojewodzkiego inspektora.

2. Upowaznienie, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera:

1) imie i nazwisko, stanowisko sluzbowe oraz numer legitymacji sluzbowej inspektora przeprowadzajacego kontrole,

2) podstawe prawna do przeprowadzenia kontroli,

3) dane identyfikujace kontrolowanego,

4) termin przeprowadzenia kontroli,

5) pouczenie o skutkach prawnych uniemozliwiania albo utrudniania inspektorowi przeprowadzenia czynnosci kontrolnych.

Art. 14. Przed przystapieniem do kontroli inspektor jest obowiazany okazac kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi legitymacje sluzbowa oraz upowaznienie imienne do przeprowadzenia kontroli.

Art. 15. 1. Kontrole przeprowadza sie w siedzibie kontrolowanego oraz w miejscach i w czasie wykonywania jego dzialalnosci, w obecnosci kontrolowanego lub jego przedstawiciela, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Czynnosci kontrolne moga byc przeprowadzane w siedzibie organu Inspekcji, jezeli jest to niezbedne dla wyjasnienia okolicznosci sprawy.

3. Przeprowadzajacy kontrole maja obowiazek przeprowadzac je w sposob sprawny i mozliwie nie zaklocajacy funkcjonowania kontrolowanego.

Art. 16. 1. W toku postepowania kontrolnego inspektor w szczegolnosci moze:

1) badac akta, dokumenty, ewidencje i informacje w zakresie objetym kontrola oraz zadac od kontrolowanego lub jego przedstawiciela sporzadzenia niezbednych kopii oraz urzedowego tlumaczenia na jezyk polski dokumentow sporzadzonych w jezyku obcym,

2) dokonywac ogledzin terenow, obiektow, pomieszczen, srodkow przewozowych, produktow i innych rzeczy w zakresie objetym kontrola,

3) badac przebieg okreslonych czynnosci,

4) legitymowac osoby w celu stwierdzenia ich tozsamosci, jezeli jest to niezbedne dla potrzeb kontroli,

5) zadac od kontrolowanego lub jego przedstawiciela niezwlocznego usuniecia uchybien porzadkowych i organizacyjnych,

6) zadac od kontrolowanego oraz jego przedstawiciela udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych i ustnych wyjasnien w sprawach objetych zakresem kontroli,

7) przesluchiwac osoby w charakterze strony, swiadka lub bieglego, jezeli jest to niezbedne dla wyczerpujacego wyjasnienia okolicznosci sprawy,

8) zasiegac opinii bieglych, jezeli jest to niezbedne dla potrzeb kontroli,

9) zabezpieczac dowody, produkty, pomieszczenia i srodki przewozowe,

10) pobierac nieodplatnie probki produktow do badan,

11) sprawdzic rzetelnosc obslugi poprzez dokonanie zakupu produktu lub uslugi,

12) zbierac inne niezbedne materialy w zakresie objetym kontrola.

2. Kontrolowany jest obowiazany umozliwic inspektorowi dokonanie czynnosci kontrolnych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Zgodnosc kopii z oryginalami akt, dokumentow, ewidencji i informacji potwierdza kontrolowany lub jego przedstawiciel.

4. Produkt nabyty w ramach zakupu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 11, podlega zwrotowi w toku kontroli, jezeli jest w stanie nienaruszonym; naleznosc za zwrocony produkt podlega zwrotowi.

5. Uzyskane w trakcie kontroli informacje dotyczace stosowanej przez kontrolowanego technologii lub stanowiace tajemnice handlowa sa objete tajemnica sluzbowa; nie dotyczy to informacji, ktorych ujawnienie jest niezbedne ze wzgledu na koniecznosc usuniecia zagrozen zwiazanych z produktem lub usluga.

Art. 17. 1. Inspektor jest uprawniony do wstepu oraz poruszania sie w obiektach, pomieszczeniach i na terenie jednostki kontrolowanej za okazaniem legitymacji sluzbowej, bez obowiazku uzyskiwania przepustki przewidzianej w regulaminie wewnetrznym, oraz nie podlega rewizji osobistej.

2. Inspektor podlega przepisom bezpieczenstwa i higieny pracy, obowiazujacym w jednostce kontrolowanej.

Art. 18. 1. Wojewodzki inspektor moze zarzadzic w toku kontroli, w drodze decyzji, ograniczenie wprowadzania do obrotu, wstrzymanie wprowadzania do obrotu lub wycofanie z obrotu produktow albo wstrzymanie swiadczenia uslug badz niezwloczne usuniecie stwierdzonych nieprawidlowosci, jezeli jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub interes konsumentow albo interes gospodarczy panstwa.

2. Wojewodzki inspektor moze upowaznic inspektora do wydania w jego imieniu w toku kontroli decyzji, o ktorej mowa w ust. 1.

3. Decyzja, o ktorej mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Art. 19. 1. Wojewodzki inspektor moze wystapic z wnioskiem do wlasciwego miejscowo komendanta Policji o jej pomoc, jezeli jest to niezbedne do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych.

2. Na wniosek wojewodzkiego inspektora wlasciwy miejscowo komendant Policji jest obowiazany do zapewnienia inspektorowi pomocy Policji w toku wykonywania czynnosci kontrolnych.

Art. 20. 1. Ustalenia kontroli inspektor dokumentuje w protokole kontroli.

2. Kontrolowany moze zglosic uwagi bezposrednio do protokolu kontroli lub w terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokolu do podpisu wniesc je na pismie.

3. Wojewodzki inspektor jest obowiazany ustosunkowac sie do uwag zgloszonych do protokolu kontroli niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Art. 21. W przypadku zabezpieczenia produktow, dokumentow i innych rzeczy, pobrania probek, dokonania ogledzin lub przeprowadzenia innych dowodow sporzadza sie odrebny protokol.

Art. 22. Pracownicy Inspekcji w zwiazku z wykonywaniem czynnosci kontrolnych korzystaja z ochrony przewidzianej w kodeksie karnym dla funkcjonariuszy publicznych.

Rozdzial 4

Postepowanie kontrolne uproszczone

Art. 23. Glowny Inspektor lub wojewoda moze zlecic wojewodzkiemu inspektorowi przeprowadzenie kontroli uproszczonej w celu zbadania wystepujacych na rynku zagrozen praw lub interesow konsumentow albo zagrozen dla interesu gospodarczego panstwa.

Art. 24. 1. Z przeprowadzonej kontroli uproszczonej inspektor sporzadza raport sluzbowy.

2. W postepowaniu kontrolnym uproszczonym stosuje sie przepisy art. 13, art. 14, art. 15, art. 16 ust. 1 pkt 1-6, ust. 2, 3 i 5 oraz art. 17.

Rozdzial 5

Zabezpieczenie dowodow

Art. 25. 1. Wojewodzki inspektor moze, w drodze postanowienia, dokonac zabezpieczenia dowodow na czas niezbedny dla realizacji zadan kontroli.

2. Zabezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1, podlegaja dokumenty, ewidencje, informacje oraz produkty i inne rzeczy, jezeli stanowia lub moga stanowic dowod nieprawidlowosci stwierdzonych w toku kontroli, z wylaczeniem produktow latwo psujacych sie lub ulegajacych innym szybkim zmianom biochemicznym.

3. Wojewodzki inspektor moze upowaznic inspektora do wydania w jego imieniu postanowienia, o ktorym mowa w ust. 1.

4. Na postanowienie, o ktorym mowa w ust. 1, przysluguje zazalenie.

Art. 26. 1. Wojewodzki inspektor moze, w drodze postanowienia, zabezpieczyc produkt w celu ustalenia jego rzeczywistej jakosci, jezeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, ze jakosc produktu nie odpowiada jakosci deklarowanej przez producenta lub wymaganiom okreslonym w przepisach odrebnych albo dokumentach normalizacyjnych badz produkt jest nieprawidlowo oznaczony. Przepis art. 25 ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

2. Zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 1, uchyla sie, jezeli produkt zostal wylaczony z obrotu lub przeklasyfikowany albo uzyskal wlasciwa jakosc.

Rozdzial 6

Pobieranie i badanie probek produktow

Art. 27. 1. Probki produktow pobiera sie w celu ustalenia, czy produkt spelnia wymagania jakosciowe i bezpieczenstwa okreslone w przepisach odrebnych lub dokumentach normalizacyjnych lub czy jego jakosc odpowiada jakosci deklarowanej przez przedsiebiorce.

2. Probki produktow pobiera sie w celu poddania badaniom, w ilosciach i w sposob okreslony w przepisach odrebnych albo dokumentach normalizacyjnych, a w razie braku takiego okreslenia - w ilosciach niezbednych do przeprowadzenia badan.

3. Pobranie probki produktu stwierdza sie poprzez sporzadzenie protokolu.

4. Po przeprowadzeniu badan wykonujacy badania sporzadza sprawozdanie z badan.

Art. 28. 1. Rownoczesnie z pobraniem probki produktu nalezy, z zastrzezeniem ust. 3, pobrac i zabezpieczyc dodatkowa probke produktu z tej samej partii w ilosci odpowiadajacej ilosci pobranej do badan (probka kontrolna). Przepis art. 27 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Probka kontrolna jest przechowywana przez kontrolowanego do czasu jej zwolnienia przez wojewodzkiego inspektora, w warunkach uniemozliwiajacych zmiane jakosci lub cech charakterystycznych produktu; w tym czasie nie moze byc wprowadzana do obrotu.

3. Probki kontrolnej nie pobiera sie, jezeli:

1) pobranie probki byloby utrudnione z uwagi na wartosc, rodzaj lub niewielka ilosc produktu,

2) przechowanie probki w warunkach uniemozliwiajacych zmiane jakosci lub cech charakterystycznych produktu jest niemozliwe,

3) probka produktu zostala poddana badaniom organoleptycznym w toku kontroli, chyba ze wyniki tych badan uzasadniaja podejrzenie, ze produkt nie spelnia wymagan okreslonych w przepisach prawa lub dokumentach normalizacyjnych albo jego jakosc nie odpowiada jakosci deklarowanej.

Art. 29. 1. Badania pobranych probek produktow i probek kontrolnych przeprowadzaja, z zastrzezeniem ust. 2, laboratoria kontrolno-analityczne Inspekcji.

2. W przypadku gdy laboratoria Inspekcji nie moga wykonac badan, organ Inspekcji moze zawrzec umowe o wykonanie badan pobranej probki z innym wyspecjalizowanym laboratorium.

3. Badanie probki kontrolnej przeprowadza sie na wniosek lub z urzedu.

Art. 30. 1. Jezeli przeprowadzone badania wykazaly, ze produkt nie spelnia wymagan okreslonych w przepisach odrebnych lub w deklaracji, kontrolowany jest obowiazany do uiszczenia wojewodzkiemu inspektorowi kwoty stanowiacej rownowartosc kosztow przeprowadzonych badan.

2. Do naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie przepisy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.

Art. 31. 1. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb pobierania i badania probek produktow przez organy Inspekcji.

2. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno okreslac w szczegolnosci:

1) tryb pobierania i badania probek produktow,

2) wzor protokolu pobrania probki produktu lub probki kontrolnej,

3) sposob zabezpieczenia probek produktow i probek kontrolnych,

4) wzor sprawozdania z badan,

5) sposob postepowania z pozostalosciami po probkach,

6) sposob ustalania wysokosci naleznosci pienieznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1, oraz ich uiszczania.

Rozdzial 7

Postepowanie pokontrolne

Art. 32. Jezeli jest to niezbedne dla usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci, wojewodzki inspektor wyda, w drodze decyzji, zarzadzenie pokontrolne. Kontrolowany jest obowiazany poinformowac wojewodzkiego inspektora, w wyznaczonym terminie, o sposobie wykonania zarzadzenia.

Art. 33. 1. Wojewodzki inspektor kieruje do kontrolowanego lub jednostki nadrzednej wystapienie pokontrolne, informujace o innych stwierdzonych uchybieniach, zawierajace wnioski o ich usuniecie.

2. Kontrolowany lub jednostka nadrzedna sa obowiazani udzielic odpowiedzi na wystapienie pokontrolne w wyznaczonym terminie.

Art. 34. Wojewodzki inspektor na podstawie wynikow postepowania kontrolnego kieruje wystapienie pokontrolne do producenta lub importera produktow badanych w toku kontroli, jezeli jest to niezbedne do usuniecia stwierdzonych nieprawidlowosci. Przepis art. 33 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 35. 1. Prezes Rady Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy tryb postepowania organow Inspekcji, wzor legitymacji sluzbowej pracownikow Inspekcji oraz tryb ich wydawania i wymiany.

2. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno okreslac w szczegolnosci:

1) sposob dokumentowania wynikow kontroli, a w szczegolnosci wzory formularzy protokolow stosowanych w toku postepowania kontrolnego oraz przed polubownym sadem konsumenckim,

2) sposob zabezpieczania dowodow i produktow,

3) wzor legitymacji sluzbowej pracownikow Inspekcji oraz tryb ich wydawania i wymiany.

Rozdzial 8

Postepowanie mediacyjne

Art. 36. 1. Jezeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewodzki inspektor podejmuje dzialania mediacyjne w celu polubownego zakonczenia sporu cywilnoprawnego miedzy konsumentem a przedsiebiorca.

2. Postepowanie mediacyjne wszczyna sie na wniosek konsumenta lub z urzedu, jezeli wymaga tego ochrona interesu konsumenta.

3. W toku postepowania mediacyjnego wojewodzki inspektor zapoznaje przedsiebiorce z roszczeniem konsumenta, przedstawia stronom sporu przepisy prawa majace zastosowanie w sprawie oraz ewentualne propozycje polubownego zakonczenia sporu.

4. Wojewodzki inspektor moze wyznaczyc stronom termin do polubownego zakonczenia sprawy.

5. Wojewodzki inspektor odstepuje od postepowania mediacyjnego, jezeli w wyznaczonym terminie sprawa nie zostala polubownie zakonczona oraz w razie oswiadczenia co najmniej przez jedna ze stron, ze nie wyraza zgody na polubowne zakonczenie sprawy.

Rozdzial 9

Stale polubowne sady konsumenckie

Art. 37. 1. Stale polubowne sady konsumenckie przy wojewodzkich inspektorach, zwane dalej "sadami", tworzone sa na podstawie umow o zorganizowaniu takich sadow, zawartych przez wojewodzkich inspektorow z organizacjami pozarzadowymi reprezentujacymi konsumentow lub przedsiebiorcow oraz innymi zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Umowy, o ktorych mowa w ust. 1, okreslaja w szczegolnosci zasady pokrywania kosztow wynagrodzenia arbitrow oraz zwrotu kosztow poniesionych w zwiazku z wykonywaniem czynnosci arbitra.

3. Sady rozpatruja spory o prawa majatkowe wynikle z umow sprzedazy produktow i swiadczenia uslug zawartych pomiedzy konsumentami i przedsiebiorcami na podstawie regulaminu.

4. Minister sprawiedliwosci okresli, po zasiegnieciu opinii prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow, w drodze rozporzadzenia, regulamin organizacji i dzialania stalych polubownych sadow konsumenckich.

5. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 4, powinno okreslac w szczegolnosci:

1) wewnetrzna organizacje stalych polubownych sadow konsumenckich,

2) tryb funkcjonowania stalych polubownych sadow konsumenckich,

3) czynnosci jurysdykcyjne i administracyjne stalych polubownych sadow konsumenckich i ich organow.

6. W postepowaniu przed sadami polubownymi w zakresie nie uregulowanym ustawa stosuje sie przepisy kodeksu postepowania cywilnego.

Rozdzial 10

Przepisy karne

Art. 38. Kto wbrew obowiazkowi nie wykonuje decyzji, o ktorych mowa w art. 18 i art. 32, wydanych przez organ Inspekcji lub z jego upowaznienia przez inspektora, albo usuwa dowody lub produkty zabezpieczone w toku kontroli, podlega grzywnie w wysokosci do 360 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolnosci do lat 2.

Art. 39. 1. Kto uniemozliwia albo utrudnia inspektorowi przeprowadzenie czynnosci kontrolnych, podlega karze aresztu do 30 dni albo grzywny w wysokosci do 5000 zl.

2. Kto wbrew zadaniu inspektora nie usuwa niezwlocznie uchybien porzadkowych lub organizacyjnych stwierdzonych w toku kontroli, podlega karze grzywny w wysokosci do 5000 zl.

Rozdzial 11

Przepisy przejsciowe i koncowe

Art. 40. Do czasu wydania przepisow wykonawczych na podstawie ustawy pozostaja w mocy odpowiednie przepisy dotychczasowe, jezeli nie sa sprzeczne z przepisami ustawy, jednak nie dluzej niz rok od dnia wejscia w zycie ustawy.

Art. 41. Postepowania wszczete i nie zakonczone przed dniem wejscia w zycie ustawy podlegaja rozpatrzeniu wedlug przepisow dotychczasowych.

Art. 42. 1. Z dniem wejscia w zycie ustawy Glowny Inspektor przejmie z mocy prawa wojewodzkie laboratoria kontrolno-analityczne prowadzone dotychczas przez wojewodzkich inspektorow.

2. Pracownicy zatrudnieni w laboratoriach, o ktorych mowa w ust. 1, z dniem wejscia w zycie ustawy staja sie pracownikami Glownego Inspektoratu.

3. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob przejecia przez Glownego Inspektora laboratoriow, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 3, powinno okreslac w szczegolnosci:

1) tryb przejecia laboratoriow,

2) rodzaje przejmowanych skladnikow mienia oraz etaty i srodki finansowe niezbedne do prowadzenia tych laboratoriow.

Art. 43. Stale polubowne sady konsumenckie przy wojewodzkich inspektorach Inspekcji Handlowej zorganizowane na podstawie przepisow dotychczasowych staja sie stalymi polubownymi sadami konsumenckimi w rozumieniu ustawy.

Art. 44. Traci moc ustawa z 25 lutego 1958 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 1999 r. nr 105, poz. 1205).

Art. 45. (Stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie 1 kwietnia 2001 r.).

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.