Zalacznik nr 3

KLASYFIKACJA PARAGRAFOW DOCHODOW, PRZYCHODOW I SRODKOW

(z objasnieniami)

Klasyfikacja okreslona w tym zalaczniku dotyczy dochodow, przychodow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4, oraz srodkow, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874).

Klasyfikacja paragrafow dochodow dla jednostek samorzadu terytorialnego jest czterocyfrowa. Czwarta cyfra jest zero lub nizej wymieniona odpowiednia cyfra.

1 Finansowanie programow ze srodkow bezzwrotnych pochodzacych z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje sie dla oznaczenia dochodow, ktorych zrodlem sa srodki z Unii Europejskiej, wykazywane w zalaczniku do ustawy budzetowej, sporzadzanym na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w czesci zatytulowanej "Srodki bezzwrotne pochodzace z programow pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej". Cyfre 1 jednostki samorzadu terytorialnego dodaja odpowiednio do paragrafu 270 lub 629.

2 Wspolfinansowanie programow realizowanych ze srodkow bezzwrotnych pochodzacych z Unii Europejskiej

Symbol ten stosuje sie dla oznaczenia dochodow, ktorych zrodlem sa srodki z budzetu panstwa lub inne, przekazane jednostkom samorzadu terytorialnego, jako wspolfinansowanie programow wykazanych w zalaczniku do ustawy budzetowej, w czesci zatytulowanej "Srodki bezzwrotne pochodzace z programow pomocy przedakcesyjnej Unii Europejskiej". Cyfre 2 jednostki samorzadu terytorialnego dodaja do odpowiednich paragrafow.

3 Finansowanie z pozyczek i kredytow zagranicznych

Symbol ten stosuje sie dla oznaczenia dochodow, ktorych zrodlem sa srodki pochodzace z pozyczek i kredytow zagranicznych z miedzynarodowych instytucji finansowych, np. Banku Swiatowego (Miedzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju), Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Nordyckiego Inwestycyjnego Banku, Banku Rozwoju Rady Europy. Cyfre 3 jednostki samorzadu terytorialnego dodaja do odpowiednich paragrafow.

4 Wspolfinansowanie pozyczek i kredytow zagranicznych

Symbol ten stosuje sie dla oznaczenia dochodow, ktorych zrodlem sa srodki z budzetu panstwa lub inne, przekazane jednostkom samorzadu terytorialnego, jako wspolfinansowanie dzialan realizowanych z pozyczek i kredytow zagranicznych z miedzynarodowych instytucji finansowych. Cyfre 4 jednostki samorzadu terytorialnego dodaja do odpowiednich paragrafow.

5 Finansowanie z innych srodkow bezzwrotnych

Symbol ten stosuje sie dla oznaczenia dochodow, ktorych zrodlem sa srodki pochodzace z darowizn, grantow przyznanych Polsce przez poszczegolne kraje lub instytucje (np. grant rzadu USA, Niderlandow itp.) wykazywane w zalaczniku do ustawy budzetowej, sporzadzanym na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, w czesci zatytulowanej "Zestawienie programow realizowanych ze srodkow bezzwrotnych pochodzacych z innych zrodel zagranicznych i wydatkow nimi finansowanych". Cyfre 5 jednostki samorzadu terytorialnego dodaja odpowiednio do paragrafu 270 lub 629.

6 Wspolfinansowanie innych srodkow bezzwrotnych

Symbol ten stosuje sie dla oznaczenia dochodow, ktorych zrodlem sa srodki z budzetu panstwa lub inne, przekazane jednostkom samorzadu terytorialnego, jako wspolfinansowanie srodkow pochodzacych z darowizn, grantow przyznanych Polsce przez poszczegolne kraje lub instytucje (np. grant rzadu USA, Niderlandow itp.). Cyfre 6 jednostki samorzadu terytorialnego dodaja do odpowiednich paragrafow.

7 Pozostale

Symbol ten stosuje sie dla oznaczenia dochodow, ktorych zrodlem sa srodki z budzetu panstwa lub inne, przekazane jednostkom samorzadu terytorialnego na pokrycie kosztow operacyjnych, a takze wydatkow ponoszonych w zwiazku z dzialaniami integracyjnymi (dostosowawczymi do zadan unijnych), takich w szczegolnosci, jak tlumaczenia, ekspertyzy lub szkolenia, ktore nie wynikaja bezposrednio z umow podpisanych z Unia Europejska. Cyfre 7 jednostki samorzadu terytorialnego dodaja do odpowiednich paragrafow.

8 Finansowanie programow i projektow ze srodkow funduszy strukturalnych lub Funduszu Spojnosci

Symbol ten stosuje sie dla oznaczenia dochodow, ktorych zrodlem sa srodki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spojnosci, wykazywane w zalaczniku do ustawy budzetowej, sporzadzanym na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Cyfre 8 jednostki samorzadu terytorialnego dodaja odpowiednio do paragrafu 270 lub 629.

9 Wspolfinansowanie programow realizowanych ze srodkow z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spojnosci

Symbol ten stosuje sie dla oznaczenia dochodow, ktorych zrodlem sa srodki z budzetu panstwa lub inne, przekazane jednostkom samorzadu terytorialnego, jako wspolfinansowanie programow wykazanych w zalaczniku do ustawy budzetowej, sporzadzanym na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych. Cyfre 9 jednostki samorzadu terytorialnego dodaja do odpowiednich paragrafow.

Paragrafy

001 Podatek dochodowy od osob fizycznych

Paragraf ten obejmuje wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych pobieranego wedlug skali podatkowej, o ktorej mowa w art. 27 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pozn. zm.).

002 Podatek dochodowy od osob prawnych

003 Zryczaltowany podatek dochodowy od osob fizycznych

Paragraf ten obejmuje wplywy, o ktorych mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z pozn. zm.), oraz wplywy z ryczaltow okreslonych w art. 28, 29, 30 i 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych.

004 Podatek dochodowy od osob fizycznych z odplatnego zbycia papierow wartosciowych lub pochodnych instrumentow finansowych

Paragraf ten obejmuje wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych, o ktorym mowa w art. 30b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych.

005 Podatek od gier

006 Cla

007 (skreslony)

008 (skreslony)

009 (skreslony)

011 Podatek akcyzowy od wyrobow akcyzowych produkcji krajowej

012 Podatek akcyzowy od wyrobow akcyzowych importowanych

013 Wplywy z oplaty restrukturyzacyjnej

014 Podatek od towarow i uslug

015 Podatek dochodowy w wysokosci 19 % pobierany od dochodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej

Paragraf ten obejmuje wplywy z podatku dochodowego pobieranego od dochodow z pozarolniczej dzialalnosci gospodarczej, o ktorym mowa w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osob fizycznych.

031 Podatek od nieruchomosci

032 Podatek rolny

033 Podatek lesny

034 Podatek od srodkow transportowych

035 Podatek od dzialalnosci gospodarczej osob fizycznych, oplacany w formie karty podatkowej

036 Podatek od spadkow i darowizn

037 Podatek od posiadania psow

040 Wplywy z oplaty produktowej

041 Wplywy z oplaty skarbowej

042 Wplywy z oplaty komunikacyjnej

Paragraf ten obejmuje oplaty z tytulu wydania tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwolen i innych drukow.

043 Wplywy z oplaty targowej

044 Wplywy z oplaty miejscowej

045 Wplywy z oplaty administracyjnej za czynnosci urzedowe

046 Wplywy z oplaty eksploatacyjnej

047 Wplywy z oplat za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci

048 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu

049 Wplywy z innych lokalnych oplat pobieranych przez jednostki samorzadu terytorialnego na podstawie odrebnych ustaw

050 Podatek od czynnosci cywilnoprawnych

056 Zaleglosci z podatkow zniesionych

Paragraf ten obejmuje podatki zniesione, tj. wplywy z zaleglosci podatkow i oplat, ktorych podstawy wymiaru wygasly, i naleznosci z nimi zrownanych, jak rowniez z zaleglosci przeniesionych do ewidencji zaleglosci zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomosciach.

057 Grzywny, mandaty i inne kary pieniezne od ludnosci

Paragraf ten obejmuje grzywny oraz kary od ludnosci, wymierzane i pobierane przez sady oraz wlasciwe organy administracji publicznej, miedzy innymi grzywny wymierzane przez kolegia do spraw wykroczen, grzywny nakladane w formie mandatu karnego oraz grzywny i kary pieniezne wymierzane na podstawie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

058 Grzywny i inne kary pieniezne od osob prawnych i innych jednostek organizacyjnych

059 Wplywy z oplat za koncesje i licencje

060 Wplywy z tytulu realizacji odpowiedzialnosci Skarbu Panstwa za wklady oszczednosciowe ludnosci

069 Wplywy z roznych oplat

Paragraf ten obejmuje oplaty pobierane przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwosci oraz inne jednostki budzetowe, a w szczegolnosci:

- oplaty paszportowe,

- oplaty i koszty sadowe oraz inne oplaty uiszczane na rzecz Skarbu Panstwa z tytulu postepowania sadowego,

- naleznosci i oplaty z tytulu przejmowania uzytkow rolnych na cele nierolnicze,

- oplaty za szczegolne korzystanie z wod i urzadzen wodnych, stanowiacych wlasnosc panstwa,

- oplaty za wpisy do rejestru rozpowszechniania programow w sieciach kablowych,

- oplaty za czynnosci egzekucyjne i oplaty za zabezpieczenie naleznosci,

- zwrot kosztow postepowania administracyjnego,

- oplaty egzaminacyjne,

- oplaty za legitymacje, druki meldunkowe, rozne druki,

- oplaty za ksztalcenie studentow zagranicznych w Polsce na podstawie umow,

- wplywy od rodzicow z tytulu odplatnosci za utrzymanie dzieci (wychowankow) w zakladach dla nieletnich,

- oplaty za uzyskanie akredytacji oraz oplaty za wydanie certyfikatu,

- oplaty za patenty krajowe,

- oplaty za patent europejski.

070 Wplywy ze splat oprocentowanych pozyczek udzielonych sedziom i prokuratorom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych

071 Wplaty z zysku Narodowego Banku Polskiego

072 Wplaty z zysku przedsiebiorstw panstwowych

073 Wplaty z zysku jednoosobowych spolek Skarbu Panstwa lub spolek jednostek samorzadu terytorialnego

074 Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majatkowych

075 Dochody z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych oraz innych umow o podobnym charakterze

076 Wplywy z tytulu przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci

077 Wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci nieruchomosci

081 Wplaty srodkow pozostalych po likwidacji przedsiebiorstw

Paragraf ten obejmuje wplaty srodkow pozostalych po likwidacji lub upadlosci przedsiebiorstw panstwowych oraz wplaty srodkow uzyskanych ze zbycia mienia pozostalego po likwidowanych lub upadlych przedsiebiorstwach panstwowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 25 wrzesnia 1981 r. o przedsiebiorstwach panstwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 i Nr 240, poz. 2055).

082 Wplywy ze skladek na fundusze celowe

083 Wplywy z uslug

084 Wplywy ze sprzedazy wyrobow i skladnikow majatkowych

085 Wplaty zakladow pracy na PFRON

086 Wplywy rekompensujace kwoty skladek przekazanych na rzecz otwartych funduszy emerytalnych

089 Odsetki za nieterminowe rozliczenia, placone przez urzad skarbowy

W budzecie panstwa kwoty ujmowane w tym paragrafie wykazywane beda w kazdym przypadku ze znakiem ujemnym, a w jednostkach samorzadu terytorialnego - ze znakiem dodatnim.

090 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci

091 Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat

092 Pozostale odsetki

096 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienieznej

097 Wplywy z roznych dochodow

Paragraf ten obejmuje wszystkie pozostale dochody nieobjete poszczegolnymi paragrafami, a w szczegolnosci:

- rozliczenia z lat ubieglych,

- splate stypendiow i zasilkow zwrotnych wyplaconych w okresie studiow, zwrot kosztow ksztalcenia w razie niepodjecia przez absolwenta pracy itp.,

- zwrot kosztow szkolenia pracownikow,

- wplaty z konfiskaty mienia i przepadku przedmiotow na rzecz Skarbu Panstwa,

- wplywy z tytulu wynagrodzenia dla platnika z tytulu wykonywania zadan okreslanych przepisami prawa.

101 Wplywy srodkow specjalnych ze sprzedazy 5% akcji nalezacych do Skarbu Panstwa

Paragraf ten obejmuje przychod ze sprzedazy 5% akcji nalezacych do Skarbu Panstwa, o ktorym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

102 Wplywy srodkow specjalnych z 15% przychodow uzyskanych z prywatyzacji

Paragraf ten obejmuje 15% przychodow uzyskanych z prywatyzacji, o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

103 Wplywy srodkow specjalnych z 2% przychodow uzyskanych z prywatyzacji

Paragraf ten obejmuje 2% przychodow uzyskanych z prywatyzacji, o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

104 Wplywy z doplat do gier liczbowych na rachunek srodkow specjalnych

105 Wplywy srodkow specjalnych z przychodow uzyskanych ze sprzedazy nalezacych do Skarbu Panstwa akcji i udzialow

Paragraf ten obejmuje wplywy z przychodow, o ktorych mowa w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 60, poz. 535).

150 Nierozliczone dochody otrzymane z placowek polskich za granica

Paragraf ten nie wystepuje w planowaniu i ma zastosowanie do sprawozdan miesiecznych, o ktorych mowa w przepisach o sprawozdawczosci budzetowej, sporzadzanych przez dysponentow czesci budzetowych, ktorym podlegaja jednostki budzetowe majace siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

151 Roznice kursowe

(objasnienie skreslone)

201 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadan biezacych z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

202 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez gmine na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej

203 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin)

211 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

212 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez powiat na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej

213 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych powiatu

221 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa

222 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace realizowane przez samorzad wojewodztwa na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej

223 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje biezacych zadan wlasnych samorzadu wojewodztwa

231 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stolecznego Warszawy na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

233 Dotacje celowe otrzymane od samorzadu wojewodztwa na zadania biezace realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

235 Dochody budzetu panstwa zwiazane z realizacja zadan zlecanych jednostkom samorzadu terytorialnego

236 Dochody jednostek samorzadu terytorialnego zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych ustawami

237 Wplywy do budzetu nadwyzki srodkow obrotowych zakladu budzetowego

238 Wplywy do budzetu czesci zysku gospodarstwa pomocniczego

239 Wplywy do budzetu ze srodkow specjalnych

241 Dotacja otrzymana z budzetu przez zaklad budzetowy na pierwsze wyposazenie w srodki obrotowe

242 Dotacja otrzymana z budzetu przez gospodarstwo pomocnicze na pierwsze wyposazenie w srodki obrotowe

243 Dotacja z budzetu otrzymana przez fundusz celowy

244 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje zadan biezacych jednostek sektora finansow publicznych

246 Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na realizacje zadan biezacych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych

Paragraf ten obejmuje srodki otrzymane od jednostek wymienionych w art. 5 pkt 4-11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrebnych przepisow, w tym m.in. srodki, o ktorych mowa w 10 ust. 2 pkt 6 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczegolowych zasad finansowania Polskiej Akademii Nauk oraz gospodarki finansowej jej placowek naukowych (Dz. U. Nr 162, poz. 1140).

251 Dotacja podmiotowa z budzetu otrzymana przez zaklad budzetowy

252 Dotacja podmiotowa z budzetu otrzymana przez szkole wyzsza

253 Dotacja podmiotowa z budzetu otrzymana przez jednostke naukowa i badawczo-rozwojowa

255 Dotacja podmiotowa z budzetu otrzymana przez instytucje kultury

256 Dotacja podmiotowa z budzetu otrzymana przez samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

257 Dotacja podmiotowa z budzetu otrzymana przez pozostale jednostki sektora finansow publicznych

259 Dotacje podmiotowe z budzetu dla publicznych szkol i innych publicznych placowek oswiatowo-wychowawczych

262 Dotacja przedmiotowa z budzetu otrzymana przez pozostale jednostki sektora finansow publicznych

265 Dotacja przedmiotowa z budzetu otrzymana przez zaklad budzetowy

266 Dotacja przedmiotowa z budzetu otrzymana przez gospodarstwo pomocnicze

270 Srodki na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel

271 Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan biezacych

273 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa przez uzytkownikow zabytkow niebedacych jednostkami budzetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach

275 Srodki na uzupelnienie dochodow gmin

276 Srodki na uzupelnienie dochodow powiatow

277 Srodki na uzupelnienie dochodow wojewodztw

278 Srodki na inwestycje rozpoczete przed dniem 1 stycznia 1999 r.

W paragrafie tym ujmuje sie srodki, o ktorych mowa w art. 26 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966).

279 Srodki na utrzymanie rzecznych przepraw promowych oraz budowe, modernizacje, utrzymanie, ochrone i zarzadzanie drogami krajowymi i wojewodzkimi w granicach miast na prawach powiatu

W paragrafie tym ujmuje sie srodki, o ktorych mowa w art. 26 ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego.

284 Dotacja celowa otrzymana z budzetu panstwa na finansowanie ustawowo okreslonych zadan biezacych realizowanych przez pozostale jednostki sektora finansow publicznych

Paragraf ten obejmuje dotacje celowe niezaliczone do paragrafow: 201 do 203, 211 do 213, 221 do 223.

290 Wplywy z wplat gmin i powiatow na rzecz innych jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadan biezacych

291 Wplywy ze zwrotow dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokosci

292 Subwencje ogolne z budzetu panstwa

293 Wplywy z wplat jednostek samorzadu terytorialnego do budzetu panstwa

294 Zwrot do budzetu panstwa nienaleznie pobranej subwencji ogolnej za lata poprzednie

W jednostkach samorzadu terytorialnego kwoty ujmowane w tym paragrafie wykazywane beda w kazdym przypadku ze znakiem ujemnym, w budzecie panstwa ze znakiem dodatnim.

295 Wplywy od jednostek na rzecz srodkow specjalnych

Paragraf ten obejmuje w szczegolnosci wplywy, o ktorych mowa w art. 13 ust. 3, 3a i 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z pozn. zm.).

296 Przelewy redystrybucyjne

Paragraf ten wystepuje tylko w zakladach budzetowych, srodkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy srodkow miedzy poszczegolnymi dysponentami tego samego rodzaju srodkow.

297 Rozne przelewy

Paragraf ten wystepuje tylko w zakladach budzetowych, srodkach specjalnych i funduszach celowych i obejmuje przelewy miedzy roznymi rodzajami tych srodkow.

298 Wplywy do wyjasnienia

299 Dotacje celowe otrzymane ze srodkow specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych z zakresu dzialalnosci biezacej

609 Dotacje celowe otrzymane ze srodkow specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych

615 Wplywy od jednostek na rzecz srodkow specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadan inwestycyjnych

Paragraf ten obejmuje wplywy, o ktorych mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

621 Dotacje celowe otrzymane z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych zakladow budzetowych

622 Dotacje celowe otrzymane z budzetu na finansowanie i dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych innych jednostek sektora finansow publicznych

626 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek sektora finansow publicznych

628 Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztow realizacji inwestycji i zakupow inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych

Paragraf ten obejmuje srodki otrzymane od jednostek wymienionych w art. 5 pkt 4-11 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, przyznane na podstawie odrebnych przepisow.

629 Srodki na dofinansowanie wlasnych inwestycji gmin (zwiazkow gmin), powiatow (zwiazkow powiatow), samorzadow wojewodztw, pozyskane z innych zrodel

630 Wplywy z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

631 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz innych zadan zleconych gminom ustawami

632 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmine na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej

633 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin (zwiazkow gmin)

641 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

642 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej

643 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych powiatu

651 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorzad wojewodztwa

652 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez samorzad wojewodztwa na podstawie porozumien z organami administracji rzadowej

653 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych samorzadu wojewodztwa

661 Dotacje celowe otrzymane z gminy lub z miasta stolecznego Warszawy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

662 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

663 Dotacje celowe otrzymane z samorzadu wojewodztwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumien (umow) miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego

665 Wplywy z wplat gmin i powiatow na rzecz jednostek samorzadu terytorialnego oraz zwiazkow gmin lub zwiazkow powiatow na dofinansowanie zadan inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych

802 Inne wplywy z tytulu poreczen i gwarancji, w tym naleznosci uboczne

806 Odsetki i oplaty od udzielonych pozyczek i kredytow zagranicznych oraz od rachunkow specjalnych

807 Wplaty odsetek od podmiotow krajowych z tytulu udostepnionych kredytow zagranicznych oraz naleznosci ubocznych z tytulu zaliczek udzielonych w latach ubieglych

808 Dochody z tytulu krajowych skarbowych papierow wartosciowych i krajowych kredytow

809 Dochody z tytulu skarbowych papierow wartosciowych wyemitowanych za granica

849 Dochody z tytulu otrzymanych z Unii Europejskiej kwot specjalnych ryczaltowych na poprawe plynnosci budzetowej

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.