Zalaczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnien przez kierujacych pojazdami, instruktorow i egzaminatorow:

Zalacznik nr 1

WZOR WNIOSKU O WYDANIE/ZMIANE ZAKRESU ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SZKOLENIA KANDYDATOW NA KIEROWCOW LUB MOTORNICZYCH

Zalacznik nr 2

WZOR ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SZKOLENIA KANDYDATOW NA KIEROWCOW LUB MOTORNICZYCH

Zalacznik nr 3

PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATOW NA KIEROWCOW LUB MOTORNICZYCH

Postanowienia wstepne

1. 1. Program szkolenia kandydatow na kierowcow lub motorniczych, zwany dalej "programem", okresla:

1) zasady prowadzenia szkolenia,

2) plan nauczania,

3) charakterystyke absolwenta kursu,

4) wzory stosowanych dokumentow.

2. Celem szkolenia jest przygotowanie osob ubiegajacych sie o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami, zwanych dalej "osobami", do kierowania odpowiednimi rodzajami pojazdow lub zespolami pojazdow, w sposob niezagrazajacy bezpieczenstwu lub porzadkowi ruchu. Szkolenie obejmuje zajecia teoretyczne i praktyczne.

3. Kierownik osrodka szkolenia kierowcow, zwanego dalej "osrodkiem szkolenia":

1) prowadzonego przez przedsiebiorce - przed rozpoczeciem przez osobe zajec:

a) teoretycznych, z zastrzezeniem lit. b):

- rejestruje ja w ksiazce ewidencji osob szkolonych, ktorej wzor okresla zalacznik nr 1 do programu,

- wydaje jej karte przeprowadzonych zajec, ktorej wzor okresla zalacznik nr 2 do programu, zwana dalej "karta",

b) praktycznych w zakresie prawa jazdy kategorii A, B, C lub D, gdy osoba posiada prawo jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1, albo zaswiadczenie o ukonczeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu panstwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1 - dokonuje czynnosci, o ktorych mowa w lit. a),

2) prowadzonego przez szkole lub jednostke resortu obrony narodowej - przed rozpoczeciem zajec praktycznych wydaje jej karte, o ktorej mowa w pkt 1 lit. a).

4. Zaswiadczenie o ukonczeniu kursu, zwane dalej "zaswiadczeniem", otrzymuje osoba, ktora:

1) odbyla wymagane programem szkolenie,

2) posiada wiedze i umiejetnosci okreslone w charakterystyce absolwenta kursu potwierdzone pozytywnym wynikiem z egzaminu wewnetrznego.

5. Potwierdzenia na karcie:

1) przeprowadzenia zajec teoretycznych - dokonuje instruktor lub osoba, o ktorej mowa w art. 105 ust. 3 ustawy, odpowiednio do zakresu tematycznego tych zajec,

2) przeprowadzenia zajec praktycznych lub spelnienia przez osobe szkolona wymogow, o ktorych mowa w ust. 4 - dokonuje instruktor.

6. W chwili przerwania lub zakonczenia szkolenia:

1) karta podlega zwrotowi do osrodka szkolenia, ktory ja wydal,

2) wtornik karty, o ktorym mowa w 2, podlega zwrotowi do osrodka szkolenia, w ktorym osoba kontynuowala szkolenie.

7. Zaswiadczenie wydaje kierownik osrodka szkolenia, na druku wedlug wzoru, ktory okresla zalacznik nr 3 do programu. Po wydaniu zaswiadczenia kierownik osrodka szkolenia wpisuje do ksiazki ewidencji osob szkolonych:

1) liczbe przeprowadzonych w jednostce wydajacej zaswiadczenie godzin zajec teoretycznych i praktycznych,

2) numer zaswiadczenia.

2. 1. Na wniosek osoby, ktora rozpoczela szkolenie i nie spelnia wymogow okreslonych w 1 ust. 4 pkt 1 lub 2, kierownik osrodka szkolenia wydaje jej wtornik karty oraz zlozone wczesniej dokumenty. Wtornik ten stanowi podstawe do uznania okreslonego w nim przebiegu nauczania, jezeli osoba kontynuuje szkolenie w osrodku szkolenia innym niz wydajacy wtornik.

2. Zasady okreslone w 1 ust. 4-7 stosuje sie rowniez do osoby rozpoczynajacej szkolenie na podstawie wtornika karty.

3. Osoby, o ktorych mowa w 2, oraz majace wydane zaswiadczenie powinny byc kazdorazowo rejestrowane w ksiazce ewidencji osob szkolonych - przed rozpoczeciem dalszego szkolenia teoretycznego lub praktycznego, a jego przebieg odnotowuje sie w karcie na zasadach okreslonych w 1 ust. 5.

4. 1. Ksiazki ewidencji osob szkolonych, karty przeprowadzonych zajec, wyposazenie osrodka szkolenia oraz przebieg procesu nauczania podlegaja kontroli osob sprawujacych w imieniu starosty nadzor nad szkoleniem kandydatow na kierowcow i motorniczych.

2. Wyniki przeprowadzonej w osrodku szkolenia kierowcow kontroli podlegaja odnotowaniu w ksiazce ewidencji osob szkolonych.

5. 1. Ksiazka ewidencji osob szkolonych powinna byc trwale przechowywana przez osrodek szkolenia, a kopia jej ostatniej strony wypelniona i przekazana do wlasciwego starosty:

1) w styczniu kazdego roku,

2) niezwlocznie po:

a) rezygnacji z prowadzenia szkolenia dla kandydatow na kierowcow lub motorniczych,

b) cofnieciu zezwolenia na prowadzenie szkolenia kandydatow na kierowcow lub motorniczych.

2. W razie utraty ksiazki, o ktorej mowa w ust. 1, lub zniszczenia w stopniu powodujacym jej nieczytelnosc podlega ona kazdorazowo odtworzeniu. Podstawe odtworzenia ksiazki moga stanowic karty, protokoly pokontrolne oraz przechowywane przez staroste kopie jej ostatniej strony.

6. Osrodek szkolenia przechowuje karty (lub ich wtorniki) przez okres co najmniej 15 miesiecy od daty dokonania w nich ostatniego zapisu.

7. Pieczatka osrodka szkolenia powinna zawierac rowniez jego adres i numer zezwolenia na prowadzenie szkolenia, a pieczatka instruktora - imie i nazwisko oraz numer wpisu do ewidencji instruktorow.

Charakterystyka absolwenta kursu

8. 1. Absolwent kursu powinien posiadac wiadomosci, umiejetnosci i zachowania umozliwiajace bezpieczne kierowanie pojazdem, w tym co najmniej:

1) dawac dowod znajomosci i dobrego zrozumienia:

a) zachowania ostroznosci i wlasciwej postawy w stosunku do innych uczestnikow ruchu drogowego,

b) zasad zachowania bezpiecznych odleglosci pomiedzy pojazdami, przy uwzglednieniu jazdy w roznych warunkach atmosferycznych, porach dnia i nocy i po roznych nawierzchniach jezdni,

c) wplywu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmiane zachowania kierujacego pojazdem m.in.:

- alkoholu lub innego podobnie dzialajacego srodka,

- wahan stanu emocjonalnego,

- zmeczenia,

d) zagrozen zwiazanych z niedoswiadczeniem innych uczestnikow ruchu drogowego, najbardziej podatnych na ryzyko, takich osob jak: dzieci, piesi, rowerzysci lub osoby o ograniczonej swobodzie ruchu,

e) zagrozen zwiazanych z ruchem drogowym i prowadzeniem roznego rodzaju pojazdow w roznorodnych warunkach widocznosci,

f) zasad korzystania z wyposazenia pojazdu zwiazanego z zapewnieniem bezpieczenstwa jazdy,

g) zasad uzytkowania pojazdu, przewozu osob i ladunkow, z uwzglednieniem ochrony srodowiska,

h) zasad ruchu drogowego, w szczegolnosci odnoszacych sie do ograniczen predkosci, pierwszenstwa przejazdu, znakow i sygnalow oraz dokumentow uprawniajacych do kierowania i uzywania pojazdu,

i) zasad postepowania w razie uczestnictwa w wypadku drogowym oraz zasad udzielania pomocy ofiarom wypadku,

j) rodzajow drog i zagrozen zwiazanych ze stanem ich nawierzchni,

k) zadan i kryteriow oceny obowiazujacych na egzaminie panstwowym,

2) posiadac umiejetnosci i zachowania w zakresie:

a) przygotowania sie do jazdy (sprzeganie, rozprzeganie przyczepy - kat. B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E, T prawa jazdy),

b) poslugiwania sie urzadzeniami sterowania pojazdem podczas jazdy i parkowania,

c) wlaczania sie do ruchu, zajmowania wlasciwej pozycji na drodze, respektowania praw innych uczestnikow ruchu oraz porozumiewania sie z nimi przy uzyciu dopuszczalnych srodkow,

d) bezpiecznego wykonywania wszelkich manewrow wystepujacych w roznych sytuacjach drogowych,

e) obserwowania drogi i przewidywania rzeczywistych lub potencjalnych zagrozen,

f) skutecznego reagowania w przypadku powstania rzeczywistego zagrozenia, w tym hamowania awaryjnego,

g) jazdy z predkoscia nieutrudniajaca ruchu i dostosowana do warunkow ruchu,

h) jazdy z zachowaniem obowiazujacych przepisow ruchu drogowego,

i) zachowania srodkow ostroznosci przy wysiadaniu z pojazdu,

j) wykonywania podstawowych czynnosci kontrolno-obslugowych tych mechanizmow i urzadzen pojazdu, ktore maja bezposredni wplyw na bezpieczenstwo jazdy,

k) podejmowania dzialan w zakresie udzielenia przedlekarskiej pomocy ofiarom wypadkow drogowych.

2. Absolwent kursu powinien ponadto posiadac wiedze na temat:

1) w zakresie kategorii A i A1 prawa jazdy:

a) wykorzystywania srodkow ochronnych (kask, rekawice, ubranie),

b) widocznosci kierowcow motocykli przez innych uzytkownikow drog,

c) czynnikow ryzyka zwiazanych ze sliskimi elementami drog (studzienki, szyny tramwajowe),

2) w zakresie kategorii C, C+E, C1, C1+E, D, D+E, D1,D1+E prawa jazdy:

a) przepisow regulujacych czas pracy i odpoczynku kierowcow (umiejetnosc korzystania z tachografu),

b) zasad odnoszacych sie do rodzaju wykonywanego transportu: osob lub towarow oraz dokumentow wymaganych w krajowym i miedzynarodowym przewozie osob i towarow,

c) srodkow ostroznosci podejmowanych w przypadku awarii pojazdu,

d) planowania tras przejazdu, czytania map drogowych,

e) warunkow bezpieczenstwa zwiazanych z zaladunkiem, rozmieszczeniem i zamocowaniem ladunku: dotyczy kategorii C, C+E, C1, C1+E prawa jazdy,

f) odpowiedzialnosci i obowiazkow kierowcy wobec przewozonych osob: dotyczy kategorii D, D+E, D1, D1+E prawa jazdy,

g) ogolnych zasad budowy, eksploatacji i utrzymania podstawowych ukladow jezdnych pojazdu.

Plan nauczania

9. 1. Liczbe godzin zajec teoretycznych i praktycznych dla kazdej osoby podlegajacej szkoleniu podstawowemu ustala indywidualnie prowadzacy nauczanie, zwany dalej "instruktorem", przy czym:

1) liczba godzin dla zajec teoretycznych nie moze byc mniejsza niz:

a) 30 godzin w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T prawa jazdy lub pozwolenia,

b) 20 godzin w zakresie kategorii C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1, D1+E, B+E,

2) liczba godzin dla zajec praktycznych nie moze byc mniejsza niz:

a) 15 - przy kategorii B+E,

b) 20 - przy kategorii A, A1, C, C1, C1+E, D1+E, T,

c) 25 - przy kategorii C+E lub D+E,

d) 30 - przy kategorii B, B1, D1 lub pozwoleniu,

e) 60 - przy kategorii D,

3) wymogi, o ktorych mowa w pkt 1, nie dotycza osob ubiegajacych sie o prawo jazdy kategorii A, B, C lub D, jezeli posiadaja prawo jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1 albo zaswiadczenie o ukonczeniu kursu i uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu panstwowego w zakresie prawa jazdy odpowiednio kategorii A1, B1, C1 lub D1.

2. W przypadku gdy osoba rozpoczyna szkolenie:

1) jednoczesnie w zakresie wiecej niz jednej kategorii prawa jazdy, to okreslona w ust. 1 pkt 1 liczba godzin zajec teoretycznych ulega zmniejszeniu o 10 przy kazdej kolejnej kategorii,

2) w zakresie kategorii C, C1, D lub D1 prawa jazdy, to okreslona w ust. 1 pkt 2 liczba godzin zajec praktycznych ulega:

a) zmniejszeniu o 10 - przy kategorii C1 lub C, jezeli posiada odpowiednio prawo jazdy kategorii D1 lub D,

b) zmniejszeniu o 20 - przy kategorii D1 lub D, jezeli posiada prawo jazdy odpowiednio kategorii C1 lub C,

3) w zakresie kategorii A lub B prawa jazdy, to okreslona w ust. 1 pkt 2 liczba godzin zajec praktycznych ulega zmniejszeniu o 10, jezeli osoba posiada prawo jazdy odpowiednio kategorii A1 lub B1.

3. Instruktor dokonuje podzialu godzin zajec oraz ustala ich zakres tematyczny odpowiednio do stwierdzonego u osoby poziomu wiedzy i umiejetnosci, jej predyspozycji, latwosci przyswajania poszczegolnych zagadnien itp.

4. Zajecia praktyczne obejmuja zajecia prowadzone na placu manewrowym i w ruchu drogowym, przy czym:

1) moga byc rozpoczete po przeprowadzeniu zajec teoretycznych, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1,

2) powinny uwzgledniac jazde poza obszarem zabudowanym lub na drogach o dopuszczalnej predkosci poruszania sie powyzej 70 km/h o lacznym czasie nie krotszym niz:

a) 3 godziny, przy kategorii A1, A lub B1,

b) 4 godziny, przy kategorii B, C1, C, T, B+E, C1+E lub D1+E,

c) 10 godzin, przy kategorii D1, D, C+E oraz D+E,

3) powinny byc prowadzone lacznie na odcinku nie mniejszym niz 50 km (z wyjatkiem kategorii T) w czasie jednych zajec, jezeli dotycza jazdy, o ktorej mowa w pkt 2.

5. Po przeprowadzonym szkoleniu instruktor, o ktorym mowa w 1 ust. 5 pkt 2, przeprowadza egzamin wewnetrzny zgodnie z zasadami okreslonymi dla egzaminu panstwowego.

10. Liczba godzin zajec dla kazdej osoby podlegajacej szkoleniu dodatkowemu nie moze byc mniejsza niz:

1) 10 godzin, jezeli osoba podlegajaca szkoleniu dodatkowemu trzykrotnie uzyskala negatywny wynik z czesci teoretycznej egzaminu panstwowego,

2) 5 godzin, jezeli trzykrotnie uzyskala negatywny wynik z czesci praktycznej egzaminu panstwowego.

11. Godziny zajec teoretycznych rownaja sie 45 minutom, a zajec praktycznych 60 minutom.

12. 1. Czas realizacji zajec praktycznych nie moze byc dluzszy niz:

1) 2 godziny dziennie w okresie pierwszych:

a) 4 godzin nauki w zakresie kategorii A1 lub A prawa jazdy,

b) 8 godzin nauki w zakresie innych niz okreslone pod lit. a) kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia,

2) 3 godzin dziennie - po okreslonych w pkt 1 godzinach nauki dla poszczegolnych kategorii prawa jazdy oraz pozwolenia.

2. Zajecia praktyczne moga byc prowadzone pod warunkiem posiadania przy sobie przez osobe szkolona karty przeprowadzonych zajec.

3. Instruktor prowadzacy zajecia praktyczne nie moze szkolic jednoczesnie wiecej niz jednej osoby.

13. Laczny czas prowadzonych w ciagu dnia przez instruktora zajec praktycznych nie powinien przekraczac 8 godzin. Do tego czasu nie wlicza sie przerw pomiedzy zajeciami.

Zalacznik nr 1

dla programu szkolenia kandydatow na kierowcow lub motorniczych

Zalacznik nr 2

do programu szkolenia kandydatow na kierowcow lub motorniczych

Zalacznik nr 3

do programu szkolenia kandydatow na kierowcow lub motorniczych

Zalacznik nr 4

WZOR UPOWAZNIENIA DO PROWADZENIE SZKOLENIA KANDYDATOW NA INSTRUKTOROW

Zalacznik nr 5

PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATOW NA INSTRUKTOROW

Postanowienia wstepne.

1. 1. Program szkolenia kandydatow na instruktorow, zwany dalej "programem", okresla:

1) zasady prowadzenia szkolenia,

2) charakterystyke absolwenta kursu,

3) plan nauczania,

4) wzory stosowanych dokumentow.

2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatow na instruktorow do prowadzenia nauczania kandydatow na kierowcow lub motorniczych. Szkolenie obejmuje zajecia teoretyczne i praktyczne.

3. Wykladowcami na kursie powinni byc wlasciwi specjalisci, a dodatkowo przy realizacji przedmiotow okreslonych w tabeli 1:

1) w poz. 4 - powinni posiadac uprawnienia instruktora lub egzaminatora w zakresie objetym nauczaniem oraz wyzsze wyksztalcenie,

2) w poz. 6 - powinni posiadac uprawnienia instruktora w zakresie objetym nauczaniem oraz co najmniej 3-letnia praktyke w kierowaniu osrodkiem szkolenia kierowcow,

3) w poz. 7 - powinni posiadac uprawnienia instruktora w zakresie objetym nauczaniem od co najmniej 4 lat.

4. Organizator kursu, po zakwalifikowaniu kandydata na instruktora na kurs:

1) przed rozpoczeciem zajec teoretycznych rejestruje go w:

a) ksiazce ewidencji osob szkolonych, o ktorej mowa w 1 ust. 3 zalacznika nr 3 do rozporzadzenia,

b) dzienniku lekcyjnym, wpisujac :

- dane personalne kandydata na instruktora wraz z kategoriami, w zakresie ktorych jest szkolony, i nr PESEL lub date urodzenia,

- rodzaj szkolenia (podstawowe, dodatkowe),

- wykaz zajec teoretycznych,

- wykaz osob prowadzacych zajecia teoretyczne,

2) przed rozpoczeciem zajec praktycznych wydaje mu karte przeprowadzonych zajec, ktorej wzor okresla zalacznik nr 1 do programu.

5. Na zakonczenie szkolenia osoby prowadzace zajecia odnotowuja dla poszczegolnych przedmiotow koncowy wynik nauczania osoby (pozytywny lub negatywny):

1) w dzienniku lekcyjnym, jezeli sa to zajecia teoretyczne,

2) na karcie przeprowadzonych zajec, zwanej dalej "karta", jezeli sa to zajecia praktyczne.

6. W chwili przerwania lub zakonczenia szkolenia karta podlega zwrotowi do jednostki, ktora ja wydala.

7. Wymogi, o ktorych mowa w ust. 4-6, stosuje sie do kandydatow na instruktorow podlegajacych szkoleniu podstawowemu lub dodatkowemu.

2. 1. Zaswiadczenie o ukonczeniu kursu, zwane dalej "zaswiadczeniem", otrzymuje kandydat na instruktora, ktory:

1) odbyl wymagane programem przeszkolenie,

2) uzyskal pozytywny koncowy wynik nauczania w zakresie wszystkich przedmiotow objetych planem nauczania, z zastrzezeniem 9,

3) posiada wiedze i umiejetnosci okreslone w charakterystyce absolwenta kursu i uzyskal pozytywny wynik egzaminu koncowego.

2. Egzamin, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) obejmuje sprawdzenie znajomosci wybranych zagadnien z psychologii, metodyki nauczania, przepisow ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynnosci kontrolno-obslugowych oraz prezentacje wybranych jednostek lekcyjnych realizowanych na kursie dla kandydatow na kierowcow lub motorniczych,

2) przeprowadza komisja zlozona z wykladowcow przedmiotow okreslonych w poz. 1-4 tabeli 1, po spelnieniu przez kandydata na instruktora wymogow okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Przewodniczacym komisji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, jest wykladowca przedmiotu okreslonego w poz. 2 tabeli 1. Komisja dziala na podstawie wewnetrznego regulaminu, ktory:

1) uzyskal pozytywna opinie starosty,

2) zostal zatwierdzony przed rozpoczeciem szkolenia przez organizatora kursu.

4. Wyniki egzaminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, odnotowuje sie w dzienniku lekcyjnym oddzielnie dla kazdej osoby i kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, przez umieszczenie litery:

- "P" - jezeli wynik jest pozytywny,

- "N" - jezeli wynik jest negatywny,

- "X" - jezeli osoba nie przystapila do egzaminu.

5. Zaswiadczenie wydaje kierownik jednostki posiadajacej upowaznienie starosty na prowadzenie szkolenia kandydatow na instruktorow, na druku wedlug wzoru, ktory okresla zalacznik nr 2 do programu.

3. 1. Ksiazki ewidencji osob szkolonych, dzienniki lekcyjne, karty oraz przebieg procesu nauczania podlegaja kontroli osob sprawujacych w imieniu starosty nadzor nad szkoleniem kandydatow na instruktorow.

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli odnotowuje sie w ksiazce ewidencji osob szkolonych.

4. 1. Ksiazka ewidencji osob szkolonych powinna byc trwale przechowywana, a w przypadku likwidacji jednostki lub utraty przez nia upowaznienia do szkolenia kandydatow na instruktorow - przekazana jednostce wskazanej przez staroste.

2. W razie utraty ksiazki, o ktorej mowa w ust. 1, lub zniszczenia w stopniu powodujacym jej nieczytelnosc, podlega ona kazdorazowo odtworzeniu.

3. Dzienniki lekcyjne i karty przechowuje sie przez okres co najmniej 10 lat.

5. Pieczatka jednostki szkolacej powinna zawierac rowniez jej adres i numer upowaznienia do prowadzenia szkolenia kandydatow na instruktorow.

Charakterystyka absolwenta kursu

6. Absolwent kursu, w zakresie objetym nauczaniem, powinien:

1) posiadac znajomosc:

a) wybranych zagadnien z psychologii, metodyki nauczania oraz etyki zawodowej,

b) warunkow uzyskiwania, zatrzymywania, cofania i przywracania uprawnien do kierowania pojazdami,

c) programow szkolenia i egzaminowania kandydatow na kierowcow lub motorniczych,

d) zasad prowadzenia osrodka szkolenia oraz sporzadzania wymaganej dokumentacji,

e) przepisow ustawy oraz wybranych przepisow zawartych w aktach wykonawczych do tej ustawy,

f) techniki kierowania i obslugi pojazdow,

2) posiadac umiejetnosci:

a) oceny stanu wiedzy i umiejetnosci, jak rowniez predyspozycji kandydatow na kierowcow lub motorniczych,

b) okreslenia wymiaru czasu i zakresu tematycznego szkolenia odpowiednio do oceny, o ktorej mowa w lit. a),

c) prowadzenia zajec teoretycznych i praktycznych na kursie dla kandydatow na kierowcow lub motorniczych w sposob:

- latwy do zrozumienia i rzeczowy,

- zgodny z obowiazujacymi przepisami,

d) stosowania odpowiednich metod nauczania wraz z wykorzystaniem roznorodnych srodkow dydaktycznych,

e) ksztaltowania wlasciwego sposobu zachowania sie na drodze kandydatow na kierowcow lub motorniczych, w szczegolnosci rozwijania umiejetnosci:

- wykrywania pojawiajacych sie zagrozen,

- przeciwdzialania zagrozeniom,

- postepowania wobec skutkow powstalych zagrozen,

f) praktycznego stosowania przepisow ruchu drogowego i zasad techniki kierowania pojazdem,

g) wykonywania czynnosci kontrolno-obslugowych pojazdu.

Plan nauczania

7. 1. Liczbe godzin zajec teoretycznych i praktycznych dla kandydatow na instruktorow podlegajacych szkoleniu podstawowemu ustala organizator kursu, przy czym nie moze byc ona mniejsza niz okreslono w tabeli 1.

Tabela 1

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajec

teoretycznych

praktycznych

1

2

3

4

1

Psychologia

10

-

2

Metodyka nauczania

50

-

3

Prawo o ruchu drogowym

30

-

4

Technika kierowania i obsluga pojazdu

20

-

5

Bezpieczenstwo ruchu drogowego

16

-

6

Zasady prowadzenia osrodka szkolenia

12

-

7

Pedagogika

4

50*)

8

Razem

142

50*)

*) Nalezy uwzglednic dodatkowo odpowiednia do zakresu nauczania sluchacza kursu liczbe godzin zajec okreslona w tabeli nr 2

2. W zakresie przedmiotu okreslonego w tabeli 1:

1) w poz. 1 - powinny byc ujete tematy:

a) podstawowe wiadomosci z psychologii ogolnej,

b) sluchacz kursu i jego charakterystyka,

c) wybrane zagadnienia z psychologii komunikacji drogowej, ze szczegolnym uwzglednieniem wplywu na funkcje percepcyjne, podejmowane decyzje, czas reakcji lub zmiane zachowania kierujacego pojazdem, m.in.:

- alkoholu lub innego podobnie dzialajacego srodka,

- wahan stanu emocjonalnego,

- zmeczenia,

- zagrozen wystepujacych w ruchu drogowym,

d) praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii w szkoleniu kandydatow na kierowcow lub motorniczych, ze szczegolnym uwzglednieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowce,

e) etyka,

2) w poz. 2 - powinny byc ujete tematy:

a) proces nauczania,

b) szkolenie doroslych - motywacja,

c) ocenianie kwalifikacji kandydata na kierowce i ustalanie wymiaru czasu szkolenia niezbednego dla osiagniecia celow okreslonych w charakterystyce absolwenta kursu,

d) formy i metodyka prowadzenia zajec teoretycznych i praktycznych ujetych w programie szkolenia kandydatow na kierowcow lub motorniczych, w tym:

- podzial tematyczny zajec w poszczegolnych kategoriach prawa jazdy lub pozwolenia,

- podzial wymiaru czasu szkolenia,

- kolejnosc realizacji zajec,

e) organizacja zajec - srodki dydaktyczne,

3) w poz. 3 - powinny byc ujete tematy:

a) wybrane problemy interpretacyjne przepisow ruchu drogowego, ze szczegolnym uwzglednieniem:

- zachowania ostroznosci i wlasciwosci postawy w stosunku do innych uczestnikow ruchu,

- zachowania bezpiecznych predkosci i odstepow pomiedzy pojazdami podczas jazdy w roznych warunkach atmosferycznych i po roznych nawierzchniach jezdni,

- zagrozen zwiazanych z ruchem drogowym, m.in.: prowadzeniem pojazdu w roznych warunkach widocznosci, niedoswiadczeniem innych uczestnikow ruchu, podczas przewozu osob i ladunkow,

b) omowienie wybranych zagadnien:

- ktorych znajomosc powinna byc sprawdzana na kursie dla kandydatow na kierowcow,

- wystepujacych w pytaniach egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie teoretycznym dla kandydatow na kierowcow,

4) w poz. 4 - powinny byc ujete tematy:

a) przygotowanie sie do jazdy oraz zasady uzywania mechanizmow sterowania pojazdem,

b) bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrow na drodze,

c) zachowanie wobec innych uczestnikow ruchu,

d) przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrozen na drodze oraz skuteczne na nie reagowanie,

e) dynamika i kultura jazdy,

f) zasady wykonywania czynnosci kontrolno-obslugowych pojazdu, z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

5) w poz. 5 - powinny byc ujete tematy:

a) organy administracji panstwowej zajmujace sie problematyka ruchu drogowego i ich zadania,

b) znaczenie aktow prawnych odnoszacych sie do kierujacych pojazdami,

c) stan bezpieczenstwa ruchu drogowego w kraju i wojewodztwie,

d) zatrzymywanie i cofanie uprawnien do kierowania pojazdami, kontrola ruchu drogowego oraz sankcje, ubezpieczenia,

6) w poz. 6 - powinny byc ujete tematy:

a) rozpoczecie dzialalnosci osrodka szkolenia,

b) rozpoczecie pracy instruktora,

c) zarzadzanie osrodkiem szkolenia,

d) prowadzenie dokumentacji,

e) nadzor,

7) w poz. 7 - powinny byc ujete tematy:

a) organizacja zajec,

b) pokaz przeprowadzenia 10 roznych tematycznie zajec teoretycznych dla kandydatow na kierowcow lub motorniczych,

c) prezentacja przez kazdego sluchacza kursu co najmniej 3 wybranych zajec teoretycznych, o ktorych mowa w lit. b),

d) udzial w charakterze obserwatora co najmniej w 7 zajeciach teoretycznych prowadzonych w osrodku szkolenia,

e) pokaz przeprowadzenia 2 zajec praktycznych dla kandydatow na kierowcow w zakresie uprawnien objetych nauczaniem,

f) udzial w charakterze obserwatora w zajeciach praktycznych prowadzonych w osrodku szkolenia w liczbie godzin okreslonej w tabeli 2:

Tabela 2

Poz.

Zakres objety nauczaniem

Liczba godzin zajec*)

1

2

3

1

kat. A, A1 lub B1

10

2

Kat. B, C, C1, D1, T, B+E, C1+E, D1 + E, T lub pozwolenie

20

3

Kat. C+E, D+E

15

4

Kat. D

25

*) Podane wartosci odnosza sie do kazdej kategorii prawa jazdy oddzielnie;

g) przeprowadzenie przez sluchacza kursu na placu manewrowym osrodka szkolenia z udzialem kandydata na kierowce lub motorniczego co najmniej 3 zajec praktycznych w zakresie kazdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, objetych nauczaniem,

h) podsumowanie.

3. Zajecia okreslone w ust. 2 pkt 7:

1) lit. b), e), h) - prowadzi wykladowca,

2) lit. c), g) - prowadzi indywidualnie kazdy sluchacz kursu pod nadzorem wykladowcy,

3) lit. d), f) - prowadzi sie w grupach 1-5 osob pod nadzorem wykladowcy.

4. Koncowy wynik nauczania z przedmiotu okreslonego w poz. 7 tabeli 1 uwaza sie za pozytywny, jezeli kandydat na instruktora uzyskal pozytywna ocene:

1) co najmniej z 2 prezentacji, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7 lit. c),

2) co najmniej z 2 przeprowadzonych zajec praktycznych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7 lit. g) - w zakresie kazdej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia, objetych nauczaniem.

5. Zajecia z praktyki pedagogicznej moga byc rozpoczete po zakonczeniu zajec z przedmiotow okreslonych w poz. 1-4 tabeli 1.

8. Godziny zajec teoretycznych rownaja sie 45 minutom, a zajec praktycznych - 60 minutom.

9. Kandydat na instruktora podlegajacy szkoleniu dodatkowemu powinien ponownie odbyc zajecia z przedmiotu okreslonego w tabeli 1 w poz. 7 i uzyskac pozytywny koncowy wynik nauczania z tego przedmiotu.

Zalacznik nr 1

do programu szkolenia kandydatow na instruktorow

Zalacznik nr 2

do programu szkolenia kandydatow na instruktorow

Zalacznik nr 6

WZOR UPOWAZNIENIA DO PROWADZENIE SZKOLENIA KANDYDATOW NA EGZAMINATOROW

Zalacznik nr 7

PROGRAM SZKOLENIA KANDYDATOW NA EGZAMINATOROW

Postanowienia wstepne.

1. 1. Program szkolenia kandydatow na egzaminatorow, zwany dalej "programem", okresla:

1) zasady prowadzenia szkolenia,

2) charakterystyke absolwenta kursu,

3) plan nauczania,

4) wzory stosowanych dokumentow.

2. Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatow na egzaminatorow do prowadzenia egzaminow panstwowych osob ubiegajacych sie o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, z wyjatkiem ciagnikow rolniczych. Szkolenie obejmuje zajecia teoretyczne i praktyczne.

3. Wykladowcami na kursie powinni byc wlasciwi specjalisci z doswiadczeniem pedagogicznym, a dodatkowo przy realizacji przedmiotow okreslonych w tabeli 1:

1) w poz. 3, 6 i 7 - powinni posiadac uprawnienia egzaminatora w zakresie objetym nauczaniem,

2) w poz. 4 - powinni posiadac uprawnienia instruktora.

4. Do organizacji kursu stosuje sie zasady okreslone w 1 ust. 4-7 zalacznika nr 5 do rozporzadzenia, z tym ze wzor karty przeprowadzonych zajec okresla zalacznik nr 1 do programu.

2. 1. Zaswiadczenie o ukonczeniu kursu, zwane dalej "zaswiadczeniem", otrzymuje kandydat na egzaminatora, ktory:

1) odbyl wymagane programem przeszkolenie,

2) uzyskal pozytywny koncowy wynik nauczania w zakresie przedmiotow objetych planem nauczania, z zastrzezeniem 9,

3) posiada wiedze i umiejetnosci okreslone w charakterystyce absolwenta kursu i uzyskal pozytywny wynik egzaminu koncowego.

2. Egzamin, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3:

1) obejmuje sprawdzenia znajomosci wybranych zagadnien z psychologii, dydaktyki, przepisow ruchu drogowego, techniki kierowania pojazdem, czynnosci kontrolno-obslugowych oraz prezentacje przeprowadzenia egzaminu teoretycznego i I czesci egzaminu praktycznego dla kandydatow na kierowcow,

2) przeprowadza komisja zlozona z wykladowcow przedmiotow okreslonych w poz. 1-4 i 6 tabeli 1, po spelnieniu przez kandydata na egzaminatora wymogow okreslonych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Przewodniczacym komisji, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, jest wykladowca przedmiotu okreslonego w poz. 6 tabeli 1. Komisja dziala na podstawie wewnetrznego regulaminu, ktory:

1) uzyskal pozytywna opinie wojewody,

2) zostal zatwierdzony przed rozpoczeciem szkolenia przez ministra wlasciwego do spraw transportu.

4. Wyniki egzaminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, odnotowuje sie w dzienniku lekcyjnym oddzielnie dla kazdej osoby i kategorii prawa jazdy, przez umieszczenie litery:

- "P" - jezeli wynik jest pozytywny,

- "N" - jezeli wynik jest negatywny,

- "X" - jezeli osoba nie przystapila do egzaminu.

5. Zaswiadczenie wydaje kierownik jednostki posiadajacej upowaznienie ministra wlasciwego do spraw transportu na prowadzenie szkolenia kandydatow na egzaminatorow, na druku wedlug wzoru, ktory okresla zalacznik nr 2 do programu.

3. 1. Ksiazki ewidencji osob szkolonych, dzienniki lekcyjne, karty oraz przebieg procesu nauczania podlegaja kontroli osob sprawujacych w imieniu ministra wlasciwego do spraw transportu nadzor nad jednostka prowadzaca szkolenie kandydatow na egzaminatorow.

2. Wyniki przeprowadzonej kontroli odnotowuje sie w ksiazce ewidencji osob szkolonych.

4. 1. Ksiazka ewidencji osob szkolonych powinna byc trwale przechowywana, a w przypadku likwidacji jednostki lub utraty przez nia upowaznienia do szkolenia kandydatow na egzaminatorow - przekazana jednostce wskazanej przez ministra wlasciwego do spraw transportu.

2. W razie utraty ksiazki, o ktorej mowa w ust. 1, lub zniszczenia w stopniu powodujacym jej nieczytelnosc, podlega ona kazdorazowo odtworzeniu.

3. Dzienniki lekcyjne i karty przechowuje sie przez okres co najmniej 10 lat.

5. Pieczatka jednostki szkolacej powinna zawierac rowniez jej adres i numer upowaznienia do prowadzenia szkolenia kandydatow na egzaminatorow.

Charakterystyka absolwenta kursu

6. Absolwent kursu, w zakresie objetym nauczaniem, powinien:

1) posiadac znajomosc:

a) wybranych zagadnien z psychologii i dydaktyki odnoszacych sie do przeprowadzania egzaminow, a w szczegolnosci egzaminow kandydatow na kierowcow oraz etyki zawodowej,

b) warunkow uzyskiwania, zatrzymywania, cofania i przywracania uprawnien do kierowania pojazdami samochodowymi,

c) programow szkolenia i egzaminowania dla kandydatow na kierowcow,

d) statutu wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego oraz zasad jego funkcjonowania,

e) roli i zadan egzaminatora,

f) przepisow ustawy oraz wybranych przepisow zawartych w aktach wykonawczych do tej ustawy,

g) techniki kierowania i obslugi pojazdow,

2) posiadac umiejetnosci:

a) oceniania infrastruktury technicznej wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego oraz innych okolicznosci warunkujacych przeprowadzenie egzaminu panstwowego,

b) doboru tras egzaminacyjnych spelniajacych wymogi programu egzaminacyjnego,

c) przeprowadzania egzaminow teoretycznych i praktycznych,

d) oceniania kwalifikacji kandydatow na kierowcow,

e) korzystania z oprogramowania uzywanego w wojewodzkim osrodku ruchu drogowego,

f) planowania i organizacji pracy,

g) oceniania i sporzadzania wymaganej dokumentacji.

Plan nauczania

7. 1. Liczbe godzin zajec teoretycznych i praktycznych dla kandydatow na egzaminatorow podlegajacych szkoleniu podstawowemu ustala organizator kursu, przy czym nie moze byc ona mniejsza niz okreslono w tabeli 1.

Tabela 1

Poz.

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin zajec

teoretycznych

praktycznych

1

2

3

4

1

Psychologia

20

-

2

Dydaktyka

20

-

3

Prawo o ruchu drogowym

30

-

4

Technika kierowania i obsluga pojazdu

20

-

5

Bezpieczenstwo ruchu drogowego

16

-

6

Zadania egzaminatora

42

-

7

Praktyka pedagogiczna

4

litera b), c), d), g) i h) - 6 litera e), f), i) ,j) - 4*)

8

Razem

152

10**)

*) W tematach okreslonych tymi literami nalezy uwzglednic dodatkowo 1 godzine dla kazdej kategorii prawa jazdy, jezeli osoba jest szkolona w zakresie wiekszym niz jedna kategoria lub pozwolenie.

**) Uwzgledniajac szkolenie tylko w zakresie jednej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia.

2. W zakresie przedmiotu okreslonego w tabeli 1:

1) w poz. 1 - powinny byc ujete tematy:

a) podstawowe pojecia psychologii,

b) procesy poznawcze czlowieka,

c) osobowosc egzaminatora,

d) temperament jako szczegolny skladnik osobowosci egzaminatora,

e) psychologiczna sylwetka zdajacego egzamin,

f) psychologiczne aspekty przygotowania i przeprowadzenia egzaminu,

g) elementy psychologii pracy,

h) badania psychologiczne kierowcow,

i) praktyczne wykorzystanie wiedzy z psychologii w egzaminowaniu kandydatow na kierowcow lub motorniczych, ze szczegolnym uwzglednieniem oceny predyspozycji kandydata na kierowce,

2) w poz. 2 - powinny byc ujete tematy:

a) podstawowe pojecia dydaktyki,

b) proces szkolenia i egzaminowania,

c) egzamin - pojecie, funkcje, formy, organizacja, warunki przeprowadzania, metodologia,

d) metody kontroli i oceniania,

e) najczestsze bledy w kontroli i ocenianiu oraz ich usuwanie,

f) przyczyny niepowodzen egzaminacyjnych,

3) w poz. 3 - powinny byc ujete tematy:

a) wybrane problemy interpretacyjne przepisow ruchu drogowego, ze szczegolnym uwzglednieniem:

- zachowania ostroznosci i wlasciwosci postawy w stosunku do innych uczestnikow ruchu,

- zachowania bezpiecznych predkosci i odstepow pomiedzy pojazdami podczas jazdy w roznych warunkach atmosferycznych i po roznych nawierzchniach jezdni,

- zagrozen zwiazanych z ruchem drogowym, m.in.: prowadzeniem pojazdu w roznych warunkach widocznosci, niedoswiadczeniem innych uczestnikow ruchu, podczas przewozu osob i ladunkow,

b) omowienie wybranych zagadnien:

- ktorych znajomosc powinna byc sprawdzana na kursie dla kandydatow na kierowcow,

- wystepujacych w pytaniach egzaminacyjnych stosowanych na egzaminie teoretycznym dla kandydatow na kierowcow,

4) w poz. 4 - powinny byc ujete tematy:

a) przygotowanie sie do jazdy oraz zasady uzywania mechanizmow sterowania pojazdem,

b) bezpieczne prowadzenie pojazdu i wykonywanie manewrow na drodze,

c) przewidywanie rzeczywistych lub potencjalnych zagrozen na drodze oraz skuteczne reagowanie na nie,

d) dynamika i kultura jazdy,

e) zasady wykonywania czynnosci kontrolno-obslugowych pojazdu, z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

5) w poz. 5 - powinny byc ujete tematy:

a) organy administracji panstwowej zajmujace sie problematyka ruchu drogowego i ich zadania,

b) znaczenie aktow prawnych odnoszacych sie do kierujacych pojazdami,

c) stan bezpieczenstwa ruchu drogowego w kraju i wojewodztwie,

d) zatrzymywanie i cofanie uprawnien do kierowania pojazdami, kontrola ruchu drogowego oraz sankcje, ubezpieczenia,

e) organizacja ruchu w miejscowosci przeprowadzania egzaminow, warunki ruchu - dobor tras egzaminacyjnych,

6) w poz. 6 - powinny byc ujete tematy:

a) statut wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego - rola i funkcje egzaminatora,

b) zasady funkcjonowania oraz infrastruktura techniczna wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego,

c) zasady korzystania z informatycznych srodkow technicznych uzywanych w wojewodzkim osrodku ruchu drogowego,

d) planowanie i organizacja pracy,

e) programy szkolenia i egzaminowania kandydatow na kierowcow i motorniczych,

f) zasady przeprowadzania egzaminow teoretycznych i praktycznych,

g) prowadzenie dokumentacji,

h) nadzor,

7) w poz. 7 - powinny byc ujete tematy:

a) organizacja zajec,

b) pokaz przeprowadzenia egzaminu teoretycznego w zakresie kategorii B prawa jazdy (sluchacze kursu sa osobami egzaminowanymi przy zastosowaniu informatycznych srodkow technicznych),

c) udzial w charakterze obserwatora w 2 egzaminach teoretycznych dla kandydatow na kierowcow,

d) przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w zakresie kategorii B prawa jazdy (sluchacze kursu sa osobami egzaminowanymi na zasadach okreslonych w lit. b),

e) pokaz przeprowadzenia I czesci egzaminu praktycznego w zakresie objetym nauczaniem,

f) pokaz przeprowadzenia II czesci egzaminu praktycznego w zakresie objetym nauczaniem,

g) udzial w charakterze obserwatora w 2 egzaminach praktycznych dla kandydatow na kierowcow - w zakresie ich I czesci,

h) udzial w charakterze obserwatora w 2 egzaminach praktycznych dla kandydatow na kierowcow - w zakresie ich II czesci,

i) przeprowadzenie I czesci egzaminu praktycznego w zakresie objetym nauczaniem,

j) przeprowadzenie II czesci egzaminu praktycznego w zakresie objetym nauczaniem,

k) podsumowanie.

3. Zajecia, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7 lit.:

1) b), e) i f) - prowadzi wykladowca wykorzystujac infrastrukture techniczna jednostki upowaznionej do szkolenia,

2) c), g) i h) - prowadzone sa pod nadzorem wykladowcy w czasie egzaminu panstwowego, z tym ze okreslone w lit. c) i g) - w grupach do 5 osob, a w lit. h) - indywidualnie z kazdym sluchaczem kursu,

3) d), i), j) - prowadzi indywidualnie kazdy sluchacz kursu pod nadzorem wykladowcy wykorzystujac infrastrukture techniczna jednostki upowaznionej do szkolenia, z tym ze w zakresie okreslonym w lit. i) - wykonuje w calosci program egzaminacyjny dla kandydatow na kierowcow i ocenia jego wykonanie.

4. Koncowy wynik nauczania z przedmiotu okreslonego w poz. 7 tabeli 1 uwaza sie za pozytywny, jezeli kandydat na egzaminatora uzyskal okreslona w tabeli 2 liczbe pozytywnych ocen.

Tabela 2

Poz.

Sluchacz kursu - prowadzacy

Liczba pozytywnych ocen

1

2

3

1

Egzamin teoretyczny

1

2

I czesc egzaminu praktycznego

1 w kazdej kategorii objetej nauczaniem

3

II czesc egzaminu praktycznego

1 w kazdej kategorii objetej nauczaniem

5. Zajecia z praktyki pedagogicznej moga byc rozpoczete po zakonczeniu zajec z przedmiotow okreslonych w poz. 1-4 i 6 tabeli 1.

6. Organizator kursu ustala w porozumieniu z dyrektorem wojewodzkiego osrodka ruchu drogowego terminy i miejsca prowadzenia zajec, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 7 lit. c), g) i h).

8. Godziny zajec teoretycznych rownaja sie 45 minutom, a zajec praktycznych - 60 minutom.

9. Kandydat na egzaminatora podlegajacy szkoleniu dodatkowemu powinien ponownie odbyc zajecia z przedmiotu okreslonego w poz. 7 tabeli 1 i uzyskac pozytywny koncowy wynik nauczania z tego przedmiotu.

Zalacznik nr 1

do programu szkolenia kandydatow na egzaminatorow

Zalacznik nr 2

do programu szkolenia kandydatow na egzaminatorow

Zalacznik nr 8

INSTRUKCJA PRZEPROWADZANIA EGZAMINOW PANSTWOWYCH

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.