Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie wydawania uprawnien do kierowania pojazdami

(Dz. U. Nr 150 z 24 grudnia 2001 r., poz. 1680)SPIS TRESCI:

ZALACZNIKI

Na podstawie art. 100 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452) zarzadza sie, co nastepuje:

Przepisy ogolne

1. 1. Rozporzadzenie okresla szczegolowe czynnosci organow w sprawach zwiazanych z wydawaniem dokumentow, cofaniem i przywracaniem uprawnien do kierowania, z wydawaniem swiadectw kwalifikacji oraz wzory dokumentow stosowane w tych sprawach.

2. Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa bez blizszego okreslenia o:

1) ustawie - rozumie sie przez to ustawe z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym,

2) organie - rozumie sie przez to staroste lub wojewode mazowieckiego w przypadku okreslonym w art. 97 ust. 3 ustawy,

3) osrodku - rozumie sie przez to wojewodzki osrodek ruchu drogowego,

4) pozwoleniu - rozumie sie przez to pozwolenie do kierowania tramwajem,

5) uprawnieniu - rozumie sie przez to decyzje organu o wydaniu prawa jazdy, pozwolenia lub wtornika tych dokumentow,

6) zakazie - rozumie sie przez to decyzje administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia, cofnieciu uprawnienia do kierowania pojazdami lub orzeczona - prawomocnym wyrokiem sadu lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym - kare zakazu prowadzenia pojazdow,

7) aktach ewidencyjnych osoby - rozumie sie przez to przypisany okreslonej osobie zbior wszystkich dokumentow wydanych w sprawie:

a) prawa jazdy, pozwolenia lub swiadectwa kwalifikacji,

b) zakazu prowadzenia pojazdow,

c) przeciwwskazan do prowadzenia pojazdow,

8) ewidencji kierowcow - rozumie sie przez to ewidencje osob uprawnionych do kierowania pojazdami silnikowymi lub tramwajami,

9) ewidencji osob bez uprawnien - rozumie sie przez to ewidencje osob, ktore:

a) nie uzyskaly uprawnien oraz nie spelniaja wymogow okreslonych w ustawie i rozporzadzeniu do wydania prawa jazdy lub pozwolenia, w szczegolnosci majacych wydane orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do prowadzenia pojazdow lub orzeczona kare zakazu prowadzenia pojazdow,

b) maja wydane za granica prawo jazdy i orzeczona kare zakazu prowadzenia pojazdow lub wydane orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do prowadzenia pojazdow,

10) karcie kierowcy - rozumie sie przez to dokument zawierajacy aktualna informacje o posiadanych przez osobe uprawnieniach i zakazach oraz wybrane dane z akt ewidencyjnych osoby,

11) wniosku - rozumie sie przez to wniosek, ktorego wzor okresla zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

2. Wydanie lub odmowa wydania prawa jazdy, pozwolenia, swiadectwa kwalifikacji oraz ich wtornikow nastepuja w drodze decyzji administracyjnej.

3. 1. Prawa jazdy i swiadectwa kwalifikacji wykonywane sa przez producenta na blankietach, ktorych wzor i opis okreslaja przepisy w sprawie wzorow dokumentow uprawniajacych do kierowania pojazdami, z zastrzezeniem ust. 3, na podstawie przekazanych przez organ w formie elektronicznej lub w przypadku, gdy nie jest to mozliwe z przyczyn technicznych - na nosniku magnetycznym poczta specjalna:

1) danych zawartych we wniosku,

2) skanowanej fotografii i podpisu wnioskodawcy.

2. Producent przekazuje wykonane prawa jazdy i swiadectwa kwalifikacji do wlasciwego organu w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania danych, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Miedzynarodowe prawa jazdy i pozwolenia wydaje sie na blankietach, ktorych wzor i opis okreslaja przepisy, o ktorych mowa w ust. 1, dostarczonych przez producenta, o ktorym mowa w ust. 1, przez umieszczenie na blankietach pismem maszynowym lub przy uzyciu drukarki komputerowej, danych zawartych we wniosku.

4. 1. Organ wydajacy prawo jazdy, pozwolenie lub swiadectwo kwalifikacji prowadzi:

1) ewidencje kierowcow - w postaci akt ewidencyjnych osob oraz w systemie informatycznym, poslugujac sie jednolitym oprogramowaniem wskazanym przez ministra wlasciwego do spraw transportu, zwanym dalej "systemem informatycznym",

2) ewidencje osob bez uprawnien - w postaci akt ewidencyjnych osob oraz w systemie informatycznym.

2. Akta ewidencyjne osob powinny byc:

1) oprawione w teczki i ulozone alfabetycznie, kolejno wedlug nazwisk, imion, dat urodzenia i numeru PESEL osob ich dotyczacych oraz zawierac na ich wierzchniej stronie te dane oraz numer karty kierowcy, jezeli byla wydana; w teczkach dokumenty powinny byc ulozone wedlug kolejnosci ich wplywu,

2) przechowywane w specjalnie do tego celu przeznaczonym archiwum - do czasu wystawienia dla osoby, ktorej dotycza, aktu zgonu; wydane dokumenty uprawniajace do kierowania pojazdami uniewaznia sie wprowadzajac odpowiednie dane do wniosku i systemu informatycznego.

3. Karty kierowcow wystawione przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia powinny byc ulozone rocznikami wedlug kolejnych ich numerow, a po ujeciu ich w systemie informatycznym - dolaczone do akt ewidencyjnych osoby. Wlasciwy organ przydziela osobie tylko jeden staly numer karty kierowcy.

4. Wydawanie praw jazdy, pozwolen, swiadectw kwalifikacji i obsluge informatycznych srodkow technicznych prowadza wyznaczeni przez organ pracownicy posiadajacy odpowiednie przeszkolenie w zakresie znajomosci przepisow prawnych zwiazanych z wydawaniem tych dokumentow oraz obslugi tych srodkow technicznych.

5. Osoby, o ktorych mowa w ust. 4, posluguja sie przy korzystaniu z informatycznych srodkow technicznych, w szczegolnosci przy wprowadzaniu do ewidencji kierowcow danych lub ich zmianie, przyznanym przez organ haslem i indywidualnym kluczem cyfrowym.

6. Przyznane haslo i klucz stanowia tajemnice sluzbowa.

Wydawanie krajowych praw jazdy i pozwolen

5. 1. Prawo jazdy lub pozwolenie albo wtornik tych dokumentow wydaje sie w nastepujacych przypadkach, po otrzymaniu:

1) od osoby ubiegajacej sie o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy lub pozwolenia - za posrednictwem osrodka:

a) wniosku,

b) zaswiadczenia o ukonczeniu wymaganego dla danej kategorii rodzaju szkolenia,

c) orzeczenia lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazan psychologicznych do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane,

d) pisemnej zgody rodzicow lub opiekunow, jezeli osoba nie ukonczyla 18 lat,

e) dowodu uiszczenia oplaty za wydanie prawa jazdy lub pozwolenia, z zastrzezeniem ust. 2,

f) wyraznej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiajacej osobe bez nakrycia glowy i okularow z ciemnymi szklami w taki sposob, aby ukazywala glowe w pozycji lewego polprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem rownomiernego oswietlenia twarzy,

2) od osoby ubiegajacej sie o rozszerzenie uprawnien do kierowania pojazdami dokumentow:

a) o ktorych mowa w pkt 1 - za posrednictwem osrodka,

b) potwierdzajacych spelnienie wymagan, o ktorych mowa w art. 90 ust. 5 ustawy, lub kserokopii posiadanego prawa jazdy kategorii:

- B, jezeli osoba ubiega sie o prawo jazdy kategorii C, C1, D lub D1,

- B, C, C1, D lub D1, jezeli osoba ubiega sie o prawo jazdy odpowiednio kategorii B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E,

3) od osoby ubiegajacej sie o wydanie wtornika prawa jazdy lub pozwolenia:

a) dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a), e) i f),

b) dokumentu, o ktorym mowa w pkt 1 lit. c), jezeli zmiana dotyczy daty waznosci uzyskanego uprawnienia,

c) kserokopii posiadanego prawa jazdy lub pozwolenia, jezeli wydanie dokumentu nastepuje w wyniku zmiany danych,

4) w przypadku osoby ubiegajacej sie o wymiane wojskowego dokumentu stwierdzajacego uprawnienia do kierowania pojazdem:

a) dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a), e) i f) - od osoby,

b) akt ewidencyjnych kierowcy oraz dokumentu stwierdzajacego uprawnienia do kierowania pojazdem - z jednostki wojskowej, ktorej dowodca wystawil osobie odbywajacej zasadnicza sluzbe wojskowa przedmiotowy dokument,

5) od osoby ubiegajacej sie o wymiane prawa jazdy wydanego za granica przez panstwo-strone konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadajacego wzorowi prawa jazdy okreslonemu w tych konwencjach:

a) dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a), e) i f),

b) kserokopii posiadanego prawa jazdy; dokumenty te sa rowniez wymagane od osoby ubiegajacej sie o wymiane prawa jazdy wydanego za granica, jezeli z rozporzadzenia ministra wlasciwego do spraw transportu wydanego na podstawie przepisu art. 94 ust. 4 ustawy lub z umow miedzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji,

6) od osoby ubiegajacej sie o wymiane wydanego za granica prawa jazdy nieokreslonego w konwencjach o ruchu drogowym - za posrednictwem osrodka:

a) dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a), e) i f),

b) uwierzytelnionego tlumaczenia prawa jazdy,

c) kserokopii posiadanego prawa jazdy,

7) od ministra wlasciwego do spraw zagranicznych wniosku dotyczacego osoby, o ktorej mowa w art. 97 ust. 3 ustawy, oraz:

a) za posrednictwem osrodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegajacej sie po raz pierwszy o wydanie prawa jazdy - dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1,

b) za posrednictwem osrodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegajacej sie o rozszerzenie uprawnien ujetych w prawie jazdy - dokumentow, o ktorych mowa w pkt 2,

c) w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby ubiegajacej sie o wymiane prawa jazdy wydanego za granica przez panstwo-strone konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadajacego wzorowi prawa jazdy okreslonemu w tych konwencjach:

- dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a), e) i f),

- kserokopii posiadanego przez osobe prawa jazdy,

d) za posrednictwem osrodka, gdy wniosek dotyczy osoby ubiegajacej sie o wymiane wydanego za granica prawa jazdy nieokreslonego w konwencjach o ruchu drogowym:

- dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a), e), f) i pkt 6 lit. b),

- kserokopii posiadanego przez osobe prawa jazdy,

8) od osoby podlegajacej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy - za posrednictwem osrodka:

a) wniosku,

b) skierowania wydanego przez organ,

9) od osoby podlegajacej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy - za posrednictwem osrodka:

a) wniosku,

b) zaswiadczenia wydanego przez organ,

10) od osoby majacej wydany zakaz na okres nieprzekraczajacy 1 roku - wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub przywrocenie cofnietego uprawnienia,

11) od osoby zamieszkalej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, ktora ubiega sie o wydanie przed uplywem okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdow prawa jazdy wydanego za granica - wniosku.

2. Dowod uiszczenia oplaty, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. e), osoba sklada bezposrednio do organu, jezeli wnioskuje o osobisty odbior dokumentu.

3. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6, 7 lit. a), b) i d), pkt 8 i 9, powinien zawierac adnotacje egzaminatora o uzyskaniu przez osobe pozytywnego wyniku egzaminu panstwowego w zakresie wymaganym przepisami w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnien przez kierujacych pojazdami, instruktorow i egzaminatorow.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 1, sklada sie za posrednictwem poczty lub bezposrednio do organu.

6. Skierowanie, o ktorym mowa w 5 ust. 1 pkt 8 lit. b), i zaswiadczenie, o ktorym mowa w 5 ust. 1 pkt 9 lit. b), organ wydaje na drukach, ktorych wzory okreslaja odpowiednio zalaczniki nr 2 i 3 do rozporzadzenia.

7. 1. W celu wydania prawa jazdy lub pozwolenia albo odmowy ich wydania nalezy:

1) zarejestrowac wniosek w systemie informatycznym, odnotowujac na wniosku przydzielony numer pozycji w rejestrze, oraz przeprowadzic weryfikacje dokumentow, o ktorych mowa w 5 ust. 1, obejmujaca sprawdzenie:

a) poprawnosci ich wypelnienia oraz kompletnosci,

b) zgodnosci danych z ujetymi w dokumencie tozsamosci osoby - w przypadkach okreslonych w 5 ust. 1 pkt 3 i 5, pkt 7 lit. c) i pkt 10 i 11,

c) spelnienia przeslanek okreslonych w ustawie i przepisach, o ktorych mowa w 5 ust. 3, do wydania prawa jazdy lub pozwolenia,

d) zgodnosci danych z ujetymi w prowadzonej ewidencji kierowcow danymi w zakresie posiadanych uprawnien i zakazow oraz orzeczen lekarskich stwierdzajacych istnienie przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami - jezeli osoba posiada wczesniej wydane uprawnienie,

e) zgodnosci danych z ujetymi w prowadzonej ewidencji osob bez uprawnien danymi w zakresie orzeczonych kar zakazu prowadzenia pojazdow i orzeczen lekarskich stwierdzajacych istnienie przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami - jezeli osoba nie posiada wczesniej wydanego uprawnienia,

f) czy prawo jazdy jest wydane przez panstwo ujete w wykazie panstw uznajacych i wymieniajacych prawa jazdy, stanowiacym zalacznik nr 4 do rozporzadzenia, lub czy odpowiada wzorowi okreslonemu w konwencjach o ruchu drogowym - jezeli osoba ubiega sie o wymiane wydanego za granica prawa jazdy,

2) w przypadku posiadania w prowadzonych ewidencjach orzeczenia lekarskiego w zakresie przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierowac osobe na badania lekarskie w trybie art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 123 i zawiadomic o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczen organ przeprowadzajacy kontrole wykonywania i dokumentowania badan lekarskich,

3) w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentow:

a) wypelnic wniosek w miejscu przeznaczonym na wydanie decyzji,

b) wprowadzic dane do systemu informatycznego i utworzyc lub zaktualizowac karte kierowcy,

c) w odniesieniu do:

- prawa jazdy - przekazac producentowi dane, o ktorych mowa w 3 ust. 1 pkt 1 - w terminie nie dluzszym niz 2 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentow,

- pozwolenia - wypelnic, w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentow, druk pozwolenia,

d) po otrzymaniu prawa jazdy od producenta - uzupelnic dane we wniosku oraz w systemie informatycznym,

e) umiescic akta przeprowadzonego postepowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji kierowcow,

4) w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentow:

a) odmowic wydania prawa jazdy lub pozwolenia,

b) wprowadzic dane do systemu informatycznego,

c) umiescic akta przeprowadzonego postepowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji:

- osob bez uprawnien, jezeli nie uzyskala dotychczas uprawnienia,

- kierowcow, jezeli uzyskala wczesniej uprawnienie,

5) w zaleznosci od rodzaju brakow wezwac do ich uzupelnienia odpowiednio osobe, ktorej dokumenty te dotycza, osrodek lub jednostke wojskowa.

2. Wniosek, prawo jazdy lub pozwolenie wypelnia sie w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, stosujac nastepujace zasady:

1) numer karty kierowcy - numer skladajacy sie z 7 znakow oznaczajacych (liczac od prawej strony):

a) pierwsze dwa znaki - ostatnie dwie cyfry roku jej wydania,

b) ostatnie piec znakow - kolejna liczba porzadkowa (pola nieujete liczba wypelnia sie zerami);

jezeli ze wzgledu na duza liczbe zmian nie ma w karcie miejsca na wprowadzenie danych je potwierdzajacych, dopuszcza sie wystawianie kart o tym samym numerze z dodatkowa kolejna litera alfabetu umieszczona z jego prawej strony,

2) numer prawa jazdy lub pozwolenia - numer skladajacy sie, w zaleznosci od organu wydajacego prawo jazdy, z 9, 11 lub 14 znakow oznaczajacych (liczac od prawej strony):

a) pierwsze 2, 4 lub 7 znakow - identyfikator jednostki podzialu terytorialnego kraju, zwany dalej "kodem terytorialnym",

b) ostatnie 7 znakow - numer karty kierowcy,

3) organ wydajacy prawo jazdy - odpowiednio kod terytorialny lub nazwa organu,

4) organ wydajacy pozwolenie - nazwa organu,

5) data waznosci prawa jazdy lub pozwolenia - data okreslona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia ponownych badan lekarskich lub w prawie jazdy wydanym za granica w przypadku jego wymiany, a jezeli:

a) w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty lub prawo jazdy zostalo wydane z bezterminowa data waznosci, to znak "-",

b) orzeczenie lub orzeczenia lekarskie zawieraja rozne daty przeprowadzenia ponownych badan lekarskich w zakresie okreslonych kategorii prawa jazdy, to data z nich najpozniejsza,

6) kategorie na pierwszej stronie prawa jazdy - kategorie posiadane przez osobe, z wylaczeniem tych, ktorych:

a) posiadanie jest warunkiem uzyskania nastepnych,

b) zakres uprawnien stanowi czesc lub calosc uprawnien innej kategorii,

7) data wydania prawa jazdy - data ustalona przez producenta,

8) data wydania pozwolenia - data wypelnienia druku pozwolenia,

9) data uzyskania uprawnienia - data decyzji o wydaniu prawa jazdy okreslonej kategorii po raz pierwszy oraz przy kategorii:

a) B+E - data uzyskania uprawnienia kategorii:

- C+E lub D+E, jezeli osoba posiada uprawnienie kategorii B prawa jazdy,

- B, jezeli osoba wczesniej uzyskala uprawnienie kategorii C+E lub D+E prawa jazdy,

b) D+E - data 1 lipca 1999 r. lub data uzyskania po dniu 1 lipca 1999 r. uprawnienia kategorii:

- D, jezeli osoba posiada uprawnienie kategorii C+E prawa jazdy,

- C+E, jezeli osoba posiada uprawnienie kategorii D prawa jazdy,

10) data waznosci uprawnienia - data okreslona w orzeczeniu lekarskim dla przeprowadzenia ponownych badan lekarskich w zakresie okreslonej kategorii prawa jazdy lub znak "-", jezeli dla okreslonej kategorii prawa jazdy w orzeczeniu lekarskim nie ustalono tej daty, przy czym:

a) w zakresie kategorii A, A1, B, B1, T i B+E prawa jazdy - za date waznosci tych uprawnien przyjmuje sie jedna date okreslona w najpozniej wydanym orzeczeniu lekarskim; zasade te stosuje sie rowniez w zakresie kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E, z zastrzezeniem lit. b)-d),

b) w przypadku gdy data okreslona w orzeczeniu lekarskim dla kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E i D1+E prawa jazdy jest pozniejsza od daty okreslonej w orzeczeniu lekarskim dla kategorii A, A1, B, B1, T i B+E prawa jazdy - za date waznosci wszystkich uprawnien przyjmuje sie date pozniejsza,

c) przy kategorii B+E prawa jazdy uzyskanej w wyniku posiadania kategorii B oraz kategorii C+E lub D+E prawa jazdy - za date waznosci przyjmuje sie pozniejsza z dat okreslonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C+E lub D+E prawa jazdy,

d) przy kategorii D+E uzyskanej w wyniku posiadania kategorii C+E i D prawa jazdy - za date waznosci przyjmuje sie wczesniejsza z dat okreslonych w orzeczeniach lekarskich wydanych dla kategorii C+E lub D prawa jazdy,

11) ograniczenia - kody okreslone w przepisach, o ktorych mowa w 3 ust. 1, majace zastosowanie do prawa jazdy,

12) jezeli kod, o ktorym mowa w pkt 11, jest identyczny dla wszystkich uzyskanych przez osobe uprawnien, wpisuje sie go:

a) we wniosku - tylko w miejscu wyznaczonym do wpisania kodu ogolnego,

b) w prawie jazdy - tylko w ostatnim wierszu tabeli umieszczonej na jego drugiej stronie.

3. W przypadkach okreslonych w 5 ust. 1 pkt 2 - 3, gdy prawo jazdy lub pozwolenie zostalo wydane przed dniem 1 lipca 1999 r. i nie bylo wymienione zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy, nowy dokument wydaje sie, stosujac dodatkowo zasady okreslone w przepisach w sprawie wymiany praw jazdy.

4. Prawo jazdy w przypadku, o ktorym mowa w 5 ust. 1:

1) pkt 3-5 i 7 lit. c) - wydaje sie w zakresie kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy lub w zakresie kategorii okreslonych w umowie miedzynarodowej jako rownowazne kategoriom posiadanym w prawie jazdy,

2) pkt 1, 6 i 7 lit. a) i d) - wydaje sie w zakresie kategorii objetych pozytywnym wynikiem egzaminu panstwowego,

3) pkt 2, 7 lit. b), pkt 8 i 9 - wydaje sie w zakresie kategorii objetych pozytywnym wynikiem egzaminu panstwowego oraz kategorii posiadanych w dotychczasowym prawie jazdy i nieobjetych zakresem tego egzaminu,

4) pkt 2, 5 i 6 - wydaje sie po zwrocie przez osobe dotychczas posiadanego prawa jazdy,

5) pkt 3 - w odniesieniu do:

a) zniszczonego prawa jazdy,

b) prawa jazdy wydawanego w wyniku zmiany danych

- wtornik wydaje sie po zwrocie przez osobe dotychczas posiadanego dokumentu,

6) pkt 4 - wydaje sie po otrzymaniu z jednostki wojskowej wojskowego dokumentu stwierdzajacego uprawnienia do kierowania pojazdem.

5. Przepisy ust. 4 pkt 4 i 5 stosuje sie odpowiednio do pozwolenia.

6. Organ po otrzymaniu posiadanego przez osobe prawa jazdy lub pozwolenia powinien w przypadkach okreslonych w 5 ust. 1:

1) pkt 2, 3 i 4 - uniewaznic je przez odciecie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwrocic osobie uprawnionej oraz uzupelnic dane we wniosku i w systemie informatycznym,

2) pkt 5 i 6 - umiescic je w teczce akt ewidencyjnych osoby, chyba ze umowa miedzynarodowa okresla odmienny sposob postepowania, oraz uzupelnic dane w systemie informatycznym.

7. Prawo jazdy, o ktorym mowa w ust. 6 pkt 2, moze byc wydane jego posiadaczowi po zwrocie prawa jazdy wydanego przez polski organ.

8. 1. Prawo jazdy i pozwolenie wydaje sie uprawnionej osobie, w zaleznosci od okreslonego we wniosku sposobu jego przekazania:

1) za posrednictwem poczty - przesylajac dokument za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,

2) bezposrednio - za pokwitowaniem odbioru dokonanym we wniosku.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, przesyla sie za posrednictwem poczty w terminie 2 dni:

1) od dnia otrzymania od producenta - w przypadku prawa jazdy,

2) od dnia wypelnienia druku pozwolenia - w przypadku pozwolenia.

3. W razie zwrotu przez poczte prawa jazdy lub pozwolenia z powodu nieodebrania ich przez osobe uprawniona:

1) zwrocone dokumenty umieszcza sie w aktach ewidencyjnych osoby,

2) dokumenty te podlegaja wydaniu po osobistym zgloszeniu sie tej osoby.

4. Adnotacje o dacie odebrania albo dacie zwrotu prawa jazdy lub pozwolenia przeslanego za posrednictwem poczty wprowadza sie do wniosku i systemu informatycznego, a dokument potwierdzajacy ten fakt umieszcza w teczce akt ewidencyjnych osoby.

9. 1. Dla przeslanych przez osrodek dokumentow osob, ktore nie przystapily do egzaminu panstwowego w okresie 1 roku od daty ostatniego egzaminu i nie spelniaja wymogow okreslonych w ustawie i przepisach, o ktorych mowa w 5 ust. 3, do wydania prawa jazdy lub pozwolenia:

1) zaklada sie akta ewidencyjne osoby i umieszcza w ewidencji osob bez uprawnien, jezeli osoba nie posiada uprawnien,

2) dolacza do teczki akt ewidencyjnych osoby, jezeli osoba posiada uprawnienie.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1, przesyla sie, na wniosek osoby, o ktorej mowa w 5 ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 7 lit. a), b) i d) - do wskazanego przez nia osrodka.

10. Akta ewidencyjne osoby:

1) umieszczone w ewidencji osob bez uprawnien dolacza sie do akt ewidencyjnych osoby w ewidencji kierowcow, jezeli osoba, ktorej dotycza, uzyska po raz pierwszy uprawnienie,

2) przesyla sie wraz z kserokopia karty kierowcy:

a) do organu wlasciwego ze wzgledu na nowe miejsce zamieszkania osoby, o ktorej mowa w 5 ust. 1 pkt 3 - na wniosek tego organu,

b) do organu wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osob, o ktorych mowa w 5 ust. 1 pkt 1- 6, jezeli prawo jazdy lub pozwolenie wydal organ wlasciwy ze wzgledu na jej miejsce czasowego pobytu,

c) w ciagu 2 dni od daty otrzymania wniosku, o ktorym mowa w lit. a), albo od daty odebrania przez osobe uprawniona prawa jazdy lub pozwolenia, o ktorym mowa w lit. b)

- po wprowadzeniu danych o tym fakcie do systemu informatycznego,

3) przeslane przez inny organ umieszcza sie w odpowiedniej ewidencji, po wczesniejszym odnotowaniu tego faktu w systemie informatycznym.

11. 1. Prawo jazdy lub pozwolenie, w ktorego zakresie ustalony zostal zakaz:

1) przechowuje sie w teczce akt ewidencyjnych osoby, umieszczonej:

a) w ewidencji kierowcow, jezeli wydane zostalo przez polski organ,

b) w ewidencji osob bez uprawnien, jezeli wydane zostalo za granica i niewymienione na polskie

- po wczesniejszym wprowadzeniu danych o zakazie do systemu informatycznego,

2) wydaje sie, z zastrzezeniem pkt 3, osobie uprawnionej:

a) po uplywie okresu orzeczonej kary zakazu prowadzenia pojazdow albo po ustaniu przyczyn jego zatrzymania lub cofniecia uprawnien do kierowania pojazdami,

b) po spelnieniu wymogow okreslonych w 5 ust. 1 pkt 8, 9 lub 10 oraz na zasadach okreslonych w 7 ust. 1-4 i 8,

3) przesyla sie do jednostki, ktora je wydala za granica - w przypadku okreslonym w 5 ust. 1 pkt 11.

2. Osobie podlegajacej kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji wydaje sie skierowanie lub zaswiadczenie, o ktorym mowa w 6, a w przypadku gdy:

1) uzyska pozytywny wynik egzaminu panstwowego:

a) wydaje sie decyzje o przywroceniu cofnietego uprawnienia do kierowania pojazdami i zwraca przechowywane prawo jazdy lub pozwolenie, jezeli poddala sie kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy,

b) zwraca sie zatrzymane prawo jazdy lub pozwolenie, jezeli byla skierowana w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) lub poddala sie kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 lit. b) ustawy,

2) uzyska po raz pierwszy negatywny wynik egzaminu:

a) wydaje sie decyzje o cofnieciu uprawnienia do kierowania pojazdami i wezwanie do zwrotu posiadanego przez nia prawa jazdy lub pozwolenia, jezeli byla skierowana w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy,

b) wydaje sie decyzje o cofnieciu uprawnienia do kierowania pojazdami, jezeli byla skierowana w trybie art. 114 ust. 1 pkt 1 lit. b) lub poddala sie kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji w trybie art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy,

3) nie podda sie sprawdzeniu kwalifikacji w terminie okreslonym w skierowaniu - wydaje sie decyzje o cofnieciu uprawnienia do kierowania pojazdami.

12. 1. Prawo jazdy, o ktorym mowa w 11 ust. 1 pkt 1 lit. a), wydane przed dniem 1 lipca 1999 r. mozna na wniosek jego posiadacza - po uplywie okresu zakazu - uniewaznic na zasadach okreslonych w 7 ust. 6 pkt 1 i wydac nowy dokument, stosujac zasady okreslone w 7 ust. 3.

2. Jezeli zakaz dotyczy czesci posiadanych przez osobe uprawnien ujetych w prawie jazdy, mozna, po zlozeniu przez nia wniosku, wydac nowe prawo jazdy obejmujace uprawnienia dotychczas posiadane i nieobjete zakazem, na zasadach okreslonych w 7 ust. 1-4; dotychczasowe prawo jazdy ulega uniewaznieniu na zasadach okreslonych w 7 ust. 6 pkt 1.

3. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, gdy:

1) zakaz obejmuje uprawnienia kategorii B prawa jazdy,

2) osoba posiada uprawnienia kategorii C, C1, D lub D1 prawa jazdy

- w miejscu przeznaczonym na wpisanie ograniczenia przy tych kategoriach umieszcza sie kod 106.

13. W systemie informatycznym podlegaja ponadto zarejestrowaniu:

1) orzeczenia lekarskie o braku lub istnieniu przeciwwskazan do kierowania pojazdem,

2) dokumenty zwiazane z zatrzymywaniem prawa jazdy lub pozwolenia, cofaniem lub przywracaniem uprawnien do kierowania pojazdami oraz orzeczona kara zakazu prowadzenia pojazdow

- ktore nalezy przechowywac w aktach ewidencyjnych osoby wedlug zasad okreslonych w 11 ust. 1 pkt 1.

Wydawanie miedzynarodowych praw jazdy

14. 1. Miedzynarodowe prawo jazdy wydaje sie lub odmawia sie jego wydania:

1) po otrzymaniu od osoby:

a) wniosku,

b) dowodu uiszczenia oplaty za jego wydanie,

c) wyraznej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiajacej osobe bez nakrycia glowy i okularow z ciemnymi szklami w taki sposob, aby ukazywala glowe w pozycji lewego polprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem rownomiernego oswietlenia twarzy,

d) kserokopii posiadanego krajowego prawa jazdy wydanego przez polski organ,

2) w zakresie posiadanych przez osobe uprawnien ujetych w krajowym prawie jazdy, z wyjatkiem kategorii A1, B1, C1, D1, C1+E, D1+E.

2. Wniosek rejestruje sie w systemie informatycznym, odnotowujac na dokumencie numer pozycji w rejestrze.

15. 1. W celu, o ktorym mowa w 14 ust. 1, nalezy przeprowadzic weryfikacje dokumentow, o ktorych mowa w 14 ust. 1, obejmujaca sprawdzenie:

1) poprawnosci ich wypelnienia oraz kompletnosci,

2) zgodnosci danych z danymi ujetymi w dokumencie tozsamosci osoby,

3) spelnienia przeslanek okreslonych w ustawie do wydania miedzynarodowego prawa jazdy,

4) zgodnosci danych z ujetymi w prowadzonej ewidencji kierowcow danymi w zakresie posiadanych uprawnien i zakazow oraz orzeczen lekarskich stwierdzajacych istnienie przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami.

2. W przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentow nalezy:

1) wypelnic wniosek w miejscu przeznaczonym na wydanie decyzji,

2) wypelnic - w terminie nie dluzszym niz 3 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentow - druk miedzynarodowego prawa jazdy,

3) umiescic akta przeprowadzonego postepowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jezeli miedzynarodowe prawo jazdy wydal organ niebedacy organem wlasciwym ze wzgledu na miejsce jej zamieszkania - przeslac w terminie 3 dni od dnia jego wydania do tego organu.

3. W przypadku negatywnej weryfikacji dokumentow nalezy:

1) odmowic wydania miedzynarodowego prawa jazdy,

2) umiescic akta przeprowadzonego postepowania w teczce akt ewidencyjnych osoby, a jezeli postepowanie prowadzil organ niebedacy organem wlasciwym ze wzgledu na jej miejsce zamieszkania - przeslac (w przypadku niezlozenia przez osobe w wymaganym terminie odwolania) do tego organu.

4. W razie brakow w dokumentach lub w danych w nich zawartych wezwac osobe do ich uzupelnienia.

5. Wniosek i miedzynarodowe prawo jazdy wypelnia sie w przypadku, o ktorym mowa w ust. 2, w sposob nastepujacy:

1) organ wydajacy - nazwa organu i miejscowosc stanowiaca jego siedzibe (lacznie z kodem pocztowym),

2) data wydania - data wypelnienia druku miedzynarodowego prawa jazdy,

3) data waznosci - data pozniejsza o 3 lata od daty okreslonej w pkt 2, a jezeli waznosc okreslonej kategorii krajowego prawa jazdy uplywa wczesniej - data waznosci kategorii waznej najkrocej,

4) kategorie - kategorie, o ktorych mowa w 14 ust. 1 pkt 2

- wypelniajac stosownie wszystkie strony miedzynarodowego prawa jazdy.

16. Przepisy 8 stosuje sie odpowiednio.

17. 1. W miedzynarodowym prawie jazdy wydanym za granica dokonuje sie adnotacji o orzeczonej w stosunku do osoby, ktorej bylo wydane, karze zakazu prowadzenia pojazdow:

1) po otrzymaniu prawomocnego wyroku sadu,

2) w zakresie kategorii prawa jazdy objetych zakazem oraz okresu jego obowiazywania.

2. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, rejestruje sie w systemie informatycznym i przechowuje w aktach ewidencyjnych osoby umieszczonych w ewidencji osob bez uprawnien.

Wydawanie swiadectw kwalifikacji

18. 1. Swiadectwo kwalifikacji lub jego wtornik wydaje sie w nastepujacych przypadkach, po otrzymaniu:

1) od osoby ubiegajacej sie o wydanie po raz pierwszy swiadectwa kwalifikacji:

a) wniosku,

b) dowodu uiszczenia oplaty za wydanie swiadectwa kwalifikacji,

c) wyraznej fotografii o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiajacej osobe bez nakrycia glowy i okularow z ciemnymi szklami w taki sposob, aby ukazywala glowe w pozycji lewego polprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem rownomiernego oswietlenia twarzy,

d) dokumentu potwierdzajacego spelnienie wymogow okreslonych w art. 115b ustawy:

- orzeczenia lekarskiego stwierdzajacego brak przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami,

- orzeczenia psychologicznego o predyspozycjach psychicznych do kierowania pojazdem,

- zaswiadczenia o ukonczeniu kursu doksztalcajacego kierowcow przewozacych rzeczy,

- zaswiadczenia o ukonczeniu kursu doksztalcajacego kierowcow przewozacych osoby,

e) kserokopii posiadanego prawa jazdy,

2) od osoby ubiegajacej sie o rozszerzenie zakresu potwierdzenia w swiadectwie kwalifikacji spelnienia wymogow okreslonych w pkt 1 lit. d):

a) dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1,

b) kserokopii swiadectwa kwalifikacji,

3) od osoby ubiegajacej sie o wydanie wtornika swiadectwa kwalifikacji:

a) dokumentow, o ktorych mowa w pkt 1 lit. a) - c) i e),

b) kserokopii posiadanego swiadectwa kwalifikacji, gdy wydanie wtornika nastepuje w wyniku zmiany danych.

2. Wniosek sklada sie do organu wlasciwego ze wzgledu na miejsce zamieszkania osoby ubiegajacej sie lub, w uzasadnionych przypadkach, na miejsce czasowego pobytu.

19. 1. W celu wydania swiadectwa kwalifikacji albo odmowy jego wydania nalezy kolejno:

1) zarejestrowac wniosek w systemie informatycznym, odnotowujac w dokumencie przydzielony numer pozycji w rejestrze oraz przeprowadzic weryfikacje dokumentow, o ktorych mowa w 18 ust. 1, obejmujaca sprawdzenie:

a) poprawnosci ich wypelnienia oraz kompletnosci,

b) zgodnosci danych z danymi ujetymi w dokumencie tozsamosci osoby,

c) spelnienia przeslanek okreslonych w ustawie do wydania swiadectwa kwalifikacji,

d) zgodnosci danych z ujetymi w prowadzonej ewidencji kierowcow danymi w zakresie posiadanych przez osobe dokumentow uprawniajacych do kierowania pojazdami oraz orzeczen lekarskich stwierdzajacych istnienie przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami,

2) w przypadku posiadania w prowadzonych ewidencjach orzeczenia lekarskiego w zakresie przeciwwskazan zdrowotnych do kierowania pojazdami sprzecznego z otrzymanym orzeczeniem - skierowac osobe na badania lekarskie w trybie art. 122 ust. 1 pkt 4 ustawy oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 123 ustawy i zawiadomic o fakcie stwierdzenia sprzecznych orzeczen organ przeprowadzajacy kontrole wykonywania i dokumentowania badan lekarskich,

3) w przypadku pozytywnej weryfikacji dokumentow:

a) wypelnic wniosek w miejscu przeznaczonym na wydanie decyzji,

b) wprowadzic dane do systemu informatycznego i utworzyc lub zaktualizowac karte kierowcy,

c) w terminie nie dluzszym niz 2 dni od dnia otrzymania wymaganych dokumentow - przekazac producentowi dane, o ktorych mowa w 3 ust. 1 pkt 1,

d) po otrzymaniu swiadectwa kwalifikacji od producenta - uzupelnic dane we wniosku i w systemie informatycznym,

e) umiescic akta przeprowadzonego postepowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji kierowcow,

4) w przypadku negatywnej weryfikacji dokumentow:

a) odmowic wydania swiadectwa kwalifikacji,

b) wprowadzic dane do systemu informatycznego,

c) umiescic akta przeprowadzonego postepowania w teczce akt ewidencyjnych osoby w ewidencji kierowcow,

5) w razie brakow w dokumentach lub w danych w nich zawartych - wezwac osobe do ich uzupelnienia.

2. Wniosek i swiadectwo kwalifikacji, w przypadku okreslonym w ust. 1 pkt 3, z zastrzezeniem ust. 3, wypelnia sie w sposob nastepujacy:

1) numer swiadectwa kwalifikacji - numer okreslony w 7 ust. 2 pkt 2,

2) organ wydajacy - odpowiednio kod terytorialny lub nazwa organu,

3) data wydania - data ustalona przez producenta,

4) data waznosci kontrolnego badania lekarskiego:

a) data ustalana przez staroste stosownie do art. 115b ust. 2 pkt 1 ustawy,

b) data ostatniego dnia roku kalendarzowego nastepujacego po roku, w ktorym osoba ukonczy 55 rok zycia, jezeli data kontrolnego badania lekarskiego ustalona na okres 5-letni stosownie do art. 115b ust. 2 pkt 1 ustawy wykraczalaby poza rok kalendarzowy nastepujacy po tym roku,

5) data waznosci badania psychologicznego - data ukonczenia przez osobe 56 roku zycia, gdy badanie zostalo przeprowadzone po raz pierwszy przed ukonczeniem przez osobe 55 lat lub znak "-" oznaczajacy bezterminowa waznosc badania, w przypadku gdy:

a) ponowne badanie zostalo przeprowadzone w ciagu roku po ukonczeniu przez osobe 55 roku zycia,

b) swiadectwo kwalifikacji zostaje wydane po ukonczeniu przez osobe 56 roku zycia,

6) ukonczenie kursu doksztalcajacego kierowcow przewozacych rzeczy lub osoby - znak "-" oznaczajacy bezterminowa waznosc potwierdzanego wymagania,

7) data waznosci swiadectwa kwalifikacji - wczesniejsza z dat, o ktorych mowa w pkt 4 i 5,

8) kod ogolny - kod 71 w przypadku wydawania wtornika dokumentu wykonanego na blankiecie, ktorego wzor i opis okreslaja przepisy w sprawie wzorow dokumentow uprawniajacych do kierowania pojazdami.

3. Osobie, posiadajacej swiadectwo kwalifikacji wydane przed dniem 1 stycznia 2002 r., ktora zlozyla wniosek o wydanie wtornika lub wymiane dokumentu na podstawie art. 150 ustawy, nowy dokument, stosownie do postanowien art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 129, poz. 1444), wydaje sie stosujac ponizsze zasady:

1) data waznosci kontrolnego badania lekarskiego - najpozniejsza z dat okreslonych dla kategorii C, C1, D, D1, C+E, C1+E, D+E, D1+E lub pozwolenia albo kategorii A, A1, B, B1, B+E lub T, jezeli swiadectwo kwalifikacji potwierdza wymog przeprowadzenia kontrolnych badan lekarskich wylacznie w zakresie nizszych kategorii,

2) data waznosci badania psychologicznego:

a) data ukonczenia przez osobe 56 roku zycia, jezeli data waznosci kontrolnego badania lekarskiego nie przekracza tej daty, a badanie psychologiczne zostalo przeprowadzone przed ukonczeniem przez osobe 55 lat,

b) znak " - " oznaczajacy bezterminowa waznosc badania, jezeli osoba ukonczyla 56 lat przed uplywem daty waznosci kontrolnego badania lekarskiego,

3) data waznosci swiadectwa kwalifikacji - data ustalona dla waznosci kontrolnego badania lekarskiego, o ktorym mowa w pkt 1,

4) kod ogolny:

a) - kod 720 w przypadku wydawania wtornika dokumentu wydanego zgodnie z wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorow dokumentow stwierdzajacych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 1998 r. Nr 18, poz. 86, z 1999 r. Nr 58, poz. 620 i z 2000 r. Nr 15, poz. 200) i w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie wzorow dokumentow stwierdzajacych uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 70, poz. 729 i Nr 83, poz. 899),

b) - kod 730 w przypadku wymiany dokumentu wydanego zgodnie z wzorem okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 marca 1992 r. w sprawie uzyskiwania uprawnien do kierowania pojazdami i uprawnien instruktorow, wykladowcow, egzaminatorow oraz w sprawie szkolenia, egzaminowania (Dz. U. z 1996 r. Nr 134, poz. 626).

20. Przepisy 8 i 10 pkt 2 i 3 stosuje sie odpowiednio.

Przepisy przejsciowe i koncowe

21. Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa o zakazie - rozumie sie przez to odpowiednio zakaz orzeczony przez kolegium do spraw wykroczen.

22. Akta ewidencyjne kierowcy i karta ewidencyjna, utworzone przed dniem 1 lipca 1999 r.:

1) ulegaja polaczeniu i przeniesieniu do akt ewidencyjnych osoby w ewidencji:

a) kierowcow - w przypadkach okreslonych w 5 ust. 1 pkt 2-10 i 18 ust. 1 oraz przy wymianie, o ktorej mowa w art. 150 ustawy,

b) osob bez uprawnien - jezeli osoba nie uzyskala dotychczas uprawnienia,

2) ulegaja wycofaniu z dotychczasowej ewidencji do dnia 31 grudnia 2006 r. - jezeli osobie, ktorej dotycza, wystawiono akt zgonu,

3) sa przechowywane przez czas nieograniczony - w przypadkach niewymienionych w pkt 1 i 2.

23. W sprawach wszczetych, a niezakonczonych przed dniem 1 stycznia 2002 r., stosuje sie przepisy niniejszego rozporzadzenia.

24. Traci moc rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie wydawania uprawnien do kierowania pojazdami (Dz. U. Nr 58, poz. 621, z 2000 r. Nr 15, poz. 201 oraz z 2001 r. Nr 70, poz. 730 i Nr 83, poz. 900).

25. Rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Zalacznik nr 1

Zalacznik nr 2

Zalacznik nr 3

Zalacznik nr 4

WYKAZ PANSTW, KTORYCH KRAJOWE PRAWA JAZDY SA WAZNE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I MOGA BYC WYMIENIONE

1. Albania

2. Austria

3. Bahamy

4. Bahrajn

5. Bialorus

6. Belgia

7. Bosnia i Hercegowina

8. Brazylia

9. Bulgaria

10. Chorwacja

11. Dania

12. Estonia

13. Federacja Rosyjska

14. Filipiny

15. Finlandia

16. Francja

17. Grecja

18. Gruzja

19. Gujana

20. Iran

21. Izrael

22. Jugoslawia

23. Macedonia

24. Kazachstan

25. Kuba

26. Kuwejt

27. Litwa

28. Luksemburg

29. Lotwa

30. Maroko

31. Monako

32. Mongolia

33. Niemcy

34. Niger

35. Norwegia

36. Pakistan

37. Rep. Czeska

38. Rep. Korei

39. Rep. Moldowy

40. Rep. Poludniowej Afryki

41. Rep. Srodkowoafrykanska

42. Rumunia

43. San Marino

44. Senegal

45. Seszele

46. Slowacja

47. Slowenia

48. Szwajcaria

49. Szwecja

50. Tadzykistan

51. Turkmenistan

52. Ukraina

53. Urugwaj

54. Uzbekistan

55. Wegry

56. Wlochy

57. Wybrzeze Kosci Sloniowej

58. Zair

59. Zimbabwe

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.