Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespolu reagowania, powiatowego i wojewodzkiego zespolu reagowania kryzysowego oraz Rzadowego Zespolu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania

(Dz. U. Nr 215 z 17 grudnia 2002 r., poz. 1818)

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiolowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558 i Nr 74, poz. 676) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Rozporzadzenie okresla:

1) sposob tworzenia gminnego zespolu reagowania, powiatowego i wojewodzkiego zespolu reagowania kryzysowego oraz Rzadowego Zespolu Koordynacji Kryzysowej;

2) sposob funkcjonowania zespolow;

3) usytuowanie i sposob ich finansowania;

4) warunki techniczne i standardy ich wyposazenia;

5) tryb pracy zespolow;

6) sposob dokumentowania dzialan i prac zespolow.

2. Ilekroc w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) "powiecie" - rozumie sie przez to rowniez miasto na prawach powiatu;

2) "wojcie" - rozumie sie przez to rowniez burmistrza (prezydenta miasta).

3. 1. Gminny zespol reagowania, zwany dalej "gminnym zespolem", sklada sie z szefa, zastepcy oraz grup roboczych o charakterze stalym i czasowym.

2. Grupami roboczymi gminnego zespolu o charakterze stalym sa:

1) grupa planowania cywilnego;

2) grupa monitorowania, prognoz i analiz.

3. Grupy robocze, o ktorych mowa w ust. 2, stanowia gminne centrum reagowania, bedace komorka organizacyjna urzedu gminy. Siedziba gminnego centrum reagowania powinna byc odpowiednio oznakowana, a jego lokalizacja podana do publicznej wiadomosci w sposob umozliwiajacy poinformowanie wszystkich mieszkancow gminy.

4. Grupami roboczymi gminnego zespolu o charakterze czasowym sa:

1) grupa operacji i organizacji dzialan;

2) grupa zabezpieczenia logistycznego;

3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

5. Szefa gminnego zespolu i jego zastepcow wyznacza wojt sposrod zatrudnionych w urzedzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub w jednostkach pomocniczych, osob posiadajacych wyksztalcenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpozarowej, inzynierii bezpieczenstwa cywilnego lub zarzadzania kryzysowego, absolwentow wyzszych szkol wojskowych, a takze sposrod funkcjonariuszy pozarnictwa, wyznaczonych do wykonywania zadan poza jednostkami organizacyjnymi Panstwowej Strazy Pozarnej.

6. Grupy robocze, o ktorych mowa w ust. 2 i 4, tworzy sie sposrod osob zatrudnionych w urzedzie gminy, gminnych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach pomocniczych.

7. W sklad grup roboczych, o ktorych mowa w ust. 4, moga wchodzic rowniez specjalisci, eksperci, osoby zaufania spolecznego, a takze przedstawiciele organow administracji publicznej lub spolecznych organizacji ratowniczych.

4. 1. Powiatowy zespol reagowania kryzysowego, zwany dalej "powiatowym zespolem", sklada sie z szefa, zastepcy oraz grup roboczych o charakterze stalym i czasowym.

2. Grupami roboczymi powiatowego zespolu o charakterze stalym sa:

1) grupa planowania cywilnego;

2) grupa monitorowania, prognoz i analiz.

3. Grupy robocze, o ktorych mowa w ust. 2, stanowia powiatowe centrum zarzadzania kryzysowego, bedace komorka organizacyjna starostwa powiatowego lub komendy powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej. Przepis 3 ust. 3 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

4. Na podstawie porozumienia miedzy wlasciwym starosta a prezydentem miasta na prawach powiatu, centrum zarzadzania kryzysowego, o ktorym mowa w ust. 3, moze byc ulokowane na terenie powiatu lub miasta na prawach powiatu i obejmowac zasiegiem dzialania obszar obu sasiadujacych jednostek samorzadu terytorialnego.

5. Grupami roboczymi powiatowego zespolu o charakterze czasowym sa:

1) grupa operacji i organizacji dzialan;

2) grupa zabezpieczenia logistycznego;

3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

6. Szefa powiatowego zespolu i jego zastepcow wyznacza starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu sposrod osob zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiacych aparat pomocniczy kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy, posiadajacych wyksztalcenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpozarowej, inzynierii bezpieczenstwa cywilnego lub zarzadzania kryzysowego, a takze absolwentow wyzszych szkol wojskowych.

7. Grupy robocze, o ktorych mowa w ust. 2 i 5, tworzy sie sposrod osob zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych lub jednostkach organizacyjnych stanowiacych aparat pomocniczy kierownikow powiatowych sluzb, inspekcji i strazy.

8. W sklad grup roboczych, o ktorych mowa w ust. 5, moga wchodzic rowniez specjalisci, eksperci, osoby zaufania spolecznego, a takze przedstawiciele organow wladzy publicznej lub spolecznych organizacji ratowniczych.

5. 1. Wojewodzki zespol reagowania kryzysowego, zwany dalej "wojewodzkim zespolem", sklada sie z szefa, zastepcow oraz grup roboczych o charakterze stalym i czasowym.

2. Grupami roboczymi wojewodzkiego zespolu o charakterze stalym sa:

1) grupa bezpieczenstwa powszechnego i porzadku publicznego;

2) grupa planowania cywilnego;

3) grupa monitorowania, prognoz i analiz.

3. Grupy robocze, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, stanowia wojewodzkie centrum zarzadzania kryzysowego, bedace komorka organizacyjna urzedu wojewodzkiego.

4. Grupami roboczymi wojewodzkiego zespolu o charakterze czasowym sa:

1) grupa operacji;

2) grupa zabezpieczenia logistycznego;

3) grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej.

5. Szefa wojewodzkiego zespolu i jego zastepcow wyznacza wojewoda sposrod dzialajacych pod zwierzchnictwem wojewody kierownikow zespolonych sluzb, inspekcji i strazy badz ich zastepcow oraz innych osob zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych sluzb, inspekcji i strazy wojewodzkich, pracownikow urzedu wojewodzkiego, posiadajacych wyksztalcenie specjalistyczne w zakresie ratownictwa, ochrony przeciwpozarowej, inzynierii bezpieczenstwa cywilnego lub zarzadzania kryzysowego, a takze absolwentow wojskowych szkol wyzszych.

6. Grupe robocza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, tworzy sie sposrod czlonkow zarzadu wojewodztwa wyznaczonych przez marszalka wojewodztwa na wniosek wojewody, kierownikow zespolonych sluzb, inspekcji i strazy wojewodzkich, organow administracji niezespolonej w wojewodztwie oraz kierownikow komorek organizacyjnych urzedu wojewodzkiego i urzedu marszalkowskiego.

7. Grupy robocze, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, tworzy sie sposrod pracownikow urzedu wojewodzkiego, osob zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych sluzb, inspekcji i strazy wojewodzkich oraz przedstawicieli samorzadu wojewodztwa wyznaczonych przez marszalka wojewodztwa na wniosek wojewody.

8. W sklad grup roboczych, o ktorych mowa w ust. 4, moga wchodzic rowniez specjalisci, eksperci, osoby zaufania spolecznego, a takze przedstawiciele organow administracji publicznej lub spolecznych organizacji ratowniczych.

6. 1. Rzadowy Zespol Koordynacji Kryzysowej, zwany dalej "rzadowym zespolem", sklada sie z szefa, dwoch zastepcow: stalego i czasowego oraz grup roboczych o charakterze stalym i czasowym.

2. Grupami roboczymi rzadowego zespolu o charakterze stalym sa:

1) miedzyresortowa grupa polityki bezpieczenstwa i planowania cywilnego;

2) grupa bezpieczenstwa powszechnego i porzadku publicznego;

3) grupa monitorowania, prognoz i analiz.

3. Grupa robocza, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, stanowi Rzadowe Centrum Koordynacji Kryzysowej, skladajace sie z komorek organizacyjnych urzedu zapewniajacego obsluge ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych wlasciwych w sprawach zwiazanych z zapobieganiem skutkom klesk zywiolowych lub ich usuwaniem, uzupelniane na czas trwania stanu nadzwyczajnego o grupy robocze o charakterze czasowym, wymienione w ust. 4.

4. Grupami roboczymi rzadowego zespolu o charakterze czasowym sa:

1) grupa planowania wsparcia i analizy zasobow;

2) grupa koordynacji dzialan kryzysowych;

3) grupa koordynacji pomocy humanitarnej;

4) grupa polityki informacyjnej.

5. Szefa rzadowego zespolu wyznacza minister wlasciwy do spraw wewnetrznych sposrod sekretarzy i podsekretarzy stanu w urzedzie obslugujacym tego ministra.

6. Stalego zastepce szefa rzadowego zespolu wyznacza minister wlasciwy do spraw wewnetrznych sposrod podporzadkowanych mu centralnych organow administracji rzadowej, wykonujacych zadania w dziedzinie zapobiegania kleskom zywiolowym i usuwania ich skutkow.

7. W sklad grupy roboczej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, wchodza osoby powolane przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych na wniosek Ministra Obrony Narodowej oraz ministrow wlasciwych do spraw: zagranicznych, administracji publicznej, zdrowia, zabezpieczenia spolecznego, srodowiska, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, oswiaty i wychowania, gospodarki wodnej, finansow publicznych, Skarbu Panstwa, rolnictwa, gospodarki, gospodarki morskiej, lacznosci oraz transportu, sposrod sekretarzy i podsekretarzy stanu w urzedach obslugujacych tych ministrow.

8. W sklad grupy roboczej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2, wchodza osoby powolane przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Szefa Wojskowych Sluzb Informacyjnych, Szefa Agencji Bezpieczenstwa Wewnetrznego, Prezesa Panstwowej Agencji Atomistyki, Glownego Inspektora Sanitarnego, Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad, Glownego Dyrektora Transportu Drogowego, Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Glownego Lekarza Weterynarii, Glownego Geodete Kraju, Glownego Inspektora Ochrony Srodowiska, Glownego Inspektora Ochrony Roslin i Nasiennictwa oraz osoby wyznaczone przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, sposrod osob zatrudnionych w urzedzie obslugujacym tego ministra, w jednostkach organizacyjnych przez niego nadzorowanych oraz w urzedach obslugujacych organy podlegle temu ministrowi.

9. W sklad grupy roboczej, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 3, wchodza osoby powolane przez ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych sposrod osob zatrudnionych lub pelniacych sluzbe w urzedzie obslugujacym ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

10. Sklad grup roboczych moze byc uzupelniony o osoby wyznaczone przez innych ministrow na wniosek ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, a takze innych specjalistow, ekspertow lub osoby zaufania spolecznego.

11. Czasowego zastepce szefa rzadowego zespolu oraz sklad grup roboczych, o ktorych mowa w ust. 4, wyznacza minister, o ktorym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiolowej, sposrod osob zatrudnionych w urzedzie obslugujacym tego ministra, w jednostkach organizacyjnych przez niego nadzorowanych oraz w urzedach obslugujacych organy podlegle temu ministrowi.

7. 1. Gminne, powiatowe, wojewodzkie i rzadowy zespoly, zwane dalej "zespolami", dzialaja na podstawie planow pracy zatwierdzonych odpowiednio przez wojta, staroste, wojewode i ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

2. Pracami zespolow kieruja ich szefowie.

3. Do zadan szefow zespolow nalezy w szczegolnosci:

1) przygotowanie rocznego planu pracy zespolu;

2) opracowanie regulaminu biezacych prac zespolu oraz dzialan w sytuacjach zagrozen katastrofa naturalna lub awaria techniczna noszaca znamiona kleski zywiolowej;

3) ustalanie przedmiotu i terminu posiedzen;

4) zawiadamianie o terminach posiedzen;

5) przewodniczenie posiedzeniom;

6) zapraszanie na posiedzenia osob niebedacych czlonkami zespolu;

7) inicjowanie i organizowanie prac zespolu.

4. Posiedzenia zespolu zwoluje jego szef na polecenie odpowiednio wojta, starosty, wojewody i ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych, jednak nie rzadziej niz raz na kwartal, a takze w zaleznosci od potrzeb.

5. W przypadkach wymagajacych natychmiastowej analizy i oceny zagrozen oraz koordynacji dzialan ratowniczych, szef moze zarzadzic posiedzenie zespolu w trybie natychmiastowym.

6. Posiedzeniami zespolu kieruje szef, a w razie jego nieobecnosci - zastepca szefa.

7. W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych szefowi zespolu sprawowanie jego funkcji, powierza on kierowanie pracami zespolu zastepcy.

8. W przypadku zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajacych sprawowanie obowiazkow przez zastepce, szef moze wyznaczyc sposrod czlonkow zespolu osobe pelniaca obowiazki zastepcy.

9. Obsluge kancelaryjno-biurowa zespolow zapewniaja odpowiednio urzad gminy (miasta), starostwo, urzad wojewodzki i urzad obslugujacy ministra wlasciwego do spraw wewnetrznych.

8. 1. Grupy robocze zespolow o charakterze stalym pracuja zgodnie z rozkladem czasu pracy obowiazujacym w urzedzie, w ktorym sa usytuowane, z zapewnieniem dobowych dyzurow.

2. W czasie obowiazywania stanu kleski zywiolowej zespoly pracuja w skladzie grup roboczych o charakterze stalym i czasowym, w urzedzie, w ktorym sa usytuowane, w trybie ciaglym, z zapewnieniem zmianowej pracy osob wchodzacych w ich sklad.

9. 1. Dokumentami dzialan i prac zespolow sa:

1) roczne plany pracy;

2) plany reagowania kryzysowego;

3) plany cwiczen;

4) protokoly posiedzen grup roboczych o charakterze stalym i czasowym;

5) raporty biezace i okresowe;

6) karty zdarzen, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym;

7) raporty odbudowy;

8) inne niezbedne dokumenty.

2. Plan reagowania kryzysowego okresla zespol przedsiewziec na wypadek zagrozen noszacych znamiona kleski zywiolowej, a w szczegolnosci:

1) zadania w zakresie monitorowania zagrozen;

2) bilans sil ratowniczych i srodkow technicznych niezbednych do usuwania skutkow zagrozen;

3) procedury uruchamiania dzialan przewidzianych w planie oraz zasady wspoldzialania, a takze sposoby ograniczania rozmiaru strat i usuwania skutkow zagrozen;

3. Plan reagowania kryzysowego jest uzgadniany z kierownikami jednostek organizacyjnych planowanych do uzycia w realizacji przedsiewziec okreslonych w planie w zakresie dotyczacym tych jednostek, a nastepnie zatwierdzany przez organ administracji publicznej wyzszego stopnia.

4. Karta zdarzen zawiera chronologiczny opis zdarzen i wdrozonych dzialan oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrozen, pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat, a w szczegolnosci informacje o:

1) kolejnosci alarmowania sil ratowniczych;

2) podmiocie kierujacym dzialaniami ratowniczymi;

3) podejmowanych decyzjach, w tym o zadaniach stawianych poszczegolnym formacjom ratowniczym i podmiotom ujetym w planie reagowania kryzysowego;

4) liczbie poszkodowanych i wielkosci strat;

5) sposobie udzielania pomocy i zabezpieczania terenu zdarzenia.

5. Raport odbudowy zawierajacy opis i analize skutkow zaistnialego zdarzenia oraz propozycje dzialan majacych na celu odbudowe, a w szczegolnosci:

1) szczegolowy wykaz strat w infrastrukturze oraz w potencjale ratowniczym,

2) projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy,

3) wstepny bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy

- jest przedstawiany wlasciwemu organowi, kierujacemu dzialaniami w czasie stanu kleski zywiolowej.

10. 1. W celu zapobiezenia skutkom kleski zywiolowej lub ich usuniecia zespoly pracuja w fazach zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy.

2. W fazie zapobiegania zespoly podejmuja dzialania, ktore redukuja lub eliminuja prawdopodobienstwo wystapienia kleski zywiolowej albo w znacznym stopniu ograniczaja jej skutki.

3. W fazie przygotowania zespoly podejmuja dzialania planistyczne dotyczace sposobow reagowania na czas wystapienia kleski zywiolowej, a takze dzialania majace na celu powiekszenie zasobow sil i srodkow niezbednych do efektywnego reagowania.

4. W fazie reagowania zespoly podejmuja dzialania polegajace na dostarczeniu pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju wystepujacych zagrozen oraz ograniczeniu strat i zniszczen.

5. W fazie odbudowy zespoly podejmuja dzialania majace na celu przywrocenie zdolnosci reagowania, odbudowe zapasow sluzb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania panstwa infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej, paliwowej, transportowej i dostarczania wody.

6. Dzialania okreslone w ust. 2 i 3 sa realizowane przez grupy robocze o charakterze stalym.

7. Dzialania okreslone w ust. 4 i 5 sa realizowane przez zespoly w pelnym skladzie.

8. Odpowiednio wojt, starosta, wojewoda i minister wlasciwy do spraw wewnetrznych zarzadza co najmniej raz w roku cwiczenia realizowane przez zespol w pelnym skladzie, okreslajac ich cel, glowne zadania i przebieg. Po przeprowadzonych cwiczeniach szef zespolu przedstawia odpowiednio wojtowi, staroscie, wojewodzie i ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych raport z cwiczen.

9. Minister wlasciwy do spraw wewnetrznych zarzadza, co najmniej raz na cztery lata, ogolnokrajowe cwiczenia zespolow, okreslajac zakres, cel, glowne zadania i przebieg tych cwiczen.

11. Warunki techniczne i standardy wyposazenia gminnego, powiatowego, wojewodzkiego i rzadowego zespolu, a w szczegolnosci infrastruktura techniczna i wyposazenie, powinny umozliwic efektywne wypelnianie zadan zespolow, z zachowaniem ciaglosci ich dzialania i wymiany informacji podczas pracy oraz mozliwosci pracy w przypadku braku zasilania zewnetrznego, wystapienia awarii lub uszkodzenia systemow lacznosci.

12. 1. Warunki techniczne do pracy zespolow, o ktorych mowa w 11, zapewniaja pomieszczenia:

1) sluzby dyzurnej;

2) operacyjne do pracy i cwiczen zespolow;

3) zaplecza socjalnego, sanitarnego i technicznego.

2. Pomieszczenia i ich wyposazenie powinny zapewniac bezpieczne i higieniczne warunki pracy dyspozytorow w zakresie oswietlenia, wymiany powietrza, zabezpieczenia przed wilgocia, niekorzystnymi warunkami cieplnymi, naslonecznieniem oraz przed drganiami, halasem i innymi czynnikami szkodliwymi lub uciazliwymi dla zdrowia, o ktorych mowa w przepisach z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy.

13. 1. Standardowe wyposazenie zespolow zlokalizowane w pomieszczeniach, o ktorych mowa w 12 ust. 1 pkt 1 i 2, stanowia:

1) stanowisko dyspozytorskie oraz stanowiska pomocnicze dla sluzb dyzurnych w liczbie niezbednej do realizacji zadan;

2) stanowiska pracy odpowiednio dla wojta, starosty, wojewody i wlasciwego ministra.

2. Stanowisko dyspozytorskie i stanowiska pomocnicze, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, sa wyposazane standardowo w:

1) urzadzenia lacznosci przewodowej i bezprzewodowej z podmiotami uwzglednionymi w planie reagowania kryzysowego zapewniajace ich alarmowanie, dysponowanie i wspoldzialanie, a takze zapewniajace przekazywanie informacji kierujacym dzialaniami w celu zapobiezenia skutkom kleski zywiolowej lub ich usuniecia;

2) system teleinformatyczny kompatybilny z systemami funkcjonujacymi w kazdym z pozostalych zespolow;

3) specjalistyczne oprzyrzadowanie i oprogramowanie systemu, zapewniajace mozliwosci multimedialnej prezentacji danych;

4) mapy operacyjne standardowe i cyfrowe oraz specjalistyczne oprogramowanie prognostyczno-planistyczne, a takze dokumentacje i procedury odpowiednio dla gminy, powiatu, wojewodztwa i kraju;

5) awaryjne plany ewakuacji oraz funkcjonowania wlasciwego zespolu w miejscach zastepczych;

6) system uruchamiania ostrzegania i alarmowania ludnosci;

7) system rejestracji tresci rozmow radiowych i telefonicznych oraz ich archiwizacji;

8) awaryjne zasilanie urzadzen koncowych.

14. 1. Na wypadek niemoznosci uzytkowania powiatowych i wojewodzkich centrow zarzadzania kryzysowego oraz Rzadowego Centrum Koordynacji Kryzysowej, dla prac zespolow, o ktorych mowa w 4 ust. 1, 5 ust. 1 i 6 ust. 1, zapewnia sie pomieszczenia zastepcze.

2. Na wypadek niemoznosci uzytkowania powiatowych i wojewodzkich centrow zarzadzania kryzysowego, dla prac zespolow, o ktorych mowa w 4 ust. 1 i 5 ust. 1, zapewnia sie ponadto awaryjne ruchome centra kierowania.

15. 1. Standard wyposazenia miejsc zastepczych dla prac wlasciwych zespolow, o ktorych mowa w 14 ust. 1, odpowiada wymaganiom okreslonym w 13.

2. Standard wyposazenia awaryjnych ruchomych centrow kierowania, o ktorych mowa w 14 ust. 2, odpowiada wymaganiom okreslonym w 13 ust. 2 pkt 1-4 i 6-8.

16. 1. Finansowanie zespolow gminnego i powiatowego planuje sie w ramach budzetow odpowiednio gmin i powiatow.

2. Biezace prace zespolow, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc finansowane takze z dotacji celowych z budzetu panstwa na dofinansowanie zadan wlasnych gmin i powiatow, okreslonych w ustawie z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie kleski zywiolowej.

3. Zadania inwestycyjne, niezbedne do utworzenia i funkcjonowania zespolow, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zapewnienia ich gotowosci do wykonywania zadan w stanach nadzwyczajnych, sa finansowane z dotacji celowych z budzetu panstwa na finansowanie lub dofinansowanie kosztow inwestycji realizowanych przez jednostki samorzadu terytorialnego oraz ze srodkow programow wieloletnich.

17. 1. Finansowanie zespolow wojewodzkiego i rzadowego planuje sie w ramach odpowiednich czesci budzetu panstwa.

2. Zadania inwestycyjne, niezbedne do utworzenia i funkcjonowania zespolow, o ktorych mowa w ust. 1, oraz zapewnienia ich gotowosci do wykonywania zadan w stanach nadzwyczajnych, sa finansowane ze srodkow przeznaczonych w budzecie panstwa na inwestycje panstwowych jednostek budzetowych oraz ze srodkow programow wieloletnich.

18. Warunki techniczne i standardy wyposazenia gminnych zespolow, okreslone w 1-15, powinny zostac zapewnione w terminie 3 lat od dnia wejscia w zycie rozporzadzenia.

19. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia (czyli 1 stycznia 2003 r. - rol).

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.