Tekst ujednolicony, obowiazujacy od 14 czerwca 2005 roku

Ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych

I. Tekst ujednolicony ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektorych ustaw (tekst pierwotny w Dz. U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32) zostal sporzadzony na podstawie:

II. Zmiany, ktore w tekscie ujednoliconym sa wytluszczone, wynikaja z nowelizacji uchwalonej przez Sejm 21 kwietnia 2005 r. (dalej nowela). Przewiduje ona m.in. wydluzenie okresow zawieszenia splaty rat kredytow oraz mozliwosc skorzystania z umorzenia czesci zadluzenia, jesli kredyt byl regularnie splacany przez 20 lat.

Oprocz przepisu bezposrednio ingerujacego w tekst zmienianej ustawy, nowela zawiera rowniez dwa przepisy przejsciowe (art. 2-3). Oto ich postanowienia:

A. Wlascicielom ksiazeczek mieszkaniowych przysluguje rowniez premia gwarancyjna w zwiazku z dokonaniem czynnosci, o ktorej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z 30 listopada 1995 r. o pomocy panstwa w splacie niektorych kredytow mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wyplaconych premii gwarancyjnych, w brzmieniu obowiazujacym przed dniem 15 pazdziernika 2004 r.

B. 1. Na wniosek kredytobiorcy, ktory do dnia 31 grudnia 2007 r. dokona splaty zadluzenia z tytulu kredytu mieszkaniowego wykorzystanego na budowe wielorodzinnego budynku mieszkalnego, w ktorym zaniechano dalszych robot budowlanych przed dniem 1 stycznia 1994 r., w wysokosci srodkow uzyskanych ze sprzedazy nieruchomosci, na ktorej zlokalizowany jest ten budynek, bank umarza niesplacona czesc zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek od tego kredytu.

2. Srodki wplacone przez kredytobiorce w wysokosci, o ktorej mowa w ust. 1, bank zalicza na splate zadluzenia z tytulu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami i zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek, proporcjonalnie do kwoty udzielonego kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami i kwoty srodkow budzetowych przekazanych na przejsciowe wykupienie odsetek.

3. Wniosek o dokonanie umorzenia zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek, o ktorym mowa w ust. 1, kredytobiorca sklada w banku w terminie wymienionym w ust. 1, a bank dokonuje umorzenia na dzien, w ktorym wymagana kwota splaty zadluzenia z tytulu kredytu mieszkaniowego wplynela na rachunek kredytobiorcy w banku.

W przepisie koncowym ustawodawca postanowil, ze nowela wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia, czyli 14 czerwca 2005 r.


Art. 1. 1. Ustawa okresla zasady przyznawania bankom srodkow z budzetu panstwa, okreslonych w ustawie budzetowej, ktore udzielily kredytow mieszkaniowych, o ktorych mowa w ust. 2, oraz bankom prowadzacym obsluge rachunkow wkladow oszczednosciowych na ksiazeczkach mieszkaniowych, jak rowniez zasady udzielania premii gwarancyjnych.

2. Przepisy ustawy stosuje sie do kredytow mieszkaniowych udzielonych i splacanych na warunkach okreslonych przez Rade Ministrow.

Art. 2. Ilekroc w ustawie jest mowa o:

1) zadluzeniu kredytobiorcy z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek od kredytu - nalezy przez to rozumiec sume kwoty srodkow przekazanych z budzetu panstwa na przejsciowe wykupienie naleznosci banku z tytulu nie splaconych przez kredytobiorce odsetek od kredytu oraz kwot naliczanego przez bank oprocentowania tych odsetek,

2) splatach lub naleznosciach z tytulu splat kredytu - nalezy przez to rozumiec splaty lub naleznosci z tytulu splat tego kredytu wraz z odsetkami, w tym odsetkami przejsciowo wykupionymi ze srodkow budzetu panstwa wraz z ich oprocentowaniem,

3) lokalu - nalezy przez to rozumiec lokal mieszkalny w spoldzielni mieszkaniowej, lokal mieszkalny w budynku stanowiacy odrebna wlasnosc lub dom mieszkalny,

4) kredytobiorcy - nalezy przez to rozumiec rowniez czlonka spoldzielni mieszkaniowej zajmujacego lokal obciazony kredytem zaciagnietym przez spoldzielnie.

5) wlascicielu ksiazeczki mieszkaniowej - nalezy przez to rozumiec osobe fizyczna, ktora jest posiadaczem wkladu oszczednosciowego gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, ktorego imienny dowod stanowi ksiazeczka mieszkaniowa wystawiona do dnia 23 pazdziernika 1990 r.

Art. 3. 1. Wlascicielom ksiazeczek mieszkaniowych przysluguje premia gwarancyjna w zwiazku z dokonaniem jednej z nastepujacych czynnosci:

1) uzyskaniem spoldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego w spoldzielni mieszkaniowej, z wylaczeniem uzyskania prawa odrebnej wlasnosci w trybie art. 1714 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spoldzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591), zwanej dalej "ustawa o spoldzielniach mieszkaniowych",

2) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, spoldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej, z wyjatkiem nabycia tego prawa w czesci ulamkowej,

3) nabyciem, w drodze zakupu lub zamiany, wlasnosci lokalu mieszkalnego, stanowiacego odrebna nieruchomosc, lub domu jednorodzinnego, z wyjatkiem nabycia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na zasadach wspolwlasnosci w czesciach ulamkowych,

4) przystapieniem do uzytkowania wybudowanego wlasnego domu jednorodzinnego na warunkach okreslonych odrebnymi przepisami,

5) uzyskaniem wlasnosci domu jednorodzinnego lub odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w zwiazku z wykonaniem umowy zobowiazujacej wlasciciela gruntu do wybudowania na tym gruncie domu jednorodzinnego lub budynku wielorodzinnego, badz w zwiazku z budowa budynku wielorodzinnego na gruncie stanowiacym wlasnosc wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej,

6) uzyskaniem odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego powstalego w drodze przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego, badz pomieszczen niemieszkalnych,

7) uzyskaniem wlasnosci domu jednorodzinnego lub odrebnej wlasnosci lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, wybudowanym przez spoldzielnie mieszkaniowa w celu przeniesienia na jej czlonkow wlasnosci domow jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym,

8) wplaceniem kaucji zabezpieczajacej pokrycie naleznosci z tytulu najmu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, w wysokosci przekraczajacej 3% wartosci odtworzeniowej lokalu, ktorego budowa byla finansowana przy udziale kredytu zaciagnietego w Banku Gospodarstwa Krajowego ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego,

9) dokonaniem wplaty na podstawie umowy w sprawie partycypacji, o ktorej mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 pazdziernika 1995 r. o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z pozn. zm.), w wysokosci nie nizszej niz 20 % ostatecznych kosztow budowy, przypadajacych na dany lokal mieszkalny.

2. Premia gwarancyjna przysluguje, jezeli czynnosc wymieniona w ust. 1 dotyczy rzeczy znajdujacej sie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa obciazajacego taka rzecz.

3. Premie gwarancyjna oblicza i wyplaca bank prowadzacy obsluge rachunkow wkladow oszczednosciowych na ksiazeczkach mieszkaniowych wystawionych do dnia 23 pazdziernika 1990 r.

4. Warunkiem wyplaty premii gwarancyjnej jest zlozenie przez wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej wniosku o jej likwidacje i wyplate premii gwarancyjnej w terminie 90 dni od dnia dokonania czynnosci wymienionej w ust. 1.

5. Do wniosku nalezy dolaczyc dokumenty potwierdzajace powstanie prawa do uzyskania premii gwarancyjnej. W przypadku nienalezytego udokumentowania wniosku, bank, o ktorym mowa w ust. 3, wyznacza termin na uzupelnienie dokumentow, nie dluzszy niz 30 dni, liczac od dnia zlozenia wniosku. Po uplywie tego terminu bank zwraca wniosek bez rozpatrzenia.

Art. 3a. 1. Na wniosek wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej, przed dokonaniem czynnosci wymienionych w art. 3 ust. 1, premia gwarancyjna moze byc:

1) wyplacona wlascicielowi ksiazeczki mieszkaniowej w przypadku zaawansowania:

a) budowy wlasnego domu jednorodzinnego, w wysokosci co najmniej 20% jego wartosci kosztorysowej,

b) przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy budynku mieszkalnego lub pomieszczen niemieszkalnych, jezeli w ten sposob ma powstac odrebna wlasnosc lokalu mieszkalnego, w wysokosci co najmniej 50% jej wartosci kosztorysowej,

2) przekazana wskazanemu inwestorowi w przypadku:

a) wniesienia co najmniej 50% wymaganego przez spoldzielnie mieszkaniowa wkladu budowlanego lub mieszkaniowego,

b) wplacenia co najmniej 50% wartosci kosztorysowej lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, budowanych na warunkach, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5,

c) wniesienia co najmniej 50 % kwoty partycypacji, o ktorej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9.

2. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach okreslonych w ust. 1 jest zlozenie przez wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej dokumentow potwierdzajacych spelnienie warunkow, o ktorych mowa w ust. 1, na dzien zlozenia wniosku o likwidacje ksiazeczki mieszkaniowej i wyplate premii gwarancyjnej, w tym pisemnego zaswiadczenia inwestora, lub innych dokumentow potwierdzajacych poniesienie wymaganych nakladow. Dokumenty te powinny byc wystawione nie wczesniej niz 30 dni przed dniem zlozenia wniosku.

3. Warunkiem udzielenia premii gwarancyjnej na zasadach okreslonych w ust. 1 pkt 2 lub w zwiazku z dokonaniem czynnosci, o ktorej mowa w art. 3 ust. 1 pkt 9, jest zlozenie przez wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej:

1) pisemnego zobowiazania do zwrocenia, za posrednictwem banku, o ktorym mowa w art. 3 ust. 3, rownowartosci przekazanej premii gwarancyjnej w terminie 30 dni od dnia zbycia przez wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej ekspektatywy odrebnej wlasnosci lokalu okreslonej w art. 19 ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych, a po uplywie tego terminu - wraz z odsetkami ustawowymi,

2) pisemnego upowaznienia udzielonego inwestorowi, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, do zwrocenia, za posrednictwem banku okreslonego w art. 3 ust. 3, rownowartosci przekazanej premii gwarancyjnej w przypadku wycofania przez wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej srodkow na wymagany przez spoldzielnie wklad lub sfinansowanie kosztow budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub wycofania przez wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej wplaty, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9.

4. Inwestor na podstawie upowaznienia, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 2, dokonuje zwrotu rownowartosci przekazanej premii gwarancyjnej w dniu wycofania przez wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej srodkow na wymagany przez spoldzielnie wklad lub sfinansowanie kosztow budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego budowanych na warunkach, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub wycofania przez wlasciciela ksiazeczki mieszkaniowej wplaty, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9.

5. W przypadku zwrotu rownowartosci przekazanej premii gwarancyjnej na zasadach okreslonych w ust. 3 i 4, rownowartosc tej premii moze zostac ponownie, za posrednictwem banku okreslonego w art. 3 ust. 3, wyplacona wlascicielowi ksiazeczki mieszkaniowej albo przekazana wskazanemu przez niego inwestorowi, jezeli:

1) w okresie 6 miesiecy od dnia:

a) zawarcia umowy zbycia ekspektatywy odrebnej wlasnosci lokalu lub

b) wplywu do banku rownowartosci premii gwarancyjnej w zwiazku z wycofaniem srodkow na wymagany przez spoldzielnie wklad, lub

c) wplywu do banku rownowartosci premii gwarancyjnej w zwiazku z wycofaniem srodkow na sfinansowanie kosztow budowy domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, budowanych na warunkach, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5, lub

d) wplywu do banku rownowartosci premii gwarancyjnej w zwiazku z wycofaniem wplaty, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c oraz w art. 3 ust. 1 pkt 9, zostana spelnione warunki okreslone w ust. 1 lub dokonane czynnosci, o ktorych mowa w art. 3 ust. 1;

2) wlasciciel ksiazeczki mieszkaniowej zlozy wniosek o ponowna wyplate premii lub przekazanie premii wskazanemu przez niego inwestorowi wraz z dokumentami, o ktorych mowa w ust. 2 i 3 lub w art. 3 ust. 5.

6. Ponowna wyplata premii gwarancyjnej lub przekazanie premii wskazanemu inwestorowi, zgodnie z ust. 5, moze byc dokonane tylko raz, w wysokosci rownowartosci premii zwroconej na zasadach okreslonych w ust. 3 i 4.

7. Do czasu uplywu terminu, o ktorym mowa w ust. 5, zwrocona rownowartosc przekazanej premii gwarancyjnej jest przechowywana na nieoprocentowanym rachunku bankowym w banku, o ktorym mowa w art. 3 ust. 3.

Art. 3b. 1. Premia gwarancyjna przysluguje od wplat na rachunek bankowy, o ktorym mowa w art. 2 pkt 5, wnoszonych w latach (kwartalach), dla ktorych wzrost ceny 1 m2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego, ostatnio ogloszonej przed kwartalem zlozenia wniosku, o ktorym mowa w art. 3 ust. 4, zwanej dalej "cena ostatnio ogloszona", w stosunku do ceny 1 m2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego wlasciwej dla roku (kwartalu) wniesienia wplat, jest wyzszy od oprocentowania tych wplat. Oprocentowanie to jest obliczane narastajaco od roku (kwartalu) dokonania wplat do kwartalu, do ktorego odnosi sie cena ostatnio ogloszona.

2. Premia gwarancyjna jest naliczana w odniesieniu do sumy wniesionych wplat nieprzekraczajacych kosztow budowy:

1) 55 m2 powierzchni uzytkowej lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub

2) 70 m2 powierzchni uzytkowej w domu jednorodzinnym.

3. Premie gwarancyjna od wplat wniesionych w danym roku (kwartale) bank, o ktorym mowa w art. 3 ust. 3, oblicza zgodnie z wzorem okreslonym w zalaczniku do ustawy.

4. Na potrzeby obliczania premii gwarancyjnej Prezes Glownego Urzedu Statystycznego oglasza cene 1 m2 powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego za okresy kwartalne. Przez cene 1 m2 powierzchni uzytkowej budynku rozumie sie przecietne dla calego kraju naklady poniesione przez inwestorow na budowe wielomieszkaniowych budynkow mieszkalnych w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni uzytkowej budynku, wyznaczone jako srednia wazona powierzchnia uzytkowa budynkow mieszkalnych oddanych do uzytkowania w poszczegolnych wojewodztwach.

Art. 3c. 1. Bankom, o ktorych mowa w art. 3 ust. 3, przysluguje refundacja, ze srodkow budzetu panstwa, wyplaconych premii gwarancyjnych. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przekazuje bankom, na ich wniosek, srodki przeznaczone na refundacje wyplaconych premii gwarancyjnych.

2. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, minister wlasciwy do spraw finansow publicznych oraz bank, o ktorym mowa w art. 3 ust. 3, moga, w drodze umowy, okreslic okresy rozliczeniowe, terminy przekazywania srodkow oraz terminy rozliczen z tytulu refundacji wyplaconych premii gwarancyjnych.

Art. 4. 1. Pomoc panstwa w splacie kredytow mieszkaniowych, o ktorych mowa w art. 1 ust. 2, polega na:

1) skreslony

2) przejsciowym wykupieniu ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredytow mieszkaniowych,

3) umorzeniu czesci zadluzenia kredytobiorcow z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek od kredytow mieszkaniowych,

4) wykupieniu ze srodkow budzetu panstwa czesci zadluzenia kredytobiorcow z tytulu skapitalizowanych odsetek.

2. Odsetki przejsciowo wykupione ze srodkow budzetu panstwa podlegaja oprocentowaniu, z zastrzezeniem art. 10 ust. 3.

3. Rozliczenia z bankiem z tytulow, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-4, oraz z tytulu wynagrodzenia, o ktorym mowa w art. 6 ust. 2b, dokonuje minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, na zasadach okreslonych w umowie zawartej miedzy bankiem, ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i ministrem wlasciwym do spraw finansow publicznych.

4. Jezeli kredyt, o ktorym mowa w art. 1 ust. 2, zostal zaciagniety przez spoldzielnie mieszkaniowa, umorzenie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3, nastepuje pod warunkiem prowadzenia przez te spoldzielnie analitycznej ewidencji zadluzenia z tytulu kredytu wraz z odsetkami, z podzialem na lokale zajmowane przez poszczegolnych czlonkow spoldzielni, oraz umozliwienia bankowi kontroli tej ewidencji.

5. Analityczna ewidencja zadluzenia, o ktorej mowa w ust. 4, zawiera co najmniej:

1) przypadajacy na kazdy lokal stan zadluzenia z tytulu:

a) kredytu,

b) skapitalizowanych odsetek,

c) przejsciowego wykupienia odsetek od kredytu, z podzialem na zadluzenie z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek oraz zadluzenie z tytulu oprocentowania tych odsetek,

d) wykonania przez Skarb Panstwa umowy poreczenia, o ktorej mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o objeciu poreczeniami Skarbu Panstwa splaty niektorych kredytow mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310),

2) wysokosc wniesionej przez czlonka spoldzielni czesci wkladu budowlanego lub wysokosc wkladu mieszkaniowego, ustalona wedlug zasad okreslonych w ustawie z dnia 16 wrzesnia 1982 r. - Prawo spoldzielcze (Dz. U. z 1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 54, poz. 572 i Nr 69, poz. 724 oraz z 2002 r. Nr 240, poz. 2058),

3) nominalna kwote umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztow budowy,

4) wysokosc dokonanych umorzen, z podzialem na umorzenie zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek oraz zadluzenia z tytulu oprocentowania tych odsetek,

5) kwote odsetek skapitalizowanych wykupionych przez budzet panstwa,

6) wysokosc naleznosci z tytulu obciazajacych czlonka spoldzielni mieszkaniowej miesiecznych splat kredytu, wyliczona zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 11 ust. 1, oraz wysokosc splat wnoszonych przez czlonka spoldzielni.

Art. 5. Pomoc panstwa w splacie kredytow mieszkaniowych, o ktorych mowa w art. 1 ust. 2, moze polegac rowniez na jednorazowym wykupieniu ze srodkow budzetu panstwa czesci zadluzenia z tytulu udzielonych kredytow mieszkaniowych na warunkach i w trybie okreslonych przez Rade Ministrow w drodze rozporzadzenia.

Art. 5a. Stopa oprocentowania kredytow mieszkaniowych objetych przejsciowym wykupieniem odsetek ze srodkow budzetu panstwa jest rowna, w poszczegolnych okresach kwartalnych, stopie referencyjnej, okreslajacej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, oglaszanej przez Rade Polityki Pienieznej w Dzienniku Urzedowym Narodowego Banku Polskiego wedlug stawki obowiazujacej w ostatnim dniu drugiego miesiaca kwartalu poprzedzajacego dany kwartal, powiekszonej o 1 punkt procentowy.

Art. 6. 1. Z budzetu panstwa sa przekazywane bankom srodki w wysokosci oprocentowania naliczonego wedlug stopy procentowej okreslonej w art. 5a, pod warunkiem dokonywania przez kredytobiorce splat w wysokosci wynikajacej z przepisow art. 7, z zastrzezeniem art. 8a ust. 3.

1a. Warunek dokonywania przez kredytobiorce splat w wysokosci wynikajacej z art. 7 i 8, z zastrzezeniem art. 8a ust. 3, uwaza sie za spelniony takze wtedy, gdy splaty za kredytobiorce dokona Skarb Panstwa na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o objeciu poreczeniami Skarbu Panstwa splaty niektorych kredytow mieszkaniowych (Dz. U. Nr 122, poz. 1310).

2. Banki sa obowiazane wobec Skarbu Panstwa do administrowania i egzekwowania zadluzenia kredytobiorcow z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek od kredytow mieszkaniowych.

2a. Przy podejmowaniu dzialan zmierzajacych do wyegzekwowania od kredytobiorcow naleznosci Skarbu Panstwa z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek, o ktorych mowa w ust. 2, banki maja prawo, bez uzyskania pisemnego oswiadczenia kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji, wystawiac bankowe tytuly egzekucyjne stosownie do art. 96-98 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665, Nr 126, poz. 1070, Nr 141, poz. 1178, Nr 144, poz. 1208, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1385 i 1387 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 424, Nr 60, poz. 535 i Nr 65, poz. 594).

2b. Bankom przysluguje wynagrodzenie z tytulu administrowania i egzekwowania zadluzenia kredytobiorcow, o ktorym mowa w ust. 2, w wysokosci 4% kwoty splat tego zadluzenia.

3. Nie odzyskana przez bank, w drodze windykacji naleznosci, kwota zadluzenia, o ktorym mowa w ust. 2, podlega umorzeniu.

3a. Odsetki przejsciowo wykupione ze srodkow budzetu panstwa sa oprocentowane w wysokosci stopy oprocentowania kredytu, o ktorej mowa w art. 5a, z zastrzezeniem art. 10 ust. 3.

Art. 7. 1. Jezeli kredyt zostal zaciagniety, z zastrzezeniem ust. 3, do 31 maja 1992 r., wysokosc obciazajacych kredytobiorce miesiecznych splat przypadajacych na dany lokal nie moze byc nizsza od iloczynu powierzchni uzytkowej lokalu oraz normatywu splaty kredytu ustalanego w przeliczeniu na 1 mkw. powierzchni uzytkowej lokalu.

2. Normatyw splaty kredytu, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi iloraz kwoty 760 zl oraz liczby 300, z zastrzezeniem ust. 2c i art. 11a.

2a. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oglasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie do dnia 30 listopada kazdego roku wysokosc normatywu, o ktorym mowa w ust. 1.

2b. Normatyw stosuje sie od poczatku roku nastepujacego po roku, w ktorym zostal on ogloszony.

2c. Kwota, o ktorej mowa w ust. 2, ulega corocznie podwyzszeniu na nastepny rok w stopniu odpowiadajacym wskaznikowi wzrostu cen towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartalow roku, w ktorym kwota ta ulega podwyzszeniu, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

2d. Do podwyzszenia, o ktorym mowa w ust. 2c, stosuje sie wskaznik cen towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartalow oglaszany w komunikacie Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego na podstawie przepisow o podatkach i oplatach lokalnych w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

3. Zasady splaty kredytow, o ktorych mowa w ust. 1, maja takze zastosowanie do kredytow zaciagnietych przez spoldzielnie mieszkaniowe po terminie okreslonym w ust. 1, jezeli kredyty te spelnialy warunki przejsciowego wykupienia odsetek ze srodkow budzetu panstwa na podstawie odrebnych przepisow.

Art. 8. 1. Jezeli kredyt zostal zaciagniety przez osobe fizyczna w okresie od 21 pazdziernika 1991 r. do 31 marca 1995 r., wysokosc obciazajacych kredytobiorce miesiecznych splat nie moze byc nizsza w calym okresie splaty niz 25 proc. udokumentowanych miesiecznych dochodow jego gospodarstwa domowego. Kredytobiorca jest obowiazany zapewnic bankowi mozliwosc kontroli spelnienia tego warunku.

2. Za dochod gospodarstwa domowego kredytobiorcy uwaza sie, z zastrzezeniem ust. 2b, wszelkie przychody czlonkow gospodarstwa domowego po odliczeniu kosztow ich uzyskania, a takze po odliczeniu skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, okreslonych w przepisach o systemie ubezpieczen spolecznych, chyba ze zostaly juz zaliczone do kosztow uzyskania przychodow.

2a. skreslony

2b. W odniesieniu do rolnikow dochod, o ktorym mowa w ust. 2, ustala sie jako iloczyn powierzchni gruntow w hektarach przeliczeniowych i przecietnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, oglaszanego przez prezesa Glownego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisow ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91, poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039).

3. Przez udokumentowanie dochodu gospodarstwa domowego kredytobiorcy, o ktorym mowa w ust. 1 i art. 8a ust. 5, nalezy rozumiec w szczegolnosci zlozenie przez kredytobiorce oswiadczenia o wysokosci dochodow jego gospodarstwa domowego ustalonych zgodnie z ust. 2 i 2b; w oswiadczeniu kredytobiorcy powinno znalezc sie pouczenie o odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego.

Art. 8a. 1. Jezeli przecietny dochod gospodarstwa domowego kredytobiorcy w przeliczeniu na czlonka gospodarstwa domowego w kwartale poprzednim obnizy sie i wyniesie mniej niz 110 % kwoty najnizszej emerytury, na wniosek kredytobiorcy bank zawiesza splate kredytu na czas nie dluzszy niz 12 kwartalow w calym okresie splaty kredytu.

2. Na wniosek kredytobiorcy, o ktorym mowa w ust. 1, moze byc przedluzone, o nie wiecej niz 8 kwartalow, czesciowe zawieszenie, pod warunkiem, ze kredytobiorca wnosi na poczet splaty kredytu srodki w wysokosci 50 proc. naleznej kwoty splaty.

3. Zawieszenie splaty na podstawie ust. 1 i 2 nie ogranicza mozliwosci skorzystania z uprawnien z art. 6 ust. 1, art. 10 ust. 3 i art. 10a.

4. Do okresu zawieszenia splaty, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, zalicza sie okresy zawieszenia splaty kredytow wykorzystane od dnia 18 wrzesnia 1997 r. Bez wzgledu na ilosc i czas trwania przerw w korzystaniu z zawieszenia splat na podstawie ust. 1 i 2, okres ten nie moze byc dluzszy niz 20 kwartalow w calym okresie splaty kredytow.

5. Kredytobiorca, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, jest obowiazany, na zadanie banku lub spoldzielni mieszkaniowej, udokumentowac wysokosc dochodow uzyskanych przez czlonkow gospodarstwa domowego kredytobiorcy, bedacych podstawa zawieszenia splaty kredytu na dany kwartal.

Art. 9. 1. Srodki przeznaczane przez kredytobiorce na splate kredytow mieszkaniowych wedlug zasad okreslonych w art. 7 i 8 zaliczane sa w pierwszej kolejnosci na zmniejszenie zadluzenia z tytulu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

2. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb rozliczen z bankami z tytulu przejsciowego wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredytow mieszkaniowych oraz z tytulu wykupienia ze srodkow budzetu panstwa skapitalizowanych odsetek od kredytow mieszkaniowych, w tym sposob oprocentowania odsetek przejsciowo wykupionych oraz tryb skladania i rozpatrywania wnioskow o zawieszenie splaty kredytu, uwzgledniajac zapewnienie sprawnosci udzielania pomocy panstwa w tym zakresie.

3. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno okreslac w szczegolnosci:

1) wzory formularzy rozliczen,

2) szczegolowe zasady rozliczania przez banki srodkow wplacanych przez kredytobiorcow, o ktorych mowa w art. 7, art. 8, art. 8a i art. 11 ust. 1, na splate kredytow mieszkaniowych,

3) szczegolowe zasady zawierania umow, o ktorych mowa w art. 4 ust. 3, i ich zakres.

Art. 9a. 1. Jezeli kredytobiorca w okresie splaty kredytu dokona wplat przekraczajacych miesieczna wysokosc obciazajacych go splat, okreslona w art. 7 lub 11, bank zalicza dodatkowe wplaty w pierwszej kolejnosci na splate zadluzenia kredytobiorcy wobec Skarbu Panstwa z tytulu wykonania przez Skarb Panstwa umow poreczenia, o ktorych mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o objeciu poreczeniami Skarbu Panstwa splaty niektorych kredytow mieszkaniowych, a w drugiej kolejnosci na splate skapitalizowanych odsetek od kredytu, nastepnie zas na splate kredytu.

2. Srodki zaliczone na splate zadluzenia kredytobiorcy wobec Skarbu Panstwa z tytulu wykonania przez Skarb Panstwa umow poreczenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie stanowia nadwyzki, o ktorej mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4.

3. Jezeli kredytobiorca w okresie splaty kredytu dokona wplat przekraczajacych miesieczny poziom okreslony w art. 8, bank zalicza dodatkowe wplaty w pierwszej kolejnosci na splate zadluzenia z tytulu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

Art. 10. 1. Na wniosek kredytobiorcy zadluzenie z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek od kredytow mieszkaniowych podlega umorzeniu przez bank w czesci odpowiadajacej:

1) nadwyzce przypadajacego na dany lokal zadluzenia z tytulu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek od kredytu ponad wartosc lokalu okreslona zgodnie z ust. 2, ustalonej na 31 marca 1996 r.,

2) nadwyzce, o ktorej mowa w pkt 1, ustalonej po 31 marca 1996 r. w wypadku rezygnacji przez czlonka spoldzielni mieszkaniowej z czlonkostwa w spoldzielni i postawienia lokalu mieszkalnego do jej dyspozycji,

3) nadwyzce, o ktorej mowa w pkt 1, ustalonej po dniu 31 marca 1996 r., powiekszonej o nominalna kwote umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztow budowy - w wypadku przeksztalcenia spoldzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na wlasnosciowe albo przeniesienia przez spoldzielnie mieszkaniowa na rzecz czlonka prawa wlasnosci lokalu mieszkalnego, pod warunkiem ograniczenia przez spoldzielnie mieszkaniowa zadania uzupelnienia przez czlonka wkladu budowlanego do przypadajacych na dany lokal: kwoty kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami, kwoty zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek od kredytu w czesci niepodlegajacej umorzeniu oraz nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztow budowy, ktora podlega zwrotowi do budzetu panstwa,

4) nadwyzce miesiecznej splaty ponad minimalna jej wysokosc okreslona w art. 7, 8 i 11, z zastrzezeniem art. 9a ust. 2,

5) rownowartosci 70 % zadluzenia po splacie calosci kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami oraz zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia odsetek od kredytu w czesci nie-podlegajacej umorzeniu, jezeli splata ta nastapi do dnia 31 grudnia 2008 r., z tym ze w przypadku spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu czlonkowi spoldzielni przysluguje roszczenie o przeksztalcenie spoldzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na wlasnosciowe albo o przeniesienie przez spoldzielnie na rzecz czlonka prawa wlasnosci lokalu mieszkalnego z ograniczeniem przez spoldzielnie mieszkaniowa zadania uzupelnienia wkladu budowlanego do przypadajacej na dany lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy ostatecznym rozliczeniu kosztow budowy, ktora podlega zwrotowi do budzetu panstwa.

1a. Spoldzielnia mieszkaniowa przekazuje do banku srodki wplacone przez czlonkow spoldzielni z tytulu zwrotu nominalnych kwot umorzen kredytu, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3 i 5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

1b. W przypadku niedotrzymania terminu, o ktorym mowa w ust. 1a, zwrot nastepuje wraz z odsetkami w wysokosci jak dla zaleglosci podatkowych.

2. Wartosc lokalu, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi iloczyn powierzchni uzytkowej i wskaznika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni uzytkowej budynkow mieszkalnych ostatnio ogloszonego przez wojewode na podstawie przepisow ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorow, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383 oraz z 2003 r. Nr 113, poz. 1069).

3. Jezeli kredytobiorca dokonywal w danym roku systematycznych, terminowych splat kredytu wraz z odsetkami w wysokosci wynikajacej z art. 7, 8 i 11, odsetki przejsciowo wykupione ze srodkow budzetu panstwa nie podlegaja oprocentowaniu.

4. skreslony.

Art. 10a. 1. Na wniosek kredytobiorcy, ktory od dnia 1 stycznia 1998 r. lub od kazdego kwartalu nastepujacego po I kwartale 1998 r., lecz nie pozniej niz od dnia 1 stycznia 2006 r., dokonywal przez 20 lat systematycznej i terminowej splaty kredytu, w wysokosci wynikajacej z art. 7 i 8, bank umarza w ciezar budzetu panstwa pozostale zadluzenie z tytulu skapitalizowanych odsetek oraz z tytulu przejsciowego wykupu odsetek od kredytu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Warunek dokonywania przez kredytobiorce systematycznej i terminowej splaty w ciagu 20 lat kredytu, o ktorym mowa w ust. 1, uwaza sie za spelniony takze wtedy, gdy w tym okresie opoznienie w splacie kredytu dotyczyc bedzie nie wiecej niz 4 kwartalow.

Art. 10b. 1. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowe warunki i tryb stosowania oraz sposob rozliczen umorzen zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredytow mieszkaniowych, o ktorych mowa w art. 6 ust. 3, art. 10 ust. 1, art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6, uwzgledniajac zapewnienie sprawnosci udzielania pomocy panstwa w tym zakresie, a takze sposob rozliczen z tytulu umorzenia w ciezar budzetu panstwa i z tytulu wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek skapitalizowanych, o ktorych mowa w art. 10a i art. 11 ust. 3 i 6.

2. Rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, powinno okreslac w szczegolnosci:

1) terminy skladania wnioskow o umorzenie,

2) terminy dokonywania umorzen i zmniejszenia stanu zadluzenia z tytulu skapitalizowanych odsetek,

3) wzory rozliczen z tytulu umorzen.

Art. 11. 1. Roczne splaty kredytow mieszkaniowych, zaciagnietych na podstawie umow okreslajacych rownoczesnie 40-letni okres splaty kredytu i roczne obciazenie w wysokosci 1 proc. aktualnej wartosci mieszkan zajmowanych na warunkach lokatorskich lub 2 proc. aktualnej wartosci mieszkan zajmowanych na warunkach wlasnosciowych, nie moga byc nizsze od ilorazu kwoty zadluzenia z tytulu kredytu i odsetek, w tym odsetek przejsciowo wykupionych ze srodkow budzetu panstwa, na koniec roku poprzedniego oraz liczby lat, jaka pozostala do zakonczenia okresu splaty kredytu, z zastrzezeniem ust. 3.

2. Wysokosc obciazen, o ktorych mowa w ust. 1, podlega korekcie w zwiazku z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 3.

3. Na wniosek kredytobiorcy kredyty, o ktorych mowa w ust. 1, moga byc takze splacane na zasadach okreslonych w art. 7. W takim przypadku nadwyzka przypadajacego na dany lokal zadluzenia z tytulu kredytu i skapitalizowanych odsetek oraz z tytulu przejsciowego wykupu odsetek ponad wartosc lokalu, ustalona wedlug zasad okreslonych w art. 10 ust. 2, podlega w pierwszej kolejnosci umorzeniu w odniesieniu do przejsciowo wykupionych odsetek, a nastepnie wykupieniu ze srodkow budzetu panstwa skapitalizowanych odsetek.

4. Kwota odsetek podlegajaca umorzeniu lub wykupieniu oraz wartosc lokalu ustalane sa na dzien zlozenia wniosku, o ktorym mowa w ust. 3.

5. Na wniosek kredytobiorcy bank moze ustalic zasady stopniowego zwiekszania obciazen z tytulu splaty kredytow, o ktorych mowa w ust. 1, przy zalozeniu, ze najpozniej w ciagu 2 lat od zlozenia wniosku zostanie spelniony warunek, o ktorym mowa w ust. 1.

6. Na wniosek kredytobiorcy, ktory do dnia 31 grudnia 2008 r. dokona splaty kredytu, o ktorym mowa w ust. 1, wraz z 30 % odsetek przejsciowo wykupionych przez budzet panstwa oraz 30 % odsetek skapitalizowanych naliczonych po dniu 30 czerwca 1993 r., pozostale 70 % odsetek przejsciowo wykupionych podlega umorzeniu, a 70 % skapitalizowanych odsetek podlega wykupieniu przez budzet panstwa. W przypadku spoldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu czlonkowi spoldzielni przysluguje roszczenie o przeksztalcenie tego prawa do lokalu na wlasnosciowe prawo do lokalu albo o przeniesienie przez spoldzielnie mieszkaniowa na rzecz czlonka prawa wlasnosci lokalu mieszkalnego, na warunkach okreslonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.

Art. 11a. W 2003 r. wysokosc normatywu, o ktorym mowa w art. 7 ust. 1, wynosi 2,53 zl.

Art. 12. Rada Ministrow moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, warunki objecia pomoca panstwa, na zasadach okreslonych w art. 7, splaty kredytow mieszkaniowych zaciagnietych do 31 marca 1996 r. na dokonczenie inwestycji mieszkaniowych rozpoczetych przed 31 grudnia 1994 r. i zasiedlenie wybudowanych mieszkan, ktorych zasiedlenie nie bylo mozliwe przez okres nie krotszy niz 3 miesiace przed dniem wejscia w zycie ustawy.

Art. 12a. Na wniosek kredytobiorcy, ktorego mieszkanie (dom jednorodzinny) zostalo uszkodzone lub zniszczone w wyniku powodzi, ktora miala miejsce w lipcu 1997 r., bank zawiesza splate kredytu wraz z odsetkami do 31 lipca 1998 r., bez wzgledu na wysokosc dochodu jego gospodarstwa domowego.

Art. 13. (pominiety).

Art. 14. W zakresie uregulowanym ustawa traca moc przepisy ustawy z 28 grudnia 1989 r. o uporzadkowaniu stosunkow kredytowych (Dz. U. Nr 74, poz. 440, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 oraz z 1993 r. Nr 40, poz. 181).

Art. 15. (pominiety).

Art. 16. (stanowil, ze ustawa wchodzi w zycie 1 stycznia 1996 r.).

Zalacznik

WZOR DO OBLICZENIA WYSOKOSCI PREMII GWARANCYJNEJ

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.