Tekst ujednolicony po zmianie z 21 lutego 2003 r. Stan prawny na 27 lutego 2003 roku

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokosci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokosci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzine przeliczeniowa, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadan i zajec uprawniajacych do dodatku funkcyjnego, ogolnych warunkow przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciazliwych warunkow pracy stanowiacych podstawe przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegolnych przypadkow zaliczania okresow zatrudnienia i innych okresow uprawniajacych do dodatku za wysluge lat

Tekst ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw:
  • z 2000 r. Nr 39, poz. 455 i Nr 100, poz. 1074,
  • z 2001 r. Nr 52, poz. 544,
  • z 2002 r. Nr 160, poz. 1323,
  • z 2003 r. Nr 34, poz. 286.
Ostatnia nowelizacja z 21 lutego 2003 roku weszla w zycie z dniem ogloszenia, czyli 27 lutego 2003 r., ale jej przepisy maja zastosowanie do wynagrodzen naleznych od 1 stycznia 2003 r. Zmiany - oprocz rowniez zmienionego zalacznika - zaznaczone sa tlusta czcionka.

Na podstawie art. 30 ust. 5, art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 357, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 22, poz. 291 i Nr 122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984 i 240, poz. 2052) zarzadza sie, co nastepuje:

1. 1. Ustala sie tabele zaszeregowania oraz minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujacych tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin, okreslony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwanej dalej "Karta Nauczyciela", lub na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, stanowiaca zalacznik do rozporzadzenia.

2. Wysokosc stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzine przeliczeniowa dla nauczycieli realizujacych tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin, o ktorym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza sie, dzielac odpowiednia minimalna stawke wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela wynikajaca z tabeli, o ktorej mowa w ust. 1, przez miesieczna liczbe godzin bedaca wynikiem pomnozenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin, o ktorym mowa w ust. 1, przez 4,16 - z zaokragleniem do pelnych godzin, w ten sposob, ze czas zajec do 0,5 godziny pomija sie, a co najmniej 0,5 godziny liczy sie za pelna godzine.

3. Wysokosc minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli realizujacych tygodniowy obowiazkowy wymiar godzin, o ktorym mowa w art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela, oblicza sie, mnozac stawke wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzine przeliczeniowa, ustalona zgodnie z ust. 2, przez miesieczna liczbe godzin bedaca wynikiem pomnozenia tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin przez 4,16 - z zaokragleniem do pelnych godzin, w ten sposob, ze czas zajec do 0,5 godziny pomija sie, a co najmniej 0,5 godziny liczy sie za pelna godzine.

2. 1. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela w zaleznosci od stopnia awansu zawodowego i posiadanych kwalifikacji ustala dyrektor przedszkola, szkoly, placowki lub innej jednostki organizacyjnej, o ktorej mowa w art. 1 ust. 1 Karty Nauczyciela, zwanej dalej "szkola", proporcjonalnie do realizowanego wymiaru zajec, a w stosunku do dyrektora szkoly - organ prowadzacy szkole.

2. Ustalenia kwalifikacji nauczyciela i stopnia awansu zawodowego w celu zaszeregowania do wlasciwej stawki wynagrodzenia zasadniczego dokonuje dyrektor szkoly, a dla dyrektora - organ prowadzacy szkole, na podstawie oryginalnych dokumentow (aktow nadania stopnia awansu zawodowego, swiadectw, dyplomow) albo uwierzytelnionych odpisow (kopii) tych dokumentow. Podstawe do ustalenia kwalifikacji nauczyciela stanowi najwyzszy posiadany przez nauczyciela poziom wyksztalcenia.

2a. 1. Nauczycielom, ktorzy ukonczyli do dnia 31 grudnia 1989 r. wyzsze seminarium duchowne, przysluguja minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujacych sie tytulem zawodowym magistra.

2. Nauczycielom, ktorzy ukonczyli kolegium teologiczne, przysluguja minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujacych sie dyplomem ukonczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jezykow obcych.

3. Nauczycielom legitymujacym sie dyplomem ukonczenia studiow zawodowych w wyzszych szkolach nauczycielskich lub dyplomem uzyskania kwalifikacji w trybie okreslonym w przepisach dotyczacych egzaminu kwalifikacyjnego rownowaznego wyzszym studiom zawodowym przysluguja minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujacych sie tytulem zawodowym licencjata z przygotowaniem pedagogicznym.

3. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni sa nauczyciele, ktorym powierzono:

1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoly albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoly,

2) wychowawstwo klasy,

3) sprawowanie funkcji:

a) doradcy metodycznego lub nauczyciela-konsultanta,

b) opiekuna stazu.

4. Do ogolnych warunkow przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego naleza: 1) osiagniecia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuncze,

2) jakosc swiadczonej pracy, w tym zwiazanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajeciem,

3) ocena pracy nauczyciela,

4) zaangazowanie w realizacje czynnosci i zajec, o ktorych mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, w tym praca w panstwowej komisji egzaminacyjnej powolanej w szkole ponadpodstawowej w celu przeprowadzenia egzaminu dojrzalosci lub komisji egzaminacyjnej powolanej w szkole zasadniczej i szkole sredniej zawodowej do przeprowadzenia egzaminu z nauki zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodowego.

5. 1. Do okresow pracy uprawniajacych do dodatku za wysluge lat wlicza sie okresy poprzedniego zatrudnienia we wszystkich zakladach pracy, bez wzgledu na sposob ustania stosunku pracy.

2. Nauczycielowi pozostajacemu jednoczesnie w wiecej niz jednym stosunku pracy okresy uprawniajace do dodatku za wysluge lat ustala sie odrebnie dla kazdego stosunku pracy, z zastrzezeniem ust. 3 i 4. Do okresu zatrudnienia uprawniajacego do dodatku za wysluge lat nie wlicza sie okresu pracy w innym zakladzie, w ktorym pracownik jest lub byl jednoczesnie zatrudniony. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie podlegaja zaliczeniu okresy podstawowego zatrudnienia.

3. Nauczycielowi pozostajacemu w stosunku pracy jednoczesnie w kilku szkolach w wymiarze lacznie nie przekraczajacym obowiazujacego nauczyciela wymiaru zajec, do okresow uprawniajacych do dodatku za wysluge lat w kazdej ze szkol zalicza sie okresy zatrudnienia, o ktorych mowa w ust. 1.

4. Nauczycielowi mianowanemu lub dyplomowanemu, ktory przeszedl do pracy w urzedzie administracji rzadowej, kuratorium oswiaty, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, okregowej komisji egzaminacyjnej, w specjalistycznej jednostce nadzoru oraz w organach sprawujacych nadzor nad zakladami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich i osrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi na stanowisko wymagajace kwalifikacji pedagogicznych, do okresow pracy uprawniajacych do dodatku za wysluge lat wlicza sie okresy pracy zaliczane do dodatku za wysluge lat w szkole, w ktorej nauczyciel otrzymal urlop bezplatny na czas zajmowania tego stanowiska.

5. Do okresow pracy wymaganych do nabycia prawa do dodatku za wysluge lat zalicza sie okresy pracy wykonywanej w wymiarze nie nizszym niz polowa obowiazujacego wymiaru zajec (czasu pracy) oraz okresy pracy, o ktorych mowa w art. 22 ust. 3 Karty Nauczyciela.

6. Do okresow pracy uprawniajacych do dodatku za wysluge lat wlicza sie takze inne okresy, jezeli z mocy odrebnych przepisow podlegaja one wliczeniu do okresu pracy, od ktorego zaleza uprawnienia pracownicze.

6. Za prace w trudnych warunkach uznaje sie prowadzenie przez nauczycieli:

1) praktycznej nauki zawodu szkol gorniczych - zajec praktycznych pod ziemia, przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkol lesnych - zajec w lesie oraz przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkol rolniczych - zajec praktycznych w terenie z zakresu produkcji roslinnej, zwierzecej i mechanizacji rolnictwa,

2) praktycznej nauki zawodu szkol medycznych - zajec w pomieszczeniach zakladow opieki zdrowotnej, domow pomocy spolecznej i osrodkow opiekunczych przeznaczonych dla noworodkow, dzieci do lat trzech, dla dzieci niepelnosprawnych ruchowo oraz dla osob (dzieci i doroslych) uposledzonych umyslowo, psychicznie chorych, przewlekle chorych, z uszkodzeniami centralnego i obwodowego ukladu nerwowego, w oddzialach intensywnej opieki medycznej oraz w zlobkach,

3) praktycznej nauki zawodu - zajec w szkolach specjalnych oraz w szkolach w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

4) zajec dydaktycznych w szkolach (klasach) przysposabiajacych do pracy zawodowej,

5) zajec rewalidacyjno-wychowawczych z dziecmi i mlodzieza uposledzonymi umyslowo w stopniu glebokim,

6) zajec dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddzialach), szkolach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do ksztalcenia specjalnego,

7) zajec dydaktycznych w szkolach przy zakladach karnych,

8) zajec dydaktycznych w klasach laczonych w szkolach podstawowych,

9) zajec dydaktycznych w jezyku obcym w szkolach z obcym jezykiem wykladowym, z wyjatkiem zajec prowadzonych przez nauczycieli jezyka obcego, prowadzenie zajec dydaktycznych w szkolach, w ktorych zajecia sa prowadzone dwujezycznie oraz przez nauczycieli danego jezyka obcego w klasach dwujezycznych, a takze prowadzenie zajec dydaktycznych w jezyku obcym w nauczycielskich kolegiach jezykow obcych, z wyjatkiem lektorow jezyka obcego,

10) zajec dydaktycznych w oddzialach klas realizujacych program "Miedzynarodowej Matury" z przedmiotow objetych postepowaniem egzaminacyjnym,

11) zajec dydaktycznych w szkolach w zakladach poprawczych, schroniskach dla nieletnich i placowkach opiekunczo-wychowawczych,

12) zajec wychowawczych, korekcyjno-terapeutycznych oraz badan psychologicznych i pedagogicznych nieletnich w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,

13) zajec wychowawczych prowadzonych bezposrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych osrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach),

14) zajec wychowawczych prowadzonych bezposrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placowkach opiekunczo-wychowawczych,

15) badan psychologicznych i pedagogicznych nieletnich oraz maloletnich, sprawowanie opieki specjalistycznej nad nieletnimi i maloletnimi, prowadzenie poradnictwa rodzinnego oraz mediacji miedzy nieletnim sprawca a pokrzywdzonym w rodzinnych osrodkach diagnostyczno-konsultacyjnych,

16) zajec grupowych i indywidualnych, wynikajacych z realizacji zadan diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z mlodzieza i dziecmi niepelnosprawnymi, uposledzonymi umyslowo w stopniu glebokim, z zaburzeniami zachowania, zagrozonymi niedostosowaniem spolecznym, uzaleznieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych.

7. 1. Za prace w warunkach uciazliwych, z zastrzezeniem ust. 2, uznaje sie prowadzenie zajec:

1) wymienionych w 6 pkt 214, prowadzonych z dziecmi i mlodzieza, ktorych stan zdrowia z powodu stanow chorobowych, o ktrych mowa w 2 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriow oceny niepelnosprawnosci u osob w wieku do 16 roku zycia (Dz. U. Nr 17, poz. 162), uzasadnia koniecznosc sprawowania stalej opieki lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dziecmi i mlodzieza powyzej 16 roku zycia, u ktorych wystapilo naruszenie sprawnosci organizmu z przyczyn, o ktorych mowa w 26 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci (Dz. U. Nr 66, poz. 604),

2) z nieletnimi przebywajacymi w zakladach poprawczych o wzmozonym nadzorze wychowawczym, dla wielokrotnych uciekinierow, z zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami osobowosci, uzaleznionymi od srodkow odurzajacych lub psychotropowych, nosicielami wirusa HIV oraz przebywajacymi w schroniskach interwencyjnych.

2. Za prace w warunkach uciazliwych uznaje sie rowniez prowadzenie zajec przez nauczycieli szkol (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z uposledzonymi umyslowo w stopniu lekkim, w ktorych znajduje sie co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie lub grupie wychowawczej znajduje si dziecko uposledzone umyslowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym, pod warunkiem ze zajecia dydaktyczne prowadzone sa wedlug odrebnego programu nauczania obowiazujacego w tego typu szkole specjalnej, a zajecia wychowawcze wedlug odrebnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawce.

8. Do dnia 31 sierpnia 2006 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego przewidziane dla nauczycieli legitymujacych sie dyplomem ukonczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jezykow obcych przysluguja rowniez nauczycielom posiadajacym dyplom ukonczenia studium nauczycielskiego lub pedagogicznego studium technicznego oraz nauczycielom, ktorzy do dnia wejscia w zycie rozporzadzenia uzyskali zaliczenie wszystkich przedmiotow i praktyk przewidzianych w programie wyzszych studiow magisterskich lub - po dniu 1 stycznia 1990 r. - wyzszego seminarium duchownego.

9. Do czasu otrzymania przez nauczyciela aktu nadania stopnia awansu zawodowego podstawe do ustalenia posiadanego przez nauczyciela stopnia, o ktorym mowa w 2 ust. 2, stanowi akt mianowania lub umowa o prace oraz inne dokumenty, na ktorych podstawie mozna stwierdzic uzyskanie przez nauczyciela odpowiedniego stopnia awansu zawodowego z mocy prawa.

10. (skreslony)

11. Traca moc:

1) rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 1997 r. w sprawie wynagradzania nauczycieli (Dz. U. Nr 29, poz. 160, z 1998 r. Nr 39, poz. 229, z 1999 r. Nr 27, poz. 248 i z 2000 r. Nr 12, poz. 141),

2) rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 kwietnia 1998 r. w sprawie wykazu trudnych i uciazliwych warunkow pracy oraz szczegolowych zasad wyplacania nauczycielom dodatku z tytulu pracy w tych warunkach (Dz. U. Nr 58, poz. 368).

12. [stanowil, ze rozporzadzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia (czyli 17 maja 2000 r.)].

Zalacznik

TABELA ZASZEREGOWANIA ORAZ MINIMALNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO W ZLOTYCH

Posiadane kwalifikacje Stopnie awansu zawodowego
nauczyciel stazysta nauczyciel kontraktowy nauczyciel mianowany nauczyciel dyplomowany
1 Stopien naukowy doktora lub doktora habilitowanego, tytul zawodowy magistra z przygotowaniem pedagogicznym 1078 1278 1617 1941
2 Tytul zawodowy magistra bez przygotowania pedagogicznego, tytul zawodowy licencjata (inzyniera) z przygotowaniem pedagogicznym 926 1097 1388 1668
3 Tytul zawodowy licencjata (inzyniera) bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukonczenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium jezykow obcych 796 947 1198 1439
4 Pozostale
kwalifikacje
661 788 995 -

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.