Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej1) z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci

(Dz. U. Nr 139 z 8 sierpnia 2003 r., poz. 1328)

SPIS TRESCI

Zalaczniki
  • Kwartalne informacje starosty (prezydenta miasta) o realizacji zadan, o ktorych mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (wzor) - pominiety
  • Kwartalne informacje wojewody o realizacji zadan, o ktorych mowa w art. 6c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (wzor) - pominiety
  • Wzor legitymacji dokumentujacej stopien niepelnosprawnosci
  • Wzor legitymacji dokumentujacej niepelnosprawnosc

Na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pozn. zm.2)) zarzadza sie, co nastepuje:

Rozdzial 1

Przepisy ogolne

1. Rozporzadzenie okresla:

1) szczegolowe zasady wydawania orzeczen o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci oraz orzeczen, o ktorych mowa w art. 5a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych, zwanej dalej "ustawa", tryb postepowania przy orzekaniu, sklad i sposob powolywania i odwolywania czlonkow zespolow orzekajacych, a takze sposob dzialania wojewodzkiego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, zwanego dalej "wojewodzkim zespolem", i powiatowego zespolu do spraw orzekania o niepelnosprawnosci, zwanego dalej "powiatowym zespolem";

2) rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji czlonkow zespolow orzekajacych oraz tryb postepowania przy wydawaniu zaswiadczen uprawniajacych do orzekania o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci;

3) warunki organizacyjne i techniczne pomieszczen dla zespolow orzekajacych, zapewniajace dostep do tych pomieszczen osobom niepelnosprawnym;

4) tryb przeprowadzania szkolen i minima programowe szkolen dla specjalistow powolywanych do zespolow orzekajacych oraz sposob wyboru osrodkow szkoleniowych upowaznionych do prowadzenia szkolen;

5) standardy w zakresie kwalifikowania oraz postepowania dotyczacego orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci, a takze oznaczenie symboli przyczyn niepelnosprawnosci;

6) wzory i terminy skladania informacji o realizacji zadan, o ktorych mowa w art. 6a ust. 1 i art. 6c ust. 7 ustawy;

7) wzory legitymacji dokumentujacych niepelnosprawnosc lub stopien niepelnosprawnosci oraz organy uprawnione do ich wystawiania.

Rozdzial 2

Szczegolowe zasady wydawania orzeczen o niepelnosprawnosci, stopniu niepelnosprawnosci oraz o wskazaniach do ulg i uprawnien, tryb postepowania przy orzekaniu, sklad i sposob powolywania i odwolywania czlonkow zespolow orzekajacych, a takze sposob dzialania tych zespolow

2. Powiatowe zespoly i wojewodzkie zespoly wydaja odpowiednio orzeczenia o:

1) niepelnosprawnosci osob, ktore nie ukonczyly 16 roku zycia;

2) stopniu niepelnosprawnosci osob, ktore ukonczyly 16 rok zycia;

3) wskazaniach do ulg i uprawnien osob posiadajacych orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolnosci do pracy, o ktorych mowa w art. 5 i 62 ustawy, zwane dalej "orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnien".

3. 1. Przy orzekaniu o niepelnosprawnosci osoby, ktora nie ukonczyla 16 roku zycia, zwanej dalej "dzieckiem", bierze sie pod uwage:

1) zaswiadczenie lekarskie zawierajace opis stanu zdrowia, wydane przez lekarza, pod ktorego opieka lekarska znajduje sie dziecko, oraz inne posiadane dokumenty mogace miec wplyw na ustalenie niepelnosprawnosci;

2) ocene stanu zdrowia wystawiona przez lekarza - przewodniczacego skladu orzekajacego, zawierajaca opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorob wspolistniejacych oraz rokowania odnosnie do przebiegu choroby, a takze ograniczenia w funkcjonowaniu wystepujace w zyciu codziennym w porownaniu do dzieci z pelna sprawnoscia psychiczna i fizyczna wlasciwa dla wieku dziecka;

3) mozliwosc poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, srodki techniczne, srodki pomocnicze lub inne dzialania.

2. Przy orzekaniu o stopniu niepelnosprawnosci osoby, ktora ukonczyla 16 rok zycia, zwanej dalej "osoba zainteresowana", bierze sie pod uwage:

1) zaswiadczenie lekarskie zawierajace opis stanu zdrowia, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorob wspolistniejacych potwierdzone aktualnymi wynikami badan diagnostycznych, wydane przez lekarza, pod ktorego opieka lekarska znajduje sie osoba zainteresowana, oraz inne posiadane dokumenty mogace miec wplyw na ustalenie stopnia niepelnosprawnosci;

2) ocene stanu zdrowia wystawiona przez lekarza - przewodniczacego skladu orzekajacego, zawierajaca opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorob wspolistniejacych oraz rokowania odnosnie do przebiegu choroby;

3) wiek, plec, wyksztalcenie, zawod i posiadane kwalifikacje;

4) mozliwosc calkowitego lub czesciowego przywrocenia zdolnosci do wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia - poprzez leczenie, rehabilitacje lub przekwalifikowanie zawodowe;

5) ograniczenia wystepujace w samodzielnej egzystencji i uczestnictwie w zyciu spolecznym;

6) mozliwosc poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz w pelnieniu rol spolecznych - poprzez leczenie, rehabilitacje, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, srodki pomocnicze, srodki techniczne, uslugi opiekuncze lub inne dzialania.

3. Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnien bierze sie pod uwage:

1) orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolnosci do pracy wydane na podstawie odrebnych przepisow oraz posiadana dokumentacje medyczna mogaca miec wplyw na okreslanie wskazan, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, oraz zakresu i rodzaju ograniczen uprawniajacych do ulg i uprawnien;

2) ocene aktualnego stanu zdrowia wystawiona przez lekarza - czlonka powiatowego zespolu;

3) zakres i rodzaj ograniczen spowodowany naruszona sprawnoscia organizmu.

4. Naruszenie sprawnosci organizmu uwaza sie za:

1) trwale (stale) - jezeli wedlug wiedzy medycznej stan zdrowia nie rokuje poprawy;

2) okresowe - jezeli wedlug wiedzy medycznej moze nastapic poprawa stanu zdrowia.

5. Stopien niepelnosprawnosci osoby zainteresowanej orzeka sie na czas okreslony lub na stale.

6. Niepelnosprawnosc dziecka orzeka sie na czas okreslony, jednak na okres nie dluzszy niz do ukonczenia przez dziecko 16 roku zycia.

7. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnien wydaje sie do czasu uplywu waznosci orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolnosci do pracy, o ktorych mowa w art. 5 i 62 ustawy.

4. 1. Przy ocenie zdolnosci do wykonywania zatrudnienia osoby zainteresowanej, ktora nie byla dotychczas zatrudniona, bierze sie pod uwage, czy i jakie zatrudnienie moglaby podjac przy uwzglednieniu jej wyksztalcenia, zawodu i posiadanych kwalifikacji.

2. Przy ocenie zdolnosci osoby zainteresowanej do zatrudnienia na stanowisku pracy, o ktorym mowa w art. 2 pkt 8 ustawy, bierze sie pod uwage, czy osoba ta moze byc zatrudniona tylko w tych warunkach.

3. Przy ocenie zdolnosci do kontynuowania zatrudnienia osoby zainteresowanej, ktora utracila zdolnosc do zatrudnienia na dotychczasowym stanowisku, bierze sie pod uwage zachowane przez te osobe, mimo naruszonej sprawnosci organizmu, mozliwosci do zatrudnienia po przekwalifikowaniu lub przeszkoleniu zawodowym.

5. 1. Przy ocenie koniecznosci korzystania przez osobe zainteresowana z:

1) systemu srodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji - bierze sie pod uwage, czy wystepuje ograniczenie lub brak zdolnosci do wykonywania czynnosci stosownie do wieku, plci i srodowiska, ktore uniemozliwia osiagniecie niezaleznosci ekonomicznej lub fizycznej;

2) ulg i uprawnien - bierze sie pod uwage, czy naruszenie sprawnosci organizmu stanowi utrudnienie w funkcjonowaniu osoby, ktore uzasadnia korzystanie z odpowiedniego zakresu i rodzaju ulg i uprawnien przyslugujacych na podstawie odrebnych przepisow;

3) uczestnictwa w terapii zajeciowej, przez co rozumie sie rehabilitacje w warsztacie terapii zajeciowej - bierze sie pod uwage, czy uposledzenie organizmu uniemozliwia podjecie zatrudnienia, z tym ze w przypadku osob uposledzonych umyslowo i psychicznie chorych przyjmuje sie, ze taki stan odpowiada orzeczeniu o co najmniej umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci;

4) prawa do zamieszkiwania w oddzielnym pokoju - bierze sie pod uwage rodzaj niepelnosprawnosci, w szczegolnosci, czy osoba porusza sie na wozku inwalidzkim, jest lezaca, ma znaczne ograniczenia w przyjmowaniu pokarmow i innych czynnosciach fizjologicznych.

2. Przy ocenie obnizonej sprawnosci ruchowej, o ktorej mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy, bierze sie pod uwage, czy niepelnosprawnosc powoduje ograniczenia w samodzielnym poruszaniu sie i przemieszczaniu.

6. 1. Wniosek o wydanie orzeczenia, o ktorym mowa w 2, skladany do powiatowego zespolu zawiera:

1) imie i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby zainteresowanej, date i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;

2) adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajacego ich tozsamosc;

3) okreslenie celu, dla ktorego niezbedne jest uzyskanie orzeczenia;

4) dane dotyczace sytuacji spolecznej i zawodowej dziecka lub osoby zainteresowanej, w przypadku wniosku o orzeczenie o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci;

5) oswiadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka o prawdziwosci danych zawartych we wniosku.

2. Do wniosku o wydanie orzeczenia, o ktorym mowa w 2 pkt 1 i 2, dolacza sie dokumentacje medyczna, w tym zaswiadczenie lekarskie okreslone w 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wydane nie wczesniej niz na 30 dni przed dniem zlozenia wniosku, oraz inne dokumenty mogace miec wplyw na ustalenie niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci.

3. Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnien, o ktorym mowa w 2 pkt 3, dolacza sie posiadana przez osobe zainteresowana dokumentacje medyczna, orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolnosci do pracy okreslone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane dokumenty, mogace miec wplyw na ustalenie wskazan do ulg i uprawnien.

4. Po zlozeniu przez osobe zainteresowana wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnien - zespol do spraw orzekania o niepelnosprawnosci zwraca sie do wlasciwego organu rentowego o udostepnienie kopii orzeczenia o niezdolnosci do pracy lub o zaliczeniu do jednej z grup inwalidow, o ktorych mowa w art. 5 i 62 ustawy.

5. Jezeli przedlozona wraz z wnioskiem dokumentacja, o ktorej mowa w ust. 2 i 3, jest niewystarczajaca do wydania orzeczenia o niepelnosprawnosci, stopniu niepelnosprawnosci lub o wskazaniach do ulg i uprawnien, przewodniczacy powiatowego zespolu zawiadamia na pismie osobe zainteresowana lub przedstawiciela ustawowego dziecka o koniecznosci jej uzupelnienia oraz wyznacza termin zlozenia brakujacej dokumentacji z pouczeniem, ze nieuzupelnienie jej w okreslonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Do czasu wydania orzeczenia o niepelnosprawnosci, stopniu niepelnosprawnosci oraz o wskazaniach do ulg i uprawnien, osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy moze wycofac wniosek o wydanie orzeczenia. Wycofanie wniosku nie wymaga uzasadnienia.

7. 1. Wniosek o wydanie orzeczenia, o ktorym mowa w 2 pkt 1 i 2, rozpatruje co najmniej dwuosobowy sklad orzekajacy.

2. Wniosek o wydanie orzeczenia, o ktorym mowa w 2 pkt 3, rozpatruje jednoosobowo lekarz - czlonek powiatowego zespolu.

3. O terminie rozpatrzenia wniosku, nie pozniej niz 14 dni przed dniem jego rozpatrzenia, zawiadamia sie:

1) osobe zainteresowana lub jej przedstawiciela ustawowego, w przypadku orzekania o stopniu niepelnosprawnosci lub orzekania o wskazaniach do ulg i uprawnien;

2) przedstawiciela ustawowego dziecka, w przypadku orzekania o niepelnosprawnosci.

4. Z posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia sporzadza sie protokol.

5. Niestawienie sie osob, o ktorych mowa w ust. 3, w wyznaczonym terminie na posiedzeniu o wydanie orzeczenia powoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.

6. W przypadku gdy niestawienie sie, o ktorym mowa w ust. 5, zostalo usprawiedliwione waznymi przyczynami lub zdarzeniami losowymi w terminie 14 dni od dnia posiedzenia, przewodniczacy powiatowego zespolu wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy. O powtornym terminie zawiadamia sie za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

8. 1. W celu wydania orzeczenia o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci, lekarz - przewodniczacy skladu orzekajacego sporzadza, na podstawie badania, ocene stanu zdrowia dziecka lub osoby zainteresowanej, zwana dalej "ocena".

2. W celu wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnien, ocene sporzadza lekarz - czlonek powiatowego zespolu, na podstawie badania.

3. Jezeli osoba zainteresowana lub dziecko nie moga uczestniczyc w posiedzeniu skladu orzekajacego z powodu dlugotrwalej i nierokujacej poprawy choroby, uniemozliwiajacej osobiste stawiennictwo, potwierdzonej zaswiadczeniem lekarskim, badanie, o ktorym mowa w ust. 1, przeprowadza sie w miejscu pobytu tej osoby lub dziecka.

4. W przypadku gdy lekarz - przewodniczacy skladu orzekajacego uzna posiadana dokumentacje medyczna za wystarczajaca do wydania oceny stanu zdrowia, moze byc ona wydana bez badania.

5. Przepisow ust. 3 i 4 nie stosuje sie w przypadku postepowania w sprawie wydania orzeczenia, o ktorym mowa w 2 pkt 3.

9. 1. Jezeli ocene sporzadza czlonek powiatowego zespolu lub wojewodzkiego zespolu, posiadajacy zaswiadczenie, o ktorym mowa w 23 ust. 1, w zakresie wiecej niz jednej specjalnosci, ocena ta moze byc sporzadzona wylacznie w jednej ze specjalnosci.

2. W przypadku niezgodnosci ocen w skladzie orzekajacym, co do niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci, rozstrzyga ocena przewodniczacego skladu orzekajacego.

3. Czlonek skladu orzekajacego, w razie odmiennej oceny co do niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci, zglasza na pismie zdanie odrebne wraz z uzasadnieniem. Zgloszenie zdania odrebnego odnotowuje sie w protokole.

10. W przypadkach okreslonych w 8 ust. 3 i 4 sklad orzekajacy moze rozpoznac sprawe i wydac orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci bez uczestnictwa w posiedzeniu skladu orzekajacego osoby zainteresowanej lub dziecka i jego przedstawiciela ustawowego.

11. 1. Przewodniczacy skladu orzekajacego oglasza na posiedzeniu tresc orzeczenia o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci, podpisanego przez wszystkich czlonkow skladu.

2. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnien podpisuje lekarz - czlonek powiatowego zespolu wydajacy orzeczenie.

12. Powiatowy zespol wydaje orzeczenie o umorzeniu postepowania w przypadku:

1) zgonu osoby zainteresowanej lub dziecka;

2) wycofania wniosku.

13. 1. Orzeczenie o niepelnosprawnosci zawiera:

1) oznaczenie zespolu, ktory wydal orzeczenie;

2) date wydania orzeczenia;

3) date zlozenia wniosku;

4) podstawe prawna wydania orzeczenia;

5) imie i nazwisko dziecka, date urodzenia, adres zamieszkania lub pobytu;

6) numer dokumentu potwierdzajacego tozsamosc dziecka;

7) ustalenie lub odmowe ustalenia niepelnosprawnosci;

8) symbol przyczyny niepelnosprawnosci;

9) date lub okres powstania niepelnosprawnosci;

10) okres, na jaki orzeczono niepelnosprawnosc;

11) wskazania, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, okreslone przez sklad orzekajacy;

12) uzasadnienie;

13) pouczenie o przyslugujacym odwolaniu;

14) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczacego skladu orzekajacego oraz pozostalych czlonkow tego skladu.

2. Orzeczenie o stopniu niepelnosprawnosci zawiera:

1) oznaczenie zespolu, ktory wydal orzeczenie;

2) date wydania orzeczenia;

3) date zlozenia wniosku;

4) podstawe prawna wydania orzeczenia;

5) imie i nazwisko osoby zainteresowanej;

6) date i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;

7) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosc;

8) ustalenie lub odmowe ustalenia stopnia niepelnosprawnosci;

9) symbol przyczyny niepelnosprawnosci;

10) okres, na jaki orzeczono stopien niepelnosprawnosci;

11) date lub okres powstania niepelnosprawnosci;

12) date lub okres powstania ustalonego stopnia niepelnosprawnosci;

13) wskazania, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, okreslone przez sklad orzekajacy;

14) uzasadnienie;

15) pouczenie o przyslugujacym odwolaniu;

16) podpis z podaniem imienia i nazwiska przewodniczacego skladu orzekajacego oraz pozostalych czlonkow tego skladu.

3. Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnien zawiera:

1) oznaczenie zespolu, ktory wydal orzeczenie;

2) date wydania orzeczenia;

3) date zlozenia wniosku;

4) podstawe prawna wydania orzeczenia;

5) imie i nazwisko osoby zainteresowanej;

6) date i miejsce urodzenia osoby zainteresowanej oraz adres zamieszkania lub pobytu;

7) numer dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamosc;

8) stopien niepelnosprawnosci;

9) symbol przyczyny niepelnosprawnosci;

10) date lub okres powstania niepelnosprawnosci;

11) okres, na jaki wydano orzeczenie;

12) wskazania, o ktorych mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, okreslone przez lekarza - czlonka powiatowego zespolu;

13) uzasadnienie;

14) pouczenie o nieprzyslugujacym odwolaniu;

15) podpis z podaniem imienia i nazwiska lekarza - czlonka zespolu orzekajacego.

4. Uzasadnienie orzeczenia o ustaleniu lub odmowie ustalenia niepelnosprawnosci, stopnia niepelnosprawnosci lub o wskazaniach do ulg i uprawnien powinno zawierac w szczegolnosci wskazanie faktow, ktore uznano za istotne w sprawie i udowodnione, dokumentow potwierdzajacych ustalenie lub odmowe ustalenia niepelnosprawnosci, stopnia niepelnosprawnosci lub wskazan do ulg i uprawnien.

5. Orzeczenie o niepelnosprawnosci, stopniu niepelnosprawnosci lub o wskazaniach do ulg i uprawnien dorecza sie na pismie osobom, o ktorych mowa w 7 ust. 3, nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia posiedzenia w sprawie wydania orzeczenia.

14. 1. Date lub okres powstania niepelnosprawnosci dziecka ustala sie na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej oraz zaswiadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka wydanego na podstawie odrebnych przepisow.

2. Jezeli z przedlozonej dokumentacji oraz przebiegu schorzenia nie da sie ustalic okresu lub daty powstania niepelnosprawnosci dziecka, za date te nalezy przyjac date zlozenia wniosku do powiatowego zespolu.

3. Date lub okres powstania niepelnosprawnosci osoby zainteresowanej ustala sie na podstawie przebiegu schorzenia, dokumentacji medycznej lub orzeczen o inwalidztwie, niezdolnosci do pracy, wydanych przez organy na podstawie przepisow odrebnych.

4. Jezeli z przedlozonej dokumentacji, przebiegu schorzenia, orzeczen o inwalidztwie lub niezdolnosci do pracy osoby zainteresowanej nie da sie ustalic daty lub okresu powstania niepelnosprawnosci, nalezy wpisac wyrazy "nie da sie ustalic".

5. Date lub okres powstania stopnia niepelnosprawnosci osoby zainteresowanej ustala sie na podstawie przebiegu schorzenia i dokumentacji medycznej.

6. Jezeli z przedlozonej dokumentacji medycznej i przebiegu schorzenia osoby zainteresowanej nie da sie ustalic daty lub okresu powstania stopnia niepelnosprawnosci, za date te nalezy przyjac date zlozenia wniosku do powiatowego zespolu.

15. 1. Osoba niepelnosprawna posiadajaca orzeczenie o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci wydane na czas okreslony moze wystapic z wnioskiem, o ktorym mowa w 6 ust. 1, o wydanie orzeczenia o ponowne ustalenie niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci.

2. W przypadku zmiany stanu zdrowia osoba niepelnosprawna posiadajaca orzeczenie o niepelnosprawnosci lub o stopniu niepelnosprawnosci moze wystapic z wnioskiem, o ktorym mowa w 6 ust. 1, o wydanie orzeczenia o ponowne wydanie orzeczenia uwzgledniajacego zmiane stanu zdrowia.

3. W przypadku gdy zalaczona dokumentacja medyczna oraz badanie osoby, o ktorej mowa w ust. 2, przez lekarza - przewodniczacego skladu orzekajacego, nie wskazuja na zmiane stanu zdrowia tej osoby, sklad orzekajacy wydaje orzeczenie o odmowie wydania orzeczenia o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci,

16. 1. Osoba zainteresowana lub przedstawiciel ustawowy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia orzeczenia o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci, moze wniesc odwolanie do wojewodzkiego zespolu, za posrednictwem powiatowego zespolu, ktory wydal orzeczenie.

2. Powiatowy zespol, ktory wydal orzeczenie, obowiazany jest przeslac odwolanie wraz z aktami sprawy do wojewodzkiego zespolu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwolania.

3. Jezeli powiatowy zespol uzna, ze odwolanie zasluguje w calosci na uwzglednienie, wydaje orzeczenie, w ktorym uchyla lub zmienia zaskarzone orzeczenie.

17. W postepowaniu odwolawczym przed wojewodzkim zespolem, w sprawach o ustalenie niepelnosprawnosci lub stopnia niepelnosprawnosci, stosuje sie odpowiednio tryb postepowania przed powiatowym zespolem.

18. 1. Czlonkami powiatowego zespolu oraz wojewodzkiego zespolu sa:

1) przewodniczacy;

2) sekretarz;

3) lekarze;

4) psycholodzy;

5) pedagodzy;

6) doradcy zawodowi;

7) pracownicy socjalni.

2. Przewodniczacego powiatowego zespolu powoluje i odwoluje starosta (prezydent miasta), a przewodniczacego wojewodzkiego zespolu - wojewoda.

3. Czlonkow powiatowego zespolu powoluje i odwoluje starosta (prezydent miasta) na wniosek przewodniczacego powiatowego zespolu, a czlonkow wojewodzkiego zespolu - wojewoda na wniosek przewodniczacego wojewodzkiego zespolu.

19. 1. Przewodniczacy powiatowego zespolu oraz wojewodzkiego zespolu wyznaczaja sklad orzekajacy, w tym przewodniczacego, sposrod czlonkow zespolu posiadajacych zaswiadczenia, o ktorych mowa w 23 ust. 1.

2. Przewodniczacym skladu orzekajacego jest lekarz, specjalista w dziedzinie odpowiedniej do choroby zasadniczej dziecka lub osoby zainteresowanej.

3. Powiatowy zespol i wojewodzki zespol, w skladzie: przewodniczacy zespolu oraz sekretarz lub wyznaczony przez przewodniczacego zespolu czlonek zespolu, wydaje:

1) orzeczenie o umorzeniu postepowania;

2) postanowienie w sprawie:

a) uchybienia terminowi do wniesienia odwolania,

b) odmowy przywrocenia terminu do wniesienia odwolania,

c) przywrocenia terminu do wniesienia odwolania,

d) niedopuszczalnosci wniesienia odwolania;

3) zawiadomienia o niezalatwieniu sprawy w terminie oraz o wyznaczeniu nowego terminu do jej zalatwienia.

4) Przewodniczacy powiatowego zespolu oraz wojewodzkiego zespolu moga w formie pisemnej upowaznic czlonka zespolu do zalatwiania spraw w jego imieniu w zakresie okreslonym przepisami niniejszego rozporzadzenia.

20. Czlonkowie powiatowego zespolu i wojewodzkiego zespolu, o ktorych mowa w 18 ust. 1 pkt 3-7, bioracy udzial w posiedzeniu skladu orzekajacego, zgodnie ze specjalnoscia sporzadzaja oceny, w ktorych okreslaja w szczegolnosci:

1) lekarz: stosownie do 3 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2;

2) psycholog:

a) wystepowanie dysfunkcji psychicznych warunkujacych trudnosci w samodzielnym funkcjonowaniu, z uwzglednieniem zaburzen w zakresie procesow poznawczych oraz emocjonalno-motywacyjnych,

b) poziom inteligencji,

c) zaburzenia zachowania werbalnego oraz ruchowego,

d) zaburzenia w interakcjach interpersonalnych,

e) poziom krytycyzmu i samokrytycyzmu,

f) wystepowanie ograniczen, odpowiednio do wieku, w zakresie umiejetnosci przystosowawczych, z uwzglednieniem: zdolnosci do samoobslugi, samodzielnego zaspokajania wlasnych potrzeb i uspolecznienia;

3) pedagog:

a) przebieg dotychczasowego ksztalcenia,

b) wystepowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniajacych lub uniemozliwiajacych ksztalcenie osoby zainteresowanej w warunkach ogolnodostepnych,

c) wystepowanie dysfunkcji psychofizycznych utrudniajacych proces wychowania;

4) doradca zawodowy:

a) posiadane kwalifikacje i predyspozycje zawodowe oraz dotychczasowy przebieg kariery zawodowej,

b) indywidualne przeciwwskazania do wykonywania zatrudnienia wynikajace z psychofizycznych ograniczen,

c) warunki, w jakich osoba zainteresowana moze podjac i wykonywac zatrudnienie, z uwzglednieniem jej mozliwosci;

5) pracownik socjalny:

a) wystepujace ograniczenia w zdolnosci do samodzielnej egzystencji i pelnieniu rol spolecznych,

b) stopien uzaleznienia od innych osob w codziennym funkcjonowaniu,

c) zakres koniecznej opieki lub pomocy innych osob oraz systemu srodowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji.

Rozdzial 3

Rodzaj i zakres wymaganych kwalifikacji czlonkow powiatowych zespolow i wojewodzkich zespolow oraz tryb postepowania przy wydawaniu zaswiadczen uprawniajacych do orzekania

21. 1. Czlonkowie powiatowego zespolu i wojewodzkiego zespolu powinni spelniac nastepujace wymogi kwalifikacyjne:

1) przewodniczacy zespolu - ukonczone studia magisterskie lub wyzsze studia medyczne;

2) sekretarz - ukonczone studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja;

3) lekarz:

a) prawo wykonywania zawodu lekarza,

b) specjalizacja co najmniej I stopnia w jednej z dziedzin majacych zastosowanie w procesie orzekania o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci;

4) psycholog - ukonczone magisterskie studia na kierunku psychologia;

5) pedagog - ukonczone magisterskie studia na kierunku pedagogika;

6) doradca zawodowy - ukonczone magisterskie studia na kierunkach psychologia, pedagogika, socjologia lub zawodowe studia wyzsze o specjalnosci doradztwo zawodowe albo studia podyplomowe o specjalnosci doradztwo zawodowe;

7) pracownik socjalny:

a) dyplom szkoly pracownikow socjalnych lub ukonczone studia wyzsze w wyzszej szkole zawodowej o specjalnosci praca socjalna, lub studia wyzsze na kierunkach: pedagogika, politologia i nauki spoleczne, psychologia, socjologia lub

b) ukonczone studia wyzsze na kierunkach niewymienionych w lit. a i specjalizacja z zakresu pracy socjalnej lub organizacji pomocy spolecznej uzyskana w trybie okreslonym w przepisach o pomocy spolecznej.

2. Czlonkowie powiatowego zespolu i wojewodzkiego zespolu sa obowiazani odbyc szkolenie zgodnie z programem opracowanym w oparciu o minima programowe, o ktorych mowa w 27, i zlozyc z wynikiem pozytywnym test sprawdzajacy w zakresie objetym szkoleniem.

22. 1. Przewodniczacy wojewodzkiego zespolu przesyla do Pelnomocnika Rzadu do Spraw Osob Niepelnosprawnych, zwanego dalej "Pelnomocnikiem", a przewodniczacy powiatowego zespolu do wojewody, wniosek o skierowanie czlonkow zespolu na szkolenie. Wniosek zawiera:

1) imie i nazwisko;

2) posiadane kwalifikacje;

3) date powolania do zespolu;

4) uzasadnienie skierowania na szkolenie;

5) date wystawienia wniosku;

6) podpis przewodniczacego zespolu.

2. Pelnomocnik i wojewoda ustalaja do konca I kwartalu roku kalendarzowego terminy skladania wnioskow oraz szkolen odpowiednio dla czlonkow wojewodzkich zespolow i powiatowych zespolow.

23. 1. Czlonkowie powiatowego zespolu i wojewodzkiego zespolu, po spelnieniu wymogow, o ktorych mowa w 21 ust. 2, otrzymuja zaswiadczenie uprawniajace do orzekania o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci, zwane dalej "zaswiadczeniem".

2. Zaswiadczenie zawiera:

1) numer i date wystawienia zaswiadczenia;

2) podstawe prawna;

3) nazwisko i imie osoby, ktorej zaswiadczenie dotyczy;

4) zakres uprawnienia;

5) date waznosci zaswiadczenia;

6) podpis Pelnomocnika, w przypadku czlonkow wojewodzkiego zespolu, albo podpis wojewody, w przypadku czlonkow powiatowego zespolu.

3. Zaswiadczenie wydaje:

1) czlonkom wojewodzkiego zespolu - Pelnomocnik;

2) czlonkom powiatowego zespolu - wojewoda.

Rozdzial 4

Warunki organizacyjne i techniczne pomieszczen dla zespolow orzekajacych zapewniajace dostep osobom niepelnosprawnym do tych pomieszczen

24. 1. Pomieszczenia dla zespolu orzekajacego uznaje sie za spelniajace warunki organizacyjne, zapewniajace dostep osobom niepelnosprawnym do tych pomieszczen, jezeli posiadaja:

1) gabinet lekarski, jako odrebne pomieszczenie;

2) pomieszczenia do badan i rozmow przeprowadzanych przez specjalistow, umozliwiajace prowadzenie rozmow w sposob zapewniajacy dyskrecje;

3) punkt udzielajacy informacji o trybie i zasadach postepowania w zakresie orzekania o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci;

4) poczekalnie i toalety przystosowane do potrzeb osob niepelnosprawnych.

2. Pomieszczenia dla zespolu orzekajacego uznaje sie za spelniajace warunki techniczne, zapewniajace dostep osobom niepelnosprawnym do tych pomieszczen, jezeli powierzchnia, wyposazenie i jego rozmieszczenie umozliwiaja tym osobom:

1) samodzielne ich uzytkowanie;

2) bezpieczne poruszanie sie i komunikacje;

3) swobode ruchow i uzytkowania wyposazenia.

3. W przypadku gdy zespol nie posiada gabinetow lekarskich oddzielnie dla dzieci i osob doroslych, posiedzenia skladow orzekajacych o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci nie powinny odbywac sie w tym samym dniu.

25. Pomieszczenia, w ktorych odbywaja sie postepowania w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci, stopniu niepelnosprawnosci lub wskazaniach do ulg i uprawnien, wymagaja zapewnienia warunkow organizacyjnych i technicznych umozliwiajacych osobie zainteresowanej lub dziecku:

1) poszanowanie ich dobr osobistych w trakcie prowadzenia badan lekarskich i rozmow przez czlonkow skladow orzekajacych;

2) zapewnienie przestrzegania tajemnicy lekarskiej;

3) zachowanie poufnosci i ochrony danych osobowych.

Rozdzial 5

Tryb prowadzenia szkolen i minima programowe dla tych szkolen oraz sposob wyboru osrodkow szkoleniowych

26. Pelnomocnik lub wojewoda dokonuje wyboru osrodka szkoleniowego, biorac pod uwage:

1) mozliwosc prowadzenia szkolenia zgodnie z programem opracowanym na podstawie minimow programowych, o ktorych mowa w 27, oraz zapewnienia kadry o specjalistycznych kwalifikacjach odpowiednich do zakresu orzekania;

2) usytuowanie osrodka szkoleniowego w odleglosci umozliwiajacej uczestnikowi szkolenia dogodne polaczenia komunikacyjne oraz mozliwosc zapewnienia transportu do osrodka od najblizszego wezla komunikacji;

3) posiadanie sal wykladowych wraz z odpowiednim zapleczem technicznym umozliwiajacych prowadzenie szkolenia;

4) baze noclegowa o odpowiednim standardzie i liczbie miejsc.

27. Minima programowe szkolen obejmuja:

1) dla wszystkich czlonkow powolanych do powiatowych zespolow i wojewodzkich zespolow zagadnienia dotyczace:

a) orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci regulowane w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.3)), przepisami o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych,

b) przepisow szczegolnych okreslajacych przeslanki korzystania z ulg i uprawnien przez osoby niepelnosprawne,

c) organizacji, zasad i sposobu dzialania powiatowych zespolow i wojewodzkich zespolow,

d) zabezpieczenia spolecznego,

e) ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych;

2) zagadnienia dla czlonkow skladow orzekajacych, w szczegolnosci:

a) zadania i kompetencje czlonkow powiatowych zespolow i wojewodzkich zespolow,

b) stosowanie standardow w zakresie kwalifikowania i postepowania dotyczacego orzekania o niepelnosprawnosci lub stopniu niepelnosprawnosci,

c) zasady sporzadzania ocen przez czlonkow powiatowych zespolow i wojewodzkich zespolow, o ktorych mowa w 18 ust. 1 pkt 3-7,

d) trafnosc i wewnetrzna spojnosc rozstrzygniec orzeczniczych.

Rozdzial 6

Standardy w zakresie kwalifikowania oraz postepowania dotyczacego orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci oraz oznaczenie symboli przyczyn niepelnosprawnosci

28. Standardy w zakresie kwalifikowania do niepelnosprawnosci dziecka okreslaja przepisy w sprawie kryteriow oceny niepelnosprawnosci u osob w wieku do 16 roku zycia.

29. 1. Standardy w zakresie kwalifikowania do znacznego stopnia niepelnosprawnosci zawieraja kryteria okreslajace skutki naruszenia sprawnosci organizmu powodujace:

1) niezdolnosc do pracy - co oznacza calkowita niezdolnosc do wykonywania pracy zarobkowej z powodu fizycznego, psychicznego lub umyslowego naruszenia sprawnosci organizmu;

2) koniecznosc sprawowania opieki - co oznacza calkowita zaleznosc osoby od otoczenia, polegajaca na pielegnacji w zakresie higieny osobistej i karmienia lub w wykonywaniu czynnosci samoobslugowych, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz ulatwiania kontaktow ze srodowiskiem;

3) koniecznosc udzielania pomocy, w tym rowniez w pelnieniu rol spolecznych - co oznacza zaleznosc osoby od otoczenia, polegajaca na udzieleniu wsparcia w czynnosciach samoobslugowych, w prowadzeniu gospodarstwa domowego, wspoldzialania w procesie leczenia, rehabilitacji, edukacji oraz w pelnieniu rol spolecznych wlasciwych dla kazdego czlowieka, zaleznych od wieku, plci, czynnikow spolecznych i kulturowych.

2. Przez dlugotrwala opieke i pomoc w pelnieniu rol spolecznych rozumie sie koniecznosc jej sprawowania przez okres powyzej 12 miesiecy w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3.

30. Standardy w zakresie kwalifikowania do umiarkowanego stopnia niepelnosprawnosci zawieraja kryteria okreslajace naruszenie sprawnosci organizmu powodujace:

1) czasowa pomoc w pelnieniu rol spolecznych, co oznacza koniecznosc udzielenia pomocy, o ktorej mowa w 29 ust. 1 pkt 3, w okresach wynikajacych ze stanu zdrowia;

2) czesciowa pomoc w pelnieniu rol spolecznych, co oznacza wystapienie co najmniej jednej okolicznosci, o ktorych mowa w 29 ust. 1 pkt 3.

31. 1. Standardy w zakresie kwalifikowania do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci okreslaja kryteria naruszonej sprawnosci organizmu powodujace:

1) istotne obnizenie zdolnosci do wykonywania pracy, co oznacza naruszona sprawnosc organizmu powodujaca ograniczenia w wykonywaniu pracy zarobkowej znacznie obnizajace wydajnosc pracy na danym stanowisku w porownaniu do wydajnosci, jaka wykazuja osoby o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pelna sprawnoscia psychiczna i fizyczna;

2) ograniczenia w pelnieniu rol spolecznych, co oznacza trudnosci doswiadczane przez osobe zainteresowana w relacjach z otoczeniem i srodowiskiem wedlug przyjetych norm spolecznych, jako skutek naruszonej sprawnosci organizmu.

2. Mozliwosc kompensacji ograniczen oznacza wyrownywanie dysfunkcji organizmu spowodowanej utrata lub choroba narzadu odpowiednio przez przedmioty ortopedyczne, srodki pomocnicze lub srodki techniczne.

32. 1. Przy kwalifikowaniu do znacznego, umiarkowanego i lekkiego stopnia niepelnosprawnosci bierze sie pod uwage zakres naruszenia sprawnosci organizmu spowodowany przez:

1) uposledzenie umyslowe poczawszy od uposledzenia w stopniu umiarkowanym;

2) choroby psychiczne, w tym:

a) zaburzenia psychotyczne,

b) zaburzenia nastroju poczawszy od zaburzen o umiarkowanym stopniu nasilenia,

c) utrwalone zaburzenia lekowe o znacznym stopniu nasilenia,

d) zespoly otepienne;

3) zaburzenia glosu, mowy i choroby sluchu, w tym:

a) trwale uszkodzenie czynnosci ruchowej jednego lub obu faldow glosowych,

b) czesciowa lub calkowita utrata krtani z roznych przyczyn,

c) zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniem mozgu - wyzszych osrodkow mowy,

d) gluchoniemota, gluchota lub obustronne uposledzenie sluchu niepoprawiajace sie w wystarczajacym stopniu po zastosowaniu aparatu sluchowego lub implantu slimakowego;

4) choroby narzadu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narzadu wzroku powodujace ograniczenie jego sprawnosci, prowadzace do obnizenia ostrosci wzroku w oku lepszym do 0,3 wedlug Snellena po wyrownaniu wady wzroku szklami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni;

5) uposledzenia narzadu ruchu, w tym:

a) wady wrodzone i rozwojowe narzadu ruchu,

b) ukladowe choroby tkanki lacznej w zaleznosci od okresu choroby i stopnia wydolnosci czynnosciowej,

c) zapalenie stawow z towarzyszacym zapaleniem stawow kregoslupa w zaleznosci od stopnia wydolnosci czynnosciowej,

d) choroby zwyrodnieniowe stawow w zaleznosci od stopnia uszkodzenia stawu,

e) choroby kosci i chrzastek z uposledzeniem wydolnosci czynnosciowej,

f) nowotwory narzadu ruchu,

g) zmiany pourazowe w zaleznosci od stopnia uszkodzenia i mozliwosci kompensacyjnych;

6) epilepsja w postaci nawracajacych napadow padaczkowych spowodowanych roznymi czynnikami etiologicznymi lub wyraznymi nastepstwami psychoneurologicznymi;

7) choroby ukladu oddechowego i krazenia, w tym:

a) przewlekle obturacyjne i ograniczajace, zakazne choroby pluc prowadzace do niewydolnosci oddechowej,

b) nowotwory pluc i oplucnej, prowadzace do niewydolnosci oddechowej,

c) wrodzone i nabyte wady serca, choroba niedokrwienna serca, kardiomiopatie, zaburzenia rytmu serca z zaburzeniami hemodynamicznymi kwalifikujacymi co najmniej do II stopnia niewydolnosci serca wedlug Klasyfikacji NYHA,

d) nadcisnienie tetnicze z powiklaniami narzadowymi,

e) miazdzyce zarostowa tetnic konczyn dolnych poczawszy od II stopnia niedokrwienia konczyn wedlug Klasyfikacji Fontaine'a,

f) niewydolnosc zyl glebokich z powiklaniami pod postacia zapalen i dlugotrwalych owrzodzen;

8) choroby ukladu pokarmowego, w tym:

a) choroby przelyku powodujace dlugotrwale zaburzenia jego funkcji,

b) stany po resekcji zoladka z roznych przyczyn z licznymi powiklaniami,

c) przewlekle choroby jelit o roznej etiologii, powiklane zespolem zlego wchlaniania,

d) przewlekle choroby watroby o roznej etiologii w okresie niewydolnosci watroby,

e) przewlekle zapalenie trzustki wymagajace dlugotrwalej farmakoterapii,

f) nowotwory ukladu pokarmowego;

9) choroby ukladu moczowo-plciowego, w tym:

a) zaburzenia czynnosci drog moczowych prowadzace do niewydolnosci nerek,

b) choroby nerek o roznej etiologii prowadzace do ostrej lub przewleklej mocznicy,

c) wielotorbielowate zwyrodnienie nerek typu doroslych,

d) nowotwory zlosliwe ukladu moczowego i narzadow plciowych;

10) choroby neurologiczne, w tym:

a) naczyniopochodny udar mozgu przemijajacy, odwracalny, dokonany, prowadzacy do okresowych lub trwalych deficytow neurologicznych o roznym stopniu nasilenia,

b) guzy centralnego ukladu nerwowego w zaleznosci od typu, stopnia zlosliwosci, lokalizacji i powstalych deficytow neurologicznych,

c) pourazowa cerebrastenia i encefalopatia,

d) choroby zapalne osrodkowego i obwodowego ukladu nerwowego prowadzace do trwalych deficytow neurologicznych,

e) choroby ukladu pozapiramidowego w zaleznosci od stwierdzanych objawow neurologicznych,

f) choroby rdzenia kregowego,

g) uszkodzenia nerwow czaszkowych i obwodowych o roznej etiologii;

11) inne, w tym:

a) choroby narzadow wydzielania wewnetrznego o roznej etiologii, wywolane nadmiernym wydzielaniem lub niedoborem hormonow w zaleznosci od stopnia wyrownania lub obecnosci powiklan narzadowych, pomimo optymalnego leczenia,

b) choroby zakazne lub zespoly nabytego uposledzenia odpornosci w zaleznosci od fazy zakazenia,

c) przewlekle wielonarzadowe choroby odzwierzece w II i III okresie choroby zaleznie od zmian narzadowych,

d) choroby ukladu krwiotworczego o roznej etiologii w zaleznosci od patologicznych zmian linii komorkowych szpiku w procesie hemopoezy,

e) znacznego stopnia zeszpecenia powodujace stale ograniczenia w kontaktach miedzyludzkich, jak i pracy zawodowej.

2. Symbol przyczyny niepelnosprawnosci, o ktorym mowa w 13 ust. 1 pkt 8, ust. 2 pkt 9 i ust. 3 pkt 9, oznacza sie nastepujaco:

1) 01-U - uposledzenie umyslowe;

2) 02-P - choroby psychiczne;

3) 03-L - zaburzenia glosu, mowy i choroby sluchu;

4) 04-O - choroby narzadu wzroku;

5) 05-R - uposledzenie narzadu ruchu;

6) 06-E - epilepsja;

7) 07-S - choroby ukladu oddechowego i krazenia;

8) 08-T - choroby ukladu pokarmowego;

9) 09-M - choroby ukladu moczowo-plciowego;

10) 10-N - choroby neurologiczne;

11) 11-I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakazne i odzwierzece, zeszpecenia, choroby ukladu krwiotworczego.

3. Symbol przyczyny niepelnosprawnosci zawarty w orzeczeniu o niepelnosprawnosci, stopniu niepelnosprawnosci lub wskazaniach do ulg i uprawnien odzwierciedla rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, ktora niezaleznie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynnosci zyciowych i aktywnosci spolecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

4. Orzeczenie moze zawierac wiecej niz jeden symbol przyczyny niepelnosprawnosci, nie wiecej niz trzy symbole schorzen, ktore w porownywalnym stopniu wplywaja na zaburzenie funkcji organizmu.

33. Postepowanie w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci i o stopniu niepelnosprawnosci obejmuje:

1) zebranie materialu dowodowego dotyczacego naruszenia sprawnosci organizmu, mozliwosci funkcjonowania w zyciu codziennym i pelnienia rol spolecznych;

2) dokonanie przez lekarza wyznaczonego przez przewodniczacego zespolu wstepnej weryfikacji zlozonej dokumentacji, o ktorej mowa w 6 ust. 2 i 3, w zakresie kompletnosci oraz koniecznosci jej uzupelnienia o badania potwierdzajace rozpoznana chorobe zasadnicza, a takze okreslenie specjalnosci przewodniczacego skladu orzekajacego odpowiedniej do rozpoznanych schorzen osoby zainteresowanej lub dziecka;

3) powolanie sposrod czlonkow powiatowego oraz wojewodzkiego zespolu, o ktorych mowa w 18 ust. 1 pkt 3-7, skladu orzekajacego do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia, okreslonego w 7 ust. 1, lub sposrod czlonkow powiatowego zespolu wyznaczenie lekarza - czlonka zespolu ze specjalnoscia odpowiednia do rozpoznanej choroby zasadniczej osoby zainteresowanej do rozpoznania wniosku i wydania orzeczenia, okreslonego w 7 ust. 2; w razie potrzeby do skladu orzekajacego powoluje sie dodatkowo specjaliste odpowiedniego do choroby wspolistniejacej, mogacej miec istotny wplyw na wynik postepowania orzeczniczego;

4) kompleksowe dokumentowanie stanu zdrowia i sytuacji spolecznej osoby zainteresowanej lub dziecka.

Rozdzial 7

Wzory i terminy skladania informacji o realizacji zadan zespolow orzekajacych

34. 1. Starosta (prezydent miasta) przedklada wojewodzie kwartalne informacje o realizacji zadan, o ktorych mowa w art. 6a ust. 1 ustawy, w terminie do 10 dnia miesiaca nastepujacego po kwartale, ktorego informacja dotyczy.

2. Wzor informacji starosty (prezydenta miasta) okresla zalacznik nr 1 do rozporzadzenia.

3. Wojewoda przedklada Pelnomocnikowi kwartalne informacje, o ktorych mowa w art. 6c ust. 7 ustawy, w terminie do konca miesiaca nastepujacego po kwartale, ktorego dotyczy informacja.

4. Wzor informacji wojewody okresla zalacznik nr 2 do rozporzadzenia.

Rozdzial 8

Wzory legitymacji o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci oraz organy uprawnione do ich wystawiania

35. 1. W przypadku orzeczenia o niepelnosprawnosci osoby, ktora nie ukonczyla 16 roku zycia, starosta wystawia legitymacje dokumentujaca niepelnosprawnosc.

2. Wzor legitymacji dokumentujacej stopien niepelnosprawnosci okresla zalacznik nr 3 do rozporzadzenia.

3. W przypadku orzeczenia o stopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnien osoby, ktora ukonczyla 16 rok zycia, starosta wystawia legitymacje dokumentujaca stopien niepelnosprawnosci.

4. Wzor legitymacji dokumentujacej niepelnosprawnosc okresla zalacznik nr 4 do rozporzadzenia.

5. Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacji wpisuje sie symbol przyczyny niepelnosprawnosci, o ktorym mowa w 32 ust. 2.

Rozdzial 9

Przepisy przejsciowe i koncowe

36. Wystawione przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia legitymacje dokumentujace niepelnosprawnosc lub stopien niepelnosprawnosci zachowuja waznosc na czas w nich okreslony.

37. Zaswiadczenia o prawie do orzekania wystawione przed dniem wejscia w zycie rozporzadzenia zachowuja waznosc.

38. Warunki organizacyjne i techniczne pomieszczen, o ktorych mowa w 24, nalezy zapewnic osobom niepelnosprawnym nie pozniej niz do dnia 30 czerwca 2004 r.

39. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia [czyli 23 sierpnia 2003 r. - rol].4)


1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej kieruje dzialem administracji rzadowej - zabezpieczenie spoleczne, na podstawie 1 ust. 2 pkt 5 rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79 i Nr 90, poz. 844.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188.

4) Z dniem wejscia w zycie niniejszego rozporzadzenia traci moc rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 21 maja 2002 r. w sprawie orzekania o niepelnosprawnosci i stopniu niepelnosprawnosci (Dz. U. Nr 66, poz. 604) zachowane w mocy na podstawie art. 14 ustawy z dnia 20 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 7, poz. 79).

Zalacznik nr 1

Kwartalne informacje starosty (prezydenta miasta) o realizacji zadan, o ktorych mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (wzor) - pominiety

Zalacznik nr 2

Kwartalne informacje wojewody o realizacji zadan, o ktorych mowa w art. 6c ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (wzor) - pominiety

Zalacznik nr 3

Wzor legitymacji dokumentujacej stopien niepelnosprawnosci

Zalacznik nr 4

Wzor legitymacji dokumentujacej niepelnosprawnosc

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.