Tekst ujednolicony po nowelizacji z 7 lipca 2005 r. - obowiazuje od 24 sierpnia 2005 roku

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomosciami oraz o zmianie niektorych innych ustaw1)

Tekst ujednolicony powstal na podstawie:

Ostatnia nowelizacja wchodzi w zycie 24 sierpnia 2005 r. Zmianie ulega ust. 2 w art. 13.

 

Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z pozn. zm.2)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 4:

a) pkt 2-3a otrzymuja brzmienie:

"2) zasobie nieruchomosci - nalezy przez to rozumiec nieruchomosci, ktore stanowia przedmiot wlasnosci Skarbu Panstwa, gminy, powiatu lub wojewodztwa i nie zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego Skarbu Panstwa, gminy, powiatu lub wojewodztwa,

3) dzialce gruntu - nalezy przez to rozumiec niepodzielona, ciagla czesc powierzchni ziemskiej stanowiaca czesc lub calosc nieruchomosci gruntowej,

3a) dzialce budowlanej - nalezy przez to rozumiec zabudowana dzialke gruntu, ktorej wielkosc, cechy geometryczne, dostep do drogi publicznej oraz wyposazenie w urzadzenia infrastruktury technicznej umozliwiaja prawidlowe i racjonalne korzystanie z budynkow i urzadzen polozonych na tej dzialce,",

b) po pkt 3a dodaje sie pkt 3b w brzmieniu:

"3b) zbywaniu albo nabywaniu nieruchomosci - nalezy przez to rozumiec dokonywanie czynnosci prawnych, na podstawie ktorych nastepuje przeniesienie wlasnosci nieruchomosci lub przeniesienie prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej albo oddanie jej w uzytkowanie wieczyste,",

c) po pkt 6 dodaje sie pkt 6a w brzmieniu:

"6a) okreslaniu wartosci nieruchomosci - nalezy przez to rozumiec okreslanie wartosci nieruchomosci jako przedmiotu prawa wlasnosci i innych praw do nieruchomosci,",

d) pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13) osobie bliskiej - nalezy przez to rozumiec zstepnych, wstepnych, rodzenstwo, dzieci rodzenstwa, malzonka, osoby przysposabiajace i przysposobione oraz osobe, ktora pozostaje ze zbywca faktycznie we wspolnym pozyciu,",

e) po pkt 13 dodaje sie pkt 14-17 w brzmieniu:

"14) standardach zawodowych - nalezy przez to rozumiec reguly postepowania przy wykonywaniu zawodu rzeczoznawcy majatkowego, posrednika w obrocie nieruchomosciami, zarzadcy nieruchomosci, ustalone zgodnie z przepisami prawa,

15) organizacjach zawodowych - nalezy przez to rozumiec utworzone, zgodnie z przepisami o stowarzyszeniach, stowarzyszenia i zwiazki stowarzyszen zrzeszajace osoby zawodowo wykonujace czynnosci odpowiednio rzeczoznawcy majatkowego, posrednika w obrocie nieruchomosciami lub zarzadcy nieruchomosci,

16) nieruchomosci podobnej - nalezy przez to rozumiec nieruchomosc, ktora jest porownywalna z nieruchomoscia stanowiaca przedmiot wyceny, ze wzgledu na polozenie, stan prawny, przeznaczenie, sposob korzystania oraz inne cechy wplywajace na jej wartosc,

17) stanie nieruchomosci - nalezy przez to rozumiec stan zagospodarowania, stan prawny, stan techniczno-uzytkowy, a takze stan otoczenia nieruchomosci, w tym wielkosc, charakter i stopien zurbanizowania miejscowosci, w ktorej nieruchomosc jest polozona.";

2) w art. 6:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen sluzacych do zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesylania, oczyszczania i odprowadzania sciekow oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadow, w tym ich skladowania,",

b) pkt 7 i 8 otrzymuja brzmienie:

"7) budowa i utrzymywanie obiektow oraz urzadzen niezbednych na potrzeby obronnosci panstwa i ochrony granicy panstwowej, a takze do zapewnienia bezpieczenstwa publicznego, w tym budowa i utrzymywanie aresztow sledczych, zakladow karnych oraz zakladow dla nieletnich,

8) poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie i skladowanie kopalin stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa oraz wegla brunatnego wydobywanego metoda odkrywkowa,";

3) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. W sprawach, o ktorych mowa w przepisach dzialu III, z wylaczeniem art. 97 ust. 3 pkt 1, art. 122 i art. 126, wykonanie decyzji nastepuje po uplywie 14 dni od dnia, w ktorym uplynal bezskutecznie termin do wniesienia skargi na decyzje do sadu administracyjnego. W przypadku wniesienia skargi do sadu administracyjnego w tych sprawach organ, ktory wydal decyzje, wstrzymuje z urzedu jej wykonanie, w drodze postanowienia, na ktore nie przysluguje zazalenie.";

4) art. 9a otrzymuje brzmienie:

"Art. 9a. Organem wyzszego stopnia w sprawach okreslonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez staroste wykonujacego zadania z zakresu administracji rzadowej, jest wojewoda.";

5) w art. 10 po ust. 3 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jezeli nieruchomosc jest przedmiotem wspolwlasnosci Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego i osob trzecich, przepisy niniejszego dzialu stosuje sie wylacznie do gospodarowania udzialem Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego w tej nieruchomosci.";

6) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jezeli przepisy ustawy wymagaja udzielenia zgody przez rade, sejmik lub wojewode, wyrazenie zgody, z wyjatkiem zgody, o ktorej mowa w art. 46 ust. 4, nastepuje odpowiednio w drodze uchwaly rady lub sejmiku albo zarzadzenia wojewody wydanego w terminie miesiaca od zlozenia odpowiedniego wniosku przez staroste.";

7) po art. 11 dodaje sie art. 11a w brzmieniu:

"Art. 11a. Przepis art. 11 ust. 1 stosuje sie do czynnosci prawnych lub czynnosci procesowych podejmowanych na rzecz lub w interesie Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego.";

8) w art. 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Nieruchomosc moze byc, z zastrzezeniem art. 59 ust. 1, przedmiotem darowizny na cele publiczne, a takze przedmiotem darowizny dokonywanej miedzy Skarbem Panstwa a jednostka samorzadu terytorialnego, a takze miedzy tymi jednostkami. W umowie darowizny okresla sie cel, na ktory nieruchomosc jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomosci na ten cel darowizna podlega odwolaniu, z zastrzezeniem ust. 2a.",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Darowizny nieruchomosci stanowiacej przedmiot wlasnosci Skarbu Panstwa dokonuje starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej - za zgoda wojewody, a nieruchomosci stanowiacej przedmiot wlasnosci jednostki samorzadu terytorialnego jej organ wykonawczy - za zgoda rady albo sejmiku. Odstapienie od odwolania darowizny nastepuje za zgoda organu, ktory wyrazil zgode na jej dokonanie.";

9) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nieruchomosci stanowiace przedmiot wlasnosci Skarbu Panstwa moga byc sprzedawane jednostkom samorzadu terytorialnego za cene nizsza niz ich wartosc rynkowa lub oddawane tym jednostkom w uzytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej oplaty. Nieruchomosci stanowiace przedmiot wlasnosci jednostek samorzadu terytorialnego moga byc sprzedawane Skarbowi Panstwa lub innym jednostkom samorzadu terytorialnego za cene nizsza niz wartosc rynkowa nieruchomosci albo oddawane im w uzytkowanie wieczyste bez pobierania pierwszej oplaty.";

10) w art. 15:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku zamiany wlasnosci nieruchomosci na prawo uzytkowania wieczystego lub prawa uzytkowania wieczystego na wlasnosc nieruchomosci, a takze wzajemnej zamiany praw uzytkowania wieczystego.",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje sie odpowiednio do zamiany udzialow we wspolwlasnosci lub we wspoluzytkowaniu wieczystym nieruchomosci.";

11) w art. 16 uchyla sie ust. 2;

12) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Panstwowe jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej nabywaja nieruchomosci - na wlasnosc lub w uzytkowanie wieczyste Skarbu Panstwa, a samorzadowe jednostki organizacyjne nieposiadajace osobowosci prawnej - na wlasnosc lub w uzytkowanie wieczyste odpowiedniej jednostki samorzadu terytorialnego.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jednostki organizacyjne, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, uzyskuja do nabytych nieruchomosci trwaly zarzad z mocy prawa z dniem ich nabycia.";

13) art. 21 i 22 otrzymuja brzmienie:

"Art. 21. Do zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa naleza nieruchomosci, ktore stanowia przedmiot wlasnosci Skarbu Panstwa i nie zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego Skarbu Panstwa.

Art. 22. 1. Nieruchomosci stanowiace odpowiednio zasob nieruchomosci Skarbu Panstwa, wojewodztwa lub powiatu, przeznaczone w planach miejscowych pod budownictwo mieszkaniowe oraz na realizacje zwiazanych z tym budownictwem urzadzen infrastruktury technicznej, przekazuje sie gminie, w drodze darowizny, na jej wniosek, jezeli przemawia za tym wazny interes gminy i jezeli cele te nie sa lub nie moga byc realizowane odpowiednio przez Skarb Panstwa, wojewodztwo lub powiat. W umowie darowizny okresla sie cel, na ktory nieruchomosc jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomosci na ten cel darowizna podlega odwolaniu, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Odstapienie od odwolania darowizny nastepuje za zgoda odpowiednio wojewody, sejmiku wojewodztwa lub rady powiatu.";

14) w art. 23:

a) w ust. 1:

- zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Zasobem nieruchomosci Skarbu Panstwa gospodaruja, z zastrzezeniem art. 43 ust. 2 i 4 oraz art. 60, starostowie, wykonujacy zadania z zakresu administracji rzadowej, a w szczegolnosci:",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) zbywaja oraz nabywaja, za zgoda wojewody, nieruchomosci wchodzace w sklad zasobu, z zastrzezeniem art. 17,",

- po pkt 7 dodaje sie pkt 7a w brzmieniu:

"7a) wydzierzawiaja, wynajmuja i uzyczaja nieruchomosci wchodzace w sklad zasobu, przy czym umowa zawierana na czas dluzszy niz 3 lata wymaga zgody wojewody,",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) podejmuja czynnosci w postepowaniu sadowym, w szczegolnosci w sprawach dotyczacych wlasnosci lub innych praw rzeczowych na nieruchomosci, w sprawach uprawnien, o ktorych mowa w art. 212, o zaplate naleznosci za korzystanie z nieruchomosci, o roszczenia ze stosunku najmu, dzierzawy lub uzyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia wlasnosci nieruchomosci przez zasiedzenie oraz o wpis w ksiedze wieczystej.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1-6, moze byc powierzone zarzadcom nieruchomosci, rzeczoznawcom majatkowym, posrednikom w obrocie nieruchomosciami lub przedsiebiorcom, ktorzy zatrudniaja te osoby. Wylonienie podmiotow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nastepuje na podstawie przepisow o zamowieniach publicznych.";

15) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do gminnego zasobu nieruchomosci naleza nieruchomosci, ktore stanowia przedmiot wlasnosci gminy i nie zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego gminy.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podstawa tworzenia gminnych zasobow nieruchomosci sa studia uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin uchwalane na podstawie przepisow o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.";

16) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, z wylaczeniem czynnosci wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 7-8, moze byc powierzane zarzadcom nieruchomosci, rzeczoznawcom majatkowym, posrednikom w obrocie nieruchomosciami lub przedsiebiorcom, ktorzy zatrudniaja te osoby. Wylonienie podmiotow, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, nastepuje na podstawie przepisow o zamowieniach publicznych.";

17) art. 25a otrzymuje brzmienie:

"Art. 25a. Do powiatowego zasobu nieruchomosci naleza nieruchomosci, ktore stanowia przedmiot wlasnosci powiatu i nie zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego powiatu.";

18) art. 25c otrzymuje brzmienie:

"Art. 25c. Do wojewodzkiego zasobu nieruchomosci naleza nieruchomosci, ktore stanowia przedmiot wlasnosci wojewodztwa i nie zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz nieruchomosci bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego wojewodztwa.";

19) w art. 32:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Nieruchomosc gruntowa oddana w uzytkowanie wieczyste moze byc sprzedana wylacznie uzytkownikowi wieczystemu, z zastrzezeniem ust. 1a i ust. 3.",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Nieruchomosc gruntowa stanowiaca wlasnosc Skarbu Panstwa moze byc sprzedana uzytkownikowi wieczystemu za zgoda wojewody.";

20) w art. 34 po ust. 6 dodaje sie ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Zbycie nieruchomosci zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz innych osob niz wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 nie moze nastapic z pominieciem, przyslugujacego najemcom lokali mieszkalnych polozonych w tym budynku, pierwszenstwa w nabyciu tych lokali.

8. Przepisow ust. 1 i 7 nie stosuje sie, jezeli zbycie nastepuje miedzy Skarbem Panstwa a jednostka samorzadu terytorialnego albo miedzy tymi jednostkami dla realizacji celow publicznych.";

21) w art. 35:

a) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej zagospodarowania,",

b) uchyla sie ust. 4;

22) art. 36 otrzymuje brzmienie:

"Art. 36. W przypadku naruszenia przez wlasciwy organ przepisow art. 34 ust. 1-5 i 7 Skarb Panstwa lub jednostka samorzadu terytorialnego ponosza odpowiedzialnosc na zasadach ogolnych.";

23) w art. 37:

a) w ust. 2:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) jest zbywana na rzecz osob, o ktorych mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2,",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przedmiotem zbycia jest nieruchomosc lub jej czesci, niezbedne do poprawienia warunkow zagospodarowania nieruchomosci przyleglej, stanowiacej wlasnosc lub oddanej w uzytkowanie wieczyste osobie, ktora zamierza te nieruchomosc lub jej czesci nabyc, jezeli nie moga byc zagospodarowane jako odrebne nieruchomosci,",

- w pkt 8 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 9 i 10 w brzmieniu:

"9) przedmiotem zbycia jest udzial w nieruchomosci, a zbycie nastepuje na rzecz innych wspolwlascicieli nieruchomosci,

10) jest zbywana na rzecz kosciolow i zwiazkow wyznaniowych, majacych uregulowane stosunki z panstwem, na cele dzialalnosci sakralnej.",

b) po ust. 3 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio przy zawieraniu umow uzytkowania, najmu lub dzierzawy na czas dluzszy niz 3 lata. Wojewoda albo odpowiednia rada lub sejmik moga wyrazic zgode na odstapienie od obowiazku przetargowego trybu zawarcia tych umow.";

24) w art. 38 dodaje sie ust. 4 w brzmieniu:

"4. Wlasciwy organ moze odwolac ogloszony przetarg jedynie z waznych powodow, niezwlocznie podajac informacje o odwolaniu przetargu do publicznej wiadomosci, w sposob okreslony w ust. 2. W informacji podaje sie takze przyczyne odwolania przetargu.";

25) art. 39 otrzymuje brzmienie:

"Art. 39. 1. Jezeli pierwszy przetarg zakonczyl sie wynikiem negatywnym, w okresie nie krotszym niz 2 tygodnie, ale nie dluzszym niz 6 miesiecy, liczac od dnia jego zamkniecia, przeprowadza sie drugi przetarg, w ktorym wlasciwy organ moze obnizyc cene wywolawcza nieruchomosci ustalona przy ogloszeniu pierwszego przetargu, stosownie do art. 67 ust. 2 pkt 2.

2. Jezeli drugi przetarg zakonczyl sie wynikiem negatywnym, wlasciwy organ w okresie nie krotszym niz 2 tygodnie, ale nie dluzszym niz 6 miesiecy, liczac od dnia jego zamkniecia, moze zbyc nieruchomosc w drodze rokowan albo organizowac kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunkow kolejnych przetargow stosuje sie zasady obowiazujace przy organizowaniu drugiego przetargu.

3. W przypadku zachowania terminow, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, wlasciwy organ nie ma obowiazku ponownego sporzadzania wykazu nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste.";

26) w art. 40:

a) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przetarg ograniczony organizuje sie, jezeli warunki przetargowe moga byc spelnione tylko przez ograniczona liczbe osob.",

b) po ust. 3 dodaje sie ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Przetarg uwaza sie za zakonczony wynikiem negatywnym, jezeli nikt nie przystapil do przetargu ustnego lub zaden z uczestnikow nie zaoferowal postapienia ponad cene wywolawcza albo jezeli w przetargu pisemnym nie wplynela ani jedna oferta lub zaden z uczestnikow nie zaoferowal ceny wyzszej od wywolawczej, a takze jezeli komisja przetargowa stwierdzila, ze zadna oferta nie spelnia warunkow przetargu.

5. Uczestnik przetargu moze, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia wyniku przetargu ustnego lub doreczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego, zaskarzyc czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem przetargu do wojewody, jezeli przetarg dotyczy nieruchomosci Skarbu Panstwa, albo do organu wykonawczego jednostki samorzadu terytorialnego, jezeli przetarg dotyczy nieruchomosci stanowiacych wlasnosc tej jednostki.";

27) art. 42 otrzymuje brzmienie:

"Art. 42. 1. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb przeprowadzania przetargow na zbycie nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub wlasnosc jednostek samorzadu terytorialnego oraz przeprowadzania rokowan po drugim przetargu, uwzgledniajac koniecznosc zapewnienia jawnosci i jednolitosci postepowania, rownego dostepu do udzialu w przetargu, uzyskania najkorzystniejszego wyniku przetargu.

2. Wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, Rada Ministrow ustali:

1) wysokosc wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu,

2) sposob, terminy i tresc ogloszenia przetargu,

3) tryb powolywania, sklad i sposob dzialania komisji przetargowej oraz organy wlasciwe do powolania tej komisji,

4) sposob sporzadzania oraz tresc protokolu z przeprowadzonego przetargu,

5) tryb postepowania w przypadku zaskarzenia przetargu,

6) tryb postepowania przy przeprowadzaniu poszczegolnych rodzajow przetargow oraz warunki organizowania przetargu ograniczonego,

7) tryb postepowania przy przeprowadzaniu rokowan po drugim przetargu.";

28) w art. 43:

a) w ust. 2 pkt 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego na nieruchomosci, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, za zgoda organu nadzorujacego,

3) oddania nieruchomosci lub jej czesci w najem, dzierzawe albo uzyczenie na czas nie dluzszy niz czas, na ktory zostal ustanowiony trwaly zarzad, z rownoczesnym zawiadomieniem wlasciwego organu i organu nadzorujacego, jezeli umowa jest zawierana na okres do 3 lat, lub za zgoda tych organow, jezeli umowa jest zawierana na okres powyzej 3 lat.",

b) ust. 4a otrzymuje brzmienie:

"4a. Zgoda, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 oraz w ust. 4, a takze w art. 47 ust. 1 i art. 48 ust. 1, nie jest wymagana w przypadku Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Trybunalu Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sadu Najwyzszego, Naczelnego Sadu Administracyjnego, Najwyzszej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Panstwowej Inspekcji Pracy.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Nieruchomosci stanowiace przedmiot wlasnosci lub przedmiot uzytkowania wieczystego Skarbu Panstwa oddaje sie w trwaly zarzad panstwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomosci stanowiace przedmiot wlasnosci lub przedmiot uzytkowania wieczystego jednostki samorzadu terytorialnego - odpowiedniej samorzadowej jednostce organizacyjnej.";

29) w art. 45 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przeznaczenie nieruchomosci i sposob jej zagospodarowania,";

30) w art. 46 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) nieruchomosc jest wykorzystywana niezgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w decyzji, o ktorej mowa w art. 45,";

31) w art. 48 po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jezeli przekazanie trwalego zarzadu przez jednostke organizacyjna nastepuje na rzecz jednostki wymienionej w art. 60 ust. 1, o wygasnieciu trwalego zarzadu orzeka wlasciwy organ, zas o jego ustanowieniu orzeka minister wlasciwy do spraw administracji publicznej.";

32) w art. 49 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jezeli likwidacja jednostki organizacyjnej nastepuje w wyniku przeksztalcen organizacyjnych, wlasciwy organ orzeka o wygasnieciu trwalego zarzadu przyslugujacego likwidowanej jednostce organizacyjnej albo o wygasnieciu trwalego zarzadu przyslugujacego likwidowanej jednostce organizacyjnej z rownoczesnym ustanowieniem trwalego zarzadu na rzecz jednostek organizacyjnych utworzonych w wyniku tych przeksztalcen lub na rzecz jednostek przejmujacych zadania jednostki likwidowanej.";

33) po art. 49 dodaje sie art. 49a w brzmieniu:

"Art. 49a. Przepisy art. 43-49 stosuje sie odpowiednio w przypadku:

1) oddania w trwaly zarzad udzialu we wspolwlasnosci lub uzytkowaniu wieczystym nieruchomosci jednej lub kilku jednostkom organizacyjnym,

2) oddania w trwaly zarzad calej nieruchomosci kilku jednostkom organizacyjnym w czesciach ulamkowych, z okresleniem sposobu korzystania z tej nieruchomosci przez poszczegolne jednostki organizacyjne.";

34) w art. 57 ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2. O sposobie zagospodarowania tych nieruchomosci rozstrzyga minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa, chyba ze odrebne przepisy stanowia inaczej.

3. Jezeli minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa lub inny organ upowazniony na mocy odrebnych przepisow nie zagospodarowal nieruchomosci, o ktorych mowa w ust. 1, przekazuje je protokolarnie do zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa.";

35) art. 59 otrzymuje brzmienie:

"Art. 59. 1. Minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa moze wyposazyc fundacje lub dokonac darowizny nieruchomosci z zasobu Skarbu Panstwa na rzecz fundacji oraz organizacji pozytku publicznego prowadzacych dzialalnosc, o ktorej mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2, na jej cele statutowe.

2. W przypadku niewykorzystania nieruchomosci na cel, na ktory nieruchomosc zostala darowana, darowizne odwoluje sie lub minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa moze wyrazic zgode na zbycie nieruchomosci. Przepisy art. 5b i 5c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnien przyslugujacych Skarbowi Panstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z pozn. zm.3)) stosuje sie odpowiednio.

3. Czynnosc prawna dokonana przez fundacje albo organizacje pozytku publicznego z naruszeniem przepisu ust. 2 jest niewazna.

4. W sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio przepisy art. 51 ust. 2 i 4 oraz art. 52.

5. Agencja Nieruchomosci Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego oraz Wojskowa Agencja Mieszkaniowa moga, na warunkach okreslonych w ust. 1, wyposazyc fundacje lub dokonac na jej rzecz albo na rzecz organizacji pozytku publicznego darowizny nieruchomosci, w stosunku do ktorej wykonuja prawa wlascicielskie Skarbu Panstwa, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem wlasciwym do spraw Skarbu Panstwa. W przypadku niewykorzystania nieruchomosci na ten cel darowizne odwoluje sie. Przepisy ust. 2-4 stosuje sie, z tym ze zgode, o ktorej mowa w ust. 2, wyraza, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem wlasciwym do spraw Skarbu Panstwa, odpowiednio Agencja Nieruchomosci Rolnych, Agencja Mienia Wojskowego, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.";

36) w art. 60 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Gospodarka nieruchomosciami stanowiacymi przedmiot wlasnosci Skarbu Panstwa, na potrzeby statutowe Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, Trybunalu Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Sadu Najwyzszego, Naczelnego Sadu Administracyjnego i innych sadow administracyjnych, Najwyzszej Izby Kontroli, Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Krajowego Biura Wyborczego, Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Panstwowej Inspekcji Pracy, a takze ministerstw, urzedow centralnych i urzedow wojewodzkich - nalezy do ministra wlasciwego do spraw administracji publicznej.";

37) w art. 67:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Cene nieruchomosci ustala sie na podstawie jej wartosci.",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Cena lokalu, oznaczonego jako przedmiot odrebnej wlasnosci, obejmuje lokal wraz z pomieszczeniami przynaleznymi, w rozumieniu ustawy o wlasnosci lokali oraz udzial w nieruchomosci wspolnej.",

c) w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) cene wywolawcza w drugim przetargu ustala sie w wysokosci nizszej niz wartosc nieruchomosci, jednak nie nizszej niz 50 % tej wartosci,",

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) jezeli drugi przetarg zakonczyl sie wynikiem negatywnym, cene nieruchomosci ustala sie w rokowaniach z nabywca w wysokosci nie nizszej niz 40 % jej wartosci.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przy sprzedazy nieruchomosci w drodze bezprzetargowej, o ktorej mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cene nieruchomosci ustala sie w wysokosci nie nizszej niz jej wartosc, z zastrzezeniem ust. 3a.",

e) po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jezeli nieruchomosc jest sprzedawana w drodze bezprzetargowej w celu realizacji roszczen przyslugujacych na mocy niniejszej ustawy lub odrebnych przepisow, cene nieruchomosci ustala sie w wysokosci rownej jej wartosci.",

f) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepisow ust. 2-3a nie stosuje sie przy sprzedazy nieruchomosci na rzecz przedstawicielstw, o ktorych mowa w art. 61 ust. 1.";

38) w art. 68:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1) na cele mieszkaniowe, na realizacje urzadzen infrastruktury technicznej oraz innych celow publicznych,

2) osobom fizycznym i osobom prawnym, ktore prowadza dzialalnosc charytatywna, opiekuncza, kulturalna, lecznicza, oswiatowa, naukowa, badawczo-rozwojowa, wychowawcza, sportowa lub turystyczna, na cele niezwiazane z dzialalnoscia zarobkowa, a takze organizacjom pozytku publicznego na cel prowadzonej dzialalnosci pozytku publicznego,",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jezeli nabywca nieruchomosci zbyl nieruchomosc lub wykorzystal ja na inne cele niz cele uzasadniajace udzielenie bonifikaty, przed uplywem 10 lat, liczac od dnia jej nabycia, a w przypadku nieruchomosci stanowiacej lokal mieszkalny przed uplywem 5 lat, jest zobowiazany do zwrotu kwoty rownej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji. Zwrot nastepuje na zadanie wlasciwego organu.",

c) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje sie w przypadku zbycia:

1) na rzecz osoby bliskiej,

2) pomiedzy jednostkami samorzadu terytorialnego,

3) pomiedzy jednostkami samorzadu terytorialnego i Skarbem Panstwa.",

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ustalona, zgodnie z art. 67, cene nieruchomosci lub jej czesci wpisanej do rejestru zabytkow obniza sie o 50 %. Wlasciwy organ moze, za zgoda odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, podwyzszyc lub obnizyc te bonifikate.";

39) w art. 70:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Cena nieruchomosci sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowan, o ktorych mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2, moze zostac rozlozona na raty, na czas nie dluzszy niz 10 lat. Wierzytelnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytulu podlega zabezpieczeniu, w szczegolnosci przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zaplacie nie pozniej niz do dnia zawarcia umowy przenoszacej wlasnosc nieruchomosci, a nastepne raty wraz z oprocentowaniem podlegaja zaplacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wojewoda w stosunku do nieruchomosci stanowiacych przedmiot wlasnosci Skarbu Panstwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomosci stanowiacych odpowiednio przedmiot wlasnosci gminy, powiatu lub wojewodztwa, moga wyrazic zgode na zastosowanie, innej niz okreslona w ust. 3, stopy procentowej.";

40) w art. 71 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Oplaty roczne wnosi sie przez caly okres uzytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca kazdego roku, z gory za dany rok. Oplaty rocznej nie pobiera sie za rok, w ktorym zostalo ustanowione prawo uzytkowania wieczystego. Wlasciwy organ, na wniosek uzytkownika wieczystego zlozony nie pozniej niz 14 dni przed uplywem terminu platnosci, moze ustalic inny termin zaplaty, nieprzekraczajacy danego roku kalendarzowego.";

41) w art. 72 w ust. 3:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) za nieruchomosci gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizacje urzadzen infrastruktury technicznej i innych celow publicznych oraz dzialalnosc sportowa - 1 % ceny,",

b) po pkt 4 dodaje sie pkt 4a w brzmieniu:

"4a) za nieruchomosci gruntowe na dzialalnosc turystyczna - 2 % ceny,";

42) w art. 73:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W wypadkach, o ktorych mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-6, 8 i 9, wlasciwy organ moze udzielic, za zgoda odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od pierwszej oplaty i oplat rocznych. Bonifikaty te mozna stosowac rowniez do nieruchomosci gruntowych oddanych w uzytkowanie wieczyste przed dniem wejscia w zycie ustawy. Przepis stosuje sie odpowiednio do udzialu w prawie uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej zwiazanym z odrebna wlasnoscia lokalu mieszkalnego.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Wlasciwy organ wypowiada udzielona bonifikate, jezeli osoba, ktorej oddano nieruchomosc w uzytkowanie wieczyste, przed uplywem 10 lat, liczac od dnia ustanowienia tego prawa, dokonala jego zbycia lub wykorzystala nieruchomosc na inne cele niz cele uzasadniajace udzielenie bonifikaty. Przy wypowiedzeniu stosuje sie odpowiednio art. 78-81.",

c) po ust. 6 dodaje sie ust. 7 w brzmieniu:

"7. Przepisu ust. 6 nie stosuje sie w przypadku zbycia:

1) na rzecz osoby bliskiej,

2) pomiedzy jednostkami samorzadu terytorialnego,

3) pomiedzy jednostkami samorzadu terytorialnego i Skarbem Panstwa.";

43) w art. 77:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jezeli wartosc nieruchomosci gruntowej na dzien aktualizacji oplaty rocznej bylaby nizsza niz ustalona w drodze przetargu cena tej nieruchomosci w dniu oddania jej w uzytkowanie wieczyste, aktualizacji nie dokonuje sie. W przypadku nieruchomosci oddanych w uzytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe przepis stosuje sie w okresie 5 lat, liczac od dnia zawarcia umowy o oddanie nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przy aktualizacji oplaty, o ktorej mowa w ust. 1, na poczet roznicy miedzy oplata dotychczasowa a oplata zaktualizowana zalicza sie wartosc nakladow poniesionych przez uzytkownika wieczystego nieruchomosci na budowe poszczegolnych urzadzen infrastruktury technicznej po dniu dokonania ostatniej aktualizacji.";

44) w art. 78 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wlasciwy organ zamierzajacy zaktualizowac oplate roczna z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej powinien wypowiedziec na pismie wysokosc dotychczasowej oplaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzajacego, przesylajac rownoczesnie oferte przyjecia jej nowej wysokosci. W wypowiedzeniu nalezy wskazac sposob obliczenia nowej wysokosci oplaty i pouczyc uzytkownika wieczystego o sposobie zakwestionowania wypowiedzenia. Do wypowiedzenia dolacza sie informacje o wartosci nieruchomosci, o ktorej mowa w art. 77 ust. 3, oraz o miejscu, w ktorym mozna zapoznac sie z operatem szacunkowym. Do doreczenia wypowiedzenia stosuje sie przepisy Kodeksu postepowania administracyjnego.";

45) w art. 81 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Uzytkownik wieczysty moze zadac od wlasciwego organu dokonania aktualizacji oplaty rocznej z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej, jezeli wartosc nieruchomosci ulegla zmianie, a wlasciwy organ nie podjal aktualizacji oplaty. W razie odmowy uzytkownik wieczysty moze, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy, skierowac sprawe do kolegium. Przepisy art. 79 i art. 80 stosuje sie odpowiednio.";

46) w art. 82 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wlasciwy organ moze, na wniosek jednostki organizacyjnej zlozony nie pozniej niz 14 dni przed uplywem terminu uiszczenia oplaty rocznej, ustalic inny termin uiszczenia tej oplaty, nieprzekraczajacy danego roku kalendarzowego.";

47) w art. 83 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) za nieruchomosci oddane na cele mieszkaniowe, na realizacje urzadzen infrastruktury technicznej i innych celow publicznych, dzialalnosc charytatywna, opiekuncza, kulturalna, lecznicza, oswiatowa, naukowa, badawczo-rozwojowa, wychowawcza, sportowa lub turystyczna, a takze na siedziby organow wladzy i administracji panstwowej niewymienionych w art. 60 - 0,3 % ceny,";

48) w art. 84 w ust. 3:

a) pkt 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1) na cele mieszkaniowe, na realizacje urzadzen infrastruktury technicznej oraz innych celow publicznych,

2) jednostkom organizacyjnym, ktore prowadza dzialalnosc charytatywna, opiekuncza, kulturalna, lecznicza, oswiatowa, naukowa, badawczo-rozwojowa, wychowawcza, sportowa lub turystyczna, na cele niezwiazane z dzialalnoscia zarobkowa,",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) na siedziby aresztow sledczych, zakladow karnych i zakladow dla nieletnich.";

49) w art. 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jednostka organizacyjna sprawujaca trwaly zarzad nieruchomoscia, ktora oddala nieruchomosc lub jej czesc w najem lub dzierzawe, moze byc pozbawiona przyslugujacej jej bonifikaty, o ktorej mowa w art. 84 ust. 3 i 4, a ponadto moze byc zobowiazana do uiszczania oplat rocznych w wysokosci 1 % ceny nieruchomosci. Pozbawienie bonifikaty oraz zmiana oplaty rocznej nastepuje w drodze decyzji wlasciwego organu.";

50) w art. 87 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przy aktualizacji oplaty, na poczet roznicy miedzy oplata dotychczasowa a oplata zaktualizowana, zalicza sie wartosc nakladow poniesionych przez jednostke organizacyjna, po dniu dokonania ostatniej aktualizacji, na budowe poszczegolnych urzadzen infrastruktury technicznej.";

51) w art. 88 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepis ust. 1 stosuje sie odpowiednio w przypadku zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu obiektu budowlanego polozonego na nieruchomosci, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.";

52) w art. 90:

a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Przy przekazywaniu trwalego zarzadu nieruchomosci przez jednostke organizacyjna na wniosek innej jednostki organizacyjnej dokonuja one miedzy soba rozliczenia z tytulu nakladow na te nieruchomosc poniesionych na zabudowe, odbudowe, rozbudowe, nadbudowe, przebudowe lub remont obiektu budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego. Sposob rozliczenia ustala sie w porozumieniu miedzy jednostkami organizacyjnymi.

2. W razie wygasniecia trwalego zarzadu na skutek uplywu okresu, na ktory zostal ustanowiony, albo wydania decyzji o jego wygasnieciu, wlasciwy organ zwraca jednostce organizacyjnej kwote rowna wartosci nakladow, o ktorych mowa w ust. 1.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przepis art. 88 ust. 1 stosuje sie odpowiednio, jezeli jednostka organizacyjna, sprawujaca trwaly zarzad, rozliczyla sie z tytulu poniesionych nakladow, stosownie do ust. 1, z jednostka organizacyjna, na wniosek ktorej nastapilo przekazanie trwalego zarzadu.";

53) art. 91 otrzymuje brzmienie:

"Art. 91. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje nieruchomosci uznawanych za niezbedne na cele obronnosci i bezpieczenstwa panstwa, uwzgledniajac ich przeznaczenie, wyposazenie i lokalizacje.";

54) art. 92 otrzymuje brzmienie:

"Art. 92. 1. Przepisow niniejszego rozdzialu nie stosuje sie do nieruchomosci polozonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i lesne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomosci wykorzystywanych na cele rolne i lesne, chyba ze dokonanie podzialu spowodowaloby koniecznosc wydzielenia nowych drog niebedacych niezbednymi drogami dojazdowymi do nieruchomosci wchodzacych w sklad gospodarstw rolnych albo spowodowaloby wydzielenie dzialek gruntu o powierzchni mniejszej niz 0,3 ha.

2. Za nieruchomosci wykorzystywane na cele rolne i lesne uznaje sie nieruchomosci wykazane w katastrze nieruchomosci jako uzytki rolne albo grunty lesne, grunty zadrzewione i zakrzewione oraz wchodzace w sklad nieruchomosci rolnych uzytki kopalne i drogi, jezeli nie ustalono dla nich warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.";

55) w art. 93:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podzialu nieruchomosci mozna dokonac, jezeli jest on zgodny z ustaleniami planu miejscowego. W razie braku tego planu stosuje sie przepisy art. 94.",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Podzial nieruchomosci polozonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i lesne, a w przypadku braku planu miejscowego wykorzystywanych na cele rolne i lesne, powodujacy wydzielenie dzialek gruntu o powierzchni mniejszej niz 0,3 ha, jest dopuszczalny jedynie w celu powiekszenia sasiedniej nieruchomosci lub regulacji granic miedzy sasiadujacymi nieruchomosciami.",

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zgodnosc proponowanego podzialu nieruchomosci z ustaleniami planu miejscowego, z wyjatkiem podzialow, o ktorych mowa w art. 95, opiniuje wojt, burmistrz albo prezydent miasta. W przypadku podzialu nieruchomosci polozonej na obszarze, dla ktorego brak jest planu miejscowego, opinia dotyczy spelnienia warunkow, o ktorych mowa w art. 94 ust. 1.";

56) w art. 94:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku braku planu miejscowego - jezeli nieruchomosc jest polozona na obszarze nieobjetym obowiazkiem sporzadzenia tego planu, a gmina nie oglosila o przystapieniu do sporzadzenia planu - podzialu nieruchomosci mozna dokonac, jezeli jest zgodny z przepisami odrebnymi, a jezeli przed dniem zlozenia wniosku o podzial byla wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, obowiazujaca w dniu zlozenia wniosku, jezeli jest zgodny z warunkami okreslonymi w tej decyzji.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jezeli nie zostal uchwalony plan miejscowy dla obszarow objetych, na mocy przepisow odrebnych, obowiazkiem sporzadzenia takiego planu, postepowanie w sprawie podzialu nieruchomosci zawiesza sie do czasu uchwalenia tego planu.";

57) w art. 95:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wydzielenia dzialki budowlanej, jezeli budynek zostal wzniesiony na tej dzialce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze,",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wydzielenia dzialki budowlanej,",

c) po pkt 7 dodaje sie pkt 8 w brzmieniu:

"8) wydzielenia dzialek gruntu na terenach zamknietych.";

58) w art. 96:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podzialu nieruchomosci dokonuje sie na podstawie decyzji wojta, burmistrza albo prezydenta miasta zatwierdzajacej podzial.",

b) po ust. 1a dodaje sie ust. 1b w brzmieniu:

"1b. W przypadku wydzielenia czesci nieruchomosci, ktorej wlasnosc lub uzytkowanie wieczyste zostaly nabyte z mocy prawa, nie wydaje sie decyzji, o ktorej mowa w ust. 1.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Podzial nieruchomosci polegajacy na wydzieleniu wchodzacych w jej sklad dzialek gruntu, odrebnie oznaczonych w katastrze nieruchomosci, nie wymaga wydania decyzji zatwierdzajacej podzial.";

59) w art. 97:

a) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Do wniosku, o ktorym mowa w ust. 1, nalezy dolaczyc nastepujace dokumenty:

1) stwierdzajace tytul prawny do nieruchomosci,

2) wypis i wyrys z katastru nieruchomosci,

3) decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli byla wydana przed dniem zlozenia wniosku o podzial, obowiazujaca w dniu zlozenia wniosku,

4) wstepny projekt podzialu, z wyjatkiem podzialow, o ktorych mowa w art. 95,

5) protokol z przyjecia granic nieruchomosci,

6) wykaz zmian gruntowych,

7) wykaz synchronizacyjny, jezeli oznaczenie dzialek gruntu w katastrze nieruchomosci jest inne niz w ksiedze wieczystej,

8) mape z projektem podzialu.

1b. Jezeli jest wymagane wyrazenie opinii, o ktorej mowa w art. 93 ust. 4 i 5, dokumenty wymienione w ust. 1a pkt 5-8 dolacza sie do wniosku o podzial nieruchomosci po uzyskaniu pozytywnej opinii. Dokumenty te powinny byc przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jezeli nieruchomosc jest przedmiotem wspolwlasnosci lub wspoluzytkowania wieczystego, podzialu mozna dokonac na wniosek wszystkich wspolwlascicieli albo wspoluzytkownikow wieczystych. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje sie odpowiednio. Nie dotyczy to podzialu, o ktorym orzeka sad.",

c) po ust. 5 dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:

"6. Podzialu nieruchomosci, o ktorym mowa w ust. 3 pkt 1, mozna rowniez dokonac na koszt osoby lub jednostki organizacyjnej, ktora bedzie realizowala cel publiczny.";

60) po art. 97 dodaje sie art. 97a w brzmieniu:

"Art. 97a. W przypadku dokonywania z urzedu podzialu nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym stosuje sie nastepujace zasady:

1) informacje o zamiarze dokonania podzialu wojt, burmistrz albo prezydent miasta podaje do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci oraz przez ogloszenie w prasie o zasiegu ogolnopolskim,

2) jezeli w terminie 2 miesiecy od dnia ogloszenia nie zglosza sie osoby, ktorym przysluguja prawa rzeczowe do nieruchomosci, mozna wszczac postepowanie podzialowe,

3) po bezskutecznym uplywie terminu, o ktorym mowa w pkt 2, wojt, burmistrz albo prezydent miasta moze wydac decyzje zatwierdzajaca podzial nieruchomosci,

4) decyzja podlega ogloszeniu w sposob okreslony w art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego.";

61) art. 98 otrzymuje brzmienie:

"Art. 98. 1. Dzialki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewodzkie, krajowe - z nieruchomosci, ktorej podzial zostal dokonany na wniosek wlasciciela, przechodza, z mocy prawa, odpowiednio na wlasnosc gminy, powiatu, wojewodztwa lub Skarbu Panstwa z dniem, w ktorym decyzja zatwierdzajaca podzial stala sie ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis ten stosuje sie takze do nieruchomosci, ktorej podzial zostal dokonany na wniosek uzytkownika wieczystego, z tym ze prawo uzytkowania wieczystego dzialek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w ktorym decyzja zatwierdzajaca podzial stala sie ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne. Przepis stosuje sie odpowiednio przy wydzielaniu dzialek gruntu pod poszerzenie istniejacych drog publicznych.

2. Wlasciwy organ sklada wniosek o ujawnienie w ksiedze wieczystej praw gminy, powiatu, wojewodztwa lub Skarbu Panstwa do dzialek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejacych drog publicznych. Podstawa wpisu tych praw do ksiegi wieczystej jest ostateczna decyzja zatwierdzajaca podzial.

3. Za dzialki gruntu, o ktorych mowa w ust. 1, przysluguje odszkodowanie w wysokosci uzgodnionej miedzy wlascicielem lub uzytkownikiem wieczystym a wlasciwym organem. Przepis art. 131 stosuje sie odpowiednio. Jezeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, na wniosek wlasciciela lub uzytkownika wieczystego odszkodowanie ustala sie i wyplaca wedlug zasad i trybu obowiazujacych przy wywlaszczaniu nieruchomosci.";

62) po art. 98 dodaje sie art. 98a i 98b w brzmieniu:

"Art. 98a. 1. Jezeli w wyniku podzialu nieruchomosci dokonanego na wniosek wlasciciela lub uzytkownika wieczystego, ktory wniosl oplaty roczne za caly okres uzytkowania tego prawa, wzrosnie jej wartosc, wojt, burmistrz albo prezydent miasta moze ustalic, w drodze decyzji, oplate adiacencka z tego tytulu. Wysokosc stawki procentowej oplaty adiacenckiej ustala rada gminy, w drodze uchwaly, w wysokosci nie wiekszej niz 50 % roznicy wartosci nieruchomosci. Ustalenie oplaty adiacenckiej moze nastapic w terminie 3 lat od dnia, w ktorym decyzja zatwierdzajaca podzial nieruchomosci stala sie ostateczna albo orzeczenie o podziale stalo sie prawomocne. Wartosc nieruchomosci przed podzialem i po podziale okresla sie wedlug cen na dzien wydania decyzji o ustaleniu oplaty adiacenckiej. Przepisy art. 144 ust. 2, art. 147 i art. 148 ust. 1-3 stosuje sie odpowiednio.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje sie przy podziale nieruchomosci dokonywanym niezaleznie od ustalen planu miejscowego.

3. Jezeli w wyniku podzialu nieruchomosci wydzielono dzialki gruntu pod drogi publiczne lub pod poszerzenie istniejacych drog publicznych, do okreslenia wartosci nieruchomosci, zarowno wedlug stanu przed podzialem jak i po podziale, powierzchnie nieruchomosci pomniejsza sie o powierzchnie dzialek gruntu wydzielonych pod te drogi lub pod ich poszerzenie.

Art. 98b. 1. Wlasciciele albo uzytkownicy wieczysci nieruchomosci uksztaltowanych w sposob uniemozliwiajacy ich racjonalne zagospodarowanie moga zlozyc zgodny wniosek o ich polaczenie i ponowny podzial na dzialki gruntu, jezeli przysluguja im jednorodne prawa do tych nieruchomosci. Do wniosku nalezy dolaczyc, zlozone w formie aktu notarialnego, zobowiazanie do dokonania zamiany, o ktorej mowa w ust. 3.

2. W sprawach, o ktorych mowa w ust. 1, stosuje sie odpowiednio art. 93, art. 94, art. 96, art. 97 ust. 1 i 2, art. 98, art. 98a oraz art. 99.

3. Podzialu nieruchomosci, o ktorym mowa w ust. 1, dokonuje sie pod warunkiem, ze wlasciciele albo uzytkownicy wieczysci dokonaja, w drodze zamiany, wzajemnego przeniesienia praw do czesci ich nieruchomosci, ktore weszly w sklad nowo wydzielonych dzialek gruntu. W razie nierownej wartosci zamienianych czesci nieruchomosci stosuje sie art. 15.";

63) art. 100 otrzymuje brzmienie:

"Art. 100. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb dokonywania podzialow nieruchomosci, z uwzglednieniem sposobu postepowania przy sporzadzaniu dokumentow wymaganych w tym postepowaniu oraz rodzaje i tresc tych dokumentow.";

64) w art. 103:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Projekt uchwaly rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomosci podlega zaopiniowaniu przez rade uczestnikow scalenia oraz wylozeniu do wgladu uczestnikom postepowania, na okres 21 dni, w siedzibie urzedu gminy. O wylozeniu projektu uchwaly do wgladu zawiadamia sie na pismie uczestnikow postepowania, ktorych adresy sa znane, a ponadto informacje o wylozeniu podaje sie do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci oraz przez ogloszenie w prasie lokalnej.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Koszty zwiazane ze scalaniem i podzialem nieruchomosci ponosza uczestnicy postepowania proporcjonalnie do powierzchni posiadanych przez nich nieruchomosci objetych scaleniem i podzialem, jezeli postepowanie zostalo przeprowadzone na ich wniosek.";

65) w art. 104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rada gminy podejmuje uchwale o scaleniu i podziale nieruchomosci. Uchwale dorecza sie uczestnikom postepowania, ktorych adresy sa znane, a ponadto informacje o podjeciu uchwaly podaje sie do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci oraz przez ogloszenie w prasie lokalnej. Czynnosci zwiazane z przeprowadzeniem postepowania w sprawie scalenia i podzialu wykonuje wojt, burmistrz albo prezydent miasta.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Obciazenia na nieruchomosciach objetych scaleniem i podzialem przenosi sie do nowo zalozonych ksiag wieczystych, z zastrzezeniem art. 105 ust. 5.";

66) w art. 105:

a) w ust. 2 skresla sie wyrazy " , z zastrzezeniem ust. 3,",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dzialki gruntu wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie drog istniejacych, niebedacych drogami powiatowymi, wojewodzkimi lub krajowymi, przechodza z mocy prawa na wlasnosc gminy, a ustanowione na tych dzialkach prawo uzytkowania wieczystego wygasa z dniem wejscia w zycie uchwaly rady gminy o scaleniu i podziale nieruchomosci. Jezeli dzialki gruntu zostaly wydzielone pod drogi powiatowe, wojewodzkie lub krajowe albo pod poszerzenie tych drog, stosuje sie odpowiednio art. 98 ust. 1.";

67) w art. 106:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Za dzialki gruntu, wydzielone pod nowe drogi albo pod poszerzenie drog istniejacych, a takze za urzadzenia, ktorych wlasciciele lub uzytkownicy wieczysci nie mogli odlaczyc od gruntu, oraz za drzewa i krzewy gmina wyplaca, z zastrzezeniem ust. 1a, odszkodowanie w wysokosci uzgodnionej miedzy wlascicielami lub uzytkownikami wieczystymi a wlasciwym organem wykonawczym jednostki samorzadu terytorialnego lub starosta. Doplate, o ktorej mowa w art. 105 ust. 2, oraz odszkodowanie, jezeli nie dojdzie do jego uzgodnienia, ustala sie i wyplaca wedlug zasad i trybu obowiazujacych przy wywlaszczaniu nieruchomosci. Odszkodowanie wyplaca wlasciwy organ.",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Za dzialki gruntu wydzielone pod drogi powiatowe, wojewodzkie lub krajowe albo pod poszerzenie tych drog odszkodowanie wyplaca odpowiednio powiat, wojewodztwo lub Skarb Panstwa.";

68) art. 108 otrzymuje brzmienie:

"Art. 108. 1. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob i tryb scalania i podzialu nieruchomosci oraz sposob i tryb ustalania oplat adiacenckich, z uwzglednieniem rodzajow dokumentow i rozliczania kosztow postepowania.

2. Wydajac rozporzadzenie, o ktorym mowa w ust. 1, Rada Ministrow okresli w szczegolnosci:

1) rodzaje czynnosci poprzedzajacych wszczecie postepowania w sprawie scalenia i podzialu nieruchomosci oraz terminy wykonywania tych czynnosci,

2) sposob ustalania granic zewnetrznych gruntow przeznaczonych do objecia scaleniem i podzialem,

3) sposob przyjmowania granic nieruchomosci przy wykonywaniu mapy z projektem scalenia i podzialu,

4) sposob wyboru i dzialania rady uczestnikow scalenia,

5) sposob sporzadzania, rodzaje i tresc dokumentow niezbednych w postepowaniu w sprawie scalenia i podzialu.";

69) w art. 109:

a) w ust. 1:

- pkt 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2) prawa uzytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomosci gruntowej, niezaleznie od formy nabycia tego prawa przez zbywce,

3) nieruchomosci oraz prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci polozonej na obszarze przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomosci, dla ktorej zostala wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,",

- po pkt 4 kropke zastepuje sie przecinkiem i dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:

"5) nieruchomosci polozonej na obszarze portow i przystani morskich.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisow ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje sie do nieruchomosci przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i lesne, a w przypadku braku planow miejscowych do nieruchomosci wykorzystywanych na cele rolne i lesne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.";

70) w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prawo pierwokupu moze byc wykonane w terminie miesiaca od dnia otrzymania przez wojta, burmistrza albo prezydenta miasta zawiadomienia o tresci umowy sprzedazy.";

71) w art. 112 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie do nieruchomosci polozonych, z zastrzezeniem art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomosci, dla ktorych wydana zostala decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.";

72) w art. 113 ust. 4 i 5 otrzymuja brzmienie:

"4. Jezeli nieruchomosc nie ma zalozonej ksiegi wieczystej lub zbioru dokumentow, przy jej wywlaszczeniu przyjmuje sie inne dokumenty stwierdzajace prawa do nieruchomosci oraz sluzace do jej oznaczenia dane z katastru nieruchomosci.

5. W przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym, przy jej wywlaszczeniu, przyjmuje sie sluzace do jej oznaczenia dane z katastru nieruchomosci.";

73) w art. 114 ust. 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

"3. W przypadku nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym informacje o zamiarze wywlaszczenia starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, podaje do publicznej wiadomosci w sposob zwyczajowo przyjety w danej miejscowosci oraz przez ogloszenie w prasie o zasiegu ogolnopolskim. Jezeli wywlaszczenie dotyczy czesci nieruchomosci, ogloszenie zawiera rowniez informacje o zamiarze wszczecia postepowania w sprawie podzialu tej nieruchomosci.

4. Jezeli w terminie 2 miesiecy od dnia ogloszenia, o ktorym mowa w ust. 3, nie zglosza sie osoby, ktorym przysluguja prawa rzeczowe do nieruchomosci, mozna wszczac postepowanie w sprawie podzialu i postepowanie wywlaszczeniowe.";

74) w art. 115:

a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Wszczecie postepowania wywlaszczeniowego na rzecz Skarbu Panstwa nastepuje z urzedu, a na rzecz jednostki samorzadu terytorialnego - na wniosek jej organu wykonawczego. Wszczecie postepowania z urzedu moze takze nastapic na skutek zawiadomienia zlozonego przez podmiot, ktory zamierza realizowac cel publiczny.

2. Wszczecie postepowania wywlaszczeniowego moze nastapic po bezskutecznym uplywie dwumiesiecznego terminu do zawarcia umowy, o ktorej mowa w art. 114 ust. 1, wyznaczonego na pismie wlascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu nieruchomosci, a takze osobie, ktorej przysluguje ograniczone prawo rzeczowe na tej nieruchomosci. Termin ten liczy sie od dnia zakonczenia rokowan. Termin wyznacza starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Odmowa wszczecia postepowania wywlaszczeniowego, o ktore wystapil organ wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego albo podmiot, ktory zamierza realizowac cel publiczny, nastepuje w drodze decyzji.";

75) w art. 116 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wypis i wyrys z planu miejscowego, a w przypadku braku planu miejscowego decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,";

76) w art. 122 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadkach okreslonych w art. 108 Kodeksu postepowania administracyjnego starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, moze, w drodze decyzji, udzielic podmiotowi, ktory bedzie realizowal cel publiczny, zezwolenia na niezwloczne zajecie nieruchomosci po wydaniu decyzji o wywlaszczeniu nieruchomosci, jezeli zwloka w jej zajeciu uniemozliwialaby realizacje celu publicznego, na ktory nieruchomosc zostala wywlaszczona. Decyzji tej moze byc nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.";

77) w art. 123 dotychczasowa tresc oznacza sie jako ust. 1 i dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

"2. Najem, dzierzawa lub uzyczenie oraz trwaly zarzad wywlaszczonej nieruchomosci wygasaja z uplywem 3 miesiecy od dnia, w ktorym decyzja o wywlaszczeniu stala sie ostateczna.";

78) w art. 124 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, moze ograniczyc, w drodze decyzji, sposob korzystania z nieruchomosci przez udzielenie zezwolenia na zakladanie i przeprowadzenie na nieruchomosci ciagow drenazowych, przewodow i urzadzen sluzacych do przesylania plynow, pary, gazow i energii elektrycznej oraz urzadzen lacznosci publicznej i sygnalizacji, a takze innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektow i urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewodow i urzadzen, jezeli wlasciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomosci nie wyraza na to zgody. Ograniczenie to nastepuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.";

79) art. 124a otrzymuje brzmienie:

"Art. 124a. Przepisy art. 124 ust. 1, 2 i 4-7 oraz art. 125 i 126 stosuje sie odpowiednio do nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym. Do postepowania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z tych nieruchomosci stosuje sie art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i 4 oraz art. 118a ust. 2 i 3.";

80) art. 125 otrzymuje brzmienie:

"Art. 125. Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, moze, w drodze decyzji, ograniczyc sposob korzystania z nieruchomosci przez udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci polegajacej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub skladowaniu kopalin stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa oraz wegla brunatnego wydobywanego metoda odkrywkowa, na czas nie dluzszy niz 12 miesiecy, jezeli wlasciciel lub uzytkownik wieczysty nieruchomosci nie wyraza na to zgody. Przepisy art. 124 ust. 2-5 stosuje sie odpowiednio.";

81) uchyla sie art. 127;

82) w art. 128 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wywlaszczenie wlasnosci nieruchomosci, uzytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego nastepuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywlaszczonej odpowiadajacym wartosci tych praw.";

83) w art. 129:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Odszkodowanie ustala starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, w decyzji o wywlaszczeniu nieruchomosci, z zastrzezeniem ust. 5.",

b) po ust. 4 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:

"5. Starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, wydaje odrebna decyzje o odszkodowaniu w przypadkach, o ktorych mowa w art. 98 ust. 3, art. 106 ust. 1, art. 124-126, a takze w przypadku gdy nastapilo pozbawienie praw do nieruchomosci bez ustalenia odszkodowania, a obowiazujace przepisy przewiduja jego ustalenie.";

84) w art. 130 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokosc odszkodowania ustala sie wedlug stanu i wartosci wywlaszczonej nieruchomosci w dniu wydania decyzji o wywlaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, wydaje odrebna decyzje o odszkodowaniu, wysokosc odszkodowania ustala sie wedlug stanu nieruchomosci w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o ktorych mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, wedlug stanu odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjecia uchwaly o przystapieniu do scalenia i podzialu oraz jej wartosci w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu.";

85) w art. 131 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Nieruchomosc zamienna moze byc przyznana w porozumieniu z Prezesem Agencji Nieruchomosci Rolnych, z Zasobu Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa, jezeli wywlaszczenie nastepuje na rzecz Skarbu Panstwa.";

86) w art. 132:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zaplata odszkodowania nastepuje jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia, w ktorym decyzja o wywlaszczeniu podlega wykonaniu, z zastrzezeniem ust. 1a.",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W sprawach, w ktorych wydano odrebna decyzje o odszkodowaniu, zaplata odszkodowania nastepuje jednorazowo w terminie 14 dni od dnia, w ktorym decyzja o odszkodowaniu stala sie ostateczna.",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysokosc odszkodowania ustalona w decyzji podlega waloryzacji na dzien jego zaplaty. Waloryzacji dokonuje organ, osoba lub jednostka organizacyjna zobowiazana do zaplaty odszkodowania.",

d) po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Jezeli decyzja, na podstawie ktorej wyplacono odszkodowanie, zostala nastepnie uchylona lub stwierdzono jej niewaznosc, osoba, ktorej wyplacono odszkodowanie, lub jej spadkobierca sa zobowiazani do zwrotu tego odszkodowania po jego waloryzacji na dzien zwrotu.",

e) ust. 5-7 otrzymuja brzmienie:

"5. Do zaplaty odszkodowania za wywlaszczone nieruchomosci, za szkody powstale wskutek zdarzen, o ktorych mowa w art. 120, do zaplaty ceny nabycia czesci nieruchomosci, o ktorej mowa w art. 113 ust. 3, a takze do zapewnienia nieruchomosci zamiennej jest zobowiazany, z zastrzezeniem ust. 6-8, starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej, jezeli wywlaszczenie nastepuje na rzecz Skarbu Panstwa, albo organ wykonawczy jednostki samorzadu terytorialnego, jezeli wywlaszczenie nastepuje na rzecz tej jednostki.

6. Obowiazek zaplaty odszkodowania za szkody powstale wskutek zdarzen wymienionych w art. 124 i 125 oraz za zmniejszenie wartosci nieruchomosci z tego powodu obciaza osobe lub jednostke organizacyjna, ktora uzyskala zezwolenie odpowiednio na zalozenie lub przeprowadzenie ciagow drenazowych, przewodow i urzadzen, o ktorym mowa w art. 124 ust. 1, albo zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci polegajacej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, wydobywaniu lub skladowaniu kopalin stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa oraz wegla brunatnego wydobywanego metoda odkrywkowa.

7. Do zaplaty odszkodowania za szkody powstale wskutek zdarzen, o ktorych mowa w art. 126, oraz za zmniejszenie wartosci nieruchomosci z tego powodu jest zobowiazany starosta, wykonujacy zadanie z zakresu administracji rzadowej.",

f) po ust. 7 dodaje sie ust. 8 w brzmieniu:

"8. Podmiot, ktory bedzie realizowal cel publiczny, moze pokryc koszty naleznosci, o ktorych mowa w ust. 5 i 6, oraz koszty ustalenia tych naleznosci.";

87) w art. 134 ust. 2-4 otrzymuja brzmienie:

"2. Przy okreslaniu wartosci rynkowej nieruchomosci uwzglednia sie w szczegolnosci jej rodzaj, polozenie, sposob uzytkowania, przeznaczenie, stopien wyposazenia w urzadzenia infrastruktury technicznej, stan nieruchomosci oraz aktualnie ksztaltujace sie ceny w obrocie nieruchomosciami.

3. Wartosc rynkowa nieruchomosci okresla sie wedlug aktualnego sposobu jej uzytkowania, jezeli przeznaczenie nieruchomosci, zgodne z celem wywlaszczenia, nie powoduje zwiekszenia jej wartosci.

4. Jezeli przeznaczenie nieruchomosci, zgodne z celem wywlaszczenia, powoduje zwiekszenie jej wartosci, wartosc rynkowa nieruchomosci okresla sie wedlug alternatywnego sposobu uzytkowania wynikajacego z tego przeznaczenia.";

88) w art. 136:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Poprzedni wlasciciel lub jego spadkobierca moga zadac zwrotu wywlaszczonej nieruchomosci lub jej czesci, jezeli, stosownie do przepisu art. 137, stala sie ona zbedna na cel okreslony w decyzji o wywlaszczeniu. Z wnioskiem o zwrot nieruchomosci lub jej czesci wystepuje sie do starosty, wykonujacego zadanie z zakresu administracji rzadowej, ktory zawiadamia o tym wlasciwy organ. Warunkiem zwrotu nieruchomosci jest zwrot przez poprzedniego wlasciciela lub jego spadkobierce odszkodowania lub nieruchomosci zamiennej stosownie do art. 140.",

b) po ust. 5 dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:

"6. Przepisow ust. 1-5 nie stosuje sie w przypadku wywlaszczenia prawa uzytkowania wieczystego.";

89) w art. 137:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) pomimo uplywu 10 lat od dnia, w ktorym decyzja o wywlaszczeniu stala sie ostateczna, cel ten nie zostal zrealizowany.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jezeli w przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 2, cel wywlaszczenia zostal zrealizowany tylko na czesci wywlaszczonej nieruchomosci, zwrotowi podlega pozostala czesc, jezeli istnieje mozliwosc jej zagospodarowania zgodnie z planem miejscowym obowiazujacym w dniu zlozenia wniosku o zwrot, a w przypadku braku planu miejscowego, zgodnie z ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo jezeli przylega do nieruchomosci stanowiacej wlasnosc osoby wnioskujacej o zwrot.";

90) w art. 138 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Najem, dzierzawa lub uzyczenie zwracanej nieruchomosci wygasa z uplywem 3 miesiecy od dnia, w ktorym decyzja o zwrocie wywlaszczonej nieruchomosci stala sie ostateczna.";

91) w art. 140 ust. 1-5 otrzymuja brzmienie:

"1. W razie zwrotu wywlaszczonej nieruchomosci poprzedni wlasciciel lub jego spadkobierca zwraca Skarbowi Panstwa lub wlasciwej jednostce samorzadu terytorialnego, w zaleznosci od tego, kto jest wlascicielem nieruchomosci w dniu zwrotu, ustalone w decyzji odszkodowanie, a takze nieruchomosc zamienna, jezeli byla przyznana w ramach odszkodowania.

2. Odszkodowanie pieniezne podlega waloryzacji, z tym ze jego wysokosc po waloryzacji, z zastrzezeniem art. 217 ust. 2, nie moze byc wyzsza niz wartosc rynkowa nieruchomosci w dniu zwrotu, a jezeli ze wzgledu na rodzaj nieruchomosci nie mozna okreslic jej wartosci rynkowej, nie moze byc wyzsza niz jej wartosc odtworzeniowa.

3. Jezeli zwrotowi podlega czesc wywlaszczonej nieruchomosci, zwracana kwote odszkodowania ustala sie proporcjonalnie do powierzchni tej czesci nieruchomosci.

4. W razie zmniejszenia sie albo zwiekszenia wartosci nieruchomosci wskutek dzialan podjetych bezposrednio na nieruchomosci po jej wywlaszczeniu, odszkodowanie, ustalone stosownie do ust. 2, pomniejsza sie albo powieksza o kwote rowna roznicy wartosci okreslonej na dzien zwrotu. Przy okreslaniu wartosci nieruchomosci przyjmuje sie stan nieruchomosci z dnia wywlaszczenia oraz stan nieruchomosci z dnia zwrotu. Nie uwzglednia sie skutkow wynikajacych ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomosci. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.

5. Jezeli w ramach odszkodowania zostala przyznana nieruchomosc zamienna oraz doplata pieniezna, oprocz nieruchomosci zamiennej zwraca sie takze te doplate w wysokosci ustalonej wedlug zasad, o ktorych mowa w ust. 2, z tym ze wysokosc zwaloryzowanej kwoty nie moze byc wyzsza niz roznica miedzy wartoscia nieruchomosci zwracanej a wartoscia nieruchomosci zamiennej okreslonej na dzien zwrotu. Przy okreslaniu wartosci nieruchomosci nie uwzglednia sie skutkow wynikajacych ze zmiany przeznaczenia w planie miejscowym i zmian w otoczeniu nieruchomosci. W razie zmniejszenia sie albo zwiekszenia wartosci nieruchomosci zamiennej stosuje sie doplaty pieniezne rowne roznicy wartosci tej nieruchomosci okreslonej na dzien zwrotu.";

92) art. 143 otrzymuje brzmienie:

"Art. 143. 1. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie do nieruchomosci bez wzgledu na ich rodzaj i polozenie, jezeli urzadzenia infrastruktury technicznej zostaly wybudowane z udzialem srodkow Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego, z wylaczeniem nieruchomosci przeznaczonych w planie miejscowym na cele rolne i lesne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomosci wykorzystywanych na cele rolne i lesne. Przepis art. 92 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

2. Przez budowe urzadzen infrastruktury technicznej rozumie sie budowe drogi oraz wybudowanie pod ziemia, na ziemi albo nad ziemia przewodow lub urzadzen wodociagowych, kanalizacyjnych, cieplowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.";

93) art. 145 otrzymuje brzmienie:

"Art. 145. 1. Wojt, burmistrz albo prezydent miasta moze, w drodze decyzji, ustalic oplate adiacencka kazdorazowo po stworzeniu warunkow do podlaczenia nieruchomosci do poszczegolnych urzadzen infrastruktury technicznej albo po stworzeniu warunkow do korzystania z wybudowanej drogi.

2. Wydanie decyzji o ustaleniu oplaty adiacenckiej moze nastapic w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunkow do podlaczenia nieruchomosci do poszczegolnych urzadzen infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunkow do korzystania z wybudowanej drogi.";

94) w art. 146 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wartosc nieruchomosci wedlug stanu przed wybudowaniem urzadzen infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu okresla sie wedlug cen na dzien wydania decyzji o ustaleniu oplaty adiacenckiej.";

95) w art. 147 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oplata adiacencka moze byc, na wniosek wlasciciela nieruchomosci, rozlozona na raty roczne platne w okresie do 10 lat. Warunki rozlozenia na raty okresla sie w decyzji o ustaleniu oplaty. Naleznosc gminy z tego tytulu podlega zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki. Decyzja o ustaleniu oplaty adiacenckiej stanowi podstawe wpisu do ksiegi wieczystej.";

96) po art. 148 dodaje sie art. 148a w brzmieniu:

"Art. 148a. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, kryteria uznawania, ze zostaly stworzone warunki do podlaczenia nieruchomosci do urzadzen infrastruktury technicznej albo warunki do korzystania z wybudowanej drogi, wystarczajace do ustalenia oplaty adiacenckiej, uwzgledniajac w szczegolnosci:

1) maksymalna odleglosc urzadzen infrastruktury technicznej od nieruchomosci,

2) dostepnosc urzadzenia do podlaczenia do nieruchomosci,

3) dostepnosc korzystania z drogi.";

97) art. 149 otrzymuje brzmienie:

"Art. 149. Przepisy niniejszego rozdzialu stosuje sie do wszystkich nieruchomosci, bez wzgledu na ich rodzaj, polozenie i przeznaczenie, a takze bez wzgledu na podmiot wlasnosci i cel wyceny, z wylaczeniem okreslania wartosci nieruchomosci w zwiazku z realizacja ustawy o scalaniu i wymianie gruntow.";

98) w art. 150 w ust. 1 dodaje sie pkt 5 w brzmieniu:

"5) okreslenia innych rodzajow wartosci przewidzianych w odrebnych przepisach.";

99) w art. 151:

a) w ust. 1 zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Wartosc rynkowa nieruchomosci stanowi najbardziej prawdopodobna jej cena, mozliwa do uzyskania na rynku, okreslona z uwzglednieniem cen transakcyjnych przy przyjeciu nastepujacych zalozen:",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wartosc katastralna nieruchomosci stanowi wartosc ustalona w procesie powszechnej taksacji nieruchomosci.";

100) w art. 152 po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Przy zastosowaniu podejscia porownawczego lub dochodowego okresla sie wartosc rynkowa nieruchomosci. Jezeli istniejace uwarunkowania nie pozwalaja na zastosowanie podejscia porownawczego lub dochodowego, wartosc rynkowa nieruchomosci okresla sie w podejsciu mieszanym. Przy zastosowaniu podejscia kosztowego okresla sie wartosc odtworzeniowa nieruchomosci.";

101) w art. 153 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podejscie porownawcze polega na okresleniu wartosci nieruchomosci przy zalozeniu, ze wartosc ta odpowiada cenom, jakie uzyskano za nieruchomosci podobne, ktore byly przedmiotem obrotu rynkowego. Ceny te koryguje sie ze wzgledu na cechy rozniace nieruchomosci podobne od nieruchomosci wycenianej oraz uwzglednia sie zmiany poziomu cen wskutek uplywu czasu. Podejscie porownawcze stosuje sie, jezeli sa znane ceny i cechy nieruchomosci podobnych do nieruchomosci wycenianej.";

102) art. 154 otrzymuje brzmienie:

"Art. 154. 1. Wyboru wlasciwego podejscia oraz metody i techniki szacowania nieruchomosci dokonuje rzeczoznawca majatkowy, uwzgledniajac w szczegolnosci cel wyceny, rodzaj i polozenie nieruchomosci, przeznaczenie w planie miejscowym, stopien wyposazenia w urzadzenia infrastruktury technicznej, stan jej zagospodarowania oraz dostepne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomosci podobnych.

2. W przypadku braku planu miejscowego przeznaczenie nieruchomosci ustala sie na podstawie studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. W przypadku braku studium lub decyzji, o ktorych mowa w ust. 2, uwzglednia sie faktyczny sposob uzytkowania nieruchomosci.";

103) w art. 155:

a) w ust. 1:

- zdanie wstepne otrzymuje brzmienie:

"Przy szacowaniu nieruchomosci wykorzystuje sie wszelkie, niezbedne i dostepne dane o nieruchomosciach, zawarte w szczegolnosci w:" ,

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) planach miejscowych, studiach uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,",

- po pkt 6 dodaje sie pkt 6a i 6b w brzmieniu:

"6a) dokumentach bedacych w posiadaniu agencji, ktorym Skarb Panstwa powierzyl, w drodze ustaw, wykonywanie prawa wlasnosci i innych praw rzeczowych na jego rzecz,

6b) w aktach notarialnych znajdujacych sie w posiadaniu spoldzielni mieszkaniowych, dotyczacych zbywania spoldzielczych praw do lokali,",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) umowach, orzeczeniach, decyzjach i innych dokumentach, bedacych podstawa wpisu do ksiag wieczystych, rejestrow wchodzacych w sklad operatu katastralnego, a takze w wyciagach z operatow szacunkowych przekazywanych do katastru nieruchomosci.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wlasciwe organy, agencje, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 6a, spoldzielnie mieszkaniowe, sady oraz urzedy skarbowe sa obowiazane udostepniac rzeczoznawcom majatkowym dane okreslone w ust. 1.";

104) art. 156 otrzymuje brzmienie:

"Art. 156. 1. Rzeczoznawca majatkowy sporzadza na pismie opinie o wartosci nieruchomosci w formie operatu szacunkowego.

2. Rzeczoznawca majatkowy nie ponosi odpowiedzialnosci za wykorzystanie operatu bez jego zgody do innego celu niz cel, dla ktorego zostal sporzadzony.

3. Operat szacunkowy moze byc wykorzystywany do celu, dla ktorego zostal sporzadzony, przez okres 12 miesiecy od daty jego sporzadzenia, chyba ze wystapily zmiany uwarunkowan prawnych lub istotne zmiany czynnikow, o ktorych mowa w art. 154.

4. Operat szacunkowy moze byc wykorzystywany po uplywie okresu, o ktorym mowa w ust. 3, po potwierdzeniu jego aktualnosci przez rzeczoznawce majatkowego. Potwierdzenie aktualnosci operatu nastepuje przez umieszczenie stosownej klauzuli w operacie szacunkowym przez rzeczoznawce, ktory go sporzadzil.

5. Przepisy ust. 3 i 4 nie naruszaja uregulowan wynikajacych z przepisow odrebnych.";

105) art. 157 otrzymuje brzmienie:

"Art. 157. 1. Oceny prawidlowosci sporzadzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawcow majatkowych w terminie nie dluzszym niz 3 miesiace od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny.

2. Sporzadzenie przez innego rzeczoznawce majatkowego wyceny tej samej nieruchomosci w formie operatu szacunkowego nie moze stanowic podstawy oceny prawidlowosci sporzadzenia operatu szacunkowego, o ktorym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy operat szacunkowy jest wykorzystywany w postepowaniu przed sadem powszechnym, o ocene operatu moze wnioskowac tylko sad.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje sie odpowiednio w przypadku rozbieznych operatow szacunkowych dotyczacych wartosci tej samej nieruchomosci.";

106) art. 158 otrzymuje brzmienie:

"Art. 158. Rzeczoznawcy majatkowi przekazuja, z uwzglednieniem art. 175 ust. 3, organom prowadzacym kataster nieruchomosci wyciagi z wykonanych przez siebie operatow szacunkowych, zawierajace okreslenie celu wyceny, opisy nieruchomosci oraz ich wartosci, w terminie 3 miesiecy od dnia ich sporzadzenia.";

107) art. 159 otrzymuje brzmienie:

"Art. 159. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, rodzaje metod i technik wyceny nieruchomosci, sposoby okreslania wartosci nieruchomosci, wartosci nakladow i szkod na nieruchomosci oraz sposob sporzadzania, forme i tresc operatu szacunkowego, uwzgledniajac:

1) sposoby okreslania wartosci nieruchomosci przy zastosowaniu poszczegolnych podejsc, metod i technik wyceny,

2) sposoby okreslania wartosci nieruchomosci dla roznych celow,

3) sposoby okreslania wartosci nieruchomosci jako przedmiotu roznych praw,

4) sposoby okreslania wartosci nieruchomosci w zaleznosci od ich rodzaju i przeznaczenia,

5) rodzaje nakladow na nieruchomosci,

6) dane, jakie powinien zawierac operat szacunkowy, oraz sposob potwierdzania jego aktualnosci,

7) uwarunkowania okreslania wartosci rynkowej nieruchomosci w podejsciu mieszanym.";

108) w art. 161 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wartosc katastralna nieruchomosci ustala sie na podstawie oszacowania nieruchomosci reprezentatywnych dla poszczegolnych rodzajow nieruchomosci na obszarze danej gminy. Do ustalania wartosci tych nieruchomosci stosuje sie przepisy rozdzialu 1 niniejszego dzialu. Wartosc nieruchomosci reprezentatywnych okresla sie z wykorzystaniem cen transakcyjnych nieruchomosci na obszarze gminy, a w przypadku braku dostatecznej liczby transakcji, na obszarze gmin sasiadujacych.";

109) w art. 166 ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2. Jednostkowe wartosci powierzchni gruntow w wyodrebnionych strefach przedstawia sie w wykazach tych stref, stanowiacych integralna czesc map taksacyjnych.

3. Wartosc katastralna gruntu ustala sie jako iloczyn powierzchni wykazanej w katastrze nieruchomosci oraz jednostkowej wartosci, o ktorej mowa w ust. 2.";

110) art. 173 otrzymuje brzmienie:

"Art. 173. Rada Ministrow okresli, w drodze rozporzadzenia, sposob przeprowadzenia powszechnej taksacji nieruchomosci, uwzgledniajac:

1) zakres informacji niezbednych przy przeprowadzaniu taksacji,

2) cechy nieruchomosci wplywajace na wartosc katastralna,

3) zrodla danych o nieruchomosciach dla potrzeb powszechnej taksacji,

4) sposob ustalania wartosci katastralnych,

5) sposob zakonczenia powszechnej taksacji,

6) sposob i terminy przeprowadzania kontroli powszechnej taksacji nieruchomosci,

7) rodzaje i wzory dokumentow stosowanych przy przeprowadzaniu powszechnej taksacji oraz sposob ich sporzadzania.";

111) w dziale IV po rozdziale 2 dodaje sie rozdzial 3 w brzmieniu:

"Rozdzial 3

Badanie rynku nieruchomosci

Art. 173a. 1. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej dokonuje okresowych badan rynku nieruchomosci ze szczegolnym uwzglednieniem nieruchomosci przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Badania dotycza wartosci nieruchomosci, cen transakcyjnych nieruchomosci, stawek czynszow oraz czestotliwosci obrotu nieruchomosciami.

2. Na podstawie badan, o ktorych mowa w ust. 1, Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej co najmniej raz w roku opracowuje analizy i zestawienia charakteryzujace rynek nieruchomosci. Analizy i zestawienia sa udostepnianie nieodplatnie organom administracji publicznej oraz podmiotom, ktore udostepnily informacje o rynku nieruchomosci przydatne do opracowania tych analiz i zestawien albo poniosly koszty pozyskania tych informacji. W pozostalych przypadkach udostepnianie analiz i zestawien nastepuje odplatnie, stosownie do poniesionych kosztow ich opracowania. Udostepnianie moze miec forme zapisu elektronicznego w Internecie.

Art. 173b. Organy administracji publicznej dysponujace informacjami o rynku nieruchomosci, a w szczegolnosci organy statystyki publicznej uzyskujace informacje statystyczne w zakresie i terminach okreslonych w programie badan statystycznych i organy wlasciwe w sprawach katastru nieruchomosci sa obowiazane do nieodplatnego udostepniania do wgladu ministrowi wlasciwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej posiadanych informacji dotyczacych rynku nieruchomosci.

Art. 173c. Przez informacje o rynku nieruchomosci, o ktorych mowa w art. 173b, rozumie sie informacje dotyczace w szczegolnosci wartosci nieruchomosci, cen transakcyjnych nieruchomosci, stawek czynszow oraz czestotliwosci obrotu nieruchomosciami.";

112) w art. 174:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rzeczoznawca majatkowy dokonuje okreslania wartosci nieruchomosci, a takze maszyn i urzadzen trwale zwiazanych z nieruchomoscia.",

b) po ust. 3 dodaje sie ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Rzeczoznawca majatkowy moze sporzadzac opracowania i ekspertyzy, niestanowiace operatu szacunkowego, dotyczace:

1) rynku nieruchomosci oraz doradztwa w zakresie tego rynku,

2) efektywnosci inwestowania w nieruchomosci i ich rozwoju,

3) skutkow finansowych uchwalania lub zmiany planow miejscowych,

4) oznaczania przedmiotu odrebnej wlasnosci lokali,

5) bankowo-hipotecznej wartosci nieruchomosci,

6) okreslania wartosci nieruchomosci na potrzeby indywidualnego inwestora,

7) wyceny nieruchomosci zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisow o rachunkowosci,

8) wyceny nieruchomosci jako srodkow trwalych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowosci.

3b. Z dniem wpisu do centralnego rejestru rzeczoznawcow majatkowych osoba, o ktorej mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz uzywania tytulu zawodowego "rzeczoznawca majatkowy". Tytul zawodowy "rzeczoznawca majatkowy" podlega ochronie prawnej.",

c) po ust. 6 dodaje sie ust. 7-9 w brzmieniu:

"7. Rzeczoznawca majatkowy wykonuje zawod, prowadzac we wlasnym imieniu dzialalnosc gospodarcza jednoosobowo lub w ramach spolki osobowej w zakresie szacowania nieruchomosci, albo w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiebiorcy prowadzacego dzialalnosc w tym zakresie.

8. Rzeczoznawca majatkowy nie moze laczyc wykonywania zawodu w formach wymienionych w ust. 7.

9. Przepisy ust. 7 i 8 nie dotycza bieglych sadowych wykonujacych wycene na zlecenie sadu.";

113) w art. 175:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Rzeczoznawca majatkowy jest zobowiazany do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 174 ust. 3 i 3a, zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisow prawa i standardami zawodowymi, ze szczegolna starannoscia wlasciwa dla zawodowego charakteru tych czynnosci oraz z zasadami etyki zawodowej, kierujac sie zasada bezstronnosci w wycenie nieruchomosci.",

b) ust. 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

"3. Informacje uzyskane przez rzeczoznawce majatkowego w zwiazku z wykonywaniem zawodu stanowia tajemnice zawodowa. W szczegolnosci informacje uzyskane w toku wykonywania czynnosci zawodowych nie moga byc przekazywane osobom trzecim, chyba ze przepisy ustawy lub przepisy odrebnych ustaw stanowia inaczej.

4. Rzeczoznawca majatkowy podlega obowiazkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem czynnosci, o ktorych mowa w art. 174 ust. 3 i 3a. Przepis ten stosuje sie odpowiednio do przedsiebiorcow, o ktorych mowa w art. 174 ust. 6.",

c) po ust. 4 dodaje sie ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasiegnieciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczen, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres ubezpieczenia obowiazkowego, o ktorym mowa w ust. 4, termin powstania obowiazku ubezpieczenia oraz minimalna sume gwarancyjna, biorac w szczegolnosci pod uwage specyfike wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadan.

6. Standardy zawodowe ustalaja organizacje zawodowe rzeczoznawcow majatkowych w uzgodnieniu z ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Komunikat o uzgodnieniu standardow zawodowych zamieszcza sie w Dzienniku Urzedowym ministra wlasciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.";

114) w art. 177 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) posiada wyzsze wyksztalcenie prawnicze, ekonomiczne lub techniczne,";

115) w art. 178:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) nagana,",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Zastosowanie kar, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-5, powoduje wykreslenie osoby ukaranej z rejestru z dniem, w ktorym decyzja o ukaraniu podlega wykonaniu.

2b. Ponowny wpis do rejestru w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2a, nastepuje na wniosek osoby ukaranej, po uplywie okresu orzeczonej kary.",

c) uchyla sie ust. 4;

116) w art. 179:

a) ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2. Posrednikiem w obrocie nieruchomosciami jest osoba fizyczna posiadajaca licencje zawodowa nadana w trybie przepisow rozdzialu 4 niniejszego dzialu.

3. Przedsiebiorcy moga prowadzic dzialalnosc w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami, jezeli czynnosci z tego zakresu beda wykonywane przez posrednikow w obrocie nieruchomosciami.",

b) po ust. 3 dodaje sie ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Z dniem wpisu do centralnego rejestru posrednikow w obrocie nieruchomosciami osoba, o ktorej mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz uzywania tytulu zawodowego "posrednik w obrocie nieruchomosciami". Tytul zawodowy "posrednik w obrocie nieruchomosciami" podlega ochronie prawnej.

5. W przypadku wykonywania dzialalnosci gospodarczej przez przedsiebiorce, o ktorym mowa w ust. 3, w kilku miejscach lub oddzialach, przedsiebiorca powinien w kazdym z tych miejsc zapewnic, aby czynnosci posrednictwa byly wykonywane wylacznie przez posrednikow w obrocie nieruchomosciami.";

117) w art. 180:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posrednictwo w obrocie nieruchomosciami polega na zawodowym wykonywaniu przez posrednika w obrocie nieruchomosciami czynnosci zmierzajacych do zawarcia przez inne osoby umow:

1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomosci,

2) nabycia lub zbycia wlasnosciowego spoldzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spoldzielczego prawa do lokalu uzytkowego lub prawa do domu jednorodzinnego w spoldzielni mieszkaniowej,

3) najmu lub dzierzawy nieruchomosci albo ich czesci,

4) innych niz okreslone w pkt 1-3, majacych za przedmiot prawa do nieruchomosci lub ich czesci.",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Posrednik w obrocie nieruchomosciami moze wykonywac opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie rynku nieruchomosci.",

c) ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:

"2. Posrednik wykonuje czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, osobiscie lub przy pomocy innych osob wykonujacych czynnosci pomocnicze i dzialajacych pod jego bezposrednim nadzorem, ponoszac za ich czynnosci odpowiedzialnosc zawodowa okreslona w ustawie.

3. Zakres czynnosci posrednictwa w obrocie nieruchomosciami okresla umowa posrednictwa. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W umowie wskazuje sie posrednika w obrocie nieruchomosciami odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie oraz numer jego licencji zawodowej. W umowie zamieszcza sie oswiadczenie o posiadanym ubezpieczeniu odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem czynnosci posrednictwa w obrocie nieruchomosciami.",

d) po ust. 3 dodaje sie ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Umowa posrednictwa moze byc zawarta z zastrzezeniem wylacznosci na rzecz posrednika lub przedsiebiorcy. Art. 550 Kodeksu cywilnego stosuje sie odpowiednio.",

e) po ust. 6 dodaje sie ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. Posrednik w obrocie nieruchomosciami wykonuje zawod:

1) prowadzac jako przedsiebiorca dzialalnosc w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami albo

2) w ramach stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej u przedsiebiorcy prowadzacego dzialalnosc w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami.

8. Posrednik w obrocie nieruchomosciami nie moze laczyc wykonywania zawodu w formach wymienionych w ust. 7.";

118) w art. 181:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Posrednik w obrocie nieruchomosciami jest zobowiazany do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 180 ust. 1 i ust. 1a, zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisow prawa i standardami zawodowymi, ze szczegolna starannoscia wlasciwa dla zawodowego charakteru tych czynnosci oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on takze zobowiazany do kierowania sie zasada ochrony interesu osob, na ktorych rzecz wykonuje te czynnosci.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Posrednik w obrocie nieruchomosciami podlega obowiazkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem czynnosci posrednictwa, o ktorych mowa w art. 180 ust. 1 i 1a. Jezeli posrednik wykonuje czynnosci przy pomocy innych osob, dzialajacych pod jego nadzorem, podlega on rowniez ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone dzialaniem tych osob. Przepis ten stosuje sie odpowiednio do przedsiebiorcow, o ktorych mowa w art. 179 ust. 3.",

c) po ust. 3 dodaje sie ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasiegnieciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczen, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres ubezpieczenia obowiazkowego, o ktorym mowa w ust. 3, termin powstania obowiazku ubezpieczenia oraz minimalna sume gwarancyjna, biorac w szczegolnosci pod uwage specyfike wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadan.

5. Standardy zawodowe ustalaja organizacje zawodowe posrednikow w obrocie nieruchomosciami w uzgodnieniu z ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Komunikat o uzgodnieniu standardow zawodowych zamieszcza sie w Dzienniku Urzedowym ministra wlasciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

6. Przy wykonywaniu dzialalnosci zawodowej w zwiazku z zawarta umowa posrednictwa w obrocie nieruchomosciami, w zakresie objetym ta umowa, posrednik odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie ma prawo wgladu oraz pobierania odpowiednich odpisow, wypisow i zaswiadczen zawartych w:

1) ksiegach wieczystych,

2) katastrze nieruchomosci,

3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4) tabelach taksacyjnych i na mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169,

5) planach miejscowych, studiach uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

6) rejestrach czlonkow spoldzielni mieszkaniowych, ktorym przysluguja prawa okreslone w art. 180 ust. 1 pkt 2,

7) ewidencji ludnosci.";

119) w art. 182 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

"3) posiada wyzsze wyksztalcenie,

4) ukonczyla studia podyplomowe w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami,";

120) w art. 183:

a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Posrednik w obrocie nieruchomosciami niewypelniajacy obowiazkow, o ktorych mowa w art. 181, podlega odpowiedzialnosci zawodowej.

2. Wobec posrednika moga byc orzeczone, z tytulu odpowiedzialnosci zawodowej, nastepujace kary dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie licencji zawodowej na okres od 6 miesiecy do roku,

4) zawieszenie licencji zawodowej do czasu ponownego zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym,

5) pozbawienie licencji zawodowej z mozliwoscia ubiegania sie o ponowne jej nadanie po uplywie 3 lat od dnia pozbawienia.",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Zastosowanie kar, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-5, powoduje wykreslenie osoby ukaranej z rejestru z dniem, w ktorym decyzja o ukaraniu podlega wykonaniu.

2b. Ponowny wpis do rejestru w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2a, nastepuje na wniosek osoby ukaranej, po uplywie okresu orzeczonej kary.",

c) uchyla sie ust. 4;

121) uchyla sie art. 183a;

122) art. 184 otrzymuje brzmienie:

"Art. 184. 1. Zarzadzanie nieruchomosciami jest dzialalnoscia zawodowa wykonywana przez zarzadcow nieruchomosci na zasadach okreslonych w niniejszej ustawie.

2. Zarzadca nieruchomosci jest osoba fizyczna posiadajaca licencje zawodowa nadana w trybie przepisow rozdzialu 4 niniejszego dzialu.

3. Przedsiebiorcy moga prowadzic dzialalnosc w zakresie zarzadzania nieruchomosciami, jezeli czynnosci z tego zakresu beda wykonywane przez zarzadcow nieruchomosci.

4. Z dniem wpisu do centralnego rejestru zarzadcow nieruchomosci osoba, o ktorej mowa w ust. 2, nabywa prawo wykonywania zawodu oraz uzywania tytulu zawodowego "zarzadca nieruchomosci". Tytul zawodowy "zarzadca nieruchomosci" podlega ochronie prawnej.";

123) w art. 185:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarzadzanie nieruchomoscia polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynnosci majacych na celu zapewnienie wlasciwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomosci oraz zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania i wlasciwej eksploatacji nieruchomosci w tym biezacego administrowania nieruchomoscia, jak rowniez czynnosci zmierzajacych do utrzymania nieruchomosci w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w te nieruchomosc.",

b) po ust. 1 dodaje sie ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Zarzadca nieruchomosci moze wykonywac opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarzadzania nieruchomosciami.

1b. Zarzadca nieruchomosci wykonuje czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, osobiscie lub przy pomocy innych osob wykonujacych czynnosci pomocnicze i dzialajacych pod jego bezposrednim nadzorem, ponoszac za ich czynnosci odpowiedzialnosc zawodowa okreslona w ustawie.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zarzadca nieruchomosci lub przedsiebiorca, o ktorym mowa w art. 184 ust. 3, dziala na podstawie umowy o zarzadzanie nieruchomoscia, zawartej z jej wlascicielem, wspolnota mieszkaniowa albo inna osoba lub jednostka organizacyjna, ktorej przysluguje prawo do nieruchomosci, ze skutkiem prawnym bezposrednio dla tej osoby lub jednostki organizacyjnej. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W umowie wskazuje sie zarzadce nieruchomosci odpowiedzialnego zawodowo za jej wykonanie oraz numer jego licencji zawodowej. W umowie zamieszcza sie oswiadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem czynnosci zarzadzania nieruchomosciami.";

124) w art. 186:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Zarzadca nieruchomosci jest zobowiazany do wykonywania czynnosci, o ktorych mowa w art. 185 ust. 1 i ust. 1a, zgodnie z zasadami wynikajacymi z przepisow prawa i standardami zawodowymi ze szczegolna starannoscia wlasciwa dla zawodowego charakteru tych czynnosci oraz zasadami etyki zawodowej. Jest on takze zobowiazany do kierowania sie zasada ochrony interesu osob, na ktorych rzecz wykonuje te czynnosci.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zarzadca nieruchomosci podlega obowiazkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone w zwiazku z wykonywaniem czynnosci zarzadzania, o ktorych mowa w art. 185 ust. 1 i 1a. Jezeli zarzadca wykonuje czynnosci przy pomocy innych osob, dzialajacych pod jego nadzorem, podlega on rowniez ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone dzialaniem tych osob. Przepis ten stosuje sie odpowiednio do przedsiebiorcow, o ktorych mowa w art. 184 ust. 3.",

c) po ust. 3 dodaje sie ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Minister wlasciwy do spraw instytucji finansowych, w porozumieniu z ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, po zasiegnieciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczen, okresli, w drodze rozporzadzenia, szczegolowy zakres ubezpieczenia obowiazkowego, o ktorym mowa w ust. 3, termin powstania obowiazku ubezpieczenia oraz minimalna sume gwarancyjna, biorac w szczegolnosci pod uwage specyfike wykonywanego zawodu oraz zakres realizowanych zadan.

5. Standardy zawodowe ustalaja organizacje zawodowe zarzadcow nieruchomosci w uzgodnieniu z ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Komunikat o uzgodnieniu standardow zawodowych zamieszcza sie w Dzienniku Urzedowym ministra wlasciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

6. Przy wykonywaniu dzialalnosci zawodowej w zwiazku z zawarta umowa o zarzadzanie nieruchomoscia, w zakresie objetym ta umowa, zarzadca odpowiedzialny zawodowo za jej wykonanie ma prawo wgladu oraz pobierania odpowiednich odpisow, wypisow i zaswiadczen zawartych w:

1) ksiegach wieczystych,

2) katastrze nieruchomosci,

3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

4) tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169,

5) planach miejscowych, studiach uwarunkowan i kierunkach zagospodarowania przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

6) ewidencji ludnosci.";

125) w art. 187 w ust. 1 pkt 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

"3) posiada wyksztalcenie wyzsze,

4) ukonczyla studia podyplomowe w zakresie zarzadzania nieruchomosciami,";

126) w art. 188:

a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Zarzadca nieruchomosci niewypelniajacy obowiazkow, o ktorych mowa w art. 186, podlega odpowiedzialnosci zawodowej.

2. Wobec zarzadcy moga byc orzeczone, z tytulu odpowiedzialnosci zawodowej, nastepujace kary dyscyplinarne:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) zawieszenie licencji zawodowej na okres od 6 miesiecy do roku,

4) zawieszenie licencji zawodowej do czasu ponownego zdania egzaminu z wynikiem pozytywnym,

5) pozbawienie licencji zawodowej z mozliwoscia ubiegania sie o ponowne jej nadanie po uplywie 3 lat od dnia pozbawienia.",

b) po ust. 2 dodaje sie ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Zastosowanie kar, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3-5, powoduje wykreslenie osoby ukaranej z rejestru z dniem, w ktorym decyzja o ukaraniu podlega wykonaniu.

2b. Ponowny wpis do rejestru w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2a, nastepuje na wniosek osoby ukaranej, po uplywie okresu orzeczonej kary.",

c) uchyla sie ust. 4;

127) art. 189 otrzymuje brzmienie:

"Art. 189. Zarzadzanie nieruchomosciami nalezacymi do zasobow, o ktorych mowa w art. 20, moze byc powierzone podmiotom tworzonym w tym celu przez Skarb Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego, jezeli zarzadzanie bedzie wykonywane przez zarzadcow nieruchomosci wymienionych w art. 184 ust. 2.";

128) art. 190 otrzymuje brzmienie:

"Art. 190. Przepisow niniejszego rozdzialu nie stosuje sie do gospodarowania nieruchomosciami bezposrednio przez wlasciwe organy, Agencje Nieruchomosci Rolnych, Wojskowa Agencje Mieszkaniowa, Agencje Mienia Wojskowego oraz do zarzadzania nieruchomosciami bezposrednio przez ich wlascicieli lub uzytkownikow wieczystych, a takze przez jednostki organizacyjne w stosunku do nieruchomosci oddanych tym jednostkom w trwaly zarzad.";

129) w art. 191:

a) ust. 4 i 5 otrzymuja brzmienie:

"4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej powoluje i odwoluje, w drodze zarzadzenia, Panstwowa Komisje Kwalifikacyjna z udzialem osob wskazanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawcow majatkowych, posrednikow w obrocie nieruchomosciami i zarzadcow nieruchomosci.

5. Postepowanie kwalifikacyjne przeprowadza sie na koszt osob ubiegajacych sie o nadanie uprawnien i licencji zawodowych. Koszty sa pokrywane przez wniesienie oplaty egzaminacyjnej.",

b) po ust. 5 dodaje sie ust. 6-8 w brzmieniu:

"6. Wysokosc oplaty egzaminacyjnej nie moze byc wyzsza niz kwota przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w roku poprzedzajacym przeprowadzenie postepowania kwalifikacyjnego, oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu Statystycznego na podstawie przepisow o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

7. Czlonkom Panstwowej Komisji Kwalifikacyjnej przysluguje wynagrodzenie za przeprowadzanie postepowania kwalifikacyjnego.

8. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) wysokosc oplaty egzaminacyjnej, umozliwiajacej pokrycie kosztow postepowania kwalifikacyjnego i wydatkow zwiazanych z funkcjonowaniem Panstwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz tryb jej pobierania,

2) wysokosc wynagrodzenia czlonkow Panstwowej Komisji Kwalifikacyjnej, uwzgledniajac liczbe osob przystepujacych do postepowania kwalifikacyjnego, czas trwania tego postepowania oraz sposob przeprowadzenia egzaminu.";

130) art. 193 otrzymuje brzmienie:

"Art. 193. 1. Osoby, ktorym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, podlegaja wpisowi odpowiednio do centralnych rejestrow: rzeczoznawcow majatkowych, posrednikow w obrocie nieruchomosciami oraz zarzadcow nieruchomosci na podstawie swiadectw nadania tych uprawnien i licencji.

2. W rejestrach, o ktorych mowa w ust. 1, wpisuje sie rowniez obywateli panstw czlonkowskich Unii Europejskiej, ktorym, na zasadach okreslonych w przepisach odrebnych, uznano nabyte w tych panstwach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej kwalifikacje do wykonywania zawodow rzeczoznawcy majatkowego, posrednika w obrocie nieruchomosciami oraz zarzadcy nieruchomosci.

3. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej prowadzi centralne rejestry, o ktorych mowa w ust. 1. W centralnych rejestrach wpisuje sie nastepujace dane dotyczace osob, ktorym nadano uprawnienia i licencje:

1) numer kolejny wpisu,

2) date wpisu,

3) imie i nazwisko,

4) imiona rodzicow,

5) date i miejsce urodzenia,

6) adres zamieszkania,

7) wyksztalcenie,

8) numer ewidencyjny PESEL,

9) numer dokumentu tozsamosci obywatela panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej,

10) numer uprawnien lub numer licencji zawodowych.

4. Wyciagi z rejestrow, z wyjatkiem danych wymienionych w ust. 3 pkt 5, 8 i 9, podlegaja ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym ministra wlasciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej oraz publikacji w formie zapisu elektronicznego w Internecie.

5. Ogloszeniu, o ktorym mowa w ust. 4, podlegaja takze uzupelnienia i zmiany w rejestrach.";

131) po art. 193 dodaje sie art. 193a w brzmieniu:

"Art. 193a. 1. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej jest uprawniony do przeprowadzania kontroli posiadania uprawnien i licencji zawodowych przy wykonywaniu dzialalnosci w zakresie rzeczoznawstwa majatkowego, posrednictwa w obrocie nieruchomosciami i zarzadzania nieruchomosciami oraz do skladania wnioskow o ukaranie w sprawach, o ktorych mowa w art. 198.

2. Wykonujac uprawnienia, o ktorych mowa w ust. 1, minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej lub osoba upowazniona ma prawo wstepu do siedziby przedsiebiorcy wykonujacego dzialalnosc w zakresie rzeczoznawstwa majatkowego, posrednictwa w obrocie nieruchomosciami i zarzadzania nieruchomosciami oraz zadac okazania:

1) operatow szacunkowych, o ktorych mowa w art. 156 ust. 1,

2) umow posrednictwa,

3) umow o zarzadzanie nieruchomoscia.";

132) w art. 194:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej orzeka, w drodze decyzji, o zastosowaniu kar dyscyplinarnych, o ktorych mowa w art. 178 ust. 2, art. 183 ust. 2 oraz art. 188 ust. 2, na podstawie wynikow postepowania wyjasniajacego, a takze podejmuje decyzje w sprawach okreslonych w art. 178 ust. 3, art. 183 ust. 3 oraz w art. 188 ust. 3. Na decyzje przysluguje skarga do sadu administracyjnego.",

b) po ust. 1 dodaje ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a. Postepowanie z tytulu odpowiedzialnosci zawodowej wszczyna minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, z zastrzezeniem ust. 1b. Po wszczeciu postepowania minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej przekazuje sprawe do Komisji Odpowiedzialnosci Zawodowej w celu przeprowadzenia postepowania wyjasniajacego.

1b. W przypadku gdy sprawa dotyczy osob powolanych lub ustanowionych przez sad, postepowanie wyjasniajace wszczyna sie wylacznie na skutek skargi zlozonej przez sad.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Postepowanie wyjasniajace dotyczace wypelniania obowiazkow, o ktorych mowa w art. 175, art. 181 i art. 186, przeprowadza Komisja Odpowiedzialnosci Zawodowej.";

133) art. 195 otrzymuje brzmienie:

"Art. 195. 1. Postepowanie wyjasniajace wymienione w art. 194 odbywa sie z udzialem osoby, w stosunku do ktorej toczy sie postepowanie. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo nie wstrzymuje postepowania. W przypadku trzykrotnej usprawiedliwionej nieobecnosci Komisja Odpowiedzialnosci Zawodowej przeprowadza postepowanie, pomimo ze osoba, w stosunku do ktorej ono sie toczy, nie ustanowila pelnomocnika w tym postepowaniu.

2. Osoba, o ktorej mowa w ust. 1, moze ustanowic obronce rowniez sposrod rzeczoznawcow majatkowych, posrednikow w obrocie nieruchomosciami oraz zarzadcow nieruchomosci albo zwraca sie o wyznaczenie obroncy z urzedu z listy utworzonej sposrod osob wskazanych przez organizacje zawodowe, prowadzonej przez ministra wlasciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.";

134) art. 196 otrzymuje brzmienie:

"Art. 196. Programy studiow podyplomowych, o ktorych mowa w art. 177 ust. 1 pkt 4, art. 182 ust. 1 pkt 4 i art. 187 ust. 1 pkt 4, uwzgledniaja minimalne wymogi programowe ustalone przez ministra wlasciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.";

135) po art. 196 dodaje sie art. 196a w brzmieniu:

"Art. 196a. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, w celu sprawdzenia doskonalenia kwalifikacji zawodowych, moze zadac udokumentowania doskonalenia tych kwalifikacji.";

136) art. 197 otrzymuje brzmienie:

"Art. 197. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, majac na wzgledzie zapewnienie obiektywnego, rzetelnego i sprawnego sprawdzenia przygotowania kandydatow na rzeczoznawcow majatkowych, posrednikow w obrocie nieruchomosciami i zarzadcow nieruchomosci oraz zapewnienie obiektywnej oceny skarg na dzialalnosc osob, ktorym nadano uprawnienia i licencje zawodowe, a takze uwzgledniajac rzeczywiste koszty postepowania z tytulu odpowiedzialnosci zawodowej okresli, w drodze rozporzadzenia:

1) sposob i warunki odbywania praktyk zawodowych w zakresie szacowania nieruchomosci, posrednictwa w obrocie nieruchomosciami i zarzadzania nieruchomosciami, regulamin organizacji tych praktyk, ich program oraz sposob dokumentowania odbycia praktyki zawodowej, w tym wzor dziennika praktyk i koszt jego wydania,

2) sposob i tryb przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego, sposob ustalania i rodzaje kosztow tego postepowania, organizacje Panstwowej Komisji Kwalifikacyjnej oraz regulamin jej dzialania,

3) wzory swiadectw uprawnien zawodowych w zakresie szacowania nieruchomosci oraz licencji zawodowych w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami i zarzadzania nieruchomosciami,

4) sposob prowadzenia centralnych rejestrow rzeczoznawcow majatkowych, posrednikow w obrocie nieruchomosciami oraz zarzadcow nieruchomosci,

5) sposob postepowania przy wydawaniu duplikatow swiadectw i licencji zawodowych w przypadku ich utraty,

6) sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawcow majatkowych, posrednikow w obrocie nieruchomosciami i zarzadcow nieruchomosci, sposob dokumentowania oraz kryteria oceny spelnienia tego obowiazku,

7) sposob i tryb przeprowadzania kontroli, o ktorej mowa w art. 193a,

8) sposob i tryb przeprowadzania postepowania z tytulu odpowiedzialnosci zawodowej, sposoby ustalania i rodzaje kosztow tego postepowania, organizacje Panstwowej Komisji Odpowiedzialnosci Zawodowej oraz regulamin jej dzialania, wysokosc wynagrodzenia czlonkow Panstwowej Komisji Odpowiedzialnosci Zawodowej i obroncow z urzedu oraz sposob jego ustalania.";

137) art. 198 otrzymuje brzmienie:

"Art. 198. 1. Kto prowadzi:

1) bez uprawnien zawodowych dzialalnosc zawodowa w zakresie rzeczoznawstwa majatkowego, polegajaca na okreslaniu wartosci nieruchomosci, a takze maszyn i urzadzen trwale zwiazanych z nieruchomoscia,

2) bez licencji zawodowej dzialalnosc zawodowa w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami, polegajaca na wykonywaniu czynnosci zmierzajacych do zawarcia przez inne osoby umow, okreslonych w art. 180 ust. 1,

3) bez licencji zawodowej dzialalnosc zawodowa w zakresie zarzadzania nieruchomosciami, polegajaca na wykonywaniu czynnosci zmierzajacych do utrzymywania nieruchomosci w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, oraz do uzasadnionego inwestowania w nieruchomosc, a takze innych czynnosci okreslonych w art. 185 ust. 1

- podlega karze aresztu, ograniczenia wolnosci albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega przedsiebiorca, ktory powierza wykonywanie czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1, osobie nieposiadajacej odpowiednio uprawnien lub licencji zawodowych wymienionych w ust. 1.

3. Orzekanie w sprawach o czyny, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, nastepuje w trybie przepisow Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia.";

138) w art. 200:

a) w ust. 2 w pkt 4 przecinek na koncu zastepuje sie kropka oraz uchyla sie pkt 5,

b) dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:

"5. Windykacje naleznosci, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 3, prowadzi wlasciwy organ.";

139) po art. 207 dodaje sie art. 207a w brzmieniu:

"Art. 207a. Przepisy art. 207 ust. 1 i 1a, w zakresie dotyczacym nieruchomosci stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, stosuje sie rowniez do:

1) przedsiebiorstw panstwowych powstalych w wyniku podzialu przedsiebiorstwa panstwowego istniejacego w dniu 5 grudnia 1990 r.,

2) przedsiebiorstw panstwowych powstalych w wyniku polaczenia przedsiebiorstw istniejacych w dniu 5 grudnia 1990 r.,

3) spolek powstalych w wyniku komercjalizacji lub przeksztalcenia przedsiebiorstwa panstwowego istniejacego w dniu 5 grudnia 1990 r. w jednoosobowa spolke Skarbu Panstwa, w trybie przewidzianym w przepisach o prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych

- jezeli w dniu 1 stycznia 2004 r. podmioty te byly posiadaczami nieruchomosci, znajdujacych sie w dniu 5 grudnia 1990 r. w posiadaniu przedsiebiorstw panstwowych, o ktorych mowa w pkt 1-3.";

140) w art. 210 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do uzytkowania ustanowionego w drodze decyzji przed dniem 1 stycznia 1998 r. stosuje sie odpowiednio przepisy dotyczace trwalego zarzadu.";

141) w art. 216 dotychczasowa tresc oznacza sie jako ust. 1 i dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przepisy rozdzialu 6 dzialu III stosuje sie odpowiednio do nieruchomosci nabytych na rzecz Skarbu Panstwa na podstawie:

1) art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o podziale nieruchomosci na obszarach miast i niektorych osiedli (Dz. U. Nr 35, poz. 240 oraz z 1957 r. Nr 39, poz. 172),

2) art. 9 dekretu z dnia 26 kwietnia 1949 r. o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomosci niezbednych dla realizacji narodowych planow gospodarczych (Dz. U. z 1952 r. Nr 4, poz. 31),

3) ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywlaszczaniu nieruchomosci (Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127, z pozn. zm.4)).";

142) art. 228 otrzymuje brzmienie:

"Art. 228. W zasobie nieruchomosci Skarbu Panstwa nie ewidencjonuje sie nieruchomosci, ktore na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z pozn. zm.5)) staly sie, z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. wlasnoscia gmin, lecz co do ktorych nie zostaly wydane ostateczne decyzje potwierdzajace nabycie wlasnosci.";

143) po art. 229 dodaje sie art. 229a w brzmieniu:

"Art. 229a. Przepis art. 229 stosuje sie, jezeli na nieruchomosci zostal zrealizowany inny cel niz okreslony w decyzji o wywlaszczeniu, ktory w dniu wydania tej decyzji mogl stanowic podstawe wywlaszczenia.";

144) w art. 231 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:

"3. Do osob, o ktorych mowa w ust. 2, stosuje sie odpowiednio art. 175, 176, 178, 194 i 195.".

Art. 2. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z pozn. zm.6)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) *)

2) *)

3) *)

4) *)

5) *)

6) *)

7) *)

8) po art. 24 dodaje sie art. 24a w brzmieniu:

"Art. 24a. 1. Starosta moze zarzadzic przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntow i budynkow na obszarze poszczegolnych obrebow ewidencyjnych.

2. Starosta podaje do publicznej wiadomosci informacje o rozpoczeciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postepowania zwiazanego z modernizacja ewidencji gruntow i budynkow.

3. Informacje, o ktorych mowa w ust. 2, podlegaja wywieszeniu na okres 14 dni na tablicy ogloszen w siedzibie starostwa powiatowego.

4. Projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wylozeniu do wgladu osob fizycznych, osob prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej, w siedzibie starostwa powiatowego.

5. Starosta informuje o terminie i miejscu wylozenia, o ktorym mowa w ust. 4, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy ogloszen w siedzibie starostwa powiatowego i wlasciwego urzedu gminy, na co najmniej 14 dni przed dniem wylozenia, oraz ogloszenia jej w prasie o zasiegu krajowym.

6. Kazdy, czyjego interesu prawnego dotycza dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, moze w okresie wylozenia projektu do wgladu zglaszac uwagi do tych danych.

7. Upowazniony pracownik starostwa powiatowego, posiadajacy uprawnienia, o ktorych mowa w art. 43 pkt 2, przy udziale wykonawcy prac geodezyjnych, kartograficznych lub taksacyjnych, zwiazanych z opracowaniem projektu operatu ewidencyjnego, rozstrzyga o przyjeciu lub odrzuceniu uwag zgloszonych do tego projektu, po czym informuje zglaszajacego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporzadza wzmianke o tresci zgloszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.

8. Po uplywie terminu, o ktorym mowa w ust. 4, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje sie operatem ewidencji gruntow i budynkow. Informacje o tym starosta oglasza w dzienniku urzedowym wojewodztwa.

9. Kazdy, czyjego interesu prawnego dotycza dane zawarte w ewidencji gruntow i budynkow ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, moze w terminie 30 dni od dnia ogloszenia w dzienniku urzedowym wojewodztwa informacji, o ktorej mowa w ust. 8, zglaszac zarzuty do tych danych.

10. O uwzglednieniu lub odrzuceniu zarzutow starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

11. Do czasu ostatecznego zakonczenia postepowania, o ktorym mowa w ust. 10, w stosunku do gruntow, budynkow lub lokali, ktorych dotycza zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie sa wiazace.

12. Zarzuty zgloszone po terminie okreslonym w ust. 9 traktuje sie jak wnioski o zmiane danych objetych ewidencja gruntow i budynkow.";

9) *)

10) *)

11) *)

12) *)

13) *)

Art. 3. W ustawie z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, z pozn. zm.7)) dodaje sie art. 17a w brzmieniu:

"Art. 17a. 1. Gminy sa zobowiazane do przekazywania wojewodom spisow inwentaryzacyjnych nieruchomosci, ktore staly sie wlasnoscia gmin z mocy prawa na podstawie art. 5 ust. 1 i 2.

2. Termin przekazywania, o ktorym mowa w ust. 1, uplywa z dniem 31 grudnia 2005 r.

3. W stosunku do nieruchomosci, o ktorych mowa w ust. 1, nieobjetych spisami przekazanymi do dnia 31 grudnia 2005 r., wojewoda wszczyna z urzedu postepowanie w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminy wlasnosci nieruchomosci. Przepisy art. 18 i 20 stosuje sie odpowiednio.".

Art. 4. W ustawie z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 679, z pozn. zm.8)) w art. 40a ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Ustalenie ceny nieruchomosci przy sprzedazy, o ktorej mowa w ust. 1, nastepuje na zasadach okreslonych w przepisach o gospodarce nieruchomosciami.".

Art. 5. W ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) po art. 3 dodaje sie art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. Przy oddawaniu w uzytkowanie wieczyste ulamkowej czesci gruntu, jako prawa zwiazanego z odrebna wlasnoscia lokali, stosuje sie nastepujace zasady:

1) nie oddaje sie gruntu we wspoluzytkowanie wieczyste, jezeli stanowi on przedmiot wspolwlasnosci zwiazanej z wlasnoscia uprzednio wyodrebnionych lokali,

2) nie sprzedaje sie udzialu we wspolwlasnosci gruntu, jezeli grunt ten stanowi przedmiot wspoluzytkowania wieczystego zwiazanego z wlasnoscia uprzednio wyodrebnionych lokali,

3) ustala sie jeden termin trwania prawa uzytkowania wieczystego w odniesieniu do wszystkich udzialow we wspoluzytkowaniu wieczystym, niezaleznie od daty wyodrebnienia lokalu, z ktorym jest zwiazany udzial w tym prawie.

2. Jezeli przy ustanowieniu odrebnej wlasnosci lokali ustanowiono rozne terminy trwania prawa wspoluzytkowania wieczystego przynaleznej do tych lokali dzialki budowlanej, wlasciciele wyodrebnionych lokali moga zadac zmiany terminow przez przyjecie jednego terminu dla wszystkich udzialow we wspoluzytkowaniu wieczystym tej dzialki. Z zadaniem takim moze wystapic takze wlasciwy organ. Termin ten ustanawia sie stosownie do najdalszego terminu ustalonego dla pozostalych udzialow.";

2) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Jezeli powierzchnia nieruchomosci gruntowej zabudowanej budynkiem, w ktorym wyodrebniono wlasnosc lokali, jest wieksza niz powierzchnia dzialki budowlanej, w rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomosciami, niezbednej do korzystania z niego, wspolwlasciciele moga dokonac podzialu tej nieruchomosci.

2. Jezeli na nieruchomosci gruntowej jest polozony wiecej niz jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrebniono wlasnosc lokalu, wspolwlasciciele moga dokonac podzialu tej nieruchomosci polegajacego na wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomosci dwoch lub wiecej dzialek budowlanych.

3. Przy dokonywaniu podzialu, o ktorym mowa w ust. 1 i 2, stosuje sie przepisy o gospodarce nieruchomosciami.".

Art. 6. (uchylony).

Art. 7. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pozn. zm.10)) w art. 20 ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

"1. Okregowa rada izby urbanistow zawiadamia w terminie 30 dni ministra wlasciwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej o kazdej uchwale o wpisie na liste czlonkow izby albo o odmowie wpisu.

2. Wpis na liste czlonkow izby uwaza sie za dokonany, jezeli minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej nie sprzeciwi sie wpisowi w terminie 30 dni od otrzymania uchwaly wraz z aktami osobowymi wpisanego. Sprzeciw wymaga uzasadnienia.".

Art. 8. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkan bedacych wlasnoscia przedsiebiorstw panstwowych, niektorych spolek handlowych z udzialem Skarbu Panstwa, panstwowych osob prawnych oraz niektorych mieszkan bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 1118) w art. 10 po ust. 2 dodaje sie ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Po otrzymaniu wniosku organ, o ktorym mowa w ust. 2, wydaje decyzje o wygasnieciu trwalego zarzadu w stosunku do nieruchomosci lub jej czesci, ktorej dotyczy wniosek.".

Art. 9. W ustawie z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organow administracji rzadowej i jednostek im podporzadkowanych oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. Nr 25, poz. 253, z pozn. zm.11)) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 1 w ust. 1:

a) (uchylona),

b) *)

2) (uchylony);

3) w art. 10:

a) (uchylona),

b) *)

4) (uchylony);

5) (uchylony);

6) (uchylony);

7) (uchylony);

8) (uchylony);

9) (uchylony);

10) (uchylony);

11) *)

12) (uchylony).

Art. 10. W ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organy, o ktorych mowa w art. 11 pkt 6 i 7 oraz art. 17 pkt 7, w zakresie swojej wlasciwosci rzeczowej lub miejscowej, uzgadniaja, na swoj koszt, odpowiednio projekt studium albo projekt planu miejscowego. Uzgodnien dokonuje sie w trybie art. 106 Kodeksu postepowania administracyjnego.";

2) w art. 32 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przy podejmowaniu uchwaly, o ktorej mowa w ust. 2, rada gminy bierze pod uwage w szczegolnosci zgodnosc studium albo planu miejscowego z wymogami wynikajacymi z przepisow art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1.";

3) w art. 36 ust. 3 i 4 otrzymuja brzmienie:

"3. Jezeli, w zwiazku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiana, wartosc nieruchomosci ulegla obnizeniu, a wlasciciel albo uzytkownik wieczysty zbywa te nieruchomosc i nie skorzystal z praw, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, moze zadac od gminy odszkodowania rownego obnizeniu wartosci nieruchomosci.

4. Jezeli w zwiazku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmiana wartosc nieruchomosci wzrosla, a wlasciciel lub uzytkownik wieczysty zbywa te nieruchomosc, wojt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazowa oplate ustalona w tym planie, okreslona w stosunku procentowym do wzrostu wartosci nieruchomosci. Oplata ta jest dochodem wlasnym gminy. Wysokosc oplaty nie moze byc wyzsza niz 30 % wzrostu wartosci nieruchomosci.";

4) w art. 37:

a) uchyla sie ust. 2,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Notariusz, w terminie 7 dni od dnia sporzadzenia umowy, ktorej przedmiotem jest zbycie nieruchomosci, w formie aktu notarialnego, jest zobowiazany przeslac wojtowi, burmistrzowi albo prezydentowi miasta wypis z tego aktu.",

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Wlasciciel albo uzytkownik wieczysty nieruchomosci, ktorej wartosc wzrosla w zwiazku z uchwaleniem lub zmiana planu miejscowego, przed jej zbyciem moze zadac od wojta, burmistrza albo prezydenta miasta ustalenia, w drodze decyzji, wysokosci oplaty, o ktorej mowa w art. 36 ust. 4.",

d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. W odniesieniu do zasad okreslania wartosci nieruchomosci oraz zasad okreslania skutkow finansowych uchwalania lub zmiany planow miejscowych, a takze w odniesieniu do osob uprawnionych do okreslania tych wartosci i skutkow finansowych stosuje sie przepisy o gospodarce nieruchomosciami.";

5) w art. 39 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;";

6) w art. 50:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Warunek, o ktorym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4, stosuje sie odpowiednio.",

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) polegajace na remoncie, montazu lub przebudowie, jezeli nie powoduja zmiany sposobu zagospodarowania terenu i uzytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniaja jego formy architektonicznej, a takze nie sa zaliczone do przedsiewziec wymagajacych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko, w rozumieniu przepisow o ochronie srodowiska, albo",

c) uchyla sie ust. 3;

7) w art. 53:

a) w ust. 4:

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) organami wlasciwymi w sprawach ochrony gruntow rolnych i lesnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do gruntow wykorzystywanych na cele rolne i lesne w rozumieniu przepisow o gospodarce nieruchomosciami;",

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wlasciwym zarzadca drogi - w odniesieniu do obszarow przyleglych do pasa drogowego;",

- po pkt 9 dodaje sie pkt 10 w brzmieniu:

"10) wojewoda, marszalkiem wojewodztwa oraz starosta w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, sluzacych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48 - w odniesieniu do terenow, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych, ktore utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktorej mowa w art. 88 ust. 1.",

b) dodaje sie ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku odmowy uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez organy, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 10, z uwagi na zamiar realizacji na objetym wnioskiem terenie zadan rzadowych albo samorzadowych, sluzacych realizacji inwestycji celu publicznego, o ktorych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 i art. 48, postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zawiesza sie na czas nie dluzszy niz 12 miesiecy od dnia zlozenia wniosku. Jezeli w okresie zawieszenia postepowania administracyjnego nie uchwalono miejscowego planu albo nie ustalono lokalizacji inwestycji celu publicznego, zwiazanej z tymi zadaniami, decyzje wydaje sie pomimo braku tego uzgodnienia.";

8) w art. 60 uchyla sie ust. 2;

9) w art. 64 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przepisy art. 51 ust. 3, art. 52, art. 53 ust. 3-5a, art. 54, art. 55 i art. 56 stosuje sie odpowiednio do decyzji o warunkach zabudowy.".

Art. 11. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 oraz z 2004 r. Nr 26, poz. 225 i Nr 96, poz. 959) uchyla sie art. 149.

Art. 12. 1. Osoby, ktore w dniu wejscia w zycie niniejszej ustawy posiadaly uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomosci lub licencje zawodowe w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami, moga prowadzic dzialalnosc w tym zakresie bez spelnienia warunkow, o ktorych mowa odpowiednio w art. 174 ust. 7 i 8 oraz w art. 180 ust. 7 i 8 ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejsza ustawa, w okresie do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Podmioty, o ktorych mowa w art. 189 ustawy wymienionej w art. 1, moga do dnia 31 grudnia 2005 r. prowadzic dzialalnosc w zakresie zarzadzania nieruchomosciami bez spelnienia warunku okreslonego w tym przepisie.

Art. 13. 1. Osoby z wyksztalceniem wyzszym, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy rozpoczely studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomosci, moga ubiegac sie po ich ukonczeniu o nadanie uprawnien zawodowych w zakresie szacowania nieruchomosci, bez spelnienia warunku, o ktorym mowa w art. 177 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 1.

2. Osoby z wyksztalceniem srednim moga ubiegac sie o nadanie licencji zawodowej odpowiednio w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami lub zarzadzania nieruchomosciami, pod warunkiem ukonczenia kursu specjalistycznego, ktorego program zostal uzgodniony z ministrem wlasciwym do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, oraz jezeli zloza wniosek o dopuszczenie do postepowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2006 r. W przypadku osob z wyksztalceniem wyzszym ukonczenie kursu, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje sie za spelnienie warunku ukonczenia studiow podyplomowych, o ile zloza wniosek o dopuszczenie do postepowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 14. Uprawnienie, o ktorym mowa w art. 207 ust. 1 i 1a ustawy wymienionej w art. 1, wygasa, jezeli zadanie o oddanie nieruchomosci w uzytkowanie wieczyste w drodze umowy nie zostanie zgloszone do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 15. Przepis art. 229a ustawy wymienionej w art. 1 stosuje sie rowniez do spraw wszczetych i niezakonczonych do dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

Art. 16. 1. Osobom, ktore przed dniem 31 grudnia 2001 r. prowadzily bez licencji zawodowej dzialalnosc zawodowa w zakresie posrednictwa w obrocie nieruchomosciami lub zarzadzania nieruchomosciami, zalicza sie te dzialalnosc na poczet praktyki zawodowej.

2. Zaliczenia dzialalnosci, o ktorej mowa w ust. 1, na poczet praktyki zawodowej dokonuje Panstwowa Komisja Kwalifikacyjna na wniosek osoby ubiegajacej sie o nadanie licencji zlozony przed uplywem 5 lat od dnia wejscia w zycie niniejszej ustawy.

Art. 17. (uchylony).

Art. 18. Ogloszenie tekstu jednolitego ustawy o gospodarce nieruchomosciami nastapi w terminie 6 miesiecy od dnia ogloszenia niniejszej ustawy.

Art. 19. **) Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 3 miesiecy od dnia ogloszenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej podpisuje ustawe z pominieciem przepisow uznanych wyrokiem Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. (M. P. Nr 15, poz. 247) za niezgodne z Konstytucja oraz z nowym brzmieniem art. 19 stosownie do tego wyroku.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej:

A. Kwasniewski

*) Pominieto jako niezgodny z art. 118 ust. 1 i art. 119 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03 (M. P. Nr 15, poz. 247).


**) Tresc przepisu ustalona stosownie do wyroku Trybunalu Konstytucyjnego z dnia 24 marca 2004 r. sygn. akt K 37/03 (M.P. Nr 15, poz. 247).


1) Niniejsza ustawa zmienia sie ustawy: ustawe z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawe z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzajace ustawe o samorzadzie terytorialnym i ustawe o pracownikach samorzadowych, ustawe z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach, ustawe z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali, ustawe z dnia 26 pazdziernika 1995 r. o niektorych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawe z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow, ustawe z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkan bedacych wlasnoscia przedsiebiorstw panstwowych, niektorych spolek handlowych z udzialem Skarbu Panstwa, panstwowych osob prawnych oraz niektorych mieszkan bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa, ustawe z dnia 1 marca 2002 r. o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organow administracji rzadowej i jednostek im podporzadkowanych oraz o zmianie niektorych ustaw, ustawe z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawe z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiazkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870 i Nr 92, poz. 880.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673, Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155, poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26, z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1991 r. Nr 103, poz. 446 i Nr 107, poz. 464, z 1993 r. Nr 47, poz. 212 i Nr 131, poz. 629, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 31, poz. 118, Nr 84, poz. 384, Nr 85, poz. 388, Nr 89, poz. 415 i Nr 123, poz. 601, z 1995 r. Nr 99, poz. 486, z 1996 r. Nr 5, poz 33, Nr 90, poz. 405, Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 5, poz. 24, Nr 9, poz. 44, Nr 54, poz. 348 i Nr 68, poz. 435.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 76.

7) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 1990 r. Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984 i Nr 200, poz. 1682, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966 i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i Nr 93, poz. 894.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153, poz. 1271, Nr 216, poz. 1824 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.

10) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864.

11) Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 820, Nr 200, poz. 1689, Nr 230, poz. 1923 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2003 r. Nr 65, poz. 594.

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.