Tekst ujednolicony po zmianie z 30 stycznia 2002 r. Stan prawny na 8 marca 2002 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 wrzesnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm

Tekst ujednolicony na podstawie Dziennikow Ustaw:
  • z 1999 r. : Nr 80, poz. 911
  • z 2001 r. : Nr 74, poz. 792
  • z 2002 r. : Nr 14, poz. 133

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489 i Nr 110, poz. 1166) zarzadza sie, co nastepuje:

1. Wprowadza sie obowiazek stosowania Polskich Norm wymienionych w zalaczniku do rozporzadzenia.

2. Traca moc:

1) rozporzadzenie Ministra Przemyslu i Handlu z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm i norm branzowych (Dz. U. z 1994 r. Nr 20, poz. 71 i z 1997 r. Nr 129, poz. 843),

2) rozporzadzenie Ministra Przemyslu i Handlu z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych norm branzowych (Dz. U. Nr 42, poz. 159 i z 1997 r. Nr 129, poz. 842).

3. [stanowil, ze rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia (zostalo ogloszone 8 pazdziernika 1999 r.)]

Zalacznik

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIAZKOWEGO STOSOWANIA
Lp. Numer normy PN Tytul normy PN Zakres obowiazku stosowania normy
1 2 3 4
1 PN-90/A-55602 Ochrona pracy. Maszyny i urzadzenia oraz stanowiska pracy przemyslu ziemniaczanego. Wymagania bezpieczenstwa pracy i ergonomii. calosc normy
2 PN-B-13210:1997 Wyroby szklane i ceramiczne przeznaczone do kontaktu z zywnoscia. Dopuszczalne ilosci uwalnianego olowiu i kadmu. calosc normy
3 PN-93/C-01011 Produkty chemiczne stosowane w przemysle. Pobieranie probek. Zagadnienia bezpieczenstwa. calosc normy
4 PN-85/C-77023 Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. Wymagania mikrobiologiczne. calosc normy bez pkt 2
5 PN-93/C-77026 Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. Wytyczne ogolne wprowadzania do obrotu wyrobow kosmetycznych. calosc normy bez pkt 2.2d, 2.3e, 3.1, 3.4
6 PN-C-84081-02: 1998 Sol (Chlorek sodu). Sol spozywcza. calosc normy
7 PN-C-84910:1997 Gazy techniczne. Tlen sprezony. w zakresie wymagan i badan dla rodzaju M do celow medycznych i dla rodzaju S do celow spozywczych
8 PN-C-84911:1997 Gazy techniczne. Tlen skroplony. w zakresie wymagan i badan dla rodzaju M do celow medycznych i dla rodzaju S do celow spozywczych
9 PN-91/C-86003 Gornicze zapalniki elektryczne. Badania dopuszczeniowe. calosc normy
10 PN-92/C-86005 Gornicze materialy wybuchowe. Badania dopuszczeniowe. calosc normy
11 PN-92/C-86008 Gornicze pobudzacze wybuchowe. Badania dopuszczeniowe. calosc normy
12 PN-92/C-86009 Gornicze pobudzacze wybuchowe. Podzial, oznaczenie i wymagania. pkt 3, 4
13 PN-C-86020:1994 Gornicze zapalniki elektryczne. Wymagania. calosc normy
14 PN-C-86048:2001 Materialy wybuchowe. Splonka ZnT. calosc normy
15 PN-C-86049:1994 Materialy wybuchowe. Pentryt. calosc normy
16 PN-C-86050:1994 Materialy wybuchowe. Trojnitrotoluen. calosc normy
17 PN-93/C-86051 Materialy wybuchowe. Metanity. Wymagania. pkt 2
18 PN-93/C-86052 Materialy wybuchowe. Dynamity. Wymagania. pkt 2
19 PN-93/C-86053 Materialy wybuchowe. Karbonity. Wymagania. pkt 2
20 PN-93/C-86054 Materialy wybuchowe. Barbaryty. Wymagania. pkt 2
21 PN-93/C-86055 Materialy wybuchowe. Amonity. Wymagania. pkt 2
22 PN-C-86060:1997 Materialy wybuchowe. Glowiczki zapalnikowe termo- i cisnienioodporne. calosc normy
23 PN-C-86067:1997 + Az1:2000 Gornicze materialy wybuchowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania ogolne. calosc normy
24 PN-C-86079:1997 Technika strzalowa. Szybkozlacza. calosc normy
25 PN-C-86080:1998 Lonty detonujace. Lonty detonujace pentrytowe. calosc normy
26 PN-C-86203:1997 Prochy czarne. calosc normy
27 PN-85/C-94210/03 Smoczki gumowe. Wymagania i badania. calosc normy
28 PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe. Gazy weglowodorowe. Gazy skroplone C3-C4. wymagania i metody badan
29 PN-C-96025:1999 Przetwory naftowe. Benzyny silnikowe. Benzyny etylizowane. calosc normy
30 PN-90/D-56271 Obrabiarki do drewna - nieprodukcyjne. Ogolne wymagania bezpieczenstwa pracy w zakresie konstrukcji. calosc normy
31 PN-89/D-60256 Maszyny i urzadzenia do obrobki drewna. Ogolne wymagania bezpieczenstwa pracy w zakresie konstrukcji. calosc normy
32 PN-84/E-06311 Oprawy do oswietlenia mieszkan i wnetrz uzytecznosci publicznej. pkt 2.3, 2.4, 2.5
33 PN-88/E-06514 Gornicze omomierze strzalowe i probniki ciaglosci obwodu. Wymagania i badania. calosc normy
34 PN-87/E-08111 Elektryczne urzadzenia przeciwwybuchowe. Urzadzenia hermetyzowane masa izolacyjna. Klasyfikacja, wymagania i metody badan. calosc normy
35 PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa. pkt 1.2
36 PN-79/E-08510 Elektroenergetyczny sprzet ochronny. Neonowe uzgadniacze faz. calosc normy
37 PN-91/E-90100 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do odbiornikow ruchomych i przenosnych. Ogolne wymagania i badania. pkt 2
38 PN-89/E-90140 Przewody elektroenergetyczne o izolacji i oponie gumowej do gorniczych odbiornikow ruchomych i przenosnych. Wymagania i badania. pkt 2
39 PN-F-06000-1: 1998 Meble biurowe. Postanowienia ogolne. pkt 3.1
40 PN-F-06001-1: 1994 + Az1:2000 Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogolne. pkt 3.1
41 PN-91/F-06008 Meble dla dzieci. Wymagania i badania. pkt 3.1, 3.2, tabl. 3, lp. 3 i 4
42 PN-93/G-02010 Kopalniane stacje ratownictwa gorniczego. Zasady projektowania. calosc normy
43 PN-G-02100:1996 Gornictwo odkrywkowe. Szerokosc pasow ochronnych wyrobisk odkrywkowych. calosc normy
44 PN-G-02105:1996 Gornictwo odkrywkowe. Odleglosci sieci trakcyjnej od szyn torow i od budowli. calosc normy
45 PN-G-02600:1996 Ochrona pracy w gornictwie. Oswietlenie podziemnych wyrobisk zakladow gorniczych. calosc normy
46 PN-G-02700-1:1999 Ochrona pracy w gornictwie. Zwalczanie zagrozenia stwarzanego przez prady bladzace w zakladach gorniczych. Wymagania ogolne. calosc normy bez pkt 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.7
47 PN-G-02700-2:2000 Ochrona pracy w gornictwie. Zwalczanie zagrozenia stwarzanego przez prady bladzace w zakladach gorniczych. Ograniczanie powstawania i rozprzestrzeniania sie pradow bladzacych. calosc normy
48 PN-G-02700-3:2000 Ochrona pracy w gornictwie. Zwalczanie zagrozenia stwarzanego przez prady bladzace w zakladach gorniczych. Pomiary pradow bladzacych i ocena zagrozenia w miejscach prowadzenia robot strzelniczych i skladowania srodkow strzalowych. calosc normy
49 PN-85/G-02701 Gornicze elektryczne zapalarki strzalowe. calosc normy
50 PN-89/G-02702 Przyrzady do badania gorniczych elektrycznych zapalarek strzalowych. Impulsometry strzalowe. calosc normy
51 PN-87/G-04026 Ciecze hydrauliczne stosowane w systemach maszyn i urzadzen gorniczych. Metody badan i oceny palnosci. calosc normy
52 PN-G-04035:1994 Ochrona czystosci powietrza w zakladach gorniczych. Pomiar stezenia zapylenia powietrza oraz oznaczanie zawartosci wolnej krzemionki w pyle. calosc normy
53 PN-G-04037:1998 Zabezpieczenia przeciwwybuchowe zakladow gorniczych. Zabezpieczenie przed wybuchem pylu weglowego. Oznaczanie zawartosci czesci niepalnych w pyle kopalnianym. calosc normy
54 PN-G-04151:1997 Wentylatory kopalniane. Wyznaczanie podstawowych parametrow halasu w warunkach ruchowych. calosc normy
55 PN-70/G-04161 Wentylatory kopalniane glowne. Badanie podstawowych parametrow pracy. calosc normy
56 PN-74/G-04165 Wentylatory osiowe miejscowego przewietrzania. Podstawowe wymagania. calosc normy
57 PN-G-04210:1996 Szyby gornicze. Obudowy i zbrojenia szybow. Ogolne zasady badan. calosc normy
58 PN-G-04211:1996 Szyby gornicze. Obudowa betonowa. Kryteria oceny i metody badan. calosc normy
59 PN-91/G-04510 Paliwa stale. Symbole i wspolczynniki przeliczeniowe. calosc normy
60 PN-93/G-04558 Wegiel kamienny. Oznaczanie wskaznika samozapalnosci. calosc normy
61 PN-G-05002:1997 Gornictwo. Betonowe tamy wodne jednodrzwiowe na cisnienie 0,5, 1,0, 1,5 MPa w podziemnych zakladach gorniczych. Zasady projektowania i wykonania. calosc normy
62 PN-G-05012:1997 Przewietrzanie wyrobisk gorniczych. Sluzowe tamy wentylacyjne. Zasady projektowania i wykonania. calosc normy
63 PN-G-05013:1997 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyle w zakladach gorniczych. Zasady projektowania wzajemnego usytuowania torow, sciekow i posadowien obudowy. calosc normy
64 PN-G-05018:1997 Przewietrzanie kopaln. Wejscia sluzowe i wlazy do kanalow wentylacyjnych. Zasady projektowania. calosc normy
65 PN-G-05019:1997 Gornictwo. Kopalniane tamy wodne pelne. Zasady projektowania i wykonania. calosc normy
66 PN-G-05021:1997 Gornictwo. Tamy wodne z drzwiami dla komor w glownym odwadnianiu podziemnych zakladow gorniczych. Zasady projektowania i wykonania. calosc normy
67 PN-G-05100:1998 Gornictwo. Podziemne stale sklady materialow wybuchowych. Wytyczne projektowania i wykonania. calosc normy
68 PN-G-05600:1998 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Obudowa powlokowa. Zasady projektowania i obliczen statycznych. calosc normy
69 PN-G-06009:1997 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyle w zakladach gorniczych. Odstepy ruchowe i wymiary przejscia dla ludzi. calosc normy
70 PN-90/G-06011 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyle w kopalniach. Wyrobiska obudowane odrzwiami z ksztaltownikow korytkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. calosc normy
71 PN-G-06016:1997 Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyle w zakladach gorniczych. Przejscia nad urzadzeniami transportowymi. Wymagania. calosc normy
72 PN-G-06020:1994 Podziemne wyrobiska gornicze dla ruchu samojezdnych maszyn gorniczych. Podzial i wymagania. calosc normy
73 PN-G-06031:1998 Ruch samojezdnych maszyn gorniczych. Znaki na drogach podziemnych. calosc normy
74 PN-G-06102:1996 Podziemne wyrobiska zakladow gorniczych. Stacje pomiarowe powietrza. Wymagania. calosc normy
75 PN-G-06105:1998 Gornictwo. Podziemne sklady paliw. Wymagania. calosc normy
76 PN-84/G-09000.01 Mapy gornicze. Podzial i okreslenia. calosc normy
77 PN-84/G-09000.03 Mapy gornicze. Wymagania podstawowe. calosc normy
78 PN-72/G-09001 Mapy gornicze. Wzorce, nazwy i symbole barw. calosc normy
79 PN-72/G-09003 Mapy gornicze. Umowne znaki obiektow i urzadzen na powierzchni. calosc normy
80 PN-70/G-09004 Mapy gornicze. Umowne znaki podziemnych wyrobisk gorniczych. calosc normy
81 PN-76/G-09005 Mapy gornicze. Umowne znaki skal i surowcow mineralnych. calosc normy
82 PN-72/G-09006 Mapy gornicze. Umowne znaki zagrozen i urzadzen zabezpieczajacych w wyrobiskach podziemnych. calosc normy
83 PN-72/G-09007 Mapy gornicze. Umowne znaki granic. calosc normy
84 PN-74/G-09008 Mapy gornicze. Umowne znaki podziemnych urzadzen transportowych, maszyn przodkowych oraz urzadzen energetycznych. calosc normy
85 PN-75/G-09009 Mapy gornicze. Umowne znaki wentylacyjne. calosc normy
86 PN-78/G-09010 Mapy gornicze. Umowne znaki geologiczne rozne. pkt 39
87 PN-73/G-09016 Mapy gornicze. Umowne znaki wyrobisk odkrywkowych i zwalowisk. calosc normy
88 PN-73/G-09017 Mapy gornicze. Umowne znaki robot strzelniczych w gornictwie odkrywkowym. calosc normy
89 PN-73/G-09018 Mapy gornicze. Umowne znaki urzadzen i obiektow w gornictwie odkrywkowym. calosc normy
90 PN-75/G-09019 Mapy gornicze. Umowne znaki gospodarki terenami w gornictwie odkrywkowym. calosc normy
91 PN-75/G-09020 Mapy gornicze. Umowne znaki rekultywacji w gornictwie odkrywkowym. calosc normy
92 PN-75/G-09021 Mapy gornicze. Umowne znaki otworow wiertniczych w gornictwie odkrywkowym calosc normy
93 PN-G-09051:1997 Miernictwo gornicze. Szyby, wieze szybowe i urzadzenia wyciagowe. Wyznaczanie i utrwalanie charakterystycznych punktow oraz osi. calosc normy
94 PN-93/G-11010 Gornictwo. Materialy do podsadzki hydraulicznej. Wymagania i badania. calosc normy
95 PN-G-11020:1994 Gornictwo. Pyl kamienny przeciwwybuchowy. calosc normy
96 PN-G-14100:1997 Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Beton natryskowy. Wymagania i badania. calosc normy
97 PN-G-36000:1997 Napedy spalinowe dla podziemnych pojazdow gorniczych. Wymagania. calosc normy
98 PN-G-42041:1997 Srodki ochronne i zabezpieczajace w elektroenergetyce kopalnianej. System uziemiajacych przewodow ochronnych. Wymagania. calosc normy
99 PN-G-42042:1998 Srodki ochronne i zabezpieczajace w elektroenergetyce kopalnianej. Zabezpieczenia zwarciowe i przeciazeniowe. Wymagania i zasady doboru. calosc normy
100 PN-G-43026:1998 Przewietrzanie wyrobisk gorniczych drazonych z wykorzystaniem samojezdnych maszyn spalinowych. Lutniociagi wentylacyjne. Okreslanie podstawowych parametrow. calosc normy
101 PN-G-43055:1998 Przewietrzanie wyrobisk gorniczych. Wentylatory wolnostrumieniowe. Zasady zabudowy i eksploatacji. calosc normy
102 PN-G-44100:1996 Gornictwo. Rurociagi odmetanowania. calosc normy
103 PN-G-46200:1994 +Az1:2001 Naczynia wyciagowe. Zawieszenia linowe nosne z sercowka samozaciskowa. Wymagania i badania. calosc normy
104 PN-G-46201:1997 Gornicze wyciagi szybowe. Zawieszenia lin wyrownawczych. Wymagania i badania. calosc normy
105 PN-G-46203:1996 Gornicze wyciagi szybowe. Kola linowe kierujace. Wymagania i badania. calosc normy
106 PN-G-46205:1997 Gornicze wyciagi szybowe. Naczynia wyciagowe stalowe. Wymagania i badania. calosc normy
107 PN-G-46206:1997 Gornicze wyciagi szybowe. Odpornosc cieplna hamulcow tarczowych maszyn wyciagowych. Wymagania i badania. calosc normy
108 PN-G-46221:1997 Szyby gornicze. Zamkniecia przeciwpozarowe zrebow szybow wdechowych. Wymagania. calosc normy
109 PN-G-46222:1997 Szyby gornicze. Przedzialy drabinowe. Wymagania i badania. calosc normy
110 PN-G-46224:1997 Szyby gornicze. Zbrojenia sztywne. Wymagania i badania calosc normy
111 PN-G-46225:1997 Szyby gornicze. Polaczenia kotwiowe zbrojenia z obudowa szybu. Wymagania i badania. calosc normy
112 PN-93/G-46608 Liny wyciagowe o konstrukcji zamknietej stosowane w kopalniach. Techniczne warunki odbioru. calosc normy
113 PN-G-47050:1997 Ochrona pracy w gornictwie. Sygnalizacja optyczna i akustyczna w podziemnych wyrobiskach zakladow gorniczych. Wymagania. calosc normy
114 PN-G-47061:1996 Gornicze koleje podziemne. Nawierzchnie torowe. Wymagania. calosc normy
115 PN-G-47071:1997 Gornicze koleje podziemne. Ladownie baterii akumulatorow trakcyjnych. Wymagania. calosc normy
116 PN-G-47072:1997 Gornicze koleje podziemne. Stacje osobowe. Wymagania. calosc normy
117 PN-G-49001:1997 Gornicze koleje podziemne. Sygnaly i znaki kolejowe. calosc normy
118 PN-G-49002:1996 + Az1:2001 Sygnalizacja w transporcie podziemnym. Sygnaly i znaki dla pieszych. calosc normy
119 PN-93/G-50000 Ochrona pracy. Maszyny i urzadzenia gornicze. Ogolne wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
120 PN-93/G-50001 Ochrona pracy. Wyposazenie elektryczne maszyn i urzadzen gorniczych. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
121 PN-G-50003:1996 Ochrona pracy w gornictwie. Urzadzenia elektryczne gornicze w wykonaniu normalnym. Wymagania i badania. calosc normy
122 PN-G-50004:1994 + Az1:2001 Ochrona pracy. Przenosniki zgrzeblowe. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy bez pkt 2.19.3
123 PN-G-50005:1997 Ochrona pracy w gornictwie. Przenosniki tasmowe. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
124 PN-G-50006:1997 Ochrona pracy w gornictwie. Urzadzenia automatyki i telekomunikacji gorniczej. Wymagania i badania. calosc normy
125 PN-G-50017:1996 Ochrona pracy w gornictwie. Lokomotywy kopalniane podziemne z napedem elektrycznym. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
126 PN-G-50019:1997 Ochrona pracy w gornictwie. Wozy szynowe do transportu osob. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
127 PN-G-50020:1994 Ochrona pracy. Wozy kopalniane urobkowe i materialowe. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
128 PN-G-50032:1996 Ochrona pracy w gornictwie. Urzadzenia strugowe. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
129 PN-G-50033:1996 Ochrona pracy w gornictwie. Ladowarki. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
130 PN-G-50034:1994 Ochrona pracy. Kombajny scianowe. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
131 PN-93/G-50035 Ochrona pracy. Kombajny chodnikowe. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
132 PN-G-50038:1997 Ochrona pracy w gornictwie. Urzadzenia kotwiaco-przesuwajace przenosnikow zgrzeblowych i strugow. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
133 PN-G-50041:2000 Ochrona pracy w gornictwie. Obudowy scianowe zmechanizowane. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
134 PN-G-50042:1996 + Az1:2000 Ochrona pracy w gornictwie. Scianowe kompleksy zmechanizowane. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy bez pkt 2.15
135 PN-93/G-50051 Ochrona pracy. Ciagarki gornicze lancuchowe reczne. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
136 PN-93/G-50052 Ochrona pracy. Ciagarki gornicze linowe reczne. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
137 PN-G-50053:1997 Ochrona pracy w gornictwie. Wciagarki bebnowe wolnobiezne. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
138 PN-G-50071:1996 Ochrona pracy w gornictwie. Agregaty zasilajace hydrauliczne. Wymagania bezpieczenstwa i ergonomii. calosc normy
139 PN-G-50090:1997 Ochrona pracy w gornictwie. Siec elektryczna trakcji przewodowej. Wymagania. calosc normy
140 PN-G-52101:1997 Gornictwo. Kopalniane magazyny awaryjne. Wymagania. calosc normy
141 PN-G-50251:1998 Gornictwo odkrywkowe. Urzadzenia sygnalizacji pozarowej na koparkach i zwalowarkach. Wymagania podstawowe. calosc normy
142 PN-93/G-58000 Puszki na gornicze materialy wybuchowe. calosc normy
143 PN-93/G-58001 Ladownice na gornicze zapalniki elektryczne. calosc normy
144 PN-92/G-59001 Samojezdne maszyny gornicze. Konstrukcje chroniace operatora przed obwalami skal. Wymagania i badania. calosc normy
145 PN-G-59002:1994 Samojezdne maszyny gornicze. Widocznosc ze stanowiska pracy operatora. Wymagania i badania. calosc normy
146 PN-G-59003:1998 Samojezdne maszyny gornicze. Urzadzenia klimatyzacyjne. Wymagania i badania. calosc normy
147 PN-73/G-60005 Tamy bezpieczenstwa. Zasady projektowania i wykonania. calosc normy
148 PN-73/G-60101 Przewietrzanie wyrobisk gorniczych. Tamy wentylacyjne. Zasady projektowania i wykonania. calosc normy
149 PN-H-01201:1997 Obrobka cieplna. Piece z atmosfera regulowana. Wymagania bezpieczenstwa dotyczace budowy i eksploatacji. calosc normy
150 PN-H-01203:1997 Obrobka cieplna. Przemyslowe piece prozniowe. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa budowy i eksploatacji. calosc normy
151 PN-88/H-54553 Maszyny i urzadzenia odlewnicze. Ogolne wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
152 PN-88/H-54555 Maszyny i urzadzenia odlewnicze. Urzadzenia do czyszczenia odlewow. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
153 PN-88/H-54556 Maszyny i urzadzenia odlewnicze. Kokilarki. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
154 PN-89/H-54558 Maszyny i urzadzenia odlewnicze. Maszyny i urzadzenia do przygotowania materialow formierskich. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
155 PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna. Kesy i prety kwadratowe walcowane na goraco na butle do gazow technicznych i cisnieniowe zbiorniki stale. calosc normy
156 PN-H-93441-1 do 10:1994 + Az1:2000 do 93441-1 + Az1:2000 do 93441-3 Ksztaltowniki stalowe walcowane na goraco dla gornictwa. Ogolne wymagania i badania oraz wymiary. calosc normy
157 PN-I-73005-1:1997 Rejestratory transakcyjne z pamiecia fiskalna. Wymagania ogolne i badania. calosc normy
158 PN-I-73005-2:1998 Rejestratory transakcyjne z pamiecia fiskalna. Kasy rejestrujace. Wymagania i badania. calosc normy
159 PN-I-73005-3:1998 Rejestratory transakcyjne z pamiecia fiskalna. Terminale sklepowe. Wymagania i badania. calosc normy
160 PN-79/M-40300 Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego. pkt 3.1, 3.2, 3.7.2, 3.7.6, 3.7.7, 3.8, 3.9
161 PN-87/M-40301 Gazowe grzejniki wody przeplywowej. Wymagania i badania. calosc normy
162 PN-89/M-40302 Promienniki gazowe. calosc normy
163 PN-86/M-40305 Urzadzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania ogolne. calosc normy
164 PN-87/M-40307 Ogrzewacze pomieszczen gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania. calosc normy
165 PN-71/M-40321 Reduktory do gazu propanowo-butanowego. Ogolne wymagania i badania. calosc normy
166 PN-81/M-55720/00 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
167 PN-81/M-55720/01 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji tokarek. calosc normy
168 PN-81/M-55720/02 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji frezarek. calosc normy
169 PN-81/M-55720/03 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji szlifierek. calosc normy
170 PN-81/M-55720/04 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji wiertarko-frezarek. calosc normy
171 PN-81/M-55720/05 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji wiertarek. calosc normy
172 PN-81/M-55720/06 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji obrabiarek do uzebien. calosc normy
173 PN-81/M-55720/07 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji strugarek, dlutownic i przeciagarek. calosc normy
174 PN-81/M-55720/08 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji przecinarek. calosc normy
175 PN-81/M-55720/09 Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji obrabiarek zespolowych i linii obrabiarek zespolowych. calosc normy
176 PN-92/M-66026 Tloczniki. Stopnie zagrozenia. calosc normy
177 PN-88/M-66027 Tloczniki. Ogolne wymagania bezpieczenstwa. calosc normy
178 PN-89/M-68050/01 Maszyny do obrobki plastycznej metali. Ogolne wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
179 PN-89/M-68050/03 Maszyny do obrobki plastycznej metali. Prasy srubowe. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
180 PN-89/M-68050/04 Maszyny do obrobki plastycznej metali. Zwijarki do blach. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
181 PN-90/M-68050/05 Maszyny do obrobki plastycznej metali. Prasy hydrauliczne. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
182 PN-90/M-68050/06 Maszyny do obrobki plastycznej metali. Nozyce. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
183 PN-91/M-68050/07 Maszyny do obrobki plastycznej metali. Mloty. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
184 PN-91/M-68050/08 Maszyny do obrobki plastycznej metali. Maszyny automatyczne i polautomatyczne. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
185 PN-92/M-68050/09 Maszyny do obrobki plastycznej metali. Prasy krawedziowe. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
186 PN-92/M-68050/10 Maszyny do obrobki plastycznej metali. Maszyny do prostowania. Wymagania bezpieczenstwa w konstrukcji. calosc normy
187 PN-79/M-69221 Butle do gazow. Butle stalowe spawane. calosc normy
188 PN-M-69228:1994 + A1:1997 + Az2:2000 Butle do gazow. Zawory do butli. Wymagania i badania. calosc normy
189 PN-90/M-77006 Szybkowary. Ogolne wymagania i badania. calosc normy
190 PN-89/M-77271 Kuchenki gazowe turystyczne. calosc normy
191 PN-89/M-77275 Urzadzenia gazowe turystyczne. Ogolne wymagania i metody badan. calosc normy
192 PN-85/N-74010/01 Olowki i kredki. Postanowienia ogolne. pkt 3.1.1 i 3.1.4 w zakresie toksycznosci powloki
193 PN-91/N-98100 Wozki dzieciece. calosc normy bez pkt 3.3
194 PN-75/O-79707 Butelki do napojow gazowanych. calosc normy
195 PN-P-50425:1995 Pergamin sztuczny kwasowy i papiery pergaminowe. Wlasciwosci, wymagania i metody badan. calosc normy
196 PN-90/P-50440 Papier sniadaniowy. pkt 3.1 w zakresie parametrow jakosci zdrowotnej i obowiazku posiadania atestu
197 PN-90/P-50549 Wata celulozowa. calosc normy
198 PN-P-82011:1996 Tekstylia. Dopuszczalne zawartosci formaldehydu. calosc normy do 2002.06.17
199 PN-P-84004:1996 Tekstylia. Dzianiny i wyroby dziewiarskie. Wartosci wskaznika zmiany wymiarow po praniu. calosc normy
200 PN-79/P-84512 Pieluszki. calosc normy do 2002.06.17
201 PN-84/P-84515 Koszulki i kaftaniki z tkanin dla niemowlat. calosc normy do 2002.06.17
202 PN-90/P-84531 + A1:1997 + Ap1:1999 Wyroby konfekcyjne. Oznaczenie. calosc normy do 2002.06.17 bez umieszczania na etykiecie wyrobu: - skroconego symbolu - roku produkcji
203 PN-85/P-84752 Dzianiny i wyroby dziane. Wskazniki odpornosci wybarwien. calosc normy
204 PN-90/P-84753 + A1:1997 + Ap1:1999 Wyroby dziane. Oznaczanie calosc normy do 2002.06.17 bez umieszczania na etykiecie wyrobu: - skroconego symbolu - znaku KJ
205 PN-93/R-02001/01 Ciagniki i maszyny rolnicze i lesne. Techniczne srodki zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogolne. calosc normy
206 PN-S-76021:1998 +Az1:2001 Instalacja elektryczna pojazdow samochodowych. Wymagania i metody badan. calosc normy
207 PN-Z-87000:1998 Ceratki i podklady niemowlece. calosc normy
208 PN-Z-87001:1998 Odciagacze pokarmu kobiecego. calosc normy
209 PN-Z-87002:1998 Gruszki medyczne. calosc normy
210 PN-EN 228: 1999 Przetwory naftowe. Benzyny silnikowe. Benzyny bezolowiowe. calosc normy
211 PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. calosc normy
212 PN-EN 590: 1999 + Ap1:2000 Przetwory naftowe. Oleje napedowe. calosc normy
213 PN-EN 716-1:1999 Meble. Lozka dzieciece i lozka dzieciece skladane mieszkaniowe. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa. calosc normy
214 PN-EN 775:1998 Roboty przemyslowe. Bezpieczenstwo. calosc normy
215 PN-EN 982:1998 Bezpieczenstwo maszyn. Wymagania bezpieczenstwa dotyczace ukladow hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementow. Hydraulika. calosc normy
216 PN-EN 50060 + A1:1998 Spawalnicze zrodla energii do recznego spawania lukowego o ograniczonym czasie obciazenia. calosc normy
217 PN-EN 50144-1:2000 Bezpieczenstwo uzytkowania narzedzi recznych o napedzie elektrycznym. Wymagania ogolne. calosc normy
218 PN-EN 60065:2001 Elektroniczne urzadzenia foniczne, wizyjne i podobne. Wymagania bezpieczenstwa uzytkowania. calosc normy
219 PN-EN 60335-1: 1999 + A14:2001 + A15:2001 +Ap1:2000 +A2:2001 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow do uzytku domowego i podobnego. Wymagania ogolne. calosc normy
220 PN-EN 60335-2-35:1999 +Ap:2000 Bezpieczenstwo elektrycznych przyrzadow do uzytku domowego i podobnego. Wymagania szczegolowe dla przeplywowych ogrzewaczy wody. calosc normy
221 PN-EN-60974-1:1997 Wymagania bezpieczenstwa dotyczace urzadzen do spawania lukowego. Spawalnicze zrodla energii. calosc normy
222 PN-EN 61010-1: 1999 + A2:1999 Wymagania bezpieczenstwa elektrycznych przyrzadow pomiarowych, automatyki i urzadzen laboratoryjnych. Wymagania ogolne. calosc normy
223 PN-IEC 34-5:1998 Maszyny elektryczne wirujace. Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez oslony maszyn elektrycznych wirujacych (kod IP). calosc normy
224 PN-IEC 320-1: 1998 Nasadki i wtyki do uzytku domowego i podobnych ogolnych zastosowan. Wymagania ogolne. calosc normy
225 PN-IEC 832:1994 Drazki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napieciem. calosc normy
226 PN-IEC 884-1 + A#:1996 Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego. Wymagania ogolne. calosc normy
227 PN-IEC 60038: 1999 Napiecia znormalizowane IEC. calosc normy
228 PN-ISO 32:1994 Sprzet medyczny. Butle do gazow medycznych. Oznakowanie zawartosci. calosc normy
229 PN-ISO 3154:1997 Liny splotkowe do wyciagow gorniczych. Techniczne warunki dostawy. calosc normy
230 PN-ISO 4210:1999 Rowery. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa rowerow dwukolowych. calosc normy
231 PN-ISO 8098+A1:1999 Rowery. Wymagania bezpieczenstwa dla rowerow dzieciecych. calosc normy

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.