Sierpien 2000


JUZ OBOWIAZUJA

31 sierpnia:

OSWIATA

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie ministra finansow w sprawie klasyfikacji czesci budzetowych oraz okreslenia ich dysponentow zostalo wzbogacone w § 1 w nastepujacy zapis: "14. Rzecznik praw dziecka" (Dz. U. nr 72, poz. 841),

WYBORY PREZYDENTA

 • dwa rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji dotyczace: powolywania obwodowych komisji wyborczych; diet i zwrotu kosztow podrozy oraz zryczaltowanej diety dla czlonkow komisji wyborczych (Dz. U. nr 72, poz. 847 i 848),

29 sierpnia:

RYBOLOWSTWO MORSKIE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace wzory legitymacji i odznaki sluzbowej inspektora rybolowstwa morskiego (Dz. U. nr 67, poz. 803),

POLICJA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji dotyczace odznak policyjnych oraz zasad i trybu ich nadawania (Dz. U. nr 67, poz. 804); patrz tekst "Tylko dla asow".

28 sierpnia:

VAT

 • niektore przepisy znowelizowanej 20 lipca ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 68, poz. 805); jej ujednolicony tekst drukowalismy 25 sierpnia; patrz takze tekst "Zwolnieni z obowiazku ustalenia zapasow"

27 sierpnia:

OBLIGACJE

 • znowelizowana 29 czerwca ustawa o obligacjach (Dz. U. nr 60, poz. 702); jej ujednolicony tekst drukowalismy 9 sierpnia.

26 sierpnia:

URZEDNICY

STREFY EKONOMICZNE

 • zmienione 30 czerwca dwa rozporzadzenia Rady Ministrow dotyczace legnickiej i lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. nr 66, poz. 788 i 789),

ZOBOWIAZANIA OFFSETOWE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o zasadach zaliczania zobowiazan offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzetu wojskowego na poczet wartosci umowy offsetowej i wielkosci mnoznikow dla zobowiazan offsetowych bezposrednich i posrednich (Dz. U. nr 66, poz. 792),

RACHUNKOWOSC

 • zmodyfikowane 2 sierpnia rozporzadzenie ministrow finansow dotyczace zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. nr 66, poz. 794),

AGENCJE CELNE

 • znowelizowane 7 sierpnia rozporzadzenie ministra finansow o agencjach i agentach celnych (Dz. U. nr 66, poz. 795),

WETERYNARZE

 • w rozporzadzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 grudnia 1997 r. dotyczacym weterynaryjnej kontroli granicznej, przy przejsciach z Ukraina trzeba dopisac "Korczowa (drogowe)", a przy przejsciach lotniczych: "Rzeszow-Jesionka" (Dz. U. nr 676, poz. 796),

ZEGLUGA SRODLADOWA

 • minister transportu i gospodarki morskiej zmienil 28 lipca rozporzadzenie o rejestrze administracyjnym polskich statkow zeglugi srodladowej; za rejestracje placi sie teraz: od statkow z wlasnym napedem o pow. do 20 mkw. - 80 zl, a ponad 20 mkw. - 400 zl; od statkow bez wlasnego napedu - odpowiednio 40 zl i 80 zl (Dz. U. nr 66, poz. 801),

24 sierpnia:

ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE

 • znowelizowana 26 lipca ustawa o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, ktora przede wszystkim poszerzyla tresc art. 55 okreslajacego dochody Funduszu Pracy. Teraz sa nimi takze dochody z tytulu posiadania oraz zbywania akcji i udzialow spolek, fundacji i innych osob prawnych, nabytych przed 1 stycznia 2000 r. ze srodkow Funduszu Pracy. Fundusz, za zgoda wlasciwych ministrow, moze zaciagac kredyty i pozyczki na uzupelnienie srodkow niezbednych na wyplate zasilkow dla bezrobotnych, lecz ich laczna kwota nie moze w zadnym czasie przekroczyc kwoty stanowiacej rownowartosc 8,55 proc. dochodow FP, planowanych na dany rok (Dz. U. nr 70, poz. 820),

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace parametry techniczne i warunki stosowania panstwowego systemu odniesien przestrzennych, ktory stosuje sie w pracach geodezyjnych i kartograficznych oraz w systemach informacji o terenie, wykonywanych do celow gospodarczych (Dz. U. nr 70, poz. 821),

USLUGI TURYSTYCZNE

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej wymieniajace roznego rodzaju dokumenty (dyplomy, zaswiadczenia, swiadectwa, wpisy) dokumentujace znajomosc jezyka obcego przez przewodnikow turystycznych i pilotow wycieczek (Dz. U. nr 70, poz. 824).

OBSZAR CELNY

 • Rada Ministrow w zalaczniku do rozporzadzenia podala szczegolowy opis granic wolnego obszaru celnego w Szczecinie; zarzadzajacym nim jest Zarzad Morskiego Portu Szczecin-Swinoujscie S.A. (Dz. U. nr 65, poz. 757),
 • do 31 grudnia 2000 r. minister gospodarki ustanowil nieautomatyczna rejestracje obrotu w przywozie na polski obszar celny odziezy uzywanej i innych artykulow uzywanych - kod PCN 6309 00 00 0. Minimalna ilosc towaru, na jaka moze byc udzielone pozwolenie na przywoz, to 20 ton (Dz. U. nr 65, poz. 766),
 • przedsiebiorca ubiegajacy sie o wydanie pozwolenia na przywoz odziezy uzywanej jest obowiazany przedlozyc takze kopie dokumentu potwierdzajacego, ze kontrahent zagraniczny poddal ja dezynfekcji i dezynsekcji (Dz. U. nr 65, poz. 767),
 • zmienione 27 lipca rozporzadzenie ministra gospodarki dotyczace pozwolen na przywoz towarow na polski obszar celny lub wywoz towarow z polskiego obszaru celnego (Dz. U. nr 65, poz. 768); patrz tekst "Import z ograniczeniami",

ZAKLADY PRACY CHRONIONEJ

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej okreslajace wzory informacji przedstawianych przez prowadzacego zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej oraz sposob ich przedstawiania (Dz. U. nr 65, poz. 771),

WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

 • piec rozporzadzen ministra sprawiedliwosci (cztery nowelizacje, jedno nowe) dotyczace gratyfikacji finansowych naleznych: tlumaczom przysieglym, lawnikom nie pozostajacym w stosunku pracy; swiadkom i stronom w postepowaniu sadowym; za udzial w posiedzeniach kolegiow do spraw wykroczen; za przeprowadzanie dowodu z opinii bieglych w postepowaniu sadowym (Dz. U. nr 65, poz. 772 -776); patrz tekst "Procent rozny, podstawa taka sama",

OSOBOWOSC PRAWNA

 • osobowosc prawna uzyskal Diecezjalny Osrodek Duszpasterstwa Trzezwosci Diecezji Kaliskiej im. sw. Jozefa Opiekuna, z siedziba w Kowalewie (Dz. U. nr 65, poz. 778),

STRAZ GRANICZNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji na temat pomocy finansowej (jej wysokosci i zasad zwrotu) na uzyskanie lokalu mieszkalnego w spoldzielni mieszkaniowej albo domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego stanowiacego odrebna nieruchomosc funkcjonariuszowi Strazy Granicznej, ktory nie otrzymal lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale (Dz. U. nr 65, poz. 779),

RUCH DROGOWY

 • legitymacje potwierdzajace uprawnienia osob, o ktorych mowa w art. 8 kodeksu drogowego (dotyczy osob niepelnosprawnych), do niestosowania sie do niektorych znakow drogowych wydaje starosta na podstawie zaswiadczenia lekarskiego; wzor takiej legitymacji jest zalacznikiem do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki miejskiej (Dz. U. nr 65, poz. 781).

23 sierpnia:

MONETY

 • wchodza do obiegu monety nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 200 zl; na odwrotnej stronie maja napis: SOLIDARNOSC/1980-2000 (M. P. nr 23, poz. 484).

22 sierpnia:

PIELEGNIARKI I POLOZNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia okreslajace ramowy program stazu pielegniarki i poloznej, sposob i tryb jego odbywania oraz zaliczania, zakres uprawnien zawodowych w trakcie stazu i wysokosc wynagrodzenia oraz zasady finansowania i organizacji stazu (Dz. U. nr 69, poz. 816),

CLO

 • w zalaczniku nr 1 do rozporzadzenie Rady Ministrow z 28 lipca tego roku w sprawie kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Czech, Slowacji, Wegier, Rumunii, Slowenii i Bulgarii pozycje towarowe okreslone kodem CPN 2402 i 2403 (chodzi o wyroby tytoniowe) otrzymaly nowe brzmienie (Dz. U. nr 64, poz. 751),
 • Rada Ministrow do 31 grudnia 2000 r. ustanowila kontyngent taryfowy wartosciowy -134,785 euro - na niektore towary przywozone z zagranicy dla celow wojskowych, ochrony bezpieczenstwa panstwa, policyjnych i obslugi granicznej z obnizona zerowa stawka celna (Dz. U. nr 64, poz. 754).

20 sierpnia:

 • po trzymiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach (Dz. U. nr 40, poz. 469); patrz tekst "W pralniach i farbiarniach"

18 sierpnia:

ADWOKACI

 • jeden przepis znowelizowanej 16 marca ustawy - prawo o adwokaturze (Dz. U. nr 39, poz. 439); patrz tekst "Zawsze ubezpieczeni",

PRAWO BUDOWLANE

 • rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. nr 63, poz. 735),

ZNACZKI POCZTOWE

 • plan emisji znaczkow pocztowych na 2001 r. (M. P. nr 23, poz. 483).

17 sierpnia:

PRZEMYSL OBRONNY

 • zmodyfikowane zalaczniki do rozporzadzenia Rady Ministrow z 28 kwietnia 1999 r. dotyczacego swiadczen przedemerytalnych dla zwalnianych z pracy z przyczyn dotyczacych pracodawcy z zakladow objetych programem restrukturyzacji przemyslu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sil Zbrojnych (Dz. U. nr 68, poz. 807),

STATUTY

 • statut Ministerstwa Pracy i Polityki Spolecznej (Dz. U. nr 68, poz. 808),

ROZWOJ REGIONALNY

 • akt wykonawczy do ustawy o zasadach wspierania rozwoju regionalnego. Wynika z niego, w celu wylonienia przedstawicielstwa partnerow spolecznych i gospodarczych, minister rozwoju regionalnego i budownictwa oglasza w czterech dziennikach o zasiegu krajowym informacje o przystapieniu do procedury wylaniania przedstawicielstwa partnerow (Dz. U. nr 68, poz. 810).

CLO

 • Rada Ministrow ustanowila do 31 sierpnia 2000 r. kontyngent taryfowy wartosciowy (407,4 tys. USD) na towary sprowadzane na potrzeby reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000, z obnizona zerowa stawka celna (Dz. U. nr 65, poz. 758),
 • z kolei do 31 grudnia 2000 r. ustanowiony jest kontyngent taryfowy ilosciowy (100.000 ton) na zyto przywozone z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego, tez z obnizona zerowa stawka celna (Dz. U. nr 65, poz. 760),
 • krocej, bo do 15 listopada 2000 r., ustanowiony jest kontyngent taryfowych ilosciowy na niektore zboza (okresla je zalacznik), takze z zerowa stawka celna (Dz. U. nr 65, poz. 761),
 • w rozporzadzeniu Rady Ministrow z 8 sierpnia tez dotyczacym kontyngentu taryfowego na pszenice przywozona na potrzeby Agencji Rynku Rolnego (Dz. U. nr 49, poz. 568) podana w zalaczniku wielkosc 100.000 ton Rada Ministrow zamienila na 400.000 ton (Dz. U. nr 65, poz. 759),

SZKOLY WYZSZE

 • w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Gorze wprowadza sie nastepujaca specjalnosc zawodowa: pielegniarstwo, fizjoterapia i techniki medyczne, a w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Tarnowie dwie specjalnosci: administracja publiczna; agroekonomia (Dz. U. nr 53, poz. 762 i 763).

16 sierpnia:

CLO

 • rozporzadzenie Rady Ministrow ustanawiajace wolny obszar celny w Mszczonowie w wojewodztwie mazowieckim (Dz. U. nr 62, poz. 721),

NIEDOZWOLONE UMOWY

 • wzor rejestru postanowien wzorcow umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonego przez prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow (Dz. U. nr 62, poz. 723),

FINANSE PUBLICZNE

 • znowelizowane 19 lipca rozporzadzenie Rady Ministrow, z ktorego wynika, ze ograniczen dotyczacych zaciagania przez jednostki samorzadu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansow publicznych (nie dotyczy to skarbu panstwa) zobowiazan finansowych, ktorych maksymalna wartosc nominalna wyrazona w zlotych nie jest ustalona w dniu transakcji, nie stosuje sie w wypadku niektorych zobowiazan. Moga one byc nominowane w walutach obcych, zaciaganych w formie kredytow i pozyczek w miedzynarodowych instytucjach finansowych, ktorych Polska jest strona lub z ktorymi podpisala umowe o wspolpracy. To samo dotyczy pozyczek i kredytow w bankach i od osob prawnych utworzonych przez ustawe, ze srodkow pochodzacych z linii kredytowych uruchamianych przez ww. instytucje zaciaganych od rzadow oraz od instytucji rzadowych panstw obcych, na mocy porozumien zawieranych przez Rade Ministrow (Dz. U. nr 62, poz. 724),

STREFY EKONOMICZNE

 • zmienione 5 lipca rozporzadzenie ministra gospodarki, ktore podaje zmodyfikowana wersje planu rozwoju Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park" (Dz. U. nr 62, poz. 727),

IMPORT

 • w zalaczniku do rozporzadzenie ministra gospodarki z 7 lutego 2000 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektorych towarow rolnych pozycja towarowa okreslona kodem PCN 1513 otrzymala nowe brzmienie (Dz. U. nr 62, poz. 728),

WOJSKO

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o uposazeniu zolnierzy (Dz. U. nr 62, poz. 729),

PROGRAMY EMERYTALNE

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej w sprawie sporzadzania symulowanego planu wyplat srodkow gromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego (Dz. U. nr 62, poz. 730); bylo drukowane w "Rz" z 8 sierpnia,
 • zmienione 14 lipca rozporzadzenie tego ministra o zasadach prowadzenia rejestru pracowniczych programow emerytalnych oraz terminach i trybie wydawania wypisow z rejestru (Dz. U. nr 62, poz. 731),

WETERYNARZE

 • zmodyfikowane 10 lipca rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, ktore okresla siedziby i terytorialny zakres dzialania granicznych lekarzy weterynarii; wynika z niego, ze na przejsciach granicznych: drogowym w Korczowej i porcie lotniczym Rzeszow-Jasionka beda tacy lekarze (Dz. U. nr 62, poz. 732),

POLICJA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o wysokosci i warunkach przyznawania policjantom naleznosci za podroze sluzbowe i przeniesienia (Dz. U. nr 62, poz. 733).

15 sierpnia:

CLO

 • Rada Ministrow do 30 wrzesnia 2000 r. ustanowila kontyngent taryfowy ilosciowy na przywoz kukurydzy potrzebnej w produkcji pasz i hodowli drobiu; obowiazuje na nia obnizona zerowa stawka celna (Dz. U. nr 64, poz. 753),

OBROT SPECJALNY

 • zmienione 1 sierpnia rozporzadzenie Rady Ministrow z 19 grudnia 1997 r. o ustanowieniu czasowego zakazu przywozu niektorych pojazdow samochodowych i podwozi do tych pojazdow; zmiany dotycza glownie tresci zalacznikow (Dz. U. nr 64, poz. 755).

12 sierpnia:

WOJSKO

 • emeryture wojskowa podwyzsza sie o 2 proc. podstawy wymiaru za kazdy pelny rok zawodowej sluzby wojskowej pelnionej bezposrednio m.in. w jednostce przeznaczonej do fizycznego zwalczania terroryzmu, na stanowiskach okreslonych przez ministra obrony narodowej; do tej pory okreslal je minister spraw wewnetrznych (Dz. U. nr 61, poz. 711). 11 sierpnia:

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o dysponowaniu rezerwa ogolna budzetu panstwa; wynika z niego, ze prezes Rady Ministrow moze, na wniosek wlasciwego ministra, zwiekszyc z rezerwy ogolnej budzetu panstwa wydatki odpowiednich czesci tego budzetu o kwote do 1 mln zl, a minister finansow - do 750 tys. zl (Dz. U. nr 66, poz. 790),

WYNAGRODZENIA

 • zmienione 1 sierpnia rozporzadzenie Rady Ministrow o wynagradzaniu pracownikow nie bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w urzedach administracji rzadowej i pracownikow innych jednostek (Dz. U. nr 66, poz. 791); z moca od 1 stycznia 2000 r., a przepisy dotyczace pracownikow Instytutu Pamieci Narodowej - Komisji Scigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - z moca od 1 lipca 2000 r.

RADNI

 • trzy rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji o sposobie ustalania naleznosci z tytulu zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych: wojewodztwa; powiatu; gminy (Dz. U. nr 66, poz. 798-800),

PORECZENIA SKARBU PANSTWA

 • znowelizowana 7 czerwca ustawa o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb panstwa oraz niektore osoby prawne (Dz. U. nr 60, poz. 693); patrz tekst: "Urealniona pomoc dla eksporterow"

LEKARZE

 • zmieniona 8 czerwca ustawa o zawodzie lekarza, ktora do 30 wrzesnia 2003 r. zawiesza przeprowadzanie egzaminow panstwowych dla lekarzy konczacych staz podyplomowy (Dz. U. nr 60, poz. 698),

KONWENCJE

 • ustawa upowazniajaca prezydenta RP do ratyfikacji Konwencji nr 176 dotyczacej bezpieczenstwa i zdrowia w kopalniach, przyjetej przez Konferencje Ogolna Miedzynarodowej Organizacji Pracy w Genewie 22 czerwca 1995 r. (Dz. U. nr 60, poz. 699).

9 sierpnia:

WYBORY PREZYDENTA

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace wzor sprawozdania wyborczego oraz wykaz rodzajow dokumentow zalaczanych do tego sprawozdania (Dz. U. nr 65, poz. 764),

GORNICTWO

 • rozporzadzenie ministra gospodarki o warunkach uzyskania uprawnien, sposobie obliczania, zasadach i trybie wyplacania w 2000 r. oslon socjalnych z tytulu urlopow gorniczych i zasilkow socjalnych dla zatrudnionych pod ziemia pracownikow gornictwa soli, rud rynku i olowiu, barytu, wegla brunatnego wydobywanego metoda glebinowa (Dz. U. nr 64, poz. 765); z moca od 3 lutego 2000 r.,

STATUTY

 • statut Panstwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (Dz. U. nr 65, poz. 769),

WOJSKO

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej okreslajace warunki i tryb przyznawania zolnierzom nagrod rocznych, nagrod pienieznych w formie wyroznienia oraz zapomog (Dz. U. nr 65, poz. 770),
 • zmienione 25 lipca rozporzadzenie tego samego ministra o ekwiwalencie konserwacyjnym oraz rownowazniku mieszkaniowym przyslugujacym osobom uprawnionym do osobnych kwater stalych i najemcom lokali mieszkalnych (Dz. U. nr 65, poz. 780)

POLICJA

 • zmodyfikowane 18 lipca rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o przyznawaniu policjantom rownowaznika pienieznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i za brak lokalu mieszkalnego (Dz. U. nr 65, poz. 777),

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia o zaliczkach przekazywanych Kasom Chorych w 2000 r. przez ZUS (Dz. U. z 1999 r. nr 112, poz. 1322) wzbogacilo sie o nowy § 2a nastepujacej tresci: "Rozliczenia zaliczek po II kwartale 2000 r. dokonuje sie 20 wrzesnia 2000 r.". W § 5 dodano ust. 1a: "W przypadku, o ktorym mowa w § 2a, bierze sie pod uwage skladki zidentyfikowane do 20 wrzesnia 2000 r." (Dz. U. nr 65, poz. 783).

RADIO I TELEWIZJA

 • rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji o dzialalnosci reklamowej i telesprzedazy w programach radiowych i telewizyjnych oraz zasadach ograniczen przy przerywaniu filmow fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedazy (Dz. U. nr 65, poz. 784),
 • drugie rozporzadzenie KRRiTV mowi o sposobie sponsorowania audycji lub innych przekazow (Dz. U. nr 65, poz. 785),

8 sierpnia:

STATYSTYKA PUBLICZNA

 • Rozporzadzenie Rady Ministrow wprowadzajace Nomenklature Jednostek Terytorialnych do Celow Statystycznych (NTS); NTS dzieli Polske na terytorialnie, hierarchicznie powiazane jednostki na pieciu poziomach: trzy regionalne (obszar calego panstwa; wojewodztwa; podregiony) i dwa lokalne (powiaty i gminy). NTS zostala opracowana na podstawie europejskiej Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) obowiazujacej w krajach Unii Europejskiej (Dz. U. nr 58, poz. 685).

7 sierpnia:

KREDYTY MIESZKANIOWE

 • rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 18 lipca, w sprawie szczegolowych warunkow i trybu rozliczen z bankami z tytulu przejsciowego wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredytow mieszkaniowych oraz z tytulu wykupienia ze srodkow budzetu panstwa skapitalizowanych odsetek od kredytow mieszkaniowych, w tym wysokosci oprocentowania kredytow i odsetek; w sprawie szczegolowych warunkow i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzen zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredytow mieszkaniowych, a takze sposobu rozliczenia z tytulu wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek skapitalizowanych od kredytow mieszkaniowych (Dz. U. nr 64, poz. 748 i 749); patrz tekst "Tylko drobne korekty",

WYNAGRODZENIA

 • Rada Ministrow postanowila, ze moga byc wyplacane wynagrodzenia ponad wysokosci ustalone na podstawie ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej w przypadkach przewidzianych w przepisach ustaw tworzacych srodki specjalne (chodzi m.in. o ustawy o Policji, Strazy Granicznej, Inspekcji Ochrony Srodowiska, Inspekcji Celnej, urzedach i izbach skarbowych). Przekroczenia takie w zakladach budzetowych i gospodarstwach pomocniczych uzasadnia uzyskanie dochodow wyzszych, niz okreslono w planie finansowym, przy czym w stosunku rocznym wynagrodzenia moga wzrosnac o 0,6 proc. za kazdy 1 proc. przekroczenia planowanych przychodow - rozporzadzenie Rady Ministrow z 28 lipca w sprawie okreslenia przypadkow, w ktorych wynagrodzenia w jednostkach panstwowej sfery budzetowej moga byc wyplacane ponad ustalony poziom wynagrodzen (Dz U. nr 64, poz. 750),

CLO

 • Rada Ministrow ustanowila kontyngent taryfowy ilosciowy do 31 grudnia 2000 r. na przywoz niektorych towarow rolnych (m.in. pszenicy, mieszanki zyta z pszenica, kukurydzy, przetworzonych i zakonserwowanych pomidorow) pochodzacych z Republiki Slowackiej, na ktore obowiazuja obnizone stawki celne. Wnioski o przydzial kontyngentu niektorych towarow skladac mozna przez najblizsze dwa tygodnie (Dz. U. nr 64, poz. 752).

5 sierpnia:

SZKOLY WYZSZE

 • w nowo utworzonej Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Bialej Podlaskiej beda prowadzone nastepujace specjalnosci zawodowe: organizacja i obsluga turystyki i rekreacji; jezyki niemiecki i angielski; zarzadzanie przedsiebiorstwem (Dz. U. nr 61, poz. 705),
 • z kolei w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Pile: edukacja spoleczno-obywatelska; jezyk angielski; budowa i eksploatacja maszyn; gospodarka i finanse samorzadowe; elektrotechnika z elektronika (Dz. U. nr 61, poz. 706).

3 sierpnia:

LEKI

 • zmieniony zalacznik (32 pozycje) do rozporzadzenia ministra finansow o cenach urzedowych lekow, surowic i szczepionek, przez co 18 farmaceutykow ma nowe ceny urzedowe (Dz. U. nr 56, poz. 670),

STRAZ POZARNA

 • zmienione 4 lipca rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie terenu dzialania jednostek ochrony przeciwpozarowej, okolicznosci i warunkow udzialu tych jednostek w dzialaniach ratowniczych poza terenem wlasnego dzialania oraz zakresu, warunkow i trybu zwrotu poniesionych przez nie kosztow (Dz. U. nr 56, poz. 673); patrz tekst "Tereny wlasne i cudze",

ZYWNOSC

 • rozporzadzenie ministra zdrowia o zakazie produkcji i wprowadzania do obrotu w celach spozywczych niektorych rodzajow soli (Dz. U. nr 56, poz. 676); patrz tekst "Obowiazek jodowania soli kuchennej",

INSPEKCJA SANITARNA

 • rozporzadzenie ministra zdrowia o organizacji i zasadach dzialania stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz kwalifikacji wymaganych od pracownikow tych stacji (Dz. U. nr 56, poz. 677); patrz tekst "Inspektorowi do pomocy",

FINANSE PUBLICZNE

 • szczegolowa klasyfikacja dochodow i wydatkow oraz przychodow i rozchodow (ktorej poswiecone jest rozporzadzenie ministra finansow z 18 lipca) ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania projektu ustawy budzetowej na 2001 r. (Dz. U. nr 59, poz. 688),
 • zmienione 18 lipca rozporzadzenie ministra finansow o zasadach, trybie i terminach opracowania materialow do projektu budzetu panstwa na rok 2001 (Dz. U. nr 59, poz. 689),

STRAZ KOLEJOWA

 • znowelizowane 7 lipca rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej o zakresie dzialania oraz sposobie organizacji strazy ochrony kolei (Dz. U. nr 59, poz. 691).

1 sierpnia:

KRAJOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o warunkach i trybie udzielania kredytow i pozyczek ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektorych wymaganiach dotyczacych lokali i budynkow finansowanych przy udziale tych srodkow (Dz. U. nr 62, poz. 719); patrz tekst "Okreslona powierzchnia i liczba lokatorow",

PRZEDSIEBIORSTWA

 • lista przedsiebiorstw panstwowych, wobec ktorych zadania i kompetencje organu zalozycielskiego wykonuje minister skarbu panstwa, poszerzyla sie o P.P. "Polskie Nagrania" (Dz. U. nr 62, poz. 722),

CUKIER

 • dla producentow cukru minimalna cena zbytu (czyli loco magazyn cukrowni, bez VAT) na rynku krajowym, obowiazujaca od 1 pazdziernika 2000 r. do 30 wrzesnia 2001 r., wynosi 1,92 zl za kg (Dz. U. nr 62, poz. 725),
 • maksymalna ilosc cukru, jaka moze byc wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej 2001 r. i przeznaczona na zaopatrzenie rynku krajowego od 1 pazdziernika 2001 r. do 30 wrzesnia 2002 r., wynosi 1540 tys. ton (kwota A). Maksymalna ilosc cukru, jaka moze byc wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej 2001 r. i przeznaczona na eksport, z zastosowaniem doplat, w okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2002 r. wynosi 104,4 tys. ton (kwota B) (Dz. U. nr 62, poz. 726).

WYNAGRODZENIA

 • kilka przepisow ustawy o wynagradzaniu osob kierujacych niektorymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 26, poz. 306),
 • akty wykonawcze do ww. ustawy, czyli dwa rozporzadzenia Rady Ministrow dotyczace wynagrodzen i wymagan kwalifikacyjnych pracownikow samorzadowych zatrudnionych w: urzedach gmin, starostwach powiatowych i urzedach marszalkowskich; jednostkach organizacyjnych samorzadu terytorialnego oraz dwa dotyczace maksymalnej wysokosci diet przyslugujacych radnemu: powiatu oraz gminy (Dz. U. nr 61, poz. 707-710); patrz tekst "Decyduje liczba mieszkancow",
 • zmienione 11 lipca rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej o wynagradzaniu za prace i przyznawaniu innych swiadczen dla pracownikow Biura Obslugi Transportu Miedzynarodowego (Dz. U. nr 56, poz. 672),

RUCH DROGOWY

 • znowelizowane 27 czerwca rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej o wysokosci oplat i wynagrodzen za sprawdzenie kwalifikacji oraz wydanie dokumentow, okreslonych w przepisach prawa o ruchu drogowym (Dz. U. nr 53, poz. 646),

CLO

 • do 31 grudnia 2000 r. zawiesza sie pobieranie cel od niektorych olejow przywozonych z zagranicy (Dz. U. nr 55, poz. 656),
 • takze do konca grudnia tego roku ustanawia sie kontyngenty taryfowe wartosciowe, z obnizonymi stawkami celnymi, na niektore: maszyny i urzadzenia dla przemyslu elektronicznego i telekomunikacyjnego; artykuly chemiczne dla przemyslu elektronicznego i telekomunikacyjnego (Dz. U. nr 55, poz. 657, 658),
 • z kolei kontyngent taryfowy ilosciowy, na ten sam okres i takze z obnizonymi stawkami celnymi, ustanawia sie na towary przywozone na potrzeby przemyslu hutniczego (Dz. U. nr 55, poz. 659),
 • rowniez do 31 grudnia tego roku ustanawia sie kontyngent taryfowy wartosciowy, ale z obnizonymi zerowymi stawkami celnymi, na wyroby techniki medycznej dla zakladow opieki zdrowotnej (Dz. U. nr 55, poz. 660); wszystkie te rozporzadzenia Rady Ministrow sa zaopatrzone w zalaczniki,

POMOC SPOLECZNA

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki socjalnej o wspoldzialaniu administracji publicznej z innymi podmiotami oraz wzorach ofert, umow i sprawozdan z realizacji zadan pomocy spolecznej (Dz. U. nr 55, poz. 662); patrz tekst "Za pieniadze podatnikow",

GORNICTWO

 • Przedsiebiorstwo Panstwowe Walbrzyskie Kopalnie Wegla Kamiennego w likwidacji jest jednostka organizacyjna zobowiazana do wyplacania swiadczen bylym pracownikom Zakladu Wydobywczo-Przerobczego Antracytu SA w upadlosci, wynikajacych z uprawnien, o ktorych mowa w art. 20 ust. 1 (przepis ten wymienia dwa rodzaje swiadczen: oslonowe i aktywizujace) ustawy z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej (Dz. U. nr 61, poz. 714),

SADY

 • znowelizowane 19 lipca rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o utworzeniu sadow pracy; zmiany dotycza Warszawy, Kalisza i Lodzi (Dz. U. nr 61, poz. 715).


DZIENNIK USTAW

Nr 72 z 31 sierpnia.

 • Ustawa z 26 lipca o zmianie ustawy o kulturze fizycznej; weszla w zycie 31 sierpnia.
 • Rozporzadzenia ministrow:

- edukacji narodowej z 24 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad organizowania ksztalcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajacych za granica, wspomagania nauczania historii, geografii i jezyka polskiego wsrod Polonii oraz zakresu swiadczen przyslugujacych nauczycielom polskim skierowanym w tym celu do pracy za granica; od 1 wrzesnia,

- finansow, jedno z 9, dwa z 25 i jedno z 28 sierpnia: zmieniajace rozporzadzenia w sprawie: klasyfikacji czesci budzetowych oraz okreslenia ich dysponentow - od 31 sierpnia; wykazu towarow do celow poboru podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego w imporcie; wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym; okreslenia wzoru zgloszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgloszenia, wzoru zgloszenia o zaprzestaniu wykonywania czynnosci podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarow i uslug lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerow identyfikacyjnych - dla podatnikow podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego; te trzy od 4 wrzesnia,

- gospodarki z 11 sierpnia w sprawie szczegolowych warunkow przylaczenia podmiotow do sieci cieplowniczych, obrotu cieplem, swiadczenia uslug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obslugi odbiorcow; od 15 wrzesnia,

- pracy i polityki spolecznej z 17 sierpnia w sprawie szczegolowych zasad wspolpracy Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z ubezpieczonymi i platnikami skladek w zakresie ustalania kapitalu poczatkowego; od 15 wrzesnia,

- spraw wewnetrznych i administracji, trzy z 28 sierpnia, dotyczace wyborow prezydenta Rzeczypospolitej, a konkretnie: powolywania obwodowych komisji wyborczych; diet i zwrotu kosztow podrozy oraz zryczaltowanej diety dla czlonkow komisji wyborczych; spisu wyborcow oraz wydawania zaswiadczen o prawie do glosowania; wszystkie od 31 sierpnia,

- transportu i gospodarki morskiej oraz spraw wewnetrznych i administracji z 24 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie znakow i sygnalow drogowych; od 1 wrzesnia, z tym ze jeden przepis od 1 stycznia 2001 r.,

- zdrowia z 11 sierpnia w sprawie wykazu podstawowych swiadczen zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materialow stomatologicznych; od 1 stycznia 2001 r.

Nr 71 z 29 sierpnia.

 • Rozporzadzenia Rady Ministrow:

- trzy z 30 czerwca zmieniajace rozporzadzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej: w wojewodztwie katowickim; "Starachowice"; tarnobrzeskiej; wejda w zycie 13 wrzesnia,

- z 8 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wynagradzania i swiadczen przyslugujacych pracownikom polskich placowek dyplomatycznych i urzedow konsularnych; od 1 wrzesnia, z tym ze jeden przepis z dniem ogloszenia z moca od 1 maja 2000 r.

 • Rozporzadzenia ministra zdrowia, trzy z 18 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- wykazu lekow podstawowych i uzupelniajacych oraz wysokosci odplatnosci za leki uzupelniajace,

- wykazu chorob oraz wykazu lekow, preparatow diagnostycznych i sprzetu jednorazowego uzytku, ktore ze wzgledu na te choroby moga byc przepisywane bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub czesciowa odplatnoscia,

- ustalenia limitow cen lekow, preparatow diagnostycznych i sprzetu jednorazowego uzytku, wydawanych ubezpieczonym bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub za czesciowa odplatnoscia; wszystkie od 4 wrzesnia.

 • Obwieszczenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 26 czerwca w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych.

Nr 70 z 24 sierpnia.

 • Ustawy, z 26 maja, z 29 i 30 czerwca, z 21 i 16 lipca:

- o zmianie ustawy o grach losowych i zakladach wzajemnych oraz o zmianie niektorych ustaw; zacznie obowiazywac 23 listopada,

- o ratyfikacji protokolu poprawek do europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej; od 8 wrzesnia,

- o ratyfikacji konwencji miedzy Rzeczapospolita Polska a Wielkim Ksiestwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia spolecznego; od 8 wrzesnia,

- o zmianie ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej; od 24 wrzesnia, z tym ze niektore przepisy od 1 stycznia 2001 r., a niektore dopiero w dacie uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,

- o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu; od 24 sierpnia.

 • Rozporzadzenie Rady Ministrow z 8 sierpnia w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych; od 24 sierpnia.
 • Rozporzadzenia ministrow:

- edukacji narodowej, dwa z 14 lipca, po jednym z 1 i 3 sierpnia, w sprawie: wymagan, jakimi powinni odpowiadac eksperci wchodzacy w sklad komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegajacych sie o awans zawodowy, oraz warunkow wpisywania na liste ekspertow i skreslania z niej - od 8 wrzesnia; wymagan, jakim powinny odpowiadac osoby zajmujace stanowiska dyrektorow oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczegolnych typach szkol i placowek (nowelizacja) - od 1 wrzesnia; dokumentowania znajomosci jezyka obcego przez przewodnikow turystycznych i pilotow wycieczek - od 24 sierpnia; uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli - od 1 wrzesnia,

- sprawiedliwosci z 8 sierpnia w sprawie zasad i trybu powierzania mienia funkcjonariuszom Sluzby Wieziennej; od 8 wrzesnia,

- spraw wewnetrznych i administracji, dwa z 7 i jedno z 10 sierpnia, w sprawie: zasad i trybu przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania, doradztwa zawodowego, odbywania praktyk zawodowych oraz posrednictwa pracy, a takze zasad i warunkow korzystania z pomocy w tym zakresie przez zolnierzy zwolnionych z zawodowej sluzby wojskowej pelnionej w jednostkach wojskowych podporzadkowanych ministrowi spraw wewnetrznych i administracji - od 24 wrzesnia; wysokosci oraz zasad przyznawania swiadczen otrzymywanych przez strazakow w sluzbie kandydackiej (nowelizacja) - od 8 wrzesnia; wlasciwosci terytorialnej organow powolujacych komisje egzaminacyjne dla przewodnikow gorskich (nowelizacja) - od 8 wrzesnia,

- zdrowia z 4 sierpnia w sprawie okreslenia wykazu specjalnosci lekarskich oraz zawodow niemedycznych uprawniajacych do prowadzenia leczenia i rehabilitacji osob uzaleznionych; od 8 wrzesnia.

Nr 69 z 22 sierpnia.

 • Umowa miedzy Rzeczapospolita Polska a Panstwem Kuwejtu w sprawie unikania podwojnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu sie od opodatkowania w zakresie podatkow od dochodu i majatku, sporzadzona w Kuwejcie 16 listopada 1996 r., oraz oswiadczenie rzadowe z 13 czerwca 2000 r., ze umowa weszla w zycie 25 kwietnia 2000 r.
 • Rozporzadzenia ministrow:

- transportu i gospodarki morskiej z 20 i 21 lipca w sprawie: zakresu badan koniecznych do uzyskania swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji kazdego typu pojazdu szynowego; czynnosci Glownego Inspektoratu Kolejnictwa, za ktore pobierane sa oplaty, a takze wysokosci tych oplat i trybu ich pobierania (zmiana); oba zaczna obowiazywac 6 wrzesnia,

- ministra zdrowia z 26 lipca w sprawie stazu podyplomowego pielegniarek i poloznych; weszlo w zycie 22 sierpnia, z tym ze jeden przepis 1 stycznia 2001 r.

Nr 68 z 17 sierpnia.

 • Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 1 sierpnia, w sprawie:

- zasad, warunkow i trybu wspierania srodkami budzetu panstwa programow inicjowanych przez organy samorzadu wojewodztwa; od 1 wrzesnia,

- ustalenia swiadczen przedemerytalnych dla osob zwolnionych z przyczyn dotyczacych zakladu pracy z podmiotow gospodarki narodowej objetych programem restrukturyzacji przemyslu obronnego i wsparcia w zakresie modernizacji technicznej Sil Zbrojnych RP (nowelizacja); od 17 sierpnia.

 • Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 10 sierpnia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Pracy i Polityki Spolecznej; od 17 sierpnia.
 • Rozporzadzenia ministrow:

- rolnictwa i rozwoju wsi z 8 sierpnia w sprawie okreslenia wielkosci progowych dla niektorych towarow rolnych przywozonych z zagranicy; od 1 wrzesnia,

- rozwoju regionalnego i budownictwa z 17 sierpnia w sprawie trybu wylaniania przedstawicielstwa partnerow spolecznych i gospodarczych; od 17 sierpnia.

Nr 67 z 14 sierpnia

Sa w nim rozporzadzenia ministrow:

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 18 lipca w sprawie

okreslenia wzoru legitymacji i odznaki sluzbowej inspektora rybolowstwa morskiego,

 • spraw wewnetrznych i administracji z 4 lipca w sprawie wzorow odznak policyjnych oraz szczegolowych zasad i trybu ich nadawania policjantom. Oba wejda w zycie 29 sierpnia.

Nr 66 z 11 sierpnia

 • Ustawa z 26 lipca o zmianie ustawy o pracownikach urzedow panstwowych; wejdzie w zycie 26 sierpnia.
 • Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 30 czerwca oraz cztery z 1 sierpnia, w sprawie:

- ustanowienia legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej (nowelizacja),

- ustanowienia lodzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (nowelizacja); oba od 26 sierpnia,

- dysponowania rezerwa ogolna budzetu panstwa,

- zasad wynagradzania pracownikow nie bedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej zatrudnionych w urzedach administracji rzadowej i pracownikow innych jednostek (nowelizacja); oba od 11 sierpnia, z tym ze drugie z moca od 1 stycznia, a w odniesieniu do pracownikow Instytutu Pamieci Narodowej - od 1 lipca,

- zasad zaliczania zobowiazan offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzetu wojskowego na poczet wartosci umowy offsetowej i wielkosci mnoznikow dla zobowiazan offsetowych bezposrednich i posrednich,

- regulaminu organizacyjnego Komitetu do Spraw Umow Offsetowych; oba od 26 sierpnia.

 • Rozporzadzenia ministrow:

- finansow, z 2 i 7 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie: zasad rachunkowosci dla niektorych jednostek nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej; agencji celnych i agentow celnych; oba od 26 sierpnia,

- rolnictwa i rozwoju wsi z 1 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia przejsc granicznych, na ktorych jest dokonywana weterynaryjna kontrola graniczna; od 26 sierpnia,

- sprawiedliwosci z 2 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia sadow apelacyjnych, sadow okregowych i sadow rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarow wlasciwosci; od 1 pazdziernika,

- spraw wewnetrznych i administracji, trzy z 31 lipca, w sprawie sposobu ustalania naleznosci z tytulu zwrotu kosztow podrozy sluzbowych radnych: wojewodztwa, powiatu, gminy; wszystkie od 11 sierpnia,

- transportu i gospodarki morskiej z 28 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rejestru administracyjnego polskich statkow zeglugi srodladowej; od 26 sierpnia.

 • Obwieszczenie ministra spraw zagranicznych z 27 lipca o sprostowaniu bledow.

Nr 65 z 9 sierpnia

 • Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 26 lipca oraz cztery z 8 sierpnia, w sprawie:

- zmiany obszaru i osoby zarzadzajacego wolnym obszarem celnym w Szczecinie; wejdzie w zycie 24 sierpnia,

- ustanowienia kontyngentu taryfowego wartosciowego na towary sprowadzane na potrzeby reprezentacji Polski na Igrzyska Olimpijskie Sydney 2000; od 17 sierpnia,

- ustanowienia kontyngentu taryfowego na pszenice przywozona z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego (nowelizacja); od 17

sierpnia,

- ustanowienia kontyngentu taryfowego ilosciowego na zyto przywozone z zagranicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego; od 17 sierpnia,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych ilosciowych na niektore zboza przywozone z zagranicy; od 17 sierpnia.

 • Rozporzadzenia ministrow:

- edukacji narodowej, dwa z 11 lipca, w sprawie przeksztalcen w: Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Gorze; Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Tarnowie; oba od 17 sierpnia,

- finansow z 19 lipca w sprawie okreslenia wzoru sprawozdania wyborczego, szczegolowego zakresu zawartych w nim informacji oraz wykazu rodzajow dokumentow zalaczonych do sprawozdania; od 9 sierpnia,

- gospodarki, z 13 maja oraz jedno z 12 i dwa z 27 lipca, w sprawie: warunkow uzyskania uprawnien, sposobu obliczania, szczegolowych zasad i trybu wyplacania w 2000 r. oslon socjalnych z tytulu urlopow gorniczych i zasilkow socjalnych dla zatrudnionych pod ziemia pracownikow gornictwa soli, rud cynku i olowiu, barytu, wegla brunatnego wydobywanego metoda glebinowa - od 9 sierpnia z moca od 3 lutego; ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektorych towarow; wykazu dokumentow, ktore powinny byc dolaczone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywoz odziezy uzywanej i innych artykulow uzywanych; pozwolenia na przywoz towarow na polski obszar celny lub wywoz towarow z polskiego obszaru celnego (nowelizacja) - te trzy od 24 sierpnia,

- lacznosci z 7 lipca w sprawie nadania statutu Panstwowej Agencji Radiokomunikacyjnej; od 9 sierpnia,

- obrony narodowej z 20 lipca w sprawie nagrod rocznych, nagrod pienieznych w formie wyroznienia oraz zapomog dla zolnierzy; od 9 sierpnia,

- pracy i polityki spolecznej z 19 lipca w sprawie wzorow informacji przedstawianych przez prowadzacego zaklad pracy chronionej lub zaklad aktywnosci zawodowej oraz sposobu ich przedstawiania; od 24 sierpnia,

- sprawiedliwosci, jedno z 10 i trzy z 17 maja oraz jedno z 20 lipca, w sprawie: wynagrodzenia tlumaczy przysieglych (zmiana); rekompensaty dla lawnikow nie pozostajacych w stosunku pracy za czas wykonywania czynnosci w sadzie; wysokosci naleznosci swiadkow i stron w postepowaniu sadowym (zmiana); zasad wynagradzania za udzial w posiedzeniach kolegiow do spraw wykroczen (zmiana); kosztow przeprowadzania dowodu z opinii bieglych w postepowaniu sadowym (zmiana); wszystkie od 24 sierpnia,

- spraw wewnetrznych i administracji, po jednym z 18, 21, 24 i 25 lipca, w sprawie: wysokosci i zasad przyznawania policjantom rownowaznika pienieznego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego i rownowaznika pienieznego za brak lokalu mieszkalnego oraz szczegolowych zasad ich zwracania (zmiana) - od 9 sierpnia; nadania osobowosci prawnej Diecezjalnemu Osrodkowi Duszpasterstwa Trzezwosci Diecezji Kaliskiej im. sw. Jozefa Opiekuna; pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu przez funkcjonariuszy Strazy Granicznej - te dwa od 24 sierpnia; ekwiwalentu konserwacyjnego oraz rownowaznika mieszkaniowego, przyslugujacych osobom uprawnionym do osobnych kwater stalych i najemcom lokali mieszkalnych (zmiana); od 9 sierpnia,

- transportu i gospodarki morskiej z 29 czerwca w sprawie okreslenia wzoru i szczegolowych zasad wydawania przez staroste legitymacji potwierdzajacych uprawnienie do niestosowania sie do niektorych znakow drogowych; od 24 sierpnia,

- zdrowia, dwa z 7 sierpnia, w sprawie: wykazu przedmiotow ortopedycznych, srodkow pomocniczych i leczniczych srodkow technicznych oraz wysokosci udzialu wlasnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia (zmiana) - od 24 sierpnia; sposobu ustalania wysokosci zaliczek przekazywanych kasom chorych w 2000 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych oraz trybu i terminow ich rozliczania (zmiana); od 9 sierpnia,

- Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, trzy z 6 lipca, w sprawie: sposobu prowadzenia dzialalnosci reklamowej i telesprzedazy w programach radiowych i telewizyjnych oraz zasad ograniczen w zakresie przerywania filmow fabularnych i telewizyjnych w celu nadania reklamy lub telesprzedazy; sponsorowania audycji lub innych przekazow; sposobow utrwalania i przechowywania przez nadawcow audycji, reklam i innych przekazow; wszystkie od 9 sierpnia.

Nr 64 z 7 sierpnia

 • Umowy miedzynarodowe:

- umowa dotyczaca statusu Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu miedzynarodowego, sporzadzona w Ottawie 20 wrzesnia 1951 r.,

- umowa w sprawie statusu przedstawicielstw i przedstawicieli panstw trzecich przy Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego, sporzadzona w Brukseli 14 wrzesnia 1994 r.,

- umowa miedzy stronami Traktatu Polnocnoatlantyckiego o ochronie informacji, sporzadzona w Brukseli 6 marca 1997 r.,

- umowa Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego o przekazywaniu informacji technicznych dla celow obronnych, sporzadzona w Brukseli 19 pazdziernika 1970 r.,

- umowa o wzajemnej ochronie tajemnicy wynalazkow dotyczacych obronnosci, w przypadku ktorych zostaly zlozone wnioski o udzielenie patentow, sporzadzona w Paryzu 21 wrzesnia 1960 r.,

- protokol dotyczacy statusu miedzynarodowych dowodztw wojskowych, ustanowionych na podstawie Traktatu Polnocnoatlantyckiego, sporzadzony w Paryzu 28 sierpnia 1952 r.,

- szesc oswiadczen rzadowych, trzy z 29 i trzy z 21 grudnia 1999 r., ze w stosunku do Polski umowy te weszly w zycie (kolejno): 21 wrzesnia 1999 r., 14 pazdziernika 1999 r., pozostale 21 pazdziernika 1999 r.

 • Rozporzadzenia Rady Ministrow, po dwa z 18 i 20 lipca oraz cztery z 1 sierpnia, w sprawie:

- warunkow i trybu rozliczen z bankami z tytulu przejsciowego wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredytow mieszkaniowych oraz z tytulu wykupienia ze srodkow budzetu panstwa skapitalizowanych odsetek od kredytow mieszkaniowych, w tym wysokosci oprocentowania kredytow i odsetek; weszlo w zycie 7 sierpnia, a jeden przepis - 1 pazdziernika,

- warunkow i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzen zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredytow mieszkaniowych, a takze sposobu rozliczen z tytulu wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek skapitalizowanych od kredytow mieszkaniowych; od 7 sierpnia,

- okreslenia przypadkow, w ktorych wynagrodzenia w jednostkach panstwowej sfery budzetowej moga byc wyplacane ponad ustalony poziom wynagrodzen; od 7 sierpnia z moca od 16 czerwca,

- kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z Republiki Czeskiej, Republiki Slowackiej, Republiki Wegierskiej, Rumunii, Republiki Slowenii i Republiki Bulgarii (nowelizacja); od 22 sierpnia,

- ustanowienia kontyngentow taryfowych ilosciowych na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Slowackiej; od 7 sierpnia,

- ustanowienia kontyngentu taryfowego na kukurydze przywozona z zagranicy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu; od 15 sierpnia,

- ustanowienia kontyngentu taryfowego na niektore towary przywozone z zagranicy dla celow wojskowych, ochrony bezpieczenstwa panstwa, policyjnych i obslugi granicznej; od 22 sierpnia,

- ustanowienia czasowego zakazu przywozu niektorych pojazdow samochodowych i podwozi do tych pojazdow (nowelizacja); od 15 sierpnia.

 • Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 31 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie prognozowanego przecietnego wynagrodzenia oraz szczegolowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostalych czlonkow samorzadowego kolegium odwolawczego i pracownikow biura tego kolegium; od 7 sierpnia.

Nr 63 z 3 sierpnia.

Znajduje sie w nim tylko rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 30 maja w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie; wejdzie w zycie 18 sierpnia.

Nr 62 z 1 sierpnia.

 • Ustawy, dwie z 20 lipca, o:

- zmianie ustawy - Kodeks postepowania karnego, ustawy - Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania karnego oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy; wejdzie w zycie 1 wrzesnia,

- o oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych; od 1 stycznia 2001 r.

 • Rozporzadzenia Rady Ministrow, po jednym z 4, 11 i 18 lipca oraz trzy z 19 i dwa z 26 lipca, w sprawie:

- warunkow i trybu udzielania kredytow i pozyczek ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektorych wymagan dotyczacych lokali i budynkow finansowanych przy udziale tych srodkow; od 1 sierpnia,

- okreslenia obszarow, na ktorych wystepuja szkodliwe uciazliwosci dla srodowiska; od 1 stycznia 2001 r.,

- ustanowienia wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w wojewodztwie mazowieckim; od 16 sierpnia,

- ustalenia listy przedsiebiorstw panstwowych, wobec ktorych zadania i kompetencje organu zalozycielskiego wykonuje minister skarbu panstwa, oraz listy przedsiebiorstw, wobec ktorych zadania i kompetencje organu zalozycielskiego wykonuja inne niz minister skarbu panstwa organy administracji rzadowej, a takze szczegolowych zasad i trybu przejecia przez wojewodow i ministra skarbu panstwa zadan i kompetencji organu zalozycielskiego (nowelizacja); od 1 sierpnia,

- wzoru rejestru postanowien wzorcow umowy uznanych za niedozwolone; od 16 sierpnia,

- przypadkow, w ktorych nie stosuje sie ograniczen dotyczacych zaciagania niektorych zobowiazan finansowych przez jednostki samorzadu terytorialnego oraz inne podmioty sektora finansow publicznych, z wyjatkiem skarbu panstwa (nowelizacja); od 16 sierpnia,

- ustalenia dla producentow cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym; od 1 sierpnia,

- ustalenia kwot produkcji cukru; od 1 sierpnia.

 • Rozporzadzenia ministrow:

- gospodarki, z 5 i 11 lipca, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie: ustalenia planu rozwoju Walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Invest-Park"; ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektorych towarow rolnych; oba od 16 sierpnia,

- obrony narodowej z 15 czerwca w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o uposazeniu zolnierzy; od 16 sierpnia,

- pracy i polityki spolecznej, z 12 i 14 lipca, w sprawie: sporzadzania symulowanego planu wyplat srodkow gromadzonych na rachunku uczestnika pracowniczego programu emerytalnego; zasad prowadzenia rejestru pracowniczych programow emerytalnych oraz terminow i trybu wydawania wypisow z rejestru (zmiana); oba od 16 sierpnia,

- rolnictwa i rozwoju wsi z 10 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia siedzib i terytorialnego zakresu dzialania granicznych lekarzy weterynarii; od 16 sierpnia,

- spraw wewnetrznych i administracji z 6 lipca w sprawie wysokosci i warunkow przyznawania policjantom naleznosci za podroze sluzbowe i przeniesienia; od 16 sierpnia.

 • Obwieszczenie prezesa Rady Ministrow z 21 lipca o sprostowaniu bledow.


MONITOR POLSKI

Nr 25 z 25 sierpnia. Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP:

- z 16 sierpnia o odwolaniu Emila Wasacza ze skladu Rady Ministrow, z urzedu ministra skarbu panstwa i powolaniu na to stanowisko Andrzeja Chronowskiego,

- z 24 maja oraz 1 i 5 czerwca o nadaniu orderow i odznaczen,

 • decyzje ministra gospodarki:

- dwie z 3 sierpnia w sprawie ustanowienia ostatecznego cla antydumpingowego w zwiazku z przywozem na polski obszar celny kabla z wlokna syntetycznego z poliestrow, pochodzacego z Republiki Bialorus, po cenach dumpingowych; to samo dotyczy syntetycznych wlokien cietych z poliestrow,

- z 17 sierpnia w sprawie nalozenia ostatecznego cla antydumpingowego w zwiazku z przywozem na polski obszar celny zapalniczek kieszonkowych w celu obejscia cla antydumpingowego ustanowionego w decyzji z 16 pazdziernika 1998 r.; wszystkie weszly w zycie 25 sierpnia,

 • obwieszczenia:

- ministra pracy i polityki socjalnej z 16 sierpnia w sprawie wysokosci zasilku dla bezrobotnych,

- prezesa GUS, dwa z 16 sierpnia, w sprawie: przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw w lipcu 2000 r.; wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych w lipcu 2000 r.,

- prezesa ZUS z 11 sierpnia w sprawie wskaznika waloryzacji podstawy wymiaru zasilku chorobowego w IV kwartale 2000 r.,

 • komunikaty:

- Panstwowej Komisji Wyborczej z 23 sierpnia o zmianie siedziby Komitetu Wyborczego Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bogdana Pawlowskiego,

- prezesa GUS, z 16 i 18 sierpnia, w sprawie: przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku w lipcu 2000 r.; wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w II kwartale 2000 r.,

- prezesa ZUS, trzy z 11 sierpnia, w sprawie: kwot przychodu odpowiadajacych 70 proc. i 130 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia ogloszonego za II kwartal 2000 r.; kwoty zasilku porodowego; kwoty zasilku pogrzebowego,

 • zawiadomienie ministra gospodarki z 24 sierpnia o terminie (jest nim 6 listopada 2000 r.) zaprzestania stosowania cla antydumpingowego, ustanowionego decyzja ministra gospodarki z 17 sierpnia 2000 r.

Nr 24 z 18 sierpnia. Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Senatu, cztery z 2 sierpnia i jedna z 9 sierpnia, w sprawie:

- odwolania senatora Edmunda Wittbrodta z funkcji przewodniczacego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej i wyboru na te funkcje senatora Jana Cimanowskiego,

- odwolania senatora Wladyslawa Bartoszewskiego z funkcji przewodniczacego Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej i wyboru na te funkcje senatora Krzysztofa Majke,

- wyboru senatora Wieslawa Chrzanowskiego na przewodniczacego Komisji Nadzwyczajnej Legislacji Europejskiej; weszly w zycie z dniem podjecia,

 • osiem postanowien prezydenta RP z maja i czerwca o nadaniu orderow i odznaczen,
 • uchwala Rady Ministrow nr 51 z 1 sierpnia w sprawie czesciowego podzialu rezerwy celowej na zwiekszenie wynagrodzen i limitow zatrudnienia wynikajacych ze zmian organizacyjnych i nowych zadan w panstwowych jednostkach budzetowych w 2000 r.; z dniem podjecia,
 • zarzadzenia:

- nr 59 prezesa Rady Ministrow z 17 sierpnia zmieniajace zarzadzenie w sprawie powolania Miedzyresortowego Zespolu do Spraw Migracji; od 18 sierpnia,

- ministra lacznosci z 4 sierpnia zmieniajace zarzadzenie w sprawie emisji planu znaczkow pocztowych na 2000 r.; od 2 wrzesnia,

 • obwieszczenia:

- ministra finansow, z 7 i 9 sierpnia, w sprawie: okreslenia wysokosci kwot rekompensat wyplacanych osobom, ktore wniosly przedplaty na zakup samochodow osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartal 2000 r.; wysokosci kwot wymienionych w art. 41 § 1 pkt 2 oraz w art. 112 § 2 ordynacji podatkowej,

- ministra gospodarki, dwa z 10 sierpnia, w sprawie: wskaznika wzrostu przecietnych wynagrodzen na potrzeby waloryzacji swiadczen socjalnych i zasilkow socjalnych w przedsiebiorstwach gorniczych i przedsiebiorstwach robot gorniczych w trzecim kwartale 2000 r.; wysokosci przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kopalniach wegla kamiennego w drugim kwartale 2000 r. dla okreslenia sredniomiesiecznej skladki na ubezpieczenie spoleczne oraz skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza gornictwa,

- prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 3 sierpnia o podaniu do publicznej wiadomosci prawomocnego orzeczenia Sadu stwierdzajacego niezgodnosc z prawda oswiadczenia osoby lustrowanej,

- przewodniczacego Rady Wyzszego Szkolnictwa Artystycznego z 9 listopada w sprawie uzupelnienia wykazu jednostek organizacyjnych uprawnionych do przeprowadzenia przewodow kwalifikacyjnych w zakresie dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych wraz z okresleniem stopnia nadawanych kwalifikacji,

 • komunikaty:

- Panstwowej Komisji Wyborczej, po jednym z 7 i 16 sierpnia oraz dwa z 10 sierpnia, o zarejestrowaniu Komitetow Wyborczych Kandydatow na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Mariana Romualda Rembelskiego, Krystyny Stanislawy Gorniak, Mieczyslawa Jozefa Pawlaka, Zbigniewa Antoniego Wesolowskiego,

- prezesa GUS z 9 sierpnia w sprawie przecietnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2000 r.

Nr 23 z 3 sierpnia. Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwala Sejmu z 20 lipca w sprawie przyjecia sprawozdania z wykonania budzetu panstwa na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrow,
 • postanowienia prezydenta RP:

- z 20 lipca o odwolaniu Miroslawa Handke z urzedu ministra edukacji narodowej i powolaniu na to stanowisko Edmunda Kazimierza Wittbrodta,

- z 2 sierpnia o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Silach Organizacji Narodow Zjednoczonych w Republice Libanskiej; weszlo w zycie 3 sierpnia z moca od 1 sierpnia,

- jedenascie, z 8, 10, 11, 12 i 18 maja, o nadaniu orderow i odznaczen,

 • zarzadzenia:

- ministra lacznosci z 13 lipca w sprawie planu emisji znaczkow pocztowych na 2001 r.; zacznie obowiazywac 18 sierpnia,

- prezesa NBP z 20 lipca w sprawie ustalenia wzorow, stopu, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 200 zl - z napisem: SOLIDARNOSC/1980-2000 - i terminu (23 sierpnia) wprowadzenia ich do obiegu; weszlo w zycie 3 sierpnia,

 • uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej, dwie z 31 lipca, w sprawie: zmiany regulaminu Panstwowej Komisji Wyborczej; zmiany uchwaly w sprawie wzorow pieczeci okregowych i obwodowych komisji wyborczych powolanych dla wyboru prezydenta RP; weszly w zycie z dniem podjecia, czyli 31 lipca,
 • komunikaty Panstwowej Komisji Wyborczej, dwa z 24 i dwa z 31 lipca, o zarejestrowaniu Komitetow Wyborczych Kandydatow na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: Mariana Antosza; Jaroslawa Kalinowskiego; Boguslawa Ignacego Rybickiego; Boleslawa Tejkowskiego,
 • zawiadomienie ministra gospodarki z 20 lipca o terminie zaprzestania (jest nim 6 listopada 2000 r.) stosowania cla antydumpingowego, ustanowionego decyzja ministra gospodarki z 26 pazdziernika 1998 r.


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent RP podpisal 30 sierpnia znowelizowana 26 lipca ustawe o kulturze fizycznej. Zmiany dotycza wychowania fizycznego dzieci i mlodziezy, w tym obowiazkowego wymiaru godzin lekcyjnych. Ustawa wymaga jeszcze publikacji w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w zycie 31 sierpnia 2000 r.

* * *

29 sierpnia prezydent RP podpisal trzy ustawy:

 • z 13 lipca o ochronie nabywcow prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kazdym roku oraz o zmianie ustaw - Kodeks cywilny, Kodeks wykroczen i ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece,
 • z 14 lipca o restrukturyzacji gornictwa siarki,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (chodzi o umowy leasingu i agencyjna).

Musza byc jeszcze ogloszone w Dzienniku Ustaw i wtedy wejda w zycie: pierwsza i trzecia - po uplywie trzech miesiecy, druga - po uplywie 14 dni od dnia publikacji.

* * *

Prezydent podpisal dwie ustawy:

 • z 21 lipca - Prawo komunikacyjne,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu.

Musza byc opublikowane w Dzienniku Ustaw i wtedy wejda w zycie: pierwsza 1 stycznia 2001 r. (z licznymi jednak wyjatkami), druga - z dniem ogloszenia.

* * *

Prezydent RP podpisal 10 sierpnia trzy ustawy:

 • z 21 lipca o zmianie ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy o pracownikach urzedow panstwowych,
 • z 26 lipca o nawozach i nawozeniu.

Musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw i wtedy wejda w zycie po uplywie: pierwsza - 30 dni; druga - 14 dni, trzecia - trzech miesiecy.

* * *

Prezydent RP podpisal trzy ustawy:

 • z 29 czerwca o ratyfikacji protokolu poprawek do europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej,
 • z 30 czerwca o ratyfikacji konwencji miedzy Rzeczapospolita Polska a Wielkim Ksiestwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia spolecznego,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym i ustawy o oplacie skarbowej.

Musza jeszcze byc opublikowane w Dzienniku Ustaw i wtedy wejda w zycie: dwie pierwsze po uplywie 14 dni, a trzecia - 4 wrzesnia 2000 r., z tym ze kilka przepisow juz 28 sierpnia.


SENAT ROZPATRZYL

Podczas 64. posiedzenia 9 sierpnia Senat rozpatrzyl szesc ustaw, sposrod ktorych dwie zaakceptowal:

 • z 26 lipca o zmianie ustawy - Kodeks cywilny,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy o kulturze fizycznej - wymagaja jeszcze podpisu prezydenta,

a do czterech nastepujacych wniosl poprawki:

 • z 25 lipca o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",
 • z 25 lipca o zmianie ustawy o autostradach platnych oraz o zmianie innych ustaw,
 • z 26 lipca kodeks spolek handlowych,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest - te wracaja do Sejmu.

* * *

Podczas posiedzenia 2, 3, 4 i 8 sierpnia Senat rozpatrzyl jedenascie ustaw, sposrod ktorych do siedmiu wniosl poprawki:

 • z 14 lipca o zasadach realizacji programu powszechnego uwlaszczenia obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
 • z 19 lipca o zmianie ustawy o utworzeniu Komitetu Badan Naukowych,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o bieglych rewidentach i ich samorzadzie,
 • z 20 lipca o repatriacji,
 • z 21 lipca o zmianie ustawy o postepowaniu w sprawach nieletnich,
 • z 21 lipca o zmianie ustawy o nasiennictwie,
 • z 26 lipca o jednorazowym dodatku rodzinnym w 2000 r. - te ustawy wracaja do Sejmu,

a cztery zaakceptowal:

 • z 13 lipca o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,
 • z 13 lipca o ochronie nabywcow prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kazdym roku oraz o zmianie ustaw - Kodeks cywilny, Kodeks wykroczen i ustawy o ksiegach wieczystych,
 • z 14 lipca o restrukturyzacji finansowej gornictwa siarki,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu - te wymagaja jeszcze podpisu prezydenta RP.


SEJM UCHWALIL


KROTKO

UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Czekanie na zasilek chorobowy

Obecne rozwiazania uwazam za w pelni uzasadnione - poinformowala rzecznika praw obywatelskich Ewa Lewicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej. Rzecznik zwracal sie w sprawach osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza, ktore nie maja mozliwosci skorzystania z prawa do zasilku chorobowego przed uplywem 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. W tej chwili obowiazuja zroznicowane okresy wyczekiwania na ten zasilek: 30 dni dla osob ubezpieczonych obowiazkowo i 180 dni dla ubezpieczonych dobrowolnie. Przepis dotyczacy 180-dniowego okresu wyczekiwania nie dotyczy jedynie zasilkow macierzynskich. Zroznicowanie musi istniec, gdyz inaczej osoby ubezpieczajace sie dobrowolnie robilyby to tylko okazjonalnie, np. w razie zagrozenia choroba czy przewidywanego pojscia do szpitala - pisze E. Lewicka.

ZAKLAD UBEZPIECZEN SPOLECZNYCH

Zasilki

 • chorobowy - 100,7 proc. wynosi wskaznik waloryzacji podstawy wymiaru zasilku chorobowego, ktorego wyplata po uplywie 6-miesiecznego okresu zasilkowego bedzie przedluzana w IV kwartale 2000 r. (na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa),
 • porodowy - 373,96 zl od 1 wrzesnia 2000 r. (na podstawie art. 28 ust. 4 ww. ustawy),
 • pogrzebowy - 3739,56 zl od 1 wrzesnia (na podstawie art. 80 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych).

Wielkosci te sa podane w trzech komunikatach prezesa ZUS z 16 sierpnia, ogloszonych w M. P. nr 25 z 25 sierpnia, pod poz. 529, 533 i 534.

MINISTER OGLOSIL

Zasilek dla bezrobotnych

Od 1 wrzesnia 2000 r. do 28 lutego 2001 r. wysokosc zasilku dla bezrobotnych wynosi 446,70 zl.

Kwote te podal minister pracy i polityki spolecznej w obwieszczeniu z 16 sierpnia, opublikowanym w Monitorze Polskim nr 25 z 25 sierpnia, pod poz. 526.

Obwieszczenie jest wydane na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu (Dz. U. z 1997 r. nr 25, poz. 128 z pozn. zm.).

ZAROBKI EMERYTOW I RENCISTOW

Graniczne kwoty przychodow

Od 1 wrzesnia 2000 r. graniczne kwoty przychodow emerytow i rencistow wazne przy zawieszaniu swiadczen wynosza:

 • 70 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia z II kwartalu 2000 r. - 1308,90 zl,
 • 130 proc. przecietnego wynagrodzenia z II kwartalu - 2430,80 zl.

Komunikat prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z 11 sierpnia 2000 r. w tej sprawie opublikowany zostal w Monitorze Polskim nr 25, poz. 532.

Jest wydany na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych.

GUS WYLICZYL

Wskazniki cen

Ceny towarow i uslug konsumpcyjnych:

 • w lipcu 2000 r. w stosunku do czerwca 2000 r. wzrosly o 0,7 proc. (w zwiazku z § 9 ust. 2 rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow z 28 pazdziernika 1999 r. w sprawie stypendiow i innych kosztow ksztalcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej).

Ceny produkcji budowlano-montazowej:

 • w II kwartale 2000 r. w stosunku do I kwartalu 2000 r. wzrosly o 2,6 proc. (na podstawie § 11 ust. 3 rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie warunkow i trybu udzielania kredytow i pozyczek ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektorych wymagan dotyczacych lokali i budynkow finansowanych przy udziale tych srodkow,
 • ogolem w II kwartale 2000 r. w stosunku do IV kwartalu 1995 r. byly wyzsze o 69,8 proc. (na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z 6 marca 1997 r. o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent),
 • ogolem w II kwartale 2000 r. w stosunku do I kwartalu 2000 r. wzrosly o 2,0 proc. (na podstawie art. 25 ust. 8 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych),
 • ogolem w I polroczu 2000 r. w stosunku do II polrocza 1999 r. wzrosly o 6,4 proc. (na podstawie art. 24 ust. 6b ustawy z 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu).

Ceny towarow niezywnosciowych trwalego uzytku:

 • w II kwartale 2000 r. w stosunku do I kwartalu 2000 r. wzrosly o 1,1 proc. (w zwiazku z art. 17 ust. 2 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadkow i darowizn).

Ceny skupu:

 • podstawowych produktow rolnych w I polroczu 2000 r. w stosunku do II polrocza 1999 r. wzrosly o 12,5 proc. (na podstawie art. 39a ust. 7 ustawy z 19 pazdziernika 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa),
 • pszenicy w I polroczu 2000 r. - srednia krajowa wedlug wstepnych danych wyniosla 54,72 zl za kwintal.

Podstawa informacji: cztery obwieszczenia, po dwa z 17 i 18 lipca, oraz trzy komunikaty z 17 lipca prezesa GUS, ogloszone w M. P. nr 22 z 21 lipca, pod poz. 460-463 oraz467-469.

GUS WYLICZYL

Przecietne wynagrodzenia

Przecietne miesieczne wynagrodzenie w lipcu 2000 r. wynosilo:

 • w sektorze przedsiebiorstw - 2035,55 zl (na podstawie § 39 ust. 1 rozporzadzenia ministra przemyslu i handlu z 10 pazdziernika 1994 r. w sprawie kwalifikacji kierownictwa i dozoru ruchu zakladow gorniczych oraz mierniczego i geologa gorniczego),
 • w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku - 2026,23 zl (art. 56 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 r.).

Podstawa informacji: obwieszczenie i komunikat prezesa GUS, oba z 16 sierpnia, ogloszone w M. P. nr 25 z 25 sierpnia, pod poz. 527 i 530.

WYBORY

Zarejestrowane Komitety

Podawalismy juz adresy zarejestrowanych Komitetow Wyborczych: Dariusza Macieja Grabowskiego, Andrzeja Olechowskiego, Piotra Ikonowicza, Tadeusza Adama Wileckiego ("Rz" z 1-2 lipca), Jana Lopuszanskiego, Marka Ciesielczyka, Andrzeja Leppera, Mariana Krzaklewskiego, Aleksandra Kwasniewskiego, Lecha Walesy (12 lipca), Janusza Korwin-Mikkego, Bogdana Pawlowskiego oraz Jana Ferdynanda Olszewskiego (27 lipca), Mariana Antosza, Jaroslawa Kalinowskiego, Boguslawa Ignacego Rybickiego, Boleslawa Tejkowskiego (7 sierpnia), Mariana Romualda Rembelskiego, Krystyny Stanislawy Gorniak, Mieczyslawa Jozefa Pawlaka, Zbigniewa Antoniego Wesolowskiego (22 sierpnia). Kolejnym jest Komitet Wyborczy Bogdana Pawlowskiego: Poznan, al. Marcinkowskiego 20.

GUS WYLICZYL

Przecietne wynagrodzenie

Przecietne wynagrodzenie w drugim kwartale 2000 r. wynioslo:

 • 1869,78 zl.

Kwote te podal prezes Glownego Urzedu Statystycznego w komunikacie z 9 sierpnia, ogloszonym w Monitorze Polskim nr 24 z 18 sierpnia, pod poz. 518.

Zostal on wydany na podstawie art. 20 pkt 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 z pozn. zm.).

WYBORY

Zarejestrowane komitety

Podawalismy juz adresy zarejestrowanych Komitetow Wyborczych: Dariusza Macieja Grabowskiego, Andrzeja Olechowskiego, Piotra Ikonowicza, Tadeusza Adama Wileckiego ("Rz" z 1-2 lipca), Jana Lopuszanskiego, Marka Ciesielczyka, Andrzeja Leppera, Mariana Krzaklewskiego, Aleksandra Kwasniewskiego, Lecha Walesy (12 lipca), Janusza Korwin-Mikke, Bogdana Pawlowskiego oraz Jana Ferdynanda Olszewskiego (27 lipca), Mariana Antosza, Jaroslawa Kalinowskiego, Boguslawa Ignacego Rybickiego, Boleslawa Tejkowskiego (7 sierpnia). Oto kolejne zarejestrowane Komitety: Mariana Romualda Rembelskiego, Dabrowa Gorna 54, 26-010 Bodzentyn; Krystyny Stanislawy Gorniak, Warszawa, ul. Domaniewska 22a/86; Mieczyslawa Jozefa Pawlaka, Warszawa, ul. Nowogrodzka 25 m 35; Zbigniewa Antoniego Wesolowskiego, Szczecin, ul. Pocztowa 41a.

GORNICTWO

Swiadczenia, ubezpieczenia, skladki

Wskaznik wzrostu przecietnych wynagrodzen na potrzeby waloryzacji swiadczen i zasilkow socjalnych dla przedsiebiorstw gorniczych i przedsiebiorstw robot gorniczych wynosi:

 • w trzecim kwartale 2000 r. - 1,0000.

Wysokosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kopalniach wegla kamiennego, potrzebna dla okreslenia sredniomiesiecznej skladki na ubezpieczenia spoleczne oraz skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych, wynosila:

 • w drugim kwartale 2000 r. - 2649,29 zl brutto.

Wyliczenia te podal minister gospodarki w dwoch obwieszczeniach z 10 sierpnia (M. P. nr 24, poz. 510 i 511).

Sa wydane na podstawie art. 22 ust. 7 (pierwsze) oraz art. 30 ust. 2 (drugie) ustawy z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych.

MINISTER FINANSOW OGLOSIL

Rekompensaty za samochody

Kwoty rekompensat - za przedplaty wniesione na samochody - obowiazujacych w IV kwartale 2000 r. wynosza:

 • 8812,00 zl - za fiata 126p,
 • 12.483,00 zl - za FSO 1500.

Taka jest tresc obwieszczenia ministra finansow z 7 sierpnia tego roku (M. P. nr 24, poz. 508), wydanego na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z 20 grudnia 1996 r. o zasadach realizacji przedplat na samochody osobowe (Dz. U. nr 156, poz. 776).

ODSETKI

Ustawowe - w zlotych i walucie obcej

Jesli wysokosc odsetek od sumy pienieznej nie zostala w inny sposob okreslona (np. w umowie pozyczki), naleza sie zgodnie z art. 359 § 2 kodeksu cywilnego odsetki ustawowe, ustalane w rozporzadzeniu przez Rade Ministrow.

Odsetki te w latach 1997-2000 od sumy wyrazonej w pieniadzu polskim ksztaltowaly sie - w stosunku rocznym - nastepujaco:

 • od 1 stycznia 1997 r. do 14 kwietnia 1998 r. - 35 proc.,
 • od 15 kwietnia 1998 r. do 31 stycznia 1999 r. - 33 proc.,
 • od 1 lutego 1999 r. do 14 maja 1999 r. - 24 proc.,
 • od 15 maja 1999 r. - 21 proc.

Odsetki od sumy wyrazonej w walucie obcej wynosza w stosunku rocznym 8 proc.

DIETY

Dla podrozujacych sluzbowo po kraju

Od 1 marca 2000 r. podrozujacym sluzbowo na terenie kraju nalezy sie:

 • dieta (pelna) - 16 zl,
 • ryczalt za nocleg - 24 zl,
 • ryczalt na dojazdy - 3,20 zl.

Naleznosci te beda sie zmieniac tylko raz w roku, w stopniu odpowiadajacym planowanemu sredniorocznemu wskaznikowi cen towarow i uslug konsumpcyjnych ustalonemu w ustawie budzetowej na dany rok. Zmiana diety (i pochodnych od niej) nastepuje od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po tym, w ktorym ustawa budzetowa zostanie ogloszona w Dzienniku Ustaw. Dieta ma byc zaokraglana do pelnego zlotego w gore.

DANINY

Oplata targowa

Obciaza ona osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne sprzedajace na targowiskach. Nie placa jej ci handlowcy, ktorzy w zwiazku z budynkami i obiektami budowlanymi znajdujacymi sie na targowisku sa obciazeni podatkiem od nieruchomosci. Targowiska zas to wszelkie miejsca, w ktorych prowadzony jest handel, w szczegolnosci z reki, koszow, stoisk, wozow, samochodow, przyczep, a takze sprzedaz zwierzat i pojazdow. Stawke oplaty targowej obowiazujaca w poszczegolnych gminach ustalaja rady gmin, z tym ze w 2000 r. nie moze ona przekraczac 478,22 zl dziennie. Rada moze wprowadzic rozne zwolnienia od niej.

SAMOCHODY

Stawki za kilometr przebiegu

Maksymalne stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdow prywatnych uzywanych do celow sluzbowych od 1 sierpnia do 31 pazdziernika 2000 r. wynosza:

 • dla samochodu osobowego o pojemnosci skokowej silnika do 900 cm szesc. - O, 4211 zl,
 • dla samochodu osobowego o pojemnosci silnika powyzej 900 cm szesc. - 0,6752 zl,
 • dla motocykla - 0,1860 zl,
 • dla motoroweru - 0,1116 zl.

Maksymalne miesieczne limity ryczaltow za jazdy lokalne w gminie i miescie sa nastepujace:

 • do 100 tys. mieszkancow - 300 km,
 • od 100 tys. mieszkancow do 500 tys. mieszkancow - 500 km,
 • ponad 500 tys. mieszkancow - 700 km.

Szczegoly w artykule "Od 1 sierpnia stawki wyzsze o 2 procent"

TAKSA KLIMATYCZNA

Placa turysci, wczasowicze, kuracjusze

Oplata miejscowa (taksa klimatyczna) pobierana jest od osob przebywajacych czasowo w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych w miejscowosciach o szczegolnie korzystnych warunkach klimatycznych i walorach krajobrazowych. Nie dotyczy: przebywajacych w szpitalach, zakladach uzdrowiskowych i sanatoriach; zorganizowanych grup dzieci i mlodziezy szkolnej; osob placacych podatek od nieruchomosci w zwiazku z posiadaniem domow letniskowych w takiej miejscowosci; niewidomych i ich przewodnikow; na warunkach wzajemnosci - dyplomatow. Jej stawka w 2000 r. nie moze byc wyzsza niz 1 zl 32 gr dziennie. Wysokosc tej oplaty ustalaja rady poszczegolnych gmin.

CLO

Kontyngent na kukurydze

Rada Ministrow ustanowila do 30 wrzesnia 2000 r. kontyngent taryfowy ilosciowy (200 000 ton) na przywoz kukurydzy na potrzeby produkcji pasz i hodowli drobiu, z obnizona zerowa stawka celna.

Rozporzadzenie regulujace te kwestia wejdzie w zycie 15 sierpnia (Dz. U. nr 64, poz. 753). I od tej daty liczy sie termin siedmiu dni, w ciagu ktorych trzeba skladac wnioski o przydzial kontyngentu.

WYBORY

Zarejestrowane komitety

Podawalismy juz adresy zarejestrowanych komitetow wyborczych: Dariusza Macieja Grabowskiego, Andrzeja Olechowskiego, Piotra Ikonowicza, Tadeusza Adama Wileckiego ("Rz" z 1-2 lipca), Jana Lopuszanskiego, Marka Ciesielczyka, Andrzeja Leppera, Mariana Krzaklewskiego, Aleksandra Kwasniewskiego, Lecha Walesy ("Rz" z 12 lipca), Janusza Korwin-Mikke, Bogdana Pawlowskiego oraz Jana Ferdynanda Olszewskiego ("Rz" z 27 lipca). Panstwowa Komisja Wyborcza poinformowala o zarejestrowaniu kolejnych komitetow: Mariana Antosza, Lublin, ul. Podhalanska 111; Jaroslawa Kalinowskiego, Warszawa, ul. Grzybowska 4; Boguslawa Ignacego Rybickiego, Warszawa, ul. Nowogrodzka 25 m 35; Boleslawa Tejkowskiego, Warszawa, ul. Hoza 62 (M. P. nr 23, poz. 487-490).

PRZYSZLE PRZEPISY

Prawo budowlane

Caly najnowszy Dziennik Ustaw - nr 63 z 3 sierpnia - zajmuje jedno wielkie rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej. Okresla ono warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie (mosty, tunele, przepusty, konstrukcje oporowe). Wejdzie w zycie 18 sierpnia 2000 r.

Jest wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

PRZYSZLE PRZEPISY

Uciazliwe dla srodowiska

Granicami obszarow, na ktorych wystepuja uciazliwosci dla srodowiska, sa granice administracyjne gmin: w woj. malopolskim w powiecie olkuskim gmina o statusie miasta Stawkow; w opolskim gmina o statusie miasta Kedzierzyn-Kozle; w woj. slaskim w powiecie bedzinskim gminy o statusie miasta Bedzin i Czeladz oraz nastepujace gminy o statusie miasta, bedace miastem na prawach powiatu: Bytom, Jaworzno, Katowice, Piekary Slaskie, Sosnowiec, Swietochlowice.

Dotyczace tej kwestii rozporzadzenie Rady Ministrow wejdzie w zycie 1 stycznia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 720). Jest wydane na podstawie art. 5 ust. 3b ustawy z 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych.

WOLNY OBSZAR CELNY

Mszczonow w woj. mazowieckim

Rada Ministrow postanowila w rozporzadzeniu z 18 lipca o ustanowieniu wolnego obszaru celnego w Mszczonowie w wojewodztwie mazowieckim.

Zarzadzac tym obszarem bedzie spolka: Centrum Wolnoclowe Wschod-Zachod sp. z o.o. z siedziba w Mszczonowie.

Szczegolowy opis granicy tego wolnego obszaru celnego zainteresowani znajda w Dz. U. nr 62 z 1 sierpnia pod poz. 721.

Rozporzadzenie na ten temat zacznie obowiazywac 16 sierpnia tego roku.

SAMORZADOWCY I RADNI

Wynagrodzenia oraz diety

1 sierpnia weszly w zycie cztery rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, dwa dotyczace zasad wynagradzania i wymagan kwalifikacyjnych pracownikow samorzadowych zatrudnionych w:

 • urzedach gmin, starostwach powiatowych i urzedach marszalkowskich,
 • jednostkach organizacyjnych jednostek samorzadu terytorialnego,

i dwa w sprawie wysokosci diet przyslugujacych radnemu:

 • powiatu
 • gminy.

Zainteresowanych tymi aktami odsylamy do Dziennika Ustaw nr 61 z 28 lipca, w ktorym sa opublikowane pod poz. 707-710.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.