WRZESIEN 2000


JUZ OBOWIAZUJA

30 wrzesnia:

ENERGETYKA

 • rozporzadzenie ministra gospodarki o przeprowadzaniu kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne (Dz. U. nr 75, poz. 866); patrz tekst: "Odciecie pradu za kare"

CLO

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o zawieszeniu pobierania cel od niektorych paliw plynnych (Dz. U. nr 79, poz. 893); patrz tekst: "Paliwa ze Wschodu bez cla"

POLITYKA REGIONALNA

 • rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow o trybie pracy Rady Polityki Regionalnej Panstwa (Dz. U. nr 79, poz. 894),

29 wrzesnia:

OSWIATA

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej na temat podstaw programowych ksztalcenia w zawodach technik: archiwista; budownictwa; geodeta; handlowiec; hutnik; instrumentow muzycznych; ochrony fizycznej osob i mienia; organizacji reklamy; technologii drewna; technologii odziezy; wlokiennik; mechanik pojazdow samochodowych (Dz. U. nr 78, poz. 887),

NAUKA I EDUKACJA

 • znowelizowane 25 wrzesnia rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow ustala wysokosc nagrod za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz dzialalnosc naukowa i naukowo-techniczna (Dz. U. nr 81, poz. 906),
 • zmodyfikowane 21 wrzesnia rozporzadzenie ministra edukacji narodowej pozwala na dostarczenie zaswiadczenia kredytobiorcy-studenta o wysokosci jego miesiecznego dochodu w roku, w ktorym ubiega sie on o zmniejszenie wysokosci rat splaty pozyczki lub kredytu (Dz. U. nr 81, poz. 908)

WYBORY PREZYDENCKIE

 • znowelizowane 28 wrzesnia rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej ustala obwod glosowania nr 1067 na statku Mustel (Dz. U. nr 81, poz. 916)

MEDYCYNA

 • znowelizowane 29 wrzesnia rozporzadzenie ministra zdrowia ustala m.in. nowe zasady odbywania dyzurow medycznych w ramach stazu podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologow (Dz. U. nr 81, poz. 918)

MEDIA

 • zmienione 22 sierpnia rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji precyzuje rodzaj niezbednych informacji dostarczanych przez ubiegajacych sie o koncesje (Dz. U. nr 81, poz. 919)

27 wrzesnia:

MONETY

 • do obiegu wchodza monety nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 100 zlâ na odwrotnej stronie popiersie krola Jana II Kazimierza (M. P. nr 28, poz, 583).

26 wrzesnia:

WYBORY PREZYDENTA

 • w obwodach glosowania utworzonych za granica powolanie obwodowej komisji wyborczej nastepuje najpozniej na 5 dni (bylo 15 dni) przed dniem wyborow; konsul uwzgledni zgloszenie kandydatow na czlonkow obwodowych komisji wyborczych, ktore otrzymal nie pozniej niz w 7 dniu (bylo w 21 dniu) przed dniem wyborow (Dz. U. nr 80, poz. 901),

20 wrzesnia:

WYBORY PREZYDENTA

 • trzy rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej dotyczace zblizajacych sie wyborow prezydenta RP, a konkretnie:

trybu i terminu powolania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych na polskich statkach morskich; utworzenia obwodow glosowania na polskich statkach morskich; sporzadzania i aktualizacji spisu wyborcow dla obwodow glosowania utworzonych na tych statkach (Dz. U. nr 77, poz. 882-884),

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 • zmodyfikowane 18 wrzesnia rozporzadzenie ministra zdrowia dotyczace sposobu ustalania wysokosci zaliczek przekazywanych kasom chorych w 2000 r. przez ZUS oraz trybu i terminow ich rozliczania (Dz. U. nr 77, poz. 886),

WYNAGRODZENIA

 • zmienione 13 wrzesnia rozporzadzenie prezydenta RP o zasadach wynagradzania osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe (Dz. U. nr 77, poz. 875).

18 wrzesnia:

DODATEK RODZINNY

 • ustawa o jednorazowym dodatku rodzinnym w 2000 r.; przysluguje on uprawnionemu bez wzgledu na osiagany dochod, na trzecie i kazde kolejno dziecko - po 145 zl na kazde dziecko (Dz. U. nr 76, poz. 867),

WYBORY GMINNE

 • w niedziele, 15 pazdziernika, odbeda sie wybory przedterminowe do Rady Gminy Dabie (Dz. U. nr 76, poz. 869).

16 wrzesnia

CLO

 • zmienione 28 sierpnia rozporzadzenie ministra finansow w sprawie ustanowienia norm ilosciowych lub wartosciowych towarow, ktorych przywoz z zagranicy jest wolny od cla, oraz ograniczenia uprawnien do korzystania ze zwolnien od cla na niektore towary przywozone przez osoby przekraczajace wielokrotnie granice panstwowa (Dz. U. nr 74, poz. 858); patrz tekst "Kilkaset litrow wolne od cla"

RUCH DROGOWY

 • zmodyfikowane 23 sierpnia rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej o homologacji pojazdow (Dz. U. nr 74, poz. 863); patrz tekst "Czas dla producentow"

STATYSTYKA PUBLICZNA

 • znowelizowane 6 wrzesnia rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow dotyczace okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypelniania oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet stosowanych w badaniach ustalonych w programie badan statystycznych statystyki publicznej na 2000 r. (Dz. U. nr 76, poz. 867),

WYBORY PREZYDENTA

 • trzy rozporzadzenia ministra spraw zagranicznych dotyczace zblizajacych sie wyborow prezydenta RP, a konkretnie: sporzadzania i aktualizacji spisu wyborcow dla obwodow glosowania utworzonych za granica; trybu i terminu powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych za granica; utworzenia za granica obwodow glosowania. Jesli chodzi o ostatnia kwestie, to zalacznik do rozporzadzenia wymienia 167 obwodow (i ich adresy) na calym swiecie, w niektorych panstwach tych obwodow jest wiecej niz jeden, np. we Francji - piec, w Niemczech i Australii - po szesc, w Rosji - cztery, w USA - dwadziescia jeden, po dwa we Wloszech i Wielkiej Brytanii, cztery w Brazylii (Dz. U. nr 76, poz. 869-971).

15 wrzesnia:

RADCY PRAWNI I NOTARIUSZE

 • po trzymiesiecznym vacatio legis jeden przepis znowelizowanej 16 marca ustawy o radcach prawnych (Dz. U. nr 48, poz. 545) i jeden przepis znowelizowanej 12 maja ustawy - Prawo o notariacie (Dz. U. nr 48, poz. 551). W obu ustawach chodzi o to samo: obowiazkowe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej za szkody wyrzadzone przy wykonywaniu okreslonych czynnosci zawodowych przez radcow prawnych i notariuszy; patrz tekst "Brakuje rozporzadzen wykonawczych"

ENERGETYKA

 • rozporzadzenie ministra gospodarki okreslajace szczegolowe warunki: przylaczenia podmiotow do sieci cieplowniczych; obrotu cieplem; swiadczenia uslug przesylowych; ruchu sieciowego i eksploatacji sieci cieplowniczej; standardow jakosciowych obslugi odbiorcow (Dz. U. nr 72, poz. 845),

EMERYTURY

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej o zasadach wspolpracy Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z ubezpieczonymi i platnikami skladek w zakresie ustalania kapitalu poczatkowego (Dz. U. nr 72, poz. 846); patrz tekst "Czas dla archiwow domowych"

14 wrzesnia:

WYBORY PREZYDENTA

 • uchwala Panstwowej Komisji Wyborczej o wzorze karty do glosowania w wyborach prezydenta RP (M. P. nr 27, poz. 550),

13 wrzesnia:

STREFY EKONOMICZNE

 • Rada Ministrow zmienila 30 czerwca trzy rozporzadzenia dotyczace ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej: w wojewodztwie katowickim; "Starachowice"; tarnobrzeskiej (Dz. U. nr 71, poz. 831-833).

12 wrzesnia:

 • zmieniona, przez znowelizowane 5 wrzesnia rozporzadzenie Rady Ministrow, taryfa celna w czesci dotyczacej paliw (Dz. U. nr 73, poz. 853); patrz tekst "Monopole silniejsze od cel".

8 wrzesnia:

WOJSKO

 • zmienione 31 sierpnia rozporzadzenie ministra obrony narodowej o zwalnianiu zolnierzy z zasadniczej sluzby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powolywaniu poborowych do zasadniczej sluzby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r. Wynika z niego, ze:

- zolnierzy-absolwentow szkol wyzszych powolanych do odbycia dlugotrwalego przeszkolenia wojskowego 13 pazdziernika (bylo 3 pazdziernika) 2000 r. zwalnia sie z tego przeszkolenia i przenosi do rezerwy 29 marca 2001 r.,

- do zasadniczej sluzby wojskowej w 2000 r. powoluje sie poborowych 10-12 pazdziernika (bylo 3-5 pazdziernika) do: wojskowych osrodkow szkolenia o czteromiesiecznym i trzymiesiecznym okresie szkolenia; jednostek wojskowych wchodzacych w sklad Sil Zbrojnych; Kompanii Reprezentacyjnej WP; jednostek wojskowych nr 3417, 1492, 4829, 3466, 2780, 2861, 2804, 2610, 1061, 2611, 3049,

- poborowych-absolwentow szkol wyzszych przeznaczonych do odbycia dlugotrwalego przeszkolenia wojskowego w szkolach podchorazych rezerwy powoluje sie m.in. 13 pazdziernika (bylo 3 pazdziernika 2000 r.) (Dz. U. nr 74, poz. 861).

BEZPIECZENSTWO PRODUKTOW

BEZPIECZENSTWO PRACY

 • takze po szesciomiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie ministra gospodarki okreslajace wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy: oczyszczaniu, uszlachetnianiu i przetwarzaniu rud miedzi; otrzymywaniu miedzi metalicznej z koncentratow oraz innych surowcow miedzionosnych; rafinacji elektrolitycznej miedzi; przetopie miedzi rafinowanej (Dz. U. nr 15, poz. 189)

KONWENCJE

 • dwie ustawy upowazniajace prezydenta RP do ratyfikacji: protokolu poprawek do europejskiej konwencji o telewizji ponadgranicznej; konwencji miedzy Rzeczapospolita Polska a Wielkim Ksiestwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia spolecznego (Dz. U. nr 70, poz. 817)

OSWIATA

 • W komisjach sprawdzajacych kwalifikacje nauczycieli ubiegajacych sie o wyzszy stopien zawodowy zasiada wylacznie osoby z wyzszym wyksztalceniem magisterskim, legitymujace sie co najmniej 7-letnim stazem pracy pedagogicznej, psychologicznej, naukowo-dydaktycznej, dydaktycznej lub artystycznej. Eksperci ci beda rekrutowani wylacznie sposrod nauczycieli: dyplomowanych; akademickich ze szkol wyzszych ksztalcacych nauczycieli; pracujacych w zakladzie ksztalcenia nauczycieli lub publicznych placowkach ich doskonalenia; zatrudnionych w administracji publicznej na stanowiskach wymagajacych kwalifikacji pedagogicznych. Ponadto sposrod doradcow metodycznych; wychowawcow, pedagogow lub psychologow zatrudnionych w systemie placowek poradnictwa rodzinnego i opiekunczo-wychowawczego; konsultantow wspolpracujacych z Centrum Edukacji Artystycznej (Dz. U. nr 70, poz. 822)

SLUZBA WIEZIENNA

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o zasadach i trybie powierzania mienia funkcjonariuszom Sluzby Wieziennej (Dz. U. nr 70, poz. 826); patrz tekst: "Z wszystkiego trzeba sie rozliczyc"

STRAZ POZARNA

 • zmienione 7 sierpnia rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o wysokosci oraz zasadach przyznawania swiadczen otrzymywanych przez strazakow w sluzbie kandydackiej (Dz. U. nr 70, poz. 828)

USLUGI TURYSTYCZNE

 • zmodyfikowane 10 sierpnia rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o wlasciwosci terytorialnej organow powolujacych komisje egzaminacyjne dla przewodnikow gorskich (Dz. U. nr 70, poz. 829)

PRZECIWDZIALANIE NARKOMANII

 • rozporzadzenie ministra zdrowia, z ktorego wynika, ze leczenie i rehabilitacje narkomanow prowadzic moga lekarze nastepujacych specjalnosci: psychiatria, psychiatria dzieci i mlodziezy; medycyna rodzinna. Osoby zajmujace sie tylko ich rehabilitacja musza miec kwalifikacje psychologa lub pedagoga (Dz. U. nr 70, poz. 830).

6 wrzesnia:

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

 • kilka przepisow ustawy - Prawo telekomunikacyjne: art. 130 - wprowadza zmiany do ustawy o lacznosci, art. 136 ust. 2 - prezes Rady Ministrow powola prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji w terminie 30 dni liczonych od 6 wrzesnia (data ogloszenia ustawy); art. 141 - minister lacznosci wyznaczy likwidatorow Panstwowej Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej oraz Panstwowej Agencji Radiokomunikacyjnej, ktorzy sporzadza bilanse ich zamkniecia; art. 144 - Telekomunikacja Polska SA przedlozy prezesowi URT, w terminie trzech miesiecy liczonych od 6 wrzesnia, pisemny wniosek o wydanie spolce zezwolenia na eksploatacje wszystkich wymagajacych zezwolenia publicznych sieci telefonicznych oraz publicznych sieci przeznaczonych do rozpowszechniania lub rozprowadzania sygnalow radiofonicznych lub telewizyjnych, eksploatowanych przez TP SA w dniu zlozenia wniosku. Wykazy tych sieci oraz stosowne dokumenty TP SA dolacza do wniosku o zezwolenie. Wszystko to stosuje sie odpowiednio takze do prawnych nastepcow TP SA lub podmiotow powstalych w wyniku jej podzialu albo przeksztalcen. Wzor wniosku, forme wykazow oraz rodzaje dokumentow okresli minister lacznosci w ciagu 30 dni liczonych od 6 wrzesnia (Dz. U. nr 73, poz. 852),

WYBORY PREZYDENTA

 • rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z ktorego wynika m.in., ze audycje wyborcze przygotowywane przez komitety wyborcze sa nieodplatnie rozpowszechniane w ogolnokrajowych programach Telewizji Polskiej - Spolka Akcyjna i Polskiego Radia - Spolka Akcyjna od 15 dnia przed dniem glosowania do dnia zakonczenia kampanii wyborczej. Kazdemu komitetowi przysluguje rowny czas antenowy. Wnioski o przydzielenie nieodplatnego czasu antenowego pelnomocnicy komitetow skladaja nie pozniej niz 22 dni przed dniem glosowania. Radio i telewizja poinformuja pelnomocnikow na pismie, nie pozniej niz 19 dni przed dniem glosowania, o przyslugujacym czasie antenowym, terminach i czasie rejestracji audycji wyborczych, warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadac materialy przygotowane samodzielnie przez komitety wyborcze (Dz. U. nr 73, poz. 854).

TRANSPORT KOLEJOWY

 • rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej okreslajace badania konieczne do uzyskania swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji: budowli i urzadzen przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego; typow pojazdow szynowych (Dz. U. nr 69, poz. 813),
 • zmienione 21 lipca rozporzadzenie tego samego ministra dotyczace czynnosci Glownego Inspektoratu Kolejnictwa, za ktore pobierane sa oplaty (Dz. U. nr 69, poz. 814),

MONETY

 • wchodzi do obiegu moneta nominalnej wartosci 100 zl; na jej odwrotnej stronie jest popiersie krolowej Jadwigi (M. P. nr 26, poz. 539).

5 wrzesnia:

WYBORY PREZYDENTA

 • Panstwowa Komisja Wyborcza ustalila wzory nastepujacych protokolow: glosowania; zbiorczych wynikow glosowania; o wynikach glosowania, sporzadzanych przez (w kolejnosci) obwodowe i okregowe komisje wyborcze oraz Panstwowa Komisje Wyborcza (M. P. nr 26, poz. 541).

4 wrzesnia:

PODATEK OD TOWAROW I USLUG

 • trzy rozporzadzenia vatowskie ministra finansow, dwa z 25 i jedno z 28 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia dotyczace: wykazu towarow do celow poboru VAT oraz podatku akcyzowego w imporcie; wykonania niektorych przepisow ustawy o VAT oraz o podatku akcyzowym; wzoru zgloszenia rejestracyjnego (i innych wzorow) w zakresie podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego (Dz. U. nr 72, poz. 842-844); patrz tekst "3 proc. na artykuly rolne, 7 proc. na drewno",

LEKI

 • trzy rozporzadzenia ministra zdrowia z 18 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie: wykazu lekow podstawowych i uzupelniajacych oraz wysokosci odplatnosci za leki uzupelniajace; wykazu chorob oraz wykazu lekow, preparatow diagnostycznych i sprzetu jednorazowego uzytku, ktore ze wzgledu na te choroby moga byc przepisywane bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub czesciowa odplatnoscia; ustalenia limitow cen lekow, preparatow diagnostycznych i sprzetu jednorazowego uzytku, wydawanych ubezpieczonym bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub za czesciowa odplatnoscia. Wszystkie maja w zasadzie charakter porzadkujacy i sa efektem dopuszczenia do obrotu (rejestracji) nowych form lekow albo wielkosci opakowan, ewentualnie zmodyfikowania ich nazwy miedzynarodowej. Wprowadzaja tez nieznaczne zmiany, np. poldanem, dotychczas sprzedawany w aptekach bez recepty, teraz wydawany tylko, gdy lekarz przepisze, znalazl sie w wykazie lekow podstawowych, tzn. wydawanych za czesciowa odplatnoscia (Dz. U. nr 71, poz. 835-837).

2 wrzesnia:

ZNACZKI POCZTOWE

 • zmieniony plan emisji znaczkow pocztowych na 2000 r., na ktory sklada sie 85 znaczkow, w tym 65 samodzielnych, 5 w bloku, 13 nadrukowanych na kartce pocztowej i 2 nadrukowane na kopertach (M. P. nr 24, poz. 507).

1 wrzesnia:

AKCYZA

 • nie 130 zl od tysiaca litrow, lecz 230 zl od tony wynosi akcyza na gaz plynny uzywany do tankowania samochodow oraz na butle gazowe turystyczne o masie do 5 kg (Dz. U. nr 21, poz. 267),

OSWIATA

 • cztery ustawy o nadaniu: Wyzszej Szkole Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie nazwy "Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej"; Wyzszej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy nazwy "Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego"; Wyzszej Szkole Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach nazwy "Akademia Swietokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach"; Wyzszej Szkole Pedagogicznej w Slupsku nazwy "Pomorska Akademia Pedagogiczna w Slupsku" (Dz. U. nr 60, poz. 694- 697),
 • jeden przepis ustawy z 21 stycznia 2000 r. zmieniajacej niektore ustawy zwiazane z funkcjonowaniem administracji publicznej dotyczacy gimnazjow (Dz. U. nr 12, poz. 136),
 • znowelizowane 14 lipca rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o wymaganiach, jakim powinny odpowiadac osoby zajmujace stanowiska dyrektorow oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach oraz w poszczegolnych typach szkol i placowek (Dz U. nr 70, poz. 823),
 • zmodyfikowane 24 sierpnia rozporzadzenie dotyczace ksztalcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywajacych za granica, wspomagania nauczania historii, geografii i jezyka polskiego wsrod Polonii oraz zakresu swiadczen przyslugujacych nauczycielom polskim skierowanym w tym celu za granice (Dz. U. nr 72, poz. 840),

PRAWO KARNE

ZATRUDNIENIE I BEZROBOCIE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o zasadach, warunkach i trybie wspierania srodkami budzetu panstwa programow inicjowanych przez organa samorzadu wojewodztwa (Dz. U. nr 68, poz. 806); patrz tekst "Pieniadze na wspieranie bezrobotnych"

TOWARY ROLNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace wielkosci progowe dla niektorych towarow rolnych przywozonych z zagranicy, obowiazujace do 31 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 68, poz. 809),

KODEKS DROGOWY

 • w rozporzadzeniu ministrow transportu i gospodarki morskiej oraz spraw wewnetrznych i administracji z 21 czerwca 1999 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. nr 58, poz. 672) w § 5 dodano ust. 5a ("Przepis ust. 5 stosuje sie odpowiednio do znaku A-7 umieszczonego przed torowiskiem pojazdow szynowych lub w innych miejscach przecinania sie kierunkow ruchu"), w § 58 dodano ust. 4 ("Znak D-44 «strefa parkowania» oznacza wjazd do strefy, w ktorej za postoj pojazdu pobierana jest oplata. W strefie tej zabroniony jest postoj pojazdu bez wniesienia oplaty, z wyjatkiem postoju pojazdow osob lub jednostek, dla ktorych ustalona zostala zerowa stawka oplaty, oraz postoju pojazdow komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach. Znak D-45 «koniec strefy parkowania» oznacza wyjazd z takiej strefy"), a § 95 uzupelniono ust. 4: "Kierujacy pojazdem szynowym skrecajacy na skrzyzowaniu o ruchu kierowanym sygnalami swietlnymi moze je opuscic, z zastrzezeniem ust. 1 pkt 2-4, pod warunkiem ustapienia pierwszenstwa uczestnikom ruchu poruszajacym sie na wprost. Przepisu nie stosuje sie na skrzyzowaniu o ruchu okreznym oznaczonym znakami C-12"), z kolei w zalaczniku w czesci I okreslajacej wzory znakow kierunkow i miejscowosci dodano nastepujacy odnosnik: "Uwaga: dla znakow E-9, E-10, E-11, E-12 i E-12A dopuszcza sie tlo barwy bialej wraz z obrzezem, napisem i symbolem barwy brazowej" (Dz. U. nr 72, poz. 850).

WYNAGRODZENIA

 • zmienione 8 sierpnia rozporzadzenie Rady Ministrow o wynagradzaniu i swiadczeniach przyslugujacych pracownikom polskich placowek dyplomatycznych i urzedow konsularnych (Dz. U. nr 71, poz. 834).


DZIENNIK USTAW

Nr 81 z 29 wrzesnia.

 • Rozporzadzenie Rady Ministrow z 12 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie pomocy dla osob przybylych do Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy repatriacyjnej; wejdzie w zycie 14 pazdziernika.
 • Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 25 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nagrod prezesa Rady Ministrow za rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz dzialalnosc naukowa i naukowo-techniczna; od 29 wrzesnia.
 • Rozporzadzenia ministrow:

- edukacji narodowej, z 20 i 21 wrzesnia, w sprawie: dokumentacji przebiegu studiow - od 1 pazdziernika; zasad, trybu i kryteriow udzielania, splacania oraz umarzania kredytow studenckich i pozyczek studenckich, wysokosci kredytu i pozyczki studenckiej, warunkow i trybu rozliczen z tytulu pokrywania odsetek naleznych bankom od kredytow studenckich oraz wysokosci oprocentowania pozyczki i kredytu studenckiego splacanego przez pozyczkobiorce lub kredytobiorce (nowelizacja); od 29 wrzesnia,

- pracy i polityki spolecznej z 14 wrzesnia w sprawie udzielania pomocy na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i integracje ze srodowiskiem osobom opuszczajacym rodziny zastepcze, niektore typy placowek opiekunczo-wychowawczych i domow pomocy spolecznej, zaklady poprawcze, schroniska dla nieletnich oraz specjalne osrodki szkolno-wychowawcze; od 30 pazdziernika,

- sprawiedliwosci, jedno z 18, dwa z 20 i trzy z 21 wrzesnia. Cztery dotycza zmian w rozporzadzeniach poswieconych wlasciwosci sadow: rejonowych prowadzacych ksiegi wieczyste; gospodarczych w sadach okregowych i rejonowych; apelacyjnych, okregowych i rejonowych; pracy, ubezpieczen spolecznych oraz pracy i ubezpieczen spolecznych w sadach okregowych i rejonowych. Piate na ten sam temat, tyle ze dotyczy kolegiow do spraw wykroczen i powoluje takie kolegia przy Sadach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach. Szoste okresla wzory i sposob udostepniania stronom urzedowych formularzy pism procesowych w postepowaniu cywilnym; wszystkie od 1 pazdziernika,

- transportu i gospodarki morskiej z 28 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia obwodow glosowania na polskich statkach morskich w wyborach prezydenta RP; od 29 wrzesnia,

- zdrowia, z 10 sierpnia i 29 wrzesnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie: badan lekarskich i psychologicznych osob ubiegajacych sie o wydanie licencji oraz posiadajacych licencje pracownika ochrony fizycznej - od 14 pazdziernika; stazu podyplomowego lekarza, lekarza stomatologa; od 29 wrzesnia, z tym ze niektore przepisy dopiero od 1 pazdziernika 2003 r.,

 • Rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 22 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zawartosci wniosku oraz trybu postepowania w sprawach udzielania i cofania koncesji na rozpowszechnianie programow radiofonicznych i telewizyjnych; od 29 wrzesnia.
 • Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:

- z 25 wrzesnia (K. 26/99) dotyczacy ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych,

- z 26 wrzesnia ( P. 11/99) dotyczacy rozporzadzenia ministra gospodarki w sprawie zasad ksztaltowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczen w obrocie energia elektryczna, w tym rozliczen z indywidualnymi odbiorcami w lokalach.

Nr 80 z 26 wrzesnia.

 • Rozporzadzenia ministrow:

- pracy i polityki spolecznej, z 29 sierpnia i 25 wrzesnia, w sprawie: kwalifikacji osob wykonujacych z upowaznienia wojewody zadania w zakresie pomocy spolecznej; placowek opiekunczo-wychowawczych; oba wejda w zycie 11 pazdziernika,

- spraw zagranicznych z 25 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie trybu i terminu powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych za granica w wyborach prezydenta RP; od 26 wrzesnia,

- srodowiska z 1 wrzesnia w sprawie ewidencjonowania i przechowywania broni, amunicji oraz srodkow przymusu bezposredniego w regionalnej dyrekcji Lasow Panstwowych i nadlesnictwie; od 11 pazdziernika.

 • Obwieszczenia:

- prezesa Rady Ministrow z 8 sierpnia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o wlasnosci lokali,

- ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 1 sierpnia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nr 79 z 22 wrzesnia.

 • Rozporzadzenia Rady Ministrow, jedno z 1 sierpnia i trzy z 28 sierpnia, po jednym z 5 i 20 wrzesnia, w sprawie:

- programu badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2001 r.,

- ustanowienia skladu wolnoclowego na terenie Miedzynarodowego Portu Lotniczego Wroclaw-Strachowice,

- okreslania wykazu szkol, ktore prowadza ministrowie wlasciwi do spraw: wewnetrznych, obrony narodowej i sprawiedliwosci (nowelizacja); te trzy wejda w zycie 7 pazdziernika,

- wykonania niektorych przepisow ustawy o umowach miedzynarodowych,

- ustalenia terminu przedstawienia przez ministra wlasciwego do spraw rozwoju regionalnego projektu pierwszej narodowej strategii rozwoju regionalnego oraz programu wsparcia; te dwa od 22 wrzesnia,

- zawieszenia pobierania cel od niektorych paliw plynnych; od 30 wrzesnia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, dwa z 13 wrzesnia, w sprawie:

- trybu pracy Rady Polityki Regionalnej Panstwa; od 30 wrzesnia,

- nadania statutu Ministerstwu Zdrowia (nowelizacja); od 7 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow:

- finansow z 21 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie oplat uiszczanych na podstawie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartosciowymi; od 22 wrzesnia,

- zdrowia, z 31 sierpnia i 7 wrzesnia, w sprawie: bezpieczenstwa i higieny pracy przy przygotowywaniu, podawaniu i przechowywaniu lekow cytostatycznych w zakladach opieki zdrowotnej (nowelizacja); badan lekarskich i psychologicznych osob ubiegajacych sie lub posiadajacych pozwolenie na bron; oba od 7 pazdziernika.

Nr 78 z 21 wrzesnia.

Jest w nim jedno rozporzadzenie ministra edukacji narodowej z 3 sierpnia w sprawie podstaw programowych ksztalcenia w zawodzie technik: archiwista; budownictwa; geodeta; handlowiec; hutnik; instrumentow muzycznych; ochrony fizycznej osob i mienia; organizacji reklamy; technologii drewna; technologii odziezy; wlokiennik; mechanik pojazdow samochodowych; wejdzie w zycie 29 wrzesnia.

Nr 77 z 20 wrzesnia.

 • Rozporzadzenie prezydenta RP z 13 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad wynagradzania osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe; od 20 wrzesnia, z tym ze jeden przepis z moca od 30 czerwca.

Rozporzadzenia ministrow:

- finansow z 17 sierpnia w sprawie zasad rachunkowosci i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatkow i nieopodatkowanych naleznosci budzetowych przez urzedy skarbowe jako organy podatkowe; od 1 stycznia 2001 r.,

- gospodarki z 24 sierpnia w sprawie warunkow przylaczenia podmiotow do sieci gazowych, obrotu paliwami gazowymi, swiadczenia uslug przesylowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci gazowych oraz standardow jakosciowych obslugi odbiorcow; od 5 pazdziernika,

- obrony narodowej z 17 sierpnia w sprawie rodzajow dokumentacji medycznej oraz sposobu jej prowadzenia i udostepniania przez zaklady opieki zdrowotnej utworzone przez ministra obrony narodowej; od 5 pazdziernika,

- rolnictwa i rozwoju wsi z 8 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zwalczania organizmow szkodliwych; od 5 pazdziernika,

- sprawiedliwosci z 7 sierpnia w sprawie warunkow i trybu postepowania leczniczego, rehabilitacyjnego i readaptacyjnego w stosunku do osob uzaleznionych, umieszczonych w zakladach karnych i aresztach sledczych; od 5 pazdziernika,

- spraw wewnetrznych i administracji z 11 sierpnia w sprawie nadania osobowosci prawnej Katolickiemu Centrum Informacji Europejskiej z siedziba w Lomzy; od 5 pazdziernika,

- transportu i gospodarki morskiej, trzy z 14 wrzesnia, dotyczace wyborow prezydenckich, a konkretnie: trybu i terminu powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych na polskich statkach morskich; utworzenia obwodow glosowania na polskich statkach morskich; sposoby sporzadzania i aktualizacji spisu wyborcow dla obwodow glosowania utworzonych na polskich statkach morskich; wszystkie od 20 wrzesnia,

- zdrowia, z 3 sierpnia i 18 wrzesnia, w sprawie: wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granice oraz obrotu srodkami odurzajacymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami - od 5 pazdziernika; sposobu ustalania wysokosci zaliczek przekazywanych kasom chorych w 2000 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych oraz trybu i terminow ich rozliczania (zmiana); od 20 wrzesnia.

Nr 76 z 18 wrzesnia

 • Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, z 6 i 18 wrzesnia, w sprawie:

- okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypelniania oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badan statystycznych statystyki publicznej na rok 2000 (nowelizacja),

- wyborow przedterminowych do Rady Gminy Dabie; oba od 18 wrzesnia.

Rozporzadzenia ministrow:

- obrony narodowej z 22 sierpnia w sprawie okreslenia wysokosci rownowaznika pienieznego w zamian za wyzywienie przyslugujacego zolnierzom zawodowym i kandydatom na zolnierzy zawodowych; od 3 pazdziernika,

- spraw zagranicznych, trzy z 8 wrzesnia, dotyczace wyborow prezydenta RP, a konkretnie: sposobu sporzadzania i aktualizacji spisu wyborcow dla obwodow glosowania utworzonych za granica; trybu i terminu powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych za granica; utworzenia za granica obwodow glosowania; wszystkie od 18 wrzesnia.

Nr 75 z 15 wrzesnia

 • Rozporzadzenia ministrow:

- finansow z 5 wrzesnia w sprawie wzoru sztandaru Sluzby Celnej oraz trybu jego nadania; weszlo w zycie 15 wrzesnia,

- gospodarki z 11 sierpnia w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiebiorstwa energetyczne; od 30 wrzesnia.

Nr 74 z 8 wrzesnia

 • Ustawy:

- z 13 lipca o ochronie nabywcow prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w kazdym roku oraz o zmianie ustaw - Kodeks cywilny, Kodeks wykroczen i ustawy o ksiegach wieczystych i hipotece; wejdzie w zycie 9 grudnia,

- z 14 lipca o restrukturyzacji finansowej gornictwa siarki; od 23 wrzesnia,

- z 25 lipca o zmianie ustawy - Kodeks cywilny; od 9 grudnia.

 • Rozporzadzenia ministrow:

- finansow, z 28 i 31 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie: ustanowienia norm ilosciowych lub wartosciowych towarow, ktorych przywoz z zagranicy jest wolny od cla, oraz ograniczenia uprawnien do korzystania ze zwolnien od cla na niektore towary przywozone przez osoby przekraczajace wielokrotnie granice panstwowa - od 16 wrzesnia; zasad dofinansowywania inwestycji sportowych ze srodkow pochodzacych z doplat do stawek w grach liczbowych, trybu skladania wnioskow oraz przekazywania srodkow i ich rozliczania - od 23 wrzesnia,

- gospodarki z 19 lipca w sprawie minimalnego procentowego udzialu skladnikow pochodzenia krajowego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umozliwiajacego uznanie tego produktu za krajowy; od 23 wrzesnia,

- obrony narodowej z 31 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zwalniania zolnierzy z zasadniczej sluzby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powolywania poborowych do odbycia zasadniczej sluzby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2000 r.; od 8 wrzesnia,

- pracy i polityki spolecznej z 29 sierpnia w sprawie zasad nadzoru nad przestrzeganiem standardu wychowania i opieki w placowkach opiekunczo-wychowawczych oraz nadzoru nad jakoscia osrodkow adopcyjno-opiekunczych; od 23 wrzesnia,

- transportu i gospodarki morskiej z 23 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie homologacji pojazdow; od 16 wrzesnia,

- zdrowia z 30 sierpnia w sprawie rejestru zakladow opieki zdrowotnej; od 9 grudnia.

Nr 73 z 6 wrzesnia.

 • Ustawa z 21 lipca - Prawo komunikacyjne; wejdzie w zycie 1 stycznia 2001 r., lecz dla czesci przepisow sa inne terminy, mianowicie 6 wrzesnia i 7 pazdziernika 2000 r. oraz 1 stycznia 2002 r. i 2004 r.
 • Rozporzadzenie Rady Ministrow z 5 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ustanowienia taryfy celnej; od 12 wrzesnia.
 • Rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 31 sierpnia w sprawie trybu postepowania dotyczacego podzialu czasu nieodplatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach prezydenta RP; od 6 wrzesnia.


MONITOR POLSKI

Nr 29 z 29 wrzesnia. Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu, dwie z 22 wrzesnia, w sprawie: organizacji Swiatowej Wystawy Rejestrowanej EXPO 2010 w Polsce; utworzenia Kolegium Europejskiego w Gnieznie w tysieczna rocznice Zjazdu Gnieznienskiego,
 • postanowienia (trzynascie) prezydenta RP z czerwca, lipca i sierpnia o nadaniu orderow i odznaczen,
 • uchwala Panstwowej Komisji Wyborczej z 27 wrzesnia w sprawie zasad i trybu przekazywania wlasciwej okregowej komisji wyborczej wynikow glosowania z obwodow glosowania utworzonych za granica oraz na polskich statkach morskich; weszla w zycie z dniem podjecia,
 • obwieszczenie prezesa Sadu Lustracyjnego w Warszawie z 28 wrzesnia o podaniu do publicznej wiadomosci prawomocnego orzeczenia Sadu stwierdzajacego niezgodnosc z prawda oswiadczenia osoby lustrowanej.

Nr 28 z 26 wrzesnia. Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwala Sejmu z 15 wrzesnia w sprawie anulowania dlugow najubozszych krajow swiata w Roku Jubileuszu 2000,
 • postanowienia (25) prezydenta RP z roznych dni czerwca o nadaniu orderow i odznaczen,
 • zarzadzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego z 13 wrzesnia w sprawie ustalenia wzorow, stopu, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 100 zl oraz terminu (27 wrzesnia) wprowadzenia ich do obiegu; weszlo w zycie 26 wrzesnia,
 • uchwaly:

- Sadu Najwyzszego z 20 wrzesnia w sprawie waznosci wyborow uzupelniajacych do Senatu, przeprowadzonych 25 czerwca 2000 r. w wojewodztwach: katowickim, szczecinskim i wroclawskim istniejacych do 31 grudnia 1998 r.,

- Panstwowej Komisji Wyborczej, z 18 i 20 wrzesnia, w sprawie sposobu sporzadzania i przekazania kart do glosowania dla obwodow glosowania utworzonych: na polskich statkach morskich; za granica; weszly w zycie z dniem podjecia,

 • postanowienie ministra gospodarki z 11 wrzesnia w sprawie wszczecia postepowania ochronnego przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny przedzy z wlokien syntetycznych akrylowych oraz mieszanek tych wlokien z welna lub cienka sierscia zwierzeca, pochodzacej z Rumunii,
 • obwieszczenia:

- ministra finansow z 21 wrzesnia w sprawie ogloszenia kwot i relacji, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

- glownego lekarza weterynarii z 25 sierpnia w sprawie rejestrow panstw, z ktorych moze byc przywozone i przewozone przez terytorium RP mieso, srodki spozywcze pochodzenia zwierzecego, niejadalne surowce zwierzece, pasze,

- prezesa GUS z 14 i 15 sierpnia w sprawie: przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw w sierpniu 2000 r.; wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych w sierpniu 2000 r.,

Nr 27 z 14 wrzesnia. Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwala Sejmu z 7 wrzesnia w sprawie uczczenia 20. rocznicy Polskiego Sierpnia i powstania "Solidarnosci",
 • postanowienia prezydenta RP z 20 i 27 czerwca o nadaniu orderow i odznaczen,
 • uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej, trzy z 4 wrzesnia, zwiazane z wyborami prezydenta RP, tj. w sprawie: sporzadzenia listy kandydatow na prezydenta RP; wzoru karty do glosowania; wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczacych przeprowadzenia i ustalenia wynikow glosowania w obwodzie; pierwsza i trzecia weszly w zycie 4 wrzesnia, druga - 14 wrzesnia,
 • obwieszczenia:

- ministra pracy z 6 wrzesnia w sprawie podwyzszenia kwot jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych,

- prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego z 7 wrzesnia w sprawie wysokosci skladki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzynskie w IV kwartale 2000 r.

- prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 8 wrzesnia o tresci oswiadczenia zlozonego przez osobe pelniaca funkcje publiczna,

- prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 5 wrzesnia w sprawie ustalenia ceny jednego metra powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego za I kwartal 2000 r.

Nr 26 z 5 wrzesnia. Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwala Sejmu z 9 sierpnia z okazji 20. rocznicy powstania "Solidarnosci",
 • postanowienie prezydenta RP z 8 czerwca o nadaniu orderow i odznaczen,
 • zarzadzenie prezesa NBP z 24 sierpnia w sprawie ustalenia wzoru, proby, masy i wielkosci emisji monety nominalnej wartosci 100 zl oraz terminu (6 wrzesnia) wprowadzenia jej do obiegu,
 • uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej, trzy z 28 sierpnia, zwiazane z wyborami prezydenta RP, tj. w sprawie: wytycznych dla okregowych komisji wyborczych, dotyczacych przygotowania i przeprowadzenia wyborow; wzorow protokolow glosowania i protokolu o wynikach glosowania; ustalenia wzoru upowaznienia dla mezow zaufania; pierwsza i trzecia obowiazuje od 29 sierpnia, a druga od 5 wrzesnia,
 • obwieszczenia:

- ministra finansow z 31 sierpnia w sprawie stawki odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych,

- ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 30 czerwca w sprawie wykazu srodkow farmaceutycznych i materialow medycznych stosowanych wylacznie u zwierzat, dopuszczonych do obrotu w kraju,

- prezesa GUS z 24 sierpnia w sprawie wskaznika cen dobr inwestycyjnych za II kwartal 2000 r.


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent RP podpisal 29 wrzesnia ustawe z 8 wrzesnia o zmianie ustawy o autostradach platnych oraz o zmianie innych ustaw.

Musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw i wtedy wejdzie w zycie po uplywie 30 dni.

* * *

Prezydent RP podpisal 28 wrzesnia ustawe z 8 wrzesnia o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe". Wymaga jeszcze opublikowania w Dzienniku Ustaw i wtedy wejdzie w zycie po uplywie 14 dni, z tym ze niektore przepisy w innych terminach.

* * *

Prezydent RP podpisal ustawe z 8 wrzesnia o jednorazowym dodatku rodzinnym w 2000 r.

Ustawa wejdzie w zycie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Ustaw.

Dodatek przysluguje uprawnionemu, bez wzgledu na osiagany przychod, na trzecie i kazde kolejne dziecko. Jego wysokosc to 145 zl na kazde dziecko.


SENAT ROZPATRZYL


SEJM UCHWALIL

Podczas 86. posiedzenia, 15 wrzesnia, Sejm uchwalil nastepujace ustawy:

Podczas 85. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

9 wrzesnia

8 wrzesnia

 • o zmianie ustawy o autostradach platnych, z przyjetej poprawki wynika, ze oplaty za przejazd ustali minister w rozporzadzeniu, wszystkie cztery wymagaja jeszcze podpisu prezydenta,

7 wrzesnia


KROTKO

Minister oglosil

Finanse publiczne

Minister finansow oglosil za pierwsza polowe roku budzetowego 2000 nastepujace kwoty:

 • panstwowego dlugu publicznego - 289.792,8 mln zl,
 • niewymagalnych zobowiazan z tytulu poreczen i gwarancji udzielonych przez podmioty sektora finansow publicznych - 19.164,8 mln zl,
 • dlugu skarbu panstwa - 279.507,8 mln zl,
 • niewymagalnych zobowiazan z tytulu poreczen i gwarancji udzielonych przez skarb panstwa - 18.151,0 mln zl.

Obwieszczenie ministra w tej sprawie jest wydane na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, a opublikowane w M. P. nr 28 z 26 wrzesnia, pod poz. 588.

Eksmisje

Bez prawa do kasacji

Obowiazujaca od 1 lipca 2000 r. nowelizacja kodeksu postepowania cywilnego zwiekszyla z 5 tys. do 10 tys. zl wartosc przedmiotu zaskarzenia w sprawach, w ktorych kasacja jest niedopuszczalna. Oznacza to, ze nadal nie przewiduje sie kasacji dla spraw o eksmisje z mieszkania. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich, w pismie do Lecha Kaczynskiego, ministra sprawiedliwosci, przypomina, ze po interwencji r.p.o. w tej sprawie w listopadzie 1997 r. owczesny minister sprawiedliwosci przyznal, ze taki stan prawny budzi zastrzezenia i wymaga zmiany. Prosi wiec o podanie powodow, dla ktorych utrzymano zasade niedopuszczalnosci kasacji w sprawach o prawo do mieszkania i sugeruje, ze jednak nalezaloby to zmienic.

WYBORY PREZYDENCKIE

PKW wyjasnia

Czas antenowy platnych audycji

Czas platnych audycji wyborczych nie moze przekroczyc lacznie 15 proc. bezplatnego czasu antenowego przyslugujacego danemu komitetowi wyborczemu. Zasada ta wiaze zarowno komitety wyborcze, jak i nadawcow.

Kwestie zwiazane z emisja odplatnych programow wyborczych reguluje art. 83 a ust. 1 ustawy o wyborze prezydenta RP z 27 wrzesnia 1990 r. Stanowi on, iz niezaleznie od czasu przyznanego na rozpowszechnianie nieodplatne audycji wyborczych kazdy komitet moze (wylacznie w okresie od 15 dnia przed wyborami do dnia zakonczenia kampanii) odplatnie rozpowszechniac audycje wyborcze w programach publicznych i niepublicznych nadawcow radiowych i telewizyjnych.

W zwiazku z jego trescia powstal problem, czy jest on wiazacy zarowno dla komitetu wyborczego, jak i dla nadawcy. PKW wyjasnia, iz przepis ten wiaze obie strony. W jej opinii bowiem czas platnych audycji wyborczych nie moze przekroczyc lacznie 15 proc. bezplatnego czasu antenowego przyslugujacego danemu komitetowi wyborczemu.

Do limitowanego czasu emisji platnych audycji wyborczych nalezy wliczyc rowniez czas emisji takich audycji, ktore zostaly nadane wbrew przepisom prawa przed 15 dniem przed wyborami.

Podstawa przyjecia przez nadawce od komitetu wyborczego zlecenia odplatnej emisji audycji wyborczych jest oswiadczenie pelnomocnika tego komitetu, ze zlecenie miesci sie w nie wykorzystanym przez komitet wyborczy limicie czasu takich audycji przyslugujacych danemu komitetowi wyborczemu. W razie wykazania, ze zlozone przez pelnomocnika oswiadczenie nie odpowiada rzeczywistemu stanowi rzeczy, nadawca ma obowiazek odmowic emisji odplatnych audycji wyborczych tego komitetu. A.L.

SZKOLNICTWO WYZSZE

Ile godzin zajec

Rektorzy niepanstwowych wyzszych szkol zawodowych, zrzeszonych w Konfederacji Niepanstwowych Uczelni Zawodowych, zwrocili sie do rzecznika praw obywatelskich o zaskarzenie do Trybunalu Konstytucyjnego przepisu ustawy z 1997 r. o wyzszych szkolach zawodowych, ustalajacego szczegolowo liczbe godzin zajec, semestrow i praktyki na studiach dziennych, zaocznych i wieczorowych. Ustawa ta oraz ustawa z 1990 r. o szkolnictwie wyzszym pozwalaja na nalozenie na szkoly wyzsze oraz na wyzsze szkoly zawodowe porownywalnych obowiazkow w zakresie ksztalcenia studentow. Tryb ich nakladania jest jednak odmienny. W pierwszych wynikaja one wprost z ustawy, w drugich - z uchwal Rady Glownej Szkolnictwa Wyzszego, ustalajacej minimalne wymagania programowe dla poszczegolnych kierunkow studiow. Oznaczaloby to - pisze prof. Andrzej Zoll do przewodniczacego tej Rady - ze wprawdzie na poziomie przepisow ustawowych istnieje zroznicowanie, ale jest ono zniwelowane na skutek uchwalodawczej dzialalnosci Rady Glownej.

OSRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE

Wkrotce rozporzadzenia

Opoznienie w wydaniu przepisow wykonawczych okreslajacych ramowe statuty osrodkow szkolno-wychowawczych moze utrudnic ich funkcjonowanie - przyznal minister edukacji narodowej, odpowiadajac rzecznikowi praw obywatelskich na pismo w tej sprawie. Jest to jednak zwiazane z etapowym wprowadzaniem reformy systemu opieki nad dzieckiem, m.in. z przeniesieniem placowek opiekunczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych oraz osrodkow adopcyjno-opiekunczych do systemu opieki spolecznej. Z regulacji tej wylaczono osrodki szkolno-wychowawcze, w tym specjalne, ktore pozostana w systemie oswiaty. Jednak i w nich beda wprowadzane zmiany. Przygotowano juz rozporzadzenia regulujace ich dzialalnosc, w tym tryb powolywania, zasady dzialania i kierowania dzieci i mlodziezy, opieke nad uczniami niepelnosprawnymi. Prawdopodobnie wejda one w zycie w ciagu najblizszych miesiecy.

ALKOMETRY

Bez legalizacji

Czesc policyjnych alkometrow nie jest zatwierdzona i zalegalizowana zgodnie z przepisami ustawy - Prawo o miarach - pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra spraw wewnetrznych i administracji. Wynika to z faktu, ze ww. ustawa upowaznia do wydawania zarzadzen prezesa Glownego Urzedu Miar i Wag, ktory jednak w obowiazujacym porzadku konstytucyjnym nie ma umocowania do stanowienia przepisow prawa. Prof. Andrzej Zoll sygnalizuje ten problem Markowi Biernackiemu, ministrowi spraw wewnetrznych i administracji, konkludujac, ze prawo o miarach zawiera umocowanie do wydawania powszechnie obowiazujacych norm przez nieuprawniony podmiot.

SAD NAJWYZSZY

Starannosc sumiennego kupca

Oceniajac zachowanie pracownika zatrudnionego na stanowisku czlonka zarzadu spolki jako ciezkie naruszenie podstawowych obowiazkow pracowniczych, ktore uzasadnia, wedle art. 52 § 1 pkt 1 kodeksu pracy, rozwiazanie umowy o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika, trzeba uwzglednic jego powinnosc dokladania przy wykonywaniu obowiazkow czlonka wladz spolki starannosci sumiennego kupca, do czego zobowiazuje go art. 292 § 3 kodeksu handlowego (obciazajac jednoczesnie odpowiedzialnoscia za szkode spowodowana brakiem owej starannosci). Taki poglad wyrazil Sad Najwyzszy w wyroku z 28 stycznia 2000 r. (sygn. I PKN 482/99).

WYBORY PREZYDENTA

Ostatni dzien na dopisanie

Czwartek, 28 wrzesnia, jest ostatnim dniem na zlozenie wniosku o dopisanie do spisu wyborcow.

Chodzi o wyborcow przebywajacych na obszarze danej gminy czasowo oraz nigdzie nie zamieszkalych. Wszyscy oni moga zglosic do urzedu danej gminy wniosek o dopisanie do spisu wyborcow. Dzieki temu beda mogli 8 pazdziernika oddac swoj glos w wyborach prezydenckich w miejscu ich aktualnego pobytu. A.L.

ROLNICZY VAT

Pospieszne opodatkowanie

Rzecznik praw obywatelskich zwrocil sie do ministra finansow o przedstawienie argumentow uzasadniajacych wprowadzenie VAT w rolnictwie z bardzo krotkim vacatio legis (Dziennik Ustaw, w ktorym ustawe ogloszono, nosi date 17 sierpnia, a przepisy weszly w zycie 4 wrzesnia), przez co rolnicy nie zdazyli zapoznac sie zasadami rozliczania podatku. Rzecznik sugeruje ministrowi rozwazenie mozliwosci poinstruowania organow skarbowych, aby przez pewien czas byly mniej rygorystyczne wobec rolnikow, ktorzy popelnia bledy. Wystapienie rzecznika jest reakcja na skargi organizacji rolniczych.

U RADCOW

Szkolenie kadry

Okregowa Izba Radcow Prawnych w Warszawie zaprasza do udzialu w "poniedzialkach radcowskich", ktore odbywac sie beda o godz. 17 w nowej siedzibie OIRP przy ul. Zytniej 15 w Centrum Konferencyjnym. I tak:

 • Skarga obywatelska do Trybunalu w Strasburgu - 16 pazdziernika,
 • Orzecznictwo Trybunalu w Strasburgu - 23 pazdziernika,
 • Nowelizacja kodeksu handlowego - 30 pazdziernika,
 • Przeglad orzecznictwa Sadu Najwyzszego w sprawach ze stosunku pracy i ubezpieczen spolecznych - 6 listopada,
 • Leasing - zmiany w kodeksie cywilnym - 13 listopada,
 • Nowelizacja kodeksu postepowania cywilnego: apelacja, kasacja - 20 listopada,
 • Ochrona wlasnosci przemyslowej - 27 listopada,
 • Zmiany w kodeksie postepowania karnego dotyczace radcow prawnych - 4 grudnia,
 • Papiery dluzne - 11 grudnia.

Ponadto OIRP zaprasza wszystkich zainteresowanych do udzialu w konferencjach:

 • Orzecznictwo Glownego Urzedu Nadzoru Budowlanego w sprawach budowlanych - 23 pazdziernika,
 • Nakazy zaplaty na podstawie wyciagu z ksiag bankowych i klauzule wykonalnosci bankowych tytulow egzekucyjnych - 26 pazdziernika,
 • Nowelizacje kodeksu cywilnego -15-16 listopada,
 • Ogolnopolskie seminarium dla radcow prawnych Ustron k.Wisly - 6-11 listopada.

Po szczegolowe informacje odsylamy pod nr telefonu 862 41 69 (... 72), fax 862 41 73.

GUS WYLICZYL

Wynagrodzenia i wskazniki

Przecietne miesieczne wynagrodzenie w sierpniu 2000 r. wynosilo:

 • w sektorze przedsiebiorstw - 2051,17 zl (na podstawie § 39 ust. 1 rozporzadzenia ministra przemyslu i handlu z 10 pazdziernika 1994 r. w sprawie kwalifikacji kierownictwa i dozoru ruchu zakladow gorniczych oraz mierniczego i geologa gorniczego),
 • w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku -

2041,97 zl (art. 56 ust. 1 i art. 57 ust. 1 pkt 2 prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 r.).

Ceny uslug i towarow konsumpcyjnych w sierpniu 2000 r. w stosunku do lipca 2000 r.:

 • obnizyly sie o 0,3 proc. (w zwiazku z § 9 ust. 2 rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow z 29 pazdziernika 1999 r. w sprawie stypendiow i innych kosztow ksztalcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej).

Podstawa informacji: dwa obwieszczenia z 14 i 15 wrzesnia oraz komunikat z 16 wrzesnia prezesa GUS, opublikowane w M. P. nr 28 z 26 wrzesnia, pod poz. 589-591.

EMERYCI

Dzialalnosc gospodarcza bez zgloszenia

Uzyskiwanie przez emeryta lub renciste dochodu z tytulu dzialalnosci gospodarczej nie zgloszonej do ewidencji (w gminie), mimo istnienia takiego obowiazku, uzasadnia zawieszenie emerytury i renty w razie przekroczenia wyznaczonych limitow (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 27 pazdziernika 1991 r. o rewaloryzacji rent i emerytur oraz zasadach ustalenia emerytur). Takie stanowisko zajal Sad Najwyzszy w wyroku z 28 lutego 2000 r. (sygn. II UKN 39/99). Jest ono aktualne rowniez na gruncie obowiazujacych przepisow w tym sensie, ze dla zawieszenia prawa do wskazanych swiadczen istotne jest osiaganie dochodow z dzialalnosci gospodarczej, a nie oficjalne jej prowadzenie.

SADY

Obrot nieruchomosciami

Reorganizacja ksiag wieczystych

Ministerstwo Sprawiedliwosci informuje, ze dla obrotu nieruchomosciami szczegolne znaczenie beda mialy zmiany dotyczace wlasciwosci miejscowej niektorych sadow.

W duzej mierze dotycza one Warszawy. I tak, w Sadzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa 1 pazdziernika 2000 r. zostana utworzone cztery nastepujace wydzialy ksiag wieczystych:

 • VI Wydzial Ksiag Wieczystych - dla czesci gminy Warszawa Centrum okreslonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnic: Ochota, Wola i Zoliborz, oraz gmin: Warszawa Bemowo, Warszawa Bielany, Warszawa Ursus, Warszawa Wlochy i Izabelin,
 • VII Wydzial Ksiag Wieczystych - dla czesci gminy Warszawa Centrum okreslonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Mokotow oraz gmin: Warszawa Ursynow, Warszawa Wilanow, Gora Kalwaria, Konstancin Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno i Prazmow,
 • IX Wydzial Ksiag Wieczystych - dla czesci gminy Warszawa Centrum okreslonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnic Praga Polnoc i Praga Poludnie oraz gmin: Warszawa Bialoleka, Warszawa Rembertow, Warszawa Targowek i Warszawa Wawer,
 • X Wydzial Ksiag Wieczystych dla czesci gminy Warszawa Centrum okreslonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Srodmiescie.

Ksiegi wieczyste prowadzone dla nieruchomosci polozonych w gminach, ktore dotychczas byly objete wlasciwoscia tego Sadu, zostaly przekazane:

 • gmina Lomianki - do Sadu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim,
 • gmina Raszyn, Stare Babice - do Sadu Rejonowego w Pruszkowie,
 • gmina Sulejowek, Wesola, Halinow - do Sadu Rejonowego w Minsku Mazowieckim,
 • gmina Kobylka, Marki, Zabki, Zielonka, Radzymin, Wolomin - do Sadu Rejonowego w Wolominie,
 • gmina Tarczyn - do Sadu Rejonowego w Grojcu.

Szacuje sie, iz Sad Rejonowy dla Warszawy Mokotowa przekaze ok. 120 tys. ksiag wieczystych, co moze spowodowac pewne ograniczenia pracy sadow w obsludze interesantow.

Zmiany obejmuja takze niektore sady rejonowe w okregach sadow okregowych w Krakowie, Olsztynie, Ostrolece, Plocku, Radomiu i Skierniewicach.

Ministerstwo Sprawiedliwosci wyjasnia, ze ksiegi wieczyste, do ktorych wplynely wnioski przed 1 pazdziernika 2000 r., a nie zostaly do tego dnia rozpoznane, zostana przekazane wraz z tymi ksiegami wieczystymi zgodnie ze zmiana wlasciwosci sadu. J.D.

POSTEPOWANIE DYSCYPLINARNE

Niech zbada sad

Brak sadowej kontroli orzeczen wydanych w postepowaniu dyscyplinarnym wobec funkcjonariuszy Urzedu Ochrony Panstwa, Panstwowej Strazy Pozarnej czy innych sluzb powaznie narusza prawa i wolnosci obywatelskie - stwierdza rzecznik praw obywatelskich w pismie do przewodniczacego sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnetrznych. Ani specyfika stosunku sluzbowego, ani szczegolny tryb postepowania, jakim jest postepowanie dyscyplinarne (prowadzone w ramach okreslonych korporacji i sluzb), nie moga uzasadniac wylaczenia prawa do sadu. Potwierdzaja to wyroki Trybunalu Konstytucyjnego, ktore umozliwiaja funkcjonariuszom Sluzby Wieziennej skarge na orzeczenie sadu dyscyplinarnego do NSA. Konieczne jest wiec teraz przyspieszenie prac nad nowelizacja ustaw o Policji i Strazy Granicznej, o PSP oraz o UOP tak, aby umozliwic zaskarzanie do sadu orzeczen wydawanych w postepowaniach dyscyplinarnych.

WODOMIERZE

Zarzadzenia nie wystarcza

Zarzadzenia prezesa Glownego Urzedu Miar nie moga stanowic wystarczajacej podstawy do ustalania okresow waznosci dowodow legalizacji wodomierzy oraz oplat pobieranych za ich legalizacje. Moc taka moze miec wylacznie rozporzadzenie - pisze rzecznik praw obywatelskich do prezesa Glownego Urzedu Miar. Upowaznienia ustawowe, zawarte w tym zakresie w ustawie z 1993 r. - Prawo o miarach, naruszaja wiec konstytucje. Moga zatem zostac skutecznie zakwestionowane nie ze wzgledu na swoja merytoryczna tresc, ale poniewaz zostaly wydane w niewlasciwej formie i przez podmiot nie majacy do tego stosownego upowaznienia. Prof. Andrzej Zoll zwraca uwage, ze w tej sytuacji nawet calkowicie uzasadnione rozwiazania beda mogly byc skutecznie podwazone.

ZAGRANICZNI NAUKOWCY

Bez polskiej emerytury

Ewa Lewicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej, potwierdzila, ze kazdy legalnie zatrudniony w Polsce obywatel bylego ZSRR podlega obowiazkowo ubezpieczeniom spolecznym jak obywatel polski. Mimo to naukowcy z bylego ZSRR, ktorzy na podstawie umowy o prace podjeli u nas dzialalnosc naukowo-dydaktyczna, nie maja szans - z racji wieku i stazu ubezpieczeniowego - na uzyskanie emerytur. Osoby urodzone przed 1 stycznia 1949 r., ktore nie spelniaja tych dwoch ustawowych warunkow, emerytury nie otrzymaja. Problem, na ktory zwracal uwage rzecznik praw obywatelskich, dotyczy takze innych cudzoziemcow. W przyszlosci emerytura bedzie przyslugiwala po ukonczeniu wieku emerytalnego, a jej wysokosc wyliczy sie na podstawie skladek zaewidencjonowanych na koncie.

WYBORY PREZYDENTA

Obwody glosowania w Rosji

W Rosji sa cztery obwody glosowania w zblizajacych sie wyborach prezydenta RP: Moskwa, Ambasada RP, ul. Klimaszkina 4; Irkuck, Konsulat RP, Bulwar Gagarina 38; Kaliningrad, Konsulat RP, ul. Kasztanowa 51; Sankt Petersburg, Konsulat RP, 5 Sowietskaja 12/14.

Obwody glosowania na calym swiecie - jest ich 167 - podal minister spraw zagranicznych w rozporzadzeniu z 8 wrzesnia, opublikowanym w Dz. U. nr 76 z 18 wrzesnia pod poz. 873.

WYBORY

Niepelnosprawni nadal maja trudnosci

Nadal zdarza sie tworzenie obwodow do glosowania w obiektach niedostepnych dla osob niepelnosprawnych - potwierdzil minister spraw wewnetrznych i administracji w odpowiedzi na wystapienie rzecznika praw obywatelskich. Dostep niepelnosprawnych do lokali wyborczych jest niejednokrotnie utrudniony lub wrecz niemozliwy z powodu barier architektonicznych i komunikacyjnych. Panstwowa Komisja Wyborcza wystosowala juz pismo do organow administracji samorzadowej z apelem o podejmowanie dzialan majacych na celu zapewnienie niepelnosprawnym skorzystania z prawa do glosowania m.in. przez wlasciwa lokalizacje miejsc glosowania, wyposazenie wejsc w podjazdy oraz ulatwienie dojazdu. Siedziby obwodowych komisji wyborczych, lokalizowane glownie w obiektach uzytecznosci publicznej, powinny spelniac takie warunki.

Skladki i ceny

Skladka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzynskie od jednej osoby w IV kwartale 2000 r. wynosi:

 • 54,00 zl (na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spolecznym rolnikow).

Ceny nakladow inwestycyjnych za pierwsze dwa kwartaly 2000 r. w stosunku do pierwszych dwoch kwartalow 1999 r. wzrosly

 • o 5,3 proc. (na podstawie art. 15 ust. 5b ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osob prawnych).

Wielkosci te podali prezesi: Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w obwieszczeniu z 7 wrzesnia; GUS w komunikacie z 28 sierpnia, opublikowanych w M. P. nr 27 z 14 wrzesnia, pod poz. 553 i 556.

URZAD MIESZKALNICTWA I ROZWOJU MIAST

Cena metra

Cena metra kwadratowego powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego za I kwartal 2000 r. wynosi 2245 zl. Wedlug niej oblicza sie premie gwarancyjna od wkladow oszczednosciowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy oszczednosciowych ksiazeczek mieszkaniowych.

Cene te podal prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w obwieszczeniu z 5 wrzesnia, opublikowanym w M. P. nr 27 z 14 wrzesnia, pod poz. 555.

Jest ono wydane na podstawie § 10 rozporzadzenia Rady Ministrow z 7 maja 1996 r. w sprawie warunkow i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a takze jej zwrotu oraz trybu rozliczen z bankami z tytulu refundacji wyplaconych premii.

MINISTER OBWIESCIL

Odszkodowania za wypadki przy pracy

Od 14 wrzesnia 2000 r. kwoty jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych wynosza:

 • 371,30 zl za kazdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie mniej jednak niz 1388,90 zl z tytulu doznania stalego lub dlugotrwalego uszczerbku,
 • 6874,40 zl z powodu orzeczenia calkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji,
 • 371,30 zl za kazdy procent uszczerbku na zdrowiu z tytulu jego zwiekszenia,
 • 34.352,40 zl, gdy do odszkodowania uprawniony jest malzonek lub dziecko zmarlego, oraz 6874,40 zl z tytulu zwiekszenia odszkodowania przyslugujacego na drugiego i kazdego nastepnego uprawnionego,
 • 17.204,70 zl, gdy do odszkodowania uprawnieni sa tylko inni czlonkowie rodziny niz malzonek i dzieci zmarlego, oraz 6874,40 zl z powodu zwiekszenia odszkodowania na drugiego i kazdego nastepnego uprawnionego,
 • 6874,40 zl, gdy do odszkodowania rownoczesnie z malzonkiem lub dziecmi zmarlego uprawnieni sa inni czlonkowie rodziny; kazdemu z nich przysluguje ta kwota niezaleznie od odszkodowania przyslugujacego malzonkowi i dzieciom.

Podstawa informacji: obwieszczenie ministra pracy i polityki spolecznej z 6 wrzesnia, opublikowane w M. P. nr 27 z 14 wrzesnia, pod poz. 552.

KODEKS CYWILNY

Umowy leasingu i agencyjna

Ustawa z 26 lipca tego roku wprowadza do kodeksu cywilnego nowy tytul XVII 1 "Umowa leasingu", a dotychczasowemu tytulowi XXIII "Umowa agencyjna" nadaje nowa tresc.

Ustawa, a tym samym kodeks cywilny wzbogacony o te tytuly, wejdzie w zycie 9 grudnia tego roku.

Ustawa bowiem jest juz opublikowana w Dz. U. nr 74 z 8 wrzesnia, pod poz. 857, a ostatni jej przepis stanowi, ze wchodzi w zycie po uplywie trzech miesiecy.

PRZYSZLE PRZEPISY

Zaklady opieki zdrowotnej w rejestrze

Nowe rozporzadzenie w sprawie rejestru zakladow opieki zdrowotnej podpisal minister zdrowia 30 sierpnia. Przyjmuje ono, ze rejestr ten musi byc prowadzony na nosnikach elektronicznych, a wydruki utworza tzw. ksiegi rejestrowe. Znajda sie tam informacje m.in. o jednostkach i komorkach organizacyjnych zakladu, urzadzeniach medycznych, lacznie z producentem i data produkcji, wreszcie - o liczbie osob wykonujacych tam zawody medyczne oraz podstawie ich zatrudnienia, np. umowa cywilnoprawna czy o prace. Rozporzadzenie zostanie ogloszone w Dzienniku Ustaw nr 74, pod poz. 864.

PRZYSZLE PRZEPISY

Bezplatne uslugi stomatologiczne

Od przyszlego roku kontrolne badanie u dentysty bedziemy mogli zrobic bezplatnie dwa razy w ciagu 12 miesiecy. W tym samym okresie beda nam przyslugiwac 2 zdjecia rtg zebow oraz jednorazowe usuniecie zlogow nazebnych. Nie bedziemy placic w ZOZ za leczenie prochnicy i wyrywanie zebow, raz na 5 lat - za proteze akrylowa (calkowita lub czesciowa), a raz na 2 lata - za jej naprawe i powiekszenie.

Nowe rozporzadzenie ministra zdrowia zawierajace znacznie bardziej uszczegolowiony niz obecnie wykaz podstawowych bezplatnych swiadczen stomatologicznych i materialow (Dz. U. nr 72, poz. 851) wejdzie w zycie 1 stycznia 2001 r.

SAD NAJWYZSZY

VI spotkanie prezesow

W Polsce odbedzie sie VI spotkanie prezesow sadow najwyzszych panstw europejskich. Rozpocznie sie 11 pazdziernika, jego organizatorami sa Rada Europy i Sad Najwyzszy RP, a maja w nim uczestniczyc 42 delegacje. Tematem narady bedzie rola sadow najwyzszych w zapewnieniu ujednolicenia interpretacji prawa.

Podczas trzydniowych obrad plenarnych i prowadzonych w zespolach problemowych przewidziano wygloszenie referatow i dyskusje nad nimi. Podczas jednej z nich uczestnicy beda sie zastanawiali nad znaczeniem Trybunalu Strasburskiego w ujednolicaniu orzecznictwa w Europie.

ZAKLADOWY FUNDUSZ SWIADCZEN SOCJALNYCH

Opoznienie bez odsetek

Pracodawca nie ma obowiazku uiszczenia odsetek od kwot nie przekazanych w terminie na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych - stwierdzil Sad Najwyzszy w wyroku z 13 kwietnia 1999 r. (sygn. I PKN 663/98).

Sprawe wszczal zarzad oddzialu ZNP przeciwko liceum i kuratorowi oswiaty, domagajac sie nakazania im, by przekazali okreslona kwote na fundusz, nie wplacona wbrew obowiazkowi wynikajacemu z ustawy z 4 marca 1994 r. o zakladowym funduszu swiadczen socjalnych (Dz. U. z 1996 r. nr 70, poz. 335). Powodem opoznienia byla koniecznosc pokrycia dlugu za opal.

DORECZANIE PISM

Z sadu do kancelarii adwokackiej

Dopuszczalne jest przeslanie kilku pism sadowych w jednej przesylce (kopercie). Odbierajacy ja adresat (upowazniony pracownik kancelarii adwokackiej) ma obowiazek sprawdzic zawartosc i zglosic ewentualne zastrzezenia listonoszowi. Takie wyjasnienia zawiera postanowienie Sadu Najwyzszego z 20 kwietnia 2000 r.

Zgodnie z art. 138 § 2 kodeksu postepowania cywilnego, jesli doreczajacy nie zastanie adresata w miejscu pracy, moze doreczyc pismo osobie upowaznionej do odbioru pism. Taka osoba przy doreczaniu pism dla adwokata jest upowazniony pracownik kancelarii (sygn. I CZ 38/2000).

RENTY I EMERYTURY

Nie bedzie nowelizacji

Rzad nie widzi koniecznosci nowelizacji przepisow okreslajacych zasady waloryzacji emerytur i rent - odpisala rzecznikowi praw obywatelskich Ewa Lewicka, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej. Obecne zakladaja, ze te swiadczenia beda zachowywaly realna wartosc, a w razie przyjecia zanizonego wskaznika w nastepnym roku nastepuje dodatkowa, korygujaca podwyzka. Poniewaz w tym roku faktyczny wzrost cen bedzie wyzszy, niz zalozono w ustawie budzetowej, korekta bedzie polegac na odpowiedniej podwyzce przyszlorocznego wskaznika waloryzacji, polaczonej z jednorazowym wyrownaniem.

Rzecznik wskazywal na potrzebe krytycznej analizy przyjetego mechanizmu waloryzacji emerytur i rent.

PODATKI

Odsetki za zwloke

Jak juz informowalismy, poczynajac od 31 sierpnia 2000 r., stawka odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych wynosi 46 proc. kwoty zaleglosci w stosunku rocznym.

Stawke te podal oficjalnie minister finansow w obwieszczeniu z 31 sierpnia, opublikowanym w Monitorze Polskim nr 26, pod poz. 544.

Obwieszczenie zostalo wydane na podstawie art. 56 § 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z pozn. zm.).

GUS WYLICZYL

Wskaznik cen

Ceny dobr inwestycyjnych za II kwartal 2000 r. w stosunku do I kwartalu:

 • wzrosly o 1,9 proc.

Wskaznik ten podal prezes Glownego Urzedu Statystycznego w obwieszczeniu z 24 sierpnia 2000 r., ogloszonym w Monitorze Polskim nr 26 z 5 wrzesnia, pod poz. 545.

Jest ono wydane w zwiazku z art. 35 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych (Dz. U. nr 118, poz. 561 z pozn. zm.).

PRZYSZLE PRZEPISY

Kapital poczatkowy ubezpieczonych

Jak bedzie wygladala procedura ustalania wysokosci kapitalu poczatkowego osob ubezpieczonych, urodzonych po 31 grudnia 1948 r. i oplacajacych skladki przed 1 stycznia 1999 r. lub za ktorych skladki oplacali ich platnicy, okresla rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej z 17 sierpnia. Wejdzie ono w zycie 15 wrzesnia. Wynika z niego m. in., ze ZUS w pierwszej kolejnosci skieruje wezwania o nadeslanie dokumentacji ubezpieczonych do platnikow skladek znajdujacych sie w upadlosci lub likwidacji.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.