GRUDZIEN 2001:


JUZ OBOWIAZUJA

31 grudnia:

KODEKS KARNY WYKONAWCZY

 • prawa i obowiazki skazanych do 1 sierpnia 2002 r. nadal moga regulowac rozporzadzenia - wynika z ustawy z 29 czerwca zmieniajacej kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 151, poz. 1686)

CLO

 • minister gospodarki zamknal plafon taryfowy ilosciowy na przywoz towarow rolnych okreslonych kodem PCN 0210 19 pochodzacych z Estonii (Dz. U. nr 151, poz. 1714)
 • to samo dotyczy niektorych towarow rolnych przywozonych ze Slowacji (Dz. U. nr 151, poz. 1716)
 • zamkniete zostaly tez plafony taryfowe ilosciowe na przywozone z Wegier: pszenice; niektore towary rolne (Dz. U. nr 151, poz. 1718 i 1719)

FARMACJA, WYROBY MEDYCZNE

 • ustawa - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. nr 126, poz. 1381) nie wejdzie w zycie 31 grudnia 2001 r., lecz 1 kwietnia 2002 r., z wyjatkiem art. 4 oraz art. 116, ktore obowiazuja od 31 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 154, poz. 1801)
 • takze wejscie w zycie ustaw: o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 126, poz. 1380); o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych (Dz. U. nr 126, poz. 1379), zostalo przesuniete z 31 grudnia 2001 r. na 1 kwietnia 2002 r. (Dz. U. nr 154, poz. 1801)

BIBLIOTEKI

 • znowelizowana 27 lipca ustawa o bibliotekach; dodany przepis ma taka tresc: Biblioteki publiczne nie moga byc laczone z innymi instytucjami oraz z bibliotekami szkolnymi i pedagogicznymi (Dz. U. nr 129, poz. 1440)

29 grudnia:

LEKARZE

CHOROBY ZAKAZNE

 • zmodyfikowane 19 grudnia rozporzadzenie ministra zdrowia o zasadach przeprowadzania szczepien ochronnych przeciwko chorobom zakaznym, z dwoma zalacznikami: "Program szczepien ochronnych" oraz "Karta uodpornienia" (Dz. U. nr 148, poz. 1662)

28 grudnia

RYNEK CUKRU

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 grudnia w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru (Dz. U. nr 142, poz. 1589).

28 GRUDNIA:

KRAJOWA RADA SADOWNICTWA

 • rozporzadzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 grudnia o trybie dzialania Krajowej Rady Sadownictwa (Dz. U. nr 152, poz. 1725)

27 grudnia

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 18 grudnia w sprawie planu finansowego wydatkow budzetu panstwa, ktore w 2001 r. nie wygasaja z uplywem roku budzetowego (Dz. U. nr 151, poz. 1705)

ZDROWIE

 • z wykazu swiadczen ponadstandardowych finansowanych przez ubezpieczonego (Dz. U. z 1998 r. nr 140, poz. 909) minister zdrowia skreslil pkt 1, ktory stanowil: "swiadczenia pomocy doraznej, z wyjatkiem wypadkow, urazow, naglego zagrozenia zycia lub naglego pogorszenia stanu zdrowia powodujacego zagrozenie zycia oraz swiadczen zwiazanych z ciaza i porodem" (Dz. U. nr 151, poz. 1723)

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 18 grudnia 2001 r. w sprawie planu finansowego wydatkow budzetu panstwa, ktore w 2001 r. nie wygasaja z uplywem roku budzetowego (Dz. U. nr 151, poz. 1705) - chodzi o wydatki pokrywane ze srodkow zagranicznych; ich plan finansowy ogloszono w zalaczniku do rozporzadzenia, ostateczny termin ich dokonania to 20 grudnia 2002 r.

OPIEKA MEDYCZNA

 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 19 grudnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu swiadczen ponadstandardowych (Dz. U. nr 151, poz. 1723) - wykresla z tego wykazu swiadczenia pomocy doraznej; dotychczas ponadstadardowe byly wszystkie swiadczenia pomocy doraznej z wyjatkiem udzielanych w razie wypadkow, urazow, naglego zagrozenia zycia lub naglego pogorszenia stanu zdrowia powodujacego zagrozenie zycia oraz swiadczen zwiazanych z ciaza i porodem

SPORT STRZELECKI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow poswiecone sportom strzeleckim, przez ktore rozumie sie strzelectwo: kulowe, srutowe i z broni pneumatycznej, uprawiane zarowno w ramach wspolzawodnictwa sportowego, jak i rekreacyjnie (Dz. U. nr 141, poz. 1586)

ODZNAKI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o ustanowieniu odznaki honorowej "Za zaslugi dla energetyki" (Dz. U. nr 141, poz. 1588)

26 grudnia

URZAD OCHRONY PANSTWA

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow o zasadach oceny zdolnosci fizycznej i psychicznej do sluzby w UOP, trybie orzekania o tej zdolnosci oraz wlasciwosci i trybie postepowania w tych sprawach komisji lekarskich podleglych szefowi UOP (Dz. U. nr 140, poz. 1574)

STATUTY

 • statut Panstwowej Agencji Atomistyki (Dz. U. nr 140, poz. 1576)

PRAWO CELNE

 • na liscie bankow, gwarantow uprawnionych do udzielania gwarancji skladanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajacych z dlugow celnych, na poz. 26 znalazl sie teraz ING Bank Slaski S.A., na poz. 35 - BNP Paribas Bank Polska S.A., wykreslony zostal (poz. 54) ING Bank N. V Oddzial w Warszawie, na poz. 62 jest GMAC Bank Polska S.A., na dodanej poz. 79 jest Bank Svenska Handelsbanken (Polska) S.A.; na liscie zakladow ubezpieczen na poz. 11 jest teraz Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A. w Radomiu (Dz. U. nr 140, poz. 1581)

ODPADY

 • rozporzadzenie ministra srodowiska dotyczace stwierdzania

kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (Dz. U. nr 140, poz. 1584)

OCHRONA SRODOWISKA

 • wykaz rodzajow instalacji, z ktorych emisja nie wymaga pozwolenia, a ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia (Dz. U. nr 140, poz. 1585)

PRAWO O RUCHU DROGOWYM

 • znowelizowane 4 grudnia rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdow; w zasadzie zmiany dotycza zalacznikow, czyli wyroznikow wojewodztw i powiatow na tablicach rejestracyjnych (Dz. U. nr 145, poz. 1632)

25 grudnia

PAPIERY WARTOSCIOWE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie okreslenia terminu waznosci prospektu emisyjnego, terminu, w ktorym po opublikowaniu prospektu i jego skrotu moze rozpoczac sie sprzedaz lub subskrypcja papierow wartosciowych, wymaganej liczby prospektow oraz miejsca, terminow i sposobow udostepniania do publicznej wiadomosci prospektu oraz jego skrotu (Dz. U. nr 139, poz. 1570)

24 grudnia

PRAWA JAZDY

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymiany praw jazdy (Dz. U. nr 150, poz. 1683)

21 grudnia:

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

 • po dwunastomiesiecznym vacatio legis dwa przepisy znowelizowanej 16 listopada 2000 r. ustawy o funduszach inwestycyjnych. Wynika z nich, ze za bezprawne uzywanie nazwy "fundusz inwestycyjny" grozi grzywna w wysokosci 1 mln zl albo kara wiezienia do 2 lat lub obie te kary lacznie (Dz. U. z 2000 r. nr 114, poz. 1192).

20 grudnia:

REFORMA USTROJU SZKOLNEGO

 • "Rady powiatow, po uzgodnieniu z kuratorem oswiaty oraz po zasiegnieciu opinii powiatowego urzedu pracy i powiatowej rady zatrudnienia, w terminie do 31 grudnia 2001 r. ustala i oglosza plany sieci publicznych szkol ponadgimnazjalnych, o ktorych mowa w art. 2 ust. 3" ustawy z 8 stycznia 1999 r. - Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego. Ponadto w art. 10b zmienil sie termin. Do 31 stycznia 2002 r. (a nie do 31 grudnia 2001 r.) organa prowadzace dotychczasowe publiczne szkoly ponadpodstawowe przygotuja dokumenty zwiazane z ich przeksztalceniem lub likwidacja oraz tworzeniem szkol ponadgimnazjalnych. Do zmiany tych dwoch przepisow sprowadza sie nowelizacja tej ustawy przeprowadzona 7 listopada (Dz. U. nr 147, poz. 1644)

USTAWA BUDZETOWA

 • ustawa z 13 grudnia o zmianie ustawy budzetowej na rok 2001 (Dz. U. nr 147, poz. 1644)

19 grudnia:

STATYSTYKA PUBLICZNA

 • w zalaczniku do rozporzadzenia Rady Ministrow "Program badan statystyki publicznej na rok 2002" (Dz. U. z 2001 r. nr 97, poz. 1052) w poz. 1.61.10 (204) Badanie koniunktury w przemysle, budownictwie i handlu w rubryce 5 wyrazy "raz w kwartale do 10 dnia ostatniego miesiaca kwartalu" trzeba zastapic nastepujacymi: "raz w kwartale do 10 dnia pierwszego miesiaca kwartalu" (Dz. U. nr 146, poz. 1641).

INFORMACJE NIEJAWNE

 • po dwumiesiecznym vacatio legis znowelizowane 1 pazdziernika rozporzadzenie ministrow spraw wewnetrznych i administracji oraz obrony narodowej w sprawie sposobu oznaczania materialow, w tym klauzulami tajnosci, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materialach (Dz. U. nr 121, poz. 1305); patrz tekst: "Klauzule tajnosci na dokumentach"

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o odrebnym trybie okreslania podstawy wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobie zglaszania do tego ubezpieczenia oraz oplacaniu skladki na ubezpieczenie zdrowotne ze wzgledu na zasady obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa (Dz. U. nr 138, poz. 1547); patrz tekst: "Ubezpieczeni na szczegolnych zasadach"

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 • ze zmienionego 20 listopada rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie szczegolowych kierunkow dzialan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, ze w 2001 r. Agencja finansuje w wojewodztwach warminsko-mazurskim i podkarpackim zadania zwiazane z przygotowaniem do wprowadzenia nowego systemu oznakowania, identyfikacji i rejestracji bydla; wysokosc srodkow na to przeznaczonych nie moze przekroczyc 3.300.000 zl (Dz. U. nr 138, poz. 1548)

CLO

 • wszystkie towary, a wiec i cukier, ktore uzyskaly preferencje przy wywozie, nie moga byc zwolnione od cla przy powrotnym przywozie - wynika ze znowelizowanego 16 listopada rozporzadzenia ministra finansow w sprawie preferencyjnych srodkow, ktorych zastosowanie przy wywozie towarow skutkuje zakazem zwolnienia od cla przy powrotnym przywozie tych towarow na polski obszar celny; dotychczas cukier byl wymieniony odrebnie (Dz. U. nr 138, poz. 1549)

RESTRUKTURYZACJA HUT

 • minister gospodarki oglosil wykaz 20 hut podlegajacych restrukturyzacji oraz 22 hut, do ktorych stosuje sie przepisy rozdzialu 3 (restrukturyzacja zatrudnienia) ustawy z 24 sierpnia 2001 r. o restrukturyzacji hutnictwa zelaza i stali (Dz. U. nr 138, poz. 1552)

ZNACZKI POCZTOWE

 • minister infrastruktury ustalil plan emisji znaczkow pocztowych na 2002 r. (Dz. U. nr 138, poz. 1553)

PRAWO BUDOWLANE

 • rozporzadzenie ministra infrastruktury okreslajace rodzaje obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz liste obiektow budowlanych i kryteria techniczne, jakimi powinien kierowac sie organ podczas nakladania na inwestora obowiazku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. nr 138, poz. 1554)

WOJSKO

RYBACTWO SRODLADOWE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace m.in. warunki uprawiania amatorskiego polowu ryb; warunki chowu, hodowli i polowu innych organizmow zyjacych w wodzie; wzor karty wedkarskiej i karty lowiectwa podwodnego (Dz. U. nr 138, poz. 1559)

SUSZ PASZOWY

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o wymaganiach jakosciowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badan stosowanych w ocenie wymagan jakosciowych (Dz. U. nr 138, poz. 1560)

CUDZOZIEMCY

 • zmienione 22 listopada rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie zasad, trybu postepowania oraz wzorow dokumentow w sprawach cudzoziemcow; zmienily sie zalaczniki okreslajace wzor karty pobytu oraz wniosku o nadanie statutu uchodzcy (Dz. U. nr 138, poz. 1562)

NAUCZYCIELE

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej i sportu w sprawie sposobu i warunkow prowadzenia wszczetych i nie zakonczonych postepowan kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli (Dz. U. nr 140, poz. 1579); patrz tekst: "Na zlozenie wniosku 43 dni"

17 grudnia:

PELNOMOCNIK RZADU

 • Rada Ministrow ustanowila pelnomocnika rzadu do spraw informacji europejskiej; jest nim podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (Dz. U. nr 144, poz. 1618)

STATUTY

 • statut Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. nr 144, poz. 1620).

16 grudnia:

ZWIERZETA GOSPODARSKIE

 • po dwumiesiecznym vacatio legis rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o bezpieczenstwie i higienie pracy przy obsludze zwierzat gospodarskich (Dz. U. nr 118, poz. 1268).

15 grudnia:

ODSETKI USTAWOWE

 • od 15 grudnia odsetki ustawowe wynosza 20 proc. w stosunku rocznym - wynika z rozporzadzenia Rady Ministrow z 11 grudnia (Dz. U. nr 143, poz. 1612)

TELEKOMUNIKACJA

 • Rada Ministrow okreslila Krajowa Tablice Przeznaczen Czestotliwosci, ktora precyzuje przeznaczenie i zakres czestotliwosci dla poszczegolnych sluzb radiowych (Dz. U. nr 137, poz. 1533)

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIEBIORCOW

 • rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie przypadkow zwolnienia od obowiazku opracowywania programow udzielania pomocy dla przedsiebiorcow (Dz. U. nr 137, poz. 1534); patrz tekst: "Nie ma potrzeby opracowania programu"

KOLEJ

 • aktualna lista krajowych przedsiebiorcow - producentow kolejowych pojazdow szynowych sluzacych do wykonywania przewozow pasazerskich regionalnych oraz o zasiegu miedzywojewodzkim, z wyjatkiem przewozow kwalifikowanych, jest nastepujaca: ADtranz PAFAWAG Sp. z o.o. we Wroclawiu; ALSTOM Konstal SA w Chorzowie; H. Cegielski - Fabryka Pojazdow Szynowych Sp. z o.o. w Poznaniu; Kolejowe Zaklady Maszyn KOLZAM SA w Raciborzu; Poznanskie Zaklady Naprawcze Taboru Kolejowego SA w Poznaniu; Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA. Holding; Fabryka "WAGON" w Ostrowie Wielkopolskim SA; Zaklady Naprawcze Taboru Kolejowego "Nowy Sacz" SA (Dz. U. nr 137, poz. 1535)

WYNAGRODZENIA

 • Rada Ministrow ustalila, ze w 2002 r.: 1) maksymalny roczny wskaznik przyrostu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia wynosi 5,6 proc.; 2) orientacyjne wskazniki przyrostu przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kolejnych kwartalach roku, w stosunku do przecietnego miesiecznego wynagrodzenia z roku poprzedniego, wynosza: w I - 3,5 proc.; w II - 4,7 proc.; w III - 5,8 proc.; w IV - 8,4 proc. (Dz. U. nr 137, poz. 1536)

STATUTY

 • statut Glownego Urzedu Miar (Dz. U. nr 137, poz. 1538)

OPRYSKIWACZE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie przeprowadzenia badan opryskiwaczy, z zalacznikami: jeden wymienia jednostki organizacyjne upowaznione do przeprowadzania szkolen w zakresie badan opryskiwaczy i potwierdzania wymaganej ich sprawnosci technicznej; drugi mowi o wyposazeniu technicznym i sprzecie diagnostycznym do przeprowadzania badan opryskiwaczy (Dz. U. nr 137, poz. 1544)

14 grudnia:

WALUTY

 • prezes NBP ustalil, ze wymienialnymi walutami sa:

1) dolar amerykanski - USD

2) dolar australijski - AUD

3) dolar kanadyjski - CAD

4) euro - EUR

5) forint wegierski - HUF

6) frank szwajcarski - CHF

7) funt brytyjski - GBP

8) jen japonski - JPY

9) korona czeska - CZK

10) korona dunska - DKK

11) korona estonska - EEK

12) korona norweska - NOK

13) korona szwedzka - SEK

14) miedzynarodowa jednostka pieniezna emitowana przez Miedzynarodowy Fundusz Walutowy - SDR.

Wymienialnymi do okreslonego terminu sa nastepujace waluty obce:

1) drachma grecka - GRD - do 28 lutego 2002 r.

2) eskudo portugalskie - PTE - do 28 lutego 2002 r.

3) frank belgijski - BEF - do 28 lutego 2002 r.

4) frank francuski - FRF - do 17 lutego 2002 r.

5) frank luksemburski - LUF - do 28 lutego 2002 r.

6) funt irlandzki - IEP - do 9 lutego 2002 r.

7) gulden holenderski - NLG - do 27 stycznia 2002 r.

8) lir wloski - ITL - do 28 lutego 2002 r.

9) marka finska - FIM - do 28 lutego 2002 r.

10) marka niemiecka - DEM - do 31 grudnia 2001 r.

11) peseta hiszpanska - ESP - do 28 lutego 2002 r.

12) szyling austriacki - ATS - do 28 lutego 2002 r. (M. P. nr 45, poz. 738); informacja na ten temat byla we wczorajszej "Rz" w "Moich pieniadzach"

WYPADKI PRZY PRACY

 • minister pracy i polityki spolecznej podwyzszyl kwoty jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (M. P. nr 45, poz. 741); patrz tekst: "Wyzsze odszkodowania"

13 grudnia:


12 grudnia:

CENY

SIECI GAZOWE


11 grudnia:

TAKSACJA NIERUCHOMOSCI

CLO

 • oplaty celnej dodatkowej nie stosuje sie do towarow rolnych pochodzacych z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej: a) wylaczonych spod tej oplaty; b) jezeli sa przywozone na polski obszar celny i zglaszane organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu w ramach kontyngentu taryfowego; dwa wykazy tych towarow to zalaczniki do rozporzadzenia Rady Ministrow (Dz. U. nr 135, poz. 1515)
 • minister gospodarki ustanowil do 31 grudnia 2001 r. obowiazek pobierania oplaty celnej dodatkowej od niektorych towarow rolnych (wymienionych w zalaczniku: pszenica - kod PCN 1001; pomidory przetworzone - kod 2002), zglaszanych organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu, jezeli jednostkowa cena importowa tego towaru jest nizsza od ceny progu okreslonej w rozporzadzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 marca 2001 r. - Dz. U. nr 20, poz. 242 (Dz. U. nr 135, poz. 1522)

OSWIATA

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o warunkach i sposobie organizowania roznorodnych form krajoznawstwa i turystyki przez publiczne przedszkola, szkoly i placowki (Dz. U. nr 135, poz. 1516)

KREDYTY EKSPORTOWE

 • dwa rozporzadzenia ministra finansow dotyczace kredytow eksportowych objetych programem DOKE: jedno o wysokosci marzy bankowej; drugie o informacjach, jakie powinien zawierac wniosek o przyrzeczenie podpisania umowy z DOKE, oraz dokumentach, ktore powinny byc do niego dolaczone (Dz. U. nr 135, poz. 1517 i 1518); patrz tekst: "Jak sporzadzac wniosek, jakie marze dla bankow"

CENY URZEDOWE

 • zmienione ceny urzedowe na niektore leki (Dz. U. nr 135, poz. 1519)

PODATKI

 • znowelizowane 19 listopada dwa rozporzadzenia ministra finansow w sprawie: podatku akcyzowego; wykazu towarow do celow poboru podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego (Dz. U. nr 135, poz. 1520 i 1521); patrz tekst: "Akcyza na paliwa ekologiczne"

KINEMATOGRAFIA

 • zmienione 16 pazdziernika rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wykonywania niektorych zawodow filmowych (Dz. U. nr 135, poz. 1524)

PELNOMOCNIK RZADU

 • pelnomocnik rzadu do spraw rodziny oraz rownego statusu kobiet i mezczyzn nazywa sie teraz pelnomocnikiem rzadu do spraw rownego statusu kobiet i mezczyzn; jest nim sekretarz lub podsekretarz w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (a nie w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej); na nowo okreslono tez jego zadania (Dz. U. nr 140, poz. 1572)
 • pelnomocnikiem rzadu do spraw Programu dla Odry 2006 jest wojewoda dolnoslaski, a nie podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (Dz. U. nr 140, poz. 1573)

STATUTY

 • nowy statut Ministerstwa Zdrowia (Dz. U. nr 140, poz. 1575)
 • statut Kancelarii Prezesa Rady Ministrow wzbogacil sie o dwa sekretariaty: Pelnomocnika Rzadu do Spraw Rownego Statusu Kobiet i Mezczyzn; Rady do Spraw Uchodzcow (Dz. U. nr 140, poz. 1577)
 • zmodyfikowany statut Urzedu Komitetu Integracji Europejskiej (Dz. U. nr 140, poz. 1578)

CHOROBY ZAKAZNE ZWIERZAT

 • stracilo moc, wydane w zwiazku z choroba wscieklych krow, rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi zakazujace przywozu i przewozu przez terytorium Polski trzody chlewnej, miesa, wedlin itp. pochodzacych ze Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej (Dz. U. nr 140, poz. 1583)

10 grudnia:

TRANSPORT PUBLICZNY

 • zmodyfikowane 15 pazdziernika rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej dotyczace rodzajow dokumentow poswiadczajacych uprawnienia do korzystania z bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. nr 128, poz. 1435)

LEKI

 • zmienione 30 listopada rozporzadzenie ministra finansow o cenach urzedowych lekow gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej; zmienil sie przede wszystkim zalacznik, a w nim 32 pozycje, przez co kilkanascie farmaceutykow ma nowe ceny urzedowe, m.in. Ampicilin, Capivit E, Debecilina, Doxycyclinum, Syntarpen, Streptomycinum, oraz niektore rodzaje Penicilinum. Ponadto dodano przepis, z ktorego wynika, ze gdy ilosc leku wydawanego w aptece stanowi czesc opakowania handlowego, cena ustalana jest proporcjonalnie (Dz. U. nr 138, poz. 1551).

8 grudnia:

WOJSKO

 • minister pracy i polityki spolecznej ustalil wzory: umowy o wykonywanie pracy przez poborowego skierowanego do odbycia sluzby zastepczej; karty skierowania do sluzby zastepczej; umowy zwarte przed 8 grudnia i karty wydane do tego dnia zachowuja waznosc (Dz. U. nr 127, poz. 1397)

KADRA ZARZADZAJACA

 • rozporzadzenie ministra nauki o przyznawaniu nagrody rocznej osobom kierujacym niektorymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 134, poz. 1510)

ZATRUDNIENIE I PRZECIWDZIALANIE BEZROBOCIU

 • dwa, znowelizowane 19 listopada, rozporzadzenia ministra pracy i polityki spolecznej dotyczace: posrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, organizowania szkolen bezrobotnych, tworzenia zaplecza metodycznego dla potrzeb informacji zawodowej i poradnictwa zawodowego oraz organizowania i finansowania klubow pracy; zasad zwrotu kosztow dojazdu do pracy i zakwaterowania osobom, ktore podjely zatrudnienie, staz lub szkolenie poza miejscem stalego zamieszkania (Dz. U. nr 134, poz. 1511 i 1512); patrz tekst: "Starosta zamiast urzedu pracy"

KOMISJA HERALDYCZNA

 • w Komisji Heraldycznej miejsce Adama Koperkiewicza zajal Dariusz Wozniak; Komisji Heraldyczna, powolana na podstawie ustawy o odznakach i mundurach, sklada sie z 13 osob (Dz. U. nr 134, poz. 1513).

6 grudnia:

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace zasady finansowania inwestycji z budzetu panstwa, w tym okreslania wysokosci kwot dotacji w kolejnych latach realizacji inwestycji, a takze zasady i tryb zwiekszania wartosci kosztorysowej inwestycji, wynikajacego ze zmiany cen dobr inwestycyjnych oraz towarow i uslug budowlano-montazowych (Dz. U. nr 133, poz. 1480)

ZAMOWIENIA PUBLICZNE

 • znowelizowane 19 pazdziernika rozporzadzenie Rady Ministrow o wysokosci i zasadach pobierania wpisu od odwolan wnoszonych w postepowaniach o udzielanie zamowien publicznych (Dz. U. nr 133, poz. 1481)
 • nowe rozporzadzenie Rady Ministrow o dokumentach, jakich zamawiajacy moze zadac od dostawcy lub wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunkow, uprawniajacych do udzialu w postepowaniu o zamowienie publiczne (Dz. U. nr 133, poz. 1484)
 • zmienione 12 pazdziernika rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow dotyczace regulaminu postepowania przy rozpatrywaniu odwolan w sprawach o udzielanie zamowien publicznych (Dz. U. nr 133, poz. 1485); patrz tekst: "Wyzszy wpis, lecz mozliwy zwrot nadplaty"

CUKIER

 • w pierwszym roku rozliczeniowym: cena interwencyjna cukru bialego wynosi 1,80 zl za kg; cena podstawowa burakow cukrowych - 115 zl za tone; ceny te nie uwzgledniaja VAT (Dz. U. nr 133, poz. 1482)
 • w pierwszym roku rozliczeniowym kwota A wynosi: cukru buraczanego - 1540 tys. ton; izoglukozy - 40 tys. ton w przeliczeniu na sucha substancje zawarta w 42 proc. roztworze fruktozy; kwota B: cukru buraczanego - 50 tys. ton; izoglukozy - 2,2 tys. ton w przeliczeniu jak wyzej (Dz. U. nr 133, poz. 1483)

URZAD OCHRONY PANSTWA

 • dwanascie rozporzadzen prezesa Rady Ministrow dotyczacych Urzedu Ochrony Panstwa, a konkretnie: wzoru kwestionariusza osobowego oraz zasad i trybu przeprowadzania postepowania kwalifikacyjnego wobec kandydatow do tej sluzby; trybu i opiniowania funkcjonariuszy oraz wzoru formularza opinii sluzbowej; swiadectwa sluzby; mianowania funkcjonariuszy na stopnie obowiazujace w UOP; przebiegu sluzby; zaliczania okresow sluzby, pracy i innych okresow do wyslugi lat uwzglednianej przy ustalaniu wzrostu uposazenia zasadniczego; dodatkow do uposazenia; nagrod rocznych i uznaniowych oraz zapomog; naleznosci za podroze sluzbowe i przeniesienia; udzielania wyroznien, przeprowadzania postepowan dyscyplinarnych, wymierzania i wykonywania kar oraz odwolywania sie od wymierzanych kar, a takze wlasciwosci przelozonych w tych sprawach; przydzielania i oprozniania, norm zaludnienia i gospodarowania lokalami mieszkalnymi oraz tymczasowymi kwaterami; grup zaszeregowania i stawek uposazenia zasadniczego funkcjonariuszy w tych grupach, wzrostu uposazenia zasadniczego z tytulu wyslugi lat oraz ustalenia stopnia etatowego stanowiska szefa UOP i zaszeregowania tego stanowiska do grupy uposazenia (Dz. U. nr 133, poz. 1486-1497)

STATUTY

 • zmodyfikowane statuty: Urzedu Kultury Fizycznej i Sportu; Urzedu Nadzoru Ubezpieczen Zdrowotnych (Dz. U. nr 133, poz. 1499-1500)

DOPING

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o zakresie i trybie dzialania Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie (Dz. U. nr 133, poz. 1501)

PAPIERY WARTOSCIOWE

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace obowiazki sprawozdawcze w zakresie obrotu papierami wartosciowymi emitowanymi przez Skarb Panstwa domow maklerskich, bankow prowadzacych dzialalnosc maklerska oraz prowadzacych rachunki papierow wartosciowych, Krajowego Depozytu Papierow Wartosciowych oraz innych podmiotow posredniczacych w zbywaniu papierow wartosciowych emitowanych przez Skarb Panstwa (Dz. U. nr 133, poz. 1503)

5 grudnia:

MONETY

 • wchodza do obiegu dwie monety nominalnej wartosci 2 zl (z turoniem, kolednikami i szopka krakowska) oraz 20 zl (z kolednikami, gwiazda z cyrkonii, wierzbami, kosciolem i chata) (M. P. nr 40, poz. 661)

4 grudnia:

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE

 • w rozporzadzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. o zasadach ustalania podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2 ust. 2 otrzymal nastepujaca tresc: "wylaczen z podstawy wymiaru skladek, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 31 i 32 (chodzi o koszty oplacania przez pracodawce skladek z tytulu umowy ubezpieczenia na zycie pracownikow - dopisek redakcji), nie stosuje sie do przychodow pracownikow, ktorzy sa uczestnikami programu emerytalnego prowadzonego na podstawie ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2001 r. nr 60, poz. 623), oraz do przychodow pracownikow, ktorzy zostali objeci po 21 wrzesnia 2001 r. ubezpieczeniem, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 31 i 32" (Dz. U. nr 138, poz. 1558); ten przepis wszedl w zycie 4 grudnia, ale z moca od 22 wrzesnia 2001 r.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

 • srodki finansowe przeznaczone wylacznie dla zapewnienia gotowosci bojowej jednostek ochrony przeciwpozarowej, dzialajacych w ramach krajowego systemu ratowniczo-gasniczego, w 2001 r. wynosza 20.753.000,00 zl (bylo 19.734.000,00 zl), z czego 20.709.000,00 zl (bylo 19.690.200,00 zl) dla ochotniczych strazy pozarnych (Dz. U. nr 138, poz. 1561)

SEJM

 • zmieniony 29 listopada regulamin Sejmu (M. P. nr 44, poz. 708)

TYTON

 • po dwuletnim vacatio legis obowiazuja dwa nowe zakazy z ustawy z 5 listopada 1999 r. o ochronie zdrowia przed nastepstwami uzywania tytoniu i wyrobow tytoniowych: sponsorowania przez firmy tytoniowe dzialalnosci sportowej, kulturalnej, oswiatowej, zdrowotnej i spoleczno-politycznej; reklamowania i promocji wyrobow tytoniowych w calej prasie (dotychczas nie wolno bylo tylko w prasie dzieciecej i mlodziezowej) (Dz. U. z 1999 r. nr 96, poz. 1107)

HIGIENA I BEZPIECZENSTWO PRACY

 • po trzymiesiecznym lezakowaniu 20 rozporzadzenia ministra gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyprawianiu skor surowych; stanowi, ze czyszczenie zbiornikow zaglebionych, studzienek, kanalizacji i osadnikow nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy, opracowana przez pracodawce (Dz. U. nr 92, poz. 1024)

STRZELNICE GARNIZONOWE

 • rozporzadzenia ministra obrony narodowej okreslajace warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac odkryte garnizonowe strzelnice oraz ich usytuowanie, zapewniajace spelnienie wymagan okreslonych przez prawo budowlane (Dz. U. nr 132, poz. 1479)

CLO

 • minister gospodarki zamknal plafon taryfowy ilosciowy - 200.000 ton - na przywoz kukurydzy (PCN 1005 90 00 0) (Dz. U. nr 135, poz. 1523)

1 grudnia:

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace: zasady i tryb kierowania przez ZUS ubezpieczonego zagrozonego calkowita lub czesciowa niezdolnoscia do pracy albo osoby pobierajacej rente okresowa z tytulu niezdolnosci do pracy na rehabilitacje lecznicza w ramach prewencji rentowej; udzielania przez ZUS zamowien na uslugi rehabilitacyjne w osrodkach rehabilitacyjnych innych niz osrodki wlasne ZUS (Dz. U. nr 131, poz. 1457)

CUDZOZIEMCY

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o przyjmowaniu osob nie bedacych obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkol i zakladow ksztalcenia nauczycieli (Dz. U. nr 131, poz. 1458); patrz tekst: "Wiedza za euro"

NAUCZYCIELE

 • zmienione 15 pazdziernika rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o kryteriach i trybie dokonywania oceny pracy nauczyciela, postepowaniu odwolawczym oraz skladzie i sposobie powolywania zespolu oceniajacego (Dz. U. nr 131, poz. 1459)

PODATKI

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace wzory deklaracji, zeznan i informacji podatkowych obowiazujacych w zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 131, poz. 1460); patrz tekst: "PIT dla ryczaltowcow"

DUMPING

 • rozporzadzenie ministra gospodarki o wzorze wniosku dotyczacym wszczecia postepowania ochronnego przed nadmiernym przywozem towarow na polski obszar celny (Dz. U. nr 131, poz. 1461); patrz tekst: "Co napisac we wniosku"

PALIWA CIEKLE

 • wykaz paliw cieklych objetych obowiazkiem tworzenia i utrzymywania zapasow obowiazkowych tych paliw (Dz. U. nr 131, poz. 1463)
 • drugie dotyczace tych paliw rozporzadzenie ministra gospodarki precyzuje sposob: tworzenia, ustalania ilosci i jakosci utrzymywania zapasow obowiazkowych; ich interwencyjnego wykorzystywania; prowadzenia dzialalnosci kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami tych paliw (Dz. U. nr 131, poz. 1464); patrz tekst: "Co roku 2 proc. wiecej"

POMOC SPOLECZNA

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej o stawkach na biezace funkcjonowanie placowki rodzinnej (Dz. U. nr 131, poz. 1465); patrz tekst: "Ryczalt na dziecko"

SUSZ PASZOWY

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o sposobie prowadzenia dokumentacji przez producentow suszu paszowego (Dz. U. nr 131, poz. 1466)

KOSZTY SADOWE

 • wpis staly - 3000 zl - pobiera sie od skargi na wyrok zespolu arbitrow w sprawach o zamowienie publiczne (Dz. U. nr 131, poz. 1467).

POLICJA

 • dwa mieszkaniowe rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji: jedno o pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przez policjantow; drugie o zasadach przydzialu, oprozniania i normach zaludnienia lokali mieszkalnych oraz tymczasowych kwater (Dz. U. nr 131, poz. 1468 i 1469); patrz tekst: "Wiecej na zakup mieszkania"
 • kolejne rozporzadzenie tego ministra reguluje kwestie oddelegowania pracownikow podleglych mu jednostek i organow do pracy w jednostce organizacyjnej Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (Dz. U. nr 131, poz. 1470)
 • nastepne dotyczy rozkladu czasu sluzby policjantow (Dz. U. nr 131, poz. 1471)

SAMORZAD POWIATOWY

 • rady powiatow tworzacych zwiazek powiatow zglaszaja jego utworzenie do organu prowadzacego rejestr za posrednictwem wojewody wlasciwego ze wzgledu na siedzibe zwiazku - wynika z rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji okreslajacego sposob prowadzenia rejestru zwiazkow powiatow oraz oglaszania statutow zwiazkow (Dz. U. nr 131, poz. 1472)

STRAZ MARSZALKOWSKA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o warunkach posiadania przez Straz Marszalkowska, ewidencjonowania i przechowywania broni palnej oraz srodkach przymusu bezposredniego (Dz. U. nr 131, poz. 1473); patrz tekst: "Pistolety do ochrony parlamentu"

WOJSKO

 • od 4 lutego do 30 kwietnia 2002 r. przeprowadzony zostanie pobor mezczyzn urodzonych w 1983 r. Obowiazkowi temu podlegaja takze mezczyzni urodzeni w latach 1978-1982, ktorzy dotychczas nie stawili sie do poboru (Dz. U. nr 131, poz. 1474)

PRAWO LOTNICZE

 • zmodyfikowane 19 pazdziernika rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie personelu lotniczego. Wynika z niego, ze posiadacz licencji pilota zawodowego, ktory ukonczyl 65 lat, nie moze pelnic czynnosci pilota na statku powietrznym uzywanym do przewozu lotniczego, a ten, ktory ukonczyl 60 lat, ale nie przekroczyl 65 lat, moze wykonywac te czynnosci, ale pod pewnymi warunkami (Dz. U. nr 131, poz. 1476).


DZIENNIK USTAW

Nr 157 z 31 grudnia

(OSTATNI NUMER W 2001 R.)

Wszystkie wymienione w nim akty prawne weszly w zycie 1 stycznia 2002 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, cztery z 18 i dwa z 28 grudnia, w sprawie:

 • warunkow i sposobu postepowania przy uzyciu broni przez zolnierzy Zandarmerii Wojskowej,
 • warunkow i sposobow uzycia srodkow przymusu bezposredniego przez zolnierzy Zandarmerii Wojskowej,
 • uzycia srodkow przymusu bezposredniego oraz broni palnej przez zolnierzy wojskowych organow porzadkowych,
 • szczegolowych warunkow, jakim powinien odpowiadac prospekt informacyjny, sposobu i terminu jego udostepniania przez otwarty funduszu emerytalny, tresci informacji przekazywanych czlonkom funduszy emerytalnych dotyczacych srodkow gromadzonych na ich rachunkach, sposobu i terminow udostepniania tych informacji czlonkom funduszu oraz zakresu i terminow przekazywania do Urzedu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi sprawozdan i biezacych informacji przez towarzystwo emerytalne i fundusz emerytalny (nowelizacja),
 • szczegolowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podzialu terytorialnego kraju oraz zwiazanych z tym obowiazkow organow administracji rzadowej i jednostek samorzadu terytorialnego (nowelizacja),
 • ustanowienia czasowego zakazu obrotu z zagranica substancjami zubozajacymi warstwe ozonowa i towarami zawierajacymi te substancje.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, dwa z 28 grudnia, w sprawie:

 • wspoldzialania Zandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzen w sprawach o przestepstwa, a takze z organami, ktorym przysluguja uprawnienia oskarzyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego,
 • zakresu, warunkow i trybu przekazywania Zandarmerii Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania tych czynnosci.

Rozporzadzenia ministrow:

 • gospodarki z 20 grudnia w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie i przywozie substancji zubozajacych warstwe ozonowa,
 • infrastruktury z 24 grudnia w sprawie szczegolowej organizacji Morskiej Sluzby Poszukiwania i Ratownictwa,
 • srodowiska, z 20 i 28 grudnia, w sprawie:

- wzoru rocznego sprawozdania o wysokosci naleznej oplaty produktowej,

- szczegolowych wymagan, jakim powinny odpowiadac projekty zagospodarowania zloz.

Rozporzadzenia ministra obrony narodowej, dziesiec z 14, szesc z 27 i trzy z 28 grudnia, w sprawie:

 • dodatkowych warunkow fizycznych i psychicznych oraz kwalifikacji zolnierzy Zandarmerii Wojskowej,
 • dodatkowego umundurowania, uzbrojenia i wyposazenia zolnierzy Zandarmerii Wojskowej,
 • legitymacji i odznak identyfikacyjnych zolnierzy Zandarmerii Wojskowej,
 • zakresu i trybu wspoldzialania Zandarmerii Wojskowej z Wojskowymi Sluzbami Informacyjnymi, wojskowymi organami porzadkowymi oraz z dowodcami jednostek wojskowych i dowodcami (komendantami) garnizonow,
 • znaku Zandarmerii Wojskowej,
 • szczegolowego sposobu wykonywania niektorych uprawnien przez zolnierzy Zandarmerii Wojskowej,
 • izb zatrzyman,
 • wzoru upowaznienia do udostepniania zolnierzom Zandarmerii Wojskowej danych osobowych, uzyskanych przez uprawnione organy, sluzby i instytucje panstwowe w wyniku wykonywania czynnosci operacyjno-rozpoznawczych lub prowadzenia kontroli operacyjnej,
 • szczegolowych czynnosci wojskowych organow porzadkowych wchodzacych w sklad sluzby garnizonowej,
 • szczegolowych czynnosci wojskowych organow porzadkowych wchodzacych w sklad sluzby wewnetrznej jednostki wojskowej,
 • sposobu gospodarowania srodkami finansowymi odzyskanymi przez Skarb Panstwa z tytulu przepadku przedmiotow pochodzacych z ujawnionych przez Zandarmerie Wojskowa przestepstw oraz zasad przyznawania nagrod z tych srodkow,
 • zakresu czynnosci policji sadowej wykonywanych przez zolnierzy Zandarmerii Wojskowej oraz szczegolowy sposob ich wykonywania,
 • udzielania pomocy medycznej osobom zatrzymanym przez Zandarmerie Wojskowa,
 • gromadzenia odciskow linii papilarnych, zdjec oraz danych osobowych przez Zandarmerie Wojskowa,
 • sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Zandarmerie Wojskowa czynnosci niejawnego nabycia, zbycia lub przejecia przedmiotow przestepstwa, a takze przyjecia lub wreczenia korzysci majatkowej,
 • przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestepstwa przez Zandarmerie Wojskowa.
 • okreslenia wykroczen, za ktore zolnierze Zandarmerii Wojskowej sa upowaznieni do nakladania grzywien w drodze mandatu karnego,
 • osob, w stosunku do ktorych Zandarmeria Wojskowa wykonuje czynnosci ochronne, oraz zakresu i trybu wspoldzialania Zandarmerii Wojskowej z Biurem Ochrony Rzadu,
 • sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez Zandarmerie Wojskowa oraz przechowywania i przekazywania wnioskow i zarzadzen, a takze przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materialow uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

Nr 156 z 31 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 18 i piec z 28 grudnia, w sprawie:

 • zloz wod podziemnych zaliczonych do solanek, wod leczniczych i termalnych oraz zloz innych kopalin leczniczych, a takze zaliczenia kopalin pospolitych z okreslonych zloz lub jednostek geologicznych do kopalin podstawowych; od 1 stycznia,
 • przetargu na nabycie prawa uzytkowania gorniczego; od 1 stycznia,
 • dodatkow mieszkaniowych; od 1 stycznia,
 • ustalenia granic i zmiany nazw powiatow oraz zmiany siedziby wladz powiatu (nowelizacja); od 31 grudnia,
 • ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib wladz niektorych gmin i miast (nowelizacja); od 31 grudnia,
 • okreslenia zwolnien celnych innych niz okreslone w art. 190 1-190 41 kodeksu celnego; od 1 stycznia,
 • ustanowienia zakazu wywozu gesi zywych i jajek gesich; od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej z 27 grudnia w sprawie zasad podzialu czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego w roku 2002; od 1 stycznia,
 • finansow z 27 grudnia w sprawie wysokosci wynagrodzenia prowizyjnego, pobieranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego z tytulu przyznania premii termomodernizacyjnej; od 1 stycznia,
 • gospodarki, z 20, 28 i 29 grudnia, w sprawie:

- wykazu dokumentow, ktore powinny byc dolaczone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywoz towarow o przeznaczeniu wojskowym; od 1 stycznia,

- ustanowienia kontyngentow na przywoz wegla pochodzacego z Republiki Czeskiej; od 1 stycznia,

- ustanowienia kontyngentow na przywoz wegla pochodzacego z Federacji Rosyjskiej; od 31 grudnia,

 • infrastruktury, z 11 i 27 grudnia, w sprawie:

- zasad organizacji wojewodzkich inspektoratow transportu drogowego; od 1 stycznia,

- sposobu przeprowadzania wywiadu srodowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oswiadczenia o stanie majatkowym wnioskodawcy i innych czlonkow gospodarstwa domowego, a takze wzoru legitymacji pracownika upowaznionego do przeprowadzania wywiadu; od 1 stycznia,

 • obrony narodowej oraz spraw wewnetrznych i administracji z 20 grudnia w sprawie zakresu stosowania przez jednostki plywajace Marynarki Wojennej, Strazy Granicznej i Policji miedzynarodowych przepisow o zapobieganiu zderzeniom na morzu; od 1 stycznia,
 • zdrowia, z 13, dwa z 29 i dwa z 31 grudnia, w sprawie:

- konsultantow krajowych i wojewodzkich (nowelizacja); od 15 stycznia,

- zasad i trybu finansowania z budzetu panstwa swiadczen zdrowotnych udzielanych bezplatnie przez zaklady opieki zdrowotnej; od 1 stycznia, a niektore przepisy od 1 stycznia 2003 r.,

- ustalania wysokosci zaliczek tytulem skladek na ubezpieczenie zdrowotne przekazywanych kasom chorych w 2002 r. przez Zaklad Ubezpieczen Spolecznych oraz trybu i terminow ich rozliczania; od 1 stycznia,

- sprowadzania z zagranicy produktow leczniczych nie posiadajacych pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, niezbednych dla ratowania zycia lub zdrowia pacjenta; od 1 stycznia,

- wykazu produktow leczniczych dopuszczonych do okresowego obrotu, bez koniecznosci uzyskania pozwolenia; od 1 stycznia.

Obwieszczenie prezesa Rady Ministrow z 29 grudnia o sprostowaniu bledow: w rozporzadzeniu ministra finansow z 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. nr 148, poz. 1655) w 29 w ust. 2 zamiast wyrazow "ust. 1 pkt 1" powinno byc: "ust. 1", a w ust. 3 zamiast wyrazow: "ust. 1 pkt 2" powinno byc: "ust. 1 pkt 1".


Nr 155 z 29 grudnia

Rozporzadzenia ministra edukacji narodowej:

 • z 27 grudnia w sprawie okreslenia rodzajow przyrzadow i pomocy naukowych, ktorych zakup upowaznia do odliczenia poniesionych wydatkow od podatku dochodowego,
 • z 28 grudnia w sprawie okreslenia wykazu towarow o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym zwolnionym od cla bez wzgledu na osobe i cel, dla ktorych sa przywozone; oba od 1 stycznia.

Rozporzadzenie ministra finansow z 27 grudnia w sprawie wykazu towarow do celow poboru podatku od towarow i uslug oraz podatku akcyzowego w imporcie; od 1 stycznia.


Nr 154 z 29 grudnia

Ustawy:

 • z 21 listopada o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe oraz niektorych innych ustaw,
 • z 5 grudnia o nadaniu Wyzszej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni; obie weszly w zycie 1 stycznia,
 • z 14 grudnia zmieniajaca ustawe - Prawo o ustroju sadow powszechnych, ustawe o prokuraturze oraz ustawe o kuratorach sadowych; od 31 grudnia,
 • z 14 grudnia o zmienia ustawy o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o swiadczeniu pienieznym przyslugujacym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i ZSRR; od 1 stycznia,
 • z 14 grudnia o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i uslugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa oraz o zmianie niektorych ustaw; od 31 grudnia,
 • z 14 grudnia zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich; od 1 stycznia,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych i ustawy o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa; od 1 stycznia, a niektore przepisy od 15 oraz 31 stycznia,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi skarbu panstwa, ustawy o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego oraz ustawy o ulatwieniu zatrudnienia absolwentom szkol; od 1 stycznia, a niektore przepisy w innych terminach: 31 grudnia 2001 r., 2 stycznia 2002 r. oraz 1 kwietnia i 1 lipca 2002 r.,
 • z 17 grudnia zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektorych innych ustaw; od 31 grudnia,
 • z 17 grudnia zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela; od 31 grudnia,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw; od 31 grudnia,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru i przetworow mlecznych; od 31 grudnia,
 • z 21 grudnia o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorzadzie zawodowym psychologow oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym; od 31 grudnia,
 • z 21 grudnia o zmianie ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw; od 1 stycznia,
 • z 21 grudnia o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrow oraz o zakresie dzialania ministrow, ustawy o dzialach administracji rzadowej oraz o zmianie niektorych ustaw; od 1 stycznia, a niektore przepisy: 10 stycznia, 6 kwietnia, 1 lipca, 1 stycznia 2003 r. oraz z dniem wejscia Polski do Unii Europejskiej,
 • z 21 grudnia o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony RP, ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw, ustawy o Panstwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo farmaceutyczne, ustawe o wyrobach medycznych oraz ustawe o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw; od 31 grudnia, a niektore przepisy 1 stycznia 2003 r.,
 • z 21 grudnia o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych, o zmianie niektorych ustaw zwiazanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe", o spoldzielniach mieszkaniowych, o jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i Senatu, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych RP w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczednosciowo-budowlanych i wspieraniu przez panstwo oszczedzania na cele mieszkaniowe; od 1 stycznia, a jeden przepis od 31 grudnia,
 • z 21 grudnia o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym; od 29 grudnia z moca od 1 stycznia 2002 r.,

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 28 i 29 grudnia, zmieniajace rozporzadzenie w sprawie:

 • warunkow i trybu udzielania kredytow i pozyczek ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektorych wymagan dotyczacych lokali i budynkow finansowanych przy udziale tych srodkow,
 • blokowania niektorych wydatkow w budzecie panstwa na rok 2001; oba od 29 grudnia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, dwa z 29 grudnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie: nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrow, szczegolowego zakresu dzialania ministra infrastruktury; oba od 29 grudnia.

Rozporzadzenia ministra infrastruktury, dwa z 28 grudnia, w sprawie:

 • warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (nowelizacja); od 1 stycznia,
 • wysokosci stawek prowizji od oplat pobieranych w transporcie drogowym oraz sposobu jej pobierania i rozliczania; od 1 stycznia.

Nr 153 z 28 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow, cztery z 18 grudnia, w sprawie:

 • okreslenia liczby poborowych oraz zolnierzy rezerwy, ktorzy w 2002 r. moga byc powolani do czynnej sluzby wojskowej oraz sluzby w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w sklad Sil Zbrojnych,
 • stawek oplat eksploatacyjnych,
 • ceny minimalnej ziemniakow,
 • okreslenia wypadkow, w ktorych naleznosci celne przywozowe lub wywozowe sa zwracane lub umarzane, oraz trybu i warunkow dokonywania zwrotu lub umorzenia; wszystkie od 1 stycznia 2002 r.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 17 grudnia w sprawie skladu oraz zakresu i trybu dzialania Rady do Spraw Atomistyki; od 12 stycznia.

Rozporzadzenia ministra finansow, dwa z 12, dwa z 18 i po jednym z 19 i 20 grudnia, w sprawie:

 • wykonania niektorych przepisow ustawy o doplatach do oprocentowania kredytow eksportowych o stalych stopach procentowych; od 12 stycznia,
 • sposobu obliczania kosztow finansowania i przyjmowania rynkowej stawki oprocentowania krotkoterminowego dla poszczegolnych walut, zasad stosowania stalych stop procentowych oraz okreslenia tabeli oplat i prowizji stosowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w trakcie obowiazywania umow DOKE; od 12 stycznia,
 • szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego oraz niektorych jednostek sektora finansow publicznych; od 1 stycznia,
 • szczegolnych zasad rachunkowosci domow maklerskich i jednostek organizacyjnych bankow, w ramach ktorych prowadzona jest dzialalnosc maklerska; od 1 stycznia,
 • wykazu srodkow transportowych; od 1 stycznia,
 • okreslenia niektorych wzorow oswiadczen, deklaracji i informacji podatkowych obowiazujacych w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych; od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministra gospodarki, cztery z 11 i trzy z 17 grudnia, w sprawie:

 • ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie zelatyny,
 • ustanowienia kontyngentow na przywoz niektorych towarow okreslonych w umowach miedzynarodowych,
 • ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie ksztaltownikow i profili ze stali niestopowej,
 • wykazu dokumentow i informacji, ktore powinny byc dolaczone do wniosku o wydanie pozwolenia na wywoz ksztaltownikow i profili ze stali niestopowej do panstw czlonkowskich Unii Europejskiej,
 • ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektorych towarow,
 • wykazu dokumentow i informacji, ktore powinny byc dolaczone do wniosku o wydanie pozwolenia na przywoz odziezy uzywanej i innych artykulow uzywanych,
 • wysokosci oplat za czynnosci jednostek dozoru technicznego; wszystkie od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • infrastruktury z 12 grudnia w sprawie warunkow i trybu wydawania zezwolen na przejazdy pojazdow nienormatywnych; od 1 stycznia,
 • nauki z 12 grudnia w sprawie szczegolowych warunkow i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych; od 1 stycznia,
 • skarbu panstwa z 13 grudnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nadania statutu Wojskowej Agencji Mieszkaniowej; od 1 stycznia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 14 grudnia w sprawie ustalenia i zmiany urzedowych nazw niektorych miejscowosci w wojewodztwach: dolnoslaskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, lodzkim, malopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, slaskim, swietokrzyskim, wielkopolskim i zachodnio-pomorskim oraz obiektow fizjograficznych w wojewodztwach lubelskim i lubuskim; od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministra pracy i polityki spolecznej, cztery z 19 grudnia, w sprawie:

 • wykonywania pracy przez cudzoziemcow bez koniecznosci uzyskania zezwolenia na prace,
 • zasad i trybu wydawania przyrzeczen i zezwolen na prace cudzoziemcow,
 • okreslenia przypadkow, w ktorych przyrzeczenie i zezwolenie na prace cudzoziemca wydawane jest przez wojewode bez wzgledu na sytuacje na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczen i zezwolen na prace cudzoziemcow,
 • zasad i trybu wydawania przyrzeczen i zezwolen na prace cudzoziemcow zatrudnionych przy realizacji uslug eksportowych swiadczonych przez pracodawcow zagranicznych w RP; wszystkie od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z 19 i 20 grudnia, w sprawie:

 • zasad i trybu postepowania w sprawie przyznawania i wyplaty rent strukturalnych,
 • trybu oraz terminow pobierania oplat cukrowych; oba od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministra srodowiska, jedno z 3, dwa z 18 i szesc z 19 grudnia, w sprawie:

 • wzorow drukow informacji dotyczacej oplaty eksploatacyjnej za wydobyta kopaline ze zloza,
 • kryteriow bilansowosci zloz kopalin,
 • wymagan, jakim powinny odpowiadac operaty ewidencyjne zasobow zloz kopalin,
 • kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji,
 • projektow prac geologicznych,
 • wymagan, jakim powinny odpowiadac dokumentacje geologiczne zloz kopalin,
 • wymagan, jakim powinny odpowiadac dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie,
 • gromadzenia i udostepniania probek dokumentacji geologicznych,
 • sposobu i zakresu wykonywania obowiazku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych; wszystkie od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministra zdrowia, dwa z 7 grudnia, w sprawie:

 • wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypelnienia; od 1 stycznia,
 • postepowania ze zwlokami i szczatkami ludzkimi; od 29 marca.

Nr 152 z 28 grudnia

Rozporzadzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 22 grudnia w sprawie trybu dzialania Krajowej Rady Sadownictwa; od 28 grudnia.

Rozporzadzenia ministra finansow, cztery z 12 grudnia, w sprawie:

 • deklaracji skroconych i zgloszen celnych (nowelizacja),
 • okreslenia wzorcowego planu kont dla bankow,
 • zasad sporzadzania skonsolidowanych sprawozdan finansowych bankow oraz skonsolidowanych sprawozdan finansowych holdingu finansowego,
 • zasad sporzadzania przez jednostki inne niz banki i zaklady ubezpieczen sprawozdania finansowego jednostek powiazanych; wszystkie od 1 stycznia.

Rozporzadzenie ministra gospodarki z 7 grudnia w sprawie wymagan systemu oceny jakosci produkcji materialow wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobow o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym; od 29 wrzesnia 2002 r.

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z 7 grudnia w sprawie wzorow zezwolen na wykonywanie krajowych i miedzynarodowych przewozow drogowych osob; od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji, z 6 i 11 grudnia, w sprawie:

 • zasad otrzymywania i wysokosci uposazenia zasadniczego policjantow, dodatkow do uposazenia oraz ustalania wyslugi lat, od ktorej jest uzalezniony wzrost uposazenia zasadniczego,
 • utworzenia oddzialow Strazy Granicznej; oba od 12 stycznia, Rozporzadzenia ministra srodowiska, siedem z 11 grudnia i jedno z 13 grudnia, w sprawie:
 • informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadow zwolnionych z obowiazku uzyskiwania zezwolen oraz sposobu rejestracji; od 12 stycznia,
 • rodzajow odpadow lub ich ilosci, dla ktorych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpadow, oraz kategorii malych i srednich przedsiebiorstw, ktore moga prowadzic uproszczona ewidencje odpadow; od 1 stycznia,
 • wzorow dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow; od 1 stycznia,
 • zakresu informacji oraz wzorow formularzy sluzacych do sporzadzania i przekazywania zbiorczych zestawien danych; od 1 stycznia 2003 r. (to nie jest pomylka),
 • warunkow i zakresu dostepu do wojewodzkiej bazy danych dotyczacej wytwarzania i gospodarowania odpadami; od 12 stycznia,
 • zasad sporzadzania raportu wojewodzkiego; od 1 stycznia 2003 r. (to takze nie jest pomylka),
 • niezbednego zakresu informacji objetych obowiazkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewodzkiej bazy danych dotyczacej wytwarzania i gospodarowania odpadami; od 1 stycznia,
 • okreslenia przypadkow, w ktorych jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej; od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministra zdrowia, z 6 i 11 grudnia, w sprawie:

 • chorob zakaznych, w przypadku ktorych stwierdzenie zgonu wymaga szczegolnego postepowania ze zwlokami osob zmarlych na te choroby; od 1 stycznia,
 • warunkow i trybu zaopatrywania dzieci narodzonych w szpitalu oraz dzieci w wieku do 7 lat przyjmowanych do szpitala w znaki tozsamosci oraz zasad postepowania w razie stwierdzenia braku tych znakow; od 12 stycznia.

Rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 20 listopada w sprawie zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapewniania audycji lub innych przekazow, ktore moga zagrazac fizycznemu, psychicznemu lub moralnemu rozwojowi niepelnoletnich; od 12 stycznia.


Nr 151 z 24 grudnia

Ustawa z 29 listopada zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy; wchodzi w zycie 31 grudnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, czternascie z 11 grudnia oraz piec z 18 grudnia, w sprawie:

 • zawieszenia pobierania cel od niektorych towarow; od 1 stycznia, a niektore przepisy od 1 kwietnia,
 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na niektore towary:

- rolne,

- do celow wojskowych,

- rolne pochodzace z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej,

- pochodzace z Republiki Chorwacji,

- pochodzace z Republiki Czeskiej, Republiki Slowackiej, Republiki Wegierskiej, Rumunii, Republiki Slowenii i Republiki Bulgarii; wszystkie od 1 stycznia,

 • ustanowienia kontyngentu taryfowego na przywoz blach powlekanych pochodzacych z Republiki Slowackiej; od 1 stycznia,
 • ustanowienia plafonow taryfowych ilosciowych na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych:

- z Republiki Slowackiej,

- z Republiki Wegierskiej,

- z Republiki Estonskiej; wszystkie od 1 stycznia,

 • ustanowienia kontyngentow taryfowych na przywoz niektorych towarow pochodzacych z:

- Republiki Estonskiej,

- Panstwa Izrael,

- Wysp Owczych

- Republiki Tureckiej; wszystkie od 1 stycznia,

 • Polskiej Scalonej Nomenklatury Towarowej Handlu Zagranicznego (PCN); od 1 stycznia,
 • okreslenia powiatow (gmin) zagrozonych szczegolnie wysokim bezrobociem strukturalnym (nowelizacja); od 1 stycznia,
 • okreslenia rodzaju i liczby nieruchomosci i rzeczy ruchomych, jakie moga byc pobrane na rzecz obrony w 2002 r.; od 1 stycznia,
 • planu finansowego wydatkow budzetu panstwa, ktore w 2001 r. nie wygasaja z uplywem roku budzetowego; od 27 grudnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 22 grudnia w sprawie nadania statutu Glownemu Inspektoratowi Transportu Drogowego; od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministra finansow, dwa z 18 i trzy z 20 grudnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

 • wykonania niektorych przepisow ustawy o grach losowych, zakladach wzajemnych i grach na automatach,
 • okreslenia wzorow legitymacji pracownikow jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej oraz ustalenia zasad ich wydawania i wymiany,
 • wykonania niektorych przepisow ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym,
 • wykonania niektorych przepisow ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne,

Rozporzadzenia ministra gospodarki, jedno z 17 i siedem z 20 grudnia, w sprawie:

 • zamkniecia plafonu taryfowego ilosciowego na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Estonskiej; od 4 stycznia,
 • trybu realizacji ustanowionych plafonow taryfowych ilosciowych na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Estonskiej; od 1 stycznia,
 • zamkniecia plafonu taryfowego ilosciowego na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Estonskiej; od 31 grudnia,
 • trybu realizacji ustanowionych plafonow taryfowych ilosciowych na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Slowackiej; od 1 stycznia,
 • zamkniecia plafonu taryfowego ilosciowego na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Slowackiej; od 31 grudnia,
 • trybu realizacji ustanowionych plafonow taryfowych ilosciowych na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Wegierskiej; od 1 stycznia,
 • zamkniecia plafonu taryfowego ilosciowego na przywoz pszenicy pochodzacej z Republiki Wegierskiej; od 31 grudnia,
 • zamkniecia plafonu taryfowego ilosciowego na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych z Republiki Wegierskiej; od 31 grudnia.

Rozporzadzenia ministra pracy i polityki spolecznej, dwa z 19 grudnia, w sprawie:

Rozporzadzenia ministra zdrowia, z 11, 19 i 20 grudnia, w sprawie:

 • oplat ponoszonych przez szkole pielegniarska i szkole poloznych za uzyskanie akredytacji oraz wydanie certyfikatu; od 1 stycznia,
 • wykazu swiadczen ponadstandardowych (zmiana); od 27 grudnia,
 • zakresu niezbednych danych gromadzonych przez swiadczeniodawcow, sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostepniania kasom chorych, prezesowi Urzedu Nadzoru Ubezpieczen Zdrowotnych, ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym rodzajow wykorzystywanych nosnikow informacji oraz wzorow dokumentow (zmiana); od 31 grudnia.

Nr 150 z 24 grudnia

Siedem rozporzadzen ministra infrastruktury, wszystkie z 14 grudnia, w sprawie:

 • wzorow dokumentow stwierdzajacych uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wydawania uprawnien do kierowania pojazdami,
 • szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnien przez kierujacych pojazdami, instruktorow i egzaminatorow,
 • kursow doksztalcajacych kierowcow wykonujacych transport drogowy; wszystkie od 1 stycznia 2002 r.,
 • wymiany praw jazdy (nowelizacja); od 24 grudnia,
 • uiszczania przez przedsiebiorcow oplat za przejazd po drogach krajowych,
 • okreslenia wysokosci oplat za czynnosci administracyjne zwiazane z udzielaniem i wydawaniem uprawnien na wykonywania transportu drogowego osob i rzeczy oraz za egzaminowanie i wydawanie certyfikatu kompetencji zawodowych; te dwa od 1 stycznia.

Nr 149 z 22 grudnia

Rozporzadzenia ministra finansow, dwa z 30 listopada, osiem z 10 grudnia i trzy z 12 grudnia, w sprawie:

 • zwolnienia od cla towarow o charakterze edukacyjnym, naukowym lub kulturowym oraz przyrzadow i aparatury naukowej,
 • zwolnienia od cla przyrzadow i aparatury przeznaczonej do prowadzenia badan naukowych, diagnozowania lub leczenia,
 • zwolnienia od cla rzeczy sluzacych do wyposazenia mieszkania lub domu osoby fizycznej nie majacej miejsca zamieszkania w kraju,
 • zwolnienia od cla rzeczy osobistego uzytku niektorych osob fizycznych; wszystkie wejda w zycie 1 stycznia,
 • zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektorymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej; od 6 stycznia,
 • szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy emerytalnych,
 • szczegolnych zasad rachunkowosci funduszy inwestycyjnych; te dwa od 1 stycznia,
 • szczegolnych zasad rachunkowosci zakladow ubezpieczen; od 1 stycznia, a niektore przepisy od 1 stycznia 2003 r.,
 • zasad tworzenia rezerw na ryzyko zwiazane z dzialalnoscia bankow,
 • szczegolnych zasad rachunkowosci bankow,
 • zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentow finansowych,
 • warunkow wykonywania czynnosci kontroli celnej (nowelizacja),
 • trybu postepowania przy zniszczeniu towaru, zrzeczeniu na rzecz skarbu panstwa oraz powrotnym wywozie (nowelizacja); tych piec od 1 stycznia.

Rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 10 grudnia w sprawie okreslenia ogolnego dopuszczalnego polowu niektorych gatunkow ryb w polskich obszarach morskich w 2002 r. oraz sposobu i warunkow podzialu ogolnego dopuszczalnego polowu na kwoty polowowe; od 1 stycznia.

Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 7 grudnia w sprawie wyznaczenia i upowaznienia komendantow granicznych placowek kontrolnych Strazy Granicznej do wykonania niektorych czynnosci w sprawach cudzoziemcow ubiegajacych sie o nadanie statusu uchodzcy; od 6 stycznia.


Nr 148 z 21 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 3 i 11 grudnia, w sprawie:

 • sposobu potwierdzania posiadania przez huty gruntow bedacych wlasnoscia skarbu panstwa; wejdzie w zycie 5 stycznia,
 • uposazenia i innych naleznosci pienieznych otrzymywanych przez zolnierzy wyznaczonych do pelnienia sluzby poza granicami panstwa (nowelizacja); od 1 stycznia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, dwa z 11 grudnia, w sprawie nadania statutu: Glownemu Urzedowi Statystycznemu; Ministerstwa Skarbu Panstwa; oba od 1 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow, trzy z 7, i po jednym z 10, 17 i 19 grudnia, w sprawie:

- zwolnienia od cla towarow umieszczonych w przesylkach; od 1 stycznia,

- zwolnienia od cla towarow przywozonych w bagazu osobistym podroznego; od 1 stycznia,

- uprawnien do uslugowego prowadzenia ksiag rachunkowych; od 1 stycznia,

- rodzajow i zasad sporzadzania sprawozdan w zakresie panstwowego dlugu publicznego oraz poreczen i gwarancji jednostek sektora finansow publicznych; od 5 stycznia,

- okreslenia wzoru formularza wplaty gotowkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu podatkowego; od 1 stycznia (nowelizacja),

- podatku akcyzowego; od 1 stycznia, a jeden przepis od 1 lutego,

 • infrastruktury z 29 listopada w sprawie okreslenia akwenow portowych oraz ogolnodostepnych obiektow, urzadzen i instalacji wchodzacych w sklad infrastruktury portowej dla kazdego portu o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej; od 21 stycznia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 30 listopada oraz dwa z 7 grudnia, w sprawie:

- warunkow, jakim powinny odpowiadac pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Strazy Granicznej przeznaczone dla osob zatrzymanych oraz regulamin pobytu w tych pomieszczeniach; od 5 stycznia,

- wyplacania ryczaltu funkcjonariuszowi Strazy Granicznej wykonujacemu stale zadania sluzbowe poza terytorium RP; od 1 stycznia,

- szczegolowych zasad i trybu udzielania policjantom zezwolenia na podjecie zajecia zarobkowego, skladania oswiadczenia o stanie majatkowym oraz wlasciwosci przelozonych w tych sprawach; od 5 stycznia,

 • srodowiska z 10 grudnia w sprawie rejestru obszarow gorniczych; od 1 stycznia,
 • zdrowia, z 18 i dwa z 19 grudnia, w sprawie:

- specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologow (zmiana); od 29 grudnia,

- zasad przeprowadzania szczepien ochronnych przeciwko chorobom zakaznym (zmiana); od 29 grudnia,

- wykazu swiadczen zdrowotnych, lekow i leczniczych srodkow technicznych finansowanych z budzetu panstwa, a takze trybu nabywania i przekazywania swiadczeniobiorcom lekow i leczniczych srodkow technicznych oraz trybu przekazywania srodkow publicznych na ich zakup; od 1 stycznia.


Nr 147 z 20 grudnia

Ustawy:

 • z 7 listopada o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego; od 20 grudnia,
 • z 13 grudnia o zmianie ustawy budzetowej na 2001 r.; od 20 grudnia.

Nr 146 z 19 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 11 i jedno z 17 grudnia, w sprawie:

 • ustanowienia taryfy celnej; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r. , a niektore przepisy 1 kwietnia 2002 r.,
 • wysokosci jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunkow wprowadzenia sciekow do wod lub do ziemi; od 1 stycznia,
 • programu badan statystycznych statystyki publicznej na 2002 r.; weszlo w zycie 19 grudnia.

Rozporzadzenie przewodniczacego Komitetu Badan Naukowych z 30 listopada w sprawie kryteriow i trybu przyznawania i rozliczania srodkow finansowych ustalonych w budzecie panstwa na nauke; od 1 stycznia 2002 r.


Nr 145 z 18 grudnia

Ustawa z 14 listopada o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2001 oraz niektorych innych ustaw; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 27 listopada oraz dwa z 3 i jedno z 11 grudnia, w sprawie:

 • uprawiania alpinizmu; od 2 stycznia 2002 r.,
 • rodzajow broni i amunicji oraz wykazu wyrobow i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na ktorych wytwarzanie lub obrot jest wymagana koncesja; od 2 stycznia,
 • dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie dzialalnosci zapewniajacej bezpieczenstwo jadrowe i ochrone radiologiczna kraju; od 1 stycznia,

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 5 grudnia w sprawie postepowania wyjasniajacego i dyscyplinarnego wobec urzednikow panstwowych oraz w sprawie komisji dyscyplinarnych i rzecznikow dyscyplinarnych; od 2 stycznia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 30 listopada w sprawie zwolnienia od cla rzeczy przeznaczonych dla studenta lub ucznia; od 1 stycznia,
 • infrastruktury, dwa z 29 listopada i jedno z 4 grudnia, w sprawie:

- wzoru licencji na wykonywanie transportu drogowego, wypisu z licencji oraz wykazu pojazdow samochodowych; od 1 stycznia,

- wzoru zaswiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby wlasne oraz wypisu z tego zaswiadczenia; od 1 stycznia,

- rejestracji i oznaczania pojazdow (zmiana); od 26 grudnia, a jeden przepis od 1 stycznia,

 • pracy i polityki spolecznej, piec z 3 grudnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- zasad udzielania pozyczek z Funduszu Pracy, wysokosci stopy procentowej oraz warunkow splaty,

- zasad organizowania prac interwencyjnych i robot publicznych oraz przyznawania zaliczek i finansowania rzeczowych kosztow organizacji robot publicznych,

- zasad prowadzenia rejestracji i ewidencji bezrobotnych oraz innych osob poszukujacych pracy,

- zasad przyznawania swiadczen okreslonych w ustawie o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu,

- warunkow odbywania u pracodawcy stazu przez bezrobotnego absolwenta; wszystkie od 2 stycznia.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 4 grudnia (SK. 18/2000) dotyczacy kodeksu cywilnego.


Nr 144 z 17 grudnia

Ustawa z 21 listopada o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oswiaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 19 pazdziernika i po jednym z 11 oraz 13 grudnia, w sprawie:

 • bezpieczenstwa i znakowania produktow wlokienniczych; od 18 czerwca 2002 r.,
 • warunkow i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu znakowania zabawek; od 1 stycznia 2002 r., a niektore przepisy z dniem przystapienia Polski do Unii Europejskiej,
 • ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw informacji europejskiej; od 17 grudnia,
 • wlasciwosci organow i trybu postepowania w sprawach o odszkodowanie i inne swiadczenia pieniezne przyslugujace z tytulu uszczerbku na zdrowiu oraz w razie smierci ratownika odbywajacego zasadnicza sluzbe w jednostce organizacyjnej obrony cywilnej; od 1 stycznia 2002 r.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 13 grudnia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Edukacji Narodowej i Sportu; od 17 grudnia.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:


Nr 143 z 14 grudnia

Umowy miedzynarodowe:

 • umowa miedzy stronami Traktatu Polnocnoatlantyckiego o wspolpracy w dziedzinie informacji atomowych, sporzadzona w Paryzu 18 czerwca 1964 r., oraz oswiadczenie rzadowe z 13 czerwca 2001 r., ze umowa weszla w zycie 24 pazdziernika 2002 r.,
 • konwencja miedzy Rzeczapospolita Polska a Wielkim Ksiestwem Luksemburga w sprawie zabezpieczenia spolecznego, sporzadzona w Warszawie 1 lipca 1996 r., oraz oswiadczenie rzadowe z 21 maja 2001 r., ze konwencja weszla w zycie 1 maja 2001 r.,
 • program wykonawczy do umowy miedzy rzadem RP a rzadem panstwa Izrael o wspolpracy kulturalnej, naukowej i oswiatowej na lata 2000-2003, sporzadzony w Jerozolimie 28 listopada 2000 r., oraz oswiadczenie rzadowe z 21 maja 2001 r., ze program wszedl w zycie 28 listopada 2000 r.,
 • umowa miedzy RP a Republika Czeska w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektow mostowych i wspolnych odcinkow drog na polsko-czeskiej granicy panstwowej, sporzadzona w Warszawie 9 marca 1998 r., oraz oswiadczenie rzadowe z 22 maja 2001 r., ze umowa weszla w zycie 15 lutego 2001 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 30 maja 2001 r., ze z dniem wejscia w zycie konstytucji, tj. 17 pazdziernika 1997 r. wygasly umowy miedzynarodowe dotyczace wspolpracy kulturalnej, naukowej, oswiatowej miedzy rzadem PRL a rzadami: Kampuczanskiej Republiki Ludowej; Republiki Kuby; Laotanskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej; Mongolskiej Republiki Ludowej oraz ZSRR,
 • umowa miedzy RP a Jordanskim Krolestwem Haszymidzkim w sprawie wzajemnego popierania i ochrony inwestycji, sporzadzona w Ammanie 4 pazdziernika 1997 r., oraz oswiadczenie rzadowe z 28 czerwca 2001 r., ze umowa weszla w zycie 14 sierpnia 1999 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 28 czerwca 2001 r. w sprawie mocy obowiazujacej deklaracji o uznaniu kompetencji Komitetu Przeciw Torturom do przyjmowania i rozpatrywania informacji i zawiadomien skladanych na podstawie konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub ponizajacego traktowania albo karania, sporzadzonej w Nowym Jorku 10 grudnia 1984 r.,
 • oswiadczenia rzadowe z 5 lipca 2001 r. i dwa z 30 marca 2001 r. w sprawie wejscia w zycie decyzji: nr 1/99 z 1 lipca 1999 r.; nr 2/99 z 13 grudnia 1999 r.; nr 1/2000 z 29 grudnia 2000 r. Wspolnego Komitetu umowy o wolnym handlu miedzy RP a Republika Lotewska, wprowadzajacych zmiany w protokole nr 3 dotyczacym regul pochodzenia; od 11 marca 2001 r.; decyzje weszly w zycie (w kolejnosci): 11 marca 2001 r.; 1 kwietnia 2001 r. z moca od 1 stycznia 2000 r.; 1 kwietnia 2001 r.,
 • oswiadczenia rzadowe, dwa z 19 marca 2001 r., w sprawie mocy obowiazujacej decyzji nr 3/2000 oraz decyzji nr 4/2000, obie z 22 grudnia 2000 r., Wspolnego Komitetu Polska-Turcja umowy o wolnym handlu miedzy RP a Republika Turecka: wprowadzajacej (pierwsza decyzja) zmiany w protokole nr 3 dotyczacym definicji pojecia "produkty pochodzace" i metod wspolpracy administracyjnej; dotyczacej (druga decyzja) tymczasowego skompensowania koncesji na bydlo domowe zywe, ustanowionej w zalaczniku nr B do protokolu nr 2; pierwsza decyzja weszla w zycie 2 marca 2001 r. z moca od 1 kwietnia 2000 r.; druga - 2 marca 2001 r. z moca od 1 stycznia 2001 r.,
 • oswiadczenie rzadowe z 11 wrzesnia 2001 r. o utracie - 4 lutego 2002 r. - mocy obowiazujacej w stosunkach miedzy RP a Republika Kuby umowy miedzy rzadem PRL a rzadem Republiki Kuby o wzajemnym zniesieniu obowiazku wizowego, podpisanej w Warszawie 27 stycznia 1979 r.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 11 grudnia w sprawie okreslenia wysokosci odsetek ustawowych; weszlo w zycie 15 grudnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 11 grudnia w sprawie wprowadzenia i odwolania czasu letniego w latach 2002-2006; od 1 stycznia 2002 r.

Rozporzadzenie ministra finansow z 10 grudnia w sprawie zaliczenia gmin oraz miast do jednego z czterech okregow podatkowych; od 1 stycznia 2002 r.


Nr 142 z 13 grudnia

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 10 grudnia w sprawie regulaminu Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru; wejdzie w zycie 28 grudnia.

Obwieszczenia marszalka Sejmu, z 18 wrzesnia, 12 i 27 pazdziernika oraz 7 listopada, w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o:

 • samorzadzie wojewodztwa,
 • samorzadzie gminnym,
 • samorzadzie powiatowym,
 • pracownikach samorzadowych.

Nr 141 z 12 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 27, 28 i 30 listopada, w sprawie:

 • uprawiania sportow o charakterze strzeleckim; wejdzie w zycie 27 grudnia,
 • ustanowienia odznaki honorowej "Zasluzony dla Gornictwa RP", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia; od 12 grudnia,
 • ustanowienia odznaki honorowej "Za zaslugi dla energetyki", ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia; od 27 grudnia.

Nr 140 z 11 grudnia

Uchwala Sadu Najwyzszego z 5 grudnia w sprawie waznosci wyborow do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 23 wrzesnia 2001 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 27 listopada i 3 grudnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

 • ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw rodziny oraz rownego statusu kobiet i mezczyzn,
 • ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw Programu dla Odry - 2006; oba weszly w zycie 11 grudnia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, z 21 i 30 listopada oraz trzy z 7 grudnia, w sprawie:

 • zasad oceny zdolnosci fizycznej i psychicznej do sluzby w Urzedzie Ochrony Panstwa, a takze trybu orzekania o tej zdolnosci oraz wlasciwosci i trybu postepowania w tych sprawach komisji lekarskich podleglych szefowi Urzedu Ochrony Panstwa; od 26 grudnia,
 • nadania statutu Ministerstwu Zdrowia; od 11 grudnia,
 • nadania statutu Panstwowej Agencji Atomistyki; od 26 grudnia,
 • nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (zmiana); od 11 grudnia, a jeden przepis od 1 stycznia 2002 r.,
 • nadania statutu Urzedowi Komitetu Integracji Europejskiej; od 11 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej i sportu z 22 listopada w sprawie sposobu i warunkow prowadzenia wszczetych i nie zakonczonych postepowan kwalifikacyjnych na stopnie specjalizacji zawodowej nauczycieli; od 19 grudnia,
 • finansow, z 28 i 29 listopada, w sprawie:

- zakresu dzialania i sposobu organizacji Komitetu Standardow Rachunkowosci; od 1 stycznia 2002 r.,

- wykazu gwarantow uprawnionych do udzielania gwarancji skladanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikajacych z dlugow celnych (zmiana); od 26 grudnia,

 • obrony narodowej z 22 listopada zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia oraz ustalenia siedzib i terytorialnego zasiegu dzialania wojewodzkich sztabow wojskowych i wojskowych komend uzupelnien; od 1 stycznia 2002 r.,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 26 listopada uchylajace rozporzadzenie w sprawie zakazu przywozu i przewozu przez terytorium RP niektorych towarow pochodzacych ze Zjednoczonego Krolestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Polnocnej; od 11 grudnia,
 • srodowiska, z 9 i 20 listopada, w sprawie:

- stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami,

- rodzajow instalacji, ktorych eksploatacja wymaga zgloszenia; oba od 26 grudnia.


Nr 139 z 10 grudnia

Rozporzadzenia Rady Ministrow, trzy z 16 pazdziernika, w sprawie:

 • szczegolowych warunkow, jakim powinien odpowiadac prospekt emisyjny oraz skrot prospektu,
 • informacji biezacych i okresowych przekazywanych przez emitentow papierow wartosciowych; oba wejda w zycie 10 stycznia 2002 r.,
 • okreslenia terminu waznosci prospektu emisyjnego, terminu, w ktorym po opublikowaniu prospektu i jego skrotu moze rozpoczac sie sprzedaz lub subskrypcja papierow wartosciowych, wymaganej liczby prospektow oraz miejsca, terminow i sposobow udostepniania do publicznej wiadomosci prospektu oraz jego skrotu; od 25 grudnia.

Nr 138 z 4 grudnia

Ustawy, dwie z 18 wrzesnia:

Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwa z 20 listopada, w sprawie:

 • odrebnego trybu okreslania podstawy wymiaru skladki na ubezpieczenie zdrowotne, sposobu zglaszania do ubezpieczenia zdrowotnego oraz oplacania skladki na ubezpieczenie zdrowotne ze wzgledu na zasady obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa,
 • szczegolowych kierunkow dzialan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobow ich realizacji (nowelizacja); oba od 19 grudnia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow, z 16, 21 i 30 listopada, w sprawie:

- preferencyjnych srodkow, ktorych zastosowanie przy wywozie towarow skutkuje zakazem zwolnienia od cla przy powrotnym przywozie tych towarow na polski obszar celny (nowelizacja); od 19 grudnia,

- szczegolnych zasad rachunkowosci spoldzielczych kas oszczednosciowo-kredytowych; od 1 stycznia 2002 r.,

- ustalania cen urzedowych lekow gotowych, surowic i szczepionek produkcji krajowej (nowelizacja); od 10 grudnia,

 • gospodarki z 19 listopada w sprawie wykazu hut podlegajacych restrukturyzacji; od 19 grudnia,
 • infrastruktury, z 12 i dwa z 19 listopada, w sprawie:

- planu emisji znaczkow pocztowych na 2002 r.,

- rodzaju obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego,

- dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej; wszystkie od 19 grudnia,

 • obrony narodowej, z 13 i 21 listopada, w sprawie:

- utworzenia sadow wojskowych oraz okreslenia ich siedzib i obszarow wlasciwosci (nowelizacja); od 1 stycznia 2002 r.,

- odpowiedzialnosci majatkowej zolnierzy za wyrzadzone przez nich szkody; od 19 grudnia,

 • pracy i polityki spolecznej z 15 listopada zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe; od 4 grudnia z moca od 22 wrzesnia 2001 r.,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 12 i 15 listopada, w sprawie:

- polowu ryb oraz warunkow chowu, hodowli i polowu innych organizmow zyjacych w wodzie,

- wymagan jakosciowych dla zielonki przeznaczonej do produkcji suszu paszowego oraz metod badan stosowanych w ocenie wymagan jakosciowych; oba od 19 grudnia,

 • spraw wewnetrznych i administracji, z 19 i 22 listopada, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- wysokosci srodkow finansowych w 2001 r. i ich podzialu miedzy jednostki ochrony przeciwpozarowej dzialajace w ramach krajowego systemu ratowniczo-gasniczego; od 4 grudnia,

- zasad, trybu postepowania oraz wzorow dokumentow w sprawach cudzoziemcow; od 19 grudnia.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:


MONITOR POLSKI

Nr 47 z 31 grudnia

(ostatni numer w 2001 r.)

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu, z 14 i 17 grudnia, w sprawie:

- wyboru poslow Jana Burego, Leszka Kaczynskiego, Grzegorza Kurczuka i Agnieszki Pasternak do Krajowej Rady Sadownictwa,

- dzialan na rzecz osob w wieku przedemerytalnym,

 • postanowienia prezydenta RP:

- z 28 listopada oraz 3 i 14 grudnia o powolaniu do pelnienia urzedu na stanowisku sedziego,

- z 30 listopada o nadaniu tytulu naukowego profesora,

- cztery z 22 grudnia o przedluzeniu uzycia: Polskiej Jednostki Wojskowej w Republice Bosni i Hercegowiny lub w Kosowie w Federalnej Republice Jugoslawii, bylej Albanskiej Republice Macedonii i Republice Albanii; Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Silach Miedzynarodowych w Kosowie w Federalnej Republice Jugoslawii, bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii i Republice Albanii; Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego w bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii; Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Silach Stabilizujacych w Republice Bosni i Hercegowiny; wszystkie weszly w zycie 1 stycznia,

- z 28 grudnia o zmianie postanowienia o uzyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Sojuszniczych w Islamskim Panstwie Afganistanu, Republice Tadzykistanu i Republice Uzbekistanu oraz na Morzu Arabskim i Oceanie Indyjskim; od 31 grudnia,

- z 21, 25 i 26 wrzesnia oraz 4 pazdziernika o nadaniu odznaczen i orderow,

 • zarzadzenia prezesa Rady Ministrow nr 141 i nr 142, oba z 31 grudnia, w sprawie nadania statutu: Ministerstwu Srodowiska; Urzedowi Ochrony Konkurencji i Konsumentow; oba od 1 stycznia,
 • postanowienie ministra gospodarki z 21 grudnia w sprawie wyjasnienia watpliwosci co do tresci decyzji z 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia oplaty celnej dodatkowej w zwiazku z nadmiernym przywozem niektorych rodzajow obuwia pochodzacego z Chinskiej Republiki Ludowej,
 • decyzja ministra gospodarki z 21 grudnia utrzymujaca w mocy decyzje z 6 stycznia 1999 r. w sprawie wprowadzenia oplaty celnej dodatkowej w zwiazku z nadmiernym przywozem niektorych rodzajow obuwia pochodzacego z Chinskiej Republiki Ludowej,
 • obwieszczenie Rady Ministrow z 18 grudnia w sprawie wykazu uchwal Rady Ministrow, zarzadzen i innych aktow normatywnych prezesa Rady Ministrow, ministrow i innych organow administracji rzadowej, ktore utracily moc 30 marca 2001 r.,
 • obwieszczenia ministra finansow, z 17 i 27 grudnia, w sprawie:

- ogloszenia listy miejscowosci, w ktorych moga byc prowadzone osrodki gier,

- wysokosci ogolnej kwoty odliczen z tytulu wydatkow na cele mieszkaniowe,

 • obwieszczenia:

- ministra pracy i polityki spolecznej z 19 grudnia w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2002 r.,

- ministra spraw zagranicznych z 6 grudnia w sprawie uznania rejonu dzialania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie sil sojuszniczych w operacji "Enduring Freedom" za strefe dzialan wojennych,

- prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 10 grudnia w sprawie ustania ceny metra kwadratowego powierzchni uzytkowej budynku mieszkalnego za III kwartal 2001 r.,

- prezesa Urzedu Patentowego RP z 14 grudnia o wskazaniu wystaw publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.


Nr 46 z 19 grudnia

Na jego tresc skladaja sie wylacznie umowy o miedzynarodowych przewozach drogowych zawarte miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem:

 • Republiki Bialorusi w Minsku 20 maja 1992 r.
 • Republiki Chorwacji w Zagrzebiu 30 wrzesnia 1994 r.
 • Republiki Estonskiej w Tallinie 9 wrzesnia 1992 r.
 • Republiki Kazachstanu w Almaty 23 maja 1997 r.
 • Republiki Litewskiej w Szczecinie 18 marca 1992 r.
 • Republiki Lotewskiej w Rydze 1 lipca 1992 r.
 • Macedonskim w Ochrydzie 5 lutego 1998 r.
 • Republiki Moldowy w Kiszyniowie 10 grudnia 1997 r.
 • Republiki Slowackiej w Starym Smokovcu 16 kwietnia 1998 r.
 • Republiki Slowenii w Warszawie 28 czerwca 1996 r.

Zgodnie oswiadczeniami rzadowymi umowy te weszly w zycie (w kolejnosci): 28 grudnia 1995 r.; 1 kwietnia 1995 r.; 30 pazdziernika 1993 r.; 15 kwietnia 1998 r.; 27 listopada 1992 r.; 11 stycznia 1996 r.; 28 czerwca 1998 r.; 24 marca 1999 r.; 25 wrzesnia 1998 r.; 2 marca 2000 r.


Nr 45 z 14 grudnia

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP:

- z 27 wrzesnia, 30 pazdziernika i 19 listopada o powolaniu na stanowisko sedziego,

- z 16 pazdziernika o nadaniu tytulu naukowego profesora,

- trzy z 6 listopada o odwolaniu ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej: Tadeusza Szumowskiego w Australii i Macieja Gorskiego w Republice Wloskiej, oraz mianowania na to stanowisko Michala Radlickiego w Republice Wloskiej,

- z 30 listopada o powolaniu Andrzeja Maczynskiego na stanowisko wiceprezesa Trybunalu Konstytucyjnego,

- dwanascie z wrzesnia o nadaniu orderow i odznaczen,

 • zarzadzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego z 7 grudnia w sprawie walut obcych okreslanych jako wymienialne; weszlo w zycie 14 grudnia,
 • wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 3 pazdziernika (K. 27/2001) dotyczacy ustawy o uslugach detektywistycznych,
 • obwieszczenia:

- prezesa Rady Ministrow z 13 grudnia o tresci oswiadczen zlozonych przez osoby powolane na kierownicze stanowiska panstwowe przez prezesa Rady Ministrow,

- ministra pracy i polityki spolecznej z 5 grudnia w sprawie podwyzszenia kwot jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych,

- prezesa Urzedu Patentowego RP z 7 grudnia o wskazaniu wystaw publicznych dajacych pierwszenstwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, w przypadku wystawienia na nich wynalazku, wzoru uzytkowego, wzoru przemyslowego lub towaru oznaczonego znakiem towarowym.


Nr 44 z 4 grudnia

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu, dwie z 29 listopada, w sprawie:

- zmiany regulaminu Sejmu; weszla w zycie 4 grudnia,

- odwolania posla Andrzeja Leppera ze stanowiska wicemarszalka Sejmu; od 29 listopada,

 • uchwala Senatu z 16 listopada o wyborze senatorow Zbigniewa Kruszewskiego oraz Ewy Serockiej do skladu Krajowej Rady Sadownictwa; od 16 listopada,
 • postanowienia prezydenta RP, z 17, 18 i 19 wrzesnia, o nadaniu orderow i odznaczen,
 • obwieszczenia:

- ministra finansow z 29 listopada w sprawie odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych,

- ministra gospodarki z 26 listopada w sprawie wysokosci kwoty przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kopalniach wegla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r.,

- prezesa GUS z 23 listopada w sprawie wskaznika cen dobr inwestycyjnych za III kwartal (patrz wskazniki GUS).


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent podpisal wszystkie ustawy tzw. okolobudzetowe, tym samym w koncowce roku zmienia sie kilkadziesiat roznych ustaw dotykajacych niemal wszystkich obywateli: nauczycieli, matek, sedziow, ubezpieczonych, bezrobotnych, farmaceutow i wielu, wielu innych. Nie bedziemy tu wymieniac ich tytulow, poniewaz merytoryczne informacje o tych aktach prawnych zamiescimy w najblizszych dniach. Ustawy wchodza w zycie - przewaznie - 31 grudnia albo 1 stycznia.


Prezydent RP podpisal ustawe z 21 listopada o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osob zajmujacych kierownicze stanowiska panstwowe oraz niektorych innych ustaw.

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r.


Prezydent RP podpisal ustawe z 7 listopada o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego.

Ustawa wejdzie w zycie z dniem jej ogloszenia w Dzienniku Ustaw.


Prezydent RP podpisal 11 grudnia ustawe z 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o systemie oswiaty oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego.

Ustawa musi byc jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.


SENAT ROZPATRZYL

Podczas posiedzenia 19-21 grudnia Senat rozpatrzyl dwadziescia szesc ustaw.

Osiemnascie zaakceptowal:

 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o funduszu alimentacyjnym, ustawy o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych i ustawy o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o pomocy spolecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie plodu ludzkiego i warunkach dopuszczalnosci przerywania ciazy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych oraz ustawy o systemie ubezpieczen spolecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi skarbu panstwa, ustawy o ochronie roszczen pracowniczych w razie niewyplacalnosci pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest, ustawy o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego oraz ustawy o ulatwieniu zatrudnienia absolwentom szkol,
 • z 14 grudnia o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach, zakladach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych oraz ustawy o swiadczeniu pienieznym przyslugujacym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzesze i Zwiazek Socjalistycznych Republik Radzieckich,
 • z 14 grudnia o zmianie ustawy o swiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela,
 • z 17 grudnia zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela,
 • z 17 grudnia zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o szkolnictwie wyzszym oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o kulturze fizycznej,
 • z 14 grudnia zmieniajaca ustawe - Prawo o ustroju sadow powszechnych, ustawe o prokuraturze oraz ustawe o kuratorach sadowych,
 • z 14 grudnia o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym, ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawe o Krajowym Rejestrze Sadowym oraz ustawy - Prawo dzialalnosci gospodarczej,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym i ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw,
 • z 14 grudnia zmieniajacej ustawe o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o regulacji rynku mleka i przetworow mlecznych,
 • z 14 grudnia o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i uslugami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczenstwa panstwa, a takze dla utrzymania miedzynarodowego pokoju i bezpieczenstwa oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 5 grudnia o nadaniu Wyzszej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni,
 • z 5 grudnia o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego w Gdansku Oliwie - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do osmiu wniosl poprawki:

 • z 5 grudnia o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorzadzie zawodowym psychologow,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy - Kodeks pracy,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego oraz o zmianie innych ustaw,
 • z 18 grudnia o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrow oraz o zakresie dzialania ministrow, ustawy o dzialach administracji rzadowej oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 18 grudnia o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych, o zmianie niektorych ustaw zwiazanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe", o spoldzielniach mieszkaniowych, o jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczednosciowo-budowlanych i wspieraniu przez panstwo oszczedzania na cele mieszkaniowe,
 • z 17 grudnia o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw, ustawy o Panstwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo farmaceutyczne, ustawe o wyrobach medycznych oraz ustawe o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw,
 • z 14 grudnia o zmianie ustawy - Prawo wodne - te wracaja do Sejmu.

Podczas posiedzenia 13 grudnia Senat rozpatrzyl cztery ustawy.

Trzy zaakceptowal:

 • z 29 listopada o ratyfikacji umowy o powolaniu Miedzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego
 • z 29 listopada zmieniajaca ustawe o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy,
 • z 13 grudnia o zmianie ustawy budzetowej na rok 2001 - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do jednej wniosl poprawki:

 • z 29 listopada o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - ta wraca do Sejmu.


SEJM UCHWALIL

Podczas 9. posiedzenia, 21 grudnia, Sejm rozpatrzyl poprawki Senatu i ponownie uchwalil ustawy:

 • o zmianie ustawy - Kodeks pracy,
 • o zmianie ustawy o uprawnieniach do bezplatnych i ulgowych przejazdow srodkami publicznego transportu zbiorowego raz o zmianie innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrow oraz o zakresie dzialania ministrow, ustawy o dzialach administracji rzadowej oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • o zmianie ustaw: o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Prawo energetyczne, o partiach politycznych, o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczegolnych uprawnieniach i zadaniach gmin gorniczych, o zmianie niektorych ustaw zwiazanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, Prawo telekomunikacyjne, o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe", o spoldzielniach mieszkaniowych, o jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych, Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006, o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych oraz o utracie mocy ustawy o kasach oszczednosciowo-budowlanych i wspieraniu przez panstwo oszczedzania na cele mieszkaniowe,

- czytaj

 • o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o sluzbie wojskowej zolnierzy zawodowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw, ustawy o Panstwowym Ratownictwie Medycznym, ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo farmaceutyczne, ustawe o wyrobach medycznych oraz ustawe o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych oraz o zmianie ustawy o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw - z uwzglednionych poprawek Senatu wynika, ze prawo do bezplatnego leczenia przyslugujace zolnierzom nie bedzie obejmowac leczenia sanatoryjnego, pozostale przyjete poprawki doprecyzowaly tekst ustawy,
 • o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorzadzie zawodowym psychologow - poslowie zaakceptowali jedna poprawke Senatu dotyczaca badan psychologicznych kierowcow, przepisy prawa o ruchu drogowym w tej kwestii zaczna obowiazywac w 6 miesiecy po wejsciu tej ustawy w zycie,
 • o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym - poprawka zaakceptowana przez poslow prostuje blad; nowela w wersji sejmowej wydluzala waznosc planu zagospodarowania przestrzennego o dwa lata, pod warunkiem ze rada gminy uchwali studium uwarunkowania i kierunkow rozwoju gminy, tymczasem prawidlowa nazwa studium jest inna i brzmi "studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy",
 • o zmianie ustawy - Prawo wodne - poslowie przyjeli jedyna poprawke, jaka wniosl Senat, zgodnie z ktora wydatki na panstwowe sluzby: hydrologiczno-meteorologiczna oraz hydrogeologiczna, a takze Krajowa Rade Gospodarki Wodnej do konca 2003 r. pokrywane beda z czesci budzetu panstwa bedacej w dyspozycji ministra wlasciwego do spraw gospodarki wodnej; przypomnijmy, ze nowela przesuwa termin tworzenia Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej z 1 stycznia 2002 r. na 1 stycznia 2004 r.; zadania prezesa KZGW wykonywac ma do tego czasu tenze minister. Sejm zaakceptowal jedyna senacka poprawke, usuwajaca niescislosc i potwierdzajaca, ze przyszloroczne zamrozenie plac nie dotyczy samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej,
 • o zmianie ustawy o ksztaltowaniu wynagrodzen w panstwowej sferze budzetowej oraz o zmianie niektorych ustaw - Sejm zaakceptowal jedyna senacka poprawke, usuwajaca niescislosc i potwierdzajaca, ze przyszloroczne zamrozenie plac nie dotyczy samodzielnych publicznych zakladow opieki zdrowotnej.

Wszystkie te ustawy wymagaja jeszcze podpisu prezydenta.


Podczas 8. posiedzenia Sejm uchwalil nastepujace ustawy

18 grudnia:

17 grudnia:

14 grudnia:

 • o zmianie ustawy o swiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny (poslowie uchwalili, ze ustawa z 20 lipca 2001 r. o swiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny wejdzie w zycie 1 stycznia 2004 r.).

Podczas 7. posiedzenia Sejm uchwalil 5 grudnia nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy o zawodzie psychologa i samorzadzie zawodowym psychologow (przesunieto o 4 lata, tj. do 1 stycznia 2006 r. date wejscia w zycie tej ustawy),
 • o nadaniu Wyzszej Szkole Morskiej w Gdyni nazwy Akademia Morska w Gdyni,
 • o zmianie nazwy Akademii Wychowania Fizycznego im. Jedrzeja Sniadeckiego w Gdansku Oliwie (uczelnia ta nosic bedzie nazwe Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jedrzeja Sniadeckiego w Gdansku).

Wszystkie trzy trafia teraz do Senatu.


W SKROCIE

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Skarzy sie gmina, a nie wojt

Naczelny Sad Administracyjny wszczyna postepowanie na podstawie skargi wniesionej przez uprawniony podmiot - glosi art. 33 ust. 1 ustawy z 11 maja 1995 r. o NSA (Dz. U. nr 75, poz. 368 ze zm.). Wedle jej ust. 2 art. 33 uprawnionym do wniesienia skargi jest przede wszystkim kazdy, kto ma w tym interes prawny. W wyroku z 7 czerwca 2001 r. Sad Najwyzszy stwierdzil, iz podmiotem uprawnionym w rozumieniu tego ostatniego przepisu jest gmina, ktora ma interes prawny we wniesieniu skargi do sadu administracyjnego. Nie jest natomiast nim wojt lub burmistrz (prezydent miasta) niezaleznie od tego, czy dziala jako organ gminy upowazniony do jej reprezentowania na zewnatrz, czy jako organ, ktory wydal decyzje w I instancji (sygn. III RN 104/00).

PRAWO PRACY

Dbalosc o mienie pracodawcy

Usilowanie kradziezy na szkode pracodawcy jest ciezkim naruszeniem podstawowych obowiazkow pracowniczych. Dokonujacy jej narusza obowiazek dbalosci o mienie pracodawcy wynikajacy z art. 100 2 pkt 4 kodeksu pracy. Takie stwierdzenie zawarl Sad Najwyzszy w wyroku z 12 lipca 2001 r. Wedle wskazanego przez SN przepisu pracownik obowiazany jest w szczegolnosci dbac o dobro zakladu pracy, chronic jego mienie oraz zachowywac w tajemnicy informacje, ktorych ujawnienie mogloby narazic pracodawce na szkode. W art. 52 1 k.p. ciezkie naruszenie podstawowych obowiazkow pracowniczych jest na pierwszym miejscu przyczyn, ktore moga powodowac, ze pracodawca ma prawo rozwiazac umowe o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika (sygn. I PKN 532/00).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Akty i czynnosci do k.p.a.

W Ministerstwie Spraw Wewnetrznych i Administracji trwaja prace nad projektem nowelizacji kodeksu postepowania administracyjnego - poinformowal rzecznika praw obywatelskich podsekretarza stanu w tym resorcie. Przewiduje sie, ze Komitet Rady Ministrow rozpatrzy propozycje zmian w II kwartale 2002 r. Chodzi o objecie przepisami k.p.a. takze aktow i czynnosci organow administracji publicznej skierowanych do indywidualnie oznaczonego adresata. Przewiduje to wprawdzie obecnie ustawa o NSA, ale kontrola tego sadu dotyczy wylacznie legalnosci, czyli zgodnosci z prawem. Wylaczenie tych aktow i czynnosci spod rezimu k.p.a. pozbawia obywatela mozliwosci weryfikacji trybu i sposobu rozstrzygniecia jego sprawy. W razie wniesienia skargi NSA nie ma zas mozliwosci pelnej kontroli.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Skladki do uzupelnienia

Do rzecznika praw obywatelskich wplywaja skargi pracownikow zlikwidowanych zakladow pracy, ktore nie odprowadzaly skladek na ubezpieczenia emerytalne. Wnioski do ZUS w sprawie uzupelnienia skladki sa wprawdzie rejestrowane, ale nie wiadomo, kiedy beda rozpatrzone. ZUS twierdzi, ze nie ma mozliwosci uzupelnienia skladki z powodu ograniczonego zakresu dzialania systemu informatycznego. Nie ma tez odpowiedniej procedury okreslajacej sposob postepowania w sytuacji, gdy platnik nie przekazuje takich skladek. Jest to sprzeczne z obowiazujacymi przepisami, w ktorych mechanizm uzupelniania skladki wiaze zarowno ubezpieczonego, jak i ZUS okreslonymi terminami - pisze rzecznik do prezesa ZUS. Funkcjonowanie tego mechanizmu nie zostalo uzaleznione od osiagniecia odpowiedniej sprawnosci przez system informatyczny.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Odmowa nie kontrolowana

Nie ma zadnej zewnetrznej kontroli dzialan gmin nad kwalifikowaniem kandydatow do zawierania umow najmu lokali mieszkalnych. Trudno za taka uznac kontrole spoleczna, sprawowana przez komisje mieszkaniowa, ktora tez jest wewnetrzna jednostka gminy. Takie spory powinny podlegac kontroli sadowej - pisze rzecznik praw obywatelskich do prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Dzis osoba pominieta nie ma zadnych mozliwosci zaskarzenia odmowy. Brak w ustawie o ochronie praw lokatorow srodkow zaskarzenia, ktore przyslugiwalyby w takich wypadkach, zamyka w tej sprawie droge sadowa zarowno przed Naczelnym Sadem Administracyjnym, jak i przed sadem powszechnym. Osoba taka nie ma wiec mozliwosci sprawdzenia, czy jej sprawa zostala zalatwiona zgodnie z okreslonymi przez gmine kryteriami.

EMERYTURY I RENTY

Dowod z zeznan swiadkow

Wedle art. 117 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych okresy skladkowe i nieskladkowe, a takze okresy ubezpieczenia rolniczego moga byc uwzgledniane, jezeli zostaly udowodnione dokumentami (zaswiadczeniami) lub wpisami w legitymacji ubezpieczeniowej badz uznane orzeczeniami sadu. Odrebnie potraktowano potwierdzanie okresow osadzenia do 1956 r. za dzialalnosc polityczna i swiadczenia po 1956 r. pracy na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i zwiazkow zawodowych. Sad Najwyzszy wyjasnil, iz art. 117 nie wprowadza ograniczen w dowodzeniu zeznaniami swiadkow faktow majacych znaczenie dla ustalenia prawa do swiadczen przewidzianych w tej ustawie (wyrok z 24 maja 2001 r., sygn. I PKN 413/00).

PODATKI

Od wspolnikow, a nie od spolki

Podmiotowosc prawnopodatkowa w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych z tytulu dzialalnosci gospodarczej prowadzonej w formie spolki cywilnej maja wylacznie wspolnicy - stwierdzil Sad Najwyzszy. Oznacza to, ze podatnikami sa wspolnicy, a nie spolka cywilna. W tym samym wyroku wyjasnil, ze dochody ze sprzedazy srodkow trwalych spolki cywilnej po jej rozwiazaniu podlegaja opodatkowaniu jako dochody z dzialalnosci gospodarczej. Przychodami z tej dzialalnosci sa bowiem kwoty nalezne z tytulu swiadczen dokonanych "w ramach dzialalnosci", a nie w czasie tej dzialalnosci czy podczas jej prowadzenia. Istotny wiec jest przedmiotowo-funkcjonalny, a nie czasowy zwiazek sprzedawanego majatku z dzialalnoscia gospodarcza (wyrok z 8 marca, III RN 81/00).

DORADCY PODATKOWI

Egzamin pisemny 20 lutego 2002 r.

Egzamin pisemny na doradce podatkowego odbedzie sie 20 lutego 2002 r.

Podstawa przeprowadzenia egzaminu bedzie dotychczasowy wykaz pytan i zadan egzaminacyjnych do egzaminu na doradce podatkowego opublikowany w 2001 r. (wydanie III uzupelnione i poprawione), ktory obowiazuje w dniu podjecia decyzji o przeprowadzeniu egzaminu. Oryginalny wykaz jest do nabycia w Zakladzie Obslugi Ministerstwa Finansow, Warszawa ul. Swietokrzyska 12.

Osoby ubiegajace sie o dopuszczenie do egzaminu obowiazane sa, nie pozniej niz na 30 dni przed wyznaczonym jego terminem, zlozyc wniosek o dopuszczenie do egzaminu oraz wniesc oplate. Do wniosku nalezy dolaczyc oswiadczenie o spelnianiu warunkow przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. nr 102, poz. 475 z pozn. zm.) oraz odpis dyplomu dokumentujacego posiadanie wyzszego wyksztalcenia.

Osoby nie posiadajace obywatelstwa polskiego dolaczaja zgode na dopuszczenie do egzaminu, o ktorej mowa w art. 21 ust. 3 ustawy.

Osoby wpisane warunkowo na liste doradcow podatkowych zamieszczaja we wniosku oswiadczenie o spelnianiu warunkow przewidzianych w art. 6 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz podaja informacje o numerze wpisu na liste doradcow podatkowych.

Oplate za egzamin w wysokosci 500 zl nalezy wplacic na rachunek: nr 10101010-3825-223-1, NBP O/O Warszawa; Ministerstwo Finansow - Departament Budzetu Resortu i Spraw Majatkowych, ul. Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z dowodem uiszczenia oplaty za egzamin nalezy przeslac pod adresem:

Ministerstwo Finansow

Panstwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego

ul. Swietokrzyska 12, 00-916 Warszawa.

Podstawa informacji: decyzja nr 3/2001 przewodniczacego Panstwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego z 19 grudnia 2001 r. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu pisemnego na doradce podatkowego, podpisana przez jej przewodniczacego dr. Henryka Dzwonkowskiego.

SAD NAJWYZSZY

Uproszczone w upominawczym

Przepisy o postepowaniu uproszczonym stosuje sie takze w rozpoznawanych w postepowaniu upominawczym sprawach gospodarczych o roszczenia przewidziane w art. 5051 kodeksu postepowania cywilnego.

Te istotna dla praktyki uchwale Sad Najwyzszy podjal 14 grudnia 2001 r. (III CZP 67/01).

Wedle art. 5051 k.p.c. przepisy o postepowaniu uproszczonym (art. 5051-50513) stosuje sie (obowiazkowo) w dwu rodzajach spraw nalezacych do sadow rejonowych: o roszczenia wynikajace z umow, jezeli wartosc przedmiotu sporu nie przekracza 5 tys. zl, a w sprawach wynikajacych z rekojmi i gwarancji jakosci, gdy wartosc przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty; o zaplate czynszu najmu lokali mieszkalnych i oplat obciazajacych najemce oraz oplat z tytulu korzystania z lokalu mieszkalnego w spoldzielni mieszkaniowej bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.

Juz wczesniej w uchwale z 27 listopada 2001 r. SN stwierdzil, ze postepowanie uproszczone moze miec zastosowanie w sprawach gospodarczych o roszczenia przewidziane w art. 5051 k.p.c., przesadzajac tym samym co do zasady, ze obowiazuje ono takze w drobnych sprawach gospodarczych.

W uchwale z 14 grudnia wyjasnil ponadto, iz sprzeciw od nakazu zaplaty w postepowaniu upominawczym podlega odrzuceniu, jezeli w odniesieniu do tej czesci sprzeciwu, ktora obejmuje wnioski dowodowe, nie zostalo zachowane wymaganie zastosowania formularza urzedowego dla tego sprzeciwu, wynikajace z art. 503 2 k.p.c. Ten ostatni przepis stanowi, ze jezeli pozew wniesiono na urzedowym formularzu, zachowania tej formy wymaga rowniez wniesienie sprzeciwu.

DYZUR W REDAKCJI

Dodatki mieszkaniowe i najem

Od 1 stycznia 2002 r. zmieniaja sie przepisy dotyczace dodatkow mieszkaniowych. Czytelnicy, ktorzy chcieliby zasiegnac informacji na ten temat, moga to zrobic w piatek, 21 grudnia. Tego dnia, w godz. od 10.00 do 12.00, pod warszawskim numerem telefonu 628-59-83, odbedzie sie dyzur telefoniczny poswiecony dodatkom mieszkaniowym. Dzwonic moga rowniez osoby zainteresowane najmem mieszkan. Czytelnicy moga rowniez przysylac pytania faksem pod numer 653-00-07 oraz poczta elektroniczna pod adresem: prawny@rp.pl

Gosciem naszej redakcji, a rozmowca czytelnikow, bedzie Jozef Bajor, naczelnik Wydzialu Utrzymania Zasobow Mieszkaniowych w Departamencie Gospodarki Mieszkaniowej w Urzedzie Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

PRACA

Co nie jest podroza sluzbowa

Stale wykonywanie zadan w roznych miejscowosciach, ktorych wyboru i terminu pobytu dokonuje kazdorazowo sam pracownik w ramach uzgodnionego rodzaju pracy, nie jest podroza sluzbowa - stwierdzil Sad Najwyzszy w wyroku z 11 kwietnia 2001 r. Zaznaczyl jednoczesnie, iz miejsce wykonywania pracy powinno byc tak ustalone, by pracownik mial moznosc wywiazywania sie z zadan, wliczajac w to czas dojazdu do miejsca ich wykonywania w ramach umowionej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy w przyjetym okresie rozliczeniowym. Wyrok dotyczy sprawy Tadeusza B., ktory byl zatrudniony w spolce akcyjnej na stanowisku specjalisty do spraw kontaktow z kontrahentami. Do jego zadan nalezalo pozyskiwanie klientow na dosc rozleglym obszarze, obejmujacym teren dwu starych wojewodztw (sygn. I PKN 350/00).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Platne parkowanie

Przepisy o platnym parkowaniu beda w przyszlym roku zmienione i dostosowane do norm konstytucyjnych - obiecal rzecznikowi praw obywatelskich sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury. Przygotowywane sa juz zmiany ustawy o drogach publicznych oraz rozporzadzenia z 2000 r. Rady Ministrow w sprawie oplat za parkowanie pojazdow samochodowych na drogach publicznych.

Prof. Andrzej Zoll wyrazal watpliwosc, czy takie oplaty, sposob ich pobierania oraz stawki moze wyznaczac rada gminy, a w Warszawie - wlasciwe rady gmin. Jego zdaniem Rada Ministrow nie miala upowaznienia ustawowego do okreslania takich organow. Natomiast w ocenie Ministerstwa Infrastruktury nie wykracza to poza upowaznienie z ustawy o drogach publicznych.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Na studia nadal po egzaminie

Rzecznik praw obywatelskich krytykuje pozbawienie uczniow prawa do zdawania nowej matury w 2003 i 2004 r., podczas gdy maturzystom w 2002 r. dano prawo wyboru pmiedzy nowymi i starymi zasadami zdawania. W pismie do ministra edukacji narodowej i sportu wyjasnia, ze chodzi o rozporzadzenie z 6 listopada 2001 r.

Jego zdaniem odbiera ono uczniom ustawowe prawo dostania sie na wyzsza uczelnie na podstawie wyniku egzaminu maturalnego. Jednoczesnie wyraza nadzieje, ze zmiana rozporzadzenia bedzie mozliwa bez kwestionowania go przed Trybunalem Konstytucyjnym.

SAD NAJWYZSZY

Wartosc przedmiotu sporu

Wartosc przedmiotu sporu jest jednym z kryteriow decydujacych o wlasciwosci - w I instancji - sadow rejonowych lub okregowych. Do tych drugich naleza (art. 17 pkt 4 kodeksu postepowania cywilnego) m.in. sprawy o prawa majatkowe, w ktorych wartosc przedmiotu sporu przewyzsza 30 tys. zl. W sprawach o roszczenia pracownikow dotyczace nawiazania, istnienia lub rozwiazania stosunku pracy wartosc te stanowia (art. 231 k.p.c.): przy umowach na czas okreslony - suma wynagrodzenia za prace za okres sporny, lecz nie wiecej niz za rok; przy umowach na czas nieokreslony - za okres roku.

Pojawila sie watpliwosc odnoszaca sie do wlasciwosci sadu, powstala w sprawie o zasadzenie odszkodowania z tytulu bezprawnego rozwiazania umowy o prace zawartej na czas okreslony bez wypowiedzenia (z winy pracownika) na podstawie art. 52 kodeksu pracy. Z tytulu zwolnienia pracownica domagala sie 9600 zl odszkodowania i 4800 zl za niewydanie swiadectwa pracy.

Sad Najwyzszy wyjasnil: w takiej sprawie wartosc przedmiotu sporu stanowi podana kwota pieniezna (art. 19 1 k.p.c.), a nie suma wynagrodzenia za prace za rok (art. 231 k.p.c.).

Ten pierwszy przepis mowi, ze w sprawach o roszczenia pieniezne, zgloszone chocby w zamian innego przedmiotu, podana kwota stanowi wartosc przedmiotu sporu (uchwala z 6 grudnia 2001 r., III ZP 28/01).

DYZUR TELEFONICZNY W REDAKCJI

Emerytury stare, nowe i wczesniejsze

Czy wiemy wszystko o trybie przechodzenia na emeryture? Jak dokumentowac staz i zarobki? Czy zmieniaja sie zasady uzyskania prawa do wczesniejszej emerytury? Komu jeszcze ona przysluguje? Na te i podobne pytania nurtujace czytelnikow odpowie podczas dyzuru przy redakcyjnym telefonie ALINA KOBIERSKA, wicedyrektor Departamentu Swiadczen Emerytalno-Rentowych w Centrali ZUS. Prosimy dzwonic z pytaniami w tych sprawach w poniedzialek 17 grudnia od godz. 9.00 do 11.00 pod warszawski telefon 628-59-83. Pytania mozna tez przeslac faksem pod numer 653-00-07 oraz e-mailem: j.kroner@rp.pl

SAD NAJWYZSZY

Sklad niewlasciwy, ale wazny

W sprawach z zakresu prawa pracy sad I instancji orzeka w skladzie: sedzia jako przewodniczacy i dwu lawnikow, zgodnie z art. 47 1 kodeksu postepowania cywilnego. Mimo to w sprawie wszczetej przez pracodawce przeciwko pracownicy o wyrownanie spowodowanego przez nia niedoboru zapadl wyrok zaoczny w skladzie jednoosobowym. Pracownica wniosla sprzeciw i sad rozpoznal sprawe na rozprawie we wlasciwym skladzie. Utrzymal czesciowo w mocy wyrok zaoczny, a czesciowo go uchylil i oddalil roszczenia pracodawcy.

Sad II instancji w zwiazku z niewlasciwym skladem sadu wydajacego wyrok zaoczny powzial watpliwosc, czy w opisanej sytuacji to uchybienie spowodowalo niewaznosc postepowania, ktora powinna byc uwzgledniona w postepowaniu apelacyjnym z urzedu. Zgodnie bowiem z art. 379 pkt 4 k.p.c. postepowanie sadowe jest niewazne, m.in. gdy sklad sadu orzekajacego byl sprzeczny z przepisami prawa. Jednak wyrok zakwestionowany w apelacji, wydany wskutek sprzeciwu od wyroku zaocznego, zapadl w skladzie wlasciwym. Dlatego byly rowniez argumenty za przyjeciem, iz wada wyroku zaocznego polegajaca na wydaniu go w skladzie niewlasciwym ulegla konwalidacji (uzdrowieniu).

Te wlasnie argumenty Sad Najwyzszy uznal za przewazajace. Stwierdzil, iz nie zachodzi niewaznosc postepowania, gdy w sprawie z zakresu prawa pracy sad I instancji, orzekajac na skutek sprzeciwu, utrzymal w mocy wyrok zaoczny wydany w skladzie sprzecznym z przepisami prawa (uchwala z 6 grudnia 2001 r., III ZP 27/01).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Podatek nie uwzglednia inflacji

W zwiazku ze zmiana ustawy podatkowej rzecznik praw obywatelskich zwrocil sie do ministra finansow, wicepremiera Marka Belki, o wyjasnienie, dlaczego - wprowadzajac 20-proc. podatek od odsetek - nie oblicza sie go od kwoty pomniejszonej o stopien inflacji, badz nie zmniejsza o stopien inflacji w danym okresie. Co spowodowalo, ze ustawa nie przewiduje takiego rozwiazania - pyta rzecznik. Rowniez zamrozenie progow podatkowych pomija utrate wartosci pieniadza na skutek inflacji, ktorej wielkosci nie da sie przewidziec. Przy nie zwiekszajacych sie placach czesci podatnikow beda wiec oni placic relatywnie wyzsze podatki.

Od odpowiedzi na te pytania, pisze prof. Andrzej Zoll, beda zalezaly decyzje, jakie podejmie w zwiazku z nadchodzacymi do niego skargami i wnioskami o zlozenie w Trybunale Konstytucyjnym skargi na naruszenie zasad konstytucyjnych. Skarge taka zlozyla juz w Trybunale Platforma Obywatelska.

WYPADKI PRZY PRACY

Wyzsze odszkodowania

Kwoty jednorazowych odszkodowan z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych od 14 grudnia 2001 r. wynosza:

 • 415,80 zl za kazdy procent uszczerbku na zdrowiu, nie mniej jednak niz 1554,80 zl z tytulu doznania stalego lub dlugotrwalego uszczerbku,
 • 7695,40 zl z powodu orzeczenia calkowitej niezdolnosci do pracy i niezdolnosci do samodzielnej egzystencji,
 • 415,80 zl za kazdy procent uszczerbku na zdrowiu z tytulu jego zwiekszenia,
 • 38.454,60 zl, gdy do odszkodowania uprawniony jest malzonek lub dziecko zmarlego, oraz 7695,40 zl z tytulu zwiekszenia odszkodowania przyslugujacego na drugiego i kazdego nastepnego uprawnionego,
 • 19.259,30 zl, gdy do odszkodowania uprawnieni sa tylko inni czlonkowie rodziny niz malzonek i dzieci zmarlego, oraz 7695,40 zl z powodu zwiekszenia odszkodowania na drugiego i kazdego nastepnego uprawnionego,
 • 7695,40 zl, gdy do odszkodowania rownoczesnie z malzonkiem lub dziecmi zmarlego uprawnieni sa inni czlonkowie rodziny; kazdemu z nich przysluguje ta kwota niezaleznie od odszkodowania przyslugujacego malzonkowi i dzieciom.

Podstawa informacji: obwieszczenie ministra pracy i polityki spolecznej z 5 grudnia 2001 r. (M. P. nr 48, poz. 741).

PRACOWNICY SAMORZADOWI

Dyscyplinarne zwolnienie

Rozwiazanie stosunku pracy z mianowanym pracownikiem samorzadowym z powodu naruszenia przez niego obowiazkow pracowniczych nastepuje na podstawie art. 14 ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorzadowych (Dz. U. nr 21, poz. 124 ze zm.). Art. 52 kodeksu pracy nie ma zastosowania (wskazuje on sytuacje, w ktorych pracodawca moze rozwiazac umowe o prace bez wypowiedzenia z winy pracownika) - wyjasnil Sad Najwyzszy w wyroku z 18 kwietnia 2001 r. Art. 14 ww. ustawy nakazuje rozwiazac bez wypowiedzenia stosunek pracy z pracownikiem samorzadowym mianowanym w razie m.in. prawomocnego skazania na kare pozbawienia praw publicznych albo prawa wykonywania zawodu, prawomocnego ukarania kara dyscyplinarna wydalenia z pracy, zawinionej utraty uprawnien (sygn. I PKN 371/00).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Kurator skuteczniejszy od wiezienia

Zawieszenie na rok wprowadzenia ustawy z 27 lipca 2001 r. o kuratorach sadowych, o co zwrocil sie do Sejmu minister sprawiedliwosci, moze przyniesc wiecej szkody niz pozytku - pisze rzecznik praw obywatelskich do przewodniczacego Komisji Sprawiedliwosci i Praw Czlowieka (poslowie z tej Komisji rowniez sie na to nie zgadzaja) oraz do ministra sprawiedliwosci. Wykonywanie dozoru kuratorskiego kosztuje bowiem budzet ok. 40 zl miesiecznie, podczas gdy koszt pobytu skazanego w zakladzie w tym samym okresie to 1,6 tys. zl. Wszedzie na swiecie stosowanie kar i srodkow o charakterze nieizolacyjnym, w ktorych wykonaniu wiodaca role odgrywa kurator, jest tansze i skuteczniejsze od kary krotkoterminowego pozbawienia wolnosci.

RADCA PRAWNY

Wpis warunkiem dzialania

Prawo wykonywania zawodu radcy prawnego powstaje z chwila zlozenia slubowania i dokonania wpisu na liste radcow przez Okregowa Rade Radcow Prawnych, w ktorej okregu zamieszkuje osoba ubiegajaca sie o wpis, a ustaje w momencie skreslenia z listy - stwierdzil Sad Najwyzszy w postanowieniu z 23 lutego 2001 r. Dalej SN uznal, ze radca nie umieszczony w aktualnym spisie radcow prawnych prowadzonym przez okregowa izbe okregu, w ktorym znajduje sie jego miejsce zamieszkania, nie ma prawa wykonywania zawodu, a tym samym nie moze ani jako pelnomocnik strony, ani we wlasnym imieniu sporzadzic kasacji lub zazalenia do Sadu Najwyzszego (sygn. I PZ 92/00).

SKARGA KONSTYTUCYJNA

Czy arbiter to nie sedzia

Dzis (12 grudnia) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy skarge Jadwigi Ch., ktora oczekuje stwierdzenia, ze przepisy ustawy o ustroju sadow powszechnych dotyczace uposazen sedziow w stanie spoczynku sa niezgodne z konstytucja przez to, ze pomijaja bylych arbitrow dawnego Panstwowego Arbitrazu Gospodarczego.

Jedna z kolejnych nowelizacji ustawy z 1985 r. o ustroju sadow powszechnych przyznala sedziom przenoszonym w stan spoczynku z powodu wieku, choroby lub utraty sil uposazenie w wysokosci 75 proc. uposazenia zasadniczego, wraz z dodatkiem za wysluge lat, pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku. Uposazenie jest waloryzowane stosownie do wzrostu cen towarow i uslug. Kolejna nowelizacja - dokonana 28 sierpnia 1997 r. - przyznala to prawo sedziom i prokuratorom, ktorzy zajmujac to stanowisko, uzyskali prawo do emerytury lub renty przed 17 pazdziernika 1997 r., tj. przed wejsciem tej nowelizacji w zycie. Wysokosc uposazenia sedziego i prokuratora w stanie spoczynku okreslana byla dla tych osob z uwzglednieniem wynagrodzenia, ktore pobieralyby w dniu wejscia w zycie nowelizacji.

Przepisy te z moca wsteczna rozszerzyly wiec uprawnienia do uposazenia w stanie spoczynku na osoby, ktore nabyly uprawnienia emerytalne i rentowe przed wejsciem w zycie przepisow o tym uposazeniu - stwierdza w swojej skardze Jadwiga Ch. Poniewaz przepisy te pominely arbitrow, uwaza, ze naruszyly prawo do rownego i sprawiedliwego traktowania osob wykonujacych funkcje sedziowskie jako arbitrzy w nieistniejacym juz Panstwowym Arbitrazu Gospodarczym. Jest to niezgodne z zasada panstwa prawa - stwierdza Jadwiga Ch.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Haracze na granicy

Rzecznik praw obywatelskich zwrocil sie do prezydenta RP o ewentualne przedyskutowanie w rozmowach na najwyzszym szczeblu podczas planowanego spotkania z prezydentem Federacji Rosyjskiej sytuacji na granicy miedzy Polska a Obwodem Kaliningradzkim. Warunki przekraczania tej granicy przy znacznym nasileniu ruchu i wielogodzinne oczekiwanie na odprawe uragaja ludzkiej godnosci. Przyjety przez strone rosyjska system organizacji dojazdu do przejsc sprzyja zjawiskom patologicznym, zacheca do korupcji, kreuje grupy przestepcze - stwierdza prof. Andrzej Zoll. Jako przyklad podaje przejscie graniczne w Bagrationowsku, gdzie na parkingu wymuszane sa haracze po 15-25 dolarow od oczekujacych. Nie przyniosly dotychczas efektu interwencje polskich sluzb konsularnych u wysokich przedstawicieli Obwodu, bezradny wobec administracji kaliningradzkiej okazal sie tez pelnomocnik ds. praw czlowieka Federacji Rosyjskiej.

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Bez lokali socjalnych

Mimo ze ustawa o ochronie praw lokatorow powiekszyla znacznie krag osob, ktorym sad orzekajacy eksmisje z mieszkania musi przyznac prawo do lokalu socjalnego, liczba lokali, jakimi dysponuja gminy, jest nadal niewystarczajaca. A poniewaz sad orzekajac o takim uprawnieniu, nakazuje wstrzymanie eksmisji do czasu zawarcia umowy najmu, w praktyce wyroki eksmisyjne nie beda wykonywane latami. Moze to doprowadzic do narastania zaleglosci w placeniu czynszu i bezkarnej w istocie rzeczy dewastacji mieszkan. Rzecznik praw obywatelskich apeluje do ministra infrastruktury, by jak najszybciej pomoc gminom i stworzyc regulacje prawne wspierajace rozwoj budownictwa socjalnego.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Faktury VAT bez kopii

Trybunal Konstytucyjny zajmie sie dzis (11 grudnia) skarga konstytucyjna Miroslawa L., ktory zaskarzyl rozporzadzenia ministra finansow z 8 grudnia 1994 r. i z 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisow ustawy o VAT jako wykraczajace poza upowaznienie ustawowe. Chodzi o zawarte w nich zastrzezenie, ze nabywca posiadajacy fakture nie potwierdzona kopia u sprzedawcy nie ma prawa do odliczenia VAT naliczonego. Zdaniem skarzacego takie przepisy naruszaja rowniez art. 64 konstytucji (ochrona wlasnosci). Ich zastosowanie pozbawilo go calego majatku uzyskanego w ciagu wielu lat dzialalnosci gospodarczej przez przerzucenie odpowiedzialnosci podatkowej ze sprzedajacego towary na nabywce. Nieskutecznosc organow panstwowych w egzekwowaniu naleznosci podatkowych nie usprawiedliwia takiego postepowania - podkresla autor skargi.

ADWOKATURA

Nowe prezydium NRA

Na pierwszym, po niedawnym krajowym zjezdzie adwokatury, posiedzeniu plenarnym Naczelnej Rady Adwokackiej wybrano jej prezydium. Przypomnijmy, ze na prezesa NRA zjazd wybral mec. Stanislawa Rymara (Warszawa). Na wiceprezesow wybrano teraz: Wojciecha Hermelinskiego (Warszawa) i Andrzeja Kubasa (Krakow). Sekretarzem NRA zostal Andrzej Sieminski (Plock), a jego zastepca Witold Abert (Warszawa). Skarbnikiem - Piotr Sendecki (Lublin). Rzecznikiem dyscyplinarnym - Jerzy Naumann (Warszawa). W sklad Prezydium NRA weszli ponadto: Andrzej Sandomierski (Warszawa) i Wojciech Krzysztoporski (Wroclaw). W uchwale upamietniajacej dwudziesta rocznice Ogolnopolskiego Zjazdu Adwokatow w Poznaniu NRA wyrazila "najwyzsze uznanie adwokatom, ktorzy mieli odwage domagac sie demokratyzacji zycia spolecznego i politycznego w Polsce".

PRACA

Wynagrodzenie glownego ksiegowego

Glowny ksiegowy jest osoba zarzadzajaca zakladem pracy w imieniu pracodawcy w rozumieniu art. 24126 2 kodeksu pracy, a zatem uklad zbiorowy nie moze okreslac zasad jego wynagradzania - orzekl Sad Najwyzszy. Dodal jednoczesnie, ze nie dotyczy to odpraw emerytalnych, uznajac tym samym, iz nie sa one wynagrodzeniem w rozumieniu tego przepisu. W 1 art. 24126 k.p. zapisano, ze postanowienia ukladu zakladowego nie moga byc mniej korzystne dla pracownikow niz postanowienia obejmujacego ich ukladu ponadzakladowego, a w 2 - ze uklad zakladowy nie moze okreslac zasad wynagradzania osob zarzadzajacych w imieniu pracodawcy zakladem pracy (wyrok z 27 marca 2001 r.; I PKN 284/00).

RZECZNIK SYGNALIZUJE

Trudnosci niepelnosprawnych

Niepelnosprawni, ktorzy z powodu duzego stopnia niepelnosprawnosci nie moga dotrzec do przychodni, nie moga tez korzystac z rehabilitacji - pisze rzecznik praw obywatelskich do prezesa Urzedu Nadzoru Ubezpieczen Zdrowotnych. Zespol dzialajacy pod auspicjami UNUZ przygotowal propozycje zasad kontraktowania przez kasy chorych ambulatoryjnych swiadczen rehabilitacyjnych, ale na tym sie skonczylo. Rzecznik chce miec informacje o mozliwosciach wprowadzenia tych swiadczen.

PRACA

Jak wynagradzac dyrektora

Warunki wynagrodzenia za prace kierownika (dyrektora) samodzielnego zakladu opieki zdrowotnej, powolywanego na stanowisko przez zarzad wojewodztwa, ksztaltuja postanowienia regulaminu obowiazujacego w tym zakladzie, jezeli nie jest objety ponadzakladowymi przepisami placowymi. W ten sposob Sad Najwyzszy rozstrzygnal watpliwosci prawne w sprawie wytoczonej przeciwko dyrektorowi placowki medycznej o zwrot zawyzonych i bezprawnie pobranych wynagrodzen. Regulamin wynagradzania obowiazujacy w samodzielnym zakladzie opieki zdrowotnej, ktorym kierowal, okreslal jego wynagrodzenie w wysokosci wyzszej niz ustalone przez organ zalozycielski (uchwala z 22 listopada 2001 r., sygn. III ZP 23/01).

WSKAZNIKI I WYNAGRODZENIA

Wysokosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kopalniach wegla kamiennego w trzecim kwartale 2001 r., w celu ustalenia jednorazowej odprawy pienieznej i jednorazowej odprawy pienieznej bezwarunkowej, wynosila:

 • 3148,60 zl (na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu gornictwa wegla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej).

Ceny dobr inwestycyjnych za III kwartal 2001 r. w stosunku do II kwartalu 2001 r.:

 • wzrosly o 0,4 proc. (w zwiazku z art. 35 ust. 2 ustawy z 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw panstwowych).

Dane te podali w obwieszczeniach (w kolejnosci): minister gospodarki oraz prezes GUS, opublikowanych w M. P. nr 44, poz. 716 i 717.

SAD NAJWYZSZY

Postepowanie uproszczone

Postepowanie uproszczone mozna stosowac takze w sprawach gospodarczych o roszczenia przewidziane w art. 5051 kodeksu postepowania cywilnego.

Zgodnie z nim przepisy o postepowaniu uproszczonym stosuje sie (obowiazkowo) w dwu rodzajach spraw nalezacych do sadow rejonowych:

 • o roszczenia wynikajace z umow, jezeli wartosc przedmiotu sporu nie przekracza 5 tys. zl, a w sprawach wynikajacych z rekojmi i gwarancji jakosci - jezeli wartosc przedmiotu umowy nie przekracza tej kwoty,
 • o zaplate czynszu najmu lokali mieszkalnych i oplat obciazajacych najemce oraz oplat z tytulu korzystania z lokalu mieszkalnego w spoldzielni mieszkaniowej bez wzgledu na wartosc przedmiotu sporu.

Gospodarczymi sa sprawy ze stosunkow cywilnych miedzy przedsiebiorcami w zakresie prowadzonej przez nie dzialalnosci gospodarczej. Dlatego zapewne w praktyce postepowanie uproszczone w sprawach gospodarczych bedzie wchodzilo w rachube w odniesieniu do pierwszej grupy sporow wymienionych w art. 5051 k.p.c.

W postepowaniu uproszczonym toczacym sie wskutek zazalenia sad rozpoznaje zazalenie w skladzie jednego sedziego i uzasadnia z urzedu wszystkie postanowienia konczace to postepowanie (uchwala SN z 27 listopada 2001 r.; sygn. III CZP 61/01).

PODATKI

Odsetki od zaleglosci

W "Rz" z 30 listopada podalismy, ze od 29 listopada tego roku stawka odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych wynosi 31 proc. kwoty zaleglosci w stosunku rocznym. Jest juz oficjalne potwierdzenie tej informacji, tj. obwieszczenie ministra finansow w tej sprawie opublikowane w M. P. nr 44 z 4 grudnia, pod poz. 715.

Obwieszczenie jest wydane na podstawie art. 56 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 z pozn. zm.).

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Szkoda doznana od wladzy publicznej

Dzis (4 grudnia) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy dwie polaczone skargi konstytucyjne obywateli, ktorzy kwestionuja przepisy kodeksu cywilnego dotyczace odpowiedzialnosci skarbu panstwa za szkody wyrzadzone przez funkcjonariuszy publicznych przy wykonywaniu obowiazkow sluzbowych. Ich zdaniem art. 417 i 418 k.c. naruszaja konstytucyjna norme stanowiaca, ze kazdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka zostala mu wyrzadzona przez niezgodne z prawem dzialanie organu wladzy publicznej, a takze zagwarantowana w konstytucji ochrone praw majatkowych.

Romuald K. zostal w 1974 r. zwolniony z Milicji Obywatelskiej i dopiero w 1999 r. uzyskal oficjalne potwierdzenie, ze przyczyna tego byl jego slub koscielny. Zostal przywrocony do sluzby i uzyskal uprawnienia zwiazane z wysluga lat za okres pozostawania poza sluzba, ale sady nie uwzglednily jego roszczen o wyrownanie poniesionych strat wynikajacych z bezprawnych dzialan wladzy publicznej. Zaskarzyl wiec do TK art. 417 k.c., ktory byl podstawa odrzucenia jego roszczen.

Z kolei Malgorzata i Ryszard B. zwrocili sie do TK ze skarga, poniewaz kolejne sady odmowily im prawa do odsetek od kwoty, ktora aparat skarbowy bezprawnie przetrzymywal przez 1503 dni. Zdaniem sadow odsetki nie naleza sie, bo nie stwierdzono winy funkcjonariusza publicznego w postepowaniu dyscyplinarnym lub karnym. Zdaniem malzenstwa B. tak sformulowane prawo jest sprzeczne z norma konstytucyjna.

VAT: KWOTA UPRAWNIAJACA DO ZWOLNIENIA

W 2002 r. - 38.500 zl

Minister finansow podal, ze 38.500 zl wynosi w 2002 r. wartosc sprzedazy towarow i uslug (o ktorej mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT) uprawniajacej do zwolnienia od VAT.

Rozporzadzenie w tej sprawie, wydane na podstawie ww. przepisu ustawy o VAT, jest ogloszone w Dzienniku Ustaw nr 137 z 30 listopada, pod poz. 1542. Wchodzi w zycie 1 stycznia 2002 r.

TELEFONICZNY DYZUR W REDAKCJI

Nawiazywanie i rozwiazywanie stosunkow pracy

We wtorek, 4 grudnia, pod warszawskim numerem telefonu 628- 59-83 w godz. 9.30 - 11.30 odbedzie sie dyzur poswiecony kwestiom nawiazywania i rozwiazywania stosunkow pracy. Watpliwosci czytelnikow wyjasnia: ANNA HINTZ oraz ANNA TOMCZYK z Departamentu Prawnego w Glownym Inspektoracie Pracy. Pytania mozna kierowac rowniez na numer faksu 653-00- 07 oraz na adres e-mailowy renata.majewska@rp.pl

SAD NAJWYZSZY

Zakaz dzialalnosci konkurencyjnej

Obowiazujaca do konca 2000 r. ustawa z 23 grudnia 1998 r. o dzialalnosci gospodarczej normowala w odrebnym rozdziale zakaz konkurencji odnoszacy sie do osob pelniacych funkcje kierownicze u przedsiebiorcow. Jej art. 25 c ust. 1 przewidywal, ze powierzenie funkcji kierowniczej u przedsiebiorcy moze byc uzaleznione od powstrzymania sie od podejmowania dodatkowych zajec zarobkowych, a w ust. 2 - mozliwosc zastrzezenia w umowie z takimi osobami obowiazku zajmowania sie interesami konkurencyjnymi na okres do roku od dnia zaprzestania pelnienia tej funkcji (tzw. klauzula konkurencyjna). Od 1996 r. podobne przepisy odnoszace sie do pracownikow zawarte sa w art. 101 (1) - 104 (1) kodeksu pracy.

Odpowiadajac na pytanie prawne jednego z sadow, Sad Najwyzszy w uchwale z 18 pazdziernika 2001 r. ( III CZP 47/01) stwierdzil, ze art. 25 c ust. 2 ustawy z 1988 r. mial zastosowanie takze do osob pelniacych u przedsiebiorcow kierownicze funkcje na podstawie niepracowniczych stosunkow zobowiazaniowych.

W tej sprawie wazne byly zatem dwie umowy cywilnoprawne (kontrakty menedzerskie) zawarte przez spolke z o.o. z Maria K. i Leszkiem M. Marii K. powierzono funkcje dyrektora oddzialu spolki, a Leszkowi M. wicedyrektora. Osoby te zobowiazaly sie w umowach m.in. do powstrzymania sie od zajmowania interesami konkurencyjnymi na okres roku po zaprzestaniu pelnienia tych funkcji, a w razie naruszenia tego zakazu - do zaplacenia spolce 50 tys. zl kary umownej. Nie zastrzezono natomiast w tych umowach wymaganego przez art. 25 c ust. 2 odszkodowania naleznego pracownikowi w razie respektowania tego zakazu. Poniewaz bezposrednio po rozwiazaniu kontraktow osoby te podjely dzialalnosc konkurencyjna u innego przedsiebiorcy, spolka domagala sie od nich zaplaty kar umownych

REFORMA PRAWA PRACY

Dorazne komisje pojednawcze

Zachowanie dotychczasowej ochrony kobiet i zapewnienie mlodocianym wyzszych wynagrodzen to glowne postulaty, jakie padly podczas ostatniego posiedzeniu Komisji Reformy Prawa Pracy.

Spotkanie, w ktorym uczestniczyl minister pracy Jerzy Hausner, zakonczylo temat indywidualnych stosunkow pracy. Wkrotce Komisja zajmie sie zalozeniami do odrebnej ustawy o zbiorowych stosunkach prawa pracy, ktore beda prawdopodobnie gotowe na poczatku przyszlego roku. Taki projekt zostal juz przygotowany w 1996 r., ale budzil liczne kontrowersje. Teraz, wobec reaktywowania Komisji Trojstronnej ds. Spoleczno-Gospodarczych, zaistniala mozliwosc dopracowania szczegolow.

Do zbiorowych stosunkow pracy zalicza sie kwestie dotyczace ukladow zbiorowych pracy, organizacji pracodawcow i pracownikow, uprawnien zwiazkow zawodowych do informacji i konsultacji oraz sporow zbiorowych.

Czlonkowie komisji uwazaja, ze komisje pojednawcze nalezy przeobrazic z organow stalych w dorazne, zalatwiajace konkretne spory. Ich sklad powinny ustalac obie strony, jednak nie powinni do nich nalezec: radcy prawni, ksiegowi czy inne osoby zajmujace kierownicze stanowiska w firmach (zawsze beda stali po stronie pracodawcy). Nowoscia jest rowniez propozycja, aby wnioski o rozstrzygniecie sprawy przez komisje pojednawcza skladali rowniez pracodawcy. Komisje powinny tez rozstrzygac wszystkie spory mogace powstac na tle stosunku pracy (teraz jest wiele wylaczen). Z kolei sadom pracy nalezy nadac wieksza samodzielnosc jako wyodrebnionym jednostkom sadow rejonowych, okregowych i apelacyjnych.

Komisja chce zachowac w dotychczasowym ksztalcie ochrone pracy kobiet, z wyjatkiem - urlopow wychowawczych. Te szerzej powinien regulowac kodeks pracy. Z kolei mlodocianym nalezy zagwarantowac prawo do godziwego wynagrodzenia za prace w ramach nauki zawodu, co byloby zgodne z Europejska Karta Socjalna. Obecne stawki nie odpowiadaja tym standardom. Padla propozycja, aby zgodnie z zaleceniami Komisji Niezaleznych Ekspertow wynosily one:

 • 30-40 proc. minimalnego wynagrodzenia na pierwszym roku nauki,
 • 40-50 proc. - na drugim,
 • 50-70 proc. - na trzecim.

SAD NAJWYZSZY

Wynagrodzenie za czas gotowosci

Wyplaconego pracownikowi zasilku dla bezrobotnych nie zalicza sie na poczet naleznego mu na podstawie art. 81 1 kodeksu pracy wynagrodzenia za czas gotowosci do pracy - stwierdzil Sad Najwyzszy. Przepis ten glosi, ze za czas niewykonywania pracy, jezeli pracownik byl do niej gotow, a doznal przeszkod z przyczyn dotyczacych pracodawcy, przysluguje wynagrodzenie wynikajace z jego osobistego zaszeregowania, okreslonego stawka godzinowa lub miesieczna, a jezeli taki skladnik wynagrodzenia nie zostal wyodrebniony przy okreslaniu warunkow wynagrodzenia - 60 proc. wynagrodzenia. Nie moze ono byc jednak nizsze od obowiazujacego najnizszego wynagrodzenia (wyrok z 7 marca 2001 r., sygn. I PKN 287/00).

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.