PAZDZIERNIK 2001:


JUZ OBOWIAZUJA

31 pazdziernika:

RADA MINISTROW

 • przestalo istniec rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie utworzenia stalych komitetow Rady Ministrow (Dz. U. nr 126, poz. 1385)

STATUTY

 • prezes Rady Ministrow nadal statut Ministerstwu Spraw Zagranicznych (Dz. U. nr 126, poz. 1387)

AKCYZA

 • zmienione 26 pazdziernika rozporzadzenie ministra finansow w sprawie podatku akcyzowego (Dz. U. nr 126, poz. 1388); patrz tekst ujednolicony

OBLIGACJE SKARBOWE

 • zmodyfikowane 30 pazdziernika rozporzadzenie ministra finansow o warunkach emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa (Dz. U. nr 126, poz. 1389)

MAJATEK PZPR

 • minister spraw wewnetrznych i administracji odwolal Arnoäta Be‹ke z funkcji likwidatora mienia bylej PZPR; stracilo moc zarzadzenie ministra-szefa Urzedu Rady Ministrow z 20 marca 1991 r. w sprawie powolania likwidatora mienia bylej PZPR (M. P. nr 38, poz. 624)

TYTON

 • po dwunastomiesiecznym vacatio legis jeden przepis znowelizowanego 10 pazdziernika 2000 r. rozporzadzenia ministra zdrowia, zgodnie z ktorym na jednostkowym opakowaniu tabaki umieszcza sie nastepujaca informacje: "Tyton powaznie szkodzi zdrowiu" oraz "Powoduje raka" (Dz. U. z 2000 r. nr 92, poz. 1023)

ARCHIWA

 • zarzadzenie prezesa Rady Ministrow o postepowaniu w Urzedzie Ochrony Panstwa z materialami archiwalnymi oraz inna dokumentacja (M. P. nr 34, poz. 563)

OCHRONA OSOB I MIENIA

 • minister spraw wewnetrznych i administracji okreslil forme graficzna emblematu na rekawy Strazy Zamku Krolewskiego w Warszawie (Dz. U. nr 119, poz. 1273)

OCHRONA PRZYRODY

 • z kolei minister srodowiska okreslil wzory umundurowania oraz oznak sluzbowych dla pracownikow: Sluzby Parkow Krajobrazowych; Sluzby Parkow Narodowych (Dz. U. nr 119, poz. 1274 i 1275)

VAT

 • znowelizowana 18 wrzesnia ustawa o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 122, poz. 1324); patrz tekst: "Internet ze zwolnieniem"

30 pazdziernika:

AUTOSTRADY PLATNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace ogolne kierunki wspolpracy podmiotu, ktoremu udzielono koncesji na budowe i eksploatacje autostrady platnej lub jej odcinka albo wylacznie na eksploatacje autostrady platnej lub jej odcinka z administracja drogowa, policja, pogotowiem ratunkowym (jednostkami ratownictwa medycznego) oraz podmiotami krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. nr 118, poz. 1251)

PREMIE GWARANCYJNE

 • znowelizowane 2 pazdziernika rozporzadzenie Rady Ministrow o warunkach i trybie udzielania premii gwarancyjnej, a takze jej zwrocie oraz trybie rozliczen z bankami z tytulu refundacji wyplaconych premii (Dz. U. nr 118, poz. 1254); patrz tekst: "Wspolwlasciciele bez premii"

PRAWO LOTNICZE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace lotniska, na ktorych moga byc wykonywane starty i ladowania statkow powietrznych w ruchu miedzynarodowym, ktore zastapilo zarzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej na ten sam temat (Dz. U. nr 118, poz. 1255)

URZAD DO SPRAW KOMBATANTOW I OSOB REPRESJONOWANYCH

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow o zakresie dzialania i organizacji Urzedu do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych (Dz. U. nr 118, poz. 1257)

WYNAGRODZENIA

 • prezes Rady Ministrow okreslil miesieczne wynagrodzenie prezesa Agencji Rezerw Materialowych w wysokosci 5,5-krotnosci przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego (Dz. U. nr 118, poz. 1258)

WYZSZE SZKOLY ZAWODOWE

 • Wyzsza Szkola Zawodowa Administracji Publicznej w Sulechowie nazywa sie teraz: "Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa Administracji Publicznej w Sulechowie" (Dz. U. nr 118, poz. 1260)

CLO

 • rozporzadzenie ministra finansow sprowadzajace sie wlasciwie do dziewieciu zalacznikow. Pierwszy to wykaz urzedow celnych okreslajacy upowaznienie do procedur celnych. Pozostale to wykazy urzedow celnych uprawnionych do obejmowania procedura dopuszczenia do obrotu (okreslonych w sekcjach, dzialach i pozycjach taryfy celnej): uzywanych pojazdow samochodowych; materialow i wyrobow wlokienniczych; wyrobow skorzanych; wyrobow elektronicznych; towarow rolno-spozywczych; olejow; osobowych pojazdow samochodowych, ktore nie byly jeszcze dopuszczone do obrotu; wreszcie odpraw zboz przywozonych w ramach plafonu taryfowego ilosciowego (Dz. U. nr 118, poz. 1261)

BEZPIECZENSTWO PRACY

 • rozporzadzenie ministra gospodarki okreslajace wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych przeznaczonych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263)

ZOLNIERZE ZAWODOWI

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej o zasadach i trybie zwrotu kosztow dojazdu do miejscowosci, w ktorej pelnia sluzbe zolnierze zawodowi (Dz. U. nr 118, poz. 1265); patrz tekst: "Bilet miesieczny oplaci wojsko"

OSRODKI ADOPCYJNO-OPIEKUNCZE

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej o podmiotach uprawnionych do zakladania i prowadzenia niepublicznych osrodkow adopcyjno-opiekunczych oraz stazu pracy i kwalifikacjach wymaganych od zatrudnionych w publicznych i niepublicznych osrodkach adopcyjno-opiekunczych, a takze warunkach lokalowych, jakim powinny odpowiadac te osrodki (Dz. U. nr 118, poz. 1266); patrz tekst: "Wlasciwy czlowiek na wlasciwym miejscu"

OCHRONA ROSLIN UPRAWNYCH

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace: sposoby zwalczania oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu sie czynnikow chorobotworczych wywolujacych choroby: rak ziemniaka, bakterioza pierscieniowa ziemniaka, oraz szkodnikow: matwika ziemniaczanego i matwika agresywnego; zasady wyznaczania stref porazenia oraz stref bezpieczenstwa w zwiazku z wystapieniem wskazanych szkodliwych organizmow (Dz. U. nr 118, poz. 1267)

MEDYCYNA PRACY

PRAWO LOWIECKIE

 • znowelizowane 26 lipca prawo lowieckie regulujace glownie kwestie uzyskania zezwolenia na obrot zwierzyna zywa oraz obrot tuszami zwierzyny i ich czesciami; sprzedaz uslug turystycznych obejmujacych polowanie cudzoziemcow na terytorium Polski oraz polowania za granica (Dz. U. nr 125, poz. 1366)

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow blokujace do 31 grudnia 2001 r. planowane w ustawie budzetowej na 2001 r. wydatki: na realizacje zadan finansowych z budzetu panstwa w poszczegolnych czesciach budzetu panstwa (kwoty okresla zalacznik); ujete w rezerwach celowych w czesci 83 budzetu panstwa (zakres i kwoty okresla zalacznik) (Dz. U. nr 125, poz. 1373)

STATUTY

 • zmodyfikowany 29 pazdziernika statut Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (Dz. U. nr 125, poz. 1374)

PODATKI I OPLATY LOKALNE

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace gorne granice stawek kwotowych w podatkach i oplatach lokalnych na 2002 r. (Dz. U. nr 125, poz. 1375); patrz tekst: "Wyzsze stawki na 2002 r."

29 pazdziernika:

NIELETNI

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o kuratorskich osrodkach (Dz. U. nr 120, poz. 1294); patrz tekst: "Ucza, wychowuja"
 • rozporzadzenie tego samego ministra o zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. nr 124, poz. 1359); patrz tekst: "Bezpieczniej dla wszystkich"

28 pazdziernika:

CLO


27 pazdziernika:

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow okreslajace szczegolowa tresc warunkow emisji certyfikatow inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamknietego, ktore nie podlegaja obowiazkowi wprowadzania do publicznego obrotu (Dz. U. nr 116, poz. 1236)

PORECZENIA I GWARANCJE SKARBU PANSTWA

 • Rada Ministrow wyodrebnila akcje kilku spolek do zasobu majatkowego skarbu panstwa przeznaczonego na zaspokojenie roszczen z tytulu poreczen i gwarancji udzielonych przez SP. Sa to nastepujace spolki akcyjne: Centrozap w Katowicach (8600 akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 5 zl kazda); Bank Polska Kasa Opieki w Warszawie (1280 akcji zwyklych na okaziciela o wartosci nominalnej 1 zl kazda); Fabryka Maszyn "BUMAR-KOSZALIN" w Koszalinie (4110.000 akcji zwyklych imiennych, z serii A, o okreslonych numerach, o wartosci nominalnej 1 zl kazda); Przedsiebiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM-WARSZAWA w Warszawie (1.175.000 akcji zwyklych na okaziciela, seria A, o okreslonych numerach i o wartosci nominalnej 10 zl kazda); laczna wartosc wszystkich akcji wynosi 21.529.824,14 zl (Dz. U. nr 116, poz. 1237)

WOJSKO

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o trybie pokrywania naleznosci i oplat mieszkaniowych osobom spelniajacym powszechny obowiazek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz czlonkom ich rodzin (Dz. U. nr 116, poz. 1238); patrz tekst: "Czynsz za poborowego"

CLO

 • w zalaczniku do rozporzadzenia Rady Ministrow z 20 lutego 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania cel od niektorych towarow (Dz. U. nr 16, poz. 173) pozycja towarowa okreslona kodem PCN 4002 19 00 0 otrzymala taka specyfikacje: kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) zawierajacy od 32 proc. do 38 proc. zwiazanego styrenu (Dz. U. nr 116, poz. 1239)

OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTOW

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o trybie i sposobie przeprowadzania kontroli przedsiebiorcow i zwiazkow przedsiebiorcow w toku postepowania przed prezesem Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow (Dz. U. nr 116, poz. 1240); patrz tekst: "Dowody poza firma"

GMINY, POWIATY, WOJEWODZTWA

 • Rada Ministrow ustalila nowe granice gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Deblin (Dz. U. nr 116, poz. 1242)
 • instrukcja kancelaryjna dla organow powiatu, a scislej mowiac, jej zalacznik nr 5 zostal uzupelniony pkt 8a - wzory pieczeci podpisowych stosowanych przez komisarzy rzadowych i osoby pelniace funkcje organow powiatu (Dz. U. nr 116, poz. 1243)
 • podobny zabieg dotyczy instrukcji kancelaryjnej dla organow samorzadu wojewodzkiego, z tym ze chodzi o "blankiety podpisowe i pieczecie naglowkowe oraz pieczecie podpisowe w sprawach nalezacych do kompetencji zarzadu wojewodztwa"; sa takze pewne ratusze w samej instrukcji dotyczace zamiany pojecia "wiceprzewodniczacy zarzadu" na "wicemarszalek" (Dz. U. nr 116, poz. 1244)

WYNAGRODZENIA

 • wynagrodzenie miesieczne prezesa Agencji Rezerw Artykulow Sanitarnych prezes Rady Ministrow ustalil jako pieciokrotnosc przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw bez wyplat nagrod z zysku w IV kwartale roku poprzedniego (Dz. U. nr 116, poz. 1245)

STRAZ POZARNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o rodzaju i zakresie swiadczen socjalnych i bytowych, przyslugujacych strazakowi Panstwowej Strazy Pozarnej oraz czlonkom jego rodziny (Dz. U. nr 116, poz. 1248)

26 pazdziernika:

ORGANIZMY GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANE

 • po trzymiesiecznym vacatio legis ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. nr 76, poz. 811); patrz tekst: "Poprawianie natury"

BRON CHEMICZNA

 • po takim samym okresie lezakowania ustawa o wykonywaniu konwencji o zakazie prowadzenia badan, produkcji, skladowania i uzycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasow (Dz. U. nr 76, poz. 812); patrz tekst: "Wyjatkowo rozbudowany system kontroli"

ZAMOWIENIA PUBLICZNE

TELEKOMUNIKACJA

CHOROBY ZAKAZNE ZWIERZAT

 • badaniami kontrolnymi w kierunku wykrywania gabczastej encefalopatii bydla obejmuje sie: wszystkie zwierzeta padle i zabite z koniecznosci bez okreslonej przyczyny smierci; wszystkie zwierzeta wykazujace przyzyciowe objawy kliniczne ze strony centralnego ukladu nerwowego (dotychczasowa tresc przepisu) oraz (nowa tresc przepisu) wszystkie sztuki ubitego bydla powyzej 24 miesiaca zycia; bydlo importowane z panstw, w ktorych wystapila gabczasta encefalopatia bydla, zabite z nakazu powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. nr 115, poz. 1231)

TAKSA NOTARIALNA

 • zmieniona 2 pazdziernika taksa notarialna (Dz. U. nr 115, poz. 1233); omowienie zmian oraz ujednolicony tekst taksy drukowalismy 22 pazdziernika.

25 pazdziernika:

NAWOZY I NAWOZENIE

 • art. 14 ust. 1 ustawy z 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawozeniu, ktory stwierdza: "Prace polegajace na swiadczeniu uslug w zakresie stosowania nawozow moga byc wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace swiadectwo ukonczenia szkolenia w tym zakresie; nie dotyczy to absolwentow szkol rolniczych" (Dz. U. z 2000 r. nr 89, poz. 991)

KULTURA FIZYCZNA

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o zasadach odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za naruszenie przepisow antydopingowych, ktore zastapilo zarzadzenie prezesa Urzedu Kultury Fizycznej i Turystyki na ten sam temat (Dz. U. z 2001 r. nr 114, poz. 1217)

PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE

 • rozporzadzenie ministra gospodarki dotyczace wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komorkowej NMT-450 (Dz. U. nr 114, poz. 1218)

BIBLIOTEKI NAUKOWE

 • wykaz bibliotek naukowych poszerzyl sie o Wojewodzka i Miejska Biblioteke Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Gorze; w calym kraju jest ich dzisiaj 26 (Dz. U. nr 114, poz. 1219)

POMOC SPOLECZNA

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej okreslajace: sposob przeprowadzania wywiadu srodowiskowego (rodzinnego); wzor legitymacji pracownika socjalnego; wzor kwestionariusza wywiadu srodowiskowego; wzor oswiadczenia o stanie majatkowym; rodzaje dokumentow wymaganych do przyznania renty socjalnej (Dz. U. nr 114, poz. 1220)

ROSLINY UPRAWNE

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace: wykaz organizmow szkodliwych podlegajacych obowiazkowi zwalczania; wykaz roslin, produktow roslinnych i przedmiotow oraz organizmow szkodliwych, ktorych wprowadzenie do Polski jest zabronione; inne wymagania fitosanitarne dla roslin, produktow roslinnych i przedmiotow wprowadzonych na polski obszar celny, z zaznaczeniem wymagan, ktore powinny byc potwierdzone w swiadectwie fitosanitarnym; wykaz roslin, produktow roslinnych i przedmiotow, dla ktorych wymagane jest swiadectwo fitosanitarne przy wprowadzaniu na polski obszar celny; wzory swiadectw fitosanitarnych (Dz. U. nr 114, poz. 1221)
 • rozporzadzenie tego samego ministra o wymaganiach, jakie ma spelniac jednostka organizacyjna prowadzaca szkolenia w zakresie wykonywania zabiegow srodkami ochrony roslin (Dz. U. nr 114, poz. 1222)

WYPADKI PRZY PRACY ROLNICZEJ

 • jednorazowe odszkodowanie z tytulu wypadku przy pracy rolniczej i chorob zawodowych wynosi 400 zl (bylo 360 zl) za kazdy procent stalego lub dlugotrwalego uszczerbku na zdrowiu (Dz. U. nr 114, poz. 1223)

SLUZBA WIEZIENNA

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci okreslajace podmioty wlasciwe do ustalania wysokosci szkod, zawierania ugod oraz podejmowania innych decyzji dotyczacych szkod wyrzadzonych przez funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej (Dz. U. nr 114, poz. 1224)

RADCOWIE PRAWNI

 • znowelizowane 14 wrzesnia rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o postepowaniu dyscyplinarnym w stosunku do radcow prawnych i aplikantow radcowskich (Dz. U. nr 114, poz. 1225); patrz tekst: "Kara pieniezna juz realna"

KADRA KIEROWNICZA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji na temat zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektorymi podmiotami prawnymi (Dz. U. nr 114, poz. 1226)

RODZINY ZASTEPCZE


24 pazdziernika:

NIERUCHOMOSCI

PRANIE PIENIEDZY

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace: wzor rejestru transakcji, ktorej wartosc przekracza 10.000 euro, prowadzonej zarowno w ramach operacji pojedynczej, jak tez w ramach kilku operacji, jezeli okolicznosci wskazuja, ze sa one ze soba powiazane, a takze transakcji, gdy jej okolicznosc wskazuje, ze srodki sluzace do jej przeprowadzenia moga pochodzic z nielegalnych lub nieujawnionych zrodel, bez wzgledu na jej wartosc i charakter; sposob prowadzenia rejestru oraz tryb dostarczania danych z rejestru generalnemu inspektorowi informacji finansowej; tryb przekazywania temu inspektorowi informacji o ww. transakcjach, przy wykorzystaniu elektronicznych nosnikow informacji (Dz. U. nr 113, poz. 1210)

DOZOR TECHNICZNY

 • rozporzadzenie ministra gospodarki precyzujace warunki techniczne dozoru technicznego w zakresie projektowania, wytwarzania, badania, eksploatacji, naprawy i modernizacji zbiornikow bezcisnieniowych i niskocisnieniowych przeznaczonych do magazynowania materialow cieklych zapalnych (Dz. U. nr 113, poz. 1211)

CERTYFIKATY

 • minister obrony narodowej ustalil nowy wykaz wyrobow, ktore nie moga byc nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 113, poz. 1213)

SADY POLUBOWNE


23 pazdziernika:

RADA MINISTROW

 • Rada Ministrow powolala Ministerstwo Infrastruktury, ktore powstaje z dotychczasowego Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej oraz niektorych komorek organizacyjnych Ministerstw: Gospodarki; Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. nr 122, poz. 1326)
 • Przeksztalca sie Ministerstwo Gospodarki. Wlaczone do niego zostaja komorki organizacyjne dotychczasowego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa obslugujace dzial rozwoj regionalny. Przestaje istniec Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa (Dz. U. nr 122, poz. 1327)
 • Ministerstwo Edukacji Narodowej staje sie Ministerstwem Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. nr 122, poz. 1328)
 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego staje sie Ministerstwem Kultury (Dz. U. nr 122, poz. 1329)
 • Nie bedzie Pelnomocnikow Rzadu do Spraw: Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granica; Realizacji Oswiecimskiego Strategicznego Programu Rzadowego; Zagospodarowania Mienia Przejetego od Wojsk Federacji Rosyjskiej; Wspolpracy Polnocno-Wschodnich Wojewodztw Rzeczypospolitej Polskiej z Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz Regionow Rzeczypospolitej Polskiej z Regionem Sankt Petersburga; Telekomunikacji na Wsi; Reformy Zabezpieczenia Spolecznego; Reprezentowania Rzadu Rzeczypospolitej Polskiej przed Miedzynarodowymi Organami Kontroli Przestrzegania Praw Czlowieka; Decentralizacji Finansow Publicznych; Obslugi Srodkow Finansowych Pochodzacych z Unii Europejskiej; Bezpieczenstwa Zywnosci; Programu "Wisla - 2020". Prowadzone przez pelnomocnikow sprawy przejma wlasciwi ministrowie (Dz. U. nr 122, poz. 1330)
 • Rada Ministrow ustanowila Pelnomocnika Rzadu do Spraw Rodziny oraz Rownego Statusu Kobiet i Mezczyzn, ktorym jest sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej. Przejmuje nie zakonczone sprawy z zakresu swojej wlasciwosci prowadzone dotychczas przez Pelnomocnika Rzadu do Spraw Rodziny (Dz. U. nr 122, poz. 1332)
 • W rozporzadzeniu Rady Ministrow ustanawiajacym Pelnomocnika Rzadu do Spraw Negocjacji o Czlonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej wprowadzono nastepujace zmiany: pelnomocnikiem jest sekretarz albo podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; obsluge merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa zapewnia mu MSZ; wydatki zwiazane z jego dzialalnoscia sa pokrywane z budzetu panstwa w czesci dotyczacej MSZ (Dz. U. nr 122, poz. 1332)
 • prezes Rady Ministrow okreslil szczegolowy zakres dzialania ministrow: edukacji narodowej i sportu; finansow; gospodarki; infrastruktury; kultury; nauki; pracy i polityki spolecznej; rolnictwa i rozwoju wsi; skarbu panstwa; sprawiedliwosci; spraw wewnetrznych i administracji; spraw zagranicznych; srodowiska; zdrowia (Dz. U. nr 122 poz. 1333-1346)
 • prezes Rady Ministrow uchylil rozporzadzenia nadajace statut Ministerstwu: Rozwoju Regionalnego i Budownictwa; Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz. U. nr 122, poz. 1347-1348)

SEJM

 • zmieniony 19 pazdziernika regulamin Sejmu (M. P. nr 37, poz. 586)

SILY ZBROJNE

 • Od 1 listopada 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. zostanie uzyty Polski Kontyngent Wojskowy w skladzie Sil Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego w Bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii o liczebnosci 25 zolnierzy (M. P. nr 37, poz. 600)

MONETY

 • prezes NBP ustalil wzory, stop, probe, mase i wielkosc emisji monet nominalnej wartosci 2 zl i 10 zl, ktore wejda do obiegu 7 listopada. Na odwrotnej stronie monet jest wizerunek Michala Siedleckiego (M. P. nr 37, poz. 608)

CLO

PODATKI

 • minister finansow okreslil wzory rocznego obliczania podatku oraz zeznania podatkowego obowiazujacych w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych (Dz. U. nr 112, poz. 1200)

PARTIE POLITYCZNE

 • ten sam minister okreslil tryb skladania wnioskow o wyplacanie subwencji, zasady wyplacania z budzetu panstwa subwencji przyslugujacych partiom politycznym, ktore uczestniczyly w wyborach do Sejmu i Senatu, wzor informacji finansowej o otrzymanej subwencji oraz wzor sprawozdania o zrodlach pozyskania srodkow finansowych (Dz. U. nr 112, poz. 1201)

KODEKS POSTEPOWANIA CYWILNEGO

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej na temat udzielania pomocy i asystowania komornikowi przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych (Dz. U. nr 112, poz. 1203)

NIELETNI

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o zakresie i sposobie wspoldzialania zakladow poprawczych i schronisk dla nieletnich z Policja w wypadku zagrozenia bezpieczenstwa tych placowek (Dz. U. nr 112, poz. 1205)

21 pazdziernika:

OPIEKA ZDROWOTNA

OSWIATA

 • ustawa z 23 sierpnia zmieniajaca ustawy: o systemie oswiaty; przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego; Karte Nauczyciela oraz szesnascie innych (Dz. U. nr 111, poz. 1194); ujednolicony tekst ustawy o systemie oswiaty drukowalismy 18 pazdziernika, wtedy tez pisalismy o najwazniejszych zmianach w ustawie - Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego

RESTRUKTURYZACJA HUTNICTWA

 • znowelizowana 24 sierpnia ustawa o restrukturyzacji hutnictwa zelaza i stali (Dz. U. nr 111, poz. 1196); patrz tekst: "Restrukturyzacja hutnictwa"

20 pazdziernika:

PRAWO GORNICZO-GEOLOGICZNE

 • art. 26a-26b znowelizowanego 27 lipca prawa geologicznego i gorniczego (Dz. U. nr 110, poz. 1190); patrz tekst: "Koncesje mozna przekazac"

KRAJOWY FUNDUSZ MIESZKANIOWY

 • zmienione 4 wrzesnia rozporzadzenie Rady Ministrow o warunkach i trybie udzielania kredytow i pozyczek ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektorych wymaganiach dotyczacych lokali i budynkow finansowanych przy udziale tych srodkow (Dz. U. nr 116, poz. 1234); patrz tekst: "Kredyty otrzymaja nieliczni"

19 pazdziernika:

KREDYTY EKSPORTOWE

 • po trzymiesiecznym vacatio legis ustawa o doplatach do oprocentowania kredytow eksportowych o stalych stopach procentowych (Dz. U. nr 73, poz. 762); patrz tekst: "Budzet wesprze eksporterow"

DIALOG SPOLECZNY

 • ustawa o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego (Dz. U. nr 100, poz. 1080); pisalismy o niej wczoraj w tekscie "Lepsza wersja"

POLICJA


18 pazdziernika:

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • w rozporzadzeniu ministra spraw wewnetrznych i administracji z 3 czerwca 1998 r. (Dz. U. nr 80, poz. 521) zostal skreslony § 1 (definiowal system informatyczny oraz jego zabezpieczenie). § 2 otrzymal taka tresc: "W celu wlasciwego zarzadzania zabezpieczeniami danych w systemie informatycznym administrator danych, przed przystapieniem do przetwarzania danych osobowych (dalej: d.o.), jest obowiazany: 1) okreslic cele, strategie i polityke zabezpieczenia danych w systemie informatycznym, w ktorym przetwarzane sa d.o., 2) zidentyfikowac i przeanalizowac zagrozenia i ryzyko, na ktore moze byc narazone przetwarzanie d.o., 3) okreslic potrzeby w zakresie zabezpieczenia d.o. i systemow informatycznych, z uwzglednieniem potrzeby kryptograficznej ochrony d.o., a w szczegolnosci podczas ich przesylania za pomoca urzadzen teletransmisji danych, 4) okreslic zabezpieczenia adekwatne do zagrozen i ryzyka, 5) monitorowac dzialanie zabezpieczen wdrozonych w celu ochrony d.o. i ich przetwarzania, 6) opracowac i wdrozyc program szkolenia w zakresie zabezpieczen danych w systemie informatycznym, 7) wykrywac i wlasciwie reagowac na przypadki naruszenia bezpieczenstwa d.o. i systemow informatycznych je przetwarzajacych". A w § 6 w ust. 1 nowy pkt 1 mowi, ze w instrukcji trzeba okreslic tryb postepowania takze w razie stwierdzenia naruszenia zabezpieczenia danych w systemie informatycznym (Dz. U. nr 121, poz. 1306)

PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY

 • marszalek Sejmu okreslil wzor legitymacji sluzbowej, ktora jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia pracownikow Panstwowej Inspekcji Pracy wykonujacych lub nadzorujacych ustawowe czynnosci kontrolne (M. P. nr 35, poz. 566)

NARODOWY BANK POLSKI

 • zmieniony 28 wrzesnia regulamin Zarzadu Narodowego Banku Polskiego (M. P. nr 35, poz. 568)

BEZPIECZENSTWO PRACY

 • po 90 dniach vacatio legis rozporzadzenie ministra gospodarki o bezpieczenstwie i higienie pracy przy budowie, przebudowie oraz remoncie jednostek plywajacych (Dz. U. nr 73, poz. 770)

NASIENNICTWO

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczace rejestracji odmian i udzielania ochrony wylacznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materialu siewnego; jest mrowie zalacznikow (Dz. U. nr 108, poz. 1184)

NORMALIZACJA

 • z rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, wydanego na podstawie ustawy o normalizacji, z wykazu Polskich Norm do obowiazkowego stosowania usunieto poz. 248, 251-266 (Dz. U. nr 108, poz. 1185)

MONITOR POLSKI B

 • za oglaszane w Monitorze Polskim B sprawozdania finansowe okreslone w przepisach o rachunkowosci placi sie 610 zl za kazda strone Monitora, jednak nie mniej niz 610 zl; za ogloszenia i obwieszczenia przedsiebiorcow - jezeli odrebne przepisy nie wymagaja ich ogloszenia w Monitorze Sadowym i Gospodarczym - 10 zl za wiersz tekstu, jednak nie mniej niz 50 zl za ogloszenie albo 610 zl za strone Monitora. Przez wiersz rozumie sie wiersz tekstu o dlugosci nie wiekszej niz szerokosc kolumny na stronie Monitora, przy czcionce wielkosci 9/10. W kazdym roku, poczawszy od 2001 r., wysokosc tych oplat bedzie sie zwiekszac o wysokosc sredniorocznego wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem okreslana corocznie w ustawie budzetowej. Rozporzadzenie wchodzi w zycie 18 pazdziernika, ale z moca od 1 stycznia 2001 r. (Dz. U. nr 114, poz. 1216).

17 pazdziernika:

MINISTER ZDROWIA

 • prezes Rady Ministrow poszerzyl zakres dzialania ministra zdrowia o "koordynacje dzialan majacych na celu zapobieganie wystapieniu zagrozen biologicznych, zwlaszcza spowodowanych dzialalnoscia o charakterze terrorystycznym" (Dz. U. nr 120, poz. 1288)

WYKROCZENIA

 • zwiazana z tym zmiana w regulaminie wewnetrznego urzedowania sadow, czyli nowa tresc jego rozdzialu 5 "Czynnosci w sprawach o wykroczenia" (Dz. U. nr 106, poz. 1158),

16 pazdziernika:

AKTY PRAWNE

 • przestalo istniec zarzadzenie nr 106 prezesa Rady Ministrow z 3 pazdziernika 1997 r. w sprawie powolania Miedzyresortowego Zespolu do Spraw Migracji (M. P. nr 34, poz. 564)

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

 • dwanascie znowelizowanych 21 sierpnia rozporzadzen Rady Ministrow dotyczacych specjalnej strefy ekonomicznej: w Kamiennej Gorze; katowickiej; "Kostrzynski-Slubickiej"; w Krakowie; legnickiej; lodzkiej; w Mielcu; slupskiej; "Starachowice"; tarnobrzeskiej; walbrzyskiej; warminsko-mazurskiej. Trzynaste, tez z 21 sierpnia, zmienia rozporzadzenie o polaczeniu dwoch Specjalnych Stref Ekonomicznych "Tczew" i "Tarnowiec" w jedna pod nazwa "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna" (Dz. U. nr 107, poz. 1168-1180).

15 pazdziernika

ODRA

 • Rada Ministrow ustanowila pelnomocnika rzadu do spraw Programu dla Odry - 2006, ktorym jest podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrow (Dz. U. nr 118, poz. 1255)

BONY PALIWOWE

 • po raz kolejny minister finansow przedluzyl bankom spoldzielczym termin wydawania bonow paliwowych - tym razem jest to 17 grudnia 2001 r. (Dz. U. nr 118, poz. 1262)

SADY GRODZKIE


14 pazdziernika:

WODA

 • zmodyfikowane rozporzadzenie Rady Ministrow dotyczace granic wod, linii brzegu, urzadzen nad wodami oraz wod srodladowych zeglownych; jest nowy zalacznik wymieniajacy wody srodladowe zeglowne (Dz. U. nr 106, poz. 1151)

WYZSZE SZKOLY ZAWODOWE

 • Rada Ministrow zdecydowala, ze 1 lutego 2002 r. powstana dwie Panstwowe Wyzsze Szkoly Zawodowe: w Raciborzu - wychowanie fizyczne i zdrowotne; pedagogika resocjalizacyjna z wychowaniem fizycznym; wychowanie plastyczne z grafika uzytkowa; we Wloclawku - jezyki: polski, niemiecki i angielski oraz stosunki miedzynarodowe (Dz. U. nr 106, poz. 1152 i 1153)

KOMBATANCI

 • prezes Rady Ministrow okreslil miejsca odosobnienia, w ktorych byly osadzone osoby narodowosci polskiej lub obywatele polscy innych narodowosci; jest to bardzo obszerna lista obozow koncentracyjnych, ich podobozow, wiezien oraz obozow NKWD i podobnych miejsc (Dz. U. nr 106, poz. 1154)

ADOPCJA

 • minister pracy i polityki spolecznej wyznaczyl Publiczny Osrodek Adopcyjno-Opiekunczy w Warszawie, ul. Nowogrodzka 75, do prowadzenia centralnego banku danych o dzieciach oczekujacych na przysposobienie, ktorym nie mozna zapewnic opieki w rodzinie adopcyjnej w Polsce. A do wspolpracy z licencjonowanymi przez rzady innych panstw organizacjami lub osrodkami adopcyjnymi wskazal ww. Osrodek oraz dwa nastepujace: Krajowy Osrodek Adopcyjno-Opiekunczy w Warszawie, ul. Jasna 26, oraz Katolicki Osrodek Adopcyjno-Opiekunczy w Warszawie, ul. Grochowska 194/196 (Dz. U. nr 106, poz. 1156)

NIELETNI

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci dotyczace zasad uczestniczenia w lekcjach religii i praktykach religijnych, korzystania z poslug religijnych i organizacji pracy duszpasterskiej w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. nr 106, poz. 1157)

STRAZ POZARNA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o zwrocie kosztow spowodowanych odwolaniem strazaka Panstwowej Strazy Pozarnej z urlopu (Dz. U. nr 106, poz. 1162)

PAPIEROSY

 • rozporzadzenie tego samego ministra o zasadach dopuszczalnosci uzywania wyrobow tytoniowych w pomieszczeniach policyjnych przeznaczonych dla osob zatrzymanych oraz wyznaczonych do wykonywania aresztu w celu wydalenia; policyjnych izbach dziecka; strzezonych osrodkach dla cudzoziemcow podlegajacych wydaleniu; osrodkach dla uchodzcow; pomieszczeniach Strazy Granicznej przeznaczonych dla osob zatrzymanych (Dz. U. nr 106, poz. 1163)

GRANICA PANSTWOWA

 • znowelizowane 17 wrzesnia rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie zasiegu terytorialnego przejsc granicznych oraz sposobu i warunkow przekraczania granicy panstwowej (Dz. U. nr 106, poz. 1164)

PRAWO DROGOWE

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie centralnej ewidencji pojazdow (Dz. U. nr 106, poz. 1166); patrz tekst: "Przeswietlanie auta"

12 pazdziernika:

POWODZ

 • wzor wniosku gminy o zwrot czesci utraconych dochodow z tytulu przyslugujacych, a nie pobranych kwot podatku od nieruchomosci, ktore ulegly zniszczeniu wskutek powodzi

CENY

ODZNAKI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o ustanowienia odznaki honorowej "Zasluzony dla Lacznosci" (Dz. U. nr 105, poz. 1145)

TURYSTYKA

 • wzor znaku dla celow promocji Polski w dziedzinie turystyki (Dz. U. nr 105, poz. 1147).

11 pazdziernika:

CUKIER

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi okreslajace wzory: wniosku producenta cukru o przyznanie limitow A i B cukru na dany rok rozliczeniowy; takiego samego wniosku, tyle ze dotyczacego producenta; sprawozdania z produkcji obrotu cukrem buraczanym w danym roku rozliczeniowym. Pierwszy i drugi wniosek sklada sie do 15 sierpnia roku kalendarzowego poprzedzajacego rok, w ktorym przypada poczatek danego roku rozliczeniowego. Z tym ze wnioski dotyczace pierwszego roku rozliczeniowego trzeba zlozyc do 22 pazdziernika 2001 r. Sprawozdanie sklada sie w terminie 30 dni po zakonczeniu danego roku rozliczeniowego (Dz. U. nr 115, poz. 1232)

6 pazdziernika:

KULTURA FIZYCZNA

RACHUNKOWOSC

MIESZKANIA

 • zmodyfikowana 23 sierpnia ustawa o zasadach zbywania mieszkan bedacych wlasnoscia przedsiebiorstw panstwowych, niektorych spolek handlowych z udzialem skarbu panstwa, panstwowych osob prawnych oraz niektorych mieszkan bedacych wlasnoscia skarbu panstwa (Dz. U. nr 102, poz. 1118); jej ujednolicona wersje drukowalismy 28 wrzesnia; patrz takze tekst: "Liczy sie obecny wlasciciel" oraz tekst ujednolicony ustawy

PRAWO WLASNOSCI PRZEMYSLOWEJ

 • trzeci akt wykonawczy do obowiazujacego od 22 sierpnia prawa wlasnosci przemyslowej, tj. rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow o dokonywaniu i rozpatrywaniu zgloszen wynalazkow i wzorow uzytkowych (krajowych i miedzynarodowych) przez Urzad Patentowy (Dz. U. nr 102, poz. 1119)

ZNACZKI POCZTOWE

 • plan emisji znaczkow pocztowych na 2001 r. (Dz. U. nr 102, poz. 1120)

ZOLNIERZE

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej okreslajace wysokosc uposazenia oraz warunki ustalania i wyplacania innych naleznosci pienieznych zolnierzom skierowanym do akademii i szkol lub na kursy za granice oraz organy wlasciwe w tych sprawach (Dz. U. nr 102, poz. 1121)

TRANSPORT KOLEJOWY

 • rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej o szczegolowych zasadach udostepniania linii kolejowych oraz wspoldzialaniu zarzadow kolei miedzy soba i z przewoznikami kolejowymi (Dz. U. nr 102, poz. 1126).

5 pazdziernika:

SZKOLNICTWO WYZSZE

 • ustawa o utworzeniu 1 pazdziernika 2001 r. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej, uczelni panstwowej, powstalej z Filii Politechniki Lodzkiej w Lodzi (Dz. U. nr 101, poz. 1088)
 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o trybie ustalania okresow pracy i innych okresow uprawniajacych pracownikow uczelni do nagrody jubileuszowej oraz zasadach jej obliczania i wyplacania (Dz. U. nr 101, poz. 1094); patrz tekst: "Liczone inaczej"

WETERYNARZE

 • znowelizowana 23 sierpnia ustawa o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych; jej nowa tresc sprowadza sie do upowaznienia ministra rolnictwa, by wskazal w rozporzadzeniu, jakie czynnosci nalezace do zadan lekarza weterynarii moga wykonywac inne osoby, okreslil ich kwalifikacje, uwzgledniajac jednoczesnie koniecznosc sprawowania na nimi nadzoru przez lekarza weterynarii (Dz. U. nr 101, poz. 1089)

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o kontroli urzedow, instytucji publicznych i przedsiebiorcow w zakresie przestrzegania przepisow dotyczacych geodezji i kartografii (Dz. U. nr 101, poz. 1090); patrz tekst: "Firmy i urzedy pod lupa"

MINISTER SPRAW WEWNETRZNYCH I ADMINISTRACJI

 • znowelizowane 17 wrzesnia rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow dotyczace zakresu dzialania ministra spraw wewnetrznych i administracji (Dz. U. nr 101, poz. 1091)

URZAD PATENTOWY

 • prezes Rady Ministrow nadal statut Urzedowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 101, poz. 1092)

NAUCZYCIELE

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej regulujace tryb i kryteria przyznawania nagrod dla nauczycieli za ich osiagniecia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. nr 101, poz. 1093)

KULTURA FIZYCZNA

 • rozporzadzenie tego samego ministra o zasadach i warunkach prowadzenia dzialalnosci w dziedzinie rekreacji ruchowej; stosuje sie je do osob fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadajacych osobowosci prawnej, prowadzacych w obiektach, na terenach zamknietych i otwartych, w sposob staly i sezonowy, nieodplatnie i odplatnie, zorganizowana rekreacje ruchowa (Dz. U. nr 101, poz. 1095)

UBEZPIECZENIA EKSPORTOWE

 • maksymalny procentowy udzial skladnikow pochodzenia zagranicznego w eksportowanym w ramach kontraktu eksportowego produkcie finalnym, umozliwiajacy uznanie tego produktu za krajowy, wynosi 50 proc. wartosci transakcyjnej eksportowanego produktu finalnego, z tym ze: a) dla kabli swiatlowodowych, samolotow rolniczych i sportowych oraz wyrobow farmaceutycznych udzial wynosi 60 proc.; dla systemow komputerowych i urzadzen elektronicznej techniki obliczeniowej oraz wyrobow przemyslu elektrotechnicznego, elektronicznego i teletechnicznego - 80 proc., c) dla eksportu uslug budowlanych - 90 proc. - wynika z rozporzadzenia ministra gospodarki (Dz. U. nr 101, poz. 1097)

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

 • dwa rozporzadzenia ministra gospodarki dotyczace Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej sp. z o.o. Pierwsze powierza jej udzielanie zezwolen na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej oraz wykonywanie biezacej kontroli dzialalnosci przedsiebiorcow na terenie tej Strefy Ekonomicznej; drugie mowi o sposobie przeprowadzania, zasadach i warunkach przetargow lub rokowan oraz kryteriach oceny zamierzen co do przedsiewziec gospodarczych, ktore maja byc podjete przez przedsiebiorcow na terenie tej Strefy (Dz. U. nr 101, poz. 1098 i 1099)

ZOLNIERZE ZAWODOWI

 • rozporzadzenie ministra obrony narodowej o uposazeniu zasadniczym zolnierzy zawodowych (Dz. U. nr 101, poz. 1102)

POLSKIE NORMY

 • zmienione 31 sierpnia rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. nr 101, poz. 1104)

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci w sprawie zawieszenia wyplaty srodkow gwarantowanych, gdy przeciwko deponentowi jest prowadzone postepowanie karne (Dz. U. nr 101, poz. 1105); patrz tekst: "Syndyk nie wyplaci"

POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji o sposobie udzielania przez Policje lub Straz Graniczna pomocy lub asysty organowi egzekucyjnemu przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych (Dz. U. nr 101, poz. 1106)

OCHRONA PRZYRODY

 • rozporzadzenie ministra srodowiska okreslajace stanowiska i wymagania kwalifikacyjne dla pracownikow Sluzby Parkow Krajobrazowych (Dz. U. nr 101, poz. 1107)
 • blizniacze rozporzadzenie, tyle ze dotyczace pracownikow Sluzby Parkow Narodowych (Dz. U. nr 101, poz. 1108)

NARKOMANIA

 • rozporzadzenie ministra zdrowia o warunkach i trybie postepowania w przedmiocie leczenia, rehabilitacji i readaptacji osob uzaleznionych, skazanych za przestepstwa pozostajace w zwiazku z uzywaniem srodkow odurzajacych lub substancji psychotropowych (Dz. U. nr 101, poz. 1111); patrz tekst: "Leczenie albo wiezienie"

KOMITET BADAN NAUKOWYCH

 • rozporzadzenie przewodniczacego Komitetu Badan Naukowych o wykonywaniu nadzoru i kontroli realizacji badan naukowych i prac rozwojowych oraz innych zadan finansowanych lub dofinansowywanych ze srodkow ustalanych w budzecie panstwa na nauke (Dz. U. nr 101, poz. 1112)

4 pazdziernika:

RZECZNICY PATENTOWI

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

 • po miesiecznym vacatio legis rozporzadzenie ministra gospodarki okreslajace wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy w zakladach wyprawiajacych surowe skory; niektore jego przepisy zaczna obowiazywac pozniej (Dz. U. nr 92, poz. 1024).

3 pazdziernika:

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA

KOLEJOWE MIESZKANIA

 • znowelizowana 27 lipca ustawa o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe" (Dz. U. nr 100, poz. 1086); patrz tekst: "Za piec, a nie dziesiec procent ceny"

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • znowelizowana 25 sierpnia ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 100, poz. 1087); jej ujednolicony tekst drukowalismy 21 wrzesnia.

MONETY

 • wchodza do obiegu monety nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl zl i 100 zl upamietniajace Jana III Sobieskiego (M. P. nr 32, poz. 530).

2 pazdziernika:

KOSZTORYSY

 • wydane na podstawie ustawy o cenach rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa okreslajace jednolite dla wszystkich jednostek gospodarczych metody kosztorysowania obiektow i robot budowlanych, w tym ich rodzaje i podstawy sporzadzania. Rozporzadzenie stosuje sie do kosztorysow stanowiacych kalkulacje cen na obiekty i roboty budowlane, opracowywanych przez wykonawcow robot na zadanie zamawiajacego. Nie stosuje sie go przy sporzadzaniu kosztorysow: opracowywanych na etapach poprzedzajacych opracowanie dokumentacji technicznej; dotyczacych obiektow i robot wykonywanych w ramach eksportu budownictwa oraz na podstawie umow miedzynarodowych (Dz. U. nr 80, poz. 867).

1 pazdziernika:

SZKOLNICTWO WYZSZE

 • dwa rozporzadzenia ministra edukacji narodowej o warunkach wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen zwiazanych z praca dla pracownikow: uczelni panstwowych; zatrudnionych w panstwowej uczelni zawodowej (Dz. U. nr 107, poz. 1181 i 1182); rozporzadzenia maja zastosowanie przy ustalaniu wynagrodzen i innych swiadczen zwiazanych z praca naleznych od 1 wrzesnia 2001 r.

RUCH DROGOWY

 • rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej okreslajace wzory dokumentow: krajowego i miedzynarodowego prawa jazdy; pozwolenia do kierowania tramwajem; karty rowerowej i motorowerowej (Dz. U. nr 70, poz. 729 oraz nr 83, poz. 899),
 • znowelizowane 13 czerwca rozporzadzenie tego samego ministra o wydawaniu uprawnien do kierowania pojazdami (Dz. U. nr 70, poz. 730 oraz nr 83, poz. 900); patrz tekst "Prawo jazdy z satelity"
 • § 17 rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej dotyczacego szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnien przez kierujacych pojazdami, instruktorow i egzaminatorow; przepis ten okresla liczne dokumenty, jakie nalezy zlozyc przed przystapieniem do roznych egzaminow (Dz. U. nr 70, poz. 731 oraz nr 83, poz. 901),
 • skorygowane 13 czerwca rozporzadzenie tego ministra o wymianie praw jazdy (Dz. U. nr 70, poz. 732 oraz nr 83, poz. 902); wszystkie te rozporzadzenia mialy pierwotnie wejsc w zycie 13 sierpnia.

NIELETNI

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o wysokosci i zasadach ustalania kosztow postepowania w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 90, poz. 1009); patrz tekst "Cena procesu"

SADY

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci w sprawie utworzenia sadow pracy i ubezpieczen spolecznych (Dz. U. nr 106, poz. 1161); patrz tekst "Jak rozwiazac patowa sytuacje"

SRODOWISKO

 • ustawa o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100, poz. 1085) ,
 • ustawa - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627 oraz nr 100, poz. 1085),
 • ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 oraz nr 100, poz. 1085); te trzy ustawy zostaly omowione w tekscie "Kalendarz ekologiczny"

Ustawa wdrazajaca znowelizowala takze siedemnascie nastepujacych ustaw:

 • prawo budowlane (dodano m.in. przepis, na ktorego podstawie udostepnia sie dane o decyzjach o pozwoleniu na budowe),
 • o zagospodarowaniu przestrzennym (jedna z poprawek stanowi, ze w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego trzeba - w miare potrzeby - wyznaczac tereny rekreacyjne oraz sluzace organizacji imprez masowych),
 • o autostradach platnych (upowaznia ministra rolnictwa do okreslenia w rozporzadzeniu m.in. zakresu analizy wplywu autostrady na potencjal produkcyjny gruntow rolnych i lesnych),
 • o ochronie gruntow rolnych i lesnych (pojecie "strefa ochronna" zamieniono na "obszar ograniczonego uzytkowania"),
 • o zakazie stosowania wyrobow zawierajacych azbest (wprowadzono delegacje do wydania rozporzadzenia w sprawie warunkow bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajacych azbest),
 • o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (uregulowano obowiazek zatwierdzania przez ministra projektu planu dzialalnosci Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej),
 • o podatku od czynnosci cywilnoprawnych (przy przewidzianej w przepisach o ochronie srodowiska sprzedazy nieruchomosci, w zwiazku z ograniczeniem mozliwosci korzystania z niej),
 • o oplacie skarbowej (m.in. za zatwierdzenie raportu bezpieczenstwa, pozwolenia na wprowadzenie substancji i energii do srodowiska),
 • prawo atomowe (obszar ograniczonego uzytkowania wokol obiektu jadrowego tworzy wojewoda),
 • o zakwaterowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
 • o zegludze srodladowej,
 • o substancjach i preparatach chemicznych,
 • o postepowaniu z substancjami zubozajacymi warstwe ozonowa.

STUDENCKIE KREDYTY

 • zmienione 13 wrzesnia rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o studenckich kredytach i pozyczkach (Dz. U. nr 101, poz. 1096); patrz tekst "W nowym roku taka sama kwota"

PODATKI

 • znowelizowane 6 wrzesnia ustawy: o podatku dochodowym od osob fizycznych; o podatku dochodowym od osob prawnych; o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym, dotyczace zmian w leasingu (Dz. U. nr 106, poz. 1150); patrz tekst "Jasniej i korzystniej"

PROKURATURA

 • minister sprawiedliwosci przedluzyl okres aplikacji prokuratorskiej do trzech lat (Dz. U. nr 106, poz. 1159).


DZIENNIK USTAW

Nr 126 z 31 pazdziernika

Ustawy:

 • z 27 lipca o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r.,
 • z 27 lipca o wyrobach medycznych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • z 6 wrzesnia - Prawo farmaceutyczne; od 1 stycznia 2002 r., z tym ze niektore przepisy w innych terminach: 15 listopada tego roku oraz z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej, a niektore do tego dnia,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw; od 1 lutego 2002 r.,
 • z 6 wrzesnia o chorobach zakaznych i zakazeniach; od 1 stycznia 2002 r., a niektore przepisy - od 1 stycznia 2003 r. i 1 stycznia 2004 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow z 30 i 31 pazdziernika:

- uchylajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia stalych komitetow Rady Ministrow; od 31 pazdziernika,

- w sprawie ustanowienia plafonu taryfowego ilosciowego na przywoz pszenicy pochodzacej z Republiki Wegierskiej; od 1 listopada.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 31 pazdziernika w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych; od 31 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow, z 26 i 31 pazdziernika, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

- podatku akcyzowego; od 31 pazdziernika,

- warunkow emitowania obligacji skarbowych przeznaczonych na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa; od 31 pazdziernika,

 • pracy i polityki spolecznej z 11 pazdziernika w sprawie zasad opracowywania programu wychodzenia z bezdomnosci oraz zakresu i sposobu jego realizacji; od 15 listopada.

Nr 125 z 30 pazdziernika

Ustawy:

 • z 25 lipca o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzat gospodarskich oraz o zmianie niektorych ustaw; wejdzie w zycie 14 listopada,
 • z 26 lipca o ratyfikacji Konwencji Nr 182 Miedzynarodowej Organizacji Pracy dotyczacej zakazu i natychmiastowych dzialan na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjetej w Genewie 17 czerwca 1999 r.; od 14 listopada,
 • z 26 lipca o ratyfikacji Konwencji Nr 178 Miedzynarodowej Organizacji Pracy dotyczacej inspekcji warunkow pracy i zycia marynarzy, przyjetej w Genewie 22 pazdziernika 1996 r.; od 14 listopada,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy - Prawo lowieckie; od 30 pazdziernika,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw; od 14 listopada, a niektore przepisy - 1 stycznia 2002 r.,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektorych innych ustaw; od 30 listopada,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne; od 14 listopada, a niektore przepisy - 1 stycznia 2002 r.,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • z 6 wrzesnia o transporcie drogowym; od 1 stycznia 2002 r., a niektore przepisy od 1 listopada 2001 r., a inne - 30 kwietnia 2002 r.,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o Trybunale Stanu; od 14 listopada.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 23 pazdziernika w sprawie blokowania niektorych wydatkow w budzecie panstwa na rok 2001; od 30 pazdziernika.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 29 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nadania statutu Kancelarii Prezesa Rady Ministrow; od 30 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministra finansow, z 18 i 25 pazdziernika, w sprawie:

 • okreslenia gornych granic stawek kwotowych w niektorych podatkach i oplatach lokalnych; od 30 pazdziernika,
 • warunkow emitowania obligacji skarbowych oferowanych na przetargach (nowelizacja); od 14 listopada.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:


Nr 124 z 26 pazdziernika

Rozporzadzenia ministrow:

 • obrony narodowej, trzy z 11 pazdziernika, w sprawie:

- przypadkow, zasad i norm otrzymywania przez zolnierzy odbywajacych zasadnicza sluzbe wojskowa rownowaznika pienieznego w zamian za przybory i srodki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporzadzenia; wejdzie w zycie 3 listopada,

- zwalniania zolnierzy z czynnej sluzby wojskowej i powolywania do odbycia tej sluzby w 2002 r.; od 10 listopada,

- zwalniania zolnierzy z zasadniczej sluzby wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz powolywania poborowych do odbycia zasadniczej sluzby wojskowej i przeszkolenia wojskowego w 2001 r. (nowelizacja); od 10 listopada,

 • sprawiedliwosci, z 4 i 17 pazdziernika, w sprawie:

- organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania oraz podstawy ustalania ceny numerow Monitora Sadowego i Gospodarczego i wysokosci oplat za zamieszczenie w nim ogloszenia lub obwieszczenia (nowelizacja); od 10 listopada,

- zakladow poprawczych i schronisk dla nieletnich; od 29 pazdziernika,

 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 18 wrzesnia w sprawie trybu postepowania w zwiazku z przedstawianiem w programach publicznej radiofonii i telewizji stanowisk partii politycznych, zwiazkow zawodowych i zwiazkow pracodawcow w wezlowych sprawach publicznych; od 10 listopada.

Obwieszczenia marszalka Sejmu, z 11 i 12 pazdziernika, w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy:

 • o ksiegach wieczystych i hipotece,
 • o Panstwowej Inspekcji Pracy.

Nr 123 z 25 pazdziernika

Ustawy:

 • z 23 sierpnia o srodkach zywienia zwierzat; wejdzie w zycie 26 pazdziernika 2002 r.,
 • z 24 sierpnia o ostatecznosci rozrachunku w systemach platnosci i systemach rozrachunku papierow wartosciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami; od 1 stycznia 2002 r., a niektore przepisy od dnia uzyskania czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • z 24 sierpnia o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarow po cenach dumpingowych; od 26 listopada,
 • z 24 sierpnia o Zandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzadkowych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • z 24 sierpnia o czasie pracy kierowcow; od 1 stycznia 2003 r., a niektore przepisy od dnia uzyskania czlonkostwa w Unii Europejskiej.

Nr 122 z 23 pazdziernika

Ustawy:

 • z 23 sierpnia o ratyfikacji umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Mongolia o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie 19 pazdziernika 1998 r.; wejdzie w zycie 7 listopada,
 • z 23 sierpnia o organizowaniu zadan na rzecz obronnosci panstwa realizowanych przez przedsiebiorcow; od 23 listopada,
 • z 24 sierpnia o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne; od 7 listopada,
 • z 18 wrzesnia o zmianie ustawy o regulacji rynku cukru; od 7 listopada,
 • z 18 wrzesnia o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Panstwa; od 7 listopada,
 • z 18 wrzesnia o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym; od 31 pazdziernika,
 • z 18 wrzesnia o ulatwieniu zatrudniania absolwentom szkol; od 1 stycznia 2002 r.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, siedem z 20 pazdziernika, w sprawie:

 • utworzenia Ministerstwa Infrastruktury,
 • przeksztalcenia Ministerstwa Gospodarki oraz zniesienia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Budownictwa,
 • utworzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej (nowelizacja),
 • Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (nowelizacja),
 • zniesienia niektorych pelnomocnikow rzadu,
 • ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw rodziny oraz rownego statusu kobiet i mezczyzn,
 • ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw negocjacji o czlonkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej (nowelizacja); wszystkie weszly w zycie 23 pazdziernika, z tym ze jeden przepis ostatniego zacznie obowiazywac 1 stycznia 2002 r.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow:

 • czternascie z 20 pazdziernika w sprawie szczegolowego zakresu dzialania ministra: edukacji narodowej i sportu; finansow; gospodarki; infrastruktury; kultury; nauki; pracy i polityki spolecznej; rolnictwa i rozwoju wsi; Skarbu Panstwa; sprawiedliwosci; spraw wewnetrznych i administracji; spraw zagranicznych; srodowiska; zdrowia,
 • dwa z 22 pazdziernika uchylajace rozporzadzenia w sprawie nadania statutu Ministerstwu: Rozwoju Regionalnego i Budownictwa; Transportu i Gospodarki Morskiej; wszystkie weszly w zycie 23 pazdziernika.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 15 pazdziernika (K. 12/2001) dotyczacy ustaw: o pomocy spolecznej; o zasilkach rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych.


Nr 121 z 18 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej z 2 pazdziernika w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy nauczycieli akademickich oraz ekwiwalentu pienieznego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r.,
 • obrony narodowej z 8 pazdziernika w sprawie zasad ustalania wysokosci oraz trybu przyznawania swiadczenia finansowego na pokrycie kosztow najmu lokalu mieszkalnego; od 2 listopada,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 4 pazdziernika w sprawie wymagan technicznych dla opryskiwaczy; od 2 listopada,
 • sprawiedliwosci z 27 wrzesnia w sprawie zasad, zakresu i trybu udzielania swiadczen zdrowotnych osobom pozbawionym wolnosci przez zaklady opieki zdrowotnej; od 2 listopada,
 • spraw wewnetrznych i administracji oraz obrony narodowej z 1 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobu oznaczania materialow, w tym klauzulami tajnosci, oraz sposobu umieszczania klauzul na tych materialach; od 19 grudnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, z 1 i 5 pazdziernika, w sprawie:

- okreslenia podstawowych warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne sluzace do przetwarzania danych osobowych (nowelizacja); od 18 pazdziernika,

- sposobu prowadzenia rejestru zwiazkow miedzygminnych oraz oglaszania statutow zwiazkow; od 2 listopada,

 • zdrowia, z 4 (jedno), 10 (osiem) oraz 11 (dwa) pazdziernika, w sprawie:

- nadania statutu Biuru do Spraw Substancji i Preparatow Chemicznych; od 2 listopada,

- okreslenia wzoru wniosku o ubezpieczenie w innej kasie chorych oraz wzorow zawiadomienia o objeciu ubezpieczeniem; od 2 listopada,

- sposobu nabywania szczepionek w celu wykonywania szczepien ochronnych; od 2 listopada,

- wykazu bezplatnych podstawowych swiadczen zdrowotnych lekarza stomatologa oraz podstawowych materialow stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych swiadczen; od 1 stycznia 2002 r.,

- wykazu bezplatnych dodatkowych swiadczen zdrowotnych lekarza stomatologa i materialow stomatologicznych przyslugujacych dzieciom i mlodziezy do ukonczenia 18 roku zycia oraz kobietom w ciazy i w okresie pologu, a takze okreslenia rodzaju dokumentu potwierdzajacego uprawnienia do tych swiadczen; od 1 stycznia 2002 r.,

- limitu cen dla przedmiotow ortopedycznych, srodkow pomocniczych i leczniczych srodkow technicznych, o takim samym zastosowaniu, ale roznych cenach, oraz limitu cen dla napraw przedmiotow ortopedycznych; od 1 stycznia 2002 r.,

- wykazu przedmiotow ortopedycznych, srodkow pomocniczych i leczniczych srodkow technicznych, wysokosci udzialu wlasnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, podstawowych kryteriow ich przyznawania, okresow uzytkowania, a takze przedmiotow ortopedycznych podlegajacych naprawie; od 1 stycznia 2002 r.,

- zasad i warunkow, jakim powinien odpowiadac minimalny plan zabezpieczenia ambulatoryjnego opieki zdrowotnej; od 2 listopada,

- przeprowadzania kontroli przez prezesa Urzedu Nadzoru Ubezpieczen Zdrowotnych; od 2 listopada,

- recept lekarskich (nowelizacja); od 2 listopada,

- zakresu niezbednych danych gromadzonych przez swiadczeniobiorcow, sposobu rejestrowania tych danych oraz ich udostepniania kasom chorych, prezesowi Urzedu Nadzoru Ubezpieczen Zdrowotnych, ministrowi wlasciwemu do spraw zdrowia i wojewodom, w tym takze rodzajow wykorzystywanych nosnikow informacji oraz wzorow dokumentow; od 1 stycznia 2002 r., a niektore przepisy - od 1 stycznia 2003 r.


Nr 120 z 17 pazdziernika.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 3, 11, 18, 25 (cztery) i 29 (trzy) wrzesnia oraz z 11 pazdziernika (dwa) w sprawie:

 • wymagan zasadniczych dla sprzetu elektrycznego, warunkow i trybu dokonywania oceny zgodnosci oraz sposobu oznakowania sprzetu elektrycznego; wejdzie w zycie 1 stycznia 2003 r.,
 • wymagan zasadniczych w zakresie efektywnosci energetycznej dla sprzetu chlodniczego; od 1 lipca 2002 r.,
 • warunkow dotyczacych bezpieczenstwa zabawek; od 1 stycznia 2002 r.,
 • warunkow i trybu rozliczen z bankami z tytulu przejsciowego wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredytow mieszkaniowych oraz z tytulu wykupienia ze srodkow budzetu panstwa skapitalizowanych odsetek od kredytow mieszkaniowych, w tym sposobu oprocentowania odsetek przejsciowo wykupionych; od 1 listopada, a jeden przepis od 1 stycznia 2002 r.,
 • warunkow i trybu stosowania oraz sposobu rozliczania umorzen zadluzenia z tytulu przejsciowego wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek od kredytow mieszkaniowych, a takze sposobu rozliczen z tytulu wykupienia ze srodkow budzetu panstwa odsetek skapitalizowanych od kredytow mieszkaniowych (nowelizacja); od 1 listopada,
 • zasad i trybu postepowania w sprawach rozliczania skladek, wyplaconych zasilkow z ubezpieczen chorobowego i wypadkowego, zasilkow rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych oraz kolejnosci zaliczania wplat skladek na poszczegolne fundusze (nowelizacja); od 1 listopada,
 • prowadzenia nasluchu radiowego na potrzeby Morskiej Sluzby Poszukiwania i Ratownictwa; od 1 stycznia 2002 r.,
 • ustalenia sieci autostrad, drog ekspresowych oraz drog o znaczeniu obronnym; od 1 listopada,
 • rodzin zastepczych; od 25 pazdziernika,
 • wysokosci jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu halasu; od 1 stycznia 2002 r.,
 • rozliczen z tytulu przekazywania Bankowi Gospodarstwa Krajowego srodkow na doplaty do oprocentowania kredytow udzielonych na remonty budynkow mieszkalnych oraz informacji skladanych przez ten Bank; od 1 listopada,
 • rozliczen z bankami srodkow przeznaczonych na doplaty do oprocentowania kredytow udzielonych na wlasne mieszkanie; od 1 listopada.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 11 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu dzialania ministra zdrowia; od 17 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej, dwa z 4 pazdziernika, w sprawie:

- sposobu obslugi administracyjnej i finansowej prac Rady Glownej Szkolnictwa Wyzszego i Panstwowej Komisji Akredytacyjnej oraz wysokosci wynagrodzenia ich czlonkow oraz innych swiadczen przyslugujacych ich czlonkom i recenzentom; od 1 stycznia 2002 r.,

- typow szkol i placowek, w ktorych nie tworzy sie rady pedagogicznej ze wzgledu na specyficzna organizacje pracy szkoly lub placowki; od 1 listopada,

 • obrony narodowej z 4 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedace budynkami, sluzace obronnosci panstwa oraz ich usytuowanie; od 17 listopada,
 • pracy i polityki spolecznej, z 4 i 9 pazdziernika, w sprawie:

- specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny; od 1 listopada,

- udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie dla pelnoletnich osob z rodzin zastepczych oraz osob opuszczajacych niektore typy placowek opiekunczo-wychowawczych i domow pomocy spolecznej, zaklady poprawcze, schroniska dla nieletnich i specjalne osrodki szkolno-wychowawcze; od 1 listopada,

 • sprawiedliwosci z 5 pazdziernika w sprawie osrodkow kuratorskich; od 29 pazdziernika,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 4 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow szczegolnie niebezpiecznych broni i amunicji oraz rodzajow broni odpowiadajacej celom, w ktorych moze byc wydane pozwolenie na bron; od 1 listopada,
 • spraw zagranicznych z 5 pazdziernika w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej Instytut Europy Srodkowo-Wschodniej; od 1 listopada,
 • transportu i gospodarki morskiej z 28 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm; od 1 listopada.

Obwieszczenia marszalka Sejmu - dwa z 29 wrzesnia - oraz ministra finansow z 18 wrzesnia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy:

 • o bezpieczenstwie imprez masowych,
 • o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego osobom fizycznym w prawo wlasnosci,
 • o obligacjach.

Nr 119 z 16 pazdziernika

Rozporzadzenia ministrow:

 • spraw wewnetrznych i administracji z 5 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wewnetrznych sluzb ochrony,
 • srodowiska, dwa z 28 wrzesnia, w sprawie umundurowania pracownikow:

- Sluzby Parkow Krajobrazowych oraz oznak sluzbowych dla poszczegolnych stanowisk,

- Sluzby Parkow Narodowych oraz oznak sluzbowych.

Wszystkie wejda w zycie 31 pazdziernika.


Nr 118 z 15 pazdziernika.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, trzy z 25 wrzesnia, dwa z 2 i jedno z 10 pazdziernika, w sprawie:

 • ogolnych kierunkow wspolpracy koncesjonariusza z administracja drogowa, Policja, pogotowiem ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego; wejdzie w zycie 30 pazdziernika,
 • zasad i sposobu zapewnienia oslony meteorologicznej na potrzeby Morskiej Sluzby Poszukiwania i Ratownictwa; od 1 stycznia 2002 r.,
 • zasad i sposobu wykonywania zadan poszukiwania i ratowania zycia na morzu oraz uprawnien czlonkow ochotniczych druzyn ratowniczych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • warunkow i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a takze jej zwrotu oraz trybu rozliczen z bankami z tytulu refundacji wyplaconych premii (nowelizacja); od 30 pazdziernika,
 • ustanowienia pelnomocnika rzadu do spraw Programu Odra -2006; od 15 pazdziernika,
 • okreslenia lotnisk, na ktorych moga byc wykonywane starty i ladowania statkow powietrznych w ruchu miedzynarodowym; od 30 pazdziernika.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, dwa z 10 pazdziernika, w sprawie:

 • zakresu dzialania i organizacji Urzedu do Spraw Kombatantow i Osob Represjonowanych,
 • wynagrodzenia prezesa Agencji Rezerw Materialowych; oba od 30 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej, z 24 i 25 wrzesnia, w sprawie:

- zasad i trybu przeprowadzania egzaminow eksternistycznych oraz zasad odplatnosci za ich przeprowadzenie; od 1 stycznia 2002 r.,

- przeksztalcen w Wyzszej Szkole Zawodowej Administracji Publicznej w Sulechowie; od 30 pazdziernika,

 • finansow, z 26 wrzesnia i 12 pazdziernika, w sprawie:

- okreslenia urzedow celnych, w ktorych sa dokonywane czynnosci przewidziane przepisami prawa celnego w zaleznosci od rodzaju towarow lub procedur celnych, ktorymi moga byc obejmowane towary; od 30 pazdziernika,

- przedluzenia bankom spoldzielczym terminu wydawania bonow paliwowych za drugie polrocze 2001 r. (nowelizacja); od 15 pazdziernika,

 • gospodarki z 20 wrzesnia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych; od 30 pazdziernika,
 • nauki z 26 wrzesnia w sprawie postepowania dyscyplinarnego w stosunku do mianowanych pracownikow naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • obrony narodowej z 28 wrzesnia w sprawie zasad oraz trybu zwrotu kosztow dojazdu do miejscowosci, w ktorej pelnia sluzbe zolnierze zawodowi; od 30 pazdziernika,
 • pracy i polityki spolecznej z 26 wrzesnia w sprawie podmiotow uprawnionych do zakladania i prowadzenia niepublicznych osrodkow adopcyjno-opiekunczych oraz stazu pracy i kwalifikacji wymaganych od osob zatrudnionych w publicznych i niepublicznych osrodkach adopcyjno-opiekunczych, a takze warunkow lokalowych, jakim powinny odpowiadac te osrodki; od 30 pazdziernika,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 26 i 28 wrzesnia, w sprawie:

- sposobow zwalczania i zapobiegania rozprzestrzeniania sie organizmow charakteryzujacych sie szczegolna szkodliwoscia oraz zasad wyznaczania stref porazenia i stref bezpieczenstwa w zwiazku z wystapieniem tych organizmow; od 30 pazdziernika,

- bezpieczenstwa i higieny pracy przy obsludze zwierzat gospodarskich; od 16 grudnia,

 • sprawiedliwosci z 10 pazdziernika w sprawie wysokosci zryczaltowanych wydatkow postepowania oraz wysokosci oplaty za wniesienie wniosku o wznowienie postepowania w sprawach o wykroczenia; od 17 pazdziernika,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 25 wrzesnia w sprawie zadan sluzby medycyny pracy; od 30 pazdziernika.

Wyroki Trybunalu Konstytucyjnego:


Nr 117 z 13 pazdziernika.

Jest w nim tylko rozporzadzenie ministra finansow z 7 wrzesnia w sprawie deklaracji skroconych i zgloszen celnych; wejdzie w zycie 28 pazdziernika.


Nr 116 z 12 pazdziernika.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, po jednym z 4 i 11 wrzesnia, piec z 18 i dwa z 29 wrzesnia, w sprawie:

 • warunkow i trybu udzielania kredytow i pozyczek ze srodkow Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz niektorych wymagan dotyczacych lokali i budynkow finansowanych przy udziale tych srodkow (nowelizacja); od 20 pazdziernika,
 • stawek oplat produktowych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • szczegolowej tresci warunkow emisji certyfikatow inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamknietego, ktore nie podlegaja obowiazkowi wprowadzania do publicznego obrotu; od 27 pazdziernika,
 • wyodrebnienia akcji w spolkach stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa, przeznaczonych na zaspokojenie roszczen z tytulu poreczen i gwarancji udzielonych przez Skarb Panstwa; od 27 pazdziernika,
 • zasad i trybu pokrywania naleznosci i oplat mieszkaniowych osobom spelniajacym powszechny obowiazek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz czlonkom ich rodzin; od 27 pazdziernika,
 • zawieszania pobierania cel od niektorych towarow (nowelizacja); od 27 pazdziernika,
 • trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiebiorcow i zwiazkow przedsiebiorcow w toku postepowania przed prezesem Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow; od 27 pazdziernika,
 • ustalenia granic oraz zmiany nazw i siedzib wladz niektorych gmin i miast; od 1 stycznia 2002 r.,
 • ustalenia w wojewodztwie lubelskim w powiecie ryckim granic gminy Ryki oraz gminy o statusie miasta Deblin; od 27 pazdziernika.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, trzy z 29 wrzesnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla: organow powiatu oraz organow samorzadu wojewodzkiego. Trzecie (nowe) dotyczy wynagrodzenia prezesa Agencji Rezerw Artykulow Sanitarnych; wszystkie od 27 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 26 wrzesnia w sprawie wzoru wniosku o zwrot czesci utraconych dochodow z tytulu przyslugujacych, a nie pobranych kwot podatku od nieruchomosci, ktore ulegly zniszczeniu wskutek powodzi; od 12 pazdziernika,
 • sprawiedliwosci z 27 wrzesnia w sprawie utworzenia sadow gospodarczych; od 1 listopada,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 25 wrzesnia w sprawie rodzaju i zakresu swiadczen socjalnych i bytowych, przyslugujacych strazakowi panstwowej Strazy Pozarnej oraz czlonkom jego rodziny; od 27 pazdziernika,
 • zdrowia z 21 wrzesnia w sprawie obrotu detalicznego srodkami farmaceutycznymi i materialami medycznymi poza aptekami; od 12 listopada.

Nr 115 z 11 pazdziernika

Ustawa z 18 lipca - Prawo wodne; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r., a niektore przepisy - 1 stycznia 2003 r.

Rozporzadzenia ministrow:

 • gospodarki z 28 wrzesnia w sprawie reklamacji uslug telekomunikacyjnych; od 26 pazdziernika,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, z 2 i 3 pazdziernika, w sprawie:

- okreslenia rodzaju prob, zakresu badan i sposobu prowadzenia dokumentacji przy badaniach kontrolnych wystepowania zakazen zwierzat oraz pozostalosci chemicznych, biologicznych, lekow i skazen promieniotworczych w tkankach zwierzat, miesie, srodkach spozywczych pochodzenia zwierzecego i niejadalnych surowcach zwierzecych (nowelizacja); od 26 pazdziernika,

- okreslenia wzorow oraz terminow skladania wnioskow o przyznanie limitow A i B cukru, A i B izoglukozy oraz sprawozdan z produkcji i obrotu cukrem buraczanym; od 11 pazdziernika,

 • sprawiedliwosci z 2 pazdziernika zmieniajace rozporzadzenie w sprawie taksy notarialnej; od 26 pazdziernika (tekst ujednolicony)

Nr 114 z 10 pazdziernika.

Rozporzadzenie Rady Ministrow zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nakladania grzywien w postepowaniu mandatowym; weszlo w zycie 10 pazdziernika.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 3 pazdziernika w sprawie wysokosci oplat za oglaszanie obwieszczen i ogloszen w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B"; zacznie obowiazywac 18 pazdziernika z moca od 1 stycznia 2001 r.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej z 18 wrzesnia w sprawie zasad odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za naruszenie przepisow antydopingowych; od 25 pazdziernika,
 • gospodarki z 11 wrzesnia w sprawie wymagan technicznych i eksploatacyjnych dla ruchomych publicznych sieci telefonicznych o strukturze komorkowej NMT-450; od 25 pazdziernika,
 • kultury i dziedzictwa narodowego z 19 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad i trybu zaliczania bibliotek do bibliotek naukowych oraz ustalania ich wykazu; od 25 pazdziernika,
 • pracy i polityki spolecznej z 18 wrzesnia w sprawie wywiadu srodowiskowego (rodzinnego) oraz rodzaju dokumentow wymaganych do przyznania renty socjalnej; od 25 pazdziernika,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, jedno z 18 i dwa z 20 wrzesnia, w sprawie:

- zwalczania organizmow szkodliwych,

- szczegolowych wymagan dla jednostki organizacyjnej prowadzacej szkolenia w zakresie wykonywania zabiegow srodkami ochrony roslin,

- zasad ustalania wysokosci jednorazowego odszkodowania z tytulu wypadku przy pracy rolniczej i chorob zawodowych oraz zasilku chorobowego (nowelizacja); wszystkie od 25 pazdziernika,

 • sprawiedliwosci, dwa z 14 wrzesnia w sprawie:

- podmiotow wlasciwych do ustalania wysokosci szkod, zawierania ugod oraz podejmowania innych decyzji dotyczacych szkod wyrzadzonych przez funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej,

- zasad i trybu postepowania dyscyplinarnego w stosunku do radcow prawnych i aplikantow radcowskich (nowelizacja); oba od 25 pazdziernika,

 • spraw wewnetrznych i administracji, trzy z 19 wrzesnia, w sprawie:

- zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektorymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej; od 25 pazdziernika,

- ceremonialu skladania slubowania przez strazakow Panstwowej Strazy Pozarnej, od 8 listopada,

- swiadectw sluzby i opinii o sluzbie strazakow Panstwowej Strazy Pozarnej; od 8 listopada.


Nr 113 z 9 pazdziernika.

Ustawa:

 • z 25 lipca o Panstwowym Ratownictwie Medycznym; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r., a niektore przepisy - 1 stycznia 2003 r.,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych; od 10 stycznia 2002 r., a niektore przepisy - 10 pazdziernika 2002 r.,
 • z 26 lipca o nabywaniu przez uzytkownikow wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci; od 24 pazdziernika biezacego roku.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 21 wrzesnia w sprawie okreslenia wzoru rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania danych z rejestru generalnemu inspektorowi informacji finansowej; od 24 pazdziernika,
 • gospodarki z 18 wrzesnia w sprawie warunkow technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe przeznaczone do magazynowania materialow cieklych zapalnych; od 24 pazdziernika,
 • nauki z 21 wrzesnia w sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen dorobku naukowego i technicznego pracownikow naukowych zatrudnionych w jednostkach badawczo-rozwojowych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • obrony narodowej z 26 wrzesnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wyrobow, ktore moga byc nabywane bez certyfikatu; od 24 pazdziernika, a niektore przepisy - 1 stycznia 2002 r.,
 • sprawiedliwosci z 25 wrzesnia w sprawie okreslenia regulaminu organizacji i dzialania stalych polubownych sadow konsumenckich; od 24 pazdziernika.

Nr 112 z 8 pazdziernika.

Ustawa z wrzesnia o dostepie do informacji publicznej; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r., a niektore przepisy w pozniejszych terminach: 2 stycznia 2004 r.; 2 lipca 2003 r.; 2 stycznia 2005 r.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow, dwa z 25 i jedno z 26 wrzesnia, w sprawie:

- wyjasnien do regul pochodzenia towarow; od 23 pazdziernika,

- okreslenia wzorow rocznego obliczenia podatku oraz zeznania podatkowego obowiazujacych w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych; od 23 pazdziernika,

- wykonania niektorych przepisow ustawy o partiach politycznych; od 23 pazdziernika,

 • gospodarki z 20 wrzesnia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w hutach zelaza; od 9 stycznia 2002 r.,
 • obrony narodowej z 26 wrzesnia w sprawie udzielania pomocy i asystowania komornikowi przez Zandarmerie Wojskowa lub wojskowe organy porzadkowe przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych; od 23 pazdziernika,
 • rolnictwa i rozwoju wsi z 26 wrzesnia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy przetworstwie ziemniakow; od 9 kwietnia 2002 r.,
 • sprawiedliwosci z 18 wrzesnia w sprawie zakresu i trybu wspoldzialania zakladow poprawczych i schronisk dla nieletnich z policja w wypadku zagrozenia bezpieczenstwa tych placowek; od 23 pazdziernika,
 • srodowiska z 27 wrzesnia w sprawie katalogu odpadow; od 1 stycznia 2002 r.

Nr 111 z 7 pazdziernika.

Ustawy:

 • z 19 lipca o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyzszym; wejdzie w zycie 21 pazdziernika,
 • z 23 sierpnia o zmianie ustawy o systemie oswiaty, ustawy - Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektorych innych ustaw; od 21 pazdziernika, z tym ze niektore przepisy zaczna obowiazywac pozniej: 1 stycznia 2002 r., 1 czerwca 2003 r., 1 wrzesnia 2002 r., a niektore wczesniej, tj. 6 pazdziernika 2001 r. z moca od 1 wrzesnia 2001 r.,
 • z 23 sierpnia o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw; od 7 stycznia 2002 r., z tym ze niektore przepisy w nastepujacych terminach: 1 stycznia 2002 r., 1 stycznia 2003 r. oraz z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w Unii Europejskiej,
 • z 24 sierpnia o restrukturyzacji hutnictwa zelaza i stali; od 21 pazdziernika, a niektore przepisy - 1 stycznia 2002 r.,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektorych innych ustaw; od 6 listopada, a niektore przepisy - 1 stycznia 2002 r.

Nr 110 z 5 pazdziernika.

Ustawy:

 • z 21 czerwca o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektorych towarow tekstylnych i odziezowych; wejdzie w zycie 6 listopada,
 • z 6 lipca o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych; od 6 kwietnia 2002 r.,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gornicze; od 1 stycznia 2001 r., a jeden przepis 20 pazdziernika tego roku.

Wyrok Trybunalu Konstytucyjnego z 10 wrzesnia (K. 8/2001) dotyczacy ustawy o statystyce publicznej.

Obwieszczenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 19 wrzesnia w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o autostradach platnych.


Nr 109 z 4 pazdziernika.

Obwieszczenia Panstwowej Komisji Wyborczej, dwa z 26 wrzesnia:

 • o wynikach wyborow do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 23 wrzesnia 2001 r.,
 • o wynikach wyborow do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych 23 wrzesnia 2001 r.

Nr 108 z 3 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi, z 14 sierpnia oraz 10 wrzesnia, w sprawie:

 • rejestracji odmian i udzielania ochrony wylacznego prawa do odmiany oraz wytwarzania i kontroli materialu siewnego,
 • obowiazku stosowania Polskich Norm (nowelizacja); oba wejda w zycie 18 pazdziernika.

Nr 107 z 1 pazdziernika.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, dwanascie z 21 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej: w Kamiennej Gorze; katowickiej; "Kostrzynski-Slubickiej"; w Krakowie; legnickiej; lodzkiej; w Mielcu; slupskiej; "Starachowice"; tarnobrzeskiej; walbrzyskiej; warminsko-mazurskiej; trzynaste, tez z 21 sierpnia, zmienia rozporzadzenie o polaczeniu dwoch Specjalnych Stref Ekonomicznych "Tczew" i "Tarnowiec" w jedna pod nazwa "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna"; wszystkie zaczna obowiazywac 16 pazdziernika.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 20 wrzesnia w sprawie wyborow przedterminowych do Rady Gminy Oporow; weszlo w zycie 4 pazdziernika.

Rozporzadzenia ministra edukacji narodowej, dwa z 26 wrzesnia, w sprawie:

 • warunkow wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen zwiazanych z praca dla pracownikow uczelni panstwowych; od 1 pazdziernika,
 • warunkow wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen zwiazanych z praca dla pracownikow zatrudnionych w panstwowej uczelni zawodowej; od 1 pazdziernika.


MONITOR POLSKI

Nr 38 z 31 pazdziernika

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu, dwie z 23 i dwie z 26 pazdziernika:

- w rocznice smierci ks. Jerzego Popieluszki,

- w sprawie wyboru Trybunalu Stanu,

- w sprawie wotum zaufania dla Rady Ministrow,

- w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu; weszlo w zycie 31 pazdziernika,

 • uchwaly Senatu, dwie z 24 pazdziernika, w sprawie:

- wyboru Jolanty Dobielak, Ryszarda Jarzembowskiego i Kazimierza Kutza na wicemarszalkow Senatu,

- zmiany Regulaminu Senatu; weszlo w zycie 24 pazdziernika.

 • postanowienia prezydenta RP:

- z lipca i sierpnia o nadaniu orderow i odznaczen,

- z 19 pazdziernika o pozbawieniu Stanislawa Supruniuka Krzyza Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski,

 • zarzadzenia:

- prezesa Rady Ministrow nr 127 z 25 pazdziernika w sprawie utworzenia Stalego Zespolu Rady Ministrow; od 25 pazdziernika,

- ministra spraw wewnetrznych i administracji z 17 pazdziernika uchylajace zarzadzenie w sprawie powolania likwidatora bylej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej; od 31 pazdziernika,

 • obwieszczenia:

- ministra finansow z 26 pazdziernika w sprawie stawki odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych,

- prezesa GUS z 24 pazdziernika w sprawie przecietnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze dzialania powiatowych urzedow pracy,

 • komunikat prezesa GUS z 19 pazdziernika w sprawie sredniej ceny sprzedazy drewna, obliczonej wedlug sredniej ceny drewna uzyskanej przez nadlesnictwa za pierwsze trzy kwartaly 2001 r.

Nr 37 z 23 pazdziernika

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu, cztery z 19 pazdziernika, w sprawie:

- wyboru posla Marka Borowskiego na marszalka Sejmu,

- ustalenia liczby wicemarszalkow na czterech,

- wyboru poslow: Andrzeja Leppera, Tomasza Nalecza, Donalda Tuska, Janusza Wojciechowskiego na wicemarszalkow Sejmu,

- zmiany Regulaminu Sejmu; weszla w zycie 23 pazdziernika,

 • uchwala Senatu z 20 pazdziernika o wyborze posla Longina Pastusiaka na marszalka Senatu,
 • postanowienia prezydenta RP:

- z 9, 11 i 12 (trzy) pazdziernika w sprawie mianowania na ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej: Ryszarda Schnepfa w Republice Kostaryki, Leszka Hensla w Bosni i Hercegowinie, Jacka Chodorowicza w Syryjskiej Republice Arabskiej oraz odwolania z tego stanowiska: Macieja Szymanskiego w Bosni i Hercegowinie, Eugeniusza Noworyte w Republice Paragwaju,

- siedem z 10 pazdziernika o odwolaniu Ryszarda Kokoszynskiego ze stanowiska wiceprezesa NBP oraz nastepujacych czlonkow Zarzadu NBP: Ewy Popowskiej, Krzysztofa Majczuka, Waldemara Szostaka i powolaniu Andrzeja Stanislawa Bratkowskiego na stanowisko wiceprezesa NBP, a na czlonkow Zarzadu NBP: Jozefa Soboty, Joanny Wielgorskiej-Leszczynskiej,

- z 18 pazdziernika o przedluzeniu okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego w Bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii; weszlo w zycie 23 pazdziernika,

- z 19 pazdziernika o przyjeciu dymisji Rady Ministrow,

- z 19 pazdziernika o powolaniu Leszka Millera na urzad prezesa Rady Ministrow,

- z 19 pazdziernika o powolaniu Leszka Millera - prezesa Rady Ministrow na urzad przewodniczacego Komitetu Integracji Europejskiej,

- z 19 pazdziernika o powolaniu w sklad Rady Ministrow: Marka Belki - wiceprezesa Rady Ministrow i ministra finansow; Jaroslawa Kalinowskiego - wiceprezesa Rady Ministrow oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi; Marka Pola - wiceprezesa Rady Ministrow, ministra infrastruktury; Andrzeja Celinskiego - ministra kultury; Wlodzimierza Cimoszewicza - ministra spraw zagranicznych; Jerzego Hausnera - ministra pracy i polityki spolecznej; Krzysztofa Janika - ministra spraw wewnetrznych i administracji; Wieslawa Kaczmarka - ministra Skarbu Panstwa; Michala Kleibera - ministra nauki; Mariusza Lapinskiego - ministra zdrowia; Krystyny Lybackiej - ministra edukacji narodowej i sportu; Jacka Piechoty - ministra gospodarki; Barbary Piwnik - ministra sprawiedliwosci; Jerzego Szmajdzinskiego - ministra obrony narodowej; Stanislawa Zelichowskiego - ministra srodowiska,

- z 12 i 20 lipca o nadaniu orderow i odznaczen,

 • zarzadzenie prezesa NBP z 11 pazdziernika w sprawie ustalenia wzorow, stopu, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 2 zl i 10 zl oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu; weszlo w zycie 23 pazdziernika, a monety wejda do obiegu 7 listopada,
 • obwieszczenie prezesa GUS z 17 pazdziernika w sprawie szacunkow wartosci produktu krajowego brutto na jednego mieszkanca w latach 1998-1999.

Nr 36 z 19 pazdziernika.

Na jego tresc skladaja sie:

 • zarzadzenie marszalka Senatu z 17 pazdziernika w sprawie ustalenia wzorow legitymacji senatorskich,
 • postanowienia prezydenta RP, z 5, 20, 21 i 30 lipca, o nadaniu odznaczen i orderow.

Nr 36 z 19 pazdziernika

Na jego tresc skladaja sie:

 • zarzadzenie marszalka Senatu z 17 pazdziernika w sprawie ustalenia wzorow legitymacji senatorskich,
 • postanowienia prezydenta RP, z 5, 20, 21 i 30 lipca, o nadaniu odznaczen i orderow.

Nr 35 z 18 pazdziernika

Na jego tresc skladaja sie:

 • zarzadzenie marszalka Sejmu z 28 wrzesnia w sprawie ustalenia wzoru legitymacji sluzbowej pracownikow Panstwowej Inspekcji Pracy wykonujacych lub nadzorujacych czynnosci kontrolne; weszlo w zycie 18 pazdziernika,
 • uchwaly:

- Zgromadzenia Ogolnego Sedziow Trybunalu Konstytucyjnego z 5 wrzesnia w sprawie zmiany regulaminu Trybunalu Konstytucyjnego; od 1 pazdziernika,

- Zarzadu Narodowego Banku Polskiego z 28 wrzesnia zmieniajaca uchwale w sprawie Zarzadu NBP; od 18 pazdziernika,

 • obwieszczenia:

- ministra spraw wewnetrznych i administracji z 4 pazdziernika w sprawie wykazu jednostek samorzadu terytorialnego, ktore zostaly czlonkami miedzynarodowych zrzeszen spolecznosci lokalnych i regionalnych,

- prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 9 pazdziernika o podaniu do publicznej wiadomosci prawomocnego orzeczenia Sadu stwierdzajacego niezgodnosc z prawda oswiadczenia osoby lustrowanej,

- prezesa GUS, z 12 i 15 pazdziernika, w sprawie: przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze przedsiebiorstw w III kwartale 2001 r. (wynioslo 2207,32 zl); wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem w III kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartalu 1995 r.,

 • komunikaty prezesa GUS, z 12 i trzy z 15 pazdziernika, w sprawie:

- sredniej ceny skupu zyta za okres pierwszych trzech kwartalow 2001 r.,

- wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych ogolem w III kwartale 2001 r.,

- wskaznika cen towarow i uslug konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartalow 2001 r.,

- wskaznika cen towarow niezywnosciowych trwalego uzytku w III kwartale 2001 r.

Aktualne i poprzednie wysokosci wskaznikow podajemy w dziale "Wskazniki GUS".


Nr 34 z 16 pazdziernika.

Na jego tresc skladaja sie:

 • zarzadzenie marszalka Sejmu z 18 wrzesnia w sprawie ustalenia siedzib i zakresu wlasciwosci terytorialnej okregowych inspektoratow pracy; weszlo w zycie z dniem podpisania, tj. 18 wrzesnia,
 • postanowienia prezydenta RP:

- piec: z 19 czerwca, dwa z 21 lipca, z 4 i 21 wrzesnia o powolaniu na stanowisko sedziego,

- z 10 sierpnia o nadaniu orderu,

- dwa z 20 sierpnia o nadaniu tytulu naukowego profesora,

- z 28 i 29 wrzesnia oraz 4 pazdziernika o odwolaniu ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej: Jerzego Bahra w Turkmenistanie oraz powolaniu na to stanowisko: Marka Ziolkowskiego w Turkmenistanie i Hanny Suchockiej przy Stolicy Apostolskiej,

- z 4 pazdziernika o desygnowaniu Leszka Millera na prezesa Rady Ministrow,

 • uchwala Rady Polityki Pienieznej z 26 wrzesnia w sprawie zalozen polityki pienieznej na rok 2002; wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r.,
 • zarzadzenia prezesa Rady Ministrow nr 99 i 100, oba z 10 pazdziernika, w sprawie:

- zasad i trybu postepowania z materialami archiwalnymi i inna dokumentacja w Urzedzie Ochrony Panstwa; wejdzie w zycie 31 pazdziernika, - utraty mocy obowiazujacej niektorych zarzadzen prezesa Rady Ministrow, ogloszonych w Dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski"; od 16 pazdziernika,


Nr 33 z 4 pazdziernika.

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP:

- dwa z 14, jedno z 17 i dwa z 27 wrzesnia o odwolaniu ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej: Slawomira Dabrowy w Federalnej Republice Jugoslawii; Stanislawa Cieniucha w Republice Libanskiej; Stefana Frankiewicza przy Stolicy Apostolskiej, oraz powolaniu na to stanowisko: Tadeusza Diema w Republice Federalnej Jugoslawii; Krzysztofa Majki w Republice Indii; Krzysztofa Sliwinskiego w Krolestwie Lesotho; Andrzeja Ananicza w Republice Turcji; Marka Prawde w Krolestwie Szwecji,

- dwa z 28 wrzesnia o zwolaniu pierwszego posiedzenia Sejmu na 19 pazdziernika, a posiedzenia Senatu na 20 pazdziernika,

- z 26, 28, 29 czerwca oraz 12 lipca o nadaniu orderow i odznaczen,

 • uchwala Rady Ministrow nr 125 z 4 wrzesnia zmieniajaca uchwale - Regulamin pracy Rady Ministrow; wejdzie w zycie 5 listopada,
 • obwieszczenie prezesa GUS z 26 wrzesnia w sprawie przecietnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze dzialania powiatowych urzedow pracy.

Nr 32 z 28 wrzesnia.

Na jego tresc skladaja sie:

 • oswiadczenie Sejmu z 18 wrzesnia w zwiazku z atakiem terrorystycznym, ktory nastapil 11 wrzesnia 2001 r. na terytorium Stanow Zjednoczonych Ameryki,
 • zarzadzenie marszalka Sejmu z 21 wrzesnia w sprawie okreslenia wzoru legitymacji poselskiej; wejdzie w zycie z dniem rozpoczecia IV kadencji,
 • postanowienia prezydenta RP:

- z 27 wrzesnia o uzyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w skladzie Sil Organizacji Traktatu Polnocnoatlantyckiego w bylej Jugoslowianskiej Republice Macedonii; weszlo w zycie 28 wrzesnia,

- z 12 lipca o nadaniu odznaczen,

 • zarzadzenie prezesa Narodowego Banku Polskiego z 14 wrzesnia w sprawie ustalenia wzoru, stopu, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 100 zl oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu; weszlo w zycie 28 wrzesnia,
 • obwieszczenie ministra finansow z 21 wrzesnia w sprawie ogloszenia kwot i relacji, o ktorych mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Nr 31 z 20 wrzesnia.

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP:

- dwa z 6 i trzy z 12 wrzesnia w sprawie odwolania ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej: Ryszarda Czarnego z Krolestwa Szwecji, i mianowania na te stanowiska: Wojciecha Kaluze w Koreanskiej Republice Ludowo-Demokratycznej oraz Grzegorza Dziemidowicza w Republice Greckiej. Ponadto ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego - stalego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy OECD w Paryzu zostal odwolany Jan Woroniecki, a mianowany - Jan Bielawski,

- dziewiec z 22, 26, 27 i 28 czerwca oraz 1 lipca o nadaniu orderow i odznaczen,

 • uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej, trzy z 10 i dwie z 17 wrzesnia, dotyczace wyborow do Sejmu i Senatu 23 wrzesnia, a konkretnie:

- trybu i sposobu wykonywania przez okregowe komisje wyborcze zadan zwiazanych z ustalaniem wynikow glosowania i wynikow wyborow,

- sporzadzania i trybu przekazania kart do glosowania dla obwodow glosowania utworzonych za granica,

- sporzadzania i trybu przekazania kart do glosowania dla obwodow glosowania utworzonych na polskich statkach morskich,

- zmiany wytycznych Panstwowej Komisji Wyborczej z 22 sierpnia dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczacych zadan i trybu pracy w przygotowaniu i przeprowadzeniu glosowania,

- zasad i trybu przekazywania wlasciwym okregowym komisjom wyborczym wynikow i protokolow glosowania z obwodow glosowania utworzonych za granica i na polskich statkach morskich; wszystkie weszly w zycie z dniem podjecia.


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent RP podpisal siedem nastepujacych ustaw:

 • z 23 sierpnia o organizowaniu zadan na rzecz obronnosci panstwa realizowanych przez przedsiebiorcow,
 • z 23 sierpnia o ratyfikacji umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Mongolia o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie 19 pazdziernika 1998 r.,
 • z 24 sierpnia o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 24 sierpnia o doplatach do oprocentowania kredytow udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielegniarkom, poloznym i technikom medycznym oraz umarzaniu tych kredytow,
 • z 24 sierpnia o zmianie ustawy o Inspekcji Sanitarnej oraz niektorych ustaw,
 • z 24 sierpnia o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela,
 • z 24 sierpnia o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne.

Musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


Prezydent RP podpisal 2 pazdziernika cztery nastepujace ustawy, wszystkie z 6 wrzesnia:

 • o transporcie drogowym,
 • o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw,
 • o dostepie do informacji publicznej,
 • o zmianie ustawy o Trybunale Stanu.

Wszystkie musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


Prezydent RP podpisal dwadziescia nastepujacych ustaw:

 • z 27 lipca o wyrobach medycznych,
 • z 27 lipca o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy - Prawo lowieckie,
 • z 27 lipca o ochronie baz danych,
 • z 27 lipca o sluzbie zagranicznej,
 • z 6 wrzesnia o regulacji rynku mleka i przetworow mlecznych,
 • z 6 wrzesnia o terminach zaplaty w obrocie gospodarczym,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektorych innych ustaw,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektorych innych ustaw,
 • z 6 wrzesnia o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o rezerwach panstwowych oraz zapasach obowiazkowych paliw,
 • z 6 wrzesnia o rybolowstwie morskim,
 • z 6 wrzesnia o chorobach zakaznych i zakazeniach,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych,
 • z 6 wrzesnia o zmianie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne,
 • z 6 wrzesnia o towarach paczkowanych,
 • z 6 wrzesnia - Prawo farmaceutyczne,
 • z 6 wrzesnia - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo farmaceutyczne, ustawe o wyrobach medycznych oraz ustawe o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych.

Wszystkie musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


SENAT ROZPATRZYL


SEJM UCHWALIL


W SKROCIE

DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Odmowa stypendium naukowego

Na odmowe przyznania stypendium naukowego student moze wniesc skarge do Naczelnego Sadu Administracyjnego. Tak uznal Sad Najwyzszy w wyroku z 5 stycznia 2001 r. Wyjasnil, ze rozstrzygniecie organu szkoly wyzszej o stypendium jest decyzja administracyjna.

Werdykt ten dotyczy stypendium za wyniki w nauce, zwanego potocznie naukowym, przyznawanego w ramach pomocy materialnej dla studentow na podstawie ustawy z 12 wrzesnia o szkolnictwie wyzszym (Dz. U. nr 65, poz. 385 ze zm.). W sprawie, ktorej dotyczy wyrok, prodziekan wydzialu odmowil przyznania stypendium z powodu nieprzedlozenia przez studenta indeksu w dziekanacie wydzialu do 30 wrzesnia (sygn. III RN 45/00).

WYPOWIEDZENIE PRACY

Obowiazek ponadzakladowej konsultacji

O zamiarze wypowiedzenia umowy o prace zawartej na czas nie okreslony firma musi zawiadomic organizacje zwiazkowa. W razie nieuwzglednienia jej zastrzezen ma obowiazek przedstawienia sprawy ogolnokrajowej organizacji zwiazkowej.

W wyroku z 4 kwietnia 2000 r. Sad Najwyzszy stwierdzil, ze obowiazek ponadzakladowej konsultacji obciaza firmy takze w razie zgloszenia zastrzezen przez zakladowa organizacje bedaca czlonkiem krajowej federacji zwiazkow zawodowych (sygn. I PKN 566/99)

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Mieszkania kupione z lokatorami

Dzis (30 pazdziernika) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy polaczone wnioski rzecznika praw obywatelskich i Rady Miasta Zdunska Wola, w ktorych zakwestionowany zostal przepis zobowiazujacy wlascicieli mieszkan zakladowych kupionych wraz z lokatorami do przeniesienia na nich wlasnosci mieszkania po cenie zakupu.

R.p.o. kwestionuje zwiazek zaskarzonego przepisu z caloscia ustawy omawiajacej zasady przekazywania zakladowych budynkow mieszkalnych przez przedsiebiorstwa panstwowe, podkresla trudnosci z okresleniem rzeczywistego zakresu jego stosowania, a przede wszystkim zarzuca mu, ze "w sposob niezwykle gleboki" ingeruje w prawo wlasnosci i wylacza mozliwosc rozporzadzania lokalem przez jego wlasciciela. Rzecznik uwaza, ze zamierzony przez ustawodawce cel, jakim jest przyznanie prawa do roszczen osobom, ktore w przeszlosci przyczynily sie do wytworzenia prywatyzowanego majatku panstwowego, powinien byc osiagniety w sposob najmniej dotkliwy dla obecnych wlascicieli. Chodzi przede wszystkim o cene przeniesienia wlasnosci mieszkania, ktora nie powinna narazac wlascicieli na straty, oraz o ustanowienie rygorystycznego terminu wnoszenia roszczen.

Rada Miasta Zdunska Wola dodala do tych argumentow zarzut naruszenia praw nabytych osob, ktore kupily mieszkania zakladowe przed dniem wejscia w zycie zakwestionowanego przepisu. Gdy takim nabywca jest gmina, zaskarzony przepis pozbawia ja wplywow z tytulu sprzedazy mieszkan, ktore sa obecnie mieniem komunalnym.

Argumentacje obu wnioskow wzmacnia pisemne stanowisko prokuratora generalnego. Uwaza on, ze chroniac jedna wartosc konstytucyjna kosztem innej, zaskarzony przepis narusza zasade proporcjonalnosci. Dla ochrony zasady sprawiedliwosci spolecznej wystarczyloby zobowiazanie wlascicieli do przeniesienia wlasnosci mieszkan na lokatorow. Ustawowe okreslenie warunkow, na jakich wlasciciele maja sie wyzbyc wlasnosci, jest nadmiernym ograniczeniem ich praw - uwaza prokurator generalny.

PROCEDURA

Sad polski czy zagraniczny

W sprawie, w ktorej strony sa zwiazane umowa o jurysdykcji sadu panstwa obcego, sad polski nie jest wladny przed doreczeniem pozwu stwierdzic braku jurysdykcji krajowej - stwierdza uchwala Sadu Najwyzszego z 23 sierpnia 2001 r.

Jest ona odpowiedzia na pytanie prawne: czy ograniczenie przewidziane w art. 1105 § 3 k.p.c. stosuje sie rowniez przed doreczeniem odpisu pozwu? Przepis ten nakazuje sadowi brac pod rozwage umowe o jurysdykcji sadow panstwa obcego, tj. o wyznaczeniu przez strony jako sadu wlasciwego do rozpatrzenia ewentualnych sporow powstalych na tle danej umowy sadu zagranicznego (co w niektorych sytuacjach jest dopuszczalne), oraz umowe o zagraniczny sad polubowny tylko na zarzut strony zgloszony i nalezycie uzasadniony przed wdaniem sie w spor co do istoty sprawy (sygn. III CZP 43/01).

ALKOHOLIZM

Trudnosci z odwykiem

Narastaja trudnosci w wykonywaniu orzeczen sadowych o obowiazku poddania sie leczeniu odwykowemu uzaleznionych od alkoholu. Opuszczaja one samowolnie oddzialy odwykowe, nie zabezpieczone odpowiednio z braku srodkow. Czesc szpitali odmawia przyjecia ludzi znajdujacych sie pod wplywem alkoholu, wymaga 14-dniowej abstynencji lub wziecia udzialu w co najmniej dwoch spotkaniach tzw. grupy wstepnej. Pacjenci bywaja wypisywani na wlasna prosbe i z powodu niezachowania abstynencji. Szpitale ustalaja limity przyjec osob zobowiazanych do leczenia. Rzecznik praw obywatelskich pisze do ministra zdrowia, ze powoduje to poczucie bezkarnosci u zobowiazanych do poddania sie leczeniu oraz zagrozenie i bezsilnosc ich rodzin. Powolujac sie na ustawe antyalkoholowa, zwraca sie o podjecie dzialan, ktore pozwola zmniejszyc istniejace trudnosci.

PROTESTY WYBORCZE

Polowa juz rozpoznana

Sad Najwyzszy rozpoznal juz 52 protesty wyborcze. Wszystkie pozostawil bez dalszego biegu. Najczestsza przyczyna podejmowania takiej decyzji bylo niezachowanie przez protestujacych wymaganych przez ordynacje wyborcza terminow. Do SN trafilo 113 protestow wyborczych. Na podjecie uchwaly o waznosci wyborow SN ma jeszcze miesiac. Do tej pory musi rozpoznac wszystkie sprawy.

Dyzur telefoniczny w redakcji

Urlopy macierzynskie i wychowawcze oraz zasilki macierzynskie, rodzinne i wychowawcze

W poniedzialek, 29 pazdziernika, od godz. 10 do 12 pod warszawskim numerem telefonu 628-59-83 czytelnicy beda mogli zasiegnac porad na temat urlopow macierzynskich i wychowawczych oraz zasilkow macierzynskich, wychowawczych i rodzinnych. Watpliwosci wyjasnia: ANNA HINTZ, dyrektor w Glownym Inspektoracie Pracy, oraz KRYSTYNA TYMOREK, radca prawny w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej.

Pytania mozna rowniez kierowac na warszawski numer faksu: 653-00-07.

ENERGETYKA

Kryteria rynku konkurencyjnego

W Ministerstwie Gospodarki opracowano i przekazano do uzgodnien miedzyresortowych i spolecznych nowy projekt ustawy - Prawo energetyczne. Zawiadamiajac o tym rzecznika praw obywatelskich, podsekretarz stanu informuje, iz zgodnie z sugestiami rzecznika projekt uzupelniono o przepisy, okreslajace, jaki rynek mozna uznac za konkurencyjny. Jak rowniez o kryteria, jakimi powinien kierowac sie prezes Urzedu Regulacji Energetyki, zwalniajac przedsiebiorstwa energetyczne z obowiazku przedkladania taryf do zatwierdzenia, o ile przedsiebiorstwa te dzialaja na rynku konkurencyjnym. Sformulowano tez zasady przeprowadzania kontroli w przedsiebiorstwach zobowiazanych do utrzymywania zapasow paliw oraz ustalania cen wegla brunatnego.

UMOWA NA CZAS OKRESLONY

Bez wiedzy pracodawcy

Fakt, ze pracodawca nie wypowiada sie w kwestii dalszego trwania umowy o prace zawartej na czas okreslony po jej rozwiazaniu, nie moze byc traktowany jako wola kontynuowania zatrudnienia. Koniecznym warunkiem uznania, ze po rozwiazaniu umowy terminowej doszlo do nawiazania nowego stosunku pracy, jest ustalenie, ze pracodawca mial zamiar zatrudnic bylego pracownika na okreslonym stanowisku. Wykonywanie przez bylego pracownika w ciagu kilku dni czynnosci pracowniczych bez wiedzy pracodawcy nie swiadczy o zgodnym zamiarze nawiazania umowy o prace. Takie wyjasnienia zawarl Sad Najwyzszy w wyroku z 11 kwietnia 2000 r. Dodajmy, ze umowa o prace na czas okreslony rozwiazuje sie z momentem uplywu terminu, na jaki ja zawarto (sygn. I PKN 575/99).

SADY

Koszty korespondencji

Ministerstwo Sprawiedliwosci zgodzilo sie z rzecznikiem praw obywatelskich, ze nie ma szczegolowych przepisow dotyczacych zasad i trybu pobierania zaliczek oraz rozliczania wplat na pokrycie kosztow doreczania przez poczte korespondencji w postepowaniu cywilnym. Wprawdzie podstawy prawnej mozna by upatrywac w ustawie o kosztach sadowych w sprawach cywilnych, ale w praktyce nalezaloby rozwazyc zmiane obowiazujacych unormowan. Departament Sadow i Notariatu MS, ktory wystapil w tej sprawie z pismami do prezesow sadow, reprezentuje poglad, ze koszty korespondencji sadowej powinny byc w kazdym wypadku uwzgledniane w orzeczeniu konczacym sprawe i rozliczane zgodnie z zasadami obowiazujacymi przy zwrocie kosztow procesu.

SKUP

Cena zyta za pierwsze trzy kwartaly

Srednia cena skupu zyta za pierwsze trzy kwartaly 2001 r. wyniosla:

 • 37,19 zl za kwintal (wyliczenie na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym).

Na podstawie tej kwoty wylicza sie podatek rolny od jednego hektara przeliczeniowego. Za rok podatkowy wynosi on rownowartosc pieniezna 2,5 kwintala zyta.

Komunikat prezesa GUS na ten temat, z 12 pazdziernika tego roku, jest ogloszony w M. P. nr 35 z 8 pazdziernika, pod poz. 573.

GUS WYLICZYL

Wskazniki cen

Ceny towarow i uslug konsumpcyjnych:

 • ogolem w III kwartale 2001 r. w stosunku do IV kwartalu 1995 r. byly wyzsze o 80,9 proc. (na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy o zrekompensowaniu okresowego niepodwyzszania plac w sferze budzetowej oraz utraty niektorych wzrostow lub dodatkow do emerytur i rent),
 • ogolem w III kwartale 2001 r. w stosunku do II kwartalu 2001 r. obnizyly sie o 0,1 proc. (art. 25 ust. 8 ustawy o emeryturach i rentach z FUS),
 • w okresie I-III kwartal 2001 r. w stosunku do I-III kwartalu 2000 r. wzrosly o 6,1 proc. (art. 20 ust. 3 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych).

Dynamika cen towarow niezywnosciowych trwalego uzytku:

 • w III kwartale 2001 r. w stosunku do II kwartalu 2001 r. wyniosla 0,0 proc. (art. 17 ust. 2 ustawy o podatku od spadkow i darowizn).

Dane te podal prezes GUS w obwieszczeniu i trzech komunikatach opublikowanych w M. P. nr 35 z 18 pazdziernika, poz. 572 oraz 574-576.

SKARGA KONSTYTUCYJNA

Zakwestionowana waloryzacja emerytur i rent z 1998 r.

Na dzis (22 pazdziernika) wyznaczono termin rozpatrzenia przez Trybunal Konstytucyjny skargi Tomasza W. na przepisy ustawy budzetowej na 1998 r. odnoszace sie do waloryzacji emerytur i rent oraz na przepisy ustawy z 1996 r. ustalajace mechanizm waloryzacyjny.

Tomasz W. twierdzi w swojej skardze konstytucyjnej, ze choc ustawa zasadnicza zapewnia waloryzacje swiadczen stanowiacych zabezpieczenie spoleczne, to przepisy ustawy z 1996 r. o waloryzacji emerytur i rent nie gwarantuja utrzymania realnej wartosci tych swiadczen w stosunku do procesow inflacyjnych. Kwestionuje przy tym wskaznik waloryzacyjny 105,25 proc. z ustawy budzetowej na 1998 r., ktory, jego zdaniem, nie zapewnia utrzymania realnej wartosci emerytur i rent. Uwaza, ze przyjety mechanizm waloryzacyjny umozliwia - przez ewentualne zanizanie planowanego wskaznika wzrostu cen towarow i uslug - ustalanie nizszej, niz nalezaloby, podwyzki swiadczen, ktora nie przywraca ich realnej wartosci. Wprawdzie w kolejnym roku nastepuje wyrownanie strat, ale kwota wyrownania nie podlega juz waloryzacji w nastepnych latach. Na takiej podstawie organa rentowe niesprawiedliwie wyliczaja swiadczenia, a sady ich decyzje podtrzymuja - stwierdza autor skargi. Uwaza, ze jest to niezgodne z idea panstwa prawa urzeczywistniajacego zasady sprawiedliwosci spolecznej.

Oba zaskarzone przez Tomasza W. przepisy juz nie obowiazuja, na co zwrocil uwage w pisemnym stanowisku prokurator generalny. Jego zdaniem skarzacy nie uzasadnil prawnie twierdzenia o sprzecznosci zakwestionowanego przepisu ustawy budzetowej z konstytucja. Wedlug prokuratora ksztaltowanie prawa do zabezpieczenia spolecznego ma przynajmniej czesciowo charakter uznaniowy, bo ustawodawca musi uwzgledniac w ustawie budzetowej stan finansow panstwa.

PROTESTY WYBORCZE

Pytanie o zdanie

Sad Najwyzszy zwrocil sie do Panstwowej Komisji Wyborczej o ustosunkowanie sie do kilku protestow wyborczych. PKW ma wyrazic swoj poglad m.in. wobec protestu Leszka Samborskiego, ktory kandydowal do Sejmu z list Platformy Obywatelskiej. Podwaza on wytyczne PKW skierowane do okregowych komisji wyborczych uznajace za niewazne glosy, ktore w mysl ordynacji byly - w jego przekonaniu - wazne. Spor toczy sie o ocene kart do glosowania, na ktorych wyborca zmienil (i jednoczesnie poprawil) swoj glos. O sprawie pisalismy obszernie w "Rzeczpospolitej" z 12 pazdziernika. PKW ma trzy dni na zajecie stanowiska. Ze 113 protestow, ktore przeslano do SN, rozpoznano do tej pory 46. Wszystkie pozostawiono bez dalszego biegu, a glowna tego przyczyna bylo wyslanie ich przed lub po terminie. A.l.

DYZUR W REDAKCJI

VAT przez telefon

W poniedzialek, 22 pazdziernika, w godz. od 9.30 do 12.00, pod warszawskim numerem telefonu 628-59-83 odbedzie sie comiesieczny telefoniczny dyzur poswiecony problemom zwiazanym z podatkiem od towarow i uslug oraz akcyza. Gosciem naszej redakcji, a rozmowca czytelnikow, bedzie Tomasz Grunwald, doradca podatkowy w spolce KPMG.

PROCEDURA

Zarzuty wobec planu zagospodarowania

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego musi byc wylozony do publicznego wgladu. Zgodnie z art. 24 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. nr 15, poz. 139 ze zm.) kazdy, czyj interes prawny albo uprawnienie zostaly naruszone przez ustalenia przyjete w tym projekcie, moze wniesc na pismie, nie pozniej niz w ciagu 14 dni po uplywie okresu wylozenia projektu planu do publicznego wgladu, zarzuty przeciwko jego ustaleniom. W postanowieniu z 18 maja 2001 r. Sad Najwyzszy wyjasnil, ze zarzuty te mozna wnosic juz od pierwszego dnia wylozenia projektu do publicznego wgladu (III RN 96/00).

NAUCZYCIELE

Odpowiedzialnosc dyscyplinarna

Nauczyciele podlegaja odpowiedzialnosci dyscyplinarnej za uchybienia obowiazkom lub godnosci zawodu niezaleznie od odpowiedzialnosci karnej.

Tak stwierdzil Sad Najwyzszy w orzeczeniu wydanym wskutek odwolania od werdyktu Odwolawczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej.

Slawomir S. w postepowaniu dyscyplinarnym zostal uznany za winnego molestowania seksualnego uczennic, czym uchybil godnosci zawodu nauczyciela, i ukarany usunieciem z zawodu. Za te same czyny sad skazal go na 2 lata pozbawienia wolnosci z zawieszeniem na 4 lata, grzywne i zakaz wykonywania zawodu nauczyciela na 3 lata (orzeczenie z 1 maja 2000 r., sygn. III SZ 2/00).

CZYNSZE

Za malo na eksploatacje i kredyty

Dopuszczalny wzrost czynszu najmu nie pokryje nawet biezacych kosztow eksploatacji budynkow mieszkalnych - twierdzi prezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w odpowiedzi na wystapienie rzecznika praw obywatelskich. Rzecznik zwracal uwage, ze wlasciciele budynkow nie uzyskuja kredytow na remonty, poniewaz nie moga wykazac, ze beda mogly byc splacone z wplywow z czynszow. Poprzednio projekt ustawy z 2001 r. o ochronie praw lokatorow zakladal, ze wszyscy najemcy mieszkan beda oplacali czynsz umowny, a podwyzki beda mogly byc dokonywane nie czesciej niz co pol roku i nie beda mogly przekraczac sredniorocznego wzrostu cen o 25 proc. Jednak w trakcie dalszych prac Sejm wprowadzil zmiany ograniczajace mozliwosc wzrostu stawek czynszu. Przepis ten zostal zaskarzony do Trybunalu Konstytucyjnego. Oczekuje sie, ze zostanie uznany za niezgodny z konstytucja i utraci moc - pisze prezes UMiRM.

SAD NAJWYZSZY

Sklady wylosowane

W Sadzie Najwyzszym jest juz 112 protestow wyborczych. Termin ich skladania minal w ubiegly czwartek o polnocy, ale wciaz naplywaja nowe, liczy sie bowiem data stempla pocztowego, a wiekszosc protestow przychodzi do SN poczta. Na razie zaden nie zostal rozpoznany. Wylosowano juz jednak trzyosobowe sklady sadzace, ktore zajma sie rozpoznaniem protestow. Na podjecie uchwaly o waznosci wyborow SN ma 90 dni.

ZASWIADCZENIA O ZATRUDNIENIU I ZAROBKACH

Z archiwum za oplata

Zaswiadczenia o zatrudnieniu i zarobkach moze wydawac wylacznie zaklad pracy lub jego nastepca prawny i sa one zwolnione z oplat - odpowiedziala rzecznikowi praw obywatelskich sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej. Archiwa panstwowe i niepanstwowe nie sa uprawnione do wystawiania takich zaswiadczen, moga wydawac tylko uwierzytelnione wyciagi lub odpisy przechowywanych dokumentow. Nalezy rozwazyc ujednolicenie wysokosci oplat za ich wydawanie, powinien je okreslic minister finansow lub spraw wewnetrznych administracji.

Rzecznik wskazywal, ze zadane oplaty bywaja niekiedy bardzo wysokie.

WYKROCZENIA

Stare bloczki mandatow

Do 30 czerwca 2002 r. policjanci beda mogli uzywac dotychczasowych bloczkow mandatow karnych - zdecydowala Rada Ministrow w znowelizowanym 3 pazdziernika rozporzadzeniu o nakladaniu grzywien w postepowaniu mandatowym.

Sprowadzajace sie tylko do tej zmiany rozporzadzenie jest ogloszone w Dz. U. nr 114 z 10 pazdziernika i z ta data weszlo w zycie.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Rozne kryteria przyznawania swiadczen

Rzecznik praw obywatelskich zakwestionowal nierownosc w okreslaniu kryterium finansowego, od ktorego zalezy przyznanie zasilkow z pomocy spolecznej, rodzinnych, pielegnacyjnych i wychowawczych. Uwaza, ze w przepisach o tych zasilkach zastosowano niezgodny z konstytucja sposob ustalania dochodu dla prowadzacych dzialalnosc gospodarcza i osob z nimi wspolpracujacych. W odniesieniu do tych osob zastosowano kryterium tzw. dochodu deklarowanego, ktory jest rownoczesnie minimalna dopuszczalna podstawa wymiaru skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i nie moze byc nizszy niz 60 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia. Natomiast dla wszystkich innych ubiegajacych sie o zasilki kryterium stanowi faktyczny dochod przypadajacy na osobe w rodzinie.

Nieuzasadnione zroznicowanie spowodowalo wyodrebnienie grupy, dla ktorej prawo do swiadczen uzalezniono nie od niskich dochodow i faktycznej zlej sytuacji materialnej, lecz od rodzaju pracy zarobkowej - stwierdza rzecznik. Doprowadzilo to do wyeliminowania z prawa do swiadczen lub ograniczenia ich wysokosci dla rodzin osob prowadzacych dzialalnosc gospodarcza, ktora przynosi faktyczny dochod nizszy niz 60 proc. przecietnego wynagrodzenia miesiecznie.

Wniosek rzecznika rozpatrzy 15 pazdziernika Trybunal Konstytucyjny.

DYZUR W REDAKCJI

Spoldzielnie mieszkaniowe, wspolnoty, umowy najmu

W srode, 17 pazdziernika, w godzinach od 10 do 12 pod warszawskim numerem telefonu 628-59-83 odbedzie sie, jak co miesiac, dyzur telefoniczny poswiecony problemom mieszkaniowym (spoldzielnie, wspolnoty, umowy najmu). Gosciem redakcji, a rozmowca naszych czytelnikow, bedzie Ewa Bonczak-Kucharczyk, wiceprezes Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

OSWIATA

Szkoly mniejszosci narodowych

Podjete zostana starania o utworzenie w budzecie na 2002 r. rezerwy celowej, ktora pozwoli sfinansowac dokonczenie inwestycji oswiatowych dla mniejszosci narodowych, w tym Zespolu Szkol z ukrainskim jezykiem nauczania w Gorowie Ilaweckim - napisal podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, odpowiadajac na pismo rzecznika praw obywatelskich. Jednoczesnie informuje, ze podobna placowka, im. Tarasa Szewczenki, dzialajaca w Bialym Borze, moze zostac przejeta do prowadzenia przez samorzad wojewodztwa na zasadzie porozumienia z powiatem, w ktorym funkcjonuje. Powinno ono regulowac m.in. sposob finansowania powierzonych zadan i sprawy korzystania z mienia szkolnego stanowiacego od 1 stycznia 1999 r. wlasnosc powiatu.

PRAWA JAZDY

Watpliwe oznaczenia

Niektore oznaczenia nowego polskiego prawa jazdy moga wywolywac watpliwosci sluzb celnych innych panstw - uwaza rzecznik praw obywatelskich. Kreske bedaca oznaczeniem braku ograniczen czasowych waznosci dokumentu sluzby celne sasiednich panstw traktuja jako "brak terminu waznosci" i uznaja prawo jazdy za niewazne - napisal rzecznik do ministra transportu, proszac o zbadanie problemu. Prof. Andrzej Zoll zwrocil tez uwage, ze nieprzyjemnosci czekaja Polakow, ktorzy jezdzac samochodem typu van lub zwyklym z przyczepka, chca pojechac za granice. Podkreslil, ze zagraniczni celnicy, a takze funkcjonariusze policji kwestionuja uprawnienia posiadaczy prawa jazdy kategorii B do kierowania takimi pojazdami.

RENTY SOCJALNE

Brak pieniedzy

Z roznych regionow kraju naplywaja sygnaly o braku pieniedzy na wyplate rent socjalnych - alarmuje rzecznik praw obywatelskich ministra pracy i polityki spolecznej. W gminie Starachowice obnizono w lipcu o polowe wyplaty dla 215 osob. W Bielanskim Centrum Pomocy Spolecznej w Warszawie placi sie je zaliczkowo. OPS Dzielnicy Wola w Gminie Warszawa Centrum w ogole odmowil przyznawania i wyplaty takich rent, powolujac sie na niedobory finansowe. Rzecznik przypomina, ze gminy i osrodki pomocy spolecznej nie moga zwolnic sie z obowiazku przyznania i wyplaty takich rent. Zgodnie bowiem z ustawa o pomocy spolecznej swiadczenie to jest obligatoryjne dla osob spelniajacych okreslone warunki.

PRZYWROCENIE DO PRACY

To nie jest zmiana na niekorzysc

Sad nie moze uchylic lub zmienic wyroku na niekorzysc strony wnoszacej apelacje, chyba ze strona przeciwna wniosla ja rowniez. Taka zasade ustanawia art. 384 kodeksu postepowania cywilnego. Sad Najwyzszy w wyroku z 23 marca 2000 r. stwierdzil, iz zmiana wyroku sadu I instancji polegajaca na przywroceniu pracownika do pracy zamiast ustalenia istnienia miedzy stronami stosunku pracy na warunkach wynikajacych z umowy o prace nie jest zmiana na niekorzysc pozwanego pracodawcy, ktory jako jedyny wniosl apelacje. SN wyjasnil, iz z punktu widzenia majatkowych interesow pracodawcy korzystniejsze bowiem jest na ogol, ze w pewnym okresie stosunek pracy byl rozwiazany, a nastepnie zostal reaktywowany wskutek przywrocenia do pracy, niz ze istnial w sposob nie przerwany wypowiedzeniem (sygn. I PKN 762/99).

SWIADCZENIA WYPADKOWE

W interesie pracodawcy

Za wypadek przy pracy rozumie sie w mysl art. 6 ust. 1 ustawy z 12 czerwca 1975 r. o swiadczeniach z tytulu wypadkow przy pracy i chorob zawodowych (Dz. U. z 1983 r. nr 30, poz. 144 ze zm.) takze m.in. nagle zdarzenie wywolane przyczyna zewnetrzna, ktore nastapilo podczas lub w zwiazku z wykonywaniem przez pracownika czynnosci w interesie zakladu pracy nawet bez polecenia. W wyroku z 29 maja 2001 r., odnoszac sie do tego przepisu, Sad Najwyzszy stwierdzil, ze dzialania wykraczajace poza zwykle obowiazki pracownika moga byc uznane za podejmowane w interesie pracodawcy tylko wowczas, gdy mieszcza sie w sferze jego uprawnien i powinnosci (sygn. II UKN 274/00).

PRZEJSCIA GRANICZNE

W Bezledach bez zmian

Przed przejsciem granicznym Bezledy-Bagrationowsk (miedzy Polska a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej) tamtejsza milicja nadal zada od wszystkich podroznych, niezaleznie od obywatelstwa, uzyskania specjalnej przepustki na przejazd do samej granicy. Podrozni godza sie na nieformalne oplaty, aby skrocic czas oczekiwania na ich wydanie, wymusza sie od nich takze haracze za dojazd do granicy.

Prof. Andrzej Zoll, rzecznik praw obywatelskich, juz raz interweniowal w tej sprawie (w czerwcu tego roku) u pelnomocnika ds. praw czlowieka Federacji Rosyjskiej. Wtedy tablice informujace o obowiazkowych przepustkach usunieto. Teraz postawiono je ponownie, stad nowa interwencja rzecznika, ktory sprzeciwia sie tolerowaniu bezprawia na granicy.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Przemoc i grozby bezprawne

Na 9 pazdziernika wyznaczono termin rozpatrzenia skargi konstytucyjnej malzenstwa Krystyny i Boguslawa J. Twierdza oni, ze przepis kodeksu karnego odnoszacy sie do przemocy i grozb bezprawnych jest niezgodny z konstytucja, poniewaz narusza zasade ochrony przyrodzonej godnosci czlowieka.

Malzenstwu J. odcieto w domu doplyw wody, aby zmusic ich do wyprowadzenia sie lub wniesienia oplat za mieszkanie. Sad umorzyl postepowanie w tej sprawie, opierajac sie na art. 191 § 1 kodeksu karnego. Stanowi on, ze kto stosuje przemoc lub grozbe bezprawna w celu zmuszenia innej osoby do okreslonego dzialania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolnosci do 3 lat.

Skarzacy utrzymuja, ze skoro przepis ten pozwala ograniczyc odpowiedzialnosc sprawcow tylko do przemocy polegajacej na - jak ocenil sad - "bezposrednim, fizycznym oddzialywaniu na czlowieka", to znaczy, ze nie chroni on w sposob nalezyty praw obywatelskich, o ktorych mowi art. 30 konstytucji. A ten stwierdza, ze przyrodzona i niezbywalna godnosc czlowieka stanowi zrodlo wolnosci i praw czlowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona sa obowiazkiem wladz publicznych.

EMERYTURY

Staz w zakladowej strazy pozarnej

Okres pracy w zakladowej strazy pozarnej po 31 stycznia 1992 r. stanowi okres rownorzedny ze sluzba w Panstwowej Strazy Pozarnej tylko dla strazakow, ktorzy przed ta data zostali powolani lub mianowani na stanowiska sluzbowe w PSP - stwierdzil Sad Najwyzszy w wyroku z 28 marca 2000 r. Stwierdzenie to odnosi sie do art. 12 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, UOP, Strazy Granicznej, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej i ich rodzin (Dz. U. nr 53, poz. 214 ze zm.). Wedle tego przepisu emerytura przysluguje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze sluzby, ktory w dniu zwolnienia ma 15 lat sluzby w formacjach wskazanych w tytule tej ustawy (sygn. II UKN 434/99).

WOJSKO

Wynagrodzenie zolnierza zawodowego

Zaliczanie pracy w gospodarstwie rolnym do stazu pracy zolnierza zawodowego, od ktorego zalezy wysokosc nagrody jubileuszowej i uposazenia zasadniczego, nie jest przedmiotem odrebnej sprawy administracyjnej - uchwalil Naczelny Sad Administracyjny. Jest to tylko jeden element skladowy postepowania o ustalenie wysokosci tych swiadczen. Sad uznal, ze - oprocz wzgledow merytorycznych - przemawia za tym zasada ekonomii procesowej. Gdyby przyjac - brzmi uzasadnienie - ze poszczegolne elementy takiego postepowania sa odrebnymi sprawami administracyjnymi, to rozstrzygniecie nastepowaloby w bardzo odleglych terminach. Osoba niezadowolona z zaswiadczenia zaliczajacego lub nie prace w gospodarstwie rolnym do stazu, od ktorego zalezy wysokosc nagrody jubileuszowej i uposazenia zasadniczego, moze natomiast skorzystac z zazalenia i ewentualnej skargi do NSA (sygn. akt OPS 8/01).

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Prawo radnych do reprezentowania mienia komunalnego w spolkach

Na 8 pazdziernika wyznaczono termin rozpatrzenia przez Trybunal Konstytucyjny wniosku Rady Gminy Stare Babice, w ktorym zakwestionowano przepisy pozbawiajace radnych prawa do reprezentowania mienia komunalnego we wladzach spolek tworzonych z udzialem gmin.

Ustawa z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osob kierujacych niektorymi podmiotami prawnymi wprowadzila zmiany do ustawy o samorzadzie gminnym. Polegaly one na skresleniu dwu przepisow: pierwszy z nich pozwalal radnym na uczestnictwo we wladzach jednej lub dwu spolek prawa handlowego z udzialem gminnych osob prawnych lub podmiotow gospodarczych; drugi - okreslal prawo radnych do wynagrodzenia z tytulu sprawowania funkcji w spolce prawa handlowego, w ktorej reprezentowali oni mienie komunalne.

Zdaniem Rady Gminy Stare Babice pozbawienie radnych tych praw stanowi naruszenie zasad panstwa prawa i uprawnien samorzadu w zakresie sprawowania wladzy publicznej oraz wlasnosci samorzadowej, a takze ograniczenie wolnosci konstytucyjnych nie uzasadnione wyzsza, przewidziana w ustawie zasadniczej koniecznoscia.

Jednakowe potraktowanie czlonkow organow gmin i radnych w zakresie reprezentowania mienia komunalnego bylo gwarancja prawidlowej realizacji zadan publicznych i ochrony mienia komunalnego przez gminy - napisano we wniosku do TK. Jego autorzy twierdza ponadto, ze usuniecie obu przepisow z ustawy stanowi nadmierna ingerencje w samodzielnosc gminy, co narusza zasade proporcjonalnosci. Trudno tez dowiesc, ze bylo to ze wzgledu na interes publiczny konieczne. Podkreslaja, ze zakwestionowane ograniczenia zostaly wprowadzone przypadkowo, poniewaz w nowelizacji chodzilo o rygory wynagradzania osob kierujacych niektorymi podmiotami prawnymi, a nie eliminowanie radnych z okreslonej dzialalnosci gmin.

MIESZKANIA

Uchwaly wykonawcze gminy

Gminy posluguja sie nadal starymi uchwalami o gospodarowaniu mieszkaniami komunalnymi. Tymczasem utracily one moc 10 lipca, w dniu wejscia w zycie ustawy o ochronie praw lokatorow - uwaza rzecznik praw obywatelskich. Uchylila ona ustawe o najmie lokali, w tym art. 5 ust. 3 bedacy podstawa do podejmowania tych uchwal. Gminy lamia wiec prawo, na co rzecznik zwrocil uwage prezesowi Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Ten jednak uwaza, ze uchwaly te obowiazuja, gdyz naleza do tzw. wykonawczych, o ktorych mowi ustawa o samorzadzie gminnym. Rzecznik twierdzi, ze prezes UMiRM sie myli, poniewaz uchwaly wykonawcze wydawane na podstawie upowaznienia ustawowego (jakie zawieral m.in. ww. art. 5 ust. 3) dziela byt prawny przepisu, przestaja wiec istniec razem z nim, chyba ze ich waznosc utrzyma przepis przejsciowy (nie bylo go). Rzecznik zwrocil sie wiec tym razem do ministra rozwoju regionalnego i budownictwa, zeby zajal stanowisko.

DYZUR TELEFONICZNY W REDAKCJI

Czas pracy

Wprawdzie ostatnie zmiany dotyczace czasu pracy obowiazuja od 1 maja biezacego roku, ale nadal jest to jedna z najtrudniejszych kwestii prawa pracy. Swiadcza o tym liczne telefony i listy czytelnikow. Ich watpliwosci pomoze rozwiklac podczas telefonicznego dyzuru Elzbieta Szemplinska, specjalistka z Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej. Prosimy dzwonic w poniedzialek, 8 pazdziernika, od godz. 10.00 do 12.00 pod warszawski telefon: 628-59-83.

SADY

Zaliczki na korespondencje

Niektore sady pobieraja zaliczki na pokrycie kosztow doreczania korespondencji przez poczte w postepowaniu cywilnym, uzalezniajac od tego nadanie biegu sprawie. Ich wysokosc jest roznie ustalana, wedlug blizej nie sprecyzowanych i nie znanych stronom zasad - sygnalizuje rzecznik praw obywatelskich ministrowi sprawiedliwosci. Mozna przypuszczac, ze podstawe do ich pobierania stanowi art. art. 4 i 41 ustawy z 1967 r. o kosztach sadowych. Jednak ani te przepisy, ani przepisy wykonawcze nie okreslaja trybu pobierania oplat pocztowych oraz zasad ustalania ich wysokosci. Brak takich unormowan powoduje uzasadnione zastrzezenia obywateli. Kwestie te maja bowiem istotne znaczenie, zwlaszcza w warunkach dlugotrwalosci postepowan cywilnych.

TRYBUNAL KONSTYTUCYJNY

Koncesje na dzialalnosc gospodarcza

Dzisiaj (3 pazdziernika) Trybunal Konstytucyjny rozpatrzy w pelnym skladzie dwa wnioski prezydenta RP o kontrole przepisow ustawy o uslugach detektywistycznych oraz ustawy - Prawo dzialalnosci gospodarczej. Prezydent chce przed podpisaniem tych ustaw wyjasnic pewne watpliwosci.

 • Nowelizacja prawa dzialalnosci gospodarczej byla potrzebna po to, by nie pozostawic poza sfera koncesjonowania pewnych dziedzin gospodarowania, w ktorych uzyskanie koncesji lub zezwolenia wymagane bylo do 30 czerwca 2001 r. Ustawodawca mial obowiazek dookreslic zwiazane z tym przepisy pierwotnie do 1 stycznia 2001 r.; termin ten przedluzono do 30 czerwca 2001 r., co tez okazalo sie niewystarczajace. Kolejne przedluzenie terminu do 31 grudnia 2001 r. Sejm uchwalil dopiero 22 czerwca, Senat rozpatrzyl 4 lipca. Prezydent, ktoremu ustawe do podpisu przedstawiono 6 lipca, uwaza, ze skutkiem prawnym takiej legislacji jest zniesienie 1 lipca 2001 r. z mocy prawa obowiazku uzyskania koncesji i zezwolen na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej. Zakonczenie procesu legislacyjnego po 30 czerwca oznacza, ze wprowadza sie zmiany do przepisow, ktore juz nie istnieja. Jest to sprzeczne z zasadami przyzwoitej legislacji i godzi w zasady panstwa prawa.
 • Ustawa o uslugach detektywistycznych z 6 lipca 2001 r. reguluje zasady prowadzenia uslug detektywistycznych, okresla prawa i obowiazki osob prowadzacych tego typu dzialalnosc, a za naruszenie tych zasad i obowiazkow naklada odpowiedzialnosc karna. Penalizacja objela dzialania, ktore wczesniej nie byly uznawane za czyny przestepcze.

Data wejscia w zycie ustawy - 1 lipca tego roku - wiazala sie z przedluzeniem od 1 lipca 2001 r. wymogu uzyskiwania przez detektywow koncesji na ich dzialalnosc, ktory to obowiazek, okreslony w prawie dzialalnosci gospodarczej, wygasal 30 czerwca. Zdaniem prezydenta ustawodawca pozniejszym swoim dzialaniem nalozyl na podmioty gospodarcze z moca wsteczna obowiazki, ktore wygasly 1 lipca. Akceptujac koniecznosc reglamentacji prawnej dzialalnosci detektywistycznej, prezydent nie moze jednak zgodzic sie na niezgodne z konstytucja stanowienie prawa. Uwaza, ze wprowadzenie z data wsteczna ograniczen do dzialalnosci detektywistycznej ustawe zasadnicza narusza.

PRAWNICZE FIRMY

Wardynski w Brukseli

Firma prawnicza Wardynski i Wspolnicy oglosila otwarcie 1 pazdziernika biura w Brukseli.

- Po przystapieniu do Unii Europejskiej z dnia na dzien zaczna obowiazywac przepisy prawa europejskiego i stanie sie dostepny Trybunal Sprawiedliwosci. Musimy wiec byc gotowi sprostac potrzebom naszych klientow - powiedzial Tomasz Wardynski, przewodniczacy zarzadu i zalozyciel firmy.

Biuro kierowane jest przez Morvana Le Berre'a, francuskiego prawnika dzialajacego w Brukseli, majacego duze doswiadczenie zdobyte w centralnej Europie.

Kancelaria Wardynski i Wspolnicy rozwaza mozliwosc zawarcia porozumienia z czeska oraz slowacka firma prawnicza, co stworzyloby wszystkim trzem - wspolnie prowadzacym brukselskie biuro - mozliwosc swiadczenia kompleksowych uslug prawniczych dla klientow prowadzacych dzialalnosc w rejonie Europy Srodkowej.

Firma Wardynski i Wspolnicy zostala zalozona w 1992 r. Poza Bruksela i Warszawa posiada biura w Poznaniu i Krakowie.

NIEPELNOSPRAWNI MEDALISCI OLIMPIJSCY

Sportowcy bez swiadczenia

Powolywanie sie jedynie na brak srodkow w budzecie panstwa nie moze byc argumentem za wylaczeniem niepelnosprawnych sportowcow z kregu medalistow olimpijskich otrzymujacych swiadczenie pieniezne - stwierdzil zastepca rzecznika praw obywatelskich Jerzy Swiatkiewicz w pismie do Mieczyslawa Nowickiego, prezesa Urzedu Kultury Fizycznej i Sportu. Niepelnosprawni sportowcy nie zostali uwzglednieni w ustawie o kulturze fizycznej wprowadzajacej swiadczenie dla olimpijczykow. Rzecznik uwaza, ze jest to dyskryminacja sprzeczna z konstytucyjna zasada rownosci wobec prawa i apeluje o rozwazenie mozliwosci poprawienia przepisu.

DYZUR TELEFONICZNY W REDAKCJI

Wszystko o duzej uldze budowlanej

Dla czytelnikow, ktorzy z wsparciem fiskusa zamierzaja zapewnic sobie wlasny dach nad glowa, a takze dla tych, ktorzy podjeli juz inwestycje mieszkaniowe, lecz maja watpliwosci i problemy w zwiazku z korzystaniem z tej ulgi, organizujemy redakcyjny dyzur. W srode, 3 pazdziernika, od godz. 10.00 do 12.00 na pytania zainteresowanych bedzie odpowiadac HUBERT MIKOLAJCZYK, specjalista z Ministerstwa Finansow. Prosimy dzwonic pod warszawski numer telefonu: 628-59-83.

KOMBATANCI

Bez znizek w OC i AC

Od 1 pazdziernika ZUS nie bedzie juz udzielal kombatantom - inwalidom i inwalidom wojennym oraz wojskowym dotychczasowych 50-proc. znizek w skladce za obowiazkowe ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) posiadaczy pojazdow mechanicznych, a ponadto 50-proc. znizek dla inwalidow wojennych i wojskowych w skladce za autocasco (AC). Nie ma bowiem mozliwosci uzgodnienia z Ministerstwem Finansow, Urzedem ds. Kombatantow, generalnym inspektorem ochrony danych osobowych oraz Panstwowym Urzedem Nadzoru Ubezpieczen wymagan zwiazanych z dokumentacja umozliwiajaca rozliczenie tych ulg przez refundacje tych kwot. Przedstawiajac te sprawe premierowi, rzecznik praw obywatelskich przypomina, ze sa to uprawnienia wynikajace z ustawy o kombatantach i innych aktow prawnych. Brak uzgodnien technicznych nie moze pozbawiac kombatantow - inwalidow i inwalidow wojennych oraz wojskowych przyslugujacych im z mocy prawa ulg.

DYZUR TELEFONICZNY W REDAKCJI

Zasilki i swiadczenia przedemerytalne

Kolejna zmiana przepisow o zasilkach i swiadczeniach przedemerytalnych to zrodlo nastepnych watpliwosci i problemow wielu zainteresowanych ta kwestia czytelnikow. Pomoze je rozwiklac podczas dyzuru przy redakcyjnym telefonie Tadeusz Olejarz, wicedyrektor Departamentu Polityki Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej. Prosimy dzwonic do nas z pytaniami w tych sprawach dzisiaj 1 pazdziernika od godz. 10.00 do 12.00 pod warszawski telefon 628-59-83.

KOLEJ

Kontrolerzy z firmy ochroniarskiej

Nadzor nad kontrolerami z firmy Renoma, zaangazowanymi przez PKP do kontroli biletow, jest niedostateczny - pisze rzecznik praw obywatelskich do dyrektora generalnego PKP. Przychodzi wiele skarg na kontrolerow, ktorzy kwestionuja dokumenty potwierdzajace uprawnienia do ulgowych albo bezplatnych przejazdow koleja. Najczesciej maja zastrzezenia do odciskow pieczeci z godlem i nazwa szkoly, zamieszczanych na zlaczu fotografii z dokumentem lub w miejscu przeznaczonym na przedluzenie legitymacji. Nieczytelne, ich zdaniem, odciski pieczeci powoduja odebranie dokumentu i wystawienie wezwania do zaplaty, z ktorego pracownicy tej firmy otrzymuja prowizje. Prof. Andrzej Zoll uwaza, ze nie ma uzasadnionej podstawy do zakwestionowania kazdego dokumentu z nieczytelnym odciskiem pieczeci. W razie watpliwosci nalezy spisac odpowiedni protokol i nastepnie wyjasnic, czy podejrzenie bylo uzasadnione.

 

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.