SIERPIEN 2001:


JUZ OBOWIAZUJA

31 sierpnia

WLASNOSC PRZEMYSLOWA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 29 sierpnia w sprawie oplat zwiazanych z ochrona wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzorow przemyslowych, znakow towarowych, oznaczen geograficznych i topografii ukladow scalonych (Dz. U. nr 90, poz. 1000), patrz tekst "Dluzsza ochrona kosztuje"

WYBORY SAMORZADOWE

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 29 sierpnia w sprawie wyborow przedterminowych do Rady Miejskiej w Bialym Borze (Dz. U. nr 90, poz. 1002); 30 wrzesnia mieszkancy wybiora tam 18 radnych

POWODZ

 • nowela z 30 sierpnia do rozporzadzenia ministra edukacji narodowej w sprawie zasad podzialu czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. nr 90, poz. 1003) - dotyczy srodkow przekazywanych na potrzeby szkol dotknietych przez powodz lub inne zywioly

BUDZET

 • zmiana z 27 sierpnia rozporzadzenia ministra finansow w sprawie szczegolowych zasad, trybu i terminow opracowania materialow do projektu ustawy budzetowej na rok 2002 (Dz. U. nr 90, poz. 1004)

WYBORY PARLAMENTARNE

 • rozporzadzenie ministra spraw zagranicznych z 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborcow dla obwodu glosowania utworzonego za granica w wyborach do Sejmu i do Senatu ( Dz. U. nr 89, poz. 988)

30 sierpnia

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 21 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu wyrownania finansowego dokonywanego miedzy Kasami Chorych oraz wysokosci procentowej przewidywanych przychodow, ktore nie sa uwzglednione w wyrownaniu (Dz. U. nr 86, poz. 948)

29 sierpnia

POWODZ

 • jeden przepis ustawy z 11 sierpnia o szczegolnych rozwiazaniach prawnych zwiazanych z usuwaniem skutkow powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 84, poz. 907); patrz tekst: "Preferencyjne kredyty budowlane"

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 11 lipca w sprawie

polaczenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Zarnowiec" w specjalna strefe ekonomiczna pod nazwa "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna" (Dz. U. nr 84, poz. 909)

STATYSTYKA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 26 lipca w sprawie programu badan statystycznych statystyki publicznej na 2001 r. (nowelizacja) (Dz. U. nr 84, poz. 912)
 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 26 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypelniania oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badan statystycznych statystyki publicznej na 2001 r. (Dz. U. nr 84, poz. 913)

CLO

 • rozporzadzenie ministra finansow z 2 sierpnia w sprawie wypadkow, w ktorych zgloszenie celne moze byc uniewaznione po zwolnieniu towarow, szczegolowego trybu postepowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu probek towarow, weryfikacji lub przy uniewaznianiu zgloszen celnych oraz zwalnianiu towarow (Dz. U. nr 84, poz. 914); patrz tekst: "Gdy towar nie wyjechal z Polski"

OCHRONA ROSLIN

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lipca w sprawie stawek oplat za swiadczenie uslug przez Inspekcje Ochrony Roslin (Dz. U. nr 84, poz. 919) ustala nowe stawki za pobieranie prob roslin, produktow roslinnych, przeprowadzanie ich badan laboratoryjnych na obecnosc organizmow szkodliwych, dokonywania oceny ich stanu fitosanitarnego oraz za szkolenia

SAMORZAD TERYTORIALNY

 • rozporzadzenie ministra finansow z 7 sierpnia w sprawie zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensujacej dochody utracone z tytulu ustawowych ulg i zwolnien (nowelizacja) (Dz. U. nr 84, poz. 915)

WYMIAR SPRAWIEDLIWOSCI

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci z 24 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie referendarzy sadowych i aplikacji referendarskiej (Dz. U. nr 84, poz. 920); patrz tekst: "Liczy sie doswiadczenie patrona"

GRANICE

 • rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 20 lipca w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzezynie od strony ladu (Dz. U. nr 84, poz. 923)

28 sierpnia

WYBORY PARLAMENTARNE

 • rozporzadzenie ministra spraw zagranicznych z 17 sierpnia w sprawie spisu wyborcow dla obwodu glosowania utworzonego za granica w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. nr 89, poz. 988)
 • rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 23 sierpnia w sprawie spisu wyborcow dla obwodow glosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. nr 89, poz. 989)
 • rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z 23 sierpnia w sprawie terminu i trybu powolania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U. nr 89, poz. 990)
 • rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 13 sierpnia w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U. nr 89, poz. 991); patrz tekst: "Kampania telewizyjna i radiowa"
 • rozporzadzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 21 sierpnia w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podzialu czasu w programach ogolnokrajowych i regionalnych (Dz. U. nr 89, poz. 992); patrz tekst: "Kampania telewizyjna i radiowa"

SAMORZAD TERYTORIALNY

 • Rozporzadzenie Rady Ministrow z 14 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad, warunkow i trybu wspierania srodkami budzetu panstwa programow inicjowanych przez organy samorzadu wojewodztwa (Dz. U. nr 89, poz. 976)

ADMINISTRACJA

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 9 sierpnia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnetrznych i Administracji (Dz. U. nr 83, poz. 896)

SLUZBA ZDROWIA

 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 7 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia Branzowej Kasy Chorych dla Sluzb Mundurowych (Dz. U. nr 83, poz. 896) - zmieniono tylko przepis dotyczacy powolywania i odwolywania czlonkow Rady Kasy
 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 30 lipca w sprawie rodzajow indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegolowych warunkow jej udostepniania (Dz. U. nr 83, poz. 903); zobowiazuje m.in. lekarza nie tylko do udostepnienia pacjentowi dokumentacji dotyczacej jego choroby oraz zezwolenia na sporzadzenie z niej wypisow, odpisow lub kopii (czego domagac sie moze sam pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba przez niego upowazniona), lecz takze do wyjasnienia "w sposob przystepny i zrozumialy" tresci zawartych w niej wpisow
 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 31 lipca w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji (Dz. U. nr 83, poz. 904); ustala m.in, ze postepowanie akredytacyjne nie dotyczy ksztalcenia rozpoczetego przed 1 stycznia 2002 r., ktore do czasu jego zakonczenia bedzie prowadzone zgodnie z dotychczas obowiazujacymi minimalnymi wymaganiami programowymi i programami studiow zawodowych

27 sierpnia

WYBORY PARLAMENTARNE


25 sierpnia

INSPEKCJE

 • Rozporzadzenie Rady Ministrow z 17 lipca w sprawie sposobu przejecia przez glownego inspektora inspekcji handlowej wojewodzkich laboratoriow kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewodzkich inspektorow inspekcji handlowej (Dz. U. nr 82, poz. 890)

KURATORZY SADOWI

CUKIER

ODZNAKI

 • Rozporzadzenie Rady Ministrow z 2 sierpnia w sprawie ustanowienia odznaki honorowej "Zasluzony dla polskiej geologii", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a takze noszenia (Dz. U. nr 82, poz. 891)

PRZEMYSL KOKSOWNICZY

 • Rozporzadzenie ministra gospodarki z 1 sierpnia w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemysle koksowniczym (Dz. U. nr 82, poz. 893). Okresla m.in., ze dotacje okreslona w ustawie budzetowej na 2001 r. przeznacza sie na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przedsiebiorstwach: Zaklady Koksownicze "Przyjazn" w Dabrowie Gorniczej, Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. w Zabrzu, Zaklady Koksownicze "Walbrzych" S.A. w Walbrzychu. Zostanie ona spozytkowana na dofinansowanie oslon socjalnych wyplacanych pracownikom, z ktorymi rozwiazano stosunek pracy z powodu ograniczenia zdolnosci produkcyjnych, zmian technologicznych i asortymentowych produkcji, likwidacji stanowisk, oddzialow i wydzialow produkcyjnych -wynikajacych z programu restrukturyzacji polskiego przemyslu koksowniczego oraz umow zawartych na podstawie tego programu przez ministra gospodarki z koksowniami. Okreslaja one m.in. liczbe zwalnianych pracownikow, ogolna kwote kosztow zmniejszenia zatrudnienia, rodzaje oslon socjalnych oraz ogolna kwote dotacji dla koksowni.

RATOWNICTWO

 • Rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej z 2 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen zwiazanych z praca dla ratownikow zatrudnionych w panstwowych jednostkach sfery budzetowej dzialajacych w zakresie ochrony srodowiska, zasobow naturalnych i lesnictwa (Dz. U. nr 82, poz. 894)
 • Rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 31 lipca w sprawie szczegolowych zasad kierowania i wspoldzialania jednostek ochrony przeciwpozarowej bioracych udzial w dzialaniu ratowniczym (Dz. U. nr 82, poz. 895)

22 sierpnia

POWODZ

 • dwa rozporzadzenia Rady Ministrow z 21 sierpnia: w sprawie sposobu oznakowania i realizacji recept wypisywanych w zwiazku z powodzia - ustala m.in., ze osoba uprawniona do wydania leku w aptece musi wpisac na awersie recepty kod gminy powodzianina, a zbiorcze zestawienie takich recept trzeba przedstawic kasie chorych do 30 listopada, zbior takiego zestawienia opublikowano w zalaczniku; w sprawie sposobu i warunkow przekazywania srodkow finansowych przez kase chorych organom jednostek samorzadu terytorialnego oraz przez te organa - swiadczeniodawcom (Dz. U. nr 86, poz. 946 i poz. 947),
 • dwie nowele z 21 sierpnia do rozporzadzen Rady Ministrow: z 30 stycznia 1996 r. w sprawie szczegolowych kierunkow dzialan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobow ich realizacji - dotyczy doplat do kredytow dla powodzian; z 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegolowych zasad, zakresu i trybu udzielania doplat do oprocentowania kredytow na cele rolnicze (Dz. U. nr 86, poz. 949 i poz. 950).

KWATERY WOJSKOWE

 • zmiana z 3 sierpnia w rozporzadzeniu ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz rownowaznika mieszkaniowego, przyslugujacych osobom uprawnionym do osobnych kwater stalych i najemcom lokali mieszkalnych (Dz. U. nr 86, poz. 952): stawka ekwiwalentu konserwacyjnego wynosi 58,73 zl za 1 mkw. powierzchni mieszkalnej, a stawka rownowaznika mieszkaniowego: 12,39 zl (lokal z c.o. bez pieca kapielowego), 13,23 zl (z takim piecem), 15,52 zl (ogrzewany piecami akumulacyjnymi). Przepisy te maja zastosowanie przy ustalaniu wysokosci ekwiwalentu oraz rownowaznika przyslugujacych od 1 stycznia 2001 r.

GOSPODARKA

 • nowela z 8 czerwca do ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii (Dz. U. nr 81, poz. 873) podporzadkowuje ja ministrowi gospodarki i ustala sklad Rady Agencji
 • rozporzadzenie Rady Ministrow z 17 lipca w sprawie ustalenia dla producentow cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym (Dz. U. nr 81, poz. 878) - od 1 pazdziernika 2001 r. do 30 wrzesnia 2002 r. wynosi 2,00 zl za kg

MIARY

 • rozporzadzenie ministra finansow z 30 lipca w sprawie wysokosci oplat za czynnosci organow i urzedow administracji miar oraz trybu ich pobierania (Dz. U. nr 81, poz. 882); patrz tekst "Dokladnie co do mililitra"
 • rozporzadzenie ministra finansow z 30 lipca w sprawie wysokosci oplat za czynnosci organow i urzedow administracji probierczej oraz trybu ich pobierania (Dz. U. nr 81, poz. 883); patrz tekst "Dokladnie co do mililitra"

ROLNICTWO

KWATERY WOJSKOWE

 • jeden przepis ustawy z 6 lipca o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przyslugujacych w razie wypadkow i chorob pozostajacych w zwiazku ze sluzba w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposazeniu zolnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzedzie Ochrony Panstwa, ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej (Dz. U. nr 81, poz. 877); patrz tekst "Kwatery dla mundurowych"

WYBORY PARLAMENTARNE

 • rozporzadzenie ministra finansow z 23 lipca w sprawie sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu (Dz. U. nr 81, poz. 881) - ustala wzor sprawozdania, jego szczegolowy zakres i wykaz dokumentow, ktore trzeba zalaczyc
 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 31 lipca w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych (Dz. U. nr 81, poz. 888) - w gminach wiekszych jeden taki lokal powinien przypadac na kazde 15 tys. mieszkancow, w mniejszych - byc w kazdej gminie

NIELETNI

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci z 31 lipca w sprawie szczegolowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczen w sprawach nieletnich (Dz. U. nr 81, poz. 886) zobowiazuje sedziow rodzinnych do oceny m.in.: legalnosci umieszczania w placowkach opiekunczo-wychowawczych oraz zwalniania z nich; przestrzegania praw nieletnich; zgodnosci przyznawania im nagrod i stosowania wobec nich kar z przepisami; prawidlowosci stosowanych metod wychowawczych; zalatwiania prosb, skarg i wnioskow nieletnich

21 sierpnia

LEKARZE

 • rozporzadzenie ministra zdrowia z 6 sierpnia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologow (Dz U. nr 83, poz. 905).

17 sierpnia:

BUDZET

 • znowelizowana 28 lipca ustawa budzetowa na rok 2001 (Dz. U. nr 85, poz. 926),
 • w sect; 6 w ust. 1 rozporzadzenia ministra finansow z 10 maja 2001 r. dotyczacego opracowania materialow do projektu ustawy budzetowej na 2002 r. (Dz. U. nr 47, poz. 502) z 21 do 10 dni kalendarzowych zostal skrocony termin (liczy go sie od dnia otrzymania pisma przekazujacego wstepne kwoty okreslonych wydatkow na 2002 r.) dany dysponentom na przedlozenie ministrowi finansow projektu w danej czesci budzetu (Dz. U. nr 85, poz. 932).

CUKIER

 • maksymalna ilosc cukru, jaka moze byc wyprodukowana w czasie kampanii cukrowniczej 2002 r., przeznaczona: na zaopatrzenie rynku krajowego od 1 pazdziernika 2002 r. do 30 wrzesnia 2003 r. wynosi 1540 tys. ton (kwota A); na eksport, z zastosowaniem doplat, od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. - 104,4 tys. ton (kwota B) - wynika z rozporzadzenia Rady Ministrow z 17 lipca (Dz. U. nr 80, poz. 859)

STATUTY

 • zmodyfikowany 26 lipca statut GUS; zamiast "Osrodka Informatyki Statystycznej w Radomiu" jest teraz "Osrodek Szkolen Informatycznych Statystyki" (Dz. U. nr 80, poz. 860)

FINANSE PUBLICZNE

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace wysokosc stawek dotacji przedmiotowej do krajowych przewozow pasazerskich, wyrownujacych przewoznikom kolejowym utracone przychody z tytulu honorowania ustawowych uprawnien do ulgowych lub bezplatnych przejazdow (Dz. U. nr 80, poz. 861)

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa o zasadach i trybie zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. nr 80, poz. 866); patrz tekst: "Informacje w sieci"

INFORMACJE NIEJAWNE

 • nowe wzory formularzy dotyczacych odmowy wydania poswiadczenia bezpieczenstwa wydawanej przez: pelnomocnika ochrony; sluzby ochrony panstwa albo podmioty przeprowadzajace samodzielne postepowanie sprawdzajace (Dz. U. nr 80, poz. 869)

AUTOSTRADY

 • rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej o oplatach za przejazdy autostradami (Dz. U. nr 80, poz. 871); patrz tekst: "10 zl za 60 km"

WYBORY

 • dwa wyborcze rozporzadzenia ministra spraw wewnetrznych i administracji dotyczace: powolywania obwodowych komisji wyborczych; spisu wyborcow (Dz. U. nr 84, poz. 921 i 922).

15 sierpnia:

WYZSZE SZKOLY ZAWODOWE

 • trzy rozporzadzenia Rady Ministrow o utworzeniu Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej: w Ciechanowie -jezyk polski z logopedia, pielegniarstwo, poloznictwo; w Chelmie - matematyka z informatyka, nauczanie matematyki; Podhalanskiej w Nowym Targu - jezyk polski, pielegniarstwo ogolne, rekreacja fizyczna, fizykoterapia (Dz. U. nr 79, poz. 838-840)

SYSTEM OSWIATY

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej dotyczace organizacji roku szkolnego w publicznych szkolach, z wyjatkiem publicznych szkol artystycznych i szkol w zakladach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Dz. U. nr 79, poz. 844)

OBLIGACJE SKARBOWE

 • "Minister finansow moze wskazac w liscie emisyjnym, ze oswiadczenie woli skladane w zwiazku z dokonywana czynnoscia zakupu, zamiany, wyplaty odsetek lub wykupu obligacji moze byc wyrazone przez nabywce obligacji za pomoca systemow teleinformatycznych" - tak brzmi obecna tresc 26 rozporzadzenia ministra finansow w sprawie warunkow emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedazy detalicznej (Dz. U. nr 79, poz. 846)

DOZOR TECHNICZNY

 • rozporzadzenie ministra gospodarki o trybie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsludze i konserwacji urzadzen technicznych (Dz. U. nr 79, poz. 849)

PRZEJSCIA GRANICZNE

 • nowe rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie ustalenia dodatkowych lotniczych przejsc granicznych w: Bialej Podlaskiej, Bydgoszczy, Jeleniej Gorze, Kielcach-Maslowie, Lodzi -Lublinku, Mielcu, Szymanach kolo Szczytna; Swidniku, Zielnej Gorze-Babimoscie, Zielonej Gorze-Przylepie (Dz. U. nr 79, poz. 852)

WYBORY

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie naleznosci pienieznych przyslugujacych czlonkom komisji wyborczych do Sejmu i Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz. U. nr 81, poz. 887).

14 sierpnia:

POWODZ

 • trzy ustawy z 11 sierpnia zwiazane bezposrednio lub posrednio z powodzia. Sa to ustawy:

- o szczegolnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania zywiolu,

- o szczegolnych rozwiazaniach prawnych zwiazanych z usuwaniem skutkow powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektorych ustaw,

- o zmianie ustawy o grach losowych, zakladach wzajemnych i grach na automatach (Dz. U. nr 84, poz. 906-908); o wszystkich pisalismy szczegolowo w "Rz" z 13 sierpnia; patrz takze tekst: "Goracy komentarz"

HUTNICTWO ZELAZA I STALI

 • znowelizowane 13 sierpnia rozporzadzenie ministra gospodarki dotyczace dotacji przeznaczonej na sfinansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemysle hutnictwa zelaza i stali (Dz. U. nr 84, poz. 918).

ODZNAKI

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o ustanowieniu odznaki honorowej "Zasluzony dla Rolnictwa"; jest to odznaka honorowa nadawana osobom fizycznym, takze cudzoziemcom, za osiagniecia w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynkow rolnych (Dz. U. nr 78, poz. 833)

WYZSZE SZKOLY ZAWODOWE

 • rozporzadzenie ministra edukacji narodowej o warunkach, jakim powinna odpowiadac uczelnia zawodowa, aby utworzyc i prowadzic kierunek lub specjalnosc zawodowa (Dz. U. nr 78, poz. 834); patrz tekst: "Nowe kierunki studiow"

CLO

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie zglaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemow i przechowywania kopii zabezpieczajacych bazy danych, a takze ogolnych warunkow umow o udostepnianie tych baz (Dz. U. nr 78, poz. 837; patrz tekst: "Co widac w terenie przez Internet"

BONY PALIWOWE

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace wzory bonow paliwowych oraz ich wartosc nominalna, sposoby ich dystrybucji oraz zasady i tryb postepowania przy ich zatrzymaniu (Dz. U. nr 82, poz. 892); patrz tekst: "Sa juz wzory bonow"

13 sierpnia:

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

 • w rozporzadzeniu Rady Ministrow dotyczacym tej Agencji w 20 mowiacym, ze Agencja moze stosowac doplaty do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i dzialach specjalnych produkcji rolnej, znajdujacych sie na obszarach dotknietych kleska suszy, gradobicia, nadmiernych opadow atmosferycznych, wymarzniecia, powodzi, huraganu, pozaru lub plagi gryzoni doszlo jeszcze: usuwiska ziemi (Dz. U. nr 83, poz. 896)

PRAWO DROGOWE

 • rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej dotyczace: wzorow dokumentow stwierdzajacych uprawnienia do kierowania pojazdami; wydawania uprawnien do kierowania pojazdami; wymiany praw jazdy, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnien przez kierujacych pojazdami, instruktorow i egzaminatorow (jeden przepis), ktore mialy wejsc w zycie 13 sierpnia (Dz. U. nr 70, poz. 729-732) zaczna obowiazywac 1 pazdziernika tego roku (Dz. U. nr 83, poz. 899-902)

12 sierpnia:

FUNDUSZE INWESTYCYJNE

 • cztery rozporzadzenia Rady Ministrow, wszystkie z 3 lipca, dotyczace: sprawozdan finansowych zbiorczego portfela papierow wartosciowych; warunkow zarzadzania zbiorczymi portfelami papierow wartosciowych; prospektu informacyjnego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego, a takze skrotu tego prospektu; trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych (Dz. U. nr 77, poz. 815- 818)

OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH

 • rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 16 lipca okreslajace wysokosc oplat za przeprowadzenie przez sluzbe ochrony panstwa czynnosci warunkujacych wydanie certyfikatu dla systemu lub sieci teleinformatycznej, urzadzenia lub narzedzia kryptograficznego oraz za wydanie tych certyfikatow (Dz. U. nr 77, poz. 820)

CZYNNOSCI EGZEKUCYJNE

 • dwa rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez UOP przy wykonywaniu czynnosci egzekucyjnych; czynnosci egzekucyjnych w administracji (Dz. U. nr 77, poz. 821 i 822); patrz tekst: "Asysta dla komornika"

STATUTY

 • statut Agencji Budowy i Eksploatacji Autostrad (Dz. U. nr 77, poz. 823)
 • statut Rzadowego Centrum Studiow Strategicznych (Dz. U. nr 77, poz. 824)

UBEZPIECZENIA

 • rozporzadzenie ministra finansow o ogolnych warunkach obowiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej podmiotow wykonujacych doradztwo podatkowe (Dz. U. nr 77, poz. 825); patrz tekst: "Plusy i minusy"

AUTOMATYCZNA REJESTRACJA OBROTU

 • zmniejszony o kilkanascie pozycji zalacznik do rozporzadzenia ministra gospodarki z 20 grudnia 2000 r. (Dz. U. nr 1212, poz. 1303) dotyczacego automatycznej rejestracji obrotu w przywozie niektorych towarow rolnych (Dz. U., nr 77, poz. 826)

DOZOR TECHNICZNY

 • rozporzadzenie ministra gospodarki okreslajace warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadac przenosniki kabinowe i krzeselkowe z napedem mechanicznym, przeznaczone do celow rekreacyjno-rozrywkowych (Dz. U. nr 77, poz. 827)

NASIENNICTWO

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o zasadach etykietowania i wydawania etykiet urzedowych oraz rodzajow opakowan materialu siewnego (Dz. U. nr 77, poz. 828)

APLIKACJA NOTARIALNA

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o trybie przeprowadzania konkursu dla kandydatow na aplikantow notarialnych (Dz. U. nr 77, poz. 829); patrz tekst: "Dziesiec do jednego"

FUNDUSZE EMERYTALNE

 • w rozporzadzeniu ministra sprawiedliwosci z 22 maja 1998 r. o prowadzeniu rejestru funduszy emerytalnych (Dz. U. nr 77, poz. 830) w 3, mowiacym, ze ksiega rejestrowa sklada sie z dziewieciu rubryk, rubryka szosta ma teraz nastepujaca tresc: "wzmianka o statucie oraz jego zmianach, ze wskazaniem tych zmian i daty ich wejscia w zycie" (Dz. U. nr 77, poz. 830)

URZEDY ZEGLUGI SRODLADOWEJ

 • rozporzadzenie ministra transportu i gospodarki morskiej okreslajace siedziby (Bydgoszcz, Gdansk, Gizycko, Kedzierzyn-Kozle, Krakow, Szczecin, Warszawa i Wroclaw) oraz terytorialny zakres dzialania dyrektorow urzedow zeglugi srodladowej (Dz. U. nr 77, poz. 831).

10 sierpnia:

VAT

 • znowelizowana 5 lipca ustawa o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym. W art. 50 ust. 3 ("Do 31 grudnia 2003 r. stawke podatku 0 proc. stosuje sie do:") dodano: "pkt 3) uslug polegajacych na drukowaniu: a) ksiazek i broszur (ex PCN 4901) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISBN, b) wydawnictw prasowych (SWW 2711) oznaczonych stosowanymi na podstawie odrebnych przepisow symbolami ISSN, c) czasopism specjalistycznych".; dodano tez ust. 5c: "W okresie do 31 grudnia 2003 r. stawke podatku w wysokosci 3 proc. stosuje sie do: 1) sprzedazy w kraju sprzetu komputerowego (bez wzgledu na symbol SWW) przeznaczonego dla szkol i przedszkoli, w rozumieniu odpowiednich przepisow o systemie oswiaty, o szkolnictwie wyzszym oraz o wyzszych szkolach zawodowych, 2) importu towarow okreslonych w pkt 1". Sa jeszcze zmiany w zalacznikach nr 2 (wykaz uslug, ktorych swiadczenie jest zwolnione od podatku) i nr 3 (wykaz towarow i uslug, ktorych sprzedaz lub swiadczenie uslug jest objete stawka podatku w wysokosci 7 proc.). W pierwszym z nich do poz. 23 dotyczacej uslug w zakresie edukacji dopisano: "w tym polaczenia z Internetem w placowkach oswiatowych, szkolach wyzszych i wyzszych szkolach zawodowych", a w drugim dodano poz. 88: "uslugi teleinformatyczne" (Dz. U. nr 80, poz. 858).

9 sierpnia:

KREDYTY MIESZKANIOWE

 • ustawa o doplatach do oprocentowania kredytow udzielanych na remonty budynkow mieszkalnych (Dz. U. nr 76, poz. 803); patrz artykul "Kredyt fatamorgana" oraz tekst ustawy

WOJSKO

 • ustawa o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz. U. nr 76, poz. 804)
 • zmieniona 7 czerwca ustawa o wspieraniu restrukturyzacji przemyslowego potencjalu obronnego i modernizacji technicznej Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 76, poz. 805); o obu ustawach patrz tekst: "Wojsko zmodernizowane"

ARCHIWA

 • znowelizowana 8 czerwca ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. nr 76, poz. 896); patrz tekst: "Nie tylko dotacje"

KOMERCJALIZACJA I PRYWATYZACJA

TERMOMODERNIZACJA

 • znowelizowana 21 czerwca ustawa o wspieraniu przedsiewziec termomodernizacyjnych (Dz. U. nr 76, poz. 808); patrz tekst: "Kredyt fatamorgana"

8 sierpnia:

WYBORY

 • rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci o trybie i terminie zawiadamiania gmin o osobach pozbawionych prawa wybierania w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz. U. nr 79, poz. 851); patrz tekst: "Korekta w rejestrze"

7 sierpnia:

STATUTY

 • statut Ministerstwa Gospodarki, zajmujacego sie trzema dzialami: gospodarki, turystyki oraz lacznosci (Dz. U. nr 81, poz. 880)

MEDALE

 • po trzydziestodniowym vacatio legis ustawa o ustanowieniu Medalu za Zaslugi dla Policji. Moze byc przyznany takze cudzoziemcowi; ma trzy stopnie: zloty, srebrny, brazowy (Dz. U. nr 70, poz. 726)

TRANSPORT KOLEJOWY

 • znowelizowane 19 czerwca rozporzadzenie Rady Ministrow o szczegolowych zasadach organizowania regionalnych i miedzywojewodzkich kolejowych przewozow pasazerskich oraz trybie wyboru przewoznikow (Dz. U. nr 78, poz. 832)

INFORMACJA FINANSOWA

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace wzor, zasady wydawania i wymiany legitymacji sluzbowej pracownikow jednostki organizacyjnej podleglej generalnemu inspektorowi informacji finansowej (Dz. U. nr 78, poz. 835)

4 sierpnia:

KREDYTY MIESZKANIOWE

 • ustawa z 26 kwietnia o doplatach do oprocentowania kredytow udzielanych na wlasne mieszkanie (Dz. U. nr 74, poz. 784); obszerny tekst na jej temat, lacznie z przykladami wyliczen wysokosci doplat do oprocentowania tych kredytow, opublikowalismy pod tytulem "Doplaty do kredytu".

UNIWERSYTETY

 • ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Zielonogorskiego, uczelni panstwowej utworzonej z Politechniki Zielonogorskiej i Wyzszej Szkoly Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbinskiego (Dz. U. nr 74, poz. 785)

JEDNOSTKI BADAWCZO-ROZWOJOWE

 • rozporzadzenie Rady Ministrow o przejeciu przez ministrow funkcji organu sprawujacego nadzor nad jednostkami badawczo-rozwojowymi nadzorowanymi dotychczas przez kierownikow urzedow centralnych, wojewodow lub przez inne jednostki organizacyjne (Dz. U. nr 74, poz. 787)

INFORMACJE NIEJAWNE

 • rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow o wysokosci oplat za przeprowadzenie postepowania sprawdzajacego przez sluzbe ochrony panstwa oraz za wydanie swiadectwa bezpieczenstwa przemyslowego (Dz. U. nr 74, poz. 788); patrz tekst: "Ile za sprawdzenie przedsiebiorcy"

POSTEPOWANIE EGZEKUCYJNE

 • dwa rozporzadzenia ministra finansow: o sposobie postepowania wierzycieli naleznosci pienieznych przy podejmowaniu czynnosci zmierzajacych do zastosowania srodkow egzekucyjnych; okreslajace wzory wnioskow o udzielenie informacji, o powiadomienie oraz o wszczecie egzekucji albo o dokonanie zabezpieczenia (Dz. U. nr 74, poz. 791); patrz tekst: "Obowiazki wierzycieli, pomoc w ramach Unii"

POLSKIE NORMY

 • zmienione 5 lipca rozporzadzenie, a scislej mowiac zalacznik do niego, ministra gospodarki w sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania niektorych Polskich Norm (Dz. U. nr 74, poz. 792)

BIBLIOTEKI

 • zmodyfikowane 7 lipca rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego o zasadach ewidencji materialow bibliotecznych (Dz. U. nr 74, poz. 793)

OPIEKA SPOLECZNA

 • znowelizowane 9 lipca rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej o zasadach tworzenia, dzialania i finansowania warsztatow terapii zajeciowej (Dz. U. nr 74, poz. 794); patrz tekst: "Srodki na wyposazenie"

CLO

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi ustalil - do 31 grudnia 2001 r. - wielkosci progowe dla niektorych towarow rolnych przywozonych z zagranicy; wymienia je saznisty zalacznik (Dz. U. nr 74, poz. 795)

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

 • rozporzadzenie ministra rozwoju regionalnego i budownictwa w sprawie klasyfikowania, kwalifikowania i porzadkowania materialow wylaczonych z panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z licznymi zalacznikami (Dz. U. nr 74, poz. 796)

LECZNICTWO UZDROWISKOWE

 • zmienione 9 lipca rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu i warunkow wystawiania skierowania na leczenie uzdrowiskowe przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz potwierdzania tego skierowania przez Kase Chorych; wynika z niego, ze w kasach chorych zasadnosc skierowania do sanatorium bedzie ocenial nie tylko lekarz specjalista w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej, lecz takze rehabilitacji medycznej (Dz. U. nr 74, poz. 798)

BONY PALIWOWE

 • rozporzadzenie ministra finansow okreslajace banki spoldzielcze wlasciwe do wydawania bonow paliwowych oraz szczegolowy zakres sprawozdania sporzadzanego przez te banki (Dz. U. nr 79, poz. 847)

2 sierpnia:

SLUZBA WIEZIENNA

 • znowelizowane 17 lipca rozporzadzenie ministra sprawiedliwosci dotyczace rownowaznika pienieznego za umundurowanie oraz czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej; rozporzadzenie ma zastosowanie przy wplacaniu rownowaznikow naleznych od 1 kwietnia (Dz. U. nr 80, poz. 868)

UNIWERSYTET RZESZOWSKI

 • ustawa o utworzeniu Uniwersytetu Rzeszowskiego 1 wrzesnia 2001 r. Bedzie to uczelnia panstwowa powstala z Wyzszej Szkoly Pedagogicznej w Rzeszowie, Uniwersytetu Marii Curie Sklodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie oraz Wydzialu Ekonomii w Rzeszowie Akademii Rolniczej im. Hugona Kollataja w Krakowie (Dz. U. nr 73, poz. 760)

PSYCHOLODZY

 • art. 62 ust. 1 ustawy o zawodzie psychologa i samorzadzie zawodowym psychologow, ktory zobowiazuje ministra pracy, aby w porozumieniu z istniejacymi ogolnopolskimi stowarzyszeniami zrzeszajacymi psychologow i zwiazkami zawodowymi psychologow powolal Komitet Organizacyjny Izb Psychologow (Dz. U. nr 73, poz. 763)

WYZSZE SZKOLY ZAWODOWE

 • w Panstwowej Wyzszej Szkole Zawodowej w Bialej Podlaskiej wprowadza sie nastepujace specjalnosci zawodowe: pedagogika spoleczna, pielegniarstwo ogolne, informatyka stosowana (Dz. U. nr 73, poz. 767)

FINANSE PUBLICZNE

 • zmienione 2 lipca rozporzadzenie ministra finansow o emisji obligacji piatej trzyletniej pozyczki panstwowej o zmiennej stopie procentowej (Dz. U. nr 73, poz. 768)

KADRA ZARZADZAJACA

 • rozporzadzenie ministra gospodarki o zasadach i trybie przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektorymi podmiotami prawnymi oraz wzorze wniosku o przyznanie nagrody rocznej (Dz. U. nr 73, poz. 771)

SZKOLY ARTYSTYCZNE

 • rozporzadzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie kryteriow i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkol artystycznych, trybu postepowania odwolawczego oraz skladu i sposobu powolywania zespolu oceniajacego (Dz. U. nr 73, poz. 772)

UKLADY ZBIOROWE PRACY

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej o Komisji do Spraw Ukladow Zbiorowych Pracy (Dz. U. nr 73, poz. 773); patrz tekst: "Nieobeznanym podpowie komisja"

UBEZPIECZENIA SPOLECZNE

 • rozporzadzenie ministra pracy i polityki spolecznej w sprawie warunkow, jakie musza spelniac platnicy skladek przekazujacy dokumenty ubezpieczeniowe w formie dokumentu elektronicznego (Dz. U. nr 73, poz. 774); pierwsza grupa platnikow ma ustawowy obowiazek przekazywac w tej formie dokumenty ubezpieczeniowe od 28 lipca; o braku potrzebnego w tym celu rozporzadzenia sygnalizowalismy w "Rz" z 12 lipca

SPIRYTUS

 • minister rolnictwa i rozwoju wsi okreslil srodki dopuszczone do skazania spirytusu oraz minimalna ilosc ich zastosowania (Dz. U. nr 73, poz. 775)

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

 • zmodyfikowany statut Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. nr 73, poz. 776)

OSOBOWOSC PRAWNA

 • osobowosc prawna uzyskaly dwie organizacje Kosciola katolickiego: Wspolnota Chrystusa Odkupiciela Czlowieka z siedziba w Krakowie; Stowarzyszenie Ewangelizacji i Kultury z siedziba w Siedlcach (Dz. U. nr 73, poz. 777 i 779)

REPATRIACJA

 • rozporzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji okreslajace wzory ewidencji i rejestrow prowadzonych w postepowaniu w sprawie repatriacji oraz sposob przetwarzania danych zawartych w tych ewidencjach i rejestrach (Dz. U. nr 73, poz. 778)

ZYWNOSC

 • znowelizowane 28 czerwca rozporzadzenie ministra zdrowia w sprawie wykazu dopuszczalnych ilosci substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do srodkow spozywczych lub uzywek, a takze zanieczyszczen, ktore moga znajdowac sie w srodkach spozywczych lub uzywkach; zmiana dotyczy suchych makaronow (Dz. U. nr 73, poz. 780)

INSPEKCJA SANITARNA

 • rozporzadzenie ministra zdrowia okreslajace terytorialny zakres dzialania oraz siedziby portowych inspektoratow sanitarnych (Dz. U. nr 73, poz. 781)

1 sierpnia:

CHMIEL

 • rozporzadzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi o sposobie sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obrobki produktow chmielowych; wynika z niego, ze nadzor ten sprawuje wojewodzki inspektor jakosci handlowej artykulow rolno-spozywczych od otwarcia opieczetowanego opakowania chmielu (produktu chmielowego) do zapakowania, opieczetowania i oznakowania opakowania koncowego produktu chmielowego (Dz. U. nr 80, poz. 865)

CLO

 • do 31 grudnia 2001 r. minister gospodarki ustanowil kontyngent ilosciowy na przywoz niektorych towarow rolnych pochodzacych ze Slowacji. Ich rodzaj (np. maslo, margaryna) oraz wielkosc kontyngentu okresla zalacznik. Kontyngenty sa rozdysponowane w proporcji do liczby osob skladajacych wnioski (Dz. U. nr 79, poz. 850)

LEKI I RECEPTY

 • wzor zbiorczego zestawienia recept podlegajacych refundacji przez Kasy Chorych (Dz. U. nr 73, poz. 782)

WOJSKO

 • postanowienie prezydenta RP w sprawie przedluzenia okresu uzycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Tymczasowych Silach Organizacji Narodow Zjednoczonych w Republice Libanskiej (M. P. nr 23, poz. 403)


DZIENNIK USTAW

Nr 90 z 31 sierpnia.

Ustawy:

 • z 5 lipca o ratyfikacji konwencji o prawie wlasciwym dla wypadkow drogowych; wejdzie w zycie 15 wrzesnia,
 • z 19 lipca o ratyfikacji konwencji Narodow Zjednoczonych przeciwko miedzynarodowej przestepczosci zorganizowanej; od 15 wrzesnia,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym; od 3 wrzesnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 24 i 31 lipca oraz 14, 21 i 29 sierpnia, w sprawie:

 • warunkow i trybu laczenia, podzialu, reorganizacji i likwidacji jednostek badawczo-rozwojowych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • ochrony fizycznej materialow jadrowych; od 1 stycznia 2002 r.,
 • zasad i trybu zawieszania splat pozyczek i kredytow osobom spelniajacym powszechny obowiazek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz czlonkom ich rodzin; od 15 wrzesnia,
 • sposobu zaliczania wartosci nieruchomosci pozostawionych za granica na pokrycie ceny sprzedazy nieruchomosci lub oplat za uzytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartosci tych nieruchomosci (nowelizacja); od 15 wrzesnia, ujednolicony tekst rozporzadzenia
 • oplat zwiazanych z ochrona wynalazkow, wzorow uzytkowych, wzorow przemyslowych, znakow towarowych, oznaczen geograficznych i topografii ukladow scalonych; od 31 sierpnia.

Rozporzadzenia prezesa Rady Ministrow, z 14 i 29 sierpnia, w sprawie:

 • kontroli dewizowej w jednostkach organizacyjnych Urzedu Ochrony Panstwa; od 15 wrzesnia,
 • wyborow przedterminowych do Rady Miejskiej w Bialym Borze; od 3 wrzesnia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • edukacji narodowej z 30 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad podzialu czesci oswiatowej subwencji ogolnej dla jednostek samorzadu terytorialnego; od 31 sierpnia,
 • finansow z 27 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad, trybu i terminow opracowania materialow do projektu ustawy budzetowej na rok 2002; od 31 sierpnia,
 • kultury i dziedzictwa narodowego z 23 sierpnia w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostepniania dokumentow z wyborow do Sejmu i Senatu; od 8 wrzesnia,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, trzy z 23 sierpnia, w sprawie: ustalenia regulaminu wyscigow konnych; warunkow i trybu udzielania zezwolen na kierowanie stajnia wyscigowa, licencji na trenowanie koni, dosiadanie (powozenie) koni oraz pelnienie funkcji sedziego wyscigowego; wysokosci oplat uiszczanych na rzecz Polskiego Klubu Wyscigow Konnych za wydanie zezwolenia na organizowanie wyscigow konnych, za udzielanie zezwolenia na kierowanie stajnia wyscigowa i licencji na trenowanie koni oraz dosiadanie (powozenie) koni, a takze pelnienie funkcji sedziego wyscigowego oraz za rejestracje barw wyscigowych i zgloszenie konia do wyscigow; wszystkie od 1 wrzesnia,
 • sprawiedliwosci, z 14, 16 i 27 sierpnia, w sprawie:

- wysokosci i zasad ustalania kosztow postepowania w sprawach nieletnich; od 1 pazdziernika,

- zasad i trybu przeprowadzania wywiadow srodowiskowych o nieletnich; od 15 wrzesnia,

- pobierania przez notariuszy oplat sadowych od wnioskow o wpis do ksiegi wieczystej zamieszczanych w aktach notarialnych; od 1 wrzesnia,

 • spraw wewnetrznych i administracji, z 31 lipca oraz 1 sierpnia, w sprawie:

- trybu postepowania w sprawach o nadanie Medalu za Zaslugi dla Policji, sposobu wreczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osob wyroznionych i pozbawionych Medalu oraz wzorow odpowiednich dokumentow; od 15 wrzesnia,

- sposobu prowadzenia ewidencji grobow; od 15 wrzesnia,

 • transportu i gospodarki morskiej z 27 sierpnia w sprawie utworzenia obwodow glosowania na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i Senatu; od 31 sierpnia,
 • Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z 27 czerwca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie oplat abonamentowych za uzywanie odbiornikow radiofonicznych i telewizyjnych; od 15 wrzesnia, a przyszloroczne stawki oplat - od 1 stycznia 2002 r.

Nr 89 z 28 sierpnia

Opublikowano w nim:

USTAWY

 • z 25 maja o odpowiedzialnosci majatkowej zolnierzy - wejdzie w zycie 29 listopada,
 • z 20 czerwca o zmianie ustawy o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach i zakladach wydobywania rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych - zacznie obowiazywac od 1 stycznia 2002 r.,
 • z 21 czerwca o zmianie ustawy o zawodach pielegniarki i poloznej oraz ustawy o zawodzie lekarza - ta wchodzi w zycie 12 wrzesnia, czesciowo z moca od 1 lipca 2001 r.,
 • z 22 czerwca o zmianie ustawy o pracownikach samorzadowych oraz o zmianie niektorych innych ustaw - ta takze obowiazuje od 12 wrzesnia, z wyjatkiem jednego przepisu, ktory wszedl w zycie z moca od 30 maja 2001 r.,
 • z 21 czerwca o ratyfikacji konwencji o dostepie do informacji, udziale spoleczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostepie do sprawiedliwosci w sprawach dotyczacych srodowiska,
 • z 22 czerwca o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposazenie Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunkow jego realizacji - te dwie tez wejda w zycie 12 wrzesnia 2001 r.
 • z 22 czerwca o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy spolecznej - obowiazuje od 12 wrzesnia 2001 r. z wyjatkiem przepisow, ktore wchodza w zycie 1 stycznia 2002 r., i tych, ktore weszly w zycie z dniem ogloszenia z moca od 1 stycznia 2001 r.,
 • z 20 lipca o swiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny - wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r.

ROZPORZADZENIA

Rady Ministrow:

 • z 14 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad, warunkow i trybu wspierania srodkami budzetu panstwa programow inicjowanych przez organy samorzadu wojewodztwa - weszlo w zycie z dniem ogloszenia,
 • z 7 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych kierunkow dzialan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobow ich realizacji,
 • z 22 sierpnia uchylajace rozporzadzenie w sprawie munduru pracownikow Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin;

te dwa zaczna obowiazywac 12 wrzesnia 2001 r.,

prezesa rady ministrow:

wszystkie z 22 sierpnia:

 • zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia stanowisk urzedniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni sluzbowych urzednikow sluzby cywilnej, mnoznikow do ustalania wynagrodzenia oraz szczegolowych zasad ustalania i wyplacania innych swiadczen przyslugujacych czlonkom korpusu sluzby cywilnej,
 • w sprawie zakresu i sposobu wyodrebnienia skladnikow majatkowych dla Urzedu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemcow, pozostajacych dotychczas w trwalym zarzadzie i uzywaniu Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji,
 • zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nadania statutu Agencji Rynku Rolnego;

te trzy wchodza w zycie 12 wrzesnia,

ministra sprawiedliwosci:

szesc z 13 sierpnia, ostatnie z 31 sierpnia:

zmieniajace rozporzadzenie w sprawie utworzenia sadow:

 • apelacyjnych, okregowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarow wlasciwosci,
 • pracy, sadow ubezpieczen spolecznych oraz sadow pracy i ubezpieczen spolecznych w sadach okregowych i sadow pracy w sadach rejonowych,
 • gospodarczych w sadach okregowych i sadach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarow wlasciwosci okreslenia sadow,
 • rejonowych, w ktorych utworzone zostaja wydzialy cywilno-karne w siedzibach tych sadow oraz zamiejscowe wydzialy cywilno-karne do rozpoznawania niektorych kategorii spraw karnych skarbowych, karnych i cywilnych,
 • rejonowych prowadzacych ksiegi wieczyste,
 • utworzenia prokuratur apelacyjnych, okregowych i rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i

obszarow wlasciwosci,

 • ustalenia zakresow wlasciwosci miejscowej istniejacych kolegiow do spraw wykroczen oraz

powolania kolegiow do spraw wykroczen przy Sadach Rejonowych w Muszynie, Ostrzeszowie i Tychach;

wszystkie siedem obowiazuje od 1 wrzesnia,

spraw zagranicznych:

 • z 17 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborcow dla obwodu glosowania utworzonego za granica w wyborach do Sejmu i do Senatu;

to takze obowiazuje od 1 wrzesnia,

transportu i gospodarki morskiej:

dwa z 23 sierpnia 2001 r.:

 • w sprawie spisu wyborcow dla obwodow glosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu,
 • w sprawie trybu i terminu powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu i do Senatu,

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji:

 • z 13 sierpnia 2001 r. w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu,
 • z 21 sierpnia 2001 r. w sprawie czasu przeznaczonego na rozpowszechnianie audycji wyborczych oraz ramowego podzialu czasu w programach ogolnokrajowych i regionalnych;

cztery ostatnie weszly w zycie z dniem ogloszenia.


Nr 88 z 27 sierpnia

Opublikowano w nim

USTAWE

 • z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw - wchodzi zasadniczo w zycie 27 wrzesnia, czesc jej przepisow bedzie jednak obowiazywac od 1 stycznia 2002 r., 2003 r. i 2006 r., jeden przepis wszedl w zycie z dniem ogloszenia.

ROZPORZADZENIA

 • ministra spraw wewnetrznych i administracji z 16 sierpnia 2001 r. w sprawie rejestru wyborcow - obowiazuje od dnia ogloszenia,
 • ministra zdrowia z 7 sierpnia 2001 r. w sprawie lekow zwiazanych z chorobami wywolanymi praca przy azbescie - wejdzie w zycie 11 wrzesnia 2001 r.,
 • ministra zdrowia z 9 sierpnia 2001 r. - jedno zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wykazu lekow podstawowych i uzupelniajacych oraz wysokosci odplatnosci za leki uzupelniajace, drugie nowelizujace rozporzadzenie w sprawie wykazu chorob oraz wykazu lekow, preparatow diagnostycznych i sprzetu jednorazowego uzytku, ktore ze wzgledu na te choroby moga byc przepisywane bezplatnie, za oplata ryczaltowa lub czesciowa odplatnoscia - oba wejda w zycie 4 wrzesnia,
 • ministra zdrowia z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajow dokumentacji medycznej w zakladach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegolowych warunkow jej udostepniania - zacznie obowiazywac od 11 wrzesnia.

Nr 87 z 24 sierpnia

Opublikowano w nim:

USTAWE

 • z 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w panstwach czlonkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodow regulowanych - wejdzie w zycie z dniem uzyskania przez Polske czlonkostwa w UE, z wyjatkiem jednego przepisu (art. 20) nowelizujacego ustawe o dzialach administracji rzadowej - ten wszedl w zycie z dniem ogloszenia,

ROZPORZADZENIA

 • Rady Ministrow z 31 lipca 2001 r. w sprawie materialow jadrowych podlegajacych ewidencji - zacznie obowiazywac od 1 stycznia 2002 r.,
 • ministra transportu i gospodarki morskiej z 10 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymiany praw jazdy,
 • ministra finansow z 8 sierpnia 2001 r. w sprawie trybu i szczegolowych zasad przyznawania gminom gorniczym czesci rekompensujacej subwencji ogolnej - te dwa wejda w zycie 1 wrzesnia,
 • ministra transportu i gospodarki morskiej z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie szczegolowych zasad obslugi podroznych na liniach kolejowych - data wejscia w zycie: 8 wrzesnia 2001 r.,
 • ministra srodowiska z 30 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczajacych z procesow technologicznych i operacji technicznych - to takze od 8 wrzesnia 2001 r., z wyjatkiem kilku przepisow, ktore wchodza w zycie 1 stycznia 2003 r.

W numerze tym zamieszczono takze obwieszczenie marszalka Sejmu w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ewidencji ludnosci i dowodach osobistych.


Nr 86 z 22 sierpnia 2001 r.

Na jego tresc skladaja sie:

ROZPORZADZENIA RADY MINISTROW:

 • z 31 lipca 2001 r. w sprawie okreslenia wartosci bonow paliwowych przypadajacych na 1 ha uzytkow rolnych w roku 2001,

- z 21 sierpnia 2001 r.:

 • w sprawie sposobu oznakowania i realizacji recept realizowanych w zwiazku z powodzia,
 • w sprawie sposobu i warunkow przekazywania srodkow finansowych przez Kase Chorych organom jednostek samorzadu terytorialnego oraz przez te organy - swiadczeniodawcom,
 • zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych kierunkow dzialan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobow ich realizacji,
 • zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegolowych zasad, zakresu i trybu udzielania doplat do oprocentowania kredytow na cele rolnicze;

wszystkie piec weszlo w zycie z dniem ogloszenia,

 • zmieniajace rozporzadzenie w sprawie algorytmu wyrownania finansowego dokonywanego miedzy Kasami Chorych oraz wysokosci procentowej przewidywanych przychodow, ktore nie sa uwzglednione w wyrownaniu;

to zacznie obowiazywac od 30 sierpnia 2001 r.,

- z 17 lipca 2001 r.:

 • w sprawie okreslenia wielkosci srodkow wlasnych domu maklerskiego w zaleznosci od rozmiarow wykonywanej dzialalnosci oraz maksymalnej wysokosci kredytow, pozyczek i wyemitowanych dluznych papierow wartosciowych w stosunku do srodkow wlasnych

wejdzie w zycie 1 stycznia 2002 r.,

 • w sprawie okreslenia warunkow, jakie musza spelniac urzedowe rynki gieldowe oraz emitenci papierow wartosciowych dopuszczonych do obrotu na tych rynkach,
 • w sprawie okreslenia zakresu informacji objetych wnioskiem o wydanie zezwolenia na nabycie znacznego pakietu akcji spolki publicznej lub wystawionych w zwiazku z tymi akcjami kwitow depozytowych,
 • w sprawie wzorow wezwan do zapisywania sie na sprzedaz lub zamiane akcji spolki publicznej, szczegolowego sposobu ich oglaszania oraz warunkow nabywania akcji w wyniku tych wezwan,

- z 9 sierpnia 2001 r.:

 • w sprawie trybu postepowania przy skladaniu wnioskow dotyczacych tworzenia, laczenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic gmin, nadawania gminie lub miejscowosci statusu miasta, ustalania i zmiany nazw gmin i siedzib ich

wladz oraz dokumentow wymaganych w tych sprawach,

 • w sprawie trybu postepowania przy skladaniu wnioskow dotyczacych tworzenia, laczenia, dzielenia, znoszenia i ustalania granic powiatow oraz ustalania i zmiany nazw powiatow i siedzib ich wladz oraz dokumentow wymaganych w tych sprawach,
 • z 14 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w

sprawie okreslenia wypadkow, w ktorych organ celny moze odstapic od pobrania zabezpieczenia;

tych szesc zacznie obowiazywac od 6 wrzesnia 2001 r.

ROZPORZADZENIA

 • prezesa Rady Ministrow z 14 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia;

to takze wchodzi w zycie 6 wrzesnia,

- ministra spraw wewnetrznych i administracji z 3 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie ekwiwalentu konserwacyjnego oraz rownowaznika mieszkaniowego, przyslugujacych osobom uprawnionym do osobnych kwater stalych i najemcom lokali mieszkalnych;

to zas - z dniem ogloszenia.

W numerze tym opublikowano takze obwieszczenie prezesa Rady Ministrow z 2 sierpnia 2001 r. w sprawie ogloszenia

jednolitego tekstu ustawy o pracownikach urzedow panstwowych.


Nr 85 z 17 sierpnia

Opublikowano w nim:

Ustawy:

 • z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o szkolnictwie wyzszym, ustawy o wyzszych szkolach zawodowych oraz o zmianie niektorych innych ustaw - wchodzi zasadniczo w zycie 1 wrzesnia br z wyjatkiem kilku przepisow, ktore obowiazywac beda od 1 stycznia 2002 r.,
 • z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz niektorych innych ustaw - data wejscia w zycie: 1 stycznia 2002 r.,
 • o zmianie ustawy budzetowej na rok 2001 - data wejscia w zycie: 17 sierpnia 2001 r.,

Rozporzadzenia:

RADY MINISTROW:

- dwa z 24 lipca 2001 r., pierwsze - w sprawie warunkow i trybu nadawania oraz pozbawiania jednostki organizacyjnej statusu jednostki badawczo-rozwojowej, drugie - w sprawie trybu i warunkow rozliczen z bankami z tytulu poreczen skarbu panstwa splaty niektorych kredytow mieszkaniowych; oba wejda w zycie 1 wrzesnia 2001 r.

- z 2 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie pelnomocnika rzadu do zagospodarowania mienia przejetego od wojsk Federacji Rosyjskiej - to takze obowiazuje od 1 wrzesnia 2001 r.,

- z 7 sierpnia 2001 r. w sprawie wynagrodzen zawodowych kuratorow sadowych - data wejscia w zycie: 25 sierpnia 2001 r.

PREZESA RADY MINISTROW:

- z 2 sierpnia 2001 r. w sprawie list rzeczoznawcow do spraw jakosci produktow lub uslug - to wejdzie w zycie 18 listopada 2001 r.,

MINISTROW:

- finansow z 16 sierpnia 2001 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie

szczegolowych zasad, trybu i terminow opracowania materialow do projektu ustawy budzetowej na rok 2002 - weszlo w zycie z dniem ogloszenia,

- sprawiedliwosci z 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegolowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierujacym niektorymi podmiotami prawnymi oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej - wejdzie w zycie: 1 wrzesnia 2001 r.,

- spraw wewnetrznych i administracji z 3 sierpnia 2001 r. w sprawie

wysokosci rownowaznika pienieznego przyslugujacego w zamian za umundurowanie zolnierzom zawodowym pelniacym sluzbe w jednostkach wojskowych podporzadkowanych ministrowi wlasciwemu do spraw wewnetrznych - takze wejdzie w zycie 1 wrzesnia 2001 r.,

- spraw zagranicznych, dwa z 9 sierpnia 2001 r., pierwsze w sprawie trybu i terminu powolywania obwodowych komisji wyborczych w obwodach glosowania utworzonych za granica w wyborach do Sejmu i do Senatu, drugie tworzy

obwody do glosowania dla obywateli polskich przebywajacych za granica; obowiazuja od 20 sierpnia 2001 r.

W numerze tym opublikowano takze obwieszczenie marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 24 lipca 2001 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o Najwyzszej Izbie Kontroli.


Nr 84 z 14 sierpnia

Ustawy, trzy z 11 sierpnia:

 • o szczegolnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania zywiolu; weszla w zycie 14 sierpnia,
 • o szczegolnych rozwiazaniach prawnych zwiazanych z usuwaniem skutkow powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektorych ustaw; od 14 sierpnia, a jeden przepis od 29 sierpnia,
 • o zmianie ustawy o grach losowych, zakladach wzajemnych i grach na automatach; od 14 sierpnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, jedno z 11, dwa z 17 i jedno z 26 lipca, w sprawie:

 • polaczenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Tczew" i Specjalnej Strefy Ekonomicznej "Zarnowiec" w specjalna strefe ekonomiczna pod nazwa "Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna"; od 29 sierpnia,
 • okreslenia wysokosci srodkow wlasnych przeznaczonych na prowadzenie przez bank dzialalnosci maklerskiej w zaleznosci od rozmiarow wykonywanej dzialalnosci; od 1 stycznia 2002 r.,
 • wykazywania w ewidencji gruntow i budynkow danych odnoszacych sie do gruntow, budynkow i lokali, znajdujacych sie na terenach zamknietych; od 15 listopada,
 • programu badan statystycznych statystyki publicznej na 2001 r. (nowelizacja); od 29 sierpnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 26 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie okreslenia wzorow formularzy sprawozdawczych, objasnien co do sposobu ich wypelniania oraz wzorow kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badan statystycznych statystyki publicznej na 2001 r.; od 29 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow, z 2 i 7 sierpnia, w sprawie:

- wypadkow, w ktorych zgloszenie celne moze byc uniewaznione po zwolnieniu towarow, szczegolowego trybu postepowania organu celnego przy przeprowadzaniu rewizji celnej, pobieraniu probek towarow, weryfikacji lub przy uniewaznianiu zgloszen celnych oraz zwalnianiu towarow; od 29 sierpnia,

- zasad obliczania i trybu przekazywania gminom kwoty rekompensujacej dochody utracone z tytulu ustawowych ulg i zwolnien (nowelizacja); od 29 sierpnia,

 • gospodarki, z 31 lipca oraz 9 i 13 sierpnia, w sprawie:

- zasad i trybu pobierania kaucji w zakresie towarow rolno-spozywczych; od 29 sierpnia,

- warunkow i trybu udzielania dotacji przez Polska Agencje Rozwoju Przedsiebiorczosci (nowelizacja); od 14 sierpnia,

- dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemysle hutnictwa zelaza i stali (nowelizacja); od 14 sierpnia,

 • rolnictwa i rozwoju wsi z 25 lipca w sprawie stawek oplat za swiadczenie uslug przez Inspekcje Ochrony Roslin; od 29 sierpnia,
 • sprawiedliwosci z 24 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie referendarzy sadowych i aplikacji referendarskiej; od 29 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, dwa z 8 sierpnia, w sprawie:

- powolywania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu,

- spisu wyborcow w wyborach do Sejmu i Senatu; oba od 17 lipca,

 • transportu i gospodarki morskiej z 20 lipca w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Mrzezynie od strony ladu; od 29 sierpnia.

Nr 83 z 13 sierpnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 3 i 7 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

 • szczegolowych kierunkow dzialan Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobow ich realizacji; weszlo w zycie 13 sierpnia,
 • utworzenia Branzowej Kasy Chorych dla Sluzb Mundurowych; od 28 sierpnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 9 sierpnia w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Wewnetrznych i Administracji; od 28 sierpnia.

Rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki morskiej, cztery z 3 sierpnia, zmieniajace rozporzadzenia w sprawie:

 • wzorow dokumentow stwierdzajacych uprawnienia do kierowania pojazdami,
 • wydawania uprawnien do kierowania pojazdami,
 • szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnien przez kierujacych pojazdami, instruktorow i egzaminatorow,
 • wymiany praw jazdy; od 13 sierpnia (chodzi w nich o przesuniecie wejscia ich w zycie z 13 sierpnia na 1 pazdziernika),

Rozporzadzenia ministra zdrowia, z 30 i 31 lipca oraz 6 sierpnia, w sprawie:

 • rodzajow indywidualnej dokumentacji medycznej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegolowych warunkow jej udostepniania; od 28 sierpnia,
 • Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji; od 28 sierpnia,
 • specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologow; od 21 sierpnia.

Nr 82 z 10 sierpnia.

Rozporzadzenia Rady Ministrow, z 17 lipca i 2 sierpnia, w sprawie:

 • sposobu przejecia przez glownego inspektora inspekcji handlowej wojewodzkich laboratoriow kontrolno-analitycznych prowadzonych dotychczas przez wojewodzkich inspektorow Inspekcji Handlowej; wejdzie w zycie 25 sierpnia,
 • ustanowienia odznaki honorowej "Zasluzony dla polskiej geologii", ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a takze noszenia; od 25 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 23 lipca w sprawie okreslenia bonow paliwowych oraz ich wartosci nominalnej, sposobu dystrybucji bonow paliwowych oraz zasad i trybu postepowania przy ich zatrzymaniu; od 14 sierpnia,
 • gospodarki z 1 sierpnia w sprawie dotacji przeznaczonej na finansowanie restrukturyzacji zatrudnienia w przemysle koksowniczym; od 25 sierpnia,
 • pracy i polityki spolecznej z 2 sierpnia zmieniajace rozporzadzenie w sprawie zasad wynagradzania za prace i przyznawania innych swiadczen zwiazanych z praca dla ratownikow zatrudnionych w panstwowych jednostkach sfery budzetowej dzialajacych w zakresie ochrony srodowiska, zasobow naturalnych i lesnictwa; od 25 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 31 lipca w sprawie szczegolowych zasad kierowania i wspoldzialania jednostek ochrony przeciwpozarowej bioracych udzial w dzialaniu ratowniczym; od 25 sierpnia.

Nr 81 z 7 sierpnia.

Ustawy:

 • z 8 czerwca o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Techniki i Technologii; wejdzie w zycie 22 sierpnia,
 • z 21 czerwca o zmianie ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej; od 7 wrzesnia,
 • z 21 czerwca o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektorych innych ustaw; od 22 sierpnia,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o poreczeniach i gwarancjach udzielanych przez skarb panstwa oraz niektore osoby prawne; od 22 sierpnia,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o odszkodowaniach przyslugujacych w razie wypadkow i chorob pozostajacych w zwiazku ze sluzba w Milicji Obywatelskiej, ustawy o zaopatrzeniu inwalidow wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, ustawy o uposazeniu zolnierzy, ustawy o Policji, ustawy o Urzedzie Ochrony Panstwa, ustawy o Panstwowej Strazy Pozarnej, ustawy o kontroli skarbowej, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym zolnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzedu Ochrony Panstwa, Strazy Granicznej, Biura Ochrony Rzadu, Panstwowej Strazy Pozarnej i Sluzby Wieziennej oraz ustawy o Inspekcji Celnej; od 8 listopada, a jeden przepis od 22 sierpnia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 17 lipca w sprawie ustalenia dla producentow cukru minimalnej ceny zbytu cukru na rynku krajowym; od 22 sierpnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow, z 26 lipca i 6 sierpnia, w sprawie:

 • zasad organizacji wojewodzkich Inspektoratow Inspekcji Handlowej; od 8 listopada,
 • nadania statutu Ministerstwu Gospodarki; od 7 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow, z 23 i dwa z 30 lipca, w sprawie:

- sprawozdania komitetu wyborczego w wyborach do Sejmu i Senatu; od 22 sierpnia,

- wysokosci oplat za czynnosci organow i urzedow administracji miar oraz trybu ich pobierania; od 22 sierpnia,

- wysokosci oplat za czynnosci organow i urzedow administracji probierczej oraz trybu ich pobierania; od 22 sierpnia,

 • gospodarki, z 11 i 23 lipca, w sprawie:

- ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie sprzetu do gier towarzyskich; od 7 wrzesnia,

- pozwolen na przywoz na polski obszar celny sprzetu do gier towarzyskich; od 7 wrzesnia,

 • sprawiedliwosci z 31 lipca w sprawie szczegolowego sposobu wykonywania nadzoru nad wykonywaniem orzeczen w sprawach nieletnich; od 22 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji, dwa 31 lipca, w sprawie:

- naleznosci pienieznych przyslugujacych czlonkom komisji wyborczych do Sejmu i Senatu oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy; od 15 sierpnia,

- lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborcow niepelnosprawnych; od 22 sierpnia.

Obwieszczenie marszalka Sejmu z 18 lipca w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o kulturze fizycznej.


Nr 80 z 2 sierpnia.

Ustawa z 5 lipca o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym; wejdzie w zycie 10 sierpnia.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 17 lipca w sprawie ustalenia kwot produkcji cukru; od 17 sierpnia.

Rozporzadzenie prezesa Rady Ministrow z 26 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie nadania statutu Glownemu Urzedowi Statystycznemu; od 17 sierpnia.

Rozporzadzenia ministrow:

 • finansow z 20 lipca w sprawie stawek dotacji przedmiotowej do kolejowych przewozow pasazerskich; od 17 sierpnia,
 • pracy i polityki spolecznej z 20 lipca w sprawie ustalenia wzorow deklaracji skladanych Zarzadowi Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych przez pracodawcow zobowiazanych do wplat na ten Fundusz; od 1 stycznia 2002 r.,
 • rolnictwa i rozwoju wsi, trzy z 6 lipca, w sprawie:

- okreslenia rejonow uprawy tytoniu; od 1 stycznia 2002 r.,

- okreslenie rejonow uprawy chmielu oraz minimalnych wymagan co do jakosci chmieli w zakresie wilgotnosci, zawartosci zanieczyszczen organicznych i zawartosci nasion; od 1 wrzesnia, a jeden przepis od 1 sierpnia 2002 r.,

- sposobu sprawowania nadzoru przy wytwarzaniu w procesie obrobki produktow chmielowych; od 1 sierpnia 2002 r.,

 • rozwoju regionalnego i budownictwa, z 12 i 13 lipca, w sprawie:

- zasad i trybu zalozenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie; od 17 sierpnia,

- metod kosztorysowania obiektow budowlanych; od 2 pazdziernika,

 • sprawiedliwosci z 17 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wysokosci, zasad otrzymywania i zwrotu rownowaznika pienieznego w zamian za umundurowanie oraz wysokosci rownowaznika pienieznego za czyszczenie chemiczne umundurowania dla funkcjonariuszy Sluzby Wieziennej; od 2 sierpnia,
 • spraw wewnetrznych i administracji z 11 lipca zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wzoru poswiadczenia bezpieczenstwa oraz wzoru odmowy wydania poswiadczenia bezpieczenstwa; od 17 sierpnia,
 • transportu i gospodarki morskiej, z 16 i 20 lipca, w sprawie:

- wysokosci oplat i wynagrodzen za sprawdzenie kwalifikacji oraz za wydanie dokumentow, okreslonych w przepisach prawa o ruchu drogowym (nowelizacja); od 1 wrzesnia,

- oplat za przejazdy autostradami; od 17 sierpnia.

Obwieszczenie marszalka Sejmu z 26 czerwca w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o administracji rzadowej w wojewodztwie.


MONITOR POLSKI

Nr 28 z 30 sierpnia.

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia marszalka Sejmu, dwa z 10 sierpnia, w sprawie wygasniecia mandatu posla Andrzeja Tadeusza Urbanczyka oraz wstapieniu w jego miejsca Janusza Lemanskiego,
 • postanowienia prezydenta RP:

- z 6, 7 i 10 sierpnia w sprawie odwolania Marka Gaweckiego ze stanowiska ambasadora nadzwyczajnego i pelnomocnego Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kirgizji oraz mianowania na to stanowisko Zdzislawa Nowickiego oraz Barbary Tuge-Erecinskiej w Krolestwie Danii,

- osiemnascie z 15 sierpnia o nadaniu stopnia oficerskiego: generala oraz admirala,

- z 18, 19 i 20 czerwca o nadaniu odznaczen i orderow,

 • zarzadzenie ministra spraw wewnetrznych i administracji z 16 sierpnia w sprawie obowiazkow komendantow i dowodcow jednostek policyjnych oraz oddzialow obrony cywilnej w zakresie zapewnienia policjantom i junakom realizacji uprawnien w wyborach do Sejmu i Senatu; weszlo w zycie 30 sierpnia,
 • obwieszczenia:

- ministra finansow, z 23 i 24 sierpnia, w sprawie: stawki odsetek za zwloke od zaleglosci podatkowych (od 23 sierpnia - 37 proc. kwoty zaleglosci w stosunku rocznym); wysokosci kwot rekompensat wyplacanych osobom, ktore wniosly przedplaty na zakup samochodow osobowych marki Fiat 126p lub FSO 1500 na IV kwartal 2001 r.,

- ministra gospodarki, dwa z 16 sierpnia, w sprawie: wysokosci przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w kopalniach wegla kamiennego w drugim kwartale 2001 r. dla okreslenia sredniomiesiecznej skladki na ubezpieczenie spoleczne oraz skladki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Swiadczen Pracowniczych refundowanych pracodawcom spoza gornictwa; wskaznika wzrostu przecietnych wynagrodzen na potrzeby waloryzacji swiadczen socjalnych i zasilkow socjalnych w przedsiebiorstwach gorniczych i przedsiebiorstwach robot gorniczych w trzecim kwartale 2000 r.,

- prezesa GUS z 24 sierpnia w sprawie wskaznika cen dobr inwestycyjnych za II kwartal 2001 r. (wzrost o 0,3 proc. w stosunku do I kwartalu 2001 r.)


Nr 27 z 25 sierpnia

Na jego tresc skladaja sie:

POSTANOWIENIA

marszalka Sejmu:

 • stwierdzajace wygasniecie mandatu posla Ryszarda Smolarka
 • w sprawie obsadzenia wygaslego mandatu w okregu wyborczym nr 39 - Siedlce.

prezydenta RP:

 • o nadaniu orderow i odznaczen: z 28 i 31 maja oraz z 4, 7 (trzy), 11 i 13 czerwca

ZARZADZENIA

 • ministra edukacji narodowej z 10 sierpnia zmieniajace zarzadzenie w sprawie nadania statutow okregowym komisjom egzaminacyjnym - wejdzie w zycie 8 wrzesnia
 • prezesa Narodowego Banku Polskiego z 8 sierpnia w sprawie ustalenia wzorow, stopu, proby, masy i wielkosci emisji monet nominalnej wartosci 2 zl, 10 zl i 200 zl oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu - obowiazuje od dnia ogloszenia

UCHWALA

Panstwowej Komisji Wyborczej z 13 sierpnia ustalajaca wzor zaswiadczenia dla mezow zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu - weszla w zycie z dniem jej podjecia

OBWIESZCZENIA

 • ministra finansow w sprawie wysokosci kwot wymienionych w art. 41 1 pkt 2 oraz w art. 112 2 ustawy - Ordynacja podatkowa (14.173,62 zl)
 • ministra pracy i polityki spolecznej:

- w sprawie kwoty stanowiacej podstawe ustalania wysokosci niektorych swiadczen pomocy spolecznej od 1 czerwca 2001 r. (1573 zl)

- o wysokosci zasilku dla bezrobotnych (476,70 zl)

 • prezesa ZUS w sprawie wskaznika waloryzacji podstawy wymiaru zasilku chorobowego w IV kwartale 2001 r. (podstawa wymiaru zasilku nie wymaga waloryzacji)

KOMUNIKATY

 • prezesa GUS o przecietnym wynagrodzeniu w drugim kwartale 2001 r. (2006,92 zl),
 • prezesa ZUS w sprawie:

- kwot przychodu odpowiadajacych 70 proc. i 130 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia ogloszonego za II kwartal 2001 r. (odpowiednio: 1404,90 zl, 2609,00 zl)

- kwoty zasilku porodowego (401,38 zl) i zasilku pogrzebowego (4013,84 zl).


Nr 26 z 16 sierpnia.

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP z 31 maja oraz 1 czerwca o nadaniu odznaczen i orderow,
 • obwieszczenie prezesa Rady Ministrow z 26 lipca o ogloszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

Nr 25 z 10 sierpnia

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP z 25 i 30 maja o nadaniu odznaczen i orderow,
 • uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej, dwie z 26 lipca, dwie z 30 lipca i jedna z 2 sierpnia, dotyczace wyborow do Sejmu i Senatu, a konkretnie:

- wzorow potwierdzenia przyjecia zgloszenia okregowej listy kandydatow na poslow i protokolu rejestracji okregowej listy kandydatow na poslow oraz wzorow potwierdzenia przyjecia zgloszenia kandydata na senatora i protokolu rejestracji kandydata na senatora,

- wzorow pieczeci okregowych i obwodowych komisji wyborczych powolanych dla przeprowadzenia wyborow,

- regulaminu Panstwowej Komisji Wyborczej,

- regulaminow okregowych i obwodowych komisji wyborczych,

- wytycznych dla okregowych komisji wyborczych, dotyczacych przyjmowania zgloszen i rejestracji okregowych list kandydatow na poslow i kandydatow na senatorow - weszly w zycie z dniem podjecia.


Nr 25 z 10 sierpnia.

Na jego tresc skladaja sie:

 • postanowienia prezydenta RP z 25 i 30 maja o nadaniu odznaczen i orderow,
 • uchwaly Panstwowej Komisji Wyborczej, dwie z 26 lipca, dwie z 30 lipca i jedna z 2 sierpnia, dotyczace wyborow do Sejmu i Senatu, a konkretnie:

- wzorow potwierdzenia przyjecia zgloszenia okregowej listy kandydatow na poslow i protokolu rejestracji okregowej listy kandydatow na poslow oraz wzorow potwierdzenia przyjecia zgloszenia kandydata na senatora i protokolu rejestracji kandydata na senatora,

- wzorow pieczeci okregowych i obwodowych komisji wyborczych powolanych dla przeprowadzenia wyborow,

- regulaminu Panstwowej Komisji Wyborczej,

- regulaminow okregowych i obwodowych komisji wyborczych,

- wytycznych dla okregowych komisji wyborczych, dotyczacych przyjmowania zgloszen i rejestracji okregowych list kandydatow na poslow i kandydatow na senatorow - weszly w zycie z dniem podjecia.


Nr 24 z 7 sierpnia.

Na jego tresc skladaja sie:

 • uchwaly Sejmu RP, trzy z 27 lipca, w sprawie: upamietnienia ofiar Konzentrationslager Warschau; przyjecia sprawozdania z wykonania budzetu panstwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 r. oraz w sprawie absolutorium dla Rady Ministrow; sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznej dzialalnosci,
 • postanowienia prezydenta RP z 18, 14 i 25 maja o nadaniu odznaczen i orderow,
 • obwieszczenie prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie z 27 lipca o podaniu do publicznej wiadomosci prawomocnego orzeczenia Sadu stwierdzajacego niezgodnosc z prawda oswiadczenia osoby lustrowanej,
 • komunikat Panstwowej Komisji Wyborczej z 1 sierpnia w sprawie przyjecia zawiadomien o zamiarze zgloszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatow na poslow i kandydatow na senatorow oraz zawiadomien o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komitetow wyborczych wyborcow,
 • zawiadomienie ministra gospodarki z 31 lipca o terminie zaprzestania stosowania cla antydumpingowego, ustanowionego decyzja ministra gospodarki z 31 pazdziernika 2000 r.


PREZYDENT PODPISAL

Prezydent RP podpisal trzy ustawy:

- z 18 lipca o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,

- z 19 lipca o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sadowych i egzekucji,

- z 24 sierpnia o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz ustawy o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa.


Prezydent RP 27 sierpnia podpisal ustawy:

 • z 5 lipca o ratyfikacji umowy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie czlonkow sil zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i czlonkow sil zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego panstwa,
 • z 5 lipca o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Miedzynarodowego Trybunalu Karnego,
 • z 6 lipca o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego,
 • z 6 lipca o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry-2006",
 • z 6 lipca o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
 • z 19 lipca o ratyfikacji konwencji konsularnej miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Kazachstanu, podpisanej w Warszawie 27 listopada 1997 r.,
 • z 19 lipca o ratyfikacji umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Rumunia o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie 15 maja 1999 r.

Wszystkie musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


Prezydent RP podpisal cztery ustawy:

 • z 5 lipca o ratyfikacji konwencji o prawie wlasciwym dla wypadkow drogowych,
 • z 5 lipca o cenach,
 • z 6 lipca o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobow naturalnych kraju,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym.

Wszystkie musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


PREZYDENT ULASKAWIL

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 22 sierpnia zastosowal prawo laski wobec 24 osob, a odmowil zastosowania wobec 35 osob - informuje Kancelaria Prezydenta RP.

Postepowanie wobec pieciu osob toczylo sie na wniosek prezydenta. Wobec trzech z nich - zgodnie z negatywnymi opiniami sadow oraz prokuratora generalnego - odmowil aktu laski. Ulaskawil dwie pozostale osoby: jedna zgodnie z pozytywnymi opiniami sadow i prokuratora generalnego, druga - mimo ich negatywnej opinii. W obu wypadkach akt laski polegal na warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty kary pozbawienia wolnosci z wyznaczeniem okresu proby na 5 lat.

Wobec pozostalych 54 osob postepowanie ulaskawieniowe toczylo sie w trybie zwyklym. W tych sprawach sady orzekajace (I lub II instancji) pozytywnie zaopiniowaly prosby skazanych o laske. Wobec 22 osob prokurator generalny wystapil z pozytywnym wnioskiem do prezydenta. Wszyscy, wobec ktorych prezydent skorzystal z prawa laski, w chwili ulaskawienia pozostawali na wolnosci, przy czym:

- siedem osob korzystalo ze wstrzymania kary,

- szesc osob korzystalo z odroczenia wykonania kary,

- jedna osoba korzystala z zawieszenia postepowania wykonawczego,

- cztery osoby skazane byly na grzywne,

- cztery osoby ubiegaly sie o wczesniejsze zatarcie skazania,

- dwie osoby pozostawaly na wolnosci bez podstawy prawnej.

Osoby, wobec ktorych prezydent zastosowal prawo laski, byly skazane za nastepujace przestepstwa:

- spowodowanie wypadku drogowego (z art. 145 dawnego kodeksu karnego - d.k.k. lub art. 177 kodeksu karnego - k.k.),

- pobicie (z art. 157, 158 lub 159 d.k.k.),

- zmuszanie innej osoby do okreslonego zachowania sie (z art. 167 1 d.k.k.),

- znecanie sie nad rodzina (z art. 184 1 d.k.k.),

- uchylanie sie od obowiazku alimentacji (z art. 186 1 d.k.k.),

- zagarniecie mienia (z art. 199 1 d.k.k.),

- wprowadzenie w blad (z art. 205 2 d.k.k.),

- wlamanie (z art. 208 d.k.k.),

- wymuszenie rozbojnicze (z art. 211 d.k.k.),

- uszkodzenie cudzego mienia (z art. 212 1 d.k.k.),

- podrobienie lub falszowanie albo przedlozenie dokumentu w celu wyludzenia korzysci (z art. 265 1 d.k.k., 270 1 k.k. lub 297 1 k.k.),

- przywlaszczenie mienia (z art. 278 1 k.k.),

- rozboj (z art. 280 1 k.k.),

Prezydent podejmujac decyzje o skorzystaniu z prawa laski, kierowal sie wzgledami humanitarnymi i spolecznymi. Uwzglednil takie zdarzenia jak: smierc dzieci, koniecznosc sprawowania opieki nad chorymi czlonkami rodziny, nieuleczalna choroba, inwalidztwo i zly stan zdrowia skazanych, bardzo trudna sytuacja materialna, popelnienie czynu o znikomym stopniu szkodliwosci spolecznej, naprawienie wyrzadzonej przestepstwem szkody, uzyskanie wybaczenia pokrzywdzonych osob, regularne splacanie zaleglych alimentow i innego zadluzenia oraz odbycie znacznej czesci orzeczonej kary pozbawienia wolnosci, ponadto - w stosunku do osob ubiegajacych sie i zatarcie skazania - rowniez rozmiar pomyslnie przebytego okresu proby.


Prezydent RP 22 sierpnia podpisal siedem ustaw, wszystkie z 27 lipca:

 • o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i gornicze,
 • o diagnostyce laboratoryjnej,
 • o zmianie ustawy o Policji, ustawy o dzialalnosci ubezpieczeniowej, ustawy - Prawo bankowe, ustawy o samorzadzie powiatowym oraz ustawy - Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna,
 • o Krajowej Radzie Sadownictwa,
 • o kuratorach sadowych,
 • Prawo o ustroju sadow powszechnych.

Wszystkie musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


Prezydent RP podpisal 14 sierpnia dziewiec nastepujacych ustaw:

 • z 20 lipca o swiadczeniu dla cywilnych ofiar wojny,
 • z 20 lipca o kredycie konsumenckim,
 • z 25 maja o odpowiedzialnosci majatkowej zolnierzy,
 • z 21 czerwca o ratyfikacji konwencji o dostepie do informacji, udziale spoleczenstwa w podejmowaniu decyzji oraz dostepie do sprawiedliwosci w sprawach dotyczacych srodowiska,
 • z 20 czerwca o zmianie ustawy o swiadczeniu pienieznym i uprawnieniach przyslugujacych zolnierzom zastepczej sluzby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach wegla, kamieniolomach i zakladach rud uranu oraz ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych i ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych,
 • z 22 czerwca o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzialaniu bezrobociu oraz ustawy o pomocy spolecznej,
 • z 22 czerwca o zmianie ustawy o pracownikach samorzadowych oraz o zmianie niektorych innych ustaw,
 • z 22 czerwca o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposazenie Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunkow jego realizacji,
 • z 21 czerwca o zmianie ustawy o zawodach pielegniarki i poloznej oraz ustawy o zawodzie lekarza.

Prezydent RP podpisal 15 sierpnia ustawe z 20 lipca 2001 r. o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektorych innych ustaw.

Wszystkie musza byc jeszcze opublikowane w Dzienniku Ustaw.


SENAT ROZPATRZYL

Podczas posiedzenia 28, 29, 30 i 31 sierpnia Senat rozpatrzyl trzydziesci cztery ustawy.

Szesnascie zaakceptowal:

 • z 25 lipca o Panstwowym Ratownictwie Medycznym,
 • z 25 lipca o uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych i lecznictwie uzdrowiskowym,
 • z 25 lipca o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich,
 • z 25 lipca o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzat gospodarskich oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 25 lipca o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
 • z 25 lipca o spoldzielniach,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych,
 • z 26 lipca o nabywaniu przez uzytkownikow wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy - Prawo lowieckie,
 • z 26 lipca o ratyfikacji konwencji nr 178 Miedzynarodowej Organizacji Pracy dotyczacej inspekcji warunkow pracy i zycia marynarzy, przyjetej w Genewie 22 pazdziernika 1996 r.,
 • z 26 lipca o ratyfikacji konwencji nr 182 Miedzynarodowej Organizacji Pracy dotyczacej zakazu i natychmiastowych dzialan na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjetej w Genewie 17 czerwca 1999 r.,
 • z 27 lipca o wyrobach medycznych,
 • z 27 lipca o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy - Prawo budowlane,
 • z 27 lipca o ochronie baz danych,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy o bibliotekach - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Do pietnastu wniosl poprawki:

 • z 25 lipca o transporcie drogowym,
 • z 25 lipca o dostepie do informacji publicznej,
 • z 25 lipca o zmianie ustawy o Trybunale Stanu,
 • z 26 lipca o towarach paczkowanych,
 • z 26 lipca o rozwoju spoleczno-gospodarczym regionow gorskich,
 • z 26 lipca o regulacji rynku mleka i przetworow mlecznych,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektorych innych ustaw,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 • z 27 lipca o podpisie elektronicznym,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy o rzemiosle,
 • z 27 lipca o terminach zaplaty w obrocie gospodarczym,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw,
 • z 27 lipca prawo farmaceutyczne,
 • z 27 lipca przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo farmaceutyczne, ustawe o wyrobach medycznych oraz ustawe o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektorych innych ustaw.

Trzy odrzucil:

 • z 26 lipca o organizacji rynku rybnego,
 • z 27 lipca o Powszechnym Funduszu Stypendialnym,
 • z 27 lipca o sluzbie zagranicznej.

Marszalek Senatu zwolal 89. posiedzenie na 28, 29, 30 i 31 sierpnia 2001 r.

Izba rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy o zamowieniach publicznych,
 • o dostepie do informacji publicznej,
 • o zmianie ustawy o Trybunale Stanu,
 • o nabywaniu przez uzytkownikow wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci,
 • o Panstwowym Ratownictwie Medycznym,
 • o zmianie ustawy o zawodzie lekarza oraz o zmianie innych ustaw,
 • - Prawo farmaceutyczne,
 • o wyrobach medycznych,
 • o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych,
 • - Przepisy wprowadzajace ustawe - Prawo farmaceutyczne, ustawe o wyrobach medycznych oraz ustawe o Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow Medycznych i Produktow Biobojczych,
 • o uzdrowiskach, gminach uzdrowiskowych i lecznictwie uzdrowiskowym,
 • o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat, badaniu zwierzat rzeznych i miesa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich,
 • o krajowym systemie ewidencji gospodarstw rolnych i zwierzat gospodarskich oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • o rozwoju spoleczno-gospodarczym regionow gorskich,
 • o regulacji rynku mleka i przetworow mlecznych,
 • o wyrobie i rozlewie wyrobow winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami,
 • o organizacji rynku rybnego,
 • o zmianie ustawy - Prawo lowieckie,
 • o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektorych innych ustaw,
 • o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym,
 • o transporcie drogowym,
 • o podpisie elektronicznym,
 • o spoldzielniach,
 • o zmianie ustawy o rzemiosle,
 • o terminach zaplaty w obrocie gospodarczym,
 • o towarach paczkowanych,
 • o zmianie ustawy - Prawo budowlane,
 • o ochronie baz danych,
 • o Powszechnym Funduszu Stypendialnym,
 • o zmianie ustawy o bibliotekach,
 • o sluzbie zagranicznej,
 • o ratyfikacji konwencji nr 178 Miedzynarodowej Organizacji Pracy dotyczacej inspekcji warunkow pracy i zycia marynarzy, przyjetej w Genewie 22 pazdziernika 1996 r.,
 • o ratyfikacji konwencji nr 182 Miedzynarodowej Organizacji Pracy dotyczacej zakazu i natychmiastowych dzialan na rzecz eliminowania najgorszych form pracy dzieci, przyjetej w Genewie 17 czerwca 1999 r.

Podczas 88. posiedzenia 8-11 sierpnia Senat rozpatrzyl 27 ustaw. Do nastepujacych 18 wniosl poprawki:

 • z 19 lipca - Prawo lotnicze,
 • z 19 lipca o zmianie ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych,
 • z 19 lipca o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyzszym,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw,
 • z 20 lipca o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia,
 • z 20 lipca o chorobach zakaznych i zakazeniach,
 • z 20 lipca o rybolowstwie morskim,
 • z 20 lipca o restrukturyzacji hutnictwa zelaza i stali,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym,
 • z 20 lipca o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osob fizycznych, o podatku dochodowym od osob prawnych oraz o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa,
 • z 25 lipca o zmianie ustawy o rezerwach panstwowych oraz zapasach obowiazkowych paliw,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • z 26 lipca o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego - Polskie Koleje Panstwowe,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy o grach losowych, zakladach wzajemnych i grach na automatach,
 • z 28 lipca o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego - wszystkie wracaja do Sejmu.

Nastepujace ustawy Senat zaakceptowal:

 • z 18 lipca - Prawo wodne,
 • z 19 lipca o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sadowych i egzekucji,
 • z 19 lipca o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w

Bielsku-Bialej,

 • z 19 lipca o ratyfikacji umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Rumunia o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie 15 maja 1999 r.,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo dzialalnosci gospodarczej,
 • z 27 lipca o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w

administracji,

 • z 27 lipca o zmianie ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrow oraz o zakresie dzialania ministrow, ustawy o dzialach administracji rzadowej oraz ustawy o sluzbie cywilnej,
 • z 11 sierpnia o szczegolnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania zywiolu,
 • z 11 sierpnia o szczegolnych rozwiazaniach prawnych zwiazanych z

usuwaniem skutkow powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektorych ustaw - te ustawy wymagaja podpisu prezydenta.


Marszalek Senatu IV kadencji zwolal 88. posiedzenie na 8-10 sierpnia 2001 r. Zacznie sie w srode o godz. 9.00

Senat rozpatrzy nastepujace ustawy:

 • o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiebiorstwa panstwowego "Polskie Koleje Panstwowe",
 • o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych,
 • o zmianie ustawy o grach losowych, zakladach wzajemnych i grach na automatach,
 • o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posla i senatora,
 • o restrukturyzacji hutnictwa zelaza i stali,
 • Prawo wodne,
 • Prawo lotnicze,
 • o zmianie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne oraz ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym,
 • o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osob fizycznych, o podatku dochodowym od osob prawnych oraz o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym,
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych,
 • o zmianie ustawy o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa,
 • o zmianie ustawy o spoldzielniach mieszkaniowych,
 • o zmianie ustawy - Kodeks postepowania cywilnego, ustawy o kosztach sadowych w sprawach cywilnych oraz ustawy o komornikach sadowych i egzekucji,
 • o zmianie ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • o zmianie ustawy o zakladach opieki zdrowotnej i ustawy o szkolnictwie wyzszym,
 • o zmianie ustawy o przeciwdzialaniu narkomanii oraz o zmianie innych ustaw,
 • o materialach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia,
 • o chorobach zakaznych i zakazeniach,
 • o rybolowstwie morskim,
 • o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy - Prawo dzialalnosci gospodarczej,
 • o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej,
 • o ratyfikacji umowy miedzy Rzeczapospolita Polska a Rumunia o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, podpisanej w Bukareszcie 15 maja 1999 r.

Ponadto w porzadku dziennym:

 • informacja rzecznika praw obywatelskich o dzialalnosci za 2000 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolnosci i praw czlowieka i obywatela,
 • drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych.

Podczas posiedzenia 1 i 2 sierpnia Senat rozpatrzyl dwadziescia dwie ustawy. Do siedmiu wniosl poprawki:

 • z 6 lipca Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia,
 • z 6 lipca Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia,
 • z 6 lipca o nabywaniu bylych mieszkan zakladowych przez ich aktualnych najemcow oraz o zmianie niektorych ustaw,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkan bedacych wlasnoscia przedsiebiorstw panstwowych, niektorych spolek handlowych z udzialem Skarbu Panstwa, panstwowych osob prawnych oraz niektorych mieszkan bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa,
 • z 6 lipca o zmianie ustawy o systemie oswiaty, ustawy - Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektorych innych ustaw,
 • z 6 lipca o ostatecznosci rozrachunku w systemach platnosci i systemach rozrachunku papierow wartosciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami,
 • z 6 lipca o czasie pracy kierowcow - te wracaja do Sejmu.

Pietnascie zaakceptowal:

 • z 28 lipca o zmianie ustawy budzetowej na rok 2001,
 • z 5 lipca o corocznym dodatku rodzinnym,
 • z 5 lipca o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz o zmianie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne,
 • z 6 lipca o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego,
 • z 5 lipca o cenach,
 • z 5 lipca o ratyfikacji konwencji o prawie wlasciwym dla wypadkow drogowych,
 • z 5 lipca o ratyfikacji umowy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie czlonkow sil zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i czlonkow sil zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego panstwa,
 • z 5 lipca o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Miedzynarodowego Trybunalu Karnego,
 • z 19 lipca o ratyfikacji konwencji konsularnej miedzy Rzeczapospolita Polska a Republika Kazachstanu, podpisanej w Warszawie 27 listopada 1997r.,
 • z 19 lipca o ratyfikacji konwencji Narodow Zjednoczonych przeciwko miedzynarodowej przestepczosci zorganizowanej,
 • z 6 lipca o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych,
 • z 6 lipca o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006",
 • z 6 lipca o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobow naturalnych kraju,
 • z 26 lipca o gotowosci cywilnej i zarzadzaniu kryzysowym,
 • z 20 lipca o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym - te wymagaja tylko podpisu prezydenta RP.

Dzis (1 sierpnia) rozpoczyna sie trzydniowe posiedzenie Senatu, podczas ktorego izba ta rozpatrzy ustawy:

 • o zmianie ustawy budzetowej
 • Kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia
 • Przepisy wprowadzajace kodeks postepowania w sprawach o wykroczenia
 • o nabywaniu bylych mieszkan zakladowych przez ich aktualnych najemcow oraz o zmianie niektorych ustaw
 • o zmianie ustawy o zasadach zbywania mieszkan bedacych wlasnoscia przedsiebiorstw panstwowych, niektorych spolek handlowych z udzialem Skarbu Panstwa, panstwowych osob prawnych oraz niektorych mieszkan bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa
 • o corocznym dodatku rodzinnym
 • o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osob fizycznych oraz o zmianie ustawy o zryczaltowanym podatku dochodowym od niektorych przychodow osiaganych przez osoby fizyczne
 • o zmianie ustawy o systemie oswiaty, ustawy - Przepisy wprowadzajace reforme ustroju szkolnego, ustawy - Karta Nauczyciela oraz niektorych innych ustaw
 • o Trojstronnej Komisji do Spraw Spoleczno-Gospodarczych i wojewodzkich komisjach dialogu spolecznego
 • o cenach
 • o ostatecznosci rozrachunku w systemach platnosci i systemach rozrachunku papierow wartosciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami
 • o czasie pracy kierowcow
 • o ratyfikacji konwencji o prawie wlasciwym dla wypadkow drogowych
 • o ratyfikacji umowy miedzy rzadem Rzeczypospolitej Polskiej a rzadem Republiki Federalnej Niemiec o czasowym pobycie czlonkow Sil Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i czlonkow Sil Zbrojnych Republiki Federalnej Niemiec na terytorium drugiego panstwa
 • o ratyfikacji Rzymskiego Statutu Miedzynarodowego Trybunalu Karnego
 • o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych
 • o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry - 2006"
 • o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobow naturalnych kraju.


SEJM UCHWALIL

Podczas 117. posiedzenia Sejm uchwalil ustawy:

24 sierpnia

 • o zmianie ustawy o podatku od towarow i uslug oraz o podatku akcyzowym (doprecyzowano zapisy dotyczace uzywania Internetu w szkolach, placowkach oswiatowych, szkolach wyzszych i wyzszych szkolach zawodowych; zostaly one zwolnione od VAT, podobnie jak korzystanie z Internetu przez Polska Akademie Nauk),
 • o Fundacji Zaklady Kornickie

- te musi jeszcze rozpatrzyc Senat;

 • o ostatecznosci rozrachunku w systemach platnosci i systemach rozrachunku papierow wartosciowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (poprawki Senatu zaakceptowane przez poslow maja zasadniczo charakter formalny),
 • o czasie pracy kierowcow (przyjete poprawki Senatu maja charakter redakcyjny),

- te wymagaja jeszcze podpisu prezydenta.

23 sierpnia

- nad tymi debatowac bedzie teraz Senat,

- te wymagaja jeszcze podpisu prezydenta.


11 sierpnia

Juz tylko na podpis prezydenta czekaja dwie ustawy uchwalone przez Sejm i zaakceptowane przez Senat:

 • o szczegolnych zasadach odbudowy, remontow i rozbiorek obiektow budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dzialania zywiolu (dalej: ustawa budowlana); patrz artykul "Odbudowa oraz remonty. Szybciej i prosciej".

Obie wejda w zycie z dniem ogloszenia w Dzienniku Ustaw, lecz przepisy pierwszej w czesci dotyczacej doplat do oprocentowania kredytow bankowych udzielanych na usuwanie skutkow powodzi zaczna obowiazywac po uplywie 14 dni od jej publikacji. Niejako z moca wsteczna, bo w odniesieniu do zdarzen zaistnialych przed wejsciem w zycie tej ustawy - nie wczesniejszych jednak niz przed poczatkiem powodzi - beda obowiazywac szczegolne rozwiazania dotyczace godzin nadliczbowych i usprawiedliwiania nieobecnosci w pracy w razie niemoznosci jej wykonywania w zwiazku z powodzia (osuwiskami ziemi, huraganem).

Do tej ustawy zostanie wydane rozporzadzenie bedace w istocie wykazem gmin lub miejscowosci dotknietych powodzia. Ma ono uwzglednic i to, ze przepisy ustawy powodziowej stosuje sie odpowiednio do poszkodowanych wskutek osuwisk ziemnych i huraganow.

Przy lekturze omowien trzeba pamietac o ustawowych definicjach z pierwszej ustawy:

 • powodz - zalanie wodami srodladowymi w nastepstwie opadow atmosferycznych, jakie mialo miejsce w lipcu i sierpniu 2001 r.
 • osoby poszkodowane - osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadajace osobowosci prawnej, ktore wskutek powodzi doznaly szkod majatkowych albo utracily, chocby czasowo, mozliwosc korzystania z posiadanej nieruchomosci lub lokalu.


W SKROCIE

PRYWATYZACJA

Akcje pracownicze Huty Warszawa

Od 2 lat ponad 3 tys. pozwow emerytow i rencistow b. Huty Warszawa czeka na rozpatrzenie w Sadzie Rejonowym dla Warszawy-Pragi VII Wydzial Pracy. Autorzy dochodza w nich od skarbu panstwa przyznania uprawnien do nabycia akcji pracowniczych ich sprywatyzowanego zakladu. Komitet Protestacyjny Hutnikow w skardze do rzecznika praw obywatelskich informuje, ze ani jedna sprawa nie zostala dotychczas rozpatrzona, a sad informuje, ze moze to nastapic w blizej nie okreslonym czasie. Zapowiadaja wystapienie do Europejskiego Trybunalu Praw Czlowieka o naruszenie ich prawa do sadu.

Rzecznik zwrocil sie do prezesa Sadu Apelacyjnego w Warszawie z prosba o zbadanie tej sprawy.

MIESZKANIA

Gminy dzialaja wedle niewaznych uchwal

Do rzecznika praw obywatelskich nadchodza skargi, ze gminy powoluja sie na uchwaly regulujace kwestie mieszkan komunalnych podjete na podstawie ustawy o najmie lokali mieszkalnych. Tymczasem przepisy te uchylila ustawa o ochronie praw lokatorow, obowiazujaca od 10 lipca tego roku (wazne pozostaly tylko te o dodatkach mieszkaniowych). Nowe uregulowania nie przedluzaja waznosci uchwal, zawieraja jedynie upowaznienie dla rady gminy do opracowania wieloletnich programow gospodarowania swoimi zasobami. Wedlug rzecznika do tej pory gminy jeszcze ich nie opracowaly, ale wciaz podejmuja decyzje wedle starych, nieaktualnych uchwal, m.in. odmawiajac zawarcia umowy najmu z osoba nie spelniajaca warunkow uchwaly. Sprawe komplikuje to, ze nie mozna zaskarzyc ich do Naczelnego Sadu Administracyjnego, poniewaz stracily waznosc, nie podlegaja wiec kontroli sadowej. Z tego powodu rzecznik zwraca sie do prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o zajecia stanowiska w tej sprawie.

KASY CHORYCH

Specjalistyczne swiadczenia bez skierowania

Kasy chorych nie moga roznicowac praw ubezpieczonych ze wzgledu na charakter i zakres udzielonych im swiadczen, twierdzi rzecznik praw obywatelskich w liscie do prezesa Urzedu Nadzoru Ubezpieczen Zdrowotnych. Przypomina, ze art. 58 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przyznaje generalne prawo do swiadczen udzielanych przez ginekologa, poloznika i onkologa. Nie mozna wylaczyc z niego opieki specjalistycznej, np. z zakresu endokrynologii, patologii ciazy i noworodka czy leczenia nieplodnosci, jak czyni to Pomorska Kasa Chorych. Zdaniem rzecznika bezprawnie uznaje ona, ze swiadczenia te wykraczaja poza podstawowa opieke zdrowotna i wymagaja skierowania od lekarza wybranego przez ubezpieczona.

ZASILKI DLA BEZROBOTNYCH I POMOC SPOLECZNA

Od 1 wrzesnia 2001 r. do 28 lutego 2002 r. wysokosc zasilku dla bezrobotnych wynosi 476,70 zl - podal w obwieszczeniu z 10 sierpnia 2001 r. minister pracy i polityki spolecznej (M. P. nr 27, poz. 448). W innym obwieszczeniu (M. P. nr 27, poz. 447) minister pracy i polityki spolecznej podal, ze od 1 czerwca 2001 r. kwota stanowiaca podstawe ustalania pomocy pienieznej dla niektorych swiadczen pomocy spolecznej wynosi 1573 zl. Obwieszczenie dotyczy pomocy pienieznej dla rodziny zastepczej, wynagrodzenia dla rodziny zastepczej pelniacej zadania pogotowia rodzinnego, pomocy udzielanej na usamodzielnienie sie lub kontynuowanie nauki, pomocy rzeczowej dla osob, ktore osiagnely pelnoletnosc w rodzinie zastepczej, i dla opuszczajacych niektore typy placowek opiekunczo-wychowawczych, domy pomocy spolecznej, schroniska dla nieletnich, zaklady poprawcze i specjalne osrodki szkolno-wychowawcze, a takze kieszonkowego dla dzieci przebywajacych w placowkach opiekunczo-wychowawczych.

ZASILKI CHOROBOWE, PORODOWE, POGRZEBOWE

Od 1 wrzesnia 2001 r. kwota zasilku porodowego wynosi 401,38 zl, a pogrzebowego - 4013,84 zl (komunikat prezesa ZUS z 14 sierpnia 2001 r., M. P. nr 27, poz. 452 i 453). Wskaznik waloryzacji podstawy wymiaru zasilku chorobowego, ktorego wyplata po uplywie szesciomiesiecznego okresu zasilkowego bedzie przedluzana w IV kwartale 2001 r., wynosi 97,8 proc. Poniewaz wskaznik ten jest nizszy niz 100 proc., podstawa wymiaru zasilku chorobowego nie podlega waloryzacji (obwieszczenie prezesa ZUS z 14 sierpnia 2001 r., M. P. nr 27, poz. 449).

SREDNIA PLACA W II KWARTALE 2001 R.

Przecietne wynagrodzenie w II kwartale 2001 r. wynioslo 2006,92 zl - podal prezes Glownego Urzedu Statystycznego w komunikacie z 9 sierpnia 2001 r. (M. P. nr 27, poz. 450).

KWOTY GRANICZNE ZAROBKOW EMERYTOW I RENCISTOW

Z komunikatu prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych z 14 sierpnia 2001 r. wynika (M.P. nr 27, poz. 451), ze: - 70 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia za II kwartal 2001 r. odpowiada kwocie 1404,90 zl; - 130 proc. przecietnego miesiecznego wynagrodzenia ogloszonego za II kwartal 2001 r. odpowiada kwocie 2609,00 zl.

PROCEDURA

Kasacja musi byc jasna

Kasacja od wyroku sadu drugiej instancji powinna m.in. zawierac - stosownie do art. 3933 kodeksu postepowania cywilnego - "przedstawienie okolicznosci uzasadniajacych jej rozpoznanie". W postanowieniu z 22 marca 2001 r. Sad Najwyzszy stwierdzil, iz ten wymog kasacji - jesli skarzacy nie przytoczy okolicznosci uzasadniajacych jej rozpoznanie - nie jest spelniony takze wtedy, gdy okolicznosci te daja sie wywiesc z tresci uzasadnienia kasacji. Stwierdzenie to adresowane jest przede wszystkim do adwokatow i radcow prawnych, bo tylko oni sa uprawnieni do sporzadzenia kasacji; obowiazuje bowiem w tym zakresie wprowadzony przez art. 3932 k.p.c. tzw. przymus adwokacko-radcowski (sygn. V CZ 131/2000 r.).

PRACA

Mniej obowiazkow - niepelny etat

Nie mozna wymagac od pracodawcy, by nadal zatrudnial pracownika w pelnym wymiarze czasu pracy, jezeli nie uzasadnia tego zakres jego obowiazkow, a pracodawca nie ma mozliwosci powierzenia pracownikowi dodatkowych zadan odpowiadajacych jego przygotowaniu zawodowemu. Taki poglad wyrazil Sad Najwyzszy w wyroku z 17 lutego 2000 r. SN uznal w nim za uzasadnione wypowiedzenie zmieniajace dotyczace wymiaru czasu pracy i zwiazanego z tym wynagrodzenia, gdy po sporzadzeniu harmonogramu prac wykonywanych przez pracownice i czasu ich trwania okazalo sie, ze nie jest potrzebne zatrudnienie jej w pelnym wymiarze czasu pracy, a pracownica tego harmonogramu nie kwestionowala (sygn. I PKN 542/99).

PRACA

Powolany zastepca dyrektora

Stosunek pracy na podstawie powolania nawiazuje sie na czas nie okreslony, a jezeli na podstawie przepisow szczegolnych pracownik zostal powolany na czas okreslony - stosunek pracy nawiazuje sie na okres objety powolaniem. Taka zasade zapisano w art. 68 kodeksu pracy. W wyroku z 9 lutego 2000 r. Sad Najwyzszy stwierdzil, ze przepisem szczegolnym w rozumieniu art. 68 k.p. jest przepis art. 44 ustawy z 25 wrzesnia 1989 r. o przedsiebiorstwach panstwowych (Dz. U. z 1991 r. nr 18, poz. 80 ze zm.), zgodnie z ktorym zastepce dyrektora przedsiebiorstwa powoluje dyrektor za zgoda rady pracowniczej. Oznacza to, ze w razie wykreslenia przedsiebiorstwa z rejestru w zwiazku z komercjalizacja stosunek pracy tego pracownika na podstawie powolania nie przeksztalca sie w stosunek pracy i wygasa (sygn. I PKN 518/99).

UBEZPIECZENIA

Nauczycielski staz do emerytury

Nabycie prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. nr 56, poz. 357 ze zm.), tj. do emerytury zaleznej tylko od odpowiedniego stazu, powinno byc oceniane wedlug stanu prawnego istniejacego w dniu zlozenia wniosku. Taka teze o ogolniejszym znaczeniu sformulowal Sad Najwyzszy w wyroku z 8 lutego 2000 r. W realiach sprawy, ktorej wyrok ten dotyczy, oznacza to niemoznosc zaliczenia do okresu pracy o szczegolnym charakterze (nauczycielskiej) zatrudnienia w latach 1977-87 r. w organizacjach politycznych na stanowiskach wymagajacych kwalifikacji pedagogicznych. Przepis bowiem Karty Nauczyciela przewidujacy taka mozliwosc zostal uchylony w 1991 r., a nauczyciel zlozyl wniosek o wczesniejsza nauczycielska emeryture w 1996 r. (sygn. II UKN 376/99).

ROZWOD

Sad swiecki niezalezny od koscielnego

Orzeczenie sadu koscielnego o waznosci badz ustaniu malzenstwa kanonicznego nie moze miec prejudycjalnego wplywu na orzeczenie sadu panstwowego o waznosci lub ustaniu swieckiego zwiazku malzenskiego tych samych malzonkow. Taka teze sformulowal Sad Najwyzszy w wyroku z 17 listopada 2000 r. Oznacza ona, ze swiecki sad rodzinny samodzielnie rozstrzyga o losach malzenstwa swieckiego i ze ustalenia poczynione przez sad koscielny w zadnej mierze nie sa dla niego wiazace. Oznacza to rowniez, ze byt prawny malzenstwa swieckiego i konsekwencje, jakie wiaze z nim kodeks rodziny i opiekunczy, sa niezalezne od losu malzenstwa kanonicznego (sygn. V CKN 1364/2000).

RYNEK

Projekt z wadami

Rzecznik praw obywatelskich przekazal marszalkowi Sejmu swoje uwagi do projektu ustawy o organizacji rynku przetworow owocowych i warzywnych, w ktorym dopatrzyl sie w kilku miejscach blednej regulacji prawnej i nieprecyzyjnych sformulowan. Projekt przewiduje, ze w pewnych kategoriach spraw bedzie przyslugiwac odwolanie do ministra wlasciwego ds. rynkow rolnych. Ale mowi sie wylacznie o organie odwolawczym, zamiast okreslic, iz uprawnionym do rozpatrzenia odwolania jest organ wyzszego stopnia. Rzecznik ostrzega, ze moze to prowadzic w przyszlosci do sporow kompetencyjnych i dwutorowosci postepowania administracyjnego. Niedopuszczalne jest, aby zamiast ministra ds. rynku rolnego do rozpatrywania w postepowaniu nadzwyczajnym spraw dotyczacych decyzji wydanych przez prezesa Agencji Rynku Rolnego lub prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa byli upowaznieni ci wlasnie prezesi jako organ centralny.

DOMY POMOCY SPOLECZNEJ

Mniej pieniedzy, mniej miejsc

Nieuzasadnione rozpietosci w finansowaniu domow pomocy spolecznej w poszczegolnych wojewodztwach sa skutkiem rozporzadzenia z 1999 r. ministra pracy i polityki socjalnej w sprawie dotacji celowych na finansowanie zadan wlasnych powiatu z zakresu pomocy spolecznej. Moze to prowadzic do zmniejszenia liczby miejsc w niektorych domach pomocy spolecznej i pogorszenia poziomu ich funkcjonowania - twierdzi rzecznik praw obywatelskich w pismie do sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spolecznej. Rzecznik, ktorego zdaniem rozporzadzenie nie znajduje oparcia w ustawie o dochodach jednostek samorzadu terytorialnego w latach 1999-2001, zamierza zwrocic sie do Najwyzszej Izby Kontroli o zbadanie tej sprawy.

WOJSKO

Praca na roli a wysluga lat

W pismie do ministra obrony narodowej rzecznik praw obywatelskich domaga sie zmiany rozporzadzenia z 15 czerwca 2000 r. w sprawie wykonania niektorych przepisow o uposazeniu zolnierzy. Chodzi o zaliczanie okresow pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do wyslugi lat zolnierzy, od ktorych uzalezniona jest wysokosc uposazenia zasadniczego wedlug stopnia wojskowego. Powolujac sie na 9 ust. 1 pkt 3 rozporzadzenia, Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie twierdzi, ze praca na roli nie jest zatrudnieniem i wobec tego nie mozna jej uwzgledniac. Rozporzadzenie daje bowiem podstawe do zaliczania tych okresow do wyslugi lat zolnierzom, ktorzy odchodzili ze sluzby przed 14 sierpnia 2000 r., czyli przed jego wejsciem w zycie - i do odmowy po tej dacie.

Narusza to zasade ochrony praw slusznie nabytych.

PRAWA JAZDY

Ponowny egzamin

Rzecznik praw obywatelskich chce, aby do znowelizowanego w lipcu prawa drogowego Senat wniosl poprawki regulujace nakladanie obowiazku ponownego egzaminu na prawo jazdy. Chodzi o kierowcow, ktorym je zatrzymano. Oddanie tego dokumentu po uplywie roku od jego zatrzymania - mimo prawomocnych wyrokow uniewinniajacych, umorzenia postepowania lub przedawnienia - uzaleznia sie od zlozenia powtornego egzaminu. Taka osoba nie powinna ponosic zadnych prawnych i finansowych konsekwencji, motywowanych wylacznie cezura czasowa, a nie racjonalnymi przeslankami - pisze rzecznik do przewodniczacego senackiej Komisji Praw Czlowieka i Praworzadnosci. Przepisu mowiacego o zatrzymaniu prawa jazdy nie mozna utozsamiac ze srodkiem karnym w postaci zakazu prowadzenia pojazdow.

Oplaty dla korporacji

Mimo kilkakrotnej nowelizacji ustawa z 1996 r. o zawodach pielegniarki i poloznej upowaznia Naczelna Rade Pielegniarek i Poloznych do ustalenia oplaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie indywidualnej badz grupowej praktyki. Wydanie takiego zezwolenia jest zadaniem wykonywanym w imieniu panstwa, a zatem o oplatach za jego wydanie nie moze decydowac organ korporacji zawodowej - pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra zdrowia. Zawarta w ustawie delegacja nie spelnia wymogow konstytucyjnych i powinna byc niezwlocznie zmieniona.

BANKI

Rachunki Visa Classic bez procentow

Rzecznik praw obywatelskich zwrocil sie do prezesa Urzedu Ochrony Konkurencji i Konsumentow o podjecie postepowania w sprawie jednostronnej zmiany przez Bank Pekao SA umow prowadzenia rachunku karty Visa Classic (pisalismy o tym w "Rz" z 14-15 sierpnia). Polega ona na zaniechaniu oprocentowania kwot na tych rachunkach. Zdaniem rzecznika do zmiany doszlo bez wypowiedzenia i zakreslenia odpowiedniego okresu na wejscie w zycie zmienionych warunkow. Warunki umowy, ktore dawalyby bankowi uprawnienia do takiego postepowania, rzecznik ocenia jako zawierajace niedozwolone postanowienia w umowach, naruszajace art. 385 kodeksu cywilnego.

UZDROWISKA

Kasy chorych nie chca potwierdzac

Sa trudnosci zwiazane z potwierdzaniem przez kasy chorych skierowan na leczenie uzdrowiskowe. Najczestsza przyczyna odmowy sa szeroko zakreslone przeciwwskazania do lecznictwa uzdrowiskowego. Powoduje to odrzucanie skierowan pacjentow nawet wowczas, gdy kieruja ich specjalisci. Rzecznik praw obywatelskich pisze do podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, ze lista przeciwwskazan, opracowana przez Krajowy Specjalistyczny Nadzor w Dziedzinie Balneologii i Medycyny Fizykalnej, nie ma podstawy w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz w rozporzadzeniu ministra zdrowia.

MIESZKANIA

Ingerencja w umowy najmu

Ustawodawca nadmiernie ingeruje w swobode zawierania umow najmu, na co skarza sie wlasciciele mieszkan - napisal rzecznik praw obywatelskich do prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Skarzacy kwestionuja postanowienia ustawy o ochronie praw lokatorow, ktore mowia, ze umowa najmu moze byc zawarta na czas okreslony nie krotszy niz trzy lata. Zgodnie w prawem umowa krotsza uwazana jest za zawarta na czas nieokreslony. W ustawie jest rowniez zakaz pobierania za najem oplat w walucie innej niz polska. Wlasciciele mieszkan uwazaja to za ingerencje ustawodawcy w tresc umowy. Profesor Andrzej Zoll zwrocil sie do prezesa Urzedu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast o zajecie stanowiska w tej sprawie.

VAT

Przedwczesne odliczenie

Wkrotce siedmiu sedziow Naczelnego Sadu Administracyjnego odpowie na pytanie zwyklego skladu orzekajacego dotyczace odliczenia VAT wczesniej niz w miesiacu otrzymania przez podatnika faktury. Z pisma Ministerstwa Finansow w tej sprawie (nr PP 1-7201-77/95/ER) skierowanego w sprawie indywidualnego podatnika wynika, ze faktury, ktore podatnik sam wyeliminowal z rozliczen, gdyz rozliczyl je wczesniej niz w miesiacu otrzymania, kontrolujacy powinien uwzglednic w tym miesiacu, w ktorym podatnikowi przyslugiwalo prawo do odliczenia VAT, czyli w miesiacu otrzymania faktury. Kontrolujacy nie moze sam wyeliminowac z rozliczen prawidlowo wystawionych faktur tylko dlatego, ze zostaly przedwczesnie rozliczone. Jezeli tak sie stalo, podatnik powinien skorygowac swoje zobowiazanie za poszczegolne miesiace, gdyz zostalo ono ustalone w nieprawidlowej wysokosci.

NAJEM

Zwrot nakladow

Najemca zarowno lokalu uzytkowego, jak i maszyny czy pojazdu moze domagac sie od wynajmujacego (wlasciciela) zwrotu nakladow poniesionych na rzecz. W odniesieniu do mieszkan dodatkowe warunki wprowadza art. 17 ustawy z 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Sad Najwyzszy, powolujac sie na art. 677 kodeksu cywilnego, stwierdzil, ze wskazane roszczenia najemcy przedawniaja sie z uplywem roku od dnia zwrotu rzeczy. Tylko rok ma wiec najemca (takze lokalu mieszkalnego) na wniesienie sprawy do sadu, jesli wynajmujacy nie chce mu dobrowolnie zwrocic tych nakladow albo oddaje mniej niz sie nalezy. Pozniejsze wystapienie z takim zadaniem bedzie bezskuteczne (wyrok z 30 listopada 2000 r., sygn. I CKN 924/98).

VAT

Stare klasyfikacje

Do 31 grudnia 2002 r. do celow poboru VAT nalezy stosowac wylacznie tzw. stare klasyfikacje statystyczne, czyli te, ktore obowiazywaly przed 1 lipca 1997 r. Wynika to z art. 54 ust. 4 ustawy o VAT i jest zgodne z konstytucja, co potwierdzil Trybunal Konstytucyjny w wyroku z 3 kwietnia 2001 r. (sygn. akt K. 32/99). Wyjasnienia takiego udzielilo nam Ministerstwo Finansow w pismie z 30 lipca 2001 r. w zwiazku z pojawiajacymi sie watpliwosciami. Czesc podatnikow oraz doradcow podatkowych twierdzi bowiem, ze powinna byc stosowana klasyfikacja nowa, czyli tzw. PKWiU. Jest to kwestia wazna, bo niejednokrotnie ma wplyw na wysokosc obciazenia VAT. Tak jest chociazby przy uslugach solarium czy dezynsekcji. W mysl klasyfikacji starych korzystaja one ze zwolnienia z VAT, zgodnie z nowa sa opodatkowane.

PRZEDSIEBIORCY

Firma bez koncesji

Prowadzenie dzialalnosci gospodarczej bez wymaganej koncesji nie jest wystarczajaca przeslanka do uznania jej za nieuczciwa konkurencje w rozumieniu art. 3 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. nr 47, poz. 211 ze zm.) - orzekl Sad Najwyzszy w wyroku z 2 lutego 2001 r. Wedle wskazanego przepisu takim czynem jest dzialanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jezeli zagraza lub narusza interes innego przedsiebiorcy lub klienta. Przykladowo wymieniono tam m.in. wprowadzajace w blad oznaczenie przedsiebiorstwa albo towarow i uslug, nasladownictwo produktow, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostepu do rynku (sygn. IV CKN 255/2000).

CLA

Wartosc licencji wynika z umowy

Jezeli importer placi zagranicznemu partnerowi oplaty licencyjne, musi dodac te kwote do wartosci celnej towaru. Nalezy jednak brac po uwage wartosc licencji wynikajaca z umowy stron, a nie wielkosc obrotu uzyskanego w kraju ze sprzedazy towarow, na ktorych widnieje znak objety licencja. To drugie stanowisko prezentuja przewaznie urzedy celne. Jednak Naczelny Sad Administracyjny wypracowal juz jednolita linie orzecznictwa i zawsze uchyla decyzje, w ktorych importer obciazany jest kosztami licencji wyliczanej na podstawie obrotu (wyrok z 17 sierpnia, sygn. akt V SA 1718/00).

SAD NAJWYZSZY

Wniosek o przywrocenie terminu

W zwiazku z rozpoznawaniem kasacji w sprawie o zniesienie wspolwlasnosci sklad trzech sedziow Sadu Najwyzszego powzial watpliwosc, czy postanowienie sadu drugiej instancji oddalajace zazalenie na postanowienie o oddaleniu wniosku o przywrocenie terminu do zazadania uzasadnienia orzeczenia sadu pierwszej instancji (art. 517 w zwiazku z art. 357 1 k.p.c.) jest orzeczeniem konczacym postepowanie, jezeli wniosek ten zostal zlozony po terminie z art. 369 k.p.c.

Sklad siedmiu sedziow wyjasnil: postanowienie sadu drugiej instancji, o ktore chodzi w pytaniu, nie jest orzeczeniem konczacym postepowanie w sprawie takze wowczas, gdy wniosek zostal zlozony po uplywie terminu do wniesienia apelacji. Oznacza to m.in, ze od takiego postanowienia kasacja nie przysluguje (art. 392 1 k.p.c.) (uchwala z 6 pazdziernika 2000 r. III CZP 31/2000).

PRAWO RODZINNE

Ocena braku zgody na rozwod

Rozwod nie jest dopuszczalny m.in., gdy zada go malzonek wylacznie winy rozkladu pozycia, chyba ze drugi zgodzi sie na rozwod albo odmowa zgody jest w danych okolicznosciach sprzeczna z zasadami wspolzycia spolecznego. Taka regule ustanowiono w art. 56 3 kodeksu rodzinnego i opiekunczego. Sad Najwyzszy w wyroku z 10 maja 2001 r. wyjasnil, iz ocena skutecznosci odmowy zgody na rozwod powinna byc dokonana przede wszystkim w kontekscie przyczyn rozkladu pozycia oraz powinna uwzgledniac okolicznosci i zdarzenia, jakie mialy miejsce, gdy malzonkowie ze soba nie wspolzyli, a wiec np. zwiazki pozamalzenskie oraz dzieci z nich urodzone, a takze spoleczna celowosc legalizacji tych zwiazkow (sygn. III CKN 1032/99).

KASACJA

Zniesienie wspolwlasnosci

W postepowaniu o zniesienie wspolwlasnosci sad rozstrzyga takze spory o samo prawo zadania zniesienia wspolwlasnosci i o prawo wlasnosci, jak rowniez wzajemne roszczenia wspolwlascicieli rzeczy z tytulu ich posiadania, czyli o wzajemnych rozliczeniach. Tak zapisano w art. 618 1 kodeksu postepowania cywilnego. W postanowieniu z 26 kwietnia 2001 r. Sad Najwyzszy wyjasnil, ze od wydanego w sprawie o zniesienie wspolwlasnosci postanowienia sadu II instancji, ktorego przedmiotem jest rozstrzygniecie o roszczeniach z art. 618 1 k.p.c., przysluguje kasacja, jezeli wartosc przedmiotu zaskarzenia wynosi co najmniej 50 tys. zl (sygn. II CZ 13/01).

ULGA

Na odplatne studia

Ulga z racji ksztalcenia w szkolach wyzszych, a takze w wyzszych szkolach zawodowych przysluguje samemu studiujacemu, jesli nie przekroczyl 35 roku zycia, a takze podatnikowi, na ktorego utrzymaniu pozostaje studiujacy do 25 roku zycia. Polega ona na pomniejszeniu podatku o 19 proc. tych wydatkow, ale nie wiecej niz za 2001 r. o 700 zl, co odpowiada wydatkowi 3684 zl 21 gr. Jesli studiujacy ukonczyl 35 lat, moze wydatki na odplatne studia odliczac w ramach innej ulgi, o nizszym limicie - na odplatne doksztalcanie i doskonalenie zawodowe, pomniejszajac (za 2001 r.) podatek o 19 proc. poniesionych wydatkow, ale nie o wiecej niz o 399 zl (wydatek 2100 zl).

MARTWE PRZEPISY

Ustawa jest, kasy nie powstaly

Utworzenie konkurencyjnych dla kas mieszkaniowych - kas budowlanych przewiduje obowiazujaca od kilku lat ustawa z 5 czerwca 1997 r. Do tej pory zadna taka kasa nie powstala.

- Ich funkcjonowanie zalezaloby od ciaglego naplywu nowych czlonkow, a tym samym srodkow na wyplate kredytu - wyjasnil Krzysztof Janusz Nefers, wiceminister finansow, odpowiadajac na interpelacje poselska. - Ustawa daje tez - dodal - roszczenie oszczedzajacemu do wyplaty kredytu w okreslonym terminie. Przekresla to filozofie dzialania takiej kasy. W niemieckich kasach budowlanych (Bausparkase), na ktorych wzorowano nasza ustawe, nie ma roszczenia terminowego. Tam klient musi liczyc sie z tym, ze chwilowo w kasie zabraklo srodkow.

UBEZPIECZENIE ROLNICZE A PRACOWNICZE

Zasilek z racji zatrudnienia

Posiadanie gospodarstwa rolnego, z tytulu ktorego dana osoba podlega ubezpieczeniu spolecznemu rolnikow, nie powoduje utraty prawa do zasilku chorobowego, jesli prawo to powstalo w czasie, gdy ta osoba byla rowniez pracownikiem. Takie stanowisko zajal Sad Najwyzszy w uchwale z 29 maja 2001 r. podjetej dla wyjasnienia watpliwosci prawnych powstalych na tle sprawy przeciw ZUS o zasilek chorobowy. SN jako podstawe powolal art. 13 ust. 1 pkt 2 w zwiazku z art. 6 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o swiadczeniach pienieznych z ubezpieczenia spolecznego w razie choroby i macierzynstwa (sygn. III ZP 8/01).

PRAWO PRACY

Okres probny

Art. 251 kodeksu pracy nie dotyczy umowy o prace na okres probny - uznal Sad Najwyzszy w wyroku z 7 lutego 2001 r.

Wedle tego przepisu zawarcie kolejnej umowy o prace na czas okreslony jest rownoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o prace na czas nie okreslony, jezeli poprzednio strony dwukrotnie zawarly umowe o prace na czas okreslony na nastepujace po sobie okresy, jesli przerwa miedzy rozwiazaniem poprzedniej a nawiazaniem kolejnej umowy nie przekroczyla miesiaca. Slowem, na podstawie tego przepisu trzecia umowa na czas okreslony przeksztalca sie w staly angaz (sygn. I PKN 229/00).

UMOWA PRZEDWSTEPNA

Odszkodowanie od niesolidnego

Umowy przedwstepne sa dosc czesta praktyka. Jesli zawiera ona wszystkie elementy umowy definitywnej, mozna domagac sie jej zawarcia, takze przed sadem. Rzecz jasna, mozna z tego zrezygnowac. Sad Najwyzszy w wyroku z 9 maja 2001 r. wyjasnil, ze zrzeczenie to nie pozbawia osoby uprawnionej, czyli strony zainteresowanej wczesniej finalizacja umowy, mozliwosci domagania sie od partnera stosownego odszkodowania. Jako prawna podstawe SN wskazal art. 390 3 kodeksu cywilnego, ustalajacego termin (roczny) przedawnienia roszczen: o zawarcie umowy i o naprawienie szkody, jezeli sad oddali takie zadanie (sygn. II CKN 440/00).

SAD NAJWYZSZY

Poreczenie wekslowe

Sad Najwyzszy stwierdzil, ze poreczenie wekslowe jest czynnoscia bankowa w rozumieniu art. 5 ust. 2 prawa bankowego z 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U nr 140, poz. 939), uprawniajaca bank do wystawienia przeciwko poreczycielowi wekslowemu bankowego tytulu egzekucyjnego na podstawie art. 97 tego prawa. Ten ostatni przepis stwierdza, ze bankowy tytul egzekucyjny moze byc podstawa egzekucji prowadzonej wedlug przepisow kodeksu postepowania cywilnego po nadaniu mu przez sad klauzuli wykonalnosci wylacznie przeciwko osobie, ktora bezposrednio z bankiem dokonywala czynnosci bankowej i zlozyla oswiadczenie o poddaniu sie egzekucji, oraz gdy roszczenie objete tytulem wynika bezposrednio z czynnosci bankowej (uchwala z 11 lipca 2000 r.; III CZP 22/2000).

ULGI PODATKOWE

Na przyrzady i pomoce naukowe

Ulga na zakup przyrzadow i pomocy naukowych, programow komputerowych i wydawnictw fachowych bezposrednio zwiazanych z wykonywanym zawodem i wykonywana praca dotyczy tylko pracownikow najemnych. W 2001 r. mozna pomniejszyc podatek o 19 proc. wydatkow na ten cel, ale nie wiecej niz o 399 zl, co odpowiada wydatkowi w kwocie 2100 zl. O tym, jakie przyrzady i pomoce naukowe sa objete ulga, decyduje ich wykaz zamieszczony w rozporzadzeniu ministra edukacji narodowej z 24 grudnia 1996 r. (Dz. U. z 1996 r. nr 156, poz. 784, zmiana: Dz. U. z 2000 r. nr 121, poz. 1292).

DEPORTOWANI DO ZSRR

Swiadczenia i inne uprawnienia

Dla uzyskania swiadczen pienieznych i innych uprawnien przewidzianych dla kombatantow bedacych inwalidami wojennymi i wojskowymi nie wystarczy wykazanie samej istnienie deportacji. Z wyroku z 8 lutego 2000 r. Sad Najwyzszego wynika, ze konieczny jest zwiazek przyczynowy miedzy niezdolnoscia do pracy a pobytem na deportacji w ZSRR. To zas wymaga - w swietle ustawy z 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektorych osobach bedacych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 1997 r. nr 142, poz. 950 ze zm.) - udowodnienia, ze dana osoba doznala obrazen lub chorob w zwiazku z pobytem na deportacji i ze te obrazenia czy choroby spowodowaly jej niezdolnosc do pracy (uzasadnialy stwierdzenie inwalidztwa) (sygn. II UKN 382/99).

DOMY DZIECKA

Wysluchac wychowankow

Rzecznik praw obywatelskich zwrocil sie do wszystkich wojewodow o ochrone interesow i praw dzieci - wychowankow przeksztalcanych lub likwidowanych domow dziecka. Naplywaja bowiem niepokojace sygnaly na ten temat, sa akcje protestacyjne. W razie likwidacji czy przeksztalcenia placowki powinno sie informowac o trybie ich przeprowadzania oraz badac przygotowanie dzieci do zmian - w tym kwestie rzetelnego przedstawienia im propozycji, wysluchania ich stanowiska, a takze w miare mozliwosci uwzglednienia go, zapoznania wychowankow z nowym miejscem i opiekunami. Przeniesienie nie powinno oznaczac zerwania wieloletnich przyjazni, pogorszenia standardu opieki czy dostepu do edukacji, utrudnienia kontakt z rodzina itp. Konieczne sa dzialania oslonowe dla pracownikow.

MEDIA

Za duzo przemocy

Rzecznika praw obywatelskich niepokoi niewykonanie przez Krajowa Rade Radiofonii i Telewizji upowaznienia obligujacego ja do okreslenia szczegolowych zasad kwalifikowania, rozpowszechniania i sposobu zapowiadania audycji, ktore moga zagrazac fizycznemu, psychicznemu i moralnemu rozwojowi niepelnoletnich. Rozporzadzenie takie nie zostalo dotychczas wydane. Sprawa jest wazna, gdyz nadawcy niechetnie poddaja sie samoograniczeniom, argumentujac, ze "nie chca wchodzic w role cenzorow" - pisze rzecznik do przewodniczacego KRRiTV. Prof. Andrzej Zoll jest przeciwny powolywaniu "panstwowych" komisji kwalifikujacych programy do nadawania, dzialajacych poza nadawcami. Za niezbedna uwaza natomiast szeroka dyskusje na temat problemu przemocy i pornografii w mediach. Proponuje przewodniczacemu KRRiTV wspolne przygotowanie takiego spotkania na przelomie 2001 i 2002 r.

KOMBATANCI ZA GRANICA

Jak placic dodatki

Zadna z ustaw nie reguluje transferu za granice dodatku kombatanckiego, swiadczenia w wysokosci dodatku kombatanckiego, swiadczenia pienieznego dla zolnierzy-gornikow oraz ryczaltu energetycznego - sygnalizuje rzecznik praw obywatelskich ministrowi pracy i polityki spolecznej. Jedynie ustawa emerytalno-rentowa mowi, ze swiadczenia dla emerytow i rencistow zamieszkalych za granica wysyla sie osobom przez niech upowaznionym w kraju (lub na rachunek bankowy), chyba ze umowy miedzynarodowe reguluja to inaczej. Zawarte przez Polske umowy nie obejmuja tych swiadczen. Emerytom i rencistom zamieszkalym w "panstwach umownych" przekazywane sa one na podstawie decyzji ministra z polowy 2000 r. Nie dotyczy ona swiadczen nowo przyznanych lub dotychczas nie transferowanych. Sprawa wymaga wiec uregulowania.

DIETA I RYCZALTY

Ile w podrozy

Od 1 kwietnia 2001 r. dieta pelna za czas podrozy sluzbowej na obszarze kraju wynosi 18 zl, ryczalt za nocleg (150 proc. diety) - 27 zl, a ryczalt na dojazdy srodkami komunikacji miejscowej - 3 zl 60 gr. Ryczalt za nocleg przysluguje, gdy trwal on co najmniej szesc godzin miedzy 21 a 7. Jesli pracodawca wyrazi zgode na przejazd samochodem bedacym wlasnoscia pracownika, zwrot kosztow przejazdu wylicza sie wedlug stawek za kilometr przebiegu, ktore od 1 sierpnia 2001 r. wynosza: dla samochodu osobowego o pojemnosci skokowej silnika do 900 cm szesc. - 0,4492 zl, a dla samochodu osobowego o pojemnosci silnika powyzej 900 cm szesc. - 0,7202 zl.

OPIEKA MEDYCZNA

Leczenie bezdomnych

Wciaz sa trudnosci z zapewnieniem opieki medycznej osobom bezdomnym i nie majacym dochodu oraz mozliwoscia ubezpieczenia sie - pisze rzecznik praw obywatelskich do ministra pracy i polityki spolecznej. Problemem jest pokrywanie wydatkow na swiadczenia zdrowotne, zwlaszcza gdy do szpitali trafiaja osoby bez dokumentow, z powodu wypadku, nieprzytomne, pijane. W efekcie szpitale ponosza koszty bez mozliwosci ich zwrotu od osrodkow pomocy spolecznej. Sytuacje pogarsza niedostatek pieniedzy na zasilki z pomocy spolecznej. W tej sytuacji trzeba stworzyc sprawnie dzialajacy system organizacyjny i finansowy opieki zdrowotnej nad wspomnianymi osobami - postuluje rzecznik. Do tego zas czasu zabezpieczyc odpowiednie dzialania osrodkow pomocy spolecznej.

POSTEPOWANIE DYSCYPLINARNE

Funkcjonariusz celny do NSA

Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez prezesa Glownego Urzedu Cel wobec funkcjonariusza Sluzby Celnej nie przysluguje kasacja, lecz skarga do Naczelnego Sadu Administracyjnego - stwierdzil Sad Najwyzszy w postanowieniu z 15 maja 2001 r. SN powolal sie na art. 74 ustawy z 14 lipca 1999 r. o Sluzbie Celnej (Dz. U. nr 72, poz. 802 ze zm.). Zapisano tam, ze od orzeczen prezesa GUC przysluguje skarga do NSA na zasadach przewidzianych w odrebnych przepisach i ze w razie wydania przez tegoz prezesa (osobe przez niego upowazniona) orzeczenia dyscyplinarnego w I instancji prawo do wniesienia tego odwolania przysluguje po wyczerpaniu trybu postepowania okreslonego w art. 72 ust. 2 ustawy, tj. po ponownym rozpatrzeniu sprawy na wniosek ukaranego (sygn. III AO 10/01).

PRACA

Odmowa przyjecia nowych warunkow

Oswiadczenie woli nalezy tak tlumaczyc, jak tego wymagaja ze wzgledu na okolicznosci, w ktorych zostalo zlozone, zasady wspolzycia spolecznego - glosi art. 65 1 kodeksu cywilnego, obowiazujacy odpowiednio takze w prawie pracy. Sad Najwyzszy w wyroku z 9 lutego 2000 r. stwierdzil, ze dyrektywy oswiadczen woli zawarte w tym przepisie maja zastosowanie tylko wowczas, gdy tresc oswiadczenia woli jest niejasna lub wieloznaczna. Teze te sformulowal na tle sprawy, w ktorej dwu pracownikow domagalo sie ustalenia, ze stosunek ich pracy nadal istnieje, a pracodawca twierdzil, iz wobec nieprzyjecia przez nich nowych warunkow pracy, o czym poinformowali go na pismie, ulegl rozwiazaniu (sygn. I PKN 474/99).

PROCEDURA

Wpis do rejestru okretowego bez kasacji

Kasacja od postanowien Odwolawczej Izby Morskiej, wydanych w postepowaniu o wpis do rejestru okretowego, jest niedopuszczalna. Tego rodzaju sprawy nie moga wiec byc rozpatrywane przez Sad Najwyzszy.

Takie stanowisko zajelo w uchwale z 12 lipca 2001 r. siedmiu sedziow tegoz sadu. Podjeto ja dla wyjasnienia watpliwosci zgloszonych przez trzyosobowy sklad SN, powstalych na tle konkretnej sprawy. Bank Leasing SA, twierdzac, iz jest wlascicielem kutra wpisanego do rejestru okretowego, domagal sie wznowienia postepowan zakonczonych postanowieniami o wpisach, ze wzgledu na to, ze w w tych postepowaniach nie uczestniczyl. W zwiazku z odrzuceniem skargi takze przez Odwolawcza Izbe Morska wniosl kasacje. Ta jednak okazala sie niedopuszczalna (sygn. III CZP 22/01).

UBEZPIECZENIA

Bez prawa do renty rodzinnej

Prawo do renty rodzinnej na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) nie przysluguje czlonkom rodziny pracownika, ktory pobieral swiadczenie emerytalno-rentowe przyznane w drodze wyjatku. Takie wyjasnienie zawiera wyrok Sadu Najwyzszego z 5 kwietnia 2001 r. We wskazanym przez SN przepisie stwierdza sie, ze renta rodzinna przysluguje uprawnionym czlonkom rodziny osoby, ktora w chwili smierci miala ustalone prawo do emerytury lub renty z tytulu niezdolnosci do pracy lub spelnila warunki wymagane do uzyskania jednego z tych swiadczen (sygn. II UKN 310/00).

PRACA

Niepewnosc co do obowiazkow

Pracodawca powinien poinformowac pracownika o jego obowiazkach, jesli istnieje uzasadniona niepewnosc co do ich zakresu. Jezeli tego nie uczyni, naruszenie przez pracownika jego obowiazkow nie moze byc zakwalifikowane jako podstawa rozwiazania stosunku pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 1 pkt 1 kodeksu pracy (pozwala on na to w razie ciezkiego naruszenia podstawowych obowiazkow pracowniczych). Tak stwierdzil Sad Najwyzszy w wyroku z 17 lutego 2000 r.

Wyjasnil ponadto, ze przy ustalaniu wysokosci wynagrodzenia za niezgodne z prawem rozwiazanie przez pracodawce umowy o prace bez wypowiedzenia podstawa do wyliczenia tego odszkodowania jest miesieczne srednie wynagrodzenie z okresu poprzedzajacego rozwiazanie umowy o prace (sygn. I PKN 539/99).

SKLADKI EMERYTALNO-RENTOWE

Swiadczenia z potraceniem

O zmiane rozporzadzenia z 1998 r. w sprawie zasad ustalania podstawy wymiaru skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zwrocil sie do ministra pracy i polityki spolecznej rzecznik praw obywatelskich. Chce, aby jednakowo traktowac swiadczenia dodatkowe o zblizonym charakterze, niezaleznie od tego, czy przysluguja na podstawie kart branzowych czy pragmatyk sluzbowych. Wspomniane rozporzadzenie wylaczylo z podstawy wymiaru skladek swiadczenia przyznane na podstawie kart branzowych, np. ekwiwalent pieniezny z tytulu zwrotu kosztow przejazdow urlopowych, swiadczenia na pomoce naukowe dla dzieci itp. Nie dotyczy to jednak takich samych lub podobnych swiadczen przyslugujacych funkcjonariuszom sluzb mundurowych na podstawie przepisow pragmatyki sluzbowej. W rezultacie w wieziennictwie potraca sie od nich skladki. A poniewaz ich nie ubruttowiono, wyplacane sa w nizszej wysokosci.

WOJSKO

Ekwiwalent w spadku

Nie ma uzasadnienia teza, iz czlonkowie rodziny zmarlego zolnierza zawodowego, ktoremu nie przydzielono kwatery, powinni uzyskac po jego smierci samoistne prawo do przydzialu kwatery - twierdzi rzecznik praw obywatelskich, ustosunkowujac sie do skarg na ten temat. W pismie do ministra obrony narodowej prof. Andrzej Zoll wyraza natomiast poglad, ze jesli zolnierz otrzymal przydzial kwatery, a nastepnie ja zdal w zamian za wyplate ekwiwalentu, ale pieniedzy az do jego smierci nie wyplacono, roszczenia z tego tytulu powinny wchodzic do masy spadkowej.

PRAWO PRACY

Samowolnie na urlop

Naruszenie przez pracodawce obowiazku udzielenia urlopu wypoczynkowego za dany rok do konca pierwszego kwartalu nastepnego roku kalendarzowego nie uprawnia pracownika do rozpoczecia po tym terminie urlopu, jesli pracodawca nie udzielil mu na to zezwolenia - stwierdzil Sad Najwyzszy w wyroku z 5 grudnia 2000 r.

W tym samym wyroku SN wyjasnil, ze zawiadomienie pracodawcy o rozpoczeciu zaleglego urlopu wypoczynkowego nie usprawiedliwia nieobecnosci pracownika w pracy (sygn. I PKN 121/00).

NAUCZYCIELE

Czesciowo niezdolny do pracy

Jako czesciowo niezdolna do pracy okresla sie w art. 13 ust. 3 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (Dz. U. nr 162, poz. 1118 ze zm.) osobe, ktora w znacznym stopniu stracila zdolnosc do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. W wyroku z 17 listopada 2000 r. Sad Najwyzszy stwierdzil, iz osoba czesciowo niezdolna do pracy w rozumieniu tego przepisu jest nauczyciel, ktory w wyniku choroby zawodowej ma w istotny sposob ograniczona zdolnosc do pracy, moze natomiast wykonywac zatrudnianie nizej kwalifikowane, o nizszych zarobkach. Czesciowa niezdolnosc do pracy oznacza, ze osobie nia dotknietej, spelniajacej okreslone warunki, przysluguje renta (sygn. II UKN 59/00).

WOJSKO

Stan niezdolnosci do sluzby

Zolnierz, ktory po wyznaczeniu do sluzby lub bedac w sluzbie wbrew zakazowi przewidzianemu w ustawie o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi spozywa napoje alkoholowe na terenie jednostki wojskowej i wprawia sie w stan nietrzezwosci, popelnia jeden czyn, ktory powinien byc kwalifikowany wylacznie jako przestepstwo okreslone w art. 357 1 kodeksu karnego, czyli wprawienia sie w stan niezdolnosci do sluzby. Tak orzekl Sad Najwyzszy, Izba Wojskowa 10 maja 2001 r. (WKN 9/01).

| ISO-Latin2 |   
| Rzeczpospolita | Archiwum | Serwis Ekonomiczny | Serwis Prawny | Cennik | Regulamin | Serwis WAP | Prenumerata
| Reklama | English/Deutsch | O nas | Praca i staze | Zglaszanie uwag | Kontakt |
© Copyright by Presspublica Sp. z o.o.